P. 1
S.B. 02.08

S.B. 02.08

|Views: 29|Likes:
Published by pera2detlic

More info:

Published by: pera2detlic on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

2012.M. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan.M. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati. Pretpostavlja se. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. njegovu su direktivu ispunili! (S. preko svog prijatelja Darka Babalja. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS. (S.) Nikola [piri} 2.8. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}.) London Calling HAJ [PIRO. I SLOBODNA BOSNA 5 .ba. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom. tako|er. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH. koju je objavio sarajevski portal Klix.

Vladimir [eks. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. te u pravo vrijeme (timing). ustavne materije. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik.u ljeto 1999. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. edamnaest godina kasnije. ta~no. normalan?”. normalan?!”. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. “Da li je je taj ~ovjek.7 1999. ka`e doktor [eks. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. “Gospodine Holbrooke. . Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima. pravne. bjesnio je. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu. dobro znate da nije…”. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. Samo nekoliko mjeseci ranije. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. godine.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. Zbog svega toga…. “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . označio je definitivan početak relaksiranja. uop}e. saborske procedure….8. Tu|man je.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. prema izmijenjenoj verziji. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. uop}e. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost.2012. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. ~upaju}i kosu i lome}i prste. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije.

NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. Samo nekoliko mjeseci ranije. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. pi{e Ibler. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. dok je bolesnu. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. ovih dana. ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. destruktivnu politiku (od 1991. do ljeta 1999. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). li. Dalje. politiziraju}i. ali ima. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. kontinuiteta. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. dodu{e.2012.8. Saboru. 7 . odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). ~ini se. [ta sada. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. (O tome.

unosno. objavljivanjem na internetu. on zamoto glavu”… UTORAK. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. Nijedan srspki SRIJEDA. patogene pozornice. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. njeno petoro djece (srpske neja~i). prijetili osvetom. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. Ni jedno. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac. {ovinizma. Pa krenu. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. sankcionirati. samopouzdani i. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. tre}e. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. uz kori{tenje {tapa. Ali to se nije desilo. . 26. politi~kom pro{lo{}u”. osudili su Kadiju. mr`nje. po kratkom postupku. podstaklo. odgovorni. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. pobjedonosni tok. lupali inventar. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. O istoj se. nevladine organizacije iz Crne Gore. pravnih lica. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. teoriji i praksi. U izvje{taju State Departmanta. Eh. 30. otvaraju se dnevne novine. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. neukih. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. zave`ljaji marihuane. najprije saop}io njenim roditeljima. Niko ~uo. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. objese imena desetine hiljada poduze}a. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. zakonski i moralno. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. u kafani naravno. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. tra`im broj Pabla Prigionija. “umjesto da zamota nogu. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. prstohvati kokaina. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. rekao bih “svinjariji”. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. Prigionija. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. [ta se time `eljelo poru~iti. da nije ramazan. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. Bogu hvala. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. JULI Osvanuo jutros. “na okolnost preljuba”. jer je to na svjetskim festivalima trendi. koji se efekat. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. ugostitelja sa Cetinja. deset. hrabre. Aide S Begi}. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. Reagirale su vlasti iz Srbije. nema gubitaka. narkomanskih orgija. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. koji je goste-namjernike. 31. privatnih. zavezao u Ameri~kom psihu. puno razumijevanje za zeta imaju. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. ni u ljudstvu. drugo. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. objavljenom ove nedjelje.8. to je naslov teksta (~uj. Scole. ni drugo. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. prostitucije. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. eufori~an. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. logi~an. barem meni. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. Ali. a Turci su ve} vodili tri razlike.SVAKA MI JE ZLATNA. sporta{a. Nocionija. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. intelektualne kriminalne. SUBOTA. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. u njegovom rodnom gradu. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. majku. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. osim moralno-pedago{kog. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. “naslov”. Prijatelj iz Zenice. poslovne.. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. 28. 27. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. inspiriralo. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. potpuno su fizi~ki.. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. Delfina. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. u ranim jutarnjim satima.2012. Na kraju je bilo pet. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. argentinskog reprezentativca. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. klanja. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. psovali vjernicima “tursku majku”. a ne navija~ki pri`eljkivan. provjerava stanje na terenu. ni u tehnici. javnih. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. “Ja ’od`e budale”. trka~ki bili ravnopravni. osim da je dr`ava nemo}na. Roditelji {okirani. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. umjetnika. 29. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. petorica “huligana”. potoci krvi i sperme. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. niko osjetio od nas okupljenih. Jasmile @bani}…) koji se programirano. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. 1. Sedam dana kasnije. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. obijesne mlade`i koju je zaokru`io.

.

) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2.S. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA. Imenovanje prije dvije godine. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice.2012. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije). i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se. vrijedi 150.8. (A. na temlju ~lana 20. . kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. prema podacima iz prometne dozvole. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. tako|er..M. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike. na poziciju ministra-savjetnika. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja. Pozivaju}i se. kako nezvani~no saznajemo.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. HSP-a i NS Radom za boljitak. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. (D. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. Desnica se prera~unao. star 12 godina.000 KM. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. na nalaze federalnih revizora. No.

Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac.. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. da su zatekli praznu kasu i goleme dugove. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova. onda tu ideju treba da razradi.M.2012. I SLOBODNA BOSNA 11 .Kakanj. nakon njegovog preuzmanja Direkcije. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. “krenula izgradnja autoceste 5C“. pohvalio se prije neki dan da je napokon. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. u vrijednosti od oko 86 miliona KM. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt.. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . ipak zaslu`uje priznanje. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. starom sedam godina. (S.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. direktor federalne Direkcije autocesta. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. Cijela dr`ava treba da bude distrikt.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park.M. jedan u iznosu od 255 miliona eura. (A. i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu.8. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM.) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara.

2012.EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2.8. član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka. .

@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a. predsjednika SDP-a. sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.8. I SLOBODNA BOSNA 13 .2012.

EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . nije malo. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. @eljka Kom{i}a. godine. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata. koji }e. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. naime. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. Zlatku Lagumd`iji. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. nova lica. uve}ava. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. godine. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu.Gra|anska stranka. dakle u jesen 2014. godine. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. iz posve pragmati~nih razloga. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. uglavnom. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. ugledu i podr{ci bira~a. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“. A takvih. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. nakon izbora je potpuno marginaliziran. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. ~init }e. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. . organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova.8. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu.2012. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. Kom{i} se. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike.

I SLOBODNA BOSNA . Fondacija je. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. 2. pored ostalih projekata. “Za{to ne“. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. U raspodjeli izbornog plijena. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a.. Ubrzo nakon toga. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. Kako doznajemo. “jo{ dublje podijeliti BiH“. godine. CCI. kako pi{e u saop}enju. Ivana Howard. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. “Revolt“. Suljagi} je pristao. Reuf Bajrovi}. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. Damiru Had`i}u. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka. nevladinog sektora.) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije..nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a. Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010.8. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. do kada }e preciznije definirati idejni profil. “Istinomjer“. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. a drugu svom najodanijem suradniku. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. umjesto Bajrovi}a. Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju.2012. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. Nekoliko dana kasnije. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI).

koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad.8. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. tako|er.2012. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. zamjenik dr`avnog ministra finansija.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. Fuad Kasumovi}. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). prvi kredit koji uzimamo. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. Ovo je. . VLASTI Fuad Kasumovi}. Osim stranaka na vlasti. ali sigurno približava dužničkom ropstvu. a da nam ovih 811 miliona ne treba. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo. uglavnom za plaćanje administracije. naša se država polako. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. ili da popla}amo administraciju i birokratiju. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. Naime. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje.

8. isti~e Kasumovi}. naprosto. obja{njava Kasumovi}. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. Demokratske stranke. jer ga mi. prema njegovim podacima. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. odnosno nelikvidno. a poslo- Dragan ^avi}. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u. Iako se. kao {to nije. entiteta. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. nemamo od ~ega vra}ati”. predsjednik Dragan ^avi}. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. naizgled. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova.2012. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. I SLOBODNA BOSNA . predsjednik Demokratske stranke. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. ne bi se srljalo u novi kredit. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj.

pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. isti~e Čavi}. upu}en je u neke detalje.8. nakon toga. Prva. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. osim za reprogram dospjelih kredita. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. ni kona~na cifra. godine. a ve} je izgledno da ho}e. od 280 miliona maraka. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. Istovremeno. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor.” nagla{ava na{ sugovonik. Ranka Mi{i}. Naravno. ni o onima koji rade ‘na crno’. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. bio bi prodat i BH Telecom. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. pa i op}e izbore 2014. Republika Srpska bi dobila 70. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. a proizvodnje nema. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. subvencije…). Navodno. Po mom mi{ljenju. samo minimalna. ve} samo prolongira. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. i spoljni i unutra{nji. Dragan Čavi}. objektivno nemamo.2012. Tako|er. Japan ima kamatu od jedan posto. Fond zdavstvenog. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. Ipak. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. . Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. sam datum revidiranja bud`eta. Mi nemamo evidenciju o ostalima. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. SLOBODNA BOSNA I 2. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. ako 18 nemate primanja. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO.9 posto. odnosno novac koji bi dobio. u su{tini. Mi za sada znamo da ukupan dug. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. Postavlja se pitanje. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. a FBiH ve} ima Razvojnu. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. nagla{ava na{a sugovornica. isti~e Fuad Kasumovi}. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. a Federacija BiH 210 miliona maraka. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. kako vratiti dug. odmah poslije izbora. ona je 1. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. “E. osiguralo drugu izbornu pobjedu. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. a ako ba{ voda do|e do grla. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. to ne mora biti ni ta~na. Tvornici duhana Sarajevo. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. jer ih mi od proizvodnje.

.

demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2. međutim. na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a).2012. reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. Dva mjeseca ranije. dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije. .8.PAZI. ucjenama.

niti su ograni~ila njegov mandat. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala.-a. Detektora.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. ja danas upo{ljavam dva radnika. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje. Gama Demininga i MRUD-a. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. iz tri razli~ita ministarstva. No. godinama prolazi neka`njeno. Amphibije. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. naime. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. Susret je zavr{en tako 2.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. tvrdi Hani}. BH Demininga. Pro Vitae. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak. tada kao kadar PDP-a. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. Du{an Gavran je. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. EKO DEM-a. C. I SLOBODNA BOSNA . za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. kako sada stoje stvari. naprosto. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. kojima je to sporedni. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak.I. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). a da predstavnici osam deminerskih kompanija. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da.8. ne govore istinu. “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. Rusmir Hani}. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom. nikoga ne zabrinjava.2012. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. koja ima tri ~lana. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje.C.D. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. nedore~enoj zakonskoj regulativi. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih.

poja{njava Mitrevski. . a da je on. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju. na njegovu `alost.5 miliona eura. tvrdi Oliver Mitrevski. pokazala kao proma{ena investicija. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. SLOBODNA BOSNA I 2. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav.Stop Mines sa Pala. To je vrijednost jedne fabrike. “Ako date pare Gavranu. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. prisje}a se Hidajet Prevljak. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove. da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“.PAZI.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. koju je neko bacio u sme}e“. prema ranijim me|unarodnim studijama. TAJNI ORTACI. i on se pojavio na tenderu sa 50. ali danas pozitivno posluje samo jedna . FIKTIVNI UGOVORI.D. a tre}a Pro Viti iz Mostara.. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. Umjesto planiranih 90. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. ta je brojka odavno prema{ena. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. iz Trebinja. naime. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. otkrivaju}i da su od 2004. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. Uz vrijednu opremu. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. dodaje ogor~eni Hani}.000 do milion KM. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu. Oliver Mitrevski. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara.C. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). direktor BH Demininga. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. bli`i ro|ak Gavranove supruge. Ukoliko ne pristanete na ucjene. direktor deminerske organizacije C.I. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. zbog 300. a ne demineri. Davor Kolenda. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika.2012. do 2019. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. isti~e Rusmir Hani}. ~ija se nabavka. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada. (Nimalo slu~ajno. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH. @ivkovi} je. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}.8. Njegov kolega Oliver Mitrevski.000 KM gubitka.000 eura ni`om cijenom”.

“Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. gdje nikada nisu radili..000 kvadratnih metara. ali se onda predomislio. “Ne{to opreme sam kupio. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}. “Ja sam ulo`io 40. obja{njava Kolenda. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera. No. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. zajedno sa svojim poslovnim ortacima.8. da ne}e biti problema. Definitivno smo se.2012.D.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . od 300.-a. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2. Tender je. obja{njava Veselinovi}. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. No. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. Nemaju opreme. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana. navodno. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. koriste}i kombinirane metode. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. bio ranije namje{ten. I SLOBODNA BOSNA .000 KM. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. vlasnik N&N Iv{a. Osim BH Demininga. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. Du{an Gavran nije dozvolio. MINOEKSPLOZIV iz Viteza. u ljeto 2008.C. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. Prije ~etiri godine. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. Davor Kolenda. 20 posto su kori{teni psi. me|utim.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u. ukoliko mu se ne{to dogodi. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. naravno. isti~e Veselinovi}. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu.I.000 do milijun KM. zajedno s firmama sa Pala. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a. Du{an Gavran. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. a ja }u ti srediti akreditaciju. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. na {ta je on kazao da ne brinem. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. Uspje{no smo deminirali 540. i DOK-ING. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. u kojoj je supervizor Radomir Koji}. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom.000 do milijun KM.5 KM. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija.8 milijuna eura. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“. ali je privremeno radio za UXB Balkans. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. C. brat direktora BHMAC-a. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. a ostakak je ura|en manuelno. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. poslovni referenci. a Gavran samo deset hiljada maraka. tvrdi @ eljko Veselinovi}. diktirao i cijene deminiranja.000 kvadratnih metara. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. a njihov je tajni poslovni ortak. hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. prije deset dana. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili.

8. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. U mom slu~aju. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. ~iji je ~lan. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. Ko{tao ga je proces novca. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. SLOBODNA BOSNA I 2. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. Jasno. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. a kako je na Sudu odmor. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. “U vrijeme dok sam bio u Americi. advokat iz Prijedora. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. NE POTPISAO. “Potro{a~i . oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. pa tako i HT Eroneta. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu.2012. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. kazala nam je Gordana Buli}. Ko god ga je otvarao. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. 24 . odr`alo u januaru ove godine i kojem su. Kada sam donio sve papire iz Amerike. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“. `ivaca. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. Pored toga. Na{a korisni~ka slu`ba. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. jer ka`e kako mu je dosta suda. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. akviziteri su se prali od njih. ali da Eronet definitivno prednja~i. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. kazala nam je Sanda Zubanovi}.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi. do{li u BiH i potpisali ugovor. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. pa se vratili. od vize. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. naravno.

preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo.. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena. prisustvovali i predstavnici operatera. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou.. Vladine institucije 2. 25 . pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. zvali odgovorne u Eronetu. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a.2012. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. od vize. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike. niti podr`ali potro{a~e. pa ni ombudsmana“. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. kao i Agencija. do{li u BiH i potpisali ugovor.8. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. nikada se nisu izjasnili. do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca.

nisu obavijestili o raskidu ugovora. ne postoje ve}i problemi u suradnji. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. ni usmeno ni pismeno. to jeste na{a indirektna prodaja. Evaluacija postupaka. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. Trenutne tvrtke.ERONET PREVARA I pored toga. ka`e prevarena korisnica u `albi.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. Napominjem da me ni nakoji na~in. . ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i.2012. {to su odbili. Nadalje. Me|utim. pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. Na sre}u.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. ali je te{ko dokaziva. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom. kako ste ih nazvali. “Obmana odnosno prevara gra|ana. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. SLOBODNA BOSNA I 2. Udru`enje ima namjeru. Uz ovo rje{enje. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. pa se nadamo da i ne}e!“.8. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en.86 KM (sa PDV-om 410. u vezi sa ovim pitanjem. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. A u biti javno mnijenje. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. koriste ovakav vid prodaje. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor. stigao mi je ra~un od 350. do septembra 2013. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. pa i na{a konkurencija. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. odgovorili “sli~nom mjerom“. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme.“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. ka`e Buli}eva.

onda pristajem da budem gre{nik”. Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje.Sarajevo platila 834.2012. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda.50 KM. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. Lijepo. op. op. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ . Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu.a. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. Ako je to grijeh. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una. pardon.Rim . Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom.) njegova supruga. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena.a.8.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834.Minhen . 27 .). Takvih je u BiH. isti nismo ni tra`ili. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. Kako je krenulo. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj.Be~ . Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija. jako puno. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. na `alost. o~ito i dokazuje. Amina Lagumd`ija.

vozač bi me pitao odakle sam. stvari nisu bile potpuno jasne. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. Pored toga.. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. stanovni{tvo je raseljeno. ali kad je u pitanju Libija. Sada. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. njena tradicija. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kad to ka`em.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED.2012. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni. . stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. jedan od vo|a libijske revolucije. da se glasalo u ~itavoj zemlji. Gaddafi.. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e.8. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore. kad god bih ušao u taksi. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji.. kultura. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. a putovao sam mnogo. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. Libija je ogromna. voza~ bi me pitao odakle sam. Nije bitno ko je pobijedio. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. Dakle. Uzbudljivo je. bivši diplomata Libije. zaista je spektakularan uspjeh. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. kad god bih u{ao u taksi. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. ali hvala Bogu. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. Bilo kako bilo. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. Odgovarao bih iz Libije. najvjerovatnije do kraja ramazana. Za razliku od Egipta i Tunisa. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca.. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. Vidite. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. sama ~injenica da smo imali izbore. Gaddafi. na šta su svi identično reagovali: aaa. Odgovarao bih iz Libije. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. a putovao sam mnogo. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. jer su uop{te odr`ani. kultura. njena tradicija.

KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2.2012.8. I SLOBODNA BOSNA 29 .

koji `ele demokratiju. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. . ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. a u Libiji. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. Tradicionalno. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. tako i one negativne.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije.8. Ljudi su zabrinuti zbog njih. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. To je istina i to je ~injenica. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. prili~no je problemati~no. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije.2012. vladavinu prava. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. Mislim. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju.. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija.. I opet ponavljam. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. me|u izbornim pobjednicima. ali ne treba pretjerivati. Zna~i da }e se samokorigirati. iz perspektive sekularne dr`ave. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. nezavisnost sudske. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. Uplitanje religije u takve stvari. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. postoji rizik i opasnost. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. Od telefonskih razgovora. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu. kako one pozitivne. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. sve snage su oslobo|ene. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. preko interneta. jer to nije Parlament. Dakle. Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. to je ta~no. izvr{ne i zakonodavne vlasti. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. Dakle. S druge strane. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani.

a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. Gaddafiju i njegovom re`imu. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta.. okrutnosti i korupcije. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. u Regensburgu. odnosno podr`ali su ustanak. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. Mislim da smo u~inili pravu stvar. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. umjesto Boga.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. 2006. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima.2012. Dakle. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. u slu~aju Libije. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. Reagovao je i Rowan Williams. obja{njava Nayed. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. a drugi put u Jordanu. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. ili podr`ati revoluciju. kao i pravde za `rtve. Da to postavimo ovako. Na osnovu tog odgovora. u prvom redu Njema~koj i Italiji. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. primjerice. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. nije bilo dealova. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. U su{tini. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. nije bilo tajnih planova. Vatikan nije odmah reagovao. Ja 2. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. Naime. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu. Zamislite. 31 . prave se teorije zavjere itd. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. a koji bi. Da budem iskren. Dakle.8. ponovo buknuo. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. nije bilo zavjera. Jo{ va`nije. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“. koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. prije ili kasnije. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. Me|utim. nadbiskup Canterburyja. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. godine. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. nije bilo para. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. ali. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera.tiranije. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. sam Vatikan. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. Prvo. pomirenju i stvaranju trajnog mira. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. uklju~uju}i i libijsku. Jednostavno. nakon ~ega je do{lo do rasprave. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. morate pitati Francuze i Italijane.s. Sada kada vi{e nisam ambasador. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. u prvom redu Italije i Francuske. na kraju. ali Papa nikada nije odgovorio. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka. primjerice. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. bili su sekularni. islam i Poslanika Muhameda a. reagovali su i pravoslavci i. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu.

2012. VINKO RADOVANOVIĆ.8. zbog bolje ekonomske saradnje. gradonačelnik ovog grada.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva. . za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2.

nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. me|utim. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. tu je Jahorina kao olimpijska planina. ona ga je potpuno zapustila. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. ali posla nema.8.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). ka`e Radovanovi}. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. To su dva giganta. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. Napravili smo strategiju razvoja. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio.2012. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. Me|utim. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. a ta sredstva postoje. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. odredili njene pravce. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. nema potra`nje za tim proizvodima“. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. Me|utim. navodi Radovanovi}. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. I SLOBODNA BOSNA 33 . umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo. zatim Romanijski plato. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. Jednostavno. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga.

Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. a ne lokalne zajednice. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. pozori{tem. tramvajem. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. “Kada je u pitanju voda. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. Radovanovi}. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. 16 godina nakon zavr{etka rata. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. Za mene je pozori{te realna stvar. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . ka`e Radovanovi}.Distrikt Sarajevo BiH . Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. uz pomo} Srbije. predlagao je nedavno i Franjo Boras. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. saobra}ajnicama. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. ka`e Radovanovi}. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. Da mi imamo tu masu. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. prema ocjeni ekonomista. u kojem se nalaze institucije BiH. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. zgradama. evropski ili svjetski kup u skijanju“. Me|utim. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. “[to se ti~e ekonomije. ali u}i sa ovim brojem stanovnika.8. neophodno je da se povu~e ta crta“. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. sve funkcioni{e u najboljem redu. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Terminal. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. mislim da nije u na{em interesu. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. kanalizacija. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. . {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. Pored toga. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. godine. proglasi distriktom. ka`e Radovanovi}.2012. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. ali grad je izgra|en. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. nama bi odgovaralo. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. Pored toga. ka`e Radovanovi}. a nije ni Izetbegovi}eva. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. a ne saradnje u okviru distrikta. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. vodom. struja. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti.

Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji. zdravstvo. meni je to neozbiljan prijedlog. ka`e Radovanovi}. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. .JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. Naravno. Ipak. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”.000 Srba. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. zaklju~uje Behmen. Kiseljak i Kre{evo. “Projekat }e brzo biti gotov. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). kao {to je poznato. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. Govorim o u`em gradskom podru~ju. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. onda morate promjeniti ustav koji je. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. to su @eljeznice BiH. formiran za dva entiteta. o~ito. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. u politi~kom smislu. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. ideja da Sarajevo postane distrikt.8. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. 2003. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. tunelu Kalovita brda. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. ali mi smo te stvari stavili po strani”. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. {kolstvo. Grad Isto~no Sarajevo. Han Pijesak. kao i one koje su geografski. vodovod. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. plin. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. to je politi~arima koji su na vlasti. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. Kada se govori o distriktu. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. Sokolac. Za~udo. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH.Rogatica. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. veli Behmen. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . ka`e D`evlan. Me|utim. godine. tu je saobra}aj. rade ga Italijani. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. Nemaju nikakve zarade na tome. Me|utim. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. Recimo. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. Me|utim.2012. na inicijativu OHR-a. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. najmanje va`no. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva.

Beograda i Zagreba. na više od 800 stranica. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. Iz njegovog opsežnog. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine.2012. a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića. . . mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2.)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA.FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh.1941. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva. izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak. . U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo.8. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. (U ratu i revoluciji 1941.1945.

Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.8. I SLOBODNA BOSNA 37 .MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić.2012. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE. KUPITE CVIJEĆE 2.

dok je svijeta i vijeka’”. kazao je Kvaternik u proglasu. ka velikog Oca Domovine. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. koji su jo{ krajem marta 1941.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. Student Halid Čau{evi}. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. aprila 1941. da se SLOBODNA BOSNA I 2. re~e on. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. advokata iz Biha}a. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. Osman je do 1935. . Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. a 16. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. katolike i muslimane”. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. ‘Ne’. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. odgovori on jetko. u Zagreb dolazi dva dana poslije. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE..2012. Alija [uljak. ‘[ta to zna~i?’. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. pozvao na ustanak “Hrvate. pred Slavkom Kvaternikom. katolike i muslimane. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta. tako|er bio ~lan JMO-a. mir i ravnopravnost”. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE.8. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”. aprila ’41. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. vojnike. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. Zgranuh se kad ga videh. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. aprila 1941. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. tada ve} biv{i urednik Samouprave. pitah ga ja. mene su sramno ostavili na Ilid`i.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela.

O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. marta 1941. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. april. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. na 24. na~i~kani na keju. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. 2. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. nije da pljeskaju. Dušan Jeftanović. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. Dušan Jeftanović. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. Uzeir Hadžihasanović. Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. . nego se hori i preko Miljacke.2012. E to je bilo za pri~u. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. aprila 1941. Uzeir Hadžihasanović. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. Milovan Žanić. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. na Stojadinovi}evoj listi. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. Ante Pavelić. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera. aprila 1941. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. Hakija Hadžić. a muslimani. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. Asim Mutevelić Hadžić. Zajedno s Nemcima.8. (Nastavlja se) 39 . objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4.

2012.3 posto. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte. Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a. . koji je otvoren 2008. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju..8. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka. kao što je aerodrom u Ciudad Realu.

[pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. ipak.2012. a za duboku krizu gra|ani krive banke. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. ali nema aviona. ali ona nikada nije otvorena. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. osmisliti kulturni centar.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. ~ak 300 hiljada eura. U ovoj. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. uglavnom.7 2. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. u sklopu mjera {tednje. futuristi~ki kompleks bijelih. U vrijeme ekonomskog buma. Nakon otvaranja. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. ili bez programa i novca. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. ju`no od Madrida. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. re`u davanja. ve} samo letjelice Nastavak na 46. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh.4 miliona turista. iako to vlast u Madridu odbacuje. I SLOBODNA BOSNA 41 . podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. i dobili su naziv bijeli slonovi. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra..8. pla}ena novcem okruga. Predvi|anja stru~njaka. Irska i Portugal. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. Ohrabreni tim primjerom. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka.

Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a.EVROPA. on ostaje na vlasti do 2014.881 milion eura. Nade`da Tolonikova.8. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. glasala je 6. Basescu.6. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto.2012. . pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom. jula za opoziv Basescua. godine. Basescu je bio suspendovan i 2007. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. Posljednji put. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. Tako|er. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. do 28.279 miliona eura). KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. Izra`eno u procentima i iznosima. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana.2012. i od tada je stalno osporavan. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport.

procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. jula ove godine 1. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije. Savi}) 43 . mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. Ukoliko se posmatra period od 5. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu.327 miliona eura. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku.litičkih uvjeta. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. Osim toga. Me|utim. Podsjetimo. do sada. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”.772 miliona eura. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije. ali od po~etka 2010. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU.8. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. godine. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. jula 2011. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. Za razliku od Rumunije. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. U svom izvje{taju. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. godine Unija vi{e nije aktivirala 2. gdje dominiraju politi~ki razlozi. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj.2012.. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. objavljenom nedavno. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013.255 osoba zatra`ilo je azil. a do 25. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. (D.

. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner. Tre}i dominantni telekom operater. HT Eronet.prvi koji je raspisan jo{ 2008. SLOBODNA BOSNA I 2.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. na iznos od 72. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. za 1 posto. a kasnije Alpiq. godine. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“.1 milion KM. na iznos od 53. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. ni protekle kao ni ranijih godina. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. godine.“IFC IFM“. U drugom dijelu 2011.8. godini. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. i da nema nikakvu pravnu snagu. Drugim rije~ima. godine. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen.2012. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. 50:50 posto. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. raspisan dvije godine kasnije. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . i drugi. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti.7 miliona KM.

koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine. Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu .2012. godine na 1.plina i struje . a u RS-u za 5. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91.660 u maju 2011. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima. Danskoj.8. U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina. 2. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012. odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.840 dolara u maju 2012.na svega 305 dolara za tonu.2 %. godine.sirovine iz koje nastaje aluminij . mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju.9 % u FBiH. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje. Primjera radi. Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara. Holandiji. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata . poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar.8 45 .2 posto U prvom polugodi{tu 2012. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice . I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102. Engleskoj. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora.5% u Republici Srpskoj. U oba entiteta. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane. odnosno 8.5 VI 2011 VI 2012 94. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011..sa 2. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala . dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5.000 tona. godine. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala.9 VI 2011 VI 2012 94.. godine. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji.

kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6.poluautonomnim regijama ju. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji. godine. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu.000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. Me|utim. Dakle. {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. Ipak. . aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat.2 km. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. smatra on. najve}i putni~ki avion na svijetu.. dodao je. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“.). “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. Ipak. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. ju`no od Madrida. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. sa privatnim profitom. ka`e Miguel Angel Bastenier. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE. “ Malo je moglo da se uradi. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. ka`e Santiago Moreno. Prije kolapsa. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. gdje svako zna svakoga . Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva. SLOBODNA BOSNA I 2.poluautonomnim regijama.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. kazao nam je. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. op. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi.2012. ka`e David Cabo. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. Devedesetih godina. Otvoren je 2008. koja je napravljena za novi Airbus 380. ali je zatvoren u aprilu 2012. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. lokalni novinar istra`iva~.“ Juan Jose Toribio. ka`e Carlos Otto.pr. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. U nastavku. ne znamo kako. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija. Banke.8. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama .doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu. ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. stoji u izvje{taju. ali odjednom smo bili bogati“. stranice tipa jastreb i soko. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“.

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

Čehovskih medveda. ka`e Faruk. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona).. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. “Po meni je problem u samopouzdanju. zapela u doigravanju.“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. te Alvaro Ferrer. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. 2.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka. “Bit }e te{ko.2012. a to je igranje dobrog rukometa. Mislim. a [panci su ovdje opu{teni. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. Adrien di Panda (Saint Raphael). “Ma nema pritiska. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. protivnici su nam vrhunske ekipe. Jaime Gonzalez. a dva puta i Kup pobjednika kupova. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. “Grupa u kojoj igramo je jaka. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek.“ 51 . godine. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. ali i ja te`im tome. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. Zna~i. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema.8. Znate kako to kod nas ide. [to sami prema sebi. Dalibor Čutura (Lissabon).. Venio Losert i Vincente Alamo.” Ademar su napustila oba golmana. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. Antonio Garcia (Paris). {to od okru`enja. i 2007. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa.“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. ka`e Faruk. po ko zna koji put. trebamo “Problem je u samopouzdanju. tako da je vjerovatno i zbog toga“. Ferrer je odli~an igra~. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim. Igra~i su oti{li u velike klubove. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. “A nisam ja upla{en. pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. Prije njih dvojice. no ne boji se pritiska. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL.

u Prijedoru.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. Dio zato~enika je oslobo|en. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. Prije dvadeset godina. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. zbjegova. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav. jednostavno. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. dio na`alost ubijen. Keraterm i Trnopolje. . 4. knjiga “Rat je mrtav. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje.2012. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno. ve}inom u logor Manja~a. mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. do{li su do tih logora.8. Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. od logora. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu. otprilike u isto vrijeme. augusta. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije.

I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992.u Americi. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. borbe za priznavanje statusa. ali ni to sve nije dovoljno. i danas nose bosansku tugu. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. ukoliko to budu uradili. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. ~ija je posljednja faza negiranje. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. a kojih ima u cijelom regionu. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima.. od izbjegli{tva. Esada Sadikovi}a. napisanih knjiga. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. pi{e Vulliamy. kao ni oni koji su ih podr`avali. borbe za sje}anje. Povijest. u svemu {to radi.. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . Knjiga je izuzetno anga`ovana. godine. da se pridru`e ovoj povorci. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. I ma gdje da su. sudskih presuda. august. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. depresija. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. jednostavno. 6. Bitno je da ova. spojeni su istim razo~arenjem. skandinavskim zemljama. Postoji toliko dokaza. Iste no}i. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala.8. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. nego cijele dr`ave i {ire. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori. borbe protiv zaborava. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. ne koriste termin “genocid”. ka`e jedan od sagovornika. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. ti ljudi. “Oni tra`e malo. u Bosni.2012. svjetskog kralja `eljeza. Engleskoj. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. Ti ljudi koje je Ed obi{ao. Promocija knjige Eda Vulliamyja. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija. kada je on prvi put pisao o ovim logorima.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene.. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr.. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. bez obzira na njihovu etni~ku. naovamo. biv{i logora{. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. zaslu`uju barem jedno. tra`i Bosnu. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. zaprijetiv{i da }e. Pored promocije knjige. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. ali prati ono {to se de{avalo u 2.. koja je zakazana za 4. i ovakve knjige. vjersku i drugu pripadnost. zabraniti okupljanje. u prijedorskom pozori{tu. odnosno da je po~injen genocid. Istovremeno. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. nego i danas. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. augusta. Njema~koj.. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. napisana sa puno strasti i jako inteligentno.

MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija.. uvijek bio malo fleksibilniji. fotografa MLADENA PIKULIĆA.. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije. a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“.2012. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji. .8. dok je u Bosni alkohol.

8. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. sa kojom danas ima troje djece. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji.. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. i u 19. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. I SLOBODNA BOSNA ..2012. koji je (i dalje) katolik. gdje ima i svoju foto-agenciju. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice.u njihovim domovima. ka`e Pikuli}. Me|utim. Abdul i njegova porodica `ive na spratu.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi . a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama. sa Ba{~ar{ije. Otac `ivi u prizemlju ku}e. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. vjerskim objektima. za razliku od na{eg dru{tva. parkovima. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. Negdje u doba punoljetstva. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše. obja{njava na{ sagovo rnik. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . na misu. Pro~itao je Kur’an. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture. godini odlu~io je prihvatiti islam. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. gdje se vjera tako|er prakticirala. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva. Otkako zna za sebe. bez nekog stida ili negiranja“. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu.

. . “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. Dakle.“. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg.. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada.8. ali generalno. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca..2012. ~im progovori.poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa. fa{ista. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu. podr`ava odre|eni broj radikala. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. Ali. na`alost. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku . a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv. nacionalista.. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2. veoma pozitivno i tolerantno. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana. bar po mom mi{ljenju.MLADEN PIKULI] ljude.. holandsko dru{tvo je. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka.. nagla{ava Pikuli}. to je na internetu. dr`ava kao sistem nije protiv islama. koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi.

A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. ali sam odbio. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. u su{tini.” 57 2. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. napravio je izlo`bu rock fotografije. I SLOBODNA BOSNA . ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . Naravno. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija.2012.. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine. pre{ao je na islam prije 40 godina. ^esto posje}uje rodni grad . Sa druge strane. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni.. 13 godina.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. i posla uvijek ima.. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima. piju alkohol.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. ~itali Kur’an. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva. pri~a Pikuli}. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. a ne religijsku grupu . gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. bilo je i druga~ijih reakcija. Ka`e da posla ima. I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane. ne idu redovno u d`amiju. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama.. koji su redovno i{li u d`amiju. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. A novinarstvo. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. evociraju se te neke uspomene. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini. monografije. pogotovo ako radite za dnevne novine. I dalje radim za magazine.ipak. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. ne dozvoljava takav luksuz.8. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. Ali. “U Holandiji je . ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije.. to je jednostavno nespojivo. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol.oni pu{e.“ religiji. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora. ali to je druga~iji na~in rada. slobodniji“. godi{njake. a nakon rata preselio se u Rotterdam. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima. uop{te ne bave religijom kao takvom. Nudili su mi da idem u Irak. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju... holandski muslimani. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. Rafiq. Isto je sa na~inom obla~enja. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige. kako ka`e.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. u Sarajevu to nisam `elio raditi. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva. tempo je sporiji. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. o ratu.. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet. naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti. publikacije. Eliza B.

biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR. najavljuju rock koncerte. i 4. augusta. nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. .8. u Ulaz u Titovu pe}inu. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012.2012. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada. 3. organizovanu posjetu Titovoj pećini. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. organizatori.

A u RRS-u rade. za ~etrnaest godina rada. red ih je sve spomenuti. Regionalnom razvojnom servisu. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. provodi razli~ite vrste projekata. U po~etku svog djelovanja. najavljuje Dragan Maksi}. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. nastupe paraglajdera”. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima.. nakon 667 dana. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. ICEI i Microfin. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju. dakle.. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH.8. I za Drvar. ali i iz Kotor Varo{i”. formirana je. sasvim je dovoljno.. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. te Grasshopers. 3. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. te dva benda iz Hrvatske . RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan.. STANDARDI U RADU No. jula. koji je ujedno Festivalu dao i ime. Naime. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. Etno selo Čardaklije. augusta i otvaranje Festivala. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. 59 . Ana Sablji}. Nevenka Jovi~i}. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. U sklopu muzi~kog programa. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. M ilena Kecman. augusta. veli Maksi}. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. dok je medijski sponzor Radio Balkan.. pe}ine. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. postao dio Dem Net Mre`e. Boris Deli}.” E. a za petak. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. Dvotre}inskom ve}inom. “ Posjetioci Festivala }e. Zorana Luka~. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels . S avan Pe}anac. S lavica Kurid`a. 31. Od tada. augusta. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. izvr{na vlast Kantona br. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. op{tine Drvar. izgrade i oja~aju kapaciteti. B ogdan Runi}. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. pro~itali smo u jednoj najavi. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. pored koncerata rock bendova. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. RRS je u septembru 1999. i 4. U samom procesu nastajanja organizacije. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. Prijedor i Drini}. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. Malo rocka. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. namijenjene prvenstveno povratnicima. ko su im sponzori. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. Tr`nica Banja Luka. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. Ipak.2012. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. RRS otvara kancelariju u Drvaru. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. koji }e se odr`ati 3. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. ali i za ovu dr`avu. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus.

8. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i. fino djelo. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59. V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) .a. koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova.2012. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo.

otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. ve} sredovje~ni sin . politike i zdravstva. ispostavilo se. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. oprost i smiraj za obojicu junaka. nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni . što su oboreni rekordi gledanosti. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. me|usobnog optu`ivanja. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. Beskompromisno. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. i to mu je bilo dovoljno. Nemilosrdno radikalan. DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. Ali. u tehničkom smislu sve bolji.od borbi pasa. {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene.propali glumac (Milivoj Beader). Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. I SLOBODNA BOSNA . kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu.8. “`ica” pare i nezahvalan je. okrivljavanja i kajanja. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). Usamljeni su i jedan i drugi. Izvrstan film. i onaj stariji i onaj mla|i.” I to zaista jeste tako. Autor filma. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io.“59. duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. finom djelu. {akom u glavu i stomak gledalaca. niskobud`etni filmovi. a po glumačkoj snazi sve moćniji. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. S druge strane. a ona je nagrada koja ide producentu filma. nalazi skrivenu ljubav. iako nije “pod kapom” HAVC-a. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. U dugom kadru. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. onda je zaista potrebno i}i do kraja. jer su gledaoci padali u nesvijest. Me|utim. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. potcjenjivanje i zanemarivanje. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. SLAVEN KNEZOVIĆ. Dva dalmatinska “luzera”. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. Na 2.2012. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. o sprezi kriminala. Sa stanovi{ta re`ije. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. jer rije~ je o malom. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. vole se a da to i ne znaju.

{to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. negdje na granici hercegova~kog kr{a. ali i dva Stipe sina. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. igra bravurozni Rene Bitorajac. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze). kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59.bikom. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. Osobni rekord na 59. psi}em. u tehni~kom smislu sve bolji. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. me|u kojima i ona za najbolji scenario. U njemu. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan. Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. sinom glavnog organizatora borbi bikova. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. ~ak i jednom zmijom. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. . predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida.. koja je iskusni dokumentarista. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a. Glavnu ulogu . Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. Pule.. Sonja i bik. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”.. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom. SLOBODNA BOSNA I 2. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). Osvojene su tri Zlatne arene. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan).SVJETLA “ARENE” radi Schmidt.8.2012. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma. zlatnom ribicom. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama . agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}.korumpiranog doktora.Vorkapi}eva. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put. Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. jer autor nije umio da se zaustavi. sa lako}om osvaja publiku. ma~kom.. Ovogodi{nja. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem.

I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 . zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani .8.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije. koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA.svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2.2012. prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije.

scenariste Radoslava Pavlovi}a. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji.2012. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. MIODRAG ZUPANC. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. Josipa Broza Tita. i ima preko sedamdeset epizoda. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. a prvi ciklus. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. rat je na po~etku. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. prema najavama. Slobodana Jovanovi}a. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. nasuprot tome. Milorad Mandi}. Dakle. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. Nenad Jezdi}. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. Mislim da u svemu tome ima istine. Moramo da otvorimo o~i. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. Titu. zadovolji}e sve gledaoce. Drugi je Aleksandar. Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. .8. odlikovan. ali i o protagonistima velike tragedije. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. Jer. Nedi}u i ostalima. A tre}i je Ravna gora. Boru MirkoD vi}a. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. Stradali smo kao narod. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. Olga Odanovi}. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji.mnogi ga. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. Dakle. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. pukovniku Mihailovi}u. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. Bez ideolo{kih predrasuda. Milana Nedi}a. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. prvi put }e biti prikazana istina. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. Rankovi}a. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak.. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. Radko Poli~. Rale Milenkovi}. Ljiljana Stjepanovi}. Ipak. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. pod nazivom Ravna gora. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. Boda Ninkovi}. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. godine. Mirko Babi}. Krcuna. te Lazar Ristovski. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. To je ~injenica. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. Kralja Petra II. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori. dragog i cenjenog ~oveka” . ljudi su u neprilici. nagla{ava Baji}. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. Kostu Pe}anca. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. koji je inicirao ~itav projekat. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele.. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti.odnosno. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a.

Na pitanje kako se pripremao za ulogu.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. Da~i}em.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima. Sve govori da je bio zanimljiv. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala. ve} naprotiv. {to je meni. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. na primer. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku.“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata.2012. vi imate va{eg \in|i}a.. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran .8. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima.. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. kao glumcu. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. intelektualcima.sa Tadi}em. a Srbija. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. kao i visoki zvani~nici SANU-a. 65 2. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. drag i cenjen ~ovek. najzanimljiviji deo ovog posla. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. mi je moramo legitimizirati. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. kao i kasnije zrele godine. Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata. vi imate va{eg Tita. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e . svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. poslije serije Ravna gora. I SLOBODNA BOSNA . preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. Sa druge strane. Nikoli}em. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. na ~emu sam im zahvalan. kao i politi~arima vlasti i opozicije . Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. o~ekivano. Dakle. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. Mi imamo na{eg Dra`u. da je bio blag. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. Glogovac je. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. gotovo setan ~ovek. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. imao je vrlo {iroko obrazovanje.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a.

E L V I S P R E S L E Y .ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. iz Memphisa. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. Na`alost. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. koja je producirana u Ju`noj Africi. koje Elvis nikada nije skrivao. da bi 26. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore). vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. kojeg je palio zlatnim klju~em itd. {to je njegov posljednji objavljeni album. Kimono. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. bijelo odijelo. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera. naprimjer. te na sjajan na~in.8. Agenciji Atlas. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. potom.IZLO@BA “NOW IT STARTS . a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata.Elvis’ alive!. godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. promovisan 24. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. i 1974. Tako. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. zbog 2. mnogi su ga prihvatili i voljeli. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. U prvoj polovici sedamdesetih. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. godine. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. pa i u biv{oj Jugoslaviji.2012. izuzetno je dragocjena stvar. Izlo`bom }e. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati. na drugom katu Izlo`be. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. Njegova ekspanzija u Europi bila je burna.karateu. Freddie Mercury pla{t i krunu. koja je usre}ila mnoge. Naravno. lipnja 1977. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. pak. pa tako i nas. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. Za sve one koji imaju vi{ka novca.155 obo`avatelja. na svjetskom nivou. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu.

~ak mu je i pogre{no napisano ime.2012. o`ujka 1960.. o`ujka 1974. u vi{e navrata.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. nastao je 1956. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. . SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. nego prvenstveno ispu{ni ventil. koji ga je u o`ujku 1954. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika. Jednu od tih zna~aka. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. Naime. do 26. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. “onda je sigurno Elvis bio tamo”. godinu.. koji je 11. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. koja }e biti otvorena do 1. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu.. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. Phillipsa. pak. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. U lipnju 1953. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. Hit Love Me Tender. travnja navr{ila 41. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera.8. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). u njegovom Memphisu. a u decembru 1970. sije~nja 1954. ~asno otpu{ten iz vojske. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. do 20. i objavljen je i kao singl. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. Dok je bijelo. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. jo{ uvijek. godine. studenog 1955. harlekinsko odijelo dobilo je novo. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. koji je premijerno prikazan 17. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. septembra ove godine. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. U otpusnici od 3. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. memfi{ko odijelo. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. na probnom snimanju. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. koje je 25. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353.000 dolara. u kolovozu i rujnu 1973. godine. Naime. Elvis je ovo odijelo nosio 10. pozvao u studio Sun Recordsa. U prosincu 1970. srpnja 1954. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. U kolovozu 1970. Zara|ivao je 40 dolara tjedno.. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. danas poznatije ime. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . SLOBODNA BOSNA I 2. Divio se policijskim snagama. lipnja 1964. ali i. Tako je sve po~elo. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. a film je re`irao George Sidney. ogranka Sun Recordsa. nikada nije nikoga pogodio. o`ujka 1960. postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven.” Sva sre}a. a munja simbolizira brzinu. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. gdje je Elvis u o`ujku 1967. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. kupio ku}u za 100. Nadalje. Zatim je 4. Elvis je imao poseban grb. Dakle. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. dosegav{i ~in narednika. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. kolovoza.

.

ne preza od pljuvanja po Slashu. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. Clement Marfo & Frontline ft. Saul Hudson. Joe Walsh: Analog Man 10. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Scissor Sisters neobi~ni su. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju.O.2012. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. Nakon toga. Saul Hudson ili jednostavno Slash. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame.Anomie Belle) 9. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu. Goldie ft. Natalie Duncan: Freedom 7. biv{i pjeva~ Gunsa. 70 . Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. nevjerojatno ali istinito. Op}i dojam je odli~an. po glazbenom izri~aju. Whomadewho: Running man 2. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. On je izvrsno odradio svoj dio posla. Razlog je jednostavan. Metric: Youth without youth 6. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. Apocalyptic Love. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. nakon 1996. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. a sada je kona~no do{lo vrijeme da. Fol je u kvaliteti. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio.. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode.. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju.8.. Alt-J: Fitzpleasure 3. naravno. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album. Axel Rose. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. Shots Fired. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. o kojem smo i pisali. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records. posvetio se solo karijeri. Doista. svira gitaru. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. Yppah: Film Burn (ft. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. ima i nekoliko laganica. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama. godine. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. riffova na pretek. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe. Kano: Mayhem 4. (M.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci.D. Hard&Fast. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor. ali niti one nisu za baciti. Na novom Slashovom materijalu. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. nakon razlaza sa Gunsima 1996. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu.

Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. on je i slikar. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. vrijeme za surovu istinu. Poznat je svugdje u svijetu. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. koje }e trajati sedam dana. Ro|en je 1973. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. One Night bio je nominiran za Oscara. godine. Ni~ega se ne sje}a. Ars Septima. Boyev otac. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1.. Te Aho Aho Eketone-Whitu. Lea i Darija (Branko Ivanda. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. kada je i nastao. Umjetnik (Michael Hazanavicius. scenarist i glumac. godine. The Weinstein Company. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland.. Svog oca zami{ljao je kao heroja. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. ali samo dok njega nije bilo. Pa. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. Policija ni{ta ne uspijeva. na`alost. (D. Discovery film) 5. za svoj kratki film Two Cars. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. Blitz film i video) 4. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. Osim {to je re`iser. godine. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. pak. Muppeti (James Bobin. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. godine. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. 1940. novozelandske kinematografije. Jo{ 2003. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. Sada je. godine. Discovery film i video) 71 . Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. Ne zna tko je. 2010. Tiranosaur (Paddy Considine) 3. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. Boy je. Ana poku{ava prona}i duha. Canal+ Espana. 1984. VIDEOTEKAMA 1. Taika Waititi. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. za vrijeme na{e olimpijske. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. Veoma zanimljiv film. dok 2.). I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa.8. Canal+. Njegova baka odlazi na putovanje. Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Walt Disney Pictures. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. pa tako i u na{oj zemlji. Na{a majka (Denis Villeneuve. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona.2012. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. A re`iser i scenarista je Taika Waititi. godine. komi~ar. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. Continental film) 3. Direktor fotografije je Adam Clark. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. Blitz film i video) 2. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. iz 2007. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. to jest blagovremeno.

represivnijim aparatom vojske i policije. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. nakon Damaska.4 TFSI sa 121 KS. dan. Bajramovi} kratko ostati u Siriji. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala.8. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. S ekonomskog stajali{ta. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. drugom po veli~ini sirijskom gradu. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. odnosno.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. postoji bitna razlika. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani.putne endure. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. ka`e nam Bajramovi}. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot.2012. sve ostalo je u rukama privatnika. Tamo je svaki posao privatan. 72 . Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama. Prije nego {to su po~eli nemiri. i 2007. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. jesu li `ivi. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. sa porodicom je napustio Siriju. Ima bogatih ljudi. ka`e Bajramovi}. ulaze u 13. Kada su po~eli nemiri. “Sirija je multietni~ka zemlja.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. “Situacija je te{ka. Kako mi ka`u. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. U Siriji ipak.“ U jesen 2008.0 TDI sa 147KS. Ve} nedostaje hrane”. Činilo se ispo~etka kako }e. @ivot je komotan. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. (N. 1. no zadr`ao se tamo tri godine. u predgra|ima. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. ima i korupcije. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre. borbe su sada van grada. gradu u Siriji. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. sli~an na{em. {to zna~i da su tu 1. u odnosu na druge arapske zemlje. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata. {to bi se normalnim rje~nikom reklo .” Prije no {to }e po~eti sukobi. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. sa jednim tvr|im. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. Nije im nimalo ugodno. “Tri godine sam bio tamo. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji.

godine. Svake godine. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. godine. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. vintage modu. prvobitno planiran za kraj 2011. Ina~e. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. i 1231. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. svilene {alove. Zauzvrat. 73 . Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra.2012. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. Planirani su. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. Dr`ava. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. vlasnik modne kompanije Tod’s. avgusta od 10 sati. Naime. saop{tile su gradske vlasti Rima. curenju nosa i infekcijama uha. suo~en s praznom gradskom blagajnom.8. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. radovi na za{titi pro~elja. (M. sapune. slike. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom.. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28. 3. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi.. `ici. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru. drvetu. hodnika i podzemnih dijelova objekta.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. jula. a prema procjenama. majice. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. do 79. godine. re~eno je na manifestaciji. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. posebno pse. ukrase za torte. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. godine. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. na Veliki petak. izme|u ostalog. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. 2. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. imaju i zdraviju djecu. me|utim. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. ali i Crkva. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. Prihva}ena je ponuda Della Valle.

Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. Vijest se brzo pro{irila i dr. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. u SAD-u. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama.8. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono.2012. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. ali je kasnije promijenio pol. koja je izvela 1. Ju`ne Afrike. Zahvat traje {est sati. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. koji se bavi predrasudama o toj temi. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. godine. NYT navodi primjer Britanije. pa ~ak i iz SAD-a. 74 . a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. {to je mnogo manje od 50. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola. funkcionalni problemi ili infekcija. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. a ona je jedna od njih. a u kojoj je tokom 2009. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku.000 dolara. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. pi{e New York Times . Da bi operacija na kraju bila i odobrena. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. kako list ocjenjuje. Singapura i Australije. nedostatak obu~enih hirurga. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. koje su i globalni centar za promjenu pola. izvedeno 143 zahvata. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. koji je ro|en kao djevoj~ica. Irana. a broj zainteresovanih je sve ve}i. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. Rusije. navodi list.000 dolara. sa kandidatima iz Francuske. (Priredio N. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola.

izlo`be i muzi~ko-scenske forme). avgusta. septembra na Lov}enu. politizacije i komunikacije. i 9. performanse. umjetnici. ili namjenski pravljena za ovu akciju. Smatraju}i Chea jezikom otpora. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2. bez {anse da daju nova tuma~enja. od teorije do prakse.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15.umjesto standardne podjele uloga. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. menad`menta i turizma. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je. kulturne politike. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik.170 metara. te socijalnoteatarski eksperiment . a ne simbolom otpora. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . politi~ari…). Na brodu. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. (Priredila: M. Radevi}) Knjiga Muzeji. KRK . sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. Ostali u~esnici }e. jula iz Krka. na nadmorskoj visini od 1.2012. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. ambijentalni teatar . jer u vremenima u kojima `ivimo. slu`e}i se tim jezikom. ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba. Organizovan je po vojnim pravilima. mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. navode organizatori. Barbara Korun.me). Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. filozofi. a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. teoreti~ari. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. avgusta. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. turizam ka savremenom muzeju. za film Ljudo`der vegetarijanac. knji`evnici. koji je isplovio 30. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja. Tatjana Pregl Kobe. uz pomo} pripremljenih mapa. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju. pregled stanja muzeja u Srbiji. menad`ment. @ivot je obesmislio smrt“.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci.8. Kako isti~u organizatori projekta. 75 . Cvetka Bevc i Andrej Detela. Pula Film Festivala. na visoravni Konjsko. Prema navodima organizatora. Vida Mokrin Pauer. name}e se jednostavno pitanje .

Bolesna {tenad. Goribor. Turnir }e trajati od 10. U utorak. kratkometra`ni igrani i animirani film.” U Gradskom parku u Kupresu 14. Mark de Line iz Viteza. TBF. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. Rambo Amadeus. muzi~ari.8. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da. dokumentarni. prate}i program u kojem su izlo`be. augusta. preko puta Hotela Bristol. do 26. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. hrvatskom ili srpskom jeziku. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. augusta. koji su. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. Slovenije. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera. kompletan taj trud ima smisao. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. 31.2012. do 25. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. Pe{es iz [irokog Brijega. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. . izjavila je Aleksandra Savi}. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. A i snijeg se otopio. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. oktobra. Sopot. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. projekcije. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. posjetite Club Aleksa. kad postoje ljudi. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. crnogorskom. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. Uglavnom. jula. Makedonije i Bosne i Hercegovine. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. augusta. Nastupaju: DJ Marina Mimoza. polaznika moje [kole fotografije. Kupre{ka su vrata svima otvorena. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. imaju dobru mu}kalicu. Srbije. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala.net. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17.U ^ETIRI OKA BH. uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje.. zavr{en je glavni dio programa 6. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010. “Udruga mladih Par Selo je. a po kategorijama: dugometra`ni. Darkwood Dub. Samo dva dana nakon po~etka 1. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. Zinedin Zidan.

U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. augusta u Čapljini. li~no”. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. veli Čolakovi}-[ehi}. odnosno u Po~itelju. Uspomena je mnogo. Ne}e. a ostatak ekipe avionom. 8. osobno.2012. da svima nama nudi novi koncept. ve} negdje. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. odlu~io sam da. Da. o{i{ati se na}elavo. autorskog trojca: Vesko Kadi}. tako da smo svi odustali od puta. augusta ispred BBI Centra. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor.DADO DELIĆ. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike.. Pitajte Erola! 77 . ali smo ga i upitali. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo.. S obzirom da nisam imao puno novca. ponudim i vlastiti koncept. Dakle. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog.. 2.. Prvo na nulu. Putovanje sam zavr{io u Sahari. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. tj. recimo. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”.8. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda.. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja.. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. da po~nete od same ideje. {panjolskog direktora fotografije. valjda. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo. godine. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. ja. I [ehi}. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka.. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. Ne u Javi. Po`eljeli smo mu lijep provod. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. bila je to i evropska i afri~ka avantura. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. davnih osadesetih. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. osim izlo`be radova polaznika {kole. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. pa onda u “Javu” Kazao nam je. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010.

rekao je Emeka Mba. kad je akcija u pitanju.2012. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. ^arobnja{tvo i urote. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. U zemlji ne postoje filmski studiji. kostima. oko 250 milijuna dolara. mo} i izdaja. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. ^ak i poznatiji glumci. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. naro~ito ku}no. ponekad ~ak i dana. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. Me|utim. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. korupcija i skandali. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. ~ak i ako je nasilje. ~ak i nenamjerno smije{nima. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara.8. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. transporta i tehnike. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. i to u razdoblju od par sedmica. nema previ{e prostora. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. Naprimjer. prema Mbau. narodni pokret afri~kog filma“. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. . glumaca. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. na putu “pokoravanja svijeta“. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. Nigerijski filmovi.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. ~esto prisutno. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. Unato~ tome. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima.

JULI 1952. Crnkovi}. jula 5:1. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. oporavlja se. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. Svima ostalima neka je slava i hvala. I SLOBODNA BOSNA 79 . Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. Bo{kov. centarhalf.Sovjete! STRIP ARTIST 2. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. 20. ali bez golova. jer dobili smo .8. u osmini finala. Stankovi}. “te{ko bolestan”. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. Vukas. Igrali su se produ`eci. pa 5:2. u Helsinkiju. juli. ^ajkovski. dok je lijevi half. Glatko smo je dobili 3:1. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. Crnkovi}. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. A to {to smo 1952. a i mi tako|e. Vodili smo tog 20. Bobeka i ^ajkovskog.. Bobek i Zebec. da bi nova utakmica bila zakazana za 22.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Ve} dvije mitske. epske i lirske utakmice. Horvat.2012. Ognjanov.. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. Protivnici. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Miti}. Stankovi}. golovima Miti}a. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. i to nakon Staljinove smrti. Iako su obje odigrane u Tampereu. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati.

Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. 21. em na Stan 14. 8.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. Da niste to {to jeste. Jeste li meteoropata? Uvijek. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. 5. 16. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. 12. 3. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. 15. 11. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. rajevu? 4. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. 19.8. {ta biste bili? Tanja S. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. Kako se osje}ate u Sa Futavo. 7. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. Da je danas smak svi jeta. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. evo ba{ me sad boli zglob.2012. 6. 18. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 10. Da imate 15 minuta vlasti. 9. 17. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. am dite kad v 13. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. ali da ima crvenu ru`u u ustima. . \urovi}. Tange ili badi}? Badi}. 2. 20.

.

.

U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura.ba Vi znate za{to smo najbolji! . iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. ta~nu adresu i kontakt telefon. Sarajevo. Bosna i Hercegovina. ime i prezime. “Slobodna Bosna”. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva.. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d. Sarajevo.ba www.o.o.o. Danijela Ozme 3. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank.slobodna-bosna.bos@bih. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er. ^ekalu{a ~ikma 6. SWIFT CODE: RZBABA2S.o.net.slobodna-bosna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->