HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

ba. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.8.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}.) Nikola [piri} 2. tako|er. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. koju je objavio sarajevski portal Klix. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom.M.M. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati.2012. preko svog prijatelja Darka Babalja. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom.) London Calling HAJ [PIRO. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u. Pretpostavlja se. (S. I SLOBODNA BOSNA 5 . njegovu su direktivu ispunili! (S. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH.

“tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. normalan?!”. dobro znate da nije…”. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. Tu|man je. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. uop}e. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. ~upaju}i kosu i lome}i prste. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. Samo nekoliko mjeseci ranije. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. edamnaest godina kasnije. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. ustavne materije. Zbog svega toga…. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. ta~no.8. označio je definitivan početak relaksiranja.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. . prema izmijenjenoj verziji. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost. “Gospodine Holbrooke. uop}e.u ljeto 1999. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. pravne. normalan?”. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. bjesnio je. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne. Vladimir [eks. “Da li je je taj ~ovjek. treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30.2012. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je.7 1999. Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. godine. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. ka`e doktor [eks. saborske procedure…. te u pravo vrijeme (timing).

kontinuiteta. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. pi{e Ibler. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. Samo nekoliko mjeseci ranije.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. (O tome. Saboru. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. ovih dana.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. dodu{e. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. politiziraju}i. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. dok je bolesnu. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine.2012. do ljeta 1999.8. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). ~ini se. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. 7 . destruktivnu politiku (od 1991. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. ali ima. [ta sada. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. Dalje. li.

osudili su Kadiju. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. zave`ljaji marihuane. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. Aide S Begi}. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. Prigionija. lupali inventar. “naslov”. podstaklo. Scole. drugo. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. argentinskog reprezentativca. “na okolnost preljuba”. klanja. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac. uz kori{tenje {tapa. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U.. JULI Osvanuo jutros. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. zakonski i moralno. on zamoto glavu”… UTORAK. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. njeno petoro djece (srpske neja~i). U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. Bogu hvala. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. osim moralno-pedago{kog. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. ni drugo. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. teoriji i praksi. patogene pozornice. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. niko osjetio od nas okupljenih. ni u ljudstvu. Roditelji {okirani. nema gubitaka. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. pobjedonosni tok. Delfina. neukih. Jasmile @bani}…) koji se programirano. prostitucije. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. sporta{a. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. 26. Ali. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. eufori~an. intelektualne kriminalne. ugostitelja sa Cetinja. javnih. politi~kom pro{lo{}u”. “umjesto da zamota nogu. jer je to na svjetskim festivalima trendi. SUBOTA. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. najprije saop}io njenim roditeljima. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. prijetili osvetom. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. po kratkom postupku. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. unosno. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. a Turci su ve} vodili tri razlike. hrabre. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. umjetnika. mr`nje. psovali vjernicima “tursku majku”. prstohvati kokaina.. objavljivanjem na internetu.8. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. to je naslov teksta (~uj. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. otvaraju se dnevne novine. 30. puno razumijevanje za zeta imaju. u ranim jutarnjim satima. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. [ta se time `eljelo poru~iti. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. potoci krvi i sperme. Nocionija. ni u tehnici. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. U izvje{taju State Departmanta. u njegovom rodnom gradu. petorica “huligana”. Eh. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. logi~an. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. da nije ramazan. trka~ki bili ravnopravni. tra`im broj Pabla Prigionija. koji je goste-namjernike. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. osim da je dr`ava nemo}na. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. O istoj se. Nijedan srspki SRIJEDA. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. Pa krenu. u kafani naravno. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. odgovorni. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke.2012. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. koji se efekat. Niko ~uo. Na kraju je bilo pet. potpuno su fizi~ki. objavljenom ove nedjelje. poslovne. 1. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. deset. inspiriralo. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. barem meni. narkomanskih orgija. a ne navija~ki pri`eljkivan. pravnih lica. Sedam dana kasnije. zavezao u Ameri~kom psihu. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. . objese imena desetine hiljada poduze}a. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. tre}e. 29. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. nevladine organizacije iz Crne Gore. 31. sankcionirati. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. Ni jedno. majku. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. provjerava stanje na terenu. privatnih. 28. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. 27. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. rekao bih “svinjariji”. {ovinizma. “Ja ’od`e budale”. Reagirale su vlasti iz Srbije. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. samopouzdani i. Prijatelj iz Zenice. Ali to se nije desilo.SVAKA MI JE ZLATNA. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA.

.

M. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150.S. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. Pozivaju}i se.000 KM. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice. vrijedi 150. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. prema podacima iz prometne dozvole. (D. Imenovanje prije dvije godine. No. i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije).2012.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. HSP-a i NS Radom za boljitak. na nalaze federalnih revizora. (A. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike.8. kako nezvani~no saznajemo. na poziciju ministra-savjetnika. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. Desnica se prera~unao. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se. tako|er. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. . Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. star 12 godina.. na temlju ~lana 20. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza.

nakon njegovog preuzmanja Direkcije.Kakanj. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. ipak zaslu`uje priznanje. I SLOBODNA BOSNA 11 . Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao.M. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . a drugi u iznosu od 160 miliona eura. “krenula izgradnja autoceste 5C“. da su zatekli praznu kasu i goleme dugove.. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM.. onda tu ideju treba da razradi. (S. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet. jedan u iznosu od 255 miliona eura. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. Cijela dr`ava treba da bude distrikt. i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. pohvalio se prije neki dan da je napokon. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6.2012.) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara. starom sedam godina. Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac. (A. u vrijednosti od oko 86 miliona KM. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije.M.8.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti. direktor federalne Direkcije autocesta. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine.

nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil.2012. član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2.EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. . političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka.8.

sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.2012. predsjednika SDP-a.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 13 .8.

i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. uve}ava. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. Kom{i} se. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. @eljka Kom{i}a.8. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. ~init }e. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. godine. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. nakon izbora je potpuno marginaliziran. ugledu i podr{ci bira~a. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. A takvih. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. uglavnom. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. Zlatku Lagumd`iji. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike. nova lica. godine. dakle u jesen 2014. naime. Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . godine. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. . nije malo. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu. koji }e. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti.Gra|anska stranka. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}.2012. iz posve pragmati~nih razloga. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“.

ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. I SLOBODNA BOSNA . “Istinomjer“. “Za{to ne“.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. Ivana Howard. umjesto Bajrovi}a. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“. a drugu svom najodanijem suradniku. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. 2. Suljagi} je pristao. Ubrzo nakon toga. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI). no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a.2012.8. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona.. nevladinog sektora. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka.) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. Fondacija je. Nekoliko dana kasnije. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke. Reuf Bajrovi}. Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. CCI. “jo{ dublje podijeliti BiH“.. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. godine. do kada }e preciznije definirati idejni profil. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. U raspodjeli izbornog plijena. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. “Revolt“. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. kako pi{e u saop}enju. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. Damiru Had`i}u. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. pored ostalih projekata. Kako doznajemo. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku .

prvi kredit koji uzimamo. naša se država polako. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. Osim stranaka na vlasti. Ovo je. . uglavnom za plaćanje administracije.2012. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. VLASTI Fuad Kasumovi}. Fuad Kasumovi}. ili da popla}amo administraciju i birokratiju. a da nam ovih 811 miliona ne treba. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. Naime. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. ali sigurno približava dužničkom ropstvu. zamjenik dr`avnog ministra finansija. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. tako|er.8. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje.

Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. ne bi se srljalo u novi kredit. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. nemamo od ~ega vra}ati”. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. odnosno nelikvidno. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. prema njegovim podacima. isti~e Kasumovi}. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. a poslo- Dragan ^avi}. kao {to nije. predsjednik Dragan ^avi}. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. jer ga mi. I SLOBODNA BOSNA . naprosto. predsjednik Demokratske stranke. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. entiteta. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. Demokratske stranke. obja{njava Kasumovi}. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju.8. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka.2012. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. naizgled. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. Iako se.

koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. a proizvodnje nema. Naravno. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. Mi nemamo evidenciju o ostalima. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor. od 280 miliona maraka. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. a Federacija BiH 210 miliona maraka. Tvornici duhana Sarajevo. pa i op}e izbore 2014. subvencije…). Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. Postavlja se pitanje. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. Prva. odnosno novac koji bi dobio. a ve} je izgledno da ho}e. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. ve} samo prolongira. ni kona~na cifra. “E. Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. nagla{ava na{a sugovornica. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. objektivno nemamo. Istovremeno. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. ako 18 nemate primanja. samo minimalna. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. Ipak. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. odmah poslije izbora.8. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. Mi za sada znamo da ukupan dug. u su{tini. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. Ranka Mi{i}. godine. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. Tako|er. Navodno. a FBiH ve} ima Razvojnu. a ako ba{ voda do|e do grla. kako vratiti dug. upu}en je u neke detalje. jer ih mi od proizvodnje. to ne mora biti ni ta~na. SLOBODNA BOSNA I 2. ni o onima koji rade ‘na crno’.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u.2012. ona je 1. sam datum revidiranja bud`eta. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. Fond zdavstvenog. nakon toga. osim za reprogram dospjelih kredita.9 posto. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. i spoljni i unutra{nji. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. isti~e Čavi}.” nagla{ava na{ sugovonik. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. bio bi prodat i BH Telecom. . Japan ima kamatu od jedan posto. osiguralo drugu izbornu pobjedu. Republika Srpska bi dobila 70. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. isti~e Fuad Kasumovi}. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. Dragan Čavi}. Po mom mi{ljenju. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo.

.

dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije.2012. ucjenama. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. Dva mjeseca ranije. međutim.8. demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2. na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA. . nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a).PAZI. reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja.

nedore~enoj zakonskoj regulativi. EKO DEM-a.8.C. tada kao kadar PDP-a. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. nikoga ne zabrinjava. ne govore istinu. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH. Pro Vitae. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. iz tri razli~ita ministarstva. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. koja ima tri ~lana. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. niti su ograni~ila njegov mandat. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. I SLOBODNA BOSNA . Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. Susret je zavr{en tako 2. naime. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. kako sada stoje stvari. naprosto.D. C.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. ja danas upo{ljavam dva radnika. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. Du{an Gavran je. Rusmir Hani}. Amphibije. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak. Detektora. godinama prolazi neka`njeno. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. Gama Demininga i MRUD-a. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. tvrdi Hani}. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. BH Demininga.I. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. kojima je to sporedni.-a. No. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2.2012. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana. “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. nego je pla}en i ljudskim `ivotima.

To je vrijednost jedne fabrike. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove.I. direktor deminerske organizacije C.D. otkrivaju}i da su od 2004. prisje}a se Hidajet Prevljak. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH.. isti~e Rusmir Hani}. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema.Stop Mines sa Pala. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav. Umjesto planiranih 90. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. Oliver Mitrevski. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. Uz vrijednu opremu. a tre}a Pro Viti iz Mostara. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. a da je on. ali danas pozitivno posluje samo jedna . da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. TAJNI ORTACI. do 2019. Ukoliko ne pristanete na ucjene. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. zbog 300. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. direktor BH Demininga.C. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio.000 eura ni`om cijenom”.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana.000 do milion KM. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH.5 miliona eura.000 KM gubitka. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. dodaje ogor~eni Hani}. “Ako date pare Gavranu. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“. Davor Kolenda. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a.8. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. FIKTIVNI UGOVORI. pokazala kao proma{ena investicija. @ivkovi} je. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. prema ranijim me|unarodnim studijama. (Nimalo slu~ajno.2012. bli`i ro|ak Gavranove supruge. koju je neko bacio u sme}e“. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. SLOBODNA BOSNA I 2. ta je brojka odavno prema{ena. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. iz Trebinja. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika. a ne demineri. i on se pojavio na tenderu sa 50. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara. tvrdi Oliver Mitrevski. Njegov kolega Oliver Mitrevski. na njegovu `alost.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. naime. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva. ~ija se nabavka.PAZI. . poja{njava Mitrevski.

000 do milijun KM.D. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. “Ne{to opreme sam kupio. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“.. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}. u ljeto 2008. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. me|utim. navodno. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. od 300.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene.000 KM. poslovni referenci.000 do milijun KM. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. Uspje{no smo deminirali 540. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. obja{njava Kolenda. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“.8. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. na {ta je on kazao da ne brinem. koriste}i kombinirane metode. Du{an Gavran. No. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. a njihov je tajni poslovni ortak. a ja }u ti srediti akreditaciju. u kojoj je supervizor Radomir Koji}. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . MINOEKSPLOZIV iz Viteza. i DOK-ING. ali se onda predomislio. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. da ne}e biti problema. “Ja sam ulo`io 40. gdje nikada nisu radili. Osim BH Demininga.8 milijuna eura.I. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. diktirao i cijene deminiranja. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. ukoliko mu se ne{to dogodi. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. a Gavran samo deset hiljada maraka. 20 posto su kori{teni psi. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. a ostakak je ura|en manuelno. Prije ~etiri godine. (I Du{an Gavran `ivi na Palama.-a. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom. naravno. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. Davor Kolenda. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a.C.000 kvadratnih metara. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao.2012. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. I SLOBODNA BOSNA . Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. brat direktora BHMAC-a. tvrdi @ eljko Veselinovi}. obja{njava Veselinovi}. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}.5 KM.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo. vlasnik N&N Iv{a. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“. C. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). ali je privremeno radio za UXB Balkans. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. isti~e Veselinovi}. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija. Definitivno smo se. Nemaju opreme. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac.000 kvadratnih metara. Du{an Gavran nije dozvolio. Tender je. bio ranije namje{ten. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran. prije deset dana. No.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. zajedno s firmama sa Pala.

koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. “U vrijeme dok sam bio u Americi. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. odr`alo u januaru ove godine i kojem su. U mom slu~aju. kazala nam je Gordana Buli}. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. Na{a korisni~ka slu`ba. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. pa tako i HT Eroneta. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. jer ka`e kako mu je dosta suda.2012. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu. Jasno. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. a kako je na Sudu odmor.8. naravno. `ivaca. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. ~iji je ~lan. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. Pored toga. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. akviziteri su se prali od njih. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“. Ko god ga je otvarao. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. pa se vratili. Ko{tao ga je proces novca. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. NE POTPISAO.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. advokat iz Prijedora. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. kazala nam je Sanda Zubanovi}. od vize. SLOBODNA BOSNA I 2. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“. “Potro{a~i . ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. Kada sam donio sve papire iz Amerike. do{li u BiH i potpisali ugovor. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. ali da Eronet definitivno prednja~i. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. 24 .

jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“. pa ni ombudsmana“.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac. do{li u BiH i potpisali ugovor. nikada se nisu izjasnili. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou. kao i Agencija. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali.. niti podr`ali potro{a~e. od vize. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. prisustvovali i predstavnici operatera.. 25 . Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’. zvali odgovorne u Eronetu.2012. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo.8. Vladine institucije 2. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike.

te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa.“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. Nadalje.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom.ERONET PREVARA I pored toga. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. Evaluacija postupaka. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. ne postoje ve}i problemi u suradnji. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. ni usmeno ni pismeno. nisu obavijestili o raskidu ugovora.2012. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. SLOBODNA BOSNA I 2. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. A u biti javno mnijenje. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. “Obmana odnosno prevara gra|ana. pa se nadamo da i ne}e!“. ka`e prevarena korisnica u `albi. to jeste na{a indirektna prodaja. odgovorili “sli~nom mjerom“. Napominjem da me ni nakoji na~in. u vezi sa ovim pitanjem. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. do septembra 2013. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. stigao mi je ra~un od 350. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. Me|utim. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i. pa i na{a konkurencija. kako ste ih nazvali. {to su odbili. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. ka`e Buli}eva. ali je te{ko dokaziva. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en. Trenutne tvrtke. Na sre}u. Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima.8. Udru`enje ima namjeru. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . koriste ovakav vid prodaje. Uz ovo rje{enje. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima.86 KM (sa PDV-om 410. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. . To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh.

Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs.Be~ . uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. jako puno. op. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. Takvih je u BiH. isti nismo ni tra`ili. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija.a.Rim . ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. Kako je krenulo. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una.50 KM. onda pristajem da budem gre{nik”. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom.a. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje. 27 .2012. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije.) njegova supruga. o~ito i dokazuje. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. op.Minhen . jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834. Ako je to grijeh. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. Amina Lagumd`ija. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. Lijepo. Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. na `alost.8.). koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ . pardon.Sarajevo platila 834.

stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. Kad to ka`em. zaista je spektakularan uspjeh. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. Bilo kako bilo. kad god bih u{ao u taksi. najvjerovatnije do kraja ramazana. kultura. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. bivši diplomata Libije. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. Dakle. jer su uop{te odr`ani. njena tradicija. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija.8. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e. Nije bitno ko je pobijedio. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. na šta su svi identično reagovali: aaa. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an. ali hvala Bogu. Odgovarao bih iz Libije. Odgovarao bih iz Libije. njena tradicija. Libija je ogromna.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. a putovao sam mnogo. vozač bi me pitao odakle sam. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. Za razliku od Egipta i Tunisa.. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. a putovao sam mnogo.. jedan od vo|a libijske revolucije. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“. sama ~injenica da smo imali izbore.. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. kultura. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. Vidite. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. kad god bih ušao u taksi. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. Pored toga. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. Sada. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. Gaddafi. Gaddafi. voza~ bi me pitao odakle sam. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju .2012.. da se glasalo u ~itavoj zemlji. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. Uzbudljivo je. . ali kad je u pitanju Libija. stvari nisu bile potpuno jasne. stanovni{tvo je raseljeno. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda.

KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2. I SLOBODNA BOSNA 29 .8.2012.

Dakle. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. . Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. to je ta~no. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. iz perspektive sekularne dr`ave. nezavisnost sudske. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. I opet ponavljam. To je istina i to je ~injenica. prili~no je problemati~no. postoji rizik i opasnost. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. kako one pozitivne. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. preko interneta. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada.. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. Zna~i da }e se samokorigirati. jer to nije Parlament. Od telefonskih razgovora. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima.8. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. a u Libiji. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. Tradicionalno. S druge strane. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. me|u izbornim pobjednicima. koji `ele demokratiju. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih.2012.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije. tako i one negativne. Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. sve snage su oslobo|ene. vladavinu prava. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije. Uplitanje religije u takve stvari. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. izvr{ne i zakonodavne vlasti. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. Mislim. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. Ljudi su zabrinuti zbog njih. Dakle. ali ne treba pretjerivati.. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju.

ali. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. kao i pravde za `rtve. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. okrutnosti i korupcije. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. Da to postavimo ovako. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. obja{njava Nayed. u prvom redu Italije i Francuske. Da budem iskren. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. nadbiskup Canterburyja. prije ili kasnije. nije bilo zavjera. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. Na osnovu tog odgovora. godine. Dakle. Prvo. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. morate pitati Francuze i Italijane. islam i Poslanika Muhameda a. nakon ~ega je do{lo do rasprave. sam Vatikan. bili su sekularni. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. nije bilo dealova. prave se teorije zavjere itd. umjesto Boga. primjerice. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. Ja 2. na kraju. Reagovao je i Rowan Williams. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“. uklju~uju}i i libijsku. u slu~aju Libije. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. u Regensburgu. pomirenju i stvaranju trajnog mira.. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo.8. reagovali su i pravoslavci i. Zamislite. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. Me|utim. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. Dakle. ponovo buknuo.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. ali Papa nikada nije odgovorio. Jo{ va`nije. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. U su{tini. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. Jednostavno. 31 . primjerice. koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima.2012. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. Naime. Mislim da smo u~inili pravu stvar. u prvom redu Njema~koj i Italiji. Vatikan nije odmah reagovao. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. a drugi put u Jordanu. nije bilo para. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu.s. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu.tiranije. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. Sada kada vi{e nisam ambasador. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. ili podr`ati revoluciju. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. a koji bi. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. 2006. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. odnosno podr`ali su ustanak. Gaddafiju i njegovom re`imu. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. nije bilo tajnih planova. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka.

8. .2012. zbog bolje ekonomske saradnje. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. VINKO RADOVANOVIĆ. gradonačelnik ovog grada.

To su dva giganta. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. Jednostavno. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. ka`e Radovanovi}. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). navodi Radovanovi}. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. Me|utim. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. Me|utim. me|utim. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. tu je Jahorina kao olimpijska planina. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. a ta sredstva postoje. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. nema potra`nje za tim proizvodima“. ali posla nema. odredili njene pravce. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio.2012. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. Napravili smo strategiju razvoja. ona ga je potpuno zapustila. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. I SLOBODNA BOSNA 33 . Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a.8. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. zatim Romanijski plato. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. a rade sa oko deset odsto kapaciteta.

napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. struja. “Kada je u pitanju voda. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. a ne saradnje u okviru distrikta.2012. 16 godina nakon zavr{etka rata. uz pomo} Srbije. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. “[to se ti~e ekonomije. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. ka`e Radovanovi}. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. nama bi odgovaralo. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. saobra}ajnicama. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. Me|utim. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. Da mi imamo tu masu. {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. godine. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. a ne lokalne zajednice. predlagao je nedavno i Franjo Boras. tramvajem. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. ali u}i sa ovim brojem stanovnika.8. mislim da nije u na{em interesu. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. Terminal. ka`e Radovanovi}. evropski ili svjetski kup u skijanju“.Distrikt Sarajevo BiH . Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. pozori{tem. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. Pored toga. Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. Pored toga. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. neophodno je da se povu~e ta crta“. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. vodom. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. ka`e Radovanovi}. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. Za mene je pozori{te realna stvar. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. sve funkcioni{e u najboljem redu. ali grad je izgra|en. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. . Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. u kojem se nalaze institucije BiH. ka`e Radovanovi}.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. a nije ni Izetbegovi}eva. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. kanalizacija. proglasi distriktom. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. zgradama. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. prema ocjeni ekonomista. Radovanovi}.

komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . Han Pijesak. Ipak. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). Recimo. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. Za~udo. Kiseljak i Kre{evo. Govorim o u`em gradskom podru~ju. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva.8. tu je saobra}aj. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. plin. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. zdravstvo. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji.Rogatica. rade ga Italijani. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. Naravno. veli Behmen. godine. Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. Sokolac. 2003. {kolstvo. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. Grad Isto~no Sarajevo. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. Kada se govori o distriktu. Me|utim. najmanje va`no. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima.2012. ka`e Radovanovi}. na inicijativu OHR-a. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. ideja da Sarajevo postane distrikt. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. “Projekat }e brzo biti gotov. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. u politi~kom smislu. Me|utim. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. zaklju~uje Behmen. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i.000 Srba. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. meni je to neozbiljan prijedlog. ali mi smo te stvari stavili po strani”. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. tunelu Kalovita brda. formiran za dva entiteta. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. onda morate promjeniti ustav koji je. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. ka`e D`evlan. to je politi~arima koji su na vlasti. . vodovod. to su @eljeznice BiH. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. o~ito. Me|utim. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. kao {to je poznato. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. kao i one koje su geografski. Nemaju nikakve zarade na tome. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine.

a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića. Beograda i Zagreba. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine.1941. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. Iz njegovog opsežnog. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. .FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. na više od 800 stranica. . izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak.1945. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva. . U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo.)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh.8.2012. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. (U ratu i revoluciji 1941.

Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE.8. I SLOBODNA BOSNA 37 .2012. KUPITE CVIJEĆE 2.

a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. tada ve} biv{i urednik Samouprave. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. mene su sramno ostavili na Ilid`i. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. katolike i muslimane. katolike i muslimane”. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. mir i ravnopravnost”. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. aprila ’41. ‘[ta to zna~i?’. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. . ka velikog Oca Domovine. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. odgovori on jetko. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. ‘Ne’. advokata iz Biha}a.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”.8. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}.2012. Zgranuh se kad ga videh. pozvao na ustanak “Hrvate. koji su jo{ krajem marta 1941. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. tako|er bio ~lan JMO-a. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. pitah ga ja. a 16.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. dok je svijeta i vijeka’”. aprila 1941. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. kazao je Kvaternik u proglasu. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana.. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta. Student Halid Čau{evi}. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. pred Slavkom Kvaternikom. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. aprila 1941. vojnike. Osman je do 1935. re~e on. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. u Zagreb dolazi dva dana poslije. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”. da se SLOBODNA BOSNA I 2. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. Alija [uljak.

tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941. Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera.8. . aprila 1941. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. na 24. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. aprila 1941. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. na~i~kani na keju. Asim Mutevelić Hadžić. O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. E to je bilo za pri~u. Uzeir Hadžihasanović. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. Zajedno s Nemcima. (Nastavlja se) 39 . Dušan Jeftanović. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. Milovan Žanić. april. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. a muslimani. na Stojadinovi}evoj listi. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938.2012. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. marta 1941. Uzeir Hadžihasanović. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. 2. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. Ante Pavelić. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. Dušan Jeftanović. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. nego se hori i preko Miljacke. nije da pljeskaju. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e. Hakija Hadžić. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja.

nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0.2012. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju.. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka. kao što je aerodrom u Ciudad Realu. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte. Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a.8.3 posto. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2. koji je otvoren 2008. .

svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. U ovoj. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto.. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. pla}ena novcem okruga. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. ve} samo letjelice Nastavak na 46. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5.7 2. ili bez programa i novca. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. U vrijeme ekonomskog buma. ali nema aviona. a za duboku krizu gra|ani krive banke. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). Predvi|anja stru~njaka. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion.2012.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra. u sklopu mjera {tednje. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu. ali ona nikada nije otvorena.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. I SLOBODNA BOSNA 41 . Nakon otvaranja. Ohrabreni tim primjerom. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. Irska i Portugal. i dobili su naziv bijeli slonovi. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi.4 miliona turista. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. iako to vlast u Madridu odbacuje. uglavnom. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka. futuristi~ki kompleks bijelih. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. ju`no od Madrida. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. osmisliti kulturni centar. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. ~ak 300 hiljada eura.8. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. re`u davanja. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh. ipak.

Basescu je bio suspendovan i 2007. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom.279 miliona eura). godine. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto.2012. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte.6. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. Nade`da Tolonikova. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. Basescu. Tako|er. on ostaje na vlasti do 2014. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a. . blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. Izra`eno u procentima i iznosima. jula za opoziv Basescua. i od tada je stalno osporavan. do 28. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot.8. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua.EVROPA.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295. Posljednji put. glasala je 6. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua.881 milion eura.2012.

Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. Za razliku od Rumunije. Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. Osim toga. do sada. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. jula ove godine 1. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. godine. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”. U svom izvje{taju. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH. gdje dominiraju politi~ki razlozi. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013. (D.. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine.2012. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. jula 2011. Ukoliko se posmatra period od 5.litičkih uvjeta. a do 25. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. Savi}) 43 . ali od po~etka 2010. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. objavljenom nedavno. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije.8. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). godine Unija vi{e nije aktivirala 2. Podsjetimo. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak.255 osoba zatra`ilo je azil. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. Me|utim. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi.772 miliona eura. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni.327 miliona eura.

jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. raspisan dvije godine kasnije. HT Eronet. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. U drugom dijelu 2011. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. ni protekle kao ni ranijih godina.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. Tre}i dominantni telekom operater.1 milion KM.prvi koji je raspisan jo{ 2008. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . SLOBODNA BOSNA I 2. godini. .7 miliona KM. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. Drugim rije~ima. tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. za 1 posto. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. i da nema nikakvu pravnu snagu. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli.8. na iznos od 72. godine. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. na iznos od 53. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW.2012. a kasnije Alpiq. 50:50 posto. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. i drugi. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. godine. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. godine.“IFC IFM“.

Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012.2 %. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata .2 posto U prvom polugodi{tu 2012. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150. U oba entiteta. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala .. Engleskoj. PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora.na svega 305 dolara za tonu.000 tona. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode.2012.plina i struje . odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.5% u Republici Srpskoj. godine na 1. Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara.8 45 . a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje.5 VI 2011 VI 2012 94. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011.660 u maju 2011. 2. godine.9 VI 2011 VI 2012 94. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto.sirovine iz koje nastaje aluminij . Primjera radi. godine. Holandiji.. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju.8. a u RS-u za 5. godine. dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane. Danskoj. odnosno 8.9 % u FBiH. poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar.840 dolara u maju 2012.sa 2. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice . U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine. Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu .

“Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“. ka`e David Cabo. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . Prije kolapsa. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. “ Malo je moglo da se uradi. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama . “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce.doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu.poluautonomnim regijama. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. lokalni novinar istra`iva~. stranice tipa jastreb i soko.8. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura.2 km. op. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. ali je zatvoren u aprilu 2012.000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. Me|utim.poluautonomnim regijama ju. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. . u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. gdje svako zna svakoga . {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. dodao je. ali odjednom smo bili bogati“. stoji u izvje{taju. najve}i putni~ki avion na svijetu. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. sa privatnim profitom. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv. aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. Ipak. koja je napravljena za novi Airbus 380.“ Juan Jose Toribio. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. ka`e Santiago Moreno. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. kazao nam je. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji. Banke. ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. smatra on.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. ka`e Carlos Otto.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE.. ju`no od Madrida. Otvoren je 2008. Dakle. U nastavku. ka`e Miguel Angel Bastenier. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu. ne znamo kako. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. godine. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman.). Devedesetih godina. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac.2012. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. Ipak. SLOBODNA BOSNA I 2. Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da.pr. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje.

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

“ 51 . nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. [to sami prema sebi.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. ka`e Faruk. “Po meni je problem u samopouzdanju. ali i ja te`im tome. Znate kako to kod nas ide. trebamo “Problem je u samopouzdanju.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka. Dalibor Čutura (Lissabon). Mislim. “Ma nema pritiska. a dva puta i Kup pobjednika kupova. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). Igra~i su oti{li u velike klubove. Ferrer je odli~an igra~. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. no ne boji se pritiska.“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. Jaime Gonzalez. tako da je vjerovatno i zbog toga“. Prije njih dvojice. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e.” Ademar su napustila oba golmana. “Grupa u kojoj igramo je jaka. i 2007.. Adrien di Panda (Saint Raphael).“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. 2. pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. “A nisam ja upla{en. Čehovskih medveda. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. Antonio Garcia (Paris). te Alvaro Ferrer.2012. protivnici su nam vrhunske ekipe. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. Venio Losert i Vincente Alamo.8. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. “Bit }e te{ko. godine. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. a to je igranje dobrog rukometa. zapela u doigravanju. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. {to od okru`enja. ka`e Faruk. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje.. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. a [panci su ovdje opu{teni. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. po ko zna koji put. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. Zna~i.

prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje. Keraterm i Trnopolje. Dio zato~enika je oslobo|en. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. augusta. . knjiga “Rat je mrtav. do{li su do tih logora. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. ve}inom u logor Manja~a. Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska.8.2012. dio na`alost ubijen. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. zbjegova. Prije dvadeset godina. mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav. od logora. jednostavno. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. otprilike u isto vrijeme.u Prijedoru.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. 4. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu.

budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. zaslu`uju barem jedno. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta.. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija. august. u prijedorskom pozori{tu. Promocija knjige Eda Vulliamyja. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata.u Americi. nego i danas. zaprijetiv{i da }e.. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. ali ni to sve nije dovoljno. Esada Sadikovi}a. od izbjegli{tva. Bitno je da ova. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve.. ali prati ono {to se de{avalo u 2. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora.2012. nego cijele dr`ave i {ire. 6. zabraniti okupljanje. ne koriste termin “genocid”. ti ljudi. Istovremeno.. koja je zakazana za 4. Knjiga je izuzetno anga`ovana. i danas nose bosansku tugu. Pored promocije knjige. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. biv{i logora{. napisanih knjiga. Engleskoj. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori. jednostavno. borbe za sje}anje. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. a kojih ima u cijelom regionu. borbe za priznavanje statusa. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. augusta. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. Njema~koj. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. Povijest. ukoliko to budu uradili. “Oni tra`e malo. kao ni oni koji su ih podr`avali. I ma gdje da su. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. borbe protiv zaborava.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. ka`e jedan od sagovornika. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme. kada je on prvi put pisao o ovim logorima. godine. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. u svemu {to radi. bez obzira na njihovu etni~ku.8. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima. i ovakve knjige. niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. spojeni su istim razo~arenjem. odnosno da je po~injen genocid. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. svjetskog kralja `eljeza. ~ija je posljednja faza negiranje. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. tra`i Bosnu. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. sudskih presuda. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. skandinavskim zemljama. vjersku i drugu pripadnost. u Bosni. pi{e Vulliamy. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. da se pridru`e ovoj povorci. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”. Iste no}i.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. Postoji toliko dokaza. Ti ljudi koje je Ed obi{ao. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru. depresija.. naovamo.

fotografa MLADENA PIKULIĆA. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji.8..2012. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. dok je u Bosni alkohol. . slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. uvijek bio malo fleksibilniji. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije.. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“. a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji.MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh.

koji je (i dalje) katolik. i u 19. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu. Otac `ivi u prizemlju ku}e. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. za razliku od na{eg dru{tva. bez nekog stida ili negiranja“. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. I SLOBODNA BOSNA .. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. sa Ba{~ar{ije. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama. na misu. Otkako zna za sebe. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji.2012.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu.u njihovim domovima. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi .8. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. gdje ima i svoju foto-agenciju. Negdje u doba punoljetstva. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . ka`e Pikuli}. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. obja{njava na{ sagovo rnik. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem.. gdje se vjera tako|er prakticirala. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. sa kojom danas ima troje djece. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. vjerskim objektima. Pro~itao je Kur’an. parkovima. Abdul i njegova porodica `ive na spratu. godini odlu~io je prihvatiti islam. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše. Me|utim. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom.

Ali.poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa.“. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu.. . gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako.. koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi.MLADEN PIKULI] ljude. Dakle. na`alost. nacionalista.. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku .8. veoma pozitivno i tolerantno.. ali generalno. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca. nagla{ava Pikuli}. ~im progovori. bar po mom mi{ljenju. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv.2012. fa{ista... holandsko dru{tvo je. to je na internetu. podr`ava odre|eni broj radikala. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi. dr`ava kao sistem nije protiv islama.

“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. kako ka`e. pri~a Pikuli}. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. I SLOBODNA BOSNA .imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. Isto je sa na~inom obla~enja. ~itali Kur’an. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. i posla uvijek ima.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. koji su redovno i{li u d`amiju. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. napravio je izlo`bu rock fotografije. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine. Ali. ali sam odbio. I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere.“ religiji. bilo je i druga~ijih reakcija. ne dozvoljava takav luksuz. Sa druge strane. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. a nakon rata preselio se u Rotterdam. ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini.. to je jednostavno nespojivo. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. tempo je sporiji. Eliza B.. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. publikacije. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri.” 57 2. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva. Rafiq. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni.oni pu{e. monografije... naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. a ne religijsku grupu . godi{njake.. Ka`e da posla ima. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. Naravno. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora.. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju. Nudili su mi da idem u Irak.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite. pogotovo ako radite za dnevne novine. uop{te ne bave religijom kao takvom. ali to je druga~iji na~in rada. ne idu redovno u d`amiju. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. slobodniji“. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. “U Holandiji je . u Sarajevu to nisam `elio raditi. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima.. ^esto posje}uje rodni grad . pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. 13 godina. I dalje radim za magazine.8. u su{tini. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva. o ratu. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet. piju alkohol.2012. holandski muslimani.. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. evociraju se te neke uspomene. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja.ipak. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. pre{ao je na islam prije 40 godina. A novinarstvo. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi.

. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada. augusta. organizatori. organizovanu posjetu Titovoj pećini. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine. biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR. i 4. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. u Ulaz u Titovu pe}inu.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012. nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju.8. 3. najavljuju rock koncerte.2012.

kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels .” E. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. augusta. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. 31. 59 . izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. Naime. U samom procesu nastajanja organizacije. te Grasshopers. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. Tr`nica Banja Luka.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. koji }e se odr`ati 3. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. nakon 667 dana. koji je ujedno Festivalu dao i ime. S avan Pe}anac. RRS je u septembru 1999. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. Malo rocka. sasvim je dovoljno. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. Prijedor i Drini}. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. red ih je sve spomenuti. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. formirana je. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. pe}ine. najavljuje Dragan Maksi}. STANDARDI U RADU No. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. Boris Deli}. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju.8. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. Zorana Luka~. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. A u RRS-u rade. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. Od tada. Ipak. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. ali i za ovu dr`avu.. pro~itali smo u jednoj najavi. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. izvr{na vlast Kantona br. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. S lavica Kurid`a. ICEI i Microfin. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. provodi razli~ite vrste projekata. “ Posjetioci Festivala }e. dakle. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove. B ogdan Runi}. U sklopu muzi~kog programa. op{tine Drvar. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. M ilena Kecman. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. postao dio Dem Net Mre`e... na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. Etno selo Čardaklije. izgrade i oja~aju kapaciteti. U po~etku svog djelovanja.. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. nastupe paraglajdera”. Ana Sablji}. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. ko su im sponzori. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju.2012. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. veli Maksi}. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. augusta. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. 3. namijenjene prvenstveno povratnicima. RRS otvara kancelariju u Drvaru. pored koncerata rock bendova. I za Drvar. i 4. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. za ~etrnaest godina rada. ali i iz Kotor Varo{i”. Dvotre}inskom ve}inom. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. jula. dok je medijski sponzor Radio Balkan. Nevenka Jovi~i}. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. te dva benda iz Hrvatske . Regionalnom razvojnom servisu. augusta i otvaranje Festivala. a za petak.. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”.

a. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a.2012. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i.8.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo. fino djelo. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59.

gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. Izvrstan film. ve} sredovje~ni sin . što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . Beskompromisno.” I to zaista jeste tako. o sprezi kriminala. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. i onaj stariji i onaj mla|i. što su oboreni rekordi gledanosti. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. vole se a da to i ne znaju. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu. {akom u glavu i stomak gledalaca.propali glumac (Milivoj Beader). u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. u tehničkom smislu sve bolji. jer su gledaoci padali u nesvijest. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. Usamljeni su i jedan i drugi. Nemilosrdno radikalan. iako nije “pod kapom” HAVC-a. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. Sa stanovi{ta re`ije. okrivljavanja i kajanja. politike i zdravstva. finom djelu. preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. jer rije~ je o malom. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). Autor filma.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. a ona je nagrada koja ide producentu filma. a po glumačkoj snazi sve moćniji. onda je zaista potrebno i}i do kraja. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. I SLOBODNA BOSNA . zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. “`ica” pare i nezahvalan je. DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa. ispostavilo se. Na 2. potcjenjivanje i zanemarivanje. Dva dalmatinska “luzera”. nalazi skrivenu ljubav. U dugom kadru. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni .“59. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. i to mu je bilo dovoljno. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. niskobud`etni filmovi. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama.2012. SLAVEN KNEZOVIĆ. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. S druge strane. Ali. oprost i smiraj za obojicu junaka. Me|utim. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali.od borbi pasa.8. me|usobnog optu`ivanja. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io. ispri~ane kroz estetiku web-kamere.

I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. me|u kojima i ona za najbolji scenario. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. igra bravurozni Rene Bitorajac. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze).Vorkapi}eva. sa lako}om osvaja publiku. Osobni rekord na 59. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. Pule.SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. u tehni~kom smislu sve bolji. psi}em. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. SLOBODNA BOSNA I 2. Ovogodi{nja. sinom glavnog organizatora borbi bikova. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma.. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. ~ak i jednom zmijom. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama . U njemu. Osvojene su tri Zlatne arene. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a.. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida. Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. zlatnom ribicom. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. jer autor nije umio da se zaustavi. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje.. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan). igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti.korumpiranog doktora. Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. negdje na granici hercegova~kog kr{a. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. koja je iskusni dokumentarista. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. ali i dva Stipe sina. . {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an. Glavnu ulogu . Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). Sonja i bik. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put.2012. ma~kom. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom.8.bikom. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan.. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije.

2012.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani . prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije. početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije. koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 .svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2.8.

. Rale Milenkovi}. zadovolji}e sve gledaoce. i ima preko sedamdeset epizoda. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. Dakle. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. pod nazivom Ravna gora. Titu. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. pukovniku Mihailovi}u. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. Jer.. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. Nenad Jezdi}. A tre}i je Ravna gora. koji je inicirao ~itav projekat. MIODRAG ZUPANC.odnosno. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta.mnogi ga. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. te Lazar Ristovski.. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. scenariste Radoslava Pavlovi}a. Krcuna. ali i o protagonistima velike tragedije. Ipak. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. Bez ideolo{kih predrasuda. Ljiljana Stjepanovi}. Radko Poli~. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. Boru MirkoD vi}a. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. Rankovi}a. prema najavama.2012. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. Stradali smo kao narod. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. Drugi je Aleksandar. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. nagla{ava Baji}. Kralja Petra II. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. dragog i cenjenog ~oveka” . a prvi ciklus. Nedi}u i ostalima. Moramo da otvorimo o~i. Mislim da u svemu tome ima istine. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. Milana Nedi}a. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . godine. Dakle. Milorad Mandi}. nasuprot tome. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. Mirko Babi}. rat je na po~etku.8. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito. odlikovan. To je ~injenica. Boda Ninkovi}. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. Josipa Broza Tita. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori. Kostu Pe}anca. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. ljudi su u neprilici. Olga Odanovi}. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. Slobodana Jovanovi}a. prvi put }e biti prikazana istina.

da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. gotovo setan ~ovek. Nikoli}em.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima. Sve govori da je bio zanimljiv. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima. intelektualcima. imao je vrlo {iroko obrazovanje.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e . preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. Glogovac je. a Srbija. kao i visoki zvani~nici SANU-a. mi je moramo legitimizirati. Mi imamo na{eg Dra`u. ve} naprotiv. najzanimljiviji deo ovog posla. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo.2012. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. 65 2. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran . ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. I SLOBODNA BOSNA . Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. da je bio blag. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. drag i cenjen ~ovek. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“.. kao i politi~arima vlasti i opozicije . U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. vi imate va{eg \in|i}a.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. o~ekivano. poslije serije Ravna gora. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. {to je meni. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. kao glumcu. Dakle. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio.8.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. kao i kasnije zrele godine. na ~emu sam im zahvalan. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. vi imate va{eg Tita. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a.. na primer. Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata.sa Tadi}em. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. Da~i}em.“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. Sa druge strane.

E L V I S P R E S L E Y .8.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.2012.

te na sjajan na~in. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. da bi 26. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. pak. Kimono. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. promovisan 24. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. i 1974. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati.155 obo`avatelja. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja.8. Izlo`bom }e. godine.ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. koja je producirana u Ju`noj Africi. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. potom. Tako. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. U prvoj polovici sedamdesetih. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. Freddie Mercury pla{t i krunu. iz Memphisa. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. Na`alost. vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. lipnja 1977. zbog 2. kojeg je palio zlatnim klju~em itd. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. izuzetno je dragocjena stvar. naprimjer. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu.Elvis’ alive!. Naravno. koje Elvis nikada nije skrivao.karateu.IZLO@BA “NOW IT STARTS . mnogi su ga prihvatili i voljeli. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. koja je usre}ila mnoge.2012. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. Agenciji Atlas. na drugom katu Izlo`be. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. na svjetskom nivou. pa i u biv{oj Jugoslaviji. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. Za sve one koji imaju vi{ka novca. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. {to je njegov posljednji objavljeni album. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore). Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. bijelo odijelo. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. pa tako i nas. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera.

pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi.000 dolara. Tako je sve po~elo. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. nego prvenstveno ispu{ni ventil.2012. lipnja 1964. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. a munja simbolizira brzinu. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. godine. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. do 26. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. do 20. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. godinu. a u decembru 1970. travnja navr{ila 41. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera. u njegovom Memphisu. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. studenog 1955. pak. Zatim je 4. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is. pozvao u studio Sun Recordsa. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). a film je re`irao George Sidney. . “onda je sigurno Elvis bio tamo”. koja }e biti otvorena do 1. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. Dok je bijelo. harlekinsko odijelo dobilo je novo. nikada nije nikoga pogodio. godine. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. Divio se policijskim snagama. gdje je Elvis u o`ujku 1967. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. Naime. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. ali i. sije~nja 1954.. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. Elvis je ovo odijelo nosio 10. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika.” Sva sre}a. Elvis je imao poseban grb. Zara|ivao je 40 dolara tjedno. kolovoza. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. srpnja 1954. koji je 11. memfi{ko odijelo. koji je premijerno prikazan 17. U kolovozu 1970. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. U prosincu 1970. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . U otpusnici od 3. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. SLOBODNA BOSNA I 2.. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353. i objavljen je i kao singl. jo{ uvijek. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. kupio ku}u za 100. u vi{e navrata. o`ujka 1974. postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven. koji ga je u o`ujku 1954. U lipnju 1953. Dakle. Naime. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika.8. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo.. dosegav{i ~in narednika. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. u kolovozu i rujnu 1973. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. danas poznatije ime. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. Jednu od tih zna~aka. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. na probnom snimanju. koje je 25. o`ujka 1960. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. o`ujka 1960. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. Phillipsa. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. nastao je 1956. Hit Love Me Tender. ogranka Sun Recordsa.. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. ~asno otpu{ten iz vojske. Nadalje. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. septembra ove godine.

.

na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua.Anomie Belle) 9. Razlog je jednostavan. posvetio se solo karijeri. Scissor Sisters neobi~ni su. Alt-J: Fitzpleasure 3. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe.. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave.8. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. riffova na pretek. Apocalyptic Love. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records. ne preza od pljuvanja po Slashu. Nakon toga. Op}i dojam je odli~an. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album. On je izvrsno odradio svoj dio posla. Saul Hudson ili jednostavno Slash. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1.. Whomadewho: Running man 2. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver.. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. biv{i pjeva~ Gunsa. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. Joe Walsh: Analog Man 10. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. nakon 1996. svira gitaru. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama.O. Kano: Mayhem 4. o kojem smo i pisali. (M. Hard&Fast. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. Shots Fired. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. Saul Hudson. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. Natalie Duncan: Freedom 7. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. a sada je kona~no do{lo vrijeme da.D. ali niti one nisu za baciti. Axel Rose. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Fol je u kvaliteti. 70 . Doista. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. Clement Marfo & Frontline ft. Na novom Slashovom materijalu. po glazbenom izri~aju. nakon razlaza sa Gunsima 1996. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Yppah: Film Burn (ft. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. naravno.2012. godine. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. nevjerojatno ali istinito. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album. Goldie ft. ima i nekoliko laganica. Metric: Youth without youth 6.

godine. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. Njegova baka odlazi na putovanje. VIDEOTEKAMA 1. Taika Waititi. Canal+ Espana. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. Continental film) 3. novozelandske kinematografije. Te Aho Aho Eketone-Whitu. godine. za vrijeme na{e olimpijske. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. Jo{ 2003. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. Blitz film i video) 4. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. godine. Sada je. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. Pa. Discovery film) 5. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. na`alost. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. Canal+.. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. dok 2. koje }e trajati sedam dana. Ro|en je 1973. Umjetnik (Michael Hazanavicius. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. (D. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona. godine. Poznat je svugdje u svijetu. vrijeme za surovu istinu. 2010. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. 1940. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. Policija ni{ta ne uspijeva. Osim {to je re`iser. 1984. godine. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. Tiranosaur (Paddy Considine) 3. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. komi~ar. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. godine. scenarist i glumac. ali samo dok njega nije bilo. Boy je. Ne zna tko je.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1. Ars Septima. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. The Weinstein Company. kada je i nastao. A re`iser i scenarista je Taika Waititi.8. Blitz film i video) 2. Walt Disney Pictures. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Muppeti (James Bobin. on je i slikar. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. Veoma zanimljiv film. Na{a majka (Denis Villeneuve. to jest blagovremeno. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. Lea i Darija (Branko Ivanda. pa tako i u na{oj zemlji. Ana poku{ava prona}i duha.. pak.). Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. Discovery film i video) 71 . Ni~ega se ne sje}a.2012. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. Svog oca zami{ljao je kao heroja. One Night bio je nominiran za Oscara. Boyev otac. iz 2007. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Direktor fotografije je Adam Clark. za svoj kratki film Two Cars.

Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. dan. sli~an na{em. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa.” Prije no {to }e po~eti sukobi. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. “Situacija je te{ka. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. “Sirija je multietni~ka zemlja. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu.8. sve ostalo je u rukama privatnika. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. borbe su sada van grada. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. Činilo se ispo~etka kako }e.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. ima i korupcije. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. sa jednim tvr|im. “Tri godine sam bio tamo. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji.2012. i 2007. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. @ivot je komotan. Ima bogatih ljudi.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. no zadr`ao se tamo tri godine. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. 72 . jesu li `ivi. {to zna~i da su tu 1. S ekonomskog stajali{ta. Bajramovi} kratko ostati u Siriji. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji. ulaze u 13. 1. Ve} nedostaje hrane”. sa porodicom je napustio Siriju. Nije im nimalo ugodno. postoji bitna razlika. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre.0 TDI sa 147KS. represivnijim aparatom vojske i policije. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. Kada su po~eli nemiri. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga. Kako mi ka`u. nakon Damaska. U Siriji ipak. odnosno. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena.4 TFSI sa 121 KS. drugom po veli~ini sirijskom gradu.“ U jesen 2008. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot.putne endure. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. Tamo je svaki posao privatan. ka`e nam Bajramovi}. (N. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji. gradu u Siriji.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. Prije nego {to su po~eli nemiri. ka`e Bajramovi}. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani. u predgra|ima. u odnosu na druge arapske zemlje.

saop{tile su gradske vlasti Rima. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce.8. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. drvetu. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. 3. ukrase za torte. godine. curenju nosa i infekcijama uha. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. vlasnik modne kompanije Tod’s. Naime. hodnika i podzemnih dijelova objekta. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. i 1231. svilene {alove. radovi bi mogli potrajati i do {est godina.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. Ina~e. radovi na za{titi pro~elja. vintage modu. avgusta od 10 sati.. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. ali i Crkva. a prema procjenama. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru. godine. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. do 79. me|utim. slike. Planirani su. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. Zauzvrat. Svake godine. (M. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. na Veliki petak. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture.2012. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. godine. jula. Dr`ava. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. godine. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. 73 . te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. izme|u ostalog. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847. 2. re~eno je na manifestaciji. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28. Prihva}ena je ponuda Della Valle. posebno pse. majice. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. `ici. prvobitno planiran za kraj 2011.. imaju i zdraviju djecu. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. suo~en s praznom gradskom blagajnom. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. sapune.

najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. Singapura i Australije.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. a broj zainteresovanih je sve ve}i. koje su i globalni centar za promjenu pola. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. {to je mnogo manje od 50. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto.000 dolara. navodi list. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. a u kojoj je tokom 2009. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. (Priredio N.2012. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. koji se bavi predrasudama o toj temi. sa kandidatima iz Francuske. 74 . Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije. godine. NYT navodi primjer Britanije. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. kako list ocjenjuje. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. u SAD-u. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. koji je ro|en kao djevoj~ica. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata. Ju`ne Afrike. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. izvedeno 143 zahvata. koja je izvela 1. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. Irana. Zahvat traje {est sati. a ona je jedna od njih. pa ~ak i iz SAD-a. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. funkcionalni problemi ili infekcija. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. nedostatak obu~enih hirurga. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. Vijest se brzo pro{irila i dr. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10.000 dolara. ali je kasnije promijenio pol. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola. Rusije.8. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. pi{e New York Times . Da bi operacija na kraju bila i odobrena. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model.

pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. Radevi}) Knjiga Muzeji. izlo`be i muzi~ko-scenske forme). ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba.170 metara. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. performanse. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja. koji je isplovio 30. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . uz pomo} pripremljenih mapa. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je. politi~ari…). Vida Mokrin Pauer. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15. avgusta. 75 . kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. ili namjenski pravljena za ovu akciju. navode organizatori. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. menad`ment. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. Tatjana Pregl Kobe.umjesto standardne podjele uloga. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. Organizovan je po vojnim pravilima.me). a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. turizam ka savremenom muzeju. Ostali u~esnici }e. na nadmorskoj visini od 1. jer u vremenima u kojima `ivimo. ambijentalni teatar . a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. bez {anse da daju nova tuma~enja. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti. politizacije i komunikacije. avgusta. jula iz Krka. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. na visoravni Konjsko. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. slu`e}i se tim jezikom. Prema navodima organizatora. Barbara Korun. i 9. umjetnici. od teorije do prakse. a ne simbolom otpora. Smatraju}i Chea jezikom otpora. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici. Cvetka Bevc i Andrej Detela.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. menad`menta i turizma.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2. Kako isti~u organizatori projekta. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. te socijalnoteatarski eksperiment .1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. pregled stanja muzeja u Srbiji. name}e se jednostavno pitanje .8. (Priredila: M.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. kulturne politike. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. Na brodu. KRK . @ivot je obesmislio smrt“. knji`evnici. za film Ljudo`der vegetarijanac. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe.2012.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. Pula Film Festivala. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju. septembra na Lov}enu. filozofi. teoreti~ari.

uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. Turnir }e trajati od 10. preko puta Hotela Bristol. TBF. U utorak. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet.2012. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. Uglavnom. augusta. kad postoje ljudi. Bolesna {tenad. zavr{en je glavni dio programa 6. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. Goribor.. A i snijeg se otopio. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. oktobra. dokumentarni. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske.” U Gradskom parku u Kupresu 14. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera.net. Sopot. Samo dva dana nakon po~etka 1. augusta. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. kratkometra`ni igrani i animirani film. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. “Udruga mladih Par Selo je. muzi~ari. do 25. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. prate}i program u kojem su izlo`be. A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31. do 26. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. hrvatskom ili srpskom jeziku. Mark de Line iz Viteza. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. 31. jula. Srbije. Pe{es iz [irokog Brijega. Makedonije i Bosne i Hercegovine. Zinedin Zidan. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. kompletan taj trud ima smisao. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. projekcije. izjavila je Aleksandra Savi}. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. Slovenije. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. koji su. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010.U ^ETIRI OKA BH. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. . polaznika moje [kole fotografije. Kupre{ka su vrata svima otvorena. Darkwood Dub. a po kategorijama: dugometra`ni. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. Nastupaju: DJ Marina Mimoza.8. crnogorskom. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. Rambo Amadeus. imaju dobru mu}kalicu. posjetite Club Aleksa. augusta.

veli Čolakovi}-[ehi}. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. ja.. Dakle. osim izlo`be radova polaznika {kole. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. osobno.DADO DELIĆ. recimo. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. odlu~io sam da. ponudim i vlastiti koncept. tj. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. {panjolskog direktora fotografije. o{i{ati se na}elavo. S obzirom da nisam imao puno novca. ve} negdje. Putovanje sam zavr{io u Sahari.. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. augusta ispred BBI Centra. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom.. pa onda u “Javu” Kazao nam je. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. ali smo ga i upitali. bila je to i evropska i afri~ka avantura.. godine. Po`eljeli smo mu lijep provod. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine. tako da smo svi odustali od puta. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. Pitajte Erola! 77 . Uspomena je mnogo. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. davnih osadesetih. li~no”. Ne}e. 8. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo. da po~nete od same ideje. valjda. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. 2. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. odnosno u Po~itelju. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. I [ehi}. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. Da. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. augusta u Čapljini. autorskog trojca: Vesko Kadi}. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. Prvo na nulu. da svima nama nudi novi koncept.8. Ne u Javi. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog.. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao.2012. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. a ostatak ekipe avionom...

{to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. na putu “pokoravanja svijeta“. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. Nigerijski filmovi. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. Naprimjer. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. naro~ito ku}no. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. ponekad ~ak i dana. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. ~ak i ako je nasilje. ^ak i poznatiji glumci. rekao je Emeka Mba.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova.8. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. i to u razdoblju od par sedmica. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. transporta i tehnike. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. mo} i izdaja. Me|utim. U zemlji ne postoje filmski studiji. ~esto prisutno. prema Mbau. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. korupcija i skandali. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. glumaca. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. ~ak i nenamjerno smije{nima. nema previ{e prostora. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara.2012. narodni pokret afri~kog filma“. kad je akcija u pitanju. . kostima. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera. oko 250 milijuna dolara. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. ^arobnja{tvo i urote. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. Unato~ tome. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood.

^ajkovski. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. Ve} dvije mitske. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. juli. dok je lijevi half. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. I SLOBODNA BOSNA 79 . u osmini finala. JULI 1952. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. Horvat.8. u Helsinkiju. Glatko smo je dobili 3:1. Ognjanov.Sovjete! STRIP ARTIST 2. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. golovima Miti}a.. pa 5:2.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Vukas. Stankovi}. Bobeka i ^ajkovskog. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. ali bez golova. Bo{kov. Protivnici. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. Stankovi}. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. i to nakon Staljinove smrti. centarhalf. Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Crnkovi}. epske i lirske utakmice. Igrali su se produ`eci.. Vodili smo tog 20. jer dobili smo . oporavlja se. Bobek i Zebec. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. 20. A to {to smo 1952. Iako su obje odigrane u Tampereu. Svima ostalima neka je slava i hvala. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. Crnkovi}. da bi nova utakmica bila zakazana za 22. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. Miti}. a i mi tako|e.2012. jula 5:1. “te{ko bolestan”.

a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. 16. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 8. ali da ima crvenu ru`u u ustima. 7. 12. 9. em na Stan 14. 5. Tange ili badi}? Badi}. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. 17.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. 21. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. Kako se osje}ate u Sa Futavo. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. 6. rajevu? 4. Jeste li meteoropata? Uvijek. 3. Da je danas smak svi jeta. 18. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. . evo ba{ me sad boli zglob. {ta biste bili? Tanja S. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. \urovi}. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. 15. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. am dite kad v 13. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. Da niste to {to jeste. 10. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. Da imate 15 minuta vlasti. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. 2. 19.2012.8. 11. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. 20.

.

.

^ekalu{a ~ikma 6.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura. Danijela Ozme 3.o. Sarajevo. SWIFT CODE: RZBABA2S.o. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d.net. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice. Sarajevo.slobodna-bosna. ta~nu adresu i kontakt telefon.o.bos@bih. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. Bosna i Hercegovina. “Slobodna Bosna”. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er.ba Vi znate za{to smo najbolji! .ba www.slobodna-bosna..ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank.o. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. ime i prezime.