HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

njegovu su direktivu ispunili! (S. preko svog prijatelja Darka Babalja. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. tako|er. Pretpostavlja se.ba. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.2012. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}.M. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom. koju je objavio sarajevski portal Klix. I SLOBODNA BOSNA 5 .8. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati. (S.) Nikola [piri} 2. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS.) London Calling HAJ [PIRO.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan.M.

) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. ~upaju}i kosu i lome}i prste. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. ta~no. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu.u ljeto 1999. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga…. te u pravo vrijeme (timing). normalan?!”. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu.8. ustavne materije. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. godine. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. pravne. Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. “Da li je je taj ~ovjek. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. . geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost. Tu|man je. “Gospodine Holbrooke. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. saborske procedure…. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. označio je definitivan početak relaksiranja. normalan?”. prema izmijenjenoj verziji.7 1999.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. bjesnio je. uop}e. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne. dobro znate da nije…”. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. edamnaest godina kasnije. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. ka`e doktor [eks. Vladimir [eks.2012. uop}e. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. Samo nekoliko mjeseci ranije.

Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan.8. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. kontinuiteta. ali ima.2012. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. Dalje. ovih dana. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Saboru. dok je bolesnu. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. destruktivnu politiku (od 1991. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. pi{e Ibler. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. politiziraju}i. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. Samo nekoliko mjeseci ranije. odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. (O tome. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). dodu{e. ~ini se. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. 7 . do ljeta 1999.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. li. [ta sada. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu.

~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. JULI Osvanuo jutros. Roditelji {okirani. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. zakonski i moralno. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. koji se efekat. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. teoriji i praksi. osim da je dr`ava nemo}na.8. Ali to se nije desilo. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. klanja. otvaraju se dnevne novine. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. mr`nje. podstaklo. trka~ki bili ravnopravni. neukih. Delfina. logi~an. [ta se time `eljelo poru~iti. sankcionirati. Reagirale su vlasti iz Srbije. barem meni. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo.2012. psovali vjernicima “tursku majku”. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. osim moralno-pedago{kog. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. Prigionija. niko osjetio od nas okupljenih. uz kori{tenje {tapa. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. sporta{a. narkomanskih orgija. Scole. jer je to na svjetskim festivalima trendi. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. prstohvati kokaina. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. Na kraju je bilo pet. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. Ali. zavezao u Ameri~kom psihu. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. Jasmile @bani}…) koji se programirano. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. Niko ~uo. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. tra`im broj Pabla Prigionija. objese imena desetine hiljada poduze}a. hrabre. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. argentinskog reprezentativca. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac.. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. potoci krvi i sperme. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. inspiriralo. a Turci su ve} vodili tri razlike. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. da nije ramazan. objavljenom ove nedjelje. Bogu hvala. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. Prijatelj iz Zenice. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. javnih. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. njeno petoro djece (srpske neja~i). patogene pozornice. to je naslov teksta (~uj. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. Nocionija. koji je goste-namjernike. 29. zave`ljaji marihuane. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”.SVAKA MI JE ZLATNA.. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. SUBOTA. provjerava stanje na terenu. nevladine organizacije iz Crne Gore. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. 30. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. intelektualne kriminalne. samopouzdani i. po kratkom postupku. deset. drugo. potpuno su fizi~ki. Pa krenu. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. a ne navija~ki pri`eljkivan. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. prijetili osvetom. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. 1. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. najprije saop}io njenim roditeljima. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. “umjesto da zamota nogu. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. ni u tehnici. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. Nijedan srspki SRIJEDA. ugostitelja sa Cetinja. u njegovom rodnom gradu. osudili su Kadiju. “na okolnost preljuba”. politi~kom pro{lo{}u”. tre}e. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. O istoj se. ni drugo. lupali inventar. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. odgovorni. 31. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. u kafani naravno. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. 28. Ni jedno. pravnih lica. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. “Ja ’od`e budale”. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. ni u ljudstvu. poslovne. u ranim jutarnjim satima. 27. U izvje{taju State Departmanta. pobjedonosni tok. rekao bih “svinjariji”. Aide S Begi}. Sedam dana kasnije. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. eufori~an. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. objavljivanjem na internetu. “naslov”. on zamoto glavu”… UTORAK. prostitucije. unosno. 26. petorica “huligana”. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. umjetnika. puno razumijevanje za zeta imaju. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. majku. {ovinizma. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. . nema gubitaka. Eh. privatnih.

.

Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. kako nezvani~no saznajemo. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA. na temlju ~lana 20..MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. Pozivaju}i se. tako|er. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. . (A. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan. prema podacima iz prometne dozvole. No. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. na poziciju ministra-savjetnika. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike. Desnica se prera~unao. (D.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150.000 KM. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. Imenovanje prije dvije godine. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije).8. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice. na nalaze federalnih revizora. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No.M. HSP-a i NS Radom za boljitak. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati. star 12 godina. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM.2012. i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji.S. vrijedi 150.

Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet. da su zatekli praznu kasu i goleme dugove. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. (A. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova. Cijela dr`ava treba da bude distrikt. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt. I SLOBODNA BOSNA 11 . i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu.8..) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara.. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM. starom sedam godina. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6.M. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti. u vrijednosti od oko 86 miliona KM. ipak zaslu`uje priznanje.Kakanj. onda tu ideju treba da razradi. jedan u iznosu od 255 miliona eura.M. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije.2012. direktor federalne Direkcije autocesta. pohvalio se prije neki dan da je napokon. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac. (S. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. “krenula izgradnja autoceste 5C“. nakon njegovog preuzmanja Direkcije.

2012. .8. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka.EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil. član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku.

8.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a. sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.2012. predsjednika SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 13 .

do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. iz posve pragmati~nih razloga.2012. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. ugledu i podr{ci bira~a. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. ~init }e. uve}ava. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. . Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. nova lica. godine. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. dakle u jesen 2014. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. nije malo. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. koji }e. A takvih. Kom{i} se. Zlatku Lagumd`iji. godine. naime. @eljka Kom{i}a. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. godine.Gra|anska stranka. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. uglavnom. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. nakon izbora je potpuno marginaliziran. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2.8. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008.

SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. “Za{to ne“. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“.. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . Suljagi} je pristao. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. U raspodjeli izbornog plijena. pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. Fondacija je. do kada }e preciznije definirati idejni profil. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava.8. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. Ubrzo nakon toga. a drugu svom najodanijem suradniku. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. 2. pored ostalih projekata. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. I SLOBODNA BOSNA .) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . CCI. umjesto Bajrovi}a.2012. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Kako doznajemo. Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije. kako pi{e u saop}enju. Ivana Howard.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. Damiru Had`i}u. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. “Istinomjer“. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka. Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. “Revolt“. godine. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. Nekoliko dana kasnije.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. Reuf Bajrovi}. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a.. “jo{ dublje podijeliti BiH“. nevladinog sektora.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI).

Naime. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad. ili da popla}amo administraciju i birokratiju.8. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. VLASTI Fuad Kasumovi}. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. Osim stranaka na vlasti. Ovo je. naša se država polako.2012. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje. .KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. zamjenik dr`avnog ministra finansija. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. a da nam ovih 811 miliona ne treba. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. Fuad Kasumovi}. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). prvi kredit koji uzimamo. uglavnom za plaćanje administracije. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. tako|er. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. ali sigurno približava dužničkom ropstvu. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo.

a poslo- Dragan ^avi}. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. isti~e Kasumovi}. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. jer ga mi. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u. Demokratske stranke. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. predsjednik Dragan ^avi}. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. kao {to nije. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju. obja{njava Kasumovi}. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. entiteta. prema njegovim podacima. nemamo od ~ega vra}ati”. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. naprosto. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. I SLOBODNA BOSNA . niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. Iako se.8. predsjednik Demokratske stranke. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona.2012. ne bi se srljalo u novi kredit. odnosno nelikvidno. naizgled.

osim za reprogram dospjelih kredita. Po mom mi{ljenju.8.9 posto. Mi za sada znamo da ukupan dug. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. a proizvodnje nema. u su{tini. pa i op}e izbore 2014. nakon toga. Mi nemamo evidenciju o ostalima. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. osiguralo drugu izbornu pobjedu.2012. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. a Federacija BiH 210 miliona maraka. upu}en je u neke detalje. Postavlja se pitanje. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. subvencije…). Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. sam datum revidiranja bud`eta. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. odnosno novac koji bi dobio. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. i spoljni i unutra{nji. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. a FBiH ve} ima Razvojnu. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. . kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. objektivno nemamo. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. Tako|er. a ve} je izgledno da ho}e. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. od 280 miliona maraka. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. samo minimalna. “E. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. ako 18 nemate primanja. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. Japan ima kamatu od jedan posto. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. Prva. Ipak. Istovremeno. ni kona~na cifra. Tvornici duhana Sarajevo. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. isti~e Čavi}. Naravno. kako vratiti dug. Republika Srpska bi dobila 70. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. Ranka Mi{i}. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. ona je 1. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”. SLOBODNA BOSNA I 2. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH.” nagla{ava na{ sugovonik. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. jer ih mi od proizvodnje. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. bio bi prodat i BH Telecom. Fond zdavstvenog. a ako ba{ voda do|e do grla. nagla{ava na{a sugovornica. odmah poslije izbora. godine. Navodno. isti~e Fuad Kasumovi}. ve} samo prolongira. ni o onima koji rade ‘na crno’. Dragan Čavi}. to ne mora biti ni ta~na.

.

na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. .PAZI.8. demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2.2012. Dva mjeseca ranije. međutim. dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a). MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA. ucjenama.

ja danas upo{ljavam dva radnika.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak. “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. godinama prolazi neka`njeno. nikoga ne zabrinjava. iz tri razli~ita ministarstva. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas.-a. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. naprosto. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. Rusmir Hani}. naime. niti su ograni~ila njegov mandat. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2. Susret je zavr{en tako 2. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. nedore~enoj zakonskoj regulativi. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). Gama Demininga i MRUD-a. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. koja ima tri ~lana. Detektora. No.2012.D. tvrdi Hani}. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa.I. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske. kako sada stoje stvari. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. Du{an Gavran je. I SLOBODNA BOSNA . koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. Pro Vitae. EKO DEM-a. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom. ne govore istinu. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. C. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. BH Demininga. Amphibije. tada kao kadar PDP-a.8. kojima je to sporedni.C. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH.

000 eura ni`om cijenom”. isti~e Rusmir Hani}. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. prisje}a se Hidajet Prevljak. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“. otkrivaju}i da su od 2004. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. a da je on. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“.000 do milion KM. pokazala kao proma{ena investicija. ali danas pozitivno posluje samo jedna . u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH. Davor Kolenda. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. To je vrijednost jedne fabrike. direktor BH Demininga.8. Uz vrijednu opremu. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM.. TAJNI ORTACI. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva.2012. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. ta je brojka odavno prema{ena. prema ranijim me|unarodnim studijama. SLOBODNA BOSNA I 2. . dodaje ogor~eni Hani}. a ne demineri. direktor deminerske organizacije C. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija.PAZI. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. Njegov kolega Oliver Mitrevski. bli`i ro|ak Gavranove supruge. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. i on se pojavio na tenderu sa 50.Stop Mines sa Pala.C. tvrdi Oliver Mitrevski. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. a tre}a Pro Viti iz Mostara. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara. poja{njava Mitrevski. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}. da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. do 2019. Oliver Mitrevski. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio. FIKTIVNI UGOVORI. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. naime. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. ~ija se nabavka. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. Ukoliko ne pristanete na ucjene. koju je neko bacio u sme}e“.5 miliona eura. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). “Ako date pare Gavranu. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. Umjesto planiranih 90. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. @ivkovi} je.D. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana.I. na njegovu `alost. iz Trebinja. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. zbog 300. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. (Nimalo slu~ajno.000 KM gubitka.

naravno. na {ta je on kazao da ne brinem.5 KM. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. diktirao i cijene deminiranja. 20 posto su kori{teni psi. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“. a ostakak je ura|en manuelno.D. “Ne{to opreme sam kupio. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. Davor Kolenda.000 kvadratnih metara. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). ali je privremeno radio za UXB Balkans.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca.8. I SLOBODNA BOSNA . u kojoj je supervizor Radomir Koji}. Definitivno smo se.2012. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. Du{an Gavran. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. obja{njava Veselinovi}. Prije ~etiri godine. navodno. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“. koriste}i kombinirane metode. me|utim. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera.. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}.C. bio ranije namje{ten. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik. u ljeto 2008. “Ja sam ulo`io 40. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. zajedno s firmama sa Pala. ukoliko mu se ne{to dogodi.8 milijuna eura. Nemaju opreme. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. brat direktora BHMAC-a. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. tvrdi @ eljko Veselinovi}. ali se onda predomislio. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran.-a. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana.000 do milijun KM. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. a Gavran samo deset hiljada maraka. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2.I. Tender je. da ne}e biti problema. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . a ja }u ti srediti akreditaciju. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). a njihov je tajni poslovni ortak. od 300. MINOEKSPLOZIV iz Viteza. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. poslovni referenci. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. Du{an Gavran nije dozvolio. obja{njava Kolenda.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo.000 do milijun KM. vlasnik N&N Iv{a. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju. C.000 kvadratnih metara. i DOK-ING. isti~e Veselinovi}. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. Osim BH Demininga. gdje nikada nisu radili. No. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije.000 KM. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. Uspje{no smo deminirali 540. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. prije deset dana. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. No. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2.

koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. ali da Eronet definitivno prednja~i. Na{a korisni~ka slu`ba. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. naravno. 24 . koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. pa se vratili. odr`alo u januaru ove godine i kojem su.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. U mom slu~aju. od vize. K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“.8. kazala nam je Gordana Buli}. Ko{tao ga je proces novca. SLOBODNA BOSNA I 2. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. do{li u BiH i potpisali ugovor. Jasno. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. NE POTPISAO. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. “Potro{a~i . “U vrijeme dok sam bio u Americi. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. advokat iz Prijedora. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. a kako je na Sudu odmor. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. Pored toga. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. kazala nam je Sanda Zubanovi}. pa tako i HT Eroneta.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. jer ka`e kako mu je dosta suda. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. `ivaca. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . akviziteri su se prali od njih. Kada sam donio sve papire iz Amerike. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu. ~iji je ~lan.2012. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. Ko god ga je otvarao.

do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac.. nikada se nisu izjasnili. pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena. Vladine institucije 2. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“. od vize. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli.2012. pa ni ombudsmana“.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca.8.. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali. prisustvovali i predstavnici operatera. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. 25 . preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. do{li u BiH i potpisali ugovor. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou. zvali odgovorne u Eronetu. kao i Agencija. niti podr`ali potro{a~e. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija.

Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima. ka`e prevarena korisnica u `albi. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. Napominjem da me ni nakoji na~in. odgovorili “sli~nom mjerom“. ne postoje ve}i problemi u suradnji. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. Na sre}u.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . u vezi sa ovim pitanjem. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. ka`e Buli}eva. do septembra 2013. Nadalje. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. koriste ovakav vid prodaje. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju. Evaluacija postupaka. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“.86 KM (sa PDV-om 410. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. ali je te{ko dokaziva. to jeste na{a indirektna prodaja. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. A u biti javno mnijenje. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i. Udru`enje ima namjeru. Trenutne tvrtke. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011. te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku. pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan.8. nisu obavijestili o raskidu ugovora.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga.ERONET PREVARA I pored toga. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. “Obmana odnosno prevara gra|ana. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. kako ste ih nazvali. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. {to su odbili. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. SLOBODNA BOSNA I 2. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. .“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. pa i na{a konkurencija. pa se nadamo da i ne}e!“. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman. ni usmeno ni pismeno. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. Me|utim. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. Uz ovo rje{enje. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili.2012. stigao mi je ra~un od 350.

kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ . bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim.Be~ . jako puno. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. pardon. isti nismo ni tra`ili. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu. Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje. o~ito i dokazuje. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete.Rim . Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una. Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. op.) njegova supruga.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una.50 KM. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“.8.). Kako je krenulo. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao.Sarajevo platila 834. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834.Minhen . na `alost. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. Lijepo. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj. Ako je to grijeh. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. Takvih je u BiH. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. 27 . Amina Lagumd`ija. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. op. onda pristajem da budem gre{nik”.a. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije.a.2012. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom.

Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. stvari nisu bile potpuno jasne. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. Kad to ka`em. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna.. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. . kad god bih ušao u taksi. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. Uzbudljivo je. ali hvala Bogu. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. a putovao sam mnogo. jedan od vo|a libijske revolucije. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. Gaddafi. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. najvjerovatnije do kraja ramazana. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. Libija je ogromna. vozač bi me pitao odakle sam. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. bivši diplomata Libije. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. kultura. Vidite. njena tradicija. kad god bih u{ao u taksi. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. ali kad je u pitanju Libija. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . sama ~injenica da smo imali izbore.. voza~ bi me pitao odakle sam. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni. Dakle. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore.8.2012. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. da se glasalo u ~itavoj zemlji.. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. Odgovarao bih iz Libije. njena tradicija. Za razliku od Egipta i Tunisa.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. jer su uop{te odr`ani. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. na šta su svi identično reagovali: aaa. Odgovarao bih iz Libije. zaista je spektakularan uspjeh. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. Sada. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. Nije bitno ko je pobijedio. stanovni{tvo je raseljeno. Bilo kako bilo. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“. Gaddafi. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu.. a putovao sam mnogo. kultura. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. Pored toga. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an.

KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2.2012. I SLOBODNA BOSNA 29 .8.

Ljudi su zabrinuti zbog njih. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. S druge strane. To je istina i to je ~injenica. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. to je ta~no. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. izvr{ne i zakonodavne vlasti.2012. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. nezavisnost sudske. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije.. tako i one negativne. sve snage su oslobo|ene. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak.8. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. . jer to nije Parlament. Zna~i da }e se samokorigirati. iz perspektive sekularne dr`ave. Tradicionalno. Dakle. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. prili~no je problemati~no. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. vladavinu prava. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. me|u izbornim pobjednicima. koji `ele demokratiju. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. preko interneta. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. Od telefonskih razgovora. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. postoji rizik i opasnost. ali ne treba pretjerivati. a u Libiji. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu. kako one pozitivne. I opet ponavljam. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. Mislim. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. Uplitanje religije u takve stvari. Dakle..

reagovali su i pravoslavci i. ili podr`ati revoluciju. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. prave se teorije zavjere itd. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“.8. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. Jednostavno. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka. bili su sekularni. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. nije bilo dealova. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. primjerice.. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. Me|utim. Reagovao je i Rowan Williams. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. ali Papa nikada nije odgovorio. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu. okrutnosti i korupcije. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. Da budem iskren. obja{njava Nayed. Ja 2. to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. Mislim da smo u~inili pravu stvar. Da to postavimo ovako. godine. Jo{ va`nije. na kraju. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. Vatikan nije odmah reagovao. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. prije ili kasnije. morate pitati Francuze i Italijane.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. a drugi put u Jordanu. nakon ~ega je do{lo do rasprave. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. islam i Poslanika Muhameda a. u prvom redu Njema~koj i Italiji. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. 2006. nije bilo zavjera. u slu~aju Libije. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. primjerice. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. umjesto Boga. nije bilo para.2012. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. Dakle. uklju~uju}i i libijsku. ponovo buknuo. u prvom redu Italije i Francuske. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. Zamislite. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. nije bilo tajnih planova. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. odnosno podr`ali su ustanak. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. u Regensburgu. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. Prvo. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. a koji bi. ali. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. sam Vatikan. Gaddafiju i njegovom re`imu. kao i pravde za `rtve. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. Naime. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza.s. pomirenju i stvaranju trajnog mira. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“.tiranije. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . U su{tini. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. nadbiskup Canterburyja. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. Sada kada vi{e nisam ambasador. 31 . Dakle. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. Na osnovu tog odgovora. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca.

8.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva. . zbog bolje ekonomske saradnje. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2. VINKO RADOVANOVIĆ.2012. gradonačelnik ovog grada.

Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. tu je Jahorina kao olimpijska planina. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. Me|utim. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio. Jednostavno. me|utim.8. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. Napravili smo strategiju razvoja. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). ona ga je potpuno zapustila. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. Me|utim. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. I SLOBODNA BOSNA 33 . da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. zatim Romanijski plato. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. ali posla nema. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji.2012. ka`e Radovanovi}. To su dva giganta. nema potra`nje za tim proizvodima“. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. odredili njene pravce. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. a ta sredstva postoje. navodi Radovanovi}. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo.

u kojem se nalaze institucije BiH. Pored toga. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. tramvajem. struja. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. ali u}i sa ovim brojem stanovnika. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. prema ocjeni ekonomista. pozori{tem. vodom. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. Pored toga. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. Radovanovi}. evropski ili svjetski kup u skijanju“. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. “Kada je u pitanju voda. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. Za mene je pozori{te realna stvar. ali grad je izgra|en.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. neophodno je da se povu~e ta crta“. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu.Distrikt Sarajevo BiH .8. proglasi distriktom. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. ka`e Radovanovi}. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. Me|utim. ka`e Radovanovi}. a nije ni Izetbegovi}eva. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. a ne saradnje u okviru distrikta. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. nama bi odgovaralo. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. 16 godina nakon zavr{etka rata. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. “[to se ti~e ekonomije. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. predlagao je nedavno i Franjo Boras. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. a ne lokalne zajednice. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. saobra}ajnicama. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. kanalizacija. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. Terminal. godine.2012. mislim da nije u na{em interesu. sve funkcioni{e u najboljem redu. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. uz pomo} Srbije. Da mi imamo tu masu. ka`e Radovanovi}. zgradama. . U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. ka`e Radovanovi}. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena.

to su @eljeznice BiH. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). ideja da Sarajevo postane distrikt. godine. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. to je politi~arima koji su na vlasti. ka`e Radovanovi}. u politi~kom smislu. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine.8. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). rade ga Italijani. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. ali mi smo te stvari stavili po strani”. formiran za dva entiteta. Me|utim. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. Grad Isto~no Sarajevo. Govorim o u`em gradskom podru~ju. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. Recimo. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. tunelu Kalovita brda. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. veli Behmen.2012. vodovod. Kiseljak i Kre{evo. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo.000 Srba. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. na inicijativu OHR-a. o~ito. Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. kao {to je poznato. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. {kolstvo. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. Za~udo. Ipak. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. plin. zaklju~uje Behmen. Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. Kada se govori o distriktu. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. tu je saobra}aj. Nemaju nikakve zarade na tome. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. Han Pijesak. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. kao i one koje su geografski. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. Sokolac. Naravno.Rogatica. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. zdravstvo. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. “Projekat }e brzo biti gotov. Me|utim. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. najmanje va`no. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. 2003. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. ka`e D`evlan. . meni je to neozbiljan prijedlog. onda morate promjeniti ustav koji je.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. Me|utim.

a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića.1945.8.1941. (U ratu i revoluciji 1941.FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. na više od 800 stranica. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh. U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine. Beograda i Zagreba.2012.)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. Iz njegovog opsežnog. . da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. . .

2012. I SLOBODNA BOSNA 37 . Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić. KUPITE CVIJEĆE 2. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE.8.

POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13. aprila 1941. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. aprila 1941. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. ‘[ta to zna~i?’. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. Student Halid Čau{evi}. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. pred Slavkom Kvaternikom. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. .” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. tada ve} biv{i urednik Samouprave. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. katolike i muslimane. a 16. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. ka velikog Oca Domovine. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. dok je svijeta i vijeka’”. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. pitah ga ja. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. aprila ’41. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. advokata iz Biha}a. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. Osman je do 1935. Alija [uljak. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. pozvao na ustanak “Hrvate. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. da se SLOBODNA BOSNA I 2. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. vojnike. re~e on. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. mene su sramno ostavili na Ilid`i. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. kazao je Kvaternik u proglasu. koji su jo{ krajem marta 1941. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a.2012. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. mir i ravnopravnost”. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. u Zagreb dolazi dva dana poslije. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. katolike i muslimane”. odgovori on jetko. ‘Ne’.. Zgranuh se kad ga videh. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”.8. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. tako|er bio ~lan JMO-a.

Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. Zajedno s Nemcima. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. Uzeir Hadžihasanović. E to je bilo za pri~u. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. Milovan Žanić. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e. Dušan Jeftanović. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. Asim Mutevelić Hadžić. Dušan Jeftanović. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. (Nastavlja se) 39 . nije da pljeskaju. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. april. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera. na 24. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. Uzeir Hadžihasanović. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. a muslimani. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. nego se hori i preko Miljacke. aprila 1941. O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira. na~i~kani na keju. na Stojadinovi}evoj listi. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. marta 1941. aprila 1941. Hakija Hadžić. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938. Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina.8. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. 2. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. .2012. Ante Pavelić.

Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a. .2012. koji je otvoren 2008. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto.. kao što je aerodrom u Ciudad Realu. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma.3 posto. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte.8.

prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. ali nema aviona. iako to vlast u Madridu odbacuje. futuristi~ki kompleks bijelih. a za duboku krizu gra|ani krive banke. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. uglavnom. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke..RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. Predvi|anja stru~njaka. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je.4 miliona turista. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. ju`no od Madrida. ~ak 300 hiljada eura. ve} samo letjelice Nastavak na 46. I SLOBODNA BOSNA 41 . od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1.8. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova.7 2. osmisliti kulturni centar.2012. U ovoj. Ohrabreni tim primjerom. re`u davanja. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra. ali ona nikada nije otvorena. U vrijeme ekonomskog buma. ili bez programa i novca. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. u sklopu mjera {tednje. Nakon otvaranja. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu. IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. ipak. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. pla}ena novcem okruga. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. Irska i Portugal. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. i dobili su naziv bijeli slonovi.

Posljednji put. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport. godine.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. Basescu je bio suspendovan i 2007. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. Izra`eno u procentima i iznosima. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji.6.EVROPA. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. Basescu. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom.279 miliona eura). ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. Nade`da Tolonikova. pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. glasala je 6.2012. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a.8. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim. . ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. do 28.2012. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. i od tada je stalno osporavan. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. on ostaje na vlasti do 2014. Tako|er.881 milion eura. jula za opoziv Basescua.

.2012.8. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. jula 2011. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak.litičkih uvjeta. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. Za razliku od Rumunije. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku. gdje dominiraju politi~ki razlozi. Me|utim. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. Savi}) 43 . Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. ali od po~etka 2010. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. Ukoliko se posmatra period od 5. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. a do 25. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. objavljenom nedavno. Osim toga. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. Podsjetimo. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku.327 miliona eura. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. jula ove godine 1. (D. godine Unija vi{e nije aktivirala 2.255 osoba zatra`ilo je azil.772 miliona eura. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. godine. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. do sada. U svom izvje{taju. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”.

dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto.1 milion KM.“IFC IFM“. 50:50 posto. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. na iznos od 53. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. godine. i drugi.prvi koji je raspisan jo{ 2008. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. za 1 posto. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. ni protekle kao ni ranijih godina. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. Tre}i dominantni telekom operater. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. godine. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . na iznos od 72. U drugom dijelu 2011. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . Drugim rije~ima.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. HT Eronet. i da nema nikakvu pravnu snagu. raspisan dvije godine kasnije.2012. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq.7 miliona KM. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. godini.8. godine. a kasnije Alpiq. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. SLOBODNA BOSNA I 2. .

Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011.2 %.5% u Republici Srpskoj. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine..na svega 305 dolara za tonu. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice . u rasponu od 25 do ~ak 40 posto. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora.5 VI 2011 VI 2012 94. Engleskoj.sirovine iz koje nastaje aluminij .660 u maju 2011. a u RS-u za 5. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102.9 VI 2011 VI 2012 94. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane. odnosno 8. godine.8 45 . PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6.plina i struje . pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala.2 posto U prvom polugodi{tu 2012. Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara.2012. Primjera radi.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom. dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje.840 dolara u maju 2012.. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju.000 tona.8. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji. 2.9 % u FBiH. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala . Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu . U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150. odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala. godine na 1. godine. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata . godine. poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar. Danskoj. U oba entiteta.sa 2. Holandiji.

000 radnih mjesta i osna`iti privreda“.poluautonomnim regijama ju. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac. SLOBODNA BOSNA I 2.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. Dakle. Ipak. godine. Ipak. lokalni novinar istra`iva~. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv.doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu.). U nastavku. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. Banke.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41.“ Juan Jose Toribio. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. stoji u izvje{taju. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. kazao nam je. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“. ju`no od Madrida.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat.2012. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . ali odjednom smo bili bogati“. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. op. ka`e David Cabo. ka`e Santiago Moreno. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa.. sa privatnim profitom. ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6.pr. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. ka`e Miguel Angel Bastenier. ne znamo kako. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. “ Malo je moglo da se uradi. “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. dodao je. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole.8. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. stranice tipa jastreb i soko. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. koja je napravljena za novi Airbus 380. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura. ali je zatvoren u aprilu 2012. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu. Otvoren je 2008. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao.2 km. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. smatra on. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama . Devedesetih godina.poluautonomnim regijama. Prije kolapsa. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite. Me|utim. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. ka`e Carlos Otto. {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu. . najve}i putni~ki avion na svijetu. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. gdje svako zna svakoga .

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

“A nisam ja upla{en. po ko zna koji put. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. a dva puta i Kup pobjednika kupova. a [panci su ovdje opu{teni. “Ma nema pritiska. Čehovskih medveda. Ferrer je odli~an igra~. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. Znate kako to kod nas ide.2012. ali i ja te`im tome. godine. i 2007. a to je igranje dobrog rukometa.“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. Zna~i. protivnici su nam vrhunske ekipe. “Bit }e te{ko. Dalibor Čutura (Lissabon). nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. {to od okru`enja. [to sami prema sebi. te Alvaro Ferrer. Prije njih dvojice. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. tako da je vjerovatno i zbog toga“.” Ademar su napustila oba golmana. 2. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. Antonio Garcia (Paris).. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. trebamo “Problem je u samopouzdanju. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. ka`e Faruk.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka. Venio Losert i Vincente Alamo. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. no ne boji se pritiska. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. “Grupa u kojoj igramo je jaka. Jaime Gonzalez. Igra~i su oti{li u velike klubove. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“.“ 51 . Mislim. Adrien di Panda (Saint Raphael). ka`e Faruk. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju.8. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje.. “Po meni je problem u samopouzdanju. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim.“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. zapela u doigravanju.

knjiga “Rat je mrtav. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. jednostavno.2012. dio na`alost ubijen. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. do{li su do tih logora.u Prijedoru. mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. Keraterm i Trnopolje. ve}inom u logor Manja~a. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. otprilike u isto vrijeme. augusta. 4. zbjegova.8. Prije dvadeset godina. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. od logora. . Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. Dio zato~enika je oslobo|en.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu.

Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. Povijest. borbe protiv zaborava. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. biv{i logora{. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. ~ija je posljednja faza negiranje.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. naovamo. godine. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve. od izbjegli{tva. u Bosni. zaprijetiv{i da }e.. Istovremeno. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. Ti ljudi koje je Ed obi{ao. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. skandinavskim zemljama. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. a kojih ima u cijelom regionu. svjetskog kralja `eljeza. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori. borbe za sje}anje.8. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. Njema~koj. niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija.u Americi. napisanih knjiga. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. bez obzira na njihovu etni~ku. kada je on prvi put pisao o ovim logorima. ka`e jedan od sagovornika. august.. odnosno da je po~injen genocid. Knjiga je izuzetno anga`ovana. I ma gdje da su. i ovakve knjige. Promocija knjige Eda Vulliamyja. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.. ti ljudi. nego i danas. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. depresija. u svemu {to radi. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. ne koriste termin “genocid”. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. Bitno je da ova. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. Pored promocije knjige.. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. i danas nose bosansku tugu. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. “Oni tra`e malo. spojeni su istim razo~arenjem. borbe za priznavanje statusa. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. ukoliko to budu uradili. nego cijele dr`ave i {ire. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani. 6. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta.. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme.2012. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. kao ni oni koji su ih podr`avali. Postoji toliko dokaza. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. sudskih presuda. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . zabraniti okupljanje. da se pridru`e ovoj povorci. u prijedorskom pozori{tu. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. augusta. ali prati ono {to se de{avalo u 2. pi{e Vulliamy. Engleskoj.. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. tra`i Bosnu. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. jednostavno. Iste no}i. Esada Sadikovi}a. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. vjersku i drugu pripadnost. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. koja je zakazana za 4. ali ni to sve nije dovoljno. zaslu`uju barem jedno. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”.

MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji. . dok je u Bosni alkohol. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije. fotografa MLADENA PIKULIĆA. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji.8..2012. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija.. uvijek bio malo fleksibilniji. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“. a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2.

Abdul i njegova porodica `ive na spratu.. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. koji je (i dalje) katolik. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. sa Ba{~ar{ije. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. gdje ima i svoju foto-agenciju. Otac `ivi u prizemlju ku}e. za razliku od na{eg dru{tva.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji. bez nekog stida ili negiranja“. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. na misu.. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu. Negdje u doba punoljetstva.2012. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi . redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. Otkako zna za sebe. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. i u 19. obja{njava na{ sagovo rnik. vjerskim objektima. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva. parkovima. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1.8. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. sa kojom danas ima troje djece. gdje se vjera tako|er prakticirala. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše.u njihovim domovima. Pro~itao je Kur’an. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. Me|utim. ka`e Pikuli}. I SLOBODNA BOSNA . godini odlu~io je prihvatiti islam. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama.

dr`ava kao sistem nije protiv islama. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku . podr`ava odre|eni broj radikala. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka. na`alost. holandsko dru{tvo je. ~im progovori. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv...poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa.MLADEN PIKULI] ljude. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu. ali generalno.. Dakle. koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi.. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana. nacionalista. . nagla{ava Pikuli}. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi. fa{ista.2012. Ali. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. bar po mom mi{ljenju. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada..8. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2.“.. veoma pozitivno i tolerantno. to je na internetu. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca.

Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH. publikacije. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane.. a ne religijsku grupu . dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. Ka`e da posla ima. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. Naravno. holandski muslimani. a nakon rata preselio se u Rotterdam. uop{te ne bave religijom kao takvom. ^esto posje}uje rodni grad . nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. monografije. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. ali to je druga~iji na~in rada. pri~a Pikuli}. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. evociraju se te neke uspomene. “U Holandiji je . ne dozvoljava takav luksuz.8.. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi. u su{tini. napravio je izlo`bu rock fotografije.“ religiji. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. Sa druge strane. A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. u Sarajevu to nisam `elio raditi. Nudili su mi da idem u Irak. ali sam odbio. bilo je i druga~ijih reakcija. i posla uvijek ima. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . o ratu. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima.2012.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere.. Isto je sa na~inom obla~enja. ne idu redovno u d`amiju. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. A novinarstvo. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. Rafiq. Ali. pogotovo ako radite za dnevne novine.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite.. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama.. I SLOBODNA BOSNA . I dalje radim za magazine. 13 godina. slobodniji“.oni pu{e. ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje.” 57 2. pre{ao je na islam prije 40 godina. kako ka`e. naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti. to je jednostavno nespojivo. piju alkohol. koji su redovno i{li u d`amiju. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima.. godi{njake.ipak.. ~itali Kur’an.. Eliza B. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. tempo je sporiji. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora.

3. nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada.8. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. u Ulaz u Titovu pe}inu. biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. i 4. organizovanu posjetu Titovoj pećini.2012. augusta. organizatori. najavljuju rock koncerte. .

. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. I za Drvar. Regionalnom razvojnom servisu. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju. nakon 667 dana. Zorana Luka~. te dva benda iz Hrvatske .” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. koji }e se odr`ati 3. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. M ilena Kecman. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. B ogdan Runi}. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. Malo rocka. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. provodi razli~ite vrste projekata. pro~itali smo u jednoj najavi. te Grasshopers. ko su im sponzori. S avan Pe}anac. Dvotre}inskom ve}inom.2012. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. 59 . Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. ali i za ovu dr`avu. Prijedor i Drini}. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. Ana Sablji}. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. A u RRS-u rade. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}.. Od tada. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. formirana je. Boris Deli}. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. ali i iz Kotor Varo{i”. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. izgrade i oja~aju kapaciteti. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. nastupe paraglajdera”. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. Naime. Tr`nica Banja Luka. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. koji je ujedno Festivalu dao i ime. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. najavljuje Dragan Maksi}. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. augusta i otvaranje Festivala. U sklopu muzi~kog programa. jula. dakle. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998..” E. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. “ Posjetioci Festivala }e. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. Etno selo Čardaklije.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. ICEI i Microfin. postao dio Dem Net Mre`e. dok je medijski sponzor Radio Balkan. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels . Nevenka Jovi~i}. augusta. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. RRS je u septembru 1999. 31. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. RRS otvara kancelariju u Drvaru. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. STANDARDI U RADU No. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. veli Maksi}. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. za ~etrnaest godina rada. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. izvr{na vlast Kantona br. sasvim je dovoljno. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. namijenjene prvenstveno povratnicima. Ipak. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. a za petak.. augusta. pe}ine. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. U po~etku svog djelovanja. i 4. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju.8. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. 3. pored koncerata rock bendova. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. S lavica Kurid`a. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju.. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. U samom procesu nastajanja organizacije. op{tine Drvar. red ih je sve spomenuti.

u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo. fino djelo. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i.a. koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova.8. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2.2012. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a. V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC.

iako nije “pod kapom” HAVC-a. niskobud`etni filmovi. potcjenjivanje i zanemarivanje. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. SLAVEN KNEZOVIĆ. nalazi skrivenu ljubav. Dva dalmatinska “luzera”. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. I SLOBODNA BOSNA . preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni .propali glumac (Milivoj Beader). stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu. o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije. jer su gledaoci padali u nesvijest. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival.8. jer rije~ je o malom. Nemilosrdno radikalan. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene. Me|utim. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. Usamljeni su i jedan i drugi. oprost i smiraj za obojicu junaka. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. Ali.od borbi pasa. onda je zaista potrebno i}i do kraja. što su oboreni rekordi gledanosti. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. a ona je nagrada koja ide producentu filma.“59. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. i to mu je bilo dovoljno. u tehničkom smislu sve bolji. U dugom kadru. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. okrivljavanja i kajanja. ispostavilo se. Autor filma. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). finom djelu. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. Na 2. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. i onaj stariji i onaj mla|i. Beskompromisno. vole se a da to i ne znaju. S druge strane. me|usobnog optu`ivanja. politike i zdravstva. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. Izvrstan film. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. Sa stanovi{ta re`ije. DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. a po glumačkoj snazi sve moćniji. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu).” I to zaista jeste tako.2012. {akom u glavu i stomak gledalaca. o sprezi kriminala. duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. “`ica” pare i nezahvalan je. ve} sredovje~ni sin . nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u.

po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. ali i dva Stipe sina. igra bravurozni Rene Bitorajac. Osobni rekord na 59. Glavnu ulogu . SLOBODNA BOSNA I 2.. kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put.bikom. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu).8. me|u kojima i ona za najbolji scenario. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama . negdje na granici hercegova~kog kr{a. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan).Vorkapi}eva. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo)...2012. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). Pule. koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. ~ak i jednom zmijom. zlatnom ribicom. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze). Ovogodi{nja. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. koja je iskusni dokumentarista. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. sinom glavnog organizatora borbi bikova. sa lako}om osvaja publiku. Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida. . Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. psi}em. Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom.. predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu.SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. Osvojene su tri Zlatne arene. {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. Sonja i bik. ma~kom. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. U njemu. u tehni~kom smislu sve bolji. jer autor nije umio da se zaustavi. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka.korumpiranog doktora. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a.

početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije.2012.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije.svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2. zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani .8. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 . koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA.

radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. Ljiljana Stjepanovi}.. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. A tre}i je Ravna gora. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. prvi put }e biti prikazana istina. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. Kralja Petra II. odlikovan. scenariste Radoslava Pavlovi}a. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. Nedi}u i ostalima. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne.. rat je na po~etku. Titu. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. Milana Nedi}a. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. Boru MirkoD vi}a. zadovolji}e sve gledaoce. Krcuna. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . ali i o protagonistima velike tragedije. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. Moramo da otvorimo o~i. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. koji je inicirao ~itav projekat. Boda Ninkovi}. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. Rankovi}a. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. Stradali smo kao narod. Josipa Broza Tita. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. pod nazivom Ravna gora. Ipak. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. Dakle. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika. Olga Odanovi}. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. Radko Poli~. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. Milorad Mandi}. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. Jer.odnosno. a prvi ciklus. godine. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. Dakle. Bez ideolo{kih predrasuda. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. Rale Milenkovi}. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. Drugi je Aleksandar. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. Slobodana Jovanovi}a. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak.mnogi ga.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. te Lazar Ristovski. . Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. pukovniku Mihailovi}u. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}.2012. MIODRAG ZUPANC. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. Mislim da u svemu tome ima istine. nasuprot tome. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. Nenad Jezdi}. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. ljudi su u neprilici. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. To je ~injenica. i ima preko sedamdeset epizoda. Mirko Babi}. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. prema najavama. nagla{ava Baji}. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. Kostu Pe}anca. dragog i cenjenog ~oveka” .8. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito.

“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. I SLOBODNA BOSNA . koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala.2012. kao i visoki zvani~nici SANU-a. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. a Srbija. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je.. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. poslije serije Ravna gora. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. Mi imamo na{eg Dra`u. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. Sve govori da je bio zanimljiv. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. kao i kasnije zrele godine. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. intelektualcima. svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. 65 2. imao je vrlo {iroko obrazovanje. gotovo setan ~ovek. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije.sa Tadi}em. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. na ~emu sam im zahvalan.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a. Sa druge strane. da je bio blag. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran . kao i politi~arima vlasti i opozicije .“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. drag i cenjen ~ovek. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. ve} naprotiv. vi imate va{eg \in|i}a. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. kao glumcu. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e .nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora.8. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. Dakle. najzanimljiviji deo ovog posla. Da~i}em. Nikoli}em. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. na primer.. Glogovac je. vi imate va{eg Tita. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine. o~ekivano. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. {to je meni. mi je moramo legitimizirati. Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata.

ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.2012. E L V I S P R E S L E Y .8.

bijelo odijelo. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. Kimono. zbog 2. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. Za sve one koji imaju vi{ka novca. pa tako i nas. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley.155 obo`avatelja. te na sjajan na~in. da bi 26. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. Freddie Mercury pla{t i krunu. pak. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. U prvoj polovici sedamdesetih. Agenciji Atlas. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. lipnja 1977. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja. mnogi su ga prihvatili i voljeli.Elvis’ alive!. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. naprimjer. koja je usre}ila mnoge. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. godine. koja je producirana u Ju`noj Africi. pa i u biv{oj Jugoslaviji. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. izuzetno je dragocjena stvar. vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere. koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. promovisan 24. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda.ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1.IZLO@BA “NOW IT STARTS . Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. kojeg je palio zlatnim klju~em itd. i 1974. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati. iz Memphisa. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore). Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. Naravno.8. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. {to je njegov posljednji objavljeni album. Na`alost. Tako. koje Elvis nikada nije skrivao. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka.karateu. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. na drugom katu Izlo`be. ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika.2012. na svjetskom nivou. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. potom. Izlo`bom }e.

godine. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. u vi{e navrata. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. srpnja 1954. lipnja 1964. harlekinsko odijelo dobilo je novo. nego prvenstveno ispu{ni ventil. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. o`ujka 1960. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. kolovoza. u njegovom Memphisu. nastao je 1956. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. pak. U prosincu 1970. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. dosegav{i ~in narednika. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. ogranka Sun Recordsa. Zatim je 4. o`ujka 1974. nikada nije nikoga pogodio. godinu. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. memfi{ko odijelo. u kolovozu i rujnu 1973. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u.. koji ga je u o`ujku 1954. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara. jo{ uvijek. a u decembru 1970. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. kupio ku}u za 100. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge.” Sva sre}a.8. danas poznatije ime. Dakle. godine. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. SLOBODNA BOSNA I 2. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. Elvis je ovo odijelo nosio 10. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. studenog 1955. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is.. Jednu od tih zna~aka. sije~nja 1954. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. “onda je sigurno Elvis bio tamo”. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. a munja simbolizira brzinu. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. i objavljen je i kao singl. Nadalje. Zara|ivao je 40 dolara tjedno. do 20. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. Naime. ~asno otpu{ten iz vojske. Divio se policijskim snagama. U lipnju 1953. do 26.2012. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. . Elvis je imao poseban grb. gdje je Elvis u o`ujku 1967. koji je premijerno prikazan 17. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. Dok je bijelo. U kolovozu 1970. U otpusnici od 3. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28.. septembra ove godine. na probnom snimanju. Naime. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. Phillipsa. pozvao u studio Sun Recordsa. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353.. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. travnja navr{ila 41. ali i.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . i pripadaju}u originalnu iskaznicu. o`ujka 1960. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu.000 dolara. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. Tako je sve po~elo. koje je 25. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera. a film je re`irao George Sidney. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. Hit Love Me Tender. koja }e biti otvorena do 1. koji je 11.

.

ne preza od pljuvanja po Slashu. Clement Marfo & Frontline ft. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. Goldie ft. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. Razlog je jednostavan. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu.. (M.2012. On je izvrsno odradio svoj dio posla. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. Saul Hudson ili jednostavno Slash. Fol je u kvaliteti. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. biv{i pjeva~ Gunsa. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci.Anomie Belle) 9.8. Nakon toga.. Alt-J: Fitzpleasure 3. Natalie Duncan: Freedom 7. po glazbenom izri~aju. Saul Hudson. riffova na pretek. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. Na novom Slashovom materijalu. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. ali niti one nisu za baciti. Whomadewho: Running man 2. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. nakon 1996. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. posvetio se solo karijeri. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio.D. Joe Walsh: Analog Man 10. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. a sada je kona~no do{lo vrijeme da. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe. o kojem smo i pisali. nakon razlaza sa Gunsima 1996. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. ima i nekoliko laganica. Scissor Sisters neobi~ni su.O. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. Doista. nevjerojatno ali istinito. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. naravno. Apocalyptic Love. svira gitaru. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. Metric: Youth without youth 6. Yppah: Film Burn (ft. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. Op}i dojam je odli~an.. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. 70 . Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album. Axel Rose.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records. Kano: Mayhem 4. Hard&Fast. Shots Fired. godine. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor.

Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. vrijeme za surovu istinu. Blitz film i video) 4. 2010. ali samo dok njega nije bilo. kada je i nastao.). Sada je. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. pak. Jo{ 2003. I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Discovery film i video) 71 . Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. Ars Septima. za vrijeme na{e olimpijske. pa tako i u na{oj zemlji. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. Pa. (D. Discovery film) 5.8. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. Continental film) 3. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. Boyev otac. godine. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. Poznat je svugdje u svijetu. iz 2007. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. Ro|en je 1973. godine. Blitz film i video) 2. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. Taika Waititi. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. to jest blagovremeno. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina.. Canal+. Walt Disney Pictures. na`alost. One Night bio je nominiran za Oscara. The Weinstein Company. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. Policija ni{ta ne uspijeva.. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. Na{a majka (Denis Villeneuve. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. komi~ar. on je i slikar. scenarist i glumac. VIDEOTEKAMA 1. novozelandske kinematografije. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. Te Aho Aho Eketone-Whitu. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. Svog oca zami{ljao je kao heroja. godine. Lea i Darija (Branko Ivanda. Muppeti (James Bobin. za svoj kratki film Two Cars. koje }e trajati sedam dana. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. Njegova baka odlazi na putovanje. godine. Umjetnik (Michael Hazanavicius. A re`iser i scenarista je Taika Waititi.2012. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Direktor fotografije je Adam Clark. 1984. Boy je. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. dok 2. Ne zna tko je. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. godine. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. Tiranosaur (Paddy Considine) 3. godine. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. Veoma zanimljiv film. Osim {to je re`iser. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. 1940. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. Ni~ega se ne sje}a. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. Ana poku{ava prona}i duha. Canal+ Espana.

postoji bitna razlika. Činilo se ispo~etka kako }e. ima i korupcije. u predgra|ima. jesu li `ivi. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani. odnosno. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep. 1. nakon Damaska. i 2007. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle.putne endure. Ve} nedostaje hrane”. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. dan. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. u odnosu na druge arapske zemlje. @ivot je komotan. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. {to zna~i da su tu 1.0 TDI sa 147KS. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena. “Sirija je multietni~ka zemlja. S ekonomskog stajali{ta.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. sa porodicom je napustio Siriju.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. Bajramovi} kratko ostati u Siriji. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. Tamo je svaki posao privatan. sve ostalo je u rukama privatnika. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji.4 TFSI sa 121 KS. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. Prije nego {to su po~eli nemiri. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. sa jednim tvr|im. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. ka`e Bajramovi}. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama. Nije im nimalo ugodno.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. “Situacija je te{ka. represivnijim aparatom vojske i policije. U Siriji ipak. Kako mi ka`u. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. no zadr`ao se tamo tri godine. ka`e nam Bajramovi}. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. (N. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. sli~an na{em. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. borbe su sada van grada.2012. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal.8. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre. drugom po veli~ini sirijskom gradu. gradu u Siriji. ulaze u 13. Kada su po~eli nemiri. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. Ima bogatih ljudi. “Tri godine sam bio tamo. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. 72 .” Prije no {to }e po~eti sukobi.“ U jesen 2008.

8. suo~en s praznom gradskom blagajnom. drvetu. 2. ali i Crkva. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. posebno pse. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. slike. vlasnik modne kompanije Tod’s. jula. do 79. majice. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. Ina~e. me|utim. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. prvobitno planiran za kraj 2011. avgusta od 10 sati. Dr`ava. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom. 73 . Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. godine. Zauzvrat. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. radovi na za{titi pro~elja. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. i 1231. Svake godine. a prema procjenama. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. na Veliki petak. svilene {alove. ukrase za torte. `ici. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. hodnika i podzemnih dijelova objekta. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. saop{tile su gradske vlasti Rima. godine. Planirani su. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. izme|u ostalog. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. Naime. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. vintage modu. godine. sapune.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. godine. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. imaju i zdraviju djecu. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. curenju nosa i infekcijama uha. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. re~eno je na manifestaciji.. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa.2012.. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. 3. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. Prihva}ena je ponuda Della Valle. (M.

NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. pi{e New York Times . {to je mnogo manje od 50. Irana. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. a u kojoj je tokom 2009. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. izvedeno 143 zahvata.000 dolara. koje su i globalni centar za promjenu pola. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja.2012. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. koja je izvela 1. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac. Zahvat traje {est sati. a broj zainteresovanih je sve ve}i. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. kako list ocjenjuje. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. nedostatak obu~enih hirurga. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. Rusije. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. NYT navodi primjer Britanije. ali je kasnije promijenio pol. koji je ro|en kao djevoj~ica. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model. u SAD-u. godine.000 dolara. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola. Da bi operacija na kraju bila i odobrena. koji se bavi predrasudama o toj temi. Ju`ne Afrike. a ona je jedna od njih. (Priredio N. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije. funkcionalni problemi ili infekcija. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije. Vijest se brzo pro{irila i dr. 74 . Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola.8. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. Singapura i Australije. navodi list. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. pa ~ak i iz SAD-a. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. sa kandidatima iz Francuske.

septembra na Lov}enu. kulturne politike. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. teoreti~ari. politizacije i komunikacije. Tatjana Pregl Kobe. jula iz Krka. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici. ili namjenski pravljena za ovu akciju. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. 75 . @ivot je obesmislio smrt“. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2.8. (Priredila: M. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. na nadmorskoj visini od 1. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. Pula Film Festivala.2012. te socijalnoteatarski eksperiment . avgusta. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. Barbara Korun. za film Ljudo`der vegetarijanac. Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. KRK . Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. koji je isplovio 30. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. jer u vremenima u kojima `ivimo. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. name}e se jednostavno pitanje . navode organizatori. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. od teorije do prakse. performanse. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je. ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba. Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . Organizovan je po vojnim pravilima. Kako isti~u organizatori projekta. a ne simbolom otpora. ambijentalni teatar . Na brodu. Vida Mokrin Pauer. knji`evnici. Smatraju}i Chea jezikom otpora.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. uz pomo} pripremljenih mapa. Radevi}) Knjiga Muzeji. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. Cvetka Bevc i Andrej Detela. turizam ka savremenom muzeju. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. bez {anse da daju nova tuma~enja. avgusta. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. menad`ment. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. politi~ari…). mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije.me). na visoravni Konjsko. menad`menta i turizma. umjetnici. Ostali u~esnici }e.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja.170 metara. slu`e}i se tim jezikom. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. pregled stanja muzeja u Srbiji. i 9.umjesto standardne podjele uloga. Prema navodima organizatora. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. filozofi. a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. izlo`be i muzi~ko-scenske forme).

A i snijeg se otopio. kad postoje ljudi. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010. kratkometra`ni igrani i animirani film. jula. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. “Udruga mladih Par Selo je. Samo dva dana nakon po~etka 1. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. Sopot. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje.” U Gradskom parku u Kupresu 14. hrvatskom ili srpskom jeziku. Makedonije i Bosne i Hercegovine.. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. do 26. Srbije. crnogorskom. Darkwood Dub. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. TBF. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. augusta. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali.8. Pe{es iz [irokog Brijega. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. Nastupaju: DJ Marina Mimoza.2012. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. izjavila je Aleksandra Savi}. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. augusta. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala. koji su. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. muzi~ari. oktobra. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. do 25. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. dokumentarni. augusta. Uglavnom. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. preko puta Hotela Bristol. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. Turnir }e trajati od 10. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. posjetite Club Aleksa. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera. uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. . Kupre{ka su vrata svima otvorena. Goribor. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. Slovenije. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. Bolesna {tenad. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. Mark de Line iz Viteza. a po kategorijama: dugometra`ni. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. prate}i program u kojem su izlo`be. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. projekcije. Rambo Amadeus. Zinedin Zidan. imaju dobru mu}kalicu. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. kompletan taj trud ima smisao. polaznika moje [kole fotografije.U ^ETIRI OKA BH. zavr{en je glavni dio programa 6. 31. U utorak.net. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije.

. bila je to i evropska i afri~ka avantura. veli Čolakovi}-[ehi}. ponudim i vlastiti koncept.2012. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. odlu~io sam da. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. davnih osadesetih. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. Pitajte Erola! 77 . S obzirom da nisam imao puno novca.. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. Ne u Javi.. osim izlo`be radova polaznika {kole. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. li~no”. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. pa onda u “Javu” Kazao nam je. Da. augusta u Čapljini.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. ve} negdje. Putovanje sam zavr{io u Sahari. tako da smo svi odustali od puta. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. a ostatak ekipe avionom. I [ehi}. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. augusta ispred BBI Centra.. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. godine. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. Po`eljeli smo mu lijep provod... A Maroko mi je predstavljao ne{to novo. recimo. osobno. tj. Prvo na nulu. 8. valjda. Ne}e. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. Uspomena je mnogo. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. 2. {panjolskog direktora fotografije.DADO DELIĆ. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio.8. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog. odnosno u Po~itelju. autorskog trojca: Vesko Kadi}. da svima nama nudi novi koncept. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. da po~nete od same ideje. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor.. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike. o{i{ati se na}elavo. ja. Dakle. ali smo ga i upitali. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine.

naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera.2012. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. ^ak i poznatiji glumci. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. glumaca. U zemlji ne postoje filmski studiji. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. naro~ito ku}no. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. ^arobnja{tvo i urote.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. mo} i izdaja. prema Mbau. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. Me|utim. Nigerijski filmovi. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. oko 250 milijuna dolara. narodni pokret afri~kog filma“. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. nema previ{e prostora. ~ak i nenamjerno smije{nima. ~ak i ako je nasilje. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. na putu “pokoravanja svijeta“. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. transporta i tehnike. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. korupcija i skandali. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”.8. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. Naprimjer. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. kostima. i to u razdoblju od par sedmica. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. ponekad ~ak i dana. Unato~ tome. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. . kad je akcija u pitanju. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. rekao je Emeka Mba. ~esto prisutno.

20.. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. da bi nova utakmica bila zakazana za 22. I SLOBODNA BOSNA 79 . Ognjanov. jer dobili smo . ^ajkovski. golovima Miti}a. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. juli. epske i lirske utakmice. Bobeka i ^ajkovskog.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. u osmini finala. Vodili smo tog 20. Glatko smo je dobili 3:1. Miti}. Horvat.8. ali bez golova. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. Ve} dvije mitske. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. Stankovi}. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. Stankovi}. dok je lijevi half. centarhalf. Crnkovi}. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Igrali su se produ`eci. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. u Helsinkiju. Iako su obje odigrane u Tampereu. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}.Sovjete! STRIP ARTIST 2. Svima ostalima neka je slava i hvala.2012. Crnkovi}. A to {to smo 1952. i to nakon Staljinove smrti. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. jula 5:1. Protivnici. JULI 1952.. pa 5:2. Bo{kov. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. Bobek i Zebec. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. oporavlja se. Vukas. a i mi tako|e. “te{ko bolestan”.

15. 2. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 3. 12. 6.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. 10. 21. Da imate 15 minuta vlasti. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. rajevu? 4. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. 16. 5. Da niste to {to jeste. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. evo ba{ me sad boli zglob. Da je danas smak svi jeta. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. 9. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. Jeste li meteoropata? Uvijek. {ta biste bili? Tanja S. 11. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. Kako se osje}ate u Sa Futavo. Tange ili badi}? Badi}. \urovi}. em na Stan 14. 18. 7. 19. 8.2012.8. ali da ima crvenu ru`u u ustima. am dite kad v 13. 17. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. . 20. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe.

.

.

bos@bih.o. SWIFT CODE: RZBABA2S.ba www. ta~nu adresu i kontakt telefon. Bosna i Hercegovina. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d.. Sarajevo. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d.o. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura. Danijela Ozme 3. Sarajevo.o. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. ^ekalu{a ~ikma 6.net. ime i prezime. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice. “Slobodna Bosna”.slobodna-bosna.slobodna-bosna.ba Vi znate za{to smo najbolji! .o.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful