HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

[piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}.) Nikola [piri} 2.) London Calling HAJ [PIRO. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH. Pretpostavlja se. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. tako|er. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u.ba. preko svog prijatelja Darka Babalja.M. (S. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.8. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati. koju je objavio sarajevski portal Klix.2012.M. I SLOBODNA BOSNA 5 . njegovu su direktivu ispunili! (S. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH.

prema izmijenjenoj verziji. Tu|man je. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. ta~no. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne.8. normalan?!”. ka`e doktor [eks. uop}e. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . te u pravo vrijeme (timing). uop}e. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. ~upaju}i kosu i lome}i prste.7 1999. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a.2012. Samo nekoliko mjeseci ranije. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. . I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. “Gospodine Holbrooke. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. normalan?”. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. pravne. saborske procedure…. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. označio je definitivan početak relaksiranja. godine.u ljeto 1999. Vladimir [eks. “Da li je je taj ~ovjek. Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. ustavne materije.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. Zbog svega toga…. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. dobro znate da nije…”. edamnaest godina kasnije. bjesnio je.

odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. do ljeta 1999.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. dok je bolesnu. (O tome. politiziraju}i. ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. ~ini se. Dalje. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. 7 . kontinuiteta.8. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). dodu{e.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). pi{e Ibler. ali ima. li. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. Samo nekoliko mjeseci ranije. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. [ta sada. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. ovih dana. Saboru.2012. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. destruktivnu politiku (od 1991.

. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. “Ja ’od`e budale”. osim da je dr`ava nemo}na. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. a Turci su ve} vodili tri razlike. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. zave`ljaji marihuane. 28.SVAKA MI JE ZLATNA. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. zavezao u Ameri~kom psihu. barem meni. samopouzdani i. Bogu hvala. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. prstohvati kokaina. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. puno razumijevanje za zeta imaju. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. unosno. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. a ne navija~ki pri`eljkivan. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. nema gubitaka. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. Aide S Begi}. hrabre. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. koji se efekat. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. nevladine organizacije iz Crne Gore. inspiriralo. potoci krvi i sperme. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. Nijedan srspki SRIJEDA.. 31. objavljivanjem na internetu. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. u ranim jutarnjim satima. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. narkomanskih orgija. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. njeno petoro djece (srpske neja~i). radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. petorica “huligana”. Nocionija. odgovorni. Pa krenu. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. Delfina. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. 27. koji je goste-namjernike. Sedam dana kasnije. u njegovom rodnom gradu. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. 29. Ali to se nije desilo. politi~kom pro{lo{}u”. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. majku. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. trka~ki bili ravnopravni. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. sankcionirati. mr`nje. umjetnika. uz kori{tenje {tapa. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. u kafani naravno. teoriji i praksi. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. potpuno su fizi~ki. Ni jedno. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. podstaklo. “umjesto da zamota nogu. zakonski i moralno. Na kraju je bilo pet. to je naslov teksta (~uj. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. javnih. Reagirale su vlasti iz Srbije. {ovinizma. 1. ni u tehnici. ni u ljudstvu. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. JULI Osvanuo jutros. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. poslovne. Ali. O istoj se. da nije ramazan. drugo. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. otvaraju se dnevne novine. tre}e. ni drugo. klanja. deset. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. provjerava stanje na terenu. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. prostitucije. Prijatelj iz Zenice. Prigionija. SUBOTA. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. lupali inventar. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a.2012. jer je to na svjetskim festivalima trendi. po kratkom postupku. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. ugostitelja sa Cetinja. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. niko osjetio od nas okupljenih. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. osudili su Kadiju. tra`im broj Pabla Prigionija. “naslov”. 30.8. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. objavljenom ove nedjelje. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. rekao bih “svinjariji”. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. neukih. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. 26. pobjedonosni tok. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. objese imena desetine hiljada poduze}a. pravnih lica. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. “na okolnost preljuba”. Eh. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. U izvje{taju State Departmanta. najprije saop}io njenim roditeljima. psovali vjernicima “tursku majku”. osim moralno-pedago{kog. Niko ~uo. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. patogene pozornice. logi~an. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. privatnih. intelektualne kriminalne. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. on zamoto glavu”… UTORAK. eufori~an. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. Roditelji {okirani. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. sporta{a. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. [ta se time `eljelo poru~iti. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari.. Jasmile @bani}…) koji se programirano. argentinskog reprezentativca. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. Scole. prijetili osvetom.

.

imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije). a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH.S. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice.000 KM. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. tako|er. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. (A. kako nezvani~no saznajemo.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. na poziciju ministra-savjetnika. No. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja. na temlju ~lana 20. Imenovanje prije dvije godine. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No. . star 12 godina. Desnica se prera~unao.8.M. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA. vrijedi 150. HSP-a i NS Radom za boljitak. Pozivaju}i se.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza.. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}.2012. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. (D. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. na nalaze federalnih revizora. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. prema podacima iz prometne dozvole.

.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt. Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac. Cijela dr`ava treba da bude distrikt. ipak zaslu`uje priznanje. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. onda tu ideju treba da razradi. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine.. starom sedam godina. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. direktor federalne Direkcije autocesta. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama.8. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM. (A. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova. (S. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo .M.M. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita.2012. u vrijednosti od oko 86 miliona KM.) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara. “krenula izgradnja autoceste 5C“. pohvalio se prije neki dan da je napokon.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti. nakon njegovog preuzmanja Direkcije. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. jedan u iznosu od 255 miliona eura. I SLOBODNA BOSNA 11 . da su zatekli praznu kasu i goleme dugove. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco.Kakanj. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park. i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu.

član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka.2012. .8.EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ.

predsjednika SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 13 .@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a.8.2012. sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.

no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. Zlatku Lagumd`iji. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. nova lica. Kom{i} se. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. ~init }e. uglavnom. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. godine. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. nakon izbora je potpuno marginaliziran. nije malo. godine. ugledu i podr{ci bira~a. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. naime. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. . vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova. koji }e. Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu.2012.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010. uve}ava.8. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“. @eljka Kom{i}a. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. A takvih. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. iz posve pragmati~nih razloga. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. godine. dakle u jesen 2014.Gra|anska stranka. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna.

I SLOBODNA BOSNA . neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. pored ostalih projekata. U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije.. kako pi{e u saop}enju. Damiru Had`i}u. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka. Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. “Istinomjer“.2012.8.. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. “Revolt“. do kada }e preciznije definirati idejni profil. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. nevladinog sektora. Reuf Bajrovi}.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. Ivana Howard. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. Nekoliko dana kasnije. umjesto Bajrovi}a. 2. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI). pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. “Za{to ne“. godine. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. a drugu svom najodanijem suradniku. Fondacija je. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. Ubrzo nakon toga. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. CCI. Suljagi} je pristao. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove.) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010. “jo{ dublje podijeliti BiH“. Kako doznajemo. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. U raspodjeli izbornog plijena.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010.

jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. tako|er. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2.8. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. Naime. a da nam ovih 811 miliona ne treba.2012.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. prvi kredit koji uzimamo. ili da popla}amo administraciju i birokratiju. uglavnom za plaćanje administracije. zamjenik dr`avnog ministra finansija. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. naša se država polako. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. Fuad Kasumovi}. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje. ali sigurno približava dužničkom ropstvu. VLASTI Fuad Kasumovi}. Osim stranaka na vlasti. Ovo je. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. . koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo.

~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. entiteta. jer ga mi. prema njegovim podacima. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. Demokratske stranke. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. a poslo- Dragan ^avi}. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. kao {to nije. obja{njava Kasumovi}. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. predsjednik Demokratske stranke. odnosno nelikvidno. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. isti~e Kasumovi}. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. naizgled. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem.2012. Iako se. I SLOBODNA BOSNA . Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u.8. naprosto. ne bi se srljalo u novi kredit. nemamo od ~ega vra}ati”. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju. predsjednik Dragan ^avi}. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i.

jer ih mi od proizvodnje. ona je 1. “E. Ipak. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. Istovremeno. odnosno novac koji bi dobio. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.9 posto. Ranka Mi{i}. isti~e Čavi}. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. ni kona~na cifra. osim za reprogram dospjelih kredita.8. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. a ve} je izgledno da ho}e. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. Naravno. nakon toga. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. Tvornici duhana Sarajevo. u su{tini. Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. Mi za sada znamo da ukupan dug. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. a proizvodnje nema. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. ni o onima koji rade ‘na crno’. nagla{ava na{a sugovornica. osiguralo drugu izbornu pobjedu. a ako ba{ voda do|e do grla. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. godine. Dragan Čavi}. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. kako vratiti dug. objektivno nemamo. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. SLOBODNA BOSNA I 2. samo minimalna. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. upu}en je u neke detalje. Mi nemamo evidenciju o ostalima. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. Tako|er. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. to ne mora biti ni ta~na. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. sam datum revidiranja bud`eta. Japan ima kamatu od jedan posto. Fond zdavstvenog. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. Republika Srpska bi dobila 70. Navodno. Postavlja se pitanje. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. Prva. . kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. bio bi prodat i BH Telecom.” nagla{ava na{ sugovonik. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. odmah poslije izbora. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. od 280 miliona maraka.2012. isti~e Fuad Kasumovi}. ako 18 nemate primanja. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. i spoljni i unutra{nji. Po mom mi{ljenju. pa i op}e izbore 2014. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. a FBiH ve} ima Razvojnu. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. ve} samo prolongira. subvencije…). DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. a Federacija BiH 210 miliona maraka. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im.

.

reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. . Dva mjeseca ranije. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a).8. dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije. međutim. ucjenama.PAZI. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA.2012. demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2.

naime. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. godinama prolazi neka`njeno. Du{an Gavran je. BH Demininga. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. naprosto. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. kojima je to sporedni. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas. EKO DEM-a. Detektora. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana. Gama Demininga i MRUD-a. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje.-a. ja danas upo{ljavam dva radnika. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. I SLOBODNA BOSNA . nedore~enoj zakonskoj regulativi. Susret je zavr{en tako 2.8. tada kao kadar PDP-a. niti su ograni~ila njegov mandat. Pro Vitae. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva.2012. No. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. ne govore istinu. iz tri razli~ita ministarstva. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. tvrdi Hani}. kako sada stoje stvari. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. Amphibije.I. nikoga ne zabrinjava. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske.D. C. koja ima tri ~lana. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. Rusmir Hani}.C. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2.

da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. iz Trebinja. To je vrijednost jedne fabrike. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. “Ako date pare Gavranu. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. naime. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. a da je on. poja{njava Mitrevski. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. prema ranijim me|unarodnim studijama. zbog 300. SLOBODNA BOSNA I 2. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. a tre}a Pro Viti iz Mostara. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika. koju je neko bacio u sme}e“. prisje}a se Hidajet Prevljak. Umjesto planiranih 90. bli`i ro|ak Gavranove supruge. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao.000 eura ni`om cijenom”. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio. ta je brojka odavno prema{ena. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“.. . Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje.5 miliona eura. FIKTIVNI UGOVORI. ~ija se nabavka. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“. Njegov kolega Oliver Mitrevski. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. do 2019. a ne demineri.PAZI. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. Oliver Mitrevski. pokazala kao proma{ena investicija. direktor deminerske organizacije C. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota.Stop Mines sa Pala. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. direktor BH Demininga.8. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada. tvrdi Oliver Mitrevski. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. (Nimalo slu~ajno. ali danas pozitivno posluje samo jedna . Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). Davor Kolenda. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH. otkrivaju}i da su od 2004.000 do milion KM. i on se pojavio na tenderu sa 50. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. Uz vrijednu opremu. TAJNI ORTACI.2012. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav.000 KM gubitka. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. dodaje ogor~eni Hani}.C. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. isti~e Rusmir Hani}. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. Ukoliko ne pristanete na ucjene. @ivkovi} je. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene.I. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. na njegovu `alost. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva.D. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu.

To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju. a ostakak je ura|en manuelno. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. I SLOBODNA BOSNA .000 kvadratnih metara. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra.000 KM. Nemaju opreme. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik. isti~e Veselinovi}. Prije ~etiri godine. Davor Kolenda.000 kvadratnih metara.C.8. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. prije deset dana. poslovni referenci. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran. u kojoj je supervizor Radomir Koji}.000 do milijun KM. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. C. tvrdi @ eljko Veselinovi}. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. Osim BH Demininga. brat direktora BHMAC-a. Tender je.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u. navodno.2012. ali se onda predomislio. a ja }u ti srediti akreditaciju. naravno. obja{njava Veselinovi}. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom. Du{an Gavran. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. Uspje{no smo deminirali 540. hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. a njihov je tajni poslovni ortak. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo. a Gavran samo deset hiljada maraka. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. diktirao i cijene deminiranja. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. da ne}e biti problema. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. No. ukoliko mu se ne{to dogodi. bio ranije namje{ten. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. koriste}i kombinirane metode. a kod Bosanskog [amca jedna `ena.5 KM.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. me|utim. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u.. No. MINOEKSPLOZIV iz Viteza. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. Definitivno smo se. “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. od 300. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. na {ta je on kazao da ne brinem. gdje nikada nisu radili. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. obja{njava Kolenda. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. i DOK-ING.-a.I.D. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana.000 do milijun KM. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija. zajedno s firmama sa Pala. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. u ljeto 2008. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. Du{an Gavran nije dozvolio. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. 20 posto su kori{teni psi. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. ali je privremeno radio za UXB Balkans. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a. “Ne{to opreme sam kupio. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. koji nigdje nisu bili prijavljeni“.8 milijuna eura. vlasnik N&N Iv{a. “Ja sam ulo`io 40. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada .

K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. a kako je na Sudu odmor. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere. advokat iz Prijedora. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. pa se vratili. SLOBODNA BOSNA I 2. ali da Eronet definitivno prednja~i. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. pa tako i HT Eroneta. NE POTPISAO. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. Na{a korisni~ka slu`ba.8. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. do{li u BiH i potpisali ugovor. U mom slu~aju. koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. “Potro{a~i . 24 .’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. kazala nam je Sanda Zubanovi}.2012. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. jer ka`e kako mu je dosta suda. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. odr`alo u januaru ove godine i kojem su. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. naravno. Jasno. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu. kazala nam je Gordana Buli}. ~iji je ~lan. Ko god ga je otvarao. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. Kada sam donio sve papire iz Amerike. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. Ko{tao ga je proces novca. Pored toga. “U vrijeme dok sam bio u Americi. akviziteri su se prali od njih. od vize. `ivaca. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo.

rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou.8. prisustvovali i predstavnici operatera. pa ni ombudsmana“. do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’. 25 . od vize. zvali odgovorne u Eronetu. do{li u BiH i potpisali ugovor. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. kao i Agencija. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca. Vladine institucije 2. pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“.. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike. nikada se nisu izjasnili. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. niti podr`ali potro{a~e. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali.2012. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a.. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo.

dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. {to su odbili. Nadalje. Udru`enje ima namjeru. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna.2012. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. “Obmana odnosno prevara gra|ana. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. ali je te{ko dokaziva. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. A u biti javno mnijenje. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman.8.ERONET PREVARA I pored toga. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima. do septembra 2013. pa i na{a konkurencija. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. stigao mi je ra~un od 350. nisu obavijestili o raskidu ugovora. Me|utim. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. Evaluacija postupaka. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom. odgovorili “sli~nom mjerom“. kako ste ih nazvali. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku. u vezi sa ovim pitanjem. . ne postoje ve}i problemi u suradnji.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. Na sre}u.“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima.86 KM (sa PDV-om 410. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju. ka`e prevarena korisnica u `albi. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. koriste ovakav vid prodaje. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. pa se nadamo da i ne}e!“. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. ka`e Buli}eva. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. Napominjem da me ni nakoji na~in. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. SLOBODNA BOSNA I 2. te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. Trenutne tvrtke. Uz ovo rje{enje. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011. ni usmeno ni pismeno. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“. to jeste na{a indirektna prodaja.

ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. Amina Lagumd`ija.2012. 27 . Takvih je u BiH. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. onda pristajem da budem gre{nik”.a.Rim . na `alost. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu.Sarajevo platila 834.). Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. op. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ . Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!.8. Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici.Minhen .50 KM. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs.) njegova supruga. o~ito i dokazuje. jako puno.Be~ . i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una.a. Lijepo. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. Ako je to grijeh. op.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una. isti nismo ni tra`ili. Kako je krenulo. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. pardon.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834.

na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. kad god bih u{ao u taksi. jedan od vo|a libijske revolucije. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. voza~ bi me pitao odakle sam.. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Odgovarao bih iz Libije. kultura. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e.. najvjerovatnije do kraja ramazana. Odgovarao bih iz Libije. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. Nije bitno ko je pobijedio. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. na šta su svi identično reagovali: aaa. kad god bih ušao u taksi. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. jer su uop{te odr`ani. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni.2012. vozač bi me pitao odakle sam. njena tradicija. ali kad je u pitanju Libija. zaista je spektakularan uspjeh. Libija je ogromna. Gaddafi. Kad to ka`em. ali hvala Bogu. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. sama ~injenica da smo imali izbore. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. njena tradicija. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. Sada. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. Uzbudljivo je. . Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari.. Vidite. da se glasalo u ~itavoj zemlji. Dakle. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . Gaddafi. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. a putovao sam mnogo. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. Za razliku od Egipta i Tunisa. stvari nisu bile potpuno jasne. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. Bilo kako bilo.8. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. a putovao sam mnogo. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an. Pored toga. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. stanovni{tvo je raseljeno. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. kultura. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a.. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. bivši diplomata Libije.

KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2. I SLOBODNA BOSNA 29 .8.2012.

sve snage su oslobo|ene. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. Zna~i da }e se samokorigirati. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. S druge strane. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. a u Libiji. koji `ele demokratiju. Od telefonskih razgovora. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. preko interneta. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. postoji rizik i opasnost. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. me|u izbornim pobjednicima. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. Dakle. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima.. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu. jer to nije Parlament. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. Uplitanje religije u takve stvari. Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. tako i one negativne. to je ta~no.. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. Mislim. . vladavinu prava. ali ne treba pretjerivati. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste.2012. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. iz perspektive sekularne dr`ave. prili~no je problemati~no. Dakle. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije. izvr{ne i zakonodavne vlasti. Ljudi su zabrinuti zbog njih. Tradicionalno. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. nezavisnost sudske. kako one pozitivne. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. I opet ponavljam. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. To je istina i to je ~injenica.8.

Ako bi prekinuli opskrbu naftom. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. prije ili kasnije. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. Sada kada vi{e nisam ambasador. u prvom redu Italije i Francuske.tiranije. Jo{ va`nije. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. ali Papa nikada nije odgovorio. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. ili podr`ati revoluciju. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. islam i Poslanika Muhameda a. ponovo buknuo. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan.2012. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. u Regensburgu. na kraju. umjesto Boga. 31 . Da to postavimo ovako.8. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. Reagovao je i Rowan Williams. kao i pravde za `rtve. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. nije bilo dealova. prave se teorije zavjere itd. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. sam Vatikan. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. reagovali su i pravoslavci i. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. Prvo. U su{tini. okrutnosti i korupcije. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. morate pitati Francuze i Italijane. Mislim da smo u~inili pravu stvar. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. primjerice. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. u slu~aju Libije. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. u prvom redu Njema~koj i Italiji.s. a koji bi. Na osnovu tog odgovora. obja{njava Nayed. 2006. Dakle. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. godine. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. pomirenju i stvaranju trajnog mira. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. bili su sekularni. a drugi put u Jordanu. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. nadbiskup Canterburyja. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. primjerice. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka. uklju~uju}i i libijsku. Vatikan nije odmah reagovao. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu. Me|utim. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. Zamislite. odnosno podr`ali su ustanak.. Dakle. nije bilo para. Ja 2. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. Da budem iskren. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. ali. nije bilo tajnih planova. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. Gaddafiju i njegovom re`imu. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. nije bilo zavjera. nakon ~ega je do{lo do rasprave. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. Jednostavno. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. Naime. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu.

. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva.2012.8. gradonačelnik ovog grada.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. zbog bolje ekonomske saradnje. VINKO RADOVANOVIĆ.

Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. odredili njene pravce. ona ga je potpuno zapustila. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. ka`e Radovanovi}. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt.2012. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. To su dva giganta. tu je Jahorina kao olimpijska planina. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji. Me|utim. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. a ta sredstva postoje. zatim Romanijski plato. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. me|utim. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo. I SLOBODNA BOSNA 33 . Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. Me|utim. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. nema potra`nje za tim proizvodima“. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. navodi Radovanovi}. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. Napravili smo strategiju razvoja. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). ali posla nema.8. Jednostavno.

Distrikt Sarajevo BiH . Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. uz pomo} Srbije. ka`e Radovanovi}. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. ka`e Radovanovi}. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. sve funkcioni{e u najboljem redu. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. saobra}ajnicama. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. tramvajem. Pored toga. pozori{tem. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. a nije ni Izetbegovi}eva. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. . {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. vodom. Za mene je pozori{te realna stvar. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. evropski ili svjetski kup u skijanju“. proglasi distriktom. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. predlagao je nedavno i Franjo Boras. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. ali grad je izgra|en. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. godine. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. ka`e Radovanovi}. Pored toga. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. kanalizacija. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. “Kada je u pitanju voda. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. u kojem se nalaze institucije BiH. prema ocjeni ekonomista. zgradama. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. neophodno je da se povu~e ta crta“. “[to se ti~e ekonomije. ka`e Radovanovi}. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. Radovanovi}. a ne lokalne zajednice. Terminal.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli.8. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. mislim da nije u na{em interesu. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. nama bi odgovaralo. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. ona }e uskoro morati biti iscrtana.2012. Me|utim. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. a ne saradnje u okviru distrikta. 16 godina nakon zavr{etka rata. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. struja. Da mi imamo tu masu. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. ali u}i sa ovim brojem stanovnika. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva.

Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. Nemaju nikakve zarade na tome. Me|utim. {kolstvo. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. meni je to neozbiljan prijedlog. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. onda morate promjeniti ustav koji je. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. Recimo. 2003. Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. Kiseljak i Kre{evo. plin. Naravno. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji.Rogatica. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. godine. ideja da Sarajevo postane distrikt. vodovod. kao {to je poznato. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. o~ito. Ipak. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. to je politi~arima koji su na vlasti. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. . zaklju~uje Behmen. u politi~kom smislu. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. Grad Isto~no Sarajevo. Me|utim. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. Han Pijesak. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti.000 Srba. ka`e Radovanovi}.8. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. najmanje va`no. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. na inicijativu OHR-a. rade ga Italijani. ka`e D`evlan. kao i one koje su geografski. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. to su @eljeznice BiH. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . formiran za dva entiteta.2012.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. Me|utim. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. ali mi smo te stvari stavili po strani”. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. “Projekat }e brzo biti gotov. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. tunelu Kalovita brda. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. Za~udo. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. Kada se govori o distriktu. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. Govorim o u`em gradskom podru~ju. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. Sokolac. tu je saobra}aj. veli Behmen. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. zdravstvo.

)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva. .1945. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh. izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak.8. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. .FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. . političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića.2012. Iz njegovog opsežnog. Beograda i Zagreba. U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo. na više od 800 stranica.1941. (U ratu i revoluciji 1941. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu.

8. I SLOBODNA BOSNA 37 .2012.MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE. KUPITE CVIJEĆE 2. Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.

unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. dok je svijeta i vijeka’”. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. pitah ga ja. kazao je Kvaternik u proglasu. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13.2012.. odgovori on jetko.8. aprila 1941. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. ‘[ta to zna~i?’. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. katolike i muslimane”. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. Alija [uljak. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. tako|er bio ~lan JMO-a. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. advokata iz Biha}a. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. re~e on. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. koji su jo{ krajem marta 1941. vojnike. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. ‘Ne’. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. pred Slavkom Kvaternikom. aprila ’41. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. mene su sramno ostavili na Ilid`i.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. Student Halid Čau{evi}. pozvao na ustanak “Hrvate. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. tada ve} biv{i urednik Samouprave. katolike i muslimane. . U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. Zgranuh se kad ga videh. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”. aprila 1941. ka velikog Oca Domovine. u Zagreb dolazi dva dana poslije. mir i ravnopravnost”. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. a 16. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. da se SLOBODNA BOSNA I 2. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. Osman je do 1935. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije.

Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. Dušan Jeftanović. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. . (Nastavlja se) 39 . O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira. Milovan Žanić. marta 1941. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. aprila 1941. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. a muslimani. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. aprila 1941.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. na~i~kani na keju. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera. Hakija Hadžić. E to je bilo za pri~u. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. Uzeir Hadžihasanović. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941. nego se hori i preko Miljacke. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15.8. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. april. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. na 24. nije da pljeskaju.2012. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. Asim Mutevelić Hadžić. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. Zajedno s Nemcima. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. Dušan Jeftanović. na Stojadinovi}evoj listi. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938. 2. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. Uzeir Hadžihasanović. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. Ante Pavelić.

3 posto. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte. kao što je aerodrom u Ciudad Realu. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0.2012. .[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma. koji je otvoren 2008. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto. Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka.8. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2.. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte.

Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi.8. i dobili su naziv bijeli slonovi. ali ona nikada nije otvorena. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. U vrijeme ekonomskog buma. ali nema aviona. ~ak 300 hiljada eura. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. I SLOBODNA BOSNA 41 . osmisliti kulturni centar. U ovoj. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka. Ohrabreni tim primjerom. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. uglavnom. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. pla}ena novcem okruga. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). iako to vlast u Madridu odbacuje. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. Predvi|anja stru~njaka. re`u davanja. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. Irska i Portugal.. futuristi~ki kompleks bijelih. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. ve} samo letjelice Nastavak na 46. ju`no od Madrida. ili bez programa i novca. a za duboku krizu gra|ani krive banke. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni.4 miliona turista.7 2. u sklopu mjera {tednje. ipak. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. Nakon otvaranja.2012.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi.

Posljednji put. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana.2012. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. do 28.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. glasala je 6. jula za opoziv Basescua. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua. Izra`eno u procentima i iznosima.2012. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007.6. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. i od tada je stalno osporavan.881 milion eura. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. on ostaje na vlasti do 2014. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214.279 miliona eura). Basescu je bio suspendovan i 2007. Tako|er. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom.EVROPA. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto. godine. Basescu. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a. ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine.8. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. Nade`da Tolonikova. . nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295.

objavljenom nedavno. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. Savi}) 43 . Za razliku od Rumunije. do sada. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS).255 osoba zatra`ilo je azil. Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126.327 miliona eura. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. jula ove godine 1. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. godine Unija vi{e nije aktivirala 2.2012. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade.litičkih uvjeta. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. U svom izvje{taju. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku. Podsjetimo. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. gdje dominiraju politi~ki razlozi.8. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. (D. u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. a do 25. Me|utim. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. godine. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. ali od po~etka 2010. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova.772 miliona eura. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. jula 2011. Osim toga. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka.. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije. Ukoliko se posmatra period od 5. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH.

na iznos od 53. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji.1 milion KM. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. i drugi.7 miliona KM. Tre}i dominantni telekom operater. 50:50 posto. HT Eronet. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. godine.prvi koji je raspisan jo{ 2008. . kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW. godine. Drugim rije~ima. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli.2012. ni protekle kao ni ranijih godina. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. godini. za 1 posto. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. U drugom dijelu 2011. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. i da nema nikakvu pravnu snagu. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. SLOBODNA BOSNA I 2. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“.8.“IFC IFM“. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. na iznos od 72. a kasnije Alpiq.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. raspisan dvije godine kasnije. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. godine.

Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu . PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6.5 VI 2011 VI 2012 94. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima.840 dolara u maju 2012. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata . godine.na svega 305 dolara za tonu.2 posto U prvom polugodi{tu 2012. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice .9 VI 2011 VI 2012 94. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala. U oba entiteta. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine. 2. a u RS-u za 5. godine. Engleskoj. godine na 1. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala .plina i struje .9 % u FBiH.000 tona. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje. odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.2 %. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu.660 u maju 2011. dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102.sirovine iz koje nastaje aluminij . Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara. Danskoj. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011.2012. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91. godine.. U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina.sa 2. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane. odnosno 8..8. Primjera radi. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150.5% u Republici Srpskoj. Holandiji.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom.8 45 . poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar.

SLOBODNA BOSNA I 2. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. Dakle. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite.“ Juan Jose Toribio. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6. U nastavku..). smatra on. ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“.2012. Devedesetih godina. kazao nam je. op. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. Banke. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. najve}i putni~ki avion na svijetu. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao. ali odjednom smo bili bogati“.2 km. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. lokalni novinar istra`iva~. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje.doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. godine. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. ka`e Carlos Otto. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. Ipak.poluautonomnim regijama ju. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija.pr. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv. ju`no od Madrida. “ Malo je moglo da se uradi. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. Me|utim. . spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura.poluautonomnim regijama. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. dodao je. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE.8. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu. Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. ali je zatvoren u aprilu 2012. gdje svako zna svakoga . Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. stoji u izvje{taju. “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. Prije kolapsa. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama .000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. koja je napravljena za novi Airbus 380. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. sa privatnim profitom. ne znamo kako.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. ka`e David Cabo. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole. ka`e Miguel Angel Bastenier. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. Ipak. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. ka`e Santiago Moreno. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. stranice tipa jastreb i soko. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. Otvoren je 2008.

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

i 2007. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka.“ 51 . Ferrer je odli~an igra~. a [panci su ovdje opu{teni. Jaime Gonzalez. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima.. Znate kako to kod nas ide. a to je igranje dobrog rukometa. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e.“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. Prije njih dvojice. Zna~i. protivnici su nam vrhunske ekipe. Mislim. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. “Po meni je problem u samopouzdanju. Adrien di Panda (Saint Raphael). klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. {to od okru`enja.” Ademar su napustila oba golmana. “Grupa u kojoj igramo je jaka. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje.8.2012. trebamo “Problem je u samopouzdanju.. 2. tako da je vjerovatno i zbog toga“.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. Čehovskih medveda. Dalibor Čutura (Lissabon). “Ma nema pritiska. ka`e Faruk. [to sami prema sebi.“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. a dva puta i Kup pobjednika kupova. no ne boji se pritiska. zapela u doigravanju. Antonio Garcia (Paris). “A nisam ja upla{en. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. ka`e Faruk. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. ali i ja te`im tome. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. Igra~i su oti{li u velike klubove. po ko zna koji put. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. Venio Losert i Vincente Alamo. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. “Bit }e te{ko. godine. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. te Alvaro Ferrer.

a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. . Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. ve}inom u logor Manja~a. dio na`alost ubijen. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. Dio zato~enika je oslobo|en. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. do{li su do tih logora. jednostavno. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. knjiga “Rat je mrtav. otprilike u isto vrijeme.8. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja.u Prijedoru. 4. Prije dvadeset godina. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu.2012. Keraterm i Trnopolje. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . augusta. zbjegova. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav. mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. od logora.

Istovremeno.. borbe protiv zaborava. sudskih presuda. nego i danas. vjersku i drugu pripadnost. Pored promocije knjige. kada je on prvi put pisao o ovim logorima. Esada Sadikovi}a. nego cijele dr`ave i {ire. ukoliko to budu uradili. I ma gdje da su. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme. Knjiga je izuzetno anga`ovana. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. tra`i Bosnu.8. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. a kojih ima u cijelom regionu. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru. borbe za sje}anje. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. ka`e jedan od sagovornika. zaprijetiv{i da }e. i danas nose bosansku tugu.. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta. ali ni to sve nije dovoljno. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. koja je zakazana za 4. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. svjetskog kralja `eljeza. Bitno je da ova. od izbjegli{tva. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. bez obzira na njihovu etni~ku.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”. da se pridru`e ovoj povorci. Povijest. i ovakve knjige. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori. kao ni oni koji su ih podr`avali. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. biv{i logora{. depresija. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . godine. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje.. u svemu {to radi. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve. borbe za priznavanje statusa.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. Postoji toliko dokaza. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. skandinavskim zemljama. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. pi{e Vulliamy. 6. spojeni su istim razo~arenjem. Promocija knjige Eda Vulliamyja. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani.. ti ljudi. u Bosni.2012. ali prati ono {to se de{avalo u 2. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. augusta. zaslu`uju barem jedno. Njema~koj. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. Ti ljudi koje je Ed obi{ao. napisanih knjiga. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. Iste no}i. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.. ~ija je posljednja faza negiranje. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. august. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. naovamo. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. jednostavno. Engleskoj. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru.. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata.u Americi. “Oni tra`e malo. odnosno da je po~injen genocid. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. ne koriste termin “genocid”. u prijedorskom pozori{tu. zabraniti okupljanje. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”.

odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“. uvijek bio malo fleksibilniji. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije.2012. fotografa MLADENA PIKULIĆA.8. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija. dok je u Bosni alkohol..MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. . a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol..

vjerskim objektima.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji. Me|utim. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . sa kojom danas ima troje djece. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. bez nekog stida ili negiranja“. ka`e Pikuli}. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo.. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. I SLOBODNA BOSNA .2012. obja{njava na{ sagovo rnik. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. na misu. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom. Otkako zna za sebe. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. sa Ba{~ar{ije. Negdje u doba punoljetstva. i u 19.8. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. koji je (i dalje) katolik. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva. gdje se vjera tako|er prakticirala. za razliku od na{eg dru{tva. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. parkovima. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi . u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice.u njihovim domovima. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. gdje ima i svoju foto-agenciju. godini odlu~io je prihvatiti islam. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“.. Abdul i njegova porodica `ive na spratu. Pro~itao je Kur’an. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. Otac `ivi u prizemlju ku}e.

koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2.. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca.. holandsko dru{tvo je. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg. na`alost. . Dakle. podr`ava odre|eni broj radikala.2012. Ali. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi... nacionalista. ali generalno.“. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku ... Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana.8. ~im progovori. dr`ava kao sistem nije protiv islama. bar po mom mi{ljenju.poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa. to je na internetu.MLADEN PIKULI] ljude. veoma pozitivno i tolerantno. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. fa{ista. nagla{ava Pikuli}.

uop{te ne bave religijom kao takvom. ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije. slobodniji“. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. publikacije. a nakon rata preselio se u Rotterdam. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite.” 57 2. A novinarstvo. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. ^esto posje}uje rodni grad .. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. Sa druge strane. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima. monografije. holandski muslimani. pre{ao je na islam prije 40 godina. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. Ali. u Sarajevu to nisam `elio raditi.“ religiji.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. Eliza B.. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“. ali to je druga~iji na~in rada. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige.. a ne religijsku grupu . jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi.. koji su redovno i{li u d`amiju. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. i posla uvijek ima. kako ka`e. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. Nudili su mi da idem u Irak.8. ne idu redovno u d`amiju. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. Naravno. o ratu. I dalje radim za magazine. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. piju alkohol. Rafiq. “U Holandiji je . evociraju se te neke uspomene.oni pu{e.. godi{njake.2012. Isto je sa na~inom obla~enja. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane. naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti.ipak. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa. pri~a Pikuli}. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora. Ka`e da posla ima. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. ali sam odbio. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH. tempo je sporiji. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni. bilo je i druga~ijih reakcija. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. ~itali Kur’an. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine.. I SLOBODNA BOSNA . Za razliku od ve}ine Bo{njaka. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. ne dozvoljava takav luksuz. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. 13 godina. u su{tini. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. to je jednostavno nespojivo. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. napravio je izlo`bu rock fotografije... I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. pogotovo ako radite za dnevne novine. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet.

nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. 3. organizatori. . biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR.8.2012. u Ulaz u Titovu pe}inu. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. najavljuju rock koncerte. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada. augusta.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012. organizovanu posjetu Titovoj pećini. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. i 4.

mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. Dvotre}inskom ve}inom. Etno selo Čardaklije. augusta. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. ali i za ovu dr`avu.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. provodi razli~ite vrste projekata. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. postao dio Dem Net Mre`e. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. Nevenka Jovi~i}. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. U sklopu muzi~kog programa. ICEI i Microfin. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. “ Posjetioci Festivala }e. te dva benda iz Hrvatske . najavljuje Dragan Maksi}. Ipak. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala.. i 4. RRS je u septembru 1999. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju. augusta. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels . dakle. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. nastupe paraglajdera”. B ogdan Runi}. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. Prijedor i Drini}. veli Maksi}. pro~itali smo u jednoj najavi. Regionalnom razvojnom servisu. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj.” E. nakon 667 dana. U po~etku svog djelovanja. jula. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. te Grasshopers. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta.. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. Od tada. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. a za petak. Zorana Luka~. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. formirana je. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove. koji }e se odr`ati 3. red ih je sve spomenuti. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. namijenjene prvenstveno povratnicima. Tr`nica Banja Luka. ali i iz Kotor Varo{i”.. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. A u RRS-u rade. pe}ine. pored koncerata rock bendova. Ana Sablji}. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. sasvim je dovoljno. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. RRS otvara kancelariju u Drvaru.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. S lavica Kurid`a. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. za ~etrnaest godina rada. Malo rocka. 59 . da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat.. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. koji je ujedno Festivalu dao i ime. 31. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. M ilena Kecman.. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. ko su im sponzori. dok je medijski sponzor Radio Balkan. 3. S avan Pe}anac. izvr{na vlast Kantona br. augusta i otvaranje Festivala. STANDARDI U RADU No. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. I za Drvar. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels.8. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. izgrade i oja~aju kapaciteti. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. U samom procesu nastajanja organizacije.2012. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. op{tine Drvar. Naime. Boris Deli}.

2012. fino djelo.8.a. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59. koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC.

PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. okrivljavanja i kajanja.“59. ispostavilo se. SLAVEN KNEZOVIĆ. a ona je nagrada koja ide producentu filma. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. Dva dalmatinska “luzera”. potcjenjivanje i zanemarivanje. {akom u glavu i stomak gledalaca. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije.8.” I to zaista jeste tako. jer su gledaoci padali u nesvijest. jer rije~ je o malom. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. U dugom kadru. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. i to mu je bilo dovoljno. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu. nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni . koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. me|usobnog optu`ivanja. o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . Nemilosrdno radikalan. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. Beskompromisno.propali glumac (Milivoj Beader). Autor filma. onda je zaista potrebno i}i do kraja. i onaj stariji i onaj mla|i. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa.2012. vole se a da to i ne znaju. finom djelu. Izvrstan film. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. S druge strane. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno. o sprezi kriminala. Me|utim. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. a po glumačkoj snazi sve moćniji. niskobud`etni filmovi. ve} sredovje~ni sin . iako nije “pod kapom” HAVC-a. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. u tehničkom smislu sve bolji. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. što su oboreni rekordi gledanosti. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. oprost i smiraj za obojicu junaka. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. Sa stanovi{ta re`ije. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. politike i zdravstva.od borbi pasa. Na 2. preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. nalazi skrivenu ljubav. “`ica” pare i nezahvalan je. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. Ali. I SLOBODNA BOSNA . Usamljeni su i jedan i drugi.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan.

kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. . koja je iskusni dokumentarista. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan). On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan. Ovogodi{nja. SLOBODNA BOSNA I 2. Osvojene su tri Zlatne arene. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put. jer autor nije umio da se zaustavi. predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes.. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. u tehni~kom smislu sve bolji.korumpiranog doktora. me|u kojima i ona za najbolji scenario. negdje na granici hercegova~kog kr{a.Vorkapi}eva. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama . Pule. U njemu. zlatnom ribicom. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. ali i dva Stipe sina.. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. ma~kom. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. Sonja i bik. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka.. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze). koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom.8. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. ~ak i jednom zmijom. sinom glavnog organizatora borbi bikova. Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). igra bravurozni Rene Bitorajac. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. Glavnu ulogu . Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma.2012. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a.. Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule.bikom. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}.SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. sa lako}om osvaja publiku. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. psi}em. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. Osobni rekord na 59.

koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA.svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani . početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 . prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije.8.2012.

Jer. Bez ideolo{kih predrasuda. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. godine. nagla{ava Baji}. pukovniku Mihailovi}u. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . nasuprot tome. Josipa Broza Tita. Ljiljana Stjepanovi}. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. Boru MirkoD vi}a. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. koji je inicirao ~itav projekat. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori.mnogi ga. MIODRAG ZUPANC. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Olga Odanovi}. Dakle. pod nazivom Ravna gora. rat je na po~etku. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. prema najavama. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. Rale Milenkovi}.. Kralja Petra II. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. ljudi su u neprilici. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. Nedi}u i ostalima. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. Slobodana Jovanovi}a. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. Mislim da u svemu tome ima istine.2012. prvi put }e biti prikazana istina. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. zadovolji}e sve gledaoce. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. Dakle. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. Nenad Jezdi}. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. Titu. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. Mirko Babi}. Milorad Mandi}. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. . scenariste Radoslava Pavlovi}a. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu.odnosno. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito. ali i o protagonistima velike tragedije. te Lazar Ristovski. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. Krcuna. Kostu Pe}anca. Drugi je Aleksandar. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. a prvi ciklus. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. A tre}i je Ravna gora. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. Rankovi}a. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. To je ~injenica. Boda Ninkovi}. Ipak. Stradali smo kao narod. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. Moramo da otvorimo o~i. Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa.8. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. dragog i cenjenog ~oveka” . Milana Nedi}a. Radko Poli~.. odlikovan. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. i ima preko sedamdeset epizoda.

“Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. kao i kasnije zrele godine. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. da je bio blag. ve} naprotiv.. Dakle. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. o~ekivano. kao i politi~arima vlasti i opozicije . da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo.2012. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. Da~i}em.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. poslije serije Ravna gora. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. na primer. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. a Srbija. vi imate va{eg \in|i}a.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e . a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. gotovo setan ~ovek. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a.sa Tadi}em. Sve govori da je bio zanimljiv. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran . kao i visoki zvani~nici SANU-a.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima. I SLOBODNA BOSNA . {to je meni.. mi je moramo legitimizirati. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala.“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. kao glumcu.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac.8. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. Nikoli}em. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. drag i cenjen ~ovek. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. Glogovac je. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. Sa druge strane. vi imate va{eg Tita. intelektualcima. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. 65 2. imao je vrlo {iroko obrazovanje. Mi imamo na{eg Dra`u. najzanimljiviji deo ovog posla. Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. na ~emu sam im zahvalan. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH.

ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2. E L V I S P R E S L E Y .8.2012.

koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. {to je njegov posljednji objavljeni album.155 obo`avatelja. bijelo odijelo. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. Naravno. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. koja je usre}ila mnoge.8. kojeg je palio zlatnim klju~em itd. koje Elvis nikada nije skrivao. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati. iz Memphisa. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be.ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. Kimono. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . pa i u biv{oj Jugoslaviji. na svjetskom nivou. godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. zbog 2. naprimjer. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. mnogi su ga prihvatili i voljeli. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu. na drugom katu Izlo`be. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. lipnja 1977. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. potom. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley. te na sjajan na~in. Izlo`bom }e. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru.karateu. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. pa tako i nas. izuzetno je dragocjena stvar. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. promovisan 24. koja je producirana u Ju`noj Africi. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. U prvoj polovici sedamdesetih. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. Za sve one koji imaju vi{ka novca. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. Agenciji Atlas. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. Tako. Na`alost. i 1974. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . pak. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 .2012. ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa.IZLO@BA “NOW IT STARTS . I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore). godine.Elvis’ alive!. da bi 26. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. Freddie Mercury pla{t i krunu.

postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven.. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. o`ujka 1960. koji je 11. dosegav{i ~in narednika. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. o`ujka 1974. lipnja 1964.. a film je re`irao George Sidney.8. nastao je 1956. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. a munja simbolizira brzinu. kolovoza. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. u njegovom Memphisu. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. memfi{ko odijelo. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. u vi{e navrata. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. Divio se policijskim snagama. na probnom snimanju. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. ~asno otpu{ten iz vojske. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. U otpusnici od 3. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). kupio ku}u za 100. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera. godinu. sije~nja 1954. Dok je bijelo. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. . nikada nije nikoga pogodio. “onda je sigurno Elvis bio tamo”. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja.. Naime. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. U kolovozu 1970.. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. Naime. koji je premijerno prikazan 17. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. Dakle. Phillipsa. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. Jednu od tih zna~aka. do 26. koja }e biti otvorena do 1. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara. septembra ove godine. U lipnju 1953. pak. srpnja 1954. Elvis je imao poseban grb. o`ujka 1960. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. U prosincu 1970. Elvis je ovo odijelo nosio 10. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. do 20. koji ga je u o`ujku 1954. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. studenog 1955. ali i. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. Hit Love Me Tender. pozvao u studio Sun Recordsa. u kolovozu i rujnu 1973. nego prvenstveno ispu{ni ventil. i objavljen je i kao singl. ogranka Sun Recordsa. godine. harlekinsko odijelo dobilo je novo. Tako je sve po~elo. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara.2012. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. gdje je Elvis u o`ujku 1967. Zatim je 4. travnja navr{ila 41. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. SLOBODNA BOSNA I 2.” Sva sre}a. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. Zara|ivao je 40 dolara tjedno.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. a u decembru 1970. koje je 25. danas poznatije ime. Nadalje. godine. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974.000 dolara. jo{ uvijek. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika.

.

Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. ne preza od pljuvanja po Slashu. nevjerojatno ali istinito. Clement Marfo & Frontline ft. Joe Walsh: Analog Man 10. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. Razlog je jednostavan. Goldie ft. Scissor Sisters neobi~ni su. (M. Saul Hudson ili jednostavno Slash. Shots Fired. Hard&Fast. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Saul Hudson. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama.. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor. Metric: Youth without youth 6.D. Na novom Slashovom materijalu. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. o kojem smo i pisali. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. Apocalyptic Love. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. po glazbenom izri~aju. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. posvetio se solo karijeri. Natalie Duncan: Freedom 7. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. naravno. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. Yppah: Film Burn (ft. Doista. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2.. Op}i dojam je odli~an. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album.Anomie Belle) 9. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. a sada je kona~no do{lo vrijeme da. Kano: Mayhem 4. 70 . On je izvrsno odradio svoj dio posla. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. Fol je u kvaliteti. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. Axel Rose. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. ali niti one nisu za baciti. Whomadewho: Running man 2. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. svira gitaru. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju.O. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records. riffova na pretek. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. Alt-J: Fitzpleasure 3. ima i nekoliko laganica. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. biv{i pjeva~ Gunsa. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. nakon razlaza sa Gunsima 1996. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album..2012. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. Nakon toga. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. nakon 1996. godine.8.

godine. Ars Septima. Lea i Darija (Branko Ivanda. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. Blitz film i video) 2. Direktor fotografije je Adam Clark. 1940. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. Blitz film i video) 4. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. godine. na`alost. Na{a majka (Denis Villeneuve. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. dok 2. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. One Night bio je nominiran za Oscara. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. Ni~ega se ne sje}a. Sada je. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. A re`iser i scenarista je Taika Waititi. Boy je. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. scenarist i glumac. pa tako i u na{oj zemlji. Canal+ Espana. on je i slikar. Discovery film i video) 71 . Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. Boyev otac. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. Jo{ 2003. The Weinstein Company. godine. Muppeti (James Bobin. Ana poku{ava prona}i duha. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1. Discovery film) 5. ali samo dok njega nije bilo. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. Ne zna tko je. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. 2010. Walt Disney Pictures. godine. 1984. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958.. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4.2012. Canal+. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. (D. novozelandske kinematografije. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. vrijeme za surovu istinu. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. Svog oca zami{ljao je kao heroja. Ro|en je 1973. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. za svoj kratki film Two Cars. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. to jest blagovremeno. pak. Taika Waititi. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. godine. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. Pa. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa.. Poznat je svugdje u svijetu. Umjetnik (Michael Hazanavicius. koje }e trajati sedam dana. Te Aho Aho Eketone-Whitu. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. komi~ar. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. za vrijeme na{e olimpijske. Osim {to je re`iser. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke.8. kada je i nastao. Policija ni{ta ne uspijeva. iz 2007. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. godine. Continental film) 3. Njegova baka odlazi na putovanje. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar. Tiranosaur (Paddy Considine) 3.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva.). VIDEOTEKAMA 1. Veoma zanimljiv film.

{vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. sa porodicom je napustio Siriju. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji.putne endure. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. borbe su sada van grada. gradu u Siriji. Činilo se ispo~etka kako }e. Kada su po~eli nemiri. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. Ima bogatih ljudi. sli~an na{em. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. u predgra|ima. no zadr`ao se tamo tri godine. 1. Tamo je svaki posao privatan. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. sa jednim tvr|im. jesu li `ivi. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. Bajramovi} kratko ostati u Siriji.“ U jesen 2008.8. u odnosu na druge arapske zemlje. “Situacija je te{ka. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. represivnijim aparatom vojske i policije. sve ostalo je u rukama privatnika. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata. “Sirija je multietni~ka zemlja. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. ka`e Bajramovi}. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga. Nije im nimalo ugodno. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. “Tri godine sam bio tamo.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. (N. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. S ekonomskog stajali{ta. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. nakon Damaska. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. Ve} nedostaje hrane”.0 TDI sa 147KS. postoji bitna razlika. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. ulaze u 13. ka`e nam Bajramovi}.2012. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini.” Prije no {to }e po~eti sukobi. 72 .8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. @ivot je komotan. U Siriji ipak. Kako mi ka`u. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. odnosno. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. Prije nego {to su po~eli nemiri. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. dan. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. drugom po veli~ini sirijskom gradu. ima i korupcije. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. {to zna~i da su tu 1. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta.4 TFSI sa 121 KS. i 2007. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep.

Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. i 1231. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. ukrase za torte. do 79. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. `ici. curenju nosa i infekcijama uha. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. Ina~e. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. godine.2012. godine.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. svilene {alove. a prema procjenama. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru. ali i Crkva. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa. na Veliki petak. me|utim. Prihva}ena je ponuda Della Valle. Zauzvrat. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. drvetu. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. avgusta od 10 sati. imaju i zdraviju djecu. Planirani su. radovi na za{titi pro~elja. Svake godine. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. 3. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. saop{tile su gradske vlasti Rima. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. izme|u ostalog. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. suo~en s praznom gradskom blagajnom.. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. hodnika i podzemnih dijelova objekta. majice. jula. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. Dr`ava. godine. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. Naime. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. prvobitno planiran za kraj 2011. sapune. vintage modu. slike. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. (M. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. vlasnik modne kompanije Tod’s. godine. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. re~eno je na manifestaciji. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. posebno pse. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom. 2. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28.8. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje.. 73 .

Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. kako list ocjenjuje. koji je ro|en kao djevoj~ica. Rusije. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. a ona je jedna od njih. 74 .000 dolara. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. (Priredio N. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model. navodi list. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac.000 dolara.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. funkcionalni problemi ili infekcija. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. Zahvat traje {est sati. ali je kasnije promijenio pol. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. nedostatak obu~enih hirurga. koji se bavi predrasudama o toj temi. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola. a broj zainteresovanih je sve ve}i. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. koja je izvela 1. {to je mnogo manje od 50. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija.2012. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. u SAD-u. godine.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. sa kandidatima iz Francuske. Vijest se brzo pro{irila i dr. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. NYT navodi primjer Britanije. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. koje su i globalni centar za promjenu pola. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. Irana. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola.8. pi{e New York Times . Ju`ne Afrike. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. Singapura i Australije. pa ~ak i iz SAD-a. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. a u kojoj je tokom 2009. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. izvedeno 143 zahvata. Da bi operacija na kraju bila i odobrena.

Tatjana Pregl Kobe. na nadmorskoj visini od 1. za film Ljudo`der vegetarijanac. avgusta. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. i 9. Radevi}) Knjiga Muzeji. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. Vida Mokrin Pauer. Ostali u~esnici }e. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. na visoravni Konjsko.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu.umjesto standardne podjele uloga. ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. ili namjenski pravljena za ovu akciju. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev.me). avgusta.170 metara. Na brodu. slu`e}i se tim jezikom. @ivot je obesmislio smrt“. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. politi~ari…).2012. uz pomo} pripremljenih mapa. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. bez {anse da daju nova tuma~enja. Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. pregled stanja muzeja u Srbiji. Prema navodima organizatora. Kako isti~u organizatori projekta. septembra na Lov}enu. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. filozofi.8. umjetnici. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. jer u vremenima u kojima `ivimo. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. Barbara Korun. Pula Film Festivala. jula iz Krka. Organizovan je po vojnim pravilima. menad`menta i turizma. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. kulturne politike. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. 75 . politizacije i komunikacije. name}e se jednostavno pitanje . Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. navode organizatori. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. teoreti~ari. menad`ment. turizam ka savremenom muzeju.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. performanse. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15. knji`evnici. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. ambijentalni teatar . Smatraju}i Chea jezikom otpora. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti. (Priredila: M. a ne simbolom otpora. koji je isplovio 30. KRK . objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. Cvetka Bevc i Andrej Detela. izlo`be i muzi~ko-scenske forme). Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. od teorije do prakse. te socijalnoteatarski eksperiment .

polaznika moje [kole fotografije. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. Slovenije. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala. 31. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera.. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. imaju dobru mu}kalicu. Mark de Line iz Viteza. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. Srbije. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da.” U Gradskom parku u Kupresu 14. Goribor. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster.8. TBF. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. Darkwood Dub. uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. dokumentarni. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31.2012. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. koji su. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. posjetite Club Aleksa. jula. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. kompletan taj trud ima smisao.net. “Udruga mladih Par Selo je. Turnir }e trajati od 10. Uglavnom. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. Rambo Amadeus. augusta. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010. kad postoje ljudi.U ^ETIRI OKA BH.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. zavr{en je glavni dio programa 6. a po kategorijama: dugometra`ni. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. hrvatskom ili srpskom jeziku. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. prate}i program u kojem su izlo`be. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. do 26. Makedonije i Bosne i Hercegovine. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. . A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. Bolesna {tenad. izjavila je Aleksandra Savi}. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. Samo dva dana nakon po~etka 1. muzi~ari. preko puta Hotela Bristol. oktobra. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. projekcije. augusta. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. augusta. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. A i snijeg se otopio. U utorak. do 25. Nastupaju: DJ Marina Mimoza. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje. crnogorskom. Sopot. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. Zinedin Zidan. kratkometra`ni igrani i animirani film. Kupre{ka su vrata svima otvorena. Pe{es iz [irokog Brijega. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa.

to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. davnih osadesetih. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor. ponudim i vlastiti koncept. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. ve} negdje. da svima nama nudi novi koncept. augusta u Čapljini. augusta ispred BBI Centra. godine. veli Čolakovi}-[ehi}. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. Da. osim izlo`be radova polaznika {kole. I [ehi}. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. {panjolskog direktora fotografije.8. autorskog trojca: Vesko Kadi}.. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. Ne}e. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo.2012. da po~nete od same ideje. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana.. bila je to i evropska i afri~ka avantura. Ne u Javi.. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. S obzirom da nisam imao puno novca. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. tj. Prvo na nulu. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. odnosno u Po~itelju. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}.. valjda. ja. tako da smo svi odustali od puta. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. li~no”. odlu~io sam da. pa onda u “Javu” Kazao nam je. Uspomena je mnogo.DADO DELIĆ. Pitajte Erola! 77 . 2. Po`eljeli smo mu lijep provod. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. ali smo ga i upitali. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. Putovanje sam zavr{io u Sahari. o{i{ati se na}elavo.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. Dakle. osobno. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. 8.. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. recimo. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. a ostatak ekipe avionom. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija...

Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. Unato~ tome. naro~ito ku}no. na putu “pokoravanja svijeta“. ^ak i poznatiji glumci. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. ~ak i ako je nasilje. i to u razdoblju od par sedmica. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. glumaca.8. kad je akcija u pitanju. Nigerijski filmovi. U zemlji ne postoje filmski studiji.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. korupcija i skandali. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. rekao je Emeka Mba. ~esto prisutno. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. transporta i tehnike. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara. ~ak i nenamjerno smije{nima. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. Me|utim. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. kostima. ^arobnja{tvo i urote. mo} i izdaja. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. ponekad ~ak i dana. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. prema Mbau. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. . Naprimjer. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. narodni pokret afri~kog filma“. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. nema previ{e prostora. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera. oko 250 milijuna dolara. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu.2012. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima.

Crnkovi}. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. u osmini finala. Svima ostalima neka je slava i hvala.. I SLOBODNA BOSNA 79 . ^ajkovski. Vukas. dok je lijevi half. juli. Stankovi}. jula 5:1.8. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Vodili smo tog 20. Ve} dvije mitske. ali bez golova. da bi nova utakmica bila zakazana za 22. Horvat. Bobek i Zebec.2012. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. i to nakon Staljinove smrti. golovima Miti}a. Bo{kov. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. a i mi tako|e. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije.Sovjete! STRIP ARTIST 2. Miti}. Glatko smo je dobili 3:1. oporavlja se. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. Stankovi}. Bobeka i ^ajkovskog. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. Crnkovi}. Ognjanov. Igrali su se produ`eci. A to {to smo 1952. JULI 1952. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica.. Iako su obje odigrane u Tampereu. pa 5:2. jer dobili smo . 20. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. Protivnici. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. epske i lirske utakmice.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. u Helsinkiju. centarhalf. “te{ko bolestan”. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara.

2. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. Da imate 15 minuta vlasti. 11. 6.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. em na Stan 14. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. Da niste to {to jeste. 3. 21. 8.2012. {ta biste bili? Tanja S. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. 7.8. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. 15. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. 10. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. rajevu? 4. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 19. ali da ima crvenu ru`u u ustima. 5. Da je danas smak svi jeta. evo ba{ me sad boli zglob. \urovi}. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. . 20. 9. 12. 18. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. Kako se osje}ate u Sa Futavo. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. 16. Tange ili badi}? Badi}. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. Jeste li meteoropata? Uvijek. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. 17. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. am dite kad v 13.

.

.

o. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva. Sarajevo. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. Danijela Ozme 3.bos@bih.slobodna-bosna.slobodna-bosna. ime i prezime. SWIFT CODE: RZBABA2S..ba www.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura.net.ba Vi znate za{to smo najbolji! . 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank.o. Bosna i Hercegovina.o. “Slobodna Bosna”. Sarajevo.o. ta~nu adresu i kontakt telefon. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. ^ekalu{a ~ikma 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful