P. 1
S.B. 02.08

S.B. 02.08

|Views: 29|Likes:
Published by pera2detlic

More info:

Published by: pera2detlic on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

) London Calling HAJ [PIRO.M. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u. I SLOBODNA BOSNA 5 .M. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH.8.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan. koju je objavio sarajevski portal Klix. (S. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. preko svog prijatelja Darka Babalja. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}. tako|er. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS.ba. njegovu su direktivu ispunili! (S.2012. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom. Pretpostavlja se.) Nikola [piri} 2. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati.

normalan?!”.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. prema izmijenjenoj verziji. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine.7 1999. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. pravne. bjesnio je. ustavne materije. te u pravo vrijeme (timing). Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. “Gospodine Holbrooke. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. Vladimir [eks. “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. Samo nekoliko mjeseci ranije. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. godine. edamnaest godina kasnije. Tu|man je. Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. Zbog svega toga…. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. “Da li je je taj ~ovjek. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. uop}e. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost.u ljeto 1999. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. saborske procedure…. dobro znate da nije…”. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. označio je definitivan početak relaksiranja. ta~no. treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti.8. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. ka`e doktor [eks. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. ~upaju}i kosu i lome}i prste. normalan?”.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru.2012. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. uop}e. .

ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. ~ini se.8. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. dok je bolesnu. odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. dodu{e. [ta sada. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. Samo nekoliko mjeseci ranije. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. ovih dana. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. politiziraju}i. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. Dalje. 7 . Saboru. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod.2012. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. destruktivnu politiku (od 1991. do ljeta 1999. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. ali ima. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. pi{e Ibler. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. kontinuiteta. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. li.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. (O tome. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995.

upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. podstaklo. tra`im broj Pabla Prigionija. osim da je dr`ava nemo}na. tre}e. Delfina. Prigionija. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. ni u tehnici. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. provjerava stanje na terenu. prostitucije. javnih. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. psovali vjernicima “tursku majku”. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. a Turci su ve} vodili tri razlike. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. politi~kom pro{lo{}u”. puno razumijevanje za zeta imaju. najprije saop}io njenim roditeljima. to je naslov teksta (~uj. nevladine organizacije iz Crne Gore. barem meni. potoci krvi i sperme. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. samopouzdani i. Roditelji {okirani. objavljivanjem na internetu.. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. patogene pozornice. Scole. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. koji se efekat. prstohvati kokaina. intelektualne kriminalne. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. Jasmile @bani}…) koji se programirano. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. u ranim jutarnjim satima. niko osjetio od nas okupljenih. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. njeno petoro djece (srpske neja~i). neukih. odgovorni. petorica “huligana”. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. Nocionija. otvaraju se dnevne novine. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. da nije ramazan. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. koji je goste-namjernike.8. ni u ljudstvu. Aide S Begi}. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. deset. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. teoriji i praksi. zavezao u Ameri~kom psihu. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. objavljenom ove nedjelje. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. ugostitelja sa Cetinja. U izvje{taju State Departmanta. Pa krenu. jer je to na svjetskim festivalima trendi. lupali inventar. . {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. osudili su Kadiju. osim moralno-pedago{kog. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. Prijatelj iz Zenice. inspiriralo. on zamoto glavu”… UTORAK. Sedam dana kasnije. O istoj se. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. “Ja ’od`e budale”. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. unosno. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. “naslov”. JULI Osvanuo jutros. klanja. a ne navija~ki pri`eljkivan. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije.. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. zakonski i moralno. po kratkom postupku. uz kori{tenje {tapa. Reagirale su vlasti iz Srbije. 1. 29. mr`nje. {ovinizma. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. prijetili osvetom. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. Eh. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. ni drugo. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. “na okolnost preljuba”. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. Nijedan srspki SRIJEDA. 26. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. trka~ki bili ravnopravni. Ali. u njegovom rodnom gradu. 30. umjetnika. majku. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. 27. 31. “umjesto da zamota nogu. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. sankcionirati. rekao bih “svinjariji”. Ali to se nije desilo. SUBOTA. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. [ta se time `eljelo poru~iti. sporta{a. nema gubitaka. pravnih lica. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. narkomanskih orgija. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. zave`ljaji marihuane. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. poslovne. hrabre. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. 28. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac.SVAKA MI JE ZLATNA. drugo. Na kraju je bilo pet. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. potpuno su fizi~ki. Niko ~uo. Ni jedno. objese imena desetine hiljada poduze}a. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. pobjedonosni tok. logi~an.2012. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. eufori~an. argentinskog reprezentativca. privatnih. Bogu hvala. u kafani naravno. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”.

.

i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No. (D. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. prema podacima iz prometne dozvole. tako|er. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike. Desnica se prera~unao. Imenovanje prije dvije godine. na nalaze federalnih revizora. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH.8. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. . Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150. Pozivaju}i se. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure.S. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati. na temlju ~lana 20. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi.2012.000 KM. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. No. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije). doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice..000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. vrijedi 150. kako nezvani~no saznajemo. HSP-a i NS Radom za boljitak.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu.M. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. star 12 godina. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. na poziciju ministra-savjetnika. (A. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana.

Cijela dr`ava treba da bude distrikt. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. nakon njegovog preuzmanja Direkcije. I SLOBODNA BOSNA 11 . NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. (A. “krenula izgradnja autoceste 5C“. Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. onda tu ideju treba da razradi.2012. pohvalio se prije neki dan da je napokon. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . da su zatekli praznu kasu i goleme dugove. i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu..MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti.M. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. starom sedam godina. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova.8. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM. (S. jedan u iznosu od 255 miliona eura. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. ipak zaslu`uje priznanje. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet.) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara. direktor federalne Direkcije autocesta.M. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt.Kakanj. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije.. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. u vrijednosti od oko 86 miliona KM.

8. . član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka.2012.EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2.

sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.8.2012.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 13 . predsjednika SDP-a.

dakle u jesen 2014. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. . iz posve pragmati~nih razloga. A takvih. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. godine. Kom{i} se. godine. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu. uve}ava. nije malo. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. koji }e. nakon izbora je potpuno marginaliziran. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. naime.2012. godine. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. Zlatku Lagumd`iji. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. ~init }e. @eljka Kom{i}a. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. uglavnom. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010.8. ugledu i podr{ci bira~a.Gra|anska stranka. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. nova lica. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova.

Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije. I SLOBODNA BOSNA . nevladinog sektora. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. do kada }e preciznije definirati idejni profil. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. Ubrzo nakon toga. Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. Ivana Howard. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI).) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. 2. “Revolt“. Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. Reuf Bajrovi}. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. CCI. a drugu svom najodanijem suradniku. Fondacija je. U raspodjeli izbornog plijena. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy).2012. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. “Za{to ne“. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. Damiru Had`i}u. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. godine. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. “jo{ dublje podijeliti BiH“. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka.. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke. Kako doznajemo. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. kako pi{e u saop}enju.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“. pored ostalih projekata.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. umjesto Bajrovi}a. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. Nekoliko dana kasnije.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. Suljagi} je pristao. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. “Istinomjer“..8.

dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. uglavnom za plaćanje administracije. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. ili da popla}amo administraciju i birokratiju. prvi kredit koji uzimamo. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). ali sigurno približava dužničkom ropstvu.2012. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. Osim stranaka na vlasti. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. Ovo je. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. . zamjenik dr`avnog ministra finansija. a da nam ovih 811 miliona ne treba.8. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. VLASTI Fuad Kasumovi}. Naime. naša se država polako. tako|er. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo. Fuad Kasumovi}.

naprosto. isti~e Kasumovi}.2012.8. entiteta. prema njegovim podacima. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. odnosno nelikvidno. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. a poslo- Dragan ^avi}. predsjednik Dragan ^avi}. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. Iako se. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. kao {to nije. predsjednik Demokratske stranke. ne bi se srljalo u novi kredit. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. jer ga mi. Demokratske stranke. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. naizgled. I SLOBODNA BOSNA . obja{njava Kasumovi}. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. nemamo od ~ega vra}ati”.

Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. pa i op}e izbore 2014. ve} samo prolongira. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”.8. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. osim za reprogram dospjelih kredita. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. osiguralo drugu izbornu pobjedu. Naravno.” nagla{ava na{ sugovonik. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. godine. odnosno novac koji bi dobio. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. “E. a FBiH ve} ima Razvojnu. Dragan Čavi}. upu}en je u neke detalje. isti~e Fuad Kasumovi}. od 280 miliona maraka. i spoljni i unutra{nji. ona je 1. isti~e Čavi}. Ranka Mi{i}.9 posto. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. u su{tini. ni kona~na cifra. kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. Postavlja se pitanje. to ne mora biti ni ta~na. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. Tvornici duhana Sarajevo. Japan ima kamatu od jedan posto. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. Prva. . Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. kako vratiti dug. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. objektivno nemamo. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. samo minimalna. odmah poslije izbora. jer ih mi od proizvodnje. a ve} je izgledno da ho}e. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. bio bi prodat i BH Telecom. nakon toga. Istovremeno. SLOBODNA BOSNA I 2. Fond zdavstvenog. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. nagla{ava na{a sugovornica. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. a Federacija BiH 210 miliona maraka. Mi nemamo evidenciju o ostalima. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. Po mom mi{ljenju. ako 18 nemate primanja. ni o onima koji rade ‘na crno’. Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. Navodno. sam datum revidiranja bud`eta. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’.2012. subvencije…). Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital. Tako|er. a proizvodnje nema. Mi za sada znamo da ukupan dug. Republika Srpska bi dobila 70. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. a ako ba{ voda do|e do grla. Ipak. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde.

.

PAZI.2012. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a). ucjenama. na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA. dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. Dva mjeseca ranije.8. . međutim. demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2.

dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje.8.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. tada kao kadar PDP-a. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. nedore~enoj zakonskoj regulativi. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. I SLOBODNA BOSNA . direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. niti su ograni~ila njegov mandat. BH Demininga. Detektora. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. No. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju.I. Gama Demininga i MRUD-a.D. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. koja ima tri ~lana. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. Amphibije. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. Rusmir Hani}. tvrdi Hani}. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. kojima je to sporedni. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja.-a. kako sada stoje stvari. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. godinama prolazi neka`njeno. Pro Vitae. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske. Du{an Gavran je.C. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. nikoga ne zabrinjava. ja danas upo{ljavam dva radnika. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. iz tri razli~ita ministarstva. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas. Susret je zavr{en tako 2. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana.2012. naime. naprosto. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. ne govore istinu. EKO DEM-a. C.

napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. iz Trebinja. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. . sarajevski BH Demining je doveden do propasti.C. do 2019. direktor BH Demininga. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. direktor deminerske organizacije C. To je vrijednost jedne fabrike. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav. Oliver Mitrevski.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference.D. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. ali danas pozitivno posluje samo jedna . na njegovu `alost. koju je neko bacio u sme}e“. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“.000 do milion KM. Njegov kolega Oliver Mitrevski. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. @ivkovi} je. da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. SLOBODNA BOSNA I 2. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu. poja{njava Mitrevski. otkrivaju}i da su od 2004. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju. zbog 300. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. a ne demineri. a tre}a Pro Viti iz Mostara. ~ija se nabavka. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja.I. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada.. Uz vrijednu opremu. i on se pojavio na tenderu sa 50.000 KM gubitka. (Nimalo slu~ajno. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika. Davor Kolenda. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana. prisje}a se Hidajet Prevljak. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}.Stop Mines sa Pala. “Ako date pare Gavranu. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. pokazala kao proma{ena investicija. bli`i ro|ak Gavranove supruge. a da je on. naime. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. tvrdi Oliver Mitrevski. FIKTIVNI UGOVORI. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. Ukoliko ne pristanete na ucjene.000 eura ni`om cijenom”. isti~e Rusmir Hani}.PAZI.5 miliona eura. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene.2012. TAJNI ORTACI. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani).) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. ta je brojka odavno prema{ena. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH. dodaje ogor~eni Hani}. Umjesto planiranih 90. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove.8. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva. prema ranijim me|unarodnim studijama.

No. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije..000 KM. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. ali se onda predomislio. navodno. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. me|utim. koriste}i kombinirane metode. vlasnik N&N Iv{a. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. Davor Kolenda. No. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. isti~e Veselinovi}. i DOK-ING. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. na {ta je on kazao da ne brinem. ukoliko mu se ne{to dogodi.000 kvadratnih metara. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. Nemaju opreme. bio ranije namje{ten.D. Tender je. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“.C. “Ja sam ulo`io 40. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . Du{an Gavran. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat).’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije.8. poslovni referenci.000 do milijun KM. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. Prije ~etiri godine. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. naravno. “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . da ne}e biti problema. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu.2012. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. tvrdi @ eljko Veselinovi}. a njihov je tajni poslovni ortak.5 KM. MINOEKSPLOZIV iz Viteza. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera.000 do milijun KM. brat direktora BHMAC-a. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. I SLOBODNA BOSNA . Definitivno smo se. obja{njava Veselinovi}. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“. a ostakak je ura|en manuelno. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. u ljeto 2008. 20 posto su kori{teni psi. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. “Ne{to opreme sam kupio. prije deset dana.I. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik. C. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. gdje nikada nisu radili. od 300. Uspje{no smo deminirali 540. Du{an Gavran nije dozvolio. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“.000 kvadratnih metara. ali je privremeno radio za UXB Balkans. a Gavran samo deset hiljada maraka. zajedno s firmama sa Pala. obja{njava Kolenda. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2.-a.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}. a ja }u ti srediti akreditaciju. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. diktirao i cijene deminiranja. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju.8 milijuna eura. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. Osim BH Demininga. u kojoj je supervizor Radomir Koji}. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija.

ali da Eronet definitivno prednja~i. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. kazala nam je Gordana Buli}. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom. Ko{tao ga je proces novca.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. jer ka`e kako mu je dosta suda. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. “U vrijeme dok sam bio u Americi. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“.2012.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. Kada sam donio sve papire iz Amerike. Jasno. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. a kako je na Sudu odmor. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. pa tako i HT Eroneta. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. kazala nam je Sanda Zubanovi}. oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. naravno. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. `ivaca. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. Pored toga. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“. K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera.8. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. ~iji je ~lan. NE POTPISAO. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi. koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. advokat iz Prijedora. Ko god ga je otvarao. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. SLOBODNA BOSNA I 2. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. U mom slu~aju. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere. pa se vratili. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. Na{a korisni~ka slu`ba. “Potro{a~i . 24 . ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. akviziteri su se prali od njih. odr`alo u januaru ove godine i kojem su. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. od vize. do{li u BiH i potpisali ugovor.

pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca.2012.. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. 25 . nikada se nisu izjasnili. do{li u BiH i potpisali ugovor. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac. do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’. pa ni ombudsmana“. od vize. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou. Vladine institucije 2. zvali odgovorne u Eronetu. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. niti podr`ali potro{a~e. kao i Agencija. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“.8. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a. prisustvovali i predstavnici operatera. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena..

” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. {to su odbili. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. pa se nadamo da i ne}e!“. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. stigao mi je ra~un od 350. SLOBODNA BOSNA I 2. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. Napominjem da me ni nakoji na~in. to jeste na{a indirektna prodaja. Na sre}u. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman.8.86 KM (sa PDV-om 410. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. u vezi sa ovim pitanjem. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku.ERONET PREVARA I pored toga.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. odgovorili “sli~nom mjerom“. pa i na{a konkurencija. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. Evaluacija postupaka. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. A u biti javno mnijenje. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. Uz ovo rje{enje.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude.2012. Nadalje. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. koriste ovakav vid prodaje. Trenutne tvrtke. ali je te{ko dokaziva. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. ka`e Buli}eva. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. kako ste ih nazvali. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju. Me|utim. Udru`enje ima namjeru. ni usmeno ni pismeno. . do septembra 2013. “Obmana odnosno prevara gra|ana. te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. ka`e prevarena korisnica u `albi. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. ne postoje ve}i problemi u suradnji. nisu obavijestili o raskidu ugovora. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima.“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en.

a. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. 27 . Kako je krenulo. isti nismo ni tra`ili.a. Lijepo. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete. Ako je to grijeh.Minhen . koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima.8.) njegova supruga. na `alost. o~ito i dokazuje. pardon. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. Amina Lagumd`ija. Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. jako puno. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu. onda pristajem da budem gre{nik”.Be~ . Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. Takvih je u BiH. op. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje.2012. Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ .Rim .).Sarajevo platila 834. op.50 KM.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una.

bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. Za razliku od Egipta i Tunisa. njena tradicija. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. njena tradicija.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. Kad to ka`em. da se glasalo u ~itavoj zemlji. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. Sada. najvjerovatnije do kraja ramazana. zaista je spektakularan uspjeh. a putovao sam mnogo. ali hvala Bogu. Odgovarao bih iz Libije. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. Gaddafi. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. kad god bih ušao u taksi. sama ~injenica da smo imali izbore. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. . a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. jer su uop{te odr`ani. kultura. kad god bih u{ao u taksi. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no.. stvari nisu bile potpuno jasne. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . kultura. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. na šta su svi identično reagovali: aaa. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu.. Vidite. bivši diplomata Libije.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. Pored toga. a putovao sam mnogo. Dakle. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. vozač bi me pitao odakle sam. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. jedan od vo|a libijske revolucije. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni. stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. Gaddafi. Libija je ogromna. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an.8.2012. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. voza~ bi me pitao odakle sam. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore.. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. Nije bitno ko je pobijedio. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. ali kad je u pitanju Libija.. Odgovarao bih iz Libije. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. Uzbudljivo je. stanovni{tvo je raseljeno. Bilo kako bilo. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar.

I SLOBODNA BOSNA 29 .2012.8.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2.

a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. Dakle. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu.8. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima. prili~no je problemati~no. ali ne treba pretjerivati. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. a u Libiji.. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. Uplitanje religije u takve stvari. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. Tradicionalno. sve snage su oslobo|ene. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. To je istina i to je ~injenica. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. to je ta~no. S druge strane. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da.. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. I opet ponavljam. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. izvr{ne i zakonodavne vlasti. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. Dakle. Zna~i da }e se samokorigirati. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. iz perspektive sekularne dr`ave. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. . da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom.2012. Ljudi su zabrinuti zbog njih. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. Mislim. preko interneta. Od telefonskih razgovora. kako one pozitivne. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. koji `ele demokratiju. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. tako i one negativne. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. me|u izbornim pobjednicima. postoji rizik i opasnost. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. jer to nije Parlament. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. nezavisnost sudske. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije. vladavinu prava. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca.

u slu~aju Libije. prave se teorije zavjere itd. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. Prvo.s. Mislim da smo u~inili pravu stvar. Reagovao je i Rowan Williams. Naime. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. obja{njava Nayed. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. Jednostavno. nakon ~ega je do{lo do rasprave. bili su sekularni. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna.2012. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“. nadbiskup Canterburyja. primjerice. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. Ja 2. islam i Poslanika Muhameda a.8. Da to postavimo ovako. prije ili kasnije. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza. nije bilo dealova. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. ili podr`ati revoluciju. Jo{ va`nije. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. u Regensburgu. ponovo buknuo. nije bilo tajnih planova. Na osnovu tog odgovora. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu. Me|utim. ali. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. Sada kada vi{e nisam ambasador. uklju~uju}i i libijsku. umjesto Boga. a koji bi. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. 31 . koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. u prvom redu Italije i Francuske. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. Zamislite. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. Vatikan nije odmah reagovao. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. godine. nije bilo zavjera.tiranije. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. ali Papa nikada nije odgovorio. okrutnosti i korupcije. a drugi put u Jordanu. Da budem iskren. kao i pravde za `rtve. sam Vatikan. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. primjerice. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak.. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. U su{tini. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. nije bilo para. morate pitati Francuze i Italijane. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. Dakle. na kraju. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. u prvom redu Njema~koj i Italiji. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. 2006. Gaddafiju i njegovom re`imu. odnosno podr`ali su ustanak. pomirenju i stvaranju trajnog mira. Dakle. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. reagovali su i pravoslavci i. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu.

gradonačelnik ovog grada.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. VINKO RADOVANOVIĆ. .8. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva.2012. zbog bolje ekonomske saradnje.

Jednostavno. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. ali posla nema. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. Me|utim. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. ona ga je potpuno zapustila. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. Me|utim. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. ka`e Radovanovi}. nema potra`nje za tim proizvodima“. me|utim. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. To su dva giganta. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio. zatim Romanijski plato. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. I SLOBODNA BOSNA 33 . Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo. tu je Jahorina kao olimpijska planina.8. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. a ta sredstva postoje. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. Napravili smo strategiju razvoja. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao.2012. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. navodi Radovanovi}. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. odredili njene pravce.

ali u}i sa ovim brojem stanovnika. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. prema ocjeni ekonomista. u kojem se nalaze institucije BiH. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. “Kada je u pitanju voda. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. struja.Distrikt Sarajevo BiH . veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. nama bi odgovaralo.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. proglasi distriktom. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. Me|utim. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. evropski ili svjetski kup u skijanju“. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. godine. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. a nije ni Izetbegovi}eva. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. saobra}ajnicama. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. ka`e Radovanovi}. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. vodom. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. Pored toga. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. ka`e Radovanovi}. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2.2012. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. predlagao je nedavno i Franjo Boras. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u.8. zgradama. Pored toga. pozori{tem. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. ali grad je izgra|en. mislim da nije u na{em interesu. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. a ne saradnje u okviru distrikta. sve funkcioni{e u najboljem redu. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. kanalizacija. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. Za mene je pozori{te realna stvar. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. tramvajem. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. “[to se ti~e ekonomije. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. Da mi imamo tu masu. 16 godina nakon zavr{etka rata. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. Radovanovi}. ka`e Radovanovi}. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. . [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. uz pomo} Srbije. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. ka`e Radovanovi}. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. neophodno je da se povu~e ta crta“. {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. a ne lokalne zajednice. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. Terminal.

Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. ka`e D`evlan. vodovod. zaklju~uje Behmen. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. Sokolac. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Me|utim. to su @eljeznice BiH. tunelu Kalovita brda. rade ga Italijani. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. Recimo. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. onda morate promjeniti ustav koji je. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. Nemaju nikakve zarade na tome. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. veli Behmen. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. “Projekat }e brzo biti gotov. kao {to je poznato. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. formiran za dva entiteta. ali mi smo te stvari stavili po strani”. . a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. ideja da Sarajevo postane distrikt.Rogatica. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. o~ito. meni je to neozbiljan prijedlog. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. na inicijativu OHR-a. {kolstvo. Kada se govori o distriktu. Me|utim. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. zdravstvo. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. Ipak. ka`e Radovanovi}. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). Govorim o u`em gradskom podru~ju. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo.2012. to je politi~arima koji su na vlasti. u politi~kom smislu. Grad Isto~no Sarajevo. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. Han Pijesak. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem.000 Srba. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji. najmanje va`no. Naravno. Kiseljak i Kre{evo. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. godine. Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. Me|utim. tu je saobra}aj. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. kao i one koje su geografski. Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. Za~udo. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. plin. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. 2003. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”.8. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva.

izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića. . Iz njegovog opsežnog. na više od 800 stranica.FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima.1945.2012. (U ratu i revoluciji 1941. . U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo.)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh.8. Beograda i Zagreba. . sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva.1941. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine.

A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE.2012. Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941. KUPITE CVIJEĆE 2.MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić.8. I SLOBODNA BOSNA 37 .

a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. mir i ravnopravnost”. Zgranuh se kad ga videh.2012. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. aprila 1941. Alija [uljak. re~e on. a 16. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13.8. dok je svijeta i vijeka’”. ‘[ta to zna~i?’. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. aprila ’41. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. da se SLOBODNA BOSNA I 2. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. Student Halid Čau{evi}. advokata iz Biha}a. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. vojnike. ‘Ne’.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. aprila 1941. mene su sramno ostavili na Ilid`i. koji su jo{ krajem marta 1941. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. tada ve} biv{i urednik Samouprave. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. ka velikog Oca Domovine. . katolike i muslimane. odgovori on jetko. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. pozvao na ustanak “Hrvate. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. katolike i muslimane”. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. u Zagreb dolazi dva dana poslije. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate.. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. pitah ga ja. kazao je Kvaternik u proglasu. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. pred Slavkom Kvaternikom. Osman je do 1935. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. tako|er bio ~lan JMO-a.

te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. Dušan Jeftanović. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. marta 1941. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. aprila 1941.8. E to je bilo za pri~u. nego se hori i preko Miljacke. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. . te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. Asim Mutevelić Hadžić. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. 2. na Stojadinovi}evoj listi. Dušan Jeftanović. O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira. april. Milovan Žanić. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. aprila 1941. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. (Nastavlja se) 39 . Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. Uzeir Hadžihasanović. a muslimani. Zajedno s Nemcima. Uzeir Hadžihasanović. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. na 24. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. Ante Pavelić. Hakija Hadžić. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. nije da pljeskaju. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. na~i~kani na keju.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera.2012. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941.

. Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a.8. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma.3 posto.2012. kao što je aerodrom u Ciudad Realu.. koji je otvoren 2008. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0.

uglavnom. ~ak 300 hiljada eura. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. U vrijeme ekonomskog buma.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). Irska i Portugal. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. ju`no od Madrida. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. I SLOBODNA BOSNA 41 . IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. pla}ena novcem okruga.8. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh. a za duboku krizu gra|ani krive banke. Predvi|anja stru~njaka. Ohrabreni tim primjerom.4 miliona turista. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. iako to vlast u Madridu odbacuje.7 2. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. ali nema aviona.2012. U ovoj. ili bez programa i novca. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. Nakon otvaranja. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti.. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi. ipak. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. ve} samo letjelice Nastavak na 46. i dobili su naziv bijeli slonovi. re`u davanja. futuristi~ki kompleks bijelih. ali ona nikada nije otvorena. u sklopu mjera {tednje.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. osmisliti kulturni centar.

8. i od tada je stalno osporavan. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim. Posljednji put.2012.6. Basescu je bio suspendovan i 2007.279 miliona eura).2012. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. glasala je 6. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. on ostaje na vlasti do 2014. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua.EVROPA. Nade`da Tolonikova.881 milion eura. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom. Izra`eno u procentima i iznosima. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. Tako|er. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot. . ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. godine. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji. jula za opoziv Basescua. Basescu. do 28. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a.

[PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. do sada. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka.255 osoba zatra`ilo je azil. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. jula ove godine 1. Ukoliko se posmatra period od 5.8. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. ali od po~etka 2010. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH.772 miliona eura. Osim toga. (D. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. Savi}) 43 . u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. objavljenom nedavno. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. a do 25. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. Za razliku od Rumunije. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. gdje dominiraju politi~ki razlozi. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. godine Unija vi{e nije aktivirala 2. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije.327 miliona eura. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije.. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. U svom izvje{taju. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. Me|utim. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. jula 2011. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu. Podsjetimo.2012. godine. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom.litičkih uvjeta.

Drugim rije~ima.7 miliona KM. godine. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. . na iznos od 53. 50:50 posto. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu.“IFC IFM“. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010. a kasnije Alpiq. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti.8. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. raspisan dvije godine kasnije. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. godine. i da nema nikakvu pravnu snagu. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . i drugi.prvi koji je raspisan jo{ 2008. U drugom dijelu 2011. ni protekle kao ni ranijih godina. godine. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. godini. na iznos od 72. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. za 1 posto. Tre}i dominantni telekom operater.1 milion KM. SLOBODNA BOSNA I 2.2012. HT Eronet.

godine. PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata . godine. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora.8 45 . Holandiji.2012. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011.. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine.9 % u FBiH. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice . godine. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91.. godine na 1. 2. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102.660 u maju 2011. Engleskoj. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala . odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.sa 2.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom. Danskoj. dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011. poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar.000 tona. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina.2 %.5% u Republici Srpskoj. odnosno 8. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012. Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu .8.9 VI 2011 VI 2012 94. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150.plina i struje .sirovine iz koje nastaje aluminij . Primjera radi. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji.2 posto U prvom polugodi{tu 2012.5 VI 2011 VI 2012 94. Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu.na svega 305 dolara za tonu. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine. a u RS-u za 5. U oba entiteta.840 dolara u maju 2012.

ne znamo kako. gdje svako zna svakoga . Devedesetih godina. stranice tipa jastreb i soko. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva.poluautonomnim regijama. lokalni novinar istra`iva~. ka`e Santiago Moreno.000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao. Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. ali je zatvoren u aprilu 2012. Ipak. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. SLOBODNA BOSNA I 2.2012. . ali odjednom smo bili bogati“. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. godine.2 km. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv. ka`e Miguel Angel Bastenier. dodao je. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. ka`e Carlos Otto. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. Me|utim. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. ju`no od Madrida. aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. U nastavku. Dakle. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija.8. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac.“ Juan Jose Toribio. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. najve}i putni~ki avion na svijetu. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. Otvoren je 2008. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. “ Malo je moglo da se uradi. kazao nam je. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji.).pr. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu. Banke. sa privatnim profitom. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama .doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu. Ipak. op. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. ka`e David Cabo. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. stoji u izvje{taju. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. koja je napravljena za novi Airbus 380.. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. Prije kolapsa. smatra on. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura.poluautonomnim regijama ju. {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in .

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. Jaime Gonzalez. Prije njih dvojice. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. tako da je vjerovatno i zbog toga“. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. “Grupa u kojoj igramo je jaka. ka`e Faruk. “Po meni je problem u samopouzdanju. Igra~i su oti{li u velike klubove.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. godine. “Bit }e te{ko. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. no ne boji se pritiska. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. a to je igranje dobrog rukometa. a [panci su ovdje opu{teni. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. a dva puta i Kup pobjednika kupova. {to od okru`enja. “Ma nema pritiska. Antonio Garcia (Paris). zapela u doigravanju.. te Alvaro Ferrer. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. Znate kako to kod nas ide. ka`e Faruk. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje. trebamo “Problem je u samopouzdanju. i 2007.8. Čehovskih medveda..“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. Mislim. 2.“ 51 .2012.“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas.” Ademar su napustila oba golmana. Zna~i. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. ali i ja te`im tome. protivnici su nam vrhunske ekipe. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. Venio Losert i Vincente Alamo. “A nisam ja upla{en. po ko zna koji put. [to sami prema sebi. Ferrer je odli~an igra~. Adrien di Panda (Saint Raphael). za {ta zaista imamo potencijal i igra~e. Dalibor Čutura (Lissabon). trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka.

8. do{li su do tih logora. od logora. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. zbjegova.2012. mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . Dio zato~enika je oslobo|en. . u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno. knjiga “Rat je mrtav. otprilike u isto vrijeme. Prije dvadeset godina. ve}inom u logor Manja~a. Keraterm i Trnopolje. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu.u Prijedoru. 4.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. dio na`alost ubijen. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. augusta. Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. jednostavno. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav.

Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. a kojih ima u cijelom regionu.8.. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. kao ni oni koji su ih podr`avali. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. biv{i logora{. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru.. ali ni to sve nije dovoljno. nego i danas. vjersku i drugu pripadnost. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve.u Americi.. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. 6. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. naovamo. Ti ljudi koje je Ed obi{ao.. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. pi{e Vulliamy. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. nego cijele dr`ave i {ire. borbe za sje}anje. skandinavskim zemljama. bez obzira na njihovu etni~ku.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. “Oni tra`e malo. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. svjetskog kralja `eljeza. zaslu`uju barem jedno. ti ljudi. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. da se pridru`e ovoj povorci. ukoliko to budu uradili. spojeni su istim razo~arenjem. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. Iste no}i. u svemu {to radi. zabraniti okupljanje. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta. Pored promocije knjige. borbe protiv zaborava. Promocija knjige Eda Vulliamyja. I ma gdje da su. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. od izbjegli{tva. ali prati ono {to se de{avalo u 2. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. Bitno je da ova. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. i ovakve knjige. Engleskoj. tra`i Bosnu. napisanih knjiga.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. Knjiga je izuzetno anga`ovana. zaprijetiv{i da }e. Njema~koj. Postoji toliko dokaza. ka`e jedan od sagovornika. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. jednostavno. ~ija je posljednja faza negiranje. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima.2012.. Povijest. sudskih presuda. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. depresija. augusta. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . Esada Sadikovi}a. niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. borbe za priznavanje statusa. u prijedorskom pozori{tu. odnosno da je po~injen genocid. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. kada je on prvi put pisao o ovim logorima. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani. august. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . Istovremeno. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. koja je zakazana za 4. i danas nose bosansku tugu. u Bosni. godine. ne koriste termin “genocid”.

2012. uvijek bio malo fleksibilniji. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije. dok je u Bosni alkohol.. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji. a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol.. fotografa MLADENA PIKULIĆA. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam.8.MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. .

I SLOBODNA BOSNA . Otac `ivi u prizemlju ku}e. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. Pro~itao je Kur’an. gdje se vjera tako|er prakticirala. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom. Me|utim. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu.8. sa Ba{~ar{ije.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi . koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture.. parkovima. Negdje u doba punoljetstva. i u 19. sa kojom danas ima troje djece. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. koji je (i dalje) katolik.2012. za razliku od na{eg dru{tva. gdje ima i svoju foto-agenciju.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli. Otkako zna za sebe. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. vjerskim objektima. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. ka`e Pikuli}. bez nekog stida ili negiranja“. Abdul i njegova porodica `ive na spratu. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. na misu.u njihovim domovima. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama.. godini odlu~io je prihvatiti islam. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. obja{njava na{ sagovo rnik. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva.

ali generalno. nagla{ava Pikuli}. holandsko dru{tvo je.. Ali. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada. koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi.8. ~im progovori.. dr`ava kao sistem nije protiv islama. bar po mom mi{ljenju. fa{ista. podr`ava odre|eni broj radikala. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku . nacionalista.MLADEN PIKULI] ljude..poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa.. . to je na internetu. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv. Dakle. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka..2012.“. na`alost. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu.. veoma pozitivno i tolerantno. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu.

.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite. Ali. i posla uvijek ima. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. I dalje radim za magazine. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima.” 57 2.2012. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. ^esto posje}uje rodni grad . naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti.. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa. napravio je izlo`bu rock fotografije.. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili.“ religiji.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. I SLOBODNA BOSNA .“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. piju alkohol. Nudili su mi da idem u Irak.. Eliza B. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju. ali to je druga~iji na~in rada. slobodniji“. a ne religijsku grupu . kako ka`e.oni pu{e. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. 13 godina. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi. ne dozvoljava takav luksuz. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni.. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. ne idu redovno u d`amiju. to je jednostavno nespojivo. ~itali Kur’an. Rafiq. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni. Isto je sa na~inom obla~enja. holandski muslimani. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. Ka`e da posla ima.. u Sarajevu to nisam `elio raditi. A novinarstvo. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine. Naravno. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH. Sa druge strane. godi{njake. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva. a nakon rata preselio se u Rotterdam. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini. koji su redovno i{li u d`amiju. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige. publikacije. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. bilo je i druga~ijih reakcija. evociraju se te neke uspomene. nego se odrazio na na~in i stil `ivota.. u su{tini.. pogotovo ako radite za dnevne novine. uop{te ne bave religijom kao takvom. “U Holandiji je . A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima. monografije. tempo je sporiji. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. ali sam odbio. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora.ipak.8. pri~a Pikuli}. o ratu. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. pre{ao je na islam prije 40 godina.

nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. u Ulaz u Titovu pe}inu. augusta. biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR. organizatori.8. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada.2012. organizovanu posjetu Titovoj pećini. i 4. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. najavljuju rock koncerte. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine. 3.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012. .

Ipak. koji }e se odr`ati 3. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. Naime. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. S lavica Kurid`a. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. A u RRS-u rade. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. augusta. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. STANDARDI U RADU No. Prijedor i Drini}. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels . Nevenka Jovi~i}. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. izvr{na vlast Kantona br. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. nastupe paraglajdera”. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. M ilena Kecman. op{tine Drvar. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. formirana je. Tr`nica Banja Luka.. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. Boris Deli}.. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. U sklopu muzi~kog programa. 3.. nakon 667 dana. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4.” E. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. “ Posjetioci Festivala }e. te dva benda iz Hrvatske . 31. U po~etku svog djelovanja. pe}ine. augusta. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. RRS je u septembru 1999. Zorana Luka~. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. dakle. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. ali i iz Kotor Varo{i”. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. a za petak. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. i 4. jula. izgrade i oja~aju kapaciteti. I za Drvar. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. RRS otvara kancelariju u Drvaru. S avan Pe}anac. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. ali i za ovu dr`avu. Dvotre}inskom ve}inom. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. veli Maksi}. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. najavljuje Dragan Maksi}.8. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. koji je ujedno Festivalu dao i ime. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove.2012.. Malo rocka. red ih je sve spomenuti. postao dio Dem Net Mre`e. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. osim {to je dopunio listu izvo|a~a.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. augusta i otvaranje Festivala. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. Regionalnom razvojnom servisu. Od tada. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. 59 . dok je medijski sponzor Radio Balkan. namijenjene prvenstveno povratnicima. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. ICEI i Microfin. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. Ana Sablji}. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. ko su im sponzori. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e.. B ogdan Runi}. pro~itali smo u jednoj najavi. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. za ~etrnaest godina rada. U samom procesu nastajanja organizacije. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. Etno selo Čardaklije. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. sasvim je dovoljno. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. pored koncerata rock bendova. te Grasshopers. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. provodi razli~ite vrste projekata.

V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC.a.2012. fino djelo.8.

kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. Ali. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni . ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). potcjenjivanje i zanemarivanje. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno.” I to zaista jeste tako. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. I SLOBODNA BOSNA . Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. Nemilosrdno radikalan. {akom u glavu i stomak gledalaca. o sprezi kriminala. ispostavilo se. Na 2. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. Beskompromisno. o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . i to mu je bilo dovoljno. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. onda je zaista potrebno i}i do kraja. a ona je nagrada koja ide producentu filma. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene.8. jer su gledaoci padali u nesvijest. Dva dalmatinska “luzera”. Sa stanovi{ta re`ije. U dugom kadru. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa.od borbi pasa.2012. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. i onaj stariji i onaj mla|i. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene.propali glumac (Milivoj Beader). S druge strane. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. u tehničkom smislu sve bolji. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). iako nije “pod kapom” HAVC-a. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. me|usobnog optu`ivanja. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. Izvrstan film. okrivljavanja i kajanja. politike i zdravstva. preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. Autor filma. jer rije~ je o malom. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. a po glumačkoj snazi sve moćniji. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije. Me|utim. DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. ve} sredovje~ni sin . što su oboreni rekordi gledanosti. nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. niskobud`etni filmovi. SLAVEN KNEZOVIĆ. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. finom djelu. oprost i smiraj za obojicu junaka. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. “`ica” pare i nezahvalan je. nalazi skrivenu ljubav. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. koje evidentno postoje negdje duboko u njima.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io.“59. stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. vole se a da to i ne znaju. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. Usamljeni su i jedan i drugi. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu.

.. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. Glavnu ulogu .korumpiranog doktora. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). . {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an.. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova.bikom. Sonja i bik. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. ali i dva Stipe sina. SLOBODNA BOSNA I 2. Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. igra bravurozni Rene Bitorajac. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. Ovogodi{nja.8. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. u tehni~kom smislu sve bolji. Osobni rekord na 59. koja je iskusni dokumentarista. ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan. {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. ~ak i jednom zmijom. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. zlatnom ribicom. predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes. negdje na granici hercegova~kog kr{a. U njemu. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan). sa lako}om osvaja publiku. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama .. jer autor nije umio da se zaustavi.2012. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. sinom glavnog organizatora borbi bikova. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze).SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma.Vorkapi}eva. Pule. me|u kojima i ona za najbolji scenario. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. Osvojene su tri Zlatne arene. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. ma~kom. psi}em.

8.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije.svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 . zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani . koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA.2012. početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije.

rat je na po~etku. Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. Kralja Petra II. Milana Nedi}a. Nenad Jezdi}. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika. ljudi su u neprilici. dragog i cenjenog ~oveka” . “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. a prvi ciklus. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. Dakle. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. Boda Ninkovi}. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. i ima preko sedamdeset epizoda. Slobodana Jovanovi}a. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. pukovniku Mihailovi}u. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana.odnosno. prema najavama. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. te Lazar Ristovski. Titu. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. Jer. koji je inicirao ~itav projekat. nagla{ava Baji}. To je ~injenica. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. Rankovi}a. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. Josipa Broza Tita. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu.2012. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. A tre}i je Ravna gora. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. Radko Poli~. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. . Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . godine. MIODRAG ZUPANC. scenariste Radoslava Pavlovi}a. Stradali smo kao narod. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. Boru MirkoD vi}a.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. Milorad Mandi}. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. Mislim da u svemu tome ima istine. odlikovan. Moramo da otvorimo o~i.. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. Drugi je Aleksandar. Krcuna. Nedi}u i ostalima. Bez ideolo{kih predrasuda. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. Ipak.mnogi ga. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci.8. Rale Milenkovi}. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi.. zadovolji}e sve gledaoce. nasuprot tome. ali i o protagonistima velike tragedije. pod nazivom Ravna gora. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. prvi put }e biti prikazana istina. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. Kostu Pe}anca. Olga Odanovi}. Mirko Babi}. Dakle. Ljiljana Stjepanovi}.

Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran .. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. kao i politi~arima vlasti i opozicije . bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. Sve govori da je bio zanimljiv.“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. imao je vrlo {iroko obrazovanje. Dakle.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e . Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima. gotovo setan ~ovek. Sa druge strane. drag i cenjen ~ovek.8. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. Mi imamo na{eg Dra`u. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. intelektualcima.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. Glogovac je. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. 65 2. mi je moramo legitimizirati. I SLOBODNA BOSNA . vi imate va{eg \in|i}a. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. Da~i}em. preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. na ~emu sam im zahvalan. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. na primer. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. Nikoli}em. da je bio blag.2012. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. ve} naprotiv.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a.sa Tadi}em. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. a Srbija. poslije serije Ravna gora.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. kao glumcu. {to je meni. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. o~ekivano. svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini.. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. vi imate va{eg Tita. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. kao i kasnije zrele godine. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. kao i visoki zvani~nici SANU-a. najzanimljiviji deo ovog posla.

ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012. E L V I S P R E S L E Y .

godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere.karateu. naprimjer. iz Memphisa. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. Agenciji Atlas. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. Freddie Mercury pla{t i krunu. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. pa i u biv{oj Jugoslaviji. lipnja 1977. pak. koja je producirana u Ju`noj Africi. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja.ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. godine. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu.IZLO@BA “NOW IT STARTS . juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera. koja je usre}ila mnoge.8. zbog 2. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. potom. na drugom katu Izlo`be. U prvoj polovici sedamdesetih.Elvis’ alive!. Naravno. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. pa tako i nas. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. te na sjajan na~in. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . kojeg je palio zlatnim klju~em itd. vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. {to je njegov posljednji objavljeni album. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata.2012. izuzetno je dragocjena stvar. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. i 1974. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18.155 obo`avatelja. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. promovisan 24. Na`alost. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. Kimono. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. koje Elvis nikada nije skrivao. Za sve one koji imaju vi{ka novca. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. da bi 26. bijelo odijelo. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. Izlo`bom }e. Tako. mnogi su ga prihvatili i voljeli. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. na svjetskom nivou. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore).

Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. Zatim je 4. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). Phillipsa. a u decembru 1970. koji je premijerno prikazan 17. postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven. godinu. u vi{e navrata. kolovoza. do 20. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. pozvao u studio Sun Recordsa. u njegovom Memphisu. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . gdje je Elvis u o`ujku 1967. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. ~asno otpu{ten iz vojske. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. koja }e biti otvorena do 1. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. nikada nije nikoga pogodio. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. Tako je sve po~elo. ogranka Sun Recordsa. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. memfi{ko odijelo. koji ga je u o`ujku 1954. koji je 11. i objavljen je i kao singl. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. jo{ uvijek. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. . Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. U prosincu 1970. U kolovozu 1970. a film je re`irao George Sidney. koje je 25. a munja simbolizira brzinu. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. kupio ku}u za 100. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera.” Sva sre}a. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara. lipnja 1964. U otpusnici od 3. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. travnja navr{ila 41.2012. Elvis je imao poseban grb. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. SLOBODNA BOSNA I 2. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. Zara|ivao je 40 dolara tjedno. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. pak.. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. nego prvenstveno ispu{ni ventil. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. Naime. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. sije~nja 1954. o`ujka 1960. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. godine. septembra ove godine. danas poznatije ime. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. Dok je bijelo. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. studenog 1955. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. dosegav{i ~in narednika. Naime. nastao je 1956. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. Dakle. do 26. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353. na probnom snimanju.000 dolara. Jednu od tih zna~aka. godine. Divio se policijskim snagama. Elvis je ovo odijelo nosio 10. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika. “onda je sigurno Elvis bio tamo”.. srpnja 1954. Hit Love Me Tender. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. o`ujka 1960. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. Nadalje. ali i. u kolovozu i rujnu 1973.. o`ujka 1974. harlekinsko odijelo dobilo je novo. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. U lipnju 1953. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is.8. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati..

.

na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. biv{i pjeva~ Gunsa. Apocalyptic Love. Kano: Mayhem 4. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. Nakon toga. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album. o kojem smo i pisali.. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. Na novom Slashovom materijalu. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. Saul Hudson.8. posvetio se solo karijeri. Yppah: Film Burn (ft. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. riffova na pretek. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. Whomadewho: Running man 2. nakon 1996.. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. Op}i dojam je odli~an. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Scissor Sisters neobi~ni su. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor. godine. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. Joe Walsh: Analog Man 10. po glazbenom izri~aju.O. Doista. Saul Hudson ili jednostavno Slash. Natalie Duncan: Freedom 7. nevjerojatno ali istinito. Hard&Fast. ali niti one nisu za baciti.. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. svira gitaru. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept.2012. ima i nekoliko laganica. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe. (M. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. On je izvrsno odradio svoj dio posla. ne preza od pljuvanja po Slashu. Razlog je jednostavan. nakon razlaza sa Gunsima 1996. Goldie ft. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju. Fol je u kvaliteti. Alt-J: Fitzpleasure 3. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. 70 . Clement Marfo & Frontline ft. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama.Anomie Belle) 9. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio.D. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. Axel Rose. Metric: Youth without youth 6.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. naravno. Shots Fired. a sada je kona~no do{lo vrijeme da.

“Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona. Svog oca zami{ljao je kao heroja. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. Veoma zanimljiv film. Ni~ega se ne sje}a. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. iz 2007. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. The Weinstein Company. kada je i nastao. Umjetnik (Michael Hazanavicius. Taika Waititi..KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. Canal+ Espana. 1984. scenarist i glumac. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. Discovery film i video) 71 . 1940.8. godine. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. VIDEOTEKAMA 1. Jo{ 2003. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. godine.). Poznat je svugdje u svijetu. pa tako i u na{oj zemlji. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. Njegova baka odlazi na putovanje. Ne zna tko je. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. dok 2. Te Aho Aho Eketone-Whitu. za vrijeme na{e olimpijske. Pa. Ana poku{ava prona}i duha. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. Blitz film i video) 4. Blitz film i video) 2. godine. godine. Continental film) 3. Sada je. (D. Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. on je i slikar. Policija ni{ta ne uspijeva. godine. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. pak. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. One Night bio je nominiran za Oscara. Ro|en je 1973. ali samo dok njega nije bilo. novozelandske kinematografije. godine. Canal+. Osim {to je re`iser. 2010. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. to jest blagovremeno. Ars Septima. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein.. Lea i Darija (Branko Ivanda. koje }e trajati sedam dana. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. komi~ar. Direktor fotografije je Adam Clark. Boyev otac. vrijeme za surovu istinu. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. za svoj kratki film Two Cars. Boy je. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. Tiranosaur (Paddy Considine) 3.2012. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. na`alost. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. Walt Disney Pictures. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar. Discovery film) 5. Muppeti (James Bobin. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. A re`iser i scenarista je Taika Waititi. Na{a majka (Denis Villeneuve. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif.

4 TFSI sa 121 KS. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. 1. Ve} nedostaje hrane”. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. “Situacija je te{ka. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. odnosno. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. Bajramovi} kratko ostati u Siriji. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. sa jednim tvr|im. 72 . sa porodicom je napustio Siriju. sve ostalo je u rukama privatnika. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. ka`e nam Bajramovi}. “Tri godine sam bio tamo. S ekonomskog stajali{ta. sli~an na{em. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. drugom po veli~ini sirijskom gradu. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. nakon Damaska. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. ka`e Bajramovi}.8. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. jesu li `ivi. borbe su sada van grada. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot.” Prije no {to }e po~eti sukobi.“ U jesen 2008. i 2007. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. u odnosu na druge arapske zemlje. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. Činilo se ispo~etka kako }e. gradu u Siriji. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. dan. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji.2012. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. Kako mi ka`u. Kada su po~eli nemiri. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. Tamo je svaki posao privatan. u predgra|ima. U Siriji ipak. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. Prije nego {to su po~eli nemiri.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh.0 TDI sa 147KS. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. (N. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani. postoji bitna razlika.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem.putne endure. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. represivnijim aparatom vojske i policije. ima i korupcije. no zadr`ao se tamo tri godine. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. Nije im nimalo ugodno. @ivot je komotan. Ima bogatih ljudi. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. {to zna~i da su tu 1. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. “Sirija je multietni~ka zemlja. ulaze u 13. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata.

Naime. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. avgusta od 10 sati. re~eno je na manifestaciji. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. posebno pse. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847.2012. curenju nosa i infekcijama uha. sapune. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. Svake godine. vlasnik modne kompanije Tod’s. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. prvobitno planiran za kraj 2011. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. `ici. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. a prema procjenama. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. ukrase za torte. hodnika i podzemnih dijelova objekta. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. jula. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. imaju i zdraviju djecu. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. svilene {alove. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. vintage modu. saop{tile su gradske vlasti Rima. Zauzvrat. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. Planirani su. Ina~e. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. majice. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. (M. godine. suo~en s praznom gradskom blagajnom. godine. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. slike. 3. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. Prihva}ena je ponuda Della Valle... i 1231. 73 . na Veliki petak. godine. radovi na za{titi pro~elja. izme|u ostalog. ali i Crkva. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. godine. Dr`ava. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. 2. drvetu. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. me|utim. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte.8. do 79. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom.

BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. izvedeno 143 zahvata.8. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. Zahvat traje {est sati. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. NYT navodi primjer Britanije. {to je mnogo manje od 50. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. nedostatak obu~enih hirurga. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola. koja je izvela 1. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. koji je ro|en kao djevoj~ica. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. (Priredio N. Ju`ne Afrike. godine. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola. Irana. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. pa ~ak i iz SAD-a. Da bi operacija na kraju bila i odobrena. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. a ona je jedna od njih. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. 74 . pi{e New York Times .2012. koji se bavi predrasudama o toj temi. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. a u kojoj je tokom 2009. sa kandidatima iz Francuske. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. a broj zainteresovanih je sve ve}i. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac. u SAD-u. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. navodi list. ali je kasnije promijenio pol. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. Vijest se brzo pro{irila i dr. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije.000 dolara. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. funkcionalni problemi ili infekcija. kako list ocjenjuje. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije.000 dolara. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. koje su i globalni centar za promjenu pola. Rusije. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. Singapura i Australije. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku.

Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. Ostali u~esnici }e. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2. Vida Mokrin Pauer. avgusta. turizam ka savremenom muzeju.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. 75 . dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. a ne simbolom otpora. uz pomo} pripremljenih mapa. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. Barbara Korun. name}e se jednostavno pitanje . septembra na Lov}enu. i 9. koji je isplovio 30. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. ambijentalni teatar . knji`evnici. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije.170 metara. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici.umjesto standardne podjele uloga. performanse. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. Tatjana Pregl Kobe. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. za film Ljudo`der vegetarijanac.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. na nadmorskoj visini od 1. Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. Smatraju}i Chea jezikom otpora. jula iz Krka. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja. Organizovan je po vojnim pravilima. navode organizatori. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. politi~ari…).ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a.me). ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. teoreti~ari. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. te socijalnoteatarski eksperiment . bez {anse da daju nova tuma~enja.2012. izlo`be i muzi~ko-scenske forme). Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. jer u vremenima u kojima `ivimo. ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba. avgusta. Cvetka Bevc i Andrej Detela. Pula Film Festivala. menad`menta i turizma. umjetnici. kulturne politike. na visoravni Konjsko. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. politizacije i komunikacije. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. KRK . Prema navodima organizatora. filozofi. Radevi}) Knjiga Muzeji. pregled stanja muzeja u Srbiji. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja. @ivot je obesmislio smrt“. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15.8. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. Na brodu. ili namjenski pravljena za ovu akciju. slu`e}i se tim jezikom. (Priredila: M. od teorije do prakse. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. Kako isti~u organizatori projekta. menad`ment.

31. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. “Udruga mladih Par Selo je. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. polaznika moje [kole fotografije. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. crnogorskom. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31. muzi~ari. dokumentarni. Samo dva dana nakon po~etka 1. prate}i program u kojem su izlo`be. hrvatskom ili srpskom jeziku. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. Sopot. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. oktobra. Zinedin Zidan. U utorak.. Srbije. koji su. A i snijeg se otopio. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje. Kupre{ka su vrata svima otvorena.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. kompletan taj trud ima smisao. kratkometra`ni igrani i animirani film. . uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. a po kategorijama: dugometra`ni. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. preko puta Hotela Bristol. zavr{en je glavni dio programa 6. Darkwood Dub. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. Slovenije. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. TBF. Bolesna {tenad. Goribor.8.net. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. augusta.U ^ETIRI OKA BH. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. Makedonije i Bosne i Hercegovine. izjavila je Aleksandra Savi}. do 26. Uglavnom. Rambo Amadeus. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da.2012. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. do 25. augusta. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. projekcije. Mark de Line iz Viteza. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. Turnir }e trajati od 10. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. Nastupaju: DJ Marina Mimoza. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa.” U Gradskom parku u Kupresu 14. posjetite Club Aleksa. augusta. kad postoje ljudi. jula. Pe{es iz [irokog Brijega. imaju dobru mu}kalicu. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala.

koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. da po~nete od same ideje. osim izlo`be radova polaznika {kole. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. {panjolskog direktora fotografije.. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. davnih osadesetih. osobno. valjda. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. odnosno u Po~itelju. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka.2012. ja.DADO DELIĆ. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. veli Čolakovi}-[ehi}.8. Pitajte Erola! 77 .690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. godine. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. Uspomena je mnogo. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor. bila je to i evropska i afri~ka avantura. ve} negdje. tako da smo svi odustali od puta. I [ehi}.. ali smo ga i upitali. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. o{i{ati se na}elavo. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine.. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. ponudim i vlastiti koncept. da svima nama nudi novi koncept. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. 8. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. augusta u Čapljini.. odlu~io sam da. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo. pa onda u “Javu” Kazao nam je. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog. a ostatak ekipe avionom. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. Dakle. autorskog trojca: Vesko Kadi}. recimo. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana.. augusta ispred BBI Centra. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. tj. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. Po`eljeli smo mu lijep provod. Ne u Javi. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike. S obzirom da nisam imao puno novca. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica.. 2. Prvo na nulu. li~no”. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima.. Ne}e. Da. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. Putovanje sam zavr{io u Sahari.

nema previ{e prostora. ^ak i poznatiji glumci. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. na putu “pokoravanja svijeta“. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera.2012. narodni pokret afri~kog filma“. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. prema Mbau. . {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. glumaca. naro~ito ku}no. rekao je Emeka Mba.8. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara. Nigerijski filmovi. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. i to u razdoblju od par sedmica. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. ~ak i nenamjerno smije{nima. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. kad je akcija u pitanju. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. ~ak i ako je nasilje. ~esto prisutno. ^arobnja{tvo i urote. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. ponekad ~ak i dana. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. kostima. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. mo} i izdaja. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. oko 250 milijuna dolara. Me|utim. Naprimjer. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. korupcija i skandali. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. U zemlji ne postoje filmski studiji. transporta i tehnike. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. Unato~ tome.

Bobeka i ^ajkovskog. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”.. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. pa 5:2. I SLOBODNA BOSNA 79 . Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. Vodili smo tog 20. u osmini finala. A to {to smo 1952. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. jer dobili smo . JULI 1952. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. jula 5:1. Ve} dvije mitske. oporavlja se.2012. epske i lirske utakmice. Stankovi}. 20.8. Crnkovi}. Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. Iako su obje odigrane u Tampereu. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. i to nakon Staljinove smrti. Ognjanov. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. Horvat. ^ajkovski. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. Miti}. Bobek i Zebec. Stankovi}. a i mi tako|e. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. centarhalf. Igrali su se produ`eci. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Glatko smo je dobili 3:1. Bo{kov.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Protivnici. Crnkovi}. u Helsinkiju.. Vukas. “te{ko bolestan”. da bi nova utakmica bila zakazana za 22. golovima Miti}a.Sovjete! STRIP ARTIST 2. ali bez golova. dok je lijevi half. Svima ostalima neka je slava i hvala. juli.

[ta morate imati u fri`ideru? Amonijak.8. Kako se osje}ate u Sa Futavo.2012. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. 17. 12. rajevu? 4. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. 2. Da je danas smak svi jeta. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. 21. Tange ili badi}? Badi}. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. em na Stan 14. 19. Da imate 15 minuta vlasti. \urovi}. 3. evo ba{ me sad boli zglob. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 6. . Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. 10. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. 20. 11. 18. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. Jeste li meteoropata? Uvijek. am dite kad v 13. 16. ali da ima crvenu ru`u u ustima. 7. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. Da niste to {to jeste. 9. 8. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. {ta biste bili? Tanja S. 5. 15.

.

.

Sarajevo. Sarajevo. Danijela Ozme 3.slobodna-bosna. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www.o. SWIFT CODE: RZBABA2S. “Slobodna Bosna”.ba www. ^ekalu{a ~ikma 6.o.bos@bih.ba Vi znate za{to smo najbolji! .slobodna-bosna. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank. Bosna i Hercegovina.net. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. ta~nu adresu i kontakt telefon. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d. ime i prezime..U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura.o.o.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->