HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati. koju je objavio sarajevski portal Klix. njegovu su direktivu ispunili! (S. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}.) London Calling HAJ [PIRO.2012. (S. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan.ba. I SLOBODNA BOSNA 5 . kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS.8.) Nikola [piri} 2. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH.M.M. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u. tako|er. Pretpostavlja se. preko svog prijatelja Darka Babalja.

Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima.u ljeto 1999.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. godine. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). uop}e. treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga…. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost.8. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. “Da li je je taj ~ovjek. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. “Gospodine Holbrooke. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne. te u pravo vrijeme (timing). Samo nekoliko mjeseci ranije. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. ka`e doktor [eks. uop}e. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. saborske procedure…. označio je definitivan početak relaksiranja. Tu|man je. normalan?”. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e.7 1999. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”.2012. valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. ustavne materije. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. normalan?!”. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. dobro znate da nije…”. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . bjesnio je. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. ta~no. edamnaest godina kasnije. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. ~upaju}i kosu i lome}i prste. . Vladimir [eks. prema izmijenjenoj verziji. pravne.

2012. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). li. [ta sada. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. pi{e Ibler. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan.8. ovih dana. destruktivnu politiku (od 1991. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je. (O tome. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). kontinuiteta. Dalje. ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samo nekoliko mjeseci ranije. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. 7 . ali ima. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike. odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. do ljeta 1999. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. Saboru. dok je bolesnu. da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. ~ini se. dodu{e. politiziraju}i. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru.

pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. objese imena desetine hiljada poduze}a. “umjesto da zamota nogu. nema gubitaka. U izvje{taju State Departmanta. hrabre. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. umjetnika. Ali. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. prstohvati kokaina. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. Eh. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. “na okolnost preljuba”. koji je goste-namjernike. njeno petoro djece (srpske neja~i). osim da je dr`ava nemo}na. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. intelektualne kriminalne. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. patogene pozornice. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. osim moralno-pedago{kog. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. objavljivanjem na internetu. Na kraju je bilo pet. tre}e. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. to je naslov teksta (~uj. {ovinizma. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. ni u tehnici. tra`im broj Pabla Prigionija. ugostitelja sa Cetinja. odgovorni. objavljenom ove nedjelje. zavezao u Ameri~kom psihu. sankcionirati. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. rekao bih “svinjariji”. nevladine organizacije iz Crne Gore. puno razumijevanje za zeta imaju. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. zave`ljaji marihuane. 26. pobjedonosni tok. Ali to se nije desilo. logi~an. koji se efekat. 31. sporta{a. 30. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. 27. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. inspiriralo. JULI Osvanuo jutros. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom.2012. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. Delfina. Roditelji {okirani. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. u kafani naravno. unosno. po kratkom postupku. prijetili osvetom. 29. prostitucije. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. Aide S Begi}. Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. u ranim jutarnjim satima. O istoj se. ni u ljudstvu. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. Sedam dana kasnije. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. 1. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. niko osjetio od nas okupljenih. javnih. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. Prijatelj iz Zenice. podstaklo. da nije ramazan. lupali inventar. potpuno su fizi~ki. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. politi~kom pro{lo{}u”. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan.. barem meni. petorica “huligana”. deset. Prigionija. najprije saop}io njenim roditeljima. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. psovali vjernicima “tursku majku”. Nocionija. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. samopouzdani i. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. mr`nje. Pa krenu. [ta se time `eljelo poru~iti. uz kori{tenje {tapa. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. drugo. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. osudili su Kadiju. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. 28. SUBOTA. zakonski i moralno. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. klanja. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker.8. jer je to na svjetskim festivalima trendi. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. “Ja ’od`e budale”. trka~ki bili ravnopravni. poslovne. . narkomanskih orgija. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. neukih. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. teoriji i praksi. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. argentinskog reprezentativca.. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. otvaraju se dnevne novine. potoci krvi i sperme. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. Bogu hvala. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. u njegovom rodnom gradu. Reagirale su vlasti iz Srbije. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. a Turci su ve} vodili tri razlike. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. provjerava stanje na terenu. ni drugo. eufori~an. Nijedan srspki SRIJEDA. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. “naslov”. majku. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista. Ni jedno. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. Scole. pravnih lica. Jasmile @bani}…) koji se programirano. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. a ne navija~ki pri`eljkivan. on zamoto glavu”… UTORAK.SVAKA MI JE ZLATNA. Niko ~uo. privatnih. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo.

.

star 12 godina. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to.M. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije). kako nezvani~no saznajemo. tako|er. (D. vrijedi 150. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. Bogoljub duguje svome ocu Desnici.000 KM. No. i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No. Desnica se prera~unao. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. na temlju ~lana 20. prema podacima iz prometne dozvole.2012. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike.) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice.8. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. (A. HSP-a i NS Radom za boljitak.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza.. Pozivaju}i se. na poziciju ministra-savjetnika. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. Imenovanje prije dvije godine. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA.S. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. na nalaze federalnih revizora.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. . a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu.

Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. jedan u iznosu od 255 miliona eura.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM. pohvalio se prije neki dan da je napokon. onda tu ideju treba da razradi. u vrijednosti od oko 86 miliona KM. direktor federalne Direkcije autocesta. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine.. starom sedam godina. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet.Kakanj. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije.8. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak.M. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu. (S. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog.2012. ipak zaslu`uje priznanje.. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. nakon njegovog preuzmanja Direkcije. “krenula izgradnja autoceste 5C“. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti.M. Cijela dr`ava treba da bude distrikt. AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. da su zatekli praznu kasu i goleme dugove. I SLOBODNA BOSNA 11 .) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . (A. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt. Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac.

a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012. .EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka. član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil.

I SLOBODNA BOSNA 13 . sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2. predsjednika SDP-a.2012.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a.8.

mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. nova lica. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. naime. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. uve}ava. @eljka Kom{i}a. uglavnom. ugledu i podr{ci bira~a. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. dakle u jesen 2014. nije malo. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije.Gra|anska stranka. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. Zlatku Lagumd`iji. godine. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. godine. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike.8. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. . {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. A takvih. Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu. koji }e. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . Povezuje ih ideolo{ka bliskost. iz posve pragmati~nih razloga.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. ~init }e. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. Kom{i} se. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. godine. nakon izbora je potpuno marginaliziran.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“.2012.

Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. godine. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. U raspodjeli izbornog plijena. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima.. U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . umjesto Bajrovi}a. “Istinomjer“. 2. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. pored ostalih projekata. Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. CCI. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“. “Revolt“.) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010. “Za{to ne“.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. kako pi{e u saop}enju. Ubrzo nakon toga. Ivana Howard. mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. Reuf Bajrovi}. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. Damiru Had`i}u. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. Fondacija je. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini. I SLOBODNA BOSNA .2012. nevladinog sektora. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a. SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. do kada }e preciznije definirati idejni profil. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi.8. Nekoliko dana kasnije.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora.. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI). Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. Suljagi} je pristao. a drugu svom najodanijem suradniku. pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . Kako doznajemo. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. “jo{ dublje podijeliti BiH“. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv.

naša se država polako.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje. ali sigurno približava dužničkom ropstvu. Osim stranaka na vlasti. prvi kredit koji uzimamo. . svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. uglavnom za plaćanje administracije. tako|er. zamjenik dr`avnog ministra finansija. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. Ovo je. VLASTI Fuad Kasumovi}. Naime. ili da popla}amo administraciju i birokratiju. Fuad Kasumovi}.2012. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad. a da nam ovih 811 miliona ne treba. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).8. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku.

a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. predsjednik Demokratske stranke.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. predsjednik Dragan ^avi}. a poslo- Dragan ^avi}. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona. jer ga mi. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. naprosto. prema njegovim podacima. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. obja{njava Kasumovi}. I SLOBODNA BOSNA .8. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. nemamo od ~ega vra}ati”. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. kao {to nije. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u.2012. odnosno nelikvidno. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh. Iako se. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. isti~e Kasumovi}. Da je bilo pameti u ovoj dr`avi. entiteta. ne bi se srljalo u novi kredit. naizgled. Demokratske stranke. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova.

osiguralo drugu izbornu pobjedu. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. Fond zdavstvenog. Japan ima kamatu od jedan posto. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. odmah poslije izbora. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. Mi nemamo evidenciju o ostalima. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. Naravno. sam datum revidiranja bud`eta. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. ako 18 nemate primanja. Prva. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. u su{tini. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. Tvornici duhana Sarajevo. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. . LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. Tako|er.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. SLOBODNA BOSNA I 2. Republika Srpska bi dobila 70. a FBiH ve} ima Razvojnu. isti~e Fuad Kasumovi}. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. Mi za sada znamo da ukupan dug. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv.9 posto.” nagla{ava na{ sugovonik. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. jer ih mi od proizvodnje. a Federacija BiH 210 miliona maraka. Po mom mi{ljenju. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. ve} samo prolongira. a proizvodnje nema. nakon toga. kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. Postavlja se pitanje. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. “E. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. od 280 miliona maraka. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati.2012. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. Ipak. i spoljni i unutra{nji. Navodno. pa i op}e izbore 2014. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. kako vratiti dug. upu}en je u neke detalje. godine. samo minimalna. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. subvencije…). Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. Ranka Mi{i}. pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. to ne mora biti ni ta~na. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. Dragan Čavi}. Istovremeno. bio bi prodat i BH Telecom. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. a ako ba{ voda do|e do grla. ni o onima koji rade ‘na crno’. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. osim za reprogram dospjelih kredita. nagla{ava na{a sugovornica. ona je 1.8. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. ni kona~na cifra. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. odnosno novac koji bi dobio. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. isti~e Čavi}. a ve} je izgledno da ho}e. objektivno nemamo.

.

PAZI. . reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a).8. međutim. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2. Dva mjeseca ranije. ucjenama. dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije.2012. na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA.

No. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}.D.-a. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta.8. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. kojima je to sporedni. C. EKO DEM-a. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. ja danas upo{ljavam dva radnika. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. I SLOBODNA BOSNA . cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. Detektora. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. godinama prolazi neka`njeno. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. BH Demininga. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. koja ima tri ~lana. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. Amphibije. iz tri razli~ita ministarstva. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. niti su ograni~ila njegov mandat. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. naprosto. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH. nedore~enoj zakonskoj regulativi. Pro Vitae. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. Susret je zavr{en tako 2. tada kao kadar PDP-a.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. Rusmir Hani}.I. nikoga ne zabrinjava. tvrdi Hani}. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas.2012. ne govore istinu. Du{an Gavran je. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak. naime.C. “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. Gama Demininga i MRUD-a. kako sada stoje stvari. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?).

u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH. Davor Kolenda. potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. koju je neko bacio u sme}e“. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove. ali danas pozitivno posluje samo jedna . BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“. poja{njava Mitrevski. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima.Stop Mines sa Pala. Njegov kolega Oliver Mitrevski. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada.8. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. TAJNI ORTACI. direktor BH Demininga. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. @ivkovi} je. FIKTIVNI UGOVORI. i on se pojavio na tenderu sa 50. tvrdi Oliver Mitrevski.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM. Uz vrijednu opremu. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. dodaje ogor~eni Hani}. iz Trebinja. SLOBODNA BOSNA I 2. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. prisje}a se Hidajet Prevljak. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene. Oliver Mitrevski. (Nimalo slu~ajno. naime. a ne demineri. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara.000 eura ni`om cijenom”. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH.2012.I.. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. bli`i ro|ak Gavranove supruge. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. ta je brojka odavno prema{ena. direktor deminerske organizacije C. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju.000 KM gubitka. . “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. do 2019. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala. Umjesto planiranih 90. a da je on. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. pokazala kao proma{ena investicija. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika.PAZI. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. ~ija se nabavka. prema ranijim me|unarodnim studijama. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva. “Ako date pare Gavranu. zbog 300. isti~e Rusmir Hani}.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. a tre}a Pro Viti iz Mostara. To je vrijednost jedne fabrike. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana.C. otkrivaju}i da su od 2004. na njegovu `alost.000 do milion KM.5 miliona eura. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. Ukoliko ne pristanete na ucjene. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika.D. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio.

Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). vlasnik N&N Iv{a. razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. Davor Kolenda. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. Tek nakon inzistiranja Europske komisije. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}.I.D. C. gdje nikada nisu radili. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. a Gavran samo deset hiljada maraka. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. ali je privremeno radio za UXB Balkans. Prije ~etiri godine. koriste}i kombinirane metode. “Ne{to opreme sam kupio. i DOK-ING.2012. ukoliko mu se ne{to dogodi. u ljeto 2008. obja{njava Kolenda. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. me|utim. a njihov je tajni poslovni ortak.8 milijuna eura. poslovni referenci.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u.000 KM. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“. Tender je. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju.-a. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. diktirao i cijene deminiranja. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . a ja }u ti srediti akreditaciju. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner.. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. Nemaju opreme.C. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. Du{an Gavran. da ne}e biti problema. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“. Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. isti~e Veselinovi}. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite. No.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. tvrdi @ eljko Veselinovi}. hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. “Ja sam ulo`io 40. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu.000 kvadratnih metara. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao. zajedno s firmama sa Pala. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje.000 kvadratnih metara. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. u kojoj je supervizor Radomir Koji}.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana. naravno. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran. bio ranije namje{ten. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije.000 do milijun KM. ali se onda predomislio. navodno. obja{njava Veselinovi}.000 do milijun KM. a ostakak je ura|en manuelno. brat direktora BHMAC-a. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija.8. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. na {ta je on kazao da ne brinem. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta. ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. od 300. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. Definitivno smo se. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. Uspje{no smo deminirali 540. Osim BH Demininga.5 KM. No. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. Du{an Gavran nije dozvolio. 20 posto su kori{teni psi. prije deset dana. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. I SLOBODNA BOSNA . MINOEKSPLOZIV iz Viteza.

neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere.8. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. kazala nam je Gordana Buli}. a kako je na Sudu odmor. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. SLOBODNA BOSNA I 2. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi. U mom slu~aju. jer ka`e kako mu je dosta suda. Na{a korisni~ka slu`ba. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“. advokat iz Prijedora. `ivaca. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. NE POTPISAO. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu. “U vrijeme dok sam bio u Americi. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom. Ko{tao ga je proces novca. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. do{li u BiH i potpisali ugovor. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. Ko god ga je otvarao. oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. odr`alo u januaru ove godine i kojem su. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. 24 .Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. “Potro{a~i . preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. pa se vratili. koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca. Kada sam donio sve papire iz Amerike. Jasno. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. ~iji je ~lan. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. pa tako i HT Eroneta. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . akviziteri su se prali od njih. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. naravno. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti.2012. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. od vize. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. ali da Eronet definitivno prednja~i. kazala nam je Sanda Zubanovi}. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. Pored toga. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“.

tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike. prisustvovali i predstavnici operatera. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“. 25 . do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’. pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a.2012. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena. Vladine institucije 2. kao i Agencija. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. niti podr`ali potro{a~e.. pa ni ombudsmana“. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca.8. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. nikada se nisu izjasnili. zvali odgovorne u Eronetu. od vize. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo.. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou. do{li u BiH i potpisali ugovor.

glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. koriste ovakav vid prodaje. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. ali je te{ko dokaziva. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011. “Obmana odnosno prevara gra|ana. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. nisu obavijestili o raskidu ugovora. u suprotnom }e podnijeti tu`bu. pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. Udru`enje ima namjeru. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. kako ste ih nazvali. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. To nije nikakva novost i mnoge kompanije.8. . napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. u vezi sa ovim pitanjem. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme. Na sre}u. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. Evaluacija postupaka. Uz ovo rje{enje. pa i na{a konkurencija. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. odgovorili “sli~nom mjerom“. stigao mi je ra~un od 350. ka`e Buli}eva. te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. Nadalje.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom. SLOBODNA BOSNA I 2. do septembra 2013. obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. Trenutne tvrtke. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. ka`e prevarena korisnica u `albi. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en. ne postoje ve}i problemi u suradnji. Napominjem da me ni nakoji na~in.2012. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. pa se nadamo da i ne}e!“. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom . jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga.“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“.86 KM (sa PDV-om 410. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. Me|utim. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. {to su odbili. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. ni usmeno ni pismeno. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. A u biti javno mnijenje.ERONET PREVARA I pored toga. to jeste na{a indirektna prodaja. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju.

izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije.). Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. na `alost.Sarajevo platila 834. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ .SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834.a.) njegova supruga. Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom. jako puno.a. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj. isti nismo ni tra`ili. Ako je to grijeh.Be~ . Amina Lagumd`ija. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete. Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. o~ito i dokazuje. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj.Rim . porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. 27 . Lijepo. op. pardon. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija.8.50 KM. Kako je krenulo. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs. op.2012. Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. onda pristajem da budem gre{nik”. Takvih je u BiH. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu. Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici. Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una.Minhen .

. Pored toga. ali hvala Bogu. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. stanovni{tvo je raseljeno. vozač bi me pitao odakle sam. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije. najvjerovatnije do kraja ramazana. jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. zaista je spektakularan uspjeh. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. Gaddafi. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. a putovao sam mnogo. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. njena tradicija. a putovao sam mnogo. ali kad je u pitanju Libija. kultura. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. kultura. Bilo kako bilo.. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni.. kad god bih u{ao u taksi. Odgovarao bih iz Libije. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. kad god bih ušao u taksi.. njena tradicija. bivši diplomata Libije. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa.2012. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an. Dakle. a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga. Uzbudljivo je. stvari nisu bile potpuno jasne. Gaddafi. Libija je ogromna. Odgovarao bih iz Libije. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama.8. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. voza~ bi me pitao odakle sam. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. da se glasalo u ~itavoj zemlji. Kad to ka`em. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. . na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. na šta su svi identično reagovali: aaa. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“. jedan od vo|a libijske revolucije. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. Sada. sama ~injenica da smo imali izbore. jer su uop{te odr`ani.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. Vidite. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. Za razliku od Egipta i Tunisa. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. Nije bitno ko je pobijedio. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore.

8.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2.2012. I SLOBODNA BOSNA 29 .

Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i.2012..8. Mislim. iz perspektive sekularne dr`ave. koji `ele demokratiju. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve.. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. prili~no je problemati~no. jer to nije Parlament. S druge strane. vladavinu prava.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. izvr{ne i zakonodavne vlasti. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. . RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. Tradicionalno. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. me|u izbornim pobjednicima. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. nezavisnost sudske. a u Libiji. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. To je istina i to je ~injenica. Ljudi su zabrinuti zbog njih. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. ljudi se boje haosa i bazvla{}a. kako one pozitivne. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. Dakle. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. Od telefonskih razgovora. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. Dakle. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. ali ne treba pretjerivati. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. to je ta~no. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. preko interneta. sve snage su oslobo|ene. tako i one negativne. Zna~i da }e se samokorigirati. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. I opet ponavljam. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. postoji rizik i opasnost. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. Uplitanje religije u takve stvari.

31 . godine.2012. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. Zamislite. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. Sada kada vi{e nisam ambasador. ponovo buknuo. Reagovao je i Rowan Williams. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. obja{njava Nayed. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. umjesto Boga. Jo{ va`nije. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. nije bilo zavjera. a koji bi. islam i Poslanika Muhameda a. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. odnosno podr`ali su ustanak. Jednostavno. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. bili su sekularni. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. 2006. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza. Na osnovu tog odgovora. to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. primjerice. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. pomirenju i stvaranju trajnog mira. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. Da to postavimo ovako. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. Prvo. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. nije bilo tajnih planova. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. Naime. na kraju. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. prave se teorije zavjere itd. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. nije bilo dealova. Ja 2. okrutnosti i korupcije. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. a drugi put u Jordanu. uklju~uju}i i libijsku. Mislim da smo u~inili pravu stvar. kao i pravde za `rtve. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. Da budem iskren. nadbiskup Canterburyja. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. morate pitati Francuze i Italijane. reagovali su i pravoslavci i. u Regensburgu. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. ali. nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. u prvom redu Italije i Francuske.tiranije. Dakle. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. prije ili kasnije. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. Vatikan nije odmah reagovao. u slu~aju Libije. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. nije bilo para. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. primjerice.. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . i da ne tra`e nikakve beneficije za to.s. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. sam Vatikan. u prvom redu Njema~koj i Italiji. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. ali Papa nikada nije odgovorio. Gaddafiju i njegovom re`imu. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. Me|utim. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta. nakon ~ega je do{lo do rasprave.8. Dakle. U su{tini. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. ili podr`ati revoluciju.

DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2. VINKO RADOVANOVIĆ. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva. gradonačelnik ovog grada. zbog bolje ekonomske saradnje.8.2012. .

Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. Napravili smo strategiju razvoja. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. zatim Romanijski plato. ali posla nema. ona ga je potpuno zapustila. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. nema potra`nje za tim proizvodima“. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. Jednostavno. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. tu je Jahorina kao olimpijska planina. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. Me|utim. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci. a ta sredstva postoje. ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. Me|utim. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a.8. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj. To su dva giganta. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. I SLOBODNA BOSNA 33 . odredili njene pravce. ka`e Radovanovi}. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. me|utim.2012. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao. navodi Radovanovi}. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji.

Da mi imamo tu masu. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. saobra}ajnicama. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. pozori{tem. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. a ne saradnje u okviru distrikta. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. Radovanovi}. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. “[to se ti~e ekonomije. prema ocjeni ekonomista. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. ka`e Radovanovi}. Za mene je pozori{te realna stvar. neophodno je da se povu~e ta crta“. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. Terminal. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju. Pored toga. struja. zgradama. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. proglasi distriktom. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. ka`e Radovanovi}. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH.2012. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“.8. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. u kojem se nalaze institucije BiH. a nije ni Izetbegovi}eva. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. predlagao je nedavno i Franjo Boras. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. Pored toga. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. uz pomo} Srbije. a ne lokalne zajednice. {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. Me|utim. ali u}i sa ovim brojem stanovnika. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. evropski ili svjetski kup u skijanju“. vodom. “Kada je u pitanju voda. tramvajem. godine.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. mislim da nije u na{em interesu. Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. kanalizacija. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. 16 godina nakon zavr{etka rata. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. ali grad je izgra|en. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. nama bi odgovaralo. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. ka`e Radovanovi}. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. ka`e Radovanovi}. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. . aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. sve funkcioni{e u najboljem redu. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena.Distrikt Sarajevo BiH . nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma.

Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. ka`e Radovanovi}. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. Govorim o u`em gradskom podru~ju. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. vodovod. tunelu Kalovita brda. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. na inicijativu OHR-a. najmanje va`no. zdravstvo. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. Nemaju nikakve zarade na tome. Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. Kada se govori o distriktu. o~ito. rade ga Italijani. Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . . SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. Grad Isto~no Sarajevo. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. Me|utim. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja. zaklju~uje Behmen. Recimo.Rogatica. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. Kiseljak i Kre{evo. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. Han Pijesak. ideja da Sarajevo postane distrikt. Za~udo. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada. godine. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. ali mi smo te stvari stavili po strani”. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. formiran za dva entiteta. tu je saobra}aj. to je politi~arima koji su na vlasti. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. {kolstvo. to su @eljeznice BiH. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. kao {to je poznato. 2003. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. veli Behmen. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. kao i one koje su geografski.2012. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. plin. Me|utim. meni je to neozbiljan prijedlog. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. Naravno. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. Ipak. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. u politi~kom smislu.8. “Projekat }e brzo biti gotov. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. ka`e D`evlan. Sokolac.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. Me|utim. onda morate promjeniti ustav koji je. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima.000 Srba. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu.

izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak.1941.)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA. na više od 800 stranica. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. .2012. . (U ratu i revoluciji 1941.8. . Beograda i Zagreba.FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. Iz njegovog opsežnog. U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo.1945. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh.

MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE. Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.8. KUPITE CVIJEĆE 2. I SLOBODNA BOSNA 37 .2012.

Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. advokata iz Biha}a. Alija [uljak. tako|er bio ~lan JMO-a. a 16. aprila 1941. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. Osman je do 1935. aprila 1941. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. dok je svijeta i vijeka’”. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. mene su sramno ostavili na Ilid`i. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. pitah ga ja.2012. katolike i muslimane. pozvao na ustanak “Hrvate. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. katolike i muslimane”. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. u Zagreb dolazi dva dana poslije. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. ‘Ne’. pred Slavkom Kvaternikom. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. . kazao je Kvaternik u proglasu. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. vojnike. re~e on. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. ka velikog Oca Domovine. Student Halid Čau{evi}. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. mir i ravnopravnost”. aprila ’41. Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. da se SLOBODNA BOSNA I 2. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod.8. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. odgovori on jetko. tada ve} biv{i urednik Samouprave. Zgranuh se kad ga videh. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. ‘[ta to zna~i?’. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. koji su jo{ krajem marta 1941. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”.. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27.

Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. nije da pljeskaju. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. na~i~kani na keju. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. na 24. O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. nego se hori i preko Miljacke. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. Milovan Žanić. 2. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. Gradonačelnik Muhamed Zlatar.2012. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. Dušan Jeftanović. Dušan Jeftanović. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. (Nastavlja se) 39 . Uzeir Hadžihasanović.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. Ante Pavelić. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. aprila 1941. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e. april. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. Asim Mutevelić Hadžić. . Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. Hakija Hadžić. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. aprila 1941. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. E to je bilo za pri~u. na Stojadinovi}evoj listi. marta 1941. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. Zajedno s Nemcima.8. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. a muslimani. Uzeir Hadžihasanović. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938.

od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte.2012. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2. kao što je aerodrom u Ciudad Realu.3 posto. Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a. koji je otvoren 2008.. .8.

ili bez programa i novca. a za duboku krizu gra|ani krive banke. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu.2012. osmisliti kulturni centar. ipak. pla}ena novcem okruga. U vrijeme ekonomskog buma. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. Predvi|anja stru~njaka. futuristi~ki kompleks bijelih.. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. ju`no od Madrida. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. ve} samo letjelice Nastavak na 46. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. I SLOBODNA BOSNA 41 . ~ak 300 hiljada eura. iako to vlast u Madridu odbacuje.4 miliona turista. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. Irska i Portugal. U ovoj. i dobili su naziv bijeli slonovi. ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. re`u davanja. ali nema aviona. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka.7 2. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. uglavnom. Nakon otvaranja.8.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. Ohrabreni tim primjerom. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi. ali ona nikada nije otvorena. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra. u sklopu mjera {tednje. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima.

zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto. Nade`da Tolonikova. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom.2012. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport. ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana.8. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. Posljednji put. . Basescu. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma. do 28. Izra`eno u procentima i iznosima. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. i od tada je stalno osporavan. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH.279 miliona eura). glasala je 6.6. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim.2012. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina. Basescu je bio suspendovan i 2007.EVROPA. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. godine. Tako|er. on ostaje na vlasti do 2014. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua. jula za opoziv Basescua.881 milion eura. pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295.

Me|utim. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. Osim toga. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75.255 osoba zatra`ilo je azil.. u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH.772 miliona eura. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. Za razliku od Rumunije. nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije. godine. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. U svom izvje{taju. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. (D. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). objavljenom nedavno. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura.8. ali od po~etka 2010. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu.litičkih uvjeta. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. jula 2011. gdje dominiraju politi~ki razlozi. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. jula ove godine 1.2012. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. godine Unija vi{e nije aktivirala 2. Savi}) 43 . Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji. Ukoliko se posmatra period od 5. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Podsjetimo. a do 25. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku.327 miliona eura. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. do sada. koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije.

na iznos od 72. godine. godini. i drugi. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner.prvi koji je raspisan jo{ 2008. a kasnije Alpiq.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. i da nema nikakvu pravnu snagu. godine. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima. U drugom dijelu 2011. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010.“IFC IFM“.2012. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli. godine. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“.1 milion KM. kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto.8. Tre}i dominantni telekom operater. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. . tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. ni protekle kao ni ranijih godina. no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. na iznos od 53. dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. HT Eronet. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. 50:50 posto.7 miliona KM. SLOBODNA BOSNA I 2. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti. Drugim rije~ima. za 1 posto. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. raspisan dvije godine kasnije.

dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane. odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.9 VI 2011 VI 2012 94. Danskoj.2 posto U prvom polugodi{tu 2012. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine.9 % u FBiH.2012.8 45 .plina i struje . godine. PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6.8. 2.. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011.660 u maju 2011.840 dolara u maju 2012.5 VI 2011 VI 2012 94.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91. odnosno 8. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice . Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara.sirovine iz koje nastaje aluminij .sa 2. godine. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje. godine na 1. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine..2 %. U oba entiteta. koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. Engleskoj. Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata .000 tona. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto. Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu . godine. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala . Primjera radi. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102. Holandiji.5% u Republici Srpskoj. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju. poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar. a u RS-u za 5. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom.na svega 305 dolara za tonu. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji. U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima.

ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . . {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . Prije kolapsa. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima.. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. Me|utim. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. Ipak. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura. Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. Devedesetih godina. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji.ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. Ipak. smatra on. stranice tipa jastreb i soko. ne znamo kako. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza.“ Juan Jose Toribio.8.). a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce. aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. “ Malo je moglo da se uradi. ali odjednom smo bili bogati“. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. kazao nam je. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje. op. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. sa privatnim profitom. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. dodao je. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije.poluautonomnim regijama ju. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . ka`e Santiago Moreno.poluautonomnim regijama. SLOBODNA BOSNA I 2. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao.pr. ka`e Carlos Otto. godine. pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva.doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. ju`no od Madrida. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. Banke. stoji u izvje{taju. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. gdje svako zna svakoga . ka`e David Cabo. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. Dakle. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. ka`e Miguel Angel Bastenier. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. koja je napravljena za novi Airbus 380. Otvoren je 2008.2 km.000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. U nastavku. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. lokalni novinar istra`iva~. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu. “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama . Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE. najve}i putni~ki avion na svijetu. ali je zatvoren u aprilu 2012. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv.2012. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“.

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

“Bit }e te{ko. protivnici su nam vrhunske ekipe. a to je igranje dobrog rukometa. a dva puta i Kup pobjednika kupova. 2. {to od okru`enja.. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje.8. “Ma nema pritiska. no ne boji se pritiska. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo.2012. po ko zna koji put. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. ali i ja te`im tome. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. a [panci su ovdje opu{teni. [to sami prema sebi. Adrien di Panda (Saint Raphael).“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka. “Grupa u kojoj igramo je jaka. tako da je vjerovatno i zbog toga“. Zna~i. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena.“ 51 . trebamo “Problem je u samopouzdanju.“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. ka`e Faruk. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. “Po meni je problem u samopouzdanju. Mislim. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. Dalibor Čutura (Lissabon). Antonio Garcia (Paris). povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. Znate kako to kod nas ide.” Ademar su napustila oba golmana. Venio Losert i Vincente Alamo. “A nisam ja upla{en. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. godine. Ferrer je odli~an igra~. i 2007.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. Igra~i su oti{li u velike klubove.. Jaime Gonzalez. nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje. Prije njih dvojice. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. ka`e Faruk. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. te Alvaro Ferrer. koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. Čehovskih medveda. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. zapela u doigravanju.

mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu. 4. od logora. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. dio na`alost ubijen. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. jednostavno. Dio zato~enika je oslobo|en. augusta. . zbjegova. knjiga “Rat je mrtav.8. Keraterm i Trnopolje. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . Prije dvadeset godina. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav.u Prijedoru. otprilike u isto vrijeme. do{li su do tih logora.2012. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. ve}inom u logor Manja~a. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje.

Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. u prijedorskom pozori{tu. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. u Bosni. Iste no}i. spojeni su istim razo~arenjem. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. pi{e Vulliamy. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme.2012. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor.8. borbe protiv zaborava. zaprijetiv{i da }e. Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata.. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. ka`e jedan od sagovornika.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. da se pridru`e ovoj povorci. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. Njema~koj. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. vjersku i drugu pripadnost. ali prati ono {to se de{avalo u 2. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. depresija. od izbjegli{tva. “Oni tra`e malo. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. I ma gdje da su. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. borbe za sje}anje. svjetskog kralja `eljeza. kao ni oni koji su ih podr`avali. Postoji toliko dokaza. Engleskoj. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani. tra`i Bosnu. a kojih ima u cijelom regionu. jednostavno. u svemu {to radi. augusta. 6. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori.u Americi. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. odnosno da je po~injen genocid. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. Esada Sadikovi}a.. Bitno je da ova. zaslu`uju barem jedno. borbe za priznavanje statusa. nego cijele dr`ave i {ire. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta . u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija. napisanih knjiga. koja je zakazana za 4. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . Organizator poziva sve koji su u Prijedoru. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa. Povijest. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. kada je on prvi put pisao o ovim logorima. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. Istovremeno. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. ukoliko to budu uradili. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima. godine. i ovakve knjige. sudskih presuda. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. skandinavskim zemljama. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. Ti ljudi koje je Ed obi{ao. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. ~ija je posljednja faza negiranje. Promocija knjige Eda Vulliamyja. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima... niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. nego i danas. ti ljudi. Pored promocije knjige. ali ni to sve nije dovoljno. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta. august. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. naovamo. ne koriste termin “genocid”. Knjiga je izuzetno anga`ovana. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. zabraniti okupljanje. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. bez obzira na njihovu etni~ku.. biv{i logora{. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”.. i danas nose bosansku tugu.

a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica. fotografa MLADENA PIKULIĆA. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji. uvijek bio malo fleksibilniji. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“.2012. razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. dok je u Bosni alkohol. .MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh..8. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji..

“Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. Pro~itao je Kur’an. za razliku od na{eg dru{tva. Negdje u doba punoljetstva. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put . na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. ka`e Pikuli}.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva.. Otkako zna za sebe.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji. Abdul i njegova porodica `ive na spratu. sa Ba{~ar{ije. sa kojom danas ima troje djece.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi . A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. I SLOBODNA BOSNA . Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1.u njihovim domovima. bez nekog stida ili negiranja“. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. vjerskim objektima. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. godini odlu~io je prihvatiti islam. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. parkovima. gdje se vjera tako|er prakticirala. koji je (i dalje) katolik. gdje ima i svoju foto-agenciju.2012. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva.. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2. na misu. i u 19. obja{njava na{ sagovo rnik. Me|utim.8. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama. Otac `ivi u prizemlju ku}e.

postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka. fa{ista. podr`ava odre|eni broj radikala. holandsko dru{tvo je.. veoma pozitivno i tolerantno. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca.MLADEN PIKULI] ljude. nagla{ava Pikuli}. . ali generalno.2012. nacionalista. na`alost. Ali.8. bar po mom mi{ljenju. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu. Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2. dr`ava kao sistem nije protiv islama. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi.. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana.“. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku ... koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi.poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa. ~im progovori. to je na internetu.. Dakle. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg..

” 57 2. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. I SLOBODNA BOSNA ... Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. godi{njake. pogotovo ako radite za dnevne novine. u su{tini. ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet.. publikacije.ipak. Naravno. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu.8. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode. to je jednostavno nespojivo. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. 13 godina. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima.. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje.. ~itali Kur’an. uop{te ne bave religijom kao takvom. bilo je i druga~ijih reakcija. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva.. Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite. holandski muslimani. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. monografije. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. pre{ao je na islam prije 40 godina. a ne religijsku grupu . LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju. Nudili su mi da idem u Irak. Isto je sa na~inom obla~enja. A novinarstvo. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini. ali to je druga~iji na~in rada. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . a nakon rata preselio se u Rotterdam. tempo je sporiji.oni pu{e. I dalje radim za magazine. pri~a Pikuli}. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi. naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. Eliza B. Rafiq. ^esto posje}uje rodni grad . I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. slobodniji“. “U Holandiji je . Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima. evociraju se te neke uspomene. kako ka`e. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. ali sam odbio.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“.. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa.. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. piju alkohol. Ali. o ratu. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama. A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. u Sarajevu to nisam `elio raditi. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine. koji su redovno i{li u d`amiju.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. Ka`e da posla ima. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. napravio je izlo`bu rock fotografije. na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. i posla uvijek ima. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH.“ religiji.2012. ne dozvoljava takav luksuz. ne idu redovno u d`amiju. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane. Sa druge strane.

biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR. nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. organizatori. u Ulaz u Titovu pe}inu. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. organizovanu posjetu Titovoj pećini. najavljuju rock koncerte.MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012.2012. i 4. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada. . 3.8. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine. augusta.

zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. U sklopu muzi~kog programa. I za Drvar. S lavica Kurid`a. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. provodi razli~ite vrste projekata. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. Tr`nica Banja Luka. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. B ogdan Runi}. Regionalnom razvojnom servisu. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. 31. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. nakon 667 dana. ali i iz Kotor Varo{i”.. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. U samom procesu nastajanja organizacije. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. augusta i otvaranje Festivala. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju. Nevenka Jovi~i}. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. pro~itali smo u jednoj najavi.2012. nastupe paraglajdera”.. dok je medijski sponzor Radio Balkan.” E. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. Ipak. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. Etno selo Čardaklije. koji }e se odr`ati 3. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. S avan Pe}anac. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels .Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. Naime. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. sasvim je dovoljno. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. M ilena Kecman. Zorana Luka~. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. U po~etku svog djelovanja. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. A u RRS-u rade. najavljuje Dragan Maksi}. te dva benda iz Hrvatske . op{tine Drvar. izvr{na vlast Kantona br. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. veli Maksi}. red ih je sve spomenuti. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. te Grasshopers. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. augusta. 59 . a za petak. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. ali i za ovu dr`avu. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. 3. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. Kojem administrativno pripada i grad Drvar. i 4. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. namijenjene prvenstveno povratnicima. augusta. koji je ujedno Festivalu dao i ime.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. dakle.. Ana Sablji}. RRS otvara kancelariju u Drvaru. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. postao dio Dem Net Mre`e. formirana je. pe}ine. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. Boris Deli}. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. ko su im sponzori. Malo rocka. STANDARDI U RADU No. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}.. “ Posjetioci Festivala }e. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar.. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. za ~etrnaest godina rada. Prijedor i Drini}. ICEI i Microfin. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. pored koncerata rock bendova. RRS je u septembru 1999. izgrade i oja~aju kapaciteti. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. jula.8. Dvotre}inskom ve}inom. Od tada. Njihova misija je da obezbje|uju uslove. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi.

V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i.8. sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. fino djelo.2012.a.

o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. vole se a da to i ne znaju. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. Sa stanovi{ta re`ije. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. politike i zdravstva. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. oprost i smiraj za obojicu junaka. što su oboreni rekordi gledanosti. potcjenjivanje i zanemarivanje. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. i onaj stariji i onaj mla|i.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni . nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. niskobud`etni filmovi. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu. iako nije “pod kapom” HAVC-a. u tehničkom smislu sve bolji. {akom u glavu i stomak gledalaca. Me|utim. Nemilosrdno radikalan. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film.” I to zaista jeste tako. okrivljavanja i kajanja.od borbi pasa. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno.8. koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. onda je zaista potrebno i}i do kraja. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. jer su gledaoci padali u nesvijest.propali glumac (Milivoj Beader). nalazi skrivenu ljubav. Autor filma. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. a ona je nagrada koja ide producentu filma.“59. jer rije~ je o malom. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije. koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. ve} sredovje~ni sin . U dugom kadru. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. i to mu je bilo dovoljno. o sprezi kriminala. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. Na 2. O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. SLAVEN KNEZOVIĆ. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. S druge strane. a po glumačkoj snazi sve moćniji. preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu.2012. “`ica” pare i nezahvalan je. ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. Dva dalmatinska “luzera”. Usamljeni su i jedan i drugi. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. finom djelu. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). Beskompromisno. nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). me|usobnog optu`ivanja. I SLOBODNA BOSNA . DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. Izvrstan film. Ali. ispostavilo se.

sa lako}om osvaja publiku. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom. ma~kom. predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes.. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan.bikom. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an.SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. igra bravurozni Rene Bitorajac. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze). Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. zlatnom ribicom. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. Ovogodi{nja. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma.Vorkapi}eva. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. sinom glavnog organizatora borbi bikova. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. u tehni~kom smislu sve bolji.. Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. ali i dva Stipe sina. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. SLOBODNA BOSNA I 2. U njemu. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj.. Osvojene su tri Zlatne arene. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. . koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan). jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. koja je iskusni dokumentarista. psi}em. Sonja i bik. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). Osobni rekord na 59. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama . negdje na granici hercegova~kog kr{a.8. me|u kojima i ona za najbolji scenario.. ~ak i jednom zmijom. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama. jer autor nije umio da se zaustavi. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put. ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}.korumpiranog doktora.2012. Pule. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. Glavnu ulogu .

2012.svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2. početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije.8. koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA. zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani .DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 . prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije.

godine. rat je na po~etku. Titu. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. Rankovi}a. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. zadovolji}e sve gledaoce. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. MIODRAG ZUPANC. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori. A tre}i je Ravna gora. Kralja Petra II. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. Drugi je Aleksandar. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. da ravnogorce pretvaramo u an|ele. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. Krcuna. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. Stradali smo kao narod.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. nasuprot tome. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika.. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. Olga Odanovi}. Boda Ninkovi}.2012. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. Nenad Jezdi}. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. dragog i cenjenog ~oveka” . . kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. To je ~injenica. Radko Poli~. Bez ideolo{kih predrasuda. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. Milana Nedi}a. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. Mirko Babi}. Slobodana Jovanovi}a.odnosno. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. Nismo izvukli pouke te velike tragedije”.mnogi ga. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. Boru MirkoD vi}a. Josipa Broza Tita. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu.8. nagla{ava Baji}. Jer. prema najavama. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. Ipak. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. pod nazivom Ravna gora. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. koji je inicirao ~itav projekat. i ima preko sedamdeset epizoda. ali i o protagonistima velike tragedije. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. ljudi su u neprilici. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. Nedi}u i ostalima. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. pukovniku Mihailovi}u. Dakle. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. Ljiljana Stjepanovi}. a prvi ciklus. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put.. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. Moramo da otvorimo o~i. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. Dakle. Mislim da u svemu tome ima istine. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. Rale Milenkovi}. prvi put }e biti prikazana istina. Kostu Pe}anca. te Lazar Ristovski. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. Milorad Mandi}. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. scenariste Radoslava Pavlovi}a. odlikovan.

mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala. najzanimljiviji deo ovog posla. imao je vrlo {iroko obrazovanje. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja..sa Tadi}em. svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. kao i politi~arima vlasti i opozicije .8. o~ekivano.2012. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e . “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. vi imate va{eg \in|i}a. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. Glogovac je. mi je moramo legitimizirati. {to je meni.. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a. gotovo setan ~ovek. drag i cenjen ~ovek. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. da je bio blag. ve} naprotiv. Sve govori da je bio zanimljiv. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. Da~i}em.“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. a Srbija. Nikoli}em. vi imate va{eg Tita. Mi imamo na{eg Dra`u. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran .“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. I SLOBODNA BOSNA . pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. na primer. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. 65 2.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine. intelektualcima. Sa druge strane.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. kao glumcu. kao i visoki zvani~nici SANU-a. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. kao i kasnije zrele godine. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih. poslije serije Ravna gora. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“. Dakle. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana. na ~emu sam im zahvalan.

ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012. E L V I S P R E S L E Y .

da bi 26. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera. Agenciji Atlas. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. i 1974. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . Freddie Mercury pla{t i krunu. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. potom. zbog 2. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati.karateu. kojeg je palio zlatnim klju~em itd. koje Elvis nikada nije skrivao. Na`alost. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. na svjetskom nivou. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. mnogi su ga prihvatili i voljeli. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet. Izlo`bom }e.IZLO@BA “NOW IT STARTS . pak. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja. bijelo odijelo. godine. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. {to je njegov posljednji objavljeni album. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. izuzetno je dragocjena stvar. Za sve one koji imaju vi{ka novca. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. koja je usre}ila mnoge. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar.2012. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater.155 obo`avatelja. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. pa i u biv{oj Jugoslaviji. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. iz Memphisa. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja.8. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. pa tako i nas. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley. Naravno. Kimono. koja je producirana u Ju`noj Africi. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore).ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. U prvoj polovici sedamdesetih. na drugom katu Izlo`be.Elvis’ alive!. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. naprimjer. jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. promovisan 24. Tako. lipnja 1977. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. te na sjajan na~in. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere.

“onda je sigurno Elvis bio tamo”. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. Dakle. koji je premijerno prikazan 17. a munja simbolizira brzinu. ogranka Sun Recordsa. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). kupio ku}u za 100. danas poznatije ime.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. Tako je sve po~elo. Elvis je imao poseban grb. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. o`ujka 1974. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara. Hit Love Me Tender. travnja navr{ila 41. pozvao u studio Sun Recordsa. SLOBODNA BOSNA I 2. u kolovozu i rujnu 1973.. koji je 11. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. godinu. Naime. a u decembru 1970. kolovoza.2012. godine. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. koja }e biti otvorena do 1... koje je 25. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. U kolovozu 1970. lipnja 1964. godine. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu. o`ujka 1960. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. do 20. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. nastao je 1956. i objavljen je i kao singl. Elvis je ovo odijelo nosio 10. ~asno otpu{ten iz vojske. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. u vi{e navrata. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. u njegovom Memphisu. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. dosegav{i ~in narednika. koji ga je u o`ujku 1954. U otpusnici od 3. Zara|ivao je 40 dolara tjedno. sije~nja 1954. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. Jednu od tih zna~aka. o`ujka 1960. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film..” Sva sre}a. Divio se policijskim snagama. Naime. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. srpnja 1954. pak.000 dolara. ali i. studenog 1955. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje.8. U lipnju 1953. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. nikada nije nikoga pogodio. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om. nego prvenstveno ispu{ni ventil. studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. U prosincu 1970. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353. gdje je Elvis u o`ujku 1967. na probnom snimanju. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. harlekinsko odijelo dobilo je novo. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. Dok je bijelo. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. memfi{ko odijelo. a film je re`irao George Sidney. Zatim je 4. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. septembra ove godine. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. do 26. Phillipsa. Nadalje. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. . jo{ uvijek. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. pomalo se zagubilo u tminama povijesti.

.

Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. Apocalyptic Love. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. po glazbenom izri~aju. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. o kojem smo i pisali. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. Saul Hudson. godine. posvetio se solo karijeri. Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records.O. (M. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor. Nakon toga. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Kano: Mayhem 4. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. ne preza od pljuvanja po Slashu. Yppah: Film Burn (ft. ima i nekoliko laganica. Whomadewho: Running man 2. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu. Metric: Youth without youth 6. Axel Rose. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. Clement Marfo & Frontline ft. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. 70 . nakon 1996. Goldie ft. On je izvrsno odradio svoj dio posla.. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. Hard&Fast. Saul Hudson ili jednostavno Slash. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju. Natalie Duncan: Freedom 7. Shots Fired. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. Fol je u kvaliteti. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. a sada je kona~no do{lo vrijeme da. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album.2012. naravno. nevjerojatno ali istinito. Doista. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. Razlog je jednostavan. nakon razlaza sa Gunsima 1996. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. Joe Walsh: Analog Man 10. Alt-J: Fitzpleasure 3. svira gitaru. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. Op}i dojam je odli~an. biv{i pjeva~ Gunsa. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe..Anomie Belle) 9.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a.8. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. riffova na pretek. Scissor Sisters neobi~ni su. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. ali niti one nisu za baciti. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu.D.. Na novom Slashovom materijalu.

. on je i slikar. One Night bio je nominiran za Oscara. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. Osim {to je re`iser. Walt Disney Pictures. ali samo dok njega nije bilo. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. The Weinstein Company. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. Ana poku{ava prona}i duha. scenarist i glumac. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. Blitz film i video) 2. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. Canal+ Espana.. za vrijeme na{e olimpijske. Ni~ega se ne sje}a. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. Ars Septima. Continental film) 3. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. Boy je. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. Umjetnik (Michael Hazanavicius. Direktor fotografije je Adam Clark. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. na`alost. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. dok 2. godine. Njegova baka odlazi na putovanje. komi~ar. Taika Waititi. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona. Svog oca zami{ljao je kao heroja.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. Canal+. Blitz film i video) 4. novozelandske kinematografije. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. Sada je. VIDEOTEKAMA 1. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. A re`iser i scenarista je Taika Waititi. Te Aho Aho Eketone-Whitu. pak. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. Veoma zanimljiv film. Policija ni{ta ne uspijeva. za svoj kratki film Two Cars. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. vrijeme za surovu istinu. Discovery film i video) 71 . Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. Poznat je svugdje u svijetu. godine. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. godine. (D. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Boyev otac. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. 2010. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. Tiranosaur (Paddy Considine) 3. 1984. godine. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1.). Muppeti (James Bobin. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. to jest blagovremeno. Pa. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. godine. 1940. kada je i nastao. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. Ne zna tko je. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation.8. pa tako i u na{oj zemlji. godine. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. koje }e trajati sedam dana. Ro|en je 1973. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. Discovery film) 5.2012. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. Lea i Darija (Branko Ivanda. Jo{ 2003. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. iz 2007. Na{a majka (Denis Villeneuve.

Kada su po~eli nemiri. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. @ivot je komotan. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. jesu li `ivi. Ima bogatih ljudi.putne endure. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata.“ U jesen 2008. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. 1. a porodicu je pro{irio modelom F Sport.0 TDI sa 147KS. postoji bitna razlika. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji. odnosno. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. drugom po veli~ini sirijskom gradu. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460. S ekonomskog stajali{ta. (N. no zadr`ao se tamo tri godine. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. Prije nego {to su po~eli nemiri. represivnijim aparatom vojske i policije. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. u predgra|ima. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena. Činilo se ispo~etka kako }e. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama.2012. sve ostalo je u rukama privatnika. “Sirija je multietni~ka zemlja. nakon Damaska. U Siriji ipak.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. {to zna~i da su tu 1. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. “Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. Kako mi ka`u. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. Ve} nedostaje hrane”. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. sli~an na{em. ulaze u 13.4 TFSI sa 121 KS. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. Tamo je svaki posao privatan. “Tri godine sam bio tamo. Bajramovi} kratko ostati u Siriji.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. sa porodicom je napustio Siriju. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga.” Prije no {to }e po~eti sukobi. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. sa jednim tvr|im. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. dan. Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani.8. gradu u Siriji. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre. u odnosu na druge arapske zemlje. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. 72 . ka`e Bajramovi}. Nije im nimalo ugodno. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. ka`e nam Bajramovi}. i 2007. borbe su sada van grada. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback. “Situacija je te{ka. ima i korupcije. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200.

Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. sapune. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. posebno pse. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. hodnika i podzemnih dijelova objekta.. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. avgusta od 10 sati. 2. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. imaju i zdraviju djecu. slike.2012. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. Zauzvrat. prvobitno planiran za kraj 2011. godine. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa.. Svake godine. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru. ukrase za torte. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. Dr`ava. curenju nosa i infekcijama uha. me|utim. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. Naime. 3. na Veliki petak. (M. radovi na za{titi pro~elja. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. a prema procjenama. drvetu. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. saop{tile su gradske vlasti Rima. Ina~e. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. suo~en s praznom gradskom blagajnom. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. izme|u ostalog. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. 73 . godine. re~eno je na manifestaciji. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28. jula. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. godine. vlasnik modne kompanije Tod’s. ali i Crkva. Planirani su. svilene {alove. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom. do 79. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca. Prihva}ena je ponuda Della Valle. majice. i 1231. `ici. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti.8. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. godine.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. vintage modu. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847.

Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. {to je mnogo manje od 50. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu. godine. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. koje su i globalni centar za promjenu pola. Irana. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. Ju`ne Afrike.2012. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. Vijest se brzo pro{irila i dr. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. (Priredio N.000 dolara. Zahvat traje {est sati. koji je ro|en kao djevoj~ica.000 dolara. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure. koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. navodi list. a u kojoj je tokom 2009. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. a ona je jedna od njih. u SAD-u. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. nedostatak obu~enih hirurga. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. Singapura i Australije. Da bi operacija na kraju bila i odobrena. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija.8. kako list ocjenjuje. pa ~ak i iz SAD-a. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. a broj zainteresovanih je sve ve}i. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. izvedeno 143 zahvata. 74 . a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. ali je kasnije promijenio pol. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku. koja je izvela 1. funkcionalni problemi ili infekcija. pi{e New York Times . Rusije. sa kandidatima iz Francuske. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. NYT navodi primjer Britanije. koji se bavi predrasudama o toj temi. Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije.

me). Na brodu. Cvetka Bevc i Andrej Detela. (Priredila: M. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. bez {anse da daju nova tuma~enja. od teorije do prakse. ili namjenski pravljena za ovu akciju. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. @ivot je obesmislio smrt“. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. Smatraju}i Chea jezikom otpora. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. za film Ljudo`der vegetarijanac. avgusta.170 metara. septembra na Lov}enu. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. kulturne politike. avgusta. politizacije i komunikacije.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. menad`ment. jer u vremenima u kojima `ivimo. turizam ka savremenom muzeju.2012.umjesto standardne podjele uloga. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . te socijalnoteatarski eksperiment . Vida Mokrin Pauer.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici. KRK . Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8. i 9. Radevi}) Knjiga Muzeji. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2. koji je isplovio 30. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti. umjetnici. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je. na nadmorskoj visini od 1. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. politi~ari…). Organizovan je po vojnim pravilima. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju. Prema navodima organizatora. 75 . ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. knji`evnici. Barbara Korun. Pula Film Festivala. na visoravni Konjsko. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. Tatjana Pregl Kobe. Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. navode organizatori. performanse. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. name}e se jednostavno pitanje . a ne simbolom otpora. filozofi. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku.8. pregled stanja muzeja u Srbiji. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. slu`e}i se tim jezikom. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. jula iz Krka. mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. teoreti~ari. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. ambijentalni teatar . uz pomo} pripremljenih mapa. izlo`be i muzi~ko-scenske forme). Ostali u~esnici }e. menad`menta i turizma. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja. Kako isti~u organizatori projekta.

Turnir }e trajati od 10. Samo dva dana nakon po~etka 1. Sopot. kad postoje ljudi. Nastupaju: DJ Marina Mimoza. augusta. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. “Udruga mladih Par Selo je. Rambo Amadeus. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. Mark de Line iz Viteza. Darkwood Dub. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. hrvatskom ili srpskom jeziku. Makedonije i Bosne i Hercegovine. A i snijeg se otopio. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. prate}i program u kojem su izlo`be. TFF-a u Sarajevu po~inje 2. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. Goribor. posjetite Club Aleksa. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. augusta. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010.2012. uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. Pe{es iz [irokog Brijega. 31. dokumentarni. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala. . A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. muzi~ari.. projekcije. a po kategorijama: dugometra`ni. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. do 26. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. jula. izjavila je Aleksandra Savi}.net.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM. Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. Bolesna {tenad. kompletan taj trud ima smisao. Srbije. Zinedin Zidan. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. preko puta Hotela Bristol. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. do 25. Slovenije. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. oktobra. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. crnogorskom. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. Kupre{ka su vrata svima otvorena. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. TBF. U utorak. imaju dobru mu}kalicu. koji su.” U Gradskom parku u Kupresu 14. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala.U ^ETIRI OKA BH. augusta. kratkometra`ni igrani i animirani film. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. polaznika moje [kole fotografije. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog.8. zavr{en je glavni dio programa 6. Uglavnom.

osim izlo`be radova polaznika {kole. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. a ostatak ekipe avionom. li~no”. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. autorskog trojca: Vesko Kadi}. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog. Da.. tj.DADO DELIĆ. veli Čolakovi}-[ehi}. Ne}e. Ne u Javi. odlu~io sam da. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. 2. S obzirom da nisam imao puno novca. Pitajte Erola! 77 . da po~nete od same ideje.. recimo. valjda. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera.2012. da svima nama nudi novi koncept. o{i{ati se na}elavo. tako da smo svi odustali od puta. koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”.. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. ja. Prvo na nulu. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. ponudim i vlastiti koncept. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. Dakle. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. davnih osadesetih. osobno. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. godine. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. {panjolskog direktora fotografije.. ali smo ga i upitali. Putovanje sam zavr{io u Sahari. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. Uspomena je mnogo. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo.. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. Po`eljeli smo mu lijep provod. 8. odnosno u Po~itelju. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. I [ehi}. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana.. pa onda u “Javu” Kazao nam je. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo.. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. augusta u Čapljini.8. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. augusta ispred BBI Centra. ve} negdje. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. bila je to i evropska i afri~ka avantura.

Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. naro~ito ku}no. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. U zemlji ne postoje filmski studiji. glumaca. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. kad je akcija u pitanju. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. ^ak i poznatiji glumci. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. na putu “pokoravanja svijeta“. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. prema Mbau. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. 78 SLOBODNA BOSNA I 2.2012. nema previ{e prostora. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. Me|utim. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. Nigerijski filmovi. ~esto prisutno. rekao je Emeka Mba. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost. transporta i tehnike. ~ak i nenamjerno smije{nima. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. narodni pokret afri~kog filma“. korupcija i skandali. Unato~ tome. ~ak i ako je nasilje. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. Naprimjer. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. . Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. mo} i izdaja.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. i to u razdoblju od par sedmica. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. ^arobnja{tvo i urote. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. ponekad ~ak i dana. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. oko 250 milijuna dolara.8. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. kostima.

bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. 20. Stankovi}. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. ali bez golova. Vukas. A to {to smo 1952. I SLOBODNA BOSNA 79 . ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. centarhalf. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov. a i mi tako|e. Bobek i Zebec. Miti}.. Ve} dvije mitske. Iako su obje odigrane u Tampereu. Svima ostalima neka je slava i hvala. Stankovi}. “te{ko bolestan”. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. Igrali su se produ`eci. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. epske i lirske utakmice. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. pa 5:2..PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. jer dobili smo . Ognjanov. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Crnkovi}. oporavlja se. juli. jula 5:1.8. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. dok je lijevi half. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. Crnkovi}. Bo{kov. Vodili smo tog 20. u Helsinkiju. i to nakon Staljinove smrti. u osmini finala. golovima Miti}a. Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Glatko smo je dobili 3:1. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu.Sovjete! STRIP ARTIST 2. Bobeka i ^ajkovskog. JULI 1952. ^ajkovski. da bi nova utakmica bila zakazana za 22.2012. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. Horvat. Protivnici.

evo ba{ me sad boli zglob. 9. em na Stan 14. 20. Jeste li meteoropata? Uvijek. rajevu? 4. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. 18. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. am dite kad v 13.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. 5. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. 12. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. 17. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob. 19. Kako se osje}ate u Sa Futavo. 11. [ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe.8. \urovi}. 8. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. . 6. {ta biste bili? Tanja S. 15. 2.2012. 3. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. Da je danas smak svi jeta. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se. 16. Tange ili badi}? Badi}. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. Da niste to {to jeste. 10. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. ali da ima crvenu ru`u u ustima. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. 21. Da imate 15 minuta vlasti. 7.

.

.

bos@bih. Danijela Ozme 3. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er.net.. Sarajevo.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank. ime i prezime. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice.ba www.o.ba Vi znate za{to smo najbolji! . IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. Sarajevo. “Slobodna Bosna”.slobodna-bosna. Bosna i Hercegovina. ^ekalu{a ~ikma 6. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d.o.slobodna-bosna. SWIFT CODE: RZBABA2S. ta~nu adresu i kontakt telefon.o.o. Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful