HRVATSKA-BiH: KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

www.slobodna-bosna.ba

portal slobodne bosne

dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba

najveca tvornica

SADR@AJ
20 PAZI, MINE!
Za{to je propala strategija deminiranja
Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlu~ili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DU[ANA GAVRANA, ucjenama, reketiranju i sustavnom uni{tavanju firmi ~iji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja; dugogodi{nja korupcija u BHMAC-u nije, me|utim, samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta, nego je pla}ena i ljudskim `ivotima

www.slobodna-bosna.ba
Srbe iz Isto~nog Sarajeva je neprihvatljiva; 63 “RAVNA GORA“ NA VINKO RADOVANOVI], gradona~elnik MOKROJ GORI ovog grada, za na{ list govori zbog ~ega je Dra`ina tv-rehabilitacija gra|anima Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-poliNa Mokroj Gori ovih dana po~elo je ti~kog sjedi{ta u BiH snimanje serije “RAVNA GORA”, prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radiotelevizije Srbije; po~etak snimanja prvog ciklusa iz trilogije, koji tematizira doga|aje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo ~etni~kog vojvode DRAGOLJUBA DRA@E MIHAILOVI]A, zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije

52 TRA@E]I BOSNU
Borba za sje}anje
Nakon aprilske promocije u Sarajevu, knjiga “Rat je mrtav, `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit }e promovisana i tamo gdje je njeno pisanje po~elo prije ta~no dvije decenije - u Prijedoru; na{a saradnica donosi kratak prikaz ove knjige

24 ERONET PREVARA
Mi podrivamo sve
Svakodnevno se na desetine gra|ana obra}a udru`enjima potro{a~a {irom BiH tra`e}i za{titu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpi{u ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljaju}i“ im re}i neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog ~ega kasnije pla}aju visoke ra~une, prijeti im se tu`bama i na njih se vr{i stra{an pritisak. Slu~aj DRAGANA GATARI]A, kojem je uz58 la`ni potpis bez njegovog znanja otvoren korisni~ki ra~un u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi, pokazuje da mo`ete imati problem ~ak i ako ne potpi{ete ugovor

SLOBODNA BOSNA nezavisna informativna revija IZDAVA^ Pres-Sing d.o.o. Sarajevo Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI] Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI] Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI] Ure|uje redakcijski kolegij Novinari Suzana MIJATOVI], Danka SAVI], Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI], Maja RADEVI] Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

MUZIKA I EKOLOGIJA
Promocija demokratije u Drvaru
I ove }e godine, 3. i 4. augusta, biti odr`an Eko-rock festival DESANT NA DRVAR; organizatori, uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada, najavljuju rock koncerte, organizovanu posjetu Titovoj pe}ini, zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju, nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje

DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI] Lektor: Sedina LON^ARI] Sekretar redakcije: Edina MU[OVI] Marketing i prodaja: Amela [KALJI] e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I] Revija izlazi sedmi~no Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895 Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo Transakcijski ra~uni 1610000015710034 - Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213 MOJA BANKA d.d. SARAJEVO 137-042-60011444-55 List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

32 DISTRIKT SARAJEVO
Jel’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Inicijativa Bakira Izetbegovi}a da se deset predratnih sarajevskih op{tina objedine u distrikt, zbog bolje ekonomske saradnje, {esnaest godina nakon zavr{etka rata za
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju. PDV broj 200333040003 e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

3

MINI MARKET
SLIKU SVOJU LJUBIM

NEKOMPETENTNI KOMANDANT CIVILNE ZA[TITE FBiH

Denis Be}irovi} zahtijevao da se u slu`bene prostorije KO SDP Tuzla oka~e njegove dvije slike!
Iako podmlatku SDP-a ne manjka pretencioznih karijerista, ~ini se ipak da Denisu Be}irovi}u, aktualnom dopredsjedatelju Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, nema premca. Ambiciozni je Be}irovi} neobi~no ponosan na svoju politi~ku i nau~nu karijeru, i u tom smislu ne propu{ta objaviti niti jedan detalj (u slu`benoj je biografiji, primjerice, napisao s kojom je prosje~nom ocjenom zavr{io postdiplomski studij), {to je, ~ak i me|u njegovim strana~kim kolegama, ~esto izazivalo podsmijeh. Kako, naime, pri~aju tuzlanski SDP-ovci, u prostorijama Kantonalne organizacije te stranke ve} su godinama istaknute fotografije svih dosada{njih predsjednika. Budu}i da je Denis Be}irovi} du`nost predsjednika Kantonalne organizacije SDP-a u Tuzli obavljao u dva mandata (od 2003. do 2009.), tra`io je od kolega da se postave dvije njegove slike! Tuzlanski su SDP-ovci u prvi mah pomislili da je posrijedi {ala, skrivena kamera, no nakon {to su se uvjerili da
Denis Be}irovi}

Jerko Ivanković Lijanović kupuje “male Canadaire“

“MALI CANADAIR”
Komandant Civilne za{tite Jerko Ivankovi} Lijanovi} ne zna razliku izme|u Canadaira i AIR Tractora

[umski po`ari koji su prije desetak dana bjesnili oko Trebinja, Konjica, Srebrenice... pod kontrolu su stavljeni zahvaljuju}i nadljudskim naporima vatrogasaca koji ne bi bili u stanju obuzdati vatrenu stihuju da im u pomo} nije stigla ki{a. Stavljanje pod kontrolu i ga{enje {umskih po`ara u ljetnim mjesecima ponovo je akueliziralo problem ga{enja po`ara iz zraka. Tim povodom oglasio se i komandant sto`era Civilne za{tite FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}, koji je doslovno izjavio da }e Vlada FBiH razmotriti soluciju nabavke “malih Canadaiaira“. Zaprepa{teni neznanjem i nekompetentno{}u Lijanovi}a, reagovali su stru~njaci iz oblasti civilnog zrakoplovstva koji su Lijanovi}a upozorili da “mali Canadairi“ uop}e ne postoje. Postoji kanadski protivpo`arni amfibijski zrakoplov CANADAIR CL-215 i novija verzija CL-415, a pod “malim Canadairom“ komandant Lijanovi} vjerovatno je mislio na protivpo`arni avion Air Tractor, verziju AT- 802F Fire Boss. Naime, na temelju odluke Vlade FBiH o odobravanju izrade studije “Ga{enje po`ara otvorenih prostora kori{tenjem zra~nih snaga u FBiH″ raspisan je i proveden natje~aj za izradu ove studije. Nakon

provedenog postupka, ugovorom o javnoj nabavci po~etkom februara 2009. godine, izrada studije dodijeljena je Gra|evinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. Ugovorom je bio definiran okvir Studije koja je osigurala da sve pored pretpostavke, na kojima se temelji izbor letjelica, organizacija i upotreba zra~nih snaga, uva`avaju zemljopisni, geopoliti~ki i gospodarski polo`aj FBiH. Studija je na kraju definirala da, prema utvr|enim kriterijima i usporedbi tehni~kih karakteristika i tehnolo{kih mogu}nosti za odabir specijaliziranog zrakoplova-amfibije, zrakoplov Air Tractor, verzija AT- 802F Fire Boss, najvi{e odgovara uvjetima i potrebama FBiH za protupo`arnu za{titu i ga{enje po`ara. Prema svim pokazateljima koji su analizirani, za potrebe zra~nih snaga Federacije BiH dovoljna je jedna zra~na baza koja mo`e opslu`iti po`arom ugro`ene zone, a Zra~na luka Mostar predstavlja optimalno rje{enje, {to je zasnovano na ~injenicama da je ova zra~na luka smje{tena u zoni najvi{eg rizika za izbijanje po`ara otvorenih prostora, da ima veoma povoljan razmje{taj vodocrpili{ta i omogu}ava brzo i sigurno djelovanje kod provo|enja operacija ga{enja po`ara. (M. Fazli})
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

4

ba. (S. I SLOBODNA BOSNA 5 . tako|er.2012. Pretpostavlja se. [piri} se odskora ponovno zbli`io sa strana~kim {efom.M.MINI MARKET FOTO NEDJELJE je Be}irovi} smrtno ozbiljan. zastupnika te stranke u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH. Navodno je prevejani [piri} obnovio prijateljske veze i sa @eljkom Kopanjom. kako [piri}eva nagla popularnost u SNSD-u nije ostavila ravnodu{nim njegove strana~ke oponente Milorada @ivkovi}a i osobito Mladena Zirojevi}a. koji mu nikada nije oprostio {to ga je diskvalificirao iz utrke za ministra u Vije}u ministara BiH. Navodno je vijest o povratku dr`avnog ministra financija u SDS lansirao upravo Zirojevi}. kako bi me|u SNSD-ovcima izazvao nepovjerenje prema Nikoli [piri}u.) Nikola [piri} 2. po svoj je prilici lansirana iz SNSD-a?! Nakon {to je dugo vremena bio u lo{im odnosima s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. koju je objavio sarajevski portal Klix. iako je ranije bio jedini visokopozicionirani du`nosnik SNSD-a kojeg su novinari Nezavisnih novina i Glasa Srpske smjeli bez ustezanja kritizirati. preko svog prijatelja Darka Babalja. SJEDI SMIROM… Mladen Zirojevi} lansirao vijest da Nikola [piri} iz SNSD-a prelazi u SDS Vijest da bi ministar financija BiH Nikola [piri} uskoro mogao promijeniti strana~ki dres i vratiti se u SDS. ina~e najpoznatijem politi~kom konvertitu u BiH.) London Calling HAJ [PIRO. njegovu su direktivu ispunili! (S.M.8.

u ljeto 1999. relativizirat }e ovu strana~ku anamnezu uspostavljenu Predsjedniku: Tu|man je. u skladu sa pozitivnim me|unarodnim pravom.7 1999. “Gospodine Holbrooke. to~no i te~no doktor Franjo Tu|m ljiv tek ~etiri godine kasnije . valjda najbli`i Tu|manov suradnik iz sfere pravne struke. održanog tačno prije trinaest godina u Sarajevu. Akademik Ibler to poja{njava na sljede}i na~in: “Isti~u}i jo{ jednom stajali{te da pitanja vezana uz kori- Kada je. Tada{nji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Grani} poja{njava da su Tu|manovom potpisu na sporazum sa Izetbegovi}em o razgrani~enju na jugu prethodile stru~ne.8. tako|er iz razloga medicinske/prosudbene limitiranosti hrvatskog potpisnika Sporazuma da svoj potpis stavi “pri punoj svijesti i savjesti”. uop}e. ka`e doktor [eks. Tuđman je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv međunarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “oslobađanja” bosanskohercegovačkog naselja Martin Brod “Da li je taj ~ovjek. uop}e. pravne. saborske procedure…. te u pravo vrijeme (timing). “tada bio ve} te{ko bolestan” te “je doveden u te{ku zabludu” kada je krajem jula 1999. ~upaju}i kosu i lome}i prste. geopoliti~ke analize i preporuke vode}ih hrvatskih autoriteta za me|unarodno i pomorsko pravo da se taj sporazum potpi{e. budu}i da ga je hrvatski predsjednik parafirao u trenutku “terminalne bolesti” (zavr{na faza malignog oboljenja). Bio bi to politi~ki vrlo mudar potez na obostranu korist Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samo nekoliko mjeseci ranije.) gotovo rasisti~ki obja{njava da je sporazum Tu|man-Izetbegovi} “etni~ki(?!) posve neopravdan. Tu|man je. ~lan pregovara~kog tima u Daytonu. ameri~ki diplomata Richard Holbrooke u zavr{nici pregovora u Daytonu pred visokim ~lanom hrvatske delegacije. bjesnio je. Vladimir [eks.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KRITIKA BOLESNOG (NE)UMA Pi{e: SENAD AVDI] Tuđmanov potpis na sporazum sa Izetbegovićem o reguliranju međudržavne granice na moru. godine ne bi smio biti ratificiran a da prije toga ne budu SLOBODNA BOSNA I 2. koji je upriličen na marginama Pakta za stabilnost. ozdravljenja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko tra`i da se sporazum Izetbegovi}Tu|man oko neumsko-stonskog zale|a proglasi ni{tavnim. označio je definitivan početak relaksiranja. [ef hrvatske delegacije Franjo Tu|man netom prije toga privremeno je napustio ameri~ku vojnu bazu Ray Peterson i ~im je sletio na hrvatsko tlo imenovao generala Tihomir Bla{ki}a za glavnoga inspektora Hrvatske vojske. tako je urlao Holbrooke na vijest o Tu|manovom promaknu}u ha{kog optu`enika Bla{ki}a. skru{eno je odgovorio visoki hrvatski du`nosnik. godine. ne smeta i ne mo`e {koditi ako se tome doda da bi bilo dobro ukinuti taj koridor. normalan?!”. . treba se prisjetiti (i) tih dramatičnih događaja i okolnosti. D S vije godine nakon Tu|manove smrti hrvatski akademik i jedan od vode}ih autoriteta u oblasti me|unarodnog pomorskog prava Vladimir Ibler u knjizi “Me|unarodno pravo mora i Hrvatska” (2001. postao neura~unsporazum Tu|man-Izetbegovi} je “oboriv iz medicinskih razloga”. Tu`ila{tvo u Haagu samo je nekoliko dana ranije podiglo optu`nicu protiv Bla{ki}a zbog zlo~ina u Ahmi}ima. ustavne materije. normalan?”. ta~no. godine sa Alijom Izetbegovi}em potpisao Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine. prema izmijenjenoj verziji. s po{tivanjem prava toga dijela Hrvatske na samoodre|enje i s uvjetima postojanja dobrosusjedskih odnosa Ugovor o dr`avnoj granici izme|u Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan u Sarajevu 30. Komentator najtira`nijeg dnevnog lista u Hrvata je najeksplicitniji: 6 dor Neum-Klek nisu materija koju regulira Pravo mora. “Da li je je taj ~ovjek. Razumije se samo po sebi da bi to bilo mogu}e samo dvostranim sporazumom i uz to povoljnim okolnostima. Zbog svega toga….2012. dobro znate da nije…”. mo`da ~ak i {tetan za dobrosusjedske odnose izme|u Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine”. edamnaest godina kasnije.

bez obzira na kritike i osude koje su uslijedile iz opozicionih stranaka i dobrog dijela stru~ne javnosti. ali niti kao jedan od ~elnika Hrvatske demokratske zajednice o tome nije imao pojma. A T u|manov potpis na sporazum sa Izetbegovi}em o reguliranju me|udr`avne granice na moru. ali ima. politiziraju}i. pi{e Ibler. tako|er svjedo~i njegov ministar vanjskih poslova Mate Grani}. koji je uprili~en na marginama Pakta za stabilnost. godine i njihovo prisustvo sve do Va{ingtonskog sporazuma? Odgovor je stotinu puta dao Stipe Mesi} tvrde}i da on kao predsjednik Hrvatskoga sabora. (O tome. Hrvatski sabor nikada nije ratificirao ~ak ni Tu|manov potpis na Dejtonskom mirovnom sporazumu! (Nije. te sukladno laterarni ulazak desetina hiljada vojnika iz Hrvatske u prolje}eljeto 1992. odnosno izvr{ile agresiju? Naravno da ne zna~i. to u~inila ni Skup{tina Bosne i Hercegovine. [ta sada.8. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}. hajdemo se malo vratiti na saborsko ratificiranje nekih drugih sporazuma koje su potpisali hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik Predsjedni{tva BiH Alija Izetbegovi}. odr`anog ta~no prije trinaest godina u Sarajevu. dodu{e. Osloba|a li ta ~injenica Hrvatsku obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu? Malo morgen. Dalje.NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE KO JE KLEKNUO PRED KLEKOM Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi} ispravljene neprihvatljive i za Hrvatsku {tetne odrednice”. Je li se o Va{ingtonskom sporazumu ikada raspravljalo u najvi{em zakonodavnom organu Hrvatske. do ljeta 1999. Hrvatski sabor ikada ratificirao uni2. ovih dana. ozdravljenja odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Hrvatske. dok je bolesnu. Saboru.) godine upra`njavao dok je pucao od fizi~kog i mentalnog zdravlja?! Nema logike.2012. li. treba se prisjetiti (i) tih dramati~nih doga|aja i okolnosti. samo je Skup{tina Srbije ozakonila Milo{evi}ev potpis u Daytonu). da su postrojbe Hrvatske vojske predvo|ene generalom Antom Gotovinom u Bosni i Hercegovini ratovale ilegalno. hajdemo jo{ malo dublje u noviju hrvatsko-bosanskohercegova~ku pro{lost. kontinuiteta. ne odustaje od najave da }e Hrvatski sabor ratificirati sporazum Tu|man-Izetbegovi} jer njegova Vlada ne namjerava da “zbog dva-tri kamena kvari dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom”. godine o zajedni~koj vojnoj suradnji? Nije! Zna~i li to da je taj sporazum ni{tavan. 7 . Tu|man je bio spreman poslati hrvatsku vojsku da ratuje protiv me|unarodnih vojnih snaga (SFOR-a) sa ciljem “osloba|anja” man prestao biti ura~unljiv i postao medicinski otpisan? tome. dramatiziraju}i Sporazum Izetbegovi}Tu|man prema kojem “dva tri kamena” u okolini Neuma pripadaju Bosni i Hercegovini. I SLOBODNA BOSNA bosanskohercegova~kog naselja Martin Brod. Da li je Hrvatski sabor ratificirao splitski dogovor Tu|manIzetbegovi} potpisan u ljeto 1995. a ove su novine o tome pisale u vrijeme kada je taj rat u posljednji ~as izbjegnut). Samo nekoliko mjeseci ranije. ozna~io je definitivan po~etak relaksiranja. akademski i medijski {tovaoci koji ne dopu{taju njegovu saborsku ratiifikaciju? Da je njihov Najve}i sin zdravorazumsku politiku vodio tek kada je bio te{ko bolestan i medicinski otpisan. ~ini se. `ele dokazati njegovi politi~ki nasljednici. destruktivnu politiku (od 1991. Nikada! O sporazumu Milo{evi}-Tu|man iz Kara|or|eva da se i ne pri~a… Da li je.

pa i nastavio tokom prijepodneva djelovati u dru{tvu provjerenih “ljubitelja dobre kapljice”. va`an ~imbenik sino}njo-dana{nje “kafanske zlo~ina~ke organizacije”. lupali inventar. poslovne.. Ameri~ki pisac BRET EASTON ELLIS. li~no i cijela Federacija BiH uvijek biti uz ko{arka{e Argentine. poru~io je u zdravici sa ciljem podizanja nacionalnog morala i sportskog patriotizma ko{arka{ima Srbije predsjednik Republike Srpske MILORAD DODIK. namjeravao ostvariti tim ~inom pla~ljivog demokratiziranja sustavnoga kriminala. 30. ~ije su se posljedice ~ule u Sarajevu. 26. samo je Srbija dobila izrazito negativnu ocjenu. Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir sa porodicom i suradnicima”. hajdemo ovu neveselu pri~u malo rashladiti i okrenuti na {alu. jer je to na svjetskim festivalima trendi. {to bi rekao Bajaga “vesela pesma”: “U Zenicu kada po|em ja. Podsjeti me to na jednu ovda{nju bra~nu pri~u u kojoj je prevareni mu` rastavu od supruge. u ranim jutarnjim satima. Ali. “Ja ’od`e budale”. Tom vije{}u po~inju sve televizijske informativne emisije. koji se efekat. deset. JULI Osvanuo jutros. ni u tehnici. u osnovi fa{isti~koj “zabavi”. Mirzinog biv{eg suigra~a iz Caje Laborala. 29. patogene pozornice. jo{ mi je vi{e i na du`i rok svaki osmijeh zamrznulo njeno pismo. zapravo je “manje od nule” (naslov njegovog prvog romana kojim se svjetski proslavio) u pore|enju sa [krbinim “junacima i grobovima” sa postratne urbane sarajevske socijalne. “na okolnost preljuba”. niko osjetio od nas okupljenih. dirigirani hroni~ar pervertiranosti i dekadencije jupijevske. 27. samo mi jo{ ona danas fali… 8 medij nije objavio ni slovo. prisililo ih da malo vi{e zapnu u dana{njoj utakmici protiv Litvanije! PETAK. pametne utakmice koju je taj klub odigrao u Bugarskoj protiv Levskog. JULI “Trebate znati da }u ja li~no i Republika Srpska uvijek biti uz ko{arka{e Srbije”. Jasmile @bani}…) koji se programirano. petnaest… razlike za “Be{ikta{”. potpuno su fizi~ki. JULI Cijeli se bogovetni dana{nji dan srpski mediji u`asavaju nad nacionalisti~ko-vandalskim ~inom MILA KADIJE. objese imena desetine hiljada poduze}a. puno razumijevanje za zeta imaju. upali su u Atik d`amiju u Bijeljini na sabah-namaz. a supruga ga napada: “Kakav si ti {meker. a Turci su ve} vodili tri razlike. uhap{ena zbog ubistva/klanja fotografa MUSTAFE BUKVI]A najte`e je i najmu~nije “{tivo” koje sam posljednjih godina pro~itao a da je pisano iz “mirnodopskog rakursa”. O istoj se. zavezao u Ameri~kom psihu. Pade mi u tom sve~anom trenutku blesava ideja na pamet: da zovem Mirzu Teletovi}a. bave “traumama mladih u poslijeratnom Sarajevu”… Koliko me je svojedobno zasmijavao Danin djed Nikola [krba. kada tvrdi da on ne ure|uje “Dnevni avaz”: I slijepcu je jasno da tu novinu ne ure|uje ama ba{ niko! SLOBODNA BOSNA I 2. Ali to se nije desilo. pa i{ao u d`amiju hramaju}i. U izvje{taju State Departmanta. dodatnu snagu izvuklo iz Ginobilija. klanja. ni u ljudstvu. sudio i tu`io svemu {to je srpsko u njegovom objektu u Njegu{ima. Nocionija. SUBOTA. pojavila neka djevojka iz Amerike koja istra`uje nasilje nad `enama u BiH. ni tre}e ne mo`e se ba{ ~esto prona}i u bosanskom (ne samo sportskom) mentalitetu. da nije ramazan. u njegovom rodnom gradu. Aide S Begi}. koji se bavi vjerskim slobodama u zemljama biv{e Jugoslavije. narkomanskih orgija. a ne navija~ki pri`eljkivan.. neukih. ili kada ti neko upadne u tvoj posjed (d`amiju) pa ti isto to u~ini. prstohvati kokaina. ugostitelja sa Cetinja. [ta se time `eljelo poru~iti. trka~ki bili ravnopravni. Na kraju je bilo pet. Roditelji {okirani. portali se prolamaju od komentara koji se gnu{aju nad tim u`asavaju}im primjerom nacionalne netolerancije. ~uj “teksta” ?!) u “Avazu” o iftaru predsjednika Turske sa Bakirom Izetbegovi}em i Harisom Silajd`i}em. jezgrovitije govore o tome “gdje smo i {ta smo od svih bespotrebnih. komentiraju lokalni crnogorski besposli~ari. Ve~era{nja igra “Sarajeva” protiv bugarskog tima iz tri razloga je. Neodgovorno je i nerazumno raspravljati na temu {ta je gore i odvratnije: da li kad te neko istjera iz svog objekta (kafane) zato {to si drugi i druga~iji. politi~kom pro{lo{}u”. radi koja zahtijeva istovjetan medijski i politi~ki tretman. Sedam dana kasnije. drugo. {ovinizma. prijetili osvetom. unosno. da institucije nisu u stanju tu plja~ku sankcionirati. pa }u upotrijebiti prigodan termin “netoleranciji”. osim moralno-pedago{kog. podstaklo. igra~i “Sarajeva” bili su disciplinirani. intelektualne kriminalne. Eh. pobjedonosni tok. umjetnika. vlasnika etno-sela u Njegu{ima. Nijedan srspki SRIJEDA. psovali vjernicima “tursku majku”. ne mogu da vjerujem!” PONEDJELJAK. JULI Četiri rukom (na)pisane stranice {to mi ih je danas (“kao medijskoj veli~ini”) iz tuzlanskog zatvora poslala DANA [KRBA. SEDAM DANA & LJUDI ^ETVRTAK.2012. javnih. ~etvorica iz Srbije i jedan lokalac. objavljivanjem na internetu. JULI Ne razumijem odluku hrvatske Vlade da “na stub srama”. tre}e. Reagirale su vlasti iz Srbije. vlasniku “Avaza” i predsjedniku Saveza za bolju budu}nost. Pa krenu. odgovorni. samopouzdani i. koji je goste-namjernike. otvaraju se dnevne novine. on zamoto glavu”… UTORAK. iz vlastitog iskustva (istovremeno i `rtve i d`elata) svjedo~i [krba. rekao bih “svinjariji”. mr`nje. sporta{a. istovremeno samosa`aljevaju}e i optu`uju}e… Negdje na kraju no}i u kadru mi se. najprije saop}io njenim roditeljima. da je kapitulirala pred organiziranim kriminalom. Delfina. . Istoga dana kada je crnogorski ekstremista Kadija. barem meni. uzvratna utakmica na “Ko{evu” jo{ nije ni po~ela. obijesne mlade`i koju je zaokru`io. Prigionija. a Crna Gora se tretira kao dr`ava u kojoj su vjerske slobode i tolerancija na prihvatljivoj razini. JULI Nisam prije sedam dana htio baksuzirati pa ~estitati poznanicima iz FK Sarajevo nakon odli~ne. eufori~an. inspiriralo. uz kori{tenje {tapa. to je naslov teksta (~uj. Treba vjerovati FAHRUDINU RADONČI]U. Scole. koji su nepla}anjem poreza o{tetili prora~un susjedne zemlje za desetine milijardi eura. provjerava stanje na terenu. 1. ni drugo. “naslov”. Niko ~uo. ~ija je porodica u Sarajevo pobjegla pred bolj{evi~kom sabljom. “umjesto da zamota nogu. zakonski i moralno.SVAKA MI JE ZLATNA. privatnih. majku. Prijatelj iz Zenice. U istim novinama pi{e da }e Izetbegovi} godi{nji odmor provesti “u nekretninama u Turskoj”. objavljenom ove nedjelje. osudili su Kadiju. U`asavaju}i autenti~ni primjeri silovanja. zave`ljaji marihuane. nevladine organizacije iz Crne Gore. po kratkom postupku. teoriji i praksi. va`na i ohrabruju}a: imala je potpuno prirodan. potoci krvi i sperme. njeno petoro djece (srpske neja~i). Pri~aju mi crnogorski dou{nici kako je hod`a u nekoj tamo{njoj varo{i povrijedio nogu. AUGUST “Gul na iftaru sa bh. logi~an. Ni jedno. prostitucije. pravnih lica. S pravom: Milo Kadija je fakat `e{}i kreten i treba ga na svaki na~in.8. 28. tra`im broj Pabla Prigionija. emitirao ni sekundu o toj nacionalisti~ko-{ovinisti~koj ranojutarnjoj “huliganskoj”. nepojmljiv sadisti~ki egzibizionisti~ki vulkan o kojima u pismu iz prve ruke. osim da je dr`ava nemo}na. sankcionirati. petorica “huligana”. {minkerskoanga`iranih filmova (Sr|ana Vuleti}a. Bogu hvala. plus pravoslavnu monahinju izbacio iz svoje kafane “samo zato jer su Srbi”. u kafani naravno. Vjerojatno bi Argentince to prodrmalo. Zaletio sam se prije ta~no deset godina pa nakon prve utakmice u Turskoj protiv Be{ikta{a (2:2) poslao SMS tada{njem treneru Paji Pa{i}u. Navodno je bio sino} zemljotres sa epicentrom u Zenici. argentinskog reprezentativca. nema gubitaka. 31. najstarijeg rookija u NBA Ligi (35) pa da po{aljem telegram sljede}e sadr`ine: “Znajte da }u ja. hrabre. prati me pet-{est richtera”… NEDJELJA. prvi autenti~ni bosanskohercegova~ki humorista.

.

) LUKAVA STRATEGIJA Diplomata Haris Lukovac isposlovao prekomandu u Jordan da bi se spojio sa suprugom U pro{lom broju smo najavili da je biv{i obavje{tajac Haris Lukovac nedavno privremeno imenovan za {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu.M. @ivko Budimir se vozi u @ivko Budimir Federalni dopremijer Lijanović smijenio svog savjetnika Bogoljuba Radivojevića Nakon oca Desnice. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. vrijedi 150. imenovana je slu`benica iz ovog Ureda Elma Ba~vi}.. (A. Imenovanje prije dvije godine. (D. . koji federalnim funkcionerima daje diskreciono pravo da po vlastitom naho|enju imenuju i razrje{avaju svoje savjetnike. kako je sporni automobil kupljen prije 12 godina (u vrijeme dok su u Federaciji jo{ funkcionirale paralelne institucije). No. Lukovac u MIP-u ostaje do kraja ove sedmice. Ovog su tjedna novinari Avaza u Izvje{}u federalnih revizora za pro{lu godinu prona{li da Ured predsjednika Federacije BiH raspola`e automobilom Audi A8 koji se.2012. nalazi u vlasni{tvu nepostoje}e Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.000 KM Otkako se predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir na{ao na meti napada novinara Dnevnog avaza.MINI MARKET KO @IV KO BUDIMIR O^EVI I NOVCI Dnevni avaz tvrdi da Budimirov audi. prema podacima iz prometne dozvole. Budu}i da automobil nije bilo mogu}e registrirati. navodno kompromitiraju}i detalji iz njegovog politi~kog anga`mana. na poziciju ministra-savjetnika.000 KM. Desnica se prera~unao. star 12 godina.) Haris Lukovac 10 SLOBODNA BOSNA I 2. Bogoljub duguje svome ocu Desnici. na nalaze federalnih revizora. na temlju ~lana 20. a ceh }e platiti ne samo on nego i njegov sin Bogo- ljub koji je zbog vjerolomnog oca ostao bez solidne sinekure. Dnevni avaz navodi kako je vozilo vrijedno vi{e od 150. kada je predsjednica Federacije BiH bila Borjana Kri{to. Vladu Federacije BiH “prinudno“ je napustio i njegov sin Bogoljub Radivojevi}. Jednako su tako novinari Dnevnog avaza mogli provjeriti da su na isti problem federalni revizori upozorili i 2009. Pozivaju}i se.S. koji je posljednje dvije godine savjetovao dopremijera federalne Vlade i ministra poljoprovrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. doju~era{njem funkcioneru SDA koji je u presudnom momentu za opstanak platforma{ke vlade stao na stranu SDP-a i glasao za smjenu kadrova SDA. koliko ina~e ko{ta najnoviji model Audija A8! No. tek da bi sa ove pozicije oti{ao (formalno) na ni`u u Jordan. tako|er. svakodnevno se “ekskluzivno otkrivaju“ novi. njegova sada{nja tr`i{na cijena jedva da dosti`e deset tisu}a KM. Audi A8 je godinama bio parkiran u gara`i Zajedni~kih institucija Federacije. HSP-a i NS Radom za boljitak. kako nezvani~no saznajemo.8. kao i razrje{enje prije nekoliko sedmica. a na mjesto {efa Odsjeka za Zapadnu Evropu. i pridru`io se supruzi koja radi u ovoj zemlji. Bogljub je razrije{en bez posebnog obrazlo`enja.

nakon njegovog preuzmanja Direkcije.) Ensad Kari} SAFET SOFTI] Poslanik u Predstavni~kom domu ALEKSANDAR TRIFUNOVI] Urednik medijskog portala BUKA ALIJA BEHMEN Gradona~elnik Sarajeva DA Mislim da bi to doprinijelo ja~anju strukture bosanskohercegova~ke dr`avnosti. Svi su drugi uglavnom tvrdili da iza prethodnika ni kamen na kamenu nije ostao. “krenula izgradnja autoceste 5C“. direktor federalne Direkcije autocesta. starom sedam godina. Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Enco odao priznanje svojim prethodnicima Ensad Kari} zvani Enco. koji je u vlasni{tvu federalnog Ministarstva financija i me|u rijetkim je politi~arima koji uop}e nije obnavljao vozni park.Kakanj. pohvalio se prije neki dan da je napokon. NE Protivim se svakoj ideji koja se ti~e teritorijalnog rekonstruisanja Bosne i Hercegovine. (A. NE Grad Sarajevo je primjer najpo`eljnije i najskuplje administracije u sistemu dr`avne organizacije. (S. Jedan je od rijetkih SDP-ovih funkcionera koji se usudio javno priznati da je zatekao spremne projekte i obezbije|en novac. Cijela dr`ava treba da bude distrikt.MINI MARKET Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA Podržavate li ideju da se Sarajevo organizira kao distrikt? NERMIN PE]ANAC Predsjednik SDU BiH automobilu Audi A6. no tvrdi da je do njegovog dolaska potro{eno svega 10-ak miliona KM. NE Dr`ava BiH treba da bude bez ikakvih unutra{njih barijera ili bilo ~ega drugog. Kari} ka`e da je dolaskom u Direkciju zatekao dva ranije odobrena kredita. Bez obzira na ~injenicu da je Kari} iznio neta~an podatak. SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO by MARIO BRANCAGLIONI V 2. Ne vidim razlog da se Sarajevo organizira kao distrikt.2012. onda tu ideju treba da razradi. ipak zaslu`uje priznanje. a drugi u iznosu od 160 miliona eura. jedan u iznosu od 255 miliona eura.M. da se Sarajevo treba organizovati kao distrikt. I SLOBODNA BOSNA 11 . i smatram da pod hitno treba poduzeti aktivnosti o dono{enju zakona o Sarajevu.M.. Meni ova ideja li~i na politi~ki pamflet. da su zatekli praznu kasu i goleme dugove.8. Protivim se svakoj ideji koja nije plod ozbiljnog razmatranja NE Kad neko daje ideju kao {to je ova.. Smatram da takva ideja zavre|uje pa`nju i da bi se o njoj trebalo razmisliti u narednim ustavnim promjenama. jer su punu godinu prije njegovog dolaska po~eli radovi na dionici autoceste Bilje{evo . AZRA HAD@IAHMETOVI] Profesorica na EFS-a NE Sarajevo je grad koji je definisan Dejtonskim sporazumom kao grad u kojem je sjedi{te zajedni~kih institucija BiH. u vrijednosti od oko 86 miliona KM.) ENCI MENCI NA KAMENCI BRANISLAV BORENOVI] Potpredsjednik PDP-a nego dnevnih promi{ljanja aktuelnih vladaju}ih politi~ara. Grad Sarajevo treba da bude glavni grad BiH u pravnom i ustavnom smislu.

EKSKLUZIVNO ŽELJKO KOMŠIĆ. političke ciljeve i kadrovsku strukturu Komšićevog političkog projekta s kojim će pred javnost zvanično izaći za mjesec dana ŽELJKO KOMŠIĆ SVE O MOJOJ STRANCI Kom{i}eva stranka zvat }e se Gra|anska stranka. . član Predsjedništva BiH čiji je odlazak iz SDP-a BiH snažno uzdrmao ovu stranku.2012. a kadrovsko jezgro ~init }e biv{i i sada{nji SDP-ovci nezadovoljni autokratskim vladanjem Zlatka Lagumd`ije 12 SLOBODNA BOSNA I 2.8. nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom odlučio je formirati vlastitu političku stranku: Slobodna Bosna ekskluzivno otkriva idejni profil.

8.2012. predsjednika SDP-a. I SLOBODNA BOSNA 13 . sta}e na ~elo nove sta}e na ~elo nove socijaldemokratske partije socijaldemokratske partije 2.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u “OVOGA PUTA “OVOGA PUTA IDEM DO KRAJA” IDEM DO KRAJA” Kom{i} odustao od ranije Kom{i} odustao od ranije ideje da se kandidira za ideje da se kandidira za predsjednika SDP-a.

Suljagi} i Bajrovi} u{li su u SDP u tandemu. Kom{i} je na proteklim izborima dobio vi{e glasova nego ijedan SDP-ov kandidat nakon rata.EKSKLUZIVNO Pi{e: ASIM METILJEVI] D ilema oko budu}eg politi~kog anga`mana jednog od najpopularnijih politi~ara u BiH. Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. vidjelo se to u reakcijama nakon Kom{i}evog napu{tanja stranke.2012. nova lica. Njihov doprinos izbornoj pobjedi nije tako vidljiv kao doprinos @eljka Kom{i}a. Kadrovsko jezgro Kom{i}eve stranke. SULJAGI] I BAJROVI] UZ KOM[I]A Sa sli~nim frustracijama dolaze i njegovi prvi suradnici Emir Suljagi} i Reuf Bajrovi}. Prema provjerenim informacijama kojima raspola`e Slobodna Bosna. razmje{tenih u institucijama zakonodavne i izvr{ne vlasti. jo{ neko vrijeme ~uvati partijsku knji`icu SDP-a. godine. nego i znatan broj SDP-ovih etabliranih funkcionera. biv{ih aktivista i funkcionera SDP-a koji imaju zavidno organizaciono iskustvo a koji su iz razli~itih razloga i motiva otkazali poslu{nost autoritarnom lideru SDP-a Zlatku Lagumd`iji. Povezuje ih ideolo{ka bliskost. nije malo. no klju~ne poteze kreira i povla~i nerazdvojna trojka razo~aranih SDP-ovaca: @eljko Kom{i}. nakon izbora je potpuno marginaliziran. Sa sobom su unijeli golemi politi~ki “miraz“.bezmalo cijelu mre`u nevladinih organizacija i internetskih portala pokrenutih uz pomo} izda{nih donacija ameri~ke fondacije NED (Nati- KADROVSKO OSIPANJE SDP-a Spekulira se da bi se Kom{i}u mogli priklju~iti ne samo Lagumd`ijini eksponirani oponenti. koji ni pribli`no nisu bili na razini njihovog individualnog doprinosa izbornom trijumfu SDP-a u oktobru 2010.Gra|anska stranka. nekoliko mjeseci pred lokalne izbore 2008. definitivno je razrije{ena: nakon razlaza s SDP-om Kom{i} ostaje u politici. bez gotovo ikakvog realnog utjecaja na kreiranje i oblikovanje strana~ke politike. sa novim politi~kim projektom uop}e ne}e `uriti. godine. iz posve pragmati~nih razloga.8. no uprkos ogromnom politi~kom kapitalu. Slobodna Bosna iz pouzdanih izvora uspjela je doznati da je Kom{i} definitivno “prelomio“ ovu odluku i da je svu energiju usmjerio na formiranje nove stranke ~iji je u ovom trenutku radni naziv . . uve}ava. Kom{i} se. mada su de facto dogovorili prelazak u Kom{i}evu Gra|ansku stranku. Za SDP ih ve`u ugovori i bjanko ostavke koje su morali potpisati prije izbora. uglavnom. ali i razo~arenje vlastitim statusom i tretmanom koji su imali u SDP-u. do narednih parlamentarnih izbora ostale su jo{ pune dvije godine. tako da je masovne prelaske iz Lagumd`ijinog SDP-a u Kom{i}evu Gra|ansku stranku mogu}e o~ekivati tek pred istek ~etverogodi{njeg mandata. dakle u jesen 2014. ugledu i podr{ci bira~a. ~iji se broj iz dana u dan KOM[I] JE NA PROTEKLIM IZBORIMA DOBIO VI[E GLASOVA NEGO IJEDAN SDP-ov KANDIDAT NAKON RATA 14 SLOBODNA BOSNA I 2. godine. dugogodi{nje prijateljstvo i tijesna suradnja u SDP-u. Zlatku Lagumd`iji. organizacioni odbor Gra|anske stranke broji desetak ~lanova. {to je sasvim komotan rok u kojem mo`e ekipirati strana~ko rukovodstvo i izgraditi strana~ku infrastrukturu. naime. ~init }e. A takvih. koji }e. i to kao lider nove politi~ke stranke socijaldemokratske orijentacije. @eljka Kom{i}a. no upu}eniji tvrde da su upravo Suljagi} i Bajrovi} uspjeli stvoriti pobjedni~ku atmosferu u SDP-u i vratiti pomalo izgubljeno samopouzdanje strana ~k om {efu. ali i nekolicina “zagri`enih“ socijaldemokrata.

Reuf Bajrovi} je napustio SDP i otputovao u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. pored ostalih projekata. PODR[KA NEVLADINIH ORGANIZACIJA onal Endowment for Domocracy). mahom onih organizacija ~iji rad finansira spomenuta ameri~ka fondacija NED. aktivistica Vanjskopo liti~ke inicijative. Lagumdžija izabrao “Noleta“ Hadžića Nakon parlamentarnih izbora 2010. ali jednako tako i na “dr`anje“ njegovih latentnih pristalica unutar SDP-a koji se spremaju promijeniti strana~ki dres. ~iji }e rezultati presudno oblikovati politi~ku scenu BiH. CCI. jednu je Lagumd`ija namijenio sebi. Lagumd`iju vi{e od svega drugog zabrinjava ~injenica da je Kom{i} svoj izlazak iz SDP-a tempirao u najgorem mogu}em trenutku . SBB-a i dva HDZ-a “koja ne}e rije{iti ustavnu diskriminaciju manjina“ ali }e. “Revolt“.) koje je Bajrovi} pred parlamentarne izborne 2010. Ubrzo nakon toga. U PRVIM REDOVIMA GRA\ANSKE STRANKE Biv{i Kantonalni ministar i SDP-ovac Emir Suljagi} me|u prvim se priklju~io Kom{i}u PODR[KA NEVLADINOG SEKTORA Biv{i savjetnik Zlatka Lagumd`ije. umjesto Bajrovi}a. Kako doznajemo. obilato donirala novac i za rad SDP-u izrazito naklonjenog Nacionalnog demokratskog instituta u BiH (NDI). godine suptilno stavio u funkciju izbornih ciljeva SDP-a. Na Lagumd`ijinom spisku osumnji~enih prebjega nalazi se pet ~lanova Predsjedni{tva SDP-a.. Ivana Howard. me|u kojima je i Bosna i Hercego^ak 18 nevladinih organizacija istupilo je zajedni~kim saop}enjem za javnost u kojem najo{trije osu|uje “katastrofalna rje{enja“ ustavnih promjena usugla{enih izme|u SDP-a. te kadrovsku i organizacionu strukturu Gra|anske stranke.mjesto ministra u Vije}u ministara BiH. s kojom je Reuf Bajrovi} ve} nekoliko godina u SDP PRED NOVOM PODJELOM emotivnoj vezi. no pon ovo je dobio odbijenicu koja je ujedno ozna~ila i po~etak razlaza La gumd`ije i njegovog savjetnika Reufa Bajrovi}a. I SLOBODNA BOSNA . nevladine organizacije koja je tako|er priklju~ena na nov~anu infuziju NED-a. Upadljiva je ~injenica da je najve}a podr{ka Kom{i}u nakon napu{tanja SDP-a stigla upravo iz tzv. 15 U Komšićevu stranku prelazi pet članova Predsjedništva SDP-a! U vrhu SDP-a s velikom pa`njom motre i analiziraju budu}e poteze @eljka Kom{i}a. pa je i jednom i drugom ponudio ministarsku funkciju u vladi Sarajevskog kantona. “Za{to ne“.2012. Pet dana pred formiranje Vije}a ministara BiH. me|utim Bajrovi} je o~ekivao puno vi{e . Lagumd`ija je najozbiljnije ra~unao na Emira Suljagi}a i Reufa Bajrovi}a. Skoro cijeli nevladin sektor stao je na stranu Kom{i}a i to je vjerovatno klju~na pokreta~ka snaga na koju }e se i oslanjati njegova Gra|anska stranka. Lagumd`ija je iza{ao s posljednjom ponudom pred Bajrovi}a ponudio mu je funkciju zamjenika dr`avnog ministra za civilne poslove. U raspodjeli izbornog plijena. Reuf Bajrovi}. Suljagi} je pristao. kako pi{e u saop}enju. do kada }e preciznije definirati idejni profil. Ivana je vi{i “programski oficir“ fondacije NED za jugoisto~nu Evropu. “jo{ dublje podijeliti BiH“. Fondacija je. nevladinog sektora.. (lijevo) ima zna~ajan utjecaj na organizacije civilnog dru{tva vina. a drugu svom najodanijem suradniku. desetak SDP-ovih zastupnika i jednako toliko op}inskih na~elnika. Damiru Had`i}u. Nekoliko dana kasnije. Ponu|enu zamjeni~ku funkciju. @eljko Kom{i} }e o svojoj partiji prvi put javno progovoriti po~etkom septembra. 2.@ELJKO KOM[I] UZVRA]A SDP-u ZA[TO SU SE RAZI[LI LAGUMD@IJA I BAJROVI] Između Bajrovića i Hadžića. Kom{i} se susreo s predstavnicima 15 nevladinih organizacija i sve su kao jedna stale iza njegovog protivljenja ponu|enim ustavnim rje{enjima. Va`nu ulogu u ovoj fondaciji ima djevojka bosanskih korijena. godine. prihvatila je Deniza Sarajli}Magli}. “Istinomjer“.8.nepuna tri mjeseca prije lokalnih izbora. neposredno je zadu`ena za pet dr`ava. kao i za rad dvadesetak nevladinih organizacija (“Dosta“. SDP-u su pripale dvije ministarske funkcije na dr`avnoj razini.

ali sigurno približava dužničkom ropstvu. najavljuje da }e ovih dana uputiti javno pismo i zatra`iti od MMF-a da stopira proceduru davanja kredita koja je u toku. svi sugovornici Slobodne Bosne upozoravaju da nas ~eka “gr~ki scenario”. VLASTI Fuad Kasumovi}. a da nam ovih 811 miliona ne treba. KREDIT MIMO ZAKONA “Prvo {ta mi smeta jeste ~injenica da je uzimanje ovog kredita mimo zakona. tako|er. Osim stranaka na vlasti. dr`avni doministar finansija: “Molit }u MMF da nam ne daje novi kredit jer on vodi u potpuni bankrot Bosne i Hercegovine“ Pi{e: NA\A DIKLI] B NEZAKONIT KREDIT Fuad Kasumovi}. koje su pro{le sedmice tra`ile jo{ 811 miliona maraka da se njihova administracija isplati za minuli i budu}i (ne)rad.8. Za razliku od EIB-a i EBRD-a. koji nam novac daju za projekte koje im dostavljamo. jer je dogovoreno da zadu`enja nema bez hitnih potreba. a u 16 SLOBODNA BOSNA I 2. uglavnom za plaćanje administracije. Naime. ovaj kredit direktno kr{i Zakon o dugu i zadu`enjima BiH. tvrdi da je kredit zatra`en mimo zakona jer Predsjedni{tvo BiH nije dalo suglasnost za novo zadu`ivanje ezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF-om) i evropskim finansijskim institucijama moglo bi dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo. koliko su prošle nedjelje vlasti u Bosni i Hercegovini zatražile od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ovo je.KREDIT MMF-a S novim kreditom od 811 miliona maraka. . zamjenik dr`avnog ministra finansija. prvi kredit koji uzimamo. koja osim dr`avnog bud`eta koji “guta” koristi i kredite za samoodr`avanje. naša se država polako. Fuad Kasumovi}.2012. kredit koji uzimamo od MMF-a slu`i isklju~ivo u dvije svrhe: da im vratimo {ta smo ve} du`ni. ~lan Fiskalnog vije}a Bosne i Hercegovine i zamjenik dr`avnog ministra finansija. vlasti oba entiteta od javnosti kriju “pismo namjere” koje je upućeno MMF-u GR^KO-RIMSKI SCENARIJ BH. ili da popla}amo administraciju i birokratiju.

jer ga mi. Demokratske stranke. jer prosje~na porodica u FBiH ima vi{e od stotinu maraka 17 2. a poslo- Dragan ^avi}. tvrdi da u pismu namjere tvrdi da u pismu namjere upu}enom MMF-u upu}enom MMF-u postoje neke klauzule postoje neke klauzule koje bi mogle izazvati koje bi mogle izazvati socijalne nemire socijalne nemire vanje im je blokirano.DR@AVA PRED BANKROTOM POZOVI MMF POZOVI MMF RADI BANKROTA RADI BANKROTA Bezglavo zadu`ivanje u Bezglavo zadu`ivanje u koje ulije}e BiH sa koje ulije}e BiH sa Me|unarodnim Me|unarodnim monetarnim fondom monetarnim fondom (MMF-om) moglo bi (MMF-om) moglo bi dr`avu odvesti u potpuno dr`avu odvesti u potpuno du`ni~ko ropstvo du`ni~ko ropstvo svezi kojeg nije ~ak ni konsultirano. i u kojoj je godi{nji deficit milijardu maraka. “SDP BiH je po dolasku na vlast zaposlio novih pet hiljada svojih kadrova. a potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu jeftinija 83 marke. ve} bi se tra`io [TA KRIJE [TA KRIJE PISMO NAMJERE PISMO NAMJERE reprogam postoje}ih dugovanja”. nemamo od ~ega vra}ati”. Pored podatka kojeg navodi Kasumovi} da je u BiH trenutno 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. obja{njava Kasumovi}. {to je tako|e kr{enje lokalnih zakona. predsjednik Dragan ^avi}. entiteta. ~ak 50 hiljada preduze}a pod ste~ajem. ne bi se srljalo u novi kredit. Statisti~ki ekonomski pokazatelji stanja u Bosni i Hercegovini naprosto su pora`avaju}i. Iako se. prema njegovim podacima. naprosto.8. predsjednik Demokratske stranke. naizgled. odnosno nelikvidno. Upravo to je i glavni razlog zbog kojeg }u od MMF-a tra`iti da nam ne daju taj kredit. I SLOBODNA BOSNA . Da je bilo pameti u ovoj dr`avi.2012. Prosje~na pla}a u Federaciji BiH ve}a je za 32 marke nego u RS-u. ni{ta se ne tro{i na proizvodnju. ~ini da je bolje `ivjeti u Federaciji nego u Republici Srpskoj. kao {to nije. niti obavije{teno Predsjedni{tvo BiH koje mora dati suglasnost na novo zadu`enje. Nama sav novac bukvalno zavr{ava u javnoj potro{nji. prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za statistiku. Mi moramo napraviti radikalne rezove da bismo pre`ivjeli i da cijela dr`ava ne bankrotira. isti~e Kasumovi}. On dalje navodi da je ludost zadu`ivati se toliko u dr`avi u kojoj je. BDP i industrijska proizvodnja pali su u oba bh.

od 280 miliona maraka. sam datum revidiranja bud`eta. i spoljni i unutra{nji. ve} samo prolongira. to ipak zavisi od toga u kojem kantonu u Federaciji neko `ivi. ali da za njih niko ne}e ni saznati prije revizije entitetskih bud`eta. LAGUMD@IJA PREPISUJE DODIKA Prodajom javnih preduzeća do slamke spasa Prema nezvani~nim informacijama do kojih je do{la “Slobodna Bosna” iz vrha SDP-a. Ranka Mi{i}. Novcem kojim dobijemo mi pla}amo javni sektor. Naravno. po receptu pedsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika. jer je ovo prvi uslov iz pisma namjere. a Federacija BiH 210 miliona maraka. Vjerovatno postoje neke klauzule koje bi mogle u budu}nosti pokrenuti socijalne nemire. nemam pojma {ta bi se moglo de{avati. SLOBODNA BOSNA I 2. nagla{ava na{a sugovornica. Ono {to jo{ neobja{njivo u cijeloj pri~i o novim zadu`enjima jeste da niko nije vidio tzv. upu}en je u neke detalje. osiguralo drugu izbornu pobjedu. predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. osim za reprogram dospjelih kredita. DR@I VODU DOK IZBORI PRO\U Oba entiteta u “pismu namjere” MMF-u obavezala su se da }e do sedmog novembra ove godine revidirati bud`et. Zvani~ni podatak kojim raspola`emo je da je na nivou BiH bez posla 530 hiljada radno sposobnih stanovnika BiH”. Dragan Čavi}. samo minimalna. pokazuje ciljanu namjeru da aktuelna vlast kako-tako pre`ivi izbore. Na taj na~in mogao bi kupiti socijalni mir. “Lagumd`ija smatra da bi ovakav kapital.” nagla{ava na{ sugovonik. Ipak.8. jer ih mi od proizvodnje. godine. Japan ima kamatu od jedan posto. Prva. ve} u roku na koji mi dobijamo kredit. koja je predvi|ena odmah poslije lokalnih izbora Čavi} upozorava da. Istovremeno. Lagumd`ija je uvjeren da bi mu to. a proizvodnje nema. a ako ba{ voda do|e do grla. mi dobijamo kratkoro~ne kredite od dvije do tri godine jer nam je kreditni rejting B3 ili popularno nazvan ’sme}e’ i ulije}emo u du`ni~ko ropstvo”.2012.KREDIT MMF-a mjese~no u odnosu na istu u RS-u. Po mom mi{ljenju. pismo namjere upu}eno MMF-u pod oznakom ‘tajno’. subvencije…). a ukupan dug Federacije BiH malo vi{e od pet milijardi maraka. “E. ali plan {tednje koju je predstavila potpredsjednica Vlade RS-a Nada Te{anovi} predvi|a {tednju samo na socijalnim kategorijama (Fond PIO. Mi nemamo evidenciju o ostalima. ako 18 nemate primanja. name}e se pitanje {ta slijedi kroz pola godine ili godinu dana? Jo{ jedno zadu`enje koje ne vodi ni ~emu osim opstanka vladaju}eg politi~ko-birokratskog aparata? Ili bankrot i kona~an krah dr`ave BiH. kada }e se kona~no vidjeti na ~emu smo. ali nisu svi zaposleni ~lanovi sindikata. Tvornici duhana Sarajevo. odnosno novac koji bi dobio.9 posto. ovih 811 miliona maraka novih zadu`enja nisu dovoljni ni za {ta. Navodno. lider ove partije Zlatko Lagumd`ija svjestan je da ni FBiH nije u dobroj poziciji iako je manje optere}ena kreditima od RS-a. ministar finansija ovog entiteta Zoran Tegeltija ve} je pustio u promet 25 miliona maraka trezorskih zapisa. a FBiH ve} ima Razvojnu. ni kona~na cifra. pa i op}e izbore 2014. ni o onima koji rade ‘na crno’. kako vratiti dug. isti~e Fuad Kasumovi}. Bojim se da }e se mnogi neugodno iznenaditi revizijom bud`eta. . pa je zato i Država ne može živjeti od primanja birokracije i novih kredita “Nije problem ni u kamati. pa odatle davati socijalna izdvajanja i pla}ati administraciju. Čak i ukoliko BiH dobije novi kredit. to ne mora biti ni ta~na. NE HVALA RASPRODAJA NACIONALNOG BLAGA Zlatko Lagumd`ija planira prodati preostale profitabilne dr`avne kompanije entitetskih bud`eta. “pismo namjere” entiteta upu}eno MMF-u. Republika Srpska bi dobila 70. koji se novim zadu`enjima ne izbjegava. Novac koji bismo dobili dijelio bi se u tri tran{e. zamjenik ministra finansija u Vije}u ministara BiH. Na{ sagovornik ka`e da Lagumd`ija ve} pravi plan da se prodaju dr`avne dionice u Bosnalijeku. u su{tini. Republike Srpske iznosi blizu ~etiri milijarde. ka`e da je prema njihovim podacima u ovoj godini 15 hiljada stanovnika RS-a ostalo bez posla. Fond zdavstvenog. ali rok otplate im se ne mo`e ni porediti sa na{im. predsjednik Demokratske partije i poslanik u Skup{tini RS-a. ona je 1. a ve} je izgledno da ho}e. Postavlja se pitanje. Republika Srpska je obe}ala da }e u{tedjeti 15 miliona maraka. Sve je to ve} vi|eno kod Dodika u RS-u. Tako|er. Čavi} smatra da i Federacija mora uvesti iste mjere u{teda. “To je ono {to je nama prijavljeno i {ta mi znamo. Mi za sada znamo da ukupan dug. koli~inom zadu`enja i na~inom na koji Vlada RS preko socijalnih kategorija misli rezati tro{kove”. bi u BiH stigla nakon revidiranja NOVI KREDITI. bio bi prodat i BH Telecom. trebao po uzoru na RS pohraniti u kakvu banku. isti~e Čavi}. objektivno nemamo. nakon toga. odmah poslije izbora.

.

dugogodišnja korupcija u BHMAC-u nije.8.2012. međutim. Dva mjeseca ranije. MINE! PALJANSKI DEMINERSKI KLAN Predstavnici osam deminerskih kompanija u BiH odlučili su otvoreno progovoriti o kriminalu direktora Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) DUŠANA GAVRANA. ucjenama. reketiranju i sustavnom uništavanju firmi čiji vlasnici ne pristaju na njegove metode poslovanja. samo otjerala inozemne donatore i dovela do gubitka radnih mjesta. . na sastancima s resornim ministrima civilnih poslova i sigurnosti Sredojem Novi}em i Sadikom Ahmetovi}em. nego je plaćena i ljudskim životima 20 P Pi{e: SUZANA MIJATOVI] Foto: MILUTIN STOJ^EVI] redstavnici osam deminerskih kompanija iz BiH koje zajedno upo{ljavaju oko 200 radnika zatra`ili su pro{log tjedna sastanak s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom kako bi i njega upozorili na kriminalno poslovanje menad`menta Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC-a). demineri su otvoreno ukazali na brojne slu~ajeve zlouporabe SLOBODNA BOSNA I 2.PAZI.

Susret je zavr{en tako 2. situacija je u me|uvremenu postala jo{ i gora! Umjesto da. vlasnik i direktor tvrtke Amphibia iz Sarajeva. tvrdi Hani}. obja{njavaju}i kako je deminerska djelatnost iznimno skupa i osim 21 KOJI]EV CRNI GAVRAN Razo~arani takvim epilogom.8. na direktorsku poziciju instalirao Radomir Koji}. ka`e da je u posljednje dvije godine dobio samo jedan posao na uklanjanju zaostalih mina. a u i{~ekivanju sastanka s dr`avnim premijerom Vjekoslavom Bevandom. nikoga ne zabrinjava. koja je godinama (do Koji}evog hap{enja) imala monopol nad najve}im i najunosnijim poslovima. ^injenica da je BiH prva u Europi po broju zaostalih mina i da 2. protiv Gavrana nalo`i barem disciplinski posupak. honorarni posao?! Stoga ne treba ~uditi da je direktor Centra za uklanjanje mina. koji je formalno-pravno stru~no tijelo Komisije za deminiranje. Pojasnimo da BHMAC formalno djeluje u sastavu Ministarstva civilnih poslova BiH. u proteklih deset godina vje{to koristio pravni vakuum. nego je pla}en i ljudskim `ivotima. za direktora BHMAC-a izabran prije deset godina.C. koja ima tri ~lana. Problem je {to se stalno forsiraju iste firme“. nedore~enoj zakonskoj regulativi. ne govore istinu. kako sada stoje stvari. Amphibije. a da predstavnici osam deminerskih kompanija. naime. demineri su odlu~ili kona~no prekinuti {utnju i javno progovoriti o milijunskom kriminalu u Centru za uklanjanje mina koji. No.D. dr`avni je ministar civilnih poslova Sredoje Novi} zadu`io {efa svog ureda Dragana [krbi}a da sa menad`mentom BHMAC-a organizira sastanak.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA DUGOGODI[NJI KRIMINAL Direktor BHMAC-a Du{an Gavran bez ikakve kontrole vodi poslove deminiranja u koje je uklju~io i svoja dva brata Ljubomira i Mileta Iako je vi{e od tisu}u kvadratnih kilometara BiH pod minama. ranije vlasnik deminerske kompanije Unipak sa Pala. koja je najstarija deminerska kompanija u BiH. bolje upu}eni }e re}i da je Gavrana. “Po{to je direktor BHMAC-a od deminerskog posla napravio sezonski. biv{eg oficira JNA i pukovnika Vojske Republike Srpske.6 posto teritorija dr`ave ~ine minska polja. niti su ograni~ila njegov mandat. Pro Vitae. direktor BHMAC-a Du{an Gavran ostavlja bez posla 200 deminera!!! {to su Du{an Gavran i njegovi suradnici sami zaklju~ili da posluju dobro (?). naprosto. godinama prolazi neka`njeno. tada kao kadar PDP-a.2012. Gavran je na ovoj poziciji ostao do danas. kojima je to sporedni. rade}i isklju~ivo zarad osobnih interesa. Rusmir Hani}. korupcije i reketiranja njihovih kompanija od strane direktora BHMAC-a Du{ana Gavrana.-a. EKO DEM-a. BH Demininga. I SLOBODNA BOSNA . I mada su ~elnici deminerskih kompanija tada od Novi}a i Ahmetovi}a zatra`ili hitnu reakciju. Du{an Gavran je. cizirala na~in na koji se bira direktor BHMAC-a. Detektora. Prije deset godina moja kompanija je imala 120 zaposlenih. ja danas upo{ljavam dva radnika. C. nakon te{kih optu`bi izre~enih na njegov ra~un. navode}i kako Gavranov dugogodi{nji kriminal nije za posljedicu imao samo povla~enje inozemnih donatora i gubitak radnih mjesta. ali sve odluke o radu donosi Komisija za deminiranje.I. iz tri razli~ita ministarstva. Budu}i da postoje}a zakonska rje{enja nisu pre- slu`benog polo`aja. zahvaljuju}i jakim politi~kim vezama direktora Du{ana Gavrana i lo{oj. Gama Demininga i MRUD-a.

potvr|uju}i da je poslije bio izlo`en strahovitim prijetnjama i pritiscima. “Su{tina je da oni obavljaju kontrole radi ucjene. Ukoliko ne pristanete na ucjene. Njegov kolega Oliver Mitrevski. Uz vrijednu opremu. FIKTIVNI UGOVORI. a da je on. koji nemaju nikakvog doticaja s deminerskim po slovima. Jo{ tada nas je predstavnik ove kompanije upozorio da }emo stradati ako oni ne dobiju posao“. svi tenderi bili unaprijed dogovoreni (na{timani). uz obe}anje da }e eliminisati firmu Tehnoelektro iz Slavonskog Broda. pokazala kao proma{ena investicija. (Nimalo slu~ajno. opstao samo zahvaljuju}i tome {to je njegova supruga Gordana @ivkovi} neko} bila bliska suradnica Raffija Gregoriana a kasnije {efica kabineta Nikole [piri}a. tra`ila da se oprema koju su ranije donirali Komisiji za deminiranje ustupi trima nevladinim udrugama u BiH. I dok je poslovna suradnja s udrugom Stop Mines naknadno dodatno u~vr{}ena jer je Radoslav @ivkovi} zaposlio Du{anovog brata M ilu Gavrana. sarajevski BH Demining je doveden do propasti. na njegovu `alost. iz Trebinja. Premda je Vije}e ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo Strategiju deminiranja (od 2009. prema ranijim me|unarodnim studijama. napominje kako je Du{an Gavran inspektorima iz BHMAC-a dao tolika ovla{}enja da oni. novca za deminiranje u prora~unskim stavkama jo{ uvijek nema. .Stop Mines sa Pala. dok se njihove poslovne prostorije nalaze u banjalu~kom salonu automobila Toyota. a tre}a Pro Viti iz Mostara. dodaje ogor~eni Hani}. otkrivaju}i da su od 2004.D. isti~e Rusmir Hani}. a ne demineri. u BHMAC-u radi 190 uposlenika Iako bi Centar za uklanjanje mina u BiH.000 eura ni`om cijenom”. SLOBODNA BOSNA I 2. “Prije tri godine je realizovan jedan tender vrijedan 2. ali danas pozitivno posluje samo jedna . ta je brojka odavno prema{ena. tvrdi Oliver Mitrevski. direktor deminerske organizacije C. da nam odre|uju dinamiku i na~in rada. koju je neko bacio u sme}e“. deminirat }ete 200 kvadrata i biti na gubitku. druga tre}ina BH Deminingu iz Sarajeva. Istovremeno je Gavran u Hrvatsku poslao svog izaslanika koji je s 22 vlasnikom Tehnoelektra Zlatkom Rudarom sve dogovorio. BHMAC je prije nekoliko godina obnovio vozni park upravo automobilima Toyota Rav. i on se pojavio na tenderu sa 50. Oliver Mitrevski.) Godi{nje se za pla}e i ostale tro{kove glomazne administr a tivne slu`be BHMAC-a izdvaja blizu osam milijuna KM. bli`i ro|ak Gavranove supruge. “Jedna ma{ina za deminiranje ko{ta od 300. MINE! POSLJEDNJI APEL PREDSTAVNIKA DEMINERSKIH KOMPANIJA Rusmir Hani}.000 KM gubitka. “ Iako imamo respektabilne kapacitete i dobre reference. zbog 300. Tada nas je Du{an Gavran sve okupio u restoranu Bazeni u Sarajevu i rasporedio nam poslove.PAZI.5 miliona eura.C. [ef Ureda BHMAC-a u Banjoj Luci je @eljko Travar. do 2019. odre|uju koliko }e se kvadratnih metara zemlji{ta o~istiti od mina. Budu}i da su rodbinske i strana~ke veze bile jedini kriterij za zapo{ljavanje. prisje}a se Hidajet Prevljak. koji se na “crnoj listi“ BHMAC-a na{ao nakon {to je odbio da direktoru Du{anu Gavranu pla}a tri posto provizije na svaki ugovoreni posao. trebao imati najvi{e 90 uposlenih. BH Demining se sistematski uni{tava od 2008. direktor BH Demininga. tri nevladine udruge su dobile i educirane kadrove. koji je u me|uvremenu ugasio deminersku organizaciju.2012. kada smo na javnom tenderu ponudili vi{e novca od kompanije N&N Iv{a iz Ora{ja. za razliku od predstavnika drugih deminerskih kompanija. TAJNI ORTACI. “Ako date pare Gavranu. me|u kojima je najmanje 70 dr`avnih slu`benika i namje{tenika. pa je Gavran procijenio da ne bi bilo pametno reketirati njezinog mu`a. u BHMAC-u trenuta~no radi 190 uposlenika.000 do milion KM. Davor Kolenda.. @eljko Veselinovi} i Hidajet Prevljak kvalificiranih radnika podrazumijeva i skupu opremu.8. Umjesto planiranih 90. naime.) i obavezalo se na godi{nje izdvajanje u iznosu 30 milijuna KM. dnevno }ete deminirati 500 kvadratnih metara. ~ija se nabavka. Bilo je slu~ajeva da su predstavnici BHMAC-a ~ak i od deminera na terenu uzimali novac“. @ivkovi} je. koje su registrirane za obavljanje deminerskih poslova. I to odre|uju inspektori koji uop{te nisu kvalifikovani i koji se rukovode samo li~nim interesima“. kojom rukovodi Radoslav I OD VI[KA BOLI GLAVA @ivkovi}. To je vrijednost jedne fabrike. da direktorima i predstavnicima deminerskih kompanija i udruga ne dozvoljavaju da sami preuzmu odgovornost za preuzeti posao. NAMJE[TANJE TENDERA Vlada SAD-a je 1999. poja{njava Mitrevski. za svaki dobijeni posao morao Gavranu isplatiti pet posto provizije od ugovorene cijene.I. Tada je jedna tre}ina opreme donirana organizaciji Stop Mines sa Pala.

razi{li nakon pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen kod mene. i ja sam po~eo deminiranje kod Gora`da“.2012. kojima rukovodi Radoslav @ivkovi}. Tako se danas za jedan kvadratni metar deminiranog zemlji{ta pla}aju u prosjeku dvije i pol KM. 60 posto posla smo izveli strojevima za deminiranje. Osim BH Demininga. Rje{avaju}i se ne`eljene konkurencije. i DOK-ING. “Pro{le smo godine dobili projekat deminiranja 800. U po~etku je razmi{ljao da imamo i tre}eg partnera. No.N&N Iv{a i Point (registrirana na Or{oli}evog zeta) ve} godinama imaju povla{ten status u BHMAC-u.konkretno se name}u metode tehni~kog izvi|anja koje su znatno jeftinije ali i najnepouzdanije kada je posrijedi sigurnost gra|ana. navode}i kako to nije prvi put da direktor BHMAC-a izravno opstruira rad Pro Vite.000 KM. za{to bismo sa njim dijelili novac‘“. biv{i dugogodi{nji direktor a sada pravni savjetnik.000 kvadratnih metara. ukoliko mu se ne{to dogodi. a ostakak je ura|en manuelno. “Ne{to opreme sam kupio. menad`ment BHMAC-a je kriminalnom politikom uspio uni{titi i deminerske kompanije ZOOM iz Biha}a. MINOEKSPLOZIV iz Viteza. a ja }u ti srediti akreditaciju. ali skupa oprema ostaje ali skupa oprema ostaje neiskori{tena neiskori{tena 2.C.) Pored firmi Stop Mines i Mekem. bio ranije namje{ten.’ Odgovorio sam da nemam dovoljno novca. diktirao i cijene deminiranja. DEMINER SAMO JEDNOM GRIJE[I Demineri po jednom kvadratnom metru zarade 2. navodno. 20 posto su kori{teni psi.5 KM.8 milijuna eura. I SLOBODNA BOSNA . Budu}i da su se direktor DOKING-a Josip Tuli~i}. Prije ~etiri godine. koji nigdje nisu bili prijavljeni“. premda je njegova tvrtka imala “uspje{an poslovni start“. 23 PROMA[ENA PROMA[ENA INVESTICIJA INVESTICIJA Stroj za deminiranje ko{ta Stroj za deminiranje ko{ta od 300. gdje je sjedi{te neformalnog deminerskog klana. me|utim. direktor BHMAC-a Du{an Gavran je. No. zajedno s firmama sa Pala. iako ne zadovoljavaju ni osnovne kriterije. Tender je. C. uz obja{njenje: ‘Ma {ta }e nam jo{ jedan partner. a na dobrom su putu da likvidiraju i Pro Vitu iz Mostara. a Gavran samo deset hiljada maraka. zajedno sa svojim poslovnim ortacima. isti~e Veselinovi}. da ne}e biti problema. iako je u firmi N&N Iv{a ranije poginulo osam deminera. prije deset dana. dao nam je projekte za koje ugovor isti~e za deset dana i nema {anse da ga ispo{tujemo“. “Ja sam deset godina bio inspektor u BHMAC-u i odli~no znam {ta su radili. ~iji su suvlasnici Vlajko Cvetkovi} i Velibor Lu~i} (radi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH). ~ak smo sa nekima od njih i pregovarali. Definitivno smo se. u kojoj je supervizor Radomir Koji}.. gdje nikada nisu radili. Nekada{nji Gavranov poslovni ortak bez ustezanja govori kako je kompaniju Gama Demining po kratkom postupku registrirao na sudu. vlasnik i direktor kompanije Gama Demining sa Pala. na listi favoriziranih kompanije jo{ se nalaze UXB Balkans.000 do milijun KM. svojedobno osnovan kao pravni sljedbenik Koji}eve tvrtke PROM 1.ZA[TO JE PROPALA STRATEGIJA DEMINIRANJA {to ga je nagnalo da kod odvjetnika ostavi pismo.I. pozvao me direktor Du{an Gavran i predlo`io da zajedno osnujemo firmu. Du{an Gavran kao drugi suvlasnik nije ulo`io obe}ani novac. ostatak mi je fiktivno ustupio Ivo Or{oli}. i Du{an Gavran u me|uvremenu razi{li s Radomirom Koji}em (izme|u Gavrana i Koji}a se vodi pravi rat). a da nikada nisu do`ivjeli nijednu nesre}u. obja{njava Veselinovi}.000 kvadratnih metara. To je Gavranu bila prilika da mojoj kompaniji poku{a oduzeti akreditaciju. vlasnik N&N Iv{a. a njihov je tajni poslovni ortak. Nemaju opreme. Du{an Gavran. u kojoj je kao interni kontrolor radio Ljubomir Gavran. u ljeto 2008. (I Du{an Gavran `ivi na Palama. {to je jeftinije ~ak i od kre~enja stana?! DEMINERSKA SLO@NA BRA]A Kompanije nekada{njeg brigadira HVO-a Ive Or{oli}a iz Ora{ja . ali se onda predomislio. brat direktora BHMAC-a. Du{an Gavran nije dozvolio. Uspje{no smo deminirali 540.000 do milijun KM. za posljedice su imale gubitak tri ljudska `ivota. poslovni referenci. manje čak i od molera! Favoriziranje povla{tenih deminerskih kompanija od strane BHMAC-a i diktiranje na~ina rada . od 300. Davor Kolenda. na {ta je on kazao da ne brinem. naravno. Kada smo istom metodom poku{ali nastaviti posao. obja{njava Kolenda. ali je privremeno radio za UXB Balkans. zato se na platnoj listi DOK-ING-a nalazi Ljubomir Gavran. Popisu povla{tenih deminerskih kompanija sa Pala treba dodati i Machrorad. koriste}i kombinirane metode. “Ja sam ulo`io 40. nego im Gavran daje la`ne reference iz Srbije. sada je DOK-ING glavni favoriti na tenderu Europske unije vrijednom 4. Na obje lokacije deminiranje je izvodila firma Tehnoelektra. Pro{le godine su u mjestu [evarlije kod Doboja od zaostale mine ~iste}i prugu poginula dva radnika @eljeznica RS. kako bi zadovoljili kriterije za javni tender.-a. a kod Bosanskog [amca jedna `ena. tvrdi @ eljko Veselinovi}. Tek nakon inzistiranja Europske komisije.8. Rekao mi je: ‘Ti }e{ biti direktor firme.D. hrvatski dr`avljanin bez prijavljenog boravi{ta i radne dozvole u BiH. nego nam je dao ugovore koji ne odgovaraju ugovorenim poslovima sa Europskom komisijom. koji sa 800 tisu}a eura financira Europska unija. nakon ~ega je u rekordnom roku od BHMAC-a dobio akreditaciju. ka`e da su u proteklih trinaest godina demineri iz udruge Pro Vita o~istili od mina osam milijuna kvadratnih metara zemlji{ta.

pa se vratili. do{li u BiH i potpisali ugovor. advokat iz Prijedora. pri~a nam Gatari} poslije dvije godine pravne bitke da doka`e kako nije osoba koja je otvorila nalog za Eronet i napravila toliki dug. kazala nam je Sanda Zubanovi}. SLOBODNA BOSNA I 2. neosporno je utvr|eno da Gatari} nije otvorio sporni nalog i prema presudi sve tro{kove postupka mora}e platiti Eronet. akviziteri su se prali od njih. “U vrijeme dok sam bio u Americi. Jasno. “Potro{a~i . ne navode}i da se radi o pretplatni~kom broju koji ima svoju cijenu.ERONET PREVARA Svakodnevno se na desetine građana obraća udruženjima potrošača širom BiH tražeći zaštitu od napadnih akvizitera “Eroneta“ koji ih nagovaraju da potpišu ugovore pod sumnjivim okolnostima i “zaboravljajući“ im reći neke od najbitnijih stavki vezanih za ugovor zbog čega kasnije plaćaju visoke račune. `ivaca. od vize. ali da Eronet definitivno prednja~i. predsjednica Upravnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. navode}i samo ‘dobiti’ koje }e imati ‘prihvatanjem usluge’ Eroneta. Ko{tao ga je proces novca. raskrsnicama i najfrekventnijim mjestima u gradu. SVIRA TI “ERONET“ Pi{e: ALMIR PANJETA Foto: MARIO ILI^I] nakon {to je napokon dobio vi{egodi{nju pravnu bitku. koriste}i priliku i ne biraju}i metode ‘marketin{kog’ pritiska pred partnerom ili slu~ajnim poznanikom.Prijedor kada je morao da ide na ro~i{ta. ka`e nam Gatari} koji ipak ne namjerava tu`iti Eronet za uznemiravanje i nano{enje du{evne boli. “Nalazi grafologa nedvojbeno su utvrdili da potpis na ugovoru nije potpis Dragana Gatari}a. neko je dopustio da se nagomila ogroman dug. neko je krivotvorio moj potpis i koristio kopiju li~ne karte te u Kozarskoj Dubici potpisao najprije jedan korisni~ki ugovor na kojem je ‘nabe{ao’ vi{e od hiljadu maraka. koristili ga ili ne sljede}a 24 mjeseca.korisnici telekom usluga naj~e{}e su se `alili na obmane i prevare od strane ‘uli~nih prodava~a’ koji su ih zaskakali na trgovima. oni su i adresa na koju sti`u i pritu`be korisnika. ponudio uop{tenu pri~u: “HT Eronet u svom poslovanju vodi se filozofijom da je svaki korisnik va`an i da ada se vratio iz Amerike Sarajliju Dragana Gatari}a do~ekale su tu`be na Osnovnom sudu u Prijedoru kojima su JP Hrvatske telekomunikacije Mostar Eronet od njega tra`ile vi{e hiljada maraka duga na ime telekom usluga koje nije koristio i za koje nikada nije sklopio nikakav ugovor. poma`e korisnicima da {to bolje i jednostavnije koriste usluge koje im nudimo. Ko god ga je otvarao. NE POTPISAO. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ‘Vi ste sjeli na avion. obmanjuju}i ih o ‘karakteristikama proizvoda/usluge’ koju su na brzake prodavali. a kako je na Sudu odmor. odr`alo u januaru ove godine i kojem su. Kada sam donio sve papire iz Amerike. {to je sasvim normalna pojava u poslovanju svake kompanije. Svaki problem nastojimo ~im prije rije{iti opet na zadovoljstvo korisnika i po tome smo poslati prepoznatljivi na telekom tr`i{tu BiH”. naravno. kazala nam je Gordana Buli}. K LET ZA ERONET “Oni su se poslije prali od akvizitera. tvrdi Gavran u dopisu koji nam je uputio. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. pa tako i HT Eroneta. kojem je uz lažni potpis bez njegovog znanja otvoren korisnički račun u Kozarskoj Dubici u vrijeme dok je bio u Americi.8. ~iji je ~lan. onda su ugasili ra~un i pored te ~injenice na istom mjestu dopustili otvaranje jo{ jednog“. Glasnogovornik Eroneta Vanja Gavran negodovao je zbog teme o kojoj pi{emo pitaju}i nas zbog ~ega ne spominjemo i druge telekom operatere. prijeti im se tužbama i na njih se vrši strašan pritisak. dodaju}i kako ovaj problem nije rije{en ni nakon javne rasprave koju je “Klub potro{a~a“ iz Tuzle. morali su vidjeti da to nije osoba sa slike na li~noj karti. da imaju pritu`be i na nedavno pokrenuti “Haloo“.2012. pokazuje da možete imati problem čak i ako ne potpišete ugovor POTPISAO. ali moje li~no mi{ljenje je da nije mogu}e bez neke dublje pozadine tek tako na ne~iju li~nu kartu otvoriti nalog. te je umjesto konkretnih odgovora na pitanje kako je moglo do}i do slu~aja poput ovog iz Prijedora te zbog ~ega se najvi{e gra|ana `ali upravo na Eronet. a sakrivaju}i i pomisao da bi mogao postojati tro{ak iznad ‘pretplatni~ke tarife’“. Slučaj DRAGANA GATARIĆA. do sada jo{ nisam obavije{tena o eventualnoj `albi na presudu“. U mom slu~aju. 24 . Iz vi{e potro{a~kih udru`enja re~eno nam je da se skoro svi operateri slu`e sli~nim metodama. a poslije ukidanja tog ugovora zbog duga jo{ jedan na koji je nakupljeno jo{ toliko“. Na{a korisni~ka slu`ba. Kako nam je kazala njegova imenovana pravna zastupnica Sanda Zubanovi}. hajde sad vi probajte ne platiti ra~un {est mjeseci. koja je 24 sata na raspolaganju korisnicima. vidje}ete da }e vam ga za mjesec isklju~iti. volje i `ivaca da vode pravnu bitku i da na kraju popuste pred svim tim pritiscima“. Pored toga. jer ka`e kako mu je dosta suda. ka`e nam Gatari} nam je uvijek na prvom mjestu.’ Zamislite dokle je to i{lo i vjerujem da mnogi ljudi nemaju toliko snage. ali i dosta izgubljenog vremena koje je proveo na relaciji Sarajevo . “Nevjerovatno je koliko su zastupnici Eroneta na tim ro~i{tima bili bahati i koliko su vr{ili pritisak na mene.

od vize.. Njihova obrazlo`enja su se kretala od ‘i{~u|avanja’ na `albe potro{a~a. niti podr`ali potro{a~e. ombudsman na svoju web stranicu postavio i obrazac za raskidanje ugovornog odnosa koji je zaklju~ivan na takav na~in: “Mi smo pri obra}anju potro{a~a sa `albama i koristili ovaj obrazac.2012. preko ugovora o najmu stana i ra~una koje sam pla}ao dok sam bio tamo. pa ni ombudsmana“. jasno artikuli{u}i da znaju da se radi o zlonamjernoj prevari“. ali ne vidimo da se uva`avaju zaklju~ci sa sastanka i preporuke ombudsmena. rekli su nam da se osje}aju prozvanim i postavili se na nekom posebnom nivou. tra`ili od njih da prekinu sa takvom praksom. 25 . nikada se nisu izjasnili. za koje znamo da su ih i sami dobijali direktno od potro{a~a. pa se vratili’“ pored ombudsmana za za{titu potro{a~a u BiH te udru`enja. do toga da su svoje postupke obja{njavali da je ‘takav na~in agresivne prodaje za takve usluge uobi~ajen i da oni znaju da je to skidanje kajmaka’.. PREVENTIVNA PREVARA “Oni su se tada zaista odazvali.8. kao i Agencija. njihova braniteljica mi je u jednom momentu kazala: ’Vi ste sjeli na avion. izgubljenog vremena i živaca Gatari}: “Kada sam donio sve papire iz Amerike. prisustvovali i predstavnici operatera. ka`e Gordana Buli} dodaju}i kako je poslije skupa u Tuzli. I SLOBODNA BOSNA i inspekcijske slu`be za sektor komunikacija. zvali odgovorne u Eronetu.MI PODRIVAMO SVE DRAGANOVA BORBA Proces s Eronetom koštao ga dosta novca. do{li u BiH i potpisali ugovor. Vladine institucije 2.

A u biti javno mnijenje. iz mostarskog udru`enja Futura koje tako|er bilje`i veliki broj pritu`bi na “Eronet“ potro{a~ima poru~uju da ne {ute o problemima. svaki poku{aj da se dokazivanje provede na op}em planu ne bi dao `eljene rezultate. ali i prema udru`enjima koja su s njima poku{avali izna}i rje{enja kako ubudu}e ne bi dolazilo do sli~nih problema. Nakon toga sam se konsultovala sa njihovim radnicima na koji na~in mogu prekinut ugovor na odre|eno vrijeme. pa se nadamo da i ne}e!“. odgovorili “sli~nom mjerom“. poslovni partneri s kojima sura|ujemo su jedini u BiH koji se bave ovakvim vidom posla i na{a suradnja je otvorena i za druge tvrtke koje budu u mogu}nosti pru`iti ovakav vidi usluge”. u vezi sa ovim pitanjem. Na kakav }emo prijem nai}i s druge strane nije nam 26 poznato“. To nije nikakva novost i mnoge kompanije. Oni samo zajedni~kim djelovanjem mogu primorati pru`atelje usluga i trgovce da po{tuju Zakon o za{titi potro{a~a i druge srodne zakone“.86 KM (sa PDV-om 410. Udru`enje ima namjeru.51 KM) sa obja{njenjem da je to naplata za kr{enje uvjeta iz posebne ponude. Preporuke su sastavni dio Op}ih uvjeta koji su dostupni korisnicima putem weba te na pole|ini svakog zahtjeva. dio su firmi s kojima smo sklopili ugovor o poslovnoj suradnji. “Obmana odnosno prevara gra|ana. kazali su nam iz Udru`enja gra|ana “Putokaz“. ka`e Buli}eva. Trenutne tvrtke.” Iz sarajevskog Udru`enja Putokaz ka`u kako im se pak tokom protekle i teku}e godine obratio znatan broj gra|ana sa podru~ja Federacije BiH koji imaju neki problem sa HT Eronetom. Kada je pomislila kako je rije{ila sve probleme.moramo se snalaziti! Potro{a~i koji su na ovakav na~in vratili paket usluga nisu nam se vi{e `alili. potpisala na 24 mjeseca i za koji joj je re~eno da }e pla}ati mjese~nu pretplatu od 25 KM. SLOBODNA BOSNA I 2. ne postoje ve}i problemi u suradnji. ka`e Gavran te dodaje kako firme koje se bave prodajom njihovih usluga na terenu “moraju zadovoljavati stroge kriterije koje su fokusirane na kvalitetu usluge”: SASTANAK UPOZORENJA U TUZLI Predstavnici operatera nisu uva`ili sugestije ombudsmana KAKO DOHAKATI PREVARANTIMA “Izme|u ostalog njihov renome i iskustva iz industrije je jedan krucijalnih kriterija. Predo~ili su nam i pismo jedne od prevarenih korisnica u kojem tra`i savjet kako da raskine ugovor koji je u augustu 2011.2012. Napominjem da me ni nakoji na~in. glasnogovornik Eroneta Gavran tvrdi kako je preporuka ombudsmana ispo{tovana: “Va`no je kazati kako smo u potpunosti po{tovali preporuke ombdusmana da u na{im op}im uvjetima stoji da svaki korisnik tijekom 15 dana od dana potpisivanja ugovora za neku uslugu mo`e otkazati ugovor. pa su uz obrasce koje je napravio ombudsman. do septembra 2013. Suradnja s tvrtkama s kojima sada sura|ujemo se stalno analizira i unaprje|uje. ve} da se obra}aju svim nadle`nim institucijama i medijima: “Svijest bh. ni usmeno ni pismeno.ERONET PREVARA I pored toga.i sam dobija |on! Ako dr`ava i zakonodavac ne haje na ove probleme . Na sre}u. do~ekalo ju je neugodno iznena|enje: “U julu 2012. njihova egzistencija ovisi uveliko kvaliteti njihovog rada. ponudili su mi privremeno isklju~enje na tri mjeseca bez obra~unavanja pretplate. ali je te{ko dokaziva. Ona se mo`e dokazati u pojedina~nom slu~aju. Uz ovo rje{enje. “Redovno sam izmirivala svoje obaveze i nisam uzimala mobilne aparate. tvrdi Gavran te dodaje kako nema ni{ta sporno ni kad je u pitanju rad uli~nih prodava~a na koje se potro{a~i mahom `ale: “Uli~ni prodava~i. nisu obavijestili o raskidu ugovora. stigao mi je ra~un od 350. kontrola egzekucije na terenu i unapre|enje procesa komunikacije sa korisnikom kontinuirani je proces putem kojeg uskla|ujemo nastup prema korisniku. Iz privatnih razloga sam pismeno tra`ila raskid ugovora u februaru. {to su odbili. te izjavom svjedoka i svjedocima ostavljaju u urede Eroneta skupa sa kupljenim aparatom: “Dakle: popunimo ombudsmanov obrazac o raskidanju pretplatni~kog odnosa. Me|utim. s obzirom da nisam oni su raskinuli ugovor sa mnom i obra~unali preplatu od juna 2012. Ne samo {to ta odredba stoji ve} ju u potpunosti i primjenjujemo”. ka`e predsjednik “Future“ Marinko Bago. pa i na{a konkurencija. . obratiti se nadle`nom ministarstvu Vlade Federacije BiH kao ve}inskom vlasniku HT Eroneta. Zahtjevaju uplatu i izmirenje ‘duga’. To je bilo sredinom marta i uredno sam isplatila ra~un za taj mjesec“. ka`e prevarena korisnica u `albi. u ovom projektu koji sprovodi HT Eronet jeste prisutna. kako ste ih nazvali. pravodobno reagiramo opet kako bi korisnik u krajnjem slu~aju bio zadovoljan. napravili izjavu dva svjedoka koju prevareni potro{a~ sa popunjenim obrascem. Evaluacija postupaka.8. potro{a~a jo{ uvijek nije na zadovoljavaju}em nivou i vrlo rijetko se odlu~uju javno govoriti o svojim potro{a~kim problemima. koriste ovakav vid prodaje. Kontaktirala sam ih i dobila obja{njenje da sam trebala po isteku privremenog isklju~enja od tri mjeseca pismeno tra`iti nastavak ugovora. a ako se jave problemi kojima je korisnik eventualno o{te}en. to jeste na{a indirektna prodaja. Nadalje. jaki mediji i aktivan potro{a~ su nabolji korektiv na tr`i{tu roba i usluga. napravimo izjavu dva svjedoka i potro{a~ sa svjedocima samo na pultu operatera ostavi ‘paket usluga’ i sve izjave koje su potpisali pod pritiskom na haubi nekog automobila! Ko igra |onom .“ Gordana Buli} ka`e da su iz potro{a~kih udru`enja na ovakav stav Eroneta prema korisnicima. u suprotnom }e podnijeti tu`bu.

Prema njima osje}am odgovornost da kao ~ovjek. pardon. bude “dobar suprug i otac“ tako {to }e suprugu o njenom tro{ku povesti u Rim. Kako je krenulo.50 KM. porastom nezaposlenosti i zadu`enjima. Ovom prilikom izvinjavamo se svima koji nemaju novca za kartu za Rim a s ~ijim smo se osje}anjima eventualno poigrali objavljuju}i ra~un i pokazuju}i im kako u jednoj od najsiroma{nijih zemalja u Evropi kraljevski `ive izabrani zvani~nici i njihovi (~ak i nezaposleni) supru`nici. ali mu je ipak bitnije da u momentu kada je dr`ava u jednom od najte`ih poslijeratnih perioda sa nejasnom politi~kom situacijom. izabrani zvani~nik ka`em: nikada nisam i ne}u zloupotrijebiti svoj polo`aj. Postaje tu`na intencija da se jefitinim populizmom oblati neko s kim se ne sla`ete. koju smo na na{e iznena|enje i dobili istog dana na faks. na `alost.) njegova supruga. iz svog d`epa kupuje kartu za Rim gdje ~etiri dana {opinguje. isti nismo ni tra`ili.Rim .). Takvih je u BiH. Amina Lagumd`ija.Be~ . o~ito i dokazuje.Sarajevo platila 834.SKANDAL NEDJELJE Nazovi SDP radi Ministarstva vanjskih poslova Sirotinjska pažnja: Lagumdžijina supruga iz svog džepa kartu za Rim platila 834.8. kazao je u “pokajni~kom“ mini-intervjuu privatnoj. Javna je tajna da u diplomatskim krugovima neki od najvi{ih zvani~nika Lagumd`iju zovu “kavijar diplomatom“. koja je u agenciji Hollywood Travel Ilid`a kartu na relaciji Sarajevo-Be~ . Kako ra~un za hotel ministar nije spominjao. kako bismo se uvjerili da je ona kartu zaista platila “iz svog d`epa“.2012. uspje{na poslovna `ena s vi{kom slobodnog vremena. Opasno je istovremeno na takav na~in poigravati se osje}ajima ljudi koji nisu u stanju sebi platiti kartu do Rima. op. Na ra~unu doista kao klijent jeste navedena mrs. I SLOBODNA BOSNA GOSPO\A MINISTARKA Amina Lagumd`ija iz svog je d`epa platila put za Rim ljudi“ koji nemaju {ta da jedu! Dalje Lagumd`ija tvrdi kako on osje}a “odgovornost prema ljudima kao ~ovjek“ (valjda je on taj ~ovjek iz krilatice “Dr`ava za ~ovjeka“. Lijepo. jo{ }u se morati pravdati i {to imam suprugu.a.50 KM Pi{e: ALMIR PANJETA “Avionsku kartu je sama platila i javnost uvijek mo`e dobiti na uvid kopiju ra~una. ve} je problem {to mediji o tome izvje{tavaju i tim potezom se “poigravaju sa osje}anjima 2. op. ali }u u~initi sve da budem dobar suprug i otac. Ako je to grijeh. i to iz Kabineta ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije. onda pristajem da budem gre{nik”. 27 . Uputili smo nakon ove izjave mail Sekretarijatu za informisanje SDP-a i pozivaju}i se na ovu izjavu tra`ili kopiju spomenutog ra~una.Minhen . {to on bahatim stavom prema novinarima koji se usu|uju pisati o javnim du`nosnicima koji platu za svoj (ne)rad dobijaju upravo od njihovih glavnih poslodavaca naroda. jako puno. Dobili smo i fiskalni ra~un za istu uslugu. Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) predsjednik Socijaldemokratske partije BiH i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija.a. Prevedeno na jezik ~ovjeka kojem je obe}avana dr`ava: Lagumd`ija ovdje tvrdi da nije stvar u tome {to u situaciji kad sve vi{e ljudi nema novca da kupe hljeb (da ne govorimo o karti do Rima!. uz ~injenicu da mu i dalje najzna~ajnije posjete predstavljaju one Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

jedan od vodećih svjetskih muslimanskih intelektualaca. Gaddafi. Libija je ogromna. Gaddafi. jer smo uspjeli provesti izbore uprkos veoma te{kim i slo`enim problemima. posmatra~i su potvrdili da su izbori u Libiji bili me|u najkorektnijim i najpo{tenijim koje su nadzirali. izborima glasalo preko 70 posto registrovanih bira~a. stanovni{tvo je raseljeno. kultura. organizacija koja se dovodi u vezu sa islamskim ekstremizmom? Ljudski mozak treba kategorizaciju da bi mogao razumno poslo`iti stvari. a putovao sam mnogo. ne mogu vam ni opisati taj osje}aj zadovoljstva libijskog naroda. sve je ra|eno ru~no i to u veoma kratkom vremenskom periodu. sve je pro{lo u najboljem mogu}em redu. da je na 28 FRUSTRACIJA: “Putujući po svijetu. I to }e biti prva mirna predaja vlasti u povijesti Libije.8.. Čak su i neki pojedinci poku{avali da sabotiraju izbore. Mo`ete samo zamisliti kako je frustriraju}e kada se ~itava jedna nacija. Možete samo zamisliti kako je frustrirajuće kada se čitava jedna nacija. Za ljude koji su toliko dugo bili ugnjetavani imati prve slobodne izbore velika je stvar. biv{i ambasador Libije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uzbudljivo je. Odgovarao bih iz Libije. u razgovoru za “SB“ govori o libijskom društvu prije i poslije svrgavanja diktatorskog režima MUAMMERA GADDAFIJA i objašnjava karakter libijske revolucije u kojoj je on imao ogromnu ulogu “Gaddafi je uvjerio Libijce da Milo{evi} u Bosni i Hercegovini brani Jugoslaviju . a bili su uspje{ni iz vrlo prostog razloga.. bivši diplomata Libije. kultura. stoga razumijem kad ljudi po~nu da kategoriziraju stvari. njena tradicija. naslije|e svodi na ego jednog ~ovjeka“. Sada. jer su uop{te odr`ani. naslijeđe svodi na ego jednog čovjeka“ u Libiji. Ogromna ve}ina Libijaca su posve}eni SLOBODNA BOSNA I 2. na šta su svi identično reagovali: aaa. Vidite. Odgovarao bih iz Libije. kad god bih u{ao u taksi. na {ta su svi identi~no reagovali: aaa. klasificirati Libijce kao liberale koji se bore protiv islamista jednostavno nije ta~no. nekoliko sedmica prije samih izbora ljudi su bili prili~no nervozni. Sve to de{avalo se u zemlji u kojoj su posljednji izbori odr`ani prije 47 godina. jedan od vo|a libijske revolucije. Glasovi su prebrojani i verifikovani i sada imamo imena 200 izabranih predstavnika naroda koji }e formirati prelaznu Vladu i izabrati komisiju od 16 ~lanova ~iji zadatak }e biti da formuli{e novi Ustav i pripremi referendum. voza~ bi me pitao odakle sam. ka`e na po~etku na{eg razgovora Aref Ali Nayed.fa{isti se oduvijek poma`u“ Razgovarao: MIRSAD FAZLI] Foto: MARIO ILI^I] “Putuju}i po svijetu. ali hvala Bogu. najve}i dio kategorizacije koji se koristi da bi objasnilo arapsko prolje}e i ono {to je uslijedilo je zapravo pogre{an. Za razliku od Egipta i Tunisa. Bilo kako bilo. bitno je da smo odr`ali izbore i da smo u tome uspjeli. Kad to ka`em. sama ~injenica da smo imali izbore.EKSKLUZIVNO INTERVIEW Aref Ali Nayed duhovni pokretač revolucije u Libiji AREF ALI NAYED. Ne}u komentarisati {ta se de{avalo u drugim zemljama. do}i }e do primopredaje vlasti izme|u Prelaznog nacionalnog vije}a i stalnog Vije}a. na izborima odr`anim u Libiji pobijedili su liberali okupljeni u Nacionalnu alijansu. stvari nisu bile potpuno jasne. koji je kao gost predava~ u~estvovao na sedmoj me|unarodnoj konferenciji “Jedinstvo i pluralizam u Evropi“.. odr`anoj u Mostaru u organizaciji Me|unarodnog foruma Bosna. a putovao sam mnogo.2012. bira~ki spiskovi nisu a`urirani. Pored toga. ali kad je u pitanju Libija. . Dakle. najvjerovatnije do kraja ramazana. da se glasalo u ~itavoj zemlji. ~ovjek ~ije ime se nalazi me|u 500 imena najuglednijih muslimanskih u~enjaka u svijetu. vozač bi me pitao odakle sam.. kad god bih ušao u taksi. Nije bitno ko je pobijedio. Mnogi su sumnjali u mogu}nost organizovanja i provo|enja po{tenih izbora OSLOBO\ENO DRU[TVO Kako biste opisali trenutno stanje u Libiji? Okon~ali smo veoma uspje{ne izbore. njena tradicija. a ne Pravedna i konstruktivna partija Muslimanske bra}e. zaista je spektakularan uspjeh. mislim na izvje{tavanje svjetskih medija.

I SLOBODNA BOSNA 29 .2012.8.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA AREF ALI NAYED Jedan od najjistaknutijih muslimanskih intelektualaca u svijetu 2.

Vjerujem da polariteti nisu od pomo}i. RUCI Re`im Muammera Gaddafija podr`avao je re`im i sljedbenike Slobodana Milo{evi}a i obrnuto 30 SLOBODNA BOSNA I 2. bila su najmanje dva napada na zapadne mete u Bengaziju. a u Libiji. to je ta~no. S druge strane. jer to nije Parlament. Bili smo posebno dirnuti i pogo|eni tragi~nim masakrima muslimana u Srebrenici i u drugim mjestima. Nakon miniranja jedne grobnice istjerali su ih iz grada. Zna~i da }e se samokorigirati. Dakle. prili~no je problemati~no. kada je uklonjena centralna komanda Gaddafijevog re`ima. ne samo na diplomatskom nego i na obi~nom ljudskom planu jer imamo puno toga zajedni~kog. postoji rizik i opasnost. ili da ne `eli da islam bude dio libijskog Ustava. Kao ~lan libijske Mre`e slobodne uleme. Recite nam kako je libijskom narodu predstavljen raspad biv{e Jugoslavije. Na osnovu ~ega to tvrdite? Pa za vrijeme vladavine Gaddafija u Libiji je postojalo devet razli~itih policijskih agencija koje su nadzirale i kontrolisale apsolutno sve. Od telefonskih razgovora. Ljudi su zabrinuti zbog njih. @ele ostvariti i za{tititi svoja ljudska prava. Kad ljudi bez oru`ja mogu oti}i na glavni gradski trg u Bengaziju i istjerati ekstremiste. Ovo stalno Vije}e ima jedinstvenu ulogu. libijski narod bio je na strani proganjanih i ugnjetavanih. novi sigurnosni aparat Libije do{ao je u posjed tih arhiva iz kojih se mo`e vidjeti koliki je bio obim i spektar djelovanja njegovih policijskih slu`bi. Samo dru{tvo }e se osloboditi takvih tendencija. ne mo`e se osporiti ~injenica da u Libiji postoje ekstremni islamisti bliski teroristi~kim organizacijama? Da. Postoje islamski ekstremisti koji uni{tavaju grobnice svetaca. MOSTARSKE NO]I Na{ novinar u razgovoru sa Arefom Ali Nayedom FA[ISTI^KO BRATSTVO MILO[EVI]-GADDAFI Ipak. vladavinu prava. iz perspektive sekularne dr`ave.8. u konkretom slu~aju kada Gaddafi podr`ava Milo{evi}a. Kada je Gaddafi sru{en sa vlasti. nezavisnost sudske. Na{i osje}aji bili su probosanski i na strani bosanskih muslimana iako je rukovodstvo zemlje bilo prosrpski nastrojeno. I{li su tako daleko da su snimali i razgovore vo|ene preko Skypa. Dakle. Tradicionalno. kao kada jedan fa{ista podr`ava drugog fa{istu.2012. to je Vije}e koje }e iza}i sa novim Ustavom i koje }e predstavljati glas svih Libijaca. preko interneta. ljudi se boje haosa i bazvla{}a.EKSKLUZIVNO muslimani i zapravo vrlo te{ko }ete na}i Libijca koji }e vam re}i da je protiv religije. Devedesetih godina pro{log stolje}a re`im Muammera Gaddafija bio je vrlo blizak re`imu Slobodana Milo{evi}a. a muslimanska ulema je prili~no RUKA. tako i one negativne.. Sada kada je Libija oslobo|ena o~ekujemo puno bolju saradnju na{e dvije zemlje. jedan ste od potpisnika fetve koja je libijski narod pozvala na otvorenu pobunu protiv Gaddafijevog re`ima. vrlo je te{ko na}i ljude koji su sekularni u tom smislu sekularizma jer i taj sekularizam ima vi{e zna~enja. To je istina i to je ~injenica.. Koliko su bile ta~ne informacije da u se na strani Gaddafijevog re`ima borili i pla}enici iz Srbije? Na`alost. ve} je po~ela diskusija kako bi pred narod iza{li sa rje{enjima koja }e zadovoljiti sve. Ljudi u Bengaziju istjerali su ih iz centra kada su organizovali demonstracije. da }e se sama popravljati i ne}e biti potrebe za bilo kakvom intervencijom i posebnim mjerama kako bi se te stvari dr`ale pod kotrolom. . ali oni predstavljaju veoma ograni~enu manjinu i nisu osvojili niti jedno mjesto na proteklim izborima. kako one pozitivne. a posebno agresija i rat u BiH? Gaddafi je libijskom narodu predstavio svoju verziju rata u Bosni koja je me|u obi~nim svijetom interpretirana kao normalna i prirodna. to je prirodno jer fa{isti podr`avaju fa{iste. ali ne treba pretjerivati. Uplitanje religije u takve stvari. izvr{ne i zakonodavne vlasti. Spomenuli ste da je Gaddafijeva Libija bila najve}a policijska dr`ava na svijetu. Obi~ni ljudi na vlasti `ele normalne Libijce koji su posve}eni muslimani. do postavljanja nadzornih kamera u svim gradskim ulicama. I opet ponavljam. srpski pla}enici borili su se na strani Gaddafija. Mislim. to zna~i da je zemlja u dobrom stanju. koji `ele demokratiju. me|u izbornim pobjednicima. sve snage su oslobo|ene.

nervira me {to ljudi ispituju motivaciju. mogu vam re}i da rusku pri~u smatram iritantnom prema Libiji i odvratnom prema Siriji. nije bilo tajnih planova. i da ne tra`e nikakve beneficije za to. umjesto Boga. ili podr`ati revoluciju. to bi bio veliki problem za ~itavu Evropu. 31 . To se desilo sa kri{}anima u Drugom svjetskom ratu. Na osnovu tog odgovora.2012. okrutnosti i korupcije. to bi ih dovelo u iznimno te{ku poziciju. Ja 2. nije bilo para. na kraju. uklju~uju}i i nedavno pismo pod nazivom “Zajedni~ka rije~“. a koji bi. doveo je do otvaranja kanala izme|u kr{}ana i muslimana. Mi smo tra`ili podr{ku i intervenciju i dobili smo je. To je ruska linija koju sve do danas guraju u medijima. Protiv toga bi se u svako doba pobunio svaki normalan ~ovjek. primjerice. pomirenju i stvaranju trajnog mira. Ja sam li~no napisao komentar na koji je odgovorio jedan italijanski teolog. ZA[TO NAS JE PODR@AO NATO Za{to su zapadnoevropske zemlje i NATO brzo reagovali u slu~aju Libije. kao i pravde za `rtve. U su{tini. kao {to je to bio slu~aj sa Hitlerom i Mussolinijem koji nisu bili religiozni. To je stara monoteisti~ka tradicija prisutna u svim religijama. Naime. protestanti u Americi su zakupili ~itavu stranu New York Timesa za reagovanje koje je bilo umjereno i elegantno. Na{ posao sada je da savjetujemo dru{tvo i da ga vodimo ka oprostu. u slu~aju Libije. uklju~uju}i i libijsku. Objavljeno je kao ’Zajedni~ka rije~’ i pozivalo je na dvije stvari: po{tovanje jednog Boga i ljubav prema susjedima. godine papa Benedict XVI je u Njema~koj. {to je utrlo put papi da posjeti Jordan. organizovali smo katoli~ko-muslimanski forum koji se prvi put sreo u Rimu. sam Vatikan. koje je ovog puta bilo adresirano ne samo na Papu nego i na adrese lidera vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta. sreli smo se u Jordanu i on je predlo`io da kao jedinstven odgovor napi{emo pismo Papi. Dakle. Reagovao je i Rowan Williams. Dakle. ako sekularna dr`ava ikada postane fa{isti~ka.KAKO SMO SRU[ILI GADDAFIJA konzervativna. Ulema je savjetovala narodu da se tome odupre i vodila je pobunu u mnogim stvarima i zbog toga nam nije `ao. Vatikan nije odmah reagovao. u prvom redu Njema~koj i Italiji. onda je posebna du`nost svakoga ko iskreno slijedi u~enje Poslanika da se suprotstavi takvim tiranima. ugnjetava narod i ubija njihovo ljudsko dostojanstvo. Preuzimanje vlasti i mo} nije bila dio pri~e o pobuni jer mnogi ljudi koji su u~estvovali u pobuni `eljeli su da se to okon~a {to prije. Zamislite. Me|utim. nije bilo dealova. vjerske vo|e i u~enjaci se u takvim slu~ajevima moraju oduprijeti tiraniji.s. ne `eli biti svjedokom okrutnosti koja se provodi nad njegovim narodom ili da `ivi u beskrajno korumpiranom dru{tvu.8. Krv sirijskog naroda je na rukama Rusa i Kineza. Mogli su podr`ati Gaddafija koji bi u krvi ugu{io ustanak. obja{njava Nayed. ponovo buknuo. nije bilo zavjera. Prvo. Jednostavno. islam i Poslanika Muhameda a. originalno pismo potpisalo je 36 ljudi. Ako bi prekinuli opskrbu naftom. ali. Reakcija je bila nevjerovatno pozitivna. Poslije godinu dana odlu~ili smo napisati novo pismo. nakon ~ega je do{lo do rasprave. Da budem iskren. bili su sekularni. ako bi otvorili granice za ilegalnu trgovinu ljudima. a drugi put u Jordanu. Pitanje je bilo kako stabilizovati Libiju. ME\URELIGIJSKI DIJALOG Nakon moga pisma papi Benedictu otvoren je put za zdrav muslimansko-kršćanski dijalog Aref Ali Nayed jedan je od vode}ih muslimanskih teologa u oblasti me|ureligijskih odnosa i bio je uklju~en u razli~ite me|ureligijske incijative jo{ od 1987. Gaddafiju i njegovom re`imu. to nije mije{anje religije u poslove ljudi. ali Papa nikada nije odgovorio. [ta je zapravo pravi razlog izbijanje pobune u Libiji? Ako `elite znati motive Francuske i Italije. u Regensburgu. godine.tiranije. odr`ao predavanje koje je bilo vrlo uvredljivo za muslimane. Poku{ali smo reagovati na odgovaraju}i teolo{ki i intelektualni na~in i upu}eno je vi{e pisama. da ostave oru`je i vrate se normalnom `ivotu. prije ili kasnije. To su bili motivi mladih Libijaca i to vam govorim iz vlastitog iskustva koje sam do`ivio sa mojim studentima i mladim ljudima za koje smo se i s kojima smo se borili. On ka`e da se me|u 138 potpisnika drugog pisma upu}enog papi i liderima vode}ih zemalja kr{}anskog svijeta na{lo i ime reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri}a. morate pitati Francuze i Italijane. Niko ne `eli `ivjeti pod tiraninom. zvjerstva po~injena od Gaddafijevog re`ima bila su tako okrutna da nije postojala druga opcija. Ja sam se uklju~io u pobunu na samom po~etku i mogu vam re}i da smo se pobunili iz tri razloga . odnosno podr`ali su ustanak. a ne Gaddafijev re`im? Libija ima strate{ki polo`aj jer je vrlo blizu Evrope. I SLOBODNA BOSNA vam mogu re}i koji su bili motivi Libijaca. a primjer za to je slu~a Dietricha Bonhoeffera koji je `ivotom platio propovijedi protiv Hitlera. nadbiskup Canterburyja. to je pitanje odgovornosti pred Bogom i ljudima. primjerice. Jo{ va`nije. ~itav proces pomogao je da se poprave odnosi izme|u Vatikana i muslimanskog svijeta. Ako se ponovo pojavi tiranin sa namjerom da ubije ljudsko dostojanstvo i propagira obo`avanje njegovog lika. Jordanski princ Gazi bin Muhammed pro~itao je moj komentar. uglednih muslimana iz razli~itih oblasti. Da to postavimo ovako. u prvom redu Italije i Francuske. nakon ~ega su usljedile burne reakcije iz muslimanskog svijeta.. da Libijci kao Somalijci po~nu sa piratskim operacijama. 2006. “Neki u~enjaci vjerovali su da je na Papino predavanje najbolje odgovoriti vjerom i razumom. prave se teorije zavjere itd. Sada kada vi{e nisam ambasador. dakle dvije stvari oko kojih se sla`u i kr{}ani i muslimani. Mislim da smo u~inili pravu stvar. reagovali su i pravoslavci i. i bila mi je ~ast u~estvovati u tom procesu“. a mislim da su Evropa i NATO donijeli ispravnu odluku. Sredozemlje bi bilo zatvoreno. Evropa ne mo`e sebi priu{titi da ima nestabilnu Libiju jer bi se to prenijelo na Evropu. Jedna od interpretacija brze intervencije zapadnih zemalja i NATO-a jeste da je revolucija podr`ana zbog duga pojedinih zapadnih zemalja.

gradonačelnik ovog grada.DISTRIKT SARAJEVO Inicijativa Bakira Izetbegovića da se deset predratnih sarajevskih opština objedine u distrikt.8. zbog bolje ekonomske saradnje. VINKO RADOVANOVIĆ. šesnaest godina nakon završetka rata za Srbe iz Istočnog Sarajeva je neprihvatljiva. .2012. za naš list govori zbog čega je građanima Istočnog Sarajeva neprihvatljivo da budu dio glavnog administrativno-političkog sjedišta u BiH STRAH OD MAJORIZACIJE ILI OD VLASTITOG BIRA^KOG TIJELA Foto: Milutin Stoj~evi} VINKO RADOVANOVI] “Nema govora o formiranju Distrikta Sarajevo u kome }e biti dio Republike Srpske” 32 SLOBODNA BOSNA I 2.

ona je u jako lo{em stanju i mi ve} 15 godina o~ekujemo da se to pitanje rije{i. Mi nemamo nadle`nosti da tu mo`emo ne{to da promijenimo. Imamo veliku mogu}nost za razvoj elektro-ma{in- ske industrije jer je veliki dio Famosa i Energoinvesta na ovim prostorima. ostavio imanja u Sarajevu i oti{ao.2012. nema potra`nje za tim proizvodima“. To su dva giganta. navodi Radovanovi}. “Ta~no je da je na{a privreda jedna od najnerazvijenih u RS-u. Grad Isto~no Sarajevo ima velike turisti~ke potencijele. Naro~ito smo nezadovoljni kada je rije~ o zdravstvenoj za{titi. a ta sredstva postoje. Mi smo imali specijalnu bolnicu koja je prerasla u op{tu. vidjeli koji su nam potencijali i poku{avamo da ih razvijemo. tako da prakti~no Srbi nemaju kriti~nu masu stanovnika koju bi unijeli u Distrikt. ni sam nije siguran kada bi Isto~no Sarajevo moglo dobiti pristojnu bolnicu. zatim Romanijski plato. da se Sarajevo ustroji kao distrikt kako bi se ekonomski i administrativno povezale op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. okvalifikovao kao nepravi~nu! ISTO^NO SARAJEVO JE NERAZVIJENO ZBOG DODIKA “Distrikt je za nas neprihvatljiv iz dva razloga. tako|e je i kadrovski potencijal tu kod nas i spreman da radi. za Radovanovi}a ne predstavlja motiv zbog kojeg bi promijenio svoj stav i priznao da je to jedan od na~ina kako bi najnerazvijeniji dio Republike Srpske mogao ekonomski o`ivjeti. jer nadle`nosti prate i sredstva iz bud`eta. predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH. Drugi razlog je {to je napravljen grad Isto~no Sarajevo koji funkcioni{e kao grad i nema razloga da se on sada utapa u neki distrikt. prije svega veliki broj sarajevskih Srba se raselio. Me|utim. Jednostavno. Lokalne zajednice nemaju mogu}nosti da svojim sredstvima uti~u na sopstveni razvoj.8. me|utim. ka`e Radovanovi}. Grad Isto~no Sarajevo je u posljednje tri godine u stagnaciji. Čak ni ekonomska ra~unica i spajanje bud`eta Isto~nog Sarajeva koje iznosi oko 50 miliona KM sa bud`etom grada Sarajeve koji je vi{estruko ve}i (oko 800 miliona KM). tu je Jahorina kao olimpijska planina. “Vladaju}a struktura u Isto~nom Sarajevu se politi~ki razlikuje u odnosu na entitetsku i vjerovatno je to razlog zbog kojeg grad Isto~no Sarajevo ne dobija sredstva koja mu pripadaju kao lokalnoj zajednici. Prije godinu dana do`ivjeli smo veliko razo~arenje kada je odobren kredit za obnovu bolnica u Bijeljini i Banjoj Luci.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Pi{e: MIRHA DEDI] [ esnaest godina nakon zavr{etka rata u BiH. na{ sagovornik ka`e da bi se ta situacija uskoro trebala promijeniti. Vlada RS-a je trebala vi{e da ula`e u isto~ni dio RS-a. U to smo se uvjerili tokom razgovora sa Vinkom Radovanovi}em (PDP) gradona~elnikom Isto~nog Sarajeva. Kada pominjemo zdravstvo i bolnicu u Kasindolu koja je u katastrofalnom stanju i ~injenicu da se svakodnevno na Klini~kobolni~kom centru na Ko{evu (i)legalno lije~i na stotina gra|ana Isto~nog Sarajeva. koji je inicijativu Bakira Izetbegovi}a. {to ne zna~i da mi sada sa Sarajevom ne treba da sara|ujemo i radimo zajedno na odre|enim projektima“. odredili njene pravce. ali posla nema. umjesto u “Srbi iz Isto~nog Sarajeva nikad ne}e prihvatiti ideju da se utope u grad Sarajevo“ Foto: Mario Ili~i} PROMJENA PROMJENA SARAJEVSKIH SARAJEVSKIH GRANICA NA ISPITU GRANICA NA ISPITU Prekomponovanje Prekomponovanje prijestolnice BiH u Distrikt prijestolnice BiH u Distrikt Sarajevo je za gra|ane Sarajevo je za gra|ane Isto~nog Sarajeva Isto~nog Sarajeva neprihvatljivo neprihvatljivo 2. I SLOBODNA BOSNA 33 . Me|utim. ona ga je potpuno zapustila. Preko 100 hiljada predratnih Sarajlija vi{e ne `ivi u Sarajevu. a rade sa oko deset odsto kapaciteta. Napravili smo strategiju razvoja. ideja o jednoj vrsti objedinjavanja grada Sarajeva za ~elnike Isto~nog Sarajeva i dalje je neprihvatljiva i nemogu}a. iako isto~ni dio ima vi{e resursa u odnosu na zapadni. nikako da Banja Luka obezbijedi sredstva za bolnicu. Mi se maksimalno anga`ujemo {to se ti~e stvaranja uslova dolaska kapitala.

Pored toga. a nije ni Izetbegovi}eva. pozori{tem. evropski ili svjetski kup u skijanju“. On tvrdi da postoje}e ustrojstvo ne smeta da dva grada ravnopravno sara|uju.DISTRIKT SARAJEVO Foto: Mario Ili~i} Isto~nom Sarajevu. ka`e Radovanovi}. Ideja da se Sarajevo kao glavni grad BiH proglasi distriktom nije nova. ne samo privredne ve} i na polju turizma i sporta. Sada je u fazi izrada projektne dokumentacije a krajem godine se kre}e u izgradnju. Terminal. ka`e Radovanovi}. Nakon rata u sarajevskoj regiji skoro da nije bilo me|unacionalnih incidenata pa je me|uentitska linija u psihi ljudi potpuno izbrisana. “Mi ne `elimo kao mali da se utopimo u ne{to ve}e i izgubimo identitet. uz pomo} Srbije. to je prilika za revitalizaciju infrastrukture koja je dotrajala i uni{tena. sve funkcioni{e u najboljem redu.2012.Distrikt Sarajevo BiH . . Ovaj vid integracije dva Sarajeva bi. Tako|e uskoro treba da se zavr{i zgrada administrativnog centra. Pored toga. a ne lokalne zajednice.8. Ne vidim razloga za{to ne razvijati saradnju dva grada na partnerstvu. Mi smo jedini kandidati i u novembru }e se u Istanbulu odlu~iti da li }emo dobiti kandidaturu. Dobijanjem kandidature za taj va`an sportski doga|aj bio bi vra}en PRIJEDLOG PRIJEDLOG VRIJEDAN PA@NJE VRIJEDAN PA@NJE Bakir Izetbegovi} predlo`io je Bakir Izetbegovi} predlo`io je da Sarajevo u svojim da Sarajevo u svojim prijeratnim granicama ii prijeratnim granicama priklju~enom Op{tinom priklju~enom Op{tinom Kiseljak postane zasebna Kiseljak postane zasebna administrativna jedinica unutar administrativna jedinica unutar BiH . Ne zna se koja gra|evinska inspekcija je nadle`na. mislim da nije u na{em interesu. Me|utim. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva navodi da ova dva grada imaju dobru saradnju i u oblasti turizma. ka`e Radovanovi}. “Turizam Sarajeva i Isto~nog Sarajeva ne mo`e se razdvojiti. mnogi turisti koji posjete Sarajevo `ele da do|u i na Jahorinu. ka`e Radovanovi}. odnosno krajnje odredi{te `i~are je na samoj granici izme|u op{tina Isto~ni Stari grad i op{tine Stari grad. struja. aerodromom… Pitamo gradona~elnika Radovanovi}a kako na tu ideju gleda danas. Svi turisti koji do|u nju te dvije op{tine jer }e svi izletnici `eljeti da provedu jedan dan na Trebevi}u. Time bi pokazali da grad Sarajevo i Isto~no Sarajevo mogu zajedno da sara|uju i da }emo u interesu oba grada raditi na organizaciji kupova. ali grad je izgra|en. tako da taj projekat tra`i sarad- USPOSTAVLJANJE POKIDANIH VEZA: Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo počelo prirodno uvezivati. tramvajem. Zbog toga je na svakoj sjednici Skup{tine grada prva ta~ka dnevnog reda izgradnja bolnice. Srbi bi izgubili neku svoju autonomiju. kanalizacija. Ima stvari SLOBODNA BOSNA I 2. Zbog problema nadle`nosti op{tinske administracije. u kojem se nalaze institucije BiH. Jedna od stvari na kojoj radimo je zajedni~ko organizovanje Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala (EYOWF) 2017. nama bi odgovaralo. Da se Sarajevo preuredi kao distrikt. Radili smo na tome da ta dva grada budu partneri i da budu ravnopravni i mislim da smo to postigli. Radovanovi}. ne odgovara nam da ulazimo kao manje brojan narod. a ne saradnje u okviru distrikta. Za{to ne pokazati da smo spremni i da mo`emo da organizujemo zimsku olimpijadu u narednom periodu. Gas u Isto~no Sarajevo dolazi iz Sarajeva. “Kada je u pitanju voda. i dalje postoji politički otpor ideji o povezivanju sarajevske regije. evo zavr{ava se i sportska dvorana na Palama. Mi smo uspostavili odre|ene odnose sa Sarajevom. Grad Sarajevo je dobio donaciju od [vicarske i `i~ara je stigla. Da mi imamo tu masu. predlagao je nedavno i Franjo Boras. {to je polovina u odnosu na 200 hiljada koliko je bilo prije rata. prema tvrdnji na{eg sagovornika Radovanovi}a. ka`e gradona~elnik Isto~nog Sarajeva. napraviti Srpsko Sarajevo sa kompletnom infrastrukturom. 16 godina nakon zavr{etka rata. Za mene je pozori{te realna stvar. nekada{nji hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH. Mi u Lukavici imamo nelegalnu gradnju jer se ne zna kojoj op{tini to podru~je pripada. ravnopravnosti i zajedni~kom interesu“. Grad Isto~no Sarajevo je napravljen“. “Nama se ~esto pominje me|uentitetska linija kao neki politi~ki problem. Sarajevo distrikt koje je predlo`io Izetbegovi} nudi tje{nju koordinaciju izme|u sarajevskih prijeratnih op{tina. ona }e uskoro morati biti iscrtana. Ona je zagovarala da se centralni dio Sarajeva. ali u}i sa ovim brojem stanovnika. U me|uvremenu }emo privremeno napraviti ne{to u bolnici u Kasindolu“. Mi smatramo da je stanje mnogo lo{ije nego u Banjoj Luci i Bijeljini. tako|e ne mo`e se kanalizaciona mre`a presje}i. jer imamo djelova gdje ta linija nije uspostavljena. nalazi se u Butmiru i ona }e biti u funkciji ve} slijede}e godine. Ideja da Sarajevo postane distrikt neprihvatljiva je i za gradonačelnika Sarajeva Aliju Behmena olimpijski duh u ova dva grada. To bi bila dobra prilika da se obnovi i naprave neke nove stvari. navodi jo{ neke vidove saradnje sa sarajevskim firmama. Radovan Karad`i} je naime mjesecima agitovao kako }e Republika Srpska. “[to se ti~e ekonomije. Prije zavr{etka `i~are izgradi}emo ugostiteljske objekte na Trebevi}u i staze za {etnju i biciklizam“. me|utim za Sarajevo i Isto~no Sarajevo ona je prakti~ni problem. svakako vi{e odgovarao Isto~nom Sarajevu koje bi dobilo otvoreno tr`i{te od 600 hilja34 da stanovnika. godine. vodom. U Isto~nom Sarajevu i u Sarajevu `ivio stotinjak hiljada Srba. “Aerodrom nije izgra|en jer je to pitanje entiteta. Jedan zna~ajan dio op{tine Stari grad dobija vodu sa Pala. veli Radovanovi} i obrazla`e razloge zbog kojih je Sarajevo distrikt neprihvatljivo za gra|ane Isto~nog Sarajeva. saobra}ajnicama. i mi }emo istrajati u svojim nastojanjima da izgradimo bolnicu. prema ocjeni ekonomista. proglasi distriktom. koji je ina~e jedini gradona~elnik u Republici Srpskoj iz PDP-a. O njoj je svojevremeno govorila i Biljana Plav{i}. strujom sve funkcioni{e u najboljem redu. [to se ti~e te infrastrukture koja je potreba za snabdijevanje gra|ana gasom. GRAD PO MJERI KARAD@I]A Gradona~elnika Isto~nog Sarajeva podsje}amo na planove poslijeratnog rukovodstva Republike Srpske vezane za ovaj prostor. Ne bismo imali tu snagu u odnosu na Bo{njake koji su znatno brojniji. Mi smo na pola puta izgradnje pozori{ta i gradske galerije. Zajedno smo krenuli u revitalizaciju sarajevske `i~are. op{tini Isto~no Novo Sarajevo ili op{tini Novo Sarajevo. neophodno je da se povu~e ta crta“.Distrikt Sarajevo na Jahorinu tr~e na Ba{~ar{iju da probaju }evape i obrnuto. mi ne bje`imo od saradnje dva grada. zgradama.

ka`e D`evlan. Mi nismo u stanju da se dogovorimo oko presude Sejdi}-Finci. ali mi smo te stvari stavili po strani”. jer ako recimo ho}ete u Distriktu Sarajevo da imate Lukavicu koja je dio Isto~nog Sarajeva. vodio sam kombinat od 26 hiljada ljudi i znam {ta treba u~initi da neki organizam efikasno funkcionira. javna rasvjeta na raskrsnicama na Vracama i Krupcu. Prijedlog o “Sarajevo distriktu” je jedna predizborna izjava koja ni{ta ne zna~i. Govorim o u`em gradskom podru~ju. i dalje postoji SERDA JE PRVA OBJEDINILA SARAJEVSKE OP[TINE SERDA je realizovala 300 projekata koji su potpomogli ekonomski razvoj sarajevske regije Na ideji objedinjavanja sarajevskih op{tina u jednu regiju prije desetak godina nastala je SERDA (Sarajevska ekonomska regionalna razvojna jedinica). Recimo. tim prijedlogom ide se na promjenu Ustava BiH. pored realizacije projekata sa doma}im partnerima. Ja sam odgojen u jednoj poluvojnoj organizaciji. plin. Svi navedeni projekti predstavljaju pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica bez obzira na entitetske granice te dokazuju da je takva saradnja mogu}a i da donosi samo pozitivne rezultate i napredak ne samo lokalnom stanovni{tvu ve} i ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine. To potvr|uje i ~injenica da je SERDA u proteklih godinu dana. ina~e ga smatram jednim politi~kim pamfletom”. gasfikacija op{tina Isto~nog Sarajeva. Me|utim. Posebno je neodr`iva sada pred lokalne izbore”. Uklju~uje se i Kiseljak i pravi nacionalan balans. Prije svega zbog infrastrukture koja ve`e te op}ine. ka`e Radovanovi}. izgradnja Eko turisti~kog parka u Op{tini Novo Gora`de. onda morate promjeniti ustav koji je. prijeti im da za nekoliko godina budu potpuno puste. komunikacijski ili ekonomski gravitirale prema sarajevskoj regiji . tu je saobra}aj. a kamoli oko ovakvih stvari zbog kojih je potrebno mijenjati Ustav BiH. neprihvatljiva je i za gradona~elnika Sarajeva Aliju Behmena. to je politi~arima koji su na vlasti. Me|utim. SERDA se u proteklom periodu potvrdila kao lider regionalnog ekonomskog razvoja ne samo na podru~ju sarajevske makroregije ve} i cijele BiH. meni je to neozbiljan prijedlog. Behmen isti~e da je u prijateljskim vezama sa gradona~elnikom Radovanovi}em i da ga raduje {to }e trebevi}ka `i~ara objediniti ova dva grada.JEL’ SARAJEVO GDJE JE NEKAD BILO Foto: Milutin Stoj~evi} Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo Inicijativa da se podijeljeno Sarajevo integri{e ii dobije specijalni status odbacili integri{e dobije specijalni status odbacili su gradona~elnici Sarajeva ii Isto~nog su gradona~elnici Sarajeva Isto~nog Sarajeva. veli Behmen. Grad Isto~no Sarajevo. na inicijativu OHR-a. najmanje va`no. o~ito. zatim izgradnja gradske rasvjete u op{tini Kalinovik. “Projekat }e brzo biti gotov. Ideja distrikta je politi~ki apsolutno neodr`iva. potpisali su ugovor o osnivanju prve regionalne nevladine organizacije u BiH. vodovod. . Alija Behmen Vinko Radovanovi} politi~ki otpor ideji povezivanja sarajevske regije. `ive! 35 ARGUMENT PROTIV ARGUMENT PROTIV i u kojima se ne sla`emo. to su stru~njaci koji prave `i~aru na Mont Blancu. I SLOBODNA BOSNA teritorijalno. Za njih je bitno da tekovine Radovana Karad`i}a — grad Isto~no (Srpsko) Sarajevo. @i~ara }e biti posebna atrakcija jer je niko u regiji nema i poveziva}e ovaj prostor”. tunelu Kalovita brda. ali koje administrativno pripadaju razli~itim entitetima. “U proteklih devet godina SERDA je pokrenula i realizirala oko 300 projekata koji su rje{avali zajedni~ke probleme najmanje dvije lokalne zajednice koje grani~e 2. a i gra|anima Isto~nog Sarajeva. godine. {kolstvo. Kada se govori o distriktu. Izgradnja fontane u gradskom parku Pale. Sanela D`evlan iz SERDA-e za na{ list ka`e da su osniva~i ove nevladine organizacije Kanton Sarajevo.Rogatica.2012. Han Pijesak. zaklju~uje Behmen. Svi oni uglavnom `ive na podru~ju Isto~nog Sarajeva. a koje su prije rata pripadale sarajevskoj regiji. Me|u tim projektima su ~i{}enje rijeke Miljacke. koja }e biti struktura vladanja u tom distriktu. kao {to je poznato. kao i one koje su geografski. Prijedlog bi trebao da bude jako decidiran da bi se o njemu moglo govoriti. implementirala 6 projekata koji se finansiraju iz fondova EU-a ”. BEHMEN IMA SVOJ MODEL DISTRIKTA “To je dosta pitko na prvi pogled. Strukture op}ina su definirane ustavnim rje{enjem. potrebno je razjasniti {ta to zna~i u ekonomskom smislu. Ipak. Nemaju nikakve zarade na tome. Predstavnici 32 lokalne zajednice koje su vje{ta~ki podijeljene me|uentitetskom linijom. u politi~kom smislu. 2003. Kiseljak i Kre{evo. SERDA je u~estvovala u razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska. Za~udo. Me|utim.8. ka`e Behmen i nastavlja: “Ja sam jedan od onih koji bi `eljeli da se bar u obuhvatu grada Sarajeva nalaze Vogo{}a i Ilid`a. Alija Behmen ii Vinko Radovanovi} Sarajeva. Iako se u posljednjih nekoliko godina Sarajevo po~elo prirodno uvezivati. istorija je ne{to o ~emu se ne sla`emo. ideja da Sarajevo postane distrikt. Stru~njaci predvi|aju da ukoliko neperspektivne i nerazvijene op{tine koje ulaze u sastav Isto~nog Sarajeva i dalje budu izolovane i zapostavljene od vlasti Republike Srpske. Naravno. U zajedni~kim institucijama BiH zaposleno je oko 4. pri tom mislim na {to vi{e ja~anje op}ina kao nukleusa lokalne samouprave. zdravstvo. a pitanje je da li je i ekonomski odr`iva. Grad Sarajevo i 32 op{tine sarajevske makroregije (19 op{tina iz Federacije i 13 iz RS-a). Cilj je bio da se ekonomski pove`u op{tine koje su prije rata ~inile grad Sarajevo. rade ga Italijani. To ovom dijelu Sarajeva predstavlja jedan od va`nijih izvora finansiranja.000 Srba. formiran za dva entiteta. to su @eljeznice BiH. Sokolac.

)” autora historičara ZLATKA HASANBEGOVIĆA.1941. Iz njegovog opsežnog. odnosu domaćeg stanovništva prema Jevrejima. a koje govori u ulozi i položaju muslimana u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj pod rukovodstvom Ante Pavelića.1945. .2012. .FELJTON U Zagrebu je nedavno objavljena knjiga “Jugoslovenska muslimanska organizacija 1929. U nekoliko nastavaka moći ćete čitati o ulasku njemačkih i ustaških trupa u Sarajevo. te uzbudljivim političkim previranjima na tada vrućoj sarajevskoj i bh. mir i ravnopravnost“ 36 SLOBODNA BOSNA I 2. na više od 800 stranica. Beograda i Zagreba. . (U ratu i revoluciji 1941. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. izdvajamo posebno zanimljivo razdoblje koje je u knjizi objavljeno kao poseban dodatak. političkoj sceni koja su se dešavala u pozadini velikih historijskih događaja u svijetu… Halid ^au{evi}: “U Sarajevo sti`u odredi fanati~nih poklonika velikog Oca Domovine. sveobuhvatnog znanstvenog rada na kojem je radio u arhivima Sarajeva.8.

MUSLIMANI U NDH (1) DOBRODO['O POGLAVNI^E Hakija Hadžić.2012. I SLOBODNA BOSNA 37 .8. KUPITE CVIJEĆE 2. A L L A H I H R V A T I CVIJEĆE. Petar Blašković i Jure Francetić u Sarajevu 1941.

Dovo|enje u pitanje odanosti muslimana Kraljevini Jugoslaviji najvi{e je uznemirilo prvake Gajreta kao nositelje srpske/jugoslovenske nacionalne ideologije u ime koje je proveden beogradski pu~. glasila Jugoslovenske radikalne zajednice: “Na ulici sretoh D`afera Kulenovi}a. Vlast u BiH preuzima muslimanski naro~iti prijatelj Ante Paveli} koji vr{i zavjet Oca domovine Dr Ante Star~evi}a koji je u Vama muslimanima vidio najbolji dio hrvatskog naroda i najljep{i zalog na{e sretne budu}nosti”. odr`ali sve~anosti “Za veliku jugoslovensku naciju i mo}nu Otad`binu”. Tim povodom ulicama Sarajeva pro{la je povorka gra|anskih i politi~kih predstavnika svih vjera. tako|er bio ~lan JMO-a. brata funkcionera JMO-a D`afera Kulenovi}a. a Kvaternik je na dan progla{enja uputio poseban proglas “hrvatskim muslimanima” u kojem je kazao kako “juna~ke Bosna i Hercegovina ulaze u sastav Hrvatske dr`ave” pozvav{i muslimane da “d`amije i domove okite barjakom Allaha i milim hrvatskim trobojnicama”. u Zagreb dolazi dva dana poslije. katolike i muslimane. za kojeg se u tom momentu jo{ nije znalo gdje se nalazi. ‘Zar vi niste sa Vladom?’. a muftija Ismet Mufti} mu istog dana pohrlio i pro~itao poruku s po~etka teksta koja je poslije emitovana i na zagreba~kom radiju. Paveli} je jo{ u svom prvom proglasu emitovanom preko Italijanskog radija pet dana prije progla{enja NDH. koji su jo{ krajem marta 1941. pozvao na ustanak “Hrvate. plavokose armade velikog njema~kog genija” s kojom u Sarajevo sti`u i “odredi fanati~nih pokloni38 DRAGO MI JE. a o slu~ajnom susretu s njim pisao je 18. dok je svijeta i vijeka’”. konstatovano je da su ti elementi prilikom veli~anstvenih manifestacija na dan 27. ka velikog Oca Domovine.. re~e on. PREZIME MU ZNATE “Muslimanski vojnici u jugoslovenskoj vojsci pozivaju se da okrenu oru`je protiv Srba i preuzmu vlast jer su od sada sami gospodari u svojoj ku}i i svojoj zemlji. u usta{kom listu Hrvatski narod objavljuje ~lanak u kojem najavljuje skori dolazak u BiH “najmo}nije i najljep{e vojske svijeta.FELJTON Priredio: ALMIR PANJETA “Volja je Svevi{njeg Allaha htjela. kazao je Kvaternik u proglasu. POTRAGA ZA D@AFER-BEGOM KULENOVI]EM Kulenovi}a je njema~ki napad zatekao u Beogradu odakle se s ostalim ministrima Simovi}eve Vlade Kraljevine Jugoslavije uputio najprije prema U`icu odakle su do{li na Pale pokraj Sarajeva gdje su odr`ali tri posljednje sjednice pred povla~enje prema Nik{i}u 13. mir i ravnopravnost”. koji je odr`ao “patriotski govor” u kojem je iznio “nastojanja hrvatskog naroda za svojom slobodom i nezavisno{}u”.” amske vjerske zajednice Kraljevine Jugloslavije {tampan na }irilici u kojem stoji da je kralju poslao pozdrav i “uvjerio ga o nepokolebivoj odanosti i ljubavi muslimana prema Previ{njem Prijestolju i dragoj nam domovini Kraljevini Jugoslaviji”. pro~itao je muftija Ismet Mufti} na dan progla{nja Nezavisne dr`ave Hrvatske u Zagrebu 10. Zanemarili su uglavnom srpsku politi~konacionalnu pozadinu protiv muslimanskih uli~nih ispada te odgovornost prebacili na sarajevske Jevreje. opunomo}enikom Ante Paveli}a koji je u to vrijeme s grupom hrvatskih nacionalista boravio u Italiji ~ekaju}i povratak. a do{lo je i do incidenata kada su muslimanskim prvacima dobacivane parole “Dole peta kolona!” i “Ovo je {tab pete kolone!” za {ta su poslije optu`eni sarajevski Jevreji. pitah ga ja. Tih dana u Zagreb dolaze brojni du`nosnici JMO-a. aprila 1941.8. ‘[ta to zna~i?’. Paveli} se u Hrvatsku vra}a 13. da se SLOBODNA BOSNA I 2. vojnike. neustru~avaju}i se ~ak i da na{im vlastima sugeri{u takva mi{ljenja raznim dostavama. Time je sebi obezbijedio mjesto u “Hrvatskom dr`avnom vodstvu” u koje je simboli~no u{ao kao muslimanski predstavnik. kada je osnovana samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava na cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom. U ovom radosnom i velikom trenutku za cjelokupni hrvatski narod. aprila imenuje prvu vladu NDH u kojoj za potpredsjednika postavlja Osmana Kulenovi}a. ‘Ne’. unuk reisu-l-uleme D`emaludina Čau{evi}a. Reisul-ulema Fehim Spaho dan poslije skupa uputio je povodom stupanja na prijestol maloljetnog kralja Petra II Kara|or|evi}a proglas svim tijelima i slu`benicima Isl- @IVIO ANTE. katolike i muslimane”. tada ve} biv{i urednik Samouprave. advokata iz Biha}a. te savezni~kih vojski kucne radosni ~as za sve Hrvate. da uz pomo} usta{a u zemlji i inozemstvu.2012. a 16. pred Slavkom Kvaternikom. Paveli} je uvo|enjem u Vladu svog Brzi slom Kraljevine Jugoslavije zatekao je sukobljene sarajevske prvake JMO-a. ovog mjeseca pravili takove ispade i slu`ili se takovim metodama. ‘To zna~i da su potpuno izgubili glavu’. aprila 1941. me|u kojima i jedan od prvaka Organizacije. Alija [uljak. D`afera su “izgubili” negdje u mete`u na Ilid`i. aprila ’41. a od decembra te godine i potpisivanja “Bajramskog zaklju~ka” Hakije Had`i}a o utemeljenju Muslimanske organizacije nije u~estvovao aktivno u politi~ko-strana~kom `ivotu. Student Halid Čau{evi}. aprila Milan Jovanovi} Stoimirovi}. mene su sramno ostavili na Ilid`i. Zgranuh se kad ga videh. odgovori on jetko. da zemlji naj~i{}e krvi Hrvatske vrate `u|enu slobodu. Osman je do 1935. “Pored ranijih primjera nedoli~nog dr`anja toga dijela Jevreja prema muslimanima i njihovih poku{aja da raznim podmetanjima stvore u na{oj javnosti takova mi{ljenja o muslimanima kojima je cilj da dovedu u sumnju patriotska osje}anja muslimana. ANTE Zagrebački muftija Ismet Muftić pohrlio je kod Pavelića politi~ki bezna~ajnog studentskog kolege iz prava{kih akademskih klubova na Zagreba~kom sveu~ili{tu zapravo objavio da ra~una na potporu D`afera Kulenovi}a. kli~em: ‘Neka Allah Svevi{nji po`ivi Poglavnika! Neka Allah Svevi{nji po`ivi njegova Opunomo}enika i sve usta{e! Neka `ivi samostalna i nezavisna Hrvatska Dr`ava i hrvatski narod. .

Muslimani su uop{te do~ekali Nemce kao oslobodioce. na 24. aprila ostavke su podnijeli vr{itelj du`nosti gradona~elnika Muhamed Zlatar i nepotpuno op}insko vije}e.” Ve} uo~i ulaska njema~kih trupa u Sarajevu je zavladao haos: 4. .8. Od muslimana su u to tijelo u{li Uzeir Had`ihasanovi}. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. nego se hori i preko Miljacke. Sve {to je bilo u Sarajevu od islama iza{lo je na ulicu. uz iznimku jevreja koji nisu ni pozvani. nije da pljeskaju. te nestrana~ki advokat Luka Čabraji}. bio je jedan od zaklju~aka muslimanske me|udru{tvene konferencije koju je organizirao Gajret ve} 29. NA KAVI S POGLAVNIKOM Slavko Kvaternik. na Stojadinovi}evoj listi. Gradonačelnik Muhamed Zlatar. te Asim [eremet kao predstavnik Narodne uzdanice. kao prvak do tada Kulenovi}u odanih prista{a JMO-a. aprila 1941. Dušan Jeftanović. Od ulaska njema~kih jedinica u Sarajevo 15. tu je privremeno bila smje{tena Vlada Jugosl- avije u bijegu. te pravoslavni sve{tenik i predsjednik mjesne Narodne odbrane Milan Bo`i} koji je godinu prije bio jedan od kolovo|a sarajevskog srpskog me|udru{tvenog okupljanja protiv D`afera Kulenovi}a i muslimanskog zahtjeva za autonomnu Bosnu i Hercegovinu. I SLOBODNA BOSNA O incidentima izme|u jevreja i muslimana izvijestio je i Centralni presbiro. (Nastavlja se) 39 . Muslimani su se kao tuma~i i vo|i vozili automobilima s Nemcima.2012. na~i~kani na keju. Uzeir Hadžihasanović. Hakija ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić.MUSLIMANI U NDH (1) KRALJ ^ARŠIJE Kralj Petar II Karađorđević na maturalnom putovanju i reis Fehim Spaho ispred Begove džamije 1939. U tim okolnostima u Sarajevu je formiran nestrana~ki “Narodni odbor” koji je trebao zamijeniti raspalu gradsku upravu te stupiti u prvi kontakt s njema~kom vojskom u nadiranju i koji su ~inili gra|anski predstavnici svih vjera. Ante Pavelić. Muslimani su u{li u jevrejski Templ i lomili po njemu unutra{nje ukrase. april. aprila 1941. potpredsjednik Gajreta Husein Kadi}. Asim Mutevelić Hadžić. a koje se odvijalo u pozadini ~injenice da je privremenu vlast preuzela njema~ka vojna komanda. a sve je kulminiralo nakon ulaska njema~kih trupa u Sarajevo 15. Jevreji su imali ve}i strah od muslimana nego od Nemaca. 2. objavljuju odgovor u kojem podsje}aju kako su “u posljednje vrijeme sarajevski jevreji izlo`eni raznim izazivanjima i nasrtajima pojedinaca kako u javnim lokalima tako i na ulici i putem {tampe” izra`avaju}i `aljenje {to su “pojedina~ni incidenti i povici neodgovornih lica kojih nije bilo samo me|u jevrejima — a bilo je povika i protiv jevreja — mogli dati povoda da se predstavnici muslimanskih ustanova na|u pobu|eni da zauzmu jedan organizovan stav gotovo prema cijeloj jevrejskoj zajednici”. a muslimani. nespremni da nakon strana~kog sloma sudjeluju u dalekose`nim dr`avno-politi~kim kombinacijama izvan sarajevskih op}inskih okvira. nastupilo je vi{ednevno i{~ekivanje daljnjeg razvitka doga|aja i zakulisno djelovanje me|usobno suprotstavljenih skupina. Dušan Jeftanović. Vrhovna komanda vojske u raspadanju i veliki broj naoru`anih vojnih bjegunaca koji su ~ekali daljnji razvoj doga|aja. Hrvate katolike predstavljali su na po~etku mjesni prvaci HSS-a i advokati Zdravko [utej i Ivan Suba{i}. Naro~ito je bio buran pljesak kad su odsvirali mar{ iz Fausta. Srbe su predstavljali predsjednik i sekretar Trgova~ko-industrijske komore u Sarajevu Du{an Jeftanovi} i Vojislav Besarovi}. Osman Kulenović i Mile Budak ima zahvaliti samo velikom patriotizmu i prisebnosti muslimana {to ovakovi sramni i ru{ila~ki ispadi nisu urodili najte`im posljedicama”. Uzeir Hadžihasanović. Dodatnom rasulu doprinijelo je njema~ko bombardovanje grada. Zajedno s Nemcima. SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. do dolaska u grad prvih hrvatskih vojnih odreda iz Zagreba u no}i s 23. Milovan Žanić. skupine Kulenovi}evih protivnika me|u biv{im muslimanskim zastupnicima u Narodnoj skup{tini izabranih 1938. Hakija Hadžić. ban Drinske banovine Stanoje Mihaldžić. Asim Mutevelić SARAJEVSKA POVORKA U APRILU 1941. Oni su se povukli odmah nakon progla{enja NDH i Ma~ekovog poziva na odanost novim vlastima u Zagrebu. E to je bilo za pri~u. O ~emu je pisao i Jovanovi}-Stoimirovi}: “Kako sam bio (…) uzbu|en istoga dana kad sam ~uo nema~ku muziku koja je svirala pred Ve}nicom! Ona svira. marta 1941. tra`e}i od vlasti ka`njavanje izgrednika MUSLIMANI SA NIJEMCIMA: POLOMIT ]U TEMPL OD KRISTALA Predsjednik i potpredsjednik La Benevolencije Jakov Kajon i Leon Finci poslije ovoga u ime svih jevrejskih ustanova i dru{tava ve} prvog aprila 1941.

Rije~ je o tre}em uzastopnom padu BDP-a. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zračnih luka.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” BACANJE NOVCA U VJETAR U vrijeme ekonomskog buma.3 posto. svaka regionalna vlast u Španiji gradila je grandiozne objekte. nakon {to je u prethodna dva tromjese~ja padao po stopi od 0. koji je otvoren 2008. Sa vrlo zabrinjavaju}om stopom nezaposlenosti od gotovo 25 posto. BBC News piše o rasipničkoj potrošnji španskih regija na skupe građevinske projekte. a zatvoren u aprilu ove godine 40 P Priredila: DANKA SAVI] odaci {panskog Nacionalnog instituta za statistiku pokazuju da je [panija jo{ dublje potonula u recesiju.8. ova zemlja `eli izbje}i me|unarodnu SLOBODNA BOSNA I 2. . kao što je aerodrom u Ciudad Realu..2012.

ali nakon po~etka krize postao je dokaz neodgovornog tro{enja poreznog novca. stranici SUO^AVANJA SA SUROVOM REALNO[]U U Evropi strahuju da bi [panija mogla pasti u du`ni~ku krizu. zjape prazni GRADITELJSKI BUM Monumentalne građevine koje su progutale ogroman novac danas zjape prazne Nakon otvaranja krajem devedesetih. ~etvrtoj po veli~ini privredi eurozone ne radi ~ak 5. Nastajale su monumentalne gra|evine koje danas uglavnom zjape prazne. a regioni u [paniji sada tra`e novac od centralne vlade. od kulturnih centara i sportskih dvorana do lokalnih zra~nih luka. govore da bi procenat nezaposlenosti mogao jo{ pove}ati ukoliko bruto doma}i proizvod ne po~ne rasti. prozra~nih pala~a nastao je tako|er krajem devedesetih kao trijumf moderne arhitekture i doma}eg. futuristi~ki kompleks bijelih. U vrijeme ekonomskog buma. ju`no od Madrida. anga`irati svjetski poznatog arhitektu i to je smatrano receptom za uspjeh.8.!” Rajoya je ina~e k}erka predsjednika Vije}a okruga Castellon koji je sebi podigao statuu visoku 24 metra.7 2. Predvi|anja stru~njaka. Nakon otvaranja. Grad umjetnosti i znanosti (La Ciudad de las Artes y de las Ciencias). IMPRESIVNE GRA\EVINE KAO UPOZORENJE KAKO SE RASIPAO NOVAC [panski grad umjetnosti i znanosti bio je krajem devedesetih velika atrakcija da bi potom postao jedan od dokaza neodgovornog tro{enja poreznog novca finansijsku pomo}. uskoro su i ostali gradovi `eljeli isto. U ovoj. Isti ti objekti sada stoje nedovr{eni. u parlamentu uzviknula: “Ko ih sve je. osmisliti kulturni centar. [pancima na naplatu dolaze ra~uni iz vremena kada su neracionalno tro{ili novac na magalomanske projekte miliona ljudi.RASIPNI[TVO BEZ POKRI]A VRIJEME PONOSA I SLAVE Uspjeh koji je prvobitno do{ao sa izgradnjom muzeja u Bilbau podstakao je i druge regije da investiraju ogromna sredsta u izgradnju megalomanskih objekata koji sada. I SLOBODNA BOSNA 41 . Ohrabreni tim primjerom. ~ak 300 hiljada eura. a zahvaljuju}i dostupnosti evropskih fondova. bio je glavna atrakcija ovog lu~kog grada. koju su ve} prije morali zatra`iti Gr~ka. ipak. re`u davanja. Aerodrom ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. a za duboku krizu gra|ani krive banke. uglavnom. Irska i Portugal.4 miliona turista. Harter pi{e o rasipni~koj potro{nji {panskih regija za skupe gra|evinske projekte od kojih je najtransparentniji primjer aerodrom u Ciudad Realu.2012. ve} samo letjelice Nastavak na 46. podignutu uz novi aerodrom koji dosad nije vidio ni jedan avion. ali ona nikada nije otvorena. i dobili su naziv bijeli slonovi. Gradnja zra~ne luke Castellón ko{tala je 213 miliona. ili bez programa i novca. svjetski poznatog arhitekte Santiaga Calatrave. Muzej u Bilbau (zapravo zgrada ogranka njujor{kog muzeja Guggenheim u [paniji) pretvorio je ustajali industrijski grad poznat po crnoj metalurgiji u pravu atrakciju koja je privukla ~ak 1. svaka regionalna vlast u [paniji gradila je megalomanske objekte. ali nema aviona. Pro{log mjeseca u medijima je objavljeno kako je {panska politi~arka Andrea Fabra nakon najave premijera Mariana Rajoya da se nezaposlenima. u sklopu mjera {tednje. Pascale Harter za BBC News ovih dana podsje}a da je Evropa ve} spasila {panske banke. pla}ena novcem okruga. iako to vlast u Madridu odbacuje..

. posebno u političkom smislu I 42 ako je oko osam miliona Rumuna glasalo protiv ostanka na vlasti rumunskog predsjednika Traiana Basescua. zahvaljuju}i nedovoljnoj izlaznosti: referendum odr`an po~etkom sedmice nije uspio jer je odziv bio manji od potrebnih 50 posto. {ezdesetogodi{nji pomorski kapetan i biv{i ministar za transport.EVROPA. Posljednji put. prvi put je izabran za predsjednika Rumunije 2004. nova ljevi~arska parlamentarna ve}ina. Basescu je bio suspendovan i 2007. Nade`da Tolonikova. dok grupe za za{titu ljudskih prava upozoravaju da bi takva kazna bila pretjerana.2012. tajnom policijom biv{eg rumunskog predsjednika Ceauşescua. petom sastanku Odbora za pra}enje IPA. Marija Aljohina i Jekaterina Samutsevi~ se suo~avaju sa optu`bama za huliganstvo i ometanje vjerske slu`be u Katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. i od tada je stalno osporavan. ODMAH SU\ENJE @ENSKOM Nezadovoljna ispunjavanjem pol PANK BENDU U predviđa stroži nadzor nad Rumu MOSKVI U Moskvi je po~elo su|enje ~lanicama `enskog pank benda Pussy Riot.2010 do pomenutog datuma ispla}eno je kompanijama koje su na tenderu odabrane da implementiraju IPA projekte. Tako|er. Basescu.6. ra|ena na temelju podataka koje je Delegacija EU-a u BiH prezentovala na pro{lomjese~nom. Tri mlade Ruskinje izjavile su pred sudom Optu`ene `ene su suo~ene sa kaznom do sedam godina zatvora ukoliko budu progla{ene krivim. jula za opoziv Basescua. blizu polovine od ukupno alociranih sredstava iz dr`avnih godi{njih paketa IPA 2007. okupljena oko Socijal-liberalne unije (USL) premijera Viktora Ponte. Izra`eno u procentima i iznosima. ukupna stopa ugovorenih sredstava iz IPA dr`avnih paketa pomo}i 2007-2010 dostigla je nivo od 73% ili 214. Nivo ispla}enih sredstava za IPA dr`avne U izvještaju objavljenom uoči održavanja referenduma u Rumuniji. ali je vra}en na du`nost nakon referenduma.279 miliona eura). pokazuje da je od ukupne vrijednosti iznosa IPA sredstava alociranih BiH u okviru dr`avnih programa IPA 2007-2010 (295. optu`iv{i ga da je vi{e SLOBODNA BOSNA I 2. Optu`ivan da je sara|ivao sa Sekuritateom. Evropska komisija je skeptična prema sposobnosti ove zemlje da udovolji temeljnim načelima EU-a. glasala je 6.881 milion eura.2012. do 28. KOLIKO BiH TRO[I SREDSTAVA IZ IPA FONDA Analiza Direkcije za evropske integracije BiH. ugovoreno ne{to vi{e od dvije tre}ine. on ostaje na vlasti do 2014. godine.8. izvo|enjem nastupa pod nazivom “pank molitva” i pozivima na smjenu re`ima Vladimira Putina.

uklju~uju}i Zapadni Balkan i Srednju Aziju u okviru Evropske slu`be za vanjsko djelovanje (EEAS). koji je ranije ponovo imenovan za {efa slova~ke diplomatije. Komisija predvi|a stro`i nadzor nad Rumunijom nego {to je onaj nad Bugarskom. puta prekr{io Ustav preuzimanjem du`nosti premijera i stalnim mije{anjem u poslove Vlade. Osim toga. a ranije je bio i ambasador u Turskoj i Azerbejd`anu. a do 25. pravo glasa Rumunije u Vije}u ministara EU-a moglo bi biti ukinuto. Naredni izvje{taj o Rumuniji }e biti objavljen krajem godine. U svom izvje{taju.327 miliona eura. Komisija je zabrinuta zbog stanja u dr`avi i sumnja u njenu sposobnost da udovolji temeljnim na~elima Unije.8. godine. Ukoliko se posmatra period od 5. Bugarska je kritizirana zbog svog neuspjeha u suzbijanju organiziranog kriminala.litičkih uvjeta. gdje dominiraju politi~ki razlozi. jula 2011. Savi}) 43 . nepo{tovanjem Parlamenta i drugih dr`avnih institucija. saop{tila je Ambasada [vedske u BiH. kada je Delegacija EU-a u BiH prvi put prezentovala podatke o stepenu iskori{tenosti sredstava iz IPA fondova. [PANSKI DIPLOMATA PENA UMJESTO LAJ^AKA U EEAS-u [panski diplomata koji trenutno obavlja du`nost ambasadora ove zemlje u Rusiji Luis Felipe Fernández de la Peña naimenovan je za novog direktora za Evropu. u kojem je premijer Ponta optu`en od strane opozicije za provo|enje “dr`avnog udara”. Me|utim.255 osoba zatra`ilo je azil. [panski diplomata je prethodno bio generalni direktor za Sjevernu Ameriku. procenat ukupno ugovorenih sredstava za IPA dr`avne programe 2007-2010 u BiH bilje`i rast od 26% ili 75. ali od po~etka 2010. Evropska komisija je vrlo nezadovoljna Evropska komisija je vrlo nezadovoljna stanjem u Rumuniji koja bi. ukoliko ne po~ne stanjem u Rumuniji koja bi. mehanizma za pra}enje reformi pravosu|a i borbe protiv korupcije. jula ove godine 1. te da se gra|ani BiH koji neopravdano tra`e azil suo~avaju s mogu}no{}u da dobiju dvogodi{nju zabranu ulaska u zemlje potpisnice {engenskog sporazuma. U Ambasadi upozoravaju kako su svi zahtjevi za dobijanje azila odbijeni. (D. Proteklih dana su iz Brisela stigla upozorenja kako postoji mogu}nost zamrzavanja bezviznog re`ima sa BiH zbog naglog porasta la`nih azilanata iz ove zemlje. mogla ozbiljnije po{tovati ustavni poredak.772 miliona eura. Ovo upozorenje Komisije izre~eno je nakon posljednjih politi~kih previranja u Rumuniji.2012. Komisija unijom! pakete (2007-2010) do sada iznosi ukupno 43% ili 126. objavljenom nedavno. I SLOBODNA BOSNA ovu klauzulu. Za razliku od Rumunije. Ovaj mehanizam omogu}io je Uniji da ne prizna sudske odluke dr`ave ili ~ak da zamrzne isplatu sredstava iz evropskih fondova. do sada. Evropska komisija je u svom posljednjem izvje{taju o napretku. Fernandes je na ovoj poziciji naslijedio Miroslava Laj~aka. Aziju i oblast Tihog okeana u {panskom ministarstvu inostranih poslova. a za Bugarsku se o~ekuje do kraja 2013.. ukoliko se ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak. Podsjetimo. godine Unija vi{e nije aktivirala 2. mogla izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a izgubiti glas u Vije}u ministara EU-a UPOZORENJE RUMUNIJI UPOZORENJE RUMUNIJI STOTINE AZILANATA VRA]ENO IZ [VEDSKE U BiH Pro{le godine 981 osoba iz BiH podnijela je zahtjev za azil u [vedskoj. o{tro kritizirala Rumuniju u okviru tzv. uvedenom po ulasku ove zemlje i Bugarske u EU. od prvog maja ove godine vi{e od 300 gra|ana BiH vra}eno je iz [vedske i njima je odre|ena “zabrana ponovnog ulaska”. Sukob Basescua i rumunskog premijera Ponte uznemirio je Brisel jer je paralisano dono{enje odluka u vrijeme kada je Rumunija trebalo da okon~a pregovore sa MMF-om o paketu pomo}i vrijednom pet milijardi eura. ukoliko ne po~ne ozbiljnije po{tovati ustavni poredak.

dok su istovremeno tro{kovi poslovanja blago porasli. BH Telecom je pove}ao profit zahvaljuju}i kresanju tro{kova poslovanja koji su smanjeni za oko 4 posto. fantomske ruske firme sa sjedi{tem u Njema~koj s kojom je potpisao Protokol o zajedni~koj izgradnji termoelektrane u Tuzli. Drugim rije~ima. Ta }e se praksa o~ito nastaviti i u 2012. kada je Primorac smijenjen a Prli} (ponovo) postavljen. SLOBODNA BOSNA I 2. Prema revidiranim finansijskim izvje{tajima. [estomjese~ni profit BH Telecoma uve}an je za pribli`no 10 posto. profit Eroneta naglo je po~eo kopniti pa je na kraju godine bio ~ak i manji (10. na iznos od 72. direktor EPBiH Elvedin Grabovica svako malo najavljuje raspisivanje transparentnog me|unarodnog tendera na kojem }e EPBiH izabrati ozbiljnog i pouzdanog partnera na ovom projektu. raspisan dvije godine kasnije. no Grabovica je ovaj segment tendera samovoljno preina~io ostavljaju}i mogu}nost da se sa strate{kim partnerom o tom va`nom pitanju “naknadno pregovara“.1 milion KM) nego u prvih {est mjeseci! No. sklapaju}i mutne poslovne aran`mane s jednom od najnepoznatjih energetskih kompanija u Evropi . U prvom polugodi{tu protekle godine uprava HT Eroneta na ~elu s “kratkotrajnim“ direktorom Primorcem iskazala je rekordan polugodi{nji profit u iznosu od 11 miliona KM. godine. Tre}i dominantni telekom operater. HT Eronet. Grabovica bi tako|er morao pojasniti za{to u novom tenderu nije precizirana raspodjela elektri~ne energije izme|u EPBiH i strate{kog partnera? U tenderu na kome je bio izabran EnBW. godine i na kome je pobijedila ugledna njema~ka kompanija EnBW. Ostaje me|utim nejasno za{to je uop}e direktor Grabovica putovao u Njema~ku i za{to je potpisao Protokol s firmom za koju i sam ka`e da nije ozbiljan partner. godine. {to je beznalo jednako profitu koji je HT Eronet na ~elu s Prli}em ostvario tokom ~itave 2010.2012.8. 50:50 posto. jer }e EPBiH tek nakon raspisanog tendera izabrati pravog partnera? Nejasno je tako|er za{to EPBiH jo{ uvijek oklijeva raskinuti Protokol potpisan s partnerom za koga je Grabovica potpuno uvjeren da nije i da ne}e biti partner EPBiH na izgradnji novog termobloka u Tuzli? Jednako je tako nejasno za{to je aktuelna uprava EPBiH na ~elu s Grabovicom do sada oklijevala s raspisivanjem me|unarodnog tendera za izbor strate{kog partnera na projektu TE Tuzla? Ako je Grabovica odlu~io ignorirati raniji tender 44 na kome je bio izabran {vicarski Alpiq. HT Eronet nije u federalnu kasu uplatio ni prebijenu marku. vjerovatno na na~in kako je nedavno “pregovarao“ u Hamburgu. ni protekle kao ni ranijih godina. za razliku od M:tela ~iji je rast neto profita posljedica rasta bruto prihoda za 2 posto. dok je neto dobit M:tela porasla za 7 posto. Elektroprivreda BiH još nije poništila Protokol s ruskom tvrtkom “IFC IFM“ Kako bi skrenuo pa`nju javnosti s afere “IFC IFM“. na iznos od 53. za{to nije jo{ prije godinu i vi{e raspisao novi tender i izabrao partnera ~ija }e ponuda biti povoljnija od ponude {vicarskog Alpiqa? Tim prije {to je novi tender koncipiran na prakti~no istovjetan na~in kao i dva ranija tendera . tvrdi da je re~eni Protokol potpisan s neozbiljnim i nepouzdanim partnerom. i da nema nikakvu pravnu snagu. godine. po lo{em starom obi~aju jo{ nije iza{ao u javnost s poslovnim pokazateljima.1 milion KM. godini.“IFC IFM“. bilo je predvi|eno da se proizvedena struja dijeli na ravne ~asti. za 1 posto. a kasnije Alpiq.7 miliona KM.BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI] Mutni elektroenergetski aran`mani EPBiH Uspje{no polugodi{te dva telekom operatera Dramati~an pad vrijednosti aluminija Nastavljen pad industrijske proizvodnje u BiH NEODGOVORENA PITANJA Direktor EPBiH Elvedin Grabovica jo{ nije pojasnio Protokol potpisan s fantomskom firmom IFC IFM “M:tel“ i “BH Telecom“ uvećali profit Dva od tri dominantna telekom operatera u BiH ostvarila su sna`an rast profita u prvih {est mjeseci 2012. i drugi. jedna od najve}ih energetskih kompanija ne samo u [vicarskoj nego u cijeloj Evropi. U drugom dijelu 2011.prvi koji je raspisan jo{ 2008. . no stara lo{a praksa je nastavljena nakon {to je Prli} uz svesrdnu podr{ku SDP-a ponovo preuzeo kormilo u ovoj kompaniji. na kome je pobijedila {vicarska kompanija Alpiq. Tu je lo{u dugogodi{nju praksu predsjednika uprave Stipe Prili}a protekle godine prekinuo njegov nasljednik Vilim Primorac.

PAD CIJENA ALUMINIJA Na svjetskoj berzi metala aluminiji je za desetak mjeseci pojeftinio za 800 dolara Industrijska proizvodnja u FBiH manja za 6. pri ~emu je pad naro~ito izra`en u industriji gra|evinskog materijala. poput primjerice BH Gasa kojem zvorni~ka tvornica ve} duguje 22 miliona KM! U jednako nepovoljnoj situaciji nalazi se i Aluminijski kombinat Mostar. odnosno potra`nje i prodaje proizvoda industrije gra|evinskih materijala.000 tona.8.660 u maju 2011. mnogi evropski proizvo|a~i glinice i aluminija odlu~ili su privremeno zaustaviti proizvodnju. godine manja je za 6 % u odnosu na prvo polugodi{te 2011.2 %.na svega 305 dolara za tonu.8 45 . Na drugoj strani osjetno su porasli tro{kovi proizvodnje glinice i aluminija zbog rasta cijene energenata .840 dolara u maju 2012.. 2.koji u ukupnoj strukturi tro{kova sudjeluju s visokim procentom.sirovine iz koje nastaje aluminij . godine. Bira~ iz Zvornika i Aluminijski kombinat iz Mostara. a sli~ne poteze povukli su i vode}i proizvo|a~i aluminija u [paniji.plina i struje . koji s trenutnom cijenom struje ne mo`e jo{ dugo dr`ati glavu iznad vode. I SLOBODNA BOSNA Industrijska proizvodnja Bosne i Hercegovine FEDERACIJA BiH 2011 2012 102. U oba entiteta. Engleskoj. procjenjuju}i da }e manje izgubiti ako proizvodnja stane.5 VI 2011 VI 2012 94. prolaze kroz najte`u poslijeratnu krizu koja je izazvana globalnim krajnje nepovoljnim trendom na aluminijskom tr`i{tu. Cijena aluminija na Londonskoj berzi metala pala je u nepunih deset mjeseci za oko 800 dolara za tonu .9 VI 2011 VI 2012 94.2012. jo{ je izra`eniji pad u proizvodnji gra|evinskog materijala . Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u prvom polugodi{tu 2012.“Birač“ mjesečno gubi milion eura Dvije tvornice iz metalskog sektora. Mjese~ni gubitak Tvornice Bira~ iz Zvornika prema{io je iznos od 2 miliona KM i posve je jasno da bi manja {teta bila ako bi zvorni~ka tvornica privremeno zaustavila proizvodnju i prestala gomilati dugovanja prema mnogobrojnim dobavlja~ima. u rasponu od 25 do ~ak 40 posto. a u RS-u za 5. godine. Masovno zaustavljanje evropskih tvornica aluminija dovelo je do golemih zaliha glinice a posljedi~no i do dramati~nog pada cijena ove sirovine. godine na 1. dok je u Republici Srpskoj industrijska proizvodnja manja za 5. Danskoj. Ovakvo stanje u industriji gra|evinskih materijala u Bosni i Hercegovini direktna je posljedica nastavka nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji i vrlo niske uposlenosti kapaciteta gra|evinarstva na{e zemlje.5% u Republici Srpskoj.. {to je najni`a cijena ove sirovine u posljednje ~etiri godine.0 REPUBLIKA SRPSKA 2011 2012 91. U tako nepovoljnim okolnostima koje traju ve} nekoliko godina. u Italiji je zaustavljena proizvodnja alumunija u fabrici Alkoa ~iji je kapacitet 150. odnosno 8.9 % u FBiH. Istovremeno se stropo{tala i cijena glinice .sa 2. Primjera radi.2 posto U prvom polugodi{tu 2012. Holandiji. godine industrijska proizvodnja BiH bilje`i zna~ajan pad u odnosu na prvo polugodi{te 2011. godine.

op. godine RASTROŠNOST REGIJA: Juan Jose Toribio. koja optu`uje prethodnike da su uludo potro{ili milione eura. Neko treba da bude odgovoran za ovo i mo`da treba da se vratimo vi{e centralizovanom sistemu“. ali nema aviona i zatvoren je od aprila 2012. To je stra{no jer imate dosta mutnih vladinih pravnika i svaki od njih kontrolira javni novac.“ Juan Jose Toribio. [tedionica Castilla La Mancha postala je prva lokalna {tedionica u [paniji koju je zahvatila kriza. lokalni novinar istra`iva~. “Postojala je takva pomama za ulaganjem novca i ljudi su bili uzbu|eni. sa privatnim profitom. a unutar [panije iz Barselone i Palma de Mallorce. ali odjednom smo bili bogati“. aerodrom je otvorio piste svijetu u najgoroj recesiji u posljednjih 100 godina. ka`e nekada{nji radnik koji je `elio ostati anoniman. koja je napravljena za novi Airbus 380. ali ne snose politi~ki rizik ili tro{kove pove}anja poreza. kojima su se akcionari obratili za dodatne kredite.8. Jedini profit u ovom aerodromu bila je njegova izgradnja“. svaki grad u svakom ({panskom) regionu imao je veliki projekat po kojem bi bio prepoznatljiv i privla~io posjetitelje. ne znamo kako. ima jednu od najdu`ih pisti u Evropi. smatra on. “ Malo je moglo da se uradi. ka`e David Cabo..ako bude govorio javno o tome kako je vo|en aerodrom. ka`e da je za suo~avanje sa {panskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u ko{tac sa {panskim svetim kravama . “Javni slu`benici nisu navikli da budu nadzirani. stoji u izvje{taju. ekonomista sa {panske IESE poslovne {kole.000 radnih mjesta i osna`iti privreda“. ka`e Miguel Angel Bastenier. kazao nam je. Me|utim.pr. Ipak. ka`u da nisu mislile da }e poslovni model za aerodrom biti odr`iv. ali se nije razmi{ljalo o investiciji koja je neophodna da bi aerodrom funkcionisao kao preduze}e“. kompanijama je bila neophodna politi~ka podr{ka za velike projekte kako bi podstakli {tedionice da ula`u. navedeno je u (pomenutom) izvje{ta 46 da. {panske lokalne {tedionice (the cajas) bile su druga~ije od ostalih banaka na jedan klju~ni na~in . Ipak. “Imali smo trake za sve {to je imalo kota~e“. U nastavku. Narodna stranka bi mo`da te`e postigla centralizaciju nego uvo|enje mjera {tednje. “Obje vode}e politi~ke stranke bile su saglasne“. koja je kontrolisala regionalnu vladu u to vrijeme. Jo{ uvijek nije poznato koliko je cijeli ovaj poduhvat zapravo ko{tao. “To nikada nije ni vo|eno kao pravi posao“. Regionalna vlada je sada pod kontrolom Narodne stranke [panije. najve}i putni~ki avion na svijetu. Otvoren je 2008. a procjene idu od 356 miliona eura do milijardu eura. ali uvjeren sam da akcionari nikad nisu mislili da }e (aerodrom) raditi. ka`e Santiago Moreno. “Krediti su bili dovoljni da se pokrije faza izgradnje.[PANSKI “BIJELI SLONOVI” Nastavak s 41. Devedesetih godina. ali je zatvoren u aprilu 2012. kolumnista ljevi~arskog dnevnog lista El Pais . ali poslovni ljudi koji su stajali iza toga nisu imali problema da dobiju politi~ku podr{ku. Banke.doma}i politi~ari bili su na njihovom ~elu. ju`no od Madrida. Ovaj nedostatak transparentnosti jedan je od problema koji su doveli do ekonomske krize u [paniji. stranice tipa jastreb i soko.).2 km. sa vjerovatno 70 posto udjela u direktnim i indirektnim investicijama u aerodrom. SLOBODNA BOSNA I 2.2012. ka`e Carlos Otto. Bilbao je dobio svoj muzej Guggenheim (ovaj muzej u Baskiji. ekonomista sa španske IESE poslovne škole. Postojali su me|unarodni letovi sa londonskog Stanste- ZLOUPOTREBA INVESTICIJA U POLITI^KE SVRHE Izgleda da zvani~ni izvje{taj o bankrotu aerodroma potvr|uju ovu tvrdnju. “Pomislili biste da aerodrom nije uspio zbog krize. predstavnik Civio fondacije koja lobira za slobodu informacija. spektakularne arhitekture ~uvenog ameri~kog arhitekta Franka Gehryja. “Imali smo ~ak trake za ma{ine za poliranje podova — tako smo se dosa|ivali. “Nau~ne studije koje su proveli investitori u aerodrom pokazale su da }e se otvoriti 6.“ Aerodrom u Ciudad Realu je trebao da bude privatni projekat. Dakle. “Regionalne vlade u`ivaju mogu}nost tro{enja i zapo~injanja javnih radova. glasnogovornik socijalisti~ke stranke PSOE. Nije mogao na}i drugi posao i strahuje da ne}e imati ni u Ciudad Realu. dodao je. ~ija je izgradnja ko{tala 150 miliona eura. godine. prenosimo ve}i dio teksta BBC Newsa. Sve vi{e {panskih {tedionica je moralo da se udru`i ili su bile preuzete i izlo`ene toksi~nim dugovima. jer su potpisali ugovore sa svojim gra|evinskim firmama“. Tako|er se navodi da je “sama izgradnja aerodroma obezbijedila prvi profit investitorima. Neki su ljudi izlazili napolje da uzmu {paroge ili love ze~eve. njihova odgovornost nije zajedni~ka u [paniji. Prije kolapsa.poluautonomnim regijama ju. gdje svako zna svakoga . kaže za BBC News da je za suočavanje sa španskim problemom projekata bijelih slonova najprije potrebno uhvatiti se u koštac sa španskim svetim kravama . pa zbog ~ega ne bi Ciudad Real imao aerodrom? “Imali smo priliv bogatstva. . Carlos Otto vjeruje da su privatni investitori mislili da }e regionalna vlada osigurati profitabilnost tako {to }e subvencionisati aviokompanije da tamo lete. bio je odgovor regionalne baskijske vlade na izazove sve slabije privrede nekada jedne od najbogatijih regija u [paniji. PRESKUPE INVESTICIJE BEZ POKRI]A Aerodrom u Ciudad Realu.poluautonomnim regijama. u posljednjoj godini ni jedan avion dnevno nije slijetao na pistu dugu 4. ~ak i sa apsolutnom ve}inom u parlamentu.

NOGOMET

Nekada jedan od najboljih mladih nogometaša BiH, SAID HUSEJINOVIĆ (24), nakon tri godine igranja u BUNDESLIGI vratio se u BiH i igrajući za SARAJEVO pokazao zašto je najbolji poslijeratni nogometaš bh. prvenstva; samo za SB Husejinović govori o razlozima zbog kojih je napustio WERDER, sukobima sa novinarima, o tome zašto ne igra za reprezentaciju BiH i zašto je ARSENAL najbolji klub na svijetu

KOŠEVSKI BOŽUR
Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

ekima trebaju godine, nekima to ne uspije nikada. Majstorima je dovoljna samo jedna utakmica. Said Husejinovi} je ~udesnom partijom za Sarajevo protiv Levskog iz Sofije pokazao da u Sarajevu u proteklih petnaest godina nije igrao bolji nogometa{. Na obje strane Miljacke. Stoga nije nikakvo ~udo {to mu je telefon zatrpan porukama u kojem mu se nudi transfer u neki od evropskih klubova. Said je nova zvijezda bh. nogometa, a majstorije i golovi protiv Bugara te u nekoliko posljednjih utakmice pro{le sezone u Premier ligi otvorili su mu vrata novog velikog transfera. No, Said ostaje u Sarajevu. Do kraja ove sezone. Barem tako ka`e u razgovoru za Slobodnu Bosnu . “ Ne optere}ujem se transferom, imam mno{tvo ponuda, ne znam vi{e ni odakle me zovu. Svaki dan mi zvoni telefon, zovu iz Austrije, [vicarske... Ju~e su me zvali iz Bugarske. Sada se i Levski interesira za mene, prije njih i CSKA. Nema {anse, Bugarsku sam odbio, ta me liga uop{te ne zanima. Tamo ne}u da idem. Ta~no je da mi nude veliki novac, mene to ne zanima. Meni je u Sarajevu lijepo, mislim samo na Sarajevo. Ne mislim ni na pare niti na bilo {ta drugo. Volio bih ostati do kraja sezone, da idu}e godine osvojimo naslov prvaka, da uzmemo i duplu krunu. Sa ekipom kakvu sada imamo, imamo i veliku {ansu da to i ostvarimo. Trenutno smo najkvalitetnija ekipa u Bosni i Hercegovini. To tvrdim!“
48
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

N

VELEMAJSTOR SA DRINE
^etiri godine Said je igrao u Njema~koj. Oti{ao je iz tuzlanske Slobode u najve}em poslijeratnom transferu tog kluba. Prema pisanju medija, za njega je Werder iz Bremena Slobodi, koja se danas pati u drugoliga{kom dru{tvu, tada platio milion maraka. Isto onoliko koliko je francuski Nantes platio Tuzlacima za danas ve} zaboravljenog Mirzu Me{i}a. Gdje je taj novac oti{ao, ko ga je i kako potro{io, pri~a je za neku drugu priliku. utakmice ka`u da ne igram. Tada sam shvatio da je vrijeme da idem.” Osim toga, u Njema~koj je bio sam, bez porodice i prijatelja. “Jednostavno, nisam imao nikoga iza sebe da me podr`i, niko nije lobirao za mene, niko me nije gurao. Takvu podr{ku mora{ imati kada si nogometa{ i kada igra{ u inozemstvu. A tamo mora{ biti tri puta bolji od Nijemaca da igra{.” Nekako u isto vrijeme pojavile su se i vijesti kako je odlu~io bojkotirati nogometnu reprezentaciju BiH sve dok je bude vodio tada{nji selektor Miroslav Bla`evi}. Za reprezentaciju je igrao dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Protiv Makedonije i protiv Bugara. Jednu u vrijeme dok je tim vodio Meho Kodro, drugu pod paskom ]ire Bla`evi}a. ”Jo{ nisam definitivno odlu~io {ta da radim, ali ako dobijem poziv ovog selektora, vjerovatno se ne}u odazvati”, navodno je tada izjavio, dodaju}i da je ]iro i za Roberta Prosine~kog govorio da ne}e postati igra~. gledati utakmice ~emerne Premier lige. Ali, {to je jo{ va`nije, pokazao je da na Ko{evu stanuje igra~ kojeg selektor Safet Su{i} jednostavno mora pozvati u krug igra~a s kojima }e u septembru po~eti kvalifikacije za SP. Najbolji igra~ Premier lige jednostavno, kao {to to rade isto~ni i zapadni susjedi, mora biti u reprezentativnom kadru, pa makar za pola sata kvalifikacijskih utakmica. A Said mo`e i u reprezentaciji mnogo. “Ako me selektor pozove, bio bih presretan. Ako ne, Bo`e moj, idem dalje, igrati za Sarajevo i dokazivati se. Sada mislim samo na Sarajevo, ni na {to drugo. Ako dobijem poziv, dat }u sve od sebe da ga opravdam, da igram najbolje {to mogu. Čast je biti me|u najboljima”, ka`e Said. Veterani sarajevskih tribina tvrde da je on, nakon dugo vremena, igra~ koji svojim potezima podsje}a upravo na Safeta Su{i}a. “Drago mi je, vjerujte, neopisivo mi je drago {to me porede sa Safetom Su{i}em. Ne treba

SCHAAF GA NIJE VOLIO
Husejinovi} je za Werder igrao tri godine, jednu je sezonu proveo na posudbi u Kaiserslauternu. Pro{le zime raskinuo je ugovor sa Nijemcima i vratio se u BiH. Nekoliko mjeseci nije trenirao, nije imao klub. Udebljao se i ~inilo se kako mu karijera propada iako su mu tek 24 godine. “On je stalno trenirao, ali je pogre{no jeo”, ka`e nam kroz smijeh jedan od Saidovih bliskih prijatelja. Onda je pred kraj sezone

“Said Husejinovi} je u Sarajevo do{ao da spasi karijeru: samo pola godine kasnije postao je najbolji nogometa{ koji je ikada igrao u Premier ligi BiH“
napravio potez koji mu je, pokazat }e se kasnije, spasio karijeru. Potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Sarajevom. I nakon svega nekoliko utakmica postao najbolji igra~ ovog kluba. Ali i Premier lige. “Thomas Schaaf je kao stru~njak odli~an, ali kao ~ovjek...”, ka`e nam, ozna~avaju}i dugogodi{njeg trenera Werdera klju~nim krivcem zbog kojeg je napustio taj klub. “U Werderu, na`alost, nikada nisam dobio pravu priliku”, ka`e nam. “Ulazio sam u igru, igrao dobru u utakmicama u kojima sam dobivao {ansu, ljudi u klubu su bili zadovoljni, ali...” Tada je shvatio da za njega u lu~kom gradu na sjeveru Njema~ke nema mjesta. “Puklo je nakon utakmice protiv Nirnberga. Gubili smo 2-0, u{ao sam u igru i preokrenuo rezultat na 2-2. Trener me zvao nakon utakmice da mi ~estita, dugo smo razgovarali, bio je super zadovoljan sa mnom. Slijede}u utakmicu protiv Dortmunda uvede me u igru u 91. minuti. Dotaknem loptu, sudija svira kraj. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu. Protiv St. Paulija namjestim gol, odigram odli~no, slijede}e kolo protiv Wolfsburga ostanem na klupi. Igramo Ligu prvaka protiv Tottenhama, spremaju me u prvoj ekipi cijelu sedmicu i onda mi dva sata prije
2.8.2012. I SLOBODNA BOSNA

Danas ka`e kako je sukob s Bla`evi}em izazvao novinar jednog ovda{njeg dnevnika koji je izmislio njegovu izjavu. “]iru po{tujem, on je vrhunski stru~njak i o njemu mogu samo najbolje govoriti. Stra{an ~ovjek i stra{an trener”, ka`e i dodaje: “Kod njega sam igrao, ali onda su se desile neke nesuglasice koje su izazvali novinari. Jednom su novine prenijele izjavu koju ja nikada nisam dao, bila je rije~ o @eljezni~aru, pisali su da sam rekao da tamo igraju napuhane zvijezde i sli~no, a tako ne{to nikada nisam izjavio. Onda se pojavila izjava o reprezentaciji. Tom novinaru koji je izmi{ljao moje izjave se vi{e ne javljam, zvao me je nekoliko puta, ali koga prekri`im jednom, vi{e me nikada u `ivotu ne mora zvati.”

^AST JE KADA ME POREDE S PAPETOM
Poslije rata u prvenstvu BiH igralo je nekoliko nogometnih velemajstora, Samir Muratovi}, Alen [koro, Sa{a Papac, Almir Turkovi}, Almedin Hota... No niko od njih nije s takvom lako}om a u isto vrijeme razornom silinom rje{avao va`ne utakmice kako to radi Said Husejinovi}. Momak ro|en u Zvorniku pokazao je u utakmicama pretkola Europa lige da na Ko{evu stanuje igra~ zbog kojeg vrijedi kupiti kartu i do}i

pri~ati o tome ko je Pape, za mene je to najbolji igra~ svih vremena u biv{oj Jugoslaviji. Kada me porede sa njim, to je ogromno priznanje. Ali sam u isto vrijeme presretan {to sam obradovao navija~e, nagnao ih da tako i misle o meni. Čitam, pratim {ta ljudi misle o tome kako igram i, akobogda, `elim da me jo{ dugo porede sa Su{i}em.” Kao i svi bh. nogometa{i koji imalo vrijede, i Said }e, na `alost svih onih koji vole nogomet, najvjerovatnije na kraju sezone oti}i iz Sarajeva. Ka`e da bi, kada bi imao priliku da bira, odabrao klub koji voli od ranog djetinjstva. “Arsenal!”, ka`e sa sjajem u o~ima. “Zinedine Zidane je uvijek bio moj idol. Uvijek! I danas je on za mene najbolji nogometa{ ikada. To je ~arobnjak sa loptom, igra~ koji ne zna pogrije{iti, kojem je lopta uvijek zalijepljena za nogu. Nakon njega Thiery Henry. Stroj za golove, ~ovjek kojem je dovoljan okret da postigne gol.” U me|uvremenu, izme|u magije koju donosi na Ko{evu i transfera u inozemstvo, razmi{lja i o vjen~anju. “Imam djevojku, skupa smo ~etiri godine. Ne znam, nekada mi do|e da se o`enim, nekada pomislim da to i ne}u. Pomislim da ne}u pogrije{iti, pa se predomislim. Sada je tako, neka ide sve svojim tokom. Bitno je da smo skupa i da smo sretni.”
49

RUKOMET

Rukometni reprezentativac BiH, 22-godišnji Sarajlija FARUK VRAŽALIĆ početkom ove nedjelje potpisao je ugovor sa španskim rukometnim gigantom ADEMAR LEONOM; za SB je, neposredno po dolasku u Španiju pričao o prvim utiscima, očekivanjima u novoj sezoni, iščekivanju suradnje sa čuvenim trenerom MANOLOM CADENASOM...

Pi{e: NEDIM HASI] Foto: MARIO ILI^I]

FARUK VRAŽALIĆ, LAV IZ ADEMARA
FARUK VRA@ALI] FARUK VRA@ALI]
Ugovor karijere za Ugovor karijere za 22-godi{njeg rukometnog 22-godi{njeg rukometnog reprezentativca BiH reprezentativca BiH

elni ljudi {panskog rukometnog velikana Ademar Leona, primorani te{kom recesijom koja je pritisnula [paniju, odlu~ili su ovoga ljeta kupovati isklju~ivo na balkanskom tr`i{tu. Bud`et za poja~anja bio im je, u odnosu na ranije godine, iznimno skroman, svega 100 hiljada eura. I odlu~ili su ga potro{iti, izme|u ostalog, i za dovo|enje rukometnog reprezentativca BiH Faruka Vra`ali}a. “Ovo je za mene veliki iskorak u karijeri. Ademar je velika ekipa, sada su doveli nekoliko mladih igra~a. Manolo Cadenas je trener ekipe, stru~njak koji zahtijeva rad i predanost, a uz sve to je i odli~an ~ovjek“, ka`e za SB iz [panije dosada{nji igra~ dobojske Sloge, neposredno po dolasku u Leon. Cadenasov plan isprva je bio u Leon dovesti A lexa Du{ebajeva, sina nekada velikog igra~a, sada isto tako uspje{nog trenera Talanta. Mladi Du{ebajev bio je prva opcija za igranje na desnoj strani. Činilo se kako }e posao biti realiziran, no mladom je igra~u porasla cijena {to Cadenas nije mogao ili nije `elio platiti. Na na{u sre}u, okrenuo se ka Bosni i u Leon doveo Vra`ali}a, ali i dugogodi{njeg rukometa{a banjalu~kog Borca i reprezentativca BiH Vladimira Vranje{a. Dvometra{, koji se kao igra~ formirao u banjalu~kom klubu uz kratku epizodu u slovena~kom Slovengradecu, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Balkanska krvna slika tima iz Leona upotpunjena je anga`manom 19-godi{njeg Hrvata Mateja A{anina, golmana Zagreba koji }e u Leonu zamijeniti hrvatskog reprezentativca Venija Loserta. “Sretan sam {to su i oni stigli. Naravno da je puno lak{e kada nisi sam. [panski nam se ne ~ini te`ak, ve} smo ga po~eli u~iti“, ka`e Vra`ali}. Na kraju pro{le . sezone Ademar je ostao gotovo bez cijelog tima, sastava koji je pro{le godine bio na korak od Final Four turnira EHF Lige prvaka. Sada su po~eli sklapati mladi, talentirani sastav za slijede}u sezonu u kojem }e Vra`ali} imati va`nu ulogu. “Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila“, ka`e Faruk, dodaju}i da su pregovori o odlasku u [paniju trajali dva mjeseca. “Svidjela mi se ta ideja, vizija kako }e izgledati tim. Pregovori nisu dugo trajali, uglavnom, brzo smo na{li zajedni~ku rije~. Imat }u punu minuta`u, igrati i obranu i napad, na pozicijama desnog beka i desnog krila.“ Iako se u [paniji vi{e ne vrti ogroman novac kao prije nekoliko godina, Faruk ne strahuje od finansijskih problema. “Ne, nema straha. Meni je u prvom planu igra~ki napredak, a uslovi su dobri i mislim
SLOBODNA BOSNA I 2.8.2012.

^

50

Mislim. “Ma nema pritiska. no ne boji se pritiska. zaklju~uju}i: “Puno razmi{ljamo o stvarima koje nam skre}u koncentraciju sa onoga {to stvarno radimo. Ostaje utisak da rukometnom timu uvijek nedostaje “ono ne{to malo“ kako bi napravili rezultat. nove klubove su prona{li Martin Stranovsky (Barcelona). koji je potpisao ugovor sa madridskim Atleticom.“ Dosti}i nivo bi}e te{ko i u Ligi prvaka. Zna~i. trebamo “Problem je u samopouzdanju. tako da je vjerovatno i zbog toga“. a dva puta i Kup pobjednika kupova. protivnici su nam vrhunske ekipe. “A nisam ja upla{en. [to sami prema sebi. Prije njih dvojice. povu~enim i introvertnim te da }e na tome morati poraditi kako bi dobio na drskosti. a to je igranje dobrog rukometa. Posljednji u nizu sjajnih igra~a koji je posljednjih dana napustio Ademar je Alvaro Ferrer. ka`e Faruk.2012. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas i kako su svi za nas nedosti`ni“. Dalibor Čutura (Lissabon). no Faruk s nestrpljenjem o~ekuje utakmice protiv Montpellierea. te Alvaro Ferrer. vjera u sebe je to ‘malo’ {to nam nedostaje. ali i ja te`im tome. trener koji se proslavio na klupi Ademara u periodu izme|u 1995. “Po meni je problem u samopouzdanju..“ Neizbje`no je pitati ga i o reprezentaciji koja je. za {ta zaista imamo potencijal i igra~e. Čehovskih medveda. pa se ra~una da }e uz njegovu harizmu i klubu krenuti nabolje. Adrien di Panda (Saint Raphael). nego vi{e sam oprezan tip kad je u pitanju povjerenje. trebamo prestati gledati kako su svi iznad nas ii prestati gledati kako su svi iznad nas kako su svi za nas nedosti`ni“ kako su svi za nas nedosti`ni“ “@elim se u [paniji dokazati prvo kao ~ovjek. Ferrer je odli~an igra~. godine. Venio Losert i Vincente Alamo. Cadenas je sa klubom iz Leona osvojio ASOBAL. ka`e Faruk. ali to je vjerovatno posljedica i na{eg samog odrastanja i konstatnog nabijanja nekog kompleksa manje vrijednosti. {to od okru`enja. Jaime Gonzalez. 2. I SLOBODNA BOSNA ali imamo ambiciju da zadr`imo ovaj status koji sada imamo. nakon toga rezultati moraju do}i“ da klub ne}e imati problema. Znate kako to kod nas ide. “Grupa u kojoj igramo je jaka.“ 51 . Faruk }e imati te`ak zadatak nadomjestiti njegov odlazak. i 2007.8. Igra~i su oti{li u velike klubove. ali Ademar ima mladu ekipu i treba}e nam vremena za dostizanje tog nivoa. Zanimljivo je da je jednom prilikom u {ali kazao kako mu se Faruk ~ini upla{enim.. po ko zna koji put. “Bit }e te{ko. ali mislim da }emo se mo}i nositi sa svim protivnicima. zapela u doigravanju.BOSANSKI DUO U [PANIJI RUKOMETNA RUKOMETNA REPREZENTACIJA BiH REPREZENTACIJA BiH “Problem je u samopouzdanju. klubom koji je poznatiji kao Ciudad Real. Druga utakmica protiv Njema~ke bila je fantasti~no odigrana. no lo{ rezultat iz prvog me~a odredio je pobjednika. Bit }e nam malo te`e po{to je ekipa podmla|ena. Antonio Garcia (Paris).“ Na klupu Ademara ponovo je stigao ~uveni {panski stru~njak Manolo Cadenas. a [panci su ovdje opu{teni.” Ademar su napustila oba golmana.

Prije dvadeset godina.8. Izvje{taji koje su poslali medijima promijenili su na~in na koji je Zapad gledao rat u Bosni. . zbjegova. ve}inom u logor Manja~a.TRA@E]I BOSNU Nakon aprilske promocije u Sarajevu. augusta. od logora. prvih borbenih Ed Vulliamy: “Povijest. dio na`alost ubijen.2012. knjiga “Rat je mrtav. u kojoj pi{e o ljudima koji su pre`ivjeli logore Omarska. RAZO^ARENJE KOJE SPAJA Dvije decenije su trebale Edu da napi{e ovu knjigu. naša saradnica donosi kratak prikaz ove knjige VRIJEME IZO[TRAVA SJE]ANJA Foto: Milutin Stoj~evi} BRITANAC VELIKOG SRCA Ed Vulliamy u aprilu je u Sarajevu promovisao knjigu koju je pisao dvadeset godina U Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI] subotu. ali spominje i Srebrenicu i Vi{egrad. `ivio rat: Bosna: Prebrojavanje. Ed i njegova kolegica Panny Marshall sa ITN televizije. a logori su nekoliko dana poslije rasformirani. 4. uz dozvolu Radovana Karad`i}a koji se valjda nadao da oni ne}e imati hrabrosti da napi{u istinu. Dio zato~enika je oslobo|en. do{li su do tih logora. otprilike u isto vrijeme.u Prijedoru. u Prijedoru }e biti promovisana knjiga britanskog novinara Eda Vulliamyja Rat je mrtav. živio rat: Bosna: Prebrojavanje” britanskog novinara EDA VULLIAMYJA bit će promovisana i tamo gdje je njeno pisanje počelo prije tačno dvije decenije . mora prepoznati zlo~ine“ 52 SLOBODNA BOSNA I 2. Keraterm i Trnopolje. jednostavno. a neki su upu}eni na druga mjesta zato~enja. u kojoj se ne samo sjetio svega {to je vidio tokom rata u BiH (a vidio je puno.

Ti ljudi koje je Ed obi{ao. Autor se ne vra}a na opise u`asa u logorima.2012.8. koju organizuje Udru`enje Prijedor~anki Izvor. Pitanje Prijedora nije samo problem prijedorskih Bo{njaka i Hrvata. koja je zakazana za 4. zaslu`uju barem jedno. “Ono {to vrijeme ~ini je da jo{ vi{e izo{trava sje}anja”. Istovremeno. ljudi koji govore o tome {ta su pre`ivjeli. da se pridru`e ovoj povorci. U pozivu stoji: Pozivamo sve gra|ane Prijedora. u prijedorskom pozori{tu. koje nosi i autor ove knjige razo~arenjem {to i pored svega {to su pro{li . u svemu {to radi. koji ne `eli da se unutar njegovih postrojenja postavi niti spomen-plo~a. svjetskog kralja `eljeza. nego cijele dr`ave i {ire. a kojim `ele obilje`iti stradanja nevinih civila. zemalja iz regiona i cijelog svijeta da nam se pridru`e u na{oj pravednoj borbi za jednakost svih ljudi i da javno izrazimo bunt protiv oni koji negiraju genocid. Povijest. ti ljudi. ukoliko to budu uradili. nego i sve ono {to se desilo tokom i nakon rata. I ma gdje da su. godine. bez obzira na njihovu etni~ku. u Bosni. augusta. 6. Esada Sadikovi}a.) nego je pratio sudbine ljudi koje je upoznao ili tek vidio u nekom od logora tog augusta 1992. ne koriste termin “genocid”. napisana sa puno strasti i jako inteligentno. depresija. i danas nose bosansku tugu. Oni koji su po~inili zlo~ine ne `ele da se o tome govori.. Njema~koj. niti `ele da dozvole onima koji su pre`ivjeli da odaju po~ast ubijenim. Prijedorski logori promjenili su Eda koji sve ovo vrijeme. ka`e jedan od sagovornika. mora prepoznati zlo~ine kojih su oni bili `rtve”. i ovakve knjige. ali i u svijetu me|u istaknutim politi~arima i javnim li~nostima. ali ja vjerujem da oni koji su pre`ivjeli i ostali o`alo{}eni takvim zlo~inima. biv{i logora{. Vulliamy ne propu{ta priliku da pojasni svojim ~itaocima kako su mjesta zato~enja u okolini Prijedora bila logori u kojima su zato~enici koncentrisani u u`asnim uslovima prije nego su ubijani ili deportovani. spojeni su istim razo~arenjem. vjersku i drugu pripadnost. 53 NA MJESTU ZLO^INA Ed Vulliamy u Omarskoj. borbe da njihova djeca `ive bolji `ivot. sudskih presuda. Pozivamo aktiviste za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Knjiga je izuzetno anga`ovana.BORBA ZA SJE]ANJE ZA JEDNAKOST I PRAVO NA SJE]ANJE moraju stalno iznova dokazivati da su logori postojali. Postoji toliko dokaza. ali ni to sve nije dovoljno. zaprijetiv{i da }e. ali prati ono {to se de{avalo u 2. da iza|u tog dana i mirnom {etnjom poka`u da su za Prijedor bez diskriminacije. knjiga je odavanje priznanja svim ljudima koji su pre`ivjeli ne samo logore.u Americi. Promocija knjige Eda Vulliamyja održat će se u sklopu obilježavanja dvadeset godina od raspuštanja prijedorskih logora Na~elnik op}ine Prijedor Marko Pavi} zatra`io je da oni koji organizuju skup u Prijedoru. a kojih ima u cijelom regionu. I ova knjiga jo{ jednom pokazuje kako je zlo~in planiran i ra|en sa namjerom da se uni{ti jedna grupa.. skandinavskim zemljama. Vlasti u Prijedoru nisu spremne da se sje}aju nekada{njih stanovnika koji su ubijeni u logorima. bit }e organizovana i Ve~e sje}anja na dr. A podr`avati zlo~ine zna~i ne priznati `rtve. Nekada{nji logori su danas u vlasni{tvu Lakshmija Mittala. od izbjegli{tva. ono {to je u~injeno hiljadama zato~enika neki ne `ele vidjeti. ~ija je posljednja faza negiranje. Svoje sagovornike nalazi {irom svijeta .. odnosno da je po~injen genocid. Bitno je da ova. jednim od najstra{nijih mjesta iz Drugog svjetskog rata. Engleskoj. Promocija knjige Eda Vulliamyja. pi{e Vulliamy. I SLOBODNA BOSNA Bosni od 1992. Iste no}i. kao ni oni koji su ih podr`avali. u Prijedoru }e biti otvoreno spomen-obilje`je Jama Hrastova glavica u Podvida~i kod Sanskog Mosta. Organizator poziva sve koji su u Prijedoru. u dru{tvu svojih bosanskih prijateljica linija.. te sudbine ljudi koji su pro`ivjeli logore. Gotovo kao ud`benici o onom {to je u~injeno i onom {to vi{e ne smije da se ponovi. tra`i Bosnu. za Prijedor u kojem }e svi imati jednaka prava i u kojem }e svako znati za de{avanja u devedesetim i zlo~ine po~injene nad nedu`nim Prijedor~anima. odr`at }e se u sklopu obilje`avanja dvadeset godina od raspu{tanja prijedorskih logora. Moraju im biti vra}eni njihovi `ivoti na taj na~in {to }e biti priznato ono {to je u~injeno. august. zabraniti okupljanje. Jedino zajedni{tvom mo`emo glasno i jasno re}i da smo kona~no `eljni promjene. Foto: Mario Ili~i} NEPREKIDNA BORBA Vulliamy ustvari podsje}a da ne samo prije 20 godina. Centralni doga|aj je posjeta nekada{njem logoru Omarska. Krajnje je vrijeme da prihvatimo da su neke stvari iznad etni~kih razmirica i da se pitanje nevinih `rtava ne smije politizirati. Te no}i se kampuje na prostoru nekada{njeg logora Trnopolje. napisanih knjiga. ma koliko udaljeni od svoje zemlje da su. da je neko po~inio zlo~ine i moliti da im se dozvoli samo da se sje}aju. Autor `eli da mjesta zato~enja zove koncentracionim logorima i poredi ih sa Auschwitzom. “Oni tra`e malo.. borbe protiv zaborava. nego i danas. borbe za sje}anje. Dan kasnije bit }e organizovan “javni skup u pokretu” pod nazivom Za jednakost i pravo na sje}anje. borbe za priznavanje statusa. naovamo. Pored promocije knjige. budu prevedene na na{ jezik i da se ~itaju u cijelom regionu. jednostavno. kada je on prvi put pisao o ovim logorima..

fotografa MLADENA PIKULIĆA. dok je u Bosni uvijek bio malo fleksibilniji.. pod nazivom “SELAM FROM HOLLAND“. dok je u Bosni alkohol.. uvijek bio malo fleksibilniji. a većina ih potiče iz tradicionalnih katoličkih porodica.MLADEN PIKULI] U sarajevskoj galeriji “Zvono“ otvorena je izložba bh.2012. Foto: Milutin Stoj~evi} PRAVI VJERNICI PRAVI VJERNICI “U Holandiji je prakti~no “U Holandiji je prakti~no nemogu}e vidjeti nemogu}e vidjeti muslimana koji pije muslimana koji pije alkohol.8. . razlikama između bosanskog i zapadnog poimanja religije. slobodniji odnos prema slobodniji odnos prema vjeri” ka`e Mladen Pikuli} vjeri” ka`e Mladen Pikuli} 54 SLOBODNA BOSNA I 2. odnosu prema islamu i “novim“ muslimanima u Holandiji. riječ je o seriji portreta autohtonih Holanđana koji su prihvatili islam. s autorom izložbe razgovarali smo o nastanku ovih fotografija.

Fotografije su nastale kao dio projekta Instituta za multikulturalna pitanja Forum iz Utrechta. shvatio da je to religija koja je bliska njemu i njegovom duhu. sa Ba{~ar{ije. to je ne{to {to mi je blisko i prepoznatljivo. koji su uredili u skladu sa islamskom kulturom. i u 19. vjerskim objektima. koji je (i dalje) katolik. a ~ije je portrete snimio poznati bosanskohercegova~ki fotograf. “Stra{no su me zaintrigirali ti ljudi“. bez nekog stida ili negiranja“. Abdul Karim i njegova `ena dijele istu ku}u sa njegovim ocem. parkovima.2012. A Pi{e: MAJA RADEVI] TOLERANCIJA I EKSTREMI Abdul Karimova pri~a samo je jedna u nizu storija o autohtonim Holan|anima koji su u odrasloj dobi prihvatili islam. na misu. i odrastao sam u tom krugu muslimanske kulture. Otac `ivi u prizemlju ku}e. Pikuli} ve} godinama `ivi u Rotterdamu. Otkako zna za sebe. obja{njava na{ sagovo rnik. ovdje se radi o ljudima koji su tek u odrasloj dobi upoznali i prihvatili islam. na ~ijim zidovima vise dva velika krsta. dvori{tima ku}a u kojima su odrasli. godini odlu~io je prihvatiti islam.“ Holan|ani sa Pikuli}evih fotografija uglavnom su visokoobrazovani ljudi .u njihovim domovima. koji se strogo pridržavaju propisa svoje nove vjere: ne piju alkohol i ne puše. Abdul i njegova porodica `ive na spratu. u kojem se religija uglavnom ‘naslje|uje’ iz porodice. gdje se vjera tako|er prakticirala. “Valjda zato {to sam ja iz Sarajeva. prvi put je do{ao u kontakt sa islamom. ka`e Pikuli}.od studenata do univerzitetskih profesora koji na neki na~in predstavljaju samu sr` holandskog dru{tva. Najnoviji Pikuli}ev ciklus fotografija nosi naziv Selam from Holland i predstavljen je 1. redovno idu u džamiju i nose tradicionalnu odjeću 2.. gdje ima i svoju foto-agenciju. u okviru sociolo{kog istra`ivanja o Holan|anima koji su pre{li na islam. Radi se o seriji portreta mu{karaca i `ena koje je Pikuli} snimao u okru`enju koje je zna~ajno za njih i koje im je na neki na~in odredilo `ivotni put .8. za razliku od na{eg dru{tva. svake nedjelje i{ao je sa porodicom u obli`nju katedralu u Den Haagu. Negdje u doba punoljetstva. Pro~itao je Kur’an. Promijenio je ime i o`enio se Somalijkom. ka`e sarajevski fotograf Mladen Pikuli}. sa kojom danas ima troje djece.SELAMI IZ HOLANDIJE bdul Karim je Holan|anin koji poti~e iz tradicionalne katoli~ke obitelji. “Imaju jedan veoma racionalan odnos prema svemu tome. Iako Holan|ani va`e za otvorene i tolerantne 55 NOVI MUSLIMANI SA ZAPADA Oni su mahom bivši katolici. I SLOBODNA BOSNA . Me|utim. a pri tome je ve}ina njih odrasla u katoli~kim porodicama. avgusta na izlo`bi u sarajevskoj galeriji Zvono..

koji je zbog svojih kontroverznih stavova prema muslimanima i antiimigrantske politike postao simbolom islamofobije u Evropi. U Rotterdamu imate najve}u d`amiju u Evropi. to je na internetu.. holandsko dru{tvo je. govorimo o jednom ~ovjeku ekstremnih stavova kojeg. Svako dru{tvo se sastoji od pozitivaca i negativaca.“... Mladen Pikuli} ka`e da su reakcije okoline zbog odluke ljudi koje je 56 SLOBODNA BOSNA I 2. podr`ava odre|eni broj radikala. uvijek ima i ekstrema koji stvaraju negativnu sliku ... na`alost. ~im progovori..8. veoma pozitivno i tolerantno. postoje desetine islamskih {kola koje finansira holandska Vlada.2012.MLADEN PIKULI] ljude. . Ali. dr`ava kao sistem nije protiv islama. “Ljudi vole isticati negativne stvari i to je prosto tako. nacionalista.poput poznatog desni~ara Geerta Wildersa. fa{ista. gradona~elnik Rotterdama je iz Maroka. Dakle. ali generalno. Ta pri~a o islamofobiji je prili~no napuhana. bar po mom mi{ljenju. mediji u Holandiji svakodnevno objavljuju svaku njegovu izjavu. Cijela Evropa pri~a i pi{e o Wildersu. nagla{ava Pikuli}. a naravno da uvijek ima pojedinaca koji }e biti protiv.

koji su redovno i{li u d`amiju. o ratu. nisam ~ovjek koji se voli mnogo vra}ati u pro{lost.. pri~a Pikuli}. Ali. napravio je izlo`bu rock fotografije. koji je tako|er u skladu s religijskim propisima. u Sarajevu to nisam `elio raditi. pogotovo ako radite za dnevne novine. bio sam u Vukovaru i tamo sam prvi i jedini put snimao mrtve ljude i krv. ali to je druga~iji na~in rada. I dalje radim za magazine.SELAMI IZ HOLANDIJE fotografisao da prihvate islam bile razli~ite. Prelazak na drugu religiju nije imao uticaj samo na njihovu duhovnost. ne namjerava se vratiti u Bosnu jer. gdje jo{ uvijek dominira mnogo opu{teniji odnos prema “Više nikada ne bih mogao izvještavati o ratu“ Jo{ kao student `urnalistike u Sarajevu. ali ve}inom ipak pozitivne: “Pozitivan stav nije u smislu nekog pretjeranog odu{evljenja ili odobravanja. dok je kao mladi} bio na putovanju u Ju`noj Africi. tempo je sporiji.imam svoju agenciju u Rotterdamu ve} 12. ~ini mu se kao da rat jo{ uvijek traje. ^esto posje}uje rodni grad . koja se donedavno obla~ila po posljednjim trendovima evropske mode.” 57 2. a nakon rata preselio se u Rotterdam. piju alkohol. jer volim kada imam dovoljno vremena da se posvetim svakom projektu. evociraju se te neke uspomene. A fotografija je postala profesija kojom se svi `ele baviti. “Kada je Ayaan Hirsi Ali do{la u Evropu i u imigrantskim centrima vidjela bosanske muslimane.“ Nastariji Holan|anin me|u Pikuli}evim “modelima“. a ne religijsku grupu . holandski muslimani. U legendarnom CEDUS-u ’80-tih godina. gdje je osnovao foto-agenciju Fotoland. Pikuli} ka`e kako su zanimljive razlike izme|u prakticiranja islama u Holandiji i u Bosni i Hercegovini.“ HIPERPRODUKCIJA FOTOGRAF(IJ)A Foto-izlo`ba Selam from Holland u Sarajevu ima svoju svjetsku premijeru. ~itali Kur’an. govorila je kako ju je fasciniralo to da se oni. pogotovo oni koji su pre{li na islam u kasnijoj `ivotnoj dobi. U pripremi je i knjiga sa portretima Holan|ana. 13 godina. ali sam odbio. Naravno. strogo se pridr`avaju vjerskih propisa.. Radio je za sarajevsko Oslobo|enje. u su{tini. dok je u Bosni to uvijek bio malo fleksibilniji odnos prema vjeri. ne dozvoljava takav luksuz. Nudili su mi da idem u Irak. fotografisana je u Fatih d`amiji u strogom centru Amsterdama. slobodniji“. uop{te ne bave religijom kao takvom. Trudim se da ne razmi{ljam o ratu i mislim da vi{e nikada ne bih mogao kao fotoreporter izvje{tavati sa nekog rati{ta. Plavooka djevojka sa jedne od fotografija. Ne mogu re}i da mi foto-`urnalizam nedostaje. naravno da uvijek krene pri~a o pro{losti. Sada je imam d`amije u okolini Rotterdama.ipak. Prije nego {to je po~eo rat u Bosni.2012.“ religiji. Sa druge strane. I kako si ti onda musliman? Ovi ljudi koje sam snimao u Holandiji striktno se pridr`avaju pravila svoje vjere.oni pu{e. Pikuli} je dva puta zaredom dobio godi{nju nagradu za fotografiju ULUPUBiH.. to je jednostavno nespojivo. Isto je sa na~inom obla~enja.. vjernici koje sam poznavao iz djetinjstva. “U Holandiji je . ti Holan|ani su isti kao i moje nekada{nje kom{ije s Ba{~ar{ije. Rafiq.. Nekih se porodica bukvalno odrekla i prekinula sve veze sa njima. Ka`e da posla ima. modu i odjevne navike stanovnika azijskih zemalja. ne `ali se: “Mislim da sam sretan jer sam jedan od rijetkih koji `ivi od svoje profesije . na ~ijem otvorenju su prvi put nastupili ~lanovi benda Zabranjeno pu{enje. sada nosi burku kao svakodnevni odjevni predmet.8. prakti~no nemogu}e vidjeti muslimana koji pije alkohol. Za razliku od ve}ine Bo{njaka. publikacije. koje su novi muslimani na Zapadu prihvatili. koja je upravo SARAJEVSKE USPOMENE. ne idu redovno u d`amiju. A novinarstvo. LIJEPE I BOLNE renovirana i od nekada{nje holandske crkve pretvorena u d`amiju.. monografije. vi{e odgovara i mojim godinama i onome {to zapravo `elim raditi. nego uva`avanja sva~ijeg li~nog izbora. godi{njake. I SLOBODNA BOSNA . Mladen Pikuli} posljednjih je godina ina~e ilustrovao brojne knjige. Sa 20 godina postao je najmla|i profesionalni fotoreporter u BiH. Mladen Pikuli} osvajao je nagrade na internacionalnim foto-takmi~enjima. a ve} je planirano i njeno gostovanje u drugim evropskim gradovima. Do`ivjela ih je vi{e kao kulturolo{ku. i posla uvijek ima. “Kad se sastanem sa svojim kolegama iz Sarajeva.. kada gleda vijesti i ~ita ovda{nje novine.. nego se odrazio na na~in i stil `ivota. pre{ao je na islam prije 40 godina. kako ka`e. bilo je i druga~ijih reakcija. Eliza B. u kojoj upo{ljavam ljude na odre|eno vrijeme po potrebi.

MUZIKA I EKOLOGIJA “DESANT NA DRVAR” 2012. augusta. zanimljiv sadržaj koji promoviše ekologiju i obnovljivu energiju. i 4. GODINE Ulaz u Titovu pe}inu. nastupe paraglajdera i besplatno kampovanje Foto: Mario Ili~i} I EKO I ROCK I EKO Eko-rock festival u Drvaru okuplja mlade iz cijelog regiona 58 SLOBODNA BOSNA I 2. uposlenici Regionalnog razvojnog servisa iz ovog grada. organizatori. u ~ijem }e se podno`ju ~ijem }e se podno`ju odr`ati Desant na Drvar odr`ati Desant na Drvar I ove će godine.8. organizovanu posjetu Titovoj pećini. biti održan Eko-rock festival DESANT NA DRVAR. u Ulaz u Titovu pe}inu. 3. najavljuju rock koncerte.2012. .

Kojem administrativno pripada i grad Drvar. ko su im sponzori. RRS je u septembru 1999. nastupi}e poznati rock bend Emir & Frozen Camels drugog dana Festivala. RRS otvara kancelariju u Drvaru. 10 Federacije Bosne i Hercegovine. pru`aju za{titu i pomo} povratnicima. zanimljiv sadr`aj koji promovi{e ekologiju i obnovljivu energiju. a jedan od ciljeva je da “Eko-rock festival postane okupljali{te mladih ljudi iz cijelog regiona. pro~itali smo u jednoj najavi. ta~nije kada je organizacija djelovala kao neformalna grupa gra|ana. Ana Sablji}. jula. a Drvar je jedna od najsiroma{nijih op{tina u BiH. nastupe paraglajdera”. 59 . M ilena Kecman. STANDARDI U RADU No. u kojoj bi i Vije}e ministara trebalo podr`ati Desant. pe}ine. izabrana je nova Vlada Livanjskog kantona. augusta. kada je u ovom gradu odr`ano premijerno izdanje spomenute kulturne manifestacije. ovogodi{nji “headlineri” Festivala program jo{ nije finaliziran. 3. augusta i otvaranje Festivala. A u RRS-u rade. koji je ujedno Festivalu dao i ime. “ Posjetioci Festivala }e. S lavica Kurid`a. te dva benda iz Hrvatske . Etno selo Čardaklije.PROMOCIJA DEMOKRATIJE U DRVARU Pi{e: DINO BAJRAMOVI] U utorak. Boris Deli}. U samom procesu nastajanja organizacije. u sredini) u dru{tvu ~lanova beogradskog benda D`a ili Bu. augusta. dok }e mu ove godine obezbijediti takozvani solarni ro{tilj. na fotografiji desno je grupa Emir & Frozen Camels. najavljuje Dragan Maksi}. zakazani su koncerti banjalu~kih izvo|a~a Charna Band i [ah Mat. Mla|en Kukri} Bato i Zlata A~i}. U po~etku svog djelovanja. Tr`nica Banja Luka.. a ove }e godine taj status u`ivati Emir & Frozen Camels .. organizovanu posjetu Titovoj pe}ini. red ih je sve spomenuti. veliki doprinos dao je gospodin Marc Schnelbacher. u{ao je me|u prvih devet organizacija u cijeloj BiH. RRS je implementirao vi{e od pedeset projekata. Zorana Luka~. Nevenka Jovi~i}. i 4. tako da Maksi} i nije imao ne{to novo re}i. A nas u ovom slu~aju politika pretjerano i ne zanima. pored koncerata rock bendova.. da li je lokalna zajednica uklju~ena u ovaj projekat. nakon 667 dana. za ~etrnaest godina rada.Ti Ritu Piri Pip i L’Kok. “Svi navedeni bendovi nastupi}e 4. formirana je. B ogdan Runi}. u saradnji sa dvadeset i devet razli~itih partnera i donatora. “Cijeli ovaj raznovrsni koncept dio je pozitivne rock pri~e. koristila je ime Odbor za za{titu ljudskih prava protjeranih gra|ana Drvara. provodi razli~ite vrste projekata. te Grasshopers. U sklopu muzi~kog programa. Dvotre}inskom ve}inom. Pro{le godine zvijezde Desanta na Drvar bili su ~lanovi beogradske grupe D`a ili Bu. “Izbjegli~ki servis za povratak od marta 1998. a malo i podizanja ekolo{ke svijesti. I za Drvar.. ~iji su ~lanovi iz ovog grada. onda je to jo{ jedan u nizu dokaza da i idejno i konceptualno Desant na Drvar zaslu`uje pa`nju i itekako vrijedi. a na to ukazuje i to da je ‘kum festivala‘ regionalni muzi~ar Rambo Amadeus. postao dio Dem Net Mre`e. I SLOBODNA BOSNA MEGACAR I U DRVARU Veliki crnogorski muzi~ar Rambo Amadeus Dragan Maksi}. tako da je ovaj izvor finansiranja ve} u startu isklju~en. a organizatori se trude da posjetiocima ponude {to bolje i interesantnije izvo|a~e”. ali i za ovu dr`avu. Regionalnom razvojnom servisu.” E. “Ovaj festival je u svom programskom sadr`aju do`ivio potpunu nadgradnju.” RAMBO “KUM” ^lanovi Upravnog odbora su: Bo`ana Kunjadi}. Njihova misija je da obezbje|uju uslove.2012. Prijedor i Drini}. Malo rocka. tada{nji direktor IOCC-a u Beogradu. Ubrzo nakon zavr{etka procesa registracije u federalnom Minist2. gdje }e se na ovom kultnom mjestu upoznavati i u`ivati u dobroj muzici”. veli Maksi}. dakle. Neboj{a Jovi~i} i koordinator ZVIJEZDE I ZVJEZDICE Dragan Maksi} (sjedi. ba{ kada smo odlu~ili najaviti novi Desant na Drvar. 31.. Maksi} nam je rekao da je ulaz na sve koncerte besplatan. Naime. izvr{na vlast Kantona br. namijenjene prvenstveno povratnicima. izgrade i oja~aju kapaciteti. a za petak. {to je omogu}ilo da se usvoje me|unarodni standardi u radu. pa }e ove godine uz kvalitetan muzi~ki imati i ekolo{ki program. ljudskih prava i pobolj{anje vrijednosti civilnog dru{tva. Ipak. dok je medijski sponzor Radio Balkan. osim {to je dopunio listu izvo|a~a. izbjeglicama i raseljenim licima kroz promociju demokratije. i kompletan kanton u kojem je tek formirana Vlada. A sponzori su federalno Ministarstvo kulture i sporta. sve su oni ve} napisali i objavili {to je vezano za Desant na Drvar. prvo }emo o organizatoru Desanta na Drvar. koji }e se odr`ati 3. mada od nje i da ho}emo nikako ne mo`emo pobje}i. koji je dao formu ideji oko registarcije i samog imena za organizaciju. kojeg smo i kontaktirali u pripremi za pisanje ovog teksta. imati i obezbije|ene uslove za besplatno kampovanje. pa nas je interesovalo i na koji na~in organizatori Desanta na Drvar pokrivaju tro{kove. Mjesto doga|aja i ove godine je park kod Titove arstvu za ljudska prava i izbjeglice u Sarajevu. ICEI i Microfin. S avan Pe}anac. nekada Izbjegli~kom servisu za povratak. Cjelokupni muzi~ki U na{oj dr`avi se puno toga vrti oko novca. sasvim je dovoljno. ali i iz Kotor Varo{i”.8. op{tine Drvar. Od tada. ve} “izvr{na vlast” Eko-rock festivala Desant na Drvar i provo|enje u djelo ciljeva i planova koje su zacrtali jo{ 2006. ako je svjetski megacar uklju~en u ~itavu ovu storiju.

8. u nezavisnoj produkciji i sa ekstremno malim bud`etom Pismo }a}i je u Puli u po~etku imao tretman autsajdera. Pula Film Festivala osvojio je film Pismo }a}i. Kao film koji je nastao izvan hrvatskog mainstreama uvijek podr`anog od strane HAVC. V Pi{e: DUBRAVKA JOVANOVI] (Pula) . sredovje~nog hrvatskog debitanta Damira Ču~i}a. koji je do sada filmskoj javnosti bio poznat kao autor dokumentarnih i kratkih filmova. kao kamerni eksperimentalni artSLOBODNA BOSNA I 2.SVJETLA “ARENE” Pobjedni~ki film “Pismo }a}i“ je malo.2012. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga POZDRAVITE ČUČIĆEVOG “ĆAĆU” 60 eliku Zlatnu arenu ovogodi{njeg 59.a. fino djelo.

8. finom djelu. vole se a da to i ne znaju. o sprezi kriminala. potcjenjivanje i zanemarivanje. kao {to to 61 film i bio jedini koji nije bio prikazan u Areni ve} u znatno manjem Kinu Vali. Me|utim.a taj odnos se sa lako}om izdi`e na univerzalni plan. nalazi skrivenu ljubav. Njihov jedini na~in komunikacije je neprestana sva|a. Ali. okrivljavanja i kajanja. kada odlu~i{ da snimi{ film o korupciji u zdravstvu. Pun gor~ine zbog sopstvenih `ivotnih proma{aja. ba{ kao {to je takvu odluku donio Schmidt (prema romanu Alena Bovi}a). duboko ispod desetogodi{njih naslaga bijesa.propali glumac (Milivoj Beader). nisu svi do~ekali sa prevelikom rado{}u. {akom u glavu i stomak gledalaca. a ona je nagrada koja ide producentu filma. Vida~kovi} je Ču~i}u otvorio i put do uspjeha koji je krunisan nagradama. Na 2. Izvrstan film. ali i što se dalo uočiti da je novi hrvatski film energičan. što su oboreni rekordi gledanosti. Surovo eksplicitan u svakoj krucijalnoj sceni . niskobud`etni filmovi. U dugom kadru. Sa stanovi{ta re`ije. Ču~i} treba prije svega da zahvali umjetni~kom direktoru Zlatku Vida~kovi}u. ~ije je vrijednosti prepoznao i zvani~ni pulski `iri. stalno po{tom {alje video-zapise u kojima ga optu`uje za emocionalno zlostavljanje. Ču~i}evu Veliku Zlatnu Arenu za najbolji film. svom ocu koji `ivi u seoskoj ku}i (bravurozan Mate Gulin za ovu ulogu osvaja Zlatnu arenu). DEJAN AĆIMOVIĆ i GORAN BOGDAN sli~an na~in koji je vi|en nedavno i u Mom~ilovi}evom filmu Smrt ~oveka na Balkanu. Poruka u kojoj se zapravo ka`e da i produkcijski mali. onda je zaista potrebno i}i do kraja. preko u{mrkivanja kokaina do scene abortusa u ginekolo{koj ordinaciji koja u svim svojim detaljima traje u realnom vremenu. ovo je dosada najmaestralniji Schmidtov film. jer su gledaoci padali u nesvijest.” I to zaista jeste tako. u kojem sin i otac piju rakiju na pragu ku}e i u zavr{nom kadru. oprost i smiraj za obojicu junaka. otac se u lokalnom seoskom bircu svojim kompanjonima stalno `ali na svog potomka koji non-stop pije. i to mu je bilo dovoljno. Za dolazak svog filma na Pula Film Festival. u tehničkom smislu sve bolji. ispostavilo se. Sa stanovi{ta produkcije (Stanko Babi}). jer rije~ je o malom. kada otac gleda sina koji spava i ~ini kretnju rukom kao da `eli da ga pomiluje. nesposobni su da kanali{u i usmjere one najlep{e emocije. koji je u obrazlo`enju nagrade istakao da je: “Pismo }a}i potresno uvjerljiva pri~a o odnosu oca i sina u patrijarhalnom svijetu. I SLOBODNA BOSNA . O filmu nastalom prema monodrami glumca Milivoja Beadera. o pri~i o odnosu oca i sina iz Dalmatinske zagore . koji je pred po~etak Pule stoi~ki izdr`ao gotovo orkestrirane napade na sebe zbog odluke da uvrsti i ovaj film u takmi~arski program. iako nije “pod kapom” HAVC-a. a po glumačkoj snazi sve moćniji. UNIVERZALNI PLAN Zaslu`eno.2012. [AKOM U GLAVU Jedan od takvih je bez sumnje Ljudo`der vegetarijanac Branka Schmidta. {to scenarista i reditelj Damir Ču~i} postepeno otkriva publici poentiraju}i u dvije katarzi~ne scene. Autor filma. Nemilosrdno radikalan. u kojem je jednostavnim sredstvima postignuta maksimalna snaga. ispri~ane kroz estetiku web-kamere. Neki od hrvatskih autora smatraju da je ovakvom odlukom `irija odaslata pogre{na poruka hrvatskim filma{ima. S druge strane. ve} sredovje~ni sin . koji je u Puli osvojio ukupno sedam festivalskih nagrada. gdje mu{karci zaziru od nje`nosti i da je ovdje rije~ o zadivljuju}oj umjetni~koj pustolovini. zbog ~ega je u Arenu stizala i Hitna pomo}. i onaj stariji i onaj mla|i. snimljeni malim kamerama i web-kamerama imaju iste {anse kao i ozbiljno produkcijski ura|eni filmovi. Beskompromisno.od borbi pasa. PULA FILM FESTIVAL” Predjubilarni PULA FILM FESTIVAL ostaće zapamćen po tome što je među gostima bio i BAN KI-MOON.“59. ovo je sjajan primjer kako S danas film treba da izgleda i kakve standarde treba da posti`e. politike i zdravstva. “`ica” pare i nezahvalan je. koje evidentno postoje negdje duboko u njima. SLAVEN KNEZOVIĆ. uklju~uju}i i Zlatnu arenu za najbolju re`iju. jer je ve} sutradan poslije projekcije u kriti~arskim napisima imao izuzetno visoke ocjene. što je održana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u “Areni”. jer ih u patrijarhalnom svijetu niko nikada tome nije nau~io. Usamljeni su i jedan i drugi. Dva dalmatinska “luzera”. Otvaraju}i mu vrata glavnog takmi~arskog programa. a ostaće “Pula” zapamćena i po maestralnim ulogama koje su odigrali bosanskohercegovački glumci: EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ. me|usobnog optu`ivanja.

sa privla~nim Antom (izvrstan Goran Bogdan). koji mudro promi{lja mizanscene unutar kadrova. a koji je kao scenaristkinja i rediteljica potpisala Vlatka Vorkapi}. Puli postigao je hercegova~ki glumac S laven Knezovi}. I gluma~ka ekipa je na izuzetnoj visini zadatka. koji stoji rame uz rame sa Vorkapi}evom kao rediteljem. U njemu. agilnu aktivisJ tkinju za za{titu i prava `ivotinja. Osvojene su tri Zlatne arene. koja je iskusni dokumentarista. Odli~na je i Alma Prica u naslovnoj roli Halime. Ovogodi{nja. a po gluma~koj snazi sve mo}niji. nastao prema autenti~nom scenariju Fe|e Isovi}a. SLOBODNA BOSNA I 2. djelo koje je publika nagradila svojom nagradom.. jer autor nije umio da se zaustavi. Novi film Branka Schmidta Ljudo`der vegetarijanac zapravo je drugi iz trilogije u kojoj ovaj autor secira tkivo anomalija u savremenom hrvatskom dru{tvu (prvi je bio Metastaze). u tehni~kom smislu sve bolji. {to je odr`ana istorijska projekcija prvog hrvatskog 3D filma u Areni. {to se dalo uo~iti da je novi hrvatski film energi~an. Pri~a o o biku Garonji NAGRADA PUBLIKE ZA “HALIMIN PUT” Ostojićev film ima fantastičnu vizuelnu punoću UVIJEK ODLI^NA Alma Prica u filmu Halimin put Bez nagrada nije ostao ni film Arsena Antona Ostoji}a Halimin put. jer se u “vlaha” svi mu{ki isto zovu). Vorkapi}eva se name}e i kao vrlo dobar scenarista. a ve}ina kriti~ara bez obzira na njegovu visoku emotivnu rezonantnost nazvala “te{kom i za ’made in Croatia’ tipi~nom katarzi~no-poratnom drametinom”. On igra negativce ~ak u ~etiri najnovija hrvatska filma! U Ljudo`deru vegetarijancu je maestralan. iskoristila je ve} pro`ivljeno iskustvo svih te{ko}a rada sa `ivotinjama .. tog stamenog gor{taka koji svoga bika Garonju voli vi{e od sopstvene `ene i smatra ga boljim sinom od ona dva ro|ena “klipana”. ali i dva Stipe sina. Sa njenom romanti~nom komedijom u prisustvu Ban Ki-moona i predsjednika Hrvatske Iva Josipovi}a. ali je tako|e istina da Ostoji}ev film ima i fantasti~nu vizuelnu puno}u u potresnim slikama.2012.bikom. Po dobro razra|enim i intelig entno duhovitim dijalo{kim linijama i obrtima. dio ekipe filma (Damir ^u~i} je u sredini) koji je ove godine progla{en najboljim na Pula Film Festivalu (desno) koji }e sudbinski spojiti atraktivnu i zgodnu Sonju (Judita Frankovi}). negdje na granici hercegova~kog kr{a. psi}em. Osobni rekord na 59. Pule. zlatnom ribicom. Istina jeste da ovaj Ostoji}ev film pati od vi{ka drame. jer autorica “uspijeva da djeluje originalno i svje`e u tipskom `anrovskom zapletu romanti~ne komedije. me|u kojima i ona za najbolji scenario. {to je prevashodno zasluga direktora fotografije Slobo dana Trnini}a. nadahnuto se igraju}i op}im mjestima hrvatskog mentaliteta i duhovito spajaju}i dvoje mladih ljudi iz razli~itih dru{tvenih sredina i suprotstavljenih nazora”. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi Sonja i bik lako mogao postati bioskopski hit. kojim je sve~ano bio otvoren Nacionalni program 59. po tome {to su oboreni rekordi gledanosti. Glavnu ulogu .. sa lako}om osvaja publiku.SVJETLA “ARENE” radi Schmidt. igra bravurozni Rene Bitorajac. Ne treba zaboraviti ni uspjeh jo{ jednog debitantskog filma. Olga Pakalovi} kao Safija ovom filmu daje vi{e nego {to on to objektivno zaslu`uje. zapravo pravi faustovski lik koji je ostao bez du{e po{to je prethodno pro{ao kroz moralni mulj. To je bilo jasno i `iriju koji joj je namijenio Zlatnu arenu za najbolju sporednu ulogu. sugestivni su i Mijo Juri{i} i Mustafa Nadarevi}. me|u kojima uz Gorana Bogdana prednja~i glumac 62 Dejan A}imovi} u ulozi Stipa oca (ima i Stipe dida.8. u maloj ali do vrha ispunjenoj ulozi. predjubilarna Pula osta}e zapam}ena po tome {to su me|u gostima bili Ban Ki-moon i britanski glumac Ralph Fiennes. sinom glavnog organizatora borbi bikova. igra i maestralni Emir Had`ihafizbegovi}. ali su joj svoju li~nu snagu nesebi~no podarili vrlo dobro odabrani glumci. TRIJUMF U ISTRI Milivoj Beader i Mate Gulin odigrali su izvrsne role u filmu Pismo }a}i (lijevo). Sonja i bik.korumpiranog doktora..Vorkapi}eva. I pri~a o filmu Vorkapi}eve ima sretan kraj. Film Vorkapi}eve bio je najsimpati~niji film ovogodi{nje Pule. . ~ak i jednom zmijom. ve} je poslije postignutih efekata gledaocima dodatno poja{njavao detalje. ma~kom.

koji tematizira događaje iz Drugog svjetskog rata te lik i djelo četničkog vojvode DRAGOLJUBA DRAŽE MIHAILOVIĆA.2012.8.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Na Mokroj Gori ovih dana počelo je snimanje serije “RAVNA GORA”. početak snimanja prvog ciklusa iz trilogije. prvog dijela dramske trilogije koja je najavljena kao najambiciozniji projekat u istoriji Radio-televizije Srbije. I SLOBODNA BOSNA ISTORIJSKI PROJEKAT RTS-a 63 .svi smo mi Srbi i vrijeme je da se kona~no izmirimo!“ 2. zbog izjava autora i glavnih protagonista izazvao je burne reakcije na prostoru bivše Jugoslavije “^etnici ili partizani .

Nismo izvukli pouke te velike tragedije”. Krcuna. Ideje za ove pri~e poti~u od Aleksandra Tijani}a i prihva}ene su na Kolegijumu RTS-a kao jedna od obaveza Javnog servisa da se bavi nacionalnim temama. prije nekoliko dana po~elo je snimanje televizijskog serijala koji }e. Josipa Broza Tita. skinemo kataraktu i vidimo jasno {ta nam se to tada desilo. To je jedan od tri velika istorijska serijala koje nameravamo da realizujemo u narednom periodu. Reditelj Rado{ Baji} izjavio je kako }e “Ravna gora” biti “pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo”. To je ~injenica. “Pre sedamdeset godina u Srbiji je brat na brata povukao oroz od pu{ke i potegao no`. me|u kojima su Neboj{a Glogovac kao Dra`a Mihailovi} i Dragan Bjelogrli} kao Tito.. Nenad Jezdi}.odnosno. U realizaciju Ravne gore Baji} se upustio na nagovor svog prijatelja i saradnika. Nedi}u i ostalima. rat je na po~etku. Mislim da u svemu tome ima istine.“RAVNA GORA” NA MOKROJ GORI Pi{e: MAJA RADEVI] N a pruzi [arganska osmica. Radi se o dramskoj trilogiji koja govori o de{avanjima u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. U ovom delu nema ni govora o sukobu i mirenju ~etnika i partizana. Dakle. Rankovi}a. Boru MirkoD vi}a. te Lazar Ristovski. scenariste Radoslava Pavlovi}a. a završio je kao tragični junak“ Zbog ~ega je Radio-televizija Srbije odlu~ila da se uklju~i u projekat realizacije serije “Ravna gora“? Odmah moram da Vas ispravim: ne radi se ni o kakvom uklju~enju u projekat. smatraju ratnim zlo~incem? O generalu Dra`i Mihailovi}u treba pre svega razmi{ljati kao o regularnom ministru vojnom jugoslovenske vlade u emigraciji. bez ambicije i namere da stvaramo nove podele. Neboj{a Glogovac je dobar izbor za ovu ulogu. Kralja Petra II. koji je inicirao ~itav projekat. ljudi su u neprilici. Mirko Babi}. ovaj prvi ciklus najvi{e govori o slomu Jugoslavije i konfuziji koja nastaje pod nema~kom okupacijom. stvaranju Jugoslavije i atentatu u Marseju. 64 MIODRAG ZUPANC “Scenario }e zadovoljiti sve gledaoce” SLOBODNA BOSNA I 2. ali i o protagonistima velike tragedije. prvi put }e iz istorijski ta~nog i objektivnog ugla biti ispri~ana pri~a o tragici srpskog naroda 1941. Ovde ima nekoliko paralelnih tokova pri~anja. biti najambiciozniji produkcijski projekat Radio-televizije Srbije u njenoj istoriji. glavni tok je seoska porodica koja se iznebuha na|e u vihoru ratnih de{avanja. generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a. nagla{ava Baji}. odlikovan. godine. {to zna~i i o njegovom vi|enju rata u Srbiji sa po{tovanjem istorijskih ~injenica i datosti. Olga Odanovi}. Drugi je Aleksandar. koji govori o stasanju srpske gra|anske klase i misli od po~etka XIX veka do Prvog svetskog rata. a partizane da demonizujemo i kaljamo im ordenje i slavu. niko jo{ ne zna {ta }e se sve dogoditi. da ravnogorce pretvaramo u an|ele.8. a scenarista i reditelj je Rado{ Baji}. pukovniku Mihailovi}u. Jer. Pri~a u ciklusu koji se snima po~inje uo~i {estoaprilskog bombardovanja i zavr{ava ivanjdanskim pucnjima u Beloj crkvi. Stradali smo kao narod. radi se o vojnom komandantu koji ima svoju misiju. pod nazivom Ravna gora. kao {to je i ~asna namera da okupi {to vi{e oficira i vojnika oko sebe. hvaljen i progla{en za prvog gerilca Evrope. Kako Vi vidite scenarij ovog serijala . Kostu Pe}anca. A tre}i je Ravna gora. KAD UDARI BRAT NA BRATA Cijeli projekat bit }e realizovan u produkciji RTS-a i Contrast Studios iz Beograda. i ima preko sedamdeset epizoda. u kojoj mjeri pri~a objektivno prikazuje doga|aje iz Drugog svjetskog rata i oslanja se na istorijske ~injenice. kojeg je glumac Neboj{a Glogovac opisao kao “zanimljivog. na lokalitetu Mokre Gore Emira Kusturice. Dragoljuba Dra`u Mihailovi}a. U prvim godinama rata bio je uva`en od sveta. bespu}e i nacionalni sunovrat srpskog naroda“. Vremenom je postao gubitnik i zavr{ava kao tragi~ni junak. Njegove namere da se ne preda Nemcima su sigurno ~asne. Slobodana Jovanovi}a. ovda{njoj publici poznat kao autor TV serije Selo gori.2012. Ipak. . bavi se doga|ajima iz prolje}a 1941. Titu. ovo je serija koju RTS realizuje produkcijski uz pomo} Contrast studija iz Beograda. a prvi ciklus. zadovolji}e sve gledaoce. Scenario obiluje veoma dobro osmi{ljenim dramskim situacijama i obrtima. Radko Poli~. golgoti i pobedi u Prvom svetskom ratu. godine i sastoja}e se od 15 jedno~asovnih epizoda. Ivana Ribara) utjelovi}e poznati srbijanski glumci. izjavio je Rado{ Baji} uo~i po~etka snimanja. Rale Milenkovi}. Bez ideolo{kih predrasuda. a koliko je autoru data sloboda da interpretira istoriju na svoj na~in? Scenario Ravne gore je ra|en uz stru~nu pomo} istori~ara Instituta za savremenu istoriju i dramaturga Redakcije dramskog i serijskog programa. radi se o autorskom delu Rado{a Baji}a. Najve}e kontroverze u javnosti za sada je izazvala najavljena interpretacija lika Dra`e Mihailovi}a.. pri~a o kralju Aleksandru Kara|or|evi}u. Moramo da otvorimo o~i. Brojne istorijske li~nosti (Du{ana Simovi}a. dragog i cenjenog ~oveka” . prvi put }e biti prikazana istina.mnogi ga. Ljiljana Stjepanovi}. Milana Nedi}a. Prvi je Ogni{te scenariste Gordana Mihi}a. nasuprot tome. MIODRAG ZUPANC. Milorad Mandi}. koja je imala zavidnu gledanost u Srbiji. poku{aj da se iz dana{njeg ugla sagledaju de{avanja iz Drugog svetskog rata u Srbiji. “Posle tri i po godine rada na scenariju i temeljnog istra`ivanja. Dakle. GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK KULTURNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA RTS-a “Draža je bio prvi gerilac Evrope. prema najavama. jo{ slu|eni tumaramo i ne pronalazimo put. a baba se ~e{lja o dogodov{tinama {umadijskog seljaka. Boda Ninkovi}.

Korene sada{njih neda}a moramo na}i i u zlu koje nam se desilo za vreme Drugog svetskog rata. na primer. Da~i}em. poznatog po tome {to otvoreno podr`ava Ravnogorski pokret. kao glumcu. Sve govori da je bio zanimljiv. burne reakcije na prostoru biv{e Jugoslavije. Evo vam pomirenje! [ta je ovo {to sada `ivimo. Ovo nije ideolo{ki pamflet niti nam je pretenzija da presu|ujemo. te {ta je tokom tog istra`ivanja saznao o Dra`i Mihailovi}u. vi imate va{eg Tita. Rado{a Baji}a i njegovu ekipu kritike pojedinaca ne poga|aju previ{e .“ I dok Baji} tra`i korijene problema savremene Srbije u doga|ajima iz Drugog svjetskog rata. Glogovac je novinaru srbijanskog Pressa rekao: “Ekipa serije Ravna gora i njihovi stru~ni saradnici obezbedili su gomile fotografija. iz kojeg su uputili protestno pismo Tijani}u i RTS-u. a Srbija. drag i cenjen ~ovek. Ve} sama najava snimanja serije izazvala je. I SLOBODNA BOSNA . Sa druge strane. pru`a mogu}nost da razumemo jedne i druge“. Neboj{a Glogovac smatra kako je scenarij “dobar i po{ten“.. jel‘ to rezultat pomirenja? Mi imamo na{eg Slobu. Mi imamo na{eg Dra`u. o~ekivano. Zavr{io je najvi{e vojne {kole. intelektualcima. kao i visoki zvani~nici SANU-a. Iza ove ideje stali su velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. od onih u Kumanovskoj bici do posthumnih.“ Uprkos tome {to je o~igledno fasciniran Dra`inim likom. da je bio blag. mi je moramo legitimizirati. Ona se legitmizira idejom o pomirenju“. ako ho}emo ovakvu TITO I DRA@A IZ DRAMSKE TRILOGIJE Dragan Bjelogrli} i Neboj{a Glogovac vlast. Dakle.DRA@INA TV-REHABILITACIJA Prema Baji}evim rije~ima.“ SJETNI KRVOLOK Neboj{a Glogovac. 65 2. kao i politi~arima vlasti i opozicije . preko no}i postao omra`en i progla{en personom non grata u Sarajevu i dijelu BiH. Na pitanje kako se pripremao za ulogu. i premijera Ivice Da~i}a kao “nasljednika“ socijalisti~kih tekovina. ka`e Borka Pavi~evi} iz beogradskog Centra za kulturnu dekontaminaciju. Bi}e to pri~a o Srbima kao stradalni~kom narodu i jezivom bratoubila~kom ratu ~ije posledice i danas ose}amo. mnogi se pitaju {ta je ustvari pravi motiv zbog kojeg se direktor RTS-a Tijani} tako zdu{no zalagao za nastanak ovog serijala. U`asne podele i duboke ideolo{ke razlike traju do dana{njih dana i razaraju nam dru{tvo. “Ta ideja o pomirenju ~etnika i partizana treba da legitimi{e ovo {to se doga|a promenom celokupnog antifa{i sti~kog nasle|a. ovo je projekat koji “nosi ogromnu dru{tvenu odgovornost“. Glogovac je. da se svakome obra}ao sa ‘vi’ i da je nosio neku tugu koja vodi poreklo od porodi~nih tragedija koje su obele`ile njegovo detinjstvo. neki vjeruju kako je i trenutak realizacije ovog projekta pa`ljivo odabran . svojim izjavama o do`ivljaju Dra`inog lika i djela pokrenuo je pravu PRVE SCENE NA MOKROJ GORI Scenarista i reditelj Rado{ Baji} daje upute ekipi lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. koji }e u serijalu tuma~iti lik ~etni~kog vojvode Dra`e Mihailovi}a. potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali ud`benici iz istorije i posleratna propagandna ma{inerija. Prve epizode Ravne gore trebale bi biti prikazane na RTS-u u novembru idu}e godine.. najzanimljiviji deo ovog posla.nagla{ava da ovaj istorijski TV poduhvat ima punu podr{ku dr`avnih struktura: “Pre nego {to sam krenuo u sve ovo u svojstvu autora. Nikoli}em. Na osnovu tonskog zapisa sa su|enja i fotografija poku{a}u da proniknem u njegov karakter i odgonetnem koja je vrsta ~oveka bio. Od svih sam dobio punu moralnu i verbalnu podr{ku. Do ju~er hvaljen me|u ovda{njom publikom i kritikom kao jedan od najtalentiranijih i najboljih glumaca mla|e generacije na ovim prostorima.kao podr{ka novoj politi~koj vlasti Srbije i budu}oj saradnji predsjednika Tomislava Nikoli}a. gotovo setan ~ovek. ve} naprotiv. bar ako je suditi prema ve}ini komentara na internet portalima i Facebooku. vi imate va{eg \in|i}a. poslije serije Ravna gora. te isti~e da se u seriji “ne favorizuje i ne veli~a nijedna strana.sa Tadi}em. a o njegovoj hrabrosti na bojnom polju govore brojna odlikovanja. “vi{e ne}e biti ista“: “Progovori}emo o u`asnom vremenu na jedan potpuno druga~iji na~in. na ~emu sam im zahvalan.8. Baji}eve izjave o tome kako je “vrijeme da ~etnici i partizani polo`e oru`je” i da se kona~no izmire izazvale su o{tru reakciju SUBNOR-a. razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima. kao i kasnije zrele godine.2012. {to je meni. izjava i drugih materijala koji mi daju sasvim dovoljan uvid u lik i delo Mihailovi}a. Na osnovu izjava nekih njegovih savremenika saznao sam. imao je vrlo {iroko obrazovanje.

8.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE TOTALNI KRALJ Split je jedini evropski grad u kojem su predstavljeni izuzetno vrijedni eksponati koji su pripadali velikom Elvisu 66 SLOBODNA BOSNA I 2.2012. E L V I S P R E S L E Y .

koje Elvis nikada nije skrivao. pa tako i nas. Toj borila~koj vje{tini podu~avali su ga najve}i svjetski majstori. a pogledati se mo`e oko stotinu vrijednih eksponata. Kimono. Na`alost. Izlo`ba je na svoj svjetski put krenula iz rodnog kraja legendarnog glazbenika. zbog 2. Iz bogate zbirke tu je ona najvrednija. na drugom katu Izlo`be.8. Rije~ je o svjetskoj postavci ~iji je slogan: Now it starts . Agenciji Atlas. u improviziranom bioskopu Elvis Kino Theater. lipnja 1977. U prvoj polovici sedamdesetih. I SLOBODNA BOSNA KRALJEVA GARDEROBA Crveno odijelo Elvis je nosio na snimanju filma That’s the Way It Is (gore). Freddie Mercury pla{t i krunu. koja je producirana u Ju`noj Africi. sve {to mo`ete vidjeti dio je jednog mladog `ivota. izuzetno je dragocjena stvar. pak. no nije se Elvis tako lako probio sa svojim rock and rollom kod nas. u kojem se “obra~unavao” s protivnicima tako|er je dio ove izlo`be. Tu je mikrofon iz mitskog Sun Records studija u kojem je 1954. tu su i atraktivni suveniri iz Gift Shopa Graceland. septembra ove godine bit će otvorena izložba koja je posvećena ikoni svjetskog rock and rolla ELVISU PRESLEYJU. Sedam dana ranije Elvis je u Springfieldu zapo~eo svoju posljednju turneju. potom. Izlo`bom }e. i 1974. kojeg je ubrzo promijenio u Gospodin Tigar. na svjetskom nivou.Elvis’ alive!. Elvis je dobio i specijalni “karate nadimak” Gospodin Pantera.IZLO@BA “NOW IT STARTS . jednog od najutjecajnijih glazbenika svih vremena. lipnja u Indianapolisu odr`ao svoj posljednji koncert pred 18. mnogi su ga prihvatili i voljeli. vrijednost izloženih originalnih osobnih predmeta koji su pripadali KRALJU procijenjena je na čak 3 miliona eura Pi{e: DAMIR JANE^EK (Split) U Splitu je 30. VELIKO BOGATSTVO Michael Jackson je imao dijamantima opto~enu rukavicu. pa i u biv{oj Jugoslaviji. ukra{ena sa ~ak 32 dijamanta i bisera! Kada vam zbog svih tih predmeta i saznanja po~ne curiti iz nosa. koja je usre}ila mnoge. A imati priliku gledati osobne predmete Kralja. vjerojatno najpoznatijeg imanja na svijetu. a ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru. Mnogi ni ne znaju da je za `ivota prikupio i zavidnu kolekciju policijskih zna~aka. s velikim uspjehom do{lo je i veliko bogatstvo. Onda dolazimo do longplejke Moody Blue. te na sjajan na~in. Vrijednost izlo`enog je procijenjena na ~ak 3 miliona eura! ELVIS JE OTKRIVEN Izdvojit }emo samo neke od mno{tva zanimljivih i vrijednih eksponata. Tu je i pregr{t ekskluzivnih fotografija s njegovog Gracelanda. imate priliku pogledati rijetko vrijedne video snimke Elvisovih nastupa kao i filmove o njemu. Split je jedini grad u Europi u kojem }e biti izlo`eni ovi vrijedni eksponati. iz Memphisa. oni koji nisu detaljnije upoznati s Elvisovim `ivotom saznati manje znane stvari o njemu. da bi 26. obogatila ljetnu kulturnu ponudu u Dalmaciji. kojeg je palio zlatnim klju~em itd.155 obo`avatelja. Za sve one koji imaju vi{ka novca. Elvis otpjevao svoje prve stihove i time pokrenuo veliku glazbenu revoluciju zvanu rock’n’roll. naprimjer. Po~nimo sa izvornim odljevom Elvisove longplejke Something for Everybody. godine. ali niti jedna glazbena zvijezda nije sakupila toliko predmeta za pam}enje i ~uvanje kao Elvis Presley.2012. Naravno. recimo o Presleyjevoj strastvenoj ljubavi . koji je tu`no prekinut prije to~no trideset i pet godina. Njegova ekspanzija u Europi bila je burna. juna otvorena raritetna Izlo`ba originalnih osobnih predmeta koji su bili sastavni dio `ivota velikog Elvisa Presleyja. Presley je obla~io na nekim od koncerata koje je odr`ao tokom 1973. Tako. godine (dolje) konotacija vezanih uz kontroverzni politi~ki pokret Crne pantere. bijelo odijelo. promovisan 24. {to je njegov posljednji objavljeni album. pogotovo nakon {to je za ovaj neobi~an hobi doznao ~itav svijet.ELVIS’ ALIVE!” U splitskoj Tončićevoj ulici do 1. Čak 163 Presleyjeva izdanja dosegla su zlatnu 67 . ovom izlo`bom imamo priliku da osjetimo kako je bilo sjediti u njegovom slavnom Cadillacu.karateu.

000 dolara. a prodao je vi{e od dvije milijarde nosa~a zvuka! Od 5. budu}i da je tada jo{ bio u~enik. za ~etiri dolara snimio dvije pjesme za vlastitu gramofonsku plo~u. Na Izlo`bi vidimo Love Me Tender na 78-ci: plo~i od {elaka. kada je dao dvije pjesme urezati u gramofonsku plo~u. Phillipsa. je rujna iste godine izdala naslovnu pjesmu iz Elvisovog prvog filma. Taj biv{i tjelesni stra`ar dodao je jo{ i ovo: “Sre}om.” Sva sre}a. I ovo smo mogli vidjeti na splitskoj Izlo`bi. sije~nja 1954. ~ak mu je i pogre{no napisano ime. Hit Love Me Tender. a film je re`irao George Sidney. Jednu od tih zna~aka. ogranka Sun Recordsa. godine. Budu}i da je zavr{ni koncert odr`an 1974. Naime. i objavljen je i kao singl. Nadalje. gdje je Elvis u o`ujku 1967. do 26. dosegav{i ~in narednika. pak. Jedini primjerak Elvis je naknadno darovao za ro|endan svojoj majci. pomalo se zagubilo u tminama povijesti. “onda je sigurno Elvis bio tamo”. o`ujka 1960. Presley je posjedovao i zvijezdu Policijske uprave Palm Springs i bio u bliskim prijateljskim odnosima sa slu`benicima PU Los Angelesa i PU Denvera. nikada nije nikoga pogodio. Dakle. Elvisova nova diskografska ku}a RCA Victor 28. travnja navr{ila 41. Po zavr{etku dvogodi{nje slu`be Elvis je 5. koji je premijerno prikazan 17. U kolovozu 1970. nego prvenstveno ispu{ni ventil. Orginalni znak Elvis Presley Boulevarda je isto u Gracelandu. godinu. dao je opto~iti s 32 dijamanta i rubina. i pripadaju}u originalnu iskaznicu. jo{ uvijek. ukra{eno koncertno odijelo nosio i u Las Vegasu. nastao je 1956. U prosincu 1970. do 20. septembra ove godine. Zara|ivao je 40 dolara tjedno.. Fender Stratocaster gitaru Elvis je svirao u filmu Viva Las Vegas. koju je mogu}e vidjeti u Gracelandu . studenoga iste godine stigao u ameri~ka kina. u vi{e navrata. studenog 1955. U lipnju 1953. na probnom snimanju. o`ujka 1960. danas poznatije ime. posjetio je i tada{njeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona MEMFI[KO ODIJELO Tu smo. srpnja 1954. a u decembru 1970. u sve~anoj dvorani hotela International u Las Vegasu. na turneji po 68 ju`nja~kim saveznim dr`avama od 1. Jednom je prigodom od {erifa okruga Shelby zatra`io po~asnu {erifsku zna~ku koja bi mu davala pune ovlasti. pucanje iz pi{tolja za Elvisa nije bio samo omiljeni hobi. SLOBODNA BOSNA I 2. . U otpusnici od 3. tog dana Elvis nije mogao osigurati iznos od ~etiri dolara.2012. s pjesmama Casual Love i I’ll Never Stand In Your Way. A {to se zaista zbilo onog ljetnog dana u lipnju 1953. Elvisov grb izra`ava kako se poslovi trebaju obavljati brzinom munje. Dok je bijelo. SA SPLITSKE “IZLO@BE” Elvis je volio pucati. Od tog je novca kod tvrtke Memphis Recording Service. Divio se policijskim snagama. ali i. kupio ku}u za 100. postoji mnogo spekulacija i glasina kako je Elvis otkriven. Te je insignije sam dizajnirao kako bi odra`avale kodeks pona{anja koje je o~ekivao od svojih zaposlenika. godine. Pjesme My Happiness i That’s When Your Heartaches Begin izravno su urezane u plo~u. kolovoza. a u Splitu je izlo`ena futrola jednog od njegovih pi{tolja. koji ga je u o`ujku 1954. ~asno otpu{ten iz vojske. Elvis je imao poseban grb. pozvao u studio Sun Recordsa. obitelj Presley preselila se na adresu Alabama Street 462 u Memphisu. Elvis je za diskografsku ku}u Sun Records snimio pet plo~a. Glumica Ann Margret igrala je glavnu `ensku ulogu.ZA PAM]ENJE I ^UVANJE tira`u. u kolovozu i rujnu 1973. Zatim je 4. Tako je sve po~elo.8. Naime. Prikupljao je policijske memorabilije kad god mu se pri`ila prilika. koji je prikazivao munju s inicijalima TCB. Tom je zgodom Elvis upoznao i vlasnika Sama C. i to kod Elvisovog odijela za dokumentarni film That’s the Way It Is. u njegovom Memphisu.. TCB zna~i: Taking Care of Business (izvr{avati obaveze). o`ujka 1974. koji je 11. koja }e biti otvorena do 1. koje je 25. memfi{ko odijelo. za Memphis Recording Service snimio svoju drugu plo~u za ~etiri dolara. Elvis je ovo odijelo nosio 10.. a munja simbolizira brzinu.. lipnja 1964. kazao je jedan od biv{ih Elvisovih tjelohranitelja. posjetio je predsjednika Nixona i primio plaketu Ureda za narkotike i opasne droge. filmska kompanija Metro Goldwyn Mayer pod re`iserskom palicom Denisa Sandersa snimila je ovaj dokumentarni film. harlekinsko odijelo dobilo je novo. “Ako su negdje u zidu bile rupe”. Elvis se zaposlio kao voza~ kamiona u poduze}u Crown Electric Company na adresi Poplar Avenue 353.

.

Album Celebrator sadr`i trinaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a AFM Records.. Clement Marfo & Frontline ft. nevjerojatno ali istinito. Slash sa nekada{njim kolegom iz Gunsa. Rodney P) SLOBODNA BOSNA I 2. Yppah: Film Burn (ft. ~ije je ime prisvojio i dobrano unov~io. basistom Duffom McKaganom osniva Velvet Revolver. AMADOU&MARIAM Folila Rije~ je novom studijskom materijalu slijepih supru`nika sa Malija.O. drugi marljivo radi i dokazuje tko je zapravo bio pravi gazda. Hard&Fast. Shots Fired.KULT MARKET SCISSOR SISTERS MUZIKA “Apocalyptic Love”. vo|a i idejni tvorac jednog od najve}ih hard rock bandova novoga doba Guns N’ Rosesa. a sada je kona~no do{lo vrijeme da. ima i nekoliko laganica. Goldie ft. Saul Hudson. biv{i pjeva~ Gunsa. napu{tanjem nekada najve}eg njema~kog te{kometalnoga banda Accept. ali niti one nisu za baciti.8. slavni gitarist objavi vlastiti studijski album. (M. o kojem smo i pisali. Axel Rose. Razlog je jednostavan. Kano: Mayhem 4. riffova na pretek. Dub Pistols: Mucky Weekend (ft. na kojoj su se na Slashovu golemu gitarsku energiju naslonili izvrsna ritam sekcija i odli~ne Kennedyjeve glasovne izvedbe. snima albume i odr`ava koncertnu turneju koja je trajala ~ak devetnaest mjeseci. Na novom Slashovom materijalu. Apocalyptic Love je album koji ~ini trinaest pjesama. Fol je u kvaliteti. Whomadewho: Running man 2. I dok jedan zgr}e lovu po koncertima diljem svijeta na ra~un tu|e stare slave. Udo slavi {ezdeseti ro|endan i punih 25 godina od kako je krenuo u solo vode. Slashov samostalni studijski album Magic Hour U prodaji je novo glazbeno ostvarenje neobi~ne njujor{ke pop skupine. naravno. po glazbenom izri~aju. Apocalyptic Love. 70 .Anomie Belle) 9.. sa Gibson Les Paulom naslonjenim na desnu nogu. ne}e razo~arati svoje obo`avatelje. Autorska potpuna sloboda tekstualno-vokalnog karaktera pripala je najtra`enijem rock vokalu dana{njice Mylesu Kennedyju. Metric: Youth without youth 6.2012. Pepe Deluxe: Go Supersonic 5. S “revolverima” Slash ni`e uspjehe. koji je prije pet godina u{ao u Hollywood Rock Walk of Fame. Charlotte Gainsbourg: Paradisco 8. Gitarski ~arobnjak sa cilindrom i cigaretom zalijepljenom za donju usnu. U vrijeme brzih ritmova i glamura oni jo{ uvijek sviraju disco glazbu. ne preza od pljuvanja po Slashu. Najprije je osnovao band Slash`s Snakepit sa kojim je snimio dva albuma i svirao sve do 2001. Celebrator Stari njema~ki metalac Udo Dirkschneider objavio je svoj slavljeni~ki album.. svira gitaru. nakon 1996. Žestoko i jako GITARSKI GENIJ Saul Hudson Slash upravo je objavio svoj prvjenac U. na kojem dominiraju veseli afri~ki zvuci u suglasju s europskim aran`manima za koje je zaslu`an francuski producent Moreaua. On je izvrsno odradio svoj dio posla. Joe Walsh: Analog Man 10. nakon razlaza sa Gunsima 1996. Natalie Duncan: Freedom 7. ali se veliki gitarist ne osvr}e puno nego radi ono {to je i do sad najbolje radio. Doista. svoj nepresu{ni talent potvr|uje pjesmama Standing In the Sun. Sa albuma posebno valja izdvojiti `estoku One Last Trill. Prije dvije godine Slash je uz pomo} prijatelja snimio sjajan album.D. Isto kao {to nikada vi{e ne}e sjesti za isti stol sa Axelom Roseom. Ili~i}) TOP LISTA (iz “Top 40” BH radija 1) 1. Amadou Bagayoko gitarist i pjeva~ i njegova supruga Mariam Doumbia snimili su svoj sedmi studijski album Folila. Saul Hudson ili jednostavno Slash. godine. uz nekoliko razli~itih harmonija i vrhunsku produkciju. Scissor Sisters neobi~ni su. Op}i dojam je odli~an. dobrano naslonjenu na onu iz davnih osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Nakon toga. Alt-J: Fitzpleasure 3. posvetio se solo karijeri. Album Magic Hour sadr`i {esnaest pjesama a potpisuje ga izdava~ka ku}a Polydor.

1984. to jest blagovremeno. Jane~ek) AMERI^KI BOX OFFICE 1. Isabel ka`e Ani da je Frankenstein duh koji ne mo`e umrijeti. Ocjena: 4 JERUSALEM SYNDROM Stephane Belaisch i Emmanuel Naccache Jonas je u jako nezahvalnoj situaciji. vrijeme za surovu istinu.2012. Nader i Simin se rastaju (Asghar Farhadi) 5. (D. Nakon nekoliko godina ona se uda te prepozna taj glas u jednom od mu`evih suradnika. One Night bio je nominiran za Oscara. pa tako i u na{oj zemlji. Sada je. godine. Canal+. Discovery film) 5. Blitz film i video) 4. Vitez tame: Povratak (Christopher Nolan) 4. Njegova baka odlazi na putovanje. Svog oca zami{ljao je kao heroja. on je i slikar. nekoliko ro|aka te kozom koja se zove Leif. godine. Na{a majka (Denis Villeneuve. Walt Disney Pictures. Osim {to je re`iser. Na{a kinematografija je puna raznolikih odnosa djece i o~eva. Boy je. Lea i Darija (Branko Ivanda. vrlo interesantan novozelandski umjetnik. @ivi na jednoj farmi sa svojom bakom. Rije~ je o filmu Frankenstein Jamesa Whalea. Jo{ 2003.). I SLOBODNA BOSNA je njegov debitantski dugometra`ni igrani film Orao protiv morskog psa. Glavne uloge u filmu tuma~e James Rolleston. godine. Boyev otac. ali samo dok njega nije bilo. Tiranosaur (Paddy Considine) 3. godine.. Ars Septima. kada je i nastao. Otac mu je propalica koji je do{ao ku}i samo da iskopa vre}u s novcem koju je zakopao prije nekoliko godina. Na telefonskoj centrali novinske ku}e operaterka slu~ajno ~uje glas ubojice na liniji. Canal+ Espana. Ro|en je 1973. Continental film) 3. Muppeti (James Bobin.8. 1940. za vrijeme na{e olimpijske. na`alost. komi~ar. Scenarij su napisali Ryuta Akimoto i Susumu Saji. Ko`a u kojoj `ivim (Pedro Almodovar. novozelandske kinematografije. Radnja filma se de{ava u malom gradu u [panjolskoj. Ili mo`da nije? Tr~i ulicama Jeruzalema. Pa. mla|im bratom Rockyjem koji je umislio da posjeduje specijalne mo}i. Policija ni{ta ne uspijeva. Ana poku{ava prona}i duha. Te Aho Aho Eketone-Whitu. za{to onda ne bi bio zvijezda i u Waihau Bayu na Novom Zelandu? Radnja filma se de{ava upravo tamo. Ne zna tko je. Kraljevstvo izlaze}eg Mjeseca (Wes Anderson) 2. Putem upoznaje razne ljude koji sudjeluju u spa{avanju ruske prostitutke Ivone od njenog gruzijskog svodnika. Ocjena: 4 Priča s drugog kraja svijeta GLAS BEZ SJENKE Seijun Suzuki SUROVA ISTINA Boy je zanimljiv film snimljen na Novom Zelandu Dobro znamo velikana glazbene umjetnosti Michaela Jacksona. godine. Nakon toga se nenadano pojavljuje Alamein. A re`iser i scenarista je Taika Waititi. O tom neobi~nom filmu davno smo pisali. a za glazbu je zadu`ena bila The Phoenix Foundation. Me|u tim ljudima je i neraspolo`eni vojnik Hadassa te ortodoksni `idovski student Illan. VIDEOTEKAMA 1. iz 2007. Jo{ jedan zanimljiv filmski uradak iz daleke. Blitz film i video) 2. Ocjena: 4 TOP 5 U BH. Boy je dje~ak i ima jedanaest godina. Boy je bio u slu`benoj konkurenciji Sundance Film Festivala. “Vlasnik” je “jeruzalemskog sindroma” i misli da je prorok Jona.KULT MARKET KINO KRITIKA Film “Boy” (Nivo Zeland. The Weinstein Company. Veoma zanimljiv film. scenarista i režiser: Taika Waititi DUH KO[NICE Victor Erice Igrani film iz 1973. Ana i njena starija sestra Isabel gledaju filmsku projekciju. dok 2. Direktor fotografije je Adam Clark. Taikin dugi dugometra`ni igrani film. Discovery film i video) 71 . scenarist i glumac. Poznat je svugdje u svijetu. godine. Ni~ega se ne sje}a. Jumanji (Joe Johnston) Film Glas bez sjenke nastao je 1958. za svoj kratki film Two Cars. Cohen Holloway i Pana Hema Taylor. Taika Waititi.. a prema pri~i Seichoa Matsumotoa. pak. Ovo je jedna pri~a o dje~aku i ocu s drugog kraja svijeta. Direktor fotografije je Kazue Nagatsuka. Umjetnik (Michael Hazanavicius. 2010. Nakon toga je odvodi do zapu{tene staje te veli da je duh u bunaru. koje }e trajati sedam dana.

“Otkako su po~ele borbe u Alepu u stalnom sam kontaktu sa svojim prijateljima koji su ostali `ivjeti tamo”. odnosno. Činilo se ispo~etka kako }e. Svoje najve}e uspjehe Al Jalla je ostvario u 2006. stanje nije uporedivo sa drugim zemljama.000 gra|ana pobjeglo iz Alepa od borbi i izvje{tavaju da je grad potpuno razru{en granatiranjem. “Situacija je te{ka. sve ostalo je u rukama privatnika. Sirijski pobunjenici nastavljaju napade na Alep. sa jednim tvr|im. sli~an na{em. Bajramovi} nam je poku{ao do~arati kako funkcionira sirijska vlast i ekonomija. uz obe}anje da ovaj automobil uz dinami~niji izgled donosi i uzbudljiv osje}aj u vo`nji. Pona{anje i navike vladaju}eg re`ima su iz pro{lih vremena. U Siriji ipak. represivnijim aparatom vojske i policije. Aktivisti te opservatorije saop{tili su da oru`ane borbe u Alepu. no zadr`ao se tamo tri godine. (N. ulaze u 13.4 TFSI sa 121 KS. @ivot je komotan. Sada ima mnogo problema sa dostavom hrane. dan. Sirija je prelijepa zemlja za `ivot. sa {est miliona stanovnika drugom po veli~ini. Nekada{nji selektor reprezentacije BiH. odnosno pretenzijama za daljnje {irenje na sve vrste dual-purpose motocikle. Motori }e biti pozajmljeni od verzije sa troja vrata. koji }e postati novi ~lan porodice A3 i obogatiti je svojom hatchback kroserijskom izvedbom sa pet vrata. no svakog dana s pa`njom prati {ta se de{ava u toj zemlji. strahujem za njih i zovem ih svako dva-tri dana da vidim kako su. Kada su po~eli nemiri. MOTOCIKLI Ohlins Na temelju pobjedni~ke TTX tehnologije. pro`ivljavala je i turisti~ki bum. {to bi se normalnim rje~nikom reklo . Alep je grad u kojem je najve}i postotak kr{}anskog stanovni{tva koji ima aposlutno sva prava kao i muslimani. {vedski proizvo|a~ amortizera je predstavio aftermarket proizvod elektronski kontroliranog ovjesa. sa porodicom je napustio Siriju. ka`e nam Bajramovi}. “Sirija je multietni~ka zemlja. 1.0 TDI sa 147KS. Bajramovi} kratko ostati u Siriji. Ve} nedostaje hrane”. u skladu sa na~inom vo|enja tamo{njih klubova. Kako mi ka`u. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. prvenstveno namijenjenog BMW 1200 GS i GS Adventure modelima. u predgra|ima. jesu li `ivi. nakon Damaska. Dr`ava kontrolira neke segmente poslovanja. Moj klub je iz te kr{}anske zajednice. Upravo u Alepu je trenirao vode}i sirijski ko{arka{ki klub Al Jaal. košarkaški stručnjak tri je godine živio u Alepu Lexus LS 460 Strah za prijatelje u Siriji Foto: Mario Ili~i} Tri prekrasne godine Tri prekrasne godine provedene u Alepu provedene u Alepu MENSUR BAJRAMOVI] Lexus je predstavio redizajniranu luksuznu i agresivno stilizovanu limuzinu LS 460.KULT MARKET AUTOMOBILI SPORT Bh. Prije nego {to su po~eli nemiri. a porodicu je pro{irio modelom F Sport. drugom po veli~ini sirijskom gradu. godine Bajramovi} je odlu~io preuzeti vo|enje ambicioznog sirijskog kluba Al Jaala. a zatim i sirijsku ko{arka{ku reprezentaciju s kojom se plasirao na Azijske igre. saop}ava Sirijska opservatorija za ljudska prava. gradu u Siriji. administracije je ogromna kao kod nas u Bosni jer se i na takav na~in kupovao socijalni mir. “Li~ila mi je na onu komunisti~ku jugoslovensku iz ‘70-ih godina pro{log stolje}a. ka`e Bajramovi}. DESIGN Audi A3 Sportback Objavljene su {pijunske fotografije novog Audija A3 Sportback.2012.” Bajramovi} je tri godine `ivio u Alepu. Tamo je svaki posao privatan. Nije im nimalo ugodno.8. 72 . trener zeni~kog ^elika i sarajevske Bosne. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 200. Ima bogatih ljudi.putne endure. {to je svojevrstan sportski presedan u ovoj zemlji.8 TFSI sa 177 KS i dizelski 2. borbe su sada van grada. koji su u sezoni mijenjali trenera dva ili tri puta. u odnosu na druge arapske zemlje. postoji bitna razlika. Mensur Bajramovi} tri je godine `ivio i radio u Siriji. {to zna~i da su tu 1.” Prije no {to }e po~eti sukobi. ima i korupcije. i 2007. S ekonomskog stajali{ta. Grad je ogroman i zbog borbi je te{ko opskrbljivati ga. “Tri godine sam bio tamo.“ U jesen 2008. godini kada je igrao finale klupskog prvenstva Azije.

suo~en s praznom gradskom blagajnom.000 ljudi u Srbiji zara`eno virusom hepatitisa B ili C. saop{tile su gradske vlasti Rima. a samo oko 20 odsto njih zna da boluje od te podmukle bolesti. svilene {alove. Planirani su. Ina~e. informisanost o ovom oboljenju je veoma slaba. a prema procjenama.2012. sagra|enog u doba cara Vespasiana koji je vladao od 69. re~eno je na manifestaciji. radovi bi mogli potrajati i do {est godina. Naime. Sa 25 miliona eura finansira}e ih milanski poduzetnik Diego Della Valle. imaju i zdraviju djecu. jula. drvetu. prije tri godine obratio se privatnim sponzorima koji bi finansirali nu`nu i hitnu obnovu Koloseuma. me|utim. radovi na za{titi pro~elja. a posljednja takva krvava ”predstava“ odr`ana je 523. Doktori ka`u da su djeca koja odrastaju uz pse manje podlo`na ka{ljanju. vintage modu. FINSKA Ljubimci Istra`ivanje grupe finskih ljekara pokazalo je da porodice koje imaju ku}ne ljubimce. 2. 73 . do 79. stolje}ima su odnosili kamenje sa Koloseuma kako bi gradili svoje objekte. spada me|u najposje}enije spomenike u Italiji. pravni sporovi odgodili su po~etak radova. godine. I SLOBODNA BOSNA Obnova amfiteatra. Rimski gradona~elnik Gianni Alemanno. Prihva}ena je ponuda Della Valle. Zauzvrat. prvobitno planiran za kraj 2011. u organizaciji Asocijacije kreativaca gra|ani }e mo}i razgledati i kupiti ru~no ra|ene proizvode u okviru ljetnog izdanja ”Lucky Sun Marketa“. majice. Dr`ava. kao i izgradnja novog sistema rasvjete i pobolj{anje turisti~ke infrastrukture. Po~etak radova na obnovi Koloseuma pozdravio je i Vatikan. godine. Dva zemljotresa o{tetila su Koloseum 847. Na 20 ekolo{kih {tandova ~lanovi Asocijacije kreativaca predstavit }e zanatske i dizajnerske komade u staklu. Udru`enje za za{titu potro{a~a i Sindikat turisti~kih vodi~a podigli su tu`bu zbog navodnih nepravilnosti u sponzorskom ugovoru.8. slike. curenju nosa i infekcijama uha. {to je tako|er doprinijelo propadanju drevnog amfiteatra. Crkva je oduvijek bila protiv igara gladijatora u Koloseumu. posebno pse. Koloseumu }e mo`da biti neophodna strukturalna intervencija sli~na onoj koja je preduzeta na krivom tornju u Pizi. Radevi}) Procjenjuje se da je oko 500. (M. Papa u Koloseumu dr`i slu`bu kojoj prisustvuje veliki broj vjernika. Della Valle }e dobiti ekskluzivno pravo 15godi{njeg reklamnog ogla{avanja Koloseumom. Najve}i o~uvani amfiteatar na planeti posljednji put je detaljno obnovljen prije 73 godine. ali i Crkva. koji godi{nje posjeti oko pet miliona ljudi. hodnika i podzemnih dijelova objekta. a izra`ena je i diskriminacija i stigmatizacija oboljelih. koji se odr`ava pod sloganom I Love Handmade. Hepatitis je tema kojoj se u Srbiji ne posve}uje dovoljno pa`nje. te da }e tokom `ivota imati manju potrebu za antibioticima. ukrase za torte. SRBIJA Hepatitis RADOVI VRIJEDNI 25 MILIONA EURA Obnovu Koloseuma finansira privatni poduzetnik iz Milana Diego Della Valle Dugo planirana obnova rimskog Koloseuma po~ela je krajem jula. i 1231. Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa.. za vrijeme Mussolinijeve vladavine. 3. sapune. odvija}e se u ~etiri etape i ne}e uticati na promet posjetilaca. `ici. na Veliki petak. Gotovo dvije hiljade godina star Koloseum. jer je utvr|eno da je ju`ni dio drevnog zdanja ni`i za 38 centimetara od sjevernog. vlasnik modne kompanije Tod’s.KULT MARKET LIFESTYLE Počela obnova čuvenog amfiteatra u Rimu BiH Koloseum u novom ruhu Foto: Mario Ili~i} I Love Handmade Na Trgu Djece Sarajeva u petak. istaknuto je na manifestaciji u Beogradu povodom 28. Svake godine.. godine. avgusta od 10 sati. izme|u ostalog. godine. iz kojeg isti~u kako }e obnova doprinijeti sigurnosti posjetilaca.

koja je na FHM listi najseksi `ena na svijetu zasjela na peto mjesto. a ona je jedna od njih. Aryane je pozirala za Paparazzo magazin u zavodljivom izdanju te pokazala najbolje od svog ju`noameri~kog nasljedstva. najavio da se nada da }e do}i u Beograd kako bi se podvrgnuo operaciji dobijanja mu{kog polnog organa i na taj na~in postao kompletan mu{karac.100 operacija promjene pola tokom posljednjih 10 godina. ~ije tro{kove pokriva i republi~ki Zavod za zdravstveno osiguranje. gdje procedura promjene pola ko{ta oko 15. zna~ajan korak budu}i da je pro{le godine vlada otkazala njeno odr`avanje. nedostatak obu~enih hirurga. Perovi} se od tada suo~io sa “legijom” pacijenata. kako list ocjenjuje. pa ~ak i iz SAD-a. Irana. koja je izvela 1. Tako|e je neophodno da najmanje godinu dana pacijent ide na savjetovanje prije operacije i prima u tom periodu neophodnu hormonsku terapiju. a me|u postoperativne komplikacije ubraja se kajanje pacijenta. List zaklju~uje da su promjene vidljive i u takozvanoj popularnoj kulturi i ukazuje na popularnost doma}eg filma Parada. a 20 godina kasnije Srbija ima ~etiri centra specijalizovana za ovu vrstu procedure.KULT MARKET GR^KA CRVENI FENJER Strance privlači niska cijena operacije Georgia Salpa Srbija centar transrodnog turizma Georgia je na Twitteru objavile fotografije s ljetovanja u Meksiku. a istovremeno isti~e neophodnost tolerancije. navodi list. godine. samo oko pet hirurga regularno obavlja tu vrstu operacija. pa ~ak i vi{e i na pojedinim klinikama u SAD-u. ~ime se pacijent {tedi traume prolaska kroz nekoliko operacija. Singapura i Australije. ZA BEOGRAD FIRMOM KRSTI] Kako bi postao “kompletan mu{karac” u Beograd je najavio dolazak i sin ~uvene Cher koji `eli operaciju ugradnje penisa VENECUELA Maria Soto Ve} smo nau~ili da su djevojke iz Venezuele me|u najljep{im na svijetu.8.2012. u kombinaciji sa strahom ljekara od mogu}ih tu`bi nezadovoljnih pacijenata. {to je mnogo manje od 50. koji se bavi predrasudama o toj temi. Ono {to privla~i pacijente iz inostranstva da do|u u Srbiju jeste i cijena operacije promjene pola koja ne prelazi 10. NYT navodi primjer Britanije. Vijest se brzo pro{irila i dr. funkcionalni problemi ili infekcija.000 dolara. zasigurno je zasjenila i samo sunce na pla`i u Cabou. Prema rije~ima hirurga Marsi Bauers iz Kalifornije. koje su i globalni centar za promjenu pola. a broj zainteresovanih je sve ve}i. Hasi}) SLOBODNA BOSNA I 2. NYT podsje}a da bi u Srbiji ove godine trebalo da bude odr`ana gej parada {to je. NYT podsje}a da je sin ameri~ke pjeva~ice Cher Chez Bono. Do prije 20 godina u Srbiji je transseksualnost smatrana bogohuljenjem. Ona navodi da su konzervativna shvatanja. Biv{a Miss Venezuele Maria Laura Lugo Soto odva`ila se i skinula pred kamerama. BRAZIL Aryane Steinkopf Brazilska ljepotica Aryane nije ba{ tipi~an fitness model. sa kandidatima iz Francuske. izvedeno 143 zahvata. u SAD-u. (Priredio N. 74 . Oko 100 stranaca i pacijenata iz zemlje promijenilo je pol tokom pro{le godine u nekoj od specijalizovanih ustanova za ovu vrstu operacije. dok danas u zemlju dolaze ljudi iz cijelog svijeta kako bi se podvrgli operaciji promjene pola. a u kojoj je tokom 2009. NYT pi{e da je pionir u operacijama promjene pola bio sada ve} pokojni doktor Sava Perovi}. Da bi operacija na kraju bila i odobrena. pi{e New York Times . koji je ro|en kao djevoj~ica.000 dolara i ~ije tro{kove pokriva nacionalna zdravstvena slu`ba. pacijent mora da dostavi dva pisma kojima psihijatar potvr|uje da osoba pati od poreme}aja identiteta polova. razlog zbog kojeg “cvjeta” transrodni turizam. koji je prvu operaciju ove vrste obavio davne 1989. Svojom nevjerojatnom figurom ova Grkinja. Rusije. ali je kasnije promijenio pol.000 dolara. Ju`ne Afrike. Zahvat traje {est sati. kada mu je do{ao mu{karac koji je tvrdio da ima poreme}aj u identitetu pola.

mogu}e re}i ne{to o sebi i u~initi ne{to za sebe. avgusta. discipline i programa sa ta~no odre|enom satnicom.KULT MARKET PREKO EX-YU GRANICA Umjetnost u vojnom kampu PULA Halimin put Film Halimin put reditelja Arsena Antona Ostoji}a i scenariste Fe|e Isovi}a osvojio je Nagradu publike 59. kojem je pripala i nagrada Breza za najboljeg debitanta. name}e se jednostavno pitanje . Pula Film Festivala. poku{avati da prona|u postavljene i sakrivene umjetni~ke radove (instalacije. KRK .2012. Prema navodima organizatora. a ideologijama obesmislile ba{ sve njihove vizije i konformizam postao apsolutna svrha postojanja.teatarsku logistiku u obliku gerilskog kampa. avgusta. Che Guevara na Lovćenu [TA JE NAMA CHE [TA JE NAMA CHE Projekat istra`uje Projekat istra`uje fenomen slavnog fenomen slavnog gerilskog lidera gerilskog lidera u dana{njici u dana{njici VALJEVO O muzejima Neobi~an i zanimljiv projekat osmislili su Crnogorci: multimedijalni kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an 8.umjesto standardne podjele uloga. Dramatur{ki okvir projekta obuhvata internet kampanju. a predlo`ena djela mogu biti ve} izlaga2.170 metara. ambijentalni teatar . ili namjenski pravljena za ovu akciju. a ove godine prvi put ima i zemlju partnera Sloveniju. na visoravni Konjsko. Sastavni dio Kampa “Ernesto Che Guevara“ je program Art orijentacija. sve se ve} dogodilo… Smrt je obesmislila `ivot. uz pomo} pripremljenih mapa. 75 . me|u gostima }e biti i slovena~ki knji`evnici Ana Pepelnik. bi}e anga`ovane javne li~nosti iz Crne Gore i inostranstva (glumci. postavljaju}i pitanje {ta je uop{te doga|aj u ekstazi globalizacije. septembra na Lov}enu. te socijalnoteatarski eksperiment . Publika je aktivni i direktni u~esnik projekta i unaprijed }e biti odabrana. na nadmorskoj visini od 1. @ivot je obesmislio smrt“. Vida Mokrin Pauer. te tako dokazati da smo zaista `ivi i otporni na buku. filozofi.1967) koji jo{ uvijek predstavlja kulturolo{ki i socijalni izazov i mnogo je vi{e od ideolo{kog suvenira. jer u vremenima u kojima `ivimo. Radevi}) Knjiga Muzeji. ideolo{ki vakuum koji je postao evidentan ve} krajem pro{log vijeka klju~ni je razlog za preispitivanje fenomena Che Guevare (1928 . za film Ljudo`der vegetarijanac. organizatori kampa na Lov}enu `ele da uka`u kako je.ima li me|u nama `ivih“? “Pogre{no tuma~eni mitovi kroz vrijeme su oslijepili svoje sljedbenike. te zaklju~ke i preporuke za djelotvornu reorganizaciju poslovanja muzeja. teoreti~ari. izlo`be i muzi~ko-scenske forme). umjetnici. turizam ka savremenom muzeju. Barbara Korun. “u vremenu u kojem su revolucije ve} odavno pojele svu svoju djecu. zami{ljen kao umjetni~ka akcija u kojoj }e odabrani umjetnici stvarati u okolini kampa. menad`ment. I SLOBODNA BOSNA na/izvo|ena. Smatraju}i Chea jezikom otpora. politizacije i komunikacije. Kamp “Ernesto Che Guevara“ bi}e odr`an na ju`nim obroncima Lov}ena. slu`e}i se tim jezikom. Cvetka Bevc i Andrej Detela.8. jula iz Krka. Organizovan je po vojnim pravilima. politi~ari…). koji je isplovio 30. kulturne politike. performanse. a kona~no odredi{te mu je u Makarskoj 12. pa boravak zahtijeva od svih u~esnika po{tovanje vojne hijerarhije. dok je za re`iju nagra|en Branko Schmidt. Veliku Zlatnu arenu za najbolje ostvarenje u nacionalnoj selekciji dobio je film Pismo }a}i reditelja Damira ^u~i}a. a mo`e se prijaviti za u~e{}e putem interneta (http://camp-che. Tatjana Pregl Kobe. bez {anse da daju nova tuma~enja.MAKARSKA Brod knji`ara Hrvatski kulturno-turisti~ki projekat Brod knji`ara ponovo krstari po Jadranu. i 9. Ostali u~esnici }e. pregled stanja muzeja u Srbiji. Kako isti~u organizatori projekta. a radi se o projektu koji }e preispitati fenomen slavnog gerilskog lidera u dana{njici. ~iji je autor muzejski savjetnik Vladimir Krivo{ejev. bijes i komformizam u kojem se gube obrisi individualnosti. (Priredila: M. Pojedinci ili grupe imaju mogu}nost da prijave svoje radove do 15. menad`menta i turizma. od teorije do prakse. Knjiga sadr`i teorijski dio posve}en odnosu muzeja. objavljena je ovih dana u izdanju NIP Obrazovni informator i Narodnog muzeja u Valjevu.me). istorijskog relikta i revolucionarne opsesije. ~iji je autor reditelj Slobodan Milatovi}. a ne simbolom otpora. knji`evnici. navode organizatori. Na brodu. ostavljaju}i ih na milost i nemilost intelektualcima koji su i sami postali potro{na roba.

Slovenije. nije bilo nimalo lako stvoriti nezavisnu kulturnu scenu. kratkometra`ni igrani i animirani film.U ^ETIRI OKA BH.8.. fotograf i reditelj iz Sarajeva “Odlu~io sam da. preko puta Hotela Bristol. 31. Na adresu direkcije Tuzla Film Festivala. te grupe Siled`ije iz Ljubu{kog. Vije}nici Gradskog vije}a Grada Sarajeva jednoglasno su 31. . Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] ALEKSANDRA SAVIĆ. kompletan taj trud ima smisao. polaznika moje [kole fotografije. U utorak. Turnir }e trajati od 10. kad postoje ljudi. prezentacije i izleti pionirskom rutom Srce Hercegovine traja}e do 5. ponudim ii vlastiti koncept” ponudim vlastiti koncept” EROL ^OLAKOVI]-[EHI] EROL ^OLAKOVI]-[EHI] 76 SLOBODNA BOSNA I 2. Nastupaju: DJ Marina Mimoza. Pa je vrijeme za prvi malonogometni no}ni turnir: Par Selo Cup 2012. koji su. Goribor. crnogorskom. pristiglo je stotinu i trideset filmova iz Hrvatske. dokumentarni. kandidatu za najbolje poetsko djelo objavljeno u prethodnoj godini na bosanskom. augusta. direktorica “Mostar World Music Festivala” Na{ trud ima smisao Festivala. projekcije. Uz presjek trogodi{njeg rada projekta Club Aleksa. nakon prve posjete na{oj prijestolnici 2010. posjetite Club Aleksa. Makedonije i Bosne i Hercegovine.net. Mostar World Music EROL ČOLAKOVIĆ-ŠEHIĆ. osim izlo`be radova “Odlu~io sam da. augusta. TBF. jula. oktobra. muzi~ari. Odlukom je predvi|eno da se nagrada dodjeljuje godi{nje. Darkwood Dub. Bolesna {tenad.” Dodijelila je Aleksandra i zahvalnice Forumu mladih SDP-a i Koled`u ujedinjenog svijeta UWCiM.” U Gradskom parku u Kupresu 14. Pe{es iz [irokog Brijega. Rambo Amadeus. Uglavnom. Sopot. INFO ^ak trideset i dva izvo|a~a iz regije nastupila su u ~etiri dana trajanja tre}eg Rock festivala 7 jezera. Suspend Mode iz Kupresa i mostarski Zoster. Prvo izdanje TFF-a bi}e odr`ano od 22. prate}i program u kojem su izlo`be. do 25. Mark de Line iz Viteza. Srbije. direktorica Mostar World Music Festivala i idejni tvorac Cluba Aleksa: “Ali. Kupre{ka su vrata svima otvorena. za humanost i nesebi~nu podr{ku prilikom elementarne nepogode koja je po~etkom februara paralisala Mostar. “Partneri ovog umjetni~kog programa su Manhattan String Quartet. A umjetnici sa kojima mi sara|ujemo. Zinedin Zidan. jula usvojili odluku da se nagrada Slovo Makovo/Mak Dizdar dodijeli 17. hrvatskom ili srpskom jeziku. Najpoznatiji me|u njima su Disciplina Kitschme. “Udruga mladih Par Selo je. odlu~ili postati stalnim saradnicima Muzi~ke akademije u Sarajevu”. augusta }e biti organizovan Festival alternativne glazbe Kupres PLAY in Park. koji je odr`an pored jezera Pera~ko blato kod Plo~a u Hrvatskoj. Ima jedan super info na portalu tuzlarije. imaju dobru mu}kalicu. uspjela skupiti potrebna sredstva za osvje`enje {kolskog igrali{ta i postavljenje reflektora. osim izlo`be radova polaznika moje [kole fotografije. a po kategorijama: dugometra`ni. Samo dva dana nakon po~etka 1. uz pomo} mje{tana i ljudi iz dijaspore. augusta. internacionalni festival kamerne muzike Sarajevo Chamber Music Festival. A i snijeg se otopio. “Nije nimalo lako ustrajati u konceptu Cluba Aleksa. koji je posljednjih godina uto~i{te ovog festivala. zavr{en je glavni dio programa 6.2012. do 26. a posebno je nije lako odr`avati u `ivotu”. izjavila je Aleksandra Savi}. TFF-a u Sarajevu po~inje 2.

koji su kao profesori prisutni u radu moje [kole fotografije”. 2. prije nego {to ode na zaslu`eni odmor. ali jeste put u Maroko i nazad u BiH za 73 dana. Fotografije su nastale tijekom realizacije dokumentarnog filma Let iznad romanijskog gnijezda. o{i{ati se na}elavo. koji se sastoji od performansa i oma`a preminulom prijatelju i umjetniku Tomu Gotovcu. osim izlo`be radova polaznika {kole. s tim da smo moj drug Sead Muhi} i ja trebali i}i biciklima. 8. I SLOBODNA BOSNA Kadar iz filma Let iznad romanijskog gnijezda Ne{to kasnije }e biti prikazan i film Let iznad romanijskog gnijezda. Ideja je postojala jo{ od pro{le godine. a ostatak ekipe avionom. Putovanje sam zavr{io u Sahari. zavr{iti rad Internacionalne {kole fotografije koju sam osnovao. A Maroko mi je predstavljao ne{to novo. koji je u produkciji Televizije Sarajevo snimljen 1987. veli Čolakovi}-[ehi}. ali po zavr{etku fakulteta i jednog pogleda na u{te|eni novac od pro{le godine. U me|uvremenu do{lo je do sukoba u Siriji. Fakultetske i druge `ivotne obaveze odnijele su ideju u zaborav. Uspomena je mnogo. Pitajte Erola! 77 . recimo.. davnih osadesetih. augusta u Čapljini. tako da smo svi odustali od puta. a tada ste na njemu vidjeli cifru: 4. a na oba kontinenta je bilo nezaboravnih situacija. godine. Dakle. te sam zbog toga bio u konstantnoj interakciji sa ljudima iz zemalja kroz koje sam prolazio. tako }elav otvoriti izlo`bu u sarajevskoj Galeriji Java?! “Naravno da ho}u! A. Ne}e. Pri realizaciji ovog performansa pomaga}e mi umjetnica. u telefonskom razgovoru sarajevski fotograf i reditelj Erol Čolakovi}-[ehi}.690! Da li ste se ikada profesionalno bavili biciklizmom. ja. Da. mnogo sam ovisio o uslugama dobrih ljudi i mojoj snala`ljivosti. tj. Od rasprave u San Remu sa tuni`anskim emigrantom ko }e spavati u starom brodu i moje kona~ne delo`acije iz istog. odlu~io sam da.DADO DELIĆ.. osobno. ve} negdje.. a Sead je kasnije oti{ao biciklom do Irana. valjda. koji je sa nama penjao u Alpima sezonu 2010. Broj~anik Vam se pokvario pred sami kraj putovanja. Promijeni}u svoj prepoznatljivi look i jednako kao Tom. bubnjeva i plesova bosih afri~kih emigrantkinja do nove i meni neobi~ne Afrike.8... S obzirom da nisam imao puno novca. ponudim i vlastiti koncept. jer pozavidjeli bi Vam i u~esnici Tour de Francea? Biciklo vozim samo amaterski i kupio sam ga tek prije dvije godine. javila se pomisao da bi sada bilo mogu}e izvesti ne{to takvo.. biciklista-amater iz Travnika Evropska i afri~ka avantura Nije ba{ “put oko svijeta u 80 dana”. i redateljice iz Italije Illarije Gambarelli. augusta ispred BBI Centra.. a neke su mi ostale urezanije u sje}anju od drugih. Ne u Javi. pokojni Dubravko Brigi} i Erol Čolakovi}. {panjolskog direktora fotografije. I to biciklom! Mo`e li se ta avantura ikako sa`eti u narednih nekoliko redova? Evo. a sve }e zabilje`iti kamera Luisa Caballera. I [ehi}. likovni profesor i supruga Estelle Čolakovi}-Calaret. li~no”. na samo trideset kilometara od granice sa Al`irom. odnosno u Po~itelju. to }e biti izlo`ba fotografija na temu: Osobe sa specijalnim potrebama. pa onda u “Javu” Kazao nam je. kada je bio plan da moje dru{tvo i ja iz Planinarskog dru{tva @eljezni~ar posjetimo prijatelja iz Jordana. nezaboravnih no}i u Montpellieru uz zvuke tarabuka. da svima nama nudi novi koncept. Prvo na nulu. da po~nete od same ideje. a {ta }e se zapravo desiti prije toga? “Kako }e 5. ali smo ga i upitali. bila je to i evropska i afri~ka avantura. Po`eljeli smo mu lijep provod. autorskog trojca: Vesko Kadi}.2012.

glumaca. Nu`nost rezanja tro{kova zna~i da. 78 SLOBODNA BOSNA I 2. ali filma{i se `ale da napuhana obe}anja jo{ uvijek ~ekaju svoje ispunjenje. Nigerijski filmovi. Me|utim. kostima. Nollywood mo`da godi{nje izbaci izme|u hiljadu i dvije hiljade filmova. da bi se napravio iskorak nu`an za me|unarodni uspjeh. kad je akcija u pitanju. varalica koji potajno uni{tava trgovca i pomo}u ~arobnog napitka zavodi njegovu `enu. ali u stvarnosti igraju u razli~itim ligama.2012. Promatra~i vole hvaliti “obe}avaju}i. transporta i tehnike. Unato~ tome. Potoci umjetne krvi i lo{e izra|ene ra~unalne animacije mogu malo toga napraviti na podizanju kvaliteta za me|unarodnu publiku. Naprimjer. narodni pokret afri~kog filma“. i to u razdoblju od par sedmica.PUT OKO SVIJETA Priredio: Nedim Hasi} Nollywood G ledano po broju proizvedenih filmova. zapadnom se gledatelju doimaju poput amatera. Predsjednik Goodluck Jonathan 2010. Rije~ je o bud`etu kojim raspola`e jedan jedini film o Harryju Potteru ili Spidermanu. sa zapletima baziranim na temama kao {to su sukob tradicije i postkolonijalnog modernizma. koji mogu zara|ivati i desetak hiljada dolara po filmu. ^ak i poznatiji glumci. Ta bi suma mogla Nollywoodu dati potreban zamah. naro~ito ku}no. nollywoodski filmovi privla~e afri~ke gledatelje koji u njima pronalaze vlastitu realnost.8. Mnoge od niskobud`etnih produkcija su melodrame ~ije su glavne teme ljubav. Uzimaju}i te okolnosti u obzir. vje{ti~ja kletva koja truje odnose me|u obiteljima vjen~anog para. nigerijski jeftino i masovno producirani filmovi trebaju velika finansijska sredstva i unaprije|ene produkcijske uvjete. ponekad ~ak i dana. a bud`et ve}ine filmova iznosi izme|u deset i trideset hiljada dolara – {to treba pokriti sve tro{kove filmske ekipe. mo} i izdaja. . ~esto prisutno. {to je uglavnom uzrokovano kvalitetom filmova koje ~esto prodaju uli~ni prodava~i ili se distribuiraju kroz video klubove za gledanje u privatnim ku}ama ili kafi}ima. ~ak i ako je nasilje. prema Mbau. na putu “pokoravanja svijeta“. nema previ{e prostora. “Na{ filmski sektor o~ekuje velika budu}nost”. nije ~udno da zapadni gledatelji nigerijske filmove smatraju “tankima“. U zemlji ne postoje filmski studiji. je obe}ao da }e vlada za zabavni sektor osigurati 200 milijuna dolara. nigerijska filmska industrija nadma{ila je Hollywood i Bollywood. ali godi{nji promet ~itave nigerijske filmske industrije kre}e se. U Nigeriji postoji mo`da svega dvadesetak pravih kina. pojave su koje igraju va`nu ulogu u zapletima karakteriziranim jednostavnom postavom i stati~nim scenama. a u mnogim afri~kim zemljama taj je broj jo{ i manji. naziv dan nigerijskoj “tvornici snova“. Filmovi iz najmnogoljudnije afri~ke zemlje ne prikazuju se samo u Africi nego i u brojnim evropskim te ameri~kim gradovima s afri~kim imigrantskim stanovni{tvom. rekao je Emeka Mba. ^arobnja{tvo i urote. Nigerijci mogu svoju filmsku industriju upore|ivati s Hollywoodom ili Bollywoodom. Ali Nollywood je imao malo uspjeha na me|unarodnim doga|anjiima. glavni direktor nigerijskog Nacionalnog odbora filmskih i video-cenzora. Filmovi se uglavnom snimaju jednostavnim digitalnim kamerama. kao {to je kazao italijanski filma{ Franco Sacchi. ~ak i nenamjerno smije{nima. redovito odnose nagrade na afri~kim festivalima. korupcija i skandali. Dnevni list National Mirror ~ak tvrdi da je Nollywood. Vlasnik bordela koji poku{ava djevojku sa sela uvu}i u prostituciju nude}i joj posao konobarice. oko 250 milijuna dolara.

Stankovi}. “te{ko bolestan”. jula 5:1. ali bez golova. Protivnici. dok je lijevi half. centarhalf. centarhalf Horvat i lijevi half Bo{kov.. Pi{e: DINO BAJRAMOVI] TAMPERE. ^ajkovski. bijahu Titova Jugoslavija i Staljinov SSSR. Glatko smo je dobili 3:1. ali njegova nam supruga veli: “Nemojte ga ni{ta pitati. u osmini finala. izgubili u finalu od Ma|arske nije ni va`no. GODINE Olimpijski tim Jugoslavije prije {ezdeset godina bio je najja~i ikad u toj dr`avi Nije to bila mitska utakmica. Reprezentativci SSSR-a iste su se ve~eri vratili brodom u Lenjingrad. ka`u u Fudbalskom savezu Srbije. Crnkovi}. moga bi sva{ta re}i {ta nije za novina”. “ve} ~etrdeset godina nije dao nikakvu izjavu”. Svima ostalima neka je slava i hvala. oporavlja se. da bi nova utakmica bila zakazana za 22. jer dobili smo . Od ~uvenih jedanaest plavih danas su `iva trojica: golman Beara.2012. Golman je krajem pro{le godine pre`ivio mo`dani udar. I SLOBODNA BOSNA 79 . Horvat. a onda je legendarni Bobrov dao tri gola i izjedna~io. Ognjanov. epske i lirske utakmice. u Helsinkiju. Bobeka i ^ajkovskog. u samo tri dana i na jednom takmi~enju: fudbalskom turniru u programu Olimpijskih igara 1952. Vukas. a rezultat te utakmice u toj je dr`avi objavljen tek naredne godine. Bobek i Zebec. a i mi tako|e. JULI 1952. Ve} dvije mitske. Igrali su se produ`eci. A to {to smo 1952.8. Miti}. Bilo je to ~etiri godine nakon Rezolucije Informbiroa. golovima Miti}a. Ovi prvi u najja~em sastavu ikad za `ivota te dr`ave: Beara. Iako su obje odigrane u Tampereu. Vodili smo tog 20.PATINASTA KUTIJA Kako ono? Aha! Beara. Oni su tada svakako bili najbolji na svijetu. Stankovi}. Bo{kov. i to nakon Staljinove smrti.Sovjete! STRIP ARTIST 2.. pa 5:2. uvjerava nas kolega iz Hrvatske Branko Stipkovi}. Crnkovi}. juli. 20.

[ta svaka `ena mora imati u nov~aniku a mu{karac u ta{ni? @ena u nov~aniku sliku same sebe. 8. [ta obla~ite kad `elite izgledati sexy? Ne obu~em se.2012. am dite kad v 13. 21. . Osoba koja vas `ivcira? Nerviraju me fute.TANJA ÐUROVIĆ: vo” ta “U Sarajevu se osjećam fu by ALMIR PANJETA 1. {ta ne biste u~inili? Ne bih dala plate dr`avnicima. Koliko ima istine u izreci: “Ne dade se usranom do potoka?” I previ{e. 6. 9. Vjerujete li da u radiju `ive mali ljudi? Naravno. 80 SLOBODNA BOSNA I 2. Tange ili badi}? Badi}. {ta biste sutra u~inil i? @ivjela bih na Marsu. rajevu? 4. 12. Da imate 15 minuta vlasti. Kako se osje}ate u Sa Futavo. Kad }ete izdati album samoljepljivih sli~ica? Sutra. Da niste to {to jeste. \urovi}. Da li je bolje biti lijep i pametan ili ru`an i glup? Lijep i pametan. S kim biste voljeli otplesati tango? S Matthewom McConaugheyjem. 5. ali da ima crvenu ru`u u ustima. em na Stan 14. evo ba{ me sad boli zglob. Da li ste kao m ali sanjali da }ete biti balerina? Uvijek u `ivotu. 11. 18. 10.8. 16. [ta ste bili u pro{lom `ivotu? Poglavica vudu plemena. [ta morate imati u fri`ideru? Amonijak. Koga biste poveli na pusto ostrvo? Samo sebe. Poruka ~itaocima na{eg magazina? Drago mi je da imamo bar ne{to slobodno. 19. a mu{karac u ta{ni osvje`iva~ usta. Opi{ite Acu Lukasa u tri rije~i? Crni Snje{ko Bijeli}. 20. [ta ura pre|e crna preko puta ? “Me~ka” zebru. {ta biste bili? Tanja S. 7. 15. Da je danas smak svi jeta. 2. Jeste li meteoropata? Uvijek. 17. 3. ~a k sam i trenirala pa povrijedila zglob.

.

.

Cijena pretplate: Za Evropu Godi{nja: 180 EUR Polugodi{nja: 90 EUR Za SAD. Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD (avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD E-mail adresa je: sl.U[TEDITE NOVAC! PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU SLOBODNE BOSNE Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima: polugodi{nja pretplata 20 eura.ba Vi znate za{to smo najbolji! .slobodna-bosna. ^ekalu{a ~ikma 6.ba www.ba Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un: 502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank. Bosna i Hercegovina. SWIFT CODE: RZBABA2S. odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu: Pres-Sing d.o.slobodna-bosna. ime i prezime. iscrpan servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna! Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici www. ta~nu adresu i kontakt telefon.. Danijela Ozme 3. godi{nja pretplata 35 eura!!! Tako|er. 71000 Sarajevo Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice. Sarajevo. Sarajevo. IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing d.o.net.o. “Slobodna Bosna”. uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva.o.bos@bih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful