7,00 KUNA

SLO 1,20 EUR 1,50 EUR
nezavisni dnevnik PONEDJELJAK Pula, 10. rujna 2012. Broj 246 GODINA LXIX
7

1
5
R
U
J
N
A

/

S
E
T
T
E
M
B
R
E
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ISTRIA, POLA
12.00 Vitrina mjeseca,
Gusan kod Vodnjana,
na tragu otkrića srednjovjekovnog naselja,
Arheološki muzej Istre
La Vetrina del mese,
Gusan presso Dignano,
alla scoperta del villaggio medievale,
Museo Archeologico dell’Istria
MUZEJ GRADA PAZINA
MUSEO DELLA CITTÀ DI PISINO
19.00 otvorenje izložbe
Urbani razvoj grada Pazina
inaugurazione della mostra
Lo sviluppo urbano di Pisino
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE, PAZIN
MUSEO ETNOGRAFICO DELL´ISTRIA, PISINO
19.30 otvorenje fotografske izložbe
Calcutta 1945. – dnevnik jednog vojnika,
u suradnji s Indijskim kulturnim institutom,
Etnografski muzej Istre
inaugurazione della mostra fotografica
Calcutta 1945 – diario di un soldato,
in collaborazione con l’Istituto indiano di
cultura, Museo etnografico dell’Istria
ponedjeljak, 10. rujna 2012. / lunedì, 10 settembre 2012
JOSE MOURINHO U PETAK NA MAKSIMIRU
GLEDAO NAJBOLJEG HRVATSKOG IGRAČA
100. nagradna igra
DANAS OBJAVLJUJEMO IMENA DOBITNIKA I
REPORTAŽU IZ PAZINA NA STR. 34
USPJEŠNA SEZONA: U SRPNJU I KOLOVOZU ISTARSKOM
AUTOCESTOM PROŠLO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA
str. 2 i 3
U dva mjeseca
Ipsilon zaradio
56 milijuna kuna!
M
iliv
o
j
M
I
J
O
Š
E
K
MINISTARSTVO NEMA NOVCA, RIBARI U GABULI
PULJANI NEGODUJU ZBOG VELIČINE
NOVOG VRTIĆA U ŠIJANI
POROĐAJNE MUKE ŠKOLSKE DVORANE U KAROJBI
Država dužna
ribarima masne pare
str. 4 i 5
str. 14
Sutra tehnički, a sve
puno rupa i pukotina
str. 8 i 9
U Zvjezdicama malo
prostora za igru
HAMILTON SLAVIO NA
VN ITALIJE U FORMULI 1
Sergio Perez
priča dana
OKONČANO EUROPSKO PRVENSTVO U
BOĆANJU U PAZINU
Hrvatska nikad
tako uspješna
POČELA SEZONA U ŽUPANIJSKIM
NOGOMETNIM LIGAMA
Suci režirali susret
na Valkanama
Luka izmeu
Hrvatske
i Reala
NAPISAO Krešimir TADIJIĆ
T
ijekom udarnih ljetnih
mjeseci, od početka srp-
nja do kraja kolovoza, na
istarskoj autocesti ostvareno
je 2.322.888 prolaza, što pred-
stavlja prosječni broj transak-
cija od 37.465 prolazaka dnev-
no, od čega je najviši dnevni
promet iznosio 54.350 vozila,
ostvaren 11. kolovoza. Uku-
pno prometovanje Ipsilonom
slabije je od lanjskog za 0,53
posto, što predstavlja 9.273
prolaza manje nego lani, no
unatoč najavama o manjem
broju dolaska turista zbog
utjecaja krize, u Bina Istri tvr-
de da su zadovoljni ovogodiš-
njim rezultatom.
Umag, Učka i Pula
najprometniji
Najviše ulaza i izlaza zabi-
lježeno je na naplatnoj postaji
Umag, ukupno 882.136, a sli-
jede naplatne postaje Učka sa
668.610 i Pula s 578.495. Inte-
resantno, iako je Poreština bi-
ser istarskog turizma, na čvoru
Baderna ostvarena su ukupno
tek 293.604 ulaza i izlaza, no
treba uzeti u obzir i to da se u
turističke destinacije na po-
rečkoj rivijeri stiže i preko čvo-
rova Višnjan (175 tisuća) i Me-
daki (165 tisuća ulaza i izlaza).
Ipak, Bina Istra je unatoč
nešto manjem prometova-
nju na istarskoj autocesti za-
bilježila povećanje prihoda
od 7,54 posto u odnosu na
isto razdoblje iz prošle godi-
ne, na što je utjecalo pušta-
nje u promet dionice Kan-
fanar - Rogovići u punom
profilu (u listopadu 2011. go-
dine), kada je i uvedena na-
plata cestarine na toj dioni-
ci. Konkretno, u dva mjeseca
utržili su 56.279.661 kunu.
Što se tiče nastavka izgrad-
nje punog profila autoce-
ste od čvora Rogovići prema
Učki, odnosno Matuljima,
u Bina Istri tvrde da - iako
oni možda nisu okom vidlji-
vi korisnicima - intenzivno
rade na pripremnim rado-
vima. U tijeku je tako izrada
projekata, otkup zemljišta,
ishođenje dozvola, premje-
štanje instalacija, razgovori
sa zajmodavcima te defini-
ranje novog okvira s Mini-
starstvom mora, prometa i
infrastrukture.
Nastavak gradnje
u proljeće 2013.?
U tehničkom smislu, iz-
gradnja bi mogla krenuti u
proljeće 2013. godine ako
se do tada zatvori financij-
ska konstrukcija.
- Budući da je tržište ka-
pitala trenutačno nepovolj-
no, visoke su kamatne sto-
pe i kratki rokovi otplate,
okrenuli smo se prema fi-
S
.

D
R
E
C
H
S
L
E
R
HND traži puštanje na
slobodu turske novinarke
ZAGREB - Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je
danas ᥆upanijski sud u Dubrovniku da pusti iz pritvo-
ra tursku novinarku Vicdan Ozerdem dok se ne okon᥍a
postupak koji se na zahtjev turskih vlasti vodi za njezino
izru᥍enje, te isti᥍e kako turska novinarka ima politi᥍ki
azil u Njema᥍koj, gdje ina᥍e ᥇ivi.
Ozerdem je uhi᥋ena 25. srpnja ove godine na dr᥇avnoj
granici izme᥎u Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema na-
logu Interpola. U pritvoru je mjesec i pol dana, izgubila je
15-tak kilograma te se, zbog osjetno narušenog zdravlja,
posljednjih dana nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode
u Zagrebu, navodi se u priop᥋enju HND-a. HND o᥍ekuje
da ᥋e biti odbijen zahtjev turskih vlasti za izru᥍enjem, tako
da Vicdan Ozerdem mo᥇e otputovati u Njema᥍ku gdje
᥇ivi i gdje ima politi᥍ki azil. Podsje᥋a se kako je novinarka
Ozerdem provela u turskim zatvorima desetak godina, a
u zatvoru je bila i 2000. godine kada je došlo do ᥇estokog
sukoba policije i zatvorenika pri ᥍emu je poginulo 28 za-
tvorenika, a njoj je vatrom ope᥍en dio tijela. (H)
Josipović u Sarajevu: Treba ratificirati
sporazum Tuman-Izetbegović
SARAJEVO - Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi᥋ izjavio
je ju᥍er u Sarajevu kako nema zapreka na putu Hrvat-
ske ka punopravnom ᥍lanstvu u Europskoj uniji te kako
je na istom stajalištu i predsjednik Europskog vije᥋a
Herman van Rompuy. Josipovi᥋, koji u Sarajevu boravi
kao sudionik Svjetskog skupa za mir, sastao se s ᥍la-
novima Predsjedništva BiH a potom i s predsjednikom
Europskog vije᥋a Hermanom van Rompuyjem. Josipo-
vi᥋ je pojasnio kako je s Van Rompeyem razgovarao o
gospodarskim problemima koje imaju i EU i Hrvatska,
Rompney je izrazio zadovoljstvo ᥍injenicom da je Hrvat-
ska dobro prošla u zadnjem ocjenjivanju rejting agenci-
ja. “To je jedna doza optimizma koja je svima potrebna.
Vidim da se i u Europi tome vesele jer nema puno ze-
malja koje su sli᥍no prošle”, kazao je Josipovi᥋.
Komentiraju᥋i susret s ᥍lanovima bosanskohercego-
va᥍kog dr᥇avnog vrha, Josipovi᥋ je kazao da je potvr-
᥎ena uzajamna spremnost na gradnju dobrih me᥎u-
susjedskih odnosa a u tom se kontekstu razgovaralo i
o ure᥎enju me᥎udr᥇avne granice odnosno ratificiranja
sporazuma Tu᥎man-Izetbegovi᥋ iz 1999. “Mi odnose sa
susjedima moramo riješiti i nakon toliko godina što taj
sporazum stoji u ladici on napokon mora i᥋i u ratifikaci-
ju i treba vidjeti kako ᥋e Sabor glasati o njemu”, kazao
je hrvatski predsjednik. (H)
RIJEKA - Smanjenje
broja polazaka trajekata
na linijama prema kvar-
nerskim otocima nema
ekonomskog opravda-
nja, ali ᥋e imati gole-
mi negativni u᥍inak na
kvalitetu ᥇ivota oto᥍nog
stanovništva. Stav je to
ve᥋ine ᥍elnika oto᥍nih
samouprava na Cresu,
Lošinju, Rabu i Pagu
prema prijedlogu Agen-
cije za obalni linijski po-
morski promet, kojim
se predvi᥎a redukcija
broja polazaka na go-
tovo svim trajektnim i
brzobrodskim linijama
du᥇ jadranske obale
izvan turisti᥍ke sezone,
᥍ime se kani uštedjeti
38 milijuna kuna dr᥇av-
nih subvencija za put-
ni᥍ki pomorski promet
do kraja ove godine.
Iako Ministarstvo
mora, prometa i infra-
strukture još nije do-
nijelo kona᥍nu odluku
o smanjenjima broja
polazaka za svaku od
linija, ᥍elnici oto᥍nih
samouprava decidira-
no poru᥍uju kako sma-
njenje broja polazaka
na ᥍etiri sjevernoja-
dranske trajektne linije
ne dolazi u obzir.
M. G.
Gase se i isplative
trajektne linije
novosti@glasistre.hr
591-505
*
ZAGREB - Završna utrka Samsung Hope
Relay kojoj se odazvalo mnoštvo hrvat-
skih gra᥎ana, kako bi svojim sudjelova-
njem u rekreativnoj utrci doprinijeli pri-
kupljanju sredstava za SOS Dje᥍je selo
Hrvatska, odr᥇ana je ju᥍er na zagreba᥍-
kom Jarunu. U mjesec dana kroz rekrea-
tivno kretanje gra᥎ana prikupljeno je više
od 55.000 kuna, dok ᥋e ostatak do iznosa
od 200.000 kuna Samsung donirati pre-
ko svojih proizvoda s ciljem dodatnog po-
boljšanja ᥇ivotne sredine u selima. (H)
Za SOS Dječje
selo Hrvatska
200.000 kuna
USPJEŠNA SEZONA: TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA
Na Ipsilonu ma
promet, ali već
zarada nego la
Unatoč nešto slabi-
jem prometu na au-
tocesti, u srpnju i ko-
lovozu Bina Istra je
zabilježila poveća-
nje prihoda od 7,54
posto u odnosu na
isto razdoblje iz proš-
le godine, na što je
utjecalo otvaranje di-
onice Kanfanar - Ro-
govići u punom pro-
filu (lani u listopadu),
kada je i uvedena
naplata cestarine
“S nastavkom izgradnje autoceste
trebali bismo krenuti u proljeće
2013. godine ako se do tada zatvori
financijska konstrukcija”
David Gabelica
NP Umag Učka Pula Baderna Lupoglav
Izlaz 442.097 336.965 295.192 156.619 132.774
Ulaz 440.039 331.645 283.303 136.985 130.773
Ukupno 882.136 668.610 578.495 293.604 263.547
srpanj kolovoz ukupno
Broj vozila 1.114.757 1.208.131 2.322.888
Prihod 27.052.908 29.226.753 56.279.661
Najčešći ulasci i izlasci na Ipsilonu u srpnju i kolovozu
Promet i prihod (u kunama) od cestarina tijekom ljetne sezone
K
r
e
š
im
ir

T
A
D
I
J
I
Ų
2 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
nancijskim institucijama tipa
International Finance Corpo-
ration i European Investment
Bank kako bi lakše došlo do
realizacije projekta. Također,
u tijeku su konzultacije s Mi-
nistarstvom mora, prometa i
infrastrukture kako bi se ispi-
tala mogućnost produljenja
koncesije te na taj način pro-
jekt ne bi morao teretiti dr-
žavni proračun, kazao nam
je David Gabelica, generalni
direktor Bina Istre.

novosti

*
*
ZAGREB - Su᥎enje HDZ-u, njegovom ne-
kadašnjem predsjedniku i bivšem hrvat-
skom premijeru Ivi Sanaderu i ostalim op-
tu᥇enima u slu᥍aju “Fimi media” trebalo bi
se nastaviti danas na zagreba᥍kom ᥆upa-
nijskom sudu. Na današnjem se ro᥍ištu
o᥍ekuje svjedo᥍enje bivšeg ᥍lana uprave
Hrvatskih šuma Bo᥇idara Longina o dona-
ciji 30 tisu᥋a eura HDZ-u, te bivšeg pred-
sjednika uprave Hrvatske pošte Andreja
Sardeli᥋a na okolnost davanja Fimi mediji
posla u vrijednosti 199 tisu᥋a kuna. (H)
Nastavak
suenja HDZ-u
i Sanaderu
NA ISTARSKOJ AUTOCESTI PROMETOVALO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA
anji
ća
ani
Najmanje ulaza-
ka i izlazaka s
istarske auto-
ceste tijekom
ljetnih mjeseci
zabilježeno je na
čvorovima Ce-
rovlje (49.043),
Žminj (75.333)
te Ivoli (77.143)
54.350
vozila najviši je
dnevni promet na
Ipsilonu ovog ljeta,
zabilježen
11. kolovoza

56.279.661
kuna utržila je Bina
Istra od naplate
cestarine tijekom
srpnja i kolovoza

S
a
š
a

M
I
D
Ž
O
R

S
U
Č
I
Ų
/
C
R
O
P
I
X
Glas Istre 3 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
L
ađama, brodicama i
brodovima spojili smo
hrvatsko kopno i po-
luotok Pelješac i time iska-
zali nepodijeljenu volju
naroda za izgradnjom Pe-
lješkog mosta. Središnja je
to poruka s jučerašnje ak-
cije povezivanja Komarne
na neretvanskoj i Brijeste
ne pelješkoj strani Malo-
stonskog zaljeva koju su -
uz pomoć konopca dugog
2.300 metara spojenog pre-
ko 500 plovila svih vrsta -
organizirale Udruga lađara
Neretve iz Metkovića i Bra-
niteljska udruga “Zavjet” iz
Ploča. Pod sloganom “Bilo
naroda - gradimo most” su-
dionici te akcije iz Stona,
Korčule, Metkovića, Ploča i
Neuma smatraju da se Pe-
lješki most mora nastavi-
ti graditi.
- Oni koji su protiv iz-
gradnje Pelješkog mosta,
protiv su cjelovitosti Hrvat-
ske, poručeno je Vladi u Za-
grebu.
Da su sve brodice, barke i
ostala plovila “izgradile” Pe-
lješki most, barem nakratko,
sa sredine kanala okupljene
je obavijestio knez Doma-
goj kojega je u neretvan-
skoj lađi/trupici utjelovio
glumac-amater iz Metko-
vića Mario Jurković. Kne-
ževa objava spajanja Ko-
marne i Brijeste popraćena
je ispaljivanjem signalnih
raketa i izvođenjem hrvat-
ske himne. Dok su brodice
“slagale most”, redajući se
jedna do druge, s razglasa
je puštana Thompsonova
pjesma “Lijepa li si” i “Moja
Domovina”.
Najoštrije prosvjeduje-
mo protiv izjava državnih
dužnosnika o prepuštanju
hrvatskog teritorija BiH, jer
bi to zauvijek onemogućilo
spajanje i povezivanje hr-
vatskog juga, time i one-
mogućilo izgradnju mosta.
Stoga najozbiljnije upozo-
ravamo Vladu i Sabor koji
najavljuju da će uskoro na-
praviti grubi presedan odri-
canjem dijela teritorija RH.
To je suprotno Međuna-
rodnom pravu i Ustavu RH,
a po članku 132. Kaznenog
zakon predstavlja čin ve-
leizdaje, za koji je predvi-
đena kazna zatvora do 40
godina, poručio je Zagre-
bu glasnogovornik akcije
Goran Komazin aludirajući
na granični problem Hrvat-
ske i BiH u vezi s Velikim i
Malim škojem u Maloston-
skom zaljevu.
Iako su organizatori po-
zvali predstavnike svih po-
litičkih stranaka u Komar-
noj i na brodovima pojavili
su se samo članovi HDZ-a:
Branko Bačić, Dubravka
Šuica, Nikola Dobroslavić...
Njima se pridružio i umi-
rovljeni predsjednik Sabo-
ra Luka Bebić, a potporu
akciji dali su i novinarka
HTV-a Branka Šeparović,
povjesničar dr. Josip Jurče-
vić i drugi. Luka BRAILO
PULA - Tijekom ovog vi-
kenda, od petka do nedje-
lje do 12 sati, u Istru je ušlo
125.459 stranaca, a iz nje
izašlo 105.120 njih. Dakle,
na svakih pet putnika koji
otiđu, šest ih dođe. To je
najbolja potvrda da pad
temperature nije okončao
ovogodišnju turističku sezo-
nu te da svjedočimo uspješ-
noj posezoni. U subotu je
bio gotovo izjednačen broj
stranaca koji su ušli i onih
koji su otišli, a u petak i ju-
čer znatno je veći broj ula-
zaka od izlazaka - za čak 50
posto! Podaci su to istarske
policije za tri cestovna gra-
nična prijelaza: Plovanija,
Kaštel i Požane.
Istovremeno je gotovo
izjednačen broj domaćih
putnika. Njih 10.514 je ušlo
u Hrvatsku, a 9.797 otišlo iz
nje. Nastala razlika poslje-
dica je većeg broja odlaza-
ka što je zabilježen jučer do
podne. Podatak o izjedna-
čenom broju ulazaka i izla-
zaka u Istri jučer je objavio
i HAK koji je na svojim in-
ternetskim stranicama na-
veo kako je na svim zapad-
nim graničnim prijelazima
gužva na izlazu iz zemlje, a
jedino na Kaštelu i Plovani-
ji u oba smjera.
Kroz pulsku Zračnu luku,
pak, jučer i prekjučer proš-
lo je 9.000 putnika putem
36 čarter leta. Najviše je bilo
Rusa, čak 45 posto od svih
putnika u subotu, koja je i
inače najfrekventniji dan u
Zračnoj luci. A više od polo-
vice letova iz Rusije stiglo je
iz Moskve, koje slijede put-
nici iz Sankt Petersburga.
Po brojnosti Ruse slijede dr-
žavljani Ukrajine, Velike Bri-
tanije, Norveške, Njemačke
i Nizozemske. P. G.
PIŠE Bojan ŽIŽOVIĆ
PULA - Da su državi dužni
građani i tvrtke, obznanjeno je
nedavno na sva zvona, ali nitko
ni ne pomišlja objaviti podatak
koliko je njima dužna - država.
A država, ističu Vladini dužno-
snici, nema novca, dakle, ne
može vraćati ni svoje dugove.
Što to zapravo znači?
Za neke istarske ribare to
je jednostavno nedopustivo.
Naime, jedan od njih, želeći
ostati anoniman, ispričao nam
je priču o ulaganju u ribarski
brod. Prije tri godine kupio je
polovnu ribaricu za 38 tisuća
eura, za što mu je država, na-
kon mukotrpnog prikupljanja
mnoštva papira, odobrila 40
posto potpore kapitalnim ula-
ganjima. Drugim riječima, dr-
žava mu je trebala isplatiti oko
15 tisuća eura, što do danas
nije učinila. On je, međutim,
dignuo kredit i stavio kuću pod
hipoteku. Srećom, posao mu
ide dobro pa uspijeva sam pla-
ćati rate, ali je razočaran neod-
govornim ponašanjem države
koja od njega zahtijeva ispla-
tu kojekakvih obaveza uko-
liko ne želi da mu obrt ode u
blokadu.
Ljudi su izigrani
- Uredno su odobrena bes-
povratna sredstva za kupnju
broda, a sada kažu da nema-
ju novca. S druge strane, ako ja
ne ispunjavam svoje obaveze,
naplaćuju mi i zatezne kama-
te. Zašto onda država meni ne
duguje obećani novac sa zate-
znim kamatama, pita se ribar.
RIBARI DIZALI KREDITE ZA KUPNJU
Uredno su odobrena bespovratna sred-
stva za kupnju broda, a sada kažu da ne-
maju novca. S druge strane, ako ja ne is-
punjavam svoje obaveze, naplaćuju mi i
zatezne kamate. Zašto onda država meni
ne duguje obećani novac sa zateznim ka-
matama, pita se jedan istarski ribar
DRŽA
ribari
M
iliv
o
j
M
I
J
O
Š
E
K
Barke “izgradile”
Pelješki most
Iako su organizatori pozvali predstavnike svih po-
litičkih stranaka u Komarnoj i na brodovima, po-
javili su se samo članovi HDZ-a - Branko Bačić, Du-
bravka Šuica, Nikola Dobroslavić - a pridružio im
se i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić

novosti

U AKCIJI “BILO NARODA - GRADIMO MOST” NAKRATKO SPOJENO KOPNO I POLUOTOK PELJEŠAC
PODACI S GRANICE POTVRĐUJU DA SE NA POLUOTOKU NASTAVLJA USPJEŠNA POSEZONA
Na svakih pet putnika koji
otiu iz Istre - šest ih doe
Tijekom ovog vikenda,
od petka do nedjelje do
12 sati, putem tri cestov-
na granična prijelaza u
Istru je ušlo 125.459, a
izašlo 105.120 stranaca
Kroz pulsku Zračnu luku jučer i prekjučer prošlo je 9.000
putnika putem 36 čarter letova, a polovica su bili Rusi
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
4 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
BRODOVA, STAVLJALI KUĆE POD HIPOTEKE, A SADA IM U RESORNOM MINISTARSTVU KAŽU DA PARA NEMA
Žali se da resorno mini-
starstvo ne isplaćuje ni tržiš-
nu kompenzaciju za bijelu
ribu, odnosno da je posljednja
isplaćena za prvih šest mjese-
ci prošle godine. Ni poticaji za
plivaričare ne stižu, ali ni razli-
ka u cijeni goriva. Dugovi se
gomilaju, a država kao jedinu
škužu stalno ponavlja - nema
novca.
- Ljudi su izigrani. Stalno pi-
taju kada će dobiti zajamčeni
novac. Računali su na njega. Mi
ne živimo od riječi poput poli-
tičara, već od djela. Ova dugo-
vanja države prema nama su
posljedica neodgovornosti po-
litičara, ističe ribar.
Vladan Bojić, predsjednik
Ceha ribara Hrvatske, nema
dobrih vijesti za istarske, ali i
druge hrvatske ribare. Rečeno
mu je u Ministarstvu poljopri-
vrede da novca nema. Kaže da
su zapela i kapitalna ulaganja.
“Nemamo jasnu situaciju što
se tu dogodilo niti što se doga-
đa”, veli, ističući da je posljed-
nja razlika u cijeni goriva ispla-
ćena za period do 15. travnja.
Dugovi, dakle, samo rastu.
Sto milijuna kuna duga
- Imamo loš moment u dr-
žavnoj administraciji koji nije
izazvan samo nedostatkom
novca, već i radom Uprave za
ribarstvo. Ništa se nije promi-
jenilo smjenom vlasti. Odno-
sno, sigurno se nije promije-
nilo nabolje, a možda je čak i
gore, kaže Bojić.
I po njemu je nonsens da
država duguje ljudima, a da im
istovremeno zbog njihovih du-
gova zatvara obrte i firme.
- Velikom broju ribara blo-
kirani su računi, a ti isti ribari
imaju nenaplaćene poticaje,
kompenzacije, kapitalna ula-
ganja, veli. Na pitanje koliki je
zapravo dug države prema ri-
barima Bojić odgovara: “Mogu
otprilike naslutiti da je za kom-
penzacije država dužna oko
10 milijuna kuna, a plivaričari-
ma od 70 do 80 milijuna kuna.
Dakle, rekao bih da nam je dr-
žava, ako pribrojimo i dug za
gorivo, dužna oko 100 miliju-
na kuna”.
No, kaže da je to gruba pro-
cjena, jer Ceh ne dobiva nika-
kve informacije od Uprave za
ribarstvo.
- Teško možemo govoriti
o brojkama kada ih dobiva-
mo na kapaljku. Uporno se
izbjegava postaviti informaci-
je na internet. I pomoćnik mi-
nistra (Miro Kučić, op.n.) je pi-
tao zašto se plaća šest milijuna
kuna za održavanje podataka
kad nijedan podatak ne može-
mo dobiti iz kompjutera, nego
moramo tražiti po upravama.
To je samo pokazatelj da je u
Upravi za ribarstvo priličan ne-
red, kaže Bojić.
Pomoćnik ministra Miro
Kučić tvrdi da će svi dugovi biti
podmireni.
- Bilo je more vremena u
protekle tri godine da po-
stavite ta pitanja dok sam ja
s ostalima iz vijeća HGK-a
bio bitku s nadležnima u to
vrijeme. Malo je kasno sada
kada je kasa prazna “zna se”
zbog koga i zašto. Ne gajim
veliku nadu da se neki oz-
biljniji novac po tom pita-
nju može osigurati u buduć-
nosti. No, sigurno je da će
država svima isplatiti dugo-
vanja po osnovi kapitalnih
ulaganja prema natječaji-
ma iz prethodnog vremena.
Kompenzacija i poticaji bit
će isplaćeni, vjerujem, čim
se osigura novac u riznici.
Mislim da znate da RH ne
stoji baš najbolje s novcem,
a i to “zna se” zašto! Kao gos-
podarstvenik u ovih 40 go-
dina naučio sam da se čuda
događaju samo pod palicom
Copperfielda. Prava reforma,
ili ako hoćete izlaz iz blata
moguć je, ali je rok po mom
skromnom mišljenju najma-
nje 500 dana, odgovorio je
Kučić.
Po njegovoj procjeni, dug
prema ribarima iznosi 35 mi-
lijuna kuna i bit će isplaćen,
samo se ne zna kada.
Dobivaju samo mrvice
Poticaji u ribarstvu ispla᥋uju se za plavu ribu. Boji᥋ upo-
zorava na problem da se pod stavkom ribarstva ve᥋ go-
dinama vodi poticaj i za preradu ribe, za što ide više od
70 posto ukupnih sredstava. “Ribari dobivaju mrvice.
Zadnji je podatak da imamo 88 prera᥎iva᥍a uglavnom
plave ribe u Hrvatskoj, a svega 145 ribara koji love ve᥋e
koli᥍ine te plave ribe. Ispada da ima prera᥎iva᥍a nešto
malo manje od ribara, što je apsurdno.”
Velikom broju ribara blokirani su računi, a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje, kompenzacije, kapitalna ulaganja
“Ništa se nije promijenilo smjenom
vlasti. Odnosno, sigurno se nije
promijenilo nabolje, a možda je
čak i gore” Vladan Bojić,
predsjednik Ceha ribara Hrvatske
AVA NE ISPLAĆUJE
ma obećani novac
J
e
le
n
a

P
R
E
K
A
L
J

novosti

Glas Istre 5 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Hrvatskoj optimalno treba
vojnika i nešto malo admin

novosti

ANTE KOTROMANOVIĆ, MINISTAR OBRANE, O RACIONALIZACIJI I BUDUĆNOSTI
RAZGOVOR
Jačat ćemo specijal-
ne postrojbe, materi-
jalno i kadrovski, kao
i kopnenu vojsku i
oni moraju biti elita,
profesionalci kojima
je to životni izazov.
Želimo imati oko pet
tisuća pripadnika ta-
kvih postrojbi, uvjet-
no kazano gardista.
Želimo da se uvjež-
bavaju s najboljim
postrojbama svijeta
RAZGOVARAO
Danko RADALJAC
SNIMIO Darko JELINEK
A
nte Kotromanović po-
uzdano se razumi-
je u sustav kojem je
na čelu. No, ministar je “sku-
pog” ministarstva u doba re-
cesije, tako da se mora sna-
laziti u uvjetima smanjenih
sredstava. Gotovo kroz čitav
razgovor s ministrom obrane
kao glavna tema provlačio se
novac i kako ga uštedjeti.
- Odmah po dolasku kre-
nuli ste s preustrojem i ra-
cionalizacijama kako bi se
smanjio broj nevojnog oso-
blja. Kako stojite s tim da-
nas?
- Prvi dio preustroja i raci-
onalizacije je završen. Mini-
starstvo je smanjilo broj za-
poslenih za oko 200, a sad
ide i preustroj Glavnog sto-
žera te će se administraci-
ja smanjiti za 20 posto. Ove
godine u mirovinu ide osam
generala i admirala te 26 bri-
gadira, izdvojeno je ukupno
100 časnika, 77 dočasnika i
137 vojnika. Ukinut je i dio
ustrojbenih pozicija, poput
zamjenika zapovjednika gra-
na vojske. U drugoj fazi, do
kraja 2015. godine, smanjili
bismo broj administrativnog
osoblja za još 400 i time došli
na nekakav NATO- standard.
U tom procesu treba vidjeti i
gdje smo spori, kako bismo
dobili veću brzinu reagiranja
u sustavu.
Linićeve pohvale
- Čuje se da ste za uštede
dobili pohvalu od ministra
financija Slavka Linića.
- Mi jesmo racionalni, što
znači da namjenski trošimo
sredstva iz proračuna. Sto-
ga nam i jeste drago čuti da
prvi čovjek financija kaže da
racionalno trošimo novac.
Osnovno je ne trošiti novac
na neracionalne projekte.
- Dok sam se spremao za
intervju, pričao sam s nekim
djelatnim vojnim osobama.
Oni kažu: “Kotromanović je
bio dobar zapovjednik, ali
se kao ministar gubi”, drže-
ći da se više trebalo založiti
za status vojske, da treba lu-
pati šakom o stol. Imaju do-
jam da se vojska posljednjih
godina zatire.
- Moramo biti svjesni da je
MORH u posljednje tri-četi-
ri godine iz proračuna izgu-
bio oko milijardu kuna, a lu-
panje šakama o stol to neće
promijeniti. Da bi se okre-
nuli dugogodišnji trendovi,
potrebno je određeno vrije-
me. Mogao bih svaki dan lu-
pati šakom o stol, lupio bih i
šakom o vrata, ali to neće ri-
ješiti probleme. Stvar je jed-
nostavna - za razliku od rat-
nog stanja, vojska u miru je
u drugom planu. To će uvi-
jek tako biti. Nama je važno
da je proračun stabilan tako
da možemo odrediti jasne
prioritete. Ništa se ne doga-
đa preko noći i ne prelama
preko koljena, to sam naučio
davno još kao vojnik.
Strategija obrane
- A kakva je suradnja s čel-
nim ljudima države, može li
se tu nešto napraviti na sta-
tusu vojske?
- Odlično surađujemo s
predsjednikom i premijerom,
obojica razumiju obrambe-
nu tematiku. Imamo ljude
koji razumiju, koji su svjesni
svih problema obrambenog
sustava. Ne želim biti mini-
star obrane za čijeg se man-
data neće ništa napraviti u
smislu unapređenja susta-
va oružanih snaga. Poboljšat
ćemo život i rad vojnika, že-
limo srediti vojarne, raditi na
modernizaciji oružanih sna-
ga, nabaviti ophodne brodo-
ve i donijeti odluku o borbe-
nim avionima, što nitko nije
imao hrabrosti deset godina.
- Kako stojimo s legisla-
tivnim dijelom, jesmo li bli-
zu novog Zakona o obrani?
- Zakon o obrani je goto-
vo definiran, nadam se do bi
do kraja godine trebao pro-
ći kompletnu proceduru u
Saboru. Radimo i na novom
Zakonu o službi u Oružanim
snagama kojim ćemo postići
da vojnik napokon bude pro-
fesionalac. On nam je čak i
bitniji za unutarnje funkcio-
niranje od Zakona o obrani.
Primjerice, tim ćemo zako-
nom spriječiti da netko tuži
MORH zbog prekovremenog
rada.
- Strategija obrane?
- Strategija obrane bit će na-
pravljena nakon što se donese
strategija nacionalne sigurno-
sti, koju Ministarstvo vanjskih
poslova već izrađuje. Istodob-
no je u izradi i dugoročni plan
razvoja Oružanih snaga.
Avioni i helikopteri
- Hoćemo li napokon ri-
ješiti i staru ranu - borbeno
zrakoplovstvo? Desetak go-
dina se o tome raspravlja.
- Meni je žao što se to to-
liko rasteglo, što nitko nije
imao hrabrosti donijeti od-
luku. Ono što je sigurno, sva-
kako ćemo nastojati zadržati
borbeno zrakoplovstvo, na-
dam se da će se skoro sasta-
ti Vijeće za obranu i da ćemo
donijeti odluku o tome ko-
jim putem krenuti. MORH je
rekao što možemo, poznato
je da sredstva za nove avio-
ne nemamo. Odluku mora-
mo donijeti vrlo brzo jer nam
istječu resursi.
- Nekako najrealnija opci-
ja djeluje nastavak rada na
MiG-ovima 21. Ipak, to nije
konačno rješenje, već prije
kupovanje vremena, zar ne?
- Da, to je jedna od opcija
kojom bismo riješili problem
na pet do deset godina.
- Dogodine bi i helikopte-
ri trebali ići u remont.
- Tako je. Trebat će nam do
200 milijuna kuna za remont
naših helikoptera.
- Hoćete li možda od dru-
gih institucija zamoliti fi-
nancijsku pomoć za to, s ob-
zirom na to da mnogi koriste
resurse tih helikoptera?
- Da, koriste i drugi resur-
se MORH-a, primjerice Mi-
nistarstvo zdravlja. Mnogo
pomažemo civilne instituci-
je, što i jeste u našem opisu
posla, ali u projekcijama ra-
čunamo da možemo sami
sve isfinancirati. Jako smo
zadovoljni helikopterskom
eskadrilom jer dobro rade
“Ne želim biti mini-
star obrane za čijeg
se mandata neće ni-
šta napraviti u smislu
unapređenja sustava
oružanih snaga”
Ante Kotromanović
Izlazna strategija
za Afganistan
- Kakvo je pak stanje s
Afganistanom, odlazi-
mo li do 2015. godine?
- Što se ti᥍e izlazne
strategije, sve plano-
ve uskla᥎ujemo sa sa-
veznicima. Vjerojatno
ne᥋emo iza᥋i u potpu-
nosti, ali ᥋emo radikal-
no smanjiti prisutnost.
Ve᥋ je sada kontingent
smanjen. Nakon kraja
ISAF-ove misije vidjet
᥋emo kakve ᥋e biti po-
trebe, koji vojnici trebaju
ostati. Mi smo u izlaznoj
strategiji, zajedno s na-
šim saveznicima, a s nji-
ma ᥋emo vidjeti i daljnje
potrebe.
- Jeste li ponosni
kad hvale naše postroj-
be u misijama?
- Znam da su naši lju-
di kvalitetni. Prošli tje-
dan ispratili smo jedan
kontingent u Afganistan
i me᥎u njima su vojni-
ci s kojima sam bio u
Domovinskom ratu. Ti
su ljudi i danas fajteri.
Nešto drugo, osim da
budu izvrsni, nisam ni
o᥍ekivao.
6 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ZAGREB - Za šest mjese-
ci trebala bi biti zgotovlje-
na platforma za elektronič-
ke udžbenike koju razvija
CARNet u suradnji s tvrtkom
Lamaro. Takva bi platforma,
naprave li svoj dio posla na-
kladnici udžbenika i Mini-
starstvo znanosti, obrazo-
vanja i sporta, mogla bitno
promijeniti školstvo. Kada
platforma bude razvijena, na
portalu eduKnjižara osoba
bi se prijavila sa svojim ko-
risničkim imenom (ima ga
svaki učenik i nastavnik) i
na njemu bi kupila udžbe-
nik, čitanku ili radnu biljež-
nicu u e-obliku.
- Ovo što sada razvijamo
je udžbenik koji je identičan
udžbeniku na papiru, samo
je u elektroničkom obliku. To
je međukorak, a da bi sadržaj
bio potpun, potrebno je do-
dati i multimediju, što ovisi
o nakladnicima udžbenika,
kazao je ravnatelj CARNeta
Zvonimir Stanić.
Platforma koja se razvija, u
odnosu na razvijene platfor-
me poput e-knjižare, mora
imati dodatne mogućnosti
koje iziskuje nastavni pro-
ces, poput podcrtavanja tek-
sta, izrade bilješki, pisanja
domaćih zadaća, svega što
se i inače radi u školama na
papiru, a jasno je da se udž-
benik može obogatiti i hi-
perlinkovima. Platforma se
razvija za tablete, poput iPa-
da ili Samsungovih tableta, a
osim tehnološke moderni-
zacije, uporaba elektronič-
kih udžbenika dugoročno bi
mogla i pojeftiniti školova-
nje djece, koje doista nije be-
splatno.
- Elektronički udžbenici
mogli bi biti 50 posto jeftini-
ji od klasičnih, na papiru oti-
snutih udžbenika. Naklad-
nici procjenjuju da 50 posto
troška u izradi udžbenika ot-
pada na grafičku pripremu,
troškove tiska, skladištenja i
distribucije. Prihod naklad-
ničkim kućama i autorima
udžbenika primjenom elek-
troničkih udžbenika u osno-
vi ne bi bio smanjen, navo-
di Stanić. Dodatna prednost
korištenja tableta i elektro-
ničkih udžbenika u odnosu
na klasične je bitno laganija
školska torba. Umjesto neko-
liko kilograma teške školske
torbe učenik bi u školu nosio
nekoliko stotina grama težak
tablet u kojem bi, pak, bili svi
udžbenici i ostali priručnici
koje učenik mora koristiti.
Razvoj platforme za elek-
troničke udžbenike tek je je-
dan od koraka u mogućoj
modernizaciji školstva. Mini-
starstvo znanosti, obrazova-
nja i školstva novim zakonom
o udžbenicima i udžbenič-
kim standardom mora de-
finirati poziciju i digitalnih,
odnosno elektroničkih udž-
benika. Oni su zasad defini-
rani kao pomagalo, a ne kao
udžbenik koji se može samo-
stalno koristiti. Nakladnici,
pak, trebaju pronaći svoj in-
teres u takvoj vrsti udžbeni-
ka. Odradi li država svoje kad
je riječ o legislativi, a naklad-
nici svoje, ključnim postaje
nabavka tableta za učenike.
Država bi u tome trebala pri-
pomoći roditeljima nabav-
kom tableta za djecu.
- Voljeli bismo kada bi u
tom pogledu bili Južna Ko-
reja, kazala je Branka Vuk,
pomoćnica ravnatelja CAR-
Neta za podršku edukaciji.
Ta država financira tablet za
svakog učenika. Velik novac
u istu svrhu ulaže i Brazil, a
Turska je za potrebe obra-
zovnog sustava nabavila 15
milijuna tableta, navodi Vuk.
Riječ je o iznosu koji je i za
državu nesimboličan. Me-
đutim, da se prije nekoliko
godina novac investirao u
nabavku tableta, a ne u na-
bavku besplatnih udžbenika
za sve učenike, danas vjero-
jatno ne bismo bili na počet-
ku obrazovanja prilagođe-
nog digitalnom dobu.
T. PONOŠ
15 tisuća
nistracije
i ispunjavaju sve zadaće u
mirovnim misijama i u Hr-
vatskoj, gdje njihove zadaće
uključuju pružanje pomo-
ći civilnim institucijama. Ti
su momci prave zvijezde, da
tako kažem.
- Ti helikopteri nisu ide-
alni za misije spašavanja i
medicinskog transporta, ne
mislite li da bi neko drugo
rješenje bilo bolje?
- Mi nemamo drugog na-
čina. Imamo što imamo, bit-
no je spasiti život. Nije bitno
kakav je helikopter, bitno je
da je funkcionalan, da je pi-
lot obučen i spreman sletje-
ti bilo gdje i po bilo kakvim
uvjetima. To nam je najjef-
tinija opcija jer već imamo
svu potrebnu infrastruktu-
ru - logistiku, sustav školova-
nja i obuke pilota, sve tehnič-
ke uvjete. Mislim da bi raditi
nešto drugo sada bilo jedno-
stavno neracionalno.
Trusni Balkan
- Jesu li kanaderi probili
predviđeni proračun?
- Protupožarne namjen-
ske snage, u okviru kojih dje-
luju kanaderi, već su probile
predviđeni godišnji prora-
čun, no ministar Linić nam
je rekao da tu nema zadrš-
ke, troši se koliko treba, jed-
nostavno je bilo jako puno
požara. Na tim se poslovi-
ma vidjela ekipiranost i ui-
granost naših ekipa. Nama
su ZTC-ovi tehničari radili
24 sata dnevno po potrebi.
Želim pohvaliti te ljude, kao i
izvrsne pilote zrakoplova koji
lete u nemogućim uvjetima.
- Vratimo se malo na
strukturu MORH-a i OS-a.
Koliko će zapravo na kraju
Hrvatska imati vojnika na-
kon što se obave sve racio-
nalizacije?
- Oružanim snagama tre-
ba oko 15 tisuća vojnika i
nešto malo administracije
u Stožeru i Ministarstvu. To
bi bilo optimalno s obzirom
na sigurnosnu situaciju i na
sredstva koja imamo. Jačat
ćemo specijalne postrojbe,
materijalno i kadrovski, kao
i kopnenu vojsku i oni mo-
raju biti elita, profesionalci
kojima je to životni izazov.
Želimo imati oko pet tisuća
pripadnika takvih postrojbi,
uvjetno kazano gardista. Že-
limo da imaju najbolje uvje-
te, najbolje treninge i da se
uvježbavaju s najboljim po-
strojbama na svijetu.
- Znači, trusnom Balka-
nu unatoč nema opasno-
sti... Bi li se Hrvatska mogla
obraniti da je netko sada na-
padne?
- Bez problema. Rat se ne
može dogoditi preko noći,
nitko nas sigurno neće na-
pasti sutra. Ako bi sad net-
ko imao želju i interes napa-
sti Hrvatsku, morao bi raditi
pripremu. A mi sve pratimo i
gledamo.
- MORH je godinama loš
gospodar nekretnina. Mije-
nja li se išta na tom planu?
- Dvadeset godina MORH
nije ništa iskoristio, to je
strašno. Sada prema Vladi
idemo s odlukom o proda-
ji nekih vrijednih nekretni-
na, poput ovog zemljišta u
samom susjedstvu vojarne
Croatia. Dobivena sredstva
namjenski bismo potrošili
na osposobljavanje vojarne
u Petrinji i na taj način po-
boljšali životne uvjete naših
vojnika.
- Plaćale su se i komuna-
lije za zgrade koje su dane
drugima...
- Veliki dio tih zgrada i
objekata prebacili smo na
AUDIO (Agenciju za uprav-
ljanje državnom imovinom),
tako da bar više ne plaćamo
komunalije. Po čitavoj Hrvat-
skoj nastojimo se riješiti ne-
perspektivnih nekretnina.
- Moglo bi se kazati da su
MORH i vojska bili krava
muzara.
- Da, bili smo krava muza-
ra, svojevrsna socijalna usta-
nova. Po preuzimanju duž-
nosti zatekli smo baš takav
odnos - milijune i milijune
nenaplaćenih računa. Duž-
ni su nam bili gradovi, poje-
dinci, privatne tvrtke... Sad
to polako čistimo, nešto smo
već uspjeli naplatiti. Upravo
su u tijeku razgovori s poje-
dinim gradovima, primjeri-
ce Splitom, gdje im iznosimo
stav da za objekte koji su nji-
ma dani ne možemo više pla-
ćati komunalije, vodu, gri-
janje. Radi se o milijunskim
iznosima koji nisu naplaće-
ni. Dosta je bilo toga. Nije na
nama da zaradimo, nećemo
mi naplaćivati najam, ali daj-
te bar komunalije platite.
ZAGREB - Svega je stoti-
njak učenika u čitavoj Hrvat-
skoj, od ukupno 50.000 upi-
sanih, ove godine iskoristilo
svoje probleme s alergijom i
ostvarilo pravo na tri dodat-
na boda kod upisa u srednju
školu. Dok je premijer Mi-
lanović početkom ljeta ovu
opisnu olakšicu nazvao be-
smislenom, čudeći se što se
zahvaljujući potvrdi o aler-
giji djeca danas mogu upi-
sati u najbolje škole, u mi-
nistarstvu Željka Jovanovića
nakon ovakvih rezultata nisu
sigurni je li premijer u pra-
vu i treba li mijenjati spor-
no upisno pravilo.
Prema podacima Mini-
starstva znanosti, obrazova-
nja i športa, u školskoj go-
dini 2012./2013. upis u prvi
razred srednje škole s do-
datnim bodovima teme-
ljem potvrde o alergiji kao
zdravstvene teškoće ukupno
je ostvarilo 106 učenika, što
čini 0,21 posto od ukupno
50.103 upisanih učenika u
prve razrede te 5,5 posto od
ukupno 1.905 upisanih uče-
nika s dodatnim bodovima
ostvarenih temeljem zdrav-
stvenih teškoća.
Do te se brojke došlo na-
kon što je ministar Željko
Jovanović od prosvjetne in-
spekcije zatražio provjeru
konzumiranja ove olakši-
ce kod upisa u srednju ško-
lu. Pitanje trebaju li školarci
zbog peludne alergije dobiti
tri boda koja mogu biti pre-
sudna kod upisa u prestiž-
ne škole, mahom gimnazije,
postavio je početkom srp-
nja premijer Zoran Milano-
vić. Javno je ustvrdio kako
takvi propisi ne valjaju, te da
ne bi trebalo dodjeljivati tri
upisna boda zato što “netko
ima žulj na lijevoj nozi”.
Kako se doznaje u mini-
starstvu obrazovanja, posto-
jeći kriteriji upisa u srednju
školu, kakvi su na snazi već
godinama, preispitivat će se
ove jeseni, prije planiranog
uvođenja e-upisa u srednju
školu koje bi trebalo krenu-
ti već od ove školske godine.
Preispitat će se svi kriteriji,
uključujući i alergije kao jed-
nu od zdravstvenih teškoća
koja nosi dodatne bodove pri
upisu, a unijet će se i neki novi
elementi koji će se od idućeg
ljeta vrednovati pri upisu u
srednju školu. Lj. B. M.

novosti

S POTVRDOM O ALERGIJI U SREDNJE SE ŠKOLE UPISALO SVEGA 0,21 POSTO OD
OKO 50 TISUĆA UKUPNO UPISANIH UČENIKA
MODERNIZACIJA ŠKOLSTVA: CARNet U SURADNJI S TVRTKOM LAMARO RAZVIJA
PLATFORMU ZA ELEKTRONIČKE UDŽBENIKE
Ministarstvo znanosti no-
vim zakonom o udžbenici-
ma mora definirati pozici-
ju digitalnih elektroničkih
udžbenika
“Alergijske” bodove dobilo samo 106 aka
Alergija, kao zdravstvena teškoća, nosi dodatne bodove
E-udžbenik pojeftinjuje
knjige i olakšava torbu
Očekuju pomoć države - Zvonimir Stanić i Branka Vuk
O
.

A
L
U
J
E
V
I
Ų
HRVATSKIH ORUŽANIH SNAGA
Znam istinu o
Gotovini, borili
smo se rame uz
rame
- Pratite li dovršavanje
žalbenog postupka ge-
neralu Anti Gotovini?
- Pratim ᥇albeni postu-
pak, vidjet ᥋emo što ᥋e
biti. Odluka ᥋e biti kakva
᥋e biti, na nju ne mo᥇emo
utjecati, mo᥇emo je samo
prihvatiti. S Antom Gotovi-
nom sam bio u ratu rame
uz rame, znam što smo
radili. Znam kakve je za-
povijedi davao. Nitko na
svijetu, niti jedan sudac,
niti jedan tu᥇itelj, niti jedan
politi᥍ar, ne mo᥇e bolje
od mene znati što smo
radili. Zapovijed nije bila
“ubij”, nego “spasi”. Tko
to ᥇eli prihvatiti, prihva-
tit ᥋e, tko ne ᥇eli, ne᥋e, to
je njegov problem. Ja ᥋u
uvijek tvrditi isto zato što
znam istinu.
Glas Istre 7 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Nera SOFTIĆ
SNIMIO Manuel ANGELINI
PULA - Sprave su stisnute
uz zid Ulice 43. istarske di-
vizije, i to više nego na skro-
mnoj površini. Uz svu ra-
dost što je novi objekt brzo
gotov, moram primijetiti da
su dimenzije zgrade zastra-
šujuće u odnosu na cijelu
parcelu. Zidovi vrtića su se
sasvim približili staroj vili u
susjedstvu, a zelenila goto-
vo nema. Možda će barem
boje fasade dati dojam da je
ipak riječ o nekom objektu
za djecu, a ne primjerice o
zatvoru, komentirao je naš
čitatelj (podaci poznati re-
dakciji) gradnju novog vr-
tića Zvjezdice u Šijani koja
je pri samom kraju.
Na tragu onog što smo
u nekoliko navrata pisa-
li u našim novinama, či-
tatelj, također, primjeću-
je da izgled vrtića dobrim
dijelom ne odgovara ono-
me što su nadležni pred-
stavili uz pomoć kompju-
terske simulacije kada se
prezentirao budući izgled
vrtića. Isto tako, naš čitatelj
predlaže, da se na krovu vr-
tića, po uzoru na europ-
ske i svjetske trendove, na-
pravi takozvani zeleni krov
koji bi imao funkciju liva-
de i bio opremljen kao zele-
ni prostor za boravak djece
na otvorenom i istovreme-
no imao učinak energet-
ske uštede na grijanju i hla-
đenju.
Skučen prostor za igru
- Velika je šteta da se ide-
alna površina okućnice pri-
jašnjeg vrtića sasvim uni-
štila i da je djeci suđeno da
tijekom boravka u vrtiću ci-
jelo vrijeme budu zatvore-
na u mastodontu od objek-
ta, zaključio je na koncu naš
čitatelj.
Tijekom našeg posljed-
njeg obilaska gradilišta vid-
ljivo je da naš čitatelj zaista
nije daleko od istine. Objekt
je ogroman i zauzima ve-
lik dio čitave parcele. Bu-
dući da su radovi pri kraju,
na zelene površine su po-
stavljena igrala i natrpava
se zemlja, dio fasade je već
zgotovljen i ofarban i izgled
novog vrtića već je sasvim
jasan. No, prema slikama
koje su bile predstavljene
prije početka gradnje, zele-
ne površine oko objekta su
puno manje i skučene, po-
gotovo u dijelu pored zida
bivše vojarne. Ondje je, na-
ime, također vanjski prostor
za igranje na otvorenom, no
vrlo je skučen, a ograda vr-
tića gotovo je prislonjena
na zid vojarne pa je put koji
onuda vodi širok jedva dva
metra. Pješaci se u mimo-
ilaženju doslovce
diraju ramenima.
Također, dio vanj-
skog dijela prema
staroj vili je puno
manji od onog
što je prikazano
na kompjuter-
skoj simulaciji.
Štoviše, ondje
uopće nema
zelene površi-
ne nego je be-
tonirani dio.
Odska-
če li stanje
na terenu od
onog prvotnog predstav-
ljanja budućeg izgleda vr-
tića, upitali smo ravnatelji-
cu PU Dječjih vrtića Marizu
Kovačević.
Kovačević: Dimenzije
nepromijenjene
- Izuzetno smo zadovoljni
što se izgradnja novog mo-
dernog dječjeg vrtića u Ši-
jani privodi kraju. Moram
naglasiti da je ovo drugi vr-
tić koji se u posljednjih ne-
koliko godina gradi u Puli, a
roditelji, njihova djeca i mi
kao djelatnici, s velikim ne-
Orezivanje gradskih
drvoreda
pula@glasistre.hr
591-515
*
PULA - Dje᥍ji odjel pulske Gradske knji-
᥇njice i ᥍itaonice danas s po᥍etkom u
13.30 sati u povodu Me᥎unarodnog
dana pismenosti proglasit ᥋e ljetnog
naj᥍itatelja ove godine. Proglašenje ᥋e
se odr᥇ati na Dje᥍jem odjelu Središnje
knji᥇nice u Kandlerovoj ulici, a titulom
naj᥍itatelja okitit ᥋e se u᥍enici ni᥇ih i
viših razreda osnovne škole, te sred-
njoškolaci, koji su od 1. srpnja do 31.
kolovoza pro᥍itali najviše knjiga u svo-
joj kategoriji. G. R.
Danas
proglašenje
najčitatelja
ADDENDA
www.uciliste-addenda.hr
Za ostale programe iz naše ponude posjetite:
UPIŠI SE!
Upisi u školsku godinu 2012. | 2013.
Komercijalist
Tehničar cestovnog prometa
Agroturistički tehničar
Prodavač
Vozač motornog vozila
a: Amfiteatarska 2, Pula
t: 052 381-656
PULA - U sklopu programa redovnog odr᥇ava-
nja zelenih površina djelatnici Herculanee ovih dana
orezuju grane stabala i formiraju drvoredne krošnje.
Radovi se odvijaju na stablima ladonje koja domini-
raju gradom, dok se u Arsenalskoj ulici ᥍isti raslinje
bršljana po zidinama du᥇ bulevara. Kako isti᥍u u Her-
culanei, ovo razdoblje u godini pogodno je za obav-
ljanje tih aktivnosti, ne samo radi o᥇ivljavanja zeleni-
la, ve᥋ i radi osloba᥎anja prometnica kao i prometnih
znakova od granja koje ometa nesmetan i siguran
promet. Orezivanje podrazumijeva vizualnu kontrolu,
dijagnostiku zdravstvenog stanja i obavljanje zahvata
njege stabala. S. Z. T.
NOVI VRTIĆ U ŠIJANI BIT ĆE GOTOV DO POČETKA LISTOPADA: GRAĐANI
U vrtiću Zvj
premalo prosto
Zidovi vrtića su se sa-
svim približili sta-
roj vili u susjedstvu,
a zelenila gotovo
nema. Možda će ba-
rem boje fasade dati
dojam da je ipak riječ
o nekom objektu za
djecu, a ne, primjeri-
ce, o zatvoru, komen-
tirao je naš čitatelj
gradnju novog vrtića
u Šijani koja je pri sa-
mom kraju
Na kompjuterskoj simulaci-
ji budućeg izgleda puno je
više mjesta za igranje
Skučen prolaz za pješake do zida bivše vojarne
8 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
strpljenjem očekujemo dan
njegova otvorenja, rekla je
Kovačević.
Iako je otvorenje vrtića u
više navrata najavljivano za
početak pedagoške godine,
Kovačević veli da je otvorenje
planirano u jesenskom raz-
doblju krajem rujna, odno-
sno početkom listopada.
- Imovinsko pravno pita-
nje u cijelosti je riješeno na-
kon izdavanja lokacijske do-
zvole 2008. godine kada je
izuzet manji dio travnate po-
vršine. Dimenzije vrtića osta-
le su nepromijenjene, uosta-
lom izgradnja ne bi bila ni
moguća da se bilo što promi-
jenilo, a da nije u skladu s po-
tvrdom glavnog projekta, re-
kla je Kovačević odgovarajući
na pitanje da li je vrtić ipak
veći od onog što je na počet-
ku gradnje predstavljeno.
Istaknula je na kraju da će
vrtić imati moderno i funkci-
onalno dvorište prilagođeno
za rad s djecom te da će svaka
soba imati samostalan izlaz
na terase koje su od velike ko-
risti za vrijeme rada s djecom.
Podsjetila je će se izgradnjom
novog dječjeg vrtića kapacitet
povećati na pet grupa, uku-
pno 120 djece te kako će ovaj
vrtić biti izgrađen prema naj-
višim standardima.

pula

*
*
PULA - Polaganjem vijenaca na spo-
men plo᥍u na Giardinima ju᥍er je obi-
lje᥇ena 69. godišnjica pogibije pulskih
antifašista Giuliana Cicognanija, Giuse-
ppea Zachtile i Carla Zuppinija. Obljet-
nicu su proslavili predstavnici Grada
Pule, predvo᥎eni zamjenikom grado-
na᥍elnika Fabriziom Radinom te ᥍la-
novi Udruge antifašisti᥍ih boraca i an-
tifašista Grada Pule ᥍iji je predsjednik
Livio Blaškovi᥋ podsjetio na tragi᥍ni 9.
rujna 1943. godine. N. S.
Vijenci za
poginule pulske
antifašiste
ECPDSveucilistazamirUjedinjenihnaroda-medunarodnaobrazovnaiistrazivackaorganizacijaizakademskogsustavaOUNustrateskompartnerstvu
saVAMK Sveucilistem-Finska, Alma Mater Europaea-Maribor, Politehnikom Pula, raspisuje
NAT1ECA1 ZA UPIS STUDENATA
NA MEĈUNARODNO AKREDITIRANE DODIPLOMSKE STUDI1E U 2012/2013 GODINI
KREIRAJ BUDUĆNOST SA EUROPSKIM ZNANJEM I DIPLOMOM
PRI1AVE ZA UPIS: do 28. rujna 2012. godine
ƒSTUDIJI su koncipirani tako da omogucavaju stjecanje suvremenih znanja primjenjivih u praksi i sposobnosti predvidanja trendova.
ƒMedunarodno priznata diploma u Europi, SAD, Kanadi,Australiji i svim zemljama clanicama UN
ƒPraksa u renomiranim medunarodnim organizacijama, kompanijama,zdravstvenim institucijama, turistickim i hotelskim lancima
ƒProIesori medunarodnog ugleda odabrani po najvisim akademskim standardima Sveucilista za mir OUN.
MEĈUNARODNI BIZNIS
- ponastavnomplanuiprogramuVAMKSveucilista,Finska
- utrajanjuod7(sedam)semestara
- ostvaruju210ECTS
ZDRAVSTVENA N1EGA
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor
- utrajanjuod6(sest)semestara
- ostvaruju180ECTS
TURIZAM I HOTELI1ERSTVO
- ponastavnomplanuiprogramuVAMK ,Finska
- utrajanjuod7(sedam)semestara
- ostvaruju210ECTS
Sveucilista
FIZIOTERAPI1A
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor,
-utrajanjuod6(sest)semestara
-ostvaruju180ECTS
INFORMACI1SKE TEHNOLOGI1E
- ponastavnomplanuiprogramuVAMK ,Finska
- utrajanjuod8(osam)semestara
- ostvaruju240ECTS
Sveucilista
SOCI1ALNA GERONTOLOGI1A
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor
- utrajanjuod6(sest)semestara
- ostvaruju180ECTS
OPCI UV1ETI ZA UPIS: Zavrsena cetverogodisnja srednja skola i polozen ispit za provjeru znanja, sklonosti i sposobnosti.
VISE INFORMACI1A: EUROPSKO VELEUCILISTE ZA RAZVO1NE STUDI1E
Flaciusova 18, 52100 Pula,Tel: ¹385-52-381-412, 218-278; http://zdravstveni.politehnika-pula.hr
PREDSTAVLJEN PRVI HRVATSKI ČASOPIS O BESKUĆNIŠTVU “ULIČNE SVJETILJKE”
Tanka crta izmeu obilja i siromaštva
PULA - Časopis o beskuć-
ništvu i srodnim društvenim
temama “Ulična svjetiljka”
predstavljen je proteklog
vikenda na pulskoj tržni-
ci. Promocija je održana u
organizaciji pulskog Grad-
skog društva Crvenog kri-
ža i riječkog Prihvatilišta
za beskućnike “Ruže Sve-
tog Franje”, odnosno fra-
njevačkog svjetovnog reda
Mjesno bratstvo Trsat, koji
izdaje časopis. Prema riječi-
ma Siniše Pucića, pokretača
projekta “Ulična svjetiljka”,
osnovni cilj projekta je po-
moći beskućnicima i svima
kojima je potrebna pomoć
u smislu podizanja samo-
pouzdanja, volje i želje za
životom, a sve radi lakšeg
povratka u normalan život
i na tržište rada.
Projekt funkcionira tako
da časopis pišu i proda-
ju beskućnici, a cijena mu
je osam kuna. Polovica tog
iznosa odlazi beskućniku, a
polovica odlazi u troškove
tiskanja idućeg broja časopi-
sa. Svaki beskućnik ima mo-
gućnost prodati maksimal-
no 400 primjeraka časopisa
i na taj način zapravo im se
osigurava socijalni cenzus.
- Poanta je da to nije po-
sao, već način na koji se be-
skućnici ponovno uče od-
govornosti, novom načinu
života, a pruža im osjeća-
ju korisnosti. Projekt je vrlo
dobro prihvaćen u Rijeci, a
vjerujem da će tako biti i u
Puli gdje se već priključilo
pet beskućnika, rekao je Pu-
cić i dodao da je u posljed-
nja dva tjedna prodano 10
tisuća primjeraka što je više
nego dobro.
Časopis izlazi šest puta
godišnje i obrađuje razne
teme iz područja beskućniš-
tva te donosi životne priče
beskućnika napisane njiho-
vom rukom. U posljednjem
broju koji se prodavao na
pulskim ulicama nalazi se
priča Roberta Bencetića
“Staza puna trnja” u kojoj
priča svoj put od djetinjstva
do beskućništva.
- Tanka je crta između
obilja i siromaštva. Pogoto-
vo u današnje vrijeme kada
je nezaposlenost velika i vrlo
se lako izgubi krov nad gla-
vom. Uključio sam se u pro-
jekt da pomognem sebi i
drugima jer se svatko može
naći u lošoj životnoj situa-
ciji i završiti na ulici poput
mene, rekao nam je Robert,
koji ističe da prevladavaju
pozitivna iskustva s građa-
nima, pogotovo kada im po-
tanko objasni funkcionira-
nje projekta.
Ravnateljica pulskog Cr-
venog Križa Nevia Srdoč ka-
zala nam je da je vrlo zado-
voljna što se Pula uključila
u projekt te da je više od po-
lovice pulskih beskućnika
prihvatilo posao i prodaje
časopis. Veli da je kroz pri-
hvatilište u Puli, u Valtur-
skoj ulici od osnivanja proš-
lo ukupno 25 ljudi. Od njih
je troje našlo posao, troje je
uspostavilo kontakt s obite-
lji, a četvoro ih je iz progra-
ma izašlo svojevoljno. Tro-
je ljudi je izašlo iz programa
jer nisu pratili i učestvovali u
aktivnostima, jedan od njih
je ostvario mirovinu, a je-
dan je smješten u ustanovu
socijalne skrbi. U pulskom
prihvatilištu trenutno je de-
set osoba. N. SOFTIĆ
Od prodaje časopisa polovica iznosa odlazi beskućnicima
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NEGODUJU ZBOG VELIČINE
jezdice
ora za igru
Objekt vrtića je zauzeo gotovo cijelu parcelu
na koju su već postavljena igrala
Glas Istre 9 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PULA - Glas Istre, u surad-
nji s organizatorima “Are-
na Ice Fever Pula MMXXII”,
KHL Medveščak Zagrebom
i PRiredba Studijom, nagra-
đuje vjerne čitatelje. Osam
najsretnijih vodimo na ho-
kejaške utakmice u Areni 14.
i 16. rujna kada će u pul-
skom amfiteatru prisustvo-
vati dvobojima zagrebačkog
Medveščaka s HDD Telema-
ch Olimpijom, odnosno, Vi-
enna Capitalsima.
Glas Istre nagradit će če-
tiri čitatelja po jednom ula-
znicom za hokejašku uta-
kmicu u petak (Medveščak
- Olimpija) i četiri čitatelja
za hokejašku utakmicu u
nedjelju (Medveščak - Ca-
pitals). Sve što trebate uči-
niti je sakupiti tri kupona,
koje objavljujemo 10., 11. i
12. rujna, ispuniti ih unijev-
ši ime, prezime i adresu, te
ih donijeti na adresu Glasa
Istre novine (Riva 10, Pula)
s naznakom “Hokej” najka-
snije do 13. rujna u 15 sati
kada će biti izvlačenje.
Imena dobitnika obja-
vit ćemo 14. rujna u Glasu
Istre, a nagrađeni će čita-
telji svoje ulaznice, uz pre-
dočenje osobne iskaznice,
moći podići na dan utakmi-
ce na Karolini. Ulaznice će
se podizati na glavnoj bla-
gajni Circus Maximusa na
Karolini, a nagrađeni čitate-
lji u petak će svoje ulaznice
moći podignuti od 19.30 do
20.45 sati, dok će u nedje-
lju to učiniti od 19 do 20.15
sati. G. R.
RAZGOVARAO Goran ROJNIĆ
PULA - Damir Gojanović,
predsjednik zagrebačkog Klu-
ba hokeja na ledu Medveščak,
najzaslužniji je za visok uzlet
hokeja na ledu koji je u po-
sljednje četiri godine prerastao
u pravi fenomen. Nekadašnji
igrač “medvjeda”, danas naj-
uspješniji predsjednik sport-
skog kolektiva u državi, prošle
je godine doživio najljepše tre-
nutke jer je dvorana bila puna
na svakoj utakmici njegovog
kluba, a narednog će vikenda
u Puli “medvjedi”, gladijato-
ri modernog doba, nadma-
šiti sami sebe i ući u povijest
kao organizatori prve hoke-
jaške utakmice u rimskom
amfiteatru.
- Kako doživljavate skoraš-
nji spektakl i kako je uopće
došlo do ideje da se hokej igra
u pulskom amfiteatru?
- Moram biti iskren i reći da
sam tek prije nekoliko dana
posjetio Arenu i nisam bio si-
guran što mogu očekivati. Kad
sam ušao u Arenu - zanije-
mio sam. Moj tim je bio ov-
dje prošloga tjedna i pokuša-
li su mi objasniti kako izgleda
Arena, ali priznat ću da nisu
bili ni blizu onome što sam
danas doživio. Siguran sam
da nitko ne može biti svjestan
veličine, zahtjevnosti, težine i
spektakularnosti ovoga pro-
jekta. Prvi put u povijesti ho-
keja Pula ima čast biti doma-
ćin ovakvom spektaklu i naša
zahvalnost je neizmjerna. Teš-
ko mi je odgovoriti na pitanje
o ideji, no ona je logičan slijed
razmišljanja ljudi koji rade na
projektu Medveščaka, osobi-
to naših partnerskih agenci-
ja CM Sports i PRiredba. Za-
htjevi i očekivanja sponzora,
partnera, navijača, medija iz
sezone u sezonu su sve veća,
sport ne postoji samo zbog
sporta i to je surova sportska
stvarnost. No, ono što sma-
tram najvažnijim jest da hokej
ovim projektom izlazi izvan
granica svog grada, doduše
ovime ne izlazimo kao klub
samo na nacionalnu razinu,
jer nema dijela svijeta u kojem
ne pričaju o ovom projektu.
- KHL Medveščak Zagreb
je poznat po tome što pro-
movira hokej i uvijek donosi
novi spektakl. Što može do-
nijeti pulski događaj promo-
ciji hokeja, sporta i Hrvatske
u svijetu?
- Osim promocije kluba,
ovaj projekt ima najvažniju
ulogu sportaša i sporta, a to je
promocija zemlje i same loka-
cije događanja. Nešto povije-
sno dešava se na Jadranskoj
obali, traženoj i atraktivnoj tu-
rističkoj lokaciji, i ovim projek-
tom Pula, Istra i Hrvatska po-
novno dolaze u centar svjetske
pažnje u vrijeme posezone i
neposredno prije početka pro-
mocije iduće turističke sezo-
ne. Sjećam se teniskog meča
Ivanišević - McEnroe na du-
brovačkom Stradunu o kojem
su svjetski mediji pisali tjedni-
ma. Ovdje ponovno pišemo
povijest. Nadam se da će oni
koji imaju prigovore na ovaj
projekt shvatiti njegovu važ-
nost za lokaciju, za zemlju, za
promociju turizma i da će nas
podržati u ovome.
Uključenje u londonski
CNN studio
- Kako će se ovaj spektakl
odraziti na imidž Medve-
ščaka u EBEL-u, u svjetskim
okvirima, s obzirom na to da
o ovom događaju pišu svi re-
levantni hokejski mediji na
svijetu?
- O Medveščaku već tjedni-
ma izvještavaju svjetski medi-
ji, ulaznice za spektakl u Puli
prodale su se u SAD-u i na
Novom Zelandu. U samo 10
dana primili smo više od 200
zahtijeva za medijsko praće-
nje projekta, CNN će se tije-
kom utakmica iz Arene uklju-
čivati u svoj studio u Londonu,
a na zahtjev stranih medija
događaj, kao i cijelu lokaci-
ju snimat će bespilotne letje-
lice. Vrijednost ovog projekta
već sada je iznimna kako za

pula

Ime i prezime:
Adresa
Nagraujemo četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku
utakmicu u petak i četiri čitatelja za hokejašku utakmicu u nedjelju.
Potrebno je sakupiti tri kupona, koje objavljujemo 10., 11. i 12. rujna,
te ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10, Pula) s nazna-
kom “Hokej” najkasnije do 13. rujna u 15 sati kada IJe biti izvlačenje.
Imena dobitnika objavit IJemo 14. rujna, a nagraeni IJe čitatelji
svoje ulaznice, uz predočenje osobne iskaznice, moIJi podiIJi na
dan utakmice na Karolini.
PRiredba studio, KHL Medveščak i Glas Istre
vode vas na hokejaške utakmice
Medveščak - HDD Telemach Olimpija
Medveščak - Vienna Capitals
U pulskoj Areni, 14. i 16. rujna
PULA - Arena Ice Fever
Pula MMXII, veliki hoke-
jaški spektakl na kojem ᥋e
KHL Medveš᥍ak Zagreb
odigrati dvije utakmice
EBEL sezone 2012./2013.
i to 14. rujna protiv lju-
bljanske Telemach Olim-
pije te 16. rujna protiv
be᥍kih Vienna Capitalsa,
uz dvije utakmice zagre-
ba᥍kih Medvjeda, ugostit
᥋e i Memorijalnu utakmi-
cu Ferdo Spaji᥋. Revijal-
na utakmica odigrat ᥋e
se 15. rujna, a u njoj ᥋e
se veteranima Medveš᥍a-
ka pridru᥇iti veteranska
mom᥍ad ruskog Gazpro-
mExporta, za koju ᥋e, iz-
me᥎u ostalih, nastupiti
Vladimir Malakhov i Valeri
Kamensky, ᥍lanovi pre-
sti᥇nog “Triple Gold Clu-
ba”, u koji spada samo 25
igra᥍a u svjetskoj povije-
sti koji se mogu pohvaliti
osvajanjem Stanely Cupa,
te zlata na Olimpijadi i
svjetskim prvenstvima.
Uz hokejske utakmice,
organizatori ᥋e na grad-
skom parkiralištu Karoli-
na, odmah nadomak pul-
ske Arene, oformiti i veliki
zabavni park tzv. Circus
Maximus s raznim zabav-
nim, glazbenim i sport-
skim sadr᥇ajima u ᥍ijem
᥋e programu tijekom bo-
ravka u Puli sudjelovati
i hokejaši Medveš᥍aka.
Otvorenje Circus Maxi-
musa predvi᥎eno je za
᥍etvrtak 13. rujna 2012.
u 18 sati, a uveli᥍at ᥋e
ga hokejaški zagreba᥍-
kog Medveš᥍aka i njihovi
gosti, dok je predvi᥎ena
je i revijalna nogometna
utakmica izme᥎u gradske
uprave i vodstva Med-
vjeda.
Nakon otvorenja Circus
Maximusa i zanimljive ma-
lonogometne utakmice,
500 najsretnijih Puljana
dobit ᥋e jedinstvenu prili-
ku da od 21:15 do 22.15
sati do᥇ive nezaboravno
iskustvo, obuju klizaljke i
prvi put kli᥇u u Areni. Broj
onih koji ᥋e klizati u Areni
je ograni᥍en jer organiza-
tor, naime, posjeduje toliki
broj pari klizaljki.
- Vjerujemo kako IJe mo-
guIJnost klizanja privuIJi
veliki broj onih koji vole kli-
zati, ali i one koji IJe željeti
doživjeti ledeni spektakl u
amfiteatru i u sačuvati po-
sebne uspomene za cijeli
život. A nakon klizanja gra-
ani IJe do ponoIJi uživati u
bogatom glazbenom pro-
gramu na Circus Maximu-
su, najavio je glasnogo-
vornik Medveščaka Ranko
VučiniIJ.
NajveIJe zanimanje, uz
hokejaške utakmice, sva-
kako IJe izazvati malono-
gometni turnir organizi-
ran u suradnji s pulskim
malonogometnim klubom
Veruda. Turnir IJe se odr-
žati od 14. do 16. rujna na
Circus Maximusu, na te-
renu dimenzija 22 x 14 m,
a izgledom IJe biti isti kao
hokejaški teren s hoke-
jaškim golovima. Grupna
faza turnira održat IJe se
14. rujna, dok je završnica
turnira predviena za 15.
rujna kada IJe se podijeli-
ti vrijedan nagradni fond u
ukupnoj vrijednosti od 15
tisuIJa kuna. Završni dan
turnira 16. rujna, pak, na-
mijenjen je najmlaima
sportašima. Usto IJe se na
Karolini održavati različiti
programi, partyji iznena-
enja uz renomirane glaz-
benike, DJ pultevi, kon-
certi, te veliki TV ekran za
direktno praIJenje zbivanja
u Areni. Ulaz na sva doga-
anja na Circus Maximus
bit će besplatan, uz, najav-
ljuje organizator, prigodne
cijene hrane i piIJa kako bi
se prostor učinio centrom
zbivanja tijekom trajanja
spektakla pulske ledene
groznice. G. R.
GLAS ISTRE NAGRAĐUJE VJERNE ČITATELJE
Vodimo vas na hokejaške utakmice u Areni
M
.

M
.
Atraktivan popratni
program
DAMIR GOJANOVIĆ, PREDSJEDNIK KHL-a MEDVEŠČAK
Nešto se pov
Kad sam ušao u Are-
nu, zanijemio sam.
Moj mi je tim poku-
šao objasniti kako će
izgledati Arena, ali
nisu bili ni blizu ono-
me što sam doživio.
Siguran sam da nitko
ne može biti svjestan
veličine, zahtjevno-
sti, težine i spektaku-
larnosti ovog projek-
ta. Prvi put u povijesti
hokeja Pula ima čast
biti domaćin ova-
kvom spektaklu i
naša zahvalnost je ne-
izmjerna
Damir Gojanović, predsjednik KHL-a Medveščak Zagreb
I
g
o
r

S
O
B
A
N

/

K
H
L

M
e
d
v
e
s
c
a
k

Z
a
g
r
e
b

/

C
R
O
P
I
X

i
S
a
š
a

M
I
L
J
E
V
I
Ų
ARENA ICE FEVER PULA MMXII
N
e
v
e
n

L
A
Z
A
R
E
V
I
Ų
10 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

pula

sam klub tako i za Pulu i Istru.
Međutim, to je onaj dio koji je
show. U isto vrijeme naš klub
mora odgovoriti svim sport-
skim zahtjevima jer publika,
partneri i mediji istovreme-
no od nas očekuju i rezultat, i
tu je iznimno velik pritisak na
igrače i trenera.
- Medveščak je klub koji
jako puno ulaže u suradnju i
rad s navijačima?
- Od samog početka ljudi
u našem managementu to
su postavili kao prioritet te
uspješna suradnja traje i da-
nas. I mi griješimo, ali poku-
šavamo to činiti što manje i
svakako ispraviti pogreške.
Odličan je primjer i ovaj spek-
takl u Puli i cijena ulaznica za
utakmice. Naši navijači navi-
kli su na ulaznice po 40 kuna
i sada mi dolazimo s prosječ-
nom cijenom ulaznice - 240
kuna. Da se razumijemo, to
je danas i u ovoj situaciji jako
veliki novac. No, kako se do-
gađaj približava i poprima
obrise te o njemu pišu i svjet-
ski mediji proglašavajući ga
uz Olimpijske i Paraolimpij-
ske igre sportskim događa-
jem godine, tako svima po-
staje jasno o čemu se radi.
Mi nismo otišli k premijeru
ili ministru i rekli: “Treba nam
toliko i toliko, dajte nam!”, već
smo odlučili da se financi-
ramo sami - pomoću spon-
zora, kroz tehničku i izvrsnu
podršku Grada Pule i lokalne
zajednice te, naravno, uz po-
moć navijača. Bez navijača i
onih koji će kupiti ulaznicu
ovog događaja ne bi nikada
niti bilo. To nije samo projekt
Medveščaka, već i partnera, a
to su navijači i partneri pro-
jekta, uključujući naše doma-
ćine - gradonačelnika i gra-
đane Pule.
Medvjedi partneri
UNICEF-a
- Na koji način uspijevate
iz godine u godinu uvijek po-
nuditi nešto novo i kako us-
pijevate sa svojim navijačima
uvijek pronaći dobra rješenja
kako za vas, tako i za klub?
- Moj tim svakodnevno ko-
municira s navijačima i poku-
šava odgovoriti na sve upite.
Sada sam se sjetio one nevje-
rojatne koreografije navijača
na prošlogodišnjoj proslavi
našeg 50. rođendana u Zagre-
bu kada smo igrali utakmicu s
Dinamom iz Moskve. Mi u klu-
bu napravili smo toliko toga da
bismo pokazali Rusima koliko
smo spremni i koliko možemo.
I onda je krenula utakmica, a u
jednom trenutku naše tribine
postaju takva kulisa i predsta-
va u kojoj sudjeluje 7.000 lju-
di. Činilo nam se da su i igrači
na trenutak stali s igrom i po-
gledali prema tribinama. Tre-
ba li išta više reći o podršci na-
ših navijača nakon ovoga? Ne
zaboravite, odigrali smo tri se-
zone u EBEL-u, naše utakmi-
ce uživo je vidjelo više od ne-
koliko stotina tisuća gledatelja,
od najvećeg straha i neprijate-
lja lige i sigurnosti za ligu, kako
nas je karakterizirala austrijska
policija, naši navijači postali su
uzor svim klubovima, služba-
ma osiguranja i vodstvu lige.
Titula sportskog partnera me-
đunarodne organizacije UNI-
CEF i programa “Stop nasilju”
najveće su priznanje našem
radu i uspjesima.
- Pulski događaj je sigurno
organizacijski vrhunac Med-
veščaka, postoji li nešto više i
bolje u tom smislu?
- Nikada ne razmišljamo
niti gledamo u tom smjeru.
Projekte i aktivnosti organizi-
ramo planski i u skladu s na-
šim financijskim mogućnosti-
ma. Dosta se ovih dana piše i
govori o našem odlasku u ruski
KHL. Vjerujemo da će i to doći
jednoga dana jer pregovori
traju, no to će biti onoga tre-
nutka kada i samo kada klub
bude financijski i organizacij-
ski spreman odgovoriti na za-
htjeve te lige. Naš primarni cilj
ovoga trenutak je da u Puli na-
vijačima i svijetu isporučimo
obećan i kvalitetan projekt, i s
momčadi se plasiramo u play-
off EBEL lige, a zatim korak po
korak doći što bliže vrhu. Sve
drugo doći će samo po sebi i u
skladu s mogućnostima.
ZAGREB, O SKORAŠNJEM LEDENOM SPEKTAKLU U PULSKOM AMFITEATRU
vijesno dešava u Puli
Glas Istre 11 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Gordana ČALIĆ ŠVERKO
SNIMIO Milivoj MIJOŠEK
BUZET - Subotina po sta-
rinski privukla je desetak ti-
suća posjetitelja koji su uži-
vali u ugođaju tradicijskog
sajma s prijelaza iz 19. u 20.
stoljeće. Jedanaestu godinu
za redom dočarala je rasko-
šan doživljaj buzetske prošlo-
sti i pokazala kako su živjeli,
trgovali, veselili se i zabav-
ljali stari Buzećani. U drev-
nom Pinguentumu, od pod-
neva do ponoći odzvanjala je
starinska muzika, prodavali
su se domaći proizvodi i pre-
zentirali stari zanati.
Englezi oduševljeni
pranjem robe u lušiji
- Jaz peren mudante kako
je prala moja nona, u luši-
ji, pojašnjavala je Vilma Je-
letić iz Pigini oduševljenim
turistima iz Engleske, Italije,
Njemačke pa i dalekog Japa-
na. Teško da su je išta razu-
mjeli, ali prizor pralje koja je
baš kao i nekada bijelu robu
prala u smjesi pripremljenoj
od pepela i vode, sa sapu-
nom od svinjske masti, to-
liko je oduševio Engleze da
su samo ponavljali: “ama-
zing, amazing!”. Prvi su puta
u životu imali priliku vidjeti
i pištrin za trkin, ručni mlin
za kukuruz, star gotovo 200
godina. Kod kovača Tiho-
mira Želimorskog iz kopriv-
ničke udruge “Stari zanati”
kupovali su potkovice s ime-
nom za sreću. Čak je i su-
sret s damama i kavalirima,
mlinarima, skledarima, ško-
vacinima, đelatajima, ladri-
ma, vunaricama, jajaricama,
kročerošon i pompjerima za
njih bio - prava povijesna eg-
zotika.
Na katu Malih vrata sve-
čano je otvorena novopo-
stavljena muzejska zbirka
“Oružarnica” u kojoj je svo-
je mjesto našao dio ostavšti-
ne Mira Blažinčića. Ili kako
bi Buzećani rekli “Z bojžon
milosti šindaka ud buzet-
istra@glasistre.hr
591-518
*
LUPOGLAV - Javna rasprava o izradi
programa gospodarenja privatnim šu-
mama na podru᥍ju katastarskih op᥋ina
Boljun, Brest pod U᥍kom, Dolenja Vas
i Vranja na podru᥍ju op᥋ine Lupoglav
odr᥇at ᥋e se danas u 18.30 sati u Op-
᥋ini. U raspravi ᥋e sudjelovati predstav-
nici izra᥎iva᥍a programa iz zagreba᥍ke
tvrtke Oikon d.o.o., a šumoposjednici i
ostali zainteresirani primjedbe i prijed-
loge mogu uputiti na licu mjesta ili u pi-
sanom obliku istoga dana. A. D.
O privatnim
šumama
OBAVIJEST
Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči
Općine Funtana i na web stranicama Općine Funtana (www.
funtana.hr), objavljen Poziv svim potencijalnim korisnicima
proračunskih sredstava Općine Funtana za 2013. godinu.
Općina Funtana
Ep009964
Nakon svih radova u vrtovima,
voćnjacima i okućnicama neri-
jetko ostaju velike količine
zelenih „ostataka“ - granja, ko-
rova, trave i raznog bilja. Takvu
biljnu masu najbolje je usitniti
i pripremiti za kompost, čime
joj se znatno smanjuje volu-
men. Usitnjavanje ima daleko
bolji učinak za kompost nego
da se na kompost, primjerice,
bacaju cijele grane, zato što se
povećava površina na koju dje-
luju mikroorganizmi pa se usit-
njena masa može puno brže i
bolje izmiješati s ostalim kom-
postom.
Osim granja i trave, može
se kompostirati i lišće koje,
iako suho i otpalo, još uvijek
sadržava hranjive tvari iz tla.
Dok sitnije lišće nije potreb-
no dodatno usitnjavati, ono
veće može također završiti
u sječkalici, a kroz neko-
liko mjeseci kompostiranja i
miješanja s drugim kompostom
trebalo bi biti spremno vratiti
dio hranjivih tvari nazad u tlo.
Kvalitetne sječkalice olakšat
će posao i usitnjavaju sve što u
vrtu ostaje od prirodnih sirovina
kao što su otkos trave, odrezano
granje i ostaci živice. Pomoću
njih je moguće napraviti na-
jbolju osnovicu za stvaranje
vrijednog komposta i materijala
za malčiranje, koji će omogućiti
vrtu da ponovno procvjeta.
Također, kod izbora alata valja
paziti postoji li u blizini izvor
električne energije, jer je u su-
protnom bolje nabaviti snažniju
motornu sječkalicu. Zbog vlas-
tite sigurnosti i dugovječnosti
tog korisnog stroja te lakše
nabave zamjenskih dijelova i
dodataka, sječkalice valja kupo-
vati od pouzdanih i provjerenih
distributera, koji mogu dati i
dobar savjet o što kvalitetnijem
korištenju.
IZRADITE SAMI PRIRODNO GNOJIVO ZA NASADE
Korisni alati: uz dobru sjeèkalicu
do kvalitetnog komposta
VIKING električne sječkalice
odlična su pomoć pri zbrin-
javanju suvišnog materijala iz
voćnjaka, povrtnjaka i vinograda
te izradu vlastitog, prirodnog
gnojiva za nasade. U periodu od
1. rujna do 1. studenog uz kup-
nju VIKING sječkalice kod bilo
kojeg ovlaštenog trgovca STIHL
i VIKING proizvoda na poklon
dobivate i voćarske ručne škare
za rezanje grana.
PROMO
bez struje
Zbog radova danas ᥋e bez struje na Vodnjanšti-
ni biti dio Majmajole oko broja 56 od 8.30 do 11 sati.
Na Poreštini ᥋e bez struje biti naselje Košutići od 8 do
14 sati. Od 8 do 12 sati na Buzeštini ᥋e bez struje biti
Racari i Dubrovica. Na Bujštini ᥋e bez struje od 8 do
10 sati biti naselje Cupilija, od 10 do 12 sati Kortina,
Korona, Šiparina i Grupija, a od 8 do 14 sati Peroji,
Gardoši, Krasica, Krasica Vrh, Brajki, Bucaji, Šaltari-
ja, Sv. Ivan, Punta Zubin, Lozari, Pižoni i Sažoni. Na
Labinštini ᥋e bez struje biti dio Kraj Drage oko trafo-
stanice od 8.30 do 10.30 sati te Kršan - Sošići (Buruli)
od 8 do 11 sati.
Sutra od 8 do 15 sati bez struje ᥋e na Puljštini biti
Loborika, Muntić, Radeki, Busuja i Stancija Lodeš, a
od 8 do 14 sati Rapanji. Na Poreštini ᥋e od 8 do 14 sati
bez struje biti gornji dio naselja Labinci. Na Labinštini
᥋e bez struje biti Šimuni, Tomažići, Santalezi, Kalofoti,
Cere, Cere otpad i Beneci (Markoči) od 8 do 12 sati.
Sutra od 8.30 do 13 sati bez struje ᥋e biti Stari grad La-
bin, dio Ulice Aldo Negri, zgrada Op᥋ine i suda, Velo
kafe i Santos. Bez struje ᥋e od 12 do 13 sati biti Kapeli-
ca od Mor᥍aki prema Kati᥋i.
Općina sufinancira kupnju udžbenika
LIŽNJAN - Kupnju ud᥇benika za sve u᥍enike
osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na
njenom podru᥍ju i ove ᥋e godine sufinancirati Op᥋i-
na Li᥇njan. Za u᥍enike od prvog do ᥍etvrtog razre-
da Op᥋ina ᥋e izdvojiti 300 kuna po u᥍eniku, a za one
od petog do osmog razreda po 500 kuna. Da bi se
ostvarila prava iz ove odluke, roditelji u᥍enika mora-
ju najkasnije do 15. listopada u školu dostaviti kopi-
ju teku᥋eg ra᥍una na koji ᥋e se obaviti isplata i broj
telefona.
Ova odluka ne odnosi se na u᥍enike koji dolaze
iz socijalno ugro᥇enih obitelji, a kojima ᥋e se naba-
va knjiga i školske opreme pla᥋ati u stopostotnom
iznosu. P. S. M.
SAJAM DOBRIH VIBRACIJA: DESETAK TISUĆA POSJETITELJA UŽIVALO
Buzet se na jed
čak sto godin
U drevnom Pingu-
entumu, od pod-
neva do ponoći
odzvanjala je sta-
rinska muzika, pro-
davali su se domaći
proizvodi i prezenti-
rali stari zanati
Otvorena je novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica”
Zavodljive dame
12 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
skiga komuna Valtera Flege-
ta J’ričkiniga i u ime rišpe-
tiviga Konšilia ud Subotine
pu starinski, u prva nedeja,
pu Mali Sveti Mariji, u Sto-
ren grode utpret je depoži-
to ud stare arme i munici-
jona katere je zbrau pukojni
Miro Blažinčić. Depožito je
dug tri koraka i dve kvarte,
a širok dva koraka i tri kvar-
te. Ima dva mikina uknića i
dvoja vrata, ena lesena i ena
ud železa.”
Ni voda ni uganj,
nič nas ne gambjua
Revitalizirani “samanj”,
nekoć središnja buzetska fe-
šta koja se održavala uoči
berbe grožđa, od subote pri-
je Male Gospe do sljedeće
subote, obogaćen je i mnoš-
tvom drugih sadržaja, glaz-
benih i zabavnih, izložbama,
koncertima, predstavama
pučkog teatra, cirkuskim
predstavama, folklornim sa-
držajima, starinskim pleso-
vima, uličnim zabavljačima
koji su drevni Pinguentum
pretvorili u veliku pozornicu
na otvorenom.
Kotačić vremeplova Bu-
zećani su uključili točno u
podne podizanjem zasta-
ve na Velim vratima i mi-
mohodom Sokolske limene
glazbe. Svoja vrata širom su
otvorili prostori Zavičajnog
muzeja te dislocirane etno
radionice, pekara, češljara i
kovačnica. Na Placu iza žu-
pne crkve predstavljene su
“Stare užance”, u Đardinu su
se igrale “Igre ud enbot”. U
Zavičajnom muzeju otvore-
na je izložba “A njihova glaz-
ba u vremenu traje...” Svaki
puni sat na svim trgovima
istodobno su se odvijali ra-
zličiti programi, od akroba-
cije na svili do končertina
od starinske mužike. Bu-
zetski pučki teatar izveo je
predstavu “Ni voda ni uganj,
nič nas ne gambjua”, a prvi
put nastupili su mužikanti
iz Boršča i članovi KD-a Ša-
vrini in Šavrinke iz susjedne
Slovenije.
Brojni volonteri i žitelji
starogradske jezgre, na po-
ziv organizatora tradicijske
manifestacije, Grada Buze-
ta, Pučkog učilišta i Turistič-
ke zajednice, uključili su se
u veliku povijesnu predstavu
na otvorenom. Na svakom
kantuniću, uz svaku oštari-
ju, svirao je po jedan sastav
gunjaca i starinskih orkeštri-
na, pjevali su kantaduri, a svi
su oni zajedno nastupili i na
tradicionalnom “Končerti-
nu” na Veloj šterni.

istra

*
*
*
*
*
Poziv na Javno
savjetovanje
Prijava štete
od suše
LABIN - U srijedu u 17 sati u labinskoj Velikoj vi-
je᥋nici odr᥇at ᥋e se Javno savjetovanje o prijedlo-
gu projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici.
Labin se ᥇eli uklju᥍iti u projekt “Zajedno je bolje”,
pa je cilj skupa utvrditi relevantni prioritet za pripre-
mu prijedloga projekta društvenog razvoja. R. S.
VRSAR - Do 14. rujna gra᥎ani i gospodarski subjekti
op᥋ini Vrsar mogu prijaviti štetu do suše. Prijave se
vrše putem obrazaca koji se preuzimaju u sjedištu
op᥋ine ili na njihovim web stranicama, a treba do-
staviti i potvrdu o pravu vlasništva na parcelama za
koje se vrši prijava, te broj ra᥍una u banci. V. H.
U BUZETU PRIPREMILI FRITADU S 2012 JAJA
Mega fritada
i laser show
BUZET - Svake godine
dodaju joj jedno jaje više,
tako se preksinoć u slavnoj
buzetskoj fritadi, u kombi-
naciji sa desetak kilograma
tartufa, našlo čak 2012 jaja.
Mega fritadom u divovskoj
tavi, u Buzetu su proslavili
tradicijsku pučku feštu Su-
botinu i ujedno najavili po-
četak službene sezone afro-
dizijačke gljive.
U pripremanju fritade su,
uz kuharski tim Zigante tar-
tufa, sudjelovali i pjevači i
glumci i političari, te je pri-
premljeno oko tisuću porci-
ja, a svaka se prodavala po
40 kuna. Uz asistenciju vo-
diteljskog dvojca; Kristijana
Nemeta i Dražena Turine
- Šajete, tartufe su marlji-
vo ribali Giancarlo Zigante,
gradonačelnik Valter Flego,
Indira i Tomislav iz Colonie,
Marko Tolja, a pravo izne-
nađenje svojim je dolaskom
Buzećanima priuštio i glu-
mac Aljoša Vučković, najpo-
znatiji beogradski Dalmati-
nac rođen u Buzetu.
- Volim tartufe, ne znam
imaju li afrodizijačko svoj-
stvo, ali “istradizijačko” za-
sigurno imaju, rekao je Vuč-
ković. Uvodeći ovaj novi
termin, izrazio je želju da
ga imenuju počasnim kon-
zulom Buzeta u Beogradu.
Indira je pak sto posto
uvjerena u afrodizijačko
svojstvo skupocjene gljive.
- Zabranili su mi da konzu-
miram tartufe uoči koncer-
ta, a zabranili su i Tomisla-
vu, jer poludi poslije toga,
rekla nam je Indira.
Usprkos sušnom razdo-
blju, Giancarlo Zigante oče-
kuje jednu solidnu tartufar-
sku sezonu, a na njenom
samom službenom po-
četku, sredinom rujna, ot-
kupna cijena za kilogram
tartufa mogla bi se kretati
između 500 i 600 eura.
Tradicijska pučka fešta po-
nudila je obilje sadržaja za
mlade i stare. U Narodnom
domu održana je kazališ-
na predstava “Pčelice, pazi!”,
mališani su se mogli okuša-
ti u 3D slikanju kredama na
Fontani, a Subotina je pro-
slavljena uz već tradicionalni
promenadni koncert lime-
ne glazbe GD-a Sokol i na-
stup pjevača udruge Mali ve-
liki mikrofon. Za večer jazza
na pozornici kod Narodnog
doma pobrinuli su se sastav
Adriana Bernobića Quasi
Croatian Quartet te Marko
Tolja & Olja’zz band, dok su
na Trgu Fontana Buzećane i
njihove goste zabavljali klapa
Kampanel i grupa Colonia te
Eureka band.
U kasnim večernjim sa-
tima u tri seta po sedam,
osam minuta Fontanu je
obasjalo šarenilo boja Pro-
light laser showa. Mreža la-
serskih zraka i 3D laser efekti
“šarali” su zrakom zahvalju-
jući hologramskom ekranu
i vodenom zidu uz drama-
tičnu glazbenu “kulisu” i uz
povremeni vatreni show.
Gordana ČALIĆ ŠVERKO
Indira u žaru ribanja tartufa
G
o
r
d
a
n
a

Č
A
L
I
Ų

Š
V
E
R
K
O
Laser show, drugu godinu na Subotini
G
o
r
d
a
n
a

Č
A
L
I
Ų

Š
V
E
R
K
O
U UGOĐAJU PUČKE FEŠTE S PRIJELAZA IZ 19. U 20. STOLJEĆE
Z bojžon milosti šindaka ud bu-
zetskiga komuna Valtera Flegeta
J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Kon-
šilia ud Subotine pu starinski, u
prva nedeja, pu Mali Sveti Mariji, u
Storen grode utpret je depožito ud
stare arme i municijona katere je
zbrau pukojni Miro Blažinčić
dan dan vratio
na u prošlost
Ovako su none prale robu
Vijesti po starinski
Prolazak kroz gradska vrata Delicije iz krušne peći
Buzetski sindako Valter Flego
Rukotvorine su nastajale na licu mjesta
Glas Istre 13 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISAO I SNIMIO
Mirjan RIMANIĆ
KAROJBA - Za sutra je zaka-
zan tehnički pregled školske
sportske dvorane u Karojbi
koju je gradila tvrtka Fenix iz
Slavonskog Broda. Gradnja je
počela još u studenom 2010.,
a dvorana se, kako je tada na-
javljivano, trebala otvoriti u
listopadu 2011. godine. Za-
počela je nova školska godi-
na 2012./13., a dvorana još
nije otvorena.
Dugo očekivana školska
sportska dvorana vrijedna
4,6 milijuna još nije otvore-
na za učenike, a ni za javnost.
Ali već izvana može se vidje-
ti, iako se radi o novoj zgradi,
da je krivo izgrađen istočni
zid koji je djelomice maski-
ran s oko 10 centimetara de-
belim slojem stiropora. Što
će biti kada se to odlijepi? Na
istoj se fasadi mogu vidjeti
rupe, a na asfaltu oko šahto-
va uz dvoranu već su nastale
pukotine.
Nadzorni inženjer Saša
Ćus potvrdio je da je teh-
nički pregled zakazan za su-
tra, kada će se utvrditi ima
li izvođač sve ateste i je li
gradnja izvedena u skladu
s projektom. Komisija koja
će obaviti tehnički pregled
razmotrit će stanje i utvrditi
ima li kakvih nedostataka, a
ako ih bude, naložit će izvo-
đaču da ih ukloni. Na tehnič-
ki pregled se dugo čekalo jer
je bilo problema oko dovo-
da i odvodnje vode, struje i
strojnog dijela objekta. “To
je doista bilo loše napravlje-
no. Sada ćemo utvrditi stanje
i ako ima još nedostataka,
izvođač će ih morati ukloni-
ti”, kaže Ćus.
Dok jedni očekuju da se
saga oko dvorane u Karoj-
bi okonča, drugi smatraju
da je najavljeni tehnički pre-
gled obmana te da izvođač
investitoru, Općini Karojba,
želi prodati “mačka u vre-
ći”. Ovakvu tezu iznosi Zo-
ran Rabar iz Gologorice koji
je bio podizvođač na neko-
liko objekata koje je gradio
Fenix. Rabarov obrt ZO-RA
bavi se postavljanjem i do-
bavom odvodnih i dovod-
nih instalacija te ugradnjom
sanitarnih elemenata, što je
obavio u dvorani u Karojbi.
Međutim, za taj posao, kaže,
nije plaćen, a Fenix mu za
radove koje je kao podizvo-
đač izveo u Karojbi, Srdoči-
ma i Senju duguje 462 tisuće
kuna. Ozlojeđen postupkom
Fenixa, ali i institucija prav-
ne države, smatra se izigra-
nim i oštećenim.
Nemoguća naplata
odraenog posla
“Na temelju dokaznice
izvedenih radova i ugovo-
ra 30. lipnja 2011. utvrđeni
su radovi na objektu i izvr-
šena je prva privremena si-
tuacija od strane tvrtke Fe-
nix s rokom plaćanja od 90
dana. Tijekom lipnja i srp-
nja 2011. ugrađeni su mate-
rijali uz suglasnost nadzor-
nog inženjera, račun je izdan
30. srpnja 2011., a okončanu
situaciju trebalo je, prema
ugovoru, napraviti 15 dana
po završetku radova. Dakle,
tehnički pregled trebao je biti
1. rujna 2011.”, kaže Rabar. I
onda se to počelo rastezati,
pa je Rabar, nastojeći doći do
svog novca 2. srpnja 2012.,
priloživši svu dokumentaci-
ju, preko javnog bilježnika iz
Pazina poslao ovršni prijed-
log za podmirenje troškova
montaže sanitarija u dvora-
ni i za radove koje je za Fe-
nix obavio u Osnovnoj školi
Silvija Strahimira Kranjčevi-
ća u Senju.
Umjesto zarađenog novca
od Fenixovog odvjetnika do-
bio je dopis u kojem između
ostalog piše: “Ovršenik isti-
če da nije obavezan ovrho-
voditelju podmiriti potraži-
vanje iz ovršnog rješenja i to
iz razloga što ovrhovoditelj
nije izvršio za ovršenika utu-
žene usluge kako se navodi
u pobijanom rješenju.” Tko
je onda postavio sanitarije
u školskoj sportskoj dvorani
u Karojbi? “Ne mogu shva-
titi kako mogu pobijati ne-
što tako očigledno”, kaže Ra-
bar dodajući da mu u Karojbi
osporavaju samo radove, a u
Senju sve izvedene radove.
“Otkako se sporim s Fe-
nixom, javilo mi se 50 ljudi iz
cijele Hrvatske koji su proš-
li isto. Svi dobivaju rješenja
od Trgovačkog suda u Sla-
vonskom Brodu, Osijeku ili
Zagrebu i nema šanse da to
probijemo. Isti je slučaj bio
s gradnjom Osnovne škole
u Srdočima kraj Rijeke. Moja
ukupna potraživanja od Fe-
nixa iznosila su 543 tisuće
kuna, a zahvaljujući rješenju
Porezne uprave Pazina pla-
ćena mi je 81 tisuća kuna i
to od Općine Karojba. Poku-
šao sam preko Porezne upra-
ve, poslavši im račune, pro-
naći način da oni od Fenixa
naplate moj porezni dug za
prošlu godinu. Nažalost, ni-
sam uspio”, ističe Rabar. Na
pitanje zašto je toliko poslo-
va radio s Fenixom kada je
vidio da ga izigravaju, odgo-
vorio je: “Sve se to događa-
lo unutar nekoliko mjeseci,
a budući da su rokovi plaća-
nja 90 dana, nisam znao da
će sve tako završiti. Budući
da Fenix najviše posla, mogu
reći 99 posto svojih poslo-
va, obavlja s ministarstvima,
vjerovao sam da se pridrža-
va zakona i ugovora”, odgo-
vara Rabar.
Budući da je za sutra na-
javljen tehnički pregled
objekta, on je Općini Karoj-
ba i nadzornom inženjeru
Saši Ćusu poslao dopise u
kojima ih izvještava da u slu-
čaju tehničkog pregleda mo-
raju imati: izjave izvođača,
atest pitkosti vode Zavoda
za javno zdravstvo, atest hi-
drantskog voda, tlačne pro-
be dovodne i odvodne in-
stalacije te atest i certifikate
ugrađenih materijala. “U slu-
čaju da se prilikom tehnič-
kog pregleda objekta dosta-
vi bilo kakva dokumentacija
odgovorno tvrdim da je laž-
na”, kaže Rabar.
Fenix će graditi i vrtić
u Karojbi?
“Mnoge je u Hrvatskoj
izvozao Fenix za kojim se
vuku brojne afere, a sve ne-
suglasice prepuštaju sudovi-
ma koji to rješavaju unedo-
gled. Fenix podizvođačima
ne daje cesije kako bi ih glav-
ni investitor, iako je to voljan,
mogao platiti. Imam osjećaj
da oni ne žele platiti što se za
njih radi. Nisam ja jedini, sreo
sam mnoge u Hrvatskoj koji
su izigrani. Nažalost Trgovač-
ki sud u Slavonskom Brodu
uporno pobija sva potraživa-
nja i dugovanja”, jada se Ra-
bar. On ne traži ništa nego da
se poštuju ugovorne obave-
ze i spriječe nezakonite rad-
nje, a ljuti ga što nitko u tom
slučaju ništa ne poduzima.
Za tehnički pregled dvorane
u Karojbi doznao je iz novi-
na. Nisu ga zvali ni na tehnič-
ki pregled škole u Srdočima, a
kad se pojavio s drugim ošte-
ćenim podizvođačima, po-
zvali su policiju jer su, navod-
no, ometali gradilište.
Prema riječima Zorana Ra-
bara, dokumenti koji se pre-
daju Fenixu obično se izgube,
pa podizvođači više nemaju
na temelju čega ostvariti svo-
ja potraživanja. On je osobno
od banke u Pazinu u siječnju
2012. tražio blokadu svog ži-
roračuna predočivši im raču-
ne iz Karojbe i Srdoči, tražeći
da banka to naplati
od Fenixa, ali od-
govoreno mu
je da su oni
u blokadi i
da se potra-
živanja ne
mogu na-
platiti. “Rade
za Ministar-
stvo i nisu blo-
kirani”, kaže Ra-
bar, dodajući da su
mu nakon razgovora u
banci, uz najavu da će sve izni-
jeti medijima, iz Fenixa od-
mah poslali dvije cesije. Ona
za Karojbu je naplaćena, ali
je ona iz Senja nenaplativa jer
kažu da radove nisu naruči-
li oni nego Ministarstvo re-
gionalnog razvoja. “Od Pore-
zne uprave dobio sam rješenje
da je Fenix svoje obaveze is-
punio, a ja tražim da mi pi-
smeno daju na temelju čega
su ih oslobodili potraživanja
kada se cesija ne može napla-
titi. Međutim, odgovora nema,
oni i dalje idu na javne natje-
čaje i dobivaju poslove od mi-
nistarstava, a ja sam i danas
devet mjeseci u blokadi”, ne-
goduje Rabar.
“Imamo svu dokumenta-
ciju i potrebne ateste i ne vi-
dim razloga da se tehnički pre-
gled objekta ne obavi,” osorno
kaže Goran Miškulin iz Fenixa.
“Osim toga, moram reći da
je objekt investitoru, Općini
Karojba, predan još u kolovo-
zu 2011., a sazivanje komisije
za tehnički pregled je obave-
za investitora, u ovom slučaju
Općine Karojba. Zašto to nisu
do sada napravili treba njih pi-
tati”, kaže Miškulin dodajući:
“Ako niste znali, gradit ćemo i
vrtić u Karojbi.”
Načelnik Općine Karojba
Denis Lakošeljac na to odgo-
vara da tehnički pregled dosad
nije sazivan jer su nadzorni in-
ženjeri za elektro i strojarske
radove uočili više propusta.
Prema zapisniku o primopre-
daji objekta, izgradnja školske
sportske dvorane u Karojbi za-
vršena je 19. kolovoza 2011.,
a 21. prosinca 2011. izvršena
je primopredaja “obnovljene
građevine između naručite-
lja, izvođača i korisnika”. Sama
konstatacija da je izvršena pri-
mopredaja “obnovljene” gra-
đevine demantira Miškulina,
a iz toga proizlazi da je, što je
potvrdio i Ćus, u gradnji bilo
određenih propusta. Na pita-
nje hoće li Fenix graditi i vrtić
u Karojbi, koji također finan-
cira Ministarstvo regionalnog
razvoja, načelnik Lakošeljac
odgovara: “Ne znam. Ne znam
odakle to gospodin Miškulin
zna kada postupak natječaja
još nije dovršen.”

istra

ŠKOLSKA DVORANA U KAROJBI ČIJA JE GRADNJA TRAJALA DVIJE GODINE SUTRA ĆE SE TEHNIČKI PREGLEDATI
Nova sportska dvorana
puna rupa i pukotina
Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim
se vuku brojne afere, a sve nesuglasice pre-
puštaju sudovima koji to rješavaju unedo-
gled. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako
bi ih glavni investitor, iako je to voljan, mo-
gao platiti. Imam osjećaj da oni ne žele platiti
što se za njih radi, kaže Zoran Rabar

Imamo
svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vi-
dim razloga da se tehnički pregled objekta ne
obavi, rekao je Goran Miškulin iz Fenixa
“Objekt je inve-
stitoru, Općini
Karojba, predan
još u kolovozu
2011.”
Goran Miškulin,
tvrtka Fenix
“Ako se prili-
kom tehničkog
pregleda objek-
ta dostavi bilo
kakva dokumen-
tacija, odgovor-
no tvrdim da je
lažna.”
Zoran Rabar,
obrt ZO-RA
Školska sportska dvorana u Karojbi
Ulegnuća oko šahtova uz dvoranu
Rupa na
fasadi
Denis Lakošeljac
14 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
UMAG - Nakon turske An-
talyje, australskog Pertha i
južnoafričkog Cape Towna,
Umag i Novigrad našli su se
među ekskluzivnim turistič-
kim destinacijama koje udo-
voljavaju visokim standardi-
ma Međunarodnog teniskog
saveza (ITF), pa će tako idu-
ća dva tjedna ugostiti dosad
najveću tenisku manifestaci-
ju ikad održanu u Hrvatskoj
- momčadsko i pojedinačno
svjetsko prvenstvo u tenisu
za veterane starije od 60 go-
dina “2012 ITF Super-Seni-
ors World Team & Individu-
al Championships”.
Svečano otvorenje uprili-
čeno je jučer na centralnom
stadionu ATP-a u umaškom
Stella Marisu. Turnir oku-
plja gotovo 1.500 sudionika,
odnosno 188 reprezentaci-
ja iz 34 države koje će na čak
76 teniskih terena snage od-
mjeravati u šest kategorija za
muškarce i pet za žene.
Natjecanje se sastoji od
dva dijela - od 10. do 15. ruj-
na igrat će se momčadsko
prvenstvo u Umagu i No-
vigradu, a u tjednu nakon
toga pojedinačno nadme-
tanje u Umagu.
Direktor ovog turnira i
predsjednik Hrvatskog te-
niskog saveza veterana Pe-
tar Mirić istaknuo je da su
iznimno ponosni što im
je ITF ukazao povjerenje i
dao mogućnost organiza-
cije ovako značajnog tur-
nira i izrazio je nadu da će
sve proteći u redu, a sve da
bi se mogli ponovno kandi-
dirati za domaćinstvo 2014.
i 2015.
- Posebno zahvaljujemo
Umagu i Novigradu, njiho-
vim turističkim zajednica-
ma, te Istraturistu i Laguni
Novigrad, bez čije potpo-
re ovog turnira ne bi bilo.
ITF i mi kao organizatori
iznenađeni smo brojem pri-
javljenih, jer je lani u Tur-
skoj bilo 146 reprezentacija
(sada 188) i 430 pojedinač-
nih igrača (sada 718). Takvo
povećanje nismo očekivali,
a što je zahtijevalo veliki or-
ganizacijski napor, pa zato u
staffu imamo stotinu ljudi.
Srećom da su nam hoteli-
jerske kuće uskočile i osigu-
rale dodatne teniske terene,
istaknuo je Mirić.
Izvršni direktor Hrvat-
skog teniskog saveza Da-
vorin Prpić napomenuo je
da je u odabiru ovih grado-
va značajnu ulogu odigrala
njihova sportska infrastruk-
tura te poznata gostoljubi-
vost Istre.
Gradonačelnici Umaga i
Novigrada, Vili Bassanese i
Anteo Milos, izrazili su čast
što upravo njihovi grado-
vi imaju mogućnost ugostiti
tako veliki turnir. Bassanese
je rekao da je Umag poznat
kao grad sporta, te da je - iako
je teniski ATP turnir njihov
najveći brand - ovo ipak naj-
veći sportski događaj ove go-
dine. Milos je dodao da je nji-
hov turistički klaster Umag
- Novigrad najsportskiji na Ja-
dranu, te se i dalje nadaju do-
maćinstvu takvih natjecanja.
Tanja KOCIJANČIĆ
TIĆAN - Komemoraciji za
84 istarska rodoljuba pogi-
nula 11. rujna prije šezde-
set i devet godina u bitci na
Tićanu u borbi protiv nje-
mačke vojske odazvali su se
jučer brojni članovi njiho-
vih obitelji, porečki i istar-
ski antifašisti, te mještani.
Kraj spomen obilježja na ta-
mošnjem raskrižju minutom
šutnje odana je počast svim
poginulima za slobodu Hr-
vatske.
Okupljene je u ime do-
maćina pozdravio višnjanski
načelnik Angelo Mattich koji
je istaknuo da je očuvanje
antifašizma iznad puke sva-
kodnevice i dnevne politike.
Predsjednik porečke Udruge
antifašističkih boraca i anti-
fašista Božo Štifanić u svom
se govoru osvrnuo na doga-
đaje koji su uslijedili nakon
bitke na Tićanu, te podsjetio
na sastanak narodnjaka u
Smolicima kod Jože Šurana
gdje su si borci zacrtali put
kojim ići do oslobođenja.
Potpredsjednik hrvatskog
Saveza antifašističkih bora-
ca i predsjednik županijskog
SAB-a Tomislav Ravnić ista-
knuo je kako bez ovih veli-
kih žrtava na Tićanu nikada
Istra ne bi bila u sastavu Hr-
vatske. Dodao je kako svima
opraštaju za zločine koje su
počinili, ali se oni nikada se
smiju zaboraviti.
- Moramo baštiniti mir,
suživot i toleranciju i mi to
činimo, ali nažalost u Hrvat-
skoj ima pojedinaca koji žele
prevrtanje ustavnih odredbi
i pisanje nove povijesti. Ne-
davno je izašla knjiga Josipa
Jurčevića “Prikrita stratišta i
grobišta jugoslavenskih ko-
munističkih zločina” u ko-
joj je on ustvrdio da postoji
1.517 takvih prikritih strati-
šta i donosi i druge nevjero-
jatne zaključke, prljave laži,
neistine i druge šporkarije.
Knjigu ćemo proučiti i sasta-
viti dokument koji ćemo po-
slati autoru, rekao je Ravnić.
Posljednji govornik susre-
ta bio je saborski zastupnik
Peđa Grbin koji je istaknuo
da mu je čast stajati pred
spomen obilježjem ljudima
koji su dali svoje živote za
slobodu i pokazali da znaju
voljeti svoju zemlju bez da
mrze ikoga drugoga. U za-
bavnom programu nastupi-
li su zbor višnjanske Zajed-
nice Talijana Arpa, limena
glazba, pjesnik Ivica Pilat, te
mali folkloraši.
V. HABEREITER

istra

8vatko tko jc lkad kuµovao rabljcoo vozllo zoa da jc rljcƦ o µotovatu
za kojcz su µotrcbol Ŧlvcl, strµljcojc, uµoroost, a katkad l aoalltlƦkl um
dostojao dctcktlva - olkad oc zoatc oa Ʀcmu stc.
Nc zoatc jc ll kllomctraŦa koja µlťc zalsta lstlolta,
oc zoatc kako jc µrljaťojl vlasolk vozlo l odrŦavao automobll,
oc zoatc zdjc jc svc blo l ťto jc svc radlo.
U stvarl, oa mllostl stc µrodavaƦcvc maťtc.
vlťc oc.
1@AJÐDL@ĊTMXHJ@ĊIMÐ@ĊLDĊJ@ěS
www.weltauto.hr
kuto/ubak Ơc uloŦltl razumoc oaµorc kako bl oslzurao da jc sadrŦaj toƦao l u cljclostl aktualao, oo oc µrcuzlma odzovoroost za bllo kakvc zubltkc kojl bl µrolzaťll lz µouzdavaoja uď
ojczlo sadrŦaj. Nckc lolormacljc lzocscoc kod µooudc moŦda olsu toƦoc zboz µromjcoa vczaolo uz lsta, a kojc su oastuµllc oakoo ojloovoz objavljlvaoja. kuto/ubak zadrŦava µravoď
µromjcoc u bllo kojc doba. 0ctaljoljc lolormacljc µotraŦltc oa lotcroctskoj straolcl WWW.autozubak.or lll µutcmclcktroolƦkc µoťta oa adrcsu rabljcoa-vozlla@autozubak.or.
"SPHŔĊ!SRM9SA@IĊNPMC@ÐL@ĊKPDě@ĊP@AJÐDLHGĊTMXHJ@
00klŒĈA0J0i00AßĈÞ0LA,Ĉlndustr|[skoĈ2h,ĈJe|.:Ĉ052/10Ĉ01Ĉ20,Ĉ052/51Ĉ57Ĉ01
00klŒĈA0J0i00AßĈk0vlh],ĈlstorskoĈöu,ĈJe|.:Ĉ052/81Ĉ12Ĉöö
ß0Þklvhl0A,Ĉ]es|poĈ0ukevřonoĈ17,ĈJe|.:Ĉ048/ö4Ĉ78Ĉ40
Þ0ėL0A,Ĉßrvotsk|hĈdrogeve|[ocoĈ15,ĈJe|.:Ĉ014/25Ĉ4uĈ41Ĉ
8LAv0h8ßlĈ0k00,Ĉ0espedorskoĈ4,ĈJe|.:Ĉ015/40Ĉ51Ĉ40Ĉ
8l8Aß,ĈiogrehořkoĈhh,ĈJe|.:Ĉ044/54Ĉ4uĈ0ö
08l]Lß,ĈMort|noĈ0|vo|toĈ12ö,ĈJe|.:Ĉ011/5öĈ21Ĉ42
vAkAė0lh,Ĉv||koĈhevokoĈ50h,ĈJe|.:Ĉ042/11Ĉ02Ĉ11Ĉ
vLLlßAĈ00kl0A,ĈiogrehořkoĈ117,ĈJe|.:Ĉ01/ö2ĈöuĈ210,Ĉ211
iA0kL0,ĈL[udev|toĈÞesovskegĈ7o,Ĉ8esvete,ĈJe|.:Ĉ01/20Ĉ10Ĉ200Ĉ
iA0kL0,Ĉßeh||[ořkoĈcestoĈ101,Ĉ8esvetsk|Ĉßro|[evec,ĈJe|.:Ĉ01/20Ĉ51Ĉ050
!SRM9SA@IĊNPMC@ÐL@ĊKPDě@ĊP@AJÐDLHGĊTMXHJ@
rabljena-vozila@autozubak.hr
www.autozubak.hr
1.410,08 kn/mj.
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď2.0.2uu8.
bllomctraŦa:ď112.050
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď92.100,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď11.12.2uu8.
bllomctraŦa:ď110.800
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď95.900,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
1.468,26 kn/mj.
ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď2u.1.2uu8.
bllomctraŦa:ď1u5.850
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď53.500,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
819,10 kn/mj.
VW CADDY FURGON 2.0 SDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď20.1.2uu8.
bllomctraŦa:ď0u.uuu
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď155.000,00 kn
|zoosďratcďlcasloza:
v8 lcasloz sa 2uª jamƦcvloc. kata jc obraƦuoata µrcma µrodajoom tcƦaju za |urď
volksbaok oa dao 11.8. 1L = 7,5«5. 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦojď
µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
2.241,16 kn/mj.
AUDI A3 CABRIO 1.9 TDI
U TIĆNU OBILJEŽENA 69. GODIŠNJICA POGIBIJE ISTARSKIH RODOLJUBA
Oprostiti, ali ne i
zaboraviti zločine
Komemoracija za poginule kraj spomen-obilježja u Tićnu
U UMAŠKOM STELLA MARISU OTVORENO SVJETSKO TENISKO PRVENSTVO SUPER-SENIORA
Natjecanje 1.500 tenisača
iz cijeloga svijeta
Turnir okuplja goto-
vo 1.500 sudionika,
odnosno 188 repre-
zentacija iz 34 drža-
ve koje će na čak 76
teniskih terena sna-
ge odmjeravati u šest
kategorija za muš-
karce i pet za žene
S otvorenja na teniskom stadionu ATP-a u Stella Marisu
T
a
n
ja

K
O
C
I
J
A
N
Č
I
Ų
V
.

H
A
B
E
R
E
I
T
E
R
Glas Istre 15 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

istra

16. SUSRET ISTARSKIH KANTADURA “ZAKANTAJMO
ISTRA INSPIRIT U ROVINJU: ODRŽANA TREĆA
I POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA VEČER U SPACIJU
“Točno u centar” pun pogodak
LABIN - Agencija Vozila i ugostiteljski obrti u cen-
tru grada u suradnji s Gradom i njegovom Turisti᥍kom
zajednicom u subotu su organizirali sportsko - zabav-
nu priredbu “To᥍no u centar”, koja se odvijala na naj-
prometnijem dijelu Ulice Zelenice, od kru᥇nog toka do
skretana prema srednjoj školi, koji je za tu priliku bio
zatvoren za motorna vozila.
Na kolniku su odr᥇ani rukometni i nogometni turnir
za djecu do 10 godina, ispred pozornice svoje koreo-
grafije pokazale su plesne skupine Il movimento i Cool
Step, a na njoj su nastupili doma᥋i sastavi: Cotton Fiel-
ds, Vanka Schkvare i We Stand United, pjeva᥍ica Eria
Basani te DJ-i Mr Marley i Nikol Z Kukurini. Vrhunac ve-
᥍eri bila je revija frizura Studija Lara i Frizerskog salona
Tina, a potom i revija vjen᥍anica salona Mariage.
Zamisao da centar grada postane korzo na 12 sati
pokazala se vrlo uspješnom. U opuštenoj atmosferi do-
bro su se prije svega zabavljali sami izvo᥎a᥍i, koji su na
radost publike, pokazali da u gradu ima onih koji umiju
svirati, pjevati i plesati te, op᥋enito, Labin vrije od krea-
tivnosti, koja samo tra᥇i priliku iza᥎e na vidjelo. R. S.
Zle žene pripremaju najbolju čripnju
M
.

R
I
M
A
N
I
Ų
PAZIN - “Zle žene”, kako
su se prozvale Danijela Blaš-
ković, Nada Ivančić i Ariana
Magdić, ispekle su, po ocjeni
publike najbolju čripnju, na
drugom Čripnja festu održa-
nom minule subote na pro-
planku uz Pazinčicu nedaleko
Zarečkog krova. Za nagradu,
keramičku peku, natjecalo se
sedam ekipa, a svaka od njih,
uz kotizaciju od 120 kuna do-
bila je sve potrebno za pri-
premu čripnje: teleće meso,
krumpir, luk, češnjak, sol, pa-
par, ružmarin, lovor i vino.
Naravno svaka je ekipa mogla
koristiti svoje posebne dodat-
ke i začine, kako bi njihova
čripnja bila što ukusnija. Do-
daci čripnje “Zlih žena” ostat
će tajna, a oni koji žele do-
znati kako se priprema dobra
čripnja mogu se osvjedočiti
do godine na trećem Čripnja
festu, poručuje organizatori-
ca Irina Kivela iz Udruga za
održivo življenje 5R.
Program je počeo u jutar-
njim satima paljenjem vatre
i pripremom čripnji, a kad je
u obližnjem Zarečju zazvo-
nilo podne čripnje u pokri-
vene žarom. Dok su se pe-
kle posjetitelji tog neobičnog,
zapravo zaboravljenog pro-
planka uz Pazinčicu mogli su
se prepustiti igrama ili gleda-
ti kako se izrađuju rakljanski
lonci. Tijekom tri sata, koli-
ko su se čripnje pekle, djeca i
oni koji su čekali ručak mogli
su se prošetati uz Pazinčicu.
Kada ja žar razmaknut i črip-
nje otkrivene dolinom su se
počeli širiti mirisi kojima nitko,
od najmlađih pa do najstarijih
nije mogao odoljeti. Nakon de-
gustacije simpatije publike kao
najbolje kuharice dobile Dani-
jela, Nada i Ariana.
Ovom je prigodom Udruga
5R predstavila svoje projekte
“Bilfo park” i “Piknik zona na
Potoku” koje podupiru Zakla-
da za promicanje partnerstva
i razvoja civilnog društva iz
Pule. Čripnja fest je zamišljen
kao manifestacija koja pro-
miče tradicionalni način pri-
preme hrane pod pekom, če-
ripnjom ili čripnjon, a budući
da je zanimanje za ovogodiš-
nji festival bilo poprilično, fe-
stival će se zacijelo održati i
naredne godine uvjerena je
Kivela. M. RIMANIĆ
Zle žene Danijela, Nada i Ariana
M
.

R
I
M
A
N
I
Ų
Čija je bolja?
R
.

S
E
L
A
N
Batane i bitinaduri otkrivaju
romantično lice Rovinja
ROVINJ - U sklopu pro-
jekta Istra Inspirit, prote-
klog je vikenda uprili᥍ena
tre᥋a i posljednja u nizu
ovogodišnjih ve᥍eri u spa-
ciu u Rovinju, koju zajed-
no s Istarskom ᥇upanijom,
odnosno Istarskom razvoj-
nom turisti᥍kom agenci-
jom i Turisti᥍kom zajed-
nicom Istre, organizira
udruga Ku᥋a o batani, a
koja je ovaj projekt pokre-
nula prije nekoliko godina.
Poseban do᥇ivljaj i
iskustvo kojega ovaj pro-
jekt ᥇eli potaknuti, kroz
dru᥇enje u spaciu i vo-
᥇njom batanama, nudi se
na malo druga᥍iji na᥍in.
Nakon posjeta eko-mu-
zeju “Ku᥋a o batani” po-
sjetitelji se ukrcavaju na
tipi᥍nu rovinjsku brodicu
ravnog dna gdje ih do-
᥍ekuju barcarioli koji ih
veslaju᥋i oko starograd-
ske jezgre dovoze do ti-
pi᥍nog mjesta susreta
ribara i poljoprivrednika -
spacia, a tu ih je uz boga-
tu tipi᥍nu gastro ponudu
do᥍ekao i ljutiti vlasnik,
kojega je ovoga puta glu-
mio Matija Ljuba iz Pule.
Za glazbeni ugo᥎aj i
povratak u prošlost pobri-
nuli su se bitinaduri KUD-a
Marco Garbin rovinjske
Zajednice Talijana. Uz hra-
nu i pi᥋e zaigrale su se i
stare igre poput more, a
sve je prošlo u opuštenoj i
veseloj atmosferi.
Manuela Hrvatin, vodi-
teljica projekta, naglasila je
kako se na ovaj na᥍in nudi
poseban do᥇ivljaj Istre, od-
nosno Rovinja te njegove
brodice batane i spacia. Ka-
zala je kako se za drugu go-
dinu planira dodatno obo-
gatiti ova ponuda, odnosno
ponuditi nešto novo kako bi
taj do᥇ivljaj bio još potpu-
niji, a istaknula je, da ovu
ponudu nije trebalo dodat-
no promovirati budu᥋i da je
zahvaljuju᥋i udruzi “Ku᥋a o
batani” ve᥋ dobro uhodana.
Uz doma᥋e, prisutni su
bili i strani gosti koji su
pohvalili ovaj projekt te se
opustili i u᥇ivali u poseb-
noj atmosferi spacia iznad
kojega stanuje i njegov
vlasnik Romano Matika,
a koji je od 2006. godine
sastavni dio eko-muzeja
Ku᥋a o batani. M. MEDIĆ
Revija vjenčanica na priredbi “Točno u centar”
Bitinaduri KUD-a “Marco Garbin”
M
.

M
E
D
I
Ų
Ta lipa kanta na ta
Kako je naglasio or-
ganizator, Danie-
le Pernić, upravo je
na najmlađima da
gaje poseban izričaj
pjevanja na tanko i
debelo, a ovaj im je
susret samo poticaj
da ga očuvaju, vred-
nuju i prenose na
sljedeće generacije
NAPISALA I SNIMILA
Mihaela MEDIĆ
BARAT - “Junak i divojka”,
pjesmom na tanko i debelo
koju su izveli Tone i Nela Ce-
rin iz Montešerpa, ali porije-
klom Prikodražani, otvoren je
preksinoć 16. susret istarskih
kantadura “Zakantajmo istri-
janske kante” u Baratu. Pri-
je njih su nastupali i članovi
najmlađe folklorne skupine
KUD-a Dvigrad koji su zaple-
sali balun i sette passi.
Zarozgati je isto
kao i bugariti
Uslijedio je nastup najsta-
rijeg sudionika Josipa Žma-
ka - Bepa, koji je zajedno s
Antonom Šverkom - Toni-
ćem i Zorkom Ziraldom -
Binom zarozgao, kako oni
nazivaju bugarenje, “Daj
mi ruku da se pozdravimo”.
Najmlađa sudionica, ujed-
no i prvi put na susretu, ove
je godine bila sedmogodiš-
nja Emili Radović. Ona je
zakantala u pratnji dvanae-
stogodišnjeg brata Danijela
na roženici, a njihov je na-
stup popraćen ovacijama.
Kako je naglasio organi-
zator, Daniele Pernić, upra-
vo je na najmlađima da gaje
poseban izričaj pjevanja na
tanko i debelo, a ovaj im je
susret samo poticaj da ga
očuvaju, vrednuju i preno-
se na sljedeće generacije. Na
susretu je nastupilo pede-
setak ljubitelja i njegovate-
lja istrijanske kante na tan-
ko i debelo, a koja je - kao
dvoglasje tijesnih intervala
2010. godine u Abu Dhabi-
ju upisana i na UNESCO-vu
svjetsku listu nematerijalne
kulturne baštine.
Sandro Jurman, načel-
nik općine Kanfanar, koji
je otvorio susret, naglasio
je da je pjevanje vjerojat-
no jedna od najugroženijih
istarskih tradicija, a ovaj su-
sret koji se udomaćio u Ba-
ratu devetu godinu za re-
dom, pokazuje kako se u
i Istri tradicija vrednuje te
da će se kanat zahvaljujući
ovom susretu i održati.
Pjevalo se i na
istrorumunjskom
- Prikodraga je oduvijek
bila poznata po svojim kan-
tadurima pa Barat nije slu-
čajan odabir, a već sada na-
javljujem da će se susret i
dogodine održati tu, rekao je
Jurman. Posebnim su aplau-
zom pozdravljeni i Ana i Aldo
Matas iz Barata, a prvi put na
susretu učestvovali su Remi-
đo Batelić i Serđo Mikuljan te
Bruno Miletić i Marija Šćira.
Vokalna skupina KUD-a
Žejanski zvončari iz Žejana
Članovi KUD-a Dvigrad
Anton Šverko - Tonić, Josip Žmak Bepo i Zorko Ziraldo Bino
16 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

istra

ISTRIJANSKE KANTE” U BARATU
OBILJEŽEN BLAGDAN MALE GOSPE U BANJOLAMA
P
.

L
.
Otvorena nova
pješačko-biciklistička staza
BANJOLE - Blagdan Male
Gospe obilježen je preksi-
noć u Banjolama, a tim je
povodom svečano otvorena
i pješačko-biciklistička staza
koja povezuje potez od Ka-
mika do pizzerije.
Svečanost je započela mi-
som i procesijom iz crkve
Majke Božje-Zvijezde mora
te je nakratko prekinuta kod
pizzerije gdje su stazu reza-
njem vrpce otvorenom pro-
glasili načelnik Općine Me-
dulin Goran Buić i direktor
medulinske Turističke zajed-
nice Aldo Dobrovac.
- Nismo slučajno na blag-
dan Male Gospe odlučili
otvoriti stazu koja povezuje
Pomer i Banjole, čiji župljani
slave taj blagdan. Projekt šet-
nice pripreman je šest godi-
na i velika mi je čast otvoriti
stazu koja se proteže na 450
metara, rekao je Buić.
Stazu, čija je gradnja za-
počela u svibnju te je u upo-
trebi od srpnja, financirao
je medulinski TZ, a radovi
su koštali gotovo 900 tisuća
kuna. Dobrovac je istaknuo
da TZ u svakom mjestu opći-
ne Medulin financira projek-
te, a tako će biti i nadalje.
Manifestacija je završena
domjenkom ispred crkve uz
prigodni zabavni program
klape Kvarner. Organizato-
ri su premanturska Župa sv.
Lovro, Općina Medulin, me-
dulinski TZ i Mjesni odbor
Banjole. P. L.
Aldo Dobrovac i Goran Buić rezanjem vrpce otvorili su stazu
anko i debelo
predstavili su se bugarenjem
na istrorumunjskom dijalek-
tu i to skladbama “Knd am tire
you antreboat” (Kad sam te pi-
tal) i “Ne am oća ši kola” (Tra-
žio sam te tamo i ovamo).
Na susretu, kojega je i ove
godine vodio Davor Ban, na-
stupale su i članice vokalne
skupine “Gardelinke” iz Pule,
dok se pjesnikinja Rita Br-
gić Stokić predstavila svojim
stihovima, a koja je, kako su
naglasili, rođena u Dvigra-
du, zgojena u Selini i udana
u Manjadvorci.
Na susretu su izlagali i
proizvođači istarskih suve-
nira s područja općine Kan-
fanar, a smotra se, u opušte-
nom druženju, uz domaće
vino i hranu, nastavila, kao
i po običaju, i nakon službe-
nog dijela programa.
Tone i Nela Cerin
Najmlaa sudionica Emili Radović uz pratnju brata Danijela
Glas Istre 17 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
BUJE - Zbog sudjelovanja
subotnjoj tučnjavi navijača
na Trgu slobode u Bujama,
uoči prijateljske nogomet-
ne utakmice Istra 1961-Ko-
per, istarska policija uhiti-
la je i privela desetak osoba
iz Pule i okolice. Danas do-
znajemo da je troje lakše
ozlijeđenih slovenskih dr-
žavljana, od kojih je jedan
pogođen staklenom bocom
u glavu.
Vinovnici incidenta, hr-
vatski državljani, bit će pre-
kršajno sankcionirani na
Prekršajnom sudu u Umagu
zbog kršenja Zakona o spr-
ječavanju nereda na sport-
skim natjecanjima. No, po-
licija pokušava identificirati
još nekoliko osoba koje su
sudjelovale u subotnjoj tuč-
njavi kao i utvrditi sve okol-
nosti događaja.
Podsjetimo, veća skupina
od oko 40-ak navijača Istre
oko sat vremena prije zaka-
zanog početka utakmice do-
slovno je zaskočila 15-ak na-
vijača Kopera koji su sjedili
za stolom na terasi pizzerije
San Leonardo na Trgu slobo-
de. Prema izjavama svjedoka,
veća grupa mlađih muškara-
ca dotrčala je na trg, nekoli-
cina je na glavu stavila fan-
tomke, a potom je uslijedio
brutalan napad na navijače
Kopera. Sukob se dogodio u
starom dijelu Buja, daleko od
nogometnog igrališta.
Navijači pulskog kluba u
Buje su došli naoružani bo-
cama, a u okršaju s navijači-
ma slovenskog kluba nisu se
štedjeli udarci. Nakon suko-
ba, koji je trajao kratko, Pulja-
ni su se razbježali po Bujama,
a slovenske navijače je čuvala
policija. Budući da su odusta-
li od odlaska na utakmicu, od
policije su zatražili da ih pre-
prati do granice kako bi se si-
gurno vratili kućama.
Očevici tučnjave i ostali
mještani zgroženi su nasi-
ljem. Mateo SARDELIN
M
a
t
e
o

S
A
R
D
E
L
I
N
U žbunju pronašli lubanju
ZAGREB - Ljudska lubanja prona᥎ena je ju᥍er ujutro u
᥇bunju na kraju ulice Horvatovac na zagreba᥍kom Med-
veš᥍aku. Ostatak kostura nalazio se u šumarku uz samu
cestu, te parkiralište koje je privremeno zatvorenog zbog
gra᥎evinskih radova. Za sada nam nije potvr᥎eno tko je
pronašao lubanju, no budu᥋i da tim dijelom ulice prola-
ze brojni šeta᥍i, kao i vlasnici pasa, izvjesno je da ju je
uo᥍io upravo netko od njih. Tijekom cijelog dana policija
je ᥍uvala mjesto pronalaska lubanje koja je prevezena
na vješta᥍enje. Istra᥇itelji ᥋e pokušati utvrditi kome je pri-
padala, te na koji je na᥍in završila u ᥇bunju. A. R. K.
Snimao seks prijatelja i djevojčice
ZAGREB - Iza rešetaka je završio 19-godišnjak koji je
mobitelom snimao seksualni odnos svoje 13-godišnje
poznanice i njezinog odabranika. Mladi par upustio se u
spolni odnos još po᥍etkom srpnja ove godine. Kako je i
19-godišnjak bio zainteresiran da ostvari intimni kontakt
s 13-godišnjakinjom pokušao ju je nagovoriti na to, no
nije mu uspjelo. Budu᥋i da je ostao izigran 19-godišnjak
je nedavno 13-godišnjakinji rekao da je njezin intimni
odnos s partnerom snimio mobitelom. Uvjerio ju je kako
se pritajio dok su njih dvoje u᥇ivali, te sve zabilje᥇io ka-
merom. Uplašena djevoj᥍ica zbog toga ga je odlu᥍ila
prijaviti. Mladi᥋ je ubrzo lišen slobode, te nakon krimi-
nalisti᥍kog istra᥇ivanja prijavljen za posjedovanje dje᥍je
pornografije. Naime, 13-godišnjakinja još uvijek spada
u kategoriju djece. Pokušao je pred istra᥇iteljima pore᥋i
krivnju i uvjeriti ih da je samo zafrkavao djevoj᥍icu koja
ga je odbila. No, to mu nije pomoglo. Nakon ispitivanja
završio je iza rešetaka gdje ᥋e ᥍ekati rasplet istrage.
U nastavku postupka trebao bi detaljno biti pregledan
njegov mobitel kako bi se provjerilo je li doista snimao 13-
godišnjakinju. Je li drugi mladi᥋ ka᥇njen zbog nezakoni-
tog seksa s djevoj᥍icom nije nam potvr᥎eno. A. R. K.
Bošnjak pretukao sunarodnjake
MAKARSKA - Policijski slu᥇benici makarske Policijske
uprave dovršili su kriminalisti᥍ko istra᥇ivanje nad 30-go-
dišnjim dr᥇avljaninom BiH zbog nasilni᥍kog ponašanja.
Prema podacima iz policije osnovano se sumnja da je
u subotu u ranim jutarnjim satima u jednom apartmanu
na podru᥍ju Makarske u alkoholiziranom stanju napao
54-godišnjakinju i 26-godišnjaka, oboje dr᥇avljana BiH.
Zbog teških tjelesnih ozljeda 26-godišnjak je zadr᥇an na
lije᥍enju u KBC-u Split dok je protiv 30-godišnjaka pod-
nesena kaznena prijava. S. P.
Švercao “markirane” cigarete
SPLIT - Policijski slu᥇benici na grani᥍nom prijelazu
Trilj u subotu su u mjestu Lovre᥋ zaustavili Mercedes
Vaneo, BiH oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. U
duplom dnu vozila prona᥎ena je ve᥋a koli᥍ina raznih
cigareta sa nadzornim markicama Ministarstva financi-
ja RH za izvoz, vrijednih nekoliko desetaka tisu᥋a kuna.
Švercer je priveden pritvorskom nadzorniku. S. P.
ŽBANDAJ - U pro-
metnoj nesre᥋i koja
se ju᥍er dogodila u
᥆bandaju ozlije᥎eni su
ma᥎arski motociklist
i njegova suputnica.
Njihove su ozljede na-
vodno teške. Nesre᥋a
se dogodila oko 15.15
sati, a prema neslu᥇-
benim informacijama
automobil VW Passat
njema᥍kih oznaka sa
sporedne je ceste, iz
smjera Svetog Lovre-
᥍a, oduzeo prednost
ma᥎arskom motociklu
koji se kretao iz smje-
ra Baderne prema Po-
re᥍u. Uslijed sudara
motocikl je odba᥍en
na sporednu cestu
koja vodi u mjesto
᥆bandaj, a automo-
bil se zaustavio pored
njega. M. S.
U sudaru s automobilom
ozljeeni motociklisti
crna@glasistre.hr
591-521
*
ZAGREB - Policija je izvijestila da je u
razdoblju izme᥎u 6. i 8. rujna nepoznati
po᥍initelj provalio u ku᥋u 74-godišnjeg
vlasnika u Zagreba᥍koj ulici u Gornjoj
Gredi, i otu᥎io bojler u vrijednosti oko
pet tisu᥋a kuna. B.M.P.
Ukraden bojler
vrijedan pet
tisuća kuna
EPILOG SUBOTNJE TUČNJAVE UOČI PRIJATELJSKE NOGOMETNE UTAKMICE
Sukob “navijača”: Prekršajno
prijavljeno 10-ak Puljana
Zbog sudjelovanja u tuč-
njavi navijača na Trgu slo-
bode u Bujama, uoči no-
gometne utakmice Istra
1961-Koper, istarska polici-
ja uhitila je i privela dese-
tak osoba iz Pule i okoli-
ce. Troje Slovenaca je lakše
ozlijeđeno, od kojih je je-
dan pogođen staklenom
bocom u glavu
Terasa pizzerije na kojoj su napadnuti slovenski navijači
M
.

S
A
R
D
E
L
I
N
PUNTIŽELA: PRONAĐENO BEŽIVOTNO TIJELO MLAĐEG MUŠKARACA
Policija istražuje tko je
mladić koji se utopio
Dijana Lakuš, glasno-
govornica Dimensions
Festivala, koji je jučer
završen, potvrdila nam
je da stradali nije iz
tima izvođača niti or-
ganizatora. Moguće je
da utopljenik nije niti
posjetitelj jer navodno
na ruci nije imao naru-
kvicu festivala
PIŠE Nera SOFTIĆ
PULA - U moru na pla-
ži kampa Puntižela jučer je
oko 11 sati pronađeno be-
životno tijelo mlađeg muš-
karca. Njegov identitet još
nije utvrđen, a nije potvr-
đeno ni radi li se o posje-
titelju netom održanog Di-
mensions Festivala. Zasad je
samo potvrđena smrt oso-
be te činjenica da na tijelu
nema tragova nasilja.
- Možemo potvrditi da se
ne radi o osobi iz organi-
zacije festivala niti o DJ-u
kao što se nagađalo tijekom
dana. Budući da policija još
istražuje cijeli slučaj, detalj-
nijih informacija nemamo.
Izvijestili su nas samo da se
najvjerojatnije radi o smrt-
nom slučaju utapanjem te
da na tijelu nema tragova
nasilja, rekla nam je glasno-
govornica festivala Diana
Lakuš.
Dodala je da identitet još
nije utvrđen te ponovila da
ne može potvrditi radi li se o
posjetitelju festivala jer na ti-
jelu navodno nije pronađena
narukvica festivala. Izrazila je
potom žaljenje zbog nesret-
nog slučaja jer se tijekom svih
dana održavanja festivala, i
Outlooka i Dimensionsa, nije
dogodio ni jedan tragični in-
cident. Istaknula je da će po-
drobnije informacije javnosti
biti poznate nakon završetka
policijskog očevida.
Posjetitelji festivala s koji-
ma smo jučer razgovarali na
Puntiželi nisu znali puno. Jed-
na grupa mladih Londonča-
na uopće nije znala za smrtni
slučaj
na pla-
ž i , a
ostalih de-
setak s koji-
ma smo razgova-
rali na ulazu kampa rekli su
nam da su nešto čuli, no nisu
znali ni tko se utopio ni kada.
Jedan od njih rekao nam je da
se nažalost nesreće događaju
te da se vrlo lako to može do-
goditi svakome, bilo gdje.
Neslužbeno pak doznajemo
da je utopljenik muškarac u
dobi od oko 25 godina iz Špa-
njolske te da se tijekom juče-
rašnjeg jutra družio s grupom
mladih koje do tada nije po-
znavao. Navodno su se odlu-
čili okupati
u moru, no
tijekom ku-
panja mladić
se izdvojio iz
grupe te nestao.
Ostatak društva je
primijetio da ga nema
te su ga počeli tražiti i na kon-
cu ga pronašli na dnu mora
na oko pet metara dubine, u
blizini mjesta na plaži odakle
su krenuli na kupanje. Izvukli
su ga na površinu te dovukli
do obale, no mladiću više nije
bilo spasa. Koji je razlog nje-
govog utapanja, pokazat će
obdukcija, odnosno završetak
kriminalističkog istraživanja
koje je u tijeku. Planirani pro-
gram Dimensions Festivala na
toj lokaciji jučer nije održan.
Posjetitelji s kojima smo razgovarali
nisu bili upoznati s tragedijom
D
e
ja
n

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
18 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
RIJEKA - Je li stigao? S kim
je u društvu? S kim je sjeo u
ložu? Je li dao kakvu izjavu?
Kad odlazi? Jose Mourinho
bio je u Zagrebu! I bio najveća
zvijezda premijerne utakmice
hrvatske nogometne repre-
zentacije u kvalifikacijskom
ciklusu za Svjetsko prvenstvo
u Brazilu 2014. godine pro-
tiv Makedonije, koju je na-
pustio desetak minuta prije
završetka. Njegov istančani
nogometni ukus vjerojatno
to nije mogao probaviti. Uo-
stalom, u Zagreb nije stigao
da bi gledao mučenje lopte u
izvedbi hrvatskih i makedon-
skih nogometaša. Jose Mou-
rinho sigurno nije dolazio niti
da bi shvatio kako energet-
ski kapaciteti Luke Modrića
još uvijek ne zadovoljavaju
osnovne kriterije prosječne
natjecateljske utakmice me-
đunarodnog karaktera, ka-
moli krucijalnih dvoboja za
trofeje koji život znače. Mo-
urinho je, uostalom, iteka-
ko svjestan činjenice da je
momčad Reala, za razliku
od hrvatske reprezentacije,
sposobna sakriti tjelesnu ne-
moć jednog plemenitog ve-
znog igrača kojega se isplati
čekati. Za razliku od Mou-
rinha, Štimac ima premalo
vremena.
Desetka i šestica
Budući da igra Reala još
uvijek ne ovisi o nadahnu-
tom potezu pojedinca, ta-
man se on zvao Cristia-
no Ronaldo, Mourinho si
može dozvoliti u utakmica-
ma protiv Granade sprema-
ti Modrića za najzahtjevnije
ispite u tekućoj sezoni, bez
bojazni da će pritom trpiti
rezultat. Na Štimčevu žalost,
Modrić je u hrvatskoj repre-
zentaciji neophodan igrati
utakmice čak i protiv Make-
donije. Štimac zato zna što
govori kad kaže da Modriće-
va “kolosalna izvedba pro-
tiv Makedonaca zaslužuje
čistu desetku” bez obzira
na to što je svima jasno da
ne premašuje “prolaznu še-
sticu”. Zbog upitnog ritma,
razdoblja stvaralačke pau-
ze, izostanka ideje i lucidno-
sti, neforsiranih pogrešaka,
igre samo u jednom smje-
ru... Štimac pritom ide toli-
ko daleko da će Modrićeve
manjkavosti u igri “kocka-
stih” opravdati indolentno-
šću Ivana Rakitića, kojemu
će neobjašnjivo dati “ukor
pred isključenje” bez obzira
što zna da je protiv Makedo-
nije podbacila većina njego-
vih igrača.
Ultimatum
Mourinho je po tom pita-
nju puno suptilniji od Štimca,
bez obzira na to što su dobro
obaviješteni izvori u “Mar-
ci” pozadinu posjeta portu-
galskoga stručnjaka Zagrebu
promatrali kroz prizmu odre-
đenog ultimatuma hrvatskom
izborniku. Ispod naslova “Ču-
vaj mi Luku” stajale su “ek-
skluzivne” rečenice u kojima
je Mourinho poručio Štimcu
da ne troši previše Modrića
u kvalifikacijama za SP, jer ga
želi odmornoga u dresu Re-
ala. Logika, doduše, dopušta
takvu konstrukciju. Mourin-
ho ima barem četiri i pol mi-
lijuna razloga (izjednačenih
s Modrićevim godišnjim pri-
manjima u eurima) tražiti od
Štimca poštedu za igrača od
kojega očekuje da će poslije
izvjesna vremena prilagodbe
postati jedan od bitnijih igra-
ča “kraljevske” momčadi. Uo-
stalom, Mourinho o Luki go-
vori biranim riječima:
- Modrić će obilježiti ovo-
godišnju Ligu prvaka! Luka
će se brzo prilagoditi i navi-
jači će ga obožavati, siguran
sam u to. Doveli smo ga, jer
želimo još više trofeja. Ta-
lentiran je i trkački jak. Pra-
vi momčadski igrač koji nam
daje magiju.
Čekao ga je do zadnjeg
dana prijelaznog roka, govori
o njemu u superlativima i od
svih reprezentativaca Reala
prošlog je petka došao gledati
baš njega. To je Mourinho. U
Maksimiru je vjerojatno zau-
vijek kupio Modrićevu oda-
nost. Ako jednog dana bude
morao birati između Reala i
reprezentacije, Luka će biti
na velikoj kušnji. Pritom nit-
ko neće imati pravo preispi-
tivati količinu njegova domo-
ljublja. Modrić, na žalost ili
na sreću, ipak živi od Reala.
Marko CVIJANOVIĆ
PRVI ČOVJEK STRUKE “KRALJEVSKOGA KLUBA” U MAKSIMIRU JE GLEDAO NAJBOLJEG
HRVATSKOG NOGOMETAŠA PROTIV MAKEDONIJE
MOU U ZAGREBU
PRAVO NA MODRIĆA
Luka izmeu Hrvatske i Reala
MILIJUNI RAZLOGA
Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga tražiti
od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će
postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi
N
.

R
E
B
E
R
Š
A
K
NE IDE BEZ LUKE - Igor Štimac s Modrićem Luka i Jose
D
.

S
O
P
T
A
/
C
R
O
P
I
X
Jose Mourinho je vjerojatno zauvijek
kupio Modrićevu odanost. Ako jed-
nog dana bude morao birati između
Reala i reprezentacije, Luka će biti na
velikoj kušnji. I nitko neće imati pravo
preispitivati količinu njegova domo-
ljublja. Modrić, na žalost ili na sreću,
ipak živi od Reala
RIJEKA - Da mu društvo u
maksimirskoj loži ne godi,
shvatit ćete ako nastavite či-
tati razgovor s Miroslavom Ći-
rom Blaževićem. Na njegovu
i našu sveopću žalost, Ćiro je
“prokletstvo” svih nasljednika.
I oni koji ga ne vole moraju mu
skinuti šešir, zauvijek, dok pro-
lazi na francuskom bronča-
nom konju. Bacit će vam čoko-
ladne bombone… Ćiru mogu
mrziti samo - zavidni. Jozić,
Barić, Kranjčar i Bilić zapeli su
jureći njegov rezultat. Štimac
je otvorio novo poglavlje knji-
ge - lov na Ćiru! U debiju Hr-
vatska je uspjela ugurati jednu
loptu u makedonsku mrežu,
ali dojam je depresivan, gori
je bio samo ambijent. Scena
za film strave i užasa. Repre-
zentacija bez publike! Nikad
se nije dogodilo...
- Narod se ne može pre-
variti. Dok Zdravko Mamić
vlada hrvatskim nogome-
tom, neće biti sreće. I Štimac
je morao kleknuti da bi do-
bio mjesto izbornika. Mamić
ima novog kuma u - ministru
Jovanoviću! Sjećam se poru-
ke nekim nogometnim dje-
latnicima, neka se pogledaju
u ogledalo i pljunu u ono što
vide… Njegovo je ogledalo
- maksimirska slika u petak
navečer. Skočio je u močva-
ru, pretvorio se u komarca -
govori Ćiro.
Ipak, uvijek ste bili uz
Štimca?
- Jesam. Uvijek ću biti. Izu-
zetno je inteligentan čovjek,
a takvi uče na svojim pogreš-
kama.
Pravi hrvatski gol
Kako ste vidjeli utakmicu?
- Pobijedili smo! To je naj-
važnije, zaslužili smo, iako je
sve moglo biti drugačije. Da
je Pandev, igračina je to, spu-
stio loptu centimetar niže,
odosmo u septičku jamu.
Tko bi nas vratio s vodom u
ušima? A onda se pojavi Je-
lavić, postigao je pravi hrvat-
ski gol.
Je li Jelavić trebao igrati od
prve minute?
- Nisam siguran. Jer, osim
gola nije pokazao previ-
še. Kao što su tri, četiri igra-
ča bila ispod svoje razine.
Nisu u natjecateljskoj formi.
Kranjčar, Eduardo… Jelavić
je morao dati još jedan gol.
Neću soliti pamet. Nije to za
novine.
Napadali smo, ali sve je
bilo sporo?
- Doći će to. Neću mu di-
jeliti lekcije, ali trebalo bi
svježe krvi. Naći će prave
ljude. Protiv Belgije je te-
žak ispit, važno je sastavi-
ti momčad od provjerenih
igrača. Nema egzistencije
ako nema rezistencije. Re-
zistencija se očituje u moći
da pobjegneš.
Prije 12 godina, 2. rujna
2000. u prvoj utakmici svog
četvrtog ciklusa, koji je tra-
BRUXELLES - “Znam da
imam možda i najjaču mla-
du momčad svijeta s prosje-
kom od samo 24 godine, ali
još uvijek baš ništa nismo na-
pravili. Utakmica s Hrvatskom
će pokazati koliko možemo”,
kazao je na novinskoj konfe-
renciji uoči kvalifikacijskog su-
sreta za SP 2014 s Hrvatskom
u Bruxellesu izbornik belgij-
ske nogometne reprezentaci-
je Marc Wilmots.
Belgijanci su u petak slavi-
li u gostima kod Walesa (2:0),
a u belgijskoj javnosti i među
novinarima vlada euforično
ozračje u kojem se uopće ne
dvoji hoće li se Belgija plasirati
na SP u Brazilu, već koliko da-
leko Belgijanci mogu dogurati
na samom prvenstvu.
- Znam sve o Hrvatskoj, kva-
litetni su i iskusni, mučili su se
s Makedonijom, ali su ipak
pobijedili što mogu samo ve-
like momčadi. Ne želim vam
kazati sastav, ali svi su zdravi i
svi žele igrati protiv protivnika
poput Hrvatske - kazao je Wil-
mots, uvjeren da će se Belgija
nakon 12 sušnih godina opet
plasirati na veliko natjecanje.
Deset od 25 Wilmotsovih
nogometaša igra u Engleskoj
ligi, a najveća imena su Vin-
cent Company (Manchester
City), Thomas Vermaelen (Ar-
senal), Eden Hazard (Chel-
sea), Jan Vertonghen i Moussa
Dembele (Tottenham) te Ma-
rouane Fellaini (Everton). Ru-
ski Zenit je prije nekoliko dana
od Benfice za 40 milijuna eura
kupio Axela Witsela koji je na-
kon pobjede zu Walesu kazao
da bi “još prošle godine Belgi-
janci izgubili taj dvoboj”.
- Prije sedam-osam godina
nismo imali nijednu zvijezdu,
a sad imamo cijelu momčad
sastavljenu od mladih zvijez-
da. Čak i ako promijenite pet-
šest igrača, kvaliteta momča-
di neće pasti - kazao je Rudy
Nuyens, novinar dnevnika Het
Laatste Nieuws.
Wilmots se ozbiljno pripre-
ma za meč s Hrvatskom, pa
Belgijanci nisu imali niti dan
odmora nakon utakmice s
Walesom, a do sraza s mom-
čadi Igora Štimca na stadionu
Kralja Badouina, Belgijanci će
provesti čak deset dana zajed-
no. Ulaznica za utakmicu u
utorak više nema. (Hina)

sport

nogometno ogledalo
Taktika na
toaletnom papiru
U
šoping centrima metropole častili su… Mo-
drićem. I ulaznicom za susret Hrvatske i
Makedonije za potrošenih 200 kuna za - toalet
papir. Odnosno, mogli ste kupiti i papir za stra-
žnjicu. Interventna mjera HNS-a (tko kaže da
u Rusanovoj nema mudrosti i pameti?) da bi se
ispravila pogreška visokih cijena, donekle po-
punile tribine u Maksimiru. Nebitno je koliko
je ljudi zagrizlo udicu, jer premijerna utakmi-
ca kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. go-
dine odigrana je u pustinjskom ambijentu s de-
setak tisuća zalutalih deva. Nisu cijene ključni
problem što je HNS morao posegnuti za akci-
jom “toalet papir i ulaznica”, spasitelji hrvat-
skog nogometa (Šuker, Vrbanović, Štimac…)
doveli su se u situaciju krajnjeg nepovjerenja.
S problemima je, naime, kao s toaletnim papi-
rom, potegneš jedan, a u rukama desetak ko-
mada… Nakon “splitske sramote” na susretu
100. godišnjice sa Švicarcima (govorimo o am-
bijentu, a ne o igri…), Šuker i društvo diletant-
ski su pripremili susret s Makedonijom. Čudio
se i Mourinho, gdje su nestali globalno poznati
hrvatski pakleni navijači? Slika stanja u našem
nogometu, kuplerajskih odnosa s previše jefti-
nih prostitutki. Narod je pokazao što misli o -
svemu. Bojkotirao je ono što je barem do sada
bila svetinja - reprezentaciju. A radovao se na-
stupima vatrenih…
Narod je poput vrapca koji žali paunove (Šu-
kera i Štimca) zbog težine njihova repa, pretje-
ranog brenda, ega poput hobotnice. Dan poslije
Štimac je krivca za zvižduke pronašao u zloče-
stim novinarima!? “Nikad nisam doživio da se
traži pobjeda, a iz pisanja ispada da se želi po-
raz”, bubnuo je naš izbornik i ostao živ. Ne pre-
ostaje mu drugo nego promijeniti narod, kad
već sebe ne može… Šteta što ne postoji sprava
za mjerenje domoljublja, poput tlaka ili šeće-
ra, vjerojatno bi Šuker podvrgnuo sve gledatelje
testiranju. A po pitanju kritike neka presluša
svoje komentare iz Bilićeva razdoblja. Umjesto
da uživa u pobjedi, što je u konačnici najvažni-
je, i objasni na čemu će poraditi da bi pobolj-
šao igru, uklizao je - novinarima.
Općepoznato je da su prve utakmice najteže,
posebno dva mjeseca nakon završetka velikog
natjecanja, svjetskog ili europskog prvenstva. K
tome novi je izbornik, treba mu ostaviti vreme-
na, momčad nove ideje ne usvaja preko noći,
nije dovoljno nacrtati kretanja da bi se dobi-
la tečnost i brzina, zabijali golovi. I oslobodi-
ti se Bilićeva duha koji još uvijek lebdi negdje u
svlačionici. Štimac ima karizmu i znanje, ma-
nje iskustva, ali talac je svoga karaktera. Med-
vjeda koji napada ribu.
Makedonija je položila oružje. Nije bilo ve-
selja, mučili su se igrači, negodovala je publi-
ka, dok suparnik ima za čim žaliti. Nisu kazni-
li nedorečenu i konfuznu hrvatsku momčad.
Kao da su se prepali iznenađenja. Čekaju nas
u Skoplju u listopadu, u vjerojatno najvažni-
joj od četiriju ovogodišnjih utakmica. Od Belgi-
je, naime, u utorak, možemo i izgubiti, ali onda
je Makedonija - biti ili ne biti. Već na star-
tu naše skupine. Ali, zbog čega bismo izgubi-
li od Belgije? Štimac, sa suradnicima, vjerojat-
no je izvukao pouke iz susreta s Makedonijom.
Odabrat će taktiku i ljude koji imaju iskustva
i nisu zaboravili igrati. Izbornik je na potezu.
Zar je moguće da nam odjednom koljena kle-
caju pred “crvenim vragovima”, sami sebe pod-
cjenjujemo. Ako je Belgija trenutačni hit, ni Hr-
vatska nije mačji kašalj.
U Bruxellesu s Rakitićem u sastavu! Jer, ne-
vjerojatno je kako je izbornik poslije utakmi-
ce s Makedoncima objesio samo jednog igra-
ča, grešnog jarca pronašao u Rakitiću. Morao
je sebi i puku objasniti zbog čega je vukao neke
poteze, što je razmišljao dok je sastavljao po-
četnu momčad. Teško je vjerovati u priču da je
Rakitić bačen “lavovima” zbog obračuna s ka-
petanom Srnom u svlačionici.
Premijera je bila uspješna, iako je izvedba
bila loša. U Bruxellesu Štimac mora igrati na
rezultat. Simpatije se kupuju skupljanjem bo-
dova, igrama. Iskrenom komunikacijom s jav-
nošću. Morao bi na kratki tečaj kod svog bivšeg
trenera Miroslava Blaževića. Nismo svi isti, ali
Štimčeva je obveza Hrvatima vratiti radost, ve-
selje reprezentacije.
Pa neće na utakmice s toaletnim papirom.
Orlando RIVETTI
Wilmots: Još ništa nismo napravili
SPUŠTA LOPTU NA ZEMLJU
- Marc Wilmots
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
TVORAC HRVATSKOG ČUDA ĆIRO BLAŽEVIĆ
RECEPT ZA
Belgijance nap
s Olićem i Ma
Postavio bih izuzet-
nu obrambenu for-
maciju. Mandžukić i
Olić, čak i Jelavić, ne
mogu doći do izraža-
ja ako nemaju pro-
stora. Zato suparniku
treba prepustiti inici-
jativu - smatra Ćiro
Bez Modrića nema nogometa
Modri᥋ je igrao naprijed kao kreator, pa u nastavku kao
zadnji vezni u paru s Vukojevi᥋em?
- Bez Modri᥋a nema nogometa. Njegova je igra maj-
storija. Onaj kratki lob na malo prostora za Mand᥇uki᥋a,
prije Jelavi᥋eva pogotka, mo᥇e izmisliti samo lopta᥍ki
umjetnik. Izbacio je iz igre cijelu makedonsku zadnju li-
niju. Svejedno je na kojem prostoru djeluje. Ne, ᥍ekaj.
Kad je u natjecateljskoj formi, onda je bolje da igra iza
dvije špice, a sad kao “rekonvalescentu” komfornije mu
je ispred zadnje linije. Ima više vremena i prostora za
djelovanje, ono ᥍ega nema u - napadu. Gdje mora biti u
maksimalnoj spremi da bi napravio ᥍arobni potez.
D
.

L
O
V
R
O
V
I
Ų
20 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
jao samo dvije utakmice, u
Bruxellesu ste odigrali 0:0 s
Belgijancima. Igrali su Pleti-
kosa, R. Kovač, Jarni, Soldo,
Štimac, Šimić Vugrinec (Bi-
šćan), Jurčić, Šuker, N. Ko-
vač, Balaban (Tudor)… Na
drugoj je strani bio sadašnji
izbornik Wilmots, ali i naš
Strupar?
- Želim i Štimcu da pono-
vi isti rezultat. Neka se sjeti
taktike iz one utakmice. Već
je počela smjena generacija.
Radije ću se sjetiti da sam s
Bosnom i Hercegovinom do-
bio Belgijance dvaput u četi-
ri dana.
Doktrina
Bez pretenzija da se mije-
šate u Štimčev posao, kako bi
u utorak trebalo odigrati pro-
tiv Belgije?
- Postavio bih izuzetno
obrambenu formaciju. Man-
džukić i Olić, čak i Jelavić, ne
mogu doći do izražaja ako
nemaju prostora. A da bi do
njega došli, moramo supar-
niku prepustiti inicijativu,
nakon toga se otvara prerija,
mogu napraviti nered u su-
parničkim redovima.
Stavili biste Olića u mom-
čad?
- Morat će ga koristiti ako
se opredijeli za defenzivu i
kontru. Može Štimac ne pri-
hvatiti moju doktrinu, ali bit
će se prisiljen braniti. Tu vi-
dim našu šansu. Belgijanci
imaju koncentrat strašnog
talenta, napaljeni su, stvorili
su izuzetnu atmosferu. Do-
sta im je sušnih godina.
Mandžukić desno, Olić lije-
vo. Mogu trčati u oba smjera?
- Vidim sam taj elementar-
ni manevarski prostor. Kad
suparnik oduzme loptu, oni
stvaraju prvi zid obrane na
sredini terena, kad je osvo-
jimo, oni jure po bokovima,
traže loptu između dva beka,
onoga kojeg su raširili i cen-
tralnog. Dubinska lopta i…
To je strategija. Prilagodba
suparniku i - inteligencija.
Braniti se s deset igrača, ako
treba, a onda kreću munje.
Opet dijelim lekcije…
Sastali ste se sa Štimcem
prije susreta s Makedoni-
jom?
- Jesam, ali nije bilo pre-
više koristi. Vidimo se u sri-
jedu… Poslije remija s Bel-
gijom, ima lijeka i za crvene
vragove. Na nogomet, mi-
slim, dakako. To je moj život,
u politici sam analfabet.
Orlando RIVETTI

sport

TELEX
Terry propušta
Ukrajinu
LONDON - Najbolji en-
gleski brani᥍ John Terry
morat ᥋e propustiti kvali-
fikacijsku utakmicu za SP
2014, protiv Ukrajine na
Wembleyju u utorak zbog
ozljede gle᥇nja.
Brani᥍ Chelsea ozlijedio
se na utakmici u Moldavi-
ji u petak, koju su Engle-
zi dobili s uvjerljivih 5:0 i s
pobjedom zapo᥍eli kvalifi-
kacije za prvenstvo u Bra-
zilu. Terry je ve᥋ napustio
bazu reprezentacije i vratio
se u klub, no teško da ᥋e
Chelseaju pomo᥋i u dvo-
boju kod QPR-a u subotu.
Ukrajini ᥋e to biti prvi dvo-
boj u skupini kvalifikacija.
Juve “blindira”
Buffona
PULA - Prvak Italije Ju-
ventus iskoristio je pr-
venstvenu stanku kako bi
vezao svog i reprezenta-
tivnog golmana “do᥇ivot-
no” za crno-bijelu boju.
Ve᥋ sad legendarnom 34-
godišnjem Gigiju Buffo-
nu idu᥋ih ᥋e dana klub iz
Torina ponuditi produ᥇e-
tak aktualnog ugovora koji
istje᥍e idu᥋eg ljeta, za još
tri godine. Time bi Buffon
ostao u Juventusu do svo-
je 38. godine, što zna᥍i da
᥋e mo᥋i još u velikoj mjeri
podebljati svoje impresiv-
ne brojke. Buffon je dosad
398 puta branio gol Juven-
tusa, primivši 341 gol. Od
toga je 289 puta branio u
Serie A, 57 puta u Ligi pr-
vaka, 37 puta u Serie B, 11
puta u Kupu Italije, 3 puta
u talijanskom superkupu i
jednom u Kupu UEFA.
Rooney mogao
iskrvariti
LONDON - Napa-
da᥍ Manchester Uniteda
Wayne Rooney, koji se
teško ozlijedio u drugom
kolu Premier lige, mogao
je puno lošije pro᥋i, pa
᥍ak i iskrvariti. Naime, no-
gometaš Fulhama Hugo
Rodallega neoprezno je
zahvatio kopa᥍kom but-
ni miši᥋ Rooneyja koji je
zadobio duboku posje-
kotinu.
Ni sam Rooney isprva
nije bio svjestan o koliko
se ozbiljno ozljedi radi, a
britanski mediji navode da
je rana bila samo za nijan-
su dublja zahvatila bi fe-
moralnu arteriju i Rooney
je mogao iskrvariti. Zbog
ove ozljede igra᥍ Manche-
ster Uniteda ᥋e pauzirati
najmanje mjesec dana.
Sindikat profesional-
nih nogometaša Engleske
pokrenuo je istragu protiv
Huga Rodallege, isti᥍u᥋i
kako treba dodatno ispitati
du᥇ina krampona na Ro-
dalleginim kopa᥍kama.
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
Ivan Rakitić: Zašto sam
ispao Pedro?
Ivan Rakiti᥋ imao je dovoljno razloga nezado-
voljan do᥍ekati slobodnu subotu. Igor Štimac je
od svih igra᥍a prstom upro baš u njega i jasno mu
dao do znanja da se mora zamisliti za mjesto u
mom᥍adi. Što ka᥇e Rakiti᥋?
- Ne znam što bih rekao, nisam poslije utakmi-
ce osje᥋ao da sam bio najgori na terenu. I još se
pitam zašto sam od svih igra᥍a baš ja ispao Pe-
dro. Ispalo je na kraju da je mom᥍ad igrala loše
samo zbog mene, mislim da to ne odgovara isti-
ni. Bilo je puno igra᥍a koji su zaslu᥇ili kritike, a na
kraju sam samo ja ispao kriv. Neka mi netko obja-
sni zašto - rekao je Rakiti᥋. (Ma. C.)
Zatvoreni trening
“Kockasti” su sino᥋ odradili posljednji trening
uo᥍i današnjeg polaska u Belgiju (9.30 sati). Pre-
ma prethodnim najavama, trening je bio zatvoren
za javnost, a za novinare otvoren samo u prvih
petnaest minuta. Razlog? Igor Štimac uigravao je
takti᥍ke varijante za sutrašnji va᥇an kvalifikacijski
ispit u Bruxellesu. (Ma. C.)
Radošević nije rasist
S obzirom da je novope᥍eni hrvatski reprezen-
tativac Josip Radoševi᥋ zbog nekih objava na
društvenoj mre᥇i okarakteriziran kao rasist, Hrvat-
ski nogometni savez se preko glasnogovornika
Nevena Cvijanovi᥋a oglasio priop᥋enjem:
“Hrvatski nogometni savez je, apsolutno i be-
zuvjetno, protiv rasizma u bilo kojim oblicima, te
se na sve mogu᥋e na᥍ine bori protiv njega. To, iz-
me᥎u ostalog, dokazuje i ᥍injenica da u svojim re-
dovima, u razli᥍itim mom᥍adima i uzrastima, ima
pripadnike razli᥍itih rasa. Kad je rije᥍ o nogome-
tašima, rangiramo ih i selektiramo samo po njiho-
vim igra᥍kim kvalitetama i ni po ᥍emu drugom.
Što se ti᥍e napisa o Josipu Radoševi᥋u i njego-
vih komentara na jednoj društvenoj mre᥇i, hrvatski
reprezentativac nije htio nikoga povrijediti, ve᥋ je
samo htio nazna᥍iti da nema ništa protiv pripad-
nika drugih rasa. Sla᥇e se da to nije napravio na
najbolji mogu᥋i na᥍in i da je trebao biti obazriviji,
ali svojim komentarom nikoga nije htio povrijediti,
te mu je ᥇ao ako se to na kraju dogodilo.
Dodajemo da Josip Radoševi᥋ nikako nije ra-
sist, a opisani je komentar ostavio prije više od
dvije godine, kad je imao samo petnaest godina.
᥆ao nam je da hrvatska nogometna reprezen-
tacija u dijelu medija nema bolji tretman i da se
ovakvi maliciozni tekstovi pojavljuju pred va᥇ne
utakmice kad mom᥍adi treba mir i spokoj. Na ᥇a-
lost, ne pre᥇e se ni od ᥍ega, pa ᥍ak i kad su mladi
nogometaši u pitanju, koji su tek na po᥍etku svog
profesionalnog puta”, stoji u priop᥋enju HNS-a.
D
.

S
O
P
T
A
/
C
R
O
P
I
X
U FRANCUSKOJ 1998. IZBJEGAO SVEČANU LOŽU U MAKSIMIRU
Dok Zdravko Mamić vlada hrvat-
skim nogometom, neće biti sreće.
I Štimac je morao kleknuti da bi
dobio mjesto izbornika
Ćiro Blažević
BRUXELLES
pasti iz bunkera
andžukićem
IMA LIJEKA ZA CRVENE VRAGOVE - Ćiro Blažević
S
.

J
E
Ž
I
N
A
ASISTENT U MAKSIMIRU, KLJUČ USPJEHA U BRUXELLESU - Mario Mandžukić
Glas Istre 21 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

sport

NOGOMETAŠI PULSKOG PRVOLIGAŠA U PRVIH SU SEDAM KOLA NOVE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Andrej Prskalo
7 utakmica, 630 minuta, pri-
mio 6 golova, 1 ᥇uti karton
Mladi golman koji je “jedi-
nicu” osvojio tijekom zimske
stanke imao je odli᥍nih obra-
na kao protiv Dinama, kad je
Leki “skinuo” jedanaesterac,
ali i slabijih reakcija protiv
Slaven Belupa i Zadra. Talen-
tirani radnik koji ᥋e napredo-
vati s iskustvom, ali ᥋e pone-
kad platiti cijenu odrastanja
Mateo Sušić
7 utakmica,
584 minute
Standardni desni bek
slabije je startao u sezonu
zbog nekih problema s
ozljedom gle᥇nja, ali i oni-
ma nevezanim za nogo-
met. Digao se u posljed-
njim susretima, a ujedno
je i jedini reprezentativac
kluba, ᥍lan U-21 repre-
zentacije BiH
Vrlo dobri, ali m
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
RADNIK REPREZENTATIVAC
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Igor Čagalj
6 utakmica, 496 minuta,
1 ᥇uti karton
Iskusni stoper koji je u
Pulu stigao ljetos iz Rijeke
kao poja᥍anje, što je ubr-
zo i opravdao na terenu.
U Zadru je pokazao svoje
glavne odlike, brz i neu-
strašiv, jedan od onih koji
idu glavom na kopa᥍ku
Fausto Budicin
5 utakmica, 450 minuta,
2 ᥇uta kartona
Oko njega je uo᥍i prven-
stva bilo puno nepoznanica
nakon dugih problema s oz-
ljedama. Sad je sve sigurniji
iz utakmice u utakmicu, iako
još nije u top formi. Rijedak
primjer stopera koji zna izni-
jeti loptu sa svoje polovice
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NEUSTRAŠIV MIRAN
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Slobodan Stranatić
3 utakmice,
206 minuta,
1 ᥇uti karton
Nova ozljeda koljena
izbacila ga je iz stroja, ali
se sad oporavio i ᥍eka
novu priliku. Visina i za-
vidna tehnika za stopera
njegov su forte, brzina mu
nije vrlina
Ivan Zgrablić
2 utakmice,
135 minuta
Kad je zagustilo sa sto-
perima, Pami᥋ ga je gur-
nuo “unutra”, a on je na
travnjaku opravdao po-
vjerenje. Rezerva kojoj
mo᥇eš vjerovati
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
TEHNIČAR DEMON
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
Hrvoje Milić
7 utakmica,
630 minuta
Nezamjenjivi lijevi bek
koji je sad uz nikad spor-
nu napada᥍ku kvalitetu
ponudio i odli᥍ne igre u
obrani. Jedan od najbo-
ljih igra᥍a Istre 1961 ove
sezone
Slavko Blagojević
6 utakmica,
482 minute,
2 ᥇uta kartona
Najugodnije iznena-
᥎enje. Stigao u Pulu na
“mala vrata”, ali se be-
skompromisnim nastu-
pima izborio za mjesto u
vezi. Smanjio je agresiv-
nost na razumnu mjeru
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NAJKONSTANTNIJI IZNENAęENJE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Igor Jugović
7 utakmica,
420 minuta, 1 gol
Zadnji vezni koji se još
prilago᥎ava na novu sredi-
nu i trenerove zahtjeve. Pro-
tiv Intera je upisao premijer-
ni prvoligaški gol. Od njega
se u daljem tijeku prvenstva
o᥍ekuje više
Alen Pamić
3 utakmice,
123 minute,
1 gol, 1 ᥇uti karton
Sre᥋a nikako da pokuca
na njegova vrata. Nakon svih
zdravstvenih problema na-
oko bezazlena ozljeda opet
ga je izbacila iz sastava. Kad
je zdrav i spreman postaje
klju᥍ni igra᥍ Istre 1961
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
PRILAGODBA KLJUČ
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
Nedostaju Puljani-
ma dva boda pro-
tiv Zadra, koja su
igrom svakako za-
služili, a mogli su
bolje proći i protiv
Hajduka. U nastav-
ku se prvenstva, s
igračima koji su se
sad oporavili, oče-
kuju još kvalitetni-
ji nastupi, iako je i
konkurencija kudi-
kamo kvalitetnija
od prošlosezonske
PULA - Ova dvotjedna pr-
voligaška stanka zbog repre-
zentativnih obaveza dobro
služi treneru Istre 1961 Igo-
ru Pamiću da s jačim i broj-
nijim igračkim kadrom uđe u
nastavak sezone. Iduće subo-
te kad na “Drosini” u 8. kolu
Prve HNL bude gostovao Za-
greb, jedina momčad bez upi-
sanog boda, bit će “zeleno-
žuti” jači za spremnije Alena
Pamića i Sinišu Linića, te opo-
ravljene Slobodana Stranatića
i Krešimira Prgometa. Šteta je
što uz njih neće biti i Ahmada
Sharbinija kojega je ozljeda
lista opet gurnula izvan tre-
ninga. Bit će to već peti do-
maći ogled pulske momča-
di koja je dosad pred svojim
navijačima upisala dvije po-
bjede, remi i poraz.
Trojica maksimalno
Točno 20 igrača koristio
je Igor Pamić u proteklih se-
dam kola Prve HNL. U tri po-
bjede, dva remija i dva pora-
za, uz gol razliku 7:6 najviše
su, maksimalnih 630 minu-
ta, ugradila trojica igrača.
Golman Andrej Prskalo, lije-
vi bek Hrvoje Milić i napa-
dač Sandi Križman koji s tri
gola predvodi klupsku listu
strijelaca. Uz Križmana po
jednom su suparničku mre-
žu zatresli Tomislav Havo-
jić, Alen Pamić, Igor Jugović i
Andrea Ottochian. Zanimlji-
vo je da je to posljednjoj troj-
ci bio prvi gol u dresu pul-
skog prvoligaša, a Jugoviću i
Ottochianu i prvi prvoligaški.
Crvenih kartona Puljani nisu
dobili, dok su “požutjeli” u 12
navrata, pri čemu su po dva
žuta kartona prikupili Blago-
jević, Budicin i Prgomet.
Pogledamo li malo ovih
sedam utakmica, onda bi to
ovako izgledalo. U prvom
kolu na “Drosini” su “zeleno-
žuti” remizirali bez golova s
Hajdukom. Pred rekordnih
oko šest tisuća gledatelja Pu-
ljani su bili bolji suparnik,
ali Križman, Linić i Prgomet
nisu realizirali šanse. Uslije-
OCJENA 4
IMAJU RAZLOGA ZA SLAVLJE
- Nogometaši Istre 1961 s
trenerom Igorom Pamićem
22 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

sport

SEZONE POTVRDILI LJETNE AMBICIJE O GORNJEM DOMU LJESTVICE
mogu još bolje
Tomislav Havojić
3 utakmice,
192 minute,
1 gol
Bio u odli᥍noj formi
ve᥋ tijekom priprema, a
onda je morao pauzirati
zbog ozljede. Tek se vra-
᥋a u pravu formu, ali kad
god je u igri ostavlja trag
na rezultatu
Krešimir Prgomet
5 utakmica,
449 minuta,
2 ᥇uta kartona
Do ozljede je bio igra᥍
koji je imao najviše gol
prilika, ali još nije zatre-
sao mre᥇u u pulskom dre-
su. Treba mu gol, da ga
nagradi i “podigne” kao
Ottochiana
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
BRZANAC PEGULA
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Nikola Prelčec
3 utakmice,
101 minuta
᥌eka svoju priliku s
klupe, ali u ovakvoj kon-
kurenciji ᥋e je teško do-
᥍ekati u zna᥍ajnijoj mjeri
Goran Roce
3 utakmice,
149 minuta
Od napada᥍a je postao
alternativa Mili᥋u na lije-
vom beku. Igra᥍ iskoristiv
svuda osim na golu. Zasad
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
DOMAĆI SVESTRAN
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Sandi Križman
7 utakmica,
630 minuta,
3 gola, 1 ᥇uti karton
Najbolji strijelac i naj-
bolji igra᥍ Istre 1961 u
prvih sedam kola. Para-
doksalno, protiv Zadra
je odigrao svoju najbolju
utakmicu, ali je promašio
niz izglednih prilika
Ahmad Sharbini
5 utakmica,
196 minuta
Poja᥍anje pristiglo u
“5 do 12”. Golgeter, igra᥍
šesnaesterca kojeg tre-
ba sa᥍ekati da se vrati u
formu. Sad ga je ozljeda
lista onemogu᥋ila da se
pripremi za dolazak Za-
greba
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
NAJBOLJI ČEKA SE
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
Siniša Linić
3 utakmice,
120 minuta
Radilica koja mora biti
spremna da bi bila igra᥍
kojeg pulska publika po-
sebno cijeni. Veznjak bez
straha i mane koji zna i za-
biti. Na᥇alost to dosad nije
mogao pokazati
Stipe Bačelić Grgić
6 utakmica,
458 minuta
Nije u startu sezone
opravdao visoka o᥍ekiva-
nja koja je nagovijestio kra-
jem prolje᥋a. Mo᥇e i mora
puno bolje od ovoga što
je dosad pokazao, kad je
samo na trenutke ponudio
djeli᥋ proljetnog repertoara
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
RADILICA PLAY
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
Vedran Jerković
3 utakmice,
196 minuta
Igra᥍ iskoristiv i kao za-
dnji vezni i kao stoper, ali
uvijek ostaje nedore᥍en
na travnjaku. S njim valja
imati strpljenja, jer poten-
cijala ima
Andrea Ottochian
7 utakmica,
304 minuta,
1 gol, 1 ᥇uti karton
Po᥍etkom sezone imao
par bljeskova, a onda je
gol Splitu, prvoligaški prvi-
jenac, oslobodio “zvijer” u
njemu. Kad je raspolo᥇en
postaje nezaustavljiv u igri
“jedan na jedan”
D
.

M
E
M
E
D
O
V
I
Ų
POTENCIJAL ZVIJER
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
dilo je gostovanje u Kopriv-
nici gdje su pulski igrači odi-
grali najslabiju utakmicu u
dosadašnjem dijelu prven-
stva. Slaven Belupo je za-
služeno slavio s 3:1, a jedini
gol postigao je Križman. U 3.
kolu je u Pulu stigao najjači
suparnik, Dinamo. Pred 4,5
tisuća gledatelja “modri” su
bili uspješniji i pobijedili go-
lom Sammira s bijele točke.
Zanimljivo je da je Prskalo
potom obranio udarac Leke
s bijele točke.
Propuštene prilike
Nakon samo boda osvoje-
nog u prva tri kola otputovali
su Puljani u Vinkovce gdje su
nadmoćnom igrom uz broj-
ne propuštene prilike, uglav-
nom Prgometa, uspjeli go-
lom Križmana na asistenciju
Sušića svladati Cibaliju. Po-
tom su slijedile dvije domaće
utakmice. U 5. kolu na “Dro-
sini” je pred oko dvije tisuće
gledatelja s 3:1 svladan Inter
golovima Križmana, Havoji-
ća i Jugovića. U tom su su-
sretu Puljani odigrali slabijih
prvih i puno boljih drugih 45
minuta. Potom je, pred nešto
više od dvije tisuće gledatelja,
Istra 1961 protiv Splita upisa-
la i treću uzastopnu pobje-
du. Strijelac jedinog gola bio
je Ottochian, a nakon susre-
ta su se još dugo vukli “repo-
vi” zbog svađe bivšeg igrača
Puljana Henrija Bellea i tre-
nera Splićana Tonćija Bašića
s Igorom Pamićem.
I onda su uoči prvenstvene
stanke u 7. kolu Puljani gosto-
vali u Zadru upisavši remi. Po-
veli su Puljani golom Pamića
da bi propustili nekoliko sto-
postotnih prilika preko Kri-
žmana, Havojića i Ottochiana
i na kraju ih je za to u sudačkoj
nadoknadi vremena kaznio
Mršić. Ukupno, mogli su pul-
ski igrači u ovih sedam susre-
ta osvojiti još poneki bod. Ne-
dostaju dva protiv Zadra koja
su igrom svakako zaslužili, a
mogli su bolje proći i protiv
Hajduka. Tako bi za dosadaš-
nje susrete ocjena mogla biti
vrlo dobar, ali uz opasku da se
u nastavku prvenstva, s igra-
čima koji su se sad oporavili,
očekuju još kvalitetniji nastupi
iako je i konkurencija kudika-
mo kvalitetnija od one prošlo-
sezonske. Roberto CAR
Biti će sad “ze-
leno-žuti” jači
za spremnije
Alena Pamića
i Sinišu Linića,
te oporavljene
Slobodana Stra-
natića i Kreši-
mira Prgometa
Glas Istre 23 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
VELI VRH - Igralište
Tivoli. Gledatelja: 100.
Sudac: ZoranVasiljević
(Valbandon) - 7. Po-
moćnici: Bezelj (Pula)
i Baf (Fažana). Strijelci:
0:1 Fedotov (51’), 0:2
Jadreško (64’), 0:3 Ju-
sić (82’). Žuti kartoni:
Marković, Vujić (Veli
Vrh), Jadreško, Vida-
lić (Ližnjan).
VELI VRH: Galešić
7, Katić 7, Urošević 7,
Bobić 6,5, Šimičević 7,
Vujić 7, Lolić 6,5, Lu-
kman 6,5 (od 68. Če-
ranić -), Maras 6,5 (od
68. Glavaš -), Marković
6,5 (od 46. Manojlov-
ski 6,5), Mirković 6,5
(od 46. Sarvan 6,5).
LIŽNJAN: Tončinić
7, Klunić 7 (od 76. Li-
cardo -), Jadreško 7,5,
Šabić 7 (od46. Jusić 7),
Prpić 7, Vidalis 7, Pe-
jak 7,5, Topić 7, Čude
7, Fedotov 8 (od 84.
Percan -), Jozepović 7
(od 88. Peruško -).
U nezanimljivom
prvom poluvreme-
nu nije bilo prilika,
samim time ni golo-
va. Nakon šest minu-
ta nastavka Fedotov je
doveo goste uvodstvo,
nakon čega se raspa-
la igra Velovršana koji
u drugom dijelu nisu
uspjeli stvoriti nijednu
priliku pred vratima
Tončinića. U takvom
odonosusnaga Jadreš-
ko i Jusić samo su po-
tvrdili pobjedui visoke
ambicije Ližnjanaca u
ovoj sezoni. (D. U.)
GALIŽANA - Igrali-
šte Galižane. Gledatelja:
100. Sudac: Sandi Orbanić
(Žminj) - 6,5. Pomoćni-
ci: Rude(Paz) i Marić (Ro-
vinj). Žuti karton: Bubić
(Galižana), Cvečić (Potpi-
ćan Učka ‘72).
GALIŽANA: Vujica 6,5,
Babić6,5, Lalović6, Ljubas
6(od46. Agaj 6), N. Marko-
vić 6, Modrušan 6, Vodo-
pia 6,5, Bubić 6,5 (od 84. F.
Marković-),V. Sabadoš6,5,
A. Sabadoš 6, Rudan6.
POTPIĆAN UČKA ‘72:
V. Pamić 6,5, Vretenar 6
(od 46. Runko 6), S. Pa-
mić 6, Cvečić 6,5, Kova-
čević 6,5, Softić 6, Ad. Fej-
zić 6, Mulahalilović 6 (od
70. K. Drndić -), Braušić 6
(od 46. Nurkić 6), P. Drn-
dić 6,5, Al. Fejzić 6,5 (od
90. Bažon -).
Uprvih 45 minuta nije
se “umiralo” u ljepoti no-
gometne igre. Tek po dvi-
je prilike sa svake strane
koje su vratari lako neu-
tralizirali, nisu popravi-
le loš ukupni dojam. Naj-
veću priliku propustio je
Bubić koji se spetljao kad
sepojaviosamispredvra-
tara gostiju. Nastavak za
nijansu bolji, a u samo
pet minuta igre sredi-
nom drugog dijela stale
su sve prilike. Prilike za
kojima gosti mogu žali-
ti. Dva puta se Al. Fejzić
propisno obrukao ispred
gostujućeg gola. Prvi put
zasmetao mu je vratar
Vujica, a drugi put vratni-
ca. Izmeđute dvije prilike
i Pamićseujednoj obeća-
vajućoj kontri nijesnašao.
Domaći uzvraćajuprilika-
ma Rudana i Babića, ali je
Pamić oba puta bio ne-
savladiv, pa je ostalo po-
četnih 0:0 što je najreal-
niji ishod. B. VIDULIN
PULA- IgrališteSRCValkane.
Gledatelja: 150. Sudac: Damir
Pačić(Ližnjan) - 5. Pomoćnici:
Manojlovski (Štinjan) i Petro-
vić(Pula). Strijelci: 1:0Bošnjak
(47’), 1:1 Kostešić (66’). Žuti
karton: Bošnjak (Pula ICI).
PULA ICI: Giachin Rakić 7,
Miletić 6, Kekez 5,5, Stanić 6,
Reka6, Moreše6,5, Čelić6, Gla-
močanin 6,5, Bošnjak 6,5, Ša-
fradin6 (od76. Pezić -), Sačić 6
(od46. Predan6).
MLADOST(F): Perković7, T.
Bagarić6, Bogdan6,5, Božac7,
Šistek 6,5, Peršić 5,5 (od 46. M.
Bagarić), Funčić 6, Đurđević
5,5, Pekica6, Marijanović 6(od
73. Trajkov -), Kostešić 6,5.
Akosepojutrudanpoznaje,
onda će ogledi Prve ŽNLčija je
tekzapočetasezonanajavljena
kaoiznimnozanimljiva i kvali-
tetna, za sobompovlačiti broj-
ne repove. To bi se dalo naslu-
titi nakon derbija prvoga kola
u kojemsu Pula ICI i fažanska
Mladost podijelili bodove, u
čemu je poprilična uloga bila i
glavnog suca Damira Pačića.
Uzaludan trud
Nekoliko njegovih pogre-
šaka na štetu gostiju, od ko-
jih je najveća bila nedosuđeni
kazneni udarac sedam mi-
nuta prije kraja, definitivno
su skrojile konačan rezultat.
Oštećeni su time bili svi, kako
Fažanci, tako i domaći nogo-
metaši koji su po svemu pri-
kazanom na terenu zaslužili
bod, ali uzalud im sav prika-
zani trud kad se poslije su-
sreta najviše pričalo o penalu
“čistom kao suza”. Nisu izo-
stali ni komentari gostujućih
navijača, kojih se na Valkana-
ma okupiopopriličanbroj, da
su oni po tko zna koji put za-
kinuti, dok se Pula ICI još jed-
nom potvrdila kao miljenik
“ljudi u crnom” i njihovih pa-
tronata iz NSŽI-ja.
Derbi premijernog kola
Prve ŽNL potvrdio je da puno
nogometnih znalaca na ma-
lomprostoru ne mora značiti
i kvalitetnupredstavuna tere-
nu. To se prvenstveno odno-
si na Mladost, na papiru de-
finitivno najjaču momčad u
ovom rangu, koja svoju kva-
litetu nije potvrdila i tijekom
susreta. Bilo je previše pogre-
šaka u njihovih igri, netoč-
nih dodavanja i nasumičnih
ispucavanja dugih lopti koji-
ma su se tražili Kostešić i Pe-
kica. S druge strane, domaćin
se predstavio kao organizira-
na momčad koja se iz čvrstog
bloka predsvojimgolombrzo
transformiralaunapadi prije-
tila raspoloženomPerkoviću.
Pačić zanijemio
U slabijem prvom dijelu,
najbolju priliku propustio je
Reka koji je nakon pogreške
Funčića izbio sam pred go-
stujućeg golmana, no ovaj
je pravovremenim izlaskom
uspio sačuvati svoju mrežu.
To mu nije uspjelo u dru-
goj minuti nastavka, kad
je dugom loptom bio izba-
čen Glamočanin koji je vra-
tio povratnu za nadolazećeg
Bošnjaka, a ovaj je s ruba ka-
znenog prostora prizemnim
udarcem doveo domaćina u
vodstvo. Mogao je isti igrač
u 60. minuti riješiti pitanje
pobjednika, ali dva njegova
pokušaja iz blizine, najpri-
je glavom, a onda i nogom,
sjajno je neutralizirao Perko-
vić. Gosti su to kapitalizira-
li šest minuta kasnije, kad se
Šistek izborio za jednu loptu
na protivničkoj polovici te-
rena i preciznom dijagona-
lom pronašao Kostešića koji
je ušao u kazneni prostor i
iskosa s desne strane pogo-
dio za 1:1.
Nakon poravnanja kre-
nuli su Fažanci po pobje-
du, dvaput je Rakić sjajnom
intervencijom spasio svoju
mrežu, da bi u83. minuti Ko-
stešić nakon solo akcije ušao
u kazneni prostor gdje biva
srušen, ali sudac je ostao ni-
jem. Ivica CEROVAC
Sve prilike u pet minuta
Premijera prema
najboljim željama
Mladost - Funtana 4:1 (2:0)
ROVINJSKOSELO- Igralište Kunfin. Gledatelja: 200. Su-
dac: Sendi Soldati᥋ (Potpi᥋an) - 7. Pomo᥋nici: Matkovi᥋ (Pa-
gubice) i Flegar (Pazin). Strijelci: 1:0 Gali᥋ (28’), 2:0 Strani᥋
(33’), 2:1 ᥆ikovi᥋ (50’ - 11m), 3:1 Androši᥋ (55’), 4:1 O. Abu-
selyana (64’). ᥆uti kartoni: Tomiši᥋ (Mladost), Naumov (Fun-
tana).
MLADOST: Stojanovi᥋ 6,5, Cvoli᥋ 6,5, Cviti᥋ 7, Androši᥋
7,5, Tomiši᥋ 7, Novoseli᥋ 6,5 (od 77. Veselinovi᥋ -), Gali᥋ 6,5
(od 48. Balentovi᥋ 6,5), Strani᥋ 7, Voki᥋ 6,5, Švorini᥋ 6,5 (od
85. Debeljak -), Iveti᥋ 6,5 (od 63. O. Abuselyana 6,5).
FUNTANA: Milocani 6,5, Vuk 6,5, Palinkaš 6, Naumov 6,
Darer 6,5, Gjumi᥋ 6, Vidovi᥋ 6,5, Oliveri᥋ 6 (od 74. Biland᥇i᥋
-), Štifani᥋ 6, ᥆ikovi᥋ 6,5 (od 71. Struja 6), Jakov᥍i᥋ 6 (od 46.
Maras 6,5).
Pred dosta gledatelja na najbolji na᥍in nogometaši Mla-
dosti otvorili su nogometnu sezonu u zanimljivomsusretu
protiv iskusne ekipe Funtane. Od samog po᥍etka doma-
᥋in je preuzeo igru u svoje noge i ve᥋ u 2. minuti Strani᥋,
a samo minutu kasnije i Cvoli᥋, upu᥋uju lopte pokraj gola.
Veliku priliku u 20. minuti nije iskoristio Strani᥋ kad je vratar
Milocani u posljednji trenutak otklonio opasnost. Prvu priliku
gosti su imali u 21. minuti kad se ᥆ikovi᥋ nije najbolje sna-
šao pred doma᥋imvratima, a Stojanovi᥋ je znala᥍ki obranio
njegov udarac. Kona᥍no doma᥋i su gra᥍i došli u vodstvo u
28. minuti, kad je Strani᥋ uposlio brzog Gali᥋a za 1:0. Igra᥍i
Mladosti nastavljaju s dobromigromi u 33. minuti na doda-
vanje Novoseli᥋a Strani᥋ povisuje rezultat.
Nastavak susreta pripao je gostima iz Funtane koji su
u 50. minuti smanjili rezultat nakon što je u šesnaesetrcu
srušen Maras, a s bijele to᥍ke bio siguran ᥆ikovi᥋. Nogo-
metaši Mladosti brzo su povezali svoje redove, do lopte
je došao Balentovi᥋ koji upošljava Androši᥋a za vodstvo
doma᥋ina 3:1. Tek što je ušao u igru Omar Abuselyana u
64. minuti postavio je kona᥍ni rezultat ove zanimljive uta-
kmice. Do kraja susreta igra᥍i Funtane pokušavali su s ne-
koliko brzih kontri smanjiti rezultat, ali je doma᥋a obrana
bila budna. I. RADETIĆ
Ližnjanci projurili Tivolijem
Biondić zabijao i asistirao
Vrsar - Medulin 1921 3:0 (1:0)
VRSAR - Mjesno igralište. Gledatelja: 100. Sudac: Marin
Vidulin (Kanfanar) - 7. Pomo᥋nici: Veggian (Rovinj) i Pavlo-
vi᥋ (Rovinjsko Selo). Strijelci: 1:0 Biondi᥋ (32’), 2:0 Matoše-
vi᥋ (53’), 3:0 Biondi᥋ (86’). ᥆uti kartoni: Koraca, Matoševi᥋
(Vrsar), V. Lekaj, P. Lekaj, Hajdarevi᥋ (Medulin 1921).
VRSAR: Coti᥋ 7, ᥆ivko 7, Herak 7 (od 46. Legovi᥋ 6,5), Pr-
šuri᥋ 7, Šegon 7, Koraca 7, Gra᥍a 7, ᥌abraja 7, Macan 6,5
(od 66. Zdrili᥋ 6,5), Biondi᥋ 7,5 (od 89. Miši᥋ -), Matoševi᥋ 7
(od 66. Fonovi᥋ 6,5).
Medulin 1921: Radolovi᥋ 6,5, Bakajac 6, V. Lekaj 6, Medi᥋
6, ᥆mak 6,5, ᥆una 6,5, P. Lekaj 6,5 (od 63. Paškula 6), Haj-
darevi᥋ 6,5, Kadri 6,5 (od 81. Josipovi᥋ -), Ðapi᥋ 6,5, Škaro
7 (od 81. Prašina -).
Nakon više desetlje᥋a Vrsar i Medulin su se ponovo našli u
istomnatjecateljskomrangu, pa je ovaj susret o᥍ekivan sa za-
nimanjemod strane navija᥍a Vrsara, jer je on ujedno bio test
za obje mom᥍adi u startu nove, ja᥍e i zanimljivije Prve ᥆NL.
Dinami᥍an po᥍etak nagovijestio je dobru utakmicu i dao
je naslutiti da se gosti nisu došli samo braniti, usprkos te-
renskoj inicijativi Vrsara. Brzi napadi jednih i drugih i dobro
postavljene obrane obje mom᥍adi karakteristike su po᥍et-
nog dijela utakmice. Vrsar je tako tek u 27. minuti došao do
prve prilike, ali je ᥌abrajin udarac Radolovi᥋ skrenuo u kor-
ner. Pet minuta kasnije gosti su morali vaditi loptu iz mre᥇e:
Matoševi᥋ je ubacio loptu pred gol gostiju, na nju je natr᥍ao
slobodni Biondi᥋ koji iz blizine ne prašta.
Drugo poluvrijeme pripalo je u cijelosti igra᥍ima Vrsara
koji su u fizi᥍koj spremi korak ispred gostiju, što su okruni-
li drugimpogotkomu 53. minuti. Biondi᥋ je na lijevoj strani
“okrenuo” svog ᥍uvara, centrirao do natr᥍alog Matoševi᥋a
koji iz blizine povisuje vodstvo . 2:0. U 60. minuti Hajdare-
vi᥋ se izborio za loptu osammetara od gola Vrsara, ali mu
je Coti᥋ na vrijeme “ušao u šut” i to je za goste bio samo
korner. Posljednjih pola sata ritamigre je pao. ᥌etiri minute
pred kraj ᥌abraja po desnoj strani ulazi u kazneni prostor
Medulinaca, preciznomloptompronalazi Biondi᥋a koji po-
sti᥇e svoj drugi gol i tre᥋i za svoju mom᥍ad. Da su napada᥍i
Vrsara bili pribraniji mogli su u posljednje dvije minute “po-
debljati” ionako dobar rezultat. S. BRAJKOVIĆ UMAG - Unovo natjecanje
startalo se sa starimnavika-
ma. Ponavlja se činjenica da
senisuigralesveutakmicena
startuprvenstva. Odutakmi-
cepetrovijskih“vukova”sMo-
mjancimanijebiloništa, atko
zna hoće li ikad biti. Iako se
momjanskamomčadprijavila
za natjecanje, na krajuse po-
kazalodanisuregistrirani kao
udruga ili pak, prema nepo-
tvrđeniminformacijama, klub
namadovoljanbroj registrira-
nihigrača s pravomnastupa.
Nijeli moglobeztoga?Ktome,
novomligaškom“ruhu”Liva-
đani supridodali i ononajne-
popularnije, prekidutakmice
uBabićima…Nakondosuđe-
nogprekršajazadomaćeu74.
minuti, igrač gostijuAlenBe-
ganovićnezadovoljantakvom
odlukomudvajenavrataglav-
nogsucauhvatiozavrat. Glav-
ni sudac je nakontoga preki-
nuo susret.
Umag Mladost -
Dajla 3:2
UMAG - Gradski stadion.
Gledatelja 70. Sudac: Seba-
stian Katić (Buje) - 6,5. Po-
moćnici: Vukojević i Kneže-
vić (oba Umag). Strijelci: 0:1
Giangrande (14’), 1:1 Miluti-
nović (17’), 2:1 Čačija (31’),
3:1Čačija(69’), 3:2Giangran-
de (71’). Žuti kartoni: Duja-
ković (Umag Mladost), Ru-
min (Dajla).
UMAG MLADOST: Bajko-
vac -, Smajlović - (od 22. Ča-
čija 7), Dujaković 6, Pletenac
6,5, Tokić 6, Stipanović 7, Mi-
lutinović 7, Jandrlić 6, Zallaj
6,5 (od 86. Omerović -), Kut-
njak 6,5, Šunjić 6,5 (od 69.
Gegač -).
DAJLA: Lugarić 6, Bauer
6,5, Červar 6, Brečević 6,5
(od46. D. Spećina 6,5), Barić
7, Blaškić 6, Glogovšek 6,5,
Miani 6,5, Giangrande7, Ru-
min 6,5, Matić 6. (M. G.)
Babići - Livade 3:0
(prekid u 75’)
BABIĆI - Igralište kod
Doma. Gledatelja 50. Sudac:
ŽeljkoBunčić- 6,5. Pomoćni-
ci: Kahrići Ivančić(svi Poreč).
Strijelci:1:0 Brombara (44’),
2:0 Pulin(51’), 3:0 Brombara
(70’). Žuti karton: Pulin (Ba-
bići), M. Bertoša, Prodan(Li-
vade).
BABIĆI: Callegaris, Išto-
ković, Zlatar( od 46. Mudri),
Mo. Jurišević, Kleva, Brajko-
vić, Hajduković(od55. Drlja),
Brombara, E. Bartolić (od 68.
K. Bertoša), G.Bartolić, Dadić
(od 37. Pulin).
LIVADE: Stipanov, Đuga
(od 54. L.Bazjak), M. Bertoša,
Ivančić (od 71. Coslovich), N.
Šćulac, Tarandek, Štifanić(od
61. Urović), Beganović, Pro-
dan, Zović, Bradica. (Z. G.)
Grožnjan Oprtalj -
Vižinada 0:1
OPRTALJ - Igralište u Vali.
Gledatelja: 30. Sudac: Kri-
stijan Devčić (Novigrad) -
6. Pomoćnik: Krešić (Mo-
mjan). Strijelac: 0:1 Vižintin
(59’). Žuti kartoni: Matijević
(GrožnjanOprtalj), N. Dobri-
lović (Vižinada).
GROŽNJANOPRTALJ: He-
ring7, Stabile6, Šutar 6, F. Ba-
novac 6 (od 75. Crosilla -), S.
Makovac 6 (od 57. M. Mako-
vac -), Bartolić 6,5, Matijević
6,5, Gorijan6, Barnaba 6, Štr-
caj 6, Vižintin 6.
VIŽINADA: Lončarić 7,
Perhat 6, P. Pilat 6, M. Beato
6 (od88. Gražon-), N. Dobri-
lović 6,5, Mo. Beato 6 (od 57.
Ritoša -), P. Dobrilović - (od
35. R. Vižintin 6), V. Pilat 6,5
(od 46. A. Radešić 6), R. Be-
aković 6 (od 80. Dan. Bean-
ković -), Vižintin 6,5, Budak
6. (V. H.)
Marušići - Brtonigla
Nova Vas 0:5
MARUŠIĆI - Igralište Ma-
rušića. Gledatelja 60. Sudac:
ZvonkoMatijević (Umag) - 7.
Pomoćnici: Filipov(Novigrad)
i Antonac (Livade). Strijelci:
0:1 Marinčić (33’), 0:2 Šaba-
nović (40’-11m), 0:3 D. Vižin-
tin(45’), 0:4 D. Vižintin(66’),
0:5 Šabanović (76). Žuti kar-
ton: Toth (Marušići).
MARUŠIĆI: R. Marušić 5,5
(od 46. Marković 5,5), Sta-
nić 6 (od 46. N. Marušić 5,5),
Mamilović 6, Frketin 5,5, Ra-
dešić 5,5, Bajić 6, Gerebizza
5,5, Brala 5,5 (od 71. Bibalo
-), Kraljević 5,5 (od 80. Vež-
naver -), Viler 6 (od 53. Ko-
streš 5,5), Toth 5,5 (od 46. T.
Vižintin 6).
BRTONIGLA NOVA VAS:
Ružić -, D. Vižintin 7, Marin-
čić 7, E. Čindrak 7, Vitasović
7, Zancola7, Ć. Čindrak7, La-
košeljac 7, Ristić 7 (od 53. Vi-
sintin 7), Šabanović 7, Medi-
ca 7. (L. J.)
Dinamo - Moela 1:3
SV. MARIJA NA KRASU -
Igralište Dinama. Gledate-
lja 100. Sudac: Miler Terzić
- 7. Pomoćnici Fabac i Cvija-
nović (svi Poreč). Strijelci: 0:1
Mikulić (49’), 1:1 S. Makovac
(68’), 1:2 Jurić (72’), 1:3 Radić
(77’). Žuti karton: Antunac,
Deković(Dinamo), Tarandek,
Božić, Mehmedi (Moela).
DINAMO: Ribarić 6,5, A.
Bernardis 6, Antunac 6 (od
56. Ašperger 6), Krt 6,5, De-
ković6,5, Pajtak7, Mataja6,5,
G. Makovac 6,5, Goltes 6, S.
Makovac 7, Jelić 6,5.
MOELA: Kolar 7, Jurić 6,5,
Mehmedi 6, Flinčec 6,5, Bo-
žić 6,5, Karlović 6,5, Miku-
lić 6,5, Uršić 7, Tarandek 6,5,
Bašić 6,5, Radić 7 (od 80. Ko-
privnjak -). ( Z. G.)
Rezultati 1. kola: Pula
ICI - Mladost (F) 1:1, Vrsar -
Medulin 1921 3:0, Mladost
(RS) - Funtana 4:1, Gali᥇a-
na - Potpi᥋an U᥍ka ‘72 0:0,
Banjole - Buzet 3:0, Veli
Vrh - Li᥇njan 0:3, ᥆minj -
Smoljanci Sloboda 4:0.
Sljedeće kolo (16. ruj-
na, 16.30): Buzet - Veli Vrh
(15. rujna), Potpi᥋an U᥍ka
72 - Banjole, Funtana -
Gali᥇ana, Medulin 1921 -
Mladost (RS), Mladost (F)
- Vrsar, Smoljanci Sloboda
- Pula ICI, Mar᥍ana - ᥆minj.
Viktorija na
Prematinki
Banjole - Buzet 3:0 (1:0)
BANJOLE - Igralište Prematinka. Gledatelja: 100. Sudac:
Ivan Fabac (Pore᥍) - 7. Pomo᥋nici: Herak (Lovre᥍) i Niko-
li᥋ (Pore᥍). Strijelci: 1:0 Imširevi᥋ (6’), 2:0 Osmanovi᥋ (74’),
3:0 Todorov (82’).
BANJOLE: Josipovi᥋ -, Pulji᥋ 7 (od 70. ᥆ivkovi᥋ 6,5),
Crepulja 7 (od 75. Luchesi 6,5), Todorov 7,5, Osmanovi᥋
7,5, Švraka 7,5 (od 75. Fiorido 6,5), Mataja 7, Imširevi᥋ 7
(od 60. Ivanoši᥋ 6,5), Selak 7,5, Hodxha 7 (od 70. Tomi᥋
6,5), Mareti᥋ 8.
BUZET: Chinchela 7, Basane᥇e 5, Vitas 5 (od 80. Flego
-), Prodan 5, Kocijan 5, Hod᥇i᥋ 5, Agapito 5,5, Ro᥇ajac 5,5,
Jambroši᥋ 5 (od 75. Merli᥋ -), Tadejevi᥋ 5, Deli᥋ 5.
Na obnovljenoj Prematinki uvjerljiva pobjeda doma᥋i-
na protiv slabijih Buze᥋ana. Na po᥍etku susreta predsjed-
nik NS᥆I-ja Milenko Vidulin uru᥍io je pehar doma᥋inima za
osvojeno prošlogodišnje prvenstvo Prve ᥆NL.
U 5. minuti Mareti᥋ izvodi korner, najviši u skoku je Osma-
novi᥋ koji puca glavomi poga᥎a pre᥍ku. Minutu kasni-
je ponovo Mareti᥋ izvodi korner, na prvoj stativi Osmano-
vi᥋ glavomprebacuje loptu na peterac, a Imširevi᥋ poga᥎a
nebranjenu mre᥇u za 1:0. Do kraja poluvremena doma᥋ini
konstantno napadaju, stvaraju prilike ali bez prave realizaci-
je. U 25. minuti nakon kornera Mareti᥋a Mataja samna par
metara od gola puca glavomu stativu. Deset minuta kasni-
je lijepa akcija Todorova i Selaka koji ulazi u šesnaesterac i
sna᥇no puca pod pre᥍ku, ali vratar odli᥍no brani.
U drugomdijelu još ve᥋a dominacija doma᥋ina, a go-
sti u cijelomsusretu nisu uputili udarac prema doma᥋em
golu. U 74. minuti nakon kornera najprisebniji u gostuju-
᥋emšesnaesetrcu je Osmanovi᥋ koji poga᥎a sami kut za
2:0. Osamminuta kasnije Selak proigrava Todorova koji
kre᥋e samprema golu, prelazi vratara te poga᥎a mre᥇u za
kona᥍nih 3:0. F. IVEŠA
PRVI REPOVI
DRUGAŽUPANIJSKANOGOMETNALIGA- SJEVER
Prekid i odgoda
na premijeri
UBabićima je igrač Li-
vada Beganović suca
uhvatioza vrat neza-
dovoljannjegovim
odlukama, pa je ovaj
prekinuosusret, dok
uPetroviji susret nije
odigranjer Momjanci
nisuregistrirali klub(?)
JOKER S KLUPE - Dvostruki strijelac Siniša Čačija (žuti) i David Miani (Dajla, lijevo)
M
. G
A
V
R
A
N
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
ZA REMI NA VALKANAMA U PRVOM DERBIJU SEZONE UVELIKE JE ZASLUŽAN DJELITELJ PRAVDE
Sudac pogurao domaćine
PulaICI - Mladost (F)
1:1(0:0). Nekoliko
pogrešakasucaPa-
čićanaštetugostiju,
odkojihjenajveća
bilanedosuđeni ka-
zneni udarac sedam
minutaprijekraja,
definitivnojeskrojilo
konačanrezultat
U 83. minuti Fažanac Kostešić je
nakon solo akcije ušao u kazneni
prostor gdje biva srušen, ali sudac
je ostao nijem
POGODIO BOD I ZAKINUT ZA JEDANAESTERAC - Mark Kostešić, napadač fažanske Mladosti
Veljko Sabadoš (Galižana) i Keven Drndić (Potpićan Učka ‘72)
A
. K
A
L
E
B

A
. K
A
L
E
B

Galižana - Potpićan Učka ‘72 0:0
Sran Lolić (Veli Vrh) izmeu Igora Pejaka i Maura
Čudea (Ližnjan)
Veli Vrh- Ližnjan0:3 (0:0)

sport

DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - JUG
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - SREDIŠTE
J
.

P
R
E
K
A
L
J
Vrsarani zaobišli Rabac
V
isoke pobjede u ovom
kolu zabilježili su tarska
Istra u domaćem srazu pro-
tiv Višnjana i Kaštelir Labinci
koji su slavodobitno prošetali
Kanfanarom. U srazu mom-
čadi s Labinštine Cement je
slavio na igralištu Plomina,
dok je Puris osvojio domaće
bodove protiv Poleta.
Susret u Rapcu nije odi-
gran jer se momčad Montra-
kera nije pojavila.
Istra (T) - Višnjan 4:1
TAR - Igralište Istre Tar.
Gledatelja: Sudac: Vedran
Jandrić (Vrsar). Pomoćnici:
Lončarić (Kukci) i Tenčić (Pa-
zin). Strijelci: 1:0 Matić (31’),
2:0 Matić (60’), 3:0 Glavina
(67’), 3:1 Bratović (68’), 4:1
Potočki (79’). Žuti kartoni: Še-
gon, Momić, Červar (Istra),
Fištrek (Višnjan).
ISTRA: Rabak, Matić (od
75. Potočki -), Kapular (od 57.
Jurić), Zenaro, Perhat, Dor-
čić, Šegon, Momić (od 86.
Pepić), Bernobić (od 67. Stoj-
nić), Červar (od 81. Rahano-
vić), Glavina (od 87. Pribetić)
VIŠNJAN: Paulovich, Jehnić,
Fištrek, Žiković, Bonaca, Fabac,
Kotorac (od 44. Brčić), Sinožić,
Korlević (od 79. Pa. Pavletić),
Bratović, Pe. Pavletić.
Kanfanar - Kaštelir
Labinci 1:4
KANFANAR - Igralište Kan-
fanara. Gledatelja: 50. Sudac:
Maksimilijan Radetić (Ro-
vinj). Pomoćnici: Vidaković
(Červar) I Lovrić (Bonaci).
Strijelci: 0:1 Bagarić (27’), 0:2
Bagarić (56’), 0:3 Goštić (58’),
0:4 Rioža (75’), 1:4 Božac (88’
- 11 m). Žuti kartoni: Dimić,
Marić (Kanfanar), Krizmanić
(Kaštelir Labinci).
KANFANAR: Knežević, Bo-
žac, Erman, Krizmanić, Bak-
ša (od 68. Sošić), Turčino-
vić, Tonkić, Franković (od 80.
Boljunčić), Blašković, Dimić,
Marić (od 88. Sironić).
KAŠTELIR LABINCI: Le-
gović (od 82. A. Kocijančić),
Pajić, Kerin, Košeto, Čizmić,
D. Kocijančić (od 68. Licul),
Krizmanić, Radoslav (od 80.
Munđer), Gostić (od 76. Jer-
ković), Rioža, Bagarić (od 88.
Bravar). (B. V.)
Plomin - Cement 0:2
PLOMIN - Igralište Plomin
luke. Gledatelja: 50. Sudac:
Elvis Brečević (Labin) - 7.
Pomoćnici: Šantić (Šikići)
i Čajo (Pula). Strijelci: 0:1
Peruško (12’), 0:2 S. Miskić
(79’). Žuti kartoni: Kešeto-
vić (Plomin). Crveni karton:
Ahmić (75’- prekršaj zadnjeg
igača obrane).
PLOMIN: A. Žgaljardić 6,5,
Ahmić 6, Rogić 6, Uravić 6,
Trajkovski 6,5, Smoković 6
(od 80. V. Žgaljardić 6), Smaj-
lović 6 (od 59. Težak 6), Vozila
6, Kešetović 6, Murat 6, Glavi-
čić 6 (od 46. Harbaš 6).
CEMENT: Zahtila 7 (od 72.
S. Miskić 7), Vilić 6,5, Kovače-
vić 6,5, Miskić 6,5 (od 68. Cu-
kon 6), Basaneže 6,5, Mujić
7,5, Dobrić 6,5 (od 46. Hasa-
ni 6), Marić 6,5, Miletić 6,5,
Hamzić 6,5 (od 70. D. Dobrić
6), Peruško 6,5 (od 65. Puška-
rić 6). (A. T.)
Puris - Polet 4:2
SV. PETAR U ŠUMI - Igra-
lište Purisa. Gledatelja:
100. Sudac: Vojimir Fja-
min (Lupoglav) - 7,5. Po-
moćici: Bičvić (Baderna) i
Vukelić (Umag). Strijelci: 1:0
Modrušan (41’), 2:0 Srblin
(53’), 3:0 Modrušan (59’), 3:1
Mohorović (79’), 3:2 Murato-
vić (87’), 4:2 Modrušan (90’).
Žuti kartoni: Modrušan, Sr-
blin, Jop (Puris), T. Belušić,
Mohorović, P. Belušić (Po-
let). Isključenje: Dino Čer-
njul, trener Poleta (48’- pri-
govor sucu).
PURIS: Ladavac 7, Ber-
cetić 6,5 (od 68. Grgorović
6), Hek 7 (od 81. A. Breščić
-), Modrušan 8, Hrvatin 6,5,
Udovičić 6,5 (od 60. Brečević
6), Baračić 6,5, Šegon 6,5, Ja-
kuz 6 (od 46. Herić 6), Turči-
nović 6 (od 64. L. Breščić 6),
Srblin 6 (od 60. Jop 6).
POLET: Jurkota 5,5, Basti-
janić 7, Muratović 6,5, Mo-
horović 7, P. Belušić 6, Bra-
čun 6, Stevanović 6 (od 59.
Griparić 6), Gulin 7, Sertić 6
(od 46. Mileta 6), T. Belušić 6,
Šabanović 6 (od 71. Franko-
vić 6,5). (M. Vi.)
Rezultati 1. kola: Rabac
- Montraker nije odigrano
(gosti nisu došli), Puris - Po-
let 4:2, Istra (T) - Višnjan 4:1,
Plomin - Cement 0:2, Sv. Lo-
vreč - Iskra 1:2, Kanfanar -
Kaštelir Labinci 1:4.
Sljedeće kolo (16. rujna,
16.30): Pazinka-Pazin - Ra-
bac (15. rujna), Višnjan - Plo-
min, Polet - Istra (T), Kaštelir
Labinci - Puris, Iskra - Kanfa-
nar, Montraker - Sv. Lovreč.
ZATVOREN PROLAZ - Mateo Žiković nije uspio proći
kraj Marka Červara i Marina Momića
Bumbarska agonija se nastavlja
Vodnjanci počeli susret u Manjadvorcima s
desetoricom, a 66. minuti pri vodstvu do-
maćina 5:0 četvorica su odjednom napustila
travnjak. Štinjanci na Mrzlici zamrznuli Bar-
bance i ostvarili ono što im nije uspjelo tije-
kom cijele prošle sezone, stići do tri boda
PULA - Na otvaranju sezo-
ne u Drugoj ŽNL-jug, do po-
bjeda su stigli “starosjedioci”
u ovom rangu. U tri ogleda u
kojima su se susreli prošlogo-
dišnji drugoligaši i trećeligaši,
ovi prvi stigli su do pobjede.
Najveću “težinu” ima trijumf
Valbandonaca koji su na Ve-
rudi ranim pogotkom Topre-
ka svladali Uljanik. Uvjerljivi
su bili Baljani koji su u Peruš-
kima domaćinu udijelili “pe-
tardu”, dok je Muntić na svom
terenu “apsolvirao” Šišan. Po-
put “uljanikovaca”, i njihovi
prošlogodišnji prvi pratite-
lji Barbanci u prvenstvo su
krenuli domaćim porazom.
Na Mrzlici su domaće nogo-
metaše zamrznuli Štinjanci
koji su u prvom kolu ostva-
rili ono što im nije uspjelo
tijekom cijele prošle sezone,
stići do tri boda.
Niti silaskom u najniži
rang natjecanja nije se zau-
stavila agonija Vodnjana koji
je utakmicu u Manjadvorci-
ma počeo s desetoricom, a
u 66. minuti kod vodstva do-
maćina 5:0 susret je morao
biti prekinut. Tada su, naime,
četvorica Bumbara odjed-
nom napustila travnjak.
Uljanik - Valbandon
‘72 0:1
PULA - SRC Uljanik Ve-
ruda. Gledatelja: 50. Sudac:
Mateo Čalić (Marčana) - 7.
Pomoćnici: Mandić i Šegota
(oba Pula). Strijelac: 0:1 To-
prek (9’). Žuti karton: Mar.
Raković (Uljanik).
ULJANIK: Glavonjić 6, G.
Licul 5,5, Pauletić 5,5 (od 78.
Milošević -), B. Licul 5,5 (od
46 Tomljenović 5,5), Rakovac
6, Barišić 5,5, Popović 5,5,
Ahmeti 5 (od 46. Stošić 5,5),
Mil. Raković 6, Ignjatić 6 (od
69. Žgomba 6), Mar. Raković
6 (od 88. Gašić -).
VALBANDON ‘72: Duša 7,
Prodan 6, Kajfeš 6,5 (od 60.
Ljubas 6), Lakobrija 6, Kra-
kar 6,5, Radolović 7, Vuković
6,5, Ivetić 6 (od 70. Lisjak 6),
Toprek 6,5 (od 90. Tomičić
-), Šabić 7 (od 78. Dudić -),
Švraka 6 (od 56. Kolar 6).
Manjadvorci -
Vodnjan 5:0
(prekid u 66’)
KUIĆI - Igralište Baredine.
Gledatelja: 50. Sudac: Ivan
Vazgeč (Pula) - 7. Pomoćni:
Jačimović (Vodnjan) i Tišlja-
rec (Loborika). Strijelci: 1:0 M.
Butković (37’), 2:0 Brgić (39’),
3:0 M. Butković (49’), 4:0 Roj-
nić (52’), 5:0 M. Bulić (65’).
MANJADVORCI: S. But-
ković -, Radolović 7, Celija
7, Kožljan 7, Ruba 7, D. Bulić
7 (od 55. Franković 7), Brgić
7,5 (od 54. Grgorović 7), Roj-
nić 7,5 (od 55. Tomišić 7), M.
Butković 8 (od 55. Ferenac 7),
D. Brgić 7,5, M. Bulić 7,5.
VODNJAN: Marijanović
6, Oroz 6,5, Balaš 6, Hadžić
6,5, Gabrić 6, Britvić 6, Aljić
6, Hadža 6, Avdi 6, Kovačić
6. (M. R.)
Muntić - Šišan 2:0
MUNTIĆ - Igralište Gra-
bri. Gledatelja: 50. Sudac:
Mario Krasnik (Pula) - 6,5.
Strijelci: 1:0 Peruško (35’),
2:0 Benčić (88’). Žuti karto-
ni: Goldin (Muntić), Bariče-
vić, Grbin (Šišan).
MUNTIĆ: Čajo 6,5, Mujka-
nović 6,5, Ušić 6,5 (od 59. Ma-
lagić 6,5), Blaževac 6,5, Jukopi-
la 6,5, Martinović 6,5, Goldin
7, Ljubičić 6,5 (od 71. Hlatki
6,5), Benčić 7 (od 88. Mijatović
-), Cusma-Pletikos 7, Peruško
6,5 (od 55. Pletikos 6,5).
ŠIŠAN: Gavran 6, Lanča
6, Vranić 6, Ukota 6 (od 46.
Stamenković 6), Milošević
6, Baričević 6, Marinović 6,5,
Mavrić 6 (od 69. Matić 6),
Drobnjak 6 (od 63. Blažinčić
6), Bistrović 6 (od 40. Čović
6), Grbin 7. (N. L.)
Omladinac 1952
Barban - Štinjan 1:2
BARBAN - Igralište Mrzlica.
Gledatelja: 100. Sudac: Ibra-
him Punušković - 7,5. Po-
moćnici: Bešić i Vlašić (svi
Pula). Strijelci: 1:0 S. Moš-
nja (27’), 1:1 A. Vuk (57’), 1:2
J. Mavrić (76’). Žuti kartoni:
Glavaš, Radulović (Omladi-
nac 1952 Barban), Blareži-
na, Meden, Radola, Mavrić
(Štinjan).
OMLADINAC 1952 BAR-
BAN: Ukota 6,5, M. Mošnja
7, Matana 7, Adrijančić 7,5,
Glavaš 7,5, Pamić 6,5, Radu-
lović 7 (od 61. Vrbanac 65,),
S. Mošnja 7,5, Budić 7 (od 69.
Modrušan 6,5), Pezić 7, Kan-
celar 7 (od 77. Brumnić 6,5).
ŠTINJAN: Maras 7,5, Fa-
bris 7 (od 73. A. Strnika -),
Meden 7, Dumbulić 6,5, Ra-
dola 6,5, Macan 6,5, A. Ma-
vrić 6,5, J. Mavrić 6,5, Blareži-
na 6,5 (od 63. L. Strineka 6,5),
Vuk 7, Moscarda 7. (N. F.)
Arne Peruški -
Jedinstvo 2:5
PERUŠKI - Igralište Šagare-
la. Gledatelja: 50. Sudac: Ja-
sminko Mujić (Potpićan) - 5.
Pomoćnici: Pejkunović (Potpi-
ćan) i Čerljenko (Labin). Stri-
jelci: 1:0 Išić (28’), 1:1 Macan
(39’), 2:1 Pinezić (48’), 2:2 Špi-
ranac (53’), 2:3 Đijan (54’), 2:4
Halibašić (77’), 2:5 Alibašić
(82’). Žuti kartoni: Perković,
Pinezić, Brljafa (Arne Peruš-
ki), Kruškić, Giachin (Jedin-
stvo). Crveni karton: Brljafa
(57’- vrijeđanje suca).
ARNE PERUŠKI: Aničić 7,
Mihalić 6, Išić 6,5 (od 74. Ahel
6), Pletikos 6 (od 46. I. Peruš-
ko 6), Brljafa 5, Perković 6, Dir
6 (od 79. Bačić 6), J. M. Peruš-
ko 6, Macuka 6 (od 74. Ančić
6), Jo. Peruško 7, Pinezić 6.
JEDINSTVO (B): Kolić 6,
T. Poropat 7 (od 84. Garić -),
Kruškić 7 (od 63. Orlić 7), Bi-
lić 7, Giachin 7, Pajković 7
(od 38. Kršulj 7), Bradarić 7,
Špiranac 7 (od 87. Opšivač -),
Đian 7 (od 84. D. Poropat -),
Alibašić 8, Macan 7. (J. I.)
Rezultati 1. kola: Istra-Pula
- Raša 1938 4:0, Uljanik - Val-
bandon ‘72 0:1, Muntić - Šišan
2:0, Manjadvorci - Vodnjan 5:0
(prekid u 56’), Arne Peruški -
Jedinstvo 2:5, Omladinac 1952
Barban - Štinjan 1:2.
Sljedeće kolo (16. rujna,
16.30): Jedinstvo - Istra-Pu-
la (15. rujna), Valbandon ‘72
- Štinjan, Raša 1938 - Omla-
dinac 1952 Barban, Vodnjan
- Arne Peruški, Šišan - Ma-
njadvorci, Uljanik - Muntić.
PORAZ NA DOMAĆEM TRAVNJAKU - Kapetan Uljanika Mile Raković i Ervin Švraka
26 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ROVINJ - Rovinjski se odboj-
kaši pripremaju za novu od-
bojkašku sezonu u prvenstvu
i povijesni nastup u Europi.
Rovinjci su dobrim prošlose-
zonskim rezultatima pobudi-
li su kod mladih veliki interes
za odbojku. Svakodnevno u
dvorani Valbruna uz seniore
treniraju i mlađi uzrasti. Pod
stručnim vodstvom trenera
prve ekipe Marina Ivanića, s
više od 50 dječaka u školi od-
bojke radi Zoran Ivanković te
s 30-ak mlađih kadeta i kadeta
Sebastijan Mikša. Lijepa broj-
ka mladih odbojkaša.
Riješena križaljka
Nakon uspješno odrađe-
ne prve dvije faze priprema,
seniori Rovinja započinju za-
vršne pripreme odigravanjem
pripremnih utakmica. Poslo-
žena je igračka “križaljka”
prve ekipe koju čeka napor-
no natjecanje. Nova lica u Ro-
vinju su Sebastijan Mikša koji
je došao iz Novog Mesta (Slo-
venija), Goran Jovanović (tre-
ner OTP banke iz Pule) te Ve-
dran Arapović također iz Pule.
U klub i kući se vratio Davor
Hrelja koji je zbog fakultet-
skih obaveza igrao u Zagrebu
te Sergio Ricardo Preden koji
se ponovo aktivirao. U rad s
prvom ekipom uključeno je i
šest kadeta koji su osvojili tre-
će mjesto na prvenstvu Hr-
vatske, a predvode ih kadetski
reprezentativci, Adrian Braj-
ković, Kruno Mikačević i Sen-
di Kuhar te Antonio Peršić,
Marko Ilić i Adam Grgić.
Poslije dobro odrađenih fi-
zičkih priprema više nego za-
dovoljan je trener Marin Iva-
nić koji je ovih dana uplovio
u bračne vode.
Nagrada Grada
- I pored zauzetosti poje-
dinih igrača koji rade u turi-
stičkoj privredi, prvu i drugu
fazu priprema odradili smo u
kompletnom sastavu, dakle
sa svim igračima koji kon-
kuriraju za udarnu postavu
- kaže Marin Ivanić. - Naj-
bitnije je da je prošlogodiš-
nja ekipa ostala na okupu, a
predvode ju Demirović, Išek
i Ivanković. Dobili smo, vje-
rujem, prava pojačanja koja
su se u potpunosti uklopila u
našu sredinu. Serijom jakih
pripremnih utakmica nasto-
jat ćemo uigrati udarnu po-
stavu koju čeka naporna se-
zona. Posebno raduje da su
se i ovi mlađi igrači dobro
snašli, trude se maksimalno i
puni volje i motiva sakuplja-
ju dragocjeno iskustvo.
Sredinom mjeseca Rovinjci
počinju seriju utakmica i tur-
nira. U subotu 15. rujna u No-
vom Mestu igraju sa istoime-
nim domaćinom i Kamnikom,
21. i 22. rujna u Rovinju će igra-
ti s Novim Mestom i jednom
austrijskom ekipom, dok je 23.
rujna na rasporedu jaki me-
đunarodni turnir na kojem će
nastupiti Rovinj, Rijeka, Opati-
ja i Austrijanci. Za kraj mjeseca,
29. i 30. rujna zakazani su tur-
niri u Opatiji i Rijeci.
Prije svega ovoga, klub će
16. rujna, na Dan grada svete
Eufemije primiti nagradu Gra-
da Rovinja. Zapisao i snimio
Ivica RADETIĆ
UDARNA ČETVORKA ROVINJA - Igor Demirović, Goran Išek, Zoran Ivanković i Sebastijan Mikša KAO U KOŠNICI - Trening mlaih uzrasta Rovinja

sport

MLADI RUDAR TRAŽI SMANJENJE KAZNE ZA PREKID UTAKMICE S MOSLAVINOM
Franković traži podršku županijskog saveza
Ivanić: Dobili smo
prava pojačanja
US OPEN
ęoković i Murray u finalu
RIJEKA - Novak Ðokovi᥋ izborio je ju᥍er fina-
le posljednjeg Grand Slam turnira sezone US
Opena pobjedom u polufinalu nad Španjolcem
Davidom Ferrerom 2:6, 6:1, 6:4, 6:2. Taj dvoboj
je bio prekinut u subotu kod rezultata 5:2 za
Ferrera u prvom setu, a Španjolac je u nastav-
ku dobio prvi gem i osvojio set. Ipak, Ðokovi᥋
u nastavku nije dopustio iznena᥎enje, dobio je
uvjerljivo tri seta u kojima je Ferrer uzeo ukupno
sedam gemova.
Ðokovi᥋a u ponedjeljak u 22 sata ᥍eka ve-
liko finale s Andyjem Murrayem koji ᥋e imati i
dan odmora više jer je ranije u subotu slavio
protiv ᥌eha Tomaša Berdycha. Ðokovi᥋ ve᥋
tre᥋u godinu zaredom igra finale US Opena
koji je osvojio lani, a u ponedjeljak ᥋e se boriti
za svoj šesti Grand Slam naslov.
Škot ᥋e, pak, u petom Grand Slam fina-
lu pokušati prekinuti nisku poraza u završ-
nicama najve᥋ih turnira, iz petog pokušaja,
baš kao i njegov trener Ivan Lendl, dohvatiti
- snove. U polufinalu Murray je svladao ᥌eha
Tomaša Berdycha sa 7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7), a
protiv Ðokovi᥋a ima negativan me᥎usobni
omjer 6-8. (Z. H.)
PULA - Brzopotezna je bila 12.
sjednica Izvršnog odbora Ruko-
metnog saveza Istarske županije
održana u Domu sportova “Mate
Parlov”. Uzrok tome svakako leži
i u činjenici da se na sjednici nisu
pojavili Milan Sead Soldatić i Pa-
vao Gaborović, predsjednici MRK
I ŽRK Arena, kao ni Mladen Bo-
ljun, pulski predstavnik u Izvrš-
nom odboru. Samim time izo-
stala je i rasprava o stanju u oba
pulska kluba, donedavnim čla-
novima najjačeg hrvatskog razre-
da koji su pritisnuti financijskim
problemima poprilično potonuli,
na što se osvrnuo i predsjednik
RSIŽ-a Darko Požarić istaknuvši
kako trenutačna situacija nikako
ne može biti pohvalna za sredi-
nu iz koje klubovi dolaze.
U središtu rasprave tako je bilo
stanje u Mladom rudaru nešto
više od pola godine nakon do-
maće utakmice protiv Moslavine,
okončane masovnom tučnjavom
dvije sekunde prije kraja. Kao epi-
log takvog kraja stigle su i drakon-
ske kazne klubu i igračima, nov-
čane, vremenske i bodovne, koje
su u konačnici dovele do toga
da Labinjani nisu uspjeli izboriti
ostanak u Prvoj ligi.
- Premda smo nakon donese-
nih kazni razmišljali i da istupimo
iz natjecanja, nekako smo izvukli
sezonu, premda nismo uspjeli
ostati u ligi. Srećom, uspjeli smo
zadržati igrače na okupu i sad
ćemo se boriti za vrh u Drugoj
ligi - rekao je Patrik Franković,
predsjednik Mladog rudara. - U
više navrata poslali smo molbe
HRS-u da nam se ublaže kazne,
ali nismo dobili nikakav odgo-
vor. Stoga ovim putem tražimo
podršku od Izvršnog odbora, a
od istarskog predstavnika da to
službeno zatraži na Upravnom
odboru HRS-a koji će se sasta-
ti 19. rujna. Mislim da smo i pre-
više kažnjeni za taj incident, a s
obzirom da je prošlo više od po-
lovice najduže vremenske kazne,
postoje i pravne osnove da se za-
traži smanjenje.
Predsjednik Požarić obećao
je da će se zauzeti da se kazne
ublaže, premda nije propustio
istaknuti da će mu u tome ote-
žavajuća okolnost biti izjava la-
binskog gradonačelnika Tulija
Demetlike koji je nakon što su
kazne obznanjene pozvao mi-
nistra Jovanovića da “isuši mo-
čvaru” u hrvatskom rukometu i
napokon stane na kraj hercego-
vačkoj bandi koja njime vlada.
Tom su se prilikom Labinjani pi-
tali i je li Požarić predstavnik Istre
u HRS-u ili obrnuto, možda im
odluka Upravnog odbora done-
se odgovor. I. CEROVAC
POMIRLJIVI TONOVI
- Darko Požarić
ODBOJKAŠI ROVINJA PRIPREMAJU SE ZA NAPORNU SEZONU U KOJOJ IH OČEKUJE I PRVI NASTUP U EUROPI
POVIJESNI
ISKORAK
Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša, Go-
ran Jovanović i Vedran Arapović, vratili su se
Davor Hrelja i Sergio Ricardo Preden, a u rad
s prvom ekipom uključeno je i šest kadeta
Slijedi uigravanje
Glas Istre 27 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Kristijan KLARIĆ
PAZIN - Četiri medalje - bila
je istaknuta želja novog hrvat-
skog boćarskog izbornika Mi-
lana Celije uoči Europskog pr-
venstva što se proteklog tjedna
održavalo u Pazinu, nadajući
se usto da bi jedna od tih me-
dalja mogla biti i zlatna. I tu
su mu želju, ali i nadu njego-
vi odabranici svojim nastupi-
ma kroz šest dana natjecanja
pod pazinskom lipom ispuni-
li. Osvojili su četiri odličja, od
kojih ne da je samo jedno, već
su čak dva zlatna, zbog čega je
i Europsko prvenstvo u Pazi-
nu dobilo epitet najuspješnijeg
službenog međunarodnog na-
tjecanja na kojem je Hrvatska
ikad nastupila. Bilo je u povi-
jesti natjecanja na kojima su
hrvatski boćari osvajali i više
kolajni, bilo je prvenstava na
kojima su uz jedno zlato znali
prikupiti nekoliko srebra, ali se
nikad dosada na istom natjeca-
nju nisu uspjeli okititi s čak dva
zlata. Na tome što je Hrvatska
po vrijednosti osvojenih me-
dalja nakon Italije najuspješ-
nija zemlja EP-u treba zahva-
liti prvenstveno dvojici naših
junaka, zlatnima Anti Gran-
čiću koji je naslov prvaka Eu-
rope osvojio u disciplini poje-
dinačno klasično i Leu Brniću
koji se s istom titulom okitio
u brzinskom izbijanju.
Brlog pun zvijeri
Uz obojicu je uoči prven-
stva, kad su se isticale progno-
ze, bilo i malo skepse. Pogoto-
vo uz debitanta Grančića kojeg
je mladog, bez iskustva izbor-
nik Celija poslao u “brlog” gdje
su ga čekale boćarske “zvijeri”,
aktualni svjetski prvak Slove-
nac Jure Kozjek, bivši svjetski
prvak Talijan Denis Pautassi
i bivši europski prvak i svjet-
ski viceprvak Francuz Roma-
in Garcia. No, iz tog je “brloga”
upravo mladi Imoćanin izašao
kao pobjednik, s izravnim “sk-
alpom” dvije “krupne zvijeri”,
Garcijinim u četvrtfinalu i Pa-
utassijevim u finalu, te se za-
služeno okitio naslovom. Nit-
ko mu ništa nije poklonio, čak
si je porazom u prvom kolu
od bosansko-hercegovačkog
igrača Stojana Zelića samo na-
izgled zakomplicirao situaci-
ju, a ždrijeb četvrtfinala mu je
u tom trenutku donio najte-
žu moguću prepreku, hladno-
krvnog Francuza Garciju. Noj
ni njega, kao ni Pautassija u fi-
nalu, Grančić se nije prepla-
šio, kao što mu planove nisu
uspjeli poremetiti otpor Tur-
čina Durana u skupini, ni do-
bra igra Srbina Šarca u polu-
finalu. Za sve njih Grančić je
imao recept, pogotovo za Gar-
ciju i Pautassija koje je iz takta
izbacivao odličnim bližanjem
u prvoj polovici susreta.
Teško breme
Pri izboru Brnića u brzinsko
izbijanje nije bilo dileme, jer se
radi o najboljem hrvatskom
izbijaču današnjice. No, on je
na EP donio breme neuspješ-
nog nastupa s prošlogodišnjeg
SP-a i mogao ga je s leđa ski-
nuti samo s osvojenom me-
daljom u Pazinu. U prve dvi-
je serije izbijanja učinio je ono
što se od njega i očekivalo, pla-
sirao se u polufinale, osigurao
broncu, skinuo breme s leđa.
No, tek onda ga je čekao pra-
vi posao, kako preostaloj troji-
ci brzinaca iz boćarski velikih
zemalja, prvenstveno Sloven-
cu Alešu Borčniku i Talijanu
Marcu Ziraldu ukrasti mjesto
u finalu, možda i zlato? I za
svoje je zlato Leo morao radi-
ti prekovremeno, u polufinalu
je skinuo Ziralda tek nakon tri
serije izbijanja, a u finalu i Bor-
čnika nakon dvije serije izbija-
nja. Da bi dohvatio zlato Brnić
je od srebrnog Slovenca na pr-
venstvu morao izbijati minutu
više i zato mu nitko ne može
reći da je do zlata stigao neza-
služeno.
Pored dvije zlatne, Hrvat-
ska je na EP-u osvojila i jednak
broj brončanih medalja, Gian-
franco Santoro i Roland Mar-
čelja u parovima, a potonji za-
jedno s Brnićem i u štafeti. U
obje discipline hrvatski su bo-
ćari ostvarili ono što se od njih
u Pazinu i očekivalo. Štafeta s
prosjekom od 51 pogotka nije
ni mogla dalje od polufinala.
Aktualni svjetski prvaci i re-
korderi Slovenci Aleš Borčnik
i Anže Petrič su, naime, pro-
sječno pogađali 56 boća izjed-
načivši u izlučnoj seriji i vlastiti
svjetski rekord od 59 pogoda-
ka. No, ni sve to im nije bilo do-
voljno za zlato koje su ugrabili
mladi Talijani Mauro Rogge-
ro i Emanuele Ferrero koji su
prosječno ostvarivali 55 pogo-
daka, ali su u finalu s 56:54 bili
bolji od Slovenaca.
Par nezadovoljan
Santoro i Marčelja pak u
paru i nisu prezadovoljni s
osvojenom broncom, s obzi-
rom da cijelo prvenstvo u toj
disciplini nisu briljirali. Posla
su im zadali čak i Finci Lyyra
i Törrönen u četvrtfinalu, a na
putu do finala zaustavili su ih
odlični bosansko-hercegovač-
NAJUSPJEŠNIJE U PO
ČETIRI
MEDALJE

sport

HRVATSKA U PAZINU
Zlato
Ante Grančić, pojedinačno klasično
Leo Brnić, brzinsko izbijanje
Bronca
Leo Brnić i Roland Marčelja, štafeta
Roland Marčelja i Gianfranco Santoro, parovi
6. mjesto
Nenad Tadić, precizno izbijanje
Jure Maglić, bližanje i izbijanje u krug

HRVATSKA BOĆARSKA REPREZENTACIJA U PAZINU JE U PROTEKLIH ŠEST DANA ISPISALA SVOJU
Prva dva zlata na jednom
Bilo je u povijesti
natjecanja na koji-
ma su hrvatski bo-
ćari osvajali i više
kolajni, bilo je pr-
venstava na kojima
su uz jedno zlato
znali prikupiti neko-
liko srebra, ali se ni-
kad dosad na istom
natjecanju nisu
uspjeli okititi s čak
dva zlata
ISPISALI POVIJEST - Hrvatska boćarska reprezentacija
MORA BITI ZADOVOLJAN - Milan Celija, hrvatski izbornik
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
NIGDJE TOLIKO PUBLIKE - Pazin se iskazao kao vrstan domaćin, a publika kao pravi boćarski znalci
28 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Leo Brnić
BRZINSKO IZBIJANJE
Ante Grančić
POJEDINAČNO KLASIČNO
Dinko Beaković
PRECIZNO IZBIJANJE
Ante Papak
BRZINSKO IZBIJANJE
Bojan Novak
POJEDINAČNO KLASIČNO
Dražen Puniš
POJEDINAČNO KLASIČNO
Gianfranco Santoro
POJEDINAČNO KLASIČNO
OVIJESTI

sport

RAZGOVARAO Kristijan KLARIĆ
PAZIN - Brzinsko je izbija-
nje na pazinskom EP-u gle-
dateljima ponudilo najveći
spektakl. Ukupno čak tri se-
rije više izbijanja od predvi-
đenog programa, nadmeta-
nje trojice očito podjednako
kvalitetnih, trenutno najbo-
ljih svjetskih brzinskih izbi-
jača. Bivšeg svjetskog prva-
ka Slovenca Aleša Borčnika,
sad već bivšeg europskog te i
dalje aktualnog svjetskog pr-
vaka Talijana Marca Ziralda
i našeg Lea Brnića koji je u
tom društvu teorijski bio aut-
sajder. No, kad se zalaufa hr-
vatska “dizel mašina” ni sto
“pancer divizija” je ne bi za-
ustavile, što su na svojoj koži
najbolje osjetili i Ziradlo u po-
lufinalu i Borčnik u velikom
finalu. Jedna boća više pogo-
đena od Talijana u tek trećoj
seriji polufinala donijela je
Brniću finale, a jedna boća
više od Slovenca u drugoj se-
riji finala i prvi seniorski eu-
ropski naslov.
Hvala publici
- Još jednom bih se htio
zahvaliti divnoj publici u pa-
zinskoj dvorani koja me svo-
jim bodrenjem nosila do tog
naslova - rekao nam je još
vidno uzbuđen nakon osvo-
jene zlatne medalje Brnić.
- Gledatelji su mi zaista bili
dodatna snaga, gotovo trčali
zajedno sa mnom sve serije
koje sam odradio ovdje u Pa-
zinu. Stoga ni nisam dati ma-
nje od svog maksimuma.
Granica od bronce do sre-
bra, pa od srebra do zlata
bila je svega jedna pogođena
boća više.
- Borčnik, Ziradlo i ja smo
kvalitetom podjednaki brzin-
ci i u našim nadmetanjima
sve je ovisilo o trenutku, jed-
noj više ili manje pogođenoj
boći. Na moju sreću, uspio
sam zadržati koncentraciju
i preciznost kad je bilo naj-
važnije, izvući iz sebe zadnje
atome snage koje nam je svi-
ma pomalo nestajalo. No, či-
njenica da sam Borčnika u
dodatnoj seriji finala vodio i
dva razlike dovoljno govori
da sam bio i najbliži naslovu i
zasluženo osvojio to zlato.
Leu su obje pobjede i nad
Ziradlom podjednako drage.
Težak zadatak
- Ziraldo je legenda brzin-
skog izbijanja, nakon Francu-
za Sebastiena Graila najtro-
fejniji svjetski brzinski izbijač
u povijesti i zato mi je ta po-
bjeda posebno draga. Borč-
nik je tjelesno najspremniji
od nas trojice, uoči prvenstva
slovio je za glavnog favorita
za zlato i ta je pobjeda, pogo-
tovo jer je ostvarena u finalu,
posebno vrijedna.
Brnić je tako krenuo pu-
tem najtrofejnijeg hrvatskog
brzinca Ante Papka koji se
naslovom prvaka Europe oki-
tio još 2000. godine u francu-
skom St. Chamondu.
- Tek sam na početku seni-
orske karijere i budem li kva-
litetno nastavio trenirati i ra-
diti nadam se postati najbolji
hrvatski brzinac svih vreme-
na. No, bit će to težak zada-
tak za mene jer konkurencija
će u budućnosti biti sve veća.
Kinezi su nama iz velikih bo-
ćarskih zemalja na svjetskim
prvenstvima u brzinskim dis-
ciplinama već sasvim ravno-
pravni suparnici - zaključio je
Brnić kojeg već za tjedan dana,
jednako kao i Antu Grančića,
očekuje i nastup na mlađese-
niorskom SP-u u francuskom
Eybensu na kojem će, mogu-
će je, zajedno nastupiti u šta-
fetnom izbijanju.
LEO BRNIĆ
Organizatorima
zlatna medalja
PAZIN - Spuštanjem zastora na 18. EP u bo᥋anju u subo-
tu nave᥍er odahnuo je cijeli Organizacijski odbor, brojni logi-
sti᥍ari-volonteri koji su ne samo proteklih tjedan dana, ve᥋ i
tjednima, pa i mjesecima prije danono᥋no bdjeli i razmišljali
samo o tome kako na što uzorniji na᥍in ugostiti brojne goste
iz 17 europskih zemalja. Jer ti gosti nisu dolazili bilo kamo,
ve᥋ u grad koji je u svijetu znan kao kolijevka hrvatskog bo-
᥋anja i koji se upravo tako ostatku bo᥋arske Europe morao
predstaviti. I stoga su brojne ᥍estitke koje su iz svih reprezen-
tativnih delegacija, kao i od najviših ᥍elnika FIB-e, stigle na
ra᥍un organizacije EP-a najbolja potvrda i priznanje organiza-
torima da su svoj dio posla odradili na zadovoljstvo sviju.
Svjesni da su im sportski infrastrukturni kao i smještaj-
ni uvjeti koje nude pazinska bo᥋arska borilišta i smještajni
objekti ograni᥍avaju᥋i faktor za zadovoljavanje svih zahtje-
va koje sa sobom nosi jedna ovakva manifestacija, organi-
zatori se nisu libili prihvatiti izazov i upustiti se u ogroman
postao. I kako je EP proteklo, mo᥇emo ista᥋i da su Organi-
zacijski odbor na ᥍elu s gradona᥍elnikom Renatom Krul᥍i-
᥍em i logisti᥍ki tim predvo᥎en direktorom prvenstva Jelisi-
jem Jovi᥍i᥍em svojim gostima i svima koji su u šest dana
posjetili PEUB Zonu pru᥇ili i više od maksimuma. Najva᥇nije
je da su baš svima koji su imali ᥇elju pogledati neki od za-
vršnih susreta, omogu᥋ili mjesto u dvorani.
Mo᥇da cijeli grad proteklog tjedna i nije disao bo᥋arski, ali
je zato PEUB Zona svih šest dana natjecanja bila mjesto su-
sreta ljubitelja bo᥋anja ne samo iz Istre, ve᥋ iz svih krajeva Hr-
vatske, te iz mnogih krajeva svijeta. U᥍vrš᥋ivala su se stara,
stjecala nova prijateljstva koja ᥋e se naravno uskoro nastaviti
na nekom od bo᥋ališta. Komentirali nastupi i rezultati hrvatski
reprezentativaca, prepri᥍avale dogodovštine s joga kad su na
njima nastupali predstavnici bo᥋arski egzoti᥍nih zemalja. Što
je najva᥇nije, kakve god rezultate njihovi ljubimci ostvarivali
i doma᥋i i strani bo᥋arski zanesenjaci svaku su ve᥍er PEUB
Zonu napuštali zadovoljni danom koji su proveli dru᥇e᥋i se sa
svojim istomišljenicima. Pored dvije hrvatske zlatne medalje
za organizatore je to bila najve᥋e nagrada. (K. K.)
NOVU USPJEŠNU SPORTSKU PRIČU
prvenstvu
ki reprezentativci Dario Stoj-
čić i Goran Jurić protiv kojih je
naš par uoči polufinala slovio
za favorite.
- Izuzetno mi je žao što na
domaćem terenu, pred doma-
ćom publiku u vrhunskom bo-
ćarskom ambijentu kakav je
bio priređen u boćarskoj dvo-
rani u Pazinu Marčelja i ja ni-
smo uspjeli otići barem do fi-
nala u paru - veli Santoro. - No,
jednostavno treba priznati da
ovom prigodom nismo bili
pravi, nismo prikazali dovolj-
no dobru igru za plasman u fi-
nale, te nam je za utjehu osta-
la bronca koja će meni osobno
u budućnosti samo biti motiv
više da možda na nekim bu-
dućim prvenstvima odem i
korak, zašto ne i dva, više.
- Kad osvojiš dvije medalje
bilo kojeg sjaja na ovako veli-
kim natjecanjima mjesta ne-
zadovoljstvu ne bi smjelo biti
- nadovezao se Marčelja. - No,
objektivno rečeno očekivalo se
od nas da u paru odemo i dalje
od polufinala, a osobno sam se
nadao da bih u jednoj od dvi-
je discipline u kojima sam na-
stupio mogao otići i do kraja,
osvojiti svoje prvo zlato. No,
ostajali su čak i bez medalja i u
povijesti i sad na ovom prven-
stvu i veći igrači od mene, tako
da će u nekoj budućnosti ove
dvije moje bronce tek dobiti
na pravoj vrijednosti, a ja se i
dalje nadam svom prvom ve-
likom zlatu.
Dvojica naših reprezentati-
vaca na ovom su prvenstvu, na
njihovu žalost, ostala bez me-
dalja i u svojim disciplinama
zauzeli šesta mjesta. Najisku-
sniji Jure Maglić podbacio je
u ključnom susretu prvenstva,
četvrtfinalu i protiv novog eu-
ropskog viceprvaka Slovenca
Tadeja Premrua ostvario svega
19 punata i oprostio se od me-
dalje. Debitant Nenad Tadić sa
16 punata u polufinalnoj seri-
ji nije se pak uspio probiti u fi-
nalnu, među četiri najbolja.
Premda je izbornik Celija u
niz navrata isticao da ne pri-
znaje podjele na stare i mlade,
već da su rezultati jedini kriterij
za ulazak u reprezentaciji, ista-
knimo na koncu i znakovit po-
datak, da su oba zlata u Pazi-
nu osvojila dvojica najmlađih
u hrvatskoj vrsti, 20-godišnji
Brnić i 22-godišnji Grančić. To
dosta govori samo po sebi.
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NOVI EUROPSKI PRVAK U BRZINSKOM IZBIJANJU
Želim postati najbolji
hrvatski brzinac u povijesti
Ziraldo je legenda
brzinskog izbijanja,
a Borčnik je tjele-
sno najspremniji od
nas trojice, uoči pr-
venstva slovio je za
glavnog favorita za
zlato i ta je pobje-
da, pogotovo jer je
ostvarena u finalu,
posebno vrijedna,
kaže Brnić
NAJDRAŽI ČESTITARI - Leo Brnić s djevojkom Valentinom i
trenerom Čedom Vukelićem
Konkurencija će u budućnosti biti
sve veća. Kinezi su nama iz ve-
likih boćarskih zemalja na svjet-
skim prvenstvima u brzinskim
disciplinama već sasvim ravno-
pravni suparnici
SEDAM HRVATSKIH
PRVAKA EUROPE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
J
.

P
R
E
K
A
L
J
Glas Istre 29 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
MONZA - Britanac Lewis
Hamilton za volanom McLa-
ren-Mercedesa pobjednik je
Velike nagrade Italije u For-
muli 1, koja je jučer vožena
na stazi u Monzi. Treća je to
pobjeda u sezoni za Hamil-
tona nakon slavlja u Kana-
di i Mađarskoj, dvadeseta
u njegovoj karijeri čime se
na 13. poziciji “vječne liste”
poravnao s Mikom Häkkine-
nom. U posljednjoj europskoj
utrci ove sezone Hamilton je
na najbolji način oplemenio
“pole position”, poveo od sa-
mog starta i mirno kontroli-
rao situaciju iza svojih leđa.
Od 53 kruga, Hamilton je 48
bio na čelu kolone, ostalih pet
čekao da konkurenti odu u
boksove na promjenu guma i
na kraju stigao do treće uza-
stopne pobjede u sezoni za
McLaren-Mercedes.
- Odličan je osjećaj pobije-
diti ovdje u Monzi pred sjaj-
nom publikom i hvala mom-
čadi na tri sjajna dana - rekao
je Lewis Hamilton nakon tri-
jumfa kojim se probio na dru-
gu poziciju ukupnog poretka.
Prevelik zaostatak
Bez obzira na Hamiltonov
trijumf, priča dana u Monzi
ipak je Sergio Perez, 22-go-
dišnji Meksikanac u Sauber-
Ferrariju. Krenuo je Perez u
utrku s 12. startne pozicije na
tvrdim gumama te prvi i jedi-
ni put u boks otišao tek u 30.
krugu, stavio mekane gume i
počeo “letjeti” stazom. Nizao
je Meksikanac najbrže kru-
gove, s osme pozicije krenuo
u lov na vrh i sedam krugova
prije kraja utrke prešao Alon-
sa te izbio na drugo mjesto.
Bio je Perez u tom trenutku
brži od Hamiltona sekundu
po krugu, no zaostatak je bio
prevelik i Perez nije uspio sti-
ći do prve pobjede u karijeri.
Za utjehu, popeo se treći put
u ovoj sezoni na jednu od
stepenica pobjedničkog po-
stolja, nakon drugog mjesta
u Maleziji i trećeg u Kanadi.
- Bila je ovo sjajna utrka za
mene i momčad, nevjerojat-
no je biti na pobjedničkom
postolju u Monzi. Taktika je
bila imati u završnici svježe
gume i to nam je na kraju dalo
brzinu - teško je do riječi dola-
zio presretni Sergio Perez.
Alonso ne odustaje
Treće mjesto, na odušev-
ljenje brojnih talijanskih na-
vijača, osvojio je Fernando
Alonso u Ferrariju. S novih 15
bodova, Alonso je svoj kon-
to podigao do brojke 179, 37
više od prvog pratitelja Lewi-
sa Hamiltona kojem u leđa
pušu s po jednim bodom za-
ostatka Kimi Räikkönen i Se-
bastian Vettel.
- Bila je ovo teška utrka u
koju sam krenuo s desetog
mjesta. Znali smo da imamo
dobar bolid i već smo u kva-
lifikacijama mogli biti bolji,
no popravili smo se na utrci.
Idemo dalje, ne odustajemo
- najavio je Fernando Alon-
so nastavak lova na naslov
svjetskog prvaka.
Vodeća momčad u poret-
ku konstruktora, Red Bull-
Renault, ostala je u Mon-
zi bez ijednog boda jer su
zbog kvara na bolidu mora-
li odustati Sebastian Vettel i
Mark Webber, a istu je sud-
binu doživio i Jenson Bu-
tton u McLaren-Mercedesu,
najbrži prije tjedan dana na
VN Belgije. Sljedeća utrka je
VN Singapura koja će se vo-
ziti 23. rujna na stazi Mari-
na Bay. Ivica CEROVAC

sport

vijesti IZ auto-moto industrije
hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed
vijesti: IZ auto-moto industrije
hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed
vijesti: IZ auto-moto industrije
SUTRA u Glasu Istre
uto a
moto
PREDSTAVLJAMO:

Volkswagen Golf VII i Citroen DS3 Cabrio
HRVATSKA PREMIJERA:

Chevrolet Malibu i Cruze karavan
AUTOMOBILIZAM:

Ususret “31. Buzetskim danima”
ZANIMLJIVOST:

Automobili s imenima vozača Formule 1
VIJESTI IZ AUTO-MOTO INDUSTRIJE

FORMULA 1
BRITANAC U McLAREN-MERCEDESU SLAVIO NA VN ITALIJE
Hamiltonu pobjeda,
Perez priča dana
Meksikanac u Sauberu
krenuo je s 12. pozicije,
izabrao drugačiju takti-
ku od ostatka društva i
sjajnom vožnjom stigao
do drugog mjesta
SREĆI NEMA KRAJA - Sergio Perez u zagrljaju članova momčadi
Semafor
Rezultati VN Italije (53 kruga ili 307 km): 1. Lewis Ha-
milton (VBr/ McLaren-Mercedes) 1;19:41.221, 2. Ser-
gio Perez (Mex/ Sauber-Ferrari) +4.356, 3. Fernando
Alonso (Špa/ Ferrari) +20.594, 4. Felipe Massa (Bra/
Ferrari) +29.667, 5. Kimi Räikkönen (Fin/ Lotus-Rena-
ult) +30.881, 6. Michael Schumacher (Njem/ Mercedes)
+31.259, 7. Nico Rosberg (Njem/ Mercedes) +33.550,
8. Paul di Resta (VBr/ Force India-Mercedes) +41.057,
9. Kamui Kobayashi (Jap/ Sauber-Ferrari) +43.898, 10.
Bruno Senna (Bra/ Williams-Renault) +48.144.
Poredak voza᥍a: 1. Alonso 179, 2. . Hamilton 142, 3.
Räikkönen 141, 4. Vettel 140, 5. Webber 132, 6. Button
101, 7. Rosberg 83, 8. Grosjean 76, 9. Perez 65, 10. Ma-
ssa 47.
Poredak konstruktora: 1. Red Bull-Renault 272, 2.
McLaren-Mercedes 243, 3. Ferrari 226, 4. Lotus-Rena-
ult 217, 5. Mercedes 126, 6. Sauber-Ferrari 100, 7. Force
India-Mercedes 63, 8. Williams-Renault 54, 9. Toro Ro-
sso-Ferrari 12.
Krenuo je Perez u utrku s 12. star-
tne pozicije na tvrdim gumama te
prvi i jedini put u boks otišao tek
u 30. krugu, stavio mekane gume i
počeo “letjeti” stazom
POVEO DRUŠTVO - Lewis Hamilton na čelu kolone
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
Lewis Hamilton i Sergio Perez
30 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Branko ŠKORIĆ
KRK - Stravičnu prometnu
nesreću protkanu horor-ele-
mentima sa smrtnom poslje-
dicom prouzročio je u subo-
tu u 21.15 sati Crikveničanin
Danijel Nećak (30). Još ne-
zabilježena tragedija na oto-
ku Krku dogodila se na po-
dručju Malinske Dubašnice,
četiri stotine metara od ra-
skrižja glavne otočne ceste
i ceste za trajektno pristani-
šte Valbiska. U nesreći je po-
ginuo mađarski turist Adam
Baki (34), a osim Nećaka još
je ozlijeđeno troje ljudi.
Do nesreće je došlo kada
je Nećak izgubio kontrolu
nad upravljačem. Vozio je
pod utjecajem 2,05 promi-
la alkohola. Upravljao je te-
gljačem marke Scania sisač-
kih registracijskih oznaka SK
080-DI i priključnim vozi-
lom cisternom u kojoj je bilo
13 tisuća litara plavog dizela.
Nećak je istoga dana u rafi-
neriji nafte Sisak ukrcao go-
rivo koje je namjeravao do-
vesti na benzinsku crpku Ine
na obali u mjestu Krku.
Prije nesreće prevalio je
ukupno 263 kilometra i s
obzirom na alkoholiziranost
pravo je čudo kako je uopće
došao do Krka.
Automobili osueni
na sudar
Druga nesretna okolnost
za Nećaka je činjenica da je
vozio državnom cestom na
kojoj je zabranjeno prome-
tovanje za vozila koja prevo-
ze opasne tvari jer se radi o
vodozaštinom području.
Treća okolnost je brzi-
na kretanja vozila s kojim je
upravljao. Vozio je 90 kilome-
tara na sat iako je ograničenje
brzine 50 kilometara. Inače,
Nećak je bio zaposlen u pri-
vatnoj tvrtki vlasnika Ivana
Dobranovića iz Siska koji se
neposredno nakon nesreće i
sam došao ne mjesto uvjeriti
se što se dogodilo.
Je li poluprazna cisterna
kumovala da Nećak izgubio
kontrolu nad upravljačem
nije poznato. Cisterna se u
jednom trenutku zajedno s
priključnim vozilom prevr-
nula na lijevi bok. Klizila je
više od 60 metara. Na kon-
cu se prepriječila širinom či-
tave prometnice tako da su
automobili koji su dolazili
iz smjera Krka bili “osuđeni”
na sudar.
Prva je naišla Opel Astra
karlovačkih oznaka. Tegljač
ju je samo okrznuo. Vozač je
ostao neozlijeđen, ali je vo-
zilo oštećeno. Zatim je na-
išla Citroën Xsara s kojim je
upravljao Baki, a kao suvo-
začica sjedila je njegova 22-
godišnja suputnica. Upravo
su se vraćali s ljetovanja iz
jednog krčkog autokampa.
Nalet je bio neizbježan, a da
tragedija bude veća - zaštit-
na željezna šipka s prikoli-
ce najprije je razmrskala vje-
trobransko staklo, a potom
se zabila u glavu nesretnog
vozača.
Potom nailazi i Audi A 4 iz
Slavonskog Broda, no 22-go-
dišnji vozač i 20-godišnja su-
vozačica prolaze samo s lak-
šim ozljedama.
Sve ozlijeđene osobe na-
kon nesreće prevezene su u
krčki Dom zdravlja.
Ubrzo su na mjesto nesre-
će došle službene osobe, a
očevid je vodio zamjenik na-
čelnika PP Krk Dejan Hriljac.
Uz njega su nazočili načelnik
Odjela za sigurnost cestov-
nog prometa PU PG Boris
Skeledžić, zamjenik župa-
nijskog državnog odvjetnika
Doris Hrast i zamjenica op-
ćinskog državnog odvjetni-
ka Irena Babarović.
Opasnost od
eksplozije
Prijetila je i velika opa-
snost od požara ili eksplo-
zije pa su novinari na mje-
sto nesreće pušteni tek iza
23 sata. U međuvremenu
su krčki vatrogasci, ručno s
kantama uspjeli pokupiti go-
rivo koje je istjecalo iz cister-
ne i staviti ga u priručni ba-
zen koji su samo za tu priliku
improvizirali. Čak tri vozila
Ind-eka bila su u pripravno-
sti za djelovanje, a prevrnu-
ti tegljač i cisternu na kota-
če je postavilo teško vozilo
riječke tvrtke TTS team. Si-
sačka cisterna potom je od-
vezena do jednog prošire-
nja prije krčkog mosta gdje
je stiglo drugo vozilo istog
vlasnika iz Siska. Gorivo je
uspješno prekrcano, a pro-
metnica je puštena u promet
u 3.15 sati.
Nakon što je noću na ne-
djelju vozaču Nećaku pru-
žena prva pomoć u krčkom
Domu zdravlja zadržan je
u krčkoj policijskoj postaji
do otrežnjenja. Zatim je uhi-
ćen. Preliminarnim uvidom
u njegov vozački dosje utvr-
đeno je kako je do sada u
svojoj vozačkoj karijeri imao
deset prometnih nesreća u
kojima je u osam navrata bio
kriv, a šest puta je nesreću
prouzročio pod utjecajem
alkohola. Tijekom današnjeg
dana općinsko Državno od-
vjetništvo će donijeti odluku
hoće li za Nećaka predložiti
mjeru istražnog zatvora.

crna kronika

*
*
ZAGREB - Na raskri᥇ju sa Slavonskom i
Zagreba᥍kom avenijom na Savskoj ce-
sti u Zagrebu ju᥍er oko 3 sata smrtno je
stradao 62-godišnji pješak nakon što je
na njega naletjelo taksi vozilo, izvijestila
je Policijska uprava zagreba᥍ka. Nesre-
᥋a se dogodila u Savskoj 118, 40 me-
tara od obilje᥇enog pješa᥍kog prijela-
za, gdje je 62-godišnji pješak Bo᥇idar L.
prelazio cestu. Na njega je naletio au-
tomobil Taxi Cammea, Škoda Octavija,
kojeg je vozio 36-godišnjak. (H)
Taxi
usmrtio
pješaka
R
a
n
k
o

Š
U
V
A
R

/

C
R
O
P
I
X
Na natjecanju
ranjen lovac
VUKOVAR - Na natjeca-
nju u ga᥎anju glinenih go-
lubova u Borovu ju᥍er je
hicem iz puške teško ra-
njen jedan lovac. Nesre᥋a
se dogodila na streljani, a
prema prvim informacija-
ma lovca je ranio “zalutali”
metak. Slu᥍aj istra᥇uje vu-
kovarska policija. S. P.
Ozlijeen
vatrogasac
ZAGREB - Po᥇ar na po-
dru᥍ju Zatona uz Benko-
va᥍ku cestu ugašen je u
subotu nave᥍er, a pri ga-
šenju je lakše ozlije᥎en je-
dan vatrogasac izvijestila
je ju᥍er Dr᥇avna uprava za
zaštitu i spašavanje. Opo-
᥇areno je 25 hektara trave,
niskog raslinja i smrike. (H)
U parku uzgajao
marihuanu
BIOGRAD - Policijski
slu᥇benici Policijske po-
staje Biograd dovršili su
kriminalisti᥍ko istra᥇iva-
nje nad 28-godišnjakom
iz okolice Biograda, kojeg
se sumnji᥍i da je u polju u
sklopu parka prirode Vran-
sko jezero zasadio deset
biljaka indijske konoplje.
Marihuana je dosegla visi-
nu od 1,5 metara. Sadnice
i 40 grama sušenih listova
policija mu je oduzela, a
protiv njega je dr᥇avnom
odvjetništvu podnijeta ka-
znena prijava zbog zlopo-
rabe opojnih droga. S. P.
Provaljeno u crkve
SPLIT - Nepoznati je po-
᥍initelj tijekom proteklog
tjedna provalio u crkvu u
mjestu Le᥋evica odakle je
otu᥎io zlatni kale᥇. Materi-
jalna šteta procijenjena je
na nekoliko tisu᥋a kuna.
Druga provala dogodila se
u subotu tijekom dana u
mjestu Sitno, gdje zasad
nije poznato što je ukrade-
no ni kolika je šteta. S. P.
Uhićeni pljačkaši
ZAGREB - Zagreba᥍ka
policija dovršila je krimi-
nalisti᥍ko istra᥇ivanje nad
dvojicom muškaraca, 30-
godišnjakom i 31-godiš-
njakom, osumnji᥍enih da
su zajedno po᥍inili osam
kaznenih djela razbojstava
u poslovnicama za otkup
plemenitih metala. Osum-
nji᥍eni su plja᥍ke po᥍inili
u razdoblju od 2. lipnja do
31. kolovoza ove godine
na podru᥍ju Zagreba.
Ponekad maskirani, ula-
zili su u poslovnice za ot-
kup plemenitih metala i uz
prijetnju plasti᥍nim pišto-
ljem zaposlenicima, otu᥎ili
novac i nakit. Ukupna ma-
terijalna šteta iznosi oko
105.000 kuna. Nakon kri-
minalisti᥍kog istra᥇ivanja,
zagreba᥍kom Op᥋inskom
dr᥇avnom odvjetništvu je
dostavljeno posebno izvje-
š᥋e, a osumnji᥍eni su do-
vedeni pritvorskom nad-
zorniku. (H)
PREVOZEĆI 13.000 LITARA DIZELA U KAMIONU CISTERNI CRIKVENIČANIN SKRIVIO TEŠKU NESREĆU
Pijani vozač usmrtio
maarskog turista
Zaštitna željezna šipka s prikolice
najprije je razmrskala vjetrobran-
sko staklo, a potom se zabila u
glavu nesretnog vozača
Danijel Nećak u krvi
je imao više od dva
promila alkohola. Na
ravnom dijelu glav-
ne otočne promet-
nice izgubio je kon-
trolu nad cisternom,
prevrnuo se pri brzi-
ni od 90 kilometa-
ra na sat i pokupio
tri vozila. Mađarski
turist koji je smrtno
stradao nalazio se u
Xsari Picasso
Nesretnom turistu Adamu Bakiju koji se vraćao s godišnjeg odmora nažalost nije bilo pomoći
Cisterna je prepriječila obje prometne trake Snažna dizalica uklonila je cisternu s kolnika
T
e
a

C
I
M
A
Š

/

C
r
o
p
ix
S
ilv
a
n
o

J
E
Ž
I
N
A
/
N
L
S
ilv
a
n
o

J
E
Ž
I
N
A
/
N
L
Glas Istre 31 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
kolumne
Šćika na šćiku
P
rije dvadesetak godina
ovakav bi naslov no-
vinske kolumne polu-
čio sasvim drugu vrstu rado-
znalosti nego danas. Naime,
pri izlasku jedne države i
njoj pripadajućeg društva iz
sustava koji se nazivao tota-
litarističkim, i istovremenom
proglašenju ulaska u drukčiji
sustav koji se odmah u star-
tu, da bi se vidno i suštinski
razlikovao od prethodnoga,
nazvao demokratskim, jav-
no komuniciranje obilovalo
je poučnim štivom. Svaka-
ko je, tada, bilo dobrohotnih
pokušaja javnog pronošenja
spoznaja o bitima demokrat-
skih sustava, kao što je, već
tada u samom startu, bilo i
onih više satiričkih, koji su
upozoravali da nije dovoljno
neki sustav nazvati demo-
kratskim da bi on doista ta-
kav i bio, već ga treba graditi
sa svim sadržajima koje tre-
ba imati, sa svim funkcijama
koje trebaju funkcionirati, a
da pritom uopće nije najbit-
nije kako taj sustav zovemo.
Već tada - i neki su to pri-
mali otvorenog srca, dok su
drugi takve glase odmah
okrštavali protudržavnim i
antinarodnim djelovanjem
- znalo se upozoravati da će
hrvatska demokracija tre-
bati dugo, dugo sazrijevati.
Duhovita, iako u biti straš-
na s obzirom na nestrplji-
vost hrvatskih građana da
konačno okuse blagodati te
demokracije,bila je uspored-
ba s Engleskom i 400 godina
košenja trave da bi se dobio
onakav engleski travnjak
kakav obično zamišljamo
kad čujemo da netko kaže
„pravi engleski travnjak“, a
svi shvaćamo da se tu za-
pravo ne radi o travi nego
o demokraciji. Iako, zapra-
vo, nije baš da možemo iz
prve izdvojiti dovoljno ele-
menata nekakve engleske
demokracije iz kojih bismo
mogli ocrtati nekakav mo-
del, kao primjer svijetu, pa
i nama, prije ćemo se sjetiti
detalja, i to nezgodnih de-
talja, primjerice kako je Že-
ljezna Lady uskratila mlije-
ko djeci u školama i grubo
se obračunavala s rudari-
ma. Što bi to Hrvatska tre-
bala raditi 400 godina pa
da bi joj postalo - kao, ne
daj bože, danas Engleskoj?
Vidite kako su konfuzne te
lekcije iz povijesti demokra-
cije, ničemu vas zapravo ko-
risnome ne nauče.
Zato bi trebalo biti do-
voljno skratiti tih 400 en-
gleskih demokratskih go-
dina na jednom životnom
vijeku primjerenijih dvade-
set hrvatskih. Jesmo li u tih
dvadeset hrvatskih godina
demokracije (za urtu ljubi-
teljima ovakvih sintagmi
treba naglasiti kako ima u
nas i zagovornika teze da je
i prije hrvatskog državnog
osamostaljenja u Hrvatskoj
bilo mnogo čega dobrog, pa i
demokratskih tekovina!) po-
stigli neki napredak, jesmo li
nešto naučili, jesmo li nau-
čeno uspijevali primijeniti,
jesmo li uočavali pogreške i
ispravljali ih, imamo li da-
nas bolju i učinkovitiju de-
mokraciju nego prije dvade-
setak godina?
To su pitanja koja ne bi
trebalo postavljati političa-
rima, jer će oni uvijek izvr-
dati neki afirmativan odgo-
vor. Trebalo bi ih postavljati
građanima, za koje teorija
uči da su subjekti demokra-
cije, no praksa nekako uvi-
jek okrene na to da su gra-
đani tek objekti demokracije;
ako nešto po njih loše krene
- onda građani čak ispadaju
žrtve demokracije.Demokra-
cija je zapravo u nas posta-
la sinonim za mnoge dru-
ge riječi koje slično zvuče, ali
znače vrlo različito. Recimo,
za birokraciju. Pa zatim, za
autokraciju. Za makinaci-
ju, malverzaciju, takve stva-
ri. A tu ne bi trebalo smje-
ti biti vrdanja. Demokracija
znači vladavina naroda. Ni-
šta manje od toga. Sve drugo
smislili su oni koji demokra-
ciju žele umanjiti ili oslabiti
u svoju korist.
Zapravo demokracija ima
samo dva doista suštinska
problema, više teoretska, jer
se u praksi čak i ona usta-
vima i zakonima zapisana
i propisana rješenja izvrda-
vaju što se više može. Ta dva
problema leže u dilemi: je li
neka,bilo koja,odluka valja-
na ako ju podržava većina,
ili samo ako ju podržavaju
apsolutno svi. Proklamirani
demokratski sustavi neće baš
lako priznati ovu dvojbu, ali
ipak se ne propušta propa-
gandno istaknuti svaka situ-
acija kada se rezultat nekog
konkretnog demokratskog
procesa približi apsolutnoj
vrijednosti. Da nije tako, ne
bi se,recimo,naglašavao vrlo
visoki ishod referenduma o
hrvatskoj državnoj samo-
stalnosti; ili pak neki izborni
rezultat koji pokazuje da se
pobjednik po postotku osvo-
jenih glasova značajnije od-
lijepio od onih iza sebe.
Ta dvojba najviše dolazi
do izražaja kod poteza koji
su vrlo velikom dijelu sta-
novništva na korist, ali su
nekom razmjerno malom
dijelu stanovništva na veliku
štetu.Dvojba je još veća kada
se gotovo iste stvari sagleda-
vaju drugačije, eto primje-
ra kod Plomina i Kaštijuna.
Plomin 3 će nesumnjivo biti
koristan za većinu građana
Hrvatske, dok će za građane
Istre biti štetan, a zapravo i
suvišan. Kaštijun će nedvoj-
beno biti koristan za većinu
građana Istre, dok će za gra-
đane dijela općine Medulin
biti jako štetan. Zašto ta dva
problema, ako ih sagledava-
mo kao „demokratske“ pro-
bleme, ne bi imala jednak
tretman? Ako se traži refe-
rendum za Plomin 3, zašto
se ne traži referendum i za
Kaštijun? Međutim, ako je
Plomin 3 državna stvar, ne
bi li pravo izražavanja svo-
jeg mišljenja trebali imati i
drugi građani Hrvatske, a
ne samo Istrijani? A o Ka-
štijunu i drugi građani Istre,
a ne samo Medulinci? Nije
li tada referendum siguran
put ka potvrđivanju odlu-
ka koje neće biti od interesa
upravo za taj mali ali naju-
groženiji i najpogođeniji dio
stanovništva, zbog kojeg se
referendum i raspisuje?
Doista bi nam trebalo
400 godina košnje trave
samo da shvatimo kakva
je bit ova dva problema.
Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za ve-
ćinu graana Hrvatske, dok će za graane
Istre biti štetan, a zapravo i suvišan. Kašti-
jun će nedvojbeno biti koristan za većinu
graana Istre, dok će za graane dijela
općine Medulin biti jako štetan. Zašto ta
dva problema ne bi imala jednak tretman?
Davor Šišović
Izazov demokracije
Zemlja čuda
S
ve je očitije da se pred-
sjednik Ivo Josipović pri-
prema za još jednu pre-
dizbornu kampanju. Iako je
navršio tek polovicu svog pr-
vog mandata, postupci koje
Josipović povlači posljednjih
tjedana signal su da se s njim
nešto ozbiljno događa. Kri-
tičke primjedbe na rad Vla-
de Kukuriku koalicije, oštre
opaske o pojedinim lideri-
ma vladajuće koalicije, oštar
sukob s predstavnikom srp-
ske nacionalne manjine dr.
Miloradom Pupovcem i “dr-
žavničko” ponašanje u vezi
granice s Bosnom i Hercego-
vinom znak su da Josipović
želi osvježiti javni image, još
više podići svoj ionako visok
rejting te u samom startu
predsjedničke pretkampanje
oneraspoložiti potencijalne
protukandidate velikom po-
drškom koju uživa.
Josipović u drugu pred-
sjedničku utrku ulazi na sli-
čan način kao u prvu - vrlo
rano i s razrađenom takti-
kom. Sada je, doduše, na
Pantovčaku, neprekidno je u
medijima i nema otvorenih
izazivača, ali njegovo referi-
ranje na brojne teme koje se
pojavljuju i nastojanje da
ga se doživi izvan konteksta
sve problematičnije Kuku-
riku vlasti signaliziraju da
on želi produžiti svoj poli-
tički život bez dosadašnjih
partnera. Istraživanja poka-
zuju da je popularan kao
i u vrijeme Vlade Jadranke
Kosor, kao najpozitivnijeg
političara prihvaća ga oko
80 posto građana, što znači
da mu značajan pad popu-
larnosti Vlade i njegove biv-
še stranke, SDP-a, nisu na-
štetili. Bez obzira što je na
vlast dospio iz istog “šinjela”,
ne dijeli animozitet glasača
prema Zoranu Milanoviću i
Kukuriku strankama.
Štoviše, u pomno izre-
čenim kritikama vladaju-
će ekipe Josipović se posve
odmaknuo od “svoje” Vlade.
Istaknuvši da se gospodar-
ske reforme ne mogu svodi-
ti samo na otkaze, Josipović
je gorko prekorio ministre
Slavka Linića i Radimira
Čačića i njihovu politiku
“bolnih rezova”. Što se Ča-
čića samog tiče, predsjed-
nikovo “objašnjenje” da bi
zbog prometne nesreće u
Mađarskoj trebao razmisli-
ti o poslu u Vladi nije ostalo
zaboravljeno. Josipovićeve
kritike o nedostatku refor-
mi najvidljiviji su dio nje-
gove pretkampanje za pred-
sjedničke izbore. Razlozi za
to su jasni - Vlada je po sve
raširenijem mišljenju po-
sao preuzela nespremna,
ministri nisu osposobljeni
za provedbu zamišljenih
politika, nepotrebne afere
zagušile su i dobre pomake
u pojedinim sektorima, što
znači da Kukuriku Vlada
ne može pomoći predsjed-
niku Josipoviću da ispuni
jedno od svojih velikih iz-
bornih obećanja.
Naravno, riječ je o “novoj
pravednosti”, politici koju je
proklamirao u drugoj polo-
vici 2009. godine, uoči i ti-
jekom same predsjedničke
kampanje, završene pobje-
dom u drugom krugu 10. si-
ječnja 2010.Josipović je tada,
uz punu podršku SDP-a čiji
je bio kandidat, obećao so-
cijalnu, pravednu, ekonom-
ski uspješnu državu u kojoj
svi imaju šanse. Govorio je o
pravednom sudstvu i škol-
stvu, o socijalnoj jednakosti
i potiranju političkog nepo-
tizma,klijentelizma i korup-
cije. Danas je očito da su to
bila prazna obećanja te da
predsjednik i njegova tadaš-
nja stranka nisu mnogo uči-
nili da bi hrvatsko društvo
postalo pravednije. Razlog
za to može se potražiti u ne-
gativnim ekonomskim tren-
dovima, ali oni ne mogu biti
izgovor za sve. Polaganost
pravne države, nesposob-
nost sistema,spore promjene
u školstvu, zdravstvu i mi-
rovinskom sustavu, nejasne
politike prema poljoprivred-
nicima i braniteljima - sve to
pokazuje da prave promjene
nisu ni započele.Afere Mirele
Holy i potpredsjednika Vla-
de Čačića, kadroviranje po
stranačkim preferencijama
i guranje politički podob-
nih nestručnjaka u uprav-
ne i nadzorne odbore javnih
poduzeća pokazuju da je Jo-
sipovićeva “nova pravednost”
u Kukuriku koaliciji shvaće-
na kao vic.
Općim mjestom Josipovi-
ćeva odmaka od postojećeg
Milanovićeva sustava po-
litičkih vrijednosti može se
smatrati polemika bez kraja
s Pupovcem. Josipović je Pu-
povca kritizirao kao lažnog
“šefa” hrvatskih Srba, koji
mu je odvratio da brani svoj
interes oličen u aferi “ZAMP”.
Stvari nisu tako jednostavne
jer je Josipović, zapravo, na-
čeo položaj manjinskih “ca-
reva” koji Milanović, kako
su pokazale njegove kasnije
reakcije, nije imao namje-
ru dirati. Konačan rezultat
podrivanja Pupovca s Pan-
tovčaka bit će vidljiv tek kad
se pred Saborom pojavi pri-
jedlog novog izbornog zako-
na. Predloži li Vlada ukida-
nje 12. izborne jedinice - ili
pooštri kriterije za izbor ma-
njinskih zastupnika na dru-
gi način - pokazat će se da je
predsjednik i prije vremena
ukazao na problem.
Josipovićeva međuna-
rodna politika te regionalne
inicijative pod redovitom su
kritikom desnih stranaka.
Šef HDZ-a Tomislav Kara-
marko čak ga je prozvao da
“kroji granicu” prema BiH,
iako je jasno da predsjednik
ne izlazi iz svojih ustavnih
okvira sukreatora vanjske
politike. Na toj razini, Josi-
pović se podudara s politi-
kom Kukuriku Vlade.
Predsjednički izbori odr-
žat će se krajem 2014. ili
početkom 2015. Prije njih
na redu su lokalni izbori u
svibnju 2013., koji će biti
i realni test popularnosti
Milanovićeve Vlade i Ku-
kuriku stranaka. Prođu li
na tom testu loše, popular-
ni predsjednik mogao bi ih
posve zanemariti u drugom
pohodu na Pantovčak.
Josipovićeve kritike o nedostatku reformi
najvidljiviji su dio njegove pretkampanje
za predsjedničke izbore. Vlada je posao
preuzela nespremna, a nepotrebne afere
zagušile su i dobre pomake koji su na-
pravljeni, što znači da Vlada ne može
pomoći Josipoviću da ispunu jedno od
svojih izbornih obećanja
Dubravko Grakalić
Drugi mandat za
“novu pravednost”?
32 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
R
E
U
T
E
R
S
Papa odlazi u Libanon u znaku mira
CASTEL GANDOLFO - Papa Benedikt XVI. je u tije-
kom nedjeljne mise rekao da odlazi u Libanon od 14.
do 16. rujna “u znaku mira” i pozvao je sve strane u su-
kobu na dijalog i pomirenje. “Moje apostolsko putova-
nje u Libanon i na Bliski Istok je u znaku mira”, rekao je
Papa, nakon mise u svojoj ljetnoj rezidenciji Castel Gan-
dolfo, blizu Rima.
“Svim stranama u sukobu bi prioritet trebao biti anga-
᥇man na dijalogu i za pomirenje”, dodao je. Benedikt XVI.
dr᥇i da bi taj proces trebala podr᥇ati me᥎unarodna za-
jednica, svjesna va᥇nosti stabilnog i trajnog mira u toj re-
giji za cijeli svijet. Podsjetio je da ᥋e tijekom putovanja od
petka do nedjelje imati sretnu prigodu susreta s libanon-
skim narodom i vlasti, kao i krš᥋anima te drage zemlje i
onima koji su došli iz susjednih zemalja. Naglasio je da
mu nije nepoznato ᥍esto dramati᥍no stanje stanovništva
te regije u kojoj predugo traju neprestani sukobi. (H)
Kosovski svjedok o trgovini organima
BEOGRAD - Srpsko pravosu᥎e izvijestilo je da posto-
ji svjedok koji je potvrdio da je sudjelovao u trgovini or-
ganima srpskih dr᥇avljana tijekom sukoba na Kosovu,
za što se terete kosovski pobunjenici, rekao je ju᥍er za
agenciju France Presse srpski glavni tu᥇itelj za ratne zlo-
᥍ine Vladimir Vuk᥍evi᥋. Ovaj je slu᥍aj dio me᥎unarodne
istrage. Postoji osoba koja je spremna svjedo᥍iti o medi-
cinskoj proceduri obi᥍no obavljanoj na sjeveru Albani-
je, a odnosi se na trgovinu organima srpskih dr᥇avljana
otetih tijekom sukoba na Kosovu 1998-1999 izme᥎u ko-
sovskih pobunjenika i srpskih vojnih snaga, rekao je Vuk-
᥍evi᥋, dodavši kako je svjedok kosovski Albanac koji je i
sam sudjelovao u sukobima. On je izjavio kako je najma-
nje jednom prisustvovao zahvatima va᥎enja organa. (H)
Irački potpredsjednik osuen na smrt
BAGDAD - Ira᥍ki sud osudio je ju᥍er u odsustvu
odbjeglog potpredsjednika Tareqa al-Hashemija na smrt
vješanjem za ubojstvo jedne odvjetnice i jednog genera-
la. I Hashemijev osobni tajnik, njegov zet, tako᥎er je osu-
᥎en na smrt. Pravosu᥎e progoni Hashemija, jednog od
glavnih sunitskih ᥍elnika zemlje, i neke ᥍lanove njegove
garde na temelju 150 optu᥇nica, posebice zbog ubojstva
šest sudaca i nekoliko visokih du᥇nosnika, me᥎u kojima
i generalnog direktora ministarstva nacionalne sigurnosti,
ali na smrt su osu᥎eni zbog ubojstva odvjetnice i genera-
la Taliba Belasima. Sud ih je u odsustvu osudio na smrt
vješanjem. Tareq al-Hashemi je u travnju izbjegao u Tur-
sku, koja ga odbija izru᥍iti. Pobjegao je iz zemlje nakon
što su vlasti zatra᥇ile njegovo uhi᥋enje. (H)
BAGDAD - Najmanje
24 ljudi ubijeno je u de-
setak eksplozija diljem
Iraka u nedjelju, uklju-
᥍uju᥋i i autobombu po-
stavljenu ispred zgrade
francuskog konzulata u
Nasiriji. Najte᥇i napad je
izveden tijekom no᥋i u
Dud᥇ailu, 50 km sjever-
no do Bagdada kada
su bombaši samoubo-
jice napali vojnu bazu
i ubili 11 vojnika i ranili
njih sedam, prema po-
licijskom izvoru. Auto-
bomba je eksplodira-
la i ispred francuskog
konzulata u Nasiriji, 30
km ju᥇no od Bagdada,
a u tom napadu jedna
je osoba izgubila ᥇ivot,
navodi policija. Još jed-
na autobomba je de-
tonirana u istom gradu
pri ᥍emu su poginule
dvije i ranjene tri osobe.
Sunitski pobunjenici i
al-Kaida su pokrenu-
li niz napada ove go-
dine kako bi potaknuli
politi᥍ke i sektaške na-
petosti koje su dovele
zemlju do ruba gra᥎an-
skog rata 2006.-2007.
Za sada nitko nije preu-
zeo odgovornost za ek-
splozije u nedjelju. (H)
Val eksplozija u Iraku:
24 poginulih
*
BEJRUT - U nasilju u Siriji je poginulo
27.379 ljudi, od kojih više od 70 posto
nenaoru᥇anih civila, rekao je ju᥍er pred-
sjednik Sirijskog opservatorija za ljud-
ska prava (OSDH), Rami Abdel Rahma-
ne. Na popisu organizacije bilo je 19.499
civila, ali taj podatak se odnosi i na civile
koji su se naoru᥇ali protiv re᥇ima Basha-
ra al-Assada. Poginulo je i 1.113 dezer-
tera i 6.767 vladinih vojnika, prema toj
nevladinoj organizaciji na temelju poda-
taka mre᥇e aktivista i svjedoka. (H)
U Siriji ubijeno
više od 27.000
ljudi
Obama i Romney će imati tri javne debate
WASHINGTON - Američki
predsjednik Barack Obama i
njegov republikanski izazivač
Mitt Romney imat će tri javne
debate prije predsjedničkih
izbora 6. studenoga, javljaju
američki mediji. Prva deba-
ta je 3. listopada u Denveru i
bit će posvećena unutarnjoj
politici. Druga je 16. listopada
u Hempsteadu u državi New
Yorku, treća i završna koja će
biti posvećena vanjskoj poli-
tici zakazana je za 22. listopa-
da u Boca Ratonu na Floridi.
Potpredsjednički kandidati Joe
Biden i Paul Ryan debatirat će
jednom, 11. listopada u Dan-
villeu u Kentuckyju. Američ-
ki mediji javljaju da su oboji-
ca kandidata za predsjednika
počela vježbati za debate. Se-
nator Rob Portman iz Ohija
razgovara s Romneyjem pre-
tvarajući se da je Obama, a
Obami Romneyja glumi se-
nator John Kerry iz Massa-
chusettsa.
Predizborne debate, koje
uvijek privlače veliki broj gle-
datelja u SAD-u, ove bi godine
mogle biti posebno važne jer
ankete pokazuju da su kandi-
dati u mrtvoj utrci. A oni će u
debatama ublažiti ton i reto-
riku kako im ne bi “pobjeglo”
nešto što bi im moglo smanjiti
izglede 6. studenoga. Aktualni
predsjednici u debate obično
kreću iz lošijeg položaja, po-
što moraju braniti učinjeno u
svom mandatu, što je obično
predmet kritike izazivača.
Autor knjige “Predsjednič-
ke debate: 40 godina velikog
rizika na TV” Alan Schroeder,
sveučilišni profesor novinar-
stva, kaže da je Romney u bo-
ljoj formi pošto je prošao kroz
više od 20 debata tijekom re-
publikanskih predizbora, dok
Obama nije imao nijednu de-
batu posljednje četiri godine.
U prvoj debati, o unutarnjoj
politici, kandidati će se nao-
ružati brojevima, podacima
i vizijama. Očekuje se da će
Romney isticati da je nezapo-
slenost tri godine iznad osam
posto i da je dug SAD-a 16 bi-
lijuna dolara. On je do sada
u kampanji zagovarao viziju
male vlade, s manje propi-
sa i većim prostorom za po-
slovanje.
Očekuje se da će Oba-
ma s druge strane reći da je
stvoreno 4,6 milijuna radnih
mesta u privatnom sektoru
od njegovog ulaska u Bijelu
kuću, pošto je na kraju man-
data njegovog prethodni-
ka George W. Busha 800.000
ljudi na mjesec gubilo po-
sao, i da je za 3600 dolara
smanjio porezna optereće-
nja prosječnim obiteljima.
Točke prijepora u debata-
ma mogle bi biti i zdravstve-
na zaštita, istospolni brakovi,
imigracija i pravo na pobačaj,
pošto su to sve pitanja o koji-
ma Obama i Romney imaju
suprotna stajališta.
U posljednjoj debati, 22. li-
stopada, posvećenoj vanjskoj
politici, Obama bi mogao biti
u prednosti pošto su mu Ame-
rikanci davali visoke ocjene u
anketama u tom segmentu.
Aktualni predsjednik može
agresivno isticati borbu pro-
tiv Al-Kaide, ubojstvo njezi-
nog vođe Osame bin Ladena
i svrgnuće režima Moamera
Gadafija u Libiji, a svog protu-
kandidata optužiti da Ameri-
ku želi vratiti u doba Hladnog
rata, kao što je i učinio na de-
mokratskoj konvenciji. (H)
TADIĆEVIM DEMOKRATIMA PRIJETI DUBOK UNUTARSTRANAČKI RASKOL
Oni se još nisu
počeli sramiti
Na izbornoj skupšti-
ni bira se novo ruko-
vodstvo Demokratske
stranke, ali umjesto
neposrednog glasova-
nja, kako je predložio
Boris Tadić izjašnjava-
nje će biti po delegat-
skom principu, kako
je želio Dragan Đilas
PIŠE Bojana OPRIJAN ILIĆ
BEOGRAD - Donedavno na
političkoj sceni Srbije nepri-
kosnovenoj Demokratskoj
stranci i njenim kadrovi-
ma, sad je već sasvim izvje-
sno, prijeti dubok unutarstra-
nački raskol nakon što je u
njihovim redovima otvoren
ni malo demokratski front.
Izvanredna izborna skup-
ština te partije održat će se,
kako je tijekom vikenda od-
lučeno, 10. studenog kada će
se birati novo rukovodstvo
stranke uključujući i pred-
sjednika, a Boris Tadić neće
biti jedini kandidat. Na crti za
stranačko liderstvo nasuprot
Tadiću bit njegov formalni
zamjenik i oponent Dragan
Đilas, inače, aktualni grado-
načelnik Beograda.
Zvjerke i trag
U svakoj normalnoj, de-
mokratskoj državi izborni
poraz podrazumijeva odgo-
vornost političkih aktera sa
gubitničkih lista, a naroči-
to njihovih lidera. No, u Sr-
biji je gotovo dirljivo koliko
se zamjenom teza ta odgo-
vornost prebacuje na dru-
ge, a konzumenti bivše vla-
sti nastoje zadržati što više
moći u stranačkom naručju
ili je, pak, preoteti od doju-
čerašnjih partijskih sudrugo-
va ili supatnika. Dakle, Boris
Tadić, otvoreno je poručio
da neće odustati nego će se
“boriti do kraja”, dok se Đi-
las predomislio pa će ipak
ući u utrku na predstojećoj
izbornoj skupštini bez obzi-
ra što se Tadić ne želi povu-
ći. I dok Tadić za krah demo-
krata optužuje i sebe i druge
- “ako budem predsjednik
DS više neću biti bolećiv pre-
ma nedjelotvornim ministri-
ma koje nisam smjenjivao
bez obzira na ambicije, bilo
mi je ovo veliko iskustvo da
vidim prema kome bolećiv
ne trebam biti”. Metaforič-
ki optužujući nove rivale u
stranci njen predsjednik pje-
snički konstatira : “Iako nije
bila zima vidjeli smo kako ne
pada snijeg da pokrije brijeg,
nego da svaka zvjerka poka-
že svoj trag. Sada su mnoge
zvjerke pokazale svoj trag”.
Kako će se okončati izbor-
na skupština 10. studenog još
se ne usuđuju prognozirati ni
politički analitičari. Izvjesno
je da će se ona održati tog da-
tuma iako su Đilasove prista-
še zatražile da se odlučuje već
14. listopada. S druge strane,
Boris Tadić je pak predložio
da se o novom rukovodstvu
odlučuje neposrednim gla-
sovanjem, ali je usvojeno da
se primjeni delegatski sistem
kako je želio Dragan Đilas, pa
se to komentira svojevrsnim
kompromisom.
Drugi ešalon
Istina je, ma - kako se spo-
menuta sjednica završila,
da demokrati nisu navikli
ili su zaboravili biti u opor-
bi pa očito nemaju znanja
održati se ni u “drugom eša-
lonu”. Boris, Dragan, Mika,
Žika svejedno je tko će pre-
uzeti portfelj “prvog demo-
krate”. Pitanje je, međutim,
koliko će “demokratsko šake-
tanje” koštati građane Srbi-
je? I, kako veli jedna politička
analitičarka, pred demokra-
tima je, izgleda, vrlo dug i
mučan period, jer, oni se još
nisu počeli sramiti.
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije
R
E
U
T
E
R
S
Glas Istre 33 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISALA Mirjana
PERKOVIĆ MELON
SNIMIO Manuel ANGELINI
O
rlando Kajin iz Buze-
ta, Štrped 52/1, imao
je veliku sreću kada
je protekle subote na veli-
kom finalu 100. nagradne
igre na pazinskom Trgu slo-
bode osvojio ni manje ni više
nego atraktivni najnoviji mo-
del automobila Kia Cee’d -
dar Glasa Istre i Kije Kmag
d.o.o. PJ Pula.
Popularna Jelena Rozga,
praćena pljeskom brojne pu-
blike, koja je očekivala da će
prava “ljepotica” među Ki-
jinim vozilima ipak ostati u
Pazinu, nije imala nimalo la-
gan zadatak da iz velike hrpe
omotnica izvuče budućeg
vlasnika.
Nagrada za
punoljetnost
Objavom imena dobitni-
ka voditelj Neno Pavinčić i
predstavnik Kije Dorian Viš-
ković zaključili su da je Jele-
na uspješno obavila zadatak
i da Buzećani zasigurno, na-
kon niza neuspješnih godi-
na sudjelovanja u našim na-
gradnim igrama, konačno
dolaze na svoje.
Jadransko osiguranje, po-
družnica Pula, darovat će
sretnom dobitniku i poli-

nagradna igra

1. jedna prva nagrada:
AUTOMOBIL KIA CEE'D NEW
URBAN i polica obveznog
osiguranja
Orlando Kajin, Štrped 52/1,
52420 Buzet
2. jedna druga nagrada:
SKUTER DERBI BOULEVARD
50 2T
Vanessa Carta, Partizanski put
121, 52100 Pula
3. jedna tre᥋a nagrada:
NOV᥌ANI BON ZA
TROMJESE᥌NU ŠPE᥆U U
VRIJEDNOSTI OD 6.000 kn
Diana Kozlovi᥋, V. Nazora 27,
52466 Novigrad
4. jedna ᥍etvrta nagrada:
NOV᥌ANI BON U VRIJED-
NOSTI OD 5.000 kn ZA IZBOR
ROBE U TRGOVINI MEBLO
Zoran Raki᥋, Mohorovi᥍i᥋eva
2, 52100 Pula
5. jedna peta nagrada:
PRIJENOSNO RA᥌UNALO
Elena Jerman, Sv. Martin 85,
52420 Buzet
6. jedna šesta nagrada:
PERILICA POSUÐA GORENJE
Luana Rubeša, Bra᥋e
Leonardelli 34, 52100 Pula
7. jedna sedma nagrada:
SUŠILICA RUBLJA BOSCH
Paola Lugari᥋, G. Martinuzzi
25, 52100 Pula
8. jedna osma nagrada:
PERILICA RUBLJA GORENJE
Zoran Ardali᥋, Saše Šantela 54,
52000 Pazin
9. jedna deveta nagrada:
SMARTPHONE SAMSUNG
Tatjana Rušnjak, Rušnjak 63,
52427 Livade
10. jedna deseta nagrada:
APARAT ZA ESPRESSO GAGGIA
Grozdana Dobran, Dobrani 1,
52207 Barban
11. jedna jedanaesta nagrada:
NOV᥌ANI BON U VRIJEDNOS-
TI OD 1.000,00 kn ZA IZBOR
ROBE U TRGOVINI PREHRAM-
BENIM ARTIKLIMA
Romana Vošten, Gripoli 72,
52210 Rovinj
12. tri dvanaeste nagrade:
PAKET PREHRAMBENIH
PROIZVODA POJEDINA᥌NE
VRIJEDNOSTI OD 700,00 kn
1. Vedran Vukoti᥋, Indije 7,
Banjole, 52100 Pula
2. Kata Ostovi᥋, J. Dobrile 12,
52100 Pula
3. Gizela Pa᥍i᥋, Pazinska 12,
52100 Pula
13. jedna trinaesta nagrada:
MIKROVALNA PE᥊NICA
SAMSUNG
Silvano ᥌ernjul, Prilaz Gri᥇a 7,
52220 Labin
14. dvije ᥍etrnaeste nagrade:
NOV᥌ANI BON U
VRIJEDNOSTI OD 500,00 kn
ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI
PREHRAMBENIM ARTIKLIMA
1. Antonio Bla᥇evi᥋, Barbaj 36,
52470 Umag
2. Edra Šari᥋, Velog Jo᥇e 45,
52440 Pore᥍
15. jedna petnaesta nagrada:
PAKET ISTARSKIH DELICIJA
Ada Turina, Ljudevita
Posavskog 3, 52100 Pula
16. jedna šesnaesta nagrada:
KU᥊NI TELEFON PANASONIC
Dino ᥌ernac, Vodovodna 22,
52460 Buje
17. dvadeset sedamnaestih
nagrada:
MAJICE GLASA ISTRE
1. Boris Pupovac, Splitska 2,
51000 Rijeka
2. Alida Mandi᥋, Pomer 136,
52100 Pula
3. Endi ᥌eki᥋, Anke Butorac
22, 52440 Pore᥍
4. Ðeni Licul, Šumber 26A,
52231 Nedeš᥋ina
5. Julio Labinac, Ribarska
11, Vabriga, 52465 Tar
6. Olah ᥌aba, O. Keršovani 9,
52440 Pore᥍
7. Nada Belani᥋, Marcani
131/i, 52403 Gra᥍iš᥋e
8. Drago An᥍i᥋, Cerovlje 59A,
52402 Cerovlje
9. Aldo Grah, Cerovlje 56B,
52402 Cerovlje
10. Ada Gergeta, Grgeti 36,
52452 Funtana
11. Ondina Valenta, Labinci
101A, 52464 Kaštelir
12. Lovre Ercegovi᥋, Prilaz M.
Cappeletta 7, 52100 Pula
13. Lidija Paliska, Sv. Bartol
23B, 52220 Labin
14. Dušan Nemarnik, St. Ro᥍
1/1, 52425 Ro᥍
15. Valentina Veli᥋, Šurani
97A, 52444 Tinjan
16. Davor Miškulin, Placeta 9,
52448 Sv. Lovre᥍
17. Eva ᥌aki᥋, Valdefora 2,
52100 Pula
18. Gracijela Bateli᥋,
Rudarska 6, 52221 Rabac
19. Igor Kordiš, Segijevaca 13,
52100 Pula
20. Nevenka Šaina, Katun
Lindarski 62, 52000
Pazin

Zahvaljujemo svim
᥍itateljicama i ᥍itateljima na
sudjelovanju te ᥍estitamo
dobitnicima. Majice šaljemo
poštom, a sve ostale dobit-
nike pismeno ᥋emo obavijes-
titi o na᥍inu preuzimanja
nagrade. Za sve informacije
nazovite Slu᥇bu promid᥇be na
tel. 300-652.
GLAS ISTRE NOVINE d.o.o.
OIB 89054078461
52100 Pula, Riva 10
Odobrenje Ministarstva financija RH
Klasa: UP/I-460-02/12-01/582
Ur.br.: 513-07-21-07/12-2
od 20. srpnja 2012.
IMENA DOBITNIKA
100. IZVLAČENJE IMENA
Presretni dobitnik auta
- Jako ste me obradovali, neopisivo - rekao nam je Or-
lando Kajin kada smo ga nazvali iz Pazina i obavijestili o
velikom zgoditku.
- Glas Istre ᥍itam ve᥋ ᥍etrdese-
tak godina. Nikada nisam pre-
sko᥍io ni jedan broj, a kupone
izrezujem redovito otkad sam
u mirovini. Ve᥋ih nagrada nije
bilo, ali to me nije obeshrabrilo,
kazao je.
Orlando je u mirovini ve᥋ sko-
ro punih 20 godina, a bio je dugo-
godišnji mati᥍ar u buzetskom
Mati᥍nom uredu i poznaje ga
cijela Buzeština. Stoga i ne
᥍udi da su ᥍estitke po᥍ele
stizati sa svih strana. Iako
više ne vozi, automobi-
lom ᥋e se koristiti njegove
k᥋erke Karmen i Alida s
kojima ᥇ivi. Tako ᥋e i ovo
biti dar k᥋erkama za du-
gogodišnju brigu i skrb.
Buze᥋ani s kojima smo
razgovarali zaklju᥍ili su
da je ve᥋ bilo
krajnje vrijeme
da glavna na-
grada stigne u
njihove krajeve,
a da je ovoga
puta i stigla na
pravu adresu.
Popularna Jelena Rozga, praćena pljeskom brojne publike koja je očekivala da će pra-
va ljepotica među Kijinim vozilima ipak ostati u Pazinu, nije imala nimalo lagan za-
datak da iz velike hrpe omotnica izvuče budućeg vlasnika
Jelena Rozg
Kiju Cee’d
poslala u Bu
Valter Ivančić, jedan od najuspješnijih hrvatskih boćara, baš
kao i prije 14 godina, izvukao je jednu od dobitnih omotnica
Najnoviji model Kije Cee’d od
ranog je subotnjeg jutra najavlji-
vao veliko finale nagradne igre
Glasa Istre
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
34 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
cu autoodgovornosti. Usre-
ćili smo i Vanessu Carta iz
Pule, Partizanski put 121,
koja će voziti skuter Der-
bi Boulevard, a budući da
je upravo postala punoljet-
na, nije mogla zamisliti bo-
lju nagradu! Njenu je omot-
nicu izvukao Valter Ivančić,
pazinski boćar, okrunjen
brojnim svjetskim odličji-
ma, s kojim smo se družili
na našem prvom izvlačenju
15. kolovoza 1998. na istom
mjestu i u istom gradu.
Tromjesečna špeža
Naime, tada
je Glas Istre
u skl opu
manife-
stacije Pazin
off road priredio izvlačenje
imena dobitnika igre koju
je, nakon niza godina surad-
nje s Novim listom, ovoga
puta organizirao samostal-
no i tako smo protekle su-
bote stigli do okrugle brojke
od 100. Valter se rado prisje-
tio odlične atmosfere prije
14 godina kada je izvukao
ime dobitnice automobila,
a boćanjem se i dalje bavi
- kao trener i igrač u klubu
Trio Pazin.
Diana Kozlović iz Novi-
grada, V. Nazora 27, neko
vrijeme neće morati bri-
nuti o namirnicama
budući da je osvo-
jila našu treću na-
gradu - novča-
ni bon od 6.000
kuna za tromje-
sečnu špežu,
a njenu je
omotni-
cu izvu-
kao, u publici odabran, Bru-
no Sandalj.
Četvrti po vrijednosti
zgoditak - novčani bon
od pet tisuća kuna u
trgovini namještaja i
dekora Meblo - isko-
ristit će Zoran Rakić
iz Pule, Mohorovi-
čićeva 2, a to može
zahvaliti i mladoj ra-
spjevanoj Valentini
Ujčić, pjevačici Replay
banda, koji je svoj glazbeni
zadatak odlično obavio.
Da su Buzećani ovoga
puta imali najviše sreće, po-
kazalo se i prilikom izvlače-
nja dobitnika pete nagrade.
Elena Jerman iz Sv. Martina
85, Buzet, korist će se prije-
nosnim računalom, a njenu
je omotnicu izvukao Ante
Grančić iz Imotskog, mla-
di boćar i friški europski pr-
vak u disciplini pojedinačno
klasično koji je to postao na
subotnjem uspješno okon-
čanom Prvenstvu Europe u
boćanju.
Sve ispravne omotnice
morale su sadržavati 30 ku-
pona nagradne igre sakuplje-
nih u vremenu od 27. srpnja
do 27. kolovoza, a provjera-
valo ih je tročlano povjeren-
stvo koje su činili pazinski
javnobilježnički prisjednik
Marijan Paulišić, u publici
izabran Hrvoje Fabris i pred-
stavnica Glasa Istre.
Odličnu glazbenu kulisu
činili su pak mladi članovi
Replay banda - Valentina Uj-
čić, Toni Macinić, Sebastijan
Mofardin, Ivan Luch i Deny
Prenc, kojemu smo na na-
šem izvlačenju čestitali i 21.
rođendan!
Groznica subotnje večeri
dostigla je svoju kulminaci-
ju kada se oko 22 sata na po-
zornicu popela dobro raspo-
ložena Jelena Rozga koja je i
rasplesala veliki broj posjeti-
telja. Do dugo u noć Pazin je
bio mjesto gdje su se stopile
sve pozitivne emocije sudio-
nika uspješno okončane eu-
ropske boćarske smotre, 100.
izvlačenja naše nagradne igre
i zabavnog programa.

nagradna igra

DOBITNIKA NAGRADNE IGRE GLASA ISTRE U PAZINU
ga
uzet
U iščekivanju nagrada
Branka Kurelović : Rado čitam
Glas Istre, ali u nagradnim igra-
ma do sada nisam sudjelovala.
Veoma atraktivna Kia Cee’d koju
svi večerašnji posjetitelji sa za-
nimanjem razgledavaju, ponukat
će me da okušam sreću u ne-
kom od vaših sljedećih ciklusa
nagraivanja. Bilo bi lijepo kada bi večerašnja glavna
nagrada svojeg vlasnika pronašla meu Pazinjanima.
Aleksan dar i Lino Grah: Došli
smo na izvlačenje obiteljski kao
podrška noni koja već tridese-
tak godina igra i igra. Do sada
je osvojila samo majicu, ali čvr-
sto vjerujemo da će vaše veče-
rašnje jubilarno izvlačenja biti
prekretnica. Ako se to kojim slu-
čajem i ne dogodi, nema nam druge nego dobro ras-
položenje vratiti na koncertu Jelene Rozge koji slijedi.
Ante Grančić poslao je prije-
nosno računalo Eleni Jerman Brojni posjetitelji uživali su u bogatom večernjem programu na pazinskom Trgu slobode
Neno Pavinčić, TV i radijski
voditelj
Glas Istre 35 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ROVINJ - Ovogodišnji Ljet-
ni festival Rovinj završen je
koncertom Das Adamas Qu-
artetta iz Austrije. Riječ je o
jednom od najperspektivni-
jih europskih gudačkih kvar-
teta osnovanom 2004., koji je
u Rovinj došao posredstvom
Austrijskog kulturnog foru-
ma. U sadašnjem sastavu dje-
luje od prošle godine pa su u
Rovinju nastupili Jakob Gisler
na violončelu, Anna Dekan
na violi, Claudia Schwarzl i
Maria Wahlmüller na violi-
nama.
Koncert austrijskih glaz-
benika bio je koncipiran na
djelima napisanim za gu-
dački kvartet s violončelom,
violom i dvije violine, naj-
važnijeg oblika izvođenja ko-
morne glazbe. Za gudačke
kvartete počeli su pisati još
austrijski klasici, a takav je
oblik muziciranja održan do
danas pa se još uvijek pišu
skladbe namijenjene njima.
Adamas Quartett se po-
najviše bavi izvođenjem glaz-
be austrijskih klasika. Kon-
cert su započeli “Gudačkim
kvartetom u g-molu” Josep-
ha Haydna u četiri stavka te
nastavili s “Gudačkim kvar-
tetom br. 2 u Es-duru” Eri-
cha Wolfganga Korngolda,
također u četiri stavka. Na-
kon stanke izveli su “Gudač-
ki kvartet u d-molu” Fran-
za Schuberta, opet s četiri
stavka.
Publika u crkvi sv. Eufemi-
je je u grobnoj tišini očekiva-
la prve zvukove mladih au-
strijskih glazbenika. Članovi
kvarteta Adamas pokazali
su sjajnu tehniku i zavidnu
uigranosti, zrelost i suvere-
nost u interpretaciji zahtjev-
nih skladbi koje su izvodili.
Zbog toga su bili nagrađeni
gromkim pljeskom publike,
koju su tradicionalno veći-
nom činili turisti. Za zahval-
nost i dobar prijem kvartet
Adamas se odužio publici
izvevši treći stavak iz Hayd-
novog “Gudačkog kvarteta u
f-molu”.
Adamas kvartet se naj-
boljim pokazao u izvedbi
Schubertovog djela, što ne
iznenađuje jer su dobitni-
ci prve nagrade za izvođe-
nje glazbe ovog austrijskog
glazbenika na međunarod-
nom “Schubert” natjecanju.
Članovi kvarteta su završili
studije za solističko izvođe-
nje na Sveučilištu za glaz-
bu Mozatreum u Salzburgu
te na Sveučilištu za glaz-
bu i izvedbenu umjetnost
u Beču, a usavršavali su se
kod Julliard kvarteta u New
Yorku.
Kvartet postiže najveće
uspjehe u sadašnjem sasta-
vu. Tako dvije godine zare-
dom nastupa na prestižnom
Wiener Musikverainu. Uz na-
stupe na brojnim glazbenim
festivalima u Austriji, Slove-
niji. Italiji i drugim europ-
skim zemljama, pobjednici
su Polish Music Awarda za-
hvaljujući izvedbi “Gudačkog
koncerta” Krysztofa Pende-
reckog, čime su dobili prili-
ku raditi s tim poznatim polj-
skim skladateljem.
Ljetni festival Rovinj je ute-
meljen 1996., a ove je godi-
ne priredio deset komornih
koncerata u crkvama sv. Eu-
femije i sv. Franje, Multime-
dijalnom centru te na otoku
Sv. Katarina. Na ovogodiš-
njem festivalu su uz naše na-
stupali glazbenici iz Italije,
Japana, Poljske, SAD-a i Au-
strije.
U 16 godina održavanja na
festivalu su gostovali svjet-
ski priznati solisti, ansam-
bli i komorni orkestri iz Eu-
rope, Japana, Rusije, Azije,
SAD-a, Australije i Meksika.
Festival je tako postao neizo-
stavni dio rovinjske turističke
ponude, a najviše ga posje-
ćuju turisti, među kojima je
puno ljubitelja klasične glaz-
be. Zbog toga ga podržava-
ju Grad Rovinj, njegova Turi-
stička zajednica i Maistra.
A. POKRAJAC
*
Uspješni istarski autori
PULA - Knji᥇evna manifestacija “Susret rije᥍i” kojoj je
cilj njegovanje dijalektalne rije᥍i i kulturne baštine pod slo-
ganom “Kaj, ᥍a i što” ve᥋ se 43. godinu tradicionalno odr-
᥇ava prve subote u rujnu u Bedekov᥍ini. Manifestaciju je
organizirala Op᥋ina Bedekov᥍ina a odr᥇ana je u dvorani
osnovne škole. Na ovogodišnjem natje᥍aju “Susret rije᥍i
2012” koji je organizirala Udru-
ga Pinta sudjelovala su 124
autora i pristiglo je 457 radova
od kojih su odabrani objavlje-
ni u istoimenom zborniku, a
najboljim radom proglašena je
pjesma Vinka Pavi᥋a iz Zagre-
ba “Privariti glad”. U zbornik
su uvršteni i radovi autora s
podru᥍ja Istarske ᥇upanije pa
su u kategoriji poezija-᥍akav-
sko narje᥍je zastupljeni “Dota
naše dice” Rite Brgi᥋ Stoki᥋ iz
Barbana, “Alternativa” ᥆ivke Kancijani᥋ iz Vodnjana, “Ne
zamirin ti” Marije Mareti᥋ iz ᥆minja, “Virtuoz vremena”
Malvine Milete iz Nedeš᥍ine, “Ko penson” Suzane Muš-
kovi᥋ iz Labina i “Te ruoki” Nevenke Erman iz ᥆minja, a u
kategoriji proze “Nitko nije savršen” Damira D. Ocvirka iz
Pula i “Tekila s crvima” Mirjane Krsnik iz Pazina.
Na manifestaciji su dramski umjetnici interpretirali po-
jedine radove ili dijelove proznih radova. Stru᥍ni ocje-
njiva᥍ki ᥇iri koji je odabrao radove za zbornik i koji je na
manifestaciji proglasio najbolje radove ᥍inili su profe-
sori Ludwig Bauer i Darko Miloši᥋ uz prof. dr. Dubravku
Te᥇ak. Program su vodili Mirela Videk i Dubravko Sidor,
a bio je oboga᥋en glazbenim programom BeBop Sax
Quarteta iz Marije Bistrice. M. Ra.
“LaMaMa” otvara festival
ZAGREB - Predfestivalskim partyjem u Zagreba᥍-
kom kazalištu mladih, biografskim mjuziklom “La Mama
Cantata - Hommage Ellen Stewart”, newyorški teatar
“LaMaMa” otvorit ᥋e u danas jubilarni 10. Festival svjet-
skog kazališta, koji ᥋e se odr᥇ati u Zagrebu do 29. rujna.
Kombinacija biografskog mjuzikla i varijetea “La Mama
Cantata - Hommage Ellen Stewart” nova je produkci-
ja kultnog eksperimentalnog teatra “LaMaMa” koje nosi
ime svoje osniva᥍ice Ellen Stewart. Nedavno preminula
Ellen Stewart zaslu᥇na je za po᥍etke mnogih velikih ime-
na ameri᥍ke drame, kazališta i filma. Na Festivalu svjet-
skog kazališta u Zagrebu bila je nekoliko puta, a progla-
šena je i po᥍asnom gra᥎ankom Zagreba. (H)
VENECIJA - Ju᥇nokorej-
ski film “Pieta” osvojio je u
subotu nagradu Zlatni lav
za najbolji film na Veneci-
janskom filmskom festi-
valu. “Pieta” redatelja Kim
Ki-duka, ultra nasilna pri᥍a
o lihvaru kojem se suprot-
stavlja tajanstvena ᥇ena
koja tvrdi da mu je majka,
je bila jedan od favorita za
glavnu nagradu me᥎u 18
filmova koji su bili u kon-
kurenciji.
Nagradu za najboljeg
glumca podijelili su Philip
Seymour Hoffman i Jo-
aquin Phoenix za uloge
u filmu “Master”, koji se
bavi razdobljem osniva-
nja scijentološke crkve.
Nagradu je primio Hoff-
man u svoje i Phoenixovo
ime, a preuzeo je i Sre-
brnog lava u ime redate-
lja filma Paula Thomassa
Andersona.
Posebnu nagradu ᥇irija
osvojio je Austrijanac Ulri-
ch Seidl za film “Paradi-
es: Glaube”, a kao najbo-
lja glumica nagra᥎ena je
Hadas Yaron za ulogu u
izraelskom filmu “Ispuniti
prazninu”.
Francuz Olivier Assayas
nagra᥎en je za scena-
rij politi᥍ke drame “Apres
Mai”, a redatelj filma “E’
stato il figlio” Talijan Danie-
le Cipri nagra᥎en je za fo-
tografiju. (H)
Južnokorejski “Pieta”
osvojio Zlatnog lava
kultura@glasistre.hr
591-529
kultura
ZAGREB - Premijerom “Antigone” fran-
cuskog dramati᥍ara Jeana Anouilha u
re᥇iji makedonskog redatelja Aleksan-
dra Popovskog, Zagreba᥍ko dramsko
kazalište Gavella u subotu, 15. rujna,
po᥍inje novu kazališnu sezonu. Uz Di-
janu Vidušin u ulozi Sofoklove tragi᥍ne
heroine Antigone i neprepoznatljivog
Ozrena Grabari᥋a kao njezina ujaka i
kralja Kreonta, Amar Bukvi᥋ igra Kre-
ontova sina Hemona, ᥍ovjeka beskraj-
no zaljubljena u Antigonu, a Nela Ko-
“Antigona”
premijerno
u Gavelli
R
e
u
t
e
r
s
Ulyssesov “Pokojnik” u Zagrebu
ZAGREB - Kazalište Ulysses
gostuje u zagrebačkom HNK-u
s četiri izvedbe predstave “Po-
kojnik” u režiji Lenke Udovički.
Predstava je premijerno izve-
dena 2. kolovoza 2012. u tvr-
đavi Minor na Malom Brijunu,
u sklopu 12. sezone kazališta
Ulysses.Ova priča o mrtvima
koji su ustali i živima koji se
spremaju da ih ponovo sahra-
ne u Zagrebu će se izvoditi 11.
i 12. rujna u 19.30 sati, a 13.
rujna održat će se dvije izved-
be - u 17.30 i u 21 sat.
“Pokojnik” je po mnogi-
ma najbolje djelo proslavlje-
noga srpskog komediografa i
satiričara Branislava Nušića.
To je njegov posljednji ko-
mad - britka satira koja kao
da je pisana po marginama
suvremenih, zagrebačkih cr-
nih kronika, za današnje in-
dolente. Priča je to o nemo-
gućnosti povratka, nakon što
čovjek jednom ode ili nakon
što bude protjeran.
Respektabilan glumački tim
predstave predvode Zijah So-
kolović, Jelisaveta Seka Sablić,
Katarina Bistrović-Darvaš, Mi-
odrag Krivokapić, Branislav
Zeremski, Filip Nola, Maja
Posavec, Filip Detelić, Drago
Grabnar, Dušan Gojić, Borko
Perić, Zoran Pribičević i Josip
Milanović. Scenografiju i obli-
kovanje svjetla potpisuje Deni
Šesnić, kostime je osmisli-
la Bjanka Adžić Ursulov, glaz-
bu Nigel Osborne, koreografi-
ju Staša Zurovac, oblikovanje
zvuka i autorstvo songova Da-
vor Rocco, a jezičnu prilagod-
bu Miljenko Jergović. V. B. Prizor iz predstave
S
.

M
I
L
J
E
V
I
Ų
ZAVRŠNI KONCERT OVOGODIŠNJEG LJETNOG FESTIVALA ROVINJ
Austrijski Adamas
Quartett oduševio
Adamas Quartett,
koji je došao u Rovinj
posredstvom Austrij-
skog kulturnog foru-
ma, ponajviše se bavi
izvoenjem glazbe
austrijskih klasika, a na
koncertu je izveo djela
za gudački kvartet Jo-
sepha Haydna, Ericha
Wolfganga Korngolda i
Franza Schuberta
Adamas Quartett u crkvi sv. Eufemije
A
.

P
O
K
R
A
J
A
C
Kim Ki-duk
36 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PULA - U tijeku su po-
sljednje pripreme za pre-
mijeru predstave “Aladdin”,
Udruge FERR i Teatra Na-
ranča, koja će se dogoditi u
subotu 15. rujna u 19 sati u
Dječjem kulturnom centru
(bivši Pionirski dom). Posje-
tili smo aktere ove predstave
na jednoj od njihovih proba,
te ostali zatečeni bogatstvom
kostima, njihovom raznoli-
košću te vrlo lijepom sceno-
grafijom, koja zbilja uvodi u
te drevne i egzotične svjeto-
ve, gdje je i smještena rad-
nja ove predstave.
Režiju i adaptaciju potpi-
suje Majkl Mikolić, glazbu je
skladao Branko Radić, kosti-
me je realizirao Neven Mi-
hić, autorica scenografije je
Breza Žižović, koreografije je
osmislila Katja Rabar, dok je
Luka Juričić napisao teksto-
ve songova.
Igraju: Monika Mihajlović,
Ugo Korani, Franjo Tončinić,
Luka Juričić, Lino Brozić, Mila
Jovanović, Iris Tkalec, Ana
Božinović, Šime Rabar, David
Banco, Aleksandar Mandić,
Ivona Bulešić, Lucija Roce,
Linda Kliman, Mateja Šimu-
nić, Gea Modrušan, Roberta
Stevanović i Ena Bratić.
Iz carstva pješčanih dina,
safira i dimija stiže nam pri-
ča o siromašnom dječaku
koji je prisiljen krasti da bi
preživio. Njegovo su bogat-
stvo dobro srce i vjera u bo-
lje sutra, koji mu daju snagu
u borbi za nemoguću ljubav
princeze Zaire…
- “Aladdin” je slabo izvo-
đena predstava, konkret-
no, za djecu pamtim jed-
nu izvedbu u Velikoj Gorici.
Ovom smo prilikom željeli
predstaviti nešto novo, naj-
raskošniju predstavu što se
kostima i scenografije tiče
koju smo ikada do sada na-
pravili. Uključili smo profe-
sionalne glumce, eto, Mo-
nika Mihajlović nedavno je
diplomirala glumu u Osije-
ku, naše dugogodišnje čla-
nove, kao i najmlađe, jer
u svakoj predstavi želimo
da glume i iskusni glumci
i oni koji su tek na počeci-
ma, kazao je Luka Juričić iz
FERR-a.
Majkl Mikolić je rekao da
je zadovoljan što su odabra-
li tako zahvalno djelo, pot-
puno drukčije od ostalih do
sada izvedenih, koje će uni-
jeti duh i dah egzotike te do-
nijeti nova saznanja djeci.
Saznajemo da za Božić pri-
premaju “Pinokia”, u povo-
du 55. obljetnice prvog upri-
zorenja ove predstave u ovoj
zgradi, Domu “Slavko Grubi-
ša” - Pionirskom domu od-
nosno Dječjem kulturnom
centru, na proljeće “Pepe-
ljugu”, i za Uskrs prigodnu
predstavu.
Kazao je da žele da se kod
ljudi stvori navika rezervira-
nja ulaznica, jer će ova pred-
stava za vikend imati četiri
izvedbe, u subotu u 11 sati je
pretpremijera, u 19 sati je pre-
mijera, a u nedjelju su reprize
u 11 i u 18 sati. Rezervacije su
moguće na 099/ 5274-005, na
e-mail teatar.naranca@gmail.
com, ili preko njihove Face-
book stranice.
Kostimograf Neven Mi-
kić prezadovoljan je prvom
suradnjom s FERR-om i Na-
rančom. Ovaj nekadašnji top
student, diplomirani kosti-
mograf s diplomom zagre-
bačkog Tehnološko-tekstilnog
fakulteta, kreirao je raskošnu
garderobu, ukupno stotinjak
odjevnih predmeta, koje je
sve sam odradio - od ideje do
realizacije, a uz to pomagao
je i u izradi frizura te u šmin-
kanju. Kaže da mu prosječno
treba oko tri dana za izradu
nekog odjevnog predmeta.
Svi glumci s kojima smo
porazgovarali su bili vrlo za-
dovoljni, s čitačkim proba-
ma se počelo od 1. srpnja,
sparne ljetne dane provodi-
li su vježbajući, ali nikada im
nije bilo ništa teško. Dobro
se slažu, i atmosfera je vrlo
pozitivna. V. BEGIĆ
Snimio D. ŠTIFANIĆ
*
*
*
*
*

kultura

Dvije izložbe
u Kaštelu
Four River
Film
PAZIN - U sklopu Tjedna istarskih muzeja u Mu-
zeju grada Pazina ve᥍eras u 19 sati otvara se
izlo᥇ba “Pazin - urbani razvoj grada”, a 19.30
sati u Etnografskom muzeju Istre izlo᥇ba “Kalku-
ta 1945. - dnevnik jednog vojnika”. Oba su mu-
zeja smještena u Kaštelu. M. R.
KARLOVAC - Sedamnaesta Filmska revija mlade᥇i i
5. Four River Film Festival odr᥇at ᥋e se u Karlovcu od
12. do 15. rujna, a u programu ᥋e se prikazati 67 sred-
njoškolskih filmova iz 16 zemalja. Filmove ᥋e ocjenji-
vati Dana Budisavljevi᥋, dr. Dave Whitt iz SAD-a te
poljska producentica Aleksandra Szymanska. (H)
POSJETILI SMO PROBE PREDSTAVE ZA DJECU “ALADDIN” UDRUGE FERR I TEATRA NARANČA
IZLOŽBA MLADENA MILOTIĆA U POVODU TJEDNA ISTARSKIH MUZEJA I DANA GRADA BUJA
Nebeski odrazi u Orsoli
BUJE - Izložba “Nebeski
odrazi” pulskog slikara i
grafičara Mladena Miloti-
ća otvorena je preksinoć u
Gradskoj galeriji Orsola, u
povodu Dana Grada Buja i
u sklopu programa Tjedna
istarskih muzeja (budući da
galerija i bujski Etnografski
muzej djeluju u istom kom-
pleksu i pod kapom Pučkog
otvorenog učilišta). Radi se
o prvoj etapi umjetničkog
projekta koji će u Orsoli go-
stovati do kraja rujna, a za-
tim će suradnjom kulturnih
ustanova šest gradova i op-
ćina različite postave novog
ciklusa ovog autora predsta-
viti u izložbenom prostoru
umaškog Pučkog otvorenog
učilišta “Ante Babić”, u Gale-
riji Sinčić u Višnjanu, u sred-
njovjekovnom Kaštelu i pro-
storu Muzeja Grada Pazina,
zahvaljujući buzetskom Za-
vičajnom muzeju u Palači
Bigatto te u pulskoj Gale-
riji Milotić. Okupljene su u
Orsoli pozdravili autor, gra-
donačelnik Edi Andreašić,
predsjednik Gradskog vije-
ća Fabrizio Vižintin, voditelj
Orsole Slađan Dragojević i
ravnateljica Učilišta Lorella
Limoncin Toth.
Izloženi su radovi u različi-
tim tehnikama s prevladava-
jućim akrilima na platnu i tvr-
doj podlozi, smjesama boje,
veziva, pijeska i akrila, koji-
ma umjetnik postiže vrlo doj-
mljive efekte, počevši od re-
ljefnosti polja slike razrađene
oblicima, kaligrafijom, zna-
kovima i tekstom. Tragovi ki-
sta i špahtle pojačani su grafi-
tiranjem i utiskivanjem, čime
kontekst smišljeno obuzima
ugođaj arhaične vrijednosti,
istaknuo je u predgovoru ka-
taloga povjesničar umjetno-
sti Marino Baldini.
- Ovaj je Milotićev ciklus
posebno zanimljiv. Predstav-
lja svojevrsni nebeski odraz
množina vizura prema ze-
mlji, a s druge strane otva-
ra se prema svemiru. S jed-
ne strane su to piramidalne
strukture, a nasuprot njima
nalaze se forme kozmičke in-
spiracije, nebeska tijela okru-
žena bogatstvom vrijednosti
nepredmetnog govora u mo-
drinama vrlo osjetljivog svi-
jetlog spektra koja dodatno
plavetnilu daju poetski atri-
but osjećaja. Ono što na po-
seban način plijeni pažnju,
neprestane su invencije i
efekti koje možemo iščitavati
od reljefa do grafita, od oblika
prema formama i boji. Dje-
luju neposredno i blisko, a u
istom trenutku i dijelom pro-
stranstva, opisao je Baldini.
Ravnatelj Muzeja Grada
Pazina Denis Visintin napo-
menuo je u svom osvrtu da
je Milotić umjetnik koji u više
od četiri desetljeća djelovanja
kao umjetnik i galerist ostav-
lja dubok trag u kulturnim
djelatnostima istarskog za-
vičaja. Kristina FLEGAR Mladen Milotić i bujski gradonačelnik Edi Andreašić
G
o
r
a
n

K
O
V
A
Č
E
V
I
Ų
Raskošni kostimi i
sugestivna scenografija
Režiju i adaptaciju
potpisuje Majkl Miko-
lić, glazbu je skladao
Branko Radić, a
kostime je realizirao
Neven Mihić
Glumački ansambl “Aladdina” na okupu
Zahtjevne estetske pripreme
S probe
Glas Istre 37 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISALA
Vedrana HABEREITER
SNIMILA Jelena PREKALJ
POREČ - Porečan Ante Ton-
či Topić ili povijesnim ime-
nom Zorzi Becich, te Ive Što-
ković, pobjednici su prve,
odnosno druge utrke prek-
sinoćnjeg viteškog konjičkog
turnira Giostre, revitalizira-
nog prije četiri godine na-
kon tri stoljeća pauze.
Viteško nadmetanje u
dvije utrke okupilo je se-
damnaest sudionika, osam
Porečana jahača volontera
- amatera, te devet profesi-
onalnih jahača iz istarskih
konjičkih klubova koji su se
natjecali u zahtjevnom za-
datku - gađanju kopljem u
metu, lik Saracena. Naju-
spješniji natjecatelji nagra-
đeni su darovima jednakim
onima koje su dobivali vite-
zovi iz prošlosti, Topić dva-
ma pištoljima kremenja-
čama, a Štoković zlatnim
pladnjem Masgalano.
Sve je dio spektakla
U prvoj utrci u kojoj su
snage odmjerili Porečani,
natjecali su se još Alen Rio-
sa (Antonio Pavano) koji je
osvojio 4,5 boda, odnosno
pola manje od pobjednika,
Ivan Banić (Marco Corner)
koji se s četiri osvojena boda
plasirao na treće mjesto, te
Zdenko Belička (Marc An-
tonio Filaretto), Jakov Grgić
(Zuane Sincich), Ivan Terle-
vić (Matteo Pietro Filaretto),
Anđelko Laković (Frances-
co Balbi) i Franko Štiković
(Michiel Filipin). U utrci za
Masgalano osim pobjednika
natjecali su se još Petar Ben-
čić koji je osvojio 3,5 bodova,
Gordan Galant s tri osvoje-
na boda i trećim mjestom, te
Aleksa Vale, Luka Pašić, Zol-
tan Kiš, Zoran Uravić, Toni
Uravić i Mario Učkar. Da sve
protekne u najboljem redu i
bez prijestupa pazio je Ma-
stro di campo Alvise Sincich
ili pravim imenom Elio Štifa-
nić koji je kontrolirao pogot-
ke i određivao bodove. S nje-
govim odlukama nisu uvijek
bili zadovoljni kumovi jaha-
ča, od kojih su se neki buni-
li i provjeravali rezultate, ali
Mastro di campo je bio od-
lučan. Jer, sve je to dio igre ili
bolje reći, spektakla.
Konjička utrka doista je
najvažniji i najspektakularni-
ji događaj tijekom porečkog
povijesnog festivala Giostra
koji je ove godine zabilježio
svoje šesto izdanje.
Biti vitez velika je čast
Konjička utrka temelji
se na pravilima o viteškom
nadmetanju održanom na
porečkim ulicama u veljači
davne 1745. godine i od
početka je bila os oko
koje je stvorena ideja
cijelog festivala. Budu-
ći da je prije tristo godina
Bartolomeo Rigo, općinski
kancelar i jedan od natjeca-
telja u Giostri pomno
opisao sve di-
menzije trkališta,
pravila natjeca-
nja i cjelokupnu
atmosferu, da-
našnjim organi-
zatorima, Druš-
tvu prijatelja
Giostre i poreč-
koj tvrtki Studio
053 bilo je po-
trebno samo slije-
diti požutjele zapise
što su vrlo vjerno i
učinili. Nakon što
su prva tri izda-
nja utrke održa-
na u uvali Peške-
ra, ove je godine
ona preseljena na
novu lokaciju, vr-
tove kod Cantine
i pokazala se do-
brim odabirom.
Vrtovi možda ne
pružaju tako ro-
mantičnu kulisu
kao Peškera, ali
su zato omogu-
ćili puno većem bro-
ju publike, više od tisuću
i pol njih, da prisustvu-
ju spektaklu, te osigurali
komotnije pripreme ko-
njima i jahačima.
Nakon utrke uslijedilo je
uručenje nagrada i puno
fotografiranja, a slavlju nije
bilo kraja. Jer, biti vitez
pa još pobjednik i
danas kao i prije
tristo godina, ve-
lika je čast.
mozaik@glasistre.hr
591-529
*
Pulska umjetnica Davorka Ten᥍i᥋ Rado-
᥍aj dobila je zahvalnicu Hrvatskog memo-
rijalno-dokumentacijskog centra Domo-
vinskog rata. Zahvalnicu je dobila poradi
darovanih slika s temama iz razdoblja Do-
movinskog rata, a potpisuje ga ravnatelj
doc. dr. Ante Nazor. Nazor je naglasio ve-
liku ulogu ove pulske umjetnice u sudje-
lovanju u raznim humanitarnim manifesta-
cijama. Autorica je memorijalnom centru
darovala osam svojih uradaka prete᥇ito u
kombiniranoj tehnici. (V. B.)
Pohvaljena
Tenčić Radočaj
VITEŠKI KONJIČKI TURNIR - VELIKI SPEKTAKL POREČKOG POVIJESNOG FESTIVALA GIOSTRA
Trijumf Topića i Štokovića
Konjička utrka teme-
lji se na pravilima o vi-
teškom nadmetanju
održanom na poreč-
kim ulicama u veljači
davne 1745. godine
Jakov Grgić prije bacanja koplja
Dodjela nagrada pobjednicima
Mastro di Campo pazio je da
sve protekne po pravilima
Pune tribine Dame su strepile za svoje vitezove
38 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
VODNJAN - Hitom “Umi-
rem” Tony Cetinski otvorio
je preksinoćnji humanitar-
ni koncert u prepunom Li-
ghthouse music clubu pred
nekoliko tisuća vjernih obo-
žavatelja. Glazbenik, čije se
ime veže za najveće hitove i
najuspješnije balade današ-
njice, na pozornicu je stu-
pio oko ponoć i pol te održao
dvosatno glazbeno putova-
nje kroz svoje najpoznatije
refrene kroz koje ga je pratila
raspoložena publika, koja je
kupnjom karata pomogla na-
bavci opreme za Odjel pedi-
jatrije Opće bolnice Pula.
Poznat kao uvijek energi-
čan i srčan izvođač, Tony je
otpjevao sve svoje najveće
hitove, pa su tako u emotiv-
noj i uzavreloj atmosferi za-
jednički otpjevane “Kad bi
dao Bog” te “Sve je s tobom
napokon na mjestu”. Odlič-
no su prihvaćene i pjesme
novijeg datuma poput “Opet
si pobijedila”, kao i uspješni-
ce s albuma “Budi uz mene”
prošarane Tonyjevom ka-
rizmom, poput “Čovjek od
leda”, “Što si ti meni”, “Kad bi
dao Bog” i “Neka te odvede”.
Cetinski je ostvario od-
ličnu interakciju s raspjeva-
nim obožavateljima, a prije
izvedbe hita “Kada žena za-
voli”, iz publike je na pozor-
nicu doveo obožavateljicu
Dajanu kojoj je otpjevao pje-
smu. Stih koji svi znaju - “ne
zaboravi da joj kažeš svaki
dan, da je voliš” - pjevali su
zdušno publika i Tony koji je
nakon pjesme duhovito do-
dao da to ne treba samo go-
voriti, već i misliti.
Njegove pjesme ne po-
znaju dobne granice, ali ni
one prostorne. Naime, ovaj je
koncertni showman krajem
kolovoza odradio regionalnu
koncertnu turneju gdje ga je
u samo posljednja tri koncer-
ta u Novom Bečeju, Novom
Pazaru i Petrovcu slušalo pre-
ko 90.000 obožavatelja.
Nastupom Tonyja Cetin-
skog zaključen je ovogodiš-
nji LMC music festival koji su
ljetos posjetili najveći hitma-
keri domaće scene, ali i reno-
mirani svjetski DJ-evi. Tony je
za bis izveo legendarnu “23.
prosinac”, a zatim i “Od mi-
lijun žena” te koncert zavr-
šio pjesmom “Umirem”. Jed-
nostavnost, lakoća izvedbe i
smisao za humor ono je što
je koncert Tonyja Cetinskog u
Lighthouse Music Clubu pre-
tvorilo u večer jedinstvenog
užitka za sve ljubitelje balada
ovog rovinjskog slavuja i za
zaljubljene svih generacija.
Ana PERCAN
Snimio Dejan ŠTIFANIĆ

mozaik

*
*
ZAGREB - Ameri᥍ka Akademija filmskih
umjetnosti i znanosti priop᥋ila je da ᥋e
na ovogodišnjoj sve᥍anosti Governers
Awards po᥍asna nagrada Oskar za hu-
manitarni rad biti dodijeljena ameri᥍kom
filmskom producentu Jeffreyu Katze-
nbergu. Katzenberg, bivši predsjednik
uprave kompanije Disney i jedan od ute-
meljitelja Dreamworks studija 1994., uz
Stevena Spielberga i Davida Geffena,
dobitnik je humanitarne nagrade Jean
Hersholt Humanitarian award. (H)
Katzenbergu
počasni Oscar
R
E
U
T
E
R
S
NAKON OUTLOOKA JUČER USPJEŠNO ZAVRŠIO I “SESTRINSKI” DIMENSIONS FESTIVAL
Dva tjedna London
je živio u Štinjanu
PIŠE Zoran ANGELESKI
SNIMIO Dejan ŠTIFANIĆ
N
i preksinoć, posljed-
nje večeri prvog izda-
nja Dimensions Fe-
stivala u i ispred štinjanske
tvrđave Punta Christo, nije
manjkalo odlične i stilski ra-
znovrsne elektronske glazbe,
kao ni izvrsne atmosfere koji
ovu, inozemnim gostima za-
panjujuću atraktivnu lokaci-
ju drže začaranom već dva
tjedna - od masovnog i lucid-
nog Outlooka do intimnijeg,
a glazbeno podjednako kva-
litetnog Dimensionsa.
Ostat će, možda dijelom i s
pravom, kritike dijela pulske
javnosti da je to kolonizacija
u čijim užicima zbog skupoće
ulaznica ne mogu masovnije
sudjelovati i osiromašeni do-
maći ljudi, no isto tako, svaki
odlazak na koncert Dylana,
Springsteena ili Radioheada u
nama najbliže talijansko mje-
sto, pulske će fanove s benzi-
nom, cestarinom, hranom,
pićem i nimalo jeftinom kar-
tom stajati bitno skuplje od
četverodnevnog štinjanskog
uživanja u glazbi najugledni-
jih svjetskih izvođača dubste-
pa, housea, drum and bassa
i srodnih elektronskih žan-
rova te konzumiranje rijetko
miroljubive atmosfere, po-
sve suprotne našoj nasilnoj
društvenoj svakodnevici. To
ulaganje, jasno, ima smisla
ukoliko pratite i volite tu vrst
glazbe.
Spuštanje je to u biti naj-
svježijeg, najprogresivnijeg
dijela glazbenog Londona, ali
i Skandinavije, Amerike, Au-
stralije u mali Štinjan na dva
uzastopna produžena viken-
da, k tome u postsezoni. Bez
nasilja, gdje među tisućama
rasplesanih ljudi ugledate,
kao preksinoć, naša tri-četi-
ri policajca kako sa sendviči-
ma u ruci opušteno hodaju,
gotovo poskakuju kroz tu gu-
žvu, kao da su dežurni vatro-
gasci za kišna razdoblja.
Dok je prva noć Dimen-
sionsa, u četvrtak, ponudila
na razini live acta i bendov-
skih svirki najjača festival-
ska imena (Nicolas Jaar, Lit-
tle Dragon, Four Tet, Mount
Kimbie, Portico Quartet),
a izvan glavne pozornice
odličnog Jacka Sparrowa i
Floating Points, petak Gold
Pandu i Carla Craiga, subo-
ta je u krugu od svega stoti-
njak metara istodobno nu-
dila cijenjenog norveškog
diskoidnog DJ-a Todda Ter-
jea, izvrsnog detroitskog
funk-soul house producen-
ta Thea Parrisha te na tradi-
cionalno najžešćoj under-
gorund Mungo’s pozornici
mračnog i moćnog Amita.
Taj je momak postupno ra-
zludio publiku - od duba s
dodacima indijske tradicio-
nalne glazbe do iznimno su-
gestivnog drumm ‘n’ bassa,
sve uz fascinantnu snagu so-
undsystema i basova. Osta-
tak noći odnosno ranoju-
tarnji sati pripali su također
jakim imenima - Moodyma-
nnu, Marcelu Dettmannu
i Ben Klocku. Od domaćih
jakih imena tijekom veče-
ri nastupili su Eddy Ramich
i Petar Dundov, kao i pulski
DJ Bebetto.
Spuštanje je to u biti najsvježijeg, najpro-
gresivnijeg dijela glazbenog Londona, ali i
Skandinavije, Amerike, Australije u mali Šti-
njan na dva uzastopna produžena vikenda, k
tome u postsezoni. Bez nasilja, gdje među ti-
sućama rasplesanih ljudi ugledate, kao prek-
sinoć, naša tri-četiri policajca kako sa sen-
dvičima u ruci opušteno hodaju, gotovo
poskakuju kroz tu gužvu, kao da su dežurni
vatrogasci za kišna razdoblja
Klupska scena na otvorenoj pozornici jedinstvene tvrave Punta Christo
Od Outlooka do Dimensionsa - dva tjedna začaranosti
POZNATI ROVINJSKI PJEVAČ U SUBOTU NAVEČER RASPJEVAO LIGHTHOUSE MUSIC CLUB
Ljubavne note raspoloženog Tonyja Cetinskog
Cetinski je ostvario odlič-
nu interakciju s raspjeva-
nim obožavateljima, a pri-
je izvedbe hita “Kada žena
zavoli” iz publike je na po-
zornicu doveo obožavate-
ljicu Dajanu kojoj je otpje-
vao pjesmu
Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC
music festival
Glas Istre 39 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
Poreč, Mlinska 1
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( NN broj
47/09 ), a u svezi s člankom 20. st. 1. točka 1. Zakona o izvlaštenju ( NN
broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06 i 45/11 ), objavljuje se slijedeći
OGLAS
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijska
mreža naselja Vrvari. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže
uključene su slijedeće katastarske čestice:
- k.č. zgr.8/1, k.č. 210, k.č. zgr.29/1, k.č. zgr. 29/2, k.č. zgr. 40, k.č. zgr.48,
k.č. 64/13, k.č. 64/16, k.č. 64/19, k.č. 64/20, k.č. 64/34, k.č. 64/35, k.č.
64/54, k.č. 99/14, k.č. 101/4, k.č. 101/6, k.č. 101/11, k.č. 107/1, k.č. 111/4,
k.č. 111/7, k.č. 113/9, k.č. 113/14, k.č. 111/5, k.č. 115/3, k.č. 174/16, k.č.
176/1, k.č. 176/4, k.č. 179/5, k.č. 180/3, k.č. 183/2, k.č. 185/2, k.č. 190/1,
k.č. 190/4, k.č. 192/5, k.č. 215, k.č. 190/3, k.č. 197/7, k.č. 197/18, k.č.
197/21, k.č. 197/27, k.č. 197/28, k.č. 200/5, k.č. 201/7, k.č. 201/8, k.č.
201/9, k.č. 203/2, k.č. 203/8, k.č. 203/9, k.č. 209/1, k.č. 212, k.č. 213, k.č.
216/2, k.č. 222/3, k.č. 253/1, k.č. 253/4, k.č. 257/5, k.č. 266/1, k.č. 290/1,
k.č. 290/15, k.č. 290/7, k.č. 290/8, k.č. 297/3, k.č. 299/3, k.č. 300/23, k.č.
300/129 sve k.o. Vrvari,
- k.č. 69 k.o. Musalež.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Sustav priku-
pljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Musalež.
U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće
katastarske čestice:
- k.č. zgr. 36/2, k.č. 290/4, k.č. 347/1, k.č. 738/8, k.č. 270/3, k.č. 392, k.č.
391/45, k.č. 391/52, k.č. 567, k.č. 570, k.č. 391/51, k.č. 287, k.č. 391/5,
k.č. 393, k.č. zgr. 37/1, k.č. 564/3, k.č. 564/4, k.č. 370, k.č. 394, k.č.
395/3, k.č. 395/4 i k.č. 395/2, sve k.o. Musalež.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijski
sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radoši s područja
aglomeracije Poreč – sjever. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske
mreže uključene su slijedeće katastarske čestice.
- k.č. zgr. 83/1, k.č. zgr. 83/2, k.č. zgr. 83/3, k.č. zgr. 83/4, k.č. zgr.
85/3, k.č. 1273/3, k.č. 1273/9, k.č. 1284/1, k.č. 1284/2, k.č. 1284/10,
k.č. 1284/22, k.č. 1294/6, k.č. 1294/7, k.č. 1294/38, k.č. 1294/39, k.č.
1298/5, k.č. 1300 i k.č. 1529, sve k.o. Žbandaj.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Rekonstrukcija
glavnog kolektora Molindrio i crpne stanice 3 – Gržina sa tlačnim cjevo-
vodom u Poreču. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže
uključene su slijedeće katastarske čestice.
- k.č. 5045, k.č. 5071, k.č. 5470, k.č. 5479, k.č. 5476, k.č. 5474, k.č.
5473, k.č. 5477 i k.č. 5478 sve k.o. Poreč.
Pravni interes Republike Hrvatske za gradnju građevina za javnu odvod-
nju izražen je u članku 22. Zakona o vodama ( NN broj 153/09 ).
Pozivaju se vlasnici – posjednici prednje navedenih nekretnina da se
u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave ove obavijesti jave pismeno
ili neposredno na adresu USLUGA POREČ d.o.o. Poreč, Mlinska 1.,
tehnička služba ili na broj telefona 052/429-227, radi očitovanja o pri-
jedlogu sporazumnog rješavanja osnivanja prava služnosti, u protivnom
USLUGA POREČ d.o.o. pokrenuti će postupak nepotpunog izvlaštenja
sukladno Zakonu o izvlaštenju.
Vlasnicima predmetnih nekretnina biti će omogućen uvid u pravomoćne
lokacijske dozvole, Elaborate nepotpunog izvlaštenja, te nalaze i
mišljenja ovlaštenih vještaka graditeljske struke te vještaka za poljo-
privredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta sukladno kojim
će vlasnicima biti ponuđena naknada za umanjenje tržišne vrijednosti
nekretnine opterećene pravnom služnosti.
U slučaju nemogućnosti osobnog pristupanja sklapanju nagodbe, možete
na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika ovlasti drugu osobu
na sklapanje iste u Vaše ime.
USLUGA POREČ d.o.o.
Ep009960
Općina Kršan upućuje
POZIV
svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava
Općine Kršan za 2013. godinu
1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine
Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30.
rujna 2012. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine
Kršan za 2013. godinu.
Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan
za 2013. godinu. U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati
sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda
putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.
2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti
koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev
dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja
Općine Kršan.
3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili
u 2012. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim
ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj
2012. godine.
4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju
kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.
5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u
Pisarnici Općine Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim
stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).
6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se
razmatrati.
Zahtjevi se upućuju na adresu:
OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.
Ep009961
GRAD POREČ -PARENZO
GRADONAČELNIK
1. Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada Poreča-
Parenzo dana 10. Rujna 2012.g. objavljen natječaj za prodaju
zemljišta (okućnica) u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.
2. Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi 10 (deset) dana od
dana objave ove obavijesti, odnosno objave natječaja na oglasnoj
ploči Grada Poreča-Parenzo i počinje teći slijedećeg dana od dana
objave.
3. Tekst natječaja objavljen je na internetskim stranicama Grada
Poreča-Parenzo (www.porec.hr).
4. Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za upravljanje gradskom
imovinom Grada Poreča-Parenzo u Poreču, Obala M. Tita 5 ili na
telefon 451-099 int. 126.
Ep009955
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ISTRA
Partizanska 13, Poreč
OIB 16626194383
Pučko otvoreno učilište Istra iz Poreča, upisuje nove polaznike u
školskoj godini 2012/2013 za zanimanja:
- KOMERCIJALIST (4. godina)
- VOZAČ MOTORNOG VOZILA (prekvalifikacija)
- PRODAVAČ - TRGOVAC (I, II, III godina i prekvalifikacija)
Upisi se vrše svakog radnog dana u tajništvu učilišta od 9.00 do 14
sati. Upisi traju do popunjenja slobodnih mjesta.
Za sve informacije možete se obratiti na gore navedene adrese.
Ep009959
Ep009963
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. rujna 2012. godine
objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota
1. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota.
2. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog
plana uređenja TP 1 Skvačota održati će se dana 18. rujna 2012.
godine u 12.00 sati, u prostorijama Općine Bale, Trg T.Bembo 1.
3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja,
smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i
gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj,
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale
Klasa:350-01/12-01/55
Urbroj: 2171/02-12-1
Bale,10.rujna 2012.
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. rujna 2012.godine
objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
1. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale.
2. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale održati će se dana
18. rujna 2012. godine u 13.00 sati, u prostorijama Općine Bale,
Trg T.Bembo 1.
3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja,
smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i
gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj,
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale
Klasa:350-01/12-01/56
Urbroj: 2171/02-12-1
Bale,10.rujna 2012.
Ep009962
Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju i Statuta POLITEHNIKE PULA
– Visoke tehničko-poslovne škole s p.j., te odluke
Nastavničkog vijeća o upisu u prvu godinu studija u
akademskoj godini 2012./2013., dekan POLITEHNIKE
PULA raspisuje 10. rujna 2012. god.
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U
I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG
STUDIJA I
I. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG
STRUČNOG STUDIJA „KREATIVNI MENADŽMENT
U PROCESIMA“
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Politehničkim studijem se objedinjuju znanja iz
područja tehnike, poslovne ekonomike, menedžmenta,
informatike i društvenih znanosti. Formiraju se
profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama kao
simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja
suvremenih stručnjaka, osiguravajući time završenim
studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u
suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja.
Temeljni cilj Politehnike Pula-Visoke tehničko-
poslovne škole je obrazovanje inženjera budućnosti,
koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, znati
primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada,
te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u
praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva
i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, uz
razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja
znanjem.
Studij se izvodi u trajanju od šest (6) semestara
(trogodišnji studij) sa ukupno 180 ECTS bodova.
Na studij se u akademskoj godini 2012./2013. upisuje
80 studenata.
Školarina za akademsku godinu 2012./2013. iznosi
7.500,00 kuna.
I. UVJETI UPISA
a) Pravo upisa studenata u I. godinu stručnog
preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile
četverogodišnju srednju ili trogodišnju strukovnu
školu;
b) Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu
i stranci, moraju prethodno izvršiti nostrifikaciju
svojih srednjoškolskih svjedodžbi prema važećim
propisima i položiti ispit iz poznavanja hrvatskog
jezika.
II. RAZREDBENI POSTUPAK
- U RUJANSKOM RAZREDBENOM ROKU:
• Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se do
26. rujna 2012. god.
• Motivacijski razgovori održat će se 27 rujna
2012. god.
• Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni
28. rujna 2012. god.
Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju
na posebnom obrascu koji se može dobiti u
studenskoj službi ili se može preuzeti s web stranica
POLITEHNIKE PULA. Ispunjeni obrasci predaju
se neposredno u studentskoj službi, elektroničkom
poštom na e-mail adresu: upisi@politehnika-pula.hr
ili poštom na adresu POLITEHNIKA PULA – Visoka
tehničko-poslovna škola, Riva 6, 52100 PULA.
Uz prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente:
1. svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe
svih razreda srednje škole;
2. domovnica;
3. rodni list;
4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka
u visini 150,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj
žiro računa 2407000-1118015096, POLITEHNIKA
PULA – Visoka tehničko-poslovna škola, poziv na
broj 317-OIB pristupnika, u svrhu doznake navesti
„troškovi razredbenog postupka“).
Razredbeni postupak za I. godinu studija obuhvaća
vrednovanje općeg uspjeha, uspjeha na maturi i
završnom ispitu, uspjeha iz matematike, fizike i
informatike te motivacijskog razgovora.
III. UPISI
Upis pristupnika izvršiti će se na temelju rezultata
sa mature, razredbenog postupka koji obuhvaća
vrednovanje rezultata iz srednje škole i motivacijskog
razgovora.
Upisi će se provoditi:
• u rujanskom roku 28. rujna 2012. god.
Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni
dokumenti:
1. dokumenti u originalu (umjesto kopija);
2. fotografije 2 kom (dimenzija 4x6 cm);
3. dokaz o uplati troškova upisnog kompleta u iznosu
400,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa
2407000-1118015096, POLITEHNIKA PULA –
Visoka tehničko-poslovna škola, poziv na broj 317-
OIB pristupnika, u svrhu doznake navesti „troškovi
upisnog kompleta“);
4. dokaz o uplati školarine.
Sve osnovne i dodatne informacije mogu se dobiti na
adresi Riva 6, tel. 052/381-410, 381-412;
e-mail: upisi@politehnika-pula.hr ili na web stranici
www.politehnika-pula.hr.
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola
upisuje studente na Specijalistički diplomski stručni
studij koji je namijenjen za prvostupnike (baccalaureus),
završene studente ranijeg četverogodišnjeg studija i
studente koji su završili raniji VI. stupanj (dvogodišnji
studij po starom programu) iz tehničkih, društvenih i
ostalih područja obrazovanja koji žele proširiti svoje
znanje i stručnost u području kreativnog menadžmenta
u procesima.
Razlozi za upis:
1. jedinstvena znanja, nedostatna u hrvatskom
gospodarstvu - omogućuju brzo zapošljavanje;
2. znanja koja obuhvaćaju i tehniku i menadžment -
postaje se i inženjer i menadžer;
3. kombinacija učenja i praktičnog rješavanja
problema;
4. program izrađen po uzoru na najmodernije
programe u svijetu;
5. desetogodišnje iskustvo Politehnike i kompetentni
profesori;
6. učenje kvalitetnog vođenja poduzeća i kako postati
voditelj kreativnog tima;
7. učenje stvaranja novih vrijednosti;
8. obrazovanje za stručnjaka budućnosti - kreativnog
menadžera;
9. komunikacija sa svijetom - savladavanje engleskog
jezika na razini B2;
10. povoljna cijena studiranja;
Diplomanti ovog programa s odgovarajućim radnim
iskustvom, mogu očekivati da će biti sposobni
ispunjavati zahtjevne uloge kao što su voditelji
projekata i timova, kao i menadžeri na različitim
mjestima u gospodarstvu i javnim institucijama.
- Studij se izvodi u trajanju od 4 semestara
(dvogodišnji studij) sa ukupno 120 ECTS bodova.
- Školarina za akademsku godinu 2012./2013. iznosi
25.000,00 kuna, a za upisanih više od 21 studenta
školarina iznosi 18.000,00 kuna (mogućnost
obročnog plaćanja, te 10% popusta na jednokratnu
uplatu).
I. UVJETI UPISA
Pravo upisa studenata u I. godinu Specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Kreativni menadžment u
procesima“ (4. i 5. god.) sa 120 ECTS bodova imaju
osobe koje su završile preddiplomski studij (Bologna)
ili osobe koje su prethodno završile VI. ili VII. stupanj
obrazovanja.
ROK ZA PRIJAVE je otvoren:
U RUJANSKOM ROKU od 10. do 26. rujna 2012.
god. (dokumenti se mogu dostaviti osobno, poštom
ili e-mailom).
II. UPISI će se održati 28. rujna 2012. god.
ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI
1. Obrazac „Prijava za upis“ (tiskanica u referadi,
obrazac se može preuzeti i sa web stranice http://
www. politehnika-pula.hr);
2. Domovnica i rodni list;
3. Svjedodžba ili diploma o završenom prethodnom
obrazovanju
ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU UPISU
1. Isprave u originalu (umjesto kopija);
2. Dvije fotografije 4x6 cm;
3. Dokaz o uplati školarine, poziv na broj: 1536-OIB
pristupnika, u svrhu „školarina KMP“
Žiro račun : OTP banka 2407000-1118015096;
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva
6, tel. 052/ 381-412;
e-mail: upisi@politehnika-pula.hr ili na web stranici
www.politehnika-pula.hr.
Ep009966

oglasi

40 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
2%$9,-(67,26057,
Tužni m srcem j avl j amo
žalosnu vijest svoj rodbini, pr-
ijateljima i znancima da nas je
8.9.2012. u 73. godini života na-
pustio naš voljeni
)(58ÿ2 %$1ÿ,ý
Posljednji ispraćaj našeg dra-
gog pokojnika bit će u poned-
jeljak, 10.9.2012. u 16 sati na
mjesnom groblju u Žminju.
Počivao u miru Božjem!
Ožalošćeni: sin DRAGAN,
kćerka BISERKA, VIDA, nevjes-
ta DORJANA, unuke BLANKA,
KARIN i SIMONA, sestra MAR-
IZA s obitelji i ostala tugujuća
rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
9.9.2012. u 85. godini života za-
uvijek napustila naša voljena
62.$ 0$.29$&
Poslednji ispraćaj voljene
nam pokojnice obavit će se
10.9.2012. u 16 sati na grad-
skom groblju u Umagu.
Ožalošćeni: suprug DUIL-
IO, sin DRAŽEN s obitelji,
nećakinje MILICA i SONJA te
ostala tugujuća rodbina i pr-
ijatelji
Tužna srca javljamo rodbini,
prijateljima i znancima da je
7.9.2012. u 21. godini života
tragično preminuo naš voljeni
67()$1 %5$-.29,ý
Posljednji ispraćaj našeg
anđela bit će u ponedjeljak,
10.9.2012. u 17 sati iz kapele na
mjesno groblje Trviž.
Sveta misa za pokojnika bit
će nakon sprovoda u župnoj
crkvi.
Ožalošćeni: mama RADOJKA,
tata DANILO, sestra BRIGITA,
nona MARIJA, nono TONE,
barba ROBI te ostala tugujuća
rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
7.9.2012. u 23. godini života
tragično napustio naš voljeni
67,9(1 05*$1
Posljednji ispraćaj dragog nam
pokojnika bit će u ponedjel-
jak, 10.9.2012. u 17 sati iz kape-
le Moj mir u Pazinu na mjesno
groblje Beram.
Ožalošćeni: mama LJILJANA,
tata IVICA, sestre SUZANA i
SANJA, nona ELDA te ostala
tugujuća rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
7.9.2012., u 79. godini života
napustio naš voljeni
7(2'25 ÿ25,ý
dr.vet.med.
Posljednji ispraćaj voljenog
nam pokojnika obaviti će se
u ponedjeljak, 10.9.2012., u
17 sati na gradskom groblju u
Poreču.
Ožalošćeni: supruga BRAN-
KA, sin VANJA, unuci TEO
i BORNA, snaha ADA, sestre
MLADENA, LUCIJA i MARINA
s obiteljima, šogor MILAN s
obitelji te ostala tugujuća rod-
bina
32='5$9,
Posljednji pozdrav dragom
bratu i barbi
)(58ÿ8
Sestra MARIZA, nevodi NEVEN
i NATAŠA s obiteljima
Posljednji tužni pozdrav ocu
našeg djelatnika, gospodinu
)(58ÿ8 %$1ÿ,ý8
Galanterija d.o.o. Pazin
Posljednji tužni pozdrav ocu
našeg kolege, gospodinu
)(58ÿ8 %$1ÿ,ý8
Kolege iz Galanterije d.o.o.
Pazin
Posljednji pozdrav
7,/', 0,ä,ý
rođ. Škoravić
i hvala za sve što si dala pul-
skoj košarci.
Košarkaški savez Istarske
županije
Anđele
67()$1
Vodi nas i reci nam kako dalje.
Hvala ča te imamo.
Ponosni mama i tata
Našem voljenom unuku
67()$18
Nona MARIJA i nono TONE
Mojem dragemu fijocu
67()$18
tužno zbogom.
Šantulo ROBI
Posljednji pozdrav dragom
67()$18
od barba LUCIJANA i tete EDE,
zrmani DAMIR i DEJAN s fa-
milijama
Posljednji pozdrav dragom
nevodu i zrmanu
67()$18
Barba MILOŠ, teta LJILJANA,
zrmane MARINA s ANÐELON,
RAHELA s VALERIJON, TONI i
MARIJA
Dragom nevodu i zrmanu
67()$18
Barba ÐENIO, teta ADA, zrm-
ani MONIKA, LUKA i HELENA
Posljednji pozdrav
67()$18 %5$-.29,ý8
Generacija 2006./’07. PŠ Trviž
s razrednicama Jasnom Matas
Sinožić i Mirjanom Zović
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i djelatniku
67()$18 %5$-.29,ý8
DORJANO RITOŠA s obitelji i
djelatnici G&K Termike d.o.o.
Posljednji pozdrav dragom
67()$18
STELINA, DARIO, DEAN i
MASSIMO ČINIĆ s familijama
Posljednji pozdrav dragom
nevodu i zrmanu
67()$18
Teta NITA, barba DANILO i zr-
man EMANUEL
Posljednji tužni pozdrav dragom
67()$18 %5$-.29,ý8
Zauvijek ćeš biti u našim srci-
ma i mislima. Neka te čuvaju
anđeli nebeski!
Tvoji: RENATA, DORIAN,
JOSIP, barba BEPI i teta KAJA
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i kolegi
67()$18 %5$-.29,ý8
3A SŠEK Rovinj generacija
2009./’10. s razrednikom
Posljednji pozdrav prijatelju
67()$18 %5$-.29,ý8
Štef, neka te anđeli čuvaju jer
takove duše od čovika ni bilo
još poli njih.
MARIN s roditeljima
Posljednji pozdrav
67()$18 %5$-.29,ý8
Ostavio si neizbrisiv trag u sr-
cima onih koji te vole i koje si
volio!
Obitelji MARETIĆ; MILENA,
LORIS, MARČELA, JURAN; RE-
NATA i TOMI
Posljednje i tužno zbogom
67()$18
Prijatelju, spavaj s anđelima do
našeg ponovnog susreta, do
tada će nam nedostajati tvoj
osmijeh,
tvoj stisak ruke
i tvoje sve.
Najviše boli kad prijatelj ode, a
iza sebe ostavi samo tišinu.
Zauvijek u našim srcima!
ERIC, MATEA, ELVIS, SANJA,
JOSIP, DEAN, MARIN i JASMI-
NA
Posljednje zbogom našem sus-
jedu i prijatelju
67()$18
Nema tih riječi koje bi opisale
našu tugu i bol.
Počivaj u miru!
Iskrena sućut obitelji.
DRAGO, ZLATA, ERIC i MATEA
Posljednji pozdrav sinu našeg
prijatelja
67()$18
EMIL i ILIJANA
Posljednji pozdrav
67()$18
Teta DANICA, zrmani DAMIR i
ORIJANA s familijama
Posljednji pozdrav
67()$18
i
67,9(18
Osoblje kafe bara “N” - Škropeti
Anđelić moj
67()$1
Budi mi suvozač sad kad
počmen peljat.
Sestra BRIGITA
Glas Istre 41 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
Najdražem sinu
67,9(18
U svakom trenutku bit ćeš u
našim mislima, u svakom tre-
nutku u našim srcima, uvijek
voljen, nikad zaboravljen.
Volimo te sine!
Tvoji najmiliji: tata IVICA,
mama LJILJANA, sestre SUZA-
NA i SANJA
Posljednji pozdrav dragom un-
uku
67,9(18
Nona ELDA
Posljednji pozdrav dragom
nevodu
67,9(18
Tvoje tete i barbi: VESNA i
RATKO, MARICA i NINO,
VLASTA i IVAN
Posljednji pozdrav dragim pri-
jateljima
67,9(18
i
67()$18
Vlasnica i djelatnice Caffe bara
Palma
Posljednji pozdrav bratu naše
djelatnice
67,9(18
Osoblje caffe bara Dvigrad
Posljednji pozdrav dragom zr-
manu
67,9(18
Neka te anđeli čuvaju.
DANIJEL, IVICA, NENAD i
NEDA s familijama, NEVEN,
SANDI i BARBARA
Posljednji pozdrav dragom
nećaku i zrmanu
67,9(18
Striček ŽELJKO, strina MAR-
GERITA, DANIEL, MILAN,
TATJANA, ROZANA i DARIJAN
s RAFAELOM
Posljednji pozdrav dragom
gostu i prijatelju
05*$18
Vlasnici i osoblje caffe bara
FABI
Dragom nećaku i zrmanu
67,9(18
Srest ćemo se tamo
gdje tuge i boli nema,
zato to nije zbogom
već samo doviđenja.
Strina SLAVKA, zrmani ALEN i
SLAVEN s familijom
Posljednje zbogom dragom
67,9(18
HRAST, GOLOB, PAMIĆ i
ŠELJO
Posljednji pozdrav
67,9(18
Mještani Vele Trabe
Posljednji pozdrav bratu naše
drage prijateljice Suzi
67,9(18
ROMINA, IVA sa SONIJEM,
IRENA, RENATA i ROBERTA s
TONIJEM
Posljednji pozdrav dragom
67,9(18 05*$18
Obitelji BIRĆA i FRLETA
Posljednji pozdrav Suzaninom
bratu
67,9(18 05*$18
MARKO
...
67,9(1
Neka vas prati mir i blagoslov,
držite se skupa.
STEFANOVA OBITELJ
Posljednji pozdrav dragom pr-
ijatelju
67,9(18
Teško je reći zbogom,
ali zbogom do ponovnog sus-
reta u vječnosti.
PIKSO, ANA, PAOLO, SILVIJA,
DRAGAN, SARA, KATARINA,
GORAN, SOFIJA, VAJO, DANI-
JELA, NIKOL, JONS, VILIAM,
SINDI, IVAN, KLANJAC
Našem najdražem prijatelju
67,9(18
zadnje zbogom.
Tvoja generacija ‘2004. /’2005.
OŠ Tinjan
Posljednji pozdrav sinu našeg
djelatnika i kolege
67,9(18 05*$18
D.O.N.I.S. d.o.o. Tinjan
Posljednji pozdrav drago pri-
jatelju
67,9(18
Zauvijek ćeš biti dio nas, nikad,
nikad zaboravljen.
PIKSO, ANA, PAOLO, SILVIJA,
DRAGAN, SARA, KATARINA,
GORAN, SOFIJA, VAJO, DANI-
JELA, NIKOL, JONS, VILIAM,
SINDI, IVAN
Posljednji pozdrav dragom pr-
ijatelju
67,9(18
od obitelji BON
Dragi prijatelju
67,9(1
Zauvijek ćeš nam ostati u
sjećanju.
Volimo te.
Tvoja ekipa od malih nogu: LIB-
ERTA, VITA, MELANI, MONI-
KA, DANIJEL, IVAN, MARKO,
TONI, DOMINIK, DEAN, SAŠA,
MAJDA, VERONIKA i INGRID
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i kumu
7(2'258 ÿ25,ý8
Obitelj ZANINIĆ
U spomen
7(2'258 ÿ25,ý8
Mili moj i jedini!
Kroz dugogodišnji život prošli
smo i dobro i zlo, ali plod naše
ljubavi su marljivi i moralni lju-
di kojima ćeš uvijek biti uzor. A
ja, još ovo malo života što mi je
preostalo, uvijek ću te se sjećati
s ljubavlju.
Samo tvoja BRANKA
Posljednji pozdrav našem tati,
noniću i svekru
7(2'258 ÿ25,ý8
Bio si nam i ostat ćeš naš uzor
i snaga.
Tvoji: VANJA, TEO, BORNA i
ADA
Posljednji zbogom dragom
7(2'258
IVANKA
Posljednji pozdrav cijenjenom
i poštovanom susjedu
7(8
S tugom u srcima i velikim
poštovanjem opraštamo se od
Vas.
NELO, GRAZIELLA, KLAUDIJA
te DENIS i IGOR s familijama
Posljednji pozdrav dragom
%$5%$ 7(8
Obitelj VRUS
Posljednji pozdrav našem
dragom barba
7(8 ÿ25,ý8
Odrastali smo uz vas i vaše
životne poruke. Uvijek ćemo
vas se sjećati s ljubavlju i
poštovanjem.
VALTER ČUŠ, BRANKO JURIĆ,
MAURIZIO VEŽNAVER, MAU-
RIZIO SIROTICH, GIUSEPPE
SIROTICH, EZIO SIROTICH s
obiteljima
Posljednji pozdrav dragom prijatelju
67,9(18 05*$18
Bija si osoba velikega srca, bija i osta uzor svin nan. Pre-
telo naš, ša si ća bez pozdrava. Stobon je bilo sve lagje i
lipje.
Pazi na nas i gledaj nas iz neba, a mi te nikad nećemo
prestat volit! Zavaj ćemo te čuvat u našim srcima...
MRGI NAŠ - falit ćeš nan!!!
TVOJA VJERNA KUMPANIJA
42 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
Posljednji pozdrav cijenjenom
kolegi
7(2'258 ÿ25,ý8
Djelatnici veterinarske ambu-
lante Poreč
Posljednji pozdrav dragom
7(2'258 ÿ25,ý8
od obitelji BAKARČIĆ
Posljednji pozdrav gospodinu
7(2'258 ÿ25,ý8
od djelatnika stomatološke or-
dinacije “Dr. Vanja Čorić”
6-(ý$1-$
Tužno sjećanje na našu dragu
suprugu, mamu i nonu
$18 9,ä.29,ý
10.9.2005. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom nosimo te u
našim srcima.
Tvoji suprug LINO i kćer LEO-
NIDA s familijom
$1.,&$ 785.29,ý
rođ. Leško
10.9.2009. - 10.9.2012.
Prošle su tužne tri godine od
kada više nema moje voljene
supruge.
Nedostaje mi njezina radost,
vesela i dobra narav.
Suprug FRANJO
Sjećanje na voljenu mamu
$1.,&8 785.29,ý
10.9.2009. - 10.9.2012.
Ostaješ i dalje u našim srcima
voljena i nikad zaboravljena.
Sin DARKO, SANDRA, NINA
i DINO
Tužno sjećanje
'(1, 38-$
10.9.1989. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom nosimo te
u srcima.
Tvoji najmiliji: mama SANJA,
tata SERGIO i braća SIMON i
LUKA
Sjećanje na
)(5,'8 ä80,*$
1.10.1936. - 10.9.2006.
S ljubavlju i tugom čuvamo te
u našim srcima.
Tvoji najmiliji: sin MEKSUD,
kćerke FATIMA, MIRZETA i
MEKSURA, zetovi MIRSAD i
ESAD, nevjesta SUADA, unu-
ci DANIEL, SANJA, SANJIN,
MAJA, SAŠA, ALEN, SANEL i
DANIELA
In memoriam
*5$&,-$12 .2.27
10.9.2008. - 10.9.2012.
S ljubavlju,
tvoji: ESTER, AUGUSTA i ED-
UARD
In memoriam
,9$1 -$1.2
10.9.2002. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom čuvamo te
u našim srcima i mislima.
Tvoji najmiliji
Tužno sjećanje na
0$5,-8 %/$æ,1$
10.9.2009. - 10.9.2012.
S ljubavlju i poštovanjem
čuvamo uspomenu na tebe.
Sestra ANA i nećak IVE s fa-
milijom
U sjećanje na voljene roditelje
0$5,-8
9.9.1992. - 9.9.2012.
i
$1é(/$ .25(/9,ý$
13.8.2012. - 9.9.2012.
Sjedim nemoćna na granitnoj
ploči,
prizivam nježne riječi, osmijeh
drag,
ali suzama već pune su oči,
i slikama sretnim, gubi se trag.
U čežnju obučena palim svijeće,
da vam duše pronađu dom.
Tiho u vaze slažem cvijeće...
al’ vi i dalje spavate vječnim
snom.
VERA i NADIA s obiteljima
Tužno sjećanje
0$5,1$ 02*2529,ý
10.9.1998. - 10.9.2012.
Tamo gdje te moja ruka dodir-
nuti ne može, srcem i dušom
u vječnosti smo spojene... Za-
uvijek.
Tvoja mama
Tužno sjećanje na voljenog su-
pruga i oca
0$5,2 .(56$1
9.9.2003. - 9.9.2012.
Živjet ćeš vječno u našim mis-
lima i srcima.
Tvoji najmiliji
Tužno sjećanje na voljenog su-
pruga
0$5,-$ 6,527,ý$
10.9.2004. - 10.9.2012.
Hvala svima koji Te nisu zab-
oravili.
Počivaj u miru.
Tvoja MARIJA
Sjećanje na našeg dragog
ä,08 +(5$.$
10.9.2011. - 10.9.2012.
S ljubavlju te spominjemo i za-
uvijek čuvamo u našim srcima.
Tvoji najmiliji: supruga MARI-
JA, djeca BRANKO i SUZANA s
obiteljima
Tužno sjećanje na voljenog
brata
ä,0( +(5$.
10.9.2011. - 10.9.2012.
S l j ubavl j u, t ugom i
poštovanjem čuvamo te u
našim srcima i mislima.
Brat NINO, sestre MARIJA i
EMILIJA s familijama
=$+9$/(
Povodom bolnog rastanka od
naše voljene
$1.( .$/ÿ,ý
iskreno se zahvaljujemo svoj
rodbini, susjedima, prijatelji-
ma i znancima koji su nam
izrazili sućut i bili uz nas u
najtežim trenucima. Zah-
valjujemo se osoblju stacion-
ara Pazin te osoblju onkolog-
ije Pula.
Uz veliko poštovanje iskreno se
zahvaljujemo susjedi, doktorici
Sonji Fabris Ivšić i Dijegu Bru-
mini koji su tokom svih mjese-
ci bolovanja naše drage poko-
jnice pružali joj pomoć kad joj
je bila najpotrebnija a nama
velika podrška i utjeha.
Veliko hvala!
Ožalošćeni kćerka SUZANA i
JOSIP
º ßüZEI º "MAßINA6 vIßE0"
Trg Foutaua 1/1,
te|/fax: 663-31O
º "FINA" pos|ovuica 8u/et,
Trg foutaua 4
º ßüJE º "FINA" pos|ovuica 8uje,
Trg s|obode 2
º IAßIN º Pos|ovuica ßIA8A I8IßE,
M. V|aĀióa 1,
te|/fax: 856-516
º Komuua|uo podu/eóe
"1.MAJ", Viuet 81,
te|: 852-O15, O91/21O-64O3
º N0vIßßAß º "FINA" pos|ovuica lovigrad,
Autobusui lo|odvor bb,
te|. 158-693, fax. 159-695
º FAZIN º "ü8IüßA" d.o.o.,
S. Kure|ióa 22,
te|: 619-O3O, fax: 624-998
º "FINA" pos|ovuica Pa/iu,
25. rujua 11, te|. 619-311,
fax 619-321
º F0ßE6 º "ü8IüßA F0ßE6",
M|iusla 1,
te|/fax 428-44O
º "8üNN¥ WA¥" A. legri 1,
te|. 452-O21, te|/fax 431-295
º "FINA" pos|. PoreĀ,
V. la/ora 2,
te|. 429-15O, fax. 431-55O
º FüIA º 0g|asua s|utba ßIA8A I8IßE
Portarata 4,
te|: 591-543, fax:388-411
º ß0vINJ º TuristiĀla ageucija "NAIAIE"
Carducci 4 (Trg ua |olvi),
te|/fax: 813-365
º "FINA" pos|ovuica Roviuj,
Trg m. Tita 1
º üMAß º "FüI0kAZ"
turistiĀla ageucija
Zadarsla 9,
te|./fax: 463-31O
º "FINA" pos|ovuica umag,
E. Pasca|i 1
2
2VPUWQLFHPRçHWHSUHGDWL
XQDåLPSRVORYQLFDPD
LDJHQFLMDPDX,VWUL
Glas Istre 43 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Glas Istre 45

vodič kroz istru

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Pula
DANAS
- KINO VALLI - u 19 sati
projekcija erotske drame Sramota,
glume Michael Fassbender, Carey
Mulligan, James Badge Dale,
Nicole Beharie, režija Steve McQu-
een • u 21 sat projekcija SF kome-
dije Susjedi treće vrste, glume Ben
Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill,
režija Akiva Schaffer
ČITAONICA KLUBA UMIROVLJE-
NIKA - u 17 sati otvorenje izložbe
Preporod, autorica Davorka Špada
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE - u
12 sati Vitrina mjeseca, otvorenje
izložbe Gusan kod Vodnjana, na
tragu otkriIJa srednjovjekovnog
naselja
FORUM - u 20 sati Istrian han-
dmade
IZLOŽBE
- GALERIJA STARI
GRAD - izložba radova Ivice Bla-
govića i Vere Mihajlović, slikarstvo
i dekupaž (salvetna tehnika), do
12. rujna
TURISTIČKA ZAJEDNICA (Infor-
mativni centar, Forum 3) - izložba
slika u kombiniranoj tehnici pulske
umjetnice Monike Petrović, sva-
kodnevno od 9 do 21 sat, do 24.
rujna
MUZEJ SUVREMENE UMJETNO-
STI ISTRE (Sv. Ivana 1), 2. KAT
IZLOŽBENOG PROSTORA - izlož-
ba radova polaznika ljetne foto
radionice za mlade Istra - ambijent,
kulturna baština, svakodnevno
osim ponedjeljka od 11 do 14 i od
18 do 21 sat, do 10. rujna
MUZEJSKO GALERIJSKI PRO-
STOR SVETA SRCA - multimedijal-
na izložba “Ki sit ki lačan”, do 15.
listopada
NIMFEJ (trg kod amfiteatra) -
izložbeno prodajna manifestacija
udruga: Gradska radionica, SOS
telefon, Merlin, Cassoni Vecchi i
Društvo osoba s tjelesnim invalidi-
tetom, Medulin Art s radovima svo-
jih članica i članova, do 30. rujna
GALERIJA VINCENT IZ KASTVA -
izložba fotografija Duška Marušića
PROSTORIJA LIKOVNOG DRUŠ-
TVA (Mletačka ulica, roza zgrada 2.
kat) - druga samostalna izložba Je-
lene CvetkoviIJ Puca iznova, puca
stalno (snaga ljubavi)
GALERIJA TENI ęURAN (Maksi-
mijanova 4) - Stalni postav slika
istarskih umjetnika, po najavi na
098/9315 - 866
GRADSKA GALERIJA (Kandlero-
va 8) - izložba A. Motika - Izbor iz
donacije 9, Motika i istarski crtači i
grafičari I, radnima danima od 10
do 13 i od 18 do 21 sat, subotom
od 10 do 13 sati • Antun Motika
izbor X, Motika i istarski crtači i gra-
fičari II, Paliska, Mocenni, Monas,
JuričiIJ. Radnim danom od 10 do
13 i 17 do 20 sati, subotom od 10
do 13 sati. Izbor za stalni postav
2012.
SPOMEN SOBA ANTONIJA SMA-
REGLIE - radnim danom od 11 do
12 sati i ponedjeljkom i petkom
od 20 do 21 sat, subotom od 11
do 12 sati
GALERIJA ANTUN MOTIKA (INK,
II kat) - izložba Izbor za stalni po-
stav, radno vrijeme svakodnevno
uz prethodnu najavu na tel. 222-
662, četvrtkom bez najave od
10.30 do 13.30 sati
MUZEJI
- AMFITEATAR - sva-
kodnevno od 9 do 21.30 sati, na-
jave na tel. 052/351-300 i 351-301,
fax. 052/212-415 ili na mail ami-taj-
nistvo@pu.t-com.hr
MUZEJSKO-GALERIJSKI PRO-
STOR SVETA SRCA - radno vrije-
me svakodnevno od 9 do 23 sata
AUGUSTOV HRAM - radno vrijeme
od ponedjeljka do petka od 9 do
21 sat; subotom i nedjeljom od 9
do 15 sati
ARHEOLOŠKI PARK NEZAKCIJ
- svakodnevno od 9 do 12 i od 16
do 20 sati
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE -
radnim danom od 9 do 20 sati,
subotom, nedjeljom od 9 do 15
sati, blagdanom od 10 do 15 sati,
tel. broj 351-300, 351- 301, faks
052/351-333, e-mail ami-tajni-
stvo@pu.t-com.hr
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ
ISTRE - izložba Jadranski pomorci
na Arktiku • stalni postav muzeja i
postav o ljekarništvu u Istri te po-
stava austrijskih brodskih topova,
svakodnevno od 9 do 17 sati
OSTALO
- SAVJETOVALIŠTE
CENTRA POJAČANE SKRBI ZA
OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE
DEMENCIJE I DEMENCIJA (Ma-
žuranićeva 10) - stručna pomoIJ
oboljelima, članovima obitelji, zbri-
njavateljima, srijedom od 17 do 19
sati uz prethodnu najavu i dogovor,
tel./fax: 211 - 695
NACIONALNI PARK BRIJUNI - tel.
525-882
AQUARIUM PULA - svaki dan od
9 do 22 sata; tel. 091/568 - 2986,
091/1381 - 415, 381 - 402 ili na
e-mail infos@aquarium.hr
SOS - TELEFON U NEVOLJI, rad-
nim danom od 16 do 20 sati mo-
guIJe je obratiti se na SOS telefon
Istarske županije 0800- 84 84
U svim slučajevima kada vam je
potrebna podrška i prijateljska
pomoIJ
LJEKARNE
- CENTAR, Giardini
14, Dežura svakodnevno od 20 do
7.30 sati, tel. 222 - 551 i 222 - 544
KNJIŽNICE
- GRADSKA KNJIŽ-
NICA I ČITAONICA (Kandlerova
39) - od ponedjeljka do petka od
7.30 do 19.30 sati, subotom od
7.30 do 13 sati, tel. 300 - 404
DJEČJA KNJIŽNICA (RadiIJeva
22/II) - ponedjeljkom, srijedom
i petkom od 12.30 do 19 sati,
utorkom i četvrtkom od 7.30 do
15 sati, svaka prva i treIJa subota
u mjesecu od 7.30 do 13 sati, tel.
213 - 882
KNJIŽNICA VERUDA (Banovčeva
6) - ponedjeljkom od 12.30 do 20
sati, utorkom, srijedom, četvrtkom
i petkom od 7.30 do 14 sati, subo-
tama (1., 3. i 5. u mjesecu) od 7.30
do 13 sati, tel. 211 - 611
ČITAONICA KLUBA UMIROVLJE-
NIKA (Giardini 14) - od ponedjeljka
do petka od 8 do 19 sati, subotom
od 8 do 13 sati, tel. 219 - 000
ZAVIČAJNA KNJIŽARA PETIT
(Kandlerova 24, kod Katedrale)
- najbogatija zavičajna zbirka
knjiga istarskih nakladnika i
autora, otvorena svakodnevno
od 9.30 do 23 sata, tel.: 544-111,
098/1790-200
KNJIŽNICA VODNJAN (Narodni
trg 1) - ponedjeljkom, srijedom i
petkom od 12.30 do 19 sati, utor-
kom i četvrtkom od 7.30 do 15 sati,
subotom (prva i treIJa u mjesecu
su radne) od 7.30 do 13 sati; tel.
512 - 572
KNJIŽNICA DOMA HRVATSKIH
BRANITELJA - otvorena ponedjelj-
kom od 11 do 19 sati, od utorka do
petka od 7.30 do 15.30 sati
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA - otvo-
rena radnim danom od 8 do 20
sati, subotom od 8 do 13 sati •
SPOMEN SOBA A. SMAREGLIE -
radno vrijeme od 11 do 12 sati
MORNARIČKA KNJIŽNICA (spo-
menik kulture) - otvorena radnim
danima od 12 do 16 sati
SUDOVI
- KranjčeviIJeva 8, tel.
377 - 600 - uredovno vrijeme ZK
Pisarnice soba 6, zaprimanje
podnesaka za uknjižbu u zemljiš-
ne knjige i izdavanje gotovih ZK
izvadaka od ponedjeljka do petka
od 08.30 do 11 sati; uredovno
vrijeme ZK odsjeka, soba broj
8, ponedjeljkom, srijedom i pet-
kom od 8 do 11 sati, utorkom i
četvrtkom od 8 do 9.30 sati; za
odvjetnike i javne bilježnike
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 12 do 13.30 sati, utorkom i če-
tvrtkom od 9.30 do 10.30 sati; sve
ostale pisarnice, osim kaznene,
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 08.30 do 11 sati
Pazin
DANAS
- MUZEJ GRADA PA-
ZINA - u 19 sati otvorenje izložbe
Urbani razvoj grada Pazina
OSTALO
- POUČNO - PJEŠAČ-
KA STAZA PAZINSKA JAMA, svaki
dan od 10 do 18 sati
MUZEJI
- ETNOGRAFSKI
MUZEJ ISTRE PAZIN i MUZEJ
GRADA PAZINA - radno vrijeme:
utorak, srijeda, četvrtak, petak,
subota i nedjelja od 10 do 18 sati,
ponedjeljkom zatvoreno
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA I ČI-
TAONICA PAZIN - zatvorena zbog
sanacije, do 15. listopada
VETERINARI
- Veterinarska
ambulanta Pazin d.o.o. Dubravi-
ca 5, radnim danima te subotom
od 7 do 15 i od 17 do 18, nedje-
ljom od 8 do 9 sati, tel. 624 - 410;
Veterinarska ambulanta za male
životinje, Istarskih narodnjaka 24,
tel. 621-921, radnim danima od 11
do 13 i od 17 do 19 sati, subotom
od 10 do 12 sati, dežurni veterinar
098/366-627
Novigrad
KNJIŽNICE
- GRADSKA
KNJIŽNICA - radno vrijeme
ponedjeljkom od 8 do 14 sati,
utorkom, srijedom, četvrtkom i
petkom od 10 do 19 te subotom
od 8 do 14 sati, tel. 052/729
- 040, e-mail info@knjiznicano-
vigrad.hr
Umag
IZLOŽBE
- MMC POU ANTE
BABIĆ - izložba Ivana Tomljenović
Meller od Bauhausa do Bujštine,
do 1. listopada
GALERIJA MARIN - izložba crteža
Moć indiga, autor Mladen Miljano-
vić, do 10. rujna
HOTEL KEMPINSKI ADRIA-
TIC - stalni postav samostalne
izložbe fotografija Nerija Belića i
meunarodne izložbe povijesnih
vozila
KNJIŽNICE
- GRADSKA
KNJIŽNICA - otvorena od
ponedjeljka do petka od 8 do
20 sati, subotom od 8 do 13
sati, tel. 052/721- 561, e-mail
knjiznica@gku-bcu.hr, www.
gku-bcu.hr
VETERINARI
- Ambulanta za
male životinje (6. svibnja 7.), tel.
753 - 454
Buje
IZLOŽBE
- GALERIJA ORSOLA
- samostalna izložba slika Mladena
Milotića “Nebeski odrazi”, do 1.
listopada
ETNOGRAFSKI MUZEJ - izložba
Ivana Tomljenović Meller od Bau-
hausa do Bujštine, do 1. listopada
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA PRI
PUČKOM UČILIŠTU - otvorena
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 15.30 do 19.30 sati; utorkom i
četvrtkom od 11 do 15 sati, prvu
i treIJu subotu u mjesecu od 8 do
14 sati
OSTALO
- SAVJETOVALIŠTE ZA
DJECU, MLADE I OBITELJ (Trg
Josipa Broza Tita 6), radno vrijeme
srijedom od 17 do 19 sati i petkom
od 13.30 do 15 sati
VETERINARI
- Digitronska 8,
radnim danima od 7 do 14, subo-
tom i nedjeljom od 8 do 10 sati, tel.
772 - 110; Granična veterinarska
stanica, Kaštel, tel. 777 - 030
Buzet
IZLOŽBE
- GALERIJA AURORA
- stalni postav Antikviteti i izložba
slika autora vezanih uz Istru, sva-
kodnevno od 9 do 19 sati
GALERIJA SIBYLLA (Konti 28) -
stalni postav, radno vrijeme svaki
dan, mob. 091 72 42 589
PALAČA BIGATTO - izložba slika i
skulptura autorice Snježane Margi-
tiIJ: “Križ(ž)ane s kosom”
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA PUČ-
KOG OTVORENOG UČILIŠTA
- otvorena radnim danima od 9 do
15.30 sati
VETERINARI
- Sv. Ivan 5, radnim
danima od 7 do 14 i od 17 do 18
sati, subotom od 7 do 10 sati, nedje-
ljom od 8 do 10 sati, tel. 662 - 801
Po Istri
MEDULIN
- RIVA - u 20 sati Istra
Gourmet
VRSAR
- KAMENOLOM MON-
TRAKER - 22. meunarodna stu-
dentska kiparska škola Montraker,
od ponedjeljka do subote od 8 do
12 sati i od 16 do 19 sati, svečano
zatvaranje 14. rujna

Brod u čaši, 9. rujan 2012., autor Dejan Mitrović

Informacije za Vodič kroz
Istru možete javiti radnim
danom od 10 do 13 sati na
tel. 591-511, fax. 591-555
e-mail: redakcija@glasistre.hr
Broj 173
SJEDIŠTE BANKE: UMAG 052/702-300 • Podružnice: Poreč 052/429-050, Pula 052/215-977, • Poslovnice:
Buje 052/772-271, Buzet 052/663-417, Pazin 052/624-557, Rovinj 052/845-070, Opatija 051/271-841, Viškovo 051/504-320, Labin 052/881-051
Rijeka 051/213-360 Novigrad 052/757-414,
TEČAJNA LISTA
Šifra
Valuta
Jedinica
Kupovni
za devize
Srednji za devize,
efektivu i čekove
Prodajni
za devize
Kupovni za efektivu,
čekove i kred. pisma
Prodajni
za efektivu
978 EUR1
756 CHF
826 GBP
840 USD
1
1
1
utvrđena na dan 7.09.2012. primjenjiva od 8.09.2012.
7,385000
5 994211
9,217915
5 690012
,
,
7,448413
6,138465
9,377330
5,873216
7,485000
6,298065
9,527367
5 960014 ,
7,375000
5,960450
9,199161
5,660018
7,500000
6,327530
9,639895
6,000017
7,43 kn /6,12
7,45/ kn 6,14
7,47/ kn 6,16
PULA, 13.30
Proglašenje ljetnih
najčitatelja
U povodu Meunarodnog dana pismenosti
danas u 13.30 sati u Gradskoj knjižnici i či-
taonici Pula, na Dječjem odjelu (Kandlerova
39), održat će se proglašenje ljetnih najčita-
telja 2012. godine. Na susretu s novinarima
predstavit će se ljetne najčitatelji Dječjeg
odjela za 2012. godinu u kategorijama
učenika nižih razreda osnovne škole, uče-
nika viših razreda osnovne škole te učenika
srednje škole koji su u periodu od 1. srpnja
do 31. kolovoza pročitali najviše knjiga.
GROŽNJAN, 18.00
Završni koncert tečaja
glasovira
U Koncertnoj dvorani Kaštel s početkom u
18 sati danas će se održati završni koncert
tečaja glasovira koji se odvijao ovog ljeta
u organizaciji Meunarodnog kulturnog
centra hrvatske glazbene mladeži u
Grožnjanu. Na programu su djela L. van
Beethovena, S. Rahmanjinova, F. Chopina,
J. S. Bacha, W. A. Mozarta i dr., a izvodit
će ih mladi pijanisti Dina Jularić, Ante
Božić-Kudrić i Ana Lisičak uz potporu
mentora Ante Milića.
PAZIN, 19.30
Otvorenje izložbe
fotografija
U sklopu manifestacije “Tjedan istarskih
muzeja - Settimana dei musei istriani”
Etnografski muzej Istre - Museo etno-
grafico dell’Istria priprema fotografsku
izložbu pod nazivom “Kalkuta 1945.
- dnevnik jednog vojnika/diario di un
soldato”. Otvorenje izložbe održat će se
danas u 19.30 sati u prostorijama Etno-
grafskog muzeja Istre u Pazinu, a moći će
se razgledati u radno vrijeme muzeja do
19. listopada 2012. Izložba je ostvarena
u suradnji s Indijskim kulturnim centrom,
odnosno Udrugom za promicanje indijske
kulturne baštine Lotos u sklopu šire
manifestacije “Tagore-svijet-Hrvatska
(1861.-1926.-2011.)”.
d
o
g
a

a
j
i
Stradali u prometu
Stradali u prometu - besplatni
telefon za pomoIJ obiteljima
žrtava u prometu te psihološka,
pravna, duhovna pomoIJ i savjeti -
0800/444-449
Halo, niste sami
Halo, niste sami - 24-satni nadzor
starijih osoba. Prijave za dobivanje
socijalnog alarma na telefone
Doma za starije i nemoIJne “Al-
fredo ŠtigliIJ” 223-233, 222-956 i
099/675-2386.
Sigurna kuća Istra
Sigurna kuća Istra - pomoIJ že-
nama žrtvama obiteljskog nasilja
- 500-148, radnim danom od 9 do
13, a ponedjeljkom i petkom od 9
do 13 i od 17 do 19 sati.
OBJAVITE FOTOGRAFIJU
U GLASU ISTRE
Poštovani čitatelji, stranica Vodiča kroz
Istru otvorena je i vama. Da bi bila objavlje-
na, svaka vaša fotografija mora biti snimljena
u Istri, a uz nju morate obavezno
istaknuti: sadržaj/motiv s fotografije,
datum kada je snimljena, ime i prezime
autora te kontakt-telefon. Svaki autor
može poslati najviše 3 fotografije mjesečno.
Autora najboljeg rada Glas Istre nagrauje
besplatnom jednomjesečnom pretplatom
na naš list. Fotografije nam možete slati
e-mailom na redakcija@glasistre.hr
(s naznakom ZA VODIČ KROZ ISTRU).
,)Ć1 24/4)1
06.15 Mir i dobro
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
– Vijesti
09.48 ZABA – 90 sekundi,
emisija pod
pokroviteljstvom (R)
10.00 Vijesti
10.05 Vrijeme danas
10.12 Pogled na Zemlju 1.
Patagonija,
dokumentarna serija
(6/10)
11.08 Zavolite svoj dom 3,
dokumentarna serija
(7/10)
12.00 Dnevnik
12.15 Sport
12.17 Vrijeme
12.24 TV kalendar (R)
12.40 Moć sudbine,
telenovela (82/102)
13.30 Dr. Oz 2, talk show
(6/100)
14.10 Skica za portret
14.20 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.29 Vrijeme sutra
14.30 manjinski Mozaik
14.45 Skica za portret
15.00 Kad već postoji
planina. Velebitski
aromatarij (1/3)
15.35 Glas domovine
16.05 Sinovi i očevi.
Nizozemska
(Surinam),
dokumentarna serija
(25'16«) (6/7)
16.30 Fotografija u
Hrvatskoj
16.42 TV kalendar (R)
16.58 Hrvatska uživo –
Vijesti
18.00 Hrvatska uživo.
Građanske minute
18.20 8. kat. Smrtonosna
jedinica, talk show
Učitelji i profesori sve
manje uživaju dužno
poštovanje učenika i
njihovih roditelja, a
sve češće postaju
žrtvama psihičkog i
fizičkog nasilja.
Nerijetko štitimo svoju
djecu, pa čak i kad
zlostavljaju. Tko štiti
žrtve, tko štiti
učitelje? Jesu li oni
postali građani drugog
reda?
19.10 Tema dana
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.02 Večeras
20.03 Vrijeme
20.05 ZABA – 90 sekundi,
emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 TV Bingo
20.35 Potrošački kod
21.10 Nulta točka, politički
talk show
22.30 Dnevnik 3
22.58 Sport
23.01 Vrijeme sutra
23.05 Na rubu znanosti.
Tragom drevne
tehnologije
23.55 Seks i grad 4,
humoristična serija
(18) (8/18)
00.24 1981, kanadski film
(R)
02.02
FILM
Dr. Oz 2, talk show
(6/100) (R)
06.20 Moć sudbine,
telenovela (81/102) (R)
07.05 Mala TV
– TV vrtić. Ptić se boji
– Brlog. Dupin (R)
– Čarobna ploča.
Sedam kontinenata –
Antarktika (R)
07.35 Šaolinski paževi, crtani
08.00 Teletubbies, animirani
08.25 Connor na tajnom
zadatku 1, serija za
djecu (7/13) (R)
08.45 H2O Uz malo vode! 3,
serija za mlade (23/26)
09.10 Školski sat. Božja
čestica za početnike
– Tin i Ton – Kazalište
sjena i rezanje papira
10.00 Superosvetnici,
animirani film (R)
11.10 Euromagazin. Portugal
– s ruba Europe (R)
11.40 Idemo na put s
Goranom Milićem.
Južna Amerika –
Urugvaj (5/9) (R)
12.25 Skica za portret (R)
12.40 Plodovi zemlje (R)
13.30
FILM
1981, kanadski film
15.10 Školski sat. Božja
čestica za početnike
– Tin i Ton – Kazalište
sjena i rezanje papira
16.00 Regionalni dnevnik
16.20 Županijska panorama
16.35 100% poduzetnik,
emisija pod
pokroviteljstvom
16.40 Mala TV. (R)
– TV vrtić. Ptić se boji
– Brlog. Dupin (R)
– Čarobna ploča.
Sedam kontinenata –
Antarktika (R)
17.10 Cocco Bill, crtani film
17.25 Rekonstrukcija. Rambo
Amadeus
17.55 Edgemont 4, serija za
mlade (7/18) (R)
18.25 Dharma i Greg 5,
humoristična serija
18.50 Novi klinci s Beverly
Hillsa 2, serija (5/22)
19.30 Slatko ludilo 1,
dokumentarna serija
19.55 Večeras
20.00
FILM
Let 93, američki film
21.55 Laži mi 3, serija
Cala unajme da istraži
slučaj u kojemu su
trojica gimnazijalaca
tijekom razuzdane
vožnje skrivila nesreću sa
smrtnim posljedicama.
Državni odvjetnik želi
optužiti mladog vozača
za ubojstvo, ali Cal
stekne drukčiju sliku o
tom slučaju kad primijeti
znakove krivnje kod
člana hitne službe u
civilu koji je žrtvi pružio
prvu pomoć nakon
nesreće.
22.45 Momci s Madisona 4,
serija (12) (3/13)
23.35 Mućke 6B. Rodney,
vrati se – hum. serija
00.50 Bitange i princeze 4,
humoristična serija
01.25 Noćni glazbeni
program. Gl. spotovi
04.25 Noćni glazbeni
program. Oliver i
Gibonni in Live
7.00 RTL Danas,
informativna emisija R
7.40 Moji džepni ljubimci,
animirani film
7.55 PopPixie, crtani film R
8.10 Ezel, dramska serija
10.10 MacGyver, ak. serija
11.30 Exkluziv Tabloid
11.55 Krv nije voda, serija
13.00 Sulejman Veličanstveni,
povijesna dramska
serija S01E19/48 R
15.00 MacGyver, akcijska
serija S01E11/22
16.55 RTL 5 do 5,
Informativna emisija
17.10 Galileo, zabavna/
obrazovna emisija
18.05 Exkluziv Tabloid,
magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Krv nije voda, serija
20.00 Ruža vjetrova, dramska
serija S02E01/165
21.00 Sulejman Veličanstveni,
povijesna dramska
serija S01E21/48
22.00
FILM
Nemoguća misija 3,
igrani film, akcijski
0.15 RTL Vijesti,
informativna emisija
0.30 CSI: Miami,
kriminalistička serija
2.10 Astro show, show,
emisija uživo 18
3.10 CSI: Miami,
kriminalistička serija
3.55 RTL Danas,
informativna emisija R
5.45 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
6.45 Punom parom,
kulinarski izazov
7.35 U dobroj formi s
Renatom Sopek,
lifestyle emisija
8.45 InDizajn s Mirjanom
Mikulec, lifestyle
9.20 Učilica, kviz za djecu
10.10 Vatrogasac Vjeko,
animirani film
10.30 TV prodaja
10.45 Zabranjena ljubav,
sapunica S1E106/220
11.50 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
12.50 Divlji boravak, zabavni
14.00 Veseli mladunci,
zabavni
14.50 Punom parom,
kulinarski izazov
15.40 Klon, telenovela
16.25 Zabranjena ljubav,
sapunica S1E108/220
17.15 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
18.15 Malcolm u sredini,
humoristična serija
19.00 Teorija velikog praska,
humoristična serija
19.50 Dva i pol muškarca,
humoristična serija
20.40 Malcolm u sredini,
humoristična serija
21.25 Teorija velikog praska,
humoristična serija
22.15 Dva i pol muškarca,
humoristična serija
23.00 Studio 45, talk show
23.40 Malcolm u sredini,
humoristična serija
0.00 Malcolm u sredini,
humoristična serija
0.25 Studio 45, talk show R
05.30 Dodir s neba, serija
16/22
06.20 Stuart Mali, crtana
serija 6/13
06.45 Polja nade, serija R
07.45 TV izlog
08.00 Izgubljena čast, serija
R
10.00 TV izlog
10.15 Walker, teksaški
rendžer, serija R
12.05 Zauvijek susjedi, serija
R
13.15 IN magazin R
14.00 Walker, teksaški
rendžer, serija 67-
68/199
15.50 Zauvijek susjedi, serija
156-157/180
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Polja nade, serija
12/140
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena čast, serija
12/68
22.05 Večernje vijesti
22.25
FILM
Sve što djevojka može
poželjeti, igrani film
00.20
FILM
Obruč straha, igrani
film (15)
02.00 Muškarci u krizi, serija
9/10
Očajan u želji da kupi
kuću nakon što njegov
sin oboli od tjeskobe
uslijed mučne
obiteljske situacije, Joe
odluči uložiti 25.000
dolara u okladu na
košarkašku utakmicu.
Terry je prisiljen suočiti
se sa strašnim uvjetima
svoje glumačke karijere
kada prihvati malu ulogu
u filmu B-produkcije.
02.50 Rosario, serija (12)
03.40 Ezo TV, tarot show
04.35 Dnevnik Nove TV R
06.05 Plamen ljubavi, serija R
06.50 Magična privlačnost,
serija R
07.30 Istinska ljubav, serija R
09.00 Flash vijesti
09.01 Puna kuća, serija R
09.50 Naša mala klinika,
serija R
10.45 TV izlog
11.00 Oprezno s anđelom,
serija R
12.35 TV izlog
12.50 Asi, serija R
13.50 Magična privlačnost,
serija 26/90
14.00 Flash vijesti
14.01 Magična privlačnost,
serija - NASTAVAK
14.40 TV izlog
14.55 Plamen ljubavi, serija
26/141
15.45 TV izlog
16.00 Istinska ljubav, serija
64-65/95
17.25 Oprezno s anđelom,
serija 33-34/194
19.05 Asi, serija 84/120
20.00 Naša mala klinika,
serija 10/35
20.50 Puna kuća, serija
21.45 Prijatelji, serija
22.45 Seinfeld, serija
23.40 Opasna igra, serija (12)
00.25 Rosario, serija (12)
01.10 Seinfeld, serija R
02.00 Prijatelji, serija R
5ERlJA
HRT 2 1S.45
Novl kllntl 88everlyRlll8a, ll.
Naomi sazna da njezine ocje-
ne možda nisu dovoljno dobre
da je prime na Kalifornijsko
sveučilište. Shrvana tim saz-
nanjem, Naomi odluči pohađati
instrukcije kod Richarda, sina
sveučilišnog administratora koji
odlučuje o upisima, no ubrzo
shvati da bi mnogo radije prou-
čavala Jamieja, studenta s Kali-
fornijskog sveučilišta. Dixonova
cura Sasha počne sumnjati u
njegovu pravu dob i počne istraživati kako bi doznala isti-
nu, što potpuno slomi Dixona. Navid i Adrianna izađu s
Teddyjem, ali zbog Adrianninih sve jačih osjećaja prema
Teddyju situacija postane neugodna.
DRAM5KA 5ERlJA
RTL 20.00
Ružav]etrova
Na plaži Šimun naiđe na tajnovitu Ma-
riju, koja je preživjela olujno nevrijeme.
Tjedan poslije Marija dolazi u kuću Oda-
kovih kako bi njegovala Stipu, koji je pre-
trpio moždani udar. Marica je toplo pri-
ma, ali se među ostalim članovima obi-
telji osjećaju brojne trzavice… Za to vrije-
me Marijin suprug Ranko odlučan je pro-
naći odbjeglu suprugu, živu ili mrtvu, a
Suzana, Sara i Ines dolaze u svoju staru kuću na selu gdje
ih krajičkom oka promatraju susjedi Krsto i Šimun.
TALK 5HDW
RTL 2 23.00
5tudlo45
Studio 45, od
ponedjeljka 10.
rujna ulazi u treću
sezonu. Kombina-
cija celebrity i
svakodnevnih pri-
ča i dalje će zaba-
vljati i informirati
gledatelje RTL-a 2
na kraju dana - uz
jednu novinu:
'Studio 45' gledatelji će moći pratiti svake večeri od po-
nedjeljka do četvrtka, točno u 23.00 sata. I dok su se u
drugoj sezoni preko puta Tonke izmjenjivale poznate lično-
sti poput Severine, Gibonnija, Danijele Martinović i mno-
gih drugih, i za ovu sezonu Tonka i njezina ekipa pripre-
maju mnogobrojna iznenađenja.
06:00 Dobro jutro
06:30 112
07:00 Jutarnja kronika HR
07:30 112
08:00 Najava događaja
08:15 Puntapet
08:30 Kamo danas
08:45 Vrijeme za vrijeme
09:00 Vijesti
09:30 Pod stijenama Kantride
09:45 Sam protiv njih – sportski
kviz
10:00 Vijesti
10:30 Notiziario
10:45 Calcio
11:00 Vijesti
11:10 Dobre vibracije
11:30 EPP
12:00 Vijesti
12:30 Notiziario
12:35 Pressing
13:00 Vijesti
13:15 Županijska pitanja
14:00 Vijesti
14:30 Notiziario
14:45 Vrijeme za vrijeme
15:00 Danas aktualno
16:00 Giornale radio
16:30 Kamo danas 2
17:00 Vijesti
17:05 Glazba
18:00 Krokodil (glazbena
emisija: top lista domaće
glazbe)
19:30 112
19:35 Glazba
20:00 Pomorska večer
22:00 Kronika dana HR
22:30 Pomorska večer
00:05 Radio Sova
02:55 – 06:00 Glazba Radio
Sove
RDMANTlČNA KDMEDlJA
NDVA TV 22.25
5veštod]evo]kamožepožel]etl
WHAT A GIRL WANTS, 2003.
Redatelj: Dennie Gordon
Glume: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston
0 0 0
Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka
djevojka želi. Ova duhovita mlada Amerikanka ima
jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i
budućnost punu mogućnosti. Unatoč svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem
kojeg nikad nije upoznala, s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina
i koji je na kraju otišao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena
za njega.Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem,
Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani
političar lord Henry Dashwood (Colin Firth).
AKClJ5Kl
RTL TV 22.00
Nemogućaml8l]a3
MISSION: IMPOSSIBLE 3, 2006.
Redatelj: J.J. Abrams
Uloge: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames,
0 0 0
Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija, bivši
tajni agent Ethan Hunt započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu
(Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata. No kada za vrijeme
misije nestane jedna od njegovih štićenica, Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan
zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice. Slijedi napeta potraga za Owenom
Davianom, opasnim međunarodnim trgovcem oružjem. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i
povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu. Suočen s jednim od najopasnijih zločinaca ikad, Hunt
mora spasiti život voljene žene i svijeta u još jednoj nemogućoj misiji koja je kombinacija
neviđenih eksplozija i spektakularnih potjera po ulicama Berlina, Vatikana, Napulja i Šangaja.

tv program

Digitalno: 29 kanal (538 Mhz)
MaxTv: 812 kanal
B.net: C-10
OptiTv: kanal 52
www.tvistra.hr
Tv Istra: T: 052 637 990; F: 052 637 991;
tvistra@tvistra.hr
Marketing: T: 052 624 624; F: 052 638 846;
marketing@tvistra.hr
46 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

tv program

”Glas Istre” je počeo izlaziti u
narodno-oslobodilačkom pokretu
kolovoza 1943. godine kao antifašističko
glasilo naroda Istre.
Kao dnevnik izlazi neprekidno
od 1. studenog 1969.
Nakladnik Glas Istre novine d.o.o.
Pula, Riva 10
Albert FAGGIAN
Dražen ŽMAK
Slaven ŽMAK
Savjetnik Uprave: Željko ŽMAK
REDAKCIJA
DOPISNIŠTVA
MARKETING
Glavni urednik
Ranko BOROVEČKI
Zamjenik glavnog urednika
Dražen DOBRILA
Izvršni urednici:
Vesna ČAMDŽIĆ
Tanja ŠTAMBUK (Zoom)
Leonid SLIJEPČEVIĆ
Kristian STEPČIĆ REISMAN (Novosti)
Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ (Pula)
Tea TIDIĆ, Zvjezdan STRAHINJA (Istra)
Marina VUKŠIĆ (Portal)
Srećko PERŠIĆ (Crna kronika)
Bojana ĆUSTIĆ JURAGA
(Kultura i Mozaik)
Nenad JANKOVIĆ (Sport)
Gordana JEZDIĆ (Svijet, zadnja, Trezor)
Vesna MEDVEDEC (Nedjelja)
Mario ROSANDA (grafika)
Milivoj MIJOŠEK (fotografija)
centrala (052) 591-500
direktor i tajništvo 300-630
glavni urednik 591-504
urednici:
591-505, 591-583 (Novosti)
591-515 (Pula)
591-518 (Istra)
591-529 (Kultura, Mozaik)
591-521 (Crna)
591-513 (Sport)
uredništvo faks 591-555
dopisna služba 591-509
e-mail: redakcija@glasistre.hr
www.glasistre.hr
BUZET:
tel./faks 662-522
694-140, 694-141
LABIN:
tel. 885-057, 885-058
faks 885-059
PAZIN:
tel. 625-036, 616-270
faks 621-738
POREČ:
tel. 431-924, 427-246, 427-247,
427-248, 427-249
faks 452-863
ROVINJ:
tel. 840-694, 840-695
faks 811-143
TRST:
faks 0039/040/9381245
ZAGREB:
mob. 099/2167977
Trg I. istarske brigade 10/III, Pula
tel. 591-539, faks 591-544
e-mail: epgi@glasistre.hr
Oglasni odjel
(mali oglasi, osmrtnice,
posljednji pozdravi,
sjećanja i zahvale)
tel. 388-470 i 591-543
faks 388-471
Trg I. istarske brigade
10/III, Pula, tel. 300-639
faks 501-949
e-mail: irena.maretic@glasistre.hr
mjesečna 168 kn
tromjesečna 480 kn
polugodišnja 960 kn
godišnja 1.920 kn
Mjesečna pretplata za inozemstvo
40 USD, avionom 75 USD
Maloprodaja tel. 451-287
Računovodstvo tel. 300-636
Žiro račun 2360000-1102157321
Devizni račun HR
5523600001102157321
kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
OIB 89054078461
PRETPLATA
UREDNIŠTVO
UPRAVA
List izlazi svaki dan. Slog Glas Istre Pula.
Tisak Novi list Rijeka, Zvonimirova 20.
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju
P
R
£
P
O
R
U
K
A
R£CIONALNI PROCRAMI
DRAMA HRT 2 20.00
AJ '!
UNITED 93, 2006.
Scenarist i redatelj: Paul Greengrass
Uloge: Trish Gates, Liza Colon-Zayas, Khalid Abdalla,
Lewis Alsamari , Omar Berdouni, Jamie Hardin
Utorak, 11. rujna 2001. godine. Na aerodromu
Newark uobičajena, savršeno kontrolirana gužva.
Svi avioni polijeću na vrijeme i na nebu je sve
mirno. U 6 sati i 43 minute poletio je avion United
93 za San Francisco. Pratimo ulazak putnika, kojemu je
prehodilo pomno izbrijavanje jednoga od njih, te
pakiranje razdvojenih dijelova eksplozivne naprave. U
aerodomskoj čekaonici među običnim putnicima sjede i
četvorica koje prepoznajemo kao one koji su se pripremili
za otmicu. Tek nekoliko sati kasnije kontrolor leta u
slušalicama začuje nejasan glas koji kaže: »avioni su
oteti«. Isprva nitko ne zna ništa, a izvanredne vijesti na
CNN-u oko 10 sati djeluju nestvarno poput znanstveno-
fantastičnog filma. Nijemi od šoka, svi zaposleni u
kontroli leta šutke gledaju kako jedan od Twin Towera
odjednom ima golemu rupu iz koje izbija dim, te doznaju
da se u zgradu zabio »manji avion«....
06.00 RI2 Classic & TV prodaja
16.20 Kradljivac srca, serija
17.10 Dom & Stil, lifestyle emisija
18.00 Okrutna ljubav, serija
18.50 Dnevnik RITV-a
19.05 U zdrav mozak
19.20 Atomska Betty, crtana serija
19.40 Metajets, crtana serija
20.00 Vijesti U 20
20.05 Kradljivac srca, serija
21.00 Vijesti u 21
21.05 FILM
22.00 Večernji Dnevnik
22.15 FILM
23.05 Okrutna ljubav, serija
23.55 Dnevnik RITV-a
00.10 RI2 Classic
… Videostranice Kanala RI
14.10 TV prodaja
15.20 Kanal Ri classic, glazbena emisija
16.20 TV prodaja
16.50 Torpedo, glazbena emisija (r)
17.50 TV prodaja
18.10 Erik kuha, kulinarski show (r)
19.00 VIJESTI
… Sport
… Vremenska prognoza za Kvarner
... Servisne informacije
19.20 TV prodaja
19.40 Glazbeni kanal, glazbena emisija
21.00 PLANET RI – mozaična emisija
21.50 Emisija
22.15 Film u boci, reportaža
22.30 VIJESTI
… Sport
… Vremenska prognoza za Kvarner
... Servisne informacije
22.50 Glazbeni kanal, glazbena emisija (r)
00.05 Videostranice Kanala Ri
12.25 Horoskop
12.40 Tv prodaja
13.45 Butižin
14.45 Tv prodaja
15.20 TP1X2, sportska emisija
16.20 Tv prodaja
17.10 Zajedno (r)
17.40 Tv prodaja
18.30 Ljetni magazin (r)
19.30 Info Istra
20.05 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
20.30 Riznica znanja, obrazovna emisija
21.05 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
21.30 Ljetni magazin, mozaik
22.30 Notiziario , vijesti na talijanskom
jeziku
23.00 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
23.20 Horoskop
23.35 Odjavna špica
10.20 TV Prodaja
11.20 OK - Orlando Kids,crtani filmovi
12.15 Kratke Vijesti
12.20 TV Prodaja
13.20 Hrana i vino (R)
13.50 Putopisi (R)
14.20 Kratke Vijesti
14.25 Comunita' (R)
14.45 Mali svijet (R)
15.10 Kronika Općine Fažana(R)
15.35 Hrana i vino
16.10 Kratke Vijesti
16.15 Art Club (R)
16.45 Putopisi R)
17.05 OK - Orlando Kids,crtani filmovi (R)
18.00 Vijesti TVN
18.30 TV Prodaja
19.00 Pošalji SMS, Istarski i kvarnerski
izvođači,glazbena emisija
20.00 Vijesti Istre i Kvarnera
20.25 Istra Nekad i Danas
20.30 Turizam OK
21.00 Zapadna strana, emisija uživo
21.30 Tribina HR, 1. MAX TV nogometna
liga
22.00 Manifestacije; Zakantajmo Istarske
kante
Barat, integralna snimka(R)
.... Večernje vijesti Istre i Kvarnera
12.00 Sisačka kronika, informativna
emisija (R)
12.30 Svi smo mi purgeri, emisija o
nacionalnim manjinama (R)
13.00 Hrana i vino, kulinarski show (R)
13.30 Svakodnevica, mozaična emisija (R)
15.00 I Z L O G
15.15 Romanovi, talk show (R)
16.15 Dica sritnih lica, dječja emisija
16.45 I Z L O G
17.15 Moja županija, mozaična emisija
17.45 Skitalica
18.10 Hrana i vino, kulinarski show
18.40 Serbus Zagreb, informativna emisija
19.04 Info
19.05 Zagrebancija, info show
19.30 Dječja TV, dječja emisija
20.05 Svakodnevica, mozaična emisija
21.35 Tata i zetovi, serijski film
22.05 Auto moto nautic vision, nautički
magazin (R)
22.40 Serbus Zagreb, informativna emisija
(R)
23.00 Svjetlo u tami (18), alternativni
kutak
00.15 Dolls4you (18), erotski program
08.00 Vijesti-informativni program(R)
08.25 Tv prodaja
08.45 Glazbena zona
09.15 Ok kids, crtani filmovi
10.15 Glazbena zona
10.42 Tv prodaja
11.00 1 x 2, emisija o klađenju
12.00 Tv prodaja
12.15 Glazbena zona
12.35 Zg info, informativan program
12.40 Tv prodaja
12.55 Zg info, informativan program
13.00 Ok kids, crtani filmovi(R)
14.10 Zg info, informativan program
14.15 Glazbena zona
14.45 Tv prodaja
15.00 Zg info, informativan program
15.10 Bioenergija i hipnoterapija by Slavko
Sambolec, reportaža pod
pokroviteljstvom
15.20 Glazbena zona
15.35 Tv prodaja
15.50 Iza kamere,emisija o filmu(R)
16.22 Tv prodaja
16.35 Turistički prsten Zagrebačke
županije, emisija o turizmu (R)
17.00 Zoom,mozaična emisija
19.00 Vijesti,zagrebački informativni
program
19.25 Tv prodaja
20.00 Slika Zagreba,informativna emisija
20.30 Županijskih 60, talk show (R)
21.30 Made in Croatia,emisija o
gospodarstvu
22.00 Zeleno– plava magistrala,emisija o
poljoprivredi(R)
23.00 U dobroj formi,magazin o zdravom
životu(R)
23.30 Zodijak, astro show (18)
10.00 Zlatna dolina
10.30 Eurobox
11.00 KN Automagazin
11.30 Tehnologije
12.00 AKTUALNO
12.45 KN Edukacija – specijal
13.05 20 u 20
14.00 Euromaxx
14.30 Pregled tjedna
15.00 Europska pitanja
15.30 Kapital znanja
16.00 ISTRAŽIVANJE – Čovjekovo
putovanje u svemir
16.30 Connect – Povezivanje s
budućnošću
17.00 Vijesti + KN INFO
17.15 AKTUALNO
18.00 Vijesti + KN INFO
18.17 Ukratko o svemu
18.20 Flashbacks
18.25 Izumi
18.30 Zlatna dolina
19.00 Vijesti + KN INFO
19.15 TOP DESTINACIJE – Hrvatska obala
19.55 Živjeti zeleno
20.00 Vijesti + KN INFO
20.15 AKTUALNO
21.00 Vijesti + KN INFO
21.10 Romanovi, talk show Romana
Bolkovića
22.15 Okruženje; regionalni talk-show
23.00 Vijesti + KN INFO
23.15 PRESSing, talko show Igora
Kolovrata
00.00 Vijesti + KN INFO
00.15 AKTUALNO
HBD
06.00 Drvo života 08.15 Nespokojni 09.45 Hamlet
11.50 Medvjedić Winnie 12.50 Kauboji i izvanzemaljci
14.50 Voda za slonove 16.45 Kronike iz Narnije.
Plovidba broda Zorogaza 18.35 Kung Fu Panda 2 20.05
Život poslije života 22.10 Carstvo poroka II, ep. 7
23.10 Carstvo poroka II, ep. 8 00.10 Repo Men 02.05
Jackass 3.5 03.30 Pravi seks predstavlja. Osnove
pornografije. Dopunska nastava 04.15 Samo seks
HBD CDMEDY
10.00 Moderna obitelj III, ep. 21 10.25 Paris Express
12.05 Mala velika liga 14.05 Sredina III, ep. 1 14.25
Sredina III, ep. 2 14.50 Sredina III, ep. 3 15.15 Paris
Express 16.55 Ljubav jedne žene 18.40 Moderna
obitelj III, ep. 21 19.05 Obdaren III, ep. 8 19.30
Obdaren III, ep. 9 20.00 Vodič za autostopere kroz
galaktiku 21.45 Dečko moje djevojke 23.10 Obdaren
III, ep. 8 23.35 Obdaren III, ep. 9 00.05 Pakleni plan
družine čudaka 01.45 Tucker i Dale protiv zla
ClNEMAX
06.00 Smokey i bandit 07.35 Murphyjeva romansa
09.20 Od knjige do filma, ep. 12 09.50 Voljeti i umrijeti
11.15 Život riba 12.45 Umijeće laganja 14.25 Čovjek sa
zlatnom rukom 16.25 Murphyjeva romansa 18.15 Kuća
20.00 Grad lopova 22.00 Twin Peaks. Vatro hodaj sa
mnom 00.15 Treme II, ep. 10 01.15 Zora živih mrtvaca
02.55 Crno zrcalo. Državna himna 03.45 Grad lopova
ClNE5TAR TV
09.00 Buka, komedija 11.00 Gospodar lopova,
avantura 13.00 U eteru, drama 15.30 Asterix i Obelix
protiv Cezara, avantura 17.45 Do dna, komedija 19.45
Iz džungle u džunglu, komedija 22.00 Želim Candy,
komedija 00.00 10 stvari ili manje, drama/romance
02.00 Katastrofa.Moj život idiota, komedija
ClNE5TAR ACTlDN
08.00 Ubojstvo i margarite 10.00 Deathstalker i
ratnici iz pakla 12.00 Ponoćno krstarenje 14.00
Mrtva djevojka 16.00 Mi u novac vjerujemo 18.00
Noć u gradu 20.00 Prokletstvo Bermudskog trokuta
22.00 Superdragon 00.00 Resident evil 2. Apokalipsa
02.00 Global Effect
NATlDNAL 0ED0RAPHlC
08.00 Aljaški letači: Upomoć, grizli! 08.55 Velik, veći,
najveći: Podmornica apokalipse 09.50 Šaptač psima:
Neco i Yona, Justice 10.45 Posljednji ratni junaci:
Dan D 11.40 Istraživanje planeta Zemlja: Zemljin
nevidljivi štit 12.35 Sekunde do katastrofe: Tsunami
13.30 Šaptač psima: Stella, Nalla i Phoebe 14.25
Istraživanje planeta Zemlja: Otapanje leda 15.20
Posljednji ratni junaci: Pobjeda 16.15 Megagrađevine:
Najveća drobilica na svijetu 17.10 Istrage
zrakoplovnih nesreća: Prinudno slijetanje na vodu
18.05 Šaptač psima: Zašto su psi ratoborni 19.00
Aljaški letači: Opasne evakuacije 19.55 Velik, veći,
najveći: Područje kanala 21.00 11.rujna: Glasovi iz
zraka 21.55 Velik, veći, najveći: Ledolomci 22.50
Zatočeni u inozemstvu: Pravi Ponoćni ekspres
KLA5lK TV
6.00 Nemirni, drama 8.00 Brod plovi za Šangaj, drama
9.30 Dječja TV, glazbeno-animirani program 10.15
Osvajanje slobode, drama 12.00 Štićenik, drama
14.00 Zemljaci, akcijski 15.30 Dječja TV (R), glazbeno-
animirani program 16.15 Ljubav i moda, komedija
18.00 Hajka, ratni 20.05 Skoro sasvim obična priča,
drama 22.00 Čuvar plaže u zimskom periodu, drama
0.00 Optimisti, drama 2.00 Bog je umro uzalud, drama
4.00 Čuvar plaže u zimskom periodu, drama (R)
EURD5PDRT
0830 Motosport 0845 Superbike 0930 Superbike
1015 Motosport 1030 Biciklizam 1130 Biciklizam
1215 Biciklizam 1315 Tenis 1415 Nogomet 1500
Biciklizam 1600 Biciklizam 1800 Nogomet 1850
Tenis 2015 Tenis 2045 Svi sportovi 2100 Wrestling
2130 Wrestling 2230 Najjači čovjek 2330 Tenis
RAl 1
6.45 Unomattina estate 12.00 La prova del cuoco,
rubrica 13.30 Telegiornale 14.00 Ekonomia 14.10
Verdetto finale, talk show 15.15 La vita in diretta
18.50 L' ereditá, gioco 20.00 Telegiornale 20.30
Miss Italia 2012. 23.50 TG 1 0.45 Miss Italia notte
RAl 2
7.30 Cartoon flakes 10.05 Protestantesimo, rubrica
10.35 TG2 11.20 Il nostro amico Charly, telefilm
12.10 La nostra amica Robbie, telefilm 13.00 TG2
13.50 Medicina 14.00 Senza traccia, telefilm 14.45
Le mogli dei militari, telefilm 15.30 Blue Bloods,
telefilm 17.00 90210, telefilm 17.50 TG2 17.50 Rai
sport 18.00 TG2 18.20 Calcio: Italia - Irlanda Under
21 20.30 TG 21.05 N.C.I.S. Los Angeels, telefilm
21.50 Blue Bloods, telefilm 23.35 TG2 23.50 Almost
true 0.45 Rai parlamento, rubrica
RAl 3
6.00 Rai notizie 8.00 Cerasella, film 9.40 La storia
siamo noi 10.40 Cominciamo bene 13.10 La strada
per la felicitá, telefilm 14.00 TG3 14.45 Piazza
affari, rubrica 14.55 TG3 15.00 La casa nella
prateria, telefilm 15.50 Il giorno prima, film 17.30
Geomagazine, doc. 19.00 TG3 20.00 Blob 20.15
Cotti e mangiati, telefilm 20.35 Un posto al sole,
serie 21.05 007 - Goldeneye, film 23.20 TG3 regione
23.25 TG3 Linea notte 0.00 F.I.L. 0.50 Fuori orario
CANALE 5
6.00 Prima pagina 8.00 Tg5 8.40 La telefonata di
Belpietro 8.50 Mattino cinque 11.00 Forum 13.00
TG5 13.40 Beautiful, serije tv 14.10 Centovetrine,
serie 14.45 Il fantasma di San Valentino, film 16.30
Pomeriggio cinque 18.50 Avanti un altro! 20.00 Tg5
20.40 Veline, show 21.10 Palermo oggi, serie 23.30
Palermo - Milano solo andata, film 1.30 TG5
lTALlA 1
6.40 Cartoni animati 8.45 ER - Medici in prima
linea 10.35 Grey' s anatomy, telefilm 12.25 Studio
aperto 13.00 Sport mediaset 13.40 Futurama 14.10
I Simpson 14.35 Dragon ball 15.00 Fringe, telefilm
16.00 Smalville, serie tv 16.50 Merlin, telefilm
17.45 Trasformat, gioco 18.30 Studio aperto 19.20
C.S.I. New York, serije tv 21.10 Una settimana da
dio, film 23.10 Norbit, film 1.15 Nip/Tuck, telefilm
RETE 4
6.20 Media shopping 6.50 Magnum P.I, telefilm 7.45
Pacific blue, telefilm 8.40 Hunter, telefilm 9.50
Carabinieri, serie tv 10.50 Ricette di famiglia, rubrica
11.30 Tg4 12.00 Detective in corsia, telefilm 12.55 La
signora in giallo, serie tv 14.05 TG4 14.45 Lo sportello
di Forum 15.30 Hamburg distretto 21, telefilm 16.35
La mia vita, serie tv 17.00 Il comandante Florent,
telefilm 18.55 TG4 19.35 Tempesta d' amore, serie tv
20.10 Siska, telefilm 21.10 Quinta Colonna, talk show
23.30 United 93, film 1.35 TG4
O5TALI PROCRAMI
KAߣL5KI I 5AT£LIT5KI PROCRAMI
Glas Istre 47 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Spašeni svi magarci rezervata Ivana Perka
RAŠA - Sjevernojadran-
ski magarci iz rezervata Ivana
Perka u Raši kojima je zbog
zatvaranja farme prijetilo kla-
nje ipak su spašeni. Kako je
ju᥍er javio RTL, 44 sjever-
nojadranska magarca u
manje od 24 sata su
udomljeni pa potrebe
za radikalnim rješenjima
ipak ne᥋e biti. Sjeverno-
jadranski magarci libur-
ni autohtona su vrsta
koja je pred izumira-
njem. Prije 50 godina
na podru᥍ju od Raba
do Raše u Istri bilo ih je
oko pet tisu᥋a, sada ih je tek
oko sto. ᥌etrdeset᥍etiri sje-
vernojadranska magarca go-
dinama ᥇ive u rezervatu koji
je slu᥇beno zatvoren prije dva
mjeseca. Presudilo mu je ne-
riješeno pitanje zemljišta, ne-
dostatak hrane i vode i gomi-
lanje troškova. A ᥇ivotinje su
trebale veterinara, ᥍ipiranje i
prijavu mladun᥍adi, pa nakon
što su svi napori vlasnika da
skrbi o njima propali, morao
je donijeti radikalnu odluku -
zatvoriti rezervat, no ipak su
se javili dobri ljudi koji su ma-
garce udomili. (NL)
Flynt nudi milijun dolara
za Romneyjeve financije
WASHINGTON -
Osniva᥍ pornografskog
᥍asopisa Hustlera i sa-
moproglašeni borac za
slobodu govora Larry
Flynt ponudio je milijun
dolara onome tko mu
otkrije financijske po-
datke republikanskog
predsjedni᥍kog kandi-
data Mitta Romneyja.
Flynt (69) objavio je po-
nudu u oglasu na cijeloj
stranici u nedjeljnom
izdanju Washington
Posta, a isti ᥋e biti
objavljen u izdanju
USA Todaya u uto-
rak 11. rujna. Milijun
dolara se nudi za do-
kumentirani dokaz
o Romneyjevom ne-
prijavljenom povra-
tu poreza i pojedi-
nostima o njegovoj
“off shore” imovini,
bankovnim ra᥍u-
nima i poslovnim
partnerstvima. Ro-
mney još nije obja-
vio svoje financije
za 2012. godinu.
“Što skriva?”, ka᥇e se
u tekstu. “Mo᥇da ᥋emo
sada saznati”, dodaje
se uz navedenu e-mail
adresu i broj telefona na
koje svatko s nekom in-
formacijom mo᥇e dobiti
Flynta. Flynt, registrira-
ni demokrat, ve᥋ je više
puta javno nudio nagra-
de za informacije kojima
mo᥇e ocrniti republikan-
ce, posebice za njihove
bra᥍ne nevjere. (H)
A
r
h
iv
a
Najbogatiji Francuz želi
postati Belgijanac
BRUXELLES - Najbogatiji Francuz, a ujedno i
najbogatiji Europljanin, Bernard Arnault zatra᥇io
je belgijsko dr᥇avljanstvo, objavio je list “La Libre
Belgique”. Arnault, predsjednik uprave multinaci-
onalne kompanije luksuznih proizvoda LVMH, po
Forbesu je ᥍etvrti najbogatiji ᥍ovjek na svijetu s
imovinom vrijednom 41 milijardu dolara. Arnault je
podnio zahtjev za naturalizacijom resornom od-
boru belgijskog parlamenta. Vijest da najbogati-
ji Francuz ᥇eli postati
belgijskim dr᥇av-
ljaninom potaknu-
la je naga᥎anje da
su njegovi moti-
vi fiskalne prirode.
Sljede᥋eg tjedna
francuska vlada tre-
ba donijeti kona᥍nu
odluku o usvajanju
paketa mjera kojim ᥋e
se najviši prihodi u dr᥇a-
vi oporezivati po stopi
od 75 posto. Arnault
to negira i ka᥇e da
je zatra᥇io belgijsko
dr᥇avljanstvo kako
bi potaknuo ulaga-
nja u tu zemlju. (H)
Kupila Renoira na tržnici
za 50 dolara
WASHINGTON - Neimenovana Amerikanka na
jednoj je tr᥇nici u Virginiji za 50 dolara (290 kuna)
kupila sliku koja joj se svidjela, a za koju se kasnije
ispostavilo da je vjerojatno djelo francuskog maj-
stora Pierre-Augustea Renoira, javlja BBC. Slika je
kupljena na “buvljaku” u paketu u kojem su još bili
lutka i plasti᥍na krava za koji je prodavatelj tra᥇io
50 dolara. Kada je na slici zapazila plo᥍icu s nat-
pisom “Renoir” odnijela ju je na procjenu stru᥍-
njacima. Oni su ustanovili da se vjerojatno radi o
djelu “Paysage Bords de Seine” slavnog majstora
iz 1879. godine i da je kupljena u pariškoj galeri-
ji 1926. godine. Nova vlasnica sliku ᥋e ve᥋ ovoga
mjeseca dati na aukciju i vjeruje se da ᥋e za nju do-
biti najmanje 100 tisu᥋a dolara, odnosno dvije tisu-
᥋e puta više nego što ju je platila. (H)
Surferski raj
Natjecatelje je pratilo
gotovo pedesetak da-
skaša rekreativaca što
je stvorilo predivnu
sliku surferskog mra-
vinjaka u akvatoriju
Preluka
VOLOSKO - Akvatorij Prelu-
ka posljednja dva dana pre-
tvoren je u pravi surferski
raj. Razlog tome bila je me-
đunarodna regata u jedrenju
na dasci u kategoriji slalom
“Volosko Open 2012” koja se
bodovala za kup Hrvatske kao
i za klupsko prvenstvo organi-
zatora regate Društva sporto-
va na moru Volosko. Dvade-
set i šest surfera iz Slovenije i
Hrvatske tijekom protekla dva
dana u ranim jutarnjim sati-
ma jedrila su po tramontani
jačine 13 do 20 čvorova. Na
moru je natjecatelje pratilo i
gotovo pedesetak daskaša re-
kreativaca što je stvorilo pre-
divnu sliku surferskog mravi-
njaka u Preluku. Nakon dva
kompletna jedrenja slavio je
Stojan Vidaković iz maribor-
skog “Sidra”, iza njega plasirao
se Tonko Rameša iz YC Kornati
iz Murtera, a treći je bio do-
maći surfer Fernando Kirigin
iz DSNM Volosko. U otvorenoj
konkurenciji juniora za Kup
Hrvatske najbolji je bio Ivan
Lističić iz KJD “Tri strijele” iz
Zagreba, a iza njega na drugo
odnosno treće mjesto plasi-
rali su se članovi KJD “Bum”
iz Kopra Jan Kosmina i Jani
Lovrić. Na klupskom prven-
stvu slavio je Fernando Kiri-
gin, drugi je bio Marko Ma-
kek, a treći Ljudevit Krpan. Po
završetku sportske manifesta-
cije u organizaciji DSNM Vo-
losko najboljim natjecatelji-
ma podijeljena su priznanja
u vološćanskoj luci.
Marina KIRIGIN
M
a
r
in

A
N
I
Č
I
Ų
Kao na razglednici
“Ima li pilota
u avionu”
najsmješniji film
LONDON - Komedija
“Ima li pilota u avionu” pro-
glašena je najsmješnijim
filmom svih vremena u an-
keti ᥍lanova on-line servisa
za distribuciju filmova “Lo-
vefilma”, prenosi britanski
Telegraph. Kako bi ustano-
vili koji je film najzabavniji,
anketari su brojali koliko su
se puta gledatelji nasmija-
li tijekom gledanja filmova
koji su bili u u᥇em izboru i
podijelili taj broj s duljinom
njegova trajanja. Tako su
dobili mjernu jedinicu - broj
smijeha u minuti. “Ima li pi-
lota u avionu” iz 1980. go-
dine s Lesliem Nielsenom
u glavnoj ulozi smijeh iza-
ziva triput u minuti. Na dru-
gom je mjestu “Mamurluk”
s rezultatom 2,4 u minuti, a
tre᥋i “Goli pištolj”, još jedna
filmska parodija s Nielse-
nom u glavnoj ulozi, s re-
zultatom 2,3 smijeha u mi-
nuti. Me᥎u deset najboljih
našli su se, me᥎u ostalima,
i “Borat”, “Ameri᥍ka pita” i
“Brianov ᥇ivot”. (H)
M
a
r
in

A
N
I
Č
I
Ų
Loto 6/45
37. kolo
2,7,14,32,42,45 (26)
Joker broj: 522427
SURFERI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE NA MEĐUNARODNOJ REGATI U JEDRENJU NA DASCI
48
Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

2

Glas Istre

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

novosti@glasistre.hr

591-505
Josipović u Sarajevu: Treba ratificirati sporazum Tu man-Izetbegović
SARAJEVO - Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi izjavio je ju er u Sarajevu kako nema zapreka na putu Hrvatske ka punopravnom lanstvu u Europskoj uniji te kako je na istom stajalištu i predsjednik Europskog vije a Herman van Rompuy. Josipovi , koji u Sarajevu boravi kao sudionik Svjetskog skupa za mir, sastao se s lanovima Predsjedništva BiH a potom i s predsjednikom Europskog vije a Hermanom van Rompuyjem. Josipovi je pojasnio kako je s Van Rompeyem razgovarao o gospodarskim problemima koje imaju i EU i Hrvatska, Rompney je izrazio zadovoljstvo injenicom da je Hrvatska dobro prošla u zadnjem ocjenjivanju rejting agencija. “To je jedna doza optimizma koja je svima potrebna. Vidim da se i u Europi tome vesele jer nema puno zemalja koje su sli no prošle”, kazao je Josipovi . Komentiraju i susret s lanovima bosanskohercegova kog dr avnog vrha, Josipovi je kazao da je potvrena uzajamna spremnost na gradnju dobrih me ususjedskih odnosa a u tom se kontekstu razgovaralo i o ure enju me udr avne granice odnosno ratificiranja sporazuma Tu man-Izetbegovi iz 1999. “Mi odnose sa susjedima moramo riješiti i nakon toliko godina što taj sporazum stoji u ladici on napokon mora i i u ratifikaciju i treba vidjeti kako e Sabor glasati o njemu”, kazao je hrvatski predsjednik. (H)

Za SOS Dječje selo Hrvatska 200.000 kuna

ZAGREB - Završna utrka Samsung Hope Relay kojoj se odazvalo mnoštvo hrvatskih gra ana, kako bi svojim sudjelovanjem u rekreativnoj utrci doprinijeli prikupljanju sredstava za SOS Dje je selo Hrvatska, odr ana je ju er na zagreba -

kom Jarunu. U mjesec dana kroz rekreativno kretanje gra ana prikupljeno je više od 55.000 kuna, dok e ostatak do iznosa od 200.000 kuna Samsung donirati preko svojih proizvoda s ciljem dodatnog poboljšanja ivotne sredine u selima. (H)

*

USPJEŠNA SEZONA: TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA

Na Ipsilonu ma promet, ali već zarada nego la
T
ijekom udarnih ljetnih mjeseci, od početka srpnja do kraja kolovoza, na istarskoj autocesti ostvareno je 2.322.888 prolaza, što predstavlja prosječni broj transakcija od 37.465 prolazaka dnevno, od čega je najviši dnevni promet iznosio 54.350 vozila, ostvaren 11. kolovoza. Ukupno prometovanje Ipsilonom slabije je od lanjskog za 0,53 posto, što predstavlja 9.273 prolaza manje nego lani, no unatoč najavama o manjem broju dolaska turista zbog utjecaja krize, u Bina Istri tvrde da su zadovoljni ovogodišnjim rezultatom.

S. DRECHSLER

RIJEKA - Smanjenje broja polazaka trajekata na linijama prema kvarnerskim otocima nema ekonomskog opravdanja, ali e imati golemi negativni u inak na kvalitetu ivota oto nog stanovništva. Stav je to ve ine elnika oto nih samouprava na Cresu, Lošinju, Rabu i Pagu prema prijedlogu Agencije za obalni linijski pomorski promet, kojim se predvi a redukcija broja polazaka na gotovo svim trajektnim i brzobrodskim linijama du jadranske obale

izvan turisti ke sezone, ime se kani uštedjeti 38 milijuna kuna dr avnih subvencija za putni ki pomorski promet do kraja ove godine. Iako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još nije donijelo kona nu odluku o smanjenjima broja polazaka za svaku od linija, elnici oto nih samouprava decidirano poru uju kako smanjenje broja polazaka na etiri sjevernojadranske trajektne linije ne dolazi u obzir.
M. G.

Umag, Učka i Pula najprometniji
Najviše ulaza i izlaza zabilježeno je na naplatnoj postaji Umag, ukupno 882.136, a slijede naplatne postaje Učka sa 668.610 i Pula s 578.495. Interesantno, iako je Poreština biser istarskog turizma, na čvoru Baderna ostvarena su ukupno tek 293.604 ulaza i izlaza, no treba uzeti u obzir i to da se u turističke destinacije na porečkoj rivijeri stiže i preko čvorova Višnjan (175 tisuća) i Medaki (165 tisuća ulaza i izlaza). Ipak, Bina Istra je unatoč nešto manjem prometovanju na istarskoj autocesti zabilježila povećanje prihoda od 7,54 posto u odnosu na isto razdoblje iz prošle godine, na što je utjecalo puštanje u promet dionice Kanfanar - Rogovići u punom profilu (u listopadu 2011. godine), kada je i uvedena naplata cestarine na toj dionici. Konkretno, u dva mjeseca utržili su 56.279.661 kunu. Što se tiče nastavka izgradnje punog profila autoceste od čvora Rogovići prema Učki, odnosno Matuljima, u Bina Istri tvrde da - iako oni možda nisu okom vidljivi korisnicima - intenzivno rade na pripremnim radovima. U tijeku je tako izrada

projekata, otkup zemljišta, ishođenje dozvola, premještanje instalacija, razgovori sa zajmodavcima te definiranje novog okvira s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Nastavak gradnje u proljeće 2013.?
U tehničkom smislu, izgradnja bi mogla krenuti u proljeće 2013. godine ako se do tada zatvori financijska konstrukcija. - Budući da je tržište kapitala trenutačno nepovoljno, visoke su kamatne stope i kratki rokovi otplate, okrenuli smo se prema fi-

Krešimir TADIJI

Gase se i isplative trajektne linije

NAPISAO Krešimir TADIJIĆ

Unatoč nešto slabijem prometu na autocesti, u srpnju i kolovozu Bina Istra je zabilježila povećanje prihoda od 7,54 posto u odnosu na isto razdoblje iz prošle godine, na što je utjecalo otvaranje dionice Kanfanar - Rogovići u punom profilu (lani u listopadu), kada je i uvedena naplata cestarine

HND traži puštanje na slobodu turske novinarke
ZAGREB - Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je danas upanijski sud u Dubrovniku da pusti iz pritvora tursku novinarku Vicdan Ozerdem dok se ne okon a postupak koji se na zahtjev turskih vlasti vodi za njezino izru enje, te isti e kako turska novinarka ima politi ki azil u Njema koj, gdje ina e ivi. Ozerdem je uhi ena 25. srpnja ove godine na dr avnoj granici izme u Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema nalogu Interpola. U pritvoru je mjesec i pol dana, izgubila je 15-tak kilograma te se, zbog osjetno narušenog zdravlja, posljednjih dana nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu, navodi se u priop enju HND-a. HND o ekuje da e biti odbijen zahtjev turskih vlasti za izru enjem, tako da Vicdan Ozerdem mo e otputovati u Njema ku gdje ivi i gdje ima politi ki azil. Podsje a se kako je novinarka Ozerdem provela u turskim zatvorima desetak godina, a u zatvoru je bila i 2000. godine kada je došlo do estokog sukoba policije i zatvorenika pri emu je poginulo 28 zatvorenika, a njoj je vatrom ope en dio tijela. (H)

“S nastavkom izgradnje autoceste trebali bismo krenuti u proljeće 2013. godine ako se do tada zatvori financijska konstrukcija” David Gabelica

Najčešći ulasci i izlasci na Ipsilonu u srpnju i kolovozu
NP Izlaz Ulaz Ukupno Umag 442.097 440.039 882.136 Učka 336.965 331.645 668.610 Pula 295.192 283.303 578.495 Baderna 156.619 136.985 293.604 Lupoglav 132.774 130.773 263.547

Promet i prihod (u kunama) od cestarina tijekom ljetne sezone
srpanj Broj vozila Prihod 1.114.757 27.052.908 kolovoz 1.208.131 29.226.753 ukupno 2.322.888 56.279.661

Glas Istre

novosti
ZAGREB - Su enje HDZ-u, njegovom nekadašnjem predsjedniku i bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i ostalim optu enima u slu aju “Fimi media” trebalo bi se nastaviti danas na zagreba kom upanijskom sudu. Na današnjem se ro ištu
o ekuje svjedo enje bivšeg lana uprave Hrvatskih šuma Bo idara Longina o donaciji 30 tisu a eura HDZ-u, te bivšeg predsjednika uprave Hrvatske pošte Andreja Sardeli a na okolnost davanja Fimi mediji posla u vrijednosti 199 tisu a kuna. (H)
Saša MIDŽOR SUČI /CROPIX

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

3

Nastavak su enja HDZ-u i Sanaderu

* *

NA ISTARSKOJ AUTOCESTI PROMETOVALO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA

anji ća ani
54.350
vozila najviši je dnevni promet na Ipsilonu ovog ljeta, zabilježen 11. kolovoza

56.279.661
kuna utržila je Bina Istra od naplate cestarine tijekom srpnja i kolovoza
Najmanje ulazaka i izlazaka s istarske autoceste tijekom ljetnih mjeseci zabilježeno je na čvorovima Cerovlje (49.043), Žminj (75.333) te Ivoli (77.143)
nancijskim institucijama tipa International Finance Corporation i European Investment Bank kako bi lakše došlo do realizacije projekta. Također, u tijeku su konzultacije s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kako bi se ispitala mogućnost produljenja koncesije te na taj način projekt ne bi morao teretiti državni proračun, kazao nam je David Gabelica, generalni direktor Bina Istre.

4

Glas Istre

novosti
- Oni koji su protiv izgradnje Pelješkog mosta, protiv su cjelovitosti Hrvatske, poručeno je Vladi u Zagrebu. Da su sve brodice, barke i ostala plovila “izgradile” Pelješki most, barem nakratko, sa sredine kanala okupljene je obavijestio knez Domagoj kojega je u neretvanskoj lađi/trupici utjelovio glumac-amater iz Metkovića Mario Jurković. Kneževa objava spajanja Komarne i Brijeste popraćena je ispaljivanjem signalnih raketa i izvođenjem hrvatske himne. Dok su brodice “slagale most”, redajući se jedna do druge, s razglasa je puštana Thompsonova pjesma “Lijepa li si” i “Moja Domovina”. Najoštrije prosvjedujemo protiv izjava državnih dužnosnika o prepuštanju hrvatskog teritorija BiH, jer bi to zauvijek onemogućilo spajanje i povezivanje hrvatskog juga, time i onemogućilo izgradnju mosta. Stoga najozbiljnije upozoravamo Vladu i Sabor koji najavljuju da će uskoro napraviti grubi presedan odricanjem dijela teritorija RH. To je suprotno Međunarodnom pravu i Ustavu RH, a po članku 132. Kaznenog zakon predstavlja čin veleizdaje, za koji je predviđena kazna zatvora do 40 godina, poručio je Zagrebu glasnogovornik akcije Goran Komazin aludirajući na granični problem Hrvatske i BiH u vezi s Velikim i Malim škojem u Malostonskom zaljevu. Iako su organizatori pozvali predstavnike svih političkih stranaka u Komarnoj i na brodovima pojavili su se samo članovi HDZ-a: Branko Bačić, Dubravka Šuica, Nikola Dobroslavić... Njima se pridružio i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić, a potporu akciji dali su i novinarka HTV-a Branka Šeparović, povjesničar dr. Josip Jurčević i drugi. Luka BRAILO
Milivoj MIJOŠEK

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

U AKCIJI “BILO NARODA - GRADIMO MOST” NAKRATKO SPOJENO KOPNO I POLUOTOK PELJEŠAC

RIBARI DIZALI KREDITE ZA KUPNJU

Barke “izgradile” Pelješki most

L

ađama, brodicama i brodovima spojili smo hrvatsko kopno i poluotok Pelješac i time iskazali nepodijeljenu volju naroda za izgradnjom Pelješkog mosta. Središnja je to poruka s jučerašnje akcije povezivanja Komarne na neretvanskoj i Brijeste ne pelješkoj strani Malostonskog zaljeva koju su uz pomoć konopca dugog

Iako su organizatori pozvali predstavnike svih političkih stranaka u Komarnoj i na brodovima, pojavili su se samo članovi HDZ-a - Branko Bačić, Dubravka Šuica, Nikola Dobroslavić - a pridružio im se i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić
2.300 metara spojenog preko 500 plovila svih vrsta organizirale Udruga lađara Neretve iz Metkovića i Braniteljska udruga “Zavjet” iz Ploča. Pod sloganom “Bilo naroda - gradimo most” sudionici te akcije iz Stona, Korčule, Metkovića, Ploča i Neuma smatraju da se Pelješki most mora nastaviti graditi.

DRŽA ribari
Uredno su odobrena bespovratna sredstva za kupnju broda, a sada kažu da nemaju novca. S druge strane, ako ja ne ispunjavam svoje obaveze, naplaćuju mi i zatezne kamate. Zašto onda država meni ne duguje obećani novac sa zateznim kamatama, pita se jedan istarski ribar
PIŠE Bojan ŽIŽOVIĆ žava mu je trebala isplatiti oko 15 tisuća eura, što do danas PULA - Da su državi dužni nije učinila. On je, međutim, građani i tvrtke, obznanjeno je dignuo kredit i stavio kuću pod nedavno na sva zvona, ali nitko hipoteku. Srećom, posao mu ni ne pomišlja objaviti podatak ide dobro pa uspijeva sam plakoliko je njima dužna - država. ćati rate, ali je razočaran neodA država, ističu Vladini dužno- govornim ponašanjem države snici, nema novca, dakle, ne koja od njega zahtijeva isplamože vraćati ni svoje dugove. tu kojekakvih obaveza ukoliko ne želi da mu obrt ode u Što to zapravo znači? Za neke istarske ribare to blokadu. je jednostavno nedopustivo. Naime, jedan od njih, želeći Ljudi su izigrani ostati anoniman, ispričao nam - Uredno su odobrena besje priču o ulaganju u ribarski povratna sredstva za kupnju brod. Prije tri godine kupio je broda, a sada kažu da nemapolovnu ribaricu za 38 tisuća ju novca. S druge strane, ako ja eura, za što mu je država, na- ne ispunjavam svoje obaveze, kon mukotrpnog prikupljanja naplaćuju mi i zatezne kamamnoštva papira, odobrila 40 te. Zašto onda država meni ne posto potpore kapitalnim ula- duguje obećani novac sa zateganjima. Drugim riječima, dr- znim kamatama, pita se ribar.

PODACI S GRANICE POTVRĐUJU DA SE NA POLUOTOKU NASTAVLJA USPJEŠNA POSEZONA

Na svakih pet putnika koji oti u iz Istre - šest ih do e
Tijekom ovog vikenda, od petka do nedjelje do 12 sati, putem tri cestovna granična prijelaza u Istru je ušlo 125.459, a izašlo 105.120 stranaca
PULA - Tijekom ovog vikenda, od petka do nedjelje do 12 sati, u Istru je ušlo 125.459 stranaca, a iz nje izašlo 105.120 njih. Dakle, na svakih pet putnika koji otiđu, šest ih dođe. To je najbolja potvrda da pad temperature nije okončao ovogodišnju turističku sezonu te da svjedočimo uspješnoj posezoni. U subotu je bio gotovo izjednačen broj stranaca koji su ušli i onih koji su otišli, a u petak i jučer znatno je veći broj ulazaka od izlazaka - za čak 50 čenom broju ulazaka i izlazaka u Istri jučer je objavio i HAK koji je na svojim internetskim stranicama naveo kako je na svim zapadnim graničnim prijelazima gužva na izlazu iz zemlje, a jedino na Kaštelu i Plovaniji u oba smjera. Kroz pulsku Zračnu luku, pak, jučer i prekjučer prošlo je 9.000 putnika putem 36 čarter leta. Najviše je bilo Rusa, čak 45 posto od svih putnika u subotu, koja je i inače najfrekventniji dan u Zračnoj luci. A više od polovice letova iz Rusije stiglo je iz Moskve, koje slijede putnici iz Sankt Petersburga. Po brojnosti Ruse slijede državljani Ukrajine, Velike Britanije, Norveške, Njemačke i Nizozemske. P G. .
M. ANGELINI

Kroz pulsku Zračnu luku jučer i prekjučer prošlo je 9.000 putnika putem 36 čarter letova, a polovica su bili Rusi

posto! Podaci su to istarske policije za tri cestovna granična prijelaza: Plovanija, Kaštel i Požane. Istovremeno je gotovo izjednačen broj domaćih

putnika. Njih 10.514 je ušlo u Hrvatsku, a 9.797 otišlo iz nje. Nastala razlika posljedica je većeg broja odlazaka što je zabilježen jučer do podne. Podatak o izjedna-

a da im istovremeno zbog njihovih dugova zatvara obrte i firme. . dug prema ribarima iznosi 35 milijuna kuna i bit će isplaćen. dakle. samo rastu. “Nemamo jasnu situaciju što se tu dogodilo niti što se događa”. Odnosno. jer Ceh ne dobiva nikakve informacije od Uprave za ribarstvo. Boji upozorava na problem da se pod stavkom ribarstva ve godinama vodi poticaj i za preradu ribe. Ne gajim veliku nadu da se neki ozbiljniji novac po tom pitanju može osigurati u budućnosti. Ispada da ima prera iva a nešto malo manje od ribara. Mi ne živimo od riječi poput političara.Ljudi su izigrani. Kompenzacija i poticaji bit će isplaćeni.Imamo loš moment u državnoj administraciji koji nije izazvan samo nedostatkom novca. Na pitanje koliki je zapravo dug države prema ribarima Bojić odgovara: “Mogu otprilike naslutiti da je za kompenzacije država dužna oko 10 milijuna kuna. predsjednik Ceha ribara Hrvatske.Glas Istre novosti Ponedjeljak.nema novca. za što ide više od 70 posto ukupnih sredstava. ili ako hoćete izlaz iz blata moguć je. 10. ali je rok po mom skromnom mišljenju najmanje 500 dana. Ova dugovanja države prema nama su posljedica neodgovornosti političara.Velikom broju ribara blo- Dobivaju samo mrvice Poticaji u ribarstvu ispla uju se za plavu ribu. Po njegovoj procjeni. ako pribrojimo i dug za gorivo.Teško možemo govoriti o brojkama kada ih dobivamo na kapaljku. čim se osigura novac u riznici. To je samo pokazatelj da je u Upravi za ribarstvo priličan nered.n. STAVLJALI KUĆE POD HIPOTEKE. veli. Jelena PREKALJ . kapitalna ulaganja. . a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje. ističući da je posljednja razlika u cijeni goriva isplaćena za period do 15. kompenzacije. Sto milijuna kuna duga . odnosno da je posljednja isplaćena za prvih šest mjeseci prošle godine. ali ni razlika u cijeni goriva. Stalno pitaju kada će dobiti zajamčeni novac. kaže da je to gruba procjena. rekao bih da nam je država. Rečeno mu je u Ministarstvu poljoprivrede da novca nema. . Ni poticaji za plivaričare ne stižu. nego moramo tražiti po upravama. Malo je kasno sada kada je kasa prazna “zna se” zbog koga i zašto. veli. Uporno se izbjegava postaviti informacije na internet. . A SADA IM U RESORNOM MINISTARSTVU KAŽU DA PARA NEMA “Ništa se nije promijenilo smjenom vlasti. a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje. Zadnji je podatak da imamo 88 prera iva a uglavnom plave ribe u Hrvatskoj. kompenzacije. kaže Bojić. sigurno se nije promijenilo nabolje.Bilo je more vremena u protekle tri godine da postavite ta pitanja dok sam ja s ostalima iz vijeća HGK-a bio bitku s nadležnima u to vrijeme. Vladan Bojić. Dakle. što je apsurdno. dužna oko 100 milijuna kuna”. Računali su na njega. odgovorio je Kučić. Odnosno. rujna 2012. Kaže da su zapela i kapitalna ulaganja. a država kao jedinu škužu stalno ponavlja . op. No. sigurno se nije promijenilo nabolje. a možda je čak i gore. 5 BRODOVA.” kirani su računi. Dugovi. Ništa se nije promijenilo smjenom vlasti. Dugovi se gomilaju. već i radom Uprave za ribarstvo. Pomoćnik ministra Miro Kučić tvrdi da će svi dugovi biti podmireni. ali i druge hrvatske ribare. ističe ribar.) je pitao zašto se plaća šest milijuna kuna za održavanje podataka kad nijedan podatak ne možemo dobiti iz kompjutera. predsjednik Ceha ribara Hrvatske Velikom broju ribara blokirani su računi. a i to “zna se” zašto! Kao gospodarstvenik u ovih 40 godina naučio sam da se čuda događaju samo pod palicom Copperfielda. a plivaričarima od 70 do 80 milijuna kuna. sigurno je da će država svima isplatiti dugovanja po osnovi kapitalnih ulaganja prema natječajima iz prethodnog vremena. I po njemu je nonsens da država duguje ljudima. nema dobrih vijesti za istarske. Mislim da znate da RH ne stoji baš najbolje s novcem. I pomoćnik ministra (Miro Kučić. “Ribari dobivaju mrvice. kaže Bojić. kapitalna ulaganja AVA NE ISPLAĆUJE ma obećani novac Žali se da resorno ministarstvo ne isplaćuje ni tržišnu kompenzaciju za bijelu ribu. samo se ne zna kada. a možda je čak i gore” Vladan Bojić. već od djela. vjerujem. a svega 145 ribara koji love ve e koli ine te plave ribe. No. travnja. Prava reforma.

U drugoj fazi. želimo srediti vojarne. Ono što je sigurno. Mi smo u izlaznoj strategiji. Vjerojatno ne emo iza i u potpunosti. Želimo imati oko pet tisuća pripadnika takvih postrojbi. .Nekako najrealnija opcija djeluje nastavak rada na MiG-ovima 21. obojica razumiju obrambenu tematiku.standard. što znači da namjenski trošimo sredstva iz proračuna. 77 dočasnika i 137 vojnika. da treba lupati šakom o stol. sve planove uskla ujemo sa saveznicima. a lupanje šakama o stol to neće promijeniti. jesmo li blizu novog Zakona o obrani? . 10.Moramo biti svjesni da je MORH u posljednje tri-četiri godine iz proračuna izgubio oko milijardu kuna.Mi jesmo racionalni. Ukinut je i dio ustrojbenih pozicija. a sad ide i preustroj Glavnog stožera te će se administracija smanjiti za 20 posto. ali se kao ministar gubi”. kako bismo dobili veću brzinu reagiranja u sustavu. Ministarstvo je smanjilo broj zaposlenih za oko 200. Prošli tjedan ispratili smo jedan kontingent u Afganistan i me u njima su vojnici s kojima sam bio u Domovinskom ratu. Nama je važno Jačat ćemo specijalne postrojbe. Ipak. nisam ni o ekivao. nadam se do bi do kraja godine trebao proći kompletnu proceduru u Saboru. raditi na Linićeve pohvale Izlazna strategija za Afganistan . to je jedna od opcija kojom bismo riješili problem na pet do deset godina. Nakon kraja ISAF-ove misije vidjet emo kakve e biti potrebe. tako da se mora snalaziti u uvjetima smanjenih sredstava. pričao sam s nekim djelatnim vojnim osobama. Trebat će nam do 200 milijuna kuna za remont naših helikoptera. nadam se da će se skoro sastati Vijeće za obranu i da ćemo donijeti odluku o tome kojim putem krenuti. koji su svjesni svih problema obrambenog sustava.Odmah po dolasku krenuli ste s preustrojem i racionalizacijama kako bi se smanjio broj nevojnog osoblja. profesionalci kojima je to životni izazov. to sam naučio davno još kao vojnik. Istodobno je u izradi i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. U tom procesu treba vidjeti i gdje smo spori. do kraja 2015. Kako stojite s tim danas? . može li se tu nešto napraviti na statusu vojske? .Što se ti e izlazne strategije.Znam da su naši ljudi kvalitetni. svakako ćemo nastojati zadržati borbeno zrakoplovstvo. uvjetno kazano gardista. .borbeno zrakoplovstvo? Desetak godina se o tome raspravlja. a s njima emo vidjeti i daljnje potrebe. ministar je “skupog” ministarstva u doba recesije. primjerice Ministarstvo zdravlja.Tako je. zar ne? .Kako stojimo s legislativnim dijelom.A kakva je suradnja s čelnim ljudima države.Zakon o obrani je gotovo definiran. . Strategija obrane . . Imaju dojam da se vojska posljednjih godina zatire. Ti su ljudi i danas fajteri. Poboljšat ćemo život i rad vojnika. ali to neće riješiti probleme.Dogodine bi i helikopteri trebali ići u remont.Meni je žao što se to toliko rasteglo. . Oni kažu: “Kotromanović je bio dobar zapovjednik. koji vojnici trebaju ostati. potrebno je određeno vrijeme.Da. Imamo ljude koji razumiju. Želimo da se uvježbavaju s najboljim postrojbama svijeta da je proračun stabilan tako da možemo odrediti jasne prioritete. što nitko nije imao hrabrosti donijeti od- . držeći da se više trebalo založiti za status vojske.Čuje se da ste za uštede dobili pohvalu od ministra financija Slavka Linića. godine. Jako smo zadovoljni helikopterskom eskadrilom jer dobro rade Avioni i helikopteri . materijalno i kadrovski. MORH je rekao što možemo. odlazimo li do 2015. lupio bih i šakom o vrata. No. ali u projekcijama računamo da možemo sami sve isfinancirati. kao i kopnenu vojsku i oni moraju biti elita. RAZGOVOR ANTE KOTROMANOVIĆ. .Da. vojska u miru je u drugom planu. O RACIONALIZACIJI I BUDUĆNOSTI Hrvatskoj optimalno treba vojnika i nešto malo admin RAZGOVARAO Danko RADALJAC SNIMIO Darko JELINEK A nte Kotromanović pouzdano se razumije u sustav kojem je na čelu. osim da budu izvrsni. godine? . Nešto drugo. . . već prije kupovanje vremena.Hoćete li možda od drugih institucija zamoliti financijsku pomoć za to. izdvojeno je ukupno 100 časnika.Hoćemo li napokon riješiti i staru ranu .6 Glas Istre novosti Ponedjeljak. To će uvijek tako biti. MINISTAR OBRANE. Stoga nam i jeste drago čuti da prvi čovjek financija kaže da racionalno trošimo novac.za razliku od ratnog stanja. . rujna 2012. On nam je čak i bitniji za unutarnje funkcioniranje od Zakona o obrani. zajedno s našim saveznicima. Ove godine u mirovinu ide osam generala i admirala te 26 brigadira.Strategija obrane bit će napravljena nakon što se donese strategija nacionalne sigurnosti. Stvar je jednostavna . Gotovo kroz čitav razgovor s ministrom obrane kao glavna tema provlačio se novac i kako ga uštedjeti. poput zamjenika zapovjednika grana vojske. Ništa se ne događa preko noći i ne prelama preko koljena. Odluku moramo donijeti vrlo brzo jer nam istječu resursi. luku. Osnovno je ne trošiti novac na neracionalne projekte. ali emo radikalno smanjiti prisutnost. to nije konačno rješenje.Strategija obrane? . što i jeste u našem opisu posla. smanjili bismo broj administrativnog osoblja za još 400 i time došli na nekakav NATO. koju Ministarstvo vanjskih poslova već izrađuje. . Radimo i na novom Zakonu o službi u Oružanim snagama kojim ćemo postići da vojnik napokon bude profesionalac.Jeste li ponosni kad hvale naše postrojbe u misijama? . Mogao bih svaki dan lupati šakom o stol. “Ne želim biti ministar obrane za čijeg se mandata neće ništa napraviti u smislu unapređenja sustava oružanih snaga” Ante Kotromanović modernizaciji oružanih snaga.Dok sam se spremao za intervju. Mnogo pomažemo civilne institucije. Da bi se okrenuli dugogodišnji trendovi.Prvi dio preustroja i racionalizacije je završen. s obzirom na to da mnogi koriste resurse tih helikoptera? . poznato je da sredstva za nove avione nemamo. Ne želim biti ministar obrane za čijeg se mandata neće ništa napraviti u smislu unapređenja sustava oružanih snaga. što nitko nije imao hrabrosti deset godina. .Kakvo je pak stanje s Afganistanom. .Odlično surađujemo s predsjednikom i premijerom. nabaviti ophodne brodove i donijeti odluku o borbenim avionima. Primjerice. tim ćemo zakonom spriječiti da netko tuži MORH zbog prekovremenog rada. Ve je sada kontingent smanjen. . koriste i drugi resurse MORH-a.

. M. kakvi su na snazi već godinama. privatne tvrtke. a Turska je za potrebe obrazovnog sustava nabavila 15 milijuna tableta. a da bi sadržaj bio potpun. 7 HRVATSKIH ORUŽANIH SNAGA O. jednostavno je bilo jako puno požara. ove godine iskoristilo svoje probleme s alergijom i ostvarilo pravo na tri dodatna boda kod upisa u srednju školu. skladištenja i distribucije. poput ovog zemljišta u samom susjedstvu vojarne Croatia. kazao je ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić.000 upisanih. što čini 0. Ja u uvijek tvrditi isto zato što znam istinu. Trusni Balkan . mahom gimnazije. Država bi u tome trebala pripomoći roditeljima nabavkom tableta za djecu. Odluka e biti kakva e biti. preispitivat će se ove jeseni. kao zdravstvena teškoća. bili smo krava muzara. prihvatit e.Dvadeset godina MORH nije ništa iskoristio. Odradi li država svoje kad je riječ o legislativi. Platforma koja se razvija. . Nakladnici procjenjuju da 50 posto troška u izradi udžbenika otpada na grafičku pripremu. ključnim postaje nabavka tableta za učenike. pak. no ministar Linić nam je rekao da tu nema zadrške. danas vjerojatno ne bismo bili na početku obrazovanja prilagođenog digitalnom dobu.Glas Istre novosti Ponedjeljak. postojeći kriteriji upisa u srednju školu. morao bi raditi pripremu.. . na papiru otisnutih udžbenika. T. znam što smo radili. Očekuju pomoć države . Nije na nama da zaradimo. čudeći se što se zahvaljujući potvrdi o alergiji djeca danas mogu upisati u najbolje škole. profesionalci kojima je to životni izazov. svega što se i inače radi u školama na papiru.Zvonimir Stanić i Branka Vuk E-udžbenik pojeftinjuje knjige i olakšava torbu ZAGREB . to je njegov problem. troškove tiska. u okviru kojih djeluju kanaderi. obrazovanja i športa. Znam kakve je zapovijedi davao. Pitanje trebaju li školarci zbog peludne alergije dobiti . Nama su ZTC-ovi tehničari radili 24 sata dnevno po potrebi. i ispunjavaju sve zadaće u mirovnim misijama i u Hrvatskoj. Upravo su u tijeku razgovori s pojedinim gradovima. Ministarstvo znanosti.Ovo što sada razvijamo je udžbenik koji je identičan udžbeniku na papiru.5 posto od ukupno 1. Velik novac u istu svrhu ulaže i Brazil. borili smo se rame uz rame . kao i kopnenu vojsku i oni moraju biti elita. Koliko će zapravo na kraju Hrvatska imati vojnika nakon što se obave sve racionalizacije? . niti jedan politi ar. da se prije nekoliko godina novac investirao u nabavku tableta. uporaba elektroničkih udžbenika dugoročno bi mogla i pojeftiniti školovanje djece. a unijet će se i neki novi elementi koji će se od idućeg ljeta vrednovati pri upisu u srednju školu. To nam je najjeftinija opcija jer već imamo svu potrebnu infrastrukturu . mogla bitno promijeniti školstvo. Nitko na svijetu.Da.103 upisanih učenika u prve razrede te 5. Ta država financira tablet za svakog učenika. PONOŠ S POTVRDOM O ALERGIJI U SREDNJE SE ŠKOLE UPISALO SVEGA 0. postavio je početkom srpnja premijer Zoran Milanović. Lj. Dodatna prednost korištenja tableta i elektroničkih udžbenika u odnosu na klasične je bitno laganija školska torba.MORH je godinama loš gospodar nekretnina. a ne u nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike.Elektronički udžbenici mogli bi biti 50 posto jeftiniji od klasičnih. sustav školovanja i obuke pilota. Javno je ustvrdio kako takvi propisi ne valjaju. izrade bilješki. materijalno i kadrovski. već su probile predviđeni godišnji proračun. . grijanje. u ministarstvu Željka Jovanovića nakon ovakvih rezultata nisu sigurni je li premijer u pravu i treba li mijenjati sporno upisno pravilo. Dužni su nam bili gradovi. mora imati dodatne mogućnosti koje iziskuje nastavni proces. tko ne eli. Radi se o milijunskim iznosima koji nisu naplaćeni. naprave li svoj dio posla nakladnici udžbenika i Ministarstvo znanosti. Na tim se poslovima vidjela ekipiranost i uigranost naših ekipa. Želim pohvaliti te ljude.21 posto od ukupno 50. gdje im iznosimo stav da za objekte koji su njima dani ne možemo više plaćati komunalije. uključujući i alergije kao jednu od zdravstvenih teškoća koja nosi dodatne bodove pri upisu. Sada prema Vladi idemo s odlukom o prodaji nekih vrijednih nekretnina. te da ne bi trebalo dodjeljivati tri upisna boda zato što “netko ima žulj na lijevoj nozi”. potrebno je dodati i multimediju. Tko to eli prihvatiti. Ti su momci prave zvijezde. prije planiranog uvođenja e-upisa u srednju školu koje bi trebalo krenuti već od ove školske godine.21 POSTO OD OKO 50 TISUĆA UKUPNO UPISANIH UČENIKA “Alergijske” bodove dobilo samo 106 aka ZAGREB .Veliki dio tih zgrada i objekata prebacili smo na AUDIO (Agenciju za upravljanje državnom imovinom). S Antom Gotovinom sam bio u ratu rame uz rame. bitno je da je funkcionalan. B. Prema podacima Ministarstva znanosti. Po preuzimanju dužnosti zatekli smo baš takav odnos . što ovisi o nakladnicima udžbenika. ne e. . samo je u elektroničkom obliku.Svega je stotinjak učenika u čitavoj Hrvatskoj. Jačat ćemo specijalne postrojbe. od ukupno 50. . a osim tehnološke modernizacije. mo emo je samo prihvatiti. kazala je Branka Vuk. Mislim da bi raditi nešto drugo sada bilo jednostavno neracionalno.. vidjet emo što e biti.Plaćale su se i komunalije za zgrade koje su dane drugima. nosi dodatne bodove je ostvarilo 106 učenika. Alergija. Sad to polako čistimo. nitko nas sigurno neće napasti sutra. Dosta je bilo toga. kao i izvrsne pilote zrakoplova koji lete u nemogućim uvjetima. Nakladnici. . navodi Stanić. obrazovanja i sporta. pak. u školskoj godini 2012.Za šest mjeseci trebala bi biti zgotovljena platforma za elektroničke udžbenike koju razvija CARNet u suradnji s tvrtkom Lamaro.Moglo bi se kazati da su MORH i vojska bili krava muzara. Mijenja li se išta na tom planu? . . Bi li se Hrvatska mogla obraniti da je netko sada napadne? . poput iPada ili Samsungovih tableta. Umjesto nekoliko kilograma teške školske torbe učenik bi u školu nosio nekoliko stotina grama težak tablet u kojem bi. poput podcrtavanja teksta. nego “spasi”. niti jedan sudac.. To bi bilo optimalno s obzirom na sigurnosnu situaciju i na sredstva koja imamo.logistiku. a nakladnici svoje. a jasno je da se udžbenik može obogatiti i hiperlinkovima.Protupožarne namjenske snage.milijune i milijune nenaplaćenih računa. ALUJEVI MODERNIZACIJA ŠKOLSTVA: CARNet U SURADNJI S TVRTKOM LAMARO RAZVIJA PLATFORMU ZA ELEKTRONIČKE UDŽBENIKE 15 tisuća nistracije Znam istinu o Gotovini. .Ti helikopteri nisu idealni za misije spašavanja i medicinskog transporta. Želimo imati oko pet tisuća pripadnika takvih postrojbi. Razvoj platforme za elektroničke udžbenike tek je jedan od koraka u mogućoj modernizaciji školstva. odnosno elektroničkih udžbenika.Bez problema. pojedinci. niti jedan tu itelj. sve tehničke uvjete. da tako kažem. nećemo mi naplaćivati najam./2013.Jesu li kanaderi probili predviđeni proračun? . Prihod nakladničkim kućama i autorima udžbenika primjenom elektroničkih udžbenika u osnovi ne bi bio smanjen.Pratite li dovršavanje žalbenog postupka generalu Anti Gotovini? . najbolje treninge i da se uvježbavaju s najboljim postrojbama na svijetu. troši se koliko treba. uvjetno kazano gardista. na portalu eduKnjižara osoba bi se prijavila sa svojim korisničkim imenom (ima ga svaki učenik i nastavnik) i na njemu bi kupila udžbenik. Kada platforma bude razvijena. trebaju pronaći svoj interes u takvoj vrsti udžbenika. rujna 2012. Međutim. Dok je premijer Milanović početkom ljeta ovu opisnu olakšicu nazvao besmislenom.905 upisanih učenika s dodatnim bodovima ostvarenih temeljem zdravstvenih teškoća.Vratimo se malo na strukturu MORH-a i OS-a. Takva bi platforma. u odnosu na razvijene platfor- Ministarstvo znanosti novim zakonom o udžbenicima mora definirati poziciju digitalnih elektroničkih udžbenika me poput e-knjižare. trusnom Balkanu unatoč nema opasnosti.Znači. ne mo e bolje od mene znati što smo radili. tako da bar više ne plaćamo komunalije.. To je međukorak. Kako se doznaje u ministarstvu obrazovanja. Platforma se razvija za tablete. . primjerice Splitom.Oružanim snagama treba oko 15 tisuća vojnika i nešto malo administracije u Stožeru i Ministarstvu. Želimo da imaju najbolje uvjete. Rat se ne može dogoditi preko noći. Ako bi sad netko imao želju i interes napasti Hrvatsku. ali dajte bar komunalije platite. 10. Oni su zasad definirani kao pomagalo. a ne kao udžbenik koji se može samostalno koristiti. nešto smo već uspjeli naplatiti. na nju ne mo emo utjecati. pomoćnica ravnatelja CARNeta za podršku edukaciji. Preispitat će se svi kriteriji. navodi Vuk. Do te se brojke došlo nakon što je ministar Željko Jovanović od prosvjetne inspekcije zatražio provjeru konzumiranja ove olakšice kod upisa u srednju školu. Po čitavoj Hrvatskoj nastojimo se riješiti neperspektivnih nekretnina.Pratim albeni postupak.. gdje njihove zadaće uključuju pružanje pomoći civilnim institucijama. .Voljeli bismo kada bi u tom pogledu bili Južna Koreja. obrazovanja i školstva novim zakonom o udžbenicima i udžbeničkim standardom mora definirati poziciju i digitalnih. A mi sve pratimo i gledamo. koje doista nije besplatno. Dobivena sredstva namjenski bismo potrošili na osposobljavanje vojarne u Petrinji i na taj način poboljšali životne uvjete naših vojnika. Riječ je o iznosu koji je i za državu nesimboličan.. bili svi udžbenici i ostali priručnici koje učenik mora koristiti. to je strašno. da je pilot obučen i spreman sletjeti bilo gdje i po bilo kakvim uvjetima. pisanja domaćih zadaća. ne mislite li da bi neko drugo rješenje bilo bolje? . bitno je spasiti život. vodu. Zapovijed nije bila “ubij”. svojevrsna socijalna ustanova. upis u prvi razred srednje škole s dodatnim bodovima temeljem potvrde o alergiji kao zdravstvene teškoće ukupno tri boda koja mogu biti presudna kod upisa u prestižne škole. Imamo što imamo. čitanku ili radnu bilježnicu u e-obliku. Nije bitno kakav je helikopter.Mi nemamo drugog načina.

čitatelj. Komercijalist Tehničar cestovnog prometa Agroturistički tehničar Prodavač Vozač motornog vozila Za ostale programe iz naše ponude posjetite: Skučen prostor za igru . Možda će barem boje fasade dati dojam da je ipak riječ o nekom objektu za djecu. Odskače li stanje na terenu od a: Amfiteatarska 2. prema slikama koje su bile predstavljene prije početka gradnje. Objekt je ogroman i zauzima velik dio čitave parcele. Zidovi vrtića su se sasvim približili staroj vili u susjedstvu. * NOVI VRTIĆ U ŠIJANI BIT ĆE GOTOV DO POČETKA LISTOPADA: GRAĐANI PIŠE Nera SOFTIĆ SNIMIO Manuel ANGELINI PULA . na zelene površine su postavljena igrala i natrpava se zemlja. moram primijetiti da su dimenzije zgrade zastrašujuće u odnosu na cijelu parcelu. o zatvoru. pogotovo u dijelu pored zida bivše vojarne. ne samo radi o ivljavanja zelenila. zaključio je na koncu naš čitatelj.Dje ji odjel pulske Gradske knjinjice i itaonice danas s po etkom u 13.8 Glas Istre Ponedjeljak.uciliste-addenda. srpnja do 31. Isto tako. s velikim ne- Skučen prolaz za pješake do zida bivše vojarne .Izuzetno smo zadovoljni što se izgradnja novog modernog dječjeg vrtića u Šijani privodi kraju. istarske divizije. No. dio fasade je već zgotovljen i ofarban i izgled www. a zelenila gotovo nema. zelene površine oko objekta su puno manje i skučene. Možda će barem boje fasade dati dojam da je ipak riječ o nekom objektu za djecu. a titulom naj itatelja okitit e se u enici ni ih i viših razreda osnovne škole. a zelenila gotovo nema. a ne. Na tragu onog što smo u nekoliko navrata pisali u našim novinama. S. dijagnostiku zdravstvenog stanja i obavljanje zahvata njege stabala.30 sati u povodu Me unarodnog dana pismenosti proglasit e ljetnog naj itatelja ove godine. Kako isti u u Herculanei. primjećuje da izgled vrtića dobrim dijelom ne odgovara onome što su nadležni predstavili uz pomoć kompjuterske simulacije kada se prezentirao budući izgled vrtića. no vrlo je skučen. po uzoru na europske i svjetske trendove. komentirao je naš čitatelj gradnju novog vrtića u Šijani koja je pri samom kraju novog vrtića već je sasvim jasan. ovo razdoblje u godini pogodno je za obavljanje tih aktivnosti. Pješaci se u mimoilaženju doslovce diraju ramenima. G.hr 591-515 Orezivanje gradskih drvoreda PULA .Velika je šteta da se idealna površina okućnice prijašnjeg vrtića sasvim uništila i da je djeci suđeno da tijekom boravka u vrtiću cijelo vrijeme budu zatvorena u mastodontu od objekta. Moram naglasiti da je ovo drugi vrtić koji se u posljednjih nekoliko godina gradi u Puli. naš čitatelj predlaže. ve i radi osloba anja prometnica kao i prometnih znakova od granja koje ometa nesmetan i siguran promet. Proglašenje e se odr ati na Dje jem odjelu Središnje knji nice u Kandlerovoj ulici. dok se u Arsenalskoj ulici isti raslinje bršljana po zidinama du bulevara. kolovoza pro itali najviše knjiga u svojoj kategoriji. Također. da se na krovu vrtića. T.U sklopu programa redovnog odr avanja zelenih površina djelatnici Herculanee ovih dana orezuju grane stabala i formiraju drvoredne krošnje. Pula t: 052 381-656 ADDENDA UPIŠI SE! Upisi u školsku godinu 2012. Ondje je. Kovačević: Dimenzije nepromijenjene . a roditelji. koji su od 1. rujna 2012. te srednjoškolaci. također vanjski prostor za igranje na otvorenom. njihova djeca i mi kao djelatnici. primjerice. i to više nego na skromnoj površini. Z. pula@glasistre. komentirao je naš čitatelj (podaci poznati redakciji) gradnju novog vrtića Zvjezdice u Šijani koja je pri samom kraju. napravi takozvani zeleni krov koji bi imao funkciju livade i bio opremljen kao zeleni prostor za boravak djece na otvorenom i istovremeno imao učinak energetske uštede na grijanju i hlađenju. Budući da su radovi pri kraju. ondje uopće nema zelene površine nego je betonirani dio. Radovi se odvijaju na stablima ladonje koja dominiraju gradom. Tijekom našeg posljednjeg obilaska gradilišta vidljivo je da naš čitatelj zaista nije daleko od istine. Orezivanje podrazumijeva vizualnu kontrolu. a ne primjerice o zatvoru. Uz svu radost što je novi objekt brzo gotov. upitali smo ravnateljicu PU Dječjih vrtića Marizu Kovačević. | 2013. 10. dio vanjskog dijela prema staroj vili je puno manji od onog što je prikazano na kompjuterskoj simulaciji. Štoviše. Danas proglašenje najčitatelja PULA .Sprave su stisnute uz zid Ulice 43. naime. također. U vrtiću Zvj premalo prosto Zidovi vrtića su se sasvim približili staroj vili u susjedstvu. a ograda vrtića gotovo je prislonjena na zid vojarne pa je put koji onuda vodi širok jedva dva metra.hr Na kompjuterskoj simulaciji budućeg izgleda puno je više mjesta za igranje onog prvotnog predstavljanja budućeg izgleda vrtića. R.

Podsjetila je će se izgradnjom novog dječjeg vrtića kapacitet povećati na pet grupa. Promocija je održana u organizaciji pulskog Gradskog društva Crvenog križa i riječkog Prihvatilišta za beskućnike “Ruže Svetog Franje”.DQDGL $XVWUDOLML L VYLP ]HPOMDPD þODQLFDPD 81 3UDNVD X UHQRPLUDQLP PHÿXQDURGQLP RUJDQL]DFLMDPD NRPSDQLMDPD]GUDYVWYHQLP LQVWLWXFLMDPD WXULVWLþNLP L KRWHOVNLP ODQFLPD 3URIHVRUL PHÿXQDURGQRJ XJOHGD RGDEUDQL SR QDMYLãLP DNDGHPVNLP VWDQGDUGLPD 6YHXþLOLãWD ]D PLU 281 strpljenjem očekujemo dan njegova otvorenja. rekla je Kovačević. rekao je Pucić i dodao da je u posljedM. Svaki beskućnik ima mogućnost prodati maksimalno 400 primjeraka časopisa i na taj način zapravo im se osigurava socijalni cenzus.5('. ukupno 120 djece te kako će ovaj vrtić biti izgrađen prema najvišim standardima. koji ističe da prevladavaju pozitivna iskustva s građanima. Projekt je vrlo dobro prihvaćen u Rijeci.6 SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 7 (VedDm ) VemeVWDUD RVWvDUuju 210 ECTS - ='5AV6TVENA NJE*A F. a da nije u skladu s potvrdom glavnog projekta.-( )ODFLXVRYD  3XOD THO  KWWS]GUDYVWYHQLSROLWHKQLNDSXODKU . Projekt funkcionira tako da časopis pišu i prodaju beskućnici.5$1( '2'. Prema riječima Siniše Pucića. a sve radi lakšeg povratka u normalan život i na tržište rada.JA - SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURpDHD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW ) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS 23û. +27(/. rujna 2012. a cijena mu je osam kuna.( 678'.J6KE TEHN2/2*. Giuseppea Zachtile i Carla Zuppinija. odnosno početkom listopada. novom načinu života.7. Uključio sam se u projekt da pomognem sebi i drugima jer se svatko može naći u lošoj životnoj situaciji i završiti na ulici poput mene.PHÿXQDURGQD REUD]RYQD L LVWUDåLYDþND RUJDQL]DFLMD L] DNDGHPVNRJ VXVWDYD OUN u VWUDWHãNRP SDUWQHUVWYX VD V$0. a četvoro ih je iz programa izašlo svojevoljno. rekao nam je Robert. Troje ljudi je izašlo iz programa jer nisu pratili i učestvovali u aktivnostima.6 GR UXMQD JRGLQH KREIRAJ BUDUĆNOST SA EUROPSKIM ZNANJEM I DIPLOMOM Objekt vrtića je zauzeo gotovo cijelu parcelu na koju su već postavljena igrala ƒ ƒ ƒ ƒ 678'. volje i želje za životom. osnovni cilj projekta je pomoći beskućnicima i svima kojima je potrebna pomoć u smislu podizanja samopouzdanja.Imovinsko pravno pitanje u cijelosti je riješeno nakon izdavanja lokacijske dozvole 2008. rekla je Kovačević odgovarajući na pitanje da li je vrtić ipak veći od onog što je na početku gradnje predstavljeno. 6YHXþLOLãWHP)LQVND $OPD 0DWHU (XURSDHD0DULERU 3ROLWHKQLNRP 3XOD UDVSLVXMH NA 0( 81$52'12 $.=A 83. već način na koji se beskućnici ponovno uče odgovornosti.-$ (85236.â7( =A 5$=V2-1( 678'. Polovica tog iznosa odlazi beskućniku. =A 83.Tanka je crta između obilja i siromaštva. Pogotovo u današnje vrijeme kada je nezaposlenost velika i vrlo se lako izgubi krov nad glavom. rujna 1943. SOFTIĆ ECPD 6YHXþLOLãWD ]D PLU 8MHGLQMHQLK QDURGD .NF250AC. 9 Vijenci za poginule pulske antifašiste NEGODUJU ZBOG VELIČINE * * PREDSTAVLJEN PRVI HRVATSKI ČASOPIS O BESKUĆNIŠTVU “ULIČNE SVJETILJKE” jezdice ora za igru Tanka crta izme u obilja i siromaštva PULA . a polovica odlazi u troškove tiskanja idućeg broja časopisa. Istaknula je na kraju da će vrtić imati moderno i funkcionalno dvorište prilagođeno za rad s djecom te da će svaka soba imati samostalan izlaz na terase koje su od velike koristi za vrijeme rada s djecom. predvo eni zamjenikom gradona elnika Fabriziom Radinom te lanovi Udruge antifašisti ih boraca i antifašista Grada Pule iji je predsjednik Livio Blaškovi podsjetio na tragi ni 9.Polaganjem vijenaca na spomen plo u na Giardinima ju er je obilje ena 69. B.3/206. Ravnateljica pulskog Crvenog Križa Nevia Srdoč kazala nam je da je vrlo zadovoljna što se Pula uključila u projekt te da je više od po- lovice pulskih beskućnika prihvatilo posao i prodaje časopis.Glas Istre pula PULA . godine. N. N. U posljednjem broju koji se prodavao na pulskim ulicama nalazi se priča Roberta Bencetića “Staza puna trnja” u kojoj priča svoj put od djetinjstva do beskućništva. - 0E 81$52'1. a pruža im osjećaju korisnosti. NA7-(ý$. S. godišnjica pogibije pulskih antifašista Giuliana Cicognanija.2 9(/(8ý. Dimenzije vrtića ostale su nepromijenjene. odnosno franjevačkog svjetovnog reda Mjesno bratstvo Trsat.JE56TV2 SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 7 (VedDm ) VemeVWDUD RVWvDUuju 210 ECTS - SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURSDeD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS .-A9( =A 83.Poanta je da to nije posao.1)250$&. koji izdaje časopis. Veli da je kroz prihvatilište u Puli.-.JA SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURpDHD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW ) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS T85. .1. 10. VX NRQFLSLUDQL WDNR GD RPRJXüDYDMX VWMHFDQMH VXYUHPHQLK ]QDQMD SULPMHQMLYLK X SUDNVL L VSRVREQRVWL SUHGYLÿDQMD WUHQGRYD 0HÿXQDURGQR SUL]QDWD GLSORPD X (XURSL 6$' .=.-( 8 *2'. jedan od njih je ostvario mirovinu. a jedan je smješten u ustanovu socijalne skrbi.JE SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 8 (RVDm) VemeVWDUD RVWvDUuju 240 ECTS 62C. godine kada je izuzet manji dio travnate površine.=A0 . troje je uspostavilo kontakt s obitelji. pokretača projekta “Ulična svjetiljka”. u Valturskoj ulici od osnivanja prošlo ukupno 25 ljudi.6 678'(1ATA 35. .2TE5$3. uostalom izgradnja ne bi bila ni moguća da se bilo što promi- jenilo. Od njih je troje našlo posao.=N.JA/NA *E52NT2/2*./. Iako je otvorenje vrtića u više navrata najavljivano za početak pedagoške godine.â( . 89-(7. pogotovo kada im potanko objasni funkcioniranje projekta. a vjerujem da će tako biti i u Puli gdje se već priključilo pet beskućnika. ANGELINI Od prodaje časopisa polovica iznosa odlazi beskućnicima nja dva tjedna prodano 10 tisuća primjeraka što je više nego dobro. Kovačević veli da je otvorenje planirano u jesenskom razdoblju krajem rujna.6 =DYUãHQD þHWYHURJRGLãQMD VUHGQMD ãNROD L SRORåHQ LVSLW ]D SURYMHUX ]QDQMD VNORQRVWL L VSRVREQRVWL 9. U pulskom prihvatilištu trenutno je deset osoba.Časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama “Ulična svjetiljka” predstavljen je proteklog vikenda na pulskoj tržnici. Ponedjeljak. Obljetnicu su proslavili predstavnici Grada Pule. Časopis izlazi šest puta godišnje i obrađuje razne teme iz područja beskućništva te donosi životne priče beskućnika napisane njihovom rukom. .

Olimpija) i četiri čitatelja pitals). Broj onih koji e klizati u Areni je ograni en jer organizator. Nešto povijesno dešava se na Jadranskoj obali. prigodne cijene hrane i pi a kako bi se prostor učinio centrom zbivanja tijekom trajanja spektakla pulske ledene groznice. ali priznat ću da nisu bili ni blizu onome što sam danas doživio. rujna kada e se podijeliti vrijedan nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 15 tisu a kuna. . Nakon otvorenja Circus Maximusa i zanimljive malonogometne utakmice. Potrebno je sakupiti tri kupona.10 Glas Istre pula Ponedjeljak. dok je završnica turnira predvi ena za 15.Arena Ice Fever Pula MMXII.15 sati do ive nezaboravno iskustvo./2013. Imena dobitnika objavit emo 14. najavljuje organizator. dok je predvi ena je i revijalna nogometna utakmica izme u gradske uprave i vodstva Medvjeda. a na zahtjev stranih medija događaj. dok će u nedjelju to učiniti od 19 do 20. te ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10. predsjednik KHL-a Medveščak Zagreb dana primili smo više od 200 zahtijeva za medijsko praćenje projekta. i to 14. rujna Nagra ujemo četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku utakmicu u petak i četiri čitatelja za hokejašku utakmicu u nedjelju. rujna. a nagrađeni čitatelji u petak će svoje ulaznice moći podignuti od 19. Ovdje ponovno pišemo povijest. Ulaznice će se podizati na glavnoj blagajni Circus Maximusa na Karolini. A nakon klizanja graani e do pono i uživati u bogatom glazbenom programu na Circus Maximusu. Vrijednost ovog projekta već sada je iznimna kako za GLAS ISTRE NAGRAĐUJE VJERNE ČITATELJE Vodimo vas na hokejaške utakmice u Areni Medveščak . Imena dobitnika objavit ćemo 14. . Vienna Capitalsima. Grupna faza turnira održat e se 14. 14. u suradnji s organizatorima “Arena Ice Fever Pula MMXXII”.12. za promociju turizma i da će nas podržati u ovome. G. Teško mi je odgovoriti na pitanje o ideji. a nagrađeni će čitatelji svoje ulaznice. Ime i prezime: Adresa PULA . te zlata na Olimpijadi i svjetskim prvenstvima. Igor SOBAN / KHL Medvescak Zagreb / CROPIX i Saša MILJEVI Neven LAZAREVI Uključenje u londonski CNN studio . prezime i adresu. rujna. Sve što trebate uči.Vienna Capitals U pulskoj Areni. KHL Medveščak Zagrebom i PRiredba Studijom. doduše ovime ne izlazimo kao klub samo na nacionalnu razinu. i . Prvi put u povijesti hokeja Pula ima čast biti domaćin ovakvom spektaklu i naša zahvalnost je neizmjerna. ši ime. te veliki TV ekran za direktno pra enje zbivanja u Areni. G. i 16. jer nema dijela svijeta u kojem ne pričaju o ovom projektu. koncerti. a nagra eni e čitatelji svoje ulaznice. ono što smatram najvažnijim jest da hokej ovim projektom izlazi izvan granica svog grada. uz dvije utakmice zagreba kih Medvjeda. Istra i Hrvatska ponovno dolaze u centar svjetske pažnje u vrijeme posezone i neposredno prije početka promocije iduće turističke sezone. veliki hokejaški spektakl na kojem e KHL Medveš ak Zagreb odigrati dvije utakmice EBEL sezone 2012. uz predočenje osobne iskaznice. 11. rujna kada će u pulskom amfiteatru prisustvovati dvobojima zagrebačkog Medveščaka s HDD Telemach Olimpijom. Završni dan turnira 16. sport ne postoji samo zbog sporta i to je surova sportska stvarnost. KHL Medveščak i Glas Istre vode vas na hokejaške utakmice Damir Gojanović. lanovi presti nog “Triple Gold Cluba”. Usto e se na Karolini održavati različiti programi. 11. U samo 10 PRiredba studio. DJ pultevi. nagrađuje vjerne čitatelje. rujna protiv ljubljanske Telemach Olimpije te 16. oformiti i veliki zabavni park tzv. Najve e zanimanje. zanijemio sam. ARENA ICE FEVER PULA MMXII DAMIR GOJANOVIĆ. nadmašiti sami sebe i ući u povijest kao organizatori prve hokejaške utakmice u rimskom amfiteatru. a narednog će vikenda u Puli “medvjedi”. traženoj i atraktivnoj turističkoj lokaciji. Moj tim je bio ovdje prošloga tjedna i pokušali su mi objasniti kako izgleda Arena. . Revijalna utakmica odigrat e se 15. uz predočenje osobne iskaznice. Siguran sam da nitko ne može biti svjestan veličine. Kad sam ušao u Arenu . Circus Maximus s raznim zabavnim. glazbenim i sportskim sadr ajima u ijem e programu tijekom boravka u Puli sudjelovati i hokejaši Medveš aka. R.O Medveščaku već tjednima izvještavaju svjetski mediji. posjeduje toliki broj pari klizaljki. te M. CNN će se tijekom utakmica iz Arene uključivati u svoj studio u Londonu. R. ali nisu bili ni blizu onome što sam doživio. rujna. zahtjevnosti. obuju klizaljke i prvi put kli u u Areni.Glas Istre. a u njoj e se veteranima Medveš aka pridru iti veteranska mom ad ruskog GazpromExporta. u svjetskim okvirima. kao i cijelu lokaciju snimat će bespilotne letjelice. Prvi put u povijesti hokeja Pula ima čast biti domaćin ovakvom spektaklu i naša zahvalnost je neizmjerna ulogu sportaša i sporta. uz hokejaške utakmice. i 16. gladijatori modernog doba. ulaznice za spektakl u Puli prodale su se u SAD-u i na Novom Zelandu.Osim promocije kluba. Moj mi je tim pokušao objasniti kako će izgledati Arena. naime. Sjećam se teniskog meča Ivanišević . ispuniti ih unijevza hokejašku utakmicu u niti je sakupiti tri kupona. najavio je glasnogovornik Medveščaka Ranko Vučini . Siguran sam da nitko ne može biti svjestan veličine. pak. a to je promocija zemlje i same lokacije događanja. navijača. PREDSJEDNIK KHL-a MEDVEŠČAK Atraktivan popratni program PULA . 10. zahtjevnosti. Turnir e se održati od 14. Što može donijeti pulski događaj promociji hokeja. Uz hokejske utakmice. no ona je logičan slijed razmišljanja ljudi koji rade na projektu Medveščaka.15 sati. M. rujna u Glasu Istre. moći podići na dan utakmice na Karolini. mo i podi i na dan utakmice na Karolini. a izgledom e biti isti kao hokejaški teren s hokejaškim golovima. No. nastupiti Vladimir Malakhov i Valeri Kamensky. odmah nadomak pulske Arene. Nadam se da će oni koji imaju prigovore na ovaj projekt shvatiti njegovu važnost za lokaciju. odnosno. i ovim projektom Pula. Otvorenje Circus Maximusa predvi eno je za etvrtak 13.. 500 najsretnijih Puljana dobit e jedinstvenu priliku da od 21:15 do 22. u 18 sati. RAZGOVARAO Goran ROJNIĆ PULA . izme u ostalih. partnera.Damir Gojanović. rujna. za koju e. ugostit e i Memorijalnu utakmicu Ferdo Spaji . uz. najzaslužniji je za visok uzlet hokeja na ledu koji je u posljednje četiri godine prerastao u pravi fenomen. rujna protiv be kih Vienna Capitalsa.Kako će se ovaj spektakl odraziti na imidž Medveščaka u EBEL-u. težine i spektakularnosti ovog projekta. ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10. danas najuspješniji predsjednik sportskog kolektiva u državi. a uveli at e ga hokejaški zagreba kog Medveš aka i njihovi gosti. sporta i Hrvatske u svijetu? . partyji iznenaenja uz renomirane glazbenike. Ulaz na sva dogaanja na Circus Maximus bit će besplatan. težine i spektakularnosti ovoga projekta.Vjerujemo kako e mogu nost klizanja privu i veliki broj onih koji vole klizati.30 do 20.45 sati. rujna. na terenu dimenzija 22 x 14 m. i 12. prošle je godine doživio najljepše trenutke jer je dvorana bila puna na svakoj utakmici njegovog kluba. Pula) s naznakom “Hokej” najkasnije do 13.Moram biti iskren i reći da sam tek prije nekoliko dana posjetio Arenu i nisam bio siguran što mogu očekivati. . Nekadašnji igrač “medvjeda”. rujna 2012.Ca. organizatori e na gradskom parkiralištu Karolina. rujna na Circus Maximusu. Osam najsretnijih vodimo na hokejaške utakmice u Areni 14. rujna 2012. osobito naših partnerskih agencija CM Sports i PRiredba. za zemlju.. s obzirom na to da o ovom događaju pišu svi relevantni hokejski mediji na svijetu? . medija iz sezone u sezonu su sve veća. Zahtjevi i očekivanja sponzora. Pula) s naznakom “Hokej” najkasnije do 13. rujna u 15 sati kada e biti izvlačenje.zanijemio sam. rujna.McEnroe na dubrovačkom Stradunu o kojem su svjetski mediji pisali tjednima. u koji spada samo 25 igra a u svjetskoj povijesti koji se mogu pohvaliti osvajanjem Stanely Cupa.HDD Telemach Olimpija Medveščak .Kako doživljavate skorašnji spektakl i kako je uopće došlo do ideje da se hokej igra u pulskom amfiteatru? .KHL Medveščak Zagreb je poznat po tome što promovira hokej i uvijek donosi novi spektakl. svakako e izazvati malonogometni turnir organiziran u suradnji s pulskim malonogometnim klubom Veruda. ovaj projekt ima najvažniju Nešto se pov Kad sam ušao u Arenu.koje objavljujemo 10. Glas Istre nagradit će četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku utakmicu u petak (Medveščak nedjelju (Medveščak . predsjednik zagrebačkog Kluba hokeja na ledu Medveščak. do 16. koje objavljujemo 10. rujna u 15 sati kada će biti izvlačenje. ali i one koji e željeti doživjeti ledeni spektakl u amfiteatru i u sačuvati posebne uspomene za cijeli život. namijenjen je najmla ima sportašima.

Dosta se ovih dana piše i govori o našem odlasku u ruski KHL. 11 ZAGREB. rođendana u Zagrebu kada smo igrali utakmicu s Dinamom iz Moskve. a u jednom trenutku naše tribine postaju takva kulisa i predsta- . vijesno dešava u Puli sam klub tako i za Pulu i Istru.Na koji način uspijevate iz godine u godinu uvijek ponuditi nešto novo i kako uspijevate sa svojim navijačima uvijek pronaći dobra rješenja kako za vas. . i s momčadi se plasiramo u playoff EBEL lige. dajte nam!”. kako nas je karakterizirala austrijska policija. O SKORAŠNJEM LEDENOM SPEKTAKLU U PULSKOM AMFITEATRU va u kojoj sudjeluje 7. U isto vrijeme naš klub mora odgovoriti svim sportskim zahtjevima jer publika. Mi u klubu napravili smo toliko toga da bismo pokazali Rusima koliko smo spremni i koliko možemo. No. Mi nismo otišli k premijeru ili ministru i rekli: “Treba nam toliko i toliko. Naši navijači navikli su na ulaznice po 40 kuna i sada mi dolazimo s prosječnom cijenom ulaznice . Treba li išta više reći o podršci naših navijača nakon ovoga? Ne zaboravite. službama osiguranja i vodstvu lige.pomoću sponzora. Vjerujemo da će i to doći jednoga dana jer pregovori traju.Glas Istre pula Ponedjeljak. od najvećeg straha i neprijatelja lige i sigurnosti za ligu. Činilo nam se da su i igrači na trenutak stali s igrom i pogledali prema tribinama. partneri i mediji istovremeno od nas očekuju i rezultat. kroz tehničku i izvrsnu podršku Grada Pule i lokalne zajednice te. a zatim korak po korak doći što bliže vrhu. .Moj tim svakodnevno komunicira s navijačima i pokušava odgovoriti na sve upite.240 kuna. Naš primarni cilj ovoga trenutak je da u Puli navijačima i svijetu isporučimo obećan i kvalitetan projekt. no to će biti onoga trenutka kada i samo kada klub bude financijski i organizacijski spreman odgovoriti na zahtjeve te lige. tako svima postaje jasno o čemu se radi. naravno. I mi griješimo. i tu je iznimno velik pritisak na igrače i trenera. već smo odlučili da se financiramo sami . to je danas i u ovoj situaciji jako veliki novac. a to su navijači i partneri projekta.Od samog početka ljudi u našem managementu to su postavili kao prioritet te uspješna suradnja traje i danas.Nikada ne razmišljamo niti gledamo u tom smjeru. odigrali smo tri sezone u EBEL-u. naši navijači postali su uzor svim klubovima.gradonačelnika i građane Pule. 10. kako se događaj približava i poprima obrise te o njemu pišu i svjetski mediji proglašavajući ga uz Olimpijske i Paraolimpijske igre sportskim događajem godine. Odličan je primjer i ovaj spektakl u Puli i cijena ulaznica za utakmice. Projekte i aktivnosti organiziramo planski i u skladu s našim financijskim mogućnostima. To nije samo projekt Medveščaka. Međutim. Bez navijača i onih koji će kupiti ulaznicu ovog događaja ne bi nikada niti bilo. postoji li nešto više i bolje u tom smislu? . I onda je krenula utakmica.Medveščak je klub koji jako puno ulaže u suradnju i rad s navijačima? . Da se razumijemo. Titula sportskog partnera međunarodne organizacije UNICEF i programa “Stop nasilju” najveće su priznanje našem radu i uspjesima.000 ljudi. uz pomoć navijača. ali pokušavamo to činiti što manje i svakako ispraviti pogreške. Medvjedi partneri UNICEF-a . tako i za klub? . uključujući naše domaćine . Sve drugo doći će samo po sebi i u skladu s mogućnostima. to je onaj dio koji je show. već i partnera. Sada sam se sjetio one nevjerojatne koreografije navijača na prošlogodišnjoj proslavi našeg 50. rujna 2012. naše utakmice uživo je vidjelo više od nekoliko stotina tisuća gledatelja.Pulski događaj je sigurno organizacijski vrhunac Medveščaka.

Ova odluka ne odnosi se na u enike koji dolaze iz socijalno ugro enih obitelji. ono veće može također završiti u sječkalici. Da bi se ostvarila prava iz ove odluke. iako suho i otpalo. Gardoši..Jaz peren mudante kako je prala moja nona. rujna 2012. Na Labinštini e bez struje biti Šimuni. prodavali su se domaći proizvodi i prezentirali stari zanati u životu imali priliku vidjeti i pištrin za trkin. objavljen Poziv svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Funtana za 2013. a kojima e se nabava knjiga i školske opreme pla ati u stopostotnom iznosu. od 10 do 12 sati Kortina. ali prizor pralje koja je baš kao i nekada bijelu robu prala u smjesi pripremljenoj od pepela i vode. zgrada Op ine i suda.30 do 11 sati. Santalezi. vunaricama. Na Poreštini e od 8 do 14 sati bez struje biti gornji dio naselja Labinci. listopada u školu dostaviti kopiju teku eg ra una na koji e se obaviti isplata i broj telefona. skledarima. u 20. Ep009964 Buzet se na jed čak sto godin Općina Funtana IZRADITE SAMI PRIRODNO GNOJIVO ZA NASADE Korisni alati: uz dobru sjeèkalicu do kvalitetnog komposta Nakon svih radova u vrtovima.30 do 13 sati bez struje e biti Stari grad Labin. Zbog vlastite sigurnosti i dugovječnosti tog korisnog stroja te lakše nabave zamjenskih dijelova i dodataka. OBAVIJEST Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana i na web stranicama Općine Funtana (www. voćnjacima i okućnicama nerijetko ostaju velike količine zelenih „ostataka“ . Čak je i susret s damama i kavalirima.Subotina po starinski privukla je desetak tisuća posjetitelja koji su uživali u ugođaju tradicijskog sajma s prijelaza iz 19. čime joj se znatno smanjuje volumen. jer je u suprotnom bolje nabaviti snažniju motornu sječkalicu. Na katu Malih vrata svečano je otvorena novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica” u kojoj je svoje mjesto našao dio ostavštine Mira Blažinčića.granja. Cere otpad i Beneci (Markoči) od 8 do 12 sati. ladrima. Punta Zubin. A. star gotovo 200 godina. primjerice. Krasica. ručni mlin za kukuruz. . Krasica Vrh. dio Ulice Aldo Negri. zato što se povećava površina na koju djeluju mikroorganizmi pa se usitnjena masa može puno brže i bolje izmiješati s ostalim kompostom. sa sapunom od svinjske masti.Kupnju ud benika za sve u enike osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na njenom podru ju i ove e godine sufinancirati Op ina Li njan. Bucaji. koji mogu dati i dobar savjet o što kvalitetnijem korištenju. Otvorena je novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica” PIŠE Gordana ČALIĆ ŠVERKO SNIMIO Milivoj MIJOŠEK BUZET . može se kompostirati i lišće koje. Muntić. jajaricama. Od 8 do 12 sati na Buzeštini e bez struje biti Racari i Dubrovica.o. trave i raznog bilja. škovacinima. Velo kafe i Santos. đelatajima. Njemačke pa i dalekog Japana. a za one od petog do osmog razreda po 500 kuna. Radeki. veselili se i zabavljali stari Buzećani. Usitnjavanje ima daleko bolji učinak za kompost nego da se na kompost. PROMO Zavodljive dame .Sošići (Buruli) od 8 do 11 sati. Takvu biljnu masu najbolje je usitniti i pripremiti za kompost. Pižoni i Sažoni. a od 8 do 14 sati Peroji. sječkalice valja kupovati od pouzdanih i provjerenih distributera. studenog uz kupnju VIKING sječkalice kod bilo kojeg ovlaštenog trgovca STIHL i VIKING proizvoda na poklon dobivate i voćarske ručne škare za rezanje grana. trgovali. Italije. Dok sitnije lišće nije potrebno dodatno usitnjavati. Sutra od 8. koji će omogućiti vrtu da ponovno procvjeta. Sutra od 8 do 15 sati bez struje e na Puljštini biti Loborika. korova. prodavali su se domaći proizvodi i prezentirali stari zanati. prirodnog gnojiva za nasade.30 sati u Op- ini. Kalofoti. 10. P S. rujna do 1. Bez struje e od 12 do 13 sati biti Kapelica od Mor aki prema Kati i. Ivan.30 sati te Kršan . a od 8 do 14 sati Rapanji. Šiparina i Grupija.o. Brajki. Tomažići. Cere. Kod kovača Tihomira Želimorskog iz koprivničke udruge “Stari zanati” kupovali su potkovice s imenom za sreću. od podneva do ponoći odzvanjala je starinska muzika. Pomoću njih je moguće napraviti najbolju osnovicu za stvaranje vrijednog komposta i materijala za malčiranje. toliko je oduševio Engleze da su samo ponavljali: “amazing. Brest pod U kom. u lušiji. stoljeće. Šaltarija. U drevnom Pinguentumu. U raspravi e sudjelovati predstavnici izra iva a programa iz zagreba ke tvrtke Oikon d. funtana. povrtnjaka i vinograda te izradu vlastitog. Na Bujštini e bez struje od 8 do 10 sati biti naselje Cupilija. mlinarima. * SAJAM DOBRIH VIBRACIJA: DESETAK TISUĆA POSJETITELJA UŽIVALO bez struje Zbog radova danas e bez struje na Vodnjanštini biti dio Majmajole oko broja 56 od 8.Javna rasprava o izradi programa gospodarenja privatnim šumama na podru ju katastarskih op ina Boljun.hr 591-518 Općina sufinancira kupnju udžbenika LIŽNJAN . Osim granja i trave. amazing!”. još uvijek sadržava hranjive tvari iz tla. roditelji u enika moraju najkasnije do 15. odrezano granje i ostaci živice.30 do 10.prava povijesna egzotika. kod izbora alata valja paziti postoji li u blizini izvor električne energije.12 Glas Istre Ponedjeljak. Na Labinštini e bez struje biti dio Kraj Drage oko trafostanice od 8. od podneva do ponoći odzvanjala je starinska muzika. U drevnom Pinguentumu. O privatnim šumama istra@glasistre. kročerošon i pompjerima za njih bio . Kvalitetne sječkalice olakšat će posao i usitnjavaju sve što u vrtu ostaje od prirodnih sirovina kao što su otkos trave. M. a kroz nekoliko mjeseci kompostiranja i miješanja s drugim kompostom trebalo bi biti spremno vratiti dio hranjivih tvari nazad u tlo. Korona. Također. Jedanaestu godinu za redom dočarala je raskošan doživljaj buzetske prošlosti i pokazala kako su živjeli. Busuja i Stancija Lodeš. Dolenja Vas i Vranja na podru ju op ine Lupoglav odr at e se danas u 18. godinu. Prvi su puta VIKING električne sječkalice odlična su pomoć pri zbrinjavanju suvišnog materijala iz voćnjaka. a šumoposjednici i ostali zainteresirani primjedbe i prijedloge mogu uputiti na licu mjesta ili u pisanom obliku istoga dana. Teško da su je išta razumjeli. Lozari. Na Poreštini e bez struje biti naselje Košutići od 8 do 14 sati. Za u enike od prvog do etvrtog razreda Op ina e izdvojiti 300 kuna po u eniku. Ili kako bi Buzećani rekli “Z bojžon milosti šindaka ud buzet- Englezi oduševljeni pranjem robe u lušiji .hr). U periodu od 1. Sv. LUPOGLAV . pojašnjavala je Vilma Jeletić iz Pigini oduševljenim turistima iz Engleske. D. bacaju cijele grane.

a širok dva koraka i tri kvarte.” Ni voda ni uganj. uz kuharski tim Zigante tartufa. rekla nam je Indira. u Buzetu su proslavili tradicijsku pučku feštu Subotinu i ujedno najavili početak službene sezone afrodizijačke gljive. Pučkog učilišta i Turističke zajednice. U Zavičajnom muzeju otvorena je izložba “A njihova glazba u vremenu traje. drugu godinu na Subotini stvo. jer poludi poslije toga. ne znam imaju li afrodizijačko svojGordana ČALI ŠVERKO Vijesti po starinski Rukotvorine su nastajale na licu mjesta Prolazak kroz gradska vrata Delicije iz krušne peći skiga komuna Valtera Flegeta J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Konšilia ud Subotine pu starinski. 10. U pripremanju fritade su. pazi!”. izložbama. Mreža laserskih zraka i 3D laser efekti “šarali” su zrakom zahvaljujući hologramskom ekranu i vodenom zidu uz dramatičnu glazbenu “kulisu” i uz povremeni vatreni show. a na njenom samom službenom početku. Brojni volonteri i žitelji starogradske jezgre.. koncertima. Mega fritadom u divovskoj tavi. S. Prijave se vrše putem obrazaca koji se preuzimaju u sjedištu op ine ili na njihovim web stranicama. Za večer jazza na pozornici kod Narodnog doma pobrinuli su se sastav Adriana Bernobića Quasi Croatian Quartet te Marko Tolja & Olja’zz band. na poziv organizatora tradicijske manifestacije. Kotačić vremeplova Buzećani su uključili točno u podne podizanjem zastave na Velim vratima i mimohodom Sokolske limene glazbe. R. gradonačelnik Valter Flego. H. uličnim zabavljačima koji su drevni Pinguentum pretvorili u veliku pozornicu na otvorenom. pekara. u prva nedeja. a svi su oni zajedno nastupili i na tradicionalnom “Končertinu” na Veloj šterni. Grada Buzeta. Indira je pak sto posto uvjerena u afrodizijačko svojstvo skupocjene gljive. obogaćen je i mnoštvom drugih sadržaja. a zabranili su i Tomisla- U kasnim večernjim satima u tri seta po sedam.Glas Istre istra LABIN . našlo čak 2012 jaja. a pravo iznenađenje svojim je dolaskom Buzećanima priuštio i glumac Aljoša Vučković. STOLJEĆE U BUZETU PRIPREMILI FRITADU S 2012 JAJA Indira u žaru ribanja tartufa Mega fritada i laser show BUZET . nekoć središnja buzetska fešta koja se održavala uoči berbe grožđa. uz svaku oštariju. od subote prije Male Gospe do sljedeće subote.Zabranili su mi da konzumiram tartufe uoči koncerta. mališani su se mogli okušati u 3D slikanju kredama na Fontani. glazbenih i zabavnih. U 20. najpoznatiji beogradski Dalmatinac rođen u Buzetu. V. Na svakom kantuniću. Depožito je dug tri koraka i dve kvarte. * * * dan dan vratio na u prošlost Ovako su none prale robu Buzetski sindako Valter Flego Gordana ČALI ŠVERKO U UGOĐAJU PUČKE FEŠTE S PRIJELAZA IZ 19. Labin se eli uklju iti u projekt “Zajedno je bolje”. predstavama pučkog teatra. sudjelovali i pjevači i glumci i političari. rekao je Vučković. rujna gra ani i gospodarski subjekti op ini Vrsar mogu prijaviti štetu do suše. te broj ra una u banci. 13 Poziv na Javno savjetovanje * * Prijava štete od suše VRSAR .Volim tartufe. Indira i Tomislav iz Colonie. svirao je po jedan sastav gunjaca i starinskih orkeštrina. ali “istradizijačko” zasigurno imaju. češljara i kovačnica. u Đardinu su se igrale “Igre ud enbot”. u Storen grode utpret je depožito ud stare arme i municijona katere je zbrau pukojni Miro Blažinčić Miro Blažinčić.Do 14. otkupna cijena za kilogram tartufa mogla bi se kretati između 500 i 600 eura. u prva nedeja. Giancarlo Zigante očekuje jednu solidnu tartufarsku sezonu. izrazio je želju da ga imenuju počasnim konzulom Buzeta u Beogradu.U srijedu u 17 sati u labinskoj Velikoj vije nici odr at e se Javno savjetovanje o prijedlogu projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici. u kombinaciji sa desetak kilograma tartufa. uključili su se u veliku povijesnu predstavu na otvorenom. . nič nas ne gambjua”.. . a prvi put nastupili su mužikanti iz Boršča i članovi KD-a Šavrini in Šavrinke iz susjedne Slovenije. Ponedjeljak. sredinom rujna. a Subotina je proslavljena uz već tradicionalni promenadni koncert limene glazbe GD-a Sokol i nastup pjevača udruge Mali veliki mikrofon. folklornim sadržajima. U Narodnom domu održana je kazališna predstava “Pčelice.” Svaki puni sat na svim trgovima istodobno su se odvijali različiti programi. a svaka se prodavala po 40 kuna. Kristijana Nemeta i Dražena Turine . pu Mali Sveti Mariji. starinskim plesovima. tako se preksinoć u slavnoj buzetskoj fritadi. u Storen grode utpret je depožito ud stare arme i municijona katere je zbrau pukojni Z bojžon milosti šindaka ud buzetskiga komuna Valtera Flegeta J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Konšilia ud Subotine pu starinski. Buzetski pučki teatar izveo je predstavu “Ni voda ni uganj. Usprkos sušnom razdoblju. dok su na Trgu Fontana Buzećane i njihove goste zabavljali klapa Kampanel i grupa Colonia te Eureka band. Na Placu iza župne crkve predstavljene su “Stare užance”. ena lesena i ena ud železa.Šajete. pa je cilj skupa utvrditi relevantni prioritet za pripremu prijedloga projekta društvenog razvoja. Uz asistenciju voditeljskog dvojca. te je pripremljeno oko tisuću porcija. osam minuta Fontanu je obasjalo šarenilo boja Prolight laser showa. cirkuskim predstavama.Svake godine dodaju joj jedno jaje više. a treba dostaviti i potvrdu o pravu vlasništva na parcelama za koje se vrši prijava. Uvodeći ovaj novi termin. od akrobacije na svili do končertina od starinske mužike. rujna 2012. pu Mali Sveti Mariji. Svoja vrata širom su otvorili prostori Zavičajnog muzeja te dislocirane etno radionice. nič nas ne gambjua Revitalizirani “samanj”. Laser show. Ima dva mikina uknića i dvoja vrata. vu. tartufe su marljivo ribali Giancarlo Zigante. Tradicijska pučka fešta ponudila je obilje sadržaja za mlade i stare. pjevali su kantaduri. Gordana ČALIĆ ŠVERKO . Marko Tolja.

Moja ukupna potraživanja od Fe- “Ako se prilikom tehničkog pregleda objekta dostavi bilo kakva dokumentacija. kaže Rabar dodajući da mu u Karojbi “Objekt je investitoru.. kaže Miškulin dodajući: “Ako niste znali. nastojeći doći do svog novca 2. mogao platiti. odgovorno tvrdim da je lažna. a u Senju sve izvedene radove. kolovoza 2011. a sazivanje komisije za tehnički pregled je obaveza investitora. a okončanu situaciju trebalo je.Za sutra je zakazan tehnički pregled školske sportske dvorane u Karojbi koju je gradila tvrtka Fenix iz Slavonskog Broda. a sve nesuglasice prepuštaju sudovima koji to rješavaju unedogled. Na pitanje zašto je toliko poslova radio s Fenixom kada je vidio da ga izigravaju. srpnja 2012. predan još u kolovozu 2011.. ometali gradilište. mogao platiti. Srdočima i Senju duguje 462 tisuće kuna.” .. Tijekom lipnja i srpnja 2011. izvođač će ih morati ukloniti”. Ali već izvana može se vidjeti. nisam uspio”. Zašto to nisu do sada napravili treba njih pitati”. iako je to voljan. On je osobno od banke u Pazinu u siječnju 2012. ali je ona iz Senja nenaplativa jer kažu da radove nisu naručili oni nego Ministarstvo regionalnog razvoja. u gradnji bilo određenih propusta. dodajući da su mu nakon razgovora u banci. ŠKOLSKA DVORANA U KAROJBI ČIJA JE GRADNJA TRAJALA DVIJE GODINE SUTRA ĆE SE TEHNIČKI PREGLEDATI NAPISAO I SNIMIO Mirjan RIMANIĆ KAROJBA . dokumenti koji se predaju Fenixu obično se izgube. poslavši im račune. Nova sportska dvorana puna rupa i pukotina Školska sportska dvorana u Karojbi Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim se vuku brojne afere. prema ugovoru. Umjesto zarađenog novca od Fenixovog odvjetnika dobio je dopis u kojem između ostalog piše: “Ovršenik ističe da nije obavezan ovrhovoditelju podmiriti potraživanje iz ovršnog rješenja i to iz razloga što ovrhovoditelj nije izvršio za ovršenika utužene usluge kako se navodi u pobijanom rješenju. rujna 2012. ugrađeni su materijali uz suglasnost nadzornog inženjera.6 milijuna još nije otvorena za učenike. kako je tada najavljivano. želi prodati “mačka u vreći”. navodno. a Fenix mu za radove koje je kao podizvođač izveo u Karojbi. uz najavu da će sve iznijeti medijima. preko javnog bilježnika iz Pazina poslao ovršni prijedlog za podmirenje troškova montaže sanitarija u dvorani i za radove koje je za Fenix obavio u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju. iako se radi o novoj zgradi. Nažalost. a ja sam i danas devet mjeseci u blokadi”. a ja tražim da mi pismeno daju na temelju čega su ih oslobodili potraživanja kada se cesija ne može naplatiti. a sve nesuglasice prepuštaju sudovima koji to rješavaju unedogled. mogu reći 99 posto svojih poslova. Dugo očekivana školska sportska dvorana vrijedna 4. a budući da su rokovi plaćanja 90 dana. Pokušao sam preko Porezne uprave. rekao je Goran Miškulin iz Fenixa na temelju čega ostvariti svoja potraživanja. priloživši svu dokumentaciju. lipnja 2011. ali odgovoreno mu je da su oni u blokadi i da se potraživanja ne mogu naplatiti.” Zoran Rabar. sreo sam mnoge u Hrvatskoj koji su izigrani. Općini Karojba. vjerovao sam da se pridržava zakona i ugovora”. odgovara Rabar. pa je Rabar. Isti je slučaj bio s gradnjom Osnovne škole u Srdočima kraj Rijeke. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako bi ih glavni investitor. kaže. tražeći da banka to naplati od Fenixa. struje i strojnog dijela objekta. tražio blokadu svog žiroračuna predočivši im račune iz Karojbe i Srdoči. drugi smatraju da je najavljeni tehnički pregled obmana te da izvođač investitoru. pa podizvođači više nemaju kaže Goran Miškulin iz Fenixa. račun je izdan 30. “U slučaju da se prilikom tehnič- kog pregleda objekta dostavi bilo kakva dokumentacija odgovorno tvrdim da je lažna”. Na tehnički pregled se dugo čekalo jer je bilo problema oko dovoda i odvodnje vode. iako je to voljan. a kad se pojavio s drugim oštećenim podizvođačima. Nažalost Trgovački sud u Slavonskom Brodu uporno pobija sva potraživanja i dugovanja”.”. obrt ZO-RA nixa iznosila su 543 tisuće kuna.. “Rade za Ministarstvo i nisu bloRupa na fasadi kirani”. Prema riječima Zorana Rabara. kaže Ćus. Ovakvu tezu iznosi Zoran Rabar iz Gologorice koji je bio podizvođač na nekoliko objekata koje je gradio Fenix. Međutim. javilo mi se 50 ljudi iz cijele Hrvatske koji su prošli isto. a iz toga proizlazi da je.. a zahvaljujući rješenju Porezne uprave Pazina plaćena mi je 81 tisuća kuna i to od Općine Karojba. Za tehnički pregled dvorane u Karojbi doznao je iz novina. napraviti 15 dana po završetku radova. 10. što je potvrdio i Ćus. Imam osjećaj da oni ne žele platiti što se za njih radi.” Načelnik Općine Karojba Denis Lakošeljac na to odgovara da tehnički pregled dosad nije sazivan jer su nadzorni inženjeri za elektro i strojarske radove uočili više propusta. Svi dobivaju rješenja od Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu. atest pitkosti vode Zavoda za javno zdravstvo. a ako ih bude. Započela je nova školska godina 2012. Imam osjećaj da oni ne žele platiti što se za njih radi. “To je doista bilo loše napravljeno. tehnički pregled trebao je biti 1. odgovora nema. pozvali su policiju jer su. Nisu ga zvali ni na tehnički pregled škole u Srdočima. ali i institucija pravne države. naložit će izvođaču da ih ukloni. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako bi ih glavni investitor. pronaći način da oni od Fenixa naplate moj porezni dug za prošlu godinu. Budući da je za sutra najavljen tehnički pregled objekta. kaže Zoran Rabar Imamo svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vidim razloga da se tehnički pregled objekta ne obavi. izvršena je primopredaja “obnovljene građevine između naručitelja.” osorno • Nemoguća naplata odra enog posla “Na temelju dokaznice izvedenih radova i ugovora 30. Dakle.” Tko je onda postavio sanitarije u školskoj sportskoj dvorani u Karojbi? “Ne mogu shvatiti kako mogu pobijati nešto tako očigledno”. I onda se to počelo rastezati. gradit ćemo i vrtić u Karojbi.” Goran Miškulin. Ozlojeđen postupkom Fenixa.14 Glas Istre istra Ponedjeljak. atest hidrantskog voda. Gradnja je počela još u studenom 2010. iz Fenixa odmah poslali dvije cesije. predan još u kolovozu 2011. tlačne probe dovodne i odvodne instalacije te atest i certifikate ugrađenih materijala. Što će biti kada se to odlijepi? Na istoj se fasadi mogu vidjeti rupe. Na pitanje hoće li Fenix graditi i vrtić u Karojbi.. Rabarov obrt ZO-RA bavi se postavljanjem i dobavom odvodnih i dovodnih instalacija te ugradnjom sanitarnih elemenata. Nadzorni inženjer Saša Ćus potvrdio je da je tehnički pregled zakazan za sutra. Općini Karojba. rujna 2011. a dvorana još nije otvorena. načelnik Lakošeljac odgovara: “Ne znam. On ne traži ništa nego da se poštuju ugovorne obaveze i spriječe nezakonite radnje. izvođača i korisnika”. koji također financira Ministarstvo regionalnog razvoja. tvrtka Fenix Ulegnuća oko šahtova uz dvoranu Denis Lakošeljac osporavaju samo radove. što je obavio u dvorani u Karojbi. odgovorio je: “Sve se to događalo unutar nekoliko mjeseci. oni i dalje idu na javne natječaje i dobivaju poslove od ministarstava. a dvorana se. “Otkako se sporim s Fenixom. negoduje Rabar. Prema zapisniku o primopredaji objekta. a ljuti ga što nitko u tom slučaju ništa ne poduzima. obavlja s ministarstvima. trebala otvoriti u listopadu 2011. a na asfaltu oko šahtova uz dvoranu već su nastale pukotine. “Imamo svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vidim razloga da se tehnički pregled objekta ne obavi. kaže Rabar. “Od Porezne uprave dobio sam rješenje da je Fenix svoje obaveze ispunio. godine. izgradnja školske sportske dvorane u Karojbi završena je 19. u ovom slučaju Općine Karojba. jada se Rabar. Sada ćemo utvrditi stanje i ako ima još nedostataka. Budući da Fenix najviše posla. on je Općini Karojba i nadzornom inženjeru Saši Ćusu poslao dopise u kojima ih izvještava da u slučaju tehničkog pregleda moraju imati: izjave izvođača. moram reći da je objekt investitoru. smatra se izigranim i oštećenim. da je krivo izgrađen istočni zid koji je djelomice maskiran s oko 10 centimetara debelim slojem stiropora. nisam znao da će sve tako završiti. kaže Rabar. utvrđeni su radovi na objektu i izvršena je prva privremena situacija od strane tvrtke Fenix s rokom plaćanja od 90 dana. Ona za Karojbu je naplaćena. nije plaćen. “Osim toga. prosinca 2011. Općini Karojba. ističe Rabar. Dok jedni očekuju da se saga oko dvorane u Karojbi okonča. kada će se utvrditi ima li izvođač sve ateste i je li gradnja izvedena u skladu s projektom. kaže Rabar. Fenix će graditi i vrtić u Karojbi? “Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim se vuku brojne afere. Osijeku ili Zagrebu i nema šanse da to probijemo. Sama konstatacija da je izvršena primopredaja “obnovljene” građevine demantira Miškulina. srpnja 2011. za taj posao. Međutim. a 21. Nisam ja jedini. a ni za javnost. Komisija koja će obaviti tehnički pregled razmotrit će stanje i utvrditi ima li kakvih nedostataka./13. Ne znam odakle to gospodin Miškulin zna kada postupak natječaja još nije dovršen.

15 U UMAŠKOM STELLA MARISU OTVORENO SVJETSKO TENISKO PRVENSTVO SUPER-SENIORA Turnir okuplja gotovo 1.500 tenisača iz cijeloga svijeta cije ovako značajnog turnira i izrazio je nadu da će sve proteći u redu. odnosno 188 reprezentacija iz 34 države koje će na čak 76 teniskih terena snage odmjeravati u šest kategorija za muškarce i pet za žene Tanja KOCIJANČI Natjecanje 1. 10. jer je lani u Turskoj bilo 146 reprezentacija (sada 188) i 430 pojedinačnih igrača (sada 718). i 2015. Vili Bassanese i Anteo Milos. Milos je dodao da je njihov turistički klaster Umag .500 sudionika. te se i dalje nadaju domaćinstvu takvih natjecanja. a što je zahtijevalo veliki organizacijski napor. pa zato u staffu imamo stotinu ljudi. istaknuo je Mirić. bez čije potpore ovog turnira ne bi bilo. Tanja KOCIJANČIĆ 1@AJÐDL@ TMXHJ@ IMÐ@ LD J@ S S otvorenja na teniskom stadionu ATP-a u Stella Marisu 3VATKO TKO JE IKAD KUPOVAO RABLJENO VOZILO ZNA DA JE RIJE O POTHVATU ZA KOJEG SU POTREBNI IVCI.iako je teniski ATP turnir njihov najveći brand .Novigrad najsportskiji na Jadranu. Bassanese je rekao da je Umag poznat kao grad sporta.Glas Istre istra Ponedjeljak. . Gradonačelnici Umaga i Novigrada. ITF i mi kao organizatori iznenađeni smo brojem prijavljenih. a sve da bi se mogli ponovno kandidirati za domaćinstvo 2014. rujna 2012. njihovim turističkim zajednicama. Srećom da su nam hotelijerske kuće uskočile i osigurale dodatne teniske terene. te Istraturistu i Laguni Novigrad.Posebno zahvaljujemo Umagu i Novigradu. izrazili su čast što upravo njihovi gradovi imaju mogućnost ugostiti tako veliki turnir. te da je . Takvo povećanje nismo očekivali. Izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza Davorin Prpić napomenuo je da je u odabiru ovih gradova značajnu ulogu odigrala njihova sportska infrastruktura te poznata gostoljubivost Istre.ovo ipak najveći sportski događaj ove godine.

STRPLJENJE.

UPORNOST.

E ZNATE JE LI KILOMETRA A KOJA PI E ZAISTA ISTINITA. A KATKAD I ANALITI KI UM DOSTOJAN DETEKTIVA € NIKAD NE ZNATE NA EMU STE .

NE ZNATE KAKO JE PRIJA NJI VLASNIK VOZIO I ODR AVAO AUTOMOBIL.

NE ZNATE GDJE JE SVE BIO I TO JE SVE RADIO 5 STVARI.

pa će tako iduća dva tjedna ugostiti dosad najveću tenisku manifestaciju ikad održanu u Hrvatskoj .9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 92.100. Natjecanje se sastoji od dva dijela . Umag i Novigrad našli su se među ekskluzivnim turističkim destinacijama koje udovoljavaju visokim standardima Međunarodnog teniskog saveza (ITF). Direktor ovog turnira i predsjednik Hrvatskog teniskog saveza veterana Petar Mirić istaknuo je da su iznimno ponosni što im je ITF ukazao povjerenje i dao mogućnost organiza- VW CADDY FURGON 2.momčadsko i pojedinačno svjetsko prvenstvo u tenisu za veterane starije od 60 godina “2012 ITF Super-Seniors World Team & Individual Championships”. australskog Pertha i južnoafričkog Cape Towna. rujna igrat će se momčadsko prvenstvo u Umagu i Novigradu.00 kn )ZNOS RATE KREDITA +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA . NA MILOSTI STE PRODAVA EVE MA TE 6I E NE UMAG .500. Svečano otvorenje upriličeno je jučer na centralnom stadionu ATP-a u umaškom Stella Marisu. odnosno 188 reprezentacija iz 34 države koje će na čak 76 teniskih terena snage odmjeravati u šest kategorija za muškarce i pet za žene. a u tjednu nakon toga pojedinačno nadmetanje u Umagu. Turnir okuplja gotovo 1.0 SDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 53.od 10.Nakon turske Antalyje.500 sudionika. do 15.00 kn )ZNOS RATE KREDITA VW GOLF VARIANT 1.

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

ali nažalost u Hrvatskoj ima pojedinaca koji žele prevrtanje ustavnih odredbi i pisanje nove povijesti.517 takvih prikritih stratišta i donosi i druge nevjerojatne zaključke. suživot i toleranciju i mi to činimo.410. te podsjetio na sastanak narodnjaka u Smolicima kod Jože Šurana gdje su si borci zacrtali put kojim ići do oslobođenja.Komemoraciji za 84 istarska rodoljuba poginula 11. rujna prije šezdeset i devet godina u bitci na Tićanu u borbi protiv njemačke vojske odazvali su se jučer brojni članovi njihovih obitelji. Oprostiti. Predsjednik porečke Udruge antifašističkih boraca i antifašista Božo Štifanić u svom se govoru osvrnuo na događaje koji su uslijedili nakon bitke na Tićanu.08 kn/mj. V. Dodao je kako svima opraštaju za zločine koje su počinili.Moramo baštiniti mir. pjesnik Ivica Pilat. -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK U TIĆNU OBILJEŽENA 69. Posljednji govornik susreta bio je saborski zastupnik Peđa Grbin koji je istaknuo da mu je čast stajati pred spomen obilježjem ljudima koji su dali svoje živote za slobodu i pokazali da znaju voljeti svoju zemlju bez da mrze ikoga drugoga. limena glazba. Okupljene je u ime domaćina pozdravio višnjanski načelnik Angelo Mattich koji je istaknuo da je očuvanje antifašizma iznad puke svakodnevice i dnevne politike. Nedavno je izašla knjiga Josipa Jurčevića “Prikrita stratišta i grobišta jugoslavenskih komunističkih zločina” u kojoj je on ustvrdio da postoji 1. Kraj spomen obilježja na tamošnjem raskrižju minutom šutnje odana je počast svim poginulima za slobodu Hrvatske. HABEREITER +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA . te mještani. ali ne i zaboraviti zločine V. 1. . porečki i istarski antifašisti. U zabavnom programu nastupili su zbor višnjanske Zajednice Talijana Arpa. GODIŠNJICA POGIBIJE ISTARSKIH RODOLJUBA 819. Knjigu ćemo proučiti i sastaviti dokument koji ćemo poslati autoru. Potpredsjednik hrvatskog Saveza antifašističkih boraca i predsjednik županijskog SAB-a Tomislav Ravnić ista- knuo je kako bez ovih velikih žrtava na Tićanu nikada Istra ne bi bila u sastavu Hrvatske. neistine i druge šporkarije. ali se oni nikada se smiju zaboraviti. HABEREITER Komemoracija za poginule kraj spomen-obilježja u Tićnu TIĆAN . rekao je Ravnić. te mali folkloraši.10 kn/mj. prljave laži.

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

241. 2.900.00 kn )ZNOS RATE KREDITA AUDI A3 CABRIO 1.16 kn/mj. +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA .9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 155.26 kn/mj. -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK ŠKODA OCTAVIA 1.000.468.9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 95.00 kn )ZNOS RATE LEASINGA 1.

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

 -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK 6" LEASING SA JAM EVINE 2ATA JE OBRA UNATA PREMA PRODAJNOM TE AJU ZA %UR 6OLKSBANK NA DAN ž .

!. $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK "SPH !SRM9SA@I NPMC@ÐL@ KPD @ P@AJÐDLHG TMXHJ@ "52) !54/:5"!+ 05.

)MCTRSQHIRJA Ë.

4DK  .

  "52) !54/:5"!+ 2/6).*.

)RSAQRJA .

)#!. 4DK  !SRM9SA@I NPMC@ÐL@ KPD @ P@AJÐDLHG TMXHJ@ +/02)6.

*NRHOA "TJNU AMA .

4DK  rabljena-vozila@autozubak.hr 0/ %'!.

(QUASRJHG CQAFNUNKIABA .

!6/. 4DK  www.3+) "2/$.hr 3.autozubak.

'NRONCAQRJA .

4DK  3)3!+.

:AFQDËA JA ËË.

4DK  /3)*%+.

-AQSHMA $HUAKSA .

4DK  6!2! $).

NUAJA Ë. 6HKJA .

)+! '/2)#!. 4DK  6%.

:AFQDËA JA .

4DK  .

 :!'2%".

ITCDUHSA 0NRAURJNF A. .

3DRUDSD.

weltauto.hr :!'2%". 4DK  www.

+NËHKIA JA BDRSA .

3DRUDSRJH +QAKIDUDB.

4DK  !UTO:UBAK E ULO ITI RAZUMNE NAPORE KAKO BI OSIGURAO DA JE SADR AJ TO AN I U CIJELOSTI AKTUALAN.

NO NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE GUBITKE KOJI BI PROIZA LI IZ POUZDAVANJA U NJEZIN SADR AJ .EKE INFORMACIJE IZNESENE KOD PONUDE MO DA NISU TO NE ZBOG PROMJENA VEZANIH UZ ISTA.

A KOJE SU NASTUPILE NAKON NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA !UTO:UBAK ZADR AVA PRAVO PROMJENE U BILO KOJE DOBA $ETALJNIJE INFORMACIJE POTRA ITE NA INTERNETSKOJ STRANICI WWWAUTOZUBAKHR ILI PUTEM ELEKTRONI KE PO TA NA ADRESU RABLJENA VOZILA AUTOZUBAKHR .

a potom i revija vjen anica salona Mariage. 10.Tonić. a istaknula je. ispred pozornice svoje koreografije pokazale su plesne skupine Il movimento i Cool Step.Bepa. a budući da je zanimanje za ovogodišnji festival bilo poprilično. Ovom je prigodom Udruga 5R predstavila svoje projekte “Bilfo park” i “Piknik zona na Potoku” koje podupiru Zaklada za promicanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule. koja se odvijala na najprometnijem dijelu Ulice Zelenice. Vanka Schkvare i We Stand United. Dodaci čripnje “Zlih žena” ostat će tajna. MEDI Za glazbeni ugo aj i povratak u prošlost pobrinuli su se bitinaduri KUD-a Marco Garbin rovinjske Zajednice Talijana. a na njoj su nastupili doma i sastavi: Cotton Fields. Kada ja žar razmaknut i čripnje otkrivene dolinom su se počeli širiti mirisi kojima nitko. Nakon posjeta eko-muzeju “Ku a o batani” posjetitelji se ukrcavaju na tipi nu rovinjsku brodicu ravnog dna gdje ih doekuju barcarioli koji ih veslaju i oko starogradske jezgre dovoze do tipi nog mjesta susreta ribara i poljoprivrednika spacia. organizira udruga Ku a o batani. a njihov je nastup popraćen ovacijama. vrednuju i preno. ove je godine bila sedmogodišnja Emili Radović. SUSRET ISTARSKIH KANTADURA “ZAKANTAJMO Batane i bitinaduri otkrivaju romantično lice Rovinja ROVINJ . R. Na kolniku su odr ani rukometni i nogometni turnir za djecu do 10 godina. sol. voditeljica projekta. koji je zajedno s lja istrijanske kante na tan. godine sastavni dio eko-muzeja Ku a o batani. zapravo zaboravljenog proplanka uz Pazinčicu mogli su se prepustiti igrama ili gledati kako se izrađuju rakljanski . Daniele Pernić. Josip Žmak Bepo i Zorko Ziraldo Bino istarskih tradicija. R. Uz hranu i pi e zaigrale su se i stare igre poput more. proteklog je vikenda uprili ena tre a i posljednja u nizu ovogodišnjih ve eri u spaciu u Rovinju. kroz dru enje u spaciu i vonjom batanama. pjevati i plesati te. od kru nog toka do skretana prema srednjoj školi. načelUslijedio je nastup najsta. papar. godine u Abu Dhabisusret samo poticaj da ga ju upisana i na UNESCO-vu Zarozgati je isto očuvaju. otvoren je preksinoć 16.Agencija Vozila i ugostiteljski obrti u centru grada u suradnji s Gradom i njegovom Turisti kom zajednicom u subotu su organizirali sportsko . pjeva ica Eria Basani te DJ-i Mr Marley i Nikol Z Kukurini. S. Nakon degustacije simpatije publike kao najbolje kuharice dobile Danijela. a oni koji žele doznati kako se priprema dobra čripnja mogu se osvjedočiti do godine na trećem Čripnja festu. koji su na radost publike. Tijekom tri sata. vrednuju i prenose na sljedeće generacije NAPISALA I SNIMILA Mihaela MEDIĆ BARAT . koju zajedno s Istarskom upanijom. M. Poseban do ivljaj i iskustvo kojega ovaj projekt eli potaknuti. Vokalna skupina KUD-a Žejanski zvončari iz Žejana Bitinaduri KUD-a “Marco Garbin” “Točno u centar” pun pogodak LABIN . a koja je . djeca i oni koji su čekali ručak mogli su se prošetati uz Pazinčicu. a tu ih je uz bogatu tipi nu gastro ponudu do ekao i ljutiti vlasnik. M. Pjevalo se i na istrorumunjskom .kao je da je pjevanje vjerojatćem i Zorkom Ziraldom . uz kotizaciju od 120 kuna dobila je sve potrebno za pri- premu čripnje: teleće meso. odnosno Rovinja te njegove brodice batane i spacia. krumpir. a kad je u obližnjem Zarečju zazvonilo podne čripnje u pokrivene žarom. kako bi njihova čripnja bila što ukusnija.“Junak i divojka”. Dok su se pekle posjetitelji tog neobičnog. op enito. Posebnim su aplauzom pozdravljeni i Ana i Aldo Matas iz Barata.Toni. koji ka . od najmlađih pa do najstarijih nije mogao odoljeti. natjecalo se sedam ekipa. rekao je Jurman. a već sada najavljujem da će se susret i dogodine održati tu. a ovaj im je 2010. a koji je od 2006.16 Glas Istre istra Ponedjeljak. koliko su se čripnje pekle.svjetsku listu nematerijalne kao i bugariti se na sljedeće generacije. Najmlađa sudionica. Ona je zakantala u pratnji dvanaestogodišnjeg brata Danijela na roženici. Prije njih su nastupali i članovi Članovi KUD-a Dvigrad najmlađe folklorne skupine KUD-a Dvigrad koji su zaplesali balun i sette passi. odnosno ponuditi nešto novo kako bi taj do ivljaj bio još potpuniji. lovor i vino. ISTRA INSPIRIT U ROVINJU: ODRŽANA TREĆA I POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA VEČER U SPACIJU 16. Manuela Hrvatin. a ovaj susret koji se udomaćio u Baratu devetu godinu za redom. a ovaj im je susret samo poticaj da ga očuvaju. ružmarin. festival će se zacijelo održati i naredne godine uvjerena je Kivela. prisutni su bili i strani gosti koji su pohvalili ovaj projekt te se opustili i u ivali u posebnoj atmosferi spacia iznad kojega stanuje i njegov vlasnik Romano Matika. upravo je na najmlađima da gaje poseban izričaj pjevanja na Anton Šverko . odnosno Istarskom razvojnom turisti kom agencijom i Turisti kom zajednicom Istre. Zamisao da centar grada postane korzo na 12 sati pokazala se vrlo uspješnom. Sandro Jurman. M. RIMANIĆ M.susretu je nastupilo pederijeg sudionika Josipa Žma. ali porijeklom Prikodražani.zabavnu priredbu “To no u centar”. a koja je ovaj projekt pokrenula prije nekoliko godina. Nada Ivančić i Ariana Magdić. naglasio Antonom Šverkom . poručuje organizatori- ca Irina Kivela iz Udruga za održivo življenje 5R. koji je za tu priliku bio zatvoren za motorna vozila. susret istarskih kantadura “Zakantajmo istrijanske kante” u Baratu.Prikodraga je oduvijek bila poznata po svojim kantadurima pa Barat nije slučajan odabir.“Zle žene”. RIMANI Zle žene Danijela.ko i debelo. a sve je prošlo u opuštenoj i veseloj atmosferi. Kako je naglasio organizator. Uz doma e. naglasila je kako se na ovaj na in nudi poseban do ivljaj Istre. MEDIĆ Ta lipa kanta na ta Kako je naglasio organizator. Program je počeo u jutarnjim satima paljenjem vatre i pripremom čripnji. RIMANI M. češnjak. nudi se na malo druga iji na in. pokazali da u gradu ima onih koji umiju svirati. Nada i Ariana. Vrhunac veeri bila je revija frizura Studija Lara i Frizerskog salona Tina.nik općine Kanfanar. ujedno i prvi put na susretu. luk. tanko i debelo. na drugom Čripnja festu održanom minule subote na proplanku uz Pazinčicu nedaleko Zarečkog krova. koja samo tra i priliku iza e na vidjelo. ispekle su. kako oni nazivaju bugarenje. kako su se prozvale Danijela Blašković. keramičku peku. a svaka od njih. Daniele Pernić. kojega je ovoga puta glumio Matija Ljuba iz Pule. Na kulturne baštine. Naravno svaka je ekipa mogla koristiti svoje posebne dodatke i začine.dvoglasje tijesnih intervala no jedna od najugroženijih Binom zarozgao.setak ljubitelja i njegovate. a prvi put na susretu učestvovali su Remiđo Batelić i Serđo Mikuljan te Bruno Miletić i Marija Šćira. SELAN Zle žene pripremaju najbolju čripnju lonci. “Daj mi ruku da se pozdravimo”. čeripnjom ili čripnjon. Kazala je kako se za drugu godinu planira dodatno obogatiti ova ponuda. rujna 2012. upravo je na najmlađima da gaje poseban izričaj pjevanja na tanko i debelo. Labin vrije od kreativnosti. po ocjeni publike najbolju čripnju. Za nagradu. pokazuje kako se u i Istri tradicija vrednuje te da će se kanat zahvaljujući ovom susretu i održati.U sklopu projekta Istra Inspirit. pjesmom na tanko i debelo koju su izveli Tone i Nela Cerin iz Montešerpa.je otvorio susret. da ovu ponudu nije trebalo dodatno promovirati budu i da je zahvaljuju i udruzi “Ku a o batani” ve dobro uhodana. Nada i Ariana Čija je bolja? Revija vjenčanica na priredbi “Točno u centar” PAZIN . Čripnja fest je zamišljen kao manifestacija koja promiče tradicionalni način pripreme hrane pod pekom. U opuštenoj atmosferi dobro su se prije svega zabavljali sami izvo a i.

P L. financirao je medulinski TZ. Organizatori su premanturska Župa sv. Na susretu su izlagali i proizvođači istarskih suvenira s područja općine Kanfanar. Aldo Dobrovac i Goran Buić rezanjem vrpce otvorili su stazu BANJOLE . zgojena u Selini i udana u Manjadvorci. kako su naglasili.Nismo slučajno na blag- . . rođena u Dvigradu. nastupale su i članice vokalne skupine “Gardelinke” iz Pule. dok se pjesnikinja Rita Brgić Stokić predstavila svojim stihovima. 17 ISTRIJANSKE KANTE” U BARATU anko i debelo Tone i Nela Cerin predstavili su se bugarenjem na istrorumunjskom dijalektu i to skladbama “Knd am tire you antreboat” (Kad sam te pital) i “Ne am oća ši kola” (Tražio sam te tamo i ovamo).Blagdan Male Gospe obilježen je preksinoć u Banjolama. a koja je. a tako će biti i nadalje. a tim je povodom svečano otvorena i pješačko-biciklistička staza koja povezuje potez od Kamika do pizzerije. i nakon službenog dijela programa. rujna 2012. uz domaće vino i hranu. Stazu. . Svečanost je započela misom i procesijom iz crkve Majke Božje-Zvijezde mora te je nakratko prekinuta kod pizzerije gdje su stazu rezanjem vrpce otvorenom proglasili načelnik Općine Medulin Goran Buić i direktor medulinske Turističke zajednice Aldo Dobrovac. kojega je i ove godine vodio Davor Ban.Glas Istre istra Ponedjeljak. a smotra se. Projekt šetnice pripreman je šest godina i velika mi je čast otvoriti stazu koja se proteže na 450 metara. Dobrovac je istaknuo da TZ u svakom mjestu općine Medulin financira projekte. Lovro. Manifestacija je završena domjenkom ispred crkve uz prigodni zabavni program klape Kvarner. nastavila. Najmla a sudionica Emili Radović uz pratnju brata Danijela OBILJEŽEN BLAGDAN MALE GOSPE U BANJOLAMA Otvorena nova pješačko-biciklistička staza dan Male Gospe odlučili otvoriti stazu koja povezuje Pomer i Banjole. čija je gradnja započela u svibnju te je u upotrebi od srpnja. rekao je Buić. medulinski TZ i Mjesni odbor Banjole. a radovi su koštali gotovo 900 tisuća kuna. čiji župljani slave taj blagdan. . P L. Na susretu. 10. kao i po običaju. u opuštenom druženju. Općina Medulin.

P . No. te parkiralište koje je privremeno zatvorenog zbog gra evinskih radova. od policije su zatražili da ih preprati do granice kako bi se sigurno vratili kućama. Uplašena djevoj ica zbog toga ga je odlu ila prijaviti.Policijski slu benici makarske Policijske uprave dovršili su kriminalisti ko istra ivanje nad 30-godišnjim dr avljaninom BiH zbog nasilni kog ponašanja. Izrazila je potom žaljenje zbog nesretnog slučaja jer se tijekom svih dana održavanja festivala. A. bilo gdje. koji je jučer završen. te sve zabilje io kamerom.15 sati. EPILOG SUBOTNJE TUČNJAVE UOČI PRIJATELJSKE NOGOMETNE UTAKMICE Sukob “navijača”: Prekršajno prijavljeno 10-ak Puljana Zbog sudjelovanja u tučnjavi navijača na Trgu slobode u Bujama. hrvatski državljani. a potom je uslijedio brutalan napad na navijače Kopera. oboje dr avljana BiH. te nakon kriminalisti kog istra ivanja prijavljen za posjedovanje dje je pornografije. crna@glasistre. Istaknula je da će podrobnije informacije javnosti biti poznate nakon završetka policijskog očevida. rujna nepoznati po initelj provalio u ku u 74-godišnjeg vlasnika u Zagreba koj ulici u Gornjoj Gredi. Danas doznajemo da je troje lakše ozlijeđenih slovenskih državljana.hr 591-521 Snimao seks prijatelja i djevojčice ZAGREB . M. Za sada nam nije potvr eno tko je pronašao lubanju. od kojih je jedan M. a nije potvrđeno ni radi li se o posjetitelju netom održanog Dimensions Festivala. 10. a automobil se zaustavio pored njega. Naime. odnosno završetak kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. U žbunju pronašli lubanju ZAGREB .18 Glas Istre Ponedjeljak. K. Terasa pizzerije na kojoj su napadnuti slovenski navijači pogođen staklenom bocom u glavu. Kako je i 19-godišnjak bio zainteresiran da ostvari intimni kontakt s 13-godišnjakinjom pokušao ju je nagovoriti na to. oduzeo prednost ma arskom motociklu koji se kretao iz smjera Baderne prema Pore u. Posjetitelji festivala s kojima smo jučer razgovarali na Puntiželi nisu znali puno. i 8. rekla nam je glasnogovornica festivala Diana Lakuš. Budući da su odustali od odlaska na utakmicu. Podsjetimo. SARDELIN Bošnjak pretukao sunarodnjake MAKARSKA . Budu i da je ostao izigran 19-godišnjak je nedavno 13-godišnjakinji rekao da je njezin intimni odnos s partnerom snimio mobitelom. potvrdila nam je da stradali nije iz tima izvođača niti organizatora. P . Njegov identitet još nije utvrđen. Ostatak kostura nalazio se u šumarku uz samu cestu. istarska policija uhitila je i privela desetak osoba iz Pule i okolice. Švercao “markirane” cigarete SPLIT . uoči nogometne utakmice Istra 1961-Koper. i otu io bojler u vrijednosti oko pet tisu a kuna. uoči prijateljske nogometne utakmice Istra 1961-Koper. R. Jedna grupa mladih Londončana uopće nije znala za smrtni slučaj na plaži. detaljnijih informacija nemamo. Navodno su se odlu- čili okupati u moru. Zasad je samo potvrđena smrt osobe te činjenica da na tijelu nema tragova nasilja. Švercer je priveden pritvorskom nadzorniku. U duplom dnu vozila prona ena je ve a koli ina raznih cigareta sa nadzornim markicama Ministarstva financija RH za izvoz. te na koji je na in završila u bunju. Nakon ispitivanja završio je iza rešetaka gdje e ekati rasplet istrage. Izvijestili su nas samo da se najvjerojatnije radi o smrtnom slučaju utapanjem te da na tijelu nema tragova nasilja. Koji je razlog njegovog utapanja. koji je trajao kratko. Puljani su se razbježali po Bujama. nekolicina je na glavu stavila fantomke. Troje Slovenaca je lakše ozlijeđeno.Policijski slu benici na grani nom prijelazu Trilj u subotu su u mjestu Lovre zaustavili Mercedes Vaneo.U prometnoj nesre i koja se ju er dogodila u bandaju ozlije eni su ma arski motociklist i njegova suputnica. od kojih je jedan pogođen staklenom bocom u glavu BUJE . no budu i da tim dijelom ulice prolaze brojni šeta i. i Outlooka i Dimensionsa. . veća grupa mlađih muškaraca dotrčala je na trg.Zbog sudjelovanja subotnjoj tučnjavi navijača na Trgu slobode u Bujama. Planirani program Dimensions Festivala na toj lokaciji jučer nije održan. S. P . u blizini mjesta na plaži odakle su krenuli na kupanje. to mu nije pomoglo. Nesre a se dogodila oko 15. BiH oznaka.Policija je izvijestila da je u razdoblju izme u 6. * PUNTIŽELA: PRONAĐENO BEŽIVOTNO TIJELO MLAĐEG MUŠKARACA Policija istražuje tko je mladić koji se utopio Dijana Lakuš. K.Iza rešetaka je završio 19-godišnjak koji je mobitelom snimao seksualni odnos svoje 13-godišnje poznanice i njezinog odabranika. Jedan od njih rekao nam je da se nažalost nesreće događaju te da se vrlo lako to može dogoditi svakome. S. kojim je upravljao 44-godišnjak. Izvukli su ga na površinu te dovukli do obale.U moru na plaži kampa Puntižela jučer je oko 11 sati pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca. daleko od nogometnog igrališta. Tijekom cijelog dana policija je uvala mjesto pronalaska lubanje koja je prevezena na vješta enje. A. Mateo SARDELIN . Neslužbeno pak doznajemo da je utopljenik muškarac u dobi od oko 25 godina iz Španjolske te da se tijekom jučerašnjeg jutra družio s grupom mladih koje do tada nije poznavao. policija pokušava identificirati još nekoliko osoba koje su sudjelovale u subotnjoj tučnjavi kao i utvrditi sve okolnosti događaja. Mladi par upustio se u spolni odnos još po etkom srpnja ove godine. Je li drugi mladi ka njen zbog nezakonitog seksa s djevoj icom nije nam potvr eno. Očevici tučnjave i ostali mještani zgroženi su nasiljem. Zbog teških tjelesnih ozljeda 26-godišnjak je zadr an na lije enju u KBC-u Split dok je protiv 30-godišnjaka podnesena kaznena prijava. bit će prekršajno sankcionirani na Prekršajnom sudu u Umagu zbog kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sport- skim natjecanjima. 13-godišnjakinja još uvijek spada u kategoriju djece. Moguće je da utopljenik nije niti posjetitelj jer navodno na ruci nije imao narukvicu festivala PIŠE Nera SOFTIĆ PULA . iz smjera Svetog Lovrea. Njihove su ozljede navodno teške. Mladi je ubrzo lišen slobode. Budući da policija još istražuje cijeli slučaj. a ostalih desetak s kojima smo razgovarali na ulazu kampa rekli su nam da su nešto čuli.Ljudska lubanja prona ena je ju er ujutro u bunju na kraju ulice Horvatovac na zagreba kom Medveš aku. a slovenske navijače je čuvala policija. Vinovnici incidenta. Istra itelji e pokušati utvrditi kome je pripadala. Uvjerio ju je kako se pritajio dok su njih dvoje u ivali. Dodala je da identitet još nije utvrđen te ponovila da ne može potvrditi radi li se o posjetitelju festivala jer na tijelu navodno nije pronađena narukvica festivala. No. R. a u okršaju s navijačima slovenskog kluba nisu se štedjeli udarci. S. no tijekom kupanja mladić se izdvojio iz grupe te nestao. glasnogovornica Dimensions Festivala. Dejan ŠTIFANI U sudaru s automobilom ozlje eni motociklisti Mateo SARDELIN Posjetitelji s kojima smo razgovarali nisu bili upoznati s tragedijom ŽBANDAJ . izvjesno je da ju je uo io upravo netko od njih. Navijači pulskog kluba u Buje su došli naoružani bocama. no nije mu uspjelo.M. Uslijed sudara motocikl je odba en na sporednu cestu koja vodi u mjesto bandaj. Prema izjavama svjedoka. no mladiću više nije bilo spasa. B. rujna 2012. pokazat će obdukcija. Ostatak društva je primijetio da ga nema te su ga počeli tražiti i na koncu ga pronašli na dnu mora na oko pet metara dubine. a prema neslu benim informacijama automobil VW Passat njema kih oznaka sa sporedne je ceste. veća skupina od oko 40-ak navijača Istre oko sat vremena prije zakazanog početka utakmice doslovno je zaskočila 15-ak navijača Kopera koji su sjedili za stolom na terasi pizzerije San Leonardo na Trgu slobode. Prema podacima iz policije osnovano se sumnja da je u subotu u ranim jutarnjim satima u jednom apartmanu na podru ju Makarske u alkoholiziranom stanju napao 54-godišnjakinju i 26-godišnjaka. Pokušao je pred istra iteljima pore i krivnju i uvjeriti ih da je samo zafrkavao djevoj icu koja ga je odbila. no nisu znali ni tko se utopio ni kada. vrijednih nekoliko desetaka tisu a kuna.Možemo potvrditi da se ne radi o osobi iz organizacije festivala niti o DJ-u kao što se nagađalo tijekom dana. U nastavku postupka trebao bi detaljno biti pregledan njegov mobitel kako bi se provjerilo je li doista snimao 13godišnjakinju. Sukob se dogodio u starom dijelu Buja. Ukraden bojler vrijedan pet tisuća kuna ZAGREB . nije dogodio ni jedan tragični incident. Nakon sukoba. kao i vlasnici pasa. istarska policija uhitila je i privela desetak osoba iz Pule i okolice.

Za razliku od Mourinha. Čekao ga je do zadnjeg dana prijelaznog roka. Štimac zato zna što govori kad kaže da Modrićeva “kolosalna izvedba protiv Makedonaca zaslužuje čistu desetku” bez obzira na to što je svima jasno da ne premašuje “prolaznu šesticu”. Talentiran je i trkački jak. Luka će biti na velikoj kušnji. U Maksimiru je vjerojatno zauvijek kupio Modrićevu odanost. D. REBERŠAK Ultimatum Mourinho je po tom pitanju puno suptilniji od Štimca. Uostalom. za razliku od hrvatske reprezentacije. Ako jednog dana bude morao birati između Reala i reprezentacije. SOPTA/CROPIX PRAVO NA MODRIĆA Jose Mourinho je vjerojatno zauvijek kupio Modrićevu odanost. Mourinho si može dozvoliti u utakmicama protiv Granade spremati Modrića za najzahtjevnije ispite u tekućoj sezoni. ipak živi od Reala. Na Štimčevu žalost. Štimac pritom ide toliko daleko da će Modrićeve manjkavosti u igri “kockastih” opravdati indolentnošću Ivana Rakitića. Luka će biti na velikoj kušnji. na žalost ili na sreću. Pritom nitko neće imati pravo preispitivati količinu njegova domoljublja. govori o njemu u superlativima i od svih reprezentativaca Reala prošlog je petka došao gledati baš njega. jer želimo još više trofeja. taman se on zvao Cristiano Ronaldo. kamoli krucijalnih dvoboja za trofeje koji život znače. godine protiv Makedonije. Štimac ima premalo vremena. ipak živi od Reala Desetka i šestica Budući da igra Reala još uvijek ne ovisi o nadahnutom potezu pojedinca. dopušta takvu konstrukciju. Ako jednog dana bude morao birati između Reala i reprezentacije. Zbog upitnog ritma. u Zagreb nije stigao da bi gledao mučenje lopte u izvedbi hrvatskih i makedonskih nogometaša.Je li stigao? S kim je u društvu? S kim je sjeo u ložu? Je li dao kakvu izjavu? Kad odlazi? Jose Mourinho bio je u Zagrebu! I bio najveća zvijezda premijerne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. I nitko neće imati pravo preispitivati količinu njegova domoljublja. doduše.Igor Štimac s Modrićem MILIJUNI RAZLOGA Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga tražiti od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi . Mourinho o Luki govori biranim riječima: . Njegov istančani nogometni ukus vjerojatno to nije mogao probaviti. želi odmornoga u dresu Reala. izostanka ideje i lucidnosti.. neforsiranih pogrešaka. siguran sam u to. Logika. Modrić. na žalost ili na sreću. igre samo u jednom smjeru. sposobna sakriti tjelesnu nemoć jednog plemenitog veznog igrača kojega se isplati čekati. razdoblja stvaralačke pauze.MOU U ZAGREBU PRVI ČOVJEK STRUKE “KRALJEVSKOGA KLUBA” U MAKSIMIRU JE GLEDAO NAJBOLJEG HRVATSKOG NOGOMETAŠA PROTIV MAKEDONIJE Luka izme u Hrvatske i Reala RIJEKA . uostalom. Uostalom. Jose Mourinho sigurno nije dolazio niti da bi shvatio kako energetski kapaciteti Luke Modrića još uvijek ne zadovoljavaju osnovne kriterije prosječne natjecateljske utakmice međunarodnog karaktera. Mourinho je.Modrić će obilježiti ovogodišnju Ligu prvaka! Luka će se brzo prilagoditi i navijači će ga obožavati. Ispod naslova “Čuvaj mi Luku” stajale su “ekskluzivne” rečenice u kojima je Mourinho poručio Štimcu da ne troši previše Modrića u kvalifikacijama za SP jer ga . bez obzira na to što su dobro obaviješteni izvori u “Marci” pozadinu posjeta portugalskoga stručnjaka Zagrebu promatrali kroz prizmu određenog ultimatuma hrvatskom izborniku. postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi. To je Mourinho.. Pravi momčadski igrač koji nam daje magiju. koju je napustio desetak minuta prije završetka. Modrić je u hrvatskoj reprezentaciji neophodan igrati utakmice čak i protiv Makedonije. bez bojazni da će pritom trpiti rezultat. itekako svjestan činjenice da je momčad Reala. Marko CVIJANOVIĆ N. Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga (izjednačenih s Modrićevim godišnjim primanjima u eurima) tražiti od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će poslije izvjesna vremena prilagodbe Luka i Jose NE IDE BEZ LUKE . Modrić. Doveli smo ga. kojemu će neobjašnjivo dati “ukor pred isključenje” bez obzira što zna da je protiv Makedonije podbacila većina njegovih igrača.

Kao da su se prepali iznenađenja. uvijek ste bili uz Štimca? Ponedjeljak.reprezentaciju. bubnuo je naš izbornik i ostao živ. Mamić ima novog kuma u .Prije sedam-osam godina nismo imali nijednu zvijezdu. jer premijerna utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014.ministru Jovanoviću! Sjećam se poruke nekim nogometnim djelatnicima. pretvorio se u komarca govori Ćiro. Štimac ima karizmu i znanje. u utorak. Morao bi na kratki tečaj kod svog bivšeg trenera Miroslava Blaževića.. kvaliteta momčadi neće pasti . Nismo svi isti. Bojkotirao je ono što je barem do sada bila svetinja .maksimirska slika u petak navečer. Zato suparniku treba prepustiti inicijativu . Utakmica s Hrvatskom će pokazati koliko možemo”. Eduardo… Jelavić je morao dati još jedan gol.kazao je Wilmots. Belgijanci su u petak slavili u gostima kod Walesa (2:0). donekle popunile tribine u Maksimiru. Općepoznato je da su prve utakmice najteže. Nisu cijene ključni problem što je HNS morao posegnuti za akcijom “toalet papir i ulaznica”. iako je sve moglo biti drugačije. momčad nove ideje ne usvaja preko noći.Pobijedili smo! To je najvažnije. Nisu u natjecateljskoj formi. naime. u prvoj utakmici svog četvrtog ciklusa. Njegova je igra majstorija. Onaj kratki lob na malo prostora za Mand uki a. spustio loptu centimetar niže. postigao je pravi hrvatski gol. dok suparnik ima za čim žaliti. Svejedno je na kojem prostoru djeluje. I Štimac je morao kleknuti da bi dobio mjesto izbornika. Nisu kaznili nedorečenu i konfuznu hrvatsku momčad.kazao je Rudy Nuyens. mo e izmisliti samo lopta ki umjetnik. Neću soliti pamet. Ulaznica za utakmicu u utorak više nema. a u belgijskoj javnosti i među SPUŠTA LOPTU NA ZEMLJU novinarima vlada euforično . Premijera je bila uspješna. mučili su se leko Belgijanci mogu dogurati s Makedonijom. Je li Jelavić trebao igrati od prve minute? . četiri igrača bila ispod svoje razine.novinarima. Izuzetno je inteligentan čovjek. vjerojatno bi Šuker podvrgnuo sve gledatelje testiranju. Gdje mora biti u maksimalnoj spremi da bi napravio arobni potez.Narod se ne može prevariti. poput tlaka ili šećera. Na njegovu i našu sveopću žalost. Čekaju nas u Skoplju u listopadu. Re- zistencija se očituje u moći da pobjegneš. sa suradnicima. ali svi su zdravi i svi žele igrati protiv protivnika poput Hrvatske . Ako je Belgija trenutačni hit. Eden Hazard (Chelsea). ali Štimčeva je obveza Hrvatima vratiti radost. Iskrenom komunikacijom s javnošću. Teško je vjerovati u priču da je Rakitić bačen “lavovima” zbog obračuna s kapetanom Srnom u svlačionici. iako je izvedba bila loša. Orlando RIVETTI Belgijance nap s Olićem i Ma . Čudio se i Mourinho. Odnosno. shvatit ćete ako nastavite čitati razgovor s Miroslavom Ćirom Blaževićem. Scena za film strave i užasa. Simpatije se kupuju skupljanjem bodova.Znam sve o Hrvatskoj. važno je sastaviti momčad od provjerenih igrača. Kad je u natjecateljskoj formi. ega poput hobotnice. . Medvjeda koji napada ribu. Od Belgije. ljude. ekaj. Nije to za novine. pretjeranog brenda. 2. Tko bi nas vratio s vodom u ušima? A onda se pojavi Jelavić. Skočio je u močvaru. posebno dva mjeseca nakon završetka velikog natjecanja. Štimac je otvorio novo poglavlje knjige .“Znam da imam možda i najjaču mladu momčad svijeta s prosjekom od samo 24 godine. nogometno ogledalo TVORAC HRVATSKOG ČUDA Taktika na toaletnom papiru U šoping centrima metropole častili su… Modrićem. Ali. treba mu ostaviti vremena. prije Jelavi eva pogotka. osim gola nije pokazao previše. Napadali smo. vjerojatno je izvukao pouke iz susreta s Makedonijom. ali dojam je depresivan. Naći će prave Bez Modrića nema nogometa Modri je igrao naprijed kao kreator. Već na startu naše skupine. Nema egzistencije ako nema rezistencije. Čak i ako promijenite petšest igrača. što je u konačnici najvažnije. kuplerajskih odnosa s previše jeftinih prostitutki. sami sebe podcjenjujemo. ali sve je bilo sporo? . čak i Jelavić. pa u nastavku kao zadnji vezni u paru s Vukojevi em? . možemo i izgubiti. . ali su ipak Foto Reuters pobijedili što mogu samo velike momčadi. uvjeren da će se Belgija nakon 12 sušnih godina opet plasirati na veliko natjecanje. igrama. svjetskog ili europskog prvenstva.zavidni. zauvijek.Doći će to. ali još uvijek baš ništa nismo napravili. U Bruxellesu s Rakitićem u sastavu! Jer. Narod je pokazao što misli o svemu. A radovao se nastupima vatrenih… Narod je poput vrapca koji žali paunove (Šukera i Štimca) zbog težine njihova repa. i objasni na čemu će poraditi da bi poboljšao igru. mučili su se igrači. S problemima je. Umjesto da uživa u pobjedi. ali onda je Makedonija . a najveća imena su Vincent Company (Manchester City). Jer. Izbornik je na potezu. uklizao je . ali talac je svoga karaktera. Pa neće na utakmice s toaletnim papirom. a do sraza s momčadi Igora Štimca na stadionu Kralja Badouina. nevjerojatno je kako je izbornik poslije utakmice s Makedoncima objesio samo jednog igrača. zaslužili smo. Ruski Zenit je prije nekoliko dana od Benfice za 40 milijuna eura kupio Axela Witsela koji je nakon pobjede zu Walesu kazao da bi “još prošle godine Belgijanci izgubili taj dvoboj”. Vrbanović. ne mogu doći do izražaja ako nemaju prostora. potegneš jedan. Nije bilo veselja. Kranjčar i Bilić zapeli su jureći njegov rezultat. a sad kao “rekonvalescentu” komfornije mu je ispred zadnje linije. Wilmots se ozbiljno priprema za meč s Hrvatskom. A po pitanju kritike neka presluša svoje komentare iz Bilićeva razdoblja.napadu. kazao je na novinskoj konferenciji uoči kvalifikacijskog susreta za SP 2014 s Hrvatskom u Bruxellesu izbornik belgijske nogometne reprezentacije Marc Wilmots. negodovala je publika. Belgijanci će provesti čak deset dana zajedno. Mandžukić i Olić. neće biti sreće. a u rukama desetak komada… Nakon “splitske sramote” na susretu 100. Barić. Ipak. naime.Bez Modri a nema nogometa. a ne o igri…).Jesam. Neću mu dijeliti lekcije.lov na Ćiru! U debiju Hrvatska je uspjela ugurati jednu loptu u makedonsku mrežu.toalet papir. Ćiro je “prokletstvo” svih nasljednika. koji je tra- Wilmots: Još ništa nismo napravili BRUXELLES . Zar je moguće da nam odjednom koljena klecaju pred “crvenim vragovima”. RECEPT ZA D.smatra Ćiro RIJEKA . U Bruxellesu Štimac mora igrati na rezultat. (Hina) . Ima više vremena i prostora za djelovanje.Da mu društvo u maksimirskoj loži ne godi. godišnjice sa Švicarcima (govorimo o ambijentu. rujna 2012. nije dovoljno nacrtati kretanja da bi se dobila tečnost i brzina. Ne preostaje mu drugo nego promijeniti narod. Odabrat će taktiku i ljude koji imaju iskustva i nisu zaboravili igrati. već koliko da. Uvijek ću biti. ono ega nema u . Nebitno je koliko je ljudi zagrizlo udicu. Morao je sebi i puku objasniti zbog čega je vukao neke poteze. gori je bio samo ambijent. zabijali golovi. Reprezentacija bez publike! Nikad se nije dogodilo. veselje reprezentacije. Kao što su tri. spasitelji hrvatskog nogometa (Šuker. Thomas Vermaelen (Arsenal). Makedonija je položila oružje. Jozić. kao s toaletnim papirom. onda je bolje da igra iza dvije špice. kvadvoji hoće li se Belgija plasirati na SP u Brazilu. godine odigrana je u pustinjskom ambijentu s desetak tisuća zalutalih deva. grešnog jarca pronašao u Rakitiću. igračina je to. Dan poslije Štimac je krivca za zvižduke pronašao u zločestim novinarima!? “Nikad nisam doživio da se traži pobjeda. što je razmišljao dok je sastavljao početnu momčad. mogli ste kupiti i papir za stražnjicu. ni Hrvatska nije mačji kašalj. zbog čega bismo izgubili od Belgije? Štimac. I oni koji ga ne vole moraju mu skinuti šešir. Ne želim vam kazati sastav. Šuker i društvo diletantski su pripremili susret s Makedonijom. dok prolazi na francuskom brončanom konju.Marc Wilmots ozračje u kojem se uopće ne na samom prvenstvu.biti ili ne biti. a iz pisanja ispada da se želi poraz”. Bacit će vam čokoladne bombone… Ćiru mogu mrziti samo . I ulaznicom za susret Hrvatske i Makedonije za potrošenih 200 kuna za .litetni su i iskusni. Protiv Belgije je težak ispit. LOVROVI Pravi hrvatski gol Kako ste vidjeli utakmicu? . gdje su nestali globalno poznati hrvatski pakleni navijači? Slika stanja u našem nogometu. rujna 2000. novinar dnevnika Het Laatste Nieuws. neka se pogledaju u ogledalo i pljunu u ono što vide… Njegovo je ogledalo . Ne. Kranjčar.Nisam siguran. Deset od 25 Wilmotsovih nogometaša igra u Engleskoj ligi. 10. K tome novi je izbornik. Štimac…) doveli su se u situaciju krajnjeg nepovjerenja. Da je Pandev. Jan Vertonghen i Moussa Dembele (Tottenham) te Marouane Fellaini (Everton). . pa Belgijanci nisu imali niti dan odmora nakon utakmice s Walesom. odosmo u septičku jamu. Dok Zdravko Mamić vlada hrvatskim nogometom. I osloboditi se Bilićeva duha koji još uvijek lebdi negdje u svlačionici. Izbacio je iz igre cijelu makedonsku zadnju liniju. a sad imamo cijelu momčad sastavljenu od mladih zvijezda. ali trebalo bi svježe krvi. Prije 12 godina. u vjerojatno najvažnijoj od četiriju ovogodišnjih utakmica. manje iskustva.. Interventna mjera HNS-a (tko kaže da u Rusanovoj nema mudrosti i pameti?) da bi se ispravila pogreška visokih cijena.20 Glas Istre sport ĆIRO BLAŽEVIĆ Postavio bih izuzetnu obrambenu formaciju. kad već sebe ne može… Šteta što ne postoji sprava za mjerenje domoljublja. a takvi uče na svojim pogreškama.

IZBJEGAO SVEČANU LOŽU U MAKSIMIRU S. no teško da e Chelseaju pomo i u dvoboju kod QPR-a u subotu. To. džukić i Olić. ali bit gijom. Ispalo je na kraju da je mom ad igrala loše samo zbog mene. Man. Juve “blindira” Buffona PULA . Tu vi. Hrvatski nogometni savez se preko glasnogovornika Nevena Cvijanovi a oglasio priop enjem: “Hrvatski nogometni savez je.Želim i Štimcu da ponovi isti rezultat. 3 puta u talijanskom superkupu i jednom u Kupu UEFA. Igrali su Pletikosa. a britanski mediji navode da je rana bila samo za nijansu dublja zahvatila bi femoralnu arteriju i Rooney je mogao iskrvariti. a onda kreću munje. ve je samo htio nazna iti da nema ništa protiv pripadnika drugih rasa. ao nam je da hrvatska nogometna reprezentacija u dijelu medija nema bolji tretman i da se ovakvi maliciozni tekstovi pojavljuju pred va ne utakmice kad mom adi treba mir i spokoj.stvaraju prvi zid obrane na sredini terena. Jurčić. Prilagodba njega došli. stoji u priop enju HNS-a. koji su tek na po etku svog profesionalnog puta”. A da bi do To je strategija.Najbolji engleski brani John Terry morat e propustiti kvalifikacijsku utakmicu za SP 2014. nisam poslije utakmice osje ao da sam bio najgori na terenu. Kad je rije o nogometašima. Dodajemo da Josip Radoševi nikako nije rasist.su izuzetnu atmosferu.) Radošević nije rasist Ivan Rakiti imao je dovoljno razloga nezadovoljan do ekati slobodnu subotu. Brani Chelsea ozlijedio se na utakmici u Moldaviji u petak.vragove. Kad šate u Štimčev posao. ali svojim komentarom nikoga nije htio povrijediti.Morat će ga koristiti ako se opredijeli za defenzivu i više koristi. godine. C. Neka mi netko objasni zašto . Braniti se s deset igrača. Jarni. R. N. za još tri godine. a opisani je komentar ostavio prije više od dvije godine.Glas Istre sport Ponedjeljak.rekao je Rakiti . Ni sam Rooney isprva nije bio svjestan o koliko se ozbiljno ozljedi radi. Od toga je 289 puta branio u Serie A. u Bruxellesu ste odigrali 0:0 s Belgijancima.ni manevarski prostor. JEŽINA Foto Reuters TELEX Terry propušta Ukrajinu pasti iz bunkera andžukićem IMA LIJEKA ZA CRVENE VRAGOVE . Dubinska lopta i… nemaju prostora. Mogu trčati u oba smjera? Doktrina . Buffon je dosad 398 puta branio gol Juventusa. Radije ću se sjetiti da sam s Ivan Rakitić: Zašto sam ispao Pedro? D. mogao je puno lošije pro i. Orlando RIVETTI talenta. nogometaš Fulhama Hugo Rodallega neoprezno je zahvatio kopa kom butni miši Rooneyja koji je zadobio duboku posjekotinu. stvorili se na sve mogu e na ine bori protiv njega. SOPTA/CROPIX pitam zašto sam od svih igra a baš ja ispao Pedro. Vidimo se u srikontru.sta im je sušnih godina. što zna i da e mo i još u velikoj mjeri podebljati svoje impresivne brojke. pa ak i kad su mladi nogometaši u pitanju. ima pripadnike razli itih rasa. 37 puta u Serie B. Igor Štimac je od svih igra a prstom upro baš u njega i jasno mu dao do znanja da se mora zamisliti za mjesto u mom adi. Zbog ove ozljede igra Manchester Uniteda e pauzirati najmanje mjesec dana.jedu… Poslije remija s Belhvatiti moju doktrinu. kad je osvotiv Belgije? . koju su Englezi dobili s uvjerljivih 5:0 i s pobjedom zapo eli kvalifikacije za prvenstvo u Brazilu. Na alost. Sindikat profesionalnih nogometaša Engleske pokrenuo je istragu protiv Huga Rodallege. napaljeni su. u razli itim mom adima i uzrastima. te mu je ao ako se to na kraju dogodilo. Može Štimac ne pri. mogu napraviti nered u su. koji se teško ozlijedio u drugom kolu Premier lige.Prvak Italije Juventus iskoristio je prvenstvenu stanku kako bi vezao svog i reprezentativnog golmana “do ivotno” za crno-bijelu boju. Razlog? Igor Štimac uigravao je takti ke varijante za sutrašnji va an kvalifikacijski ispit u Bruxellesu. oni u utorak trebalo odigrati pro.Ne znam što bih rekao. mislim da to ne odgovara istini. Dobio Belgijance dvaput u četi. treba. Stavili biste Olića u mom. I Štimac je morao kleknuti da bi dobio mjesto izbornika Ćiro Blažević Bosnom i Hercegovinom do. te . Što se ti e napisa o Josipu Radoševi u i njegovih komentara na jednoj društvenoj mre i. neće biti sreće. trening je bio zatvoren za javnost. oni jure po bokovima. Time bi Buffon ostao u Juventusu do svoje 38. I još se S obzirom da je novope eni hrvatski reprezentativac Josip Radoševi zbog nekih objava na društvenoj mre i okarakteriziran kao rasist. čak i Jelavić. ne onoga kojeg su raširili i cenmogu doći do izražaja ako tralnog. protiv rasizma u bilo kojim oblicima. Olić lijeri dana. midim našu šansu. Kovač. Ukrajini e to biti prvi dvoboj u skupini kvalifikacija. Naime. ako nakon toga se otvara prerija. izme u ostalog. C. ali nije bilo pre.traže loptu između dva beka.Mario Mandžukić Rooney mogao iskrvariti LONDON . Belgijanci slim. ne pre e se ni od ega. Šuker. obrambenu formaciju. 21 U FRANCUSKOJ 1998.Opet dijelim lekcije… Sastali ste se sa Štimcem parničkim redovima.suparniku i . imaju koncentrat strašnog u politici sam analfabet. 11 puta u Kupu Italije. pa ak i iskrvariti. Mandžukić desno. vo. Na nogomet. ali i naš Strupar? . apsolutno i bezuvjetno.Jesam. Neka se sjeti taktike iz one utakmice. Bilo je puno igra a koji su zaslu ili kritike. (Ma. ima lijeka i za crvene će se prisiljen braniti. (Ma.inteligencija. rujna 2012. moramo supar. To je moj život. a na kraju sam samo ja ispao kriv. niku prepustiti inicijativu. Dok Zdravko Mamić vlada hrvatskim nogometom.Napada Manchester Uniteda Wayne Rooney. Kovač. primivši 341 gol.Vidim sam taj elementarBez pretenzija da se mije.30 sati). Balaban (Tudor)… Na drugoj je strani bio sadašnji izbornik Wilmots.Ćiro Blažević BRUXELLES LONDON . Štimac. KLJUČ USPJEHA U BRUXELLESU .) Zatvoreni trening “Kockasti” su sino odradili posljednji trening uo i današnjeg polaska u Belgiju (9. ASISTENT U MAKSIMIRU. hrvatski reprezentativac nije htio nikoga povrijediti. kad je imao samo petnaest godina.prije susreta s Makedonijom? čad? .Postavio bih izuzetno jimo. kako bi suparnik oduzme loptu. Već je počela smjena generacija. dakako. rangiramo ih i selektiramo samo po njihovim igra kim kvalitetama i ni po emu drugom. a za novinare otvoren samo u prvih petnaest minuta. dokazuje i injenica da u svojim redovima. Ve sad legendarnom 34godišnjem Gigiju Buffonu idu ih e dana klub iz Torina ponuditi produ etak aktualnog ugovora koji istje e idu eg ljeta. isti u i kako treba dodatno ispitati du ina krampona na Rodalleginim kopa kama. Što ka e Rakiti ? . jao samo dvije utakmice. Sla e se da to nije napravio na najbolji mogu i na in i da je trebao biti obazriviji. 57 puta u Ligi prvaka. Terry je ve napustio bazu reprezentacije i vratio se u klub. protiv Ukrajine na Wembleyju u utorak zbog ozljede gle nja. Šimić Vugrinec (Bi- šćan). 10. Soldo. Prema prethodnim najavama.

lijevi bek Hrvoje Milić i napaTrojica maksimalno dač Sandi Križman koji s tri Točno 20 igrača koristio gola predvodi klupsku listu je Igor Pamić u proteklih se. 135 minuta Kad je zagustilo sa stoperima. 1 uti karton Sre a nikako da pokuca na njegova vrata. U tri po. ANGELINI Hrvoje Milić M. MIJOŠEK OCJENA 4 7 utakmica. Budicin i Prgomet. pri čemu su po dva žuta kartona prikupili Blagojević. onda bi to ovako izgledalo. ali i slabijih reakcija protiv Slaven Belupa i Zadra. Šteta je što uz njih neće biti i Ahmada Sharbinija kojega je ozljeda IMAJU RAZLOGA ZA SLAVLJE . maksimalnih 630 minunavijačima upisala dvije po. ali Križman. 2 uta kartona Oko njega je uo i prvenstva bilo puno nepoznanica nakon dugih problema s ozljedama. primio 6 golova. a Jugoviću i Ottochianu i prvi prvoligaški.jednom su suparničku mrebjede. 630 minuta. Jedan od najboljih igra a Istre 1961 ove sezone 6 utakmica.strijelaca. a ujedno je i jedini reprezentativac kluba.žu zatresli Tomislav Havoza. Sad je sve sigurniji iz utakmice u utakmicu. ali e ponekad platiti cijenu odrastanja 7 utakmica. jedan od onih koji idu glavom na kopa ku 5 utakmica. Digao se u posljednjim susretima. ANGELINI Fausto Budicin M. brzina mu nije vrlina 2 utakmice. ANGELINI Mateo Sušić M. brz i neustrašiv. 630 minuta Nezamjenjivi lijevi bek koji je sad uz nikad spornu napada ku kvalitetu ponudio i odli ne igre u obrani. 482 minute. Talentirani radnik koji e napredovati s iskustvom. ali m Nedostaju Puljanima dva boda protiv Zadra. Pami ga je gurnuo “unutra”. Kad je zdrav i spreman postaje klju ni igra Istre 1961 .Ova dvotjedna prvoligaška stanka zbog reprezentativnih obaveza dobro služi treneru Istre 1961 Igoru Pamiću da s jačim i brojnijim igračkim kadrom uđe u nastavak sezone. Rezerva kojoj mo eš vjerovati 7 utakmica. Uslije- Slobodan Stranatić M. očekuju još kvalitetniji nastupi. uz gol razliku 7:6 najviše jić. remi i poraz. s igračima koji su se sad oporavili. jedina momčad bez upisanog boda. Uz Križmana po dam kola Prve HNL. Protiv Intera je upisao premijerni prvoligaški gol. ŠTIFANI Igor Jugović PRILAGODBA D. U nastavku se prvenstva. a on je na travnjaku opravdao povjerenje. 2 uta kartona Najugodnije iznenaenje. Linić i Prgomet nisu realizirali šanse. ŠTIFANI Ivan Zgrablić M. 123 minute. 584 minute Standardni desni bek slabije je startao u sezonu zbog nekih problema s ozljedom gle nja.22 Glas Istre sport Ponedjeljak. Stigao u Pulu na “mala vrata”. Crvenih kartona Puljani nisu dobili. U Zadru je pokazao svoje glavne odlike. dva remija i dva pora. Golman Andrej Prskalo. 1 gol Zadnji vezni koji se još prilago ava na novu sredinu i trenerove zahtjeve. te oporavljene Slobodana Stranatića i Krešimira Prgometa. a mogli su bolje proći i protiv Hajduka. MIJOŠEK NEUSTRAŠIV MIRAN 6 utakmica. 1 gol. Visina i zavidna tehnika za stopera njegov su forte. 10. 496 minuta. ŠTIFANI Alen Pamić KLJUČ TEHNIČAR DEMON NAJKONSTANTNIJI IZNENA ENJE 3 utakmice. iako je i konkurencija kudikamo kvalitetnija od prošlosezonske M. Igor Jugović i Andrea Ottochian. Pred rekordnih oko šest tisuća gledatelja Puljani su bili bolji suparnik. MIJOŠEK RADNIK REPREZENTATIVAC Vrlo dobri. bit će “zelenožuti” jači za spremnije Alena Pamića i Sinišu Linića. kolu Prve HNL bude gostovao Zagreb. ugradila trojica igrača. 1 uti karton Nova ozljeda koljena izbacila ga je iz stroja. 420 minuta.ta. 1 uti karton Iskusni stoper koji je u Pulu stigao ljetos iz Rijeke kao poja anje. Iduće subote kad na “Drosini” u 8. Zanimljivo je da je to posljednjoj trojci bio prvi gol u dresu pulskog prvoligaša. Nakon svih zdravstvenih problema naoko bezazlena ozljeda opet ga je izbacila iz sastava. MIJOŠEK D. bjede.Nogometaši Istre 1961 s lista opet gurnula izvan tretrenerom Igorom Pamićem ninga. Smanjio je agresivnost na razumnu mjeru 7 utakmica. 206 minuta. rujna 2012. NOGOMETAŠI PULSKOG PRVOLIGAŠA U PRVIH SU SEDAM KOLA NOVE Andrej Prskalo M. ali se sad oporavio i eka novu priliku. ali i onima nevezanim za nogomet. što je ubrzo i opravdao na terenu. Bit će to već peti domaći ogled pulske momčadi koja je dosad pred svojim su. 450 minuta. lan U-21 reprezentacije BiH Igor Čagalj M. ali se beskompromisnim nastupima izborio za mjesto u vezi. Pogledamo li malo ovih sedam utakmica. MIJOŠEK Slavko Blagojević D. U prvom kolu na “Drosini” su “zelenožuti” remizirali bez golova s Hajdukom. Alen Pamić. iako još nije u top formi. dok su “požutjeli” u 12 navrata. koja su igrom svakako zaslužili. Rijedak primjer stopera koji zna iznijeti loptu sa svoje polovice PULA . kad je Leki “skinuo” jedanaesterac. 1 uti karton Mladi golman koji je “jedinicu” osvojio tijekom zimske stanke imao je odli nih obrana kao protiv Dinama. Od njega se u daljem tijeku prvenstva o ekuje više 3 utakmice.

I onda su uoči prvenstvene stanke u 7. Paradoksalno. kolu Puljani gostovali u Zadru upisavši remi. Golgeter. pred nešto više od dvije tisuće gledatelja. 3 gola. 196 minuta Poja anje pristiglo u “5 do 12”. Poveli su Puljani golom Pamića da bi propustili nekoliko stopostotnih prilika preko Križmana.Glas Istre sport Ponedjeljak. 458 minuta Nije u startu sezone opravdao visoka o ekivanja koja je nagovijestio krajem prolje a. s igračima koji su se sad oporavili. rujna 2012. igra šesnaesterca kojeg treba sa ekati da se vrati u formu. ŠTIFANI Andrea Ottochian M. Tako bi za dosadašnje susrete ocjena mogla biti vrlo dobar. te oporavljene Slobodana Stranatića i Krešimira Prgometa ća i Jugovića. kolu je u Pulu stigao najjači suparnik. Mo e i mora puno bolje od ovoga što je dosad pokazao. MIJOŠEK Stipe Bačelić Grgić D. U tom su susretu Puljani odigrali slabijih prvih i puno boljih drugih 45 minuta. ali uvijek ostaje nedore en na travnjaku. Roberto CAR Krešimir Prgomet PEGULA 3 utakmice. ali još nije zatresao mre u u pulskom dresu. oslobodio “zvijer” u njemu. MEMEDOVI Vedran Jerković POTENCIJAL D. Ukupno. 1 uti karton Po etkom sezone imao par bljeskova. uglavnom Prgometa. ŠTIFANI mogu još bolje Biti će sad “zeleno-žuti” jači za spremnije Alena Pamića i Sinišu Linića. prvoligaški prvijenac. 1 gol Bio u odli noj formi ve tijekom priprema. uspjeli golom Križmana na asistenciju Sušića svladati Cibaliju. a onda je gol Splitu. očekuju još kvalitetniji nastupi iako je i konkurencija kudikamo kvalitetnija od one prošlosezonske. Tek se vraa u pravu formu. Dinamo. Pred 4. Igra iskoristiv svuda osim na golu. U 3. 23 SEZONE POTVRDILI LJETNE AMBICIJE O GORNJEM DOMU LJESTVICE Tomislav Havojić BRZANAC M. ANGELINI M. kolu na “DroNakon samo boda osvoje. a mogli su bolje proći i protiv Hajduka. Kad je raspolo en postaje nezaustavljiv u igri “jedan na jedan” 7 utakmica. ali je promašio niz izglednih prilika 5 utakmica. da ga nagradi i “podigne” kao Ottochiana Nikola Prelčec DOMAĆI M. mogli su pulski igrači u ovih sedam susreta osvojiti još poneki bod.sini” je pred oko dvije tisuće nog u prva tri kola otputovali gledatelja s 3:1 svladan Inter su Puljani u Vinkovce gdje su golovima Križmana. 10. 630 minuta. Istra 1961 protiv Splita upisala i treću uzastopnu pobjedu. Slaven Belupo je zasluženo slavio s 3:1.5 tisuća gledatelja “modri” su bili uspješniji i pobijedili golom Sammira s bijele točke. ali kad god je u igri ostavlja trag na rezultatu 5 utakmica. 449 minuta. ŠTIFANI Goran Roce SVESTRAN dilo je gostovanje u Koprivnici gdje su pulski igrači odigrali najslabiju utakmicu u dosadašnjem dijelu prvenstva. Strijelac jedinog gola bio je Ottochian. Zanimljivo je da je Prskalo potom obranio udarac Leke s bijele točke. a onda je morao pauzirati zbog ozljede. U 5. a nakon susreta su se još dugo vukli “repovi” zbog svađe bivšeg igrača Puljana Henrija Bellea i trenera Splićana Tonćija Bašića s Igorom Pamićem. a jedini gol postigao je Križman. Potom su slijedile dvije domaće Propuštene prilike utakmice. Zasad Siniša Linić M. kad je samo na trenutke ponudio djeli proljetnog repertoara 3 utakmice. ali u ovakvoj konkurenciji e je teško doekati u zna ajnijoj mjeri 3 utakmice. Havojića i Ottochiana i na kraju ih je za to u sudačkoj nadoknadi vremena kaznio Mršić. nadmoćnom igrom uz brojne propuštene prilike. S njim valja imati strpljenja. ali uz opasku da se u nastavku prvenstva. MIJOŠEK D. Potom je. 192 minute. Veznjak bez straha i mane koji zna i zabiti. Nedostaju dva protiv Zadra koja su igrom svakako zaslužili. protiv Zadra je odigrao svoju najbolju utakmicu. MIJOŠEK Sandi Križman NAJBOLJI M. 1 uti karton Najbolji strijelac i najbolji igra Istre 1961 u prvih sedam kola. 304 minuta. 101 minuta eka svoju priliku s klupe. 149 minuta Od napada a je postao alternativa Mili u na lijevom beku. Sad ga je ozljeda lista onemogu ila da se pripremi za dolazak Zagreba . Havoji- 3 utakmice. Treba mu gol. 2 uta kartona Do ozljede je bio igra koji je imao najviše gol prilika. 120 minuta Radilica koja mora biti spremna da bi bila igra kojeg pulska publika posebno cijeni. ANGELINI Ahmad Sharbini ČEKA SE RADILICA PLAY ZVIJER 3 utakmice. 1 gol. jer potencijala ima 7 utakmica. 196 minuta Igra iskoristiv i kao zadnji vezni i kao stoper. Na alost to dosad nije mogao pokazati 6 utakmica. MIJOŠEK D.

Žuti karton: Bošnjak (Pula ICI).5 (od 63. Koraca 7. 3:0 Brombara (70’). Bajić 6. M. J. Jadreško. Dinami an po etak nagovijestio je dobru utakmicu i dao je naslutiti da se gosti nisu došli samo braniti. Bertoša). Gali ana . Marinčić 7. Nekoliko pogrešaka suca Pačića na štetu gostiju. Flinčec 6. Naumov (Funtana). minuti Strani . Ritoša -). na kraju se pokazalo da nisu registrirani kao udruga ili pak.5. Bertoša. U 25. Pomoćnici: Rude (Paz) i Marić (Rovinj). dvaput je Rakić sjajnom intervencijom spasio svoju mrežu. kojih se na Valkanama okupio popriličan broj. a samo minutu kasnije i Cvoli .5. 3:0 Todorov (82’). N. Debeljak -). Jurišević. minuti nakon kornera Mareti a Mataja sam na par metara od gola puca glavom u stativu. Reka 6.5. Banjole . Gledatelja: 150. najprije glavom.5). Čindrak 7.30): Buzet . Žuti karton: Toth (Marušići). Crepulja 7 (od 75. Struja 6). 0:3 D.5. prema nepotvrđenim informacijama.5. Pajtak 7.Igralište Kunfin. ali mu je Coti na vrijeme “ušao u šut” i to je za goste bio samo korner.Mladost (F) 1:1 (0:0).5.Igralište kod Doma. U nezanimljivom prvom poluvremenu nije bilo prilika. ( Z. dok u Petroviji susret nije odigran jer Momjanci nisu registrirali klub (?) UMAG . Licardo -). ja e i zanimljivije Prve NL. Vižintin 6).5. Vidalis 7. Jandrlić 6. P Dobrilović . 3:2 Giangrande (71’). Oliveri 6 (od 74. BANJOLE: Josipovi -. Hod i 5.Potpićan Učka ‘72 0:0 GALIŽANA . Rudan 6. Sudac: Zvonko Matijević (Umag) . BUZET: Chinchela 7. U 5. Derbi premijernog kola Prve ŽNL potvrdio je da puno nogometnih znalaca na malom prostoru ne mora značiti i kvalitetnu predstavu na terenu. Fejzić 6. Abuselyana (64’). Braušić 6 (od 46.minj.Igralište SRC Valkane. Žuti kartoni: Marković. a onda i nogom. U prvih 45 minuta nije se “umiralo” u ljepoti nogometne igre. Ivančić (od 71. Goltes 6.) 35. Fejzić 6.5 (od 46. Nogometaši Mladosti brzo su povezali svoje redove. preciznom loptom pronalazi Biondi a koji posti e svoj drugi gol i tre i za svoju mom ad. Strijelci: 1:0 Biondi (32’).5.5. Viler 6 (od 53.5). da bi u 83. Vretenar 6 (od 46. definitivno su skrojile konačan rezultat. Brajković.5.5). Zancola 7. MARIJA NA KRASU Igralište Dinama. Pezić -). Bradica. P Lekaj 6.5). sjajno je neutralizirao Perković. a Imširevi poga a nebranjenu mre u za 1:0. R. Pet minuta kasnije gosti su morali vaditi loptu iz mre e: Matoševi je ubacio loptu pred gol gostiju. Đurđević 5. Makovac 7. minuti nije iskoristio Strani kad je vratar Milocani u posljednji trenutak otklonio opasnost.5.5. (V. Gjumi 6. Budak 6. Prpić 7. Dadić (od 37. Gra a 7. R. Škaro 7 (od 81. . Maras 6. 3:0 Biondi (86’).) Marušići . Perhat 6. Božac 7.5 (od 69. minuti na dodavanje Novoseli a Strani povisuje rezultat. Drlja).Moela 1:3 SV. kad je dugom loptom bio izbačen Glamočanin koji je vra- tio povratnu za nadolazećeg Bošnjaka. RADETIĆ Sr an Lolić (Veli Vrh) izme u Igora Pejaka i Maura Čudea (Ližnjan) Veli Vrh . .Funtana 4:1 (2:0) ROVINJSKO SELO . na prvoj stativi Osmanovi glavom prebacuje loptu na peterac. Urošević 7. Prodan. Trajkov -). u čemu je poprilična uloga bila i glavnog suca Damira Pačića. Merli -).5 (od 46. Fedotov 8 (od 84. koja svoju kvalitetu nije potvrdila i tijekom susreta.Pula ICI.6.5 (od 46. Pekica 6.5 (od 68. Dobrilović 6. Osmanovi 7. Mamilović 6. Stanić 6. Biondić zabijao i asistirao Vrsar . 0:5 Šabanović (76).5.5 (od 63.5.Bazjak). Babić 6. ali je abrajin udarac Radolovi skrenuo u korner. darevi 6. a s bijele to ke bio siguran ikovi .5.5. igrač gostiju Alen Beganović nezadovoljan takvom odlukom u dva je navrata glavnog suca uhvatio za vrat. Jadreško 7. Ć.5. Glavaš -). GAVRAN PULA . Al. S. Nakon više desetlje a Vrsar i Medulin su se ponovo našli u istom natjecateljskom rangu. M. Čeranić -). Bertoša. 1:1 Milutinović (17’). S. Ad. Josipovi -). Imširevi 7 (od 60. Sudac: Ivan Fabac (Pore ) .5 (od 90. GALIŽANA: Vujica 6.(od 22. 1:1 S. Fejzić propisno obrukao ispred gostujućeg gola. B. Moreše 6. dić 6. D. no ovaj je pravovremenim izlaskom uspio sačuvati svoju mrežu. minuti nakon kornera najprisebniji u gostujuem šesnaesetrcu je Osmanovi koji poga a sami kut za 2:0. Katić 7. domaćin tila raspoloženom Perkoviću. P Pilat 6. Rumin 6. minuti.5 (od 71. na nju je natr ao slobodni Biondi koji iz blizine ne prašta.5).5. Pomoćnik: Krešić (Momjan). 2:1 Čačija (31’). Legovi 6. Kraljević 5. U 60. Gledatelja: 100. Osam minuta kasnije Selak proigrava Todorova koji kre e sam prema golu. Dva puta se Al. 0:2 Jadreško (64’). Makovac 6 (od 57. dok se Pula ICI još jednom potvrdila kao miljenik “ljudi u crnom” i njihovih patronata iz NSŽI-ja. Šistek 6. Palinkaš 6. Kocijan 5. Ivanoši 6. Cviti 7. ali uzalud im sav prikazani trud kad se poslije susreta najviše pričalo o penalu “čistom kao suza”. Strijelci: 0:1 Marinčić (33’). Basane e 5. Jozepović 7 (od 88. Pletenac 6. Barnaba 6.Brtonigla Nova Vas 0:5 MARUŠIĆI . I. Ašperger 6). U 74. Marković 6.Igralište Tivoli. minuti postavio je kona ni rezultat ove zanimljive utakmice. Žuti karton: Pulin (Babići). na papiru definitivno najjaču momčad u ovom rangu.5 (od 68. Nije li moglo bez toga? K tome. G. da su oni po tko zna koji put zakinuti. Bibalo -).5. Pomo nici: Herak (Lovre ) i Nikoli (Pore ). N. Tarandek 6.5. Veselinovi -).Bartolić. ivkovi 6. G. VIDULIN Ližnjanci projurili Tivolijem VELI VRH: Galešić 7. Manojlovski 6. Mehmedi (Moela). Mudri). Beanković -). Gledatelja 60.5 (od 46. Ðapi 6. Pomoćnici: Manojlovski (Štinjan) i Petrović (Pula). do lopte je došao Balentovi koji upošljava Androši a za vodstvo doma ina 3:1. K. Beato . Frketin 5. P Lekaj. kola: Pula ICI . a ovaj je s ruba kaznenog prostora prizemnim udarcem doveo domaćina u vodstvo. Vidalić (Ližnjan).Banjole.Vrsar. Vitasović 7. Novoseli 6. Mehmedi 6. Tarandek. Štrcaj 6. N.5 (od 46. Marković 5. Predan 6). F Ba. Mladost (RS) . Sudac: Damir Pačić (Ližnjan) . Mi- A. Androši 7.5. Bobić 6.5. Ivica CEROVAC Banjole . kad je Strani uposlio brzog Gali a za 1:0.5. Gledatelja 50. Mo.) Babići . D. M.5 (od 75. (Z. Čindrak 7.5).7. Glogovšek 6.5). Beato 6 (od 57. Nastavak za nijansu bolji. Kadri 6. Kekez 5. Jakov i 6 (od 46. Pomo nici: Veggian (Rovinj) i Pavlovi (Rovinjsko Selo). Žuti karton: Antunac. napadač fažanske Mladosti ma su se tražili Kostešić i Pe. (M. O. S.5.5 (od 66.U novo natjecanje startalo se sa starim navikama. Pomoćnici: Kahrić i Ivančić (svi Poreč).5 (od 46. Radešić 6).5). Prilike za kojima gosti mogu žaliti. minuti riješiti pitanje pobjednika. Strijelci: 1:0 Bošnjak (47’). Vižintin 7. Biondi 7. Kovačević 6. Bagarić). Spećina 6. Uršić 7.5. U drugom dijelu još ve a dominacija doma ina.5.5. novac 6 (od 75. etiri minute pred kraj abraja po desnoj strani ulazi u kazneni prostor Medulinaca.5. 0:2 Šabanović (40’-11m). Deli 5. Oštećeni su time bili svi. Najveću priliku propustio je Bubić koji se spetljao kad se pojavio sam ispred vratara gostiju. Nisu izostali ni komentari gostujućih JOKER S KLUPE . minuti kad se ikovi nije najbolje snašao pred doma im vratima. centrirao do natr alog Matoševi a koji iz blizine povisuje vodstvo .5 (od 89. Pomoćnici Fabac i Cvijanović (svi Poreč).5. Runko 6). Mar ana . Nakon poravnanja krenuli su Fažanci po pobjedu. Pilat 6. Percan -). Vižintin 6.11m). Lukman 6. (D. VRSAR: Coti 7. uti kartoni: Koraca. Stanić 6 (od 46. Makovac -). Deset minuta kasnije lijepa akcija Todorova i Selaka koji ulazi u šesnaesterac i sna no puca pod pre ku. Miletić 6. Od samog po etka domain je preuzeo igru u svoje noge i ve u 2. Matić 6. F . GROŽNJAN OPRTALJ: Hering 7. Peršić 5. T. Marušić 5. Da su napada i Vrsara bili pribraniji mogli su u posljednje dvije minute “podebljati” ionako dobar rezultat. ikovi 6.5. stvaraju prilike ali bez prave realizacije. Stabile 6. Gledatelja: 100. Sudac: Marin Vidulin (Kanfanar) . Bartolić 6. Tokić 6. Drndić -). Matijević 6. 2:1 ikovi (50’ . 2:0 Pulin (51’). E. Zallaj 6.5. Sudac: Sendi Soldati (Potpi an) . Kutnjak 6. 1:1 Kostešić (66’). H. Deković (Dinamo). Ljubas 6 (od 46.) Premijera prema najboljim željama Mladost . Klunić 7 (od 76. ali dva njegova pokušaja iz blizine. Sabadoš 6.7.5.5.5. Nastavak susreta pripao je gostima iz Funtane koji su u 50. Nakon šest minuta nastavka Fedotov je doveo goste u vodstvo.Igralište Marušića. Pršuri 7.5. Hodxha 7 (od 70. Gali 6. Crosilla -). 6 (od 88. MARUŠIĆI: R. od kojih je najveća bila nedosuđeni kazneni udarac sedam minuta prije kraja. kad se Šistek izborio za jednu loptu na protivničkoj polovici terena i preciznom dijagonalom pronašao Kostešića koji je ušao u kazneni prostor i iskosa s desne strane pogodio za 1:1. Vižintin 6). za sobom povlačiti brojne repove. a Stojanovi je znala ki obranio njegov udarac. Čude 7. 1:3 Radić (77’).5. Strijelci: 0:1 Fedotov (51’). Koprivnjak -). Strijelci: 0:1 Mikulić (49’). Drugo poluvrijeme pripalo je u cijelosti igra ima Vrsara koji su u fizi koj spremi korak ispred gostiju. A. Mulahalilović 6 (od 70. MOELA: Kolar 7. Mogao je isti igrač u 60. Šabanović 7.5. Dinamo .Veli Vrh (15. VIŽINADA: Lončarić 7. Sudac: Kristijan Devčić (Novigrad) 6. Domaći uzvraćaju prilikama Rudana i Babića. Lekaj 6. Antunac 6 (od 56. Beaković 6 (od 80. Glavni sudac je nakon toga prekinuo susret. a gosti u cijelom susretu nisu uputili udarac prema doma em golu. Flego -). Šćulac.7. Gledatelja 70. Medulin 1921: Radolovi 6. Cvečić (Potpićan Učka ‘72). Hajdarevi (Medulin 1921).Livade 3:0 (prekid u 75’) BABIĆI .Buzet 3:0 (1:0) BANJOLE . Funtana Gali ana.) Umag Mladost Dajla 3:2 UMAG .5 (od 84. minuti Mareti izvodi korner. Šafradin 6 (od 76.5 (od 71. Igra i Mladosti nastavljaju s dobrom igrom i u 33. Božić 6.DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA . Bašić 6. Tomi 6. Marković -).SJEVER PRVI REPOVI PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA ZA REMI NA VALKANAMA U PRVOM DERBIJU SEZONE UVELIKE JE ZASLUŽAN DJELITELJ PRAVDE Prekid i odgoda na premijeri M. Gražon -). Pa- A. onda će ogledi Prve ŽNL čija je tek započeta sezona najavljena kao iznimno zanimljiva i kvalitetna.5. Agapito 5. Matoševi (Vrsar). abraja 7. 2:0 Osmanovi (74’). Mirković 6.5 (od 80. Žuti kartoni: Dujaković (Umag Mladost). Medulin 1921 Mladost (RS). Ristić 7 (od 53. Šegon 7. Bartolić (od 68. Lolić 6.5 (od 86. F.5. FUNTANA: Milocani 6. Sljedeće kolo (16. U. Beganović. kako Fažanci. rujna. ali vratar odli no brani.5). ivko 7.Dvostruki strijelac Siniša Čačija (žuti) i David Miani (Dajla. Božić. Jambroši 5 (od 75. Dujaković 6.5. Šutar 6. Pulji 7 (od 70. što su okrunili drugim pogotkom u 53. Veli Vrh . Sudac: Zoran Vasiljević (Valbandon) .5). Vrsar je tako tek u 27.6. Paškula 6). Marković 6. A. U takvom odonosu snaga Jadreško i Jusić samo su potvrdili pobjedu i visoke ambicije Ližnjanaca u ovoj sezoni.5. Miši -). Marušić 5. minuti Hajdarevi se izborio za loptu osam metara od gola Vrsara. N. Krt 6. Luchesi 6. Žuti karton: Bubić (Galižana).5). Dan. Tomiši 7. Gerebizza 5. 3:1 Androši (55’).5 (od 77.Igralište Prematinka.5). Zović.5.5.Mark Kostešić. Peruško -). Jelić 6.5. Štifanić (od 61. S. Fiorido 6. Prašina -). Mataja 7. Macan 6. Švraka 7. minuti smanjili rezultat nakon što je u šesnaesetrcu srušen Maras. Brombara. Cvečić 6. Tek što je ušao u igru Omar Abuselyana u 64. MLADOST: Stojanovi 6.5. Pomoćnici: Bezelj (Pula) i Baf (Fažana). Lalović 6. Tadejevi 5. Bažon -). minuti. Brzi napadi jednih i drugih i dobro postavljene obrane obje mom adi karakteristike su po etnog dijela utakmice. Funčić 6. nakon čega se raspala igra Velovršana koji u drugom dijelu nisu uspjeli stvoriti nijednu priliku pred vratima Tončinića. DAJLA: Lugarić 6. Sudac: Sandi Orbanić (Žminj) . Lakošeljac 7. Stipanović 7. Herak 7 (od 46. 3:1 Čačija (69’).5. Vrsar Medulin 1921 3:0. novom ligaškom “ruhu” Livađani su pridodali i ono najnepopularnije. L. M. Mataja 6. Modrušan 6. Vujić 7. Maras 6. minuti. BABIĆI: Callegaris.Gradski stadion. IVEŠA Grožnjan Oprtalj Vižinada 0:1 OPRTALJ .5. Sudac: Željko Bunčić . pa je ostalo početnih 0:0 što je najrealniji ishod.5). Bogdan 6. Hajduković (od 55. G. Prvi put zasmetao mu je vratar Vujica. PULA ICI: Giachin Rakić 7. Karlović 6. Gosti su to kapitalizirali šest minuta kasnije. Mareti 8. Gegač -). lutinović 7. A. Prodan 5. Gledatelja: 30. BRAJKOVIĆ Uzaludan trud Nekoliko njegovih pogrešaka na štetu gostiju. Vižintin (45’). MLADOST (F): Perković 7. Vežnaver -). Makovac (68’). Glamočanin 6. Softić 6.5. Sudac pogurao domaćine Pula ICI . Sudac: Sebastian Katić (Buje) . uti kartoni: Tomiši (Mladost). Selak 7. ali je doma a obrana bila budna. Gledatelja: 200. Pejak 7. Strijelci: 0:1 Giangrande (14’). ali sudac je ostao nijem. Matoševi 7 (od 66. tako i domaći nogometaši koji su po svemu prikazanom na terenu zaslužili bod. pa je ovaj susret o ekivan sa zanimanjem od strane navija a Vrsara. Strijelci: 1:0 Imširevi (6’).transformirala u napad i prijekica. Na po etku susreta predsjednik NS I-ja Milenko Vidulin uru io je pehar doma inima za osvojeno prošlogodišnje prvenstvo Prve NL. najbolju priliku propustio je Reka koji je nakon pogreške Funčića izbio sam pred gostujućeg golmana. DINAMO: Ribarić 6. Mikulić 6. samim time ni golova.5.5. Ro ajac 5. Jurić 6.5). 1:2 Jurić (72’).5. Tek po dvije prilike sa svake strane koje su vratari lako neutralizirali.5. 2:0 Matoševi (53’). Pamić 6. Sudac: Miler Terzić . K. 2:0 Strani (33’). Prodan (Livade). V.5. a tko zna hoće li ikad biti. Blaškić 6. Mladost (F) . To se prvenstveno odnosi na Mladost. od kojih je najveća bila nedosuđeni kazneni udarac sedam minuta prije kraja.Igralište u Vali. Čačija 7). Do kraja poluvremena doma ini konstantno napadaju. Gledatelja: 100. N. Kostreš 5. To mu nije uspjelo u drugoj minuti nastavka. Pomo nici: Matkovi (Pagubice) i Flegar (Pazin). Od utakmice petrovijskih “vukova” s Momjancima nije bilo ništa. Agaj 6). jer je on ujedno bio test za obje mom adi u startu nove. (L. Posljednjih pola sata ritam igre je pao. Vitas 5 (od 80.6.Mjesno igralište. Omerović -).Igralište Galižane. Pomoćnici: Vukojević i Knežević (oba Umag). Visintin 7). LIŽNJAN: Tončinić 7. G. una 6. Žuti kartoni: Matijević (Grožnjan Oprtalj).5. klub nama dovoljan broj registriranih igrača s pravom nastupa.5. 4:1 O. T. V.5. LIVADE: Stipanov. Giangrande 7. Červar 6. Coslovich). Deković 6. Abuselyana 6. se predstavio kao organizirana momčad koja se iz čvrstog Pačić zanijemio bloka pred svojim golom brzo U slabijem prvom dijelu. Balentovi 6. Barić 7. Pred dosta gledatelja na najbolji na in nogometaši Mladosti otvorili su nogometnu sezonu u zanimljivom susretu protiv iskusne ekipe Funtane. usprkos terenskoj inicijativi Vrsara. S druge strane.Funtana 4:1. Đuga (od 54. definitivno je skrojilo konačan rezultat navijača. UMAG MLADOST: Bajkovac -. Topić 7.5. rujna). Vižintin 6.Ližnjan 0:3 (0:0) VELI VRH .Medulin 1921 3:0 (1:0) VRSAR . Bilo je previše pogrešaka u njihovih igri.Buzet 3:0. Bauer 6. Dobrilović (Vižinada). Brečević 6. Švorini 6. KALEBI Veljko Sabadoš (Galižana) i Keven Drndić (Potpićan Učka ‘72) Galižana . Strijelci: 1:0 Gali (28’). minj Smoljanci Sloboda 4:0. Vuk 6. Tarandek. BRTONIGLA NOVA VAS: Ružić -. Ponavlja se činjenica da se nisu igrale sve utakmice na startu prvenstva. minuti Fažanac Kostešić je nakon solo akcije ušao u kazneni prostor gdje biva srušen.5). M.7. Vodopia 6. Kostešić 6. Bošnjak 6. Zlatar( od 46.5. V. KALEBI Viktorija na Prematinki Sve prilike u pet minuta mić 6. Sabadoš 6.(od .5 (od 85. prekid utakmice u Babićima… Nakon dosuđenog prekršaja za domaće u 74. a drugi put vratnica. Toth 5. Marijanović 6 (od 73. Vidovi 6.5. Radešić 5. prelazi vratara te poga a mre u za kona nih 3:0. Cvoli 6. nisu popravile loš ukupni dojam. Iveti 6. V. Minutu kasnije ponovo Mareti izvodi korner. Strijelac: 0:1 Vižintin (59’). Bubić 6. najviši u skoku je Osmanovi koji puca glavom i poga a pre ku.5. Strijelci:1:0 Brombara (44’). Prvu priliku gosti su imali u 21. Makovac 6. pa je ovaj prekinuo susret. Kona no doma i su gra i došli u vodstvo u 28. POTPIĆAN UČKA ‘72: V. Bakajac 6. Potpi an U ka 72 .) U 83. Na obnovljenoj Prematinki uvjerljiva pobjeda doma ina protiv slabijih Buze ana. ali sudac je ostao nijem POGODIO BOD I ZAKINUT ZA JEDANAESTERAC . Gledatelja: 100. Jusić 7). Kleva. Radić 7 (od 80. Lekaj.5 (od 81. Medi 6.5. Pulin). Mo. Urović). Zdrili 6. Strani 7. mak 6. Nurkić 6). Haj.Potpi an U ka ‘72 0:0. Šimičević 7. Medica 7. Rumin (Dajla). Ištoković. Naumov 6.5. 0:3 Jusić (82’). Bagarić 6. Fonovi 6. Šabić 7 (od 46. Sarvan 6. Biland i -). Smoljanci Sloboda . Štifani 6. ali je Pamić oba puta bio nesavladiv. upu uju lopte pokraj gola. Ako se po jutru dan poznaje. a u samo pet minuta igre sredinom drugog dijela stale su sve prilike.Mladost (F) 1:1. Bernardis 6.5. netočnih dodavanja i nasumičnih ispucavanja dugih lopti kojiRezultati 1. Vujić (Veli Vrh). G. Veliku priliku u 20.7.5. 2:0. Čelić 6.Li njan 0:3.5.7. Šunjić 6. Vižintin (66’).5.5. 0:4 D. Gledatelja 100. Iako se momjanska momčad prijavila za natjecanje. Biondi je na lijevoj strani “okrenuo” svog uvara. Voki 6. 16.5). Do kraja susreta igra i Funtane pokušavali su s nekoliko brzih kontri smanjiti rezultat. E. Darer 6. P Drn. Pomoćnici: Filipov (Novigrad) i Antonac (Livade).5 (od 46. Todorov 7. minuti došao do prve prilike. lijevo) U Babićima je igrač Livada Beganović suca uhvatio za vrat nezadovoljan njegovim odlukama. Brala 5. Smajlović . To bi se dalo naslutiti nakon derbija prvoga kola u kojem su Pula ICI i fažanska Mladost podijelili bodove. Miani 6. minuti Kostešić nakon solo akcije ušao u kazneni prostor gdje biva srušen.5).5.5 (od 48. Između te dvije prilike i Pamić se u jednoj obećavajućoj kontri nije snašao. Gorijan 6. Sačić 6 (od 46.

L.5). vrić 6. 1:2 J. Martinović 6. Švraka 6 (od 56. Ahmić 6. Jerković). Jehnić. Franković 7). Gledatelja: 50. Marinović 6.5 (od 59.5.6. Pajić. KAŠTELIR LABINCI: Legović (od 82. Peruško 6.Muntić.Vodnjan 5:0 (prekid u 56’). 1:1 A. Macuka 6 (od 74. Bonaca. I. Radulović (Omladinac 1952 Barban).Iskra 1:2. R. PETAR U ŠUMI . Mil. Mujić Istra (T) . Franković (od 80.5 (od 74. Šegon. Poropat -). Turčinović.Igralište Plomin luke. Licul 5. BaričeMilošević -). 3:0 Modrušan (59’). Kovačević 6. 2:1 Pinezić (48’). SV. Bravar). D. Gledatelja: blin. Butković 8 (od 55. Radulović 7 (od 61. čun 6. Ljubičić 6.5.Igralište Gra(oba Pula). minuti pri vodstvu domaćina 5:0 četvorica su odjednom napustila travnjak. Červar (od 81.Igralište Kanfanara. 2:5 Alibašić (82’). (M.Višnjan 4:1. Pinezić 6.5. T. Butković -. Sinožić. Težak 6). Gabrić 6.5. Glavaš 7. Jop (Puris). Košeto. Tomišić 7). S. Raković (Uljanik). kola: Istra-Pula . Bra. četvorica Bumbara odjednom napustila travnjak. Šabanović 6 (od 71. Cusma-Pletikos 7. Višnjan . Dorčić. Benčić 7 (od 88. Gostić (od 76.Arne Peruški. Čović 6).5. Ruba 7. Pezić 7. 3:2 MuratoPuris . Istra (T) . ULJANIK: Glavonjić 6. Rahanović). Raković 6 (od 88. Pomoćici: Bičvić (Baderna) i Vukelić (Umag). (M. VALBANDON ‘72: Duša 7. Grgorović 6). Radolović 7. Dobrić 6. Pa. Sudac: Jasminko Mujić (Potpićan) . Brljafa 5.5). Kaštelir Labinci . rujna). 2:0 Matić (60’). T. 100. Ferenac 7). Kolar 6). Strijelci: 1:0 Modrušan (41’). Momić (od 86. Žuti kartoni: Šegon.Štinjan 1:2. 3:1 Bratović (68’).Štinjan 1:2 Meden 7. Vuković 6. U srazu momčadi s Labinštine Cement je slavio na igralištu Plomina. ISTRA: Rabak. Milošević 6. Bulić 7. Mijatović -). Srlište Purisa.Manjadvorci.JUG Bumbarska agonija se nastavlja Vodnjanci počeli susret u Manjadvorcima s desetoricom. Čizmić. Pavletić). dok je Muntić na svom terenu “apsolvirao” Šišan. G. Tada su. Breščić 6).30): Jedinstvo . i njihovi prošlogodišnji prvi pratitelji Barbanci u prvenstvo su krenuli domaćim porazom. Malagić 6. 16. Perković 6. Strijelci: 1:0 Peruško (35’). Pamić 6. Jo. Kanfanar Kaštelir Labinci 1:4. rujna 2012.Višnjan 4:1 TAR . 4:1 Potočki (79’).5 (od 68. Uravić 6.5 (od 55.5 (od 65. V. Turčinović 6 (od 64. Baričević 6. Ahmeti 5 (od 46. Strijelci: 1:0 Išić (28’). P Belušić 6.5.5 (od 78. Dimić.Montraker nije odigrano (gosti nisu došli). Muratović 6. Pauletić 5. Bulić 7 (od 55. Belušić (Po- 7. PORAZ NA DOMAĆEM TRAVNJAKU . Radola. stići do tri boda. FaOmladinac 1952 bris 7 (od 73. Goldin 7. 1:4 Božac (88’ . Šišan . Uljanik . Žuti kartoLicul 5. M. Kerin. Bastijanić 7. J. Licul). M. Muntić . J. V. Brčić). Britvić 6. M. Vilić 6.5). Alibašić 8. rujna. Barišić 5. Žuti karton: Mar.5.Istra-Pula (15. Strijelci: 1:0 Matić (31’). (J. Vranić 6.5). T.5 (od 55. POLET: Jurkota 5. Kocijančić (od 68.Igra. A. Bratović.prigovor sucu). P. Plomin . Udovičić 6. Hadžić 6.Puris. Najveću “težinu” ima trijumf Valbandonaca koji su na Verudi ranim pogotkom Topreka svladali Uljanik.5. Peruško 6.5. Pomoćnici: Mandić i Šegota MUNTIĆ . (N. Hrvatin 6.5. Trajkovski 6. Krizmanić. MaBARBAN . Rogić 6. Avdi 6.5 (od 46. Vodnjan .Cement 0:2 PLOMIN . Harbaš 6).7. Glavičić 6 (od 46.5.26 Glas Istre sport Ponedjeljak. 2:0 Brgić (39’).5. Lanča 6. D. Matić 6). Hek 7 (od 81.7. 16. Poput “uljanikovaca”. Ušić 6. Breščić -). Kožljan 7. ni: Goldin (Muntić). Matana 7. Bulić (65’). Brečević 6). Červar (Istra).5 (od 60. Bakša (od 68. Gledatelja: 50. rujna). L.na 6.Rabac (15. M. 1:1 Macan (39’). Žuti kartoni: Glavaš. Išić 6. naime.Igralište Šagarela.5 (od vić.Štinjan. 0:3 Goštić (58’).5.Igralište Mrzlica. Uvjerljivi su bili Baljani koji su u Peruškima domaćinu udijelili “petardu”.5.5. Sironić).5.7.5. (B. Strijelci: 0:1 Bagarić (27’).5. 5:0 M.Kapetan Uljanika Mile Raković i Ervin Švraka moćnici: Bešić i Vlašić (svi Pula). Miskić (79’).) Plomin . 46 Tomljenović 5. Puškarić 6). Budić 7 (od 69. Mohorović 7. D. Bačić 6). 0:2 S. Vuk (57’). Hamzić 6. Bistrović 6 (od 40.11 m). PREKALJ ZATVOREN PROLAZ . S. Kruškić 7 (od 63. Fištrek (Višnjan). 2:3 Đijan (54’). 2:4 Halibašić (77’). Valbandon ‘72 .5 (od 68. Pomoćnici: Pejkunović (Potpićan) i Čerljenko (Labin). Boljunčić). Matić (od 75. Korlević (od 79. Marić (Kanfanar).5. Žuti kartoni: Dimić. Krakar 6. Hasani 6). rujna. Momić. Smoković 6 (od 80. Kršulj 7). Aljić ‘72 0:1 6. Tonkić. Baračić 6. Franković 6. Gledatelja: 50. 2:0 Benčić (88’). Miskić 6. ŠTIFANI Manjadvorci Vodnjan 5:0 (prekid u 66’) KUIĆI . Montraker .Sv.5.Valbandon ‘72 0:1. Bilić 7. V DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA .Omladinac 1952 Barban. Miletić 6.Mateo Žiković nije uspio proći kraj Marka Červara i Marina Momića min (Lupoglav) .5. D. Hadža 6. Brljafa (Arne Peruški). Strnika -).) . Pomoćnici: Šantić (Šikići) i Čajo (Pula). Lakobrija 6. Crveni karton: Ahmić (75’. Mar. I. T. Sošić).5 (od 90. 0:4 Rioža (75’). Pletikos 6. Blažinčić 6). trener Poleta (48’. a u 66. Jakuz 6 (od 46. a 66.Polet 4:2 vić (87’). Žgaljardić 6).Polet 4:2. Raša 1938 .5. dok je Puris osvojio domaće bodove protiv Poleta. Toprek 6.5. Božac.vrijeđanje suca).5). A.SREDIŠTE Vrsarani zaobišli Rabac Fištrek. Mileta 6).5). Pavletić.6. Ivetić 6 (od 70. Pajković 7 (od 38. Potočki -).5. Puris . Žiković.Mohorović. U tri ogleda u kojima su se susreli prošlogodišnji drugoligaši i trećeligaši.5. Šegon 6. Gledatelja: 50. Poropat 7 (od 84. BlarežiGledatelja: 100. Jop 6). let).5). Strijelci: 1:0 M. Mavrić (Štinjan).5. 3:0 M. Stevanović 6 (od 59. Griparić 6). Giachin (Jedinstvo).Kaštelir Labinci 1:4 KANFANAR . Žgomba 6). Giachin 7.Valbandon 6.5. Modrušan 8.prekršaj zadnjeg igača obrane). Manjadvorci . Dumbulić 6.Kanfanar. Glavina (od 87. Raković 6. Šabić 7 (od 78. Lovreč.5).Igralište Baredine.Igralište Istre Tar.5 (od 54.Šišan 2:0 Mateo Čalić (Marčana) . Gledatelja: Sudac: Vedran Jandrić (Vrsar). Gledatelja: 50.) MUNTIĆ: Čajo 6. Radoslav (od 80. L. ovi prvi stigli su do pobjede. minuti kod vodstva domaćina 5:0 susret je morao biti prekinut. Dudić -). Žuti kartoni: Kešetović (Plomin). Đian 7 (od 84. Strijelci: 1:0 S.5. Dobrić 6). Kanfanar .Vuk 7. Strijelci: 0:1 Peruško (12’).5). Vozila 6. Ljubas 6). Kajfeš 6. Jukopila 6.5. Iskra . CEMENT: Zahtila 7 (od 72. Dir 6 (od 79. Modrušan 6. KANFANAR: Knežević. Žgaljardić 6. Mihalić 6. do pobjeda su stigli “starosjedioci” u ovom rangu. Kotorac (od 44. Ignjatić 6 (od 69. Cukon 6). B. Blaževac 6. Macan 7. Moscarda 7. Tomičić -). Bercetić 6.) Rezultati 1. Pomoćni: Jačimović (Vodnjan) i Tišljarec (Loborika). Pinezić. Krizmanić (Kaštelir Labinci). Sudac: Ibra. Susret u Rapcu nije odigran jer se momčad Montrakera nije pojavila. VODNJAN: Marijanović Uljanik . Blarežina. D. Pletikos 6 (od 46. Žuti kartoni: Perković. 2:2 Špiranac (53’).5. Mavrić (76’). Bradarić 7. Sertić 6 (od 46.5. Sudac: Ivan Vazgeč (Pula) . Kešetović 6.) Rezultati 1.SRC Uljanik Ve. 2:0 Srblin (53’). Srblin 6 (od 60.bri. Stošić 5. DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA . Stojnić). Gledatelja: 50. ŠIŠAN: Gavran 6. Drobnjak 6 (od 63. Zenaro. Rojnić 7.Istra (T). Bernobić (od 67. Kruškić. Brgić 7. Meden. Mario Krasnik (Pula) . Balaš 6. Pomoćnici: Vidaković (Červar) I Lovrić (Bonaci). Isključenje: Dino Černjul. Murat 6. Herić 6). Radola 6. Mavrić 6 (od 69. Rakovac 6. Štinjanci na Mrzlici zamrznuli Barbance i ostvarili ono što im nije uspjelo tijekom cijele prošle sezone. Belušić. Krizmanić. Radolović 7. Na Mrzlici su domaće nogometaše zamrznuli Štinjanci koji su u prvom kolu ostvarili ono što im nije uspjelo tijekom cijele prošle sezone. Gašić -). Fabac. Kapular (od 57. Marić 6. Kovačić PULA .Šišan 2:0.5 (od 71. Strijelac: 0:1 To.7. Gulin 7. ARNE PERUŠKI: Aničić 7. Basaneže 6.Žuti kartoni: Modrušan. Mujkanović 6.Na otvaranju sezone u Drugoj ŽNL-jug. Sudac: Muntić .5. 4:0 Rojnić (52’).5. (A. Erman. Po. Marić (od 88. Polet . Sudac: Vojimir Fja. Pomoćnici: Lončarić (Kukci) i Tenčić (Pazin). OMLADINAC 1952 BARBAN: Ukota 6. Popović 5. ŠTINJAN: Maras 7. Ahel 6). Miskić 7). 4:2 Modrušan (90’).Raša 1938 4:0. Garić -). PLOMIN: A. PURIS: Ladavac 7. Brumnić 6.5.). Grbin 7. Strineka 6. Oroz 6. Orlić 7). 3:1 Mohorović (79’). Mošnja (27’). Mošnja 7. Rioža. Barban . Sv. Arne Peruški Jedinstvo 2:5.) ruda. A. Špiranac 7 (od 87.7. Smajlović 6 (od 59. Sljedeće kolo (16. Bagarić (od 88.Plomin. D. Vi. him Punušković . 3:0 Glavina (67’). Stamenković 6). Munđer). Pepić). Prodan 6. Macan 6.5. Peruško 6). Sudac: prek (9’).30): Pazinka-Pazin .5. Perhat. Butković (37’).5. Vrbanac 65. F . Celija 7. MANJADVORCI: S. Sudac: Elvis Brečević (Labin) . Pe. stići do tri boda PULA . Hlatki 6. Mošnja 7. Kancelar 7 (od 77. J.5. Ančić 6). Niti silaskom u najniži rang natjecanja nije se zaustavila agonija Vodnjana koji je utakmicu u Manjadvorcima počeo s desetoricom. Grbin (Šišan). 0:2 Bagarić (56’).5. Uljanik . Sljedeće kolo (16.5. Sudac: Maksimilijan Radetić (Rovinj).Cement 0:2. isoke pobjede u ovom kolu zabilježili su tarska Istra u domaćem srazu protiv Višnjana i Kaštelir Labinci koji su slavodobitno prošetali Kanfanarom. Pribetić) VIŠNJAN: Paulovich. 10. Lisjak 6).5 (od 70. Adrijančić 7.5 (od 63. A. Butković (49’). (N.5.5 (od 60. Mavrić 6. kola: Rabac . Ukota 6 (od 46. Lovreč . Grgorović 7). Omladinac 1952 Barban .5. Brgić 7. Opšivač -).) Arne Peruški Jedinstvo 2:5 PERUŠKI . Crveni karton: Brljafa (57’.5. Peruško 6. JEDINSTVO (B): Kolić 6. Jurić). Belušić 6. Blašković. Peruško 7. Kocijančić).

Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša koji je došao iz Novog Mesta (Slovenija). Za kraj mjeseca.Premda smo nakon donesenih kazni razmišljali i da istupimo iz natjecanja. Kruno Mikačević i Sendi Kuhar te Antonio Peršić. a protiv Ðokovi a ima negativan me usobni omjer 6-8. premda nismo uspjeli ostati u ligi. sjednica Izvršnog odbora Rukometnog saveza Istarske županije održana u Domu sportova “Mate Parlov”. i 22. Tom su se prilikom Labinjani pitali i je li Požarić predstavnik Istre u HRS-u ili obrnuto. rujna na rasporedu jaki međunarodni turnir na kojem će nastupiti Rovinj. U središtu rasprave tako je bilo stanje u Mladom rudaru nešto log takvog kraja stigle su i drakonske kazne klubu i igračima. Adrian Brajković. Predsjednik Požarić obećao je da će se zauzeti da se kazne ublaže. U klub i kući se vratio Davor Hrelja koji je zbog fakultetskih obaveza igrao u Zagrebu te Sergio Ricardo Preden koji se ponovo aktivirao. rujna u Rovinju će igrati s Novim Mestom i jednom austrijskom ekipom. rujna zakazani su turniri u Opatiji i Rijeci. Sredinom mjeseca Rovinjci počinju seriju utakmica i turnira. iz petog pokušaja. 27 ODBOJKAŠI ROVINJA PRIPREMAJU SE ZA NAPORNU SEZONU U KOJOJ IH OČEKUJE I PRVI NASTUP U EUROPI UDARNA ČETVORKA ROVINJA . Dobili smo. na što se osvrnuo i predsjednik RSIŽ-a Darko Požarić istaknuvši kako trenutačna situacija nikako ne može biti pohvalna za sredinu iz koje klubovi dolaze. U rad s prvom ekipom uključeno je i Slijedi uigravanje MLADI RUDAR TRAŽI SMANJENJE KAZNE ZA PREKID UTAKMICE S MOSLAVINOM US OPEN Franković traži podršku županijskog saveza PULA . I. Marko Ilić i Adam Grgić.Brzopotezna je bila 12. Išek i Ivanković. 6:2. Svakodnevno u dvorani Valbruna uz seniore treniraju i mlađi uzrasti. s više od 50 dječaka u školi odbojke radi Zoran Ivanković te s 30-ak mlađih kadeta i kadeta Sebastijan Mikša. Ðokovi u nastavku nije dopustio iznena enje. Serijom jakih pripremnih utakmica nastojat ćemo uigrati udarnu postavu koju čeka naporna sezona. Goran Jovanović (trener OTP banke iz Pule) te Vedran Arapović također iz Pule. 29. 6:4. ali nismo dobili nikakav odgovor. okončane masovnom tučnjavom dvije sekunde prije kraja. 2:6. 6:1. Nagrada Grada . Rovinjci su dobrim prošlosezonskim rezultatima pobudili su kod mladih veliki interes za odbojku.Darko Požarić više od pola godine nakon domaće utakmice protiv Moslavine. postoje i pravne osnove da se zatraži smanjenje. rujna. Zoran Ivanković i Sebastijan Mikša KAO U KOŠNICI . 10. Ðokovi a u ponedjeljak u 22 sata eka veliko finale s Andyjem Murrayem koji e imati i dan odmora više jer je ranije u subotu slavio protiv eha Tomaša Berdycha. baš kao i njegov trener Ivan Lendl. . Kao epi- . Mislim da smo i previše kažnjeni za taj incident.U više navrata poslali smo molbe HRS-u da nam se ublaže kazne.Najbitnije je da je prošlogodišnja ekipa ostala na okupu. Pod stručnim vodstvom trenera prve ekipe Marina Ivanića. Prije svega ovoga. i 30. Goran Išek. Goran Jovanović i Vedran Arapović. (Z. vremenske i bodovne. možda im odluka Upravnog odbora donese odgovor. koje su u konačnici dovele do toga da Labinjani nisu uspjeli izboriti ostanak u Prvoj ligi.Novak Ðokovi izborio je ju er finale posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena pobjedom u polufinalu nad Španjolcem Davidom Ferrerom 2:6.Trening mla ih uzrasta Rovinja POVIJESNI ISKORAK ROVINJ . U polufinalu Murray je svladao eha Tomaša Berdycha sa 7:5. dok je 23. novčane. dakle sa svim igračima koji konkuriraju za udarnu postavu . Ipak. Srećom. 7:6 (7). Opatija i Austrijanci. Ivanić: Dobili smo prava pojačanja Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša. . Posebno raduje da su se i ovi mlađi igrači dobro snašli.rekao je Patrik Franković. a predvode ih kadetski reprezentativci. pak.Rovinjski se odbojkaši pripremaju za novu odbojkašku sezonu u prvenstvu i povijesni nastup u Europi. a Španjolac je u nastavku dobio prvi gem i osvojio set. . vjerujem. premda nije propustio istaknuti da će mu u tome otežavajuća okolnost biti izjava labinskog gradonačelnika Tulija Demetlike koji je nakon što su kazne obznanjene pozvao ministra Jovanovića da “isuši močvaru” u hrvatskom rukometu i napokon stane na kraj hercegovačkoj bandi koja njime vlada. predsjednici MRK I ŽRK Arena. trude se maksimalno i puni volje i motiva sakupljaju dragocjeno iskustvo. Zapisao i snimio Ivica RADETIĆ Riješena križaljka Nakon uspješno odrađene prve dvije faze priprema. prvu i drugu fazu priprema odradili smo u kompletnom sastavu. rujna 2012. rujna u Novom Mestu igraju sa istoimenim domaćinom i Kamnikom.Glas Istre sport Ponedjeljak. Poslije dobro odrađenih fizičkih priprema više nego zadovoljan je trener Marin Ivanić koji je ovih dana uplovio u bračne vode. kao ni Mladen Boljun. prava pojačanja koja su se u potpunosti uklopila u našu sredinu. a u ponedjeljak e se boriti za svoj šesti Grand Slam naslov. pulski predstavnik u Izvršnom odboru. Rijeka. predsjednik Mladog rudara. U subotu 15. u petom Grand Slam finalu pokušati prekinuti nisku poraza u završnicama najve ih turnira. Posložena je igračka “križaljka” prve ekipe koju čeka naporno natjecanje. Lijepa brojka mladih odbojkaša.Igor Demirović. a predvode ju Demirović.snove. a od istarskog predstavnika da to službeno zatraži na Upravnom odboru HRS-a koji će se sastati 19. rujna. donedavnim članovima najjačeg hrvatskog razreda koji su pritisnuti financijskim problemima poprilično potonuli. seniori Rovinja započinju završne pripreme odigravanjem pripremnih utakmica. klub će 16. na Dan grada svete Eufemije primiti nagradu Grada Rovinja. Uzrok tome svakako leži i u činjenici da se na sjednici nisu pojavili Milan Sead Soldatić i Pavao Gaborović. dohvatiti . a u rad s prvom ekipom uključeno je i šest kadeta šest kadeta koji su osvojili treće mjesto na prvenstvu Hrvatske. H. Taj dvoboj je bio prekinut u subotu kod rezultata 5:2 za Ferrera u prvom setu. uspjeli smo zadržati igrače na okupu i sad ćemo se boriti za vrh u Drugoj ligi . dobio je uvjerljivo tri seta u kojima je Ferrer uzeo ukupno sedam gemova. a s obzirom da je prošlo više od polovice najduže vremenske kazne. vratili su se Davor Hrelja i Sergio Ricardo Preden.) POMIRLJIVI TONOVI . CEROVAC oković i Murray u finalu RIJEKA . Samim time izostala je i rasprava o stanju u oba pulska kluba. nekako smo izvukli sezonu. Škot e. 6:1.kaže Marin Ivanić. 21. Stoga ovim putem tražimo podršku od Izvršnog odbora. Ðokovi ve tre u godinu zaredom igra finale US Opena koji je osvojio lani.I pored zauzetosti pojedinih igrača koji rade u turističkoj privredi.

MIJOŠEK Brlog pun zvijeri Uz obojicu je uoči prvenstva. ANGELINI M. I tu su mu želju. No. već su čak dva zlatna. bližanje i izbijanje u krug . prvenstveno Slovencu Alešu Borčniku i Talijanu Marcu Ziraldu ukrasti mjesto u finalu. ni dobra igra Srbina Šarca u polufinalu. plasirao se u polufinale. bez iskustva izbornik Celija poslao u “brlog” gdje su ga čekale boćarske “zvijeri”. možda i zlato? I za svoje je zlato Leo morao raditi prekovremeno. kad su se isticale prognoze. pogotovo za Garciju i Pautassija koje je iz takta izbacivao odličnim bližanjem u prvoj polovici susreta. od kojih ne da je samo jedno.bila je istaknuta želja novog hrvatskog boćarskog izbornika Milana Celije uoči Europskog prvenstva što se proteklog tjedna održavalo u Pazinu. No. HRVATSKA U PAZINU Zlato Ante Grančić. te se zasluženo okitio naslovom. kao što mu planove nisu uspjeli poremetiti otpor Tur- NIGDJE TOLIKO PUBLIKE . ali i nadu njegovi odabranici svojim nastupima kroz šest dana natjecanja pod pazinskom lipom ispunili.Četiri medalje . bilo je prvenstava na kojima su uz jedno zlato znali prikupiti nekoliko srebra. rujna 2012. skinuo breme s leđa. osigurao broncu.Hrvatska boćarska reprezentacija M. s obzirom da cijelo prvenstvo u toj disciplini nisu briljirali. Grančić se nije preplašio. Teško breme Pri izboru Brnića u brzinsko izbijanje nije bilo dileme. Hrvatska je na EP-u osvojila i jednak broj brončanih medalja. tek onda ga je čekao pravi posao. a potonji zajedno s Brnićem i u štafeti. U obje discipline hrvatski su boćari ostvarili ono što se od njih u Pazinu i očekivalo. Na tome što je Hrvatska po vrijednosti osvojenih medalja nakon Italije najuspješnija zemlja EP-u treba zahvaliti prvenstveno dvojici naših junaka. on je na EP donio breme neuspješnog nastupa s prošlogodišnjeg SP-a i mogao ga je s leđa skinuti samo s osvojenom medaljom u Pazinu. naime. jer se radi o najboljem hrvatskom izbijaču današnjice. Da bi dohvatio zlato Brnić je od srebrnog Slovenca na prvenstvu morao izbijati minutu više i zato mu nitko ne može reći da je do zlata stigao nezasluženo. ali se nikad dosad na istom natjecanju nisu uspjeli okititi s čak dva zlata PIŠE Kristijan KLARIĆ PAZIN . aktualni svjetski prvak Slovenac Jure Kozjek. štafeta Roland Marčelja i Gianfranco Santoro. Bilo je u povijesti natjecanja na kojima su hrvatski boćari osvajali i više kolajni. iz tog je “brloga” upravo mladi Imoćanin izašao kao pobjednik. a ždrijeb četvrtfinala mu je u tom trenutku donio najtežu moguću prepreku. Nitko mu ništa nije poklonio.28 Glas Istre sport Ponedjeljak. Gianfranco Santoro i Roland Marčelja u parovima. ali su u finalu s 56:54 bili bolji od Slovenaca. pojedinačno klasično Leo Brnić. mjesto Nenad Tadić. ni sve to im nije bilo dovoljno za zlato koje su ugrabili mladi Talijani Mauro Roggero i Emanuele Ferrero koji su prosječno ostvarivali 55 pogodaka. bivši svjetski prvak Talijan Denis Pautassi i bivši europski prvak i svjetski viceprvak Francuz Romain Garcia. hrvatski izbornik čina Durana u skupini. 10. s izravnim “skalpom” dvije “krupne zvijeri”. No. kako preostaloj trojici brzinaca iz boćarski velikih zemalja. zbog čega je i Europsko prvenstvo u Pazinu dobilo epitet najuspješnijeg službenog međunarodnog natjecanja na kojem je Hrvatska ikad nastupila.Pazin se iskazao kao vrstan domaćin. ali se nikad dosada na istom natjecanju nisu uspjeli okititi s čak dva zlata. u polufinalu je skinuo Ziralda tek nakon tri serije izbijanja. U prve dvije serije izbijanja učinio je ono što se od njega i očekivalo. Pored dvije zlatne. čak si je porazom u prvom kolu od bosansko-hercegovačkog igrača Stojana Zelića samo naizgled zakomplicirao situaciju. zlatnima Anti Grančiću koji je naslov prvaka Europe osvojio u disciplini pojedinačno klasično i Leu Brniću koji se s istom titulom okitio u brzinskom izbijanju. a publika kao pravi boćarski znalci MORA BITI ZADOVOLJAN . a na putu do finala zaustavili su ih odlični bosansko-hercegovač- Leo Brnić i Roland Marčelja. No. nadajući se usto da bi jedna od tih medalja mogla biti i zlatna. Aktualni svjetski prvaci i rekorderi Slovenci Aleš Borčnik i Anže Petrič su. Posla su im zadali čak i Finci Lyyra i Törrönen u četvrtfinalu. brzinsko izbijanje Bronca Par nezadovoljan Santoro i Marčelja pak u paru i nisu prezadovoljni s osvojenom broncom. kao ni Pautassija u finalu. hladnokrvnog Francuza Garciju. prosječno pogađali 56 boća izjednačivši u izlučnoj seriji i vlastiti svjetski rekord od 59 pogodaka. precizno izbijanje Jure Maglić. Osvojili su četiri odličja. ČETIRI MEDALJE Bilo je u povijesti natjecanja na kojima su hrvatski boćari osvajali i više kolajni. ANGELINI NAJUSPJEŠNIJE U PO ISPISALI POVIJEST . Pogotovo uz debitanta Grančića kojeg je mladog. Noj ni njega. Štafeta s prosjekom od 51 pogotka nije ni mogla dalje od polufinala. parovi 6. Za sve njih Grančić je imao recept. a u finalu i Borčnika nakon dvije serije izbijanja. bilo i malo skepse. bilo je prvenstava na kojima su uz jedno zlato znali prikupiti nekoliko srebra.Milan Celija. HRVATSKA BOĆARSKA REPREZENTACIJA U PAZINU JE U PROTEKLIH ŠEST DANA ISPISALA SVOJU Prva dva zlata na jednom M. Garcijinim u četvrtfinalu i Pautassijevim u finalu.

nismo prikazali dovoljno dobru igru za plasman u finale. jednoj više ili manje pogođenoj boći. Težak zadatak . Dvojica naših reprezentativaca na ovom su prvenstvu. ali je zato PEUB Zona svih šest dana natjecanja bila mjesto susreta ljubitelja bo anja ne samo iz Istre. uoči prvenstva slovio je za glavnog favorita za zlato i ta je pobjeda. Borčnik je tjelesno najspremniji od nas trojice. pred domaćom publiku u vrhunskom boćarskom ambijentu kakav je bio priređen u boćarskoj dvorani u Pazinu Marčelja i ja nismo uspjeli otići barem do finala u paru . objektivno rečeno očekivalo se od nas da u paru odemo i dalje od polufinala. Premda je izbornik Celija u niz navrata isticao da ne priznaje podjele na stare i mlade. .veli Santoro. stjecala nova prijateljstva koja e se naravno uskoro nastaviti na nekom od bo ališta. Brnić je tako krenuo putem najtrofejnijeg hrvatskog brzinca Ante Papka koji se naslovom prvaka Europe okitio još 2000. stigle na ra un organizacije EP-a najbolja potvrda i priznanje organizatorima da su svoj dio posla odradili na zadovoljstvo sviju. da su oba zlata u Pazinu osvojila dvojica najmlađih u hrvatskoj vrsti. osvojiti svoje prvo zlato. zašto ne i dva.Gledatelji su mi zaista bili dodatna snaga. posebno vrijedna.No. 20-godišnji Brnić i 22-godišnji Grančić.Borčnik. te nam je za utjehu ostala bronca koja će meni osobno u budućnosti samo biti motiv više da možda na nekim budućim prvenstvima odem i korak. godine u francuskom St.Još jednom bih se htio zahvaliti divnoj publici u pazinskoj dvorani koja me svojim bodrenjem nosila do tog naslova . kad se zalaufa hrvatska “dizel mašina” ni sto “pancer divizija” je ne bi zaustavile. ostala bez medalja i u svojim disciplinama zauzeli šesta mjesta.Tek sam na početku seniorske karijere i budem li kvalitetno nastavio trenirati i raditi nadam se postati najbolji hrvatski brzinac svih vremena. već da su rezultati jedini kriterij za ulazak u reprezentaciji. na njihovu žalost. očekuje i nastup na mlađeseniorskom SP-u u francuskom Eybensu na kojem će. MIJOŠEK Bojan Novak POJEDINAČNO KLASIČNO M. te iz mnogih krajeva svijeta.Izuzetno mi je žao što na domaćem terenu. K. I kako je EP proteklo. omogu ili mjesto u dvorani. Mo da cijeli grad proteklog tjedna i nije disao bo arski. Komentirali nastupi i rezultati hrvatski reprezentativaca. Ukupno čak tri serije više izbijanja od predviđenog programa. EP u bo anju u subotu nave er odahnuo je cijeli Organizacijski odbor. ve i tjednima. moguće je. što su na svojoj koži najbolje osjetili i Ziradlo u polufinalu i Borčnik u velikom finalu. izvući iz sebe zadnje atome snage koje nam je svima pomalo nestajalo. organizatori se nisu libili prihvatiti izazov i upustiti se u ogroman postao. zajedno nastupiti u štafetnom izbijanju. kakve god rezultate njihovi ljubimci ostvarivali i doma i i strani bo arski zanesenjaci svaku su ve er PEUB Zonu napuštali zadovoljni danom koji su proveli dru e i se sa svojim istomišljenicima. MIJOŠEK SEDAM HRVATSKIH PRVAKA EUROPE M. ve u grad koji je u svijetu znan kao kolijevka hrvatskog boanja i koji se upravo tako ostatku bo arske Europe morao predstaviti. PREKALJ Gianfranco Santoro POJEDINAČNO KLASIČNO . brojni logisti ari-volonteri koji su ne samo proteklih tjedan dana. prepri avale dogodovštine s joga kad su na njima nastupali predstavnici bo arski egzoti nih zemalja. Što je najva nije. bit će to težak zadatak za mene jer konkurencija će u budućnosti biti sve veća. a Borčnik je tjelesno najspremniji od nas trojice. gotovo trčali zajedno sa mnom sve serije koje sam odradio ovdje u Pazinu.zaključio je Brnić kojeg već za tjedan dana. M. a jedna boća više od Slovenca u drugoj seriji finala i prvi seniorski europski naslov. . trenutno najboljih svjetskih brzinskih izbijača. MIJOŠEK Dražen Puniš Konkurencija će u budućnosti biti sve veća. No. jednostavno treba priznati da ovom prigodom nismo bili pravi. a osobno sam se nadao da bih u jednoj od dvije discipline u kojima sam nastupio mogao otići i do kraja.Leo Brnić s djevojkom Valentinom i trenerom Čedom Vukelićem Hvala publici . . kao i od najviših elnika FIB-e. Debitant Nenad Tadić sa 16 punata u polufinalnoj seriji nije se pak uspio probiti u finalnu. No. mo emo ista i da su Organizacijski odbor na elu s gradona elnikom Renatom Krul iem i logisti ki tim predvo en direktorom prvenstva Jelisijem Jovi i em svojim gostima i svima koji su u šest dana posjetili PEUB Zonu pru ili i više od maksimuma. ostajali su čak i bez medalja i u povijesti i sad na ovom prvenstvu i veći igrači od mene. Pored dvije hrvatske zlatne medalje za organizatore je to bila najve e nagrada. Stoga ni nisam dati manje od svog maksimuma. Chamondu. Na moju sreću. Jedna boća više pogođena od Talijana u tek trećoj seriji polufinala donijela je Brniću finale. .No. 29 NOVU USPJEŠNU SPORTSKU PRIČU LEO BRNIĆ NOVI EUROPSKI PRVAK U BRZINSKOM IZBIJANJU OVIJESTI prvenstvu Organizatorima zlatna medalja PAZIN . pogotovo jer je ostvarena u finalu. Kinezi su nama iz velikih boćarskih zemalja na svjetskim prvenstvima u brzinskim disciplinama već sasvim ravnopravni suparnici . Ante Papak BRZINSKO IZBIJANJE M. 10. No. sad već bivšeg europskog te i dalje aktualnog svjetskog prvaka Talijana Marca Ziralda i našeg Lea Brnića koji je u tom društvu teorijski bio autsajder. U vrš ivala su se stara. kaže Brnić RAZGOVARAO Kristijan KLARIĆ PAZIN .Spuštanjem zastora na 18.nadovezao se Marčelja. jednako kao i Antu Grančića. istaknimo na koncu i znakovit podatak. Svjesni da su im sportski infrastrukturni kao i smještajni uvjeti koje nude pazinska bo arska borilišta i smještajni objekti ograni avaju i faktor za zadovoljavanje svih zahtjeva koje sa sobom nosi jedna ovakva manifestacija. . činjenica da sam Borčnika u dodatnoj seriji finala vodio i dva razlike dovoljno govori da sam bio i najbliži naslovu i zasluženo osvojio to zlato. Najva nije je da su baš svima koji su imali elju pogledati neki od završnih susreta. među četiri najbolja. (K. I stoga su brojne estitke koje su iz svih reprezentativnih delegacija. No. Kinezi su nama iz velikih boćarskih zemalja na svjetskim prvenstvima u brzinskim disciplinama već sasvim ravnopravni suparnici POJEDINAČNO KLASIČNO J. Najiskusniji Jure Maglić podbacio je u ključnom susretu prvenstva. Granica od bronce do srebra. a ja se i dalje nadam svom prvom velikom zlatu. nakon Francuza Sebastiena Graila najtrofejniji svjetski brzinski izbijač u povijesti i zato mi je ta pobjeda posebno draga. ve iz svih krajeva Hrvatske. uspio sam zadržati koncentraciju i preciznost kad je bilo najvažnije. Želim postati najbolji hrvatski brzinac u povijesti Ziraldo je legenda brzinskog izbijanja. ANGELINI M.Glas Istre sport Ponedjeljak. To dosta govori samo po sebi. MIJOŠEK Ante Grančić POJEDINAČNO KLASIČNO M. rujna 2012. MIJOŠEK Leo Brnić BRZINSKO IZBIJANJE M. pa od srebra do zlata bila je svega jedna pogođena boća više. Bivšeg svjetskog prvaka Slovenca Aleša Borčnika.) ki reprezentativci Dario Stojčić i Goran Jurić protiv kojih je naš par uoči polufinala slovio za favorite. Jer ti gosti nisu dolazili bilo kamo.Brzinsko je izbijanje na pazinskom EP-u gledateljima ponudilo najveći spektakl. Leu su obje pobjede i nad Ziradlom podjednako drage.Ziraldo je legenda brzinskog izbijanja. nadmetanje trojice očito podjednako kvalitetnih. uoči prvenstva slovio je za glavnog favorita za zlato i ta je pobjeda.rekao nam je još vidno uzbuđen nakon osvojene zlatne medalje Brnić. više. Ziradlo i ja smo kvalitetom podjednaki brzinci i u našim nadmetanjima sve je ovisilo o trenutku. posebno vrijedna. . MIJOŠEK Dinko Beaković PRECIZNO IZBIJANJE NAJDRAŽI ČESTITARI .Kad osvojiš dvije medalje bilo kojeg sjaja na ovako velikim natjecanjima mjesta nezadovoljstvu ne bi smjelo biti . pogotovo jer je ostvarena u finalu. pa i mjesecima prije danono no bdjeli i razmišljali samo o tome kako na što uzorniji na in ugostiti brojne goste iz 17 europskih zemalja. . tako da će u nekoj budućnosti ove dvije moje bronce tek dobiti na pravoj vrijednosti. četvrtfinalu i protiv novog europskog viceprvaka Slovenca Tadeja Premrua ostvario svega 19 punata i oprostio se od medalje.

krugu. s osme pozicije krenuo u lov na vrh i sedam krugova prije kraja utrke prešao Alonsa te izbio na drugo mjesto.881. 4. 2. Lotus-Renault 217. 10. startne pozicije na tvrdim gumama te prvi i jedini put u boks otišao tek u 30. Rosberg 83. Felipe Massa (Bra/ Ferrari) +29. Sauber-Ferrari 100. Grosjean 76.teško je do riječi dolazio presretni Sergio Perez. Od 53 kruga.19:41.898. Räikkönen 141. Force India-Mercedes 63.Sergio Perez u zagrljaju članova momčadi Alonso ne odustaje Treće mjesto.594. . Kimi Räikkönen (Fin/ Lotus-Renault) +30. 10. 7. Hamiltonu pobjeda. 9. Vodeća momčad u poretku konstruktora. Webber 132.221. Poredak konstruktora: 1. dvadeseta u njegovoj karijeri čime se na 13. Fernando Alonso (Špa/ Ferrari) +20. Ivica CEROVAC mjesta. 9. startne pozicije na tvrdim gumama te prvi i jedini put u boks otišao tek u 30. Toro Rosso-Ferrari 12. poziciji “vječne liste” poravnao s Mikom Häkkinenom.rekao je Lewis Hamilton nakon trijumfa kojim se probio na drugu poziciju ukupnog poretka. Poredak voza a: 1. Bruno Senna (Bra/ Williams-Renault) +48. Lewis Hamilton (VBr/ McLaren-Mercedes) 1. U posljednjoj europskoj utrci ove sezone Hamilton je na najbolji način oplemenio “pole position”. Nizao je Meksikanac najbrže krugove. Michael Schumacher (Njem/ Mercedes) +31. 2. SREĆI NEMA KRAJA . Vettel 140.Lewis Hamilton na čelu kolone Prevelik zaostatak Bez obzira na Hamiltonov trijumf. Za utjehu. no popravili smo se na utrci. S novih 15 bodova. Sergio Perez (Mex/ Sauber-Ferrari) +4.144. 5. Alonso 179. 8. 3. Paul di Resta (VBr/ Force India-Mercedes) +41. 4. . Kamui Kobayashi (Jap/ Sauber-Ferrari) +43. pozicije. nakon drugog mjesta u Maleziji i trećeg u Kanadi. Williams-Renault 54. Znali smo da imamo dobar bolid i već smo u kvalifikacijama mogli biti bolji. Krenuo je Perez u utrku s 12. Foto Reuters POVEO DRUŠTVO . 5. Idemo dalje. McLaren-Mercedes 243. 37 više od prvog pratitelja Lewisa Hamiltona kojem u leđa pušu s po jednim bodom zaostatka Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel. 3. popeo se treći put u ovoj sezoni na jednu od stepenica pobjedničkog postolja. 7. ostalih pet čekao da konkurenti odu u boksove na promjenu guma i na kraju stigao do treće uzastopne pobjede u sezoni za McLaren-Mercedes. 6. . poveo od samog starta i mirno kontrolirao situaciju iza svojih leđa. Massa 47. . Bio je Perez u tom trenutku brži od Hamiltona sekundu po krugu. najbrži prije tjedan dana na VN Belgije.Odličan je osjećaj pobijediti ovdje u Monzi pred sjajnom publikom i hvala momčadi na tri sjajna dana . Nico Rosberg (Njem/ Mercedes) +33.30 Glas Istre sport Ponedjeljak. 8. osvojio je Fernando Alonso u Ferrariju.259. izabrao drugačiju taktiku od ostatka društva i sjajnom vožnjom stigao do drugog mjesta zi bez ijednog boda jer su zbog kvara na bolidu morali odustati Sebastian Vettel i Mark Webber.356. koja je jučer vožena na stazi u Monzi.Bila je ovo sjajna utrka za mene i momčad. Mercedes 126. Treća je to pobjeda u sezoni za Hamiltona nakon slavlja u Kanadi i Mađarskoj. krugu. Perez 65. Perez priča dana Meksikanac u Sauberu krenuo je s 12. 7. 22-godišnji Meksikanac u SauberFerrariju. priča dana u Monzi ipak je Sergio Perez. na oduševljenje brojnih talijanskih navijača. Hamilton 142.550. 9. Ferrari 226. Hamilton je 48 bio na čelu kolone.667. a istu je sudbinu doživio i Jenson Button u McLaren-Mercedesu.Bila je ovo teška utrka u koju sam krenuo s desetog SUTRA u Glasu Istre vijesti IZ auto-moto industrije PREDSTAVLJAMO: Volkswagen Golf VII i Citroen DS3 Cabrio HRVATSKA PREMIJERA: hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed Chevrolet Malibu i Cruze karavan AUTOMOBILIZAM: vijesti: IZ auto-moto industrije Ususret “31. nevjerojatno je biti na pobjedničkom postolju u Monzi. 10. 4. Red BullRenault. Taktika je bila imati u završnici svježe gume i to nam je na kraju dalo brzinu . 8. rujna 2012. Buzetskim danima” ZANIMLJIVOST: Automobili s imenima vozača Formule 1 hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed VIJESTI IZ AUTO-MOTO INDUSTRIJE vijesti: IZ auto-moto industrije auto moto . 5. 6. 2. ne odustajemo . 3. stavio mekane gume i počeo “letjeti” stazom Lewis Hamilton i Sergio Perez Semafor Rezultati VN Italije (53 kruga ili 307 km): 1.057. ostala je u Mon- Krenuo je Perez u utrku s 12. Alonso je svoj konto podigao do brojke 179. Button 101. no zaostatak je bio prevelik i Perez nije uspio stići do prve pobjede u karijeri. stavio mekane gume i počeo “letjeti” stazom. Red Bull-Renault 272.Britanac Lewis Hamilton za volanom McLaren-Mercedesa pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1. 6.najavio je Fernando Alonso nastavak lova na naslov svjetskog prvaka. Sljedeća utrka je VN Singapura koja će se voziti 23. FORMULA 1 BRITANAC U McLAREN-MERCEDESU SLAVIO NA VN ITALIJE MONZA . rujna na stazi Marina Bay.

S. Inače. Marihuana je dosegla visinu od 1. a šest puta je nesreću prouzročio pod utjecajem alkohola. S.000 kuna. a osim Nećaka još je ozlijeđeno troje ljudi.zaštitna željezna šipka s prikolice najprije je razmrskala vjetrobransko staklo. osumnji enih da su zajedno po inili osam kaznenih djela razbojstava u poslovnicama za otkup plemenitih metala. Preliminarnim uvidom u njegov vozački dosje utvrđeno je kako je do sada u svojoj vozačkoj karijeri imao deset prometnih nesreća u kojima je u osam navrata bio kriv. Prva je naišla Opel Astra karlovačkih oznaka. Uhićeni pljačkaši ZAGREB . a prometnica je puštena u promet u 3. Vozio je pod utjecajem 2. 40 metara od obilje enog pješa kog prijelaza. Nesre- a se dogodila u Savskoj 118. Klizila je više od 60 metara. prevrnuo se pri brzini od 90 kilometara na sat i pokupio tri vozila. Zatim je naišla Citroën Xsara s kojim je upravljao Baki. (H) Ranko ŠUVAR / CROPIX * * Na natjecanju ranjen lovac VUKOVAR . Sadnice i 40 grama sušenih listova policija mu je oduzela.Po ar na podru ju Zatona uz Benkova ku cestu ugašen je u subotu nave er. ali je vozilo oštećeno. a pri gašenju je lakše ozlije en jedan vatrogasac izvijestila je ju er Dr avna uprava za zaštitu i spašavanje. 10. Mađarski turist koji je smrtno stradao nalazio se u Xsari Picasso PIŠE Branko ŠKORIĆ KRK . Ukupna materijalna šteta iznosi oko 105. kolovoza ove godine na podru ju Zagreba. 30godišnjakom i 31-godišnjakom. Nakon kriminalisti kog istra ivanja. Potom nailazi i Audi A 4 iz Slavonskog Broda. Silvano JEŽINA/NL Ozlije en vatrogasac ZAGREB .Stravičnu prometnu nesreću protkanu horor-elementima sa smrtnom posljedicom prouzročio je u subotu u 21. Ubrzo su na mjesto nesreće došle službene osobe. Opasnost od eksplozije Prijetila je i velika opasnost od požara ili eksplozije pa su novinari na mjesto nesreće pušteni tek iza 23 sata. Vozio je 90 kilometara na sat iako je ograničenje brzine 50 kilometara. S. Vozač je ostao neozlijeđen. gdje je 62-godišnji pješak Bo idar L. prelazio cestu. Nesre a se dogodila na streljani. Opoareno je 25 hektara trave. U nesreći je poginuo mađarski turist Adam Baki (34). Cisterna je prepriječila obje prometne trake Snažna dizalica uklonila je cisternu s kolnika Automobili osu eni na sudar Druga nesretna okolnost za Nećaka je činjenica da je vozio državnom cestom na kojoj je zabranjeno prometovanje za vozila koja prevoze opasne tvari jer se radi o vodozaštinom području. Druga provala dogodila se u subotu tijekom dana u mjestu Sitno.Nepoznati je poinitelj tijekom proteklog tjedna provalio u crkvu u mjestu Le evica odakle je otu io zlatni kale . Osumnji eni su plja ke po inili u razdoblju od 2. Nakon što je noću na nedjelju vozaču Nećaku pružena prva pomoć u krčkom Domu zdravlja zadržan je u krčkoj policijskoj postaji do otrežnjenja. Prije nesreće prevalio je ukupno 263 kilometra i s obzirom na alkoholiziranost pravo je čudo kako je uopće došao do Krka. Treća okolnost je brzina kretanja vozila s kojim je upravljao. Je li poluprazna cisterna kumovala da Nećak izgubio kontrolu nad upravljačem nije poznato. ručno s kantama uspjeli pokupiti gorivo koje je istjecalo iz cisterne i staviti ga u priručni bazen koji su samo za tu priliku improvizirali. a protiv njega je dr avnom odvjetništvu podnijeta kaznena prijava zbog zloporabe opojnih droga. lipnja do 31. četiri stotine metara od raskrižja glavne otočne ceste i ceste za trajektno pristanište Valbiska.5 metara.Policijski slu benici Policijske postaje Biograd dovršili su kriminalisti ko istra ivanje nad 28-godišnjakom iz okolice Biograda. Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko tisu a kuna. P.Zagreba ka policija dovršila je kriminalisti ko istra ivanje nad dvojicom muškaraca. Zatim je uhićen. kojeg je vozio 36-godišnjak. Uz njega su nazočili načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU PG Boris Skeledžić. Cisterna se u jednom trenutku zajedno s priključnim vozilom prevrnula na lijevi bok.Na raskri ju sa Slavonskom i Zagreba kom avenijom na Savskoj cesti u Zagrebu ju er oko 3 sata smrtno je stradao 62-godišnji pješak nakon što je na njega naletjelo taksi vozilo. niskog raslinja i smrike. Ponekad maskirani. Na njega je naletio automobil Taxi Cammea. Do nesreće je došlo kada je Nećak izgubio kontrolu nad upravljačem.Na natjecanju u ga anju glinenih golubova u Borovu ju er je hicem iz puške teško ranjen jedan lovac. izvijestila je Policijska uprava zagreba ka.05 promila alkohola. Na ravnom dijelu glavne otočne prometnice izgubio je kontrolu nad cisternom. Upravljao je tegljačem marke Scania sisačkih registracijskih oznaka SK 080-DI i priključnim vozilom cisternom u kojoj je bilo 13 tisuća litara plavog dizela.Glas Istre crna kronika Ponedjeljak. PREVOZEĆI 13. Gorivo je uspješno prekrcano.15 sati. zagreba kom Op inskom dr avnom odvjetništvu je dostavljeno posebno izvješ e. otu ili novac i nakit.15 sati Crikveničanin Danijel Nećak (30). Upravo su se vraćali s ljetovanja iz jednog krčkog autokampa. a prema prvim informacijama lovca je ranio “zalutali” metak. rujna 2012. Čak tri vozila Ind-eka bila su u pripravnosti za djelovanje. Škoda Octavija. Još nezabilježena tragedija na otoku Krku dogodila se na području Malinske Dubašnice. P . Nećak je bio zaposlen u pri- vatnoj tvrtki vlasnika Ivana Dobranovića iz Siska koji se neposredno nakon nesreće i sam došao ne mjesto uvjeriti se što se dogodilo. Tegljač ju je samo okrznuo. Sve ozlijeđene osobe na- kon nesreće prevezene su u krčki Dom zdravlja. a potom se zabila u glavu nesretnog vozača. a potom se zabila u glavu nesretnog vozača ti tegljač i cisternu na kotače je postavilo teško vozilo riječke tvrtke TTS team. U međuvremenu su krčki vatrogasci. kojeg se sumnji i da je u polju u sklopu parka prirode Vransko jezero zasadio deset biljaka indijske konoplje. 31 Taxi usmrtio pješaka ZAGREB . Sisačka cisterna potom je odvezena do jednog proširenja prije krčkog mosta gdje je stiglo drugo vozilo istog vlasnika iz Siska. Tijekom današnjeg dana općinsko Državno odvjetništvo će donijeti odluku hoće li za Nećaka predložiti mjeru istražnog zatvora. (H) .000 LITARA DIZELA U KAMIONU CISTERNI CRIKVENIČANIN SKRIVIO TEŠKU NESREĆU Pijani vozač usmrtio ma arskog turista Danijel Nećak u krvi je imao više od dva promila alkohola. Nalet je bio neizbježan. a osumnji eni su dovedeni pritvorskom nadzorniku. gdje zasad nije poznato što je ukradeno ni kolika je šteta. Nesretnom turistu Adamu Bakiju koji se vraćao s godišnjeg odmora nažalost nije bilo pomoći Tea CIMAŠ / Cropix Silvano JEŽINA/NL Provaljeno u crkve SPLIT . a da tragedija bude veća . Slu aj istra uje vukovarska policija. P. a očevid je vodio zamjenik načelnika PP Krk Dejan Hriljac. a kao suvozačica sjedila je njegova 22godišnja suputnica. zamjenik županijskog državnog odvjetnika Doris Hrast i zamjenica općinskog državnog odvjetnika Irena Babarović. no 22-godišnji vozač i 20-godišnja suvozačica prolaze samo s lakšim ozljedama. a prevrnu- Zaštitna željezna šipka s prikolice najprije je razmrskala vjetrobransko staklo. (H) U parku uzgajao marihuanu BIOGRAD . Nećak je istoga dana u rafineriji nafte Sisak ukrcao gorivo koje je namjeravao dovesti na benzinsku crpku Ine na obali u mjestu Krku. Na koncu se prepriječila širinom čitave prometnice tako da su automobili koji su dolazili iz smjera Krka bili “osuđeni” na sudar. ulazili su u poslovnice za otkup plemenitih metala i uz prijetnju plasti nim pištoljem zaposlenicima.

tada. jesmo li uočavali pogreške i ispravljali ih. nisu naštetili. zašto se ne traži referendum i za Kaštijun? Međutim.i neki su to primali otvorenog srca. Josipović je gorko prekorio ministre Slavka Linića i Radimira Čačića i njihovu politiku “bolnih rezova”. jer se u praksi čak i ona ustavima i zakonima zapisana i propisana rješenja izvrdavaju što se više može. Josipovićeva međunarodna politika te regionalne inicijative pod redovitom su kritikom desnih stranaka. Kaštijun će nedvojbeno biti koristan za većinu gra ana Istre. Recimo. izborne jedinice . ali su nekom razmjerno malom dijelu stanovništva na veliku štetu. jesmo li naučeno uspijevali primijeniti. Trebalo bi ih postavljati građanima. Govorio je o pravednom sudstvu i školstvu. uoči i tijekom same predsjedničke kampanje. Razlog za to može se potražiti u negativnim ekonomskim trendovima. Svakako je. Štoviše. za koje teorija uči da su subjekti demokracije. Vlada je posao preuzela nespremna. o socijalnoj jednakosti i potiranju političkog neponili da bi hrvatsko društvo postalo pravednije. godine. kao primjer svijetu. i to nezgodnih detalja. na Pantovčaku. Razlozi za to su jasni . koji su upozoravali da nije dovoljno neki sustav nazvati demokratskim da bi on doista takav i bio. a ne samo Istrijani? A o Kaštijunu i drugi građani Istre. Demokracija je zapravo u nas postala sinonim za mnoge druge riječi koje slično zvuče. Afere Mirele Holy i potpredsjednika Vlade Čačića. i istovremenom proglašenju ulaska u drukčiji sustav koji se odmah u startu. Kritičke primjedbe na rad Vlade Kukuriku koalicije. Proklamirani demokratski sustavi neće baš lako priznati ovu dvojbu. pri izlasku jedne države i njoj pripadajućeg društva iz sustava koji se nazivao totalitarističkim. dok će za građane dijela općine Medulin biti jako štetan. dok će za gra ane Istre biti štetan. Ta dva problema leže u dilemi: je li neka. koji će biti i realni test popularnosti Milanovićeve Vlade i Kukuriku stranaka. Šćika na šćiku P rije dvadesetak godina ovakav bi naslov novinske kolumne polučio sasvim drugu vrstu radoznalosti nego danas. malverzaciju. kako su pokazale njegove kasnije reakcije. a zapravo i suvišan. a svi shvaćamo da se tu zapravo ne radi o travi nego o demokraciji. bila je usporedba s Engleskom i 400 godina košenja trave da bi se dobio onakav engleski travnjak kakav obično zamišljamo kad čujemo da netko kaže „pravi engleski travnjak“. Jesmo li u tih dvadeset hrvatskih godina demokracije (za urtu ljubiteljima ovakvih sintagmi treba naglasiti kako ima u nas i zagovornika teze da je Izazov demokracije i prije hrvatskog državnog osamostaljenja u Hrvatskoj bilo mnogo čega dobrog.vrlo rano i s razrađenom taktikom. dugo sazrijevati. nije imao namjeru dirati. ili početkom 2015. Istaknuvši da se gospodarske reforme ne mogu svoditi samo na otkaze. prije ćemo se sjetiti detalja. odluka valjana ako ju podržava većina. Iako. nazvao demokratskim.Vlada je po sve raširenijem mišljenju posao preuzela nespremna. Predsjednički izbori održat će se krajem 2014. ali ipak se ne propušta propagandno istaknuti svaka situacija kada se rezultat nekog konkretnog demokratskog procesa približi apsolutnoj vrijednosti. bilo i onih više satiričkih. dok su drugi takve glase odmah okrštavali protudržavnim i antinarodnim djelovanjem . ne bi imala jednak tretman? Ako se traži referendum za Plomin 3. postupci koje Josipović povlači posljednjih tjedana signal su da se s njim nešto ozbiljno događa. Prije njih na redu su lokalni izbori u svibnju 2013.32 Glas Istre Ponedjeljak. . dok će za građane Istre biti štetan. a ne samo Medulinci? Nije li tada referendum siguran put ka potvrđivanju odluka koje neće biti od interesa upravo za taj mali ali najugroženiji i najpogođeniji dio stanovništva. rujna 2012. već tada u samom startu.kao. jer će oni uvijek izvrdati neki afirmativan odgori. Josipovićeve kritike o nedostatku reformi najvidljiviji su dio njegove pretkampanje za predsjedničke izbore. Josipović je Pupovca kritizirao kao lažnog “šefa” hrvatskih Srba. što znači da Vlada ne može pomoći Josipoviću da ispunu jedno od svojih izbornih obećanja znači da Kukuriku Vlada ne može pomoći predsjedniku Josipoviću da ispuni jedno od svojih velikih izbornih obećanja. a nepotrebne afere zagušile su i dobre pomake koji su napravljeni.. Ništa manje od toga.pokazat će se da je predsjednik i prije vremena ukazao na problem. Danas je očito da su to bila prazna obećanja te da predsjednik i njegova tadašnja stranka nisu mnogo uči- jer je Josipović. ničemu vas zapravo korisnome ne nauče. ili pak neki izborni rezultat koji pokazuje da se pobjednik po postotku osvojenih glasova značajnije odlijepio od onih iza sebe. kolumne Zemlja čuda S ve je očitije da se predsjednik Ivo Josipović priprema za još jednu predizbornu kampanju. za birokraciju. ali njegovo referiranje na brojne teme koje se pojavljuju i nastojanje da ga se doživi izvan konteksta sve problematičnije Kukuriku vlasti signaliziraju da on želi produžiti svoj politički život bez dosadašnjih partnera. kao što je. Prođu li na tom testu loše. pa i demokratskih tekovina!) postigli neki napredak. ne dijeli animozitet glasača prema Zoranu Milanoviću i Kukuriku strankama. siječnja 2010. Istraživanja poka- zuju da je popularan kao i u vrijeme Vlade Jadranke Kosor. koji mu je odvratio da brani svoj interes oličen u aferi “ZAMP”. a zapravo i suvišan. Josipović je tada. zdravstvu i mirovinskom sustavu. iako je jasno da predsjednik ne izlazi iz svojih ustavnih okvira sukreatora vanjske politike. Pa zatim. popularni predsjednik mogao bi ih posve zanemariti u drugom pohodu na Pantovčak. Kaštijun će nedvojbeno biti koristan za većinu građana Istre. Ta dvojba najviše dolazi do izražaja kod poteza koji Davor Šišović Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za većinu gra ana Hrvatske. Josipović se podudara s politikom Kukuriku Vlade. a da pritom uopće nije najbitnije kako taj sustav zovemo. što znači da mu značajan pad popularnosti Vlade i njegove bivše stranke. A tu ne bi trebalo smjeti biti vrdanja. Naime. Što bi to Hrvatska trebala raditi 400 godina pa da bi joj postalo . već ga treba graditi sa svim sadržajima koje treba imati. tizma. naglašavao vrlo visoki ishod referenduma o hrvatskoj državnoj samostalnosti. Što se Čačića samog tiče. Sve drugo smislili su oni koji demokraciju žele umanjiti ili oslabiti u svoju korist. obećao socijalnu. dok će za gra ane dijela općine Medulin biti jako štetan. Već tada . iako u biti strašna s obzirom na nestrpljivost hrvatskih građana da konačno okuse blagodati te demokracije. Konačan rezultat podrivanja Pupovca s Pantovčaka bit će vidljiv tek kad se pred Saborom pojavi prijedlog novog izbornog zakona. Zašto ta dva problema. oštar sukob s predstavnikom srpske nacionalne manjine dr. Zato bi trebalo biti dovoljno skratiti tih 400 engleskih demokratskih godina na jednom životnom vijeku primjerenijih dvadeset hrvatskih. Za makinaciju. no praksa nekako uvijek okrene na to da su građani tek objekti demokracije. ekonomski uspješnu državu u kojoj svi imaju šanse. sa svim funkcijama koje trebaju funkcionirati. nepotrebne afere zagušile su i dobre pomake u pojedinim sektorima. Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za većinu građana Hrvatske. pravednu. neprekidno je u medijima i nema otvorenih izazivača. više teoretska. kadroviranje po stranačkim preferencijama i guranje politički podobnih nestručnjaka u upravne i nadzorne odbore javnih poduzeća pokazuju da je Josipovićeva “nova pravednost” u Kukuriku koaliciji shvaćena kao vic. eto primjera kod Plomina i Kaštijuna. kao najpozitivnijeg političara prihvaća ga oko 80 posto građana. ministri nisu osposobljeni za provedbu zamišljenih politika. ne bi li pravo izražavanja svojeg mišljenja trebali imati i drugi građani Hrvatske. da bi se vidno i suštinski razlikovao od prethodnoga.ili pooštri kriterije za izbor manjinskih zastupnika na drugi način . Zašto ta dva problema ne bi imala jednak tretman? vor. ako nešto po njih loše krene . primjerice kako je Željezna Lady uskratila mlijeko djeci u školama i grubo se obračunavala s rudarima. Zapravo demokracija ima samo dva doista suštinska problema. Duhovita. klijentelizma i korupcije. Općim mjestom Josipovićeva odmaka od postojećeg Milanovićeva sustava političkih vrijednosti može se smatrati polemika bez kraja s Pupovcem. javno komuniciranje obilovalo je poučnim štivom. jesmo li nešto naučili. riječ je o “novoj pravednosti”. ako je Plomin 3 državna stvar. oštre opaske o pojedinim liderima vladajuće koalicije. Da nije tako. bilo koja. za autokraciju. spore promjene u školstvu. Demokracija znači vladavina naroda. bilo dobrohotnih pokušaja javnog pronošenja spoznaja o bitima demokratskih sustava. politici koju je proklamirao u drugoj polovici 2009. predsjednikovo “objašnjenje” da bi zbog prometne nesreće u Mađarskoj trebao razmisliti o poslu u Vladi nije ostalo zaboravljeno. uz punu podršku SDP-a čiji je bio kandidat. zapravo. Na toj razini. ako ih sagledavamo kao „demokratske“ probleme. ili samo ako ju podržavaju apsolutno svi. Sada je. Miloradom Pupovcem i “državničko” ponašanje u vezi granice s Bosnom i Hercegovinom znak su da Josipović želi osvježiti javni image. Iako je navršio tek polovicu svog prvog mandata. što Drugi mandat za “novu pravednost”? Naravno. načeo položaj manjinskih “careva” koji Milanović. takve stva- su vrlo velikom dijelu stanovništva na korist. recimo. ali znače vrlo različito. završene pobjedom u drugom krugu 10. doduše. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko čak ga je prozvao da “kroji granicu” prema BiH. ne bi se. pa i nama. ali oni ne mogu biti izgovor za sve.onda građani čak ispadaju žrtve demokracije. zbog kojeg se referendum i raspisuje? Doista bi nam trebalo 400 godina košnje trave samo da shvatimo kakva je bit ova dva problema. nije baš da možemo iz prve izdvojiti dovoljno elemenata nekakve engleske demokracije iz kojih bismo mogli ocrtati nekakav model. nesposobnost sistema. Bez obzira što je na vlast dospio iz istog “šinjela”.sve to pokazuje da prave promjene nisu ni započele. nejasne politike prema poljoprivrednicima i braniteljima . Dvojba je još veća kada se gotovo iste stvari sagledavaju drugačije. imamo li danas bolju i učinkovitiju demokraciju nego prije dvadesetak godina? To su pitanja koja ne bi trebalo postavljati političarima. SDP-a. ne daj bože. Polaganost pravne države. zapravo. u pomno izrečenim kritikama vladajuće ekipe Josipović se posve odmaknuo od “svoje” Vlade. Josipović u drugu predsjedničku utrku ulazi na sličan način kao u prvu . još više podići svoj ionako visok rejting te u samom startu predsjedničke pretkampanje oneraspoložiti potencijalne protukandidate velikom podrškom koju uživa. Stvari nisu tako jednostavne Dubravko Grakalić Josipovićeve kritike o nedostatku reformi najvidljiviji su dio njegove pretkampanje za predsjedničke izbore. 10. danas Engleskoj? Vidite kako su konfuzne te lekcije iz povijesti demokracije. Predloži li Vlada ukidanje 12.znalo se upozoravati da će hrvatska demokracija trebati dugo.

studenog još se ne usuđuju prognozirati ni politički analitičari. bilo mi je ovo veliko iskustvo da vidim prema kome bolećiv ne trebam biti”. listopada. Rami Abdel Rahmane. Pitanje je. studenoga. pred demokratima je. pošto moraju braniti učinjeno u svom mandatu. Još jedna autobomba je detonirana u istom gradu pri emu su poginule dvije i ranjene tri osobe. javljaju američki mediji. A oni će u debatama ublažiti ton i retoriku kako im ne bi “pobjeglo” nešto što bi im moglo smanjiti izglede 6.Srpsko pravosu e izvijestilo je da postoji svjedok koji je potvrdio da je sudjelovao u trgovini organima srpskih dr avljana tijekom sukoba na Kosovu. bivši predsjednik Srbije ući u utrku na predstojećoj izbornoj skupštini bez obzira što se Tadić ne želi povući. ubojstvo njezinog vođe Osame bin Ladena i svrgnuće režima Moamera Gadafija u Libiji. REUTERS Val eksplozija u Iraku: 24 poginulih REUTERS BAGDAD . Kako će se okončati izborna skupština 10. da demokrati nisu navikli ili su zaboravili biti u oporbi pa očito nemaju znanja održati se ni u “drugom ešalonu”. je u tijekom nedjeljne mise rekao da odlazi u Libanon od 14. Senator Rob Portman iz Ohija razgovara s Romneyjem pretvarajući se da je Obama.“ako budem predsjednik DS više neću biti bolećiv prema nedjelotvornim ministri- Obama i Romney će imati tri javne debate WASHINGTON . Dakle. Potpredsjednički kandidati Joe Biden i Paul Ryan debatirat će jednom. (H) Boris Tadić. Autobomba je eksplodirala i ispred francuskog konzulata u Nasiriji. 33 U Siriji ubijeno više od 27. Prva debata je 3. do 16. 22.Američki predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney imat će tri javne debate prije predsjedničkih izbora 6. jer. a Obami Romneyja glumi senator John Kerry iz Massachusettsa. demokratskoj državi izborni poraz podrazumijeva odgovornost političkih aktera sa gubitničkih lista. Benedikt XVI. Dragan. listopada u Danvilleu u Kentuckyju. kaže da je Romney u boljoj formi pošto je prošao kroz više od 20 debata tijekom republikanskih predizbora. Predizborne debate. sad je već sasvim izvjesno. “Moje apostolsko putovanje u Libanon i na Bliski Istok je u znaku mira”. U prvoj debati. Papa odlazi u Libanon u znaku mira CASTEL GANDOLFO . jednog od glavnih sunitskih elnika zemlje. podacima i vizijama. rekao je ju er predsjednik Sirijskog opservatorija za ljudska prava (OSDH). 11.6 milijuna radnih mesta u privatnom sektoru od njegovog ulaska u Bijelu kuću. (H) Zvjerke i trag U svakoj normalnoj. navodi policija. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksplozije u nedjelju. Točke prijepora u debatama mogle bi biti i zdravstvena zaštita. nakon mise u svojoj ljetnoj rezidenciji Castel Gandolfo. sveučilišni profesor novinarstva. kako je tijekom vikenda odlučeno. pak. 10.-2007. Izvjesno je da će se ona održati tog datuma iako su Đilasove pristaše zatražile da se odlučuje već 14. Sada su mnoge zvjerke pokazale svoj trag”. Izvanredna izborna skupština te partije održat će se. nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. Boris Tadić je pak predložio da se o novom rukovodstvu odlučuje neposrednim glasovanjem. i da je za 3600 dolara smanjio porezna opterećenja prosječnim obiteljima. ali taj podatak se odnosi i na civile koji su se naoru ali protiv re ima Bashara al-Assada. i neke lanove njegove garde na temelju 150 optu nica. njegov zet. Tareq al-Hashemi je u travnju izbjegao u Tursku. Postoji osoba koja je spremna svjedo iti o medicinskoj proceduri obi no obavljanoj na sjeveru Albanije. ali umjesto neposrednog glasovanja. kandidati će se naoružati brojevima.kako se spomenuta sjednica završila. svjesna va nosti stabilnog i trajnog mira u toj regiji za cijeli svijet.Najmanje 24 ljudi ubijeno je u desetak eksplozija diljem Iraka u nedjelju. u Srbiji je gotovo dirljivo koliko se zamjenom teza ta odgovornost prebacuje na druge. ali na smrt su osu eni zbog ubojstva odvjetnice i generala Taliba Belasima. Boris. kao i krš anima te drage zemlje i onima koji su došli iz susjednih zemalja. 10. (H) Irački potpredsjednik osu en na smrt BAGDAD . Autor knjige “Predsjedničke debate: 40 godina velikog rizika na TV” Alan Schroeder. Sud ih je u odsustvu osudio na smrt vješanjem.Ira ki sud osudio je ju er u odsustvu odbjeglog potpredsjednika Tareqa al-Hashemija na smrt vješanjem za ubojstvo jedne odvjetnice i jednog generala. dok Obama nije imao nijednu debatu posljednje četiri godine. koja ga odbija izru iti. Druga je 16.U nasilju u Siriji je poginulo 27. inače. On je izjavio kako je najmanje jednom prisustvovao zahvatima va enja organa. istospolni brakovi. oni se još nisu počeli sramiti. Američki mediji javljaju da su obojica kandidata za predsjednika počela vježbati za debate.767 vladinih vojnika. kako je predložio Boris Tadić izjašnjavanje će biti po delegatskom principu. prema policijskom izvoru. Na crti za stranačko liderstvo nasuprot Tadiću bit njegov formalni zamjenik i oponent Dragan Đilas. studenog kada će se birati novo rukovodstvo stranke uključujući i predsjednika. Žika svejedno je tko će preuzeti portfelj “prvog demokrate”. kao što je i učinio na demokratskoj konvenciji. Boris Tadić. listopada u Denveru i bit će posvećena unutarnjoj politici. I Hashemijev osobni tajnik. od kojih više od 70 posto nenaoru anih civila. Ovaj je slu aj dio me unarodne istrage. I dok Tadić za krah demo- krata optužuje i sebe i druge . koliko će “demokratsko šaketanje” koštati građane Srbije? I. Podsjetio je da e tijekom putovanja od petka do nedjelje imati sretnu prigodu susreta s libanonskim narodom i vlasti. Aktualni predsjednici u debate obično kreću iz lošijeg položaja. pošto su to sve pitanja o kojima Obama i Romney imaju suprotna stajališta. a odnosi se na trgovinu organima srpskih dr avljana otetih tijekom sukoba na Kosovu 1998-1999 izme u kosovskih pobunjenika i srpskih vojnih snaga. posebice zbog ubojstva šest sudaca i nekoliko visokih du nosnika. dok se Đilas predomislio pa će ipak Drugi ešalon Istina je. S druge strane. Očekuje se da će Obama s druge strane reći da je stvoreno 4. Najte i napad je izveden tijekom no i u Dud ailu. On je do sada u kampanji zagovarao viziju male vlade.Donedavno na političkoj sceni Srbije neprikosnovenoj Demokratskoj stranci i njenim kadrovima. Na popisu organizacije bilo je 19. ali je usvojeno da se primjeni delegatski sistem kako je želio Dragan Đilas.499 civila. aktualni gradonačelnik Beograda. treća i završna koja će biti posvećena vanjskoj politici zakazana je za 22.000 ljudi na mjesec gubilo posao. Naglasio je da mu nije nepoznato esto dramati no stanje stanovništva te regije u kojoj predugo traju neprestani sukobi. prijeti dubok unutarstranački raskol nakon što je u njihovim redovima otvoren ni malo demokratski front. rujna 2012. (H) * TADIĆEVIM DEMOKRATIMA PRIJETI DUBOK UNUTARSTRANAČKI RASKOL Na izbornoj skupštini bira se novo rukovodstvo Demokratske stranke.000 ljudi Kosovski svjedok o trgovini organima BEOGRAD . a Boris Tadić neće biti jedini kandidat. posvećenoj vanjskoj politici. tako er je osuen na smrt. kako veli jedna politička analitičarka. Sunitski pobunjenici i al-Kaida su pokrenuli niz napada ove godine kako bi potaknuli politi ke i sektaške napetosti koje su dovele zemlju do ruba gra anskog rata 2006. s manje propisa i većim prostorom za poslovanje. Busha 800.Glas Istre Ponedjeljak. izgleda. (H) BEJRUT . a svog protukandidata optužiti da Ameriku želi vratiti u doba Hladnog rata. listopada u Hempsteadu u državi New Yorku. ma . blizu Rima. otvoreno je poručio da neće odustati nego će se “boriti do kraja”. Očekuje se da će Romney isticati da je nezaposlenost tri godine iznad osam posto i da je dug SAD-a 16 bilijuna dolara. kako je želio Dragan Đilas PIŠE Bojana OPRIJAN ILIĆ BEOGRAD . Obama bi mogao biti u prednosti pošto su mu Amerikanci davali visoke ocjene u anketama u tom segmentu. me u kojima i generalnog direktora ministarstva nacionalne sigurnosti. rekao je ju er za agenciju France Presse srpski glavni tu itelj za ratne zloine Vladimir Vuk evi . “Svim stranama u sukobu bi prioritet trebao biti angaman na dijalogu i za pomirenje”. ukljuuju i i autobombu postavljenu ispred zgrade francuskog konzulata u Nasiriji. Aktualni predsjednik može agresivno isticati borbu protiv Al-Kaide. studenoga. rujna “u znaku mira” i pozvao je sve strane u sukobu na dijalog i pomirenje. a naročito njihovih lidera. Metaforički optužujući nove rivale u stranci njen predsjednik pjesnički konstatira : “Iako nije bila zima vidjeli smo kako ne pada snijeg da pokrije brijeg. što je obično predmet kritike izazivača. vrlo dug i mučan period. pa se to komentira svojevrsnim kompromisom. za što se terete kosovski pobunjenici. a u tom napadu jedna je osoba izgubila ivot. dodao je. koje uvijek privlače veliki broj gledatelja u SAD-u. Mika. ove bi godine mogle biti posebno važne jer ankete pokazuju da su kandidati u mrtvoj utrci. imigracija i pravo na pobačaj. a konzumenti bivše vlasti nastoje zadržati što više moći u stranačkom naručju ili je. dodavši kako je svjedok kosovski Albanac koji je i sam sudjelovao u sukobima. 30 km ju no od Bagdada. rekao je Papa. međutim. Pobjegao je iz zemlje nakon što su vlasti zatra ile njegovo uhi enje. pošto je na kraju mandata njegovog prethodnika George W. prema toj nevladinoj organizaciji na temelju podataka mre e aktivista i svjedoka. U posljednjoj debati. Poginulo je i 1. dr i da bi taj proces trebala podr ati me unarodna zajednica. listopada u Boca Ratonu na Floridi.Papa Benedikt XVI. No. (H) . rekao je Vukevi . o unutarnjoj politici. listopada. 50 km sjeverno do Bagdada kada su bombaši samoubojice napali vojnu bazu i ubili 11 vojnika i ranili njih sedam. Pravosu e progoni Hashemija.113 dezertera i 6. preoteti od dojučerašnjih partijskih sudrugova ili supatnika. Oni se još nisu počeli sramiti ma koje nisam smjenjivao bez obzira na ambicije.379 ljudi.

Vabriga. dvije etrnaeste nagrade: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 500. 52100 Pula 2. Štrped 52/1. Jadransko osiguranje. Gizela Pa i . 52448 Sv. Pomer 136. G.o. Nazora 27.000 kn Diana Kozlovi . a sve ostale dobitnike pismeno emo obavijestiti o na inu preuzimanja nagrade. PJ Pula. Prilaz M. Dušan Nemarnik. O. 52100 Pula 3. Igor Kordiš. Vodovodna 22. jedna šesta nagrada: PERILICA POSUÐA GORENJE Luana Rubeša. nagradne igre na pazinskom Trgu slobode osvojio ni manje ni više nego atraktivni najnoviji model automobila Kia Cee’d dar Glasa Istre i Kije Kmag d. 10. Splitska 2. Anke Butorac 22. nije imala nimalo lagan zadatak da iz velike hrpe omotnica izvuče budućeg vlasnika Najnoviji model Kije Cee’d od ranog je subotnjeg jutra najavljivao veliko finale nagradne igre Glasa Istre Presretni dobitnik auta . Grgeti 36. GLAS ISTRE NOVINE d. Ro 1/1. 52420 Buzet 2. Davor Miškulin. Keršovani 9. Julio Labinac. 52210 Rovinj 12. Stoga i ne udi da su estitke po ele stizati sa svih strana. jedna sedma nagrada: SUŠILICA RUBLJA BOSCH Paola Lugari . Banjole. Nada Belani . srpnja 2012. kazao je.00 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI PREHRAMBENIM ARTIKLIMA 1. Buze ani s kojima smo razgovarali zaklju ili su da je ve bilo krajnje vrijeme da glavna nagrada stigne u njihove krajeve. Martinuzzi 25.br. jedna petnaesta nagrada: PAKET ISTARSKIH DELICIJA Ada Turina. Ribarska 11. Marcani 131/i. 52440 Pore 15. konačno dolaze na svoje. Dobrile 12. Iako više ne vozi. Lovre Ercegovi . V. Valdefora 2. Štrped 52/1. jedna etvrta nagrada: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 5. jedna osma nagrada: PERILICA RUBLJA GORENJE Zoran Ardali .: 513-07-21-07/12-2 od 20. 52402 Cerovlje 10. 52231 Nedeš ina 5. Majice šaljemo poštom. Tako e i ovo biti dar k erkama za dugogodišnju brigu i skrb. 52440 Pore 7. Boris Pupovac. Ada Gergeta. nakon niza neuspješnih godina sudjelovanja u našim nagradnim igrama.00 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI PREHRAMBENIM ARTIKLIMA Romana Vošten. Ljudevita Posavskog 3.Jako ste me obradovali. a da je ovoga puta i stigla na pravu adresu. jedna peta nagrada: PRIJENOSNO RA UNALO Elena Jerman.o. Pazinska 12. jedna tre a nagrada: NOV ANI BON ZA TROMJESE NU ŠPE U U VRIJEDNOSTI OD 6. Katun Lindarski 62. Kata Ostovi . Velog Jo e 45. 52100 Pula 5. 52460 Buje 17. J. NAPISALA Mirjana Pazinu. Drago An i . koja je očekivala da će prava “ljepotica” među Kijinim vozilima ipak ostati u Nagrada za punoljetnost Objavom imena dobitnika voditelj Neno Pavinčić i predstavnik Kije Dorian Višković zaključili su da je Jelena uspješno obavila zadatak i da Buzećani zasigurno. darovat će sretnom dobitniku i poli- M. 52100 Pula 3. praćena pljeskom brojne publike. jedna deveta nagrada: SMARTPHONE SAMSUNG Tatjana Rušnjak.rekao nam je Orlando Kajin kada smo ga nazvali iz Pazina i obavijestili o velikom zgoditku. jedna prva nagrada: AUTOMOBIL KIA CEE'D NEW URBAN i polica obveznog osiguranja Orlando Kajin. Rudarska 6. 52000 Pazin 9.o. Popularna Jelena Rozga. Ðeni Licul. 52100 Pula 18. Lidija Paliska. ali to me nije obeshrabrilo. a bio je dugogodišnji mati ar u buzetskom Mati nom uredu i poznaje ga cijela Buzeština.00 kn 1. Cerovlje 56B. . Lovre 17. Segijevaca 13. Placeta 9. 52100 Pula 13. 52100 Pula 16. 52402 Cerovlje 9. 52452 Funtana 11. 52220 Labin 14.Glas Istre itam ve etrdesetak godina. Mohorovi i eva 2. imao je veliku sreću kada je protekle subote na velikom finalu 100. 52425 Ro 15. 51000 Rijeka 2. jedna druga nagrada: SKUTER DERBI BOULEVARD 50 2T Vanessa Carta. 52420 Buzet 6. Šumber 26A. Alida Mandi . Vedran Vukoti . Ondina Valenta. izvukao je jednu od dobitnih omotnica . Valentina Veli . jedna deseta nagrada: APARAT ZA ESPRESSO GAGGIA Grozdana Dobran. Riva 10 Odobrenje Ministarstva financija RH Klasa: UP/I-460-02/12-01/582 Ur. baš kao i prije 14 godina. 52100 Pula 8. Labinci 101A. 100. Cappeletta 7. 52466 Novigrad 4. 300-652. OIB 89054078461 52100 Pula. Gracijela Bateli . Bartol 23B. 52221 Rabac 19. podružnica Pula. IZVLAČENJE IMENA IMENA DOBITNIKA 1. jedna šesnaesta nagrada: KU NI TELEFON PANASONIC Dino ernac. Ve ih nagrada nije bilo. Edra Šari . Partizanski put 121. Indije 7. dvadeset sedamnaestih nagrada: MAJICE GLASA ISTRE 1. Nikada nisam presko io ni jedan broj. Barbaj 36. Rušnjak 63. Za sve informacije nazovite Slu bu promid be na tel. 52207 Barban 11. Sv. 52100 Pula 3. 52465 Tar 6. Endi eki . jedna jedanaesta nagrada: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 1. St. Gripoli 72. automobilom e se koristiti njegove k erke Karmen i Alida s kojima ivi. 52100 Pula 7. 52100 Pula 13. Prilaz Gri a 7.000 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI MEBLO Zoran Raki . 52220 Labin 14. Bra e Leonardelli 34. 52470 Umag 2. Nevenka Šaina. nije imala nimalo laPERKOVIĆ MELON gan zadatak da iz velike hrpe SNIMIO Manuel ANGELINI omotnica izvuče budućeg O vlasnika. jedna trinaesta nagrada: MIKROVALNA PE NICA SAMSUNG Silvano ernjul. Aldo Grah. 52464 Kaštelir 12.o. Orlando je u mirovini ve skoro punih 20 godina. praćena pljeskom brojne publike koja je očekivala da će prava ljepotica među Kijinim vozilima ipak ostati u Pazinu. 52000 Pazin Jelena Rozg Kiju Cee’d poslala u Bu Popularna Jelena Rozga. Olah aba. Eva aki .34 Glas Istre nagradna igra Ponedjeljak. 52100 Pula 20. tri dvanaeste nagrade: PAKET PREHRAMBENIH PROIZVODA POJEDINA NE VRIJEDNOSTI OD 700.000. Šurani 97A. Sv. 52440 Pore 4. 52444 Tinjan 16. 52403 Gra iš e 8. Saše Šantela 54. Dobrani 1. MIJOŠEK Valter Ivančić. rujna 2012. Martin 85. neopisivo . jedan od najuspješnijih hrvatskih boćara. a kupone izrezujem redovito otkad sam u mirovini. 52427 Livade 10. Zahvaljujemo svim itateljicama i itateljima na sudjelovanju te estitamo dobitnicima. Antonio Bla evi . Cerovlje 59A. rlando Kajin iz Buzeta.

Aleksandar i Lino Grah: Došli smo na izvlačenje obiteljski kao podrška noni koja već tridesetak godina igra i igra. ponukat će me da okušam sreću u nekom od vaših sljedećih ciklusa nagra ivanja. kolovoza. okrunjen brojnim svjetskim odličjima. Sebastijan Mofardin.kao. nema nam druge nego dobro raspoloženje vratiti na koncertu Jelene Rozge koji slijedi. nakon niza godina suradnje s Novim listom. Partizanski put 121. a to može a njenu je zahvaliti i mladoj raomotnispjevanoj Valentini cu izvuUjčić. Do dugo u noć Pazin je bio mjesto gdje su se stopile sve pozitivne emocije sudionika uspješno okončane europske boćarske smotre. a boćanjem se i dalje bavi . izvlačenja naše nagradne igre i zabavnog programa.iskogradu . na istom mjestu i u istom gradu. kolovoza 1998. Bilo bi lijepo kada bi večerašnja glavna nagrada svojeg vlasnika pronašla me u Pazinjanima.000 ristit će Zoran Rakić kuna za tromjeiz Pule. tada je Glas Istre u sklopu manifestacije Pazin off road priredio izvlačenje imena dobitnika igre koju je.kao trener i igrač u klubu Trio Pazin. Odličnu glazbenu kulisu činili su pak mladi članovi Replay banda . Usrećili smo i Vanessu Carta iz Pule. TV i radijski voditelj banda. Martina 85. pjevačici Replay Neno Pavinčić. 10. Do sada je osvojila samo majicu. ali u nagradnim igrama do sada nisam sudjelovala. V. Da su Buzećani ovoga puta imali najviše sreće.novčani bon od 6. Valter se rado prisjetio odlične atmosfere prije 14 godina kada je izvukao ime dobitnice automobila. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom večernjem programu na pazinskom Trgu slobode uzet Ante Grančić poslao je prijenosno računalo Eleni Jerman cu autoodgovornosti. čićeva 2. ali čvrsto vjerujemo da će vaše večerašnje jubilarno izvlačenja biti prekretnica. Ako se to kojim slučajem i ne dogodi. a budući da je upravo postala punoljetna. 35 DOBITNIKA NAGRADNE IGRE GLASA ISTRE U PAZINU ga U iščekivanju nagrada Branka Kurelović: Rado čitam Glas Istre. korist će se prijenosnim računalom. pokazalo se i prilikom izvlačenja dobitnika pete nagrade. . klasično koji je to postao na subotnjem uspješno okončanom Prvenstvu Europe u boćanju. koja će voziti skuter Derbi Boulevard. nije mogla zamisliti bolju nagradu! Njenu je omotnicu izvukao Valter Ivančić. neko no Sandalj. Elena Jerman iz Sv.novčani bon budući da je osvood pet tisuća kuna u trgovini namještaja i jila našu treću nadekora Meblo . rujna 2012. 100. Buzet. Nazora 27. a njenu je omotnicu izvukao Ante Grančić iz Imotskog. kojemu smo na našem izvlačenju čestitali i 21. u publici izabran Hrvoje Fabris i predstavnica Glasa Istre. mladi boćar i friški europski prvak u disciplini pojedinačno Tromjesečna špeža Naime. srpnja do 27. Ivan Luch i Deny Prenc. Brugrada. ovoga puta organizirao samostalno i tako smo protekle subote stigli do okrugle brojke od 100. Diana Kozlović iz Novi. u publici odabran. pazinski boćar. Mohorovisečnu špežu. a provjeravalo ih je tročlano povjerenstvo koje su činili pazinski javnobilježnički prisjednik Marijan Paulišić. Veoma atraktivna Kia Cee’d koju svi večerašnji posjetitelji sa zanimanjem razgledavaju. Toni Macinić. Sve ispravne omotnice morale su sadržavati 30 kupona nagradne igre sakupljenih u vremenu od 27.Glas Istre nagradna igra Ponedjeljak.Valentina Ujčić. koji je svoj glazbeni zadatak odlično obavio. s kojim smo se družili na našem prvom izvlačenju 15. rođendan! Groznica subotnje večeri dostigla je svoju kulminaciju kada se oko 22 sata na pozornicu popela dobro raspoložena Jelena Rozga koja je i rasplesala veliki broj posjetitelja. vrijeme neće morati briČetvrti po vrijednosti nuti o namirnicama zgoditak .

POKRAJAC Ulyssesov “Pokojnik” u Zagrebu ZAGREB . M. zrelost i suverenost u interpretaciji zahtjevnih skladbi koje su izvodili. “Ne zamirin ti” Marije Mareti iz minja. MILJEVI “LaMaMa” otvara festival ZAGREB . koreografiju Staša Zurovac. Nagradu za najboljeg glumca podijelili su Philip Seymour Hoffman i Joaquin Phoenix za uloge u filmu “Master”. “Pieta” redatelja Kim Ki-duka.u 17. najvažnijeg oblika izvođenja komorne glazbe. Koncert su započeli “Gudačkim kvartetom u g-molu” Josepha Haydna u četiri stavka te nastavili s “Gudačkim kvartetom br. Filip Detelić. oblikovanje zvuka i autorstvo songova Davor Rocco. i 12. a u kategoriji proze “Nitko nije savršen” Damira D.Ova priča o mrtvima koji su ustali i živima koji se spremaju da ih ponovo sahrane u Zagrebu će se izvoditi 11. Na manifestaciji su dramski umjetnici interpretirali pojedine radove ili dijelove proznih radova. Japana. a ove je godi- ne priredio deset komornih koncerata u crkvama sv. također u četiri stavka. a najboljim radom proglašena je pjesma Vinka Pavi a iz Zagreba “Privariti glad”. Multimedijalnom centru te na otoku Sv. čime su dobili priliku raditi s tim poznatim poljskim skladateljem. koji je došao u Rovinj posredstvom Austrijskog kulturnog foruma. Eufemije i sv. ansambli i komorni orkestri iz Europe. a Nela Ko- * ZAVRŠNI KONCERT OVOGODIŠNJEG LJETNOG FESTIVALA ROVINJ Adamas Quartett. “Pokojnik” je po mnogima najbolje djelo proslavljenoga srpskog komediografa i satiričara Branislava Nušića. Eufemije Kim Ki-duk Uspješni istarski autori PULA .britka satira koja kao da je pisana po marginama suvremenih. 10. kultura kultura@glasistre. njegova Turistička zajednica i Maistra. POKRAJAC Adamas Quartett u crkvi sv. kolovoza 2012. Posebnu nagradu irija osvojio je Austrijanac Ulrich Seidl za film “Paradies: Glaube”. Ericha Wolfganga Korngolda i Franza Schuberta ROVINJ . a proglašena je i po asnom gra ankom Zagreba. je bila jedan od favorita za glavnu nagradu me u 18 filmova koji su bili u konkurenciji. Program su vodili Mirela Videk i Dubravko Sidor. a jezičnu prilagodbu Miljenko Jergović. Festival je tako postao neizostavni dio rovinjske turističke ponude. Na Festivalu svjetskog kazališta u Zagrebu bila je nekoliko puta. ponajviše se bavi izvo enjem glazbe austrijskih klasika. Claudia Schwarzl i Maria Wahlmüller na violinama. a najviše ga posjećuju turisti. (H) Austrijski Adamas Quartett oduševio A. Japana. Na ovogodišnjem festivalu su uz naše nastupali glazbenici iz Italije. Za gudačke kvartete počeli su pisati još austrijski klasici. a kao najbolja glumica nagra ena je Hadas Yaron za ulogu u izraelskom filmu “Ispuniti prazninu”. Na ovogodišnjem natje aju “Susret rije i 2012” koji je organizirala Udruga Pinta sudjelovala su 124 autora i pristiglo je 457 radova od kojih su odabrani objavljeni u istoimenom zborniku. (H) Prizor iz predstave . Uz nastupe na brojnim glazbenim festivalima u Austriji. Festival svjetskog kazališta. kazališta i filma. Zoran Pribičević i Josip Milanović. za današnje indolente. Branislav Zeremski. među kojima je puno ljubitelja klasične glazbe. Zbog toga su bili nagrađeni gromkim pljeskom publike. rujna. 15. kvarteta Adamas pokazali su sjajnu tehniku i zavidnu uigranosti. Publika u crkvi sv. Dubravku Te ak.Ovogodišnji Ljetni festival Rovinj završen je koncertom Das Adamas Quartetta iz Austrije. Miodrag Krivokapić. Članovi kvarteta su završili studije za solističko izvođe- nje na Sveučilištu za glazbu Mozatreum u Salzburgu te na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. a bio je oboga en glazbenim programom BeBop Sax Quarteta iz Marije Bistrice. rujna. Sloveniji. dr. Za zahvalnost i dobar prijem kvartet Adamas se odužio publici izvevši treći stavak iz Haydnovog “Gudačkog kvarteta u f-molu”. Zbog toga ga podržavaju Grad Rovinj.hr 591-529 Južnokorejski “Pieta” osvojio Zlatnog lava VENECIJA . Tako dvije godine zaredom nastupa na prestižnom Wiener Musikverainu. Priča je to o nemogućnosti povratka. ovjeka beskrajno zaljubljena u Antigonu. Ljetni festival Rovinj je utemeljen 1996. Dušan Gojić.30 sati. Franje. po inje novu kazališnu sezonu. a takav je oblik muziciranja održan do danas pa se još uvijek pišu skladbe namijenjene njima. U sadašnjem sastavu djeluje od prošle godine pa su u Rovinju nastupili Jakob Gisler na violončelu. Katarina Bistrović-Darvaš.36 Glas Istre Ponedjeljak. rujna 2012. a na koncertu je izveo djela za gudački kvartet Josepha Haydna. Azije. opet s četiri stavka.Predfestivalskim partyjem u Zagreba kom kazalištu mladih. Kvartet postiže najveće uspjehe u sadašnjem sastavu.Premijerom “Antigone” francuskog dramati ara Jeana Anouilha u re iji makedonskog redatelja Aleksandra Popovskog. To je njegov posljednji komad . rujna u 19. Maja Posavec.Kazalište Ulysses gostuje u zagrebačkom HNK-u s četiri izvedbe predstave “Pokojnik” u režiji Lenke Udovički. Nakon stanke izveli su “Gudački kvartet u d-molu” Franza Schuberta. A. biografskim mjuziklom “La Mama Cantata . S. “Virtuoz vremena” Malvine Milete iz Nedeš ine.Knji evna manifestacija “Susret rije i” kojoj je cilj njegovanje dijalektalne rije i i kulturne baštine pod sloganom “Kaj. “Alternativa” ivke Kancijani iz Vodnjana. Poljske. V.. Riječ je o jednom od najperspektivnijih europskih gudačkih kvarteta osnovanom 2004.akavsko narje je zastupljeni “Dota naše dice” Rite Brgi Stoki iz Barbana.Hommage Ellen Stewart”. Adamas Quartett se ponajviše bavi izvođenjem glazbe austrijskih klasika. glazbu Nigel Osborne. Adamas kvartet se najboljim pokazao u izvedbi Schubertovog djela. Zagreba ko dramsko kazalište Gavella u subotu. Uz Di- janu Vidušin u ulozi Sofoklove tragi ne heroine Antigone i neprepoznatljivog Ozrena Grabari a kao njezina ujaka i kralja Kreonta. SAD-a. Francuz Olivier Assayas nagra en je za scenarij politi ke drame “Apres Mai”. sezone kazališta Ulysses. B. Australije i Meksika. Drago Grabnar.Ju nokorejski film “Pieta” osvojio je u subotu nagradu Zlatni lav za najbolji film na Venecijanskom filmskom festivalu. Borko Perić.. što ne iznenađuje jer su dobitnici prve nagrade za izvođenje glazbe ovog austrijskog glazbenika na međunarodnom “Schubert” natjecanju. SAD-a i Austrije. Anna Dekan na violi. ultra nasilna pri a o lihvaru kojem se suprotstavlja tajanstvena ena koja tvrdi da mu je majka. Eufemije je u grobnoj tišini očekivala prve zvukove mladih austrijskih glazbenika. 2 u Es-duru” Ericha Wolfganga Korngolda.30 i u 21 sat. kostime je osmislila Bjanka Adžić Ursulov. a usavršavali su se kod Julliard kvarteta u New Yorku. pobjednici su Polish Music Awarda zahvaljujući izvedbi “Gudačkog koncerta” Krysztofa Pendereckog. Članovi Nagradu je primio Hoffman u svoje i Phoenixovo ime. U 16 godina održavanja na festivalu su gostovali svjetski priznati solisti. Rusije. u sklopu 12. zagrebačkih crnih kronika. Kombinacija biografskog mjuzikla i varijetea “La Mama Cantata . a i što” ve se 43. koji je u Rovinj došao posredstvom Austrijskog kulturnog foruma. Italiji i drugim europskim zemljama. a 13. Koncert austrijskih glazbenika bio je koncipiran na djelima napisanim za gudački kvartet s violončelom. Ra. godinu tradicionalno odrava prve subote u rujnu u Bedekov ini. koju su tradicionalno većinom činili turisti. koji se bavi razdobljem osnivanja scijentološke crkve. rujna održat će se dvije izvedbe . a redatelj filma “E’ stato il figlio” Talijan Daniele Cipri nagra en je za fotografiju. a preuzeo je i Srebrnog lava u ime redatelja filma Paula Thomassa Andersona. nakon što čovjek jednom ode ili nakon što bude protjeran. Amar Bukvi igra Kreontova sina Hemona.Hommage Ellen Stewart” nova je produkcija kultnog eksperimentalnog teatra “LaMaMa” koje nosi ime svoje osniva ice Ellen Stewart. Scenografiju i oblikovanje svjetla potpisuje Deni Šesnić. U zbornik su uvršteni i radovi autora s podru ja Istarske upanije pa su u kategoriji poezija. Ocvirka iz Pula i “Tekila s crvima” Mirjane Krsnik iz Pazina. Jelisaveta Seka Sablić. Respektabilan glumački tim predstave predvode Zijah Sokolović. Katarina. violom i dvije violine. Filip Nola. Nedavno preminula Ellen Stewart zaslu na je za po etke mnogih velikih imena ameri ke drame. Predstava je premijerno izvedena 2. u tvrđavi Minor na Malom Brijunu. Reuters “Antigona” premijerno u Gavelli ZAGREB . newyorški teatar “LaMaMa” otvorit e u danas jubilarni 10. koji e se odr ati u Zagrebu do 29. Manifestaciju je organizirala Op ina Bedekov ina a odr ana je u dvorani osnovne škole. “Ko penson” Suzane Muškovi iz Labina i “Te ruoki” Nevenke Erman iz minja. Stru ni ocjenjiva ki iri koji je odabrao radove za zbornik i koji je na manifestaciji proglasio najbolje radove inili su profesori Ludwig Bauer i Darko Miloši uz prof.

gradonačelnik Edi Andreašić. ili preko njihove Facebook stranice.Ovaj je Milotićev ciklus posebno zanimljiv. Svi glumci s kojima smo porazgovarali su bili vrlo zadovoljni. Kazao je da žele da se kod ljudi stvori navika rezerviranja ulaznica. kaligrafijom. u povodu 55.Sedamnaesta Filmska revija mlade i i 5. pot- puno drukčije od ostalih do sada izvedenih. safira i dimija stiže nam priča o siromašnom dječaku koji je prisiljen krasti da bi preživio. Ugo Korani. Izloženi su radovi u različitim tehnikama s prevladavajućim akrilima na platnu i tvrdoj podlozi. Lucija Roce. znakovima i tekstom. S jedne strane su to piramidalne strukture. od oblika prema formama i boji. Igraju: Monika Mihajlović. a 19. te ostali zatečeni bogatstvom kostima.U tijeku su posljednje pripreme za premijeru predstave “Aladdin”. konkretno. rujna 2012. Iz carstva pješčanih dina. i atmosfera je vrlo pozitivna. Gea Modrušan. eto. predsjednik Gradskog vijeća Fabrizio Vižintin. BEGIĆ Snimio D. Kristina FLEGAR . a uz to pomagao je i u izradi frizura te u šminkanju. . Djeluju neposredno i blisko. Ono što na poseban način plijeni pažnju. Radi se o prvoj etapi umjetničkog projekta koji će u Orsoli gostovati do kraja rujna. 37 Dvije izložbe u Kaštelu * * Four River Film KARLOVAC .Izložba “Nebeski odrazi” pulskog slikara i grafičara Mladena Milotića otvorena je preksinoć u Gradskoj galeriji Orsola. koja će se dogoditi u subotu 15. njihovom raznolikošću te vrlo lijepom scenografijom. Lino Brozić. na proljeće “Pepeljugu”. kojima umjetnik postiže vrlo dojmljive efekte. a s druge strane otvara se prema svemiru. Okupljene su u Orsoli pozdravili autor. a nasuprot njima nalaze se forme kozmičke inGoran KOVAČEVI Mladen Milotić i bujski gradonačelnik Edi Andreašić spiracije. Kaže da mu prosječno treba oko tri dana za izradu nekog odjevnog predmeta. a u nedjelju su reprize u 11 i u 18 sati. smjesama boje. dok je Luka Juričić napisao tekstove songova. Ana Božinović. a u programu e se prikazati 67 srednjoškolskih filmova iz 16 zemalja. a kostime je realizirao Neven Mihić PULA . dr. najraskošniju predstavu što se kostima i scenografije tiče koju smo ikada do sada napravili. jer će ova predstava za vikend imati četiri izvedbe. Iris Tkalec. Šime Rabar. Monika Mihajlović nedavno je diplomirala glumu u Osijeku. za djecu pamtim jednu izvedbu u Velikoj Gorici. Saznajemo da za Božić pripremaju “Pinokia”. Režiju i adaptaciju potpisuje Majkl Mikolić. kazao je Luka Juričić iz FERR-a. Oba su muzeja smještena u Kaštelu. Kostimograf Neven Mikić prezadovoljan je prvom suradnjom s FERR-om i Narančom. Aleksandar Mandić. Mateja Šimunić. a u istom trenutku i dijelom prostranstva. ŠTIFANIĆ S probe IZLOŽBA MLADENA MILOTIĆA U POVODU TJEDNA ISTARSKIH MUZEJA I DANA GRADA BUJA Nebeski odrazi u Orsoli storu Muzeja Grada Pazina. Ravnatelj Muzeja Grada Pazina Denis Visintin napomenuo je u svom osvrtu da je Milotić umjetnik koji u više od četiri desetljeća djelovanja kao umjetnik i galerist ostavlja dubok trag u kulturnim djelatnostima istarskog zavičaja. Rezervacije su moguće na 099/ 5274-005. počevši od reljefnosti polja slike razrađene oblicima. Uključili smo profesionalne glumce. ukupno stotinjak odjevnih predmeta. Dave Whitt iz SAD-a te poljska producentica Aleksandra Szymanska. Predstavlja svojevrsni nebeski odraz množina vizura prema zemlji. Njegovo su bogatstvo dobro srce i vjera u boBUJE . koje će unijeti duh i dah egzotike te donijeti nova saznanja djeci. do 15. rujna. obljetnice prvog uprizorenja ove predstave u ovoj zgradi. Roberta Stevanović i Ena Bratić.urbani razvoj grada”. naše dugogodišnje članove.naranca@gmail. M. David Banco. gdje je i smještena radnja ove predstave. V. Ivona Bulešić.30 sati u Etnografskom muzeju Istre izlo ba “Kalkuta 1945. Dobro se slažu. Tragovi kista i špahtle pojačani su grafitiranjem i utiskivanjem. a zatim će suradnjom kulturnih ustanova šest gradova i općina različite postave novog ciklusa ovog autora predstaviti u izložbenom prostoru umaškog Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić”. Ovaj nekadašnji top student. i za Uskrs prigodnu predstavu. u 19 sati je premijera. Ponedjeljak.Glas Istre kultura PAZIN . voditelj Orsole Slađan Dragojević i ravnateljica Učilišta Lorella Limoncin Toth. u subotu u 11 sati je pretpremijera. ali nikada im nije bilo ništa teško. s čitačkim probama se počelo od 1. Four River Film Festival odr at e se u Karlovcu od 12. sparne ljetne dane provodili su vježbajući.U sklopu Tjedna istarskih muzeja u Muzeju grada Pazina ve eras u 19 sati otvara se izlo ba “Pazin . pijeska i akrila. u Galeriji Sinčić u Višnjanu. rujna u 19 sati u Dječjem kulturnom centru (bivši Pionirski dom). glazbu je skladao Branko Radić. Udruge FERR i Teatra Naranča.Pionirskom domu odnosno Dječjem kulturnom centru. (H) * * * POSJETILI SMO PROBE PREDSTAVE ZA DJECU “ALADDIN” UDRUGE FERR I TEATRA NARANČA Raskošni kostimi i sugestivna scenografija Režiju i adaptaciju potpisuje Majkl Mikolić. Linda Kliman.od ideje do realizacije. 10. veziva. Luka Juričić. Majkl Mikolić je rekao da je zadovoljan što su odabrali tako zahvalno djelo.dnevnik jednog vojnika”. diplomirani kostimograf s diplomom zagrebačkog Tehnološko-tekstilnog fakulteta. istaknuo je u predgovoru kataloga povjesničar umjetnosti Marino Baldini. kreirao je raskošnu garderobu. com. Mila Jovanović. opisao je Baldini. zahvaljujući buzetskom Zavičajnom muzeju u Palači Bigatto te u pulskoj Galeriji Milotić. nebeska tijela okružena bogatstvom vrijednosti nepredmetnog govora u modrinama vrlo osjetljivog svijetlog spektra koja dodatno plavetnilu daju poetski atribut osjećaja. glazbu je skladao Branko Radić. Posjetili smo aktere ove predstave na jednoj od njihovih proba. srpnja. Domu “Slavko Grubiša” . koje je sve sam odradio . Ovom smo prilikom željeli predstaviti nešto novo. . neprestane su invencije i efekti koje možemo iščitavati od reljefa do grafita. čime kontekst smišljeno obuzima ugođaj arhaične vrijednosti. koreografije je osmislila Katja Rabar. na e-mail teatar. kostime je realizirao Neven Mihić. R. u srednjovjekovnom Kaštelu i proZahtjevne estetske pripreme Glumački ansambl “Aladdina” na okupu lje sutra. Filmove e ocjenjivati Dana Budisavljevi . jer u svakoj predstavi želimo da glume i iskusni glumci i oni koji su tek na počecima. u povodu Dana Grada Buja i u sklopu programa Tjedna istarskih muzeja (budući da galerija i bujski Etnografski muzej djeluju u istom kompleksu i pod kapom Pučkog otvorenog učilišta). koji mu daju snagu u borbi za nemoguću ljubav princeze Zaire… . autorica scenografije je Breza Žižović. Franjo Tončinić. kao i najmlađe.“Aladdin” je slabo izvođena predstava. koja zbilja uvodi u te drevne i egzotične svjetove.

više od tisuću i pol njih. Autorica je memorijalnom centru darovala osam svojih uradaka prete ito u kombiniranoj tehnici. B. biti vitez pa još pobjednik i danas kao i prije tristo godina. Jer. Ante Nazor.5 bodova.Porečan Ante Tonči Topić ili povijesnim imenom Zorzi Becich.hr 591-529 Pulska umjetnica Davorka Ten i Radoaj dobila je zahvalnicu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. sve protekne po pravilima Vedrana HABEREITER SNIMILA Jelena PREKALJ POREČ . a slavlju nije bilo kraja. Viteško nadmetanje u dvije utrke okupilo je sedamnaest sudionika.) * VITEŠKI KONJIČKI TURNIR . Pohvaljena Tenčić Radočaj mozaik@glasistre. odnosno pola manje od pobjednika.amatera. odnosno druge utrke preksinoćnjeg viteškog konjičkog turnira Giostre. natjecali su se još Alen Riosa (Antonio Pavano) koji je osvojio 4. vrtove kod Cantine i pokazala se dobrim odabirom. spektakla. te Zdenko Belička (Marc Antonio Filaretto). Zoran Uravić. Topić dvama pištoljima kremenjačama. Jakov Grgić prije bacanja koplja . Ivan Terlević (Matteo Pietro Filaretto). dr. Budući da je prije tristo godina Bartolomeo Rigo. pobjednici su prve. osam Porečana jahača volontera . godine i od početka je bila os oko koje je stvorena ideja cijelog festivala.5 boda. te osigurali komotnije pripreme konjima i jahačima. a Štoković zlatnim pladnjem Masgalano. Ivan Banić (Marco Corner) koji se s četiri osvojena boda plasirao na treće mjesto. ove je godine ona preseljena na novu lokaciju. Jakov Grgić (Zuane Sincich). te Aleksa Vale. Toni Uravić i Mario Učkar. Najuspješniji natjecatelji nagrađeni su darovima jednakim onima koje su dobivali vitezovi iz prošlosti. U utrci za Masgalano osim pobjednika natjecali su se još Petar Benčić koji je osvojio 3. da prisustvuju spektaklu.gađanju kopljem u metu. te devet profesionalnih jahača iz istarskih konjičkih klubova koji su se natjecali u zahtjevnom zadatku . Dodjela nagrada pobjednicima Gordan Galant s tri osvojena boda i trećim mjestom. te Ive Štoković. Luka Pašić. današnjim organizatorima. rujna 2012. a potpisuje ga ravnatelj doc. Nazor je naglasio veliku ulogu ove pulske umjetnice u sudjelovanju u raznim humanitarnim manifestacijama. Nakon utrke uslijedilo je uručenje nagrada i puno fotografiranja. Zahvalnicu je dobila poradi darovanih slika s temama iz razdoblja Domovinskog rata. od kojih su se neki bunili i provjeravali rezultate. Konjička utrka doista je najvažniji i najspektakularniji događaj tijekom porečkog povijesnog festivala Giostra koji je ove godine zabilježio svoje šesto izdanje. Anđelko Laković (Francesco Balbi) i Franko Štiković (Michiel Filipin). ali su zato omogućili puno većem broju publike.38 Glas Istre Ponedjeljak. Da sve protekne u najboljem redu i bez prijestupa pazio je Mastro di campo Alvise Sincich ili pravim imenom Elio Štifanić koji je kontrolirao pogot- ke i određivao bodove. godine NAPISALA Mastro di campo je bio odlučan. ali Sve je dio spektakla U prvoj utrci u kojoj su snage odmjerili Porečani.VELIKI SPEKTAKL POREČKOG POVIJESNOG FESTIVALA GIOSTRA Pune tribine Dame su strepile za svoje vitezove Trijumf Topića i Štokovića Konjička utrka temelji se na pravilima o viteškom nadmetanju održanom na porečkim ulicama u veljači davne 1745. pravila natjecanja i cjelokupnu atmosferu. 10. Jer. (V. općinski kancelar i jedan od natjecatelja u Giostri pomno opisao sve dimenzije trkališta. veMastro di Campo pazio je da lika je čast. revitaliziranog prije četiri godine nakon tri stoljeća pauze. Zoltan Kiš. sve je to dio igre ili bolje reći. lik Saracena. Biti vitez velika je čast Konjička utrka temelji se na pravilima o viteškom nadmetanju održanom na porečkim ulicama u veljači davne 1745. Nakon što su prva tri izdanja utrke održana u uvali Peškera. Društvu prijatelja Giostre i porečkoj tvrtki Studio 053 bilo je potrebno samo slijediti požutjele zapise što su vrlo vjerno i učinili. S njegovim odlukama nisu uvijek bili zadovoljni kumovi jahača. Vrtovi možda ne pružaju tako romantičnu kulisu kao Peškera.

Stih koji svi znaju . no isto tako. nije manjkalo odlične i stilski raznovrsne elektronske glazbe. k tome u postsezoni. izvedbe hita “Kada žena za- voli”. bivši predsjednik uprave kompanije Disney i jedan od utemeljitelja Dreamworks studija 1994. 39 Katzenbergu počasni Oscar * * NAKON OUTLOOKA JUČER USPJEŠNO ZAVRŠIO I “SESTRINSKI” DIMENSIONS FESTIVAL Dva tjedna London je živio u Štinjanu Klupska scena na otvorenoj pozornici jedinstvene tvr ave Punta Christo PIŠE Zoran ANGELESKI SNIMIO Dejan ŠTIFANIĆ N i preksinoć. Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC music festival koji su ljetos posjetili najveći hitmakeri domaće scene. gdje među tisućama rasplesanih ljudi ugledate. kao preksinoć. izvrsnog detroitskog funk-soul house producenta Thea Parrisha te na tradicionalno najžešćoj undergorund Mungo’s pozornici mračnog i moćnog Amita. ali ni one prostorne. već i misliti.od duba s dodacima indijske tradicionalne glazbe do iznimno sugestivnog drumm ‘n’ bassa. ali i Skandinavije. kao ni izvrsne atmosfere koji ovu. najprogresivnijeg dijela glazbenog Londona. rujna 2012. a izvan glavne pozornice odličnog Jacka Sparrowa i Floating Points. Mount Kimbie. Odlično su prihvaćene i pjesme novijeg datuma poput “Opet si pobijedila”. koja je kupnjom karata pomogla nabavci opreme za Odjel pedijatrije Opće bolnice Pula. Spuštanje je to u biti najsvježijeg. a zatim i “Od milijun žena” te koncert završio pjesmom “Umirem”. prosinac”. uz Stevena Spielberga i Davida Geffena. jasno. Little Dragon. lakoća izvedbe i smisao za humor ono je što je koncert Tonyja Cetinskog u Lighthouse Music Clubu pretvorilo u večer jedinstvenog užitka za sve ljubitelje balada ovog rovinjskog slavuja i za zaljubljene svih generacija. kritike dijela pulske javnosti da je to kolonizacija u čijim užicima zbog skupoće ulaznica ne mogu masovnije sudjelovati i osiromašeni domaći ljudi. Poznat kao uvijek energičan i srčan izvođač. cestarinom. na pozornicu je stupio oko ponoć i pol te održao dvosatno glazbeno putovanje kroz svoje najpoznatije refrene kroz koje ga je pratila raspoložena publika. Naime. Glazbenik. Amerike.Glas Istre mozaik ZAGREB . Australije u mali Štinjan na dva uzastopna produžena vikenda.“ne zaboravi da joj kažeš svaki dan. petak Gold Pandu i Carla Craiga. Amerike. Four Tet. ali i renomirani svjetski DJ-evi. gotovo poskakuju kroz tu gužvu. Ana PERCAN Snimio Dejan ŠTIFANIĆ .. Bez nasilja. ponudila na razini live acta i bendovskih svirki najjača festivalska imena (Nicolas Jaar. posve suprotne našoj nasilnoj društvenoj svakodnevici. a glazbeno podjednako kvalitetnog Dimensionsa. poput “Čovjek od ličnu interakciju s raspjevaleda”.od masovnog i lucidnog Outlooka do intimnijeg. kao da su dežurni vatrogasci za kišna razdoblja Springsteena ili Radioheada u nama najbliže talijansko mjesto. Jednostavnost. ima smisla ukoliko pratite i volite tu vrst glazbe. Dok je prva noć Dimensionsa. hranom. To ulaganje.dva tjedna začaranosti stralije u mali Štinjan na dva uzastopna produžena vikenda. kao preksinoć. Marcelu Dettmannu i Ben Klocku. Tony je Cetinski je ostvario odličnu interakciju s raspjevanim obožavateljima. Bez nasilja. subo- ta je u krugu od svega stotinjak metara istodobno nudila cijenjenog norveškog diskoidnog DJ-a Todda Terjea. najprogresivnijeg dijela glazbenog Londona. ali i Skandinavije. Spuštanje je to u biti najsvježijeg. gotovo poskakuju kroz tu gužvu.pjevali su zdušno publika i Tony koji je nakon pjesme duhovito dodao da to ne treba samo govoriti.Ameri ka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti priop ila je da e na ovogodišnjoj sve anosti Governers Awards po asna nagrada Oskar za humanitarni rad biti dodijeljena ameri kom filmskom producentu Jeffreyu Katzenbergu. svaki odlazak na koncert Dylana. ovaj je koncertni showman krajem kolovoza odradio regionalnu koncertnu turneju gdje ga je u samo posljednja tri koncerta u Novom Bečeju. u četvrtak. možda dijelom i s pravom. Taj je momak postupno razludio publiku . kao da su dežurni vatrogasci za kišna razdoblja.Hitom “Umirem” Tony Cetinski otvorio je preksinoćnji humanitarni koncert u prepunom Lighthouse music clubu pred nekoliko tisuća vjernih obožavatelja. Ostat će. pićem i nimalo jeftinom kartom stajati bitno skuplje od četverodnevnog štinjanskog uživanja u glazbi najuglednijih svjetskih izvođača dubstepa. iz publike je na pozornicu doveo obožavateljicu Dajanu kojoj je otpjevao pjesmu. Tony je za bis izveo legendarnu “23. čije se ime veže za najveće hitove i najuspješnije balade današnjice. da je voliš” . naša tri-četiri policajca kako sa sendvičima u ruci opušteno hodaju. (H) REUTERS Ponedjeljak. pa su tako u emotivnoj i uzavreloj atmosferi zajednički otpjevane “Kad bi dao Bog” te “Sve je s tobom napokon na mjestu”. kao i pulski DJ Bebetto. a prije izvedbe hita “Kada žena zavoli” iz publike je na pozornicu doveo obožavateljicu Dajanu kojoj je otpjevao pjesmu otpjevao sve svoje najveće hitove. a prije dao Bog” i “Neka te odvede”. Au- Od Outlooka do Dimensionsa . inozemnim gostima zapanjujuću atraktivnu lokaciju drže začaranom već dva tjedna . pulske će fanove s benzinom. 10. posljednje večeri prvog izdanja Dimensions Festivala u i ispred štinjanske tvrđave Punta Christo. k tome u postsezoni. naša tri-četiri policajca kako sa sendvičima u ruci opušteno hodaju. Katzenberg. Od domaćih jakih imena tijekom večeri nastupili su Eddy Ramich i Petar Dundov. Njegove pjesme ne poznaju dobne granice. dobitnik je humanitarne nagrade Jean Hersholt Humanitarian award. drum and bassa i srodnih elektronskih žanrova te konzumiranje rijetko miroljubive atmosfere. Novom Pazaru i Petrovcu slušalo preko 90. Portico Quartet). kao i uspješnice s albuma “Budi uz mene” Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC music festival Cetinski je ostvario odprošarane Tonyjevom karizmom.000 obožavatelja. gdje među tisućama rasplesanih ljudi ugledate. Ostatak noći odnosno ranojutarnji sati pripali su također jakim imenima . sve uz fascinantnu snagu soundsystema i basova.Moodymannu. “Kad bi nim obožavateljima. POZNATI ROVINJSKI PJEVAČ U SUBOTU NAVEČER RASPJEVAO LIGHTHOUSE MUSIC CLUB Ljubavne note raspoloženog Tonyja Cetinskog VODNJAN . housea. “Što si ti meni”.

k. k. Isprave u originalu (umjesto kopija). 101/11. k.č. obrazovanje za stručnjaka budućnosti . zgr. k. sve k. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja.TRGOVAC (I. rujna 2012. god. Tekst natječaja objavljen je na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.č. e-mail: upisi@politehnika-pula.č. učenje kvalitetnog vođenja poduzeća i kako postati voditelj kreativnog tima. k.č. 391/45. I.76/07. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola upisuje studente na Specijalistički diplomski stručni studij koji je namijenjen za prvostupnike (baccalaureus).00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa 2407000-1118015096. 052/ 381-412.č. k. 1298/5. 64/19.č. 1294/7. 4.č. k. Ep009961 Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta POLITEHNIKE PULA – Visoke tehničko-poslovne škole s p. 4. 7. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijski USLUGA POREČ d. k. za komunalne poslove Poreč. godine.č. 83/3. 3. Razlozi za upis: 1. k. Ep009955 Ep009962 USLUGA POREČ d. 101/4. 209/1. OGLAS USLUGA POREČ d. k./2013. tel.00 kuna (mogućnost obročnog plaćanja.č. 5476.rujna 2012. . k.lipanj 2012.č. fotografije 2 kom (dimenzija 4x6 cm). k. Blaškovići 12. .o. UPISI Upis pristupnika izvršiti će se na temelju rezultata sa mature. 5. 126. zgr. politehnika-pula. zgr. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. obrazac se može preuzeti i sa web stranice http:// www. poziv na broj 317OIB pristupnika. rujna 2012.č. 64/20. 2.č.č.č. te odluke Nastavničkog vijeća o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2012. II.č. k. Pravni interes Republike Hrvatske za gradnju građevina za javnu odvodnju izražen je u članku 22. k. k. 270/3.o. 99/14. 5470. k. moraju prethodno izvršiti nostrifikaciju svojih srednjoškolskih svjedodžbi prema važećim propisima i položiti ispit iz poznavanja hrvatskog jezika. 2. k. godini. poziv na broj: 1536-OIB pristupnika. 5474.č. 203/8.č. koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2012.č. 5473.č. Školarina za akademsku godinu 2012.č. k. Zakona o izvlaštenju ( NN broj 9/94.č.č. Ep009960 Općina Kršan upućuje POZIV svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. k. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put. 6.č. k. točka 1. završene studente ranijeg četverogodišnjeg studija i studente koji su završili raniji VI.č.48. UVJETI UPISA Pravo upisa studenata u I.o. . k.o. Vrvari. 37/1. k. Žbandaj. uspjeha iz matematike.č. Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi 10 (deset) dana od dana objave ove obavijesti.č. 112/00.č. dekan POLITEHNIKE PULA raspisuje 10. 203/2. POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata.č.č. rujna 2012.č. Za sve informacije možete se obratiti na gore navedene adrese. 391/5.č. 210. 4. dokumenti u originalu (umjesto kopija). 1284/2.č.00 kuna. 64/35.o. e-mail: upisi@politehnika-pula. k. k. zgr. svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole. da najkasnije do 30. k.č. 10. 180/3. k. k. te nalaze i mišljenja ovlaštenih vještaka graditeljske struke te vještaka za poljoprivredu. 174/16. 3.č. k. k. k. uspjeha na maturi i završnom ispitu.č. 392. Ponedjeljak. Temeljni cilj Politehnike Pula-Visoke tehničkoposlovne škole je obrazovanje inženjera budućnosti.o. god. 4. poslovne ekonomike. rujna 2012. k. 1529. 5071.00 sati.o. Zakona o vodama ( NN broj 153/09 ). k. Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti.č.č. k. 5479. Mlinska 1 Na temelju članka 95. Dvije fotografije 4x6 cm. 3. Elaborate nepotpunog izvlaštenja.č. 113/14. tehnička služba ili na broj telefona 052/429-227.č... 101/6. 36/2. I. 190/1. II. Diplomanti ovog programa s odgovarajućim radnim iskustvom. Trg T.hr ili na web stranici www. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA „KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA“ PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Politehničkim studijem se objedinjuju znanja iz područja tehnike.č. 738/8. komunikacija sa svijetom . iznosi 25. 85/3. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice. te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. u prostorijama Općine Bale. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan.č. U slučaju nemogućnosti osobnog pristupanja sklapanju nagodbe. godine objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota 1.29/1. 52100 PULA.č.porec. 253/4. Ep009966 . zgr. k.o. učenje stvaranja novih vrijednosti.Studij se izvodi u trajanju od 4 semestara (dvogodišnji studij) sa ukupno 120 ECTS bodova.č.č. godinu studija obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha. k. 38/09.č. 1273/9. 2. rujna 2012. godinu stručnog preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile Upisi će se provoditi: • u rujanskom roku 28. Razredbeni postupak za I. k. 1294/38.o. k. 113/9.o. 9. rodni list.hr. 287. 203/9.č. Ep009959 Na temelju članka 83. zgr. 394. povoljna cijena studiranja. III. uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana. 347/1.o. investitor je zahvata u prostoru: Rekonstrukcija glavnog kolektora Molindrio i crpne stanice 3 – Gržina sa tlačnim cjevovodom u Poreču. 6. k. 69 k. mogu očekivati da će biti sposobni ispunjavati zahtjevne uloge kao što su voditelji projekata i timova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva 6. Musalež. Na studij se u akademskoj godini 2012. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima. Studij se izvodi u trajanju od šest (6) semestara (trogodišnji studij) sa ukupno 180 ECTS bodova. 395/3.č. uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana. uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan. god. pokrenuti će postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju.č. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice: . 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. zgr. k. 391/52. poštom ili e-mailom). Mlinska 1. Domovnica i rodni list. Upisi traju do popunjenja slobodnih mjesta. k. zgr. k. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice: . 1294/39./2013. objavljen natječaj za prodaju zemljišta (okućnica) u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo. Vlasnicima predmetnih nekretnina biti će omogućen uvid u pravomoćne lokacijske dozvole. 197/27.o.politehnika-pula. Blaškovići 12). 83/1.Bembo 1. k. U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan. k. Zakona o općem upravnom postupku ( NN broj 47/09 ).č. 38/09. rujna 2012.č.č.č.č. 300/23.Bembo 1.savladavanje engleskog jezika na razini B2. k. obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj . Pozivaju se vlasnici – posjednici prednje navedenih nekretnina da se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave ove obavijesti jave pismeno ili neposredno na adresu USLUGA POREČ d. elektroničkom poštom na e-mail adresu: upisi@politehnika-pula.politehnika-pula. 1284/10. 64/34. uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa. dokaz o uplati troškova upisnog kompleta u iznosu 400. 290/7. 197/7. 257/5. 3. i 5. NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I.j.č.hr. k. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti: 1.č. 5. k. zgr.č. upisuje 80 studenata.č. • Motivacijski razgovori održat će se 27 rujna 2012. Obala M. k.omogućuju brzo zapošljavanje. k. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge). 197/18. god.krsan. k.k. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10.č. UPISI će se održati 28. rujna 2012. upisuje nove polaznike u školskoj godini 2012/2013 za zanimanja: . 176/1.č. 64/13. godine u 13. razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje rezultata iz srednje škole i motivacijskog razgovora. 4. k. koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje. 52232 Kršan. rujna 2012. k.č. 266/1. k. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini 150.č. 2.č. 83/2.č. 1284/22. 4. znati primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada.o. k. k. 64/16. 395/2.č.o.č. 90/11. 212.č. 564/4. kombinacija učenja i praktičnog rješavanja problema.00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa 2407000-1118015096.o.k. desetogodišnje iskustvo Politehnike i kompetentni profesori.č. 215. k.č.U RUJANSKOM RAZREDBENOM ROKU: • Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se do 26. Poreč. k. k.č. Trg T. k. 179/5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.č. k. znanja koja obuhvaćaju i tehniku i menadžment postaje se i inženjer i menadžer. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2013. u protivnom USLUGA POREČ d.č. b) Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu i stranci. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale Klasa:350-01/12-01/55 Urbroj: 2171/02-12-1 Bale.00 do 14 sati. do 26. k.o.hr). 8.č.č.č.č. POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola. nedostatna u hrvatskom gospodarstvu . radi očitovanja o prijedlogu sporazumnog rješavanja osnivanja prava služnosti. godine u 12. k.č. k. Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo u Poreču.hr ili na web stranici www.č. k.č. GODINU STUDIJA I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG I. III godina i prekvalifikacija) Upisi se vrše svakog radnog dana u tajništvu učilišta od 9.k. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota. 201/7. ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI 1. 213. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima. k. poziv na broj 317-OIB pristupnika. Poreč OIB 16626194383 Pučko otvoreno učilište Istra iz Poreča. k. Riva 6.č. god. 10./2013. Ep009963 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ISTRA Partizanska 13. godinu. k.k.hr ili poštom na adresu POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola.godine objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale 1. rujna 2012. 29/2.8/1.hr). tel. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale Klasa:350-01/12-01/56 Urbroj: 2171/02-12-1 Bale. Ispunjeni obrasci predaju se neposredno u studentskoj službi.kreativnog menadžera. k.KOMERCIJALIST (4. USLUGA POREČ d. GRAD POREČ -PARENZO GRADONAČELNIK 1. godinu 1. k. 5045. 300/129 sve k. k. 222/3.rujna 2012.č. (dokumenti se mogu dostaviti osobno. te financijski plan za 2013. k.č. odnosno objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i počinje teći slijedećeg dana od dana objave.č. 052/381-410. II.č. 115/3.hr). ROK ZA PRIJAVE je otvoren: U RUJANSKOM ROKU od 10.č. fizike i informatike te motivacijskog razgovora. smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj. rujna 2012.č.000. Tita 5 ili na telefon 451-099 int. 370.00 kuna. investitor je zahvata u prostoru: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Musalež. k. 393. 2. 290/8. 564/3.č. 90/11. k. USLUGA POREČ d.k.č. godinu. k. Sve osnovne i dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva 6. k. rujna 2012.č. • Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 28.500. k. 1294/6. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kreativni menadžment u procesima“ (4. 192/5. 185/2. zgr.č. te 10% popusta na jednokratnu uplatu). 395/4 i k. 50/12 i 55/12). 1300 i k. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota održati će se dana 18. k. Uz prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente: 1. u svrhu „školarina KMP“ Žiro račun : OTP banka 2407000-1118015096. k. domovnica. k. 50/12 i 55/12). stupanj obrazovanja. k. UVJETI UPISA a) Pravo upisa studenata u I.č.č.Školarina za akademsku godinu 2012. 2. 5478 sve k.) sa 120 ECTS bodova imaju osobe koje su završile preddiplomski studij (Bologna) ili osobe koje su prethodno završile VI. k. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice. 381-412. kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.č. jedinstvena znanja. u prostorijama Općine Bale. iznosi 7. šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta sukladno kojim će vlasnicima biti ponuđena naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine opterećene pravnom služnosti. 253/1. 290/1. osiguravajući time završenim studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja. 1273/3. 83/4.č. 3. kao i menadžeri na različitim mjestima u gospodarstvu i javnim institucijama. informatike i društvenih znanosti. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine Kršan (Kršan. 570.č. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. k. k.č. god. Poreč. k. 2. god. Dokaz o uplati školarine. 4. 201/8.č. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju na posebnom obrascu koji se može dobiti u studenskoj službi ili se može preuzeti s web stranica POLITEHNIKE PULA. k. smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj.č. 2. k. 290/4.č. k. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja. Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN. dokaz o uplati školarine. k.PRODAVAČ . 1284/1. objavljuje se slijedeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radoši s područja aglomeracije Poreč – sjever. možete na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika ovlasti drugu osobu na sklapanje iste u Vaše ime. k. 190/3. . . k.76/07. zgr. 35/94.10. Formiraju se profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama kao simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja suvremenih stručnjaka. k.40 Glas Istre oglasi Na temelju članka 83. ili VII. k.č. 1. 190/4. 200/5. u svrhu doznake navesti „troškovi razredbenog postupka“). k. k. 79/06 i 45/11 ). 197/21. zgr. 3.. program izrađen po uzoru na najmodernije programe u svijetu. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijska mreža naselja Vrvari. k.č.o. 297/3. 107/1. 567. rujna 2012.o.č. stupanj (dvogodišnji studij po starom programu) iz tehničkih. u svrhu doznake navesti „troškovi upisnog kompleta“). 197/28. a u svezi s člankom 20. Svjedodžba ili diploma o završenom prethodnom obrazovanju ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU UPISU 1.č. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale održati će se dana 18.g./2013. Musalež. k. 114/01.č.000.o. 5477 i k. godina) . k.č. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale.č. 3. 290/15.o. k. 176/4. uz razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja znanjem. 111/7. Svi korisnici. 111/4. 111/5. k.o. k. 64/54.č. Rujna 2012. 55/11. 183/2. k. menedžmenta. a za upisanih više od 21 studenta školarina iznosi 18.00 sati. 55/11. društvenih i ostalih područja obrazovanja koji žele proširiti svoje znanje i stručnost u području kreativnog menadžmenta u procesima. k.č.č. god. Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada PorečaParenzo dana 10. USLUGA POREČ d.č. k.č. k.č. 299/3. 216/2. RAZREDBENI POSTUPAK . Obrazac „Prijava za upis“ (tiskanica u referadi. k. k.č. 2. četverogodišnju srednju ili trogodišnju strukovnu školu.VOZAČ MOTORNOG VOZILA (prekvalifikacija) . k. 40. 201/9.č. sve k. 3. st.10. k. 391/51.č.č.

9(1 05*$1 )(58ÿ2 %$1ÿ.ä.vet.Glas Istre osmrtnice S tugom u srcu javljamo rodbini. sestra BRIGITA.ý8 3A SŠEK Rovinj generacija 2009. nona MARIJA. 41 2%$9. u 17 sati iz kapele na mjesno groblje Trviž. nedjeljom i praznikom od 11 do 14. teta LJILJANA. DRAGO.ý8 Štef. a iza sebe ostavi samo tišinu. NA Anđelić moj )(58ÿ8 %$1ÿ. rujna 2012. MARČELA. nono TONE.ý8 Ostavio si neizbrisiv trag u srcima onih koji te vole i koje si volio! Obitelji MARETIĆ.2012.2012.ý8 67()$1 Vodi nas i reci nam kako dalje. unuke BLANKA.2012.29. Pazin 67()$18 Barba MILOŠ. zrmane MARINA s ANÐELON. MILENA.9. RENATA i TOMI Posljednje i tužno zbogom 67()$18 i )(58ÿ8 67()$1 %5$-.2012.30.o. ERIC i MATEA Posljednji pozdrav sinu našeg prijatelja 67. godini života tragično preminuo naš voljeni Posljednji pozdrav dragom bratu i barbi 67()$18 Nona MARIJA i nono TONE Mojem dragemu fijocu 67()$18 %5$-. spavaj s anđelima do našeg ponovnog susreta.2012./’07. teta ADA. godini života napustio naš voljeni Posljednji tužni pozdrav dragom Posljednje zbogom našem susjedu i prijatelju )(58ÿ8 %$1ÿ. u 21. 10.. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17. KARIN i SIMONA. godini života zauvijek napustila naša voljena 7(2'25 ÿ25. PŠ Trviž s razrednicama Jasnom Matas Sinožić i Mirjanom Zović 67()$18 %5$-. Škoravić i hvala za sve što si dala pulskoj košarci.ý8 Kolege iz Galanterije d./’10.29. JOSIP DEAN.2012.ý8 DORJANO RITOŠA s obitelji i djelatnici G&K Termike d.o. sin DRAŽEN s obitelji. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 9.29. u 17 sati na gradskom groblju u Poreču. zrmani MONIKA. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 7.30 sati . Počivao u miru Božjem! Ožalošćeni: sin DRAGAN. MARIN s roditeljima Posljednji pozdrav Posljednji pozdrav 67()$18 Teta DANICA. tvoj stisak ruke i tvoje sve. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 7. u 85.-(67. u 16 sati na mjesnom groblju u Žminju. Ožalošćeni: mama LJILJANA.2012. Posljednji pozdrav dragom prijatelju i kolegi 67()$18 Nema tih riječi koje bi opisale našu tugu i bol. u 16 sati na gradskom groblju u Umagu.9. sestre SUZANA i SANJA. Hvala ča te imamo. šogor MILAN s obitelji te ostala tugujuća rodbina 67()$18 %5$-. nevjesta DORJANA. Tužnim srcem javljamo žalosnu vijest svoj rodbini. subotom od 9 do 13. zrmani DAMIR i DEJAN s familijama 67()$1 Budi mi suvozač sad kad počmen peljat. LORIS. tata DANILO./'. SANJA. u 73. Posljednji pozdrav dragom 67()$18 %5$-. posljedni pozdravi. u 17 sati iz kapele Moj mir u Pazinu na mjesno groblje Beram. nevodi NEVEN i NATAŠA s obiteljima Posljednji tužni pozdrav ocu našeg djelatnika. VIDA. ELVIS. JURAN. zrmani DAMIR i ORIJANA s familijama 62. LUCIJA i MARINA s obiteljima. barba DANILO i zrman EMANUEL Obavijesti o smrti.2012. godini života napustio naš voljeni Posljednji pozdrav 7. DORIAN.o.29. DARIO.ý dr. Neka te čuvaju anđeli nebeski! Tvoji: RENATA.9. barba ROBI te ostala tugujuća rodbina Sestra MARIZA. Košarkaški savez Istarske županije Anđele Posljednji pozdrav 67()$18 Barba ÐENIO. Sestra BRIGITA 67()$18 Teta NITA.med. RAHELA s VALERIJON. Najviše boli kad prijatelj ode. 10. prijateljima i znancima da je 7.29. s razrednikom Posljednji pozdrav prijatelju 67()$18 EMIL i ILIJANA S tugom u srcu javljamo rodbini. gospodinu 67()$18 tužno zbogom. neka te anđeli čuvaju jer takove duše od čovika ni bilo još poli njih.2012.$ 0$. ZLATA.9. Šantulo ROBI Posljednji pozdrav dragom 67()$18 STELINA.Škropeti 67()$18 Prijatelju. Ožalošćeni: supruga BRANKA.9. Pazin 67()$18 od barba LUCIJANA i tete EDE. Ožalošćeni: suprug DUILIO.2012. 2 6057.. Sveta misa za pokojnika bit će nakon sprovoda u župnoj crkvi. kćerka BISERKA. 10. Zauvijek u našim srcima! ERIC. nećakinje MILICA i SONJA te ostala tugujuća rodbina i prijatelji 32='5$9. Ožalošćeni: mama RADOJKA. tata IVICA.o.9(18 Osoblje kafe bara “N” .ý8 Galanterija d.29$& Poslednji ispraćaj voljene nam pokojnice obavit će se 10. nona ELDA te ostala tugujuća rodbina S tugom u srcu javljamo rodbini. DEAN i MASSIMO ČINIĆ s familijama Posljednji pozdrav dragom nevodu i zrmanu 67. unuci TEO i BORNA.29.9.o. MATEA. u 79. TONI i MARIJA Dragom nevodu i zrmanu 67()$18 %5$-. snaha ADA. sin VANJA. godini života tragično napustio naš voljeni Posljednji tužni pozdrav ocu našeg kolege. Posljednji ispraćaj voljenog nam pokojnika obaviti će se u ponedjeljak.ý8 Zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima. LUKA i HELENA Posljednji pozdrav 67()$18 %5$-. 10.9. gospodinu Posljednji pozdrav dragom nevodu i zrmanu Ponedjeljak.9. Ponosni mama i tata Našem voljenom unuku Posljednji pozdrav dragom prijatelju i djelatniku Generacija 2006. prijateljima i znancima da nas je 8. sestre MLADENA.ý rođ.ý Posljednji ispraćaj našeg anđela bit će u ponedjeljak. 0. MARIN i JASMI. Tužna srca javljamo rodbini. u 23. sestra MARIZA s obitelji i ostala tugujuća rodbina Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak. 10. JOSIP barba BEPI i teta KAJA . do tada će nam nedostajati tvoj osmijeh.o.9. Počivaj u miru! Iskrena sućut obitelji.9.ý Posljednji ispraćaj našeg dragog pokojnika bit će u ponedjeljak.29.

/’2005. OŠ Tinjan Posljednji pozdrav sinu našeg djelatnika i kolege 67.9(18 U svakom trenutku bit ćeš u našim mislima.9(18 Neka te anđeli čuvaju. PAOLO. SINDI. 10. zrmani ALEN i SLAVEN s familijom Posljednje zbogom dragom 67.9(18 Zauvijek ćeš biti dio nas.9(18 od obitelji BON Dragi prijatelju IVANKA Posljednji pozdrav cijenjenom i poštovanom susjedu Posljednji pozdrav dragom Posljednji pozdrav dragom gostu i prijatelju 67. subotom od 9 do 13. DANIJELA. DANIJELA. Strina SLAVKA.N.9(18 Osoblje caffe bara Dvigrad HRAST. Uvijek ćemo vas se sjećati s ljubavlju i poštovanjem.ý8 Bio si nam i ostat ćeš naš uzor i snaga. KLAUDIJA te DENIS i IGOR s familijama Posljednji pozdrav dragom 05*$18 Vlasnici i osoblje caffe bara FABI Posljednji pozdrav Suzaninom bratu Dragom nećaku i zrmanu 67. MARICA i NINO. u svakom trenutku u našim srcima. IVICA. posljedni pozdravi.9(18 Srest ćemo se tamo gdje tuge i boli nema. SILVIJA. DRAGAN. nikad.9(18 Tvoje tete i barbi: VESNA i RATKO.ý8 Odrastali smo uz vas i vaše životne poruke. nikad zaboravljen. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17. DEAN. TEO. VAJO.9(18 67. d. MAURIZIO SIROTICH.30 sati .ý8 Mili moj i jedini! Kroz dugogodišnji život prošli smo i dobro i zlo. nikad zaboravljen. VITA.. ROZANA i DARIJAN s RAFAELOM ROMINA. držite se skupa. A ja. SARA.O.. TONI.9(18 i 67. Samo tvoja BRANKA 7(8 ÿ25. NIKOL. ša si ća bez pozdrava. GORAN. NELO. IVA sa SONIJEM. VILIAM. ANA. GOLOB. DOMINIK. Volimo te sine! Tvoji najmiliji: tata IVICA. KLANJAC Našem najdražem prijatelju 67. SAŠA. Volimo te. Pretelo naš.S. nedjeljom i praznikom od 11 do 14. još ovo malo života što mi je preostalo. MAURIZIO VEŽNAVER. noniću i svekru 67. bija i osta uzor svin nan. SILVIJA. DANIJEL. 7(2'258 ÿ25.o.9(18 67. VERONIKA i INGRID Posljednji pozdrav dragom prijatelju i kumu 7(8 S tugom u srcima i velikim poštovanjem opraštamo se od Vas. BRANKO JURIĆ. rujna 2012.. DANIJEL. DRAGAN. MILAN. PIKSO. PAOLO. VLASTA i IVAN Posljednji pozdrav dragim prijateljima 67.9(18 zadnje zbogom.9(1 Zauvijek ćeš nam ostati u sjećanju.9(18 Teško je reći zbogom. GRAZIELLA. EZIO SIROTICH s obiteljima 67. sestre SUZANA i SANJA Posljednji pozdrav dragom unuku 67. SARA. Tvoja generacija ‘2004. GORAN. KATARINA. IRENA. MRGI NAŠ . MARKO. JONS. uvijek ću te se sjećati s ljubavlju. KATARINA. STEFANOVA OBITELJ Posljednji pozdrav dragom prijatelju 67. VAJO. a mi te nikad nećemo prestat volit! Zavaj ćemo te čuvat u našim srcima.ý8 Obitelj VRUS Posljednji pozdrav našem dragom barba Obitelj ZANINIĆ U spomen 67. mama LJILJANA. Tinjan %$5%$ 7(8 7(2'258 ÿ25. Tvoji: VANJA.42 Glas Istre osmrtnice Posljednji pozdrav dragom zrmanu Posljednji pozdrav . Posljednji pozdrav drago prijatelju Ponedjeljak.9(1 Neka vas prati mir i blagoslov. zato to nije zbogom Posljednji pozdrav dragom prijatelju 67()$18 Vlasnica i djelatnice Caffe bara Palma Posljednji pozdrav bratu naše djelatnice već samo doviđenja. BORNA i ADA Posljednji zbogom dragom Posljednji pozdrav bratu naše drage prijateljice Suzi 67. MELANI.9(18 05*$18 Bija si osoba velikega srca. MONIKA. PAMIĆ i ŠELJO Pazi na nas i gledaj nas iz neba. SINDI. ANA. NEVEN.30.falit ćeš nan!!! TVOJA VJERNA KUMPANIJA Obavijesti o smrti. ali zbogom do ponovnog susreta u vječnosti. IVAN Posljednji pozdrav dragom prijatelju 7(2'258 ÿ25.9(18 Nona ELDA Posljednji pozdrav dragom nevodu 67. GIUSEPPE SIROTICH.o. VILIAM. PIKSO. JONS.. VALTER ČUŠ.9(18 05*$18 MARKO 67. ali plod naše ljubavi su marljivi i moralni ljudi kojima ćeš uvijek biti uzor. strina MARGERITA. RENATA i ROBERTA s TONIJEM 7(2'258 67. SANDI i BARBARA Posljednji pozdrav dragom nećaku i zrmanu 67. Stobon je bilo sve lagje i lipje.9(18 Striček ŽELJKO. uvijek voljen. MAJDA. Najdražem sinu Posljednji pozdrav našem tati. NIKOL. SOFIJA. IVAN. Tvoja ekipa od malih nogu: LIBERTA.I.9(18 Mještani Vele Trabe 67.9(18 05*$18 D.9(18 05*$18 Obitelji BIRĆA i FRLETA 67. NENAD i NEDA s familijama. DANIEL. IVAN. SOFIJA. TATJANA.

Tvoji najmiliji: supruga MARIJA.9.2004.2012.675( 3RUWDUDWD WHO ID[ ‡ 7XULVWL ND DJHQFLMD ´1$7$/(µ &DUGXFFL 7UJ QD ORNYL. .'(2µ 7UJ )RQWDQD WHOID[ ‡ ´). .1992.-8 %/$æ. . 2 ‡ %8=(7 ‡ %8-( ‡ /$%. 43 2VPUWQLFH PRçHWH SUHGDWL X QDåLP SRVORYQLFDPD L DJHQFLMDPD X .9. SANDRA. .2012. .2009.1$µ SRVORYQLFD %X]HW 7UJ IRQWDQD ‡ ´).9.9.2012. i ä.VWUL ‡ ´0$5. 10. Ostaješ i dalje u našim srcima voljena i nikad zaboravljena.9. Sin DARKO. rujna 2012.-$ 6. Sestra ANA i nećak IVE s familijom U sjećanje na voljene roditelje 10.9.RPXQDOQR SRGX]HþH ´0$-µ 9LQHç WHO  Hvala svima koji Te nisu zaboravili.9.2012.29.9. .9.ý8 Djelatnici veterinarske ambulante Poreč Posljednji pozdrav dragom 0$5. Tvoja MARIJA Sjećanje na našeg dragog 7(2'258 ÿ25.2012.-8 9.10. S ljubavlju i tugom nosimo te u srcima.2011.527.1$µ SRVORYQLFD 3D]LQ UXMQD WHO ID[ ‡ ´86/8*$ 325(ÿµ 0OLQVND WHOID[ ‡ ´6811< :$<µ $ 1HJUL WHO WHOID[ ‡ ´). 38-$ 10.9.Glas Istre osmrtnice Sjećanje na voljenu mamu Tužno sjećanje na Posljednji pozdrav cijenjenom kolegi Tužno sjećanje na voljenog supruga $1.$ 10.2009. NINA i DINO Tužno sjećanje 0$5..2012.10. Počivaj u miru.9.&8 785.1$& 9.1989.675( 0 9OD LþD WHOID[ ‡ . djeca BRANKO i SUZANA s obiteljima Tužno sjećanje na voljenog brata ‡ 129.ý8 od obitelji BAKARČIĆ Posljednji pozdrav gospodinu '(1.1$ 10.9.1 ‡ 325(ÿ Ponedjeljak.1 ‡ 3$=.1$µ SRVORYQLFD %XMH 7UJ VORERGH ‡ 3RVORYQLFD */$6$ .10.ý 7(2'258 ÿ25. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na tebe.1$µ SRVORYQLFD 1RYLJUDG $XWREXVQL NRORGYRU EE WHO ID[ ‡ ´86/8*$µ GRR ä .10.10.ý$ 10. tata SERGIO i braća SIMON i LUKA Sjećanje na 0$5. S ljubavlju te spominjemo i zauvijek čuvamo u našim srcima.1$µ SRVO 3RUH 9 1D]RUD WHO ID[ ‡ 2JODVQD VOXçED */$6$ .XUHOLþD WHO ID[ ‡ ´).9. Tvoji najmiliji: mama SANJA.*5$' ‡ ´).08 +(5$.

9.10.9. zetovi MIRSAD i ESAD.9. da vam duše pronađu dom.2012. . gubi se trag. Veliko hvala! Ožalošćeni kćerka SUZANA i JOSIP $1. osmijeh drag.ä. tugom i poštovanjem čuvamo te u našim srcima i mislima. . posljedni pozdravi. Nedostaje mi njezina radost. SANJA.. .2.30 sati . prizivam nježne riječi.10.2008. Tvoji najmiliji Obavijesti o smrti.9.29.1998. Tvoja mama Tužno sjećanje na voljenog supruga i oca $1.9.9.9.2005.2 .2012. Zauvijek.ý 10.(56$1 9. .2011. Prošle su tužne tri godine od kada više nema moje voljene supruge.2012.2 10.ý$ 13.10.2009.10.*$ 1.ý 10.2012. S ljubavlju i tugom čuvamo te u našim srcima.10.29.$=µ WXULVWL ND DJHQFLMD =DGDUVND WHOID[ ‡ ´).9. SANEL i DANIELA In memoriam 6-(ý$1-$ Tužno sjećanje na našu dragu suprugu.. 10.9.27 10. Tiho u vaze slažem cvijeće. nedjeljom i praznikom od 11 do 14. ‡ 80$* *5$&. Tvoji suprug LINO i kćer LEONIDA s familijom 0$5. MAJA.0( +(5$. subotom od 9 do 13. .9. tvoji: ESTER. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17. S ljubavlju. srcem i dušom u vječnosti smo spojene.-$12 . nevjesta SUADA..2006.9.ý8 od djelatnika stomatološke ordinacije “Dr.2003. AUGUSTA i EDUARD In memoriam Tamo gdje te moja ruka dodirnuti ne može.2012. ali suzama već pune su oči.2012. Tvoji najmiliji: sin MEKSUD. SANJIN. kćerke FATIMA.10. prijateljima i znancima koji su nam izrazili sućut i bili uz nas u najtežim trenucima.10. susjedima.30.9.1$ 02*2529.( .ý rođ.2002.ý iskreno se zahvaljujemo svoj rodbini.. sestre MARIJA i EMILIJA s familijama ‡ 38/$ =$+9$/( Povodom bolnog rastanka od naše voljene ‡ 529. Vanja Čorić” )(5. S ljubavlju. Suprug FRANJO . U čežnju obučena palim svijeće.8.1$µ SRVORYQLFD 5RYLQM 7UJ P 7LWD ‡ ´3872.9.$/ÿ. WHOID[ ‡ ´).10. al’ vi i dalje spavate vječnim snom. . ALEN.9. Brat NINO.1936. .9. Zahvaljujemo se osoblju stacionara Pazin te osoblju onkologije Pula. . Leško 10.9. S ljubavlju i tugom čuvamo te u našim srcima i mislima.'8 ä80. doktorici Sonji Fabris Ivšić i Dijegu Brumini koji su tokom svih mjeseci bolovanja naše drage pokojnice pružali joj pomoć kad joj je bila najpotrebnija a nama velika podrška i utjeha.&$ 785. i slikama sretnim. S ljubavlju i tugom nosimo te u našim srcima.. . 7(2'258 ÿ25.2012. Tvoji najmiliji 0$5.9. unuci DANIEL. VERA i NADIA s obiteljima Tužno sjećanje ä. Živjet ćeš vječno u našim mislima i srcima. vesela i dobra narav.9. SAŠA.2012. MIRZETA i MEKSURA.1- $18 9.25(/9.1$µ SRVORYQLFD 8PDJ ( 3DVFDOL $1é(/$ . mamu i nonu Sjedim nemoćna na granitnoj ploči.2012.9$1 -$1. Uz veliko poštovanje iskreno se zahvaljujemo susjedi.

Viškovo 051/504-320.od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati. radno vrijeme svaki dan.22.84 84 U svim slučajevima kada vam je potrebna podrška i prijateljska pomo LJEKARNE .45/6.30 do 13 sati. kulturna baština. petak. Chopina.994211 9. Monas. srpnja do 31.od ponedjeljka do petka od 7. svakodnevno osim ponedjeljka od 11 do 14 i od 18 do 21 sat. rujna MUZEJSKO GALERIJSKI PROSTOR SVETA SRCA . za odvjetnike i javne bilježnike ponedjeljkom.30 do 15 sati.KNJIŽNICA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA . Jonah Hill. KAT IZLOŽBENOG PROSTORA .pomo ženama žrtvama obiteljskog nasilja .radno vrijeme: utorak. zbrinjavateljima. Buzet 052/663-417. Opatija 051/271-841.izložba Izbor za stalni postav.stručna pomo oboljelima. Mocenni. subotom i nedjeljom od 9 do 15 sati ARHEOLOŠKI PARK NEZAKCIJ . duhovna pomo i savjeti 0800/444-449 Pazin DANAS .527367 5. e-mail ami-tajnistvo@pu. tel. po najavi na 098/9315 .30 do 23 sata.otvorena ponedjeljkom od 11 do 19 sati.30 sati VETERINARI . Da bi bila objavljena.30 do 14 sati.30 sati.radno vrijeme GROŽNJAN.AMFITEATAR .stalni postav Antikviteti i izložba slika autora vezanih uz Istru. subotom od 8 do 13 sati. listopada ETNOGRAFSKI MUZEJ . tel.samostalna izložba slika Mladena Milotića “Nebeski odrazi”.u 12 sati Vitrina mjeseca. četvrtkom i petkom od 7. S. tel.o.30 do 13. 222662. 624 .hr (s naznakom ZA VODIČ KROZ ISTRU).30 do 19. TEČAJNA LISTA 7. Veterinarska ambulanta za male životinje. do 15. svakodnevno od 9 do 19 sati GALERIJA SIBYLLA (Konti 28) stalni postav. Buje 052/772-271. svaka prva i tre a subota u mjesecu od 7. 662 .dnevnik jednog vojnika/diario di un soldato”.. Ivana 1). ime i prezime autora te kontakt-telefon.GALERIJA STARI GRAD .tel. radnim danom od 16 do 20 sati mogu e je obratiti se na SOS telefon Istarske županije 0800. ponedjeljkom. do 10. subotom.2012. do 15. 222 . utorkom i četvrtkom od 7. srijedom i petkom od 12 do 13. 9.030 DANAS . www. tel. Autora najboljeg rada Glas Istre nagra uje besplatnom jednomjesečnom pretplatom na naš list. tel.040.u 20 sati Istra Gourmet VRSAR .09.572 KNJIŽNICA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA . subotom od 7.KAMENOLOM MONTRAKER . rujna GALERIJA VINCENT IZ KASTVA izložba fotografija Duška Marušića PROSTORIJA LIKOVNOG DRUŠTVA (Mletačka ulica.o. Sigurna kuća Istra Sigurna kuća Istra .). utorkom i četvrtkom od 11 do 15 sati.Izbor iz donacije 9. SMAREGLIE radno vrijeme od 11 do 12 sati MORNARIČKA KNJIŽNICA (spomenik kulture) . osim kaznene.30 do 15. subotama (1. radnim danima te subotom od 7 do 15 i od 17 do 18.301. glume Ben Stiller. četvrtkom bez najave od 10.690012 7.otvorena radnim danima od 12 do 16 sati SUDOVI .30 sati MUZEJI . a ponedjeljkom i petkom od 9 do 13 i od 17 do 19 sati. J. tel. Radnim danom od 10 do 13 i 17 do 20 sati.TELEFON U NEVOLJI.otvorena od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.u 20 sati Istrian handmade IZLOŽBE . mob. 098/1790-200 KNJIŽNICA VODNJAN (Narodni trg 1) . zaprimanje podnesaka za uknjižbu u zemljišne knjige i izdavanje gotovih ZK izvadaka od ponedjeljka do petka VETERINARI . subotom (prva i tre a u mjesecu su radne) od 7. 591-511. Merlin. 211 .30 do 13 sati. četvrtak.Sv.hr POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE . Medulin Art s radovima svojih članica i članova.30 sati. srijedom.30 do 11 sati ponedjeljkom od 8 do 14 sati. SPOMEN SOBA ANTONIJA SMAREGLIE . radnim danima od 7 do 14. Dubravica 5. Rahmanjinova. srijedom od 17 do 19 sati uz prethodnu najavu i dogovor.najbogatija zavičajna zbirka knjiga istarskih nakladnika i autora. utorkom i četvrtkom od 9. tel.GRADSKA KNJIŽNICA . Juriči .u 19 sati projekcija erotske drame Sramota. dežurni veterinar 098/366-627 Ponedjeljak.402 ili na e-mail infos@aquarium. Na susretu s novinarima predstavit će se ljetne najčitatelji Dječjeg odjela za 2012.882 KNJIŽNICA VERUDA (Banovčeva 6) . a moći će se razgledati u radno vrijeme muzeja do 19. Rijeka 051/213-360 • Poslovnice: Novigrad 052/757-414.000 ZAVIČAJNA KNJIŽARA PETIT (Kandlerova 24.izložba slika u kombiniranoj tehnici pulske umjetnice Monike Petrović. tel. autor Mladen Miljanović. svečano zatvaranje 14. srijedom i petkom od 15. Nicole Beharie. Prijave za dobivanje socijalnog alarma na telefone Doma za starije i nemo ne “Alfredo Štigli ” 223-233. autor Dejan Mitrović Po Istri od 08. W.30 do 19. glume Michael Fassbender. radno vrijeme srijedom od 17 do 19 sati i petkom od 13. broj 351-300.Settimana dei musei istriani” Etnografski muzej Istre . niste sami Halo. 45 Buje IZLOŽBE .otvorena radnim danima od 9 do 15. Ante Božić-Kudrić i Ana Lisičak uz potporu mentora Ante Milića. srijedom i petkom od 08. 621-921. svaka vaša fotografija mora biti snimljena u Istri.30 sati.izložba radova Ivice Blagovića i Vere Mihajlović. svaki dan od 10 do 18 sati MUZEJI . rujan 2012. i 5.izložba Jadranski pomorci na Arktiku • stalni postav muzeja i postav o ljekarništvu u Istri te postava austrijskih brodskih topova.druga samostalna izložba Jelene Cvetkovi Puca iznova.POUČNO . ponedjeljkom.551 i 222 .otvorena radnim danom od 8 do 20 sati.110.500-148. puca stalno (snaga ljubavi) GALERIJA TENI URAN (Maksimijanova 4) .Museo etnografico dell’Istria priprema fotografsku izložbu pod nazivom “Kalkuta 1945. listopada KNJIŽNICE . 753 . 10. tel.ponedjeljkom od 12. odnosno Udrugom za promicanje indijske kulturne baštine Lotos u sklopu šire manifestacije “Tagore-svijet-Hrvatska (1861. 377 . OBJAVITE FOTOGRAFIJU U GLASU ISTRE Poštovani čitatelji. S.GALERIJA ORSOLA . 13. me unarodna studentska kiparska škola Montraker.RIVA .-2011.199161 5. svibnja 7. James Badge Dale. a uz nju morate obavezno istaknuti: sadržaj/motiv s fotografije. rujna HOTEL KEMPINSKI ADRIATIC .24-satni nadzor starijih osoba.30 sati u prostorijama Etnografskog muzeja Istre u Pazinu. listopada Halo.410./fax: 211 . Pula 052/215-977..Digitronska 8.2012.30 sati. Motika i istarski crtači i grafičari II.uredovno vrijeme ZK Pisarnice soba 6. srijedom. Dežura svakodnevno od 20 do 7. Izbor za stalni postav 2012. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19. subotom od 10 do 13 sati. 091 72 42 589 PALAČA BIGATTO . do 1. fax.izložba slika i skulptura autorice Snježane Margiti : “Križ(ž)ane s kosom” KNJIŽNICE . efektivu i čekove Prodajni za devize Kupovni za efektivu. Giardini 14. na tragu otkri a srednjovjekovnog naselja FORUM . Labin 052/881-051 doga aji .16 kn Informacije za Vodič kroz Istru možete javiti radnim danom od 10 do 13 sati na tel. tel. učenika viših razreda osnovne škole te učenika srednje škole koji su u periodu od 1. kolovoza pročitali najviše knjiga. 591-555 e-mail: redakcija@glasistre.14 kn 7. održat će se proglašenje ljetnih najčitatelja 2012.Stalni postav slika istarskih umjetnika. 052/729 . do 12.30 do 15 sati VETERINARI .hr. do 10. Na programu su djela L. srijedom i petkom od 12.30 Otvorenje izložbe fotografija U sklopu manifestacije “Tjedan istarskih muzeja .t-com. 3. rujna 2012. režija Steve McQueen • u 21 sat projekcija SF komedije Susjedi treće vrste.660018 7. Vince Vaughn. Fotografije nam možete slati e-mailom na redakcija@glasistre.12 kn 7.695 NACIONALNI PARK BRIJUNI .hr MUZEJSKO-GALERIJSKI PROSTOR SVETA SRCA . radnim danima od 7 do 14 i od 17 do 18 sati. godinu u kategorijama učenika nižih razreda osnovne škole. blagdanom od 10 do 15 sati.377330 5. e-mail info@knjiznicanovigrad.30 do 11 sati. . Rovinj 052/845-070.)”.544 KNJIŽNICE .30 do 19 sati. 300 . gku-bcu.hr Šifra Valuta Jedinica Broj 173 Prodajni za efektivu utvrđena na dan 7. 052/721. režija Akiva Schaffer ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA . 772 . svakodnevno od 9 do 17 sati OSTALO . najave na tel. do 24.CENTAR.hr VETERINARI .otvorena ponedjeljkom. godine. a izvodit će ih mladi pijanisti Dina Jularić. četvrtkom i petkom od 10 do 19 te subotom od 8 do 14 sati.000017 SJEDIŠTE BANKE: UMAG 052/702-300 • Podružnice: Poreč 052/429-050.485000 6.-1926. SOS telefon.ambijent.MMC POU ANTE BABIĆ . radnim danima od 11 do 13 i od 17 do 19 sati.09. 525-882 AQUARIUM PULA . kod Katedrale) .KINO VALLI . Novigrad KNJIŽNICE .600 . srijedom i petkom od 12. tel.30 sati SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA .866 GRADSKA GALERIJA (Kandlerova 8) .00 Završni koncert tečaja glasovira U Koncertnoj dvorani Kaštel s početkom u 18 sati danas će se održati završni koncert tečaja glasovira koji se odvijao ovog ljeta u organizaciji Me unarodnog kulturnog centra hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu. 512 . 18. srijeda.stalni postav samostalne izložbe fotografija Nerija Belića i me unarodne izložbe povijesnih vozila KNJIŽNICE . primjenjiva od 8.ponedjeljkom.30 do 20 sati. svakodnevno od 9 do 21 sat. pisma 978 EUR1 756 CHF1 826 GBP1 840 USD1 7. tel.izložba radova polaznika ljetne foto radionice za mlade Istra . Svaki autor može poslati najviše 3 fotografije mjesečno. datum kada je snimljena. Motika . Mozarta i dr. Ivan 5. tel. otvorena svakodnevno od 9. 777 . radno vrijeme svakodnevno uz prethodnu najavu na tel.960014 7. PULA.375000 5.960450 9. II kat) . Brod u čaši.611 ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA (Giardini 14) . nedjeljom od 9 do 15 sati. subotom od 8 do 13 sati.u 19 sati otvorenje izložbe Urbani razvoj grada Pazina OSTALO . utorkom.GALERIJA AURORA . van Beethovena.zatvorena zbog sanacije. 091/568 . pravna.30 do 13 sati.Kranjčevi eva 8.30 sati.ponedjeljkom. čekove i kred. članovima obitelji.izložba A. otvorenje izložbe Gusan kod Vodnjana. srijedom i petkom od 8 do 11 sati.801 PAZIN. u mjesecu) od 7. radnim danom od 9 do 13. Pazin 052/624-557.t-com. tel.30 sati.u 17 sati otvorenje izložbe Preporod. e-mail knjiznica@gku-bcu. prvu i tre u subotu u mjesecu od 8 do 14 sati OSTALO .GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA (Kandlerova 39) .: 544-111. subotom od 7 do 10 sati. rujna Umag IZLOŽBE .873216 7.hr MEDULIN . 351. od utorka do petka od 7. utorkom. A.217915 5. uredovno vrijeme ZK odsjeka. autorica Davorka Špada ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE .svaki dan od 9 do 22 sata. utorkom i četvrtkom od 8 do 9.MUZEJ GRADA PAZINA . slikarstvo i dekupaž (salvetna tehnika).448413 6. nedjeljom od 8 do 10 sati. 19. subota i nedjelja od 10 do 18 sati. Granična veterinarska stanica. na Dječjem odjelu (Kandlerova 39). Bacha. Kaštel. listopada NIMFEJ (trg kod amfiteatra) izložbeno prodajna manifestacija udruga: Gradska radionica. stranica Vodiča kroz Istru otvorena je i vama. Cassoni Vecchi i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom. tel.47/6. rujna MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE (Sv.KNJIŽNICA PRI PUČKOM UČILIŠTU . Paliska. tel. faks 052/351-333. do 1.Ambulanta za male životinje (6.404 DJEČJA KNJIŽNICA (Radi eva 22/II) .454 Stradali u prometu Stradali u prometu .izložba Ivana Tomljenović Meller od Bauhausa do Bujštine. 2.besplatni telefon za pomo obiteljima žrtava u prometu te psihološka.30 sati.561. subotom i nedjeljom od 8 do 10 sati.385000 5.KNJIŽNICA I ČITAONICA PAZIN .639895 6. kat) . 052/212-415 ili na mail ami-tajnistvo@pu.SAVJETOVALIŠTE CENTRA POJAČANE SKRBI ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DEMENCIJA (Mažuranićeva 10) .30 do 10.30 do 13 sati.izložba Ivana Tomljenović Meller od Bauhausa do Bujštine. subotom od 10 do 13 sati • Antun Motika izbor X. tel.138465 9. Istarskih narodnjaka 24.2986. tel. Kupovni za devize Srednji za devize.30 do 15 sati. Izložba je ostvarena u suradnji s Indijskim kulturnim centrom.hr SOS . rujna TURISTIČKA ZAJEDNICA (Informativni centar.500000 6. Buzet IZLOŽBE . 091/1381 . do 30. do 1.298065 9. Motika i istarski crtači i grafičari I.radno vrijeme svakodnevno od 9 do 23 sata AUGUSTOV HRAM .svakodnevno od 9 do 12 i od 16 do 20 sati ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE radnim danom od 9 do 20 sati. F. niste sami . subotom od 8 do 13 sati • SPOMEN SOBA A. 219 .svakodnevno od 9 do 21.GRADSKA KNJIŽNICA .PJEŠAČKA STAZA PAZINSKA JAMA. listopada GALERIJA MARIN . tel.SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU. utorkom i četvrtkom od 7. Carey Mulligan.radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. 052/351-300 i 351-301.30 Proglašenje ljetnih najčitatelja U povodu Me unarodnog dana pismenosti danas u 13.43/6. subotom od 10 do 12 sati.30 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. MLADE I OBITELJ (Trg Josipa Broza Tita 6). soba broj 8.Veterinarska ambulanta Pazin d. nedjeljom od 8 do 9 sati. listopada 2012. radnima danima od 10 do 13 i od 18 do 21 sat.ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN i MUZEJ GRADA PAZINA . 381 .30 do 19 sati. 222-956 i 099/675-2386..415. roza zgrada 2. ponedjeljkom zatvoreno KNJIŽNICE . Forum 3) .327530 9.multimedijalna izložba “Ki sit ki lačan”.izložba crteža Moć indiga.Glas Istre Pula vodič kroz istru fax.radnim danom od 11 do 12 sati i ponedjeljkom i petkom od 20 do 21 sat. 213 . subotom od 11 do 12 sati GALERIJA ANTUN MOTIKA (INK. sve ostale pisarnice. od ponedjeljka do subote od 8 do 12 sati i od 16 do 19 sati.

20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14. serija 21. Navid i Adrianna izađu s Teddyjem.00 Dobro jutro. serija 12/140 19. 12:00 Vijesti Sove marketing@tvistra.00 Sulejman Veličanstveni.45 H2O Uz malo vode! 3. Dixonova cura Sasha počne sumnjati u njegovu pravu dob i počne istraživati kako bi doznala istinu.40 Malcolm u sredini.10 Nulta točka.55 Seks i grad 4. serija 12/68 22.10 TV Bingo 20.25 Connor na tajnom zadatku 1. serija 84/120 20.55 RTL 5 do 5.10 Skica za portret 14.45 TV izlog 08. serija 26/90 14.15 Dva i pol muškarca.05 Zauvijek susjedi. Shrvana tim saznanjem.15 IN magazin R 14. Redatelj: J. Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth). što potpuno slomi Dixona. serija 33-34/194 19. serija (12) (3/13) Mućke 6B. serija 10/35 20. telenovela (82/102) 13. Sedam kontinenata – Antarktika (R) 17. Ptić se boji – Brlog.00 Regionalni dnevnik 16. Oz 2.50 Puna kuća. koji je pretrpio moždani udar. serija 64-65/95 17.25 Dharma i Greg 5.01 Puna kuća. vrati se – hum.10 CSI: Miami.00 sata. serija za mlade (23/26) 09. serija 23. koja je preživjela olujno nevrijeme.29 Vrijeme sutra 14.05 Krv nije voda. dokumentarna serija (7/10) 12. akcijska serija S01E11/22 16.30 CSI: Miami.02 Dr. Danijele Martinović i mnogih drugih.42 TV kalendar (R) 16.15 Mir i dobro 06. show.05 Sinovi i očevi.00 Prijatelji. serija 6768/199 15.08 Zavolite svoj dom 3. Kelly Preston 8) 68 # )+151 ACKć= EIE= ! 46 68 MISSION: IMPOSSIBLE 3. talk show Učitelji i profesori sve manje uživaju dužno poštovanje učenika i njihovih roditelja.30 RTL Danas 19. živu ili mrtvu. zabavni 14. Sara i Ines dolaze u svoju staru kuću na selu gdje ih krajičkom oka promatraju susjedi Krsto i Šimun. humoristična serija 0. telenovela (81/102) (R) 07.05 Exkluziv Tabloid.35 U dobroj formi s Renatom Sopek. tarot show 04. Kombinacija celebrity i svakodnevnih priča i dalje će zabavljati i informirati gledatelje RTL-a 2 na kraju dana .00 Izgubljena čast. humoristična serija 23. crtani 08.05 ZABA – 90 sekundi.45 TV izlog 11. Rodney.17 Vrijeme 12.00 Let 93.40 Mala TV. 12:30 Notiziario 12:35 Pressing 13:00 Vijesti 13:15 Županijska pitanja 06:00 Dobro jutro 14:00 Vijesti 06:30 112 14:30 Notiziario 07:00 Jutarnja kronika HR 14:45 Vrijeme za vrijeme 07:30 112 15:00 Danas aktualno 08:00 Najava događaja 16:00 Giornale radio 08:15 Puntapet 16:30 Kamo danas 2 08:30 Kamo danas 17:00 Vijesti 08:45 Vrijeme za vrijeme 17:05 Glazba 09:00 Vijesti 18:00 Krokodil (glazbena 09:30 Pod stijenama Kantride emisija: top lista domaće 09:45 Sam protiv njih – sportski glazbe) kviz 19:30 112 10:00 Vijesti 19:35 Glazba 10:30 Notiziario 20:00 Pomorska večer 10:45 Calcio 22:00 Tv Istra: T: 052 637 990.00 RTL Danas.20 8.10 Galileo.46 Glas Istre tv program Ponedjeljak.00 Flash vijesti 09. 0 0 0 Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija.15 Ne daj se. ak. pa čak i kad zlostavljaju.45 TV kalendar 07. rujna 2012.10 Vatrogasac Vjeko. 11:00 Vijesti 22:30 Pomorska večer tvistra@tvistra. serija za mlade (7/18) (R) 18.35 Dnevnik Nove TV R 06.10 Školski sat.35 Šaolinski paževi. 2003.45 Ne daj se. sapunica S1E108/220 17.30 1981. serija (12) 03. animirani film 7. serija R 10. Dupin (R) – Čarobna ploča.00 Walker. serija 156-157/180 17.20 Obruč straha.50 Divlji boravak.20 Učilica. crtani film R 8. Joe odluči uložiti 25. serija R 07. igrani FILM film (15) 02.15 RTL Vijesti.00 Oprezno s anđelom. Ptić se boji – Brlog.45 Skica za portret 15. informativna emisija 0.10 Astro show. Redatelj: Dennie Gordon Glume: Amanda Bynes. I dok su se u drugoj sezoni preko puta Tonke izmjenjivale poznate ličnosti poput Severine. emisija pod pokroviteljstvom 16. serija 11. kulinarski izazov 15. američki film FILM 7. humorna drama 12. i za ovu sezonu Tonka i njezina ekipa pripremaju mnogobrojna iznenađenja. serija R 02. serija za djecu (7/13) (R) 08. Informativna emisija 17.10 Tema dana 19. serija R 12.50 Naša mala klinika. kat. animirani film (R) 11. serija 22.tvistra.55 Laži mi 3. Suočen s jednim od najopasnijih zločinaca ikad. Gl.15 Sport 12. serija Cala unajme da istraži slučaj u kojemu su trojica gimnazijalaca tijekom razuzdane vožnje skrivila nesreću sa smrtnim posljedicama.02 Večeras 20. 0 0 0 Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka djevojka želi.40 Klon. Momci s Madisona 4. kanadski film FILM 15. animirani film 10. humoristična serija 21. s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina i koji je na kraju otišao. bivši tajni agent Ethan Hunt započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu (Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata.55 RTL Danas.25 Rosario.55 PopPixie. Patagonija.00 Hrvatska uživo.45 Zabranjena ljubav.50 Ne daj se. F:Kronika dana HR 052 637 991.00 TV izlog 10. dramska serija 10.58 Hrvatska uživo – Vijesti 18.24 1981. humorna drama 6.05 Večernje vijesti 22. serija (12) 00.Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem. a sve češće postaju žrtvama psihičkog i fizičkog nasilja.10 Školski sat. lifestyle emisija 8.00 Naša mala klinika. Nina!.40 Moć sudbine.45 TV izlog 16.40 TV izlog 14. telenovela 16.10 Euromagazin. studenta s Kalifornijskog sveučilišta. kriminalistička serija 2.57 Sport 20.35 Glas domovine 16.03 Vrijeme 20.00 Teorija velikog praska. lifestyle 9. Vatikana. serija .50 Magična privlačnost.30 Dnevnik 3 22. Portugal – s ruba Europe (R) 11.00 Superosvetnici.15 Walker. ali se među ostalim članovima obitelji osjećaju brojne trzavice… Za to vrijeme Marijin suprug Ranko odlučan je pronaći odbjeglu suprugu. Napulja i Šangaja. serija R 07. Božja čestica za početnike – Tin i Ton – Kazalište sjena i rezanje papira 16.05 Asi.00 Ruža vjetrova.55 Večeras 20. . Nerijetko štitimo svoju djecu. Ova duhovita mlada Amerikanka ima jedinstveni stil.05 Izgubljena čast. Smrtonosna jedinica.58 Sport 23. Slijedi napeta potraga za Owenom Davianom. igrani film 00.J.55 Plamen ljubavi. Nina!. Gibonnija. No kada za vrijeme misije nestane jedna od njegovih štićenica. sapunica S1E106/220 11.00 Kad već postoji planina. 02. 5-41) .00 Vijesti 10. nekonvencionalan. kviz za djecu 10.05 Vrijeme danas 10.00 Flash vijesti 14.45 23. no ubrzo shvati da bi mnogo radije proučavala Jamieja.10 MacGyver.45 Polja nade.1) 5LA šJ @AL= žA FžAAJE WHAT A GIRL WANTS. Terry je prisiljen suočiti se sa strašnim uvjetima svoje glumačke karijere kada prihvati malu ulogu u filmu B-produkcije. ali Cal stekne drukčiju sliku o tom slučaju kad primijeti znakove krivnje kod člana hitne službe u civilu koji je žrtvi pružio prvu pomoć nakon nesreće.30 Fotografija u Hrvatskoj 16. serija R 10.15 Malcolm u sredini. politički talk show 22.30 Exkluziv Tabloid 11. humoristična serija 19. serija (12) 01.40 Ezo TV. Nina!. 10.000 dolara u okladu na košarkašku utakmicu. kulinarski izazov 7.hr 06. Philip Seymour Hoffman. od ponedjeljka 10.35 100% poduzetnik. FILM igrani film.30 Dodir s neba. Hrvatska – Vijesti 09. povijesna dramska serija S01E19/48 R 15.50 Punom parom. povijesna dramska serija S01E21/48 22. sina sveučilišnog administratora koji odlučuje o upisima.10 Ezel.25 Skica za portret (R) 12. Tragom drevne tehnologije 23. opasnim međunarodnim trgovcem oružjem. Ving Rhames. serija R 09. humorna drama 18.48 ZABA – 90 sekundi.45 Seinfeld.00 Studio 45. Velebitski aromatarij (1/3) 15. humoristična serija 18. dokumentarna serija 19.00 Muškarci u krizi. animirani 08. Sedam kontinenata – Antarktika (R) 07. a Suzana. serija 13.4)5) 5-41) 4Kž= LAJHL= 46 Na plaži Šimun naiđe na tajnovitu Mariju.05 Plamen ljubavi. akcijski 0. dokumentarna serija (25'16«) (6/7) 16.15 Dnevnik Nove TV 20.25 IN magazin 18. zabavna/ obrazovna emisija 18. zabavni 14. serija 9/10 Očajan u želji da kupi kuću nakon što njegov sin oboli od tjeskobe uslijed mučne obiteljske situacije.uz jednu novinu: 'Studio 45' gledatelji će moći pratiti svake večeri od ponedjeljka do četvrtka.00 Nemoguća misija 3.05 Polja nade.NASTAVAK 14. Marica je toplo prima.45 Punom parom. Oliver i Gibonni in Live 22. Državni odvjetnik želi optužiti mladog vozača za ubojstvo.00 Malcolm u sredini.25 Rekonstrukcija. 06:00 638 846.55 Krv nije voda.00 Vijesti Nove TV 17. Unatoč svemu. talk show R 05.55 Edgemont 4.)Ć1 24/4)1 046 &"# LE E?E I *ALAHO 0EI= 11 Naomi sazna da njezine ocjene možda nisu dovoljno dobre da je prime na Kalifornijsko sveučilište. Tjedan poslije Marija dolazi u kuću Odakovih kako bi njegovala Stipu.01 Vrijeme sutra 23.30 manjinski Mozaik 14.50 Novi klinci s Beverly Hillsa 2.00 Istinska ljubav. informativna emisija R 21.50 Dva i pol muškarca.05 Mala TV – TV vrtić. Dupin (R) – Čarobna ploča.40 Malcolm u sredini. teksaški rendžer.00 Teletubbies.40 Idemo na put s Goranom Milićem.40 Moji džepni ljubimci. Colin Firth. serija R 09.50 Magična privlačnost. humoristična serija Noćni glazbeni program. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala. Božja čestica za početnike – Tin i Ton – Kazalište sjena i rezanje papira 10. crtani film 17. serija R 06.net: C-10 OptiTv: kanal 52 www. magazin 18. kanadski film (R) 02.50 Rosario. dramska serija S02E01/165 21.30 Dnevnik 19. serija R .30 Istinska ljubav.50 Zauvijek susjedi. serija (5/22) 19. Abrams Uloge: Tom Cruise.50 01. dokumentarna serija (6/10) 11.25 Oprezno s anđelom. humoristična serija 0.40 Opasna igra.20 Moć sudbine.20 Stuart Mali. Oz 2.01 Magična privlačnost. emisija uživo 18 3. humoristična serija 19. informativna emisija R 7. točno u 23.hr Sova 11:10 Dobre vibracije 00:05 Radio 11:30 EPP Marketing: T: 052 62402:55 –F: 052Glazba Radio 624. tko štiti učitelje? Jesu li oni postali građani drugog reda? 19.35 00.45 Prijatelji. ali zbog Adrianninih sve jačih osjećaja prema Teddyju situacija postane neugodna. talk show 23.45 InDizajn s Mirjanom Mikulec. Naomi odluči pohađati instrukcije kod Richarda.25 5. rujna ulazi u treću sezonu. serija R 13.05 Na rubu znanosti. (R) – TV vrtić. humoristična serija 22. 4)61Č) -. serija 26/141 15. emisija pod pokroviteljstvom 20.20 Županijska panorama 16. serija R 12. Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice.12 Pogled na Zemlju 1.50 Asi.25 Teorija velikog praska.30 Dr.30 Slatko ludilo 1. talk show FILM (6/100) (R) 06. serija R 13. ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost punu mogućnosti. serija 16/22 06. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu. Južna Amerika – Urugvaj (5/9) (R) 12. 2006. emisija pod pokroviteljstvom (R) 10. Tko štiti žrtve.00 Dnevnik 12.10 Cocco Bill.40 Plodovi zemlje (R) 13. talk show (6/100) 14.10 Seinfeld. spotovi Noćni glazbeni program. Građanske minute 18. Daphne je nepotpuna. kriminalistička serija 3.30 TV prodaja 10.hr Digitalno: 29 kanal (538 Mhz) MaxTv: 812 kanal B. teksaški rendžer. humoristična serija 20. crtana serija 6/13 06.00 Veseli mladunci. jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena za njega. Hunt mora spasiti život voljene žene i svijeta u još jednoj nemogućoj misiji koja je kombinacija neviđenih eksplozija i spektakularnih potjera po ulicama Berlina.00 MacGyver. 6) 509 5JK@E "# 46 ! Studio 45. Nizozemska (Surinam).24 TV kalendar (R) 12.35 TV izlog 12.00 Sulejman Veličanstveni.25 Zabranjena ljubav.25 Studio 45.25 04.25 Sve što djevojka može FILM poželjeti. humoristična serija (18) (8/18) 00.35 Potrošački kod 21. serija Bitange i princeze 4. Rambo Amadeus 17. serija 20.

35 Tv prodaja 15.30 Asterix i Obelix protiv Cezara.20 Glazbena zona 15. Nakladnik Glas Istre novine d.55 Velik. glazbena emisija 16. dječja emisija 20.20 Flashbacks 18.00 Prima pagina 8.05 007 . drama/romance 02.00 Smokey i bandit 07. integralna snimka(R) .00 I Z L O G 15.Irlanda Under 21 20. Liza Colon-Zayas. 427-249 faks 452-863 ROVINJ: tel.50 Sredina III.15 Megagrađevine: Najveća drobilica na svijetu 17.00 Vodič za autostopere kroz galaktiku 21.50 Kauboji i izvanzemaljci 14.10 Kronika Općine Fažana(R) 12. 8 23.15 AKTUALNO REDAKCIJA centrala (052) 591-500 direktor i tajništvo 300-630 glavni urednik 591-504 urednici: 591-505.00 TG2 18.. komedija 11. MAX TV nogometna liga 22.15 Ljubav i moda. Justice 10. Pula tel. avantura 13..35 Murphyjeva romansa 09. a izvanredne vijesti na CNN-u oko 10 sati djeluju nestvarno poput znanstvenofantastičnog filma. telefilm 16. Servisne informacije 12. 12 09.35 TG2 11.30 Miss Italia 2012.2 4 7 ) . mozaična emisija 21.05 Sredina III..30 Info Istra 20. Državna himna 03.15 Moja županija.45 Hamlet 11. Mozaik) 591-521 (Crna) 591-513 (Sport) uredništvo faks 591-555 dopisna služba 591-509 e-mail: redakcija@glasistre. istarske brigade 10/III.25 Istra Nekad i Danas 20.00 10 stvari ili manje.20 Kanal Ri classic. istarske brigade 10/III.35 TG2 23. dječja emisija 16. rubrica 13.00 Bog je umro uzalud.00 Vijesti + KN INFO 21.00 Smalville.15 Art Club (R) 16. Sport .50 Iza kamere.45 Putopisi R) 17.Orlando Kids.00 Sisačka kronika.o.45 Kronike iz Narnije.45 Posljednji ratni junaci: Dan D 11.55 Velik. glazbena emisija (r) 00.30 TG5 16. 10.25 Murphyjeva romansa 18.30 TG 21. drama 14.45 Grad lopova PRETPLATA ratnici iz pakla 12.05 Jackass 3.50 Avanti un altro! 20.00 Senza traccia.40 Metajets. telefilm 4)1 ! 6.00 Vijesti TVN 18. veći.15 Nespokojni 09.00 Gospodar lopova.40 Cominciamo bene 13. 616-270 faks 621-738 POREČ: tel. serija 18.00 Zemljaci. 388-470 i 591-543 faks 388-471 16)1) 6.emisija o 10.I.maretic@glasistre.45 Iz džungle u džunglu.00 Optimisti.50 Glazbeni kanal.30 Tg4 12.00 Rai notizie 8.50 Blue Bloods.I.10 Erik kuha. emisija o klađenju 12..35 Odjavna špica 10.10 Siska.20 Kratke Vijesti 14.30 Županijskih 60.00 Aljaški letači: Opasne evakuacije 19.10 La nostra amica Robbie. info show 19.45 Miss Italia notte sport 18.00 Vijesti U 20 20. Pratimo ulazak putnika. film 1. show 21.05 Vijesti . komedija -745246 0830 Motosport 0845 Superbike 0930 Superbike 1015 Motosport 1030 Biciklizam 1130 Biciklizam 1215 Biciklizam 1315 Tenis 1415 Nogomet 1500 Biciklizam 1600 Biciklizam 1800 Nogomet 1850 Tenis 2015 Tenis 2045 Svi sportovi 2100 Wrestling 2130 Wrestling 2230 Najjači čovjek 2330 Tenis Trg I..10 Bioenergija i hipnoterapija by Slavko Sambolec. Plovidba broda Zorogaza 18.25 Izumi 18.30 Cartoon flakes 10.05 TG4 14.25 Čovjek sa zlatnom rukom 16. telefilm 14. gioco 18. nautički magazin (R) 08. film 17.glasistre. serie 14.30 Dječja TV. 47 2 4 .10 Palermo oggi.00 Detective in corsia. najveći: Područje kanala 21.45 I Z L O G 17.00 Zg info.40 Istraživanje planeta Zemlja: Zemljin nevidljivi štit 12. kulinarski show (R) 13. 591-583 (Novosti) 591-515 (Pula) 591-518 (Istra) 591-529 (Kultura. ratni 20.00 Vijesti. drama 8.50 Mattino cinque 11. film 1.10 Istrage zrakoplovnih nesreća: Prinudno slijetanje na vodu 18. 8 19. drama (R) )61) /-/4)201+ 08. serija 21.55 Crno zrcalo. glazbenoanimirani program 16.L.00 Zeleno– plava magistrala.00 UNITED 93.00 Drvo života 08. 10.45 Umijeće laganja 14.00 VIJESTI … Sport … Vremenska prognoza za Kvarner .50 Carabinieri.45 Tucker i Dale protiv zla +1-56)4 68 09.45 Le mogli dei militari. telefilm 12.25 Horoskop 12. sportska emisija 16.15 Treme II. telefilm 21. serie tv 17. Zakantajmo Istarske kante Barat. te pakiranje razdvojenih dijelova eksplozivne naprave. Vrijeme 20.rujna: Glasovi iz zraka 21.00 Svjetlo u tami (18).05 N.30 Dječja TV.45 Do dna. sjećanja i zahvale) tel. alternativni kutak 00." 6.10 Verdetto finale.05 OK . serie tv 16.15 Kratke Vijesti 12. Pula.15 Okruženje. telefilm 23.55 Zg info.o.00 Ekonomia 14.55 Dnevnik RITV-a 00.crtani filmovi 12.00 Vijesti + KN INFO 20. Sport .10 Norbit.50 TG2 17.00 ISTRAŽIVANJE – Čovjekovo putovanje u svemir 16.15 Glazbena zona 12.00 TG2 13.emisija o filmu(R) 16.Medici in prima linea 10. mozaik 22. Osnove pornografije.25 Tv prodaja 08.20 Posljednji ratni junaci: Pobjeda 16.10 Romanovi./faks 662-522 694-140. Tisak Novi list Rijeka.00 Vijesti + KN INFO 23.. 099/2167977 56)1 24/4)1 4)1 6.10 TV prodaja 15.mozaična emisija 19.50 Voda za slonove 16. telefilm 7.15 Cotti e mangiati.hr Oglasni odjel (mali oglasi. 840-694.30 Turizam OK 21.40 Hunter.00 KN Automagazin 11.10 Quinta Colonna.30 Svi smo mi purgeri. Trezor) Vesna MEDVEDEC (Nedjelja) Mario ROSANDA (grafika) Milivoj MIJOŠEK (fotografija) … Videostranice Kanala RI 14. Dopunska nastava 04.22 Tv prodaja 16.00 Vijesti Istre i Kvarnera 20.05 Kradljivac srca. 431-924. telefilm 20.04 Info 19.05 Videostranice Kanala Ri 06. serijski film 22.00 Vijesti + KN INFO 18.50 Ricette di famiglia.00 Tv prodaja 12.30 Tribina HR. ep.05 Šaptač psima: Zašto su psi ratoborni 19. gioco 20..S. Omar Berdouni.I.50 TG 1 0.00 Vijesti .10 Obdaren III.00 Global Effect Zatočeni u inozemstvu: Pravi Ponoćni ekspres )51 68 6.45 Tv prodaja 15. 21 19. Pula. film 23. doc. 1 14.emisija o gospodarstvu 22..20 Calcio: Italia ..00 Prokletstvo Bermudskog trokuta 22. Apokalipsa 02.15 Kuća 20. film 16. 625-036.45 Butižin 14. telefilm 12.25 TG3 Linea notte 0. vijesti na talijanskom jeziku 23. crtani filmovi(R) 14. film 1.40 La storia siamo noi 10. te doznaju da se u zgradu zabio »manji avion«.Orlando Kids.5 03.50 Almost true 0.crtani filmovi (R) 18.45 Tv prodaja 15. reportaža 22.40 Glazbeni kanal. U aerodomskoj čekaonici među običnim putnicima sjede i četvorica koje prepoznajemo kao one koji su se pripremili za otmicu.20 TV prodaja 16.00 Cerasella.45 Rai parlamento.55 Živjeti zeleno 20. ep. avantura 17.15 TOP DESTINACIJE – Hrvatska obala 19. informativan program 13.00 Vijesti u 21 21..00 Nemirni.20 Tv prodaja 17. 19. informativna emisija 19.00 Tg5 20. informativan program 12.10 Centovetrine.40 Serbus Zagreb.00 Štićenik.05 Obdaren III.Goldeneye.glazbena emisija 20. emisija o nacionalnim manjinama (R) 13.00 Resident evil 2.30 Tehnologije 12.30 Telegiornale 14. rubrica 11.zagrebački informativni program 19.20 Hrana i vino (R) 13.20 Atomska Betty.00 Europska pitanja 15. Khalid Abdalla. Tek nekoliko sati kasnije kontrolor leta u slušalicama začuje nejasan glas koji kaže: »avioni su oteti«. Riva 10 UPRAVA Albert FAGGIAN Dražen ŽMAK Slaven ŽMAK Savjetnik Uprave: Željko ŽMAK UREDNIŠTVO Glavni urednik Ranko BOROVEČKI 4-/1)1 24/4)1 22.15 Dica sritnih lica.30 Svakodnevica.35 TG4 4)1 7.00 Manifestacije. serije tv 14.00 TG5 13.00 AKTUALNO 12. emisija o turizmu (R) 17. rubrica 14.30 Geomagazine.15 Osvajanje slobode.00 Ubojstvo i margarite 10.15 Zora živih mrtvaca 02. 2 14. Svi avioni polijeću na vrijeme i na nebu je sve mirno. kulinarski show (r) 19. komedija 18. talk show Romana Bolkovića 22. film 9.45 Skitalica 18. godine kao antifašističko glasilo naroda Istre.00 Aljaški letači: Upomoć. ep.55 TG4 19.00 Brod plovi za Šangaj..00 90210.00 Vijesti + KN INFO 19. ”Glas Istre” je počeo izlaziti u narodno-oslobodilačkom pokretu kolovoza 1943.00 Pošalji SMS.00 Zlatna dolina 10.hr DOPISNIŠTVA BUZET: tel..40 Moderna obitelj III. rujna 2001. Zagreb OIB 89054078461 List izlazi svaki dan.17 Ukratko o svemu 18.40 Futurama 14. serija 23.00 Telegiornale 20. akcijski 15.00 La prova del cuoco. 8 00. crtana serija 19.15 Film u boci.35 La mia vita. 427-246. serie 23. reportaža pod pokroviteljstvom 15.20 TV prodaja 19. Nalla i Phoebe 14. Večernje vijesti Istre i Kvarnera 22.35 Obdaren III.30 Šaptač psima: Stella.00 U eteru. 1.20 TG3 regione 23. New York.05 Vijesti . serie tv 10.30 Pomeriggio cinque 18. emisija uživo 21.20 Media shopping 6.45 Dečko moje djevojke 23. drama 15. 591-539.30 Blue Bloods.35 Kung Fu Panda 2 20.00 Ponoćno krstarenje 14.00 F.25 Comunita' (R) 14. ep.30 Pravi seks predstavlja.00 Mi u novac vjerujemo 18.00 Želim Candy..informativna emisija 20. Zvonimirova 20. telefilm 9. zadnja. avionom 75 USD Maloprodaja tel. 10 01. ep.50 L' ereditá. astro show (18) Zamjenik glavnog urednika Dražen DOBRILA Izvršni urednici: Vesna ČAMDŽIĆ Tanja ŠTAMBUK (Zoom) Leonid SLIJEPČEVIĆ Kristian STEPČIĆ REISMAN (Novosti) Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ (Pula) Tea TIDIĆ.00 Katastrofa.. ep.00 Noć u gradu 20.45 KN Edukacija – specijal 13.00 Twin Peaks.00 Vijesti-informativni program(R) 08. Jamie Hardin Utorak.35 Sekunde do katastrofe: Tsunami 13. Sport . talk show 15. informativna emisija (R) 23.00 Tg5 8. crtani filmovi 10..00 Vijesti + KN INFO 17.55 Velik.35 Hrana i vino 16.15 AKTUALNO 18. ep.00 Euromaxx 14.00 Sport mediaset 13. talko show Igora Kolovrata 00.40 Beautiful.00 Zoom.35 Un posto al sole..15 Život riba 12. talk show 23.20 Horoskop 23.55 La signora in giallo.10 Dom & Stil.05 U zdrav mozak 19.50 Voljeti i umrijeti 11.d.45 Unomattina estate 12.35 Dragon ball 15.05 Mala velika liga 14. telefilm 15.30 TV Prodaja 19. svi zaposleni u kontroli leta šutke gledaju kako jedan od Twin Towera odjednom ima golemu rupu iz koje izbija dim. telefilm 21. U 6 sati i 43 minute poletio je avion United 93 za San Francisco. 840-695 faks 811-143 TRST: faks 0039/040/9381245 ZAGREB: mob.30 Notiziario . Nijemi od šoka. serije tv 21.I. 427-248.15 Romanovi.50 Šaptač psima: Neco i Yona. Kao dnevnik izlazi neprekidno od 1.05 Svakodnevica.15 Glazbena zona 10.40 Cartoni animati 8.25 Tv prodaja 20.00 Blob 20.00 Slika Zagreba..00 TG3 20.15 PRESSing. komedija 22.40 La telefonata di Belpietro 8.50 Il giorno prima. glazbena emisija 21.00 Vijesti + KN INFO 00. 300-636 Žiro račun 2360000-1102157321 Devizni račun HR 5523600001102157321 kod ZAGREBAČKA BANKA d.920 kn Mjesečna pretplata za inozemstvo 40 USD.40 Veline.10 Carstvo poroka II.20 TV Prodaja 13.30 Studio aperto 19.45 ER .50 Medvjedić Winnie 12.45 Glazbena zona 09..00 Čuvar plaže u zimskom periodu.00 Il comandante Florent. erotski program poljoprivredi(R) 23.35 Grey' s anatomy.# 6.10 Zajedno (r) 17.00 La casa nella prateria. posljednji pozdravi. Vatro hodaj sa mnom 00.hr www. serie tv 20. telefilm 12.30 Kapital znanja 16.00 Okrutna ljubav.50 Emisija 22.10 La strada per la felicitá.30 Zodijak.05 Protestantesimo.00 TG3 14. rubrica +)). Servisne informacije 19.05 Pakleni plan družine čudaka 01. ep.30 Hamburg distretto 21. 885-057.25 Sredina III.Moj život idiota.45 Trasformat.05 Auto moto nautic vision.10 I Simpson 14. ep. 694-141 LABIN: tel.40 Serbus Zagreb.20 TP1X2.05 20 u 20 14.30 Riznica znanja.50 Rai MARKETING Trg I. mozaična emisija 17.00 Hrana i vino.50 TV prodaja 18.Glas Istre tv program Ponedjeljak.00 Forum 13. telefilm 14.00 Moderna obitelj III. drama 2.30 United 93.05 Skoro sasvim obična priča.00 Buka. 21 10.10 Kratke Vijesti 16. 23.45 Mali svijet (R) 15.30 VIJESTI … Sport … Vremenska prognoza za Kvarner . regionalni talk-show 23. rubrica 10.00 Mrtva djevojka 16.. 7 23.25 Studio aperto 13. ep.00 Grad lopova 22.20 C.15 Paris Express 16.15 Ok kids. drama 22. 300-639 faks 501-949 e-mail: irena.30 Made in Croatia. osmrtnice. informativna emisija (R) 12. informativan program 15.50 Merlin.20 Il nostro amico Charly.4)) AJ '! HRT 2 20.C. serija 17.30 Connect – Povezivanje s budućnošću 17.hr mjesečna 168 kn tromjesečna 480 kn polugodišnja 960 kn godišnja 1.magazin o zdravom životu(R) 23.00 Deathstalker i . komedija 00. Zvjezdan STRAHINJA (Istra) Marina VUKŠIĆ (Portal) Srećko PERŠIĆ (Crna kronika) Bojana ĆUSTIĆ JURAGA (Kultura i Mozaik) Nenad JANKOVIĆ (Sport) Gordana JEZDIĆ (Svijet.S.15 AKTUALNO 21. serie 21. film 23. grizli! 08.10 RI2 Classic 15. telefilm 15. kulinarski show 18. mozaična emisija (R) 15. drama 9.00 Čuvar plaže u zimskom periodu.00 Večernji Dnevnik 22.10 Repo Men 02. godine. Istarski i kvarnerski izvođači.00 1 x 2. kojemu je prehodilo pomno izbrijavanje jednoga od njih. ep. 451-287 Računovodstvo tel. informativan program 14.50 Dnevnik RITV-a 19.30 Zlatna dolina 19. veći. tel. talk show (R) 21. 11. ep.20 OK .45 Piazza affari. najveći: Ledolomci 22..05 Okrutna ljubav. 885-058 faks 885-059 PAZIN: tel.15 FILM 23. Slog Glas Istre Pula.35 Tempesta d' amore. 9 20.05 FILM 22.15 Dolls4you (18).00 Fringe. telefilm 18.25 Paris Express 12. Scenarist i redatelj: Paul Greengrass Uloge: Trish Gates.45 Lo sportello di Forum 15. 427-247.35 Turistički prsten Zagrebačke županije. savršeno kontrolirana gužva.15 Samo seks +1-): 06. studenog 1969.40 Tv prodaja 18.30 Eurobox 11.00 PLANET RI – mozaična emisija 21.45 Il fantasma di San Valentino. telefilm 17.10 Una settimana da dio. rujna 2012.30 Ljetni magazin.. ep. crtana serija 20.00 U dobroj formi.15 La vita in diretta 18. glazbena emisija (r) 17. lifestyle emisija 18. obrazovna emisija 21. telefilm 8.25 Istraživanje planeta Zemlja: Otapanje leda 15.Milano solo andata.55 TG3 15. Isprva nitko ne zna ništa.05 Zagrebancija. Los Angeels..00 11. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju +1-56)4 )+61 08. veći.35 Zg info.30 Dječja TV (R).10 Carstvo poroka II.45 Pacific blue.40 Tv prodaja 12.40 Tv prodaja 13.20 Kradljivac srca.05 Život poslije života 22. glazbeno-animirani program 10. drama 0.50 Magnum P.50 Fuori orario 4-6. Na aerodromu Newark uobičajena. Vrijeme 21. 0.00 Zapadna strana. telefilm 17. Lewis Alsamari . telefilm 13.50 Medicina 14.10 Hrana i vino.00 Superdragon 00. 3 15. talk show (R) 16.35 Tata i zetovi. komedija 19.00 Hajka.30 Ljetni magazin (r) 19.30 Palermo .15 Glazbena zona 14.15 Nip/Tuck.55 Ljubav jedne žene 18. Vrijeme 23.00 Ok kids. najveći: Podmornica apokalipse 09.10 Zg info. telefilm )*-51 1 5)6-1651 24/4)1 0* 06.20 Od knjige do filma. serie tv 14. 9 00. 2006.50 Torpedo.00 RI2 Classic & TV prodaja 16.50 0* +-.30 Pregled tjedna 15.50 Putopisi (R) 14..20 TV Prodaja 11. drama 4.42 Tv prodaja 11.30 Obdaren III. faks 591-544 e-mail: epgi@glasistre. telefilm 17. drama 12.

Oni su ustanovili da se vjerojatno radi o djelu “Paysage Bords de Seine” slavnog majstora iz 1879. odnosno dvije tisue puta više nego što ju je platila. Marina KIRIGIN “Ima li pilota u avionu” najsmješniji film LONDON .Sjevernojadranski magarci iz rezervata Ivana Perka u Raši kojima je zbog zatvaranja farme prijetilo klanje ipak su spašeni. bankovnim ra unima i poslovnim partnerstvima. Arnault. a isti e biti objavljen u izdanju USA Todaya u utorak 11. etrdeset etiri sjevernojadranska magarca godinama ive u rezervatu koji je slu beno zatvoren prije dva mjeseca. kolo 2. pa nakon što su svi napori vlasnika da skrbi o njima propali. godine s Lesliem Nielsenom u glavnoj ulozi smijeh izaziva triput u minuti. Vijest da najbogatiji Francuz eli postati belgijskim dr avljaninom potaknula je naga anje da su njegovi motivi fiskalne prirode.7. godine i da je kupljena u pariškoj galeriji 1926.4 u minuti. 10. ipiranje i prijavu mladun adi. Flynt. javlja BBC. još jedna filmska parodija s Nielsenom u glavnoj ulozi. “Ima li pilota u avionu” iz 1980. Na klupskom prvenstvu slavio je Fernando Kirigin. Prije 50 godina na podru ju od Raba do Raše u Istri bilo ih je oko pet tisu a. (NL) . Arnault to negira i ka e da je zatra io belgijsko dr avljanstvo kako bi potaknuo ulaganja u tu zemlju. rujna 2012. Bernard Arnault zatra io je belgijsko dr avljanstvo. prenosi britanski Telegraph. Flynt (69) objavio je ponudu u oglasu na cijeloj stranici u nedjeljnom izdanju Washington Posta. “Mo da emo sada saznati”. a tre i “Goli pištolj”. Presudilo mu je neriješeno pitanje zemljišta. a treći je bio domaći surfer Fernando Kirigin iz DSNM Volosko. U otvorenoj konkurenciji juniora za Kup Hrvatske najbolji je bio Ivan Lističić iz KJD “Tri strijele” iz Zagreba. A ivotinje su trebale veterinara. nedostatak hrane i vode i gomilanje troškova. (H) Spašeni svi magarci rezervata Ivana Perka Arhiva Kupila Renoira na tržnici za 50 dolara WASHINGTON . (H) Loto 6/45 37. posebice za njihove bra ne nevjere. rujna.3 smijeha u minuti. Arnault je podnio zahtjev za naturalizacijom resornom odboru belgijskog parlamenta. Razlog tome bila je međunarodna regata u jedrenju na dasci u kategoriji slalom “Volosko Open 2012” koja se bodovala za kup Hrvatske kao i za klupsko prvenstvo organizatora regate Društva sportova na moru Volosko. iza njega plasirao se Tonko Rameša iz YC Kornati iz Murtera. ka e se u tekstu. (H) Marin ANIČI Flynt nudi milijun dolara za Romneyjeve financije SURFERI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE NA MEĐUNARODNOJ REGATI U JEDRENJU NA DASCI Surferski raj Natjecatelje je pratilo gotovo pedesetak daskaša rekreativaca što je stvorilo predivnu sliku surferskog mravinjaka u akvatoriju Preluka VOLOSKO . Kako bi ustanovili koji je film najzabavniji. a za koju se kasnije ispostavilo da je vjerojatno djelo francuskog majstora Pierre-Augustea Renoira. morao je donijeti radikalnu odluku zatvoriti rezervat. Nakon dva kompletna jedrenja slavio je Stojan Vidaković iz mariborskog “Sidra”. godinu. me u ostalima. ve je više puta javno nudio nagrade za informacije kojima mo e ocrniti republikance. 48 WASHINGTON Osniva pornografskog asopisa Hustlera i samoproglašeni borac za slobodu govora Larry Flynt ponudio je milijun dolara onome tko mu otkrije financijske podatke republikanskog predsjedni kog kandidata Mitta Romneyja. sada ih je tek oko sto. Kako je ju er javio RTL. drugi je bio Marko Makek. po Forbesu je etvrti najbogatiji ovjek na svijetu s imovinom vrijednom 41 milijardu dolara. a treći Ljudevit Krpan. Kada je na slici zapazila plo icu s natpisom “Renoir” odnijela ju je na procjenu stru njacima. i “Borat”. objavio je list “La Libre Belgique”.14. dodaje se uz navedenu e-mail adresu i broj telefona na koje svatko s nekom informacijom mo e dobiti Flynta. godine. Sjevernojadranski magarci liburni autohtona su vrsta koja je pred izumiranjem.Akvatorij Preluka posljednja dva dana pretvoren je u pravi surferski raj. no ipak su se javili dobri ljudi koji su magarce udomili.Ponedjeljak.broj smijeha u minuti. s rezultatom 2.Neimenovana Amerikanka na jednoj je tr nici u Virginiji za 50 dolara (290 kuna) kupila sliku koja joj se svidjela. Milijun dolara se nudi za dokumentirani dokaz o Romneyjevom neprijavljenom povratu poreza i pojedinostima o njegovoj “off shore” imovini. Slika je kupljena na “buvljaku” u paketu u kojem su još bili lutka i plasti na krava za koji je prodavatelj tra io 50 dolara. a iza njega na drugo odnosno treće mjesto plasirali su se članovi KJD “Bum” iz Kopra Jan Kosmina i Jani Lovrić. Sljede eg tjedna francuska vlada treba donijeti kona nu odluku o usvajanju paketa mjera kojim e se najviši prihodi u dr avi oporezivati po stopi od 75 posto. anketari su brojali koliko su se puta gledatelji nasmijali tijekom gledanja filmova koji su bili u u em izboru i podijelili taj broj s duljinom njegova trajanja. “Što skriva?”.42. Tako su dobili mjernu jedinicu . a ujedno i najbogatiji Europljanin. Po završetku sportske manifestacije u organizaciji DSNM Volosko najboljim natjecateljima podijeljena su priznanja u vološćanskoj luci.Najbogatiji Francuz. Romney još nije objavio svoje financije za 2012.Komedija “Ima li pilota u avionu” proglašena je najsmješnijim filmom svih vremena u anketi lanova on-line servisa za distribuciju filmova “Lovefilma”. Me u deset najboljih našli su se.32. Nova vlasnica sliku e ve ovoga mjeseca dati na aukciju i vjeruje se da e za nju dobiti najmanje 100 tisu a dolara. Dvadeset i šest surfera iz Slovenije i Kao na razglednici BRUXELLES . Na moru je natjecatelje pratilo i gotovo pedesetak daskaša rekreativaca što je stvorilo predivnu sliku surferskog mravinjaka u Preluku. “Ameri ka pita” i “Brianov ivot”.45 (26) Joker broj: 522427 RAŠA . (H) Marin ANIČI Najbogatiji Francuz želi postati Belgijanac Hrvatske tijekom protekla dva dana u ranim jutarnjim satima jedrila su po tramontani jačine 13 do 20 čvorova. 44 sjevernojadranska magarca u manje od 24 sata su udomljeni pa potrebe za radikalnim rješenjima ipak ne e biti. Na drugom je mjestu “Mamurluk” s rezultatom 2. predsjednik uprave multinacionalne kompanije luksuznih proizvoda LVMH. registrirani demokrat.