7,00 KUNA

SLO 1,20 EUR 1,50 EUR
nezavisni dnevnik PONEDJELJAK Pula, 10. rujna 2012. Broj 246 GODINA LXIX
7

1
5
R
U
J
N
A

/

S
E
T
T
E
M
B
R
E
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ISTRIA, POLA
12.00 Vitrina mjeseca,
Gusan kod Vodnjana,
na tragu otkrića srednjovjekovnog naselja,
Arheološki muzej Istre
La Vetrina del mese,
Gusan presso Dignano,
alla scoperta del villaggio medievale,
Museo Archeologico dell’Istria
MUZEJ GRADA PAZINA
MUSEO DELLA CITTÀ DI PISINO
19.00 otvorenje izložbe
Urbani razvoj grada Pazina
inaugurazione della mostra
Lo sviluppo urbano di Pisino
ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE, PAZIN
MUSEO ETNOGRAFICO DELL´ISTRIA, PISINO
19.30 otvorenje fotografske izložbe
Calcutta 1945. – dnevnik jednog vojnika,
u suradnji s Indijskim kulturnim institutom,
Etnografski muzej Istre
inaugurazione della mostra fotografica
Calcutta 1945 – diario di un soldato,
in collaborazione con l’Istituto indiano di
cultura, Museo etnografico dell’Istria
ponedjeljak, 10. rujna 2012. / lunedì, 10 settembre 2012
JOSE MOURINHO U PETAK NA MAKSIMIRU
GLEDAO NAJBOLJEG HRVATSKOG IGRAČA
100. nagradna igra
DANAS OBJAVLJUJEMO IMENA DOBITNIKA I
REPORTAŽU IZ PAZINA NA STR. 34
USPJEŠNA SEZONA: U SRPNJU I KOLOVOZU ISTARSKOM
AUTOCESTOM PROŠLO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA
str. 2 i 3
U dva mjeseca
Ipsilon zaradio
56 milijuna kuna!
M
iliv
o
j
M
I
J
O
Š
E
K
MINISTARSTVO NEMA NOVCA, RIBARI U GABULI
PULJANI NEGODUJU ZBOG VELIČINE
NOVOG VRTIĆA U ŠIJANI
POROĐAJNE MUKE ŠKOLSKE DVORANE U KAROJBI
Država dužna
ribarima masne pare
str. 4 i 5
str. 14
Sutra tehnički, a sve
puno rupa i pukotina
str. 8 i 9
U Zvjezdicama malo
prostora za igru
HAMILTON SLAVIO NA
VN ITALIJE U FORMULI 1
Sergio Perez
priča dana
OKONČANO EUROPSKO PRVENSTVO U
BOĆANJU U PAZINU
Hrvatska nikad
tako uspješna
POČELA SEZONA U ŽUPANIJSKIM
NOGOMETNIM LIGAMA
Suci režirali susret
na Valkanama
Luka izmeu
Hrvatske
i Reala
NAPISAO Krešimir TADIJIĆ
T
ijekom udarnih ljetnih
mjeseci, od početka srp-
nja do kraja kolovoza, na
istarskoj autocesti ostvareno
je 2.322.888 prolaza, što pred-
stavlja prosječni broj transak-
cija od 37.465 prolazaka dnev-
no, od čega je najviši dnevni
promet iznosio 54.350 vozila,
ostvaren 11. kolovoza. Uku-
pno prometovanje Ipsilonom
slabije je od lanjskog za 0,53
posto, što predstavlja 9.273
prolaza manje nego lani, no
unatoč najavama o manjem
broju dolaska turista zbog
utjecaja krize, u Bina Istri tvr-
de da su zadovoljni ovogodiš-
njim rezultatom.
Umag, Učka i Pula
najprometniji
Najviše ulaza i izlaza zabi-
lježeno je na naplatnoj postaji
Umag, ukupno 882.136, a sli-
jede naplatne postaje Učka sa
668.610 i Pula s 578.495. Inte-
resantno, iako je Poreština bi-
ser istarskog turizma, na čvoru
Baderna ostvarena su ukupno
tek 293.604 ulaza i izlaza, no
treba uzeti u obzir i to da se u
turističke destinacije na po-
rečkoj rivijeri stiže i preko čvo-
rova Višnjan (175 tisuća) i Me-
daki (165 tisuća ulaza i izlaza).
Ipak, Bina Istra je unatoč
nešto manjem prometova-
nju na istarskoj autocesti za-
bilježila povećanje prihoda
od 7,54 posto u odnosu na
isto razdoblje iz prošle godi-
ne, na što je utjecalo pušta-
nje u promet dionice Kan-
fanar - Rogovići u punom
profilu (u listopadu 2011. go-
dine), kada je i uvedena na-
plata cestarine na toj dioni-
ci. Konkretno, u dva mjeseca
utržili su 56.279.661 kunu.
Što se tiče nastavka izgrad-
nje punog profila autoce-
ste od čvora Rogovići prema
Učki, odnosno Matuljima,
u Bina Istri tvrde da - iako
oni možda nisu okom vidlji-
vi korisnicima - intenzivno
rade na pripremnim rado-
vima. U tijeku je tako izrada
projekata, otkup zemljišta,
ishođenje dozvola, premje-
štanje instalacija, razgovori
sa zajmodavcima te defini-
ranje novog okvira s Mini-
starstvom mora, prometa i
infrastrukture.
Nastavak gradnje
u proljeće 2013.?
U tehničkom smislu, iz-
gradnja bi mogla krenuti u
proljeće 2013. godine ako
se do tada zatvori financij-
ska konstrukcija.
- Budući da je tržište ka-
pitala trenutačno nepovolj-
no, visoke su kamatne sto-
pe i kratki rokovi otplate,
okrenuli smo se prema fi-
S
.

D
R
E
C
H
S
L
E
R
HND traži puštanje na
slobodu turske novinarke
ZAGREB - Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je
danas ᥆upanijski sud u Dubrovniku da pusti iz pritvo-
ra tursku novinarku Vicdan Ozerdem dok se ne okon᥍a
postupak koji se na zahtjev turskih vlasti vodi za njezino
izru᥍enje, te isti᥍e kako turska novinarka ima politi᥍ki
azil u Njema᥍koj, gdje ina᥍e ᥇ivi.
Ozerdem je uhi᥋ena 25. srpnja ove godine na dr᥇avnoj
granici izme᥎u Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema na-
logu Interpola. U pritvoru je mjesec i pol dana, izgubila je
15-tak kilograma te se, zbog osjetno narušenog zdravlja,
posljednjih dana nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode
u Zagrebu, navodi se u priop᥋enju HND-a. HND o᥍ekuje
da ᥋e biti odbijen zahtjev turskih vlasti za izru᥍enjem, tako
da Vicdan Ozerdem mo᥇e otputovati u Njema᥍ku gdje
᥇ivi i gdje ima politi᥍ki azil. Podsje᥋a se kako je novinarka
Ozerdem provela u turskim zatvorima desetak godina, a
u zatvoru je bila i 2000. godine kada je došlo do ᥇estokog
sukoba policije i zatvorenika pri ᥍emu je poginulo 28 za-
tvorenika, a njoj je vatrom ope᥍en dio tijela. (H)
Josipović u Sarajevu: Treba ratificirati
sporazum Tuman-Izetbegović
SARAJEVO - Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi᥋ izjavio
je ju᥍er u Sarajevu kako nema zapreka na putu Hrvat-
ske ka punopravnom ᥍lanstvu u Europskoj uniji te kako
je na istom stajalištu i predsjednik Europskog vije᥋a
Herman van Rompuy. Josipovi᥋, koji u Sarajevu boravi
kao sudionik Svjetskog skupa za mir, sastao se s ᥍la-
novima Predsjedništva BiH a potom i s predsjednikom
Europskog vije᥋a Hermanom van Rompuyjem. Josipo-
vi᥋ je pojasnio kako je s Van Rompeyem razgovarao o
gospodarskim problemima koje imaju i EU i Hrvatska,
Rompney je izrazio zadovoljstvo ᥍injenicom da je Hrvat-
ska dobro prošla u zadnjem ocjenjivanju rejting agenci-
ja. “To je jedna doza optimizma koja je svima potrebna.
Vidim da se i u Europi tome vesele jer nema puno ze-
malja koje su sli᥍no prošle”, kazao je Josipovi᥋.
Komentiraju᥋i susret s ᥍lanovima bosanskohercego-
va᥍kog dr᥇avnog vrha, Josipovi᥋ je kazao da je potvr-
᥎ena uzajamna spremnost na gradnju dobrih me᥎u-
susjedskih odnosa a u tom se kontekstu razgovaralo i
o ure᥎enju me᥎udr᥇avne granice odnosno ratificiranja
sporazuma Tu᥎man-Izetbegovi᥋ iz 1999. “Mi odnose sa
susjedima moramo riješiti i nakon toliko godina što taj
sporazum stoji u ladici on napokon mora i᥋i u ratifikaci-
ju i treba vidjeti kako ᥋e Sabor glasati o njemu”, kazao
je hrvatski predsjednik. (H)
RIJEKA - Smanjenje
broja polazaka trajekata
na linijama prema kvar-
nerskim otocima nema
ekonomskog opravda-
nja, ali ᥋e imati gole-
mi negativni u᥍inak na
kvalitetu ᥇ivota oto᥍nog
stanovništva. Stav je to
ve᥋ine ᥍elnika oto᥍nih
samouprava na Cresu,
Lošinju, Rabu i Pagu
prema prijedlogu Agen-
cije za obalni linijski po-
morski promet, kojim
se predvi᥎a redukcija
broja polazaka na go-
tovo svim trajektnim i
brzobrodskim linijama
du᥇ jadranske obale
izvan turisti᥍ke sezone,
᥍ime se kani uštedjeti
38 milijuna kuna dr᥇av-
nih subvencija za put-
ni᥍ki pomorski promet
do kraja ove godine.
Iako Ministarstvo
mora, prometa i infra-
strukture još nije do-
nijelo kona᥍nu odluku
o smanjenjima broja
polazaka za svaku od
linija, ᥍elnici oto᥍nih
samouprava decidira-
no poru᥍uju kako sma-
njenje broja polazaka
na ᥍etiri sjevernoja-
dranske trajektne linije
ne dolazi u obzir.
M. G.
Gase se i isplative
trajektne linije
novosti@glasistre.hr
591-505
*
ZAGREB - Završna utrka Samsung Hope
Relay kojoj se odazvalo mnoštvo hrvat-
skih gra᥎ana, kako bi svojim sudjelova-
njem u rekreativnoj utrci doprinijeli pri-
kupljanju sredstava za SOS Dje᥍je selo
Hrvatska, odr᥇ana je ju᥍er na zagreba᥍-
kom Jarunu. U mjesec dana kroz rekrea-
tivno kretanje gra᥎ana prikupljeno je više
od 55.000 kuna, dok ᥋e ostatak do iznosa
od 200.000 kuna Samsung donirati pre-
ko svojih proizvoda s ciljem dodatnog po-
boljšanja ᥇ivotne sredine u selima. (H)
Za SOS Dječje
selo Hrvatska
200.000 kuna
USPJEŠNA SEZONA: TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA
Na Ipsilonu ma
promet, ali već
zarada nego la
Unatoč nešto slabi-
jem prometu na au-
tocesti, u srpnju i ko-
lovozu Bina Istra je
zabilježila poveća-
nje prihoda od 7,54
posto u odnosu na
isto razdoblje iz proš-
le godine, na što je
utjecalo otvaranje di-
onice Kanfanar - Ro-
govići u punom pro-
filu (lani u listopadu),
kada je i uvedena
naplata cestarine
“S nastavkom izgradnje autoceste
trebali bismo krenuti u proljeće
2013. godine ako se do tada zatvori
financijska konstrukcija”
David Gabelica
NP Umag Učka Pula Baderna Lupoglav
Izlaz 442.097 336.965 295.192 156.619 132.774
Ulaz 440.039 331.645 283.303 136.985 130.773
Ukupno 882.136 668.610 578.495 293.604 263.547
srpanj kolovoz ukupno
Broj vozila 1.114.757 1.208.131 2.322.888
Prihod 27.052.908 29.226.753 56.279.661
Najčešći ulasci i izlasci na Ipsilonu u srpnju i kolovozu
Promet i prihod (u kunama) od cestarina tijekom ljetne sezone
K
r
e
š
im
ir

T
A
D
I
J
I
Ų
2 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
nancijskim institucijama tipa
International Finance Corpo-
ration i European Investment
Bank kako bi lakše došlo do
realizacije projekta. Također,
u tijeku su konzultacije s Mi-
nistarstvom mora, prometa i
infrastrukture kako bi se ispi-
tala mogućnost produljenja
koncesije te na taj način pro-
jekt ne bi morao teretiti dr-
žavni proračun, kazao nam
je David Gabelica, generalni
direktor Bina Istre.

novosti

*
*
ZAGREB - Su᥎enje HDZ-u, njegovom ne-
kadašnjem predsjedniku i bivšem hrvat-
skom premijeru Ivi Sanaderu i ostalim op-
tu᥇enima u slu᥍aju “Fimi media” trebalo bi
se nastaviti danas na zagreba᥍kom ᥆upa-
nijskom sudu. Na današnjem se ro᥍ištu
o᥍ekuje svjedo᥍enje bivšeg ᥍lana uprave
Hrvatskih šuma Bo᥇idara Longina o dona-
ciji 30 tisu᥋a eura HDZ-u, te bivšeg pred-
sjednika uprave Hrvatske pošte Andreja
Sardeli᥋a na okolnost davanja Fimi mediji
posla u vrijednosti 199 tisu᥋a kuna. (H)
Nastavak
suenja HDZ-u
i Sanaderu
NA ISTARSKOJ AUTOCESTI PROMETOVALO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA
anji
ća
ani
Najmanje ulaza-
ka i izlazaka s
istarske auto-
ceste tijekom
ljetnih mjeseci
zabilježeno je na
čvorovima Ce-
rovlje (49.043),
Žminj (75.333)
te Ivoli (77.143)
54.350
vozila najviši je
dnevni promet na
Ipsilonu ovog ljeta,
zabilježen
11. kolovoza

56.279.661
kuna utržila je Bina
Istra od naplate
cestarine tijekom
srpnja i kolovoza

S
a
š
a

M
I
D
Ž
O
R

S
U
Č
I
Ų
/
C
R
O
P
I
X
Glas Istre 3 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
L
ađama, brodicama i
brodovima spojili smo
hrvatsko kopno i po-
luotok Pelješac i time iska-
zali nepodijeljenu volju
naroda za izgradnjom Pe-
lješkog mosta. Središnja je
to poruka s jučerašnje ak-
cije povezivanja Komarne
na neretvanskoj i Brijeste
ne pelješkoj strani Malo-
stonskog zaljeva koju su -
uz pomoć konopca dugog
2.300 metara spojenog pre-
ko 500 plovila svih vrsta -
organizirale Udruga lađara
Neretve iz Metkovića i Bra-
niteljska udruga “Zavjet” iz
Ploča. Pod sloganom “Bilo
naroda - gradimo most” su-
dionici te akcije iz Stona,
Korčule, Metkovića, Ploča i
Neuma smatraju da se Pe-
lješki most mora nastavi-
ti graditi.
- Oni koji su protiv iz-
gradnje Pelješkog mosta,
protiv su cjelovitosti Hrvat-
ske, poručeno je Vladi u Za-
grebu.
Da su sve brodice, barke i
ostala plovila “izgradile” Pe-
lješki most, barem nakratko,
sa sredine kanala okupljene
je obavijestio knez Doma-
goj kojega je u neretvan-
skoj lađi/trupici utjelovio
glumac-amater iz Metko-
vića Mario Jurković. Kne-
ževa objava spajanja Ko-
marne i Brijeste popraćena
je ispaljivanjem signalnih
raketa i izvođenjem hrvat-
ske himne. Dok su brodice
“slagale most”, redajući se
jedna do druge, s razglasa
je puštana Thompsonova
pjesma “Lijepa li si” i “Moja
Domovina”.
Najoštrije prosvjeduje-
mo protiv izjava državnih
dužnosnika o prepuštanju
hrvatskog teritorija BiH, jer
bi to zauvijek onemogućilo
spajanje i povezivanje hr-
vatskog juga, time i one-
mogućilo izgradnju mosta.
Stoga najozbiljnije upozo-
ravamo Vladu i Sabor koji
najavljuju da će uskoro na-
praviti grubi presedan odri-
canjem dijela teritorija RH.
To je suprotno Međuna-
rodnom pravu i Ustavu RH,
a po članku 132. Kaznenog
zakon predstavlja čin ve-
leizdaje, za koji je predvi-
đena kazna zatvora do 40
godina, poručio je Zagre-
bu glasnogovornik akcije
Goran Komazin aludirajući
na granični problem Hrvat-
ske i BiH u vezi s Velikim i
Malim škojem u Maloston-
skom zaljevu.
Iako su organizatori po-
zvali predstavnike svih po-
litičkih stranaka u Komar-
noj i na brodovima pojavili
su se samo članovi HDZ-a:
Branko Bačić, Dubravka
Šuica, Nikola Dobroslavić...
Njima se pridružio i umi-
rovljeni predsjednik Sabo-
ra Luka Bebić, a potporu
akciji dali su i novinarka
HTV-a Branka Šeparović,
povjesničar dr. Josip Jurče-
vić i drugi. Luka BRAILO
PULA - Tijekom ovog vi-
kenda, od petka do nedje-
lje do 12 sati, u Istru je ušlo
125.459 stranaca, a iz nje
izašlo 105.120 njih. Dakle,
na svakih pet putnika koji
otiđu, šest ih dođe. To je
najbolja potvrda da pad
temperature nije okončao
ovogodišnju turističku sezo-
nu te da svjedočimo uspješ-
noj posezoni. U subotu je
bio gotovo izjednačen broj
stranaca koji su ušli i onih
koji su otišli, a u petak i ju-
čer znatno je veći broj ula-
zaka od izlazaka - za čak 50
posto! Podaci su to istarske
policije za tri cestovna gra-
nična prijelaza: Plovanija,
Kaštel i Požane.
Istovremeno je gotovo
izjednačen broj domaćih
putnika. Njih 10.514 je ušlo
u Hrvatsku, a 9.797 otišlo iz
nje. Nastala razlika poslje-
dica je većeg broja odlaza-
ka što je zabilježen jučer do
podne. Podatak o izjedna-
čenom broju ulazaka i izla-
zaka u Istri jučer je objavio
i HAK koji je na svojim in-
ternetskim stranicama na-
veo kako je na svim zapad-
nim graničnim prijelazima
gužva na izlazu iz zemlje, a
jedino na Kaštelu i Plovani-
ji u oba smjera.
Kroz pulsku Zračnu luku,
pak, jučer i prekjučer proš-
lo je 9.000 putnika putem
36 čarter leta. Najviše je bilo
Rusa, čak 45 posto od svih
putnika u subotu, koja je i
inače najfrekventniji dan u
Zračnoj luci. A više od polo-
vice letova iz Rusije stiglo je
iz Moskve, koje slijede put-
nici iz Sankt Petersburga.
Po brojnosti Ruse slijede dr-
žavljani Ukrajine, Velike Bri-
tanije, Norveške, Njemačke
i Nizozemske. P. G.
PIŠE Bojan ŽIŽOVIĆ
PULA - Da su državi dužni
građani i tvrtke, obznanjeno je
nedavno na sva zvona, ali nitko
ni ne pomišlja objaviti podatak
koliko je njima dužna - država.
A država, ističu Vladini dužno-
snici, nema novca, dakle, ne
može vraćati ni svoje dugove.
Što to zapravo znači?
Za neke istarske ribare to
je jednostavno nedopustivo.
Naime, jedan od njih, želeći
ostati anoniman, ispričao nam
je priču o ulaganju u ribarski
brod. Prije tri godine kupio je
polovnu ribaricu za 38 tisuća
eura, za što mu je država, na-
kon mukotrpnog prikupljanja
mnoštva papira, odobrila 40
posto potpore kapitalnim ula-
ganjima. Drugim riječima, dr-
žava mu je trebala isplatiti oko
15 tisuća eura, što do danas
nije učinila. On je, međutim,
dignuo kredit i stavio kuću pod
hipoteku. Srećom, posao mu
ide dobro pa uspijeva sam pla-
ćati rate, ali je razočaran neod-
govornim ponašanjem države
koja od njega zahtijeva ispla-
tu kojekakvih obaveza uko-
liko ne želi da mu obrt ode u
blokadu.
Ljudi su izigrani
- Uredno su odobrena bes-
povratna sredstva za kupnju
broda, a sada kažu da nema-
ju novca. S druge strane, ako ja
ne ispunjavam svoje obaveze,
naplaćuju mi i zatezne kama-
te. Zašto onda država meni ne
duguje obećani novac sa zate-
znim kamatama, pita se ribar.
RIBARI DIZALI KREDITE ZA KUPNJU
Uredno su odobrena bespovratna sred-
stva za kupnju broda, a sada kažu da ne-
maju novca. S druge strane, ako ja ne is-
punjavam svoje obaveze, naplaćuju mi i
zatezne kamate. Zašto onda država meni
ne duguje obećani novac sa zateznim ka-
matama, pita se jedan istarski ribar
DRŽA
ribari
M
iliv
o
j
M
I
J
O
Š
E
K
Barke “izgradile”
Pelješki most
Iako su organizatori pozvali predstavnike svih po-
litičkih stranaka u Komarnoj i na brodovima, po-
javili su se samo članovi HDZ-a - Branko Bačić, Du-
bravka Šuica, Nikola Dobroslavić - a pridružio im
se i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić

novosti

U AKCIJI “BILO NARODA - GRADIMO MOST” NAKRATKO SPOJENO KOPNO I POLUOTOK PELJEŠAC
PODACI S GRANICE POTVRĐUJU DA SE NA POLUOTOKU NASTAVLJA USPJEŠNA POSEZONA
Na svakih pet putnika koji
otiu iz Istre - šest ih doe
Tijekom ovog vikenda,
od petka do nedjelje do
12 sati, putem tri cestov-
na granična prijelaza u
Istru je ušlo 125.459, a
izašlo 105.120 stranaca
Kroz pulsku Zračnu luku jučer i prekjučer prošlo je 9.000
putnika putem 36 čarter letova, a polovica su bili Rusi
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
4 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
BRODOVA, STAVLJALI KUĆE POD HIPOTEKE, A SADA IM U RESORNOM MINISTARSTVU KAŽU DA PARA NEMA
Žali se da resorno mini-
starstvo ne isplaćuje ni tržiš-
nu kompenzaciju za bijelu
ribu, odnosno da je posljednja
isplaćena za prvih šest mjese-
ci prošle godine. Ni poticaji za
plivaričare ne stižu, ali ni razli-
ka u cijeni goriva. Dugovi se
gomilaju, a država kao jedinu
škužu stalno ponavlja - nema
novca.
- Ljudi su izigrani. Stalno pi-
taju kada će dobiti zajamčeni
novac. Računali su na njega. Mi
ne živimo od riječi poput poli-
tičara, već od djela. Ova dugo-
vanja države prema nama su
posljedica neodgovornosti po-
litičara, ističe ribar.
Vladan Bojić, predsjednik
Ceha ribara Hrvatske, nema
dobrih vijesti za istarske, ali i
druge hrvatske ribare. Rečeno
mu je u Ministarstvu poljopri-
vrede da novca nema. Kaže da
su zapela i kapitalna ulaganja.
“Nemamo jasnu situaciju što
se tu dogodilo niti što se doga-
đa”, veli, ističući da je posljed-
nja razlika u cijeni goriva ispla-
ćena za period do 15. travnja.
Dugovi, dakle, samo rastu.
Sto milijuna kuna duga
- Imamo loš moment u dr-
žavnoj administraciji koji nije
izazvan samo nedostatkom
novca, već i radom Uprave za
ribarstvo. Ništa se nije promi-
jenilo smjenom vlasti. Odno-
sno, sigurno se nije promije-
nilo nabolje, a možda je čak i
gore, kaže Bojić.
I po njemu je nonsens da
država duguje ljudima, a da im
istovremeno zbog njihovih du-
gova zatvara obrte i firme.
- Velikom broju ribara blo-
kirani su računi, a ti isti ribari
imaju nenaplaćene poticaje,
kompenzacije, kapitalna ula-
ganja, veli. Na pitanje koliki je
zapravo dug države prema ri-
barima Bojić odgovara: “Mogu
otprilike naslutiti da je za kom-
penzacije država dužna oko
10 milijuna kuna, a plivaričari-
ma od 70 do 80 milijuna kuna.
Dakle, rekao bih da nam je dr-
žava, ako pribrojimo i dug za
gorivo, dužna oko 100 miliju-
na kuna”.
No, kaže da je to gruba pro-
cjena, jer Ceh ne dobiva nika-
kve informacije od Uprave za
ribarstvo.
- Teško možemo govoriti
o brojkama kada ih dobiva-
mo na kapaljku. Uporno se
izbjegava postaviti informaci-
je na internet. I pomoćnik mi-
nistra (Miro Kučić, op.n.) je pi-
tao zašto se plaća šest milijuna
kuna za održavanje podataka
kad nijedan podatak ne može-
mo dobiti iz kompjutera, nego
moramo tražiti po upravama.
To je samo pokazatelj da je u
Upravi za ribarstvo priličan ne-
red, kaže Bojić.
Pomoćnik ministra Miro
Kučić tvrdi da će svi dugovi biti
podmireni.
- Bilo je more vremena u
protekle tri godine da po-
stavite ta pitanja dok sam ja
s ostalima iz vijeća HGK-a
bio bitku s nadležnima u to
vrijeme. Malo je kasno sada
kada je kasa prazna “zna se”
zbog koga i zašto. Ne gajim
veliku nadu da se neki oz-
biljniji novac po tom pita-
nju može osigurati u buduć-
nosti. No, sigurno je da će
država svima isplatiti dugo-
vanja po osnovi kapitalnih
ulaganja prema natječaji-
ma iz prethodnog vremena.
Kompenzacija i poticaji bit
će isplaćeni, vjerujem, čim
se osigura novac u riznici.
Mislim da znate da RH ne
stoji baš najbolje s novcem,
a i to “zna se” zašto! Kao gos-
podarstvenik u ovih 40 go-
dina naučio sam da se čuda
događaju samo pod palicom
Copperfielda. Prava reforma,
ili ako hoćete izlaz iz blata
moguć je, ali je rok po mom
skromnom mišljenju najma-
nje 500 dana, odgovorio je
Kučić.
Po njegovoj procjeni, dug
prema ribarima iznosi 35 mi-
lijuna kuna i bit će isplaćen,
samo se ne zna kada.
Dobivaju samo mrvice
Poticaji u ribarstvu ispla᥋uju se za plavu ribu. Boji᥋ upo-
zorava na problem da se pod stavkom ribarstva ve᥋ go-
dinama vodi poticaj i za preradu ribe, za što ide više od
70 posto ukupnih sredstava. “Ribari dobivaju mrvice.
Zadnji je podatak da imamo 88 prera᥎iva᥍a uglavnom
plave ribe u Hrvatskoj, a svega 145 ribara koji love ve᥋e
koli᥍ine te plave ribe. Ispada da ima prera᥎iva᥍a nešto
malo manje od ribara, što je apsurdno.”
Velikom broju ribara blokirani su računi, a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje, kompenzacije, kapitalna ulaganja
“Ništa se nije promijenilo smjenom
vlasti. Odnosno, sigurno se nije
promijenilo nabolje, a možda je
čak i gore” Vladan Bojić,
predsjednik Ceha ribara Hrvatske
AVA NE ISPLAĆUJE
ma obećani novac
J
e
le
n
a

P
R
E
K
A
L
J

novosti

Glas Istre 5 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Hrvatskoj optimalno treba
vojnika i nešto malo admin

novosti

ANTE KOTROMANOVIĆ, MINISTAR OBRANE, O RACIONALIZACIJI I BUDUĆNOSTI
RAZGOVOR
Jačat ćemo specijal-
ne postrojbe, materi-
jalno i kadrovski, kao
i kopnenu vojsku i
oni moraju biti elita,
profesionalci kojima
je to životni izazov.
Želimo imati oko pet
tisuća pripadnika ta-
kvih postrojbi, uvjet-
no kazano gardista.
Želimo da se uvjež-
bavaju s najboljim
postrojbama svijeta
RAZGOVARAO
Danko RADALJAC
SNIMIO Darko JELINEK
A
nte Kotromanović po-
uzdano se razumi-
je u sustav kojem je
na čelu. No, ministar je “sku-
pog” ministarstva u doba re-
cesije, tako da se mora sna-
laziti u uvjetima smanjenih
sredstava. Gotovo kroz čitav
razgovor s ministrom obrane
kao glavna tema provlačio se
novac i kako ga uštedjeti.
- Odmah po dolasku kre-
nuli ste s preustrojem i ra-
cionalizacijama kako bi se
smanjio broj nevojnog oso-
blja. Kako stojite s tim da-
nas?
- Prvi dio preustroja i raci-
onalizacije je završen. Mini-
starstvo je smanjilo broj za-
poslenih za oko 200, a sad
ide i preustroj Glavnog sto-
žera te će se administraci-
ja smanjiti za 20 posto. Ove
godine u mirovinu ide osam
generala i admirala te 26 bri-
gadira, izdvojeno je ukupno
100 časnika, 77 dočasnika i
137 vojnika. Ukinut je i dio
ustrojbenih pozicija, poput
zamjenika zapovjednika gra-
na vojske. U drugoj fazi, do
kraja 2015. godine, smanjili
bismo broj administrativnog
osoblja za još 400 i time došli
na nekakav NATO- standard.
U tom procesu treba vidjeti i
gdje smo spori, kako bismo
dobili veću brzinu reagiranja
u sustavu.
Linićeve pohvale
- Čuje se da ste za uštede
dobili pohvalu od ministra
financija Slavka Linića.
- Mi jesmo racionalni, što
znači da namjenski trošimo
sredstva iz proračuna. Sto-
ga nam i jeste drago čuti da
prvi čovjek financija kaže da
racionalno trošimo novac.
Osnovno je ne trošiti novac
na neracionalne projekte.
- Dok sam se spremao za
intervju, pričao sam s nekim
djelatnim vojnim osobama.
Oni kažu: “Kotromanović je
bio dobar zapovjednik, ali
se kao ministar gubi”, drže-
ći da se više trebalo založiti
za status vojske, da treba lu-
pati šakom o stol. Imaju do-
jam da se vojska posljednjih
godina zatire.
- Moramo biti svjesni da je
MORH u posljednje tri-četi-
ri godine iz proračuna izgu-
bio oko milijardu kuna, a lu-
panje šakama o stol to neće
promijeniti. Da bi se okre-
nuli dugogodišnji trendovi,
potrebno je određeno vrije-
me. Mogao bih svaki dan lu-
pati šakom o stol, lupio bih i
šakom o vrata, ali to neće ri-
ješiti probleme. Stvar je jed-
nostavna - za razliku od rat-
nog stanja, vojska u miru je
u drugom planu. To će uvi-
jek tako biti. Nama je važno
da je proračun stabilan tako
da možemo odrediti jasne
prioritete. Ništa se ne doga-
đa preko noći i ne prelama
preko koljena, to sam naučio
davno još kao vojnik.
Strategija obrane
- A kakva je suradnja s čel-
nim ljudima države, može li
se tu nešto napraviti na sta-
tusu vojske?
- Odlično surađujemo s
predsjednikom i premijerom,
obojica razumiju obrambe-
nu tematiku. Imamo ljude
koji razumiju, koji su svjesni
svih problema obrambenog
sustava. Ne želim biti mini-
star obrane za čijeg se man-
data neće ništa napraviti u
smislu unapređenja susta-
va oružanih snaga. Poboljšat
ćemo život i rad vojnika, že-
limo srediti vojarne, raditi na
modernizaciji oružanih sna-
ga, nabaviti ophodne brodo-
ve i donijeti odluku o borbe-
nim avionima, što nitko nije
imao hrabrosti deset godina.
- Kako stojimo s legisla-
tivnim dijelom, jesmo li bli-
zu novog Zakona o obrani?
- Zakon o obrani je goto-
vo definiran, nadam se do bi
do kraja godine trebao pro-
ći kompletnu proceduru u
Saboru. Radimo i na novom
Zakonu o službi u Oružanim
snagama kojim ćemo postići
da vojnik napokon bude pro-
fesionalac. On nam je čak i
bitniji za unutarnje funkcio-
niranje od Zakona o obrani.
Primjerice, tim ćemo zako-
nom spriječiti da netko tuži
MORH zbog prekovremenog
rada.
- Strategija obrane?
- Strategija obrane bit će na-
pravljena nakon što se donese
strategija nacionalne sigurno-
sti, koju Ministarstvo vanjskih
poslova već izrađuje. Istodob-
no je u izradi i dugoročni plan
razvoja Oružanih snaga.
Avioni i helikopteri
- Hoćemo li napokon ri-
ješiti i staru ranu - borbeno
zrakoplovstvo? Desetak go-
dina se o tome raspravlja.
- Meni je žao što se to to-
liko rasteglo, što nitko nije
imao hrabrosti donijeti od-
luku. Ono što je sigurno, sva-
kako ćemo nastojati zadržati
borbeno zrakoplovstvo, na-
dam se da će se skoro sasta-
ti Vijeće za obranu i da ćemo
donijeti odluku o tome ko-
jim putem krenuti. MORH je
rekao što možemo, poznato
je da sredstva za nove avio-
ne nemamo. Odluku mora-
mo donijeti vrlo brzo jer nam
istječu resursi.
- Nekako najrealnija opci-
ja djeluje nastavak rada na
MiG-ovima 21. Ipak, to nije
konačno rješenje, već prije
kupovanje vremena, zar ne?
- Da, to je jedna od opcija
kojom bismo riješili problem
na pet do deset godina.
- Dogodine bi i helikopte-
ri trebali ići u remont.
- Tako je. Trebat će nam do
200 milijuna kuna za remont
naših helikoptera.
- Hoćete li možda od dru-
gih institucija zamoliti fi-
nancijsku pomoć za to, s ob-
zirom na to da mnogi koriste
resurse tih helikoptera?
- Da, koriste i drugi resur-
se MORH-a, primjerice Mi-
nistarstvo zdravlja. Mnogo
pomažemo civilne instituci-
je, što i jeste u našem opisu
posla, ali u projekcijama ra-
čunamo da možemo sami
sve isfinancirati. Jako smo
zadovoljni helikopterskom
eskadrilom jer dobro rade
“Ne želim biti mini-
star obrane za čijeg
se mandata neće ni-
šta napraviti u smislu
unapređenja sustava
oružanih snaga”
Ante Kotromanović
Izlazna strategija
za Afganistan
- Kakvo je pak stanje s
Afganistanom, odlazi-
mo li do 2015. godine?
- Što se ti᥍e izlazne
strategije, sve plano-
ve uskla᥎ujemo sa sa-
veznicima. Vjerojatno
ne᥋emo iza᥋i u potpu-
nosti, ali ᥋emo radikal-
no smanjiti prisutnost.
Ve᥋ je sada kontingent
smanjen. Nakon kraja
ISAF-ove misije vidjet
᥋emo kakve ᥋e biti po-
trebe, koji vojnici trebaju
ostati. Mi smo u izlaznoj
strategiji, zajedno s na-
šim saveznicima, a s nji-
ma ᥋emo vidjeti i daljnje
potrebe.
- Jeste li ponosni
kad hvale naše postroj-
be u misijama?
- Znam da su naši lju-
di kvalitetni. Prošli tje-
dan ispratili smo jedan
kontingent u Afganistan
i me᥎u njima su vojni-
ci s kojima sam bio u
Domovinskom ratu. Ti
su ljudi i danas fajteri.
Nešto drugo, osim da
budu izvrsni, nisam ni
o᥍ekivao.
6 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ZAGREB - Za šest mjese-
ci trebala bi biti zgotovlje-
na platforma za elektronič-
ke udžbenike koju razvija
CARNet u suradnji s tvrtkom
Lamaro. Takva bi platforma,
naprave li svoj dio posla na-
kladnici udžbenika i Mini-
starstvo znanosti, obrazo-
vanja i sporta, mogla bitno
promijeniti školstvo. Kada
platforma bude razvijena, na
portalu eduKnjižara osoba
bi se prijavila sa svojim ko-
risničkim imenom (ima ga
svaki učenik i nastavnik) i
na njemu bi kupila udžbe-
nik, čitanku ili radnu biljež-
nicu u e-obliku.
- Ovo što sada razvijamo
je udžbenik koji je identičan
udžbeniku na papiru, samo
je u elektroničkom obliku. To
je međukorak, a da bi sadržaj
bio potpun, potrebno je do-
dati i multimediju, što ovisi
o nakladnicima udžbenika,
kazao je ravnatelj CARNeta
Zvonimir Stanić.
Platforma koja se razvija, u
odnosu na razvijene platfor-
me poput e-knjižare, mora
imati dodatne mogućnosti
koje iziskuje nastavni pro-
ces, poput podcrtavanja tek-
sta, izrade bilješki, pisanja
domaćih zadaća, svega što
se i inače radi u školama na
papiru, a jasno je da se udž-
benik može obogatiti i hi-
perlinkovima. Platforma se
razvija za tablete, poput iPa-
da ili Samsungovih tableta, a
osim tehnološke moderni-
zacije, uporaba elektronič-
kih udžbenika dugoročno bi
mogla i pojeftiniti školova-
nje djece, koje doista nije be-
splatno.
- Elektronički udžbenici
mogli bi biti 50 posto jeftini-
ji od klasičnih, na papiru oti-
snutih udžbenika. Naklad-
nici procjenjuju da 50 posto
troška u izradi udžbenika ot-
pada na grafičku pripremu,
troškove tiska, skladištenja i
distribucije. Prihod naklad-
ničkim kućama i autorima
udžbenika primjenom elek-
troničkih udžbenika u osno-
vi ne bi bio smanjen, navo-
di Stanić. Dodatna prednost
korištenja tableta i elektro-
ničkih udžbenika u odnosu
na klasične je bitno laganija
školska torba. Umjesto neko-
liko kilograma teške školske
torbe učenik bi u školu nosio
nekoliko stotina grama težak
tablet u kojem bi, pak, bili svi
udžbenici i ostali priručnici
koje učenik mora koristiti.
Razvoj platforme za elek-
troničke udžbenike tek je je-
dan od koraka u mogućoj
modernizaciji školstva. Mini-
starstvo znanosti, obrazova-
nja i školstva novim zakonom
o udžbenicima i udžbenič-
kim standardom mora de-
finirati poziciju i digitalnih,
odnosno elektroničkih udž-
benika. Oni su zasad defini-
rani kao pomagalo, a ne kao
udžbenik koji se može samo-
stalno koristiti. Nakladnici,
pak, trebaju pronaći svoj in-
teres u takvoj vrsti udžbeni-
ka. Odradi li država svoje kad
je riječ o legislativi, a naklad-
nici svoje, ključnim postaje
nabavka tableta za učenike.
Država bi u tome trebala pri-
pomoći roditeljima nabav-
kom tableta za djecu.
- Voljeli bismo kada bi u
tom pogledu bili Južna Ko-
reja, kazala je Branka Vuk,
pomoćnica ravnatelja CAR-
Neta za podršku edukaciji.
Ta država financira tablet za
svakog učenika. Velik novac
u istu svrhu ulaže i Brazil, a
Turska je za potrebe obra-
zovnog sustava nabavila 15
milijuna tableta, navodi Vuk.
Riječ je o iznosu koji je i za
državu nesimboličan. Me-
đutim, da se prije nekoliko
godina novac investirao u
nabavku tableta, a ne u na-
bavku besplatnih udžbenika
za sve učenike, danas vjero-
jatno ne bismo bili na počet-
ku obrazovanja prilagođe-
nog digitalnom dobu.
T. PONOŠ
15 tisuća
nistracije
i ispunjavaju sve zadaće u
mirovnim misijama i u Hr-
vatskoj, gdje njihove zadaće
uključuju pružanje pomo-
ći civilnim institucijama. Ti
su momci prave zvijezde, da
tako kažem.
- Ti helikopteri nisu ide-
alni za misije spašavanja i
medicinskog transporta, ne
mislite li da bi neko drugo
rješenje bilo bolje?
- Mi nemamo drugog na-
čina. Imamo što imamo, bit-
no je spasiti život. Nije bitno
kakav je helikopter, bitno je
da je funkcionalan, da je pi-
lot obučen i spreman sletje-
ti bilo gdje i po bilo kakvim
uvjetima. To nam je najjef-
tinija opcija jer već imamo
svu potrebnu infrastruktu-
ru - logistiku, sustav školova-
nja i obuke pilota, sve tehnič-
ke uvjete. Mislim da bi raditi
nešto drugo sada bilo jedno-
stavno neracionalno.
Trusni Balkan
- Jesu li kanaderi probili
predviđeni proračun?
- Protupožarne namjen-
ske snage, u okviru kojih dje-
luju kanaderi, već su probile
predviđeni godišnji prora-
čun, no ministar Linić nam
je rekao da tu nema zadrš-
ke, troši se koliko treba, jed-
nostavno je bilo jako puno
požara. Na tim se poslovi-
ma vidjela ekipiranost i ui-
granost naših ekipa. Nama
su ZTC-ovi tehničari radili
24 sata dnevno po potrebi.
Želim pohvaliti te ljude, kao i
izvrsne pilote zrakoplova koji
lete u nemogućim uvjetima.
- Vratimo se malo na
strukturu MORH-a i OS-a.
Koliko će zapravo na kraju
Hrvatska imati vojnika na-
kon što se obave sve racio-
nalizacije?
- Oružanim snagama tre-
ba oko 15 tisuća vojnika i
nešto malo administracije
u Stožeru i Ministarstvu. To
bi bilo optimalno s obzirom
na sigurnosnu situaciju i na
sredstva koja imamo. Jačat
ćemo specijalne postrojbe,
materijalno i kadrovski, kao
i kopnenu vojsku i oni mo-
raju biti elita, profesionalci
kojima je to životni izazov.
Želimo imati oko pet tisuća
pripadnika takvih postrojbi,
uvjetno kazano gardista. Že-
limo da imaju najbolje uvje-
te, najbolje treninge i da se
uvježbavaju s najboljim po-
strojbama na svijetu.
- Znači, trusnom Balka-
nu unatoč nema opasno-
sti... Bi li se Hrvatska mogla
obraniti da je netko sada na-
padne?
- Bez problema. Rat se ne
može dogoditi preko noći,
nitko nas sigurno neće na-
pasti sutra. Ako bi sad net-
ko imao želju i interes napa-
sti Hrvatsku, morao bi raditi
pripremu. A mi sve pratimo i
gledamo.
- MORH je godinama loš
gospodar nekretnina. Mije-
nja li se išta na tom planu?
- Dvadeset godina MORH
nije ništa iskoristio, to je
strašno. Sada prema Vladi
idemo s odlukom o proda-
ji nekih vrijednih nekretni-
na, poput ovog zemljišta u
samom susjedstvu vojarne
Croatia. Dobivena sredstva
namjenski bismo potrošili
na osposobljavanje vojarne
u Petrinji i na taj način po-
boljšali životne uvjete naših
vojnika.
- Plaćale su se i komuna-
lije za zgrade koje su dane
drugima...
- Veliki dio tih zgrada i
objekata prebacili smo na
AUDIO (Agenciju za uprav-
ljanje državnom imovinom),
tako da bar više ne plaćamo
komunalije. Po čitavoj Hrvat-
skoj nastojimo se riješiti ne-
perspektivnih nekretnina.
- Moglo bi se kazati da su
MORH i vojska bili krava
muzara.
- Da, bili smo krava muza-
ra, svojevrsna socijalna usta-
nova. Po preuzimanju duž-
nosti zatekli smo baš takav
odnos - milijune i milijune
nenaplaćenih računa. Duž-
ni su nam bili gradovi, poje-
dinci, privatne tvrtke... Sad
to polako čistimo, nešto smo
već uspjeli naplatiti. Upravo
su u tijeku razgovori s poje-
dinim gradovima, primjeri-
ce Splitom, gdje im iznosimo
stav da za objekte koji su nji-
ma dani ne možemo više pla-
ćati komunalije, vodu, gri-
janje. Radi se o milijunskim
iznosima koji nisu naplaće-
ni. Dosta je bilo toga. Nije na
nama da zaradimo, nećemo
mi naplaćivati najam, ali daj-
te bar komunalije platite.
ZAGREB - Svega je stoti-
njak učenika u čitavoj Hrvat-
skoj, od ukupno 50.000 upi-
sanih, ove godine iskoristilo
svoje probleme s alergijom i
ostvarilo pravo na tri dodat-
na boda kod upisa u srednju
školu. Dok je premijer Mi-
lanović početkom ljeta ovu
opisnu olakšicu nazvao be-
smislenom, čudeći se što se
zahvaljujući potvrdi o aler-
giji djeca danas mogu upi-
sati u najbolje škole, u mi-
nistarstvu Željka Jovanovića
nakon ovakvih rezultata nisu
sigurni je li premijer u pra-
vu i treba li mijenjati spor-
no upisno pravilo.
Prema podacima Mini-
starstva znanosti, obrazova-
nja i športa, u školskoj go-
dini 2012./2013. upis u prvi
razred srednje škole s do-
datnim bodovima teme-
ljem potvrde o alergiji kao
zdravstvene teškoće ukupno
je ostvarilo 106 učenika, što
čini 0,21 posto od ukupno
50.103 upisanih učenika u
prve razrede te 5,5 posto od
ukupno 1.905 upisanih uče-
nika s dodatnim bodovima
ostvarenih temeljem zdrav-
stvenih teškoća.
Do te se brojke došlo na-
kon što je ministar Željko
Jovanović od prosvjetne in-
spekcije zatražio provjeru
konzumiranja ove olakši-
ce kod upisa u srednju ško-
lu. Pitanje trebaju li školarci
zbog peludne alergije dobiti
tri boda koja mogu biti pre-
sudna kod upisa u prestiž-
ne škole, mahom gimnazije,
postavio je početkom srp-
nja premijer Zoran Milano-
vić. Javno je ustvrdio kako
takvi propisi ne valjaju, te da
ne bi trebalo dodjeljivati tri
upisna boda zato što “netko
ima žulj na lijevoj nozi”.
Kako se doznaje u mini-
starstvu obrazovanja, posto-
jeći kriteriji upisa u srednju
školu, kakvi su na snazi već
godinama, preispitivat će se
ove jeseni, prije planiranog
uvođenja e-upisa u srednju
školu koje bi trebalo krenu-
ti već od ove školske godine.
Preispitat će se svi kriteriji,
uključujući i alergije kao jed-
nu od zdravstvenih teškoća
koja nosi dodatne bodove pri
upisu, a unijet će se i neki novi
elementi koji će se od idućeg
ljeta vrednovati pri upisu u
srednju školu. Lj. B. M.

novosti

S POTVRDOM O ALERGIJI U SREDNJE SE ŠKOLE UPISALO SVEGA 0,21 POSTO OD
OKO 50 TISUĆA UKUPNO UPISANIH UČENIKA
MODERNIZACIJA ŠKOLSTVA: CARNet U SURADNJI S TVRTKOM LAMARO RAZVIJA
PLATFORMU ZA ELEKTRONIČKE UDŽBENIKE
Ministarstvo znanosti no-
vim zakonom o udžbenici-
ma mora definirati pozici-
ju digitalnih elektroničkih
udžbenika
“Alergijske” bodove dobilo samo 106 aka
Alergija, kao zdravstvena teškoća, nosi dodatne bodove
E-udžbenik pojeftinjuje
knjige i olakšava torbu
Očekuju pomoć države - Zvonimir Stanić i Branka Vuk
O
.

A
L
U
J
E
V
I
Ų
HRVATSKIH ORUŽANIH SNAGA
Znam istinu o
Gotovini, borili
smo se rame uz
rame
- Pratite li dovršavanje
žalbenog postupka ge-
neralu Anti Gotovini?
- Pratim ᥇albeni postu-
pak, vidjet ᥋emo što ᥋e
biti. Odluka ᥋e biti kakva
᥋e biti, na nju ne mo᥇emo
utjecati, mo᥇emo je samo
prihvatiti. S Antom Gotovi-
nom sam bio u ratu rame
uz rame, znam što smo
radili. Znam kakve je za-
povijedi davao. Nitko na
svijetu, niti jedan sudac,
niti jedan tu᥇itelj, niti jedan
politi᥍ar, ne mo᥇e bolje
od mene znati što smo
radili. Zapovijed nije bila
“ubij”, nego “spasi”. Tko
to ᥇eli prihvatiti, prihva-
tit ᥋e, tko ne ᥇eli, ne᥋e, to
je njegov problem. Ja ᥋u
uvijek tvrditi isto zato što
znam istinu.
Glas Istre 7 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Nera SOFTIĆ
SNIMIO Manuel ANGELINI
PULA - Sprave su stisnute
uz zid Ulice 43. istarske di-
vizije, i to više nego na skro-
mnoj površini. Uz svu ra-
dost što je novi objekt brzo
gotov, moram primijetiti da
su dimenzije zgrade zastra-
šujuće u odnosu na cijelu
parcelu. Zidovi vrtića su se
sasvim približili staroj vili u
susjedstvu, a zelenila goto-
vo nema. Možda će barem
boje fasade dati dojam da je
ipak riječ o nekom objektu
za djecu, a ne primjerice o
zatvoru, komentirao je naš
čitatelj (podaci poznati re-
dakciji) gradnju novog vr-
tića Zvjezdice u Šijani koja
je pri samom kraju.
Na tragu onog što smo
u nekoliko navrata pisa-
li u našim novinama, či-
tatelj, također, primjeću-
je da izgled vrtića dobrim
dijelom ne odgovara ono-
me što su nadležni pred-
stavili uz pomoć kompju-
terske simulacije kada se
prezentirao budući izgled
vrtića. Isto tako, naš čitatelj
predlaže, da se na krovu vr-
tića, po uzoru na europ-
ske i svjetske trendove, na-
pravi takozvani zeleni krov
koji bi imao funkciju liva-
de i bio opremljen kao zele-
ni prostor za boravak djece
na otvorenom i istovreme-
no imao učinak energet-
ske uštede na grijanju i hla-
đenju.
Skučen prostor za igru
- Velika je šteta da se ide-
alna površina okućnice pri-
jašnjeg vrtića sasvim uni-
štila i da je djeci suđeno da
tijekom boravka u vrtiću ci-
jelo vrijeme budu zatvore-
na u mastodontu od objek-
ta, zaključio je na koncu naš
čitatelj.
Tijekom našeg posljed-
njeg obilaska gradilišta vid-
ljivo je da naš čitatelj zaista
nije daleko od istine. Objekt
je ogroman i zauzima ve-
lik dio čitave parcele. Bu-
dući da su radovi pri kraju,
na zelene površine su po-
stavljena igrala i natrpava
se zemlja, dio fasade je već
zgotovljen i ofarban i izgled
novog vrtića već je sasvim
jasan. No, prema slikama
koje su bile predstavljene
prije početka gradnje, zele-
ne površine oko objekta su
puno manje i skučene, po-
gotovo u dijelu pored zida
bivše vojarne. Ondje je, na-
ime, također vanjski prostor
za igranje na otvorenom, no
vrlo je skučen, a ograda vr-
tića gotovo je prislonjena
na zid vojarne pa je put koji
onuda vodi širok jedva dva
metra. Pješaci se u mimo-
ilaženju doslovce
diraju ramenima.
Također, dio vanj-
skog dijela prema
staroj vili je puno
manji od onog
što je prikazano
na kompjuter-
skoj simulaciji.
Štoviše, ondje
uopće nema
zelene površi-
ne nego je be-
tonirani dio.
Odska-
če li stanje
na terenu od
onog prvotnog predstav-
ljanja budućeg izgleda vr-
tića, upitali smo ravnatelji-
cu PU Dječjih vrtića Marizu
Kovačević.
Kovačević: Dimenzije
nepromijenjene
- Izuzetno smo zadovoljni
što se izgradnja novog mo-
dernog dječjeg vrtića u Ši-
jani privodi kraju. Moram
naglasiti da je ovo drugi vr-
tić koji se u posljednjih ne-
koliko godina gradi u Puli, a
roditelji, njihova djeca i mi
kao djelatnici, s velikim ne-
Orezivanje gradskih
drvoreda
pula@glasistre.hr
591-515
*
PULA - Dje᥍ji odjel pulske Gradske knji-
᥇njice i ᥍itaonice danas s po᥍etkom u
13.30 sati u povodu Me᥎unarodnog
dana pismenosti proglasit ᥋e ljetnog
naj᥍itatelja ove godine. Proglašenje ᥋e
se odr᥇ati na Dje᥍jem odjelu Središnje
knji᥇nice u Kandlerovoj ulici, a titulom
naj᥍itatelja okitit ᥋e se u᥍enici ni᥇ih i
viših razreda osnovne škole, te sred-
njoškolaci, koji su od 1. srpnja do 31.
kolovoza pro᥍itali najviše knjiga u svo-
joj kategoriji. G. R.
Danas
proglašenje
najčitatelja
ADDENDA
www.uciliste-addenda.hr
Za ostale programe iz naše ponude posjetite:
UPIŠI SE!
Upisi u školsku godinu 2012. | 2013.
Komercijalist
Tehničar cestovnog prometa
Agroturistički tehničar
Prodavač
Vozač motornog vozila
a: Amfiteatarska 2, Pula
t: 052 381-656
PULA - U sklopu programa redovnog odr᥇ava-
nja zelenih površina djelatnici Herculanee ovih dana
orezuju grane stabala i formiraju drvoredne krošnje.
Radovi se odvijaju na stablima ladonje koja domini-
raju gradom, dok se u Arsenalskoj ulici ᥍isti raslinje
bršljana po zidinama du᥇ bulevara. Kako isti᥍u u Her-
culanei, ovo razdoblje u godini pogodno je za obav-
ljanje tih aktivnosti, ne samo radi o᥇ivljavanja zeleni-
la, ve᥋ i radi osloba᥎anja prometnica kao i prometnih
znakova od granja koje ometa nesmetan i siguran
promet. Orezivanje podrazumijeva vizualnu kontrolu,
dijagnostiku zdravstvenog stanja i obavljanje zahvata
njege stabala. S. Z. T.
NOVI VRTIĆ U ŠIJANI BIT ĆE GOTOV DO POČETKA LISTOPADA: GRAĐANI
U vrtiću Zvj
premalo prosto
Zidovi vrtića su se sa-
svim približili sta-
roj vili u susjedstvu,
a zelenila gotovo
nema. Možda će ba-
rem boje fasade dati
dojam da je ipak riječ
o nekom objektu za
djecu, a ne, primjeri-
ce, o zatvoru, komen-
tirao je naš čitatelj
gradnju novog vrtića
u Šijani koja je pri sa-
mom kraju
Na kompjuterskoj simulaci-
ji budućeg izgleda puno je
više mjesta za igranje
Skučen prolaz za pješake do zida bivše vojarne
8 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
strpljenjem očekujemo dan
njegova otvorenja, rekla je
Kovačević.
Iako je otvorenje vrtića u
više navrata najavljivano za
početak pedagoške godine,
Kovačević veli da je otvorenje
planirano u jesenskom raz-
doblju krajem rujna, odno-
sno početkom listopada.
- Imovinsko pravno pita-
nje u cijelosti je riješeno na-
kon izdavanja lokacijske do-
zvole 2008. godine kada je
izuzet manji dio travnate po-
vršine. Dimenzije vrtića osta-
le su nepromijenjene, uosta-
lom izgradnja ne bi bila ni
moguća da se bilo što promi-
jenilo, a da nije u skladu s po-
tvrdom glavnog projekta, re-
kla je Kovačević odgovarajući
na pitanje da li je vrtić ipak
veći od onog što je na počet-
ku gradnje predstavljeno.
Istaknula je na kraju da će
vrtić imati moderno i funkci-
onalno dvorište prilagođeno
za rad s djecom te da će svaka
soba imati samostalan izlaz
na terase koje su od velike ko-
risti za vrijeme rada s djecom.
Podsjetila je će se izgradnjom
novog dječjeg vrtića kapacitet
povećati na pet grupa, uku-
pno 120 djece te kako će ovaj
vrtić biti izgrađen prema naj-
višim standardima.

pula

*
*
PULA - Polaganjem vijenaca na spo-
men plo᥍u na Giardinima ju᥍er je obi-
lje᥇ena 69. godišnjica pogibije pulskih
antifašista Giuliana Cicognanija, Giuse-
ppea Zachtile i Carla Zuppinija. Obljet-
nicu su proslavili predstavnici Grada
Pule, predvo᥎eni zamjenikom grado-
na᥍elnika Fabriziom Radinom te ᥍la-
novi Udruge antifašisti᥍ih boraca i an-
tifašista Grada Pule ᥍iji je predsjednik
Livio Blaškovi᥋ podsjetio na tragi᥍ni 9.
rujna 1943. godine. N. S.
Vijenci za
poginule pulske
antifašiste
ECPDSveucilistazamirUjedinjenihnaroda-medunarodnaobrazovnaiistrazivackaorganizacijaizakademskogsustavaOUNustrateskompartnerstvu
saVAMK Sveucilistem-Finska, Alma Mater Europaea-Maribor, Politehnikom Pula, raspisuje
NAT1ECA1 ZA UPIS STUDENATA
NA MEĈUNARODNO AKREDITIRANE DODIPLOMSKE STUDI1E U 2012/2013 GODINI
KREIRAJ BUDUĆNOST SA EUROPSKIM ZNANJEM I DIPLOMOM
PRI1AVE ZA UPIS: do 28. rujna 2012. godine
ƒSTUDIJI su koncipirani tako da omogucavaju stjecanje suvremenih znanja primjenjivih u praksi i sposobnosti predvidanja trendova.
ƒMedunarodno priznata diploma u Europi, SAD, Kanadi,Australiji i svim zemljama clanicama UN
ƒPraksa u renomiranim medunarodnim organizacijama, kompanijama,zdravstvenim institucijama, turistickim i hotelskim lancima
ƒProIesori medunarodnog ugleda odabrani po najvisim akademskim standardima Sveucilista za mir OUN.
MEĈUNARODNI BIZNIS
- ponastavnomplanuiprogramuVAMKSveucilista,Finska
- utrajanjuod7(sedam)semestara
- ostvaruju210ECTS
ZDRAVSTVENA N1EGA
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor
- utrajanjuod6(sest)semestara
- ostvaruju180ECTS
TURIZAM I HOTELI1ERSTVO
- ponastavnomplanuiprogramuVAMK ,Finska
- utrajanjuod7(sedam)semestara
- ostvaruju210ECTS
Sveucilista
FIZIOTERAPI1A
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor,
-utrajanjuod6(sest)semestara
-ostvaruju180ECTS
INFORMACI1SKE TEHNOLOGI1E
- ponastavnomplanuiprogramuVAMK ,Finska
- utrajanjuod8(osam)semestara
- ostvaruju240ECTS
Sveucilista
SOCI1ALNA GERONTOLOGI1A
- ponastavnomplanuiprogramuAlmaMaterEuropaea, Maribor
- utrajanjuod6(sest)semestara
- ostvaruju180ECTS
OPCI UV1ETI ZA UPIS: Zavrsena cetverogodisnja srednja skola i polozen ispit za provjeru znanja, sklonosti i sposobnosti.
VISE INFORMACI1A: EUROPSKO VELEUCILISTE ZA RAZVO1NE STUDI1E
Flaciusova 18, 52100 Pula,Tel: ¹385-52-381-412, 218-278; http://zdravstveni.politehnika-pula.hr
PREDSTAVLJEN PRVI HRVATSKI ČASOPIS O BESKUĆNIŠTVU “ULIČNE SVJETILJKE”
Tanka crta izmeu obilja i siromaštva
PULA - Časopis o beskuć-
ništvu i srodnim društvenim
temama “Ulična svjetiljka”
predstavljen je proteklog
vikenda na pulskoj tržni-
ci. Promocija je održana u
organizaciji pulskog Grad-
skog društva Crvenog kri-
ža i riječkog Prihvatilišta
za beskućnike “Ruže Sve-
tog Franje”, odnosno fra-
njevačkog svjetovnog reda
Mjesno bratstvo Trsat, koji
izdaje časopis. Prema riječi-
ma Siniše Pucića, pokretača
projekta “Ulična svjetiljka”,
osnovni cilj projekta je po-
moći beskućnicima i svima
kojima je potrebna pomoć
u smislu podizanja samo-
pouzdanja, volje i želje za
životom, a sve radi lakšeg
povratka u normalan život
i na tržište rada.
Projekt funkcionira tako
da časopis pišu i proda-
ju beskućnici, a cijena mu
je osam kuna. Polovica tog
iznosa odlazi beskućniku, a
polovica odlazi u troškove
tiskanja idućeg broja časopi-
sa. Svaki beskućnik ima mo-
gućnost prodati maksimal-
no 400 primjeraka časopisa
i na taj način zapravo im se
osigurava socijalni cenzus.
- Poanta je da to nije po-
sao, već način na koji se be-
skućnici ponovno uče od-
govornosti, novom načinu
života, a pruža im osjeća-
ju korisnosti. Projekt je vrlo
dobro prihvaćen u Rijeci, a
vjerujem da će tako biti i u
Puli gdje se već priključilo
pet beskućnika, rekao je Pu-
cić i dodao da je u posljed-
nja dva tjedna prodano 10
tisuća primjeraka što je više
nego dobro.
Časopis izlazi šest puta
godišnje i obrađuje razne
teme iz područja beskućniš-
tva te donosi životne priče
beskućnika napisane njiho-
vom rukom. U posljednjem
broju koji se prodavao na
pulskim ulicama nalazi se
priča Roberta Bencetića
“Staza puna trnja” u kojoj
priča svoj put od djetinjstva
do beskućništva.
- Tanka je crta između
obilja i siromaštva. Pogoto-
vo u današnje vrijeme kada
je nezaposlenost velika i vrlo
se lako izgubi krov nad gla-
vom. Uključio sam se u pro-
jekt da pomognem sebi i
drugima jer se svatko može
naći u lošoj životnoj situa-
ciji i završiti na ulici poput
mene, rekao nam je Robert,
koji ističe da prevladavaju
pozitivna iskustva s građa-
nima, pogotovo kada im po-
tanko objasni funkcionira-
nje projekta.
Ravnateljica pulskog Cr-
venog Križa Nevia Srdoč ka-
zala nam je da je vrlo zado-
voljna što se Pula uključila
u projekt te da je više od po-
lovice pulskih beskućnika
prihvatilo posao i prodaje
časopis. Veli da je kroz pri-
hvatilište u Puli, u Valtur-
skoj ulici od osnivanja proš-
lo ukupno 25 ljudi. Od njih
je troje našlo posao, troje je
uspostavilo kontakt s obite-
lji, a četvoro ih je iz progra-
ma izašlo svojevoljno. Tro-
je ljudi je izašlo iz programa
jer nisu pratili i učestvovali u
aktivnostima, jedan od njih
je ostvario mirovinu, a je-
dan je smješten u ustanovu
socijalne skrbi. U pulskom
prihvatilištu trenutno je de-
set osoba. N. SOFTIĆ
Od prodaje časopisa polovica iznosa odlazi beskućnicima
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NEGODUJU ZBOG VELIČINE
jezdice
ora za igru
Objekt vrtića je zauzeo gotovo cijelu parcelu
na koju su već postavljena igrala
Glas Istre 9 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PULA - Glas Istre, u surad-
nji s organizatorima “Are-
na Ice Fever Pula MMXXII”,
KHL Medveščak Zagrebom
i PRiredba Studijom, nagra-
đuje vjerne čitatelje. Osam
najsretnijih vodimo na ho-
kejaške utakmice u Areni 14.
i 16. rujna kada će u pul-
skom amfiteatru prisustvo-
vati dvobojima zagrebačkog
Medveščaka s HDD Telema-
ch Olimpijom, odnosno, Vi-
enna Capitalsima.
Glas Istre nagradit će če-
tiri čitatelja po jednom ula-
znicom za hokejašku uta-
kmicu u petak (Medveščak
- Olimpija) i četiri čitatelja
za hokejašku utakmicu u
nedjelju (Medveščak - Ca-
pitals). Sve što trebate uči-
niti je sakupiti tri kupona,
koje objavljujemo 10., 11. i
12. rujna, ispuniti ih unijev-
ši ime, prezime i adresu, te
ih donijeti na adresu Glasa
Istre novine (Riva 10, Pula)
s naznakom “Hokej” najka-
snije do 13. rujna u 15 sati
kada će biti izvlačenje.
Imena dobitnika obja-
vit ćemo 14. rujna u Glasu
Istre, a nagrađeni će čita-
telji svoje ulaznice, uz pre-
dočenje osobne iskaznice,
moći podići na dan utakmi-
ce na Karolini. Ulaznice će
se podizati na glavnoj bla-
gajni Circus Maximusa na
Karolini, a nagrađeni čitate-
lji u petak će svoje ulaznice
moći podignuti od 19.30 do
20.45 sati, dok će u nedje-
lju to učiniti od 19 do 20.15
sati. G. R.
RAZGOVARAO Goran ROJNIĆ
PULA - Damir Gojanović,
predsjednik zagrebačkog Klu-
ba hokeja na ledu Medveščak,
najzaslužniji je za visok uzlet
hokeja na ledu koji je u po-
sljednje četiri godine prerastao
u pravi fenomen. Nekadašnji
igrač “medvjeda”, danas naj-
uspješniji predsjednik sport-
skog kolektiva u državi, prošle
je godine doživio najljepše tre-
nutke jer je dvorana bila puna
na svakoj utakmici njegovog
kluba, a narednog će vikenda
u Puli “medvjedi”, gladijato-
ri modernog doba, nadma-
šiti sami sebe i ući u povijest
kao organizatori prve hoke-
jaške utakmice u rimskom
amfiteatru.
- Kako doživljavate skoraš-
nji spektakl i kako je uopće
došlo do ideje da se hokej igra
u pulskom amfiteatru?
- Moram biti iskren i reći da
sam tek prije nekoliko dana
posjetio Arenu i nisam bio si-
guran što mogu očekivati. Kad
sam ušao u Arenu - zanije-
mio sam. Moj tim je bio ov-
dje prošloga tjedna i pokuša-
li su mi objasniti kako izgleda
Arena, ali priznat ću da nisu
bili ni blizu onome što sam
danas doživio. Siguran sam
da nitko ne može biti svjestan
veličine, zahtjevnosti, težine i
spektakularnosti ovoga pro-
jekta. Prvi put u povijesti ho-
keja Pula ima čast biti doma-
ćin ovakvom spektaklu i naša
zahvalnost je neizmjerna. Teš-
ko mi je odgovoriti na pitanje
o ideji, no ona je logičan slijed
razmišljanja ljudi koji rade na
projektu Medveščaka, osobi-
to naših partnerskih agenci-
ja CM Sports i PRiredba. Za-
htjevi i očekivanja sponzora,
partnera, navijača, medija iz
sezone u sezonu su sve veća,
sport ne postoji samo zbog
sporta i to je surova sportska
stvarnost. No, ono što sma-
tram najvažnijim jest da hokej
ovim projektom izlazi izvan
granica svog grada, doduše
ovime ne izlazimo kao klub
samo na nacionalnu razinu,
jer nema dijela svijeta u kojem
ne pričaju o ovom projektu.
- KHL Medveščak Zagreb
je poznat po tome što pro-
movira hokej i uvijek donosi
novi spektakl. Što može do-
nijeti pulski događaj promo-
ciji hokeja, sporta i Hrvatske
u svijetu?
- Osim promocije kluba,
ovaj projekt ima najvažniju
ulogu sportaša i sporta, a to je
promocija zemlje i same loka-
cije događanja. Nešto povije-
sno dešava se na Jadranskoj
obali, traženoj i atraktivnoj tu-
rističkoj lokaciji, i ovim projek-
tom Pula, Istra i Hrvatska po-
novno dolaze u centar svjetske
pažnje u vrijeme posezone i
neposredno prije početka pro-
mocije iduće turističke sezo-
ne. Sjećam se teniskog meča
Ivanišević - McEnroe na du-
brovačkom Stradunu o kojem
su svjetski mediji pisali tjedni-
ma. Ovdje ponovno pišemo
povijest. Nadam se da će oni
koji imaju prigovore na ovaj
projekt shvatiti njegovu važ-
nost za lokaciju, za zemlju, za
promociju turizma i da će nas
podržati u ovome.
Uključenje u londonski
CNN studio
- Kako će se ovaj spektakl
odraziti na imidž Medve-
ščaka u EBEL-u, u svjetskim
okvirima, s obzirom na to da
o ovom događaju pišu svi re-
levantni hokejski mediji na
svijetu?
- O Medveščaku već tjedni-
ma izvještavaju svjetski medi-
ji, ulaznice za spektakl u Puli
prodale su se u SAD-u i na
Novom Zelandu. U samo 10
dana primili smo više od 200
zahtijeva za medijsko praće-
nje projekta, CNN će se tije-
kom utakmica iz Arene uklju-
čivati u svoj studio u Londonu,
a na zahtjev stranih medija
događaj, kao i cijelu lokaci-
ju snimat će bespilotne letje-
lice. Vrijednost ovog projekta
već sada je iznimna kako za

pula

Ime i prezime:
Adresa
Nagraujemo četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku
utakmicu u petak i četiri čitatelja za hokejašku utakmicu u nedjelju.
Potrebno je sakupiti tri kupona, koje objavljujemo 10., 11. i 12. rujna,
te ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10, Pula) s nazna-
kom “Hokej” najkasnije do 13. rujna u 15 sati kada IJe biti izvlačenje.
Imena dobitnika objavit IJemo 14. rujna, a nagraeni IJe čitatelji
svoje ulaznice, uz predočenje osobne iskaznice, moIJi podiIJi na
dan utakmice na Karolini.
PRiredba studio, KHL Medveščak i Glas Istre
vode vas na hokejaške utakmice
Medveščak - HDD Telemach Olimpija
Medveščak - Vienna Capitals
U pulskoj Areni, 14. i 16. rujna
PULA - Arena Ice Fever
Pula MMXII, veliki hoke-
jaški spektakl na kojem ᥋e
KHL Medveš᥍ak Zagreb
odigrati dvije utakmice
EBEL sezone 2012./2013.
i to 14. rujna protiv lju-
bljanske Telemach Olim-
pije te 16. rujna protiv
be᥍kih Vienna Capitalsa,
uz dvije utakmice zagre-
ba᥍kih Medvjeda, ugostit
᥋e i Memorijalnu utakmi-
cu Ferdo Spaji᥋. Revijal-
na utakmica odigrat ᥋e
se 15. rujna, a u njoj ᥋e
se veteranima Medveš᥍a-
ka pridru᥇iti veteranska
mom᥍ad ruskog Gazpro-
mExporta, za koju ᥋e, iz-
me᥎u ostalih, nastupiti
Vladimir Malakhov i Valeri
Kamensky, ᥍lanovi pre-
sti᥇nog “Triple Gold Clu-
ba”, u koji spada samo 25
igra᥍a u svjetskoj povije-
sti koji se mogu pohvaliti
osvajanjem Stanely Cupa,
te zlata na Olimpijadi i
svjetskim prvenstvima.
Uz hokejske utakmice,
organizatori ᥋e na grad-
skom parkiralištu Karoli-
na, odmah nadomak pul-
ske Arene, oformiti i veliki
zabavni park tzv. Circus
Maximus s raznim zabav-
nim, glazbenim i sport-
skim sadr᥇ajima u ᥍ijem
᥋e programu tijekom bo-
ravka u Puli sudjelovati
i hokejaši Medveš᥍aka.
Otvorenje Circus Maxi-
musa predvi᥎eno je za
᥍etvrtak 13. rujna 2012.
u 18 sati, a uveli᥍at ᥋e
ga hokejaški zagreba᥍-
kog Medveš᥍aka i njihovi
gosti, dok je predvi᥎ena
je i revijalna nogometna
utakmica izme᥎u gradske
uprave i vodstva Med-
vjeda.
Nakon otvorenja Circus
Maximusa i zanimljive ma-
lonogometne utakmice,
500 najsretnijih Puljana
dobit ᥋e jedinstvenu prili-
ku da od 21:15 do 22.15
sati do᥇ive nezaboravno
iskustvo, obuju klizaljke i
prvi put kli᥇u u Areni. Broj
onih koji ᥋e klizati u Areni
je ograni᥍en jer organiza-
tor, naime, posjeduje toliki
broj pari klizaljki.
- Vjerujemo kako IJe mo-
guIJnost klizanja privuIJi
veliki broj onih koji vole kli-
zati, ali i one koji IJe željeti
doživjeti ledeni spektakl u
amfiteatru i u sačuvati po-
sebne uspomene za cijeli
život. A nakon klizanja gra-
ani IJe do ponoIJi uživati u
bogatom glazbenom pro-
gramu na Circus Maximu-
su, najavio je glasnogo-
vornik Medveščaka Ranko
VučiniIJ.
NajveIJe zanimanje, uz
hokejaške utakmice, sva-
kako IJe izazvati malono-
gometni turnir organizi-
ran u suradnji s pulskim
malonogometnim klubom
Veruda. Turnir IJe se odr-
žati od 14. do 16. rujna na
Circus Maximusu, na te-
renu dimenzija 22 x 14 m,
a izgledom IJe biti isti kao
hokejaški teren s hoke-
jaškim golovima. Grupna
faza turnira održat IJe se
14. rujna, dok je završnica
turnira predviena za 15.
rujna kada IJe se podijeli-
ti vrijedan nagradni fond u
ukupnoj vrijednosti od 15
tisuIJa kuna. Završni dan
turnira 16. rujna, pak, na-
mijenjen je najmlaima
sportašima. Usto IJe se na
Karolini održavati različiti
programi, partyji iznena-
enja uz renomirane glaz-
benike, DJ pultevi, kon-
certi, te veliki TV ekran za
direktno praIJenje zbivanja
u Areni. Ulaz na sva doga-
anja na Circus Maximus
bit će besplatan, uz, najav-
ljuje organizator, prigodne
cijene hrane i piIJa kako bi
se prostor učinio centrom
zbivanja tijekom trajanja
spektakla pulske ledene
groznice. G. R.
GLAS ISTRE NAGRAĐUJE VJERNE ČITATELJE
Vodimo vas na hokejaške utakmice u Areni
M
.

M
.
Atraktivan popratni
program
DAMIR GOJANOVIĆ, PREDSJEDNIK KHL-a MEDVEŠČAK
Nešto se pov
Kad sam ušao u Are-
nu, zanijemio sam.
Moj mi je tim poku-
šao objasniti kako će
izgledati Arena, ali
nisu bili ni blizu ono-
me što sam doživio.
Siguran sam da nitko
ne može biti svjestan
veličine, zahtjevno-
sti, težine i spektaku-
larnosti ovog projek-
ta. Prvi put u povijesti
hokeja Pula ima čast
biti domaćin ova-
kvom spektaklu i
naša zahvalnost je ne-
izmjerna
Damir Gojanović, predsjednik KHL-a Medveščak Zagreb
I
g
o
r

S
O
B
A
N

/

K
H
L

M
e
d
v
e
s
c
a
k

Z
a
g
r
e
b

/

C
R
O
P
I
X

i
S
a
š
a

M
I
L
J
E
V
I
Ų
ARENA ICE FEVER PULA MMXII
N
e
v
e
n

L
A
Z
A
R
E
V
I
Ų
10 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

pula

sam klub tako i za Pulu i Istru.
Međutim, to je onaj dio koji je
show. U isto vrijeme naš klub
mora odgovoriti svim sport-
skim zahtjevima jer publika,
partneri i mediji istovreme-
no od nas očekuju i rezultat, i
tu je iznimno velik pritisak na
igrače i trenera.
- Medveščak je klub koji
jako puno ulaže u suradnju i
rad s navijačima?
- Od samog početka ljudi
u našem managementu to
su postavili kao prioritet te
uspješna suradnja traje i da-
nas. I mi griješimo, ali poku-
šavamo to činiti što manje i
svakako ispraviti pogreške.
Odličan je primjer i ovaj spek-
takl u Puli i cijena ulaznica za
utakmice. Naši navijači navi-
kli su na ulaznice po 40 kuna
i sada mi dolazimo s prosječ-
nom cijenom ulaznice - 240
kuna. Da se razumijemo, to
je danas i u ovoj situaciji jako
veliki novac. No, kako se do-
gađaj približava i poprima
obrise te o njemu pišu i svjet-
ski mediji proglašavajući ga
uz Olimpijske i Paraolimpij-
ske igre sportskim događa-
jem godine, tako svima po-
staje jasno o čemu se radi.
Mi nismo otišli k premijeru
ili ministru i rekli: “Treba nam
toliko i toliko, dajte nam!”, već
smo odlučili da se financi-
ramo sami - pomoću spon-
zora, kroz tehničku i izvrsnu
podršku Grada Pule i lokalne
zajednice te, naravno, uz po-
moć navijača. Bez navijača i
onih koji će kupiti ulaznicu
ovog događaja ne bi nikada
niti bilo. To nije samo projekt
Medveščaka, već i partnera, a
to su navijači i partneri pro-
jekta, uključujući naše doma-
ćine - gradonačelnika i gra-
đane Pule.
Medvjedi partneri
UNICEF-a
- Na koji način uspijevate
iz godine u godinu uvijek po-
nuditi nešto novo i kako us-
pijevate sa svojim navijačima
uvijek pronaći dobra rješenja
kako za vas, tako i za klub?
- Moj tim svakodnevno ko-
municira s navijačima i poku-
šava odgovoriti na sve upite.
Sada sam se sjetio one nevje-
rojatne koreografije navijača
na prošlogodišnjoj proslavi
našeg 50. rođendana u Zagre-
bu kada smo igrali utakmicu s
Dinamom iz Moskve. Mi u klu-
bu napravili smo toliko toga da
bismo pokazali Rusima koliko
smo spremni i koliko možemo.
I onda je krenula utakmica, a u
jednom trenutku naše tribine
postaju takva kulisa i predsta-
va u kojoj sudjeluje 7.000 lju-
di. Činilo nam se da su i igrači
na trenutak stali s igrom i po-
gledali prema tribinama. Tre-
ba li išta više reći o podršci na-
ših navijača nakon ovoga? Ne
zaboravite, odigrali smo tri se-
zone u EBEL-u, naše utakmi-
ce uživo je vidjelo više od ne-
koliko stotina tisuća gledatelja,
od najvećeg straha i neprijate-
lja lige i sigurnosti za ligu, kako
nas je karakterizirala austrijska
policija, naši navijači postali su
uzor svim klubovima, služba-
ma osiguranja i vodstvu lige.
Titula sportskog partnera me-
đunarodne organizacije UNI-
CEF i programa “Stop nasilju”
najveće su priznanje našem
radu i uspjesima.
- Pulski događaj je sigurno
organizacijski vrhunac Med-
veščaka, postoji li nešto više i
bolje u tom smislu?
- Nikada ne razmišljamo
niti gledamo u tom smjeru.
Projekte i aktivnosti organizi-
ramo planski i u skladu s na-
šim financijskim mogućnosti-
ma. Dosta se ovih dana piše i
govori o našem odlasku u ruski
KHL. Vjerujemo da će i to doći
jednoga dana jer pregovori
traju, no to će biti onoga tre-
nutka kada i samo kada klub
bude financijski i organizacij-
ski spreman odgovoriti na za-
htjeve te lige. Naš primarni cilj
ovoga trenutak je da u Puli na-
vijačima i svijetu isporučimo
obećan i kvalitetan projekt, i s
momčadi se plasiramo u play-
off EBEL lige, a zatim korak po
korak doći što bliže vrhu. Sve
drugo doći će samo po sebi i u
skladu s mogućnostima.
ZAGREB, O SKORAŠNJEM LEDENOM SPEKTAKLU U PULSKOM AMFITEATRU
vijesno dešava u Puli
Glas Istre 11 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Gordana ČALIĆ ŠVERKO
SNIMIO Milivoj MIJOŠEK
BUZET - Subotina po sta-
rinski privukla je desetak ti-
suća posjetitelja koji su uži-
vali u ugođaju tradicijskog
sajma s prijelaza iz 19. u 20.
stoljeće. Jedanaestu godinu
za redom dočarala je rasko-
šan doživljaj buzetske prošlo-
sti i pokazala kako su živjeli,
trgovali, veselili se i zabav-
ljali stari Buzećani. U drev-
nom Pinguentumu, od pod-
neva do ponoći odzvanjala je
starinska muzika, prodavali
su se domaći proizvodi i pre-
zentirali stari zanati.
Englezi oduševljeni
pranjem robe u lušiji
- Jaz peren mudante kako
je prala moja nona, u luši-
ji, pojašnjavala je Vilma Je-
letić iz Pigini oduševljenim
turistima iz Engleske, Italije,
Njemačke pa i dalekog Japa-
na. Teško da su je išta razu-
mjeli, ali prizor pralje koja je
baš kao i nekada bijelu robu
prala u smjesi pripremljenoj
od pepela i vode, sa sapu-
nom od svinjske masti, to-
liko je oduševio Engleze da
su samo ponavljali: “ama-
zing, amazing!”. Prvi su puta
u životu imali priliku vidjeti
i pištrin za trkin, ručni mlin
za kukuruz, star gotovo 200
godina. Kod kovača Tiho-
mira Želimorskog iz kopriv-
ničke udruge “Stari zanati”
kupovali su potkovice s ime-
nom za sreću. Čak je i su-
sret s damama i kavalirima,
mlinarima, skledarima, ško-
vacinima, đelatajima, ladri-
ma, vunaricama, jajaricama,
kročerošon i pompjerima za
njih bio - prava povijesna eg-
zotika.
Na katu Malih vrata sve-
čano je otvorena novopo-
stavljena muzejska zbirka
“Oružarnica” u kojoj je svo-
je mjesto našao dio ostavšti-
ne Mira Blažinčića. Ili kako
bi Buzećani rekli “Z bojžon
milosti šindaka ud buzet-
istra@glasistre.hr
591-518
*
LUPOGLAV - Javna rasprava o izradi
programa gospodarenja privatnim šu-
mama na podru᥍ju katastarskih op᥋ina
Boljun, Brest pod U᥍kom, Dolenja Vas
i Vranja na podru᥍ju op᥋ine Lupoglav
odr᥇at ᥋e se danas u 18.30 sati u Op-
᥋ini. U raspravi ᥋e sudjelovati predstav-
nici izra᥎iva᥍a programa iz zagreba᥍ke
tvrtke Oikon d.o.o., a šumoposjednici i
ostali zainteresirani primjedbe i prijed-
loge mogu uputiti na licu mjesta ili u pi-
sanom obliku istoga dana. A. D.
O privatnim
šumama
OBAVIJEST
Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči
Općine Funtana i na web stranicama Općine Funtana (www.
funtana.hr), objavljen Poziv svim potencijalnim korisnicima
proračunskih sredstava Općine Funtana za 2013. godinu.
Općina Funtana
Ep009964
Nakon svih radova u vrtovima,
voćnjacima i okućnicama neri-
jetko ostaju velike količine
zelenih „ostataka“ - granja, ko-
rova, trave i raznog bilja. Takvu
biljnu masu najbolje je usitniti
i pripremiti za kompost, čime
joj se znatno smanjuje volu-
men. Usitnjavanje ima daleko
bolji učinak za kompost nego
da se na kompost, primjerice,
bacaju cijele grane, zato što se
povećava površina na koju dje-
luju mikroorganizmi pa se usit-
njena masa može puno brže i
bolje izmiješati s ostalim kom-
postom.
Osim granja i trave, može
se kompostirati i lišće koje,
iako suho i otpalo, još uvijek
sadržava hranjive tvari iz tla.
Dok sitnije lišće nije potreb-
no dodatno usitnjavati, ono
veće može također završiti
u sječkalici, a kroz neko-
liko mjeseci kompostiranja i
miješanja s drugim kompostom
trebalo bi biti spremno vratiti
dio hranjivih tvari nazad u tlo.
Kvalitetne sječkalice olakšat
će posao i usitnjavaju sve što u
vrtu ostaje od prirodnih sirovina
kao što su otkos trave, odrezano
granje i ostaci živice. Pomoću
njih je moguće napraviti na-
jbolju osnovicu za stvaranje
vrijednog komposta i materijala
za malčiranje, koji će omogućiti
vrtu da ponovno procvjeta.
Također, kod izbora alata valja
paziti postoji li u blizini izvor
električne energije, jer je u su-
protnom bolje nabaviti snažniju
motornu sječkalicu. Zbog vlas-
tite sigurnosti i dugovječnosti
tog korisnog stroja te lakše
nabave zamjenskih dijelova i
dodataka, sječkalice valja kupo-
vati od pouzdanih i provjerenih
distributera, koji mogu dati i
dobar savjet o što kvalitetnijem
korištenju.
IZRADITE SAMI PRIRODNO GNOJIVO ZA NASADE
Korisni alati: uz dobru sjeèkalicu
do kvalitetnog komposta
VIKING električne sječkalice
odlična su pomoć pri zbrin-
javanju suvišnog materijala iz
voćnjaka, povrtnjaka i vinograda
te izradu vlastitog, prirodnog
gnojiva za nasade. U periodu od
1. rujna do 1. studenog uz kup-
nju VIKING sječkalice kod bilo
kojeg ovlaštenog trgovca STIHL
i VIKING proizvoda na poklon
dobivate i voćarske ručne škare
za rezanje grana.
PROMO
bez struje
Zbog radova danas ᥋e bez struje na Vodnjanšti-
ni biti dio Majmajole oko broja 56 od 8.30 do 11 sati.
Na Poreštini ᥋e bez struje biti naselje Košutići od 8 do
14 sati. Od 8 do 12 sati na Buzeštini ᥋e bez struje biti
Racari i Dubrovica. Na Bujštini ᥋e bez struje od 8 do
10 sati biti naselje Cupilija, od 10 do 12 sati Kortina,
Korona, Šiparina i Grupija, a od 8 do 14 sati Peroji,
Gardoši, Krasica, Krasica Vrh, Brajki, Bucaji, Šaltari-
ja, Sv. Ivan, Punta Zubin, Lozari, Pižoni i Sažoni. Na
Labinštini ᥋e bez struje biti dio Kraj Drage oko trafo-
stanice od 8.30 do 10.30 sati te Kršan - Sošići (Buruli)
od 8 do 11 sati.
Sutra od 8 do 15 sati bez struje ᥋e na Puljštini biti
Loborika, Muntić, Radeki, Busuja i Stancija Lodeš, a
od 8 do 14 sati Rapanji. Na Poreštini ᥋e od 8 do 14 sati
bez struje biti gornji dio naselja Labinci. Na Labinštini
᥋e bez struje biti Šimuni, Tomažići, Santalezi, Kalofoti,
Cere, Cere otpad i Beneci (Markoči) od 8 do 12 sati.
Sutra od 8.30 do 13 sati bez struje ᥋e biti Stari grad La-
bin, dio Ulice Aldo Negri, zgrada Op᥋ine i suda, Velo
kafe i Santos. Bez struje ᥋e od 12 do 13 sati biti Kapeli-
ca od Mor᥍aki prema Kati᥋i.
Općina sufinancira kupnju udžbenika
LIŽNJAN - Kupnju ud᥇benika za sve u᥍enike
osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na
njenom podru᥍ju i ove ᥋e godine sufinancirati Op᥋i-
na Li᥇njan. Za u᥍enike od prvog do ᥍etvrtog razre-
da Op᥋ina ᥋e izdvojiti 300 kuna po u᥍eniku, a za one
od petog do osmog razreda po 500 kuna. Da bi se
ostvarila prava iz ove odluke, roditelji u᥍enika mora-
ju najkasnije do 15. listopada u školu dostaviti kopi-
ju teku᥋eg ra᥍una na koji ᥋e se obaviti isplata i broj
telefona.
Ova odluka ne odnosi se na u᥍enike koji dolaze
iz socijalno ugro᥇enih obitelji, a kojima ᥋e se naba-
va knjiga i školske opreme pla᥋ati u stopostotnom
iznosu. P. S. M.
SAJAM DOBRIH VIBRACIJA: DESETAK TISUĆA POSJETITELJA UŽIVALO
Buzet se na jed
čak sto godin
U drevnom Pingu-
entumu, od pod-
neva do ponoći
odzvanjala je sta-
rinska muzika, pro-
davali su se domaći
proizvodi i prezenti-
rali stari zanati
Otvorena je novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica”
Zavodljive dame
12 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
skiga komuna Valtera Flege-
ta J’ričkiniga i u ime rišpe-
tiviga Konšilia ud Subotine
pu starinski, u prva nedeja,
pu Mali Sveti Mariji, u Sto-
ren grode utpret je depoži-
to ud stare arme i munici-
jona katere je zbrau pukojni
Miro Blažinčić. Depožito je
dug tri koraka i dve kvarte,
a širok dva koraka i tri kvar-
te. Ima dva mikina uknića i
dvoja vrata, ena lesena i ena
ud železa.”
Ni voda ni uganj,
nič nas ne gambjua
Revitalizirani “samanj”,
nekoć središnja buzetska fe-
šta koja se održavala uoči
berbe grožđa, od subote pri-
je Male Gospe do sljedeće
subote, obogaćen je i mnoš-
tvom drugih sadržaja, glaz-
benih i zabavnih, izložbama,
koncertima, predstavama
pučkog teatra, cirkuskim
predstavama, folklornim sa-
držajima, starinskim pleso-
vima, uličnim zabavljačima
koji su drevni Pinguentum
pretvorili u veliku pozornicu
na otvorenom.
Kotačić vremeplova Bu-
zećani su uključili točno u
podne podizanjem zasta-
ve na Velim vratima i mi-
mohodom Sokolske limene
glazbe. Svoja vrata širom su
otvorili prostori Zavičajnog
muzeja te dislocirane etno
radionice, pekara, češljara i
kovačnica. Na Placu iza žu-
pne crkve predstavljene su
“Stare užance”, u Đardinu su
se igrale “Igre ud enbot”. U
Zavičajnom muzeju otvore-
na je izložba “A njihova glaz-
ba u vremenu traje...” Svaki
puni sat na svim trgovima
istodobno su se odvijali ra-
zličiti programi, od akroba-
cije na svili do končertina
od starinske mužike. Bu-
zetski pučki teatar izveo je
predstavu “Ni voda ni uganj,
nič nas ne gambjua”, a prvi
put nastupili su mužikanti
iz Boršča i članovi KD-a Ša-
vrini in Šavrinke iz susjedne
Slovenije.
Brojni volonteri i žitelji
starogradske jezgre, na po-
ziv organizatora tradicijske
manifestacije, Grada Buze-
ta, Pučkog učilišta i Turistič-
ke zajednice, uključili su se
u veliku povijesnu predstavu
na otvorenom. Na svakom
kantuniću, uz svaku oštari-
ju, svirao je po jedan sastav
gunjaca i starinskih orkeštri-
na, pjevali su kantaduri, a svi
su oni zajedno nastupili i na
tradicionalnom “Končerti-
nu” na Veloj šterni.

istra

*
*
*
*
*
Poziv na Javno
savjetovanje
Prijava štete
od suše
LABIN - U srijedu u 17 sati u labinskoj Velikoj vi-
je᥋nici odr᥇at ᥋e se Javno savjetovanje o prijedlo-
gu projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici.
Labin se ᥇eli uklju᥍iti u projekt “Zajedno je bolje”,
pa je cilj skupa utvrditi relevantni prioritet za pripre-
mu prijedloga projekta društvenog razvoja. R. S.
VRSAR - Do 14. rujna gra᥎ani i gospodarski subjekti
op᥋ini Vrsar mogu prijaviti štetu do suše. Prijave se
vrše putem obrazaca koji se preuzimaju u sjedištu
op᥋ine ili na njihovim web stranicama, a treba do-
staviti i potvrdu o pravu vlasništva na parcelama za
koje se vrši prijava, te broj ra᥍una u banci. V. H.
U BUZETU PRIPREMILI FRITADU S 2012 JAJA
Mega fritada
i laser show
BUZET - Svake godine
dodaju joj jedno jaje više,
tako se preksinoć u slavnoj
buzetskoj fritadi, u kombi-
naciji sa desetak kilograma
tartufa, našlo čak 2012 jaja.
Mega fritadom u divovskoj
tavi, u Buzetu su proslavili
tradicijsku pučku feštu Su-
botinu i ujedno najavili po-
četak službene sezone afro-
dizijačke gljive.
U pripremanju fritade su,
uz kuharski tim Zigante tar-
tufa, sudjelovali i pjevači i
glumci i političari, te je pri-
premljeno oko tisuću porci-
ja, a svaka se prodavala po
40 kuna. Uz asistenciju vo-
diteljskog dvojca; Kristijana
Nemeta i Dražena Turine
- Šajete, tartufe su marlji-
vo ribali Giancarlo Zigante,
gradonačelnik Valter Flego,
Indira i Tomislav iz Colonie,
Marko Tolja, a pravo izne-
nađenje svojim je dolaskom
Buzećanima priuštio i glu-
mac Aljoša Vučković, najpo-
znatiji beogradski Dalmati-
nac rođen u Buzetu.
- Volim tartufe, ne znam
imaju li afrodizijačko svoj-
stvo, ali “istradizijačko” za-
sigurno imaju, rekao je Vuč-
ković. Uvodeći ovaj novi
termin, izrazio je želju da
ga imenuju počasnim kon-
zulom Buzeta u Beogradu.
Indira je pak sto posto
uvjerena u afrodizijačko
svojstvo skupocjene gljive.
- Zabranili su mi da konzu-
miram tartufe uoči koncer-
ta, a zabranili su i Tomisla-
vu, jer poludi poslije toga,
rekla nam je Indira.
Usprkos sušnom razdo-
blju, Giancarlo Zigante oče-
kuje jednu solidnu tartufar-
sku sezonu, a na njenom
samom službenom po-
četku, sredinom rujna, ot-
kupna cijena za kilogram
tartufa mogla bi se kretati
između 500 i 600 eura.
Tradicijska pučka fešta po-
nudila je obilje sadržaja za
mlade i stare. U Narodnom
domu održana je kazališ-
na predstava “Pčelice, pazi!”,
mališani su se mogli okuša-
ti u 3D slikanju kredama na
Fontani, a Subotina je pro-
slavljena uz već tradicionalni
promenadni koncert lime-
ne glazbe GD-a Sokol i na-
stup pjevača udruge Mali ve-
liki mikrofon. Za večer jazza
na pozornici kod Narodnog
doma pobrinuli su se sastav
Adriana Bernobića Quasi
Croatian Quartet te Marko
Tolja & Olja’zz band, dok su
na Trgu Fontana Buzećane i
njihove goste zabavljali klapa
Kampanel i grupa Colonia te
Eureka band.
U kasnim večernjim sa-
tima u tri seta po sedam,
osam minuta Fontanu je
obasjalo šarenilo boja Pro-
light laser showa. Mreža la-
serskih zraka i 3D laser efekti
“šarali” su zrakom zahvalju-
jući hologramskom ekranu
i vodenom zidu uz drama-
tičnu glazbenu “kulisu” i uz
povremeni vatreni show.
Gordana ČALIĆ ŠVERKO
Indira u žaru ribanja tartufa
G
o
r
d
a
n
a

Č
A
L
I
Ų

Š
V
E
R
K
O
Laser show, drugu godinu na Subotini
G
o
r
d
a
n
a

Č
A
L
I
Ų

Š
V
E
R
K
O
U UGOĐAJU PUČKE FEŠTE S PRIJELAZA IZ 19. U 20. STOLJEĆE
Z bojžon milosti šindaka ud bu-
zetskiga komuna Valtera Flegeta
J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Kon-
šilia ud Subotine pu starinski, u
prva nedeja, pu Mali Sveti Mariji, u
Storen grode utpret je depožito ud
stare arme i municijona katere je
zbrau pukojni Miro Blažinčić
dan dan vratio
na u prošlost
Ovako su none prale robu
Vijesti po starinski
Prolazak kroz gradska vrata Delicije iz krušne peći
Buzetski sindako Valter Flego
Rukotvorine su nastajale na licu mjesta
Glas Istre 13 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISAO I SNIMIO
Mirjan RIMANIĆ
KAROJBA - Za sutra je zaka-
zan tehnički pregled školske
sportske dvorane u Karojbi
koju je gradila tvrtka Fenix iz
Slavonskog Broda. Gradnja je
počela još u studenom 2010.,
a dvorana se, kako je tada na-
javljivano, trebala otvoriti u
listopadu 2011. godine. Za-
počela je nova školska godi-
na 2012./13., a dvorana još
nije otvorena.
Dugo očekivana školska
sportska dvorana vrijedna
4,6 milijuna još nije otvore-
na za učenike, a ni za javnost.
Ali već izvana može se vidje-
ti, iako se radi o novoj zgradi,
da je krivo izgrađen istočni
zid koji je djelomice maski-
ran s oko 10 centimetara de-
belim slojem stiropora. Što
će biti kada se to odlijepi? Na
istoj se fasadi mogu vidjeti
rupe, a na asfaltu oko šahto-
va uz dvoranu već su nastale
pukotine.
Nadzorni inženjer Saša
Ćus potvrdio je da je teh-
nički pregled zakazan za su-
tra, kada će se utvrditi ima
li izvođač sve ateste i je li
gradnja izvedena u skladu
s projektom. Komisija koja
će obaviti tehnički pregled
razmotrit će stanje i utvrditi
ima li kakvih nedostataka, a
ako ih bude, naložit će izvo-
đaču da ih ukloni. Na tehnič-
ki pregled se dugo čekalo jer
je bilo problema oko dovo-
da i odvodnje vode, struje i
strojnog dijela objekta. “To
je doista bilo loše napravlje-
no. Sada ćemo utvrditi stanje
i ako ima još nedostataka,
izvođač će ih morati ukloni-
ti”, kaže Ćus.
Dok jedni očekuju da se
saga oko dvorane u Karoj-
bi okonča, drugi smatraju
da je najavljeni tehnički pre-
gled obmana te da izvođač
investitoru, Općini Karojba,
želi prodati “mačka u vre-
ći”. Ovakvu tezu iznosi Zo-
ran Rabar iz Gologorice koji
je bio podizvođač na neko-
liko objekata koje je gradio
Fenix. Rabarov obrt ZO-RA
bavi se postavljanjem i do-
bavom odvodnih i dovod-
nih instalacija te ugradnjom
sanitarnih elemenata, što je
obavio u dvorani u Karojbi.
Međutim, za taj posao, kaže,
nije plaćen, a Fenix mu za
radove koje je kao podizvo-
đač izveo u Karojbi, Srdoči-
ma i Senju duguje 462 tisuće
kuna. Ozlojeđen postupkom
Fenixa, ali i institucija prav-
ne države, smatra se izigra-
nim i oštećenim.
Nemoguća naplata
odraenog posla
“Na temelju dokaznice
izvedenih radova i ugovo-
ra 30. lipnja 2011. utvrđeni
su radovi na objektu i izvr-
šena je prva privremena si-
tuacija od strane tvrtke Fe-
nix s rokom plaćanja od 90
dana. Tijekom lipnja i srp-
nja 2011. ugrađeni su mate-
rijali uz suglasnost nadzor-
nog inženjera, račun je izdan
30. srpnja 2011., a okončanu
situaciju trebalo je, prema
ugovoru, napraviti 15 dana
po završetku radova. Dakle,
tehnički pregled trebao je biti
1. rujna 2011.”, kaže Rabar. I
onda se to počelo rastezati,
pa je Rabar, nastojeći doći do
svog novca 2. srpnja 2012.,
priloživši svu dokumentaci-
ju, preko javnog bilježnika iz
Pazina poslao ovršni prijed-
log za podmirenje troškova
montaže sanitarija u dvora-
ni i za radove koje je za Fe-
nix obavio u Osnovnoj školi
Silvija Strahimira Kranjčevi-
ća u Senju.
Umjesto zarađenog novca
od Fenixovog odvjetnika do-
bio je dopis u kojem između
ostalog piše: “Ovršenik isti-
če da nije obavezan ovrho-
voditelju podmiriti potraži-
vanje iz ovršnog rješenja i to
iz razloga što ovrhovoditelj
nije izvršio za ovršenika utu-
žene usluge kako se navodi
u pobijanom rješenju.” Tko
je onda postavio sanitarije
u školskoj sportskoj dvorani
u Karojbi? “Ne mogu shva-
titi kako mogu pobijati ne-
što tako očigledno”, kaže Ra-
bar dodajući da mu u Karojbi
osporavaju samo radove, a u
Senju sve izvedene radove.
“Otkako se sporim s Fe-
nixom, javilo mi se 50 ljudi iz
cijele Hrvatske koji su proš-
li isto. Svi dobivaju rješenja
od Trgovačkog suda u Sla-
vonskom Brodu, Osijeku ili
Zagrebu i nema šanse da to
probijemo. Isti je slučaj bio
s gradnjom Osnovne škole
u Srdočima kraj Rijeke. Moja
ukupna potraživanja od Fe-
nixa iznosila su 543 tisuće
kuna, a zahvaljujući rješenju
Porezne uprave Pazina pla-
ćena mi je 81 tisuća kuna i
to od Općine Karojba. Poku-
šao sam preko Porezne upra-
ve, poslavši im račune, pro-
naći način da oni od Fenixa
naplate moj porezni dug za
prošlu godinu. Nažalost, ni-
sam uspio”, ističe Rabar. Na
pitanje zašto je toliko poslo-
va radio s Fenixom kada je
vidio da ga izigravaju, odgo-
vorio je: “Sve se to događa-
lo unutar nekoliko mjeseci,
a budući da su rokovi plaća-
nja 90 dana, nisam znao da
će sve tako završiti. Budući
da Fenix najviše posla, mogu
reći 99 posto svojih poslo-
va, obavlja s ministarstvima,
vjerovao sam da se pridrža-
va zakona i ugovora”, odgo-
vara Rabar.
Budući da je za sutra na-
javljen tehnički pregled
objekta, on je Općini Karoj-
ba i nadzornom inženjeru
Saši Ćusu poslao dopise u
kojima ih izvještava da u slu-
čaju tehničkog pregleda mo-
raju imati: izjave izvođača,
atest pitkosti vode Zavoda
za javno zdravstvo, atest hi-
drantskog voda, tlačne pro-
be dovodne i odvodne in-
stalacije te atest i certifikate
ugrađenih materijala. “U slu-
čaju da se prilikom tehnič-
kog pregleda objekta dosta-
vi bilo kakva dokumentacija
odgovorno tvrdim da je laž-
na”, kaže Rabar.
Fenix će graditi i vrtić
u Karojbi?
“Mnoge je u Hrvatskoj
izvozao Fenix za kojim se
vuku brojne afere, a sve ne-
suglasice prepuštaju sudovi-
ma koji to rješavaju unedo-
gled. Fenix podizvođačima
ne daje cesije kako bi ih glav-
ni investitor, iako je to voljan,
mogao platiti. Imam osjećaj
da oni ne žele platiti što se za
njih radi. Nisam ja jedini, sreo
sam mnoge u Hrvatskoj koji
su izigrani. Nažalost Trgovač-
ki sud u Slavonskom Brodu
uporno pobija sva potraživa-
nja i dugovanja”, jada se Ra-
bar. On ne traži ništa nego da
se poštuju ugovorne obave-
ze i spriječe nezakonite rad-
nje, a ljuti ga što nitko u tom
slučaju ništa ne poduzima.
Za tehnički pregled dvorane
u Karojbi doznao je iz novi-
na. Nisu ga zvali ni na tehnič-
ki pregled škole u Srdočima, a
kad se pojavio s drugim ošte-
ćenim podizvođačima, po-
zvali su policiju jer su, navod-
no, ometali gradilište.
Prema riječima Zorana Ra-
bara, dokumenti koji se pre-
daju Fenixu obično se izgube,
pa podizvođači više nemaju
na temelju čega ostvariti svo-
ja potraživanja. On je osobno
od banke u Pazinu u siječnju
2012. tražio blokadu svog ži-
roračuna predočivši im raču-
ne iz Karojbe i Srdoči, tražeći
da banka to naplati
od Fenixa, ali od-
govoreno mu
je da su oni
u blokadi i
da se potra-
živanja ne
mogu na-
platiti. “Rade
za Ministar-
stvo i nisu blo-
kirani”, kaže Ra-
bar, dodajući da su
mu nakon razgovora u
banci, uz najavu da će sve izni-
jeti medijima, iz Fenixa od-
mah poslali dvije cesije. Ona
za Karojbu je naplaćena, ali
je ona iz Senja nenaplativa jer
kažu da radove nisu naruči-
li oni nego Ministarstvo re-
gionalnog razvoja. “Od Pore-
zne uprave dobio sam rješenje
da je Fenix svoje obaveze is-
punio, a ja tražim da mi pi-
smeno daju na temelju čega
su ih oslobodili potraživanja
kada se cesija ne može napla-
titi. Međutim, odgovora nema,
oni i dalje idu na javne natje-
čaje i dobivaju poslove od mi-
nistarstava, a ja sam i danas
devet mjeseci u blokadi”, ne-
goduje Rabar.
“Imamo svu dokumenta-
ciju i potrebne ateste i ne vi-
dim razloga da se tehnički pre-
gled objekta ne obavi,” osorno
kaže Goran Miškulin iz Fenixa.
“Osim toga, moram reći da
je objekt investitoru, Općini
Karojba, predan još u kolovo-
zu 2011., a sazivanje komisije
za tehnički pregled je obave-
za investitora, u ovom slučaju
Općine Karojba. Zašto to nisu
do sada napravili treba njih pi-
tati”, kaže Miškulin dodajući:
“Ako niste znali, gradit ćemo i
vrtić u Karojbi.”
Načelnik Općine Karojba
Denis Lakošeljac na to odgo-
vara da tehnički pregled dosad
nije sazivan jer su nadzorni in-
ženjeri za elektro i strojarske
radove uočili više propusta.
Prema zapisniku o primopre-
daji objekta, izgradnja školske
sportske dvorane u Karojbi za-
vršena je 19. kolovoza 2011.,
a 21. prosinca 2011. izvršena
je primopredaja “obnovljene
građevine između naručite-
lja, izvođača i korisnika”. Sama
konstatacija da je izvršena pri-
mopredaja “obnovljene” gra-
đevine demantira Miškulina,
a iz toga proizlazi da je, što je
potvrdio i Ćus, u gradnji bilo
određenih propusta. Na pita-
nje hoće li Fenix graditi i vrtić
u Karojbi, koji također finan-
cira Ministarstvo regionalnog
razvoja, načelnik Lakošeljac
odgovara: “Ne znam. Ne znam
odakle to gospodin Miškulin
zna kada postupak natječaja
još nije dovršen.”

istra

ŠKOLSKA DVORANA U KAROJBI ČIJA JE GRADNJA TRAJALA DVIJE GODINE SUTRA ĆE SE TEHNIČKI PREGLEDATI
Nova sportska dvorana
puna rupa i pukotina
Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim
se vuku brojne afere, a sve nesuglasice pre-
puštaju sudovima koji to rješavaju unedo-
gled. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako
bi ih glavni investitor, iako je to voljan, mo-
gao platiti. Imam osjećaj da oni ne žele platiti
što se za njih radi, kaže Zoran Rabar

Imamo
svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vi-
dim razloga da se tehnički pregled objekta ne
obavi, rekao je Goran Miškulin iz Fenixa
“Objekt je inve-
stitoru, Općini
Karojba, predan
još u kolovozu
2011.”
Goran Miškulin,
tvrtka Fenix
“Ako se prili-
kom tehničkog
pregleda objek-
ta dostavi bilo
kakva dokumen-
tacija, odgovor-
no tvrdim da je
lažna.”
Zoran Rabar,
obrt ZO-RA
Školska sportska dvorana u Karojbi
Ulegnuća oko šahtova uz dvoranu
Rupa na
fasadi
Denis Lakošeljac
14 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
UMAG - Nakon turske An-
talyje, australskog Pertha i
južnoafričkog Cape Towna,
Umag i Novigrad našli su se
među ekskluzivnim turistič-
kim destinacijama koje udo-
voljavaju visokim standardi-
ma Međunarodnog teniskog
saveza (ITF), pa će tako idu-
ća dva tjedna ugostiti dosad
najveću tenisku manifestaci-
ju ikad održanu u Hrvatskoj
- momčadsko i pojedinačno
svjetsko prvenstvo u tenisu
za veterane starije od 60 go-
dina “2012 ITF Super-Seni-
ors World Team & Individu-
al Championships”.
Svečano otvorenje uprili-
čeno je jučer na centralnom
stadionu ATP-a u umaškom
Stella Marisu. Turnir oku-
plja gotovo 1.500 sudionika,
odnosno 188 reprezentaci-
ja iz 34 države koje će na čak
76 teniskih terena snage od-
mjeravati u šest kategorija za
muškarce i pet za žene.
Natjecanje se sastoji od
dva dijela - od 10. do 15. ruj-
na igrat će se momčadsko
prvenstvo u Umagu i No-
vigradu, a u tjednu nakon
toga pojedinačno nadme-
tanje u Umagu.
Direktor ovog turnira i
predsjednik Hrvatskog te-
niskog saveza veterana Pe-
tar Mirić istaknuo je da su
iznimno ponosni što im
je ITF ukazao povjerenje i
dao mogućnost organiza-
cije ovako značajnog tur-
nira i izrazio je nadu da će
sve proteći u redu, a sve da
bi se mogli ponovno kandi-
dirati za domaćinstvo 2014.
i 2015.
- Posebno zahvaljujemo
Umagu i Novigradu, njiho-
vim turističkim zajednica-
ma, te Istraturistu i Laguni
Novigrad, bez čije potpo-
re ovog turnira ne bi bilo.
ITF i mi kao organizatori
iznenađeni smo brojem pri-
javljenih, jer je lani u Tur-
skoj bilo 146 reprezentacija
(sada 188) i 430 pojedinač-
nih igrača (sada 718). Takvo
povećanje nismo očekivali,
a što je zahtijevalo veliki or-
ganizacijski napor, pa zato u
staffu imamo stotinu ljudi.
Srećom da su nam hoteli-
jerske kuće uskočile i osigu-
rale dodatne teniske terene,
istaknuo je Mirić.
Izvršni direktor Hrvat-
skog teniskog saveza Da-
vorin Prpić napomenuo je
da je u odabiru ovih grado-
va značajnu ulogu odigrala
njihova sportska infrastruk-
tura te poznata gostoljubi-
vost Istre.
Gradonačelnici Umaga i
Novigrada, Vili Bassanese i
Anteo Milos, izrazili su čast
što upravo njihovi grado-
vi imaju mogućnost ugostiti
tako veliki turnir. Bassanese
je rekao da je Umag poznat
kao grad sporta, te da je - iako
je teniski ATP turnir njihov
najveći brand - ovo ipak naj-
veći sportski događaj ove go-
dine. Milos je dodao da je nji-
hov turistički klaster Umag
- Novigrad najsportskiji na Ja-
dranu, te se i dalje nadaju do-
maćinstvu takvih natjecanja.
Tanja KOCIJANČIĆ
TIĆAN - Komemoraciji za
84 istarska rodoljuba pogi-
nula 11. rujna prije šezde-
set i devet godina u bitci na
Tićanu u borbi protiv nje-
mačke vojske odazvali su se
jučer brojni članovi njiho-
vih obitelji, porečki i istar-
ski antifašisti, te mještani.
Kraj spomen obilježja na ta-
mošnjem raskrižju minutom
šutnje odana je počast svim
poginulima za slobodu Hr-
vatske.
Okupljene je u ime do-
maćina pozdravio višnjanski
načelnik Angelo Mattich koji
je istaknuo da je očuvanje
antifašizma iznad puke sva-
kodnevice i dnevne politike.
Predsjednik porečke Udruge
antifašističkih boraca i anti-
fašista Božo Štifanić u svom
se govoru osvrnuo na doga-
đaje koji su uslijedili nakon
bitke na Tićanu, te podsjetio
na sastanak narodnjaka u
Smolicima kod Jože Šurana
gdje su si borci zacrtali put
kojim ići do oslobođenja.
Potpredsjednik hrvatskog
Saveza antifašističkih bora-
ca i predsjednik županijskog
SAB-a Tomislav Ravnić ista-
knuo je kako bez ovih veli-
kih žrtava na Tićanu nikada
Istra ne bi bila u sastavu Hr-
vatske. Dodao je kako svima
opraštaju za zločine koje su
počinili, ali se oni nikada se
smiju zaboraviti.
- Moramo baštiniti mir,
suživot i toleranciju i mi to
činimo, ali nažalost u Hrvat-
skoj ima pojedinaca koji žele
prevrtanje ustavnih odredbi
i pisanje nove povijesti. Ne-
davno je izašla knjiga Josipa
Jurčevića “Prikrita stratišta i
grobišta jugoslavenskih ko-
munističkih zločina” u ko-
joj je on ustvrdio da postoji
1.517 takvih prikritih strati-
šta i donosi i druge nevjero-
jatne zaključke, prljave laži,
neistine i druge šporkarije.
Knjigu ćemo proučiti i sasta-
viti dokument koji ćemo po-
slati autoru, rekao je Ravnić.
Posljednji govornik susre-
ta bio je saborski zastupnik
Peđa Grbin koji je istaknuo
da mu je čast stajati pred
spomen obilježjem ljudima
koji su dali svoje živote za
slobodu i pokazali da znaju
voljeti svoju zemlju bez da
mrze ikoga drugoga. U za-
bavnom programu nastupi-
li su zbor višnjanske Zajed-
nice Talijana Arpa, limena
glazba, pjesnik Ivica Pilat, te
mali folkloraši.
V. HABEREITER

istra

8vatko tko jc lkad kuµovao rabljcoo vozllo zoa da jc rljcƦ o µotovatu
za kojcz su µotrcbol Ŧlvcl, strµljcojc, uµoroost, a katkad l aoalltlƦkl um
dostojao dctcktlva - olkad oc zoatc oa Ʀcmu stc.
Nc zoatc jc ll kllomctraŦa koja µlťc zalsta lstlolta,
oc zoatc kako jc µrljaťojl vlasolk vozlo l odrŦavao automobll,
oc zoatc zdjc jc svc blo l ťto jc svc radlo.
U stvarl, oa mllostl stc µrodavaƦcvc maťtc.
vlťc oc.
1@AJÐDL@ĊTMXHJ@ĊIMÐ@ĊLDĊJ@ěS
www.weltauto.hr
kuto/ubak Ơc uloŦltl razumoc oaµorc kako bl oslzurao da jc sadrŦaj toƦao l u cljclostl aktualao, oo oc µrcuzlma odzovoroost za bllo kakvc zubltkc kojl bl µrolzaťll lz µouzdavaoja uď
ojczlo sadrŦaj. Nckc lolormacljc lzocscoc kod µooudc moŦda olsu toƦoc zboz µromjcoa vczaolo uz lsta, a kojc su oastuµllc oakoo ojloovoz objavljlvaoja. kuto/ubak zadrŦava µravoď
µromjcoc u bllo kojc doba. 0ctaljoljc lolormacljc µotraŦltc oa lotcroctskoj straolcl WWW.autozubak.or lll µutcmclcktroolƦkc µoťta oa adrcsu rabljcoa-vozlla@autozubak.or.
"SPHŔĊ!SRM9SA@IĊNPMC@ÐL@ĊKPDě@ĊP@AJÐDLHGĊTMXHJ@
00klŒĈA0J0i00AßĈÞ0LA,Ĉlndustr|[skoĈ2h,ĈJe|.:Ĉ052/10Ĉ01Ĉ20,Ĉ052/51Ĉ57Ĉ01
00klŒĈA0J0i00AßĈk0vlh],ĈlstorskoĈöu,ĈJe|.:Ĉ052/81Ĉ12Ĉöö
ß0Þklvhl0A,Ĉ]es|poĈ0ukevřonoĈ17,ĈJe|.:Ĉ048/ö4Ĉ78Ĉ40
Þ0ėL0A,Ĉßrvotsk|hĈdrogeve|[ocoĈ15,ĈJe|.:Ĉ014/25Ĉ4uĈ41Ĉ
8LAv0h8ßlĈ0k00,Ĉ0espedorskoĈ4,ĈJe|.:Ĉ015/40Ĉ51Ĉ40Ĉ
8l8Aß,ĈiogrehořkoĈhh,ĈJe|.:Ĉ044/54Ĉ4uĈ0ö
08l]Lß,ĈMort|noĈ0|vo|toĈ12ö,ĈJe|.:Ĉ011/5öĈ21Ĉ42
vAkAė0lh,Ĉv||koĈhevokoĈ50h,ĈJe|.:Ĉ042/11Ĉ02Ĉ11Ĉ
vLLlßAĈ00kl0A,ĈiogrehořkoĈ117,ĈJe|.:Ĉ01/ö2ĈöuĈ210,Ĉ211
iA0kL0,ĈL[udev|toĈÞesovskegĈ7o,Ĉ8esvete,ĈJe|.:Ĉ01/20Ĉ10Ĉ200Ĉ
iA0kL0,Ĉßeh||[ořkoĈcestoĈ101,Ĉ8esvetsk|Ĉßro|[evec,ĈJe|.:Ĉ01/20Ĉ51Ĉ050
!SRM9SA@IĊNPMC@ÐL@ĊKPDě@ĊP@AJÐDLHGĊTMXHJ@
rabljena-vozila@autozubak.hr
www.autozubak.hr
1.410,08 kn/mj.
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď2.0.2uu8.
bllomctraŦa:ď112.050
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď92.100,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď11.12.2uu8.
bllomctraŦa:ď110.800
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď95.900,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
1.468,26 kn/mj.
ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď2u.1.2uu8.
bllomctraŦa:ď1u5.850
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď53.500,00 kn
|zoosďratcďkrcdlta:
brcdlt /azrcbaƦka baoka kamata 5,7uª (|b8¯ 7,7uª). ¯ |lcktlvoa kamatoa stoµa (|b8)ď
lzraƦuoata µo oomloalooj kamatooj stoµl 5,7uª za krcdltc uz valutou klauzulu u |Uk oa
rok otµlatc od 7 zodloa tc troťkovc obradc 1,uuª l oslzuraoja traŦbloc krcdlta 2,52ªď
(vodcl 0). 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦoj µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
819,10 kn/mj.
VW CADDY FURGON 2.0 SDI
0atumďµrvcďrczlstracljc:ď20.1.2uu8.
bllomctraŦa:ď0u.uuu
}amstvoď12ďmjcscclďl/lllď15.uuuďkm
tljcoa:ď155.000,00 kn
|zoosďratcďlcasloza:
v8 lcasloz sa 2uª jamƦcvloc. kata jc obraƦuoata µrcma µrodajoom tcƦaju za |urď
volksbaok oa dao 11.8. 1L = 7,5«5. 0ostuµoost vozlla µrovjcrltc u vama oajbllŦojď
µoslovooj jcdlolcl kuto/ubak.
2.241,16 kn/mj.
AUDI A3 CABRIO 1.9 TDI
U TIĆNU OBILJEŽENA 69. GODIŠNJICA POGIBIJE ISTARSKIH RODOLJUBA
Oprostiti, ali ne i
zaboraviti zločine
Komemoracija za poginule kraj spomen-obilježja u Tićnu
U UMAŠKOM STELLA MARISU OTVORENO SVJETSKO TENISKO PRVENSTVO SUPER-SENIORA
Natjecanje 1.500 tenisača
iz cijeloga svijeta
Turnir okuplja goto-
vo 1.500 sudionika,
odnosno 188 repre-
zentacija iz 34 drža-
ve koje će na čak 76
teniskih terena sna-
ge odmjeravati u šest
kategorija za muš-
karce i pet za žene
S otvorenja na teniskom stadionu ATP-a u Stella Marisu
T
a
n
ja

K
O
C
I
J
A
N
Č
I
Ų
V
.

H
A
B
E
R
E
I
T
E
R
Glas Istre 15 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

istra

16. SUSRET ISTARSKIH KANTADURA “ZAKANTAJMO
ISTRA INSPIRIT U ROVINJU: ODRŽANA TREĆA
I POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA VEČER U SPACIJU
“Točno u centar” pun pogodak
LABIN - Agencija Vozila i ugostiteljski obrti u cen-
tru grada u suradnji s Gradom i njegovom Turisti᥍kom
zajednicom u subotu su organizirali sportsko - zabav-
nu priredbu “To᥍no u centar”, koja se odvijala na naj-
prometnijem dijelu Ulice Zelenice, od kru᥇nog toka do
skretana prema srednjoj školi, koji je za tu priliku bio
zatvoren za motorna vozila.
Na kolniku su odr᥇ani rukometni i nogometni turnir
za djecu do 10 godina, ispred pozornice svoje koreo-
grafije pokazale su plesne skupine Il movimento i Cool
Step, a na njoj su nastupili doma᥋i sastavi: Cotton Fiel-
ds, Vanka Schkvare i We Stand United, pjeva᥍ica Eria
Basani te DJ-i Mr Marley i Nikol Z Kukurini. Vrhunac ve-
᥍eri bila je revija frizura Studija Lara i Frizerskog salona
Tina, a potom i revija vjen᥍anica salona Mariage.
Zamisao da centar grada postane korzo na 12 sati
pokazala se vrlo uspješnom. U opuštenoj atmosferi do-
bro su se prije svega zabavljali sami izvo᥎a᥍i, koji su na
radost publike, pokazali da u gradu ima onih koji umiju
svirati, pjevati i plesati te, op᥋enito, Labin vrije od krea-
tivnosti, koja samo tra᥇i priliku iza᥎e na vidjelo. R. S.
Zle žene pripremaju najbolju čripnju
M
.

R
I
M
A
N
I
Ų
PAZIN - “Zle žene”, kako
su se prozvale Danijela Blaš-
ković, Nada Ivančić i Ariana
Magdić, ispekle su, po ocjeni
publike najbolju čripnju, na
drugom Čripnja festu održa-
nom minule subote na pro-
planku uz Pazinčicu nedaleko
Zarečkog krova. Za nagradu,
keramičku peku, natjecalo se
sedam ekipa, a svaka od njih,
uz kotizaciju od 120 kuna do-
bila je sve potrebno za pri-
premu čripnje: teleće meso,
krumpir, luk, češnjak, sol, pa-
par, ružmarin, lovor i vino.
Naravno svaka je ekipa mogla
koristiti svoje posebne dodat-
ke i začine, kako bi njihova
čripnja bila što ukusnija. Do-
daci čripnje “Zlih žena” ostat
će tajna, a oni koji žele do-
znati kako se priprema dobra
čripnja mogu se osvjedočiti
do godine na trećem Čripnja
festu, poručuje organizatori-
ca Irina Kivela iz Udruga za
održivo življenje 5R.
Program je počeo u jutar-
njim satima paljenjem vatre
i pripremom čripnji, a kad je
u obližnjem Zarečju zazvo-
nilo podne čripnje u pokri-
vene žarom. Dok su se pe-
kle posjetitelji tog neobičnog,
zapravo zaboravljenog pro-
planka uz Pazinčicu mogli su
se prepustiti igrama ili gleda-
ti kako se izrađuju rakljanski
lonci. Tijekom tri sata, koli-
ko su se čripnje pekle, djeca i
oni koji su čekali ručak mogli
su se prošetati uz Pazinčicu.
Kada ja žar razmaknut i črip-
nje otkrivene dolinom su se
počeli širiti mirisi kojima nitko,
od najmlađih pa do najstarijih
nije mogao odoljeti. Nakon de-
gustacije simpatije publike kao
najbolje kuharice dobile Dani-
jela, Nada i Ariana.
Ovom je prigodom Udruga
5R predstavila svoje projekte
“Bilfo park” i “Piknik zona na
Potoku” koje podupiru Zakla-
da za promicanje partnerstva
i razvoja civilnog društva iz
Pule. Čripnja fest je zamišljen
kao manifestacija koja pro-
miče tradicionalni način pri-
preme hrane pod pekom, če-
ripnjom ili čripnjon, a budući
da je zanimanje za ovogodiš-
nji festival bilo poprilično, fe-
stival će se zacijelo održati i
naredne godine uvjerena je
Kivela. M. RIMANIĆ
Zle žene Danijela, Nada i Ariana
M
.

R
I
M
A
N
I
Ų
Čija je bolja?
R
.

S
E
L
A
N
Batane i bitinaduri otkrivaju
romantično lice Rovinja
ROVINJ - U sklopu pro-
jekta Istra Inspirit, prote-
klog je vikenda uprili᥍ena
tre᥋a i posljednja u nizu
ovogodišnjih ve᥍eri u spa-
ciu u Rovinju, koju zajed-
no s Istarskom ᥇upanijom,
odnosno Istarskom razvoj-
nom turisti᥍kom agenci-
jom i Turisti᥍kom zajed-
nicom Istre, organizira
udruga Ku᥋a o batani, a
koja je ovaj projekt pokre-
nula prije nekoliko godina.
Poseban do᥇ivljaj i
iskustvo kojega ovaj pro-
jekt ᥇eli potaknuti, kroz
dru᥇enje u spaciu i vo-
᥇njom batanama, nudi se
na malo druga᥍iji na᥍in.
Nakon posjeta eko-mu-
zeju “Ku᥋a o batani” po-
sjetitelji se ukrcavaju na
tipi᥍nu rovinjsku brodicu
ravnog dna gdje ih do-
᥍ekuju barcarioli koji ih
veslaju᥋i oko starograd-
ske jezgre dovoze do ti-
pi᥍nog mjesta susreta
ribara i poljoprivrednika -
spacia, a tu ih je uz boga-
tu tipi᥍nu gastro ponudu
do᥍ekao i ljutiti vlasnik,
kojega je ovoga puta glu-
mio Matija Ljuba iz Pule.
Za glazbeni ugo᥎aj i
povratak u prošlost pobri-
nuli su se bitinaduri KUD-a
Marco Garbin rovinjske
Zajednice Talijana. Uz hra-
nu i pi᥋e zaigrale su se i
stare igre poput more, a
sve je prošlo u opuštenoj i
veseloj atmosferi.
Manuela Hrvatin, vodi-
teljica projekta, naglasila je
kako se na ovaj na᥍in nudi
poseban do᥇ivljaj Istre, od-
nosno Rovinja te njegove
brodice batane i spacia. Ka-
zala je kako se za drugu go-
dinu planira dodatno obo-
gatiti ova ponuda, odnosno
ponuditi nešto novo kako bi
taj do᥇ivljaj bio još potpu-
niji, a istaknula je, da ovu
ponudu nije trebalo dodat-
no promovirati budu᥋i da je
zahvaljuju᥋i udruzi “Ku᥋a o
batani” ve᥋ dobro uhodana.
Uz doma᥋e, prisutni su
bili i strani gosti koji su
pohvalili ovaj projekt te se
opustili i u᥇ivali u poseb-
noj atmosferi spacia iznad
kojega stanuje i njegov
vlasnik Romano Matika,
a koji je od 2006. godine
sastavni dio eko-muzeja
Ku᥋a o batani. M. MEDIĆ
Revija vjenčanica na priredbi “Točno u centar”
Bitinaduri KUD-a “Marco Garbin”
M
.

M
E
D
I
Ų
Ta lipa kanta na ta
Kako je naglasio or-
ganizator, Danie-
le Pernić, upravo je
na najmlađima da
gaje poseban izričaj
pjevanja na tanko i
debelo, a ovaj im je
susret samo poticaj
da ga očuvaju, vred-
nuju i prenose na
sljedeće generacije
NAPISALA I SNIMILA
Mihaela MEDIĆ
BARAT - “Junak i divojka”,
pjesmom na tanko i debelo
koju su izveli Tone i Nela Ce-
rin iz Montešerpa, ali porije-
klom Prikodražani, otvoren je
preksinoć 16. susret istarskih
kantadura “Zakantajmo istri-
janske kante” u Baratu. Pri-
je njih su nastupali i članovi
najmlađe folklorne skupine
KUD-a Dvigrad koji su zaple-
sali balun i sette passi.
Zarozgati je isto
kao i bugariti
Uslijedio je nastup najsta-
rijeg sudionika Josipa Žma-
ka - Bepa, koji je zajedno s
Antonom Šverkom - Toni-
ćem i Zorkom Ziraldom -
Binom zarozgao, kako oni
nazivaju bugarenje, “Daj
mi ruku da se pozdravimo”.
Najmlađa sudionica, ujed-
no i prvi put na susretu, ove
je godine bila sedmogodiš-
nja Emili Radović. Ona je
zakantala u pratnji dvanae-
stogodišnjeg brata Danijela
na roženici, a njihov je na-
stup popraćen ovacijama.
Kako je naglasio organi-
zator, Daniele Pernić, upra-
vo je na najmlađima da gaje
poseban izričaj pjevanja na
tanko i debelo, a ovaj im je
susret samo poticaj da ga
očuvaju, vrednuju i preno-
se na sljedeće generacije. Na
susretu je nastupilo pede-
setak ljubitelja i njegovate-
lja istrijanske kante na tan-
ko i debelo, a koja je - kao
dvoglasje tijesnih intervala
2010. godine u Abu Dhabi-
ju upisana i na UNESCO-vu
svjetsku listu nematerijalne
kulturne baštine.
Sandro Jurman, načel-
nik općine Kanfanar, koji
je otvorio susret, naglasio
je da je pjevanje vjerojat-
no jedna od najugroženijih
istarskih tradicija, a ovaj su-
sret koji se udomaćio u Ba-
ratu devetu godinu za re-
dom, pokazuje kako se u
i Istri tradicija vrednuje te
da će se kanat zahvaljujući
ovom susretu i održati.
Pjevalo se i na
istrorumunjskom
- Prikodraga je oduvijek
bila poznata po svojim kan-
tadurima pa Barat nije slu-
čajan odabir, a već sada na-
javljujem da će se susret i
dogodine održati tu, rekao je
Jurman. Posebnim su aplau-
zom pozdravljeni i Ana i Aldo
Matas iz Barata, a prvi put na
susretu učestvovali su Remi-
đo Batelić i Serđo Mikuljan te
Bruno Miletić i Marija Šćira.
Vokalna skupina KUD-a
Žejanski zvončari iz Žejana
Članovi KUD-a Dvigrad
Anton Šverko - Tonić, Josip Žmak Bepo i Zorko Ziraldo Bino
16 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

istra

ISTRIJANSKE KANTE” U BARATU
OBILJEŽEN BLAGDAN MALE GOSPE U BANJOLAMA
P
.

L
.
Otvorena nova
pješačko-biciklistička staza
BANJOLE - Blagdan Male
Gospe obilježen je preksi-
noć u Banjolama, a tim je
povodom svečano otvorena
i pješačko-biciklistička staza
koja povezuje potez od Ka-
mika do pizzerije.
Svečanost je započela mi-
som i procesijom iz crkve
Majke Božje-Zvijezde mora
te je nakratko prekinuta kod
pizzerije gdje su stazu reza-
njem vrpce otvorenom pro-
glasili načelnik Općine Me-
dulin Goran Buić i direktor
medulinske Turističke zajed-
nice Aldo Dobrovac.
- Nismo slučajno na blag-
dan Male Gospe odlučili
otvoriti stazu koja povezuje
Pomer i Banjole, čiji župljani
slave taj blagdan. Projekt šet-
nice pripreman je šest godi-
na i velika mi je čast otvoriti
stazu koja se proteže na 450
metara, rekao je Buić.
Stazu, čija je gradnja za-
počela u svibnju te je u upo-
trebi od srpnja, financirao
je medulinski TZ, a radovi
su koštali gotovo 900 tisuća
kuna. Dobrovac je istaknuo
da TZ u svakom mjestu opći-
ne Medulin financira projek-
te, a tako će biti i nadalje.
Manifestacija je završena
domjenkom ispred crkve uz
prigodni zabavni program
klape Kvarner. Organizato-
ri su premanturska Župa sv.
Lovro, Općina Medulin, me-
dulinski TZ i Mjesni odbor
Banjole. P. L.
Aldo Dobrovac i Goran Buić rezanjem vrpce otvorili su stazu
anko i debelo
predstavili su se bugarenjem
na istrorumunjskom dijalek-
tu i to skladbama “Knd am tire
you antreboat” (Kad sam te pi-
tal) i “Ne am oća ši kola” (Tra-
žio sam te tamo i ovamo).
Na susretu, kojega je i ove
godine vodio Davor Ban, na-
stupale su i članice vokalne
skupine “Gardelinke” iz Pule,
dok se pjesnikinja Rita Br-
gić Stokić predstavila svojim
stihovima, a koja je, kako su
naglasili, rođena u Dvigra-
du, zgojena u Selini i udana
u Manjadvorci.
Na susretu su izlagali i
proizvođači istarskih suve-
nira s područja općine Kan-
fanar, a smotra se, u opušte-
nom druženju, uz domaće
vino i hranu, nastavila, kao
i po običaju, i nakon službe-
nog dijela programa.
Tone i Nela Cerin
Najmlaa sudionica Emili Radović uz pratnju brata Danijela
Glas Istre 17 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
BUJE - Zbog sudjelovanja
subotnjoj tučnjavi navijača
na Trgu slobode u Bujama,
uoči prijateljske nogomet-
ne utakmice Istra 1961-Ko-
per, istarska policija uhiti-
la je i privela desetak osoba
iz Pule i okolice. Danas do-
znajemo da je troje lakše
ozlijeđenih slovenskih dr-
žavljana, od kojih je jedan
pogođen staklenom bocom
u glavu.
Vinovnici incidenta, hr-
vatski državljani, bit će pre-
kršajno sankcionirani na
Prekršajnom sudu u Umagu
zbog kršenja Zakona o spr-
ječavanju nereda na sport-
skim natjecanjima. No, po-
licija pokušava identificirati
još nekoliko osoba koje su
sudjelovale u subotnjoj tuč-
njavi kao i utvrditi sve okol-
nosti događaja.
Podsjetimo, veća skupina
od oko 40-ak navijača Istre
oko sat vremena prije zaka-
zanog početka utakmice do-
slovno je zaskočila 15-ak na-
vijača Kopera koji su sjedili
za stolom na terasi pizzerije
San Leonardo na Trgu slobo-
de. Prema izjavama svjedoka,
veća grupa mlađih muškara-
ca dotrčala je na trg, nekoli-
cina je na glavu stavila fan-
tomke, a potom je uslijedio
brutalan napad na navijače
Kopera. Sukob se dogodio u
starom dijelu Buja, daleko od
nogometnog igrališta.
Navijači pulskog kluba u
Buje su došli naoružani bo-
cama, a u okršaju s navijači-
ma slovenskog kluba nisu se
štedjeli udarci. Nakon suko-
ba, koji je trajao kratko, Pulja-
ni su se razbježali po Bujama,
a slovenske navijače je čuvala
policija. Budući da su odusta-
li od odlaska na utakmicu, od
policije su zatražili da ih pre-
prati do granice kako bi se si-
gurno vratili kućama.
Očevici tučnjave i ostali
mještani zgroženi su nasi-
ljem. Mateo SARDELIN
M
a
t
e
o

S
A
R
D
E
L
I
N
U žbunju pronašli lubanju
ZAGREB - Ljudska lubanja prona᥎ena je ju᥍er ujutro u
᥇bunju na kraju ulice Horvatovac na zagreba᥍kom Med-
veš᥍aku. Ostatak kostura nalazio se u šumarku uz samu
cestu, te parkiralište koje je privremeno zatvorenog zbog
gra᥎evinskih radova. Za sada nam nije potvr᥎eno tko je
pronašao lubanju, no budu᥋i da tim dijelom ulice prola-
ze brojni šeta᥍i, kao i vlasnici pasa, izvjesno je da ju je
uo᥍io upravo netko od njih. Tijekom cijelog dana policija
je ᥍uvala mjesto pronalaska lubanje koja je prevezena
na vješta᥍enje. Istra᥇itelji ᥋e pokušati utvrditi kome je pri-
padala, te na koji je na᥍in završila u ᥇bunju. A. R. K.
Snimao seks prijatelja i djevojčice
ZAGREB - Iza rešetaka je završio 19-godišnjak koji je
mobitelom snimao seksualni odnos svoje 13-godišnje
poznanice i njezinog odabranika. Mladi par upustio se u
spolni odnos još po᥍etkom srpnja ove godine. Kako je i
19-godišnjak bio zainteresiran da ostvari intimni kontakt
s 13-godišnjakinjom pokušao ju je nagovoriti na to, no
nije mu uspjelo. Budu᥋i da je ostao izigran 19-godišnjak
je nedavno 13-godišnjakinji rekao da je njezin intimni
odnos s partnerom snimio mobitelom. Uvjerio ju je kako
se pritajio dok su njih dvoje u᥇ivali, te sve zabilje᥇io ka-
merom. Uplašena djevoj᥍ica zbog toga ga je odlu᥍ila
prijaviti. Mladi᥋ je ubrzo lišen slobode, te nakon krimi-
nalisti᥍kog istra᥇ivanja prijavljen za posjedovanje dje᥍je
pornografije. Naime, 13-godišnjakinja još uvijek spada
u kategoriju djece. Pokušao je pred istra᥇iteljima pore᥋i
krivnju i uvjeriti ih da je samo zafrkavao djevoj᥍icu koja
ga je odbila. No, to mu nije pomoglo. Nakon ispitivanja
završio je iza rešetaka gdje ᥋e ᥍ekati rasplet istrage.
U nastavku postupka trebao bi detaljno biti pregledan
njegov mobitel kako bi se provjerilo je li doista snimao 13-
godišnjakinju. Je li drugi mladi᥋ ka᥇njen zbog nezakoni-
tog seksa s djevoj᥍icom nije nam potvr᥎eno. A. R. K.
Bošnjak pretukao sunarodnjake
MAKARSKA - Policijski slu᥇benici makarske Policijske
uprave dovršili su kriminalisti᥍ko istra᥇ivanje nad 30-go-
dišnjim dr᥇avljaninom BiH zbog nasilni᥍kog ponašanja.
Prema podacima iz policije osnovano se sumnja da je
u subotu u ranim jutarnjim satima u jednom apartmanu
na podru᥍ju Makarske u alkoholiziranom stanju napao
54-godišnjakinju i 26-godišnjaka, oboje dr᥇avljana BiH.
Zbog teških tjelesnih ozljeda 26-godišnjak je zadr᥇an na
lije᥍enju u KBC-u Split dok je protiv 30-godišnjaka pod-
nesena kaznena prijava. S. P.
Švercao “markirane” cigarete
SPLIT - Policijski slu᥇benici na grani᥍nom prijelazu
Trilj u subotu su u mjestu Lovre᥋ zaustavili Mercedes
Vaneo, BiH oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. U
duplom dnu vozila prona᥎ena je ve᥋a koli᥍ina raznih
cigareta sa nadzornim markicama Ministarstva financi-
ja RH za izvoz, vrijednih nekoliko desetaka tisu᥋a kuna.
Švercer je priveden pritvorskom nadzorniku. S. P.
ŽBANDAJ - U pro-
metnoj nesre᥋i koja
se ju᥍er dogodila u
᥆bandaju ozlije᥎eni su
ma᥎arski motociklist
i njegova suputnica.
Njihove su ozljede na-
vodno teške. Nesre᥋a
se dogodila oko 15.15
sati, a prema neslu᥇-
benim informacijama
automobil VW Passat
njema᥍kih oznaka sa
sporedne je ceste, iz
smjera Svetog Lovre-
᥍a, oduzeo prednost
ma᥎arskom motociklu
koji se kretao iz smje-
ra Baderne prema Po-
re᥍u. Uslijed sudara
motocikl je odba᥍en
na sporednu cestu
koja vodi u mjesto
᥆bandaj, a automo-
bil se zaustavio pored
njega. M. S.
U sudaru s automobilom
ozljeeni motociklisti
crna@glasistre.hr
591-521
*
ZAGREB - Policija je izvijestila da je u
razdoblju izme᥎u 6. i 8. rujna nepoznati
po᥍initelj provalio u ku᥋u 74-godišnjeg
vlasnika u Zagreba᥍koj ulici u Gornjoj
Gredi, i otu᥎io bojler u vrijednosti oko
pet tisu᥋a kuna. B.M.P.
Ukraden bojler
vrijedan pet
tisuća kuna
EPILOG SUBOTNJE TUČNJAVE UOČI PRIJATELJSKE NOGOMETNE UTAKMICE
Sukob “navijača”: Prekršajno
prijavljeno 10-ak Puljana
Zbog sudjelovanja u tuč-
njavi navijača na Trgu slo-
bode u Bujama, uoči no-
gometne utakmice Istra
1961-Koper, istarska polici-
ja uhitila je i privela dese-
tak osoba iz Pule i okoli-
ce. Troje Slovenaca je lakše
ozlijeđeno, od kojih je je-
dan pogođen staklenom
bocom u glavu
Terasa pizzerije na kojoj su napadnuti slovenski navijači
M
.

S
A
R
D
E
L
I
N
PUNTIŽELA: PRONAĐENO BEŽIVOTNO TIJELO MLAĐEG MUŠKARACA
Policija istražuje tko je
mladić koji se utopio
Dijana Lakuš, glasno-
govornica Dimensions
Festivala, koji je jučer
završen, potvrdila nam
je da stradali nije iz
tima izvođača niti or-
ganizatora. Moguće je
da utopljenik nije niti
posjetitelj jer navodno
na ruci nije imao naru-
kvicu festivala
PIŠE Nera SOFTIĆ
PULA - U moru na pla-
ži kampa Puntižela jučer je
oko 11 sati pronađeno be-
životno tijelo mlađeg muš-
karca. Njegov identitet još
nije utvrđen, a nije potvr-
đeno ni radi li se o posje-
titelju netom održanog Di-
mensions Festivala. Zasad je
samo potvrđena smrt oso-
be te činjenica da na tijelu
nema tragova nasilja.
- Možemo potvrditi da se
ne radi o osobi iz organi-
zacije festivala niti o DJ-u
kao što se nagađalo tijekom
dana. Budući da policija još
istražuje cijeli slučaj, detalj-
nijih informacija nemamo.
Izvijestili su nas samo da se
najvjerojatnije radi o smrt-
nom slučaju utapanjem te
da na tijelu nema tragova
nasilja, rekla nam je glasno-
govornica festivala Diana
Lakuš.
Dodala je da identitet još
nije utvrđen te ponovila da
ne može potvrditi radi li se o
posjetitelju festivala jer na ti-
jelu navodno nije pronađena
narukvica festivala. Izrazila je
potom žaljenje zbog nesret-
nog slučaja jer se tijekom svih
dana održavanja festivala, i
Outlooka i Dimensionsa, nije
dogodio ni jedan tragični in-
cident. Istaknula je da će po-
drobnije informacije javnosti
biti poznate nakon završetka
policijskog očevida.
Posjetitelji festivala s koji-
ma smo jučer razgovarali na
Puntiželi nisu znali puno. Jed-
na grupa mladih Londonča-
na uopće nije znala za smrtni
slučaj
na pla-
ž i , a
ostalih de-
setak s koji-
ma smo razgova-
rali na ulazu kampa rekli su
nam da su nešto čuli, no nisu
znali ni tko se utopio ni kada.
Jedan od njih rekao nam je da
se nažalost nesreće događaju
te da se vrlo lako to može do-
goditi svakome, bilo gdje.
Neslužbeno pak doznajemo
da je utopljenik muškarac u
dobi od oko 25 godina iz Špa-
njolske te da se tijekom juče-
rašnjeg jutra družio s grupom
mladih koje do tada nije po-
znavao. Navodno su se odlu-
čili okupati
u moru, no
tijekom ku-
panja mladić
se izdvojio iz
grupe te nestao.
Ostatak društva je
primijetio da ga nema
te su ga počeli tražiti i na kon-
cu ga pronašli na dnu mora
na oko pet metara dubine, u
blizini mjesta na plaži odakle
su krenuli na kupanje. Izvukli
su ga na površinu te dovukli
do obale, no mladiću više nije
bilo spasa. Koji je razlog nje-
govog utapanja, pokazat će
obdukcija, odnosno završetak
kriminalističkog istraživanja
koje je u tijeku. Planirani pro-
gram Dimensions Festivala na
toj lokaciji jučer nije održan.
Posjetitelji s kojima smo razgovarali
nisu bili upoznati s tragedijom
D
e
ja
n

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
18 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
RIJEKA - Je li stigao? S kim
je u društvu? S kim je sjeo u
ložu? Je li dao kakvu izjavu?
Kad odlazi? Jose Mourinho
bio je u Zagrebu! I bio najveća
zvijezda premijerne utakmice
hrvatske nogometne repre-
zentacije u kvalifikacijskom
ciklusu za Svjetsko prvenstvo
u Brazilu 2014. godine pro-
tiv Makedonije, koju je na-
pustio desetak minuta prije
završetka. Njegov istančani
nogometni ukus vjerojatno
to nije mogao probaviti. Uo-
stalom, u Zagreb nije stigao
da bi gledao mučenje lopte u
izvedbi hrvatskih i makedon-
skih nogometaša. Jose Mou-
rinho sigurno nije dolazio niti
da bi shvatio kako energet-
ski kapaciteti Luke Modrića
još uvijek ne zadovoljavaju
osnovne kriterije prosječne
natjecateljske utakmice me-
đunarodnog karaktera, ka-
moli krucijalnih dvoboja za
trofeje koji život znače. Mo-
urinho je, uostalom, iteka-
ko svjestan činjenice da je
momčad Reala, za razliku
od hrvatske reprezentacije,
sposobna sakriti tjelesnu ne-
moć jednog plemenitog ve-
znog igrača kojega se isplati
čekati. Za razliku od Mou-
rinha, Štimac ima premalo
vremena.
Desetka i šestica
Budući da igra Reala još
uvijek ne ovisi o nadahnu-
tom potezu pojedinca, ta-
man se on zvao Cristia-
no Ronaldo, Mourinho si
može dozvoliti u utakmica-
ma protiv Granade sprema-
ti Modrića za najzahtjevnije
ispite u tekućoj sezoni, bez
bojazni da će pritom trpiti
rezultat. Na Štimčevu žalost,
Modrić je u hrvatskoj repre-
zentaciji neophodan igrati
utakmice čak i protiv Make-
donije. Štimac zato zna što
govori kad kaže da Modriće-
va “kolosalna izvedba pro-
tiv Makedonaca zaslužuje
čistu desetku” bez obzira
na to što je svima jasno da
ne premašuje “prolaznu še-
sticu”. Zbog upitnog ritma,
razdoblja stvaralačke pau-
ze, izostanka ideje i lucidno-
sti, neforsiranih pogrešaka,
igre samo u jednom smje-
ru... Štimac pritom ide toli-
ko daleko da će Modrićeve
manjkavosti u igri “kocka-
stih” opravdati indolentno-
šću Ivana Rakitića, kojemu
će neobjašnjivo dati “ukor
pred isključenje” bez obzira
što zna da je protiv Makedo-
nije podbacila većina njego-
vih igrača.
Ultimatum
Mourinho je po tom pita-
nju puno suptilniji od Štimca,
bez obzira na to što su dobro
obaviješteni izvori u “Mar-
ci” pozadinu posjeta portu-
galskoga stručnjaka Zagrebu
promatrali kroz prizmu odre-
đenog ultimatuma hrvatskom
izborniku. Ispod naslova “Ču-
vaj mi Luku” stajale su “ek-
skluzivne” rečenice u kojima
je Mourinho poručio Štimcu
da ne troši previše Modrića
u kvalifikacijama za SP, jer ga
želi odmornoga u dresu Re-
ala. Logika, doduše, dopušta
takvu konstrukciju. Mourin-
ho ima barem četiri i pol mi-
lijuna razloga (izjednačenih
s Modrićevim godišnjim pri-
manjima u eurima) tražiti od
Štimca poštedu za igrača od
kojega očekuje da će poslije
izvjesna vremena prilagodbe
postati jedan od bitnijih igra-
ča “kraljevske” momčadi. Uo-
stalom, Mourinho o Luki go-
vori biranim riječima:
- Modrić će obilježiti ovo-
godišnju Ligu prvaka! Luka
će se brzo prilagoditi i navi-
jači će ga obožavati, siguran
sam u to. Doveli smo ga, jer
želimo još više trofeja. Ta-
lentiran je i trkački jak. Pra-
vi momčadski igrač koji nam
daje magiju.
Čekao ga je do zadnjeg
dana prijelaznog roka, govori
o njemu u superlativima i od
svih reprezentativaca Reala
prošlog je petka došao gledati
baš njega. To je Mourinho. U
Maksimiru je vjerojatno zau-
vijek kupio Modrićevu oda-
nost. Ako jednog dana bude
morao birati između Reala i
reprezentacije, Luka će biti
na velikoj kušnji. Pritom nit-
ko neće imati pravo preispi-
tivati količinu njegova domo-
ljublja. Modrić, na žalost ili
na sreću, ipak živi od Reala.
Marko CVIJANOVIĆ
PRVI ČOVJEK STRUKE “KRALJEVSKOGA KLUBA” U MAKSIMIRU JE GLEDAO NAJBOLJEG
HRVATSKOG NOGOMETAŠA PROTIV MAKEDONIJE
MOU U ZAGREBU
PRAVO NA MODRIĆA
Luka izmeu Hrvatske i Reala
MILIJUNI RAZLOGA
Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga tražiti
od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će
postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi
N
.

R
E
B
E
R
Š
A
K
NE IDE BEZ LUKE - Igor Štimac s Modrićem Luka i Jose
D
.

S
O
P
T
A
/
C
R
O
P
I
X
Jose Mourinho je vjerojatno zauvijek
kupio Modrićevu odanost. Ako jed-
nog dana bude morao birati između
Reala i reprezentacije, Luka će biti na
velikoj kušnji. I nitko neće imati pravo
preispitivati količinu njegova domo-
ljublja. Modrić, na žalost ili na sreću,
ipak živi od Reala
RIJEKA - Da mu društvo u
maksimirskoj loži ne godi,
shvatit ćete ako nastavite či-
tati razgovor s Miroslavom Ći-
rom Blaževićem. Na njegovu
i našu sveopću žalost, Ćiro je
“prokletstvo” svih nasljednika.
I oni koji ga ne vole moraju mu
skinuti šešir, zauvijek, dok pro-
lazi na francuskom bronča-
nom konju. Bacit će vam čoko-
ladne bombone… Ćiru mogu
mrziti samo - zavidni. Jozić,
Barić, Kranjčar i Bilić zapeli su
jureći njegov rezultat. Štimac
je otvorio novo poglavlje knji-
ge - lov na Ćiru! U debiju Hr-
vatska je uspjela ugurati jednu
loptu u makedonsku mrežu,
ali dojam je depresivan, gori
je bio samo ambijent. Scena
za film strave i užasa. Repre-
zentacija bez publike! Nikad
se nije dogodilo...
- Narod se ne može pre-
variti. Dok Zdravko Mamić
vlada hrvatskim nogome-
tom, neće biti sreće. I Štimac
je morao kleknuti da bi do-
bio mjesto izbornika. Mamić
ima novog kuma u - ministru
Jovanoviću! Sjećam se poru-
ke nekim nogometnim dje-
latnicima, neka se pogledaju
u ogledalo i pljunu u ono što
vide… Njegovo je ogledalo
- maksimirska slika u petak
navečer. Skočio je u močva-
ru, pretvorio se u komarca -
govori Ćiro.
Ipak, uvijek ste bili uz
Štimca?
- Jesam. Uvijek ću biti. Izu-
zetno je inteligentan čovjek,
a takvi uče na svojim pogreš-
kama.
Pravi hrvatski gol
Kako ste vidjeli utakmicu?
- Pobijedili smo! To je naj-
važnije, zaslužili smo, iako je
sve moglo biti drugačije. Da
je Pandev, igračina je to, spu-
stio loptu centimetar niže,
odosmo u septičku jamu.
Tko bi nas vratio s vodom u
ušima? A onda se pojavi Je-
lavić, postigao je pravi hrvat-
ski gol.
Je li Jelavić trebao igrati od
prve minute?
- Nisam siguran. Jer, osim
gola nije pokazao previ-
še. Kao što su tri, četiri igra-
ča bila ispod svoje razine.
Nisu u natjecateljskoj formi.
Kranjčar, Eduardo… Jelavić
je morao dati još jedan gol.
Neću soliti pamet. Nije to za
novine.
Napadali smo, ali sve je
bilo sporo?
- Doći će to. Neću mu di-
jeliti lekcije, ali trebalo bi
svježe krvi. Naći će prave
ljude. Protiv Belgije je te-
žak ispit, važno je sastavi-
ti momčad od provjerenih
igrača. Nema egzistencije
ako nema rezistencije. Re-
zistencija se očituje u moći
da pobjegneš.
Prije 12 godina, 2. rujna
2000. u prvoj utakmici svog
četvrtog ciklusa, koji je tra-
BRUXELLES - “Znam da
imam možda i najjaču mla-
du momčad svijeta s prosje-
kom od samo 24 godine, ali
još uvijek baš ništa nismo na-
pravili. Utakmica s Hrvatskom
će pokazati koliko možemo”,
kazao je na novinskoj konfe-
renciji uoči kvalifikacijskog su-
sreta za SP 2014 s Hrvatskom
u Bruxellesu izbornik belgij-
ske nogometne reprezentaci-
je Marc Wilmots.
Belgijanci su u petak slavi-
li u gostima kod Walesa (2:0),
a u belgijskoj javnosti i među
novinarima vlada euforično
ozračje u kojem se uopće ne
dvoji hoće li se Belgija plasirati
na SP u Brazilu, već koliko da-
leko Belgijanci mogu dogurati
na samom prvenstvu.
- Znam sve o Hrvatskoj, kva-
litetni su i iskusni, mučili su se
s Makedonijom, ali su ipak
pobijedili što mogu samo ve-
like momčadi. Ne želim vam
kazati sastav, ali svi su zdravi i
svi žele igrati protiv protivnika
poput Hrvatske - kazao je Wil-
mots, uvjeren da će se Belgija
nakon 12 sušnih godina opet
plasirati na veliko natjecanje.
Deset od 25 Wilmotsovih
nogometaša igra u Engleskoj
ligi, a najveća imena su Vin-
cent Company (Manchester
City), Thomas Vermaelen (Ar-
senal), Eden Hazard (Chel-
sea), Jan Vertonghen i Moussa
Dembele (Tottenham) te Ma-
rouane Fellaini (Everton). Ru-
ski Zenit je prije nekoliko dana
od Benfice za 40 milijuna eura
kupio Axela Witsela koji je na-
kon pobjede zu Walesu kazao
da bi “još prošle godine Belgi-
janci izgubili taj dvoboj”.
- Prije sedam-osam godina
nismo imali nijednu zvijezdu,
a sad imamo cijelu momčad
sastavljenu od mladih zvijez-
da. Čak i ako promijenite pet-
šest igrača, kvaliteta momča-
di neće pasti - kazao je Rudy
Nuyens, novinar dnevnika Het
Laatste Nieuws.
Wilmots se ozbiljno pripre-
ma za meč s Hrvatskom, pa
Belgijanci nisu imali niti dan
odmora nakon utakmice s
Walesom, a do sraza s mom-
čadi Igora Štimca na stadionu
Kralja Badouina, Belgijanci će
provesti čak deset dana zajed-
no. Ulaznica za utakmicu u
utorak više nema. (Hina)

sport

nogometno ogledalo
Taktika na
toaletnom papiru
U
šoping centrima metropole častili su… Mo-
drićem. I ulaznicom za susret Hrvatske i
Makedonije za potrošenih 200 kuna za - toalet
papir. Odnosno, mogli ste kupiti i papir za stra-
žnjicu. Interventna mjera HNS-a (tko kaže da
u Rusanovoj nema mudrosti i pameti?) da bi se
ispravila pogreška visokih cijena, donekle po-
punile tribine u Maksimiru. Nebitno je koliko
je ljudi zagrizlo udicu, jer premijerna utakmi-
ca kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. go-
dine odigrana je u pustinjskom ambijentu s de-
setak tisuća zalutalih deva. Nisu cijene ključni
problem što je HNS morao posegnuti za akci-
jom “toalet papir i ulaznica”, spasitelji hrvat-
skog nogometa (Šuker, Vrbanović, Štimac…)
doveli su se u situaciju krajnjeg nepovjerenja.
S problemima je, naime, kao s toaletnim papi-
rom, potegneš jedan, a u rukama desetak ko-
mada… Nakon “splitske sramote” na susretu
100. godišnjice sa Švicarcima (govorimo o am-
bijentu, a ne o igri…), Šuker i društvo diletant-
ski su pripremili susret s Makedonijom. Čudio
se i Mourinho, gdje su nestali globalno poznati
hrvatski pakleni navijači? Slika stanja u našem
nogometu, kuplerajskih odnosa s previše jefti-
nih prostitutki. Narod je pokazao što misli o -
svemu. Bojkotirao je ono što je barem do sada
bila svetinja - reprezentaciju. A radovao se na-
stupima vatrenih…
Narod je poput vrapca koji žali paunove (Šu-
kera i Štimca) zbog težine njihova repa, pretje-
ranog brenda, ega poput hobotnice. Dan poslije
Štimac je krivca za zvižduke pronašao u zloče-
stim novinarima!? “Nikad nisam doživio da se
traži pobjeda, a iz pisanja ispada da se želi po-
raz”, bubnuo je naš izbornik i ostao živ. Ne pre-
ostaje mu drugo nego promijeniti narod, kad
već sebe ne može… Šteta što ne postoji sprava
za mjerenje domoljublja, poput tlaka ili šeće-
ra, vjerojatno bi Šuker podvrgnuo sve gledatelje
testiranju. A po pitanju kritike neka presluša
svoje komentare iz Bilićeva razdoblja. Umjesto
da uživa u pobjedi, što je u konačnici najvažni-
je, i objasni na čemu će poraditi da bi pobolj-
šao igru, uklizao je - novinarima.
Općepoznato je da su prve utakmice najteže,
posebno dva mjeseca nakon završetka velikog
natjecanja, svjetskog ili europskog prvenstva. K
tome novi je izbornik, treba mu ostaviti vreme-
na, momčad nove ideje ne usvaja preko noći,
nije dovoljno nacrtati kretanja da bi se dobi-
la tečnost i brzina, zabijali golovi. I oslobodi-
ti se Bilićeva duha koji još uvijek lebdi negdje u
svlačionici. Štimac ima karizmu i znanje, ma-
nje iskustva, ali talac je svoga karaktera. Med-
vjeda koji napada ribu.
Makedonija je položila oružje. Nije bilo ve-
selja, mučili su se igrači, negodovala je publi-
ka, dok suparnik ima za čim žaliti. Nisu kazni-
li nedorečenu i konfuznu hrvatsku momčad.
Kao da su se prepali iznenađenja. Čekaju nas
u Skoplju u listopadu, u vjerojatno najvažni-
joj od četiriju ovogodišnjih utakmica. Od Belgi-
je, naime, u utorak, možemo i izgubiti, ali onda
je Makedonija - biti ili ne biti. Već na star-
tu naše skupine. Ali, zbog čega bismo izgubi-
li od Belgije? Štimac, sa suradnicima, vjerojat-
no je izvukao pouke iz susreta s Makedonijom.
Odabrat će taktiku i ljude koji imaju iskustva
i nisu zaboravili igrati. Izbornik je na potezu.
Zar je moguće da nam odjednom koljena kle-
caju pred “crvenim vragovima”, sami sebe pod-
cjenjujemo. Ako je Belgija trenutačni hit, ni Hr-
vatska nije mačji kašalj.
U Bruxellesu s Rakitićem u sastavu! Jer, ne-
vjerojatno je kako je izbornik poslije utakmi-
ce s Makedoncima objesio samo jednog igra-
ča, grešnog jarca pronašao u Rakitiću. Morao
je sebi i puku objasniti zbog čega je vukao neke
poteze, što je razmišljao dok je sastavljao po-
četnu momčad. Teško je vjerovati u priču da je
Rakitić bačen “lavovima” zbog obračuna s ka-
petanom Srnom u svlačionici.
Premijera je bila uspješna, iako je izvedba
bila loša. U Bruxellesu Štimac mora igrati na
rezultat. Simpatije se kupuju skupljanjem bo-
dova, igrama. Iskrenom komunikacijom s jav-
nošću. Morao bi na kratki tečaj kod svog bivšeg
trenera Miroslava Blaževića. Nismo svi isti, ali
Štimčeva je obveza Hrvatima vratiti radost, ve-
selje reprezentacije.
Pa neće na utakmice s toaletnim papirom.
Orlando RIVETTI
Wilmots: Još ništa nismo napravili
SPUŠTA LOPTU NA ZEMLJU
- Marc Wilmots
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
TVORAC HRVATSKOG ČUDA ĆIRO BLAŽEVIĆ
RECEPT ZA
Belgijance nap
s Olićem i Ma
Postavio bih izuzet-
nu obrambenu for-
maciju. Mandžukić i
Olić, čak i Jelavić, ne
mogu doći do izraža-
ja ako nemaju pro-
stora. Zato suparniku
treba prepustiti inici-
jativu - smatra Ćiro
Bez Modrića nema nogometa
Modri᥋ je igrao naprijed kao kreator, pa u nastavku kao
zadnji vezni u paru s Vukojevi᥋em?
- Bez Modri᥋a nema nogometa. Njegova je igra maj-
storija. Onaj kratki lob na malo prostora za Mand᥇uki᥋a,
prije Jelavi᥋eva pogotka, mo᥇e izmisliti samo lopta᥍ki
umjetnik. Izbacio je iz igre cijelu makedonsku zadnju li-
niju. Svejedno je na kojem prostoru djeluje. Ne, ᥍ekaj.
Kad je u natjecateljskoj formi, onda je bolje da igra iza
dvije špice, a sad kao “rekonvalescentu” komfornije mu
je ispred zadnje linije. Ima više vremena i prostora za
djelovanje, ono ᥍ega nema u - napadu. Gdje mora biti u
maksimalnoj spremi da bi napravio ᥍arobni potez.
D
.

L
O
V
R
O
V
I
Ų
20 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
jao samo dvije utakmice, u
Bruxellesu ste odigrali 0:0 s
Belgijancima. Igrali su Pleti-
kosa, R. Kovač, Jarni, Soldo,
Štimac, Šimić Vugrinec (Bi-
šćan), Jurčić, Šuker, N. Ko-
vač, Balaban (Tudor)… Na
drugoj je strani bio sadašnji
izbornik Wilmots, ali i naš
Strupar?
- Želim i Štimcu da pono-
vi isti rezultat. Neka se sjeti
taktike iz one utakmice. Već
je počela smjena generacija.
Radije ću se sjetiti da sam s
Bosnom i Hercegovinom do-
bio Belgijance dvaput u četi-
ri dana.
Doktrina
Bez pretenzija da se mije-
šate u Štimčev posao, kako bi
u utorak trebalo odigrati pro-
tiv Belgije?
- Postavio bih izuzetno
obrambenu formaciju. Man-
džukić i Olić, čak i Jelavić, ne
mogu doći do izražaja ako
nemaju prostora. A da bi do
njega došli, moramo supar-
niku prepustiti inicijativu,
nakon toga se otvara prerija,
mogu napraviti nered u su-
parničkim redovima.
Stavili biste Olića u mom-
čad?
- Morat će ga koristiti ako
se opredijeli za defenzivu i
kontru. Može Štimac ne pri-
hvatiti moju doktrinu, ali bit
će se prisiljen braniti. Tu vi-
dim našu šansu. Belgijanci
imaju koncentrat strašnog
talenta, napaljeni su, stvorili
su izuzetnu atmosferu. Do-
sta im je sušnih godina.
Mandžukić desno, Olić lije-
vo. Mogu trčati u oba smjera?
- Vidim sam taj elementar-
ni manevarski prostor. Kad
suparnik oduzme loptu, oni
stvaraju prvi zid obrane na
sredini terena, kad je osvo-
jimo, oni jure po bokovima,
traže loptu između dva beka,
onoga kojeg su raširili i cen-
tralnog. Dubinska lopta i…
To je strategija. Prilagodba
suparniku i - inteligencija.
Braniti se s deset igrača, ako
treba, a onda kreću munje.
Opet dijelim lekcije…
Sastali ste se sa Štimcem
prije susreta s Makedoni-
jom?
- Jesam, ali nije bilo pre-
više koristi. Vidimo se u sri-
jedu… Poslije remija s Bel-
gijom, ima lijeka i za crvene
vragove. Na nogomet, mi-
slim, dakako. To je moj život,
u politici sam analfabet.
Orlando RIVETTI

sport

TELEX
Terry propušta
Ukrajinu
LONDON - Najbolji en-
gleski brani᥍ John Terry
morat ᥋e propustiti kvali-
fikacijsku utakmicu za SP
2014, protiv Ukrajine na
Wembleyju u utorak zbog
ozljede gle᥇nja.
Brani᥍ Chelsea ozlijedio
se na utakmici u Moldavi-
ji u petak, koju su Engle-
zi dobili s uvjerljivih 5:0 i s
pobjedom zapo᥍eli kvalifi-
kacije za prvenstvo u Bra-
zilu. Terry je ve᥋ napustio
bazu reprezentacije i vratio
se u klub, no teško da ᥋e
Chelseaju pomo᥋i u dvo-
boju kod QPR-a u subotu.
Ukrajini ᥋e to biti prvi dvo-
boj u skupini kvalifikacija.
Juve “blindira”
Buffona
PULA - Prvak Italije Ju-
ventus iskoristio je pr-
venstvenu stanku kako bi
vezao svog i reprezenta-
tivnog golmana “do᥇ivot-
no” za crno-bijelu boju.
Ve᥋ sad legendarnom 34-
godišnjem Gigiju Buffo-
nu idu᥋ih ᥋e dana klub iz
Torina ponuditi produ᥇e-
tak aktualnog ugovora koji
istje᥍e idu᥋eg ljeta, za još
tri godine. Time bi Buffon
ostao u Juventusu do svo-
je 38. godine, što zna᥍i da
᥋e mo᥋i još u velikoj mjeri
podebljati svoje impresiv-
ne brojke. Buffon je dosad
398 puta branio gol Juven-
tusa, primivši 341 gol. Od
toga je 289 puta branio u
Serie A, 57 puta u Ligi pr-
vaka, 37 puta u Serie B, 11
puta u Kupu Italije, 3 puta
u talijanskom superkupu i
jednom u Kupu UEFA.
Rooney mogao
iskrvariti
LONDON - Napa-
da᥍ Manchester Uniteda
Wayne Rooney, koji se
teško ozlijedio u drugom
kolu Premier lige, mogao
je puno lošije pro᥋i, pa
᥍ak i iskrvariti. Naime, no-
gometaš Fulhama Hugo
Rodallega neoprezno je
zahvatio kopa᥍kom but-
ni miši᥋ Rooneyja koji je
zadobio duboku posje-
kotinu.
Ni sam Rooney isprva
nije bio svjestan o koliko
se ozbiljno ozljedi radi, a
britanski mediji navode da
je rana bila samo za nijan-
su dublja zahvatila bi fe-
moralnu arteriju i Rooney
je mogao iskrvariti. Zbog
ove ozljede igra᥍ Manche-
ster Uniteda ᥋e pauzirati
najmanje mjesec dana.
Sindikat profesional-
nih nogometaša Engleske
pokrenuo je istragu protiv
Huga Rodallege, isti᥍u᥋i
kako treba dodatno ispitati
du᥇ina krampona na Ro-
dalleginim kopa᥍kama.
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
Ivan Rakitić: Zašto sam
ispao Pedro?
Ivan Rakiti᥋ imao je dovoljno razloga nezado-
voljan do᥍ekati slobodnu subotu. Igor Štimac je
od svih igra᥍a prstom upro baš u njega i jasno mu
dao do znanja da se mora zamisliti za mjesto u
mom᥍adi. Što ka᥇e Rakiti᥋?
- Ne znam što bih rekao, nisam poslije utakmi-
ce osje᥋ao da sam bio najgori na terenu. I još se
pitam zašto sam od svih igra᥍a baš ja ispao Pe-
dro. Ispalo je na kraju da je mom᥍ad igrala loše
samo zbog mene, mislim da to ne odgovara isti-
ni. Bilo je puno igra᥍a koji su zaslu᥇ili kritike, a na
kraju sam samo ja ispao kriv. Neka mi netko obja-
sni zašto - rekao je Rakiti᥋. (Ma. C.)
Zatvoreni trening
“Kockasti” su sino᥋ odradili posljednji trening
uo᥍i današnjeg polaska u Belgiju (9.30 sati). Pre-
ma prethodnim najavama, trening je bio zatvoren
za javnost, a za novinare otvoren samo u prvih
petnaest minuta. Razlog? Igor Štimac uigravao je
takti᥍ke varijante za sutrašnji va᥇an kvalifikacijski
ispit u Bruxellesu. (Ma. C.)
Radošević nije rasist
S obzirom da je novope᥍eni hrvatski reprezen-
tativac Josip Radoševi᥋ zbog nekih objava na
društvenoj mre᥇i okarakteriziran kao rasist, Hrvat-
ski nogometni savez se preko glasnogovornika
Nevena Cvijanovi᥋a oglasio priop᥋enjem:
“Hrvatski nogometni savez je, apsolutno i be-
zuvjetno, protiv rasizma u bilo kojim oblicima, te
se na sve mogu᥋e na᥍ine bori protiv njega. To, iz-
me᥎u ostalog, dokazuje i ᥍injenica da u svojim re-
dovima, u razli᥍itim mom᥍adima i uzrastima, ima
pripadnike razli᥍itih rasa. Kad je rije᥍ o nogome-
tašima, rangiramo ih i selektiramo samo po njiho-
vim igra᥍kim kvalitetama i ni po ᥍emu drugom.
Što se ti᥍e napisa o Josipu Radoševi᥋u i njego-
vih komentara na jednoj društvenoj mre᥇i, hrvatski
reprezentativac nije htio nikoga povrijediti, ve᥋ je
samo htio nazna᥍iti da nema ništa protiv pripad-
nika drugih rasa. Sla᥇e se da to nije napravio na
najbolji mogu᥋i na᥍in i da je trebao biti obazriviji,
ali svojim komentarom nikoga nije htio povrijediti,
te mu je ᥇ao ako se to na kraju dogodilo.
Dodajemo da Josip Radoševi᥋ nikako nije ra-
sist, a opisani je komentar ostavio prije više od
dvije godine, kad je imao samo petnaest godina.
᥆ao nam je da hrvatska nogometna reprezen-
tacija u dijelu medija nema bolji tretman i da se
ovakvi maliciozni tekstovi pojavljuju pred va᥇ne
utakmice kad mom᥍adi treba mir i spokoj. Na ᥇a-
lost, ne pre᥇e se ni od ᥍ega, pa ᥍ak i kad su mladi
nogometaši u pitanju, koji su tek na po᥍etku svog
profesionalnog puta”, stoji u priop᥋enju HNS-a.
D
.

S
O
P
T
A
/
C
R
O
P
I
X
U FRANCUSKOJ 1998. IZBJEGAO SVEČANU LOŽU U MAKSIMIRU
Dok Zdravko Mamić vlada hrvat-
skim nogometom, neće biti sreće.
I Štimac je morao kleknuti da bi
dobio mjesto izbornika
Ćiro Blažević
BRUXELLES
pasti iz bunkera
andžukićem
IMA LIJEKA ZA CRVENE VRAGOVE - Ćiro Blažević
S
.

J
E
Ž
I
N
A
ASISTENT U MAKSIMIRU, KLJUČ USPJEHA U BRUXELLESU - Mario Mandžukić
Glas Istre 21 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

sport

NOGOMETAŠI PULSKOG PRVOLIGAŠA U PRVIH SU SEDAM KOLA NOVE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Andrej Prskalo
7 utakmica, 630 minuta, pri-
mio 6 golova, 1 ᥇uti karton
Mladi golman koji je “jedi-
nicu” osvojio tijekom zimske
stanke imao je odli᥍nih obra-
na kao protiv Dinama, kad je
Leki “skinuo” jedanaesterac,
ali i slabijih reakcija protiv
Slaven Belupa i Zadra. Talen-
tirani radnik koji ᥋e napredo-
vati s iskustvom, ali ᥋e pone-
kad platiti cijenu odrastanja
Mateo Sušić
7 utakmica,
584 minute
Standardni desni bek
slabije je startao u sezonu
zbog nekih problema s
ozljedom gle᥇nja, ali i oni-
ma nevezanim za nogo-
met. Digao se u posljed-
njim susretima, a ujedno
je i jedini reprezentativac
kluba, ᥍lan U-21 repre-
zentacije BiH
Vrlo dobri, ali m
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
RADNIK REPREZENTATIVAC
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Igor Čagalj
6 utakmica, 496 minuta,
1 ᥇uti karton
Iskusni stoper koji je u
Pulu stigao ljetos iz Rijeke
kao poja᥍anje, što je ubr-
zo i opravdao na terenu.
U Zadru je pokazao svoje
glavne odlike, brz i neu-
strašiv, jedan od onih koji
idu glavom na kopa᥍ku
Fausto Budicin
5 utakmica, 450 minuta,
2 ᥇uta kartona
Oko njega je uo᥍i prven-
stva bilo puno nepoznanica
nakon dugih problema s oz-
ljedama. Sad je sve sigurniji
iz utakmice u utakmicu, iako
još nije u top formi. Rijedak
primjer stopera koji zna izni-
jeti loptu sa svoje polovice
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NEUSTRAŠIV MIRAN
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Slobodan Stranatić
3 utakmice,
206 minuta,
1 ᥇uti karton
Nova ozljeda koljena
izbacila ga je iz stroja, ali
se sad oporavio i ᥍eka
novu priliku. Visina i za-
vidna tehnika za stopera
njegov su forte, brzina mu
nije vrlina
Ivan Zgrablić
2 utakmice,
135 minuta
Kad je zagustilo sa sto-
perima, Pami᥋ ga je gur-
nuo “unutra”, a on je na
travnjaku opravdao po-
vjerenje. Rezerva kojoj
mo᥇eš vjerovati
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
TEHNIČAR DEMON
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
Hrvoje Milić
7 utakmica,
630 minuta
Nezamjenjivi lijevi bek
koji je sad uz nikad spor-
nu napada᥍ku kvalitetu
ponudio i odli᥍ne igre u
obrani. Jedan od najbo-
ljih igra᥍a Istre 1961 ove
sezone
Slavko Blagojević
6 utakmica,
482 minute,
2 ᥇uta kartona
Najugodnije iznena-
᥎enje. Stigao u Pulu na
“mala vrata”, ali se be-
skompromisnim nastu-
pima izborio za mjesto u
vezi. Smanjio je agresiv-
nost na razumnu mjeru
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NAJKONSTANTNIJI IZNENAęENJE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Igor Jugović
7 utakmica,
420 minuta, 1 gol
Zadnji vezni koji se još
prilago᥎ava na novu sredi-
nu i trenerove zahtjeve. Pro-
tiv Intera je upisao premijer-
ni prvoligaški gol. Od njega
se u daljem tijeku prvenstva
o᥍ekuje više
Alen Pamić
3 utakmice,
123 minute,
1 gol, 1 ᥇uti karton
Sre᥋a nikako da pokuca
na njegova vrata. Nakon svih
zdravstvenih problema na-
oko bezazlena ozljeda opet
ga je izbacila iz sastava. Kad
je zdrav i spreman postaje
klju᥍ni igra᥍ Istre 1961
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
PRILAGODBA KLJUČ
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
Nedostaju Puljani-
ma dva boda pro-
tiv Zadra, koja su
igrom svakako za-
služili, a mogli su
bolje proći i protiv
Hajduka. U nastav-
ku se prvenstva, s
igračima koji su se
sad oporavili, oče-
kuju još kvalitetni-
ji nastupi, iako je i
konkurencija kudi-
kamo kvalitetnija
od prošlosezonske
PULA - Ova dvotjedna pr-
voligaška stanka zbog repre-
zentativnih obaveza dobro
služi treneru Istre 1961 Igo-
ru Pamiću da s jačim i broj-
nijim igračkim kadrom uđe u
nastavak sezone. Iduće subo-
te kad na “Drosini” u 8. kolu
Prve HNL bude gostovao Za-
greb, jedina momčad bez upi-
sanog boda, bit će “zeleno-
žuti” jači za spremnije Alena
Pamića i Sinišu Linića, te opo-
ravljene Slobodana Stranatića
i Krešimira Prgometa. Šteta je
što uz njih neće biti i Ahmada
Sharbinija kojega je ozljeda
lista opet gurnula izvan tre-
ninga. Bit će to već peti do-
maći ogled pulske momča-
di koja je dosad pred svojim
navijačima upisala dvije po-
bjede, remi i poraz.
Trojica maksimalno
Točno 20 igrača koristio
je Igor Pamić u proteklih se-
dam kola Prve HNL. U tri po-
bjede, dva remija i dva pora-
za, uz gol razliku 7:6 najviše
su, maksimalnih 630 minu-
ta, ugradila trojica igrača.
Golman Andrej Prskalo, lije-
vi bek Hrvoje Milić i napa-
dač Sandi Križman koji s tri
gola predvodi klupsku listu
strijelaca. Uz Križmana po
jednom su suparničku mre-
žu zatresli Tomislav Havo-
jić, Alen Pamić, Igor Jugović i
Andrea Ottochian. Zanimlji-
vo je da je to posljednjoj troj-
ci bio prvi gol u dresu pul-
skog prvoligaša, a Jugoviću i
Ottochianu i prvi prvoligaški.
Crvenih kartona Puljani nisu
dobili, dok su “požutjeli” u 12
navrata, pri čemu su po dva
žuta kartona prikupili Blago-
jević, Budicin i Prgomet.
Pogledamo li malo ovih
sedam utakmica, onda bi to
ovako izgledalo. U prvom
kolu na “Drosini” su “zeleno-
žuti” remizirali bez golova s
Hajdukom. Pred rekordnih
oko šest tisuća gledatelja Pu-
ljani su bili bolji suparnik,
ali Križman, Linić i Prgomet
nisu realizirali šanse. Uslije-
OCJENA 4
IMAJU RAZLOGA ZA SLAVLJE
- Nogometaši Istre 1961 s
trenerom Igorom Pamićem
22 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

sport

SEZONE POTVRDILI LJETNE AMBICIJE O GORNJEM DOMU LJESTVICE
mogu još bolje
Tomislav Havojić
3 utakmice,
192 minute,
1 gol
Bio u odli᥍noj formi
ve᥋ tijekom priprema, a
onda je morao pauzirati
zbog ozljede. Tek se vra-
᥋a u pravu formu, ali kad
god je u igri ostavlja trag
na rezultatu
Krešimir Prgomet
5 utakmica,
449 minuta,
2 ᥇uta kartona
Do ozljede je bio igra᥍
koji je imao najviše gol
prilika, ali još nije zatre-
sao mre᥇u u pulskom dre-
su. Treba mu gol, da ga
nagradi i “podigne” kao
Ottochiana
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
BRZANAC PEGULA
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Nikola Prelčec
3 utakmice,
101 minuta
᥌eka svoju priliku s
klupe, ali u ovakvoj kon-
kurenciji ᥋e je teško do-
᥍ekati u zna᥍ajnijoj mjeri
Goran Roce
3 utakmice,
149 minuta
Od napada᥍a je postao
alternativa Mili᥋u na lije-
vom beku. Igra᥍ iskoristiv
svuda osim na golu. Zasad
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
DOMAĆI SVESTRAN
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
Sandi Križman
7 utakmica,
630 minuta,
3 gola, 1 ᥇uti karton
Najbolji strijelac i naj-
bolji igra᥍ Istre 1961 u
prvih sedam kola. Para-
doksalno, protiv Zadra
je odigrao svoju najbolju
utakmicu, ali je promašio
niz izglednih prilika
Ahmad Sharbini
5 utakmica,
196 minuta
Poja᥍anje pristiglo u
“5 do 12”. Golgeter, igra᥍
šesnaesterca kojeg tre-
ba sa᥍ekati da se vrati u
formu. Sad ga je ozljeda
lista onemogu᥋ila da se
pripremi za dolazak Za-
greba
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
NAJBOLJI ČEKA SE
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
Siniša Linić
3 utakmice,
120 minuta
Radilica koja mora biti
spremna da bi bila igra᥍
kojeg pulska publika po-
sebno cijeni. Veznjak bez
straha i mane koji zna i za-
biti. Na᥇alost to dosad nije
mogao pokazati
Stipe Bačelić Grgić
6 utakmica,
458 minuta
Nije u startu sezone
opravdao visoka o᥍ekiva-
nja koja je nagovijestio kra-
jem prolje᥋a. Mo᥇e i mora
puno bolje od ovoga što
je dosad pokazao, kad je
samo na trenutke ponudio
djeli᥋ proljetnog repertoara
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
RADILICA PLAY
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
Vedran Jerković
3 utakmice,
196 minuta
Igra᥍ iskoristiv i kao za-
dnji vezni i kao stoper, ali
uvijek ostaje nedore᥍en
na travnjaku. S njim valja
imati strpljenja, jer poten-
cijala ima
Andrea Ottochian
7 utakmica,
304 minuta,
1 gol, 1 ᥇uti karton
Po᥍etkom sezone imao
par bljeskova, a onda je
gol Splitu, prvoligaški prvi-
jenac, oslobodio “zvijer” u
njemu. Kad je raspolo᥇en
postaje nezaustavljiv u igri
“jedan na jedan”
D
.

M
E
M
E
D
O
V
I
Ų
POTENCIJAL ZVIJER
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
dilo je gostovanje u Kopriv-
nici gdje su pulski igrači odi-
grali najslabiju utakmicu u
dosadašnjem dijelu prven-
stva. Slaven Belupo je za-
služeno slavio s 3:1, a jedini
gol postigao je Križman. U 3.
kolu je u Pulu stigao najjači
suparnik, Dinamo. Pred 4,5
tisuća gledatelja “modri” su
bili uspješniji i pobijedili go-
lom Sammira s bijele točke.
Zanimljivo je da je Prskalo
potom obranio udarac Leke
s bijele točke.
Propuštene prilike
Nakon samo boda osvoje-
nog u prva tri kola otputovali
su Puljani u Vinkovce gdje su
nadmoćnom igrom uz broj-
ne propuštene prilike, uglav-
nom Prgometa, uspjeli go-
lom Križmana na asistenciju
Sušića svladati Cibaliju. Po-
tom su slijedile dvije domaće
utakmice. U 5. kolu na “Dro-
sini” je pred oko dvije tisuće
gledatelja s 3:1 svladan Inter
golovima Križmana, Havoji-
ća i Jugovića. U tom su su-
sretu Puljani odigrali slabijih
prvih i puno boljih drugih 45
minuta. Potom je, pred nešto
više od dvije tisuće gledatelja,
Istra 1961 protiv Splita upisa-
la i treću uzastopnu pobje-
du. Strijelac jedinog gola bio
je Ottochian, a nakon susre-
ta su se još dugo vukli “repo-
vi” zbog svađe bivšeg igrača
Puljana Henrija Bellea i tre-
nera Splićana Tonćija Bašića
s Igorom Pamićem.
I onda su uoči prvenstvene
stanke u 7. kolu Puljani gosto-
vali u Zadru upisavši remi. Po-
veli su Puljani golom Pamića
da bi propustili nekoliko sto-
postotnih prilika preko Kri-
žmana, Havojića i Ottochiana
i na kraju ih je za to u sudačkoj
nadoknadi vremena kaznio
Mršić. Ukupno, mogli su pul-
ski igrači u ovih sedam susre-
ta osvojiti još poneki bod. Ne-
dostaju dva protiv Zadra koja
su igrom svakako zaslužili, a
mogli su bolje proći i protiv
Hajduka. Tako bi za dosadaš-
nje susrete ocjena mogla biti
vrlo dobar, ali uz opasku da se
u nastavku prvenstva, s igra-
čima koji su se sad oporavili,
očekuju još kvalitetniji nastupi
iako je i konkurencija kudika-
mo kvalitetnija od one prošlo-
sezonske. Roberto CAR
Biti će sad “ze-
leno-žuti” jači
za spremnije
Alena Pamića
i Sinišu Linića,
te oporavljene
Slobodana Stra-
natića i Kreši-
mira Prgometa
Glas Istre 23 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
VELI VRH - Igralište
Tivoli. Gledatelja: 100.
Sudac: ZoranVasiljević
(Valbandon) - 7. Po-
moćnici: Bezelj (Pula)
i Baf (Fažana). Strijelci:
0:1 Fedotov (51’), 0:2
Jadreško (64’), 0:3 Ju-
sić (82’). Žuti kartoni:
Marković, Vujić (Veli
Vrh), Jadreško, Vida-
lić (Ližnjan).
VELI VRH: Galešić
7, Katić 7, Urošević 7,
Bobić 6,5, Šimičević 7,
Vujić 7, Lolić 6,5, Lu-
kman 6,5 (od 68. Če-
ranić -), Maras 6,5 (od
68. Glavaš -), Marković
6,5 (od 46. Manojlov-
ski 6,5), Mirković 6,5
(od 46. Sarvan 6,5).
LIŽNJAN: Tončinić
7, Klunić 7 (od 76. Li-
cardo -), Jadreško 7,5,
Šabić 7 (od46. Jusić 7),
Prpić 7, Vidalis 7, Pe-
jak 7,5, Topić 7, Čude
7, Fedotov 8 (od 84.
Percan -), Jozepović 7
(od 88. Peruško -).
U nezanimljivom
prvom poluvreme-
nu nije bilo prilika,
samim time ni golo-
va. Nakon šest minu-
ta nastavka Fedotov je
doveo goste uvodstvo,
nakon čega se raspa-
la igra Velovršana koji
u drugom dijelu nisu
uspjeli stvoriti nijednu
priliku pred vratima
Tončinića. U takvom
odonosusnaga Jadreš-
ko i Jusić samo su po-
tvrdili pobjedui visoke
ambicije Ližnjanaca u
ovoj sezoni. (D. U.)
GALIŽANA - Igrali-
šte Galižane. Gledatelja:
100. Sudac: Sandi Orbanić
(Žminj) - 6,5. Pomoćni-
ci: Rude(Paz) i Marić (Ro-
vinj). Žuti karton: Bubić
(Galižana), Cvečić (Potpi-
ćan Učka ‘72).
GALIŽANA: Vujica 6,5,
Babić6,5, Lalović6, Ljubas
6(od46. Agaj 6), N. Marko-
vić 6, Modrušan 6, Vodo-
pia 6,5, Bubić 6,5 (od 84. F.
Marković-),V. Sabadoš6,5,
A. Sabadoš 6, Rudan6.
POTPIĆAN UČKA ‘72:
V. Pamić 6,5, Vretenar 6
(od 46. Runko 6), S. Pa-
mić 6, Cvečić 6,5, Kova-
čević 6,5, Softić 6, Ad. Fej-
zić 6, Mulahalilović 6 (od
70. K. Drndić -), Braušić 6
(od 46. Nurkić 6), P. Drn-
dić 6,5, Al. Fejzić 6,5 (od
90. Bažon -).
Uprvih 45 minuta nije
se “umiralo” u ljepoti no-
gometne igre. Tek po dvi-
je prilike sa svake strane
koje su vratari lako neu-
tralizirali, nisu popravi-
le loš ukupni dojam. Naj-
veću priliku propustio je
Bubić koji se spetljao kad
sepojaviosamispredvra-
tara gostiju. Nastavak za
nijansu bolji, a u samo
pet minuta igre sredi-
nom drugog dijela stale
su sve prilike. Prilike za
kojima gosti mogu žali-
ti. Dva puta se Al. Fejzić
propisno obrukao ispred
gostujućeg gola. Prvi put
zasmetao mu je vratar
Vujica, a drugi put vratni-
ca. Izmeđute dvije prilike
i Pamićseujednoj obeća-
vajućoj kontri nijesnašao.
Domaći uzvraćajuprilika-
ma Rudana i Babića, ali je
Pamić oba puta bio ne-
savladiv, pa je ostalo po-
četnih 0:0 što je najreal-
niji ishod. B. VIDULIN
PULA- IgrališteSRCValkane.
Gledatelja: 150. Sudac: Damir
Pačić(Ližnjan) - 5. Pomoćnici:
Manojlovski (Štinjan) i Petro-
vić(Pula). Strijelci: 1:0Bošnjak
(47’), 1:1 Kostešić (66’). Žuti
karton: Bošnjak (Pula ICI).
PULA ICI: Giachin Rakić 7,
Miletić 6, Kekez 5,5, Stanić 6,
Reka6, Moreše6,5, Čelić6, Gla-
močanin 6,5, Bošnjak 6,5, Ša-
fradin6 (od76. Pezić -), Sačić 6
(od46. Predan6).
MLADOST(F): Perković7, T.
Bagarić6, Bogdan6,5, Božac7,
Šistek 6,5, Peršić 5,5 (od 46. M.
Bagarić), Funčić 6, Đurđević
5,5, Pekica6, Marijanović 6(od
73. Trajkov -), Kostešić 6,5.
Akosepojutrudanpoznaje,
onda će ogledi Prve ŽNLčija je
tekzapočetasezonanajavljena
kaoiznimnozanimljiva i kvali-
tetna, za sobompovlačiti broj-
ne repove. To bi se dalo naslu-
titi nakon derbija prvoga kola
u kojemsu Pula ICI i fažanska
Mladost podijelili bodove, u
čemu je poprilična uloga bila i
glavnog suca Damira Pačića.
Uzaludan trud
Nekoliko njegovih pogre-
šaka na štetu gostiju, od ko-
jih je najveća bila nedosuđeni
kazneni udarac sedam mi-
nuta prije kraja, definitivno
su skrojile konačan rezultat.
Oštećeni su time bili svi, kako
Fažanci, tako i domaći nogo-
metaši koji su po svemu pri-
kazanom na terenu zaslužili
bod, ali uzalud im sav prika-
zani trud kad se poslije su-
sreta najviše pričalo o penalu
“čistom kao suza”. Nisu izo-
stali ni komentari gostujućih
navijača, kojih se na Valkana-
ma okupiopopriličanbroj, da
su oni po tko zna koji put za-
kinuti, dok se Pula ICI još jed-
nom potvrdila kao miljenik
“ljudi u crnom” i njihovih pa-
tronata iz NSŽI-ja.
Derbi premijernog kola
Prve ŽNL potvrdio je da puno
nogometnih znalaca na ma-
lomprostoru ne mora značiti
i kvalitetnupredstavuna tere-
nu. To se prvenstveno odno-
si na Mladost, na papiru de-
finitivno najjaču momčad u
ovom rangu, koja svoju kva-
litetu nije potvrdila i tijekom
susreta. Bilo je previše pogre-
šaka u njihovih igri, netoč-
nih dodavanja i nasumičnih
ispucavanja dugih lopti koji-
ma su se tražili Kostešić i Pe-
kica. S druge strane, domaćin
se predstavio kao organizira-
na momčad koja se iz čvrstog
bloka predsvojimgolombrzo
transformiralaunapadi prije-
tila raspoloženomPerkoviću.
Pačić zanijemio
U slabijem prvom dijelu,
najbolju priliku propustio je
Reka koji je nakon pogreške
Funčića izbio sam pred go-
stujućeg golmana, no ovaj
je pravovremenim izlaskom
uspio sačuvati svoju mrežu.
To mu nije uspjelo u dru-
goj minuti nastavka, kad
je dugom loptom bio izba-
čen Glamočanin koji je vra-
tio povratnu za nadolazećeg
Bošnjaka, a ovaj je s ruba ka-
znenog prostora prizemnim
udarcem doveo domaćina u
vodstvo. Mogao je isti igrač
u 60. minuti riješiti pitanje
pobjednika, ali dva njegova
pokušaja iz blizine, najpri-
je glavom, a onda i nogom,
sjajno je neutralizirao Perko-
vić. Gosti su to kapitalizira-
li šest minuta kasnije, kad se
Šistek izborio za jednu loptu
na protivničkoj polovici te-
rena i preciznom dijagona-
lom pronašao Kostešića koji
je ušao u kazneni prostor i
iskosa s desne strane pogo-
dio za 1:1.
Nakon poravnanja kre-
nuli su Fažanci po pobje-
du, dvaput je Rakić sjajnom
intervencijom spasio svoju
mrežu, da bi u83. minuti Ko-
stešić nakon solo akcije ušao
u kazneni prostor gdje biva
srušen, ali sudac je ostao ni-
jem. Ivica CEROVAC
Sve prilike u pet minuta
Premijera prema
najboljim željama
Mladost - Funtana 4:1 (2:0)
ROVINJSKOSELO- Igralište Kunfin. Gledatelja: 200. Su-
dac: Sendi Soldati᥋ (Potpi᥋an) - 7. Pomo᥋nici: Matkovi᥋ (Pa-
gubice) i Flegar (Pazin). Strijelci: 1:0 Gali᥋ (28’), 2:0 Strani᥋
(33’), 2:1 ᥆ikovi᥋ (50’ - 11m), 3:1 Androši᥋ (55’), 4:1 O. Abu-
selyana (64’). ᥆uti kartoni: Tomiši᥋ (Mladost), Naumov (Fun-
tana).
MLADOST: Stojanovi᥋ 6,5, Cvoli᥋ 6,5, Cviti᥋ 7, Androši᥋
7,5, Tomiši᥋ 7, Novoseli᥋ 6,5 (od 77. Veselinovi᥋ -), Gali᥋ 6,5
(od 48. Balentovi᥋ 6,5), Strani᥋ 7, Voki᥋ 6,5, Švorini᥋ 6,5 (od
85. Debeljak -), Iveti᥋ 6,5 (od 63. O. Abuselyana 6,5).
FUNTANA: Milocani 6,5, Vuk 6,5, Palinkaš 6, Naumov 6,
Darer 6,5, Gjumi᥋ 6, Vidovi᥋ 6,5, Oliveri᥋ 6 (od 74. Biland᥇i᥋
-), Štifani᥋ 6, ᥆ikovi᥋ 6,5 (od 71. Struja 6), Jakov᥍i᥋ 6 (od 46.
Maras 6,5).
Pred dosta gledatelja na najbolji na᥍in nogometaši Mla-
dosti otvorili su nogometnu sezonu u zanimljivomsusretu
protiv iskusne ekipe Funtane. Od samog po᥍etka doma-
᥋in je preuzeo igru u svoje noge i ve᥋ u 2. minuti Strani᥋,
a samo minutu kasnije i Cvoli᥋, upu᥋uju lopte pokraj gola.
Veliku priliku u 20. minuti nije iskoristio Strani᥋ kad je vratar
Milocani u posljednji trenutak otklonio opasnost. Prvu priliku
gosti su imali u 21. minuti kad se ᥆ikovi᥋ nije najbolje sna-
šao pred doma᥋imvratima, a Stojanovi᥋ je znala᥍ki obranio
njegov udarac. Kona᥍no doma᥋i su gra᥍i došli u vodstvo u
28. minuti, kad je Strani᥋ uposlio brzog Gali᥋a za 1:0. Igra᥍i
Mladosti nastavljaju s dobromigromi u 33. minuti na doda-
vanje Novoseli᥋a Strani᥋ povisuje rezultat.
Nastavak susreta pripao je gostima iz Funtane koji su
u 50. minuti smanjili rezultat nakon što je u šesnaesetrcu
srušen Maras, a s bijele to᥍ke bio siguran ᥆ikovi᥋. Nogo-
metaši Mladosti brzo su povezali svoje redove, do lopte
je došao Balentovi᥋ koji upošljava Androši᥋a za vodstvo
doma᥋ina 3:1. Tek što je ušao u igru Omar Abuselyana u
64. minuti postavio je kona᥍ni rezultat ove zanimljive uta-
kmice. Do kraja susreta igra᥍i Funtane pokušavali su s ne-
koliko brzih kontri smanjiti rezultat, ali je doma᥋a obrana
bila budna. I. RADETIĆ
Ližnjanci projurili Tivolijem
Biondić zabijao i asistirao
Vrsar - Medulin 1921 3:0 (1:0)
VRSAR - Mjesno igralište. Gledatelja: 100. Sudac: Marin
Vidulin (Kanfanar) - 7. Pomo᥋nici: Veggian (Rovinj) i Pavlo-
vi᥋ (Rovinjsko Selo). Strijelci: 1:0 Biondi᥋ (32’), 2:0 Matoše-
vi᥋ (53’), 3:0 Biondi᥋ (86’). ᥆uti kartoni: Koraca, Matoševi᥋
(Vrsar), V. Lekaj, P. Lekaj, Hajdarevi᥋ (Medulin 1921).
VRSAR: Coti᥋ 7, ᥆ivko 7, Herak 7 (od 46. Legovi᥋ 6,5), Pr-
šuri᥋ 7, Šegon 7, Koraca 7, Gra᥍a 7, ᥌abraja 7, Macan 6,5
(od 66. Zdrili᥋ 6,5), Biondi᥋ 7,5 (od 89. Miši᥋ -), Matoševi᥋ 7
(od 66. Fonovi᥋ 6,5).
Medulin 1921: Radolovi᥋ 6,5, Bakajac 6, V. Lekaj 6, Medi᥋
6, ᥆mak 6,5, ᥆una 6,5, P. Lekaj 6,5 (od 63. Paškula 6), Haj-
darevi᥋ 6,5, Kadri 6,5 (od 81. Josipovi᥋ -), Ðapi᥋ 6,5, Škaro
7 (od 81. Prašina -).
Nakon više desetlje᥋a Vrsar i Medulin su se ponovo našli u
istomnatjecateljskomrangu, pa je ovaj susret o᥍ekivan sa za-
nimanjemod strane navija᥍a Vrsara, jer je on ujedno bio test
za obje mom᥍adi u startu nove, ja᥍e i zanimljivije Prve ᥆NL.
Dinami᥍an po᥍etak nagovijestio je dobru utakmicu i dao
je naslutiti da se gosti nisu došli samo braniti, usprkos te-
renskoj inicijativi Vrsara. Brzi napadi jednih i drugih i dobro
postavljene obrane obje mom᥍adi karakteristike su po᥍et-
nog dijela utakmice. Vrsar je tako tek u 27. minuti došao do
prve prilike, ali je ᥌abrajin udarac Radolovi᥋ skrenuo u kor-
ner. Pet minuta kasnije gosti su morali vaditi loptu iz mre᥇e:
Matoševi᥋ je ubacio loptu pred gol gostiju, na nju je natr᥍ao
slobodni Biondi᥋ koji iz blizine ne prašta.
Drugo poluvrijeme pripalo je u cijelosti igra᥍ima Vrsara
koji su u fizi᥍koj spremi korak ispred gostiju, što su okruni-
li drugimpogotkomu 53. minuti. Biondi᥋ je na lijevoj strani
“okrenuo” svog ᥍uvara, centrirao do natr᥍alog Matoševi᥋a
koji iz blizine povisuje vodstvo . 2:0. U 60. minuti Hajdare-
vi᥋ se izborio za loptu osammetara od gola Vrsara, ali mu
je Coti᥋ na vrijeme “ušao u šut” i to je za goste bio samo
korner. Posljednjih pola sata ritamigre je pao. ᥌etiri minute
pred kraj ᥌abraja po desnoj strani ulazi u kazneni prostor
Medulinaca, preciznomloptompronalazi Biondi᥋a koji po-
sti᥇e svoj drugi gol i tre᥋i za svoju mom᥍ad. Da su napada᥍i
Vrsara bili pribraniji mogli su u posljednje dvije minute “po-
debljati” ionako dobar rezultat. S. BRAJKOVIĆ UMAG - Unovo natjecanje
startalo se sa starimnavika-
ma. Ponavlja se činjenica da
senisuigralesveutakmicena
startuprvenstva. Odutakmi-
cepetrovijskih“vukova”sMo-
mjancimanijebiloništa, atko
zna hoće li ikad biti. Iako se
momjanskamomčadprijavila
za natjecanje, na krajuse po-
kazalodanisuregistrirani kao
udruga ili pak, prema nepo-
tvrđeniminformacijama, klub
namadovoljanbroj registrira-
nihigrača s pravomnastupa.
Nijeli moglobeztoga?Ktome,
novomligaškom“ruhu”Liva-
đani supridodali i ononajne-
popularnije, prekidutakmice
uBabićima…Nakondosuđe-
nogprekršajazadomaćeu74.
minuti, igrač gostijuAlenBe-
ganovićnezadovoljantakvom
odlukomudvajenavrataglav-
nogsucauhvatiozavrat. Glav-
ni sudac je nakontoga preki-
nuo susret.
Umag Mladost -
Dajla 3:2
UMAG - Gradski stadion.
Gledatelja 70. Sudac: Seba-
stian Katić (Buje) - 6,5. Po-
moćnici: Vukojević i Kneže-
vić (oba Umag). Strijelci: 0:1
Giangrande (14’), 1:1 Miluti-
nović (17’), 2:1 Čačija (31’),
3:1Čačija(69’), 3:2Giangran-
de (71’). Žuti kartoni: Duja-
ković (Umag Mladost), Ru-
min (Dajla).
UMAG MLADOST: Bajko-
vac -, Smajlović - (od 22. Ča-
čija 7), Dujaković 6, Pletenac
6,5, Tokić 6, Stipanović 7, Mi-
lutinović 7, Jandrlić 6, Zallaj
6,5 (od 86. Omerović -), Kut-
njak 6,5, Šunjić 6,5 (od 69.
Gegač -).
DAJLA: Lugarić 6, Bauer
6,5, Červar 6, Brečević 6,5
(od46. D. Spećina 6,5), Barić
7, Blaškić 6, Glogovšek 6,5,
Miani 6,5, Giangrande7, Ru-
min 6,5, Matić 6. (M. G.)
Babići - Livade 3:0
(prekid u 75’)
BABIĆI - Igralište kod
Doma. Gledatelja 50. Sudac:
ŽeljkoBunčić- 6,5. Pomoćni-
ci: Kahrići Ivančić(svi Poreč).
Strijelci:1:0 Brombara (44’),
2:0 Pulin(51’), 3:0 Brombara
(70’). Žuti karton: Pulin (Ba-
bići), M. Bertoša, Prodan(Li-
vade).
BABIĆI: Callegaris, Išto-
ković, Zlatar( od 46. Mudri),
Mo. Jurišević, Kleva, Brajko-
vić, Hajduković(od55. Drlja),
Brombara, E. Bartolić (od 68.
K. Bertoša), G.Bartolić, Dadić
(od 37. Pulin).
LIVADE: Stipanov, Đuga
(od 54. L.Bazjak), M. Bertoša,
Ivančić (od 71. Coslovich), N.
Šćulac, Tarandek, Štifanić(od
61. Urović), Beganović, Pro-
dan, Zović, Bradica. (Z. G.)
Grožnjan Oprtalj -
Vižinada 0:1
OPRTALJ - Igralište u Vali.
Gledatelja: 30. Sudac: Kri-
stijan Devčić (Novigrad) -
6. Pomoćnik: Krešić (Mo-
mjan). Strijelac: 0:1 Vižintin
(59’). Žuti kartoni: Matijević
(GrožnjanOprtalj), N. Dobri-
lović (Vižinada).
GROŽNJANOPRTALJ: He-
ring7, Stabile6, Šutar 6, F. Ba-
novac 6 (od 75. Crosilla -), S.
Makovac 6 (od 57. M. Mako-
vac -), Bartolić 6,5, Matijević
6,5, Gorijan6, Barnaba 6, Štr-
caj 6, Vižintin 6.
VIŽINADA: Lončarić 7,
Perhat 6, P. Pilat 6, M. Beato
6 (od88. Gražon-), N. Dobri-
lović 6,5, Mo. Beato 6 (od 57.
Ritoša -), P. Dobrilović - (od
35. R. Vižintin 6), V. Pilat 6,5
(od 46. A. Radešić 6), R. Be-
aković 6 (od 80. Dan. Bean-
ković -), Vižintin 6,5, Budak
6. (V. H.)
Marušići - Brtonigla
Nova Vas 0:5
MARUŠIĆI - Igralište Ma-
rušića. Gledatelja 60. Sudac:
ZvonkoMatijević (Umag) - 7.
Pomoćnici: Filipov(Novigrad)
i Antonac (Livade). Strijelci:
0:1 Marinčić (33’), 0:2 Šaba-
nović (40’-11m), 0:3 D. Vižin-
tin(45’), 0:4 D. Vižintin(66’),
0:5 Šabanović (76). Žuti kar-
ton: Toth (Marušići).
MARUŠIĆI: R. Marušić 5,5
(od 46. Marković 5,5), Sta-
nić 6 (od 46. N. Marušić 5,5),
Mamilović 6, Frketin 5,5, Ra-
dešić 5,5, Bajić 6, Gerebizza
5,5, Brala 5,5 (od 71. Bibalo
-), Kraljević 5,5 (od 80. Vež-
naver -), Viler 6 (od 53. Ko-
streš 5,5), Toth 5,5 (od 46. T.
Vižintin 6).
BRTONIGLA NOVA VAS:
Ružić -, D. Vižintin 7, Marin-
čić 7, E. Čindrak 7, Vitasović
7, Zancola7, Ć. Čindrak7, La-
košeljac 7, Ristić 7 (od 53. Vi-
sintin 7), Šabanović 7, Medi-
ca 7. (L. J.)
Dinamo - Moela 1:3
SV. MARIJA NA KRASU -
Igralište Dinama. Gledate-
lja 100. Sudac: Miler Terzić
- 7. Pomoćnici Fabac i Cvija-
nović (svi Poreč). Strijelci: 0:1
Mikulić (49’), 1:1 S. Makovac
(68’), 1:2 Jurić (72’), 1:3 Radić
(77’). Žuti karton: Antunac,
Deković(Dinamo), Tarandek,
Božić, Mehmedi (Moela).
DINAMO: Ribarić 6,5, A.
Bernardis 6, Antunac 6 (od
56. Ašperger 6), Krt 6,5, De-
ković6,5, Pajtak7, Mataja6,5,
G. Makovac 6,5, Goltes 6, S.
Makovac 7, Jelić 6,5.
MOELA: Kolar 7, Jurić 6,5,
Mehmedi 6, Flinčec 6,5, Bo-
žić 6,5, Karlović 6,5, Miku-
lić 6,5, Uršić 7, Tarandek 6,5,
Bašić 6,5, Radić 7 (od 80. Ko-
privnjak -). ( Z. G.)
Rezultati 1. kola: Pula
ICI - Mladost (F) 1:1, Vrsar -
Medulin 1921 3:0, Mladost
(RS) - Funtana 4:1, Gali᥇a-
na - Potpi᥋an U᥍ka ‘72 0:0,
Banjole - Buzet 3:0, Veli
Vrh - Li᥇njan 0:3, ᥆minj -
Smoljanci Sloboda 4:0.
Sljedeće kolo (16. ruj-
na, 16.30): Buzet - Veli Vrh
(15. rujna), Potpi᥋an U᥍ka
72 - Banjole, Funtana -
Gali᥇ana, Medulin 1921 -
Mladost (RS), Mladost (F)
- Vrsar, Smoljanci Sloboda
- Pula ICI, Mar᥍ana - ᥆minj.
Viktorija na
Prematinki
Banjole - Buzet 3:0 (1:0)
BANJOLE - Igralište Prematinka. Gledatelja: 100. Sudac:
Ivan Fabac (Pore᥍) - 7. Pomo᥋nici: Herak (Lovre᥍) i Niko-
li᥋ (Pore᥍). Strijelci: 1:0 Imširevi᥋ (6’), 2:0 Osmanovi᥋ (74’),
3:0 Todorov (82’).
BANJOLE: Josipovi᥋ -, Pulji᥋ 7 (od 70. ᥆ivkovi᥋ 6,5),
Crepulja 7 (od 75. Luchesi 6,5), Todorov 7,5, Osmanovi᥋
7,5, Švraka 7,5 (od 75. Fiorido 6,5), Mataja 7, Imširevi᥋ 7
(od 60. Ivanoši᥋ 6,5), Selak 7,5, Hodxha 7 (od 70. Tomi᥋
6,5), Mareti᥋ 8.
BUZET: Chinchela 7, Basane᥇e 5, Vitas 5 (od 80. Flego
-), Prodan 5, Kocijan 5, Hod᥇i᥋ 5, Agapito 5,5, Ro᥇ajac 5,5,
Jambroši᥋ 5 (od 75. Merli᥋ -), Tadejevi᥋ 5, Deli᥋ 5.
Na obnovljenoj Prematinki uvjerljiva pobjeda doma᥋i-
na protiv slabijih Buze᥋ana. Na po᥍etku susreta predsjed-
nik NS᥆I-ja Milenko Vidulin uru᥍io je pehar doma᥋inima za
osvojeno prošlogodišnje prvenstvo Prve ᥆NL.
U 5. minuti Mareti᥋ izvodi korner, najviši u skoku je Osma-
novi᥋ koji puca glavomi poga᥎a pre᥍ku. Minutu kasni-
je ponovo Mareti᥋ izvodi korner, na prvoj stativi Osmano-
vi᥋ glavomprebacuje loptu na peterac, a Imširevi᥋ poga᥎a
nebranjenu mre᥇u za 1:0. Do kraja poluvremena doma᥋ini
konstantno napadaju, stvaraju prilike ali bez prave realizaci-
je. U 25. minuti nakon kornera Mareti᥋a Mataja samna par
metara od gola puca glavomu stativu. Deset minuta kasni-
je lijepa akcija Todorova i Selaka koji ulazi u šesnaesterac i
sna᥇no puca pod pre᥍ku, ali vratar odli᥍no brani.
U drugomdijelu još ve᥋a dominacija doma᥋ina, a go-
sti u cijelomsusretu nisu uputili udarac prema doma᥋em
golu. U 74. minuti nakon kornera najprisebniji u gostuju-
᥋emšesnaesetrcu je Osmanovi᥋ koji poga᥎a sami kut za
2:0. Osamminuta kasnije Selak proigrava Todorova koji
kre᥋e samprema golu, prelazi vratara te poga᥎a mre᥇u za
kona᥍nih 3:0. F. IVEŠA
PRVI REPOVI
DRUGAŽUPANIJSKANOGOMETNALIGA- SJEVER
Prekid i odgoda
na premijeri
UBabićima je igrač Li-
vada Beganović suca
uhvatioza vrat neza-
dovoljannjegovim
odlukama, pa je ovaj
prekinuosusret, dok
uPetroviji susret nije
odigranjer Momjanci
nisuregistrirali klub(?)
JOKER S KLUPE - Dvostruki strijelac Siniša Čačija (žuti) i David Miani (Dajla, lijevo)
M
. G
A
V
R
A
N
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
ZA REMI NA VALKANAMA U PRVOM DERBIJU SEZONE UVELIKE JE ZASLUŽAN DJELITELJ PRAVDE
Sudac pogurao domaćine
PulaICI - Mladost (F)
1:1(0:0). Nekoliko
pogrešakasucaPa-
čićanaštetugostiju,
odkojihjenajveća
bilanedosuđeni ka-
zneni udarac sedam
minutaprijekraja,
definitivnojeskrojilo
konačanrezultat
U 83. minuti Fažanac Kostešić je
nakon solo akcije ušao u kazneni
prostor gdje biva srušen, ali sudac
je ostao nijem
POGODIO BOD I ZAKINUT ZA JEDANAESTERAC - Mark Kostešić, napadač fažanske Mladosti
Veljko Sabadoš (Galižana) i Keven Drndić (Potpićan Učka ‘72)
A
. K
A
L
E
B

A
. K
A
L
E
B

Galižana - Potpićan Učka ‘72 0:0
Sran Lolić (Veli Vrh) izmeu Igora Pejaka i Maura
Čudea (Ližnjan)
Veli Vrh- Ližnjan0:3 (0:0)

sport

DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - JUG
D
.

Š
T
I
F
A
N
I
Ų
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - SREDIŠTE
J
.

P
R
E
K
A
L
J
Vrsarani zaobišli Rabac
V
isoke pobjede u ovom
kolu zabilježili su tarska
Istra u domaćem srazu pro-
tiv Višnjana i Kaštelir Labinci
koji su slavodobitno prošetali
Kanfanarom. U srazu mom-
čadi s Labinštine Cement je
slavio na igralištu Plomina,
dok je Puris osvojio domaće
bodove protiv Poleta.
Susret u Rapcu nije odi-
gran jer se momčad Montra-
kera nije pojavila.
Istra (T) - Višnjan 4:1
TAR - Igralište Istre Tar.
Gledatelja: Sudac: Vedran
Jandrić (Vrsar). Pomoćnici:
Lončarić (Kukci) i Tenčić (Pa-
zin). Strijelci: 1:0 Matić (31’),
2:0 Matić (60’), 3:0 Glavina
(67’), 3:1 Bratović (68’), 4:1
Potočki (79’). Žuti kartoni: Še-
gon, Momić, Červar (Istra),
Fištrek (Višnjan).
ISTRA: Rabak, Matić (od
75. Potočki -), Kapular (od 57.
Jurić), Zenaro, Perhat, Dor-
čić, Šegon, Momić (od 86.
Pepić), Bernobić (od 67. Stoj-
nić), Červar (od 81. Rahano-
vić), Glavina (od 87. Pribetić)
VIŠNJAN: Paulovich, Jehnić,
Fištrek, Žiković, Bonaca, Fabac,
Kotorac (od 44. Brčić), Sinožić,
Korlević (od 79. Pa. Pavletić),
Bratović, Pe. Pavletić.
Kanfanar - Kaštelir
Labinci 1:4
KANFANAR - Igralište Kan-
fanara. Gledatelja: 50. Sudac:
Maksimilijan Radetić (Ro-
vinj). Pomoćnici: Vidaković
(Červar) I Lovrić (Bonaci).
Strijelci: 0:1 Bagarić (27’), 0:2
Bagarić (56’), 0:3 Goštić (58’),
0:4 Rioža (75’), 1:4 Božac (88’
- 11 m). Žuti kartoni: Dimić,
Marić (Kanfanar), Krizmanić
(Kaštelir Labinci).
KANFANAR: Knežević, Bo-
žac, Erman, Krizmanić, Bak-
ša (od 68. Sošić), Turčino-
vić, Tonkić, Franković (od 80.
Boljunčić), Blašković, Dimić,
Marić (od 88. Sironić).
KAŠTELIR LABINCI: Le-
gović (od 82. A. Kocijančić),
Pajić, Kerin, Košeto, Čizmić,
D. Kocijančić (od 68. Licul),
Krizmanić, Radoslav (od 80.
Munđer), Gostić (od 76. Jer-
ković), Rioža, Bagarić (od 88.
Bravar). (B. V.)
Plomin - Cement 0:2
PLOMIN - Igralište Plomin
luke. Gledatelja: 50. Sudac:
Elvis Brečević (Labin) - 7.
Pomoćnici: Šantić (Šikići)
i Čajo (Pula). Strijelci: 0:1
Peruško (12’), 0:2 S. Miskić
(79’). Žuti kartoni: Kešeto-
vić (Plomin). Crveni karton:
Ahmić (75’- prekršaj zadnjeg
igača obrane).
PLOMIN: A. Žgaljardić 6,5,
Ahmić 6, Rogić 6, Uravić 6,
Trajkovski 6,5, Smoković 6
(od 80. V. Žgaljardić 6), Smaj-
lović 6 (od 59. Težak 6), Vozila
6, Kešetović 6, Murat 6, Glavi-
čić 6 (od 46. Harbaš 6).
CEMENT: Zahtila 7 (od 72.
S. Miskić 7), Vilić 6,5, Kovače-
vić 6,5, Miskić 6,5 (od 68. Cu-
kon 6), Basaneže 6,5, Mujić
7,5, Dobrić 6,5 (od 46. Hasa-
ni 6), Marić 6,5, Miletić 6,5,
Hamzić 6,5 (od 70. D. Dobrić
6), Peruško 6,5 (od 65. Puška-
rić 6). (A. T.)
Puris - Polet 4:2
SV. PETAR U ŠUMI - Igra-
lište Purisa. Gledatelja:
100. Sudac: Vojimir Fja-
min (Lupoglav) - 7,5. Po-
moćici: Bičvić (Baderna) i
Vukelić (Umag). Strijelci: 1:0
Modrušan (41’), 2:0 Srblin
(53’), 3:0 Modrušan (59’), 3:1
Mohorović (79’), 3:2 Murato-
vić (87’), 4:2 Modrušan (90’).
Žuti kartoni: Modrušan, Sr-
blin, Jop (Puris), T. Belušić,
Mohorović, P. Belušić (Po-
let). Isključenje: Dino Čer-
njul, trener Poleta (48’- pri-
govor sucu).
PURIS: Ladavac 7, Ber-
cetić 6,5 (od 68. Grgorović
6), Hek 7 (od 81. A. Breščić
-), Modrušan 8, Hrvatin 6,5,
Udovičić 6,5 (od 60. Brečević
6), Baračić 6,5, Šegon 6,5, Ja-
kuz 6 (od 46. Herić 6), Turči-
nović 6 (od 64. L. Breščić 6),
Srblin 6 (od 60. Jop 6).
POLET: Jurkota 5,5, Basti-
janić 7, Muratović 6,5, Mo-
horović 7, P. Belušić 6, Bra-
čun 6, Stevanović 6 (od 59.
Griparić 6), Gulin 7, Sertić 6
(od 46. Mileta 6), T. Belušić 6,
Šabanović 6 (od 71. Franko-
vić 6,5). (M. Vi.)
Rezultati 1. kola: Rabac
- Montraker nije odigrano
(gosti nisu došli), Puris - Po-
let 4:2, Istra (T) - Višnjan 4:1,
Plomin - Cement 0:2, Sv. Lo-
vreč - Iskra 1:2, Kanfanar -
Kaštelir Labinci 1:4.
Sljedeće kolo (16. rujna,
16.30): Pazinka-Pazin - Ra-
bac (15. rujna), Višnjan - Plo-
min, Polet - Istra (T), Kaštelir
Labinci - Puris, Iskra - Kanfa-
nar, Montraker - Sv. Lovreč.
ZATVOREN PROLAZ - Mateo Žiković nije uspio proći
kraj Marka Červara i Marina Momića
Bumbarska agonija se nastavlja
Vodnjanci počeli susret u Manjadvorcima s
desetoricom, a 66. minuti pri vodstvu do-
maćina 5:0 četvorica su odjednom napustila
travnjak. Štinjanci na Mrzlici zamrznuli Bar-
bance i ostvarili ono što im nije uspjelo tije-
kom cijele prošle sezone, stići do tri boda
PULA - Na otvaranju sezo-
ne u Drugoj ŽNL-jug, do po-
bjeda su stigli “starosjedioci”
u ovom rangu. U tri ogleda u
kojima su se susreli prošlogo-
dišnji drugoligaši i trećeligaši,
ovi prvi stigli su do pobjede.
Najveću “težinu” ima trijumf
Valbandonaca koji su na Ve-
rudi ranim pogotkom Topre-
ka svladali Uljanik. Uvjerljivi
su bili Baljani koji su u Peruš-
kima domaćinu udijelili “pe-
tardu”, dok je Muntić na svom
terenu “apsolvirao” Šišan. Po-
put “uljanikovaca”, i njihovi
prošlogodišnji prvi pratite-
lji Barbanci u prvenstvo su
krenuli domaćim porazom.
Na Mrzlici su domaće nogo-
metaše zamrznuli Štinjanci
koji su u prvom kolu ostva-
rili ono što im nije uspjelo
tijekom cijele prošle sezone,
stići do tri boda.
Niti silaskom u najniži
rang natjecanja nije se zau-
stavila agonija Vodnjana koji
je utakmicu u Manjadvorci-
ma počeo s desetoricom, a
u 66. minuti kod vodstva do-
maćina 5:0 susret je morao
biti prekinut. Tada su, naime,
četvorica Bumbara odjed-
nom napustila travnjak.
Uljanik - Valbandon
‘72 0:1
PULA - SRC Uljanik Ve-
ruda. Gledatelja: 50. Sudac:
Mateo Čalić (Marčana) - 7.
Pomoćnici: Mandić i Šegota
(oba Pula). Strijelac: 0:1 To-
prek (9’). Žuti karton: Mar.
Raković (Uljanik).
ULJANIK: Glavonjić 6, G.
Licul 5,5, Pauletić 5,5 (od 78.
Milošević -), B. Licul 5,5 (od
46 Tomljenović 5,5), Rakovac
6, Barišić 5,5, Popović 5,5,
Ahmeti 5 (od 46. Stošić 5,5),
Mil. Raković 6, Ignjatić 6 (od
69. Žgomba 6), Mar. Raković
6 (od 88. Gašić -).
VALBANDON ‘72: Duša 7,
Prodan 6, Kajfeš 6,5 (od 60.
Ljubas 6), Lakobrija 6, Kra-
kar 6,5, Radolović 7, Vuković
6,5, Ivetić 6 (od 70. Lisjak 6),
Toprek 6,5 (od 90. Tomičić
-), Šabić 7 (od 78. Dudić -),
Švraka 6 (od 56. Kolar 6).
Manjadvorci -
Vodnjan 5:0
(prekid u 66’)
KUIĆI - Igralište Baredine.
Gledatelja: 50. Sudac: Ivan
Vazgeč (Pula) - 7. Pomoćni:
Jačimović (Vodnjan) i Tišlja-
rec (Loborika). Strijelci: 1:0 M.
Butković (37’), 2:0 Brgić (39’),
3:0 M. Butković (49’), 4:0 Roj-
nić (52’), 5:0 M. Bulić (65’).
MANJADVORCI: S. But-
ković -, Radolović 7, Celija
7, Kožljan 7, Ruba 7, D. Bulić
7 (od 55. Franković 7), Brgić
7,5 (od 54. Grgorović 7), Roj-
nić 7,5 (od 55. Tomišić 7), M.
Butković 8 (od 55. Ferenac 7),
D. Brgić 7,5, M. Bulić 7,5.
VODNJAN: Marijanović
6, Oroz 6,5, Balaš 6, Hadžić
6,5, Gabrić 6, Britvić 6, Aljić
6, Hadža 6, Avdi 6, Kovačić
6. (M. R.)
Muntić - Šišan 2:0
MUNTIĆ - Igralište Gra-
bri. Gledatelja: 50. Sudac:
Mario Krasnik (Pula) - 6,5.
Strijelci: 1:0 Peruško (35’),
2:0 Benčić (88’). Žuti karto-
ni: Goldin (Muntić), Bariče-
vić, Grbin (Šišan).
MUNTIĆ: Čajo 6,5, Mujka-
nović 6,5, Ušić 6,5 (od 59. Ma-
lagić 6,5), Blaževac 6,5, Jukopi-
la 6,5, Martinović 6,5, Goldin
7, Ljubičić 6,5 (od 71. Hlatki
6,5), Benčić 7 (od 88. Mijatović
-), Cusma-Pletikos 7, Peruško
6,5 (od 55. Pletikos 6,5).
ŠIŠAN: Gavran 6, Lanča
6, Vranić 6, Ukota 6 (od 46.
Stamenković 6), Milošević
6, Baričević 6, Marinović 6,5,
Mavrić 6 (od 69. Matić 6),
Drobnjak 6 (od 63. Blažinčić
6), Bistrović 6 (od 40. Čović
6), Grbin 7. (N. L.)
Omladinac 1952
Barban - Štinjan 1:2
BARBAN - Igralište Mrzlica.
Gledatelja: 100. Sudac: Ibra-
him Punušković - 7,5. Po-
moćnici: Bešić i Vlašić (svi
Pula). Strijelci: 1:0 S. Moš-
nja (27’), 1:1 A. Vuk (57’), 1:2
J. Mavrić (76’). Žuti kartoni:
Glavaš, Radulović (Omladi-
nac 1952 Barban), Blareži-
na, Meden, Radola, Mavrić
(Štinjan).
OMLADINAC 1952 BAR-
BAN: Ukota 6,5, M. Mošnja
7, Matana 7, Adrijančić 7,5,
Glavaš 7,5, Pamić 6,5, Radu-
lović 7 (od 61. Vrbanac 65,),
S. Mošnja 7,5, Budić 7 (od 69.
Modrušan 6,5), Pezić 7, Kan-
celar 7 (od 77. Brumnić 6,5).
ŠTINJAN: Maras 7,5, Fa-
bris 7 (od 73. A. Strnika -),
Meden 7, Dumbulić 6,5, Ra-
dola 6,5, Macan 6,5, A. Ma-
vrić 6,5, J. Mavrić 6,5, Blareži-
na 6,5 (od 63. L. Strineka 6,5),
Vuk 7, Moscarda 7. (N. F.)
Arne Peruški -
Jedinstvo 2:5
PERUŠKI - Igralište Šagare-
la. Gledatelja: 50. Sudac: Ja-
sminko Mujić (Potpićan) - 5.
Pomoćnici: Pejkunović (Potpi-
ćan) i Čerljenko (Labin). Stri-
jelci: 1:0 Išić (28’), 1:1 Macan
(39’), 2:1 Pinezić (48’), 2:2 Špi-
ranac (53’), 2:3 Đijan (54’), 2:4
Halibašić (77’), 2:5 Alibašić
(82’). Žuti kartoni: Perković,
Pinezić, Brljafa (Arne Peruš-
ki), Kruškić, Giachin (Jedin-
stvo). Crveni karton: Brljafa
(57’- vrijeđanje suca).
ARNE PERUŠKI: Aničić 7,
Mihalić 6, Išić 6,5 (od 74. Ahel
6), Pletikos 6 (od 46. I. Peruš-
ko 6), Brljafa 5, Perković 6, Dir
6 (od 79. Bačić 6), J. M. Peruš-
ko 6, Macuka 6 (od 74. Ančić
6), Jo. Peruško 7, Pinezić 6.
JEDINSTVO (B): Kolić 6,
T. Poropat 7 (od 84. Garić -),
Kruškić 7 (od 63. Orlić 7), Bi-
lić 7, Giachin 7, Pajković 7
(od 38. Kršulj 7), Bradarić 7,
Špiranac 7 (od 87. Opšivač -),
Đian 7 (od 84. D. Poropat -),
Alibašić 8, Macan 7. (J. I.)
Rezultati 1. kola: Istra-Pula
- Raša 1938 4:0, Uljanik - Val-
bandon ‘72 0:1, Muntić - Šišan
2:0, Manjadvorci - Vodnjan 5:0
(prekid u 56’), Arne Peruški -
Jedinstvo 2:5, Omladinac 1952
Barban - Štinjan 1:2.
Sljedeće kolo (16. rujna,
16.30): Jedinstvo - Istra-Pu-
la (15. rujna), Valbandon ‘72
- Štinjan, Raša 1938 - Omla-
dinac 1952 Barban, Vodnjan
- Arne Peruški, Šišan - Ma-
njadvorci, Uljanik - Muntić.
PORAZ NA DOMAĆEM TRAVNJAKU - Kapetan Uljanika Mile Raković i Ervin Švraka
26 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ROVINJ - Rovinjski se odboj-
kaši pripremaju za novu od-
bojkašku sezonu u prvenstvu
i povijesni nastup u Europi.
Rovinjci su dobrim prošlose-
zonskim rezultatima pobudi-
li su kod mladih veliki interes
za odbojku. Svakodnevno u
dvorani Valbruna uz seniore
treniraju i mlađi uzrasti. Pod
stručnim vodstvom trenera
prve ekipe Marina Ivanića, s
više od 50 dječaka u školi od-
bojke radi Zoran Ivanković te
s 30-ak mlađih kadeta i kadeta
Sebastijan Mikša. Lijepa broj-
ka mladih odbojkaša.
Riješena križaljka
Nakon uspješno odrađe-
ne prve dvije faze priprema,
seniori Rovinja započinju za-
vršne pripreme odigravanjem
pripremnih utakmica. Poslo-
žena je igračka “križaljka”
prve ekipe koju čeka napor-
no natjecanje. Nova lica u Ro-
vinju su Sebastijan Mikša koji
je došao iz Novog Mesta (Slo-
venija), Goran Jovanović (tre-
ner OTP banke iz Pule) te Ve-
dran Arapović također iz Pule.
U klub i kući se vratio Davor
Hrelja koji je zbog fakultet-
skih obaveza igrao u Zagrebu
te Sergio Ricardo Preden koji
se ponovo aktivirao. U rad s
prvom ekipom uključeno je i
šest kadeta koji su osvojili tre-
će mjesto na prvenstvu Hr-
vatske, a predvode ih kadetski
reprezentativci, Adrian Braj-
ković, Kruno Mikačević i Sen-
di Kuhar te Antonio Peršić,
Marko Ilić i Adam Grgić.
Poslije dobro odrađenih fi-
zičkih priprema više nego za-
dovoljan je trener Marin Iva-
nić koji je ovih dana uplovio
u bračne vode.
Nagrada Grada
- I pored zauzetosti poje-
dinih igrača koji rade u turi-
stičkoj privredi, prvu i drugu
fazu priprema odradili smo u
kompletnom sastavu, dakle
sa svim igračima koji kon-
kuriraju za udarnu postavu
- kaže Marin Ivanić. - Naj-
bitnije je da je prošlogodiš-
nja ekipa ostala na okupu, a
predvode ju Demirović, Išek
i Ivanković. Dobili smo, vje-
rujem, prava pojačanja koja
su se u potpunosti uklopila u
našu sredinu. Serijom jakih
pripremnih utakmica nasto-
jat ćemo uigrati udarnu po-
stavu koju čeka naporna se-
zona. Posebno raduje da su
se i ovi mlađi igrači dobro
snašli, trude se maksimalno i
puni volje i motiva sakuplja-
ju dragocjeno iskustvo.
Sredinom mjeseca Rovinjci
počinju seriju utakmica i tur-
nira. U subotu 15. rujna u No-
vom Mestu igraju sa istoime-
nim domaćinom i Kamnikom,
21. i 22. rujna u Rovinju će igra-
ti s Novim Mestom i jednom
austrijskom ekipom, dok je 23.
rujna na rasporedu jaki me-
đunarodni turnir na kojem će
nastupiti Rovinj, Rijeka, Opati-
ja i Austrijanci. Za kraj mjeseca,
29. i 30. rujna zakazani su tur-
niri u Opatiji i Rijeci.
Prije svega ovoga, klub će
16. rujna, na Dan grada svete
Eufemije primiti nagradu Gra-
da Rovinja. Zapisao i snimio
Ivica RADETIĆ
UDARNA ČETVORKA ROVINJA - Igor Demirović, Goran Išek, Zoran Ivanković i Sebastijan Mikša KAO U KOŠNICI - Trening mlaih uzrasta Rovinja

sport

MLADI RUDAR TRAŽI SMANJENJE KAZNE ZA PREKID UTAKMICE S MOSLAVINOM
Franković traži podršku županijskog saveza
Ivanić: Dobili smo
prava pojačanja
US OPEN
ęoković i Murray u finalu
RIJEKA - Novak Ðokovi᥋ izborio je ju᥍er fina-
le posljednjeg Grand Slam turnira sezone US
Opena pobjedom u polufinalu nad Španjolcem
Davidom Ferrerom 2:6, 6:1, 6:4, 6:2. Taj dvoboj
je bio prekinut u subotu kod rezultata 5:2 za
Ferrera u prvom setu, a Španjolac je u nastav-
ku dobio prvi gem i osvojio set. Ipak, Ðokovi᥋
u nastavku nije dopustio iznena᥎enje, dobio je
uvjerljivo tri seta u kojima je Ferrer uzeo ukupno
sedam gemova.
Ðokovi᥋a u ponedjeljak u 22 sata ᥍eka ve-
liko finale s Andyjem Murrayem koji ᥋e imati i
dan odmora više jer je ranije u subotu slavio
protiv ᥌eha Tomaša Berdycha. Ðokovi᥋ ve᥋
tre᥋u godinu zaredom igra finale US Opena
koji je osvojio lani, a u ponedjeljak ᥋e se boriti
za svoj šesti Grand Slam naslov.
Škot ᥋e, pak, u petom Grand Slam fina-
lu pokušati prekinuti nisku poraza u završ-
nicama najve᥋ih turnira, iz petog pokušaja,
baš kao i njegov trener Ivan Lendl, dohvatiti
- snove. U polufinalu Murray je svladao ᥌eha
Tomaša Berdycha sa 7:5, 2:6, 6:1, 7:6 (7), a
protiv Ðokovi᥋a ima negativan me᥎usobni
omjer 6-8. (Z. H.)
PULA - Brzopotezna je bila 12.
sjednica Izvršnog odbora Ruko-
metnog saveza Istarske županije
održana u Domu sportova “Mate
Parlov”. Uzrok tome svakako leži
i u činjenici da se na sjednici nisu
pojavili Milan Sead Soldatić i Pa-
vao Gaborović, predsjednici MRK
I ŽRK Arena, kao ni Mladen Bo-
ljun, pulski predstavnik u Izvrš-
nom odboru. Samim time izo-
stala je i rasprava o stanju u oba
pulska kluba, donedavnim čla-
novima najjačeg hrvatskog razre-
da koji su pritisnuti financijskim
problemima poprilično potonuli,
na što se osvrnuo i predsjednik
RSIŽ-a Darko Požarić istaknuvši
kako trenutačna situacija nikako
ne može biti pohvalna za sredi-
nu iz koje klubovi dolaze.
U središtu rasprave tako je bilo
stanje u Mladom rudaru nešto
više od pola godine nakon do-
maće utakmice protiv Moslavine,
okončane masovnom tučnjavom
dvije sekunde prije kraja. Kao epi-
log takvog kraja stigle su i drakon-
ske kazne klubu i igračima, nov-
čane, vremenske i bodovne, koje
su u konačnici dovele do toga
da Labinjani nisu uspjeli izboriti
ostanak u Prvoj ligi.
- Premda smo nakon donese-
nih kazni razmišljali i da istupimo
iz natjecanja, nekako smo izvukli
sezonu, premda nismo uspjeli
ostati u ligi. Srećom, uspjeli smo
zadržati igrače na okupu i sad
ćemo se boriti za vrh u Drugoj
ligi - rekao je Patrik Franković,
predsjednik Mladog rudara. - U
više navrata poslali smo molbe
HRS-u da nam se ublaže kazne,
ali nismo dobili nikakav odgo-
vor. Stoga ovim putem tražimo
podršku od Izvršnog odbora, a
od istarskog predstavnika da to
službeno zatraži na Upravnom
odboru HRS-a koji će se sasta-
ti 19. rujna. Mislim da smo i pre-
više kažnjeni za taj incident, a s
obzirom da je prošlo više od po-
lovice najduže vremenske kazne,
postoje i pravne osnove da se za-
traži smanjenje.
Predsjednik Požarić obećao
je da će se zauzeti da se kazne
ublaže, premda nije propustio
istaknuti da će mu u tome ote-
žavajuća okolnost biti izjava la-
binskog gradonačelnika Tulija
Demetlike koji je nakon što su
kazne obznanjene pozvao mi-
nistra Jovanovića da “isuši mo-
čvaru” u hrvatskom rukometu i
napokon stane na kraj hercego-
vačkoj bandi koja njime vlada.
Tom su se prilikom Labinjani pi-
tali i je li Požarić predstavnik Istre
u HRS-u ili obrnuto, možda im
odluka Upravnog odbora done-
se odgovor. I. CEROVAC
POMIRLJIVI TONOVI
- Darko Požarić
ODBOJKAŠI ROVINJA PRIPREMAJU SE ZA NAPORNU SEZONU U KOJOJ IH OČEKUJE I PRVI NASTUP U EUROPI
POVIJESNI
ISKORAK
Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša, Go-
ran Jovanović i Vedran Arapović, vratili su se
Davor Hrelja i Sergio Ricardo Preden, a u rad
s prvom ekipom uključeno je i šest kadeta
Slijedi uigravanje
Glas Istre 27 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Kristijan KLARIĆ
PAZIN - Četiri medalje - bila
je istaknuta želja novog hrvat-
skog boćarskog izbornika Mi-
lana Celije uoči Europskog pr-
venstva što se proteklog tjedna
održavalo u Pazinu, nadajući
se usto da bi jedna od tih me-
dalja mogla biti i zlatna. I tu
su mu želju, ali i nadu njego-
vi odabranici svojim nastupi-
ma kroz šest dana natjecanja
pod pazinskom lipom ispuni-
li. Osvojili su četiri odličja, od
kojih ne da je samo jedno, već
su čak dva zlatna, zbog čega je
i Europsko prvenstvo u Pazi-
nu dobilo epitet najuspješnijeg
službenog međunarodnog na-
tjecanja na kojem je Hrvatska
ikad nastupila. Bilo je u povi-
jesti natjecanja na kojima su
hrvatski boćari osvajali i više
kolajni, bilo je prvenstava na
kojima su uz jedno zlato znali
prikupiti nekoliko srebra, ali se
nikad dosada na istom natjeca-
nju nisu uspjeli okititi s čak dva
zlata. Na tome što je Hrvatska
po vrijednosti osvojenih me-
dalja nakon Italije najuspješ-
nija zemlja EP-u treba zahva-
liti prvenstveno dvojici naših
junaka, zlatnima Anti Gran-
čiću koji je naslov prvaka Eu-
rope osvojio u disciplini poje-
dinačno klasično i Leu Brniću
koji se s istom titulom okitio
u brzinskom izbijanju.
Brlog pun zvijeri
Uz obojicu je uoči prven-
stva, kad su se isticale progno-
ze, bilo i malo skepse. Pogoto-
vo uz debitanta Grančića kojeg
je mladog, bez iskustva izbor-
nik Celija poslao u “brlog” gdje
su ga čekale boćarske “zvijeri”,
aktualni svjetski prvak Slove-
nac Jure Kozjek, bivši svjetski
prvak Talijan Denis Pautassi
i bivši europski prvak i svjet-
ski viceprvak Francuz Roma-
in Garcia. No, iz tog je “brloga”
upravo mladi Imoćanin izašao
kao pobjednik, s izravnim “sk-
alpom” dvije “krupne zvijeri”,
Garcijinim u četvrtfinalu i Pa-
utassijevim u finalu, te se za-
služeno okitio naslovom. Nit-
ko mu ništa nije poklonio, čak
si je porazom u prvom kolu
od bosansko-hercegovačkog
igrača Stojana Zelića samo na-
izgled zakomplicirao situaci-
ju, a ždrijeb četvrtfinala mu je
u tom trenutku donio najte-
žu moguću prepreku, hladno-
krvnog Francuza Garciju. Noj
ni njega, kao ni Pautassija u fi-
nalu, Grančić se nije prepla-
šio, kao što mu planove nisu
uspjeli poremetiti otpor Tur-
čina Durana u skupini, ni do-
bra igra Srbina Šarca u polu-
finalu. Za sve njih Grančić je
imao recept, pogotovo za Gar-
ciju i Pautassija koje je iz takta
izbacivao odličnim bližanjem
u prvoj polovici susreta.
Teško breme
Pri izboru Brnića u brzinsko
izbijanje nije bilo dileme, jer se
radi o najboljem hrvatskom
izbijaču današnjice. No, on je
na EP donio breme neuspješ-
nog nastupa s prošlogodišnjeg
SP-a i mogao ga je s leđa ski-
nuti samo s osvojenom me-
daljom u Pazinu. U prve dvi-
je serije izbijanja učinio je ono
što se od njega i očekivalo, pla-
sirao se u polufinale, osigurao
broncu, skinuo breme s leđa.
No, tek onda ga je čekao pra-
vi posao, kako preostaloj troji-
ci brzinaca iz boćarski velikih
zemalja, prvenstveno Sloven-
cu Alešu Borčniku i Talijanu
Marcu Ziraldu ukrasti mjesto
u finalu, možda i zlato? I za
svoje je zlato Leo morao radi-
ti prekovremeno, u polufinalu
je skinuo Ziralda tek nakon tri
serije izbijanja, a u finalu i Bor-
čnika nakon dvije serije izbija-
nja. Da bi dohvatio zlato Brnić
je od srebrnog Slovenca na pr-
venstvu morao izbijati minutu
više i zato mu nitko ne može
reći da je do zlata stigao neza-
služeno.
Pored dvije zlatne, Hrvat-
ska je na EP-u osvojila i jednak
broj brončanih medalja, Gian-
franco Santoro i Roland Mar-
čelja u parovima, a potonji za-
jedno s Brnićem i u štafeti. U
obje discipline hrvatski su bo-
ćari ostvarili ono što se od njih
u Pazinu i očekivalo. Štafeta s
prosjekom od 51 pogotka nije
ni mogla dalje od polufinala.
Aktualni svjetski prvaci i re-
korderi Slovenci Aleš Borčnik
i Anže Petrič su, naime, pro-
sječno pogađali 56 boća izjed-
načivši u izlučnoj seriji i vlastiti
svjetski rekord od 59 pogoda-
ka. No, ni sve to im nije bilo do-
voljno za zlato koje su ugrabili
mladi Talijani Mauro Rogge-
ro i Emanuele Ferrero koji su
prosječno ostvarivali 55 pogo-
daka, ali su u finalu s 56:54 bili
bolji od Slovenaca.
Par nezadovoljan
Santoro i Marčelja pak u
paru i nisu prezadovoljni s
osvojenom broncom, s obzi-
rom da cijelo prvenstvo u toj
disciplini nisu briljirali. Posla
su im zadali čak i Finci Lyyra
i Törrönen u četvrtfinalu, a na
putu do finala zaustavili su ih
odlični bosansko-hercegovač-
NAJUSPJEŠNIJE U PO
ČETIRI
MEDALJE

sport

HRVATSKA U PAZINU
Zlato
Ante Grančić, pojedinačno klasično
Leo Brnić, brzinsko izbijanje
Bronca
Leo Brnić i Roland Marčelja, štafeta
Roland Marčelja i Gianfranco Santoro, parovi
6. mjesto
Nenad Tadić, precizno izbijanje
Jure Maglić, bližanje i izbijanje u krug

HRVATSKA BOĆARSKA REPREZENTACIJA U PAZINU JE U PROTEKLIH ŠEST DANA ISPISALA SVOJU
Prva dva zlata na jednom
Bilo je u povijesti
natjecanja na koji-
ma su hrvatski bo-
ćari osvajali i više
kolajni, bilo je pr-
venstava na kojima
su uz jedno zlato
znali prikupiti neko-
liko srebra, ali se ni-
kad dosad na istom
natjecanju nisu
uspjeli okititi s čak
dva zlata
ISPISALI POVIJEST - Hrvatska boćarska reprezentacija
MORA BITI ZADOVOLJAN - Milan Celija, hrvatski izbornik
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
NIGDJE TOLIKO PUBLIKE - Pazin se iskazao kao vrstan domaćin, a publika kao pravi boćarski znalci
28 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Leo Brnić
BRZINSKO IZBIJANJE
Ante Grančić
POJEDINAČNO KLASIČNO
Dinko Beaković
PRECIZNO IZBIJANJE
Ante Papak
BRZINSKO IZBIJANJE
Bojan Novak
POJEDINAČNO KLASIČNO
Dražen Puniš
POJEDINAČNO KLASIČNO
Gianfranco Santoro
POJEDINAČNO KLASIČNO
OVIJESTI

sport

RAZGOVARAO Kristijan KLARIĆ
PAZIN - Brzinsko je izbija-
nje na pazinskom EP-u gle-
dateljima ponudilo najveći
spektakl. Ukupno čak tri se-
rije više izbijanja od predvi-
đenog programa, nadmeta-
nje trojice očito podjednako
kvalitetnih, trenutno najbo-
ljih svjetskih brzinskih izbi-
jača. Bivšeg svjetskog prva-
ka Slovenca Aleša Borčnika,
sad već bivšeg europskog te i
dalje aktualnog svjetskog pr-
vaka Talijana Marca Ziralda
i našeg Lea Brnića koji je u
tom društvu teorijski bio aut-
sajder. No, kad se zalaufa hr-
vatska “dizel mašina” ni sto
“pancer divizija” je ne bi za-
ustavile, što su na svojoj koži
najbolje osjetili i Ziradlo u po-
lufinalu i Borčnik u velikom
finalu. Jedna boća više pogo-
đena od Talijana u tek trećoj
seriji polufinala donijela je
Brniću finale, a jedna boća
više od Slovenca u drugoj se-
riji finala i prvi seniorski eu-
ropski naslov.
Hvala publici
- Još jednom bih se htio
zahvaliti divnoj publici u pa-
zinskoj dvorani koja me svo-
jim bodrenjem nosila do tog
naslova - rekao nam je još
vidno uzbuđen nakon osvo-
jene zlatne medalje Brnić.
- Gledatelji su mi zaista bili
dodatna snaga, gotovo trčali
zajedno sa mnom sve serije
koje sam odradio ovdje u Pa-
zinu. Stoga ni nisam dati ma-
nje od svog maksimuma.
Granica od bronce do sre-
bra, pa od srebra do zlata
bila je svega jedna pogođena
boća više.
- Borčnik, Ziradlo i ja smo
kvalitetom podjednaki brzin-
ci i u našim nadmetanjima
sve je ovisilo o trenutku, jed-
noj više ili manje pogođenoj
boći. Na moju sreću, uspio
sam zadržati koncentraciju
i preciznost kad je bilo naj-
važnije, izvući iz sebe zadnje
atome snage koje nam je svi-
ma pomalo nestajalo. No, či-
njenica da sam Borčnika u
dodatnoj seriji finala vodio i
dva razlike dovoljno govori
da sam bio i najbliži naslovu i
zasluženo osvojio to zlato.
Leu su obje pobjede i nad
Ziradlom podjednako drage.
Težak zadatak
- Ziraldo je legenda brzin-
skog izbijanja, nakon Francu-
za Sebastiena Graila najtro-
fejniji svjetski brzinski izbijač
u povijesti i zato mi je ta po-
bjeda posebno draga. Borč-
nik je tjelesno najspremniji
od nas trojice, uoči prvenstva
slovio je za glavnog favorita
za zlato i ta je pobjeda, pogo-
tovo jer je ostvarena u finalu,
posebno vrijedna.
Brnić je tako krenuo pu-
tem najtrofejnijeg hrvatskog
brzinca Ante Papka koji se
naslovom prvaka Europe oki-
tio još 2000. godine u francu-
skom St. Chamondu.
- Tek sam na početku seni-
orske karijere i budem li kva-
litetno nastavio trenirati i ra-
diti nadam se postati najbolji
hrvatski brzinac svih vreme-
na. No, bit će to težak zada-
tak za mene jer konkurencija
će u budućnosti biti sve veća.
Kinezi su nama iz velikih bo-
ćarskih zemalja na svjetskim
prvenstvima u brzinskim dis-
ciplinama već sasvim ravno-
pravni suparnici - zaključio je
Brnić kojeg već za tjedan dana,
jednako kao i Antu Grančića,
očekuje i nastup na mlađese-
niorskom SP-u u francuskom
Eybensu na kojem će, mogu-
će je, zajedno nastupiti u šta-
fetnom izbijanju.
LEO BRNIĆ
Organizatorima
zlatna medalja
PAZIN - Spuštanjem zastora na 18. EP u bo᥋anju u subo-
tu nave᥍er odahnuo je cijeli Organizacijski odbor, brojni logi-
sti᥍ari-volonteri koji su ne samo proteklih tjedan dana, ve᥋ i
tjednima, pa i mjesecima prije danono᥋no bdjeli i razmišljali
samo o tome kako na što uzorniji na᥍in ugostiti brojne goste
iz 17 europskih zemalja. Jer ti gosti nisu dolazili bilo kamo,
ve᥋ u grad koji je u svijetu znan kao kolijevka hrvatskog bo-
᥋anja i koji se upravo tako ostatku bo᥋arske Europe morao
predstaviti. I stoga su brojne ᥍estitke koje su iz svih reprezen-
tativnih delegacija, kao i od najviših ᥍elnika FIB-e, stigle na
ra᥍un organizacije EP-a najbolja potvrda i priznanje organiza-
torima da su svoj dio posla odradili na zadovoljstvo sviju.
Svjesni da su im sportski infrastrukturni kao i smještaj-
ni uvjeti koje nude pazinska bo᥋arska borilišta i smještajni
objekti ograni᥍avaju᥋i faktor za zadovoljavanje svih zahtje-
va koje sa sobom nosi jedna ovakva manifestacija, organi-
zatori se nisu libili prihvatiti izazov i upustiti se u ogroman
postao. I kako je EP proteklo, mo᥇emo ista᥋i da su Organi-
zacijski odbor na ᥍elu s gradona᥍elnikom Renatom Krul᥍i-
᥍em i logisti᥍ki tim predvo᥎en direktorom prvenstva Jelisi-
jem Jovi᥍i᥍em svojim gostima i svima koji su u šest dana
posjetili PEUB Zonu pru᥇ili i više od maksimuma. Najva᥇nije
je da su baš svima koji su imali ᥇elju pogledati neki od za-
vršnih susreta, omogu᥋ili mjesto u dvorani.
Mo᥇da cijeli grad proteklog tjedna i nije disao bo᥋arski, ali
je zato PEUB Zona svih šest dana natjecanja bila mjesto su-
sreta ljubitelja bo᥋anja ne samo iz Istre, ve᥋ iz svih krajeva Hr-
vatske, te iz mnogih krajeva svijeta. U᥍vrš᥋ivala su se stara,
stjecala nova prijateljstva koja ᥋e se naravno uskoro nastaviti
na nekom od bo᥋ališta. Komentirali nastupi i rezultati hrvatski
reprezentativaca, prepri᥍avale dogodovštine s joga kad su na
njima nastupali predstavnici bo᥋arski egzoti᥍nih zemalja. Što
je najva᥇nije, kakve god rezultate njihovi ljubimci ostvarivali
i doma᥋i i strani bo᥋arski zanesenjaci svaku su ve᥍er PEUB
Zonu napuštali zadovoljni danom koji su proveli dru᥇e᥋i se sa
svojim istomišljenicima. Pored dvije hrvatske zlatne medalje
za organizatore je to bila najve᥋e nagrada. (K. K.)
NOVU USPJEŠNU SPORTSKU PRIČU
prvenstvu
ki reprezentativci Dario Stoj-
čić i Goran Jurić protiv kojih je
naš par uoči polufinala slovio
za favorite.
- Izuzetno mi je žao što na
domaćem terenu, pred doma-
ćom publiku u vrhunskom bo-
ćarskom ambijentu kakav je
bio priređen u boćarskoj dvo-
rani u Pazinu Marčelja i ja ni-
smo uspjeli otići barem do fi-
nala u paru - veli Santoro. - No,
jednostavno treba priznati da
ovom prigodom nismo bili
pravi, nismo prikazali dovolj-
no dobru igru za plasman u fi-
nale, te nam je za utjehu osta-
la bronca koja će meni osobno
u budućnosti samo biti motiv
više da možda na nekim bu-
dućim prvenstvima odem i
korak, zašto ne i dva, više.
- Kad osvojiš dvije medalje
bilo kojeg sjaja na ovako veli-
kim natjecanjima mjesta ne-
zadovoljstvu ne bi smjelo biti
- nadovezao se Marčelja. - No,
objektivno rečeno očekivalo se
od nas da u paru odemo i dalje
od polufinala, a osobno sam se
nadao da bih u jednoj od dvi-
je discipline u kojima sam na-
stupio mogao otići i do kraja,
osvojiti svoje prvo zlato. No,
ostajali su čak i bez medalja i u
povijesti i sad na ovom prven-
stvu i veći igrači od mene, tako
da će u nekoj budućnosti ove
dvije moje bronce tek dobiti
na pravoj vrijednosti, a ja se i
dalje nadam svom prvom ve-
likom zlatu.
Dvojica naših reprezentati-
vaca na ovom su prvenstvu, na
njihovu žalost, ostala bez me-
dalja i u svojim disciplinama
zauzeli šesta mjesta. Najisku-
sniji Jure Maglić podbacio je
u ključnom susretu prvenstva,
četvrtfinalu i protiv novog eu-
ropskog viceprvaka Slovenca
Tadeja Premrua ostvario svega
19 punata i oprostio se od me-
dalje. Debitant Nenad Tadić sa
16 punata u polufinalnoj seri-
ji nije se pak uspio probiti u fi-
nalnu, među četiri najbolja.
Premda je izbornik Celija u
niz navrata isticao da ne pri-
znaje podjele na stare i mlade,
već da su rezultati jedini kriterij
za ulazak u reprezentaciji, ista-
knimo na koncu i znakovit po-
datak, da su oba zlata u Pazi-
nu osvojila dvojica najmlađih
u hrvatskoj vrsti, 20-godišnji
Brnić i 22-godišnji Grančić. To
dosta govori samo po sebi.
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

A
N
G
E
L
I
N
I
NOVI EUROPSKI PRVAK U BRZINSKOM IZBIJANJU
Želim postati najbolji
hrvatski brzinac u povijesti
Ziraldo je legenda
brzinskog izbijanja,
a Borčnik je tjele-
sno najspremniji od
nas trojice, uoči pr-
venstva slovio je za
glavnog favorita za
zlato i ta je pobje-
da, pogotovo jer je
ostvarena u finalu,
posebno vrijedna,
kaže Brnić
NAJDRAŽI ČESTITARI - Leo Brnić s djevojkom Valentinom i
trenerom Čedom Vukelićem
Konkurencija će u budućnosti biti
sve veća. Kinezi su nama iz ve-
likih boćarskih zemalja na svjet-
skim prvenstvima u brzinskim
disciplinama već sasvim ravno-
pravni suparnici
SEDAM HRVATSKIH
PRVAKA EUROPE
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
J
.

P
R
E
K
A
L
J
Glas Istre 29 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
MONZA - Britanac Lewis
Hamilton za volanom McLa-
ren-Mercedesa pobjednik je
Velike nagrade Italije u For-
muli 1, koja je jučer vožena
na stazi u Monzi. Treća je to
pobjeda u sezoni za Hamil-
tona nakon slavlja u Kana-
di i Mađarskoj, dvadeseta
u njegovoj karijeri čime se
na 13. poziciji “vječne liste”
poravnao s Mikom Häkkine-
nom. U posljednjoj europskoj
utrci ove sezone Hamilton je
na najbolji način oplemenio
“pole position”, poveo od sa-
mog starta i mirno kontroli-
rao situaciju iza svojih leđa.
Od 53 kruga, Hamilton je 48
bio na čelu kolone, ostalih pet
čekao da konkurenti odu u
boksove na promjenu guma i
na kraju stigao do treće uza-
stopne pobjede u sezoni za
McLaren-Mercedes.
- Odličan je osjećaj pobije-
diti ovdje u Monzi pred sjaj-
nom publikom i hvala mom-
čadi na tri sjajna dana - rekao
je Lewis Hamilton nakon tri-
jumfa kojim se probio na dru-
gu poziciju ukupnog poretka.
Prevelik zaostatak
Bez obzira na Hamiltonov
trijumf, priča dana u Monzi
ipak je Sergio Perez, 22-go-
dišnji Meksikanac u Sauber-
Ferrariju. Krenuo je Perez u
utrku s 12. startne pozicije na
tvrdim gumama te prvi i jedi-
ni put u boks otišao tek u 30.
krugu, stavio mekane gume i
počeo “letjeti” stazom. Nizao
je Meksikanac najbrže kru-
gove, s osme pozicije krenuo
u lov na vrh i sedam krugova
prije kraja utrke prešao Alon-
sa te izbio na drugo mjesto.
Bio je Perez u tom trenutku
brži od Hamiltona sekundu
po krugu, no zaostatak je bio
prevelik i Perez nije uspio sti-
ći do prve pobjede u karijeri.
Za utjehu, popeo se treći put
u ovoj sezoni na jednu od
stepenica pobjedničkog po-
stolja, nakon drugog mjesta
u Maleziji i trećeg u Kanadi.
- Bila je ovo sjajna utrka za
mene i momčad, nevjerojat-
no je biti na pobjedničkom
postolju u Monzi. Taktika je
bila imati u završnici svježe
gume i to nam je na kraju dalo
brzinu - teško je do riječi dola-
zio presretni Sergio Perez.
Alonso ne odustaje
Treće mjesto, na odušev-
ljenje brojnih talijanskih na-
vijača, osvojio je Fernando
Alonso u Ferrariju. S novih 15
bodova, Alonso je svoj kon-
to podigao do brojke 179, 37
više od prvog pratitelja Lewi-
sa Hamiltona kojem u leđa
pušu s po jednim bodom za-
ostatka Kimi Räikkönen i Se-
bastian Vettel.
- Bila je ovo teška utrka u
koju sam krenuo s desetog
mjesta. Znali smo da imamo
dobar bolid i već smo u kva-
lifikacijama mogli biti bolji,
no popravili smo se na utrci.
Idemo dalje, ne odustajemo
- najavio je Fernando Alon-
so nastavak lova na naslov
svjetskog prvaka.
Vodeća momčad u poret-
ku konstruktora, Red Bull-
Renault, ostala je u Mon-
zi bez ijednog boda jer su
zbog kvara na bolidu mora-
li odustati Sebastian Vettel i
Mark Webber, a istu je sud-
binu doživio i Jenson Bu-
tton u McLaren-Mercedesu,
najbrži prije tjedan dana na
VN Belgije. Sljedeća utrka je
VN Singapura koja će se vo-
ziti 23. rujna na stazi Mari-
na Bay. Ivica CEROVAC

sport

vijesti IZ auto-moto industrije
hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed
vijesti: IZ auto-moto industrije
hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed
vijesti: IZ auto-moto industrije
SUTRA u Glasu Istre
uto a
moto
PREDSTAVLJAMO:

Volkswagen Golf VII i Citroen DS3 Cabrio
HRVATSKA PREMIJERA:

Chevrolet Malibu i Cruze karavan
AUTOMOBILIZAM:

Ususret “31. Buzetskim danima”
ZANIMLJIVOST:

Automobili s imenima vozača Formule 1
VIJESTI IZ AUTO-MOTO INDUSTRIJE

FORMULA 1
BRITANAC U McLAREN-MERCEDESU SLAVIO NA VN ITALIJE
Hamiltonu pobjeda,
Perez priča dana
Meksikanac u Sauberu
krenuo je s 12. pozicije,
izabrao drugačiju takti-
ku od ostatka društva i
sjajnom vožnjom stigao
do drugog mjesta
SREĆI NEMA KRAJA - Sergio Perez u zagrljaju članova momčadi
Semafor
Rezultati VN Italije (53 kruga ili 307 km): 1. Lewis Ha-
milton (VBr/ McLaren-Mercedes) 1;19:41.221, 2. Ser-
gio Perez (Mex/ Sauber-Ferrari) +4.356, 3. Fernando
Alonso (Špa/ Ferrari) +20.594, 4. Felipe Massa (Bra/
Ferrari) +29.667, 5. Kimi Räikkönen (Fin/ Lotus-Rena-
ult) +30.881, 6. Michael Schumacher (Njem/ Mercedes)
+31.259, 7. Nico Rosberg (Njem/ Mercedes) +33.550,
8. Paul di Resta (VBr/ Force India-Mercedes) +41.057,
9. Kamui Kobayashi (Jap/ Sauber-Ferrari) +43.898, 10.
Bruno Senna (Bra/ Williams-Renault) +48.144.
Poredak voza᥍a: 1. Alonso 179, 2. . Hamilton 142, 3.
Räikkönen 141, 4. Vettel 140, 5. Webber 132, 6. Button
101, 7. Rosberg 83, 8. Grosjean 76, 9. Perez 65, 10. Ma-
ssa 47.
Poredak konstruktora: 1. Red Bull-Renault 272, 2.
McLaren-Mercedes 243, 3. Ferrari 226, 4. Lotus-Rena-
ult 217, 5. Mercedes 126, 6. Sauber-Ferrari 100, 7. Force
India-Mercedes 63, 8. Williams-Renault 54, 9. Toro Ro-
sso-Ferrari 12.
Krenuo je Perez u utrku s 12. star-
tne pozicije na tvrdim gumama te
prvi i jedini put u boks otišao tek
u 30. krugu, stavio mekane gume i
počeo “letjeti” stazom
POVEO DRUŠTVO - Lewis Hamilton na čelu kolone
F
o
t
o

R
e
u
t
e
r
s
Lewis Hamilton i Sergio Perez
30 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PIŠE Branko ŠKORIĆ
KRK - Stravičnu prometnu
nesreću protkanu horor-ele-
mentima sa smrtnom poslje-
dicom prouzročio je u subo-
tu u 21.15 sati Crikveničanin
Danijel Nećak (30). Još ne-
zabilježena tragedija na oto-
ku Krku dogodila se na po-
dručju Malinske Dubašnice,
četiri stotine metara od ra-
skrižja glavne otočne ceste
i ceste za trajektno pristani-
šte Valbiska. U nesreći je po-
ginuo mađarski turist Adam
Baki (34), a osim Nećaka još
je ozlijeđeno troje ljudi.
Do nesreće je došlo kada
je Nećak izgubio kontrolu
nad upravljačem. Vozio je
pod utjecajem 2,05 promi-
la alkohola. Upravljao je te-
gljačem marke Scania sisač-
kih registracijskih oznaka SK
080-DI i priključnim vozi-
lom cisternom u kojoj je bilo
13 tisuća litara plavog dizela.
Nećak je istoga dana u rafi-
neriji nafte Sisak ukrcao go-
rivo koje je namjeravao do-
vesti na benzinsku crpku Ine
na obali u mjestu Krku.
Prije nesreće prevalio je
ukupno 263 kilometra i s
obzirom na alkoholiziranost
pravo je čudo kako je uopće
došao do Krka.
Automobili osueni
na sudar
Druga nesretna okolnost
za Nećaka je činjenica da je
vozio državnom cestom na
kojoj je zabranjeno prome-
tovanje za vozila koja prevo-
ze opasne tvari jer se radi o
vodozaštinom području.
Treća okolnost je brzi-
na kretanja vozila s kojim je
upravljao. Vozio je 90 kilome-
tara na sat iako je ograničenje
brzine 50 kilometara. Inače,
Nećak je bio zaposlen u pri-
vatnoj tvrtki vlasnika Ivana
Dobranovića iz Siska koji se
neposredno nakon nesreće i
sam došao ne mjesto uvjeriti
se što se dogodilo.
Je li poluprazna cisterna
kumovala da Nećak izgubio
kontrolu nad upravljačem
nije poznato. Cisterna se u
jednom trenutku zajedno s
priključnim vozilom prevr-
nula na lijevi bok. Klizila je
više od 60 metara. Na kon-
cu se prepriječila širinom či-
tave prometnice tako da su
automobili koji su dolazili
iz smjera Krka bili “osuđeni”
na sudar.
Prva je naišla Opel Astra
karlovačkih oznaka. Tegljač
ju je samo okrznuo. Vozač je
ostao neozlijeđen, ali je vo-
zilo oštećeno. Zatim je na-
išla Citroën Xsara s kojim je
upravljao Baki, a kao suvo-
začica sjedila je njegova 22-
godišnja suputnica. Upravo
su se vraćali s ljetovanja iz
jednog krčkog autokampa.
Nalet je bio neizbježan, a da
tragedija bude veća - zaštit-
na željezna šipka s prikoli-
ce najprije je razmrskala vje-
trobransko staklo, a potom
se zabila u glavu nesretnog
vozača.
Potom nailazi i Audi A 4 iz
Slavonskog Broda, no 22-go-
dišnji vozač i 20-godišnja su-
vozačica prolaze samo s lak-
šim ozljedama.
Sve ozlijeđene osobe na-
kon nesreće prevezene su u
krčki Dom zdravlja.
Ubrzo su na mjesto nesre-
će došle službene osobe, a
očevid je vodio zamjenik na-
čelnika PP Krk Dejan Hriljac.
Uz njega su nazočili načelnik
Odjela za sigurnost cestov-
nog prometa PU PG Boris
Skeledžić, zamjenik župa-
nijskog državnog odvjetnika
Doris Hrast i zamjenica op-
ćinskog državnog odvjetni-
ka Irena Babarović.
Opasnost od
eksplozije
Prijetila je i velika opa-
snost od požara ili eksplo-
zije pa su novinari na mje-
sto nesreće pušteni tek iza
23 sata. U međuvremenu
su krčki vatrogasci, ručno s
kantama uspjeli pokupiti go-
rivo koje je istjecalo iz cister-
ne i staviti ga u priručni ba-
zen koji su samo za tu priliku
improvizirali. Čak tri vozila
Ind-eka bila su u pripravno-
sti za djelovanje, a prevrnu-
ti tegljač i cisternu na kota-
če je postavilo teško vozilo
riječke tvrtke TTS team. Si-
sačka cisterna potom je od-
vezena do jednog prošire-
nja prije krčkog mosta gdje
je stiglo drugo vozilo istog
vlasnika iz Siska. Gorivo je
uspješno prekrcano, a pro-
metnica je puštena u promet
u 3.15 sati.
Nakon što je noću na ne-
djelju vozaču Nećaku pru-
žena prva pomoć u krčkom
Domu zdravlja zadržan je
u krčkoj policijskoj postaji
do otrežnjenja. Zatim je uhi-
ćen. Preliminarnim uvidom
u njegov vozački dosje utvr-
đeno je kako je do sada u
svojoj vozačkoj karijeri imao
deset prometnih nesreća u
kojima je u osam navrata bio
kriv, a šest puta je nesreću
prouzročio pod utjecajem
alkohola. Tijekom današnjeg
dana općinsko Državno od-
vjetništvo će donijeti odluku
hoće li za Nećaka predložiti
mjeru istražnog zatvora.

crna kronika

*
*
ZAGREB - Na raskri᥇ju sa Slavonskom i
Zagreba᥍kom avenijom na Savskoj ce-
sti u Zagrebu ju᥍er oko 3 sata smrtno je
stradao 62-godišnji pješak nakon što je
na njega naletjelo taksi vozilo, izvijestila
je Policijska uprava zagreba᥍ka. Nesre-
᥋a se dogodila u Savskoj 118, 40 me-
tara od obilje᥇enog pješa᥍kog prijela-
za, gdje je 62-godišnji pješak Bo᥇idar L.
prelazio cestu. Na njega je naletio au-
tomobil Taxi Cammea, Škoda Octavija,
kojeg je vozio 36-godišnjak. (H)
Taxi
usmrtio
pješaka
R
a
n
k
o

Š
U
V
A
R

/

C
R
O
P
I
X
Na natjecanju
ranjen lovac
VUKOVAR - Na natjeca-
nju u ga᥎anju glinenih go-
lubova u Borovu ju᥍er je
hicem iz puške teško ra-
njen jedan lovac. Nesre᥋a
se dogodila na streljani, a
prema prvim informacija-
ma lovca je ranio “zalutali”
metak. Slu᥍aj istra᥇uje vu-
kovarska policija. S. P.
Ozlijeen
vatrogasac
ZAGREB - Po᥇ar na po-
dru᥍ju Zatona uz Benko-
va᥍ku cestu ugašen je u
subotu nave᥍er, a pri ga-
šenju je lakše ozlije᥎en je-
dan vatrogasac izvijestila
je ju᥍er Dr᥇avna uprava za
zaštitu i spašavanje. Opo-
᥇areno je 25 hektara trave,
niskog raslinja i smrike. (H)
U parku uzgajao
marihuanu
BIOGRAD - Policijski
slu᥇benici Policijske po-
staje Biograd dovršili su
kriminalisti᥍ko istra᥇iva-
nje nad 28-godišnjakom
iz okolice Biograda, kojeg
se sumnji᥍i da je u polju u
sklopu parka prirode Vran-
sko jezero zasadio deset
biljaka indijske konoplje.
Marihuana je dosegla visi-
nu od 1,5 metara. Sadnice
i 40 grama sušenih listova
policija mu je oduzela, a
protiv njega je dr᥇avnom
odvjetništvu podnijeta ka-
znena prijava zbog zlopo-
rabe opojnih droga. S. P.
Provaljeno u crkve
SPLIT - Nepoznati je po-
᥍initelj tijekom proteklog
tjedna provalio u crkvu u
mjestu Le᥋evica odakle je
otu᥎io zlatni kale᥇. Materi-
jalna šteta procijenjena je
na nekoliko tisu᥋a kuna.
Druga provala dogodila se
u subotu tijekom dana u
mjestu Sitno, gdje zasad
nije poznato što je ukrade-
no ni kolika je šteta. S. P.
Uhićeni pljačkaši
ZAGREB - Zagreba᥍ka
policija dovršila je krimi-
nalisti᥍ko istra᥇ivanje nad
dvojicom muškaraca, 30-
godišnjakom i 31-godiš-
njakom, osumnji᥍enih da
su zajedno po᥍inili osam
kaznenih djela razbojstava
u poslovnicama za otkup
plemenitih metala. Osum-
nji᥍eni su plja᥍ke po᥍inili
u razdoblju od 2. lipnja do
31. kolovoza ove godine
na podru᥍ju Zagreba.
Ponekad maskirani, ula-
zili su u poslovnice za ot-
kup plemenitih metala i uz
prijetnju plasti᥍nim pišto-
ljem zaposlenicima, otu᥎ili
novac i nakit. Ukupna ma-
terijalna šteta iznosi oko
105.000 kuna. Nakon kri-
minalisti᥍kog istra᥇ivanja,
zagreba᥍kom Op᥋inskom
dr᥇avnom odvjetništvu je
dostavljeno posebno izvje-
š᥋e, a osumnji᥍eni su do-
vedeni pritvorskom nad-
zorniku. (H)
PREVOZEĆI 13.000 LITARA DIZELA U KAMIONU CISTERNI CRIKVENIČANIN SKRIVIO TEŠKU NESREĆU
Pijani vozač usmrtio
maarskog turista
Zaštitna željezna šipka s prikolice
najprije je razmrskala vjetrobran-
sko staklo, a potom se zabila u
glavu nesretnog vozača
Danijel Nećak u krvi
je imao više od dva
promila alkohola. Na
ravnom dijelu glav-
ne otočne promet-
nice izgubio je kon-
trolu nad cisternom,
prevrnuo se pri brzi-
ni od 90 kilometa-
ra na sat i pokupio
tri vozila. Mađarski
turist koji je smrtno
stradao nalazio se u
Xsari Picasso
Nesretnom turistu Adamu Bakiju koji se vraćao s godišnjeg odmora nažalost nije bilo pomoći
Cisterna je prepriječila obje prometne trake Snažna dizalica uklonila je cisternu s kolnika
T
e
a

C
I
M
A
Š

/

C
r
o
p
ix
S
ilv
a
n
o

J
E
Ž
I
N
A
/
N
L
S
ilv
a
n
o

J
E
Ž
I
N
A
/
N
L
Glas Istre 31 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
kolumne
Šćika na šćiku
P
rije dvadesetak godina
ovakav bi naslov no-
vinske kolumne polu-
čio sasvim drugu vrstu rado-
znalosti nego danas. Naime,
pri izlasku jedne države i
njoj pripadajućeg društva iz
sustava koji se nazivao tota-
litarističkim, i istovremenom
proglašenju ulaska u drukčiji
sustav koji se odmah u star-
tu, da bi se vidno i suštinski
razlikovao od prethodnoga,
nazvao demokratskim, jav-
no komuniciranje obilovalo
je poučnim štivom. Svaka-
ko je, tada, bilo dobrohotnih
pokušaja javnog pronošenja
spoznaja o bitima demokrat-
skih sustava, kao što je, već
tada u samom startu, bilo i
onih više satiričkih, koji su
upozoravali da nije dovoljno
neki sustav nazvati demo-
kratskim da bi on doista ta-
kav i bio, već ga treba graditi
sa svim sadržajima koje tre-
ba imati, sa svim funkcijama
koje trebaju funkcionirati, a
da pritom uopće nije najbit-
nije kako taj sustav zovemo.
Već tada - i neki su to pri-
mali otvorenog srca, dok su
drugi takve glase odmah
okrštavali protudržavnim i
antinarodnim djelovanjem
- znalo se upozoravati da će
hrvatska demokracija tre-
bati dugo, dugo sazrijevati.
Duhovita, iako u biti straš-
na s obzirom na nestrplji-
vost hrvatskih građana da
konačno okuse blagodati te
demokracije,bila je uspored-
ba s Engleskom i 400 godina
košenja trave da bi se dobio
onakav engleski travnjak
kakav obično zamišljamo
kad čujemo da netko kaže
„pravi engleski travnjak“, a
svi shvaćamo da se tu za-
pravo ne radi o travi nego
o demokraciji. Iako, zapra-
vo, nije baš da možemo iz
prve izdvojiti dovoljno ele-
menata nekakve engleske
demokracije iz kojih bismo
mogli ocrtati nekakav mo-
del, kao primjer svijetu, pa
i nama, prije ćemo se sjetiti
detalja, i to nezgodnih de-
talja, primjerice kako je Že-
ljezna Lady uskratila mlije-
ko djeci u školama i grubo
se obračunavala s rudari-
ma. Što bi to Hrvatska tre-
bala raditi 400 godina pa
da bi joj postalo - kao, ne
daj bože, danas Engleskoj?
Vidite kako su konfuzne te
lekcije iz povijesti demokra-
cije, ničemu vas zapravo ko-
risnome ne nauče.
Zato bi trebalo biti do-
voljno skratiti tih 400 en-
gleskih demokratskih go-
dina na jednom životnom
vijeku primjerenijih dvade-
set hrvatskih. Jesmo li u tih
dvadeset hrvatskih godina
demokracije (za urtu ljubi-
teljima ovakvih sintagmi
treba naglasiti kako ima u
nas i zagovornika teze da je
i prije hrvatskog državnog
osamostaljenja u Hrvatskoj
bilo mnogo čega dobrog, pa i
demokratskih tekovina!) po-
stigli neki napredak, jesmo li
nešto naučili, jesmo li nau-
čeno uspijevali primijeniti,
jesmo li uočavali pogreške i
ispravljali ih, imamo li da-
nas bolju i učinkovitiju de-
mokraciju nego prije dvade-
setak godina?
To su pitanja koja ne bi
trebalo postavljati političa-
rima, jer će oni uvijek izvr-
dati neki afirmativan odgo-
vor. Trebalo bi ih postavljati
građanima, za koje teorija
uči da su subjekti demokra-
cije, no praksa nekako uvi-
jek okrene na to da su gra-
đani tek objekti demokracije;
ako nešto po njih loše krene
- onda građani čak ispadaju
žrtve demokracije.Demokra-
cija je zapravo u nas posta-
la sinonim za mnoge dru-
ge riječi koje slično zvuče, ali
znače vrlo različito. Recimo,
za birokraciju. Pa zatim, za
autokraciju. Za makinaci-
ju, malverzaciju, takve stva-
ri. A tu ne bi trebalo smje-
ti biti vrdanja. Demokracija
znači vladavina naroda. Ni-
šta manje od toga. Sve drugo
smislili su oni koji demokra-
ciju žele umanjiti ili oslabiti
u svoju korist.
Zapravo demokracija ima
samo dva doista suštinska
problema, više teoretska, jer
se u praksi čak i ona usta-
vima i zakonima zapisana
i propisana rješenja izvrda-
vaju što se više može. Ta dva
problema leže u dilemi: je li
neka,bilo koja,odluka valja-
na ako ju podržava većina,
ili samo ako ju podržavaju
apsolutno svi. Proklamirani
demokratski sustavi neće baš
lako priznati ovu dvojbu, ali
ipak se ne propušta propa-
gandno istaknuti svaka situ-
acija kada se rezultat nekog
konkretnog demokratskog
procesa približi apsolutnoj
vrijednosti. Da nije tako, ne
bi se,recimo,naglašavao vrlo
visoki ishod referenduma o
hrvatskoj državnoj samo-
stalnosti; ili pak neki izborni
rezultat koji pokazuje da se
pobjednik po postotku osvo-
jenih glasova značajnije od-
lijepio od onih iza sebe.
Ta dvojba najviše dolazi
do izražaja kod poteza koji
su vrlo velikom dijelu sta-
novništva na korist, ali su
nekom razmjerno malom
dijelu stanovništva na veliku
štetu.Dvojba je još veća kada
se gotovo iste stvari sagleda-
vaju drugačije, eto primje-
ra kod Plomina i Kaštijuna.
Plomin 3 će nesumnjivo biti
koristan za većinu građana
Hrvatske, dok će za građane
Istre biti štetan, a zapravo i
suvišan. Kaštijun će nedvoj-
beno biti koristan za većinu
građana Istre, dok će za gra-
đane dijela općine Medulin
biti jako štetan. Zašto ta dva
problema, ako ih sagledava-
mo kao „demokratske“ pro-
bleme, ne bi imala jednak
tretman? Ako se traži refe-
rendum za Plomin 3, zašto
se ne traži referendum i za
Kaštijun? Međutim, ako je
Plomin 3 državna stvar, ne
bi li pravo izražavanja svo-
jeg mišljenja trebali imati i
drugi građani Hrvatske, a
ne samo Istrijani? A o Ka-
štijunu i drugi građani Istre,
a ne samo Medulinci? Nije
li tada referendum siguran
put ka potvrđivanju odlu-
ka koje neće biti od interesa
upravo za taj mali ali naju-
groženiji i najpogođeniji dio
stanovništva, zbog kojeg se
referendum i raspisuje?
Doista bi nam trebalo
400 godina košnje trave
samo da shvatimo kakva
je bit ova dva problema.
Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za ve-
ćinu graana Hrvatske, dok će za graane
Istre biti štetan, a zapravo i suvišan. Kašti-
jun će nedvojbeno biti koristan za većinu
graana Istre, dok će za graane dijela
općine Medulin biti jako štetan. Zašto ta
dva problema ne bi imala jednak tretman?
Davor Šišović
Izazov demokracije
Zemlja čuda
S
ve je očitije da se pred-
sjednik Ivo Josipović pri-
prema za još jednu pre-
dizbornu kampanju. Iako je
navršio tek polovicu svog pr-
vog mandata, postupci koje
Josipović povlači posljednjih
tjedana signal su da se s njim
nešto ozbiljno događa. Kri-
tičke primjedbe na rad Vla-
de Kukuriku koalicije, oštre
opaske o pojedinim lideri-
ma vladajuće koalicije, oštar
sukob s predstavnikom srp-
ske nacionalne manjine dr.
Miloradom Pupovcem i “dr-
žavničko” ponašanje u vezi
granice s Bosnom i Hercego-
vinom znak su da Josipović
želi osvježiti javni image, još
više podići svoj ionako visok
rejting te u samom startu
predsjedničke pretkampanje
oneraspoložiti potencijalne
protukandidate velikom po-
drškom koju uživa.
Josipović u drugu pred-
sjedničku utrku ulazi na sli-
čan način kao u prvu - vrlo
rano i s razrađenom takti-
kom. Sada je, doduše, na
Pantovčaku, neprekidno je u
medijima i nema otvorenih
izazivača, ali njegovo referi-
ranje na brojne teme koje se
pojavljuju i nastojanje da
ga se doživi izvan konteksta
sve problematičnije Kuku-
riku vlasti signaliziraju da
on želi produžiti svoj poli-
tički život bez dosadašnjih
partnera. Istraživanja poka-
zuju da je popularan kao
i u vrijeme Vlade Jadranke
Kosor, kao najpozitivnijeg
političara prihvaća ga oko
80 posto građana, što znači
da mu značajan pad popu-
larnosti Vlade i njegove biv-
še stranke, SDP-a, nisu na-
štetili. Bez obzira što je na
vlast dospio iz istog “šinjela”,
ne dijeli animozitet glasača
prema Zoranu Milanoviću i
Kukuriku strankama.
Štoviše, u pomno izre-
čenim kritikama vladaju-
će ekipe Josipović se posve
odmaknuo od “svoje” Vlade.
Istaknuvši da se gospodar-
ske reforme ne mogu svodi-
ti samo na otkaze, Josipović
je gorko prekorio ministre
Slavka Linića i Radimira
Čačića i njihovu politiku
“bolnih rezova”. Što se Ča-
čića samog tiče, predsjed-
nikovo “objašnjenje” da bi
zbog prometne nesreće u
Mađarskoj trebao razmisli-
ti o poslu u Vladi nije ostalo
zaboravljeno. Josipovićeve
kritike o nedostatku refor-
mi najvidljiviji su dio nje-
gove pretkampanje za pred-
sjedničke izbore. Razlozi za
to su jasni - Vlada je po sve
raširenijem mišljenju po-
sao preuzela nespremna,
ministri nisu osposobljeni
za provedbu zamišljenih
politika, nepotrebne afere
zagušile su i dobre pomake
u pojedinim sektorima, što
znači da Kukuriku Vlada
ne može pomoći predsjed-
niku Josipoviću da ispuni
jedno od svojih velikih iz-
bornih obećanja.
Naravno, riječ je o “novoj
pravednosti”, politici koju je
proklamirao u drugoj polo-
vici 2009. godine, uoči i ti-
jekom same predsjedničke
kampanje, završene pobje-
dom u drugom krugu 10. si-
ječnja 2010.Josipović je tada,
uz punu podršku SDP-a čiji
je bio kandidat, obećao so-
cijalnu, pravednu, ekonom-
ski uspješnu državu u kojoj
svi imaju šanse. Govorio je o
pravednom sudstvu i škol-
stvu, o socijalnoj jednakosti
i potiranju političkog nepo-
tizma,klijentelizma i korup-
cije. Danas je očito da su to
bila prazna obećanja te da
predsjednik i njegova tadaš-
nja stranka nisu mnogo uči-
nili da bi hrvatsko društvo
postalo pravednije. Razlog
za to može se potražiti u ne-
gativnim ekonomskim tren-
dovima, ali oni ne mogu biti
izgovor za sve. Polaganost
pravne države, nesposob-
nost sistema,spore promjene
u školstvu, zdravstvu i mi-
rovinskom sustavu, nejasne
politike prema poljoprivred-
nicima i braniteljima - sve to
pokazuje da prave promjene
nisu ni započele.Afere Mirele
Holy i potpredsjednika Vla-
de Čačića, kadroviranje po
stranačkim preferencijama
i guranje politički podob-
nih nestručnjaka u uprav-
ne i nadzorne odbore javnih
poduzeća pokazuju da je Jo-
sipovićeva “nova pravednost”
u Kukuriku koaliciji shvaće-
na kao vic.
Općim mjestom Josipovi-
ćeva odmaka od postojećeg
Milanovićeva sustava po-
litičkih vrijednosti može se
smatrati polemika bez kraja
s Pupovcem. Josipović je Pu-
povca kritizirao kao lažnog
“šefa” hrvatskih Srba, koji
mu je odvratio da brani svoj
interes oličen u aferi “ZAMP”.
Stvari nisu tako jednostavne
jer je Josipović, zapravo, na-
čeo položaj manjinskih “ca-
reva” koji Milanović, kako
su pokazale njegove kasnije
reakcije, nije imao namje-
ru dirati. Konačan rezultat
podrivanja Pupovca s Pan-
tovčaka bit će vidljiv tek kad
se pred Saborom pojavi pri-
jedlog novog izbornog zako-
na. Predloži li Vlada ukida-
nje 12. izborne jedinice - ili
pooštri kriterije za izbor ma-
njinskih zastupnika na dru-
gi način - pokazat će se da je
predsjednik i prije vremena
ukazao na problem.
Josipovićeva međuna-
rodna politika te regionalne
inicijative pod redovitom su
kritikom desnih stranaka.
Šef HDZ-a Tomislav Kara-
marko čak ga je prozvao da
“kroji granicu” prema BiH,
iako je jasno da predsjednik
ne izlazi iz svojih ustavnih
okvira sukreatora vanjske
politike. Na toj razini, Josi-
pović se podudara s politi-
kom Kukuriku Vlade.
Predsjednički izbori odr-
žat će se krajem 2014. ili
početkom 2015. Prije njih
na redu su lokalni izbori u
svibnju 2013., koji će biti
i realni test popularnosti
Milanovićeve Vlade i Ku-
kuriku stranaka. Prođu li
na tom testu loše, popular-
ni predsjednik mogao bi ih
posve zanemariti u drugom
pohodu na Pantovčak.
Josipovićeve kritike o nedostatku reformi
najvidljiviji su dio njegove pretkampanje
za predsjedničke izbore. Vlada je posao
preuzela nespremna, a nepotrebne afere
zagušile su i dobre pomake koji su na-
pravljeni, što znači da Vlada ne može
pomoći Josipoviću da ispunu jedno od
svojih izbornih obećanja
Dubravko Grakalić
Drugi mandat za
“novu pravednost”?
32 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
R
E
U
T
E
R
S
Papa odlazi u Libanon u znaku mira
CASTEL GANDOLFO - Papa Benedikt XVI. je u tije-
kom nedjeljne mise rekao da odlazi u Libanon od 14.
do 16. rujna “u znaku mira” i pozvao je sve strane u su-
kobu na dijalog i pomirenje. “Moje apostolsko putova-
nje u Libanon i na Bliski Istok je u znaku mira”, rekao je
Papa, nakon mise u svojoj ljetnoj rezidenciji Castel Gan-
dolfo, blizu Rima.
“Svim stranama u sukobu bi prioritet trebao biti anga-
᥇man na dijalogu i za pomirenje”, dodao je. Benedikt XVI.
dr᥇i da bi taj proces trebala podr᥇ati me᥎unarodna za-
jednica, svjesna va᥇nosti stabilnog i trajnog mira u toj re-
giji za cijeli svijet. Podsjetio je da ᥋e tijekom putovanja od
petka do nedjelje imati sretnu prigodu susreta s libanon-
skim narodom i vlasti, kao i krš᥋anima te drage zemlje i
onima koji su došli iz susjednih zemalja. Naglasio je da
mu nije nepoznato ᥍esto dramati᥍no stanje stanovništva
te regije u kojoj predugo traju neprestani sukobi. (H)
Kosovski svjedok o trgovini organima
BEOGRAD - Srpsko pravosu᥎e izvijestilo je da posto-
ji svjedok koji je potvrdio da je sudjelovao u trgovini or-
ganima srpskih dr᥇avljana tijekom sukoba na Kosovu,
za što se terete kosovski pobunjenici, rekao je ju᥍er za
agenciju France Presse srpski glavni tu᥇itelj za ratne zlo-
᥍ine Vladimir Vuk᥍evi᥋. Ovaj je slu᥍aj dio me᥎unarodne
istrage. Postoji osoba koja je spremna svjedo᥍iti o medi-
cinskoj proceduri obi᥍no obavljanoj na sjeveru Albani-
je, a odnosi se na trgovinu organima srpskih dr᥇avljana
otetih tijekom sukoba na Kosovu 1998-1999 izme᥎u ko-
sovskih pobunjenika i srpskih vojnih snaga, rekao je Vuk-
᥍evi᥋, dodavši kako je svjedok kosovski Albanac koji je i
sam sudjelovao u sukobima. On je izjavio kako je najma-
nje jednom prisustvovao zahvatima va᥎enja organa. (H)
Irački potpredsjednik osuen na smrt
BAGDAD - Ira᥍ki sud osudio je ju᥍er u odsustvu
odbjeglog potpredsjednika Tareqa al-Hashemija na smrt
vješanjem za ubojstvo jedne odvjetnice i jednog genera-
la. I Hashemijev osobni tajnik, njegov zet, tako᥎er je osu-
᥎en na smrt. Pravosu᥎e progoni Hashemija, jednog od
glavnih sunitskih ᥍elnika zemlje, i neke ᥍lanove njegove
garde na temelju 150 optu᥇nica, posebice zbog ubojstva
šest sudaca i nekoliko visokih du᥇nosnika, me᥎u kojima
i generalnog direktora ministarstva nacionalne sigurnosti,
ali na smrt su osu᥎eni zbog ubojstva odvjetnice i genera-
la Taliba Belasima. Sud ih je u odsustvu osudio na smrt
vješanjem. Tareq al-Hashemi je u travnju izbjegao u Tur-
sku, koja ga odbija izru᥍iti. Pobjegao je iz zemlje nakon
što su vlasti zatra᥇ile njegovo uhi᥋enje. (H)
BAGDAD - Najmanje
24 ljudi ubijeno je u de-
setak eksplozija diljem
Iraka u nedjelju, uklju-
᥍uju᥋i i autobombu po-
stavljenu ispred zgrade
francuskog konzulata u
Nasiriji. Najte᥇i napad je
izveden tijekom no᥋i u
Dud᥇ailu, 50 km sjever-
no do Bagdada kada
su bombaši samoubo-
jice napali vojnu bazu
i ubili 11 vojnika i ranili
njih sedam, prema po-
licijskom izvoru. Auto-
bomba je eksplodira-
la i ispred francuskog
konzulata u Nasiriji, 30
km ju᥇no od Bagdada,
a u tom napadu jedna
je osoba izgubila ᥇ivot,
navodi policija. Još jed-
na autobomba je de-
tonirana u istom gradu
pri ᥍emu su poginule
dvije i ranjene tri osobe.
Sunitski pobunjenici i
al-Kaida su pokrenu-
li niz napada ove go-
dine kako bi potaknuli
politi᥍ke i sektaške na-
petosti koje su dovele
zemlju do ruba gra᥎an-
skog rata 2006.-2007.
Za sada nitko nije preu-
zeo odgovornost za ek-
splozije u nedjelju. (H)
Val eksplozija u Iraku:
24 poginulih
*
BEJRUT - U nasilju u Siriji je poginulo
27.379 ljudi, od kojih više od 70 posto
nenaoru᥇anih civila, rekao je ju᥍er pred-
sjednik Sirijskog opservatorija za ljud-
ska prava (OSDH), Rami Abdel Rahma-
ne. Na popisu organizacije bilo je 19.499
civila, ali taj podatak se odnosi i na civile
koji su se naoru᥇ali protiv re᥇ima Basha-
ra al-Assada. Poginulo je i 1.113 dezer-
tera i 6.767 vladinih vojnika, prema toj
nevladinoj organizaciji na temelju poda-
taka mre᥇e aktivista i svjedoka. (H)
U Siriji ubijeno
više od 27.000
ljudi
Obama i Romney će imati tri javne debate
WASHINGTON - Američki
predsjednik Barack Obama i
njegov republikanski izazivač
Mitt Romney imat će tri javne
debate prije predsjedničkih
izbora 6. studenoga, javljaju
američki mediji. Prva deba-
ta je 3. listopada u Denveru i
bit će posvećena unutarnjoj
politici. Druga je 16. listopada
u Hempsteadu u državi New
Yorku, treća i završna koja će
biti posvećena vanjskoj poli-
tici zakazana je za 22. listopa-
da u Boca Ratonu na Floridi.
Potpredsjednički kandidati Joe
Biden i Paul Ryan debatirat će
jednom, 11. listopada u Dan-
villeu u Kentuckyju. Američ-
ki mediji javljaju da su oboji-
ca kandidata za predsjednika
počela vježbati za debate. Se-
nator Rob Portman iz Ohija
razgovara s Romneyjem pre-
tvarajući se da je Obama, a
Obami Romneyja glumi se-
nator John Kerry iz Massa-
chusettsa.
Predizborne debate, koje
uvijek privlače veliki broj gle-
datelja u SAD-u, ove bi godine
mogle biti posebno važne jer
ankete pokazuju da su kandi-
dati u mrtvoj utrci. A oni će u
debatama ublažiti ton i reto-
riku kako im ne bi “pobjeglo”
nešto što bi im moglo smanjiti
izglede 6. studenoga. Aktualni
predsjednici u debate obično
kreću iz lošijeg položaja, po-
što moraju braniti učinjeno u
svom mandatu, što je obično
predmet kritike izazivača.
Autor knjige “Predsjednič-
ke debate: 40 godina velikog
rizika na TV” Alan Schroeder,
sveučilišni profesor novinar-
stva, kaže da je Romney u bo-
ljoj formi pošto je prošao kroz
više od 20 debata tijekom re-
publikanskih predizbora, dok
Obama nije imao nijednu de-
batu posljednje četiri godine.
U prvoj debati, o unutarnjoj
politici, kandidati će se nao-
ružati brojevima, podacima
i vizijama. Očekuje se da će
Romney isticati da je nezapo-
slenost tri godine iznad osam
posto i da je dug SAD-a 16 bi-
lijuna dolara. On je do sada
u kampanji zagovarao viziju
male vlade, s manje propi-
sa i većim prostorom za po-
slovanje.
Očekuje se da će Oba-
ma s druge strane reći da je
stvoreno 4,6 milijuna radnih
mesta u privatnom sektoru
od njegovog ulaska u Bijelu
kuću, pošto je na kraju man-
data njegovog prethodni-
ka George W. Busha 800.000
ljudi na mjesec gubilo po-
sao, i da je za 3600 dolara
smanjio porezna optereće-
nja prosječnim obiteljima.
Točke prijepora u debata-
ma mogle bi biti i zdravstve-
na zaštita, istospolni brakovi,
imigracija i pravo na pobačaj,
pošto su to sve pitanja o koji-
ma Obama i Romney imaju
suprotna stajališta.
U posljednjoj debati, 22. li-
stopada, posvećenoj vanjskoj
politici, Obama bi mogao biti
u prednosti pošto su mu Ame-
rikanci davali visoke ocjene u
anketama u tom segmentu.
Aktualni predsjednik može
agresivno isticati borbu pro-
tiv Al-Kaide, ubojstvo njezi-
nog vođe Osame bin Ladena
i svrgnuće režima Moamera
Gadafija u Libiji, a svog protu-
kandidata optužiti da Ameri-
ku želi vratiti u doba Hladnog
rata, kao što je i učinio na de-
mokratskoj konvenciji. (H)
TADIĆEVIM DEMOKRATIMA PRIJETI DUBOK UNUTARSTRANAČKI RASKOL
Oni se još nisu
počeli sramiti
Na izbornoj skupšti-
ni bira se novo ruko-
vodstvo Demokratske
stranke, ali umjesto
neposrednog glasova-
nja, kako je predložio
Boris Tadić izjašnjava-
nje će biti po delegat-
skom principu, kako
je želio Dragan Đilas
PIŠE Bojana OPRIJAN ILIĆ
BEOGRAD - Donedavno na
političkoj sceni Srbije nepri-
kosnovenoj Demokratskoj
stranci i njenim kadrovi-
ma, sad je već sasvim izvje-
sno, prijeti dubok unutarstra-
nački raskol nakon što je u
njihovim redovima otvoren
ni malo demokratski front.
Izvanredna izborna skup-
ština te partije održat će se,
kako je tijekom vikenda od-
lučeno, 10. studenog kada će
se birati novo rukovodstvo
stranke uključujući i pred-
sjednika, a Boris Tadić neće
biti jedini kandidat. Na crti za
stranačko liderstvo nasuprot
Tadiću bit njegov formalni
zamjenik i oponent Dragan
Đilas, inače, aktualni grado-
načelnik Beograda.
Zvjerke i trag
U svakoj normalnoj, de-
mokratskoj državi izborni
poraz podrazumijeva odgo-
vornost političkih aktera sa
gubitničkih lista, a naroči-
to njihovih lidera. No, u Sr-
biji je gotovo dirljivo koliko
se zamjenom teza ta odgo-
vornost prebacuje na dru-
ge, a konzumenti bivše vla-
sti nastoje zadržati što više
moći u stranačkom naručju
ili je, pak, preoteti od doju-
čerašnjih partijskih sudrugo-
va ili supatnika. Dakle, Boris
Tadić, otvoreno je poručio
da neće odustati nego će se
“boriti do kraja”, dok se Đi-
las predomislio pa će ipak
ući u utrku na predstojećoj
izbornoj skupštini bez obzi-
ra što se Tadić ne želi povu-
ći. I dok Tadić za krah demo-
krata optužuje i sebe i druge
- “ako budem predsjednik
DS više neću biti bolećiv pre-
ma nedjelotvornim ministri-
ma koje nisam smjenjivao
bez obzira na ambicije, bilo
mi je ovo veliko iskustvo da
vidim prema kome bolećiv
ne trebam biti”. Metaforič-
ki optužujući nove rivale u
stranci njen predsjednik pje-
snički konstatira : “Iako nije
bila zima vidjeli smo kako ne
pada snijeg da pokrije brijeg,
nego da svaka zvjerka poka-
že svoj trag. Sada su mnoge
zvjerke pokazale svoj trag”.
Kako će se okončati izbor-
na skupština 10. studenog još
se ne usuđuju prognozirati ni
politički analitičari. Izvjesno
je da će se ona održati tog da-
tuma iako su Đilasove prista-
še zatražile da se odlučuje već
14. listopada. S druge strane,
Boris Tadić je pak predložio
da se o novom rukovodstvu
odlučuje neposrednim gla-
sovanjem, ali je usvojeno da
se primjeni delegatski sistem
kako je želio Dragan Đilas, pa
se to komentira svojevrsnim
kompromisom.
Drugi ešalon
Istina je, ma - kako se spo-
menuta sjednica završila,
da demokrati nisu navikli
ili su zaboravili biti u opor-
bi pa očito nemaju znanja
održati se ni u “drugom eša-
lonu”. Boris, Dragan, Mika,
Žika svejedno je tko će pre-
uzeti portfelj “prvog demo-
krate”. Pitanje je, međutim,
koliko će “demokratsko šake-
tanje” koštati građane Srbi-
je? I, kako veli jedna politička
analitičarka, pred demokra-
tima je, izgleda, vrlo dug i
mučan period, jer, oni se još
nisu počeli sramiti.
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije
R
E
U
T
E
R
S
Glas Istre 33 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISALA Mirjana
PERKOVIĆ MELON
SNIMIO Manuel ANGELINI
O
rlando Kajin iz Buze-
ta, Štrped 52/1, imao
je veliku sreću kada
je protekle subote na veli-
kom finalu 100. nagradne
igre na pazinskom Trgu slo-
bode osvojio ni manje ni više
nego atraktivni najnoviji mo-
del automobila Kia Cee’d -
dar Glasa Istre i Kije Kmag
d.o.o. PJ Pula.
Popularna Jelena Rozga,
praćena pljeskom brojne pu-
blike, koja je očekivala da će
prava “ljepotica” među Ki-
jinim vozilima ipak ostati u
Pazinu, nije imala nimalo la-
gan zadatak da iz velike hrpe
omotnica izvuče budućeg
vlasnika.
Nagrada za
punoljetnost
Objavom imena dobitni-
ka voditelj Neno Pavinčić i
predstavnik Kije Dorian Viš-
ković zaključili su da je Jele-
na uspješno obavila zadatak
i da Buzećani zasigurno, na-
kon niza neuspješnih godi-
na sudjelovanja u našim na-
gradnim igrama, konačno
dolaze na svoje.
Jadransko osiguranje, po-
družnica Pula, darovat će
sretnom dobitniku i poli-

nagradna igra

1. jedna prva nagrada:
AUTOMOBIL KIA CEE'D NEW
URBAN i polica obveznog
osiguranja
Orlando Kajin, Štrped 52/1,
52420 Buzet
2. jedna druga nagrada:
SKUTER DERBI BOULEVARD
50 2T
Vanessa Carta, Partizanski put
121, 52100 Pula
3. jedna tre᥋a nagrada:
NOV᥌ANI BON ZA
TROMJESE᥌NU ŠPE᥆U U
VRIJEDNOSTI OD 6.000 kn
Diana Kozlovi᥋, V. Nazora 27,
52466 Novigrad
4. jedna ᥍etvrta nagrada:
NOV᥌ANI BON U VRIJED-
NOSTI OD 5.000 kn ZA IZBOR
ROBE U TRGOVINI MEBLO
Zoran Raki᥋, Mohorovi᥍i᥋eva
2, 52100 Pula
5. jedna peta nagrada:
PRIJENOSNO RA᥌UNALO
Elena Jerman, Sv. Martin 85,
52420 Buzet
6. jedna šesta nagrada:
PERILICA POSUÐA GORENJE
Luana Rubeša, Bra᥋e
Leonardelli 34, 52100 Pula
7. jedna sedma nagrada:
SUŠILICA RUBLJA BOSCH
Paola Lugari᥋, G. Martinuzzi
25, 52100 Pula
8. jedna osma nagrada:
PERILICA RUBLJA GORENJE
Zoran Ardali᥋, Saše Šantela 54,
52000 Pazin
9. jedna deveta nagrada:
SMARTPHONE SAMSUNG
Tatjana Rušnjak, Rušnjak 63,
52427 Livade
10. jedna deseta nagrada:
APARAT ZA ESPRESSO GAGGIA
Grozdana Dobran, Dobrani 1,
52207 Barban
11. jedna jedanaesta nagrada:
NOV᥌ANI BON U VRIJEDNOS-
TI OD 1.000,00 kn ZA IZBOR
ROBE U TRGOVINI PREHRAM-
BENIM ARTIKLIMA
Romana Vošten, Gripoli 72,
52210 Rovinj
12. tri dvanaeste nagrade:
PAKET PREHRAMBENIH
PROIZVODA POJEDINA᥌NE
VRIJEDNOSTI OD 700,00 kn
1. Vedran Vukoti᥋, Indije 7,
Banjole, 52100 Pula
2. Kata Ostovi᥋, J. Dobrile 12,
52100 Pula
3. Gizela Pa᥍i᥋, Pazinska 12,
52100 Pula
13. jedna trinaesta nagrada:
MIKROVALNA PE᥊NICA
SAMSUNG
Silvano ᥌ernjul, Prilaz Gri᥇a 7,
52220 Labin
14. dvije ᥍etrnaeste nagrade:
NOV᥌ANI BON U
VRIJEDNOSTI OD 500,00 kn
ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI
PREHRAMBENIM ARTIKLIMA
1. Antonio Bla᥇evi᥋, Barbaj 36,
52470 Umag
2. Edra Šari᥋, Velog Jo᥇e 45,
52440 Pore᥍
15. jedna petnaesta nagrada:
PAKET ISTARSKIH DELICIJA
Ada Turina, Ljudevita
Posavskog 3, 52100 Pula
16. jedna šesnaesta nagrada:
KU᥊NI TELEFON PANASONIC
Dino ᥌ernac, Vodovodna 22,
52460 Buje
17. dvadeset sedamnaestih
nagrada:
MAJICE GLASA ISTRE
1. Boris Pupovac, Splitska 2,
51000 Rijeka
2. Alida Mandi᥋, Pomer 136,
52100 Pula
3. Endi ᥌eki᥋, Anke Butorac
22, 52440 Pore᥍
4. Ðeni Licul, Šumber 26A,
52231 Nedeš᥋ina
5. Julio Labinac, Ribarska
11, Vabriga, 52465 Tar
6. Olah ᥌aba, O. Keršovani 9,
52440 Pore᥍
7. Nada Belani᥋, Marcani
131/i, 52403 Gra᥍iš᥋e
8. Drago An᥍i᥋, Cerovlje 59A,
52402 Cerovlje
9. Aldo Grah, Cerovlje 56B,
52402 Cerovlje
10. Ada Gergeta, Grgeti 36,
52452 Funtana
11. Ondina Valenta, Labinci
101A, 52464 Kaštelir
12. Lovre Ercegovi᥋, Prilaz M.
Cappeletta 7, 52100 Pula
13. Lidija Paliska, Sv. Bartol
23B, 52220 Labin
14. Dušan Nemarnik, St. Ro᥍
1/1, 52425 Ro᥍
15. Valentina Veli᥋, Šurani
97A, 52444 Tinjan
16. Davor Miškulin, Placeta 9,
52448 Sv. Lovre᥍
17. Eva ᥌aki᥋, Valdefora 2,
52100 Pula
18. Gracijela Bateli᥋,
Rudarska 6, 52221 Rabac
19. Igor Kordiš, Segijevaca 13,
52100 Pula
20. Nevenka Šaina, Katun
Lindarski 62, 52000
Pazin

Zahvaljujemo svim
᥍itateljicama i ᥍itateljima na
sudjelovanju te ᥍estitamo
dobitnicima. Majice šaljemo
poštom, a sve ostale dobit-
nike pismeno ᥋emo obavijes-
titi o na᥍inu preuzimanja
nagrade. Za sve informacije
nazovite Slu᥇bu promid᥇be na
tel. 300-652.
GLAS ISTRE NOVINE d.o.o.
OIB 89054078461
52100 Pula, Riva 10
Odobrenje Ministarstva financija RH
Klasa: UP/I-460-02/12-01/582
Ur.br.: 513-07-21-07/12-2
od 20. srpnja 2012.
IMENA DOBITNIKA
100. IZVLAČENJE IMENA
Presretni dobitnik auta
- Jako ste me obradovali, neopisivo - rekao nam je Or-
lando Kajin kada smo ga nazvali iz Pazina i obavijestili o
velikom zgoditku.
- Glas Istre ᥍itam ve᥋ ᥍etrdese-
tak godina. Nikada nisam pre-
sko᥍io ni jedan broj, a kupone
izrezujem redovito otkad sam
u mirovini. Ve᥋ih nagrada nije
bilo, ali to me nije obeshrabrilo,
kazao je.
Orlando je u mirovini ve᥋ sko-
ro punih 20 godina, a bio je dugo-
godišnji mati᥍ar u buzetskom
Mati᥍nom uredu i poznaje ga
cijela Buzeština. Stoga i ne
᥍udi da su ᥍estitke po᥍ele
stizati sa svih strana. Iako
više ne vozi, automobi-
lom ᥋e se koristiti njegove
k᥋erke Karmen i Alida s
kojima ᥇ivi. Tako ᥋e i ovo
biti dar k᥋erkama za du-
gogodišnju brigu i skrb.
Buze᥋ani s kojima smo
razgovarali zaklju᥍ili su
da je ve᥋ bilo
krajnje vrijeme
da glavna na-
grada stigne u
njihove krajeve,
a da je ovoga
puta i stigla na
pravu adresu.
Popularna Jelena Rozga, praćena pljeskom brojne publike koja je očekivala da će pra-
va ljepotica među Kijinim vozilima ipak ostati u Pazinu, nije imala nimalo lagan za-
datak da iz velike hrpe omotnica izvuče budućeg vlasnika
Jelena Rozg
Kiju Cee’d
poslala u Bu
Valter Ivančić, jedan od najuspješnijih hrvatskih boćara, baš
kao i prije 14 godina, izvukao je jednu od dobitnih omotnica
Najnoviji model Kije Cee’d od
ranog je subotnjeg jutra najavlji-
vao veliko finale nagradne igre
Glasa Istre
M
.

M
I
J
O
Š
E
K
34 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
cu autoodgovornosti. Usre-
ćili smo i Vanessu Carta iz
Pule, Partizanski put 121,
koja će voziti skuter Der-
bi Boulevard, a budući da
je upravo postala punoljet-
na, nije mogla zamisliti bo-
lju nagradu! Njenu je omot-
nicu izvukao Valter Ivančić,
pazinski boćar, okrunjen
brojnim svjetskim odličji-
ma, s kojim smo se družili
na našem prvom izvlačenju
15. kolovoza 1998. na istom
mjestu i u istom gradu.
Tromjesečna špeža
Naime, tada
je Glas Istre
u skl opu
manife-
stacije Pazin
off road priredio izvlačenje
imena dobitnika igre koju
je, nakon niza godina surad-
nje s Novim listom, ovoga
puta organizirao samostal-
no i tako smo protekle su-
bote stigli do okrugle brojke
od 100. Valter se rado prisje-
tio odlične atmosfere prije
14 godina kada je izvukao
ime dobitnice automobila,
a boćanjem se i dalje bavi
- kao trener i igrač u klubu
Trio Pazin.
Diana Kozlović iz Novi-
grada, V. Nazora 27, neko
vrijeme neće morati bri-
nuti o namirnicama
budući da je osvo-
jila našu treću na-
gradu - novča-
ni bon od 6.000
kuna za tromje-
sečnu špežu,
a njenu je
omotni-
cu izvu-
kao, u publici odabran, Bru-
no Sandalj.
Četvrti po vrijednosti
zgoditak - novčani bon
od pet tisuća kuna u
trgovini namještaja i
dekora Meblo - isko-
ristit će Zoran Rakić
iz Pule, Mohorovi-
čićeva 2, a to može
zahvaliti i mladoj ra-
spjevanoj Valentini
Ujčić, pjevačici Replay
banda, koji je svoj glazbeni
zadatak odlično obavio.
Da su Buzećani ovoga
puta imali najviše sreće, po-
kazalo se i prilikom izvlače-
nja dobitnika pete nagrade.
Elena Jerman iz Sv. Martina
85, Buzet, korist će se prije-
nosnim računalom, a njenu
je omotnicu izvukao Ante
Grančić iz Imotskog, mla-
di boćar i friški europski pr-
vak u disciplini pojedinačno
klasično koji je to postao na
subotnjem uspješno okon-
čanom Prvenstvu Europe u
boćanju.
Sve ispravne omotnice
morale su sadržavati 30 ku-
pona nagradne igre sakuplje-
nih u vremenu od 27. srpnja
do 27. kolovoza, a provjera-
valo ih je tročlano povjeren-
stvo koje su činili pazinski
javnobilježnički prisjednik
Marijan Paulišić, u publici
izabran Hrvoje Fabris i pred-
stavnica Glasa Istre.
Odličnu glazbenu kulisu
činili su pak mladi članovi
Replay banda - Valentina Uj-
čić, Toni Macinić, Sebastijan
Mofardin, Ivan Luch i Deny
Prenc, kojemu smo na na-
šem izvlačenju čestitali i 21.
rođendan!
Groznica subotnje večeri
dostigla je svoju kulminaci-
ju kada se oko 22 sata na po-
zornicu popela dobro raspo-
ložena Jelena Rozga koja je i
rasplesala veliki broj posjeti-
telja. Do dugo u noć Pazin je
bio mjesto gdje su se stopile
sve pozitivne emocije sudio-
nika uspješno okončane eu-
ropske boćarske smotre, 100.
izvlačenja naše nagradne igre
i zabavnog programa.

nagradna igra

DOBITNIKA NAGRADNE IGRE GLASA ISTRE U PAZINU
ga
uzet
U iščekivanju nagrada
Branka Kurelović : Rado čitam
Glas Istre, ali u nagradnim igra-
ma do sada nisam sudjelovala.
Veoma atraktivna Kia Cee’d koju
svi večerašnji posjetitelji sa za-
nimanjem razgledavaju, ponukat
će me da okušam sreću u ne-
kom od vaših sljedećih ciklusa
nagraivanja. Bilo bi lijepo kada bi večerašnja glavna
nagrada svojeg vlasnika pronašla meu Pazinjanima.
Aleksan dar i Lino Grah: Došli
smo na izvlačenje obiteljski kao
podrška noni koja već tridese-
tak godina igra i igra. Do sada
je osvojila samo majicu, ali čvr-
sto vjerujemo da će vaše veče-
rašnje jubilarno izvlačenja biti
prekretnica. Ako se to kojim slu-
čajem i ne dogodi, nema nam druge nego dobro ras-
položenje vratiti na koncertu Jelene Rozge koji slijedi.
Ante Grančić poslao je prije-
nosno računalo Eleni Jerman Brojni posjetitelji uživali su u bogatom večernjem programu na pazinskom Trgu slobode
Neno Pavinčić, TV i radijski
voditelj
Glas Istre 35 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
ROVINJ - Ovogodišnji Ljet-
ni festival Rovinj završen je
koncertom Das Adamas Qu-
artetta iz Austrije. Riječ je o
jednom od najperspektivni-
jih europskih gudačkih kvar-
teta osnovanom 2004., koji je
u Rovinj došao posredstvom
Austrijskog kulturnog foru-
ma. U sadašnjem sastavu dje-
luje od prošle godine pa su u
Rovinju nastupili Jakob Gisler
na violončelu, Anna Dekan
na violi, Claudia Schwarzl i
Maria Wahlmüller na violi-
nama.
Koncert austrijskih glaz-
benika bio je koncipiran na
djelima napisanim za gu-
dački kvartet s violončelom,
violom i dvije violine, naj-
važnijeg oblika izvođenja ko-
morne glazbe. Za gudačke
kvartete počeli su pisati još
austrijski klasici, a takav je
oblik muziciranja održan do
danas pa se još uvijek pišu
skladbe namijenjene njima.
Adamas Quartett se po-
najviše bavi izvođenjem glaz-
be austrijskih klasika. Kon-
cert su započeli “Gudačkim
kvartetom u g-molu” Josep-
ha Haydna u četiri stavka te
nastavili s “Gudačkim kvar-
tetom br. 2 u Es-duru” Eri-
cha Wolfganga Korngolda,
također u četiri stavka. Na-
kon stanke izveli su “Gudač-
ki kvartet u d-molu” Fran-
za Schuberta, opet s četiri
stavka.
Publika u crkvi sv. Eufemi-
je je u grobnoj tišini očekiva-
la prve zvukove mladih au-
strijskih glazbenika. Članovi
kvarteta Adamas pokazali
su sjajnu tehniku i zavidnu
uigranosti, zrelost i suvere-
nost u interpretaciji zahtjev-
nih skladbi koje su izvodili.
Zbog toga su bili nagrađeni
gromkim pljeskom publike,
koju su tradicionalno veći-
nom činili turisti. Za zahval-
nost i dobar prijem kvartet
Adamas se odužio publici
izvevši treći stavak iz Hayd-
novog “Gudačkog kvarteta u
f-molu”.
Adamas kvartet se naj-
boljim pokazao u izvedbi
Schubertovog djela, što ne
iznenađuje jer su dobitni-
ci prve nagrade za izvođe-
nje glazbe ovog austrijskog
glazbenika na međunarod-
nom “Schubert” natjecanju.
Članovi kvarteta su završili
studije za solističko izvođe-
nje na Sveučilištu za glaz-
bu Mozatreum u Salzburgu
te na Sveučilištu za glaz-
bu i izvedbenu umjetnost
u Beču, a usavršavali su se
kod Julliard kvarteta u New
Yorku.
Kvartet postiže najveće
uspjehe u sadašnjem sasta-
vu. Tako dvije godine zare-
dom nastupa na prestižnom
Wiener Musikverainu. Uz na-
stupe na brojnim glazbenim
festivalima u Austriji, Slove-
niji. Italiji i drugim europ-
skim zemljama, pobjednici
su Polish Music Awarda za-
hvaljujući izvedbi “Gudačkog
koncerta” Krysztofa Pende-
reckog, čime su dobili prili-
ku raditi s tim poznatim polj-
skim skladateljem.
Ljetni festival Rovinj je ute-
meljen 1996., a ove je godi-
ne priredio deset komornih
koncerata u crkvama sv. Eu-
femije i sv. Franje, Multime-
dijalnom centru te na otoku
Sv. Katarina. Na ovogodiš-
njem festivalu su uz naše na-
stupali glazbenici iz Italije,
Japana, Poljske, SAD-a i Au-
strije.
U 16 godina održavanja na
festivalu su gostovali svjet-
ski priznati solisti, ansam-
bli i komorni orkestri iz Eu-
rope, Japana, Rusije, Azije,
SAD-a, Australije i Meksika.
Festival je tako postao neizo-
stavni dio rovinjske turističke
ponude, a najviše ga posje-
ćuju turisti, među kojima je
puno ljubitelja klasične glaz-
be. Zbog toga ga podržava-
ju Grad Rovinj, njegova Turi-
stička zajednica i Maistra.
A. POKRAJAC
*
Uspješni istarski autori
PULA - Knji᥇evna manifestacija “Susret rije᥍i” kojoj je
cilj njegovanje dijalektalne rije᥍i i kulturne baštine pod slo-
ganom “Kaj, ᥍a i što” ve᥋ se 43. godinu tradicionalno odr-
᥇ava prve subote u rujnu u Bedekov᥍ini. Manifestaciju je
organizirala Op᥋ina Bedekov᥍ina a odr᥇ana je u dvorani
osnovne škole. Na ovogodišnjem natje᥍aju “Susret rije᥍i
2012” koji je organizirala Udru-
ga Pinta sudjelovala su 124
autora i pristiglo je 457 radova
od kojih su odabrani objavlje-
ni u istoimenom zborniku, a
najboljim radom proglašena je
pjesma Vinka Pavi᥋a iz Zagre-
ba “Privariti glad”. U zbornik
su uvršteni i radovi autora s
podru᥍ja Istarske ᥇upanije pa
su u kategoriji poezija-᥍akav-
sko narje᥍je zastupljeni “Dota
naše dice” Rite Brgi᥋ Stoki᥋ iz
Barbana, “Alternativa” ᥆ivke Kancijani᥋ iz Vodnjana, “Ne
zamirin ti” Marije Mareti᥋ iz ᥆minja, “Virtuoz vremena”
Malvine Milete iz Nedeš᥍ine, “Ko penson” Suzane Muš-
kovi᥋ iz Labina i “Te ruoki” Nevenke Erman iz ᥆minja, a u
kategoriji proze “Nitko nije savršen” Damira D. Ocvirka iz
Pula i “Tekila s crvima” Mirjane Krsnik iz Pazina.
Na manifestaciji su dramski umjetnici interpretirali po-
jedine radove ili dijelove proznih radova. Stru᥍ni ocje-
njiva᥍ki ᥇iri koji je odabrao radove za zbornik i koji je na
manifestaciji proglasio najbolje radove ᥍inili su profe-
sori Ludwig Bauer i Darko Miloši᥋ uz prof. dr. Dubravku
Te᥇ak. Program su vodili Mirela Videk i Dubravko Sidor,
a bio je oboga᥋en glazbenim programom BeBop Sax
Quarteta iz Marije Bistrice. M. Ra.
“LaMaMa” otvara festival
ZAGREB - Predfestivalskim partyjem u Zagreba᥍-
kom kazalištu mladih, biografskim mjuziklom “La Mama
Cantata - Hommage Ellen Stewart”, newyorški teatar
“LaMaMa” otvorit ᥋e u danas jubilarni 10. Festival svjet-
skog kazališta, koji ᥋e se odr᥇ati u Zagrebu do 29. rujna.
Kombinacija biografskog mjuzikla i varijetea “La Mama
Cantata - Hommage Ellen Stewart” nova je produkci-
ja kultnog eksperimentalnog teatra “LaMaMa” koje nosi
ime svoje osniva᥍ice Ellen Stewart. Nedavno preminula
Ellen Stewart zaslu᥇na je za po᥍etke mnogih velikih ime-
na ameri᥍ke drame, kazališta i filma. Na Festivalu svjet-
skog kazališta u Zagrebu bila je nekoliko puta, a progla-
šena je i po᥍asnom gra᥎ankom Zagreba. (H)
VENECIJA - Ju᥇nokorej-
ski film “Pieta” osvojio je u
subotu nagradu Zlatni lav
za najbolji film na Veneci-
janskom filmskom festi-
valu. “Pieta” redatelja Kim
Ki-duka, ultra nasilna pri᥍a
o lihvaru kojem se suprot-
stavlja tajanstvena ᥇ena
koja tvrdi da mu je majka,
je bila jedan od favorita za
glavnu nagradu me᥎u 18
filmova koji su bili u kon-
kurenciji.
Nagradu za najboljeg
glumca podijelili su Philip
Seymour Hoffman i Jo-
aquin Phoenix za uloge
u filmu “Master”, koji se
bavi razdobljem osniva-
nja scijentološke crkve.
Nagradu je primio Hoff-
man u svoje i Phoenixovo
ime, a preuzeo je i Sre-
brnog lava u ime redate-
lja filma Paula Thomassa
Andersona.
Posebnu nagradu ᥇irija
osvojio je Austrijanac Ulri-
ch Seidl za film “Paradi-
es: Glaube”, a kao najbo-
lja glumica nagra᥎ena je
Hadas Yaron za ulogu u
izraelskom filmu “Ispuniti
prazninu”.
Francuz Olivier Assayas
nagra᥎en je za scena-
rij politi᥍ke drame “Apres
Mai”, a redatelj filma “E’
stato il figlio” Talijan Danie-
le Cipri nagra᥎en je za fo-
tografiju. (H)
Južnokorejski “Pieta”
osvojio Zlatnog lava
kultura@glasistre.hr
591-529
kultura
ZAGREB - Premijerom “Antigone” fran-
cuskog dramati᥍ara Jeana Anouilha u
re᥇iji makedonskog redatelja Aleksan-
dra Popovskog, Zagreba᥍ko dramsko
kazalište Gavella u subotu, 15. rujna,
po᥍inje novu kazališnu sezonu. Uz Di-
janu Vidušin u ulozi Sofoklove tragi᥍ne
heroine Antigone i neprepoznatljivog
Ozrena Grabari᥋a kao njezina ujaka i
kralja Kreonta, Amar Bukvi᥋ igra Kre-
ontova sina Hemona, ᥍ovjeka beskraj-
no zaljubljena u Antigonu, a Nela Ko-
“Antigona”
premijerno
u Gavelli
R
e
u
t
e
r
s
Ulyssesov “Pokojnik” u Zagrebu
ZAGREB - Kazalište Ulysses
gostuje u zagrebačkom HNK-u
s četiri izvedbe predstave “Po-
kojnik” u režiji Lenke Udovički.
Predstava je premijerno izve-
dena 2. kolovoza 2012. u tvr-
đavi Minor na Malom Brijunu,
u sklopu 12. sezone kazališta
Ulysses.Ova priča o mrtvima
koji su ustali i živima koji se
spremaju da ih ponovo sahra-
ne u Zagrebu će se izvoditi 11.
i 12. rujna u 19.30 sati, a 13.
rujna održat će se dvije izved-
be - u 17.30 i u 21 sat.
“Pokojnik” je po mnogi-
ma najbolje djelo proslavlje-
noga srpskog komediografa i
satiričara Branislava Nušića.
To je njegov posljednji ko-
mad - britka satira koja kao
da je pisana po marginama
suvremenih, zagrebačkih cr-
nih kronika, za današnje in-
dolente. Priča je to o nemo-
gućnosti povratka, nakon što
čovjek jednom ode ili nakon
što bude protjeran.
Respektabilan glumački tim
predstave predvode Zijah So-
kolović, Jelisaveta Seka Sablić,
Katarina Bistrović-Darvaš, Mi-
odrag Krivokapić, Branislav
Zeremski, Filip Nola, Maja
Posavec, Filip Detelić, Drago
Grabnar, Dušan Gojić, Borko
Perić, Zoran Pribičević i Josip
Milanović. Scenografiju i obli-
kovanje svjetla potpisuje Deni
Šesnić, kostime je osmisli-
la Bjanka Adžić Ursulov, glaz-
bu Nigel Osborne, koreografi-
ju Staša Zurovac, oblikovanje
zvuka i autorstvo songova Da-
vor Rocco, a jezičnu prilagod-
bu Miljenko Jergović. V. B. Prizor iz predstave
S
.

M
I
L
J
E
V
I
Ų
ZAVRŠNI KONCERT OVOGODIŠNJEG LJETNOG FESTIVALA ROVINJ
Austrijski Adamas
Quartett oduševio
Adamas Quartett,
koji je došao u Rovinj
posredstvom Austrij-
skog kulturnog foru-
ma, ponajviše se bavi
izvoenjem glazbe
austrijskih klasika, a na
koncertu je izveo djela
za gudački kvartet Jo-
sepha Haydna, Ericha
Wolfganga Korngolda i
Franza Schuberta
Adamas Quartett u crkvi sv. Eufemije
A
.

P
O
K
R
A
J
A
C
Kim Ki-duk
36 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
PULA - U tijeku su po-
sljednje pripreme za pre-
mijeru predstave “Aladdin”,
Udruge FERR i Teatra Na-
ranča, koja će se dogoditi u
subotu 15. rujna u 19 sati u
Dječjem kulturnom centru
(bivši Pionirski dom). Posje-
tili smo aktere ove predstave
na jednoj od njihovih proba,
te ostali zatečeni bogatstvom
kostima, njihovom raznoli-
košću te vrlo lijepom sceno-
grafijom, koja zbilja uvodi u
te drevne i egzotične svjeto-
ve, gdje je i smještena rad-
nja ove predstave.
Režiju i adaptaciju potpi-
suje Majkl Mikolić, glazbu je
skladao Branko Radić, kosti-
me je realizirao Neven Mi-
hić, autorica scenografije je
Breza Žižović, koreografije je
osmislila Katja Rabar, dok je
Luka Juričić napisao teksto-
ve songova.
Igraju: Monika Mihajlović,
Ugo Korani, Franjo Tončinić,
Luka Juričić, Lino Brozić, Mila
Jovanović, Iris Tkalec, Ana
Božinović, Šime Rabar, David
Banco, Aleksandar Mandić,
Ivona Bulešić, Lucija Roce,
Linda Kliman, Mateja Šimu-
nić, Gea Modrušan, Roberta
Stevanović i Ena Bratić.
Iz carstva pješčanih dina,
safira i dimija stiže nam pri-
ča o siromašnom dječaku
koji je prisiljen krasti da bi
preživio. Njegovo su bogat-
stvo dobro srce i vjera u bo-
lje sutra, koji mu daju snagu
u borbi za nemoguću ljubav
princeze Zaire…
- “Aladdin” je slabo izvo-
đena predstava, konkret-
no, za djecu pamtim jed-
nu izvedbu u Velikoj Gorici.
Ovom smo prilikom željeli
predstaviti nešto novo, naj-
raskošniju predstavu što se
kostima i scenografije tiče
koju smo ikada do sada na-
pravili. Uključili smo profe-
sionalne glumce, eto, Mo-
nika Mihajlović nedavno je
diplomirala glumu u Osije-
ku, naše dugogodišnje čla-
nove, kao i najmlađe, jer
u svakoj predstavi želimo
da glume i iskusni glumci
i oni koji su tek na počeci-
ma, kazao je Luka Juričić iz
FERR-a.
Majkl Mikolić je rekao da
je zadovoljan što su odabra-
li tako zahvalno djelo, pot-
puno drukčije od ostalih do
sada izvedenih, koje će uni-
jeti duh i dah egzotike te do-
nijeti nova saznanja djeci.
Saznajemo da za Božić pri-
premaju “Pinokia”, u povo-
du 55. obljetnice prvog upri-
zorenja ove predstave u ovoj
zgradi, Domu “Slavko Grubi-
ša” - Pionirskom domu od-
nosno Dječjem kulturnom
centru, na proljeće “Pepe-
ljugu”, i za Uskrs prigodnu
predstavu.
Kazao je da žele da se kod
ljudi stvori navika rezervira-
nja ulaznica, jer će ova pred-
stava za vikend imati četiri
izvedbe, u subotu u 11 sati je
pretpremijera, u 19 sati je pre-
mijera, a u nedjelju su reprize
u 11 i u 18 sati. Rezervacije su
moguće na 099/ 5274-005, na
e-mail teatar.naranca@gmail.
com, ili preko njihove Face-
book stranice.
Kostimograf Neven Mi-
kić prezadovoljan je prvom
suradnjom s FERR-om i Na-
rančom. Ovaj nekadašnji top
student, diplomirani kosti-
mograf s diplomom zagre-
bačkog Tehnološko-tekstilnog
fakulteta, kreirao je raskošnu
garderobu, ukupno stotinjak
odjevnih predmeta, koje je
sve sam odradio - od ideje do
realizacije, a uz to pomagao
je i u izradi frizura te u šmin-
kanju. Kaže da mu prosječno
treba oko tri dana za izradu
nekog odjevnog predmeta.
Svi glumci s kojima smo
porazgovarali su bili vrlo za-
dovoljni, s čitačkim proba-
ma se počelo od 1. srpnja,
sparne ljetne dane provodi-
li su vježbajući, ali nikada im
nije bilo ništa teško. Dobro
se slažu, i atmosfera je vrlo
pozitivna. V. BEGIĆ
Snimio D. ŠTIFANIĆ
*
*
*
*
*

kultura

Dvije izložbe
u Kaštelu
Four River
Film
PAZIN - U sklopu Tjedna istarskih muzeja u Mu-
zeju grada Pazina ve᥍eras u 19 sati otvara se
izlo᥇ba “Pazin - urbani razvoj grada”, a 19.30
sati u Etnografskom muzeju Istre izlo᥇ba “Kalku-
ta 1945. - dnevnik jednog vojnika”. Oba su mu-
zeja smještena u Kaštelu. M. R.
KARLOVAC - Sedamnaesta Filmska revija mlade᥇i i
5. Four River Film Festival odr᥇at ᥋e se u Karlovcu od
12. do 15. rujna, a u programu ᥋e se prikazati 67 sred-
njoškolskih filmova iz 16 zemalja. Filmove ᥋e ocjenji-
vati Dana Budisavljevi᥋, dr. Dave Whitt iz SAD-a te
poljska producentica Aleksandra Szymanska. (H)
POSJETILI SMO PROBE PREDSTAVE ZA DJECU “ALADDIN” UDRUGE FERR I TEATRA NARANČA
IZLOŽBA MLADENA MILOTIĆA U POVODU TJEDNA ISTARSKIH MUZEJA I DANA GRADA BUJA
Nebeski odrazi u Orsoli
BUJE - Izložba “Nebeski
odrazi” pulskog slikara i
grafičara Mladena Miloti-
ća otvorena je preksinoć u
Gradskoj galeriji Orsola, u
povodu Dana Grada Buja i
u sklopu programa Tjedna
istarskih muzeja (budući da
galerija i bujski Etnografski
muzej djeluju u istom kom-
pleksu i pod kapom Pučkog
otvorenog učilišta). Radi se
o prvoj etapi umjetničkog
projekta koji će u Orsoli go-
stovati do kraja rujna, a za-
tim će suradnjom kulturnih
ustanova šest gradova i op-
ćina različite postave novog
ciklusa ovog autora predsta-
viti u izložbenom prostoru
umaškog Pučkog otvorenog
učilišta “Ante Babić”, u Gale-
riji Sinčić u Višnjanu, u sred-
njovjekovnom Kaštelu i pro-
storu Muzeja Grada Pazina,
zahvaljujući buzetskom Za-
vičajnom muzeju u Palači
Bigatto te u pulskoj Gale-
riji Milotić. Okupljene su u
Orsoli pozdravili autor, gra-
donačelnik Edi Andreašić,
predsjednik Gradskog vije-
ća Fabrizio Vižintin, voditelj
Orsole Slađan Dragojević i
ravnateljica Učilišta Lorella
Limoncin Toth.
Izloženi su radovi u različi-
tim tehnikama s prevladava-
jućim akrilima na platnu i tvr-
doj podlozi, smjesama boje,
veziva, pijeska i akrila, koji-
ma umjetnik postiže vrlo doj-
mljive efekte, počevši od re-
ljefnosti polja slike razrađene
oblicima, kaligrafijom, zna-
kovima i tekstom. Tragovi ki-
sta i špahtle pojačani su grafi-
tiranjem i utiskivanjem, čime
kontekst smišljeno obuzima
ugođaj arhaične vrijednosti,
istaknuo je u predgovoru ka-
taloga povjesničar umjetno-
sti Marino Baldini.
- Ovaj je Milotićev ciklus
posebno zanimljiv. Predstav-
lja svojevrsni nebeski odraz
množina vizura prema ze-
mlji, a s druge strane otva-
ra se prema svemiru. S jed-
ne strane su to piramidalne
strukture, a nasuprot njima
nalaze se forme kozmičke in-
spiracije, nebeska tijela okru-
žena bogatstvom vrijednosti
nepredmetnog govora u mo-
drinama vrlo osjetljivog svi-
jetlog spektra koja dodatno
plavetnilu daju poetski atri-
but osjećaja. Ono što na po-
seban način plijeni pažnju,
neprestane su invencije i
efekti koje možemo iščitavati
od reljefa do grafita, od oblika
prema formama i boji. Dje-
luju neposredno i blisko, a u
istom trenutku i dijelom pro-
stranstva, opisao je Baldini.
Ravnatelj Muzeja Grada
Pazina Denis Visintin napo-
menuo je u svom osvrtu da
je Milotić umjetnik koji u više
od četiri desetljeća djelovanja
kao umjetnik i galerist ostav-
lja dubok trag u kulturnim
djelatnostima istarskog za-
vičaja. Kristina FLEGAR Mladen Milotić i bujski gradonačelnik Edi Andreašić
G
o
r
a
n

K
O
V
A
Č
E
V
I
Ų
Raskošni kostimi i
sugestivna scenografija
Režiju i adaptaciju
potpisuje Majkl Miko-
lić, glazbu je skladao
Branko Radić, a
kostime je realizirao
Neven Mihić
Glumački ansambl “Aladdina” na okupu
Zahtjevne estetske pripreme
S probe
Glas Istre 37 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
NAPISALA
Vedrana HABEREITER
SNIMILA Jelena PREKALJ
POREČ - Porečan Ante Ton-
či Topić ili povijesnim ime-
nom Zorzi Becich, te Ive Što-
ković, pobjednici su prve,
odnosno druge utrke prek-
sinoćnjeg viteškog konjičkog
turnira Giostre, revitalizira-
nog prije četiri godine na-
kon tri stoljeća pauze.
Viteško nadmetanje u
dvije utrke okupilo je se-
damnaest sudionika, osam
Porečana jahača volontera
- amatera, te devet profesi-
onalnih jahača iz istarskih
konjičkih klubova koji su se
natjecali u zahtjevnom za-
datku - gađanju kopljem u
metu, lik Saracena. Naju-
spješniji natjecatelji nagra-
đeni su darovima jednakim
onima koje su dobivali vite-
zovi iz prošlosti, Topić dva-
ma pištoljima kremenja-
čama, a Štoković zlatnim
pladnjem Masgalano.
Sve je dio spektakla
U prvoj utrci u kojoj su
snage odmjerili Porečani,
natjecali su se još Alen Rio-
sa (Antonio Pavano) koji je
osvojio 4,5 boda, odnosno
pola manje od pobjednika,
Ivan Banić (Marco Corner)
koji se s četiri osvojena boda
plasirao na treće mjesto, te
Zdenko Belička (Marc An-
tonio Filaretto), Jakov Grgić
(Zuane Sincich), Ivan Terle-
vić (Matteo Pietro Filaretto),
Anđelko Laković (Frances-
co Balbi) i Franko Štiković
(Michiel Filipin). U utrci za
Masgalano osim pobjednika
natjecali su se još Petar Ben-
čić koji je osvojio 3,5 bodova,
Gordan Galant s tri osvoje-
na boda i trećim mjestom, te
Aleksa Vale, Luka Pašić, Zol-
tan Kiš, Zoran Uravić, Toni
Uravić i Mario Učkar. Da sve
protekne u najboljem redu i
bez prijestupa pazio je Ma-
stro di campo Alvise Sincich
ili pravim imenom Elio Štifa-
nić koji je kontrolirao pogot-
ke i određivao bodove. S nje-
govim odlukama nisu uvijek
bili zadovoljni kumovi jaha-
ča, od kojih su se neki buni-
li i provjeravali rezultate, ali
Mastro di campo je bio od-
lučan. Jer, sve je to dio igre ili
bolje reći, spektakla.
Konjička utrka doista je
najvažniji i najspektakularni-
ji događaj tijekom porečkog
povijesnog festivala Giostra
koji je ove godine zabilježio
svoje šesto izdanje.
Biti vitez velika je čast
Konjička utrka temelji
se na pravilima o viteškom
nadmetanju održanom na
porečkim ulicama u veljači
davne 1745. godine i od
početka je bila os oko
koje je stvorena ideja
cijelog festivala. Budu-
ći da je prije tristo godina
Bartolomeo Rigo, općinski
kancelar i jedan od natjeca-
telja u Giostri pomno
opisao sve di-
menzije trkališta,
pravila natjeca-
nja i cjelokupnu
atmosferu, da-
našnjim organi-
zatorima, Druš-
tvu prijatelja
Giostre i poreč-
koj tvrtki Studio
053 bilo je po-
trebno samo slije-
diti požutjele zapise
što su vrlo vjerno i
učinili. Nakon što
su prva tri izda-
nja utrke održa-
na u uvali Peške-
ra, ove je godine
ona preseljena na
novu lokaciju, vr-
tove kod Cantine
i pokazala se do-
brim odabirom.
Vrtovi možda ne
pružaju tako ro-
mantičnu kulisu
kao Peškera, ali
su zato omogu-
ćili puno većem bro-
ju publike, više od tisuću
i pol njih, da prisustvu-
ju spektaklu, te osigurali
komotnije pripreme ko-
njima i jahačima.
Nakon utrke uslijedilo je
uručenje nagrada i puno
fotografiranja, a slavlju nije
bilo kraja. Jer, biti vitez
pa još pobjednik i
danas kao i prije
tristo godina, ve-
lika je čast.
mozaik@glasistre.hr
591-529
*
Pulska umjetnica Davorka Ten᥍i᥋ Rado-
᥍aj dobila je zahvalnicu Hrvatskog memo-
rijalno-dokumentacijskog centra Domo-
vinskog rata. Zahvalnicu je dobila poradi
darovanih slika s temama iz razdoblja Do-
movinskog rata, a potpisuje ga ravnatelj
doc. dr. Ante Nazor. Nazor je naglasio ve-
liku ulogu ove pulske umjetnice u sudje-
lovanju u raznim humanitarnim manifesta-
cijama. Autorica je memorijalnom centru
darovala osam svojih uradaka prete᥇ito u
kombiniranoj tehnici. (V. B.)
Pohvaljena
Tenčić Radočaj
VITEŠKI KONJIČKI TURNIR - VELIKI SPEKTAKL POREČKOG POVIJESNOG FESTIVALA GIOSTRA
Trijumf Topića i Štokovića
Konjička utrka teme-
lji se na pravilima o vi-
teškom nadmetanju
održanom na poreč-
kim ulicama u veljači
davne 1745. godine
Jakov Grgić prije bacanja koplja
Dodjela nagrada pobjednicima
Mastro di Campo pazio je da
sve protekne po pravilima
Pune tribine Dame su strepile za svoje vitezove
38 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
VODNJAN - Hitom “Umi-
rem” Tony Cetinski otvorio
je preksinoćnji humanitar-
ni koncert u prepunom Li-
ghthouse music clubu pred
nekoliko tisuća vjernih obo-
žavatelja. Glazbenik, čije se
ime veže za najveće hitove i
najuspješnije balade današ-
njice, na pozornicu je stu-
pio oko ponoć i pol te održao
dvosatno glazbeno putova-
nje kroz svoje najpoznatije
refrene kroz koje ga je pratila
raspoložena publika, koja je
kupnjom karata pomogla na-
bavci opreme za Odjel pedi-
jatrije Opće bolnice Pula.
Poznat kao uvijek energi-
čan i srčan izvođač, Tony je
otpjevao sve svoje najveće
hitove, pa su tako u emotiv-
noj i uzavreloj atmosferi za-
jednički otpjevane “Kad bi
dao Bog” te “Sve je s tobom
napokon na mjestu”. Odlič-
no su prihvaćene i pjesme
novijeg datuma poput “Opet
si pobijedila”, kao i uspješni-
ce s albuma “Budi uz mene”
prošarane Tonyjevom ka-
rizmom, poput “Čovjek od
leda”, “Što si ti meni”, “Kad bi
dao Bog” i “Neka te odvede”.
Cetinski je ostvario od-
ličnu interakciju s raspjeva-
nim obožavateljima, a prije
izvedbe hita “Kada žena za-
voli”, iz publike je na pozor-
nicu doveo obožavateljicu
Dajanu kojoj je otpjevao pje-
smu. Stih koji svi znaju - “ne
zaboravi da joj kažeš svaki
dan, da je voliš” - pjevali su
zdušno publika i Tony koji je
nakon pjesme duhovito do-
dao da to ne treba samo go-
voriti, već i misliti.
Njegove pjesme ne po-
znaju dobne granice, ali ni
one prostorne. Naime, ovaj je
koncertni showman krajem
kolovoza odradio regionalnu
koncertnu turneju gdje ga je
u samo posljednja tri koncer-
ta u Novom Bečeju, Novom
Pazaru i Petrovcu slušalo pre-
ko 90.000 obožavatelja.
Nastupom Tonyja Cetin-
skog zaključen je ovogodiš-
nji LMC music festival koji su
ljetos posjetili najveći hitma-
keri domaće scene, ali i reno-
mirani svjetski DJ-evi. Tony je
za bis izveo legendarnu “23.
prosinac”, a zatim i “Od mi-
lijun žena” te koncert zavr-
šio pjesmom “Umirem”. Jed-
nostavnost, lakoća izvedbe i
smisao za humor ono je što
je koncert Tonyja Cetinskog u
Lighthouse Music Clubu pre-
tvorilo u večer jedinstvenog
užitka za sve ljubitelje balada
ovog rovinjskog slavuja i za
zaljubljene svih generacija.
Ana PERCAN
Snimio Dejan ŠTIFANIĆ

mozaik

*
*
ZAGREB - Ameri᥍ka Akademija filmskih
umjetnosti i znanosti priop᥋ila je da ᥋e
na ovogodišnjoj sve᥍anosti Governers
Awards po᥍asna nagrada Oskar za hu-
manitarni rad biti dodijeljena ameri᥍kom
filmskom producentu Jeffreyu Katze-
nbergu. Katzenberg, bivši predsjednik
uprave kompanije Disney i jedan od ute-
meljitelja Dreamworks studija 1994., uz
Stevena Spielberga i Davida Geffena,
dobitnik je humanitarne nagrade Jean
Hersholt Humanitarian award. (H)
Katzenbergu
počasni Oscar
R
E
U
T
E
R
S
NAKON OUTLOOKA JUČER USPJEŠNO ZAVRŠIO I “SESTRINSKI” DIMENSIONS FESTIVAL
Dva tjedna London
je živio u Štinjanu
PIŠE Zoran ANGELESKI
SNIMIO Dejan ŠTIFANIĆ
N
i preksinoć, posljed-
nje večeri prvog izda-
nja Dimensions Fe-
stivala u i ispred štinjanske
tvrđave Punta Christo, nije
manjkalo odlične i stilski ra-
znovrsne elektronske glazbe,
kao ni izvrsne atmosfere koji
ovu, inozemnim gostima za-
panjujuću atraktivnu lokaci-
ju drže začaranom već dva
tjedna - od masovnog i lucid-
nog Outlooka do intimnijeg,
a glazbeno podjednako kva-
litetnog Dimensionsa.
Ostat će, možda dijelom i s
pravom, kritike dijela pulske
javnosti da je to kolonizacija
u čijim užicima zbog skupoće
ulaznica ne mogu masovnije
sudjelovati i osiromašeni do-
maći ljudi, no isto tako, svaki
odlazak na koncert Dylana,
Springsteena ili Radioheada u
nama najbliže talijansko mje-
sto, pulske će fanove s benzi-
nom, cestarinom, hranom,
pićem i nimalo jeftinom kar-
tom stajati bitno skuplje od
četverodnevnog štinjanskog
uživanja u glazbi najugledni-
jih svjetskih izvođača dubste-
pa, housea, drum and bassa
i srodnih elektronskih žan-
rova te konzumiranje rijetko
miroljubive atmosfere, po-
sve suprotne našoj nasilnoj
društvenoj svakodnevici. To
ulaganje, jasno, ima smisla
ukoliko pratite i volite tu vrst
glazbe.
Spuštanje je to u biti naj-
svježijeg, najprogresivnijeg
dijela glazbenog Londona, ali
i Skandinavije, Amerike, Au-
stralije u mali Štinjan na dva
uzastopna produžena viken-
da, k tome u postsezoni. Bez
nasilja, gdje među tisućama
rasplesanih ljudi ugledate,
kao preksinoć, naša tri-četi-
ri policajca kako sa sendviči-
ma u ruci opušteno hodaju,
gotovo poskakuju kroz tu gu-
žvu, kao da su dežurni vatro-
gasci za kišna razdoblja.
Dok je prva noć Dimen-
sionsa, u četvrtak, ponudila
na razini live acta i bendov-
skih svirki najjača festival-
ska imena (Nicolas Jaar, Lit-
tle Dragon, Four Tet, Mount
Kimbie, Portico Quartet),
a izvan glavne pozornice
odličnog Jacka Sparrowa i
Floating Points, petak Gold
Pandu i Carla Craiga, subo-
ta je u krugu od svega stoti-
njak metara istodobno nu-
dila cijenjenog norveškog
diskoidnog DJ-a Todda Ter-
jea, izvrsnog detroitskog
funk-soul house producen-
ta Thea Parrisha te na tradi-
cionalno najžešćoj under-
gorund Mungo’s pozornici
mračnog i moćnog Amita.
Taj je momak postupno ra-
zludio publiku - od duba s
dodacima indijske tradicio-
nalne glazbe do iznimno su-
gestivnog drumm ‘n’ bassa,
sve uz fascinantnu snagu so-
undsystema i basova. Osta-
tak noći odnosno ranoju-
tarnji sati pripali su također
jakim imenima - Moodyma-
nnu, Marcelu Dettmannu
i Ben Klocku. Od domaćih
jakih imena tijekom veče-
ri nastupili su Eddy Ramich
i Petar Dundov, kao i pulski
DJ Bebetto.
Spuštanje je to u biti najsvježijeg, najpro-
gresivnijeg dijela glazbenog Londona, ali i
Skandinavije, Amerike, Australije u mali Šti-
njan na dva uzastopna produžena vikenda, k
tome u postsezoni. Bez nasilja, gdje među ti-
sućama rasplesanih ljudi ugledate, kao prek-
sinoć, naša tri-četiri policajca kako sa sen-
dvičima u ruci opušteno hodaju, gotovo
poskakuju kroz tu gužvu, kao da su dežurni
vatrogasci za kišna razdoblja
Klupska scena na otvorenoj pozornici jedinstvene tvrave Punta Christo
Od Outlooka do Dimensionsa - dva tjedna začaranosti
POZNATI ROVINJSKI PJEVAČ U SUBOTU NAVEČER RASPJEVAO LIGHTHOUSE MUSIC CLUB
Ljubavne note raspoloženog Tonyja Cetinskog
Cetinski je ostvario odlič-
nu interakciju s raspjeva-
nim obožavateljima, a pri-
je izvedbe hita “Kada žena
zavoli” iz publike je na po-
zornicu doveo obožavate-
ljicu Dajanu kojoj je otpje-
vao pjesmu
Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC
music festival
Glas Istre 39 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
Poreč, Mlinska 1
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( NN broj
47/09 ), a u svezi s člankom 20. st. 1. točka 1. Zakona o izvlaštenju ( NN
broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06 i 45/11 ), objavljuje se slijedeći
OGLAS
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijska
mreža naselja Vrvari. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže
uključene su slijedeće katastarske čestice:
- k.č. zgr.8/1, k.č. 210, k.č. zgr.29/1, k.č. zgr. 29/2, k.č. zgr. 40, k.č. zgr.48,
k.č. 64/13, k.č. 64/16, k.č. 64/19, k.č. 64/20, k.č. 64/34, k.č. 64/35, k.č.
64/54, k.č. 99/14, k.č. 101/4, k.č. 101/6, k.č. 101/11, k.č. 107/1, k.č. 111/4,
k.č. 111/7, k.č. 113/9, k.č. 113/14, k.č. 111/5, k.č. 115/3, k.č. 174/16, k.č.
176/1, k.č. 176/4, k.č. 179/5, k.č. 180/3, k.č. 183/2, k.č. 185/2, k.č. 190/1,
k.č. 190/4, k.č. 192/5, k.č. 215, k.č. 190/3, k.č. 197/7, k.č. 197/18, k.č.
197/21, k.č. 197/27, k.č. 197/28, k.č. 200/5, k.č. 201/7, k.č. 201/8, k.č.
201/9, k.č. 203/2, k.č. 203/8, k.č. 203/9, k.č. 209/1, k.č. 212, k.č. 213, k.č.
216/2, k.č. 222/3, k.č. 253/1, k.č. 253/4, k.č. 257/5, k.č. 266/1, k.č. 290/1,
k.č. 290/15, k.č. 290/7, k.č. 290/8, k.č. 297/3, k.č. 299/3, k.č. 300/23, k.č.
300/129 sve k.o. Vrvari,
- k.č. 69 k.o. Musalež.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Sustav priku-
pljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Musalež.
U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće
katastarske čestice:
- k.č. zgr. 36/2, k.č. 290/4, k.č. 347/1, k.č. 738/8, k.č. 270/3, k.č. 392, k.č.
391/45, k.č. 391/52, k.č. 567, k.č. 570, k.č. 391/51, k.č. 287, k.č. 391/5,
k.č. 393, k.č. zgr. 37/1, k.č. 564/3, k.č. 564/4, k.č. 370, k.č. 394, k.č.
395/3, k.č. 395/4 i k.č. 395/2, sve k.o. Musalež.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijski
sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radoši s područja
aglomeracije Poreč – sjever. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske
mreže uključene su slijedeće katastarske čestice.
- k.č. zgr. 83/1, k.č. zgr. 83/2, k.č. zgr. 83/3, k.č. zgr. 83/4, k.č. zgr.
85/3, k.č. 1273/3, k.č. 1273/9, k.č. 1284/1, k.č. 1284/2, k.č. 1284/10,
k.č. 1284/22, k.č. 1294/6, k.č. 1294/7, k.č. 1294/38, k.č. 1294/39, k.č.
1298/5, k.č. 1300 i k.č. 1529, sve k.o. Žbandaj.
USLUGA POREČ d.o.o. investitor je zahvata u prostoru: Rekonstrukcija
glavnog kolektora Molindrio i crpne stanice 3 – Gržina sa tlačnim cjevo-
vodom u Poreču. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže
uključene su slijedeće katastarske čestice.
- k.č. 5045, k.č. 5071, k.č. 5470, k.č. 5479, k.č. 5476, k.č. 5474, k.č.
5473, k.č. 5477 i k.č. 5478 sve k.o. Poreč.
Pravni interes Republike Hrvatske za gradnju građevina za javnu odvod-
nju izražen je u članku 22. Zakona o vodama ( NN broj 153/09 ).
Pozivaju se vlasnici – posjednici prednje navedenih nekretnina da se
u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave ove obavijesti jave pismeno
ili neposredno na adresu USLUGA POREČ d.o.o. Poreč, Mlinska 1.,
tehnička služba ili na broj telefona 052/429-227, radi očitovanja o pri-
jedlogu sporazumnog rješavanja osnivanja prava služnosti, u protivnom
USLUGA POREČ d.o.o. pokrenuti će postupak nepotpunog izvlaštenja
sukladno Zakonu o izvlaštenju.
Vlasnicima predmetnih nekretnina biti će omogućen uvid u pravomoćne
lokacijske dozvole, Elaborate nepotpunog izvlaštenja, te nalaze i
mišljenja ovlaštenih vještaka graditeljske struke te vještaka za poljo-
privredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta sukladno kojim
će vlasnicima biti ponuđena naknada za umanjenje tržišne vrijednosti
nekretnine opterećene pravnom služnosti.
U slučaju nemogućnosti osobnog pristupanja sklapanju nagodbe, možete
na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika ovlasti drugu osobu
na sklapanje iste u Vaše ime.
USLUGA POREČ d.o.o.
Ep009960
Općina Kršan upućuje
POZIV
svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava
Općine Kršan za 2013. godinu
1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine
Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30.
rujna 2012. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine
Kršan za 2013. godinu.
Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan
za 2013. godinu. U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati
sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda
putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.
2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti
koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev
dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja
Općine Kršan.
3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili
u 2012. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim
ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj
2012. godine.
4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju
kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.
5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u
Pisarnici Općine Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim
stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).
6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se
razmatrati.
Zahtjevi se upućuju na adresu:
OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.
Ep009961
GRAD POREČ -PARENZO
GRADONAČELNIK
1. Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada Poreča-
Parenzo dana 10. Rujna 2012.g. objavljen natječaj za prodaju
zemljišta (okućnica) u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo.
2. Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi 10 (deset) dana od
dana objave ove obavijesti, odnosno objave natječaja na oglasnoj
ploči Grada Poreča-Parenzo i počinje teći slijedećeg dana od dana
objave.
3. Tekst natječaja objavljen je na internetskim stranicama Grada
Poreča-Parenzo (www.porec.hr).
4. Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za upravljanje gradskom
imovinom Grada Poreča-Parenzo u Poreču, Obala M. Tita 5 ili na
telefon 451-099 int. 126.
Ep009955
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ISTRA
Partizanska 13, Poreč
OIB 16626194383
Pučko otvoreno učilište Istra iz Poreča, upisuje nove polaznike u
školskoj godini 2012/2013 za zanimanja:
- KOMERCIJALIST (4. godina)
- VOZAČ MOTORNOG VOZILA (prekvalifikacija)
- PRODAVAČ - TRGOVAC (I, II, III godina i prekvalifikacija)
Upisi se vrše svakog radnog dana u tajništvu učilišta od 9.00 do 14
sati. Upisi traju do popunjenja slobodnih mjesta.
Za sve informacije možete se obratiti na gore navedene adrese.
Ep009959
Ep009963
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. rujna 2012. godine
objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota
1. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota.
2. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog
plana uređenja TP 1 Skvačota održati će se dana 18. rujna 2012.
godine u 12.00 sati, u prostorijama Općine Bale, Trg T.Bembo 1.
3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja,
smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i
gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj,
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale
Klasa:350-01/12-01/55
Urbroj: 2171/02-12-1
Bale,10.rujna 2012.
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. rujna 2012.godine
objavljuje
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
1. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale.
2. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale održati će se dana
18. rujna 2012. godine u 13.00 sati, u prostorijama Općine Bale,
Trg T.Bembo 1.
3. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja,
smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i
gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj,
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
4. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim
tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
Jedinstveni upravni odjel
Općine Bale
Klasa:350-01/12-01/56
Urbroj: 2171/02-12-1
Bale,10.rujna 2012.
Ep009962
Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju i Statuta POLITEHNIKE PULA
– Visoke tehničko-poslovne škole s p.j., te odluke
Nastavničkog vijeća o upisu u prvu godinu studija u
akademskoj godini 2012./2013., dekan POLITEHNIKE
PULA raspisuje 10. rujna 2012. god.
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U
I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG
STUDIJA I
I. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG
STRUČNOG STUDIJA „KREATIVNI MENADŽMENT
U PROCESIMA“
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Politehničkim studijem se objedinjuju znanja iz
područja tehnike, poslovne ekonomike, menedžmenta,
informatike i društvenih znanosti. Formiraju se
profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama kao
simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja
suvremenih stručnjaka, osiguravajući time završenim
studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u
suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja.
Temeljni cilj Politehnike Pula-Visoke tehničko-
poslovne škole je obrazovanje inženjera budućnosti,
koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje, znati
primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada,
te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u
praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva
i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, uz
razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja
znanjem.
Studij se izvodi u trajanju od šest (6) semestara
(trogodišnji studij) sa ukupno 180 ECTS bodova.
Na studij se u akademskoj godini 2012./2013. upisuje
80 studenata.
Školarina za akademsku godinu 2012./2013. iznosi
7.500,00 kuna.
I. UVJETI UPISA
a) Pravo upisa studenata u I. godinu stručnog
preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile
četverogodišnju srednju ili trogodišnju strukovnu
školu;
b) Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu
i stranci, moraju prethodno izvršiti nostrifikaciju
svojih srednjoškolskih svjedodžbi prema važećim
propisima i položiti ispit iz poznavanja hrvatskog
jezika.
II. RAZREDBENI POSTUPAK
- U RUJANSKOM RAZREDBENOM ROKU:
• Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se do
26. rujna 2012. god.
• Motivacijski razgovori održat će se 27 rujna
2012. god.
• Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni
28. rujna 2012. god.
Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju
na posebnom obrascu koji se može dobiti u
studenskoj službi ili se može preuzeti s web stranica
POLITEHNIKE PULA. Ispunjeni obrasci predaju
se neposredno u studentskoj službi, elektroničkom
poštom na e-mail adresu: upisi@politehnika-pula.hr
ili poštom na adresu POLITEHNIKA PULA – Visoka
tehničko-poslovna škola, Riva 6, 52100 PULA.
Uz prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente:
1. svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe
svih razreda srednje škole;
2. domovnica;
3. rodni list;
4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka
u visini 150,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj
žiro računa 2407000-1118015096, POLITEHNIKA
PULA – Visoka tehničko-poslovna škola, poziv na
broj 317-OIB pristupnika, u svrhu doznake navesti
„troškovi razredbenog postupka“).
Razredbeni postupak za I. godinu studija obuhvaća
vrednovanje općeg uspjeha, uspjeha na maturi i
završnom ispitu, uspjeha iz matematike, fizike i
informatike te motivacijskog razgovora.
III. UPISI
Upis pristupnika izvršiti će se na temelju rezultata
sa mature, razredbenog postupka koji obuhvaća
vrednovanje rezultata iz srednje škole i motivacijskog
razgovora.
Upisi će se provoditi:
• u rujanskom roku 28. rujna 2012. god.
Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni
dokumenti:
1. dokumenti u originalu (umjesto kopija);
2. fotografije 2 kom (dimenzija 4x6 cm);
3. dokaz o uplati troškova upisnog kompleta u iznosu
400,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa
2407000-1118015096, POLITEHNIKA PULA –
Visoka tehničko-poslovna škola, poziv na broj 317-
OIB pristupnika, u svrhu doznake navesti „troškovi
upisnog kompleta“);
4. dokaz o uplati školarine.
Sve osnovne i dodatne informacije mogu se dobiti na
adresi Riva 6, tel. 052/381-410, 381-412;
e-mail: upisi@politehnika-pula.hr ili na web stranici
www.politehnika-pula.hr.
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola
upisuje studente na Specijalistički diplomski stručni
studij koji je namijenjen za prvostupnike (baccalaureus),
završene studente ranijeg četverogodišnjeg studija i
studente koji su završili raniji VI. stupanj (dvogodišnji
studij po starom programu) iz tehničkih, društvenih i
ostalih područja obrazovanja koji žele proširiti svoje
znanje i stručnost u području kreativnog menadžmenta
u procesima.
Razlozi za upis:
1. jedinstvena znanja, nedostatna u hrvatskom
gospodarstvu - omogućuju brzo zapošljavanje;
2. znanja koja obuhvaćaju i tehniku i menadžment -
postaje se i inženjer i menadžer;
3. kombinacija učenja i praktičnog rješavanja
problema;
4. program izrađen po uzoru na najmodernije
programe u svijetu;
5. desetogodišnje iskustvo Politehnike i kompetentni
profesori;
6. učenje kvalitetnog vođenja poduzeća i kako postati
voditelj kreativnog tima;
7. učenje stvaranja novih vrijednosti;
8. obrazovanje za stručnjaka budućnosti - kreativnog
menadžera;
9. komunikacija sa svijetom - savladavanje engleskog
jezika na razini B2;
10. povoljna cijena studiranja;
Diplomanti ovog programa s odgovarajućim radnim
iskustvom, mogu očekivati da će biti sposobni
ispunjavati zahtjevne uloge kao što su voditelji
projekata i timova, kao i menadžeri na različitim
mjestima u gospodarstvu i javnim institucijama.
- Studij se izvodi u trajanju od 4 semestara
(dvogodišnji studij) sa ukupno 120 ECTS bodova.
- Školarina za akademsku godinu 2012./2013. iznosi
25.000,00 kuna, a za upisanih više od 21 studenta
školarina iznosi 18.000,00 kuna (mogućnost
obročnog plaćanja, te 10% popusta na jednokratnu
uplatu).
I. UVJETI UPISA
Pravo upisa studenata u I. godinu Specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Kreativni menadžment u
procesima“ (4. i 5. god.) sa 120 ECTS bodova imaju
osobe koje su završile preddiplomski studij (Bologna)
ili osobe koje su prethodno završile VI. ili VII. stupanj
obrazovanja.
ROK ZA PRIJAVE je otvoren:
U RUJANSKOM ROKU od 10. do 26. rujna 2012.
god. (dokumenti se mogu dostaviti osobno, poštom
ili e-mailom).
II. UPISI će se održati 28. rujna 2012. god.
ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI
1. Obrazac „Prijava za upis“ (tiskanica u referadi,
obrazac se može preuzeti i sa web stranice http://
www. politehnika-pula.hr);
2. Domovnica i rodni list;
3. Svjedodžba ili diploma o završenom prethodnom
obrazovanju
ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU UPISU
1. Isprave u originalu (umjesto kopija);
2. Dvije fotografije 4x6 cm;
3. Dokaz o uplati školarine, poziv na broj: 1536-OIB
pristupnika, u svrhu „školarina KMP“
Žiro račun : OTP banka 2407000-1118015096;
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva
6, tel. 052/ 381-412;
e-mail: upisi@politehnika-pula.hr ili na web stranici
www.politehnika-pula.hr.
Ep009966

oglasi

40 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
2%$9,-(67,26057,
Tužni m srcem j avl j amo
žalosnu vijest svoj rodbini, pr-
ijateljima i znancima da nas je
8.9.2012. u 73. godini života na-
pustio naš voljeni
)(58ÿ2 %$1ÿ,ý
Posljednji ispraćaj našeg dra-
gog pokojnika bit će u poned-
jeljak, 10.9.2012. u 16 sati na
mjesnom groblju u Žminju.
Počivao u miru Božjem!
Ožalošćeni: sin DRAGAN,
kćerka BISERKA, VIDA, nevjes-
ta DORJANA, unuke BLANKA,
KARIN i SIMONA, sestra MAR-
IZA s obitelji i ostala tugujuća
rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
9.9.2012. u 85. godini života za-
uvijek napustila naša voljena
62.$ 0$.29$&
Poslednji ispraćaj voljene
nam pokojnice obavit će se
10.9.2012. u 16 sati na grad-
skom groblju u Umagu.
Ožalošćeni: suprug DUIL-
IO, sin DRAŽEN s obitelji,
nećakinje MILICA i SONJA te
ostala tugujuća rodbina i pr-
ijatelji
Tužna srca javljamo rodbini,
prijateljima i znancima da je
7.9.2012. u 21. godini života
tragično preminuo naš voljeni
67()$1 %5$-.29,ý
Posljednji ispraćaj našeg
anđela bit će u ponedjeljak,
10.9.2012. u 17 sati iz kapele na
mjesno groblje Trviž.
Sveta misa za pokojnika bit
će nakon sprovoda u župnoj
crkvi.
Ožalošćeni: mama RADOJKA,
tata DANILO, sestra BRIGITA,
nona MARIJA, nono TONE,
barba ROBI te ostala tugujuća
rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
7.9.2012. u 23. godini života
tragično napustio naš voljeni
67,9(1 05*$1
Posljednji ispraćaj dragog nam
pokojnika bit će u ponedjel-
jak, 10.9.2012. u 17 sati iz kape-
le Moj mir u Pazinu na mjesno
groblje Beram.
Ožalošćeni: mama LJILJANA,
tata IVICA, sestre SUZANA i
SANJA, nona ELDA te ostala
tugujuća rodbina
S tugom u srcu javljamo rod-
bini, prijateljima i znan-
cima žalosnu vijest da nas je
7.9.2012., u 79. godini života
napustio naš voljeni
7(2'25 ÿ25,ý
dr.vet.med.
Posljednji ispraćaj voljenog
nam pokojnika obaviti će se
u ponedjeljak, 10.9.2012., u
17 sati na gradskom groblju u
Poreču.
Ožalošćeni: supruga BRAN-
KA, sin VANJA, unuci TEO
i BORNA, snaha ADA, sestre
MLADENA, LUCIJA i MARINA
s obiteljima, šogor MILAN s
obitelji te ostala tugujuća rod-
bina
32='5$9,
Posljednji pozdrav dragom
bratu i barbi
)(58ÿ8
Sestra MARIZA, nevodi NEVEN
i NATAŠA s obiteljima
Posljednji tužni pozdrav ocu
našeg djelatnika, gospodinu
)(58ÿ8 %$1ÿ,ý8
Galanterija d.o.o. Pazin
Posljednji tužni pozdrav ocu
našeg kolege, gospodinu
)(58ÿ8 %$1ÿ,ý8
Kolege iz Galanterije d.o.o.
Pazin
Posljednji pozdrav
7,/', 0,ä,ý
rođ. Škoravić
i hvala za sve što si dala pul-
skoj košarci.
Košarkaški savez Istarske
županije
Anđele
67()$1
Vodi nas i reci nam kako dalje.
Hvala ča te imamo.
Ponosni mama i tata
Našem voljenom unuku
67()$18
Nona MARIJA i nono TONE
Mojem dragemu fijocu
67()$18
tužno zbogom.
Šantulo ROBI
Posljednji pozdrav dragom
67()$18
od barba LUCIJANA i tete EDE,
zrmani DAMIR i DEJAN s fa-
milijama
Posljednji pozdrav dragom
nevodu i zrmanu
67()$18
Barba MILOŠ, teta LJILJANA,
zrmane MARINA s ANÐELON,
RAHELA s VALERIJON, TONI i
MARIJA
Dragom nevodu i zrmanu
67()$18
Barba ÐENIO, teta ADA, zrm-
ani MONIKA, LUKA i HELENA
Posljednji pozdrav
67()$18 %5$-.29,ý8
Generacija 2006./’07. PŠ Trviž
s razrednicama Jasnom Matas
Sinožić i Mirjanom Zović
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i djelatniku
67()$18 %5$-.29,ý8
DORJANO RITOŠA s obitelji i
djelatnici G&K Termike d.o.o.
Posljednji pozdrav dragom
67()$18
STELINA, DARIO, DEAN i
MASSIMO ČINIĆ s familijama
Posljednji pozdrav dragom
nevodu i zrmanu
67()$18
Teta NITA, barba DANILO i zr-
man EMANUEL
Posljednji tužni pozdrav dragom
67()$18 %5$-.29,ý8
Zauvijek ćeš biti u našim srci-
ma i mislima. Neka te čuvaju
anđeli nebeski!
Tvoji: RENATA, DORIAN,
JOSIP, barba BEPI i teta KAJA
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i kolegi
67()$18 %5$-.29,ý8
3A SŠEK Rovinj generacija
2009./’10. s razrednikom
Posljednji pozdrav prijatelju
67()$18 %5$-.29,ý8
Štef, neka te anđeli čuvaju jer
takove duše od čovika ni bilo
još poli njih.
MARIN s roditeljima
Posljednji pozdrav
67()$18 %5$-.29,ý8
Ostavio si neizbrisiv trag u sr-
cima onih koji te vole i koje si
volio!
Obitelji MARETIĆ; MILENA,
LORIS, MARČELA, JURAN; RE-
NATA i TOMI
Posljednje i tužno zbogom
67()$18
Prijatelju, spavaj s anđelima do
našeg ponovnog susreta, do
tada će nam nedostajati tvoj
osmijeh,
tvoj stisak ruke
i tvoje sve.
Najviše boli kad prijatelj ode, a
iza sebe ostavi samo tišinu.
Zauvijek u našim srcima!
ERIC, MATEA, ELVIS, SANJA,
JOSIP, DEAN, MARIN i JASMI-
NA
Posljednje zbogom našem sus-
jedu i prijatelju
67()$18
Nema tih riječi koje bi opisale
našu tugu i bol.
Počivaj u miru!
Iskrena sućut obitelji.
DRAGO, ZLATA, ERIC i MATEA
Posljednji pozdrav sinu našeg
prijatelja
67()$18
EMIL i ILIJANA
Posljednji pozdrav
67()$18
Teta DANICA, zrmani DAMIR i
ORIJANA s familijama
Posljednji pozdrav
67()$18
i
67,9(18
Osoblje kafe bara “N” - Škropeti
Anđelić moj
67()$1
Budi mi suvozač sad kad
počmen peljat.
Sestra BRIGITA
Glas Istre 41 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
Najdražem sinu
67,9(18
U svakom trenutku bit ćeš u
našim mislima, u svakom tre-
nutku u našim srcima, uvijek
voljen, nikad zaboravljen.
Volimo te sine!
Tvoji najmiliji: tata IVICA,
mama LJILJANA, sestre SUZA-
NA i SANJA
Posljednji pozdrav dragom un-
uku
67,9(18
Nona ELDA
Posljednji pozdrav dragom
nevodu
67,9(18
Tvoje tete i barbi: VESNA i
RATKO, MARICA i NINO,
VLASTA i IVAN
Posljednji pozdrav dragim pri-
jateljima
67,9(18
i
67()$18
Vlasnica i djelatnice Caffe bara
Palma
Posljednji pozdrav bratu naše
djelatnice
67,9(18
Osoblje caffe bara Dvigrad
Posljednji pozdrav dragom zr-
manu
67,9(18
Neka te anđeli čuvaju.
DANIJEL, IVICA, NENAD i
NEDA s familijama, NEVEN,
SANDI i BARBARA
Posljednji pozdrav dragom
nećaku i zrmanu
67,9(18
Striček ŽELJKO, strina MAR-
GERITA, DANIEL, MILAN,
TATJANA, ROZANA i DARIJAN
s RAFAELOM
Posljednji pozdrav dragom
gostu i prijatelju
05*$18
Vlasnici i osoblje caffe bara
FABI
Dragom nećaku i zrmanu
67,9(18
Srest ćemo se tamo
gdje tuge i boli nema,
zato to nije zbogom
već samo doviđenja.
Strina SLAVKA, zrmani ALEN i
SLAVEN s familijom
Posljednje zbogom dragom
67,9(18
HRAST, GOLOB, PAMIĆ i
ŠELJO
Posljednji pozdrav
67,9(18
Mještani Vele Trabe
Posljednji pozdrav bratu naše
drage prijateljice Suzi
67,9(18
ROMINA, IVA sa SONIJEM,
IRENA, RENATA i ROBERTA s
TONIJEM
Posljednji pozdrav dragom
67,9(18 05*$18
Obitelji BIRĆA i FRLETA
Posljednji pozdrav Suzaninom
bratu
67,9(18 05*$18
MARKO
...
67,9(1
Neka vas prati mir i blagoslov,
držite se skupa.
STEFANOVA OBITELJ
Posljednji pozdrav dragom pr-
ijatelju
67,9(18
Teško je reći zbogom,
ali zbogom do ponovnog sus-
reta u vječnosti.
PIKSO, ANA, PAOLO, SILVIJA,
DRAGAN, SARA, KATARINA,
GORAN, SOFIJA, VAJO, DANI-
JELA, NIKOL, JONS, VILIAM,
SINDI, IVAN, KLANJAC
Našem najdražem prijatelju
67,9(18
zadnje zbogom.
Tvoja generacija ‘2004. /’2005.
OŠ Tinjan
Posljednji pozdrav sinu našeg
djelatnika i kolege
67,9(18 05*$18
D.O.N.I.S. d.o.o. Tinjan
Posljednji pozdrav drago pri-
jatelju
67,9(18
Zauvijek ćeš biti dio nas, nikad,
nikad zaboravljen.
PIKSO, ANA, PAOLO, SILVIJA,
DRAGAN, SARA, KATARINA,
GORAN, SOFIJA, VAJO, DANI-
JELA, NIKOL, JONS, VILIAM,
SINDI, IVAN
Posljednji pozdrav dragom pr-
ijatelju
67,9(18
od obitelji BON
Dragi prijatelju
67,9(1
Zauvijek ćeš nam ostati u
sjećanju.
Volimo te.
Tvoja ekipa od malih nogu: LIB-
ERTA, VITA, MELANI, MONI-
KA, DANIJEL, IVAN, MARKO,
TONI, DOMINIK, DEAN, SAŠA,
MAJDA, VERONIKA i INGRID
Posljednji pozdrav dragom pri-
jatelju i kumu
7(2'258 ÿ25,ý8
Obitelj ZANINIĆ
U spomen
7(2'258 ÿ25,ý8
Mili moj i jedini!
Kroz dugogodišnji život prošli
smo i dobro i zlo, ali plod naše
ljubavi su marljivi i moralni lju-
di kojima ćeš uvijek biti uzor. A
ja, još ovo malo života što mi je
preostalo, uvijek ću te se sjećati
s ljubavlju.
Samo tvoja BRANKA
Posljednji pozdrav našem tati,
noniću i svekru
7(2'258 ÿ25,ý8
Bio si nam i ostat ćeš naš uzor
i snaga.
Tvoji: VANJA, TEO, BORNA i
ADA
Posljednji zbogom dragom
7(2'258
IVANKA
Posljednji pozdrav cijenjenom
i poštovanom susjedu
7(8
S tugom u srcima i velikim
poštovanjem opraštamo se od
Vas.
NELO, GRAZIELLA, KLAUDIJA
te DENIS i IGOR s familijama
Posljednji pozdrav dragom
%$5%$ 7(8
Obitelj VRUS
Posljednji pozdrav našem
dragom barba
7(8 ÿ25,ý8
Odrastali smo uz vas i vaše
životne poruke. Uvijek ćemo
vas se sjećati s ljubavlju i
poštovanjem.
VALTER ČUŠ, BRANKO JURIĆ,
MAURIZIO VEŽNAVER, MAU-
RIZIO SIROTICH, GIUSEPPE
SIROTICH, EZIO SIROTICH s
obiteljima
Posljednji pozdrav dragom prijatelju
67,9(18 05*$18
Bija si osoba velikega srca, bija i osta uzor svin nan. Pre-
telo naš, ša si ća bez pozdrava. Stobon je bilo sve lagje i
lipje.
Pazi na nas i gledaj nas iz neba, a mi te nikad nećemo
prestat volit! Zavaj ćemo te čuvat u našim srcima...
MRGI NAŠ - falit ćeš nan!!!
TVOJA VJERNA KUMPANIJA
42 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

osmrtnice

Obavijesti o smrti, posljedni pozdravi, sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17,30, subotom od 9 do 13, nedjeljom i praznikom od 11 do 14,30 sati
Posljednji pozdrav cijenjenom
kolegi
7(2'258 ÿ25,ý8
Djelatnici veterinarske ambu-
lante Poreč
Posljednji pozdrav dragom
7(2'258 ÿ25,ý8
od obitelji BAKARČIĆ
Posljednji pozdrav gospodinu
7(2'258 ÿ25,ý8
od djelatnika stomatološke or-
dinacije “Dr. Vanja Čorić”
6-(ý$1-$
Tužno sjećanje na našu dragu
suprugu, mamu i nonu
$18 9,ä.29,ý
10.9.2005. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom nosimo te u
našim srcima.
Tvoji suprug LINO i kćer LEO-
NIDA s familijom
$1.,&$ 785.29,ý
rođ. Leško
10.9.2009. - 10.9.2012.
Prošle su tužne tri godine od
kada više nema moje voljene
supruge.
Nedostaje mi njezina radost,
vesela i dobra narav.
Suprug FRANJO
Sjećanje na voljenu mamu
$1.,&8 785.29,ý
10.9.2009. - 10.9.2012.
Ostaješ i dalje u našim srcima
voljena i nikad zaboravljena.
Sin DARKO, SANDRA, NINA
i DINO
Tužno sjećanje
'(1, 38-$
10.9.1989. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom nosimo te
u srcima.
Tvoji najmiliji: mama SANJA,
tata SERGIO i braća SIMON i
LUKA
Sjećanje na
)(5,'8 ä80,*$
1.10.1936. - 10.9.2006.
S ljubavlju i tugom čuvamo te
u našim srcima.
Tvoji najmiliji: sin MEKSUD,
kćerke FATIMA, MIRZETA i
MEKSURA, zetovi MIRSAD i
ESAD, nevjesta SUADA, unu-
ci DANIEL, SANJA, SANJIN,
MAJA, SAŠA, ALEN, SANEL i
DANIELA
In memoriam
*5$&,-$12 .2.27
10.9.2008. - 10.9.2012.
S ljubavlju,
tvoji: ESTER, AUGUSTA i ED-
UARD
In memoriam
,9$1 -$1.2
10.9.2002. - 10.9.2012.
S ljubavlju i tugom čuvamo te
u našim srcima i mislima.
Tvoji najmiliji
Tužno sjećanje na
0$5,-8 %/$æ,1$
10.9.2009. - 10.9.2012.
S ljubavlju i poštovanjem
čuvamo uspomenu na tebe.
Sestra ANA i nećak IVE s fa-
milijom
U sjećanje na voljene roditelje
0$5,-8
9.9.1992. - 9.9.2012.
i
$1é(/$ .25(/9,ý$
13.8.2012. - 9.9.2012.
Sjedim nemoćna na granitnoj
ploči,
prizivam nježne riječi, osmijeh
drag,
ali suzama već pune su oči,
i slikama sretnim, gubi se trag.
U čežnju obučena palim svijeće,
da vam duše pronađu dom.
Tiho u vaze slažem cvijeće...
al’ vi i dalje spavate vječnim
snom.
VERA i NADIA s obiteljima
Tužno sjećanje
0$5,1$ 02*2529,ý
10.9.1998. - 10.9.2012.
Tamo gdje te moja ruka dodir-
nuti ne može, srcem i dušom
u vječnosti smo spojene... Za-
uvijek.
Tvoja mama
Tužno sjećanje na voljenog su-
pruga i oca
0$5,2 .(56$1
9.9.2003. - 9.9.2012.
Živjet ćeš vječno u našim mis-
lima i srcima.
Tvoji najmiliji
Tužno sjećanje na voljenog su-
pruga
0$5,-$ 6,527,ý$
10.9.2004. - 10.9.2012.
Hvala svima koji Te nisu zab-
oravili.
Počivaj u miru.
Tvoja MARIJA
Sjećanje na našeg dragog
ä,08 +(5$.$
10.9.2011. - 10.9.2012.
S ljubavlju te spominjemo i za-
uvijek čuvamo u našim srcima.
Tvoji najmiliji: supruga MARI-
JA, djeca BRANKO i SUZANA s
obiteljima
Tužno sjećanje na voljenog
brata
ä,0( +(5$.
10.9.2011. - 10.9.2012.
S l j ubavl j u, t ugom i
poštovanjem čuvamo te u
našim srcima i mislima.
Brat NINO, sestre MARIJA i
EMILIJA s familijama
=$+9$/(
Povodom bolnog rastanka od
naše voljene
$1.( .$/ÿ,ý
iskreno se zahvaljujemo svoj
rodbini, susjedima, prijatelji-
ma i znancima koji su nam
izrazili sućut i bili uz nas u
najtežim trenucima. Zah-
valjujemo se osoblju stacion-
ara Pazin te osoblju onkolog-
ije Pula.
Uz veliko poštovanje iskreno se
zahvaljujemo susjedi, doktorici
Sonji Fabris Ivšić i Dijegu Bru-
mini koji su tokom svih mjese-
ci bolovanja naše drage poko-
jnice pružali joj pomoć kad joj
je bila najpotrebnija a nama
velika podrška i utjeha.
Veliko hvala!
Ožalošćeni kćerka SUZANA i
JOSIP
º ßüZEI º "MAßINA6 vIßE0"
Trg Foutaua 1/1,
te|/fax: 663-31O
º "FINA" pos|ovuica 8u/et,
Trg foutaua 4
º ßüJE º "FINA" pos|ovuica 8uje,
Trg s|obode 2
º IAßIN º Pos|ovuica ßIA8A I8IßE,
M. V|aĀióa 1,
te|/fax: 856-516
º Komuua|uo podu/eóe
"1.MAJ", Viuet 81,
te|: 852-O15, O91/21O-64O3
º N0vIßßAß º "FINA" pos|ovuica lovigrad,
Autobusui lo|odvor bb,
te|. 158-693, fax. 159-695
º FAZIN º "ü8IüßA" d.o.o.,
S. Kure|ióa 22,
te|: 619-O3O, fax: 624-998
º "FINA" pos|ovuica Pa/iu,
25. rujua 11, te|. 619-311,
fax 619-321
º F0ßE6 º "ü8IüßA F0ßE6",
M|iusla 1,
te|/fax 428-44O
º "8üNN¥ WA¥" A. legri 1,
te|. 452-O21, te|/fax 431-295
º "FINA" pos|. PoreĀ,
V. la/ora 2,
te|. 429-15O, fax. 431-55O
º FüIA º 0g|asua s|utba ßIA8A I8IßE
Portarata 4,
te|: 591-543, fax:388-411
º ß0vINJ º TuristiĀla ageucija "NAIAIE"
Carducci 4 (Trg ua |olvi),
te|/fax: 813-365
º "FINA" pos|ovuica Roviuj,
Trg m. Tita 1
º üMAß º "FüI0kAZ"
turistiĀla ageucija
Zadarsla 9,
te|./fax: 463-31O
º "FINA" pos|ovuica umag,
E. Pasca|i 1
2
2VPUWQLFHPRçHWHSUHGDWL
XQDåLPSRVORYQLFDPD
LDJHQFLMDPDX,VWUL
Glas Istre 43 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Glas Istre 45

vodič kroz istru

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Pula
DANAS
- KINO VALLI - u 19 sati
projekcija erotske drame Sramota,
glume Michael Fassbender, Carey
Mulligan, James Badge Dale,
Nicole Beharie, režija Steve McQu-
een • u 21 sat projekcija SF kome-
dije Susjedi treće vrste, glume Ben
Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill,
režija Akiva Schaffer
ČITAONICA KLUBA UMIROVLJE-
NIKA - u 17 sati otvorenje izložbe
Preporod, autorica Davorka Špada
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE - u
12 sati Vitrina mjeseca, otvorenje
izložbe Gusan kod Vodnjana, na
tragu otkriIJa srednjovjekovnog
naselja
FORUM - u 20 sati Istrian han-
dmade
IZLOŽBE
- GALERIJA STARI
GRAD - izložba radova Ivice Bla-
govića i Vere Mihajlović, slikarstvo
i dekupaž (salvetna tehnika), do
12. rujna
TURISTIČKA ZAJEDNICA (Infor-
mativni centar, Forum 3) - izložba
slika u kombiniranoj tehnici pulske
umjetnice Monike Petrović, sva-
kodnevno od 9 do 21 sat, do 24.
rujna
MUZEJ SUVREMENE UMJETNO-
STI ISTRE (Sv. Ivana 1), 2. KAT
IZLOŽBENOG PROSTORA - izlož-
ba radova polaznika ljetne foto
radionice za mlade Istra - ambijent,
kulturna baština, svakodnevno
osim ponedjeljka od 11 do 14 i od
18 do 21 sat, do 10. rujna
MUZEJSKO GALERIJSKI PRO-
STOR SVETA SRCA - multimedijal-
na izložba “Ki sit ki lačan”, do 15.
listopada
NIMFEJ (trg kod amfiteatra) -
izložbeno prodajna manifestacija
udruga: Gradska radionica, SOS
telefon, Merlin, Cassoni Vecchi i
Društvo osoba s tjelesnim invalidi-
tetom, Medulin Art s radovima svo-
jih članica i članova, do 30. rujna
GALERIJA VINCENT IZ KASTVA -
izložba fotografija Duška Marušića
PROSTORIJA LIKOVNOG DRUŠ-
TVA (Mletačka ulica, roza zgrada 2.
kat) - druga samostalna izložba Je-
lene CvetkoviIJ Puca iznova, puca
stalno (snaga ljubavi)
GALERIJA TENI ęURAN (Maksi-
mijanova 4) - Stalni postav slika
istarskih umjetnika, po najavi na
098/9315 - 866
GRADSKA GALERIJA (Kandlero-
va 8) - izložba A. Motika - Izbor iz
donacije 9, Motika i istarski crtači i
grafičari I, radnima danima od 10
do 13 i od 18 do 21 sat, subotom
od 10 do 13 sati • Antun Motika
izbor X, Motika i istarski crtači i gra-
fičari II, Paliska, Mocenni, Monas,
JuričiIJ. Radnim danom od 10 do
13 i 17 do 20 sati, subotom od 10
do 13 sati. Izbor za stalni postav
2012.
SPOMEN SOBA ANTONIJA SMA-
REGLIE - radnim danom od 11 do
12 sati i ponedjeljkom i petkom
od 20 do 21 sat, subotom od 11
do 12 sati
GALERIJA ANTUN MOTIKA (INK,
II kat) - izložba Izbor za stalni po-
stav, radno vrijeme svakodnevno
uz prethodnu najavu na tel. 222-
662, četvrtkom bez najave od
10.30 do 13.30 sati
MUZEJI
- AMFITEATAR - sva-
kodnevno od 9 do 21.30 sati, na-
jave na tel. 052/351-300 i 351-301,
fax. 052/212-415 ili na mail ami-taj-
nistvo@pu.t-com.hr
MUZEJSKO-GALERIJSKI PRO-
STOR SVETA SRCA - radno vrije-
me svakodnevno od 9 do 23 sata
AUGUSTOV HRAM - radno vrijeme
od ponedjeljka do petka od 9 do
21 sat; subotom i nedjeljom od 9
do 15 sati
ARHEOLOŠKI PARK NEZAKCIJ
- svakodnevno od 9 do 12 i od 16
do 20 sati
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE -
radnim danom od 9 do 20 sati,
subotom, nedjeljom od 9 do 15
sati, blagdanom od 10 do 15 sati,
tel. broj 351-300, 351- 301, faks
052/351-333, e-mail ami-tajni-
stvo@pu.t-com.hr
POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ
ISTRE - izložba Jadranski pomorci
na Arktiku • stalni postav muzeja i
postav o ljekarništvu u Istri te po-
stava austrijskih brodskih topova,
svakodnevno od 9 do 17 sati
OSTALO
- SAVJETOVALIŠTE
CENTRA POJAČANE SKRBI ZA
OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE
DEMENCIJE I DEMENCIJA (Ma-
žuranićeva 10) - stručna pomoIJ
oboljelima, članovima obitelji, zbri-
njavateljima, srijedom od 17 do 19
sati uz prethodnu najavu i dogovor,
tel./fax: 211 - 695
NACIONALNI PARK BRIJUNI - tel.
525-882
AQUARIUM PULA - svaki dan od
9 do 22 sata; tel. 091/568 - 2986,
091/1381 - 415, 381 - 402 ili na
e-mail infos@aquarium.hr
SOS - TELEFON U NEVOLJI, rad-
nim danom od 16 do 20 sati mo-
guIJe je obratiti se na SOS telefon
Istarske županije 0800- 84 84
U svim slučajevima kada vam je
potrebna podrška i prijateljska
pomoIJ
LJEKARNE
- CENTAR, Giardini
14, Dežura svakodnevno od 20 do
7.30 sati, tel. 222 - 551 i 222 - 544
KNJIŽNICE
- GRADSKA KNJIŽ-
NICA I ČITAONICA (Kandlerova
39) - od ponedjeljka do petka od
7.30 do 19.30 sati, subotom od
7.30 do 13 sati, tel. 300 - 404
DJEČJA KNJIŽNICA (RadiIJeva
22/II) - ponedjeljkom, srijedom
i petkom od 12.30 do 19 sati,
utorkom i četvrtkom od 7.30 do
15 sati, svaka prva i treIJa subota
u mjesecu od 7.30 do 13 sati, tel.
213 - 882
KNJIŽNICA VERUDA (Banovčeva
6) - ponedjeljkom od 12.30 do 20
sati, utorkom, srijedom, četvrtkom
i petkom od 7.30 do 14 sati, subo-
tama (1., 3. i 5. u mjesecu) od 7.30
do 13 sati, tel. 211 - 611
ČITAONICA KLUBA UMIROVLJE-
NIKA (Giardini 14) - od ponedjeljka
do petka od 8 do 19 sati, subotom
od 8 do 13 sati, tel. 219 - 000
ZAVIČAJNA KNJIŽARA PETIT
(Kandlerova 24, kod Katedrale)
- najbogatija zavičajna zbirka
knjiga istarskih nakladnika i
autora, otvorena svakodnevno
od 9.30 do 23 sata, tel.: 544-111,
098/1790-200
KNJIŽNICA VODNJAN (Narodni
trg 1) - ponedjeljkom, srijedom i
petkom od 12.30 do 19 sati, utor-
kom i četvrtkom od 7.30 do 15 sati,
subotom (prva i treIJa u mjesecu
su radne) od 7.30 do 13 sati; tel.
512 - 572
KNJIŽNICA DOMA HRVATSKIH
BRANITELJA - otvorena ponedjelj-
kom od 11 do 19 sati, od utorka do
petka od 7.30 do 15.30 sati
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA - otvo-
rena radnim danom od 8 do 20
sati, subotom od 8 do 13 sati •
SPOMEN SOBA A. SMAREGLIE -
radno vrijeme od 11 do 12 sati
MORNARIČKA KNJIŽNICA (spo-
menik kulture) - otvorena radnim
danima od 12 do 16 sati
SUDOVI
- KranjčeviIJeva 8, tel.
377 - 600 - uredovno vrijeme ZK
Pisarnice soba 6, zaprimanje
podnesaka za uknjižbu u zemljiš-
ne knjige i izdavanje gotovih ZK
izvadaka od ponedjeljka do petka
od 08.30 do 11 sati; uredovno
vrijeme ZK odsjeka, soba broj
8, ponedjeljkom, srijedom i pet-
kom od 8 do 11 sati, utorkom i
četvrtkom od 8 do 9.30 sati; za
odvjetnike i javne bilježnike
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 12 do 13.30 sati, utorkom i če-
tvrtkom od 9.30 do 10.30 sati; sve
ostale pisarnice, osim kaznene,
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 08.30 do 11 sati
Pazin
DANAS
- MUZEJ GRADA PA-
ZINA - u 19 sati otvorenje izložbe
Urbani razvoj grada Pazina
OSTALO
- POUČNO - PJEŠAČ-
KA STAZA PAZINSKA JAMA, svaki
dan od 10 do 18 sati
MUZEJI
- ETNOGRAFSKI
MUZEJ ISTRE PAZIN i MUZEJ
GRADA PAZINA - radno vrijeme:
utorak, srijeda, četvrtak, petak,
subota i nedjelja od 10 do 18 sati,
ponedjeljkom zatvoreno
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA I ČI-
TAONICA PAZIN - zatvorena zbog
sanacije, do 15. listopada
VETERINARI
- Veterinarska
ambulanta Pazin d.o.o. Dubravi-
ca 5, radnim danima te subotom
od 7 do 15 i od 17 do 18, nedje-
ljom od 8 do 9 sati, tel. 624 - 410;
Veterinarska ambulanta za male
životinje, Istarskih narodnjaka 24,
tel. 621-921, radnim danima od 11
do 13 i od 17 do 19 sati, subotom
od 10 do 12 sati, dežurni veterinar
098/366-627
Novigrad
KNJIŽNICE
- GRADSKA
KNJIŽNICA - radno vrijeme
ponedjeljkom od 8 do 14 sati,
utorkom, srijedom, četvrtkom i
petkom od 10 do 19 te subotom
od 8 do 14 sati, tel. 052/729
- 040, e-mail info@knjiznicano-
vigrad.hr
Umag
IZLOŽBE
- MMC POU ANTE
BABIĆ - izložba Ivana Tomljenović
Meller od Bauhausa do Bujštine,
do 1. listopada
GALERIJA MARIN - izložba crteža
Moć indiga, autor Mladen Miljano-
vić, do 10. rujna
HOTEL KEMPINSKI ADRIA-
TIC - stalni postav samostalne
izložbe fotografija Nerija Belića i
meunarodne izložbe povijesnih
vozila
KNJIŽNICE
- GRADSKA
KNJIŽNICA - otvorena od
ponedjeljka do petka od 8 do
20 sati, subotom od 8 do 13
sati, tel. 052/721- 561, e-mail
knjiznica@gku-bcu.hr, www.
gku-bcu.hr
VETERINARI
- Ambulanta za
male životinje (6. svibnja 7.), tel.
753 - 454
Buje
IZLOŽBE
- GALERIJA ORSOLA
- samostalna izložba slika Mladena
Milotića “Nebeski odrazi”, do 1.
listopada
ETNOGRAFSKI MUZEJ - izložba
Ivana Tomljenović Meller od Bau-
hausa do Bujštine, do 1. listopada
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA PRI
PUČKOM UČILIŠTU - otvorena
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 15.30 do 19.30 sati; utorkom i
četvrtkom od 11 do 15 sati, prvu
i treIJu subotu u mjesecu od 8 do
14 sati
OSTALO
- SAVJETOVALIŠTE ZA
DJECU, MLADE I OBITELJ (Trg
Josipa Broza Tita 6), radno vrijeme
srijedom od 17 do 19 sati i petkom
od 13.30 do 15 sati
VETERINARI
- Digitronska 8,
radnim danima od 7 do 14, subo-
tom i nedjeljom od 8 do 10 sati, tel.
772 - 110; Granična veterinarska
stanica, Kaštel, tel. 777 - 030
Buzet
IZLOŽBE
- GALERIJA AURORA
- stalni postav Antikviteti i izložba
slika autora vezanih uz Istru, sva-
kodnevno od 9 do 19 sati
GALERIJA SIBYLLA (Konti 28) -
stalni postav, radno vrijeme svaki
dan, mob. 091 72 42 589
PALAČA BIGATTO - izložba slika i
skulptura autorice Snježane Margi-
tiIJ: “Križ(ž)ane s kosom”
KNJIŽNICE
- KNJIŽNICA PUČ-
KOG OTVORENOG UČILIŠTA
- otvorena radnim danima od 9 do
15.30 sati
VETERINARI
- Sv. Ivan 5, radnim
danima od 7 do 14 i od 17 do 18
sati, subotom od 7 do 10 sati, nedje-
ljom od 8 do 10 sati, tel. 662 - 801
Po Istri
MEDULIN
- RIVA - u 20 sati Istra
Gourmet
VRSAR
- KAMENOLOM MON-
TRAKER - 22. meunarodna stu-
dentska kiparska škola Montraker,
od ponedjeljka do subote od 8 do
12 sati i od 16 do 19 sati, svečano
zatvaranje 14. rujna

Brod u čaši, 9. rujan 2012., autor Dejan Mitrović

Informacije za Vodič kroz
Istru možete javiti radnim
danom od 10 do 13 sati na
tel. 591-511, fax. 591-555
e-mail: redakcija@glasistre.hr
Broj 173
SJEDIŠTE BANKE: UMAG 052/702-300 • Podružnice: Poreč 052/429-050, Pula 052/215-977, • Poslovnice:
Buje 052/772-271, Buzet 052/663-417, Pazin 052/624-557, Rovinj 052/845-070, Opatija 051/271-841, Viškovo 051/504-320, Labin 052/881-051
Rijeka 051/213-360 Novigrad 052/757-414,
TEČAJNA LISTA
Šifra
Valuta
Jedinica
Kupovni
za devize
Srednji za devize,
efektivu i čekove
Prodajni
za devize
Kupovni za efektivu,
čekove i kred. pisma
Prodajni
za efektivu
978 EUR1
756 CHF
826 GBP
840 USD
1
1
1
utvrđena na dan 7.09.2012. primjenjiva od 8.09.2012.
7,385000
5 994211
9,217915
5 690012
,
,
7,448413
6,138465
9,377330
5,873216
7,485000
6,298065
9,527367
5 960014 ,
7,375000
5,960450
9,199161
5,660018
7,500000
6,327530
9,639895
6,000017
7,43 kn /6,12
7,45/ kn 6,14
7,47/ kn 6,16
PULA, 13.30
Proglašenje ljetnih
najčitatelja
U povodu Meunarodnog dana pismenosti
danas u 13.30 sati u Gradskoj knjižnici i či-
taonici Pula, na Dječjem odjelu (Kandlerova
39), održat će se proglašenje ljetnih najčita-
telja 2012. godine. Na susretu s novinarima
predstavit će se ljetne najčitatelji Dječjeg
odjela za 2012. godinu u kategorijama
učenika nižih razreda osnovne škole, uče-
nika viših razreda osnovne škole te učenika
srednje škole koji su u periodu od 1. srpnja
do 31. kolovoza pročitali najviše knjiga.
GROŽNJAN, 18.00
Završni koncert tečaja
glasovira
U Koncertnoj dvorani Kaštel s početkom u
18 sati danas će se održati završni koncert
tečaja glasovira koji se odvijao ovog ljeta
u organizaciji Meunarodnog kulturnog
centra hrvatske glazbene mladeži u
Grožnjanu. Na programu su djela L. van
Beethovena, S. Rahmanjinova, F. Chopina,
J. S. Bacha, W. A. Mozarta i dr., a izvodit
će ih mladi pijanisti Dina Jularić, Ante
Božić-Kudrić i Ana Lisičak uz potporu
mentora Ante Milića.
PAZIN, 19.30
Otvorenje izložbe
fotografija
U sklopu manifestacije “Tjedan istarskih
muzeja - Settimana dei musei istriani”
Etnografski muzej Istre - Museo etno-
grafico dell’Istria priprema fotografsku
izložbu pod nazivom “Kalkuta 1945.
- dnevnik jednog vojnika/diario di un
soldato”. Otvorenje izložbe održat će se
danas u 19.30 sati u prostorijama Etno-
grafskog muzeja Istre u Pazinu, a moći će
se razgledati u radno vrijeme muzeja do
19. listopada 2012. Izložba je ostvarena
u suradnji s Indijskim kulturnim centrom,
odnosno Udrugom za promicanje indijske
kulturne baštine Lotos u sklopu šire
manifestacije “Tagore-svijet-Hrvatska
(1861.-1926.-2011.)”.
d
o
g
a

a
j
i
Stradali u prometu
Stradali u prometu - besplatni
telefon za pomoIJ obiteljima
žrtava u prometu te psihološka,
pravna, duhovna pomoIJ i savjeti -
0800/444-449
Halo, niste sami
Halo, niste sami - 24-satni nadzor
starijih osoba. Prijave za dobivanje
socijalnog alarma na telefone
Doma za starije i nemoIJne “Al-
fredo ŠtigliIJ” 223-233, 222-956 i
099/675-2386.
Sigurna kuća Istra
Sigurna kuća Istra - pomoIJ že-
nama žrtvama obiteljskog nasilja
- 500-148, radnim danom od 9 do
13, a ponedjeljkom i petkom od 9
do 13 i od 17 do 19 sati.
OBJAVITE FOTOGRAFIJU
U GLASU ISTRE
Poštovani čitatelji, stranica Vodiča kroz
Istru otvorena je i vama. Da bi bila objavlje-
na, svaka vaša fotografija mora biti snimljena
u Istri, a uz nju morate obavezno
istaknuti: sadržaj/motiv s fotografije,
datum kada je snimljena, ime i prezime
autora te kontakt-telefon. Svaki autor
može poslati najviše 3 fotografije mjesečno.
Autora najboljeg rada Glas Istre nagrauje
besplatnom jednomjesečnom pretplatom
na naš list. Fotografije nam možete slati
e-mailom na redakcija@glasistre.hr
(s naznakom ZA VODIČ KROZ ISTRU).
,)Ć1 24/4)1
06.15 Mir i dobro
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
– Vijesti
09.48 ZABA – 90 sekundi,
emisija pod
pokroviteljstvom (R)
10.00 Vijesti
10.05 Vrijeme danas
10.12 Pogled na Zemlju 1.
Patagonija,
dokumentarna serija
(6/10)
11.08 Zavolite svoj dom 3,
dokumentarna serija
(7/10)
12.00 Dnevnik
12.15 Sport
12.17 Vrijeme
12.24 TV kalendar (R)
12.40 Moć sudbine,
telenovela (82/102)
13.30 Dr. Oz 2, talk show
(6/100)
14.10 Skica za portret
14.20 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.29 Vrijeme sutra
14.30 manjinski Mozaik
14.45 Skica za portret
15.00 Kad već postoji
planina. Velebitski
aromatarij (1/3)
15.35 Glas domovine
16.05 Sinovi i očevi.
Nizozemska
(Surinam),
dokumentarna serija
(25'16«) (6/7)
16.30 Fotografija u
Hrvatskoj
16.42 TV kalendar (R)
16.58 Hrvatska uživo –
Vijesti
18.00 Hrvatska uživo.
Građanske minute
18.20 8. kat. Smrtonosna
jedinica, talk show
Učitelji i profesori sve
manje uživaju dužno
poštovanje učenika i
njihovih roditelja, a
sve češće postaju
žrtvama psihičkog i
fizičkog nasilja.
Nerijetko štitimo svoju
djecu, pa čak i kad
zlostavljaju. Tko štiti
žrtve, tko štiti
učitelje? Jesu li oni
postali građani drugog
reda?
19.10 Tema dana
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.02 Večeras
20.03 Vrijeme
20.05 ZABA – 90 sekundi,
emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 TV Bingo
20.35 Potrošački kod
21.10 Nulta točka, politički
talk show
22.30 Dnevnik 3
22.58 Sport
23.01 Vrijeme sutra
23.05 Na rubu znanosti.
Tragom drevne
tehnologije
23.55 Seks i grad 4,
humoristična serija
(18) (8/18)
00.24 1981, kanadski film
(R)
02.02
FILM
Dr. Oz 2, talk show
(6/100) (R)
06.20 Moć sudbine,
telenovela (81/102) (R)
07.05 Mala TV
– TV vrtić. Ptić se boji
– Brlog. Dupin (R)
– Čarobna ploča.
Sedam kontinenata –
Antarktika (R)
07.35 Šaolinski paževi, crtani
08.00 Teletubbies, animirani
08.25 Connor na tajnom
zadatku 1, serija za
djecu (7/13) (R)
08.45 H2O Uz malo vode! 3,
serija za mlade (23/26)
09.10 Školski sat. Božja
čestica za početnike
– Tin i Ton – Kazalište
sjena i rezanje papira
10.00 Superosvetnici,
animirani film (R)
11.10 Euromagazin. Portugal
– s ruba Europe (R)
11.40 Idemo na put s
Goranom Milićem.
Južna Amerika –
Urugvaj (5/9) (R)
12.25 Skica za portret (R)
12.40 Plodovi zemlje (R)
13.30
FILM
1981, kanadski film
15.10 Školski sat. Božja
čestica za početnike
– Tin i Ton – Kazalište
sjena i rezanje papira
16.00 Regionalni dnevnik
16.20 Županijska panorama
16.35 100% poduzetnik,
emisija pod
pokroviteljstvom
16.40 Mala TV. (R)
– TV vrtić. Ptić se boji
– Brlog. Dupin (R)
– Čarobna ploča.
Sedam kontinenata –
Antarktika (R)
17.10 Cocco Bill, crtani film
17.25 Rekonstrukcija. Rambo
Amadeus
17.55 Edgemont 4, serija za
mlade (7/18) (R)
18.25 Dharma i Greg 5,
humoristična serija
18.50 Novi klinci s Beverly
Hillsa 2, serija (5/22)
19.30 Slatko ludilo 1,
dokumentarna serija
19.55 Večeras
20.00
FILM
Let 93, američki film
21.55 Laži mi 3, serija
Cala unajme da istraži
slučaj u kojemu su
trojica gimnazijalaca
tijekom razuzdane
vožnje skrivila nesreću sa
smrtnim posljedicama.
Državni odvjetnik želi
optužiti mladog vozača
za ubojstvo, ali Cal
stekne drukčiju sliku o
tom slučaju kad primijeti
znakove krivnje kod
člana hitne službe u
civilu koji je žrtvi pružio
prvu pomoć nakon
nesreće.
22.45 Momci s Madisona 4,
serija (12) (3/13)
23.35 Mućke 6B. Rodney,
vrati se – hum. serija
00.50 Bitange i princeze 4,
humoristična serija
01.25 Noćni glazbeni
program. Gl. spotovi
04.25 Noćni glazbeni
program. Oliver i
Gibonni in Live
7.00 RTL Danas,
informativna emisija R
7.40 Moji džepni ljubimci,
animirani film
7.55 PopPixie, crtani film R
8.10 Ezel, dramska serija
10.10 MacGyver, ak. serija
11.30 Exkluziv Tabloid
11.55 Krv nije voda, serija
13.00 Sulejman Veličanstveni,
povijesna dramska
serija S01E19/48 R
15.00 MacGyver, akcijska
serija S01E11/22
16.55 RTL 5 do 5,
Informativna emisija
17.10 Galileo, zabavna/
obrazovna emisija
18.05 Exkluziv Tabloid,
magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Krv nije voda, serija
20.00 Ruža vjetrova, dramska
serija S02E01/165
21.00 Sulejman Veličanstveni,
povijesna dramska
serija S01E21/48
22.00
FILM
Nemoguća misija 3,
igrani film, akcijski
0.15 RTL Vijesti,
informativna emisija
0.30 CSI: Miami,
kriminalistička serija
2.10 Astro show, show,
emisija uživo 18
3.10 CSI: Miami,
kriminalistička serija
3.55 RTL Danas,
informativna emisija R
5.45 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
6.45 Punom parom,
kulinarski izazov
7.35 U dobroj formi s
Renatom Sopek,
lifestyle emisija
8.45 InDizajn s Mirjanom
Mikulec, lifestyle
9.20 Učilica, kviz za djecu
10.10 Vatrogasac Vjeko,
animirani film
10.30 TV prodaja
10.45 Zabranjena ljubav,
sapunica S1E106/220
11.50 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
12.50 Divlji boravak, zabavni
14.00 Veseli mladunci,
zabavni
14.50 Punom parom,
kulinarski izazov
15.40 Klon, telenovela
16.25 Zabranjena ljubav,
sapunica S1E108/220
17.15 Ne daj se, Nina!,
humorna drama
18.15 Malcolm u sredini,
humoristična serija
19.00 Teorija velikog praska,
humoristična serija
19.50 Dva i pol muškarca,
humoristična serija
20.40 Malcolm u sredini,
humoristična serija
21.25 Teorija velikog praska,
humoristična serija
22.15 Dva i pol muškarca,
humoristična serija
23.00 Studio 45, talk show
23.40 Malcolm u sredini,
humoristična serija
0.00 Malcolm u sredini,
humoristična serija
0.25 Studio 45, talk show R
05.30 Dodir s neba, serija
16/22
06.20 Stuart Mali, crtana
serija 6/13
06.45 Polja nade, serija R
07.45 TV izlog
08.00 Izgubljena čast, serija
R
10.00 TV izlog
10.15 Walker, teksaški
rendžer, serija R
12.05 Zauvijek susjedi, serija
R
13.15 IN magazin R
14.00 Walker, teksaški
rendžer, serija 67-
68/199
15.50 Zauvijek susjedi, serija
156-157/180
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Polja nade, serija
12/140
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Izgubljena čast, serija
12/68
22.05 Večernje vijesti
22.25
FILM
Sve što djevojka može
poželjeti, igrani film
00.20
FILM
Obruč straha, igrani
film (15)
02.00 Muškarci u krizi, serija
9/10
Očajan u želji da kupi
kuću nakon što njegov
sin oboli od tjeskobe
uslijed mučne
obiteljske situacije, Joe
odluči uložiti 25.000
dolara u okladu na
košarkašku utakmicu.
Terry je prisiljen suočiti
se sa strašnim uvjetima
svoje glumačke karijere
kada prihvati malu ulogu
u filmu B-produkcije.
02.50 Rosario, serija (12)
03.40 Ezo TV, tarot show
04.35 Dnevnik Nove TV R
06.05 Plamen ljubavi, serija R
06.50 Magična privlačnost,
serija R
07.30 Istinska ljubav, serija R
09.00 Flash vijesti
09.01 Puna kuća, serija R
09.50 Naša mala klinika,
serija R
10.45 TV izlog
11.00 Oprezno s anđelom,
serija R
12.35 TV izlog
12.50 Asi, serija R
13.50 Magična privlačnost,
serija 26/90
14.00 Flash vijesti
14.01 Magična privlačnost,
serija - NASTAVAK
14.40 TV izlog
14.55 Plamen ljubavi, serija
26/141
15.45 TV izlog
16.00 Istinska ljubav, serija
64-65/95
17.25 Oprezno s anđelom,
serija 33-34/194
19.05 Asi, serija 84/120
20.00 Naša mala klinika,
serija 10/35
20.50 Puna kuća, serija
21.45 Prijatelji, serija
22.45 Seinfeld, serija
23.40 Opasna igra, serija (12)
00.25 Rosario, serija (12)
01.10 Seinfeld, serija R
02.00 Prijatelji, serija R
5ERlJA
HRT 2 1S.45
Novl kllntl 88everlyRlll8a, ll.
Naomi sazna da njezine ocje-
ne možda nisu dovoljno dobre
da je prime na Kalifornijsko
sveučilište. Shrvana tim saz-
nanjem, Naomi odluči pohađati
instrukcije kod Richarda, sina
sveučilišnog administratora koji
odlučuje o upisima, no ubrzo
shvati da bi mnogo radije prou-
čavala Jamieja, studenta s Kali-
fornijskog sveučilišta. Dixonova
cura Sasha počne sumnjati u
njegovu pravu dob i počne istraživati kako bi doznala isti-
nu, što potpuno slomi Dixona. Navid i Adrianna izađu s
Teddyjem, ali zbog Adrianninih sve jačih osjećaja prema
Teddyju situacija postane neugodna.
DRAM5KA 5ERlJA
RTL 20.00
Ružav]etrova
Na plaži Šimun naiđe na tajnovitu Ma-
riju, koja je preživjela olujno nevrijeme.
Tjedan poslije Marija dolazi u kuću Oda-
kovih kako bi njegovala Stipu, koji je pre-
trpio moždani udar. Marica je toplo pri-
ma, ali se među ostalim članovima obi-
telji osjećaju brojne trzavice… Za to vrije-
me Marijin suprug Ranko odlučan je pro-
naći odbjeglu suprugu, živu ili mrtvu, a
Suzana, Sara i Ines dolaze u svoju staru kuću na selu gdje
ih krajičkom oka promatraju susjedi Krsto i Šimun.
TALK 5HDW
RTL 2 23.00
5tudlo45
Studio 45, od
ponedjeljka 10.
rujna ulazi u treću
sezonu. Kombina-
cija celebrity i
svakodnevnih pri-
ča i dalje će zaba-
vljati i informirati
gledatelje RTL-a 2
na kraju dana - uz
jednu novinu:
'Studio 45' gledatelji će moći pratiti svake večeri od po-
nedjeljka do četvrtka, točno u 23.00 sata. I dok su se u
drugoj sezoni preko puta Tonke izmjenjivale poznate lično-
sti poput Severine, Gibonnija, Danijele Martinović i mno-
gih drugih, i za ovu sezonu Tonka i njezina ekipa pripre-
maju mnogobrojna iznenađenja.
06:00 Dobro jutro
06:30 112
07:00 Jutarnja kronika HR
07:30 112
08:00 Najava događaja
08:15 Puntapet
08:30 Kamo danas
08:45 Vrijeme za vrijeme
09:00 Vijesti
09:30 Pod stijenama Kantride
09:45 Sam protiv njih – sportski
kviz
10:00 Vijesti
10:30 Notiziario
10:45 Calcio
11:00 Vijesti
11:10 Dobre vibracije
11:30 EPP
12:00 Vijesti
12:30 Notiziario
12:35 Pressing
13:00 Vijesti
13:15 Županijska pitanja
14:00 Vijesti
14:30 Notiziario
14:45 Vrijeme za vrijeme
15:00 Danas aktualno
16:00 Giornale radio
16:30 Kamo danas 2
17:00 Vijesti
17:05 Glazba
18:00 Krokodil (glazbena
emisija: top lista domaće
glazbe)
19:30 112
19:35 Glazba
20:00 Pomorska večer
22:00 Kronika dana HR
22:30 Pomorska večer
00:05 Radio Sova
02:55 – 06:00 Glazba Radio
Sove
RDMANTlČNA KDMEDlJA
NDVA TV 22.25
5veštod]evo]kamožepožel]etl
WHAT A GIRL WANTS, 2003.
Redatelj: Dennie Gordon
Glume: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston
0 0 0
Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka
djevojka želi. Ova duhovita mlada Amerikanka ima
jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i
budućnost punu mogućnosti. Unatoč svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem
kojeg nikad nije upoznala, s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina
i koji je na kraju otišao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena
za njega.Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem,
Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani
političar lord Henry Dashwood (Colin Firth).
AKClJ5Kl
RTL TV 22.00
Nemogućaml8l]a3
MISSION: IMPOSSIBLE 3, 2006.
Redatelj: J.J. Abrams
Uloge: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames,
0 0 0
Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija, bivši
tajni agent Ethan Hunt započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu
(Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata. No kada za vrijeme
misije nestane jedna od njegovih štićenica, Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan
zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice. Slijedi napeta potraga za Owenom
Davianom, opasnim međunarodnim trgovcem oružjem. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i
povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu. Suočen s jednim od najopasnijih zločinaca ikad, Hunt
mora spasiti život voljene žene i svijeta u još jednoj nemogućoj misiji koja je kombinacija
neviđenih eksplozija i spektakularnih potjera po ulicama Berlina, Vatikana, Napulja i Šangaja.

tv program

Digitalno: 29 kanal (538 Mhz)
MaxTv: 812 kanal
B.net: C-10
OptiTv: kanal 52
www.tvistra.hr
Tv Istra: T: 052 637 990; F: 052 637 991;
tvistra@tvistra.hr
Marketing: T: 052 624 624; F: 052 638 846;
marketing@tvistra.hr
46 Glas Istre Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

tv program

”Glas Istre” je počeo izlaziti u
narodno-oslobodilačkom pokretu
kolovoza 1943. godine kao antifašističko
glasilo naroda Istre.
Kao dnevnik izlazi neprekidno
od 1. studenog 1969.
Nakladnik Glas Istre novine d.o.o.
Pula, Riva 10
Albert FAGGIAN
Dražen ŽMAK
Slaven ŽMAK
Savjetnik Uprave: Željko ŽMAK
REDAKCIJA
DOPISNIŠTVA
MARKETING
Glavni urednik
Ranko BOROVEČKI
Zamjenik glavnog urednika
Dražen DOBRILA
Izvršni urednici:
Vesna ČAMDŽIĆ
Tanja ŠTAMBUK (Zoom)
Leonid SLIJEPČEVIĆ
Kristian STEPČIĆ REISMAN (Novosti)
Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ (Pula)
Tea TIDIĆ, Zvjezdan STRAHINJA (Istra)
Marina VUKŠIĆ (Portal)
Srećko PERŠIĆ (Crna kronika)
Bojana ĆUSTIĆ JURAGA
(Kultura i Mozaik)
Nenad JANKOVIĆ (Sport)
Gordana JEZDIĆ (Svijet, zadnja, Trezor)
Vesna MEDVEDEC (Nedjelja)
Mario ROSANDA (grafika)
Milivoj MIJOŠEK (fotografija)
centrala (052) 591-500
direktor i tajništvo 300-630
glavni urednik 591-504
urednici:
591-505, 591-583 (Novosti)
591-515 (Pula)
591-518 (Istra)
591-529 (Kultura, Mozaik)
591-521 (Crna)
591-513 (Sport)
uredništvo faks 591-555
dopisna služba 591-509
e-mail: redakcija@glasistre.hr
www.glasistre.hr
BUZET:
tel./faks 662-522
694-140, 694-141
LABIN:
tel. 885-057, 885-058
faks 885-059
PAZIN:
tel. 625-036, 616-270
faks 621-738
POREČ:
tel. 431-924, 427-246, 427-247,
427-248, 427-249
faks 452-863
ROVINJ:
tel. 840-694, 840-695
faks 811-143
TRST:
faks 0039/040/9381245
ZAGREB:
mob. 099/2167977
Trg I. istarske brigade 10/III, Pula
tel. 591-539, faks 591-544
e-mail: epgi@glasistre.hr
Oglasni odjel
(mali oglasi, osmrtnice,
posljednji pozdravi,
sjećanja i zahvale)
tel. 388-470 i 591-543
faks 388-471
Trg I. istarske brigade
10/III, Pula, tel. 300-639
faks 501-949
e-mail: irena.maretic@glasistre.hr
mjesečna 168 kn
tromjesečna 480 kn
polugodišnja 960 kn
godišnja 1.920 kn
Mjesečna pretplata za inozemstvo
40 USD, avionom 75 USD
Maloprodaja tel. 451-287
Računovodstvo tel. 300-636
Žiro račun 2360000-1102157321
Devizni račun HR
5523600001102157321
kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
OIB 89054078461
PRETPLATA
UREDNIŠTVO
UPRAVA
List izlazi svaki dan. Slog Glas Istre Pula.
Tisak Novi list Rijeka, Zvonimirova 20.
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju
P
R
£
P
O
R
U
K
A
R£CIONALNI PROCRAMI
DRAMA HRT 2 20.00
AJ '!
UNITED 93, 2006.
Scenarist i redatelj: Paul Greengrass
Uloge: Trish Gates, Liza Colon-Zayas, Khalid Abdalla,
Lewis Alsamari , Omar Berdouni, Jamie Hardin
Utorak, 11. rujna 2001. godine. Na aerodromu
Newark uobičajena, savršeno kontrolirana gužva.
Svi avioni polijeću na vrijeme i na nebu je sve
mirno. U 6 sati i 43 minute poletio je avion United
93 za San Francisco. Pratimo ulazak putnika, kojemu je
prehodilo pomno izbrijavanje jednoga od njih, te
pakiranje razdvojenih dijelova eksplozivne naprave. U
aerodomskoj čekaonici među običnim putnicima sjede i
četvorica koje prepoznajemo kao one koji su se pripremili
za otmicu. Tek nekoliko sati kasnije kontrolor leta u
slušalicama začuje nejasan glas koji kaže: »avioni su
oteti«. Isprva nitko ne zna ništa, a izvanredne vijesti na
CNN-u oko 10 sati djeluju nestvarno poput znanstveno-
fantastičnog filma. Nijemi od šoka, svi zaposleni u
kontroli leta šutke gledaju kako jedan od Twin Towera
odjednom ima golemu rupu iz koje izbija dim, te doznaju
da se u zgradu zabio »manji avion«....
06.00 RI2 Classic & TV prodaja
16.20 Kradljivac srca, serija
17.10 Dom & Stil, lifestyle emisija
18.00 Okrutna ljubav, serija
18.50 Dnevnik RITV-a
19.05 U zdrav mozak
19.20 Atomska Betty, crtana serija
19.40 Metajets, crtana serija
20.00 Vijesti U 20
20.05 Kradljivac srca, serija
21.00 Vijesti u 21
21.05 FILM
22.00 Večernji Dnevnik
22.15 FILM
23.05 Okrutna ljubav, serija
23.55 Dnevnik RITV-a
00.10 RI2 Classic
… Videostranice Kanala RI
14.10 TV prodaja
15.20 Kanal Ri classic, glazbena emisija
16.20 TV prodaja
16.50 Torpedo, glazbena emisija (r)
17.50 TV prodaja
18.10 Erik kuha, kulinarski show (r)
19.00 VIJESTI
… Sport
… Vremenska prognoza za Kvarner
... Servisne informacije
19.20 TV prodaja
19.40 Glazbeni kanal, glazbena emisija
21.00 PLANET RI – mozaična emisija
21.50 Emisija
22.15 Film u boci, reportaža
22.30 VIJESTI
… Sport
… Vremenska prognoza za Kvarner
... Servisne informacije
22.50 Glazbeni kanal, glazbena emisija (r)
00.05 Videostranice Kanala Ri
12.25 Horoskop
12.40 Tv prodaja
13.45 Butižin
14.45 Tv prodaja
15.20 TP1X2, sportska emisija
16.20 Tv prodaja
17.10 Zajedno (r)
17.40 Tv prodaja
18.30 Ljetni magazin (r)
19.30 Info Istra
20.05 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
20.30 Riznica znanja, obrazovna emisija
21.05 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
21.30 Ljetni magazin, mozaik
22.30 Notiziario , vijesti na talijanskom
jeziku
23.00 Vijesti
... Sport
... Vrijeme
23.20 Horoskop
23.35 Odjavna špica
10.20 TV Prodaja
11.20 OK - Orlando Kids,crtani filmovi
12.15 Kratke Vijesti
12.20 TV Prodaja
13.20 Hrana i vino (R)
13.50 Putopisi (R)
14.20 Kratke Vijesti
14.25 Comunita' (R)
14.45 Mali svijet (R)
15.10 Kronika Općine Fažana(R)
15.35 Hrana i vino
16.10 Kratke Vijesti
16.15 Art Club (R)
16.45 Putopisi R)
17.05 OK - Orlando Kids,crtani filmovi (R)
18.00 Vijesti TVN
18.30 TV Prodaja
19.00 Pošalji SMS, Istarski i kvarnerski
izvođači,glazbena emisija
20.00 Vijesti Istre i Kvarnera
20.25 Istra Nekad i Danas
20.30 Turizam OK
21.00 Zapadna strana, emisija uživo
21.30 Tribina HR, 1. MAX TV nogometna
liga
22.00 Manifestacije; Zakantajmo Istarske
kante
Barat, integralna snimka(R)
.... Večernje vijesti Istre i Kvarnera
12.00 Sisačka kronika, informativna
emisija (R)
12.30 Svi smo mi purgeri, emisija o
nacionalnim manjinama (R)
13.00 Hrana i vino, kulinarski show (R)
13.30 Svakodnevica, mozaična emisija (R)
15.00 I Z L O G
15.15 Romanovi, talk show (R)
16.15 Dica sritnih lica, dječja emisija
16.45 I Z L O G
17.15 Moja županija, mozaična emisija
17.45 Skitalica
18.10 Hrana i vino, kulinarski show
18.40 Serbus Zagreb, informativna emisija
19.04 Info
19.05 Zagrebancija, info show
19.30 Dječja TV, dječja emisija
20.05 Svakodnevica, mozaična emisija
21.35 Tata i zetovi, serijski film
22.05 Auto moto nautic vision, nautički
magazin (R)
22.40 Serbus Zagreb, informativna emisija
(R)
23.00 Svjetlo u tami (18), alternativni
kutak
00.15 Dolls4you (18), erotski program
08.00 Vijesti-informativni program(R)
08.25 Tv prodaja
08.45 Glazbena zona
09.15 Ok kids, crtani filmovi
10.15 Glazbena zona
10.42 Tv prodaja
11.00 1 x 2, emisija o klađenju
12.00 Tv prodaja
12.15 Glazbena zona
12.35 Zg info, informativan program
12.40 Tv prodaja
12.55 Zg info, informativan program
13.00 Ok kids, crtani filmovi(R)
14.10 Zg info, informativan program
14.15 Glazbena zona
14.45 Tv prodaja
15.00 Zg info, informativan program
15.10 Bioenergija i hipnoterapija by Slavko
Sambolec, reportaža pod
pokroviteljstvom
15.20 Glazbena zona
15.35 Tv prodaja
15.50 Iza kamere,emisija o filmu(R)
16.22 Tv prodaja
16.35 Turistički prsten Zagrebačke
županije, emisija o turizmu (R)
17.00 Zoom,mozaična emisija
19.00 Vijesti,zagrebački informativni
program
19.25 Tv prodaja
20.00 Slika Zagreba,informativna emisija
20.30 Županijskih 60, talk show (R)
21.30 Made in Croatia,emisija o
gospodarstvu
22.00 Zeleno– plava magistrala,emisija o
poljoprivredi(R)
23.00 U dobroj formi,magazin o zdravom
životu(R)
23.30 Zodijak, astro show (18)
10.00 Zlatna dolina
10.30 Eurobox
11.00 KN Automagazin
11.30 Tehnologije
12.00 AKTUALNO
12.45 KN Edukacija – specijal
13.05 20 u 20
14.00 Euromaxx
14.30 Pregled tjedna
15.00 Europska pitanja
15.30 Kapital znanja
16.00 ISTRAŽIVANJE – Čovjekovo
putovanje u svemir
16.30 Connect – Povezivanje s
budućnošću
17.00 Vijesti + KN INFO
17.15 AKTUALNO
18.00 Vijesti + KN INFO
18.17 Ukratko o svemu
18.20 Flashbacks
18.25 Izumi
18.30 Zlatna dolina
19.00 Vijesti + KN INFO
19.15 TOP DESTINACIJE – Hrvatska obala
19.55 Živjeti zeleno
20.00 Vijesti + KN INFO
20.15 AKTUALNO
21.00 Vijesti + KN INFO
21.10 Romanovi, talk show Romana
Bolkovića
22.15 Okruženje; regionalni talk-show
23.00 Vijesti + KN INFO
23.15 PRESSing, talko show Igora
Kolovrata
00.00 Vijesti + KN INFO
00.15 AKTUALNO
HBD
06.00 Drvo života 08.15 Nespokojni 09.45 Hamlet
11.50 Medvjedić Winnie 12.50 Kauboji i izvanzemaljci
14.50 Voda za slonove 16.45 Kronike iz Narnije.
Plovidba broda Zorogaza 18.35 Kung Fu Panda 2 20.05
Život poslije života 22.10 Carstvo poroka II, ep. 7
23.10 Carstvo poroka II, ep. 8 00.10 Repo Men 02.05
Jackass 3.5 03.30 Pravi seks predstavlja. Osnove
pornografije. Dopunska nastava 04.15 Samo seks
HBD CDMEDY
10.00 Moderna obitelj III, ep. 21 10.25 Paris Express
12.05 Mala velika liga 14.05 Sredina III, ep. 1 14.25
Sredina III, ep. 2 14.50 Sredina III, ep. 3 15.15 Paris
Express 16.55 Ljubav jedne žene 18.40 Moderna
obitelj III, ep. 21 19.05 Obdaren III, ep. 8 19.30
Obdaren III, ep. 9 20.00 Vodič za autostopere kroz
galaktiku 21.45 Dečko moje djevojke 23.10 Obdaren
III, ep. 8 23.35 Obdaren III, ep. 9 00.05 Pakleni plan
družine čudaka 01.45 Tucker i Dale protiv zla
ClNEMAX
06.00 Smokey i bandit 07.35 Murphyjeva romansa
09.20 Od knjige do filma, ep. 12 09.50 Voljeti i umrijeti
11.15 Život riba 12.45 Umijeće laganja 14.25 Čovjek sa
zlatnom rukom 16.25 Murphyjeva romansa 18.15 Kuća
20.00 Grad lopova 22.00 Twin Peaks. Vatro hodaj sa
mnom 00.15 Treme II, ep. 10 01.15 Zora živih mrtvaca
02.55 Crno zrcalo. Državna himna 03.45 Grad lopova
ClNE5TAR TV
09.00 Buka, komedija 11.00 Gospodar lopova,
avantura 13.00 U eteru, drama 15.30 Asterix i Obelix
protiv Cezara, avantura 17.45 Do dna, komedija 19.45
Iz džungle u džunglu, komedija 22.00 Želim Candy,
komedija 00.00 10 stvari ili manje, drama/romance
02.00 Katastrofa.Moj život idiota, komedija
ClNE5TAR ACTlDN
08.00 Ubojstvo i margarite 10.00 Deathstalker i
ratnici iz pakla 12.00 Ponoćno krstarenje 14.00
Mrtva djevojka 16.00 Mi u novac vjerujemo 18.00
Noć u gradu 20.00 Prokletstvo Bermudskog trokuta
22.00 Superdragon 00.00 Resident evil 2. Apokalipsa
02.00 Global Effect
NATlDNAL 0ED0RAPHlC
08.00 Aljaški letači: Upomoć, grizli! 08.55 Velik, veći,
najveći: Podmornica apokalipse 09.50 Šaptač psima:
Neco i Yona, Justice 10.45 Posljednji ratni junaci:
Dan D 11.40 Istraživanje planeta Zemlja: Zemljin
nevidljivi štit 12.35 Sekunde do katastrofe: Tsunami
13.30 Šaptač psima: Stella, Nalla i Phoebe 14.25
Istraživanje planeta Zemlja: Otapanje leda 15.20
Posljednji ratni junaci: Pobjeda 16.15 Megagrađevine:
Najveća drobilica na svijetu 17.10 Istrage
zrakoplovnih nesreća: Prinudno slijetanje na vodu
18.05 Šaptač psima: Zašto su psi ratoborni 19.00
Aljaški letači: Opasne evakuacije 19.55 Velik, veći,
najveći: Područje kanala 21.00 11.rujna: Glasovi iz
zraka 21.55 Velik, veći, najveći: Ledolomci 22.50
Zatočeni u inozemstvu: Pravi Ponoćni ekspres
KLA5lK TV
6.00 Nemirni, drama 8.00 Brod plovi za Šangaj, drama
9.30 Dječja TV, glazbeno-animirani program 10.15
Osvajanje slobode, drama 12.00 Štićenik, drama
14.00 Zemljaci, akcijski 15.30 Dječja TV (R), glazbeno-
animirani program 16.15 Ljubav i moda, komedija
18.00 Hajka, ratni 20.05 Skoro sasvim obična priča,
drama 22.00 Čuvar plaže u zimskom periodu, drama
0.00 Optimisti, drama 2.00 Bog je umro uzalud, drama
4.00 Čuvar plaže u zimskom periodu, drama (R)
EURD5PDRT
0830 Motosport 0845 Superbike 0930 Superbike
1015 Motosport 1030 Biciklizam 1130 Biciklizam
1215 Biciklizam 1315 Tenis 1415 Nogomet 1500
Biciklizam 1600 Biciklizam 1800 Nogomet 1850
Tenis 2015 Tenis 2045 Svi sportovi 2100 Wrestling
2130 Wrestling 2230 Najjači čovjek 2330 Tenis
RAl 1
6.45 Unomattina estate 12.00 La prova del cuoco,
rubrica 13.30 Telegiornale 14.00 Ekonomia 14.10
Verdetto finale, talk show 15.15 La vita in diretta
18.50 L' ereditá, gioco 20.00 Telegiornale 20.30
Miss Italia 2012. 23.50 TG 1 0.45 Miss Italia notte
RAl 2
7.30 Cartoon flakes 10.05 Protestantesimo, rubrica
10.35 TG2 11.20 Il nostro amico Charly, telefilm
12.10 La nostra amica Robbie, telefilm 13.00 TG2
13.50 Medicina 14.00 Senza traccia, telefilm 14.45
Le mogli dei militari, telefilm 15.30 Blue Bloods,
telefilm 17.00 90210, telefilm 17.50 TG2 17.50 Rai
sport 18.00 TG2 18.20 Calcio: Italia - Irlanda Under
21 20.30 TG 21.05 N.C.I.S. Los Angeels, telefilm
21.50 Blue Bloods, telefilm 23.35 TG2 23.50 Almost
true 0.45 Rai parlamento, rubrica
RAl 3
6.00 Rai notizie 8.00 Cerasella, film 9.40 La storia
siamo noi 10.40 Cominciamo bene 13.10 La strada
per la felicitá, telefilm 14.00 TG3 14.45 Piazza
affari, rubrica 14.55 TG3 15.00 La casa nella
prateria, telefilm 15.50 Il giorno prima, film 17.30
Geomagazine, doc. 19.00 TG3 20.00 Blob 20.15
Cotti e mangiati, telefilm 20.35 Un posto al sole,
serie 21.05 007 - Goldeneye, film 23.20 TG3 regione
23.25 TG3 Linea notte 0.00 F.I.L. 0.50 Fuori orario
CANALE 5
6.00 Prima pagina 8.00 Tg5 8.40 La telefonata di
Belpietro 8.50 Mattino cinque 11.00 Forum 13.00
TG5 13.40 Beautiful, serije tv 14.10 Centovetrine,
serie 14.45 Il fantasma di San Valentino, film 16.30
Pomeriggio cinque 18.50 Avanti un altro! 20.00 Tg5
20.40 Veline, show 21.10 Palermo oggi, serie 23.30
Palermo - Milano solo andata, film 1.30 TG5
lTALlA 1
6.40 Cartoni animati 8.45 ER - Medici in prima
linea 10.35 Grey' s anatomy, telefilm 12.25 Studio
aperto 13.00 Sport mediaset 13.40 Futurama 14.10
I Simpson 14.35 Dragon ball 15.00 Fringe, telefilm
16.00 Smalville, serie tv 16.50 Merlin, telefilm
17.45 Trasformat, gioco 18.30 Studio aperto 19.20
C.S.I. New York, serije tv 21.10 Una settimana da
dio, film 23.10 Norbit, film 1.15 Nip/Tuck, telefilm
RETE 4
6.20 Media shopping 6.50 Magnum P.I, telefilm 7.45
Pacific blue, telefilm 8.40 Hunter, telefilm 9.50
Carabinieri, serie tv 10.50 Ricette di famiglia, rubrica
11.30 Tg4 12.00 Detective in corsia, telefilm 12.55 La
signora in giallo, serie tv 14.05 TG4 14.45 Lo sportello
di Forum 15.30 Hamburg distretto 21, telefilm 16.35
La mia vita, serie tv 17.00 Il comandante Florent,
telefilm 18.55 TG4 19.35 Tempesta d' amore, serie tv
20.10 Siska, telefilm 21.10 Quinta Colonna, talk show
23.30 United 93, film 1.35 TG4
O5TALI PROCRAMI
KAߣL5KI I 5AT£LIT5KI PROCRAMI
Glas Istre 47 Ponedjeljak, 10. rujna 2012.
Spašeni svi magarci rezervata Ivana Perka
RAŠA - Sjevernojadran-
ski magarci iz rezervata Ivana
Perka u Raši kojima je zbog
zatvaranja farme prijetilo kla-
nje ipak su spašeni. Kako je
ju᥍er javio RTL, 44 sjever-
nojadranska magarca u
manje od 24 sata su
udomljeni pa potrebe
za radikalnim rješenjima
ipak ne᥋e biti. Sjeverno-
jadranski magarci libur-
ni autohtona su vrsta
koja je pred izumira-
njem. Prije 50 godina
na podru᥍ju od Raba
do Raše u Istri bilo ih je
oko pet tisu᥋a, sada ih je tek
oko sto. ᥌etrdeset᥍etiri sje-
vernojadranska magarca go-
dinama ᥇ive u rezervatu koji
je slu᥇beno zatvoren prije dva
mjeseca. Presudilo mu je ne-
riješeno pitanje zemljišta, ne-
dostatak hrane i vode i gomi-
lanje troškova. A ᥇ivotinje su
trebale veterinara, ᥍ipiranje i
prijavu mladun᥍adi, pa nakon
što su svi napori vlasnika da
skrbi o njima propali, morao
je donijeti radikalnu odluku -
zatvoriti rezervat, no ipak su
se javili dobri ljudi koji su ma-
garce udomili. (NL)
Flynt nudi milijun dolara
za Romneyjeve financije
WASHINGTON -
Osniva᥍ pornografskog
᥍asopisa Hustlera i sa-
moproglašeni borac za
slobodu govora Larry
Flynt ponudio je milijun
dolara onome tko mu
otkrije financijske po-
datke republikanskog
predsjedni᥍kog kandi-
data Mitta Romneyja.
Flynt (69) objavio je po-
nudu u oglasu na cijeloj
stranici u nedjeljnom
izdanju Washington
Posta, a isti ᥋e biti
objavljen u izdanju
USA Todaya u uto-
rak 11. rujna. Milijun
dolara se nudi za do-
kumentirani dokaz
o Romneyjevom ne-
prijavljenom povra-
tu poreza i pojedi-
nostima o njegovoj
“off shore” imovini,
bankovnim ra᥍u-
nima i poslovnim
partnerstvima. Ro-
mney još nije obja-
vio svoje financije
za 2012. godinu.
“Što skriva?”, ka᥇e se
u tekstu. “Mo᥇da ᥋emo
sada saznati”, dodaje
se uz navedenu e-mail
adresu i broj telefona na
koje svatko s nekom in-
formacijom mo᥇e dobiti
Flynta. Flynt, registrira-
ni demokrat, ve᥋ je više
puta javno nudio nagra-
de za informacije kojima
mo᥇e ocrniti republikan-
ce, posebice za njihove
bra᥍ne nevjere. (H)
A
r
h
iv
a
Najbogatiji Francuz želi
postati Belgijanac
BRUXELLES - Najbogatiji Francuz, a ujedno i
najbogatiji Europljanin, Bernard Arnault zatra᥇io
je belgijsko dr᥇avljanstvo, objavio je list “La Libre
Belgique”. Arnault, predsjednik uprave multinaci-
onalne kompanije luksuznih proizvoda LVMH, po
Forbesu je ᥍etvrti najbogatiji ᥍ovjek na svijetu s
imovinom vrijednom 41 milijardu dolara. Arnault je
podnio zahtjev za naturalizacijom resornom od-
boru belgijskog parlamenta. Vijest da najbogati-
ji Francuz ᥇eli postati
belgijskim dr᥇av-
ljaninom potaknu-
la je naga᥎anje da
su njegovi moti-
vi fiskalne prirode.
Sljede᥋eg tjedna
francuska vlada tre-
ba donijeti kona᥍nu
odluku o usvajanju
paketa mjera kojim ᥋e
se najviši prihodi u dr᥇a-
vi oporezivati po stopi
od 75 posto. Arnault
to negira i ka᥇e da
je zatra᥇io belgijsko
dr᥇avljanstvo kako
bi potaknuo ulaga-
nja u tu zemlju. (H)
Kupila Renoira na tržnici
za 50 dolara
WASHINGTON - Neimenovana Amerikanka na
jednoj je tr᥇nici u Virginiji za 50 dolara (290 kuna)
kupila sliku koja joj se svidjela, a za koju se kasnije
ispostavilo da je vjerojatno djelo francuskog maj-
stora Pierre-Augustea Renoira, javlja BBC. Slika je
kupljena na “buvljaku” u paketu u kojem su još bili
lutka i plasti᥍na krava za koji je prodavatelj tra᥇io
50 dolara. Kada je na slici zapazila plo᥍icu s nat-
pisom “Renoir” odnijela ju je na procjenu stru᥍-
njacima. Oni su ustanovili da se vjerojatno radi o
djelu “Paysage Bords de Seine” slavnog majstora
iz 1879. godine i da je kupljena u pariškoj galeri-
ji 1926. godine. Nova vlasnica sliku ᥋e ve᥋ ovoga
mjeseca dati na aukciju i vjeruje se da ᥋e za nju do-
biti najmanje 100 tisu᥋a dolara, odnosno dvije tisu-
᥋e puta više nego što ju je platila. (H)
Surferski raj
Natjecatelje je pratilo
gotovo pedesetak da-
skaša rekreativaca što
je stvorilo predivnu
sliku surferskog mra-
vinjaka u akvatoriju
Preluka
VOLOSKO - Akvatorij Prelu-
ka posljednja dva dana pre-
tvoren je u pravi surferski
raj. Razlog tome bila je me-
đunarodna regata u jedrenju
na dasci u kategoriji slalom
“Volosko Open 2012” koja se
bodovala za kup Hrvatske kao
i za klupsko prvenstvo organi-
zatora regate Društva sporto-
va na moru Volosko. Dvade-
set i šest surfera iz Slovenije i
Hrvatske tijekom protekla dva
dana u ranim jutarnjim sati-
ma jedrila su po tramontani
jačine 13 do 20 čvorova. Na
moru je natjecatelje pratilo i
gotovo pedesetak daskaša re-
kreativaca što je stvorilo pre-
divnu sliku surferskog mravi-
njaka u Preluku. Nakon dva
kompletna jedrenja slavio je
Stojan Vidaković iz maribor-
skog “Sidra”, iza njega plasirao
se Tonko Rameša iz YC Kornati
iz Murtera, a treći je bio do-
maći surfer Fernando Kirigin
iz DSNM Volosko. U otvorenoj
konkurenciji juniora za Kup
Hrvatske najbolji je bio Ivan
Lističić iz KJD “Tri strijele” iz
Zagreba, a iza njega na drugo
odnosno treće mjesto plasi-
rali su se članovi KJD “Bum”
iz Kopra Jan Kosmina i Jani
Lovrić. Na klupskom prven-
stvu slavio je Fernando Kiri-
gin, drugi je bio Marko Ma-
kek, a treći Ljudevit Krpan. Po
završetku sportske manifesta-
cije u organizaciji DSNM Vo-
losko najboljim natjecatelji-
ma podijeljena su priznanja
u vološćanskoj luci.
Marina KIRIGIN
M
a
r
in

A
N
I
Č
I
Ų
Kao na razglednici
“Ima li pilota
u avionu”
najsmješniji film
LONDON - Komedija
“Ima li pilota u avionu” pro-
glašena je najsmješnijim
filmom svih vremena u an-
keti ᥍lanova on-line servisa
za distribuciju filmova “Lo-
vefilma”, prenosi britanski
Telegraph. Kako bi ustano-
vili koji je film najzabavniji,
anketari su brojali koliko su
se puta gledatelji nasmija-
li tijekom gledanja filmova
koji su bili u u᥇em izboru i
podijelili taj broj s duljinom
njegova trajanja. Tako su
dobili mjernu jedinicu - broj
smijeha u minuti. “Ima li pi-
lota u avionu” iz 1980. go-
dine s Lesliem Nielsenom
u glavnoj ulozi smijeh iza-
ziva triput u minuti. Na dru-
gom je mjestu “Mamurluk”
s rezultatom 2,4 u minuti, a
tre᥋i “Goli pištolj”, još jedna
filmska parodija s Nielse-
nom u glavnoj ulozi, s re-
zultatom 2,3 smijeha u mi-
nuti. Me᥎u deset najboljih
našli su se, me᥎u ostalima,
i “Borat”, “Ameri᥍ka pita” i
“Brianov ᥇ivot”. (H)
M
a
r
in

A
N
I
Č
I
Ų
Loto 6/45
37. kolo
2,7,14,32,42,45 (26)
Joker broj: 522427
SURFERI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE NA MEĐUNARODNOJ REGATI U JEDRENJU NA DASCI
48
Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

2

Glas Istre

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

novosti@glasistre.hr

591-505
Josipović u Sarajevu: Treba ratificirati sporazum Tu man-Izetbegović
SARAJEVO - Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi izjavio je ju er u Sarajevu kako nema zapreka na putu Hrvatske ka punopravnom lanstvu u Europskoj uniji te kako je na istom stajalištu i predsjednik Europskog vije a Herman van Rompuy. Josipovi , koji u Sarajevu boravi kao sudionik Svjetskog skupa za mir, sastao se s lanovima Predsjedništva BiH a potom i s predsjednikom Europskog vije a Hermanom van Rompuyjem. Josipovi je pojasnio kako je s Van Rompeyem razgovarao o gospodarskim problemima koje imaju i EU i Hrvatska, Rompney je izrazio zadovoljstvo injenicom da je Hrvatska dobro prošla u zadnjem ocjenjivanju rejting agencija. “To je jedna doza optimizma koja je svima potrebna. Vidim da se i u Europi tome vesele jer nema puno zemalja koje su sli no prošle”, kazao je Josipovi . Komentiraju i susret s lanovima bosanskohercegova kog dr avnog vrha, Josipovi je kazao da je potvrena uzajamna spremnost na gradnju dobrih me ususjedskih odnosa a u tom se kontekstu razgovaralo i o ure enju me udr avne granice odnosno ratificiranja sporazuma Tu man-Izetbegovi iz 1999. “Mi odnose sa susjedima moramo riješiti i nakon toliko godina što taj sporazum stoji u ladici on napokon mora i i u ratifikaciju i treba vidjeti kako e Sabor glasati o njemu”, kazao je hrvatski predsjednik. (H)

Za SOS Dječje selo Hrvatska 200.000 kuna

ZAGREB - Završna utrka Samsung Hope Relay kojoj se odazvalo mnoštvo hrvatskih gra ana, kako bi svojim sudjelovanjem u rekreativnoj utrci doprinijeli prikupljanju sredstava za SOS Dje je selo Hrvatska, odr ana je ju er na zagreba -

kom Jarunu. U mjesec dana kroz rekreativno kretanje gra ana prikupljeno je više od 55.000 kuna, dok e ostatak do iznosa od 200.000 kuna Samsung donirati preko svojih proizvoda s ciljem dodatnog poboljšanja ivotne sredine u selima. (H)

*

USPJEŠNA SEZONA: TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA

Na Ipsilonu ma promet, ali već zarada nego la
T
ijekom udarnih ljetnih mjeseci, od početka srpnja do kraja kolovoza, na istarskoj autocesti ostvareno je 2.322.888 prolaza, što predstavlja prosječni broj transakcija od 37.465 prolazaka dnevno, od čega je najviši dnevni promet iznosio 54.350 vozila, ostvaren 11. kolovoza. Ukupno prometovanje Ipsilonom slabije je od lanjskog za 0,53 posto, što predstavlja 9.273 prolaza manje nego lani, no unatoč najavama o manjem broju dolaska turista zbog utjecaja krize, u Bina Istri tvrde da su zadovoljni ovogodišnjim rezultatom.

S. DRECHSLER

RIJEKA - Smanjenje broja polazaka trajekata na linijama prema kvarnerskim otocima nema ekonomskog opravdanja, ali e imati golemi negativni u inak na kvalitetu ivota oto nog stanovništva. Stav je to ve ine elnika oto nih samouprava na Cresu, Lošinju, Rabu i Pagu prema prijedlogu Agencije za obalni linijski pomorski promet, kojim se predvi a redukcija broja polazaka na gotovo svim trajektnim i brzobrodskim linijama du jadranske obale

izvan turisti ke sezone, ime se kani uštedjeti 38 milijuna kuna dr avnih subvencija za putni ki pomorski promet do kraja ove godine. Iako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još nije donijelo kona nu odluku o smanjenjima broja polazaka za svaku od linija, elnici oto nih samouprava decidirano poru uju kako smanjenje broja polazaka na etiri sjevernojadranske trajektne linije ne dolazi u obzir.
M. G.

Umag, Učka i Pula najprometniji
Najviše ulaza i izlaza zabilježeno je na naplatnoj postaji Umag, ukupno 882.136, a slijede naplatne postaje Učka sa 668.610 i Pula s 578.495. Interesantno, iako je Poreština biser istarskog turizma, na čvoru Baderna ostvarena su ukupno tek 293.604 ulaza i izlaza, no treba uzeti u obzir i to da se u turističke destinacije na porečkoj rivijeri stiže i preko čvorova Višnjan (175 tisuća) i Medaki (165 tisuća ulaza i izlaza). Ipak, Bina Istra je unatoč nešto manjem prometovanju na istarskoj autocesti zabilježila povećanje prihoda od 7,54 posto u odnosu na isto razdoblje iz prošle godine, na što je utjecalo puštanje u promet dionice Kanfanar - Rogovići u punom profilu (u listopadu 2011. godine), kada je i uvedena naplata cestarine na toj dionici. Konkretno, u dva mjeseca utržili su 56.279.661 kunu. Što se tiče nastavka izgradnje punog profila autoceste od čvora Rogovići prema Učki, odnosno Matuljima, u Bina Istri tvrde da - iako oni možda nisu okom vidljivi korisnicima - intenzivno rade na pripremnim radovima. U tijeku je tako izrada

projekata, otkup zemljišta, ishođenje dozvola, premještanje instalacija, razgovori sa zajmodavcima te definiranje novog okvira s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Nastavak gradnje u proljeće 2013.?
U tehničkom smislu, izgradnja bi mogla krenuti u proljeće 2013. godine ako se do tada zatvori financijska konstrukcija. - Budući da je tržište kapitala trenutačno nepovoljno, visoke su kamatne stope i kratki rokovi otplate, okrenuli smo se prema fi-

Krešimir TADIJI

Gase se i isplative trajektne linije

NAPISAO Krešimir TADIJIĆ

Unatoč nešto slabijem prometu na autocesti, u srpnju i kolovozu Bina Istra je zabilježila povećanje prihoda od 7,54 posto u odnosu na isto razdoblje iz prošle godine, na što je utjecalo otvaranje dionice Kanfanar - Rogovići u punom profilu (lani u listopadu), kada je i uvedena naplata cestarine

HND traži puštanje na slobodu turske novinarke
ZAGREB - Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je danas upanijski sud u Dubrovniku da pusti iz pritvora tursku novinarku Vicdan Ozerdem dok se ne okon a postupak koji se na zahtjev turskih vlasti vodi za njezino izru enje, te isti e kako turska novinarka ima politi ki azil u Njema koj, gdje ina e ivi. Ozerdem je uhi ena 25. srpnja ove godine na dr avnoj granici izme u Hrvatske i Bosne i Hercegovine prema nalogu Interpola. U pritvoru je mjesec i pol dana, izgubila je 15-tak kilograma te se, zbog osjetno narušenog zdravlja, posljednjih dana nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu, navodi se u priop enju HND-a. HND o ekuje da e biti odbijen zahtjev turskih vlasti za izru enjem, tako da Vicdan Ozerdem mo e otputovati u Njema ku gdje ivi i gdje ima politi ki azil. Podsje a se kako je novinarka Ozerdem provela u turskim zatvorima desetak godina, a u zatvoru je bila i 2000. godine kada je došlo do estokog sukoba policije i zatvorenika pri emu je poginulo 28 zatvorenika, a njoj je vatrom ope en dio tijela. (H)

“S nastavkom izgradnje autoceste trebali bismo krenuti u proljeće 2013. godine ako se do tada zatvori financijska konstrukcija” David Gabelica

Najčešći ulasci i izlasci na Ipsilonu u srpnju i kolovozu
NP Izlaz Ulaz Ukupno Umag 442.097 440.039 882.136 Učka 336.965 331.645 668.610 Pula 295.192 283.303 578.495 Baderna 156.619 136.985 293.604 Lupoglav 132.774 130.773 263.547

Promet i prihod (u kunama) od cestarina tijekom ljetne sezone
srpanj Broj vozila Prihod 1.114.757 27.052.908 kolovoz 1.208.131 29.226.753 ukupno 2.322.888 56.279.661

Glas Istre

novosti
ZAGREB - Su enje HDZ-u, njegovom nekadašnjem predsjedniku i bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i ostalim optu enima u slu aju “Fimi media” trebalo bi se nastaviti danas na zagreba kom upanijskom sudu. Na današnjem se ro ištu
o ekuje svjedo enje bivšeg lana uprave Hrvatskih šuma Bo idara Longina o donaciji 30 tisu a eura HDZ-u, te bivšeg predsjednika uprave Hrvatske pošte Andreja Sardeli a na okolnost davanja Fimi mediji posla u vrijednosti 199 tisu a kuna. (H)
Saša MIDŽOR SUČI /CROPIX

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

3

Nastavak su enja HDZ-u i Sanaderu

* *

NA ISTARSKOJ AUTOCESTI PROMETOVALO VIŠE OD DVA MILIJUNA VOZILA

anji ća ani
54.350
vozila najviši je dnevni promet na Ipsilonu ovog ljeta, zabilježen 11. kolovoza

56.279.661
kuna utržila je Bina Istra od naplate cestarine tijekom srpnja i kolovoza
Najmanje ulazaka i izlazaka s istarske autoceste tijekom ljetnih mjeseci zabilježeno je na čvorovima Cerovlje (49.043), Žminj (75.333) te Ivoli (77.143)
nancijskim institucijama tipa International Finance Corporation i European Investment Bank kako bi lakše došlo do realizacije projekta. Također, u tijeku su konzultacije s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture kako bi se ispitala mogućnost produljenja koncesije te na taj način projekt ne bi morao teretiti državni proračun, kazao nam je David Gabelica, generalni direktor Bina Istre.

4

Glas Istre

novosti
- Oni koji su protiv izgradnje Pelješkog mosta, protiv su cjelovitosti Hrvatske, poručeno je Vladi u Zagrebu. Da su sve brodice, barke i ostala plovila “izgradile” Pelješki most, barem nakratko, sa sredine kanala okupljene je obavijestio knez Domagoj kojega je u neretvanskoj lađi/trupici utjelovio glumac-amater iz Metkovića Mario Jurković. Kneževa objava spajanja Komarne i Brijeste popraćena je ispaljivanjem signalnih raketa i izvođenjem hrvatske himne. Dok su brodice “slagale most”, redajući se jedna do druge, s razglasa je puštana Thompsonova pjesma “Lijepa li si” i “Moja Domovina”. Najoštrije prosvjedujemo protiv izjava državnih dužnosnika o prepuštanju hrvatskog teritorija BiH, jer bi to zauvijek onemogućilo spajanje i povezivanje hrvatskog juga, time i onemogućilo izgradnju mosta. Stoga najozbiljnije upozoravamo Vladu i Sabor koji najavljuju da će uskoro napraviti grubi presedan odricanjem dijela teritorija RH. To je suprotno Međunarodnom pravu i Ustavu RH, a po članku 132. Kaznenog zakon predstavlja čin veleizdaje, za koji je predviđena kazna zatvora do 40 godina, poručio je Zagrebu glasnogovornik akcije Goran Komazin aludirajući na granični problem Hrvatske i BiH u vezi s Velikim i Malim škojem u Malostonskom zaljevu. Iako su organizatori pozvali predstavnike svih političkih stranaka u Komarnoj i na brodovima pojavili su se samo članovi HDZ-a: Branko Bačić, Dubravka Šuica, Nikola Dobroslavić... Njima se pridružio i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić, a potporu akciji dali su i novinarka HTV-a Branka Šeparović, povjesničar dr. Josip Jurčević i drugi. Luka BRAILO
Milivoj MIJOŠEK

Ponedjeljak, 10. rujna 2012.

U AKCIJI “BILO NARODA - GRADIMO MOST” NAKRATKO SPOJENO KOPNO I POLUOTOK PELJEŠAC

RIBARI DIZALI KREDITE ZA KUPNJU

Barke “izgradile” Pelješki most

L

ađama, brodicama i brodovima spojili smo hrvatsko kopno i poluotok Pelješac i time iskazali nepodijeljenu volju naroda za izgradnjom Pelješkog mosta. Središnja je to poruka s jučerašnje akcije povezivanja Komarne na neretvanskoj i Brijeste ne pelješkoj strani Malostonskog zaljeva koju su uz pomoć konopca dugog

Iako su organizatori pozvali predstavnike svih političkih stranaka u Komarnoj i na brodovima, pojavili su se samo članovi HDZ-a - Branko Bačić, Dubravka Šuica, Nikola Dobroslavić - a pridružio im se i umirovljeni predsjednik Sabora Luka Bebić
2.300 metara spojenog preko 500 plovila svih vrsta organizirale Udruga lađara Neretve iz Metkovića i Braniteljska udruga “Zavjet” iz Ploča. Pod sloganom “Bilo naroda - gradimo most” sudionici te akcije iz Stona, Korčule, Metkovića, Ploča i Neuma smatraju da se Pelješki most mora nastaviti graditi.

DRŽA ribari
Uredno su odobrena bespovratna sredstva za kupnju broda, a sada kažu da nemaju novca. S druge strane, ako ja ne ispunjavam svoje obaveze, naplaćuju mi i zatezne kamate. Zašto onda država meni ne duguje obećani novac sa zateznim kamatama, pita se jedan istarski ribar
PIŠE Bojan ŽIŽOVIĆ žava mu je trebala isplatiti oko 15 tisuća eura, što do danas PULA - Da su državi dužni nije učinila. On je, međutim, građani i tvrtke, obznanjeno je dignuo kredit i stavio kuću pod nedavno na sva zvona, ali nitko hipoteku. Srećom, posao mu ni ne pomišlja objaviti podatak ide dobro pa uspijeva sam plakoliko je njima dužna - država. ćati rate, ali je razočaran neodA država, ističu Vladini dužno- govornim ponašanjem države snici, nema novca, dakle, ne koja od njega zahtijeva isplamože vraćati ni svoje dugove. tu kojekakvih obaveza ukoliko ne želi da mu obrt ode u Što to zapravo znači? Za neke istarske ribare to blokadu. je jednostavno nedopustivo. Naime, jedan od njih, želeći Ljudi su izigrani ostati anoniman, ispričao nam - Uredno su odobrena besje priču o ulaganju u ribarski povratna sredstva za kupnju brod. Prije tri godine kupio je broda, a sada kažu da nemapolovnu ribaricu za 38 tisuća ju novca. S druge strane, ako ja eura, za što mu je država, na- ne ispunjavam svoje obaveze, kon mukotrpnog prikupljanja naplaćuju mi i zatezne kamamnoštva papira, odobrila 40 te. Zašto onda država meni ne posto potpore kapitalnim ula- duguje obećani novac sa zateganjima. Drugim riječima, dr- znim kamatama, pita se ribar.

PODACI S GRANICE POTVRĐUJU DA SE NA POLUOTOKU NASTAVLJA USPJEŠNA POSEZONA

Na svakih pet putnika koji oti u iz Istre - šest ih do e
Tijekom ovog vikenda, od petka do nedjelje do 12 sati, putem tri cestovna granična prijelaza u Istru je ušlo 125.459, a izašlo 105.120 stranaca
PULA - Tijekom ovog vikenda, od petka do nedjelje do 12 sati, u Istru je ušlo 125.459 stranaca, a iz nje izašlo 105.120 njih. Dakle, na svakih pet putnika koji otiđu, šest ih dođe. To je najbolja potvrda da pad temperature nije okončao ovogodišnju turističku sezonu te da svjedočimo uspješnoj posezoni. U subotu je bio gotovo izjednačen broj stranaca koji su ušli i onih koji su otišli, a u petak i jučer znatno je veći broj ulazaka od izlazaka - za čak 50 čenom broju ulazaka i izlazaka u Istri jučer je objavio i HAK koji je na svojim internetskim stranicama naveo kako je na svim zapadnim graničnim prijelazima gužva na izlazu iz zemlje, a jedino na Kaštelu i Plovaniji u oba smjera. Kroz pulsku Zračnu luku, pak, jučer i prekjučer prošlo je 9.000 putnika putem 36 čarter leta. Najviše je bilo Rusa, čak 45 posto od svih putnika u subotu, koja je i inače najfrekventniji dan u Zračnoj luci. A više od polovice letova iz Rusije stiglo je iz Moskve, koje slijede putnici iz Sankt Petersburga. Po brojnosti Ruse slijede državljani Ukrajine, Velike Britanije, Norveške, Njemačke i Nizozemske. P G. .
M. ANGELINI

Kroz pulsku Zračnu luku jučer i prekjučer prošlo je 9.000 putnika putem 36 čarter letova, a polovica su bili Rusi

posto! Podaci su to istarske policije za tri cestovna granična prijelaza: Plovanija, Kaštel i Požane. Istovremeno je gotovo izjednačen broj domaćih

putnika. Njih 10.514 je ušlo u Hrvatsku, a 9.797 otišlo iz nje. Nastala razlika posljedica je većeg broja odlazaka što je zabilježen jučer do podne. Podatak o izjedna-

sigurno se nije promijenilo nabolje. . odgovorio je Kučić. Ni poticaji za plivaričare ne stižu. Po njegovoj procjeni. veli. Ova dugovanja države prema nama su posljedica neodgovornosti političara. a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje. Sto milijuna kuna duga . To je samo pokazatelj da je u Upravi za ribarstvo priličan nered. op. ili ako hoćete izlaz iz blata moguć je. dug prema ribarima iznosi 35 milijuna kuna i bit će isplaćen.Velikom broju ribara blo- Dobivaju samo mrvice Poticaji u ribarstvu ispla uju se za plavu ribu. a i to “zna se” zašto! Kao gospodarstvenik u ovih 40 godina naučio sam da se čuda događaju samo pod palicom Copperfielda. Mi ne živimo od riječi poput političara. kompenzacije.Ljudi su izigrani. a država kao jedinu škužu stalno ponavlja . 5 BRODOVA.Bilo je more vremena u protekle tri godine da postavite ta pitanja dok sam ja s ostalima iz vijeća HGK-a bio bitku s nadležnima u to vrijeme. Odnosno. dužna oko 100 milijuna kuna”. a možda je čak i gore” Vladan Bojić. ističe ribar. nego moramo tražiti po upravama. Dakle. samo rastu. kompenzacije. STAVLJALI KUĆE POD HIPOTEKE.” kirani su računi. 10. predsjednik Ceha ribara Hrvatske. Vladan Bojić.Teško možemo govoriti o brojkama kada ih dobivamo na kapaljku. Kaže da su zapela i kapitalna ulaganja. . Ništa se nije promijenilo smjenom vlasti.Imamo loš moment u državnoj administraciji koji nije izazvan samo nedostatkom novca. već i radom Uprave za ribarstvo. rujna 2012. Jelena PREKALJ . Malo je kasno sada kada je kasa prazna “zna se” zbog koga i zašto. kaže Bojić. rekao bih da nam je država.) je pitao zašto se plaća šest milijuna kuna za održavanje podataka kad nijedan podatak ne možemo dobiti iz kompjutera. a ti isti ribari imaju nenaplaćene poticaje. ali i druge hrvatske ribare. . ali ni razlika u cijeni goriva. a možda je čak i gore. Rečeno mu je u Ministarstvu poljoprivrede da novca nema. Na pitanje koliki je zapravo dug države prema ribarima Bojić odgovara: “Mogu otprilike naslutiti da je za kompenzacije država dužna oko 10 milijuna kuna. predsjednik Ceha ribara Hrvatske Velikom broju ribara blokirani su računi. No. veli. a plivaričarima od 70 do 80 milijuna kuna. sigurno se nije promijenilo nabolje. kapitalna ulaganja.nema novca. Prava reforma. Zadnji je podatak da imamo 88 prera iva a uglavnom plave ribe u Hrvatskoj. za što ide više od 70 posto ukupnih sredstava. Ne gajim veliku nadu da se neki ozbiljniji novac po tom pitanju može osigurati u budućnosti. ako pribrojimo i dug za gorivo. kaže da je to gruba procjena. već od djela. Ispada da ima prera iva a nešto malo manje od ribara.Glas Istre novosti Ponedjeljak. “Nemamo jasnu situaciju što se tu dogodilo niti što se događa”.n. I po njemu je nonsens da država duguje ljudima. . odnosno da je posljednja isplaćena za prvih šest mjeseci prošle godine. jer Ceh ne dobiva nikakve informacije od Uprave za ribarstvo. ali je rok po mom skromnom mišljenju najmanje 500 dana. Uporno se izbjegava postaviti informacije na internet. sigurno je da će država svima isplatiti dugovanja po osnovi kapitalnih ulaganja prema natječajima iz prethodnog vremena. nema dobrih vijesti za istarske. A SADA IM U RESORNOM MINISTARSTVU KAŽU DA PARA NEMA “Ništa se nije promijenilo smjenom vlasti. travnja. čim se osigura novac u riznici. Stalno pitaju kada će dobiti zajamčeni novac. što je apsurdno. samo se ne zna kada. Pomoćnik ministra Miro Kučić tvrdi da će svi dugovi biti podmireni. Mislim da znate da RH ne stoji baš najbolje s novcem. a svega 145 ribara koji love ve e koli ine te plave ribe. a da im istovremeno zbog njihovih dugova zatvara obrte i firme. ističući da je posljednja razlika u cijeni goriva isplaćena za period do 15. No. Dugovi. Dugovi se gomilaju. kapitalna ulaganja AVA NE ISPLAĆUJE ma obećani novac Žali se da resorno ministarstvo ne isplaćuje ni tržišnu kompenzaciju za bijelu ribu. Računali su na njega. Kompenzacija i poticaji bit će isplaćeni. Boji upozorava na problem da se pod stavkom ribarstva ve godinama vodi poticaj i za preradu ribe. Odnosno. I pomoćnik ministra (Miro Kučić. dakle. kaže Bojić. “Ribari dobivaju mrvice. vjerujem.

Dogodine bi i helikopteri trebali ići u remont. Ništa se ne događa preko noći i ne prelama preko koljena. materijalno i kadrovski. Ne želim biti ministar obrane za čijeg se mandata neće ništa napraviti u smislu unapređenja sustava oružanih snaga. Imamo ljude koji razumiju.za razliku od ratnog stanja. a sad ide i preustroj Glavnog stožera te će se administracija smanjiti za 20 posto.A kakva je suradnja s čelnim ljudima države. rujna 2012. izdvojeno je ukupno 100 časnika.Hoćete li možda od drugih institucija zamoliti financijsku pomoć za to. Imaju dojam da se vojska posljednjih godina zatire. to nije konačno rješenje. 77 dočasnika i 137 vojnika. Oni kažu: “Kotromanović je bio dobar zapovjednik. . želimo srediti vojarne.6 Glas Istre novosti Ponedjeljak. to je jedna od opcija kojom bismo riješili problem na pet do deset godina. Ukinut je i dio ustrojbenih pozicija. Odluku moramo donijeti vrlo brzo jer nam istječu resursi. tako da se mora snalaziti u uvjetima smanjenih sredstava. U drugoj fazi.Prvi dio preustroja i racionalizacije je završen. MINISTAR OBRANE. koji vojnici trebaju ostati. . zar ne? . nadam se do bi do kraja godine trebao proći kompletnu proceduru u Saboru. . Radimo i na novom Zakonu o službi u Oružanim snagama kojim ćemo postići da vojnik napokon bude profesionalac. jesmo li blizu novog Zakona o obrani? . Stvar je jednostavna . držeći da se više trebalo založiti za status vojske. Ono što je sigurno.Mi jesmo racionalni. sve planove uskla ujemo sa saveznicima. do kraja 2015. smanjili bismo broj administrativnog osoblja za još 400 i time došli na nekakav NATO. kako bismo dobili veću brzinu reagiranja u sustavu. koju Ministarstvo vanjskih poslova već izrađuje. 10. Primjerice. nabaviti ophodne brodove i donijeti odluku o borbenim avionima.Strategija obrane bit će napravljena nakon što se donese strategija nacionalne sigurnosti. Istodobno je u izradi i dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. Želimo da se uvježbavaju s najboljim postrojbama svijeta da je proračun stabilan tako da možemo odrediti jasne prioritete. ali se kao ministar gubi”. .Moramo biti svjesni da je MORH u posljednje tri-četiri godine iz proračuna izgubio oko milijardu kuna. Ve je sada kontingent smanjen. Jako smo zadovoljni helikopterskom eskadrilom jer dobro rade Avioni i helikopteri . O RACIONALIZACIJI I BUDUĆNOSTI Hrvatskoj optimalno treba vojnika i nešto malo admin RAZGOVARAO Danko RADALJAC SNIMIO Darko JELINEK A nte Kotromanović pouzdano se razumije u sustav kojem je na čelu. . tim ćemo zakonom spriječiti da netko tuži MORH zbog prekovremenog rada. Ti su ljudi i danas fajteri. što nitko nije imao hrabrosti deset godina. Ove godine u mirovinu ide osam generala i admirala te 26 brigadira. Vjerojatno ne emo iza i u potpunosti. godine. može li se tu nešto napraviti na statusu vojske? . što znači da namjenski trošimo sredstva iz proračuna. RAZGOVOR ANTE KOTROMANOVIĆ. potrebno je određeno vrijeme. primjerice Ministarstvo zdravlja. profesionalci kojima je to životni izazov. što nitko nije imao hrabrosti donijeti od- . .standard. to sam naučio davno još kao vojnik. .borbeno zrakoplovstvo? Desetak godina se o tome raspravlja. kao i kopnenu vojsku i oni moraju biti elita. Mogao bih svaki dan lupati šakom o stol. a s njima emo vidjeti i daljnje potrebe. raditi na Linićeve pohvale Izlazna strategija za Afganistan . koji su svjesni svih problema obrambenog sustava. MORH je rekao što možemo. . Kako stojite s tim danas? . luku. svakako ćemo nastojati zadržati borbeno zrakoplovstvo. Mnogo pomažemo civilne institucije. No. lupio bih i šakom o vrata. ali u projekcijama računamo da možemo sami sve isfinancirati.Znam da su naši ljudi kvalitetni. Ministarstvo je smanjilo broj zaposlenih za oko 200. ali emo radikalno smanjiti prisutnost. Stoga nam i jeste drago čuti da prvi čovjek financija kaže da racionalno trošimo novac. obojica razumiju obrambenu tematiku. U tom procesu treba vidjeti i gdje smo spori. Nešto drugo. . Ipak. . što i jeste u našem opisu posla. Želimo imati oko pet tisuća pripadnika takvih postrojbi. Osnovno je ne trošiti novac na neracionalne projekte. poput zamjenika zapovjednika grana vojske.Tako je. Nama je važno Jačat ćemo specijalne postrojbe. “Ne želim biti ministar obrane za čijeg se mandata neće ništa napraviti u smislu unapređenja sustava oružanih snaga” Ante Kotromanović modernizaciji oružanih snaga. odlazimo li do 2015. da treba lupati šakom o stol. Da bi se okrenuli dugogodišnji trendovi. Trebat će nam do 200 milijuna kuna za remont naših helikoptera. To će uvijek tako biti.Meni je žao što se to toliko rasteglo. Strategija obrane . a lupanje šakama o stol to neće promijeniti.Čuje se da ste za uštede dobili pohvalu od ministra financija Slavka Linića. pričao sam s nekim djelatnim vojnim osobama.Kakvo je pak stanje s Afganistanom. poznato je da sredstva za nove avione nemamo.Što se ti e izlazne strategije. . nadam se da će se skoro sastati Vijeće za obranu i da ćemo donijeti odluku o tome kojim putem krenuti.Da.Dok sam se spremao za intervju.Odmah po dolasku krenuli ste s preustrojem i racionalizacijama kako bi se smanjio broj nevojnog osoblja. .Odlično surađujemo s predsjednikom i premijerom. ministar je “skupog” ministarstva u doba recesije. s obzirom na to da mnogi koriste resurse tih helikoptera? . koriste i drugi resurse MORH-a. ali to neće riješiti probleme. Nakon kraja ISAF-ove misije vidjet emo kakve e biti potrebe. godine? . već prije kupovanje vremena.Jeste li ponosni kad hvale naše postrojbe u misijama? .Kako stojimo s legislativnim dijelom. Prošli tjedan ispratili smo jedan kontingent u Afganistan i me u njima su vojnici s kojima sam bio u Domovinskom ratu. osim da budu izvrsni. zajedno s našim saveznicima. Mi smo u izlaznoj strategiji.Nekako najrealnija opcija djeluje nastavak rada na MiG-ovima 21. .Zakon o obrani je gotovo definiran.Strategija obrane? . Poboljšat ćemo život i rad vojnika. Gotovo kroz čitav razgovor s ministrom obrane kao glavna tema provlačio se novac i kako ga uštedjeti. On nam je čak i bitniji za unutarnje funkcioniranje od Zakona o obrani. uvjetno kazano gardista. vojska u miru je u drugom planu.Da.Hoćemo li napokon riješiti i staru ranu . nisam ni o ekivao.

. Znam kakve je zapovijedi davao. Javno je ustvrdio kako takvi propisi ne valjaju. da tako kažem. 7 HRVATSKIH ORUŽANIH SNAGA O.Vratimo se malo na strukturu MORH-a i OS-a. Po čitavoj Hrvatskoj nastojimo se riješiti neperspektivnih nekretnina.Da. Ja u uvijek tvrditi isto zato što znam istinu. Na tim se poslovima vidjela ekipiranost i uigranost naših ekipa. . Lj. trebaju pronaći svoj interes u takvoj vrsti udžbenika. skladištenja i distribucije.103 upisanih učenika u prve razrede te 5. postojeći kriteriji upisa u srednju školu. no ministar Linić nam je rekao da tu nema zadrške. a unijet će se i neki novi elementi koji će se od idućeg ljeta vrednovati pri upisu u srednju školu. morao bi raditi pripremu. svojevrsna socijalna ustanova. Očekuju pomoć države . u odnosu na razvijene platfor- Ministarstvo znanosti novim zakonom o udžbenicima mora definirati poziciju digitalnih elektroničkih udžbenika me poput e-knjižare. Upravo su u tijeku razgovori s pojedinim gradovima. . a Turska je za potrebe obrazovnog sustava nabavila 15 milijuna tableta. uporaba elektroničkih udžbenika dugoročno bi mogla i pojeftiniti školovanje djece.Ovo što sada razvijamo je udžbenik koji je identičan udžbeniku na papiru. da se prije nekoliko godina novac investirao u nabavku tableta. bili svi udžbenici i ostali priručnici koje učenik mora koristiti. ne e. pomoćnica ravnatelja CARNeta za podršku edukaciji. . naprave li svoj dio posla nakladnici udžbenika i Ministarstvo znanosti.. Odradi li država svoje kad je riječ o legislativi. mahom gimnazije. borili smo se rame uz rame . koje doista nije besplatno. Prihod nakladničkim kućama i autorima udžbenika primjenom elektroničkih udžbenika u osnovi ne bi bio smanjen. a da bi sadržaj bio potpun. 10. Platforma se razvija za tablete. obrazovanja i sporta. Radi se o milijunskim iznosima koji nisu naplaćeni. trusnom Balkanu unatoč nema opasnosti. Nije na nama da zaradimo. Ako bi sad netko imao želju i interes napasti Hrvatsku. Riječ je o iznosu koji je i za državu nesimboličan. mo emo je samo prihvatiti.Oružanim snagama treba oko 15 tisuća vojnika i nešto malo administracije u Stožeru i Ministarstvu. Preispitat će se svi kriteriji. Rat se ne može dogoditi preko noći. T. To bi bilo optimalno s obzirom na sigurnosnu situaciju i na sredstva koja imamo.Za šest mjeseci trebala bi biti zgotovljena platforma za elektroničke udžbenike koju razvija CARNet u suradnji s tvrtkom Lamaro.Zvonimir Stanić i Branka Vuk E-udžbenik pojeftinjuje knjige i olakšava torbu ZAGREB .MORH je godinama loš gospodar nekretnina. Mijenja li se išta na tom planu? . vidjet emo što e biti.Plaćale su se i komunalije za zgrade koje su dane drugima.21 POSTO OD OKO 50 TISUĆA UKUPNO UPISANIH UČENIKA “Alergijske” bodove dobilo samo 106 aka ZAGREB . nitko nas sigurno neće napasti sutra. da je pilot obučen i spreman sletjeti bilo gdje i po bilo kakvim uvjetima. kao i kopnenu vojsku i oni moraju biti elita. kazala je Branka Vuk. gdje njihove zadaće uključuju pružanje pomoći civilnim institucijama. čudeći se što se zahvaljujući potvrdi o alergiji djeca danas mogu upisati u najbolje škole. bitno je da je funkcionalan. Kako se doznaje u ministarstvu obrazovanja.Svega je stotinjak učenika u čitavoj Hrvatskoj. sustav školovanja i obuke pilota. preispitivat će se ove jeseni. Takva bi platforma. a ne u nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike.000 upisanih. tko ne eli.Pratim albeni postupak. gdje im iznosimo stav da za objekte koji su njima dani ne možemo više plaćati komunalije. M. . Ti su momci prave zvijezde. navodi Vuk. kakvi su na snazi već godinama. B. bitno je spasiti život.Pratite li dovršavanje žalbenog postupka generalu Anti Gotovini? . odnosno elektroničkih udžbenika. poput ovog zemljišta u samom susjedstvu vojarne Croatia. Država bi u tome trebala pripomoći roditeljima nabavkom tableta za djecu. Odluka e biti kakva e biti. to je strašno. tako da bar više ne plaćamo komunalije. potrebno je dodati i multimediju. ove godine iskoristilo svoje probleme s alergijom i ostvarilo pravo na tri dodatna boda kod upisa u srednju školu. a ne kao udžbenik koji se može samostalno koristiti. niti jedan tu itelj. nećemo mi naplaćivati najam. Prema podacima Ministarstva znanosti. ne mislite li da bi neko drugo rješenje bilo bolje? .Protupožarne namjenske snage. od ukupno 50. sve tehničke uvjete. a osim tehnološke modernizacije. Dužni su nam bili gradovi. Želimo da imaju najbolje uvjete. Sada prema Vladi idemo s odlukom o prodaji nekih vrijednih nekretnina.logistiku.Znači.Mi nemamo drugog načina. Želim pohvaliti te ljude. materijalno i kadrovski.Dvadeset godina MORH nije ništa iskoristio. Do te se brojke došlo nakon što je ministar Željko Jovanović od prosvjetne inspekcije zatražio provjeru konzumiranja ove olakšice kod upisa u srednju školu. troškove tiska. Ministarstvo znanosti. uključujući i alergije kao jednu od zdravstvenih teškoća koja nosi dodatne bodove pri upisu. što ovisi o nakladnicima udžbenika. znam što smo radili. To nam je najjeftinija opcija jer već imamo svu potrebnu infrastrukturu . Bi li se Hrvatska mogla obraniti da je netko sada napadne? . Sad to polako čistimo. Tko to eli prihvatiti. Koliko će zapravo na kraju Hrvatska imati vojnika nakon što se obave sve racionalizacije? . ključnim postaje nabavka tableta za učenike./2013. Umjesto nekoliko kilograma teške školske torbe učenik bi u školu nosio nekoliko stotina grama težak tablet u kojem bi. što čini 0. Pitanje trebaju li školarci zbog peludne alergije dobiti . Dosta je bilo toga.Moglo bi se kazati da su MORH i vojska bili krava muzara. grijanje. Dodatna prednost korištenja tableta i elektroničkih udžbenika u odnosu na klasične je bitno laganija školska torba. . obrazovanja i školstva novim zakonom o udžbenicima i udžbeničkim standardom mora definirati poziciju i digitalnih. Razvoj platforme za elektroničke udžbenike tek je jedan od koraka u mogućoj modernizaciji školstva. vodu.Jesu li kanaderi probili predviđeni proračun? . i ispunjavaju sve zadaće u mirovnim misijama i u Hrvatskoj.21 posto od ukupno 50. Međutim. nosi dodatne bodove je ostvarilo 106 učenika.905 upisanih učenika s dodatnim bodovima ostvarenih temeljem zdravstvenih teškoća. Zapovijed nije bila “ubij”.. Oni su zasad definirani kao pomagalo. Platforma koja se razvija. a nakladnici svoje. Dok je premijer Milanović početkom ljeta ovu opisnu olakšicu nazvao besmislenom.. kao i izvrsne pilote zrakoplova koji lete u nemogućim uvjetima. PONOŠ S POTVRDOM O ALERGIJI U SREDNJE SE ŠKOLE UPISALO SVEGA 0. Po preuzimanju dužnosti zatekli smo baš takav odnos . niti jedan sudac.Elektronički udžbenici mogli bi biti 50 posto jeftiniji od klasičnih.. na nju ne mo emo utjecati.milijune i milijune nenaplaćenih računa. . pisanja domaćih zadaća. kazao je ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić. Nama su ZTC-ovi tehničari radili 24 sata dnevno po potrebi. prije planiranog uvođenja e-upisa u srednju školu koje bi trebalo krenuti već od ove školske godine. Nakladnici. nego “spasi”. prihvatit e. pak. najbolje treninge i da se uvježbavaju s najboljim postrojbama na svijetu. nešto smo već uspjeli naplatiti. danas vjerojatno ne bismo bili na početku obrazovanja prilagođenog digitalnom dobu. to je njegov problem. rujna 2012. već su probile predviđeni godišnji proračun. navodi Stanić. Velik novac u istu svrhu ulaže i Brazil. ali dajte bar komunalije platite. uvjetno kazano gardista. Nakladnici procjenjuju da 50 posto troška u izradi udžbenika otpada na grafičku pripremu. Dobivena sredstva namjenski bismo potrošili na osposobljavanje vojarne u Petrinji i na taj način poboljšali životne uvjete naših vojnika.Bez problema. primjerice Splitom. . mora imati dodatne mogućnosti koje iziskuje nastavni proces. obrazovanja i športa. Jačat ćemo specijalne postrojbe. Nitko na svijetu. jednostavno je bilo jako puno požara.Glas Istre novosti Ponedjeljak. poput iPada ili Samsungovih tableta. . svega što se i inače radi u školama na papiru. Nije bitno kakav je helikopter. Želimo imati oko pet tisuća pripadnika takvih postrojbi. te da ne bi trebalo dodjeljivati tri upisna boda zato što “netko ima žulj na lijevoj nozi”. mogla bitno promijeniti školstvo. a jasno je da se udžbenik može obogatiti i hiperlinkovima. privatne tvrtke. Trusni Balkan . u ministarstvu Željka Jovanovića nakon ovakvih rezultata nisu sigurni je li premijer u pravu i treba li mijenjati sporno upisno pravilo. pak. upis u prvi razred srednje škole s dodatnim bodovima temeljem potvrde o alergiji kao zdravstvene teškoće ukupno tri boda koja mogu biti presudna kod upisa u prestižne škole. Mislim da bi raditi nešto drugo sada bilo jednostavno neracionalno.Voljeli bismo kada bi u tom pogledu bili Južna Koreja. troši se koliko treba.5 posto od ukupno 1. A mi sve pratimo i gledamo. pojedinci. poput podcrtavanja teksta. na papiru otisnutih udžbenika.Veliki dio tih zgrada i objekata prebacili smo na AUDIO (Agenciju za upravljanje državnom imovinom).Ti helikopteri nisu idealni za misije spašavanja i medicinskog transporta. profesionalci kojima je to životni izazov. Alergija. S Antom Gotovinom sam bio u ratu rame uz rame. ALUJEVI MODERNIZACIJA ŠKOLSTVA: CARNet U SURADNJI S TVRTKOM LAMARO RAZVIJA PLATFORMU ZA ELEKTRONIČKE UDŽBENIKE 15 tisuća nistracije Znam istinu o Gotovini.. Ta država financira tablet za svakog učenika. samo je u elektroničkom obliku. u okviru kojih djeluju kanaderi. bili smo krava muzara. postavio je početkom srpnja premijer Zoran Milanović. čitanku ili radnu bilježnicu u e-obliku. Imamo što imamo. . ne mo e bolje od mene znati što smo radili.. izrade bilješki. na portalu eduKnjižara osoba bi se prijavila sa svojim korisničkim imenom (ima ga svaki učenik i nastavnik) i na njemu bi kupila udžbenik. To je međukorak. u školskoj godini 2012. . Kada platforma bude razvijena. niti jedan politi ar. kao zdravstvena teškoća.

a ograda vrtića gotovo je prislonjena na zid vojarne pa je put koji onuda vodi širok jedva dva metra.hr 591-515 Orezivanje gradskih drvoreda PULA . o zatvoru. S. a titulom naj itatelja okitit e se u enici ni ih i viših razreda osnovne škole. također. a roditelji.Velika je šteta da se idealna površina okućnice prijašnjeg vrtića sasvim uništila i da je djeci suđeno da tijekom boravka u vrtiću cijelo vrijeme budu zatvorena u mastodontu od objekta.Sprave su stisnute uz zid Ulice 43. također vanjski prostor za igranje na otvorenom.uciliste-addenda. a zelenila gotovo nema. a ne primjerice o zatvoru. naš čitatelj predlaže. upitali smo ravnateljicu PU Dječjih vrtića Marizu Kovačević. dijagnostiku zdravstvenog stanja i obavljanje zahvata njege stabala. Također. Proglašenje e se odr ati na Dje jem odjelu Središnje knji nice u Kandlerovoj ulici. G. pogotovo u dijelu pored zida bivše vojarne. zaključio je na koncu naš čitatelj. Objekt je ogroman i zauzima velik dio čitave parcele. na zelene površine su postavljena igrala i natrpava se zemlja. no vrlo je skučen. pula@glasistre. kolovoza pro itali najviše knjiga u svojoj kategoriji. da se na krovu vrtića. Na tragu onog što smo u nekoliko navrata pisali u našim novinama. ne samo radi o ivljavanja zelenila. njihova djeca i mi kao djelatnici. istarske divizije. U vrtiću Zvj premalo prosto Zidovi vrtića su se sasvim približili staroj vili u susjedstvu.hr Na kompjuterskoj simulaciji budućeg izgleda puno je više mjesta za igranje onog prvotnog predstavljanja budućeg izgleda vrtića. primjerice. prema slikama koje su bile predstavljene prije početka gradnje. Odskače li stanje na terenu od a: Amfiteatarska 2. čitatelj. Tijekom našeg posljednjeg obilaska gradilišta vidljivo je da naš čitatelj zaista nije daleko od istine. 10.U sklopu programa redovnog odr avanja zelenih površina djelatnici Herculanee ovih dana orezuju grane stabala i formiraju drvoredne krošnje. R. Uz svu radost što je novi objekt brzo gotov. ondje uopće nema zelene površine nego je betonirani dio.8 Glas Istre Ponedjeljak. a zelenila gotovo nema. zelene površine oko objekta su puno manje i skučene. Radovi se odvijaju na stablima ladonje koja dominiraju gradom. Isto tako. moram primijetiti da su dimenzije zgrade zastrašujuće u odnosu na cijelu parcelu. komentirao je naš čitatelj gradnju novog vrtića u Šijani koja je pri samom kraju novog vrtića već je sasvim jasan. Pula t: 052 381-656 ADDENDA UPIŠI SE! Upisi u školsku godinu 2012. Zidovi vrtića su se sasvim približili staroj vili u susjedstvu.Dje ji odjel pulske Gradske knjinjice i itaonice danas s po etkom u 13. T. Možda će barem boje fasade dati dojam da je ipak riječ o nekom objektu za djecu. napravi takozvani zeleni krov koji bi imao funkciju livade i bio opremljen kao zeleni prostor za boravak djece na otvorenom i istovremeno imao učinak energetske uštede na grijanju i hlađenju. primjećuje da izgled vrtića dobrim dijelom ne odgovara onome što su nadležni predstavili uz pomoć kompjuterske simulacije kada se prezentirao budući izgled vrtića. Ondje je. No. Štoviše. srpnja do 31. Budući da su radovi pri kraju. rujna 2012. Z. dio vanjskog dijela prema staroj vili je puno manji od onog što je prikazano na kompjuterskoj simulaciji. s velikim ne- Skučen prolaz za pješake do zida bivše vojarne . dio fasade je već zgotovljen i ofarban i izgled www. i to više nego na skromnoj površini. Danas proglašenje najčitatelja PULA . Kovačević: Dimenzije nepromijenjene . naime. ovo razdoblje u godini pogodno je za obavljanje tih aktivnosti. Moram naglasiti da je ovo drugi vrtić koji se u posljednjih nekoliko godina gradi u Puli.30 sati u povodu Me unarodnog dana pismenosti proglasit e ljetnog naj itatelja ove godine. a ne. Kako isti u u Herculanei. dok se u Arsenalskoj ulici isti raslinje bršljana po zidinama du bulevara. | 2013. * NOVI VRTIĆ U ŠIJANI BIT ĆE GOTOV DO POČETKA LISTOPADA: GRAĐANI PIŠE Nera SOFTIĆ SNIMIO Manuel ANGELINI PULA . Pješaci se u mimoilaženju doslovce diraju ramenima. po uzoru na europske i svjetske trendove. ve i radi osloba anja prometnica kao i prometnih znakova od granja koje ometa nesmetan i siguran promet.Izuzetno smo zadovoljni što se izgradnja novog modernog dječjeg vrtića u Šijani privodi kraju. koji su od 1. Orezivanje podrazumijeva vizualnu kontrolu. te srednjoškolaci. komentirao je naš čitatelj (podaci poznati redakciji) gradnju novog vrtića Zvjezdice u Šijani koja je pri samom kraju. Komercijalist Tehničar cestovnog prometa Agroturistički tehničar Prodavač Vozač motornog vozila Za ostale programe iz naše ponude posjetite: Skučen prostor za igru . Možda će barem boje fasade dati dojam da je ipak riječ o nekom objektu za djecu.

B.=.PHÿXQDURGQD REUD]RYQD L LVWUDåLYDþND RUJDQL]DFLMD L] DNDGHPVNRJ VXVWDYD OUN u VWUDWHãNRP SDUWQHUVWYX VD V$0. Promocija je održana u organizaciji pulskog Gradskog društva Crvenog križa i riječkog Prihvatilišta za beskućnike “Ruže Svetog Franje”.JA/NA *E52NT2/2*. osnovni cilj projekta je pomoći beskućnicima i svima kojima je potrebna pomoć u smislu podizanja samopouzdanja. a sve radi lakšeg povratka u normalan život i na tržište rada.Poanta je da to nije posao. a pruža im osjećaju korisnosti.=A 83. a cijena mu je osam kuna.â( .1. Projekt funkcionira tako da časopis pišu i prodaju beskućnici.5('.6 =DYUãHQD þHWYHURJRGLãQMD VUHGQMD ãNROD L SRORåHQ LVSLW ]D SURYMHUX ]QDQMD VNORQRVWL L VSRVREQRVWL 9. koji izdaje časopis.-$ (85236. rujna 1943. Obljetnicu su proslavili predstavnici Grada Pule. Ravnateljica pulskog Crvenog Križa Nevia Srdoč kazala nam je da je vrlo zadovoljna što se Pula uključila u projekt te da je više od po- lovice pulskih beskućnika prihvatilo posao i prodaje časopis.J6KE TEHN2/2*. a jedan je smješten u ustanovu socijalne skrbi. volje i želje za životom. odnosno početkom listopada.JA - SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURpDHD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW ) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS 23û.3/206. pokretača projekta “Ulična svjetiljka”.( 678'. uostalom izgradnja ne bi bila ni moguća da se bilo što promi- jenilo. koji ističe da prevladavaju pozitivna iskustva s građanima. . a da nije u skladu s potvrdom glavnog projekta. Troje ljudi je izašlo iz programa jer nisu pratili i učestvovali u aktivnostima. Pogotovo u današnje vrijeme kada je nezaposlenost velika i vrlo se lako izgubi krov nad glavom. .Imovinsko pravno pitanje u cijelosti je riješeno nakon izdavanja lokacijske dozvole 2008.=A0 . Polovica tog iznosa odlazi beskućniku. U posljednjem broju koji se prodavao na pulskim ulicama nalazi se priča Roberta Bencetića “Staza puna trnja” u kojoj priča svoj put od djetinjstva do beskućništva. godišnjica pogibije pulskih antifašista Giuliana Cicognanija. godine.-A9( =A 83. novom načinu života.6 SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 7 (VedDm ) VemeVWDUD RVWvDUuju 210 ECTS - ='5AV6TVENA NJE*A F. rujna 2012. . Podsjetila je će se izgradnjom novog dječjeg vrtića kapacitet povećati na pet grupa.DQDGL $XVWUDOLML L VYLP ]HPOMDPD þODQLFDPD 81 3UDNVD X UHQRPLUDQLP PHÿXQDURGQLP RUJDQL]DFLMDPD NRPSDQLMDPD]GUDYVWYHQLP LQVWLWXFLMDPD WXULVWLþNLP L KRWHOVNLP ODQFLPD 3URIHVRUL PHÿXQDURGQRJ XJOHGD RGDEUDQL SR QDMYLãLP DNDGHPVNLP VWDQGDUGLPD 6YHXþLOLãWD ]D PLU 281 strpljenjem očekujemo dan njegova otvorenja. 6YHXþLOLãWHP)LQVND $OPD 0DWHU (XURSDHD0DULERU 3ROLWHKQLNRP 3XOD UDVSLVXMH NA 0( 81$52'12 $. a vjerujem da će tako biti i u Puli gdje se već priključilo pet beskućnika./. pogotovo kada im potanko objasni funkcioniranje projekta.JA SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURpDHD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW ) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS T85. Veli da je kroz prihvatilište u Puli. troje je uspostavilo kontakt s obitelji. Projekt je vrlo dobro prihvaćen u Rijeci. Iako je otvorenje vrtića u više navrata najavljivano za početak pedagoške godine. godine kada je izuzet manji dio travnate površine. Istaknula je na kraju da će vrtić imati moderno i funkcionalno dvorište prilagođeno za rad s djecom te da će svaka soba imati samostalan izlaz na terase koje su od velike koristi za vrijeme rada s djecom.2 9(/(8ý. - 0E 81$52'1. rekla je Kovačević. Ponedjeljak. u Valturskoj ulici od osnivanja prošlo ukupno 25 ljudi.7. jedan od njih je ostvario mirovinu. a četvoro ih je iz programa izašlo svojevoljno. Giuseppea Zachtile i Carla Zuppinija. već način na koji se beskućnici ponovno uče odgovornosti. Od njih je troje našlo posao.1)250$&.=N.5$1( '2'. 89-(7. NA7-(ý$.Časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama “Ulična svjetiljka” predstavljen je proteklog vikenda na pulskoj tržnici. Časopis izlazi šest puta godišnje i obrađuje razne teme iz područja beskućništva te donosi životne priče beskućnika napisane njihovom rukom. +27(/. ukupno 120 djece te kako će ovaj vrtić biti izgrađen prema najvišim standardima.-. odnosno franjevačkog svjetovnog reda Mjesno bratstvo Trsat.-( )ODFLXVRYD  3XOD THO  KWWS]GUDYVWYHQLSROLWHKQLNDSXODKU . VX NRQFLSLUDQL WDNR GD RPRJXüDYDMX VWMHFDQMH VXYUHPHQLK ]QDQMD SULPMHQMLYLK X SUDNVL L VSRVREQRVWL SUHGYLÿDQMD WUHQGRYD 0HÿXQDURGQR SUL]QDWD GLSORPD X (XURSL 6$' . rekao nam je Robert. Uključio sam se u projekt da pomognem sebi i drugima jer se svatko može naći u lošoj životnoj situaciji i završiti na ulici poput mene. Prema riječima Siniše Pucića. predvo eni zamjenikom gradona elnika Fabriziom Radinom te lanovi Udruge antifašisti ih boraca i antifašista Grada Pule iji je predsjednik Livio Blaškovi podsjetio na tragi ni 9.JE SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 8 (RVDm) VemeVWDUD RVWvDUuju 240 ECTS 62C.NF250AC.Tanka je crta između obilja i siromaštva. Kovačević veli da je otvorenje planirano u jesenskom razdoblju krajem rujna. Dimenzije vrtića ostale su nepromijenjene. SOFTIĆ ECPD 6YHXþLOLãWD ]D PLU 8MHGLQMHQLK QDURGD . =A 83.2TE5$3. Svaki beskućnik ima mogućnost prodati maksimalno 400 primjeraka časopisa i na taj način zapravo im se osigurava socijalni cenzus.Glas Istre pula PULA . U pulskom prihvatilištu trenutno je deset osoba.6 678'(1ATA 35.6 GR UXMQD JRGLQH KREIRAJ BUDUĆNOST SA EUROPSKIM ZNANJEM I DIPLOMOM Objekt vrtića je zauzeo gotovo cijelu parcelu na koju su već postavljena igrala ƒ ƒ ƒ ƒ 678'. N. ANGELINI Od prodaje časopisa polovica iznosa odlazi beskućnicima nja dva tjedna prodano 10 tisuća primjeraka što je više nego dobro. rekao je Pucić i dodao da je u posljedM. 10. S. N. 9 Vijenci za poginule pulske antifašiste NEGODUJU ZBOG VELIČINE * * PREDSTAVLJEN PRVI HRVATSKI ČASOPIS O BESKUĆNIŠTVU “ULIČNE SVJETILJKE” jezdice ora za igru Tanka crta izme u obilja i siromaštva PULA . a polovica odlazi u troškove tiskanja idućeg broja časopisa.Polaganjem vijenaca na spomen plo u na Giardinima ju er je obilje ena 69. rekla je Kovačević odgovarajući na pitanje da li je vrtić ipak veći od onog što je na početku gradnje predstavljeno.JE56TV2 SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu VAMK SveuþLOLãWD )LQVND u WUDjDQju RG 7 (VedDm ) VemeVWDUD RVWvDUuju 210 ECTS - SR QDVWDYQRm pODQX L pURJUDmu AOmD MDWeU EuURSDeD MDULERU u WUDjDQju RG 6 (ãeVW) VemeVWDUD RVWvDUuju 180 ECTS .â7( =A 5$=V2-1( 678'.-( 8 *2'.

sporta i Hrvatske u svijetu? . Nekadašnji igrač “medvjeda”.Vienna Capitals U pulskoj Areni. a narednog će vikenda u Puli “medvjedi”./2013. KHL Medveščak i Glas Istre vode vas na hokejaške utakmice Damir Gojanović. naime. moći podići na dan utakmice na Karolini. Circus Maximus s raznim zabavnim. u svjetskim okvirima. zahtjevnosti. u 18 sati.30 do 20. 14. pak. . R. veliki hokejaški spektakl na kojem e KHL Medveš ak Zagreb odigrati dvije utakmice EBEL sezone 2012. Završni dan turnira 16. PREDSJEDNIK KHL-a MEDVEŠČAK Atraktivan popratni program PULA .Damir Gojanović. dok će u nedjelju to učiniti od 19 do 20. prezime i adresu. 500 najsretnijih Puljana dobit e jedinstvenu priliku da od 21:15 do 22. ši ime. jer nema dijela svijeta u kojem ne pričaju o ovom projektu. . U samo 10 PRiredba studio. danas najuspješniji predsjednik sportskog kolektiva u državi. ali priznat ću da nisu bili ni blizu onome što sam danas doživio. uz hokejaške utakmice. s obzirom na to da o ovom događaju pišu svi relevantni hokejski mediji na svijetu? .koje objavljujemo 10. rujna. rujna Nagra ujemo četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku utakmicu u petak i četiri čitatelja za hokejašku utakmicu u nedjelju. Istra i Hrvatska ponovno dolaze u centar svjetske pažnje u vrijeme posezone i neposredno prije početka promocije iduće turističke sezone. zanijemio sam. za promociju turizma i da će nas podržati u ovome. i 12. Zahtjevi i očekivanja sponzora. najzaslužniji je za visok uzlet hokeja na ledu koji je u posljednje četiri godine prerastao u pravi fenomen. ono što smatram najvažnijim jest da hokej ovim projektom izlazi izvan granica svog grada.Kako će se ovaj spektakl odraziti na imidž Medveščaka u EBEL-u. RAZGOVARAO Goran ROJNIĆ PULA . najavljuje organizator. te zlata na Olimpijadi i svjetskim prvenstvima. a uveli at e ga hokejaški zagreba kog Medveš aka i njihovi gosti.15 sati do ive nezaboravno iskustvo. odnosno. prošle je godine doživio najljepše trenutke jer je dvorana bila puna na svakoj utakmici njegovog kluba. ali nisu bili ni blizu onome što sam doživio. Prvi put u povijesti hokeja Pula ima čast biti domaćin ovakvom spektaklu i naša zahvalnost je neizmjerna. predsjednik zagrebačkog Kluba hokeja na ledu Medveščak. rujna na Circus Maximusu. ispuniti ih unijevza hokejašku utakmicu u niti je sakupiti tri kupona. odmah nadomak pulske Arene. svakako e izazvati malonogometni turnir organiziran u suradnji s pulskim malonogometnim klubom Veruda. lanovi presti nog “Triple Gold Cluba”. Glas Istre nagradit će četiri čitatelja po jednom ulaznicom za hokejašku utakmicu u petak (Medveščak nedjelju (Medveščak . Prvi put u povijesti hokeja Pula ima čast biti domaćin ovakvom spektaklu i naša zahvalnost je neizmjerna ulogu sportaša i sporta. G. 10. rujna. Broj onih koji e klizati u Areni je ograni en jer organizator. Potrebno je sakupiti tri kupona. No. za zemlju.Osim promocije kluba. Teško mi je odgovoriti na pitanje o ideji. Moj mi je tim pokušao objasniti kako će izgledati Arena.O Medveščaku već tjednima izvještavaju svjetski mediji.KHL Medveščak Zagreb je poznat po tome što promovira hokej i uvijek donosi novi spektakl. nastupiti Vladimir Malakhov i Valeri Kamensky. i . ali i one koji e željeti doživjeti ledeni spektakl u amfiteatru i u sačuvati posebne uspomene za cijeli život. do 16. te M. ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10. DJ pultevi.15 sati. ugostit e i Memorijalnu utakmicu Ferdo Spaji . te ih donijeti na adresu Glasa Istre novine (Riva 10. M. navijača. organizatori e na gradskom parkiralištu Karolina. Pula) s naznakom “Hokej” najkasnije do 13. a izgledom e biti isti kao hokejaški teren s hokejaškim golovima. i ovim projektom Pula. dok je predvi ena je i revijalna nogometna utakmica izme u gradske uprave i vodstva Medvjeda. Pula) s naznakom “Hokej” najkasnije do 13. rujna protiv ljubljanske Telemach Olimpije te 16. Nakon otvorenja Circus Maximusa i zanimljive malonogometne utakmice. Moj tim je bio ovdje prošloga tjedna i pokušali su mi objasniti kako izgleda Arena. rujna. Vrijednost ovog projekta već sada je iznimna kako za GLAS ISTRE NAGRAĐUJE VJERNE ČITATELJE Vodimo vas na hokejaške utakmice u Areni Medveščak . Ime i prezime: Adresa PULA .Arena Ice Fever Pula MMXII. rujna. traženoj i atraktivnoj turističkoj lokaciji. glazbenim i sportskim sadr ajima u ijem e programu tijekom boravka u Puli sudjelovati i hokejaši Medveš aka. prigodne cijene hrane i pi a kako bi se prostor učinio centrom zbivanja tijekom trajanja spektakla pulske ledene groznice. rujna 2012. 11. uz. a u njoj e se veteranima Medveš aka pridru iti veteranska mom ad ruskog GazpromExporta. Osam najsretnijih vodimo na hokejaške utakmice u Areni 14. R. osobito naših partnerskih agencija CM Sports i PRiredba. rujna.Kako doživljavate skorašnji spektakl i kako je uopće došlo do ideje da se hokej igra u pulskom amfiteatru? . Ovdje ponovno pišemo povijest. partyji iznenaenja uz renomirane glazbenike. . rujna u 15 sati kada će biti izvlačenje. Turnir e se održati od 14. 11. predsjednik KHL-a Medveščak Zagreb dana primili smo više od 200 zahtijeva za medijsko praćenje projekta. rujna u 15 sati kada e biti izvlačenje. Usto e se na Karolini održavati različiti programi. ARENA ICE FEVER PULA MMXII DAMIR GOJANOVIĆ. Sjećam se teniskog meča Ivanišević . a na zahtjev stranih medija događaj. težine i spektakularnosti ovoga projekta. Grupna faza turnira održat e se 14. a nagrađeni čitatelji u petak će svoje ulaznice moći podignuti od 19.Vjerujemo kako e mogu nost klizanja privu i veliki broj onih koji vole klizati. Nešto povijesno dešava se na Jadranskoj obali. koje objavljujemo 10. medija iz sezone u sezonu su sve veća. Ulaz na sva dogaanja na Circus Maximus bit će besplatan. sport ne postoji samo zbog sporta i to je surova sportska stvarnost. mo i podi i na dan utakmice na Karolini. najavio je glasnogovornik Medveščaka Ranko Vučini . ulaznice za spektakl u Puli prodale su se u SAD-u i na Novom Zelandu. rujna protiv be kih Vienna Capitalsa.Glas Istre.HDD Telemach Olimpija Medveščak . rujna u Glasu Istre. i 16.10 Glas Istre pula Ponedjeljak. Siguran sam da nitko ne može biti svjestan veličine. A nakon klizanja graani e do pono i uživati u bogatom glazbenom programu na Circus Maximusu. KHL Medveščak Zagrebom i PRiredba Studijom. obuju klizaljke i prvi put kli u u Areni. ovaj projekt ima najvažniju Nešto se pov Kad sam ušao u Arenu. nagrađuje vjerne čitatelje.Ca. i to 14. Sve što trebate uči.Moram biti iskren i reći da sam tek prije nekoliko dana posjetio Arenu i nisam bio siguran što mogu očekivati. rujna. Imena dobitnika objavit emo 14. izme u ostalih. a nagrađeni će čitatelji svoje ulaznice. te veliki TV ekran za direktno pra enje zbivanja u Areni. posjeduje toliki broj pari klizaljki. uz predočenje osobne iskaznice. Otvorenje Circus Maximusa predvi eno je za etvrtak 13.McEnroe na dubrovačkom Stradunu o kojem su svjetski mediji pisali tjednima..Olimpija) i četiri čitatelja pitals). zahtjevnosti.12. u koji spada samo 25 igra a u svjetskoj povijesti koji se mogu pohvaliti osvajanjem Stanely Cupa. za koju e. rujna kada e se podijeliti vrijedan nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 15 tisu a kuna. CNN će se tijekom utakmica iz Arene uključivati u svoj studio u Londonu. Igor SOBAN / KHL Medvescak Zagreb / CROPIX i Saša MILJEVI Neven LAZAREVI Uključenje u londonski CNN studio . Ulaznice će se podizati na glavnoj blagajni Circus Maximusa na Karolini. koncerti. kao i cijelu lokaciju snimat će bespilotne letjelice. i 16. a to je promocija zemlje i same lokacije događanja. nadmašiti sami sebe i ući u povijest kao organizatori prve hokejaške utakmice u rimskom amfiteatru. Što može donijeti pulski događaj promociji hokeja. dok je završnica turnira predvi ena za 15. Vienna Capitalsima. Kad sam ušao u Arenu .zanijemio sam.. doduše ovime ne izlazimo kao klub samo na nacionalnu razinu. Siguran sam da nitko ne može biti svjestan veličine. Uz hokejske utakmice. rujna 2012. Nadam se da će oni koji imaju prigovore na ovaj projekt shvatiti njegovu važnost za lokaciju. u suradnji s organizatorima “Arena Ice Fever Pula MMXXII”. Revijalna utakmica odigrat e se 15. gladijatori modernog doba. na terenu dimenzija 22 x 14 m. uz dvije utakmice zagreba kih Medvjeda. partnera. rujna kada će u pulskom amfiteatru prisustvovati dvobojima zagrebačkog Medveščaka s HDD Telemach Olimpijom. a nagra eni e čitatelji svoje ulaznice. Imena dobitnika objavit ćemo 14. uz predočenje osobne iskaznice. no ona je logičan slijed razmišljanja ljudi koji rade na projektu Medveščaka. težine i spektakularnosti ovog projekta. oformiti i veliki zabavni park tzv. G.45 sati. namijenjen je najmla ima sportašima. . Najve e zanimanje.

Na koji način uspijevate iz godine u godinu uvijek ponuditi nešto novo i kako uspijevate sa svojim navijačima uvijek pronaći dobra rješenja kako za vas. već smo odlučili da se financiramo sami . Odličan je primjer i ovaj spektakl u Puli i cijena ulaznica za utakmice.000 ljudi.Nikada ne razmišljamo niti gledamo u tom smjeru. a zatim korak po korak doći što bliže vrhu. rujna 2012. a to su navijači i partneri projekta. no to će biti onoga trenutka kada i samo kada klub bude financijski i organizacijski spreman odgovoriti na zahtjeve te lige. i s momčadi se plasiramo u playoff EBEL lige. I onda je krenula utakmica. partneri i mediji istovremeno od nas očekuju i rezultat.Glas Istre pula Ponedjeljak. U isto vrijeme naš klub mora odgovoriti svim sportskim zahtjevima jer publika. vijesno dešava u Puli sam klub tako i za Pulu i Istru. Da se razumijemo. .gradonačelnika i građane Pule. .Moj tim svakodnevno komunicira s navijačima i pokušava odgovoriti na sve upite. naše utakmice uživo je vidjelo više od nekoliko stotina tisuća gledatelja. to je onaj dio koji je show. Naš primarni cilj ovoga trenutak je da u Puli navijačima i svijetu isporučimo obećan i kvalitetan projekt. Vjerujemo da će i to doći jednoga dana jer pregovori traju. uključujući naše domaćine . Sve drugo doći će samo po sebi i u skladu s mogućnostima. ali pokušavamo to činiti što manje i svakako ispraviti pogreške. uz pomoć navijača. Sada sam se sjetio one nevjerojatne koreografije navijača na prošlogodišnjoj proslavi našeg 50. kako nas je karakterizirala austrijska policija. I mi griješimo.240 kuna. dajte nam!”.Pulski događaj je sigurno organizacijski vrhunac Medveščaka. to je danas i u ovoj situaciji jako veliki novac. Medvjedi partneri UNICEF-a . od najvećeg straha i neprijatelja lige i sigurnosti za ligu. Međutim.Od samog početka ljudi u našem managementu to su postavili kao prioritet te uspješna suradnja traje i danas. već i partnera. a u jednom trenutku naše tribine postaju takva kulisa i predsta- . Činilo nam se da su i igrači na trenutak stali s igrom i pogledali prema tribinama. postoji li nešto više i bolje u tom smislu? . To nije samo projekt Medveščaka. rođendana u Zagrebu kada smo igrali utakmicu s Dinamom iz Moskve. Mi u klubu napravili smo toliko toga da bismo pokazali Rusima koliko smo spremni i koliko možemo. 10.Medveščak je klub koji jako puno ulaže u suradnju i rad s navijačima? . 11 ZAGREB. Naši navijači navikli su na ulaznice po 40 kuna i sada mi dolazimo s prosječnom cijenom ulaznice . kako se događaj približava i poprima obrise te o njemu pišu i svjetski mediji proglašavajući ga uz Olimpijske i Paraolimpijske igre sportskim događajem godine. Projekte i aktivnosti organiziramo planski i u skladu s našim financijskim mogućnostima. tako svima postaje jasno o čemu se radi. Titula sportskog partnera međunarodne organizacije UNICEF i programa “Stop nasilju” najveće su priznanje našem radu i uspjesima. No. Bez navijača i onih koji će kupiti ulaznicu ovog događaja ne bi nikada niti bilo. O SKORAŠNJEM LEDENOM SPEKTAKLU U PULSKOM AMFITEATRU va u kojoj sudjeluje 7. Mi nismo otišli k premijeru ili ministru i rekli: “Treba nam toliko i toliko.pomoću sponzora. odigrali smo tri sezone u EBEL-u. naravno. i tu je iznimno velik pritisak na igrače i trenera. tako i za klub? . službama osiguranja i vodstvu lige. Treba li išta više reći o podršci naših navijača nakon ovoga? Ne zaboravite. kroz tehničku i izvrsnu podršku Grada Pule i lokalne zajednice te. Dosta se ovih dana piše i govori o našem odlasku u ruski KHL. naši navijači postali su uzor svim klubovima.

Punta Zubin. od podneva do ponoći odzvanjala je starinska muzika. Dok sitnije lišće nije potrebno dodatno usitnjavati. Njemačke pa i dalekog Japana. Cere otpad i Beneci (Markoči) od 8 do 12 sati. zgrada Op ine i suda. od podneva do ponoći odzvanjala je starinska muzika. korova. objavljen Poziv svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Funtana za 2013. zato što se povećava površina na koju djeluju mikroorganizmi pa se usitnjena masa može puno brže i bolje izmiješati s ostalim kompostom. LUPOGLAV . stoljeće. Teško da su je išta razumjeli. kročerošon i pompjerima za njih bio .Sošići (Buruli) od 8 do 11 sati. bacaju cijele grane.prava povijesna egzotika. a od 8 do 14 sati Peroji. P S. ladrima. Na katu Malih vrata svečano je otvorena novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica” u kojoj je svoje mjesto našao dio ostavštine Mira Blažinčića. Velo kafe i Santos. ono veće može također završiti u sječkalici. . Na Labinštini e bez struje biti Šimuni. primjerice.30 sati te Kršan . U periodu od 1. dio Ulice Aldo Negri. Muntić. sječkalice valja kupovati od pouzdanih i provjerenih distributera. PROMO Zavodljive dame . Kalofoti. toliko je oduševio Engleze da su samo ponavljali: “amazing.Subotina po starinski privukla je desetak tisuća posjetitelja koji su uživali u ugođaju tradicijskog sajma s prijelaza iz 19. Za u enike od prvog do etvrtog razreda Op ina e izdvojiti 300 kuna po u eniku.granja. Da bi se ostvarila prava iz ove odluke. Pižoni i Sažoni. Gardoši. ručni mlin za kukuruz. iako suho i otpalo. Također.. D.hr). U raspravi e sudjelovati predstavnici izra iva a programa iz zagreba ke tvrtke Oikon d. Na Labinštini e bez struje biti dio Kraj Drage oko trafostanice od 8.Javna rasprava o izradi programa gospodarenja privatnim šumama na podru ju katastarskih op ina Boljun. funtana. Bez struje e od 12 do 13 sati biti Kapelica od Mor aki prema Kati i. Radeki. 10. amazing!”. rujna 2012. kod izbora alata valja paziti postoji li u blizini izvor električne energije. Takvu biljnu masu najbolje je usitniti i pripremiti za kompost. listopada u školu dostaviti kopiju teku eg ra una na koji e se obaviti isplata i broj telefona. Dolenja Vas i Vranja na podru ju op ine Lupoglav odr at e se danas u 18. a od 8 do 14 sati Rapanji. škovacinima. a kojima e se nabava knjiga i školske opreme pla ati u stopostotnom iznosu. prodavali su se domaći proizvodi i prezentirali stari zanati. trave i raznog bilja. rujna do 1. jer je u suprotnom bolje nabaviti snažniju motornu sječkalicu.o. A. studenog uz kupnju VIKING sječkalice kod bilo kojeg ovlaštenog trgovca STIHL i VIKING proizvoda na poklon dobivate i voćarske ručne škare za rezanje grana. Italije. U drevnom Pinguentumu. Brest pod U kom. pojašnjavala je Vilma Jeletić iz Pigini oduševljenim turistima iz Engleske.30 do 13 sati bez struje e biti Stari grad Labin. Busuja i Stancija Lodeš. jajaricama. mlinarima. * SAJAM DOBRIH VIBRACIJA: DESETAK TISUĆA POSJETITELJA UŽIVALO bez struje Zbog radova danas e bez struje na Vodnjanštini biti dio Majmajole oko broja 56 od 8. U drevnom Pinguentumu. Brajki. Ivan. roditelji u enika moraju najkasnije do 15. ali prizor pralje koja je baš kao i nekada bijelu robu prala u smjesi pripremljenoj od pepela i vode. Kod kovača Tihomira Želimorskog iz koprivničke udruge “Stari zanati” kupovali su potkovice s imenom za sreću. a kroz nekoliko mjeseci kompostiranja i miješanja s drugim kompostom trebalo bi biti spremno vratiti dio hranjivih tvari nazad u tlo. Krasica Vrh. Ova odluka ne odnosi se na u enike koji dolaze iz socijalno ugro enih obitelji.o. Na Poreštini e bez struje biti naselje Košutići od 8 do 14 sati. skledarima. odrezano granje i ostaci živice. Usitnjavanje ima daleko bolji učinak za kompost nego da se na kompost. vunaricama. godinu.30 do 10. koji će omogućiti vrtu da ponovno procvjeta. čime joj se znatno smanjuje volumen. Krasica. Otvorena je novopostavljena muzejska zbirka “Oružarnica” PIŠE Gordana ČALIĆ ŠVERKO SNIMIO Milivoj MIJOŠEK BUZET .30 sati u Op- ini. a šumoposjednici i ostali zainteresirani primjedbe i prijedloge mogu uputiti na licu mjesta ili u pisanom obliku istoga dana. još uvijek sadržava hranjive tvari iz tla.12 Glas Istre Ponedjeljak. Ep009964 Buzet se na jed čak sto godin Općina Funtana IZRADITE SAMI PRIRODNO GNOJIVO ZA NASADE Korisni alati: uz dobru sjeèkalicu do kvalitetnog komposta Nakon svih radova u vrtovima. Čak je i susret s damama i kavalirima. Sutra od 8 do 15 sati bez struje e na Puljštini biti Loborika. u 20. može se kompostirati i lišće koje. veselili se i zabavljali stari Buzećani. prodavali su se domaći proizvodi i prezentirali stari zanati u životu imali priliku vidjeti i pištrin za trkin. Tomažići. Na Poreštini e od 8 do 14 sati bez struje biti gornji dio naselja Labinci. Osim granja i trave. prirodnog gnojiva za nasade. Ili kako bi Buzećani rekli “Z bojžon milosti šindaka ud buzet- Englezi oduševljeni pranjem robe u lušiji . od 10 do 12 sati Kortina. Bucaji. Kvalitetne sječkalice olakšat će posao i usitnjavaju sve što u vrtu ostaje od prirodnih sirovina kao što su otkos trave. Lozari. sa sapunom od svinjske masti. Zbog vlastite sigurnosti i dugovječnosti tog korisnog stroja te lakše nabave zamjenskih dijelova i dodataka. O privatnim šumama istra@glasistre. Cere. a za one od petog do osmog razreda po 500 kuna. Prvi su puta VIKING električne sječkalice odlična su pomoć pri zbrinjavanju suvišnog materijala iz voćnjaka. star gotovo 200 godina. Pomoću njih je moguće napraviti najbolju osnovicu za stvaranje vrijednog komposta i materijala za malčiranje. u lušiji. povrtnjaka i vinograda te izradu vlastitog. OBAVIJEST Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana i na web stranicama Općine Funtana (www. Korona. Sv. Jedanaestu godinu za redom dočarala je raskošan doživljaj buzetske prošlosti i pokazala kako su živjeli. Sutra od 8.Kupnju ud benika za sve u enike osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na njenom podru ju i ove e godine sufinancirati Op ina Li njan. Šiparina i Grupija. đelatajima. koji mogu dati i dobar savjet o što kvalitetnijem korištenju. voćnjacima i okućnicama nerijetko ostaju velike količine zelenih „ostataka“ . Šaltarija.30 do 11 sati. M. Santalezi. Na Bujštini e bez struje od 8 do 10 sati biti naselje Cupilija.hr 591-518 Općina sufinancira kupnju udžbenika LIŽNJAN . trgovali.Jaz peren mudante kako je prala moja nona. Od 8 do 12 sati na Buzeštini e bez struje biti Racari i Dubrovica.

Prijave se vrše putem obrazaca koji se preuzimaju u sjedištu op ine ili na njihovim web stranicama. nič nas ne gambjua Revitalizirani “samanj”. a svi su oni zajedno nastupili i na tradicionalnom “Končertinu” na Veloj šterni. Mreža laserskih zraka i 3D laser efekti “šarali” su zrakom zahvaljujući hologramskom ekranu i vodenom zidu uz dramatičnu glazbenu “kulisu” i uz povremeni vatreni show.Volim tartufe. * * * dan dan vratio na u prošlost Ovako su none prale robu Buzetski sindako Valter Flego Gordana ČALI ŠVERKO U UGOĐAJU PUČKE FEŠTE S PRIJELAZA IZ 19. Uvodeći ovaj novi termin. Depožito je dug tri koraka i dve kvarte. Svoja vrata širom su otvorili prostori Zavičajnog muzeja te dislocirane etno radionice. H. otkupna cijena za kilogram tartufa mogla bi se kretati između 500 i 600 eura. a svaka se prodavala po 40 kuna. Gordana ČALIĆ ŠVERKO . ne znam imaju li afrodizijačko svojGordana ČALI ŠVERKO Vijesti po starinski Rukotvorine su nastajale na licu mjesta Prolazak kroz gradska vrata Delicije iz krušne peći skiga komuna Valtera Flegeta J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Konšilia ud Subotine pu starinski. a Subotina je proslavljena uz već tradicionalni promenadni koncert limene glazbe GD-a Sokol i nastup pjevača udruge Mali veliki mikrofon. V. pekara. pa je cilj skupa utvrditi relevantni prioritet za pripremu prijedloga projekta društvenog razvoja. a širok dva koraka i tri kvarte. od subote prije Male Gospe do sljedeće subote. te je pripremljeno oko tisuću porcija. uz kuharski tim Zigante tartufa. pazi!”. od akrobacije na svili do končertina od starinske mužike. pu Mali Sveti Mariji. Laser show. glazbenih i zabavnih.Svake godine dodaju joj jedno jaje više. nekoć središnja buzetska fešta koja se održavala uoči berbe grožđa. vu. u prva nedeja. u Buzetu su proslavili tradicijsku pučku feštu Subotinu i ujedno najavili početak službene sezone afrodizijačke gljive. Grada Buzeta. izložbama. nič nas ne gambjua”. cirkuskim predstavama. svirao je po jedan sastav gunjaca i starinskih orkeštrina. jer poludi poslije toga. najpoznatiji beogradski Dalmatinac rođen u Buzetu.” Ni voda ni uganj. uz svaku oštariju. R. u Đardinu su se igrale “Igre ud enbot”. Ponedjeljak. Marko Tolja. a treba dostaviti i potvrdu o pravu vlasništva na parcelama za koje se vrši prijava. osam minuta Fontanu je obasjalo šarenilo boja Prolight laser showa. U Zavičajnom muzeju otvorena je izložba “A njihova glazba u vremenu traje. predstavama pučkog teatra. Na Placu iza župne crkve predstavljene su “Stare užance”. S.Šajete.. u Storen grode utpret je depožito ud stare arme i municijona katere je zbrau pukojni Miro Blažinčić Miro Blažinčić. 10. Za večer jazza na pozornici kod Narodnog doma pobrinuli su se sastav Adriana Bernobića Quasi Croatian Quartet te Marko Tolja & Olja’zz band. u kombinaciji sa desetak kilograma tartufa. a prvi put nastupili su mužikanti iz Boršča i članovi KD-a Šavrini in Šavrinke iz susjedne Slovenije. tako se preksinoć u slavnoj buzetskoj fritadi.. U Narodnom domu održana je kazališna predstava “Pčelice.U srijedu u 17 sati u labinskoj Velikoj vije nici odr at e se Javno savjetovanje o prijedlogu projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici. pjevali su kantaduri. te broj ra una u banci. folklornim sadržajima. u prva nedeja. Indira i Tomislav iz Colonie. Uz asistenciju voditeljskog dvojca. a pravo iznenađenje svojim je dolaskom Buzećanima priuštio i glumac Aljoša Vučković. a na njenom samom službenom početku.Zabranili su mi da konzumiram tartufe uoči koncerta. Mega fritadom u divovskoj tavi. Kotačić vremeplova Buzećani su uključili točno u podne podizanjem zastave na Velim vratima i mimohodom Sokolske limene glazbe. Tradicijska pučka fešta ponudila je obilje sadržaja za mlade i stare. na poziv organizatora tradicijske manifestacije. tartufe su marljivo ribali Giancarlo Zigante. pu Mali Sveti Mariji. dok su na Trgu Fontana Buzećane i njihove goste zabavljali klapa Kampanel i grupa Colonia te Eureka band. drugu godinu na Subotini stvo. sudjelovali i pjevači i glumci i političari. Pučkog učilišta i Turističke zajednice. Giancarlo Zigante očekuje jednu solidnu tartufarsku sezonu. rujna gra ani i gospodarski subjekti op ini Vrsar mogu prijaviti štetu do suše. češljara i kovačnica.” Svaki puni sat na svim trgovima istodobno su se odvijali različiti programi. uključili su se u veliku povijesnu predstavu na otvorenom. U 20. Brojni volonteri i žitelji starogradske jezgre. a zabranili su i Tomisla- U kasnim večernjim satima u tri seta po sedam. sredinom rujna. Ima dva mikina uknića i dvoja vrata. Indira je pak sto posto uvjerena u afrodizijačko svojstvo skupocjene gljive.Glas Istre istra LABIN . . gradonačelnik Valter Flego. rekla nam je Indira. rekao je Vučković. Usprkos sušnom razdoblju. izrazio je želju da ga imenuju počasnim konzulom Buzeta u Beogradu. u Storen grode utpret je depožito ud stare arme i municijona katere je zbrau pukojni Z bojžon milosti šindaka ud buzetskiga komuna Valtera Flegeta J’ričkiniga i u ime rišpetiviga Konšilia ud Subotine pu starinski. rujna 2012. STOLJEĆE U BUZETU PRIPREMILI FRITADU S 2012 JAJA Indira u žaru ribanja tartufa Mega fritada i laser show BUZET . obogaćen je i mnoštvom drugih sadržaja. ena lesena i ena ud železa. . starinskim plesovima. Buzetski pučki teatar izveo je predstavu “Ni voda ni uganj. našlo čak 2012 jaja.Do 14. U pripremanju fritade su. Labin se eli uklju iti u projekt “Zajedno je bolje”. uličnim zabavljačima koji su drevni Pinguentum pretvorili u veliku pozornicu na otvorenom. koncertima. 13 Poziv na Javno savjetovanje * * Prijava štete od suše VRSAR . mališani su se mogli okušati u 3D slikanju kredama na Fontani. Kristijana Nemeta i Dražena Turine . Na svakom kantuniću. ali “istradizijačko” zasigurno imaju.

mogao platiti. a sve nesuglasice prepuštaju sudovima koji to rješavaju unedogled. u ovom slučaju Općine Karojba. rujna 2012. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako bi ih glavni investitor. Ali već izvana može se vidjeti. kolovoza 2011. Srdočima i Senju duguje 462 tisuće kuna. “Osim toga. iako je to voljan. a 21. a ljuti ga što nitko u tom slučaju ništa ne poduzima. mogao platiti.. Imam osjećaj da oni ne žele platiti što se za njih radi. nisam uspio”. u gradnji bilo određenih propusta. Općini Karojba. odgovora nema. Imam osjećaj da oni ne žele platiti što se za njih radi. predan još u kolovozu 2011.” Načelnik Općine Karojba Denis Lakošeljac na to odgovara da tehnički pregled dosad nije sazivan jer su nadzorni inženjeri za elektro i strojarske radove uočili više propusta. dodajući da su mu nakon razgovora u banci. tvrtka Fenix Ulegnuća oko šahtova uz dvoranu Denis Lakošeljac osporavaju samo radove. Fenix će graditi i vrtić u Karojbi? “Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim se vuku brojne afere. a u Senju sve izvedene radove.” Zoran Rabar. a ja tražim da mi pismeno daju na temelju čega su ih oslobodili potraživanja kada se cesija ne može naplatiti. iako se radi o novoj zgradi. Nova sportska dvorana puna rupa i pukotina Školska sportska dvorana u Karojbi Mnoge je u Hrvatskoj izvozao Fenix za kojim se vuku brojne afere. On ne traži ništa nego da se poštuju ugovorne obaveze i spriječe nezakonite radnje. Ozlojeđen postupkom Fenixa. Općini Karojba. obrt ZO-RA nixa iznosila su 543 tisuće kuna. Nažalost. odgovara Rabar. Međutim. “Rade za Ministarstvo i nisu bloRupa na fasadi kirani”. 10. kaže Rabar. lipnja 2011. obavlja s ministarstvima. srpnja 2011. koji također financira Ministarstvo regionalnog razvoja. Prema zapisniku o primopredaji objekta. a sve nesuglasice prepuštaju sudovima koji to rješavaju unedogled. načelnik Lakošeljac odgovara: “Ne znam. a ako ih bude. pa podizvođači više nemaju kaže Goran Miškulin iz Fenixa.. tlačne probe dovodne i odvodne instalacije te atest i certifikate ugrađenih materijala. za taj posao. uz najavu da će sve iznijeti medijima. Budući da Fenix najviše posla. kaže Rabar dodajući da mu u Karojbi “Objekt je investitoru. tražeći da banka to naplati od Fenixa. ali je ona iz Senja nenaplativa jer kažu da radove nisu naručili oni nego Ministarstvo regionalnog razvoja. Zašto to nisu do sada napravili treba njih pitati”. utvrđeni su radovi na objektu i izvršena je prva privremena situacija od strane tvrtke Fenix s rokom plaćanja od 90 dana.. Međutim. Tijekom lipnja i srpnja 2011. atest hidrantskog voda. sreo sam mnoge u Hrvatskoj koji su izigrani. što je potvrdio i Ćus. izgradnja školske sportske dvorane u Karojbi završena je 19. a budući da su rokovi plaćanja 90 dana. prosinca 2011. tehnički pregled trebao je biti 1. nisam znao da će sve tako završiti. Dakle. predan još u kolovozu 2011. Što će biti kada se to odlijepi? Na istoj se fasadi mogu vidjeti rupe. Gradnja je počela još u studenom 2010. a dvorana se. pozvali su policiju jer su.” Goran Miškulin.. iz Fenixa odmah poslali dvije cesije. “U slučaju da se prilikom tehnič- kog pregleda objekta dostavi bilo kakva dokumentacija odgovorno tvrdim da je lažna”. Započela je nova školska godina 2012. a iz toga proizlazi da je. mogu reći 99 posto svojih poslova. a ni za javnost. izvođača i korisnika”. Ona za Karojbu je naplaćena. ometali gradilište. izvođač će ih morati ukloniti”. račun je izdan 30. kako je tada najavljivano. a okončanu situaciju trebalo je. priloživši svu dokumentaciju.6 milijuna još nije otvorena za učenike. javilo mi se 50 ljudi iz cijele Hrvatske koji su prošli isto. ali odgovoreno mu je da su oni u blokadi i da se potraživanja ne mogu naplatiti. negoduje Rabar.”. odgovorno tvrdim da je lažna. kada će se utvrditi ima li izvođač sve ateste i je li gradnja izvedena u skladu s projektom. a ja sam i danas devet mjeseci u blokadi”. Svi dobivaju rješenja od Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu. atest pitkosti vode Zavoda za javno zdravstvo. “Imamo svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vidim razloga da se tehnički pregled objekta ne obavi. Prema riječima Zorana Rabara. Pokušao sam preko Porezne uprave. “Od Porezne uprave dobio sam rješenje da je Fenix svoje obaveze ispunio. Na pitanje zašto je toliko poslova radio s Fenixom kada je vidio da ga izigravaju. odgovorio je: “Sve se to događalo unutar nekoliko mjeseci..14 Glas Istre istra Ponedjeljak. srpnja 2012. Na tehnički pregled se dugo čekalo jer je bilo problema oko dovoda i odvodnje vode. navodno. Općini Karojba. Budući da je za sutra najavljen tehnički pregled objekta. moram reći da je objekt investitoru. Za tehnički pregled dvorane u Karojbi doznao je iz novina. kaže Rabar. Moja ukupna potraživanja od Fe- “Ako se prilikom tehničkog pregleda objekta dostavi bilo kakva dokumentacija. vjerovao sam da se pridržava zakona i ugovora”. nije plaćen. da je krivo izgrađen istočni zid koji je djelomice maskiran s oko 10 centimetara debelim slojem stiropora. iako je to voljan. naložit će izvođaču da ih ukloni. struje i strojnog dijela objekta. Isti je slučaj bio s gradnjom Osnovne škole u Srdočima kraj Rijeke. rekao je Goran Miškulin iz Fenixa na temelju čega ostvariti svoja potraživanja. prema ugovoru. što je obavio u dvorani u Karojbi. ugrađeni su materijali uz suglasnost nadzornog inženjera. Nisam ja jedini. poslavši im račune. Sada ćemo utvrditi stanje i ako ima još nedostataka. godine. trebala otvoriti u listopadu 2011. I onda se to počelo rastezati. ističe Rabar. Nažalost Trgovački sud u Slavonskom Brodu uporno pobija sva potraživanja i dugovanja”. napraviti 15 dana po završetku radova. Sama konstatacija da je izvršena primopredaja “obnovljene” građevine demantira Miškulina. Rabarov obrt ZO-RA bavi se postavljanjem i dobavom odvodnih i dovodnih instalacija te ugradnjom sanitarnih elemenata. kaže Ćus. On je osobno od banke u Pazinu u siječnju 2012. Ovakvu tezu iznosi Zoran Rabar iz Gologorice koji je bio podizvođač na nekoliko objekata koje je gradio Fenix. Komisija koja će obaviti tehnički pregled razmotrit će stanje i utvrditi ima li kakvih nedostataka. smatra se izigranim i oštećenim. Dok jedni očekuju da se saga oko dvorane u Karojbi okonča./13. drugi smatraju da je najavljeni tehnički pregled obmana te da izvođač investitoru. pa je Rabar. ali i institucija pravne države. kaže Miškulin dodajući: “Ako niste znali. oni i dalje idu na javne natječaje i dobivaju poslove od ministarstava. kaže. preko javnog bilježnika iz Pazina poslao ovršni prijedlog za podmirenje troškova montaže sanitarija u dvorani i za radove koje je za Fenix obavio u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju. kaže Rabar. Ne znam odakle to gospodin Miškulin zna kada postupak natječaja još nije dovršen. a na asfaltu oko šahtova uz dvoranu već su nastale pukotine. “Otkako se sporim s Fenixom. Fenix podizvođačima ne daje cesije kako bi ih glavni investitor. dokumenti koji se predaju Fenixu obično se izgube. Nisu ga zvali ni na tehnički pregled škole u Srdočima. Umjesto zarađenog novca od Fenixovog odvjetnika dobio je dopis u kojem između ostalog piše: “Ovršenik ističe da nije obavezan ovrhovoditelju podmiriti potraživanje iz ovršnog rješenja i to iz razloga što ovrhovoditelj nije izvršio za ovršenika utužene usluge kako se navodi u pobijanom rješenju. a Fenix mu za radove koje je kao podizvođač izveo u Karojbi. kaže Zoran Rabar Imamo svu dokumentaciju i potrebne ateste i ne vidim razloga da se tehnički pregled objekta ne obavi. izvršena je primopredaja “obnovljene građevine između naručitelja. a kad se pojavio s drugim oštećenim podizvođačima.” osorno • Nemoguća naplata odra enog posla “Na temelju dokaznice izvedenih radova i ugovora 30.Za sutra je zakazan tehnički pregled školske sportske dvorane u Karojbi koju je gradila tvrtka Fenix iz Slavonskog Broda. tražio blokadu svog žiroračuna predočivši im račune iz Karojbe i Srdoči.” Tko je onda postavio sanitarije u školskoj sportskoj dvorani u Karojbi? “Ne mogu shvatiti kako mogu pobijati nešto tako očigledno”. “To je doista bilo loše napravljeno. jada se Rabar.” . Na pitanje hoće li Fenix graditi i vrtić u Karojbi. gradit ćemo i vrtić u Karojbi. rujna 2011. Nadzorni inženjer Saša Ćus potvrdio je da je tehnički pregled zakazan za sutra. Dugo očekivana školska sportska dvorana vrijedna 4. on je Općini Karojba i nadzornom inženjeru Saši Ćusu poslao dopise u kojima ih izvještava da u slučaju tehničkog pregleda moraju imati: izjave izvođača. pronaći način da oni od Fenixa naplate moj porezni dug za prošlu godinu. a zahvaljujući rješenju Porezne uprave Pazina plaćena mi je 81 tisuća kuna i to od Općine Karojba. nastojeći doći do svog novca 2. želi prodati “mačka u vreći”. Osijeku ili Zagrebu i nema šanse da to probijemo.. ŠKOLSKA DVORANA U KAROJBI ČIJA JE GRADNJA TRAJALA DVIJE GODINE SUTRA ĆE SE TEHNIČKI PREGLEDATI NAPISAO I SNIMIO Mirjan RIMANIĆ KAROJBA . a dvorana još nije otvorena. a sazivanje komisije za tehnički pregled je obaveza investitora.

10.ovo ipak najveći sportski događaj ove godine. Izvršni direktor Hrvatskog teniskog saveza Davorin Prpić napomenuo je da je u odabiru ovih gradova značajnu ulogu odigrala njihova sportska infrastruktura te poznata gostoljubivost Istre. rujna 2012. Bassanese je rekao da je Umag poznat kao grad sporta. 15 U UMAŠKOM STELLA MARISU OTVORENO SVJETSKO TENISKO PRVENSTVO SUPER-SENIORA Turnir okuplja gotovo 1. pa zato u staffu imamo stotinu ljudi. Takvo povećanje nismo očekivali. Tanja KOCIJANČIĆ 1@AJÐDL@ TMXHJ@ IMÐ@ LD J@ S S otvorenja na teniskom stadionu ATP-a u Stella Marisu 3VATKO TKO JE IKAD KUPOVAO RABLJENO VOZILO ZNA DA JE RIJE O POTHVATU ZA KOJEG SU POTREBNI IVCI. jer je lani u Turskoj bilo 146 reprezentacija (sada 188) i 430 pojedinačnih igrača (sada 718). istaknuo je Mirić. njihovim turističkim zajednicama. . a što je zahtijevalo veliki organizacijski napor. Gradonačelnici Umaga i Novigrada. odnosno 188 reprezentacija iz 34 države koje će na čak 76 teniskih terena snage odmjeravati u šest kategorija za muškarce i pet za žene Tanja KOCIJANČI Natjecanje 1. te se i dalje nadaju domaćinstvu takvih natjecanja. Srećom da su nam hotelijerske kuće uskočile i osigurale dodatne teniske terene.500 sudionika. izrazili su čast što upravo njihovi gradovi imaju mogućnost ugostiti tako veliki turnir. Milos je dodao da je njihov turistički klaster Umag . i 2015.500 tenisača iz cijeloga svijeta cije ovako značajnog turnira i izrazio je nadu da će sve proteći u redu.iako je teniski ATP turnir njihov najveći brand . te da je . Vili Bassanese i Anteo Milos. bez čije potpore ovog turnira ne bi bilo.Posebno zahvaljujemo Umagu i Novigradu. te Istraturistu i Laguni Novigrad. a sve da bi se mogli ponovno kandidirati za domaćinstvo 2014. ITF i mi kao organizatori iznenađeni smo brojem prijavljenih.Glas Istre istra Ponedjeljak.Novigrad najsportskiji na Jadranu.

STRPLJENJE.

UPORNOST.

E ZNATE JE LI KILOMETRA A KOJA PI E ZAISTA ISTINITA. A KATKAD I ANALITI KI UM DOSTOJAN DETEKTIVA € NIKAD NE ZNATE NA EMU STE .

NE ZNATE KAKO JE PRIJA NJI VLASNIK VOZIO I ODR AVAO AUTOMOBIL.

NE ZNATE GDJE JE SVE BIO I TO JE SVE RADIO 5 STVARI.

australskog Pertha i južnoafričkog Cape Towna. do 15. Umag i Novigrad našli su se među ekskluzivnim turističkim destinacijama koje udovoljavaju visokim standardima Međunarodnog teniskog saveza (ITF). odnosno 188 reprezentacija iz 34 države koje će na čak 76 teniskih terena snage odmjeravati u šest kategorija za muškarce i pet za žene. rujna igrat će se momčadsko prvenstvo u Umagu i Novigradu. Direktor ovog turnira i predsjednik Hrvatskog teniskog saveza veterana Petar Mirić istaknuo je da su iznimno ponosni što im je ITF ukazao povjerenje i dao mogućnost organiza- VW CADDY FURGON 2.0 SDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 53.9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 92.Nakon turske Antalyje.500 sudionika. a u tjednu nakon toga pojedinačno nadmetanje u Umagu. Turnir okuplja gotovo 1.00 kn )ZNOS RATE KREDITA VW GOLF VARIANT 1. pa će tako iduća dva tjedna ugostiti dosad najveću tenisku manifestaciju ikad održanu u Hrvatskoj .500. Natjecanje se sastoji od dva dijela .od 10. Svečano otvorenje upriličeno je jučer na centralnom stadionu ATP-a u umaškom Stella Marisu.100.momčadsko i pojedinačno svjetsko prvenstvo u tenisu za veterane starije od 60 godina “2012 ITF Super-Seniors World Team & Individual Championships”. NA MILOSTI STE PRODAVA EVE MA TE 6I E NE UMAG .00 kn )ZNOS RATE KREDITA +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA .

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

te podsjetio na sastanak narodnjaka u Smolicima kod Jože Šurana gdje su si borci zacrtali put kojim ići do oslobođenja. te mali folkloraši. ali ne i zaboraviti zločine V.08 kn/mj. HABEREITER +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA .517 takvih prikritih stratišta i donosi i druge nevjerojatne zaključke. U zabavnom programu nastupili su zbor višnjanske Zajednice Talijana Arpa. .10 kn/mj. te mještani. -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK U TIĆNU OBILJEŽENA 69. Potpredsjednik hrvatskog Saveza antifašističkih boraca i predsjednik županijskog SAB-a Tomislav Ravnić ista- knuo je kako bez ovih velikih žrtava na Tićanu nikada Istra ne bi bila u sastavu Hrvatske.Moramo baštiniti mir. rekao je Ravnić. Kraj spomen obilježja na tamošnjem raskrižju minutom šutnje odana je počast svim poginulima za slobodu Hrvatske. neistine i druge šporkarije. GODIŠNJICA POGIBIJE ISTARSKIH RODOLJUBA 819. Nedavno je izašla knjiga Josipa Jurčevića “Prikrita stratišta i grobišta jugoslavenskih komunističkih zločina” u kojoj je on ustvrdio da postoji 1. Predsjednik porečke Udruge antifašističkih boraca i antifašista Božo Štifanić u svom se govoru osvrnuo na događaje koji su uslijedili nakon bitke na Tićanu. 1. porečki i istarski antifašisti. ali se oni nikada se smiju zaboraviti.410. ali nažalost u Hrvatskoj ima pojedinaca koji žele prevrtanje ustavnih odredbi i pisanje nove povijesti. suživot i toleranciju i mi to činimo. pjesnik Ivica Pilat. Posljednji govornik susreta bio je saborski zastupnik Peđa Grbin koji je istaknuo da mu je čast stajati pred spomen obilježjem ljudima koji su dali svoje živote za slobodu i pokazali da znaju voljeti svoju zemlju bez da mrze ikoga drugoga. Okupljene je u ime domaćina pozdravio višnjanski načelnik Angelo Mattich koji je istaknuo da je očuvanje antifašizma iznad puke svakodnevice i dnevne politike. HABEREITER Komemoracija za poginule kraj spomen-obilježja u Tićnu TIĆAN . prljave laži. limena glazba. V. rujna prije šezdeset i devet godina u bitci na Tićanu u borbi protiv njemačke vojske odazvali su se jučer brojni članovi njihovih obitelji. Oprostiti. Knjigu ćemo proučiti i sastaviti dokument koji ćemo poslati autoru.Komemoraciji za 84 istarska rodoljuba poginula 11. Dodao je kako svima opraštaju za zločine koje su počinili.

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

00 kn )ZNOS RATE KREDITA AUDI A3 CABRIO 1. +REDIT :AGREBA KA BANKA KAMATA .00 kn )ZNOS RATE LEASINGA 1.9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 95.16 kn/mj.000. 2.241.468.900.9 TDI $ATUM PRVE REGISTRACIJE +ILOMETRA A *AMSTVO MJESECI IILI KM #IJENA 155. -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK ŠKODA OCTAVIA 1.26 kn/mj.

 %+3 .

 %FEKTIVNA KAMATNA STOPA %+3 IZRA UNATA PO NOMINALNOJ KAMATNOJ STOPI .

 ZA KREDITE UZ VALUTNU KLAUZULU U %52 NA ROK OTPLATE OD GODINA TE TRO KOVE OBRADE .

 I OSIGURANJA TRA BINE KREDITA .

 -ODEL $ $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK 6" LEASING SA JAM EVINE 2ATA JE OBRA UNATA PREMA PRODAJNOM TE AJU ZA %UR 6OLKSBANK NA DAN ž .

 $OSTUPNOST VOZILA PROVJERITE U 6AMA NAJBLI OJ POSLOVNOJ JEDINICI !UTO:UBAK "SPH !SRM9SA@I NPMC@ÐL@ KPD @ P@AJÐDLHG TMXHJ@ "52) !54/:5"!+ 05.!.

)MCTRSQHIRJA Ë.

4DK  .

  "52) !54/:5"!+ 2/6).*.

)RSAQRJA .

)#!. 4DK  !SRM9SA@I NPMC@ÐL@ KPD @ P@AJÐDLHG TMXHJ@ +/02)6.

*NRHOA "TJNU AMA .

hr 0/ %'!. 4DK  rabljena-vozila@autozubak.

(QUASRJHG CQAFNUNKIABA .

4DK  www.!6/.hr 3.autozubak.3+) "2/$.

'NRONCAQRJA .

4DK  3)3!+.

:AFQDËA JA ËË.

4DK  /3)*%+.

-AQSHMA $HUAKSA .

4DK  6!2! $).

6HKJA .NUAJA Ë.

)+! '/2)#!. 4DK  6%.

:AFQDËA JA .

4DK  .

 :!'2%".

ITCDUHSA 0NRAURJNF A. .

3DRUDSD.

hr :!'2%". 4DK  www.weltauto.

+NËHKIA JA BDRSA .

3DRUDSRJH +QAKIDUDB.

4DK  !UTO:UBAK E ULO ITI RAZUMNE NAPORE KAKO BI OSIGURAO DA JE SADR AJ TO AN I U CIJELOSTI AKTUALAN.

NO NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE GUBITKE KOJI BI PROIZA LI IZ POUZDAVANJA U NJEZIN SADR AJ .EKE INFORMACIJE IZNESENE KOD PONUDE MO DA NISU TO NE ZBOG PROMJENA VEZANIH UZ ISTA.

A KOJE SU NASTUPILE NAKON NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA !UTO:UBAK ZADR AVA PRAVO PROMJENE U BILO KOJE DOBA $ETALJNIJE INFORMACIJE POTRA ITE NA INTERNETSKOJ STRANICI WWWAUTOZUBAKHR ILI PUTEM ELEKTRONI KE PO TA NA ADRESU RABLJENA VOZILA AUTOZUBAKHR .

MEDIĆ Ta lipa kanta na ta Kako je naglasio organizator. Dok su se pekle posjetitelji tog neobičnog. Kako je naglasio organizator. M. Kazala je kako se za drugu godinu planira dodatno obogatiti ova ponuda. ove je godine bila sedmogodišnja Emili Radović. a tu ih je uz bogatu tipi nu gastro ponudu do ekao i ljutiti vlasnik. koji su na radost publike. ISTRA INSPIRIT U ROVINJU: ODRŽANA TREĆA I POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA VEČER U SPACIJU 16. Uz doma e. RIMANI Zle žene Danijela. češnjak. M.je otvorio susret.svjetsku listu nematerijalne kao i bugariti se na sljedeće generacije. koji je za tu priliku bio zatvoren za motorna vozila.Prikodraga je oduvijek bila poznata po svojim kantadurima pa Barat nije slučajan odabir. pjevati i plesati te. djeca i oni koji su čekali ručak mogli su se prošetati uz Pazinčicu.Tonić. godine sastavni dio eko-muzeja Ku a o batani. na drugom Čripnja festu održanom minule subote na proplanku uz Pazinčicu nedaleko Zarečkog krova. koji je zajedno s lja istrijanske kante na tan. a koji je od 2006. otvoren je preksinoć 16. a koja je ovaj projekt pokrenula prije nekoliko godina.“Junak i divojka”. pjeva ica Eria Basani te DJ-i Mr Marley i Nikol Z Kukurini. od najmlađih pa do najstarijih nije mogao odoljeti. “Daj mi ruku da se pozdravimo”.U sklopu projekta Istra Inspirit. rekao je Jurman. a svaka od njih. a već sada najavljujem da će se susret i dogodine održati tu. Nakon degustacije simpatije publike kao najbolje kuharice dobile Danijela. a kad je u obližnjem Zarečju zazvonilo podne čripnje u pokrivene žarom. kako su se prozvale Danijela Blašković. keramičku peku.Agencija Vozila i ugostiteljski obrti u centru grada u suradnji s Gradom i njegovom Turisti kom zajednicom u subotu su organizirali sportsko . Josip Žmak Bepo i Zorko Ziraldo Bino istarskih tradicija. S. sol. Na kolniku su odr ani rukometni i nogometni turnir za djecu do 10 godina. ujedno i prvi put na susretu. tanko i debelo. Daniele Pernić.susretu je nastupilo pederijeg sudionika Josipa Žma.16 Glas Istre istra Ponedjeljak. voditeljica projekta. RIMANIĆ M.nik općine Kanfanar.Bepa. organizira udruga Ku a o batani. prisutni su bili i strani gosti koji su pohvalili ovaj projekt te se opustili i u ivali u posebnoj atmosferi spacia iznad kojega stanuje i njegov vlasnik Romano Matika. godine u Abu Dhabisusret samo poticaj da ga ju upisana i na UNESCO-vu Zarozgati je isto očuvaju. a sve je prošlo u opuštenoj i veseloj atmosferi. Kada ja žar razmaknut i čripnje otkrivene dolinom su se počeli širiti mirisi kojima nitko. MEDI Za glazbeni ugo aj i povratak u prošlost pobrinuli su se bitinaduri KUD-a Marco Garbin rovinjske Zajednice Talijana. koliko su se čripnje pekle. koja se odvijala na najprometnijem dijelu Ulice Zelenice.ko i debelo. uz kotizaciju od 120 kuna dobila je sve potrebno za pri- premu čripnje: teleće meso. natjecalo se sedam ekipa. Za nagradu. koju zajedno s Istarskom upanijom. Zamisao da centar grada postane korzo na 12 sati pokazala se vrlo uspješnom. Naravno svaka je ekipa mogla koristiti svoje posebne dodatke i začine. Labin vrije od kreativnosti. Dodaci čripnje “Zlih žena” ostat će tajna. susret istarskih kantadura “Zakantajmo istrijanske kante” u Baratu. Pjevalo se i na istrorumunjskom . krumpir. Nakon posjeta eko-muzeju “Ku a o batani” posjetitelji se ukrcavaju na tipi nu rovinjsku brodicu ravnog dna gdje ih doekuju barcarioli koji ih veslaju i oko starogradske jezgre dovoze do tipi nog mjesta susreta ribara i poljoprivrednika spacia. a oni koji žele doznati kako se priprema dobra čripnja mogu se osvjedočiti do godine na trećem Čripnja festu.dvoglasje tijesnih intervala no jedna od najugroženijih Binom zarozgao. Prije njih su nastupali i članovi Članovi KUD-a Dvigrad najmlađe folklorne skupine KUD-a Dvigrad koji su zaplesali balun i sette passi. Vrhunac veeri bila je revija frizura Studija Lara i Frizerskog salona Tina. lovor i vino. pokazali da u gradu ima onih koji umiju svirati. Poseban do ivljaj i iskustvo kojega ovaj projekt eli potaknuti. Vokalna skupina KUD-a Žejanski zvončari iz Žejana Bitinaduri KUD-a “Marco Garbin” “Točno u centar” pun pogodak LABIN . pokazuje kako se u i Istri tradicija vrednuje te da će se kanat zahvaljujući ovom susretu i održati. a budući da je zanimanje za ovogodišnji festival bilo poprilično. a koja je . RIMANI M. festival će se zacijelo održati i naredne godine uvjerena je Kivela. 10. vrednuju i prenose na sljedeće generacije NAPISALA I SNIMILA Mihaela MEDIĆ BARAT . R. proteklog je vikenda uprili ena tre a i posljednja u nizu ovogodišnjih ve eri u spaciu u Rovinju. kroz dru enje u spaciu i vonjom batanama. SUSRET ISTARSKIH KANTADURA “ZAKANTAJMO Batane i bitinaduri otkrivaju romantično lice Rovinja ROVINJ . ružmarin. kako bi njihova čripnja bila što ukusnija. Najmlađa sudionica. Nada Ivančić i Ariana Magdić. U opuštenoj atmosferi dobro su se prije svega zabavljali sami izvo a i. Čripnja fest je zamišljen kao manifestacija koja promiče tradicionalni način pripreme hrane pod pekom. a na njoj su nastupili doma i sastavi: Cotton Fields. koja samo tra i priliku iza e na vidjelo. Na kulturne baštine. a njihov je nastup popraćen ovacijama. odnosno Istarskom razvojnom turisti kom agencijom i Turisti kom zajednicom Istre.kao je da je pjevanje vjerojatćem i Zorkom Ziraldom . vrednuju i preno. a prvi put na susretu učestvovali su Remiđo Batelić i Serđo Mikuljan te Bruno Miletić i Marija Šćira. a ovaj im je susret samo poticaj da ga očuvaju. a istaknula je.“Zle žene”.Toni. poručuje organizatori- ca Irina Kivela iz Udruga za održivo življenje 5R. ispekle su. rujna 2012. Manuela Hrvatin. od kru nog toka do skretana prema srednjoj školi. naglasio Antonom Šverkom . upravo je na najmlađima da gaje poseban izričaj pjevanja na tanko i debelo. kojega je ovoga puta glumio Matija Ljuba iz Pule. op enito. luk.zabavnu priredbu “To no u centar”. a ovaj susret koji se udomaćio u Baratu devetu godinu za redom. a ovaj im je 2010. po ocjeni publike najbolju čripnju. upravo je na najmlađima da gaje poseban izričaj pjevanja na Anton Šverko . M. papar. pjesmom na tanko i debelo koju su izveli Tone i Nela Cerin iz Montešerpa. Uz hranu i pi e zaigrale su se i stare igre poput more. načelUslijedio je nastup najsta. nudi se na malo druga iji na in. a potom i revija vjen anica salona Mariage. čeripnjom ili čripnjon. zapravo zaboravljenog proplanka uz Pazinčicu mogli su se prepustiti igrama ili gledati kako se izrađuju rakljanski .setak ljubitelja i njegovate. ali porijeklom Prikodražani. naglasila je kako se na ovaj na in nudi poseban do ivljaj Istre. Ona je zakantala u pratnji dvanaestogodišnjeg brata Danijela na roženici. koji ka . Vanka Schkvare i We Stand United. odnosno ponuditi nešto novo kako bi taj do ivljaj bio još potpuniji. Nada i Ariana Čija je bolja? Revija vjenčanica na priredbi “Točno u centar” PAZIN . ispred pozornice svoje koreografije pokazale su plesne skupine Il movimento i Cool Step. kako oni nazivaju bugarenje. SELAN Zle žene pripremaju najbolju čripnju lonci. Posebnim su aplauzom pozdravljeni i Ana i Aldo Matas iz Barata. Tijekom tri sata. da ovu ponudu nije trebalo dodatno promovirati budu i da je zahvaljuju i udruzi “Ku a o batani” ve dobro uhodana. Nada i Ariana. Ovom je prigodom Udruga 5R predstavila svoje projekte “Bilfo park” i “Piknik zona na Potoku” koje podupiru Zaklada za promicanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule. Sandro Jurman. odnosno Rovinja te njegove brodice batane i spacia. Program je počeo u jutarnjim satima paljenjem vatre i pripremom čripnji. R. Daniele Pernić.

Aldo Dobrovac i Goran Buić rezanjem vrpce otvorili su stazu BANJOLE . Dobrovac je istaknuo da TZ u svakom mjestu općine Medulin financira projekte. a radovi su koštali gotovo 900 tisuća kuna. Stazu. čiji župljani slave taj blagdan. 17 ISTRIJANSKE KANTE” U BARATU anko i debelo Tone i Nela Cerin predstavili su se bugarenjem na istrorumunjskom dijalektu i to skladbama “Knd am tire you antreboat” (Kad sam te pital) i “Ne am oća ši kola” (Tražio sam te tamo i ovamo). u opuštenom druženju. kojega je i ove godine vodio Davor Ban. uz domaće vino i hranu.Blagdan Male Gospe obilježen je preksinoć u Banjolama. rujna 2012. a tako će biti i nadalje. P L. Lovro. nastupale su i članice vokalne skupine “Gardelinke” iz Pule. Manifestacija je završena domjenkom ispred crkve uz prigodni zabavni program klape Kvarner. medulinski TZ i Mjesni odbor Banjole. nastavila. kao i po običaju. Svečanost je započela misom i procesijom iz crkve Majke Božje-Zvijezde mora te je nakratko prekinuta kod pizzerije gdje su stazu rezanjem vrpce otvorenom proglasili načelnik Općine Medulin Goran Buić i direktor medulinske Turističke zajednice Aldo Dobrovac. financirao je medulinski TZ.Nismo slučajno na blag- .Glas Istre istra Ponedjeljak. a smotra se. Na susretu su izlagali i proizvođači istarskih suvenira s područja općine Kanfanar. Općina Medulin. P L. čija je gradnja započela u svibnju te je u upotrebi od srpnja. a koja je. Najmla a sudionica Emili Radović uz pratnju brata Danijela OBILJEŽEN BLAGDAN MALE GOSPE U BANJOLAMA Otvorena nova pješačko-biciklistička staza dan Male Gospe odlučili otvoriti stazu koja povezuje Pomer i Banjole. . . zgojena u Selini i udana u Manjadvorci. i nakon službenog dijela programa. rođena u Dvigradu. Na susretu. kako su naglasili. rekao je Buić. dok se pjesnikinja Rita Brgić Stokić predstavila svojim stihovima. a tim je povodom svečano otvorena i pješačko-biciklistička staza koja povezuje potez od Kamika do pizzerije. 10. Organizatori su premanturska Župa sv. Projekt šetnice pripreman je šest godina i velika mi je čast otvoriti stazu koja se proteže na 450 metara. .

hr 591-521 Snimao seks prijatelja i djevojčice ZAGREB . Zbog teških tjelesnih ozljeda 26-godišnjak je zadr an na lije enju u KBC-u Split dok je protiv 30-godišnjaka podnesena kaznena prijava. Mladi je ubrzo lišen slobode. Moguće je da utopljenik nije niti posjetitelj jer navodno na ruci nije imao narukvicu festivala PIŠE Nera SOFTIĆ PULA . bilo gdje. Nesre a se dogodila oko 15. crna@glasistre. od kojih je jedan M. no nisu znali ni tko se utopio ni kada. Neslužbeno pak doznajemo da je utopljenik muškarac u dobi od oko 25 godina iz Španjolske te da se tijekom jučerašnjeg jutra družio s grupom mladih koje do tada nije poznavao. U nastavku postupka trebao bi detaljno biti pregledan njegov mobitel kako bi se provjerilo je li doista snimao 13godišnjakinju. Uvjerio ju je kako se pritajio dok su njih dvoje u ivali. Naime. a u okršaju s navijačima slovenskog kluba nisu se štedjeli udarci. a potom je uslijedio brutalan napad na navijače Kopera.15 sati. detaljnijih informacija nemamo. a automobil se zaustavio pored njega. policija pokušava identificirati još nekoliko osoba koje su sudjelovale u subotnjoj tučnjavi kao i utvrditi sve okolnosti događaja. kojim je upravljao 44-godišnjak. rujna nepoznati po initelj provalio u ku u 74-godišnjeg vlasnika u Zagreba koj ulici u Gornjoj Gredi. A. Posjetitelji festivala s kojima smo jučer razgovarali na Puntiželi nisu znali puno. Troje Slovenaca je lakše ozlijeđeno. Navijači pulskog kluba u Buje su došli naoružani bocama. oduzeo prednost ma arskom motociklu koji se kretao iz smjera Baderne prema Pore u. P . od policije su zatražili da ih preprati do granice kako bi se sigurno vratili kućama. izvjesno je da ju je uo io upravo netko od njih. no mladiću više nije bilo spasa. Njegov identitet još nije utvrđen. veća grupa mlađih muškaraca dotrčala je na trg. Ostatak društva je primijetio da ga nema te su ga počeli tražiti i na koncu ga pronašli na dnu mora na oko pet metara dubine. Navodno su se odlu- čili okupati u moru.Policijski slu benici na grani nom prijelazu Trilj u subotu su u mjestu Lovre zaustavili Mercedes Vaneo. kao i vlasnici pasa. uoči prijateljske nogometne utakmice Istra 1961-Koper. Njihove su ozljede navodno teške. Dejan ŠTIFANI U sudaru s automobilom ozlje eni motociklisti Mateo SARDELIN Posjetitelji s kojima smo razgovarali nisu bili upoznati s tragedijom ŽBANDAJ . SARDELIN Bošnjak pretukao sunarodnjake MAKARSKA . Izvukli su ga na površinu te dovukli do obale. Nakon ispitivanja završio je iza rešetaka gdje e ekati rasplet istrage. Švercao “markirane” cigarete SPLIT . oboje dr avljana BiH. A. Mateo SARDELIN . odnosno završetak kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. Danas doznajemo da je troje lakše ozlijeđenih slovenskih državljana. pokazat će obdukcija. Istaknula je da će podrobnije informacije javnosti biti poznate nakon završetka policijskog očevida. Budući da policija još istražuje cijeli slučaj. bit će prekršajno sankcionirani na Prekršajnom sudu u Umagu zbog kršenja Zakona o sprječavanju nereda na sport- skim natjecanjima. i 8. Ukraden bojler vrijedan pet tisuća kuna ZAGREB . K. * PUNTIŽELA: PRONAĐENO BEŽIVOTNO TIJELO MLAĐEG MUŠKARACA Policija istražuje tko je mladić koji se utopio Dijana Lakuš. Zasad je samo potvrđena smrt osobe te činjenica da na tijelu nema tragova nasilja. 13-godišnjakinja još uvijek spada u kategoriju djece. te na koji je na in završila u bunju.U prometnoj nesre i koja se ju er dogodila u bandaju ozlije eni su ma arski motociklist i njegova suputnica. Izvijestili su nas samo da se najvjerojatnije radi o smrtnom slučaju utapanjem te da na tijelu nema tragova nasilja. hrvatski državljani. Švercer je priveden pritvorskom nadzorniku. u blizini mjesta na plaži odakle su krenuli na kupanje. koji je trajao kratko.M. no budu i da tim dijelom ulice prolaze brojni šeta i. Izrazila je potom žaljenje zbog nesretnog slučaja jer se tijekom svih dana održavanja festivala. . a ostalih desetak s kojima smo razgovarali na ulazu kampa rekli su nam da su nešto čuli. i otu io bojler u vrijednosti oko pet tisu a kuna. istarska policija uhitila je i privela desetak osoba iz Pule i okolice. a prema neslu benim informacijama automobil VW Passat njema kih oznaka sa sporedne je ceste. Ostatak kostura nalazio se u šumarku uz samu cestu. Uslijed sudara motocikl je odba en na sporednu cestu koja vodi u mjesto bandaj. Vinovnici incidenta. Očevici tučnjave i ostali mještani zgroženi su nasiljem. daleko od nogometnog igrališta.Možemo potvrditi da se ne radi o osobi iz organizacije festivala niti o DJ-u kao što se nagađalo tijekom dana. iz smjera Svetog Lovrea. Tijekom cijelog dana policija je uvala mjesto pronalaska lubanje koja je prevezena na vješta enje. rujna 2012. BiH oznaka.Policija je izvijestila da je u razdoblju izme u 6.U moru na plaži kampa Puntižela jučer je oko 11 sati pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca. B. Za sada nam nije potvr eno tko je pronašao lubanju.Ljudska lubanja prona ena je ju er ujutro u bunju na kraju ulice Horvatovac na zagreba kom Medveš aku. no tijekom kupanja mladić se izdvojio iz grupe te nestao. glasnogovornica Dimensions Festivala. Istra itelji e pokušati utvrditi kome je pripadala. M. rekla nam je glasnogovornica festivala Diana Lakuš. no nije mu uspjelo. Terasa pizzerije na kojoj su napadnuti slovenski navijači pogođen staklenom bocom u glavu. Prema podacima iz policije osnovano se sumnja da je u subotu u ranim jutarnjim satima u jednom apartmanu na podru ju Makarske u alkoholiziranom stanju napao 54-godišnjakinju i 26-godišnjaka. te parkiralište koje je privremeno zatvorenog zbog gra evinskih radova.18 Glas Istre Ponedjeljak. te nakon kriminalisti kog istra ivanja prijavljen za posjedovanje dje je pornografije. U duplom dnu vozila prona ena je ve a koli ina raznih cigareta sa nadzornim markicama Ministarstva financija RH za izvoz. Prema izjavama svjedoka. S. Kako je i 19-godišnjak bio zainteresiran da ostvari intimni kontakt s 13-godišnjakinjom pokušao ju je nagovoriti na to. Mladi par upustio se u spolni odnos još po etkom srpnja ove godine. Nakon sukoba. Uplašena djevoj ica zbog toga ga je odlu ila prijaviti. U žbunju pronašli lubanju ZAGREB . Sukob se dogodio u starom dijelu Buja. 10. Planirani program Dimensions Festivala na toj lokaciji jučer nije održan. Jedna grupa mladih Londončana uopće nije znala za smrtni slučaj na plaži. Puljani su se razbježali po Bujama. veća skupina od oko 40-ak navijača Istre oko sat vremena prije zakazanog početka utakmice doslovno je zaskočila 15-ak navijača Kopera koji su sjedili za stolom na terasi pizzerije San Leonardo na Trgu slobode. P . te sve zabilje io kamerom. i Outlooka i Dimensionsa. No.Iza rešetaka je završio 19-godišnjak koji je mobitelom snimao seksualni odnos svoje 13-godišnje poznanice i njezinog odabranika. K. Jedan od njih rekao nam je da se nažalost nesreće događaju te da se vrlo lako to može dogoditi svakome. Je li drugi mladi ka njen zbog nezakonitog seksa s djevoj icom nije nam potvr eno. to mu nije pomoglo. uoči nogometne utakmice Istra 1961-Koper. R. od kojih je jedan pogođen staklenom bocom u glavu BUJE . Budu i da je ostao izigran 19-godišnjak je nedavno 13-godišnjakinji rekao da je njezin intimni odnos s partnerom snimio mobitelom.Policijski slu benici makarske Policijske uprave dovršili su kriminalisti ko istra ivanje nad 30-godišnjim dr avljaninom BiH zbog nasilni kog ponašanja.Zbog sudjelovanja subotnjoj tučnjavi navijača na Trgu slobode u Bujama. potvrdila nam je da stradali nije iz tima izvođača niti organizatora. EPILOG SUBOTNJE TUČNJAVE UOČI PRIJATELJSKE NOGOMETNE UTAKMICE Sukob “navijača”: Prekršajno prijavljeno 10-ak Puljana Zbog sudjelovanja u tučnjavi navijača na Trgu slobode u Bujama. Pokušao je pred istra iteljima pore i krivnju i uvjeriti ih da je samo zafrkavao djevoj icu koja ga je odbila. nekolicina je na glavu stavila fantomke. koji je jučer završen. Dodala je da identitet još nije utvrđen te ponovila da ne može potvrditi radi li se o posjetitelju festivala jer na tijelu navodno nije pronađena narukvica festivala.P . istarska policija uhitila je i privela desetak osoba iz Pule i okolice. R. S. a nije potvrđeno ni radi li se o posjetitelju netom održanog Dimensions Festivala. Podsjetimo. Koji je razlog njegovog utapanja. No. a slovenske navijače je čuvala policija. nije dogodio ni jedan tragični incident. Budući da su odustali od odlaska na utakmicu. vrijednih nekoliko desetaka tisu a kuna. S.

Njegov istančani nogometni ukus vjerojatno to nije mogao probaviti. godine protiv Makedonije. D. na žalost ili na sreću. To je Mourinho. postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi. izostanka ideje i lucidnosti. uostalom. Mourinho je. Štimac zato zna što govori kad kaže da Modrićeva “kolosalna izvedba protiv Makedonaca zaslužuje čistu desetku” bez obzira na to što je svima jasno da ne premašuje “prolaznu šesticu”. Luka će biti na velikoj kušnji. Jose Mourinho sigurno nije dolazio niti da bi shvatio kako energetski kapaciteti Luke Modrića još uvijek ne zadovoljavaju osnovne kriterije prosječne natjecateljske utakmice međunarodnog karaktera. ipak živi od Reala. Talentiran je i trkački jak. Mourinho si može dozvoliti u utakmicama protiv Granade spremati Modrića za najzahtjevnije ispite u tekućoj sezoni. SOPTA/CROPIX PRAVO NA MODRIĆA Jose Mourinho je vjerojatno zauvijek kupio Modrićevu odanost. doduše. Doveli smo ga. Štimac ima premalo vremena. razdoblja stvaralačke pauze. Modrić je u hrvatskoj reprezentaciji neophodan igrati utakmice čak i protiv Makedonije. neforsiranih pogrešaka. Štimac pritom ide toliko daleko da će Modrićeve manjkavosti u igri “kockastih” opravdati indolentnošću Ivana Rakitića. Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga (izjednačenih s Modrićevim godišnjim primanjima u eurima) tražiti od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će poslije izvjesna vremena prilagodbe Luka i Jose NE IDE BEZ LUKE . REBERŠAK Ultimatum Mourinho je po tom pitanju puno suptilniji od Štimca. kamoli krucijalnih dvoboja za trofeje koji život znače. želi odmornoga u dresu Reala. Za razliku od Mourinha. taman se on zvao Cristiano Ronaldo. igre samo u jednom smjeru. govori o njemu u superlativima i od svih reprezentativaca Reala prošlog je petka došao gledati baš njega.Je li stigao? S kim je u društvu? S kim je sjeo u ložu? Je li dao kakvu izjavu? Kad odlazi? Jose Mourinho bio je u Zagrebu! I bio najveća zvijezda premijerne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. Čekao ga je do zadnjeg dana prijelaznog roka. Pritom nitko neće imati pravo preispitivati količinu njegova domoljublja. Marko CVIJANOVIĆ N. U Maksimiru je vjerojatno zauvijek kupio Modrićevu odanost.. Mourinho o Luki govori biranim riječima: . siguran sam u to. Luka će biti na velikoj kušnji. Ispod naslova “Čuvaj mi Luku” stajale su “ekskluzivne” rečenice u kojima je Mourinho poručio Štimcu da ne troši previše Modrića u kvalifikacijama za SP jer ga . Modrić. ipak živi od Reala Desetka i šestica Budući da igra Reala još uvijek ne ovisi o nadahnutom potezu pojedinca. Logika. Ako jednog dana bude morao birati između Reala i reprezentacije. Uostalom. koju je napustio desetak minuta prije završetka. u Zagreb nije stigao da bi gledao mučenje lopte u izvedbi hrvatskih i makedonskih nogometaša.MOU U ZAGREBU PRVI ČOVJEK STRUKE “KRALJEVSKOGA KLUBA” U MAKSIMIRU JE GLEDAO NAJBOLJEG HRVATSKOG NOGOMETAŠA PROTIV MAKEDONIJE Luka izme u Hrvatske i Reala RIJEKA . na žalost ili na sreću. Zbog upitnog ritma. dopušta takvu konstrukciju.Modrić će obilježiti ovogodišnju Ligu prvaka! Luka će se brzo prilagoditi i navijači će ga obožavati. sposobna sakriti tjelesnu nemoć jednog plemenitog veznog igrača kojega se isplati čekati. Modrić. Uostalom.Igor Štimac s Modrićem MILIJUNI RAZLOGA Mourinho ima barem četiri i pol milijuna razloga tražiti od Štimca poštedu za igrača od kojega očekuje da će postati jedan od bitnijih igrača “kraljevske” momčadi .. itekako svjestan činjenice da je momčad Reala. za razliku od hrvatske reprezentacije. bez bojazni da će pritom trpiti rezultat. I nitko neće imati pravo preispitivati količinu njegova domoljublja. Na Štimčevu žalost. bez obzira na to što su dobro obaviješteni izvori u “Marci” pozadinu posjeta portugalskoga stručnjaka Zagrebu promatrali kroz prizmu određenog ultimatuma hrvatskom izborniku. Ako jednog dana bude morao birati između Reala i reprezentacije. jer želimo još više trofeja. kojemu će neobjašnjivo dati “ukor pred isključenje” bez obzira što zna da je protiv Makedonije podbacila većina njegovih igrača. Pravi momčadski igrač koji nam daje magiju.

ali talac je svoga karaktera. bubnuo je naš izbornik i ostao živ. već koliko da. a u rukama desetak komada… Nakon “splitske sramote” na susretu 100. Na njegovu i našu sveopću žalost. a do sraza s momčadi Igora Štimca na stadionu Kralja Badouina. K tome novi je izbornik. gori je bio samo ambijent. a najveća imena su Vincent Company (Manchester City). dok suparnik ima za čim žaliti. kvaliteta momčadi neće pasti . čak i Jelavić. vjerojatno je izvukao pouke iz susreta s Makedonijom. Izuzetno je inteligentan čovjek. Nisu kaznili nedorečenu i konfuznu hrvatsku momčad. neće biti sreće. A radovao se nastupima vatrenih… Narod je poput vrapca koji žali paunove (Šukera i Štimca) zbog težine njihova repa. Kad je u natjecateljskoj formi. jer premijerna utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. a u belgijskoj javnosti i među SPUŠTA LOPTU NA ZEMLJU novinarima vlada euforično . treba mu ostaviti vremena. Simpatije se kupuju skupljanjem bodova. sami sebe podcjenjujemo. igrama. U Bruxellesu s Rakitićem u sastavu! Jer. rujna 2012. Eden Hazard (Chelsea). I osloboditi se Bilićeva duha koji još uvijek lebdi negdje u svlačionici.toalet papir. Nema egzistencije ako nema rezistencije. Re- zistencija se očituje u moći da pobjegneš. u utorak. Protiv Belgije je težak ispit. zauvijek.Bez Modri a nema nogometa. Bacit će vam čokoladne bombone… Ćiru mogu mrziti samo . Štimac…) doveli su se u situaciju krajnjeg nepovjerenja. Interventna mjera HNS-a (tko kaže da u Rusanovoj nema mudrosti i pameti?) da bi se ispravila pogreška visokih cijena. osim gola nije pokazao previše. u vjerojatno najvažnijoj od četiriju ovogodišnjih utakmica. 10.biti ili ne biti. posebno dva mjeseca nakon završetka velikog natjecanja. Belgijanci su u petak slavili u gostima kod Walesa (2:0). Kao da su se prepali iznenađenja. mučili su se igrači. Gdje mora biti u maksimalnoj spremi da bi napravio arobni potez. mogli ste kupiti i papir za stražnjicu. ne mogu doći do izražaja ako nemaju prostora. godine odigrana je u pustinjskom ambijentu s desetak tisuća zalutalih deva. odosmo u septičku jamu..Prije sedam-osam godina nismo imali nijednu zvijezdu. nije dovoljno nacrtati kretanja da bi se dobila tečnost i brzina. ljude. rujna 2000. uvjeren da će se Belgija nakon 12 sušnih godina opet plasirati na veliko natjecanje. LOVROVI Pravi hrvatski gol Kako ste vidjeli utakmicu? . Nisu u natjecateljskoj formi. Barić. pa u nastavku kao zadnji vezni u paru s Vukojevi em? . Štimac je otvorio novo poglavlje knjige . Nije to za novine. negodovala je publika. mučili su se leko Belgijanci mogu dogurati s Makedonijom. pa Belgijanci nisu imali niti dan odmora nakon utakmice s Walesom. Neću mu dijeliti lekcije. možemo i izgubiti. Mandžukić i Olić. Izbacio je iz igre cijelu makedonsku zadnju liniju. u prvoj utakmici svog četvrtog ciklusa. grešnog jarca pronašao u Rakitiću.20 Glas Istre sport ĆIRO BLAŽEVIĆ Postavio bih izuzetnu obrambenu formaciju. Ne. ali još uvijek baš ništa nismo napravili. kao s toaletnim papirom. ni Hrvatska nije mačji kašalj. Nebitno je koliko je ljudi zagrizlo udicu. Odabrat će taktiku i ljude koji imaju iskustva i nisu zaboravili igrati. ega poput hobotnice. a sad imamo cijelu momčad sastavljenu od mladih zvijezda. Morao bi na kratki tečaj kod svog bivšeg trenera Miroslava Blaževića. (Hina) . . shvatit ćete ako nastavite čitati razgovor s Miroslavom Ćirom Blaževićem. iako je izvedba bila loša. Ipak. I Štimac je morao kleknuti da bi dobio mjesto izbornika.ministru Jovanoviću! Sjećam se poruke nekim nogometnim djelatnicima. Teško je vjerovati u priču da je Rakitić bačen “lavovima” zbog obračuna s kapetanom Srnom u svlačionici. Zato suparniku treba prepustiti inicijativu . neka se pogledaju u ogledalo i pljunu u ono što vide… Njegovo je ogledalo . Ne želim vam kazati sastav. Deset od 25 Wilmotsovih nogometaša igra u Engleskoj ligi. I oni koji ga ne vole moraju mu skinuti šešir. kuplerajskih odnosa s previše jeftinih prostitutki.novinarima. Ne preostaje mu drugo nego promijeniti narod.Marc Wilmots ozračje u kojem se uopće ne na samom prvenstvu. a sad kao “rekonvalescentu” komfornije mu je ispred zadnje linije. Nisu cijene ključni problem što je HNS morao posegnuti za akcijom “toalet papir i ulaznica”. I ulaznicom za susret Hrvatske i Makedonije za potrošenih 200 kuna za . poput tlaka ili šećera. spasitelji hrvatskog nogometa (Šuker.kazao je Wilmots. Ulaznica za utakmicu u utorak više nema. manje iskustva. godišnjice sa Švicarcima (govorimo o ambijentu. pretjeranog brenda. Neću soliti pamet. donekle popunile tribine u Maksimiru. Umjesto da uživa u pobjedi. Utakmica s Hrvatskom će pokazati koliko možemo”. pretvorio se u komarca govori Ćiro. Eduardo… Jelavić je morao dati još jedan gol. Kranjčar. RECEPT ZA D.litetni su i iskusni. kad već sebe ne može… Šteta što ne postoji sprava za mjerenje domoljublja. Kranjčar i Bilić zapeli su jureći njegov rezultat. Od Belgije. Belgijanci će provesti čak deset dana zajedno. Štimac ima karizmu i znanje. Onaj kratki lob na malo prostora za Mand uki a.zavidni. Tko bi nas vratio s vodom u ušima? A onda se pojavi Jelavić. Scena za film strave i užasa. Jozić. Dok Zdravko Mamić vlada hrvatskim nogometom. Čudio se i Mourinho. vjerojatno bi Šuker podvrgnuo sve gledatelje testiranju. 2. Ruski Zenit je prije nekoliko dana od Benfice za 40 milijuna eura kupio Axela Witsela koji je nakon pobjede zu Walesu kazao da bi “još prošle godine Belgijanci izgubili taj dvoboj”. Njegova je igra majstorija. a iz pisanja ispada da se želi poraz”. a ne o igri…). Nismo svi isti. Čak i ako promijenite petšest igrača. dok prolazi na francuskom brončanom konju.smatra Ćiro RIJEKA . Makedonija je položila oružje. Čekaju nas u Skoplju u listopadu.Nisam siguran. i objasni na čemu će poraditi da bi poboljšao igru. Ali.reprezentaciju. Orlando RIVETTI Belgijance nap s Olićem i Ma .napadu. važno je sastaviti momčad od provjerenih igrača. naime. Vrbanović. uvijek ste bili uz Štimca? Ponedjeljak. ekaj. Skočio je u močvaru. Odnosno. igračina je to. Općepoznato je da su prve utakmice najteže. novinar dnevnika Het Laatste Nieuws. zbog čega bismo izgubili od Belgije? Štimac.. Da je Pandev.Jesam. S problemima je.Znam sve o Hrvatskoj. momčad nove ideje ne usvaja preko noći.Pobijedili smo! To je najvažnije. ali svi su zdravi i svi žele igrati protiv protivnika poput Hrvatske . Šuker i društvo diletantski su pripremili susret s Makedonijom. Iskrenom komunikacijom s javnošću. U Bruxellesu Štimac mora igrati na rezultat. što je razmišljao dok je sastavljao početnu momčad. Već na startu naše skupine. . Prije 12 godina. svjetskog ili europskog prvenstva. Bojkotirao je ono što je barem do sada bila svetinja . Je li Jelavić trebao igrati od prve minute? . ali sve je bilo sporo? . Narod je pokazao što misli o svemu. ali trebalo bi svježe krvi. Napadali smo. gdje su nestali globalno poznati hrvatski pakleni navijači? Slika stanja u našem nogometu.lov na Ćiru! U debiju Hrvatska je uspjela ugurati jednu loptu u makedonsku mrežu. onda je bolje da igra iza dvije špice. Zar je moguće da nam odjednom koljena klecaju pred “crvenim vragovima”. Ako je Belgija trenutačni hit. Thomas Vermaelen (Arsenal).“Znam da imam možda i najjaču mladu momčad svijeta s prosjekom od samo 24 godine. A po pitanju kritike neka presluša svoje komentare iz Bilićeva razdoblja. Premijera je bila uspješna. Dan poslije Štimac je krivca za zvižduke pronašao u zločestim novinarima!? “Nikad nisam doživio da se traži pobjeda. mo e izmisliti samo lopta ki umjetnik. iako je sve moglo biti drugačije. Ćiro je “prokletstvo” svih nasljednika. koji je tra- Wilmots: Još ništa nismo napravili BRUXELLES . kvadvoji hoće li se Belgija plasirati na SP u Brazilu. nogometno ogledalo TVORAC HRVATSKOG ČUDA Taktika na toaletnom papiru U šoping centrima metropole častili su… Modrićem. ali dojam je depresivan. nevjerojatno je kako je izbornik poslije utakmice s Makedoncima objesio samo jednog igrača. veselje reprezentacije. Morao je sebi i puku objasniti zbog čega je vukao neke poteze. Naći će prave Bez Modrića nema nogometa Modri je igrao naprijed kao kreator. Izbornik je na potezu. zabijali golovi. Medvjeda koji napada ribu. Pa neće na utakmice s toaletnim papirom. ali su ipak Foto Reuters pobijedili što mogu samo velike momčadi. postigao je pravi hrvatski gol. ali onda je Makedonija . Mamić ima novog kuma u . Kao što su tri. Nije bilo veselja. spustio loptu centimetar niže. potegneš jedan. ono ega nema u . a takvi uče na svojim pogreškama.kazao je Rudy Nuyens. kazao je na novinskoj konferenciji uoči kvalifikacijskog susreta za SP 2014 s Hrvatskom u Bruxellesu izbornik belgijske nogometne reprezentacije Marc Wilmots.Narod se ne može prevariti. prije Jelavi eva pogotka. četiri igrača bila ispod svoje razine. Ima više vremena i prostora za djelovanje.Doći će to. Jer.maksimirska slika u petak navečer. Jan Vertonghen i Moussa Dembele (Tottenham) te Marouane Fellaini (Everton). ali Štimčeva je obveza Hrvatima vratiti radost. što je u konačnici najvažnije. sa suradnicima. Uvijek ću biti. naime. Svejedno je na kojem prostoru djeluje. Wilmots se ozbiljno priprema za meč s Hrvatskom. Reprezentacija bez publike! Nikad se nije dogodilo. . zaslužili smo.Da mu društvo u maksimirskoj loži ne godi. uklizao je .

neće biti sreće. trening je bio zatvoren za javnost. obrambenu formaciju.suparniku i . dokazuje i injenica da u svojim redovima. pa ak i iskrvariti. Stavili biste Olića u mom. Ukrajini e to biti prvi dvoboj u skupini kvalifikacija. apsolutno i bezuvjetno.prije susreta s Makedonijom? čad? . niku prepustiti inicijativu. Naime. Orlando RIVETTI talenta. Sla e se da to nije napravio na najbolji mogu i na in i da je trebao biti obazriviji. R. koju su Englezi dobili s uvjerljivih 5:0 i s pobjedom zapo eli kvalifikacije za prvenstvo u Brazilu. Igor Štimac je od svih igra a prstom upro baš u njega i jasno mu dao do znanja da se mora zamisliti za mjesto u mom adi. ima lijeka i za crvene će se prisiljen braniti. I još se S obzirom da je novope eni hrvatski reprezentativac Josip Radoševi zbog nekih objava na društvenoj mre i okarakteriziran kao rasist. a onda kreću munje. oni u utorak trebalo odigrati pro.ni manevarski prostor. I Štimac je morao kleknuti da bi dobio mjesto izbornika Ćiro Blažević Bosnom i Hercegovinom do.Morat će ga koristiti ako se opredijeli za defenzivu i više koristi. a britanski mediji navode da je rana bila samo za nijansu dublja zahvatila bi femoralnu arteriju i Rooney je mogao iskrvariti. Neka se sjeti taktike iz one utakmice. koji su tek na po etku svog profesionalnog puta”.) Radošević nije rasist Ivan Rakiti imao je dovoljno razloga nezadovoljan do ekati slobodnu subotu. Kovač. ve je samo htio nazna iti da nema ništa protiv pripadnika drugih rasa. vo. ne pre e se ni od ega. primivši 341 gol. Igrali su Pletikosa. za još tri godine. Radije ću se sjetiti da sam s Ivan Rakitić: Zašto sam ispao Pedro? D. ali nije bilo pre. ako nakon toga se otvara prerija. Jurčić. no teško da e Chelseaju pomo i u dvoboju kod QPR-a u subotu. Dubinska lopta i… nemaju prostora. 10. ali bit gijom. Mogu trčati u oba smjera? Doktrina . kad je osvotiv Belgije? . 21 U FRANCUSKOJ 1998. Terry je ve napustio bazu reprezentacije i vratio se u klub. Kovač. te . Time bi Buffon ostao u Juventusu do svoje 38.Ćiro Blažević BRUXELLES LONDON .sta im je sušnih godina. Dobio Belgijance dvaput u četi. ne onoga kojeg su raširili i cenmogu doći do izražaja ako tralnog. Man. 37 puta u Serie B. Dok Zdravko Mamić vlada hrvatskim nogometom. Neka mi netko objasni zašto . C. Zbog ove ozljede igra Manchester Uniteda e pauzirati najmanje mjesec dana. džukić i Olić. stvorili se na sve mogu e na ine bori protiv njega. a opisani je komentar ostavio prije više od dvije godine. Ni sam Rooney isprva nije bio svjestan o koliko se ozbiljno ozljedi radi.30 sati). napaljeni su. Šimić Vugrinec (Bi- šćan). Buffon je dosad 398 puta branio gol Juventusa. Dodajemo da Josip Radoševi nikako nije rasist. pa ak i kad su mladi nogometaši u pitanju.vragove. 57 puta u Ligi prvaka.Vidim sam taj elementarBez pretenzija da se mije.Jesam. isti u i kako treba dodatno ispitati du ina krampona na Rodalleginim kopa kama. Tu vi. u Bruxellesu ste odigrali 0:0 s Belgijancima. 3 puta u talijanskom superkupu i jednom u Kupu UEFA. treba. a na kraju sam samo ja ispao kriv.jedu… Poslije remija s Belhvatiti moju doktrinu. oni jure po bokovima. rangiramo ih i selektiramo samo po njihovim igra kim kvalitetama i ni po emu drugom. Ve sad legendarnom 34godišnjem Gigiju Buffonu idu ih e dana klub iz Torina ponuditi produ etak aktualnog ugovora koji istje e idu eg ljeta. Prema prethodnim najavama.traže loptu između dva beka. moramo supar.Postavio bih izuzetno jimo. N. nisam poslije utakmice osje ao da sam bio najgori na terenu. ima pripadnike razli itih rasa.stvaraju prvi zid obrane na sredini terena. Kad šate u Štimčev posao. Belgijanci slim. Olić lijeri dana. Ispalo je na kraju da je mom ad igrala loše samo zbog mene.) Zatvoreni trening “Kockasti” su sino odradili posljednji trening uo i današnjeg polaska u Belgiju (9.Glas Istre sport Ponedjeljak.Želim i Štimcu da ponovi isti rezultat. dakako. IZBJEGAO SVEČANU LOŽU U MAKSIMIRU S. C. (Ma. Šuker. Braniti se s deset igrača.Opet dijelim lekcije… Sastali ste se sa Štimcem parničkim redovima. protiv Ukrajine na Wembleyju u utorak zbog ozljede gle nja. KLJUČ USPJEHA U BRUXELLESU .Napada Manchester Uniteda Wayne Rooney.Mario Mandžukić Rooney mogao iskrvariti LONDON . SOPTA/CROPIX pitam zašto sam od svih igra a baš ja ispao Pedro. godine.Najbolji engleski brani John Terry morat e propustiti kvalifikacijsku utakmicu za SP 2014. ASISTENT U MAKSIMIRU. protiv rasizma u bilo kojim oblicima. što zna i da e mo i još u velikoj mjeri podebljati svoje impresivne brojke. mogu napraviti nered u su. a za novinare otvoren samo u prvih petnaest minuta.rekao je Rakiti .Prvak Italije Juventus iskoristio je prvenstvenu stanku kako bi vezao svog i reprezentativnog golmana “do ivotno” za crno-bijelu boju. Bilo je puno igra a koji su zaslu ili kritike. Već je počela smjena generacija. ao nam je da hrvatska nogometna reprezentacija u dijelu medija nema bolji tretman i da se ovakvi maliciozni tekstovi pojavljuju pred va ne utakmice kad mom adi treba mir i spokoj. Vidimo se u srikontru. Brani Chelsea ozlijedio se na utakmici u Moldaviji u petak. ali i naš Strupar? . Soldo. To je moj život. u razli itim mom adima i uzrastima. Sindikat profesionalnih nogometaša Engleske pokrenuo je istragu protiv Huga Rodallege. čak i Jelavić. Hrvatski nogometni savez se preko glasnogovornika Nevena Cvijanovi a oglasio priop enjem: “Hrvatski nogometni savez je. Što se ti e napisa o Josipu Radoševi u i njegovih komentara na jednoj društvenoj mre i. To. kako bi suparnik oduzme loptu. mogao je puno lošije pro i. stoji u priop enju HNS-a. Prilagodba njega došli. Od toga je 289 puta branio u Serie A. mislim da to ne odgovara istini. koji se teško ozlijedio u drugom kolu Premier lige. A da bi do To je strategija. Juve “blindira” Buffona PULA . imaju koncentrat strašnog u politici sam analfabet.Ne znam što bih rekao. Na nogomet. Razlog? Igor Štimac uigravao je takti ke varijante za sutrašnji va an kvalifikacijski ispit u Bruxellesu. (Ma. izme u ostalog. ali svojim komentarom nikoga nije htio povrijediti. Štimac. midim našu šansu. Jarni. jao samo dvije utakmice.su izuzetnu atmosferu. Što ka e Rakiti ? . 11 puta u Kupu Italije. hrvatski reprezentativac nije htio nikoga povrijediti. Mandžukić desno. Može Štimac ne pri. te mu je ao ako se to na kraju dogodilo. rujna 2012.inteligencija. nogometaš Fulhama Hugo Rodallega neoprezno je zahvatio kopa kom butni miši Rooneyja koji je zadobio duboku posjekotinu. JEŽINA Foto Reuters TELEX Terry propušta Ukrajinu pasti iz bunkera andžukićem IMA LIJEKA ZA CRVENE VRAGOVE . kad je imao samo petnaest godina. Kad je rije o nogometašima. Balaban (Tudor)… Na drugoj je strani bio sadašnji izbornik Wilmots. Na alost.

iako još nije u top formi. Pogledamo li malo ovih sedam utakmica. U nastavku se prvenstva. ŠTIFANI Ivan Zgrablić M. bjede. očekuju još kvalitetniji nastupi. a ujedno je i jedini reprezentativac kluba. brz i neustrašiv. Rijedak primjer stopera koji zna iznijeti loptu sa svoje polovice PULA . primio 6 golova.22 Glas Istre sport Ponedjeljak. Kad je zdrav i spreman postaje klju ni igra Istre 1961 .žu zatresli Tomislav Havoza. 1 gol Zadnji vezni koji se još prilago ava na novu sredinu i trenerove zahtjeve. ali se beskompromisnim nastupima izborio za mjesto u vezi. ŠTIFANI Alen Pamić KLJUČ TEHNIČAR DEMON NAJKONSTANTNIJI IZNENA ENJE 3 utakmice.Ova dvotjedna prvoligaška stanka zbog reprezentativnih obaveza dobro služi treneru Istre 1961 Igoru Pamiću da s jačim i brojnijim igračkim kadrom uđe u nastavak sezone. ŠTIFANI Igor Jugović PRILAGODBA D. U prvom kolu na “Drosini” su “zelenožuti” remizirali bez golova s Hajdukom. ali m Nedostaju Puljanima dva boda protiv Zadra. s igračima koji su se sad oporavili. maksimalnih 630 minunavijačima upisala dvije po. Budicin i Prgomet. dok su “požutjeli” u 12 navrata. te oporavljene Slobodana Stranatića i Krešimira Prgometa. Stigao u Pulu na “mala vrata”. jedan od onih koji idu glavom na kopa ku 5 utakmica. Smanjio je agresivnost na razumnu mjeru 7 utakmica. ali e ponekad platiti cijenu odrastanja 7 utakmica. Linić i Prgomet nisu realizirali šanse. 1 uti karton Iskusni stoper koji je u Pulu stigao ljetos iz Rijeke kao poja anje. 135 minuta Kad je zagustilo sa stoperima.jednom su suparničku mrebjede. kad je Leki “skinuo” jedanaesterac. ugradila trojica igrača. iako je i konkurencija kudikamo kvalitetnija od prošlosezonske M. lan U-21 reprezentacije BiH Igor Čagalj M. MIJOŠEK RADNIK REPREZENTATIVAC Vrlo dobri. 10. bit će “zelenožuti” jači za spremnije Alena Pamića i Sinišu Linića. U Zadru je pokazao svoje glavne odlike. uz gol razliku 7:6 najviše jić.ta. 1 uti karton Sre a nikako da pokuca na njegova vrata. ANGELINI Fausto Budicin M. rujna 2012. 1 uti karton Nova ozljeda koljena izbacila ga je iz stroja. remi i poraz. onda bi to ovako izgledalo. 1 uti karton Mladi golman koji je “jedinicu” osvojio tijekom zimske stanke imao je odli nih obrana kao protiv Dinama. Nakon svih zdravstvenih problema naoko bezazlena ozljeda opet ga je izbacila iz sastava. 482 minute. ANGELINI Mateo Sušić M. Zanimljivo je da je to posljednjoj trojci bio prvi gol u dresu pulskog prvoligaša. Uz Križmana po dam kola Prve HNL. a mogli su bolje proći i protiv Hajduka. 496 minuta. brzina mu nije vrlina 2 utakmice. 206 minuta.strijelaca. Golman Andrej Prskalo. NOGOMETAŠI PULSKOG PRVOLIGAŠA U PRVIH SU SEDAM KOLA NOVE Andrej Prskalo M. ali se sad oporavio i eka novu priliku. 630 minuta. Iduće subote kad na “Drosini” u 8. 420 minuta. a on je na travnjaku opravdao povjerenje. Pami ga je gurnuo “unutra”. Talentirani radnik koji e napredovati s iskustvom. 1 gol. Crvenih kartona Puljani nisu dobili. 123 minute. Pred rekordnih oko šest tisuća gledatelja Puljani su bili bolji suparnik. 2 uta kartona Najugodnije iznenaenje. ali Križman. ANGELINI Hrvoje Milić M. Rezerva kojoj mo eš vjerovati 7 utakmica. Igor Jugović i Andrea Ottochian. ali i onima nevezanim za nogomet. Digao se u posljednjim susretima. U tri po. MIJOŠEK D. pri čemu su po dva žuta kartona prikupili Blagojević. MIJOŠEK OCJENA 4 7 utakmica. Visina i zavidna tehnika za stopera njegov su forte. Bit će to već peti domaći ogled pulske momčadi koja je dosad pred svojim su. kolu Prve HNL bude gostovao Zagreb. koja su igrom svakako zaslužili. dva remija i dva pora. Od njega se u daljem tijeku prvenstva o ekuje više 3 utakmice. 450 minuta. jedina momčad bez upisanog boda. Sad je sve sigurniji iz utakmice u utakmicu. lijevi bek Hrvoje Milić i napaTrojica maksimalno dač Sandi Križman koji s tri Točno 20 igrača koristio gola predvodi klupsku listu je Igor Pamić u proteklih se. Protiv Intera je upisao premijerni prvoligaški gol. MIJOŠEK Slavko Blagojević D. Uslije- Slobodan Stranatić M.Nogometaši Istre 1961 s lista opet gurnula izvan tretrenerom Igorom Pamićem ninga. Jedan od najboljih igra a Istre 1961 ove sezone 6 utakmica. što je ubrzo i opravdao na terenu. Alen Pamić. a Jugoviću i Ottochianu i prvi prvoligaški. 630 minuta Nezamjenjivi lijevi bek koji je sad uz nikad spornu napada ku kvalitetu ponudio i odli ne igre u obrani. Šteta je što uz njih neće biti i Ahmada Sharbinija kojega je ozljeda IMAJU RAZLOGA ZA SLAVLJE . 584 minute Standardni desni bek slabije je startao u sezonu zbog nekih problema s ozljedom gle nja. ali i slabijih reakcija protiv Slaven Belupa i Zadra. 2 uta kartona Oko njega je uo i prvenstva bilo puno nepoznanica nakon dugih problema s ozljedama. MIJOŠEK NEUSTRAŠIV MIRAN 6 utakmica.

Mo e i mora puno bolje od ovoga što je dosad pokazao. Veznjak bez straha i mane koji zna i zabiti. Kad je raspolo en postaje nezaustavljiv u igri “jedan na jedan” 7 utakmica. ŠTIFANI mogu još bolje Biti će sad “zeleno-žuti” jači za spremnije Alena Pamića i Sinišu Linića. 3 gola. 449 minuta. Roberto CAR Krešimir Prgomet PEGULA 3 utakmice. da ga nagradi i “podigne” kao Ottochiana Nikola Prelčec DOMAĆI M. oslobodio “zvijer” u njemu. MIJOŠEK D.sini” je pred oko dvije tisuće nog u prva tri kola otputovali gledatelja s 3:1 svladan Inter su Puljani u Vinkovce gdje su golovima Križmana. U tom su susretu Puljani odigrali slabijih prvih i puno boljih drugih 45 minuta. kolu Puljani gostovali u Zadru upisavši remi. I onda su uoči prvenstvene stanke u 7. 196 minuta Poja anje pristiglo u “5 do 12”. igra šesnaesterca kojeg treba sa ekati da se vrati u formu.5 tisuća gledatelja “modri” su bili uspješniji i pobijedili golom Sammira s bijele točke. Poveli su Puljani golom Pamića da bi propustili nekoliko stopostotnih prilika preko Križmana. protiv Zadra je odigrao svoju najbolju utakmicu. Ukupno. a jedini gol postigao je Križman. prvoligaški prvijenac. Strijelac jedinog gola bio je Ottochian. Havoji- 3 utakmice. Igra iskoristiv svuda osim na golu. ali u ovakvoj konkurenciji e je teško doekati u zna ajnijoj mjeri 3 utakmice. MIJOŠEK Stipe Bačelić Grgić D. MIJOŠEK D. Tek se vraa u pravu formu. 304 minuta. Slaven Belupo je zasluženo slavio s 3:1. Istra 1961 protiv Splita upisala i treću uzastopnu pobjedu. Nedostaju dva protiv Zadra koja su igrom svakako zaslužili. 1 uti karton Najbolji strijelac i najbolji igra Istre 1961 u prvih sedam kola. Treba mu gol. kad je samo na trenutke ponudio djeli proljetnog repertoara 3 utakmice. jer potencijala ima 7 utakmica. MEMEDOVI Vedran Jerković POTENCIJAL D. 458 minuta Nije u startu sezone opravdao visoka o ekivanja koja je nagovijestio krajem prolje a. Potom su slijedile dvije domaće Propuštene prilike utakmice. Na alost to dosad nije mogao pokazati 6 utakmica. Zasad Siniša Linić M. mogli su pulski igrači u ovih sedam susreta osvojiti još poneki bod. Paradoksalno. ali još nije zatresao mre u u pulskom dresu. 196 minuta Igra iskoristiv i kao zadnji vezni i kao stoper. ali kad god je u igri ostavlja trag na rezultatu 5 utakmica. kolu na “DroNakon samo boda osvoje. ali je promašio niz izglednih prilika 5 utakmica. kolu je u Pulu stigao najjači suparnik. 630 minuta. Pred 4.Glas Istre sport Ponedjeljak. uglavnom Prgometa. nadmoćnom igrom uz brojne propuštene prilike. S njim valja imati strpljenja. Sad ga je ozljeda lista onemogu ila da se pripremi za dolazak Zagreba . Havojića i Ottochiana i na kraju ih je za to u sudačkoj nadoknadi vremena kaznio Mršić. 2 uta kartona Do ozljede je bio igra koji je imao najviše gol prilika. ali uz opasku da se u nastavku prvenstva. ŠTIFANI Goran Roce SVESTRAN dilo je gostovanje u Koprivnici gdje su pulski igrači odigrali najslabiju utakmicu u dosadašnjem dijelu prvenstva. očekuju još kvalitetniji nastupi iako je i konkurencija kudikamo kvalitetnija od one prošlosezonske. 1 uti karton Po etkom sezone imao par bljeskova. MIJOŠEK Sandi Križman NAJBOLJI M. uspjeli golom Križmana na asistenciju Sušića svladati Cibaliju. 10. Dinamo. Tako bi za dosadašnje susrete ocjena mogla biti vrlo dobar. 192 minute. Zanimljivo je da je Prskalo potom obranio udarac Leke s bijele točke. U 3. ANGELINI Ahmad Sharbini ČEKA SE RADILICA PLAY ZVIJER 3 utakmice. 101 minuta eka svoju priliku s klupe. 149 minuta Od napada a je postao alternativa Mili u na lijevom beku. a onda je morao pauzirati zbog ozljede. a onda je gol Splitu. te oporavljene Slobodana Stranatića i Krešimira Prgometa ća i Jugovića. a nakon susreta su se još dugo vukli “repovi” zbog svađe bivšeg igrača Puljana Henrija Bellea i trenera Splićana Tonćija Bašića s Igorom Pamićem. rujna 2012. 120 minuta Radilica koja mora biti spremna da bi bila igra kojeg pulska publika posebno cijeni. 1 gol Bio u odli noj formi ve tijekom priprema. 1 gol. ali uvijek ostaje nedore en na travnjaku. Golgeter. ANGELINI M. ŠTIFANI Andrea Ottochian M. U 5. pred nešto više od dvije tisuće gledatelja. a mogli su bolje proći i protiv Hajduka. Potom je. 23 SEZONE POTVRDILI LJETNE AMBICIJE O GORNJEM DOMU LJESTVICE Tomislav Havojić BRZANAC M. s igračima koji su se sad oporavili.

rujna.5.5. Božić. na papiru definitivno najjaču momčad u ovom rangu.5 (od 71. 0:3 Jusić (82’). Naumov 6. Sudac: Sendi Soldati (Potpi an) . a u samo pet minuta igre sredinom drugog dijela stale su sve prilike. Sudac pogurao domaćine Pula ICI . Agaj 6). Klunić 7 (od 76.5. R. se predstavio kao organizirana momčad koja se iz čvrstog Pačić zanijemio bloka pred svojim golom brzo U slabijem prvom dijelu.Vrsar. POTPIĆAN UČKA ‘72: V. na prvoj stativi Osmanovi glavom prebacuje loptu na peterac. 1:1 Kostešić (66’). M. Licardo -). Goltes 6. Ristić 7 (od 53. Gosti su to kapitalizirali šest minuta kasnije. Flinčec 6.5). Lukman 6. S. Ištoković.5. O. Abuselyana 6. M.Moela 1:3 SV.transformirala u napad i prijekica. Matoševi 7 (od 66. Prpić 7. 1:2 Jurić (72’).5.5. Radešić 5. Brečević 6.5. Manojlovski 6.5). BRTONIGLA NOVA VAS: Ružić -.5. Pilat 6. G. Ritoša -).Bartolić.Igralište Galižane. Viler 6 (od 53. Lalović 6.5).5). Sabadoš 6. Čindrak 7. Gerebizza 5. Moreše 6. G.Igralište kod Doma. VIDULIN Ližnjanci projurili Tivolijem VELI VRH: Galešić 7. Šćulac. Bertoša. Nakon šest minuta nastavka Fedotov je doveo goste u vodstvo. sjajno je neutralizirao Perković. Zdrili 6. Prašina -). P Pilat 6. Stabile 6. Basane e 5.minj. uti kartoni: Koraca. 2:0 Strani (33’). Vidovi 6. Da su napada i Vrsara bili pribraniji mogli su u posljednje dvije minute “podebljati” ionako dobar rezultat.5).11m).Ližnjan 0:3 (0:0) VELI VRH . Čindrak 7.5. Flego -). Sabadoš 6. Deković (Dinamo).5.Igralište Prematinka. Cviti 7. Gorijan 6. LIŽNJAN: Tončinić 7.U novo natjecanje startalo se sa starim navikama. Vižintin 6). Tek što je ušao u igru Omar Abuselyana u 64. Na obnovljenoj Prematinki uvjerljiva pobjeda doma ina protiv slabijih Buze ana.) Marušići .Dvostruki strijelac Siniša Čačija (žuti) i David Miani (Dajla. Strijelac: 0:1 Vižintin (59’). (L.5. Pomoćnici: Kahrić i Ivančić (svi Poreč). Nastavak za nijansu bolji.5 (od 48.30): Buzet . Radić 7 (od 80. Merli -). najprije glavom. Pomoćnici: Bezelj (Pula) i Baf (Fažana). Medulin 1921 Mladost (RS). Kraljević 5. Ivanoši 6. Gledatelja: 200.5. Deković 6. najbolju priliku propustio je Reka koji je nakon pogreške Funčića izbio sam pred gostujućeg golmana.Funtana 4:1. minuti riješiti pitanje pobjednika. Bošnjak 6.5.5. MOELA: Kolar 7. minuti nije iskoristio Strani kad je vratar Milocani u posljednji trenutak otklonio opasnost. Gledatelja: 100. novom ligaškom “ruhu” Livađani su pridodali i ono najnepopularnije. Biondi je na lijevoj strani “okrenuo” svog uvara.Mjesno igralište. T. Jelić 6. Ðapi 6. Brombara. Gledatelja 70. Herak 7 (od 46. Imširevi 7 (od 60.5. 2:0 Osmanovi (74’). Palinkaš 6. Fejzić propisno obrukao ispred gostujućeg gola. Tarandek. Mikulić 6. Crosilla -).Funtana 4:1 (2:0) ROVINJSKO SELO . MARIJA NA KRASU Igralište Dinama. Haj. Stanić 6 (od 46. Rumin 6. Ašperger 6). što su okrunili drugim pogotkom u 53. Pomoćnik: Krešić (Momjan). minuti Fažanac Kostešić je nakon solo akcije ušao u kazneni prostor gdje biva srušen. Strijelci: 1:0 Imširevi (6’). Bubić 6.5. Pletenac 6. Pomoćnici Fabac i Cvijanović (svi Poreč). Vuk 6. Minutu kasnije ponovo Mareti izvodi korner.5. a tko zna hoće li ikad biti.Li njan 0:3.5. minuti postavio je kona ni rezultat ove zanimljive utakmice. Žuti kartoni: Matijević (Grožnjan Oprtalj). F . Bagarić).Medulin 1921 3:0 (1:0) VRSAR . D.Veli Vrh (15. Mladost (RS) . Beato 6 (od 57. MARUŠIĆI: R. Novoseli 6. mak 6.5. FUNTANA: Milocani 6. kad je Strani uposlio brzog Gali a za 1:0.5. Bartolić (od 68. Drndić -).5 (od 90. Strijelci: 1:0 Bošnjak (47’). Vodopia 6.) Premijera prema najboljim željama Mladost . U takvom odonosu snaga Jadreško i Jusić samo su potvrdili pobjedu i visoke ambicije Ližnjanaca u ovoj sezoni.5 (od 89. Babić 6. Gali 6. LIVADE: Stipanov. 3:0 Biondi (86’). BANJOLE: Josipovi -. Pomoćnici: Manojlovski (Štinjan) i Petrović (Pula).5).5. Marković -). Funčić 6. Miši -). Marković 5.5. Pomo nici: Herak (Lovre ) i Nikoli (Pore ). Sljedeće kolo (16. Vižintin 6. P Dobrilović . nakon čega se raspala igra Velovršana koji u drugom dijelu nisu uspjeli stvoriti nijednu priliku pred vratima Tončinića.5). B. Modrušan 6. Dobrilović (Vižinada). A. stvaraju prilike ali bez prave realizacije. Brajković. Rumin (Dajla). Ad. Čelić 6. Gledatelja: 100. Peruško -).5 (od 46. (D. Vidalis 7. MLADOST: Stojanovi 6. Bernardis 6. (Z.5. U 5. Al. Paškula 6). minuti smanjili rezultat nakon što je u šesnaesetrcu srušen Maras. A. 3:0 Todorov (82’).5 (od 81. Sudac: Željko Bunčić . 3:2 Giangrande (71’). 6 (od 88.5. dić 6. Mar ana . Gegač -). Legovi 6. Miani 6. minuti na dodavanje Novoseli a Strani povisuje rezultat. Tarandek 6. Sudac: Damir Pačić (Ližnjan) . Debeljak -). prekid utakmice u Babićima… Nakon dosuđenog prekršaja za domaće u 74. Vižintin (66’). igrač gostiju Alen Beganović nezadovoljan takvom odlukom u dva je navrata glavnog suca uhvatio za vrat. 1:3 Radić (77’). Gali ana . Makovac 7. Švorini 6. 2:0 Matoševi (53’).5. Žuti kartoni: Dujaković (Umag Mladost). Sudac: Sebastian Katić (Buje) . Pekica 6. Struja 6). Biondić zabijao i asistirao Vrsar . ikovi 6. Bibalo -). minuti Hajdarevi se izborio za loptu osam metara od gola Vrsara. U prvih 45 minuta nije se “umiralo” u ljepoti nogometne igre. Mo. Marušić 5. Cvoli 6. a gosti u cijelom susretu nisu uputili udarac prema doma em golu.Bazjak).5.5 (od 80.(od . Tomiši 7. Pa- A. Josipovi -). najviši u skoku je Osmanovi koji puca glavom i poga a pre ku. Vižintin (45’).5 (od 69. S. Luchesi 6. H.5 (od 46. Strijelci:1:0 Brombara (44’). Švraka 7. Ponavlja se činjenica da se nisu igrale sve utakmice na startu prvenstva.5. 1:1 S. 3:1 Čačija (69’). a drugi put vratnica. Bagarić 6.5). Sačić 6 (od 46. Voki 6. M. Fonovi 6. Mehmedi 6. Ivančić (od 71. Pomoćnici: Vukojević i Knežević (oba Umag).5 (od 84. 2:1 ikovi (50’ . Žuti karton: Bošnjak (Pula ICI).5. Ivica CEROVAC Banjole . Bobić 6. Do kraja poluvremena doma ini konstantno napadaju. Cvečić 6. kojih se na Valkanama okupio popriličan broj. preciznom loptom pronalazi Biondi a koji posti e svoj drugi gol i tre i za svoju mom ad. ali sudac je ostao nijem POGODIO BOD I ZAKINUT ZA JEDANAESTERAC . Dinami an po etak nagovijestio je dobru utakmicu i dao je naslutiti da se gosti nisu došli samo braniti. Brzi napadi jednih i drugih i dobro postavljene obrane obje mom adi karakteristike su po etnog dijela utakmice. Macan 6. E. od kojih je najveća bila nedosuđeni kazneni udarac sedam minuta prije kraja.5. D.Igralište Marušića. F. . Pomo nici: Matkovi (Pagubice) i Flegar (Pazin). GALIŽANA: Vujica 6. Štifanić (od 61.5 (od 71.7. pa je ovaj susret o ekivan sa zanimanjem od strane navija a Vrsara. Barnaba 6. Agapito 5. Lekaj 6. ali je Pamić oba puta bio nesavladiv. 0:5 Šabanović (76).Gradski stadion. Sudac: Kristijan Devčić (Novigrad) 6.5. Pulin).DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA . Matić 6. Bartolić 6. GAVRAN PULA .5). GROŽNJAN OPRTALJ: Hering 7. novac 6 (od 75. na kraju se pokazalo da nisu registrirani kao udruga ili pak. Čude 7.5.5 (od 86. Banjole . rujna).5. Smoljanci Sloboda . Androši 7. V. VRSAR: Coti 7. 4:1 O. Beaković 6 (od 80. Selak 7.Buzet 3:0. Do kraja susreta igra i Funtane pokušavali su s nekoliko brzih kontri smanjiti rezultat. nisu popravile loš ukupni dojam. V. 2:0. Zović.) Umag Mladost Dajla 3:2 UMAG . Pomoćnici: Filipov (Novigrad) i Antonac (Livade). Biondi 7. Jurić 6. prema nepotvrđenim informacijama. ali uzalud im sav prikazani trud kad se poslije susreta najviše pričalo o penalu “čistom kao suza”. Drlja).7. Derbi premijernog kola Prve ŽNL potvrdio je da puno nogometnih znalaca na malom prostoru ne mora značiti i kvalitetnu predstavu na terenu. Beanković -). Krt 6. kad se Šistek izborio za jednu loptu na protivničkoj polovici terena i preciznom dijagonalom pronašao Kostešića koji je ušao u kazneni prostor i iskosa s desne strane pogodio za 1:1. Iako se momjanska momčad prijavila za natjecanje. To bi se dalo naslutiti nakon derbija prvoga kola u kojem su Pula ICI i fažanska Mladost podijelili bodove. Bertoša. Koraca 7. Medulin 1921: Radolovi 6. Vežnaver -).5. Crepulja 7 (od 75. Zallaj 6. Antunac 6 (od 56. na nju je natr ao slobodni Biondi koji iz blizine ne prašta. Nisu izostali ni komentari gostujućih JOKER S KLUPE . Glavaš -). ali dva njegova pokušaja iz blizine.5. Osmanovi 7. etiri minute pred kraj abraja po desnoj strani ulazi u kazneni prostor Medulinaca. Mogao je isti igrač u 60. Urošević 7.Banjole.5). N. Budak 6. Bertoša). Žuti karton: Antunac. Gledatelja: 100. Červar 6. Vitas 5 (od 80. Prvu priliku gosti su imali u 21. Nekoliko pogrešaka suca Pačića na štetu gostiju.5. Sudac: Miler Terzić .5 (od 66. dvaput je Rakić sjajnom intervencijom spasio svoju mrežu.5.Livade 3:0 (prekid u 75’) BABIĆI . Nakon više desetlje a Vrsar i Medulin su se ponovo našli u istom natjecateljskom rangu. Vižintin 7. u čemu je poprilična uloga bila i glavnog suca Damira Pačića. minuti Strani . Stipanović 7.5). N. MLADOST (F): Perković 7. V. Kovačević 6. G. ja e i zanimljivije Prve NL.Mladost (F) 1:1. Lolić 6. Jurišević. Prodan. Tomi 6. Mataja 6. KALEBI Viktorija na Prematinki Sve prilike u pet minuta mić 6. Pršuri 7. Marković 6. Božić 6.5 (od 46. Zancola 7.5. Prodan (Livade). 0:2 Šabanović (40’-11m). ivko 7. Makovac (68’). ali je doma a obrana bila budna. A. Strijelci: 0:1 Giangrande (14’). Oliveri 6 (od 74. a ovaj je s ruba kaznenog prostora prizemnim udarcem doveo domaćina u vodstvo. Brala 5. Karlović 6. Od utakmice petrovijskih “vukova” s Momjancima nije bilo ništa. prelazi vratara te poga a mre u za kona nih 3:0. Jadreško. Braušić 6 (od 46.) U 83. uti kartoni: Tomiši (Mladost). Toth 5. za sobom povlačiti brojne repove. Glamočanin 6.5. da su oni po tko zna koji put zakinuti. V. una 6. U 25. Fiorido 6.5. Ć. Stanić 6.5. U. Omerović -). (V.5. Pet minuta kasnije gosti su morali vaditi loptu iz mre e: Matoševi je ubacio loptu pred gol gostiju.5 (od 68.5. Šutar 6. Maras 6. Marušić 5. Veliku priliku u 20. Reka 6. Žuti kartoni: Marković. Todorov 7. Sarvan 6.Pula ICI.5 (od 63. Hod i 5. Mi- A. Jakov i 6 (od 46. Tek po dvije prilike sa svake strane koje su vratari lako neutralizirali. ali je abrajin udarac Radolovi skrenuo u korner. jer je on ujedno bio test za obje mom adi u startu nove. Darer 6. Sudac: Zoran Vasiljević (Valbandon) . Između te dvije prilike i Pamić se u jednoj obećavajućoj kontri nije snašao.Potpićan Učka ‘72 0:0 GALIŽANA . Dinamo . abraja 7. Funtana Gali ana. Gledatelja 100.7. Mareti 8. Fejzić 6. Perhat 6. Vrsar je tako tek u 27.5 (od 85.Mark Kostešić. Frketin 5.5. dok u Petroviji susret nije odigran jer Momjanci nisu registrirali klub (?) UMAG . Vrsar Medulin 1921 3:0. Mladost (F) . Bauer 6. Dva puta se Al. Naumov (Funtana).5. 2:0 Pulin (51’). Žuti karton: Pulin (Babići). minuti. Balentovi 6.5. Dujaković 6. Kleva.) 35. J. Peršić 5. ali vratar odli no brani.5.5. Radešić 6). minuti nakon kornera Mareti a Mataja sam na par metara od gola puca glavom u stativu. Deset minuta kasnije lijepa akcija Todorova i Selaka koji ulazi u šesnaesterac i sna no puca pod pre ku. N. Škaro 7 (od 81. Igra i Mladosti nastavljaju s dobrom igrom i u 33. Runko 6). Beganović.5). Bakajac 6.Igralište SRC Valkane. To mu nije uspjelo u drugoj minuti nastavka.Buzet 3:0 (1:0) BANJOLE . S. Nakon poravnanja krenuli su Fažanci po pobjedu. 3:1 Androši (55’). minuti kad se ikovi nije najbolje snašao pred doma im vratima. Maras 6. od kojih je najveća bila nedosuđeni kazneni udarac sedam minuta prije kraja.5 (od 46. Žuti karton: Toth (Marušići). Veli Vrh . Strijelci: 1:0 Gali (28’). Dadić (od 37. Domaći uzvraćaju prilikama Rudana i Babića. 1:1 Milutinović (17’). Rudan 6. Jadreško 7. Kostešić 6.Igralište Tivoli. domaćin tila raspoloženom Perkoviću. UMAG MLADOST: Bajkovac -. minj Smoljanci Sloboda 4:0. Žuti karton: Bubić (Galižana). PULA ICI: Giachin Rakić 7. Pejak 7. Bradica. R. Mehmedi (Moela). Pezić -). Pomo nici: Veggian (Rovinj) i Pavlovi (Rovinjsko Selo).5 (od 77. Drugo poluvrijeme pripalo je u cijelosti igra ima Vrsara koji su u fizi koj spremi korak ispred gostiju. U nezanimljivom prvom poluvremenu nije bilo prilika. BABIĆI: Callegaris. Strijelci: 0:1 Marinčić (33’). Strani 7. Sudac: Zvonko Matijević (Umag) . Jusić 7). P Lekaj 6. Vujić 7.5. Makovac 6. RADETIĆ Sr an Lolić (Veli Vrh) izme u Igora Pejaka i Maura Čudea (Ližnjan) Veli Vrh . Na po etku susreta predsjednik NS I-ja Milenko Vidulin uru io je pehar doma inima za osvojeno prošlogodišnje prvenstvo Prve NL. S druge strane. T. Glavni sudac je nakon toga prekinuo susret. Biland i -). Dan. M. Vitasović 7. Oštećeni su time bili svi. . Hodxha 7 (od 70. Najveću priliku propustio je Bubić koji se spetljao kad se pojavio sam ispred vratara gostiju. F Ba. definitivno je skrojilo konačan rezultat navijača. Fedotov 8 (od 84. ivkovi 6. Mataja 7.5. Pamić 6. Topić 7. BUZET: Chinchela 7. Mulahalilović 6 (od 70. a s bijele to ke bio siguran ikovi . Pajtak 7.5). Šegon 7. Gledatelja 50.5. do lopte je došao Balentovi koji upošljava Androši a za vodstvo doma ina 3:1. ( Z. Blaškić 6.5. VIŽINADA: Lončarić 7. 0:4 D. a Stojanovi je znala ki obranio njegov udarac. a samo minutu kasnije i Cvoli . Makovac 6 (od 57. minuti.5 (od 46. Marinčić 7. Matijević 6.Brtonigla Nova Vas 0:5 MARUŠIĆI . Gledatelja: 30. Prilike za kojima gosti mogu žaliti. 0:3 D. a onda i nogom. Ro ajac 5.5. Jozepović 7 (od 88. Čeranić -).5 (od 63. Ljubas 6 (od 46. 0:2 Jadreško (64’).Potpi an U ka ‘72 0:0.5). P Lekaj. Bažon -). Šunjić 6. netočnih dodavanja i nasumičnih ispucavanja dugih lopti kojiRezultati 1. Šabanović 7. Bogdan 6.5. Barić 7. Jambroši 5 (od 75. Božac 7. Softić 6. Veselinovi -). Medica 7. Gjumi 6. tako i domaći nogometaši koji su po svemu prikazanom na terenu zaslužili bod. DAJLA: Lugarić 6.6. K. Od samog po etka domain je preuzeo igru u svoje noge i ve u 2.5. a Imširevi poga a nebranjenu mre u za 1:0. U drugom dijelu još ve a dominacija doma ina. 2:1 Čačija (31’). Katić 7. Ako se po jutru dan poznaje. Marković 6. Lekaj. Šimičević 7. BRAJKOVIĆ Uzaludan trud Nekoliko njegovih pogrešaka na štetu gostiju.5. Pomoćnici: Rude (Paz) i Marić (Rovinj).5.7. Percan -). Vižintin 6).5. Fejzić 6. da bi u 83. Jandrlić 6. Smajlović . Makovac -). U 74. darevi 6. Osam minuta kasnije Selak proigrava Todorova koji kre e sam prema golu. Deli 5.6. N. Zlatar( od 46. Lakošeljac 7. lutinović 7. Vretenar 6 (od 46. Pred dosta gledatelja na najbolji na in nogometaši Mladosti otvorili su nogometnu sezonu u zanimljivom susretu protiv iskusne ekipe Funtane. Trajkov -). samim time ni golova. Cvečić (Potpićan Učka ‘72). M. Bajić 6. definitivno su skrojile konačan rezultat. K. Đuga (od 54. Nogometaši Mladosti brzo su povezali svoje redove. IVEŠA Grožnjan Oprtalj Vižinada 0:1 OPRTALJ . Štifani 6. Gra a 7.5. S. Nurkić 6). G. pa je ostalo početnih 0:0 što je najrealniji ishod. klub nama dovoljan broj registriranih igrača s pravom nastupa. Čačija 7).Mladost (F) 1:1 (0:0). Štrcaj 6. Šistek 6.(od 22. minuti nakon kornera najprisebniji u gostujuem šesnaesetrcu je Osmanovi koji poga a sami kut za 2:0. Kostreš 5. Kekez 5.5.Igralište u Vali. Vižintin 6. Mamilović 6. Posljednjih pola sata ritam igre je pao. Strijelci: 0:1 Mikulić (49’).5. Pulji 7 (od 70. Bilo je previše pogrešaka u njihovih igri. no ovaj je pravovremenim izlaskom uspio sačuvati svoju mrežu. Gledatelja: 150. Strijelci: 0:1 Fedotov (51’). Šafradin 6 (od 76. koja svoju kvalitetu nije potvrdila i tijekom susreta.5).5. kako Fažanci. napadač fažanske Mladosti ma su se tražili Kostešić i Pe.) Babići . Coslovich). Vujić (Veli Vrh). Mirković 6.5).6.Igralište Kunfin. Matoševi (Vrsar).5.5 (od 46. Hajduković (od 55. onda će ogledi Prve ŽNL čija je tek započeta sezona najavljena kao iznimno zanimljiva i kvalitetna. Potpi an U ka 72 . kola: Pula ICI . Glogovšek 6. Kocijan 5. Dobrilović 6. Iveti 6. To se prvenstveno odnosi na Mladost. Visintin 7). minuti došao do prve prilike. Hajdarevi (Medulin 1921). Spećina 6. Vidalić (Ližnjan). upu uju lopte pokraj gola. (M. Koprivnjak -). minuti Kostešić nakon solo akcije ušao u kazneni prostor gdje biva srušen. E. minuti Mareti izvodi korner. 3:0 Brombara (70’). Mo. Medi 6. U 60. Sudac: Marin Vidulin (Kanfanar) .7. Predan 6). usprkos terenskoj inicijativi Vrsara. Sudac: Ivan Fabac (Pore ) . Abuselyana (64’). pa je ovaj prekinuo susret.5 (od 75. I. Gledatelja 60. Beato . Nastavak susreta pripao je gostima iz Funtane koji su u 50. DINAMO: Ribarić 6. Gražon -). Tarandek. G. Tadejevi 5. Prodan 5. KALEBI Veljko Sabadoš (Galižana) i Keven Drndić (Potpićan Učka ‘72) Galižana .7. Đurđević 5.5 (od 46.5. Kadri 6. ali sudac je ostao nijem.5. N. Bašić 6. Marijanović 6 (od 73. Nije li moglo bez toga? K tome. P Drn. Kutnjak 6. Prvi put zasmetao mu je vratar Vujica. centrirao do natr alog Matoševi a koji iz blizine povisuje vodstvo .5).SJEVER PRVI REPOVI PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA ZA REMI NA VALKANAMA U PRVOM DERBIJU SEZONE UVELIKE JE ZASLUŽAN DJELITELJ PRAVDE Prekid i odgoda na premijeri M. kad je dugom loptom bio izbačen Glamočanin koji je vra- tio povratnu za nadolazećeg Bošnjaka. Giangrande 7. minuti.5. Gledatelja: 100. ali mu je Coti na vrijeme “ušao u šut” i to je za goste bio samo korner.5. Sudac: Sandi Orbanić (Žminj) . Tokić 6.5 (od 68. 16. L. Strijelci: 1:0 Biondi (32’).5. Šabić 7 (od 46. Uršić 7. Mudri). Miletić 6.5. lijevo) U Babićima je igrač Livada Beganović suca uhvatio za vrat nezadovoljan njegovim odlukama. Urović). Kona no doma i su gra i došli u vodstvo u 28. dok se Pula ICI još jednom potvrdila kao miljenik “ljudi u crnom” i njihovih patronata iz NSŽI-ja.

1:1 Macan (39’). Potočki -). 16.Igralište Gra(oba Pula). Sudac: Jasminko Mujić (Potpićan) .26 Glas Istre sport Ponedjeljak. Hadža 6. Butković (37’).Na otvaranju sezone u Drugoj ŽNL-jug.5 (od vić. Marinović 6. Ahmeti 5 (od 46. Rojnić 7. rujna). VODNJAN: Marijanović Uljanik . Crveni karton: Ahmić (75’. L. Najveću “težinu” ima trijumf Valbandonaca koji su na Verudi ranim pogotkom Topreka svladali Uljanik.5. SV. Brčić).vrijeđanje suca).5. Kanfanar . Pinezić 6.Muntić. Sljedeće kolo (16. čun 6. Istra (T) .Iskra 1:2. FaOmladinac 1952 bris 7 (od 73. Sinožić. Britvić 6. Blašković. Ferenac 7).bri. Ignjatić 6 (od 69. Pavletić.Montraker nije odigrano (gosti nisu došli).5.5. Kršulj 7). Polet . Aljić ‘72 0:1 6.5. Brljafa 5. Strijelci: 1:0 Išić (28’). Peruško 6. J. Raković 6. Rakovac 6. Mihalić 6. T.5 (od 70. Bulić 7 (od 55. Turčinović. MANJADVORCI: S.Igralište Baredine. Sudac: prek (9’). Tada su. Sv. 2:0 Matić (60’). Peruško 7.7.Plomin. Perhat. Cukon 6). Gledatelja: Sudac: Vedran Jandrić (Vrsar). Červar (Istra). Butković 8 (od 55.5 (od 60. Mavrić (76’).Kaštelir Labinci 1:4 KANFANAR . Iskra .Žuti kartoni: Modrušan.5 (od 65. Susret u Rapcu nije odigran jer se momčad Montrakera nije pojavila. Bastijanić 7. Bačić 6). Miletić 6. Matić 6). rujna). Pribetić) VIŠNJAN: Paulovich. Dimić. Sudac: Muntić . Po. Balaš 6. ŠTIFANI Manjadvorci Vodnjan 5:0 (prekid u 66’) KUIĆI .5. (J. L. 4:2 Modrušan (90’). Jop 6). Bilić 7. Poput “uljanikovaca”.Polet 4:2.) Rezultati 1. him Punušković .Šišan 2:0 Mateo Čalić (Marčana) .5. Ušić 6. (M. 4:1 Potočki (79’). ISTRA: Rabak. PURIS: Ladavac 7.5. KAŠTELIR LABINCI: Legović (od 82. Žuti karton: Mar. A. Jerković).SREDIŠTE Vrsarani zaobišli Rabac Fištrek. 0:2 Bagarić (56’). Dudić -). Mileta 6). J. Orlić 7). Hlatki 6. minuti pri vodstvu domaćina 5:0 četvorica su odjednom napustila travnjak. Cusma-Pletikos 7. Hrvatin 6. Macan 6.5 (od 90. 3:2 MuratoPuris . Herić 6). Žuti kartoni: Dimić. Licul).5. Munđer). DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA . Gašić -). 1:2 J. Žiković. Smajlović 6 (od 59. Fištrek (Višnjan). Sudac: Maksimilijan Radetić (Rovinj). Kruškić 7 (od 63.prekršaj zadnjeg igača obrane). Barban . 3:1 Mohorović (79’). Smoković 6 (od 80.5 (od 59. Baračić 6. Valbandon ‘72 . Gledatelja: 50. stići do tri boda. Grgorović 6). Ančić 6).5. Šabanović 6 (od 71. 46 Tomljenović 5.11 m).5. S. Pomoćici: Bičvić (Baderna) i Vukelić (Umag). Strijelci: 0:1 Peruško (12’). Butković -. Miskić 6. Manjadvorci . Strijelci: 1:0 S.Štinjan. Barišić 5. Jo. J.Raša 1938 4:0. Mohorović 7. Gostić (od 76. Popović 5. Šegon 6. V. Strineka 6. Žgomba 6). 2:0 Brgić (39’). Drobnjak 6 (od 63. Červar (od 81. Raković (Uljanik). Puris . rujna 2012. Strijelac: 0:1 To. Vuković 6. Bratović. Bonaca. Griparić 6).Štinjan 1:2.5). Zenaro. Pauletić 5. Žgaljardić 6). Marić 6. vrić 6. Kajfeš 6.7. Sudac: Vojimir Fja. G. Sljedeće kolo (16. Giachin (Jedinstvo). Uljanik .Sv. Mijatović -). Plomin .5 (od 60. Srlište Purisa. Lovreč. Hamzić 6. Dobrić 6.5. Muntić . dok je Muntić na svom terenu “apsolvirao” Šišan. F . ARNE PERUŠKI: Aničić 7.Cement 0:2.5. Butković (49’). stići do tri boda PULA . Sudac: Elvis Brečević (Labin) .Istra-Pula (15. Pomoćnici: Vidaković (Červar) I Lovrić (Bonaci).5. 2:1 Pinezić (48’).).Puris. Crveni karton: Brljafa (57’.) MUNTIĆ: Čajo 6.5 (od 68.Igra.5.5 (od 74. 10.5. i njihovi prošlogodišnji prvi pratitelji Barbanci u prvenstvo su krenuli domaćim porazom. A. 2:0 Srblin (53’). Boljunčić).5. Šegon. Tomišić 7). Vozila 6. Meden. Mošnja (27’).5. Rahanović). Pavletić). Peruško 6). Stojnić).Kapetan Uljanika Mile Raković i Ervin Švraka moćnici: Bešić i Vlašić (svi Pula).5 (od 46. Pletikos 6. Sošić). D.JUG Bumbarska agonija se nastavlja Vodnjanci počeli susret u Manjadvorcima s desetoricom. Marić (Kanfanar). naime. Kerin. Radoslav (od 80. 0:3 Goštić (58’). Strijelci: 1:0 Modrušan (41’).5. Kešetović 6. JEDINSTVO (B): Kolić 6.5. Adrijančić 7. (N. do pobjeda su stigli “starosjedioci” u ovom rangu.7. 3:0 Modrušan (59’). Sironić). let).5. Štinjanci na Mrzlici zamrznuli Barbance i ostvarili ono što im nije uspjelo tijekom cijele prošle sezone. Ahel 6). Tomičić -). Pajić.5 (od 54. trener Poleta (48’. Prodan 6. CEMENT: Zahtila 7 (od 72. 2:0 Benčić (88’). Ivetić 6 (od 70. 100. V DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA . 3:0 M. Radulović 7 (od 61. Dumbulić 6. B. D. Grgorović 7). Glavina (od 87. Božac. Žuti kartoni: Glavaš. Modrušan 8. Matana 7. A. Pletikos 6 (od 46. Lanča 6. kola: Istra-Pula . Pa. Bra.Šišan 2:0. D. Puškarić 6).5. M.7.5.Štinjan 1:2 Meden 7. 3:0 Glavina (67’). P Belušić 6. Krizmanić. 2:3 Đijan (54’). Žuti kartoLicul 5. Trajkovski 6. ULJANIK: Glavonjić 6. Ukota 6 (od 46. VALBANDON ‘72: Duša 7.Istra (T). Špiranac 7 (od 87. rujna.Mohorović. Uvjerljivi su bili Baljani koji su u Peruškima domaćinu udijelili “petardu”. Kocijančić (od 68. Celija 7. OMLADINAC 1952 BARBAN: Ukota 6. Momić (od 86. BaričeMilošević -). D. L. Turčinović 6 (od 64. Rogić 6. Težak 6). ŠTINJAN: Maras 7. Žuti kartoni: Šegon. Alibašić 8. 0:2 S. Stošić 5. Mario Krasnik (Pula) . Franković 7). Mošnja 7.5. Vrbanac 65. Jakuz 6 (od 46. Strijelci: 1:0 Matić (31’).5). Vranić 6.5). Momić. minuti kod vodstva domaćina 5:0 susret je morao biti prekinut. Brgić 7. Bravar). Mavrić (Štinjan). 5:0 M. Kožljan 7.5. (N. Jehnić. Pezić 7. Gledatelja: 50. Modrušan 6. Blažinčić 6). Ahmić 6. Sudac: Ibra. (M. Muratović 6. Vodnjan . M. Basaneže 6.5. Pomoćnici: Mandić i Šegota MUNTIĆ .prigovor sucu).) .Omladinac 1952 Barban.Manjadvorci. Strijelci: 1:0 Peruško (35’). Mavrić 6 (od 69. Miskić 7).5 (od 55. Šišan .Kanfanar. Mujić Istra (T) .5).Igralište Kanfanara. Na Mrzlici su domaće nogometaše zamrznuli Štinjanci koji su u prvom kolu ostvarili ono što im nije uspjelo tijekom cijele prošle sezone. 1:4 Božac (88’ .Valbandon ‘72 0:1. ovi prvi stigli su do pobjede. Radulović (Omladinac 1952 Barban). Breščić -). Bradarić 7. 2:4 Halibašić (77’). Dorčić.5. I. Pomoćni: Jačimović (Vodnjan) i Tišljarec (Loborika). Toprek 6. Poropat -).) Rezultati 1. Krakar 6. I. ŠIŠAN: Gavran 6. D. Kapular (od 57.6.5.Arne Peruški.30): Pazinka-Pazin .5 (od 63. ni: Goldin (Muntić). Brumnić 6. Glavaš 7. Uravić 6.5). Ljubičić 6. Lovreč . Pamić 6. Lakobrija 6. Sudac: Ivan Vazgeč (Pula) . rujna. 3:1 Bratović (68’). Bulić 7. V.5. četvorica Bumbara odjednom napustila travnjak.5 (od 71. Grbin (Šišan). Pepić). Vi.5. T. Pomoćnici: Lončarić (Kukci) i Tenčić (Pazin). kola: Rabac . Šabić 7 (od 78.5. 1:1 A. Macan 7. Belušić. Kruškić.5). Korlević (od 79. Đian 7 (od 84.5. Blaževac 6.5 (od 78.5. BlarežiGledatelja: 100. Radolović 7. POLET: Jurkota 5. D. M.Vuk 7. Vilić 6. Čović 6).Igralište Istre Tar. Kolar 6). Fabac. Bistrović 6 (od 40. 16. Niti silaskom u najniži rang natjecanja nije se zaustavila agonija Vodnjana koji je utakmicu u Manjadvorcima počeo s desetoricom.5. 4:0 Rojnić (52’).5. Ruba 7. Bernobić (od 67. T. isoke pobjede u ovom kolu zabilježili su tarska Istra u domaćem srazu protiv Višnjana i Kaštelir Labinci koji su slavodobitno prošetali Kanfanarom. Isključenje: Dino Černjul. Marić (od 88. Glavičić 6 (od 46. Krizmanić. Žgaljardić 6. 2:2 Špiranac (53’). Žuti kartoni: Kešetović (Plomin). Milošević 6. Kaštelir Labinci . U tri ogleda u kojima su se susreli prošlogodišnji drugoligaši i trećeligaši. S. Jurić). Brljafa (Arne Peruški). Franković (od 80. Perković 6. Brečević 6).SRC Uljanik Ve. Martinović 6.5). Gledatelja: 50. Belušić 6. Peruško 6. Bercetić 6. Mil.Igralište Plomin luke. Stevanović 6 (od 59. R. Harbaš 6).Višnjan 4:1 TAR .5). Udovičić 6. (A.Polet 4:2 vić (87’). a u 66.Cement 0:2 PLOMIN .Višnjan 4:1.5. Kovačević 6. Košeto. Krizmanić (Kaštelir Labinci). Hadžić 6. Pomoćnici: Šantić (Šikići) i Čajo (Pula). Dobrić 6). Švraka 6 (od 56. A. Breščić 6). (B. dok je Puris osvojio domaće bodove protiv Poleta.7. Gulin 7.) ruda. Pomoćnici: Pejkunović (Potpićan) i Čerljenko (Labin). Ljubas 6). Garić -). Tonkić. Višnjan . Išić 6. PETAR U ŠUMI . Budić 7 (od 69. Mujkanović 6. Gledatelja: 50. Oroz 6. MaBARBAN .) Arne Peruški Jedinstvo 2:5 PERUŠKI . Omladinac 1952 Barban . Brgić 7. P. Radola 6. Jop (Puris). Kotorac (od 44. Gabrić 6. Kocijančić). Radolović 7. Opšivač -). Avdi 6. Mavrić 6. Pajković 7 (od 38. Moscarda 7. Montraker . U srazu momčadi s Labinštine Cement je slavio na igralištu Plomina. 2:5 Alibašić (82’). Belušić (Po- 7. Jukopila 6. M.Rabac (15.5.5. Dir 6 (od 79. Kanfanar Kaštelir Labinci 1:4. Rioža. Licul 5. Srblin 6 (od 60. Strnika -).Igralište Šagarela. KANFANAR: Knežević.5. PLOMIN: A. Murat 6. Poropat 7 (od 84. Radola.) Plomin . Baričević 6. 0:4 Rioža (75’). Bagarić (od 88. Raša 1938 . Hasani 6). Vuk (57’).na 6. Benčić 7 (od 88. Sertić 6 (od 46. Macuka 6 (od 74.5 (od 68. Strijelci: 1:0 M.5).5. Stamenković 6). Gledatelja: 50.5 (od 55.Vodnjan 5:0 (prekid u 56’). Čizmić. Kancelar 7 (od 77.5. Raković 6 (od 88. Kovačić PULA . Mar. Blarežina. Gledatelja: blin. Bakša (od 68. Arne Peruški Jedinstvo 2:5. Erman. Matić (od 75. Uljanik . Peruško 6. PORAZ NA DOMAĆEM TRAVNJAKU . Goldin 7. Grbin 7. Franković 6. Mošnja 7.Mateo Žiković nije uspio proći kraj Marka Červara i Marina Momića min (Lupoglav) . PREKALJ ZATVOREN PROLAZ .5. Gledatelja: 50. Malagić 6. Hek 7 (od 81.Igralište Mrzlica. Miskić (79’).Valbandon 6. Pe.6.5. a 66. Pinezić. Lisjak 6).30): Jedinstvo . T. Giachin 7. Žuti kartoni: Perković. Bulić (65’). Strijelci: 0:1 Bagarić (27’).

kaže Marin Ivanić. rujna u Rovinju će igrati s Novim Mestom i jednom austrijskom ekipom. 6:1. U subotu 15. Goran Išek. Prije svega ovoga. Uzrok tome svakako leži i u činjenici da se na sjednici nisu pojavili Milan Sead Soldatić i Pavao Gaborović.Trening mla ih uzrasta Rovinja POVIJESNI ISKORAK ROVINJ . Stoga ovim putem tražimo podršku od Izvršnog odbora. prava pojačanja koja su se u potpunosti uklopila u našu sredinu. rujna. Tom su se prilikom Labinjani pitali i je li Požarić predstavnik Istre u HRS-u ili obrnuto. uspjeli smo zadržati igrače na okupu i sad ćemo se boriti za vrh u Drugoj ligi . ali nismo dobili nikakav odgovor. Opatija i Austrijanci. predsjednici MRK I ŽRK Arena. vratili su se Davor Hrelja i Sergio Ricardo Preden. Dobili smo. Pod stručnim vodstvom trenera prve ekipe Marina Ivanića. . 29. rujna 2012. Posložena je igračka “križaljka” prve ekipe koju čeka naporno natjecanje. Kao epi- . H. a u rad s prvom ekipom uključeno je i šest kadeta šest kadeta koji su osvojili treće mjesto na prvenstvu Hrvatske.) POMIRLJIVI TONOVI . rujna. . 27 ODBOJKAŠI ROVINJA PRIPREMAJU SE ZA NAPORNU SEZONU U KOJOJ IH OČEKUJE I PRVI NASTUP U EUROPI UDARNA ČETVORKA ROVINJA . rujna na rasporedu jaki međunarodni turnir na kojem će nastupiti Rovinj. Zoran Ivanković i Sebastijan Mikša KAO U KOŠNICI . Kruno Mikačević i Sendi Kuhar te Antonio Peršić. Srećom. 21.Igor Demirović. a protiv Ðokovi a ima negativan me usobni omjer 6-8. Goran Jovanović i Vedran Arapović. seniori Rovinja započinju završne pripreme odigravanjem pripremnih utakmica.rekao je Patrik Franković. . novčane. prvu i drugu fazu priprema odradili smo u kompletnom sastavu. na Dan grada svete Eufemije primiti nagradu Grada Rovinja.I pored zauzetosti pojedinih igrača koji rade u turističkoj privredi. 6:4. Išek i Ivanković. Za kraj mjeseca. okončane masovnom tučnjavom dvije sekunde prije kraja. iz petog pokušaja. dok je 23. premda nismo uspjeli ostati u ligi. Ðokovi ve tre u godinu zaredom igra finale US Opena koji je osvojio lani. Ðokovi u nastavku nije dopustio iznena enje. klub će 16. nekako smo izvukli sezonu. Rovinjci su dobrim prošlosezonskim rezultatima pobudili su kod mladih veliki interes za odbojku. 6:1. a s obzirom da je prošlo više od polovice najduže vremenske kazne.Novak Ðokovi izborio je ju er finale posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena pobjedom u polufinalu nad Španjolcem Davidom Ferrerom 2:6. Taj dvoboj je bio prekinut u subotu kod rezultata 5:2 za Ferrera u prvom setu. postoje i pravne osnove da se zatraži smanjenje. dobio je uvjerljivo tri seta u kojima je Ferrer uzeo ukupno sedam gemova.U više navrata poslali smo molbe HRS-u da nam se ublaže kazne. 2:6. Ipak. 10. koje su u konačnici dovele do toga da Labinjani nisu uspjeli izboriti ostanak u Prvoj ligi. Škot e. pulski predstavnik u Izvršnom odboru. Adrian Brajković. kao ni Mladen Boljun. Poslije dobro odrađenih fizičkih priprema više nego zadovoljan je trener Marin Ivanić koji je ovih dana uplovio u bračne vode. i 22. U polufinalu Murray je svladao eha Tomaša Berdycha sa 7:5.Najbitnije je da je prošlogodišnja ekipa ostala na okupu. Lijepa brojka mladih odbojkaša. Ðokovi a u ponedjeljak u 22 sata eka veliko finale s Andyjem Murrayem koji e imati i dan odmora više jer je ranije u subotu slavio protiv eha Tomaša Berdycha. U središtu rasprave tako je bilo stanje u Mladom rudaru nešto log takvog kraja stigle su i drakonske kazne klubu i igračima.Glas Istre sport Ponedjeljak.Darko Požarić više od pola godine nakon domaće utakmice protiv Moslavine. sjednica Izvršnog odbora Rukometnog saveza Istarske županije održana u Domu sportova “Mate Parlov”. vjerujem. U klub i kući se vratio Davor Hrelja koji je zbog fakultetskih obaveza igrao u Zagrebu te Sergio Ricardo Preden koji se ponovo aktivirao. i 30. a od istarskog predstavnika da to službeno zatraži na Upravnom odboru HRS-a koji će se sastati 19. 6:2. Zapisao i snimio Ivica RADETIĆ Riješena križaljka Nakon uspješno odrađene prve dvije faze priprema. vremenske i bodovne. s više od 50 dječaka u školi odbojke radi Zoran Ivanković te s 30-ak mlađih kadeta i kadeta Sebastijan Mikša. Sredinom mjeseca Rovinjci počinju seriju utakmica i turnira. Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša koji je došao iz Novog Mesta (Slovenija). CEROVAC oković i Murray u finalu RIJEKA . Serijom jakih pripremnih utakmica nastojat ćemo uigrati udarnu postavu koju čeka naporna sezona. možda im odluka Upravnog odbora donese odgovor. baš kao i njegov trener Ivan Lendl. Nagrada Grada . trude se maksimalno i puni volje i motiva sakupljaju dragocjeno iskustvo. I. Goran Jovanović (trener OTP banke iz Pule) te Vedran Arapović također iz Pule. a predvode ju Demirović. U rad s prvom ekipom uključeno je i Slijedi uigravanje MLADI RUDAR TRAŽI SMANJENJE KAZNE ZA PREKID UTAKMICE S MOSLAVINOM US OPEN Franković traži podršku županijskog saveza PULA .Rovinjski se odbojkaši pripremaju za novu odbojkašku sezonu u prvenstvu i povijesni nastup u Europi.snove. a predvode ih kadetski reprezentativci. na što se osvrnuo i predsjednik RSIŽ-a Darko Požarić istaknuvši kako trenutačna situacija nikako ne može biti pohvalna za sredinu iz koje klubovi dolaze. Rijeka. Samim time izostala je i rasprava o stanju u oba pulska kluba.Premda smo nakon donesenih kazni razmišljali i da istupimo iz natjecanja. Predsjednik Požarić obećao je da će se zauzeti da se kazne ublaže.Brzopotezna je bila 12. (Z. Ivanić: Dobili smo prava pojačanja Nova lica u Rovinju su Sebastijan Mikša. 7:6 (7). premda nije propustio istaknuti da će mu u tome otežavajuća okolnost biti izjava labinskog gradonačelnika Tulija Demetlike koji je nakon što su kazne obznanjene pozvao ministra Jovanovića da “isuši močvaru” u hrvatskom rukometu i napokon stane na kraj hercegovačkoj bandi koja njime vlada. dohvatiti . Svakodnevno u dvorani Valbruna uz seniore treniraju i mlađi uzrasti. predsjednik Mladog rudara. dakle sa svim igračima koji konkuriraju za udarnu postavu . donedavnim članovima najjačeg hrvatskog razreda koji su pritisnuti financijskim problemima poprilično potonuli. Mislim da smo i previše kažnjeni za taj incident. a Španjolac je u nastavku dobio prvi gem i osvojio set. rujna zakazani su turniri u Opatiji i Rijeci. pak. a u ponedjeljak e se boriti za svoj šesti Grand Slam naslov. rujna u Novom Mestu igraju sa istoimenim domaćinom i Kamnikom. u petom Grand Slam finalu pokušati prekinuti nisku poraza u završnicama najve ih turnira. Marko Ilić i Adam Grgić. Posebno raduje da su se i ovi mlađi igrači dobro snašli.

a u finalu i Borčnika nakon dvije serije izbijanja. Posla su im zadali čak i Finci Lyyra i Törrönen u četvrtfinalu. a ždrijeb četvrtfinala mu je u tom trenutku donio najtežu moguću prepreku. bilo je prvenstava na kojima su uz jedno zlato znali prikupiti nekoliko srebra. jer se radi o najboljem hrvatskom izbijaču današnjice. ni dobra igra Srbina Šarca u polufinalu. No. štafeta Roland Marčelja i Gianfranco Santoro. ali su u finalu s 56:54 bili bolji od Slovenaca. bilo je prvenstava na kojima su uz jedno zlato znali prikupiti nekoliko srebra. Bilo je u povijesti natjecanja na kojima su hrvatski boćari osvajali i više kolajni. Štafeta s prosjekom od 51 pogotka nije ni mogla dalje od polufinala. on je na EP donio breme neuspješnog nastupa s prošlogodišnjeg SP-a i mogao ga je s leđa skinuti samo s osvojenom medaljom u Pazinu. kao ni Pautassija u finalu. ANGELINI NAJUSPJEŠNIJE U PO ISPISALI POVIJEST . hladnokrvnog Francuza Garciju. tek onda ga je čekao pravi posao. već su čak dva zlatna. Da bi dohvatio zlato Brnić je od srebrnog Slovenca na prvenstvu morao izbijati minutu više i zato mu nitko ne može reći da je do zlata stigao nezasluženo. Aktualni svjetski prvaci i rekorderi Slovenci Aleš Borčnik i Anže Petrič su. zbog čega je i Europsko prvenstvo u Pazinu dobilo epitet najuspješnijeg službenog međunarodnog natjecanja na kojem je Hrvatska ikad nastupila. Osvojili su četiri odličja. te se zasluženo okitio naslovom. No. pogotovo za Garciju i Pautassija koje je iz takta izbacivao odličnim bližanjem u prvoj polovici susreta. Nitko mu ništa nije poklonio. naime. kao što mu planove nisu uspjeli poremetiti otpor Tur- NIGDJE TOLIKO PUBLIKE . s izravnim “skalpom” dvije “krupne zvijeri”. HRVATSKA BOĆARSKA REPREZENTACIJA U PAZINU JE U PROTEKLIH ŠEST DANA ISPISALA SVOJU Prva dva zlata na jednom M. brzinsko izbijanje Bronca Par nezadovoljan Santoro i Marčelja pak u paru i nisu prezadovoljni s osvojenom broncom.28 Glas Istre sport Ponedjeljak. a publika kao pravi boćarski znalci MORA BITI ZADOVOLJAN . a na putu do finala zaustavili su ih odlični bosansko-hercegovač- Leo Brnić i Roland Marčelja. ČETIRI MEDALJE Bilo je u povijesti natjecanja na kojima su hrvatski boćari osvajali i više kolajni. a potonji zajedno s Brnićem i u štafeti. iz tog je “brloga” upravo mladi Imoćanin izašao kao pobjednik. parovi 6. Za sve njih Grančić je imao recept.Pazin se iskazao kao vrstan domaćin. s obzirom da cijelo prvenstvo u toj disciplini nisu briljirali. skinuo breme s leđa. hrvatski izbornik čina Durana u skupini. U obje discipline hrvatski su boćari ostvarili ono što se od njih u Pazinu i očekivalo. čak si je porazom u prvom kolu od bosansko-hercegovačkog igrača Stojana Zelića samo naizgled zakomplicirao situaciju. No.bila je istaknuta želja novog hrvatskog boćarskog izbornika Milana Celije uoči Europskog prvenstva što se proteklog tjedna održavalo u Pazinu. bivši svjetski prvak Talijan Denis Pautassi i bivši europski prvak i svjetski viceprvak Francuz Romain Garcia. bilo i malo skepse.Četiri medalje . Gianfranco Santoro i Roland Marčelja u parovima. prvenstveno Slovencu Alešu Borčniku i Talijanu Marcu Ziraldu ukrasti mjesto u finalu.Hrvatska boćarska reprezentacija M. precizno izbijanje Jure Maglić. zlatnima Anti Grančiću koji je naslov prvaka Europe osvojio u disciplini pojedinačno klasično i Leu Brniću koji se s istom titulom okitio u brzinskom izbijanju. Teško breme Pri izboru Brnića u brzinsko izbijanje nije bilo dileme. 10. Noj ni njega. HRVATSKA U PAZINU Zlato Ante Grančić. aktualni svjetski prvak Slovenac Jure Kozjek. osigurao broncu. rujna 2012. ANGELINI M. mjesto Nenad Tadić. No. MIJOŠEK Brlog pun zvijeri Uz obojicu je uoči prvenstva. ali i nadu njegovi odabranici svojim nastupima kroz šest dana natjecanja pod pazinskom lipom ispunili. u polufinalu je skinuo Ziralda tek nakon tri serije izbijanja. ali se nikad dosad na istom natjecanju nisu uspjeli okititi s čak dva zlata PIŠE Kristijan KLARIĆ PAZIN . Pored dvije zlatne. kako preostaloj trojici brzinaca iz boćarski velikih zemalja. možda i zlato? I za svoje je zlato Leo morao raditi prekovremeno. bližanje i izbijanje u krug . I tu su mu želju. kad su se isticale prognoze. Garcijinim u četvrtfinalu i Pautassijevim u finalu. plasirao se u polufinale. U prve dvije serije izbijanja učinio je ono što se od njega i očekivalo.Milan Celija. ni sve to im nije bilo dovoljno za zlato koje su ugrabili mladi Talijani Mauro Roggero i Emanuele Ferrero koji su prosječno ostvarivali 55 pogodaka. Pogotovo uz debitanta Grančića kojeg je mladog. od kojih ne da je samo jedno. Grančić se nije preplašio. bez iskustva izbornik Celija poslao u “brlog” gdje su ga čekale boćarske “zvijeri”. Hrvatska je na EP-u osvojila i jednak broj brončanih medalja. Na tome što je Hrvatska po vrijednosti osvojenih medalja nakon Italije najuspješnija zemlja EP-u treba zahvaliti prvenstveno dvojici naših junaka. pojedinačno klasično Leo Brnić. ali se nikad dosada na istom natjecanju nisu uspjeli okititi s čak dva zlata. prosječno pogađali 56 boća izjednačivši u izlučnoj seriji i vlastiti svjetski rekord od 59 pogodaka. nadajući se usto da bi jedna od tih medalja mogla biti i zlatna.

na njihovu žalost. Ziradlo i ja smo kvalitetom podjednaki brzinci i u našim nadmetanjima sve je ovisilo o trenutku. Želim postati najbolji hrvatski brzinac u povijesti Ziraldo je legenda brzinskog izbijanja.rekao nam je još vidno uzbuđen nakon osvojene zlatne medalje Brnić. . MIJOŠEK Leo Brnić BRZINSKO IZBIJANJE M. četvrtfinalu i protiv novog europskog viceprvaka Slovenca Tadeja Premrua ostvario svega 19 punata i oprostio se od medalje. MIJOŠEK Bojan Novak POJEDINAČNO KLASIČNO M. nadmetanje trojice očito podjednako kvalitetnih. uoči prvenstva slovio je za glavnog favorita za zlato i ta je pobjeda. To dosta govori samo po sebi. a osobno sam se nadao da bih u jednoj od dvije discipline u kojima sam nastupio mogao otići i do kraja. U vrš ivala su se stara. Chamondu.No. jednoj više ili manje pogođenoj boći. pogotovo jer je ostvarena u finalu. MIJOŠEK SEDAM HRVATSKIH PRVAKA EUROPE M. Mo da cijeli grad proteklog tjedna i nije disao bo arski. brojni logisti ari-volonteri koji su ne samo proteklih tjedan dana. stjecala nova prijateljstva koja e se naravno uskoro nastaviti na nekom od bo ališta. I stoga su brojne estitke koje su iz svih reprezentativnih delegacija. više. posebno vrijedna. a jedna boća više od Slovenca u drugoj seriji finala i prvi seniorski europski naslov.Tek sam na početku seniorske karijere i budem li kvalitetno nastavio trenirati i raditi nadam se postati najbolji hrvatski brzinac svih vremena. No. Dvojica naših reprezentativaca na ovom su prvenstvu. Bivšeg svjetskog prvaka Slovenca Aleša Borčnika. bit će to težak zadatak za mene jer konkurencija će u budućnosti biti sve veća. nakon Francuza Sebastiena Graila najtrofejniji svjetski brzinski izbijač u povijesti i zato mi je ta pobjeda posebno draga. Težak zadatak . sad već bivšeg europskog te i dalje aktualnog svjetskog prvaka Talijana Marca Ziralda i našeg Lea Brnića koji je u tom društvu teorijski bio autsajder. osvojiti svoje prvo zlato. . I kako je EP proteklo. 20-godišnji Brnić i 22-godišnji Grančić. ve i tjednima. pa i mjesecima prije danono no bdjeli i razmišljali samo o tome kako na što uzorniji na in ugostiti brojne goste iz 17 europskih zemalja. da su oba zlata u Pazinu osvojila dvojica najmlađih u hrvatskoj vrsti. PREKALJ Gianfranco Santoro POJEDINAČNO KLASIČNO . jednako kao i Antu Grančića.Spuštanjem zastora na 18. posebno vrijedna. ve u grad koji je u svijetu znan kao kolijevka hrvatskog boanja i koji se upravo tako ostatku bo arske Europe morao predstaviti. ostajali su čak i bez medalja i u povijesti i sad na ovom prvenstvu i veći igrači od mene. a ja se i dalje nadam svom prvom velikom zlatu. te iz mnogih krajeva svijeta. organizatori se nisu libili prihvatiti izazov i upustiti se u ogroman postao. istaknimo na koncu i znakovit podatak. jednostavno treba priznati da ovom prigodom nismo bili pravi. objektivno rečeno očekivalo se od nas da u paru odemo i dalje od polufinala.Ziraldo je legenda brzinskog izbijanja.veli Santoro. M. Komentirali nastupi i rezultati hrvatski reprezentativaca. Na moju sreću.Izuzetno mi je žao što na domaćem terenu. . kakve god rezultate njihovi ljubimci ostvarivali i doma i i strani bo arski zanesenjaci svaku su ve er PEUB Zonu napuštali zadovoljni danom koji su proveli dru e i se sa svojim istomišljenicima. godine u francuskom St.) ki reprezentativci Dario Stojčić i Goran Jurić protiv kojih je naš par uoči polufinala slovio za favorite. uoči prvenstva slovio je za glavnog favorita za zlato i ta je pobjeda. Jer ti gosti nisu dolazili bilo kamo. MIJOŠEK Ante Grančić POJEDINAČNO KLASIČNO M. zajedno nastupiti u štafetnom izbijanju. EP u bo anju u subotu nave er odahnuo je cijeli Organizacijski odbor. No. Premda je izbornik Celija u niz navrata isticao da ne priznaje podjele na stare i mlade. Najva nije je da su baš svima koji su imali elju pogledati neki od završnih susreta. Jedna boća više pogođena od Talijana u tek trećoj seriji polufinala donijela je Brniću finale. Kinezi su nama iz velikih boćarskih zemalja na svjetskim prvenstvima u brzinskim disciplinama već sasvim ravnopravni suparnici .Kad osvojiš dvije medalje bilo kojeg sjaja na ovako velikim natjecanjima mjesta nezadovoljstvu ne bi smjelo biti . Debitant Nenad Tadić sa 16 punata u polufinalnoj seriji nije se pak uspio probiti u finalnu. Svjesni da su im sportski infrastrukturni kao i smještajni uvjeti koje nude pazinska bo arska borilišta i smještajni objekti ograni avaju i faktor za zadovoljavanje svih zahtjeva koje sa sobom nosi jedna ovakva manifestacija. Granica od bronce do srebra. činjenica da sam Borčnika u dodatnoj seriji finala vodio i dva razlike dovoljno govori da sam bio i najbliži naslovu i zasluženo osvojio to zlato.Leo Brnić s djevojkom Valentinom i trenerom Čedom Vukelićem Hvala publici . izvući iz sebe zadnje atome snage koje nam je svima pomalo nestajalo.Glas Istre sport Ponedjeljak. pred domaćom publiku u vrhunskom boćarskom ambijentu kakav je bio priređen u boćarskoj dvorani u Pazinu Marčelja i ja nismo uspjeli otići barem do finala u paru . zašto ne i dva.Borčnik.zaključio je Brnić kojeg već za tjedan dana. Leu su obje pobjede i nad Ziradlom podjednako drage. ali je zato PEUB Zona svih šest dana natjecanja bila mjesto susreta ljubitelja bo anja ne samo iz Istre. nismo prikazali dovoljno dobru igru za plasman u finale.No. ve iz svih krajeva Hrvatske. 10. Borčnik je tjelesno najspremniji od nas trojice. K. među četiri najbolja. Što je najva nije. omogu ili mjesto u dvorani.nadovezao se Marčelja. Pored dvije hrvatske zlatne medalje za organizatore je to bila najve e nagrada. MIJOŠEK Dinko Beaković PRECIZNO IZBIJANJE NAJDRAŽI ČESTITARI . pa od srebra do zlata bila je svega jedna pogođena boća više. ANGELINI M. Najiskusniji Jure Maglić podbacio je u ključnom susretu prvenstva. moguće je. No. . te nam je za utjehu ostala bronca koja će meni osobno u budućnosti samo biti motiv više da možda na nekim budućim prvenstvima odem i korak. što su na svojoj koži najbolje osjetili i Ziradlo u polufinalu i Borčnik u velikom finalu. (K.Još jednom bih se htio zahvaliti divnoj publici u pazinskoj dvorani koja me svojim bodrenjem nosila do tog naslova . očekuje i nastup na mlađeseniorskom SP-u u francuskom Eybensu na kojem će. tako da će u nekoj budućnosti ove dvije moje bronce tek dobiti na pravoj vrijednosti. Ukupno čak tri serije više izbijanja od predviđenog programa. . Ante Papak BRZINSKO IZBIJANJE M. No. uspio sam zadržati koncentraciju i preciznost kad je bilo najvažnije.Gledatelji su mi zaista bili dodatna snaga. Kinezi su nama iz velikih boćarskih zemalja na svjetskim prvenstvima u brzinskim disciplinama već sasvim ravnopravni suparnici POJEDINAČNO KLASIČNO J. mo emo ista i da su Organizacijski odbor na elu s gradona elnikom Renatom Krul iem i logisti ki tim predvo en direktorom prvenstva Jelisijem Jovi i em svojim gostima i svima koji su u šest dana posjetili PEUB Zonu pru ili i više od maksimuma. 29 NOVU USPJEŠNU SPORTSKU PRIČU LEO BRNIĆ NOVI EUROPSKI PRVAK U BRZINSKOM IZBIJANJU OVIJESTI prvenstvu Organizatorima zlatna medalja PAZIN . kao i od najviših elnika FIB-e. .Brzinsko je izbijanje na pazinskom EP-u gledateljima ponudilo najveći spektakl. . gotovo trčali zajedno sa mnom sve serije koje sam odradio ovdje u Pazinu. stigle na ra un organizacije EP-a najbolja potvrda i priznanje organizatorima da su svoj dio posla odradili na zadovoljstvo sviju. pogotovo jer je ostvarena u finalu. kad se zalaufa hrvatska “dizel mašina” ni sto “pancer divizija” je ne bi zaustavile. a Borčnik je tjelesno najspremniji od nas trojice. prepri avale dogodovštine s joga kad su na njima nastupali predstavnici bo arski egzoti nih zemalja. rujna 2012. trenutno najboljih svjetskih brzinskih izbijača. Stoga ni nisam dati manje od svog maksimuma. već da su rezultati jedini kriterij za ulazak u reprezentaciji. kaže Brnić RAZGOVARAO Kristijan KLARIĆ PAZIN . Brnić je tako krenuo putem najtrofejnijeg hrvatskog brzinca Ante Papka koji se naslovom prvaka Europe okitio još 2000. ostala bez medalja i u svojim disciplinama zauzeli šesta mjesta. MIJOŠEK Dražen Puniš Konkurencija će u budućnosti biti sve veća.

057. 8. stavio mekane gume i počeo “letjeti” stazom Lewis Hamilton i Sergio Perez Semafor Rezultati VN Italije (53 kruga ili 307 km): 1.550. poveo od samog starta i mirno kontrolirao situaciju iza svojih leđa.Sergio Perez u zagrljaju članova momčadi Alonso ne odustaje Treće mjesto.667. ne odustajemo . Foto Reuters POVEO DRUŠTVO . 5. Bruno Senna (Bra/ Williams-Renault) +48. Poredak voza a: 1. 9. . pozicije. 6. McLaren-Mercedes 243. Williams-Renault 54. Ivica CEROVAC mjesta. Michael Schumacher (Njem/ Mercedes) +31. s osme pozicije krenuo u lov na vrh i sedam krugova prije kraja utrke prešao Alonsa te izbio na drugo mjesto. 2.356.594. Za utjehu. a istu je sudbinu doživio i Jenson Button u McLaren-Mercedesu. 8. startne pozicije na tvrdim gumama te prvi i jedini put u boks otišao tek u 30. rujna na stazi Marina Bay. 6.rekao je Lewis Hamilton nakon trijumfa kojim se probio na drugu poziciju ukupnog poretka. startne pozicije na tvrdim gumama te prvi i jedini put u boks otišao tek u 30. Sauber-Ferrari 100. rujna 2012. 7. ostalih pet čekao da konkurenti odu u boksove na promjenu guma i na kraju stigao do treće uzastopne pobjede u sezoni za McLaren-Mercedes. stavio mekane gume i počeo “letjeti” stazom. 37 više od prvog pratitelja Lewisa Hamiltona kojem u leđa pušu s po jednim bodom zaostatka Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel. Fernando Alonso (Špa/ Ferrari) +20. .Odličan je osjećaj pobijediti ovdje u Monzi pred sjajnom publikom i hvala momčadi na tri sjajna dana .teško je do riječi dolazio presretni Sergio Perez. Nizao je Meksikanac najbrže krugove. 4. 3. U posljednjoj europskoj utrci ove sezone Hamilton je na najbolji način oplemenio “pole position”. Alonso 179. Vodeća momčad u poretku konstruktora. osvojio je Fernando Alonso u Ferrariju. . na oduševljenje brojnih talijanskih navijača. 4. 3. Krenuo je Perez u utrku s 12. FORMULA 1 BRITANAC U McLAREN-MERCEDESU SLAVIO NA VN ITALIJE MONZA . Znali smo da imamo dobar bolid i već smo u kvalifikacijama mogli biti bolji. Bio je Perez u tom trenutku brži od Hamiltona sekundu po krugu. Kamui Kobayashi (Jap/ Sauber-Ferrari) +43.144. Paul di Resta (VBr/ Force India-Mercedes) +41. poziciji “vječne liste” poravnao s Mikom Häkkinenom.Lewis Hamilton na čelu kolone Prevelik zaostatak Bez obzira na Hamiltonov trijumf. Hamiltonu pobjeda. Mercedes 126. Poredak konstruktora: 1.898. 3. 4. koja je jučer vožena na stazi u Monzi. Lewis Hamilton (VBr/ McLaren-Mercedes) 1. najbrži prije tjedan dana na VN Belgije. priča dana u Monzi ipak je Sergio Perez. Taktika je bila imati u završnici svježe gume i to nam je na kraju dalo brzinu . Toro Rosso-Ferrari 12. Force India-Mercedes 63. . 9. 5. Hamilton je 48 bio na čelu kolone. 6. Red Bull-Renault 272. Idemo dalje. Red BullRenault.Bila je ovo sjajna utrka za mene i momčad. izabrao drugačiju taktiku od ostatka društva i sjajnom vožnjom stigao do drugog mjesta zi bez ijednog boda jer su zbog kvara na bolidu morali odustati Sebastian Vettel i Mark Webber. 7. 8. Ferrari 226. Rosberg 83.259. SREĆI NEMA KRAJA . nakon drugog mjesta u Maleziji i trećeg u Kanadi. krugu. Sergio Perez (Mex/ Sauber-Ferrari) +4. S novih 15 bodova.881. 10.Britanac Lewis Hamilton za volanom McLaren-Mercedesa pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1. 10. 10. Grosjean 76. nevjerojatno je biti na pobjedničkom postolju u Monzi. Perez priča dana Meksikanac u Sauberu krenuo je s 12. Perez 65. Webber 132. Felipe Massa (Bra/ Ferrari) +29. Hamilton 142. Kimi Räikkönen (Fin/ Lotus-Renault) +30. no popravili smo se na utrci.najavio je Fernando Alonso nastavak lova na naslov svjetskog prvaka. 5. 9.19:41. ostala je u Mon- Krenuo je Perez u utrku s 12. Massa 47. Treća je to pobjeda u sezoni za Hamiltona nakon slavlja u Kanadi i Mađarskoj.Bila je ovo teška utrka u koju sam krenuo s desetog SUTRA u Glasu Istre vijesti IZ auto-moto industrije PREDSTAVLJAMO: Volkswagen Golf VII i Citroen DS3 Cabrio HRVATSKA PREMIJERA: hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed Chevrolet Malibu i Cruze karavan AUTOMOBILIZAM: vijesti: IZ auto-moto industrije Ususret “31. 22-godišnji Meksikanac u SauberFerrariju. Od 53 kruga. Lotus-Renault 217. krugu. 2. 2. Button 101. Räikkönen 141. popeo se treći put u ovoj sezoni na jednu od stepenica pobjedničkog postolja. 7. Buzetskim danima” ZANIMLJIVOST: Automobili s imenima vozača Formule 1 hrvatska PREMIJERA: “KIA pro ceed VIJESTI IZ AUTO-MOTO INDUSTRIJE vijesti: IZ auto-moto industrije auto moto .30 Glas Istre sport Ponedjeljak. Vettel 140. Sljedeća utrka je VN Singapura koja će se voziti 23. Alonso je svoj konto podigao do brojke 179.221. no zaostatak je bio prevelik i Perez nije uspio stići do prve pobjede u karijeri. dvadeseta u njegovoj karijeri čime se na 13. Nico Rosberg (Njem/ Mercedes) +33.

ručno s kantama uspjeli pokupiti gorivo koje je istjecalo iz cisterne i staviti ga u priručni bazen koji su samo za tu priliku improvizirali. 10. Nesre a se dogodila na streljani. Zatim je uhićen. PREVOZEĆI 13. U nesreći je poginuo mađarski turist Adam Baki (34). Škoda Octavija.Stravičnu prometnu nesreću protkanu horor-elementima sa smrtnom posljedicom prouzročio je u subotu u 21.Po ar na podru ju Zatona uz Benkova ku cestu ugašen je u subotu nave er. 40 metara od obilje enog pješa kog prijelaza. a šest puta je nesreću prouzročio pod utjecajem alkohola. Vozio je pod utjecajem 2. Na koncu se prepriječila širinom čitave prometnice tako da su automobili koji su dolazili iz smjera Krka bili “osuđeni” na sudar. Nećak je istoga dana u rafineriji nafte Sisak ukrcao gorivo koje je namjeravao dovesti na benzinsku crpku Ine na obali u mjestu Krku. gdje zasad nije poznato što je ukradeno ni kolika je šteta. Slu aj istra uje vukovarska policija. a da tragedija bude veća . Tijekom današnjeg dana općinsko Državno odvjetništvo će donijeti odluku hoće li za Nećaka predložiti mjeru istražnog zatvora. prevrnuo se pri brzini od 90 kilometara na sat i pokupio tri vozila. zagreba kom Op inskom dr avnom odvjetništvu je dostavljeno posebno izvješ e. Preliminarnim uvidom u njegov vozački dosje utvrđeno je kako je do sada u svojoj vozačkoj karijeri imao deset prometnih nesreća u kojima je u osam navrata bio kriv.05 promila alkohola. Sisačka cisterna potom je odvezena do jednog proširenja prije krčkog mosta gdje je stiglo drugo vozilo istog vlasnika iz Siska. niskog raslinja i smrike.000 kuna. Uz njega su nazočili načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU PG Boris Skeledžić.15 sati. a prema prvim informacijama lovca je ranio “zalutali” metak. Čak tri vozila Ind-eka bila su u pripravnosti za djelovanje.zaštitna željezna šipka s prikolice najprije je razmrskala vjetrobransko staklo. Prva je naišla Opel Astra karlovačkih oznaka. S. Vozač je ostao neozlijeđen. Vozio je 90 kilometara na sat iako je ograničenje brzine 50 kilometara. Inače. ali je vozilo oštećeno. Klizila je više od 60 metara. S. otu ili novac i nakit. Još nezabilježena tragedija na otoku Krku dogodila se na području Malinske Dubašnice. Cisterna je prepriječila obje prometne trake Snažna dizalica uklonila je cisternu s kolnika Automobili osu eni na sudar Druga nesretna okolnost za Nećaka je činjenica da je vozio državnom cestom na kojoj je zabranjeno prometovanje za vozila koja prevoze opasne tvari jer se radi o vodozaštinom području.Glas Istre crna kronika Ponedjeljak. osumnji enih da su zajedno po inili osam kaznenih djela razbojstava u poslovnicama za otkup plemenitih metala.Policijski slu benici Policijske postaje Biograd dovršili su kriminalisti ko istra ivanje nad 28-godišnjakom iz okolice Biograda. a osim Nećaka još je ozlijeđeno troje ljudi. zamjenik županijskog državnog odvjetnika Doris Hrast i zamjenica općinskog državnog odvjetnika Irena Babarović. Prije nesreće prevalio je ukupno 263 kilometra i s obzirom na alkoholiziranost pravo je čudo kako je uopće došao do Krka. Nesretnom turistu Adamu Bakiju koji se vraćao s godišnjeg odmora nažalost nije bilo pomoći Tea CIMAŠ / Cropix Silvano JEŽINA/NL Provaljeno u crkve SPLIT . Treća okolnost je brzina kretanja vozila s kojim je upravljao. P. Nalet je bio neizbježan. P .15 sati Crikveničanin Danijel Nećak (30). U međuvremenu su krčki vatrogasci. Nakon kriminalisti kog istra ivanja. Druga provala dogodila se u subotu tijekom dana u mjestu Sitno. (H) Ranko ŠUVAR / CROPIX * * Na natjecanju ranjen lovac VUKOVAR . a osumnji eni su dovedeni pritvorskom nadzorniku. Ukupna materijalna šteta iznosi oko 105. prelazio cestu.5 metara. 31 Taxi usmrtio pješaka ZAGREB . Do nesreće je došlo kada je Nećak izgubio kontrolu nad upravljačem. Je li poluprazna cisterna kumovala da Nećak izgubio kontrolu nad upravljačem nije poznato. Cisterna se u jednom trenutku zajedno s priključnim vozilom prevrnula na lijevi bok. P. (H) . a pri gašenju je lakše ozlije en jedan vatrogasac izvijestila je ju er Dr avna uprava za zaštitu i spašavanje. Tegljač ju je samo okrznuo. Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko tisu a kuna. a prevrnu- Zaštitna željezna šipka s prikolice najprije je razmrskala vjetrobransko staklo.Nepoznati je poinitelj tijekom proteklog tjedna provalio u crkvu u mjestu Le evica odakle je otu io zlatni kale . Gorivo je uspješno prekrcano. izvijestila je Policijska uprava zagreba ka. a očevid je vodio zamjenik načelnika PP Krk Dejan Hriljac. četiri stotine metara od raskrižja glavne otočne ceste i ceste za trajektno pristanište Valbiska. no 22-godišnji vozač i 20-godišnja suvozačica prolaze samo s lakšim ozljedama. Potom nailazi i Audi A 4 iz Slavonskog Broda.Na natjecanju u ga anju glinenih golubova u Borovu ju er je hicem iz puške teško ranjen jedan lovac. Nesre- a se dogodila u Savskoj 118. a potom se zabila u glavu nesretnog vozača. a potom se zabila u glavu nesretnog vozača ti tegljač i cisternu na kotače je postavilo teško vozilo riječke tvrtke TTS team. Nakon što je noću na nedjelju vozaču Nećaku pružena prva pomoć u krčkom Domu zdravlja zadržan je u krčkoj policijskoj postaji do otrežnjenja.Zagreba ka policija dovršila je kriminalisti ko istra ivanje nad dvojicom muškaraca. a protiv njega je dr avnom odvjetništvu podnijeta kaznena prijava zbog zloporabe opojnih droga. Upravljao je tegljačem marke Scania sisačkih registracijskih oznaka SK 080-DI i priključnim vozilom cisternom u kojoj je bilo 13 tisuća litara plavog dizela. rujna 2012. Sadnice i 40 grama sušenih listova policija mu je oduzela. Zatim je naišla Citroën Xsara s kojim je upravljao Baki. Silvano JEŽINA/NL Ozlije en vatrogasac ZAGREB .000 LITARA DIZELA U KAMIONU CISTERNI CRIKVENIČANIN SKRIVIO TEŠKU NESREĆU Pijani vozač usmrtio ma arskog turista Danijel Nećak u krvi je imao više od dva promila alkohola. Nećak je bio zaposlen u pri- vatnoj tvrtki vlasnika Ivana Dobranovića iz Siska koji se neposredno nakon nesreće i sam došao ne mjesto uvjeriti se što se dogodilo. Na ravnom dijelu glavne otočne prometnice izgubio je kontrolu nad cisternom. Osumnji eni su plja ke po inili u razdoblju od 2. kojeg se sumnji i da je u polju u sklopu parka prirode Vransko jezero zasadio deset biljaka indijske konoplje. Opasnost od eksplozije Prijetila je i velika opasnost od požara ili eksplozije pa su novinari na mjesto nesreće pušteni tek iza 23 sata. 30godišnjakom i 31-godišnjakom. Ponekad maskirani. S. Ubrzo su na mjesto nesreće došle službene osobe. Sve ozlijeđene osobe na- kon nesreće prevezene su u krčki Dom zdravlja.Na raskri ju sa Slavonskom i Zagreba kom avenijom na Savskoj cesti u Zagrebu ju er oko 3 sata smrtno je stradao 62-godišnji pješak nakon što je na njega naletjelo taksi vozilo. ulazili su u poslovnice za otkup plemenitih metala i uz prijetnju plasti nim pištoljem zaposlenicima. Opoareno je 25 hektara trave. Uhićeni pljačkaši ZAGREB . Na njega je naletio automobil Taxi Cammea. kojeg je vozio 36-godišnjak. gdje je 62-godišnji pješak Bo idar L. (H) U parku uzgajao marihuanu BIOGRAD . Mađarski turist koji je smrtno stradao nalazio se u Xsari Picasso PIŠE Branko ŠKORIĆ KRK . lipnja do 31. Marihuana je dosegla visinu od 1. a kao suvozačica sjedila je njegova 22godišnja suputnica. kolovoza ove godine na podru ju Zagreba. Upravo su se vraćali s ljetovanja iz jednog krčkog autokampa. a prometnica je puštena u promet u 3.

a da pritom uopće nije najbitnije kako taj sustav zovemo. Pa zatim. završene pobjedom u drugom krugu 10. Već tada . Josipović je tada. jesmo li naučeno uspijevali primijeniti. imamo li danas bolju i učinkovitiju demokraciju nego prije dvadesetak godina? To su pitanja koja ne bi trebalo postavljati političarima. a ne samo Istrijani? A o Kaštijunu i drugi građani Istre. danas Engleskoj? Vidite kako su konfuzne te lekcije iz povijesti demokracije.. Jesmo li u tih dvadeset hrvatskih godina demokracije (za urtu ljubiteljima ovakvih sintagmi treba naglasiti kako ima u nas i zagovornika teze da je Izazov demokracije i prije hrvatskog državnog osamostaljenja u Hrvatskoj bilo mnogo čega dobrog. Razlog za to može se potražiti u negativnim ekonomskim trendovima. Općim mjestom Josipovićeva odmaka od postojećeg Milanovićeva sustava političkih vrijednosti može se smatrati polemika bez kraja s Pupovcem. 10. Kaštijun će nedvojbeno biti koristan za većinu građana Istre. Naime. nepotrebne afere zagušile su i dobre pomake u pojedinim sektorima. politici koju je proklamirao u drugoj polovici 2009. jesmo li uočavali pogreške i ispravljali ih. rujna 2012. bila je usporedba s Engleskom i 400 godina košenja trave da bi se dobio onakav engleski travnjak kakav obično zamišljamo kad čujemo da netko kaže „pravi engleski travnjak“. neprekidno je u medijima i nema otvorenih izazivača. Trebalo bi ih postavljati građanima. već tada u samom startu. jesmo li nešto naučili. Istraživanja poka- zuju da je popularan kao i u vrijeme Vlade Jadranke Kosor. bilo dobrohotnih pokušaja javnog pronošenja spoznaja o bitima demokratskih sustava.ili pooštri kriterije za izbor manjinskih zastupnika na drugi način . Prije njih na redu su lokalni izbori u svibnju 2013. godine. Recimo. kolumne Zemlja čuda S ve je očitije da se predsjednik Ivo Josipović priprema za još jednu predizbornu kampanju. Zapravo demokracija ima samo dva doista suštinska problema. ne daj bože. dugo sazrijevati.sve to pokazuje da prave promjene nisu ni započele. ako ih sagledavamo kao „demokratske“ probleme. Istaknuvši da se gospodarske reforme ne mogu svoditi samo na otkaze. ne bi se. Josipović se podudara s politikom Kukuriku Vlade. recimo. kao najpozitivnijeg političara prihvaća ga oko 80 posto građana. Predloži li Vlada ukidanje 12. Govorio je o pravednom sudstvu i školstvu. Josipović je Pupovca kritizirao kao lažnog “šefa” hrvatskih Srba. Kritičke primjedbe na rad Vlade Kukuriku koalicije. i istovremenom proglašenju ulaska u drukčiji sustav koji se odmah u startu. Za makinaciju. SDP-a. o socijalnoj jednakosti i potiranju političkog neponili da bi hrvatsko društvo postalo pravednije. . dok će za gra ane Istre biti štetan. oštar sukob s predstavnikom srpske nacionalne manjine dr. Bez obzira što je na vlast dospio iz istog “šinjela”. Zato bi trebalo biti dovoljno skratiti tih 400 engleskih demokratskih godina na jednom životnom vijeku primjerenijih dvadeset hrvatskih. izborne jedinice . a nepotrebne afere zagušile su i dobre pomake koji su napravljeni. javno komuniciranje obilovalo je poučnim štivom. no praksa nekako uvijek okrene na to da su građani tek objekti demokracije. doduše. tizma. ili samo ako ju podržavaju apsolutno svi. eto primjera kod Plomina i Kaštijuna. kako su pokazale njegove kasnije reakcije. oštre opaske o pojedinim liderima vladajuće koalicije. Josipović je gorko prekorio ministre Slavka Linića i Radimira Čačića i njihovu politiku “bolnih rezova”. takve stva- su vrlo velikom dijelu stanovništva na korist. Razlozi za to su jasni . Stvari nisu tako jednostavne Dubravko Grakalić Josipovićeve kritike o nedostatku reformi najvidljiviji su dio njegove pretkampanje za predsjedničke izbore. Miloradom Pupovcem i “državničko” ponašanje u vezi granice s Bosnom i Hercegovinom znak su da Josipović želi osvježiti javni image. ali oni ne mogu biti izgovor za sve. Zašto ta dva problema. zapravo. Ništa manje od toga. Svakako je. jer će oni uvijek izvrdati neki afirmativan odgori.znalo se upozoravati da će hrvatska demokracija trebati dugo. Štoviše. nije imao namjeru dirati. ne bi li pravo izražavanja svojeg mišljenja trebali imati i drugi građani Hrvatske. Danas je očito da su to bila prazna obećanja te da predsjednik i njegova tadašnja stranka nisu mnogo uči- jer je Josipović. pri izlasku jedne države i njoj pripadajućeg društva iz sustava koji se nazivao totalitarističkim. uz punu podršku SDP-a čiji je bio kandidat. Da nije tako. pa i nama. za koje teorija uči da su subjekti demokracije. kadroviranje po stranačkim preferencijama i guranje politički podobnih nestručnjaka u upravne i nadzorne odbore javnih poduzeća pokazuju da je Josipovićeva “nova pravednost” u Kukuriku koaliciji shvaćena kao vic. što znači da Vlada ne može pomoći Josipoviću da ispunu jedno od svojih izbornih obećanja znači da Kukuriku Vlada ne može pomoći predsjedniku Josipoviću da ispuni jedno od svojih velikih izbornih obećanja. bilo koja. i to nezgodnih detalja. još više podići svoj ionako visok rejting te u samom startu predsjedničke pretkampanje oneraspoložiti potencijalne protukandidate velikom podrškom koju uživa. načeo položaj manjinskih “careva” koji Milanović. što Drugi mandat za “novu pravednost”? Naravno. Sada je. Na toj razini. ne bi imala jednak tretman? Ako se traži referendum za Plomin 3.pokazat će se da je predsjednik i prije vremena ukazao na problem. Predsjednički izbori održat će se krajem 2014. malverzaciju. ako nešto po njih loše krene .i neki su to primali otvorenog srca. ali znače vrlo različito. Iako. Prođu li na tom testu loše. Josipovićeve kritike o nedostatku reformi najvidljiviji su dio njegove pretkampanje za predsjedničke izbore. Polaganost pravne države. Demokracija je zapravo u nas postala sinonim za mnoge druge riječi koje slično zvuče. zdravstvu i mirovinskom sustavu. pravednu. koji su upozoravali da nije dovoljno neki sustav nazvati demokratskim da bi on doista takav i bio. iako je jasno da predsjednik ne izlazi iz svojih ustavnih okvira sukreatora vanjske politike. ali su nekom razmjerno malom dijelu stanovništva na veliku štetu. prije ćemo se sjetiti detalja. zbog kojeg se referendum i raspisuje? Doista bi nam trebalo 400 godina košnje trave samo da shvatimo kakva je bit ova dva problema. predsjednikovo “objašnjenje” da bi zbog prometne nesreće u Mađarskoj trebao razmisliti o poslu u Vladi nije ostalo zaboravljeno. klijentelizma i korupcije. Vlada je posao preuzela nespremna. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko čak ga je prozvao da “kroji granicu” prema BiH. ničemu vas zapravo korisnome ne nauče. siječnja 2010. kao primjer svijetu. odluka valjana ako ju podržava većina. ako je Plomin 3 državna stvar. zašto se ne traži referendum i za Kaštijun? Međutim. dok će za gra ane dijela općine Medulin biti jako štetan. nazvao demokratskim.kao. nejasne politike prema poljoprivrednicima i braniteljima . da bi se vidno i suštinski razlikovao od prethodnoga. u pomno izrečenim kritikama vladajuće ekipe Josipović se posve odmaknuo od “svoje” Vlade. Ta dvojba najviše dolazi do izražaja kod poteza koji Davor Šišović Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za većinu gra ana Hrvatske. spore promjene u školstvu.Vlada je po sve raširenijem mišljenju posao preuzela nespremna. naglašavao vrlo visoki ishod referenduma o hrvatskoj državnoj samostalnosti. primjerice kako je Željezna Lady uskratila mlijeko djeci u školama i grubo se obračunavala s rudarima. dok će za građane dijela općine Medulin biti jako štetan. Iako je navršio tek polovicu svog prvog mandata. za birokraciju. iako u biti strašna s obzirom na nestrpljivost hrvatskih građana da konačno okuse blagodati te demokracije. nisu naštetili. popularni predsjednik mogao bi ih posve zanemariti u drugom pohodu na Pantovčak. dok će za građane Istre biti štetan. tada. sa svim funkcijama koje trebaju funkcionirati. ne dijeli animozitet glasača prema Zoranu Milanoviću i Kukuriku strankama. Josipovićeva međunarodna politika te regionalne inicijative pod redovitom su kritikom desnih stranaka. ekonomski uspješnu državu u kojoj svi imaju šanse. jer se u praksi čak i ona ustavima i zakonima zapisana i propisana rješenja izvrdavaju što se više može. Plomin 3 će nesumnjivo biti koristan za većinu građana Hrvatske. Što bi to Hrvatska trebala raditi 400 godina pa da bi joj postalo . obećao socijalnu. a zapravo i suvišan. Proklamirani demokratski sustavi neće baš lako priznati ovu dvojbu. a zapravo i suvišan. više teoretska. Zašto ta dva problema ne bi imala jednak tretman? vor. nije baš da možemo iz prve izdvojiti dovoljno elemenata nekakve engleske demokracije iz kojih bismo mogli ocrtati nekakav model.vrlo rano i s razrađenom taktikom. pa i demokratskih tekovina!) postigli neki napredak. ali ipak se ne propušta propagandno istaknuti svaka situacija kada se rezultat nekog konkretnog demokratskog procesa približi apsolutnoj vrijednosti.32 Glas Istre Ponedjeljak. ali njegovo referiranje na brojne teme koje se pojavljuju i nastojanje da ga se doživi izvan konteksta sve problematičnije Kukuriku vlasti signaliziraju da on želi produžiti svoj politički život bez dosadašnjih partnera. Što se Čačića samog tiče. što znači da mu značajan pad popularnosti Vlade i njegove bivše stranke. Šćika na šćiku P rije dvadesetak godina ovakav bi naslov novinske kolumne polučio sasvim drugu vrstu radoznalosti nego danas. Demokracija znači vladavina naroda. Dvojba je još veća kada se gotovo iste stvari sagledavaju drugačije. a ne samo Medulinci? Nije li tada referendum siguran put ka potvrđivanju odluka koje neće biti od interesa upravo za taj mali ali najugroženiji i najpogođeniji dio stanovništva. Sve drugo smislili su oni koji demokraciju žele umanjiti ili oslabiti u svoju korist. Kaštijun će nedvojbeno biti koristan za većinu gra ana Istre. A tu ne bi trebalo smjeti biti vrdanja. Josipović u drugu predsjedničku utrku ulazi na sličan način kao u prvu . Afere Mirele Holy i potpredsjednika Vlade Čačića. Duhovita. bilo i onih više satiričkih. kao što je. riječ je o “novoj pravednosti”. uoči i tijekom same predsjedničke kampanje. postupci koje Josipović povlači posljednjih tjedana signal su da se s njim nešto ozbiljno događa. dok su drugi takve glase odmah okrštavali protudržavnim i antinarodnim djelovanjem . Konačan rezultat podrivanja Pupovca s Pantovčaka bit će vidljiv tek kad se pred Saborom pojavi prijedlog novog izbornog zakona. ministri nisu osposobljeni za provedbu zamišljenih politika. nesposobnost sistema. zapravo. koji će biti i realni test popularnosti Milanovićeve Vlade i Kukuriku stranaka. ili pak neki izborni rezultat koji pokazuje da se pobjednik po postotku osvojenih glasova značajnije odlijepio od onih iza sebe. već ga treba graditi sa svim sadržajima koje treba imati. ili početkom 2015. za autokraciju. koji mu je odvratio da brani svoj interes oličen u aferi “ZAMP”. Ta dva problema leže u dilemi: je li neka. na Pantovčaku. a svi shvaćamo da se tu zapravo ne radi o travi nego o demokraciji.onda građani čak ispadaju žrtve demokracije.

Glas Istre Ponedjeljak. kaže da je Romney u boljoj formi pošto je prošao kroz više od 20 debata tijekom republikanskih predizbora. Točke prijepora u debatama mogle bi biti i zdravstvena zaštita. dodao je. No. listopada u Boca Ratonu na Floridi. jer.Srpsko pravosu e izvijestilo je da postoji svjedok koji je potvrdio da je sudjelovao u trgovini organima srpskih dr avljana tijekom sukoba na Kosovu. kako je predložio Boris Tadić izjašnjavanje će biti po delegatskom principu. Oni se još nisu počeli sramiti ma koje nisam smjenjivao bez obzira na ambicije. Metaforički optužujući nove rivale u stranci njen predsjednik pjesnički konstatira : “Iako nije bila zima vidjeli smo kako ne pada snijeg da pokrije brijeg. bilo mi je ovo veliko iskustvo da vidim prema kome bolećiv ne trebam biti”. Ovaj je slu aj dio me unarodne istrage. studenog još se ne usuđuju prognozirati ni politički analitičari. a u tom napadu jedna je osoba izgubila ivot.379 ljudi. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksplozije u nedjelju. I dok Tadić za krah demo- krata optužuje i sebe i druge . Boris Tadić. studenog kada će se birati novo rukovodstvo stranke uključujući i predsjednika. 22. posvećenoj vanjskoj politici. Boris Tadić je pak predložio da se o novom rukovodstvu odlučuje neposrednim glasovanjem. I Hashemijev osobni tajnik. međutim. bivši predsjednik Srbije ući u utrku na predstojećoj izbornoj skupštini bez obzira što se Tadić ne želi povući. 11. pak. pred demokratima je.499 civila. 50 km sjeverno do Bagdada kada su bombaši samoubojice napali vojnu bazu i ubili 11 vojnika i ranili njih sedam. navodi policija. U prvoj debati. listopada u Denveru i bit će posvećena unutarnjoj politici. On je izjavio kako je najmanje jednom prisustvovao zahvatima va enja organa. oni se još nisu počeli sramiti. a Obami Romneyja glumi senator John Kerry iz Massachusettsa. aktualni gradonačelnik Beograda. njegov zet. listopada. studenoga. s manje propisa i većim prostorom za poslovanje. jednog od glavnih sunitskih elnika zemlje.Američki predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney imat će tri javne debate prije predsjedničkih izbora 6.Ira ki sud osudio je ju er u odsustvu odbjeglog potpredsjednika Tareqa al-Hashemija na smrt vješanjem za ubojstvo jedne odvjetnice i jednog generala. A oni će u debatama ublažiti ton i retoriku kako im ne bi “pobjeglo” nešto što bi im moglo smanjiti izglede 6. pa se to komentira svojevrsnim kompromisom. Postoji osoba koja je spremna svjedo iti o medicinskoj proceduri obi no obavljanoj na sjeveru Albanije. Na popisu organizacije bilo je 19. o unutarnjoj politici. nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag. podacima i vizijama. da demokrati nisu navikli ili su zaboravili biti u oporbi pa očito nemaju znanja održati se ni u “drugom ešalonu”. prema toj nevladinoj organizaciji na temelju podataka mre e aktivista i svjedoka. Mika. Američki mediji javljaju da su obojica kandidata za predsjednika počela vježbati za debate. treća i završna koja će biti posvećena vanjskoj politici zakazana je za 22. otvoreno je poručio da neće odustati nego će se “boriti do kraja”. rujna 2012. javljaju američki mediji. Obama bi mogao biti u prednosti pošto su mu Amerikanci davali visoke ocjene u anketama u tom segmentu. Busha 800. inače. Prva debata je 3. Tareq al-Hashemi je u travnju izbjegao u Tursku. Žika svejedno je tko će preuzeti portfelj “prvog demokrate”. sad je već sasvim izvjesno. me u kojima i generalnog direktora ministarstva nacionalne sigurnosti. i neke lanove njegove garde na temelju 150 optu nica.000 ljudi na mjesec gubilo posao. Kako će se okončati izborna skupština 10. koje uvijek privlače veliki broj gledatelja u SAD-u. ove bi godine mogle biti posebno važne jer ankete pokazuju da su kandidati u mrtvoj utrci. Očekuje se da će Romney isticati da je nezaposlenost tri godine iznad osam posto i da je dug SAD-a 16 bilijuna dolara.U nasilju u Siriji je poginulo 27. pošto moraju braniti učinjeno u svom mandatu. a konzumenti bivše vlasti nastoje zadržati što više moći u stranačkom naručju ili je. On je do sada u kampanji zagovarao viziju male vlade. rujna “u znaku mira” i pozvao je sve strane u sukobu na dijalog i pomirenje. Aktualni predsjednik može agresivno isticati borbu protiv Al-Kaide. Podsjetio je da e tijekom putovanja od petka do nedjelje imati sretnu prigodu susreta s libanonskim narodom i vlasti. kako veli jedna politička analitičarka. Pravosu e progoni Hashemija. 10. Autor knjige “Predsjedničke debate: 40 godina velikog rizika na TV” Alan Schroeder. i da je za 3600 dolara smanjio porezna opterećenja prosječnim obiteljima.113 dezertera i 6. istospolni brakovi. Sada su mnoge zvjerke pokazale svoj trag”. Potpredsjednički kandidati Joe Biden i Paul Ryan debatirat će jednom. REUTERS Val eksplozija u Iraku: 24 poginulih REUTERS BAGDAD . Izvanredna izborna skupština te partije održat će se. (H) BEJRUT . kako je želio Dragan Đilas PIŠE Bojana OPRIJAN ILIĆ BEOGRAD . kao što je i učinio na demokratskoj konvenciji. svjesna va nosti stabilnog i trajnog mira u toj regiji za cijeli svijet.Papa Benedikt XVI. za što se terete kosovski pobunjenici.“ako budem predsjednik DS više neću biti bolećiv prema nedjelotvornim ministri- Obama i Romney će imati tri javne debate WASHINGTON . (H) * TADIĆEVIM DEMOKRATIMA PRIJETI DUBOK UNUTARSTRANAČKI RASKOL Na izbornoj skupštini bira se novo rukovodstvo Demokratske stranke. koliko će “demokratsko šaketanje” koštati građane Srbije? I. rekao je ju er za agenciju France Presse srpski glavni tu itelj za ratne zloine Vladimir Vuk evi .767 vladinih vojnika. ali je usvojeno da se primjeni delegatski sistem kako je želio Dragan Đilas. Predizborne debate. kao i krš anima te drage zemlje i onima koji su došli iz susjednih zemalja.Najmanje 24 ljudi ubijeno je u desetak eksplozija diljem Iraka u nedjelju.Donedavno na političkoj sceni Srbije neprikosnovenoj Demokratskoj stranci i njenim kadrovima. Poginulo je i 1. (H) Boris Tadić. a svog protukandidata optužiti da Ameriku želi vratiti u doba Hladnog rata.kako se spomenuta sjednica završila. listopada. rekao je Vukevi . Sunitski pobunjenici i al-Kaida su pokrenuli niz napada ove godine kako bi potaknuli politi ke i sektaške napetosti koje su dovele zemlju do ruba gra anskog rata 2006. kako je tijekom vikenda odlučeno. listopada u Danvilleu u Kentuckyju. Druga je 16. Još jedna autobomba je detonirana u istom gradu pri emu su poginule dvije i ranjene tri osobe. u Srbiji je gotovo dirljivo koliko se zamjenom teza ta odgovornost prebacuje na druge. a odnosi se na trgovinu organima srpskih dr avljana otetih tijekom sukoba na Kosovu 1998-1999 izme u kosovskih pobunjenika i srpskih vojnih snaga. 30 km ju no od Bagdada. demokratskoj državi izborni poraz podrazumijeva odgovornost političkih aktera sa gubitničkih lista. vrlo dug i mučan period. 33 U Siriji ubijeno više od 27. pošto su to sve pitanja o kojima Obama i Romney imaju suprotna stajališta. što je obično predmet kritike izazivača. Senator Rob Portman iz Ohija razgovara s Romneyjem pretvarajući se da je Obama. ubojstvo njezinog vođe Osame bin Ladena i svrgnuće režima Moamera Gadafija u Libiji. Na crti za stranačko liderstvo nasuprot Tadiću bit njegov formalni zamjenik i oponent Dragan Đilas. 10. a naročito njihovih lidera. listopada u Hempsteadu u državi New Yorku. S druge strane. prema policijskom izvoru. Sud ih je u odsustvu osudio na smrt vješanjem. (H) Zvjerke i trag U svakoj normalnoj. ukljuuju i i autobombu postavljenu ispred zgrade francuskog konzulata u Nasiriji. kandidati će se naoružati brojevima. Benedikt XVI. Boris. pošto je na kraju mandata njegovog prethodnika George W. tako er je osuen na smrt. ali taj podatak se odnosi i na civile koji su se naoru ali protiv re ima Bashara al-Assada. “Moje apostolsko putovanje u Libanon i na Bliski Istok je u znaku mira”. Najte i napad je izveden tijekom no i u Dud ailu.-2007. preoteti od dojučerašnjih partijskih sudrugova ili supatnika. Očekuje se da će Obama s druge strane reći da je stvoreno 4. prijeti dubok unutarstranački raskol nakon što je u njihovim redovima otvoren ni malo demokratski front. Izvjesno je da će se ona održati tog datuma iako su Đilasove pristaše zatražile da se odlučuje već 14. od kojih više od 70 posto nenaoru anih civila. Papa odlazi u Libanon u znaku mira CASTEL GANDOLFO . sveučilišni profesor novinarstva. izgleda. Rami Abdel Rahmane. ma . dok se Đilas predomislio pa će ipak Drugi ešalon Istina je. U posljednjoj debati. rekao je Papa. dr i da bi taj proces trebala podr ati me unarodna zajednica. posebice zbog ubojstva šest sudaca i nekoliko visokih du nosnika.000 ljudi Kosovski svjedok o trgovini organima BEOGRAD . koja ga odbija izru iti. imigracija i pravo na pobačaj. (H) .6 milijuna radnih mesta u privatnom sektoru od njegovog ulaska u Bijelu kuću. Aktualni predsjednici u debate obično kreću iz lošijeg položaja. Dragan. studenoga. dodavši kako je svjedok kosovski Albanac koji je i sam sudjelovao u sukobima. do 16. (H) Irački potpredsjednik osu en na smrt BAGDAD . nakon mise u svojoj ljetnoj rezidenciji Castel Gandolfo. rekao je ju er predsjednik Sirijskog opservatorija za ljudska prava (OSDH). je u tijekom nedjeljne mise rekao da odlazi u Libanon od 14. ali na smrt su osu eni zbog ubojstva odvjetnice i generala Taliba Belasima. Naglasio je da mu nije nepoznato esto dramati no stanje stanovništva te regije u kojoj predugo traju neprestani sukobi. a Boris Tadić neće biti jedini kandidat. Autobomba je eksplodirala i ispred francuskog konzulata u Nasiriji. Pobjegao je iz zemlje nakon što su vlasti zatra ile njegovo uhi enje. blizu Rima. dok Obama nije imao nijednu debatu posljednje četiri godine. Dakle. Pitanje je. ali umjesto neposrednog glasovanja. “Svim stranama u sukobu bi prioritet trebao biti angaman na dijalogu i za pomirenje”.

Dobrile 12. podružnica Pula.o. 52403 Gra iš e 8. tri dvanaeste nagrade: PAKET PREHRAMBENIH PROIZVODA POJEDINA NE VRIJEDNOSTI OD 700. rujna 2012. 52207 Barban 11.00 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI PREHRAMBENIM ARTIKLIMA 1. Jadransko osiguranje. Prilaz Gri a 7. Za sve informacije nazovite Slu bu promid be na tel. 52210 Rovinj 12. Martinuzzi 25. 52440 Pore 4. Prilaz M. Iako više ne vozi. baš kao i prije 14 godina. Endi eki . Ondina Valenta. dvije etrnaeste nagrade: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 500. jedna prva nagrada: AUTOMOBIL KIA CEE'D NEW URBAN i polica obveznog osiguranja Orlando Kajin. Dušan Nemarnik. 52100 Pula 7. 52000 Pazin Jelena Rozg Kiju Cee’d poslala u Bu Popularna Jelena Rozga.Jako ste me obradovali. automobilom e se koristiti njegove k erke Karmen i Alida s kojima ivi. 52464 Kaštelir 12. 52000 Pazin 9. O. 52100 Pula 3. 52231 Nedeš ina 5. nije imala nimalo laPERKOVIĆ MELON gan zadatak da iz velike hrpe SNIMIO Manuel ANGELINI omotnica izvuče budućeg O vlasnika. Štrped 52/1. rlando Kajin iz Buzeta. GLAS ISTRE NOVINE d. praćena pljeskom brojne publike koja je očekivala da će prava ljepotica među Kijinim vozilima ipak ostati u Pazinu. Nazora 27. Saše Šantela 54. G. J. jedna deseta nagrada: APARAT ZA ESPRESSO GAGGIA Grozdana Dobran. Nada Belani . Vabriga. jedna deveta nagrada: SMARTPHONE SAMSUNG Tatjana Rušnjak. Aldo Grah. Grgeti 36. Mohorovi i eva 2. 52440 Pore 15. Riva 10 Odobrenje Ministarstva financija RH Klasa: UP/I-460-02/12-01/582 Ur. Šumber 26A. Cerovlje 56B. Vodovodna 22. Ðeni Licul. PJ Pula. Stoga i ne udi da su estitke po ele stizati sa svih strana. Olah aba. darovat će sretnom dobitniku i poli- M. 52220 Labin 14. 52465 Tar 6. Šurani 97A. a kupone izrezujem redovito otkad sam u mirovini. St. Barbaj 36. praćena pljeskom brojne publike. nagradne igre na pazinskom Trgu slobode osvojio ni manje ni više nego atraktivni najnoviji model automobila Kia Cee’d dar Glasa Istre i Kije Kmag d. Cappeletta 7. 52100 Pula 3. 52440 Pore 7. 52100 Pula 13. jedna osma nagrada: PERILICA RUBLJA GORENJE Zoran Ardali . Boris Pupovac. 52444 Tinjan 16. nakon niza neuspješnih godina sudjelovanja u našim nagradnim igrama. Valdefora 2. Tako e i ovo biti dar k erkama za dugogodišnju brigu i skrb. Pomer 136. Davor Miškulin. a sve ostale dobitnike pismeno emo obavijestiti o na inu preuzimanja nagrade. 52100 Pula 2. NAPISALA Mirjana Pazinu. Vedran Vukoti . imao je veliku sreću kada je protekle subote na velikom finalu 100. koja je očekivala da će prava “ljepotica” među Kijinim vozilima ipak ostati u Nagrada za punoljetnost Objavom imena dobitnika voditelj Neno Pavinčić i predstavnik Kije Dorian Višković zaključili su da je Jelena uspješno obavila zadatak i da Buzećani zasigurno. Indije 7.000. 51000 Rijeka 2. 52402 Cerovlje 10. Katun Lindarski 62. OIB 89054078461 52100 Pula. Labinci 101A. Ro 1/1. 52470 Umag 2. 52460 Buje 17. Gracijela Bateli . IZVLAČENJE IMENA IMENA DOBITNIKA 1. V. 52420 Buzet 6. Rušnjak 63. 52221 Rabac 19. Zahvaljujemo svim itateljicama i itateljima na sudjelovanju te estitamo dobitnicima. jedna tre a nagrada: NOV ANI BON ZA TROMJESE NU ŠPE U U VRIJEDNOSTI OD 6. Buze ani s kojima smo razgovarali zaklju ili su da je ve bilo krajnje vrijeme da glavna nagrada stigne u njihove krajeve. Antonio Bla evi . jedna peta nagrada: PRIJENOSNO RA UNALO Elena Jerman.Glas Istre itam ve etrdesetak godina. Gizela Pa i . . kazao je. Štrped 52/1. 52452 Funtana 11. Splitska 2. 52100 Pula 8. Placeta 9. Ribarska 11. jedna jedanaesta nagrada: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 1. Popularna Jelena Rozga. konačno dolaze na svoje. Marcani 131/i. Velog Jo e 45. jedna petnaesta nagrada: PAKET ISTARSKIH DELICIJA Ada Turina. Edra Šari . MIJOŠEK Valter Ivančić. a bio je dugogodišnji mati ar u buzetskom Mati nom uredu i poznaje ga cijela Buzeština. 52100 Pula 5. dvadeset sedamnaestih nagrada: MAJICE GLASA ISTRE 1. Cerovlje 59A. 52100 Pula 18. Drago An i . Lidija Paliska.: 513-07-21-07/12-2 od 20.00 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI PREHRAMBENIM ARTIKLIMA Romana Vošten. Banjole. Alida Mandi . nije imala nimalo lagan zadatak da iz velike hrpe omotnica izvuče budućeg vlasnika Najnoviji model Kije Cee’d od ranog je subotnjeg jutra najavljivao veliko finale nagradne igre Glasa Istre Presretni dobitnik auta . 10. Bra e Leonardelli 34. Igor Kordiš. 52220 Labin 14. Martin 85. jedna trinaesta nagrada: MIKROVALNA PE NICA SAMSUNG Silvano ernjul. srpnja 2012. 52100 Pula 3. 52100 Pula 16. 52402 Cerovlje 9. Bartol 23B. Segijevaca 13.o. Eva aki . 52100 Pula 13. jedna druga nagrada: SKUTER DERBI BOULEVARD 50 2T Vanessa Carta.rekao nam je Orlando Kajin kada smo ga nazvali iz Pazina i obavijestili o velikom zgoditku. Ljudevita Posavskog 3. jedna šesnaesta nagrada: KU NI TELEFON PANASONIC Dino ernac. a da je ovoga puta i stigla na pravu adresu. Nevenka Šaina. Kata Ostovi . Valentina Veli .o. Anke Butorac 22. Pazinska 12. Ve ih nagrada nije bilo. Orlando je u mirovini ve skoro punih 20 godina. 52425 Ro 15. 52427 Livade 10. Rudarska 6. 52420 Buzet 2. Ada Gergeta. ali to me nije obeshrabrilo. izvukao je jednu od dobitnih omotnica . jedna šesta nagrada: PERILICA POSUÐA GORENJE Luana Rubeša. Lovre Ercegovi . Partizanski put 121.00 kn 1. Gripoli 72. jedan od najuspješnijih hrvatskih boćara. Sv. Sv.34 Glas Istre nagradna igra Ponedjeljak. jedna etvrta nagrada: NOV ANI BON U VRIJEDNOSTI OD 5. Majice šaljemo poštom. 52466 Novigrad 4. jedna sedma nagrada: SUŠILICA RUBLJA BOSCH Paola Lugari . neopisivo .000 kn ZA IZBOR ROBE U TRGOVINI MEBLO Zoran Raki .000 kn Diana Kozlovi .br. Nikada nisam presko io ni jedan broj. 300-652.o. Keršovani 9. Dobrani 1. 52100 Pula 20. 100. Julio Labinac. Lovre 17. 52448 Sv.

na istom mjestu i u istom gradu. Veoma atraktivna Kia Cee’d koju svi večerašnji posjetitelji sa zanimanjem razgledavaju. Buzet. koja će voziti skuter Derbi Boulevard. a provjeravalo ih je tročlano povjerenstvo koje su činili pazinski javnobilježnički prisjednik Marijan Paulišić. 100. s kojim smo se družili na našem prvom izvlačenju 15. kolovoza 1998.iskogradu . kojemu smo na našem izvlačenju čestitali i 21. kolovoza. Valter se rado prisjetio odlične atmosfere prije 14 godina kada je izvukao ime dobitnice automobila.novčani bon od 6. ali čvrsto vjerujemo da će vaše večerašnje jubilarno izvlačenja biti prekretnica. vrijeme neće morati briČetvrti po vrijednosti nuti o namirnicama zgoditak . Brugrada. Mohorovisečnu špežu. Ako se to kojim slučajem i ne dogodi. ovoga puta organizirao samostalno i tako smo protekle subote stigli do okrugle brojke od 100. Elena Jerman iz Sv. Sve ispravne omotnice morale su sadržavati 30 kupona nagradne igre sakupljenih u vremenu od 27. a budući da je upravo postala punoljetna. tada je Glas Istre u sklopu manifestacije Pazin off road priredio izvlačenje imena dobitnika igre koju je. mladi boćar i friški europski prvak u disciplini pojedinačno Tromjesečna špeža Naime. 10. TV i radijski voditelj banda. Odličnu glazbenu kulisu činili su pak mladi članovi Replay banda . Toni Macinić. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom večernjem programu na pazinskom Trgu slobode uzet Ante Grančić poslao je prijenosno računalo Eleni Jerman cu autoodgovornosti.Glas Istre nagradna igra Ponedjeljak.000 ristit će Zoran Rakić kuna za tromjeiz Pule. okrunjen brojnim svjetskim odličjima. Do sada je osvojila samo majicu. u publici izabran Hrvoje Fabris i predstavnica Glasa Istre. Nazora 27.novčani bon budući da je osvood pet tisuća kuna u trgovini namještaja i jila našu treću nadekora Meblo . pokazalo se i prilikom izvlačenja dobitnika pete nagrade. Sebastijan Mofardin. rođendan! Groznica subotnje večeri dostigla je svoju kulminaciju kada se oko 22 sata na pozornicu popela dobro raspoložena Jelena Rozga koja je i rasplesala veliki broj posjetitelja. koji je svoj glazbeni zadatak odlično obavio. rujna 2012.Valentina Ujčić.kao trener i igrač u klubu Trio Pazin. nakon niza godina suradnje s Novim listom. Bilo bi lijepo kada bi večerašnja glavna nagrada svojeg vlasnika pronašla me u Pazinjanima. Do dugo u noć Pazin je bio mjesto gdje su se stopile sve pozitivne emocije sudionika uspješno okončane europske boćarske smotre. nema nam druge nego dobro raspoloženje vratiti na koncertu Jelene Rozge koji slijedi. nije mogla zamisliti bolju nagradu! Njenu je omotnicu izvukao Valter Ivančić. V. korist će se prijenosnim računalom. Partizanski put 121. neko no Sandalj. Aleksandar i Lino Grah: Došli smo na izvlačenje obiteljski kao podrška noni koja već tridesetak godina igra i igra. pjevačici Replay Neno Pavinčić. klasično koji je to postao na subotnjem uspješno okončanom Prvenstvu Europe u boćanju. 35 DOBITNIKA NAGRADNE IGRE GLASA ISTRE U PAZINU ga U iščekivanju nagrada Branka Kurelović: Rado čitam Glas Istre. . a njenu je omotnicu izvukao Ante Grančić iz Imotskog. a boćanjem se i dalje bavi . pazinski boćar. ali u nagradnim igrama do sada nisam sudjelovala.kao. a to može a njenu je zahvaliti i mladoj raomotnispjevanoj Valentini cu izvuUjčić. čićeva 2. Ivan Luch i Deny Prenc. izvlačenja naše nagradne igre i zabavnog programa. Usrećili smo i Vanessu Carta iz Pule. srpnja do 27. Da su Buzećani ovoga puta imali najviše sreće. Diana Kozlović iz Novi. ponukat će me da okušam sreću u nekom od vaših sljedećih ciklusa nagra ivanja. u publici odabran. Martina 85.

kvarteta Adamas pokazali su sjajnu tehniku i zavidnu uigranosti. newyorški teatar “LaMaMa” otvorit e u danas jubilarni 10. a ove je godi- ne priredio deset komornih koncerata u crkvama sv. U 16 godina održavanja na festivalu su gostovali svjetski priznati solisti.Ju nokorejski film “Pieta” osvojio je u subotu nagradu Zlatni lav za najbolji film na Venecijanskom filmskom festivalu. Katarina Bistrović-Darvaš. Katarina. Priča je to o nemogućnosti povratka. Dubravku Te ak. a Nela Ko- * ZAVRŠNI KONCERT OVOGODIŠNJEG LJETNOG FESTIVALA ROVINJ Adamas Quartett. Multimedijalnom centru te na otoku Sv. Maja Posavec. a jezičnu prilagodbu Miljenko Jergović. Predstava je premijerno izvedena 2. Nedavno preminula Ellen Stewart zaslu na je za po etke mnogih velikih imena ameri ke drame. (H) Austrijski Adamas Quartett oduševio A. za današnje indolente. 10. Na manifestaciji su dramski umjetnici interpretirali pojedine radove ili dijelove proznih radova.Ovogodišnji Ljetni festival Rovinj završen je koncertom Das Adamas Quartetta iz Austrije.Premijerom “Antigone” francuskog dramati ara Jeana Anouilha u re iji makedonskog redatelja Aleksandra Popovskog. kultura kultura@glasistre. “Ko penson” Suzane Muškovi iz Labina i “Te ruoki” Nevenke Erman iz minja. Respektabilan glumački tim predstave predvode Zijah Sokolović. a 13. a kao najbolja glumica nagra ena je Hadas Yaron za ulogu u izraelskom filmu “Ispuniti prazninu”.britka satira koja kao da je pisana po marginama suvremenih. Ljetni festival Rovinj je utemeljen 1996. Posebnu nagradu irija osvojio je Austrijanac Ulrich Seidl za film “Paradies: Glaube”. S. Publika u crkvi sv. glazbu Nigel Osborne. 15. Rusije. ovjeka beskrajno zaljubljena u Antigonu. pobjednici su Polish Music Awarda zahvaljujući izvedbi “Gudačkog koncerta” Krysztofa Pendereckog. Program su vodili Mirela Videk i Dubravko Sidor.hr 591-529 Južnokorejski “Pieta” osvojio Zlatnog lava VENECIJA . Ericha Wolfganga Korngolda i Franza Schuberta ROVINJ . biografskim mjuziklom “La Mama Cantata . 2 u Es-duru” Ericha Wolfganga Korngolda. koreografiju Staša Zurovac. Poljske. rujna. njegova Turistička zajednica i Maistra. Claudia Schwarzl i Maria Wahlmüller na violinama. a preuzeo je i Srebrnog lava u ime redatelja filma Paula Thomassa Andersona. Sloveniji.Knji evna manifestacija “Susret rije i” kojoj je cilj njegovanje dijalektalne rije i i kulturne baštine pod sloganom “Kaj. Japana.Hommage Ellen Stewart” nova je produkcija kultnog eksperimentalnog teatra “LaMaMa” koje nosi ime svoje osniva ice Ellen Stewart. Adamas kvartet se najboljim pokazao u izvedbi Schubertovog djela. najvažnijeg oblika izvođenja komorne glazbe. Japana. u tvrđavi Minor na Malom Brijunu.akavsko narje je zastupljeni “Dota naše dice” Rite Brgi Stoki iz Barbana. koji je u Rovinj došao posredstvom Austrijskog kulturnog foruma. koji se bavi razdobljem osnivanja scijentološke crkve. koji je došao u Rovinj posredstvom Austrijskog kulturnog foruma. a takav je oblik muziciranja održan do danas pa se još uvijek pišu skladbe namijenjene njima. Jelisaveta Seka Sablić. Amar Bukvi igra Kreontova sina Hemona. je bila jedan od favorita za glavnu nagradu me u 18 filmova koji su bili u konkurenciji. a najboljim radom proglašena je pjesma Vinka Pavi a iz Zagreba “Privariti glad”. U sadašnjem sastavu djeluje od prošle godine pa su u Rovinju nastupili Jakob Gisler na violončelu. Manifestaciju je organizirala Op ina Bedekov ina a odr ana je u dvorani osnovne škole. Filip Detelić. POKRAJAC Adamas Quartett u crkvi sv. Ra. a proglašena je i po asnom gra ankom Zagreba. Na ovogodišnjem festivalu su uz naše nastupali glazbenici iz Italije. godinu tradicionalno odrava prve subote u rujnu u Bedekov ini. a na koncertu je izveo djela za gudački kvartet Josepha Haydna. violom i dvije violine. (H) Prizor iz predstave . kazališta i filma. Scenografiju i oblikovanje svjetla potpisuje Deni Šesnić. Uz Di- janu Vidušin u ulozi Sofoklove tragi ne heroine Antigone i neprepoznatljivog Ozrena Grabari a kao njezina ujaka i kralja Kreonta. a bio je oboga en glazbenim programom BeBop Sax Quarteta iz Marije Bistrice. “Pokojnik” je po mnogima najbolje djelo proslavljenoga srpskog komediografa i satiričara Branislava Nušića. ultra nasilna pri a o lihvaru kojem se suprotstavlja tajanstvena ena koja tvrdi da mu je majka. Anna Dekan na violi. Franje. Na Festivalu svjetskog kazališta u Zagrebu bila je nekoliko puta. Kombinacija biografskog mjuzikla i varijetea “La Mama Cantata . Reuters “Antigona” premijerno u Gavelli ZAGREB . a i što” ve se 43. Kvartet postiže najveće uspjehe u sadašnjem sastavu. a redatelj filma “E’ stato il figlio” Talijan Daniele Cipri nagra en je za fotografiju. B. Uz nastupe na brojnim glazbenim festivalima u Austriji. Branislav Zeremski. V. Italiji i drugim europskim zemljama. Adamas Quartett se ponajviše bavi izvođenjem glazbe austrijskih klasika. “Alternativa” ivke Kancijani iz Vodnjana. Članovi kvarteta su završili studije za solističko izvođe- nje na Sveučilištu za glazbu Mozatreum u Salzburgu te na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. Članovi Nagradu je primio Hoffman u svoje i Phoenixovo ime. MILJEVI “LaMaMa” otvara festival ZAGREB . Koncert austrijskih glazbenika bio je koncipiran na djelima napisanim za gudački kvartet s violončelom.30 i u 21 sat.Predfestivalskim partyjem u Zagreba kom kazalištu mladih. rujna 2012. sezone kazališta Ulysses. Francuz Olivier Assayas nagra en je za scenarij politi ke drame “Apres Mai”. ansambli i komorni orkestri iz Europe. Eufemije je u grobnoj tišini očekivala prve zvukove mladih austrijskih glazbenika. kostime je osmislila Bjanka Adžić Ursulov. Miodrag Krivokapić. Australije i Meksika. a najviše ga posjećuju turisti. zrelost i suverenost u interpretaciji zahtjevnih skladbi koje su izvodili.30 sati. što ne iznenađuje jer su dobitnici prve nagrade za izvođenje glazbe ovog austrijskog glazbenika na međunarodnom “Schubert” natjecanju. Za gudačke kvartete počeli su pisati još austrijski klasici. M. Na ovogodišnjem natje aju “Susret rije i 2012” koji je organizirala Udruga Pinta sudjelovala su 124 autora i pristiglo je 457 radova od kojih su odabrani objavljeni u istoimenom zborniku. rujna održat će se dvije izvedbe . opet s četiri stavka. POKRAJAC Ulyssesov “Pokojnik” u Zagrebu ZAGREB . zagrebačkih crnih kronika. nakon što čovjek jednom ode ili nakon što bude protjeran. Zoran Pribičević i Josip Milanović. Festival je tako postao neizostavni dio rovinjske turističke ponude.Kazalište Ulysses gostuje u zagrebačkom HNK-u s četiri izvedbe predstave “Pokojnik” u režiji Lenke Udovički. čime su dobili priliku raditi s tim poznatim poljskim skladateljem. rujna u 19. po inje novu kazališnu sezonu. Eufemije Kim Ki-duk Uspješni istarski autori PULA . Dušan Gojić. Nagradu za najboljeg glumca podijelili su Philip Seymour Hoffman i Joaquin Phoenix za uloge u filmu “Master”. koju su tradicionalno većinom činili turisti. Koncert su započeli “Gudačkim kvartetom u g-molu” Josepha Haydna u četiri stavka te nastavili s “Gudačkim kvartetom br. među kojima je puno ljubitelja klasične glazbe.Hommage Ellen Stewart”. koji e se odr ati u Zagrebu do 29. Borko Perić. Filip Nola. Nakon stanke izveli su “Gudački kvartet u d-molu” Franza Schuberta. Ocvirka iz Pula i “Tekila s crvima” Mirjane Krsnik iz Pazina. kolovoza 2012. “Ne zamirin ti” Marije Mareti iz minja. Riječ je o jednom od najperspektivnijih europskih gudačkih kvarteta osnovanom 2004. dr. ponajviše se bavi izvo enjem glazbe austrijskih klasika. Festival svjetskog kazališta. Zagreba ko dramsko kazalište Gavella u subotu..36 Glas Istre Ponedjeljak.. “Virtuoz vremena” Malvine Milete iz Nedeš ine.Ova priča o mrtvima koji su ustali i živima koji se spremaju da ih ponovo sahrane u Zagrebu će se izvoditi 11. To je njegov posljednji komad . A. Tako dvije godine zaredom nastupa na prestižnom Wiener Musikverainu. Drago Grabnar. a usavršavali su se kod Julliard kvarteta u New Yorku.u 17. oblikovanje zvuka i autorstvo songova Davor Rocco. u sklopu 12. Azije. Stru ni ocjenjiva ki iri koji je odabrao radove za zbornik i koji je na manifestaciji proglasio najbolje radove inili su profesori Ludwig Bauer i Darko Miloši uz prof. Eufemije i sv. a u kategoriji proze “Nitko nije savršen” Damira D. SAD-a i Austrije. Zbog toga su bili nagrađeni gromkim pljeskom publike. “Pieta” redatelja Kim Ki-duka. također u četiri stavka. U zbornik su uvršteni i radovi autora s podru ja Istarske upanije pa su u kategoriji poezija. SAD-a. rujna. i 12. Zbog toga ga podržavaju Grad Rovinj. Za zahvalnost i dobar prijem kvartet Adamas se odužio publici izvevši treći stavak iz Haydnovog “Gudačkog kvarteta u f-molu”.

Svi glumci s kojima smo porazgovarali su bili vrlo zadovoljni. Ravnatelj Muzeja Grada Pazina Denis Visintin napomenuo je u svom osvrtu da je Milotić umjetnik koji u više od četiri desetljeća djelovanja kao umjetnik i galerist ostavlja dubok trag u kulturnim djelatnostima istarskog zavičaja. 37 Dvije izložbe u Kaštelu * * Four River Film KARLOVAC . u srednjovjekovnom Kaštelu i proZahtjevne estetske pripreme Glumački ansambl “Aladdina” na okupu lje sutra. konkretno. na proljeće “Pepeljugu”. dok je Luka Juričić napisao tekstove songova. nebeska tijela okružena bogatstvom vrijednosti nepredmetnog govora u modrinama vrlo osjetljivog svijetlog spektra koja dodatno plavetnilu daju poetski atribut osjećaja. opisao je Baldini. na e-mail teatar. u subotu u 11 sati je pretpremijera. Saznajemo da za Božić pripremaju “Pinokia”. u povodu Dana Grada Buja i u sklopu programa Tjedna istarskih muzeja (budući da galerija i bujski Etnografski muzej djeluju u istom kompleksu i pod kapom Pučkog otvorenog učilišta). kostime je realizirao Neven Mihić. Okupljene su u Orsoli pozdravili autor.Glas Istre kultura PAZIN . jer će ova predstava za vikend imati četiri izvedbe. David Banco. od oblika prema formama i boji. safira i dimija stiže nam priča o siromašnom dječaku koji je prisiljen krasti da bi preživio. Dobro se slažu. i atmosfera je vrlo pozitivna. a zatim će suradnjom kulturnih ustanova šest gradova i općina različite postave novog ciklusa ovog autora predstaviti u izložbenom prostoru umaškog Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić”. dr. Majkl Mikolić je rekao da je zadovoljan što su odabrali tako zahvalno djelo. Radi se o prvoj etapi umjetničkog projekta koji će u Orsoli gostovati do kraja rujna. Rezervacije su moguće na 099/ 5274-005. a uz to pomagao je i u izradi frizura te u šminkanju. Udruge FERR i Teatra Naranča. gradonačelnik Edi Andreašić. Mateja Šimunić. do 15. Njegovo su bogatstvo dobro srce i vjera u boBUJE . a nasuprot njima nalaze se forme kozmičke inGoran KOVAČEVI Mladen Milotić i bujski gradonačelnik Edi Andreašić spiracije. Aleksandar Mandić. koje je sve sam odradio . i za Uskrs prigodnu predstavu. Ovom smo prilikom željeli predstaviti nešto novo.od ideje do realizacije. a u nedjelju su reprize u 11 i u 18 sati. Kazao je da žele da se kod ljudi stvori navika rezerviranja ulaznica. (H) * * * POSJETILI SMO PROBE PREDSTAVE ZA DJECU “ALADDIN” UDRUGE FERR I TEATRA NARANČA Raskošni kostimi i sugestivna scenografija Režiju i adaptaciju potpisuje Majkl Mikolić. ukupno stotinjak odjevnih predmeta. rujna 2012.urbani razvoj grada”. Djeluju neposredno i blisko. Domu “Slavko Grubiša” . Ono što na poseban način plijeni pažnju. voditelj Orsole Slađan Dragojević i ravnateljica Učilišta Lorella Limoncin Toth. znakovima i tekstom. ali nikada im nije bilo ništa teško.Izložba “Nebeski odrazi” pulskog slikara i grafičara Mladena Milotića otvorena je preksinoć u Gradskoj galeriji Orsola. pijeska i akrila. Ponedjeljak. Iz carstva pješčanih dina. ili preko njihove Facebook stranice. koja će se dogoditi u subotu 15. Uključili smo profesionalne glumce. koje će unijeti duh i dah egzotike te donijeti nova saznanja djeci. Režiju i adaptaciju potpisuje Majkl Mikolić. Mila Jovanović. M. S jedne strane su to piramidalne strukture. diplomirani kostimograf s diplomom zagrebačkog Tehnološko-tekstilnog fakulteta. Kaže da mu prosječno treba oko tri dana za izradu nekog odjevnog predmeta. gdje je i smještena radnja ove predstave. 10. glazbu je skladao Branko Radić. Franjo Tončinić. veziva. Ivona Bulešić. Roberta Stevanović i Ena Bratić. u Galeriji Sinčić u Višnjanu. Luka Juričić. a 19. Kristina FLEGAR . Tragovi kista i špahtle pojačani su grafitiranjem i utiskivanjem. Filmove e ocjenjivati Dana Budisavljevi . koji mu daju snagu u borbi za nemoguću ljubav princeze Zaire… . ŠTIFANIĆ S probe IZLOŽBA MLADENA MILOTIĆA U POVODU TJEDNA ISTARSKIH MUZEJA I DANA GRADA BUJA Nebeski odrazi u Orsoli storu Muzeja Grada Pazina. kojima umjetnik postiže vrlo dojmljive efekte. Ana Božinović. Monika Mihajlović nedavno je diplomirala glumu u Osijeku. pot- puno drukčije od ostalih do sada izvedenih. kao i najmlađe. a u istom trenutku i dijelom prostranstva. Ovaj nekadašnji top student. Izloženi su radovi u različitim tehnikama s prevladavajućim akrilima na platnu i tvrdoj podlozi. Gea Modrušan. Predstavlja svojevrsni nebeski odraz množina vizura prema zemlji. Dave Whitt iz SAD-a te poljska producentica Aleksandra Szymanska. zahvaljujući buzetskom Zavičajnom muzeju u Palači Bigatto te u pulskoj Galeriji Milotić. u 19 sati je premijera. jer u svakoj predstavi želimo da glume i iskusni glumci i oni koji su tek na počecima. najraskošniju predstavu što se kostima i scenografije tiče koju smo ikada do sada napravili. koreografije je osmislila Katja Rabar. smjesama boje. srpnja. kreirao je raskošnu garderobu. te ostali zatečeni bogatstvom kostima. eto.naranca@gmail. naše dugogodišnje članove. Posjetili smo aktere ove predstave na jednoj od njihovih proba. BEGIĆ Snimio D. Linda Kliman. kazao je Luka Juričić iz FERR-a. . glazbu je skladao Branko Radić. rujna u 19 sati u Dječjem kulturnom centru (bivši Pionirski dom). Kostimograf Neven Mikić prezadovoljan je prvom suradnjom s FERR-om i Narančom.U sklopu Tjedna istarskih muzeja u Muzeju grada Pazina ve eras u 19 sati otvara se izlo ba “Pazin . com. Iris Tkalec. istaknuo je u predgovoru kataloga povjesničar umjetnosti Marino Baldini. Four River Film Festival odr at e se u Karlovcu od 12. R. u povodu 55. predsjednik Gradskog vijeća Fabrizio Vižintin. kaligrafijom. Lino Brozić.dnevnik jednog vojnika”.Ovaj je Milotićev ciklus posebno zanimljiv. počevši od reljefnosti polja slike razrađene oblicima. Lucija Roce. a kostime je realizirao Neven Mihić PULA . obljetnice prvog uprizorenja ove predstave u ovoj zgradi. koja zbilja uvodi u te drevne i egzotične svjetove. Ugo Korani. Šime Rabar. Oba su muzeja smještena u Kaštelu.Sedamnaesta Filmska revija mlade i i 5. za djecu pamtim jednu izvedbu u Velikoj Gorici. njihovom raznolikošću te vrlo lijepom scenografijom. rujna. a s druge strane otvara se prema svemiru. V. a u programu e se prikazati 67 srednjoškolskih filmova iz 16 zemalja. autorica scenografije je Breza Žižović.30 sati u Etnografskom muzeju Istre izlo ba “Kalkuta 1945.U tijeku su posljednje pripreme za premijeru predstave “Aladdin”. Igraju: Monika Mihajlović. . s čitačkim probama se počelo od 1. čime kontekst smišljeno obuzima ugođaj arhaične vrijednosti.Pionirskom domu odnosno Dječjem kulturnom centru.“Aladdin” je slabo izvođena predstava. sparne ljetne dane provodili su vježbajući. neprestane su invencije i efekti koje možemo iščitavati od reljefa do grafita.

veMastro di Campo pazio je da lika je čast. Jer. Vrtovi možda ne pružaju tako romantičnu kulisu kao Peškera. općinski kancelar i jedan od natjecatelja u Giostri pomno opisao sve dimenzije trkališta. a Štoković zlatnim pladnjem Masgalano. U utrci za Masgalano osim pobjednika natjecali su se još Petar Benčić koji je osvojio 3. te osigurali komotnije pripreme konjima i jahačima. biti vitez pa još pobjednik i danas kao i prije tristo godina. rujna 2012. pobjednici su prve. Ivan Banić (Marco Corner) koji se s četiri osvojena boda plasirao na treće mjesto. Zahvalnicu je dobila poradi darovanih slika s temama iz razdoblja Domovinskog rata.5 boda. Jakov Grgić (Zuane Sincich). Nazor je naglasio veliku ulogu ove pulske umjetnice u sudjelovanju u raznim humanitarnim manifestacijama. spektakla.) * VITEŠKI KONJIČKI TURNIR . revitaliziranog prije četiri godine nakon tri stoljeća pauze. Jakov Grgić prije bacanja koplja .38 Glas Istre Ponedjeljak. godine i od početka je bila os oko koje je stvorena ideja cijelog festivala. Biti vitez velika je čast Konjička utrka temelji se na pravilima o viteškom nadmetanju održanom na porečkim ulicama u veljači davne 1745. a potpisuje ga ravnatelj doc. osam Porečana jahača volontera . B. odnosno pola manje od pobjednika. Toni Uravić i Mario Učkar. da prisustvuju spektaklu. 10. Budući da je prije tristo godina Bartolomeo Rigo. današnjim organizatorima. Dodjela nagrada pobjednicima Gordan Galant s tri osvojena boda i trećim mjestom. te devet profesionalnih jahača iz istarskih konjičkih klubova koji su se natjecali u zahtjevnom zadatku . (V. Nakon utrke uslijedilo je uručenje nagrada i puno fotografiranja.VELIKI SPEKTAKL POREČKOG POVIJESNOG FESTIVALA GIOSTRA Pune tribine Dame su strepile za svoje vitezove Trijumf Topića i Štokovića Konjička utrka temelji se na pravilima o viteškom nadmetanju održanom na porečkim ulicama u veljači davne 1745. vrtove kod Cantine i pokazala se dobrim odabirom. godine NAPISALA Mastro di campo je bio odlučan. lik Saracena. a slavlju nije bilo kraja. te Zdenko Belička (Marc Antonio Filaretto). Pohvaljena Tenčić Radočaj mozaik@glasistre. odnosno druge utrke preksinoćnjeg viteškog konjičkog turnira Giostre. sve protekne po pravilima Vedrana HABEREITER SNIMILA Jelena PREKALJ POREČ .5 bodova. ali su zato omogućili puno većem broju publike. dr. Zoran Uravić.hr 591-529 Pulska umjetnica Davorka Ten i Radoaj dobila je zahvalnicu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. te Ive Štoković. Topić dvama pištoljima kremenjačama. Konjička utrka doista je najvažniji i najspektakularniji događaj tijekom porečkog povijesnog festivala Giostra koji je ove godine zabilježio svoje šesto izdanje. te Aleksa Vale. natjecali su se još Alen Riosa (Antonio Pavano) koji je osvojio 4. Ivan Terlević (Matteo Pietro Filaretto). Viteško nadmetanje u dvije utrke okupilo je sedamnaest sudionika. Anđelko Laković (Francesco Balbi) i Franko Štiković (Michiel Filipin). od kojih su se neki bunili i provjeravali rezultate. Da sve protekne u najboljem redu i bez prijestupa pazio je Mastro di campo Alvise Sincich ili pravim imenom Elio Štifanić koji je kontrolirao pogot- ke i određivao bodove. pravila natjecanja i cjelokupnu atmosferu. Jer. Zoltan Kiš.amatera. Autorica je memorijalnom centru darovala osam svojih uradaka prete ito u kombiniranoj tehnici. Ante Nazor.Porečan Ante Tonči Topić ili povijesnim imenom Zorzi Becich. ove je godine ona preseljena na novu lokaciju. S njegovim odlukama nisu uvijek bili zadovoljni kumovi jahača. više od tisuću i pol njih. ali Sve je dio spektakla U prvoj utrci u kojoj su snage odmjerili Porečani. sve je to dio igre ili bolje reći. Luka Pašić. Društvu prijatelja Giostre i porečkoj tvrtki Studio 053 bilo je potrebno samo slijediti požutjele zapise što su vrlo vjerno i učinili.gađanju kopljem u metu. Nakon što su prva tri izdanja utrke održana u uvali Peškera. Najuspješniji natjecatelji nagrađeni su darovima jednakim onima koje su dobivali vitezovi iz prošlosti.

Ana PERCAN Snimio Dejan ŠTIFANIĆ . na pozornicu je stupio oko ponoć i pol te održao dvosatno glazbeno putovanje kroz svoje najpoznatije refrene kroz koje ga je pratila raspoložena publika. kao ni izvrsne atmosfere koji ovu. koja je kupnjom karata pomogla nabavci opreme za Odjel pedijatrije Opće bolnice Pula. (H) REUTERS Ponedjeljak. pićem i nimalo jeftinom kartom stajati bitno skuplje od četverodnevnog štinjanskog uživanja u glazbi najuglednijih svjetskih izvođača dubstepa. gdje među tisućama rasplesanih ljudi ugledate. Four Tet. izvedbe hita “Kada žena za- voli”. Bez nasilja. posljednje večeri prvog izdanja Dimensions Festivala u i ispred štinjanske tvrđave Punta Christo. a izvan glavne pozornice odličnog Jacka Sparrowa i Floating Points. pa su tako u emotivnoj i uzavreloj atmosferi zajednički otpjevane “Kad bi dao Bog” te “Sve je s tobom napokon na mjestu”. Spuštanje je to u biti najsvježijeg. gdje među tisućama rasplesanih ljudi ugledate. kao preksinoć. Amerike.Moodymannu. “Što si ti meni”. ponudila na razini live acta i bendovskih svirki najjača festivalska imena (Nicolas Jaar. već i misliti. 39 Katzenbergu počasni Oscar * * NAKON OUTLOOKA JUČER USPJEŠNO ZAVRŠIO I “SESTRINSKI” DIMENSIONS FESTIVAL Dva tjedna London je živio u Štinjanu Klupska scena na otvorenoj pozornici jedinstvene tvr ave Punta Christo PIŠE Zoran ANGELESKI SNIMIO Dejan ŠTIFANIĆ N i preksinoć. Ostatak noći odnosno ranojutarnji sati pripali su također jakim imenima . a zatim i “Od milijun žena” te koncert završio pjesmom “Umirem”. dobitnik je humanitarne nagrade Jean Hersholt Humanitarian award.Ameri ka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti priop ila je da e na ovogodišnjoj sve anosti Governers Awards po asna nagrada Oskar za humanitarni rad biti dodijeljena ameri kom filmskom producentu Jeffreyu Katzenbergu. iz publike je na pozornicu doveo obožavateljicu Dajanu kojoj je otpjevao pjesmu. Novom Pazaru i Petrovcu slušalo preko 90.000 obožavatelja. Tony je Cetinski je ostvario odličnu interakciju s raspjevanim obožavateljima. nije manjkalo odlične i stilski raznovrsne elektronske glazbe.dva tjedna začaranosti stralije u mali Štinjan na dva uzastopna produžena vikenda. lakoća izvedbe i smisao za humor ono je što je koncert Tonyja Cetinskog u Lighthouse Music Clubu pretvorilo u večer jedinstvenog užitka za sve ljubitelje balada ovog rovinjskog slavuja i za zaljubljene svih generacija.Glas Istre mozaik ZAGREB . Ostat će. Amerike. bivši predsjednik uprave kompanije Disney i jedan od utemeljitelja Dreamworks studija 1994. naša tri-četiri policajca kako sa sendvičima u ruci opušteno hodaju. Stih koji svi znaju . svaki odlazak na koncert Dylana. najprogresivnijeg dijela glazbenog Londona. naša tri-četiri policajca kako sa sendvičima u ruci opušteno hodaju. možda dijelom i s pravom. Little Dragon. k tome u postsezoni. Odlično su prihvaćene i pjesme novijeg datuma poput “Opet si pobijedila”.Hitom “Umirem” Tony Cetinski otvorio je preksinoćnji humanitarni koncert u prepunom Lighthouse music clubu pred nekoliko tisuća vjernih obožavatelja. gotovo poskakuju kroz tu gužvu. To ulaganje. Jednostavnost. jasno. Naime. Mount Kimbie. ovaj je koncertni showman krajem kolovoza odradio regionalnu koncertnu turneju gdje ga je u samo posljednja tri koncerta u Novom Bečeju.. inozemnim gostima zapanjujuću atraktivnu lokaciju drže začaranom već dva tjedna . Poznat kao uvijek energičan i srčan izvođač. a glazbeno podjednako kvalitetnog Dimensionsa.od duba s dodacima indijske tradicionalne glazbe do iznimno sugestivnog drumm ‘n’ bassa. u četvrtak. 10. pulske će fanove s benzinom. hranom. cestarinom.“ne zaboravi da joj kažeš svaki dan. ali i Skandinavije. uz Stevena Spielberga i Davida Geffena. a prije izvedbe hita “Kada žena zavoli” iz publike je na pozornicu doveo obožavateljicu Dajanu kojoj je otpjevao pjesmu otpjevao sve svoje najveće hitove. Australije u mali Štinjan na dva uzastopna produžena vikenda. Portico Quartet). Njegove pjesme ne poznaju dobne granice. Tony je za bis izveo legendarnu “23. ima smisla ukoliko pratite i volite tu vrst glazbe. izvrsnog detroitskog funk-soul house producenta Thea Parrisha te na tradicionalno najžešćoj undergorund Mungo’s pozornici mračnog i moćnog Amita. kao da su dežurni vatrogasci za kišna razdoblja Springsteena ili Radioheada u nama najbliže talijansko mjesto. najprogresivnijeg dijela glazbenog Londona. kao i pulski DJ Bebetto. poput “Čovjek od ličnu interakciju s raspjevaleda”. ali i Skandinavije. kritike dijela pulske javnosti da je to kolonizacija u čijim užicima zbog skupoće ulaznica ne mogu masovnije sudjelovati i osiromašeni domaći ljudi. da je voliš” . Spuštanje je to u biti najsvježijeg. rujna 2012. no isto tako. gotovo poskakuju kroz tu gužvu. petak Gold Pandu i Carla Craiga. prosinac”. ali i renomirani svjetski DJ-evi. kao preksinoć. Dok je prva noć Dimensionsa. housea. kao da su dežurni vatrogasci za kišna razdoblja. Taj je momak postupno razludio publiku . čije se ime veže za najveće hitove i najuspješnije balade današnjice. POZNATI ROVINJSKI PJEVAČ U SUBOTU NAVEČER RASPJEVAO LIGHTHOUSE MUSIC CLUB Ljubavne note raspoloženog Tonyja Cetinskog VODNJAN . Od domaćih jakih imena tijekom večeri nastupili su Eddy Ramich i Petar Dundov. kao i uspješnice s albuma “Budi uz mene” Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC music festival Cetinski je ostvario odprošarane Tonyjevom karizmom. drum and bassa i srodnih elektronskih žanrova te konzumiranje rijetko miroljubive atmosfere. Au- Od Outlooka do Dimensionsa . Bez nasilja. Glazbenik. “Kad bi nim obožavateljima. ali ni one prostorne. Katzenberg. a prije dao Bog” i “Neka te odvede”. Nastupom Tonyja Cetinskog zaključen je ovogodišnji LMC music festival koji su ljetos posjetili najveći hitmakeri domaće scene. posve suprotne našoj nasilnoj društvenoj svakodnevici. k tome u postsezoni. sve uz fascinantnu snagu soundsystema i basova. subo- ta je u krugu od svega stotinjak metara istodobno nudila cijenjenog norveškog diskoidnog DJ-a Todda Terjea.od masovnog i lucidnog Outlooka do intimnijeg.pjevali su zdušno publika i Tony koji je nakon pjesme duhovito dodao da to ne treba samo govoriti. Marcelu Dettmannu i Ben Klocku.

te 10% popusta na jednokratnu uplatu).č.č. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj. koji će imati visoko kvalitetno tehničko znanje. 85/3. USLUGA POREČ d. 370. k. 83/4. za komunalne poslove Poreč.o. k. 90/11. objavljen natječaj za prodaju zemljišta (okućnica) u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo. rujna 2012. 107/1. kombinacija učenja i praktičnog rješavanja problema. rujna 2012. Ep009960 Općina Kršan upućuje POZIV svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2013. tel.č.Studij se izvodi u trajanju od 4 semestara (dvogodišnji studij) sa ukupno 120 ECTS bodova. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge). Mlinska 1 Na temelju članka 95. 50/12 i 55/12). U slučaju nemogućnosti osobnog pristupanja sklapanju nagodbe. 300/129 sve k. 1284/1. k. k.č. godinu. radi očitovanja o prijedlogu sporazumnog rješavanja osnivanja prava služnosti.o.č.č. k. k. k.č. 1294/6.č.000. 4.č. 222/3. Trg T. smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj. k. k.č. k. zgr.č.č. svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole.č.o. fizike i informatike te motivacijskog razgovora. k. 1273/3.č. k. k. k. Musalež. k.č. k.č. k.č. tel. k. 2.8/1.č. zgr. Elaborate nepotpunog izvlaštenja. Zakona o vodama ( NN broj 153/09 ). 101/4.č. uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa. zgr. 183/2.PRODAVAČ . investitor je zahvata u prostoru: Rekonstrukcija glavnog kolektora Molindrio i crpne stanice 3 – Gržina sa tlačnim cjevovodom u Poreču.48. 297/3. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota održati će se dana 18. točka 1.č. godini. Dokaz o uplati školarine.000.politehnika-pula. Poreč. k. rujna 2012.hr ili na web stranici www. 270/3. god. k. • Motivacijski razgovori održat će se 27 rujna 2012.krsan. 3.hr). k. k. rujna 2012. 185/2. jedinstvena znanja. 1294/38. 176/1. 290/4. 37/1. dokaz o uplati školarine.hr.č.76/07. u prostorijama Općine Bale. 179/5. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijski USLUGA POREČ d.č.č. povoljna cijena studiranja. k. učenje stvaranja novih vrijednosti. rujna 2012. moraju prethodno izvršiti nostrifikaciju svojih srednjoškolskih svjedodžbi prema važećim propisima i položiti ispit iz poznavanja hrvatskog jezika.č. Ep009966 . sve k. III godina i prekvalifikacija) Upisi se vrše svakog radnog dana u tajništvu učilišta od 9. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata. k.č. poziv na broj: 1536-OIB pristupnika. k. mogu očekivati da će biti sposobni ispunjavati zahtjevne uloge kao što su voditelji projekata i timova. Na studij se u akademskoj godini 2012. UVJETI UPISA a) Pravo upisa studenata u I. objavljuje se slijedeći sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Radoši s područja aglomeracije Poreč – sjever. k.hr). Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10. iznosi 7.č. U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.29/1. k.o. godina) .č.č. k. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 257/5. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kreativni menadžment u procesima“ (4. 212. k. 83/1. 64/19. 203/8. k. 2. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice: . uspjeha iz matematike. Ispunjeni obrasci predaju se neposredno u studentskoj službi. znati primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada.o. iznosi 25. POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola. zgr. Ep009959 Na temelju članka 83.č. uspjeha na maturi i završnom ispitu. te financijski plan za 2013. 266/1. USLUGA POREČ d. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine Kršan (Kršan.č. 190/3. Za sve informacije možete se obratiti na gore navedene adrese. 1284/10.o. 3. 052/ 381-412. 201/9. zgr. 1294/7. k.č. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.č. godine objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota 1. 2. i 5. k. k. k..č. Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale. 64/16. u svrhu doznake navesti „troškovi upisnog kompleta“). rujna 2012. 1294/39. uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.č. zgr. komunikacija sa svijetom .č. odnosno objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo i počinje teći slijedećeg dana od dana objave.k. obrazac se može preuzeti i sa web stranice http:// www. k.) sa 120 ECTS bodova imaju osobe koje su završile preddiplomski studij (Bologna) ili osobe koje su prethodno završile VI. 1284/22.č.č. 111/7. II. k. Musalež. rujna 2012.č. Školarina za akademsku godinu 2012. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2013.o.o.č. 347/1. k. k. 8.o. rodni list.č.500. 3.č.č. rujna 2012. 113/14. Upisi traju do popunjenja slobodnih mjesta.č. Uz prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente: 1. k. Razredbeni postupak za I. 52100 PULA. 570.k. 64/54.č. k. razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje rezultata iz srednje škole i motivacijskog razgovora. godine u 13. Obala M. stupanj (dvogodišnji studij po starom programu) iz tehničkih. 55/11. 5. Zakona o općem upravnom postupku ( NN broj 47/09 ). Pravni interes Republike Hrvatske za gradnju građevina za javnu odvodnju izražen je u članku 22. 83/3. Poreč OIB 16626194383 Pučko otvoreno učilište Istra iz Poreča.00 kuna. godine u 12.lipanj 2012. k. Svi korisnici. 5470. 101/6. 1298/5.č.č. poziv na broj 317-OIB pristupnika. k. 2. UVJETI UPISA Pravo upisa studenata u I. 111/4. Rok za podnošenje pismenih ponuda iznosi 10 (deset) dana od dana objave ove obavijesti. 052/381-410.č.40 Glas Istre oglasi Na temelju članka 83.č. godinu. k. Riva 6. te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. II. k. investitor je zahvata u prostoru: Kanalizacijska mreža naselja Vrvari. k.č.10. k. k.č.č. 564/3. 216/2. 567. 111/5. dokumenti u originalu (umjesto kopija). u prostorijama Općine Bale. 36/2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA „KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA“ PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Politehničkim studijem se objedinjuju znanja iz područja tehnike. u svrhu doznake navesti „troškovi razredbenog postupka“). 391/52. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice. k. god.č. 112/00.00 kuna. 174/16. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale Klasa:350-01/12-01/55 Urbroj: 2171/02-12-1 Bale.VOZAČ MOTORNOG VOZILA (prekvalifikacija) .č.č. 3. 115/3.č. 290/1.porec. znanja koja obuhvaćaju i tehniku i menadžment postaje se i inženjer i menadžer. k. zgr. k. k.hr. 738/8.omogućuju brzo zapošljavanje. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put. poziv na broj 317OIB pristupnika. 394. 192/5. Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti.o. rujna 2012. god. 3.č. 3. OGLAS USLUGA POREČ d. 391/45. 190/4.č. 197/7. 3. uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana. Formiraju se profesionalna znanja s polivalentnim funkcijama kao simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja suvremenih stručnjaka. 201/8.č.o. Trg T. NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. 4. ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU PRIJAVI 1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva 6. 299/3. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati. I.hr). elektroničkom poštom na e-mail adresu: upisi@politehnika-pula. desetogodišnje iskustvo Politehnike i kompetentni profesori. Pozivaju se vlasnici – posjednici prednje navedenih nekretnina da se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave ove obavijesti jave pismeno ili neposredno na adresu USLUGA POREČ d.č. 5476. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima. uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan. 4.č. k. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja. k. četverogodišnju srednju ili trogodišnju strukovnu školu. Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN. nedostatna u hrvatskom gospodarstvu .o. godine. 64/13. 69 k. 381-412. 50/12 i 55/12). k. a u svezi s člankom 20. k. Dvije fotografije 4x6 cm.č. k. 391/51.č. 6. Sve osnovne i dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Riva 6. zgr. poslovne ekonomike. k. 79/06 i 45/11 ). k. GRAD POREČ -PARENZO GRADONAČELNIK 1. k. k. u protivnom USLUGA POREČ d./2013. k.č.č. 253/1.10. k. dokaz o uplati troškova upisnog kompleta u iznosu 400. 4. god.kreativnog menadžera.č. 4.č. 10.č. 52232 Kršan. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice.č. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti: 1.o.č. obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj .U RUJANSKOM RAZREDBENOM ROKU: • Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se do 26.č. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale održati će se dana 18. 300/23. 5045. Ep009963 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ISTRA Partizanska 13. dekan POLITEHNIKE PULA raspisuje 10. Obavještavaju se građani da je na oglasnoj ploči Grada PorečaParenzo dana 10. 197/28. rujna 2012.č. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola upisuje studente na Specijalistički diplomski stručni studij koji je namijenjen za prvostupnike (baccalaureus). 101/11.g. 35/94.č. Obrazac „Prijava za upis“ (tiskanica u referadi. Isprave u originalu (umjesto kopija). Domovnica i rodni list. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja.00 do 14 sati.rujna 2012.č. k.č.o. Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Poreča-Parenzo u Poreču. Vrvari. do 26. rujna 2012.o. 1529. 64/34. 113/9.o. politehnika-pula. k. uz razumijevanje gospodarstva znanja i upravljanja znanjem.č. 203/9. 564/4. 213. Žbandaj.č. pokrenuti će postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju.č.Školarina za akademsku godinu 2012. 2.č. k. 90/11. menedžmenta. investitor je zahvata u prostoru: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda kanalizacijske mreže naselja Musalež. 210. 1273/9. II. 114/01. program izrađen po uzoru na najmodernije programe u svijetu. 391/5. 6. POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola. Studij se izvodi u trajanju od šest (6) semestara (trogodišnji studij) sa ukupno 180 ECTS bodova. godinu studija obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha. te nalaze i mišljenja ovlaštenih vještaka graditeljske struke te vještaka za poljoprivredu. k.č. možete na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika ovlasti drugu osobu na sklapanje iste u Vaše ime.č. k. 197/21.č. 201/7.č. 290/8. 176/4. 5479. (dokumenti se mogu dostaviti osobno.00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa 2407000-1118015096.č. k. zgr.rujna 2012. 2. 5478 sve k. osiguravajući time završenim studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u suvremenim uvjetima proizvodnje i poslovanja. kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.00 kuna (mogućnost obročnog plaćanja. 395/4 i k.00 sati. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale Klasa:350-01/12-01/56 Urbroj: 2171/02-12-1 Bale.. te odluke Nastavničkog vijeća o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2012. Ponedjeljak.o.00 sati. 64/35. obrazovanje za stručnjaka budućnosti .j. Razlozi za upis: 1.č.č. kao i menadžeri na različitim mjestima u gospodarstvu i javnim institucijama. 197/18. k. 64/20. I. k. Rujna 2012. 200/5./2013. 395/3.č. e-mail: upisi@politehnika-pula. k. 287.č.č. k. 203/2. 55/11. UPISI Upis pristupnika izvršiti će se na temelju rezultata sa mature. 5474. 5473. .č. k. k. god. 5477 i k. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dana 10.č. 2. k. III. e-mail: upisi@politehnika-pula. Vlasnicima predmetnih nekretnina biti će omogućen uvid u pravomoćne lokacijske dozvole. a za upisanih više od 21 studenta školarina iznosi 18. Diplomanti ovog programa s odgovarajućim radnim iskustvom. k. k. koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2012. 209/1.č. 10. godinu stručnog preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile Upisi će se provoditi: • u rujanskom roku 28. UPISI će se održati 28.savladavanje engleskog jezika na razini B2. 5. 40./2013. k. 290/7. informatike i društvenih znanosti. godinu 1. k. Temeljni cilj Politehnike Pula-Visoke tehničkoposlovne škole je obrazovanje inženjera budućnosti. k.o. 1.č. 4. da najkasnije do 30. U obuhvatu trase planirane kanalizacijske mreže uključene su slijedeće katastarske čestice: . god. 83/2. . 1300 i k.č. k. USLUGA POREČ d.hr ili na web stranici www.č. 29/2.č.hr ili poštom na adresu POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko-poslovna škola. k. k. završene studente ranijeg četverogodišnjeg studija i studente koji su završili raniji VI. rujna 2012. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju na posebnom obrascu koji se može dobiti u studenskoj službi ili se može preuzeti s web stranica POLITEHNIKE PULA.Bembo 1. k. Ep009955 Ep009962 USLUGA POREČ d. 99/14. društvenih i ostalih područja obrazovanja koji žele proširiti svoje znanje i stručnost u području kreativnog menadžmenta u procesima. k. k.č. upisuje nove polaznike u školskoj godini 2012/2013 za zanimanja: . zgr. k. zgr.č.č. domovnica. učenje kvalitetnog vođenja poduzeća i kako postati voditelj kreativnog tima. Blaškovići 12.. u svrhu „školarina KMP“ Žiro račun : OTP banka 2407000-1118015096. Blaškovići 12). stupanj obrazovanja.TRGOVAC (I. upisuje 80 studenata. k.k. šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta sukladno kojim će vlasnicima biti ponuđena naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine opterećene pravnom služnosti. k. 395/2. RAZREDBENI POSTUPAK . k. k. 180/3. ili VII.k.č.č. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan. k. k.č.č.č. k. 190/1. . Poreč. Svjedodžba ili diploma o završenom prethodnom obrazovanju ISPRAVE KOJE SE PRILAŽU UPISU 1. k. 2. k.č. poštom ili e-mailom). 290/15. Ep009961 Sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta POLITEHNIKE PULA – Visoke tehničko-poslovne škole s p.č.KOMERCIJALIST (4. 4. 2. • Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 28. 393. sve k. 3.godine objavljuje PRETHODNU RASPRAVU u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale 1. . god. k. GODINU STUDIJA I PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG I.o. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini 150. k.č.o. zgr. k. 197/27. 38/09. k. 392.č./2013. fotografije 2 kom (dimenzija 4x6 cm). Objavljuje se prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja TP 1 Skvačota. k.č. 215.politehnika-pula. god.č. k. tehnička služba ili na broj telefona 052/429-227.č.č. 126. k.č. 3. k. 253/4. Zakona o izvlaštenju ( NN broj 9/94.Bembo 1. Tekst natječaja objavljen je na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www. b) Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu i stranci. k. Tita 5 ili na telefon 451-099 int. st. k. 5071. 38/09. ROK ZA PRIJAVE je otvoren: U RUJANSKOM ROKU od 10.č.76/07.00 kn (odrezak opće uplatnice: broj žiro računa 2407000-1118015096. Mlinska 1.o. 9.č. k. 7.k. 1284/2.č. .

unuci TEO i BORNA.2012. godini života zauvijek napustila naša voljena 7(2'25 ÿ25. Najviše boli kad prijatelj ode. Posljednji pozdrav dragom prijatelju i kolegi 67()$18 Nema tih riječi koje bi opisale našu tugu i bol. 10. ERIC i MATEA Posljednji pozdrav sinu našeg prijatelja 67. zrmani DAMIR i ORIJANA s familijama 62. nedjeljom i praznikom od 11 do 14.2012. godini života tragično preminuo naš voljeni Posljednji pozdrav dragom bratu i barbi 67()$18 Nona MARIJA i nono TONE Mojem dragemu fijocu 67()$18 %5$-.2012. u 17 sati na gradskom groblju u Poreču.. subotom od 9 do 13. 10.9. Posljednji pozdrav dragom 67()$18 %5$-. teta LJILJANA.9. nono TONE.o.ý8 DORJANO RITOŠA s obitelji i djelatnici G&K Termike d. Šantulo ROBI Posljednji pozdrav dragom 67()$18 STELINA. zrmane MARINA s ANÐELON. barba ROBI te ostala tugujuća rodbina Sestra MARIZA.29. u 17 sati iz kapele na mjesno groblje Trviž.9./'. u 16 sati na gradskom groblju u Umagu. unuke BLANKA. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 7.2012.-(67. PŠ Trviž s razrednicama Jasnom Matas Sinožić i Mirjanom Zović 67()$18 %5$-. tata IVICA.ý8 Zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima.ý8 3A SŠEK Rovinj generacija 2009. neka te anđeli čuvaju jer takove duše od čovika ni bilo još poli njih. zrmani MONIKA. nećakinje MILICA i SONJA te ostala tugujuća rodbina i prijatelji 32='5$9. u 85. Posljednji ispraćaj voljenog nam pokojnika obaviti će se u ponedjeljak.ý8 Kolege iz Galanterije d. rujna 2012. spavaj s anđelima do našeg ponovnog susreta. MATEA.ý dr.9. Ožalošćeni: mama RADOJKA. u 21.ý8 Štef.30 sati . Ožalošćeni: mama LJILJANA.ý8 Galanterija d.ý Posljednji ispraćaj našeg anđela bit će u ponedjeljak. SANJA. Tužnim srcem javljamo žalosnu vijest svoj rodbini. nevjesta DORJANA. 0.o. nevodi NEVEN i NATAŠA s obiteljima Posljednji tužni pozdrav ocu našeg djelatnika.2012.vet. LORIS. kćerka BISERKA. teta ADA. Pazin 67()$18 od barba LUCIJANA i tete EDE. 41 2%$9.ý8 Ostavio si neizbrisiv trag u srcima onih koji te vole i koje si volio! Obitelji MARETIĆ.9.2012. do tada će nam nedostajati tvoj osmijeh. u 73.$ 0$. snaha ADA. Ponosni mama i tata Našem voljenom unuku Posljednji pozdrav dragom prijatelju i djelatniku Generacija 2006.Škropeti 67()$18 Prijatelju. RAHELA s VALERIJON.o.9(18 Osoblje kafe bara “N” . JOSIP barba BEPI i teta KAJA . godini života napustio naš voljeni Posljednji pozdrav 7. RENATA i TOMI Posljednje i tužno zbogom 67()$18 i )(58ÿ8 67()$1 %5$-. Zauvijek u našim srcima! ERIC. Pazin 67()$18 Barba MILOŠ. Ožalošćeni: suprug DUILIO.ä.29$& Poslednji ispraćaj voljene nam pokojnice obavit će se 10. JURAN. MARIN i JASMI. sestra BRIGITA. a iza sebe ostavi samo tišinu. sestre MLADENA./’10. Ožalošćeni: supruga BRANKA. DRAGO. JOSIP DEAN..2012.o. u 23.29.Glas Istre osmrtnice S tugom u srcu javljamo rodbini.ý rođ. ZLATA. Košarkaški savez Istarske županije Anđele Posljednji pozdrav 67()$18 Barba ÐENIO. LUKA i HELENA Posljednji pozdrav 67()$18 %5$-.9.9. sestra MARIZA s obitelji i ostala tugujuća rodbina Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak./’07. Sveta misa za pokojnika bit će nakon sprovoda u župnoj crkvi. DARIO. NA Anđelić moj )(58ÿ8 %$1ÿ. DEAN i MASSIMO ČINIĆ s familijama Posljednji pozdrav dragom nevodu i zrmanu 67.29. VIDA. s razrednikom Posljednji pozdrav prijatelju 67()$18 EMIL i ILIJANA S tugom u srcu javljamo rodbini. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 7.ý8 67()$1 Vodi nas i reci nam kako dalje. MARČELA. nona MARIJA. ELVIS. sestre SUZANA i SANJA.29.9. Sestra BRIGITA 67()$18 Teta NITA. godini života napustio naš voljeni Posljednji tužni pozdrav dragom Posljednje zbogom našem susjedu i prijatelju )(58ÿ8 %$1ÿ. u 17 sati iz kapele Moj mir u Pazinu na mjesno groblje Beram. šogor MILAN s obitelji te ostala tugujuća rodbina 67()$18 %5$-.2012.30. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17.o. sin DRAŽEN s obitelji. prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 9. godini života tragično napustio naš voljeni Posljednji tužni pozdrav ocu našeg kolege. u 16 sati na mjesnom groblju u Žminju. TONI i MARIJA Dragom nevodu i zrmanu 67()$18 %5$-. 10.9. Hvala ča te imamo. barba DANILO i zrman EMANUEL Obavijesti o smrti. MARIN s roditeljima Posljednji pozdrav Posljednji pozdrav 67()$18 Teta DANICA. 10.29. Tužna srca javljamo rodbini. Počivaj u miru! Iskrena sućut obitelji. gospodinu 67()$18 tužno zbogom. Škoravić i hvala za sve što si dala pulskoj košarci. sin VANJA.29.o.29. posljedni pozdravi. 10. tvoj stisak ruke i tvoje sve.2012. MILENA.9. Počivao u miru Božjem! Ožalošćeni: sin DRAGAN. nona ELDA te ostala tugujuća rodbina S tugom u srcu javljamo rodbini.ý Posljednji ispraćaj našeg dragog pokojnika bit će u ponedjeljak. LUCIJA i MARINA s obiteljima. gospodinu Posljednji pozdrav dragom nevodu i zrmanu Ponedjeljak. prijateljima i znancima da je 7. zrmani DAMIR i DEJAN s familijama 67()$1 Budi mi suvozač sad kad počmen peljat. u 79.med. Neka te čuvaju anđeli nebeski! Tvoji: RENATA.2012. KARIN i SIMONA.9(1 05*$1 )(58ÿ2 %$1ÿ. tata DANILO. 2 6057. prijateljima i znancima da nas je 8. DORIAN.

DANIEL. uvijek ću te se sjećati s ljubavlju.ý8 Odrastali smo uz vas i vaše životne poruke.9(18 zadnje zbogom.o. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17.9(18 05*$18 MARKO 67. ali plod naše ljubavi su marljivi i moralni ljudi kojima ćeš uvijek biti uzor.9(18 05*$18 D. DANIJEL. VILIAM. a mi te nikad nećemo prestat volit! Zavaj ćemo te čuvat u našim srcima. još ovo malo života što mi je preostalo. VITA.30.ý8 Mili moj i jedini! Kroz dugogodišnji život prošli smo i dobro i zlo.9(1 Zauvijek ćeš nam ostati u sjećanju. Tvoji: VANJA. SAŠA.9(18 Zauvijek ćeš biti dio nas. MAURIZIO VEŽNAVER. strina MARGERITA.ý8 Bio si nam i ostat ćeš naš uzor i snaga. SOFIJA. sestre SUZANA i SANJA Posljednji pozdrav dragom unuku 67. MAURIZIO SIROTICH. SOFIJA. EZIO SIROTICH s obiteljima 67. IVA sa SONIJEM.N.9(18 05*$18 Obitelji BIRĆA i FRLETA 67. Tinjan %$5%$ 7(8 7(2'258 ÿ25. IVAN Posljednji pozdrav dragom prijatelju 7(2'258 ÿ25. TONI. ša si ća bez pozdrava. mama LJILJANA. SARA. MONIKA. DANIJELA. BRANKO JURIĆ.. JONS. DANIJELA. Pretelo naš. u svakom trenutku u našim srcima. PIKSO. MARICA i NINO.9(18 od obitelji BON Dragi prijatelju IVANKA Posljednji pozdrav cijenjenom i poštovanom susjedu Posljednji pozdrav dragom Posljednji pozdrav dragom gostu i prijatelju 67. GORAN.. rujna 2012. Volimo te sine! Tvoji najmiliji: tata IVICA. MAJDA. subotom od 9 do 13. DEAN. BORNA i ADA Posljednji zbogom dragom Posljednji pozdrav bratu naše drage prijateljice Suzi 67. Posljednji pozdrav drago prijatelju Ponedjeljak. VILIAM.9(18 U svakom trenutku bit ćeš u našim mislima. ANA. KATARINA. MILAN. DOMINIK. Strina SLAVKA. PAMIĆ i ŠELJO Pazi na nas i gledaj nas iz neba. nikad zaboravljen.9(1 Neka vas prati mir i blagoslov. PIKSO. GORAN. VLASTA i IVAN Posljednji pozdrav dragim prijateljima 67. DANIJEL. SINDI. NIKOL.9(18 Teško je reći zbogom.9(18 05*$18 Bija si osoba velikega srca. IVAN. VALTER ČUŠ. nikad. MELANI.9(18 Striček ŽELJKO.o. 7(2'258 ÿ25. VERONIKA i INGRID Posljednji pozdrav dragom prijatelju i kumu 7(8 S tugom u srcima i velikim poštovanjem opraštamo se od Vas.9(18 Osoblje caffe bara Dvigrad HRAST. PAOLO. zato to nije zbogom Posljednji pozdrav dragom prijatelju 67()$18 Vlasnica i djelatnice Caffe bara Palma Posljednji pozdrav bratu naše djelatnice već samo doviđenja. VAJO. nedjeljom i praznikom od 11 do 14.I.9(18 i 67. PAOLO. 10..O.S. noniću i svekru 67. uvijek voljen. KATARINA. SARA.ý8 Obitelj VRUS Posljednji pozdrav našem dragom barba Obitelj ZANINIĆ U spomen 67. MRGI NAŠ . ROZANA i DARIJAN s RAFAELOM ROMINA. IVAN. posljedni pozdravi. KLAUDIJA te DENIS i IGOR s familijama Posljednji pozdrav dragom 05*$18 Vlasnici i osoblje caffe bara FABI Posljednji pozdrav Suzaninom bratu Dragom nećaku i zrmanu 67. /’2005. KLANJAC Našem najdražem prijatelju 67. GOLOB. SILVIJA. Najdražem sinu Posljednji pozdrav našem tati. Uvijek ćemo vas se sjećati s ljubavlju i poštovanjem. OŠ Tinjan Posljednji pozdrav sinu našeg djelatnika i kolege 67. DRAGAN.9(18 Neka te anđeli čuvaju. Stobon je bilo sve lagje i lipje. Tvoja ekipa od malih nogu: LIBERTA. SILVIJA. NIKOL.9(18 67. IRENA. nikad zaboravljen.9(18 Tvoje tete i barbi: VESNA i RATKO.falit ćeš nan!!! TVOJA VJERNA KUMPANIJA Obavijesti o smrti. ANA.9(18 Srest ćemo se tamo gdje tuge i boli nema.9(18 Mještani Vele Trabe 67. NEVEN. NELO. VAJO. JONS.9(18 67. držite se skupa. TATJANA. RENATA i ROBERTA s TONIJEM 7(2'258 67.42 Glas Istre osmrtnice Posljednji pozdrav dragom zrmanu Posljednji pozdrav . A ja. STEFANOVA OBITELJ Posljednji pozdrav dragom prijatelju 67. Volimo te. TEO. zrmani ALEN i SLAVEN s familijom Posljednje zbogom dragom 67. SANDI i BARBARA Posljednji pozdrav dragom nećaku i zrmanu 67. MARKO. bija i osta uzor svin nan. ali zbogom do ponovnog susreta u vječnosti. DRAGAN. SINDI. GRAZIELLA. IVICA. NENAD i NEDA s familijama. Samo tvoja BRANKA 7(8 ÿ25.9(18 Nona ELDA Posljednji pozdrav dragom nevodu 67.30 sati . GIUSEPPE SIROTICH. d. Tvoja generacija ‘2004..

43 2VPUWQLFH PRçHWH SUHGDWL X QDåLP SRVORYQLFDPD L DJHQFLMDPD X .ý$ 10.XUHOLþD WHO ID[ ‡ ´). .9.29. S ljubavlju te spominjemo i zauvijek čuvamo u našim srcima.ý8 od obitelji BAKARČIĆ Posljednji pozdrav gospodinu '(1. SANDRA. .-8 %/$æ.527.1 ‡ 3$=.-8 9.1992.*5$' ‡ ´). 2 ‡ %8=(7 ‡ %8-( ‡ /$%.9.2012. tata SERGIO i braća SIMON i LUKA Sjećanje na 0$5. .9.1$µ SRVORYQLFD 3D]LQ UXMQD WHO ID[ ‡ ´86/8*$ 325(ÿµ 0OLQVND WHOID[ ‡ ´6811< :$<µ $ 1HJUL WHO WHOID[ ‡ ´). .2012.2012. Počivaj u miru.10.9. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na tebe. S ljubavlju i tugom nosimo te u srcima.&8 785.-$ 6.9.1$µ SRVORYQLFD %XMH 7UJ VORERGH ‡ 3RVORYQLFD */$6$ .2012.9.2011.ý 7(2'258 ÿ25.2004.1$ 10. . Tvoji najmiliji: mama SANJA.9. rujna 2012. Sin DARKO.9. Sestra ANA i nećak IVE s familijom U sjećanje na voljene roditelje 10. .1$µ SRVO 3RUH 9 1D]RUD WHO ID[ ‡ 2JODVQD VOXçED */$6$ . Ostaješ i dalje u našim srcima voljena i nikad zaboravljena. 38-$ 10. 10..1$µ SRVORYQLFD 1RYLJUDG $XWREXVQL NRORGYRU EE WHO ID[ ‡ ´86/8*$µ GRR ä .9. Tvoja MARIJA Sjećanje na našeg dragog 7(2'258 ÿ25.Glas Istre osmrtnice Sjećanje na voljenu mamu Tužno sjećanje na Posljednji pozdrav cijenjenom kolegi Tužno sjećanje na voljenog supruga $1.675( 3RUWDUDWD WHO ID[ ‡ 7XULVWL ND DJHQFLMD ´1$7$/(µ &DUGXFFL 7UJ QD ORNYL.10.9.2012.675( 0 9OD LþD WHOID[ ‡ . Tvoji najmiliji: supruga MARIJA.2009.$ 10. djeca BRANKO i SUZANA s obiteljima Tužno sjećanje na voljenog brata ‡ 129.2009. i ä.1989.1$& 9.2012. NINA i DINO Tužno sjećanje 0$5.08 +(5$.1 ‡ 325(ÿ Ponedjeljak.'(2µ 7UJ )RQWDQD WHOID[ ‡ ´).ý8 Djelatnici veterinarske ambulante Poreč Posljednji pozdrav dragom 0$5.9.VWUL ‡ ´0$5.10.10.9.1$µ SRVORYQLFD %X]HW 7UJ IRQWDQD ‡ ´).9.10.RPXQDOQR SRGX]HþH ´0$-µ 9LQHç WHO  Hvala svima koji Te nisu zaboravili.

prizivam nježne riječi.8.2012.9.*$ 1.9. SANJA. subotom od 9 do 13.1$ 02*2529.ý rođ.9.1998. Vanja Čorić” )(5. SANEL i DANIELA In memoriam 6-(ý$1-$ Tužno sjećanje na našu dragu suprugu.9.10.-$12 . MAJA.9.2. kćerke FATIMA. S ljubavlju i tugom čuvamo te u našim srcima. da vam duše pronađu dom. Tvoji najmiliji: sin MEKSUD. . osmijeh drag. Zahvaljujemo se osoblju stacionara Pazin te osoblju onkologije Pula.'8 ä80.9..2012. ALEN. . Tiho u vaze slažem cvijeće.2003. .2012.2011..1$µ SRVORYQLFD 5RYLQM 7UJ P 7LWD ‡ ´3872. i slikama sretnim.0( +(5$. tugom i poštovanjem čuvamo te u našim srcima i mislima. Nedostaje mi njezina radost.10. Brat NINO.2006.29. MIRZETA i MEKSURA.2005.10.2012. Tvoji suprug LINO i kćer LEONIDA s familijom 0$5.ý iskreno se zahvaljujemo svoj rodbini. susjedima.2012.9.9..9. ali suzama već pune su oči. S ljubavlju.ý8 od djelatnika stomatološke ordinacije “Dr.&$ 785. Zauvijek. 7(2'258 ÿ25. nevjesta SUADA.. Uz veliko poštovanje iskreno se zahvaljujemo susjedi.2009. . Leško 10. . VERA i NADIA s obiteljima Tužno sjećanje ä. mamu i nonu Sjedim nemoćna na granitnoj ploči. al’ vi i dalje spavate vječnim snom. Veliko hvala! Ožalošćeni kćerka SUZANA i JOSIP $1. WHOID[ ‡ ´). Suprug FRANJO .(56$1 9.2 10.ä. srcem i dušom u vječnosti smo spojene.30 sati .25(/9.ý 10.1- $18 9. . . Tvoji najmiliji Obavijesti o smrti. U čežnju obučena palim svijeće.10.10. . SANJIN. .9.29.9. tvoji: ESTER. ‡ 80$* *5$&.2012.10. S ljubavlju i tugom čuvamo te u našim srcima i mislima.10.27 10.9.ý 10.9$1 -$1.1936. posljedni pozdravi.1$µ SRVORYQLFD 8PDJ ( 3DVFDOL $1é(/$ .30.9.$=µ WXULVWL ND DJHQFLMD =DGDUVND WHOID[ ‡ ´).2012.9.2002. Tvoji najmiliji 0$5.9. sestre MARIJA i EMILIJA s familijama ‡ 38/$ =$+9$/( Povodom bolnog rastanka od naše voljene ‡ 529. 10.9. S ljubavlju i tugom nosimo te u našim srcima.2 . AUGUSTA i EDUARD In memoriam Tamo gdje te moja ruka dodirnuti ne može. SAŠA. zetovi MIRSAD i ESAD. doktorici Sonji Fabris Ivšić i Dijegu Brumini koji su tokom svih mjeseci bolovanja naše drage pokojnice pružali joj pomoć kad joj je bila najpotrebnija a nama velika podrška i utjeha.9. unuci DANIEL. S ljubavlju. vesela i dobra narav.2012.( . Prošle su tužne tri godine od kada više nema moje voljene supruge. nedjeljom i praznikom od 11 do 14. Živjet ćeš vječno u našim mislima i srcima. prijateljima i znancima koji su nam izrazili sućut i bili uz nas u najtežim trenucima.9.. Tvoja mama Tužno sjećanje na voljenog supruga i oca $1.$/ÿ.2012.ý$ 13.2008. sjećanja i zahvale za objavu sljedećeg dana primaju se radnim danom od 8 do 17. gubi se trag.10.

199161 5.960450 9. Forum 3) .404 DJEČJA KNJIŽNICA (Radi eva 22/II) . Rijeka 051/213-360 • Poslovnice: Novigrad 052/757-414.30 Otvorenje izložbe fotografija U sklopu manifestacije “Tjedan istarskih muzeja . do 15.izložba Ivana Tomljenović Meller od Bauhausa do Bujštine. utorkom i četvrtkom od 9.-1926. svakodnevno od 9 do 17 sati OSTALO . 091/568 .377330 5. 098/1790-200 KNJIŽNICA VODNJAN (Narodni trg 1) .Ambulanta za male životinje (6.30 do 10. srijedom. svakodnevno osim ponedjeljka od 11 do 14 i od 18 do 21 sat. svaka vaša fotografija mora biti snimljena u Istri. srijedom i petkom od 8 do 11 sati. subota i nedjelja od 10 do 18 sati. održat će se proglašenje ljetnih najčitatelja 2012.GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA (Kandlerova 39) .GALERIJA STARI GRAD . S. Buje 052/772-271. Otvorenje izložbe održat će se danas u 19. Nicole Beharie.138465 9. režija Steve McQueen • u 21 sat projekcija SF komedije Susjedi treće vrste. subotom.izložba A.415.09.217915 5. F.MUZEJ GRADA PAZINA . e-mail info@knjiznicanovigrad.tel.hr Šifra Valuta Jedinica Broj 173 Prodajni za efektivu utvrđena na dan 7. četvrtkom i petkom od 10 do 19 te subotom od 8 do 14 sati. Kaštel.otvorena ponedjeljkom. do 30. autor Dejan Mitrović Po Istri od 08.hr. puca stalno (snaga ljubavi) GALERIJA TENI URAN (Maksimijanova 4) . tel.izložba Ivana Tomljenović Meller od Bauhausa do Bujštine. 621-921. 351. S. srijedom i petkom od 12.u 20 sati Istrian handmade IZLOŽBE . Da bi bila objavljena.KAMENOLOM MONTRAKER . Jonah Hill. rujna 2012.30 sati SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA .MMC POU ANTE BABIĆ . od ponedjeljka do subote od 8 do 12 sati i od 16 do 19 sati. Ivan 5.AMFITEATAR .30 sati VETERINARI . blagdanom od 10 do 15 sati. 052/212-415 ili na mail ami-tajnistvo@pu. kat) .30 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. tel.radno vrijeme: utorak. na tragu otkri a srednjovjekovnog naselja FORUM ./fax: 211 . 624 . 211 .SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU. e-mail knjiznica@gku-bcu. Ivana 1). rujna MUZEJSKO GALERIJSKI PROSTOR SVETA SRCA . 753 . Izbor za stalni postav 2012. srijeda.30 do 13.ponedjeljkom.572 KNJIŽNICA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA . Ante Božić-Kudrić i Ana Lisičak uz potporu mentora Ante Milića. SOS telefon.otvorena radnim danom od 8 do 20 sati. 091/1381 . radnima danima od 10 do 13 i od 18 do 21 sat. Mocenni.svakodnevno od 9 do 12 i od 16 do 20 sati ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE radnim danom od 9 do 20 sati. 052/351-300 i 351-301.samostalna izložba slika Mladena Milotića “Nebeski odrazi”.Stalni postav slika istarskih umjetnika. nedjeljom od 8 do 9 sati. 10. subotom od 10 do 13 sati • Antun Motika izbor X. odnosno Udrugom za promicanje indijske kulturne baštine Lotos u sklopu šire manifestacije “Tagore-svijet-Hrvatska (1861.CENTAR. www.30 do 20 sati.00 Završni koncert tečaja glasovira U Koncertnoj dvorani Kaštel s početkom u 18 sati danas će se održati završni koncert tečaja glasovira koji se odvijao ovog ljeta u organizaciji Me unarodnog kulturnog centra hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu. listopada NIMFEJ (trg kod amfiteatra) izložbeno prodajna manifestacija udruga: Gradska radionica. radnim danima od 7 do 14. subotom od 11 do 12 sati GALERIJA ANTUN MOTIKA (INK. subotom od 7.30 do 15 sati. 377 . i 5. 091 72 42 589 PALAČA BIGATTO . Kupovni za devize Srednji za devize.16 kn Informacije za Vodič kroz Istru možete javiti radnim danom od 10 do 13 sati na tel..POUČNO .izložba slika u kombiniranoj tehnici pulske umjetnice Monike Petrović.Digitronska 8.14 kn 7. niste sami .izložba slika i skulptura autorice Snježane Margiti : “Križ(ž)ane s kosom” KNJIŽNICE .30 sati u prostorijama Etnografskog muzeja Istre u Pazinu. nedjeljom od 9 do 15 sati.30 sati.KNJIŽNICA PRI PUČKOM UČILIŠTU .527367 5.hr (s naznakom ZA VODIČ KROZ ISTRU). Radnim danom od 10 do 13 i 17 do 20 sati.otvorena od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati. čekove i kred.30 do 15.o. tel. 525-882 AQUARIUM PULA .od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati.Kranjčevi eva 8. TEČAJNA LISTA 7. svibnja 7.30 do 13 sati. Buzet 052/663-417. kulturna baština.040.30 Proglašenje ljetnih najčitatelja U povodu Me unarodnog dana pismenosti danas u 13.ponedjeljkom.454 Stradali u prometu Stradali u prometu . Granična veterinarska stanica. soba broj 8.izložba Izbor za stalni postav.30 do 11 sati..ponedjeljkom od 12.994211 9.GRADSKA KNJIŽNICA . rujna MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE (Sv.SAVJETOVALIŠTE CENTRA POJAČANE SKRBI ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEMENCIJE I DEMENCIJA (Mažuranićeva 10) .pomo ženama žrtvama obiteljskog nasilja . W. tel.410.448413 6. do 24.500000 6. rujna GALERIJA VINCENT IZ KASTVA izložba fotografija Duška Marušića PROSTORIJA LIKOVNOG DRUŠTVA (Mletačka ulica. za odvjetnike i javne bilježnike ponedjeljkom. 13. radno vrijeme srijedom od 17 do 19 sati i petkom od 13. subotom i nedjeljom od 8 do 10 sati.svakodnevno od 9 do 21.Veterinarska ambulanta Pazin d. 591-511. Juriči .stalni postav samostalne izložbe fotografija Nerija Belića i me unarodne izložbe povijesnih vozila KNJIŽNICE . srijedom od 17 do 19 sati uz prethodnu najavu i dogovor. Viškovo 051/504-320.radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. ime i prezime autora te kontakt-telefon. sve ostale pisarnice. glume Michael Fassbender.t-com.izložba crteža Moć indiga.najbogatija zavičajna zbirka knjiga istarskih nakladnika i autora.uredovno vrijeme ZK Pisarnice soba 6. uredovno vrijeme ZK odsjeka. Veterinarska ambulanta za male životinje.u 19 sati otvorenje izložbe Urbani razvoj grada Pazina OSTALO .t-com. Izložba je ostvarena u suradnji s Indijskim kulturnim centrom.30 sati. 300 .639895 6. do 15. srijedom i petkom od 08.30 sati.hr SOS . listopada ETNOGRAFSKI MUZEJ .ambijent. režija Akiva Schaffer ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA .izložba radova Ivice Blagovića i Vere Mihajlović. Medulin Art s radovima svojih članica i članova. A. Istarskih narodnjaka 24. do 10.KINO VALLI .)”. do 12. tel. Motika i istarski crtači i grafičari II.hr POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE . efektivu i čekove Prodajni za devize Kupovni za efektivu.402 ili na e-mail infos@aquarium. a moći će se razgledati u radno vrijeme muzeja do 19. utorkom i četvrtkom od 7.KNJIŽNICA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA . James Badge Dale. četvrtkom bez najave od 10. do 1. roza zgrada 2.12 kn 7.960014 7.Museo etnografico dell’Istria priprema fotografsku izložbu pod nazivom “Kalkuta 1945. van Beethovena.2986. Prijave za dobivanje socijalnog alarma na telefone Doma za starije i nemo ne “Alfredo Štigli ” 223-233. pisma 978 EUR1 756 CHF1 826 GBP1 840 USD1 7. ponedjeljkom zatvoreno KNJIŽNICE .TELEFON U NEVOLJI.radno vrijeme GROŽNJAN. zaprimanje podnesaka za uknjižbu u zemljišne knjige i izdavanje gotovih ZK izvadaka od ponedjeljka do petka VETERINARI .30 do 14 sati. svaka prva i tre a subota u mjesecu od 7. MLADE I OBITELJ (Trg Josipa Broza Tita 6).30 do 15 sati VETERINARI . faks 052/351-333. Na susretu s novinarima predstavit će se ljetne najčitatelji Dječjeg odjela za 2012. zbrinjavateljima. tel. prvu i tre u subotu u mjesecu od 8 do 14 sati OSTALO .od ponedjeljka do petka od 7. do 1.Glas Istre Pula vodič kroz istru fax.hr MUZEJSKO-GALERIJSKI PROSTOR SVETA SRCA .30 do 13 sati. srijedom i petkom od 12 do 13. Merlin. godine.30 do 11 sati ponedjeljkom od 8 do 14 sati. subotama (1.30 do 19.30 sati.30 do 19 sati. Paliska.695 NACIONALNI PARK BRIJUNI .hr VETERINARI . 591-555 e-mail: redakcija@glasistre.298065 9. srijedom i petkom od 15. Pula 052/215-977.385000 5. a ponedjeljkom i petkom od 9 do 13 i od 17 do 19 sati. radnim danima od 7 do 14 i od 17 do 18 sati.22. kod Katedrale) . Pazin 052/624-557.izložba Jadranski pomorci na Arktiku • stalni postav muzeja i postav o ljekarništvu u Istri te postava austrijskih brodskih topova.30 do 13 sati. 772 .375000 5.30 sati MUZEJI . tel. ponedjeljkom.u 20 sati Istra Gourmet VRSAR . radno vrijeme svakodnevno uz prethodnu najavu na tel. datum kada je snimljena. utorkom i četvrtkom od 11 do 15 sati. subotom od 7 do 10 sati. subotom od 8 do 13 sati. 512 .PJEŠAČKA STAZA PAZINSKA JAMA.45/6. ponedjeljkom.KNJIŽNICA I ČITAONICA PAZIN . 222-956 i 099/675-2386. niste sami Halo. Novigrad KNJIŽNICE .09. gku-bcu.690012 7. Dežura svakodnevno od 20 do 7.2012. svakodnevno od 9 do 21 sat. tel. rujna HOTEL KEMPINSKI ADRIATIC . 052/721.otvorena radnim danima od 9 do 15.866 GRADSKA GALERIJA (Kandlerova 8) . SMAREGLIE radno vrijeme od 11 do 12 sati MORNARIČKA KNJIŽNICA (spomenik kulture) . dežurni veterinar 098/366-627 Ponedjeljak. subotom (prva i tre a u mjesecu su radne) od 7. 219 . mob. Autora najboljeg rada Glas Istre nagra uje besplatnom jednomjesečnom pretplatom na naš list.30 do 19 sati. listopada GALERIJA MARIN .000 ZAVIČAJNA KNJIŽARA PETIT (Kandlerova 24. tel.multimedijalna izložba “Ki sit ki lačan”.30 do 15 sati. Chopina. utorkom i četvrtkom od 8 do 9. subotom i nedjeljom od 9 do 15 sati ARHEOLOŠKI PARK NEZAKCIJ .882 KNJIŽNICA VERUDA (Banovčeva 6) . Giardini 14. Buzet IZLOŽBE . subotom od 8 do 13 sati • SPOMEN SOBA A.: 544-111. tel. utorkom i četvrtkom od 7. 2.30 do 23 sata. radnim danom od 16 do 20 sati mogu e je obratiti se na SOS telefon Istarske županije 0800. Brod u čaši.izložba radova polaznika ljetne foto radionice za mlade Istra .GRADSKA KNJIŽNICA . e-mail ami-tajnistvo@pu. Opatija 051/271-841.dnevnik jednog vojnika/diario di un soldato”. kolovoza pročitali najviše knjiga.110.30 sati. Mozarta i dr. a uz nju morate obavezno istaknuti: sadržaj/motiv s fotografije. najave na tel.24-satni nadzor starijih osoba.Settimana dei musei istriani” Etnografski muzej Istre . Fotografije nam možete slati e-mailom na redakcija@glasistre.30 sati. 381 . godinu u kategorijama učenika nižih razreda osnovne škole. radnim danima od 11 do 13 i od 17 do 19 sati. Cassoni Vecchi i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom.stalni postav Antikviteti i izložba slika autora vezanih uz Istru.Izbor iz donacije 9.2012.500-148. učenika viših razreda osnovne škole te učenika srednje škole koji su u periodu od 1. tel. KAT IZLOŽBENOG PROSTORA .o.000017 SJEDIŠTE BANKE: UMAG 052/702-300 • Podružnice: Poreč 052/429-050. fax.u 12 sati Vitrina mjeseca. rujan 2012. SPOMEN SOBA ANTONIJA SMAREGLIE . srijedom.801 PAZIN.svaki dan od 9 do 22 sata. slikarstvo i dekupaž (salvetna tehnika).Sv. petak. članovima obitelji. PULA. nedjeljom od 8 do 10 sati. . 213 . srijedom i petkom od 12. subotom od 10 do 13 sati. Dubravica 5. subotom od 10 do 12 sati.43/6. tel.GALERIJA ORSOLA . listopada KNJIŽNICE . 777 .30 do 19. tel. 222662. Rovinj 052/845-070. otvorenje izložbe Gusan kod Vodnjana. četvrtak.hr MEDULIN . Labin 052/881-051 doga aji . u mjesecu) od 7.485000 6.551 i 222 . J. na Dječjem odjelu (Kandlerova 39). 19. me unarodna studentska kiparska škola Montraker. Motika .otvorena radnim danima od 12 do 16 sati SUDOVI .561. primjenjiva od 8. tel. svaki dan od 10 do 18 sati MUZEJI . utorkom.otvorena ponedjeljkom od 11 do 19 sati. listopada Halo. radno vrijeme svaki dan. svakodnevno od 9 do 19 sati GALERIJA SIBYLLA (Konti 28) stalni postav.327530 9.301.544 KNJIŽNICE . II kat) . autorica Davorka Špada ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE .RIVA . utorkom.zatvorena zbog sanacije.radnim danom od 11 do 12 sati i ponedjeljkom i petkom od 20 do 21 sat. tel. subotom od 8 do 13 sati. srpnja do 31.radno vrijeme svakodnevno od 9 do 23 sata AUGUSTOV HRAM . 18. Rahmanjinova. listopada 2012. autor Mladen Miljanović.30 do 13 sati..030 DANAS . Na programu su djela L. rujna TURISTIČKA ZAJEDNICA (Informativni centar. do 10. a izvodit će ih mladi pijanisti Dina Jularić.-2011.660018 7. Motika i istarski crtači i grafičari I. Monas. Svaki autor može poslati najviše 3 fotografije mjesečno.druga samostalna izložba Jelene Cvetkovi Puca iznova. radnim danima te subotom od 7 do 15 i od 17 do 18. Sigurna kuća Istra Sigurna kuća Istra .). pravna.600 . Vince Vaughn. stranica Vodiča kroz Istru otvorena je i vama. osim kaznene. 9.30 sati. OBJAVITE FOTOGRAFIJU U GLASU ISTRE Poštovani čitatelji. 662 .ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE PAZIN i MUZEJ GRADA PAZINA .84 84 U svim slučajevima kada vam je potrebna podrška i prijateljska pomo LJEKARNE . do 1. 222 . 45 Buje IZLOŽBE .611 ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA (Giardini 14) . od utorka do petka od 7. tel. Carey Mulligan.873216 7. rujna Umag IZLOŽBE . po najavi na 098/9315 . tel. 3. otvorena svakodnevno od 9. svečano zatvaranje 14. Bacha.47/6. broj 351-300. tel. 052/729 .u 19 sati projekcija erotske drame Sramota.u 17 sati otvorenje izložbe Preporod. četvrtkom i petkom od 7.GALERIJA AURORA . duhovna pomo i savjeti 0800/444-449 Pazin DANAS . tel.besplatni telefon za pomo obiteljima žrtava u prometu te psihološka. glume Ben Stiller.stručna pomo oboljelima. radnim danom od 9 do 13.

05 Zauvijek susjedi.02 Večeras 20. koja je preživjela olujno nevrijeme. (R) – TV vrtić.00 Sulejman Veličanstveni.15 RTL Vijesti. serija R 07. informativna emisija R 21.35 Potrošački kod 21.45 Skica za portret 15.15 Ne daj se.05 Plamen ljubavi.00 Regionalni dnevnik 16. Ptić se boji – Brlog. serija R 10.25 Sve što djevojka može FILM poželjeti. kanadski film FILM 15. 06:00 638 846.25 Skica za portret (R) 12.55 RTL 5 do 5.50 Divlji boravak. Ova duhovita mlada Amerikanka ima jedinstveni stil.10 Skica za portret 14. serija 33-34/194 19. Abrams Uloge: Tom Cruise. serija R 13.25 Zabranjena ljubav. serija za mlade (23/26) 09. serija 156-157/180 17. Oz 2. Kombinacija celebrity i svakodnevnih priča i dalje će zabavljati i informirati gledatelje RTL-a 2 na kraju dana . Južna Amerika – Urugvaj (5/9) (R) 12. Vatikana. serija 12/68 22. 6) 509 5JK@E "# 46 ! Studio 45.00 Dobro jutro. No kada za vrijeme misije nestane jedna od njegovih štićenica. 10.02 Dr. no ubrzo shvati da bi mnogo radije proučavala Jamieja. Gl.00 Sulejman Veličanstveni.00 Teorija velikog praska.4)5) 5-41) 4Kž= LAJHL= 46 Na plaži Šimun naiđe na tajnovitu Mariju.05 Sinovi i očevi.50 01. serija R 09.45 TV izlog 08. Tko štiti žrtve. humorna drama 6. 11:00 Vijesti 22:30 Pomorska večer tvistra@tvistra. serija 9/10 Očajan u želji da kupi kuću nakon što njegov sin oboli od tjeskobe uslijed mučne obiteljske situacije.05 Večernje vijesti 22. ali zbog Adrianninih sve jačih osjećaja prema Teddyju situacija postane neugodna. humoristična serija 19. opasnim međunarodnim trgovcem oružjem.55 Krv nije voda.55 RTL Danas.10 Školski sat.25 Teorija velikog praska.29 Vrijeme sutra 14.00 Prijatelji. dokumentarna serija (25'16«) (6/7) 16.00 Hrvatska uživo.00 Vijesti Nove TV 17. 0 0 0 Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija. serija . serija R 12. pa čak i kad zlostavljaju. Momci s Madisona 4.24 1981.25 04. Sedam kontinenata – Antarktika (R) 07.30 Exkluziv Tabloid 11. serija za mlade (7/18) (R) 18. rujna 2012. crtana serija 6/13 06. akcijski 0.40 Ezo TV. informativna emisija R 7.tvistra. serija 13. Sedam kontinenata – Antarktika (R) 17. serija R 02. zabavni 14. serija za djecu (7/13) (R) 08. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala.10 Astro show. kriminalistička serija 2.00 Flash vijesti 14. humoristična serija (18) (8/18) 00. 2006.12 Pogled na Zemlju 1. Patagonija.25 Connor na tajnom zadatku 1.30 Slatko ludilo 1. Joe odluči uložiti 25. 12:00 Vijesti Sove marketing@tvistra. što potpuno slomi Dixona.00 TV izlog 10.NASTAVAK 14. teksaški rendžer. humoristična serija 22.35 100% poduzetnik.00 sata. Informativna emisija 17.05 Asi. serija R 12.58 Sport 23. serija Bitange i princeze 4.50 Magična privlačnost. serija (12) 00.30 Istinska ljubav.50 Ne daj se. FILM igrani film.30 manjinski Mozaik 14.00 Veseli mladunci.00 Oprezno s anđelom. humorna drama 18. Nizozemska (Surinam).00 Muškarci u krizi. Oliver i Gibonni in Live 22.01 Magična privlačnost. kat. Dupin (R) – Čarobna ploča. humoristična serija 0. . Daphne je nepotpuna. Tjedan poslije Marija dolazi u kuću Odakovih kako bi njegovala Stipu. informativna emisija 0. sina sveučilišnog administratora koji odlučuje o upisima.15 Dva i pol muškarca. Oz 2. crtani film R 8.58 Hrvatska uživo – Vijesti 18. sapunica S1E108/220 17.42 TV kalendar (R) 16. kulinarski izazov 7. Danijele Martinović i mnogih drugih.35 Šaolinski paževi.00 Walker.45 InDizajn s Mirjanom Mikulec. serija 22.05 Exkluziv Tabloid.30 TV prodaja 10.17 Vrijeme 12. serija (12) 03.55 Edgemont 4. serija R 13. serija 6768/199 15. serija 26/90 14. igrani film 00.20 Učilica. Nerijetko štitimo svoju djecu. Shrvana tim saznanjem. politički talk show 22. serija 10/35 20.10 Vatrogasac Vjeko.35 Glas domovine 16. kviz za djecu 10. Rambo Amadeus 17. talk show 23.hr Sova 11:10 Dobre vibracije 00:05 Radio 11:30 EPP Marketing: T: 052 62402:55 –F: 052Glazba Radio 624.05 Na rubu znanosti.10 Školski sat.50 Zauvijek susjedi.1) 5LA šJ @AL= žA FžAAJE WHAT A GIRL WANTS.25 Studio 45.30 CSI: Miami. animirani 08.00 Izgubljena čast. humoristična serija 0.J. dokumentarna serija 19. lifestyle emisija 8.45 TV izlog 11. 12:30 Notiziario 12:35 Pressing 13:00 Vijesti 13:15 Županijska pitanja 06:00 Dobro jutro 14:00 Vijesti 06:30 112 14:30 Notiziario 07:00 Jutarnja kronika HR 14:45 Vrijeme za vrijeme 07:30 112 15:00 Danas aktualno 08:00 Najava događaja 16:00 Giornale radio 08:15 Puntapet 16:30 Kamo danas 2 08:30 Kamo danas 17:00 Vijesti 08:45 Vrijeme za vrijeme 17:05 Glazba 09:00 Vijesti 18:00 Krokodil (glazbena 09:30 Pod stijenama Kantride emisija: top lista domaće 09:45 Sam protiv njih – sportski glazbe) kviz 19:30 112 10:00 Vijesti 19:35 Glazba 10:30 Notiziario 20:00 Pomorska večer 10:45 Calcio 22:00 Tv Istra: T: 052 637 990. vrati se – hum. serija R 09.40 Malcolm u sredini.00 Malcolm u sredini. zabavni 14. Velebitski aromatarij (1/3) 15. dramska serija 10.35 U dobroj formi s Renatom Sopek. talk show Učitelji i profesori sve manje uživaju dužno poštovanje učenika i njihovih roditelja. a Suzana. američki film FILM 7. Nina!. Napulja i Šangaja. emisija pod pokroviteljstvom 20. emisija pod pokroviteljstvom 16.20 Županijska panorama 16. Dupin (R) – Čarobna ploča. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu. Philip Seymour Hoffman.45 TV kalendar 07. Unatoč svemu. talk show (6/100) 14. humoristična serija Noćni glazbeni program.55 Plamen ljubavi. emisija uživo 18 3. Marica je toplo prima.hr Digitalno: 29 kanal (538 Mhz) MaxTv: 812 kanal B.25 Rosario. F:Kronika dana HR 052 637 991.10 Seinfeld. Redatelj: J. humoristična serija 21.24 TV kalendar (R) 12.10 Euromagazin.20 Obruč straha.03 Vrijeme 20. ali se među ostalim članovima obitelji osjećaju brojne trzavice… Za to vrijeme Marijin suprug Ranko odlučan je pronaći odbjeglu suprugu.00 Ruža vjetrova.45 23. s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina i koji je na kraju otišao. koji je pretrpio moždani udar. Kelly Preston 8) 68 # )+151 ACKć= EIE= ! 46 68 MISSION: IMPOSSIBLE 3.10 Cocco Bill. crtani film 17. Nina!. Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice. ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost punu mogućnosti.05 Mala TV – TV vrtić.30 Fotografija u Hrvatskoj 16. I dok su se u drugoj sezoni preko puta Tonke izmjenjivale poznate ličnosti poput Severine.30 Dnevnik 3 22. serija Cala unajme da istraži slučaj u kojemu su trojica gimnazijalaca tijekom razuzdane vožnje skrivila nesreću sa smrtnim posljedicama.00 MacGyver. serija R 06. humoristična serija 18. kanadski film (R) 02.00 Studio 45.30 Dodir s neba.15 Mir i dobro 06.10 Galileo.15 IN magazin R 14. serija R 10. a sve češće postaju žrtvama psihičkog i fizičkog nasilja. animirani film 10.46 Glas Istre tv program Ponedjeljak. Božja čestica za početnike – Tin i Ton – Kazalište sjena i rezanje papira 10.45 Polja nade.40 TV izlog 14.50 Magična privlačnost.00 RTL Danas. Dixonova cura Sasha počne sumnjati u njegovu pravu dob i počne istraživati kako bi doznala istinu. serija 84/120 20. Navid i Adrianna izađu s Teddyjem. 2003. kulinarski izazov 15. Božja čestica za početnike – Tin i Ton – Kazalište sjena i rezanje papira 16. dokumentarna serija (7/10) 12.25 Oprezno s anđelom. živu ili mrtvu.000 dolara u okladu na košarkašku utakmicu. humorna drama 12. dokumentarna serija (6/10) 11.10 Tema dana 19. crtani 08.08 Zavolite svoj dom 3.48 ZABA – 90 sekundi.10 CSI: Miami. dramska serija S02E01/165 21. talk show FILM (6/100) (R) 06.45 Prijatelji.45 Ne daj se.20 8. povijesna dramska serija S01E19/48 R 15.50 Punom parom. humoristična serija 20.50 Puna kuća. rujna ulazi u treću sezonu.40 Plodovi zemlje (R) 13.25 IN magazin 18.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.25 Rekonstrukcija.05 ZABA – 90 sekundi.15 Dnevnik Nove TV 20. Gibonnija. serija R .55 Seks i grad 4. Državni odvjetnik želi optužiti mladog vozača za ubojstvo.40 Klon. Smrtonosna jedinica.00 Teletubbies. serija (12) 01. Naomi odluči pohađati instrukcije kod Richarda.10 MacGyver. telenovela 16.15 Walker.55 Laži mi 3.20 Stuart Mali. humoristična serija 19. nekonvencionalan.00 Istinska ljubav.40 Opasna igra.50 Dva i pol muškarca. točno u 23.00 Kad već postoji planina. 02. jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena za njega. Colin Firth. Hunt mora spasiti život voljene žene i svijeta u još jednoj nemogućoj misiji koja je kombinacija neviđenih eksplozija i spektakularnih potjera po ulicama Berlina.40 Malcolm u sredini. Slijedi napeta potraga za Owenom Davianom. telenovela (82/102) 13.45 TV izlog 16.00 Nemoguća misija 3. igrani FILM film (15) 02. Ving Rhames. Tragom drevne tehnologije 23. Terry je prisiljen suočiti se sa strašnim uvjetima svoje glumačke karijere kada prihvati malu ulogu u filmu B-produkcije. Nina!.25 5. emisija pod pokroviteljstvom (R) 10. teksaški rendžer. show.35 00. animirani film 7. Građanske minute 18. lifestyle 9.50 Naša mala klinika. talk show R 05.35 TV izlog 12.45 Punom parom.45 H2O Uz malo vode! 3.00 Flash vijesti 09.35 Dnevnik Nove TV R 06. animirani film (R) 11. ali Cal stekne drukčiju sliku o tom slučaju kad primijeti znakove krivnje kod člana hitne službe u civilu koji je žrtvi pružio prvu pomoć nakon nesreće.00 Vijesti 10. bivši tajni agent Ethan Hunt započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu (Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata.00 Dnevnik 12. serija 64-65/95 17. od ponedjeljka 10. spotovi Noćni glazbeni program. Redatelj: Dennie Gordon Glume: Amanda Bynes. povijesna dramska serija S01E21/48 22.Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem.55 Večeras 20. serija 26/141 15. tko štiti učitelje? Jesu li oni postali građani drugog reda? 19.10 Ezel. kriminalistička serija 3.45 Zabranjena ljubav. Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth). serija 12/140 19.30 1981. humoristična serija 23.00 Let 93.15 Sport 12.01 Puna kuća.hr 06. sapunica S1E106/220 11. 5-41) . serija (5/22) 19.15 Malcolm u sredini. serija 20. Sara i Ines dolaze u svoju staru kuću na selu gdje ih krajičkom oka promatraju susjedi Krsto i Šimun.40 Mala TV.05 Krv nije voda. Suočen s jednim od najopasnijih zločinaca ikad. Ptić se boji – Brlog.57 Sport 20. Hrvatska – Vijesti 09.00 Superosvetnici. i za ovu sezonu Tonka i njezina ekipa pripremaju mnogobrojna iznenađenja. akcijska serija S01E11/22 16. 4)61Č) -.40 Moji džepni ljubimci.01 Vrijeme sutra 23.40 Idemo na put s Goranom Milićem.00 Naša mala klinika.25 Dharma i Greg 5. studenta s Kalifornijskog sveučilišta. serija 23.50 Asi.05 Vrijeme danas 10. serija R 07. telenovela (81/102) (R) 07.10 TV Bingo 20.45 Seinfeld. serija 21. Rodney. magazin 18. Portugal – s ruba Europe (R) 11.05 Polja nade. zabavna/ obrazovna emisija 18.30 Dnevnik 19.55 PopPixie. serija 11.30 RTL Danas 19.05 Izgubljena čast.50 Rosario.40 Moć sudbine.net: C-10 OptiTv: kanal 52 www.uz jednu novinu: 'Studio 45' gledatelji će moći pratiti svake večeri od ponedjeljka do četvrtka. 0 0 0 Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka djevojka želi.10 Nulta točka. serija 16/22 06.30 Dr.20 Moć sudbine.)Ć1 24/4)1 046 &"# LE E?E I *ALAHO 0EI= 11 Naomi sazna da njezine ocjene možda nisu dovoljno dobre da je prime na Kalifornijsko sveučilište. tarot show 04.50 Novi klinci s Beverly Hillsa 2. serija (12) (3/13) Mućke 6B. ak.

00 Vijesti TVN 18.25 Tv prodaja 08.05 007 . film 1.50 L' ereditá. ep. 10. 694-141 LABIN: tel.25 TG3 Linea notte 0.magazin o zdravom životu(R) 23.. doc. Zagreb OIB 89054078461 List izlazi svaki dan.30 Dječja TV (R). dječja emisija 20.00 La casa nella prateria.20 TV Prodaja 11.00 Optimisti. 10. rubrica 13. komedija 11. reportaža 22.00 Hajka.45 Le mogli dei militari.00 Zg info.00 Buka. Zakantajmo Istarske kante Barat.30 Info Istra 20.15 Život riba 12. telefilm 17. serie tv 16.05 Svakodnevica.50 Magnum P. Zvonimirova 20. show 21.Orlando Kids.45 Tv prodaja 15. 591-583 (Novosti) 591-515 (Pula) 591-518 (Istra) 591-529 (Kultura.55 Velik. talk show (R) 21.00 Prokletstvo Bermudskog trokuta 22.35 TG2 11.05 Mala velika liga 14.55 Velik. telefilm 14. Na aerodromu Newark uobičajena.20 Calcio: Italia . Servisne informacije 12.30 Kapital znanja 16.30 Telegiornale 14.10 Kronika Općine Fažana(R) 12. Slog Glas Istre Pula. 1.20 OK . serija 18.30 Made in Croatia. mozaik 22.20 TP1X2.40 Serbus Zagreb.00 Vijesti + KN INFO 00. mozaična emisija (R) 15. 0. serija 17. Istarski i kvarnerski izvođači.00 Deathstalker i .05 Život poslije života 22.15 FILM 23.05 Pakleni plan družine čudaka 01. drama 8.40 Tv prodaja 13. serija 23. telefilm )*-51 1 5)6-1651 24/4)1 0* 06. Večernje vijesti Istre i Kvarnera 22.. 7 23. film 9. te pakiranje razdvojenih dijelova eksplozivne naprave.Irlanda Under 21 20. obrazovna emisija 21.10 Zajedno (r) 17. komedija 19..15 Kuća 20.10 La nostra amica Robbie..55 Zg info. godine kao antifašističko glasilo naroda Istre.Medici in prima linea 10.00 Vijesti . te doznaju da se u zgradu zabio »manji avion«.rujna: Glasovi iz zraka 21.00 Smokey i bandit 07.00 Europska pitanja 15.50 Medvjedić Winnie 12.15 TOP DESTINACIJE – Hrvatska obala 19..45 Putopisi R) 17.35 Murphyjeva romansa 09.25 Sredina III. film 16. ep. faks 591-544 e-mail: epgi@glasistre.15 Ok kids.05 Sredina III.hr DOPISNIŠTVA BUZET: tel.. 885-057.10 Dom & Stil.00 Štićenik. telefilm 23. ep. crtani filmovi 10.05 Obdaren III. informativan program 14. veći.15 Art Club (R) 16.mozaična emisija 19.35 Turistički prsten Zagrebačke županije. drama (R) )61) /-/4)201+ 08.00 RI2 Classic & TV prodaja 16. serie tv 20. drama 14. veći. telefilm 4)1 ! 6.10 Repo Men 02.00 Bog je umro uzalud.15 Glazbena zona 14.05 Videostranice Kanala Ri 06.05 Protestantesimo.00 Vijesti + KN INFO 17.10 Norbit. ep. telefilm 9.50 Ricette di famiglia.30 Ljetni magazin (r) 19. istarske brigade 10/III. 9 00.50 TG2 17.15 Kratke Vijesti 12. rubrica +)).emisija o 10.35 Zg info. serija 21.. informativna emisija (R) 23. telefilm 18.50 Almost true 0. Plovidba broda Zorogaza 18. dječja emisija 16.35 Tv prodaja 15.00 Superdragon 00..00 TG3 20.Glas Istre tv program Ponedjeljak.15 Okruženje. drama 9. emisija o klađenju 12.zagrebački informativni program 19.25 Comunita' (R) 14.10 RI2 Classic 15.20 Od knjige do filma.00 Vijesti + KN INFO 18.00 Pošalji SMS. serije tv 14.17 Ukratko o svemu 18. avantura 17. integralna snimka(R) . 300-636 Žiro račun 2360000-1102157321 Devizni račun HR 5523600001102157321 kod ZAGREBAČKA BANKA d. ep.10 Centovetrine.45 Iz džungle u džunglu.05 TG4 14. glazbeno-animirani program 10.55 Dnevnik RITV-a 00.35 Un posto al sole. Dopunska nastava 04.crtani filmovi (R) 18.15 Dica sritnih lica.20 Hrana i vino (R) 13. ratni 20. Vrijeme 21.00 Fringe.00 Mi u novac vjerujemo 18.00 Zlatna dolina 10.30 Pomeriggio cinque 18. serie tv 14. 625-036.. ”Glas Istre” je počeo izlaziti u narodno-oslobodilačkom pokretu kolovoza 1943.00 Ekonomia 14. posljednji pozdravi.22 Tv prodaja 16.00 Večernji Dnevnik 22.35 Tata i zetovi.05 Vijesti . Trezor) Vesna MEDVEDEC (Nedjelja) Mario ROSANDA (grafika) Milivoj MIJOŠEK (fotografija) … Videostranice Kanala RI 14.50 Dnevnik RITV-a 19.00 Twin Peaks. 616-270 faks 621-738 POREČ: tel.55 TG3 15.00 Gospodar lopova. Sport .30 TV Prodaja 19. komedija 00.00 Blob 20.00 VIJESTI … Sport … Vremenska prognoza za Kvarner .04 Info 19. telefilm 21. Los Angeels.05 FILM 22. 47 2 4 .20 Tv prodaja 17.d. gioco 18.hr Oglasni odjel (mali oglasi.00 Vijesti + KN INFO 20. 10 01.05 Kradljivac srca. 427-249 faks 452-863 ROVINJ: tel.10 Siska. serie 21.o.35 Sekunde do katastrofe: Tsunami 13.10 Hrana i vino.15 Nespokojni 09. veći. Svi avioni polijeću na vrijeme i na nebu je sve mirno. savršeno kontrolirana gužva..15 Treme II.35 TG4 4)1 7.15 Glazbena zona 12.10 Verdetto finale.30 Ljetni magazin. rujna 2012.40 Cominciamo bene 13. 19.35 La mia vita.00 TG5 13.05 Zagrebancija. svi zaposleni u kontroli leta šutke gledaju kako jedan od Twin Towera odjednom ima golemu rupu iz koje izbija dim.40 Istraživanje planeta Zemlja: Zemljin nevidljivi štit 12.20 TV Prodaja 13. telefilm 13. rubrica 10. 23. film 1. Nakladnik Glas Istre novine d.50 Iza kamere. drama 4.45 Miss Italia notte sport 18.20 Posljednji ratni junaci: Pobjeda 16.55 Živjeti zeleno 20.35 Dragon ball 15.05 Okrutna ljubav..45 ER .55 Velik. alternativni kutak 00.00 ISTRAŽIVANJE – Čovjekovo putovanje u svemir 16.25 Istraživanje planeta Zemlja: Otapanje leda 15.20 TV prodaja 19.05 Vijesti . telefilm 15.30 Pravi seks predstavlja.55 Crno zrcalo. komedija 18.. komedija -745246 0830 Motosport 0845 Superbike 0930 Superbike 1015 Motosport 1030 Biciklizam 1130 Biciklizam 1215 Biciklizam 1315 Tenis 1415 Nogomet 1500 Biciklizam 1600 Biciklizam 1800 Nogomet 1850 Tenis 2015 Tenis 2045 Svi sportovi 2100 Wrestling 2130 Wrestling 2230 Najjači čovjek 2330 Tenis Trg I.10 Carstvo poroka II. nautički magazin (R) 08.30 Miss Italia 2012.00 Tg5 20. kulinarski show 18.50 0* +-.45 Tucker i Dale protiv zla +1-56)4 68 09. film 1. film 17.15 Nip/Tuck.45 Dečko moje djevojke 23. regionalni talk-show 23.25 Čovjek sa zlatnom rukom 16.00 Hrana i vino. Isprva nitko ne zna ništa.10 TV prodaja 15.00 1 x 2.00 Vijesti + KN INFO 21. osmrtnice.20 Kradljivac srca.10 Erik kuha. zadnja.05 20 u 20 14.00 Vijesti + KN INFO 23. film 23. serie tv 17.00 Detective in corsia.00 Smalville.00 U dobroj formi.920 kn Mjesečna pretplata za inozemstvo 40 USD.00 Okrutna ljubav. 885-058 faks 885-059 PAZIN: tel.30 Tribina HR.40 Moderna obitelj III.00 Manifestacije. Vrijeme 20.00 Tv prodaja 12. 21 10.45 Hamlet 11. 1 14.15 Samo seks +1-): 06. ep.50 Merlin.00 Zapadna strana.50 Voljeti i umrijeti 11.00 Zemljaci.35 Kung Fu Panda 2 20.00 Vijesti Istre i Kvarnera 20. Zvjezdan STRAHINJA (Istra) Marina VUKŠIĆ (Portal) Srećko PERŠIĆ (Crna kronika) Bojana ĆUSTIĆ JURAGA (Kultura i Mozaik) Nenad JANKOVIĆ (Sport) Gordana JEZDIĆ (Svijet. telefilm 12.30 Šaptač psima: Stella.05 N. crtani filmovi(R) 14.20 Media shopping 6.30 VIJESTI … Sport … Vremenska prognoza za Kvarner . Pula. 21 19. 8 00. ep.00 Nemirni.15 Ljubav i moda.50 Emisija 22.45 Grad lopova PRETPLATA ratnici iz pakla 12. Državna himna 03.00 TG2 18.00 Svjetlo u tami (18). informativan program 15. Servisne informacije 19. telefilm 12.50 Sredina III.30 United 93.15 AKTUALNO REDAKCIJA centrala (052) 591-500 direktor i tajništvo 300-630 glavni urednik 591-504 urednici: 591-505.30 Riznica znanja.# 6.00 Resident evil 2..00 11.5 03. sportska emisija 16.50 Putopisi (R) 14.00 90210.45 Trasformat.25 Istra Nekad i Danas 20. 427-246.30 Blue Bloods. 388-470 i 591-543 faks 388-471 16)1) 6.40 Metajets. grizli! 08. Justice 10.10 Carstvo poroka II. avantura 13.L.25 Izumi 18. emisija uživo 21.00 Mrtva djevojka 16.00 La prova del cuoco. Osnove pornografije. info show 19.50 Blue Bloods.2 4 7 ) . informativna emisija 19. crtana serija 20.4)) AJ '! HRT 2 20. 427-247.20 Atomska Betty. talk show Romana Bolkovića 22.30 Notiziario .35 Tempesta d' amore. telefilm 14.10 Palermo oggi. glazbena emisija (r) 00. glazbenoanimirani program 16. avionom 75 USD Maloprodaja tel.10 La strada per la felicitá. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju +1-56)4 )+61 08.35 Hrana i vino 16.00 Noć u gradu 20.30 Studio aperto 19. Riva 10 UPRAVA Albert FAGGIAN Dražen ŽMAK Slaven ŽMAK Savjetnik Uprave: Željko ŽMAK UREDNIŠTVO Glavni urednik Ranko BOROVEČKI 4-/1)1 24/4)1 22. tel.00 Katastrofa..55 La signora in giallo.30 Asterix i Obelix protiv Cezara. drama/romance 02. New York.45 Unomattina estate 12. mozaična emisija 17.C.00 Vijesti + KN INFO 19.10 I Simpson 14.40 Tv prodaja 18.00 Ok kids.50 Mattino cinque 11.Moj život idiota.45 Pacific blue.30 Turizam OK 21.15 Osvajanje slobode.I.45 Do dna.30 Eurobox 11.30 TG5 16. serije tv 21.00 PLANET RI – mozaična emisija 21.30 Hamburg distretto 21.50 Carabinieri. serie 23. 427-248.30 Obdaren III. serie tv 10.20 C.hr mjesečna 168 kn tromjesečna 480 kn polugodišnja 960 kn godišnja 1. Jamie Hardin Utorak. Mozaik) 591-521 (Crna) 591-513 (Sport) uredništvo faks 591-555 dopisna služba 591-509 e-mail: redakcija@glasistre.40 Cartoni animati 8.00 Ubojstvo i margarite 10.25 Tv prodaja 20. telefilm 17. serijski film 22. talk show (R) 16. rubrica 14.00 Zoom.glazbena emisija 20. Tek nekoliko sati kasnije kontrolor leta u slušalicama začuje nejasan glas koji kaže: »avioni su oteti«. najveći: Podmornica apokalipse 09.50 Il giorno prima.45 Tv prodaja 15.00 10 stvari ili manje.. drama 15. Sport . a izvanredne vijesti na CNN-u oko 10 sati djeluju nestvarno poput znanstvenofantastičnog filma. ep.45 Rai parlamento.00 Sisačka kronika.00 Zeleno– plava magistrala. Sport .45 Lo sportello di Forum 15.15 Zora živih mrtvaca 02. Pula tel.30 Tg4 12. Lewis Alsamari . glazbena emisija 16. telefilm 21.00 Moderna obitelj III. najveći: Područje kanala 21.00 Sport mediaset 13.35 TG2 23. telefilm 7.45 Posljednji ratni junaci: Dan D 11.00 Čuvar plaže u zimskom periodu.00 Tg5 8.50 Rai MARKETING Trg I.10 Quinta Colonna.hr www.15 Film u boci. Vatro hodaj sa mnom 00. erotski program poljoprivredi(R) 23. 12 09.05 Skoro sasvim obična priča.00 Čuvar plaže u zimskom periodu. serie 14.00 Global Effect Zatočeni u inozemstvu: Pravi Ponoćni ekspres )51 68 6.50 Voda za slonove 16.00 AKTUALNO 12.emisija o filmu(R) 16. Scenarist i redatelj: Paul Greengrass Uloge: Trish Gates.00 UNITED 93.15 AKTUALNO 21.50 TG 1 0.45 Glazbena zona 09.30 Cartoon flakes 10.25 Horoskop 12.maretic@glasistre.50 Glazbeni kanal.00 KN Automagazin 11. 8 23. 840-694. godine. emisija o nacionalnim manjinama (R) 13. glazbena emisija 21.45 Butižin 14. telefilm 15.Orlando Kids.30 Zodijak.I. drama 12. 2006.30 Dječja TV. najveći: Ledolomci 22.15 Moja županija. 3 15.10 Zg info.20 Horoskop 23.20 TG3 regione 23. astro show (18) Zamjenik glavnog urednika Dražen DOBRILA Izvršni urednici: Vesna ČAMDŽIĆ Tanja ŠTAMBUK (Zoom) Leonid SLIJEPČEVIĆ Kristian STEPČIĆ REISMAN (Novosti) Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ (Pula) Tea TIDIĆ..20 Kratke Vijesti 14. Khalid Abdalla.S.15 La vita in diretta 18. 300-639 faks 501-949 e-mail: irena. 8 19.40 Futurama 14.20 Kanal Ri classic. Nalla i Phoebe 14. telefilm 8.35 Grey' s anatomy. 099/2167977 56)1 24/4)1 4)1 6. telefilm 12.15 Megagrađevine: Najveća drobilica na svijetu 17. MAX TV nogometna liga 22.I.10 Bioenergija i hipnoterapija by Slavko Sambolec. 2 14. ep.00 I Z L O G 15.00 F.30 Zlatna dolina 19.00 Forum 13. Pratimo ulazak putnika./faks 662-522 694-140. telefilm 17.10 Una settimana da dio.15 Romanovi.00 Vodič za autostopere kroz galaktiku 21.. rubrica 11.00 Vijesti-informativni program(R) 08. Tisak Novi list Rijeka.50 Kauboji i izvanzemaljci 14. ep.10 Romanovi.25 Studio aperto 13. Pula.45 Skitalica 18.20 TV prodaja 16.00 Rai notizie 8. 451-287 Računovodstvo tel.35 Obdaren III.20 Il nostro amico Charly. 11. mozaična emisija 21.00 Cerasella.45 Kronike iz Narnije..00 Grad lopova 22. Liza Colon-Zayas. informativan program 12.10 Kratke Vijesti 16. drama 0.45 KN Edukacija – specijal 13.30 TG 21.15 Paris Express 16. Nijemi od šoka. U aerodomskoj čekaonici među običnim putnicima sjede i četvorica koje prepoznajemo kao one koji su se pripremili za otmicu.05 U zdrav mozak 19.Goldeneye.00 Drvo života 08.20 Flashbacks 18.00 Senza traccia.45 Umijeće laganja 14.50 Medicina 14.40 Veline.00 Aljaški letači: Opasne evakuacije 19.00 Telegiornale 20.10 Obdaren III.45 I Z L O G 17..45 Piazza affari.15 Glazbena zona 10. ep.40 Serbus Zagreb.10 Istrage zrakoplovnih nesreća: Prinudno slijetanje na vodu 18. gioco 20.30 Tehnologije 12. informativan program 13.Milano solo andata.40 La storia siamo noi 10.30 Connect – Povezivanje s budućnošću 17. ep. kulinarski show (r) 19.00 Slika Zagreba.40 Beautiful. kulinarski show (R) 13.00 Vijesti. film 23.25 Paris Express 12.42 Tv prodaja 11.25 Murphyjeva romansa 18. lifestyle emisija 18." 6. studenog 1969. Apokalipsa 02. talko show Igora Kolovrata 00.15 PRESSing.50 Šaptač psima: Neco i Yona.informativna emisija 20.40 La telefonata di Belpietro 8. informativna emisija (R) 12.00 Euromaxx 14.05 Jackass 3.15 Dolls4you (18). drama 22.20 Glazbena zona 15.00 U eteru.glasistre.30 Pregled tjedna 15.30 Dječja TV. istarske brigade 10/III.40 Tv prodaja 12. vijesti na talijanskom jeziku 23. talk show 23.00 Vijesti u 21 21.00 TG3 14.15 AKTUALNO 18. talk show 15.S. glazbena emisija (r) 17.00 Ponoćno krstarenje 14. 431-924. 840-695 faks 811-143 TRST: faks 0039/040/9381245 ZAGREB: mob. komedija 22.crtani filmovi 12. ep.40 Hunter.00 Brod plovi za Šangaj.30 Svi smo mi purgeri..50 Torpedo. emisija o turizmu (R) 17.00 Želim Candy.45 Mali svijet (R) 15. kojemu je prehodilo pomno izbrijavanje jednoga od njih.00 Prima pagina 8.50 TV prodaja 18.. Vrijeme 23. 9 20.30 Palermo .emisija o gospodarstvu 22.30 Županijskih 60.00 Aljaški letači: Upomoć.50 Fuori orario 4-6.05 OK .05 Šaptač psima: Zašto su psi ratoborni 19.30 Geomagazine.35 Odjavna špica 10. reportaža pod pokroviteljstvom 15.I. Kao dnevnik izlazi neprekidno od 1. telefilm 16.. rujna 2001. U 6 sati i 43 minute poletio je avion United 93 za San Francisco.o. telefilm 20. crtana serija 19. drama 2.00 Vijesti U 20 20.45 Il fantasma di San Valentino.50 Avanti un altro! 20.05 Auto moto nautic vision. akcijski 15.15 Cotti e mangiati. 591-539. sjećanja i zahvale) tel. Omar Berdouni..40 Glazbeni kanal.00 Il comandante Florent.55 Ljubav jedne žene 18.30 Svakodnevica.00 TG2 13.55 TG4 19.

(H) Marin ANIČI Flynt nudi milijun dolara za Romneyjeve financije SURFERI IZ SLOVENIJE I HRVATSKE NA MEĐUNARODNOJ REGATI U JEDRENJU NA DASCI Surferski raj Natjecatelje je pratilo gotovo pedesetak daskaša rekreativaca što je stvorilo predivnu sliku surferskog mravinjaka u akvatoriju Preluka VOLOSKO . Arnault to negira i ka e da je zatra io belgijsko dr avljanstvo kako bi potaknuo ulaganja u tu zemlju. Flynt. U otvorenoj konkurenciji juniora za Kup Hrvatske najbolji je bio Ivan Lističić iz KJD “Tri strijele” iz Zagreba. Na klupskom prvenstvu slavio je Fernando Kirigin.42. sada ih je tek oko sto.45 (26) Joker broj: 522427 RAŠA . Prije 50 godina na podru ju od Raba do Raše u Istri bilo ih je oko pet tisu a. 44 sjevernojadranska magarca u manje od 24 sata su udomljeni pa potrebe za radikalnim rješenjima ipak ne e biti. Sljede eg tjedna francuska vlada treba donijeti kona nu odluku o usvajanju paketa mjera kojim e se najviši prihodi u dr avi oporezivati po stopi od 75 posto. rujna.4 u minuti. “Što skriva?”. anketari su brojali koliko su se puta gledatelji nasmijali tijekom gledanja filmova koji su bili u u em izboru i podijelili taj broj s duljinom njegova trajanja. pa nakon što su svi napori vlasnika da skrbi o njima propali. Kada je na slici zapazila plo icu s natpisom “Renoir” odnijela ju je na procjenu stru njacima. godinu. me u ostalima. prenosi britanski Telegraph. Arnault je podnio zahtjev za naturalizacijom resornom odboru belgijskog parlamenta. ipiranje i prijavu mladun adi. godine i da je kupljena u pariškoj galeriji 1926. a isti e biti objavljen u izdanju USA Todaya u utorak 11. etrdeset etiri sjevernojadranska magarca godinama ive u rezervatu koji je slu beno zatvoren prije dva mjeseca. odnosno dvije tisue puta više nego što ju je platila. Presudilo mu je neriješeno pitanje zemljišta. posebice za njihove bra ne nevjere. (H) Spašeni svi magarci rezervata Ivana Perka Arhiva Kupila Renoira na tržnici za 50 dolara WASHINGTON . a za koju se kasnije ispostavilo da je vjerojatno djelo francuskog majstora Pierre-Augustea Renoira. “Ameri ka pita” i “Brianov ivot”. dodaje se uz navedenu e-mail adresu i broj telefona na koje svatko s nekom informacijom mo e dobiti Flynta.Akvatorij Preluka posljednja dva dana pretvoren je u pravi surferski raj. 10. objavio je list “La Libre Belgique”. kolo 2. registrirani demokrat. “Ima li pilota u avionu” iz 1980. ka e se u tekstu. Milijun dolara se nudi za dokumentirani dokaz o Romneyjevom neprijavljenom povratu poreza i pojedinostima o njegovoj “off shore” imovini. Vijest da najbogatiji Francuz eli postati belgijskim dr avljaninom potaknula je naga anje da su njegovi motivi fiskalne prirode. godine. rujna 2012.7.32. Slika je kupljena na “buvljaku” u paketu u kojem su još bili lutka i plasti na krava za koji je prodavatelj tra io 50 dolara. A ivotinje su trebale veterinara. drugi je bio Marko Makek. no ipak su se javili dobri ljudi koji su magarce udomili. Kako bi ustanovili koji je film najzabavniji. (H) Loto 6/45 37. (H) Marin ANIČI Najbogatiji Francuz želi postati Belgijanac Hrvatske tijekom protekla dva dana u ranim jutarnjim satima jedrila su po tramontani jačine 13 do 20 čvorova. nedostatak hrane i vode i gomilanje troškova. Oni su ustanovili da se vjerojatno radi o djelu “Paysage Bords de Seine” slavnog majstora iz 1879.broj smijeha u minuti.3 smijeha u minuti. Po završetku sportske manifestacije u organizaciji DSNM Volosko najboljim natjecateljima podijeljena su priznanja u vološćanskoj luci. javlja BBC. a treći je bio domaći surfer Fernando Kirigin iz DSNM Volosko. predsjednik uprave multinacionalne kompanije luksuznih proizvoda LVMH.Komedija “Ima li pilota u avionu” proglašena je najsmješnijim filmom svih vremena u anketi lanova on-line servisa za distribuciju filmova “Lovefilma”. i “Borat”. Arnault.Najbogatiji Francuz. (NL) . Kako je ju er javio RTL. Me u deset najboljih našli su se. a treći Ljudevit Krpan. ve je više puta javno nudio nagrade za informacije kojima mo e ocrniti republikance. još jedna filmska parodija s Nielsenom u glavnoj ulozi. Nova vlasnica sliku e ve ovoga mjeseca dati na aukciju i vjeruje se da e za nju dobiti najmanje 100 tisu a dolara. s rezultatom 2. Na moru je natjecatelje pratilo i gotovo pedesetak daskaša rekreativaca što je stvorilo predivnu sliku surferskog mravinjaka u Preluku. “Mo da emo sada saznati”.Sjevernojadranski magarci iz rezervata Ivana Perka u Raši kojima je zbog zatvaranja farme prijetilo klanje ipak su spašeni. Na drugom je mjestu “Mamurluk” s rezultatom 2. Tako su dobili mjernu jedinicu . bankovnim ra unima i poslovnim partnerstvima. Razlog tome bila je međunarodna regata u jedrenju na dasci u kategoriji slalom “Volosko Open 2012” koja se bodovala za kup Hrvatske kao i za klupsko prvenstvo organizatora regate Društva sportova na moru Volosko.Ponedjeljak. morao je donijeti radikalnu odluku zatvoriti rezervat. Marina KIRIGIN “Ima li pilota u avionu” najsmješniji film LONDON . Bernard Arnault zatra io je belgijsko dr avljanstvo.14. Nakon dva kompletna jedrenja slavio je Stojan Vidaković iz mariborskog “Sidra”. 48 WASHINGTON Osniva pornografskog asopisa Hustlera i samoproglašeni borac za slobodu govora Larry Flynt ponudio je milijun dolara onome tko mu otkrije financijske podatke republikanskog predsjedni kog kandidata Mitta Romneyja. iza njega plasirao se Tonko Rameša iz YC Kornati iz Murtera. godine s Lesliem Nielsenom u glavnoj ulozi smijeh izaziva triput u minuti. a iza njega na drugo odnosno treće mjesto plasirali su se članovi KJD “Bum” iz Kopra Jan Kosmina i Jani Lovrić. Sjevernojadranski magarci liburni autohtona su vrsta koja je pred izumiranjem. Flynt (69) objavio je ponudu u oglasu na cijeloj stranici u nedjeljnom izdanju Washington Posta. a tre i “Goli pištolj”. po Forbesu je etvrti najbogatiji ovjek na svijetu s imovinom vrijednom 41 milijardu dolara. Romney još nije objavio svoje financije za 2012. a ujedno i najbogatiji Europljanin. Dvadeset i šest surfera iz Slovenije i Kao na razglednici BRUXELLES .Neimenovana Amerikanka na jednoj je tr nici u Virginiji za 50 dolara (290 kuna) kupila sliku koja joj se svidjela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful