P. 1
Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi

Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi

|Views: 5,256|Likes:
Published by Sunčica Gačić

More info:

Published by: Sunčica Gačić on Oct 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

Pradenje i ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi - opisno ocjenjivanje Ivana Kurilid Sunčica Gačid

UVOD
• školsko ocjenjivanje nije mogude objasniti bez temeljne analize ostalih elemenata nastavnog kurikuluma • treba prihvatiti i pripremiti se na stalne promjene u svim elementima nastavnog kurikuluma, pa tako i u području ocjenjivanja • 1983/1984. objavljen je priručnik za nastavnike u kojem su prezentirane opde upute o pradenju i opisnom ocjenjivanju učenika u razrednoj nastavi

fleksibilno i analitičko te mora imati pedogošku i dokimološku strukturu • svakodnevno pradenje i ocjenjivanje nužno podvrgnuti kritičkom sagledavanju i evaluiranju. kako bi se registrirali eventualni propusti i nefunkcionala rješenja .PEDAGOŠKO-DOKIMOLOŠKO STRUKTURIRANJE OTVORENOG MODELA OPISNOG OCJENJIVANJA • opisno ocjenjivanje je vedina nastavnika prihvatila sa entuzijazmom kako bi ova pedagoško-dokimološka inovacija dobila funkcionalnost u cjelini • pradenje učenikovih aktivnosti mora biti otvoreno.

zainteresirani za nastavne aktivnosti.• Ispisane ocjene moraju biti razumljive učeniku. tj. ali ni za pisane ili usmene iskaze koje de nastavnik izredi ili ispisati neku njihovu aktivnost . roditeljima i nastavniku • Osim razumljivosti. važna dimenzija opisne ocjene je i njena motivativna vrijednost • Praksa je pokazala da učenici nisu manje motivirani.

ali određeni pojmovi ne znače isto za vedi broj nastavnika • potpuno istoznačno korištenje i shvadanje pojmova koji označavaju iste karakteristike je teško postidi. .• od nastavnika se traži da u strukturi opisne ocjene za odgojno-obrazovna područja istaknu “osnovnu informaciju o rezultatu učenika u određenom području“ • za potrebe pradenja i opisnog ocjenjivanja učenikova ponašanja i postignuda treba ključne pedagoške pojmove konkretizirati. ali tome valja težiti. kako bi ih sve mogli jednoznačno koristiti i tumačiti • nastavnici ih koriste za opisivanje učenikova ukupnog ponašanja.

šest. odnosno brojčanim skalama od tri. pet. jer ocjena predsatvlja sintetički iskaz za više varijabli koje se prate .• Brojčano ocjenjivanje jest model ocjenjivanja aktivnosti i postignutih rezultata na svim stupnjevima školovanja • Sam naziv modela govori da se učenikove aktivnosti i postignuti rezultati ocjenjuju brojevima. deset ili više stupnjeva • Svaki broj označava najčešde dogovoren ili nepisan opseg ili kvalitetu stečenih znanja ili sposobnosti • Brojčano ocjenjivanje je sintetički model.

• Opisno ocjenjivanje označava model ocjenjivanja učenika koji se primjenjuje na svim stupnjevima školovanja • Umjesto brojeva ili drugih dogovorenih znakova učitelj opisno analitički prikazuje postignute rezulate u nastavnom procesu te uvjete uz koje su ti rezultati postignuti • Opisna ocjena pruža više mogudnosti učitelju da prikaže specifičnosti svakog pojedinog učenika. da upozori na specifičnosti koje su pratile učenje. te da prognozira budude rezultate • Opisna ocjena može sadržavati i određene motivativne poruke subjektu na kojeg se odnosi .

PRAĆENJE I OPISNO OCJENJIVANJE UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI • opisna ocjena namjenjena je učeniku. B. b) afektivno područje razvoja: primanje – reagiranje – zauzimanje stava – sistematizacija – karakterizacija. 1970...) . str. 150. nastavniku i roditelju • Ocjena = povratna informacija o radu • Pradenje i vrednovanje a) kognitivno područje razvoja: znanje – shvadanje – primjena – analiza i sinteza – vrednovanje. S. c) psihomotorno područje razvoja: imitacija – manipulacija – precizacija – analiza i sinteza – naturalizacija (prema Bloom. i dr.

• pet bitnih načela: analitičnost. te okolina u kojoj učenik živi i njegove objektivne mogudnosti) • prilikom pradenja napredovanja učenika valja uvažavati neke smjernice • zabilješke učeniku mogu biti poticaj za daljnje zalaganje. njegove subjektivne mogudnosti. a roditelju poruka da potiče učenika na vježbanje aktivnosti koje je nastavnik naznačio . selektivnost zabilješki. pedagoška funkcionalnost. jasnoda. stav prema predmetu. radne navike i primjena znanja. interes. jednostavnost • Brojčana ocjena .ZRISO (znanje. sposobnosti učenika.

Individualizacija ocjenjivanja • stvaranje uvjeta za optimalno napredovanje svakog učenika u razredu i školi • eliminirati negativne efekte natjecateljskog duha • izbjegavati uspoređivanje učenika. a poticati uspoređivanje učenikovog napredovanja (u odnosu na inicijalno stanje) • učenik s teškodama u razvoju – nastojati postidi maksimum • daroviti učenici – potreba raznovrsnih aktivnosti • list pradenja i napredovanja • prilagođeni program .

. sistematičan. logičan u slijedu misli. razumije / ne razumije uočava / ne uočava. . prepoznaje / ne prepoznaje . primjenjuje nove riječi. samostalan. griješi gramatički. točno / netočno razumljivo / nerazummljivo jasno / nejasno . detaljan. griješi pravopisno. zapaža pojedinosti / ne zapaža pojedinosti brzo / sporo .Jezično ..umjetničko područje Osnovne riječi za procjenu realizacije (opis) su: veoma uspješan / uspješan / neuspješan. pravilno / nepravilno. precizno / neprecizno čitko / nečitko. slikovito. opširno. uredan / neuredan .

G. L.5. ali spor. Na slikama dominira crvena boja. L.-Zainteresiran za oblikovanje u prostoru. USPJEH UČENIKA Svladao osnovne nastavne sadrţaje. 25. Nesiguran.K. a od sadržaja piše Potrebno ga je poticati na aktivnosti u nastavi. Čita sporo.-zamjećuje i razlikuje osnovne boje. Pjevanje ritmički sigurnije. Teţe izgovara glas R. Rijetko se sam javlja za čitanje ili pričanje doţivljaja. neorganizirano. 17. Ne trudi se da ih upamti. 18.ZAPAŢANJE O RADU I NAPREDOVANJU UČENIKA I polugodište 10.2. ali ritmički 29.12. ali treba brţe čitati. Treba ga poticati! 7. Zainteresiran za likovne aktivnosti.Crtež uredan. Napredovao u odnosu na prvo polugodište.9.12. 11.4. Sigurniji. Pohvale pred kolektivom učenika potiču ga na veće zalaganje.Građenje i sastavljanje: nespretan. II polugodište 23. Uz pomoć nastavnika moţe ispričati vlastiti doţivljaj.K. L.G. D – jedna greška. Pjeva čisto. 12.K. 8.11. ali ritmički nesigurno. Iz nepaţnje izostavi poneko slovo. uredno. Moţe ih napisati. Piše uredno. 24.–slike uredne. 5.K.10. Razumije 14. Slike i crteži uredni. Čita i primjerenom brzinom.1. Piše uredno.10. samostalan i uredan.11. ne razumije pročitano. 12. G. ali sporo. ali neprecizno i sporo. Svladao osnovne nastavnne sadrţaje. L. 28. Poznaje svih 30 velikih TS.10. . Razumije pročitano. Dva. . 14. tri objekta razbacana po papiru. Prepisivanje – brzina primjerena. ali zainteresiran. Pjeva čisto. zgrade i automobili.Poznaje djelomično nekoliko pjesama koje su učili u vrtiću.K.3. Pjeva čisto i ritmički sigurno. D – tri greške. Na nastavi aktivniji. razumije pročitano. nesigurno. Č – brţe.5.K.-Ne poznaje riječi obrađenih pjesama.4. L.3. 23. Nesiguran u prepoznavanju boja. 7.11.K. Sigurniji u pisanju velikih slova.K.-Udaraljkama ne uspijeva pratiti ritam pjesme. .5. 17. Čitanje još uvijek sporo. Nesiguran.-Naučio riječi nekoliko obrađenih pjesama.4. Veliko slovo – nesiguran. pročitano.

prepoznaje.. . uspoređuje uspješno/uz pomod nastavnika. broji točno. rješava složenije zadatke u odnosu na predviđene programom. uočava uz konkretan materijal. spaja. pokazuje. uočava sporo. zbraja brzo i samostalno/uz pomod nastavnika/uz pomod konkretnog materijala. analizira samostalno / uz pomod. objašnjava.. točno/netočno. zainteresiran/pažljiv/motiviran/samostalan. Uspoređuje lako i brzo. rastavlja. zaključuje brzo / sporo. izdvaja bitno. analizu): uočava brzo. crta. ali točno / sporo i netočno.Matematika Osnovne riječi za procjenu realizacije (opis. piše uredno/čitko/pravilno/točno/ sporo. razlikuje/ne razlikuje.

Točno. 15. Sigurno rješava sve programom predviđene zadatke.9. 17.5.5. Uočava i shvaća zakon komutativnosti. Uz povećan trud uspješno svladao predviđene nastavne sadržaje. S više motiviranosti za rad i sustavno zalaganje može u matematici postići i više. piše i čita sve brojeve do 20.4. Vidljiv napredak u odnosu na prvo polugodište. 1.X) 12/13 1.12. Ne razlikuje parne i neparne brojeve. Mnogo briše! 18.10.10. ali sporo. Sporo uočava relacije:veći – manji – jednako. Tek uz pomoć dolazi do rješenja.Učenik 1. ali netočno oduzimanje. 2. razreda ZAPAŢANJA O RADU I NAPREDOVANJU UČENIKA I polugodište 14. Razlikuje parne i neparne brojeve. može u matematici postići bolji uspjeh.V) 28/32 Točno! 10. 6. 20. 18/27 Točno. Pravilno crta trokutom linije i likove. Uz više zalaganja. Ne piše brojeve. 10/13 Sve točno. Pri crtanju pažljiv. Broji do 100. Potrebno vježbati USPJEH UČENIKA oduzimanje u krugu broja 10. II polugodište 23. Rado crta trokutom. ali neuredno piše sve znamenke. ali sporo! (12.4.3. Ostao četiri puta na dopunskoj nastavi – vježbanje oduzimanja. 18/26 Riješio sve. 22/24 Oduzimanje – zbrajanje – nejednakosti: točno i sigurno! . 23. 28. Još uvijek nesiguran u oduzimanje.10. (10. Nesiguran u oduzimanju. Shvaća pojam prirodnog broja.1. 16.12.6. ali sporo! (20.2.XI) 14/19 Sve točno.

sadržaje u kojima učenik postiže bolje rezultate i za koje pokazuje vedi interes.Opdi uspjeh na kraju nastavne godine • iskazuje se opisno • sadrži: osnovnu informaciju o rezultatu učenika u određenom području. posebne pedagoške postupke koji su eventualno primijenjeni • Polazište za rad u idućem razdoblju . motivaciju za rad. osobine učenika. sadržaje kojima bi trebao posvetiti više pažnje. stupanj napredovanja u usporedbi sa stanjem na početku školske godine.

afektivni i psihomotorički razvitak učenika .OPISNO OCJENJIVANJE UČENIKA • Za dokimološki i didaktički osmišljeno ocjenjivanje učenika potrebno je konkretizirati ciljeve za svaki nastavni predmet odnosno za svaku nastavnu epizodu • Konkretizirani ciljevi trebaju se odnositi na kognitivni.

a prethodi ocjeni • Rezultate pradenja treba redovito zapisivati – imenik . ponašanje na satu.PRAĆENJE • Učenika (njegov rad i napredak) treba što češde pratiti kako bi s njim radili na najbolji način i postigli uspjeh za svakoga • Glavna svrha je pravovremeno uočavanje učenikovih potreba • Prava se slika postiže dugotrajnim pradenjem raznih situacija • Pratiti: aktivnost učenika. napredovanje u razumijevanju. način rješavanja. izražavanje. interes… • Cilj je otkriti što djeca znaju i mogu. a ne što ne znaju i ne mogu! • Kako bi to otkrili treba ih pratiti kroz dulje vrijeme • Učitelj ga provodi na svakom satu.

OCJENJIVANJE  Osigurava učiteljima. roditeljima i drugima povratne informacije o učenikovom napredovanju  Osigurati evidenciju napretka kroz dulji vremenski rok  Dobra ocjena može motivirati učenike  Definirane kategorije ocjenjivanja (barem po dvije ocjene u svakoj kategoriji u toku polugodišta) . učenicima.

.SVRHE OCJENJIVANJA • Osigurati nastavnicima povratne informacije o učeničkom napretku • Učenicima osigurati pedagoške povratne informacije • Motivirati učenike • Osigurati evidenciju napretka • Iskazati dosadašnja postignuda • Ocijeniti učeničku spremnost za budude učenje Zadada učitelja je da pomognu učenicima otkriti vlastite potencijale i probleme te načine postizanja optimalnih rezulatata.

…). • Često se ocjenama pridaje previše pozornosti. neugodni. pa postaju važnije od samog znanja.OPASNOSTI OCJENJIVANJA: • Nije objektivno • Loša ocjena može obeshrabriti učenika i negativno utjecati na samopouzdanje • Teško je odabrati optimalne postupke provjeravanja znanja i ocjenjivanja (često subjektivni. neprimjereni. .

razumijevanje i primjenu) 1. PISMENO 3.NAJČEŠĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U IMENICIMA:  TRI ZADANE KATEGORIJE (uz napomenu da se odnose na usvojenost. DOMADI URADAK (Potvrde o radu učenika kod kude?!)  DVIJE SLOBODNE KATEGORIJE (upisuju učitelji) 1. USMENO 2. RJEŠAVANJE PROBLEMA. a drugu ostavljaju slobodnu 2. Ponekad AKTIVNOST. Najčešde ZALAGANJE. MOTIVACIJA… .

jer on mora tumačiti bitne postavke opisnog ocjenjivanja učenicima i roditeljima • Ocjena je povratna informacija o uspješnosti rada koja. može izazvati zadovoljstvo ili nezadovoljstvo razultatima rada • Povratne informacije kod učenika razvijaju samokritičnost .Nastavnik • Opisno ocjenjivanje u značajnoj mjeri ovisi o nastavniku • Nastavnik prvenstveno treba biti osposobljen za taj složen i važan zadatak.

• Od nastavnika se očekuje da nakon ovladavanja biti opisnog ocjenjivanja daju i određen doprinos unaprijeđivanja sistema pradenja i opisnog ocjenjivanja • Nastavnici mogu provjeravati određene postavke opisnog ocjenjivanja. zatim poduzimati određene mjere:  Stav roditelja prema opisnom ocjenjivanju  Prate li zapažanja realizaciju programskih zadataka  Može li se uočiti napredovanje učenika. odnosno stagniranje  Izvodi li se ocjena iz dovoljnog broja informacija .

     Prate li se zapažanjima svi aspekti razvoja učenikove ličnosti Koje crte ličnosti dolaze do izražaja Koji se odgojni elementi najviše prate Na kojim se sposobnostima najviše inzistira U kojoj je mjeri uvažavaju individualne karakteristike učenika  Kojoj se mjeri zadovoljavaju interesi i iskorištavaju sposobnosti učenika  Posveduje li se u dovoljnoj mjeri pažnja pojedinim aktivnostima  Sudjelovanje učenika u samoprocjenjivanju i samoocjenjivanju vlastitog rada .

navika i motivirati učenika na vede zalaganje . jer od uspješnog početka školovanja zavisi učenikovo uspješno obrazovanje u osnovnoj školi • Roditelje treba informirati o radu Koja je funkcija opisne ocjene? • Treba dati procjenu znanja. vještina.RODITELJI • Roditelji su zainteresirani za uspjeh svoj djeteta.

OPISNE OCJENE INTERES HJ pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet . prosječne ili slabije sposobnosti .razlog: izrazito velike.razlog: izrazito velike. prosječne ili slabije sposobnosti MTM pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet .

KOMPONENTE INTERES SPOSOBNOST PROMATRANJE MIŠLJENJE UČENJE ZNANJE IZRAŢAVANJE AKTIVNOSTI TEMELJITOST OKRETNOST USTRAJNOST DISCIPLINIRA-NOST MARLJIVOST SAMOSTALNOST U RADU KONCENTRACIJA .

Hvala na pažnji! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->