P. 1
Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi

Praćenje i opisno ocjenjivanje učenika u osnovnoj školi

|Views: 5,025|Likes:
Published by Sunčica Gačić

More info:

Published by: Sunčica Gačić on Oct 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

Pradenje i ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi - opisno ocjenjivanje Ivana Kurilid Sunčica Gačid

UVOD
• školsko ocjenjivanje nije mogude objasniti bez temeljne analize ostalih elemenata nastavnog kurikuluma • treba prihvatiti i pripremiti se na stalne promjene u svim elementima nastavnog kurikuluma, pa tako i u području ocjenjivanja • 1983/1984. objavljen je priručnik za nastavnike u kojem su prezentirane opde upute o pradenju i opisnom ocjenjivanju učenika u razrednoj nastavi

PEDAGOŠKO-DOKIMOLOŠKO STRUKTURIRANJE OTVORENOG MODELA OPISNOG OCJENJIVANJA • opisno ocjenjivanje je vedina nastavnika prihvatila sa entuzijazmom kako bi ova pedagoško-dokimološka inovacija dobila funkcionalnost u cjelini • pradenje učenikovih aktivnosti mora biti otvoreno. kako bi se registrirali eventualni propusti i nefunkcionala rješenja . fleksibilno i analitičko te mora imati pedogošku i dokimološku strukturu • svakodnevno pradenje i ocjenjivanje nužno podvrgnuti kritičkom sagledavanju i evaluiranju.

važna dimenzija opisne ocjene je i njena motivativna vrijednost • Praksa je pokazala da učenici nisu manje motivirani. zainteresirani za nastavne aktivnosti.• Ispisane ocjene moraju biti razumljive učeniku. ali ni za pisane ili usmene iskaze koje de nastavnik izredi ili ispisati neku njihovu aktivnost . tj. roditeljima i nastavniku • Osim razumljivosti.

ali određeni pojmovi ne znače isto za vedi broj nastavnika • potpuno istoznačno korištenje i shvadanje pojmova koji označavaju iste karakteristike je teško postidi. . ali tome valja težiti.• od nastavnika se traži da u strukturi opisne ocjene za odgojno-obrazovna područja istaknu “osnovnu informaciju o rezultatu učenika u određenom području“ • za potrebe pradenja i opisnog ocjenjivanja učenikova ponašanja i postignuda treba ključne pedagoške pojmove konkretizirati. kako bi ih sve mogli jednoznačno koristiti i tumačiti • nastavnici ih koriste za opisivanje učenikova ukupnog ponašanja.

• Brojčano ocjenjivanje jest model ocjenjivanja aktivnosti i postignutih rezultata na svim stupnjevima školovanja • Sam naziv modela govori da se učenikove aktivnosti i postignuti rezultati ocjenjuju brojevima. odnosno brojčanim skalama od tri. jer ocjena predsatvlja sintetički iskaz za više varijabli koje se prate . pet. deset ili više stupnjeva • Svaki broj označava najčešde dogovoren ili nepisan opseg ili kvalitetu stečenih znanja ili sposobnosti • Brojčano ocjenjivanje je sintetički model. šest.

te da prognozira budude rezultate • Opisna ocjena može sadržavati i određene motivativne poruke subjektu na kojeg se odnosi . da upozori na specifičnosti koje su pratile učenje.• Opisno ocjenjivanje označava model ocjenjivanja učenika koji se primjenjuje na svim stupnjevima školovanja • Umjesto brojeva ili drugih dogovorenih znakova učitelj opisno analitički prikazuje postignute rezulate u nastavnom procesu te uvjete uz koje su ti rezultati postignuti • Opisna ocjena pruža više mogudnosti učitelju da prikaže specifičnosti svakog pojedinog učenika.

) . 150. b) afektivno područje razvoja: primanje – reagiranje – zauzimanje stava – sistematizacija – karakterizacija..PRAĆENJE I OPISNO OCJENJIVANJE UČENIKA U RAZREDNOJ NASTAVI • opisna ocjena namjenjena je učeniku. B. S. nastavniku i roditelju • Ocjena = povratna informacija o radu • Pradenje i vrednovanje a) kognitivno područje razvoja: znanje – shvadanje – primjena – analiza i sinteza – vrednovanje. str.. 1970. i dr. c) psihomotorno područje razvoja: imitacija – manipulacija – precizacija – analiza i sinteza – naturalizacija (prema Bloom.

stav prema predmetu. njegove subjektivne mogudnosti. sposobnosti učenika. jasnoda. pedagoška funkcionalnost. selektivnost zabilješki. jednostavnost • Brojčana ocjena . a roditelju poruka da potiče učenika na vježbanje aktivnosti koje je nastavnik naznačio .• pet bitnih načela: analitičnost.ZRISO (znanje. radne navike i primjena znanja. interes. te okolina u kojoj učenik živi i njegove objektivne mogudnosti) • prilikom pradenja napredovanja učenika valja uvažavati neke smjernice • zabilješke učeniku mogu biti poticaj za daljnje zalaganje.

Individualizacija ocjenjivanja • stvaranje uvjeta za optimalno napredovanje svakog učenika u razredu i školi • eliminirati negativne efekte natjecateljskog duha • izbjegavati uspoređivanje učenika. a poticati uspoređivanje učenikovog napredovanja (u odnosu na inicijalno stanje) • učenik s teškodama u razvoju – nastojati postidi maksimum • daroviti učenici – potreba raznovrsnih aktivnosti • list pradenja i napredovanja • prilagođeni program .

griješi pravopisno. zapaža pojedinosti / ne zapaža pojedinosti brzo / sporo . logičan u slijedu misli. primjenjuje nove riječi.Jezično . točno / netočno razumljivo / nerazummljivo jasno / nejasno . slikovito.. prepoznaje / ne prepoznaje . razumije / ne razumije uočava / ne uočava.. sistematičan. precizno / neprecizno čitko / nečitko. opširno. griješi gramatički. samostalan. uredan / neuredan . . pravilno / nepravilno.umjetničko područje Osnovne riječi za procjenu realizacije (opis) su: veoma uspješan / uspješan / neuspješan. detaljan.

pročitano. Sigurniji u pisanju velikih slova. Na nastavi aktivniji.10. Piše uredno.12.K.Poznaje djelomično nekoliko pjesama koje su učili u vrtiću.Crtež uredan.K. D – tri greške. ali ritmički nesigurno. II polugodište 23.Građenje i sastavljanje: nespretan. L.11.ZAPAŢANJE O RADU I NAPREDOVANJU UČENIKA I polugodište 10. uredno. L. zgrade i automobili. G.3. USPJEH UČENIKA Svladao osnovne nastavne sadrţaje. 17. Uz pomoć nastavnika moţe ispričati vlastiti doţivljaj. ali zainteresiran.-Zainteresiran za oblikovanje u prostoru. ali treba brţe čitati. Piše uredno. a od sadržaja piše Potrebno ga je poticati na aktivnosti u nastavi. ali sporo. Nesiguran u prepoznavanju boja. 5.4.5. 8. 12. Nesiguran.K.K. 7. Rijetko se sam javlja za čitanje ili pričanje doţivljaja.-zamjećuje i razlikuje osnovne boje. razumije pročitano.K. Prepisivanje – brzina primjerena.G. Svladao osnovne nastavnne sadrţaje. tri objekta razbacana po papiru.10. Čitanje još uvijek sporo.3. Treba ga poticati! 7. .11.-Ne poznaje riječi obrađenih pjesama. Iz nepaţnje izostavi poneko slovo. Pjevanje ritmički sigurnije. L. Moţe ih napisati. Teţe izgovara glas R. ali spor.10.K.K. G.9.12. neorganizirano. . Nesiguran. Čita sporo. Sigurniji. 25. Napredovao u odnosu na prvo polugodište. nesigurno. Na slikama dominira crvena boja. 14. D – jedna greška.5. L.K. 24. Čita i primjerenom brzinom.4.5. L. Dva. 28. 23. 18. Razumije 14. Č – brţe. . Pjeva čisto. 11.-Naučio riječi nekoliko obrađenih pjesama. Zainteresiran za likovne aktivnosti. ali ritmički 29. ne razumije pročitano.–slike uredne. samostalan i uredan.1. Pjeva čisto. Veliko slovo – nesiguran.11. Pjeva čisto i ritmički sigurno. 12. Razumije pročitano. Ne trudi se da ih upamti.2. Slike i crteži uredni. Pohvale pred kolektivom učenika potiču ga na veće zalaganje.4. Poznaje svih 30 velikih TS.-Udaraljkama ne uspijeva pratiti ritam pjesme. ali neprecizno i sporo. 17.

Matematika Osnovne riječi za procjenu realizacije (opis. spaja. prepoznaje. rastavlja. zaključuje brzo / sporo. točno/netočno. izdvaja bitno. pokazuje. analizu): uočava brzo. Uspoređuje lako i brzo. ali točno / sporo i netočno.. rješava složenije zadatke u odnosu na predviđene programom. broji točno. analizira samostalno / uz pomod. crta. uočava uz konkretan materijal.. uspoređuje uspješno/uz pomod nastavnika. objašnjava. razlikuje/ne razlikuje. piše uredno/čitko/pravilno/točno/ sporo. . uočava sporo. zainteresiran/pažljiv/motiviran/samostalan. zbraja brzo i samostalno/uz pomod nastavnika/uz pomod konkretnog materijala.

12. razreda ZAPAŢANJA O RADU I NAPREDOVANJU UČENIKA I polugodište 14. Pravilno crta trokutom linije i likove. 22/24 Oduzimanje – zbrajanje – nejednakosti: točno i sigurno! .5. 6. Ostao četiri puta na dopunskoj nastavi – vježbanje oduzimanja.1. 28. Tek uz pomoć dolazi do rješenja. Ne razlikuje parne i neparne brojeve.2.10. Pri crtanju pažljiv. 10/13 Sve točno. ali netočno oduzimanje. Mnogo briše! 18. 18/27 Točno.6.12. ali sporo! (20.XI) 14/19 Sve točno. Ne piše brojeve. II polugodište 23. 15. Shvaća pojam prirodnog broja. 18/26 Riješio sve. Sigurno rješava sve programom predviđene zadatke. Još uvijek nesiguran u oduzimanje.3. ali sporo! (12.10. (10.Učenik 1.V) 28/32 Točno! 10. 2. 20. Uz više zalaganja. 1. ali sporo.4. Rado crta trokutom. piše i čita sve brojeve do 20. Broji do 100. Uočava i shvaća zakon komutativnosti. 23. ali neuredno piše sve znamenke.4. 16. može u matematici postići bolji uspjeh. Uz povećan trud uspješno svladao predviđene nastavne sadržaje.5. 17. Sporo uočava relacije:veći – manji – jednako. Potrebno vježbati USPJEH UČENIKA oduzimanje u krugu broja 10.X) 12/13 1. Razlikuje parne i neparne brojeve. Vidljiv napredak u odnosu na prvo polugodište. S više motiviranosti za rad i sustavno zalaganje može u matematici postići i više.10. Nesiguran u oduzimanju.9. Točno.

Opdi uspjeh na kraju nastavne godine • iskazuje se opisno • sadrži: osnovnu informaciju o rezultatu učenika u određenom području. posebne pedagoške postupke koji su eventualno primijenjeni • Polazište za rad u idućem razdoblju . sadržaje u kojima učenik postiže bolje rezultate i za koje pokazuje vedi interes. osobine učenika. stupanj napredovanja u usporedbi sa stanjem na početku školske godine. motivaciju za rad. sadržaje kojima bi trebao posvetiti više pažnje.

afektivni i psihomotorički razvitak učenika .OPISNO OCJENJIVANJE UČENIKA • Za dokimološki i didaktički osmišljeno ocjenjivanje učenika potrebno je konkretizirati ciljeve za svaki nastavni predmet odnosno za svaku nastavnu epizodu • Konkretizirani ciljevi trebaju se odnositi na kognitivni.

ponašanje na satu. a ne što ne znaju i ne mogu! • Kako bi to otkrili treba ih pratiti kroz dulje vrijeme • Učitelj ga provodi na svakom satu. napredovanje u razumijevanju. izražavanje.PRAĆENJE • Učenika (njegov rad i napredak) treba što češde pratiti kako bi s njim radili na najbolji način i postigli uspjeh za svakoga • Glavna svrha je pravovremeno uočavanje učenikovih potreba • Prava se slika postiže dugotrajnim pradenjem raznih situacija • Pratiti: aktivnost učenika. način rješavanja. interes… • Cilj je otkriti što djeca znaju i mogu. a prethodi ocjeni • Rezultate pradenja treba redovito zapisivati – imenik .

učenicima.OCJENJIVANJE  Osigurava učiteljima. roditeljima i drugima povratne informacije o učenikovom napredovanju  Osigurati evidenciju napretka kroz dulji vremenski rok  Dobra ocjena može motivirati učenike  Definirane kategorije ocjenjivanja (barem po dvije ocjene u svakoj kategoriji u toku polugodišta) .

.SVRHE OCJENJIVANJA • Osigurati nastavnicima povratne informacije o učeničkom napretku • Učenicima osigurati pedagoške povratne informacije • Motivirati učenike • Osigurati evidenciju napretka • Iskazati dosadašnja postignuda • Ocijeniti učeničku spremnost za budude učenje Zadada učitelja je da pomognu učenicima otkriti vlastite potencijale i probleme te načine postizanja optimalnih rezulatata.

…).OPASNOSTI OCJENJIVANJA: • Nije objektivno • Loša ocjena može obeshrabriti učenika i negativno utjecati na samopouzdanje • Teško je odabrati optimalne postupke provjeravanja znanja i ocjenjivanja (često subjektivni. • Često se ocjenama pridaje previše pozornosti. neprimjereni. . neugodni. pa postaju važnije od samog znanja.

USMENO 2. PISMENO 3. Najčešde ZALAGANJE. a drugu ostavljaju slobodnu 2. DOMADI URADAK (Potvrde o radu učenika kod kude?!)  DVIJE SLOBODNE KATEGORIJE (upisuju učitelji) 1. Ponekad AKTIVNOST. razumijevanje i primjenu) 1. RJEŠAVANJE PROBLEMA.NAJČEŠĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U IMENICIMA:  TRI ZADANE KATEGORIJE (uz napomenu da se odnose na usvojenost. MOTIVACIJA… .

može izazvati zadovoljstvo ili nezadovoljstvo razultatima rada • Povratne informacije kod učenika razvijaju samokritičnost .Nastavnik • Opisno ocjenjivanje u značajnoj mjeri ovisi o nastavniku • Nastavnik prvenstveno treba biti osposobljen za taj složen i važan zadatak. jer on mora tumačiti bitne postavke opisnog ocjenjivanja učenicima i roditeljima • Ocjena je povratna informacija o uspješnosti rada koja.

• Od nastavnika se očekuje da nakon ovladavanja biti opisnog ocjenjivanja daju i određen doprinos unaprijeđivanja sistema pradenja i opisnog ocjenjivanja • Nastavnici mogu provjeravati određene postavke opisnog ocjenjivanja. zatim poduzimati određene mjere:  Stav roditelja prema opisnom ocjenjivanju  Prate li zapažanja realizaciju programskih zadataka  Može li se uočiti napredovanje učenika. odnosno stagniranje  Izvodi li se ocjena iz dovoljnog broja informacija .

     Prate li se zapažanjima svi aspekti razvoja učenikove ličnosti Koje crte ličnosti dolaze do izražaja Koji se odgojni elementi najviše prate Na kojim se sposobnostima najviše inzistira U kojoj je mjeri uvažavaju individualne karakteristike učenika  Kojoj se mjeri zadovoljavaju interesi i iskorištavaju sposobnosti učenika  Posveduje li se u dovoljnoj mjeri pažnja pojedinim aktivnostima  Sudjelovanje učenika u samoprocjenjivanju i samoocjenjivanju vlastitog rada .

navika i motivirati učenika na vede zalaganje . vještina.RODITELJI • Roditelji su zainteresirani za uspjeh svoj djeteta. jer od uspješnog početka školovanja zavisi učenikovo uspješno obrazovanje u osnovnoj školi • Roditelje treba informirati o radu Koja je funkcija opisne ocjene? • Treba dati procjenu znanja.

prosječne ili slabije sposobnosti .OPISNE OCJENE INTERES HJ pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet . prosječne ili slabije sposobnosti MTM pokazuje: izrazit ili slab interes za predmet .razlog: izrazito velike.razlog: izrazito velike.

KOMPONENTE INTERES SPOSOBNOST PROMATRANJE MIŠLJENJE UČENJE ZNANJE IZRAŢAVANJE AKTIVNOSTI TEMELJITOST OKRETNOST USTRAJNOST DISCIPLINIRA-NOST MARLJIVOST SAMOSTALNOST U RADU KONCENTRACIJA .

Hvala na pažnji! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->