POVIJEST GRADITELJSTVA I  (Mezopotamija ‐ Rano kršćanstvo) 

Popis kratica i stručnih izraza    abak      pokrivna ploča kapitela  aditon      nepristupačni prostor u hramu, često svetište  agora      trg grčkih gradova ‐ mjesto trgovanja i okupljanja  akant      ukrasni element prema listovima jedne vrste strička  akropola    utvrda na uzvisini  akvedukt    vodovod  ala      krilo zgrade, napose bočno krilo atrija  altis      sveti gaj, sveto područje  ambon     govornica u obliku pulta  amfiprostil    hram koji na pročelju i začelju ima trijem sa stupovima  ante      produžeci bočnih zidova ćele  antefiks    istaknuta ukrasna ploča, čeoni crijep  antemij      vijenac ukrašen viticama i palmetama  anuli      prstenovi na dorskom kapitelu  apoditerij    svlačionica u rimskim termama  apsida  najčešće polukružna niša za govornicu, prijestolje ili oltar, dogradena na glavni  prostor  arena      borilište u amfiteatru posuto pijeskom  arhitrav  vodoravna glavna greda koja počiva na potpornjima i nosi gornji dio građevine  arhivolt    okvir polukružnog luka, istaknut od zida  arkada      niz zidanih lukova na stupovima ili stupcima  astragal    konveksni profil, često ukrašen zrnatim nizom  atika      pojas zida iznad glavnoga vijenca (često s natpisima, skulpturom i sl)  atrij      glavni prostor rimske kuće, kasnije predvorje starokršćanskih crkava  aula      dvorište, veliki prostor za okupljanje, palača  baldahin  svečana nebnica, prenosiva nebnica, zaštitni i ukrasni krov iznad oltara, niša,  kipova  baptisterij    krstionica  bastion     obrambeni istak gradskoga zida  bazilika     antička dvorana, kasnije tip crkve  baza      podnožje stupa, stupca, kipa; površina na kojoj počiva zgrada  bočni luk    (segmentni) luk na zidnoj ili na prozorskoj strani svoda  buleuterij    vijećnica grčkih gradova  cela      središnji prostor u hramu (najčešće s kultnim kipom)  ciborij      oltarni baldahin; tabernakul  cinktor     zid kojim su opasana mezopotamska svetišta  cisterna    bazen u kojem se sakuplja kišnica (najčešće podzeman)  gekumanus    os istok‐zapad u rimskom vojnom logoru  dipter      hram okružen trijemom s dvostrukim redom stupova  displuvij    rimski atrij s krovom nagnutim prema van  domus      kuća  dromos     pristupni hodnik grobnom humku (tolosu)  edikula  (mali hram) okvir niša, portala, spomenika koji se sastoji od stupova, zabata i sl.  ehin      (morski ježinac) jastuk ili jastučasta ploča na kapitelu  eksedra    niša, povišeno sjedalo, najčešće polukružnog oblika 

empora    enfilada    epistil      eutinterija    forum      frigidarij    geizon      gimnazij    hekatomped    heksastil    heroon     hipokaust    hipostil     horej      inzula      izodoman    kaldarij     kampanil    kanabe     kanelire    kapitolij    kapitel  kardo      kastrum    kavea      kazamate    kazeta      kima      konzola  krepidoma    kripta      križište     kubikul     kubus      lezena      loža/loggia    martirij     mastaba    mauzolej    megalitska gradnja  megaron    memorija    metopa  monopter  mrežište  naos     

gornji kat ugrađen u neki prostor ili prema njemu otvoren, galerija, tribina  niz soba kojih su vrata u jednoj osi  vodoravno gređe na grčkom hramu  gornji sloj temelja, ispod krepidome grčkoga hrama  trg u rimskim gradovima ‐ mjesto okupljanja i trgovanja  hladna kupelj u rimskim termama  rubni vijenac na antičkom hramu (ploča vijenca)  škola i vježbalište  hram sa celom dugačkom stotinu stopa  hram sa šest stupova na pročelju  kultno mjesto posvećeno nekom heroju (polubogu)  podno grijanje s kanalima za topli zrak  prostor čiji strop nose stupovi  žitnica, hambar, skladište robe  blok kuća okružen ulicama, rimska najamna kuća  jednake visine slojeva  topla kupelj u rimskim termama  zvonik  barake, potleušice, civilno naselje uz rimski vojni logor  uspravni polukružni žljebovi u stupovima i stupcima  područje oko glavnog hrama (prema istoimenom rimskom brežuljku)  glava stupa ili stupca, dio koji posreduje između potpornja i greda odnosno luka  os sjever‐jug u rimskom kastrumu  rimski vojni logor  (udubina) prostor za gledaoce u antičkom kazalištu  prostor utvrde posve zaštićen od hitaca  udubljeno, često ukrašeno polje stropa  traka s valovitim lisnatim ukrasom  izbočeni građevinski element koji prihvaća grede, vijence, svodove, kipove i sl.  stepenasto podnožje hrama  hodnik, grobnica, crkva ‐ najčešće podzemni  dio crkvenog prostora u kojem se križaju uzdužan i poprečan brod  spavaonica u rimskoj kući  kocka, blok  uska, plošna, uspravna traka zida koja služi raščlambi ploha  nadsvedena sjenica ili prostorija sa stupovima  spomen‐crkva nad grobom mučenika  egipatski grob, često stepenast  monumentalna grobnica  kamena gradnja od velikih blokova  glavna prostorija s ognjištem, rani oblik kuće s dvoranom  spomen‐crkva za mučenika ili sveca  polje između triglifa na dorskom hramu, najčešće ukrašeno reljefima ili oslikano  hram bez ćele, opasan jednim redom stupova (najčešće kružna građevina)  gotički  geometrijski,  često  ornamentalni  sustav  prutova  kojim  se  prozor  odvaja  od drugih građevinskih elemenata  hram, odnosno jezgra grčkoga hrama 

 radionica. krčma u rimskim gradovima  glavna prostorija rimske kuće  . okomit na njegovu os  višekutan  trijem sa stupovima  službeno sjedište državnog namjesnika (pretora). toranj u obliku stupca  bazen za plivanje. propileji  proscenij    prostil      raster      rizalit      rotonda    sanktuarij    scena      segmentni luk    sima      službe  spira    stereobat  stoa    stilobat   supstrukcija  sudatorij  taberna  tablinum                  predvorje kršćanske bazilike  bazen za plivanje u rimskim termama  grad grobova (groblje)  kultno mjesto nimfa i svetište vrela. vježbalište  sferni trokut preko kojega kvadratna osnovica prelazi u kupolu  bočni prostori uz kor ranokršćanskih bazilika (sakristija.narteks     natatio     nekropola    nimfej      NV      oktogon    opaion      opistodom    orkestra    ortostati    palestra    pandantiv    pastoforije  peripter    peristil      pilastar     pilon      piscina      plinta      podij      pojasnica    poligonalan    portik      pretorij     prezbiterij  pritanej    pronaos    propilon. prije svega za postizanje ravne plohe na neravnom zemljištu  prostorija za znojenje. koji tvore postolje zida  škola hrvanja. prostor za svećenike u starokršćanskoj bazilici. bazen krstionice  donja ploča baze stupa  povišena podgradnja  luk koji ojačava svod. najčešće isječak polukružnog luka  streha i oluk na grčkom hramu  gotika: tanki polustupovi koji nose svod ili luk izbočeni na unutarnjim zidovima ili  na stupcima  cilindrični element na kojem počiva baza jonskoga stupa  grubo zidani temelj grčkoga hrama  grčka dvorana sa stupovima  najviša stepenica podnožja (krepidome) grčkoga hrama  podgradnja. svjetlosni otvor u krovu ili u kupoli  prostorija iza ćele grčkoga hrama  mjesto za zbor i ples u antičkom kazalištu  uspravno postavljeni kameni blokovi ili ploče. prostori za presvlačenje)  hram sa svih strana okružen nizom stupova  dvorište okruženo trijemovima sa stupovima  zidni stupac s bazom i kapitelom  egipatska monumentalna vrata. natkrivena fontana s ogradom  nadmorska visina  osmerokut  "oko". parna kupelj u rimskim termama  prodavaonica. povišen za nekoliko stuba  zgrada gradske uprave u grčkim gradovima  predvorje grčkoga hrama  monumentalna vrata egejskih palača i grčkih svetišta  povišena pozornica antičkog kazališta  hram sa stupovima na pročelju  pravokutna mreža linija  dio građevine izbočen kroz cijelu njezinu visinu  kružna građevina  svetište. vojskovodin šator  kor. prostor s kultnom slikom ili oltarom  pozornica antičkog kazališta  stlačeni luk.

tenija    temen    tetrastil  terme    timpan   tolos    tor    tranzene  tribunal  triforij    triglif    trikonhos  trijumfalni luk  tumul    voluta    zigurat                                      ispupčena traka na arhitravu  sveti prostor oko hrama  hram s četiri stupa na pročelju  kupališta u antici  polje zabata  kupolni grob.  luk  između  kora  i  srednjeg  broda  ranokršćanske bazilike  kružni grobni humak  građevinski element savijen u obliku spirale ili puža  Mezopotamski visoki hram. kružni hram  konveksni profil na bazi jonskog stupa  "prozori" od prošupljenih kamenih ili drvenih ploča  povišeni podij (za tribune)  prolaz između arkada i prozora u gotičkim crkvama  ploča s tri uspravna utora na gredu dorskoga reda  trolist. stepenasti toranj  . kružna građevina. sklop triju apsida (konha) u obliku lista djeteline  počasni  luk  nekoj  osobi  ili  događaju.

  tj.  nezamisliva je.  Suvremena  faza  arhitekture.  st.  sa  sve  jačim  nacionalističkim  težnjama.  Nakon  stoljeća  i  tisućljeća  one  daju  pouzdanu  obavijest o stvaralačkim sposobnostima svog vremena.  Pretjerani  rast  građevinske  produkcije.    Arhitektura: projektiranje i građenje jedno je od sredstava pomoću kojih se čovjekov životni prostor od  pojedinačne stambene kuće pa sve do cijelih regija uređuje..  st. Njezini su  korjeni u stvaralačkoj produkciji prošlih stoljeća.  učvršćivanje. Njima se bavi povijesno istraživanje koje u širem  opsegu  započinje  tek  u  XIX.  vode  stvaranju  moderne  arhitekture. arhitekata. poredbenim istraživanjima i vrednovanjem  pisanih  izvora. upravljanje i poduzimanje.  Među  njima  nalaze se često i važne građevine najnovije prošlosti. smisleno razgraničuje i oblikuje u suodnosu  s  prirodom.  postaju  ‐  slično  kao  na  počeku  XX. Arhitektura je zbroj stvaralačkih djelatnosti. Većinom su one rezultati dugotrajnih procesa  preobrazbe.    Građevine  spadaju  među  najtrajnije  svjedoke  povijesti.  usporedno  s  prvim  velikim  restauratorskim  obnovama  povijesnih  građevina.  stilu  i  oblicima  stvorile  su  zbrku.  Pri  njegovu  ispunjavanju  moraju  surađivati  mnoge  skupine projektanata.  U  ovom  kolegiju  arhitektura  i  umjetnost  građenja  izjednačuju  se  kao  sinonimni  pojmovi.  građenje  drvom).  raspad  obrtničkih  i  umjetničkih  tradicija  koji  se  javljaju  na  prijelomu  19.  još  sačuvani  ostaci  povijesne  arhitekture..  a  građenje se promatra kao njima pridružen proces realizacije. Istraživanjem se iz njihova konačnog obličja nastoji rekonstruirati ono prvotno. Do njega se  dolazi oslobađanjem starih dijelova gradnje.  U  pozivu arhitekta sjedinjena su sva ta područja djelatnosti.    Prikazi  povijesnih  epoha  graditeljstva  i  rekonstrukcija  pojedinih  građevina  onoliko  su  nesigurniji.  Među  ostacima  sačuvanih  gradnji  (gradova  ili  pojedinačnih  građevina) malo ih je uspjelo zadržati svoje izvorno obličje.  Povijest  graditeljstva  tako  postaje  posebna  disciplina  za  temeljna  istraživanja  u  arhitekturi  koja  se  sada  protežu  i  na  najranije  već  povijesne  faze  moderne  arhitekture.    Zahvaljujući  istraživanjima  širom  svijeta  slika  sveukupnog  povijesnog  graditeljstva  postaje  preciznija  i  slojevitija  te  izlazi  iz  pogubnih  nacionalnih  okvira.  ‐  žrtve  nezaustavljiva  rasta  gradova. jednako kao i razvoj znanosti ili tehnike.  koliko  dublje  tragovi  vode  u  prošlost.  oblikovanje  i  građenje  (napose  tesanje.  stvaranje.  st.  još  rjeđe  izvorni  nacrti.  Istodobno.  Protiv  takvih  imitacija  i  adaptacija  okrenuli  su  se  koncem  stoljeća  različiti  pokreti  koji  u  XX.  Taj  zadatak  ne  mogu  riješiti  pojedinci. iskopavanjima.  koliko  god  se  čini  revolucionarnom  i  originalnom. prirodnom protivniku svakog historicizma. bez poznavanja povijesne pozadine.    Arhitektura  je  već  u  prvotnom  antičkom  smislu  riječi  obuhvatan  i  mnogoslojan  pojam.    Da  bi  se  spoznali  ciljevi.  i  20.  od  sredine  XX.  koju  se  uglavnom  zaodijeva  historizirajućim  plaštem. a drugi (tekton)  pronalaženje.  trgovačkih  centara  i  prometnica.  Samo  iznimno  postoje  autentični  opisi. vlasti i industrije.  povijesne  se  arhitekture  i  njihovo  proučavanje  oslobađaju  fatalne  uloge  spremišta  i  dobavljača  stilskih  oblika  za  proizvoljnu  uporabu.  proizvodnih  postrojenja.  st.  te  ‐  na  paradoksalan  način  ‐  s  pojavom  nove  građevinske  tehnike.  stoljeća.  Od  dva  starogrčka korijena te riječi prvi (arh‐) označava počinjanje.  ne  računajući  gubitke  u  ratu.  treba  najprije  odrediti  današnje  stanje  discipline  i  prisjetiti  se  temelja  graditeljstva.  Arheologija  pri  .UVOD    "Arhitektura"  i  "umjetnost  građenja"  često  su  osporavani  pojmovi. i  to  širom  svijeta.  ideološki  nabijene  borbe  arhitektonskih  škola  raznih  smjerova    o  funkciji. Sve jačim učvršćivanjem moderne arhitekture.

  Istodobno  raste  i  spoznaja  kontinuiteta.  U cjelini povijesni se obzor proširio.    Arhitektura  se  može  iščitati  kroz  volumen  i  prostor  (ekstremni  primjeri  arhitekture  volumena  su  piramide. Znamo  da  je  svaka  arhitektura  vezana  uz  svoje  doba  i  da  je  neponovljiva.  pojedinačna opterećenja. Postignuća prošlosti danas su nam jasnija nego ikada prije.              ‐ krov (krovni pokrov).  odnosno  kroz  odnos  volumena i prostora. Funkcionalni zahtjevi su  zaštita.    Nastanak arhitekture  Primarna funkcija arhitekture – zaštita od prirodnih nepogoda.  U  svrhu  njezine  regulacije  u  okviru  sveukupnog  društva  razvio  se  urbanizam.    Konstruktivni elementi građevine su:    ‐ zid (zidni otvori)              ‐ nosač. odabir konstrukcije.  Arhitektura  obuhvaća  sva  područja  života  i  rada  nastala  društvenim  raslojavanjem.  .  Sile koje se pojavljuju u građevinama razlažu se na: vlastitu težinu konstrukcije.              ‐ svod.  Odnos volumena i prostora u urbanizmu se identificira sa odnosom punog i praznog u gradskom tkivu.  Statika  i  znanost o čvrstoći materijala tvore znanstvenu podlogu građevinske tehnike. izvedbu.iskopavanjima nastoji pomoću gotovo kriminalističkih metoda na temelju rijetkih indicija prizvati oblike  ranih arhitektonskih ostvarenja. imaginaciju.  Stanje istraživačke znanosti mnogo je naprednije u proučavanju pojedinosti nego u rekonstrukciji cjeline.              ‐ stubišta.    Arhitektura kao ravnoteža sila  Prvi cilj svake građevine je stabilnost. s podjelom rada.  Utjecaji  se  dijele  na  tehničke/gospodarske  i  društvene/kulturne).    Projektiranje ‐ koncipiranje arhitektonskog uređenja. osim primarne funkcije  arhitektura dobiva i sekundarne funkcije – zadovoljenje privatnih potreba.  a  ekstremni  primjerak  arhitekture  prostora  je  Tolomejeva  riznica).  komunikacija.  uređenje. pokretna opterećenja.  povezivanje.  ‐  program poprima funkcionalnu svrsishodnost unutar prostora. imaginaciju i odabir konstrukcije.  objašnjavaju  stanke  ođ  godina  i  desetljeća  potrebnih do pojave novih. njihovo bilježenje i  vrednovanje  s  često  skromnim  financijskim  sredstvima. koje često imaju hipotetičan karakter. Mukotrpan i dugotrajan posao konzervacije tragova.  ‐  građenje obuhvaća izvedbu.  Tek  u  drugoj  polovici  XVIII  stoljeća  počinje  proučavanje  konstrukcija  na  znanstvenoj  osnovi. znanstveno potvrđenih rekonstrukcija. vanjska opterećenja i dinamička opterećenja.              ‐ plošne nosive konstrukcije.  ‐  projektiranje obuhvaća planiranje.  Proces nastanka građevine obuhvaća: planiranje.  Uvjeti u kojima nastaje arhitektura se dijele na prirodne i društvene/kulturne. u kojemu su međusobno povezane sadašnjost i prošlost.  ‐  zadani prostorni odnosi dobivaju odgovarajući konstrukcijski sustav.  ‐  nastala arhitektura je u odnosu sa okolinom (fizičkom i društvenom)  ‐  tlocrt ‐ tradicionalno osnovni način predočenja koncipiranog programa.  Postojanje građevine podrazumjeva da je rezultanta svih sila koje se pojavljuju u građevini jednaka nuli. reprezentacija i druge.  a  kasnije  i  prostorno  planiranje  kao  koordinirajuće discipline graditeljske djelatnosti.  proizvodnja.

Arhitektura kao organizam  Pojednostavljeni naziv. koji se ne zasniva na formalnim sličnostima s pojavama organičkog života. konstrukcije i oblikovanja  ‐ primjeri su:    ‐  kanatna kuća iz Nienburga.    ‐  Mala sportska dvorana – Tokio (arh.      ‐    gotičke katedrale (Amiens). Aja Sofija). već na  nekim srodnim načelima postojanja prvenstveno na načelu jedinstva funkcije. Kenzo Tange)  .    ‐  Sveta Sofija (Hagia Sophia.    ‐  dorski hramovi.

‐1150. 2000.  socijalno  raslojavanje  i  gradovi  pretpostavka  su  za  nastanak  visokorazvijenih kultura: 3200.  Velika  postignuća  rezultat su visokog stupnja teorije i prakse u obrtu.‐1600. g.Kr. no realizacije u drugoj polovici XX stoljeća upućuju na novu orjentaciju  u skladu sa aktualnim stremljenjima. način izražavanja.  g. – Egipat.  zemljoradnja. ali i rukopis.  U  tipovima  i  stilovima  prezentira karakter pojedinih kultura i njihovih razvojnih faza. a kao slijedeća socijalna tvorevina nastaje grad. pr. – Indija.‐1400.  Stil  razdoblja  počiva  na  konstruktivnoj  i  formalnoj  logici  glavnih  elemenata  građevine  i  njihovom povezivanju sa građevinom (vidi: građevina kao organizam). Nakon industrijske revolucije ne sudjeluje  u razvoju industrijske tehnike. 2900.    Arhitektura  je  kroz  povijest  oduvijek  bila  ovisna  o  općim  povijesnim  uvjetima. materijalni stil i dr.  pr. ono što ih razlikuje od podneblja do podneblja i  u različitim vremenskim razdobljima je stil. g. Funkcionalnost građevine može biti isključivo utilitarna (npr. pr. tehnici i umjetnosti.  ‐  tipovi građevina  Za zadovoljenje istih programa arhitektura odgovara stvaranjem tipova građevina.  Stilska analiza je često jedina metoda koja vodi spoznaji međuodnosa kojima je neka građevina duguje  svoj povijesno uvjetovan oblik. 900‐ 200 g.  Stil  predstavlja  istovrsnost  umjetničkih  i  konstruktivnih  sredstava  kod  svih  tipova  i  oblika  građevina  jedne  epohe.  Dekoracija  i  ornament  mogu  biti  pridruženi  stilu. Razvojem društva kroz povijest programi postaju sve složeniji. pr.Kr. pr. ‐ Minojska kultura.Kr. te se smatra „majkom“ umjetnosti. Dvije antičke velesile Grčka i Rim preuzimaju njihovo nasljeđe. 1600.  ‐  dekoracija i ornament  Veliki  stilovi  ne  prozlaze  iz  proizvoljnih  pobuda  za  ukrašavanjem. ‐ Troja II‐VI.Kr.  Prirast  stanovništva. g. – Kina. g. pr. g.  Prestanak  ledenog  doba  omogućuje  preokret  u  načinu  života  –  neolitička  revolucija  (mlađe  kameno  doba).  Arhitektura  stvara  oblike  za  različite  zadatke  u  društvu  koje  se  raslojava.Kr.000  g.  ‐  stil  Stil (stilus) je latinski pojam za pisaljku. Arhitektura je do sredine XIX  stoljeća na čelu tehnike. 2500.    VISOKORAZVIJENE KULTURE – TEMELJI CIVILIZACIJE    Građenje  kao  planirana  konstruktivna  djelatnost  učinilo  je  ljude  neovisnoma  od  slučajnog  prirodnog  skoništa. ‐ Mikenska kultura. pr. pr. silos za žito)  ili simbolička (npr.Kr. g.  povijesni  stil.Kr.  (starije  kameno  doba).  U  znanosti  o  umjetnosti  razlikujemo:  individualni  stil.POVIJEST GRAĐENJA – OD RANIH RAZVIJENIH KULTURA DO KRAJA ANTIKE    ‐  arhitektura kao povijesno uvjetovan oblik  Arhitektura  je  reprezentativna  umjetnost  društva.  Najstariji  nalazi  sežu  iz  28.  generacijski  stil. piramida).  pr. – Južna i Srednja Amerika  Razvoj  Evrope  presudne  poticaje  dobiva  od  mediteranskih  kultura  iz  brončanog  doba:  2600.  ali  stilovi  koji  se  na  počivaju  na  konstruktivnoj  i  formalnoj  logici  glavnih  elemenata  građevine i njihovom povezivanju sa građevinom se brzo iscrpljuju.  Povezivanjem  ratarstva  i  stočarstva  na  temelju  sjedilačkog  načina  življenja  nastaju  prve  regionalno ograničene seoske kulture.Kr. pr.  .  Tisućljetno  iskustvo  života  u  takvim manjim naseobinama sažima se u opča načela planiranja i metode konstruiranja.Kr.  Ona  počiva  na  građevinskom  programu  ‐  to  jest  na  određenom broju i vrsti prostorija i njihovom povezivanju – ovisno o funkciji građevine i predodžbama  naručitelja o njihovoj upotrebi. Temeljni tipovi (koji  predstavljaju optimalna rješenja) postoje dugo vremena.  regionalni  ili  nacionalni stil.Kr. 800. – Mezopotamija. g. ‐ Etruščani.  1800.

    Kružne kuće nastaju iz kruga oko ognjišta – smatra se najstarijim oblikom kuće. Arpačija i Tel Halaf – 4.n. Na području Mezopotamije primjeri takve gradnje nađeni su u:  . gline i  pijeska.  bez  prozora  s  unutarnjim  dvorištima  i  terasastim  ravnim  krovovima.  Perzijsko kraljevstvo – vladari Kir II i Darije I    Građevinski  programi.0  m  u  Tepe  Gaura  dosežu  promjer  od  10  m  u  Arpačiji.750 g.  Ašurnazirpalom II i Sargonom II.  .  Promjeri  tlocrta  od  5.  ‐  gradskih zidina.p.000 g. Kiš i Lagaš. predodžbama o vjeri.  Pravokutna  kuća  –  nastaje  na  kraju  prapovjesnog  doba.Jerihon i Çatal Huyuk ‐ 6.n.  tipovi  zgrada  i  građevinski  oblici  počivaju  na  klimi.e.  Povezani  snopovi  trske  u  jednakim se razmacima u parovima ukopavaju jedan nasuprot drugom i savijaju u rebra. državi i društvu.  Osnovni  volumen  kuće  je  produžen  dodavanjem  pravokutnika.  Babilon  doživljava  procvat  u  Starobabilonskom  kraljevstvu  pod  Hamurabijem  i  Novobabilonskom  pod  Nabukodonozorom.n.  privrednoj strukturi. Boje se od najranijeg doba upotrebljavaju za dekoraciju..n.000 g.  ‐  palača i.p.  mogućnost povezivanja više prostora.p.000 g.  . Nipur.Tel Hasuna – 4.n.  te  na  kraju  u  ujedinjeno  Sumersko‐Akadsko  kraljevstvo – Ur i Lagaš.  koji  se  pokriva  hasurama)  (prostirkama)  od  trske  i  prekriva glinom.p.n.e.  nakon  doseljavanja  semita  moć  se  premješta  u  Akad.e.  Srednjeasirska  i  Novoasirska  država.  Drvo  se  doprema  iz  drugih  krajeva.  Jednostavnost  primjene  pravokutne  forme.  koji  je  otvoren  ili  natkriven.  Vrlo  rano  se  razvijaju  upotrebive  konstrukcije iz raspoloživa materijala – kupole s jednom ljluskom (Arpačija). Kalat Đarmo – 5.p. Najranije datirane pravokutne kuće su naseljima:  . Ovaj tip gradnje pripada  tipu kuća u obliku košnice. Uruk.    Konstruktivni oblik je rezultat primjene lokalnog raspoloživog građevinskog materijala – trstike. te jednostavnija aplikacija građevinskog materijala ovom tipu daju  prednost nad drugim tipovima gradnje. Erida. a zatim pečenim.Jerihon ‐ 6.  Građevinskoj  tehnici  i  klimi  odgovara  gradnja  masivnih  zidova.e.e.  a  kamen  se  nadomješta  opekom.000 g.  Asirci  –  Staroasirska.p.500 g.  Tri vodeća građevinska zadatka su gradnja:  ‐  sakralnih građevina.  Plastičko  raščlanjivanje  zidova  nije  rezultat  potrebe  za  ojačanjem  zida  već  i  primjena  prapovijesnih  tehnika  gradnje  (gradnja  lijep‐om).    Prapovjesne nastambe – ishodište mezopotamskih građevnih oblika  Mezopotamska  varijanta  kuće  u  obliku  krova  je  „zrefa“  –  koliba  od  trske.MEZOPOTAMIJA    Sumerani na jugu stvaraju najstariju visokorazvijenu kulturu – gradovi Ur. – imanje koje se može smatrati prototipom poljoprivrednog dobra  na kraju neolitika.  građevinskom  materijalu.  najprije  sušenim  na  zraku.e.  pod  vladarima  Ašurnazirpalom. Tepe Gaura – 5. a izumom pocakljene opeke osigurano  je  jednostavno  ukrašavanje  građevina  zidnim  slikama  i  dekoracijama  kako  bi  se  naglasio  simbolički  značaj arhitekture.  Taj  oblik  gradnje  postaje  kanon  te  se  prenosi  kroz  povijest. Uzdužni vez od  trske  i  drvenih  motki  povezuje  i  u  bačvasti  kostur.  To  rezultira  oblikovanju  građevina  kao  kubičnih  tijela  koja  su  slojevito  superponirana.

  ‐  u trećem.  Hamurabi  okrenuo  sređivanju  zemlje po pitanju jedinstvenog zakonodavno‐pravnog sistema.Zakonodavstvo    ‐ detalj Hamurabijeva zakonika    Hamurabijev  zakonik  –  najtariji  sačuvani  dokument  kojima  se  određuje  zakonodavno‐pravni  sustav  jedne  države. obećavajući nagrade i  božansku  zaštitu  od  prokletstva  i  zla.  po  Šelovoj  numeraciji.n.  svima  onima  koji  se  nalaze  unutar  zidova  njegovog  hrama  odnosno onih koji su pod njegovom vlašću i koji se pridržavaju zakona prijeteći teškim kletvama i  kaznama za one koji to ne čine i koji zakon ne priznaju. godine p.  ‐  u  drugom  dijelu. oko 1780. Sastoji se od tri dijela:  ‐  u  prvom  dijelu  Hamurabi  opširno  govori  o  svojoj  ulozi  prema  svome  narodu  koja  je  određena  od  strane bogova.e.  Povjesničari  smatraju  da  se.    U ovom dijelu nalaze se i prve odredbe koje se odnose na obavezne odnose sudionika u gradnji.  nakon  proširenja  carevine.  smještena  su  282  člana  koji  su  ustvari  konkretni  zakonski  propisi i sama suština Hamurabijevog zakonika.      . završnom dijelu Hamurabi poziva podanike na poštovanje zakona. Donesen je u posljednjoj dekadi njegove  vladavine.

 Akad.n. često i slijepe (suk).  Gradovi  imaju  oblik  pravokutnika  čiji  su  vrhovi  orjentirani  prema  stranama  svijeta.  Sve prostorije su orjentirane prema središnjem dvorištu i iz njega dostupne.  Ova  temeljna  shema  ostavlja  ograničnu  količinu  mjesta  za  proširenje. Eridu. Ulazi u prostorije su u pravilu  smješteni  u  sredini  duže  strane. Proizvoljan tok i širina ulica  su i dan danas tipičan način gradnje gradskih četvrti trgovaca i obrtnika.  Babilon – četvrt Merekeš – pravilnija gradnja uz glavnu ulicu procesije.  Glavne palače i hramovi grupirani su  uz  rub  gradskih  zidina  kao  tornjasto  povezane  skupine  povezane  s  gradskim  bedemom  i  vodenim  putem. Ninivu i Dur Šarakin. Spar.  služi  kao  preteća  dnevnog  boravka. Uruk. Plan grada Ura je najstariji sačuvan  plan grada. Kuća je prema ulici potpuno  zatvorena.  ‐  središnja skupina – Akađani i Babilonci grade: Kiš.  Prizemnicama  se  kasnije  često  dodaje  kat.p.  u  središtu  se  nalaze  palače  i  sakralne  građevine.  Glavna  prostorija  kuće  je  orjentirana  prema  smjeru  „dobrog  vjetra“. rijetko su  popločane i opremljene uličnim jarkom. Kalhu.  Gradovi  Mezopotamije  koncentriraju  se  u  3  skupine  koje  se  poklapaju  sa  središnjim  područjima  naseljavanja politički i kulturno vodećih naroda:  ‐  južna skupina ‐ Sumerani od 3800 g.p.e.    Kao standardni tip stambene gradnje razvija se tip kuće s dvorištem  Preobrazba  seoskih  gospodarskih  kuća  u  kuću  s  dvorištem  dovršena  je  oko  2000  g. tek Asirci uvode susrav  glavnih ulica.  ulična  mreža  je  paralelna  s  gradskim  bedemima.e. kuće su otvorene prema ulici samo jednim uskim vratima. Borsipu i Babilon.  Karakterizira  ga  geometrijski  raspored  cjeline. Glavne ulice slijede geometrijsku mrežu.  Zidine  grada  su  ovalne  forme. prilagođeni konfiguraciji zemljišta.  sobe  za  primanje  i  blagovaonice.  ali  nisu  u  međusobnom  pravilnom odnosu.9  km2.  Asirski gradovi su pravilniji. političke i vjerske moći društva. Mari.  ali  uz  uskraćivanje  dnevnog  svjetla  prostorijama  koje  se  nalaz  u  drugom redu u odnosu na dvorište.  Primjeri  iz  Lagaša  i  Babilona  pokazuju  da  su  moguća  proširenja.  Ulice su uske.  te  ekscentričan  položaj  palače  koja  je  poput utvrde spojena s gradskim bedemom i vodenim putem.  Grad  postaje  točka  koncentracije  gospodarske. Nipur.  Ulična  mreža  je  proizvoljnog  toka  sa  čestim  slijepim  završecima.  Prosotrije  za  boravak  i  spavanje  najčešće su smještene na katu.  Abrahamova četvrt u Uru – primjer nepravilnih krivudavih ulica i nepravilne urbane strukture.  te  činjenicom  da  su  se  njegova  predgrađa  spojila  s  obližnjim  gradovima  Borsipom  i  Kišom  predstavlja  jedinstveni gradski krajolik u cijeloj antici.  Glavne  zrgade  su  orjentirane  prema  stranama  svijeta. Lagaš i Larsa. Dvorište je često popločano i ima podzemni odvod vode.  Prototip  je  nađen u Uru u gradskoj četvrti iz razdoblja Larsa.  Babilonski  urbaniizam  ujedinjuje  sumersku  i  akadsku  tradiciju  s  načelima  Asiraca.  Prvi  put  se  u  ulici  procesije  svjesno  oblilkuje  ulični  prostor  kao  munumentalni  gradski  potez.  Babilon  svojom  veličinom  od  oko  8. no što se više udaljujemo od nje  struktura sve više podjeća na onu iz Ura.    Stambene četvrti mezopotamijskih gradova razvijaju se bez čvrstog načela reda.  ‐  sjeverna skupina – Asirci grade: Ašur.  Sumerski  tip  „hramskog  grada“  predstavlja  najstariji  sačuvani  model  grada.n.  kome  se  pristup  osigurava  iz  galerije  (koja  prati  oblik dvorišta).  dok  pojedinačne  gradske  četvrti  nemaju  nikakav  planski  raspored. ali unutarnja struktura „blokova“ rezultat je vlasničkih odnosa. grade gradove Ur.  Usvajanje  ulice  kao  načela  reda  stvara  pretpostavku  za  planiranje  grada. Jerihon i Çatal Huyuk su preteče ksnijih gradova.  središnji  položaj  glavnog  svetišta.Urbanizam  Visoko  razvijene  kulture  i  urbanizam  međusobno  su  uvjetovani.  . Gradom dominiraju stepenasti tornjevi – zigurati.

).p.  građena u dvije faze.    Palača  U  primjeru  palače  vidljiv  je  razvoj  temeljnog  oblika  kuće  s  dvorištem  koji  postaje  državna  reprezentativna  građevina.e.e.  u mlađem (južno dograđenom) dijelu ističu se dvije dugačke dvorane na zapadu.p. što znači "mali grad")  Težište  svakog  kompleksa  su  dva  dvorišta:  ulazno  (babanu)  služi  reprezentaciji  i  državnim  poslovima  i  dvorište  palače  (bitanu)  služi  rezidenciji  i  i  jedno  krilo  namjenjeno  reprezentaciji.  Asirsija je vojnička apsolutistička država.100 g.  Prajezgra  ‐  kuća  s  dvorištem  ostaje  glavnim  elementom  planiranja.  njegovu  jezgru  predstavlja  kvadratično  dvorište  sa  skupinom  prostorija  oko  prijestolne  i  svečane  dvorane  predstavlja  najveći  domet  u  gradnji  mezopotamskih  palača.p.Sustav  kuće  s  dvorištem  postaje  opće  prihvaćen  način  tlocrtne  organizacije  –  ova  tipologija  gradnje  (kuća  s  dvorištem)  se  kao  temeljni  oblik  zadržala  na  Orijentu  do  danas. sačuvane su i zidni oslici iznimne kvalitete    Asirske palače  Ideja o palači vladara svijeta Asirci (a i Babilonci) su preuzeli od Sumerana i Akađana. Sjeverna veća namjenjena reprezentaciji i  južna namjenjena upravi.n.  Na  zapadu  je  vladarev stan sa prostranim središnjim dvorištem.n.  no  tlocrtni  raspored  počiva  na  kombinaciji dvorišnih sustava.p.  Palača Ehursag – Ur. karakteristika ovih građevina je izlomljena linija vođenja prostora.  što  za  posljedicu  ima  proširivanje  i  raslojavanje  prostornog  programa.p. također ta  mogućnost razdvajanja i spajanja ima svojih prednosti u obrani.  Dur  Šarukin  (oko  710.  iz veličine i tlostrne složenosti vidljivo je da se radi o palači koja je bila središte močne države koja  se nadmetala sa Babilonom i Asirijom (Ašurom). Pojam je  u ranom novom vijeku izveden iz talijanskog cittadella. uporišta.  Palača – Mari.p. 2.  Od  palača  ističu  se:  Ašur  (XIII  st.  Istočni  (stariji)  dio  je  nepravilniji.  ‐  slijedi  akadsku  koncepciju  palače  gospodara  svijeta. 2.  Njezina  koncepcija  proširila  se  preko Sredozemlja sve do sjeverne Europe.). obično središnji dio utvrde.  nepostojanje osi. 1.n.  g. Svi navedeni sadržaji opasani su zajdnički zidom.n.poput  citadela  ‐  najsnažnije  utvrđeni.p. a opet izdvojen.n.e.e.e. od kojih jedna ima  središnje postavljen red stupova.n.  Kalhu  (oko  870.   dvije  skupine  gotovo  potpuno simetričnih prostorija postavljene su paralelno.  Vanjsko oplošje se raščlanjuje kulama i kruništima što odgovara slici gradskih bedema.  povezane  sa  zidinama  i  utvrđene. Prostor smješten unutar grada.e.n.800 g.  mlađi  (zapadni)  dio  temelji  se  na  svjesnom  planiranju.e. pretpostavlja se da palača nije imala prostorije za stanovanje. te prema vlastitim  preodžbama nadogradili. u središnjem dijelu skup različitih  prostorija  za  koje  se  pretpostavlja  da  su  služile  reprezentaciji  i  državnoj  upravi.  g.  Dvorišta  nisu  . koji se kao cjelina opasuju obrambenim zidom.  čiji  uglovi  su  usmjereni prema stranama svijeta – simbol carstva četiriju strana svijeta. a reprezentativni  prostori se ukrašuju zidnim slikama na način svojstven sakralnim građevinama. nepravilnost kompleksa rezultat je različitih epoha  gradnje.)  i  Niniva (od 701. g.    Najstarije palače gradili su Sumerani i Akađani:  Palača A – Kiš. Različita dvorišta se prema  potrebi programa mogu spajati ili razdvajati i na taj način se može kreirati dojam prostora.). stariji (sjeverni) dio sastoji se od tri skupine prostorija.  temeljna  površina  je  kvadrat.  a  zapadni  (mlađi)  dio    je  pravilniji. izmaknuta postava vrata kad ase nalaze u nasuprotnim zidovima.800 g. shodno tome asirske palače su najčešće smještene na strateški  povoljnom  rubnom  položaju  grada. na jugoistočnoj strani ‐  monumentalna vrata iza kojih se nalaze prostorije posade palače.

  pocakljene  opeke.    Ahemenidske palače (Perzija)  Ne  slijede  načela  masivne  arhitekture  Mezopotamije.  Građevinski  blok  palače  je  trapeznog  oblika  dimenzija  oko  200  x  310  m.p.    .  stubišta  i  svečanih  vrata  odgovara  ceremonijama nacionalnih svečanosti.  Od palača ističu se: Babilon (oko 625.e.e.). te obrade kamena plitkim reljefom.  povezana  su  sa  prijestolnom  dvoranom.  tradiciju  staroiranske  (staroperzijske)  gradnje  drvetom  i  povezuju  se  s  tehnikama  i  oblicima  osvojenih  zemalja. u najsjevernijem uglu kompleksa nalazili su se zanmeniti  „Semiramidini viseći vrtovi“.n.). palača je organizirana oko pet velikih dvorišta (dimenzijom su bliži trgovima).  Građevni  oblici  slijede  mezopotamsku  tradiciju. g.  upravnu  i  prostorije za dostojanstvenike. Uz središnje  dvorište smještena je prijestolna dvorana. Suza i Perzepolis.  uz  upotrebu  slikarija. Ur (oko 539.  Dur Šarukin (Khorsabad) – palača Sargona II  palača  se  nalazi  na  rubu  grada  na  terasi  koja  je  poput  bastiona  izdignuta  iznad  gradskog  zida.  Pojedinačna  građevinska  tijela  su  dvoranske  građevine  s  mnogo  stupova  (zbog  upotrebe  drveta  za  krovnu  konstrukciju stupovi su na većim razmacima) koje su sa više strana otvorena prema predvorjima. uz zapadno dvorište smještena je kraljeva rezidencija.  Često  su  sa  sakralnim  građevinama  i  dodatnim nizovima manjih dvorišta povezana u jedan kompleks.simetrično  nanizana.  raspored  zgrada. Najznačajnije građevine su prijestolna  dvorana  ili  dvorana  sa  stotinu  stupova  (u  istočnoj  skupini  zgrada)  i  dvorana  za  audijencije  (apadana)  koja  nadmašuje  sve  ostale  građevine  u  kompleksu. dvije  skupine  zgrada  sa  istovrsnim  građevinama  pružaju  se  paralelno  od  sjevera  prema  jugu. uz upotrebu slikarija.e.n.  Građevni oblici slijede mezopotamsku tradiciju.p.n. te obradu plohe  zida plitkim reljefom.  Perzepol – palača Darije I  najsjajniji  primjer  reprezentativne  palače  Perzijskog  carstva.  graditeljska  tradicija  različitih  naroda  ujedinjena  je  u  ovom carstvu u prepoznatljiv stil Perzije. g. a  istočno  dvorište  (vezano  uz  ulicu  procesije)  je  služilo  raspodjelu  prometa  osoba  i  roba. aksijalnost i simetriju.  Babilon – palača Nabupolasara i Nabukodonozora II  južnu  utvrdu  grada  Nabukodonozor  II  pretvara  u  palaču  –  središte  svjetskog  carstva.  Od palača ističu se: Pazargada. a od Asiraca  lociranje palače u gradu i spajanje s gradskim bedemima. Borsipa (oko 539.). pocakljene opeke.  Sva  tri  središnja dvorišta služila su reprezentaciji.p.    Babilonske palače  Preuzima od Akađana sklonost ka geometrijski jasnoj vanjskoj formi.  ali  unose  i  primjenu kamena za oblaganje reprezentativnih dijelova palača.  Sa  strane  je  podignut  zigurat  koji  kao  dominanta  svojom  visinom  nadvisuje  i  palaču.  ispred  palače  prema  gradu  postoji  još  jedno  utvrđeno  područje  unutar  kojeg  su  prostori  za  vojsku. g.  Najčešće  se  pojedinačna  pravokutna  građevinska  tijela  slične  strukture  grupiraju  na  lako  dostupnoj  terasi  u  podnožju  brijega.  smješten  između  Eufrata  i  ulice  procesije.

    II Faza razvoja  Nakon razdoblja Uruka razvoj hrama se prekida.n.  a  u  unutrašnjosti  se  na  čelu  cele  pojavljuju prikazi božanstava. ta malena građevina  sadrži  nekoliko  glavnih  elemenata  sakralne  arhitekture  kasnijih  tisućljeća:  pravokutan  prostor  s  pravokutnom  apsidom.  Tepe Gaura (oko 3.)  prethodni tip izgrađen u strogo uređeno sveto područje poput samostan.p.)  ‐  primitivni hram s dvorištem.700 g. dvorište je usmjerneno prema kultnoj niši na sjeveroistoku.n. hramovi u  Ašuru I Tel Agrebu odredili su smjer sakralne gradnje u Mezopotamiji.  oltar  u  apsidi i žrtvenik u sredini prostora.700 g.)  u XVI sloju Enkijeva svetišta je pronađena jedna od najstarijih „kultnih škrinja“. kao kod seoske kuće (vidi primjer – seoska kuća  Tel Hasuna).e.n.  koji  je  na  kraju  prapovjesnog  razdoblja  rezultirao  nastankom  arhaičnog  tipa  hrama  koji  se  sastoji  od  izdužene  cele  s  bočnim sporednim prostorima i ulazom na dužoj strani. tri hrama stoje na uzvisini oko jednog manjeg dvorišta koje je zatvoreno u  potpunosti sa profanim građevinama.e.  Eridu (oko 5.    I Faza razvoja  Oblikovanje  unutarnjeg  prostora  je  bio  najvažniji  zadatak  slijedeće  faze  razvoja.        . nove sakralne građevine su skromne.  iza koje leži tzv.p.  Prvotni hramovi – kultne  škrinje (vidi  primjer ‐ Hram u Eridu) predstavljaju malene prostore za žrtve i  molitvu koje odgovaraju skromnom obredu.300 g. Purpurni hram.  građevinska  skupina  akropole  je  karakteristična  z  arani  stupanj  hramskog gospodarstva. kao i onaj koji leži zapadno jesu prema formi izdužene  cele.p. kod sjeverozapadnog hrama u tlocrtu se po prvi put pojavljuju bočne prostorije nalik kapelama  koje su se uvriježile u razddoblju Uruka. Jednostavne „škrinje“ se grupiraju (u početku bez čvrstog pravila) oko  unutarnjeg dvorišta.p.  ali  i  statička  funkcija). no ulaz je naglašen dvama zidnim stupcima.500 g.p. Unjegovu središtu točno u uzdužnoj osi hrama jedna raščlanjena niša naglašava  pristup svetištu: debeli vanjski zid snažno je plastički raščlanjen.e. ovaj tip hrama vrhunac dostiže u Hramu – D u Uruku  Uruk – Hram D (oko 3.  kompleks pokazuje mnogo sličnosti sa akadskim palačama građenim u to doba.000 g.  čeoni  dio  se  proširujeu  poprečni  brod  postavljen  ispred  longitudinalne cele. tri „škrinje položene oko središnjeg dvorišta.n.000 g. zatvoreno snažnim zidom. najčećše se drže  načela gradske kuće s dvorištem.e.e)  –  ima iste elemente kao hramovi sa škrinjom. neraščlanjene izdužene cele s jednim bočnim ulazom.  Šarin hram u Tel Agrebu ( oko 2.)  najveći  hram  stare  Mezopotamije.e.  zidne  istake  slične  kontraforima  (oblikovna. a svetište (sa likom božanstva) se odvaja od ostatka hrama.n. Te škrinje su jednostavne.  Ištarin hram u Ašuru (oko 2.)  skromno  seosko  kultno  mjesto.p. Ovaj hram.Hram  Hramovi kao mjesta štovanja božanstva nastaju na koncu dugog procesa religijskog sazrijevanja. građevinost određuju aksijalnost i  simetrija. Na kraju tog  razdoblja svetište postaje egzaktno planiranim velikim kompleksom.  Abuov hram u Tel Asmaru (oko 2.  Vanjski  prostor  hrama  se  ograđuje  svetim  ogradnim  zidom  (kisu). Slijedća faza bila je naglašavanje čeonog dijela i njegovo odjeljivanje od svetišta koje je od  tada pod nadzorom novog staleža ‐ svećenstva.n.

  Također  uz  sjevrozapadno  dvorište  podignute  su  i  tri  manje kapele.  najveće  dvorište  okruženo  je  pratećim prostorijama.)  strogo simetričan niz prostorija duž glavne osi – prvi se put svjesno nastoji iskoristiti perspektivno  pojačanje dojma dubinom prostora.e. U glavnu celu se ulazi iz  dvorišta  preko  poprečno  postavljenog  predvorja  s  utvrđenim  portalom.  Svi  hramovi  imaju  tipičan  raspored  Asirskih  hramova uz dodatak od još jedne kapele u  vidu  izdužene  cele. Jezgra cele obavijena je nizom prostorija ili hodnikom.  ali  nešto  skromnijih  dimenzija. u sjeveroistočnom dijelu su  dva  manja  dvorišta  hramovima.e)  1. Dvorište ispred hrama okružuju sporedne prostorije.p. tri hrama.  Temeljna  pravila  njihove  organizacije  su:  odvojenost  od  vanjskog  svijeta. hram ima svoje dvorište i naglašen portal prema ulici.  Slijed dvorište.n.)  stambena palača Sargona II je povezana sa  sakralnim prostorom. što je dodatno naglašeno uvučenim portalom predcele koji je  dodatno naglašen tornjevima. bez hrama.  odnosno  u  sjeverozapadno  dvorište  sa  dva  hrama. raščlanjivanje zidova stupcima i nišama.  s  više  dvorišta. ulaz  u  kompleks  povezam  je  sa  pravokutnim  dvorištem  kojeg  okružuju  pomoćni  prostori.p.500  godina  nakon  Enkijevog  hrama  i  dalje  slijedi  istu  tlocrtnu  organizaciju.  Sakralni kompleks – Išali (oko 1.  Ištarin hram ‐ Babilon (obnovljen je oko 550 g. iza skupine  sa hramovima u  osi sa sjeverozapadnim istaknutim hramom    stoji zigurat.e. naglašen ulazni dio.700 g.III Faza razvoja  Sumerska i semitska kultura stavaraju monumentalne hramove koje su reprezentativan okvir za obredno  štovanje  bogova.  na  zapaadnom  dijelu  je  hram  sa  širokom  celom  klasičnog  sumerskog tipa.p.050 g.p.).p.  oni  preferiraju  kombinaciju  iduženih  i  poprečnih  prostora  –  jezgra  građevine  je  izdužena  cela  koja  na  svom  završetku  ima  poprečno  postavljenu celu sa svetištem koje je osim toga i uzdignuto nekoliko stepenica.  Njegova  jezgra  jest  cela  koja  stoji  poprečno  na  glavnu  os  svetišta.n.  Enkijev hram – Ur (oko 2.  U južnoj i srednjoj Mezopotamiji na temelju ranodinstičkih tipova hramova nastaje tip hrama sa širokom  celom.     Asirci  na  sjeveru  ustanovljuju  vlastite  građevinske  tipove.700  g.  Dur Šarukin (oko 710 g.  Često  se  rade  kompleksi  koji  imaju  više  hramova  –    jedan  od  prvih  takvih  višestrukih  kompleksa  se  Sin  Šamapov  hram  (oko  1.n. te je tako svetišta i simbolički  trostruko izolirano od vanjskog svijeta.  unutarnja  dvorišta.    . hramova i kapela.  Osim  slobodnostojećih  hramova  često  se  pojavljuju  kombinacije  višestrukih  hramova.e.  a  ispred  koje  stoji  još  jedna  istovrsna predcela.  a  iz  kojeg  se  pristupa  u  južno  dvorište  sa  jednim  hramom.n.n. predcela i cela primjenjuje se i u gradnji palača za prostornu skupinu oko prijestolne  dvorane.e.  Raspored  ulaza  prilagođen je brojnim procesijama.)  strogo  simetrično  zatvoren  kompleks. tri dvorišta  i tri cele spojeni su u nepravilan sklop.

e.  Zigurat Etemenanki – Babilon (oko 600 g. Na  ovoj terasi se nalaze dvjie manje.  Terase se sastoje od stotine slojeva glinene opeke između kojih su.  prethodnih  hramova.Stepenasta visoka terasa  postaje  stepenastim  tornjem  koji  dominira  gradovima  Kasita.000 g. već gradnja tektonskog znaka koji prostorom dominira.  pri  čemu  nije bitna gradnja prostora.p.e.n.  Kod  zigurata  je  po  prvi  put  impozantna  građevinska  masa  presudno  određena  vertikalom.n. sveukupna visina do krova hrama  bila je oko 90 m.  Zigurat – Ur (oko 2.  donja  terasa je pravokutnik dimenzija 52 x 56.  čime  je  osigurana njihova dugovječnost.700 g.  ačiji  se  najbolje  sačuvani primjerci nalaze u Akar Kufu i Čoga Zombilu.  zemlje.5  m stoji široka cela kao hram glavnog božanstva grada Ura – božanstvo mjeseca – NANA.  Konopci  od  trske  protežu  se  kroz  horizontalne  slojeve  građevine  poput  „armature“. a  pristup im se osigurava preko rampi i stubišta. proporcionalno umanjene.  podigao  da  je  Nbukodonozor  II  na  ruševinama  imao  je  plave  zidove  i  metalni  krov  (zlato?). a na trećoj terasi na visini od oko 21.e.  Relativno  mekana  jezgra  obložena  je  vanjskim  slojem  pečene  glazirane  opeke. Uruku i  Nipuru.    Podizanje ovakvih tornjeva pretpostavlja i ovladavanje posebnih graditeljskih vještina i tehnika gradnje. Najpoznatiji primjer ranog razdoblja je Bijeli hram na Anu  terasi u Uruku.n. zigurat je postavljen u  prostrano pravokutno dvorište sa preddvorištem. radi poravnanja.  toran  je  stajao  u  središtu  grada  u  svetištu  boga  Marduka  u  pravokutnom  dvorištu veličine stranica oko 400 m.)  Vanjske  površine  bile  su  prekrivene  najznamenitiji  zigurat. Njihove visoke mase postaju dominanta gradova  i krajolika u Mezopotamiji. položene strunjače  od  trske  u  sloju  pijeska. visine 15 m usmjeren uglovima prema stranama svijeta.  Iza klasičnog  sumerskog tipa ostupno se razvijaju sve više i strmije građevine.  prototip  visoke  terase. a stube kojima se dolazi na terasu smještene su osi ulaznih vrata hrama.  zahvaljujući  pocakljenom  opekom.  rezultat  sistematizacije  i  želje  za  pojačavanjem  tendencija  iz  Hafačija. Preteče su im hramovi sa terasama koji zahvaljujući stalnom nadograđivanju  kultnih prostorija na ostacima građevina nadrastaju svoj okoliš.Zigurat  Zigurati su visoke terase ili stepenasti hramovi tornjevi. a hram na najvišoj razini  Herodotovom  opisu.  ovalni  vanjski  zid  okružuje  još  jedan  ‐  unutarnji  ovalni  zid. odatle srednji krak se penje ravno sve do gornje terase. te se osiguravaju potpornim zidovima.)  prvi  klasični  zigurat.p. tlocrt  zigurata  mjeren  u  razini  zemlje  iznosi  oko  90x90 m.  Unutar ovog zida nalazi se niz prostorija koje formiraju pravokutno dvorište gdje se nasuprot ulaza  uzdiže  romboidna  terasa  visoka  6  m  čiji  vrhovi  su  orjentirane  prema  stranama  svijeta  zigurat.p. ovaj hram  odredio je elemente za daljnji razvoj ove tipologije koja s vremenom stremi sve više u vis.  .  Ovalni hram – Hafači (oko 2.  Na  terasi je hram. čiji se krakovi susreću pod velikim vratima na  sredini prve terase.  Asiraca  i  Babilonaca.  njegov  naziv  znači  zigurat se uzdizao bitno strmije od bilo kojeg do  hram  kamena  temeljca  između  neba  i  tada poznatog. u sredinu  hrama usmjereno je monumentalno trokrako stubište.)  ovalna  forma.  Ovaj zigurat postao je uzorom za slilčne građevine u drugim sumerskim gradovima: Eriduu.

  Gospodarstvo je bazirano na poljoprivredi i trgovini. stoga se može tvrditi da svi  građevinski oblici imaju simboličko značenje.  pogrebni  hramovi).  Stup  se  rijetko  pojavljuje  kao  tektonska  forma  (piramide.  te  istovremeno  određuju  povijest.  piramida  (pyramidion je vršak svake piramide)    Simetričnost i građenje po uzdužnoj osi – jedno od najvažnijih načela egipatske arhitekture. U unutarnjem uređenju društva kontinuirano postoje  unutarnje  suprotnosti  Gornjeg  i  Donjeg  Egipta.  Građevinski zadaci su se mijenjali u korak sa promjenama društvenih uvjeta:  mastabe i piramide.  a  dijelom  kao  stilizacija  biljnih  oblika  ili  reminiscencija na drevne graditeljske tehnike.  Velike ravne plohe idealna podloga za plitki reljef (stapanje arhitekture i likovne umjetnosti)    Egipatski  stil  mase  nastaje  svjesnim  reduciranjem  početne  raznolikosti  oblika  na  nekoliko  temeljnih  elemenata egipatske arhitekture:  ‐  pilon  (egipatska  monumentalna  vrata).  ‐  Staro kraljevstvo:    ‐  Srednje kraljevstvo:  pogrebni hramovi.  Vanjski dojam počiva na oblikovanju siluete – čista ploha zida (u početku više sličnosti s Mezopotamijom  – raščlamba zida stupcima).  obelisk.  Dualizam tektonskih i organičkih oblika jedna je od trajnih značajki egipatske arhitekture.  Svi građevinski oblici su dugotrajni i srodni.  češće  stup  ima  atribute  biljnog svijeta (lotos. ravni krov. Konstruktivni oblici egipatske arhitekture nastaju kao  apstrakcija  i  geometrizacija  predložaka  iz  anorganskog  svijeta.  ‐  Novo kraljevstvo:    hramovi bogova.    Rast građevinskih masa rezultat je apstrakcije i pojednostavljivanja na osnovne geometrijske oblike. bez obzira na veličinu pojedinog dijela ima naglašenu horizontalnost.  hipostil  (dvorana  sa  stupovima)  glavni  element  profane  (stambene)  arhitekture  dobiva  svoje  novo  značenje  u  sakralnoj  arhitekturi  ‐  prolazna  dvorana  sa  naglašenim  srednjim  prolaznim  dijelom  koji  tvori  bazilikalni  presjek  (na  taj  način  je  omogućeno  osvjetljenje središnjeg dijela dvorane). a hramovi  i grabnice od kamena (kao znak vječne trajnosti).  stup.    Konstruktivni oblici  Upotreba materijala ima simboličko značenje – profana arhitetktura se radi od opeke i drveta. njihove temeljne crte nastaju u eksperimentalnoj fazi na  početku Starog kraljevstvate se potvrđuju u doba piramida. Užljebljeni završni vijenac i astragal (zaobljeni štap koji obilazi uglove zgrade) su reminiscencija  starih graditeljskih tehnika.  Kompozicija sklopova. politiku i ustroj Egipta. društvo je hijerarhijski strogo podjeljeno.  S  vremenom  je  došlo  do  stapanja  dualizma  tektonskih  i  organiskih  elemenata  s  tradicionalizmom  i  simbolizmom u nerazdvojivo prožimanje fizičke i metafizičke pojavnosti. palma) i to u detalju (kapitel u obliku lišća ili cvijeta) ili u cjelini (svežnjasti  stupovi).  već  jedino  „tektonskim znakovima“ ‐ oni su apsolutne forme iza čije se čistoće krije višestruka simbolika. a vjera se  s vremenom razvila u nedogmatski optimistički politeizam. papirus.  Upravo  ova  dva  čimbenika  (izolacija  i  unutarnje  suprotnosti)  predstavljaju  korijene  višestrukog  dualizma  egipatske  kulture.  dvorište sa stupovima.EGIPAT    Zemljopisno Egipat je predstavljao uzak pojas plodne zemlje usred pustinje (širine 2 – 20 km) koji se od  obala Sredozemlja pruža oko 1000 km prema jugu.  .  Najbolji  primjer  za  to  su  obelisk  ili  piramida  –  koji  se  teško  mogu  smatrati  zgradama.

 glavna ulica usporedna s Nilom.  ‐  socijalno i društveno zoniranje grada.  Najvažniji  gradovi  prijestolnice  bili  su  Memfis. rad je zidom podijeljen na dva klasno različita dijela.. umjetnina i spisa tako da  postoje veoma jasne predodžbe o visokoj kulturi Starog Egipta. široka 45 m. naselja nižih službenika. g.n.    Teba  Glavni  grad  u  Srednjem  i  Novom  kraljevstvu. pokraj današnjega mjesta Tell el Amarna.  funkcionalno  zoniranje  grada:  kraljevska  četvrt.  Teba  i  Ahetaton. Grad je nakon 25 godina bio napušten.  naglašena  središnja reprezentativna os ‐ kanal sa dva manja jezera.    Ahetaton / Tell el Amarna  ‐ grad sunca  Slobodnije formiran.  oko  2500. nastaje vjerovatno u doba  vladavine  Đosera. ovaj grad se može smatrati ranim primjerom  „kolonijalnog“ grada kakav će nastati kasnije na Sredozemlju.n.Urbanizam  O egipatskim gradovima ima relativno malo saznanja na temelju iskopina.  g.p.  trapezoidnog  oblika  dimenzija  oko  6  x  9  km.  na istočnoj obali Nila.  ‐  uvođenje vode u gradsko tkivo. grad je utemeljen kao nova prijestolnica oko 1380.  karakterizira  ga  racionalna geometrijska shema.p.  ‐  pravilnost tlocrtnog predloška gradskih ulica.  ‐  linearni grad (12 km).e. gustoća izgradnje ‐ 80 zgrada/ha (robovski dio naselja). sporedne ulice š = 1.  kada  njegov  savjetnik  i  arhitekt  Imhotep  uvodi  veliko  razdoblje  arhitekture  Starog  kraljevstva.  sakralni  prostor.    Kahun  Naselje  namijenjeno  graditeljima  piramida  za  faraona  Sesostrisa  II.  .  ‐  površina grada iznosi oko 10 ha (280x360 m).  ‐  središnji položaj svetišta i palača.e.  predjeli  stanovanja  plemstva  i  visokih službenika.  Egipatski urbanizam se temeljio na slijedećim načelima:  ‐  orjentiranje prema stranama svijeta.  građevinske čestice su veličinom primjerne socijalnom statusu: od malenih ‐ površine oko 125 m2  do velikih površine 2000 ‐ 3000 m2.5 ‐ 10 m. odlukom Amenofisa IV.  Plan grada jasno odražava namjenu i socijalnu strukturu.  Za  razliku  od  oskudnih  podataka  o  egipatskim gradovima pronađeno je veoma mnogo pojedinačnih spomenika. radnička naselja.    Egipatski hieroglif NIOUT ‐ znak za naselje – grad  Memfis (memfis je sinonim za bijeli zid) ‐ je bio prvi velegrad staroga svijeta.

  Država  razvija  poseban oblik naselja – naselja za radnike uz veća gradilišta svetišta i nekropola.  oblikovanje  kapitela  i  završnog  vijenca.  kuće  širine  4  ‐  9  m.    Dair el Medina  Naselje iz doba Ramzesa II u kojem je bilo oko 70 kuća u nizu. ograničenog korištenja tla za novu gradnju.  organičkog  materijala.    Svetišta    Amonov hram i svetište u Karnaku  .  Kuća  u  nizu  postaje  prevladavajući  tip  stambene  arhitekture.    Palača  Amenhotepa  II  u  Malkati  ‐  opsežan  kompleks  koji  se  sastoji  od  skupina  više  građevina  koje  se  međusobno  prožimaju.  stropovi  s  gredama.  korisna  površina 35 ‐ 160 m2 ‐ ovisno o statusu vlasnika.  Već kod ranih građevina pokazuju se detalji koji će određivati egipatsku arhitekturu do kasnog razdoblja:  ‐  prozori  s  rešetkama  postavljeni  ispod  krova.  a  raspoređene  su  oko  prostranih  dvorišta.  a  ponekad  su  podignuta kao samostalna zatvorena naselja (Tell el Amarna i Deir el Medini).  pripadnici  viših staleža žive u kućama sa dvorištem.    Palače  Sačuvani rani oblici gradnje dijela Đoserovog kompleksa pokazuju oponašanje gradnje drvetom: skeletnu  konstrukciju  sa  zidnom  ispunom  od  pletera  i  krovove  od  lagano  zaobljenih  drvenih  rešetki  prekrivene  trskom. Kraljeva palača satoji se od dva vrlo različita  sklopa  prostorija  –  sjeverni.  privatni koji je vrlo strogo i simetrično organiziran. U ovim naseljima vlast  pod strogom kontrolom drži obrtnike.  ceremonijalnih  trgova  i  vrtova. raznovrsnija tipologija i veličina kuća.Stambena izgradnja  Tipologija stambene arhitekture rezultat je. različitih veličina. umjetnike i službenike koji su upućeni u tajne hramova.  Središte sklopa je veliko dvorište okruženo sa četiri palače.  kao  i  šarenih  dekoracija  arhitetktura  dobiva  svečan i vedar karakter.  službeni  u  kojem  nije  prisutna  simetričnost  u  rasporedu  prostora  i  južni.  upotrebom  laganog.  Ta  naselja  su  ponekad  uključena  u  grad  kao  strogo  odjeljene  četvrti  (Kahun).  ‐  dimenzije  naselja  oko  145  x  50  m.  Tell el Amarna  ‐  tipizirana  izgradnja.  istovjetne  orjentacije. te koncetracije  stanovništva  u  gradove. Utjecaj Mezopotamije je brzo asimiliran. grobnica i  palača.  dužine10  ‐  18  m  (iznimno  30  m).  dimenzije  građevnih  čestica  oko  10  x  20  m.

  Prostorni  program  služi  praktičnoj  službi  hrama  sa  njezinim složenim ritualima.  skladišta.  Oba  monumentalna  ulaza  odgovaraju  .  čija  se  središnja  os  proteže  cijelom  dužinom  sve  do  svetišta.  Horusov hram u Edfuu ‐ pruža jasan primjer raščlambe velikoga hrama    Amonov hram u Karnaku ‐ temeljno načelo uvečano i dopunjeno neuobičajenim nizovima prostora. Cijeli kompleks je okružen sa 17 m visokim  utvrđenim  zidom  čija  vrata  i  krunište  oponašaju  asirske  uzore. koji  u svim elementima odgovara velikim hramovima Novoga kraljevstva:  ‐  dva  para  pilona. stoga ne čudi da ga povezuje  gusta mreža puteva sa njegovim sporednim svetištima i hramom u Luksoru.  Medinet habu je strogo (pravilno) raščlanjen i pregledan. koji se ukrašavaju sfingama.Nerazdvojni  dio  života  u  Egiptu  je  religija.  koja  nastaje  stapanjem  različitih  tradicija. iza kojih se u pravilu nalazi dvorište okruženo trijemovima. Jezgra kompleksa je monumentalan hram.  upravnim  prostorijama okružen prstenom zgrada za osoblje i poslugu.    Hramovi  Egipatski  hram  je  kuća  u  kojoj  stanuje  božanstvo.  predvorje. Duž te osi hramovi su najčešće podignuti u tri glavna odsječka:  ulazni piloni s vratima.  Rani hramovi.  Put k svetištu vodi kroz niz vrata koja slijedom otvorenih i zatvorenih prostora stvaraju ritam sužavanja i  širenja. a kod Medinet habu‐a prevladava karakter utvrde.  Egipatski  je  hram  strogo  usmjerena  građevina.  Između  njih  stoje  svetišta  kao  dominantne  velike  građevine  s  jednim  ili  više  hramova unutar svetog prostora okruženog zidinama.  prema dvorištu je otvoreno predvorje ili zatvoreni hipostil (često kombinacija obojega).  Tipologiji  hrama  pridružena  je  palača. trske i gline.  škola  i  radionica.  Svetišta  se povezuju sustavom svetih  puteva.    Hramovi i palače  Zadnja karika u razvoju hramova i palača jesu hramovi‐palače Ramezej (Tanis) i Medinet habu.  svetište  i  tipično  osnosimetrično oblikovan slijed prostora.  Amonov hram u Karnaku stoljećima je bio podizan kao državno svetište.  a  u  središtu  se  nalazi  komora  za  svetu  barku ili lik božanstva. Egipćani hramove promatraju kao sastavne dijelove organičkoga svijeta. malena svetišta ‐ škrinje nisu sačuvani jer su bili građeni od drva.  Egipatsko  svećenstvo se osim osnovnog poziva bavi i ušravljanjem velikih posjeda i pohrani prinosa.  knjižnica. Remezej ima više civilni karakter.  dva  dvorišta  sa  stupovima.  a  u  skladu  s  nestabilnim  društvenim  uvjetima  cijeli  kompleks  je  utvrđen. koji se dodatno pojačava izmjenom svijetla i sjene.  Za  sve  te  aktivnosti  postoje  građevine  koje  uz  svetišta  narastaju  do  veličine  gradskih  četvrti. te održavanju  arhiva.  unutrašnjost  hrama  sadrži  kapele.  Hram  je  zajedno  sa  kraljevom  palačom  i  prostorima  za  boravak  svećenstva.  sakristije  i  ophode.  obeliscima i  na kojima se  grade postaje – paviljoni.  hipostilne  dvorane. te  ukoliko je hram potrebno povečati oni ga brižljivo razgrađuju i ugrađuju njegove dijelove u novi.

p.  Keopsova  i  Mikerinosova)  u  Gizi    (nagib je 51º52'). pa je ona povećana  na 42 m visine. aleja sfingi vodi od hrama u Karnaku.).  Prvobitna mastaba nije bila primjerena kralju koji je uzdignut na razinu božanstva. sa šest stepenica.  te  crvena  piramida  iz  Dahšura  (nagib  je  kontinuiran  ‐  43º30')  ‐  gdje  pronađeno  načelo  koje  je  doživjelo  vrhunac  u  gradnji  piramida  (Kefrenova.  Grobnica u stijeni u Gau el Kebiru  –  nizanje prostorija uzor za veliki pogrebni hram kraljice Hatšepsut u Deir el Bahari. vrh je  završna točka okomice povučena iz njegova središta.  Važan  stupanj  u  razvoju  predstavlja  gradnja  graobnica  u  stijenama.  Mastaba  je  izduženo  građevinsko  tijelo  s  ravnim  ili  plitko  zasvođenim  krovom.  za  gradnju  su  presudne  dvorane  sa  stupcima  podignute  jedna  iznad druge i povezane sa rampama. nad kojom se uzdiže masa stepenaste piramide.  U  unutrašnjost  se  ponekad  nalazi  i  više  od  50  prostorija  simetrično  raspoređenih  oko  središnje  grobne  komore  –  skladišta  za  potrebe pokojnika.  Raščlamba  zidova  prenosi  do  detalja  raščlambu  palača  budući  da  je  mastaba  vječna  rezidencija  kraljeva. a uz vanjski zid leže jednostavniji grobovi u nizu dvorjana koji su pratili vladara. Piramida se nalazi usred sklopa građevina koje okružuje zid (277 x  545 m) i tako omeđuje Đoserov kompleks.e.  ‐ piramida u Sakari  . a 4 bočne plohe jesu jednakokračni trokuti. stapanje arhitekture i skulpture – vrhunac egipatske umjetnosti.  preko Tebe do ovog hrama.  koji  u  nešto  strožijoj formi preuzima trodjelni sustav posljednjeg putovanja.  koji  su  određeni  ritmičkom  izmjenom  širokih  i  dugačkih  prostorija prema uzoru hramova uz piramide.  500  godina  kasnije  kompleks  se  dograđuje  Hatšepsutinim  hramom. Takva  piramida je stvorena u IV dinastiji.  te  ravnim  ili  ukošenim  zidovima  od  glinenih  opeka. Iz jednostavnih prostora sa poprećnom  prostorijom  nastaju  raščlanjeni  sklopovi.    Mastaba i piramida  Prva velika arhitektura Egipta nastaje s grobovima kraljeva. Već u prapovjesnom Egiptu se stvara običaj.    Grobnica u stijeni i pogrebni hram  Kroz povijest se monumentalnost u gradnji grobnica okreće sa gradnje mastaba i piramida prema gradnji  pogrebnih  hramova.n.  kao  prelazni  oblici  slijede:  razlomljena  piramida  iz  Dahšura  (mijenja  se  nagib  sa  54º  na  43º).  utemeljen  u  vjeri.  Povijesni razvoj oblika počinje sa stepenastom  piramidom  iz  Sakare.  da  se  podzemnom  grobu  dodijeli  simbolička  kuća  iznad  njega. na taj način su preuzeti oblikovni elementi Mentuhoteptovog  hrama i obje građevine optički stopljene u jedinstvenu cjelinu. Njezinim graditeljem smatra se Imhotep.  Postupno  ta  gradnja  dobiva  oblik  mastabe  (stepenasti  grob). te služi kao model za grobnice kraljeva Starog kraljevstva.  Preoblikovanje tradicionalne grobnice začeto je gradnjom stepenaste piramide kralja Đosera u Sakari  (oko 2500 g. sa četiri stepenice. da bi u konačnici bila proširena na tlocrtnu dimenziju oko 100x100 m i  visinu od oko 60 m.    Piramida  Klasična piramida sastavljena je od jednostavnih geometrijskih oblika: tlocrtna je površina kvadrat.  Gornji  katovi  tih  22  m  visokih  tornjeva  povezani  su  u  prostor koji služi kralju i njegovim damama za povremeni boravak.najmodernijem  stupnju  tadašnje  gradnje  utvrda. Gledano s Nila ta impresivna skupina građevina sastoji se od  duge horizontale zidina.  Deir el Bahari – pogrebni hram kraljice Hatšepsut  ‐  Mentuhotep  gradi  prvi  hram  koji  ima  piramidalni  završetak.

  tako  masa  piramide učvršćuje samu sebe. Oko konične jezgre uzdižu se zidne ljuske  koje  zbog  nagnutosti  prema  jezgri  usmjeravaju  unutarnja  naprezanja  prema  jezgri. a visina 146.  ‐  ovladavanje tehnikom obrade kamena i upotrebom kamena kao građevinskog materijala.    Karakteristike egipatske arhitekture:  ‐  geometrija kao temeljna podloga.  .  te  postižu  klasične  proporcije  –  baza  Keopsove  piramide je 230 x 230 m.60 m. mjeru i proporcije (poznati nizovi aritmetičkih proporcija).  ‐  simetričnost i aksijalnost.    Giza ‐piramide stoje kao dominante nad pripadajućim svetim područjem – kompleksom piramida.  Piramida  stoji  na  uzvisini  (platou  ili  terasi).    Ovakvom oblikovanju osim tehničkih i formalnih razloga postoje i teološki razlozi – piramida je svežanj  sunčevih zraka na kojem se kraljev KA (duša) uzdiže prema suncu.  dosljedno  je  primjenjena  trodjelna  koncepcija  posljednjeg puta. te je na taj način postignuta još veća monumentalnost i strogoća.Zahvaljujući  nagibu  piramide  dobivaju  na  visini.  ‐  integracija likovne umjetnosti u arhitekturu.  ‐  bliskost s prirodom i apstrakcija.  Gradnja piramida se priprema podizanjem velikih mastaba s vanjskim omotačem i jezgrom.  Odustalo  se  od  gradnje  kompleksa  (kao  u  Sakari).  a  uz  Nil  se  nalazi  „hram  u  dolini“ gdje može pristati barka sa pograbnom povorkom.  ‐  visokorazvijeni smisao za harmoniju. odatle se  razvija kombinirano u vertikalnim i horizontalnim slojevima.  pogrebni  hram  stoji  ispred  nje.

  no‐madstvo). dijelom kontinentalni karakter napose je  izražen  u  antagonizmu  minojske  i  mikenske  kulture  na  kraju  brončanog  doba. Te definicije općenito se više tiču slikarstva i otvorene  prirode nego arhitekture.  Ta  prirodna  zaštita. Kod nizova prostora omiljeni su neprekinuti prijelazi koji dijelom proizlaze iz tipičnog  pristupa prostorijama duž kontinuiranih glavnih zidova s otvorima vrata u uglovima prostorija. Omiljen  tip građevine je megaron. Minojski i Mikonski).  terasama  ili  dvorištima za svjetlo. Njegov različit.  omeđujući  karakter.  U  brončanom  dobu  mijenja  se  politička  i  privredna  struktura  i  stvaraju  se  regionalni  kulturni  krugovi  (Trojanski.  Ona  preuzima  raščlanjivanje  i  ornamentiku  minojske  arhitekture palača.  Pri  svoj  prividnoj  iracionalnosti  u  praksi  se  potvrđuje  fleksibilnost tog načina gradnje čija se organizacija zasniva na funkcijama.  Izvana  nije  određena  čvrstim  oblikom. koja se u velikim  prostornim sklopovima palača sa sustavima hodnika za komunikaciju pojačava do efekta labirinta: slijed  hodnika  i  prostorija  voden  je  u  kružnom  (prostorna  spirala)  ili  ukrštenom  kretanju.  kao  i  blizina  trgovačkih  puteva  u  doba  prvih  visokorazvijenih kultura rezultirala je nastankom prvih europskih visokorazvijenih kultura.  Raspored  prostorija izbjegava jasne neprekinute osi. Minojska arhitektura s aspekta doživljavanja prostora nije  statična  nego  fluidna.    Graditeljstvo  ranog  razdoblja  iskazuje  se  u  Egeji  više  raznolikošću  tipova  i  oblika  nego  općenito  obvezujućim  idejama.  U  srednjem  brončanom  dobu  prevlast  preuzima  Kreta  –  u  njoj  se  prapovjesna  religija  i  feudalno‐ hijerarhijsko društveno uređenje povezuju s naprefnom tehnikom i civilizacijom.  nije  planska  nego  spontana.  programima  i  pravilima. no ipak počiva na preglednom oblikovanju i raščlambi prostora i volumena.  Tako  se  po  volji  mogu  otvarati  prema  sljedećim  prostorijama.EGEJA – prve europske visokorazvijene kulture    Raznoliko obalno i otočno područje oko Kretskog i Egejskog mora zatvoreno na kopnu gorskim lancima i  povezano  brojnim  otocima.  XX.  stapaju  i  ponovo  cijepaju u regionalne kulture.  kao  i  kultura  egejskog rubnog područja.  U  njima  su  polarizirane  privredne.  Utjecaji  i  tradicije  preslojavaju  se.  Dapače. Dekorativne ili iluzionističke zidne slikarije oduzimaju preostalim zidnim plohama  statički.  motivi  se  bez  vidljiva  zastanka  vode  i  preko  uglova.  Doseljavanjem Ahejaca i Jonjana prevlast prelazi na kopno – Mikena.  Tijekom  kasnije  povijesti  (barok.  nije  jednoznačna  nego  višeznačna.  adicijsku  shemu  ostalih  ranih  kultura  (TROJA).  U  središnjim  skupinama  prostorija  kuća  gospodara  i  palača  zidovi  su  stupovima  ili  vratima  prekinuti  i  rastvoreni  na  više  strana.  ali  se  odriču  zatvorenosti  prostora  i  jasnog  omeđivanja  građevinskih tijela.  U  jednakovrijednosti  i  višeznačnosti  usmjerenja  osjeća  se  možda  djelovanje  svestrane  prostorne  orijentacije  još  iz  prapovijesnog  doba  (špilje.  dakle  s  društvenom  reprezentacijom. naglašavajući jednakovrijednost usmjerenja.  Sažimanje  skupina  prostora  i  građevina  u  slikovito  određene  obuhvatne  sklopove  kudikamo  nadilazi  primitivnu.    Mikenska  arhitektura  suprotna  je  minojskoj. Nedostaci njegova krutog tijela nadoknađeni su jasnoćom oblika.  nije  zatvorena  nego  otvorena.    Minojska  arhitektura  upadljivo  se  razlikuje  od  kontinentalnih  visokorazvijenih  kultura. Megaron je  . Svojim slikovitim karakterom minojska se arhitektura stapa s ceremonijalnim  priredbama.  st.  političke  i  umjetničke  snage  egejskog  svijeta  nakon  dvije  tisuće  godina  razvitka.  nema  određeno  usmjerenje  već  je  neusmjerena. svojim "labirintskim sustavom". već je organizirana iznutra prema van.  zbunjujući  i  iznenađujući neprestanim novim prijelazima. Tlocrtni raspored i oblik građevina zasnovani  su  doduše  na  prevlasti  pravoga  kuta. najvažnije središte ranog brončanog doba je Troja.  ona  je  njezin  ukrašeni  okvir.)  ponovo će doći do rastvaranja prostorne granice i stapanja prostora.  Osobitost  i  oprečnost u arhitekturi jasnije su izražene nego u likovnoj umjetnosti. dijelom maritimni.  a  možda  i  djelovanje  mnogolike  i  promjenjive  maritimne  topografije  (pomorstvo).  slike  na  stijenama.

  Glava  potpornja  se  sastoji  od  jastučastog kapitela između prstenova i obruča.stupa  prema  dolje  protivi  se  konstrukcijskoj  logici  ili  ukrašavanje ornamentom stupova na Atrejevoj riznici bez odnosa prema konstruktivnoj funkciji).  reduciranje  na  mali  broj  elemenata.  To  vrijedi  i  za  velike  kupolne  grobove.  Jednostavna. megalitska gradnja i utvrđeni grad s akropolom.  S  vremenom  je  u  minojskoj  arhitekturi  došlo  do  stilizacije.  Minojska  arhitektura  stvara  se  gradnjom  velikih  palača.  Jednostavno  usporedno  nizanje  građevinskih  tijela (TROJA II) kod mikenskih utvrda uzmiče pred stepenastom raščlambom u kojoj se glavni megaron  ističe  svojom  veličinom  ili  postavom  na  najviše  mjesto.    Osnovni  element  takvpg  dekorativnog  stila  je  minojski  red  (stil)  stupova  koji  se  uvijek  nalaze  na  istaknutim  dijelovima  palača  umjesto  stupaca.  Kod  primjene  na  pročeljima  stup  nosi ikonzolno izbačene nosive grede na kojima  leže vijenci.  Iznad  kapitela  postavljena  je  snažno  istaknuta  četvrtasta  ploča  (abak)  na  kojeg  se  oslanjaju  nosive  grede.  sužavanje  .    Velike palače prestavljaju začetak graditeljske škole mediteranske arhitekture.  Začetak  takvog  dekorativnog  pristupa  vidljiv  je  na  primjeru  palminog  kapitela  iz  malog  hrama  u  Arkadesu na Kreti.  čijoj  kvaliteti  nisu  potrebni daljnje račlanjivanje i obrada.  oblikovanje  teži  više  dekorativnom  djelovanju  nego  tektonskoj  logici.  to  je  dodatno  naglašeno  kontrastnim  oslikavanjem  jarkim  bojama.  To  povećavanje  monumentalnosti  postaje  presudnim  čimbenikom.  naglašavanje stupnjevitom raščlambom    Konstruktivni oblici  Arhitektura Egeje pokazuje raznolike tipove i oblike.  gdje  dolazi  do  njezina  usporednog  izmještavanja  (propilon  i  pročelje  mega‐rona  u  TIRINTU).  Karakteristične  temeljne  crte  mikenske  arhitekture  jesu  tektonska  jasnoća.  Stup  je  drveni  potporanj  koji  se  sužuje  prena  dolje  i  koji  stoji  na  kružnoj  ili  četvrtastoj  ploči  (plinta).  Jednostavni  temeljni  oblici  kupole  i  dromosa  monumentaliziraju  se  tehnikom  gradnje  velikim  klesancima.  a  ne  tektonsko‐konstruktivno  karaktera  arhitekture.  no  na  Kreti  je  stilizacija  išla  u  smjeru  dekoracije.  kojemu  se  pridružuje  i  vojnički  karakter  utvrda.  .  čak  ni  kod  višedijelnih  velikih  palača  kasnog  razdoblja.  Os  simetrije  gotovo  se  nikada  ne  ukršta  s  drugom.  Bogata  ornamentika koristi geometrijske i simboličke likove (spirale i rozete).  sličnost  i  usporedna  postava  građevinskih  tijela.gradnja  s  jednoznačnim  osnosimetrič‐nim  usmjerenjem.  zbog  simboličkog  formalizma  koji  je  arhitektura  morala  imati  (npr.  jednoznačan  oblik  građevinskog  tijela  i  prostora. a na  kopnu: megaron.        Stilizirani rogovi bika – čest završetak vijenaca minojskih palača.  funkcionalna  forma  građevinskih  članaka  izborom  materijala  i  krajnjim  reduciranjem  zadobiva  elementarnu  monumentalnost. na otocima nastaju: otvoreni grad i labirint.  Na  reprezentativnim  se  mjestima  kiklopsko  ziđe  utvrda  povlači  pred  brižljivim  majstorskim  zidanjem  od  velikih  kvadara.  iskorištavanje  topografske  situacije  pri  gradnji  i  raščlanjivanju  građevnih  masa.

    Pored  kiklopskog  zida  od  jedva  priklesanih  blokova  kamena.  otvorene  arhitekture.  i  bila  je  plastični  razvedena  nizom  galerija  i  rizalita.  a  svjetlarnici omogućuju izmjenu svjetla i sjene u svim dijelovima građevine.  koje  se  najčešće  otvaraju  na  više  strana  i  prelaze  u  druge  prostorije. vidljivi drveni dijelovi kanatne konstrukcije često su dekorativno naglašavani. Otvorena polja često su u gornjoj trećini podjeljena poprečnim gredama i na taj  način su dobivena vrata s odvojenim nadsvjetlom – karakteristični oblikovni element minojskih palača. Višedjelni građevinski sustav  sastavljen  je  od  više  građevinskih  blokova  razlilčitih  gabarita  koji  su  povezani  fleksibilnim  sveukupnim  rasporedom. te bogato oslikana u ukrašena.  čiji  slikovit  dojam  je  pojačan  snažnim bojama i bogatimk ornamentom.  Ta  vrata  klasični  su  primjer  mikenske  megalitske  gradnje  –  četri  masivne  ploče  ploče  onlikuju  kameni  okvir  s  prolazom  visokim  oko  3.  Evansu  palača  je  imala  tri  etaže.  Prema  A.  mikenski  način  gradnje  pokazuje  se  tamo  gdje  se  njegova  specifičnost  može  pokazati  neovisno  o  građevinskom programu – kod gradnje utvrda.  Vrhunac takve prostorne organizacije je kraljev stan u palači u Knosu – satoji se od kombinacije dvorana  sa  stupcima  sa  svjetlarnicima  i  terasama.    Mikenska arhitektura   Oprečna minojskoj arhitekturi.  na  reprezentativnim  se  građevinama  i  mjestima pojavljuje i brižljivo obrađeno kameno ziđe od kvadratnih blokova (obrada brončanim pilama i  pijeskom) polaganih u slojeve jednake visine. gdje dromos završava monumentalnim vratima  koja  su  kao  i  dormos  građena  velikim  kamenim  blokovima  (megalitska  gradnja).    Od  takvog  veza  načinjeno  je  i  ziđe  uz  Lavlja  vrata  u  Mikeni. stupovi. Najznačajnije sačuvano takvo dvorište  bilo  je  središnje  dvorište  palače  u  Knosu  –  pročelje  zapadnog  krila  pokazuje  svu  raskoš  minojske  arhitekture.  U  mikenskim  rezidencijama  pojedini  oblici  i  dekorativne  tehnike  su  uglavnom  minojskog  porijekla.  Izmjena  svjetla  i  sjene  dodatno  je  osnažena  ornamentalnim  i  iluzionističkim  zidnim  slikarstvom  koje  dodatno pojačava dojam dinamičnosti i međusobnog prožimanja prostora.Vanjski oblik palače odgovara fleksibilnom protočnom tlocrtnom  sustavu.  Iznad  arhitrava  (horizontalne  grade)  u  vez  zida  ostavljen  je  rasteretni  trokut  koji  je  .  Tim  monumentalnim  vratima  pridodana  je  lažna  arhitektura  tipično  minojskoga  stila  –  u  obliku  dekorativne  ornamentike  kojom su ta vrata ukrašena.  U  sačuvanim  ostacima  palača  vidljive  su  različite  slobodne  kombinacije  arhitektonskih  elemenata.    Glavna  pročelja  često  su  okrenuta  prema  velikim  središnjim  dvorištima  i  za  razliku  od  uličnih  pročelja  ovdje  su  građevinski  volumeni  brižljivo  usklađeni. javne i sakralne rituale.  Uobičajeni način gradnje je zid od lomljenog kamena i žbuke i drvenim gredama za ojačavanje.  To se jasno razabire na vratima Atrijeve riznice u Mikeni. Drveni  doprozornici i dovratnici.  Kontrast  svjetla  i  sjene  stvara  dojam  prozračne.    Novi upotrebljeni elementi kod palača su stupci. balkoni i balustrade. istaknuti vijenci.  koji  često  objedinjuju  više  funkcija  –  oni  su  istovremeno sscena za mnoge kulturne.    Konstrukcijski  važan  element  pored  minojskih  stupova  jesu  pravokutni  stupci  na  kojima  su  oslonjeni  arhitravi krovne grede.  a  središnji prostor  „dvorana  dvostrukih  sjekira“  (naziv  potiče  vjerovatno od labirinta ‐ labrys je sinonim za dvostruku sjekiru) ima samo jedan cjelovit zid.5  m  i  širokim  oko  3  m. sklona tektonskoj monumentalnosti. Na taj način ulaz u graobnicu pretvoren je u simboličko pročelje palače.  Karakter otvorenosti i propusnosti vidljiv je i u središnjim skupinama prosotrija u unutrašnjosti ‐ učestale  su  dvorane  sa  stupovima.

 O zaštiti  od  eventualnih  napada  nije  se  vodilo  računa. s pogledom na more. te Malijom  i Festom (izvorno Phaestum) kao glavnim gradovima pored niza manjih gradova palača kao što su Zakro. u kojima se oblikuje shema grada sa stambenim dijelom visoko iznad obale i lukom podno  grada. Struktura te arhitekture potječe od  ćelijasto  zbijenih  elmenata  kuće  u  srednjeazijskom  urbanizmu. podijeljen u jedan  glavni  prostor  i  jedan  ili  dva  sporedna  prostora.    Neolitička skupina kuća u Knososu pokazuje tipične elemente minojskog prostornog rasporeda i tehnike  zidanja: neprekinuti glavni zidovi za više kuća (štednja. U  Egejskom  uzoru  to  predstavlja  pravokutnu  kuću  s  velikom  dvoranom  kao  prostorom  za  ognjište  i  boravak.  U srednje brončano doba nastaju novi gradovi s Knosom kao političkim i privrednim centrom. sesklo i mikena – odnosa stranica 1:2.  tip troja – odnosa stranica 1:3  Građevinski oblik koji pokazuje krutost.  osim  lučkih  naselja  novi  gradovi  nastaju na obrancima brda okrenuti prema unutrašnjosti i na uzvisinam. te se tako  dobiva prostorna kompozicija volumena. a kopnene megaron.     Labirint i megaron  U Egeji su se iz različitih graditeljskih tradicija oblikovala dva suprotna sustava čija suprotnost presudno  utječe na klasično graditeljstvo u Grčkoj.  Naselja  i  urbanizma  već  u  ranom  razdoblju  dobivaju  tipičan  karakter.  Odmjerenim vaganjem masa.  Megaron je građevina izrazito orjentirana u jednom smjeru.  Među raznim varijantama u egejskom se krugu susreću dva tipa različitih proporcija:  tip dimini.    Urbanizam  Prva gradska kultura egejskoga kruga nastala je na kikladima – maleni snažno utvrđeni gradovi ‐ Biblos.  Tars.  Ta  struktura  ne  počiva  na  nužnoj  predodžbi  čvrstog  građevinskog  tijela. samodostatnost. Na taj način kuća se  može jednostavno dograđivati. Trokutasti otvor je zatvoren trokutastom pločom sa reljefom. Maritimne kulture razvijaju labirint.  Kefalija – primjer kasnominojskog naselja sa labirintskog strukturom. Mersina.  Monumentalno  povečanje  oblika  moguće  je  postepenim  raščlanjivanjem  nanizanih  građevinskih  tijela  (Troja II) ili naglašenim isticanjem pojedinačnog tijela unutar skupine(Tirint). ali i prilagoditi formi terena.  što  je  vidljivo  iz  činjenice  da  se  jedva  mogu  naći  tragovi  utvrđenja. što je naročito vidljivo kod gradnje  skupina megarona. koji se postavljaju paralelno. no u pravilu se razlikuju svojim gabaritima.  U Završnoj fazi dolazi do mjestimičnig prožimanja labirinta i megrona.  već  upravo  suprotno  –  orgranizacijsko načelo labirrinta se razvija skupine prostora od središta prema van. i dr.    .  Labirint – u grčkom jeziku označava arhitekturu nepregledna tlocrta.    Megaron – u gračkom jeziku sinonim za glavni prostor kuće ili veće građevine. što je bilo uvjetovano materijalom i namjenom.  Megaron je građevinski volumen – dugački pravokutnik zatvorenih bočnih zidova.  Gurnija. ukruta zidane građe zbog potresa) i prostore koji  su postavljeni u nizu (nastavljaju se u nizu). zatvorenost.konzolno nadsvođen.  Pročelje  se  najčešće  rastvara  u  otvoreno predvorje  s  bočnim zidnim produžecima (antama) i stupovima.  čija  se  forma  dijeli  na  manje  prostore. prostor za okupljanje. te kvalitetnom rašlambom  postignuto je dosljedno oblikovanje ulaznih vrata – najraniji europski primjer plastike velikog formata.

  Od  kasnog  neolitika  uobičajena  je  gradnja  povezanih  skupina  kuća  (Knos. prilagođene su topografiji terena.  u  središtu  grada  stoji  mala  palača  (bez  centralnog  dvorišta). tlocrt je propusniji. vanjska stubišta su javna. na koju se nadovezuju manje  (uže)  ulice  (slijepe.).  Od ranog razdoblja kuće se odlikuju individualnim tlocrtnim rasporedom.  U većim gradovima (Knos.  trgovine.  ova  kuća  se  može  u  funkcionalno  ‐  organizacijskom smislu smatrati pretećom kasnijih kuća gospodara. te mala palača.  Broj stanovnika Knososa prema Evansu iznosio je 12000 stanovnika za središnji dio grada. kulturni  i  privredni  centar  je  kraljeva  palača. vertikalno povezivanje  stubama (unutarnje i vanjske). ali i služe za povezivanje katova kuće. oblikovanje prostorija identično oblikovanju kuće  u cjelini. U toj tradiciji se već u kasnom neolitiku na Kreti  razvija labirintski sustav – osebujan temelj cjelokupne minojske arhitekture. 80000  stanovnika za cijeli grad i 20000 stanovnika za luku.    Stanovanje – Kreta  Među  ranim  kulturama  Egeje  Kikladi  i  Kreta  preuzimaju  višećelijsku  strukturu  naselja  bliskog  istoka  i  prilagođavaju je topografiji.  sa  stubama  i  dr.  karakterističan  tangencijalan  pristup  prostorijama. prenočište i gostionica).  odmorište.  Gurnija  grad leži na uzvisini iznad zaljeva Mirabelo. fleksibilna unutarnja organizacija u  skladu  sa  istovrsnom  vanjskom  organizacijom  kuće. a gradske četvrti tvore labirintsku  strukturu uvrježenu još od neolitika.  ovakav  ustroj  i  struktura  grada  odgovara  tipu  malog grada kakav na obalama Egeje postoji sve do XX stoljeća. grupiranje prostorija iste namjene.  Kod  kuća  se  temeljni  objekti bez shematske krutosti kombiniraju prema zahtjevima konkretnog programa.  Gurnija  ‐  kuće na padini. prstenasta ulična mreža. ali i manji gradovi poput Gurnije.  Kamaizi – ovalna kuća – srednjeminojsko razdoblje  jedinstveni tlocrtni oblik prilagođen lokaciji n akojoj je izgrađen – stjenoviti vrh brežuljka.  Temeljne postavke gradnje:  povezanost  glavnih  i  razdjelnih  zidova  za  više  kuće.  odnosno  palača  pokrajinskog  vladara.  javne  zgrade  (npr. Na gradsku jezgru nadovezuju se četvrti vanjskog grada.    U brončano doba nastaje karatkeristični tip grada– minojski grad palača. Malija) jezgra grada razvija se oko palače.  Oko gradske jezgre u krugu od 1500 – 1800 m predgrađe se širi u manje zgusnut vanjski dio grada.  koje  razdvaja  unutarnje  dvorište.  karavansaraj  –  preteča  motela. orjentacija prema smjeru vjetra.  Knosos  ‐  oko palače se formira ovalna gradska jezgra dimenzija osi 600 x 1000 m. klimi i vlastitim zamislima. a često su na padini izgrađene kao ulice sa stubama.  prolazne.  Tefali).Kretski  urbanizam  više  voli  kumulativan  rast  u  skladu  s  postojećim  okolnostima.  Vasiliki – skupina kuća  kuće na padini. Knos je prvi velegrad mediterana.  Njegov sklop je mješavina promišljenog planiranja i organičkog rasta: Centar grada..  izbjegavanjem  krute  podjele  na  građevne  čestice omogućena je lakša prilagodba temelja i nadgradnje profilu terena. radijalno  postavljeni zidovi jednostavno raščlanjuju oval u niz prostorija koje su podjeljene u dvije skupine –  gospodarska  i  stambena. unutar koje su smješten  radionice.  Glavne  ulice  usmjerne  su  prema njoj. ali sa unutarnjim stubištem.  Slično Knosu koncipirani su gradovi Malija i Fest.  .  nego  krut  uređen  sustav. ali i politički.  vile  dvorskog  plemstva.  javni  trg  se  nalazi  na  njenoj  južnoj  strani. uske ulice između njih služe  kao poprečan veza. no one nisu kruto postavljene.

e nastaje nekoliko velikih palača Knos. U kasnijim fazama razvoja pojedini djelovi palače se stapaju.  drugačje nego kod ostalih palača.p.  a  u  raščlambi  preglednija.  jezgru  ove  dvije  kuće  čini  stambena  skupina  sa  kretskim  megaronom  i  unutarnjim  dvorištem. smješten u istočnom krilu palače. no u unutarnjoj organizaciji i funkciji  su potpuno samostalne. uz središnje dvorište  nalaze  se  zgrade  političko‐religiozne  funkcije  i  reprezentacije.n.Kuće  gospodara  ‐  vile  višeg  staleža  koje  se  nalaze  u  okolici  i  gradu  upotrebljavaju  iste  prostorne  elemente  ranominojskih  kuća  s  motivima  kasnominojske  arhitekture  palača. :  oko 1.  od 1.    Tilis – skupina od 3 kuće gospodara  kuća A je zatvorenija.n.n.  u  sjeverozapadnom  uglu  nalazi se stambeni prostor – vladarev stan. sa vlastitim dvorištem.  a  ulice  su  osiguravale  povezanost s gradom i lukom.p.  koje  po  svim  karakteristikama  odgovara  javnom  trgu.  Planiranje  polazi  iznutra  prema  van  i  drži  se  načela  prisutnih  kod  planiranja  kuća  ili  naselja.  Pročelja  zgrada  oko  središnjeg  dvorišta  oblikovana  su  kao  dvokatni  trijemovi  sa  stupovima  i  loggiama. Fest.  Individualne  su  po  maštovitim varijacijama i grupiranju.  Središte  sklopa  je  središnje  dvorište.  pravokutno  središnje dvorište dimenzija oko 25 x 50 m orjentirano je u smjeru sjever jug.  a  i  ima  njegovu  funkciju.p. Knos preuzima dominaciju nad drugima graodima.    Minojska palača  Postoji više faza u razvoju palača:  oko 2. Iako je  palača  u  osnovnoj  tlocrtnoj  koncepciji  identična  ostallima  razlilku  čini  položaj  kraljevog  stana  koji  je.000 m2.  vjersko središte. građevinskom volumenu i značenju nadilazi ostale kretske palače. posebnost predstavlja dvorište sa  osam cisterni koje se nalazi na jugozapadnom uglu palače.000 g.  gospodarsko središte.    Palača – Malija  podignuta je na blagoj padini iznad plodne priobalne ravnice. Malija.  Kultura stanovanja i civilizacijski standard kasnominojskih kuća gospodara dostignuti su tek u vilama  helenizma i rimskog carskog doba.  u  arhitekturi  suzdržanija  i  rustikalnija.  Sve  velike  palače  u  svojoj  tlocrtnoj  organizaciji  predstavljaju  varijante  zajedničke  temeljne  sheme  ‐  palače u Knosu.400 g.e.  Upravo spajanje tolikih funkcija razlog je širenju palača i njihovoj kompliciranoj organizaciji.  Palača ‐ Knos  Po prostranosti  ‐ 22.  U  početku  te  skupine  su  stajale  kao  odvojeni  blokovi  oko  središnjeg  dvorišta.  .  stambena palača.  društveno središte. Pojedine skupine zgrada raspoređene su prema namjeni. kuće B i C pokazuju tipičan razveden vanjski oblik koji odgovara unutrašnjem  rasporedu. u usporedbi s Knosom i Festom manja  je  i  jednostavnija.  Ovakav tip građevina naročito je brojan oko palače u Knosu.e sve palače su razorene    Minojska palača je imala slojevitu funkciju:  političko središte. a budući da  nema utvrda palača raste na sve strane oko dvorišta.600 g.

  Egejsko  dinastičko  središte  ili  vladarski  dvor  karatkerizira  kružni  oblik  zidina.  Polihoni  skupine  ugrađenih  megarona  povezane  su  proširenjima  i  produžecima  u  svojevrsne  prostorne  lance.  te da se i ono utvrđivalo novim zidinama. kod mlađeg sloja palače južni  ulaz je  pregrađen  u  složeni  sustav  hodnika  pomoću  kojeg  su  se  posjetioci  usmjeravali  pram  svim  važnim  mjestima  u  palači.  . Stanovanje je privremeno. a u     središtu  manje  je  kraljičin  megaron  koji  je  za  razliku  od  kraljevog  introvertiran. gradski zid zaštićen je kulama.    Utvrđeni gradovi na kopnu  Utvrđenja predstavljaju najvažnije začetke urbanog života.  prstenovi  zidina  i  megaron.  Troja II  podgrađe je opasano gradskim zidinama.  - .  Termi V  skupine  ugrađenih  megarona  tvore  gradske  blokove.  U  slojevitosti  i  raznolikosti  nadmašuje  istovremene  kulture  kao  i  nadolazeću grčku antiku. dijelimo ih na:  .u podgrađu odgovaraju tipu meagron s nizom  varijanti svojim položajem koncentrično sijede oblik brežuljka.  U  središtu  veće  je  kraljev  megaron – dvorana dvostrukih sjekira. Uobičajeno je da se oko grada formiralo podgrađe od doseljenog stanovništva.    Troja II  skupina  s  šest  megaron  na  vrhu  brda.  Dodatni  hodnici  i  prostori  (čak  i  sanitarna  prstorija  s  tekućom  vodom)  dopunjuju  ove  skupine.  umjetnički  smišljeno  grupiranje  reprezentativnih  prostora  ponovljeno je i u istočnom krilu s kraljevim  stanom.  ali  izmaknute.  Glavno  stubište  sa  svojom  nadgradnjom  jedinstvena  je  u  cijeloj  antici. . ali  je utvrda trajna) i. ali i  kao pribježište stanovnika koji žive u niže položenom „otvorenom gradu“.od  prvotnog  prilaznog  sustava  središnjem  dorištu  sačuvane  su  samo  sjeverna  i  južna  ulica. unutar gradskih zidina nastaje veliki otvoreni prostor koji služi za obrt.  te  predstavlja  preteču kasnijih velikih baroknih stubišta.  svjetlarnici  ga  opskrbljuju  svjetlom  i  čistim  zrakom.dinastičke utvrđene gradove (osiguranje moći određene vladarske loze) u kojima se naseljavaju  obrtnici i trgovci.  prvi  put  se  pri  gradnji  vrata  tip  megarona  probllikuje  u  propilon.  Međusobno  su  ove  dvije  skupine  povezane  hodnikom  sa  stubištem.  koji  se  satoji  od  dvije  skupine  prostora  postavljene  paralelno. građevine .  zidine  grada  naknadno  opasuju  gusto  izgrađenu strukturu.  paralelni  hodnici  na  više  razina  povezani  stubištima omogućavaju režiranje opsežnih  ceremonija. trgovanje i sl.  U prostornom rasporedu zapadnog krila i kraljevog stana minojski arhitektonski sustav pokazuje svoje  mogućnosti  u  najboljem  svjetlu.utvrde‐pribježišta (mjesta sklanjanja stanovništva određene regije.

 podgrađe  (donji grad) se razvija zapadno od utvrde. jasna podjela na  dva  područja:  1.  zaravan  donje  utvrde  –  gusto  naseljeno  područje  i  2. tri faze gradnje. on štiti palaču i naselje utvrde koja služi kao pribježište.  potom  kikladskih  utvrđenih  gradova  i  minojske  arhitekture palača Ahejci i Jonjani razvijaju tip mikenske dinastičke utvrde (dinastički burg).  te  je  na  taj  način  prevladana  tipična  formalistička  krutost  staroegejskih dinastičkih utvrda.  no  brižljivo  su  raščlanjene  kako  bi  se  isključili  mrtvi  kutovi.  veliki  zid  palače  proširene  je  iznatno  ojačan  na  kraju kasnomikenskog razdoblja.Mikenske utvrde  Tip utvrde na uzvisini iznad grada najbolje je ostvaren u mikenskim utvrđenim gradovima.  najširem  i  najjače  utvrđenom  mjestu. obris i vođenje ulica prilagođeni su obrisima terena.  u  ovom  dvorištu  sve  je  podređeno  simetriji. često na najvišemu mjestu.  donja  i  srednja  utvrda  –  izdignute  u  odnsu  na  prethodnu  oko  4  m.  U  planu  palače  prepoznaje  se  minojski  utjecaj  –  sustav  dvorišta.  a zidove osnažuju kiklopskim zidinama i bastionima. ali i zbunjujuću nedefiniranost minojskih palača. građene su na teško dostupnim mjestima.    Mikena  položaj  palače  je  takav  da  je  prirodno  zaštićena.  U unutrašnjosti utvrde je palača. iskorištavaju prirodne obrambene prednosti.  Njeno  središte  je  prema  tradiciji  kraljev  megaron  koji  je  uklopljen u skupinu građevina.  hodnika  i  stubišta  međusobno  povezuje  dvije  skupine  prostorija.  palača  stoji  na  najvišem. sačuvano je tek nešto temeljnih zidova nekolicine kuća iz  brončanog doba.  Prema  jugu  i  jugoistoku  podignuti  su  bastioni  sa  kazamatama.  na  istočnom  boku  ulazna  rampa  povezuje  donju  utvrdu  sa  gornjom. shema praviln eizgradnje nije  prepoznatljiva  Tirint  -   najbolje sačuvana utvrda.        .  zidine  utvrde  slijede  oblik  hrpta  stijene.  Na  temelju  tradicijske  gradnje  utvrđenja  na  kopnu.  nakon  prolaza  kroz utvrdu otvara se dvorište sa kazamatama i velikim propilonom na zapadnoj strani kroz koji se  pristupa vanjskom dvorištu palače. Njezina stepneasta struktura sastavljena od  pojedinačnih kockastih volumena megaronskog tipa jasno je raščlanjena i sračunata na monumentalno  djelovanje. Iz ovog dvorišta se kroz unutarnji propilon  pristupa unutranjem  dvorištu  palače  s  trijemom. no za razliku od njih one se prema van zatvaraju poput  čvrstih blokova.  Mikenske su utvrde pandan minojskim palačama. tlocrtne dimenzije oko 300 x 40/90 m.

  brežuljkasti oblik (tumulus).  on  završava  pred  suženim  prolazom  ‐  stomijem  (stomion).  dvije  monumentalne  kamene  ploče  pokrivaju ulaz u kupolu koji je sužen na 2. Atika.250 g. Dromos je dug  36 m.  Ovaj  tip  grobnice  proširio  se  cijelim  mikenskim područjem.  materijal  i  tehnika  gradnje  identični  su  onima na Lavljim vratima.e. ova kupola bila je najveća kružna kupola. U presjeku ona ima parabolični  presjek  košnice  kakav  je  bi  udomaćen  an  obalama  Male  Azije  ili  Cipra.  dromos i.300 ‐ 1.  U  svod  su  na  pravilnim  razmacima  umetnuti  brončani  klinovi koji ukrašavaju svod..2  m).  Najznačajniji primjerci su podignuti na Peleponezu.    visokom  trokutastom  ukrasnom  kamenom    pločom.n.  visoka  je  oko  13. Tesaliji.  konzolnu kupolu.  iznimno  kod  manjeg  broja  grobnica  vrata  iz  kupolnog  prostora  vode  u  grobnu  komoru.  .  široka  5  m  i  visoka  1.  Pokapanje  se  vrši  u  rakama  unutar  kupole. Eubeja.5  m. od čega su vrata visine 5. širok 6 m.    Atrejeva riznica (Agamemnonova grobnica) – Mikena ( oko 1.e.Kupolne grobnice  Na  području  Egeje  sačuvani  su  ostaci  brojnih  grobnih  građevina  kružnog  tlocrtnog  oblika  ‐  Orhomen.5 m. Vrata se lagano suzuju prema vrhu  što je u skladu s uobičajenim oblikom vrata u Egeji. do gradnje Panteona 118 g. Tirint i Leukada.)  dimenzije:  kupola  promjera  oko  14.p.7  m  (veća  ploča  duga  je  8  m.400 godina.  gotovo 1.  koji  se  u  kasnom  razdoblju  oblikuje  kao  portal.    Na  kopnu  se  tek  u  kasnijem  brončanom  dobu  počinju  graditi  kupolne  grobnice.7 m.  Kikladi.  Kupolu  čine  33  prstenasta  sloja  kamenja.  plastična obrada ulaznog portala simbolički predočava pročelje palače. Beotiji.  gotovo  bez  reški.4 m i širine 2.    Središte groba je kružna kupola od konzolno izbočenih redova kamenja.n.  raku ili grobnu komoru.  Od  otkopanih  grobnica  najveće  i  najreprezentativnije  su  Atrejeva  riznica  (Mikena)  i  Minijina  riznica  (Orhomena). ali i na otocima i u Maloj Aziji.  One  spajaju  bitne  elemente egejske grobne gradnje:  kružni oblik (tlocrt).  Na Kreti se prožimaju bliskoistočne i sjevernoafričke tradicije kružnih grobnica koje se grade u različitim  tehnikama i dimenzijama.  Grobnica  se  ugrađuje  u  bok  brežuljka ili se zasipavanjem oblikuje u kružni humak (tumulus)  Dromos  omogućava  prilaz  grobu.2  m.  Obje  ploče  rasterećene  su  konzolnim  trokutastim  svodom  koji  je  prama  van  zatvoren.  ulaz je visok 10.

 koja ih je usavršila u najvećoj mogućoj mjeri. s druge ono donosi oslobađanje od  prijetećeg ukrućivanja.  a  još  i  u  gotičkim  katedralama  profili  važnih  dijelova  građevine  podsjećaju  na  grčki  oblikovni kanon.  koje se prelaskom na monumentalnu kamenu gradnju dijelom gubi.  prikladnim  razdaljinama.  Pri  tome  se  prvenstveno  koriste  prirodne  terase terena.  Zid.  grede  i  krov  uvijek  su  ono  što  jesu.  Nasuprot  okupljanju  bez  pravila.  grčki  arhitekti  uspijevaju  stvoriti uzorne tipove zgrada i u profanoj gradnji. Ta usmjerenost djeluje kao jedan  od malog broja čimbenika koji unose red. Njihovi pomaci označavaju stilski razvitak. Nošenje i opterećivanje.  Njihovi  dvoetažni  potezi  koji  postaju  sve  dulji  oblikuju zidove ulica i trgova širokih i preglednih linija. usredotočuje na oblikovanje pojedinačnih građevina.  preko  njega  na  ranokršćansko  graditeljstvo. Presudni poticaji za oblikovanje prostora i ovladavanje njime ne dolaze od sakralne nego od  profane  gradnje.  Važnije  od  pronalaska novih oblika jesu ispravne proporcije. U  urbanizmu  se  trijemovi  razvijaju  u  djelotvoran  element. U klasici on  dovodi do potpune ravnoteže suprotnih elemenata forme. Ono  se.  počiva  u  čitljivosti  funkcija. kako bi  se postiglo željeno djelovanje na predviđenu mjestu. Budući da je svojim proporcijama neovisan  o cjelovitim sklopovima.  Velike  ranoarhajske  drvene  građevine  odlikuju  se  gotovo  potpunim  jedinstvom  konstrukcije  i  oblika.  Veliki  projekti  uvijek  vode  slobodnom  raspoređivanju  samostalnih  građevinskih  tijela.  Početkom  arhajskoga  doba  razvoj  dostiže  točku  presudnu  za  daljnji  tijek:  hram  s  opbodnim  trijemom  (peripter) kao grčki oblik reprezentativne sakralne gradnje. U renesansi.  Logika  grčke  arhitekture.GRČKA    Jedan  od  bitnih  razloga  savršenosti  grčke  arhitekture  jest  ograničavanje  na  nekoliko  tipova  i  oblika.  te  tradicijom  i  topografskim  značajkama  pojedinog  mjesta. koje se napose zamjećuje na konzervativnom dorskom području. dajući prednost sakralnoj gradnji. Jonski i dorski red koji proizlaze iz  konstrukcija  drvenim  potpornjima  osiguravaju  tijelu  građevine  ipak  jedinstvo  oblika.  koje  je  svojstveno  svakom  "slobodnom  rastu".  Svaka  važna  građevina  dobiva  vlastito  postolje. horizontalnost i vertikalnost vidljivi su bez alegorijskih ili simboličkih  asocijacija. a prema potrebi i nasipavaju umjetne terase. nego je individualno određen  volumenom  građevine. baroku i klasicizmu on određuje raščlambu i dekoraciju arhitekture koja se  uvelike udaljila od pretpostavki izvornoga grčkog graditeljstva.  u  mnogim  se  gradovima  uvode  pravilni  sustavi  s  pravokutnim  shematizmom.  Nakon  vrhunca  dostignutog  u  sakralnoj  arhitekturi  klasike. U tipu helenističke agore prvi put nastaju jasno  omeđeni  trgovi  grčkih  gradova.  Istodobno  oni  pospješuju  pojavu  tendencija  koje  djelomično  ili  posve  razgrađuju načela vrijede‐ća u doba klasike.  U helenizmu novi građevinski tipovi i kompleksi građevina pridonose poboljšanju građevinske tehnike.  kazališta  i  javni  trgovi  ponajprije  trebaju  prostor  s  velikim  iskoristivim  površinama. u Egiptu). S helenizmom se pojačava internacionalni utjecaj  grčke  arhitekture:  ponajprije  na  graditeljstvo  Rimskog  Carstva.  Kuće. može se slobodno i fleksibilno primijeniti kod novih građevinskih tipova. Osamostaljuje  se oblikovni kanon koji se razvio na sakralnim građevinama.  Slobodno  grupiranje  nije  prikladno  kao  vodeće  načelo  za  urbanizam.  Objedinjenim  orijentiranjem  glavnih  građevina  (usporedne  linije  sljemena)  sveukupni  dojam  pojedine  skupine određuje ona snaga usmjerenosti koja proizlazi iz megarona. Sile što ih oni utjelovljuju nisu kozmičke ili  transcendentalne (kao npr. već isključivo tektonske.      .  javne  (komunalne)  gradnje.  Autonomija  građevinskog  tijela  ‐  od  ranog razdoblja utjelovljena u megaronu ‐ stoljećima je dominantno načelo grčkoga graditeljstva.  Njihov  međusobni odnos u prostoru nije podvrgnut nekoj općevažećoj shemi.  Ti  rasteri  funkcioniraju  kao  racionalni  sustavi  reda  i  organizacije.  potporanj.  pa  i  tamo  gdje  napušta  stare  konstrukcijske  obrasce.  Širenje eklekticizma s jedne strane znači kvarenje klasičnih redova.

  a  na  otocima i prostorima Male azije jonski red. njezina glavna tema je hram sa svih  strana okružem trijemom s nizom stupova – peripter. Nakon početno paralelnog razvoja iskristalizirala  su  se  dva  reda  (sustava).  Kapiteli iz predarhajskog razdoblja stilizacija su drvenog načina gradnje (podložna daska) ‐ preširoki  za  izvedbu  u  kamenu.Konstruktivni oblici   Sustav i elementi grčke arhitekture oblikuju se u sakralnoj gradnji.  te  je  tim  jednostavnim  (estetskim)  zahvatom ostvarena predodžba Grka o mjeri.    Pravilno oblikovani elementi podjeljeni su u četiri pojasa:  krepidoma  –  podgradnja  (stereobat).  u  doba  helenizma  veći  razmak  i  vitkiji  stupovi). Triglifa označava položaj krovnih greda.  sa  tri  stepenice  odvaja  peristazu  od  tla  odnosno  vidljivog  dijela  temelja  –  eutinterij.  . u klasično doba ravnoteža između  svih  elemenata.  Na  kopnu  i  u  zapadnom  dijelu  Velike  grčke  učvršćuje  se  dorski  red.  Stup  utjelovljuje  statičku  funkciju  potpornja.  Trup  s  velikom  površinom  oslanjanja  osigurava  raspodjelu  tereta  na  stilobat.  Svako  polje  stupova  podjeljeno je u dva polja triglifama (odnos fiza i peristaze je 2:!).  osno  usmjerena  građevina  ranoarhajskog  hrama  u  građevinu  raščlanjenu  sa  svih  strana.    Dorski red  Već u rano arhajsko doba prešlo se sa gradnje drvetom na gradnju kamenom.  Na vrhu stupa obikuje se kapitel čija je svrha preuzimanje sile sa arhitrava i njezin prijenos na stup. i svi elementi su poprimili  svoju formu. redu i sakralnoj prezentaciji.  Geometrijska krutost i naglašeno lagano sužavanje stupa prema vrhu ublaženo je sa 16 ‐ 20 plitkih  konkavnih kanelira naglašavaju vertikalitet stupa i laganim uzdužnim zadebljanjem stupa ‐ entaza  (entasis).  stupovi – stoje direktno na stilobatu.  Kapiteli  se  sastoje  od  abaka  ‐  kvadratične  pokrovne  ploče  na  koju  jnaliježe  arhitrav.  Ophodnim  trijemom  ‐  peristazom  preobražena  je  jednostavna. koja se dotjeruje kroz slijedeća razdoblja (arhajsko i klasično). plastika građevine određena je njihovim razmakom i njihovom  vitkošću (u arhajsko doba masivniji stupovi na manjem razmaku.  Najviši  sloj  krepidome  je  stilobat  –  koji  vezom  kamena  i  rasporedom  ploča odgovara tlocrtu hrama. ehina ‐ plitka kružna jastučasta forma i anula ‐ plitki prstenasti reljef na mjestu završetka  stupa i početka kapitela.  metope  su  ukrasni  elementi  koji  zatvaraju  međuprostor  između  triglifa.  trabeacija (epistil) – teška horizontala koja se sastoji od dijela koji nosi ‐ arhitrava (glavne grede) i  dijela koji je nošen ‐ friza koji se sastoji od triglifa i metopa.

 meandri. ona se kreće oko 1. pa i same cjeline.  koji  se  dodatno  ukrašuju  iznad  vijenca  posebno  oblikovanim  čeonim  crijepovima  (antefiksi).    Tektonska  shema  počiva  na  uravnoteženju  vertikalnih  i  horizontalnih  sila. Odnos stupa prema trabeaciji osobito  je  bitan. teije i regule.  .čistu ornamentiku ‐ kimatij (kima). okapnice s mutulima. Razvoj stila očituje  se kako u promjenama pojedinosti. Krov je  dvostrešni.  .  Na  zabatu  se  stvara  jak  okvir  oko  plošnog zabatnog trokuta (timpan).  Iako veći dio ornamentike pripada oblikovnom nasljeđu zajedničkom čitavoj Grčkoj u dorskom redu ono  na najstroži način ostaje vezano uz arhitektonski okvir.81 D  Proporcionalno  se  mijenjaju  i  odnosi  arhitrava  i  friza. već i struktura pojedinačnih elemenata.elemente koji su uključeni u konstrukciju ‐ kazete u stropnom gređu.  Suprotstavljanjem  tereta  i   potporanja nije određen samo oblik cjeline. metope u frizu.- krov – iznad friza se nalazi vijenac (geizon) i oluk (sima) – elementi s kojima počinje krov.  triglifa  i  metopa. tako i u mijenjanju proporcija. Npr: stupnjevanje  krepidome  –  horizontalnost  –  zbog  stupnjevanja  čini  se  zbijenijom  ili  proširenje  stupa  u  kapitelu  zbog  prihvata sile ili plastična raščlamba epistila na nosive i nošene elemente.  Iz njihova odnosa moguće je odrediti stilsko razdoblje kojemu pojedini hram pripada. su se u otočnom  jonskom  krugu  i  na  Atici  suočili  s  načelima  dorske  arhitekture  i  formirali  svoj  stil  koji  je  oblikovno  slojevitiji i dekorativniji.  .  Kao  mjerna  jedinica  (modul)  za  cijeli  red  je  prihvaćen  donji  promjer  stupa  (D)  s  njegovim  potpodjelama (1/2 D = 30 partes).u arhajskoj fazi visina trabeacije doseže 2.kiparska djela ‐ figuralni frizovi. na Partenonu je odnos osi stupa : triglif : krovni crijep iznosi 1 : 2 : 4.  Tom  promjenom  nastalo  je  nekoliko  problematičnih  detalja  –  jedan  od  njih  je  tzv.    Jonski red  Jonjani i Eoljani ‐ starosjedioci koje je seoba dorana potisnula iz svojih starih naseobina.  Ova  arhitektura  je  nastala  primjenom  načina  gradnje  kamenom  na  formu  koja  je  izvorna  rađena  iz  drveta.    Dva elementa određuju karakter dorske arhitekture: stup i trabeacija. ali  ne utječe na jednolik karakter peristaze. spirale i prepleti. zabatne skulpture i akroteriji.    .u klasičnoj fazi proporcija je brižljivije odvagnuta. Timpan naglašava osnu usmjerenost koja je u naravi hrama. za koji se u konačnici (klasično razdoblje) primjenjuju dva temeljna rješenja:  diferncirana podjela ‐ zadnje dvije metope u frizu – razmaci nisu usklađeni s razmacima preostalih  polja. čeoni crijepovi i antefaks. Npr.  Također  često  se  kombiniraju  obje  metode  koje  se  nadopunjuju  zadebljanjem  ugaonih  stupova  ili  njihovim  naginjanjem  prema  hramu. nadgrobne  stele i tkaninu.  plitki  plastičan  zahvaljujući  obliku  pokrovnih  crijepova.  te  horizontalnim  zakrivljenjem  i  drugim  optičkim  korkcijama  pomoću kojih su grčku arhitekti problem kojeg su nužno morali rješiti pretvorili u vrlinu. palmete i lavlje glave.  Dorski  ugaoni konflikt.75 D.elemente konstrukcije ‐ triglifi.73 D do 1.  . simu s vodorigama. Ukrasne elemente možemo podijeliti na:  . ukrasne  trake i vrpce za profilaciju vijenca i pročelja.  odnosno  svih  elemenata  koji  tvore cjelinu.  ugaono stezanje – smanjuje se osni razmak stupova zadnjeg polja samo sa bočne strane ili sa obje  strane.    Ukrasi se u dorskom redu stavljaju na točno određena mjesta.  . gdje su prilagođeni tektonskoj strukturi  građevine te je svojom postavom naglašavaju.

  Između  volute  i  arhitrava  umetnut  je  plošni  abak. naročito prijelaze između  tektonskih i dekorativnih elemenata.  Jonske građevine bogato su ukrašene skulpturama.  ‐  baza  ‐  u  rano  doba  stupovi  se  oslanjaju  na  stilobat  preko  plinte. o u konačnici cijela baza je raščlanjena na plintu. Triglife i metope zamjenjuje jonska kima i zupčasti ukras ‐ vučji zubi (denticuli).  Lezboska kima ‐ varira isto načelo s nizom srcolikih listova vodenog bilja.  ‐  kapitel ‐ iz različitih predoblika i pojedinačnih elemenata stvoren je konačni tročlani oblik ‐ ehin (s  kimom) obuhvaća kružni presjek stupa.  ophodni  trijem  može  biti  na  podgradnji  bez  stubišta.  sa  stubištem ili na podgradnji koja ima stubište samo na ulaznoj strani hrama.  arhitrav  je  raščlanjenu  tri  lagano  istaknuta  pojasa  (fascije). Najčešće primjenjivani su: valoviti lisnati ukras (kima) i  profil sa zrnatim nizom (astragal).  stupovi ‐ se sastoje od baze.  Astragal ‐ niz zrnaca i kružnih pločica koji naglašava važne sljubnice građevine. tor. trupa i kapitela.  koju  u  arhajsko  doba  zamjenjuje  spira s torom.  i  bazi  stupa.  ‐  trup je vitkiji (8 ‐ 12 D) s laganim suženjem i entazom. kanelire se odvajaju uskim prugama.  Jonski  red  unutar  racionalno  određenog  konstrukcijskog  sustava  nudi  više  mogućnosti  za  oblikovanje  i  kombiniranje elemenata:  krepidoma  ‐  krepidoma  ima  2  ili  4  sloja.  profilima završnih vijenaca i stropovima kazeta. Krov je dvostrešan. tor.  Kod jonsko‐atičke varijante umjesto zupčastog ukrasa umeće se reljefni friz s kontinuiranim plastičnim  prikazima. trohil.  Ornament  se  pojavljuje  na  posredničkim  međučlanovima:  kapitelima.  Jonska kima ‐ ukrasna traka s presjekom četvrtine kruga (profil s jajolikim nizom.  abaku.  ukrašen  jonskom  ili  lezboskom  kimom.  trabeacija  ‐  je  sačuvala  lakoću  drvene  gradnje.  krov ‐ iznad trabeacije nalazi se snažno istaknut vijenac (geizon) na kojem je oluk (sima) savijen u s‐oblik  i ukrašen reljefom vitica i lavljim glavama.  .  vratu. njihov  broj se od poletnih 48 ustaljuje na 24. ponegdje se osim bogato ukrašenog oluka  pojavljuju antefiksa. na njemu počiva pplošni jastuk koji se sa obje strane savija u  spiralne  volute. ovuli i strelice).    Volute koje se susreću na uglu sažimaju se u jednu dijagonalnu  ugaonu volutu koja je orjentirana  prema van i oprečna je rješenju vidljivom s unutarnje strane kuta gdje se volute tvrdo presjecaju. slikarstvo i ornament prelaze i na konstrukcijske  elemente.

e.000 stanovnika.) ‐ govori o utjecaju podneblja (klime).  Gradski  centar  s  javnim  zgradama  i  vojarnama  (gimnazij.)  ‐  razmatra  ideju  IDEALNOG  KRUŽNOG  GRADA  ‐  ATLANTIDA.  20‐25  tisuća  stanovnika  –  grad  dovoljno  brojan  radi  obrane.  Apolonov hram u Basama  najstariji sačuvan primjer korintskog kapitela pripisan je Iktinu. ono je konstanta u europskom  iskustvu  grada. zrnca su u odnosu 2:1  postavljena  u  odnosu  na  strelice  kime.  zajednički.p.  prepletne  trake.  komunalne  higijene.‐377.  kapitel je stajao na jedinom stupu u prolazu od cele prema prostoru izanje. potrebi da se grad smjesti na na  istočnim padinama (izloženost istočnim vjetrovima). s astragalom ili bez njega.  U  dekorativni  repertoar  naravno  spadaju  i  uobičajeni  grčki  motivi:spirale.  U  središtu  grada  svetište/temenos  sa  hramom.  a  dovoljno  malen  da  se  građani  poznaju.  palmete.p.  ribnjacima  i  perivojima.  Teoretski  model  grada  u  obliku  paukove  mreže  (vjerojatno nigdje izveden). odnosno da arhitektura izlazi iz anonimnosti.) ‐ optimalna veličina grada: 10.  Korintske kapitele u potpunosti određuje motiv akantova lišća. a ne posljedica volje vladara.  . koji se kao dovršene forme pojavljuju pri  kraju klasičnoga razdoblja.n.e. Arhitektura grada).  Grčka gradogradnja predstavlja temelj konstituiranja europskoga grada.  Prve urbanističke teorije se pojavljuju u Grčkoj u klasično doba:  HIPOKRAT (460.  pravilni  gradski  blokovi.  Grad  proizvođača  i  ratnika  pod  upravom  filozofa. st.  Rimski.  fontanama.Povezivanje pomoću kima profinjuje i naglašava ritam suprostavljanjih elemenata.  urbanističkog  zakonodavstva  te  općenito  nametnuti  individualnim građanskim slobodama obaveze od općeg kolektivnog interesa).  PLATON  (427.  Jonska  i  lezboska  kima  se  mogu  pojavljivati  samostalno. g.    Urbanizam  Opća obilježja grčkog grada su:  grad je djelo građana.  Također  značajni  sačuvani  primjerci  kapitela  iz  tornja  vjetrova  u  Ateni  ili  pilastra  iz  Euzine  pokazuju  bogatstvo  oblika  i  pokazuju  da  se  plastička  i  slikarska  punoća  atičke  i  jonske  arhitekture  povezuje  s  osobnim rukopisom značajnih arhitekata i kipara. kako su sa svih strana jednaki isprava se primjenjuju tamo gdje jonski kapiteli  stvara poteškoće. ali i raščlanjuju figuralni niz koji teče ispod njega  sjevernog trijema završava u kapitelu ante ‐ primjer gdje je ornament aktivno uključen u tektonsku  strukturu građevine. …).  g.  HIPODAM IZ MILETA (5. Uokolo središta je stanovanje i poljodjelski krajolik.  kipovima.  zadovoljenja gospodarskih i životnih potreba i estetskom obilježju.  gotički  pa  i  moderni  gradovi  svjesno  su  oponašali  tu  konstantu  (Aldo  Rossi.n. a dorski stupovi se isključuju zbog zbijenosti.  ‐  razvijeno  urbanističko  zakonodavstvo  (potkraj  arhajskog  doba  nastoje  se  unijeti  elementi  građevnog  reda.  Apolonov hram ‐ Didima  ‐  kapiteli pilastra nose završni vijenac na zidovima.  Apolonov hram u Didimi  dvorana dvaju stupova sa korintskim kapitelima.‐347.p. hipodrom.  meandri.e. Neoteros tropos –  pravokutna  mreža  ulica.  Erehtej ‐ Atena  ‐  ornamentalna traka sjevernog trijema završava u kapitelu ante ‐ primjer gdje je ornament aktivno  uključen u tektonsku strukturu građevine.  arapski.n. vitice akanta i ljuskasti uzorci. antemiji.  ‐  izbor  mjesta  za  grad  određuje  se  prema  mogućnostima  obrane  (nakon  arhajskoga  doba).

5 m sastoji se od dvije ljuske građevne pologonalnim kamenjem i ispunom od sitnijeg kamenja i  zemlje.ARISTOTEL (384.  Iznimka u ovoj fazi predstavljaju kolonije koji se od ranog arhajskog doba (Selinunt ‐ 628.e.p.helenistička    Prvu  (arhajsku)  fazu  karakterizira  slobodan  rast.  - .  Dvije  kule  flankiraju ulaz iz koga se nalazi ulazno dvorište u kojem se neprijatelj može okružiti inapasti odozgo.  ukrućuju  ih  kamene  grede  postavljene  u  zemljanoj  ispuni  zida.arhajska ‐ spontana (arhaioteros tropos).  Arhajski  urbanizam  naslanja  se  na  mikensko  nasljeđe.p.e. (Aristotel razlikuje:  opći/javni dio grada (akropola.5 m u Pireju.p.strogim geometrijskim redom.  .2 m.pravokutnim sustavom poljodjelskih parcela.  Obrambene  kule  pojačavaju  zidove  i  strateški ih osiguravaju.).  Orambeni  hodnik  na  vrhu  zida  popločan  je  kamenom.  .  Mantineja ‐ VIII/XIX st.  zidine  slijede  formu  terena. U svojim raspravama govori o obrani.  obje  ljuske  gradskih  zidina  u  debljini  od  2  ‐  2.n.e.    Pretpostavka  i  simbol  gradske  neovisnosti  jesu  gradske  zidine.) ‐ Politika. kulturni i društveni centar) i privatni dio grada. ortogonalnom mrežom ulica.    Razlikujemo tri faze razvoja:  . baza zida je plitki zemljani nasip.5  m  građene  su  kao  zidovi  od  kamenih  kvadara  položenih  u  ravnomjernim  slojevima.  i  u  helenizmu  hramovi  nisu  obvezno na akropoli već mogu biti i u donjem gradu (grupirani u centru ili raspršeni.  Ulice grčkoga grada oblikuju se u skladu s funkcijom i položajem u gradu:  ‐  glavna ulica: 33 m u Aleksandriji. knjiga 3 i 7.  podižu  se  svetišta  (često  na  starim  kultnim  mjestima)  i  uređuju  se  prostori  za  javne  trgove.  za  razliku  od  stambenih  ulica spontanih gradova koje imaju prosječnu širinu od oko 1. zidine ovalnog oblika.n.‐322. Veličina grada  ‐ ovisi o mogućnostima prehrane stanovnika  U grčkim gradovima mogu se iščitati elemente funkcionalnog i socijalnog zoniranja.n.e. iznad podnožja sagrađen je također zid sa dvije ljuske. g.e. p. razoren i ponovo sagrađen 370 g. više od 100 obrambenih  kula. utemeljuju kao planirani gradovi sa:  .  Mesena ‐ VI st.n.  Tehnika  utvrđivanja  napredovala  je  nakon  klasičnog  razdoblja  ‐  uvodi  se  tehnika  dvostrukih  ljuski.g.  pojedine  četvrti  i  ulice  kojie  ih  okružuju  slijede  teren.p.  u klasično doba (od 6. podnožje zida debele je oko  4. higijeni i  prometu.e  gradu ravnici. a i gradska vrata dobivaju novu formu. predio hramova). trgovačke građevine na rubu grada (jednostavna opskrba).  u  novoosnovanim  gradovima‐kolonijama  potkraj  klasičnoga  doba.n.p.st.klasična ‐ pravilna (neoteros tropos)  . prihvaća Hipodamovu zamisao grada. ističe prednost arhajskoga grada u ratnim uvjetima  kada  postaje  labirint  za  neprijatelje.  Prostor  akropole  je  promjenio  nekoliko  funkcija u razvoju grčkog grada:  u  kretsko‐mikensko  i  arhajsko  doba  (do  6. putova i kanala.  Prva  gradska  središta  nastaju  od  starih  akropola. gradska vrata se drže još mikenskog principa ‐ ulaz je formiran kao ulazna uličica.).  građen  na  uzvisini.  .e.) akropola je posvećeni prostor (svetište.5  m. Funkcionalno i socijalno  zoniranje  grada  se  mijenja  kroz  povijest  ‐  primjer  akropole. p.u pravilu četverokutnim obrisom naselja..  Govori  o  funkcionalnom  zoniranju  grada  ‐  sakralno‐upravne  građevine u blizini agore.)  akropola  je  utvrda  na  uzvisini  –  stanovanje  vladara i povlaštenih pojedinaca i sklanjanje okolnoga stanovništva.n.  st. pod  utjecajem Staroga Istoka i Etruščana. 14.  Arkadijska  vrata  (gradska  vrata)  primjer  helenističke  tehnike  utvrđivanja.  ‐  stambene  ulice  planiranih  gradova  imaju  prosječnu  širinu  od  oko  4. ali iz opeke.n.

agorom na križanju glavnih ulica.  neovisnoj  o  obličju  terena.5 m.  Važniji  kolonijalni  gradovi  su  Massalia  (Marseille).  te  jednostavnost  i  preglednost  plana.  Hipodam iz Mileta zagovornik je pravilnog urbanizma u teoriji i praksi.n. i drugi.  Agora  je  bogato  oblikovana.    Drugu (klasičnu) fazu ‐ neoteros tropos (neoterizo = uvoditi novosti.  nastao pored stare akropole na poluotoku. Turij.  Priena) do 5:2 (Olint).  arhitektonski  definiran  prostor. Priena.  a  same  građevine  se  grade  u  skladu  s    raspoloživim sredstvima.      .  Ovaj  plan  postao  je  stoljećima  okvir  i  temeljni  obrazac  za  rast  i  povjesne  promjene  gračkog  velikoga  grada.e.  Hipodamova  zamisao  grada  temelji  se  na  ortogonalnoj  uličnoj  mreži. obnova počela 479.. Milet i drugi.  tako  i  poljoprivrednog zemljišta. Odessos (Odessa).  blokovi  južne  četvrti su najveći ‐ temeljna mjera od 29.  Neapolis  (Napulj). oblik inzule  se  mijenja  prema  četvrtima.p.5  x  51.  Sačuvani dokument koji govori o načinu osnivanja takvih gradova kolonija je sačuvana kamena ploča iz  Lumbarde (otok Korčula) ‐ psefizma.  Svaka  inzula  se  dijeli  na  parcele  veličine  od  380  do  1520  m2. Olint.  Posidonia  (rimski  Paestum).    Milet ‐ razoren 494.  potrebne  površine utvrđene su prije početka gradnje.  kako  gradskog.7 ‐ 8. mijenjati.  dvije  dublje  uvale  služe  kao  luke.  sve  ulice  su  uobičajene  širine  od  4  ‐  4.  pravokutna  mreža  (raster)  ulica  razlaže  površinu  grada  na  inzule.  apovezane  su  potezom javnih gradskih sadržaja koje čine  agore i niz građevina javne namjene.  Syracusa (Siracusa). tropos = način življenja)  karakteriziraju  procesi  kolonizacije  i  ratna  razaranja  koji  zahtjevaju  brzu  izgradnju. Na taj  način  je  potezima  središnjih  gradskih  funkcija  grad  podjeljen  na  tri  četvrti  različite  veličine. g.  javni  trgovi  i  građevine  uključeni  su  u  sveopći  red. Selinunt.  osim  nekoliko  glavnih  ulica koje su širine 7..  novi  plan  grada  sažima  sve  teorije  pravilnog  urbanizma  i  iskustva  prikupljena  tijekom  kolonizacije.  za  ljude  koji  su  jednakopravni  članovi  zajednice.p.  što  olakšava  pravilnu  i  ujednačenu  podjelu. g. te ga je učinio općeobvezatnim.Uvjerljiva  racionalnost  plana  učinila  ga  je  uzorom  nizu  drugih  gradova:  Pirej  (jedini  Hipodamov  grad na tlu Grčke).5  m  se  ne  primjenjuje  kruto.e.  a  građevine javne namjene i hramovi – oblikujući elementi grada  Inzule  (gradski  blokovi)  se  planiraju  kao  pravokutni  (bliski  kvadratu)  s  odnosom  stranica  od  4:3  (Milet.n. Selinunt.5  m.  Raster  je  prilagođen  obrisu  poluotoka  koji  je  razveden.

  još  u  arhajsko  doba)  razvija  se  novi  način  pravilne  gradogradnje  (kasnije  obavezan  ‐  tzv  Hipodamski  sustav  gradnje).  nepoznata  lokacija.. u sliku grada se uvode perspektivni naglasci poput glavnih osi i dominanti.  ima  ortogonalnu  shemu  ulica  i  odnos  veličine  stranica  inzula  od  6:5.  karakterizira  izraženo  nastojanje  da  se  grad  prostorno oblikuje.p. palačom guvernera.e.  povečava  im  se:  broj  stanovnika. strategionom. sa naglašenom glavnom ulicom (uzdužna os) ‐ ulica Canopus  koja je široka 33 m. Egipat i dr. koristeći nasljeđe staroegejske gradnje spretno se  prilagođavaju  terenu.  nasuprot  otoku  Pharu  (svjetionik).  Dura Europos  grad  kolonija.  Pergam  ‐  glavni grad maloazijskog carstva Atalida.  Prve  naznake  tercijarizacija  gradova  (trgovina  i  obrt).  Aleksandrija  metropola  helenizma.  Opća temeljna načela za ustroj stambenih četvrti određena su već u arhajsko doba.Grčki kolonijalni gradovi na tlu hrvatske:  Issa  (Vis)  ‐  grad  osnivaju  doseljenici  iz  Sirakuze  oko  389.  Arhitektura se osobađa starih oblikovnih kanona. grad se širi prema moru.e.p.  o.  a  Salona  –  ilirsko  naselje postaje glavni emporij (trgovačka luka).  površina  i  broj  funkcija. ali do tada beznačajno mjesto proširuje  se  u  nekoliko  navrata  sa  9  ha  na  gotovo  90  ha.e.  384.  Korčula). u pravilu sa unutarnjim dvorištem.  imaju  geometrijski  (ortogonalan)  plan  grada.  prema  planovima  arhitekata  Deinokratesa  i  Kleomenesa. sa svim „potrebnim“  javnim građevinama.  stanovnici  Issae  osnivaju  u  3. zajednički granični zidovi.  Pravilni  sustav  gradnje  gradova  kolonija  se  širi  na  područja  visokorazvijenih  kultura  (Perzija.  Gimnazij  i  Demetrino  svetište  a  na  vrhu  brijega  smještena  je  utvrda  sa  sjedištem  vladara.  glavne ulice često u smjeru sjever‐jug.  a  urbana  oprema  gradova  je  sve  brojnija  i  raskošnija.  Povezivanje  niza  raznih  sadržaja  u  jednu  cjelinu  za  grčki  urbanizam  znači  novi  program  u  čijem  se  rješavanju  stare  tradicije  grčko‐ mediteranskog  graditeljstva  spajaju  s  novim  strujanjima. a sporedne u smjeru istok‐zapad.  g.    Stambene četvrti se isprva razvijaju bez ograničenja.  .  smještaj  između  mora  i  jezera  Mareotis. agorom.    Treću  (helenističku)  fazu  osim  širenja  grčke  kulture.  Hvar)  ‐  utemeljuju  ga  doseljenici  s  otoka  Parosa..  Pharos  (Stari  Grad.  na  srednjem  dijelu  padine:  Donja  agora.  p. oivičena trijemovima.  st.n. inzule veličine 70x35 m.  pojavljuje  se  decentralizacija  sadržaja.  naselja‐kolonije:  Lumbarda  (o.  utemljen  u  3.  no  ovdje  se  osim  toga  postiže  i  slikovito  sveukupno djelovanje kao rezultat perspektivnog povezivanja niza terasa i građevina na njima.n. helenistički pravilan ortogonalan plan.  na  obali  Tigrisa. a u klasično doba  su pridodana organizacijskim načelima pravilnog urbanizma:  osnivanje čistih stambenih četvrti bez zajedničkih kompleksa .n. i dr.  gusti način gradnje s potpunim zauzimanjem (izgradnjom) parcela.  g. te njihovom povezivaju u mješovite komplekse.  Tragurion  (Trogir)  i  Epetion  (Stobreč).  S  početkom  kolonizacije.  Temeljna  jedinica  grada  je  inzula  ‐  pravilni građevinski blok okružen s četiri ulice.).  utemeljena  332.pr.  kuće su zatvorene prema van.n. a mješoviti stil odgovara i ambicijama vladara i pojavi  novih tipova građevina.  grad  za  smještaj  vojske  i  civilnoga  stanovništva.  Povečava  se  broj  javnih  zgrada  i  javnih  prostora.  Iako je u gradnji ovog kompleksa sve do vladavine rimljana (car Hadrijan) sudjelovalo više naraštaja  arhitekata u krajnjem ishodu sve su građevine povezane u jedinstvenu cjelovitu kompoziciju. strateški povoljno.  Mezopotamija.e.  Grad  objedinjuje  niz  sadržaja  u  dolini  nastaje  Askilepij  (liječilište).  st.  Knidska  kolonija  na  otoku  Korčuli  ‐  utemeljena  možda  prije  Isse  i  Pharosa.  površina  oko  1300  ha  s  oko  milijun  stanovnika. Gradovi  rastu.K.  g.p.

)  Atenska  agora  je  nastajala  na  površini  od  oko  2. Osim sakralnom gradnjom i gradskim zidinama gradovi svoj prestiž iskazuju kroz agoru i  njezine građevine.e. 7). politička agora (Aristotel: Javni trg  nikada neće biti okaljan trgovinom.  U helenističko doba kod agora je središnji prostor trga često niži od okolnih stoa i ispunjen građevinama  (hram.  od sjevera prema jugu pada za cca 10 m.75 m.  Ona  ne  služi  samo  trgovini  i  obrtu.    Agora (grč.5  ‐  2. često visine do 12 m  i  otvorene  su  prema  unutarnjem  dvorištu.  društvenog. nema oblikovan vanjski prostor ‐ ona je mjesto okupljanja  ljudi iz okolnih seoskih naselja.  Uobičajeni  tlocrtni  oblici:  kvadrat.5  m.p. agorá = trg.  nakon  razaranja  starog  grada.  Teren  je  u  blagom  padu.  kao  temeljne  jedinice  gradskog  plana. knj.  g. koje su ponegdje povezane u poteze.  Prva  geometrijski  pravilna  agora  kvadratnog  oblika  nastaje  u  Pireju  prema  projektu  Hippodamusa/Hipodama. zborište.  iznimno  u  prizemljima  se  otvoraju  prodavaonice  i  radionice. daleko od njega i posve izdvojeno  bit će mjesto namijenjeno trgovini (Politika. Ulice su popločane kamenom. skupština) je u svakom grčkom gradu središte javnog  života.  Postupno  se  sve  više  ističe  opća  društvena  i  politička  funkcija  agore.  kao  i  Milet  sagrađen  je  na  uzvisini  u  blizini  starog  grada.5  ha  postupno  tijekom  nekoliko  stoljeća.n.5  m.  i  430.  ali  samo  unutar  granica  građevinskog  bloka.  nasuprot  onom  iz  Mileta  znači  napredak  u  smislu  prihvaćanja  novih  ideja  i  teorija:  pravilan  grad  postavljenu  skladu  sa  stranama svijeta i klimom.3 m i dubine 16. kuće su višekatne. koji dijeli inzulu na dva    bloka od pet kuća na parcelama širine  17.  Javne  zgrade  čine  arhitektonski  okvir oko trga.  bez  prethodnoga plana. skulpture i dr. Parcele se mogu povečavati ili  smanjivati.  ali  i  promjene  u  gradogradnji.  već  i  svim  društvenim  i  političkim  djelatnostima  polisa  (grada  države). funkcionalno razdvajanje prometnih funkcija pojedinih ulica.  U arhajsko doba agora ima nepravilan tlocrt.  U  klasično  i  helenističko  doba  agora  središte  političkog.  te  su  na  taj  način  formirane  pravilne  inzule  sa  odnosom  stranica  5:2. Pojavljuje se i podjela agora prema funkciji ‐ trgovačka agora. Poprečne ulice širine oko 5 m položene  su  na  međurazmaku  od  35.  uklapanje  i  stupnjevanje  građeviskih  tijela  ima  karakteristike  staroegejskog  načina  gradnje. a dijagonalno ju presjeca Panatenski put (dio procesijskog  puta  od  Eluzine  do  Akropole).  najstarija  i  .  Olint ‐ novi dio grada  nastao  između  440.  Tlocrtno  ona  je  trapez  dimenzija  oko  110  x  170  m.  Izgradnja  trgova  prati  i  dokumentira  sva  politička  razdoblja  polisa.  ovaj  sustav. a obrtnicima će biti zabranjen ulaz.  glavne  ulice  širine  7  m  položene  su  u  smjeru  sjever ‐ jug na međurazmaku od oko 86.Del ‐ kazališna četvrt  nastao  u  doba  helenizma  način  vođenaj  ulica.6  m  formiraju  nepravilne  inzule  s  proizvoljnim oblikom parcela.  po  sredini  inzule  (u  dužem  smjeru)  postavljen  je  prilazni  put širine 2 m.  kulturnog  i  trgovačkoga  života  u  gradu.  ulice  širine  1. javno mjesto.  češće  pravokutnik  s  odnosom  stranica  od  2:1 do 5:4.

  cijelim  sklopom  dominira  megaron  koji  se  predvorjem  nadovezje  na  središnje dvorište i ima naglašen dvostrešni  krov. ovalna  kuća  ili  kuća  s  apsidama.  iznad  koji  je  na  vrhu  brežuljka  Hefestov  hram. središte Mileta se satoji od niza otvorenih prostora koji os sjevera prema jugu  postaju sve zatvoreniji.  otvarajući  se  prema  unutrašnjem  dvorištu. Ulazno krilo visine je jedne etaže.  Milet ‐ kod pravilnog urbanizma razvoj se odvija unutar zadnog okvira grada i ortogonalnog rastera.  metroon. u dvjema bočnim  krililma (bez trijema) su gospodarski prostori. koje potkrjepljuju helenističko opredjeljenje  za  velike  neprekinute  poteze  i  prostrane  komplekse  trgova.  Kuća  s  trijemom  u  Olintu  i  na  Halkidici  grade  se  na  parcelama  veličine  17  x  17  m.najvažnija  skupina  građevina  nastaje  na  zapadnoj  strani  ‐  padini  brijega  buleuterija  (gadska  vijećnica).n. no  shematizam uličnog rastera ne znači da i gradsko srediište mora imati identičan shematski karakter.    Stambene kuće  Stambena  izgradnja  sve  do  klasičnog  razdoblja  zaostaje  za  općim  razvojem  arhitekture.  kroz  duže  vremensko  razdoblje  agora  je  obrubljena    trijemovima.n.  izbjagava  se  formiranje  jedne  osi. a nasuprotno dvije.  sredinom II st.  Kod  oba  tipa  kuća  još  jednom  se  zbiva  prijelaz  ka  megaronu  koji  svojom  formom odgovara grcima.  Geometrijski  i  rano arhajsko razdoblje pokazuju šarolike skromne primjere stambene arhtekture kao što je npr. ali utječu jedni na druge.  prilazi  se  s  juga  središnjim prilazom za stanare. Tipovi se međusobno razlikuju.  kuća  s  trijemom.  Daljnji  razvoj  počiva  na  mediteranskoj  kući  s  dvorištem. Dvorište ima trijem samo s ulazne i nasuprotne strane.  Del ‐ kuća s peristilom  dvorište  je  središte  kuće.) i Stoa poikile. p. ali koji ne može zadovoljiti različite zahtjeve gradskih stambenih kuća ‐ kojima  bolje  odgovara  kumulativni  staroegejski  način  gradnje.     u helenističko doba nastaju atalova stoa i srednja stoa.  nema  kontinuirane  glavne  osi  ‐  potvrđuje  se  staroegejski  sustav  tangencijalnog pristupa.  Priena ‐ kuća s megaronom  ulazni  hodnik  vodi  bočno  u  unutrašnjost  kuće.  spretna  funkcionalna  organizacija u više razina ‐ poštuje morfologiju terena. Pojedinačni  tipovi  šire  se  oko  regionalnih  središta  npr. Tek ustroj pravilnog oblika gradskih inzula dovodi do oblikovanja temeljnih tipova.  kao  i  presjecanje  agore  (odraaz  staroegejske  tradicije  vođenja  prometa  tangencijalno).  kuća  s  dvorištem  i  megaronom.  hram  Apolona  Patroosa  i  strategij.  U  arhajsko  doba  glavni  i  sporedni  prostori  grupiraju  se  oko  središnjeg  dvorišta  bez  čvrstog  sustava.  peristil  omogućava  pristup  svim  krilima  kuće.  tolos.  centar  nastaje  kroz  200‐tinjak  godina  i  postupno  urasta  u  gradsko  tkivo.    .  na  sjeveru  su  sagrađene Bazilejeve stoa (VI/V st.e.p.e.  kuća  s  peristilom.  atenska  agora  predstavlja  simbiozu  različitih elemenata u jedinstvo puno napetosti.

  lječilišta  (Epidaur. čija rivalstva za  to doba miruju.  Omiljena  mjesta  za  uređenje  svetišta  su  u  prirodi:  sveti  gajevi  ili  stabla. žrtvama. Sveta se  mjesta kao područja na kojima vlada samo božanstvo gotovo uvijek omeđuju ogradom ‐ temenom.  ulica  s  prodavaonicama. organiziraju svećanosti s procesijama. Aleksandrija. a u gradu grobovi.  Ne stvara se svećenički stalež.  te  da  za  određenu namjenu smisle i izvedu uvjerljiv tip građevine. olympeion. ali i Namija.  Javne zrade u svrhu političkoga života:  ‐  buleuterij ‐ vijećnica ‐ na koncu V stoljeća oblikuje se kao tip ‐ kvadratična dvorana s polukružnim ili  trostrano postavljenim stepenastim sjedalima po uzoru na kazalište. palče heroja.  ‐  toranj vjetrova ‐ monumentalni prirodni vodeni sat  Sve  ove  građevine  primjer  su  sposobnosti  grčkih  arhitekata  da  „savladaju“  zadani  program.40  x  16. to je stvar koja se prenosi nasljedno ili se stiče temeljem natječaja. u Ateni gradska vijećnica do gradnje buleuterija  Javne zgrade u svrhu kulturnoga i društvenoga života  ‐  theatron ‐ kazalište  ‐  bibliotheke ‐ knjižnica.  za  opremanje  150  ratnih  brodova. te izdvojena i nadvišena mjesta uz agoru.  Do  helenizma  umjerne u veličini.Javne (komunalne) građevine  Uz  gradske  zidine  i  svetišta  komunalne  (javne)  građevine  predstavljaju  treće  težište  arhitektonske  i  gradograditeljske djelatnosti. a takođe uče alfabet i račun)  ‐  palaestra ‐ hrvalište.  špilje. delfinion  ‐  stoa  ‐  univerzalna  gradnja.  sagrađena  kao trobrodna građevina. Del.  U  svakom  gradu  postojala su tijela koja upravljaju svetištima.  Formiraju se svetišta koja imaju panhelenski značaj prije svega Olimpija i Delfi. nag) za posmatrače. te Istam  kraj  Korinta.  osobitosti  u  krajoliku. publiku. Kultni kipovi i hramovi dolaze kasnije. odvajajući ih od usitnjene stambene  strukture koja se skriva iza njih.  Zgrada  dimenzija  118. njegova jezgra je palestra (izvorno gimnasion ‐ mjesto gdje učenici izvode  gimnastičke vježbe goli (gimnos ‐ go.  One svojom čistom formom i veličinom daju karakter agorama.  Dodona  ili  Didima). za razliku od gimnasiona moglo je biti samostalna graditeljska cjelina  ‐  therma ‐ kupalište  Komunalne građevine  ‐  arsenal  ‐  Pirej. Kos) ili mjesta misterija (Eleuzina).    Svetišta  Kultovi  povezani  sa  svetištima  imali  su  važno  mjesto  u  svakodnevnom  životu  grka.  sastajalište. koji  uvijek slijedi konfiguraciju terena ‐ terase i povišenja predstavljaju dodatke iz kasnijih faza.  ‐  areopag ‐ vijećnica  ‐  odeon ‐ dvorana za sjednice  ‐  pritanej ‐ sjedište visokih državnih službenika  ‐  strategij ‐ za vojskovođe  ‐  basilike oikie ‐ rezidencija vladara i visokih službenika  ‐  metroon ‐ arhiva. Pergam)  ‐  teiseion. a u nekim  . u doba helenizma razvijaju se djelimično i u višebrodne i višeetažne građevine.  izložbena  dvorana. stare akropole. Najvažniji dio  svetišta je oltar – na njemu se božanstvu prinose žrtve. glazbenim i  sportskim natjecanjima. Na takve svećanosti dolaze sudionici iz svih pripadajućih država. u doba helenizma (Atena.  izvori.  Neka  svetišta  su  također  poznata  kao  proroćišta  (Delfi.25  m.  Javne zgrade u svrhu športa i rekreacije  ‐  stadion  ‐  gimnasion ‐ vježbalište.

n. dala je nakon završetka rata snažan poticaj da se svetište ponovno  uredi.  ‐  pretvaranje  Partenona  i  Erehteiona  u  kršćanske  crkve.n.svetištima izostaju./5.  ‐  utvrđeno  sjedište  heladskih  vladara. Atenin oltar koji je ostao na svom mjestu ulazi snažnije u vidno  .n.  te  bočni  položaj  trga  za  svečanosti  rezultat  je  kultnog  obreda.  od  16.e.e.  Iz  tog  doba  potječu  tri  glavne  građevine:  Partenon.Veliki  projekt  rađen  u  Periklovo  doba  sa  arhitektima  Iktinom  i  Mnesiklom.n.p.  kultno  središte  svetišta  je  oltar  od  pepela  posvećen  Zeusu.  u  više  razdoblja.    Svetište Afaje – Egina  lokalno svetište na otvorenom.n..e.  Atenska Akropola  -   povijesni  razvoj  star  5.  st.  projekt  je  samo  fragmentarno  izveden.  postavom  Partenona  u  prostor  premješteno  je  arhitektonsko  težištena  južnu  stranu  Akropole. međuodnosi se dobivaju paralelnim  postavom  više  hramova. postoji kao jezgra  ovog  svetišta  od  I  tisućljeća  p. na vrhu brežuljka sagrađena  je terasa koja slijedi pravokutni oblik hrama.e. te bočni položaj trga za svečanosti rezultat je kultnog obreda. kultnih svetišta i hrama.p. do svetog prostora se dolazi  preko ulazne terase sa svećeničkim kućama.000  godina.p.  st.  tek  u  helenistizmu  izgradnjom  Rekovog  oltara  uspostavlja  se  novo  prostorno načelo.  visoravan  akropole  uzdiže  se  oko  40  m  iznad  svoje  neposredne  okoline.  do  3.e.n.e.   Herej ‐ Sam  radijalni  raspored  procesijskog  puta. hram je s osno postavljenom rampom povezan s oltarom. opustošili Akropolu.  Erehtej  i  Propileji. koja je preko propilona povezana sa svetištem.  st.  Jedino je glavni hram najćešće osno povezan preko rampe s oltarom. oko 500 g.  ‐  služi  za  sklanjanje  stanovništva. altis je zidom odvojen od skupina zgrada i trgova za natjecanje.n.  na  sjevernoj  strani  Erehtej  s  područjem  Pandroseja  obuhvaća najstarija svetišta utvrde.p.  ‐  pretvorba  u  svetište.  g.  kultnih  svetišta  i  hrama. dobiva konačan oblik.  Olimpija  unutar svetišta je prostor Pelopej‐a ‐ sveti prostor ograđen u starom gaju (altis).  17. g.  ‐  razaranje  mletačkim  granatama. osim na istočnoj strani gdje je (zbog svete špilje) terasa  zakošena.  tri  glavna  hrama  stoje  postrance  od  glavnog  oltara  bez  ikakva  odnosaradijalni  raspored  procesijskog  puta.n. odakle sa nove južne terase Partenon dominira Akropolom i panoramom grada.p.  koja  su  ostvarena  nakon  447.p.  st.  činjenica  da  su  Perzijanci  480.  ali  je  odredio  sliku  Akropole  za  kasnija  vremena.e.  g. rušenjem  starog  hrama  ta  dominacija  se  pojačala.e. tek u IV  stoljeću p.  Položaj hramova u svetištima ne drži se nikakve obvezujuće sheme.  Monumentalni  ulazi  se  umeću  u  temen  bez  ikakva  odnosa  prema  hramu.  u  6.  6.000.

 peristaza više ne predstavlja eksperimentalan oblik.  Temelji oblik hrama u antama u velikim svetištima predstavljaju riznice – npr. U VII st.  zbog  skučenosti  prostora  sveden  je  na  kvadratičnu  celu  bez  predvorja..    Hramovi  ranog  arhajskog  razdoblja  nisu  samo  individualna  rješenja  za  kultni  prostor  na  odgovarajućem mjestu. sagrađen oko 570.  koji  u  kasnijim  fazama čini jezgru kanonskog hrama s ophodnim trijemom. kratka streha  leži na paru dvostrukih potporanja.polje. posve zatvorenog megarona i  konstruiranog ophodnog trijema (peristaze) stapaju se u idealan tip grčke sakralne građevine.  na  trgu  ispred  Partenona  smješteno  je  Artemidino  područje  i  halkoteka.n.  Iz ostataka prvih hramova vidljivi su napori u kojima se iz obilja raznih oblika postupno razvijaju temeljni  tipovi sakralnih građevina.p. Apolonov hram i skupina srodnih građevina bliski su kanonskom tipu koji  . koji se utvrđuju krajem  VI st. Naos je često hekatomped  (dugačak  100  stopa)  sa  peristazom. Nastojanje oko jasnih pravila i povećanje monumentalnosti vodi prema stvarnom stilu čija  je cijena gubitak raznolikosti i individualnosti    U hramu ukruženom trijemovima suprostavljene strukture jednosmjernog.  Hereja  u  Olimpiji  i  Apolonovog  hram u Korintu). Iz srednjeg broda dvoja vrata vode  u dvije kultne prostorije na stražnjoj strani hrama.e.  Arhajski Afajin hram – Egina.  no  u  unutrašnjosti  se  pojavljuju  kontinuirani  jedan  ili  dva  reda  stupova. Iza odmjerenog predvorja sa snažnim antama slijedi cela u kojoj  po prvi put dvokatni niz stupova dijeli unutrašnji prostor u tri broda.n.e. koja ponekad  dobiva  apsidalan  završetak  (Termo  ‐  Megaron  A).  ‐  zadržava  oblik  mikenskog  megarona.  U  konačnici  odabran  je  izdužen  oblik  hrama  s  izduženom celom ‐ hektatomped (hram čija cela je dugačka stotinu stopa) koji postaje polazištem za  monumentalne grčke sakralne građevine.  jedino  svećenstvu svetišta Atene Nike uspjeva zadržati mali hram na zapadnoj padini nauštrb južnog krila  Propileja.  slobodan prostor između građevina ispunjava se kipovima i zavjetnim darovima. već i važni stupnjevi razvoj prema kanonskom obliku.  uz  sjverni  rub  područja  između  Erehteja  i  Propileja  sačuvana  je  kuća  Arefora  (kuća  hramske  poslužiteljice). pa se po prvi put preko oba hrama dobiva široko postavljeni arhitektonski okvir – planiranjem  iz  Periklova  doba  svojim  svjesnim  vertikalnim  stupnjevanjem  i  naglašavanjem  arhitekture. u nekim se graditeljskim elementima čini kao  predstupanjvelikih hramova s celama.p.p.  u  središtu  cele  nalaze se dva stupa između kojih je oltar ‐ ognjište.  Rani  oblici  geometrijskog  razdoblja  preuzimaju  tipove  stambenih  kuća  npr. Stupovi nose lanternu (odvod dima).  ostala  svetišta  se  podređuju  glavnoj  skupini.  Megaron B ‐ Term ‐ u svojoj jezgri konzervirao je tip kuće gospodara iz mikenskog doba.  te  njenim  uklapanjem  u  sveukupnu  koncepciju  prevladana  je  uobičajena  autarkičnost  (samodovoljnost)  pojedinih  građevina. sikionska riznica u Olimpiji.  U ovim hramovima vidljivi su začeci oblikovanja temeljnih tipova.  Pravokutne  gradnje  dijelom se nadovezuju na megaron ili njegovu izduženu varijantu ‐ kuća gospodara (Troja).n. čiji se utjecaj širi do dorskog središnjeg  prostora.n.p.e. U VIII stoljeću  dobiva ophodni trijem potkovastog oblika.  koja je prema trijemu potpuno otvorena postavom dvaju stupaca umjesto naglašenog otvora u zidu.  ovalne  kuća  i  kuće  s  apsidom.e.  Primjer  razvoja  vidljiv  je  na  primjerima  Apolonovog  hram  u  Termu. Mjesto i  vrijeme se ne mogu točno utvrditi no predaja upućuje na Korint. g.  Hram  Atene  Nike  –  Akropola.    Hram  Poticaj za gradnju hramova došao je tijekom prelaza iz kulta bez prikaza božanstava u kult s prikazima.  Apolonov  hram  u  Dreru  (Kreta)  ‐  VII  st.  Unutar  temena  nastaju  prva  svetišta  za  kipove  ili  skromne  kuće  za  obrede.  Jednostavniji  oblik  je  hram  s  antama  ili  njegova  varijanta  hram  s  dvostrukim  antama.

  Neortodoksna  primjena  dosrkih  elemenata  bolje  odgovara  ozračju  kolonijalnih  gradova  nego  strogo  kanonsko oponašanje hramova matične zemlje. Hram C u  Selinuntu i Hram G u Selinuntu.  s  ovim  hramom  dorski  tip  hrama  s  ophodnim  trijemom  (peripter)  dobiva  svoj  kanonski  oblik. a  rano definiranje krovnih konstrukcija velikog raspona pospješilo je širenje ophodnih trijemova.p.  peristaza  ima  klasičan  odnos  od  5:12  interkolumnija  na  stranama  hrama.  ali  sa  drugačijim  odnosom  stranica  koji  odgovara  3:9  stupova.e.  Dimenzije su velike.  Prvi  su  put  i  cjelina  i  dijelovi  građeni  na  temelju  jedinstvene  mjerne  jedinice  ‐  njena  mjera  od  16  dorskih  stopa  odgovara  ~  5. Osobito  prostorani čeoni trijemovi i sklop otvorenih stubišta nasuprot oltara naglašavaju usmjerenost građevine.  U  taj  odnos  naos  se  simetrično  uklapa. Cela je sačuvala svoj drevni uski oblik sa jednim stražnjim nedostupnim prostorom (aditonom).p. Primjeri : Herin hramu Paestumu.    Zeusov hram u Olimpiji – oko 470 – 456 g. pročelja sa 8 ili 9 stuipova nisu rijetkost. dobio svoj kanonski oblik Zeusovim hramom u Olimpiji. zidnih istaka ili polustupaca u formiranju unutarnjeg prostora cele. Primjeri:   Hefestov hram u Ateni.  Na  taj  način  se  hram  kao  geometrijsko  tijelo  sučeljava  sa  slobodnim  rastom  prirode.  odnosno  6:13  stupova.  hram  je  i  kao  građevinsko tijelo određen dijalektikom odnosa između naglašene usmjerenosti (naos) i ritmičkog  svestranog  ponovljanja  (ophodni  trijem)  koje  u  igri  svijetla  i  sjene  daje  građevini  homogeni  plasticitet.  Klasično  doba  se  posvećuje  oblikovanju  prostora.  u  celi  je  obostrano  postavljen  red  dvokatnihg  stupova  koji  sužuju  prostor  cele  i  i  usmjeru  pažnju  u  dubinu  gdje  je  smješten  kultni  kip.  hram  je  samostalani  i  u  odnosu  na  druge  građevine  temena.je u V st. Apolonov hram u Basama i Hram Atene Aleje u Tegiji.  tek  neznatno  utječući  na  vanjštinu  kanonskog  tipa.  Velika  Grčka  preuzima  tip  dorskog  periptera.e.22  m.  ‐    sagradio  ga  je  arhitekt  Libon  iz  Elide.  klasičan  karakter  Zeusova  hrama  počiva  na  brižljivu  usaglašenju  svih  dijelova  u  organizam  savršene  ravnoteže.  autarkičnost  hrama  vidljiva  je  iz  njegova  položaja  unutar  svetišta.  varira se u primjeni stupova.  Zbog  lošeg  tla  podgradnja  hrama  je  izdignuta  oko  3  m  iznad  terena  skojim  je  spojena  zemljanim  nasipom.  tlocrt  je  simetričan  i  po  uzdužnoj  i  po  poprečnoj  osi.n.n.  ona  odgovara  osnom  .  no  drugačiji  kultni  običaji  vode  do  posebnih  regionalnih  tipova.

 gradnjom Partenona počinje klasično atičko razdoblje.  čini  se.p. Oko 570.86 m) sliči prvim hekatompedima s kopna (Apolonov hram u  Termu). g.n.e.  umjesto produbljivanja prostora i njegova postupnog sužavanja kod Partenona se provedeno bočno  proširivanje  i  stapanje  prostora. gdje s početkom VIII st.  u  vertikalnoj  projekciji  ophodnog  trijema  proporcijsko  načelo  je  vidljivo  u  usklađenosti  pojedinih  dijelova  i  konkordanciji  sljubnica od stilobata sve do krovnih crijepova.  kanonski  tip  postignut  na  ovom  hramu  oponaša  niz  hramova:  Istam  (Korint).5 m).p. poklapanje svih konstukcijskih osi. tako je odnos interkolumnij : friz s metopama: oluk(sima) :crijep = 1 : 2 : 4 : 8.  Herej I  hekatomped (duljine 100 stopa = 32.  dugačka  kuća  od  opeke  oblikuje  nepodjeljenu  celu.  U  presjeku  je  vidljivo  da  je  taj  kanon  optičko  geometrijske  prirode  i  da  se  u  nekim  dijelovima  ne  poklapa  sa  konstrukcijom.e mala svetišta zamjenjuje  prvi veliki hram ‐ Herej I.n.  Partenon  iako atenjani s ponosom istuču svoje jonsko podrijetlo oni svoje velike hramove grade u dorskom  redu – glavni hram božice Atene gradi se kao dorski peripter.n.  Suvereno ophođenje s tradicionalnim oblikovnim nasljeđem i njegovo pretapanje u originalne tvorevine  ograničeno  je. vodi Kalikrat.p.  u  tlocrtu  je  ravnoteža  između  peristaze  i  naosa  dostignuta  kod  klasičnog  hrama  promjenjena  u  korist  naosa.n. koji nisu dosegli njegovu dojmljivu ujednačenost. g. Elemnti koji stoje jedan poviše drugoga uvijek stoje  u odnosu 1:2. pod Iktinom i Fidijom.  Iza ovog tipa postoji Herej 1a –hramu je dodan ophodni trijem  Herej II – u ovom su hramu jasno razvijene osobine jonskog diptera  stupovi  postavljeni  sa  svih  strana  (kasnije  udvostručeni  =  dipter). Nadalje  u  istoj  osi stoje  os stupa.  Tim  kombinacijama  pravilnog  i  nepravilnog  oživljeno  je  veliko  građevinsko  tijelo  na  sličan  način  n  akoji  određeni  pomaci  u  proporcijama  oživljavaju  onodobno  kiparstvo (Poliklet. g. Već u VII  st.  postepena  korekcija  razmaka  interkolumnija).n.  – 449. naglašena je usmjerenost građevine. iako je dojam da  se  u  odnosu  na  Zeusov  hram  Partenon  odlikuje  većom  zatvorenošću  volumena. neposredno  nakon dolaska na vlast Perikla koji pridobiva skupštinu za velebni program na Akropoli gdje glavna  građevina  postaje  Partenon. arhitekti Rek i Teodor počinju gradnju velikog diptera na stilobatu  od  100  x  200  samskih  lakata  (52.  vodoriga  na  oluku  i  crijep  pokrova.  U  Hereju  III  jonsko  graditeljstvo  dostiže  divovski  format  koji  od  tad  postaje  karakterističan  za  glavne  hramove pokrajine.  Pojedinačne  faze  ravzoja  mogu se dobro rekonstruirati na Hereju u Samu. hram je planiran kao dorski peripter sa odnosom interkolumnija 16 : 6  (17 : 7 stupova). druga faza gradnju započinje oko 449.  tako  je  dobiven  veliki  pročelni  trijem.  reška  arhitrava.e.  Paestum. Akregant i drugi.  (ali  bez  šume  stupova  kao  kod jonskih hramova).e.  a  odnos  interkolumnija  je  promjenjen  u  16  :  7. Fidija).88 x 69.  Hram  je  stradao  u  požaru  pa  njegovu  koncepciju  u  još  .  na  uski  krug  arhitekata  koji  stoje  u  blizini  s  „graditeljskom  školom“  Akropole  ‐  Iktin.p. plastički karakter vanjštine građevine ne  trpi zbog prostranog proširivanja (vanjske dimenzije stilobata su 33. osjećaj za širinu prostora osibito je vidljiv u celi unutar koje je postavljen sa  tri  strane  dvokatni  red  stupova  i  formirana  neka  vrsta  idealnog  prostornog  okvira  za  Fiidijin  kip  Atene djevice izveden od zlata i slonovače visok oko 11 m.  niz  potporanja  u  sredini  nosi  sljeme  krova.e.  formirani  su  duboki  pročelni  trijemovi u peristazi.razmaku  normalnog  traveja  (polja  svoda  ili  osnomn  raznmaku  stupova).p. kultni kip skriven iza zadnjeg potpornja.  triglif.5  x  105  m). prvu fazu gradnje Partenona oko 465. Mnesiklo i Skopas    Jonski hramovi  Jonska arhitektura se na maloazijskoj obali brzo razvija u značajnu varijantu grčke umjetnosti.  svaka  shematska  krutost  prevladavana  je  dobro  odmjerenim  odstupanjima  (horizontalno  zakrivljavanje.  nastaju  prve  velike  građevine  čija  je  odlika  racionalnost  konstukcije.

3 m.  To  dvorište sa visokim zidom koji je raščlanjen pilastrima predstavlja celu. glavno  krilo hrama orjentirano istok‐zapad preuzima tradiciju Ateninog hrama na terasi utvrde na čijem je  temelju  podignut. Apolonovu dvoranu što leži  pod vedrim nebom (hipetralni hram).e.p. pristup u unutrašnjost hrama imaju samo povlaštene osobe. Artemij u Efezu objedinjuje tip diptera  razvijenog u Samu s obzidanim dvorištem (sekos)svog starijeg svetišta.e.  koja  je  bila  ugrađevna u padinu brijega. stoga za njih  arhitekti uvode izmjene u kanonske oblike ili ih nadomještaju individualnim rješenjima  Erehtej  ubraja se među najstarija kultna mjesta koja je trebalo uključiti u prilikom obnove Akropole.  sa  stražnje  strane.p.n.  u  istočnoj  celi  s  trijemom  sa  šest  stupova  stoji  Atenin  kip  ‐  cilj  panatenske  povorke. Sačuvani su brojni ostaci iz  svih razdoblja i u raznim varijantama.n.e.p.  koja  se  ovom  građevinom  stavlja  u  red  bogova i heroja. Vanjske dimenzije hrama su 10 x 21 stup. postolje  podgradnje  na  ulaznom  pročelju  dobiva  u  svoj  širini  stubište  kojim  je  naglašena  usmjernost  građevine.  sjeverni  trijem  služi  kao  predvorje  Erehtejeve kuće.    Standardni oblici hramova nisu uvijek mogli zadovoljiti raznovrsne kultove grčke religije.  Telesterij ‐ Eluzina  razvija  se  u  više  faza.  Mladi Apolonov hram – nastao na temeljima Starog didimeja  u  središtu  sklopa  stoji  naiskos  (mali  hram)  s  kultnim  kipom  u  nižem  širokom  prostoru  (sekos). što  uspostavlja  optičku  i  obrednu  vezu  s  terasom  Akropole. u središtu stoji anaktoron – cela hrama sa svetim kipom.  u  unutrašnjosti  niz  od  9  polustupova  rašlanjuje  zid. g.    I u drugim se velikim jonskim gradovima podižu veliki hramovi.  a  polukružna  baza  nasuprot  ulaza  nosi  kipove od zlata i slonovače.  on je razoren 494.  neka  vrsta  heroona  za  makedonsku  kraljevsku  obitelj. strop dvorane nosi šest redova sa  po sedam jonskih stupova.  izvana  je  hram  jonski  dipter.    Filipej – Olimpija ‐< oko 3338. Uza sve  zidove  protežu  se  tribine  sa  8  stuba.    .  za  oko  5000  sudionika. na krepidomi stoje  tri stube.  na  tri  strane  kockastog volumena po dvoja vrata vode u kvadratičnu dvoranu dimenzija oko 54 x 54 m.  na  zapadnoj  strani  hrama  glavni  prostor  Erehteja  je  u  osnom  odnosu  prema  sjevernom  trijemu nakojem je znamenje Posejdonovog trozuba i južnim trijemom s korama (karijatidama).  Tip  tolosa  postoji od prapovijesti i Grci ga preuzimaju zajedno s kultom žrtava i heroja.e.  Njegova  koncepcija  se  u  temeljnim crtama sačuvala u Apolonovu hramu u Didimi.p.n.  od  malog  mikenskog  hrama  do  velike  građevine  u  V  st. oko  640 g. g.e.    Grčka  želja  za  kompozicijskom  homogenošću  savršeno  je  postignuta  kod  kružnoga  hrama.n. slijedi gradnja Starog didimeja koji se u raskoši i veličini nadmeće sa uzorima iz Sama i Efeza. u Iv st. Na mjestu svetišta nastaje skromni sekos.n.  Herej IV – Polikratov dipter  stilobat je povečan na 55 x 112 m zbog pročelnih trijemova sa trostrukim redom stupova. kao propilon za Pandrosej i baldahin iznad znamenitog trozupca.p.  dograđen je trijem sa 12 stupova.monumentalnijoj verziji preuzima Herej IV. u kojem stoje oltar i mali hram –  zbog  veličine  i  raskoši  ovaj  se  hram  ubrajao  u  antici  u  sedam  svjetskih  čuda. a peristaza od 18  jonskih stupova obuhvaća  kružnu  celu.. dolazi se do galerije na gornjem katu.  dostruka  peristaza  (red  stupova)  zasniva  se  na  jedinstvenoj  mjeri  traveja od 5.

n. U završnoj fazi jonski veliki oltari postaju  samosalne građevine.e.  podređivanjem  Partenonu  propileji  pojačavaju  njegovo  djelovanje. g.  te  propilon  i  njegove  sporedne zgrade uključuje u jednu građevinsku skupinu koja je stupnjevana po širini. uzdužna os propileja paralelna je s osima hramova i usmjerena prema neizgrađenom  dijelu svetišta. Mnesiklo povezuje zahtjeve složene situacija na  Akropoli  sa  promjenjenim  shvaćanjem  uloge  propileja  u  rasporedu  svetišta. s kraja arhajskog razdoblja. dubini i visini. Veliki  helenistički oltari uznapredovali su do zatvorenog arhitektonskog sklopa.  Tirint ‐ propilon se sastoji od dva predvorja sa stupovima u antama i središnjim zidom u kojem su ulazna  vrata. Mnesiklov plan nije ostvaren u cjelini ‐ nisu izgrađena stražnja krila. unutar kojeg se nalaze drvo i žrtveni stol. već paralelno sa središnjim zidom propilona.  sa  obaveznim  trokutastim  zabatom  krova  u  osi  trijema.    .  Tijekom povijesti ulazna vrata preuzimaju sve više pojedinosti arhitekture hramova.  koje  se  dograđuje  da  bi  u  konačnici  prilikom  preuređenja  svetišta  dobilo  monumentalan  oblik  ‐  visoki  zid  sa  istaknutim  završnim  vijencem  obavija postoje tlocrtne dimenzije oko 30 x 14 m.  Jonija. elementi oltarskog stola se kombiniraju na  različite načine i usklađuju sa kolosalnim formatom hramova.  Jedan od ulaznih sklopova koji nadilazi prethodno opisanu shemu. koje često veličinom nadmašuju same hamove. srdišnji prolazni prostor as dva predvorja između  bočnih zidova (anti). a od južnog krila  izgrađen je samo bočni trijem.p.  Tijekom stoljeća iz tih se oblika razvilo posebno malo građevinsko tijelo. žrtveni stol oblika pravokutnika dimenzija oko 3  x  15  m.  kako  bi  se  već  na  ulazu  u  svetište istaknuo jedan od glavnih motiva sakralne gradnje.  Troja II ‐ pojavljuje se neka vrsta skraćenog megarona. te oltari ognjišta (eshara) ‐ u unutrašnjosti ranih hramova  Glavni  oltari  najčešće  su  povezani  s  hramovima  istog  božanstva.  prednji  i  stražnji  trijem.  te  su  s  njima  usklađeni  oblikom  i  veličinom.Propilon  Propilon  je  u  arhajsko  doba  predstavljao  vrata  svetišta  od  drveta  ili  otvor  u  zidu  ojačan  stupcima.  stupovi  u  antama.   Propileji – Mnesiklo 437.  postolje  za  svećenika  ispred  žrtvenog  stola. na užim stranama  formirane  dvije  plitke  niše  u  kojima  su  kipovi  božanstava. kao i u gradnji hramova.  Od  skromnog  žrtvenog  stola  ispred  svetog  ligovog  drveta.  Rekov oltar ‐ Herej u Samu  višestoljetno  svetište  na  kojem  su  vidljive  sve  faze  razvoja  jonskog  velikog  oltara.  te  optički  zatvaraju  prazninu  prema manjem Erehteju.  postolje  je  kao  i  kod  hrama  odignuto  od  zemlje.  širina  podgradnje  odgovara  širini  krepidome obližnjeg hrama. procesijski put je naglašen urezivanjem u stube i proširivanjem srednjeg  traveja (polja). oblikuje svoje vlastite tipove.  Afajino  svetište  ‐  Egina  ‐  kvadratičan  tlocrt. tako se propiloni u  svetištima  sastoje  od  prednjeg  i  stražnjeg  trijema  sa  po  jednim  nizom  dorskih  ili  jonskih  stupova  i  pregradnim  zidom. žrtveni stol sa tri strane ograđen zidom visine 2 m. kako bi ostalo mjesta za hram Atene Nike    Oltari  Oltar je središte žrtvenog čina. Kao i kod arhitekture oblikuju se određeni tipovi:  Oltar Atenina hrama ‐ Paestum  veliki oltar dorskog tipa.  no  zabat  nije  postavljen u osi ulaza. njegovi oblici odgovaraju različitim tipovima kulta: kružni oltari u obliku  velikih kamenovih prstenova i žrtveni stolovi ‐ njihove rane oblike spadaju žrtveni oltari i stijene ‐ oltari  na otfvorenom.  još u arhajsko doba su podignuta vrata s pročeljem širokim 19 m s četiri stupa i pregradnim zidom s  pet prolaza za veliku svečanu Panatensku povorku.

Zeusov oltar ‐ Pergam  oltar  poput  jezgre  ograđenog  trga  (temen)  stoji  na  posebnoj  terasi  akropole,  pod  otvorenim  nebom; tlocrtne dimenzije podgradnje iznose oko 36,4 x 34,2 m s pet ophodnih stuba, sa tri strane  te stube završavaju zidom, a sa zapadne strane se veliko otvoreno stubišete uspinje prema podestu  na kojem je oltarni stol; trostrani zid se nalazi na podestu i sa tri strane je obavijen nizom stupova  koji se pred pristupnim stubištem nastavljaju kao trijem. Podest na kojem se nalazi oltarni stol je na  taj  način  postao  dvorište  sa  stupovima;  u  pojasu  između  podesta  i  pete  stube  oplošje  zida  je  ukrašeno reljefom ‐ znameniti „pergamski friz“. Reljefni pojas visine je 2,3 m i dužine  oko 115 m, na  njemu  su  prikazani  prizori  iz  gigantomahije  ‐  teme  koja  je  bila  rezervirana  samo  za  zabatna  polja  (timpane) hramova.  Pergamski  oltar  je  tipičan  primjer  helenističke  arhitekture,  ona  se  više  ne  pridržava  kanonskih  pravila  klasičnih redova, već slobodno spaja njihove elmente na nov način kako bi postigla dojmljivije djelovanje  (individualni oblik i originalnost kompozicije nadvladavaju objektivnu strukturu i kanonski tip).    Kazalište  Grčko  kazalište  je  vjerska  pozornica.  Iz  povezanosti  kulta  i  igre  nastaju  oba  oblika  drame:  tragedija  i  komedija.  Dionizijev  kult  ustanovljava  praksu  odvijanja  drame  sa  glumcima,  korom  i  govornikom.  Pozornica igara postaje dionizovo svetište. Oblik grčkog kazališta razvija se iz izvođačke prakse.  Kao  površina  za  igru  služi  orkestra;  scena  –  odvaja  orkestru  od  pozadine,  zatvara  mjesto  radnje.  U  početku je scena privremenog karaktera, a kasnije postaje se zamjenjuje trajnom drvenom ili kamenom  građevinom;  prostor  za  gledaoce  –  kavea  okružuje  orkestru,  u  početku  poligonalno(trapez),  a  kasnije  polukružno  sa  stupnjevitim  izdizanjem  sjedala.  Nakon  loših  iskustava  s  drvenim  tribinama  kazališta  se  postavljaju na padinu brijega, školjkasta forma se dokazala zbog dobre preglednosti i akustičnosti.  Torik, Afrika  kazalište iz ranog razdoblja; trapezna orkestra, sa hramom i oltarom, gledalište u obliku stlačenog  luka iskopano u padinu.  Idealan  oblik  kazališta  Grci  postižu  koncentracijom  na  glavne  elemente,  te  njihovom  geometrizacijom.  Oko 420. g.p.n.e. U Ateni se orkestra izdvaja iz sklopa hrma i oltara i stvara se njen koncentrični ustroj.  Izgradnja  u  kamenu  počinje  u  Periklovo  doba  i  dovršava  se  330.  g.p.n.e.  Ovo  atensko  Dionizijevo  kazalište  postalo  je  prototip  kojeg  oponašaju  sve  kazališne  građevine  gračkog  svijeta,  razlike  su  tek  u  nebitnim pojedinostima.  Epidaur – III st.p.n.e.  znamenito već u antici zbog svoje savršenosti; oko kružne orkestre promjera 20 – 30 m podignuto je  geometrijski  pravilno  kazallište.  Osnovica  konstrukcijske  sheme  je  pravilan  peterokut  upisan  u  orkestru,  čija  osnovica  leži  u  istom  potezu  s  proscenijom.  Stariji  dio  gledališta  podjeljeno  je  u  12  segmenata (kerkides) naznačujući dvadeseterokut razvijen iz peterokuta; gledalište se sastoji od 34  reda izvedena u prvoj fazi i 20 redova koji su dodani kasnije. Gledalište sa po jednim segmentom sa  svake strane prekoračuje polukrug. Pristup u gledalište je moguć iz srednjeg i gornjeg prstenastog  prolaza;  iza  orkestre  se,  kao  u  svim  starim  kazalištima  sve  do  klasičnog  doba,  nalazi  dvoetažna  scenska  građevina  koja  zatvara  kazalište.  Jonski  trijem  postavljen  ispred  nje  služi  kao  proscenij  .  Između stupova mogu se umetnuti slike kulisa.    Stapanjem čisto geometrijske artificijalne forme s otvorenim krajolikom grčka se arhitektura u gradnji  kazališta suprotstavlja koncepciji hrama koji je autonoman u odnosu prema prirodi, 

Rim / Politika moći, organizacija, civilizacija    Koncem  VI.  st.  pr.  Kr.  Rimljani  ukidaju  vlast  kraljeva  i  oslobađaju  se  tutorstva  Etruščana.  Počinje  neprekidno širenje grada‐države RIMA.  Sveobuhvatna  rimska  civilizacija  razvija  se  zahvaljujući  vojnoj  sigurnosti,  visoko  razvijenoj  tehnici  i  privrednom  prosperitetu.  Iz  glavnoga  grada  ona  se  širi  u  provincije.  S  druge  strane,  iz  provincija  Rim  dobiva  značajne  poticaje,  prije  svega  iz  Grčke  i  s  helenističkog  istoka.  IMPERIUM  ROMANUM  prvi  put  stvara  naznake  jedinstvene  europske  kulture  čije  je  ishodište  u  prostora  Sredozemlja.  Arhitektura  i  urbanizam  isprva  se  drže  etruščanskih  i  grčkih  uzora.  Od  II.  st.  razvijaju  se  vlastiti  građevinski  tipovi  u  kojima  se  međusobno  povezuju  koncepcija,  određena  namjenom,  nova  građevinska  tehnika  i  reprezentativno  oblikovanje.  Hramovi  na  postolju,  bazilike,  terme,  kazališta  građevine  predstavljaju  prostorne  elemente  koji  u  rimskim  gradovima  dominiraju  trgovima  (forumi,  fora).  Njihov  prostorni  raspored  rimljeni  su  pretočili  u  sustav  ‐  shemu  rimskog  logora  (castrum  Romanum),  koji  i  dan  danas  određuje karakter mnogih gradova u Europi i na Bliskom istoku.    Rim / Konstruktivni oblici I  Stup  i  luk  izraz  su  različitih  oblikovnih  poimanja  i  konstrukcijskih  načela,  uvjetovanih  građevnim  materijalom, kao i kod drugih tadašnjih suvremenika stup i arhitrav potječu od gradnje drvom.  Stup  ‐  Tuskički  (toskanski)  red  preuzima  poticaje  dorske  arhitekture,  no  ne  dostiže  njezinu  monumentalnu jasnoću:  ‐  stupovi su u pravilu nekanelirani, stoje na bazi koju najčešće čine ploča i zaobljenje (plinta i tor);  ‐  kapiteli se  nadovezuju na  dorski uzor.  Uz dva glavna članka, pokrovnu ploču  (abak) i jastuk (ehin)  pojavljuju  se  i  meduprofili,  koji  stupu  daju  ukrasni  karakter,  ali  umanjuju  snagu  arhitektonskog  izraza.  Taj  oblik  Rimljani  prenose  u  kamen,  ne  mijenjajući  bitno  proporcije  drvene  gradnje,  a  sve  više preuzimaju grčke redove stupova. 

  U  doba  Republike  omiljen  je  dorski  red,  u  doba  Carstva  osim  jonskog  prije  svega  korintski  Stupovi  na  maloazijskoj  ili  atičkoj  bazi  najčešće  su  po  uzoru  na  jonske  vitki,  uski  i  duboko  kanelirani.  Kod  nekih  građevina  tijelo  je,  međutim,  glatko  i  od  materijala  koji  se  kontrastno  ističe  pred  pozadinom  (obojeni  mramor, porfir, granit).  Luk ‐ njegova konstrukcijska logika ima veliku izražajnu snagu, koja počiva na opreci između zatvorenog  zida  i  otvora  u  geometrijski  čistom  obliku  polukruga.  Rimska  arhitektura  uvelike  primjenjuje  masivno  ziđe.  Iz  uporabne  arhitekture  Rimljani  prenose  luk  i  u  reprezentativnu  gradnju,  ako  ona  nije  sakralna.  Presudno  za  stabilnost  konstrukcije  i  snagu  izraza  jest  uklapanje  luka  u  zidni  vez.  Etruščani  zbog  raspodjele  pritiska  često  upotrebljavaju  udvostručeni  luk,  pri  čemu  oba  luka,  zidana  od  umjereno  velikih  kamenova  klinasta  oblika,  kao  koncentrični  polukrugovi  polaze  iz  iste  uporišne  točke.  Rimljani  usavršavaju  tehniku  rezanja  kamena,  te  međusobno  usklađuju  tok  reški  i  oblik  klesanca.  Umjesto  dvostukog luka upotrebljavaju se veći pojedinačni klesanci koji snažno naglašavaju radijalni pravac reški.   

  Kod luka od precizno obrađenoga kamena reske su najčešće ravni potezi tanki poput vlasi ‐ često bez  žbuke. Kamen se reže u željeni klinasti oblik. Nasuprot tome luk od opeke sastoji se pravokutnih uskih  ploča. Poravnanje omogućuju reske u klinastom obliku. Lukovi od opeke na zidanim stupcima pojavljuju  se i kao otvorene arkade i kao slijepe arkade ‐ istaknute od zidova ili uvučene u njih ‐ katkad ožbukane,  katkad s vidljivom zidnom gradom. Te arkade također služe i za konstrukcijsko ojačavanje i za plastičku  raščlambu  građevinskih  masa  i  površina,  najprije  kod  substrukcija,  potpornih  zidova  i  tehničkih  građevina, kasnije i kod javnih građevina, naročito u kasnoj antici.  Iz  opreke  luka  i  zida  rimski  arhitekti  izvlače  daljnje  mogućnosti  diferencijacije.  Na  prijelazu  klinastih  kamenova  i  radijalnih  reski  luka  u  horizontalni  povez  zida  (s  dodirnim  i  naliježnim  reškama)  takozvana  točka upiranja (impost) pruža prirodni povod naglašavanju vijencem ili profiliranom trakom, od kojih luk  jasno  odskače.  Zahvaljujući  raščlambi  rubova  uz  otvore  vrata  odnosno  stupaca  arkada  pilastrima  ili  izbočenim  ugaonim  klesancima,  nastaje  arhitektura  okvira,  koja  je  isprva  vezana  uz  površinu  stijene  odnosno tijelo zida, no postupno se osamostaljuje. Postupno dolazi do povezivanja lučne i arhitravne  gradnje, pri kojoj se arhitrav zamjenjuje polukružnim profiliranim arhivoltima.  Povezivanje stupa i luka u konstrukcijskom smislu čini se nerazumnim, no rimljani ga ostvaruju iz čisto  formalnih  razloga,  otvarajući  mnoštvo  mogućnosti  za  dekorativno  raščlanjivanje  novih  građevinskih  tipova.  Čista  lučna  konstrukcija  potvrđuje  se  ponajprije  kod  velikih  tehničkih  građevina  (mostova,  akvedukata,  substrukcija).  Sakralne  i  reprezentativne  građevine  drže  se  grčkog  uzora  gradnje  sa  stupovima.  Povezivanjem  arkade  i  kolonade  nastaju  novi  sustavi  raščlambe.  Njima  se  Rimljani  oslobađaju  prinude  klasičnih  redova  stupova.  Njihovi  elementi  nisu  više  u  vezi  s  unutrašnjom  strukturom,  nego  su  pridodani  nosivoj  lučnoj  konstrukciji  kao  okviri  i  kulise.  Veće  mogućnosti  raščlanjivanja plaćene su gubitkom jedinstva konstrukcije i forme.  Tabularij  ‐ Rim, 78. g.p.n.e.  ‐  državni  arhiv  na  dominantnom  pložaju  na  padini  Kapitolija  zatvara  Forum  Romanum  prema  sjeveroistoku.  U  unutrašnjosti  trijema  s  arkadama  gornje  etaže,  pravokutni  istaci  ispred  stupaca  nose  poprečne  lukove.  Nastaje  niz  nadsvodenih  pojedinačnih  traveja.  Poklapaju  se  konstrukcija  i  oblik.  Flavijevski amfiteatar (Kolosej), posvećen 90. g.  ‐  tri  niza  arkada  što  stoje  jedan  iznad  drugog  čine  vanjski  prsten  prvotnoga  sklopa.  Stupci  su  postavljeni  na  razinu  svakog  kata.  Visinsku  razliku  do  sljedećeg  niza  stupaca  konstrukcijski  nadoknađuju  široki  pojasevi  masivnog  zida  u  zoni  svodova  i  stropova.  Optičko  rasterećivanje  te  teške  horizontalne  mase  preuzima  trokatni  niz  stupova.  On  raščlanjuje  lučni  zid  rešetkom  horizontala  i  vertikala  vitkijih  oblika.  Dugačke  horizontale  dvostrukih  vijenaca  zamjenjuju  klasični  arhitrav. 

  Taj  temeljni  oblik  raščlanjuje  se  od  Augustova  doba  stupovima  i  trabeacijom. potporni i rasteretni lukovi.  Njegovi  elementi pretežno potječu od klasičnih redova.Terme  i  Maksencijevoj  bazilika  ‐  pojedinačni  kolosalni  stupovi  stoje  slobodno  pred  velikim  stupcima  srednjega broda ‐ stup nije samo statički.  Pri  tome  je  njezin  karakter  često  više  određen  proizvoljnim  oplošjem  nego  praktičnom  namjenom.  ‐  reprezentativnim  dekorativnom  stilu  ‐  neovisnom  o  nosivoj  konstrukciji  i  tipu  građevine. npr.  a  kasnije  i  sami  carevi.  za  Republike  njih  na  istaknutim  mjestima  u  gradovima  podižu  vojskovođe. sa svjesnim odbacivanjem formalističnih dodataka (terme.  Trajanov slavoluku u Timgađu (Alžir) podignutu koncem II. kao i svodne konstrukcije. a osim varijante s jednim prolazom pojavljuju se i varijante s dva i napose s tri prolaza.  vijenci  i  dijelovi  trabeacije. st.    Trijumfalni i počasni lukovi  Od  II.  Dekoraciju  dopunjuje  oblaganje zidova i podova mramornim pločama (opus sectile). pilastri na kombiniranim  bazama  i  postoljima. odnosno tehnika lijevanog cementa.  Slobodno  raspolaganje  elementima  raščlambe  omogućuje  raščlanjivanje  fasada  i  prostora  lažnom  arhitekturom. Također. Maksencijeva bazilika. kipovi i zidne slike. sirijskog zabata arhivolt koji polazi iz trabeacije premošćuje  srednji interkolunij ispod trokutastog zabata. pojedinačni prozori i skupine prozora.  . Zahvaljujući elastičnosti raščlambe vanjsko se pročelje na željen način uklapa u sliku grada ili  u određenu situaciju.  u  carsko  doba  podiže  ih  senat.  nastaju  novi  tipovi građevina i novi konstrukcijski sustavi.  lažna  arhitektura  izmjenom  svjetla  i  sjene  daje  građevinskom  tijelu živu plastičnost čiji se dojam mijenja tijekom dana. trokutna  polja između lukova i arhitrava.  Arhitektura  postaje  kulisom.). g. kameni mozaik. a stvaranje novih građevinskih oblika i raščlambi odvija  se uglavnom u dva pravca:  ‐  raclonalno‐funkcionalnom masivnom stilu. lukovi i slijepi lukovi. Iz tehnike zidanja utilitarnih građevina nastaju stupci i  zidni istaci.  masivna  gradnja  prolaza  dobiva  četiri  korintska  kolosalna  stupa  na  zasebnim  postoljima.  obrati  vijenaca s plitkim segmentnim lukovima povezuju ih u parovima iznad bočnih prolaza u neku vrstu  monumentalnih edikula. dovršen 216.  napose  onih  koja  okružuju  trgove.  Oni se.  S  vremenom  se  arkade  (stupci)  ne  povezuju  samo  s  elementima  klasičnih  redova  (stupovi).  neovisnom  o  nosivoj  konstrukciji.  Kod  prvotnog  oblika  slavoluka  s  jednim  prolazom  dva  široka  stupca  i  polukružni  bačvasti  svod  nose  tešku  atiku  s  posvetnim  natpisom  i  kipom  odnosno  četveropregom  čašćene  osobe. i dr. polustupovi.  Luk prodire i u sakralnu arhitekturu.  nego  se  i  kolonada prožima s arkadom ‐ Hadrijanova vila u TIvoliju.  odnosno  oblačenje  konstrukcije  u  formalno  autonomno  oplošje. prenose na reprezentativne  velike građevine.  Stilski  pravci  istočnog  helenizma  i  potreba  za  raskoši vladara diadoha povezuju se s rimskom sklonošću velikoj gesti i predstavi. arkade sa stupovima sa svih strana  okružuju forum u afričkom gradu Leptis Magna.    U  posljednjim  stoljećima  antike  slabi  strogi  kanon  klasičnih  stupova  i  njihovih  redova.  Građevinsko  tijelo  dobiva  mjere.  edikule  i  ukrasni  zabati. Kod tzv. ponekad se pojavljuju posve  čisti. a dekorativni medaljoni s idealiziranim glavama {clipea u reljefu) ukrašuju umetke.    Pročelja ‐ kulise  Rezultat  su  želje  za  dojmljivim  oblikovanjem  pročelja  zgrada. Taj  oblik zabata pojavljuje se i u carskoj palači u Splitu iznad počasne lođe na Peristilu. Stupovi umjesto ravnog arhitrava nose  niz lukova. Između lukova prolaza i vijenca umetnuta je zidna niša uokvirena manjim  analogno  postavljenim  stupovima. već optički i simbolički nosač svoda.  st.  raspored  prozora.  vrata  i  katova  u  skladu  sa  zahtjevima  izvedbenog  programa. kako bi se istaknula os ulaza u  svetište (motiv vrata). Iako su uglavnom obloženi dekorativnim elementima. stupovi.

Celzova knjižnica ‐ Efez (115.g.) 

  ‐  visoka dvorana biblioteke s trokatnom galerijom u obliku Π dobiva dvokatnu fasadu; troja vrata s  nadsvjetlima i tri prozora u ravnomjernim razmacima prekidaju zid. Ispred njega na udaljenosti od  1,50  m  u  dva  kata  stoji  red  korintskih  stupova  na  zasebnim  postoljima;  u  skladu  s  osima  vrata  odnosno prozora fasada je u gornjem katu stupovima podijeljena u tri šira, a u donjem u četiri uža  polja.  Umjesto  neprekinutog  poteza  stupova,  obrati  izmjenično  istaknute  i  uvučene  trabeacije  u  prizemlju oblikuju četiri a na katu tri međusobno izmaknute jedinice slične edikulama. U prizemlju  one  su  ispunjene  nišama  s  kipovima,  na  katu  prozorima.  Nad  njima  izmjenjuju  se  dva  zabata  segmentnog luka s jednim trokutnim zabatom, čiji vrh naglašava središnju os, jednako kao neznatno  viša vrata u sredini.  Po istom načelu izgrađeni su i plastički oblikovani zidovi pozornica u rimskim kazalištima (scenae frons).    Urbanizam  Urbanizam  i  urbana  civilizacija  u  Italiji  presudne  poticaje  duguju  Etruščanima  i  Grcima.  Svoja  važna  naselja i utvrđenja kulture Villanova na uzvisinama između ARNA i TIBERA, Etruščani od IX. st. izgrađuju  u utvrđene gradove. Ubrzo dostižu vrlo visok tehnički standard pri gradnji gradskog zida, vrata, mostova,  ulica,  kanala  i  vodovoda  (gradnja  velikim  klesancima,  svodovi).  Do  konsolidacije  njihove  vlasti  nije  ustanovljena  nikakva  planska  shema.  Pri  osnivanju  novih  gradova  Etruščani  prelaze  na  pravilni  urbanizam. Plan nekoga grada smatra se isječkom i odrazom kozmičkog reda (disciplina). Pri osnivačkoj  ceremoniji njegova se načela prenose na buduči grad: tok gradskih zidina određuje brazda, pomerium,  povučena brončanim plugom, odvajajući površinu grada od okoliša. Cardo (os sjever‐jug) i decu‐manus  (os istok‐zapad) dijele grad u jednakomjerne četvrti, te određuju mjesta gradskih vrata. U središtu grada  kružna  žrtvena  jama  (mundus)  uspostavlja  vezu  s  podzemljem  (vertikalna  os).  Terasa  sa  svetištem  gradskih  božanstava  ‐  orijentirana  kao  osno  križište  ‐  nadvisuje  stambene  četvrti.  Tom  svetištu  pridružuju se druga na drugim mjestima. Neka su izvan grada, jednako kao i neke tržnice odnosno javne  ustanove.  Lokalne tradicije i topografija donekle modificiraju idealnu shemu.    Marzabotto ‐ podignutog početkom V. st.p.n.e. južno od BOLOGNE poviše rijeke RENO.  jedan  kardo  i  tri  dekumana  širine  oko  15  m  služe  kao  glavne  ulice.  Sporedni  kardi  dijele  četvrti  u  izdužene  inzule;  pored  većih  i  manjih  stambenih  kuća  nižu  se,  prvenstveno  uz  glavne  ulice,  obrtničke  radionice  i  prodavaonice;  sjeverni  dekuman  vodi  prema  svetom  području,  "akropoli". 

Jedinstveno  planiranje  povezuje  ga  sa  stambenim  dijelom  grada  u  čvrstu  cjelinu;  ulice  imaju  popločane kolnike, nogostupe i kanale. Središnji sabirni kanal (cloaca maxima) odvodi otpadne vode  u  rijeku.  Odvodu  otpadne  vode  odgovara  sustav  raspodjele  pitke  vode  iz  sabirnog  bazena  ispod  akropole; na periferiji iskopani su ostaci dviju nekropola.   Etičko  i  religiozno  uklapanje  u  kozmos  zadaje  etruščanskom  urbanizmu  estetsku  koncepciju  na  strogo  geometrijskoj podlozi. Unatoč prividnom podudaranju, u svom osnom ustroju i prostornim odnosima što  iz njega proizlaze, taj urbanizam nije identičan s grčkim.  Ovaj je već koncem VIII. st. prisutan na tlu južne Italije (CUMAE, TARENTUM), gdje se područje njegova  utjecaja  presijeca  s  etruščanskim.  Pravilni  sustavi  tu  nastaju  ranije  nego  u  matičnoj  zemlji.  Nasuprot  kasnijem  hipodamskom  urbanizmu  oni  se  često  temelje  na  osnom  križištu.  S  italskim  i  etruščanskim  plemenima uspostavlja se redovita i živa trgovačka i kulturna razmjena, obostrano se prenose utjecaji,  dolazi  do  prožimanja.  Tijekom  stoljeća  Grci  gube  svoje  gradove,  koji  naposljetku  bivaju  pridruženi  rimskoj državi.  Pompeji  grad je nastao na visoravni oko 40 m iznad    ušća rijeke SARNO, vidljiv je povjesni razvoj  grada  i  djelovanje  raznih  utjecaja;  sve  do  VI.  st.  pod  grčkim  je  utjecajem,  a  u  V.  st.  potpada  pod  etruščanski.  Nakon  još  jednoga  kraćeg  grčkog  razdoblja,  grad  osvajaju  SAMNICANI,  a  80.  g.p.n.e.  postaje  rimskom  kolonijom;  u  uličnoj  se  mreži  jasno ističe struktura staroga grada, koji su  ETRUŠČANI  okružili  bedemima  te  su  u  nepravilni  oval  upisali  osni  križ.  U  sjecištu  karda i dekumana razvija se kasnije forum.  Zidni  prsten  samnićanskoga  helenističkog  proširenja  s  12  tornjeva  i  osam  vrata  u    većem opsegu ponavlja stari, obris.  Proizvoljno  vođenje  ulica  iz  prvog  pojasa  proširenja  zamijenjeno  je  hipodamskim  sustavom.  Produžeci karda i dekumana, te jedna velika paralelna ulica širine 7 do 8,50 m čine glavne arterije u  helenističkoj mreži ulica. Paralelni dekumani širine oko 5 m raščlanjuju novi dio grada u 7 pojaseva,  a 3 m široke poprečne ulice (vici) dijele ih u uske građevinske blokove (insutae). Stara urbana jezgra  ostaje težište grada. Forum se obogaćuje trijemovima i javnim građevinama. Oko staroga Heraklova  hrama razvija se na jugoistoku forum triangulare s kazalištem i palestrom, prema grčkom obrascu.  Na granici prema stambenom dijelu grada nastaju terme. U rimsko doba stvara se novo težište na  istoku s amfiteatrom i novom velikom palestrom, sagrađenima u kutu gradskih zidina.  Izgled  Pompeja  pokazuje  presudni  utjecaj  helenizma  na  italski  urbanizam  južno  od  etruščanske  zone  utjecaja sve do razdoblja ranoga carstva. Temeljito preoblikovanje u duhu rimske arhitekture i tehničkih  građevina spriječila je provala Vezuva 79. g. Katastrofa je konzervirala grad u razdoblju brzog uspona i  povijesnog preokreta.  Rim se od prapovijesnih seoskih početaka uspinje do središta imperija. Ubrzano prerastanje u milijunski  grad u svim je razdobljima onemogućavalo provedbu brojnih planova za njegovo uređenje. Međutim, u  svim provincijama Rim je osnivao pravilne gradove. Gotovo svuda počivaju na istoj provjerenoj shemi, a  to je Castrum Romanum.  Rimski  vojni  logor  tijekom  dugotrajnih  ratova  bitan  je  čimbenik  sigurnosti.  Trajni  logori  osiguravaju  dopremu  pojačanja  ili  prezimljavanje.  Garnizoni  i  utvrde  na  važnim  točkama  zaštita  su  granica  i 

strateškog sustava cesta. Posvuda isti način podizanja logora s točno utvrđenim mjestima i funkcijama za  dijelove četa automatski jamči sigurnu reakciju u slučaju napada. Preko logora sam je Rim prisutan kao  sila  reda,  kao  organizacija,  kao  tradicija.  U  njegovu  ustroju  spajaju  se  vojna  svrhovitost  i  etruščanska  vjerska tradicija urbane topografije. 

  Novesija (NEUSS na Rajni) ‐ oko 30. g.  utvrđeni logor osiguravao je limes donje Rajne; opkop i zid omeđuju pravokutnik straničnih dužina  oko 600 x 400 m. Široka poprečna os (decumanus) ili via principalis dijeli ga u uski prednji odsječak  zvan  praetentura,  i  širi  stražnji  odsječak,  zvan  retentura.  Uzdužna  os  (cardo)  ili  via  praetoria  dijeli  oba  odsječka  u  zrcalno  jednake  polovine  radi  olakšavanja  izlaska  u  borbu;  u  retenturi  nastambe  vojnika, podijeljenih prema deset kohorti, kao zaštitni blok okružuju tehnički i organizacijski centar.  Njegova  jezgra,  koja  se  sastoji  od  simetrično  postavljenih  principija  (odnosno  pretorija)  i  palače  legata  odnosno  kvesture,  okružena  je  arsenalom,  lazaretom,  forumom  i  prostorom  za  vozila;  u  pretenturi se duž glavne ulice, iza neke vrste kolonade s prodavaonicama, nižu prostrane kuće viših  časnika,  kojima  se  sa  strane  nalaze  škola  i  zatvor.  S  obje  strane  karda  (via  praetoria)  kao  čeoni  blokovi logora nalaze se nastambe pomoćnih četa.  Za  civilne  građevine  u  logorima  nema  mjesta.  Među  prve  građevine  podignute  izvan  logora  spadaju  amfiteatri,  kasnije  često  dopunjeni  kazalištem  i  cirkom.  Pored  njih  naseljavaju  se  trgovci,  obrtnici  i  obitelji  vojnika.  Ta  naselja  za  opskrbu  uz  logor  (canabae)  brzo  izrastaju  u  civilne  gradove.  Njihova  nepravilnost u napadnoj je opreci prema castrumu.  Uska  isprepletenost  vojne  i  civilne  uprave  i  karijere,  te  istodobno  praktičan  i  normativan  način  razmišljanja  dolaze  do  izraza  i  u  sličnom  načelu  planiranja  civilnih  gradova.  Kolonije  i  gradovi  u  provincijama  kao  središta  trgovine  i  uprave  predstavljaju  imperij  s  njegovom  nadmoćnom  tehnikom  i  civilizacijom.  Pravilni  kompleksi  prilagođuju  se  lokalnim  odnosima  i  posebnim  zadacima  grada.  Osim  novoosnovanih  poluvojnički  uređenih  veteranskih  kolonija  i  postojeća  se  naselja  preoblikuju  prema  rimskom konceptu. Domaće stanovništvo jače ili slabije sudjeluje u procesu urbanizacije.  U svakom se  slučaju snažno nameće nadmoćna rimska struktura planiranja i građenja.  Augusta Treverorum (TRIER)  prsten zidina nadilazi opseg unutrašnjega logorskog sklopa. Forum je okružen kolonadama i javnim  zgradama,  zauzima  prostor  šest  inzula;  velike  carske  građevine  uglavnom  stoje  na  rubu  prvotne  kolonije:  iza  zidina  na  obali  rijeke  Mozel  spremišta  za  žito  i  Barbarine  terme,  na  istočnom  rubu  grada cirkus i amfiteatar, uključen u gradske utvrde; palače se prostire na povišenoj terasi; u blizini  Gradskih  vrata  (Porta  Nigra)  nalazi  se  konstantinska  palača,  velika  aula  palače  ("bazilika")  i  dominantno pozicioniran kompleks carskih termi; u usjeku doline Altbacha pridružuje se područje  hramova  TREVIRACA  izgrađeno  na  rimski  način.  Poput  mnogih  rimskih  gradova  sklop  TRIERA  čini  podlogu  kasnijem  srednjovjekovnom  biskupskom  gradu.  Urbanizacija  Europe  polazi  od  rimske  carske granice na Rajni i Dunavu. 

 To osjetljivo mjesto često se dodatno osigurava i dogradnjom  ulaznog dvorišta. ali ne odveć duboki temelji.  U  III. Tu prastaru tehniku  zamjenjuje racionalnije i estetski skladnije pravilno ziđe od kamenih klesanaca. st.  kasnije  se  grade  u  pravilnim  razmacima.). unutar dvaju obruča klesanaca od tufa njegova se visina penje od oko 2.  arhitektonsko  oblikovanje  ograničeno  je  na  brižljivu  obradu  čeone  strane  luka  i  zidnog  oplošja.  višekratno  obnavljan  i  nadograđivan.  sagrađen  za  zaštitu  Rima  nakon  270.  FERENTINUM  i  dr.  na  unutrašnjoj  strani  vratnim  krilima.  u  skladu  s  konfiguracijom  zemljišta.)  njihovim opsežnim mladim dijelovima s početka IV.   Tom  tipu  pripada  Aurelijev  zid.5‐3 m debelo  zidno tijelo od cementne strukture (opus cementicium) između ljusaka od opeka ili mješovitog obzida  (opus  mixtum).  međusobno  više  ili  manje  udaljene.  a  njegovi  su  obrambeni  ophodi  dijelom  zasvođeni.  (Katkad  se  broj  prolaza  penje  na  tri  do  četiri.5  m.  U kasnom carstvu stvara se jedinstvena tehnika: masivni. ulaz i bočni tornjevi povezuju u utvrđeni  .  i  prsobranom  s  kruništima i strelnicama.  kod  Aurelijeva  zida  svakih  100  rimskih  stopa  =  29.  visok  do  oko  8.  Rimljani  uvode  pečenu  opeku  i  cementnu  gradu.  Kod  jako  prometnih  ulica  uobičajena  su  dvostruka  vrata. logor konjaničke garde i tvrđava pretorijanaca što ju je podigao 'Liberije.  Sačuvani ostaci etruščanskih i italskih zidina ‐ ANSEDONIA. VOLTERRA.  Strukturom  uglavnom  odgovaraju  grčkim  uzorima. Tipično je  poligonalno ziđe.  Variranje  i  daljnja  obrada  tog  monumentalnog  motiva  postalo  je  jednom od glavnih tema rimskog i europskoga graditeljstva.  Temeljni oblik bačvasto nadsvedenog prolaza kroz zid sačuvao se još u nekim etruščanskim gradovima  (FALERI.  Miješane  tehnike  omogućuju  racionalnu uporabu raspoloživa građevnog materijala. Često je dopunjen  s  jednim  ili  dva  sporedna  prolaza  s  manjim  lukovima  za  prolaz  pješaka.  st.  PERUGIA.  Na  početku  su  kule.  npr. ALATRI.  VOLTERRA. st.  Temeljni tip vrata s jednim glavnim lukom održao se sve do kasnog razdoblja Carstva. FERENTINUM i dr. 2. te gradnja s dvije ljuske  koju  su  poznavali  Grci. čiji su blokovi učvršćeni nekom vrstom snažnih rasteretnih lukova.e.  ojačan  kontraforima.  Suprotnost  između  zidne  površine  i  nadsvedenog  otvora  djeluje  elementarnom  snagom.  Ona  obuhvaća  sve  vrste  obrambenih  građevina  od  nasipa  i  opkopa  do  gradskih zidina opremljenih kulama.  Unutrašnja  zidna  ljuska  povišena  je  za  oko  3  m.60  m.  Istaknute kule preuzimaju bočnu zaštitu.  Rimska  tehnika  građenja  utvrda  objedinjuje  etruščanske i italske tradicije gradnje obrambenih zidina s poticajima iz grčko‐helenističkog urbanizma i  vlastitim  tehničkim  razvitkom.  Etruščani i Italci usavršili su staromediteransku tehniku gradnje velikim kamenjem bez žbuke.  Servijev zid ‐ Rim (VI.  visokih  pet  do  deset  metara.  kako  bi  zaustavila neprijateljske hice koji su nadletjeli vanjski obruč.)  Duboki  otvori  lukova  na  vanjskoj  se  strani  najčešće  zatvaraju  pokretnom  rešetkom.n. Kasnije se preko gornjeg kata u obliku galerije.    Gradska vrata.  g.    Kule  U  ranom  razdoblju  su  rijetke  i  malene. p.  Tipičan  zid  s  dvije  ljuske  prema  helenističkom  uzoru  opasuje  samnićanske  Pompeje:  debeo  je  do  6  m. zemljani nasip širok  oko 42 m.  uglavnom  s  natkrivenim  ophodom.Zidine  i  gradska  vrata  ‐  kod  ETRLIŠČANA  i  drugih  ITALSKIH  PLEMENA  simboli  gradske  nezavisnosti  ‐  u  Rimskom  Carstvu  reprezentiraju  moć  i  red  imperija. Početni oblik pravokutnika u carsko doba često se  zamjenjuje  obrambeno  pogodnijim  kružnim  ili  polukružnim  oblikom.  U  zidni  obruč"  uključeni  su  dijelovi  akvedukata. SEGNI.  preuzimaju  se  iz  grčkog  urbanizma  kao  građevine  za  ojačanje i bočnu zaštitu.  Kao  zid  glavnoga  grada  osobito  je  snažne  strukture:  na  unutrašnjoj  strani  su  lučni  trijemovi.60 m (gradska  strana) na oko 9‐10 m (poljska strana). pripada agger servianus.. te kao platforme za strijelce.

  potom  je  SAMNIĆANI  preoblikuju  prema  helenističkim  uzorima  ‐  proširuju  je  u  smjeru  sjever‐jug  na  razmjerno  uskom  potezu između Apolonova hrama i karda.  .  Tom  tipu  pripadaju  mnoga  vrata  Aurelijeva  zida.  Forum  očigledno  pripada  elementima  italskog  urbanizma pod grčkim utjecajem.    Forum  Tijekom vremena tržnica se preobražava u pozornicu društvene i državne reprezentacije.  Italsko ‐ rimski forum isprva se oblikuje po uzoru na grčku agoru.  kao  jedina  slobodnostojeća  građevina. Kod kasnijeg urbanizma u Rimskom Carstvu forumi su  već pri prvom premjeravanju predviđeni u sustavu rimskog logora kao zatvoreni osnosimetrični trgovi.  tri  kurije  za  gradsko  vijeće  i  visoke  službenike.  ‐  nepravilnu  tržnicu  istočno  od  Apolonova  svetišta  okružuju  kuće.  porta  Ostiensis  ili  porta Appia. TRIER: Mozelska vrata).  rimsko‐ italska oblikovanju prostora.  na  sjeveroistočnom  kutu  foruma.  pretvarajući  ga  u    jedinstveno oblikovan otvoren prostor. svaka utvrda ima prostor namijenjen  forumu.  odsječci  zidova  povezuju  se  s  obje  strane  koso  ili  lučno  (npr. samo trgovanje  premješta se na druga mjesta.  u  blizini  novoga  dijela  grada. Središnje dvorište otvara se i  prema vanjskoj i prema gradskoj strani sa po dva ulazna luka koji nose dvokatnu galeriju.  iako  su  pročelja  zgrada  raznoliko  oblikovana  i  nisu  okrenuta  prema  trgu  ‐  dvokatni  trijemovi  sa  stupovima  obilaze  forum  sa  svih  strana.  tržnica  živežnih  namirnica  s  prodavaonicama na vanjskoj strani i tezgama u unutrašnjosti. U Rimskom Carstvu svaki grad. nadvisujući središnje galerije za jedan kat.  Porta Nigra u Trieru  . U etruščanskim gradovima nisu dosad  ustanovljene  naznake  niti  predstupnjevi  foruma. Tako se nadirući neprijatelj može sa susjednih kula gađati i s boka.  Riječ je o anticipaciji razvitka rimskoga grada.  nalazi  se  macellum.  Unatoč  preuzimanju  helenističkih  pročelja  s  kolonadama  (stoa)  to  preoblikovanje  nadilazi  koncepciju  grčke  agore  ‐  grčka  arhitektura  prije  svega  teži  ravnomjernom  oblikovanju  građevinskih  tijela. u  rano rimsko carsko doba na svim stranama  oko  tog  foruma  nastaju  javne  građevine  i  svetišta.  postavljene  pod  pravim  kutom  jedne  prema  drugima:  velika  bazilika.  ARLES.  ETRUŠČANI  započinju  preuređenje  ulične  mreže. u Italiji foruma.  Na  istočnoj  uzdužnoj  strani  nalaze  se  dvije  velike  profane  građevine  i  dva  manja  svetišta.  na  unutrašnjoj kao plitki rizaliti ispred poteza s ulazom.  prodavaonice  i  trgovačke  tezge.najveća  sačuvana  rimska  gradska  vrata  ‐  primjer  su  pretvaranja  dvostrukog  ulaza  u  reprezentativnu gradnju. nadvisuje potez zidina za nekoliko katova.  Cardo  i  decumanus križaju se u jugoistočnom kutu  tržnice.  npr. na suprotnoj strani trga okupljene su u  političko  središte  javne  građevine. bočne  kule  u  obliku  izduženih  pravokutnika  na  vanjskoj  su  strani  oblikovane  kao  polucilindri. U Grčkoj taj razvitak vodi k oblikovanju agore.  dominira  hram  Jupitera  Kapitolijskoga postavljen na 3 m visoko postolje.blok  koji  nadvisuje  sama  vrta.  Kako  bi  se  povećala  obrambena  snaga.  te  komicij  kao  izborno  mjesto.  Pompeji ‐ mogu se rekonstruirati različite razvojne faze od italske tržnice do rimskoga foruma.  trgom  u  rimskom  duhu.

  KVIRINALA i PALATINA.n. Kr. potezi prodavaonica i kolonade odvajaju forum kao  idealnu i reprezentativnu zonu od ostalih gradskih četvrti.  njegove  glavne  osi  presijecaju se na forumu ispred Jupiterova hrama (Kapitolij).  tako  i  komercijalne  funkcije. Počeci urbanizacije Rima  jasno se očituju početkom VI. g.  Zajedno  s  hramom  Mira  (templum  Pacis)  oni  u  kaosu staroga grada oblikuju skupinu idealno pravilnih otvorenih prostora.  povezani  samo  uskim  prolazima.  Nastojanje  oko  obvezujućih  normi  i  čvrstih  pravila  kod  ustroja  gradskih  trgova  vodi  stvaranju  temeljnog  tipa  s  varijantama.    . pr. Cardo.  V1TRUVIJE  od  njega  između  ostalog  zahtijeva  odgovarajuću  veličinu  u  odnosu prema broju stanovnika. kao idealna simetrijska os prolazi od središta hrama preko oltara do središnje točke kružne  kurije.Forum ‐ Augusta Raurica (44.  Forum romanum  U  samom  Rimu  pravilni  je  kompleks  trga  ostvaren  razmjerno  kasno. pola inzule za baziliku. u ustroju trga nastalog isušivanjem udoline između KAPITOLIJA.  dimenzije  zgrada  rastu. st.e. glavna ulica grada u smjeru sjever‐jug.  za gradski forum ostavljene su u matrici grada dvije i pol inzule od oko 40 x 51 m.  za  Cezarove  vladavine. Decumanus maximus. te dvoetažne trijemove sa  širokim razmakom između stupova. preuzimajući  kako  reprezentativne.  Pri  kraju  republike Forum dostiže svoj konačni oblik. oni se na njega nadovezuju.)  pravilni  sklop  grada  prilagođen  je  obrisu  uzvisine  na  uzdignutoj  obali  Rajne. dijeleći ga na sakralno područje kapitolija i na istinski forum sa zgradama državne uprave. pri čemu je njihov gornji red za oko 1/3 niži od donjeg. Zbog dinamična političkog razvoja njegovo se obličje neprestano mijenja.    Carski forumi nastaju zbog rasterećivanja Rimskog foruma.  Svaki  trg  ima  vlastitu os simetrije i vlastitu dominantu. cjelokupna koncepcija foruma odgovara  službenoj arhitekturi što polazi od razvoja grada Rima.  središte  grada  gubi  provincijalni  karakter. po jedna inzula za  kapitolij i središnji trg. Nakon  pobjede  nad  KARTAGOM. probija s obje strane kolonade  foruma. ovdje iznimno u smjeru istok ‐  zapad. P. Usporedno ili pod pravim  kutom  međusobno  se  spajaju  požarnim  zidovima.  Prije  toga  javni se život stoljećima koncentrirao na Rimskom forumu (Forum Romanum). pravokutni tlocrt s odnosom stranica 2:3.

  omogućuju pristup prostorijama pored tablinuma.  prolazi  Argiletum  kao  povezujuća  ulica. Trg je  oblikovan kao jedinstven prostor. opaža se u zametku kod Trajanova  foruma.  povezivanja  praktičnih  potreba  stambene  kuće  s  konstrukcijom  racionalne  drvene  gradnje. koja se u IV. umjesto pravih kolonada pojavljuje se kulisna arhitektura od monumentalnih  korintskih stupova s obratima vijenaca i ukrasnim frizom ispred požarnih zidova s obje strane.  podignutog  pod  VESPAZIJANOM.  Ulazni  atrij  prema  ulici  i  glavna  prostorija  u  stražnjem  dijelu  najčešće  su  u  središnjoj  osi.  Ponavljanje  posvuda  jednakoga  imperijalnog  obrasaca  karakterizira rimsku državnu arhitekturu.e.  omeđen  dvobrodnim  trijemovima.  Njegov  je  ulazni  atrij  povezan  u  jedinstveno  ulično  pročelje  s  novoiz‐građenom  Julijevom  kurijom  (curia  lulia).  Kod  tuskičkog  atrija  {atrium  tuscanicum)  stropne  grede  slobodno  premošćuju  prostor. i monumentalizira ih nizom  otvorenih  i  zatvorenih  prostora  koji  su  dijelom  nastali  izravnavanjem  padina  između  KAPITOLIJA  i  KVIRINALA. Tablin se širom otvara prema atriju.  Umnožavanjem  potporanja  nastaje  korintski  atrij  (atrium  corinthicum)  sličan  peristilu.  zatvorene  su  prema  atriju  vratima.  U  Marzabottu  pravilne  se  inzule  stambenih  četvrti  dijelom  sastoje  od  kuća  čije  su  skupine  prostora  raspoređene  oko  središnjeg  dvorišta.  Visoki  prostor  atrija  širi  se  postrance. njegov strmi zabat zaklanja  visok požarni zid na padini KVI RINALA. motiv eksedri je potisnut u drugi plan.  Na  etruščanskom  području.  Tlocrt  je  osnosimetrično  raspoređen  oko  atrija. a s vrtom ga povezuje veliki prozor. Obje njezine apside ponavljaju motiv eksedri.n.  Carski  forumi  pak  strogo  se  odvajaju  jedan  od  drugoga  i  od  grada.  koja  ulazi  u  prostor  Rimskoga  foruma. ovdje se pojavljuje poprečno  postavljena Ulpijeva bazilika.  ‐  između  oba  foruma  i  hrama  Mira. Na kraju trga ističe se hram Marsa  Osvetnika  (Mars Ultor). a prije svega urne u obliku kolibe pronađene u  grobovima.  Problem. Uski prolaz vodi u vrt.  Na  uzdužnim  stranama  nalaze  se  male  spavaonice.p.  ‐  graditeljske ideje ovih trgova sažima veliki kompleks Trajanova foruma.  najčešće punom visinom u bočna krila.  nema  mnogo  uporišta  za  rekonstrukciju  kuća  s  više  prostorija  u  ranom  razdoblju.    Stanovanje  Iz ranog razdoblja pak tek nekoliko tlocrtnih fragmenata. st.  U  gradu  i  u  kući  na  snazi  su  slični  prostorni  i  osni  odnosi.  Iza  ulaza  otvara  se  trg.  GRCI  u  južnoj  i  ETRUŠČANI  u  srednjoj  Italiji  grade  prve  gradske  stambene  kuće.  Na  forumima  prema  obvezujućoj  shemi  Rimljani  ostvaruju  homogeni  prostor  monumentalnog  djelovanja. niže prostorije.  Tablin  (tablinum)  spočetka  ‐  . Polukružne kolonade obuhvaćaju u odijeljenom sakralnom području hram cara. alae. zvanim oeci.  Mogućnost  da  ih  se  poveže  u  niz  gradskih prostora s izmjeničnim ritmom prolaza i prostornih cjelina.  riješen je u kući s atrijem.  čije  se  sve  krovne  plohe  nagnute  prema  atriju  zbog  dovoda  kišnice.  Na  vanjskom  su  pročelju  prozori  rijetki. Različiti oblici atrija razlikuju  se  po  krovnoj  konstrukciji.  no  u  cjelini  nije  provedena. uspostavljajući laganu distancu prema skupini prostorija na vrtnoj  strani. omogućavaju približnu rekonstrukciju prijelaznih oblika kuće ‐ iz kružne kolibe u pravokutnu  kuću  s  ognjištem.  kod  tetrastilnog  atrija  (atrium  tetrastylicum)  četiri  stupa  podupiru  gredu  oko  otvora  trijema.JULIJE  CEZAR  je  51. Za razliku od njega. učvršćuje kao sveitalski tip. Oblik krova kuće s  atrijem  omogućava  stupnjevanje  visine  prostora  i  osvjetljenja. kod starijeg displuvija krovne su plohe nagnute prema van. U uzdužnoj osi foruma  kao  efekt  iznenađenja  slijedi  malo  dvorište  s  Trajanovim  stopom.  kao  izraz  vjerski motiviranog reda koji prožima sva područja života.  sagradio  Forum  Iulium. Dva bočna krila.  bočno  omeđeno  dvjema  malim  knjižnicama.  cubicula. Na mjestu uobičajenog hrama na dominantnom položaju.p.e.  Uobičajen  krovni  otvor  jest  compluvium.  Njegova  pregradnja  u  Nervin  forum  počinje  u  doba  VESPAZIJANA. Ostale.  g. a na prednjoj i stražnjoj strani veće stambene i gospodarske prostorije.  Zbog  nedostatka prostora.  ‐  Augustov forum nadovezuje se na bočni potez Julijeva foruma.  osno  usmjeren  prema  hramu  Venere Roditeljice (Venus Genetrix). Ulični  prostor optički se proširuje u Forum transitorium s Minervinim hramom kao pravom dominantom.n.

 koji se proširio iz Kampanije.služi  kao  roditeljska  soba  s  bračnim  krevetom. Prostori uz ulično pročelje najčešće služe  kao  radionice  i  prodavaonice  (tabernae).  Jedinstveno  planiranje  građevinskih  blokova  zamjenjuje  stare  sklopove  kuća  s  atrijem.  povećava  se  broj  katova. Posljedice su raslojavnje stanovništva.    Višestambena izgradnja  Od II.  više  je  puta  određena  najveća  dopuštena  visina  najamnih kuća. a koji je podijeljen u najamne stanove (cenacula). Kr. Skupine niskih prostorija oko visokog atrija dobivaju dodatni kat do kojeg se  dolazi odvojenim stubama.  Prizemlja  kao  i  dosad  služe  kao  prodavaonice. Unatoč tome stambena  gradnja u Rimu ostala je kaotična. špekulacije  zemljištem.  Jednostavno  proširenje  dodavanjem  peristila  pokazuje  tlocrt  kuće zvane "Casa di capitelli Ugurati".  središnje  prostore  međusobno  povezuju  samo  uski  prolazi.  Iznad  niskoga  međukata  (mezanin)u  1.  "Casa del Fauno" zauzima širinu dviju uobičajenih parcela a sastoji se od dvije kuće s atrijem. st.60 m. Postupno olakšavanje i otvaranje građevinskog tijela provodi se u  velikim vilama iz carskog razdoblja.  katu  slijede  uglavnom  veći  stanovi  za  imućnije  najamnike  (piano  nobile).  Njihov  slijed  određen  je  izmjenom prostornih osi.  kasnije  kao  primaći  prostor.  nadograđivanjem  i  spajanjem kuća s atrijem.  ognjište i stol za jelo.  Rana pompejanska kuća u svom ustroju odgovara ranorimskoj. te stupnjevitim povećavanjem širine prostorija i jačine svjetlosti uz istodobno  smanjivanje  njihove  visine.  Standard  stanovanja  i  sanitarni  uvjeti vrlo su oskudni.  "Casa  del  Fauno"  unatoč  svojoj  prostranosti  zadržava  karakter  gradske kuće zatvorene unutar inzule.  2.  Da  bi  se  postigla  što  veća  dobit  zemljišnim  špekulacijama.  Uske inzule s uzdužnim srednjim nosivim zidom.  Viši  katovi  sadrže  manje  stanove  i  pojedinačne  sobe  u  kojima se tiskaju najamnici iz nižih slojeva i posluga. posljednji put za cara TRAJANA na 60 rimskih stopa = 17. kojima je dodan i vrt s peristilom.  Ostija  ‐  građevinski  propisi  i  pravilna  mreža  ulica  pospješuju  izgradnju  novih  tipova  gradskih  inzula. jedan oecus ureduje se kao soba za jelo.  Povećani  zahtjevi  i  raslojavanje  prostornih  funkcija  uvjetuju  proširenje  prostornog  programa  prema  ograničenjima koja nalaže stroga shema kuće s atrijem.  radionice  i  staripvi  koji  su  s  njima  povezani. spojene  središnjim stambenim peristilom.  nedovoljno  osiguranje  od  požara  uzrokuje  požare  s  katastrofalnim  posljedicama. Prijelaz prema novom  rasporedu donijela je  tek  kombinacija s pokretnim sustavom helenističke kuće s peristilom. Kod povezivanja više kuća jedna uglavnom služi  reprezentaciji.  Carski  građevinski  zakoni  nastoje  uvesti  red:  npr. nego se njihove razlike pojačavaju susljednom  primjenom i jednog i drugog tlocrta.  Prve  od  tih  "inzula"  nastale  su  pregradnjom.  U  atriju  stoje  kućni  oltar.n. Za masu stanovništva stvaraju  se  novi  tipovi:  gradske  najamne  kuće. a za gradsku jezgru još i mnogo više.  Uske inzule s jednim srednjim hodnikom u uzdužnom smjeru i potezima soba s obje strane.  Gustoća  stanovnika  u  Rimu  carskog  doba  procjenjuje se na oko 80 000 po km2.  stvaranje  slamova  i  stalna  nestašica  stanova. kuhinja se kasnije odvaja. Prednosti  obaju tipova ne objedinjuju se u novoj miješanoj formi.  Velike vile heleniziranoga visokog staleža Samnićana često zauzimaju čitavu dubinu inzule. U dijelu prizemlja nalaze se  prodavaonice  i  radionice.  Česti  trijemom  s  lukovima  štite  prolaznike  i  robu  od  sunca. st. a svakom se pristupa posebnim hodnikom i stubištem. Svaka od te četiri prostorne skupine  samostalna  je.  gotovo  monumentalnog  karaktera  atrija  u  vedar  i  idiličan  vrt  s  peristilom.  Prelagane  konstrukcije  često  uzrokuju  urušavanje. Na gornjim katovima uza svaki uzdužni zid po jedan  niz soba. često već i kao  triklinij (triclinium).  On  ujedno  označava  prijelaz  iz  strogog.  Najbolje primjere te preobrazbe tijekom razdoblja II ‐ I. nude Pompeji. broj stanovnika RIMA sve brže raste.e.  Atrij  postaje  dvorište  za  svjetlo. Tipičan blok s takvim stanovima za  . pr.  Iskopavanja gradskih četvrti pokazuju tipove inzula s različitim sustavima pristupa i stanovanja:  1. a jedna  ili više njih obitelji i poslovima. p.

  Casa di Serapide ‐ primjer osobito komforne inzule  ‐  središnje  dvorište  za  svjetlo  s  arkadama  služi  na  svim  katovima  kao  horizontalni  pristup  prodavaonicama  i  stanovima  što  se  nalaze  na  vanjskoj  strani. Sa svake ulice po jedan hodnik sa stubištem omogućuje pristup unutrašnjosti građevine. topografiji i klimi.  koje  u  dugim  potezima  određuju  izgled  ulice  duž  velike  inzule. dobiva dnevno svjetlo samo s jedne bočne i jedne  čeone  strane. Uzor joj je. neizravno osvijetljenim.  u  koji  spadaju  i  trgovačke  ulice  javne  kuhinje  i  terme.  Na  obje  uzdužne  strane  po  jedan  gotovo  zrcalno  jednak  veliki  stan  (kuća  s  dva  pročelja):  u  uglovima  velike  sobe  s  više  prozora.  Casa di Diana    ‐‐  ugaona kuća.  povezana  je  gospodarska  i  stambena  gradnja.  Uska  ili  srednja  inzula  s  nosivim  uzdužnim  unutrašnjim  zidom.  Medu  različitim  tipovima tlocrta jedna se skupina nadovezuje na helenističke vile s peristilom.  Nasuprot  glavnom  ulazu.  Kod  velikih  imanja  (latifundije)  stambene  se  zgrade  odvajaju  od  gospodarskih.  ekscentrirano  unutrašnje  dvorište  dovodi  svjetlo  i  zrak  prostorijama  u  unutrašnjem  dijelu kuće.    Vila i palača  Rimska gospodarska kuća.  Velike  su  stambene  kuće  sastavni  dijelovi  sveobuhvatne  organizacije  javnog  života  u  Carstvu.  povezane  jednako  osvijetljenim  hodnikom. Kod stanova okrenutih  unutrašnjem  dvorištu  većina  je  soba  neizravno  osvijetljena. villa rustica.  Arheološka  istraživanja  dokazala  su  postojanje nužnika u prizemlju i fontana u dvorištu. no nema dokaza o postojanju kuhinja.  galerija  ili  hodnika  prilazi  prodavaonicama  i  stanovima.  Ispred  prodavaonica  uz  glavnu  ulicu  proteže  se  prigradeni  niz  arkada. međutim.  a  dijelom  od  apartmana  s  glavnim  prostorijama orjentiranim prema ulici i sporednim.  iza  kojeg  se  nalazi  skupina  prostorija  s  indirektnim  osvjetljenjem i zračenjem.  Taj  velegradski  stil  življenja  nakon  propasti  Carstva  ponovo je dosegnut tek u kasnom XIX.  .  stambena  kuća  pripadnika  visokoga  gradskog  sloja  u  okolici  grada. kakva je Casa del Fauno u  POMPEJIMA.  villa  suburbana.  kao  središtu  poljoprivrednog  imanja. vrsti i opsegu proizvodnje.  treće  stubište  uspinje  se  iz  unutrašnjeg  poprečnog  hodnika.  Za  razliku  od  nje  vile  s  trijemom  najčešće  se  sastoje  od  pravokutne  izdužene  jezgre  s  prigradenim trijemovima između rizalitno istaknutih bočnih krila ili paviljona . na spoju dviju strana velike inzule.  Široka  inzula  s  unutrašnjim  dvorištem  iz  kojeg  se  na  različitim  etažama  preko  arkada.  4.  Moguća  je  višestruka  iskoristivost  sa  stanovima  različite veličine i ‐ barem djelomično ‐ dvostranog osvjetljenja. Taj široko rasprostranjeni  tip osobito odgovara klimi u sjevernim provincijama.  Stanovi  obuhvaćaju  jednu  do  četiri  prostorije  sastoje  se  dijelom  od  jednostavnih  nizova  soba.  u  osi  dvorišta  visoki zasvedeni prostor u prizemlju podsjeća na tablin kuće s atrijem. samo još većom Casa degli Aurighi" čime se  stanovnicima nudi njega tijela i luksuz kupanja u samoj kući.  U  njoj.  Njezin  oblik i veličina ovise o veličini dobra. Gospodarevu kuću na poljoprivrednom dobru Vitruvije zove "villa urbana".skromnije najamnike jest "Casa di via della Fontana".  Ta kuća povezana je zajedničkim termama sa sličnom. 1. st.  natječući  se  s  gradskim  vilama.  Vertikalnom  povezivanju  služi  središnje  stubište.  3. smatra se ishodištem mnogih tipova gradskih i izvangradskih  vila. stubišni pristup kao kod tipa br.

  kolonada. Na južnoj  glavici palatinskoga brijega (Palatium) poravnavanjem i gradnjom supstrukcija nastaje platforma od oko  160 x 200 m za dva usporedna kompleksa građevina: to su Domus Flavia na sjeveru kao vladarska palača  . Hadrijanov privatni studio se kao članak neutralanog usmjerenja nalazi između palače i  poikile  u  polukružnom  ribnjaku. g.  pokazuju  tipično  "hadrijansku" arhitekturu.  međutim. Na glavnoj zgradi trokatna bočna krila sa svojim zidanim površinama u snažanom  su kontrastu s dvoetažnim trijemom glavnog pročelja.  u  čijem  se  suženom  i  spuštenom  dijelu  nalazi  umjetno  jezero  zvano  Kanop  sa  Serapejem.  Neron  je  sa  svojom  Domus  transitoria  planirao  lanac  vrtova. Usred ozidanog vrta širokog  610  m  stupnjevito  se  na  visokom  postolju  (basis  villae)  diže  skupina  građevina  simetrična  po  središnjoj  osi.  No  već  je  Tiberije  na  Germalu  podigao  prostrani  kompleks  Domus  Tiberiana.  Jednoetažni  trijemovi  sa  stupovima  protežu  se  oko  stražnje  strane  i  bočnih  fasada  glavne zgrade. sagrađena vjerojatno u II. Domicijanov arhitekt Rabirije zamišlja iz temelja novu koncepciju.  stupovima  i  kupolama.  Njegovi  su  ga  nasljednici  proširili  sve  do  Foruma. poznata kao "Teatro  marittimo".  omogućavajući  izrazitiju  orijentaciju prema krajoliku.  paviljona  i  vila  sve  do  Eskvilina. alejama i bazenima. Simetričnost vanjštine nastavlja se i u unutrašnjosti.  pristupačan  samo  preko  okretnih  mostova  ‐  sa  zidovima  koji  se  konveksno  i  konkavno  povijaju.  Areal velik oko 300 ha pruža se prema jugu između dviju udolina s potocima. još sliči vilama drugih  otmjenih  Rimljana  (Casa  di  Livid).    U doba monarhije oblik vladavine se mijenja od Augustova principata u dominat.  Neke.  Veliki  dio  građevina  određen  je  elementima  rimske  državne  arhitekture  analogno  palačama  na  Palatinu.  velika  terasa  s  akademijom  i  "Timonovom  kulom"  na  nasuprotnom  kraju.  svaki  s  vlastitom  orijentacijom.  neka  vrsta  foruma  s  vrtom  okruženim  trijemovima. gajevima. u tri faze.  Četiri  kompleksa  građevina  slijede. te s dvije zrcalno jednake sporedne građevine oblikuju prednje dvorište stupnjevano  po širini i po visini. g.  Kompleks  termi  povezan  trijemovima  slijedi  smjer  duboke  međudoline.  Nakon katastrofalnog požara 80. uz visinsku razliku od  oko 53 m.  Od  nje  je  između  ostaloga  iskopano  370  m  dugačko krilo s dvorištem koje ima eksedru i dvoranu s kupolom. Njezin položaj na blagoj  uzvisini  ispred  južne  padine  Sabinskog  gorja  (costa  calda)  odlikuje  se  blagom  zimskom  klimom.  usporednom  s  padinom  jug  ‐  zapad.  ostakljeni  prozori  oslobađaju  prostore  ovisnosti  o  atriju  i  peristilu. kupio August.  Sustavi  podnog  grijanja  ublažavaju  oštrinu  klime.  s  nišama.  Njezinu  orijentaciju  preuzima  i  skupina  građevina  oko  "stadiona". sjeverozapadnoj glavici Palatina.  pruža  se  u  smjeru  istok  ‐  zapad  na  padini  koja  se  spušta  prema  sjeveru. prije svega "Piazza d'Oro" uz palaču.Nennig ‐ vila (palača)  ‐  na luksemburškom području rijeke Mozel.  te  slikovitim  bogatstvom  unutrašnjih vizura. u središnjoj dvorani koja se proteže  kroz obje etaže. apsolutnu vladavinu  kralja prema helenističkom uzoru.  pod  vodstvom  njegovih  arhitekata  Severa  i  Celera  nastaje  Domus  aurea.  Poikile.  Nakon  požara  64. ona predstavlja srž privatne ladanjske arhitekture smještene usred rezidencije.  Domicijanova palača oblikovana je u skladu s autoritarnim načinom vođenja državnih poslova. Položaj četiri ugrađena peristila sa skupinama stambenih i gospodarskih prostorija  odgovara uslojenom prostornom programu.  Individualni  programi  sve  češće  daju  pečat  arhitekturi  vila. i vila na otoku.  konfiguraciju  zemljišta:  palača  usporedna  s  padinom  sjever  ‐  istok. st.  Hadrijanova vila u Tivoliju na jedinstven način predočuje oba aspekta  ‐  Hadrijan ju je gradio kao svoju rimsku rezidenciju oko 118 ‐138.  g.  Skupina kuća što ju je na Germalu.  U  skladu  s  namjenom  i  osobnim  stilom  vladara  ona  može  biti  ladanjska  kuća  ili  palača. raščlanjen prostranim terasama s vrtovima. Privatna kuća vladara (princeps) proširuje se u carsku palaču.    Villa  imperialis  služi  kao  privatna  ljetna  vila  ili  kao  sporedna  rezidencija  s  većim  ili  manjim  brojem  dvorjanika. te gotovo poput tornjeva označavaju uglove  građevine.

  U  njezinu  zapadnom  krilu nalaze se dvije usporedne dvorane s apsidama: Aula Regia i dvorana za audijencije.  Točke  križanja  s  poprečnom  osi  leže  u  središtu  obaju  centralnih  peristila  s  prilazima  i  prolazima od vanjskog ophoda sve do stadiona.  Dioklecijanova palača  ‐  odražava  ugroženost  Carstva  i  ratni  karakter  epoheodabirom  sheme  vojničkog  logora  kao  tlocrtnog  predloška  za  carsku  rezidenciju.  Palače  tetrarha  u  novim  upravnim  gradovima  Nikomediji. Uzdužna i  simetrijska  os  kojoj  je  polazište  Domus  Flavia  proteže  se  preko  počasnog  balkona  na  palatinskom  prostoru do niše u dvorani za gozbe. Iz donje etaže sa zasvođenim potpornim "podrumima" Porta marina vodi  duž glavne osi do pristaništa.  Mediolanu  (Milano). južne kao okvir mauzoleja i kao sakralni forum.n. Forumom (Forum Romanum). Iza službene rezidencije uz glavni peristil.  Sirmijumu.  One  su. Trijem oko visoke terase palače  (basis  villae)  objedinjuje  trojnu  skupinu  zajedničkim  pročeljem. One se otvaraju prema kardu proširenom u  peristil. te lararij.  Od  dvaju  povezujućih  krila  sjeverno  služi  kao  ulazna  dvorana  središnjeg  peristila  vladarske palače.  Usporedna glavna os palače Domus Augustana pruža se točno u suprotnom smjeru od portala u velikoj  eksedri  preko  donjeg  peristila  kroz  rezidencijalnu  palaču  sve  do  eksedre  u  istočnom  gornjem  vrtu  s  peristilom.  Kardo  na  jugu  završava  dvoetažnim  vestibulom  s  pročeljem  kakvo  ima  hram.  "Coenatio  Jovis". pri svečanim državnim činima ili kod gozbe car  se  najčešće  nalazi  na  povišenom  postolju  uokviren  apsidom.  U  istočnom  krilu  nalazila  se  vjerojatno  dvorana  za  gozbe  sa  sporednim prostorijama.  Domus  Flavia sjedinjuje četiri prostrana građevinska krila oko središnjeg peristila. 'kapela" za božanstva carske kuće.i  Domus  Augustana  na  jugu  kao  stambena  palača.  30  m  široka  (!)  Aula  Regia  za  državničke  poslove.  U  zapadnom  krilu  kao  pandan  auli  diže  se  velika  dvorana  za  gozbe. oko upuštenog dvorišta s vrtom..  Iz  njega  se  na  palatinski  prostor  (area  Palatina) pružaju tri balkona na kojima se car pojavljuje pred poslanstvima i skupovima.e. na koju se  nadovezuje  privatni  stan  s  termama.  na  kopnenim  stranama  istaknute  su  kule  koje  štite  bokove  obrambenih  zidina  visokih  18  m.  Obje  su  ustrojene  prema  načelu  peristila.  prema  kojoj  je  usmjerena  prostorna  os. kao i  kod  velikih  vila  s  trijemovima  istodobno  šetnica  uz  more  i  pristup  u  palaču. Dvorana sa stupovima vodi prema arkadama na morskoj strani.Ispod  luka  umetnutog  u  zabat  pojavljuje  se  car  koji  prima  počasti  kao  "dominus et  deus". a južno kao prolazna gradnja prema jednakom peristilu u palači Domus Augustana.  koji  je  ujedno  prednje  dvorište  palače.  vrata  osigurana  pro‐pugnakulima  obilježavaju  završne  točke  osnog  križa. Pri odavanju počasti.  Augusti  Trevorum (Treier) i Eboraku (York) variraju prostorne skupine i tipove građevina poznate s Palatina. iz čijeg imena proizlazi opći naziv  palače.  na  čijem  se  boku  nalazi  bazilika  za  savjetovanja i audijencije. Istočno krilo tvori skupina s tri  dvorane.  Raznolik građevinski program Domicijanove palače počiva na sustavu dvostrukog osnog križa.  Stambena palača s velikim brojem prostorija stupnjevito se diže na visokim supstrukcijama jugozapadne  padine. Domicijanov Palatium. ostaje službeno središte imperija sve do Dioklecijanove reforme carstva 293/97 g. 12 m niže.  između  dvaju  dvorišta  s  vrtovima.  Preko nje istodobno se uspostavlja idealna veza sa starim središtem Rima. nalazi se  carev privatni stan.      .  Cardo  i  decumanus  kao  ulice  s  kolonadama  dijele  područje  utvrde  na  četiri  četvrti:  sjeverne    služe za smještaj vojne posade palače i   uprave.

  kao  natkriveni  produžetak  foruma. ALBA FUCENS i druge.  Konstrukcija  sa  stupovima  i  arhitravom pokazuje uvriježenu shemu bazilike. no ispunjava i staru funkciju tržnice: tabernae veteres premještene su na njezinu  stražnju stranu.  bazilike  rastu  prije  svega  u  duljinu. italskim prostornim koncepcijama.  podigli  Samnićani. položeno  poprečno  na  glavnu  os  foruma. Ona na oba čeona kraja  oblikuje  zasebne  građevinske  dijelove. a prozorski pojas iznad jednostrešnih bočnih nagiba krova omogućuje osvjetljenje odozgo.    Julijeva bazilika u Rimu ‐ posljednja velika dvoranska gradnja na Rimskom forumu  ‐  služi kao sudnica.  na  kojima  se  najvećim  dijelom  odvija  život  mediteranskih  gradova.  g.p.n.  U  formalnom smislu nasljeduju se helenističke tradicije.  služi  kao  zatvorena  tržnica. st.  njezin  najbolje  sačuvani  primjer  je  bazilika  u  Pompejima. iznad  njega  istovrsne  galerije. pr. Među prvima dokumentirane su sljedeće bazilike: u Rimu basilica Porcia 189.  . COSA.      malena  forumska  bazilika.  Preobrazba  helenističkih  tipova  građevina u tip s dvoranom (aulom).e.  natkriven  dvostrešnim  krovom  i  slobodnonosivim  krovnim  poveznicama.  "Vitruvijanski"  tip  gubi  na  značenju.  poput odvojenog predvorja.  Razlike  počivaju  u  naglašavanju  osi  ‐  u  POMPEJIMA  uzdužna  os. te se otvaraju prema vanjskom prolazu. Građevinsko tijelo zatvoreno na tri  strane.  Bazilika u mjestu Cosa  ‐  suprotnost bazilici iz Pompeja.Bazilika  Rimska  bazilika  je  komunalna  višenamjenska  građevina  reprezentativnog  karaktera.  izolirane  od  unutrašnjeg  prostora.e.  Apside  su  iznutra  prostorno  samo još lagano odijeljene.n.  samostalne  i  s  vanjske  strane. Kao novi  element preuzeta je iz forumske arhitekture polukružna eksedra (apsida). Njezino uzdužno pročelje.  dominira  njegovim  prostorom.  Umjesto  helenističke  arhitekture  kolonada  javlja  se  iznutra i izvana niz rimskih arkada s bačvastim svodovima u ophodima. Sempronia 170.e.  otvorena.  u  glavnoj  osi  tribunal  izoliran  od  glavnog  prostora. izvana su već posve sjedinjene s tijelom građevine. nego je planirana kao dio cjeline Trajanova foruma.  Presjek  tipičan  za  takve  dvorane:  središnji  prostor. ali povećanih dimenzija i s pet brodova. šire nego duže. te u pojedinačnim oblicima.e.   Basilica Ulpia u Rimu. no osna usmjerenost. Aemilia 179. Ophod je reduciran  samo  na  dva  bočna  broda  duž  uzdužnih  strana. Prema svim ostalim stranama dvorana je.  izdiže  se  iznad  dvoetažnih  bočnih  prostora. arhitekt ‐ APOLODOR iz DAMASKA  ‐  najveća  po  tlocrtnoj  površini  u  sveukupnom  sklopu  carskih  foruma.  Bazilika u mjestu Augusta Raurica  ‐  ponavlja  se  i  poprečni  položaj  prema  forumu  i  tlocrt  Basilice  Ulpie.  banka  i  burza. otvara se preko unutrašnjeg ophodnog trijema cijelom širinom prema trgu. ophod s kolonadama.p. sagrađena je sredinom II.p.  Ona  više  nije  samostalna  građevina. st.  Kasnije  se  u  poprečnoj  osi  pridružuje  kurija  kao  samostalna prigradnja.n. Kr. Tijekom razvoja povećavaju se dimenzije i broj  brodova.  Jednako  su  česti  pristupi i po uzdužnoj i po poprečnoj osi. g.  COSA i POMPEJI variraju iste temeljne elemente: povišen srednji prostor. određen oblikom unutrašnjeg prostora uvelike je uznapredovala u  II.  u  dodatnim  elementima.  Na  temelju  sačuvanih  ostataka  građevina  pretpostavlja  se  da  je  nosilac  razvitka  bila  Kampanija.Njezin uzor nasljeduju brojne forumske bazilike u provincijama. kao i forum. Načelo uzdužnosti zadržava i dalje svoju važnost.  Bazilika u mjestu Fanu (arhitekt je Vitruvijeve) ‐ oko 27. te pravilnost i zatvorenost  prostora pripadaju.  što  su  je  oko  130.  Prema  urbanizmu carskog doba bazilika ulazi u standardni program svakog foruma.  nadalje. p.  u  COSI  poprečna  os.  b.  Počeci  nastanka  raznih  tipova  bazilike  do  sada  su  nerazjašnjeni.  kao  sudnica  i  kao  opće  sastajalište. b.  Na suprotnoj strani niša u stražnjem zidu preuzima ulogu tribunala. Gotovo istodobno slijede skromne dvoranske građevine u italskim kolonijama:  ARDEA.  Obično  se  gradi  na  rubovima  otvorenih  tržnica.n.

  Umjesto  bočnih  trijemova  pojavljuju  se  na  svakoj  uzdužnoj  strani  tri  samostalna  prostora.  Gornji  pojas  srednjeg  zida  gotovo  je  potpuno  rastvoren  trodijelnim  prozorima  u  obliku  . kao i kasnije terme.  Ona  je  sažeta  u  nekoliko  velikih.  Njihovi  korintski  kapiteli nose konzole.    Konstantin  se  odlučuje  za  novu  orijentaciju.  Stoji  na  sjeveroistoku  Foruma.  Novi  dvoranski  tip  razvija  se  u  velikim  termalna  za  frigidarije  i  kaldarije. u kojima se neposredno opaža konstrukcija masivne gradnje. a  dovršena  je  312. Promijenio se odnos  pojedinačnih članaka  prema sveukupnom prostoru.  Trobrodan  unutrašnji  prostor  dijelom  se  širi  zahvaljujući  dodatnom  bočnom  brodu.  te  prijelaz  u  koncepciju  prostora  velikih  dimenzija.  Na  južnoj  uzdužnoj  strani  dograđuje  portik  s  otvorenim  stubištem  kao  reprezentativni  ulaz  sa  Svetog  puta.  Dug  i  strog  potez  kolonada  usmjeren  prema  apsidi  pojačava  karakter  jednoznačno  orijentirane  građevine.  pod  Konstantinom.  Rasterećivanje zidova sažimanjem i razvođenjem tlačnih sila u nekoliko točaka omogućava velike otvore  u zidovima.  Velika  dvorana  toga  tipa  prvi  put  nastaje  u  Trajanovim  termama. hadrijanski uzor.  srednjeg  prostora  i  apside  (Pompeji.  posve  otvorena  prema središnjem prostoru.  Aspend).  riječ  je  o  visokim  dvoranama  s  velikim  križnim  svodovima  i  bočnim  prostorima  s  poprečno  postavljenim  bačvastim  svodovima. izbočene u odnosu na stupac ‐  uporišne točke za tri križna svoda širokog raspona. koji prostorno odvajaju ophode i galerije u  tradicionalnoj bazilici od srednjeg broda po uzoru na peristil.  Ovdje počinje razvitak ranokršćanskih arhitektonskih oblika.  a  u  poprečnoj  osi  dodaje  još  jednu  apsidu  kao  tribunal. pod Maksencijem. posljednja velika profana dvoranska građevina kasnoantičkog Rima.  Obje  uzdužne  strane  otvaraju  se  s  tri  visoka  i  široka  luka  prema  bočnim  prostorima  s  bačvastim  svodovima.  Napredak  u  tehnici  gradnje  svodova  omogućava  napuštanje  postave  stupova  i  lukova  s  uskim  razmacima.  Prostorno jedinstvo postignuto ponavljanjem pojedinačnih elemenata jednake važnosti zamjenjuje se  jedinstvom  sveukupne  mase.  na  području  koje  je  prije  zauzimala Domus Aurea ‐ između hrama Mira (Templum Pacis) i hrama Venere i Rome.  dijelom  plošnih  elemenata.    Nakon dovršetka Ulpijeve bazilike.  istodobno  kad  i  Ulpijeva bazilika.  dijelom  plastičkih. Njezina je gradnja započeta 306. Unutrašnji prostor više ne određuju nizovi stupova. Od tipa tradicionalne forumske bazilike sačuvao se u tlocrtu  uzdužni  osnosimetrični  slijed  predvorja. carska se graditeljska djelatnost u Rimu prije svega okreće podizanju  palača i termi.  čije  čeone  strane  i  gornji  pojas  zida  imaju  velike  prozore. Na zidovima bočnih prostora raspoređeno je po šest polukružnih prozora u dva niza jedan  iznad  drugog.  Maksencijeva bazilika.  Ispred  stupaca  tih  divovskih  arkada  stoje  pojedinačni  kolosalni  stupovi. Tipološki i  konstrukcijski ta je bazilika slobodnostoječa dvoranska građevina izvučena iz uobičajenog konteksta  po uzoru na velike dvorane u termama.Bazilika u Aspendu  ‐  dobiva  monumentalan  karakter  zahvaljujući  kvadratičnom  predvorju  s  velikim  lučnim  vratima. međusobno povezana širokim prolazima.  ‐  slijedi.

  Veliki i mali tip carskih termi objedinjuju većinu prednosti različitih tipova u jednom velikom kompleksu.  Od početka carskog razdoblja terme se uključuju u opću organizaciju života velegrada.  Terme  u  Pompejima  već  objedinjuju  bitne  prostorne  skupine  koje  kupalište  pretvaraju  u  zdravstvenu  ustanovu:  palestru  s  prostorijama  za  presvlačenje  i  odmaranje.  kupališni  kompleks  prema  pompejanskom  uzoru  ali  uvećanih  dimenzija.  Augustinov  zet  Agripa  sagradio  je  25.  označavaju  se  kao  kupelji  za  muškarce  i  za  žene.  Već  u  II. Na njezinoj zapadnoj strani nalazi se otvoren bazen s prostorijama za odmor i presvlačenje  s  obje  strane.  Stabijske terme ‐ Pompeji  smatraju  se  najstarijim  termama. Već vrlo rano pojedinci i gradovi.  pr.  Već za Augusta počinje tradicija carskih termi.  Kršćanstvo  koje  je  za  Konstantina  postalo  državnom  vjerom  stvorilo  je  svoj  tip  bazilike. namijenjenih  tjelesnoj  njezi. iskorištavaju prednosti mnoštva  toplih  izvora  vulkanskog  podrijetla.  iskazuje  se  raskoš  kasnog  carskog  razdoblja.  Na  vanjštini  građevine  vladaju  iste  velebne  mjere  i  površine  kao  i  unutra. Tijelo građevine istovremeno je konstruktivno oblikovana masa i prostorni omotač.  Udvostručavanjem  prostornih  skupina.  Njegove  nedostatke  izbjegava  prstenasti  tip. Ona su bila  zasnovana na privatnoj inicijativi: dijelom čisto komercijalne naravi. igru. kojih je u njegovo doba u Rimu bilo oko 170. kupališta s različito zagrijanim bazenima za kupanje i plivanje spadaju od carskog doba medu  državne ustanove u svim gradovima Imperija.  One  se  sastoje od jednakog niza prostorija: apoditerij ‐ tepidarij ‐ kaldarij.   Za Rimljane svih slojeva kupanje i tjelesna njega važna su djelatnost u slobodno vrijeme.  uz  gotovo  nemarni  odnos  prema  klasičnim  antičkim  sustavima  raščlanjivanja.  Na  istočnoj  strani  iza  trijema  sa  stupovima  nalazi  se  krilo  s  kupeljima.  U  oblaganju  zidnih  površina  i  stupaca  obojenim  mramornim  pločama  (opus  sectile).  Kao  prve  terme  s  osnosimetričnim  tlocrtom  nastale  su  oko  64. koji je na uzoran način ostvaren u Trajanovim  .  služeći  se  prvenstveno  konvencionalnim oblicima.  Stabije).  pri kontinuiranom prijelazu iz jednog prostora u drugi.  Prema  tlocrtu  i  organizaciji  prostora  te  rane  terme pripadaju tipu u nizu: u kupališne prostore ulazi se redom i redom ih se istim putem napušta. st.  tehnika  i  dimenzije  povećavaju  se  do  reprezentativnog  mjerila  službene  državne  arhitekture.segmentnog  luka.  djelomično  i  cijelih  sklopova. napose u Kamapniji. Preteče rimske kupališne kulture jesu grčka kupališta. Oni se nadovezuju na tip u nizu.).  povezana  prije  svega  s  gimnazijima  i  palestrama.  Uvođenje  podnog  grijanja  (hipokaust)  omogućuje  djelotvorno  i  ravnomjerno  zagrijavanje  u  svakom  godišnjem dobu.    Terme  Terme. Prostorni planovi.  Neronove  terme.  središtima  tjelesnoga  i  duhovnog  razvitka.  Maksencijeva  bazilika  nema  izravnog  nasljednika  u  tipološkom  razvoju.  st. V.  razvijaju  se  centri  za  rekreaciju  stanovnika  velikih  gradova:  reprezentativni  golemi  kompleksi za šport.  na  parceli  približno  trapezoidnog  oblika  na  sjevernom  rubu  staroga  grada.  u  apsidi  čeonog  zida  naglašava  glavnu  os  prostora. dijelom zaklade zbog prestiža.  nastaje  tip  dvostrukog  niza.  kroz  koje  u  dvoranu  prodire  obilje  prigušenog  svjetla.  otvoren  bazen  (natatio)  i  skupinu  zagrijanih  kupališnih  prostorija  sa  svlačionicom  (apodyterium)  i  toplom  kupelji  (caldariurri). put od polazišta može voditi u dva smjera i opet  se vratiti na početak.  vode  u  centralnu  palestru.  Njegova  dva  dijela. najčešće s tendencijom  osnoj  simetriji.  u  jednakoj  obradi  poda  te  u  ornamentalnim  i  plastički  obrađenim  kazetama. kupanje i društveni život.  Kolosalni  Konstantinov  kip  visok  10  m.  kojima  je  najčešće  pridružena  hladna  kupelj  (frigidarium)  te  parna  kupelj  (sudatoriuni).  karakterističnom  za  rimsku  arhitekturu.  dva  ulaza. Iz običnih građevina ograničenih dimenzija.  Herkulanej.  privatne  terme  sastavni  su  dio  građevinskog  programa  velikih  vila  u  priobalnim  mjestima  (Pompeji.  Uz  njih  nastaju bazeni i parne kupelji s prostorijama za masažu i odmor (OLIMPIJA.  između  prodavaonica  u  dvjema  glavnim  ulicama. tj.  Za  velike  komplekse razvijaju se različiti tipovi planiranja.  Baje.  koje se mogu smatrati pretečom tipa velikih carskih termi.  Kr.  odvojena  prostorijama  za  loženje.

  Maksencijeva  bazilika).  ekonomičnost. grijanje. ulicama te carskom i  gradskom  upravom. Poprečne veze omogućuju prelaženje ili obilazak po volji posjetioca. Simetrija i aksijalnost nisu  samo  estetski.  Podizanje  i  održavanje  velikih  kompleksa  moguće  je  samo  zahvaljujući  općoj  organizaciji  velegradskog  života s njegovim tehničkim dostignućima i uslugama: vodovodima. 356 x 316 m = oko 11 ha.    Dioklecijanove terme sagrađene u sjeveroistočnom dijelu Rima kao pučko kupalište  One stoje slobodno sred vrtne površine vel.  zidnim  slikama  i  arhitektonskim  ukrasima  nalaze  i  pojedinačna umjetnička djela.  Uzdužna  simetrijska  os  slijedi  orijentaciju  sjeveroistok‐jugozapad. kanalizacijom.  od  frigidarija  preko  tepidarija do kaldarija.  U  njima  se  pored  umjetničke  opreme  u  mozaicima. U  velikim  termama  u  potpunosti  se  razvijaju  načela  rimske  arhitekture:  racionalnost. Ona presijeca poprečnu os u frigidariju. uvriježenu od Trajanovih termi: od ulaznih vrata do središta velike eksedre kroz  središnju skupinu velikih kupališnih dvorana.  ‐  za šport: bazen za plivanje (natatio) i palestra.  U  središnjem  području  dvorane  su  vrlo  visoke.  Posjetioci se raspoređuju od glavnog ulaza ili prema vrtovima ili prema ulazima koji se nalaze sa strane  otvorenog bazena (natatio). vrtovi s građevinama poput nimfeja.    Sposobnost  rimskoga  carskog  doba  da  stvara  nove  tipove  počiva  na  punom  ovladavanju  građevinskom tehnikom.  ‐  za društvene susrete i razonodu: dvorane i trijemovi za šetnju.  Građevinska  tehnika  nadmoćno  rješava  problem  podizanja  velikih  građevinskih  masa  i  natkrivanja  širokih prostora.  odnosno  sa  strane  prema  bazenu  za  plivanje. aksijalnost.  koji  u  građevinskom  sklopu  veličine gradske četvrti omogućuje lako snalaženje zahvaljujući transparentnosti arhitekture. Teška masivnost  ranijih građevina kod termi se zamjenjuje lakšom i raščlanjenijom  strukturom.  već  su  istodobno  i  funkcionalan  i  praktičan  sustav  reda.  ‐  za  obrazovanje:  knjižnice  i  predavaonice.  . Od dva usporedna puta jedan vodi kroz ulaznu dvoranu (predvorje) bočno  od bazena za plivanje u prostorije za prijam između palestre i frigidarija. čišćenje i nadzor. Vijenac eksedri i paviljona odvaja  taj  slobodni  prostor  od  gradskih  stambenih  četvrti.  poput  uzdužnih  pročelja  frigidarija  okrenutih  bazenima  na  otvorenom. gdje se prvi put u simetrijski sutav uključuju i okolni vrtovi.  vanjski  prostorni  pojas  s  manjim  prostorijama  nižih  svodova  i  masivnim  vanjskim  ziđem. simetričnost i monumentalnost.  paviljona i taberni.  mramornim  intarzijama  (opus  sectile).termama.  u  posebne  kupelji  i  u  prostorije  za  odmor. otvorenim 109.g.  Sam  kupališni  pogon  zahtijeva  radnu  snagu  i  točno  isplaniran  raspored  za  dovoz  goriva. a drugi kroz vestibul u apoditerij  a  odande  u  palestru.  povezane  s  društvenim  životom i zbivanjima:  ‐  za  osobnu  njegu  tijela:  pojedinačne  kupelji.  Prostorni  plan  nudi  raznolike  mogućnosti  za  fizičku  i  intelektualnu  rekreaciju. koja se novim građevinskim programima sve više odvaja od grčkih uzora.  ojačane  su  velikim  stupcima  ili  su  osigurane  upornim lukovima (kontraforima).  Najosjetljivije  točke. Uporaba cementne građe omogućuje izvedbu bačvastih i križnih svodova velikog raspona  sa sustavom raspodjele tereta na malen broj točaka. glavno čvorište svih putova i smjerova pogleda.  Protutežu  stvara  niži. kombinirajući ih s drugim vrstama građevinskih sklopova.  širokog  raspona  i  velikih  otvora  (usp.  prostorije  za  masažu  i  odmor:  za  skupne  kupališne  aktivnosti:  velike  dvorane  s  bazenima  s  različitim  temperaturama  vode.  oblikovanje prostora. koji je ovdje cella  media. uz njih slobodne površine u vrtovima. Veliki carski tip termi sveobuhvatno  spaja nizove prostora.  Taj tip variraju i obogaćuju divovske građevine Karakalinih i Dioklecijanovih termi. prije svega originali i kopije značajnih grčkih kipara.  Pažljivo  usklađena  visina  pojedinih  dijelova  zdanja  u  zonama  najjačeg  pritiska  svodova  odgovara  postupnom  podupiranju  (bazilikalni  presjeci).

 Tek 55‐52. Taj prototip nasljeduju Marcelovo kazalište. g. g.  koja  se  gotovo  i  ne  upotrebljava  kao  površina  za  nastupe.p. g.  Rimsko kupalište u Badenweileru ‐ podignuto vjerojatno oko 70.  Dva  zavrnuta  stubišta  povezuju ih s usporednom skupinom manjih kupelji. a s bokova njezinim istaknutim krilima (versurae).  g.  Na  njoj  su  najčešće  sjedala  magistrata. pod Vespazijanom  ‐  tlocrt  pokazuje  zbijen  dvostrani  sklop  tipa  u  nizu.  a  izveo  August  između  13.n.  prevodeći  ih  u  novu  koncepciju  kazališnog prostora.e.n. koje se sastoje od jedne hladne i jedne tople  kupelji.p. Od prostora za presvlačenje s obje strane vestibula  onaj se sjeverni može zagrijavati za hladnog vremena.  te  gotovo  istodobno  Balbovo  kazalište.  g.p. Za razliku od Grčke „igra“ nije povezana s vjerom. Kartaga.  Prve kazališne građevine sastoje se od provizornih drvenih postolja s pozornicom.  Taj  tip  kazališta brzo se širi cijelim Carstvom te se udomaćuje i na helenističkom području. Trier). st.  Kao  pozornica  služi  proscenij  (proscenium). Osim gradnje termi u  vojnim  logorima  i  u  gradovima  iskorištavaju  se  i  ljekovita  vrela  na  mjestu  njihova  postojanja.  koju  u  osnovnim  crtama  potvrđuju  sačuvane  kazališne  građevine.. a u KAMPANIJI je  već uobičajena gradnja od kamena. što ga je odlučio  graditi  Cezar.n.e.e. 68. predstava je od  samog početka namijenjena zabavi publike. U Grčkoj je kazalište uklopljeno u organićni prostor prirode.  potpuno  odvojene  od  okolice  (autarkičan  prostor).  te  se  opremaju odgovarajućim lječilišnim građevinama.e. iza čijeg se stražnjeg  zida  nalazi  prostor  za  presvlačenje  glumaca. Njihova tradicija u mnogim mjestima traje i u XX.  i  11.  I u provincijama nastaju sklopovi prema istom uzorku (npr.  odustalo  se  od  gradnje  kamenog  kazališta.  te  od  zajedničke  parne  kupelji.  u  kojima  su  termalni  bazeni.e. Običaj gradnje termi i javnih  kupališta širi se iz RIMA cijelim Carstvom zahvaljujući moćnoj organizaciji i tehnici.p. Pompej na Marsovu polju gradi veliko kazalište  od kamena prema grčkom uzoru (Mitilena). Prvi "ludi scaenici" prema grčkom uzom održani su 240.  Njegovu  jezgru  čini  skupina  od  četiri  kupališne  dvorane  sagrađene  neposredno  iza  izvora.    Kazalište  Tradicija je kazališta u Rimu razmjerno mlada. kod Rimljana ono je  unutrašnji  prostor  samostalne  građevine.n.  na  obje  strane  neznatno  proširen  i  straga  omeđen proćelnim zidom scene (scenaefronš).n.  auditorium)  obuhvaća  orkestru  reduciranu  također  na  polukrug.p.  Godine  154. (dramatičar: Livije Andronik).  VITRUVIJE  prenosi  shemu.  Strogoj  podjeli  ovih  skupina  prostorija  po  središnjoj  osi  odgovara ustroj dvaju ozidanih ulaznih dvorišta.  U  koncentričnim  polukrugovima  gledalište  (cavea.  g. gradi se drvena zgrada s polukružnim uzdizanjem nizova sjedala.  Rimsko  kazalište  preuzima  sve  važne  elemente  grčkog  kazališta. Grčki  .

 Kazalište se tako  puni  i  prazni  u  kratkom  roku.  Podloga  te  egzaktne  ali  pomalo  krute  geometrije  jest  sustav  osi  koje  se  sijeku  u  središnjoj točki. Iznad njih nalaze se tribunali.  g.  g.  a  kasnije  i  pomorske  bitke  (naumachiae).  Prsten  gledališta  i  scenska  građevina  kao  zatvorene  građevinske  mase  stoje  visoko  iznad  grada. rimsko je kazalište služilo  kao polazna točka nove europske kazališne arhitekture.  Kod  slobodnostojećih  kazališta  ulazi  raspoređeni  oko  cijelog  polukruga  vode izravno na stubišta za odgovarajuće redove gledališta.  Tri (rjeđe pet) portala u zidu scene i po jedna na bočnim krilima služe glumcima za nastupe.    Upisani  dvanaesterokut  određuje  u  zidu  scene  pet  vrata  (portali)  nasuprot  pet  stubišta  donjeg  dijela  gledališta  kavee. Kad je u doba renesanse.proscenij.p.  U  rimskom  kazalištu  krug  opisan  oko  središta  dijelom  prolazi  iza  zida  scene.  ušle  su  u  rimsko  društvo  kao  spomen‐igre  posvećene  preminulim  članovima  otmjenih  obitelji.e.  Nakon propasti Rimskog Carstva i pobjedničkog nastupa kršćanstva.n.  Ono  počiva  na  sustavu  nadsvedenih.  Kod  VITRUVIJA se spominju još i trokutaste kulise ra okretanje.e.  Od  186.  g.  Izvana  visoki  prsten  zida  s  višekatnim  arkadama  obuhvaća  ljevkasto  gledalište.  Brojevi  koji  obilježavaju razne hodnike i stubišta odgovaraju oznakama na ulaznicama posjetilaca. otvorene lože za službenike kazališta ili za visoke goste. što stoje koso u uglovima.  Njihovo  je  podrijetlo  u  etruščanskim  pogrebnim  igrama.  Zatvoreni  prostor  za  oko  7.  Senat  ih  105.  koncentričnih  hodnika. st.n. poslije gotovo jednog tisućljeća.  radijalnih  stubišnih  krakova  te  potpornih  zidova.  Igre  se  najčešće  zbivaju  u  amfiteatrima.  Rimska  se  tradicija  još  izrazitije  potvrđuje  u  unutrašnjem  prostoru  i  vanjskom  obliku  građevine.  a  koji  se  spajaju  bočno  od  orkestre.  proglašava  slobodnom  predstavom  za  općinstvo.  koji  polukružna  orkestra  tek  dotiče  u  jednoj  točki.p.n.  pridružuju  im  se  hajke  na  životinje  slične  lovu  (venationes).p. što ga je u II.  sa  strane  je  slobodan  i  odvojen  od  gledališta. obnovljena. Slična  konstrukcija jarbola i napete užadi podržava drveni rezonantni poklopac iznad  pozornice.    .     Afiteatar  Od  predstava  i  svakovrsnih  igara  rimsko  su  gledateljstvo  najviše  oduševljavale  borbe  gladijatora  (ludi  gladiatorii). pod MARKOM AURELIJEM podigao arhitekt ZENON. Bogata arhitektura čeonog zida scene objedinjuje  prostor kazališta. tradicija antičkog kazališta posve je  zamrla.000  gledalaca  u  potpunosti  se  usredotočuje na pozornicu i visoku scensku pozadinu. Konzole na vijencu završnog trijema nose niz jarbola za razapinjanje jedara platnenog  krova. spada medu  najbolje  sačuvana  kazališta  u  provincijama.e. Za svečane ulaske  ili  masovne  prizore  predviđeni  su  lukovi  prolaza  koji  vode  ispod  gledališta.  a  264.   Kazalište u Aspendu.

  Puku  su  uglavnom  namijenjena  stajaća  mjesta  ispod  trijema  na  5.n.Oblik  amfiteatara  nastaje  kao  i  kod  kazališta  ‐  od  provizornih  drvenih  tribina. slično akveduktima.  Struktura  građevine  analogna  je  onoj  kazališta u povećanom mjerilu.  koje  su  na  početku  opasivale borilište na forumu. širina 155. vođenje gledalaca kroz galeriju.75 m.75. srednji stalež. ako se igre nisu održavale u cirku s njegovim povišenim tribinama. ta građevina od kamena i zemlje najstariji je sačuvani  primjerak.  katu.  Na  vijencu  stoji  niz  jarbola za platnene zaslone. Oval arene. dizalima. U Rimu  je  pod  CEZAROM  KURIJE  MLAĐI  podigao  takozvani  dvostruki  teatar  od  drva.  -   kavea  je. lode u poprečnoj osi namijenjene su caru i tribunima. g. Kapacitet  oko 50 000 gledalaca.e.)  pompejanski  koncept  dosegao  je  punu  zrelost  i  monumentalnost. Zakrivljena ploha gledališta koja se uspinje pod kutom od 37° počiva  na sustavu od 7 koncentričnih prstenova arkada sa stupcima koje su u više katova postavljene jedne  iznad drugih.  podigli  su  ga  carevi  Flavijevci  VESPAZIJAN i TIT.  Amphitheatrum Flavium (Colosseum) ‐ Rim (70 ‐ 80 g.  Gledaoci se raspodjeljuju prema društvenom položaju: na kružnom postolju s udobnim sjedalima i  bogato ukrašenom ogradom sjede uglednici.  kod  kojeg  su  se  dva  polukružna prostora za gledaoce okretanjem mogla spojiti u kružno gledalište.  Potom na sve udaljenijim sjedalima prema gore slijede imućni građani.60.  rampama. oko 49x79. npr. podizanje prvog niza  tribina u obliku postolja i razdjelnog prstena iza njega kao prstena koji prima opterećenje visokoga  gledališta.p. u kojem se jasno razabiru temeljni oblik i organizacijsko načelo tog italsko‐rimskog tipa  kazališta. Skupina mornara  s  krova  trijema  pomoću  konopaca  usmjerava  platneni  krov.  ukrućivanje  vanjskog  zida  visokim  lučnim  nišama  između  zidanih  stupaca. Na kruništu zida jarbole pridržavaju kamene konzole. odajama i arsenalom za tehničku opremu i pomagala.  konzole  na  kruništu zida za jarbole koji nose platna za zaštitu od sunca. visina 50.  stubama.  Amfiteatar u Pompejima ‐ između 80‐70. žene i masa  puka.  sagrađena  oko  arene  u  prstenovima  koji  se  koncentrično  uspinju.  Površina  za  predstave  počiva  na  podzemnoj  etaži  dubokoj  7‐12  m  s  hodnicima.  kao  i  u  kazalištu. Između njih 80 radijalnih zidova prima tlačnu silu svodova i nizova  .  nastaje čvrsto kazalište za 20 000 gledalaca. dimenzije amfiteatra su: duljina 187.35 m sastavljen je kao i u POMPEJIMA od segmenata  kruga.: ovalan oblik arene i gledališta. kavezima.

 kose plohe ođ kamena. zajedno s Trajanovim forumom.  Stupci  arkada  nemaju  nikakve  statičke  funkcije.)  pokazuju  da  je  rimska  građevinska tehnika svojim konstrukcijama dorasla tipovima građevina s golemim prostorijama.  Statički  sustav  služi  istodobno  i  usmjeravanju  struje  posjetilaca. On postaje uzorom za velika  kazališta  u  gusto  naseljenim  i  bogatim  gradovima  Italije  i  svih  provincija.  kao  kod  gradnje  arhitravima. povezani samo  metalnim kopčama.  sjedište  privatne  uvozne  tvrtke. ureda.  Uz  ulična  pročelja  u  prizemljima  zgrada  nižu  se  potom  za  Ostiju  uobičajene  taberne. jer bi se u masi građevine izgubili.  radionice  i  urede.sa  sjedalima  u  gledalištu. u Brisagneu. Arles i Nimes u južnoj Francuskoj.  st.  Pozzuoli  i  Verona  u  Italiji.  U lučkom gradu OSTIJI opaža se oko 150.  Trajanova tržnica u Rimu po veličini i značenju nadilazi sve privatne građevinske komplekse te vrste. čija  .  Međusobno  su  oni  povezani  bačvastim  svodovima.  čiji  polukružni  oblik  ponavlja  dvoetažno  arkadno  pročelje  s  pojedinačnim  tabernama. Poznati su primjeri na forumu u Pompejima: macellum kao tržnica živežnih namirnica  i Eumahijina zgrada za trgovinu suknom.6 m i niski nosači arkada unutrašnjeg hodnika kao potpornjaci.  Iza  njih padinom vodi Via Biberatica.  već  služe  samo  raščlanjivanju  masivne  arhitekture.  često  iza  trijemova.  Donji  su  katovi  na  širokoj  ulici  koja  obilazi  oko  foruma  i  brzo  su  dostupni  kroz  portal  njegove  eksedre.  drugi  ispod  ulice. a koji su maknuti s foruma.  Sitni pojedinačni oblici svjesno se izbjegavaju. opeke i cementne građe. terasa.  Arhitektonska  raščlamba  uglavnom  se  poklapa  s  konstrukcijom.  U  sveukupnom  dojmu  arhitektura  od  opeka  odgovara  istodobnoj  gradnji  stanova  u  velikim  višekatnim  blokovima najamnih kuća. g. upravu i  prodaju.  npr. S gornje strane  ophodni  trijem  najvišeg  sloja  tribina  služi  kao  vertikalno  kompenzacijsko  opterećenje. Nekoliko mlinova za masline u Tunisu (npr. Na rubovima tržnica najčešće su okupljene u  cijele  nizove  ili  blokove  prodavaonica.  šest  katova  stepenasto  postavljenih  jedan  iznad  drugoga  Via  Biberatica  dijeli  u  dva  jasno  odvojena  odsječka:  jedan  iznad. One su  smještene u prizemljima najamnih kuća duž glavnih ulica. skladišta  dijelom  ugrađenih  u  padinu  i  za  jednu  veliku  dvoranu.  Amphitheatrum Flavium stvorio je mjerodavan tip rimskog amfiteatra. Sustav raščlambe  tri  donja  kata  ne  nastavlja  se  na  četvrtom. Primijenjeni su svi tipovi svodova što ih poznaje  rimska građevinska tehnika: bačvasti i križni svod. g. Potisnoj sili gledališta u njegovu kosom usponu suprotstavlja se ovalni prsten  postolja širok oko 3.  II/III. prijelaz iz čiste gradnje spremišta (horrea) u tip sličan robnoj  kući. sustav potpornih  zidova.  Takav  su  primjer  i  "Horrea  Epagathiana".  U  trokatnom  bloku  građevina oko središnjeg dvorišta s arkadama okupljen je velik broj prostorija za skladištenje.  Iznad  i  ispod  njih  stubišta vode prema različitim pojasevima tribina.  što  su  se  nalazili u tom gusto izgrađenom dijelu gradske jezgre.  dovršena je oko 110.  st. Pula u Hrvatskoj.  Kao  statički  kostur  u  ziđu  od  opeka  služi  oko  560  stupaca  od  travertina. te vode prema ulazima i izlazima. pristupnih  ulica i stubišta stvara prostor za oko 150 prodavaonica. a za prodaju na malo prodavaonice (tabernae).    Građevine za trgovinu i obrt  Sačuvane su tek malobrojne proizvodne zgrade.  međusobno  učvršćenih  rasteretnim lukovima.).  odnosno  jedan  veliki  mlin  u  južnoj  Francuskoj  (Barbegal.  gdje  je  zidna  ploha  raščlanjena  plošnim  pilastrima  i  malim prozorima. koju na strani prema forumu obrubljuju zgrade s prodavaonicama  na kat.  tržnica dijelom podupire zapadnu padinu Kvirinala. Na strani prema brijegu sačuvala se i velika zatvorena tržnica (aula coperta. aula Traiani).  Određene  trgovačke  grane  katkad  imaju  vlastite građevine.  Monolitna  struktura  pokrova  gledališta  od  cementne  grade  pridonosi  raspodjeli  pritiska.  Trgovini su potrebna velika spremišta (horrea).  IV. njezina je funkcija povezana s gradnjom izrazito  reprezentativnog  foaima  utoliko  što  preuzima  brojne  prodavaonice. Veliki kameni blokovi oštrih bridova postavljeni su bez žbuke. El Djem u Africi.  Kao  u  kazalištima  brojevi  na  ulaznicama  posjetilaca  odgovaraju onima na stupcima iznad hodnika i stubišta.

 Iznad taberni  poredanih  s  obje  strane.  179.  a  ispred  uvučenih  gornjih  etaža.  Takve  se  konstrukcije  rabe  tijekom  čitave  antike. tako da oblikuju puni krug. Otvoreni potporni lukovi premošćuju ulice s prodavaonicama na gornjoj etaži.e.  g.p.e. a istodobno preuzimaju vertikalni pritisak etaže s terasom.  npr.p.  npr.  U  njoj  se  spajaju  dva  građevinska  trakta.točna  funkcija  nije  poznata.  U  Rimu  u  V.e.    Cjelokupni sklop tržnice kao i sama pojedinačna građevina zatvorene tržnice ‐ dvorane odlikuju se  usklađenošću  funkcije. Oblikom konstrukcije oni odgovaraju VITRUVIJEVOJ teoriji.  Mostovi  Mostovi se isprva grade samo na malom broju prijelaza preko rijeka i dolina. Izgradnja strateške mreže cesta počinje 312.  Polukružni  oblik  tržnice  ne  preuzima  samo  izvana  polukružni  oblik  eksedre  na  forumu.n. istaknutim na  stupcima od opeke.  tehnički  uvjetovanim formama nastalim na temelju novih konstrukcijskih odnosa.  odvodeći potisak svodova na zidove gornjeg niza prodavaonica. g.  U  Trajanovoj  tržnici  jasno  se  vide  obrisi  novog  specifično  rimskog  stila  masivne  gradnje.n.  Na važnim prijelazima mostovi od kamenih stupaca s kolnicima od brvana zamjenjuju drvene mostove.  st.e.  konstrukcije  i  forme. U  arhitekturu s lukovima od opeke ugrađeni su kontrastni elementi okvirne konstrukcije od svijetlog  kamena.  već  ojačava  snagu  upiranja  o  bok  brijega.  Napredak u tehnici gradnje svodova omogućuje gradnju kamenih lučnih mostova. 142.  Pons  sublicius. a koji i na strani udoline i na strani brijega nastavljaju stepenasto podizanje cijelog  sklopa.  zamjenjuje  skelu  kojom  se  prelazio  Tiber.p. učvršćenim potpornim i poprečnim gredama.p.  Njegova  dva  geometrijski  savršena  polukružna  luka  dopunjena  su  ispod  rijeke  protulukovima.  Radijalno  raspoređene  taberne  s  bačvastim  svodovima  oblikuju  međusobno  sapinjuće  odjeljke  tlačnog  prstena koji odolijeva pritisku zemlje.e. Slijedi ga 62.  55.  Lučni  mostovi  sačuvani  ili  rekonstruirani  u  Italiji  i  provincijama  pojavljuju  se  kao  varijante  jednog  osnovnog oblika. Njihove glavne značajke jesu:  .  Na  putu  prema  racionalnoj  i  svrsishodnoj  arhitekturi  najdalje  je  otišla  zgrada  zatvorene  tržnice.p.  s Apijevom cestom (Via Appia) od Rima do Kapue.  poprečni  se  lukovi  svodova  otvaraju  na  galerije s prodavaonicama. g.  most  od  debelih  brvana  prema  etruščanskom  uzoru. Slijepa ulica koja vodi između njih zasvedena je sa šest velikih križnih svodova. Šest križnih svodova od cementne građe počiva na konzola ma od kamena.p. danas još posve sačuvan Pons Fabricius. g.n. vodovodi i kanalizacija.n. luke. svodove  najprije dobiva Pons Aemilius. duljina 420 m).  on  volumene  raščlanjuje  jednostavnim.  za  KONSTANTINA u TRIERU i KOLNU (15 stupaca.  Pons  Aemilius.  Njemu  više  nije  potreban  helenistički  kanon  oblika.  g.    Inžinjerske gradnje  Za organiziranje Rimskog Carstva bila je potrebna mreža prometne i komunalne infrastrukture: putovi na  zemlji i vodi. mostovi.n.e.  u  Rimu. prijelaz na  Tiberski  otok.  CEZAR  je  u  deset  dana  dao  premostiti  RAJNU  mostom  od  brvana.n.  nalik  drugim  zgradama  s  prodavaonicama.

 a vijenac označava uporišnu zonu. dvoetažni  akvedukt premošćuje dolinu rijeke GARDON u duljini od oko 275 m i na visini od oko 49 m.  Osim  tih  konkretnih  pretpostavki  presudne  su  i  proporcije  luka  i  stupaca.  Ziđe  arkada  od  obrađenih  klesanaca  vezano  je  bez  žbuke  i  bez  metalnih  kopči. Tijekom gradnje oni su služili za podržavanje građevinskih skela.  Najstariji  medu  njima. za cara AUGUSTA.  3.  Pažljivo  proporcioniranje  tih  namjenskih  građevina  nije  samo  znak  "augustovskog  klasicizma". plošni su zidani elementi između dominantnih lukova. u VERONI). širok 1. doline na njihovu  putu mogu se premostiti jedino pomoću visokih mostova.e.  odnosno  dubinom  doline  =  visina  lukova  i  nagib  kolnika do tjemene točke mosta. Donji  red arkada sastoji se od šest lukova visokih oko 20 m. Zbog slabog.  kanal  za  vodu sazidan je od opeke i obložen vodootpornom žbukom.  Drugi  red  arkada  neznatno  je  niži. bilo zbog želje za ritmizacijom  stupova.  Stupac  je  većinom  u  drugom  planu.  Kao  snažan  naglasak  katkad djeluje samo valobran prigraden u smjeru iz kojeg dolazi struja rijeke (npr.  Nema  naglašavanja  potpornjaka  niti  funkcije nošenja. Kod  stupaca  izloženih  struji  dograđeni  su  kljunasti  valobrani.  Zidani  vodovodi  dovode  pitku  vodu u gradove često s udaljenih izvora u brdima.  Kolnik koji se penje prema središtu.    Akvedukti  Češće  nego  kod  mostova  takve  su  arkade  karakteristične  za  akvedukte. Tada lukovi i stupci  čine jedinstvenu arkadu.4%. Slično oblikovanje arkada. U vizuri grada jasno se ističu često višekatne arkade akvedukata.  2. a u skladu sa:  a)  širinom područja koje valja premostiti = broj i širina lukova  b)  razlikom  u  razini  između  ceste  i  površine  vode.  Određeni oblik mosta proizlazi iz broja i slijeda tih elemenata. ali kontinuiranog pada. pokazuje most u Narniju u Umbriji.  Lukovi  oblikovani  kao  čisti  polukrugovi  odnosno  segmenti  kruga. raspona od oko 15.85 m.  već  prije svega dokaz kako su visoko značenje Rimljani pridavali arhitekturi tehničkih građevina. Otvor iznad  ljetnog  riječnog  korita  osobito  je  širok. sagrađen također za Augusta. a poslije nisu  otklesani.  no  njegovih  11  lukova  odgovara donjima. bilo zbog namjere da ih se iskoristi kod kasnijih popravaka.50 m.  nastao  je  u  doba  cenzora  Apija  Klaudija istodobno kad i Apijeva cesta.20 m počiva na osobito niskom nizu  arkada s 35 lukova.  Osobitost  su  kameni  blokovi  koji  slično  konzolama  izbijaju  iz  luka  iznad  vijenaca  uporišta (imposta). s padom od 0.n.3‐0.  već  ponajprije  služi  poboljšanju  cjelokupne  proporcije  akvedukta.  Stupci mostova nisu posebno naglašeni.75 ‐ 21. prianjajući što je moguće tješnje uz luk.p. čija je postava stupaca usklađena s velikim arkadama. Takva postava lukova ne  proizlazi  ni  iz  kakve  tehničke  nužnosti.  Dominantan  element  uobičajenih  mostova  gotovo  je  uvijek  luk.  Aqua  Claudia. uključujući i  konzolne kamenove.  Pont du Gard dio je vodovoda sagrađenog oko 15.  Rasteretni lukovi u zidu iznad stupaca izloženih struji i potpornjaka na obali služe za prolaz nabujalih  voda.  U  nekim  slučajevima  lukovi  su  protulukovima dopunjeni u puni krug.1.  ‐  . Ozidani kanal za vodu visok 1. Tijekom stoljeća Rim je za svoje stalno rastuće  potrebe  izgradio  24  vodovoda. g.    njime je u grad NIMES dovedena voda iz udaljenosti od oko 50 km.  4. Odnos se  mijenja kod dubokih dolina gdje visoki stupci moraju podići lukove iznad dna doline.

 Svetište tako poprima oblik sakralnog foruma. Na sličan način svaki gradski forum dobiva jedan  hram kao  dominantu.  Svetište Herkula Pobjednika (Hercules Victor) u Tivoliju  ‐  glavna  terasa  počiva  na  visokoj  podgradnji  od  potpornih  zidova. Os cijelog kompleksa naglašena je od predvorja pa do  unutrašnjosti hrama širim razmakom srednjih stupova odnosno otvora vrata.  te  se  uključuje  u  jedinstvo  mediteransko‐helenističkog  svijeta  oblika.  Jupiterovo svetište u Baalbeku  ‐ najveći sakralni forum rimskog Istoka  ‐  rimsko‐helenistička  shema  povezana  je  s  tradicijom  sirijskog  kulta  boga  Baala. sagrađena su terasasta svetišta kao začeci specifično rimske monumentalne arhitekture na  novoj  tehničkoj  podlozi.  Nasuprot raznolikosti grčkih svetišta Etruščani stvaraju jednu temeljnu shemu gdje se struktura starijih  prirodnih  svetišta  prilagođena  terenu  nadomješta  strukturom  prema  geometrijskim  pravilima.  Trg  je  okružen  dvobrodnim  trijemovima  s  nizom  ugrađenih  eksedri  i  dvorana.Svetišta  Rimska  svetišta  svojim  ustrojem  oponašaju  etruščansku  shemu  gdje  svako  svetište  predstavlja  templum: omeđenu. Unatoč zapreci što je  čini  visoki  toranj  oltara  s  promatračkom  kulom  prema  sirijskoj  tradiciji.  nasutih  dijelova  i  bačvasto  nadsvedenih    prostora. Istodobno ona kao protuteža hramu dominira njegovim pred‐prostorom. ali nešto manjeg Bakhova hrama na južnoj strani.e.  od  kojih  su  gornji  uvučeni.  raščlamba  prostornih  nizova  i  stupnjevanje  visina.  Terracini  i  Sulmonu  tip  pravilnog  svetišta  s  hramom  na  postolju.  Preuzimanjem  grčkih  oblika  arhitekture  rimsko  graditeljstvo  istupa  iz  italskog  provincijalizma.  Sličnost obaju tipova trga i  istovjetnost političkoga i sakralnog foruma odgovara  uskoj isprepletenosti javnoga života i kulta. Ispred njega  upušten je u terasu stepenasti polukrug sličan kazališnoj kavei.  pseudodipter  prema jonsko‐maloazijskom uzoru.  sagrađeno  za  etruščanske  vladavine. sa sjecištem osi orijentiranim prema jugu ili prema istoku.  trijemovima  i  Otvorenim  stubištima  po  helenističkom  uzoru  povezuje  se  s  novorazvijenom  supstrukcijskom arhitekturom. posvećenu površinu.  dosljedno  je  provedena  aksijalnost. Djelovanje Jupiterova hrama osobito  je pojačano usporednom postavom jednakog.  Središnje  područje  Jupitera  Heliopolskog  dopunjuje skupina  daljnjih sakralnih građevina. stoji na  visokom  podiju  sa  širokim  otvorenim  stubišem. koji opasuje mali trg sličan orkestri. kojim dominira hram na  postolju.  Oko  šestostranog  prednjeg  dvorišta  podignuta  je  skupina  građevina  kao đominanta vanjskog prostora.  U  Palestrini.        . Na postolje hrama u visini gornjeg trijema vodi široko otvoreno stubište.    Prolaz s trojim vratima vodi u dvorište hrama. st.  Podudarnost pravilnog urbanizma i svetišta dokazani su u Marzabottu u VI. Iznimni.  Neuobičajeno  velik  hram. Visoka pročelna gradnja poput zida  scene zatvara trg i terasu.p.  Tivoliju.  čine  arhitektonski  okvir  iz  kojega  hram  izlazi  kao  đominanta.  prilagodava  se  obliku  brežuljka  bremenitog tradicijom.  Templum dopunjuje kuća ili jednostavnije hram za kultni kip ili žrtveni oltar.  Na njega se s razine ulice s obje strane uspinju stuhišne rampe. Jupiterovo  svetište  na  Kapitoliju  u  Rimu.  Na  koncu  republikanskog  razdoblja.  koje  presijeca  tunel  jedne  od  glavnih  rimskih  cesta  ("Via  Tiburtina").  Kod rimskih svetišta tu Izvornu slobodnu površinu oni omeđuju u prostor trga.n.  u  Sulino doba.  Dvoetažni  trijemovi.

  pr. koji je sličan  forumu ‐ helenistički utjecaj.  Prve  kuće  za  kultne  kipove  potječu  vjerojatno  od  praoblika  egejskog  megarona.  Za tlocrt VITRUVIJE prenosi odnos duljine prema širini = 6:5.  etruščanski  i  grčki  elementi.  jednako  tako  i  tipične  značajke  drvene  gradnje.  Njegov  pokrov  od  pečenog  glinenog  crijepa  na  strehama  i  na  čeonoj  strani  završava  raskošnim  ukrasnim  crijepovima. pr.  Trodijelna  cela.  na pročelnoj strani široko otvoreno stubište penje se prema predvorju sa stupovima.  naglašavaju  usmjerenje  hrama.    Od  II.Hram  U  rimskoj  sakralnoj  građevini  stapaju  se  staroitalski. TARENTUM) dobiva pročelje sa šest stupova i nastavak  stupova  na  stranama.  Na  pročelnom zabatu često stoje plastički žive skupine figura od terakote.  sve  se  više  opaža  utjecaj  grčkih  sakralnih  građevina.  na  kojima  počivaju  glavne  grede  krovišta. U  produžetku  zidova  cele  stoje  po  2  stupa.  ‐   u nadmetanju s grčkim gradovima (CUMAE. cela i predvorje zauzimaju po pola duljine.  zdepastim  proporcijama  uzmiče  pred  strožom  izvedbom  i  preuzimanjem  grčkih  redova. npr.  st.  Drevni  način  gradnje  drvetom  sa  svojim  teškim.  prostrano  predvorje  i  pun  stražnji  zid.  .  Podjela  građevine  u  glavni  prostor  i  predvorje  održala  se  sve  do  kasnog  razdoblja. Hram je sačuvan u tlocrtu i jezgri zgrade pri svim obnovama. upadljivo izdignuti iznad svetog područja i okolnih zgrada. široka postava nosača predvorja u ravnini sa zidovima cele:  svi etruščanski hramovi stoje na podiju.  Naglašavanje usmjerenja i frontalnost često se pojačava umetanjem hrama u trg svetišta.  Tako  uz  trodijelnu  celu  nastaje  predvorje  sa  šest  traveja  i  četiri  pročelna  nosača.  Središnji  traveji.  Poznati  su  i  etruščanski  odnosno  staroitalski  hramovi  s  tlocrtom  izduljenog pravokutnika u odnosu 2:1.  Rimski hramovi preuzimaju navedene elemente hrama na postolju s predvorjem i otvorenim stubištem.  umjereno  nagnut  dvostrešni  krov  sa  svih  je  strana  izrazito  napušten.  Grčki  uzor  djeluje  formalno na pojedinosti arhitekture i plastičkog oblikovanja. s jednom prostranom celom i predvorjem s 2 ili 4 pročelna stupa. Kr. dok se oblikovanje vanjštine  promijenilo u carsko doba u duhu helenističkog stila.  krovna  konstrukcija  i  dekoracija  imaju  naglašeno  etruščansko‐rimski  karakter.  čime  nastaje  neka  vrsta  ophodnog  trijema.  Hram Jupitera Kapitolijskog ‐ posvečen 509. Nekadašnjoj prevlasti Etruščana odgovara  njihov utjecaj na vjerske obrede.  Kr.  bez unutarnjih nosača.  prošireni  kao  i  srednja  cela. organizacija svetišta i temeljni oblik hramova.

 Mijenjaju se i tlocrti.  predvorjem  ispred  svetišta  i  otvorenim  stubištem. razni oblici plastičke slijepe arhitekture na njezinim zidovima ‐ sve  su  to  značajke  različitih  epoha.  s  visokim  postoljem.  U  carskom  razdoblju  pojavlju  se  kombinirani  tipovi  i  kolosalne  dimenzije. bačvasti svod u ćeli.  Hram  Sloge  na  Forumu.  zahvaljujući  razvoju  tehnike  gradnje  svodova  (cementna  građa). na čijem  se  vrhu.  nalazi  zemljani  humak  pokriven  raslinjem.  Pri nedostatku mjesta i kod manjih hramova događa se da niz polustupova ili pilastara.  te  predvorjem i stubištem koje se uspinje do njega on je potpuno u rimskoj tradiciji.  Otvoreno  stubiše  između  istaknutih  zaslona  daje  centralnoj  građevini  značajku usmjerenja.  Povezivanje  zidnog  valjka  s  kupolasto  nadsvedenom  dvoranom  vodi  k  novim  oblicima  samostalnih  centralnih građevina.  st. gdje se sklonost raskoši spaja s rimskom potrebom za reprezentacijom.  prije  svega  u  carskim  vilama. g. nastaje Panteon ‐ golema kružna kupola izvana se tek  jedva opaža ‐ ona optički tone u zidni omotač.  Vestin hram na Forumu ‐ Rim  kružni tlocrtni oblik se može tumačiti kao prenošenje starolatinske kružne kolibe u monumentalni  kameni  oblik.  čiji  je  stil  presudno  određen  voljom  pojedinih  careva.  Stupovi  korintskog  reda  stoje  na  zasebnim  postoljima.  nastaju  kupolasto  nadsvedeni  centralni  prostori. visokom oko 44 m. umetanje apside u  stražnji zid cele.  Poseban  oblik  čine  hramovi  s  poprečno  položenom  celom. oblik humka zamjenjuje se monumentalno povećanim zidanim valjkom.  SEVERI.  prije  svega  u  Rimu  i  na  helenističkom istoku.  koja  se  ističu  na  kružnom  podiju.  koji  se  dižu  na  različitim  mjestima  u  RIMU  (stari  Panteon. Njima valja pribrojiti i niz kružnih hramova    Građevine kružnog (centralnog) tlocrta  Tehnika  i  oblici  prapovijesnih  kružnih  građevina  s  kulturnim  su  strujanjima  dospjeli  iz  istočnoga  u  zapadno  Sredozemlje. tlocrt se sa straničnim odnosom od oko 1:2 i  brojem  stupova  od  6:11  približava  grčkim  uzorima. pr.  Isprva  Rimljani  od  Grka  preuzimaju  oblik  tolosa.  prostor  cele  najčešče  je  jednodijelan.  Pročelje  je  često  prošireno na šest stupova (bexastylos) s bočnim trijemom (ald) koji. vodi  duž bočnih strana do stražnjeg zida cele.  Razmak  između  srednjih  stupova  prema  staroj  tradiciji  najčešće  je  povećan.prije svega korintskog. tumula.  gdje  su. a na njega se nadovezuje prostrano predvorje bez unutrašnjih nosača. Kod Hadrijanove grobnice (danas Castel Sant'Angelo) zidni valjak  na 10 m visokom kvadratičnom postolju dostiže promjer od 64 m. prislonjen uz  zid cele. Temeljnim se tipom  smatra  hram  s  jednodijelnom  celom  i  predvorjem  s  četiri  pročelna  stupa  (tetrastylos)  u  dubini  od  2‐3  jarma. Njezini stupnjeviti prstenom služe kao prijelaz iz valjka  . hram nastao za namjesništva Augusta i Agripe  dobro sačuvan primjer tog " augustovskog klasicizma". Pročelja s  osam ili deset stupova.  Red  vitkih  korintskih  stupova  kao  slijepa  arhitektura  obilazi  građevinu  i  sa  stražnje  strane. Kr. a kao izniman uzor 118.  Prototipom  se  može smatrati grob CECILIJE METELE. U proporcijama osobito su skladni hramovi s početka carskog razdoblja.  Umjesto  trodijelan.  stoljećima  nakon  propasti  mikenske  kulture. oponašanje grčkog periptera na visokom postolju (Baalbek).  prostranom  celom. slično kao kod grčkog hrama. "sirijski barok").  njihove  prostorne  ideje  u  rimskim  centralnim  građevinama  dobile  novi  zamah.  Gotovo  istodobno  s  velikim  zidanim  prstenovima.  iznad  nadsvedene  grobne  komore.  Za  svoje  monumentalne  grobnice  Rimljani  od  Etruščana  preuzimaju  staromediteranski  tip  kružnoga  grobnog humka.  sačuvani  hram  predstavlja  inačicu  u  graditeljskom  stilu  razdoblja  III. Plitka stepenasta podgradnja još jednom izvana opisuje kružnu liniju.  Povećavanje  dužine  najviše  se  odražava  na  celi.  povezan  s  oblikom  rimskog  hrama  na  postolju. Stranični odnos površine postolja pomiče se na oko 5:3 do  4:2.  kružnog hrama s celom kružnog oblika i ophodnim trijemom.  Vejovov  hram na Kapitoliju).  Od sredine I. st.  (FLAVIJEVCI. Taj tip svoj najveći domet postiže u Augustovu mauzoleju.  Oni  se  u  sve  većim  dimenzijama  nameću  kao  prostorne  dominante  i  kod  velikih  profanih  građevina.  Maison Carree u Nimesu. kao slijepa arhitektura nastavlja red stupova iz predvorja (NIMES).

  te  tvore  idealan  "zidni  potez".  Red  gornje  zone  s  istovrsnim  nizom  skupina  pilastara  i  prozorskih  niša na dva je mjesta prekinut odsječcima bačvastog svoda.  svaki  nadsveden  bačvastim  svodom  s  pozlaćenim  brončanim  kazetama. u antičko doba to pročelje nalik hramu dominira trgom.  Panteon  ‐  Rim  (oko  118. Jedan  međuprostor služi kao prijelaz u rotundu.72 m) kao jedini izvor svjetla.  a  istodobno  kupola  pruža  gotovo  dojam  lebdenja.  Njega  pojačava  kružni  otvor (opaion) u tjemenu kupole (promjer 8. proizlazeći iz istoga tlocrtnog kruga promjera 43.  Tek  na  kraju  kolosalnog  predvorja  otvara se divovska kupolna dvorana.  Edikule  s  kipovima  ističu  se  kao  plastički  naglasci. u kojoj završava uzdužna os svetišta.  Pretprostorom  više  dominira  predvorje  (pronaos)  slično  hramu  sa  stupnjevito  udvostručenim trokutastim zabatom.g)  ‐  ideja  centralnog  prostora  u  potpunosti  je  ostvarena  u  Panteonu  ‐  građevini što ju je oko 118.  dva  prstenasta  vijenaca dijele zid u dvije zone. g. nego sama kružna građevina iza njega. Unutarnje stepenasto sužavanje  140  kazeta  nije  centrirano  prema  središtu  kugle  u  polovini  visine  prostora.  a  na  mjestu  starog  hrama  nalazi  se  njezino  predvorje.  Sedam  jarmova  raspoređeno  je  na  dva  bočna  trijema  i  jedan  širi  središnji. U najvišoj petini svod je gladak.    . i drži se poznate osne sheme.  Pet  kazetnih  prstenova  dočarava  i  uspon  prema  tjemenu i vrtnju oko vertikalne osi.  koja  je  tipična  za  rimski  način  mišljenja.  oblik  kupole  svojom  slojevitom  simbolikom  odgovara  povezanosti  kulta  i  državne  funkcije.  duž  kružne  linije. iznad ulaza i iznad njemu nasuprotne  glavne niše.  dok  rotundu  i  kupolu  gotovo  sasvim  skrivaju  okolne  zgrade.  Kod  Hadrijanova  sklopa  to  mjesto  zauzima  kupolna  gradnja.  Trg  pred  hramom  nasuprot  njemu  omeđivala  je  Neptunova  bazilika.  bočni  trijemovi  završavaju  apsidama  za  kipove utemeljitelja AUGUSTA i AGRIPE.  određuju  prostorni  dojam  u  idealnoj  proporciji  od  1:1.  prema trgu koji je sličan forumu od oko 60x120 m.  Ono  je  sad  okrenuto  na  sjever. Tim uklanjanjem perspektivnog iskrivljenja kazetna struktura u punoj mjeri  djeluje  na  promatrača.  već  prema  središtu  njezina tlocrtnog kruga.u  kupolni  oblik.  završni  gornji  vijenac  naglašava  začetak  kupole.30 m.  Gornja  polovina  kugle  čini  svod  valjka.  a  njezina  donja  polovina  kao  nevidljiva  sfera  dotiče  tlocrtni  krug  točno  u  središtu. započeo car HADRIJAN. nasuprot ulaznim  vratima  diže  se  predvorje.  U  njegovoj  sredini  stajao  je  oltar. U donjoj zoni izmjenjuju se duboke polukružne i pravokutne niše s  nosivim  dvostrukim  stupcima.  - ‐    kugla i valjak kao osnovni geometrijski likovi. srednji trijem vodi prema ulazu u kupolnu gradnju.  Njegovo  zabatno  pročelje  s  osam  stupova  stoji  na  podiju  sa  stubama.

  Njegov  pritisak  što  djeluje  prema van izjednačen je okomitim teretom stupnjevanih prstenova na vanjskoj ljusci kupole.  Oktogon  sličan kuli kao jezgra građevine zamjenjuje  uobičajen zidni valjak.  iznutra  se  na  kružnoj  kupoli  ističu  rebra  od  opeke  za  pojačanje. otpornim na pritisak.  dok  donji  pojas  kupole  prelazi  u  zidni  sustav.  postavljena  ispred  zida.  Dva  reda  superponiranih  stupova. "Tor de'  Schiavi“ i Mauzolej carice Helene.  Stupci  su  međusobno  također  razuprti  pomoću  lukova. U njoj su primijenjena  sva tehnička iskustva rimskih velikih gradnji ‐ kupola se sastoji od unutrašnje i vanjske ljuske od  cementne  građe.  odgovaraju dvjema vanjskim etažama.. a njezin okomiti teret ravnomjerno raspodjeljuje.  Dioklecijanov mauzolej u Splitu  ‐  u  novoj  sintezi  objedinjeni  su  zidni  valjak  čiji  je  unutrašnji  prostor  nadsveden  kupolom i tolos okružen stupovima. izdiže se iznad jednog dograđenoga nadsvedenog predvorja i dvaju bočnih nimfeja. u Solunu Galerijev mauzolej. Predvorje s 4 stupa i plitkim trokutnim  zabatom upućuje na sklonost osnom usmjerenju čak i kod centralne građevine. čija konstrukcija ostaje skrivena promatraču.  zamjenjujući  tradicionalan travnati humak iznad masivnoga grobnog valjka. Iz IV.  neke  su  prolazima  između  stupova  otvorene  prema  nimfejima.  Dodavanjem  različitog  materijala  (plovućac. Donji je pojas  rastvoren  zidnim  stupcima  između  kojih  se  razvijaju  svodovi  devet  niša  konveksno  ispupčenih  prema  van.  upušteno  stubište.  eklekticizam  oblika  i  različitih  tradicija znakovi su kasne antike  .  U  gornjem  pojasu  deseterokuta  nalaze  se  veliki  prozori  s  polukružnim  lukovima.  Prihvaćanje  sila  pritiska  osigurano  je  sustavom  rebara od opeke.  između  kojih  se  deset  segmenata kupole gotovo neprimjetno povezuje s deseterokutom zida. u hram  i  grobnicu  za  diviniziranog  cara. Skupine rasteretnih lukova služe dodatnom ojačavanju. Jako rastvaranje zidnog omotača  ugrozilo je građevinu. Izmjena stupaca i niša u donjoj zoni počiva upravo na  toj  raspodjeli  tereta.  a  osobito  elegantna  inačica  nastala  je  u  kasnom  carskom  razdoblju  u  takozvanom  hramu  Minerve  Iscjeliteljice (Minerva Medica) ‐ deseterokutna centralna građevina promjera oko 25 m. st.  Izvana  je  prijelaz  u  kupolu  postignut  stepenastim  prstenovima.  gornji  ostaje  gladak.  u  završnu  ljusku  kupole.  u  njihovoj  unutrašnjosti  kružne  se  niše  suprotstavljaju silama horizontalnog pritiska.  sadra)  ostvaruju  se  različiti  stupnjevi  potrebne  lakoće  i  čvrstoće.  Povezivanje  različitih  tipova. Osam  dvostrukih stupaca preuzima teret kupole raspodijeljen preko velikih rastretnih lukova.  U  gornjoj  zoni  radijalni  prstenovi  i  rasteretni  lukovi  dodatno  dijele  prostor  između zidnih ljuski u kratke odsječke.  mljevena  opeka. Oni čine odjeljke velikog potpornog prstena koji.  Temu  formuliranu  u  Panteonu  Rimljani  su  varirali  u  mnogim  sakralnim  i  profanim  građevinama. analogno  prstenu svjetlosnog otvora. sagrađena oko  320.  Centralni  prostor  s  kupolom  počinje  prevladavati  i  kod  kasnoantičkih  carskih  mauzoleja. pa su dogradeni kontrafori koji prihvaćaju pritisak kupole. Uzdužna rebra što se radijalno uspinju prema tjemenu ojačana su horizontalnim  poprečnim rebrima. u Rimu su sačuvani npr. Svjetlosni otvor djeluje  kao  gornji  tlačni  prsten.Panteon je masivna gradnja. Do predvorja u osi  zabata  vodi  usko.  Rotunda je valjak s dvije ljuske od zida u opeci s kamenim ojačanjem.  Visoku  jezgru  građevine  izvana  obavija  je‐dnoetažni  osmerostrani  prstenasti  trijem  na  povišenom postolju s 8 x 4 stupa ispod jednostrešnog krova. prima potisak kupole. U unutrašnjosti donji  pojas  zida  raščlanjen  je  naizmjeničnim  pravokutnim  i  polukružnim  nišama.    Istodobno  oni  prostoru  oduzimaju  težinu  i  naglašavaju  prijelaz  u  kružni  oblik.

 "Sakralnu građevinu" u tipologiji i  stilu  "poganskih  hramova"  ona  štoviše  odbija. Državno i društveno uređenje sa svojim socijalnim suprotnostima i svijet  oblika kasne antike isprva se ne mijenjaju. Taj je čin. Neposredno nakon  njegove smrti Carstvo je podijeljeno na dva neovisna dijela.KASNA ANTIKA I RANO KRŠĆANSTVO    Uspon  kršćanstva  iz  tajnosti  i  ilegalnosti  do  državne  religije  traje  oko  300  godina.  Progoni  kršćana pod carevima Decijem. uz službeno ukidanje državnoga kulta. također Carstvo istodobno ugrožavaju  pokreti pograničnih naroda i gospodarske krize. te  pada pod vlast germanskih država proizašlih iz seobe naroda. društveno raslojavanje dobiva i liturgijski oblik.  Milanski  edikt  o  toleranciji 313.  nastavlja  izgrađivati  DIOKLECIJANOVU  apsolutističku  državu. a odsad s apostolima (isoapostolos) po Božjoj milosti.  Godine  391. Iz raznolikosti oblika kasne antike nastaje samosvojna kršćanska arhitektura.  Međutim.  uspostavljajući  ponovo  antičko  jedinstvo  države  i  vjere.  Konstantin  Veliki. koje sad znače i politički utjecaj. Valerijanom i Dioklecijanom od sredine III.  povezujući  je  i  s  duhovnom  snagom  sve  jačeg  kršćanstva.  Kršćanstvo se razvija u okviru rimsko‐helenističkog društva i  kulture  kasne antike.  Konstantin  premješta  sjedište  Carstva:  Konstantinopol  ‐  kao  opreka  poganskom  Rimu  ‐  postaje  "drugim  Rimom".  Kršćanske  zajednice  za  svoje  potrebe  prihvaćaju  tipove  kasnoantičke  profane  arhitekture. pokušaji su da se državni  interesi  nametnu  upotrebom  apsolutne  sile.  st.  imućan  i  visokoobrazovan  sloj. opet su  se razdvojile.  TEODOZIJE naređuje zatvaranje hramova.  u  nastojanju  da  obnovi  jedinstvo  Carstva.  gdje  godine  64. tipove zgrada i građevinske oblike rimske profane arhitekture.  . najprije politički. s kojima se prožima  tijekom višestoljetnog procesa.  Nakon  propasti  Dioklecijanove  reforme  Carstva.  pogodovao  kršćanstvu  koje  carska  kuća  otvoreno  zaštićuje.  U  Konstantinovu  razdoblju  dolazi  do  preorijentacije. Nakon Edikta o toleranciji.  često  u  pojednostavnjenim  inačicama.  nakon  Milanskog  edikta. Obje sfere mediteranskog svijeta. a kršćanstvo proglašava državnom vjerom.  Godine  333. Duhovni ugled Istoka sa starijom kršćanskom tradicijom  i nedostižnom grčkom filozofijom bio je nadmoćniji. povoljnom tlu za razvijanje  religije  spasenja  i  oslobođenja  čovjeka  i  društva  medu  nižim  društvenim  slojevima  i  opće  raširenoj  toleranciji  te  vjerskom  i  filozofskom  sinkretizmu  kasnoantičkoga  rimsko‐helenističkog  društva.  Brzo  širenje  kršćanstva  pospješuju medu ostalima velikom broju židovskih zajednica u dijaspori koje su bile rasadnici kršćanstva.  Taj  viši.  jedinstvenoj organizaciji Rimskog Carstva(sigurne ceste i brze komunikacije).  Opsežna  građevinska  djelatnost  kršćanstva  započinje  u  IV. Međutim.  trajne  represije  nad  sve  većim  skupinama  stanovnika oslabile su Carstvo više nego bi je oslabila tolerancija.  Siriji i Maloj Aziji.  Nov  nauk  širi  se  misionarskim djelovanjem apostola i njihovih učenika već u prvoj polovini I. st. a potom i vjerski.  Time  se  političko  težište  Carstva  premjestilo  na  Istok  koji  je  brojniji  stanovništvom  i  jači  privredom. koje zamjenjuju heterogene.  Pobjednička vjera preuzima načela. st. zapadna  rimska i istočna helenistička.  U  unutrašnjosti  velikih  i  malih  crkava  vrlo  jednostavnog  oblika  državna  crkva  razvija materijalni sjaj carske profane arhitekture. Zapad zaostaje u kulturnom i političkom smislu.  U  glavnim  gradovima  Carstva  i  na  najvažnijim  mjestima  kršćanske  tradicije  nastaju  velike  građevine  i  brižljivo  planirane cjeline. dopušta punu slobodu vjeroispovijesti.  Crkva isprva ne teži za stvaranjem posve nove umjetnosti i arhitekture. koje je Imperium Romanum politički i organizacijski objedinjavao. gornji slojevi sve više preuzimaju  visoke crkvene službe. u Palestini (judeokršćani).  načinom  života  oponaša  običaje carske kuće. spaja  se  s  novom  crkvenom  hijerarhijom. Hijerarhijsko ustrojstvo kasnorimskog carstva s  vladarem koji se izjednačuje s božanstvom.  PETAR  i  PAVAO  postaju  žrtve  NERONOVA  progona. Hijerarhizacija i klerikalizacija mijenjaju i u arhitekturi  raznolikost oblika prvih stoljeća. Tijekom drugoga misionarskog putovanja apostola PAVLA stiže do Grčke i prodire sve  do  Rima. nesustavno izrasle sakralne sklopove iz prvih stoljeća. Prvotna kuća  kršćanske zajednice postaje crkvom koja se dijeli na prostore za kler i za vjernike i tako se stvaraju novi  tipovi građevina.

 Njihovo skromno oblikovanje u svjesnoj  je  opreci  prema  "poganskom"  hramu  s  raskošnim  izvanjskim  plaštem  klasičnih  redova.  koji  su  iz  BIZANTA  stigli  u  RAVENNU.  Velike. potrebno je dovesti svjetlo kroz prozore. što podsječa na profane bazilike i terme koje uvelike nadmašuju  crkve po bogatstvu prostornog oblikovanja i konstruktivnim zahvatima (svodovi).  prije svega u Konstantinopolu i Ravenni.    Prozor  ‐  konstruktivni  se  elementi  građevine  dematerijaliziraju  kako  bi  se  pojačao  transcendentalni  dojam prostora.    .  Druga  vrsta  prozorske  ispune  jesu  tranzene. slikarstvo i dekoracija zidnih  ploha odgovaraju raskošnom stilu rimske privatne i javne izgradnje. st.  u  Sant'  Apollinare  Nuovo.  Spajanje  širokih zidanih lukova na uporišnoj ploči (abaku) klasičnih kapitela koji su prvobitno namijenjeni prihvatu  arhitrava.  st.  Maksencijeva bazilika. Veliki prozori segmentnog luka najčešće se  nalaze  u  čeonim  zidovima  velikih  presvodenih  građevina.  odvija  se  i  preobrazba  antičkih  oblika  kapitela  u  impostni  kapitel. tako da je svjetlo prigušeno.  postaje  teško  izvedivo.  na pojedinačna polja koja se najčešće zatvaraju drvenim rešetkama.  Kod  trapezoidno  suženog  imposta  uska  donja  strana  prilagodava  se  obliku kapitela.  Snažan dojam što ga ostavlja unutrašnji prostor bazilike Konstantinova doba počiva na prostranosti.  Kapiteli  crkve  San  Vitale.  g.  još  uvijek  je  laganim  ukrasnim  profilom  tektonski  jasno  ocrtan.  započete  526/527. Da bi sjaj i boja snažnije djelovali u prostoru.  pokazuju  novi  bizantski  oblik:  impost.    Impostni  kapitel  ‐  u  V  st.  jasnoći i veličini površina. Sveta Sofija). Tijekom V.  Buduči  da  galerije  (matroneji)  često izostaju. pojavljuje se sklonost  spiritualizaciji.  koji  nisu  izloženi  pritisku  svoda  (terme.  Kod  svih  se  građevina  kao  standardni  oblik  pojavljuje  prozor  polukružnog  luka  pojedinačno  ili  u  skupinama.  Takvo  rastvaranje  površine  oprečno  je  zatvorenu  volumenu  imposta.  alabastra.  Crkve  Konstantinova  doba  izvana  pružaju  sliku  svrsishodnih  građevina  dvoranskog  tipa.  U  pojedinim  slučajevima  krovište  je  obloženo  oslikanim  drvenim  stropovima  s  jednakom podjelom na polja kakvu ima i pod (Akvileja. Ravenna). Tanki kameni elementi dijele otvore zaključene segmentnim lukom. st.  st.  imaju  impost  u  obliku jednostavnoga trapezoidnog kamenog bloka na korintskom kapitelu.  perforirane poput rešetke pravokutnim ili kružnim otvorima. zidovi.  velike  ploče  od  drva  ili  prozirnog  mramora.. a u nekim slučajevima i stropovi ‐  dopunjuju  se  u  koloristički  cjelovitu  sliku  u  kojoj  se  različiti  dijelovi  prostora.  element  koji  prihvaća  opterećenje. U to doba stakleni i zlatni mozaici svojim nematerijalnim sjajem  zamjenjuju freske i kamene mozaike.  pod  Justinijanom.  a  njegova  površina  šupljikavo  je  obrađena  i  ukrašena  stiliziranim  listovima  akanta.  Jake  drvene  rešetke  najčešće  su  ispunjene  pločama  od  stakla.Konstruktivni oblici  Kršćanske  zajednice  za  svoja  okupljanja  i  liturgijske  svečanosti  preuzimaju  tipove  i  oblike  kasnoantičke  profane arhitekture koje mijenjaju u skladu s novom namjenom.  gotovo  neraščlanjene površine zidova obavijaju unutrašnji prostor jednostavne kompozicije. široka gornja strana uporištu lukova.  "srednji  brod"  i  "bočni  brodovi". ostalo je dovoljno zida za freske ili  mozaike s figuralnim ciklusima iz kršćanske povijesti  spasenja.  simbolizaciji  i  dematerijalizaciji. Ta zona slika proteže se iznad stupova i nastavlja između otvora za svjetlo u prozorskoj zoni  sve  do  ispod  krova.  Uglačani  kamen  u  boji  svojim  odsjajima  oduzima  stupovima  materijalnu  težinu. Šupljikanje površine prenosi se ovdje čak i na  lukove arkada.  dok  se  košarasti  kapitel  već  potpuno  udaljio  od  klasičnog  uzora.  koja  vrhunac  dosiže  početkom  VI. mramorne ploče po svojoj su prirodi tek slabo prozirne. Plohe koje omeđuju prostor ‐ podovi. Osobitost mu daje  koloristički sjaj materijala i dekoracije.  Njegov  osnovni  oblik  odgovara  trapezoidnom  bloku  imposta. U V. Rimsko  je staklo na jednoj strani hrapavo i mutno.  mramora  ili  kalcita.  međusobno  povezuju  široko  razmaknutim  arkadama  ili  kolonadama  u  zoni  nosača.  Stupovi  kasnog  V.  Nešto  kasnije  u  Svetoj  Sofiji  košarasti  i  zvonoliki kapiteli stapaju se s impostom u jedan element.

  Biskupske  crkva  ‐  Akvileji  ‐  pokazuje  dvije  usporedne  pravokutne  dvorane  jednake  konstrukcije  na  razdaljini  od  oko  30  m. jednostavne zidove raščlanjuju samo lagano istaknuti  vijenci  ili  posve  plitke  trake  ukrasnih  frizova  od  normalnih  opeka  postavljenih  na  ugao  ili  od  malih  dvobojnih opeka koje.  na  Zapadu.  Na  Istoku  uglavnom  se  zida  klesancima  (Sirija.  Usporedno  s  rastom  zajednica  nastaju  i  prve  samostalne  crkvene  građevine.  Tu se razvija poseban plošni stil s plitkim raščlambama. no kao takav u skladu je i s istočnim tradicijama. zbog kojeg se podiže mnoštvo memorijalnih crkava.  različiti  prostori  okupljeni  su  oko  kvadratičnog  dvorišta. sastoji se od nepravilne dvorane stranične dužine oko 9 ‐ 11  m.  Mala  Azija). velikim prostorima koji su samostalni ili prigradeni uz kuće zajednice. a na četvrtoj  je prema van istaknuta široka apsida. prvih biskupa i mučenika  kao jednostavne.  Veće  crkve  sličnih  jednostavnih  oblika  nastaju  u  gradskim  biskupskim  sjedištima.)  zauzima  donji  kat  jedne  kuće  helenističko‐orijentalnog  tipa. a kasnije i apsida. u Siriji i Palestini. st.  Sudeći  po  podnom  mozaiku. st. Budući da njihova vjera nije službeno priznata. Sporedne i spojne prostorije  vode u biskupov stan. Pristup kroz uski prolaz i bočno predvorje uvjetovan je ugradnjom  sinagoge u gusto izgrađenu gradsku četvrt. bazilike.    Rani oblici kršćanskih građevina  Prvi kršćani okupljaju se u privatnim kućama. Tako nastaju brojne kućne  kapele.  Dura‐Europosu (oko 232 g.  Čini  se  da  su  židovske  zajednice  još  prije  kršćana  za  svoje  sinagoge  preuzele  tip  rimske  višenamjenske  dvorane (aule). sa širokom apsidom povišenom za 40 cm. Izmjenično uslojavanje građe oživljuje i koloristički strukturira zid. st. izmjenjujući se. Od opreme nema ničeg što bi upućivalo na kultnu funkciju.  njeguje se tradicionalna rimska gradnja opekom. natpis s imenom vlasnika kuće na njezinu pročelju) sačuvana je  kuća kršćanske zajednice poznata kao "Titulus Equitii" iz III.  na  istočnom  je  kraju  cijelu  širinu  dvorane  zauzimao  prezbiterij. Bočni ulaz vodi prema prostoru za krštenje nastalom  natkrivanjem  prvotno  otvorenog  prostora  između  zida  dvorane  i  gradskog  zida  koji  se  ovdje  lomi  pod tupim kutom. Samo je prostor za kriterije  jasno obilježen nišom s krsnim zdencem i odgovarajućim zidnim oslikom. oko središnjeg  prostora koji isprva nije povišen nalaze se bočni prolazi i galerije.  Memorije i martiriji nastaju u mjestima djelovanja ili na grobovima apostola. Široko stubište između sporednih prostorija vodi u sada srušen  gornji kat.  Zurzachu (Tenedo) ‐ galo ‐ rimska crkva iz IV. radi se o jednostavnim. često tek provizorne kapele i spomen ‐ obilježja. tvore ornament (baptisterij ‐ San Vitale).  U  obje  po  šest  stupaca  nosi  krovište. Vjerojatno  je postojao utjecaj takvog tipa sinagoga na kuće kršćanskih zajednica. Prostrana dvorana u prizemlju natkrivena  je križnim svodom na zidanim stupcima. Odmah po završetku progona širi se  intenzivan kult mučenika i svetaca.  Obje  crkve  povezane  su  istovjetnim  poprečnim  prostorom koji služi i kao predvorje (narteks) i kao krstionica (baptisterij).  odnosno  ravni  strop.Vanjština crkava ostaje jednostavna.  Armenija.  uglavnom  kao  crkve  ‐  dvorane. Kod sinagoge u El  Hamtnahu ophod i galerije u funkciji matroneja okružuju široki središnji prostor s tri strane.  prvi  znak  liturgijskoga  i  hijerarhijskog  razdvajanja  klera  i  zajednice  vjernika. vjerojatno kao posljedica masovnog pokrštavanja nakon Milanskog edikta. Prve sinagoge toga tipa nastaju počev od II.5x11. a možda su utjecaji bili i uzajamni.  Rim ‐ od raznih titularnih crkava (titulus.  unutar prostora antičke vojne četvrti. oni pomoću  što neupadljivijih pregradnji nastoje stvoriti skroman okvir za život zajednice. Uz općinske i  biskupske crkve prislonjena je i posebna crkva za poduku obraćenika (katechumenon).5 m. Antička je trabeacija nestala. razvijenim iz zidnog veza: plošne lezene i lučne  niše ili slijepe arkade.  Uklanjanjem  jednoga  razdjelnog  zida  nastaje  prostor  za  okupljanje  od  oko  4.  Zamjetna  je  gradnja  dvojnih crkava. Ni ovdje ništa ne upućuje na kršćansko bogoslužje.  .  napose  u  Ravenni.

  Najvažnije  građevine  su  velike  dvorane  za  okupljanje  zajednice  (ecclesia). Veliki sakralni kompleksi.  Za  opskrbu  hodočasnika  na  putu  do  svetišta  brinu  se  manastiri. prije svega uključuje zgrade za  zbrinjavanje hodočasnika.  Još  dvije  dodatne  crkve  povezane  su  s  prostorima  za  svećenike  i  goste.Jedno od ranih uporišta europskoga kršćanstva nalazi se u glavnom gradu Dalmacije Saloni (Solin) južno  od  koje  car  DIOKLECIJAN  podiže  svoju  palaču. također nastaju i u sjevernoj Africi.  Usporedno  s  njom  nalazi  se  dvorište  u  obliku  bazilike  (basilica  discoperta). Kršćani su se u malim skupinama okupljali na imanjima izvan grada gdje su  pokopane mnoge žrtve progona.  dok  su  memorijalne  crkve  (memorije.  lezene.  razne  skupine  građevina.  drugačiji  od  općenito antičkog.  Svodne  pojasnice  prelaze  u  vertikalne  zidne  istake.  uvjetovanu  posebnošću  obreda  i  razlikama  u  lokalnim  tradicijama.    Svetišta  Za  razliku  od  rimskoga  sakralnog  foruma. dodan peristil s dvije  apside na suprotnoj strani.  Velika  svetišta  na  mjestima  kršćanske  povijesti  u  osobitom  se  broju  i  veličini  nalaze  u  Palestini.  povezana  s  izrazitom  autonomijom  života  u  raznim  provincijama.  Tamošnja  kršćanska  zajednica  bila  je  pod  Dioklecijanom  izložena velikim progonima. te je nastao mali sakralni kompleks.  glavni  sklop.  ta  raznolikost  uzmiče  pred  sve  jačom  tipizacijom.  martiriji)  i  krstioničke  crkve  (baptisteriji)  uglavnom  centralnog  tlocrta.  MARUSINAC ‐ groba sv.  koje  se  s  vanjske  strane  pojavljuju  kao  kontrafori.  koje  nadomješta stariju. čini se. očituje se u različitim organizacijskim oblicima koji uvjetuju i graditeljske programe.  Sličnih  razmjera  su  i  mnoga  svetišta u gusto naseljenim provincijama Bliskog istoka i sjeverne Afrike.      Nesputanost  u  preuzimanju  i  povezivanju  kasnoantičkih  građevinskih  oblika.  te  s  jednim baptisterijem.  Peristil  na  mjestu  ranijega  groblja  istodobno  služi  kao  atrij  bazilike. iznad  koje visoka eksedra s dva bočna natkrivena  krila  oblikuje  neku  vrstu  "transepta"  odnosno trikonhalnog prostora.  kršćanska  svetišta  su  očuvala  svoju  mnogolikost.  "martirij".  koje  uglavnom  preuzimaju  tip  bazilike.)  utemljen  na  vrhu  brežuljka  sadrži  unutar  zidina  sličnih  utvrđenju.  raspoređene  u  obliku  križa  oko  zajedničkoga  središnjeg  prostora  ili  dvorišta.  U  IV.  MANASTIRINE ‐ Salona IV st  izvorno jedna memorija u starijoj apsidi s grobom mučenika. manju građevinu. Anastazija (Stasa) otprilike istodobno kao i Manastirine  formira  se  složen  građevinski  sklop.  mauzolej  se  sastoji  od  kripte  iznad  koje  je  kao  memorijalna  crkva  podignuta  visoka  presvodena  dvorana.  stoljeću. gdje kršćanstvo u  . ubrzo je. a i dragi članovi zajednice.  Uz  crkvu  Rođenja  u  BETLEHEMU  sklopovi  najvećeg  značenja  jesu  crkva  Svetoga  groba  i  crkva  Uskrsnuća  u  Jeruzalemu.  Velebne dimenzije trijemova i hodnika čak i uz veliki broj hodočasnika omogućavaju odvijanje bogatoga  liturgijskog  programa  s  bogoslužjem  i  procesijama  (osobito  za  Uskrs).  Na hodočasničkom putu u sjeverenoj Siriji projekt manastira osim crkve.  Svetište Šimuna Stilite u Qalaat Semanu ‐ Sirija (oko 480 g.  pod  utjecajem  velikih  građevina  nastalih  po  narudžbi  carske  obitelji.  čine  četiri  bazilike.  stvara  raznolike  sakralne  komplekse.  Monaški  način  života.

 okružena ćelijama monaha koje su jedna do druge poredane  uz  njezine  zidove.  Kod  velikih  bazilika  u  istočnim  provincijama  najčešće  nedostaje  "rimski  transept".  prva  velika dvorana za okupljanje kršćana: bazilika u Lateranskoj palači u Rimu. kao u velikim rimskim  crkvama.  Granični  zidovi  središnjeg  prostora  dižu  se  tek  iznad  zone  nosača. dvorana stupnjevana u visinu (bazilikalni presjek) završava u širokom transeptu.  u  doba  cara  Konstantina.  transepta  i  apside.  Simboličke zidne slike krase čeoni zid iznad tjemena luka.  Kao okupljalište i prijelaz između ulice i crkvenog prostora služi atrij.  visoki  lučni  ulaz  u  zidu  transepta.  rimska  osna simetrija djeluje kao kompozicijsko načelo sve do srednjeg vijeka.  Drvene  grede  položene  u  osima  nosača  slobodno  se  pružaju  od  zida  do  zida  (nema  svodova).  i  VI. Uzori su joj bazilike rimskog  Foruma i židovske sinagoge bazilikalnog tipa.  Jezgru  kompleksa  čini  bazilika  s  galerijama. Lagane arkade ili kolona‐de  omeđuju  središnji  prostor.  Uzor Lateranske bazilike u Rimu oponašaju sljedeće velike građevine: Sv.  narteksa. otvara se pogled na oslikani svod apside.g.  čiji  je  uzor  Lateranska crkva.  već  prostori  u  polusjeni. Crkva stoji na visokom postolju. bazilika i manastir u Tebesi građeni su u više  faza  tijekom  V.  Hijerarhijska podjela zajednice očituje se u smještanju biskupske katedre i sjedala za svećenike (thronos i  syntbronoš)  u  apsidu. Petar i San Paolo fuori le mura  (Sv.  U  odnosu  prema  srednjem  brodu  oni  nisu  područje  tame.  dok  transept  služi  crkvenim  funkcijama:  liturgiji.  Zidne  slike  i  ornamenti  nastavljaju  se  i  u  prozorskoj  zoni  iznad  bočnih  brodova.  Pavao  izvan  zidina).  no  istodobno.  Pod  je  pokriven  mramornim  pločama  ili  kamenim  mozaikom  u  ornamentalnim  poljima. peristilno dvorište ispred bazilike. koji se u Lateranskoj bazilici odmah pojavljuje u monumentalnoj  veličini.  glavnu  točku  prema  kojoj  je  usmjerena  unutrašnjost  građevine.  S  gornje  strane  prostor  često  zaključuje  otvoreno  krovište  ili  kasetirani  strop.  Kod  rimskih  bazilika. jer njegova liturgijska funkcija očigledno nije presudna za život zajednice. lavri ‐  nalaze  se  u  prostranom  manastirskom  dvorištu  koje  štite  obrambene  zidine  i  kule. Većina regionalnih  inačica rimskoga osnovnog tipa uglavnom se odnosi na zonu prezbiterija (kora).  vijećanju  prezbitera. Bočni brodovi dobivaju svjetlo  kroz  visoko  postavljene  prozore  na  vanjskim  zidovima.        .  st.  primanju  izaslanstava  i  procesija.  Dva  velika  stupa  ili  dva  zidna  istaka  postavljena  poput  pilastara  nose  ukrašen  arhivolt.doba velikih teologa doživljava snažan procvat.  gradi  se  između  313.  najčešće  s  fontanom  u  sredini.  Uzdužni  bazilikalni  prostor  brodova  služi  okupljanju  zajednice.  Rasporedom  prostora  i  arhitektonskih  elemenata  Konstantinska  bazilika  označava  novi  prototip  kršćanske rimske carske arhitekture.  kao  u  trijemovima  foruma.  uzdužnih  brodova.  Prijelaz  iz  uzdužnog  broda  u  transept  tvori  trijumfalni  luk.  a  na  stranama  širi  od  bočnih  brodova. trg ili dvorište (aula). Visok i  širok srednji brod djeluje gotovo kao natkrivena ulica. izravno povezana s bazilikom.  Na  istočnoj  uzdužnoj  strani  nalazi  se  građevina  centralnog  tlocrta  u  obliku  trolista  (trikonhos). Ispod njega. koju Bizant nastavlja.  Polukružna apsida u gotovo cijeloj visini prostora zaključuje srednji brod.  prigušeno  osvijetljeni.  i  319.  U  slijedu  atrija.  s  jednom  apsidom  ugrađenom  na  sirijski način između dvije bočne prostorije. Bazilika i trikonhos ‐ slično bizantskom tipu manastira. a iznad visokog ciborija glavnog  oltara. tako npr.  Na  potezu  zida  ispred  krovnih  streha  bočnih  brodova  proteže  se  zona  slika. potom atrij i predvorje sa stubištem.  Osna  orijentacija  i  uzorna organizacija očituju tradicije rimske carske arhitekture.  te  podsjeća  fla  poprečna  krila  (alae)  rimske  antičke  kuće  s  atrijem.  pozivaju  na  zastajanje  i  kretanje  bočnim  brodovima. Iza poprečno postavljenog predvorja (narteks) slijedi široka dvorana s tri ili pet brodova.  U  njezinoj  golukupoli  okupljenu  zajednicu  vjernika  s  iskupom  na  počasnom  mjestu  nadvisuju  simbolički  prikazi  Kristova  kraljevstva. koji je  visok  koliko  i  srednji  brod.    Bazilika  Nakon  dovršenja  Maksencijeve  bazilike.

 dok su bočni brodovi ravno završeni. Kod tipa bez transepta bazilikalno stupnjevan presjek cijelom  dužinom  određuje  vanjštinu  građevine.).‐366.  U  čistom  obliku  taj  tip.  Stupnjevani  presjek  omogućuje  ravnomjeran  prodor  svjetla.  iznad  nje  zona  slika.  pojačava  usmjerenost  prema apsidi.g.  Bazilika se ustaljuje kao opći osnovni oblik biskupskih i općinskih crkava. San Lorenzo fuori le Mura).  Bazilika Sant' Apolinare in Classe.  tvoreći samo jednostavni omotač unutrašnjeg prostora.  propovjedaonice. Raznolikost obreda i lokalnih tradicija odražava se u brojnim inačicama prezbiterijalne zone. Transept u  rimskom obliku gotovo posvuda izostaje. pa i na Zapadu.  utjelovljuju  bazilike  u  Ravenni (od 402.  Ona  počinje  nizom kružnih medaljona poviše kojih trake mozaika dijele zidnu površinu u polja unutar kojih je i  prozorska  zona. st.  Brodovi  najčešće  odgovaraju rimskom uzoru: sklop od tri do pet brodova sa širokim i visokim srednjim te uskim i niskim  bočnim  brodovima.g.  inačice  i  posebni  oblici.  Na  srednji  brod  s  plitkim  dvostrešnim  krovom  prislonjeni  su  ispod prozorske zone jednostrešni krovovi bočnih brodova. apsida i  sporedni prostori priključeni su kao samostalni dijelovi ili su uključeni u jedinstven građevinski volumen. upućuje na istočne utjecaje. U skladu s regionalnim tradicijama.  Bazilike s galerijama (matronejima) odgovaraju antičkoj tradiciji rimske forumske bazilike.  Arhitektura  odražava  unutarnju  hijerarhizaciju  kršćanstva  i  uspostavu društvenih prepreka između "vjerničkog puka" i klera nakon proglašenja kršćanstva državnom  vjerom. U Rimu su  galerije (matroneji) ponovo javljaju tek u VI. prijestolnica Zapadnoga Rimskog Carstva). Jedan  od prvih primjera je Santa Maria Maggiore u Rimu (građena 352. prostora namijenjenih sve složenijoj kultnoj službi.  bočni  brodovi  olakšavaju kretanje posjetilaca i odvijanje procesija koje širenjem kulta postaju sve učestalije. Pokraj rimskoga standardnog  tipa  nastaju. {Santa Agnese. Kompozicija kora u ravenatskim crkvama s poligonalnom apsidom i bočnim prigrad‐ njama pastoforija. Uzdužni brodovi izravno su povezani s apsidama.  Ugrađena  sjedala.Kao standardni tip ustaljuje se posvuda. trobrodna dvorana.g. čiji srednji  brod gotovo cijelom širinom prelazi u polukružnu apsidu.  napose  u  istočnim  pokrajinama  Carstva.  također  osebujan  regionalni  tip  čine  mnoge  crkve  na  uzvisini  Binbirkilise  u  Maloj  Aziji  ili  bazilike s dvostrukim korom iz sjeverne Afrike i Španjolske.  osim  mnogih  drugih  crkava  u  Rimu  i  u  provincijama.  Donja  zona  slika  (još  izraženija  u  Sant'Apoliinare  Nuovo.    Građevinski  volumen  bazilike  u  svom  strukturiranju  potpuno  odgovara  slijedu  unutrašnjih  prostora.  amboni  i  ograde  oblikuju  posebno  područje  za  liturgijske  obrede  i  za  kler. bazilika bez transepta s tri ili pet brodova.  Kod  rimsko‐konstantinskog  tipa  vanjski  je  oblik  određen  kontrastom  između  visokog  bloka  transepta  i  raščlanjene kompozicije uzdužnih brodova. Prezbiterij je  također  spojen  s  apsidom.  ‐    pokazuje  strukturu  koja  se  već  potvrdila  u  Rimu:  zona  arkada. posvećena 549.  Bazilika  Svetog  Petra  i  Pavla  u  Gerasi  (sjeverna  Palestina)  predstavlja  rani  primjer  usporednog  postava  triju  apsida.  .

 središte prostora.  Dodatno obogaćenje unosi ritmizacija postignuta izmjenom nosača koji raščlanjuju oba niza arkada  u tri polja sa po četiri odnosno pet lukova na stupovima.  izduženu  bočnu  crkvu.  očituje  se  posebnost  razvoja  bizantske  arhitekture  i  njezina  različitost  nasuprot  linearnom prostornom slijedu rimskih bazilika. Taj kor gotovo je samostalan sklop.  a  svaki  od  njih  ima  vlastite  matroneje. U prozorskoj zoni umetanjem još jednog  stupca ritam se prilagođava manjoj visini prozorskih arkada.)  osmerokutnom  novom  gradnjom  s  unutrašnjom  kolonadom oko piscine.‐440.  niše  različitih  oblika  i  veličina  plastički  modeliraju  zidni  plašt. U Ravenni je od baptisterija ortodoksnih San Giovanni in Fonte sačuvana samo  jezgra  slična  tornju.  pored  biskupskih  crkava  za  sve  veći  broj  krštenika  grade  se  krstioničke  crkve.  Nakon  službenog  priznavanja  vjere.  Bijeli manastir kod Sohaga u gornjoegipatskoj pustinji. S obje strane srednjeg broda prezbiterij  se  preko  dva  široka  luka  dvostmke  visine  proširuje  poput  transepta  u  visoke  bočne  prostore  u  kojima  se  nastavljaju  matroneji. natkriven kupolom ili šatorastim  krovom.  U  velikom  građevinskom  bloku.  krstionicu. utemeljitelja manastira. Dimitrija u Solunu  ‐  bogato raščlanjen prostor i vertikalna struktura s dva niza arkada gotovo jednake visine u zidovima  glavnog  broda. te u izmjeni konstruktivnih  elemenata.  I sustav nekih manastira određen je sažimanjem prostora za različite liturgijske funkcije u jedan cjelovit  kompleks.  Postav bazilike kao prostornoga i duhovnog središta sveukupnog kompleksa načelo je zajedničko gotovo  svim manastirima i samostanima. odvojena je stupovima od ophoda. U bazilici bočni brodovi u  obliku slova U okružuju dugački glavni brod koji se preko trijumfalnog luka otvara u trikonhalni kor  podignut iznad groba Šenutea. utemeljen početkom V. Sklop je osno orijentiran prema stranama svijeta.  ‐  obuhvaća  unutar  zatvorenog  pravokutnika  zidina  veliku  baziliku  s  predvorjem. koji se slično lanterni ili tornju diže iznad ophoda.  Ta  "bazilika‐martirij"  projektirana  je  očigledno  za  posebne  potrebe  velikih  hodočašća. izgrađen  po uzoru na neke memorijalne crkve (Tebesa.  Nakon  jednostavnih  pravokutnih  prostora  s  posudom  za  krštenje  na  čeonoj  strani.    Građevine centralnog tlocrta  U kasnoj antici građevine centralnog tlocrta tvore veliku tipološku skupinu.  bočni  brodovi  su  visinski  stupnjevani.  koju  je  prvotno  okruživao  ophod.  zasnovan  vjerojatno  na  kršćanskoj  simbolici  brojeva.  slijede  građevine  kvadratnog  i  kružnog  tlocrtnog  oblika  s  bazenom  za  krštenje  (piscina)  upuštenim  u  sredini  poda. Ranokršćanska se arhitektura  pri gradnji brojnih krstionica i memorijalnih crkava nastavlja na kasnoantičku tradiciju.  Ispod  te  posebno  oblikovane  prostorne  skupine  nalazi  se  kripta  naslovnog sveca.  te  različite  sporedne  prostorije  i  stubišta.    .Peterobrodna bazilika Sv.  Omiljen  je  oblik  od  V.  U  povezivanju sporednih i glavnih prostora u složen cjelovit organizam. Njegovo bogato oblikovanje s  dvokatnom  slijepom  arhitekturom  u  opreci  je  prema  jednostavnoj  bazilici.  zatvorenom strmim kosim zidovima. ili gornji kat.  pojavljuje  se  u  različitim  inačicama. Piscina.  odnosno  još  jedan  niži  oktogon  u  koji  su  ulazile  apside.  st. Stupovi nose ili visok ciborij. koji  slobodno stoji u prostoru. osmerokutni prostor okružen jednostavnim zidovima. baptisterij u Ravenni).  Bijeli  manastir  pripada  regionalnom tipu.  Prvi  baptisterij  nastaje  u  Rimu  pored  Lateranske  bazilike  pregradnjom  termalnog  zdanja:  jednostavan  kružni  prostor  Siksto  III.  Slijepa  arhitektura  uokviruje  zidne  slike  i  mozaike. st.  povezan  s  drugim  građevinskim  elementima. još živi tradicija egipatskih hramova.  U  Šimunovu  svetištu  u  Qalaat  Semanu  debeli  kvadratični  zidni  plašt  s  pravokutnim  i  kružnim  nišama i apsidom na istočnoj strani obavija centralni oktogon koji se diže iznad kvadratičnog prizemlja s  predvorjima i sporednim prostorijama.  oktogon.g.  Temeljni oblik.  zamijenio  je  (432.

 u osam  ravnih segmenata urezani su lučni otvori prozorskog vijenca.  oblikujući vanjski oktogon.g. za razliku od  rimske bazilike Konstantinova doba.  Pojasnice  koje  se  pružaju  od  stupca  do  stupca  nose  kriškastu kupolu (u obliku kišobrana) s 15 segmenata.  koje  osobito  nastoje  oko  rješavanja problema presvodenja velikih prostora.  Za vladavine Justinijana (527. na području careve palače  ‐  Prvi je primjer realizacije Justinijanove ideje.  Sirenje kulta svetaca i sve brojnija hodočašća daju od IV.  u  Siriji.  npr. dolazi do sve jače političke i crkvene polarizacije između istočnog i zapadnog dijela Rimskoga  Carstva.  u  kojem  još  živi  tradicija  antičkih  kružnih  hramova.  no  obogaćuje  ga  okruženjem  sporednim  prostorima.  nasuprot  dubokom  predvorju  na  zapadnoj  strani. koji su naizmjence ravni ili konkavni.  pridajući  građevini  tipičnu  rimsku  frontalnost  i  orijentaciju  duž  glavne  osi  koja  se  produžuje  sve  do  niše  sa  sarkofagom.Memorije i martiriji. Prostorni je ideal Justinijanova doba.  Na  predvorje  se  sa  strane  nadovezuje  kružna  kolonada  trijema.  Bogatstvom  oblika  nadmašuju  baptisterije.    U V.  Arkade  u  dvije  etaže  odvajaju  ga  od  ophoda  i  galerija  {empora)  iznad  njega. podigao ju je car Zenon  ‐  središnji  oktogon  s  unutrašnjim  ophodom  preuzima  tlocrt  Marijine  crkve  u  Jeruzalemu. jer nisu vezani uz uvijek isti obredni čin.) započinje iznimno jaka graditeljska djelatnost.  Tako  nastali  ophod  presvoden  je  prstenastim  bačvastim  svodom.  Marijina crkva na brdu Garizim koncem V.‐565. Tri apside ili se usko povezuju u oblik lista djeteline. i VI.  st. Prijelazni stupanj čine centralni prostori  s uskim bočnim travejima ispred bočnih apsida.  Lagano  razdvajanje  bočnih  traveja  zidnim  istacima.  Volumen  građevine  stupnjevanog  presjeka  jasno  ističe  unutrašnju  strukturu.  Crkva Sv.  Ophod  se  samo  na  jednom  mjestu  otvara  prema  poprečno  postavljenom  predvorju  s  bočnim  apsidama. Sergija i Bakha podignuta 527.  Grobna crkva Svete Konstance u Rimu.  ili oblikuju prostrani kor kao završetak dvaju ukriženih brodova. Otvaranjem unutrašnjeg oktogona na istočnoj strani prema velikoj apsidi  s  prednjim  travejem.  Koncem  V. Primjeri izravnog nastavljanja carske tradicije jesu  mauzoleji prvih kršćanskih careva. kako bi se velikim i  prestižnim građevinama pokazao sjaj Crkve i Carstva.  osam  visokih  zidanih  stupaca  oblikuje  unutrašnji  oktogon. mauzolej Konstantinove kćeri  ‐  unutrašnji krug od 12 radijalno raspoređenih parova stupova povezanih arkadama nosi presvodeni  zidani  valjak  središnjeg  prostora. povoda osnivanju memorija.g.‐537. crkva s kupolom snažnoga prostornog učinka. s glavnom apsidom istaknutom na istočnoj strani.  i  ta  građevina  centralnog  tlocrta dobiva os i orijentaciju u skladu s rimskom tradicijom. st. U arhitekturi ona se izražava sve većom samosvojnošću i sve intenzivnijim razvojem na Istoku.  u  sklopu  većih  kompleksa (Tebesa) ili kao kor neke bazilike (Sohag).  Njega  u  prizemlju  okružuje  zidni  prsten  s  vijencem  niša. posvećeni uspomeni mučenika i drugih važnih osoba iz ranog razdoblja kršćanstva. Raznovrsni se prostori sažimaju izvana  u  jedinstven  zatvoren  volumen  građevine.  te  položaj  predvorja  i  ulaza  određuju  orijentaciju  prema  glavnoj  apsidi. Motiv trikonhosa sporadično se pojavljuje i na Zapadu. pa i onih bazilikalnog tipa. Trikonhos je centriran na  središnji  kvadrat.  vanjski je oblik tek jednostavni omotač unutrašnjeg prostora.  Sveta  Sofija). st. unutar zidanog kubusa neznatno nepravilnih stranica.  čija  kupola  počiva  na  četiri  pojasna  luka  (usp.  podignuti  su  iznad  njihovih  grobova  ili  mjesta  njihova  djelovanja. st. Ivana Krstitelja u Jeruzalemu  ‐  samostalna građevina.  Crkva Sv.  Isprva  predvode  regionalne  graditeljske  škole.  Ta  sklonost  zatvaranju  česta  je  značajka  crkava  u  Palestini i Siriji.    Trikonhalne  crkve  (crkve  s  tri  kora)  javljaju  se  kao  samostalne  pojedinačne  crkve.  Armeniji  i  Maloj  Aziji.  .  Predvorja  i  kapele  naizmjence  se  nadovezuju.  Konstantinopol  postaje  stjecištem  istočnih  arhitektonskih  koncepcija.

 svi se povezuju  u  višečlani organizam.  Zidani lukovi koji su horizontalno pruženi iznad presvodenih prolaza učvršćuju stupce oktogona. Iz dvoetažnog vanjskog oktogona jasno se izdiže gornji kat sličan lanterni.  San Vitale.  Između  njih  i  apside  umetnuta  su  sporedna  stubišta. na kojima počiva  kupola rastvorena s osam prozora.  Svi  sporedni  i  pridruženi  prostori. ovdje su dodane oktogonu kao samostalni  polukružni  volumeni  s  pravokutnom  nišom.  dopirući  sve  do  vanjskog  zida.  vertikalno  prolazi  kroz  ophod  i  empore.U dijagonalnim su osima skupine stupova postavljene tako da oblikuju polukružne niše natkrivene  polukupolama. Iznad svodova ophoda od stupaca oktogona do  vanjskih  zidova  zrakasto  su  pruženi  zidani  lukovi.  Razvedenost  vanjštine  odgovara  znalačkoj  i  višeslojnoj  raščlambi unutrašnjosti.  Memorijalna crkva San Vitale u Ravenni.g. međusobno su jasno razlučeni.  Ne  gubeći samostalnost. dajući mu jasno usmjerenje.    .  služeći  istodobno  i  kao  konstruktivno  ojačanje  uglova  građevine  s  obzirom  na  potisak  svodova. nastala gotovo u isto doba (oko 526.  polukružno ispupčene u ophod odnosno u empore.  Unutrašnjost  Crkve  Sv. presvođenim odsječkom bačvastog svoda.  Prezbiterij  poput  visokog  "kora"  s  bačvastim  svodom.  koja  zajedno  s  predtravejem.  U  vitkijim  proporcijama  unutrašnjeg  prostora  i  prizmatično  jasnom  uobličenju  višečlanog  volumena  (prikrivanje  kupole)  naznačen  je  zaokret  koji  će  uslijediti  u  srednjovjekovnoj  arhitekturi  zapadne evrope. Presudni doprinos dojmu nematerijalnosti  daju  površine  obložene  obojenim  mramorom  i  pozlaćenim  mozaikom.  Trokutni  spojni  prostori  vode  u  središnji  prostor  i  omogućuju  s  obje  njegove  strane  pristup  kružnim  tomjevima  sa  zavojitim  stubištima  koja  vode  do  empora.  Tim  nišama  odgovaraju  četiri  polukružne niše u uglovima vanjskoga zidnog četverokuta koje ga prilagođuju središnjem oktogonu. Unutar velikih lukova nalaze se dvije etaže arkada na stupovima.  koje  istodobno  preuzimaju  potisak  središnje  kupole.  Građevinski  volumen  ostaje  u  tradiciji  rimsko‐ravenske  arhitekture  u  opeci. iznutra je i izvana još stroži u centralnosti a u oblikovnom smislu vrhunski  dotjeran. S polukružnim lukovima koji ih povezuju oni oblikuju dvoetažne arkade.  jednako  kao  i  sjaj  poliranih  mramornih stupova i mekani oblici šupljikasto obrađenih kapitela.  Sergija  i  Bakha  i  Memorijalna  crkva  San  Vitale  odgovara  novom  bizantskom  prostornom idealu koji niz jasno omeđenih pojedinačnih prostora zamjenjuje cjelovitim organizmom. oblikuje prezbiterij. Pastoforije.  koji  je  iznad  jednoetažne  apside  otvoren  velikim  trodijelnim prozorom.  koji  preuzimaju  sile  potiska  i  konstruktivno  učvršćuju  građevinu. otvoren u punoj visini  obiju etaža prema središnjem prostoru.‐547.  Ispred  oktogona  u  širini  dva  traveja  ophoda  položeno  je  predvorje  s  bočnim  apsidama.  Karakter pojedinih prostora određen je samo ulogom koju imaju u unutrašnjem prostom.  Iz  kubično  zatvorenog  tijela  građevine  ističe  se  samo  poligonalna  apsida. zapadna varijanta. uobičajene u Ravenni. a njegova je  cjelovitost postignuta prikrivanjem i ublažavanjem kontrasta.  pa  i  važni  konstruktivni elementi.  pokriven  šatorastim  krovom  koji  prekriva  kupolu.)    ‐  u  vanjski  oktogon  relativno  tankih  zidova  upisan  je  unutrašnji  oktogon  od  poligonalnih  zidanih  stupaca.

Crkva Sv.  naznačava  program  i  rješenje  koji  će  biti  ostvareni  nešto  kasnije u crkvi Svete Sofije.  st.  Crkva Svete Sofije. U laganoj izmjeni ravnih poteza arkada sa stupovima na bočnim stranama i presvođenim nišama u  uglovima. st.  Sergija  i  Bakha. umnožavaju se pokušaji  povezivanja bazilikalnoga uzdužnog broda s korom centralnog tlocrta. prostor se oblikuje duž uzdužne osi stupnjevitim vertikalnim uzdizanjem.  Središnji  kvadrat  proširen  je  u  uzdužnom  smjeru  u  dva  trapeza. međutim.  započeta  527.  Bogati  oblici  građevina  centralnog tlocrta ne odgovaraju potrebama crkve kršćanskih zajednica.  naslućuje  se  ideja  povezivanja  orijentiranog i centralnog prostora pod jednim golemim svodom.  Parovi  stupaca  koji  razdvajaju  bočne  prostore  određuju  usmjerenje  prema  središnjem  prostora  od  kojeg  su  optički  odvojeni  arkadama  sa  stupovima.g.  Unutrašnji  prostor  djeluje  prostranije  i  niže.  svojim  jednostavnim  sklopom  zadovoljava  doduše  liturgijske  zahtjeve.  Stupovi  na  bočnim  stranama  kvadrata  poredani  su  točno  po  unutrašnjoj  liniji  stupaca. Povezivanje  obaju  tipova  osobito  se  brzo  ostvaruje  u  istočnom  dijelu  Carstva. Zbroj svih tehničkih i umjetničkih iskustava i eksperimenata iskazuje se u Konstantinopolu pod  Justinijanom izgradnjom velikih bazilika s kupolom.  ali  ne  odgovara  visokorazvijenim  mogućnostima  kasnoantičke  građevinske  tehnike  i  potrebi  državne  crkve  za  reprezentacijom.  uobičajena  za  općinske  ili  biskupske  crkve.  Crkva  Sv.  Između  njih  arkade  sa  stupovima  u  dvije  etaže  razgraničuju  središnji  prostor  od  bočnih  prostora.  gotovo  kvadrat. dok kod gradnji centralnog tlocrta  jača težnja da se orijentacija odredi odgovarajućim oblikovanjem prezbiterijskog područja.  Ispred  apside  na  taj  način  nastaje  neka  vrsta  trikonhosa  oko  prezbiterija.  Umjesto  uobičajenih  izduženih  bočnih  brodova  glavni  je  prostor  okružen  nizom  relativno  samostalnih  bočnih  prostora.  i  V. 532. Sergija i Bakha u pojedinostima djeluje još pomalo sputano i u cjelini nedovoljno centralizirano. te tako bočno proširuju uzdužni  prostor  u  točkama  u  kojima  bi  s  obzirom  na  osnovni  geometrijski  lik  trebalo  nastupiti  njegovo  sužavanje.g.    Bazilika s kupolom  Bazilike  i  građevine  centralnog  tlocrta  razvijaju  se  u  IV. kao polukružne niše.  Tijelo  građevine  kao  zatvorena  i  nepokretna  masa  nosi  kupolu. arhitekti Antemij iz Trala i Izidor iz Mileta  ‐    vanjski  pravokutnik.  sukladno  odgovarajućim  funkcijama..  koje  proširuju  prostor  i  konstruktivno  ga  učvršćuju.‐537. obavljenih tamnim omotačem bočnih prostora i empora.  Na  tom  tlocrtu  i  na  konstruktivnom  kosturu  koji  na  njemu čvrsto počiva.  .  neovisno  jedne  od  drugih. Kao  bočno omedenje iznad dvoetažnih arkada.  gdje  se  tehnički  usavršava  i  gradnja  svodova.  određuje  tlocrt  cjeline.  Bazilika. Nešto kasnije ona je ostvarena u Svetoj  Sofiji i u drugim bizantskim bazilikama s kupolom.  koji  tvore  konstruktivni  kostur. U V.  Nasuprot  njemu u uzdužnoj se osi prema prednjem narteksu i prostranom atriju otvara glavni trodijelni ulaz s  carskim  vratima.  Na  njegovim  uglovima  diže  se  osam  velikih  stupaca.  Na  kosim  stranicama trapeza postavljeni su.  no  kojem  su  podređeni  liturgijskom  funkcijom.  tvoreći  tako  centralizirani  longitudinalni  prostor.  odnosno  skupina  stupaca.

 Rimljani ga kao načelo rasporeda  primjenju ju u malim i velikim građevinskim kompleksima te u urbanizmu.  koje  pak  počivaju  na  pojasnim  lukovima  i  apsidalnim  konhama  kora  odnosno  ulazne  strane. Svaki travej nosi po jednu kupolu. potaknula izvedbu pojednostavnjenih replika u  provincijama.a ispod bočnih pojasnih lukova uzdiže se zona bočnih zidova ‐ dijafragmi.  (srušena 1462).  Na  tim  povijesnim  pretpostavkama  počiva  višeslojnost  rimske  arhitekture. crkva Sv. Bogat razvitak prekinut je prodorom islama.  Dva  velika  kvadratična  prostora  s  obje  strane  rezbiterija  služe  kao  pastoforije. Rimljani su manjina. Već etruščanski hram na visokom podiju nadvisuje  svoju okolicu.‐546.  Krakove  križa  sa  svih  strana  okružuju  ophodi  i  empore. Etruščanima i Grcima.  . u bizantsko carsko doba nema izravnog nasljednika. a središnja.  obratno. Marko u Veneciji 1063. Njegove se analogije.  U  povijesti  razvoja  kultura  Italija  zaostaje za egejskim područjem.  Točka  usmjerenja osi najčešće je istaknuta kao dominanta.  Raščlamba  i  ritam  odgovaraju  sustavu  razrađenom  u  Konstantinopolu. i St. grčki i istočnohelenistički elementi preslojavaju temeljna mediteransko ‐ italska  načela od kojih je najvažnije primarno poimanje arhitekture kao prostora.  prostor  se  po  uzdužnoj  osi  otvara  punom  visinom  prema  udubinama  polukupola.  Sjecište  osi  karda  i  dekumana bilo je već osnovica etruščanskog planiranja.g. obično je viša  od drugih {crkva s pet kupola). U kući s atrijem ona se očituje kao orijentacija prema tablinu. Ivana u Efezu (prema PROKOPIJU ista kao i  crkva  Svetih  Apostola).  Maksencijeva  bazilika)  najavljuje  intenzivno  osvjetljenje  prozorskog  prstena u bazi kupole. s vijencem prozora.  Sveta Sofija.  Veliki  nosivi stupci tvore s pojasnim lukovima konstruktivni kostur.st. kojemu su se divili već suvremenici.  Tek  njihova  stoljetna  ekspanzija  stvara  rimsko‐italski  kulturni  prostor  u  kojemu  se  vlasti  te  tradicije  stapaju  s  preuzetim  utjecajima. kod  hrama prema celi. a na istoku već u VI.6 m. na kojoj se diže središnja kupola. rimsko  poimanje  arhitekture  kao  prostornog  omotača  pre  sudno  je  za  oblikovanje  trgova  zatvorenih  sa  svih  strana i davanje prednosti luku i svodu.    Nova orijentacija antičke umjetnosti  Rimska  arhitektura  svoj  specifičan  karakter  stječe  razmjerno  kasno.  Nasuprot  jasnom  bočnom  omedenju.  Rim  je  sklon  prostornoj  organizaciji  koja  se  zasniva  na  simetriji  i  aksijalnosti.. U rimskim gradovima on djeluje kao orijentacijska točka trgova okruženih kolonadama. Izborom jedne od dviju osi za  os simetrije naglašava se orijentacija. Njihovo jako rastvaranje  skupinama  prozora  (usp. Njezin uzor tijekom srednjeg vijeka na Zapadu slijede Sv. Za razliku od grčkoga. ali je. kao i s dvoetažnim arkadama na  stupovima.g. Etruščanski. nalaze u istočnim visokorazvijenim kulturama.  Bočna  krila  atrija  ispred  zapadne  strane  crkve  nastavljaju  se  duž  vanjskih  zidova  kao  natkriveni prolazi sve do krakova križa. koji nosi kupole i odterećuje bočne zidove  dijafragme sa skupinama prozora otvorenih u potkupolnom prostoru. jednako kao i ori jentacija  prema stranama svijeta.  U  provincijama  Bizantskog  Carstva  uzori  velikih  građevina  iz  Justinijanova  doba  pojednostavnjuju  se  i  stapaju s lokalnim graditeljskim tradicijama. Među italskim plemenima.  Produživanjem  jednoga  kraka  križa  za  jedan  travej  nastao  je  u  ovom  slučaju  orijentiran  uzdužni  brod.  prema  pretoriju  ili  kapitoliju.  odnosno. u tjemenu visoka 55.g.  Prožimanjem  dva  broda  nastaje  tlocrt  u  obliku  grčkog  križa  s  kvadratičnim  središnjim  travejem  i  četiri  jednaka bočna traveja.  jednako kao i manja crkva Svete Irene s dvije kupole.  U  tom  prividno  bestežinskom  dizanju  i  spuštanju  prostornih  obrisa  iznad  uzdužne  osi  i  njihovu  koncentriranju  u  vertikalnoj  osi  počiva  lebdeća  ravnoteža  toga  golemog  prostora.  Kontrafori  i  lukovi  osiguravaju  uzdužni  zid  od  potiska  svoda. velika državna i dvorska crkva. kod foruma prema hramu. U rimskom taboru Via Praetoria kao okosnica organizacije  tabora  označava  smjer  prema  neprijatelju.  Osobito  je  značenje  za  daljnji  razvoj  bizantske  arhitekture  imao  tip  crkvi  križnog  tlocrta  s  kupolom.  Prva  velika  građevina  tog  tipa  je  crkva  Svetih  Apostola  u  Konstantinopolu  podignuta  536.  Front u Perigueuxu 1120.

  a  ne  jednostavna  oplata  manje  vrijednih  građevina. a kasnije osobito velikih termi.  već  urbanizam i u Rimu i u provincijama.  Visokorazvijena  tehnika  omogućuje  ostvarenje  monumentalnih  građevinskih  volumena  i  prostora  Konstruktivni  uvjeti  masivne  gradnje  određuju  i  formalnu  kompoziciju  koja  u  vanjštini  pojedinih  građevina.  Građevinski  volumen  dosljedno  je  izveden  kao  omotač  prostora  i  kao  konstruktivni kostur. teatara.  lukovima  i  svodovima  od  kamena.  Istodobno  u  Rimu  nastaju  novi  arhitektonski  sustavi  i  novi  graditeljski  tipovi:  zgrade  za  opskrbu.  Rimska  "inženjerijska  gradnja"  iskustvima  stečenim  pri  izvođenju  vodovoda.  Kr. veleban volumen građevine.  Tek  u  V  st. Rimska  masivna  gradnja  razvija  se  u  slojevit  sustav.  velikim  prozorima i skupinama prozora. Umjesto nizanja plastički samostalnih elemenata provodi se raščlamba cjelokupne  građevinske mase Rimska racionalnost orijentira se prema stvarnosti.  te  rimska  konstrukcija  i  organizacija.  ponovo  se  uvodi  gradnja  svodova.  st. npr. Ranokršćanska  arhitektura  isprva  se  u  potpunosti  razvija  u  okvirima  te  kasnoantičke  tradicije. U državnoj arhitekturi Rimskoga  Car stva prožimaju se mediteranski osjećaj za prostor.  Kršćani  odbacuju  "sakralnu  arhitekturu"  po  uzoru  na  antičke  hramuve.  na  području  istočnog  helenizma:  naznaka  temeljite  preobrazbe  mediteranske arhitekture.  U  bazilikama  koje  shvaćaju  kao  dvorane  za  okupljanje  odriču  se  i  tehnike  svodenja.  Razlaganjem  klasičnoga  grčkog  oblikovnog  kanona  elementi  koji  su  dotada  strogo  uvjetovani  određenim  odnosima.  mostova  obrambenih  zidina  pridonosi  razvoju  nove  tehnike  građenja  masivnim  zidovima.  svoj  posljednji. helenistički veliki  prostori  i  formalizam. te reprezentativna komunalna gradnja.  U velikim Justinijanovim građevinama u Konstantinopolu ‐ napose u Svetoj Sofiji antička arhitektura  dostiže  u  VI. Načela grčke arhitekture: plasticitet arhitektonskih elemenata.  u  kojem  se  građevni  materijal  upotrebljava  upravo  prema  svojim  statičkim  svojstvima. a ne prema idealu.  U  doba  kasne  antike  jednakim  stvaralačkim  snagama  postižu  se  novi  konstruklivni  i  oblikovni  dometi.  Važne  arhitektonske  teme  nisu  više  Sakralni  građevine. Fasade su ponajprije element  oblikovanja  urbanog  prostora. ujednačenost  građevinskih  tijela  sa  svih  strana.  opeke  i  cementne  grade  Ova  posljednja  tehnika  omogućuje  gradnju  svodova  u  dotad  nepoznatim  dimenzijama  i  prilagodavanje nejednakim opterećenjima koja se na različitim mjestima pojavljuju u građevini.  one  su  obodne  plohe  prostora  na  otvorenom  (forum.  pr. kojim dominira čist oblik velike kupole.  teatar). sve razvijenija izgradnji  bazilika. amfiteatara.  te  repre  zentativne  zgrade  za  obavljanje  funkcija  glavnoga  grada  cijelog  Sredozemlja.Takvo povezivanje elemenata uvjetuje frontalnost i kompoziciju fasada. forumu.  st.  za  upravu  i  za  stano  vanje  sve  većeg  broja  stanovnika.  a  kršćanska  svoj  prvi  vrhunac:  dematerijalizacija  i  spiritualizacija  prostora. Maksencijeve bazilike u Rimu ili aule palače u Trieru dostiže  gotovo  pretjeranu  strogost.  mogu  se  rabiti  u  slobodnim  kompozicijama. te jasan. italo‐etruščanski smisao za red.  Pomno  proračunata  raspodjela  pritiska  omogućava  olakša  vanje  i  rastvaranje  isprva  teških  i  zbijenih  građevinskih  masa  lukovima  i  svodovima  velikog  raspona.  .  kontraforima.  postupno  gube  značenje.  slobodno  grupiranje  građevinskih  tijela. carskih termi u Rimu i Trieru.  te  se  zadovoljavaju  jednostavnim  kutijastim  prostorima  pod  otvorenim  krovištem  ili  ravnim  stropom.  Taj  postupak  započinje  u  II.  pod  utjecajem  Istoka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful