P. 1
Psihijatrija Sa Psihopatologijom

Psihijatrija Sa Psihopatologijom

|Views: 444|Likes:
Published by DoaTsuki

More info:

Published by: DoaTsuki on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

Sections

 • PSIHOLOGIJA SA PSIHOPATOLOGIJOM
 • OSNOVI PSIHOLOGIJE
 • IDEOLOŠO FILOZOFSKA STRUJANJA U PSIHOLOGIJI
 • METODE U PSIHOLOGIJI
 • TEHNIKE U PSIHOLOGIJI
 • KONCEPTI PSIHIČKOG APARATA PO SIGMUNDU FREUDU
 • TOPOGRAFSKI MODEL
 • STRUKTURNI MODEL
 • MEHANIZMI ODBRANE
 • OSJEĆAJI - OPAŽANJE
 • Opažaji prostora i vremena
 • Faktori koji utiću na percepiju veličine predmeta
 • Percepcija vremena
 • Opažanje pokreta
 • Poremećaji opažanja pokreta
 • Poremećaj opažanja
 • AGNOZIJE
 • HALUCINACIJE
 • Halucinacije na unutrašnjim organima ( cenestetičke )
 • NAGONI
 • PODJELA NAGONA
 • POREMEĆAJI NAGONSKOG ŽIVOTA Poremećaj nagona za ishranu
 • Poremećaj nagona za samoodržavanjem
 • Kvantitativni poremećaji
 • Kvalitativni poremećaji
 • EMOCIJE I AFEKT
 • ANATOMSKA OSNOVA EMOCIJA
 • RASPOLOŽENJA I AFEKTI
 • RASPOLOŽENJE
 • AFEKT
 • UTICAJ EMOCIJA NA DRUGE PSIHIČKE FUNKCIJE
 • PRAŽNJENJE AFEKTA
 • POREMEĆAJI EMOCIJA
 • KVANTITATIVNI POREMEĆAJI
 • KVALITATIVNI POREMEĆAJI
 • PAMĆENJE
 • Emocionalno pamćenje
 • Slikovno pamćenje
 • Učenje
 • Reprodukcija
 • Zaboravljanje
 • POREMEĆAJI PAMĆENJA
 • 1.retrogradna 2.kasna (anterogradna)
 • Kvalitativni poremećaji
 • Fiziološke osnove pažnje
 • Voljna i nevoljna pažnja
 • Poremećaji pažnje
 • MIŠLJENJE
 • Poremećaji mišljenja
 • Poremećaji po formi
 • Sadržajni poremećaji
 • POREMEĆAJI VOLJE
 • Katatoni poremećaji
 • Manirovanost
 • KOMUNIKACIJA
 • Slušanje
 • 1.Podpitanjima;
 • Princip aktivnog slušanja
 • Govorenje
 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 • ELEMENTI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
 • ŠTA DOVODI DO NEUSKLAĐENOSTI VERBALNE I NEVERBALNE
 • KOMUNIKACIJE
 • PRIVRŽENOST I VEZIVANJE
 • KARAKTERISTIKE VEZANE ZA PRIVRŽENOST
 • 1. Anksioznost
 • 2. Sigurna osnova
 • 3. Protest od odvajanja
 • POSLJEDICE PRIVRŽENOSTI I VEZUJUĆEG PONAŠANJA
 • 1.Generalizacija privrženosti i vezivanja za druge ljude
 • 2.Strah od nepoznatih ljudi
 • POSLJEDICE LOŠEG VEZIVANJA
 • EMOCIONALNA DEPRIVACIJA
 • DJECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA
 • TEMPERAMENT
 • TEMPERAMENT-DJEČIJI NAČIN REAGIRANJA
 • SVIJEST I POREMEĆAJI SVIJESTI
 • Poremećaji svijsti
 • INTELIGENCIJA I DUŠEVNA ZAOSTALOST
 • ETIOLOGIJA-
 • FAKTORI KOJI DJELUJU PRIJE PORODA SU:
 • FAKTORI KOJI DJELUJU U TOKU PORODA SU :
 • FAKTORI KOJI DJELUJU NAKON PORODA:
 • KLINIčKA SLIKA I KLASIFIKACIJA MENTALNIH RETARDACIJA
 • Prevencija
 • POREMEĆAJ LIČNOSTI
 • Dijagnoza poremećaja ličnosti
 • Poremećaji ličnosti - skupina A poremećaja
 • Poremećaj ličnosti - skupina B poremećaja
 • Histrionski poremećaj ličnosti
 • Narstistički (narcisoidni) poremećaj ličnosti
 • Antisocijalni poremećaj ličnosti
 • ˝Borderline˝ ili granični poremećaj ličnosti
 • Posljedice poremećaja ličnosti?
 • Liječenje poremećaja ličnosti
 • SINDROM IZGARANJA
 • IZVORI PROFESIONALNOG STRESA (unutarnji izvori)
 • IZVORI VEZANI ZA RADNE USLOVE
 • IZVORI VEZANI ZA ORGANIZACIJU RADA
 • IZVORI VEZANI ZA ODNOSE SA DRUGIMA UNUTAR
 • ORGANIZACIJE
 • IZVORI VEZANI UZ VRSTU POMAGAČKOG POSLA I LJUDI SA
 • KOJIMA RADI
 • SAMOOPAŽANJE VLASTITE IZLOŽENOSTI STRESU I NJEGOVIM POSLJEDICAMA
 • opažanje utjecaja koje posao ima na naše:
 • struktuiranje vremena
 • postavljanje granica
 • Promatranje unutarnjeg dijaloga
 • Tehnike samoohrabrenja
 • Rekreacija
 • Tehnike relaksacije
 • Izrada plana smanjivanja pomagačkog stresa i prevencija izgaranja

PSIHOLOGIJA SA PSIHOPATOLOGIJOM

OSNOVI PSIHOLOGIJE Teško je dati jednu iscrpnu definiciju psihologije, definiciju koja bi zadovoljavala sva do danas poznata gledišta. Ako bi se pošlo od etimološkog tumačenja riječi psihologija onda bi s obzirom da riječ psiha znači duša, a riječ logos nauka, psihologija bila nauka o duši. Međutim kako je riječ duša prvenstveno religiozno-filozofski pojam, naziv nauka o duši za psihologiju mogao bi nas navesti da govoreći o psihologiji mislimo na različite metafizičke probleme kojim se moderna psihologija danas ne bavi. Modernu psihologiju ne zanimaju pitanja kao što su “šta je duša “, “da li je duša smrtna ili ne”, ovakva pitanja su izvan ljudskog iskustva te ih psihologija ne proučava, s obzirom da je psihologija iskustvena nauka i što proučava samo ona zbivanja koja se mogu iskustvenim metodama provjeriti. Hiljadama godina vode se žestoke polemike koje pokušavaju dati odgovor na pitanje šta je psihički život. Na jednoj strani nalazile su se idealistička, a na drugoj materijalistička shvatanja psihičkog života. Pristalice idealističkog shvatanja smatraju da je psihičko (duša) apsolutno nezavisno od tijela i da ono prethodi materiji kao organskom supstratu, dotle pristalice materijalističkog shvatanja zastupaju suprotan stav. Demokrit poznati grčki filozof nastoji da pojmu “duša” da materijalistički karakter. Trebalo je da prođe duži niz godina da bi materijalističko učenje bilo pravilno postavljeno, tek kod osnivača dijalektičkog materijalizma, Marksa, Engelsa, Lenjina. Interesantno je Aristotelovo učenje po kome postoje tri vrste duše “vegetativna duša” svojstvena biljkama, “vitalna duša” svojstvena životinjama i ljudima, i “razumna duša” svojstvena jedino čovjeku. Pojavom Darvina i njegove teorije evolucije i prirodne selekcije, a naročito uvođenjem eksperimenta u psihologiju, psihologija kao nauka dobiva sve značajnije mjesto. Dijalektički materijalizam zasnovan na principima Marksovog filozofskog materijalizma polazi, razmatrajuči pojam psihičkog života, od vrlo jasne činjenice da je svijet po svojoj prirodi materija i da raznolike pojave u svijetu predstavljaju razne vidove materije u kretanju. Dijalektički materijalizam uči da se materija kao objektivna realnost koja postoji izvan naše svijsti i nezavisno od nje, nalazi u neprekidnoj promjeni, kretanju, koje predstavlja osnovni oblik postojanja materije. Kretanje materije ima različite promjene i oblike koji kvantitativno i kvalitativno postaju sve složeniji. Razvojem materije došlo je do izrastanja iz njenjih vrlo prostih oblika do vrlo specifičnih i složenih, i najzad do formacije specifičnih struktura bjelančevine. Tek kada je došlo do formacije ovih visoko složenih oblika materije u vidu bjelančevinastih elemenata, tek tada se počelo javljati ono svojstvo materije koje zovemo život. Poznato je da i pojmu živoga postoje različite diferencijacije i stupnjevi, počev od najprostijeg oblika živog do najsloženijih stupnjeva živih bića. Razvojem ovih visoko diferenciranih oblika najsloženije materije i pojavom visoko složenih živih bića pojavilo se tek onda, ono najfinije i najsuptilnije svojstvo te složene žive materije, koje se i naziva psihički život.

1

Kornilov govori o tome da je psihički život najviši proizvod na specifičan način organizovane materije. Ako se usvoji ovako, jedno ispravno materijalističko shvatanje o pojmu živoga onada je logično da se psihički život i ne može nikad shvatiti kao nešto što se nalazi izvan materije. “Duh ne postoji nezavisno od tijela“ kaže Lenjin. “Mišljenje se ne može odvojiti od materije koja misli” kaže Marks. Učenje Marksa i Lenjina jasno govore da je psihički život ustvari svojstvo žive materije, i to samo one visoko diferencirane. Jedna visoko diferencirana živa materija, čovjekova ličnost koja je okružena materijalnim svijetom, ne može ostati po strani od svih zbivanja u tom materijalnom svijetu. Sve ono što se u materijalnom svijetu događa, a što je potpuno nezavisno od čovjekove ličnosti, ipak na različite načine utiče na nju, dejstvujući na njen specifičan organ-čovječiji mozak. Preko njegovih čulnih organa stvarajući u njemu otiske predmeta iz materijalnog, realnog svijeta. Veliki doprinos na izjašnjavanju problema psihičkog života dala je poznata Lenjinova teoria odraza, teorija koja govori da se sve ono što se u realnom svijetu događa i ima materijalistički karakter oslikava u vidu objektivnih stvarnosti u mozgu. To oslikavanje objektivane stvarnosti u mozgu naziva se psihički život, svijest čovjeka (Kornilov). Mozak je materijalna baza i nosilac cjelokupnog psihičkog života. Bez mozga nema osjećaja, opažanja, mišljenja i svijesti, nema psihičkog života uopće. Da je mozak zaista nosilac psihičkog života, možemo se uvjeriti na očigledan način, kod visokih transferzalnih lezija kičmene moždine, gdje je bila prekinuta svaka veza izneđu mozga i nižih dijelova tijela, i gdje mozak, osim glave vrata i nešto malo gornjih ekstremiteta nije mogao da kontroliše ni jedan niži dio tijela, niti je iz tog dijela tijela mogao da prima te nadražaje. Pa je ipak, psihički život takvog bolesnika tekao bez ikakvih poremećaja, sve dok je bolesnik mogao da diše i dok je u mozak pristizala i po svom sastavu potrebna kiličina krvi. Problem odnosa mozga i duševnog života dugo vremena postavljan je tako da su psihičke funkcije isključivo vezane i lokalizovane u kori velikog mozga. Poslije mnogih pomijeranja ove doktrine danas su konačno sa sigurnošću utvrđene regije u kori velikog mozga, u kojima su lokalizovane glavne funkcije (psihomotorne, psihosenzitivne, psihosenzorijalne kao i funkcije govora). Najnovija istraživanja su pokazala da osim kore velikog mozga u psihičkom životu neobično važnu ulogu igra i baza mozga sa bazalnim ganglijama i diencefalom. Međutim, ukoliko se tokom evolucije razvija korteks, i u vezi s tim intelekt počinje da koči i ograničava afektivnu sferu, u toliko kora velikog mozga igra sve značajniju ulogu u regulaciji afektiviteta. Pored elementarne i automatske regulacije (paleoencefalon) koja je povezana sa zadovoljenjem ili nezadovoljenjem osnovnih potreba, javlja se sada jedna druga, intelektualna i voljna regulacija (neoencefalon). U čovjeka iz diencefalona i bazalnih ganglija neprestano naviru prema korteksu centripetalni nervni, neurovegetativni, humoralni i hormonalni nadražaji, na koje obratno, iz korteksa djeluje proces kočenja i odabiranja. Baza je izvor nadražaja, a korteks izvor kočenja. Stoga prilikom bilateralnih povreda kore velikog mozga proces kočenja slabi, a istovremeno se oslobađaju subkortikalni afektivni automatizmi što možemo da vidimo kod pseudobulbarne paralize (prisilan smijeh ili plač).

2

Na osnovu svega, možemo grubo da kažemo da je kora velikog mozga središte intelektualne sfere, a baza mozga središte nagonsko- afektivne sfere. Međutim ovu shemu odnosa baze i kore velikog mozga treba shvatiti samo kao shemu a ne kao gotovu sliku stvarnosti. U stvarnosti je svaka psihička manifestacija uvijek kompleksna i složena od brojnih elemenata, koji se uzajamno prožimaju i prilagođavaju uslovima života. Mozak nadalje djeluje uvijek kao cijelina i u slučaju potrebe jedni djelovi mozga zauzimaju druge ali ne samo to tijelo i psiha, do poslijednjega, najneznatnijeg procesa čine jednu jedinstvenu i nerazdvojivu cjelinu. S jedne strane, tjelesne pojave, koje se obično smatraju čisto tjelesnim, u stvari zavise od psihičkih procesa i stanja, na primjer strah ili gnjev utječu na varenje, menstruaciju, opšte stanje ishrane organizma pa čak i na tonus glatke i poprečno prugaste muskulature. S druge strane, najviši psihički procesi zavise od tjelesnih uslova organizma, tako na primjer, odstranjenje štitnjače se odražava na psihičke procese u organizmu. Otrovi uneseni spolja (alkohol, droge) se nepovoljno odražavaju na cjelokupan psihički život. Moramo imati pred očima da su psihičke i tjelesne pojave u stvari dva vida istog životnog (biološkog) procesa. Predmet psihologije je stvarno, svjesno psihičko zbivanje u čovjeku.U svom izučavanju tog psihičkog zbivanja, hoćemo da saznamo šta ljudi doživljavaju i kako to doživljavaju. Ali u isto vrijueme mi ispitujemo i uslove i uzroke tih doživljaja njihove uzajamne odnose i uticaje, kao i načine i oblike u kojima se oni objektivno ispoljavaju. Psihopatologija ne ispituje cjelokupno psihičko zbivanje nego samo njegovu patološku stranu. Prema tome psihopatologija i psihijatrija, kao posebne naučne grane, proučavaju samo bolesne pojave i stanje kod duševno poremečenog čovjeka. Granica imeđu psihologije i psihopatologije ne može nigdje da se oštro podvuče, pošto se na svakom koraku susreču granični slučajevi, kolebanja i prelijevanja jednih stanja i pojava u druge.

3

Svjesno je manji i relativno beznačajan dio. Odabrati od mnoštva škola i pravaca ono što je najtipičnije predstavlja nezahvalan posao. brade itd. Psihoanalitička psihologija nije ni laboratorijska ni seminarska. Dakle psihološki problemi su proučavani u vezi sa drugim problemima. Kroz svoju praksu Frojd je došao do zaključka da u liječenju neuroza treba napustiti hiopnozu. Karakteristika naučne psihologije sredinom 19 vjeka mogla bi se okarakterisati jednom riječju “Eksperimentisanje”. kao rana naučna psihologija.kao osnovni analitički instrument. Kod Grka prije psihologije postojale su posebne naučne discipline kao što su kosmologija. Iz početka se na ta pitanja odgovaralo uglavnom na osnovu spekulacija. Tvorac psihoanalitičkog pravca je Sigmund Frojd. U 16 vjeku Žuan Huart publikuje traktat kojim dokazuje da sklop tjela i spoljni izgled čovjeka s potpunom tačnošću odgovara duševnim osobinama čovjeka. To posmatranje nije bilo plansko i sistematsko. prije svega što onaj ko želi da analizira ovu materiju nađe se pred krupnim problemom koje psihološke škole da odabere kao najznačajnije. jednom riječi ponaša se slično ličnosti. Psihoanalitička teorije se ne može smatrati kao rigidna i fiksirana doktrina jer je Frojd u toku svog života mjenjao i dopunjavao svoje učenje. proste i složene reakcije i elementarna osjećanja. Na osnovu toga je dokazivao da je potpuno mogće po spoljašnosti čovjeka suditi o njegovom karakteru i psihičkom životu. Prema Frojdu nesvjesno je aktivno ono želi. Psihoanalitički pokret stavio je svoj naglasak na emocionalni čovjekov život. Frojd smatra da su i svjesno i nesvjesno aktivni. U 17 vjeku Lafaterovo učenje o “fiziognomici” ukazuje na to da se karakter može određivati po obliku i izrazu lica. koja je tada bila izbor u liječenju neuroza i konstruisao je metod slobodnih asocijacija. Pored svjesnog “JA” postoji i nesvjesno. Osnovna karakteristika ovog metoda je vještačko izazivanje proučavanih pojava. 4 . Psihički život ljudskih bića prema Frojdu sastoji se iz svjesneog i nesvjesnog djela. variranje uslova i mogučnost verifikacije. koje je izvor skrivenih snaga koje čine onu moć koja se nalazi iza ljudskih akcija između svjesnog i nesvjesnog nalazi se predsvjesno koje zalazi u jedno i u drugo ali više sliči svjesnom. Početkom 19 vjeka javlja se Galova “frenologija” prema kojoj se upoznavanje karaktera i čovječijih umnih sposobnosti može postići oblicima ispupčenja lobanje. Ispitivanja su se vršila u instititima uz pomoć aparata za precizno mjerenje. Čak i Krečmerovo učenje o konstitucionim tipovima predstavlja oživljavanje starih nenaučnih shvatanja. etika i nauka o saznanju. po formi nosa. Počeci naučne psihologije vezani su za eksperimentalne radove u fiziologiji. U početku ovom metodom mogli su se ispitivati samo osjećaji ili senzacije. U tim naukama tretiran je i problem čovjekove prirode. a kasnije na osnovu posmatranja. Prema tome u predsvjesnom se ne nalazi ono što je potisnuto. očiju. ono teži.IDEOLOŠO FILOZOFSKA STRUJANJA U PSIHOLOGIJI Govoriti o ideološkim i filozofskim strujama u psihologiji predstavlja složen i težak zadatak.

Budući da je zaljubljeno u majku. Oto Rank o porijeklu neuroza postavlja teoriju prema kojoj sve neurotske teškoče potiču od traume rođenja. Prema njemu to znači prvu životnu traumu. Tvorac je pojmova « introvertan «. EGO. Najranije zadovoljstvo novorođene bebe je sisanje i to zadovoljstvo Frojd smatra seksualnim. 5 . naglasio je ulogu socijalnih faktora u razvitku psihičkog života i značaj ranih doživljaja. Super Ego ili Nad Ja razvija se kada djete u svojim ranijim kontaktima sa okolinim svijetom inkorporiše u sebe roditeljski ideal. Frojd smatra da je muško djete zaljubljeno u svoju majku. Međutim on je postavio i poktrenuo niz pitanja iz oblasti normalne i abnormalne psihologije. Čitava ta situacija sa snažnim ljubavnim izlivima i ljubomorom. iako fiziološki akt. usvaja ga kao dio sebe. Cjelokupan život se organizuje oko “Ega” ili svjesnog i nesvjesnog ili libida. Po njemu rođenje. sa neizbježnim sukobima i potiskivanjima. kao zabrane koje su mu roditelji nametnuli od najranijeg doba. Autor je pojma “ stil života ”. Borba između libida i “Ega” počinje u periodu odojčeta. one iz nesvjesnog i dalje rade i na neki način vrše pritisak na svjesno. Neoanalitičari i eksperimenalni analitičari pokušali su proučavanjem primitivnih plemena da potvrde ili odbace izvjesna analitička učenja.najpoznatiji Frojdovi učenici Jung i Adler. a neke od njih potiskuje i protjeruje iz svijesti. što označava trag kolektivnih iskustava ljudske vrste koji se naslijeđuju i očituju kroz individualno nesvjesno. da njegova shvatanja nemaju neku naučnu vrijednost (učenje o sudbini). i SUPER EGO-svijest. Frojd u svom učenju nije uzimao u obzir socijalne faktore i to je jedna od najvećih njegovih grešaka. u suštini dvostruku traumu: traumu uslijed straha i traumu uslijed odvajanja od majke. uslovljava ogroman stres koji može biti bezkrajni izvor emocionalnih poremećaja. ono ga i voli i mrzi. tabue i svesno “JA” reaguje potiskivanjem mnogih manifestacija seksa.Između svjesnog i nesvjesnog moglo bi se reći uvjek je ratno stanje. Adler tvorac takozvane individualne psihologije. najintenzivniju. « ekstrovertan « i « individualizacija «. u kome se nalaze jake seksualne želje. što označava karakterističan način pojedinca u izražavanju svoje ličnosti i u postizanju svojih ciljeva. On je unio daleko više mistike. volja za moći i želja za kompenzaciom izvjesnih manjih vrijednosti. To shvatanje konstruisano je u tri pojma ID. Istina djete može i voljeti svog oca i u tom slučaju ono je ambivalentno prema njemu. Rezultat Frojdovih proučavanja psihologije bilo je novo shvatanje u organizaciji ljudske psihe. Jung je bio predstavnik kompleksne psihologije. predstavlja intenzivan šok koji u osobi proizvodi prvobitan strah i obrazuje jednu rezervu straha koja se oslobađa u anksioznim situacijama. Od početka društvo nameče snažne zabrane. Ljudska bića od rođenja uče da je sve ono što je u vezi sa seksualnim životom sramno. djete ima neprijateljski stav prema svom ocu (Edipov kompleks). Jung je pored pojma osobnog nesvjesnog uveo i pojam kolektivno nesvjesnog. Međutim potisnute želje ne prestaju da budu aktivne. Osnovna zamjerka im je što u tumačenju socijalnih i socijalno psiholoških pojava zanemaruju ekonomske faktore. Za mnoge od njih svjesno ”JA” i ne sluti da postoje. pošli su svojim putem. Prema njemu nije dominantan seksualni nagon već nagom za vladanjem. tako. i vratio se na neka metafizička učenja.

Šandor Ferenc je isticao da je jedan od osnovnih problema bolesnika bio taj što su oni uvijek bili bez ljubavi. Kerin Horni u interpretaciji neuroza uzima u obzir i socijalne faktore. 6 . sadašnjost i poslijedice. Za nju sukob između želja i socijalnih zahtjeva predstavlja osnovni izvor za nastanak neuroze. Za sve moderne pravce u psihologiji je karakteristično naglašavanje socijalnih faktora u razvoju i formiranju psihičkog života. On je utvrdio da su ispitanici koji su se identifikovali sa roditeljem suprotnog spola postaju psihijatrijski slučajevi. Ona se ne slaže sa učenjem da samo iskustva iz djetinjstva stvaraju uslove za neuroze odraslih. dok su normalni oni koji su imali identifikaciju sa roditeljem istog spola. Horni stavlja u prvi plan važnost interpersonalnih odnosa. Pavlov osnivać teorije o uslovnim refleksima. upravo faktor “ kulturu ”. bezuslovne odgovore (reflekse) i da se uz ponovljenu primjenu adekvatnih draži (svjetlosnih ili zvučnih) u nervnom sistemu formiraju privremene socijalne veze. Princip dominacije i inhibicije su tvorevine uslovljene fiziološkim elementima a to čini osnovu za formiranje specijalne škole “ Refleksološka škola ”. On je prvi shvatio da treba izmjeniti Frojdovu terapijsku tehniku i da u prvi plan treba staviti volju pacijenta. uhodanih tokom razvoja jedne individue. a očuva samo indiferentna draž. pa samim tim i mnogi psihopatološki poremećaji. On je insistirao da analitičar treba da unese emocionalne elemente i stvori takav odnos sa pacijentom da mu pacijent može priznati svoje nedostatke. Lazarik je služeči se određenim testovima pokušao utvrditi sa kojim su se roditeljem ispitanici pretežno identifikovali. koje kasnije omogučavaju da se dobije isti odgovor i kada se odbaci primjena adekvatne draži. ipak je neshvatljivo da se jednim istim neurološko-fiziološkim mehanizmom (Ekscitacijainhibicija) mogu objasniti raznovrsna psihička zbivanja u kompleksnoj čovjekovoj ličnosti.Rank smatra da seksualni akt predstavlja pokušaj simboličnog sjedinjenja sa majkom. Ali pored mnogih novijih shvatanja naslijednika Pavlovljeve škole o postojanju polimorfnih socijalnih uslovnih refleksa. Suština Pavlovljevih shvatanja leži u tome da se koriste adekvatne draži koje stvaraju urođene. Tako npr. davanje hrane psu (adekvatna draž) uz ponavljani zvuk zvonceta (indiferentna draž) poslije više puta obavljenog eksperimenta može usloviti dobijanje istog odgovora (digestivna reakcija) i kada se kasnije samo pojavljuje zvuk zvonceta bez prinošenja hrane.

3. Njome se ispitivaju zakonitosti psihičkih procesa.on istovremeno i posmatra i doživljava. predstavlja posmatranje i saopštavanje o doživljajima u trenu dok se događaju u nama ili neposredno nakon toga. unutrašnje opažanje) .ekstrospekcija ( vanjsko opažanje) INTROSPEKCIJA Metoda samoopažanja (introspicio – gledam unutra). mentalno zaostale osobe i sl. Njome su otkriveni čulni kvaliteti. EKSTROSPEKCIJA Ekstrospekcijom (vanjskim posmatranjem) zaključujemo o psihičkim procesima i zbivanjima druge osobe na osnovu podražaja i reakcije. riječi). Najčešće se govori o dvije temeljne metode prikupljanja podataka: . situacije.introspekcija (samoopažanje. Korisna je jer se njom identifikuju pojave koje se kasnije sistematski i eksperimentalno ispituju). osobe. povezanih sa psihofiziološkim procesima u organizmu. te sklonost dotjerivanju i nemogućnost provjere iskaza. 2. Inače. sistematska eksperimentalna introspekcija (ispitivanje složenih psihičkih procesa. organizacijom i procesima istraživanja. 1. 7 . tumačenje snova i slicno. niti očekivali. introspekcija se može odvijati na razne načine: 1. receptori. tj. bez priprema osoba iznosi istraživaću doživljaje kroz predstave. odnosno za naučno objašnjenje neke pojave. impresija (ispitivanje čulnih utisaka). vrstama. prosto prigodno posmatranje (posmatramo pojavu koju nismo izazvali. faktori opažanja. Nedostatak ove metode je sto se zapravo ne može primjeniti na čitavo područje psihologije (npr. Prema tome se najčesće kombinuje sa drugim metodama i tehnikama. mnogo o procesu asocijacije i rješavanju problema. na djecu. događaji. svjesnih psihičkih procesa i ponašanja. šta nam je zapravo u svijesti dok mislimo. predmeta i ciljeva istraživanja u okviru te nauke. Subjekt tokom introspekcije ima dvostruku ulogu. pri čemu je ispitanik u potpunosti usmjeren na vlastite psihičke procese). sve sa ciljem dobijanja novih naučnih saznanja.METODE U PSIHOLOGIJI Metodologija predstavlja dio nauke koja se bavi načinima. Oblici ekstrospekcije su: posmatranje u užem smislu (registrovanje reakcija i ponašanja organizma u datoj situaciji). 2. te za njihovo predviđanje.) . odnosno. zatim postoji mogućnost pojave otpora u saopštavanju svojih doživljaja. u prirodnim uslovima (utisci koji su na nas ostavili neka djela. Karakteristike metodologije u određenoj nauci zavise od problema.

tehnike obrade i prikazivanja podataka TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA Među mnogobrojnim tehnikama prikupljanja podataka najčešće se koriste: -eksperiment. kontrolisanje uslova pod kojim ce se odvijati.vođenje dnevnika i dosjea (historija slučaja).testovi. ali su posredni pa ih je teško tumačiti.nezavisna ili eksperimentalna varijabla (mogući utjecaji na zavisnu varijablu). analiza proizvoda djelatvosti . sistematsko prigodno posmatranje . registrovanje ponašanja različitim aparatima . otkriva od čega zavisi javljanje i šta uzrokuje neku pojavu. objektivni. kvantitativno izraženi. .radna proba. 6. . eksperimentalno posmatranje . Prema zadatku i cilju. plan.analiza sadržaja.tehnike prikupljanja podataka .analiziramo rezultate zadataka koje smo zadali ispitanicima da urade.zavisna ili kriterijska varijabla (ono što se želi ispitati). INTERVJU 8 . .unaprijed znamo predmet i cilj. . . . dobijeni podaci su trajni. kamerama. aparatima za slikanje.3. 5. 4. za mjerenje intenziteta draži.proučavanje dokumenacije.skala procjena. TEHNIKE U PSIHOLOGIJI Pod psihološkim tehnikama podrazumijevamo sve postupke koji se koriste za prikupljanje potrebnih podataka i njihovu obradu.instrumentima za mjerenje vremena. Ovo omogućava detaljnije ulaženje u prirodu pojave. EKSPERIMENT Eksperiment ili pokus predstavlja namjerno izazivanje određenog doživljaja ili ponašanja u strogo kontroliranim uvjetima u svrhu mjerenja i /ili promatranja.anketa: .sociometrijski postupak.najviši stepen sistematskog i planskog posmatranja. . U svakom eksperimentu postoje dvije varijable i to: .upitnik. . tehnike istraživanja u psihologiji dijelimo na: . registrovanje svega značajnog za željenu pojavu. .intervju. . elektrodama.

te ako je neophodno. Nedostaci: mogućnost ispitanika da kontroliše svoje odgovore. Polustrukturirani intervju zadržava donekle prirodnu i nenamještenu atmosferu. istraživač razgovara s učenicima za vrijeme odmora i saznaje niz informacija koje daju odgovore na istraživačka pitanja ili učitelj u razgovoru s roditeljem saznaje o reagiranju djeteta na određene aktivnosti u školi vezane za primjenu novog didaktičkog modela. intervju ili skale procjene koriste na izabranom i reprezentativnom uzorku neke populacije. To su pitanja na koja se ne može odgovoriti sa "da" i "ne".) . 9 .Intervju je neusiljen i elastičan razgovor sa ispitanikom u „četiri oka”. ANKETA Kada se upitnik. neekonomičnost ukoliko se radi o vise ispitanika.sa ciljem da bi se saznalo nešto novo o stavovima. stav prema temi o kojoj razgovara). optimizam. trajanje primjene.anketni upitnik / list koji služi za prikupljanje podataka kao što su npr. može obuhvatiti više ispitanika i obrada odgovora se može standarizovati. opći podaci o pojedincu. Npr.) Naročito su važni redoslijed pitanja. Neki ga definišu i kao „profesionalnim ciljem usmjeren razgovor”. Uglavnom služi kao dopuna podacima koji su prikupljeni uz pomoć drugih tehnika. ubjeđenjima ili motivima ove populacije kojoj uzorak pripada. zagarantirati im anonimnost. Nedostaci: neanonimnost ispitanika (vezano za iskrenost).ne mora biti motiviran za razgovor. Postoje tri vrste intervjua: nestrukturirani. polustrukturirani i strukturirani intervju. ali je ipak sam intervju vođen od strane istraživača. dob.upitnik ili test ličnosti kojim ispitujemo jednu ili vise osobina ličnosti (npr.pesimizam i sl. Prednosti: ispitivanje se može. da li ispitanici znaju odgovoriti na pitanja koja im se postavljaju i da li to uopće žele. U pravilu se sprovodi prema unaprijed sastavljenom planu pitanja. ali i ne mora sprovesti anonimno. Za polustrukturirani intervju ispitivač ima osnovne natuknice u kojima su naznačene osnovne teme o kojima će se voditi razgovor. i intervjuiranome . Struktirurani intervju vodi se uz unaprijed precizno definisana pitanja. način govora. Vođenje je vrlo fleksibilno i ispitivač će se ubacivati u razgovor samo kad on skrene sa željene teme ili kad želi razgovor usmjeriti na probleme o kojima nije bilo govora. Prednost: mogu se dobiti podaci koji nisu dostupni slozenijim tehnikama. ispitivanje javnog stanja i sl. Na taj način daje se mogućnost informantu da slobodnije iznese svoje viđenje problema. može se bojati sudjelovanja u razgovoru. UPITNIK Upitnik možemo definisati kao niz pitanja otvorenog ili zatvorenog tipa. govorimo zapravo o anketiranju. Nestrukturirani intervju često nastaje spontano i slučajno. Važno je postići da ispitanici odgovaraju iskreno. kako bi se stvorio cjelovit sud o ispitaniku. Kvaliteta razgovora ovisi o intervjueru – (bitan je ponekad spol. koji uglavnom ima 2 značenja: . držanje. uvodna pitanja.

bazira se na principu izbora onih sa kojima bi najradije sarađivali. Prednosti i nedostaci su slični onima koji su navedeni uz opis tehnike upitnika. SKALA PROCJENE Skala procjena ili skaliranje je istraživački postupak kojim se prikupljaju činjenice o stepenu. što se može prikazati pomoću sociograma. Sociogram je grafička shema gdje se vizualno mogu jednostavno uočiti međusobni odnosi članova u grupi. Prednost: skupljanje podataka o situacijama koje se dešavaju prirodno. Ovaj vid vrednovanja učeničkih znanja ima nedostatak što svaki nastavnik ima svoje vlastite kriterije ocjenjivanja. bez istraživačke intervencije.zanemaren Prednosti: jednostavnost i velike mogućnosti otkrivanja unutargrupnih odnosa i odnosa među pojedincima.Anketna pitanja moraju biti jasna i nedvosmislena.popularan . uspoređivanja neopravdana. VOĐENJE DNEVNIKA I DOSJEA Vođenje dnevnika ili dosjea je ustvari registriranje ponašanja kroz duži vremenski period.kontroverzan .odbačen . Tehnike skaliranja se koriste najčešće za ispitivanje psiholoških pojava koje je teško kvantifikovati. Na osnovu dobijenih rezultata možemo utvrditi kakvi su odnosi u grupi. SOCIOMETRIJSKI POSTUPAK Sociometrijski postupak možemo definisati kao utvrđivanje homogenosti skupine i statusa pojedinca u njoj. prosta i kratka. vrijednost zapažanja je samo individualna. Registrira se ponašanje u prirodnim uvjetima. U odnosu na socijalni status pojedinac moze biti: . Nedostaci: dugotrajnost. Procjene se mogu označavati brojevima. Pritom se koriste različite skale mjerenja urađene po nekorn redoslijedu. Školsko ocjenjivanje je također jedan vid skala procjene koja ima pet stupnjeva. kategorijama i grafički. Sama tehnika kojom se utvrđuje mjesto pojedinaca u grupi. mjerenje stavova. određena i konkretna. gdje jedan ili više ocjenjivača procjenjuju neku psihičku osobinu ili proces. npr. Nedostaci: opasnost od nekritične primjene. svog ili tuđeg. Numeričke skale koje se 10 . unutar grupnih odnosa i stupnja kohezivnosti ili integriranosti grupe. intenzitetu i kvalitetu izraženosti nekih psiholoških pojava. odnosno da označe one sa kojima ne bi željeli sarađivati.

dokumenti se mogu upotrijebiti i mnogo vremena nakon njihovog nastanka. ANALIZA SADRŽAJA Analiza sadržaja je postupak za „klasificiranje i kvantificiranje raznih verbalnih i neverbalnih poruka u najširem smislu riječi. prema njihovim sadržajnim i formalnim karakteristikama. a na osnovu sadržaja i drugih karakteristika poruke zaljučuje se o osobinama tvorca poruke. Prednosti: ne mora se direktno kontaktirati sa ispitanikom. odnosno koliko je ovladao određenom osobinom . Prednost: poruka se može čitati „između redova”.kolike i kakve su njegove specifične sposobnosti na osnovu kojih ce se tek osposobljavati za određeni posao ili manifestiranje vještine Radna proba je pogodna tehnika za dijagnosticiranje momentalne spreme kandidata za obnavljanje određene radnje. kao i o osobinama poblike kojoj je poruka namjenjena. a onda s učinak te aktivnosti mjeri i vrednuje tako da se individualni rezultat usporedi sa rezultatima koji su dobiveni kod drugih individua u jednakoj situaciji”. U različitim prilikama proučavaju se i dnevnici pisma i bilješke koje su ispitanici načinili. TESTOVI Z. Nedostatak: nepouzdanost i netačnost podataka koji se u dokumentu nalaze. Može se doći do podataka koji se ne daju direktno.koliko je ispitanik za određni posao osposobljen. Nedostatak: nesigurnost prognoze. Prednost: jednostavnost. RADNA PROBA U radnoj probi zadatak pojedinca je obaviti određeni posao ili manifestirati neku vještinu. 11 . Analizi se najprije podvrgava sadržaj poruke. Bujas definiše test kao „standardizovani postupak pomoću kojeg se izaziva određena aktivnost. Nedostatak: opsežnost posla kada se želi provesti tačna i sigurna analiza. te se na osnovu rezultata zaključuje: . a u skladu sa unaprijed utvrđenim pravilima”. tj.koriste u psihološkim istraživanjima preciznije određuju brojne vrijednosti ispitivane psihološke pojave. PROUČAVANJE DOKUMENTACIJE Dokumenti koji se najčešće proučavaju u nastavničkom i odgajateljskom radu su školska svjedočanstva i pisane „karakteristike” o osobinama ličnosti i ponašanju učenika.

One potiču iz naslijednih i socijalnih faktora kao i aktivnosti samog pojedinca. . može se provjeriti znanje iz cijelog gradiva. Ajzenkovih.Testove sposobnosti . spretnih.) Sa obzirom na predmet mjerenja razlikujemo: . međusobno povezanih pokreta). ocjene su objektivnije. što među ostalim znači da poznajemo njihove mjerne karakteristike (valjanost. već preduslove za učenje sposobnosti zbog kojih se ljudi razlikuju u uspjehu u različitim i u istim aktivnostima. navika i vještina. objektivni su i ekonomični u primjeni.njima ispitujemo pojedine aspekte ličnosti. pouzdanost. Najstabilnije karakteristike su osobine ili crte ličnosti.utvrđuje se nivo znanja. isključena subjektivnost ispitivača. Belovog inventara i sl. ispitivanje brže i racionalnije. Nedostaci: ispituju se uglavnom statična znanja. . te mentalne sposobnosti (najviše inteligencije) . Prednost: omogućuju mjerenje postignutih znanja. Mjere se testovima poput Cattelovih.Testove ličnosti . prisutne kod svih ljudi u većem ili manjem pomjeru. testovi su pravi mjerni instrumenti. istovremeno.Za razliku od većine tehnika prikupljanja podataka. KONCEPTI PSIHIČKOG APARATA PO SIGMUNDU FREUDU TOPOGRAFSKI MODEL 12 . psihomotorne sposobnosti (izvođenje brzih.mjere ne rezultat učenja. koji određuju njenu strukturu.Testove znanja . Važno je ispitati poznavanje osnovnih pojmova i pravila. Prednosti su sto ispitanici odgovaraju na ista pitanja. ne mogu se postavljati podpitanja za emocionalno slabe i nedovoljno snalažljive ispitanike. njihovo razumijevanje i sposobnost njihove primjene. stečenih učenjem i vježbanjem. objektivnost i dr. Testovi mjere: senzorne sposobnosti (sposobnosti ovisne od anatomskih karakteristika).

ID (ono) je urođena komponenta ličnosti. oni traže trenutačno pražnjenje (ispunjenje) s namjerom održati napetost što je moguće manjom. drugima. U nesvjesnom se nalaze: 1. jer su povezani sa svjesnim i nesvjesnim. uspomene. To je tumačio zakonom o očuvanju energije.Nesvjesno je temeljni pojam. pri čemu je on sakriven i maskiran. Ovaj tip pražnjenja energije nazvan je primarnim procesom zato jer se vjeruje da je on izvorni način funkcioniranja psihičkog aparata. doživljaji. roditeljima. nesvjesno znanje i informacije koje imamo. Tako nesvjesno brani ličnost od krivnje i kazne. "stupnju testiranja realiteta". sadržaji koji su represijom potisnuti mehanizmom potiskivanja i ima ih najviše 2. Predsvjesno su sadržaji kojih se ipak možemo dosjetiti. a to su kao prvo instinkti ili nagoni. ili ekonomičnošću. propustima. Potisnuti sadržaji izražavaju se simbolički u snovima. Svjesnost se sastoji od onoga što smo toga trenutka svjesni. ono što je u datom trenutku u središtu naše pozornosti. On sadrži sve ono psihološko kod pojedinca. Najčešće svjesnost određujemo prema stupnju budnosti i sposobnosti orijentacije prema sebi. sjećanja ili porivi toliko su uznemiravajući (pod neke od uznemirujućih nesvjesnih tema spadaju incest. prema strukturnom modelu sastoji od: 1. umjetničkom djelu. Te misli. a čine ga sve želje. nalazi se u nesvjesnom. supružnicima ili sjećanja na traume iz djetinjstva) da bi svijest o njima dovela do osjećaja anksioznosti. ali ih ne možemo verbalizirati. jer ne miruje nego se želi probiti u svjesno i tako u nama stvara napetost. ali nikad nisu prešle kroz našu svijest i nisu naučene 3. transformaciju i utrošak emocionalne energije. iskustva koja imamo. analizom snova i simbola. koji su potisnuti iz svijesti. Ego i superego ne bi mogli funkcionirati bez Ida. Ono sadrži sve ono negativno u životu i predstavlja opasnost. vremenu i prostoru. misli. To je mnoštvo sadržaja koji nas mogu jako uznemiravati. Freud je vjerovao da svatka osoba posjeduje određenu psihičku energiju koju stvaraju urođeni nagoni. tj. mržnja prema braći i sestrama. sve ono naslijeđeno. STRUKTURNI MODEL Psihički aparat se. Nesvjesno se sastoji od onih iskustava. koja uključuje distribuciju. Sva psihička energija dolazi iz ida. a očituje se u snovima i psihijatrijskim simptomima. Nagonski impulsi funkcioniraju po principu ugode. i dovesti ih u svjesno. jer su u suprotnosti s usvojenim zabranama i normama ponašanja. Možemo reći da svjesnost određuje ono što se u realnosti zbiva. ili hipnozom. Područje nesvjesnog je najveće i do njega možemo doći samo uz pomoć drugih. omaškama. težnji i osjećaja kojih ne možemo postati svjesni u običnim okolnostima. neurotskom simptomu. automatske reakcije. prema tzv. 13 . ali možemo psihoanalizom (primjenjujući tehniku slobodnih asocijacija). Svjesno čine opažanja uvjetovana djelovanjem podražaja izvana.

Nije urođen. opasnih nagonskih pulzija) i nepodnošljive tenzije afekata. Seksualni i agresivni nagon. Id je slijep i gluh i ne boji se. Id se uglavnom nalazi u nesvjesnoj razini ličnosti. sadrži samo libido (psihička energija koja teži ugodi. eros i thanatos. a idealu zbog ljubavi. je li to u skladu s normama ili ne. Ego-ideal u pojedincu izaziva osjećaj ponosa i vlastite vrijednosti.razvija se pod utjecajem nagrada i pohvala. prema kojem se nastoji oblikovati. Id sadrži potisnute ideje i afekte. Psihička energija ida teži za ugodom. Ego-ideal je način kako se ponašanjem može zadovoljiti autoritet.razvija se pod utjecajem kazni. a energiju crpi iz tjelesnih procesa (refleksi). On je iracionalan. EGO – Prisutan je kod odraslog čovjeka. nema osjećaje. libido i destrudo. Raspolaže kognitivnim kapacitetima. funkcija ideala (osjećaj manje vrijednosti). nego se razvija socijalizacijom. zabrana ili iz straha. Ego se podčinjava superegu zbog straha od kazne. Oni su nesvjesni psihički procesi koji ublažavaju anksioznost i eliminišu konflikt. a što loše u postupanju ličnosti. usmjerio. Ego pomaže da superego ne ode previše u idealnost Superego je nasljednik edipskog kompleksa.Id je središte svega animalnog. želja) ili destrudo. da bi ga ograničio. Na temelju usađenih normi on sudi što je dobro. a postizanje te ugode odvija se po načelu nagonske ugode. Funkcionira po principu idealnosti i straha. Ima sposobnost trpljenja: trpi napetost. Id radi i djeluje po principu ugode kako bi smanjio psihičku napetost. a kad dođe do realizacije nastupa opuštanje. tj. On je moralni čuvar ličnosti. Ego je raspoređen u sve tri strukture. Ego je struktura koja funkcionira po principu realnosti. Njegove funkcije su: savjest (osjećaj krivnje). Energiju crpi iz tjelesnih procesa. ne poznaje nikakve zabrane. Freud kaže da je Ego tu da bi kontrolirao id. On zna planirati da bi došao do zadovoljenja na realan način. U njemu je najprisutniji libido (nagon). ograničenja. ali ga najviše ima u predsvjesnoj. samopromatranje. Sadrži potisnute ideje i afekte. dok superega najviše ima u svjesnoj. SUPER-EGO (nad Ja) je dio ličnosti koji se najkasnije razvija. koji su suprotni zabranama i normama ponašanja. Savjest . stalno uz usporedbu sa Ja-idealom (svojim vlastitim). pravila. Freud u superegu razlikuje 2 strukture Ego-ideal . narcističan i impulzivan. Savjest izaziva osjećaj krivnje i grijeha. razlikuje realnost i fikciju. što znači da se prvo osjeća napetost. Od tri strukture koje čine ličnost za Freuda je najslabiji ego. odgađa je. On je onaj koji usmjerava ličnost prema napretku. neograničenog. ali ne funkcionira bez ida. On ne priznaje nikakve zakone. Osnovni cilj im je narcistička 14 . MEHANIZMI ODBRANE Mehanizmi odbrane su tehnike kojima se Ego služi za odbranu od nagona (tj. uzor. ne želi biti sputan. Sposoban je na promjenu. životinjskog.

zaštita, izbjeći svaku vrstu nezadovoljstva, libido okrenuti ka Egu; i za adaptaciju na vanjski svijet. Mehanizme odbrane moguće je podijeliti na: Zrele Nezerele Kriterij za ovu podjelu mehanizama odbrane je ocjena realiteta, tj. da li je realnost pri njihovoj primjeni iskrivljena. Nezreli mehanizmi odbrane: potiskivanje, poricanje, acting aut, projekcija, reakciona formacija, konverzija, disocijacija, racionalizacija, kompenzacija, identifikacija, regresija. Zreli mehanizmi odbrane: altruizam, humor, sublimacija, anticipacija. Ego normalne ličnosti se veoma uspješno bori sa zahtjevima Id-a i Super-ega, ali u slučaju kada strah stupi na scenu Ego osjeća potrebu da se odbrani od tih nasrtaja koji mu prijete kako vanjskih, tako i unutrašnjih. U svrhu svoje odbrane Ego koristi razne metode.Bitna funkcija psihičkog aparata sastoji se u ponovnom uspostavljanju ravnoteže poslije poremećaja koji je nastao pod utiecajem vanjskih impulsa i stresora. To se postiže, najprije, rasterećenjem napetosti koja je stvorena, a kasnije njenim "potiskivanjem". Kad god ne uspije održavanje ravnoteže, stvara se stanje opasnosti. Previše visoka napetost predstavlja najjednostavniji oblik stanja opasnosti. Tri su tipa Ego-anksioznosti: realna, neurotična i moralna. Anksioznost se rješava korištenjem mehanizama odbrane: nesvjesno ili distorzijom realiteta. Prema Vaillantu Razlikujemo: -najprimitivnije odbrane (psihotične odbrane - halucinatorna projekcija, psihotično poricanje, iskrivljavanje). Česte su u snovima i projekcijama, i u djece do pete godine;. -narcističke odbrane (nijekanje, primitivna idealizacija, projekcija, projektivna identifikacija, cijepanje, izvrtanje); -nezrele odbrane (acting out, identifikacija, introjekcija, projekcija, regresija, pasivno agresivno ponašanje, somatizacija, shizoidne fantazije, blok, hipohondrija); -zrele ili zdrave odbrane (altruizam, anticipacija, asketizam, sublimacija, humor, supresija),

-neurotske odbrane (disocijacija, izolacija, potiskivanje, premještanje, pomak, kontrola, inhibicija, intelektualizacija, racionalizacija, reaktivna formacija, seksualizacija, eksternalizacija). Konflikt među dijelovima psihičkog aparata (Ida i Super-ega) ili konflikt njih i društva, stvara stres i tjeskobu. Uključujući mehanizme odbrane ego nastoji

15

neutralizirati nastalu tjeskobu. nesvjesnima.

Ego nastoji i konflikte i anksioznost ostaviti

Kada ego koristi mehanizme obrane? 1. kada je potrebno držati emocije unutar tolerantnih granica tokom iznenadnih promjena u emocionalnom životu (npr. gubitak voljene osobe); 2. kada se ponovno uspostavlja fiziološka homeostaza odgađanjem ili preusmjeravanjem naglo pojačanih bioloških poriva, kao u adolescenciji kad su izraženije seksualna pozornost i agresivnost; 3. kada je potreban predah tokom krupnih promjena u životu koje ne mogu odmah biti integrirane, kao u pubertetu, poslije opsežnih operacija, u napredovanju na poslu; 4. kada se treba uhvatiti u koštac s nerazriješenim konfliktima s važnim osobama, bilo živima ili umrlima. Ego pokušava gratificirati koliko je god moguće više nagona Ida bez ugrožavanja od kažnjavanja bilo Super-ega, bilo društva. Ukoliko nije svjestan takvih želja, čovjek ne može prema njima izravno djelovati. Odbrane ga štite od kazne zbog kršenja društvenih pravila. Također ga štite od osjećaja tjeskobe i krivice koji se javljaju zbog želje da se prekrše pravila koja donose roditelji i društvo. Da bi bili djelotvorni, mehanizmi odbrane moraju ostati nesvjesni. Fiksacija se odnosi na sklonost očuvanju obrazaca ponašanja, emocija i misli kojima su se osobe služile u dotadašnjem životu. Fiksacije osobe određuju koji će se tipovi konflikata, možda, kasnije pojaviti (potaknuti stresorima) i određuju koji će se mehanizmi obrana kasnije primijeniti kao odgovor na stresore. Rane životne traume, a naročito gubici (stvarni, prijeteći ili osviješteni), mogu dramatično promijeniti razvoj Ega. Rani gubitak predstavlja naročitu opasnost jer oštećuje još nezreli i krhki Ego, kompromitira njegov razvoj i čini osobu podložnom maladaptivnim stresnim odgovorima u kasnijem životu. Sve osobe prolaze nesvjesne konflikte. Međutim, razlikuju nam se pojedini nagonski impulsi, zabrane, anksioznost i odbrane od konflikta. Psihijatrijske simptome možemo promatrati kao neuspješne odbrane. Kad su simptomi istodobno i odbrana od nagonskih impulsa i indirektna ekspresija tih impulsa, oni mogu postati vrlo tvrdokorni. Simptomi pružaju nesvjesno olakšanje od nagonskih impulsa i energije Super-ega (primarna dobit), a donose i dodatne koristi, kao što je priskrbljivanje posebne pažnje voljenih osoba ili liječnika (sekundarna dobit).

Najčešći mehanizmi odbrane su: Potiskivanje je najčešći mehaniza, odbrane i sliči na zaboravljanje. Ovaj nevoljno nastali mehanizam potskuje sve naprijatne misli i impulse u nesvjesno i na taj način ublažava anksioznost i eliminiše konflikte. Odvija se bez uticaja naše volje i zbiva se u našem nesvjesnom. Dešava se tokom cijelog našeg života. Što je Super-ego strožiji potiskivanje je masivnije. Potiskivanje je odgovorno za greške u pamćenju i
16

lapsuse u govoru. Potiskivanje je karakteristično za histeriju, premda se često javlja i u drugim psihoneurotskim i psihičkim poremećajima. Za potiskivanje je bitno da se nepoželjni instiktivni zahtjevi odstrane i drže izvan dosega svjesnoga. Potiskivanje je izraženo u djetinjstvu. Zbog toga mi zaboravljamo mnoge događaje iz djetinjstva. Kada Ja ne može dobro potisnuti određeni događaj ili osjećanje, potisnuti sadržaj pređe u predsvjesno i osoba svijesno postaje uznemirena, nesigurna, osjetljiva i često stvara simptom neurotskog poremećaja. Ovaj mehanizam odbrane čuva neprijatne sadržaje doživljenog van svjesnog i spriječava pojedinca da prepozna svoje vlastite misli ili osjećanja. Pr. Student odlazi na odmor s brigom da bi mogao pasti godinu, ali ne želi razmišljati o tome da ne pokvari odmor Racionalizacija - je primjena intelektualnih i logičkih argumenata, kao izgovor za izbjegavanje anksioznog iskustva. To je mehanizam odbrane koji se često koristi u svakodnevnom životu. Racionalizaciom pokušavamo objasniti ponašanja koja nisu etički ispravna, “skida se” krivnja, izmišljanje nepravih razloga koji mogu zamijeniti prave razloge za neuspjeh, grešku, krivu procjenu, kako bi se prikrili pravi uzroci i razlozi. Npr. Kašnjenje na posao ili sastanak. “Kiselo grožđe” Pr. ljudi koji ne uspiju upisati željeni studij, pa tada omalovažavaju profesiju koju su prvobitno željeli (Svi su glumci cirkusanti, medicina je za štrebere). “Slatki limun” Pr. pojedinac hvali upravo ono što je bio prisiljen izabrati, pa npr. tvrdi da je studij koji je upisao za njega «baš ono pravo». Identifikacija - je nesvjesna potreba da osoba oponaša neki model iz okoline. To je jedan od najvažnijih mahanizama u razvoju ličnosti (psihoseksualni identitet). Identifikacija osobi omogućuje da se lakše nosi sa svojim neuspjehom, tako da se poistovjeti sa uspješnom osobom; različitog intenziteta i vremena trajanja. Osoba se može identifikovati i sa grupom. Ova identifikacija može imati pozitivne i negativne efekte za osobu. Pozitivni efekti su kada grupa pomaže pojedincu u zrelijem ponašanju nudeći sticanje osjećaja sigurnosti. Negativni učinci se viđaju kada se djeca identificiraju sa asocijalnom osobom ili grupom. U nekim situacijama osoba sa slabim Egom, koji ne može da izdrži navalu straha, može se identifikovati sa mučitelem, agresorom (zarobljenički, logori, otmice). Pr. Dječak se divi svome ocu, pa očev uspjeh dioživljava kao svoj. Pr. Tragedija koja se dogodila prijatelju doživljavamo kao svoju.

Regresija prestavlje vraćanje na ranije obrasce ponašanja i reagovanja, koji ne odgovaraju aktuelnoj dobi osobe. To je vraćanje unazad. Ovaj mehanizam se sreće u vrijeme spavanja i kada smo somatski bolesni. (sjetimo se poslijednje prehlade) i počinjemo se ponašati bebasto. Zbog nerealiziranjih libidnih ciljeva osoba se vraća u ranije faze razvoja (u dječjoj dobi: trauma - mokrenje u krevet)
17

bacanje reketa nakon neuspjelog poena u tenisu) Projekcija je obrambeni mehanizam. želje. Pr. ona se može odraziti kao sastavni dio karaktera. Roditelji djeteta koje boluje od leukemije negiraju dg i liječnike smatraju nesposobnima. fantazije. koje dobrim dijelom proistiće iz potrebe da ono što u nama ne valja. Pr. Kao obrana. Da bi dijete izbjeglo prijekore okoline. pretjerano pokazivanje zabrinutosti za dijete može maskirati majčino potisnuto neprijateljstvo prema njemu.uredno. osbito dragih osoba. uvjeravaju sebe da će dijete ozdraviti Pomak se odnosi na pomicanje ili premještanje osjećaja ili kateksa (investicija) poriva od jednog objekta na drugi koji se razlikuje od izvornog u nekom obliku ili kvaliteti. Reaktivna formacija . Reaktivna formacije jest obrana koja je karakteristična za opsesivnokompulzivnu psihoneurozu. lakšoj bolesti. odnosno razvoja ega. ali se projekcija često javlja i pri normalnim stanjima te kod neuroza. Pr. U slučajevima kada se ova obrana veoma mnogo rabi na ranom stupnju psihoseksualnog razvoja. ato su najčešće agresivni osjećaji (on mene mrzi). Reaktivna formacija je koristan mehanizam odbrane u procesu socijalizacije djeteta. Udaranje predmeta za koji smo zapeli.Pr. pojedinac prilikom susreta pokazuje istaknutu ljubaznost da bi sakrio antipatiju ili neugodu. Projekcija iskrivljuje stvarnost i remeti dobre interpersonalne odnose. tako da se opažaji nalaze u svijesnome. 18 . on kreativno usmjerava napore svoga Ja i putem ovog mehanizma odbrane postaje čisto. što ne možemo prihvatiti kao svoje proiciramo na druge. Čim se neki nepoželjni opažaj ili misao približi svijesti ili uđe u nju odmah se negira. Vlastite želje i ideje pripisuju se drugoj osobi (ti uvijek želiš biti bolja od drugih) Negacija opažaji ne dolaze u svijesno u svom izvornom obliku. koji zapošljava nesvjesni dio Ega. Ovaj mehanizam karakterističan je za psihotična stanja. Reaktivna formacija (preobražaj u suprotno) jedna je od bazičnih ego-obrana koja osnažuje jedinku da očituje neprihvatljive impulse pretvarajući ih u sasvim suprotne oblike. Najčešće se proiciraju u drugog osjećaji koje vlastiti Super-ego ne odobrava. omogućava da zauzmemo stav potpuno suprotan od naših želja. pomak dopušta simboličnu reprezentaciju izvornih ideja ili objekata s drugom idejom ili objektom koji je slabije investiran i koji izaziva manje boli.omogućava osobi da negativne emocije pretvori u njihovu suprotnost. Projekcije koje nisu odraz psihopatologije su želje roditelja da djeca izaberu određeno zanimanje. ali okrenuti u svoju suprotnost. Ogovaranje je također projekcija. kroz koji se unutrašnji impulsi i osjećaji koji su neprihvatljivi ličnosti pripisuju vanjskom objektu i tada ulaze u svijest kao iskrivljena percepcija vanjskog svijeta. porive pripisuje drugim osobama ili prilikama u okolini. Tako bolesnici koji su bolesni od najtežih bolesti ne poriču da su bolesni. već u obliku negativa. ali se susreće i u drugim psihoneurozama. Osoba svoja osjećanja. ali su uvjereni da se radi o nekoj drugoj.

“Acting out" je ponašanje koje se pripisuje pražnjenju ili gratifikaciji nekih oblika nesvjesnih konflikata kroz akciju. poezija. Ova zamjena se vrši posredstvom Ega. Antisocijalno ponašanje kod subjekta. posvaja tuđe Fantazija . sport) Kompenzacija .objašnjenja složenija nego u racionalizaciji. agresivnih poriva. Odrasli također koriste ovaj mehanizam odbrane (neće se to nama dogoditi. Obrazloženje invaliditeta pacijenta kroz nuđenje “medicinskih razloga” za skrivanje propusta Izolacija je obrambeni mehanizam posebno karakterističan za opsesivnokompulzivu psihoneurozu u kojoj su elementi što pripadaju jedan drugome odvojeni i tako se posebno doživljavaju. Introjekcija služi kao obrana kada se upotrebljava u odstranjivanju ili brisanju razlika između subjekta i objekta. 19 . fantazija zamjenuju sa drugim ciljem. Izolacija kao obrambeni mehanizam pripisuje se procesu cijepanja i odvajanja ideje. ustvari odbranu od straha uzrokovanog nesvjesnim konfliktima. Ovaj obrambeni mehanizam čest je kod male djece.Intelektualizacija . Razumljivo je da upotreba tog mehanizma može varirati i on je uvijek u odnosu prema afektu koji je udružen s idejom ili događajem. Korištenje fraza proći će i ne obraćaj pažnju na svaku sitnicu mogu žnačiti negiranje značenja simptoma. bez svjesne spoznaje o izvorinim elementima samog konflikta i o njegovom porijeklu. osoba se služi teorijskim. pri čemu ova zamjena nije u konfliktu sa sistemom vrijednosti te osobe. u medicini u agresivne dijagnostičke i terapijske metode (hirug). Pr. znanstvenim objašnjenjima kako bi ponudila nepravi razlog za svoju ponašanje.neostvarena seksualna želja se preusmjerava u umjetničku ekspresiju (slikarstvo. Sublimacija je zdrav mehanizam odbrane pomoću kojeg se ciljevi infantilnih žalja. dijete može okrenuti glavu od neke osobe i tako negirati njeno prisustvo. koje se sjećamo od afekta koji joj je pripadao i koji je potisnut. procjenu.negativna energija nastala zbog neke nepovoljne situacije se preusmjerava u područje uspjeha Pr.emocionalni nagon na razini mašte “budno snivanje” preopterećenje energijom se prazni kroz fantazije i čuva ego od sloma. nije to rat poćeo to su samo incidenti i neke barabe. Energija iz libida . Npr. Poricanje je relativno čest mehanizam odbrane koji se i u normalnom i u patološkom stanju ljudi. Agresivne porive osoba može prevesti u socijalno prihvatljive načine aktivnosti (borilački sportovi. Žena koja ne može imati vlastito dijete. igra bazičnu ulogu u ranom razvoju Ega. Beba može poricati stvarnost i zaspati da bi se udaljila od vanjskih podražaja. Kroz introjekciju je izbjegnuta bolna svijest o odvajanju ili o prijetnji gubitka koju subjekt pretpostavlja. Proces introjekcije u kojem su kvalitete voljenog objekta internalizirane i postaju dio vlastitog Ega.

Psihičke bolesti se javljaju kad obrane zakažu.OPAŽANJE Na osnovu izvjesnih školskih znanja. amnezija višestruke ličnosti. laik ima ovakvu predstavu o opažanju nekog predmeta: kao kod neke male fotografske komore zraci svjetla prodiru u oko i bacaju na retinu obrnutu sliku predmeta.u situacijama kada ego ulazi u opasnosti zbog vanjskih ili unutarnjih pritisaka: kriza se promatra iz nove perspektive (student pred ispit). mjesečarstvo. Primjeri disocijacije su: psihogeno nastali poremećaji. Svrha obrana: zaštita ega od neugode. depresije. Ispoljava se kod konverzivnih neuroza. To su korisni mehanizmi – čuvaju zdravi dio ličnosti.Humor . nekompetencije. Disocijacija predstavlja mehanizam odbrane gdje dolazi do drastične promjene identiteta ličnosti kao zaštite konflikta. OSJEĆAJI . Od retine idu nadražaji i slika se prenosi putem 20 . Konverzija je mehanizam odbrane gdje se nesvjesni konflikti ispoljavaju kao simbolične spoljne manifestacije raznih somatskih ili duševnih poremećaja.

dok sam pojam tog predmeta nije nestao. gdje se nalazi centar za vid. koji su prijemnici svih nadražaja iz spoljnjeg svijeta. Da bi nastao opažaj nekog predmeta potrebno je da u mozak stignu osjećaji iz najrazličitijih oblasti čulnih organa (miris. stvaraju se osjećaji kao poseban psihički fenomen. Međutim kod zatiljačnog oštećenja narušen je samo aparat za optičko prepoznavanje predmeta. Prema tome. odražavaju se sasvim druge kombinacije nadražaja. Ovdje se pored raznih kombinacija neposrednih osjećaja. ali slika predmeta koja se tu odražava mora da se poveže sa nečim sličnim što smo ranije vidjeli i doživjeli. i u vezi s tim. Ovo saznanje do koga dolazimo putem čulnih organa je čulno saznanje koje je po svojoj prirodi pojedinačno. Kada djelovanjem draži stvoreni nadražaj putem centripetalnih vlakana dospije do mozga. pipanjem predmeta da oživi njegov pojam i da se taj predmet prepozna. povezujući u svijesti taj opažaj sa ranijim engramima sata možemo sa sigurnošću reći da je pred nama sat. čulno saznanje odražava predmete i pojave spoljnog svijeta neposredno i ono nas informiše o posebnim svojstvima tih predmeta i pojava. a koji se sastoji u tome što se vrši prelaz od odraza pojave ka odrazu suštine. ipak mi doživljavamo uvijek isti opažaj. Neka prvi put u životu vidimo neki naroćiti oblik sata. a prilikom opažanja on nadražuje određeni broj ćelija retine. Ovi procesi odigravaju se u zatiljačnom režnju jer sposobnost prepoznavanja predmeta putem vida propada kod obostranih oštećenja zatiljačnog režnja (optička agnozija). U svim ovim prilikama nadražaj nastaje na sasvim drugim mjestima retine. to jest mora da se poveže sa pojmom sata koji se ranije stvorio u našam mozgu i tada ćemo prepoznati. u zatiljačnom režnju. upoznajemo neposredno posebna svojstva tih materijalnih stvari spoljašnjeg svijeta. potreban je jedan novi kvalitativni skok . Putem čulnih organa mi upoznajemo materijalne stvari oko sebe. preko percepcije i predstave ka pojmu. Osjećaji su najprostiji psihički procesi. opip. neposredno i spoljašnje. sluh. to jest uvijek vidimo sat pred sobom. četvrti put to je pješčani sat. Čovjek je u komunikaciji sa spoljnim svijetom preko čulnih organa. Da bi se saznale te uzajamne veze i zakonitosti. treći put to je veliki zidni sat. da se povežu u jednu cjelinu.skok od osjećaja. Međutim odnosi su u stvari komplikovaniji: jednom je to đepni sat. ka misli. ali ono ne može riješiti pitanje o prijeklju ovih ili onih pojava. npr. a zatim da se putem stvaralačke sinteze usklade sa ranije doživljenim sličnim engranima. koji nastaju kao rezultat djelovanja stvari i pojava materijalnog svijeta na čulne organe i sastoje se u odražavanju pojedinih svojstava tih stvari. vid. drugi put to je mali četvrtasti zlatni satić sa narukvicom. okus).vlakana vidnog živca. Kao što je rečeno čovjek je putem čula povezan sa svim onim što ga okružuje i osjećaji koje primamo preko čulnih organa su polazna tačka svakog saznanja. od pojedinačnog ka opštem. odnosno opaziti sat. od neposrednog ka posrednom. 21 . ono ne može da riješi uzajamne veze i zakonitosti po kojima se pojave razvijaju. odigrava istovremeno proces oživljavanja ranijih sličnih tragova ili engrama sjećanja. U takvim slučajevima može se npr. sata koji stoji pred nama. slika se odražava u zatiljačnom režnju i na taj način doživljavamo opažaj nekog predmeta. U stvari. okrugao u niklenoj sjajnoj čauri sa arapskom brojevima. da bi smo mogli da prodremo u suštinu tih pojava. zraci posebne konstalacije i boje prodiru u oko i nadražuju određene ćelije retine kao i ganglijske ćelije u zatiljačnom režnju.

Skok od čulnog saznanja ka logičnom izvršen je putem apstrakcije na taj način da se od jednog konkretnog predmeta. Čulno saznanje je baza cjelokupnog našeg saznanja i materijal iz koga se izrađuju pojmovi kao logične slike stvari. otkrivanje suštine stvari i pojava to je logično ili misaono saznanje ili mišljenje koje postoji samo kod čovjeka i bez kojega ne može biti riječi o stvarnom saznanju svijeta. Čulno saznanje je materijalna baza.fiziološki osnovi Senzibilni i senzorički putevi koji vode od periferije ka mozgu najprije idu u talamus. a logično saznanje je opšte.superstruktura cjelokupnog procesa saznanje. Senzoričke funkcije su funkcije specijalnih čulnih organa: osjećaji mirisa i okusa. Osnovni i biološki smisao ovih čulnih organa sastoji se u tome da organizmu omogući da se pravilno orjentiše prama samom sebi. Superstruktura ima relativnu samostalnost. osjećaje koji potiču iz mišića. na primjer percepcije jednog konkretnog sata. i upoznavši te zakonitosti. Osjećaj bola ili vrućine podstiče organizam na čitav niz odbrambenih radnji kako bi se zaštitio od štetnih uticaja. i da izvrši čitav niz nagonskih radnji. Osjećaje iz kojih se izgrađuju psihički procesi odražavanja djelimo na senzibilne i senzoričke. Odavde idu putevi pojedinih čula ka projekcionim poljima u koru velikog mozga. a još više da se tačno orjetiše prema korisnim ili štetnim uticajima svoje okoline i da na odgovarajući načim mobiliše svoje motorne snage. a zadržali smo ono što je zajedničko i suštinsko i na taj način smo došli do pojma sata uopšte. na korigovanje i usavršavanje našeg čulnog saznanja (štap uronjen u vodu). Prema tome. sa svoje strane djeluje i na izmjenu materijelne baze. čulno saznanje je pojedinačno. bola i temperature. posredno i unutrašnje.Ovo otkrivanje sveopšte povezanosti pojava i zakonitosti po kojima se one razvijaju. Talamus predstavlja relejnu centralu za senzibilne puteve. Na primjer. u centar za vid u 22 . dok duboki senzibilitet obuhvaća osjećaje pritiska. U površni senzibilitet ubrajamo osjećaje dodira. došlo do pojma sata uopšte. Senzibilni osjećaji su oni koje u izvjesnom stepenu lokalizujemo svuda po tjelu: djelimo ih u osjećaje površnog i dubokog senzibiliteta. Mi smo u životu opazili mnogo različitih satova i procesom apstrakcije oduzeli smo od njih sve što je konkretno. tzv viša čula: čulo vida i čulo sluha. koji onda služe kao samostalni psihički fakti u posrednom logičnom saznanju svijeta (grom i munja). osjećaj mirisa pokreće motorne snage organizma da se on približi nekom objektu hrane ili oplođavanja. neposredno i spoljašnje. i u svojoj djelatnosti samostalno operiše i upoznaje zakonitosti prirode i društva. tj. zglobova i unutrašnjih organa. kao i osjećaje vibracije. Ovamo možemo da ubrojimo i čula diferenciranog opipa. a logično saznaje . Anatomsko .

osječaj pritiska). Percepcija sadrži niz osjećaja s obzirom da svaki predmet ima mnoga različita svojstva. Osjećaji koje izazivaju uticaji draži na eksteroceptore. Međutim. onda bi to bio poseban psihički proces – opažanje. Naši čulni organi se u svakom trenutku nalaze neposredno pod djelovanjem mnogih predmeta i pojava iz realnog svijeta. Postoje i individualne sposobnosti za izdvajanje objekta od podloge percepcije. Združeno dejstvo ovih faktora odigrava se u stvari nesvjesno. od kojih svako izaziva različiti osjećaj. Percepcija (opažanje) predstavlja psihički proces u kome su tjesno vezani osjećaji i iskustvo. Obdareno uho će moći daleko prije da izdvoji ton koji štrći. pri čemu ih sve nejasnije percepiramo.okcipitalnom režnju. Ono što u jednom trenutku pripada podlozi može kroz neko vrijeme da postane objekat percepcije. mi nismo svjesni tog spajanja (Čovjeka koga vidimo u daljini nikad ne primamo kao liliputanca. što znači da svaka percepcija sadrži osjećanja na kojima se de fakto zasniva. osjećamo njenu tvrdoću. u senzitivnu sferu u zadnjoj centralnoj vijugi. slušne taktilne. jer ako bi osjećaji bili povezani sa iskustvom. o pokretima pojedinih djelova tjela. odražavaju materijalna svojstva stvari izvan nas. Osjećaje djelimo na eksteroceptore i interoceptore. jer nam iskustvo pomaže da ga opažamo u njegovoj normalnoj veličini). čujemo šum koji ona proizvodi što sve skupa predstavlja različite osjećaje (vidne. govor sagovornika na cesti). a druge prevodimo u drugi plan. koncentrišemo našu pažnju. a predmeti iz drugog plana čine podlogu percepcije. u centar za sluh u temporalnom režnju. Ono što tog trenutka najjasnije percipiramo predstavlja predmet percepcije. sve te predmete mi ne možemo vidjeti podjednako ili ih barem nismo podjednako svijesni. Međutim ako je ta udaljenost velika tada ćemo vidjeti čovjeka malog. Ebinghaus tvrdi da su osjećaji takvi nadražaji koji u sebi ne sadrže iskustvo. Ako na primjer imamo olovku u ruci i počnemo da pišemo. mi vidimo njenu boju. i obratno (dvojne figure. o polažaju tjela. Osjećaji koje izazivaju uticaji draži na interceptore obavještavaju nas o stanju unutrašnjih organa. Važan faktor za sposobnost izdvajanja objekta od podloge percepcije jesu naše afektivne sklonosti 23 . To ne bi bilo dovoljno da bismo govorili o percepciji (opažanju) olovke ako mi predhodno nikada nismo vidjeli olovku. pri čemu se na njih usredsređujemo. Mi smo u situaciji da stalno u glavi pravimo selekciju izdvajajući neke u prvi plan.

Veličina slike na mrežnjači. Poremećaji opažanja pokreta.(majka i djete) Opažaji prostora i vremena. Ne može se zamisliti ni jedan događaj. Boja: Svijetlo obojeni predmeti izgledaju veći i krupniji od tamnijih. Opažanje pokreta Da bismo mogli vizuelno pratiti neki predmet koji se pokreće njegova brzima mora biti u određenoj granici. utoloko je predmet veći. što u mnogome zavisi od toga čime je i kojim događajem jedan vremenski period ispunjen. Iskustvo je važno kod percipiranja predmeta na daljinu. Slično se događa kada slušamo strance čiji jezik ne poznajemo dobro. koliko ta zbivanja za nas predstavljaju interesantne momente ili koliko je posao koji obavljamo od interesa za nas. Kod shizofrenih bolesnika događa se da da im vrijeme protiče brzo. Mogu imati utisak prividnog udaljavanja predmeta 24 . Interesantni su poremećaji sposobnosti procjenjivanja vremena i sposobnosti vremenske lokalizacije doživljaja koji se viđaju pod specijalnim patološkim uslovima. Okolina i predmeti igraju veliku ulogu što se tiće tačnog percipiranja veličine predmeta (visok i srednje visok čovjek). Engels kaže da su osnovni oblici svakog čovjeka prostor i vrijeme i da je biće van vremena isto takva besmislica kao i biće van prostora. Percepcija vremena Mnogi faktori igraju važnu ulogu u procjenjivanju vremena. Ispod i iznad te granice nećemo moći vidjeti pokretanje predmeta (mala kazaljka na satu i puščani metak). Vrijeme nam izgleda kratko ako su zbivanja zanimljiva. ni pojava koja ne bi imala svoju vremensku i prostornu lokalizaciju. Ukoliko je slika na mrežnjači veća. Naročito mjesto u percepciji zauzima prostor i vrijeme. Naprotiv vrijeme se oduži ako obavljamo poslove koji nisu zanimljivi niti imaju posebnu važnost za nas. Faktori koji utiću na percepiju veličine predmeta. drugi ljudi govore i kreću se brzo. Kod trovanja meskalinom vrijeme izgleda razvučeno i kod epilepsije vrijeme protiče veoma sporo. Bolesnici mogu doživljavati kretanje nekog predmeta sasvim usporeno ili imati osjećaj kao da predmet juri.

čak i da ga opisuje ali nije u stanju da ga prepozna. Poremećaj opažanja Poremećaj opažanja može biti kvalitativni i kvantitativni. Bolesnik nije u stanju prepoznati zvuk i njegovo porjeklo. Prva pojava se vidi kod trovanja atropinom. Optičke agnozije sastoje se u tome da bolesnik nema sposobnost raspoznavanja primljenih svjetlosnih utisaka iako je organ vida neoštećen. kod epilepsije i u toku paralize akomodacije poslije preležane difterije. U takvim slučajevima bolesnik može da posmatra neki predmet. u kortikalnim centrima u kori velikog mozga. Taktilna agnozija .(poropsija) ova pojava je najčešće epileptiči fenomen. Uzrok ovome je oštećenje u lijevoj moždanoj hemisferi (ili obostrano) i to u konveksnom djelu okcipitalne kore. Moguče su u oblasti svih čula.. Žarište se nalazi u prvoj temporalnoj vijuzi na lijevoj strani psihoakustička zona. gdje se nalazi psihovizuelni centar. Uzroci ovome mogu biti mnogostruki. pa sve do promjena u psihičkim funkcijama. ne prepoznaje je i pita se se šta to može biti. iako je potpuno slijep on toga nije svestan i tvrdi da dobro vidi. negovo čulo sluha je ispravno. On u stvari nije slijep jer je funkcija oka i sprovodnog sistema očuvana. počev od poremećaja u receptornim organima. Bolesnik nije gluv on čuje zvuk. Bolesnik pipa svoju oduzetu ruku. Makropsija se javlja prilikom trovanja pilokarpinom. AGNOZIJE Agnozije su poremećaji kod kojih je izmjenjena sposobnost raspoznavanja i prepoznavanja primljenih nadražaja iako je funkcionalna sposobnost čulnih organa očuvana. Akustička agnozija je slična pojava. Antonov sindrom je vrsta agnozije u kojoj bolesnik ne prepoznaje svoj sopstveni defekt. kucanje sata ne može protumačiti otkucajima sata. U ovu pojavu spada prividno smanjivanje predmeta (mikropsija) i prividno povećanje predmeta (makropsija). kod epilepsije i encefalitisa. posmatrano s gledišta lokalizacije.Bolesnik ima očuvanu palpacionu sposobnost prstiju šaka ali pri zatvorenim očima samo pipanjem predmeta nije u stanju da ih prepozna. npr. slušni živac očuvane funkcije ali ne prepoznavanje zvuka je jasno izraženo. sprovodnim putevima. Žarište se nalazi u srednjoj trćini zadnje centralne vijuge. ILUZIJE 25 .

2. na primjer čitave slike ili rečenice. Fotomi (iskre. Mi nismo naučili da se služimo ovim površinama. d) različiti stepeni intoksikacije centralnog nervnog sistema. vide. f) lokalni nadražaji kortikalnih centara. e) intenzivne sugestije. čuje osjeća kao da postoji stvarni objekt. 3. Iluzije uslijed dejstva afekta: kada usamljeni noću hodamo i u strahu vidimo od grma čovjeka koji ide prema nama. Pareidolije. Iluzije su česte pojave psihopatiološkog sadržaja u bolesti dušvenih oboljenja. Kod iluzija se primljeni čulni utisci koji potiču od nekog premeta. Na prvom mjestu: a) poremećaj jasnosti svijesti. a složene su vezane za poremećaj svijesti i mišljenja. gustativne. g) periferni nadražaji (pritisak na očne bulbuse može izazvati vidne halucinacije). 4. specijalne iluzije koje nastaju bez učešća afekta. haptičke) ali su oblasti čula vida i sluha najčešće. 1. stapaju s proizvodima fantazije. plamen. poslije čega se tako izmjene da opažanje pruža pogrešnu sliku predmeta Razlikujemo četri vrste iluzija. c) izvanredna afektivna stanja. olfaktivne. Bolesnici su uvjereni da čuju. Halucinacije mogu biti elementarne (jednostavne) na primjer zvuk. Psihološki značaj halucinacija je stvarna čulna predstava: onaj koji halucinira vidi. 26 . pri čemu utisak stvarnosti ne postoji: posmatranjem oblaka vidimo razlićite oblike i figure. svjetlo) predstavljaju najelementarniji oblik optičkih halucinacija. Halucinacije uvijek pokazuju bolesno stanje centralnog nervnog sistema i nalaze se najčešće kod duševnih bolesnika. svijetlost. Optičke halucinacije se mogu manifestovati u različitom obliku: 1. kod akutnih HALUCINACIJE Halucinacije su takav poremećaj pri kome postoje opažanja bez odgovarajućih objektivnih draži. Predisponirajući faktori za nastanak halucinacija su raznovrsni. ili složene (raznovrsne). najčešće toksičnih i infektivnih psihoza. slušne. po tjelu osjećaju ono što u stvari ne postoji. Iluzije uslijed navika ako stavimo kuglici između kažiprsta i srednjeg prsta imaćemo utisak da držimo dvije kuglice. b) postojanje sumanutih ideja. Javljaju se u oblasti svih čula (optičke. Iluzije zbog nepažnje: na primjer pri čitanju i ne primjetimo u jednoj riječi pogrešno naštampano slovo.Iluzije su veoma čest poremećaj opažanja. Elementarne halucinacije ukazuju na neposredno razdraženje receptornog aparata.

5. stavljaju vatu. prozirno i u njemu se vidi svaki organ. U fazi očuvane kritičnosi inteligentan bolesnik prikriva glasove koje čuje jer zna šta oni predstavljaju. zvonjenje. Nekada osjeća čudan miris obično smrad. vidi svoje tjelo kao da je od stakla. grebanje. Bolesnik vidi svoje tjelo izvan realnog tjela. Oni tada imaju osjećaj da im drugi čitaju misli. obično iza svojih leđa. u kojima bolesnik vidi kroz zid. Akustičke halucinacije su češće i javljaju se kod shizofrenije. Ponekad bolesnik čuje glasove koji mu naređuju (ubi se. dodiruje itd. Bolesnik najprije ima utisak kao da je hrana nešto promjenila ukus i na podlozi ovakve čulne izmjene javljaju se sumanute ideje kao da ga neko putem hrane truje. ključaonici. pušta električnu struju. osvrču se.2. Pikove vizije (oštećenje fascikulusa longitudinalisa dorzalisa). lupkanje ili u obliku glasova koji dolaze iz različitih izvora. gamad). a nekad čuju kako drugi izgovaraju njihove misli (oduzimanje misli). skoči kroz prozor. Ove halucinacije mgu biti rezultat organskog oštećenja mozga Halucinacije u oblasti čula pipanja (kože) mogu biti raznovrsne (taktilne ili haptičke) počev od najobičnijih mravinjanja pa sve do osjećaja da oboljelima po koži gmižu bube. Moguće su istovremeno i dvostruke halucinacije različitog sadržaja. Mogu se javiti u elementarnom obliku u vidu akoazmi. što sve mnogo liči na snove. Vizija je takav oblik pri kojem bolesnik vidi čitav niz osoba koje nešto rade. vadi spermu. pri čemu se zidovi naginju. njegova glava je slobodno odvojena od tjela. Halucinacije na unutrašnjim organima ( cenestetičke ) Viđaju se uglavnom kod shizofrenije. ubada oštrim predmetima. prave mimiku kao da nešto osluškuju. pucketanje. miševi. Nekada bolesnici sami rasjecaju kožu kako bi izvadili bube (kokainski delirij). Bolesnici imaju utisak da im neko čupa crijeva. miris plina i zaključuje da ga neko hoće da uništi. Mikrohalucinacije su takve halucinacije pri kojima se vide sitni predmeti koji se obično kreću (bube. kada se čuju šumovi. 27 . uništi ga itd. životinjama. iskrivljuju ili ruše. odjek (eho) sopstvenih misli je katastrofalan za bolesnika. često se javljaju prilikom trovanja kokainom i alkoholom.). uvrče srce. 4. Halucinacije u oblasti čula ukusa i mirisa (olfaktivne i gustatine) obično idu zajedno. i dok jedni glasovi naređuju nešto određeno dotle drugi izdaju suprotna naređenja. 3. Ekatrakampine halucinacije su halucinacije gdje bolesnik vidi predmete izvan vidnog polja. pali po koži. razgovaraju. Nekada bolesnici čuju kao glas ono što misle i taj tzv. vosak u uši. šeta u prostoru. Glasovi iz spoljnje sredine mogu biti lokalizovani u lusteru. Ali kasnije ne izbjegavaju da o njima razgovaraju. da ih neko bocka. Poznate su tzv. ili se odaju svojim ponašanjem. Autoskopske halucinacije su rijetke ali izuzetno teške halucinacije. Bolesnik iznuren od takvih glasova često izvrši samoubistvo. Nekad glasovi budu odmah prepoznati a nekada su neopoznatog porijekla. on vidi svoje srce kako gori u plamenu. ili spoljnje sredine u kojoj bolesnik živi ili su lokalizovani u tjelu i organima samog bolesnika. bode po plučima itd.

itd. niše se prevrće. Negativne halucinacije gdje se realni predmeti ne opažaju ili postojeći glasovi ne percipiraju naročito su prisutne kod histeričnih osoba. 28 . One mogu da ne vide određenu osobu dok druge osobe vide. Ponekad osjeća da mu tjelo lebdi.Kinestetičke halucinacije kada bolesnik ima osjećaj da mu se dijelovi tjela kreću a da bolesnik pri tom miruje. pada.

bez obzira na to da li su ranije zapazili pokrete drugih pacova ili su odrasli sami. sa istim nizom obrazaca i pokreta. afirmiranje i prosperitet individue i vrste. usmjereno je uvijek na budućnost. ustvari. što i nije nimalo lako. Osim toga. koja se ispoljava kao opće stremljenje da se u životu održimo kao jedinka ili vrsta. kod čovjeka se označava nagonskim ponašanjem. Otuda se želi reći da nagon stvara “pokrete iznutra”. Aktivnost pobuđenja nagona radi zadovoljenja nagonskih potreba ima svoj smjer. Ciljevi ovog općeg stremljenja. Kada je. Ono što se kod životinja označava instinktivnim ponašanjam. nenaučene tendencije i nenaučene obrasce ponašanja. Za neke instinkt je predstavljao svaku nenaučenu reakciju. te da u tu svrhu. a u čovjeka su se razvili i svi ostali oblici ponašanja. a u drugim o nagonskim željama. To stremljenje. refleksa i instikata. najzad. dok je čovjek još uvijek bio na stadiju životinje. dok motiv uslovljava pokret u nekom određenom pravcu. ili da se branimo od njenih štetnih utjecaja. tj. 29 . Drugi su instinktom nazivali samo složene nenaučene obrasce refleksa. ustvari. Životinja motivirana glađu stiče motiv za traženjem hrane. prema datim uslovima. u istom položaju. iznalaženje prijatnosti i odstranjenje neprijatnosti iz života. kao zajedničkog svojstva svih živih bića su. te su tako njihovi “instinkti” uključivali nagone. Iz ovog općeg stremljenja razvili su se u toku evolucije svi mehanizmi koji služe u svrhu zaštite individue i vrste. Razni psiholozi su upotrebljavali različite kriterije za instinkt. Na jednom višem stadiju složenosti bića iz njega se razvila cijela nagonsko . Neki psiholozi identifikuju pojam nagona sa pojmom instinkta.NAGONI U osnovi cjelokupnog psihičkog zbivanja nalazi se jedna opća tendencija reagiranja. nastali u historijskom razvoju ljudske vrste. Fiziološke potrebe mnogih organizama zadovoljavaju se na način. Ovi složeni. nego nagon. Koliko je problem nagona ozbiljan vidi se i po tome što se u mnogim pa i u veoma poznatim psihologijama izbjegava njegovo tretiranje.afektivna sfera. U nekim se govori o sticanju navika. tako da time pomažu sebi da ne moraju definirati pojam nagona. došlo do diferenciranja između urođenih nagona. a da su zamagljeni ili odsutni kod čovjeka. kada se radi o ponašanju upravljanom podsticajima. bez obzira na njenu složenost. koje je zajednička osobina svih živih bića. a u vezi s tim. Treći nisu pravili razliku između nagona ili tendencija i oblika ponašanja. nenaučeni odgovori nazivaju se instinktima. izviru osnovni nagoni samoodržanja i održanja vrste. a iz njega. koji je karakterističan za određenu vrstu i kojeg jedinke ne moraju naučiti (parenje pacova). smatrajući da su to urođeni obrasci koji po porijeklu odgovaraju instinktima čovječijeg bića. Pacovi se pare na isti način. iskorištavamo okolinu. više se upotrebljava termin motiv. psiholozi su došli do stanovišta da instinkti postoje u životinjama.

čija je prava primarna emocija STRAH. SEKSUALNI instinkt 2. Instinkt TEKOVINE 5. Instinkt odvratnosti. ali i bez spoljnjih draži. Instinktivno ponašanje uzrokovano npr.Prema McDouggallu. Instinktivan postupak dolazi više na osnovu unutarnjeg neodoljivog podsticaja. Instinkt ČOPORA 4. čija je prava primarna emocija BIJES. Zadovoljenje instinkta se može odgoditi (instinkt gladi). 30 . čija je prava primarna emocija GORDOST. čija je prava primarna emocija ČUĐENJE. Roditeljski instinkt. čija je prava primarna emocija GAĐENJE. svijest i volja mogu učestvovati u sprovođenju instinktivne djelatnosti. Instinkt dominacije. Instinktivna djelatnost nema svoje porijeklo u svijesti. NUTRICIONI instinkt 3. instinkte možemo podijeliti na: 1. čija je prava primarna emocija SMJERNOST. nepromijenjena reakcija organizma. Reflekse obično izaziva spoljašnja draž. Kod refleksa između nadražaja i odgovora postoji određeno kratko vrijeme. 2. Instinkt KONSTRUKCIJE Da bi se pravilno shvatila problematika instinkta i nagona neophodno je poznavati i problematiku refleksa. Refleksi Refleksna radnja uvijek je ista. 5. Instinkt pokoravanja. U drugu grupu McDouggall ubraja instinkte koji mu ne izgledaju obdareni specifičnom primarnom emocijom. kojeg karakterizira emocija NJEŽNOSTI prama slabijima. Instinkt bjekstva. Instinkt radoznalosti. 3. 4. a tako isto i stečenom iskustvu u toku života jedinke (plastičnost instinkta). To su: 1. ali ne učestvuju u njenom postanku. Instinkti Instinktivno ponašanje se donekle može prilagoditi spoljnim uslovima. Instinkt borbenosti. bez učešća svijesti i volje. Kod refleksa se odgovor poslije djelovanja draži ne može odložiti (udarac po tetivi) Refleks se odigrava bez učešća svijesti i volje. spoljnjim dražima nije tako oštro vremenski ograničeno. 7. Kod instikata. 6.

naučnoj. naročito u umjetničkoj. Prema Krečmeru pojam instinkta se ne može odijeliti od pojma nagona. ali su složeni obrasci ponašanja. a koje stoji u uskim nerazdvojivim vezama sa uticajem društva na čovjekovu individuu. Sve je veće opadanje dokaza o postojanju instinkta ukoliko se sve više penjemo uz ljestvicu evolucije. te su prema tome. Čovjek ne uzima hranu da bi održao svoj život već da bi utolio glad. fiziološki aktivisana. olakšanja. a ne samo ograničenog dijela tog organizma. a kod starih nagon samoodržavanja. kaže Mann. ne bi se moglo shvatiti i razumjeti mnogostruko ljudsko ponašanje koje nema mnogo ubjedljivih veza sa urođenom fiziologiom. kod odraslih seksualni nagon. Fiziološki nagoni su dio našeg biološkog nasljedstva. a pod instiktom više se misli na specijalnu. nasuprot tome nezadovoljenje stvara osjećanje uzbuđenja. socijalizacija čovjeka. Nagoni obuhvataju potrebe živog organizma koje su. nagon je predstadijum volje. u stvari jeste ličnost koja je istina. Prema intenzitetu nagone dijelimo na stenične (jak nagon) i astenične (slab nagon). data je samo želja. ali se pod nagonom podrazumjevaju više afektivni proces kao predstadium voljne radnje. urođeni i univerzalni. PODJELA NAGONA 31 . “Niko ne bi uvrstio u instinkte reagiranje zjenica. instinkt je pamćenje vrste. koji je s njim skopčan. Takođe ne koitira da bi dobio porod i osigurao svoju vrstu. a instinkt predstadium inteligencije. naročito od životne dobi zavisi prioritet jednog nagona nad drugim. Razvoj društva. potreba za objektom. i nove kulturne tekovine mjenjaju put i način zadovoljenja nagona. usklađujući svoje fiziološke potrebe sa normama i običajima grupe sa kojom se individua identifikuje. Kod djeteta je izražen nagon ishrane. čovjek posjeduje mnoge reflekse. potrebe čije se zadovoljenje može sprovoditi na način nezavistan od iskustva jedinke. Krajnji rezultat ponašanja jedne zrele individue. tako i kod čovjeka jačina nagona je individualno različita. Ako bi pokušali shvatiti da su sve motivacije u krajnjoj liniji porijeklom iz našeg urođenog fiziološkog nagonskog sklopa. npr. etičkoj ili religioznoj oblasti. Prema tome. smirenosti. Kod čovjeka postoje urođeni fiziološki nagoni. Kao kod životinja. s obzirom da je instinktivno ponašanje potpuno nezavisno od svakog predhodnog iskustva jedinke. Ili kako Hering kaže. napredak civilizacije. niti bi iko uvrstio koračanje u reflekse”. u kulturnu djelatnost. ali koja svoje fiziološki motivisano ponašanje upravlja više ka društveno prihvatljivim odredbama. Biološki smisao nagona nije dat primarno našoj svijesti.Prirodno je da se ne može tačno povući linija između refleksa i instinkta. već da zadovolji polni nagon. neprijatnosti sve do osjećanja nespokojstva i straha. također urođene. koje srećemo kod životinja. bilo za jedinku bilo za njenu vrstu. Jačina nagona zavisi mnogo i od životne dobi. od vitalnog značaja. koji služe za udovoljenje njegovih fizioloških potreba. Instinkti su složeni nenaučeni obrasci refleksa. Instinkt se razlikuje od refleksa time što je složeniji i što uslovljava prilagođavanje cijelog organizma. odnosno uslovljeni ili kanalisani društvenim utjecajem. Često se prvobitna seksualna posticajna snaga transformiše u više oblike ljudske djelatnosti u vidu “sublimacije nagona” (Frojdov pojam). čvrsto urezanu formulu postupaka kao i onu sigurnost kojom se instinkt upravlja prema cilju. Instinktima se danas naziva celishodno ponašanje vitalnog karaktera koja se ne zasniva na iskustvu jedinke. velikim djelom naučeni. sve do osjećanja blaženstva. To su naslijeđeni automatizmi koji predstavljaju naslijeđenu reakciju vrste. Ovo zadovoljenje povlaći za sobom osjećanje prijatnosti. pa je takve želje za objektom čovjek primarno svjestan.

u cilju protesta (štrajk glađu) radi postizanja određenih ciljeva ili ipak zbog postojećih sumanutih ideja da je hrana otrovana. simpatiju. bjekstvo. umrtvljavanje. nježnost. Bolesnik je tada u stanju da pojede do 10 kg hrane. Ovaj poremećaj se najčešće viđa kod mentalno retardiranih osoba (idioti). Smanjen ili potpuno ugašen nagon za ishranom (oligofagija) najčešće se očituju u obliku gladovanja. udvaranje. i tzv. skrivanje. osvajanje. patriotizam itd. Socijalni nagoni. Usljed proždrljivosti i halapljivosti bolesnici se mogu ugušiti ogromnim zalogajem (bolus smrt). ljubavna igra. Nagon održanja vrste obuhvata uglavnom seksualni nagon (traženje partnera suprotnog pola. U ljudskoj vrsti ovaj nagon može dobiti krajnji oblik u vidu gomilanja novca. saučešće. Nagon za samoodržanjem. POREMEĆAJI NAGONSKOG ŽIVOTA Poremećaj nagona za ishranu Poremećaj nagona za ishranu može biti kvalitativni i kvantitativni. nepogode. Nagon održanja vrste. zauzimanje određenog položaja u zajednici (borba za rang).1. Socijalni nagon predstavljen je u potrebi za održavanjem zajednice i življenjem u njoj. napad itd. sažaljenje. U vitalne nagone spadaju: U više ili socijalne nagone koji se kod čovjeka razvijaju tokom njegovog društveno-istorijskog razvoja. hladnoće. žvakanje. digestivnu sekreciju. Drugi neposredni derivat ovog nagona je skupljanje hrane i njeno magacioniranje. osjećanju dužnosti i potrebama za kulturnim životom. osjećanje dužnosti. gutanje. zatim oboljelih od encefalitisa i tumora mozga. a) b) Vitalni nagoni. Često se javlja i kod depresivnih bolesnika a nekad i radi samoubistva koje može biti nenamjerno ili namjerno. Nagon za ishranom obuhvata jednu značajnu motornu i sekretornu komponentu: uzimanje hrane. Utoljenje gladi u smislu bolesne proždrljivosti (polifagija). prestižu. U te više ili socijalne nagone ubrajamo življenje u zajednici. Neposredni derivat nutricionog nagona je traženje hrane. U ovu grupu poremećaja spada i konjska glad kod epileptičara i to često kao aura (predznak) napada. Razvojem društva socijalni nagon dobiva sve više mogućnosti afirmacije. 2. Gladovanje može biti namjerno radi mršavljenja. koitus). roditeljski nagon (briga o djetetu). 32 . Nagon za samoodržanjem obuhvata nagon za ishranom i nagon za življenjem. Nagon za življenjem uključuje mnoge oblike ljudske djelatnosti kao što su: odbrana od agresije. 2. Kvantitativni poremećaji 1. borba sa suparnikom.

prenagljujući se. Čestim povraćanjem također se troše voda i kalij u tjelesnim tkivima što izaziva poremećeni ritam srca. Prognoza bulimije je bolje nego kod anoreksije . ova dva poremećaja povezuju se s nekim različitim crtama ličnosti: anoreksičari su skloni potiskivanju svojih poriva.Mentalna anoreksija koju karakteriše mršavljenje. odbija pomoć roditelja i prijatelja. psihološkog podrijetla. oboljeli od bulimije. Opće zdravstveno stanje osobe oboljele od bulimije ovisi o tome koliko se često prejeda i čisti. grčenje mišića. U težim slučajevima. Oboljeli od bulimije također često koriste pilule za mršavljenje. amenoreja i specijalno mentalno stanje. 4. upalu jednjaka. Glavni faktori koji dovode do ovog oboljenja su psihološke prirode kao što su osjećanje stida. s druge strane. Amonereja je kapitalan znak anoreksije. otpor na zahjteve roditelja. Čišćenje može imati dvije svrhe: sprječavanje dobivanja na težini.Neće se liječiti. pripremajući se za prejedanje. čak i želju za suicidom. Vrlo često se udaljava od najbližih ljudi: svojih roditelja. ideje krivice. U tom naizmjeničnom uzorku koji se javlja otprilike u svakom petom slučaju . Unatoč preklapanju. Od ostalih simptoma postoje povišenje krvnog pritiska. Takva osoba može povraćati povremeno (jednom mjesečno) ili jako često (nekoliko puta na dan). nekad neučinkovita čak i u bolničkim uvjetima. Kvalitativni poremećaji 33 . uključujući spolne. Još jedna opasnost je samoubilačka depresija. Na molbu da ode kod ljekara ili da se bolje hrani. reagira vrlo žestoko. hipoglikemija itd. reakcija na lične i porodične konflikte. intenzivne seksualne ili religiozne skrupule. bulimičari se "čiste" povraćanjem koje su sami izazvali. tendencija za samokažnjavanje. pa čak i oduzetost. prestaje izlaziti van i provoditi vrijeme sa prijateljima. promiskuitetnim ponašanjem. Bulimija (grčki bous vol. Bulimija. iako su esktremno mršavi. Bolesnice često povračaju sve ono što su na uporno insistiranje pojele. govedo. laksative i diuretike da bi smanjili težinu. TERAPIJA-vrlo složena i teška. Polovica svih smrtnih slučajeva kod anoreksičnih osoba je zbog samoubojstva. kao i anoreksija nervoza. Iako može biti na rubu smrti. hladnoća ekstremiteta. "gladan da bi i vola mogao pojesti") je poremećaj vezan uz hranjenje koji je. a i privremeno ublažavanje depresije i ostalih negativnih osjećaja. 3. Tjelesne posljedice uključuju oticanje želuca ili gušterače. limos glad. da je s njom sve u redu. Javlja se kod djevojčica poslije puberteta i često zbog neuzimanja hrane dovodi do progresivnog mršanja sve do kaheksije.Anoreksična osoba se povlači iz društva. Bulimija se može javiti sama za sebe ili naizmjenice s anoreksijom. poput anoreksije. povećane žlijezde slinovnice te kvarenje zubi i bolest desni uslijed povraćanja želučanih kiselina. a može imati strašne tjelesne posljedice. krađom po trgovinama ili nekontroliranim kupovanjem. izbjegavanje normi koje roditelji nameću. upadajući u nevolje s drogom. obično udovoljavaju svojim žudnjama. Danima leže pasivno u postelji ne interesujući se nizašto. pogađa uglavnom mlade žene Prosječna dob u kojoj se znakovi bulimije prvi put pojavljuju je 18 godina. anoreksična osoba misli. neki od ovih tjelesnih problema mogu dovesti do smrti. Anoreksična osoba ima česte depresije.djevojka neko vrijeme ne želi jesti. Dok se anoreksičari jednostavno izgladnjuju. moguće je da u fazi nejedenja upotrebljava i sredstva za potiskivanje apetita.

Po načinu.poremećaj koji se ispoljava u čudnim prohtjevima za vrijeme trudnoće (kisele paprike. mjestu i vremenu samoubistvo može se donijeti zaključaka o psihičkom stanju samoubice. Pitamo se da li kod normalnog čovjeka nalazimo potrebu.Obično su rezultat precijenjenih ideja. Pasivno (indirektno) samoubistvo kada se uskače u situaciju koja je opasna po život (kamikaze). ali to ne znači da samo duševni bolesnici izvršavaju samoubistvo. U praksi su česta tzv. neodoljiv tanatus nagan. krastavci). alkohol). Mentalno higijenska prafilaksa i stvaranje pravih humanih odnosa među ljudima utječe na smanjenje broja samoubistava. Eutanazija se također ubraje u samoubistvo (kod neizlječivih Poremećaji nagona za održavanjem vrste 34 . Samoubistvo može biti: aktivno. teatralna samoubistva koja čine histerične osobe u konfliktim situacijama. 4. Najbenigniji kvalitativni poremećaji nagona ishrane javlja se u obliku pice . U velikom broju slučajeva samoubistva čine duševni bolesnici. Razlika postoji samo u sredstvima kojima se vrši samouništenje.jedenje mesa sa leševa iz grobnica. 1. Od mnogo većeg značaja je izvraćenost nagona ishrane u tom pogledu što ne dolazi do izvraćenosti za uzimanje običnih životnih namirnica. ispoljava se u vidu smoubistva (suicidum mars valuntaria). Razmatranjem ovog problema može se zapaziti da postoje vrlo različita shvatanja baš u odnosu na ono što podstrekava neku osobu da sebi oduzme život. pasivno. Česta indukovano samoubistvo čime zaljubljene osobe koje svoju ljubav ne mogu krunisati brakom. Poremećaj nagona za samoodržavanjem Poremećaj nagona za samoodržavanjem i to nagona za življenjem. Indukovano (dvojno) samoubistvo je kada jedna osoba predloži da se ono izvrši (induktor) a druga osoba prihvati da pođe sa njom u smrt (induktivna osoba). Rano otkrivanje depresivnih faza i preduzimanje odgovarajućeg liječenja predstavljaju efikasnu mjeru prevencije samoubistava. 2. inperativne halucinacije) ili normalne osobe pošto svedu bilans svog života (bilansno samoubistvo). Depresivni bolesnici vrše samoubistva na početku ili na kraju bolesti i to najčešće pred zoru. I žene i muškarci u istoj srazmjeri oduzimaju sebi život. bolesnika).50 godina. želju za smrću.jedenje ljudskog mesa i nekrofagija . 3. Ozbiljniji poremećaji kopofagija koja se sastoji u tome da bolesnici uzimaju za hranu izmet svoj ili tuđi ili mokraću. antropofagija . Najveći broj samoubistava izvršava se između 40 . sumanutih ideja i drugih psihičkih poremećaja. indukovano itd. Aktivno (direktno) najčešće vrše duševni bolesnici (depresija. nego do izvraćenosti nagona za uzimanje izvjesnih sredstava za uživanje (droga. Frojd sva samoubistva tumači nagonom smrti (tanatus nagan).

Onanija postaje patološka kada sama sebi postaje cilj. Djete postavlja to pitanje iz čiste radoznalosti. Iz te faze nastaju prisna prijateljstva koja se pamte cijeli život. želje za opštenjem sa suprotnim polom. U toj fazi interesovanja djeteta su usmjerena na lica istog pola. kod oboljelih od progresivne paralize i kod akutne upotrebe alkohola. Snišen ili ugašen nagon u smislu FRIGIDNOSTI kod žena ili IMPOTENCIJE kod muškaraca javlja se kod osoba koje imaju psiholoških problema (neurotičari. Djevojčice razvijaju takođe prijateljske odnose između sebe. i najzad u tećem stadijumu to postaje osoba suprotnog pola (heteroseksualni stadijum). kako se dolazi na svijet. upotrebljavaju ista sredstva za uljepšavanje. 1. četrnaestoj godini prelazi u drugu fazu seksualnog razvoja (homoseksualna faza). Kvantitativni poremećaji Kvantitativni poremećaji mogu biti u vidu povišenog ili sniženog odnosno ugašenog polnog nagona. Dječaci idu zajedno u kino. sušenje kičme. Povišen polni nagon kod žena poznat je pod imenom NIMFOMANIJA a ime je dobio po grčkom mitskom biću Nimfi. I konačno iz druge faze prelazi se u treću fazu (heteroseksualnu fazu). Kod ovih osoba nagon je povišen zbog pada intelektualnih kočnica. Međutim razni štetni uticaji u toku polnog razvoja mogu nepovoljno da utiču na razne razvojne faze i kao posljedica toga mogu da se jave razni poremećaji i anomalije polnog nagona. narkomana i alkoholičara). dvanaestoj godini djete prolazi najprije kroz autoerotsku fazu u kojoj je interesovanje djeteta usmjereno na njegovo tjelo. U drugom ili homoseksualnom stadijumu objekat seksualnog nagona postaje neka druga osoba istog pola. Kvalitativni poremećaji. Onanija je zadovoljavanje polnog nagona sa samim sobom najčešće mehaničkim trljanjem polnog uda. 35 . Poslije pete. oblače se na isti naćin. oligofrenih osoba. Krajem 19 vjeka vjerovalo se da onanija može da izazove poremećaj CNS. odnosno zadovoljenje samog nagona. Povišen nagon javlje se kod kod maničnih bolesnika. i to je definitivno faza seksualnog razvoja zrelog čovjeka. depresivci. U trinaestoj. čitaju istu literaturu. SCH. kada su naša interesovanja usmjerena na osobe suprotnog pola. Kod muškaraca povišen nagon se naziva SATIRIJAZIS prema mitskom biću Satir. On postiže najprije zadovoljenje u sopstvenom tjelu (autoerotski stadij). Riječ onanija potiče od biblijske ličnosti Onana sina Isakova koji je zadovoljavao svoj seksualni nagon trljajuči udom po travi.Polni nagon (naročito način njegovog zadovoljavanja) može biti izmjenjen kvalitativno i kvantitativno. bave se istim sportovima. On se sastoji iz libida. razvoj seksualnog nagona ima svoj normalan fiziološki redoslijed. i tjelesnog polnog sjedinjavanja dva pola. U jedanaestoj. paralizu nogu itd. U pubertetu je onanija obično normalna pojava. U kasnijem stadijumu razvoja pružanje prijatnosti se svodi na genitalnu oblast. Kvalitativni poremećaji mogu se javiti u obliku seksualnih aberacija ili u vidu sksualnih perverzija. šeste godine nastupa jedna relativno mirna faza razvoja djeteta. Prvo seksualno interesovanje kod djeteta javlje se oko pete godine života i djete tada postavlja pitanja. Prema Frojdu.

Prividna homoseksualnost u svom postanku vezana je za razne okolnosti. Važno je napomenuti da je u homoseksualnosti psihoseksualna komponenta . Nekrofilija je zadovoljenje polnog nagona na lešu suprotnog pola. privrženošću i vjerošću. itd. Tribadizam (lezbijska ljubav) je homoseksualizam kod žena. Pedofilija je ispoljavanje polne požude prema djeci i zadovoljenje seksualnog nagona nad djecom. zadovoljno. i blaženo. 3. Češća je kod muškaraca. Efebofilija je polna ljubav starijih žena prema mlađim muškarcima 9. Gerontofilija je zdovoljenje polnog nagona sa znatno starijom i oronulom osobom. Česta pojava je sublimisani narcizan koji se ispoljava u sebičnosti. a heteroseksualne po nagonu. daleko važniji momenat nego sam motorni čin zadovoljenja nagona.dakle inverzija seksualnog nagona. 7. tako da dolazi do potiskivanja svakog heteroseksualnog interesovanja. .). genuina. Ubistva kod lezbijski su vema česta ako se osjeti nevjerstvo. Veliki broj homoseksualaca su žrtve pogrešnog vaspitanja. naročito otvorene roditeljske zabrane u pubertetu. Gerontofilna težnja je češća u žena 6. Termin narcizam potiće od antičke mitske legende o Narcisu. logor. 10. što dopušta mogućnost vraćanja polnog nagona na heteroseksualni objekt ako se okolnosti izmijene (zatvor. životinjama. 36 11. 2. Oko 10% homoseksualaca su pedofili i gerantofili. 4.Homoseksualnost je zadovoljenje seksualnih potreba između dvije osobe istog pola. 8.samohvalisavosti i prepotentnosti. internati. i predstavlja usmjerenost seksualnosti prema sopstvenoj ličnosti. smireno. Takve osobe su uglavnom homoseksualne po akciji. nametanju sebe i svojih stavova drugima. esencijalna homoseksualnost gdje je vraćanje invertovanog polnog nagona na normalan heteroseksualni objekat nemoguća. Narcizam je rijetka pojava u izvornom obliku. Prava. Zoofilija (sodomija) je ostvarivanje zadovoljenja polnog nagona sa Fetišizam je polna izopačenost koja se sastoji u zadovoljenju polnog nagona posmatranjem ili milovanjem predmeta koji pripadaju osobi suprotnog pola. Između lezbijki često se javlja maksimalna ljubav sa potpunom odanošću. U odjelu svoga pola transvestiti se osjećaju nelagodno i sputano dok u odjelu suprotnog pola se osjećaju srećno. Transvestitizam je nesavladiva nagonska potreba da se osoba pojavljuje odjevena kao osoba suprotnog pola. precjenjivanju svoje ličnosti. 5. Homoseksualna aktivnost ima slijedeće oblike. pri čemu sopstveno tjelo postaje objekt seksualnog zadovoljenja.

12. maramica. a ona se sastoji u mučenju i ubijanju životinja poslije seksualnih odnosa s njima. cipele). Muškarac u samom zadovoljenju svog seksualnog nagona ispoljava neke lake sdističke osobine (stezanje. Mazohizam predstavlja obrnutu pojavu od sadizma.) lako prelazi u patološki sadizam. 14. karmin. koje preko latentnog sadizma (uživanje u borbi bikova. Pravi ekshibicionizan je češći kod muškaraca 13. tašna. krive noge.(grudnjak. grizenje). providne bluze). Fetišizam je perverzija daleko češća u muškaraca. Termin dolazi od markiza de Sada. U praksi je zoosadizam česta pojava. Sadizam je perverzija pri kojoj se polno zadovoljenje postiže nanošenjem psihičkih i fizičkih muka svom seksualnom partneru. iskrivljeno stopalo. dekolte. grba. da bi se tek tada postiglo seksualno zadovoljstvo. pa se takvi muškarci rado žene sa defektnim ženama. Žene su latentni ekshibicionisti zbog namjernog eksponiranja pojedinih djelova svog tjelan podesnim oblačenjem (mini suknje. zahtjevi da protivnik nokautira u boksu itd. a sastoji se u neodoljivoj potrebi da se trpe i podnose fizički i psihički bolovi i patnje u cilju postizanja seksualnog zadovoljenja. gačice. Vema rijetko fetiš može biti unakaženi dio tjela. Ekshibicionizam prestavlja perverziju seksualnog nagona i sastoji se u tome da se pokazuju pojedini djelovi tjela suprotnom polu da bi se postiglo seksualno zadovoljstvo. 37 . ubijanju bika. npr.

Naglo nastala bol kod subarahnoidalnog krvarenja kod svih ljudi izaziva neprijatnu reakciju. Na osnovu tih elemenata sve emocije dijelimo u tri grupe: Prva grupa-emocije koje nastaju kao reakcija na zadovoljenje ili nezadovoljenje vitalnih motiva (nagona). Naime postoje još neki elementi koji su važni u shvtanju emocionalnog doživljaja. uzrok su disfunkcije vegetativnog sistema i obolijevanja tjelesnih organa (psihosomataske bolesti). neprijatni emocionalni doživljaj. Sve emocije se mogu podijeliti na: PRIJATNE i NEPRIJATNE. Međutim ako moralno osjećanje nije razvijeno. Treća grupa-emocije koje proizilaze iz sopstvenog ponašanja čovjeka kao društvenog bića. ljubav. pravično ponašanje izaziva prijatno osjećanje pravde. Druga grupa-emocije nastale kao reakcija na opažanje informacije (primjer sa subarahnoidalnom hemorargijom). opserviraćemo ponašanje tzv. a kako su moralna osjećanja dio karaktera na njih se može uticati pravilnim vaspitanjem. Moralna osjećanja se još formiraju u predškolskom periodu pod uticajem roditelja. Kada se nagon za ishranom zadovolji javljaju se prijatna osjecanja. Npr. već i informacija pri sjećanju na ranije opažene informacije (neki uspjeh ili neuspjeh). Častan stav u složenoj situaciji izaziva osjećanje časti. 38 . dok neispunjenje tih obaveza izaziva neprijatna osjećanja. ali ostaje još ponešto da se popravi i dopuni kasnije. strah. sram. sram i osjećanje krivice će uticati da koriguje ponašanje. Kvalitet emocionalnog doživljaja zavisi s jedne strane od objektivnog kvaliteta informacija. Prijatne emocije su: radost. Svaka emocija se svjesno doživljava i istovremeno motorno manifestuje mimikom. Napomenimo da vaspitanje formira karakter. zadovoljstvo. Naime čovjekov intelekt upravlja njegovim postupcima. Ovdje se radi o tzv. superiornog degenerika (moral insanity).EMOCIJE I AFEKT Emocije ili osjećanje je psihička funkcija koja predstavlja našu specifičnu reakciju na opaženu informaciju. Glad kao signal da nagon za ishranom nije zadovoljen izaziva neprijatne emocije: mrzovolju. bijes. kao i reakcija pri razmišljanju o informacijama. a neprijatne su: žalost. tugu. Najvišim ljudskim osjećanjem se smatraju ponos i sram. razdražljivost. gestovima i vegetativnim reakcijama. osjećaj krivice. ponos. Moralnim osjećanjima. Visoko inteligentna osoba može da učini neki postupak koji nije u skladu sa društvenim normama. Vrlo mučne emocije. koja ne mora bit samo aktuelna informacija. od predhodnog stava ličnosti prema informaciji. ali ako ima razvijena moralna osjećanja. a razvijena moralna osjećanja su korektor intelektualnog ponašanja. intenzivne ili kontinuirane ako se prigušuju. ali mu moralna osjećanja sude o takvim postupcima. Izraz je lat. a s druge strane. porijekla emotio-uzbuđenje. Uspješno obavljanje određenih obaveza prema ostalim članovima društvene zajednice izaziva prijatne emocije. Npr. U definisanju emocija kao specifičnh reakcija na opaženu informaciju nedostaju još neki elementi za kompletnu definiciju.

mrzovoljci. Određene osobe cijelog života manifestuju određen tip osnovnog raspoloženja (flegmatici. a posebno intenzivni afekti na specifičan način djeluju na odvijanje ostalih psihičkih funkcija. tijelo podrhtava. šire zjenice. Naglo nastali intenzivni afekt može dovesti do izmjene stanja svijesti. Limbički sistem sačinjavaju određene strukture u mozgu koje su međusobno povezane i koje primaju impulse iz svih čula. Novija istraživanja ukazuju da pored hipotalamusa u stvaranju i polarizaciji emocionalne energije učestvuju i druge moždane strukture-mamilarna tijela. UTICAJ EMOCIJA NA DRUGE PSIHIČKE FUNKCIJE Određena raspoloženja. raspoloženje i afekt označava uže pojmove samo nekih emocionalnih doživljaja. Afekti najčešće nastaju kao reakcije na ugroženost vitalne i socijalne egzistencije kada je ugrožen život. a da kora mozga ima inhibitornu ulogu. afekt je kratkotrajna intenzivna reakcija. praćena vidljivim tjelesnim i izražajnim fenomenima. šalju impulse u limbički sistem koji obrađuje te impulse proizvodeći emocije. i dr. AFEKT Za razliku od raspoloženja koje je relativno trajno i ravnomjerno stanje osjećanja. 39 . girus cinguli. Npr. čast. socijalni status. Tako se u strahu ježi koža. Osnovni emocionalni biotonus (temperament) je pretežno urođena karakteristika čovjeka i označava različite načine emocionalnih reagovanja u zavisnosti od biohemijskih karakteristika limbičkog sisitema i CNS-a. manija). svaka informacija koju registruju naša čula pomoću primarnog i sekundarnog čulnog centra u mozgu. RASPOLOŽENJE Raspoloženja su relativno trajna stanja emocija koja predstavljaju ravnotežu i rezultantu između osnovnog emocionalnog biotonusa i naših stalnih reakcija na opažanje informacija.ANATOMSKA OSNOVA EMOCIJA Za formiranje emocija odgovoran je limbički sistem mozga preko neurotransmiterskih sistema. Smatra se da je hipotalamus generator emocionalne energije. RASPOLOŽENJA I AFEKTI Raspoloženja i afekti su specifični emocionalni doživljaji. Bolesno sniženje i povišenje raspoloženja se viđa kod nekih psihotičnih oboljenja (depresija. Naime. talamus.umorna i pospana dežurna sestra će se naglo razbuditi i biti spremna na intervenciju u slučaju poziva da je nekom pozlilo ili da stiže hitan slučaj. Dok emocija označava širi pojam koji obuhvata sve emocionalne doživljaje. hipomanični veseljaci). Ova obrada i proizvodnja nisu još uvijek do kraja poznati ali se smatra da na taj način mi reagujemo na svaku informaciju i našim limbičkim sistemom odnosno emocijama.

pa čak i onesvješćivanja. Abregovanje je naziv za motorno pražnjenje afekta na različite načine-kroz govor. te se može govoriti o različitim načinima pražnjenja afekta i emocija. ali i halucinacija. Potisnuti afekt nije zaboravljen. Euforično i depresivno raspoloženje remeti normalnu pažnju i izazivaju već ranije opisane tipove poremećene pažnje. ostaje u nama i često ima tendeciju da ispliva na površinu. ali čovjek kao socijalno biće nebi mogao da se uspješno adaptira kada bi svaki afekt motorno praznio. nalaze se objašnjenja i opravdanje za aktere. već dolazi do lokalizacije emocionalne energije u dublje slojeve naše podsvijesti. jer umanjuje uračunljivost okrivljenog. Analiziraju se svi razlozi za i protiv. Kod životinja motorno pražnjenje emocija je jedino postojeće pražnjenje. abreguje (nije čudo što je onako reagovao. a čovjek je zahvaljujući najvišim kontrolnim mehanizmima sposoban da u određenim granicama modifikuje ili zakoči motorno pražnjenje. Emocije mogu da utiču i na volju. Pojava da snažni afekti mogu dovesti do suženja svijesti je važna činjenica u forenzičkoj psihijatriji. Emocije djeluju i na pamćenje. plač. Taj uticaj je posredan. stalno guši svoje emocije). tako što snažni afekti mogu da izazovu suženje svijesti i blokiranje svjesne kontrole nad nagonima. Npr. a istovremena pojava suprotnih emocija može da dovede do poremećaja koji se označava kao ambivalencija. Afekti mogu da poremete logičko mišljenje i zaključivanje. 40 . kada afekti preplave razum teško je trezveno razmišljati i donositi ispravne zaključke. Snažni afekti mogu da djeluju i na nagonsko ponašanje. a onda može doći do impulzivnih nagonskih radnji. prigušeni afekt se ne prazni već kroz vegetativni nervi sistem dovodi do remećenja funkcije organa. Snažni afekti mogu dovesti do poremećaja opažanja tipa iluzija. Tako se ne postiže suštinsko pražnjenje afekta. I ovo je u biti zdrav način pražnjenja emocija. To je u osnovi i najzdraviji način pražnjenja afekta (kad se izvičemo na nekoga ili se izjadamo nekom uz plač). ignorišući ličnost koja je nanijela uvredu ignoriše se i sama uvreda kao provokator afekta. Pod dejstvom određenog raspoloženja ili afekta može doći do falsifikovanja sjećanja. PRAŽNJENJE AFEKTA Svaki afekt ima tendeciju da se prazni. Ponekad prigušeni afekt nakon kraćeg vremena se motorno prazni. Naime. Naime. Potiskivanje afekta predstavlja potiskivanje negativnih emocija i sadržaja u nesvjesni dio psihe.kvantitativno sniženje raspoloženja može da dovede do sniženja volje. Naime. To je racionalna analiza nastale situacije koja je dovela do afektivne reakcije. pokret.Snažni afekti mogu da dovedu do suženja svijesti. viku. Svjesno prigušivanje emocija relativno je čest način njihove obrade i u biti je glavni etiološki faktor disfunkcije vegetativnog sisitema. Ovaj način pražnjenja emocija je slikovito izražen kroz narodnu izreku: “Nije važno što mi se kaže nego ko mi to kaže”. Intelektualna obrada je najviša forma modifikacije afektivnog pražnjenja.

Euforični bolesnik je vedar. Npr. ne dopada mi se onaj profesor a neznam zašto. itd. Ovo su pojmovi koji su primarno bili vezani za psihoanalizu i Sigmunda Frojda koji ih je prvi opisao.). Bolesnik je tužnog izraza lica. Euforičkno raspoloženje je glavni simptom manične psihoze. Na osnovu poznavanja raznih mogućnosti pražnjenja emocija konstruisane su različite metode kvaliteta i intenziteta emocija i otkrivanje prigušenih i potisnutih emocija. depresija. Npr . Depresij se javlja kao zasebno oboljenje u različitim oblicima ali može i biti simptom mnogih drugih oboljenja neurološke ili općenito somatske prirode. te nesklad između intenziteta provokacije i afektivne reakcije (emocionalna labilnost. EUFORIJA je stanje izražene veselosti bez odgovarajućeg povoda a koje traje relativno dugo.Projekcija afekta predstavlja premještanje. majk). KVANTITATIVNI POREMEĆAJI Dalja podjela kvantitativnih emocionalnih poremećaja je na dvije grupe: sniženje ili povišenje raspoloženja u koje spadaju apatija. To je nesvjesni mehanizam. lokalizaciju sopstvenog afekta u drugu osobu ili predmet iz okoline. Poremećaj se tipično javlja kod shizofrenih bolesnika. euforija. abnormalna razdražljivost i patološki afekt). pripadnici iste stranke.lomljenje reketa nakon lošeg servisa. Osoba nije sposobna za uobičajene oscilacije emocija i emocionalno reagovanje na okolinu. POREMEĆAJI EMOCIJA Uobičajena podjela emocija je na kvantitative i kvalitativne poremećaje. prema za njega bitnim likovima (otac. Za apatiju se koristi i izraz atimija ili hipotimija (snižene emocije). Emocionalni transfer i kontratransfer -Transfer se definiše kao prenošenje emocija sa pacijenta na ljekara a koje je pacijent doživljavao u djetinstvu. To je emocionalni energetski deficit. 41 . Kontratransfer je obrnuti proces. Detektor laži. ili onaj mi je tako drag kao da je moj pokojni amidža. APATIJA podrazumijeva nivelaciju i gašenje emocija. itd. često plače. hipnoza. Predstavlja jedan od najtežih simptoma u psihopatologiji. DEPRESIVNO RASPOLOŽENJE je stanje bezrazložne tuge i relativno dugog trajanja. pun optimizma. razdragan. Iradijacija je pražnjenje afekta na nedužnim osobama-ljutnja ili mržnja prema određenoj osobi se prazni na ljudima koji su na neki način u vezi s njom (rođaci. zabrinut. Npr.

EMOCIONALNA LABILNOST podrazumijeva lako i brzo mijenjanje raspoloženja. KVALITATIVNI POREMEĆAJI PARATIMIJA podrazumijeva ideo-afektivnu disocijaciju. Teži stepen se označava kao emocionalna inkontinencija. na vrlo male povode. Bolesnik (shizofrenik) doživljava emociju radosti a pri tome mu mimična muskulatura ispoljava emociju tuge i obrnuto. Normalna pojava kod male djece. odnosno nesklad između emocija i misli. DEFEKT EMOCIONALNE REZONANCE je nesposobnost bolesnika da svojim emocijama prati emociju sagovornika kao šo ni emocija bolesnika ne djeluje zarazno na okolinu. Traje kratko a nakon pražnjenja nastaje smirenje sa djelimičnom ili potpunom amnezijom za period suženja svijesti. 42 . alkoholisanih osoba. Ovdje nema vremena latencije. već između provokacije i reakcije postoji vrijeme latencije. I ovaj fenomen kao i paratimija i paramimija su tipični simptomi shizofrenije. Bolesnik (najčešće shizofrenik) učestvuje na sahrani bliskog rođaka. Ima veliki značaj u forenzičkoj psihijatriji jer ovaj afekt mijenja stanje svijesti. shvata da je to tužan događaj. U kliničkoj praksi abnormalna razdražljivost se sreće kod nekih poremećaja ličnosti (epileptičara. PARAMIMIJA je afektivno-mimička disocijacija. Na sasvim male povode osoba reaguje vrlo intenzivnim afektom. itd). Naziva se reakcijom kratkog spoja. Npr. Sreće se kao psihopatološki fenomen kod moždane arterioskleroze. reakcija nastaje trenutno na pojavu provokacije. osoba se lezijom frontalne kore. ABNORMALNA RAZDRAŽLJIVOST afektivne reakcije zdravih ljudi imaju dvije osnovne karakteristike-intenzitet afektivne reakcije je u skladu sa intenzitetom provokacije. Abnormalna razdražljivost se karakteriše skraćivanjem latencije i burnijom reakcijom od intenziteta provokacije. PATOLOŠKI AFEKT predstavlja extremni slučaj abnormalne razdražljivosti. odnosno nesklad između emocija i mimike. reakcija na provokaciju nije trenutna. ali doživljava emociju radosti i smije se.

Mnogih stvari možemo se sjetiti u izvjesnom momentu iako smo ovlaš prelazili preko njih. trag koji nastaje kao “urezivanje” u moždanom tkivu pri upamćivanju zove se engram. neograničeno. potrebno je najprije da nešto upamtimo. osjećanja. na primjer. to bi značilo da bismo se uvijek morali upoznavati sa svim predmetima. Ovaj otisak. na primjer da se prisjetimo osjećanja iz “prve ljubavi” ili doživljenog straha za vrijeme bombadiranja. Iako je to psihički proces kao i ostali psihički procesi (na primjer mišljenje. Mehanizam nastanka engrama još nije objašnjen. složene ili prostije radnje. Ali da bismo mogli ma šta da reprodukujemo. aktivnosti. bez ponovnog percipiranja. mi ga tada prepoznajemo. opisivali. 43 . svojstvo mozga kao idealno razvijanje i usavršavanje žive materije. Eksperimentalna ispitivanja su pokazala da se engrami stvaraju i od utisaka primljenih mimo naše pažnje i da se oni. nazvana plastičnost. odnosno svođenje života na vegetiranje. Razlika je u tome što percepcije predstavljaju odražavanje materijalnog svijeta u trenutku djelovanja predmeta na čulne organe. Prepoznavanje kao svijest da ono što sada percipiramo za nas nije novo ponovno se uključuje u ponovljeno percipiranje. na primjer. mogli bismo reći da je to psihička funkcija koja se sastoji iz upamćivanja. po svoj prilici. motorno pamćenje. bili sa njim u kontaktu i on nam nije stran. privremeno. Praktično. misli. što bi u krajnjoj liniji značilo nemoguć život. reprodukcija. sa svim osobama. u stvari. Međutim. i tzv. to čini na osnovu onoga što je na čulne organe nekada djelovalo. već ga se bez njegova prisustva. predstavlja fiziološki proces i ono predstavlja odražavanje objektivne stvarnosti. a pamćenje. mi smo svjesni da smo taj predmet nekada vidjeli. koje. zavisi od fizičke promjene sinapse. naročita “viša” vrsta pamćenja. možemo u našim mislima sjetiti. idealističko shvatanje je utoliko apsurdnije što se dopušta mogućnost da je “niže” pamćenje. iako ih u budnom stanju nismo svjesni. ako bismo pamćenje htjeli definirati. Plastičnost nervnog sistema ogleda se u tome što svaki nervno moždani proces ostavlja za sobom trag koji omogućava da se on ponovo pojavi i onda kada draž ne djeluje na čulne organe. još uvijek se mogu naći naučnici koji osporavaju ovu vrijednost mozga. tvrdeći da pamćenje. iako je to. Mi možemo u sjećanju da reprodukujemo naša emocijalna zbivanja iz prošlosti. nema nikakve vrijednosti sa nervnim sistemom. Kada posmatramo neki predmet koji smo nekada ranije percipirali. S fiziološkog aspekta postoje mnogi razlozi da se vjeruje da postoje dvije vrste pamćenja: tzv. mi taj isti predmet ne moramo ponovno percipirati da bismo ga. opažanje). koje zavisi od produžene ekscitacije zahvaćenih neurona. Na taj način.PAMĆENJE Pamćenje je kompleksna psihička funkcija bez koje ne bismo nikada bili u stanju da prepoznajemo ili reprodukujemo ono što smo nekada ranije percipirali. mogu pojaviti u snovima. negova svojstva. pa da ga onda u datom momentu možemo prepoznati ili reprodukovati. Posmatrajući ga. u ma kojem obliku ono bilo. Fiziološku osnovu pamćenja čini osobina nervnog sistema. možda u vezi s radom nervnog sistema. Reprodukcija se ne odnosi samo na predmete ili pojave koje smo u prošlosti percipirali već i na naše želje. Svi ovi psihički procesi čine sastvane elemente funkcije pamćenja. On nam izgleda poznato. Međutim pamćenje. Ovakvo. zadržavanja i kasnijeg prepoznavanja ili reprodukcije svega onoga što je bilo u nešem ranijem iskustvu. mi poznajemo njegove fizičke osobine. da to što smo upamtili zadržimo. Taj psihički fenomen održavanja prošlosti bez ponovnog percipiranja više nije prepoznavanje već tzv.

da su međusobno povezani. tako da se mogu reprodukovati. Učešće na pogrebu može da asocira smrt nokoga od bliske rodbine. bazalna područja i moždano stablo. Pod asocijacijama podrazumjeva se pojava da “dva sadržaja svijesti. Zadržavanje je. asocijacije po vremensko i prostornom dodiru. Reprodukciju kao faktor pamćenja možemo stvarno doživjeti u našoj svijesti. Predmete i pojave koje smo percipirali ne pamtimo niti ih reprodukujemo razbacano i slućajno. možemo izazveti predstavu crne. koji su bili istovremeno ili jedan za drugim doživljeni. formi ili značenju. Slika druga iz djetinjstva može da izazove čitav niz predstava sa davno zaboravljenim događajima iz djetinjstava. ono je kompleksna psihička funkcija u kojoj prilikom percipiranja mi pravimo izvjesnu selekciju onoga što treba da upamtimo koristeći se prvenstveno principom zadovoljenja naših potreba i riješavanjem zadataka koji nam se nameću. niti smo svjesni upamćivanja kao posebnog psihičkog procesa. Upamćivanje i reprodukcija predstavljaju funkcije u sklopu pamćenja. Asocijaciona psihologija objašnjava upamćivanje kao obrazovanje asocijacija. imaju tendenciju de se i u reprodukciji pojavljuju zajedno”. a reprodukciju kao korištenje postojećih asocijacija. a ne samo pojedinih djelova. Pamćenje ne predstavlja pasivno odražavanje objektivne stvarnosti. asocijacije po sličnosti. To isto važi i za reprodukciju. Motorno pamćenje 44 . za koju se ne može reći da je prosto fotografsko odslikavanje prošlosti. Asocijacije po kontrastusu pojave kada u našoj svijesti povezujemo događaje koji su suprotni po svojoj suštini. Tumačenje uzajamnih veza između procesa upamćivanja i procesa reprodukcije dato je u principima asocijacija. već u ovoj ili onoj njihovoj međusobnoj vezi. razreda i događaja iz škole. Gledajuči bijelu boju.Neograničeno pamćenje znači sposobnost nervnog sistema da može ponovo oživjeti u sjećanju nekada upamćene ekscitacije iako je primarna draž prestala da djeluje. 1. on ima tendenciju da privede svijesti onaj drugi sadržaj. Asocijacije po sličnosti su povezivanje u sjećanju sličnih doživljaja ili pojava. Percepcija druga izaziva (ekforiše) one predstave koje su u prošlosti bile doživljene u vezi s njim. 2. asocijacije po kontrastu. Kada ga sretnemo poslije dvadeset godina. 2. talamus. Ono obuhvata koru mozga. 3. rezervoar iz koga se prema potrebi upamćeni utisci mogu privesti svijesti. Aristotel je razlikovao nekoliko vrsta asocijacija: 1. To je sasvim razumljivo ako se uzme u obzir da su predmeti u realnom svijetu ipak jedna cijelina. 3. Što se tiče središta pamćenja smatra se da je ono funkcija čitavaog centralnog nervnog sistema. Mi nismo svjesni postojanja rezervoara. sjetimo se poljanje gdje smo igrali lopte. Kada se jedan od njih pojavi u svijesti. odnosno skupa engrama u našem mozgu sve dotle dok ne počnemo da reprodukujemo elemente sakupljene u taj rezervoar.

45 . hodanja). Činjenica je pak da se ova reprodukovana osjećanja po intenzitetu mogu veoma mnogo da razlikuju od prvobitnih osjećanja: ona mogu biti jača ili slabija. Tad. a drugi trenutno nepotrebni odbaciti. bijesa.Motorno pamćenje predstavlja oblik u kome se ispoljavaju upamćivanje i reprodukcija pokreta. Potvrdu za emocionalno pamćenje možemo naći u pojavi tih manifestacija koje nastaju pri sjećanju na ranije doživljene momente. nihovo reprodukovanje nije jednoobrazno za sve individue (pisanje. Motorno pamćenje javlja se kod čovjeka vrlo rano.”vrijeme je filtar sjećanja o preživjelim osjećanjima”. kada predstavlja jednu od vrsta uslovno refleksnih pojava. Mi smo u stanju da se sjećamo doživljaja i osjećanja koja su bila izazvana opažanjem nekih predmeta i pojava. u procesu rada. isto tako. kao i motorno pamćenje dobija sve više primjese svjesnosti. Poslije niza godina sjećanje na bol koji smo doživjeli zbog smrti nekog iz porodice izaziva neuporedivo manju bol. tada se kod nas u stvari radi o emocionalnom poremećaju. Slikovno pamćenje Slikovno pamćenje se ogleda u tome što se ranije percipirano može reprodukovati u obliku slike i predstave. sada. Emocionalno pamćenje Emocionalno pamćenje je sposobnost upamćivanja i reprodukcije osjećanja. sjećajući se nanjete uvrede koju smo u aktualnom momentu relativno mirno primili. emocionalno. mi smo ih svijesni. Poznato je da kod nekih osoba izvanredno jak emocionalni doživljaj može nekada izazvati halucinacijsku reprodukciju viđenog. motornih uslovnih refleksa. u nekim slučajevima reprodukovana osjećanja mogu bilti mnogo većeg intenziteta od prvobitnih. u fazi reprodukcije (sjećanja). Kasnije. Kasnije. to sigurno zavisi od toga kakav je emocionalni utisak događaj ostavio u nama. Ali. obično u šestom mjesecu života. to mi onda pamtimo i reprodukujemo ne samo naša razmišljanja već i naš ili tuđi govor. Emocije su praćene izvjesnim tjelesnim manifestacijama. izrečen ili napisan. Kakvog će intenziteta. pak. Verbalno-logičko pamćenje ispoljava se u upamćivanju i reprodukciji misli. dijete se može radovati ili plakati samo kada vidi ono što mu je ranije pričinilo zadovoljstvo ili neprijatnost. u to vrijeme. svijesni njihovog značenja. ono može izazvati u nama osjećanje gnjeva. Kasnije motorni pokreti dobijaju elemenat svijesnosti. sebi živo i slikovito predstavimo. Ovaj oblik pamćenja predstavlja najstariji oblik pamćenja. Mi možemo u vidu slika da se sjetimo onoga što smo nekada doživjeli i da to sada. U stanju smo crveniti i blijediti samo pri sjećanju na ranije doživljenu nesreću. Sjećanja na bombardovanje ne izaziva ni izdaleka ono osjećanje straha i neprijatnosti doživljeno za vrijeme samog bombardivanja. jer su prije razvoja sposobnosti za govor. pokreti bili sredstvo za sporazumjevanje. te se oni povezuju s procesima mišljenja i volje. za čovjeka je motorno pamćenje postalo neophodno za upamćivanje pojedinih pokreta koji su dio neke komplikovane motorne radnje Svaki pokret se mora posebno naučiti da bi se mnogi od njih u jednoj određenoj motornoj radnji mogli pravilno upotrijebiti. još u prvim mjesecima njegovog života u vidu tzv. nezadovoljstva. a kako su one u nerazdvojnom jedinstvu s govorom. I emocionalno pamćenje javlja se u ranom djetinjstvu. Iako se mnoge od tih motornih radnji uče na ustaljen način. u fazi reprodukcije. odnosno kakve će jasnoće slika reprodukovanog događaja sada biti. nihove potrebe i važnosti.

aktiviramo našu pažnju. Asocijaciona konstelacija je takođe jedan od faktora koji olakšava proces učenja. što čini naučeno stabilnijim i trajnijim. raspored teksta i onda su tek u stanju da reprodukuju pomenuti materijal. čuvenih govora. poslije 46 . pa se prema tome i ne ulaže nikakav voljni napor. našeg razgovora. To naročito važi za vizuelni tip ljudi. Pri namjernom upamćivanju mi sebi postavljamo cilj šta treba da zapamtimo. i kod ovih osoba su knjige išarane raznim slikama i crtežima. recimo. koji igra važnu ulogu u procesu učenja je odluka da učeni materijal treba zapamtiti što trajnije (ispit). Pri nemarnom upamćivanju. Poznato je da je mogućno samo veoma mali materijal upamtiti odjednom pri jednom percipiranju. olakšavamo si učenje. i istovremeno može postati i “slikovno” pamćenje. Drugi pamte napisani tekst tako što u mislima imaju onakav raspored kako je tekst raspoređen u knjizi. usredsređujemo se. grafikonima. odnosno govor. “bjelančevine se sastoje iz “skuva” (sumpora. Učenje Najbolji primjer aktivnog upamćivanja ogleda se baš u učenju. npr. Ako se neka materija uči mehanički. svjesno ili ne. ili to činimo bez nekog posebnog razloga. shemama. ne postavlja se nikakav cilj da se nešto zapamti. Jer. ili “tu se pripaja “lip” (ligamentum ingvinale Pouparti) itd. Slijedeći trenutak. percipiramo ponovo. stvaramo asocijacije sa sličnim poznatim stvarima. pribiraju utisci ili doživljaji koji se deponuju u vidu engrama stvarajući rezervoar za kasniju reprodukciju. Upamćivanje može biti namjerno ili nenamjerno. zbog čega ulažemo voljni napor. i to sjećanje može biti ili doslovce reprodukovana misao ili ipak samo reprodukcija smisla. Uspijeh učenja zavisi i od toga kakav stav zauzimamo prema meterijalu koji trebamo naučiti. Međutim mnogo važniju ulogu u mehanizmu učenja igra uticaj ponavljanja. ugljenika i azota). kiseonika. povlači za sobom i “emocionalno sjećanje”. recimo. te zahtijeva napor i potrebu za ubacivanje stalnih voljnih stimulusa. Druge osobe se u procesu učenja služe izvjesnim mnemotehničkim metodima. koliku važnost za nas ima taj materijal. onda ćemo lakše upamtiti riječi koje imaju izvjesne sličnosti s njamačkim riječima. praveći svoje kovanice. i predstavlja niz ponovljenih pokušaja da se zapamti određeni materijal. Obično prvo percipiranje služi samo za upoznavanje s materijalom. postoji li u nama svijest o nužnosti da se to treba i mora naučiti. Mehanički naučeno zaboravlja se brže nego ono što je naučeno sa smislom.Sjećamo se. pročitanih misli. i prema tome koristiti sva sredstva za ostvarenje cilja. ili “znam. Treba napomenuti da su ovi oblici pamćenja više ili manje vještačka podjela i da ih je s praktičnog stanovišta teško ovako izdvojiti. One najprije u mislima sebi predstave stranicu knjige. skračenice koje im olakšavaju upamčivanje a i sposobnost reprodukcije. onda je ishod toga učenja slab i mogućnost zaboravljanja velika. kojima ilustrujemo ono što učimo. Nekoliko momenata igra važnu u procesu učenja. U smisaonom upamćivanju traži se logička veza i iz jednog zaključka proizilazi drugi. to piše na desnoj strani dole pri dnu sitnim slovima”. tako da se njihovo striktno izdvajanje ne da mnogo opravdati Upamćivanje je aktivna funkcija pamćenja. Koristeći se vizuelnim slikama. pri čemu se. Ako znamo njemački a učimo engleski. bez shvatanja logičke veze u njenim dijelovima. nastojimo da razumijemo ono što percipiramo. sjećanje na izvijesne misli. koji se ne može samo pri jednom percipiranju upamtiti. Na prvom mjestu je postavljanje cilja da određeni materijal treba naučiti. Na ispitu se često događa da studenti odgovaraju: “podsjetite me samo gdje to bješe napisano”.

ustvari. ali kasnije. Međutim. Učenje često napreduje u skokovima. ali se zatim kolićina naučenog odjednom naglo poveća. Ebinghausovi eksperimenti nedvosmisleno govore o potrebi ponavljanja ne samo u toku učenja nego i kasnije. izgleda nam da smo već naučili materilal. Evo nekoliko konstatacija prema Smirnovu: 1. Ova činjenica ukazuje na to da je potrebno više puta ponoviti percipiranje materijala ako se želi da se on dobro nauči. željeni cilj itd. tek pri pokušaju reprodukcije uvjeravamo se koliko smo u zabludi. Ako se radi o pozitivnoj motivaciji. 2. ili da se naučenim materijalom postigne neka subjektivna korist. Kasnija ponavljanja izazivaju novi porast prisjećenja. Ako je pak materijal težak. iskustvo nas uči da je potrebno učiti mnogo više jedno gradivo no što treba da bi se ono znalo za određeni moment (recimo ispit). a dalja ponavljanja uvećavaju upamćeno sve manje i manje . koja je uslovljena fiziološkim popuštanjem pažnje ili za vrijeme percipiranja ili za vrijeme reprodukcije. pak predstavlja samo privremenu pojavu. poslije nekoliko uzastopnih ponavljanja ne postoji primjetan priraštaj u upamćivanju. odnosno da smo ga već naučili. da su motivi učenja važan elemant u mehanizmu učenja. želji da se jedna materija zna radi popunjavanja svog ličnog inventara znanja. treba da utvrdimo ono što smo već naučili. ali kada počnemo da se preslišavamo. ponekad se poslije ponovljenog čitanja materijala sjećamo manje nego što smo se sjećali prije toga. tj. Jedan od njegovih eksperimenata je proučavanje pamćenja pomoću 47 . koje se vrši sa ciljem da se ono nauči. kada. Eksperimentalna ispitivanja utvrdila su mnoge interesantne zaključke u toku učenja pri višestrukom ponavljanju. afirmacija u društvu. To. poslije učenja. ne samo zato što ponavljani marterijal bez preslišavanja izaziva dosadu. S druge strane. Večina psihologa danas smatra. pospanost. a upamčeno postaje mnogo sigurnije i trajnije. sanjarenje već i zbog toga što čitanje bez preslišavanja stvara obmanu o znanju. onda je i mehanizam učenja znatno olakšan. utoliko pre ako treba tačno da se zapamte neki činjenični podatci. 4. tek onda vidimo da nismo mnogo naučili i da smo već tada velik dio materijala zaboravili. da glasno ponavljamo naučeni materijal vidimo koliko je to znanje nepotpuno i siromašno. Učenje obično teče neravnomjerno. onda upamćivanje ide u početku sporo.čega zapamtimo samo jedan mali dio tog materijala. onda prve percepcije daju najveći rezultat. Pri tome postoji jedna veoma karakteristična pojava. tj. 3. kada se metrijal tačno shvati ono se ubrzava. Ako glavni dio materijala ne prićinjava teškoću za upamćivanje. koja se sastoji u tome da poslije prvog ili drugog percipiranja imamo utisak da smo u stanju da ponovimo (reprodukujemo) zatvoreno percipirani materijal. onda se pamti mnogo brže. Važnu ulogu u učenju igra i preslišavanje.

primjeniti kombinovanu metodu? Iako ovdje ima pristalica za tzv. u istoriji. Od tada sposobnost za učenje. Nekoliko dana poslije ispita već ogroman dio materijala nismo u stanju da reprodukujemo. dok su dječaci nešto bolji u logičkom računanju. recimo pokazuju veći uspjeh u osnovnim računskim radnjama. kada nam nisu potrebni nikakvi naroćiti napori pri tome. ali pravilno razvrstava uslove kad ih i kako treba primjenjivati. ili ga “ razbiti “ pri učenju na dijelove. Što se tiće pola i sposobnosti za učenje. i td. eksperimenti vršeni u ovom pravcu pokazali su da je mnogo cjelishodnije učiti materijal u cjelini. ko to bješe. posredno u vidu prisjećanja pojedinih elemenata koji bliže određuju ono čega treba da se prisjetimo. Ovo sjećanje može biti neposredno. Da bi se taj isti materijal poslije nekog vremena mogao reprodukovati bez pograšaka. ili. Zar nam se malo puta događalo da se rukujemo sa osobom koja man je na neki naćin znana. ili pak. pak. nego kad se taj isti tekst ponavlja tri dana osam puta dnevno. Naime. U tim slučajevima se koristimo asocijacijama koje nam pomažu da u mislima povežemo događaje i predmete sa onima kojih u tom trenutku treba da se sjetimo. pohvale i pouke. duže se pamti tekst koji se. a dječaci u srednjj školi. reprodukcije tiće. a onda to opadanje postaje nešto brže. i to na duže vrijeme. fizici. Poslije izvjesnog vremena sjećanje je počelo da slabi. logičke veze. matematici. odnosno učiti onako kako smo već navikli. naučeni materijal se bolje zadržava u pamćenju ako je učenje bilo raspoređeno na duže vrijeme. geografiji. Ebinghausovi eksperimenti u proučavanju pamćenja. U prvom slučaju mi postavljamo sebi cilj da se sjetimo negog događaja pojave ili ranije naučenog materijala. a dječaci. Npr. recimo. pisanju. ona može biti isto onako kao i upamćivanje. gdje smo se upoznali. ali je broj tih ponavljanja bio sada mnogo manji nego prvi put pri učenju. Iz toga slijedi zaključak da je vremenski raspodjeljeno učenje.metode učenja besmislenih slogova: kad se jedan materijal sastavljen iz besmislenih slogova više puta ponavljao. bilo je potrebno ponovno ponavljanje. pismenim sastavima. djevojćice bolje uče jezike i postižu bolji uspjeh u osnovnoj. Tek kad se rastanemo obićno nastane prisjećanje: odakle se znamo. tu postoje izvjesne varijacije: djevojčice. Sposobnost za učenje izgleda da je u kulminaciji negdje oko 25 godine života. odnosno ponavljanje produktivnije od koncentrisanog ponavljanja. niti slabe asocijacione sposobnosti. učiti materijal u cjelini. odnosno učenja. šest dana ponavlja četiri puta dnevno. Stefanović insistira mnogo na primjeni izvjesnih pedagoških metoda koji služi kao podsticaj u učenju: npr. Reprodukcija Što se pak. pak. Otuda i praktičan zaključak: brzo spremanje za ispit nikad ne daje trajan efekt. Ova razlika u broju ponavljanja nazvana je ušteda. više ili manje uobičajene sadržine. jer se ne gube smisaone. individualni stav. djevojčice su bolje u čitanju. Intersantno je još jedno pitanje: što je cjelishodnije. osoba je bila u stanju u jednom momentu da ga reprodukuje. pravopisu. samo da se ne bismo odali da se te osobe ipak ne sjećamo. hotimična (voljna) i nehotična (nevoljna). ali koje se ipak ne možemo sjetiti? U stanju smo čak da pri susretu obavimo kraći razgovor. pokazali su da je za učenje neophodno učiniti i vremensku raspodjelu. odnosno upamćivanje postepeno i lagano opada do 45 godine. u kojem smo društvu bili zajedno i tom prilikom se koristimo asocijacijama 48 .

događa se često da nam se neki događaj. arija ili dr. postoji mogućnost da nam se u izvjesnom momentu neke ranije percipirane stvari jave u reprodukciji kao nešto sasvim novo. Isto dejstvo je u toliko jače ukoliko se nastavljena djelatnost podudara s predhodno prekinutom. kako to Ribo tvrdi. može se dogoditi da se tom prilikom nevoljno sjetimo i čitavog niza detalja s tog predavanja. što znači da nije poželjno da se poslije učenja jednog materijala uči drug. Ako već mora da se uči sličan materijal. Najzad. Sem od vrste i kvaliteta materijala koji se uči poslije predhodnog učenja. osim u nauci. Npr. Takva pojava. pogotovo sličan materijal. Tuđe zaključke. onda je u reprodukciji opseg naučnog materijala za 25% manji nego ako se poslije učenja davao odmor. i to: a)odsustvo ponavljanja. ili kao nepotpuno i netačno sjećanje. kao da smo to sada izmislili. nesvjesni plagijat. komad. Već u toku samog učenja jedan dio percipiranog materijala propada i mi nismo u stanju da ga ekforišemo. Šta više. gdje su djeca “pozajmljujući” tuđa iskustva ubjeđena da su to njihova originalna zapažanja i doživljaji. Praksa nam je pokazala da se mnogo manje zaboravlja ako se poslije učenja spava ili odmara nego ako se i dalje radi. Međutim. putovanje vozom. izgleda da je zaboravljanje jedan od uslova za pamćenje. iako je sasvim razumljivo da se mnogo ranije naučeno 49 . često se javlja kod djece. tuđe misli citiramo kao svoj. Poslije čega se sjetimo da smo se s tom osobom upoznali u vozu u toj diskusiji. tj. onda je bolje načiniti veću pauzu. zaboravljamo ga još u toku samog učenja. rijeći. Ovakav. onda je u reprodukciji samo za 8% smanjeno pamćenje. neka ličnost. “Čovjek mora da zaboravi da bi mogao da pamti”. dejstvo retroaktivne inhibicije zavisi mnogo i od vremenskog razmaka-pauze između pomenutog učenja. sličan njemu. diskusija o standardu. Ima i sasvim suprotnih tvrđenja. odnosno nove asocijacije koče i slabe prethodne poznata je pod imenom retroaktivna inhibicija. posredan način aktivne (voljne) reproducije nalazi primjenu u našoj svakodnevnoj djelatnosti. S druge strane. različitog materijala. prolazeči pored oglasne table možemo se nevoljno sjetiti loše održanog predavanja koje je na ovoj tabli bilo najavljeno. Zaboravljanje se može javiti ili kao nemogućnost da se sjetimo ili prepoznamo. Ali. ako se poslije učenja pristupilo učenju nekog drugog. stih. bez postavljenog cilja sjećamo. Prema Ribou. i bez naše volje. čovjek mora da zaboravi da bi mogao da pamti. što vrlo često stvara osnove za tzv. da nam se to u reprodukciji čini kao sasvim novo. Međutim.. Eksperiment također ukazuje na to da i pedagozi moraju da vode računa o rasporedu časova ako žele da retroaktivna inhibicija kod njihovih učenika bude što manje izražena. Ova pojava da sljedeće. i to na sposobnost zadržavanja upamćenog. ne samo sa svjesnom namjerom za ovakvo prikazivanje stvari već iz razloga koji smo naglasili.sjećajući se drugih momenata koji nas povezuju s tom osobom-recimo. Iz tog proizilazi zaključak da se mora voditi računa o tome koji se i kakav materijal uzima za učenje. Postoji nekoliko osnovnih uzoraka zaboravljanja. Eksperimentalna ispitivanja su pokazala da dužina trajanja naučnog materijala umnogome zavisi od djelatnosti koja se vrši neposredno poslije učenja. Također je na osnovu eksperimenata utvrđeno da ako se poslije učenja jednog materijala uči sličan. Zaboravljanje Percipirani i naučeni materijal nije dovoljna garancija da se u svakom trenutku može reprodukovati. prosto nevoljno u sjećanju nameću. kao da smo mi to izmislili (kriptomnezija). Nespretni roditelji često ovu pojavu kažnjavaju smatrajući je svjesnom laži svoga djeteta. b) negativan uticaj koji vrši djelatnost koju obavljamo neposredno poslije učenja. prema kojima se ništa ne može sasvim zaboraviti. U većini slučajeva taj uticaj može biti kako negativan tako i pozitivan u smisli poboljšanja rezultata učenja. Nehotimična reprodukcija se ogleda u tome što se mi izvjesnih stvari “slučajno”.

svježi događaji. u procesu zaboravljanja interesantna je činjenica da se iz pamćenja gube. kvalitativne poremećaje 3. pospanosti. novi utisci. Otud i izraz “ to su bila zlatna vremena”. Postoje dvije vrsate organskih amnezija 1. te se u fazi reprodukcije nema šta reprodukovati. Otuda one vrlo žive i djetinje priče staraca iz mladih dana. pri davljenju. iscrpljenosti poslije bolesti. nokauta. • Amnezije Amnezija je nesjećanje ili zbrisano sjećanje svih ili nekih doživljenih utisaka ili pojava za određeni vremenski period. 50 . da se u snu. poslije epi napada. dok su druge nastale oštećenjem moždanog tkiva i remećenjem moždane funkcije Organske amnezije najčešće nastaju poslije traumatskog oštećenja mozga: moždane komocije. poremećaje vremenskog reda predstava Kvantitativni poremećaji • Prolazna zaboravnost je česta pojava. Često se javlja kod neuroznih bolesnika. na primjer.postepeno zaboravi. Dalje. posljednje naučeno i doživljenjo. elektrošoka. ili oštećenje moždanog stabla u kome se nalaze grupisani engrami. odnosno nemogućnost prijema novih opažaja u takvom stanju. Poznato je. retrogradna 2. Kod anterogradne amnezije bolesnik se ne sjeća događaja koji su uslijedili poslije dolaska svijesti. krvarenja u mozak. udara groma. kvantitativne poremećaje 2. jer za starca “zlatno vrijeme” je mladalaćka dob. groznici. Uslov za nastanak amnezije je poremećaj svijesti. čime su oni funkcionalno izbrisani. Kod senilnih osoba propada znanje iz njihovih najstarijih životnih dana. dakle zaboravljaju. dok staro znanje dugo vremena ostaje očuvano. dok su sjećanja iz djetinjstva i mladosti vrlo živa. Amnezije mogu biti: a) funkcionalne b)organske Prve su bez organske podloge i javljaju se kod histeričnih osoba. trovanja nervnog sistema. zatim u situacijama u kojima afekti koče misaoni tok (student na ispitu). koja se može javiti i kod psihički zdravih osoba u stanjima premorenosti. POREMEĆAJI PAMĆENJA Poremećaje pamćenja možemo podijeliti na: 1. ipak je nemoguće dokazati da su i engrami potpuno iščezli. u hipnoznom stanju oživljuju mnoga sjećanja. mnogi i mnogi materijali za koje je postojalo uvjerenje da su davno zaboravljeni. kasna (anterogradna) Kod retrogradne amnezije se javlja nesjećanje događaja prije povrede mozga. kontuzije. poslije traume ili poslije epi napada.

PAŽNJA 51 . sve što je uradio bilo je pogrešno. najčešće pod dejstvom afekta ili poremećenog sadržaja mišljenja. Depresivni bolesnik u fazi bolesti cijeli svoj život tumači s gledišta svojih pogrešaka i krivica zbog dejstva afekta i sumanutih ideja grešnosti. najčešće neostvarenim. Može se javiti i kod djece koja su obdarena živom fantazijom. pri kome su izmišljene laži u skaladu sa željama. pripisujući im predznake. javljaju se kod bolesnika sa depersonalizaciom: shizofrenik tvrdi da je nešto doživio nešto što se u stvari dogodilo. pogrešno se sjeća svojih beznačajnih doživljaja iz djetinjstva. Ova pojava se viđa kod korsakovljevog sindroma i dementnih bolesnika i u mnogome zavisi od sugestibilnih pitanja. Iluzije pamćenja. Kvalitativni poremećaji Naknadno izvrnuto sjećanje je kada se pravo sjećanje deformiše.Hipermnezija pojačana sposobnost reprodukcije. ali ne njemu već susjednom bolesniku. Paranoik koji ima sumanute ideje pronalazaštva pogrešno tumači. nesavjesno i nečasno. Uslijed emocionalne naklonosti nekoj osobi ne uspijevamo da objektivno sagledamo njene greške. Ona se viđa kod staraca u vidu pojačane reprodukcije sposobnosti za stare događaje i doživljaje. Patološka lažljivost ili psudologija fantastika. On je cijeli život griješio. Konfabulacije ili lažna sjećanja kojima bolesnik upotpunjuje preznine u svom pamćenju izmišljenim doživljajima. Paranoidni shizofrenik pod dejstvom sumanutih ideja pogrešno se sjeća i falsifikuje događaje ”župnik je radi mene držao propovjed i rekao da me smatra blesavim i nizašto neupotrebljivim dok je župnik rekao nešto sasvim drugo. Takve osobe nemaju mjere dokle mogu ići njihove izmišljotine pa često ni same ne znaju šta je istina a šta nije. kao da se već tada znalo da će biti veliki pronalazač.

djeluje kao vještačka podjela. Samo oni predmeti koje se nalaze u centru našeg 52 . koje nisu u vezi sa djelatnošću za koju smo se odlučili. zanemarujemo drugu mogućnost. a ne kao o posebnom psihičkom procesu. Prema definiciji pažnje koju je dao Kornilov. a usmjerenost prelaženje sa predmeta na predmet. da mi biramo koju ćemo djelatnost vršiti. Usredsređenost se u običnom govoru naziva “koncentracija” pažnje. Recimo ako odlučimo da crtamo geografsku kartu mi se usmjeravamo na djelatnost crtanja. riješavanje nekog komplikovanog zadatka. Ova pojava. ali je veoma teško zadržati pažnju duže vremena na materiju koja se izlaže. mi usmjeravamo pogled baš na njih. Kornilov definiše pažnju kao “ usmjerenost i usredsređenost psihičke aktivnosti na nešto određeno”. čime tvrdi da je pažnja ipak psihička funkcija kao što su pamčenje. čime istovremeno prigušujemo prijem drugih percepcija. Pažnja je usko povezana sa stanjem naše svijesti. jer je trajanje usmjerenosti bitna da bi efekat djelatnosti bio koristan. Jedno je ipak jasno. Spieman tvrdi da je pažnja “psihička energija upućena nečemu”. jer se ove dvije osobine nikada ne mogu javiti jedna bez druge. Predmeti koji se nalaze izvan centra našeg posmatranja znatno su nejasniji i da bismo ih jasno vidjeli. ogleda se i usmjerenosrt naše psihičke djelatnosti.).Po ptianju ove psihičke funkcije. Hoće li ovo udubljivanje biti manje ili veće. Nastavnicima i profesorima je poznato da nije teško privući odnosno usmjeriti pažnju slušalaca na određeno izlaganje. (učeniku koji se ne može udubiti u lekciju smeta i let muhe te mu i to skreče pažnju. znači udubljivanje u određenu djelatnost. da slušamo muziku ili da učimo. da čovjek u budnom stanju gotovo uvijek obraća svoju pažnju na bilo koji predmet. O pažnji su razmišljali kao o funkciji. osim usmjerenosti veliku ulogu igra usredsređenost psihičke aktivnosti na nešto određeno. mi bi mogli da vodimo razgovor sa drugim osobama. usmjerenost i usredsređenost. Još od vremena starih Grka pa do danas vode se rasprave o tome da li je pažnja psihički proces ili funkcija. utoliko nam više smetaju zbivanja u našoj sredini. zavisi. To ne znači da se usmjerenost i usredsređenost mogu identifikovati. mišljenje itd. Da bismo obavili bilo kakav posao poterbno je da svoju psihičku djelatnost usmjerimo na taj zadatak. ali istovremeno da bi to ostvarili moramo da se usredsredimo. na bilo koju pojavu u realnom svijeu bez obzira na to šta on tom prilikom radi. Ovo rasčlanjivanje pažnje na dvije uzajamno komplementne funkcije. Usmjerenost psihičke pažnje vezana je i za izvestan vremenski period. Ako se odlučimo da od nekoliko mogućnosti za našu psihičku djelatnost odaberemo na primjer. Nalazeći se u jednoj prostoriji. naročito u odnosu na njenu definiciju. predstavlja selektivnost pažnje. I baš u tome što se mi opredjeljujemo za ovu ili onu djelatnost. što slabi njegovu ionako slabu usredsređenost. Drugo je pitanje kvaletetnih odlika te pažnje. onda bi morali da odstranimo sve druge percepcije koje bi mogle skretati našu pažnju. Mi nismo u stanju da u isti mah percipiramo jasno više predmeta koje posmatramo. postoje vrlo interesantna gledišta. Usredsređenost povlači za sobom odstranjivanje pažnje od svega onoga što je sporedno i što nije važno za riješavanje problema i materije koja se proučava. Grčki filozofi pod pažnjom su podrazumjevali upravljenost intelekta na neki sadržaj. što u stvari. Sama odluka da radimo konkretan zadatak povlači za sobom na početku aktivnosti odstranjivanje drugih aktivnosti i zbivanja u našoj sredini. pored ostalih faktora i od težine zadatka koji treba riješiti. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nismo u stanju da se intenzivno usredsredimo na djelatnost koju izvodimo.

zaustavljamo disanje itd. Ako se zagledamo u neku tačku očekivalo bi se. centru našeg vidnog polja. naravno pod uslovom da u svom intenzitetu ne prelaze snagu ognjišta. osluškujemo. pravimo i specijalnu mimiku lica. U ovoj vrsti pažnje dominira stvorenao dluka da se psihička aktivnost usmjeri na nešto određeno. Međutim misleći tada na nešto drugo često tu tačku i ne primječujemo. pri čemu se po želji istovremeno i usredsređujemo. Što se tiče fiziološke osnove pažnje. Međutim ipak najjasnije vidimo ono što je ispisano na tabli jer se tabla nalazi u centru našeg posmatranja. s obzirom da nam ona pada u žižu naše pažnje. S psihološke strane. Takva vrsta pažnje naziva se nevoljna (pasivna) pažnja. može se reći da je vezana za proces kojise sastoji u istovremenom razdraživanju jednih određenih nervnih centara i inhibicije drugih. princip dominante ogleda se baš u obraćanju pažnje na neke draži i skretanju iste sa drugih koje djeluju istog momenta. U svakom trenutku u kori mozga postoji neko ognjšte povečane razdražljivosti koje se karakteriše optimalnim uslovima za razdraženje (Svijetlost u mozgu ). Pri tome mi sebi svjesno postavljamo cilj da budemo pažljivi. U tim slučajevima djelatnost pažnje zahvata čovjeka sama po sebi uslijed svoje privlačnosti. Princip dominante se sastoji u shvatanju da u mozgu u svakomternutku postoji dominantno ognjište razdraženja. zanimljivosti ili neočekivanosti. Ako posmatramo tablu na zidu istovremeno vidimo i predmete koji se nalaze izvan nje. istovremenim inhibisanjem predhodno razdraženih nervnih centara. pri kojoj mi sami donosimo odluku da usmjeravamo psihičku djelatnost radi izvršenja nekog zadatka. koje je trenutno funkcionalno najaktivnije.vidnog polja mogu se jasno i razgovjetno vidjeti. uozbiljimo. misleći na nešto drugo. Ovo upoređivanje pažnje i jasnoće percepcije u vidnom polju ne može predstavljati apsolutnu identičnost s njim jer je poznato da možemo sasvim napregnuto posmatrati neki predmet (koji nam je u žiži posmatranja. Fiziološke osnove pažnje. sasvim nejasno vidimo taj predmet). Procesi razdraženja koji nastaju u jednom djelu kore velikog mozga izazivaju kočenje u drugim djelovima. Voljna i nevoljna pažnja Pažnja kao psihička funkcija ima svojih vidnih tjelesnih manifestacija. budno pratimo sve razvojne situacije i istovremeno aktivno nastojimo da otklanjamo sve one spoljne draži koje bi uticale na odstranjenje naše aktivne pažnje ili umanjenje njezinog intenziteta. Aktivna pažnja je jedan od vidova manifeatacije postojanja volje u čovjeka. Tako smo u stanju vršiti izdvajanje određenih nadražaja. koje kao da k sebi perivlači sva razdraženja koja u to vrijeme stižu u mozak i na taj način postiže još domnantniju ulogu nad njima. a da pri tom. na koje usmjeravamo našu pažnju. U takvim sličajevima spoljašnji nadražaji skreću našu pažnju iako za to ne postoji naša odluka niti naša volja. Ukoliko su draži jačeg intenziteta utoliko postoji veća mogućnost za inhibiciju predhodnog razdraženja. odnosno udubljujemo u konkretni zadatak. Sasvim je logično da ovaj mehanizam razdraženje-inhibicija zavisi od intenziteta narvnih nadražaja. naprežemo se. Usmjerenest i usredsređenost psihičke djelatnosti može se javiti i bez naše volje i u takvim slučajevima mi ne postavljamo sebi cilj da budemo pažljivi. da je najjasnije vidimo. za razliku od voljne (aktivne) pažnje. bolje se zagledamo. jer jače draži guše slabije i time određuju tok psihičke djelatnosti u odgovarajučem smjeru. Aktivna pažnja je 53 . Trenutno su sve ostale draži podređene funkciji tog ognjišta. a koje su manje važne ili su slabijeg intenziteta. Kada smo posebno pažljivi. svjesno usmjeravamo pažnju na određeni posao radi savladavanja nekog zadatka.

(pažnja pri vožnji automobilom). Marks kaže: sem naprezanja onih organa kojima se vrši rad. kada uspijemo da nas druge pojave u spoljnjoj sredini koje nisu od interesa za naš rad ne obuzmu. (hirurg). Moglo bi se reći da voljna (aktivna) pažnja zavisi uglavnom od cilja interesovanja i. 2. pretvorivši se na kraju u nevoljnu. 7. Zadaci koje smo sebi postavili ili nam ih je neko drugi postavio. Ali onoga momenta kada smo riješili osnovni problem koji čini težinu zadatka. tišinaprasak) c. Karakter spoljašnjih draži a. 5. koje u drugoj situaciji ne bismo ni primjetili. Voljna (aktivna) pažnja često se može transforimirati u pasivnu. za sve vrijeme rada nužna je volja saobražena cilju. mi smo postigli mnogo. Prostorna veličina draži. jer stvorena aktivna pažnja pri određenom radu je garancija uspjeha u njemu. 4. Ventilator koji radi i proizvodi šum ne primječujemo ako smo svoju pažnju koncentrisali na učenje. Dužina trajanja draži. Utvrđeno je da draži koje se prekidaju i obnavljaju bolje prvlače pažnju (sijalica koja treperi) d.nastavak nevoljne. socijalni). Predmet koji je veći od drugih u svojoj sredini lakše privlači pažnju (Visok vojnik). Samim tim. zahtijevaju od pojedinca da u vrijeme svoje radne aktivnost umije bez nekog posebnog naprezanja da odstranjuje svoju pažnju od svega onoga što nije od koristi za konkretnu radnu djelatnost. Voljni faktori (Naše namjere. Prestanak draži. onda se na njemu često zapažaju i beznačajne pojave. Recimo ako radimo neki ozbiljan i komplikovan zadatak. zadaci koje društvo nameće čovjeku u smislu njegove što bolje i što veće radne produktivnosti u opštem interesu za društvo. naša pažnja se za tremutak skreće. Motivi (biloški. Relativna jačina draži. razvoja i usavršavanja čovjekove ličnosti i proistekla je iz većeg angažovanja psihičkih djelatnosti u procesu rada čovjeka. voljna pažnja popušta u svom intenzitetu i postepeno slabi. Ako se očekuje loš ishod bolesti nekog čovjeka. Interesi i vrijednosti (slika. f. koja se manifestuje u pažnji i pri tome je utoliko nužnija ukoliko rad svojim sadržajem i načinom manje privlači onoga koji radi. Ona je plod ljudske djelatnosti. dok kašljanje u pozorištu gdje vlada tišina može da skrene pažnju. Ako smo gladni svaka draž koja nas podsječa na hranu (miris. ne skrenu našu pažnju . Voljna pažnja je usko povezana sa čovjekovim interesima. mi smo se maksimalno usredsredili i time postigli postojanje aktivne pažnje.želje). Kontrast među dražima veoma utiče na privlačenje pažnje (Mrak-svijetlo. Očekivanjeodređenih utisaka. Naše iskustvo 8. Brojni su faktori koji utječu na tona šta ćemo usmjeriti svoju pažnju to su 1. e. 3. blijesak jauk) može privući našu pažnju b. Emocije (emocijalno stanje u kojem se nalazimo dok nešto opažamo). Najzad. U radionici u kojoj radi motor ne čuje se kašalj radnika i taj kašalj ne privlači pažnju. Ali ako ventilatorprestane da radi i šum se prekine. uspomena) 6. Kao određena psihička funkcija pažnja ima i svoje određene karakteristične osobine: 54 . lupa tanjira) nevoljno privlači našu pažnju. organizovanosti pažnje. Intenzitet draži utječe tako da svaka dovoljno jaka draž (pucanj.

Pažnja se ne može dugo zadržati na jenom predmetu. postojanje patoloških sadržaja (sumanute ideje. sposobnost usmjeravanja pažnje na nove predmete ili pojave zove se VIGILITET pažnje. Njačešće se radi o slabom tenacitetu. kao i izmjenjena stanja svijesti. osjećanje straha. Pri slabom.itd). pa smo neodlučni koji zadatak bi prije završili. Svaki započinjemo. encefalitis). nekih duševnih bolesnika (shizofrenija. Dokazano je da obim pažnje nije velik . slaboj vigilnosti. odsustvo volje. Radi se o tome da je naša pažnja vremenski ograničena. depresija). intoksikacije. Dinamičnost pažnje. prisilne misli). a pokretljivost povećana (nepažljivom učeniku sva smata. halucinacije. a nijedan 55 . ali je i pojava kojoj uzroci mogu biti patolški. Poremećaji pažnje Poremećaji pažnje su česta pojava u kliničkoj praksi. Pri povečanoj vigilnosti postoji nemogučnost dužeg zadržavanja pažnje na jednom objektu.1. (dvojne figure). i na sve drugo obraća pažnju). neizvjesnost. asocijacije su mu vrlo žive. Sposobnost dužeg usredsređivsnja pažnje na jedan predmet . Poseban poremećaj pažne. pojačanoj vigilnosti itd. Suprotno ovome.i iscrpljenost slušalaca. Dinamička pažnja je ona kojoj su potrebni stalni novi voljni impulsi da bi se održala. isčekivanje. neurotičke pojave. Ova pojava može biti prouzrokovana uzrocima koji nisu u osnovi patološki. Uzrok rasijanosti mogu biti situacije kada sebi damo dosta zadataka. iako može dugo biti usredsređena na jednoj djelatnosti. Obim pažnje. Smatra se što se tiće pažljivog pračenja nekog izlaganja period od 40-50 minuta je maksimalan. Stalnost pažnje. tenacitetu osoba nije u stanju da se duboko usredsredi na jednu određenu djelatnost. nesigurnost labilnost afekta.sve dok se ne završi određeni zadatak i postigne cilj naziva se TENACITET pažnje. jer ne prati nastavu. Mnogo faktora može dovesti do ove pojave: na prvom mjestu radi se o odsustvu emocionalne komponente ili grubo rečeno o neinteresovanju za određenu djelatnost. Kod rasijanosti se radi o tome da je postojanost pažnje slaba. što najčešće vidimo kod umno zaostalih. poznat pod imenom rasijanost pažnje. slab intelektualni nivo. kako se to obično kaže. svaka i najmanja pojava skreće njegovu pažnju. 3. odnosno sposobnost zadržavanja pažnje na istom objektu. Zamor takođe mnogo utječe na slabljenje sposobnosti za dobar tenacitet pažnje. naime broj predmeta koji se može dovoljno jasno istovremeno obuhvatiti. 2. da utone u nju da se koncentriše. Pri slaboj vigilnosti osoba nije u stanju da po potrebi brzo prebaci svoju pažnju na druge predmete i pojave u svojoj sredini.(slušanje kucanja sata). interesantnost izlaganja. Hipervigilna pažnja javlje se kod maničnih bolesnika. već se ona šeta s predmeta na predmet. intoksikacionih stanja i nekih organskih bolesti (tumor mozga. Bolesnik tada sve zapaža. pospanosti. Da li će pažnja za sve to vrijeme biti na razini umnogome zavisi od raznih faktora (umor.

Pomoću mišljenja čovjek se upoznaje sa 56 . Mnogima dok čitaju izgori cigareta u pepeljari. MIŠLJENJE Mišljenje je psihička funkcija i služi udovoljenju biosocijalnih i saznajnih čovjekovih potreba. Tako dok nešto radimo i duboko se koncentrišemo. a pokretljivost mala ili nikakva. Uzrok rasijanosti imamo i u situaciji kada je postojanost pažnje jako velika. na primjer.ne završavamo ili ih završavamo površno. Ova visokodiferencirana funkcija mozga pomaže čovjeku da upoznaje zbivanja u realnom svijetu. da tražimo naočale koje držimo na glavi ili u ruci. dešava se.

Tačno je da čeoni režanj ima veliku aktivnost u misonoj djelatnosti. mi se služimo upoređivanjem kao jednom od intelektualnih operacija u oblasti mišljenja. na sličnost ili kontraste. Važan element u procesu mišljenja su asocijacije. Asocijacije podsjećaju na ranija zbivanja. Posmatrajući razbacane vagone po kolosjeku mi ih u mislima možemo sjediniti 57 . gledajući pojedine dijelove mi ih u mislima možemo sjediniti u jednu organsku i funkcionalnu cjelinu. S druge strane. indukcije i dedukcije. uspijevati povezati različite radnje. na osnovu kojih možemo ostvariti zaključke koristeći se tim činjenicama. U procesu mišljenja služimo se mnogim intelektualnim operacijama bez kojih se praktički ne bi mogli stvarati nikakvi zaključci. Gledajući vodenicu na rijeci. Da bi razumjeli neku pojavu ili da bismo shvatili osobine nekog predmeta iz realnog svijeta. Otuda i shvatanje da mišljenje predstavlja akciju iskustva (benzin. graditi asocijacije služeći se uglavnom poznatim stvarima. koji mu u krajnjoj mjeri služe za pravilnu životnu orjentaciju. da očekujemo ovakve ili onakve rezultate. Pomoću mišljenja smo u mogućnosti da saznajemo i mnoge pojave koje uopšte nisu pristupačne našim sposobnostima za percepciju (parabolična krivulja projektila). poslije čega smo u stanju donositi zaključke. Obzirom da je mišljenje psihički proces često se pitamo u kojim djelovima mozga se odigrava proces mišljenja. smanuju napor i skraćuju vrijeme za riješenje nekog zadatka. Na podlozi ovakvih apstraktnih pojmova. Zahvaljujući mišljenju.stvarnošću. Mozak kod čovjeka radi kao jedinstveni organ pa bi svako lokalizovanje mišljenja bilo uproščavanje. mišljenjem se stavaraju mnogi pronalasci i predviđanja koja se po usavršavanju tehničkih elemenata ostvaruju i konkretizuju. kao što su metode: komparacije. Suprotno ovome. vatra). ono postoji i izvan njega. uspijeva da pravilno sagleda predmete i pojave koje ga okružuju. pružaju pomoć u riješavanju nepoznatih zadataka. ali sigurno ne i jedinu. predmete i pojave. Međutim mišljenje se ne javlja samo kada posmatramo neki predmet. realno uočava i sagledava odnose između predmeta i pojava i na osnovu toga stvara zaključke. u tom procesu saznanja služimo se metodama provjeravanja bilo posrednim bilo neposrednim putem. analiza i sinteze. U traženju saznanja potrebni su bitnost i pravljenje poređenja sa već poznatim stvarima i pojavama. na osnovu kojih smo u mogućnosti ne samo da stvaramo konkretne zaključke o nekom zbivanju već i da predviđamo mogućnost. Upoređivanjem otkrivamo sličnost ili razlike između pojava i predmeta. Ovo misaono rasčlanjivanje jedne cijeline na njene organske ili funkcionalne sastavne dijelove je intelektualna operacija. nazvana analiza. Čitav naš život zahtijeva često pravilno procijenjivanje pojava i njihovih međusobnih odnosa. Tom prilikom ne vodimo računa samo o fizičkim sličnostima ili kontrastima već i o njihovoj funkcionalnoj podudarnosti i neslaganju. da pravimo kombinacije i da se nadamo određenom ishodu. apstrakcije i konkretizacije. naravno u mislima i na taj način saznajemo od kojih je dijelova sastavljena vodenica. mi smo u stanju da saznajemo zbivanja iz daleke prošlosti i stvaramo neka predviđanja za budućnost. možemo izdvojiti sastavne dijelove te vodenice. Kora velikog mozga sa svojim saznajnim (gnostičkim) centrima svakako pomaže u misaonoj aktivnosti čeonih dijelova. U čtavom ovom procesu bitno je moći koristiti se ranijim životnim iskustvom. niti bi se moglo obezbjediti pravilno saznanje objektivnog zbivanja u realnom svijetu Da bi pravilno donosili zaključke i procjenjivali pojave služimo se metodama i operacijama koje su takođe psihička aktivnost.

Unutrašnji govor je mnogo kompleksniji. potrebno je najprije stvarati zaključke. U drugom slučaju dedukciono zaključivanje je izvođenje posebnog zaključka iz opće poznatog ili utvrđenog stava (mlijeko i mržnjenje). Zaključke možemo donositi indukcionim i dedukcionim putem.u kompoziciju. Ovo zanemarivanje određenih dijelova ili osobina nekog predmeta kojeg posmatramo ili o kome mislimo je intelektualna operacija pod imenom apstrakcija. kojim izražavamo naše misli. jasno ocrtavanje unutrašnjeg govora. Nekada sami stvaramo pretpostavke kako bismo izbjegli neprijatna iznenađenja. bogatiji. Suprotno njoj je konkretizacija koja ide za tim da se jedna cjelina jedan predmet zamisli sa svim bogastvom sastavnih dijelova i osobina. predhodno unutrašnje praćenje misli i pripremanje za njihovo glasno saopštenje. onda ili ne možemo da nađemo potrebne riječi ili su one vrlo oskudne. ostale osobine tog predmeta. a nekada nam se one nameću u misaonom toku kao mogućnost pri riješavanju određenog zadatka (auto neće da upali). spoljašnji govor. cijelinu. on doprinosi i pomaže funkciji mišljenja i ne može se identifikovati sa mišljenjem. širi. Nekada nismo u stanju da nađemo riječi kojima bismo izrazili naše misli iako su one jasne. Za komunikaciju sa vanjskim svijetom od primarne važnosti je tzv. borbena gotovost jedinice). Govor je ustvari oblik i oruđe mišljenja. Izuzetno važna osobina mišljenja je njegova nerazdvojna funkcija sa govorom. odnosno postizanja cilja. Ponekada nam se glasno otkine neka misao. Pri pravilnom razmišljanju mi se neminovno služimo pretpostavkama. Međutim važnu ulogu igra i unutrašnji govor. Često smo u situaciji da u sebi izreknemo bogatim riječima našu misao. Ili koliko nam puta misli naviru tako da ih govorom ne možemo sve obuhvatiti. Mišljenje kao preduslov 58 . spoljašnji govor ne predstavlja samo verbalno. U većini slučajeva pravilno postavljanje pretpostavke znači i dobijanje tačnog odgovora. Neki naučnici mišljnje identifikuju sa govorom. onda bi to značilo da su ljudi lišeni sposobnosti za govor lišeni i funkcije mišljenja. Još je Marks govorio “jezik (misleći na govor) neposredna je stvarnost misli” želeći time da izrazi postavku o jedinstvu mišljenja i govora. U prvom slučaju poslije ispitivanja i provjeravanja pojedinačnih podataka prelazi se na opći zaključak do kojega se dolazi poslije upoznavanja pojedinih dijelova i elemenata koji svi skupa čine opći stav. S druge strane. Da bismo o jednom određenom pitanju mogli zauzeti stav. što ustvari znači prekoračenje praga unutrašnjeg govora. što sigurno nije tako. a kada nju trebamo verbalnim putem da iskažemo. Ako bi mišljenje bilo identifikovano sa govorom. često ignorišemo ostale sastavne dijelove. i samo jedan njegov dio pretvara se u spoljašnji govor. Pri analizi jednog predmeta da bismo proućili jedan njegov sastavni dio ili jednu njegovu osobinu. Unutrašnji govor nam pored ostalog služi i kao podsticaj za stvaranje novih misli. U procesu mišljenja veoma važnu ulogu igraju pretpostavke. (nosivost mosta. Ovo misaono sjedinjavanje pojedinih dijelova ili pojava u jednu funkcionalnu sredinu zove se sinteza. za donošenje tačnijeg zaključka.

Raspolaganje bogatstvom pojmova olakšava proces mišljenja i omogućava pravilno sporazumjevanje među ljudima. Mišljenje kao psihička funkcija odvija se pomoću pojmova. mišljene može biti dvojako. I danas se služimo mnogim nepotrebnim pokretima. kada želimo da izrazimo neku našu misao. a zatim i psihički život svojih savremenika i tom prilikom je utvrdio da i ostali ljudi sa kojima on dolazi u kontakt misle na isti način na koji i on misli. Svaka knjiga je različita. iz pokreta ruku izrastao je govor kao produkt govornih organa.upoznavanja sa objektivnom realnošću kod čovjeka pojavilo se prije nego sposobnost govora. razvojem društva. vjerovanja. gestovima. npr. Bosna određena ličnost itd. što se postiže uglavnom na temelju praktičnog iskustva i interesovanja. Ako mišljenje nije praćeno akcijom ono i nije mišljenje u pravom smislu riječi. Tek kasnije. a njegova posebna da je to glavni grad Bosne i Hercegovine. na primjer Sarajrvo. raznih narodnih običaja. Gledano sa praktičnog stanovišta. tog izvanrednog Aristotelovog otkrića. Zbog toga je potrebno ovladati i opštim i posebnim pojmovima. a) konkretno (perceptualno) b) apstraktno Još u svoje vrijeme Aristotel se bavio problemom kako i na koji način čovijek misli. Nema sumnje da sposobnost govora omogućava čovjeku precizniji kontakt i saobraćaj sa objektivnom realnošću. pojam čovjeka itd. razna dostignuća. ogromna iskustva. kojim su bile označene misli. Osnovne razlike u psihičkom životu između kulturnog i primitivnog čovjeka su u tome što kulturan čovjek ima iza sebe bogatu prošlost. Opšta pojava Sarajeva. Opštim pojmovima izražavaju se zajednička svojstva svih predmeta iz jedne određene vrste koje dati pojam obuhvata. osnivicu logike. Ovo shvatanje da svi ljudi misle na jedan te isti način vremenom biva usvojeno od svih poznatih filozofa. Opšti pojmovi obuhvataju cijelu klasu jednorodnih predmeta ili pojava koje nose jedan isti naziv. razvojem i usavršavanjem visokodiferenciranog nervnog sistema kod čovjeka. da li je to baš tačno da svi ljudi misle na jedan te isti način? Konkretno (primitivno – arhaično) mišljenje Proučavanjem načina života. Otuda se mišljenje bez akcije naziva mašta. Nekada u dalekoj prošlosti međuljudska komunikacija sastojala se iz pokreta ruku (kinetički govor). Ali. osjećanja i aktivnosti ljudi iz najzabačenijih krajeva zemljine kugle dobiveni su podatci o različitosti i specifičnosti njihovog psihičkog života a samim tim i procesa mišljenja. jesu da je to grad kao i drugi gradovi. pojam knjige. Činjenica je da je ovakvo Aristotelovo shvatanje predstavljalo. Govor kakav je danas predstavlja rezultat razvoja ljudskog društva. U želji da riješi zagonetku Aristotel je u prvom redu imao u vidu svoj psihički život. Bitni ili pojedinačni pojmovi su svojstva jednog određenog predmeta ili pojave. Primitivan čovjek se praktično izjednačuje sa djetetom jer i za jedno i drugo nema 59 . opšta svojstva Sarajeva. u stvari. tj. ali se pojmom knjige obuhvata ono što je zajedničko i bitno za svaku knjigu. Pojam je odraz opštih i bitnih svojstava predmeta ili pojava. dok primitivan čovjek opšti sa svojom materijalnom sredinom bez faktora iskustva.

Javlja se kod depresivnih bolesnika. Poremećaji mišljenja Poremećaje mišljenja dijelimo na poremećaje mišljenja po formi i po sadržaju. On identifikuje čovjeka sa njegovim imenom gledajuči u imenu nešto sasvim stvarno. Sve misli bolesnika su prikovane za jednu osnvnu ideju. za primitivnog čovjeka ima mističnu moć. Većina primitivnih plemena nema riječi za brojeve veće od tri. U svom izlaganju bolesnik se gubi. Ova pojava može se javit i kod zdravih osoba. Hodanje po nečijoj sjenci je smrtna uvreda na otoku Fidži dok u Zapadnoj Africi vrše se “ubistva” zabijanjem noža ili šiljatog predmeta u sjenku čovjeka. Primitivni ljudi nisu u sposobnosti da upotrijebe ličnu zamjenicu “mi” i zbog toga upotrebljavaju riječi “ja” i “ti”. Kod nekih primitivnih naroda postoji vjerovanje da se čovjeku može nauditi ako se nanese šteta njegovom imenu. Po vjerovanju primitivnog čovjeka. ideja o ličnoj krivici osnovna misao i ona praktično muči bolesnika. Primitivno mišljenje se u normalnim prilikama viđa i kod nas za vrijeme sna. Otuda se poglavici nikad ne zna ime da mu se ne naškodi. Bolesna opširnost je poremećaj mišljenja po formi u kome se često u izlaganu ne može izdvojiti bitno od nebitnog. maničnih bolesnika i kod senilnih osoba. da bi izrekao jednu određenu misao. psihički izmjenjenih epileptičara. Predstave primitivnog čovjeka su karakteristične i po tome što. Mističnost je osnovna karakteristika primitivnog mišljenja (slikar i bizoni). kod kojih je. Kočenje misaonog toka ili usporenost misaonog toka je pojava kada ne postoji sposobnost odstranjivanja pažnje. Primitivan čovjek ima određena shvatanje i o imenima ljudi. On je za predmet spreman da uradi bili kakvu akciju (bušenje fotografije čovjeka). 3. konkretno ili sveto. primitivno mišljenje ogleda se i u verbalnoj – jezičkoj komunikaciji. odnosno predstava ka cilju. Za primitivnog čovjeka sjenka čovjeka i čovjek su jedno te isto. tako da ne može sagledati cilj govora “od Kulina bana” Ova pojava najčešće se viđa kod mentalno zaostalih osoba. na nedostatak sposobnosti za stvaranje pojmova. pa čak i insektima.prirodnog događaja. pravilnosti. Primitivni ljudi se izvanredno služe gestovima koji su vrlo složeni i specifični. čak i luk i strijela i ostalo oruđe žive svojim životom kao i ljudi. s tim da se 60 . Za primitivnog čovjeka kao i za dijete sve se događa pod dejstvom mističnih sila kojih je puna priroda. 2. U ovu vrstu poremećaja spada i blok u mišljenju. te istovremeno on od njega nešto želi ili ga se boji. umora. obično zbog skretanja pažnje na neku pojavu iz spoljašnjeg svijeta. Primitivan čovjek pridaje najrazličitija mistićna svojstava biljkama i životinjama. ne postoji determinišuća tendenca. analizu i generalizaciju. intoksikacija. Poremećaji po formi 1. i zakonitosti u prirodi. nevažnim stvarima pridaje se isto toliko pažnje koliko i važnim. Primitivno mišljenje je zastupljeno i kod male dijece (djevojčica tuče lutku). Praktično sve što u realnom svijetu postoji. i svaka druga misao ne dolazi do izražaja zbog dominacije osnovne misli. on vjeruje da je predmet realan. S obzirom na nedostatak sposobnosti apstrakcije. pojava koja se sastoji u iznenadnom prekidu misaonog toka. recimo. on iznese puno nepotrebnih misli. imajući pred očima sliku predmeta. U patološkim slučajevima ono je zastupljeno najčešće kod shizofrenih bolesnika pa ga nazivaju shizofrenim mišljenjem.

ma koliko mi podsjećali osobu. svaka nova misao postaje ciljna predstava. Bolesnik ne može da zadrži svoju pažnju praktično ni za trenutak na jednom objektu ili na jednoj misli. Takva osoba može neki pokazani predmet tačno imenovati. već vrlo brzo prelazi. 5. “Salata od riječi” je najteži oblik formalnog poremećaja mišljenja i predstavlja pravu govornu zbrku. u stanjima napetosti. gubitak ciljne predstave. pri čemu se upotrebljavaju apsolutno nerazumljive riječi i rečenice. U osnovi ovog poremećaja nalaze se raspad pojmova. zamora. djelomično spajanje sa drugim pojmovima. uz veoma izraženu govorljivost. Ovakav poremećaj mišljenja postoji kod maničnih bolesnika. koje se vrlo brzo smjenjuju. 9. neadekvatna upotreba riječi. ali zato sve druge pokazivane predmete naziva imenom prvobitno pokazanog predmeta. ona često ima utisak kao da su joj te ili druge misli ukradene. Ova pojava postaji i kod zdravih osoba u snu. s predmeta na predmet. osoba preskače s jednog izlaganja na drugo. što je i prognostički mnogo teži slučaj. Bujica ideja je također poremećaj mišljenja po formi. nerazumljivih za normalnog čovjeka. Verbigeracija je besmisleno izgovaranje jedne iste riječi ili rečenice. krivci dolje gledaju. kao da joj neko krade misli (eho misli). pospanosti. Rasulo misli je veoma ozbiljan i težak poremećaj mišljenja po obliku. Viđa se kod teških oblika shizofrenog oboljenja. Inkoherentno mišljenje je čest poremećaj mišljenja po formi u stanjima poremećene ili izmjenjene svijesti. U ovom slučaju svaka izrečena misao sama za sebe ne predstavlja neku nelogičnost. konfuzno – amentnih stanja. odnosno misao.” bila je stalno izgovarana misao jednog našeg bolesnika. ali između njih nema nikakvih logičnih veza. Sadržajni poremećaji Sadržajni poremećaji mišljenja mogu se ograničiti na: sumanute ideje. “Krivci dolje gledaju krivci dolje gledaju. te se dobija utisak da su misli rascjepkane na dijelove i da ti dijelovi ne pripadaju jednoj misaonoj cjelini. precjenjene ideje i prisilne misli. 61 . 7. zbrkanost izlaganja. pri čemu je impuls za govor pojačan te postaje logoreja i hipervigilna pažnja. Ova pojava se javlja kod mnogih organskih moždanih oboljenja. naročito u amentnom stanju. Bolesnik izgovara stalno jednu istu riječ. 8. Postoji mnoštvo asocijacija. ne dovršivši prethodno. Često se dobija utisak kao da je to jedina misao i kao da se ona mora do beskraja ponavljati. Misli se ubrzano nižu jedna za drugom. Perseveracija je takav poremećaj misaonog toka po formi u kome se neka riječ ili misao nevoljno ponavljaju uvijek u svijesti.pekinuta misao može nastaviti spontano ili poslije podsjećanja od sagovonika. Što više. stvaranje sasvim drugih pojmova. Blok u mišljenju kao patološka pojava karakteriše se krutošču misaonog toka i nemogućnošću njegovog nastavljanja. utoliko prije što se ovaj poremećaj javlja obično pri gotovo očuvanoj svijesti. 6. 4. stvaranje novih kovanica koje samo za bolesnika mogu imati neko značenje.

u oblasti zdravlja: boluje od neizlječivih bolesti. nihilističke ideje: negiraju objektivnu stvarnost. Razvojem društva mjenja se sadržaj sumanutih ideja. Nije isključeno da se iz ovih sumanutih ideja poslije formiraju i paranoidne ideje (idje proganjanja). povračanje i dr. Veliki broj sumanutih ideja nastaje na podlozi izmjenjenog afekta ili poremećaja opažanja. poznati umjetnici. crijeva ne postoje. b. Sumanute ideje proganjanja. imaju ogromno bogastvo. Bolesnici imaju utisak da im je život ugrožen. nikoga nemaju (iako su im djeca živa). u moralnoj sferi. djeluju na njih smrtonosnim zracima. 62 . u ekonomskoj oblasti: postoje ideje ekonomske i materijalne propasti. Sumanute ideje se ne mogu korigovati. žene optužuju sebe za nevjerstvo koje nije postojalo. Bumke naziva sumanute ideje zabludama koje su nastale na bolesnoj osnovi. da ih neprijatelji žele likvidirati pa im truju hranu.1. c. bogatstva. on je kriv na nastanak rata. i koje nisu pristupačne razumnim razlozima. a za drugog to je prava sumanuta ideja (impontencija kod primitivnog i obrazovanog čovjeka). Depresivne ideje mogu se podijeliti: a. carevi. da im je glava ogromna i da njim dodiruju nebo. Mesijanske sumanute ideje imaju često pristalice među primitivnim i religiozno zaslijepljenim osobama. U ekspanzivne ideje spadaju sumanute ideje veličine. truje sve oko sebe. Ali kada ona postigne karakter apsurdnosti i kada se dokazi nevjerstva traže na bolestan način. d. da se i u novinama o njima piše. srce ne radi. Sumanute ideje su slične zabludama. lepre. dijarea. Bolesnici su kreljevi. visokog porijekla. Sumanute ideje ljubomore – Lubomora je normalna pojava između osoba koje su afektivno vezane jedna za drugu. uništavaju im polne žlijezde. predstoji im smrt od gladi. Jedno isto vjerovanje može za jednog čovjeka predstavljati zabludu. 3. za sebe znaju tvrditi da su mrtvi. onda se ne može raditi o nomalnoj ljubomori. kuća izgorila. Sumanute ideje možemo podijeliti na ekspanzivne i depresivne. Gastrointestinalne tegobe. sve im je propalo. pronašli su najbolje mašine itd. on je zarazio svijet sifilisom. 4. Ima sumanutih ideja koje nastaju na podlozi poremećaja u radu nekih tjelesnih organa. Erotičko ludilo je poremećaj mišljenja pri čemu bolesnik ima uvjerenje da su u njega zaljubljene vrlo visoke ličnosti. kao delire denormite: za sebe tvrde da su ogromni. istina diskretno da svi ne bi razumjeli. Pogrešan sud. sve im je propalo. da ih vlasti prate. da se o njima svuda govori. ali se ne mogu identifikovati s njima. U svakom gestu supružnika traži se dokaz nevjerstva i ispoljava se bolesna ljubomora. pronalazaštva. da ne smiju vršiti nužgu jer će fekalije da preplave cijeli svijet 2. U početku ove ideje mogu imati blag interpretacioni karakter da bi se kasnije razvile u čvrste i nepokoljebive prave sumanute ideje. kuge. raka. Sumanute ideje zavise od same ličnosti. pri čemu postoje sumanute ideje grešnosti. ministri. ništa više nemaju. mogu stvore sumanute ideje trovanja. pogrešno mišljenje iz koga proističu zablude mogu se korigovati. bolesnik sebe optužuje za mnoge životne nesreće. e.

“nemam volje ni za šta“. Religiozne sumante ideje očituju se u tome da bolesnici vjeruju da imaju vezu sa bogom. Recimo seksolog u svakom poremećaju i oboljenu vidi oboljenje genitalnih organa. vraćanje da provjerimo da li smo zaključali vrata. da su oni božiji izaslanici. Bolesnik ima utisak kao da se sva zbivanja odnose na njega. za razliku od sumanutih ideja ovdje se osoba aktivno bori protiv nametanja misli. da ubijemo nekoga. da skočimo kroz prozor. VOLJA I POREMEĆAJI VOLJE Često čujemo izraze kao što su “danas sam dobre ili loše volje”. brojanje bandera na ulci. Nekada nam se mogu javiti prisilna podsticanja da učinimo nešto. Prisilne predstave i misli su pojave kada se jednoj osobi i protiv njene volje nameću neke predstave i misli. da je klimnuo glavom i da je to nepovoljno za njega. 7. kako se budi a kako gubi. šta nam “ubija volju za životom”? Volja je psihička funkcija koja predstavlja sposobnost čoveka da mobiliše i upotrebi svoju psihičku energiju i sve svoje sposobnosti da bi ostvario svoje svjesno postavljene ciljeve potrebe i želje ali i sposobnost da se odloži ili odbaci nekanagonska potreba ili želja. da je neko namjerno prošao pored njega (krave mukale radi njega). u stvari misli ili uvjerenja proistekla iz izrazito čvrste afektivne veze prema određenoj stvarnosti ili problemu. da se neko nakašljao radi njega. da opsujemo i slično. Ponavljane neke pjesme. 6. da moraju očistiti svijet od grijeha.5. “mrzovoljan sam”. kako se razvija. Precijenjene ideje su. u stvari bolesna interpretacija pojava i zbivanja koji se tumače kao da su upereni na bolesnikovu ličnost. dok se kod sumanutih ideja aktivno zalaže za tu bolesnu misao. Interpretacione sumanute ideje su. NAJBOLJI NAČIN DA NEŠTO URADIMO JESTE – DA TO URADIMO 63 . Šta je to volja. 8.

Volja podrazumeva i sposobnost da se koče neprihvatljive želje.Prihvatanje cilja: ostati povezan sa odlukom 5. i na taj način učimo kroz iskustvo. Jaka volja . Izbor. nositi. ciljeva i sredstava da se do cilja dodje.1 1 64 . ta snaga. da je najbolje kad nešto želimo da uradimo. Vješta volja . jesti i osjećati počinje od trenutka kada se probudimo svaki dan. Ovaj aspekt volje nam omogućava i da izaberemo aktivnosti koje su u skladu sa našim unutrašnjim atributima. impulse. imaginaciju i senzacije.izbor što ćemo raditi. Volja je. rasuđuje se i procjenjuje. Assagioli je. Volja podrazumeva pravljenje izbora izmedju mnoštva motiva. Nakon borbe motiva dolazi do donošenja odluke i na kraju izvršenja odluke. Nagonske težnje postiču motiv. Sa druge strane neki tvrde da je volja važan čimbenik. Tek kroz izbor otkrivamo što djeluje. regulišemo i usmjeravamo druge aspekte našeg bića. Medutim.«. Izbor počinje od trenutka kada se odvojimo od svijesti svojih roditelja .Transpersonalna volja. Istraživanje: odredivanje šta želimo da uradimo ili kakve su nam potrebe 2. dakle. Kod afektivnih stanja i duševnih bolesnika izostaju neke faze voljnih radnji. je prema tome. glavni čimbenik u sudbini koju sami kontroliramo. sposobnost ličnosti da izvršava svoje planove.Dobra volja je sinteza ljubavi i volje.Odlučivanje: koja je akcija najvažnija u tom trenutku 4. u najmanju ruku.Planiranje: određivanje najboljeg načina da se postigne cilj 6. možemo imati i iskustvo viših realnosti „Transpersonalni self“.Ova. da ne tražimo idealne uslove i garancije o idealnom uspehu. Sposobnost izbora proizlazi iz međusobnog djelovanja nagona i afekta koji prolazi kroz određene faze. naše emocije. kako bismo postigli željeni cilj. Ili uspjeh po cijenu da se povrijedi prijatelj je „pirova pobjeda“. ako se koristi bez vješte volje i dobre volje. da se odloži trenutno zadovoljstvo i da se dugo podnosi napor. razbijanje zaključanih vrata može biti nepotrebno ako je prozor otvoren. a što ne. Ta sposobnost nam omogućuje da stimulišemo. Dobra volja . To je primarni izraz našega stanja bivanja.Izvršavanje: Usmjeravanje energije kroz korake ili akcije neophodne da se ostvari cilj. identifikovao i četiri aspekta razvijene volje: 1. već da krenemo da to radimo. nakon čega dolazi do borbe motiva da li da se uradi neka radnja ili ne. to je namjera s usmjerenjem s kojom postižemo stvari u životu. 4. intuiciju. kako treba. Roberto Assagioli je naveo da je volja unutrašnja sila koja nas vodi ka samorealizaciji. misli. Zato se dobra volja može razviti biranjem ciljeva koji su konzistentni sa dobrobiti drugih i opštim dobrom za ljudskost. da li baš sad treba.Jaka volja je nešto slično Viktorijanskom konceptu „moći volje“ koji je povezan sa snagom i energijom. čudna rečenica znači.Transpersonalna volja: pored življenja naših života na nivou ličnosti.Promišljanje: korišćenje mudrosti da se izabere izmedu mogućnosti 3. takode. Na primjer. može biti i štetna. Naša volja se manifestuje u našoj djelatnosti. onoliko dugo koliko je potrebno da se neki cilj ostvari djelatnost.“ Naša volja manifestira se kroz izbore koje radimo. On je naveo da volja ima šest koraka :“ 1. izvor naših inicijativa. 2. da ne razmišljamo preterano o tome u smislu da li treba.Drugi aspekt volje je vještost. 3. čemu sve to isl.

a automatska. crteža.Bolesnik u stuporu leži ukočeno kao lutka. Kod depresivnog stupora nema mišićne ukočenosti. misli. a nakon kraćeg vremana ponovo legne i zauzme raniji položaj. ali nikada ne završi na toj odluci. Negativizam . pokreta. govora. jer je zbog ovisnosti od okoline podložan sugestijama i naahovaranjima od onih od kojih je ovisan. a histerični stupor nastaje kao poslijedica naglo nastalog traumatskog događaja. Kao psihopatološki fenomen karakterističan ja za oligofreniju. ne jede. Katalepsija je ukočenost mišića kod katatonih bolesnika koja im omogućava da staima ili danima zauzimaju isti položaj tjela (psihički jastuk). Katatoni poremećaji Katatoni sindrom predstavlja skup simptoma oštećenja volje koji se javlja kod depresivnog i histeričnog stupora. ne reagujući na spoljne draži. što je objašnjenje za ovu pojavu. Stereotipija je besmisleno ponavljenje neke radnje. da bude agresivan. Iz ovakvog stanja može iznenada da skoči. Ovaj poremećaj se javlja u delirantnim stanjima i stanjima sužene svijesti. Stereotipni govor se naziva verbigeracija i spada pored poremećaja volje i u poremećaje mišljenja po formi. 65 . udari polomi namještaj. Slabost slobodne volje može da pokažei teško tjelesno bolestan čovjek.opiranje da se uradi neki nalog.POREMEĆAJI VOLJE Gubitak slobodne volje je relativno česta pojava u kliničkoj praksi. osobito u forenzičkoj psihijatriji. U delirijumu i sumračnim stanjima nema svjesne voljne akcije jer je kontrola neophodne normalne svijesti (Normalna svijest je uslov svake voljne radnje) teško poremećena. Ovo se naziva katatona pomama (raptus). uredno opaža i pamti. čak i da ubije. SCH i simptomatske katataonije. Ovisnik o alkoholu zna jući da će izgubiti kontrolu nad količinom popijenog pića i svog ponašanja “čvrsto odluči da će popiti samo jednu čašicu”. U normalnom opsegu se javlja u odnosu na određene osobe prema kojima postoji snažna emotivna veza. Gubitak slobodne volje može se javiti i kod ovisnika o psihoaktivnim supstancama. To je bolesni automatizam.može biti aktivni i pasivni. Sugestibilnost je nekritičko prihvatanje tuđih stavova. nevoljna radnja manje zamara nego voljna. Međutim u stuporu bolesnik je svjestan.stupor podrazumjeva potpuno odsustvo voljne aktivnosti. Pasivni. Katatoni stupor . ne govori. histeriju i kod SCH (katatono hebefrena forma).kada bolesnik uradi suprotnu radnju od tražene. Aktivni.

verbalnu komunikaciju sa njim nije moguće uspostaviti. povreda mozga ili pod uticajem nekih psihoaktivnih supstanci. a muškobanjasta u ženskih transvestita. te kod neurotskih smetnji. Feminizirana manirovanost se viđa kod homoseksualaca. kada bolesnik ne može obaviti neku radnju ili donjeti odluku (jasno mu je šta treba učiniti. i kako to treba učinitiali to nije kadar učiniti iako nema nikakve fizičke prepreke za to). što u određenim okolnostima može praviti probleme osobi ili njezinoj okolini. Kada je ekstremno izražana govorimo o abuliji. ne jede. Javlja se u maničnim i hipomaničnim stanjima. Osobe sa smanjenom voljom su sugestibilne i povodljive. Prilikom pozdrava pruža se lakat. stopalo ili plazi jezik (psihoze). Abuličan bolesnik leži. Impulzivne radnje su nagonske radnje. praćena je i drugim psihičkim poremećajima. sebe kao promatrača sa strane pa nema osjećanje vlastitosti u njezinom izvršavanju. Sniženje volje javlja se kod nekih poremećaja ličnosti. Hipobulija predstavlja slabljenje volje i voljnih impulsa. želje. neodoljivo se nameću pojedincu i nadvladavaju sve druge potrebe. epileptičnih napada. Ambitendencija ili ambivalencija označava podvojenost voljne usmjerenosti. nesigurnost.Manirovanost Predstavlja suviše upadljivo izvođenje nekih radnji. karakterizira ih žestina i brzina. Očituje se na razne načine: teškoće pri donošenju odluka. sniženjem rasploženja. Počinitelj ih doživljava kao voljnu radnju. U okviru ovoga spomenućemo i impulzivne sklonosti. 66 . Bolesnik je ne doživljava kao svoju. Najčešće se pojavljuje kod shizofrenih bolesnika. piromanija izazivanje požara i poriomanija besciljna lutanja. nuždu obavlja u krevetu. shizofrenije. ali i kao znak nekih organskih poremećaja ( hipoglikemija.. Kod njih nagonski poticaj prelazi u radnju. Najčešće se susreću slijedeće: dipsomanija – povremeno prekomjerno konzumiranje alkoholnih pića. Kod SCH bolesnika manirovanost se manifestuje kod pozdrava (pružanje prsta). mimike. stalne dvojbe. Predhodi im jak osjećaj unutrašnje napetosti i unutrašnjeg nemira. Pojavljuje se u okviru psihotočnog. pokreta ili govora. Ostvaruju se naglo. kleptomanija – krađa bez motiva i realne potrebe za ukredenim. Hiperbulija je stanje pojačane volje. Najčešće se javljaju kod shizifrenih bolesnika. shvaćanja. najčešće shizofrenog procesa. zatim kod depresije. Bizarnost je veoma čudno i upadljivo ponašanje. redukciom psihomotorike. Automatizam ili automatska radnja obavlja se automatski. nezainteresovan za svoju okolinu. bez voljne kontrole osobe. nego kao neku stranu aktivnost. odnosno istodobno je izraženo suprotno usmjerenje voljnih inpulsa prema istoj stvari. somnambulizma. koje se pojavljuju povremeno. čudnije i upadljivije nego manirovanost.

neshvatljivo. nego je pračeno osjećajem neugode.Prisilne radnje osoba doživljava kao nešto strano. Poruke koje se iznjenjuju u okviru komunikacije mogu biti verbalne i neverbalne. Komunikacija predstavlja proces razmjene simbola čije su značenje svi jednako razumjeli. KOMUNIKACIJA Komunikacija se najjednostavnije može definirati kao izmjena poruka između davaoca i primaoca poruke. Njihovo izvršenje ne dovodi do osjećaja olakšanja. Susreču se kod prisilnih neuroza. Verbalna komunikacija 67 . tuđe. ali što mora ostvariti.

«Čini mi se da osjećaš takojer» Princip aktivnog slušanja 1.usredočen samo na one teme koje se ne žele čuti (takve teme jednostavno odbaci). Podpitanjima. Slušate sa interesovanjem i pažnjom. vaša uloga je da slušate. Parafraziranju .primanje samo jednog dijela poruke.najnedužnije se izjave doživljavaju kao napad na koji se reagira odbranom. ovim si htio reći». 6. 2. a temelji se na dvije komunikacijske vještine: Slušanju i govorenju. Razumijevanju emocija . Otimanje riječi . 5. Odbrambeno slušanje . 2. Dopustite osobi da izrazi svoje pripadajuće emocije. Slušanje u zasjedi . 3. neslušati možemo barem na sedan različitih načina: 1. 3. Sve su dobro došle. da u rijeći pretoći svoja razmišljanja i osjećanja. Pseudoslušanje . da ih postane svjesna i da unese red u njih. Aktivno slušajući pomažemo osobi da «čuje samu sebe» tj. 7. Selektivno slušanje . ali njegove misli su na drugom mjestu. a ne da riješite problem ). 3. 4. 68 . Aktivno slušanje zasniva se na: 1. 2.slušalac reagira samo kao da je usredotočen na govor. Ne dopustite sebi da vas sadržaj ometa kao aktivnog slušača.slušalac sluša tek toliko da ugrabi priliku za lični «nastup». Rezimiranju .slušanje samo onog što osobu posebno zanima. 4. Selektivno odbacivanje .Osnovni oblik verbalne komunikacije je razgovor. Slušanje Dok valjano možemo slušati samo na jedan način.«Ako sam te dobro razumjela. ne »upijajte» problem.slušanje radi napada na sugovornika. Jednoslojno slušanje .«Drugim rijećima vi kažete».

Govorenje Kod govorenja je veoma bitan efekat koji se postiže tzv. 11. umjesto konstruktivnog pristupa rješavanju situacije. Miroriranje (odslikavanje) ponašanja klijenta ili pojedinih rijeći ili rećenica. 5. «Ja poruke»: «Meni je teško slijediti te kada skaćeš s teme na tem ». opisuje a da pritom ne sudi o ponašanju druge osobe i time ne izaziva otpor i pravdanje. 8. umjesto da prebacuje odgovornost na druge osobe 3. 2. Budite povjerljiviji. Ne donosite rješenje vi . 69 . Ne prekidajte.4. a da nesude i ne popravljaju. «Ti poruke»: «Ti si smušena i neorganizovana» Izjave koje se baziraju na «Ja poruci» su djelotvornije jer: 1.to je vaš putokaz i oslonac za razumijevanje onoga što vam klijent govori i njegove situacije općenito. Ne prekidajte iznoseći sugestije. ali osjetite kakva se osjećanja u vama bude dok slušate.prepustite unutrašnjoj vrijednosti klijenta da donese rješenje. 9.Ne reagirajte emotivno. Formula: «Ja sam + opis osjećanja + opis ponašanja». 10. «ja porukama» pozivamo sugovornika da i on govori o svojim osjećanjima i potrebama i otvara put nastavku komunikacije. izražavaju osjećaje. Primjer: «Ti poruke»: «Ti si prekršila obećanje». « ja porukama »i « ti porukama ». Povremeno postavljajte pitanja. ne požurujte . obojene su osjećanjima: osoba preuzima odgovornost za ono što osjeća. niti svoje primjere.svako ima svoj tempo izlaganja u izražavanju emocija. 7. Postavljajte pitanja da biste vi pojasnili sebi i da bi osoba sama sebi pojasnila situaciju koju iznosi. Dok «ti poruke» kod rugog sudionika izazivaju otpor ili potrebu da se brani ili povuće. 6.

Neki autori vjeruju da dvostruke ili dvosmislene poruke koje upućuje majka u najranijem periodu mogu prouzrokovati teža duševna oboljenja kod djece. ali će njeno neverbalno ponašanje (izraz lica. ili pokret ruke mogu otkriti ono što se u verbalnoj poruci prešućuje ili potiskuje. Neverbalne poruke imaju različite funkcije. ali ponekad izraz lica. 3. jer kod nas postoji veliki strah od odbacivanja: 1. 2. primjetit će da nisam savršena. Položaj tijela i kretanje – položaj tijela može odraziti toplinu koju osjećamo prema drugima. to može odaslati poruku djetetu da prestane. ŠTA DOVODI DO NEUSKLAĐENOSTI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE Nije jednostavno prekinuti stare obrasce. stav tijela. 70 . ELEMENTI NEVERBALNE KOMUNIKACIJE 1. Tako npr. potkrijepiti ili naprotiv dati drugo značenje izrečenoj poruci. ali i moć i status. Neverbalna poruka može biti suprotna verbalnoj. Roditelj jednim prijetećim pogledom može umiriti dijete. nagnutost prema nekoj osobi može odražavati pozitivna osajećanja prema njoj i zanimanje. ko radi taj i griješi. neko će me kritizirati. Osjećaji se često odražavaju na licu čak i onda kada ih osoba želi sakriti. One mogu zamijeniti riječi. dok okretanje od osobe može biti odraz potrebe da se os nje distanciramo. oni će pomisliti da nisam dovoljno dobra. 5. možda ću pogriješiti. Tako npr. 3. Većina ljudi blokira i maltretira se sličnim mislima. Ako strožije pogledamo dijete kada se počne agresivno ponašati. Znak da ste dorasli otvorenoj i iskrenoj komunikaciji kad o svemu razmišljate ovako: 1. Izrz lica – izraz lica odražava emocionalna stanja u rasponu od veselja do očaja.NEVERBALNA KOMUNIKACIJA Osoba u razgovoru koristi rijeći da bi odaslala neku poruku. To se ne čini namjerno. Pogled – pomoću njega otvaramo i zatvaramo komunikacijski kanal. 4. 2. odustati od dobro naučenih komunikacijskih uloga iza kojih se skrivamo i početi komunicirati otvoreno. položaj tijela) pojačati. Tada dolazi do dvostruke poruke koju djeca najteže razumiju i koja kod njih izaziva osjećaj nesigurnosti. možda se nekom neću svidjeti. Dok ne uspostavimo kontakt očima najčešće ne počinje komunikacija npr. Lice reagira odmah i to je često jedan od prvih i najefektivnijih načina odašiljanja povratne informacije drugoj osobi.

svaki put kada si sa drugom osobom. Komunikacija je podjednako važna u velikom broju profesija i u još većem broju područja ljudskog djelovanja. razgovaraju i istražuju. Pošto se uspješna komunikacija zasniva na djelotvornom davanju i primanju poruka. 5. a kada nemaju vlastitu obitelj onda im je potrebna neka zamjena za obitelj. Pogreška u prenosu informacija može se dogoditi u svakom od dijelova lanca. ponekad tumačimo ponašanje neke osobe samo na osnovu verbalnih poruka. 3. Djeci su potrebni odrasli koji ih mogu obdariti individualnom pažnjom i koji ih podstiču da se igraju. neko će me kritizirati. Naravno da nisam savršena. ona zahtijeva dobro razvijene vještine . ako od sebe očekuješ da budeš savršen. sigurno je da se neću svima svidjeti. sigurno. Ona mnogo pate kada su odvojena od svojih najbližnjih i najvoljenijih. namećeš joj se. govoriš i upadaš joj u rijeći. da. Ponekad nismo vješti u iskazivanju svojih osjećanja i namjera. 71 . uvijek možeš naći nešto u ćemu nisi. Ali boravak u obitelji koja zamjenjuje vlastitu nije dovaljan.2. ponekad na osnovu predhodno stvorenih stavova o toj osobi. nemaju svi isti ukus. PRIVRŽENOST I VEZIVANJE Djeca su veoma ovisna o obiteljskoj brizi. ali kritika može biti korisna 4.

Ličnost roditelja ima presudan značaj od momenta začeća pa do cjelokupnog razvoja djeteta. Od trećeg mjeseca razlikuje lica stranca od lica majke. ako dijete osjeti da suosjećamo s njim sigurno će lakše predroditi krizu u kojuj se nalazi. bolje na one koje nisu ravni. prvo fiziološke zatim psihološke koje se odvijaju putem identifikacije sa bebom. Obitelj i kulturni milje ima utjecaja na način na koji će se dijete suočiti s traumom. osjećaj tuge. ali to je refleksni osmijeh. nemir. njega i dijete formiraju jedinstvo bez kojeg dijete ne bi moglo postojati. osjećaj srtaha. Od prve sedmice zanimaju ga osobine koje nisu ravne i voli predmete i objekte koji se kreću. Djeca koja su razdvojena od svojih obitelji ili su bila svjedoci umiranja svojih blližnjih. Nažalost. Majčinska ljubav. Privrženost i vezivanje je osobina mladih da traže bliskost brugih svoje vrste. Odgovaraju na sve vrste zvukova. osjećanje bolesti i boli.) su zajedničke za djecu u teškim okolnostima. sigurnost. Do pete sedmice majčin glas ima vise efekta od drugih glasova. U majci se stavraju kompleksne promjene. Djeca od prve godine razvijaju bliskost sa roditeljima i burno reaguju kada se odvajaju od njih. One variraju ovisno u kojoj se situaciji djeca nalaze. nedostatak samopouzdanja itd. Ove sposobnosti omogućavaju razvijanje odnosa sa majkom. Ima veliki broj djece koja su zauvijek ostala bez oba roditelja. Odvajanje djeteta od majke izaziva velike traume u psihi djeteta. Do trećeg mjeseca preferira trodimenzionalne objekte. će vjerovatno imati izrazitije reakcije. teškoće sa spavanjem. gubitak koncentracije. Zahvaljujući ovoj prolaznoj 72 . nedostatak novih iskustava. Ishod traume zavisit će od toga kako ćemo to dijete prihvatiti. Osmijeh je prisutan nakon rođenja. Ako mu pružamo ljubav. toplinu. svi smo svjedoci da je tokom rata često dolazilo do odvajanja djece od jednog ili oba roditelja.Reakcije (nedostatak podsticanja i sigurnosti. Od četvrtog od šestog mjeseca osmijeh postaje društveni i dijete na majčine konture odgovara osmijehom. Emocionalni razvoj je osnovni aspekt kako će se dijete suočiti sa situaciom u kojoj mu je život u opasnosti. prekid normalnog života. Dijete je predodređeno da senzorskim sposobnostima uspostavi kontaka sa onim tko brine o njemu. Novorođenče je spremno da uspostavi i razvije odnos sa onim tko brine o njemu.

Sigurna osnova Djeca koja su razvila dobar odnos privrženosti imaju više samopouzdanja u ispitivanje okoline. Kada se dijete ostavi ono plače i vrišti. a zatim se sve vise smanjuje do uspostave nezavisnosti. Protest od odvajanja Kada je razvijen odnos privrženosti i vezivanja dijete reagira protestom kada bude ostavljeno i odvojeno od majke. Ima majki koje su sposobne da daju dobru početnu njegu i da putem identifikacije osiguraju svoj djetetu točno ono što mu treba. Postoje majke koje su sposobne da podrže svoje dijete i one koje nisu. 1. Preko majčinske JA podrske dijete živi i razvija se bez obzira što nije sposobno da kontrolira da li je ono što se dešava u okolini dobro ili ne. blizak i kontinuiran odnos osobe koja brine o njima. Ovo zbunjuje roditelje i djeluje nepovoljno na njih jer oni očekuju kada se vrate kući da ce im dijete poletjeti u zagrljaj. ali imaju poteškoća u procesu odvajanja od djeteta. 2. Ovo se nastavlja kroz cijeli život. (Kada majka koja je istukla dijete. mozemo primijetiti da se dijete zalijepilo za majku i ta manifestacija je nedostatak sigurne osnove i privržensti majci).identifikaciji majka je sposobna da osjeti sta njenoj bebi treba i da joj te potrebe zadovolji. 3. Dijete prestaje da plače i bude tužno. Dijete je depresivno i traži svoju mamu. Iz gore navedenog mozemo zaključiti da je za normalan razvoj mentalnog zdarvlja bebe i djece neophodna toplina. odvede dijete doktoru. nalazi sebi neku zanimaciju kojom ce se zabaviti. Ukoliko nije uspostavljen dobar odnos vezanosti anksioznost se pojačava. U početku zavisnost djeteta je apsolutna. Protest od odvajanja 1. KARAKTERISTIKE VEZANE ZA PRIVRŽENOST 2. pa na njih dijete reagira osjećajem nesigurnosti i nezadovoljstva. Treca faza – faza odvojenosti. POSLJEDICE PRIVRŽENOSTI I VEZUJUĆEG PONAŠANJA 73 . Druga faza – faza očaja. nesigurna su u sebe i plašljiva. djeca koja nisu razvila privrženost sa majkom imaju uži krug istraživanja. Reakcija djeteta na odvajanje ide kroz tri faze: Prva faza – faza protesta. Kada se dijete nečega preplaši traži onoga s kim je razvilo dobar odnos privrženosti i vezanosti (majka). a dijete sjedi mirno i igra se. Takve majke nastoje da produže identifikaciju sa svojim djetetom čime mu otežavaju odvajanje i osamostaljenje od sebe. Obrnuto. Anksioznost Sigurna osnova 3. Anksioznost Dobar odnos vezanosti majke i djeteta smanjuje anksioznost.

Strah od nepoznatih ljudi Do šestog mjeseca života beba ne pokazuje znakove izbjegavanja niti zastaršenosti pred nepoznatim ljudima. bilo diskontinuitetom ili na drugi način može uticati na normalni intelektualni. Diskrepancu izazvanu izdvajanjem djeteta u nepoznatu sredinu bez prisustva majke 2. Separaciona anksioznost se javlja kod osoba kod kojih postoji dobar odnos privrženosti i vezivanja. U koliko se majka vrati u nekog razumnom vremenskom roku. 2. Svaki poremećaj u razvoju interakcije djeteta izazvan bilo gubitkom. Međutim. nesumljivo je da će napušteno dijete biti pod rizikom da razvije bolesne odgovore na takvu situaciju. ovi efekti su reverzibilni ukoliko se obezbijedi pozitivna promjena sredine. 74 . Ukoliko se majka ne vrati beba će napredovati kroz faze separacije. Iako je sadržaj situacije izuzetno bitan pri određivanju ishoda. Ove reakcije poznate kao tromjesečna anksioznost. Uloga primarne osobe koja se brine o djetetu praktično je nezamjenjiva. dijete će proći koz seriju vezujućih ponašanja da bi ponovo uspostavilo kontakt i reafirmiralo poziciju u odnosu sa majkom. Nesposobnost djeteta da učini bilo što što bi ga približilo majci – što je beba privrženija majci to će odvajanje izazvati intenzivniju anksioznu reakciju. POSLJEDICE LOŠEG VEZIVANJA Postoji mnogo načina koji omogućavaju i osiguravaju djetetu zaštitu ali i zadovoljenje njegovih potreba neophodnih za preživljavanje. kada adolescenti stupaju u odnos sa svojim vršnjacima. To je naročito izraženo u adolescenciji. prisutne su kod sve djece i one značajno variraju u odnosu na vrijeme početka. jer prelaskom u adolescenciju privrženost roditeljima slabi. socijalni i emocionalni rast i razvoj djeteta. Njena sposobnost odgovara na signale koji saopštavaju potrebe djeteta za ljubavlju i bezuslovnim prihvatanjem te obezbjedjuju optimalnu sredinu za dugotrajan rast i razvoj. Stah od nepoznatih osoba 1. Generalizacija privrženosti i vezivanja za druge ljude Dobra privrženost djece sa roditeljima omogućava dobar odnos sa drugim ljudima. Strah od nepoznatih osoba veoma je rijedak kod institucionalizirane djece zbog toga sto su takva djeca u stalnom kontaku sa novim licima. Dok se neki adolescenti potpuno odvajaju od roditelja drugi su čvrsto vezani za njih. skretanje pogleda i ubrzan rad srca.Dvije su bitne posljedice vezujućeg ponašanja: 1. Kako dijete raste strana lica postaju manje diskrepantna i izazivaju manju anksioznost. Generalizacija privrženosti i vezivanja za druge ljude 2. Oko osmog mjeseca beba počinje ispoljavati niz reakcija prema nepoznatim licima kao sto su zabrinutost. Ona sadrži dvije komponente: 1. Separaciona anksioznost doživljava svoju kumulaciju na uzrastu od 10 do 18 mjeseci.

3.EMOCIONALNA DEPRIVACIJA Emocionalna deprivaija se javlja kao posljedica nedostatka međuljudskih odnosa i iskustva u sredini u ranim godinama života. Veliki je broj djece koja su tokom rata ostala bez roditelja. 4. 2. Hendikepirani samim tim što su od najranije dobi izgubili toplinu roditeljskog doma ili traumama koje su doživjeli zbog gubitka roditelja. rad. Nedostatak majčinske brige (domovi) Iskrivljenje majčinske brige (premlacivanje) Diskontinuitet u majčinskoj brizi (posao. neki nepoznati ljudi na koje se djeca moraju navikavati. Procjenjuje se da je manje od 40% djece bez roditeljskog staranja smješteno u institucije. 41% su djeca bez oba roditelja. Većina djece smještena u Dom su djeca smještena od najranije dobi života tj. 5. odvajanje) Trajno odvajanje (smrt) Nesposobnost za adekvatno vezivanje Majčinske deprivacije dovode do: 1. 4. i koja su prinuđena da mijenjaju sredinu življenja. 3. ali UNICEF procjenjuje da u BiH bez roditeljskog staranja živi između 3000 i 3500 djece. uskraćeni za majčin osmijeh i roditeljsku ljubav koju nitko ne može u potpunosti nadomjestiti. 36% je napuštene djece. Otrgnuti iz sigurnosti roditeljskog doma. Roditeljski dom i toplinu zamjenjuje vaspitači. Uglavnom su to djeca od strane roditelja nepoželjna i jedan broj djece koja su zbog objektivnih okolnosti (nesreće. jer rodbina i srodnici nisu spremni da se o njima brinu. Od tog broja. Prekobrojnost grupe te stalne izmjene 75 . zahtijevaju poseban tretman. 6. ovisno o izvoru podataka. DJECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA Problem djece je uvijek bio aktuelan bilo da žive sa roditeljima ili su samo sa jednim od njih prilikom razvoda. rat) otrgnuta iz sigurnosti roditeljskog doma. a oko 16% njih ima roditelje koji se nisu u stanju starati o njima.od beba. Broj djece bez roditeljskog staranja varira. Znatan broj djece je i čiji su roditelji skromnijih materijalnih i intelektualnih sposobnosti i nisu u mogućnosti da se brinu o njima. 2. jasno da se radi o duboko traumatiziranoj djeci. 5. UZROCI EMOCIONALNE DEPRIVACIJE 1. Poseban problem čine djeca koja su bez roditelja i roditeljskog staranja. iznenada se nađu u situaciji za koju nisu spremna i na koju se teško navikavaju. Akutnog poremećaja u procesu privrženosti i vezivanja Lišenosti iskustva Lišenosti ishrane (slaba ishrana) Nesloge u porodici Delikventnog ponašanja Razvojne retardacije Iz svega ovoga vidimo koliko je vazan proces privrženosti i vezivanja djeteta sa onim tko se brine o njemu (majka).

društvo. Od najranijih perioda. Vaspitač nastoji da im bude drug. a ne da budu prepušteni sami sebi i ulici. naprosto. Treba naći mogućnost da ova djeca borave u drugim porodicama. te pravilno izgrađenu ličnost. Vaspitač mora da sa puno strpljenja uloži i ulaže godine svoga rada. kao „mjesto gdje ima dosta dobrih vaspitača koji im pomažu”. Treba ih naviknuti da vjeruju u svoje sposobnosti.relativno je konstantna osobina koja se odnosi na ličnost i koja se manifestuje još u ranoj dobi djetinstva .Najstarija takva podjela potječe iz četvrtog stoljeća prije Krista.temperament čovjeka očituje se u jačini emocionalnog doživljavanja . jer ih ljudi izvan doma tako doživljavaju. mora da vjeruje u ono što radi – da vjeruje u neviđeno. Kako objasniti djeci sta je roditelj. To se može postići stalnim otvaranjem Doma prema sredini. Općenito govoreći. kad je ono uskraćeno za tu ljubav. a samim tim i adekvatan odnos prema drugim ljudima. Navikavati djecu da rezultati dolaze sporo i da samo ličnim radom mogu izboriti svoje mjesto u društvu. Ohrabljujuće je to što većina vidi Dom kao svoju kuću. u sukobu sa vršnjacima su uvijek krivi.načinu kako se emocije izražavaju te općem tonu raspoloženja koje kod čovjeka preovladava . poseban odnos. da njihove brige učini što manjim. Prekobrojne grupe ne pružaju mogućnost osoblju za neki kompletniji pristup svakom djetetu kao posebnoj individui. sredini. „Kuća u kojoj imaju sve”. Jedan od najtežih zadataka je stalno uticati na sredinu. a njihov razvoj što bezbolnijim. što je roditeljska ljubav. bez iskustvenih dodira sa stvarima i pojavama koje bi dijete trebalo naučiti korak po korak od najranijeg perioda. jer samo ljubav daje dovoljno sigurnosti i vjere u sebe. A kad malo porastu. navikavaju se da su „jadna djeca”. Jer svako to dijete jest individua i zahtjeva nesto posebno. odnosno znatan dio učenja ove djece odvija se šablonski. kako bi djeca bila adekvatno prihvaćena po izlasku iz Doma. Njegova uloga mora da bude ljubav. Govoriti o socijalizaciji domskog djeteta nije nimalo lako. Pa kako da ova djeca prihvate ovakvu sredinu kad ona ne prihvaca njih? Kompleks Doma ostaje kod većine kao vjena pratilja cijelog zivota. tko se brine o djeci.a kasnije ju je preuzeo rimski liječnik Galen i ta podjela u nešto izmijenjenom obliku glasi : 76 . imajući u vidu sve probleme koji prate njihov razvoj. Uloga vaspitača u procesu socijalizacije domske zajednice je veoma delikatna. stalnim pozivima na upoznavanje i druženje sa domskom djecom.Ovisno o tome kako se aspekti emocionalnog života oblikuju i izražavaju ljudi se svrstavaju u razne tipove temperamenta . morali imati nekoga po izlasku iz Doma kao oslonac. uglavnom napamet. istinski pokušavajuci da im stane u zaštitu.osoblja koje se o njima brine. TEMPERAMENT Temperament je način emocionalnog doživljavanja i reagiranja pretežno uvjetovan nasljednim činjenicama.brzini izmjenjivanja emocionalnih stanja. imaju svoje posjetioce na koje će moći računati po izlasku iz Doma. Učenje ove djece. Npr. poseban pristup. Ukljućivanje djece koja rastu u domovima u život društvene zajednice je veoma bolno. ne daju mnogo mogućnosti kako bi im bila pružena odgovarajuća ljubav i pažnja koju zahtjeva razvoj jednog tako krhkog bića. od prve šetnje po dvorištu. Oni bi.

savjestan. Melankolik(mislilac) je duboko promišljeni perfekcionist nadaren i kreativan.izbjegava sukobe. -melankolik(zamišljen.inovativan.pesimizma.Posjeduje vrlo slabu trpeljivost prema greškama.naivan. Flegmatik(promatrač) kao što samo ime kaže promatrač ležeran opušten dobro uravnotežen sposoban.dobar organizator .Tako ćemo kod zločinca naći sve tipove temperamenta jednako kao i među svecima .praktičan.živahan.vedar).voli ljude i lako se sprijateljava.mora biti u centru pažnje. -flegmatik(strpljiv.posesivan i dominantan.tih odan i vijeran.odan.Glavnim crtama temperamenta smatraju se emocionalna stabilnost.obično je u pravu.odlučuje na temelju osjećaja…)Od slabosti tu su da ne voli biti sam. sklon umjetnosti . zahtijeva odanost. Tvoje dijete 77 . -kolerik(pustolovan. Svaki od nabrojanih tipova temperamenta ima svoje dobre i loše strane: Sangvinik(govornik) zove se još i omiljeni jer je zbog svojih pozitivnih emocija omiljen i u društvu i na radu (emocionalan je i odlučan. s toga mu teško pada kad nešto nije savršeno.katkad može bit jako grubi netaktičan. više ili manje zavisnih .ekstravertiranost koje prate suprotne kvalitete emocionalne nestabilnosti.analitičar.Što će reći da i svakoj skupini ljudi imamo sve četiri nabrojana tipa temperamenta i da oni djeluju kao cjelina. U nabrojane tipove temperamenta uvrstili smo neke od osobina koje ih odlikuju no čisti tipovi temperamenta ne postoje niti postoji dobar i loš temperament . S tim u vezi Američki psiholozi Alexander Thomas i Stella Chess proveli su studiju na 130-oro djece prateći ih od rođenja do zrele dobi.ustrajan).šarmer.dobrovoljno radi sve poslove.suosjećajan.društveno je nesiguran . Svaki čovjek ima niz relativno izraženih osobina koje determinišu određeni temperament. Sva svoja zapažanja u toku istraživanja zabilježili su u knjizi.pouzdan). nedisciplinovan je i život shvaća pre jednostavno.često je depresivan i neraspoložen. tih ali domišljat.invertiranosti.-sangvinik(spontan.izbjegava privlačenje pažnje.osjećajan.neprijateljski je nastrojen i osvetoljubiv. sam sebi dovoljan .zadovoljan. djeluje previše sretno što se ponekad čini lažno.prijateljski).pronalazi lakši put. TEMPERAMENT-DJEČIJI NAČIN REAGIRANJA Već je pomenuto da je temperament izražajan još u ranom djetinjstvu te da na temperament djeluje i okolina.Sa druge strane nedostaje mu motivacija lijen je i nemaran ne uključuje se i time obeshrabljuje druge ljude.dobar smisao za humor.optimizam. Kolerik(onaj koji djeluje) je iako slovi za pesimista rođeni vođa neovisan aktivan usmjeren ka cilju.uvjerljiv. Cilj im je bio proučiti dječiji temperament i njegovo značenje za kasniju psihološku prilagodbu.eksplozivan pouzdanje mu brzo blijedi.

redovne biološke funkcije -Teško dijete-karakterizira ih negativno raspoloženje .neredovne biološke funkcije.da li je dijete ushićeno ili se . Nivo aktivnosti. Prilagođavanje-prihvatanje nove situacije ili promjene svakodnevne navike ( neka djeca plaču ili su žalosna . Obim interesovanja.dok druga jesu istrajna u svojim prohtjevima i protestuju sve dok ne dobiju traženo) 9. Intenzitet reakcije-neka djeca burno reaguju i viču dok su druga mirna u svojim reakcijama bez obzira na kvalitet stimulansa. Thomas i Chess su dali objašnjenje da su osobine temperamenta prirođene te da djeca razlikuju devet karakternih crta: 1. 78 jedu spavaju i imaju stolicu 3. 6.dok druga brzo ovladaju situacijom) 5. hiperaktivnu djecu i onu mirnu i pasivnu 2.pozitivan prilaz situacijama. Nizom praćenja Thomas i Chess su dokazali da su izvjesne osobine temperamenta srazmjerno stabilne. blag intenzitet reakcija. Prag reakcije-odnosi se na nivo intenziteta reakcije kod djeteta tako imamo djecu koja su manje ili više foto i zvučno osjetljiva 7. Iz provedenog istraživanja proistekla su tri tipa temperamenta kod djece odnosno tri rana stila ponašanja kod djece -Lagano dijete –skupina kojoj pripada oko 40% djece ima karakteristike dobre adaptacije. Kvalitet raspoloženja(iritabilitet)-koji je pozitivan ili negativan( djeca koja su uvijek vesela i raspoložena . -Usporeno (suzdržano) dijete.podrazumijeva zainteresovanost djeteta za objekat ili situaciju pa imamo djecu koja će sate provoditi u igri jednom igračkom i djecu koja nisu impresionirana istom.te djeca koja su gotovo uvijek tužna) 8. povlači 4. Podložnost distrakciji –odvraćanje pažnje od prvotne situacije ( pojedina djeca brzo zaborave da su htjela igračku ako ih animiramo nečim drugim .visok intenzitet reakcija i negativan odgovor na situaciju. Biološke funkcije-( ritmičnost)djeca koja redovno i djeca koja su manje predvidiva. neke od njih se mijenjaju lako a neke postepeno zavisno od starosne dobi.skupina od 15% ispitane djece koja pokazuju sporu prilagodljivost i blag intenzitet reakcija .problemi u ponašanju i ovoj skupini sa ovakvim temperamentom otpada 10% .Ustanovili su da se karakteristike temperamenta pojavljuju već u trećem mjesecu života i da su djeca različita u svojim reakcijskim šablonima .koji može biti visok ili nizak te ćemo s toga imati djecu koja su neprekidno u pokretu na nogama tzv.Smatralo se da je temperament rezultat interakcije između odraslih i djece prvenstveno majke i djeteta te se za nastale poremećaje okrivljivalo nju. Radoznalost-reakcije djeteta u novoj situaciji .je ličnost.

u predsvijesti i podsvijesti.nastavno osoblje. rodbina. Prema tome.Njima je kao takvima potrebno malo više poticaja okoline bilo roditelja ili odgajatelja te malo više vremena za prilagođavanje situacijama.Naime uticaj okoline na prirodne osobine slabi ih ili pojačava.…) determiniše prave odlike svakog čovjeka. 79 . drugim osobama. u prostoru i vremenu. svijest je zbir svih psihičkih funkcija u određenom trenutku i sposobnost orijentacije subjekta prema sebi. te da cjelokupna zapažanja može da dovede u međusobnu logičku vezu. nego se nalaze u stanju latencije. SVIJEST I POREMEĆAJI SVIJESTI Tokom biološke i društvene evolucije čovjek se u mogim aspektima diferencirao od životinjskog svijeta. Ta razlika je najočiglednija u sposobnostima čovjeka da zna da postoji on i njegova okolina. Isto je poznato da jednojajčani blizanci imaju mnogo sličnosti te su i njihovi temperamenti sličniji posebno kod pažnje nivoa aktivnosti i sramežljivosti.društvo. I pored postojećih argumenata da je temperament urođen i relativno nepromjenjiv ne znači i to da će od sramežljivog dječaka izrasti povučeni tinejdžer . da zajednički uticaj faktora:naslijeđa i okoline(roditelji . Mnogi sdržaji psihičkog doživljavanja nisu u svakom trenutku prisutnu u aktuelnom doživljaju.Socijalna otvorenost – sramežljivost je konstanta temperamenta i djeca koja se kao mala lako iritiraju i u kasnijoj dobi reaguju negativno na osobe i situacije na koje nisu navikli . Što će reći.

svijesnost identičnosti (ja sam taj isti što sam bio i prije). svijesnost sopstvene aktivnosti. sviješću čovjeka. I u trenutku kada smo se pomorili sa utiskom da smo to zaboravili. Materijalni svijet. umije da pamti. 3. bez obzira koliko nastojimo da se sjetimo u tome nećemo uspijeti. ali duh ne može postojati bez materije. mi ne samo da radimo nego i znamo sa radimo. njihovu organizaciju. formiranje nervnog tkiva i pojavu organizovane materije sa njenim najsloženijim svojstvima života i pojavom psihe. ono što se po psihoanalitičkim shvatanjima naziva nesvjesna psiha. Za obješnjenje psihičkog života čovjeka osim svijesti potrebno je još nešto. Otuda jedna više psihijatrijska definicija svijesti: svijest je sposobnost jedne individue da može ispravno davati podake o sebi o drugim osobama o prostornim i vremenskim zbivanjima. ali nije svjestan tih radnji koje izvodi. Međutim. Da bi dokazali postojanje nesvijesne psihe.Za razumjevanje pojma svijesti neophodno je poznavati istoriju razvoja ljudskog organizma – evoluciju.U životu čovjeka stvaraju se neprestano novi engrami. nije svjestan svoga postojanja. Odražavanje vanjskog (realnog) svijeta pomoću mozga naziva se psihom. jer samo odražavanje spoljne (objektivne) realnosti ne bi moglo predstavljati svijest u pravom smislu riječi ako to odražavanje ne bi iziskivalo i naš stav prema predmetima i pojavama u spoljašnjem (realnom) svijetu (Marks). Blojler kaže: “Ono po čemu se mi razlikujemo od automata. Ova opšta definicija svijesti nije baš u potpunosti kompletna. njegove svijesti. Iz ovoga možemo zaključiti da materija može da postoji bez duha. Podsjetimo se na tok razvoja neorganske materije. Masa sumanutih ideja koje mogu postojati kod paranoidnog šizofrenika govore za ozbiljan psihički poremećaj ali svijest kao funkcija saznanja samoga sebe i predmeta iz spoljnjeg (realnog) svijeta može biti očuvana. 2. Otuda njegova definicija svijesti (Moj odnos prema mojoj djelatnosti je moja svijest) ukazuje na to da se odražavanje spoljnjeg (realnog) svijeta ne obavlja u mozgu pasivno kao na fotografskoj ploći. mi ne samo da mislimo nego i znamo da mislimo. koji postoji izvan nas i nezavisno od nas. Nastavljamo započetu djelatnost pokušavajući da više ne mislimo na ono čega smo se htjeli sjetiti. formiranje specifičnih i strogo diferenciranih bjelančevina. svijesnost jedinstvenosti (to sam ja jedan). Jaspers tvrdi da svijest samoga sebe ima četiri obilježja: 1. psihoanalitičari navode više primjera: 1. djeluje preko čulnih organa na naš mozak i u njemu izaziva odražavanja predmeta vanjskog (realnog) svijeta. Kompletniji utisak će se dobiti ako se svijesti kao psihičkoj funkciji doda da ona sadrži doživljavanje ne samo spoljnog (objektivnog) svijeta veći doživljavanje samog sebe. On ne osjeća da misli. njen prelaz u organsku materiju. 4. svoje aktivnosti iako će mnogo brže i preciznije izračunati neku računsku radnju nego ljudski mozak.svijsnost smog sebe kao suprotnost drugim ljudima. u datom trenutku mnogih od njih se ne možemo sjetiti. već to biva uz učešće čovjekove ličnosti. je naša svijest”. I elektronski mozak umije da broji. iznenada nam sjećanje biva jasno “zaboravljani” doživljaj dolazi u 80 . U psihijatriji veliki broj psihičkih poremećaja ne mora predstavljati i poremećaj svijesti. Mi ne samo da osjećamo nego i znamo da osjećamo.

Jezičke omaške često ukazuju na postojanje nesvjesnog ili onoga što zaista mislimo. a dijele se na: poremećaje doživljavanja vlastite ličnosti i poremećaje svijesti u pravom smislu riječi. Poremećaji svijsti Poremećaj svijesti mogu izazvati organski i psihički faktori. Fobije ili nenormalan strah od posebnih predmeta ili situacija. ali ne zna da objasni zašto to radi. 4. 81 . Hipnotisana osoba dobije nalg da izvrši neku radnju kada se probudi iz tog stanja. Zauzimanje pojedinih stavova koji imaju podsvjesnu osnovu. izgovaranjem naglas riječi da bi čuo sebe i svoj glas. Postojanje snova kojih se po buđenju živo sjećamo. 7. žilet).našu svijest. Ova pojava izaziva mučan osjećaj kod osobe i osoba stalno sebe provjerava gledanjem u ogledalo. 3. derealizacija. Muškarci koji vole crnke imali su prijatne doživljaje sa crnim djevojčicama ili su ih njegovale crnke. ukazuje na postojanje nesvjesne psihe. i Depersonalizacija kod ovog poremećaja osoba ima utisak da se promjenila i da nije kao ranije. Hipnotisana osoba kada se probudi izvršava te radnje. Naši stavovi prema pojedinim ljudima često imaju motive kojih nismo svjesni. 1. pa prema tome veliki broj engrama nalazi se u nesvjesnoj psihi. ličnosti su depersonalizacija. uvežbano mišljenje. Međutim niko od muškaraca ne može da objasni zašto više voli crnke nego plaviše 5. Ovakvi bolesnici su zaplašeni i bježe od okoline. ali čega nismo potpuno svijesni. kao izraz nesvjesne psihe moraju se shvatiti sve uvježbane radnje. Postojanje posthipnotičke sugestije. čitanje i pisanje koji su postali automatizmi. 2. Očigledno da je doživljaj bio u nesvjesnoj psihi. primjer je podsvjesne motivacije (Strah od vode. dok su sa plavušama imali neprijatna iskustva. jer za vrijeme spavanja niko ne može reći da postoji budna svijest.Poremećaji vlastite transformacija ličnosti. (Studentica dobila zadak da donese profesoru mantil kada se on počeše po glavi). Primjer: spiker najavljuje poznatu pjevačicu kao “šarmantu mladu griješnicu”. Centralni nervni sistem to jest mozak je središte ove psihičke funkcije ili preciznije moždano stablo. Postojanje podsvjesnih motivacija Mun navodi da osobe uvijek nisu svjesne motiva koji leže u osnovi njihovih radnji. sva uvježbana ponašanja. 6.

Povezanost psihičkih funkcija je veća u sumračnom stanju svijesti nego u delirijumu. često dugo neupadljiva za okolinu. Ove osobe su bradipsihične (usporene). Osoba sa ovim poremećajem smatra da su se drugi ljudi izmjenili. uz veliki napor. Govor nerazumljiv. prisutne su i paranoidne sumanute ideje. asocijacije oskudne. kao i naglim povratkom normalne svijesti. poremećena im je i orjentacija pogotovo u vremenu i prostoru. Sumračno stanje svijesti veoma je slično funkcionisanju svijesti u snu gdje je polje svijesti suženo i postoji samo predmetna svijest. mišljenje je inkoherentno. poslije koga vlada potpuna amnezija za sve što se zbilo u toku sumračnog stanja. Somnolencija je stanje pomućene svijesti iz koje se osoba može probuditi i lakšim podražajem. U komi jedino su očuvane vegetativne funkcije (disanje i rad srca) a psihički život skoro ne postoji. Delirantna stanja najčešće nastaju kao rezultat intoksikacije. opažanje takođe a shvatanje nikakvo. koje potenciraju stanje straha. s afektom straha. Moguća su delirantna stanja i poslije mehaničkih oštećenja mozga. orjentacija očuvana. Sumračno stanje svijesti nastaje naglim prekidom kontinuiteta svijesti. Kvalitativni premećaji svijesti 1. Sumračna stanja završavaju se naglo kao i što su nastala. U komi bolesnik ne raguje ni nakakve podražaje. Osoba u delirijumu je pshomotorno uznemirena. Transformacije je pojava kada je osoba ubijeđenja da je druga ličnost ili da je životinjai ponaša se shodno toj promjeni. Sumračna stanja 82 . Koma je najteži kvantitativni oblik poremećaja svijesti i označava stanje potpunog gubitka svijesti. Veoma brzo nakon toga svijest postaje pomućena. U tom stanju moguća su krivična djela kao: ubistvo. ima optičke ili akustičke halucinacije.Delirantno pomućenje svijesti nastaje kada nedostaje sinteza pojedinih psihičkih funkcija u cjeline. može da dođe k sebi. istovjetno je sa fiziološkom pospanošću. nerealni i bezizrazni. 2. da su čudni. Simptomi poremećaja svijesti u pravom smislu riječi dijele se na kvantitativne i kvalitativne poremećaje svijesti Kvantitativni poremećaji svijest U kvantitativne poremećaje svijesti spadaju: somnolencija. zbunjen. Kod ovakih osoba pažnja je skoro nemoguća. U sumračnom stanju osoba je djelimično dezorjentisana. fiziološki refleksi se ne mogu izazvati a prisutni su patološki.Derealizacija je pogrešna procjena ambijentne stvarnosti i uvjerenje da se okolina promijenila. a s obzirom da stanje svijesti oscilira. U tom stanju osoba govori nepovezanom i bez veze. Reakciono vrijeme je produženo. silovanja. sopor i koma. palevinja itd. s pogrešnim prepoznavanjem predmeta i osoba i obiljem iluzija. samo na momenat. pažnja je sužena. u strahu je. i to najčešće terminalnim snom. čudnog i zastrašujućeg pogleda. strani. Sopor je stanje težeg pomućenja svijesti i neophodne su jake draži da se osoba dozove k sebi i nakon toga veoma kratko vrijeme ostaje budna. najčešće egzogenim otrovima ili u toku infektivnih bolesti kod kojih se javlja visoka temperatura. Delirantna osoba je dezorjentisana u sva četiri pravca. opažanje i shvatanja je otežano.

Somnabulizam ili noktabulizam (mjesečarstvo) je stanje izmjenjene svijesti u kome se osoba diže iz postelje i zbunjeno. epileptičnih ili histeričnih osoba. Hipnoza je vještački izazvano suženje svijesti i koristi se u liječenju pojedinih neurotskih poremećaja. Poslije buđenja obično ne postoji potpuna već djelimična amnezija.najčešće nastaju kod osoba oboljelih od epilepsije ili epileptiodnih psihopata. Osoba pojedinosti shvata ali ih ne može shvatiti kao cjelinu. na jedan događaj. INTELIGENCIJA I DUŠEVNA ZAOSTALOST 83 . na jedan kompleks osjećanja. ukočeno tumara po kući. Amencija se karakteriše nemogučnošću sinteze percipiranih događaja i nepotpunom orjentacijom. Najčešće se manifestuju kod epileptičara. ali i kod shizofrenih. ali se njeni sadržaji odnose samo na određenu afektivnu temu. 4. dok se san nastavlja motorni i aparat je uključen u svijst sna. odlazi ošamučena u krevet i nastavlja spavati. ali isto tako i poslije potresa mozga ili kod histeričnih osoba (histeričko sumračno stanje) U histeričkom sumračnom stanju svijest je sužena. luta ulicama. Ova se pojava načešće viđa kod djece. neurotičnih i psihopatskih ličnosti. Suština somnabulizma je u tome što se radi o nepotpunom buđenju. probuđena iz tog stanja. nekada u piđami napušta kuću. 6. 3. jednu ličnost itd. 5. Fuge su neodoljivi inpulsi za kretanjem (putovanjem) u stanjima pomučene svijesti.

vladanjem složenih i apstraktnih pojmova. hormonske aberacije. Postoje razne definicije koje ovu psihičku funkciju dovode u vezu sa sposobnošću za učenjem. Opšte je poznato da hereditet određuje granice do kojih faktori sredine mogu uticati na razvoj inteligencije. Duševna zaostalost (retardacija) je stanje zaustavljenog ili nedovršenog razvoja razuma. dok u skandinavskim i većini evropskih zemalja najrašireniji termin je . Na razvoj inteligencije utiću hereditarni i faktori sredine. poremećaji razvoja mozga i lobanje. inkopatibilnost Rh faktora. Test inteligencije treba da bude objektivan.oligofrenija. koji označava odnos između mentalne (testom dobivene) i kalendarske dobi ispitanika. osobe sa količnikom inteligencije od 90 do 110 su osobe sa prosječnom inteligencijom.američkoj literaturi česće se koristi naziv slabounmost. toksiinfektivna oštećenja ploda. koja se posebno karakteriše subnormalnosću inteligencije. FAKTORI KOJI DJELUJU PRIJE PORODA SU: Poremećaji metabolizma. 3.Inteligencija je sposobnost osobe da se prilagodi novonastalim uslovima života i rješava probleme iskrsle s tim u vezi. poslije poroda. Mjera za inteligenciju je količnik inteligencije (IQ). u toku poroda. pouzdan. poremećaj funkcije endokrinih žlijezda. Prvi test su konstruisali Binet i Simon. Djeca izgledaju sasvim normalno međutim nakon prekida pupčane vrpce kada prestaje pomoć majčinih enzima dolazi do 84 . osobe sa visokom inteligencijim imaju količnik inteligencije od 111 do 120. Što se tiće vremena djelovanja štetni agensi se djele na one koji djeluju 1. 2. Inteligencija se razvija do dvadesete godine života. i traumatska ostećenja ploda. Prije svega važno je razlikovati uzroke koji dovode do urođenih i stečenih retardacija inteligencije. prije poroda. IQ= mentalna dob (u mjesecima) X100 kalendarska dob (u mjesecima) Osobe sa količnikom inteligencije preko 120 su osobe sa veoma visokom inteligencijom. Inteligencija se mjeri testovima inteligencije. mada ima mišljenja da se njen razvoj završava i ranije. Ispodprosječni su: fiziološki tupi (70 – 89) a mentalno retardirane osobe imaju količnik inteligencije ispod 70. ETIOLOGIJAUzroci koji dovode do mentalne retardacije su mnogostruki i veoma je teško u pojedinim slučajevima opredjeliti se za samo jedan etiološki faktor. prognostički valjan i standardizovan za određenu populaciju. U anglo. Poremećaj metabolizma počiva najčešće na nedostatku pojedinih enzima što se u većini slućajeva recesivno nasleđuju u toku poroda.

poremećaja koji su uslovljeni 1.nedostatkom enzima potrebnih za funkciju organa. 2.štetnim djelovanjem produkata metabolizma. Mentalne retardacije koje nastaju zbog poremećaja metabolizma aminokiselina su: fenilketonurija, leucinosis, hemocistinurija itd. Mentalne retardacije koje su povezane sa premećajem metabolizma ugljičnih hidrata su: galaktozemija, fruktozurija, Downova bolest itd. Mentalne retardacije kod kojih je dominantan poremećaj metabolizma lipida su: Tay- Saksova, Neiman-Pickova bolest itd. Hromosonske aberacije - Jedna od najčešćih hromosonskih autosomnih aberacija je mongolizam ili Downov sindrom. Klinefelterov i Turnerov sindrom uzrokovani su abnormalnostima polnih hromozoma. Poremećaji razvoja mozga i lobanje vezani su za recesivno naslijeđene abnormalnosti i tu spadaju: anencefalija, mikrocefalija, hidrocefalija itd. Poremećaj funkcije endokrinih žlijezda. Od poremećaja funkcije endokrinih žlijezda koji dovode do mentalne retardacije najčešća su oštećenja štitne žlijezde u vidu smanjenja njene funkcije (hipotireodizam, miksedem). Toksična i infektivna oštećenja ploda. U toksična i infektivna oštećenja ploda spadaju virusne infekcije majke u prva 3 mjeseca trudnoće kao što je rubeola. Virusne i bakterijske infekcije u posljednja 3 mjeseca trudnoće mogu izazvati prijevremeni porod i dovesti do intelektualne deficitarnosti. Kongenitalni sifilis je danas rijetko oboljenje. Toksoplazmoza je za dijete veoma opasno oboljenje majke jer dovodi do mikrocefalije ili hidrocefalusa kao i epi napada. Od toksičkih materija koje mogu djelovati na plod i mogu izazvati razlčita oštećenja značajni su: alkohol, droge i pojedini lijekovi. Inkopatibilnost Rh faktora sa poslijedičnim ikterusom može dovesti do mentalne retardacije. Traumatska oštećenja ploda češća su u toku poroda. FAKTORI KOJI DJELUJU U TOKU PORODA SU : Najčesće mehaničke traumatske prirode, 2-5% slućajeva mentalne defektnosti dovodi se u vezu s povredama prilikom poroda (porod na vakum-intrakranijalno krvarenje, edem, hipoksija)

FAKTORI KOJI DJELUJU NAKON PORODA:

85

Infektivne bolesti, vakcinacija protiv zaraznih bolesti, trauma mozga, epilepsija. Od infektivnih bolesti najznačajnije su meningitisi i encefalitisi (virusni, bakterijski ili kao komplikacije različitih oboljenja kao što su rubeola, varičele, morbili, šarlah tifus itd.). Postvakcinalna komplikacija u formi encefalitisa (vakcina protiv variole) Trauma nakon poroda je rijeđa u odnosu na druge uzroke. Epilepsija može biti posljedica intrauterinog oštećenja ili traume u toku poroda. Koliko je epilepsija sama po sebi uzrok mentalnoj retardaciji a koliko mentalnu retardaciju izaziva onaj isti uzročnik koji je doveo do epilepsije. Socijalni faktori nastanka mentalne retardacije. Inteligencija nije isključivo urođena sposobnost nego njeno ispoljavanje zavisi i od poticaja sredine. To je navelo na razlikovanje nedovoljne mentalne razvijenosti od mentalne retardacije. Socijalni faktori koji dovode do mentalne retardiranosti su: nezainteresovanost roditelja za odgoj i školovanje djece, nedostatak društvenih kontakata sa sredinom. Socijalnim faktorima treba dodati i psihičke faktore u koje spadaju nedovoljno emocionalno i senzorno stimulisanje. KLINIčKA SLIKA I KLASIFIKACIJA MENTALNIH RETARDACIJA Laka duševna zaostalost Umjerena duševna zaostalost Teška duševna zaostalost Duboka duševna zaostalost Laka duševna zaostalost (debilitet, slaboumnost IQ 50-70) Laka duševna zaostalost je najlakši stepen oštećenja inteligencije i teško ga je izdiferencirati od graničnih (fiziološki tupi). Takve osobe u najranijem djetnstvu pokazuju manji interes i spontanost, privlače ih jači spoljni senzorni stimulusi. Shvatanje je oslabljeno ne razlikuje bitno od nebitnog. Apstraktna ideja je loše koncepirana (na pitanje šta je sloboda odgovara fudbalski tim) Raspolaže oskudnim brojem riješenja koje su uglavnom preuzeli od drugih. Kod lako duševno zaostalih očuvan je tenecitet pažnje dok je vigilitet pažnje oštećen. Emocije ispoljavaju otvoreno i direktno. Defekt inteligencije se obično otkriva u školi tako što imaju problema u učenju i često ponavljaju razrede pa im je potrebno školovanje u specijalnim školama. Mogu se osposobiti za neke lakše poslove ali uz nadzor drugog. Sugestibilni su i tvrdoglavi, lako ih je nagovoriti da se upuste u poslove koji nisu društveno dopustivi. Prema temperamentu mogu se razlikovati dvije grupe lako mentalno retardiranih. 1.Eretični 2.Torpidni. Eretični su u stalnom psihomotornom nemiru, inpulsivni su i nepredvidivo reaguju. Torpidni su zavisni, povučeni, inertni i povodljivi. Ove osobine su izraženije u pubertetu kada se djevojke ćesto odaju prostitucuji.

Umjerena duševna zaostalost (imbecilnost IQ 35-49) Prepoznavanje umjerene duševne zaostalosti je lakše nego lake, jer je često mentalna retardacija udružena sa fizičkim abnormalnostima ili malformacijama (pareze, neuobičajan izraz lica), može se uočiti da dijete počinje kasnije da se smije, da ima poteškoća sa dojenjem, kasno počinje
86

da sjedi. hoda, govori, s velikim zakašnjenjem prestaje da obavlja nuždu u krevet. Umjereno duševno zaostali mogu da se obuće u održavanju lične higjene. Imaju oskudan kontakt sa okolinom. U dobi od 6 do 20 god. uz pomoć radne terapije mogu se obučiti za izvjesne poslove i za održavanje oskudnog kontakta sa sredinom. Sugestibilni su i nije ih teško navesti na određene prestupe. Često nasrću, napastuju, onanišu, skloni su pederastiji, sodomiji. Pamćenje naročito upamćivanje je reducirano i mehaničko, mišljenje im je konkretno. Umjereno duševno zaostale dijelimo na eretične i torpidne. Eretični su nemirni i na najbezazleniji povod mogu reagovati brutalno. Torpidni su nepristupačni, povučeni, zastrašeni, tvrdoglavi, egoistićni, uvredljivi i osvetoljubivi. Teška duševna zaostalost (IQ 20-34) Psihomotorni razvoj je jako usporen, govor oskudan sveden na mali fond razumljivih rijeći. Potreban je stalni nadzor nad ovakvom djecom, briga oko njihove higjene, hranjenja i oblačenja. Sistematskim i upornim vjezbanjem mogu steći higjenske navike. Imaju i tjelesne defekte u koje se ubrajaju i epi napadi. Duboka duševna zaostalost (IQ 0-19, Idiotija) U ovu grupu mentalne reatardacije spada 5% od svih mentalno retardiranih. Incidencija je najveća u ranom djetinjstvu, u kasnijem dobu opada jer idioti rano umiru od interkurentnih infekcija. Rađaju se sa tjelesnim oštećenjima koja su ozbiljna. Idioti ne nauće govoriti. Hod je u najboljem slućaju nespretan, nekordinisan. trapav. većina ih ne može ni da sjedi. Trpaju u usta sve do čega dođu i bacaju stvari do kojih dođu. Potrebna im stalna njega u specijalnim ustanovama DOWNOV SINDROM- (mongoloidna oligofrenija) Downov sindrom je kongenitalni poremećaj uzrokovan autosomnim hromosomskim abnormalnostima koje dovode do mentalne retardiranosti. Downov sindrom je trisomija 21 hromosoma Faktori koji dovode do aberacije hromosoma su: starost majke, izloženost rengenskom zračenju. Kod Downovog sindroma dolazi do povečanja aktivnosti galaktoze-l-uridil-transferaze. Takođe je ustanovljeno smanjenje nivoa serotonina u krvi. Patološko anatomski nalazimo smanjen mozak, naroćito cerebelum i moždano stablo kao i anomalija hipofize. Lice novorođenčeta ima izgled mongoloida (kose male oči znatno rastavljene, okruglo lice) Psihomotorni razvij je usporen. IQ 30-50 Niski su rastom, okrugle male glave, kratkih ruku i zdepastih prstiju. FENILKETONURIJA- (Felingova bolest) Nastaje oštećenjem gena koji kontrolišu produkciju enzima neophodnog za metabolizam fenil-alanina. Naslijeđuje se recesivno autosomno.

87

hiperkinezije. 88 . refleksna asimetrija. Prognoza mentalne retardacije je nešto povoljnija nego ranije jer se vježbom može pomoći u održavanju lične higjene i brige o sebi. nedostatak sinkinetičkih pokreta. Afektivitet: emociolna labilnost. sljepoča Pažnja: smanjnen tenecitet pažnje. Dijetu treba prekinuti u 56 godiniTEJ SAKSOVA BOLEST . hereditet. fizikalnog i psihološkog ispitivanja Psihijatrijski . oduzetost extremiteta. Umjesto bjelančevina djeci se daje hidrolizat-kazein. gubitkom vida. hipoglikemije. strabizam Neurosenzorni: agnozije. Svijest: krize svijesti. Dijagnoza . Nastaje i zbog neadekvatne socijalne stimulacije.hetroanamneza koja osvjetljava uslove života. teškoće majke u trudnoći i reakcijama dijeteta nakon poroda Neuroloski.Klinička slika . Dijagnoza mentalnih retardacija postavlja se na osnovu psihijatrijskog. neurološkog.u krvi se nalaze povečane količine fenilalanina a u mokrači se izlučuju ketokiseline. Naslijedjuje se recesivno i javlja se kod Jevreja. Simptomi minimalne moždane disfunkcije: neuromotorni: napetost.Manifestuje se nedovoljnom pigmentaciom i mentalnom retardaciom oko 60% oboljelih pokazuje duboku mentalnu zaostalost. defekti vidnog polja. epi napadima spasticitetima misića i hiperkinezijama. Feri-hlorid test mokrače (nedostatak pozitivan u 3-4 nedelji života) Kada se otkrije da dijete ima fenilketonuriju psihičko propadanje se može spriječiti s dijetom koja sadrži minimalne količine fenil-alanina. Nastaje oštećenjem mozga izazvanog traumom. epi napadi. Bolost se komplikuje neurološkim simptomima i epi napadima. emocionalnu atmosferu u porodici. gluhoča. hiperaktivnošću. spasticitet. povečanom razdražljivošću i poremećajem pažnje. Medjutim dijeta nije bezopasna jer je fenil-alanin esencijalna aminokiselina i njen deficit dovodi do anemije. infekciom itd.Cerebralne lipoidoze karakterišu se nezaustavljivim psihičkim propadanjem. teškoće pri stajanju i hodu oštečenja čula i govora Diferencijalna dijagnoza u obzir dolazi minimalna moždana disfunkcija koja se karakteriše teškoćama u učenju. Prognoza je lošija u slučaju gdje je mentalna retardacija udružena sa neurološkim i drugim oštečenjima.

Tercijalna prevencija . Defektolozi obučavaju djecu pravilnom vladanju i unapređuju funkcije čula. Tercijalna prevencija obuhvata: okupacionu terapiju. natalne zaštite. POREMEĆAJ LIČNOSTI 89 . Nakon poroda ako se pokaže sumnja na oboljenje (ikterus. održavanje higjene (zarazne bolesti) izbjegavanje alkohola.Prevencija Prevenciju dijelimo na: primarnu. Neki roditelji jednostavno ne žele da vide da je njihovo dijete bolesno.Zadatak primarne prevencije je da sprijeći nastanak mentalne reatardacije Primarna prevencija se sastoji od prenatalne. imbecil) Treba govoriti o zaostajanju u razvoju. poboljšana ishrane. Sekundarna prevencija . infektivna oboljenja) potrebna je hitna intervencija. savjetovanja u porodici. Cilj sekundarne prevencije je da se sprijeće funkcionalne smetnje. Pravljenje genetskih savjetovališta gdje se može vršiti analiza hromozoma. školovanje u specijalnim školama ili specijalizovanim zavodima.obuhvata rani tretman retardacije. kordinacije. U stručnim radionicama obučavaju se praktičnim poslovima. zapošljavaju se u zaštitnim radionicama Eretični mentalno zaostali zahtjevaju terapiju neurolepticima i anksioliticima. bolje edukacije.se koristi kada je definitivno nastupilo funkcionalno oštečenje. lijekova. profesionalnu obuku. Izbjegavanje rtg snimanja. motorike. droga. Roditelje treba obavjestiti o njihovom djetetu iskreno i tačno izbjegavat medicinsku terminologiju (idiot. sekundarnu i tercijalnu Primarna prevencija .

dosljednost i uvažavanje poštovanje etičkih. melankolike i flegmatike. temperamenta. Dok je James Cowles Prichard uveo termin moral insanity i opisao osobe koje krše socijalne norme ponašanja. moralnih načela i normi društvene zajednice u kojoj živi sposobnost pravilnoga i uspješnog odgajanja djece sposobnost uživanja kao i kritičkog procjenjivanja negativnih pojava i spremnost za sudjelovanje u njihovu uklanjanju.Poremećaj ličnosti je dugotrajni model unutrašnjeg doživljavanja i ponašanja koji izrazito odstupa od očekivanog s obzirom na kulturalnu pripadnost osobe. stabilan je tijekom vremena. a koji su trajne prirode. stremljenja i postupanja prema stavovima i tendencijama sredine u kojoj živi sposobnost kontrole emocija postojanost i ustrajnost u radu i u postizanju ciljeva sposobnost nošenja sa stresom i neuspjehom sposobnost samostalnog donošenja odluka toleranciju. odnosa i razmišljanja o okolini i 90 . poznati engleski psiholog govori da je ličnost manje-više čvrsta i trajna organizacija karaktera. Zajednička karakteristika svih važnijih definicija ličnosti je da su funkcionalne jer se bave pitanjima koja su povezana s motivacijom i adaptacijom organizma. crta i aspekata jedne organizacijske cjeline. te dovodi do smetnji ili oštećenja. percipirati. Zdrava ličnost sadrži u sebi osnovna svojstva ili karakteristike: sposobnost prilagođivanja sredini i uspostavljanja skladnih odnosa. Dijagnoza poremećaja ličnosti Crte ličnosti su dugotrajan model percepcije. H. godine prvi istaknuo razliku između antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihoze. kritičnost. Sigmund Freud je prikazao različite varijante ličnosti povezujući ih sa stadijima psihoseksualnog razvoja. stoljeću povezao depresivni tip ličnosti sa melankoličnim. Osim toga. Tako se može reći da su osnovne funkcije ličnosti osjećati. ima početak u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi. Stari Grci opisivali su varijacije tipa ličnosti podjelom na sangvinike. Suvremeno shvaćanje pojma ličnosti jest da je ličnost skup osobina. a hipomaničnu ličnost sa sangviničkim temperamentom. strpljivost. intelekta i fizičke konstitucije pojedinca koja određuje njegovo specifično prilagođivanje okolini. čime uvjetuju manje ili više postojano ponašanje i u vrlo različitim situacijama. Karl Jaspers je 1910. Ipak. dakle cijeli svoj opus djela. pervazivan je i nefleksibilan. neki su pokušali dati kratke definicije ličnosti koje su proizašle iz tradicije stvaranja definicija o različitim stvarima i prirodnim pojavama. Eysenek. Život svakog čovjeka je ispunjen neprestanom aktivnošću pa samim tim i njegova ličnost se nalazi u neprestanoj dinamici. konstruktivne suradnje i međusobnog razumijevanja sposobnost usklađivanja svojih želja. Emil Kraepelin je u 19. kolerike. kao definiciju ličnosti. psiholozi i psihijatri predlažu cijele svoje teorije. misliti i raditi.

emotivnom. antisocijalne ili "borderline" poremećaje ličnosti. "acting out"). Čudna ili ekscentrična grupa uključuje paranoidne. Skupina A. neprilagođene i uzrokuju značajno funkcionalno oštećenje i subjektivne smetnje. emocionalna ili nepostojana grupa uključuje histrionske. Fantaziranje se odnosi na stvaranje izmišljenog svijeta pomoću kojeg se osoba nosi sa problemom samoće. Proces nijekanja. Paranoja je osjećaj proganjanja ili nepoštenog odnosa od strane okoline (npr. te dovodi do klinički značajnog oštećenja socijalnog. svakodnevnih ljudskih kontakata i socijalnih veza. Tjeskobna i ustrašena grupa uključuje izbjegavajuće. Crte ličnosti kojima se definiraju ovi poremećaji moraju se također razlučiti od karakteristika koje se javljaju kao odgovor na specifične stresore u nekim situacijama ili prolaznim duševnim stanjima. paranoja). da se samo njima smije).samom sebi koji se manifestira u širokom rasponu socijalnih i osobnih situacija. Model je stabilan i dugog trajanja. osjećaj da se uvijek govori o njima. ovisne i 91 . Liječnik treba procijeniti stabilnost crta ličnosti tijekom vremena i u različitim situacijama. Dugotrajni model je nefleksibilan i pervazivan u širokom rasponu osobnih i socijalnih situacija. a mogu imati i sklonosti prema psihotičnim mislima. Procjenu može činit složenom i činjenica da karakteristike koje definiraju poremećaj ličnosti osoba ne mora smatrati problematičnima. Bitno je obilježje poremećaja ličnosti dugotrajni model unutarnjeg doživljavanja i ponašanja koji izrazito odstupa od očekivanog s obzirom na kulturološku pripadnost osobe. Osobe pogođene ovim poremećajem koriste obrambene mehanizme projekcije i fantazije. radnog ili drugih važnih područja funkcioniranja. Dodatni podaci iz drugih izvora mogu pomoći u rješavanju ove poteškoće. "splitting") i nekontroliranog motoričkog izražavanja misli i emocija (engl. a početak se može pratiti unatrag do adolescencije ili rane odrasle dobi. Iako je katkad dovoljan jedan razgovor da se postavi dijagnoza. riječ je o poremećaju ličnosti. "Splitting" je pojava kada bolesna osoba vidi druge osobe ili kao potpuno dobre ili kao potpuno zle. poricanja. Model nije bolje opisan kao ispoljavanje ili posljedica drugog duševnog poremećaja i ne nastaje zbog izravnih fizioloških učinaka neke psihoaktivne Dijagnoza poremećaj ličnosti zahtijeva prosudbu dugotrajnog modela funkcioniranja. Osobe pogođene ovim poremećajima koriste obrambene mehanizme poput disocijacije. često je potrebno obaviti više od jednog razgovora i to tijekom duljeg razdoblja. U poricanju bolesnik odbija primiti na znanje neku misao ili osjećaj. interpersonalnom funkcioniranju ili kontroli poriva. narcisoidne. shizoidne i shizotipne poremećaje ličnosti. Projekcija se odnosi na pridodavanja neugodnih misli i osjećaja na drugu osobu (npr. predrasude. gledanje na svijet "crno-bijelo" (engl. Skupina B. a ispoljava se na najmanje dva od slijedećih područja: kognitivnom. Takva "romantična" podjela svijeta na crno-bijelo otežava uspostavljanje kompleksnijih. ali to ne može. Skupina C. ili pak želi. odnosno poricanja usko je vezan uz mehanizam disocijacije. Osim opisanim obrambenih mehanizama osobe se često žale na poremećaje raspoloženja. Dramatična. Samo kad su te crte nefleksibilne. Disocijacija se odnosi na nesvjesno zaboravljanje neugodnih osjećaja i asocijacija. a osobite crte ličnosti moraju se ispoljiti do rane odrasle dobi.

pseudoznantsvenim i kvazipolitičkim skupinama. bez uporišta i dokaza u stvarnosti. ljutitih ispada ili protunapada. Stoga često biježe iz zdravstvenih ustanova. prvenstveno što osobe zahvaćene ovim poremećajem ne žele ili ne osjećaju potrebu zatražiti stručnu pomoć. Da bi se postavila dijagnoza spomenutog poremećaja potrebno je utvrditi najmanje 4 nabrojena simptoma. Ovakve osobe često pristupaju mističnim religioznim skupinama. percipiranje napada na vlastiti karakter i reputaciju koji nisu očiti drugim osobama. riječima ili događajima. preosjetljivost na druge osobe i nemogućnost izlaženja na kraj sa osobnim emocijama. paranoidni poremećaj ličnosti i shizotipalni poremećaj ličnosti. Uz to su prisutni stalno gunđanje. što ih čini još izoliranijima od zajednice i pojačava osjećaj neprijateljstva drugih prema njima samima. pasivnoagresivnih bolesnika. oni kao po pravilu sva djelovanju drugih osoba krivo interpretiraju kao namjerno ponižavajuće ili prijeteće. niti shizofrenije. Vjernost bračnog druga ili seksualnog partnera praćena je stalnom sumnjom. Paranoidni poremećaj ličnosti Paranoidni poremećaj ličnosti označava duboko i neosnovano sumnjičenje i nepovjerenje u ljude. Bolničko okruženje i liječnički. nedostatak uživanja i oduševljenja u većini aktivnosti. Za postavljanje dijagnosze potrebna je prisutnost barem 4 92 . emocionalna hladnoća i otuđenost. Za ovaj oblik poremećaja ličnosti karakterističan je izostanak želje ili uživanja u bliskim međuljudskim odnosima. Simptomi karakteristični za ovaj poremećaj uključuju sumnju na iskorištavanje i zlobnost drugih osoba. Naravno da se takve osobe odbijaju povjeravati drugima jer bolesno vjeruju da će sve informacije koje bi kazali nekome kasnije biti iskorištene protiv njih samih. a kao posljedica takvih rezoniranja. Takve osobe nalaze povoda za osjećaj ugroženosti ili ponižavanja i u najbeznačajnijim gestama. posebno kod ovisnih. Iako paranoidne osobe zadržavaju moć urednog opažanja svoje okoline. manjak bliskih prijatelja. Osobe zahvaćene ovim problemom ne pokazuju znakove psihotičnosti. manjak želje za seksualnim iskustvima s drugim osobama. o iskrenosti svojih prijatelja ili radnih kolega). Shizoidni poremećaj ličnosti Ovaj poremećaj karakteriziran je sveobuhvatnim otuđenjem od socijalne okoline i smanjenom mogućnošću izražavanja emocija u interpersonalnim odnosima koje se javlja u ranoj odrasloj dobi. psihijatrijski tretman često shvaćaju kao napad na njihov svijet. očita nezainteresiranost.skupina A poremećaja U ovom tekstu pobliže ćemo se osvrnuti na poremećaje ličnosti iz skupine A poremećaja ličnosti koja uključuje shizoidni poremećaj ličnosti. naravno bez dovoljnih dokaza u stvarnosti. Izolacija je pojava karakterizirana odvajanjem neprihvatljivih ideja ili djela od emocija. Hipohondrijaza je često prisutna kod bolesnika s poremećajima ličnosti. i brzih. izbor aktivnosti koje uključuju samalački način življenja. Pasivna agresija se javlja kada je otpor neizravan i često je okrenut prema sebi.opsesivno-kompulzivne ličnosti. Ovakvi bolesnici problematični su za liječenje. Učestalost ovog problema teško je utvrditi. pasivne agresije i hipohondrijaze. Uz to se javlja i preokupacija s neopravdanim dvojbama (npr. Poremećaji ličnosti . Osobe zahvaćene ovim problemom koriste obrambene mehanizme izolacije.

Osim toga osjećaji te osobe su neiskreni. somatizacijski poremećaj. stereotipan). a to su histrionski. Antipsikotične lijekove opravdano je primijeniti tek u stadijima uznemirenosti bolesnika. ali i lijekovi. razmišljanja i opće pojave bolesne osobe. Osim toga. telepatiju. Osobe pogođene paranoidnim poremećajem ličnosti rijetko sami traže pomoć i liječenje.spomenuta simptoma. Prisutan je sveobuhvatni način ponašanja jako izražene emocionalnosti i stalnog traženja pažnje koji počinje u vrijeme ranije odrasle dobi. Poremećaj ličnosti . Najčešće se radi o privlačnim i zavodljivim osobama. narcisoidni. emocionalne i eratične skupine. Nabrojene karakteristike nisu dovoljne ekstremne da bi se mogle svrstati u shizofreniju. Uz ove glavne simptome poremećaja ličnosti česti su i poremećaji raspoloženja i poremećaji u smislu somatizacije psihičkih tegoba. Osim spomenutih obrambenih mehanizama među navedenim poremećajima ličnosti česti su i poremećaji raspoloženja i tzv. Simptomi prisutni kod ovog poremećaja uključuju ideje odnosa. Smatra se da oko 3% populacije pati od ovog poremećaja. posebno antidepresivi. negiranja. neprimjereni i suspregnuti afekti. Prisutno je i čudno razmišljanje uz čudan govor (metaforična. dramatične. Osim toga. Shizotipalni poremećaj osobnosti Glavna osobina shizotipalnog poremećaja ličnosti jesu "čudni" oblici ponašanja. Histrionski poremećaj ličnosti Ovakve osobe traže pažnju i iskazuju izrazitu emocionalnost. individualna i grupna. odnosno odražavanja Ťnegativneť psihičke energije na organizam. Karakteristično za ovaj poremećaj jest osjećaj nelagode kada osoba nije u centru pažnje. U liječenju se koristi psihoterapija. javlja se i podozrivost. postojanje "šestog čula"). a ne javljaju se ni psihotične epizode. Sve to uzrokuje manjak bliskih prijatelja. Govor takvih osoba je pun dojmova iako bez detalja. Ponašanje i pojavnost takvih osoba je neuobičajeno i čudno. zavodljiva i provokativna. Poremećaj je trajno karakteriziran nedostatkom socijalnih i interpersonalnih kontakata. s prenaglašenom brigom za svoj vanjski izgled. uz prisutnost izražene i jake socijalne tjeskobe koja vjerojatno proizlazi iz paranoidnih strahova. Narstistički (narcisoidni) poremećaj ličnosti Pojedinci s dijagnozom ovog poremećaja ličnosti imaju osjećaj grandioznosti u 93 . Sve te poremećaje povezuje zajednička tendencija korištenja nekih obrambenih mehanizama ličnosti poput disocijacije. Ova skupina poremećaja obuhvaća četiri osnovna poremećaja. kod ovog poremećaja javlja se i povećana sugestibilnost od strane drugih osoba ili okolnosti i na kraju jako isticanje važnosti nekih veza i poznanstva. točnije se opisuju kao plitki i brzo se mijenjaju. čudna vjerovanja i magijska razmišljanja (vjerovanje u vidovitost. antisocijalni i borderline oblik poremećaja ličnosti. tzv.skupina B poremećaja Ovdje ćemo se osvrnuti na poremećaje ličnosti iz skupine B. razna praznovjerja. interakcija s drugim osobama koja se može okarakterizirati kao neprikladno seksualna. Njihove emocije su plitke i često se mijenjaju. preopširan. ˝splitting-a˝ i fenomena poznatog pod nazivom ˝acting out˝. Takva osoba konstantno koristi svoj fizički izgled da bi privukla pozornost na sebe.

a uz to iskazuju jaku potrebu da im se divi. pogođene osobe pokazuju poremećaje raspoloženja. Kršenje prava i zakona zajednice karakteristično je za ovaj poremećaj ličnosti. a kao učinkovitija metoda pokazale se grupna terapija.Karakterističan je uzorak ponašanja obilježen nestabilnošću 94 . i manjak suosjećanja koji počinje u mlađem odraslom dobu. Međutim.svezi s osobnom važnošću. izuzetnosti. Osnovni poremećaj kod ovog stanja jest nemogućnost kontroliranja impulsa. kao što je već rečeno. Pogođene osobe pokazuju osjećaj grandioznosti. iskazuju grandiozni osjećaj osobne važnosti. ˝Borderline˝ ili granični poremećaj ličnosti i Glavni poremećaj jest nestabilnost poimanja samog sebe. Liječenje je potrebno provoditi isključivo na odjelima. Također. Gotovo da ne posjeduju mogućnost suosjećanja s drugima. a za dijagnozu je važno da je poremećaj u ponašanju prisutan već u adolescenciji. što se može iskazivati kao pretjerano naglašavanje osobnih postignuća i talenata. sebični i pretjerano zahtjevni. Antisocijalno ponašanje može nastati i kao posljedica traume mozga. Oni vjeruju da su posebni i jedinstveni i da ih mogu razumjeti samo osobe visokog statusa. Stoga se danas smatra da u razvijanju ovog poremećaja ulogu igraju i okoliš u kojem osoba odrasta. Uglavnom se radi o depresiji i depresivnim raspoloženjima. Zaokupljeni su fantazijama o neograničenom uspjehu. Ovo stanje smatra se doživotnim. dok često misle da su im drugi zavidni i ljubomorni na njih. bilo to fantaziranje ili iskazivanje manirama. među-osobnih odnosa raspoloženja. Oni su egocentrični. Preokupiranost vlastitom pojavom izuzetno jako je izražena. ako je problem te osobe vezan isključivo za zlouporabu droga. Osobe koje koriste nelegalne supstance (droge) često spadaju u skupinu antisocijalnih poremećaja. kajanja i krivnje. ili upale mozga (encefalitis). Pozadina nastanka ovog poremećaja nije još sasvim jasna. Pojmovi poput Ťsociopatť ili Ťpsihopatť koriste se za osobe kod kojeg je posebno izraženo devijantno antisocijalno ponašanje. Problemi u obitelji vezani uz alkoholizam također povećava rizik od antisocijalnog ponašanja. Interpersonalni odnosi kojih su oni dio pokazuju eksploatacijski odnos na štetu drugih osoba. Antisocijalni poremećaj ličnosti Osobe koje pate do ovog oblika poremećaja ličnosti imaju povijest trajnog i kroničnog antisocijalnog ponašanju u sklopu kojeg se vrši nasilje nad pravima drugih. Osim toga javlja se i problem somatizacije. moći. dok su u isto vrijeme jako osjetljivi na kritiku. često se kod njih ne mogu pronaći znakovi tjeskobe. Osobe pogođene ovim poremećajem pokazuju nedostatak osjećaja prema drugima. oni iskazuju nerazumna očekivanja podilaženja i automatskog slaganja s njihovim stavovima. ljepoti i idealnoj ljubavi. Uz to. Nije redak ni arogantni nastup. Nedostaje im mogućnost suosjećanja. Kao i kod drugih poremećaja ličnosti iz ove skupine. Osim psihodinamskog pristupa kod nekih bolesnika stanje se može poboljšati lijekovima. Često postoje podaci o sličnim poremećajima u obitelji. iskazuju potrebu da im se divi. Istraživanja u SAD-u pokazala su da otprilike 3% muškaraca pati od ovog poremećaja. a češće su zaokupljeni pojavom nego sadržajem. Takove osobe. i ako osoba osjeća krivlju zbog svog ponašanja onda se dijagnoza antisocijalnog poremećaja ličnosti može isključiti. ali i genetski faktor.

Čest nalaz je teško zlostavljanje u djetinjstvu Posljedice poremećaja ličnosti? Iako se poremećaji ličnosti obično javljaju u adolescenciji ili ranom odraslom dobu. generalizovani anksiozni poremećaj. stvara karijeru i kad se uopšte "stabilizuje" u svom životu. U isto vrijeme. granični poremećaj ličnosti se najčešće javlja u adolescenciji i ranom odraslom dobu a postaje manje upadljiv do srednjeg životnog doba. u porodici. zlouporaba droga. Ova vrst poremećaja prisutna je u 1-2% populacije. Ovo stvara veliku napetost u svim međuljudskim odnosima. Poremećaje ličnosti često prate zloupotreba alkohola. 95 . Do određenog nivoa.nasilje u braku . opsesivno–kompulsivni poremećaj. mogu postati evidentni i u srednjem životnom dobu. Neprilagođeno ponašanje tokom ovog životnog stadijuma ima implikacije koje se protežu na čitav život.slabo radno postignuće . afekata i kontrole afekata što počinje u ranoj odrasloj dobi. frustrirana. psihoaktivnih supstanci. Kao posljedica. Na primer. drugi ljudi se prilagođavaju njima. jer njegove pridružene bihejvioralne karakteristike (zloupotreba psihoaktivnih supstanci. depresivni poremećaj. Ovim se uspostavlja začarani krug interakcija koji uzrokuje da oboljele osobe istrajavaju u maladaptivnim obrascima ponašanja dok se njihovim potrebama ne izađe u susret. poremećaj ishrane i suicidalne misli ili pokušaji. seksualna disfunkcija. kada osoba počinje da razvija "osećaj za ono što je propustila u životu" ili se suočava sa ličnim ograničenjima. na radnom mjestu. Suicidalno ponašanje može biti prisutno ili ponašanje koje naginje samoranjavanju. Osjećaj ljutnje je intenzivan. među bliskim prijateljima. narcistički poremećaj ličnosti može ostati neotkriven do srednjeg životnog doba. prežderavanje). uspostavlja zrele međuljudske odnose. Čak do jedne polovine zatvorenika ima antisocijalni poremećaj ličnosti. Međuljudski odnosi su nestabilni i intenzivni. poimanja samog sebe. kada se drugi ljudi ne prilagođavaju. Identitet o samom sebi je nestalan i poremećen. skitanje) vode do kriminalnog ponašanja. vreme javljanja zavisi od vrste poremećaja ličnosti i situacije ili događaja koji okružuju pojedinca. Ostale društvene posledice poremećaja . Stanje je obilježeno velikim naporom u izbjegavanju stvarnih ili izmišljenih vezanja. Kruti obrasci ponašanja oboljele osobe otežavaju njihovo prilagođavanje na različite situacije. Prisutna je impulzivnost u barem dvije aktivnosti koje su potencijalno štetne za tu osobu (seks. S obzirom na to da se poremećaji ličnosti razvijaju u periodu adolescencije ili ranog odraslog doba.samoubistvo . depresivna ili povučena. osoba sa poremećajem ličnosti može postati ljuta. stiče obrazovanje. bez kontrole i neprikladan za određenu situaciju.zlostavljanje dece . Dijagnoza je češća dva puta više kod žena. bipolarni afektivni poremećaj. Uzrok ove vrste poremećaja najvjerojatnije je poremećaj u ranom razvoju ličnosti.kockanje Poremećaji ličnosti imaju veliki uticaj na osobe koje su bliske oboljelom. oni se javljaju u vreme kada većina ljudi razvija veštine odraslih.međuljudskih odnosa. Prisutan je kronični osjećaj praznine. nasilje. Sa druge strane.

suportivna terapija). a poslije se usmjeruje na korekciju neprimjerenog ponašanja i učenje skladnijeg ponašanja. SINDROM IZGARANJA 96 . u početku. tj. Često se događa da. a možda bi se mogli izbjeći kao i sve ono negativno što nose sa sobom. psihotičnih epizoda i kod gubitka kontrole postupaka. pogrešno upotrebljavaju termin “poremećaj ličnosti“. Za liječenje poremećaja ličnosti ne postoji ni jedna specifična i provjereno djelotvorna metoda.Liječenje poremećaja ličnosti Liječenje uključuje uporabu psihofarmaka uz psihoterapijske metode (bihevioralna terapija. uspostaviti kontrolu ponašanja. Psihofarmakoterapija je simptomatska i indicirana u fazama dekompenzacije kod izrazitijih poremećaja afektiviteta. Psihoterapijskipristup obuhvaća različite tehnike. prihvatiti i mijenjati sebe. Cilj psihoterapije je. osobito nestručne osobe. Terapiju treba usmjeriti na probleme svakodnevnog života i nužno je povezana s njihovim rješavanjem. kratka analitički orijentirana terapija. Preduvjet zdravlja je upoznati. Mjera mentalnog zdravlja je sklonost pronalaženju dobra u sebi i oko sebe. Poremećaji ličnosti su put u neuspjeh. da im se pripisuju svojstva ličnosti koja ih čine manje odgovornima za sve njihove postupke. a što u većini slučajeva nije točno.

Zajedničko im je da se odvijaju osobnim kontaktom osobe u nevolji i pomagača. Najčešći znaci izgaranja su : - osjećaj tjelesne i emocinalne iscrpljenosti. kako vezan za sebe kao pomagača. želja i očekivanja da tim zahtjevima udovoljimo. Radni ili profesionalni stres označava nesuglasje između zahtjeva radnog mjesta i okoline spram naših mogućnosti. osjećaj bespomoćnosti i beznađa “i tako se ne može ništa učiniti”. razdražljivost i niska tolerancija na frustracije. preosjetljivost na podražaje (zvukovi. Šta su pomažuće profesije? To su profesije koje su usmjerene na pomaganje drugim ljudima u rješavanju njihovih životnih problema. 3. osjećajno prazni i obeshrabreni. učestali sukobi i agresivni ispadi. duhana. psiholozi i zdravstveni radnici. povlačenje u socijalnim odnosima. gubitak zanimanja za klijente. stimulirajućih sredstava. učestalo. To su prije svega socijalni radnici. toplina). SINDROM IZGARANJA odnosi se na pojavu da pojedini pomagači nakon određenog vremena postanu depresivni. reakcija kontratransfera. 97 . posredna traumatizacija pomagača. negativizam.1. Tko su pomagači? To su ljudi koji su izabrali profesionalno ili volonterski djelovati u situacijama kojima su oubičajeni načini uzajamnog pomaganja među ugroženim osobama u nevolji ili krizi nedovoljni pa im je potrebna dodatna pomoć. nemotivirani za posao. gubitak osjećaja osobne vrijednosti. izostajanje sa posla. Sindrom izgaranja na poslu ne događa se “preko noći”. Nisu sva zanimanja jednoko podložna profesionalnom stresu. Među stresnija zanimanja spadaju ona koja su usmjerena na rad sa ljudima. srdžba kao česta emocija. I sami pomagači mogu postati traumatizirani i prolaziti kroz krizne situacije. poteškoće spavanja gastrointestinalne smetnje). bolovi u leđima. učitelja ili onih koji rade sa traumatiziranim i ljudima u nevolji. sumnjičavost. Izloženost profesionalnom stresu je različita kod službenika na šalterima banke. Psihičke posljedice rada s ljudima u nevolji i krizi obično se označavaju pomoću tri pojma : sindrom izgaranja. tako i uz ciljeve posla ili organizacije u kojoj radi. 2. gubitak seksualnog interesa. tjelesni simptomi (glavobolja. cinizam. Prvo se javljaju mali znaci upozorenja koji se ukoliko ih ne shvatimo ozbiljno i nepoduzmemo odgovarajuće mjeresamozaštite razvija se sindrom izgaranja . povećana upotreba alkohola. Sindrom izgaranja na poslu jedna je od najnepovoljnijih posljedica profesionalnog stresa.

strah od bolesti. te potrebu za tretmanom ili psihoterapiju pomagača. -nedjelotvorno korištenje radnog vremena. neprikladan i neopremljen prostor. hronični umor. -premali broj suradnika u timu u odnosu na zadatke i očekivanja od organizacije. -nemogućnost profesionalnog osposobljavanja. odgovornosti i pojava preklapanja nadležnosti. -pretjerana vezanost za posao i osjećaj da mi snosimo svu odgovornost. vrućina ljeti. povećna podložnost nezgodama i infekcijama ). -pomanjkanje privatnosti i stalna izloženost klijentima. POSREDNA TRAUMATIZACIJA – pokazalo se da pomagači često imaju iste znakove kao i traumatizirane osobe s kojima rade (noćne more. ljekova. probavne smetnje. IZVORI PROFESIONALNOG STRESA (unutarnji izvori) -nerealna očekivanja od posla. prisilne misli. strah od vlastite smrti. IZVORI VEZANI ZA ORGANIZACIJU RADA -svakodnevno predugo vrijeme u izravnom radu sa klijentima. -vremenski pritisak rokova i nedovoljno vremena za postizanje ciljeva. strah da mu se nedogodi nešto najbližima). Ove. -osjećaj profesionalne nekompetentnosti. buka. -nepostojanje odmora u toku radnog vremena. postojanje privilegija. Naime dramatične priče koje pomagač saznaje potiču nastanak osjećaja. -nejasno definirane uloge radnih zadataka. -nejasna organizacijska struktura. IZVORI VEZANI ZA RADNE USLOVE -premali. zagušljivost). loše osvjetljenje. žalost. razdražljivost. potiskivanje. osjećaj bespomoćnosti. -potreba za stalnom i potpunom kontrolom situacije. -pomanjkanje liste radnih prioriteta (sve nevažn). -nejasno definirana pravila nagrađivanja. depresivnost. odnosno prenos čuvstva samog pomagača na osobu sa kojom radi. osobito strahova koje on sam teško integrira (npr. -nejasna podjela posla. Do posredne traumatizacije ne bi došlo kada ne bi biloempatije i identifikacije sa klijentom. Postojanje kontratransfera usmjerena pozornost na unutarnji život pomagača kao osobe. -stješnjenost zbog velikog broja lkijenata. poricanje ili projekcija što se može očitovati u nefunciolanom profesionalnom ponašanju i pogoršanjem odnosa sa kolegama. u pravilu snažne emocionalne reakcije su rezultat interakcije između onog što proživljava osoba u nevolji i vlastitih nerazriješenih poteškoća. povećano konzumiranje alkohola. -neprepuštanje dijelova posla drugima. To dovodi do aktiviranja niza odbrambenih mehanizama kao npr.KONTRATRANSFER se može označiti kao ponovno javljanje osobnih emocionalnih reakcija pomagača. -nepovoljni i neodgovarajući mikroklimatski uvjeti (pomanjkanje grijanja zimi. -identifikacija sa ljudima kojima se pomaže i njihovim problemima. -zamjena privatnog i društvenog života poslom. -nedostatk vremena i poticaja za defribing 98 .

STRATEGIJE SAMOPOMOĆI Ukoliko se želite pozabaviti sami sobom i krenuti u smanjivanje osjećaja preopterečenosti poslom. -jednoličnost problema populacije sa kojom se radi -opasnost da pomagać bude fizički napadnut od klijenta. -Ukojim situacijama mi se posao čini lakim?. -puno problema bez zadovoljavajući rješenja ili sa malim izgledom za uspješno rješavanje. rivalitet. -ne poticanje duha zajedništva. -sličnost osobnog iskustva pomagača s traumatskim iskustvom klijenta. bez mogućnosti iskazivanja mišljenja i davanja prijedloga). -pomanjkanje povratnih informacija o postignućima i planovima. -Šta se događa sa mnom ako odbijem neko zaduženje ili molbu za pomoć? Kako onda reagiraju drugi i kako ima povratnog uticaja na mene? SAMOOPAŽANJE VLASTITE IZLOŽENOSTI STRESU I NJEGOVIM POSLJEDICAMA 99 . autoritaran. -nepostojanje formalnog i/ili stvarnog sustava profesionalne i osobne podrške među pomagačima. -Kako reagiram kad primjetim da je priča čovjeka kojeg slušam u nekim elementima slična mojim problemima?. natjecanje. -Koje misli. -zatvorenost organizacije prema vanjskim informacijama i iskustvima (zatvorenost samo u vlastiti okvir). IZVORI VEZANI UZ VRSTU POMAGAČKOG POSLA I LJUDI SA KOJIMA RADI -veliki broj osoba kojima je potrebna stalna i intezivna pomoć jer su trajno u velikoj nevojli i krizi.IZVORI VEZANI ORGANIZACIJE ZA ODNOSE SA DRUGIMA UNUTAR -psihosocijalna klima organizacije i vrsta uzajamnih odnosa koji se potiču ili onemogućavaju (saradnja. -Šta su znaci upozorenja?. centraliziran. -pomanjkanje jasnih i pravednih kriterija za napredovanje i nagrađivanje. najjednostavnije je početi razmišljanjem o sljedećim pitanjima : -Ukojim situacijama me moj posao umara? Šta je tipično za te situacije? Kojim znakovima moje tijelo upozorava na psihičku napetost?. procjene. predođbe prate moj osjećaj premorenosti?. -emocionalno iscrpljivanje zbog stalne svijesti o velikim potrebama klijenata. ili podrška: povjerenje ili sumnjičavost). -način odlučivanja i rukovođenja (rigidan. -pomanjkanje jasne “filozofije organizacije” vizije njenih ciljeva i smisla.

“Osjećam se slabim jer sam umoran i gladan” 100 . Za svaki dan treba odrediti prioritete i rješavati ih. tendencija izolaciji). . -Postavljanje realnih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. zabavu. lijekova.Dozvoliti sebi da se odmorimo. Osvještavanje simptoma stresa. Time situacija postaje jasnija i smanjuje se broj problema sa kojima se treba suočiti. bespomoćnost). ali budući da sam to mogao raditi prije mogu i sada”. -Prihvatanje malih zadataka. -osjećaje (depresiju. pojavu sitnijih bolesti. kriticizam. raspored aktivnosti za danas i stvaranje prioriteta za sutra. Tehnike samoohrabrenja -Pozitivni pomažući stavovi -“Neda mi se razgovarati s tim čovjekom. obitelj. cinizam. npr.opažanje utjecaja koje posao ima na naše: - spavanje. “Danas mi je loš dan” “Previše mi je svega”.ne obećavajte previše. što omogučava njihovo povezivanje sa uzrokom.Osvještavanje vlstitih unutarnjih rečenica ”Neću stići”. ponašanje (razdražljivost. struktuiranje vremena -definisanje glavnih zadataka i njihovo rangiranje premavažnosti i hitnosti. Promatranje unutarnjeg dijaloga . . kafe. -pregled nad onim što smo radili jučer. stavove. .Preformulacija takvih rečenica u pozitivne “ Danas ću stići samo do kraja 33 stranice”. -Osim toga ne zaboraviti reći “NE” .Orjentir na samoohrabrenje. postavljanje granica -Ispitivanje realističnosti očekivanja da ćemo moći obaviti određeni zadatak. cigareta. broj pogrešaka u poslu. korištenje alkohola. -utvrđivanje vlastiti oscilacija u funkcioniranju tokom dana i raspoređivanje poslova u odnosu na svoj dnevni bioritam. -Obećanje sebi da nećemo raditi vikendom niti prekovremeno.

fantazijska putovanja Izrada plana smanjivanja pomagačkog stresa i prevencija izgaranja 1. Kakav konkretan cilj želim time postići ? 3.Rekreacija Važno je postaviti jasnu granicu između slobodnog i radnog vremena. Šta sam već poduzimao i kakvi su rezultati bili ? 7. autogeni trening. Šta ću učiniti nakon što ostvarim ovaj plan? 101 . Koje su moguće prepreke do cilja: ko ili što mi može otežati postizanje cilja? 11. Koja su slijedeća dva? U kojem vremenu očekujem da ću ostvariti pojedine faze i cijeli plan? 10. Koji ću prvi korak učiniti u ostvarivanju tog plana. Koje sve mogućnosti imam za smanjenje ili uklanjanje tog izvora? 6. Pasivna relaksacija: čitanje. šetnje. Koji prepoznatljivi izvor stresa želim napasti? 2. Slobodno vrijeme treba isplanirati za obnavljanje energije. Šta mi se sada čini najvjerovatnijim da će dovesti do cilja koji me zadovoljava? 8. Kako taj izvor obično djeluje na mene? 4. slušanje muzike. Kada djelovanje tog izvora obično dolazi do izražaja? 5.mišićna relaksacija. Tehnike relaksacije Relaksacija može biti pasivna i aktivna. na čiju pomoć i podršku mogu računati? 12. Kako ću znati da li sam postigao cilj? 13. Aktivna relaksacija: odnosi se na tehnike opuštanja . Ko su moji saveznici. Mogu li plan razlučiti na sastavne faze i djelove? 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->