P. 1
Rezidba i Formiranje Uzgojnog Oblika Jabuke

Rezidba i Formiranje Uzgojnog Oblika Jabuke

|Views: 202|Likes:
Published by Mirza Topalovic

More info:

Published by: Mirza Topalovic on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

Pobolj ana piramidalna kruna kao najbolji uzgojni oblik za ljivu

Ovih dana su nam se javljali mnogi vo ari-amateri koji podi u nove zasade ljive sa pitanjem kako da pravilno formiraju odgovaraju i uzgojni oblik. Da bi se formirao uzgojni oblik i vo ka to pre dovela u stanje plodono enja, veoma je va no da se koriste kvalitetne sadnice i na vreme sprovedu ostale operacije (zimska i letnja rezidba, povijanje grana i letorasta, prstenovanje itd.) Kod nas je u praksi, u savremenoj proizvodnji ljiva, kao ozgojni oblik najvi e zastupljena pobolj ana piramidalna kruna. Posa ene jednogodi nje sadnice se skra uju u prole e na 110-120 cm. Ukoliko sadnice na sebi imaju prevremene gran ice, onda se one prore uju a ostale skra uju na tri do pet pupoljaka i to obi no na spoljni pupoljak. Kada mladari u prole e dostignu 10-15 cm, odstranjuju se svi koji izbijaju na deblu. Mladari koji su konkurencija vodilici se odstranjuju ili pinsiraju. Tokom jula meseca odabiraju se dva mladara na rastojanju oko 30 cm i ostave da rastu, a ostali se pinsiraju ili poviju. Na po etku druge vegetacije, grane koje su ostavljene za skeletne se skra uju za jednu tre inu, a vodilica 30-40 cm iznad nivoa ovih grana. Letorasti koji zagu uju krunu ili se ukr taju se re u do osnove. Na kraju jula ili po etkom avgusta se na ostavljenoj vodilici opet izaberu dva mladara koja su najbolje razvijena i koja se ne poklapaju sa donjim mladarima ve se pru aju u me uprostoru donjih grana. Razmak izme u ovih grana treba da bude oko 30 cm. Tako e se izabere jedan uspravni letorast za vodilicu, a konkurenti se odstrane ili pinsiraju. Na donjim skeletnim granama se odaberu dva mladara na udaljenosti 60 cm od produ nice ili centralne skeletne grane. Razmak izme u letorasta trebao bi da bude 25 -30 cm. Svo ostali mladari se pinsiraju ili savijaju. Na po etku tre e vegetacije prve dve skeletne grane se skra uju da bi se formirala druga serija sekundarnih grana. Tako e se skra uju i letorasti ostavljeni za slede e dve primarne grane i letorasti ostavljeni za sekundarne grane na prvim skeletnim granama. Produ nica se skra uje na oko 30 cm od vrhova druge serije primarnih grana. U julu se na ostavljenoj produ nici izabere jedan mladar za slede u primarnu granu, ali koji se ne poklapa sa donjim ostavljenim primarnim granama. Na tre oj i etvrtoj primarnoj grani se ostavljaju letorasti na 60 cm od produ nice sa suprotnih strana tih grana. Rastojanje izme u tih letorasta je 25-30 cm. Na donje dve primarne grane na razmaku 60 cm od prve serije sekundarnih grana se ostavljaju letorasti za drugu seriju sekundarnih grana. Na po etku etvrte vegetacije uradi se sli no kao i na po etku tre e. Samo se krajem jula na produ nici odabere jo jedan letorast za poslednju primarnu granu na produ nici. Na ostalim primarnim granama se ostavljaju mladari za nove sekundarne grane, a na sekundarnim granama mladari na kojima e se formirati nosioci rodnosti. Na po etku pete vegetacije vodilica se skra uje do slabije razvijene bo ne grane. Na gornjim primarnim granama se formiraju sekundarne grane na isti na in kao i na donjim. Broj primarnih grana treba da iznosi 5-6. u odnosu na produ etak debla donje grane zaklapaju ugao oko 45° a gornje oko 50°.

REZIDBA I FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA JABUKE

Rezidba je osnovni pomolo ki postupak koji uti e na u inak ostalih aspekata tehnologije gajenja vo a. Istovremeno, ostali postupci uti u na potrebe i reakcije drveta na rezidbu. Efektno vo enje vo njaka nije skup pojedina nih tehnika gajenja, ve integrisani program postupaka koji uti u jedan na drugi. Preporuke vezane za ostale tehnike gajenja zasnivaju se na pretpostavci da su stabla pravilno formirana, a neobavljanje rezidbe mo e ograni iti njihov u inak. Rezidba je katalizator koji omogu ava delovanje ostalih tehnika gajenja. Neophodno je pratiti kontinuirano, najsavremenija tehnolo ka saznanja, koja svuda u svetu te e ka tome, da se postigne takav koncept vo arenja, koji omogu ava malu vo ku na dohvat ruke (upotreba manje bujnih vegetativnih podloga jabuke) ili (zbog samohodnih platformi) ak veliku vo ku, na kojoj je potrebno to manje ru nog rada (osim visoko produktivne berbe 2.000 ili vi e kg za 8 asova po bera u), koji moraju biti to jednostavniji, kako bi ih bilo mogu e sprovesti jeftinijom i manje stru nom radnom snagom. Rezidba ima za cilj pravilno obrazovanja krune, br e proro avanje, regulisana i zadovoljavaju a rodnost, visok kvalitet ploda, dug vek stabla, manja o te enja od biljnih bolesti, teto ina i vremenskih nepogoda.
Ekonomika rezidbe jabuke

Rezidba ima veliki udeo u tro kovima proizvodnje jabuka. Tro kovi rezidbe u estvuju sa otprilike 50% u tro kovima rada i 10 -15% u ukupnim tro kovima proizvodnje, to zavisi od cene jabuke na tr i tu, kao i od stabla razli ite starosti i gustine. Po to se velika, starija stabla sa mno tvom problema pri rezidbi postepeno prevazilaze, a zapo inje proizvodnja maldih i gu e sa enih zasada, o ekuje se zna ajna promena u tro kovima rezidbe. Iako gusti zasadi zahtevaju intenzivniju kontrolu, rezidba malih stabala je znatno efikasnija. Potreba za penjenjem uz stablo se smanjuje ili potpuno nestaje, to zna ajno pove ava produktivnost rezidbe. Kada se ve a efikasnost rezidbe ukombinuje sa ve im prinosima koji se o ekuju u gustim zasadima, treba ocekivati zna ajno smanjenje tro kova

proizvodnje. Smanjenje tro kova rezidbe bi e pokazatelj efikasnog upravljanja gustim zasadima jabuke. U poku aju da smanje tro kove rezidbe, neki proizvoda i ozibljno zanemaruju ovaj veoma va an aspekt tehnologije gajenja. Izostavljanje rezidbe je izvor zna ajnih u teda jer predstavlja veliki deo ukupnih tro kova i pla a se odmah i u gotovini. Za razliku o d propusta u za titi od teto ina, neobavljanje rezidbe ne onemogu uje prodaju roda. Posledice neodgovaraju e rezidbe se sporo razvijaju i te ko prime uju. Na alost, one su obi no dugotrajne. Prvi problem koji se uo i ako se rezidba zanemari jeste opadanj e kvaliteta ploda, to samo produbljuje ekonomski problem koji je doveo do nedostatka sredstava za rezidbu. Posle godinu ili dve zanemarivanja, tro kovi rezidbe e se zna ajno uve ati, a reakcija verovatno nece biti zadovoljavajuca. U ovakvim situacijama o bi no sledi poku aj da se ja om rezidbom nadoknade godine zanemarivanja. Ovako e se smanjiti prinos i podsta i nepotreban vegetativni porast koji e, suprotno o ekivanom, negativno uticati na kvalitet ploda i ozbiljno zakomplikovati budu u rezidbu. Za pon ovno uspostavljanje produktivnosti i kvaliteta ploda i stavljanje bujnosti pod kontrolu mogu biti potrebne tri ili etiri godine. im se uspostavi prihvatljiv odnos izmedu vegetativnog i rodnog porasta, neophodno je obavljati redovnu, godi nju i stalnu rez idbu kako bi se ova osetljiva ravnote a odr ala; tro kovi ovakve rezidbe moraju se smatrati veoma bitnim delom bud eta namenjenom proizvodnji. Da bi se postigla bolja produktivnost, vo njaci sa retko posa enim velikim i starim stablima jabuke se brzo zamenjuju manjim, gu e sa enim stablima. Mi ljenja o optimalnoj visini stabala i razmaku sadnje se razlikuju, a svi se sla u da su manja stabla ekonomski opravdanija. U pro losti prihva eni na ini gajenje visokih stabala vi e nisu zadovoljavaju i, tako da mor a do i do zna ajnih promena u pogledu visne stabala i razmaka sadnje. Jasno je da rezidbu i formiranje uzgojnog oblika kao na ine uzgoja treba prepraviti i prilagoditi gustoj sadnji. Prednosti guste sadnje na iroko se predstavljaju javnosti. O ekivanja da e ovakva stabla rano ra ati, da e imati visoke prinose i da u njih ne e biti potrebno ulo iti ve i rad, nisu se pokazala ispravna. U ispitivanima mladih stabala sa enih na razli itom odstojanju u (Va ingtonu 1976), objavljeno je da se prose an prinos u vo njacima starosti 5-12 godina nije pove avao poslednjih 17 godina. Nije prime eno da prinos zavisi od podloge, a i gustina sadnje je imala mali uticaj na prinos. Detaljnija ispitivanja otkrila su da je uticaj odre enih uzgojnih tehnika na prinos bio ve i od uticaja podloge ili gustine sadnje. Rodni potencijal ostvaren je samo u onim vo njacima sa gusto posa enim stablima u kojima je velika pa nja posve ena uzgojnim tehnikama. Prednosti gustog na ina sadnje su realne i zna ajne. Ipak, ove prednosti mo i e u potpunosti da iskoriste samo oni proizvo a i koji savesno primenjuju odgovaraju u tehniku gajenja. U pomenutom ispitivanju, jedan od najva nijih inilaca koji uti u na ranu proizvodnju je formiranje uzgojnog oblika mladih stabala. Rezidba i formiranje uzgojnog oblika se ne mogu razdvojiti, s obzirom da ove tehnike prate jedna drugu kod mladih stabala, a formiranje uzgojnog oblika mladog stabla u velikoj meri odre uje tehniku

Drvenasta tkiva stabla se ³takmi e´ sa plodovima oko krajnjih produkata listova. Razlike u klimatskim uslovima uti u kako na bujnost. rezidba je uzgojna tehnika na koju formiranje uzgojnog oblika najvi e uti e. Ukoliko su previ e zasenjene. Neodgovaraju i vegetativni porast uti e na smanjenje rod nosti i veli ine plodova. nedovoljne rezidbe ili njenog izostanka. U prethodnom nabrajanju inilaca. Umeren vegetativni porast neophodan je za razvoj velike i funkcionalne lisne povr ine kao i novih nose ih grana. U smislu ovog odr avanja. Idealno bi bilo da se porast mladog drveta usmeri na grane koje e biti stalno prisutne na rodnom stablu. i prekomeran vegetativni rast obavlja se na ra un plodova. optimalan kvalitet ploda i efikas no upravljanje vo njakom. naglasak ipak treba staviti na formiranje uzgojnog oblika. Tehnika formiranja uzgojnog oblika treba da podstakne ranu rodnost i razvoj sna ne osnovne strukture grana koje e nositi te inu roda u narednim godinama. a g re ke u primeni bilo koje od njih mogu poni titi trud koji se ula e u druge tehnike koje su deo tehnologije gajenja. pri e mu treba izbe i suvi an porast koji e se ukloniti pre dolaska na rod. ali rezidba uvek igra zna ajnu ulogu. jaku rezidbu ili gubitak roda. Osnovni oblik treba da omogu i formiranje i odr avanje optimalnog oblika stabla. Pravilna rezidba i formiranje uzgojnog oblika su veoma bitne za ranu proizvodnju. i predstavljaju glavne faktore na koje treba paziti pri odre ivanju odgovaraju ih programa rezidbe. preteranog odsecanja ili zasenjivanja. U su tini. vremenski uslovi i te ina roda. periodi nost vezana za izlaganje svetlosti (ili zasenjivanje) je od velike va nosti. rodne grane e brzo postati nerodne. Previ e bujna stabla mogu se razviti kao reakcija na prekomerno ubrenje. odr ivo visoke prinose. Formiranje uzgojnog oblika takode treba da omogu i razvoj stabla koje e se u narednim godinama lako odr avati.rezidbe rodnog stabla. Ove dve tehnike uti u na na in i intenzitet porasta. Grane mogu biti nerodne iz razloga to je bujnost prevelika ili premala. tako i na plodnost. Od podjednake je va nosti i senka . o dr ava optimalna bujnost rodnih grana i podsti e stalni razvoj novih nose ih grana koje zamenjuju one koje su rezidbom uklonjene. Ciljevi rezidbe i formiranja uzgojnog oblika Iako e u nerodnim godinama uvek biti potrebno obaviti rezidbu do odre enog stepena. Preporuke za formiranje uzgojnog oblika zavise od uslova uspevanja. Koli ina i kvalitet roda jabuke zavise od odnosa izme u vegetativnog i generativnog porasta. posebno temperature i svetlosti. Za razvoj novih nose ih grana potrebna je umerena. esto se ka e da je ograni a vaju i faktor za rodnost jabuke senka koju ona pravi sopstvenim stablom. pravilnom rezidbom se uklanjaju nerodne grane. Na odnos izme u vegetativnog i generativnog porasta uti e veliki broj inilaca kao to su ubrenje. Nedovoljna bujnost mo e biti posledica neodgovaraju eg ubrenja. i mogu se zna ajno razlikovati u pojedinim oblastima. ali ne prekomerna bujnost i dobra osvetljenost. Rezidba starijih stabala u velikoj meri predstavlja popravku ranije na injenih gre aka i propusta.

Zona do koje sti e ispod 30% ukupnog sun evog zra enja je manje rodna i daje sitnije plodove neodgovaraju e boje. Ipak .4. ali efikasnost nije pobolj ana. Dva najva nija faktora koja odre uju procenat ukupne lisne povr ine koja prima nedovoljnu koji inu svetlosti su veli ina i oblik kro nje.9 m. glavni cilj rezidbe mora biti smanjenje visine drveta i povijanje grana kako bi se senka koju drvo pravi samome sebi i susednim stablima svela na najmanju mogu u meru. a tre i deo u centru kro nje prima koli inu koja nije dovoljna za formiranje kvalitetnog roda. Sloj plodova i listova na spolja njoj povr ini kro nje dobija veliku koli inu dostupne svetlosti koja prevazilazi potrebe drveta. Re enje za postizanje bolje rodnosti nalazi se u uklanjanju nerodnog dela koji je neodgovaraju e osvetljen. Procenat ukupne lisne povr ine koja prima manje od 30% ukupne svetlosti pove ao se od 8% u patuljastim stablima visine 2. iako nije bila efikasna. Drugi sloj prima njemu odgovaraju u koli inu. sorte.65 . u gusto sa enim vo njacima. inilaca koji usporavaju rast kao i rezidbe. Iskustva su pokazale su da unutar kro nje jabuke postoje jasne svetlosne zone. Jedan od mnogobrojnih faktora koji uti u na veli inu drveta je rezidba. ovakvom tehnikom su se nose e grane usmeravale ka gornjem i spolja njem delu kro nje. kojom se veli ina mo e kontrolisati samo do odre ene granice. a precizna kontrola veli ine drveta zahteva odgovaraju u kombinaciju svih ovih promenljivih faktora. . ubrenja. to je dovodilo do pojave veoma velikih stabala.43 m. pa do 24% u stablima standardne visine od 6 metara. Zasenjeni nerodni deo se s manje sa smanjenjem veli inom kro nje. Ranije je uobi ajeno re enje za ovaj problem bilo ukloniti nose e grane u jako zasenjenoj unutra njosti kro nje. Ovaj na in rezidbe kojim se formira otvoreno sredi te kro nje mo e veoma brzo pretvoriti gusto sa en vo njak u gusti koji je nemogu e kontrolisati. orezivanja. Ovo je na izvestan na in imalo efekta po to su se tako zaista uklanjali neki plodovi u unutra njosti. Slika 1: Prodiranje svetlosti u kro nju velikog stabla jabuke. Ova pojava. Kona na veli ina drveta bi e rezultat me usobnog uticaja podloge. Pored toga. mogla se tolerisati pri velikim razmacima sadnje. Na malim razmacima sadnje.susednih stabala u gusto sa enim zasadima. zemlji ta. preko 13 19% u srednje patuljastim stablima visine 3. to e pobolj ati sveukupnu efikasnost dela vo njaka koji se nalazi pod stablima. ova tehnika brzo dovodi do pojave kro nji koje se preklapaju i zasenuju same sebe i jedne druge.

U kro nji oblika konusa ili piramide ve i procenat ukupne lisne mase izlo en je odgovaraju oj koli ini svetlosti. Iz svega to je navedeno do sada. oblik i veli ina kro nje uti u na njihovu distribuciju. ve se njegov deo koji daje najve i rod nalazi na vrhu gde su plodovi najte e dostupni. ve a koli ina asimilata iz listova dostupna je za formiranje plodova. Tako e imaju mnogo manje osnovnih grana po jedinici povr ine od stabala sa otvorenim centralnim delom. ak iako su njihovi spolja nji krajevi rodni. Ciljevi formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mogu se svesti na jedan glavni cilj . Ne samo da ovakvo stablo nije rodno svom svojom veli inom. a unutra njost ovakve kro nje se br e su i posle ki e. listova i plodova koji je vidljiv. Za sve vrste porasta potrebne su hranljive materije koje se proizvode u listu. shodno tome. Stabla konusnog oblika iste visine i rasporeda grana imaju manje potpornih grana. (2) tehnologiju gajenja komercijalnih sorti jabuke. Odavde proizilazi da se u ve im kro njama transformi e ve a koli ina hranljivih materija u materije koje slu e za porast drveta. horizontalno postavljene grane. U po etnom delu vegetacije porast z avisi od uskladi tenih rezervi ugljenih hidrata i azota . unutra nji delovi skeletnih grana u kro njama sa otvorenim centralnim delom su nerodni. Pored toga. dok ga tehnike rezidbe trebaju odr avati tokom trajanja rodnosti zasada.. Rezidba omogu ava formiranje krupnijih plodova. velika stabla imaju vi e osnovnih nego rodnih grana. (3) osnove formiranja uzgojnog oblika i rezidbe. Zbog jako zasenjenog centralnog dela.Stabla sa otvorenim centralnim delom. mo e se zaklju iti da su osnovni razlozi za obavljanje rezidbe su postizanje to bolje izlo enosti kro nje sun evoj svetlosti. kao to su bujnost i rodnost. najve i deo plodova razvija se u donjem delu drveta to olak ava mere nege i berbu. Fiziologija porasta stabla Porast stabla jabuke odvija se na nekoliko na ina. Uspe no dostizanje ovih ciljeva zahteva razumevanje (1) fiziologije porasta stabla. Kao to izlo enost svetlosti uti e na proizvodnju hranljivih materija u listovima. sklona su formiranj u guste kro nje loptastog oblika koja jako zasenjuje donju tre inu stabla. Kro nja konusnog oblika zahteva centralnu vo icu. i (5) uticaj ostalih faktora na koje rezidba uti e. Sastoji se od razvoja izdanaka. njihovo ujedna eno zrenje i pove ani sadr aj ecera. i gornje grane koje su tako postavljene i skra ene da na grane ispod njih bacaju najmanju mogu u senku. kompaktno i efikasno stablo koje e mo i da iskoristi maksimum dostupne sun eve svetlosti. a najmanje strukturnih grana. Ovako se omogu ava i lak i pristup plodovima za vreme berbe. uklanjanje nerodnih grana i formiranje kro nje do efikasnog i stabilnog oblika. pa je i nerodna zona manja.formirati i odr ati malo. vr ne grane su kra e i grane su rodne sve do debla. Sledi detaljna analiza ovih faktora i njihovog me usobnog uticaja. (4) reakc ije na razli ite vrste rezidbe. kao i od manje o iglednog zadebljavanja izdanaka i formiranja korena. to mere za tite vo a ini efikasnijim. Stabla u zasadima guste sadnje treba da imaju najvi e rodnih. Pesticidi se bolje raspore uju i prijanjaju na rezidbom pravilno oblikovanoj kro nji. o tvoreni raspored grana koji omogu ava prodor svetlosti u unutra njost kro nje. Tehnike formiranja uzgojnog oblika trebal o bi da budu usmerene ka zasnivanju najefikasnijeg oblika kro nje. Za razliku od manjih.

to je odstojanje izmedu stabala manje. . Na ovaj nacin plodono enje doprinosi kontroli bujnosti stabla. Slika 2 : a) vertikalan Rast grana kao reakcija na razli itu orijentisanost: b) u blizini. Da bi se postigla optimalna kontrola rasta. Slabija rezidba u gusto sa enim vo njacima mo e dovesti do poja anog vegetativnog porasta. porasta letorasta i veli ine samog drveta. kvaliteta i ponovnom cvetanju. to mo e imati za posledicu brzu pojavu gusti a i gubitak rodnih grana zbog zasenjivanja. Isprekidane crte razdvajaju jednogodi nje i dvogodi nje drvo. Prime uje se smanjeni porast i pojava ve eg broja grana na slici b u pore enju sa a. Kasnije tokom sezone za porast drveta i roda slu e hranljive materije proizvedene u teku oj sezoni. a uti e i na broj i bujnost izdanaka. ali iznad horizontale i c) ispod horizontale. Za ove procese neophodna je zdrava i funkcionalna lisna povr ina. kao to je koren. tako i sa ostalim ta kama porasta. Koli ina hranljivih materija je ograni ena i injenica da su usmerene ka plodovima u razvoju smanjuje njihovu koli inu dostupnu za porast mladara i korena. nedostatak terminalnog porasta i razvoj nepo eljnih bujnih vodopija pod c.koji su proizvodi fotosintetske aktivnosti u prethodnoj sezoni. Veliki broj plodova dovodi do smanjenog porasta korena. uloga ovog mehanizma za kontrolu porasta je ve a. kao i za obnavljanje rezervi za pred stoje i period mirovanja i po etnu fazu porasta narednog prole a. Ta ka porasta stabla jabuke je bilo koje mesto na stablu koje mo e da usmeri kretanje hranljivih materija iz listova ka sebi. Ovu sposobnost imaju izdanci i plodovi koji aktivno rastu i oni se oko hranljivih materija ³takmi e´ kako me usobno. te inu roda treba prilagoditi najve em mogu em broju plodova odgovaraju e veli ine.

a porast iz preostalih ta aka porasta prekomeran. Proizvodnja i silazno kretanje regulatora rasta od terminalnog izdanka ograni ava formiranje izdanaka iz bo nih pupoljaka. letnja rezidba nema za cilj ja anje porasta. promeni e se pravac kretanja regulatora rasta. Ako se centralna vo ica savije do skoro horizontalnog polo aja. Rani porast izdanaka. ako rezidba nije ekstremne jacine. Isprekidane crte razdvajaju drvo razli ite starosti. neto gubitak je minimalan. Uop te. Ovo dovodi do ja anja koje delimi no nadokna uje uklonjenu drvnu masu. Orezana grana uvek e ostvariti manji porast od neorezane. Porast u visinu se najve im delom odvija iz samog terminalnog pupoljka. listova i plodova obavlja se na ra un rezervi uskladi tenih u tkivima drveta. Ovi prirodni regulatori rasta tako e mogu da spre e razvoj cvetova. Ako se aktivna lisna povr ina ukloni sredinom leta. Slika 3 (a. kasnije tokom vegetacije listovi nanovo dopune ove rezerve. ukoliko se ukloni veoma veliki broj ta aka porasta. Ako se vo ica savije ispod horizontalnog polo aja. a) nije bilo prekra ivanja b) prekra ivanje jednogodi njeg drveta za jednu tre inu c) prekra ivanje za dve tre ine d) prekra ivanje za tri tre ine (cela jednogodi nja grana je uk lonjena). krajnji efekat bi e pra njenje rezervi u drvetu.Uobi ajen na in porasta centralne vo ice kod jabuke prikazan je na slici 2 a. Izdanci se mogu formirati i iz nekoliko bo nih pupoljaka. nadzemni deo drveta i koren su u ravnote i. Ipak. proizvodi se ve a koli ina ovih materija koje inhibiraju formiranje cvetova. pre po etka kretanja hranljivih materija od listova ka drvetu. d): Reakcija porasta bujnih. to pove ava koli inu resursa iz korena za preostale pupoljke. terminalni porast gotovo prestaje i biva zamenjen bujnim i uspravnim vodopijama blizu osnove grana (sl. Ovaj efekat je direktno proporcionalan koli ini uklonjene lisne mase. b. Na kraju svake vegetacione sezone. ali je deo koji izraste uvek manji od odstranjenog dela i porasta koji bi on ostvario. 2c). . slabija rezidba ima ve i uticaj na raspored porasta delova drveta nego na ukupan porast. i. Neki na ini orezivanja podsti u vegetativni porast na mestu reza to stvara varku poja anog porasta. Rezidbom u toku mirovanja vegetacije uklanjaju se neke ta ke porasta. ukupan porast u narednoj sezoni bi e zna ajno smanjen. c. 2b). kao i uskladi tene rezerve u samom drvetu. javlja se veliki broj izdanaka i mali broj cvetnih pupoljaka. Za razliku od zimske. to dovodi do smanjene bujnosti u narednoj vegetaciji. Kada do e do velike vegetativne bujnosti. uspravnih grana ³Deli esa´ na jako prekra ivanje grana u periodu mirovanja vegetacije. ali oni obi no prelaze u rodne gran ice ili osta ju dormantni. to je bujnost vegetativnog porasta ve a. ja ina rezidbe meri se pre brojem ta aka porasta nego koli inom uklonjene drvne mas e. Rezidba se uglavnom obavlja tokom zime. Po to se rezidbom uklanja potencijalna lisna povr ina za narednu vegetacionu sezonu. Ukupan vegetativni porast e se smanjiti. pojavi e se ve i broj bo nih grana i podsta i e se formiranje cvetova(sl.

to je ja e orezivanje jednogodi njeg drveta. porast izdanaka i zadebljavanje grana nastavljaju se normalnim tokom. Tako. Ipak. Pri rodno bujne sorte sa jakim porastom u visinu. rez nastao prekra ivanjem podsti e bujniji porast iz pupoljaka u svojoj blizini i proporcionalno smanjuje razvoj bo nih grana du te ho rizontalne grane. i ostavlja se neorezanim da bi se na njemu formirali cvetni pupoljci koji e u narednoj sezoni dati rod. Reakcija na prekra ivanje mo e biti razli ita i zavisi od uticaja nekoliko faktora. Svi na ini rezidbe mogu se podeliti u dve osnovne kategorije. bo nom granom ili deblom. Razlike u intenzitetu porasta stabla posle skra ivanja. po to e nova grana koja zauzme njeno mesto formirati rodne gran ice koje ce lak e mo i da izdr e te inu roda. uo ava se poja an porast bujnih izdanaka i prelazak rodnih gran ica u vegetativne izdanke Prekra ivanje starijih grana d) ima za rezultat prelazak rodnih gran ica u nerodne i bujne vegeta tivne izdanke. vi e reaguju na prekra ivanje od manje bujnih sorti. a tr ogodi nje kako bi se zamenila ili podmladila stara grana. prekra ivanje podrazumeva uklanjanje s amo jednog dela grane to ima za posledicu ometanje uobi ajenog kretanja regulatora rasta u preostalom delu grane.3 d) ima za posledicu prelazak potencijalno rodnih pupoljaka u bujne i nerodne vegetativne izdanke. i posle .Kao reakcija na ja e prekra ivanje jednogodi njeg drveta. Velika te ina roda mo e smanjiti ili ak potpuno spre iti uobi ajenu reakciju porasta na rezidbu prekra ivanjem. Karakteristi ne reakcije u porastu bujnih uspravnih grana na prekra ivanje prikazane su na prethodnoj slici. Za razliku od toga. odnosno potpunog uklanjanja. itava grana ili izdanak se odstranjuju na mestu spajanja sa skeletnom. 3 a -c). Nasuprot prekra ivanju. Da ne bi do lo do zasenjivanja ni ih delova drveta. prekra ivanje i potpuno uklanjanje grana i izdanaka. Prekra ivanje starijeg drveta (sl. jednogodi nje drvo se stoga retko orezuje. dvogodi nje grane se obi no prekracuju kako bi se njihova du ina smanjila. Bujne sorte na prekra ivanje reaguju jakim vegetativnim porastom. Medutim. Po to normalno kretanje regulatora rasta u delovima koji nisu orezani ostaje u velikoj meri isto. kao to je ³Deli es´. rezove nastale potpunim uklanjanjem grana i izdanaka na prati dramati no pove anje bujnosti vegetativ nog porasta. Kod potpunog uklanjanja. Za razliku od uspravnih. ja a je i reakcija u vegetativnom porastu iz pupoljaka ispod reza (sl. Rezidba potpunim uklanjanjem grana zgodna je za odstranjivanje klonulih gra na i vodopija. mogu se odrediti na osnovu razli itih reakcija u kretanju regulatora rasta u orezanoj grani na ove dve tehnike. prekra ivanje uporednih horizontalnih grana dovodi do malog pove anja njihovog vegetativnog porasta u pore enju sa isto tako orijentisanim neorezanim granama.

4. Na ovim mestima olak an je prodor insekata i uzro nika bolesti. U ovoj situaciji postoji veliki broj za etaka novih izdanaka koji su ned ovoljne du ine. na primer u slu aju kada neorezana grana nema dovoljno izdanaka koji bi izneli celokupan rod. Vodopije su bujni vegetativni izdanci koji iscrpljuju drvo po to koriste hranjlive materije neophodne za proizvodnju ploda. treba znati koje se sekundarne grane i izdanci na njima javljaju: 1. 2. To su uglavnom posti e orezivanjem bujnih izdanaka v r nog dela drveta koji zasenjuju donje grane. Najve a i najbujnija stabla formiraju se na standardnim podlogama. Grane koje rastu nadole formiraju mali broj cvetnih pupoljaka. Od dve grane koje se oslanjaju jedna na drugu treba prekratiti ili ukloniti onu koja je manje rodna. Rezidbu treba izvr iti tak o da se stimuli e umeren porast izdanaka. Do ove pojave uglavnom dolazi zbog prevelikog broja rodnih gran ica. Zasenjene grane u unutra njosti kro nje daju rod slabijeg kvaliteta. Da ne bi ostali ovakvi pupoljci. nepravilne rezidbe i podmla ivanja grana. to olak ava prodor insektima i uzro nicima bolesti. a berba tih plodova je ote ana zbog njihove nedostupnosti. Op ta pravila koja treba poznavati pre nego to se zapo ne sa rezidbom Kako bi se rezidba obavila na pravilan na in. srednje patuljasta ili patuljasta. . 5. da li je ona standardna. zasenjuju ili se naslanjaju na rodnije skeletne grane. esto se javljaju u osnovi kalemljenih stabala. Pri orezivanju skeletnih grana. na ra vama i na mestima ranijih rezova. tj. Patrljci i polomljene grane nastaju posle jakih vetrova. Porast se mo e podsta i uklanjanjem nekih rodnih gran ica. pa ih treba orezivati na na in koji e tu bujnost smanjiti. to dovodi do o te enja kore. Do ugro avanja rasta centralne vo ice dolazi kada vodopije ili izdanci u blizini vrha drveta prerastu najvi i pupoljak stabla centralne vo ice. velikog optere enja te inom roda ili nepravilne rezidbe. to e izazvati poja ani porast izdanaka. pa ih treba prekratiti do zdrave grane ili ih potpuno ukloniti. treba poznavati bujnost drveta. odnosno broj i du inu izdanaka. Patuljaste podloge daju niska stabla male bujnosti.ove rezidbe mo e do i do poja anog porasta. Veli ina patuljastih stabala je izme u ove dve kategorije i ona se odlikuju bujnim porastom izdanaka. 3. i obi no nose veliki broj rodnih pupoljaka. rezovi treba da su isti i na injeni do same osnove izdanka koji se ukla nja. Novi izdanci izbija e posle rezidbe iz pupoljaka u osnovi uklonjene grane. Na bujnost u velikoj meri uti e podloga. Njih treba prekratiti da drvo ne bi poprimilo lo u strukturu i nepravilan oblik. Prekra ivanje i potpuno uklanjanje mo e se obaviti i sa ciljem podsticanja porasta. i koji po svoj prilici ne e mo i da dostignu neophodnu du inu.

radi lak e rezidbe. Takode. pa treba ostaviti izdanak koji ima najbolji polo aj. Rezidba prekra ivanjem ili preusmeravanjem rasta obavlja se kako bi ograni io ili skrenuo rast centralne vo ice ili grana. ve samo bo nih pupoljaka iz kojih e se u slede oj sezoni razviti bo ne rodne gran ice ili izdanci. Nalaze se bo no na izdancima i rodnim gran icama. Kako obe grane rastu. kao i na vrhovima izdanaka. Pupoljci koji e dati plodove lako se prepoznaju po obliku. Kako bi se rezovi pravili na odgovaraju im mestima i izbeglo odstranjivanje prevelikog broja rodnih pupoljaka. za preusmeravanje porasta treba odstraniti deo izdanka do pupoljka. 7. Za ograni avanje porasta. Uzane ra ve nastaju kada se grana formira vi e paralelno nego normalno u odnosu na deblo ili granu sa koje polazi. Retko se mogu prona i bo no na izdancima. Broj pupoljaka koji daju cvetove zavisi e od uslova uspevanja tokom sezone zametanja pupoljaka i tokom predstoje eg zimskog perioda. s tim to se plodovi ne formiraju iz svih za etih pupoljaka. 8. U starije drvo spadaju grane starosti dve ili vi e godina.6. a ostale ukloniti. i na njima jo nema bo nih rodnih gran ica ili izdanaka. a neke sorte ak formiraju pupoljk e po principu slu ajnosti i retko zame u veliki broj pupoljaka tokom godine visoke rodnosti. Veze tih grana sa osnovom su slabije. Pupoljci se javljaju samo na dvogodi njim ili trogod i njim rodnim gran icama koje nisu deblje od olovke. potrebno je znati razlikovati vegetativne i rodne pupoljke. koje nose rodne gran ice i izdanke. Slika 4: Rezidba po godinama rasta grana. na grani treba prepoznati delove koji se razlikuju po starosti. U svakom slu aju. Oni su ve i i vi e zaobljeni od lisnih pupoljaka i obi no se nalaze na vrhovima rodnih gran ica i kratkih izdanaka. granu treba prekratiti do slabog pupoljka ili bo ne gran ice. pupoljci iz kojih e se formirati plodovi u narednoj sezoni postaju vidljivi pre kraja zime. Intenzitet i bujnost por asta posle rezidbe zavi i e od starosti delova drveta koji su orezani. Reproduktivni pupoljci formiraju se u vegetacionoj sezoni koja prethodi onoj u kojoj e od njih nastati plodovi. kora izme u njih po inje da ometa formiranje vrstog spoja izme u njih. . gran ice ili grane orijentisane u eljenom smeru. Lisni pupoljci su sitniji i trouglastog su oblika. Jednogodi nji izdanci pri vrhu grane predstavljaju najmla e drvo. bunasti porast javlja se kada se nekoliko gr ana razvija iz iste ta ke porasta na deblu ili grani.

grane mogu biti i na manjoj me usobnoj udaljenosti. 3.Postupak rezidbe stabala jabuke mogu e je izraziti u pet pojednostavljenih koraka. precizniju i efikasniju rezidbu. i to po op tem pravilu tako da njihova du ina iznosi oko dve tre ine du ine donjih grana. Treba zavr iti detaljnom rezidbom. Osnovni oblik centralne vo ice lako se gubi kada du ina gornjih dostigne du inu donjih grana. Krupniji su i vi e zaobljeni od lisnih pupoljaka. Treba odstraniti mrtve i odumiru e grane. to naravno ne zna i da treba zanemariti detaljnu analizu ove tehnike koja sledi i koja e u velikoj meri pomo i pravilniju. pa neke od njih treba potpuno ukloniti. Odabrati centralnu vo icu i ukloniti ostale izdanke koji su joj konkurentni (one koje rastu u blizini vo ice). 5. Treba zapo eti sa pravljenjem velikih rezova. Odr avati vec formiran oblik kro nje. Rezidba treba da je ja a na zanemarenim stablima ili bujnim sortama. 2. Nekoliko op tih prakti nih saveta pri rezidbi: 1. a slabija kod . Kod polupatuljastih stabala gornje grane trebalo bi da budu najmanje 90 cm iznad donjih. esto vr ni deo kro nje ima previ e bujnih uspravnih izdanaka. Kod patuljastih staba la. Ukloniti izdanke koji su nerodni i koji prave s enku. treba odabrati drugi izdanak i otkloniti sve ostale koji su u njegovoj blizini. Kada vo ica dostigne visinu koja onemogu ava berbu. Treba orezivati kasno tokom perioda mirovanja kako b i se izbegla o te enja od hladno e. treba je prekratiti do dvogodi njeg drveta. Onda gornje grane treba prekratiti do odgovaraju e du ine. Uklanjanje ve ih grana olak a e preglednost i ukazati koje izdanke i grane treba dalje orezivati. Na bujnom stablu sa centralnom vo icom ne bi trebalo da bude vi e od pet donjih grana. 1. a to su obi no vodopije i klonuli izdanci. Ako se vo ica sa vije pod te inom roda. 2. 4. Ukloniti grane koje prave veliku senku. Na njima nema novog porasta i svetlije su boje od zdravih. Slika 4a : Generativni pupoljci nalaze se na vrhovima rodnih gran ica. a zavr iti sa detaljnijom rezidbom.

. krajnju veli inu stabla i to da li je stablo sa ili bez potpore. rezidbu treba strogo ograni iti na rezove koji su neophodni za pravilan razvoj drveta. Uzgojni oblik sorti sa porastom koji ide u irinu.5).manje bujnih sorti. Razumno primenjen plan formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mladog stabla elimini e kasniju potrebu za skupom korektivnom rezidbom. Pristupi formiranju uzgojnog oblika i re zidbi variraju u zavisnosti od na ina porasta konkretne sorte. a formiranje uzgojnog oblika nastaviti dok ono ne dostigne zrelost. 8. Ovakvu rezidbu tre ba razvu i na nekoliko godina. Na stablima sa kojih e se berba obavljati mehanizovano treba pravilno formirati uzgojni oblik od samog po etka. grananje pod velikim uglom i umeren porast u visinu. 7. Ne obavljati kompletnu rezidbu sa ciljem da se dosta zasenjeno drvo transformi e u rodno tokom samo jedne godine. makaze za rezidbu za grane srednje veli ine i testeru za velike grane. Ne praviti rezove preblizu grani sa koje se izdanak ili druga grana odstranjuje. Pravila formiranja uzgojnog oblika i rezidbe mladih stabala jabuke Formiranje uzgojnog oblika i rezidbu mladog stabla jabuke treba zapo eti sa sadnjom. Na in porasta ³Zlatnog deli esa´: Uo ava se dobro definisana centralna vo ica. ve i naglasak treba staviti na tehnike formiranja uzgojnog oblik a nego na rezidbu. Odabir i povijanje skeletnih grana olak avaju ove probleme i poma u u kontroli porasta i stimulaciji ranog formiranja ploda. Premazi za rane nastale orezivanjem nisu neophodni u periodu mirovanja vegetacije. Prekra ivanje treba obavljati rezovima tik iznad pupoljka ili grane. Slika 5. Stablo bez potpore Kod mladih stabala. uklju uju i bujnost sorte. Koristiti ru ne makaze za male gran ice. kao to je ³Zlatni deli es´ ili ³Ajdared´ mo e se sa relativno malo napora formirati u konusni oblik (sl. Uklanjanje treba obavljati rezovima tik iznad osnove grane koja se uklanja. 5. formira dobru strukturu i podsti e rano formiranje plodova. na in porasta stabla. Na mladim stablima skeletne grane se retko same postavljaj u u polo aj koji stablu daje maksimalnu snagu i omogu ava optimalnu izlo enost svetlosti. 6. Po to najve i broj rezova na mladim stablima podsti e vegetativni porast i odla e cvetanje. 4. Specifi ni godi nji planovi varira e u zavisnosti od nekoliko faktora. 3. Alat koji se koristi pri orezivanju treba prilagoditi veli ini grane koja se uklanja. prevremeni razvoj.

Uo ava se bujni porast u visinu koji je konkurentan centralnoj vo ici. Na in porasta ³Deli esa´. preveliki broj skeletnih grana i mali uglovi grananja. Uo ljivo je odstojanje izmedu skeletnih grana du debla.Kod bujnih sorti uspravnog porasta kao to je ³Deli es´ pa nja se mora obratiti na odabir skeletnih grana i njihovo povijanje kako bi se dobio eljeni uzgojni oblik (sl. posle odabira skeletnih grana i skra ivanja centralne vo ice. Slika 7. Stablo prikazano na slici 6. . Slika 6. 6 -8).

9). smanjuje konkurentnost centralnoj vo ici i u klanjaju smetnje koje donje skeletne grane prave porastu gornjih skeletnih grana vi e na deblu. To kom prvih godina formiranja uzgojnog oblika. . Nepravilan odabir skeletnih grana mo e dovesti do prestanka rasta centralne vo ice zbog formiranja njihovog prevelikog broja iz jedne ta ke debla (sl. podsti e formiranje cvetnih pupoljaka. Efekat koji nastaje kada su skeletne grane blizu jedna drugoj. smanjuje bujnost skeletnih grana. Ograni avanje porasta vo ice dovodi do gubitka njene dominacije i razvoja nepo eljnog loptastog oblika kro nje. Povijanjem se pove ava ugao grananja. treba obratiti pa nju na formiranje centralne vo ice.Stablo prikazano na slici 7. posle postavljanja tapova koji se koriste pri povijanju grana. Gubitak dominacije centralne vo ice mo e dovesti do formiranja loptaste kro nje otvorenog sredi njeg dela. sa lo om distribucijom svetlosti. Slika 9.Slika 8.

Jedan od ovih izdanaka. najve i broj stabala e u blizini glavnog reza formirati mno tvo bujnih izdanaka. njihova te ina e dovesti do toga da se vo ica savije ili ³izgubi plod´ (sl. treba izabrati za centralnu vo icu. Efekat gubitka centralne vo ice zbog ³gubljenja ploda´. bi e potrebno ulo iti ne to vi e truda. U ostalim slu ajevima. Izdanci su obi no manjevi e jednake veli ine i bujnosti sa iznenaduju e malim uglovima grananja. Prime uje se nagi njanje centralne vo ice nad skeletnu granu ispod nje kao i slab porast skeletnih grana na suprotnoj strani drveta.Plodovi koji se formiraju na glavnom izdanku moraju se ukloniti. kao to su ³Zlatni deli es´ i ³Ajdared´. obi no onaj najbli i vrhu. to ima za posledicu njeno zasenjivanje i gubitak. Kod . Oni se razvijaju iz 2 ± 4 pupoljka koji su najbli i vrhu. Kod manje bujnih sorti koje prirodno rastu ka centralnoj vo ici. Porast plodova jo vi e slabi vo icu koja se obi no naginje nad skeletnu granu. na po etku vegetacione sezone bi e ponekad potrebno pincirati po koji konkurentni izdanak. Formiranje centralne vo ice Tokom prve vegetacione sezone. Zasenjivanje ima za rezultat gubitak rodnih grana u unutra njosti i formiranje nepo eljnog loptastog oblika kro nje. Slika 10. 11). 10). ukoliko se ovo ne obavi. U narednim godinama. a njoj konkuretne izdanke pincirati jo dok su vodenasti (sl. na in odr avanja sna ne i dominantne vo ice zavisi e od sorte i bujnosti.

posebno ³Deli esa´. Ciljevi odabira skeletnih grana i formiranja njihovog oblika jesu stvaranje niza dobro pozicioniranih grana na pravilnom me usobnom rastojanju koje e mo i da iskoriste dobru izlo enost svetlosti kako bi proizvele i iznele te ak rod. pri emu iz jedne ta ke debla ne sme polaziti vi e od jedne skeletne grane. a razvoj bo nih izdanaka je ograni en u toj meri da nema dovoljno odgovaraju ih grana od kojih bi se formirale skeletne grane. Ovu rezidbu bi trebalo obaviti tokom leta. U blizini reza nastalog rezidbom obi no se formira mno tvo izdanaka. Uklanjanje konkurentnih izdanaka nastavlja se u narednim godinama. mo e se pojaviti veliki broj konkurentnih izdanaka. Kada porast u visinu pre e 45 cm. Bujni izdanci formiraju se iz pupoljaka najbli ih vrhu (b). 11. Prva skeletna grana trebala bi da bude najmanje 45 cm iznad zemlji ta kako bi se ostavilo dovoljno prostora za kretanje opreme koja se koristi u vo njaku (sl. Prva skeletna grana treba .12 a) Slika 12. Izdanci koji su konkurentni vo ici uklone se dok su jo vodenasti (c). pa vo ica mo e preterano porasti u visinu. struktura vo ice slabi. Mo e biti neophodno da se vo ica redovno prekra uje i vr i odabir najpo eljnijeg izdanka svakog leta sve dok stablo ne do e na rodnost. Jo neodrvenela iba se prekrati pri sadnji (a). kako je prikazano na sl. (a) niz skeletnih grana treba da bude na odgovaraju em me usobnom rastojanju du debla. vo icu bi trebalo prekratiti za otprilike jednu etvrtinu. Letnja rezidba kojom se posti e dominacija vo ice. veoma sli no kao kada se formiraju kao reakcija na prvobitni rez.nekih sorti. Budu a produktivnost vo njaka je u direktnoj vezi sa pa njom koja se tokom prvih nekoliko godina posveti formiranju uzgojnog oblika sk eletnih grana. Pravila odabira i formiranja uzgojnog oblika skeletnih grana. Slika 11. mogu se ukloniti i preostali novi izdanci koji ugro avaju dominaciju vo ice ili mo e im se promeniti polo aj povijanjem. U ovom slu aju. U isto vreme. Ovaj postupak e oja ati vo icu i podsta i porast bo nih izdanaka od kojih se mogu formirati skeletne grane. Odabir i formiranje uzgojnog oblika skeletnih grana Verovatno najva niji postupak u formiranju vo njaka visoke rodnosti sa stablima dobrog uzgojnog oblika jeste odabir i formiranje uzgojnog oblika skeletnih grana.

Prime uje se razvoj umetnute kore na mestu spajanja deb la i grane (strelica). (a) Manji ugao grananja. Slika 13. Grananje pod manjim i ve im uglom. Ukoliko se planira mehanizovana berba. a ra va ja a sa pove anjem veli ine i nosivosti skeletne grane. prva skeletna grana trebala bi da bude 75 cm iznad zemlji ta kako bi se omogu io prilaz platforme za sakupljanje vo a. Godovi se rasprostiru du mesta spajanja skeletne grane i debla. Ostale skeletne grane trebalo bi da budu na me usobnom rastojanju od najmanje 20 cm du debla i da budu raspore ene tako da njihov razvoj ne ometa . bolje je odmah zapo eti formiranje skeletnih grana na ovoj visini nego kasnije spu tati glavnu skeletnu granu. (b) Ve i ugao grananja.skeletnih grana. U tom slu aju.da bude najmanje 45 cm iznad tla (b) Pogled na stablo odozgo: prime uje se dobar raspored skeletnih grana. Gornje skeletne grane moraju biti kra e od donjih kako bi se odr ala dobra osvetljenost donjih skeletnih grana. Ova struktura slabi ra vu i predstavlja mesto prodora saprofita i patogena.

skeletna grana bi trebalo da se formira pod velikim uglom grananja u odnosu na deblo (sl. Uspravna bo na grana nastavice svoj bujni porast i ometa e razvoj skeletnih grana na vi im delovima debla. obicno je na stablu starom 3-4 godine grana previ e kruta da bi se na ugao grananja moglo uticati bilo kojom tehnikom. Kod mladog drveta postoji isku enje da se odabere itav niz dobro raspore enih grana du debla koje e biti na malom me usobnom rastojanju.susedne skeletne grane (sl. Mali ugao grananja obicno podrazumeva i umetnutu koru (sl. Povijanje tako e pozitivno vi e uti e na grananje du skeletne grane nego u blizini terminalnog pupoljka. Savijanjem skeletne grane smanjuje bujnost vegetativnog porasta i podsti e razvoj cvetnih pupoljaka. Smanjenje bujnosti skeletnih grana deluje pozitivno na rast i dominacij u centralne vo ice.b). sem ako se stabla formiraju nepravilno. po e e da se naginju jedna ka drugoj i da se me usobno zasenjuju. Povecanj e malih uglova grananja treba zapoceti rano. to je slu aj sa uspravnim granama. 14c). Neke sorte prirodno imaju velike uglove grananja. Kona no. smatra se da granu treba saviti (sl. zbog svog ni eg polo aja. Za razliku od dosada njeg pristupa. kako grane rastu i ire se. p ri emu se one ne bi trebale saviti ispod horizontalne linije. Uklanjanjem uspravne grane do spoljne bo ne grane ne popravlja se prvobitini mali ugao grananja. Da bi imala najvecu snagu i kapacitet no enja roda. Ovaj ugao e skeletnim granama pru iti dovoljnu . 9). Va nost povijanja skeletnih grana ne mo e se prenaglasiti. to e za nekoliko godina imati za posledicu formiranje nepo eljnog loptastog oblika kro nje (sl. savijanje ni ih skeletnih grana omogu ava neometani razvoj vi ih grana. U ovom slu aju bo nu granu bi trebalo ukloniti po to e ona. biti zasenjena. 13a). niti se skeletna grana dovodi u povoljniji polo aj. 13b). Skeletne grane trebalo bi poviti pod uglom od oko 60° u odnosu na deblo. b). Kod sorti uspravnog porasta kao to je ³Deli es´ ce se obicno formirati mali uglovi grananja. Ja anje osnove skeletnih grana mo e dovesti do gu enja centralne vo ice. Povijanjem se skeletne grane postavljaju tako da celom svojom du inom maksimalno iskoriste izlo enost svetlosti. 12 a. to racvu dosta slabi i predstavlja mesto prodora patogena i saprofita. 14a. Iako u jednom momentu ovakva struktura mo e delov ati zadovoljavaju e. Razvoj niza dobro postavljenih skeletnih gr ana koji je prikazan na slici 12 obi no traje du e od godinu dana. (sl.

(b) nepravilan postupak. Prime uje se mali ugao grananja i mala. poja ano formiranje cvetova i pravilno pozicioniranje za budu i razvoj. Rezuiltati pravilnog formiranja skeletnih grana su ve a snaga.Stablo sa potporom. smanjena vegetativna bujnost. (c) Ispravan postupak. Slika 14. Po to e je glavna skeletna grana zaseniti svojim porastom. Odvajanjem grane pove ava se ugao grananja i skeletna grana se postavlja u pravilan polo aj. Formiranje uspravne skeletne grane. . bo nu granu bi treba ukloniti. Uklanjanje grane do uspravne bo ne grane ne pobolj ava ugao grananja niti polo aj grane i ne mo e da kontroli e bujan vegetativni porast. (a) Uspravna skeletna grana.elasti nost tako da te ak rod ne e dovesti do toga da se saviju ispod horizontalne linije. uspravna bo na grana. Stablo sa potporom Slika 15.

Uo ava se ponovljena modifikacija vo ice kako bi se kontrolisala bujnost vr nog dela drveta i horizontalan polo aj skeletnih grana. porast iz slabije vo ice bi e manje bujan. i to tako to e se grane vezivati za icu ili iriti du nje. Ovo je posebno bitno kod bujnih sorti i sorti uspravnog porasta koje nisu prilago ene ovim na inima sadnje. Ovakva stabla su obi no dovoljno niska. a oblik zrelog stabla odr ava vezivanjem.16). (sl. biraju se tako da se postigne to bolji raspored du debla. Za dobru rodnost presudno je da se porast stabla dr i pod kontrolom. trebalo bi formirati na isti na in kao kod stabala bez potpore. kao to je to esto slu aj sa stablima na podlogama M. . Po to nema prekra ivanja. mora se posvetiti pa nja formiranju pravilnog rasporeda skeletnih grana kako bi se bujnost donjeg dela stabla dr ala pod kontrolom. Formiranje uzgojnog oblika na stablu sa potporom se na izvestan na in razlikuje od formiranja oblika kod stabla bez potpore. Tokom perioda mirovanja rezidbu potpunim uklanjanjem treba kor istiti kod odstranjivanja bujnog.7 ili M. pa nijedan njihov deo ne mo e biti previ e zasenjen i odabir skeletnih grana svodi se vi e na na in njihovog rasporeda oko debla nego na me usobno rastojanje. Naglasak kod stabala sa potporom treba staviti na kontrolu porasta i iniciranje rane rodnosti. po to ono mo e dovesti do ve e bujnosti vegetativnog porasta. i na otklanjanje bujnog porasta tokom zimske rezidbe. 15. uspravnog porasta. ali e spre iti razvoj sna nih vodopija na donjem delu. Zrelo stablo vretenasto. Po to se potpora uglavnom obezbe uje pomocu i ane mre e ili stubova.26. 15). Kada se kod stabla sa potporom ostavljaju skeletne grane. bunastog oblika. uspravnih sorti. Kako bi se vo ica modifikovala i smanjio porast na vrhu stabla sa potporom. Slabija bo na grana se zatim ve e. Slika 16. postavi u polo aj vo ice i vi e se ne dira. (sl. ali koja ina e rastu bez nje. koje mogu ostati vegetativne i brzo prerast i sebi namenjen prostor. Ove mere predostro nosti su pogotovo bitne kod bujnih. potreba za sna nom centralnom vo icom svodi se na najmanju mogu u meru.Uzgojni oblik stabala kojima se na izvestan period postavlja potpora. formiranje oblika vo ice trebalo bi izvr iti rezidbom sa potpunim uklanjanjem. Po to kod stabala sa potporom potpuno uklanjanje dovodi do modifikovane vo ice slabijeg porasta. Prekra ivanje treba po svaku cenu izbe i.

Za veoma bujna stabla i sorte kao to je ³Deli es´. Ako su bujne vodopije po ele da rastu. trebalo bi ih skratiti na visinu od oko 75 cm iznad zemlji ta. Jako prekra ivanje dovodi do preteranog porasta iz preostalih pupoljaka. Uop te. broj plodova. Obi no. a ne njihova veli ina ima primaran uticaj na porast stabla. njih bi trebalo prekratiti do sna ne rodne gran ice ili pupoljka kako bi se podstakao vegetativni porast i odnos izmedu izbojaka i korena doveo . 17). letnje orezivanje trebalo bi odlo iti do polovine jula kako bi se smanjila mogu nost ponovnog porasta. Formiranje uzgojnog oblika i rezidba mladog drveta Mlado drvo bi u vreme sadnje trebalo orezati tako da se podstakne razvoj grana (sl. Kod ve ine sorti treba prskati u koncentraciji od 1000 ppm Alara (daminozid. kako bi se omogu io razvoj dobro raspore enih skeletnih grana. ako se ne planira mehanizovani na in berbe. U ovom drugom slu aju sadnice bi trebalo prekratiti na visinu od 90 cm. Ukoliko se sade dobro razvijene jednogodi nje sadnice. regulator rasta) i 300 ppm etephona (preparat na bazi iste supstance kao i Ethrel). to e omogu iti kontrolu vegetativnog porasta i inicirati razvoj cvetnih pupoljaka za narednu godinu. dok slabije prekra ivanje ima za rezultat formiranje rozete slabijih izdanaka u blizini reza i slab porast u donjem delu debla. Ukoliko se posade starije sadnice sa ve formiranim izdancima. Iako ovo tretiranje mo e dovesti do izvesnog smanjenja veli ine plodova u narednoj godini. tj. sada se mogu ukloniti. koncentraciju Alara treba pove ati na 1500 do 2000 ppm. 2-3 nedelje po zavr enom punom cvetanju. Ako mlada stabla tokom nekoliko godina nastave sa preteranom bujno cu sa malo indikacija da ce do i do rodnosti treba prskati Alar-om ili etephon kako bi se iniciralo formiranje cvetnih pupoljaka. ovaj tretman se ne ponavlja naredne godine po to bi etephon u ovoj koncentraciji i vremenu delovanja izazvao opadanje ve ine ili itavog roda.Ostali na ini rezidbe Letnja rezidba mladih stabala treba da se svede na formiranje uzgojnog oblika centralne vo ice i zakidanje nepo eljnih izdanaka ka ko bi se ograni io njihov rast.

a ako neki plod po ne da se razvija na vo ici. Lak e ih je savijati posle pucanja pupoljaka. Ostavljeni izdanci sa malim u glovima grananja mogu se sada poviti pomo u tapova od tvrdog drveta ili kratkih i anih ra iriva a kako bi se dobili iroki uglovi ra vanja. Uop te. trebalo bi odabrati centralnu vo icu (sl. Zimsku rezidbu tokom prve godine trebalo bi svesti na uklanjanje bujnih izdanaka koji ne e postati skeletne grane i na prekra ivanje vo ice ukoliko za tim postoji potreba. sredinom leta. Tokom sadnje treba ukloniti izdanke koji se ne e ostavljati za skeletne grane. treba ga odstraniti. (a) Prejako skra ivanje. Sve izdanke ispod 45 cm visine ili ispod prve stalne skeletne grane trebalo bi ukloniti sredinom leta. Ako je gornja skeletna grana mnogo bujnija od donje.bli e ravnote i. Prekra ivanje mladih stabala tokom sadnje. Slika 17. Uo ava se bujni porast na centralnoj vo ici i dobar porast iz izdanaka u zoni u ko joj e biti odabrane prve skeletne grane. Kako bi se nastavio njen . (c) Preslabo prekra ivanje Uo ava se kruna lo eg porasta i slabiji porast na donjim delovima debla. (b) Prekra ivanje na pravilnu visinu. Ovaj postupak smanjuje posao oko naredne zimske rezidbe i podsti e porast izdanaka od kojih e se formirati skeletne grane. Uo ljiv je preterano bujni porast iz svih ta aka porasta. a duga ke izdanke skratiti. prekra ivanje skeletnih grana ne podsti e ja i porast i trebalo bi ga izbegavati. Izdanci koji se formiraju na donjem delu pro logodi nje vo ice mogu se odabrati za formiranje prvog reda skeletnih grana. Rano tokom leta u prvoj godini porasta. pa se smanjuje rizik od slamanja grana. pa tako zapo inje i formiranje njihovog uzgojnog oblika. odabira i formiranja oblika skeletnih grana. Treba nastaviti sa letnjom rezidbom izdanaka koji su konkurentni vo ici. Skeletna grana koja se povije dok je mlada esto e nastaviti svoj porast u visinu. Nepo eljne vodopije ili izdanci koji se razvijaju sa malim uglovima grananja mogu se pincirati dok su jo vodenasti ili orezati kasnije. mo e se prekratiti. Povijanje treba obaviti to je mogu e ranije kako bi stablo na njega najpovoljnije odreagovalo . po to je tad drvo savitljivije.11). Formiranje uzgojnog oblika i rezidbu treba u narednim godinama nastaviti u smislu formiranja centralne vo ice. Povijanje skeletnih grana treba za po eti rano tokom druge vegetacione sezone.

mo e do i do dodatnog irenja ove bolesti. Ponekada se stabla orezuju i u periodu porasta. kao to su ubrenje i prva prskanja. ako se zavr i pre cvetanja. ali se on periodu od januara do marta. ostaci od rezidbe na zemlji u vo njaku mogu ometati ostale kasno-zimske i rano prole ne radove. uravnote enim prore ivanjem plodova treba podsticati ujedna enu godi nju rodost. Sa razvojem drveta treba uklanjati nepotrebne grane. Po to se uspostavi osnovni oblik drveta i zapo ne formiranje plodova. bujnost i dalje velika. donje skeletne grane trebalo bi da budu du e od skeletne grane koje se nalazi iznad nje. O te enja od niskih temperatura nastala kao posledica rezidbe su veoma esto uzroci raznih vrsta raka i trule i drveta. Ako je. pre nego to drvo dostigne najve u vrstinu. . Ako se dozvoli da gornje skeletne grane postanu preduga ke. Dok se ne formira uzgojni oblik. za sastavljanje dobrog plana rezidbe od velike su va nosti i ostali aspekti tehnologije gajenja. uprkos svim naporima da se umanji. Kod kasne rezidbe. grane koje nose plod na donjim skeletnim granama bi e izgubljene. ali letnja rezidba obi no slu i za re avanje specifi nih problema i razmatra e se posebno. Po to te ina roda uti e na bujnost. trebalo bi primenjivati tehnike za tite od mraza kako bi se izbegle katastrofalne tete od gubit ka roda. treba primeniti odgovaraju u koli inu ubriva. U oblastima sa estim mrazevima. program orezivanja treba postepeno prilago avati cilju odr avanja dobre izlo enosti svetlosti i kontroli bujnosti du itavog drveta.pravilan razvoj i sprecilo njeno naginjanje ka novim skeletnim granama. Ponekada neodgovaraju e vremenske prilike znac ajno odla u rezidbu. rezidbu treba svesti na najmanju meru. Rezidba rodnih stabala Po to rezidba i bujnost stabla me usobno uti u jedno na drugo. Kako bi se odr ao konstantan i umeren vegetativni porast. Razlike u vremenskim ulovima u razli itim godinama mogu dovesti do toga da se rezidba izvodi ranije ili kasnije. ali je najbolje rezidbu odlo iti do sredine zime. Ranija rezidba. Generalno. Ako se u vo njacima u kojima postoji problem sa crnom trule i (crna trule grana. Kako bi se odr ao pravilan konusni oblik stabla. a kro nja e dobiti loptasti ili oblik sli an ki obranu. trebalo bi je u slede oj sezoni ponovo poviti. u tehnologiju gajenja treba uklju iti i primenu Alar-a na poc etku sezone. Ovo je posebno bitno kada se drvetu nanose veliki rezovi. Po etkom tre e godine potrebno je izvr iti umerenu rezidbu kako bi se rast i razvoj skeletnih grana dr ao pod kontrolom i odr ao eljeni oblik kro nje. pa novi porast zapo ne pre nego to se orezivanje zavr i. zakasnela rezidba ne e negativno uticati na rodna stabla dobre bujnosti. Program za tite treba da obezbedi zdravu i funkcionalnu lisnu povr inu tokom itave vegetacione sezone. Stabla se mogu orezivati tokom svih zimskih meseci. lista i ploda ± Botryosphaeria obtusa) rezidba vr i posle po etka porasta. mo e u velikoj meri pove ati opasnost od o te enja zbog niskih temperatura. Kada orezivati vo ke Rezidba rodnih stabala se uglavnom obavlja u periodu mirovanja. ali e ve kasnija rezidba dovesti do smanjenje bujnosti.

Grane koje vise (b) su slabo bujne i jako zasenjene. lo e obojene plodove. i zbog dobre izlo enosti svetlosti. odgovaraju a veli ina i boja. Plodove karakteri e dobra izlo enost svetlosti. pa ih pesticidi ne mogu pokri ti na odgovaraju i na in. oni su mali i neodgovaraju e boje. Idealno. bujnost bi trebala da bude ravnomerna du inom celog stabla. koji se odnosi na vr ni deo stabla karakteri e se velikom bujno u i umerenom rodnosti. Neujedna enost reakcija na regulatore rasta. ni rezidba se ne mo e izvoditi na isti na in du celog drveta. Uspravni porast (a). ve ih treba primenjivati na manje bujnim ni im granama i unutra njem delu drveta. i ra a male. mekani i neodgovaraju e boje. Orijentacija rodnih grana. Grana koja raste sa donje strane ve e grane (b) je jako zasenjena. rada plodove izvanredne boje. dok preveliki plodovi mogu imati veze sa preteranom bujno u koja esto predstavlja reakcijiu na p rejaku rezidbu.Kako se orezuje Program rezidbe trebalo bi isplanirati dosta pre same razidbe. Lo a boja ploda mo e poticati od preteranog zasenjivanja ili bujnosti. mogu ukazati na postojanje neprihvatljivih razlika u ja in i bujnosti na gornjim i donjim delovima stabla. Po to plodovi vise slobodno. nisu ni u kakvom dodiru sa granama. Previsoka i stabla sa previ e gustom kro njom mogu ote ati berbu. Iskustva iz prethodne sezone treba da uka u na promene koje je neophodno napraviti u programu rezidbe. veoma rodna. Uspravna grana (a) je preterano bujna. neodgovaraju e boje i esto nale u na grane. pa je karakteri u mala bujnost i rodnost. kako je to prikazano na slici 18. Nedovoljna bujnost mo e biti uzrok premale veli ine plodova. plodovi koji se tu formiraju su esto preveliki. Kod najve eg broja stabala. Slika 18. Horizontalna grana (c) je umerenog porasta. Uglavnom bi trebalo izbegavati rezove koji dovode do poja anja bujnosti na ionako bujnim vr nim delovima stabla. kao to su preparati koji se koriste za prore ivanje plodova ili Alar. Sve su ovo pokazatelji neodgovaraju eg na ina rezidbe i ukazuju na to da mora do i do nekih promena u na inu i/ili ja ini rezidbe. Ove su grane nerodne. me utim . Kako se sve tri vrste porasta uobi ajeno javljaju kod najve eg broja stabala. mekani. postoji tri oblika bujnosti. Horizontalne grane (c) su umereno bujne i veoma rodne. . Nezadovoljavaju i rezultati suzbijanja insekata ili bolesti mogu da uka u na to da su stabla previsoka ili da su kro nje previ e guste. a kada se na njima i formiraju plodovi. umereno rodna i rada plodove koji su preveliki. ovo je redak slu aj.

mere nege i berba plodova na ni im granama su lak e nego na vi im. dve stavke su od najve e va nosti. U nekim slu aje vima. Rezidba klonulih grana. Pri rezidbi (donja slika) krajeve ovakvih grana trebalo bi prekratiti sve do bo ne grane koja je u skoro horizontalnom polo aju (a). a po red toga. bo na grana. a jake bo ne grane formiraju tako da zauzmu eljeni prostor. Slika 19. Iako je ovakav oblik relativno lako formirati na mladom. Kod stabala bez potpore. kao to je ³Deli es´ umeju da klonu. vr ni delovi gornjih grana se redovno uklanjaju. Iako je istina da se otklanjaju potencijalno rodne grane. mo e biti neophodno sprovesti redovan program podmla ivanja grana. ipak se na ve em broju ni ih grana odr ava rodnost. kako je prikazano na slici 19. Kada se postigne ovakva visina. visina drveta ne sme pre i irinu grana. sve do jakih i rodnih bo nih grana. pa se veli ina grane (i senke koju ona pravi) mo e zna ajno smanjiti uklanjanjem krajeva ovih grana. Preklapanje grana susednih stabala ne sme se dozvoliti. a grane koje rastu nadole iz tacaka na ve im granama treba ukloniti u potpunosti (b) . Kod ovog pristupa. uklanjanje jedne velike grane podsti e slabiju bujnost nego uklanjanje nekoliko manjih grana. Grane koje se naginju nadole (gornja slika) nemaju dobru izlo enost svetlosti i obi no zasenjuju ostale grane. U ovom smislu. bujni izdanak ili vodopija se ponekad mogu vezati u pribli ni polo aj koji e zauzeti posle uklanjanja ovog dela grane. ponekad ga je te ko odr ati na zrelom drvetu. Kao prvo. Starije grane mnogih sorti. Stoga je efektnije ukloniti itave grane ili njihove velike delove. jer dovodi do velikog zasenjeivanja. i da ne do e do njegove poja ane bujnosti. Va nost konusnog oblika kro nje ve je ranije nagla ena.Tajna ravnomerne bujnosti du celog stabla je ujedna ena izlo enost svetlosti svih nose ih grana. Godinu ili dve pre uklanjanja vr nog dela grane. Ovo mo e da izgleda kao da se uklanjaju najrodnije grane. trebalo bi se potruditi oko vr nog dela ± njegov porast treba prilagoditi tako da ne zasenjuje ni e grane. nego izvr iti detaljnu rezidbu na bujnom vrhu stabla. Veoma esto je proizvo a u koji je navikao na formiranje kro nji sa otvorenim centrom te ko da na ovaj na in orezuje vr ni deo s tabla koji ima zadatak da ni im granama obezbedi odgovaraju u izlo enost svetlosti.

bez ikakvog prekra ivanja (sl. 3). kako je prikazano na slici 22. 23 . zatim se uklone nepo eljne manje grane i izdanci. uspravne izdanke treba potpuno ukloniti. (slika 4). 22. Pr eterano bujne uspravne izdanke treba prekratiti samo ako se rez mo e napraviti na umereno bujnoj bo noj grani koja ima veliki ugao grananja. Ovakvo orezivanje podsti e vegetativni porast. a zavr i se preciznim orezivanjem. mo e biti potrebno obaviti rezidbu kako bi se podstakla bujnost (potpuno uklanjanje i obnavljanje rodnih gran ica) i ukloniti uspravne grane. Na delovima drveta gde je bujnost umerena a rodnost i izlo enost svetlosti zadovoljavaju i. najbolji na in rezidbe obi no predstavlja kombinaciju ova dva ekstrema. pa njihovu bujnost treba podsta i prekra ivanjem i potpunim uklanjanjem. 20). Izuzetak se mo e napraviti samo ako bi posle uklanjanja preterano bujnih vr nih izdanaka veliki deo grane (vi e od 46 cm) ostao bez ta aka porasta. Na donjem de lu stabla. gde bujnost mo e biti nezadovoljavaju a. 21. Treba ukloniti grane najve e bujnosti i zadr ati manje bujne grane. Samu rezidbu treba nastaviti rutinski. U ovoj situaciji treba prekratiti jednogodi nje grane (Sl. treba u potpunosti ukloniti. potrebno je izvr iti precizniju rezidbu. Najbolje je obaviti je u slede a tri koraka: prvo se na ine veliki rezovi. Neke sorte. ako to nije slu aj. pa ga stoga na vr nim delovima ve ine stabala treba izbegavati.Slede i faktor koji treba uzeti u obzir jeste reakcija na prekra iv anje jednogodi njeg drveta. pogotovo one koje klonu i vise ispod glavnog dela grane. Starije rodne gran ice iz kojih se stalno formiraju grane esto oslabe i postanu neproduktivne. po to ona ima ve i efekat od velikih rezova. i mo e se za tititi jednom vodopijom ili izdanakom koji e se prekratiti na du inu od 4-6 pupoljaka. 21). Slike: 20. formiraju veliki broj kvalitetnih grana koj e bi trebalo sistematski ukloniti (sl. Neke od ovih rodnih gran ica. Ovakva grana je podlo nija o egotinama od sunca.

Ovo onemogu ava optimalnu izlo enost plodova svetlosti. Ovaj na in rezidbe ide u korist rodnosti. Ovakva rezidba pod sti e vegetativni porast. Slika 21: Potpuno uklanjanje kvalitetnih grana. pri rezidbi naglasak treba staviti na uklanjanje prekomerno bujnih grana i za dr avenje grana umerenog porasta. Pravilna rezidba (donja slika) podrazumeva potpuno uklanjanje nekih uspravnih grana (d) kompletno odstranjivanje bujnog izdanka koji se formira iz rodnih grana (e).Slika 20. Mnoge sorte formiraju veliki broj kvalitetnih izdanaka u blizini zavr etaka grana (Slika gore). a i b). i uklanjanje preterano bujnog izdanka. Rodne grane bi trebalo ukloniti i ravnomerno rasporediti du glavne grane (donja slika. prekra ivanje bujne vodopije do horizontalne grane umerene bujnos ti (f). prekra ivanje bujnog izdanka do veoma kratke i bujne bo ne grane ili bodlje (b). i uklanjanje svih dobrih grana (c). a ostavljanje onog umerene bujnosti (g). Nepravilna rezidba (srednja slika) podrazumeva prekra ivanje svih uspravnih grana (a). Stabla velike bujnosti esto formiraju veliki broj vodopija i bujnih uspravnih izdanaka (gore). . Rezidba bujnih uspravnih grana. U ovoj situaciji.

Gore: uobi ajeno preklapanje u redu u gustim zasadima.Slika 22. O nerodnosti rodnih gran ica (gornja slika) govori prisustvo velikog broja grana (a) i slab porast sa sitnim pupoljcima i ponekom mrtvom rodnom gran icom (b). Bujnost ovih rodnih grana mo e se poja ati (donja slika) potpunim uklanjanjem nekih grana (c) i prekra ivanjem ostalih do jakog pupoljka (d) . Sredina: nepravilna rezidba.Preklapanje grana susednih stabala. Veliki broj rezova nastalih prekra ivanjem (a) podsti e nepo eljan vegetativni porast u blizini rezova. Slika 23. . Ja anje rodnih gran ica.

Gde je ovaj problem prisutan. 23). kako bi se potpuno uklonio ili ograni io porast vr nog dela. Najefikasnije re enje jeste u potpunosti ukloniti grane koje smetaju ili ih prekratiti do jake bo ne grane koja se mo e formirati tako da se prilagodi tom delu prostora (sl. U .Veliki rezovi se prave pri uklanjanju polomljenih grana. stalni i mali rezovi nastali prekra ivanjem samo podsti u vegetativni porast i nerodnost. pa stabla ve u ranim fazama porasta po inju da prelaze na me usobni prostor. da bi se smanjilo zasenjivanje donjih grana (sl. Me usobno preklapanje predstavlja mnogo ve i problem. 19) ili spre ilo me usobno preklapanje grana sa susednih stabala. po to su u velikom broju vo njaka stabla sa ena na premalom rastojanju za konkretan odnos podloga -sorta-zemlji te.

Me avina kiseline i lateks boje mo e se primeniti bilo kada posle nano enja reza. neefikasna stabla koja se te ko kontroli u. U gustim zasadima. i kako bi se odr ala optimalna bujnost. Nagrada za pa nju posve enu svim detaljima rezidbe i formiranja uzgojnog oblika su mala. rezovi treba da budu glatki i o tri uz ivicu grane ili debla. One prave duboku senku. Kazna za zanemarivanje su velika. kao to su vodopije i uspravni izdanci (sl. . Ovakva struktura apsolutno nije u skladu sa konceptom guste sadnje. Centralna vo ica je dobro razvijena. obi no se oko velikih rezova razvija mno tvo veoma bujnih vodopija. 21 i 22). pa je zasenjivanje svedeno na najmanju meru. na primer asfaltnom emulzijom. Kod stabala velike bujnosti. izdanaka ili grana. Rezultat je esto pojava izvrnuto konusnog oblika kro nje. ravnomerno odstojanje izmedu rodnih gran ica i osigurala maksimalna izlo enost plodova svetlosti. porast vodopija u velikoj meri komplikuje rezidbu u narednoj godini. Patrljci i vorovi sporo zaceljuju. Ovaj nepo eljni porast mo e se kontrolisati tretiranjem rezova 1% rastvorom naftalen-sir etne kiseline u lateksu. Ponekad je preporu ljivo premazati rane od velikih rezova. treba izvr iti preciznu rezidbu. stabla iji uzgojni oblik nije formiran ne razvijaju karakteristi an loptasti oblik po to veliki porast zasenjuje ni e grane. 19). efikasna i rodna stabla koja je lako kontrolisati (sl. kao i slabe gran e koje vise i koje su uvek u senci (sl. apsolutno zadovoljavaju i rezultat posti e se samo ako se pobolj a njihova izlo enost svetlosti. Preostale grane predstavljaju efektivnu rodnu povr inu. Gde je prisutno puno velikih rezova.20). kompaktna. ako su se ove grane nalazile u senci. Me utim. Nije potrebno ulo iti puno vremena i novca kako bi se popravile gre ke iz pro losti. jako su konkurentne plodovima u zrenju i imaju mali rodni potencijal.24). Veoma je bitno dobro premazati ivice reza i koru koja ga okru uje kao i drvo koje je izlo eno. Ovde se podrazumevaju i preterano bujne grane. Ovakvo drvo karakteri e optimal na izlo enost svetlosti i povoljan odnos izmedu strukturnog i rodnog drveta. Ova rezidba podrazumeva orezivanje potpunim uklanjanjem i ja anje bujnosti rodnih gran ica (sl. kao to je to stablo na slici 25. mo e biti neophodno redovno sprovoditi postupke Slede i korak je uklanjanje nerodnog drveta. skeletne grane su na odgovaraju em rastojanju i rodne su sve do debla. a gornji venac grana je manji od donjeg. odumiru i slu e kao mesta prodora trule nica drveta. ali pre po etka porasta u prole e.Idealni oblik stabla. Kod svih postupaka rezidbe koji uklju uju uklanjanje vodopija.ekstremnim slu ajevima podmla ivanja. Slika 24.

Gore: Deo vrha stabla tipi ne bujnosti.Slika 25. malo rodnih grana u donjem delu stabla i najve i deo nose ih grana usmerenih vi e ka gore nego horizontalno. grana usmerena nagore prekra ena je do slabije bo ne grane (d). . Slika 26. Uklonjene su bujne vodopije (a). Uo avaju se uspravne grane i zasenjivanje plodova.Posledice nepravilnog formiranja uzgojnog oblika i rezidbe. ima nepovoljan odnos strukturnog i rodnog drveta. U gustim zasadima. Letnja rezidba. sa uspravnih grana uklonjen je porast iz teku e vegetacione sezone (b). zanemarivanje e nedvosmisleno dovesti do formiranja stabla koje je slabo izlo eno svetlosti. ali rodna grana prekra ena je odmah iznad grozda plodova (c) i bi e potpuno uklonjena zimskom rezidbom. nepo eljna uspravna. Dole: Pravilna letnja rezidba.

Cilj treba da bude uklanjanje nepo eljnih. Smanjena koli ina rezervi dovodi do smanjene bujnosti u narednoj sezoni. Preporu ljivo je letnju rezidbu obaviti u avgustu. sa naglaskom na vi e delove stabla na kojima se ovakve grane uglavnom razvijaju. Rezidbu treba ograni iti na uklanjanje trenutnog porasta iz te vegetacije. Na stablima slabije bujnosti ne treba vr iti letnju rezidbu. previ e bujnih uspravnih grana. U isto vreme. letnja rezidba mo e biti efektna zamena za druge tehnike gajenja kojima se kontroli e bujnost. Ovaj postupak odnosi se na stabla dobre do jake bujnosti.Letnja rezidba Svaka rezidba dovodi do skra ivanja stabla. Podmla ivanje starih stabala . pa ga ak i kod ovakvih stabala. a dovoljno je kasno da se izbegne ponovni vegetativni porast i smanjenje cvetanja. Rezidba rano tokom leta mo e podsta i nepo eljni ponovni vegetativni porast i zna ajno smanjiti cvetanje budu eg roda. ali letnjom rezidbom se porast smanjuje mnogo vi e nego zimskom rezidbom istog intenziteta. (sl. Letnja rezidba mo e takode zna ajno pobolj ati boju plodova na stablima sa izra enim vegetativnim porastom.26). U ovo vreme se najbolje kontroli e bujnost. treba primeniti u umerenom intenzitetu. Redovno odstranjivanje dvogodi njih i trogodi njih grana e brzo dovesti do zna ajnog smanjenja nose e povr ine. Ako se pravilno izvede. Uklanjanje aktivne lisne povr ine tokom vegetacionog perioda smanjuje kasniju akumulaciju hranljivih materija u drvetu. ovo je pravi momenat da na uklanjanje preteranog zasenjivanja i bujnog nepo eljnog porasta na vrhovima stabala plodovi odreaguju dobrom bojom.

berba i pobolj ani kvalitet ploda. uz uklanjanje odre ene koli ine preraslog nose eg drveta. Glavni nedostatak mehanizovane rezidbe ja nedovoljna selektivnost. Njihova efektnost zavisi od vrste ma ine. S obzirom da se novo rodno drvo mo e podi i u istom tom vremenskom periodu. crne trule i. a kvalitet plodova nije pobolj an. za uspe no podmla ivanje potrebna je izuzetno ve ta rezidba. Rezovima se ne pravi razlika izmedu grana. Iako o igledno nije mogu e posti i sve prednosti guste sadnje. ova stabla se moraju jako prekratiti na vrhu i sa strane. Neuspe nost ovakve rezidbe dovodi do brzog razvoja kro nje sa puno ³ve ti ijih metli´ i ³vraninih gnezda´ koja je skoro nepropusna za . Pored ovih nedostataka. i to u zoni koja je prethodno predstavljala nerodnu unutra njost drveta. pa se vegetativni porast stimuli e tamo gde je poja ana bujnost nepotrebna i nepo eljna. Ovo se mo e dogoditi samo u izvesnoj meri. uobi ajena reakcija je pojava velikog broja bujnih vodopija u blizini reza i ograni en porast novih bo nih grana sa ostalog dela grane. ali ina e u dobrom stanju. sa razli itim uspehom. Ovakav na in ne mo e u celini zameniti ru nu rezidbu. Kada se uspravne grane jako prekrate. bujne vodopije zasenjivanjem uti u na kvalitet plodova i koriste hranljive materije iz listova. kontrola stabala nije merljivo olak ana. Iako je. to pove ava ozbiljnost o egotina od sunca. Smanjenje prinosa uzrokovano inicijalnim prekra ivanjem te ko se mo e nadoknaditi. Kod stabala sa otvorenim centralnim delom. Reakcija vegetativnog porasta na ovo jako prekra ivanje je tako e neza dovoljavaju a. esto se razvija gusta kro nja nepropu sna za svetlost. Rezultati su veoma retko zadovoljavaju i. Mehanizovana rezidba U jabu njacima se. nerodna je i baca tako veliku senku da se nove nose e grane u njenoj unutra njosti uop te ne formiraju. veliko strpljenje i vremenski period od obi no 3-5 godina. ovaj postupak je retko vredan truda. koristi nekoliko vrsta ma ina za i anje i prekra ivanje vrhova.Ponekad se mo e javiti potreba za smanjenjem i popravkom strukture stabala koja su velika i stara. pogotovo to je za okon anje itavog posla neophodna precizna rezidba. a nepo eljne rodne gran ice se ostavljaju po itavom drvetu. smanjenje veli ine ovakvih stabala bi trebalo da donese neke korist i. ima vi e uspravnih nego horizontalnih skeletnih grana. veli i ne i grade stabala. Ovim postupkom rtvuje se najbujniji i najrodniji deo drveta. o te enja od niskih temperatura i sli nih o te enja koja dovode do ranog odumiranja stabala. Nasuprot o ekivanom. mogu e smanjiti veli inu i popraviti strukturu nekih stabala. kao to je lak a kontrola drveta. dodu e u prili no maloj meri. Uspe no podmla ivanje velikih stabala i odr avanje njihove smanjene veli ine tra i novu generaciju nose eg drveta. jako prekra ivanje vrhova velikih stabala esto pogoduje ja em prodoru sun evih zraka. Kako bi ovaj postupak uop te imao efekta. Neizbe na posledica je zna ajno smanjenje prinosa. a ostavljaju slabije koje su ranije bile jako zasenjene. Ovakav vegetativni porast je nerodan i ubrzo po inje da pravi specifican problem pri rezidbi. na ina i anja i ve tine lica koje obavlja rezidbu. Najprakti niji postupak kod najve eg broja starih stabala jeste smanjiti rezidbu na najmanju meru u pore enju sa radovima u normalnom vo njaku i sa eljenim kvalitetom ploda i to pre planirati njihovu zamenu novim stablima.

je najefikasnija kod malih stabala sa centralnom vo icom i horizontalnim granama. Ovaj proces obi no traje 3 -4 godine. Kako drvo raste. Ako se mehanizovana rezidba uklopi sa pravilnom ru nom rezidbom. Mehanizovana rezidba. tro kovi ovog postupka mogu biti zna ajno smanjeni. Ako se do ovog momenta uzgojni oblik formirao na pravilan na in. posle toga. kombinacija pravilne mehanizovane i dopunske ru ne rezidbe mo e u velikoj meri ubrzati uspostavljanje i odr avanje idealnog uzgojnog oblika. sve se manji deo rezidbe mo e obaviti mehanizovano. POSTUPAK PODMLA IVANJA STAROG STABLA . kao i mnoge druge tehnike koje se primenjuju u vo njacima. Rezovi nastali ovakvim orezivanjem ja aju nepo eljni vegetativni porast uspravnih grana na stabalima sa otvorenim centralnim delom u ve oj meri nego to to ine na horizontalnim granama stabala sa centralnom vo icom.svetlost. mehanizovana rezidba je od prili no male koristi. Najbolje rezultate mehanizovana rezidba pokazala je kod stabala koja tek to nisu dostigla po eljnu optimalnu veli inu.

.

pa se stoga i naziva letnja-zelena. Sprovodi se u toku vegetacije. . Letnja . dipl.zelena rezidba vo aka Rezidba vo aka je jedna od najzna ajnijih agrotehni kih mera. a njen cilj je obrazovanje pravilnog obrazovanja krune. manja o te enja od biljnih bolesti. regulisana i zadovoljavaju a rodnost. dug vek stabla. Novije tehnologije gajenja vo a sve vi e ukazuju na neminovnost u sprovo enju letnje. tj. teto ina i vremenskih nepogoda. br e proro avanje. visok kvalitet ploda.ing. zelene rezidbe.Cornell University TRAINING AND PRUNING APPLE TRESS sa enleskog prevela: Katarina Markovi .

koja danas kod mnogih vo ara zauzima sve ve e povr ine. neposredno iznad samog pupoljka kalemarskim no em ili no em kalemarskih makaza. Rova enje je mera koja ima za cilj da se popune praznine koje su se u toku razvoja stvorile u kruni. u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti. eljeni habitus i dobro formirane cvetne pupoljke. od polovine juna pa sve do kraja jula. Ugao grananja treba uve ati do polo aja 60-70 stepeni u odnosu na osu debla. kako se ne bi razo arali u kasnijim godinama zbog o enjivanja pojedinih ili svih grana. sa velikim naporom se mo e korigovati kasnije. Tehnika posla Tradicionalno. te e se savijaju i ve tada se lome i o enjuju. jer se u ovo vreme u mnogim ljivicima mogu videti o enute pojedina ne grane. savetujem da posebno obrate pa nju na razvo enje grana prilikom formiranja bilo kojeg uzgojnog oblika. komadi stiropora ili ak tipaljke. tj. Sprovodi se neposredno pred kretanje vegetacije tako to se iznad pupoljka. a sprovodi se od godine sadnje do formiranja eljenog uzgojnog oblika (3-4 godine). ve ostavljene grane imaju odli an polo aj. Zimskom rezidbom se taj najkvalitetniji rodni potencijal uklanja. Ova mera se sporadi no primenjivati u zasadima vo ara amatera. kada oni procene da se letorasti mogu razvoditi bez o enjivanja. Ovu meru posebno treba sprovoditi u zasadima ljiva. To je iz razloga to je breskva u tim godinama dosta bujna. a time pove ala rodnost. imaju estu pojavu o enjivanja grana pod teretom roda i velikih oluja. a podstakla rodnost kod bujnih letorasta. Kada se na stablima. Uklanjaju se sve grane koje idu ka unutra njosti i uspravno u odnosu na krunu. Ova mera se sprovodi u zavisnosti od razvoja vegetacije. jer je dosta zahtevna. obavlja lu no zasecanje. jave bujni letorasti. zavisna je od ove mere. Ova mera sprovodi se raznim pomagalima tipa a kalica. na kojem e se posebno uve ati formiranje cvetnih pupoljaka. Mo e se sprovesti ak i u dva navrata. tj. Njihovo uklanjanje je mogu e i la enjem. kako za ljivu. Posebno se mora primeniti u sistemu guste sadnje. Pored letorasta u kruni se mo e usukivati i dvogodi nje rodno drvo. iz kojeg bi trebalo da se isprovocira letorast. eventualno drugoj godini. i glavni rodni potencijal iznosi ka periferiji jednogodi njih letorasta. vreme sprovo enja ove mere mo e se prepustiti samim vo arima. Me utim. Ima za cilj da seuve a ugao kod svih letorasta koji u svom razvoju imaju o tar ugao u odnosu na osnovu stabla. njih osim povijanja treba uvrtati (usukati). dobru osvetljenost. i to isklju ivo u mla im zasadima. Uostalom. op te poznata i ra irena sorta ljive. Ovakav na in razvo enja letorasta ima za cilj bolje formiranje letnjih pupoljaka i smanjenje. jer u ranijem periodu dolazi do o enjivanja letorasta). a na ostavljenom delu rodnog drveta ostaju slamaste gran ice koje na sebi nose slabije formirane cvetne pupoljke koji su se razvijali u velikoj zaseni. ime se stablo uvek gubi. ime se transfer sokova i hranjivih materija usmerava ka pupoljku i omogu ava njegovo aktiviranje. ili vi e grana. kako im bi se smanjila bujnost. Stoga vo arime. letnja-zelena rezidba primenjivala se kod breskve. dok se kod ljive ne dobijaju zadovoljavaju i rezultati.Ovoj rezidbi predhode neke operacije kao to su: rova enje pupoljaka. jer grane postaju bujnije. a zavisi od razvoja toka vegetacije (u ki nim godinama ona se odla e za po etak jula kada primarna gra a po ne da prelazi u sekundarnu. Kada se ova mera propusti u prvoj. Vo njaci u kojima se ova mera ne sprovede. naro ito proizvo a ima ljiva ove sorte. Izvodi se uglavnom u drugoj polovini juna. Ova mera se. razvo enje jednogodi njih letorasta i uvrtanje (sukanje) letorasta kako bi se smanjila bujnost. bilo zbog podloge ili smanjenja rodnosti. za iljenih komada ice. Ova mera daje dobre rezultate kod jabuke i kru ke. ako se sprovede letnja rezidba breskve ova pojava se ne javlja. gde se te i slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa du im skeletnim granama. . formirali cvetni pupoljci. zavisno od razvijenosti stabla. Povijanje ili razvo enje letorasta je izuzetno zna ajna mera u formiranju uzgojnog oblika. a anska rodna. odnosi i na sve ostale vrste vo aka. eliminisanje o enjivanja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti.

dok su male, ili odsecanjem vo arskim makazama u kasnijem period. Mogu se odsecati do osnove grana ili ostavljati aporak, obi no sa dva pupoljka. Osnovne, skeletne grane prekra uju se na bo ne prevremene gran ice, ime se posti e formiranje uzgojnog oblika i spre avanje izdu ivanja krune. Kod jabu astih vo nih vrsta letnjom-zelenom rezidbom uklanjaju se svi letorasti koji su suvi ni u kruni i imaju vertikalan polo aj. To se uglavnom odnosi na stabla starija od etiri godine, jer suvi nih u ranijim godinama nema. Kod ovih vo nih vrsta u starijim godinama mogu se skra ivati-uklanjati starije rodne grane kada se desi da one budu preterano bujne zbog slabe rodnosti. Ovim na inom dobija se ve a osvetljenost krune, to ima za cilj bolje formiranje cvetnih pupoljaka. Iz svega pomenutog, proizilazi da je letnja-zelena rezidba neizostavna u gajenju vo a. Posle sprovedene ove rezidbe, zimska rezidba na zrelo je izuzetno jednostavna, esto samo korektivna. Dr Milisav Mitrovi Centar za vo arstvo i vinogradarstvo u a ku

UBRENJE VO AKA

Za pravilan razvoj i dobru rodnost vo a neophodni su slede i elementi: azot (N), fosfor (P), kalijum (K), magnezijum (Mg), kalcijum (ca), sumpor (S), bor (B), hlor (cl), bakar (cu), gvo e (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn). Pre uno enja dodatnih koli ina ovih elemenata, analizom treba ustanoviti njihovo prisustvo u zemlji tu. Uno enje ve ih koli ina od onih koje su biljkama zapravo potrebne nepotrebno pove ava tro kove proizvodnje, a mo e dovesti i do opadanja kvaliteta ploda, pojave toksi nosti i nedostataka nekih drugih elemenata. Ako se ne primenjuju na adekvatan na in, ubriva mogu biti zaga iva i jezera, reka i podzemnih voda. Ona pove avaju koli ine nitrata u podzemnim vodama i fosfora u jezerima i rekama. Primenom ubriva na odgovaraju i na in i u odgovaraju im koncentracijama smanjuju se tetne posledice kretanja hranljivih materija iz biljaka i tro kovi proizvodnje. IDENTIFIKACIJA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovaraju ih simptoma na biljci i putem analize zemlji ta ili biljnog tkiva. Po to svaki od ova tri na ina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvi ak hranljivih elemenata obi no izaziva odre ene simptome na biljci koji ukazuju na to da prisustvo pojedinih elemenata nije zadovoljavaju e. Ukoliko se poznaju tipi ni simptomi, pa ljivim pregledom biljaka mogu se identifikovati poreme aji u prisustvu mineralnih hraniva. Na alost, esto je veoma te ko uspostaviti pravilnu dijagnozu, po to su ³klasi ni´ simptomi nedostatka ili suvi ka nekih elemenata me usobno veoma sli ni i jedan isti simptom u vo njaku se mo e javiti u vi e oblika. Dijagnoza je dodatno komplikovana kada na stablu istovremeno postoji vi e simptoma nedostatka nekoliko hranljivih elemenata. Najve i problem kod identifikacije nedostatka ili suvi ka hranljivih elemenata na osnovu simptoma jeste taj to oni ukazuju da problem ve postoji i ogleda se u smanjenom porastu, koli ini ili kvalitetu roda. cilj

ubrenja jeste da spre i probleme koji se javljaju kao posledica neadekvatnog ubrenja i manifestuju u obliku odgovaraju ih simptoma. Naj e e se javljaju nedostaci azota i kalijuma, zatim nedostaci P, Mg, B, Mn i Zn javljaju se sporadi no, dok nedostaci ca, S, cl, cu, Fe i Mo se re e pojavljuju.

1.deo eme - Nedostatak {belo polje}, 2.deo eme - Optimum hraniva {zeleno polje}, 3.deo eme Toksi nost{belo polje}. Azot (N) Stabla sa nedostatkom azota imaju kratke vr ne izdanke. Pore enja radi, na stablima sa odgovaraju om koli inom azota vr ni izdanci su slede e du ine: kod jo nerodne jabuke, kru ke i tre nje ± 30 do 60 cm; kod nerodne breskve ± 35 do 60 cm; kod rodnih stabala jabuke, kru ke i tre nje ± 20 do 30 cm; kod rodne breskve ± 30 do 38 cm. Nedostatak azota na listovima jabuke, breskve i tre nje ogleda se u svetlozelenoj do utoj boji, a na listu kru ke mogu se javiti bronzani tonovi. Ovi listovi su sitni, a njihova boja je ujedna ena, bez arenila ili pega. Azot se u biljci kre e iz starijeg tkiva ka mladim listovima koji aktivno rastu, pa se simptomi javljaju najpre na starijim listovima. Li e obi no opada rano u jesen, a izdanci su tanki. Zametanje plodova je slabo, i oni dosta opadaju u junu. Takode, mogu biti manji i esto sazrevaju i dobijaju boju ranije nego obi no. Suvi ak azota javlja se periodicno i mo e ozbiljno smanjiti kvalitet i vrstinu ploda. Na suvi ak azota ukazuju veliki, tamnozeleni listovi koji se zadr avaju na biljci do kasne jeseni. Plodovi su neodgovaraju e boje, a uskladi teni lak e gube vrstinu. Porast se nastavlja do kasnog leta i jeseni i biljke su podlo nije o te enjima od zimskih temperatura. Porast izdanaka uveliko prema uje gore navedene optimalne du ine.

Manjak fosfora usporava stvaranje cvetnih i lisnih pupoljka. tamnije zeleno i ne dosti e normalnu veli inu. Ulazi u sastav belan evina i niza fermenata i vitamina. Kasnije li e dobija ljubi asto crvenu nijansu naro ito peteljka i nervatura bli a njoj. kao i razvoj mladara. U zimaju ga u obliku P2O5.Fosfor (P) Ima va nu ulogu u fotosintezi i disanju biljaka. Izra eno je u vreme hladnijih prole a i leta. Pri vrhu mladara . Novo li e je uspravno. Poma e formiranju cvetnih pupoljka i ubrzava sazrevanje plodova i drveta ime se pove ava trajnost plodova pri uvanju i otpornost drveta prema mrazu.

Ono kasnije dobija bronzanu boju i odumire.ostane samo par listova purpurne crvene boje. a u slu ajevima ozbiljnijeg nedostatka mogu se pojaviti i na mladim listovima. ali mo e izazvati manjak cinka. Iako suvi ak kalijuma sam po sebi nije toksi an za biljku.nekroza ivica i uvrtanje listova . Vi ak fosfora ne uti e negativno na biljke. Plodovi bivaju neugledni bez vrstine. Kalijum (K) Nedostatak se prvenstveno ogleda u utilu tkiva du ivica listova. a sa pove anjem nedostatka ivice listova postaju suve i krte. simptomi se javljaju prvo na starijem li u. Suve zone ne javljaju se izmedu lisnih nerava. breskvi i vi nji . U plodovima vo a akumuliraju se velike koli ine K. Po to se kalijum kre e kroz biljku.nekroza i su enje ivica listova. Ove nedostatke vide ete na slede e tri fotografije: Simptom nedostatka kalijuma na jabuci. pa su simptomi nedostatka ozbiljniji i uo ljiviji kako se plodovi pribli avaju fazi pune zrelosti u veoma rodnim sezonama. velike koli ine ovog elementa u zemlji tu mogu inhibirati usvajanje Mg ili ca i na taj na in dovesti do njihovog nedostatka.

.

Bor (B) . Magnezijum se takode kre e kroz biljku.Magnezijum (Mg) Nedovoljna koli ina magnezijuma dovodi do pojave hloroze tkiva du ivica listova i izmedu glavnih lisnih nerava. prvi simptomi javljaju se du ivica listova. hloroti ne zone tamne i odumiru. Kako se nedostatak magnezijuma nastavlja. Vi ak toksicmo deluje posebno na mlado li e vo aka. Sli no kao kod nedostatka kalijuma. i simptomi se prvo javljaju na starijim listovima. a iza njih ostaje zvezdasta zona zelene boje du glavnih nerava i u srednjem delu lista. i to obi no sredinom vegetacione sezone.

Nedostatak B kod kru ke izaziva pucanje ploda . nepravilnog oblika i nekroza unutra nje strane kore zbog odumiranja kambijalnog tkiva. na jabuci listovi su zadebljali i sitniji.Nedostatak bora na tre nji ± odumiranje terminalnih delova izdanaka.

a oni koji su zametnuti pucaju. posebno kod . sli no kao kod pojave krastavosti koju izaziva suvi ak mangana. Porast novih izdanaka je jako smanjen. Va an je za neutralisanje kiselosti zemlji ta. Plodovi su boljeg kvaliteta. Zametanje plodova je slabije. zbog ega je posebno potreban ko ti avom vo u. Uti e na razvoj korenovog sistema mladara i li a kao i na izgradnju ko tice. Kalcijum (ca) Slika: Nedostatak kalcijuma na plodu jabuke uzrokuje ³gorku pegavost´ ± nekroti ne lezije odmah ispod poko ice ploda. Na mladim izdancima jabuke mo e doci do tamnjenja zone neposredno ispod kore.Do nedostatka bora obi no dolazi kod ko ti avog vo a i njegov simptom su sitniji listovi. Manjak kalcijuma izaziva smoloto inu. bez jasnog arenila na pojedina nim listovima. s obzirom da takva nisu pogodna za gajenje vo a. a vrhovi izdanaka u te im slu ajevima nedostatka odumiru.

ali do ovoga ne dolazi s obzirom da sumpora ima u dovoljnim koli inama u svim zemlji tima. Vi ak kalcijuma izaziva u enje lista pri vrhu mladara. naro ito na kru ki i dunji. Hloroza se esto javlja kod dunje i u vo njacima na tepkim zemlji tima alkalne reakcije. naro ito kod agruma i to samo na kiselim zemlji tima. Ima znatan uticaj na razvoj korena i i drugih organa vo aka. Doprinosi ja anju vo aka prema mrazu.ko ti avih vrsta vo a. Gvo e (Fe) Poma e u obrazovanju hlorofila i u estvije u oksidacionim procesima. masti uljenih hidrata i belan evina. bolestima i teto inama. Uti e na pove avanje sadr aja organskih materija. Sumpor (S) Sastavni je deo belan evina. Vi ak sumpora pokazuje promene kao to su povrede na li u i plodovima. dok su nervi i dalje zeleni. Ono je obi no bledo uto i znatno sitnije. Manjak se mo e odraziti na slabiji razvoj korenovog sistema. a kod jabu astih dolazi do pojave o egotina na obodu lista. . esto se nalazi u nekim ubrivima i pesticidima. Manjak gvo a izaziva hlorozu na li u.

postoji velika razlika u koncentracijama hranljivih materija u zemlji tu i u samim biljkama. sledi hloroza nerava i na kraju brza nekroza cele lisne plo e. Pove ava sposobnost tkiva da upija vodu. kada se javljaju na mladim listovima. iako analize pokazuju da njihovo prisustvo u zemlji tu nije zadovoljavaju e. koji su mnogo sitniji i u i od normalnih. Manjak se javlja na zemlji tima sa dosta organske materije kao to je treset i dr. Molibden (Mo) Reguli e preno enje elektrona u najzna ajnije delove vo ke .0) i u su nim periodima. dok su ivice i vrhovi normalne zelene boje. Tkivo izme u glavnih lisnih nerava uti i postaje hloroti no. Tako e na zemlji tima sa lo om drena om i visokom koncentracijom dostupnog gvo a mogu dovesti do nedostatka mangana. U ozbiljnijim slu ajevima nedostatka. kada se javljaju prvo na starijim listovima. Ovaj simptom javlja se na mladim stablima na mestima na kojima se vo e ne sadi prvi put i gde u zemlji te nije une en kre . u vi egodi njim zasadima. Isto tako. simptomi se mogu ra iriti i na starije listove izdanka.koren i krunu.5. Uti e na transformaciju azotnih jedinjenja i vezivanje atmosverskog azota iz zemlji ta. ANALIZA ZEMLJI TA Analizom zemlji ta mo e se odrediti pH vrednost zemlji ta i proceniti sadr aj hranljivih elemenata u njemu. Manjak bakra pruzrokuje promenu vr nih listova. Suvi ku mangana posebno je podlo na jabuka crveni Deli es. to ima za posledicu skra ivanje internodija i pojavu bokora ili rozete listova na vrhu. savijaju i otpadaju od vrha mladara prema osnovi. Simptomi su sli ni onima koje izaziva nedostatak gvo a. koji se vitopere. Du lisnih nerava najmla ih listova dolazi do hloroze. Vr ni delovi izdanaka ne dosti u svoju normalnu du inu. dok glavni lisni nerv ostaje zelen. esto se de ava da su u samim stablima elementi prisutni u dovoljnoj koli ini. Potpoma e proces fotosinteze i biosintezu belan evina i aminokiselina. i onima koje izaziva nedostatak magnezijuma. Visoka pH vrednost i visok nivo fosfora ili mangana mogu dovesti do nedostatka cinka. dobra .Bakar (cu) U estvuje u oksidoredukcionim reakcijama. Hloroza tkiva izmedu nerava mladog li a. Kambijalno tkivo ispod kore mladih izdanaka odumire. to dovodi do pucanja kore. Toksi ne koli ine mangana dovode do pojave sitne krastavosti koja se obi no javlja na stablima jabuke posa enim na zemlji tu ija je pH vrednost ispod 5. Cink (Zn) Simptomi nedostatka cinka vidljivi su na listovima. Mangan (Mn) Nedostatak mangana obi no se javlja u zasadima podignutim na alkalnim zemlji tima (pH iznad 7. Me utim.

5-6. Ako to vreme dozvoljava. Uzorci se posebno uzimaju sa dubina do 20 cm i od 20 ± 40 cm. Ipak. Pre sadnje treba uzeti uzorke zemlji ta i sa onih mesta namenjenih podizanju vo njaka koja su nivelisana ili cija je konfiguracija na neki na in promenjena. Mo e se izvr iti i inkorporacija fosfornih ili kalijumovih ubriva u koncentracijama po preporukama na osnovu analize zemlji ta. pre sadnje mo e se izvr iti kalcifikacija ili acidifikacija zemlji ta. analize zemlji ta istovremeno mogu dati solidnu procenu prisustva hranljivih materija i u samim biljkama.8. Kalcifikaciju zemlji ta koja se obavlja pre sadnje treba izvr iti dok pH ne dostigne vrednost 6.snabdevenost zemlji ta hranljivim materijama ne zna i i da su te iste koli ine dostupne biljkama. Po to se zavr i preme tanje zdravice zem ta. lji povr inski deo zemlji ta se obi no uklanja i zamenjuje novom zemljom. Uzorkovanje zemlji ta pre sadnje. . kao to su jagode i maline. kod kultura sa plitkim korenovim sistemom. tako da se analiziraju i oni horizonti zdravice zemlji ta koji su kisele reakcije ili sadr e kalcijum. Godinu dana pre sadnje iz svih delova vo njaka treba uzeti uzorke zemlji ta.

Sa povr ine ve e od 10 ari ne bi trebalo uzimati vi e od jednog uzorka. ak iako analize pokazuju nezadovoljavaju i sadr aj mineralnih materija u zemlji tu.0 i 7. U starijim vo njacima pH je ni a zbog primene ubriva kisele reakcije. U ve uspostavljenim vo njacima i vinogradima. S obzirom da ve ina vi egodi njih vo aka ima dubok korenov sistem.Kako uzorci povr inskog sloja zemlji ta ne daju dovoljno informacija o variranju pH vrednosti i nivoa hranljivih materija u zdravici. U ovakvim uslovima. Stoga se pri pra enju kvaliteta ishrane zasada ne treba oslanjati samo na rezultate analize zemlji ta. i nedostaci mnogih od njih mogu se izbe i ako se pH odr ava izmedu 6. Niska pH vrednost mo e biti prirodna osobina zemlji ta ili posledica stalne primene kiselih azotnih ubriva. treba uzeti uzorke sa povr inskog dela (do 20 cm dubine) i iz zdravice zemlji ta (30-45cm dubine). U nekim drugim situacijama. biljke ne e odreagovati na dodatno ubrenje. Nedostaci ili suvi ci hranljivih materija e e se javljaju kada je pH vrednost van ovih granica. i ono e predstavljati nepotreban tro ak.0. Zemlji na pH vrednost u velikoj meri uti e na dostupnost hranljivih materija biljkama. Uzimanje uzoraka u ve uspostavljenim zasadima. pa je preporu ljivo vr iti uzorkovanje na svakih 3 do 5 godina. Uzorke treba uzimati iz me urednog prostora koji zahvata prskalica kod suzbijanja korova. Koli ine hranljivih materija i pH vrednost menjaju se postepeno. Na ovakvim mestima pH vrednost i koli ina hranljivih materija se esto zna ajno razlikuju. analiza zemlji ta je najbolji na in za posmatranje njegove pH vrednosti. kako bi se imao uvid u stanje uspostavljenih zasada. a svaki uzorak treba da se sastoji od najmanje 20 proba. biljke obi no mogu da usvoje dovoljne koli ine najve eg broja hranljivih materija. mo e se desiti da biljke ne mogu da usvoje dovoljnu koli inu hranljivih materija ak iako ih u zdravici ima dovoljno. Sa delova vo njaka na kojima su druga iji tipovi zemlji ta ili koji su na razli it na in izlu eni ili ubreni treba uzeti posebne uzorke. . Tako e bi trebalo uzeti posebne uzorke iz delova pija je dubina smanjena uklanjanjem zdravice ili pove ana njenim dodavanjem.

Ispitivanjima je ustanovljeno da su amonijumova i nitratna ubriva skoro podjednako efikasna.8. Isto kao i urea. Ve ina vo nih vrsta lak e usvaja nitrate od amonijuma. Na primer. Ve prisutni simptomi poreme aja sadr aja hranljivih materija ukazuju na to da biljke nisu dobro snabdevene. Amonijum nitrat je jo jedan izvor azota i sadr i oko 32% ovog elementa. Tokom zime e e se ubri nitratnim nego amonijumovim ubrivima. to zna i da e biti potrebno oko 816 g kre njaka za neutralizaciju kiselosti iz svake koli ine od 454 g uree koja se unese u zemlji te. Treba uzeti u obzir i reakciju zemlji ta (kisela ili bazna). ubriva mogu dovesti do korozije opreme za njihovu primenu i. pa su podlo ni ispiranju. treba obavljati analize biljnog tkiva koje e omogu iti lak u identifikaciju simptoma i pru iti uvid u snabdevenost biljaka mineralnim elementima. ponekad je neophodno izvr iti i analizu zemlji ta. deo azota mo e se izgubiti isparavanjem. ima kiselu reakciju i tra i oko 816 g kre njaka za neutralizaciju svakih 453. Ima kiselu reakciju i koeficijent neutralizacije kre njaka od 1. to mo e dovesti do smanjenja prinosa ili kvaliteta ploda. po to se sadr aj hranljivih materija u njima mnogo br e menja. ljude i ivotnu sredinu. Azotna ubriva Biljke se obi no snabdevaju azotom godi nje i na tr i tu se mogu prona i razli ita ubriva sa ovim elementom. Njihov sadr aj u starijim zasadima se tako e menja. ali kada temperatura zemlji ta poraste i koren postane aktivan. nedostatak Mg mo e biti posledica niske pH vrednosti zemlji ta ili veoma visoke koncentracije ca u njemu. Mlade zasade treba uzorkovati e e. amonijum se u zemlji tu transformi e u nitrate. Kako bi se izbegli poreme aji u sadr aju hranljivih materija. Kako bi se odredio najbolji na in za popravljanje nedostatka koji je ustanovljen analizom lisnog tkiva. i amonijacni azot koji se . savetuje se uno enje kre njaka. koji je odmah dostupan biljkama.ANALIZA TKIVA Koncentracija hranljivih elemenata u biljnim tkivima jeste najpouzdaniji pokazatelj snabdevenosti vo aka hranom.6 g azota primenjenog preko ovog ubriva. Nitrati se ne vezuju vrsto za zemlji ne estice. Ona sadr e azot u obliku nitrata. pogotovo na peskovitom zemlji tu. pre nego to do e do prvih simptoma ili smanjenja prinosa potrebno je sprovesti analizu tkiva. dok se amonijum zadr ava na esticama zemlji ta i te e se ispira. koji u velikim koncentracijama mo e o tetiti mlada stabla. ako se ne koriste i ne uvaju na pravilan na in mogu predstavljati opasnost po doma e ivotinje. a cena je pristupa na. lako se primenjuje. Ovo ubrivo sadr i nitratni azot. Kada se odlu uje koje e se ubrivo primeniti. Redovno uzorkovanje tokom nekoliko godina omogu i e najbolji uvid u promene i potencijalne poreme aje u sadr aju hranljivih materija. Ako je pH vrednost previ e niska. na in rukovanja. najvi e pa nje treba obratiti na sadr aj odre enog minerala i na cenu. Urea sadr i visoku koncentraciju azota (46%). ali postepeno. pa nije potrebno vr iti analize tako esto. Ureu je najbolje primeniti po hladnom prole nom vremenu. Kako bi se na vreme spre ili nedostaci hranljivih materija. Treba nabavljati samo neophodne koli ine i izbegavati skladi tenje velihih koli ina ubriva. Analize biljnog tkiva su od najve e koristi ako se uzorci uzimaju na svakih 2-5 godina. jer ako ubrivo ostane na povr ini zemlji ta po toplom vremenu. amonijuma ili njihove kombinacije. UBRIVA ubriva su supstance koje sadr e hranljive elemente. a visoka koncentracija ca mo e se smanjiti uno enjem magnezijum sulfata u zemlji te. Koncentracija hranljivih materija menja se i tokom godine pod uticajem vremenskih uslova i te ine roda. uslove pod kojima biljke usvajaju te elemente i dodatne elemente koji se u tom ubrivu nalaze. Urea mo e sadr ati i razli ite koli ine nusproizvoda.

Sav azot nalazi se u vidu nitrata. mali sadr aj azota ± 21% i relativno je skup. Ima visok sadr aj kalijuma ± 60 ± 62% kalijum oksida i pristupa nu cenu. kalcijum nitrat se esto primenjuje dopunski u maju ili junu. s obzirom da sadr e oko 50% fosfor oksida. visoka cena. preporu uje se jesenja primena. Sadr i ne to manje kalijuma (50% kalijum oksida) i obi no je skuplji od kalijum hlorida. i njegova cena je visoka. Nekoliko ubriva pokazuje visoku efikasnost obezbe ivanja odgovaraju e koli ine kalijuma biljkama. Mo e se koristiti u zasadima u koje je potrebno uneti kalijum. odnosno pre nego to temperatura zemlji ta poraste u prole e i koren postane aktivan. koje su na toksi nost hlorida osetljivije od ostalih vo nih zasada. a MAP 11 % . pa je odmah dostupan biljkama i ne smanjuje pH vrednost zemlji ta. Kalijum hlorid (KCl) je kalijumovo ubrivo ija je upotreba iroko rasprostranjena. gde postoji potreba za sni avanjem pH vrednosti. Kalijum nitrat sadr i 44% kalijum oksida i 13% azota i u zasadima vo a se primenjuje u izvesnoj meri.i imaju jaku kiselu reakciju. Kalcijum nitrat ne treba primenjivati tokom jeseni i zime po to odmah dolazi do ispiranja nitrata. Fosforna ubriva Kriterijumi pri odabiru ovih ubriva trebaju da budu sadr aj fosfora P2O5. ispiranjem se mo e izgubiti velika koli ina nitratnog azota. ali spada u skupa kalijumova ubriva. Mogu biti pogodni za primenu u vo njacima u kojima je potrebno uneti fosfor. Di-amonijum fosfat (DAP) i momo-amonijum fosfat (MAP) sadr e relativno malu koli inu azota ± DAP 17 %. njegova dostupnost biljkama. Kalijum sulfat tako e ima iroku primenu. Da bi se izbegli eventualni gubici azota isparavanjem do koga mo e do i posle primene uree po toplom vremenu koje je uobi ajeno za ovaj period. Obi no je skuplje od kalijum hlorida. kako bi bilo dovoljno vremena da dode do ispiranja hlorida iz zone korena pre po etka prole nog porasta. Sav azot je u lako dostupnom nitratnom obliku. ali zato sadr i i 11% magnezijuma. Do toksi nog dejstva hlorida mo e do i ako se u tek uspostavljenim vo njacima primenjuju velike koli ine ovog ubriva ( 360 kg/a) ili ako kalijum hlorid dode u direktan kontakt sa mladim stablima. U ovom ubrivu ima manje kalijuma (22% kalijum oksida). Najve i nedostatak ovog dubriva je nizak sadr aj azota ± 15%. koje zahtevaju nisku pH vrednost zemlji ta i mo e biti pogodan za primenu u vo njacima na zemlji tima bazne reakcije. Naj e e se koristi u borovnicama. kao to je urea ili amonijum nitrat i kre njak. koji se lako ispira. Ako postoji potreba za uno enjem velikih koli ina ovog ubriva. Ako se primeni tokom jeseni ili zime. mnogi proizvoda i.zadr ava u zemlji tu i sporije postaje dostupan biljkama. Kalijumova ubriva Postoji nekoliko vrsta ubriva koja sadr e kalijum. Kalijum magnezijum sulfat koristi se ako postoji potreba za uno enjem magnezijuma u zemlji te. radije nekoliko puta primenjuju jeftinija azotna ubriva kisele reakcije. tj. kako bi odr ali pH vrednost zemlji ta. ubrivo treba izabrati u zavisnosti od cene po jedinici kalijum oksida i od toga da li ono sadr i jo neke korisne elemente. Kalijum nitrat sadr i veoma nisku koncentraciju azota ± 13%. Pre nego kalcijum nirat jednom u toku godine. cena kao i rastvorljivost fosfora. Normalni superfosfat ne upotrebljava se tako puno kao ranije . Sav azot nalazi se u obliku amonijuma. Kalcijum nitrat se veoma esto koristi u vo njacima. Amonijum sulfat ima veoma kiselu reakciju. esto se primenjuje u borovnicama. i veoma esto.

Primenom MAPa pove ava se kiselost zemlji ta. ali je njegova primena veoma ekonomi na. Monoamonijum fosfat mo e da se primenjuje kako samostalno. Izve taji o analizi stajnjaka obi no sadr e podatke o koncentraciji ukupnog azota. Ipak. i 11% azota. tako i u me avinama ubriva. Za ove proizvode nisu potrebne dozvole koje se zahtevaju za primenu ostalih vrstih otpada. Po to se sastav ovih nusproizvoda razlikuje. PREPORUKE ZA UBRENJE VO A . Da bi se izra unale odgovaraju e koli ine primene stajnjaka. Stajnjak treba primenjivati u koli inama u kojima procenat dostupnog azota ne prelazi preporu ene granice. Uop te. celokuopna koli ina amonija nog azota i 20-50% organski vezanog azota dostupni su biljkama u godini primene stajnjaka. povr a i e erne repe mogu se tako e koristiti kao izvor hranljivih i organskih materija za snabdevanje vo a. Uobi ajene koncentracije hranljivih materija u stajnjaku predstavljene su u tabeli. P2O5 i K2O. Kameni fosfat ima mali sadr aj fosfor P2O5 (3-8%). Diamonijum fosfat (DAP) ima ne to manji sadr aj fosfor(V)oksida . koli ine primene treba odrediti tako da sadr aj azota i fosfora u njima ne prede preporucene granice. Skoro celokupna koli ina oksida fosfora u DAP je odmah dostupna biljci. Kod ivinskog stajnjaka sadr aj hranljivih materija zna ajno varira. I ovo ubrivo uve ava kiselost zemlji ta. od kojih je skoro celokupan sadr aj odmah dostupan biljkama. Sporedni proizvodi koji nastaju preradom vo a. ubriva sastavljena od sve e organske materije imaju visok sadr aj hranljivih elemenata i mogu o tetiti koren stabala ako se primenjuju u velikim koli inama. ali je ipak za utvr ivanje sadr aja azota potrebno uraditi posebne analize. Generalno. treba poznavati sadr aj hranljivih materija u njemu. me avina stajnjaka i slame i biljni ostaci (seno i slama) mogu biti koristan izvor hranljivih materija. treba izvr iti analizu reprezentativnih uzoraka kako bi se odredio sadr aj hranljivih materija u njima. 87% je rastvorljivo u vodi i obi no se koristi u me avinama ubriva.7 kg/a fosfora. koji je slabo rastvorljiv u vodi (ispod 1%) i iz upotrebe ga izbacuju gore opisana ubriva sa ve im sadr ajem P2O5. Koncentrovani superfosfat se e e koristi zbog visokog sadr aja P2O5 ± 46%. celokupna koli ina amonija nog azota i 50% organski vezanog azota u nusproizvodima dostupni su biljkama u godini primene ovih ubriva. MAP sadr i 48% fosfor P2O5. U zemlji ta koja sadr e vi e od 75ppm fosfora. ali je ovo ubrivo cenjeni izvor fosforP2O5. Od ove koli ine. amonija nog azota. s obzirom da biljke obi no usvajaju ovu koli inu fosfora iz zemlji ta. Oko 85% od ovog sadr aja u superfosfatu rastvorljivo je u vodi i odmah dostupno biljkama. i zavisi od na ina na koji se on sakuplja i uva.46% i vi e azota (18%) od MAP-a. Stajnjak ne bi trebalo unositi u zemlji ta sa visokim sadr ajem fosfora (iznad 150 ppm). stajnjakom ne treba unositi vi e od 22.zbog niskog sadr aja fosfora (18-20%) P2O5. ORGANSKA UBRIVA Stajnjak.

Pre odre ivanja treba upoznati reakcije zasada na ubrenje. Koli ina u drugoj primeni mo e se smanjiti ili potpuno izostaviti ako nije zametnuto puno plodova. U starijim vinogradima. pre primene treba ustanoviti sadr aj azota u njima i koli inu primene prilagoditi koli inama azota u mineralnim ubrivima koja se ve primenjuju. Mesta na kojima je prethodno sejana lucerka mogu imati pove ani sadr aj azota i tu treba uneti mnogo manje ubriva. a drugu u junu. u traci irine 1. Vo njacima podignutim na plodnoj ilova i mogu biti potrebne samo polovine preporu enih koli ina azota. Preterani porast posebno nanosi tete u mladim. mogu izazvati o te enja korena. gusto sa enim zasadima jabuke. koje treba prilagoditi razlkama u tipovima zemlji ta i tehnologijama gajenja na pojedinim lokacijama. rezidba i na in obrade me urednog prostora. preporuke raznih proizvo a a treba uzeti kao okvirni vodi . Na potrebu biljaka za azotom najvi e uti u tip zemlji ta. Jaka rezidba podsti e vegetativni porast i mo e smanjiti potrebe za azotom. kako bi se izbegla prevelika bujnost u drugom delu vegetacione sezone. Isto tako. Tek posa ene sadnice vo a i vinove loze treba ubriti posle dovoljnih koli ina ki e i tek po to se zemlja slegne. Na veoma peskovitim zemlji tima preporu uje se prole no ubrenje. ve e koli ine unose se i u jako zakorovljene vo njake. U pojedinim vo njacima mo e postojati potreba za primenom manje ili vi e azota od preporu enih koli ina. ali tako da se opasnost od o egotina na korenu svede na najmanju meru. kvaliteta ploda i rodnosti.5-1.U daljem tekstu nalaze se preporu ene koli ine primene azotnih ubriva. posle zametanja plodova. po to posle jesenje primene mo e do i do ispiranja.8 m. Ovakva stabla treba ubriti malo ili ih skoro uop te ne ubriti. ubrivo treba rasuti na mesto sa koga je ono dostupno biljci. Mogu e je da e biti potrebno smanjiti koli ine azota . Mnogo je lak e primeniti dodatne koli ine azota nego iza i na kraj sa preteranim porastom do koga dovodi suvi ak ovog elementa. Te ko je pretpostaviti koliko se azota mo e obezbediti iz sena ili slame. a onima na peskovitim zemlji tima i do 50% vi e od dole navedenih koli ina. a 20-25 cm dalje od stabla. Ako se koristi stajnjak ili neko drugo organsko ubrivo. Preporuke za primenu ostalih hranljivih materija date su pod pretpostavkom da postoje potrebe za njihovim dodatnim koli inama. Ove koli ine treba prilagoditi uslovima u vo njaku koji se odre uju na osnovu koncentracije azota u listu. ubrivo treba rasuti u redu. i ako se biljkama dostave u visokoj koncentraciji. U vo njake podignute na travnjacima i utrinama treba uneti 20-50% vi e azota nego u iste i dobro obra ene. bujnosti stabala. treba rasuti ubrivo u pre niku od 90 ± 120 cm oko biljke. Primena azota Iako se potreba za optimalnim koli inama azota razlikuje od jedne lokacije do druge. Dosta proizvo a a azot primenjuje iz dva puta ± prvu polovinu odre ene koli ine u martu ili aprilu. tako da ukupna koli ina unetog azota ne prelazi preporu ene koli ine primene. Ve ina ubriva koja se nalaze na tr i tu su soli. Kod mladih stabala vo a i vinove loze. Oko starijih stabala ubrivo treba rasuti u pre niku irine kro nje.

Neodgovaraju i nivoi kalcijuma u stablima jabuke mogu da dovedu do poreme aja kao to su gorka pegavost. ove koli ine bi e dovoljne najve em broju vo nih vrsta tokom niza godina. to e imati isti efekat kao i primena ostalih ubriva koja sadr e istu koli inu kalcijuma. ali ih retko mo e potpuno ukloniti. . Fosfor (P2O5) Ako postoji potreba. Primena fosfora . Po to se fosfor u zemlji tu kre e veoma sporo. Tabela: Preporu ene koli ine primene fosfora u pre sadnje u jabukama.5 kg kalcijum hlorida po aru tokom vegetacionog perioda kako bi se postigli najbolji rezultati. retko dolazi do nedostataka ovog elementa. kru kama. kalcijuma i magnezijuma Ove elemente ne treba primenjivati ukoliko za njima ne postoji dodatna potreba.. pucanje ili prerano smek avanje ploda. Primeniti 9-13. Uno enje kre njaka u koli ini od 2-4 t/a ispravi e nedostatke ukoliko do njih do e. peskovitim zemlji tima odr ao odgovaraju i nivo kalijuma.0.koje se u zemlji te unose iz organskih ubriva ili ovu primenu potpuno prekinuti dok se ne vidi kako biljke na nju reaguju. Najbolje je prskati 8-10 puta u periodu od kasnog juna pa do berbe u intervalima od dve nedelje. ko ti avom vo u. bi e potrebno primenjivati ove koli ine na svakih 3-5 godina. i koncentracije treba smanjiti ako je vreme toplo i vla no ili ako od prethodnog prskanja nije pala ki a. Treba prskati rastvorom kalcijuma. gro u. Treba prskati kalcijum hloridom u koli ini od 26±40 g/l u junu i julu i 40-65 g/l u avgustu i septembru. jagodama i malinama Tabela:Preporu ene koli ine kalijuma za primenu pre sadnje u zasadima raznog vo a Kalijum (K2O) Primena 68-136 kg/a kalijum oksida nadoknadi e ve inu nedostataka ovog elementa. treba primeniti 90-180 kg P2O5 po jednom aru. Prskanje kalcijumom mo e smanjiti ove probleme.kalijuma. Kalcijum (Ca) Ako se pH vrednost odr ava iznad 6. Kako bi se u zasadima ko ti avog vo a na lakim.

dolomitni kre njak je najjeftinije ubrivo.Magnezijum (Mg) Ako treba uneti dodatne koli ine magnezijuma. Primenjuju se 2-4 t/a ili koli ine preporu ene na osnovu izve taja o analizi zemlji ta. Primena mikroelemenata Gde postoje nedostaci B. Mn ili Zn preporu uje se primena slede ih koncentracija ubriva: . Fe. Mo e se upotrebiti magnezijum sulfat (gorka so) u koncentraciji od 131 g/l u prva dva prskanja tokom dve ili tri godine dok kre njak ne odreaguje u zemlji tu.

Cink (Zn) Reakcije na uno enje Zn preko zemlji ta nezadovoljavaju e su na zemlji tima sa visokom pH vrednosti. na in ubrizgavanja ubriva u sistem. za primenu ubriva preko sistema je neophodno da ova ujedna enost bude najmanje 80%. Ako simptomi na biljkama ukazuju na nedostatak gvo a. proveriti pH zemlji ta i uneti kre njak u potrebnoj koli ini. Koncentracija se ne sme pove avati vi e od dva puta. aluminijum sulfata ili kiselih azotnih ubriva. Gvo e (Fe) Do nedostatka gvo a dolazi na zemlji tima sa visokom pH vrednosti ili slabom drena om.3 kg u septembarskom prskanju posle berbe. Breskve su veoma osetljive na suvi ak bora ± treba ga primenjivati samo ako analize listova pokazuju njegov nedostatak. ubrenje preko sistema kap po kap ubrenje preko sistema kap po kap treba pa ljivo isplanirati. Ujedna enost protoka Najva niji preduslov za efikasno injektiranje ubriva u sistem jeste ujedna en protok vode u njemu. kapacitet injektora i odre ivanje trajanja primene. 225450 g/a za tre nju i 225 g/a za breskve. Da bi protok vode u sistemu za navodnjavanje bio ujedna en. a pH je iznad 7. Koncentraciju ne treba pove avati vi e od dva puta.5. Savetuje se folijarna prihrana i helati cinka u preporu enim koncentracijama i vremenima prskanja. Po to je razlika izmedu nedostatka i suvi ka bora mala. pa je zato najbolje da se projektovanje i postavljanje sistema poveri . Ako je ovaj procenat ispod 80. Biljke se ne mogu ravnomerno snabdeti ubrivom ako protok vode nije ujedna en. Fungicidi Ditan i Cineb su tako e dobri izvori cinka ako se primenjuju u zasadima za koje su registrovani i u koncentracijama i vremenu primene nazna enim na etiketi. treba primeniti vodeni rastvor mangan sulfata u koncentraciji od 66 g/l vode ili helate mangana u koncentraciji preporu enoj za prva dva prskanja. razlike izmedu kaplja a ili njihovog zapu avanja. treba ga primenjivati samo ako postoji potreba za time.3-2. Solubor je navi e kori eno ubrivo sa borom. treba ga pobolj ati ili uop te ne ubriti na ovaj na in. treba je smanjiti dodavanjem sumpora.Bor (B) Bor se primenjuje inkorporacijom u zemlji te u koli ini od 450-600 g/a za jabuke i kru ke. Za privremenu popravku treba koristiti fungicide koji sadr e gvo e. Folijarnom primenom mo e se bolje kontrolisati koli ina bora koju biljka usvoji. ili komercijalne helate gvo a u koncentracijama koje se preporu uju za ranija prskanja. Uno enje gvo a preko zemlji ta na zemlji tima sa visokom pH vrednosti su se pokazala nedovoljnim ili neefikasnim. vrsta ubriva. Najva niji faktori koje treba uzeti u obzir su: ujedna en protok vode (ravnomerna primena ubriva mogu a je samo ako je i protok vode ujedna en). ravnomernijem i redovnijem snabdevanju biljaka azotom tokom itavog vegetacionog perioda i smanjenim gubicima od ispiranja azotnih ubriva. iz svakog kaplja a u jedinici vremena treba da isti e apsolutno jednaka koli ina vode. Preko sistema kap po kap se najce ce primenjuje azot. Iako je skoro nemogu e postici 100% ravnomeran protok. Mo e se primeniti i folijarno u koncenraciji od 6 g bora u litri vode u prva dva prskanja ili 12 g bora u litri vode u septembru ili oktobru dok je li e jo aktivno. manjem oslanjanju na ki u da sprovede azot do korenovog sistema. Prednosti ovakvog na ina ubrenja ogledaju se u zna ajnoj u tedi samih ubriva (tro kovi su manji i do 50% ). Tako e se mo e koristiti i cink sulfat u kombinaciji sa jednakim koli inama hidriranog kre njaka za prva dva prskanja (12-26 g/l ) ili 1. Mangan (Mn) Ukoliko je prisutan nedostatak mangana. Ukoliko je prisutan suvi ak Mn. Neravnomeran protok vode javlja se kao posledica lo e projektovanog sistema.

Slede e treba sabrati tri najkra a vremena i tu vrednost. tank sa delom za ubrizgavanje ubriva ± deo vode za navodnjavanje vra a se u tank zbog razlike u pritisku izmedu ulazne i izlazne cevi na tanku u kome se nalazi rastvoreno ubrivo. Povuci vertikalnu liniju od Tmin i horizontalnu od Tmax. Ovo su maksimalne koli ine iste supstance (zasi eni rastvori). Za epljenje kaplja a obi no se spre ava upotrebom filtera i pravilnim odr avanjem sistema. Dalje se saberu tri najdu a vremena i ta vrednost (ozn ena kao Tmax) prona e na vertikalnoj osi grafika koja je ozna ena. injektiranje ubriva u sistem se ne preporu uje. ali se u naj iroj upotrebi nalaze tri: Venturi ± te na ubriva ili rastvorena vrsta ubriva unose se u sistem na osnovu razlike u pritisku koja nastaje na su enom delu glavne cevi na mestu injektiranja. Ujedna enost protoka mo e se pobolj ati produ enjem vremena primene i injektiran ubriva ja dotle dokle je to isplativo. ova vrednost je jedva zadovoljavaju a (77%) i ukoliko se ona ne mo e pove ati. Ove vrednosti treba koristiti kao osnovu za odre ivanje stvarne rastvorljivosti ubriva u vodi za navodnjavanje. U datom primeru. brz i precizan na in merenja ravnomernosti protoka opisan je na grafiku. Stepen rastvorljivosti nekoliko suvih azotnih ubriva prikazana je u tabeli. amonijum nitrat i urea. dok se amonijum nitrat i urea moraju prvo rastvoriti u vodi i tako injektirati u sistem. Vr ednost ravnomernosti protoka nalazi se u preseku ove dve linije. postave se ispod kaplja a i meri se vreme u sekundama potrebno da nivo vode dostigne nazna enu crtu.kvalifikovanim licima. Vrste injektora Postoji nekoliko vrsta injektora. pritisak u sistemu i protok u glavnoj cevi se u izvesnoj meri razlikuju od sistema do sistema. Jadnostavan. Svaka posuda obele i se crtom na istoj visini. zbir tri najkra a vremena je 100s. pretakaju a pumpa ± rastvor ubriva se unosi u sistem pomo u pumpe. prona i na horizontalnoj osi. Azotna ubriva koja se mogu injektirati u sistem Azotna ubriva koja se obi no ubrizgavaju u sistem su u obliku 28%-og rastvora azota. Za merenje protoka iz pojedina nih kaplja a koristie se male posude (od oko 200 mililitara). Izlazni kapacitet pumpe. U datom primeru. . dok je realna rastvorljivost ubriva obi no malo slabija. ozna enu kao Tmin. Na grafiku je dat primer zbira tri najdu a vremena od 200s. Rastvor azota se mo e direktno uneti u sistem.

Ne treba injektirati celokupnu koli inu azota koja je namenjena za tu godinu u samo jednoj primeni. 60 g po stablu uneti u vreme cvetanja. Npr.potencijalnog prinosa. Injektiranje ubriva daje proizvoda u ve i stepen fleksibilnosti od primene ubriva preko zemlji ta po to se na ovaj na in ubrivo dostavlja biljkama ba onda kada im je to potrebno. od kojih e prvi biti negde u vreme cvetanja. Kre njak zadr ava 4. Kolicina dubriva za injektiranje Koju koli inu ubriva treba koristiti i u kom momentu ga treba ubrizgati u sistem? Koli ina i vreme zavise od starosti stabala. Zato ne bi trebalo navodnjavati pre ili posle primene ubriva ili ako su prognozirane jake ki e. u nju treba uneti 500*60g. Stabla lak e usvajaju injektiranjem une en azot zbog preciznije odre enog vremena primene i uno enja ubriva direktno u zonu korena. Injektiranje preko sistema kap po kap bi bilo najbolje zapo eti koli inom azota koja je upola manja od one koja bi se ina e rasula po povr ini zemlji ta. tip injektora ne e uticati na ravnomernost primene ubriva dok god je vreme ubrizgavanja dovoljno dugo da se celokupna koli ina ubriva rasporedi u vo njaku. Koli ine azota koje se unose injektiranjem mogu biti manje i do 50-65% u pore enju sa onima koje se unose preko zemlji ta. a jo 60 g i 80 g dve. Kada se ustanovi koja je koli ina ubriva potrebna jednom stablu. Tu koli inu dalje treba pove ati ili smanjiti u zavisnosti reakcije drveta na ubrenje.3 l zemlji ta zadr ava 2. odnosno etiri nedelje kasnije. Op te pravilo je da u peskovitim zemlji tima svakih 38. Kako bi se pove ala efikasnost ubrenja i izbeglo spu tanje ubriva do podzemnih voda. Veoma je va no poznavati tip zemlji ta u vo njaku i dubinu do koje se prostire korenov sistem. Mo e se desiti da jedan kaplja po stablu ne bude dovoljan da obezbedi dovoljnu koli inu vode i hranljivih materija korenovom sistemu.tipa zemlji ta i iskustva i ciljeva proizvoda a. visok procenat ubriva ostaje u zoni korenovog sistema. sposobnosti korena da sprovodi rastvor hranljivih materija. dok se tri ili etiri kaplja a po stablu mogu koristiti na jako peskovitim zemlji tima ili kod velikih stabala. ovu koli inu treba podeliti na tri ili vi e jednakih doza i injektirati ih u intervalima od 2 nedelje. kako bi se odredilo koliko je ubriva potrebno za svaku sekciju pod sistemom. svakom stablu treba dostaviti 60 g amonijum nitrata u vreme cvetanja. nju treba pomno iti sa brojem stabala koja su pod sistemom kap po kap. ispiranje treba svesti na najmanju mogu u meru.Iako koncentracija ubriva u sistemu za navodnjavanje mo e varirati u zavisnosti od vrste injektora koja se koristi. Iz ove zone ubrivo se mo e isprati ako se u sistem unosi rastvoreno u velikoj koli ini vode ili u vremenu neposredno pre ili posle navodnjavanja ili jake ki e. Ako u datoj sekciji koja se navodnjava ima 500 stabala. Obi no su dovoljna dva kaplja a. sorte.3 l vode. Efikasnost i ispiranje Kada se injektiranje ubriva uskladi sa planom navodnjavanja i o ekivanom koli inom padavina.5 L vode na 38.3 l zemlji ta. Tako. odnosno 30 kg amonijum nitrata u vreme cvetanja. prinos i iste koncentracije azota u li u ako se ubri injektiranjem sa 1/3-1/2 manjom koli inom azota. a glinu e oko 6 l. Po gornjem primeru. Ako je jednom stablu potrebno 200 g amonijum nitrata godi nje. . stablo kome je normalno potrebno 450g amonijum nitrata koji se primenjuje jednom godi nje po povr ini zemlji ta e imati istu bujnost.

sistemu na toj sekciji je potrebno oko 20-30 min da dostigne ravnote u. Pre nego to se zapo ne sa uno enjem ubriva. . dipl. Ako jedna sekcija koja se navodnjava pomo u jednog ventila ima oko 10a ili manje. Ovako se izbegava rizik da ubrivo ostane u sistemu posle njegovog isklju ivanja i da dode do za epljenja kaplja a. sistem treba ostaviti uklju en 20-30 min kako bi celokupna koli ina ubriva iza la iz sistema. FERTILIZING FRUIT CROPS.Du ina vremena injektiranja Sistem za navodnjavanje treba da bude u funkciji du i vremenski period od onog koji je potreban za injektiranje ubriva.ing. sistem treba uklju iti i pustiti da dostigne ravnote u ili stepen apsolutne operativnosti. Po to se injektiranje ubriva zavr i. Eric Hanson sa enleskog prevela: Katarina Markovi .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->