P. 1
tehnologija gotovih lekova skripta - Zeković

tehnologija gotovih lekova skripta - Zeković

5.0

|Views: 15,459|Likes:
Published by Marina

More info:

Published by: Marina on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2015

pdf

text

original

Injekcioni rastvori se aplikuju parenteralno. Ovi rastvori ne moraju biti izotonini. Prednosti ove forme gotovih
farmaceutskih preparata su da se aktivna komponenta brže resorbuje u organizmu, moguće je precizno doziranje,
izbegava se digestivni trakt, ne dolaze do izražaja nepoželjne organoleptičke osobine, moguće je postići ciljano
delovanje, odnosno tačnu lokalizaciju delovanja, a bolesnik koji nije u mogućnosti da lek primi oralno može primiti isti
lek u vidu injekcije. Sa druge strane, injekcioni rastvori su relativno nestabilni i sam način davanja zahteva odlazak u
zdravstvenu ustanovu (osim insulina koji putem injekcije unosi sam bolesnik).

Prema IV jugoslovenskoj farmakopeju injekcije su sterilni, dozirani farmaceutski proizvodi, odnosno pravi rastvori,
suspenzije, emulzije ili čvrsti proizvodi pakovani u bočice zatvorene sterilnim zatvaračima ili pakovani u ampule. Za
proizvodnju injekcionih rastvora je moguće primeniti pomoćne supstance, kao što su stabilizatori, konzervansi,
emulgatori, za razliku od infuzionih rastvora. Sve ove supstance moraju biti kompatibilne sa organizmom. pH vrednost
injekcionih rastvora je obično 5 - 8. Ova vrednost, u principu, mora biti bliska pH-vrednosti tkivnih tečnosti (7,35 -
7,45) ali uzimajući u obzir da je neophodno podešavanje pH prema samoj FAS, ovaj uslov najčešće nije moguće
ispuniti.

Sadržaj farmakološki aktivne supstance se najčešće izražava kao masa po zapremini rastvora (m/V), mg/cm3
.

Injekcioni rastvori se daju u zapremini do 25 cm3

, a ako se daje više od 10 cm3

, injekcioni rastvor mora biti izotoničan.
Sniženje temperature mržnjenja izotoničnog injekcionog rastvora može da odstupa maksimalno 20% od sniženja
temperature mržnjenja izotoničnog 0,9% rastvora NaCl. Ponekad se proizvode i hipotonični i hipertonični injekcioni
rastvori.

Kao rastvarač (Vehikulum) se najčešće koristi Aqua pro injectiones (pH = 5 - 7), kojoj se mogu dodati i alkoholi
(etanol, glicerin). Ako se u formi injekcija primenjuju hidrofobne farmakološki aktivne komponente za njihovo
rastvaranje se primenjuju visoko prečišćena, fiziološki indiferentna biljna masna ulja (maslinovo, bademovo,
arahidisovo). Tako, npr. za kardiotonične glikozide se kao rastvarači koriste etanol, propilen-glikol i glicerol, dok se za
kortikosteroide koristi etil-oleat (u cilju sprečavanja oksidacije oleinske kiseline dodaju se antioksidansi u koncentraciji
do 0,03%). Izopropil-miristat, koji nije podložan oksidaciji, se često koristi kao rastvarač.

Injekcije kod kojih je rastvarač ulje daju se isključivo intramuskularno, jer intravenskim davanjem može doći do
masne embolije. Najčešće su ove injekcije bolne, ali je resorpcija usporena pa se postiže produženo delovanje leka. U
cilju produžetka roka trajanja injekcionih preparata, a posebno ako je prisustvo vlage nepoželjno, izrađuju se
liofilizovani preparati. Liofilizacija je postupak za dobijanje suvih preparata, pri čemu se vodeni rastvor FAS najpre
zamrzava, a zatim se nastali led sublimiše na niskim temperaturama pod vakuumom. Na ovaj način se rok trajanja
preparata produžava i do 5 godina. Ovaj postupak se koristi za dobijanje suve krvne plazme, frakcija krvi (albumin, γ-
globulin), antibiotika, barbiturata, enzima, hormona i drugih preparata čija se aktivnost u prisustvu vode brzo
smanjuje.

Ukoliko se zbog termičke nestabilnosti FAS ne može primeniti sterilizacija pri potrebnim temperaturama, dodaju se
konzervansi. Najvažniji konzervansi su:
1. metil-hidroksi benzoat (metil-paraben) u koncentracijama 0,1 - 0,3%
2. propilestar-p-hidroksi benzoeve kiseline (0,001 - 0,2%)
smeša 1. i 2. u odnosu 2:1 se zove“pulvis konzervans” (0,1%)

34 Tehnologija gotovih lekova Z. Zeković

3. fenol u koncentracijama 0,2 - 0,5% se najčešće koristi u veterini
4. 3-krezol, hlorkrezol, hlorbutanol (0,5%)
5. benzalkonijum hlorid (0,004 - 0,02%)
6. benzil-alkohol (1,0%)
7. borna kiselina i njene soli (0,5 - 1,0%)
8. cetil-piridin hlorid (0,01 - 0,02%)
9. fenilmerkuri-nitrat i fenilmerkuri-acetat (0,002 - 0,005%)

Veći broj FAS je podložan oksidaciji, nestabilne su i gubi se njihova aktivnost (vitamin C, adrenalin). Iz ovih razloga u
formulaciji injekcionih rastvora moraju biti prisutni antioksidansi, kao što su metasulfat, tiourea, cistein, glutation, Na-
tiosulfat. Ukoliko je iz određenih razloga nemoguće primeniti antioksidans, umesto vazduha u gotovom preparatu
mora biti prisutan neutralni gas (N2 ili CO2) koji se unosi tokom punjenja ili nakon punjenja ampule.

Posude za injekcione rastvore moraju biti napravljene od stakla I ili II grupe hidrolitičke otpornosti, a za čvrste
preparate se može primeniti i staklo III grupe hidrolitičke otpornosti. Injekcioni rastvori se mogu pakovati i u
plastičnoj ambalaži. Danas se primenjuju uglavnom otvorene ampule za proizvodnju injekcionih rastvora prikazane na
slici a, jer ako se gotova zatvorena ampula kao na slici b, otvori u cilju unošenja željenog rastvora, može doći do
stvaranja fine prašine koja će kontaminirati rastvor. Dimenzije ampula su propisane. Na trećoj slici je prikazana špric
ampula.

Ampule se sterilišu na temperaturi od 260 0

C u cilju uklanjanja mikroorganizama i pirogenih materija koje su proizvod

njihovog raspadanja. Za punjenje ampula se u farmaceutskoj industriji koriste specijalne klipne mašine. Igla prolazi
kroz uski deo do šireg dela ampule i vrši punjenje, nakon čega se ampule zatvaraju zatapanjem. Sterilizacija
napunjenih ampula se vrši pola sata na 120 0

C. Provera hermetičnosti gotovih ampula se vrši odmah nakon

sterilizacije.

Vruća ampula se unosi u hladan rastvor metilenskog plavog koncentracije 0,5 - 1,0%. Usled hlađenja, ukoliko postoje
mikropore, stvoriće se vakuum i rastvor u ampuli će se obojiti plavo. U okviru kontrole kvaliteta vrši se ispitivanje
ostalih parametara, kao što su:
test bistrine - makroskopska kontrola se vrši naspram svetle i tamne podloge
test na prisustvo pirogenih materija - vrši se na eksperimentalnim životinjama, i to na zečevima koji reaguju
na pirogene materije slično ljudima

test sterilnosti

5.6.1. Proizvodnja injekcionih rastvora

Proizvodnja injekcionih rastvora je prikazana šematski na sledećoj strani, dok je na slici prikazana šema pogona za
proizvodnju injekcionih rastvora. Prostor za pranje ampula pripada svetlo-sivoj zoni, dok prostor za punjenje ampula
mora biti bela zona. Finalni proizvod se eksportuje iz karantina.

Špric ampule mogu biti staklene i plastične, a koriste se
jednokratno. Najčešće se koriste za davanje seruma i vakcina.
Klip se na špric bocu postavlja nakon skidanja plastične navlake
i metalne obloge, nakon čega se klipom potiskuje rastvor. Njima
su slične serile, koje se koriste za serume, a predstavljaju
kombinaciju injekcionih kanila (igla) i ampula.

35 Tehnologija gotovih lekova Z. Zeković

Šema pogona za proizvodnju injekcionih rastvora:
1) pranje ampula
2) kolica sa stalažama
3) suvi sterilizator (260 0

C)

4) sud sa mešalicom za pripremu rastvora
5) filter
6) prihvatni sud za injekcioni rastvor

7) uređaj za punjenje
8) parni sterilizator
9) kontrola hermetičnosti
10) makroskopska kontrola
11) karantin
12) ulazne prostorije

Šematski prikaz uređaja za pripremu rastvora:

36 Tehnologija gotovih lekova Z. Zeković

Alkaloidi soli se dobro rastvaraju, a njihovi rastvori su obično hipotonični i retko se izotoniziraju. Rastvor vitamina C
čija je pH vrednost 3,5 - 4 se može sterilisati na 120 0

C u autoklavu. Na-karbonatom se pH podesi na 6,4 i rastvor

sepuni u atmosferi azota. Sterilizacija se vrši 30 minuta na 100 0

C. U cilju sprečavanja oksidacije vitamina C dodaje se
EDTA (etilendiamin tetrasirćetne kiseline), koji gradi komplekse sa metalima i sprečava njihovu katalitičku aktivnost
za oksidaciju. Npr. rastvori adrenalina i ergotamina su nestabilni, pa se kao redukciono sredstvo koristi Na-pirosulfat
(0,05 - 0,1%). Za uljane rastvore steroidnih hormona i vitamina kao konzervans se najčešće primenjuje benzil-alkohol.

5.7. PARENTERALNI RASTVORI ZA INFUZIJU (Infundibilia)

Parenteralni rastvori za infuziju (kraće infuzije) se koriste u lečenju poslednjih decenija i spadaju u grupu gotovih
lekova čije se indikaciono područje sve više proširuje. Infuzije su sterilni, najčešće vodeni, rastvori jedne ili više
supstanci koji se daju u zapreminama >100 cm3

. Aplikuju se u većini slučajeva i.v. a ređe s.c. Koriste se za regulisanje
elektrolitičke ravnoteže, za parenteralnu ishranu, osmoterapiju i peritonealnu dijalizu. Davanje infuzionih rastvora
može da traje i nekoliko časova, zavisno od zapremine koju bolesnik treba da primi. Ovi rastvori se aplikuju posebnom
tehnikom i specijalnim uređajima, polako kap po kap, jer bi veća brzina ulaska tečnosti u organizam mogla dovesti do
neželjenih efekata.

Infuzioni rastvori moraju biti bistri, izotonični, sterilni, apirogeni, neškodljivi i izohidrični (pH vrednost 6,0 - 7,5 ukoliko
nije drugačije propisano). Dozvoljeno odstupanje sniženja tačke mržnjenja je samo 10% u odnosu na sniženje tačke
mržnjenja izotoničnog rastvora NaCl. Moraju biti lako podnošljivi, ne smeju izazivati opšti poremećaj u organizmu,
toksične reakcije, ne smeju delovati antigeno (alergijski), ne smeju da transformišu krvne elemente, da poremete
sastav krvi (hemokoagulacioni sistem, anafilaktičke reakcije, određivanje krvnih grupa), ne smeju se dugo zadržavati
u organizmu zbog nagomilavanja, ali se ne smeju ni brzo izlučivati. Sterilizaciji infuzionih rastvora se mora posvetiti
posebna pažnja, a najbolji je postupak sterilizacije u autoklavu.

Pored pravih rastvora, infuzioni rastvori mogu biti i koloidni rastvori i emulzije. Emulzije su mlečnog izgleda i moraju
biti stabilne (ne smeju se raslojavati). Veličina čestica u infuzionim rastvorima je maksilno 5 µm. Infuzije ne sadrže
konzervanse, boje i ne puferuju se, ukoliko nije drugačije pro-pisano. Sadržaj komponenata se izražava u %, g/dm3

ili

mol/dm3

(jedinica mekv je zabranjena). Za izradu infuzionih rastvora se koristi isključivo Aqua pro injectiones. Prema

nameni se dele na rastvore za:
nadoknadu krvi i krvne plazme
ishranu bolesnika
postizanje tarapijskog učinka
nadoknadu izgubljene tenosti i elektrolita

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->