P. 1
Fizika - skripta elfak 2011

Fizika - skripta elfak 2011

|Views: 432|Likes:

More info:

Published by: МилошМитић on Oct 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2014

pdf

text

original

1.

1)

2. 2)

3. 3) 4. 4)

Nabrojati osnovne fizičke veličine i jednice SI? dužina {metar(m)}, masa{kilogram(kg)}, vreme {sekunda(s)}, jačina električne struje {amper(A)}, termodinamička temperature {kelvin(K)}, svetlosna jačina{kandela(cd)}, količina materijala{mol(mol)} Kako se dele fizičke veličine, obrazložiti? Dele se na osnovne i izvedene. Osnovne se ne definišu formulama već opisom njihovog merenja i biraju se na međunarodnim konferencijama, dok se izvedene definišu iz osnovnih pomoću fizičkih zakona. Sta je predmet kinematike? Predmet kinematike je kretanje tela ne uzimajući u obzir uzroke koji dovode do tog kretanja. Veličine kod kinematike su put, brzina, vreme i ubrzanje. Kako se definiše srednja brzina materijalne tačke? Srednja brzina se definiše kao količnik pomeraja tela i vremena za koje je izvršilo pomeraj. x

Vsr

t

5. 5) 6. 6)

Napisati izraze za trenutnu brzinu i ubrzanje kod promenljivog paravolinijskog kretanja, nabrojati vrste pravolinijskog kretanja.

Vtr

x, atr t

V t

, uniformno i promenljivo kretanje

Grafički prikazati preĎeni put i brzinu u funkciji vremena kod jednako promenljivog pravolinijskog kretanja. Brzina zavisi od vremena linearno, dok pređeni put zavisi po kvadratnoj funkciji.

7.

Napisati izraze za trenutnu brzinu i ubrzanje kod krivolinijskog kretanja, šta je tangencijalno a šta normalno ubrzanje, koliko je ukupno ubrzanje ?

7)

V tr

dx, a tr dt

d V . Tangecijalno ubrzanje je ubrzanje koje deluje u pravcu brzine dt

8. 8)

9.

i utiče na intenzitet brzine dok normalno ubrzanje deluje normalno na brzinu i utiče na njen pravac i smer. Ukupno ubrzanje je vektorski zbir ova dva ubrzanja a intenzitet mu je koren zbira njihovih kvadrata. Koje je to kružno kretanje i šta je period kružnog kretanja? Kružno kretanje je ono kod kog postoji tačka u sistemu od koje je u bilo kom trenutku telo konstantno udaljeno (centar kružnice) iliti kreće se po kružnici. Period kružnog kretanja je vreme potrebno telu da jednom opiše kružnicu. Definisati veličine kod kružnog kretanja koje su analogne brzini i ubrzanju kod pravolinijskog kretanja i navesti njihove jedinice u SI. Brzini je anologna ugaona brzina {

9) 10. 10)

( ) }, a ubrzanju ugaono ubrzanje { s

}.

s2

Definisati kosi hitac i napisati izraze za maksimalnu visinu i domet kosog hic. Kosi hitac je kretanje tela kome je zadata početna brzina, čiji ugao pravca nije normalan o odnosu na podlogu, a zatim prepušteno uticaju gravitacione sile.

H max
11. 11)

Vo2 , x 2 g max

2Vo2 cos( ) sin( g

)

Vo2 sin( 2 ) g

Šta je domet kosog hica i pod kojim uslovom je maksimala? Domet kosog hica je rastojanje koje telo pređe po horizontali kada je u visini sa tačkom iz koje je počelo kretanje. Maksimalna je pod uslovom da je telo izbačeno pod uglom od 45 u odnosu na horizont. Sta je predmet dinamike ? Predmet dinamike je proučavanje veze između kretanja tela i uzroka koji dovodi do njegovog kretanja. Kako glase I i III Njutnov zakon dinamike, napisati izraze? I Njutnov zakon - Svako telo teži da ostane u stanju mirovanja ili niformnog pravolinijskog kretanja sve dok dejstvom spoljašnjih sila nije prinuđeno da promeni svoje stanje.
n

o

12. 12) 13. 13)

Fi
i 1

0

III Njutnov zakon - Uzajamno dejstvo dva tela je uvek jednako i suprotno usmereno, odnosno sila akcije i reakcije uvek ima isti intenzitet i pravac a supotan smer. 14. 14)

Fa

Fr

Kako glasi drugi Njutnov zakon dinamike ? Promena impulsa u vremena proporcionalna je sili koja deluje na telo i

vrši se u pravcu te sile. F ma 15. Šta je impuls. a šta impuls sile ? 15) Impuls je vektorska velicina istog pravca i smera kao brzina čiji je intenzitet m puta veći od intenziteta brzine. Impuls sile je vektorska veličina istog pravca i smera kao sila čiji je intenzitet t puta veći od intenziteta sile. 16. Šta je impuls i kako glasi zakon održanja impulsa za zatvoreni i otvoreni sistem ? 16) Impuls je vektorska veličina istog pravca i smera kao brzina čiji je intenzitet m puta veći od intenziteta brzine. Vektorski zbir impulsa tela koji čine zatvoreni

pa se koeficijent dinamičkog trenja može max izraziti kao d tan( ) . U oba izraza s i Ftrs = s n predstavljaju koeficijente statičkog i dinamičkog trenja.sila ds . Ugao max ) se povećava sve dok telo ne počne da klizi. pri kome počinje klizanje tela po strmoj ravni. koeficijent statičkog trenja jednak je tangensu ugla tan( max ).sistem u toku kretanja ostaje konstantan. Čemu je jednaka sila trenja.vektor sile N m J  dA F ds ] (džul) . B . Kako glasi zakon održanja energije? Navesti primer. Et Ek Ep Primer: Slobodno padanje tela bez početne brzine. Vektorski zbir impulsa tela koji čine otvoren sistem u toku kretanja ne ostaje konstantan. Et . Kada i kako na telo deluje cetripetalno ubrzanje. poseduje je svako telo Ep m g h 24. Kako se definiše rad u mehanici i koja je jedinica za rad u SI? Napisati izraz za rad u opštem slučaju. Oba koeficijenta zavise od vrste materijala. sile jake i slabe interakcije. Koja je veza izmeĎu rada i energije ? 22) Rad opisuje promenu energije  E k A . at V2 r 19. F (=) N. od čega ona zavisi a od čega ne ? 19) Eksperimentalno je dokazano da se sila statičkog trenja Ftrs može izraziti kao d . Promena impulsa otvorenog sistema jednak je impulsu rezultantne sile. 21.elementarni rad  E . U tom trenutku (granicni ugao komponenta težine F jednaka je sili statičkog trenja (1) (2) (3) (4) F Ftrs . Šta je sila.promena energije A .koeficijent proporcionalnosti (konstanta) 23.const. Kada se telo . Statički koeficijent trenja je veći od dinamičkog. 18. Potencijalna – energija mirovanja. 24) U zatvorenom sistemu tela između kojih deluju samo konzervativne sile mehanička energija se održava tj. čistoće i hrapavosti dodirnih površina.rad . 21) Mehanički rad je mera dejstva odgovarajuće sile. Naime. težina tela se može razložiti na komponentu F F// duž strme ravni i normalnu komponentu Fn . navesti jedinicu za silu u SI i nabrojati vrste sila u prirodi ? 17) Sila je uzrok promene stanja kretanja tela ili njegovoj deformaciji. električne. Kinetička – predstavlja meru mehaničkog kretanja tela k Ek m v2 2 2. ne menja se u toku vremena.vektor puta Jedinica za rad je [ Rad u opštem slučaju je:  F  A   F B .teorema energije i rada  F dA . ima pravac poluprečnika i smer ka centru. 17. za održavanje njegovog uniformnog kretanja potreban je manji ugao strme ravni . 20. a sila dinamičkog Ftrd = d Fn . max . kada telo počne da klizi niz strmu ravan. Njegova ukupna energija E jednaka je njegovoj potencijalnoj energiji Ep m g h . čemu je jednako ? 18) Centripetalno ubrzanje deluje na telo kada se kraće po kružnici. Rad je skalarna veličina definisana 2-ma vektorskim veličinama.elementarna dužina 22. Ftrs = s Fn d Ftrd = F// Fn max Q sin( ) Ftrs Fn Q cos( max ) s Zamenom izraza (4) i (3) u izraz (1) za statičkog trenja se dobija Prema tome. U kojim vidovima se javlja mehanička energija? 23) Javlja se kao: 1. Na sličan način može se odrediti koeficijent dinamičkog trenja. Pokazati kako se pomoću strmme ravni odreĎuje koeficijent trenja « mi » izmeĎu podloge i tela. kada se zanemari sila trenja sa vazduhom. U prirodi postoje gravitacione. 20) Ako se telo nalazi na strmoj ravni čiji se nagib može menjati.

Sa Celzijusove skale se prelazi na Kelvinovu tako sto se broju iz prve C-skale doda 273. Kako su povezani toplotni koeficijenti linearnog. Kad bi stap mogao l t . Šta je sudar. Kako se formira Celzijusova skala? Kako je povezana Celzijusova skala sa Kelvinovom skalom? 38) U Celzijusovoj skali prava tacka je tacka topljenja leda tj. 1 A . Šta je moment inercije i kako se izražava? Koja mu je jedinica u SI? 28) Moment inercije predstavlja količnik mase tela i kvadrata radijusa kružne putanje. Definisati moment impulsa i matematički interpretirati zakon održanja momenta impulsa. Šta je snaga? Koja je jedinica za snagu u SI? 25) Snaga predstavlja brzinu vršenja rada. 30) Moment impulsa L predstavlja proizvod rastojanja r materijalne tačke od ose rotacije I  const i njenog impulsa. Pozitivna nula se kod Celzijusa nalazi na -273 stepena dok je kod Kelvina na 0 K. V 0c 2 3 0 V0 (1 l 0 duzina stapa na temperaturi t 0 0 c t ) gde je V 0 zaperemina tela na temperaturi 40. ta se dešava sa gustinom čvrstih i tečnih tela pri zagrevanju ? Šta je anomalija vode ? 40) gde je 0 gustina tela na 0 stepeni. koje vrste sudara postoje i koji zakoni važe za njih? 26) Sudar predstavlja susret (interakciju) dva tela koji traje voma kratko ( 10 do 10 6 ) Sudari se dele na: 1. Kako se izražavaju kinetička energija rada i snaga kod rotacionog kretanja? 29) Kinetička energija I 2 2 Rad kod rotacionog kretanja je kada podelimo sa A M d M dt dA Md dt dA dt Snaga se izražava Odnosno P M Q t Q t dA dt P dQ dt P M 30. ravnotezna ravnotezna temeratura smese ciste vode i leda na nomalnom atmosferskom pritisku. 27. Zamenom ove u prvu da se skuplja promena njegove duzine bila bi l l t . odnosno sto je veca temeratura to je gustina tela manja. 39. Idealno elastične 2.[W t J ] s Jedinica za snagu W (vat) s  M   F r I m r2 M Ek I što predstavlja II Njutnov zakon za rotaciono kretanje [ kg m ] 29. Pri termickom naprezanju. Šta je idealni gas ? 42) Kod gasova smatra se da je zapremina molekula gasa zanemarljiva u odnosu na zapreminu suda u kome se gas nalazi. Definisati moment sile? 27) Rotaciono kretanje tela je kretanje oko svoje ose gde svaka tačka tela obavlja kružno kretanje od ose rotacije. onda bi doslo do istezanja ili sabijanja sto se moze izracunati Hukovim zakonom: F SE y l l . odnosno momenta sile Intezitet momenta sile je jednak proizvodu te sile i radijusa (nepoznat ostatak) 28. Napisati izraz za termičko naprezanje materijala. Iz izraza se vidi da je gustina tela obrnuto 1 t proporcionalna temperaturi tela. Ukupna P 26. Delimično elastične Za idelano elastične važi: zakon održanja energije i zakon održanja impulsa Kod neelastičnih važi: zakon održanja impulsa +ostatak energije se oslobadja kao toplota ili neka druga vrsta energije. 25. Napisati izraze za promenu dužine i zapremine čvrstih materijala pri zagrevanju. Idealno neelastične 3. Prva tacka je na 0 dok je druga na 100 stepeni. njena zapremina se smanjuje tj.pusti da pada. Anomalija vode se ogleda u tome da pri zagrevanju od 0 c do 4 c umesto da dolazi do porasta. odakle je l formulu dobija se F S Ey t gde je F S normalan napon koji odgovara termickom naprezanju. Druga tacka je temperatura kljucanja vode na normalnom atmosferskom pritisku. Zanemaruju se medjumolekularne sile a sudar izmedju molekula gasa i zidova se . 41) Ako se na bilo koji nacin spreci termicko sirenje tela dolazi do njegovog termickog naprezanja. 41. 42. Matematička interpretacija zakona o održanju momenta impulsa glasi: Moment impulsa zatvorenog sistema se održava odnosno ne menja se u toku vremena L m v r  L const 38. Ek m v2 2 . površinskog i zapreminskog širenja čvrstih tela? 39) a l l 0 (1 (t t 0 )) l 0 (1 t) gde je l je duzina stapa na temeraturi t . kada stap ne bi mogao da se skuplja ili izduzi. njegova potencijalna energija se smanjuje na račun kinetičke energija u bilo kojoj tački ostaje ista. termicki koeficijent zapremisnkog sirenja je negativan u tom intervalu pa se samim tim i gustina povecava sa porastom temerature.

koeficijent toplotne provodljivosti.a je stepen slobode translatornog. 46. konstanta proporcionalnosti i T temperatura tela. Avogadrov i Daltonov. 44) Klapejron-Mendeljejeva jednacina : pV m RT odakle proizilazi pV R nRT gde su P. zapremina i temperatura gasa. 44. E e T 4 . a šta moralni specifični toplotni kapacitet ? Kojim se jedinicama SI izrašavaju ? 45) Specificni toplotni kapacitet predstavlja odnos toplotnog kapaciteta i mase tela. Broj molova racuna se kao kolicnik mase i molane mase gasa. m je masa tela a c 47. Napisati osnovnu kalorimetrijsku jednačinu. gde je E emisiona moc tela. 43. T redom pritisak. Sarlov : Pri konstantnoj zapremini pritisak gasa je proporcionalan Avogadrov :U jednakim zapreminama idealnih gasova. Nabrojati osnovne načine prenošenja toplote. n je broj molova gasa a je univerzalna gasna Vm je zapremina koju zauzima jedan mol bilo kog gasa pri normalnim uslovima. top. 2. temperature sa t1 na t 2 . Bojl-Mariotov zakon : Pri konstantnoj temperaturi zapremina date kolicine gasa obrnuto je srazmerna pritisku ili PV const . m je masa gasa a M je molarna masa. S povrsina tela. 48. Talasna duzina zracenja zavisi samo od temperature na kojoj se telo nalazi a ne od razlike njegove i temperature okoline kao sto je slucaj kod provodjenja i strujanja. Gej-Lisakov. e emitovnost tela. gde je n broj molova gasa. 49. Gej-Lisakov : Pri konstantnom pritisku zapremina gasa je proporcionalna termodinamickoj temperaturi ili termodinamickoj temperaturi ili V T P T const .02 10 mol 1 . S povrsina normalan na pravac prostiranja toplote i dt dx temperaturni gradijent. proizvod specificnog toplotnog efekta i molarne mase. Jedan mol bilo kog gasa pri normalnim uslovima zauzima zapreminu Vm 23 22. Ako njihove temperature nisu iste onda dolazi do razmene toplote izmedju njih. Sarlov. 47) Toplota se prenosi : provodjenjem (kondukcijom). Ukupan pritisak u sudu jednak je zbiru parcijalnih pritisaka prisutnih gasova. i je zbir stepena slobode rotacionog i . 48) dQ d S dt dx . h koeficijent prelaza toplote sa povrsine tela na fluid. Polozaj materijalne tacke odredjen je sa tri koordinate a polozaj krutog tela sa 6. kao da dugi gasovi nisu prisutni. Kako se odvija prenošenje toplote zračenjem? 50) Prenosenje toplote zracenjem vrsi se posredstvom elektromagnetnih talasa koje zrace zagrejana tela. kapacitet materijala predstavlja kolicinu toplote koja je potrebna za zagrevanje jednog kilograma materijala za 1 ili 1K.41 10 3 m 3 i sadrzi isti broj cestica a to je Avogadrov broj Na 6. Napisati izraz za Furijeov zakon provodjenja toplote. 1. svaki gas deluje sopstvenim pritiskom nezavisno. 50. Toplotni kapacitet se definise kao kolicnik primljene toplote i povecanja temperature. tt temeratura povrsine tela i tf temperatura fluida. . qc dQ d hS (tt t f ) gde je qc brzina prenosenja toplote. dvostrukog oscilatornog kretanja molekula. Šta je specifični toplotni kapacitet. nalazi se isti broj molekula (atoma). na istoj temeraturi i istom pritisku. u suprotnom fluid se hladi. c( Q mc(t2 t1 ) ) J . J C( ) molK kgK . Kod zracenja energija prelazi u energiju zracenja koja se na drugom telu apsorbuje i ponovo prelazi u toplotu. Kako glase osnovni zakoni idealnih gasova ? 43) Osnovni zakoni idealnih gasova su Bojl-Mariotov. Broj stepeni slobode predstavlja broj nezavisnih velicina koje odredjuju polozaj sistema u prostoru. Apsolutno crno telo ima emitovnost e 1. Kako se odvija prenošenje toplote strujanjem ? 49) Prenosenje toplote strujanjem nastaje strujanjem nekog fluida oko cvrstog tela. Cemu je jednaka unutrasnja energija gasa? Opisati stepene slobode. Napisati jednačinu stanja idealnih gasova. R je gasna konstanta a T je temperature gasa. 45. gde je Q kolicina toplote koje je telo predalo ili primilo prilikom promene je specificni toplotni kapacitet. gde je dQ d trenutna brzina prenosenja toplote. Molarni specificni toplotni kapacitet predstavlja kolicinu toplote potrebnu jednom molu materijala da povisi temperature za jedan stepen ili Kelvin i definise se kao n C 46) cM tj. konstanta. Ako je veca temperatura tela onda se fluid u njegovoj blizini zagreva i gustina mu se smanjuje pa fluid struji navise. const . Definisati molarni i specijalni toplotni kapacitet nekog materijala i koja je veza izmedju njih? Spec. Unitrsnja energija gasa predstavlja zbir energija haoticnog kretanja mikrocestica sistema i energije njihovog medjusobnog dejstva. strujanjem (konvekcijom) i zracenjem (radijacijom).smatra savrseno elasticnim. gustina se povecava i onda struji nanize. V . Daltonov : U smesi gasova koji medjusobno ne reaguju hemijski.

Koliki rad izvrsi gas pri sirenju od zapremine od zapremine data izrazom p(V)=3V. Izobarni proces. Rad gasa pri njegovom izotermnom sirenju od zapremine V1 do zapremine V2 dat je izrazom 6. Definisati I princip termodinamike. Cemu je jednak rad gasa pri promeni njegove zapremine? Pokazati na primeru izobarnog i izotermnog procesa. Pod adijabatskim procesom podrazumeva se promena stanja sistema bez razmene toplote izmedju njega i okoline. rad spoljasnjih sila jednak je nuli ( pa se kolicina toplote dovedena gasu trosi samo na povecanje njegove unutrasnje energije. top. U prirodi ne postoi ovakav proces ali im se po svojim osobinama priblizavaju procesi koj se brzo odvijaju (sirenje zvuka). Prema prvom principu termodinamike nemoguce je konstruisati masinu koja bi stvarala energiju ni iz cega (perpetuum mobile prve vrste je nemoguc). a ostatak na rad A koj sistem vrsi nad okolnim telima. a za male promene izraz glasi dQ=dU+dA ili δQ=dU+δA (gde je dU beskonacno mala promena unutrasnje energije sistema. i onda se gornja formula svodi na: ). Definisati adijabatski proces. 8. napisati izraz i nacrtati grafik. Rad gasa pri njegovom izobarnom sirenju od zapremine V1 do zapremine V2 dat je izrazom Izotermni proces. δA beskonacno mali rad i δQ beskonacno mala kolicina tolote. 3. 5. Kako se definisu specificni toplotni kapaciteti pri konstantnoj zapremini i konstantnom pritisku? Od cega oni zavise i koja je veza izmedju njih? Prema prvom principu termodinamike Ako se gas zagreva pri konstantnoj zapremini.Molarni spec. jedan deo trosi na povecavanje unutrasnje energije ∆U. jer je 4. pa zamenom druge formule u prvu dobija se Ako se gas zagreva pri konstantnom pritisku onda je po prvoj formuli odnosno . Kolicina toplote dovedena izolovanom sistemu. . 7. do ako je zavisnost pritiska 6. gde je dQ promena kolicina toplote. Q=∆U+A. kapacitet predstavlja kolicinu toplote koja je potrebna za zagrevanje jednog mola materijala za 1 ili 1K. n je broj molova gasa a dT je promena temperature. M je molarna masa materijala. m je masa materijala. Iz prvog principa termodinamike proizilazi da je za adijabatski proces dA=-dU tj. spoljasnji rad vrsi se na racun unutrasnje energije sistema.

9. ili: I na kraju se dobija: 10. Harmonijski oscilatori: 1)telo obeseno o elasticnu oprugu 2)sistem koji vrsi torzione oscilacije. nemoguc je perpetuum mobile druge vrste. . Napisati resenje j-ne njegovih neprigusenih oscilacija i predstaviti graficki tu zavsinost.Skicirati jedan linearni harmonijski oscilator. Opisati drugi princip termodinamike. Linearne harmonijske oscilacije su oscilacije kod kojih se elongacija u toku vremena menja po sinusnom ili kosinusnom zakonu. torziono klatno 3)fizicko klatno 4)matematicko klatno 11. . Cemu je jednak koeficijent korisnog dejstva kod bilo kog kruznog procesa? Postoji nekoliko definicija drugog principa termodinamike: Koefijent korisnog dejstva toplotne masine odredjen je samo temperaturom grejaca i hladnjaka. Nacrtati Karnoov kruzni proces. a rezervoaru sa nizom temperatutom T2 (hladnjak) predaje kolicina toplote Q2. Kakve su to linearne harmonijske oscilcije? Nabrojati harmonijske oscilatore. Cemu je jednak koeficijent korisnog dejstvaovog procesa? Koeficijent korisnog dejstva u ovom slucaju mozemo izraziti kao: Primenjujuci izraz za adijabate dobija se . Toplotne masine rade tako sto se od rezervoara vise temperature T1 (grejac). Izvseni rad u toku ciklusa je A=Q1-Q2. (Karno) Toplota ne moze spontano prelaziti sa tela nize na telo vise temperature (Klauzijus) U prirodi je nemoguc proces kod kojeg bi se celokupna toplota pretvorila u rad (Plank) tj.Kod adijabatskog sirenja promene u gasu izrazavaju se preko Puasonovih j-na . u toku ciklusa oduzima kolicina toplote Q1. Ovaj princip proizilazi iz analize rada toplotnih masina. T1-veca temperatura (grejaca) T2-niza temperatura (hladnjak) 10.

gde je prigusenja.12. Dakle. kod prigusenih oscilacija. a amplituda u pocetku posmatranja oscilovanja (t=0). 14. 16. 17. takodje brzinom c. Napisati j-nu kretanja kod prigusenih oscilacija. Takva pojava nosi naziv talasni impuls. stacionarno prostiranje poremecaja kroz elasticnu sredinu nazvano je talas ili talasno kretanje. Ova pojava se takodje moze zapaziti kod niza identicnih kuglica poredjanih u . tada se impuls (poremecaj) i mesta zgusnjavanja i razredjivanja sredine neprekidno sire u prostoru. Logaritamski dekrement prigusenja je logaritam odnosa amplituda dve uzastopne oscilacije i racuna se posledecoj formuli u izrazu N predstavlja broj oscilacija koji se izvrsi dok amplituda ne opadne za e puta od pocetne vrednosti. je koeficijent proteklo vreme od pocetka oscilovanja do posmatranog trenutka. Kako se vrši prenošenje mehaničkih talasa?(impulsi=talas) Prostiranje jednog impulsa kroz sredinu i zatim sukcesivno uspostavljanje ravnoteznog polozaja cestica vrsi se odredjenom brzinom c koja zavisi od osobina sredine. kao i njeno resenje. Kako nastaju prinudne oscilacije? Da bi realni oscilator vrsio neprigusene oscilacije neophodno je da mu se izgubljena energija stalno nadoknadjuje. ono ce se prenositi duz uzeta odredjenom brzinom. Sta je logaritamski dekrement prigusenja?Napisati izraz. Napisati izraz i nacrtati grafik promene amlitude linearnog harmonijskog oscilatora sa vremenom. Pod brzinom c se nesme podrazumevati brzina kretanja cestica v. 15. Cemu je jednaka energija linearnog harmonijskog oscilatora? Ukupna energija tela koje vrsi harmonijsko oscilovanje jednaka je zbiru kineticke i potencijalne energije: 13. Ovako nastale oscilacije se nazivaju prinudnim oscilacijama. Prenosenje impulsa moze se pratiti na sledecim primerima. Nadoknadjivanje energije kod mehanickih oscilacija najcesce vrsi neka spoljasnja sila (prinudna sila) koja se menja po sledecem zakonu: gde su Fo i amplituda i kruzna frekvencija oscilovanja prinudne sile. a cestice sredina od koje talas polazi talasni izvor. jer je . Ako Cestice elasticne sredine neprekidno osciluju pod dejstvom neke spoljasnje periodicne sile sinusnog karaktera. Ako se na jednom kraju zategnutog uzeta izazove oscilatorno kretanje normalno na njegov pravac.

Šta su stojeći talasi? Kada se oni javljaju? Poseban slučaj interferencije talsa predstavlja stojeći talas. odnosno u tom vremenskom trenutku se posmatra zavisnost elongacije od koordinate 19..Jungov modul elasticnosti gustina materijala p – pritisak gasa k – odnos specificnih toplotnih kapaciteta pri konstantnom pritisku i konstantnoj zapremini t .Kako se u zavisnosti od gustine sredine kroz koju se prostiru menja brzina transverzalnih i longitudinalnih talasa? Napisati odgovarajuce izraze za brzine prostiranja. Ako u ovakav niz kuglica odredjenom brzinom. a suprotnih smerova kretanja. Najcesce se posmatra interferencija koherentnih talasa ( iste frekvencije ) i konstantne fazne razlike.brzina prostiranja talasu u gasovima E y . pri cemu opada amplituda talasa. dok ce ostale mirovati. 21. Sta je interferencija talasa? U oblasti poklapanja talasa oscilacije cestica se superponiraju jedna na drugu. posle kratkog vremena kuglica sa kraja niza ce se odvojiti i kretati istom brzinom kao upadna. vrsi se interferencija ili slagaje talasa pri kojem na nekim mestima cestice sredine mogu oscilovati sa vecom amplitudom a na nekim sa manjom amplitudom. Kakav je to transverzalni a kakav longitudinalni talas? Kroz koje sredine moze da se prostire jedan a kroz koje drugi tip talasa? -Ako je pravac prostiranja impulsa normalan na prava prostiranja cestica onda je to transverzalan. energija koju prenosi talas predaje se sredini. Neka su ta dva talasa zadata jednacinama onda ce rezultujuci talas biti 23. 18. c Ey ----. Zakon odbijanja (refleksija) α=α’ (Upadni ugao jednak je odbojnom uglu) Zakon prelamanja (refrakcija) ---Kada talasni front naidje na granicnu povrsinu koja razdvaja dve sredine u kojima je brzina prostiranja talasa razlicita. Talasno kretanje nastaje kad oscilacija jedne čestice izazove oscilacije drugih čestica.. Dakle. Transverzalni talasi se mogu prostirati samo u cvrstim telima a longitudinalni u telima bilo kog agregatnog stanja. udari nova kuglica iste mase. Oscilatorno kretanje je periodično kretanje nekog tela ili čestice. ceono.. -Transverzalni: c F c-brzina prostiranja transverzalnih talasa F-sila zatezanja uzeta -linearna gustina Brzina prostiranja transverzalnih impulsa zavisi samo od sile zatezanja uzeta i linearne gustine Impuls se brze prostire ukoliko je uze tanje i sila kojom je uze zatgnuto veca. kada se ono posle nekog vremena vraća u prvobitni položaj. pri prelazu u drugu sredinu dolazi do . 20. Napisati jednacinu progresivnog talasa I prikazati je graficki. pod b) kada je vrednost ) onda postoje i u konstantna i u toj tacki se posmatra konstantna. Stojeci talas se obrazuje pri susretu dva progresivna talasa jednakih frekvencija i amplituda. U čemu je razlika izmedju talasnog i oscilatornog kretanja?Objasniti. Napisati izraze za zakone po kojima se vrši odbijanje I prelamanje talasa. -Longitudunalni: .. upadna kuglica je donela sredini (nizu kuglica) odredjeni impuls i taj se impuls prosirio kroz sredinu odredjenom brzinom.gustina gasa na temperaturi t Brzina prostiranja longitudinalnih talasa zavisi od osobina materijala. U stvari. 22..nizu. S obzirom da jednacina progresivnog telasa zavisi od dve promenjljive ( dve zavisnosti elongacije: pod a) kada je vrednost toku vremena. idealno uzev. Oscilatorno kretanje se vrši po nekoj putanji dok je talasno kretanje stacionarno. a ako je pravac prostiranja impulsa isti sa pravcem oscilovanja cestica talas je longitudinalan. 24.brzina prostiranja longitudinalnih talasa u cvrstim telima c pk t . do kraja elasticne sredine. Tj. Pod progresivnim talasom podrazumeva se takav talas koji se prostire u istom pravcu i smeru. Tamo gde amplituda postane jednaka nuli prestaje sirenje talasa.

a šta akustika? Koja je razlika izmedju tona i šuma? Mehaničke oscilacije koje se prostiru u elastičnoj sredini (čvrstoj.promene njegovog pravca kretanja. Po čemu je ljudsko uho ograničeno u prijemu zvuka? Šta je prag čujnosti? Od čega on zavisi? Ljudko uho je ograničeno u prijemu zvuka po frekvenciji i po intezitetu zvuka. n12 je relativni indeks prelamanja druge sredine u odnosu na prvu. odredjenu frekvenciju. Kako se menja brzina prostiranja talasa kroz gas sa promenom temperature? Napisati izraz. nazivaju se zvučni talasi (zvuk). 26. dok šum ima kontinualni. Skicirati. Ton ima pravilne oscilacije tj. gde je α upadni a β prelomni ugao zraka u odnosu na normalu na ravan koja razdvaja sredine. Formula za racunanje objektivne jac. Talasi sa frekvencijom < 20Hz su Infrazvuk. Ton ima liniski spektar . a n1 i n2 relativni indeksi prelamanja odgovarajucih sredina u odnosu na vakuum. Kakvi su spektri Tona i Šuma? Nacrtati njihove spektre. Prag čujnosti je minimalni intezitet zvuka koji može da registruje ljudsko uho. 28. I –Intenzitet zvuka ν. Ljudsko uho registruje zvučne talase čije su frekvencije približno od 20 Hz do 20 kHz. Akustika je nauka o zvuku. ili . 29. Sta je subjektivna. gde je amplituda pritiska. a zapažaju se čulom sluha. On zavisi od frekvencije. Skicirati. Šta je zvuk. a sta objektivna jacina zvuka? Napisati izraze. tečnoj ili gasovitoj). Koji su uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene na jednom kraju i u vazdušnoj cevi otvorenoj na oba kraj. Uho je najosteljivije pri frekvencijama o 1500Hz do 3000Hz kada je prag cujnosti reda . zvuka je . Ljudsko uho registruje zvučne talase cije su frekvencije priblizno od 20Hz do 20kHz.Frekvencija 27. Sa povecanjem temperature brzina prostiranja talasa kroz gas raste sa porastom temperature po zakonu: gde je brzina prostiranja talasa u gasu kada se on nalazi na temperaturi od . Koji su uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene po sredini i u vazdušnoj cevi zatvorenoj na jednom kraju. dok šum predstavlja složeni talas promenljivih frekvenicija I amplitude. a sa ν>20kHz ultrazvuk. 25. c1 i c2 brzine prostiranja talasa u tim sredinama. Uslovi za formiranje stojećih t alasa kod sipke ucvrscene na jednom kraju su: i Uslovi za formiranje stojecih talasa u vazdusnoj cevi i otvorenoj na oba kraja su: 32. Uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene na sredini su: i Uslovi za formiranje stojecih talasa u vazdusnoj cevi zatvorenoj na jednom kraju su: i 30. Objektivna jacina zvuka predstavlja srednju vrednost energije koju prenesu zvucni talasi u jedinici vremena kroz jedinicu povrsine normalne na pravac prostiranja talasa. c je brzina prostiranja zvuka u toj sredini .

kada se prijemnik priblizava zvucnom izvoru koji miruje. 33. Sta je ugao devijacije? Kada je ugao devijacije najmanji? Posle dvostrukog prelamanja zrak skrene za ugao δ.Opsta formula je: 39.Zbog toga ce se u nekim delovima prostorije zvuk cuti jace.Kako se definise koeficijent apsorbcije zvucnih talasa? A= Pa Pu . Zbog razlicite osetljivosti uha na zvukove razlicitih frekvencija ta zavisnost je veoma slozena i data je izrazom .izvor I prijemnik se krecu jedan u odnosu na drugi. 35.S-ukupna povrsina prostorije zajedno sa predmetima koji se nalaze u njoj.do momenta kada intezitet zvuka opadne na milioniti deo prvobitne vrednosti. b) upadni i odbojni zrak leze u istoj ravni sa normalom na granicnu povrsinu u tacki upada zraka. Ovaj ugao je jednak δ=(α1+α2)-(β1+β2) Zakon prelamanja u tacki O bice: sin Najmanje skretanje nastaje za uslov α1=α2. kada se zraci odbijaju od glatkih. Ovaj zakon vazi za slucajeve pravilnog odbijanja svetlosti.165 .V-zapremina . koji se naziva ugao skretanja ili ugao devijacije. 41.izvor se priblizava prijemniku koji miruje. A vreme u toku kojeg se jos uvek cuje zvuk po prestanku njegovog emitovanja naziva se vreme reverberacije. Drugi zakon je zakon nezavisnog prostiranja svetlosnih zraka.Razliciti materijali razlicito absorbuju zvucne talase. On se moze formulisati na sledeci nacin: do uzajamnog dejstva dva svetlosna zraka dolazi na mestu njihovog susreta. je intenzitet zvuka na granici cujnosti a je objektivna vrednost zvuka.Sta je reverberacija.tj. homogene i izotropne sredine glasi: a) sinusi upadnog i prelomnog ugla odnose se kao brzine prostiranja svetlosti u tim sredinama b) upadni i prelomni zrak leze u istoj ravni sa normalom na granicnu povrsinu koja prolazi kroz tacku preloma 40.plafon. a dalje se krecu nezavisno. Po čemu je karakteristicno prelamanje svetlosti kroz prizmu? Kod prizme je moguce ostvariti minimalno skretanje zraka (slucaj kada je upadni ugao priblizno jednak prelomnom) pa je samim tim prizma karakteristicna jer se bas to njeno svojstvo moze koristiti za mnoge druge stvari: Za razlaganje polihromatske svetlosti radi dobijanja njenog spektra. Subjektivna jacina zvuka je jacina koja se opaza culom sluha i zavisi od objektivne. Pu ukupna zvucna snaga koja pada na tu povrsinu.Opsta formula za izracunavanje u slucaju da se ne trazi velika preciznost je: t V r =0.koji registruje prijemnik pri njihovom medjusobnom kretanju. a sta vreme reverberacije? Po prestanku emisije zvuk se I dalje odrzava u prostoriji .Kada zvucni izvor osciluje u zatvorenoj prostoriji slusalac nece cuti samo emitovani zvuk vec I zvuk koji se odbija od povrsina koje slabo apsorbuju zvuk (zidovi. odakle dobijamo jednacinu δ= θ(n-1). ukoliko se objektivna poveca 10000 puta? .pod). . Ova osobina materijala okarakterisana je koeficijentom apsorpcije A. gde je δ-ugao devijacije. Koliko se promeni subjektivna jacina zvuka. Kako se definise vreme reverberacije? Radi bolje definicije I lakseg merenja vremena reverberacije u tehnici je usvojeno da se ono racuna od momenta prestanka rada zvucnog izvora.Ova pojava se naziva reverberacija.a u nekim slabije. za stvaranje totalne refleksije koja se koristi kod optickih instrumenata itd. za 60db. S 37. a θ-ugao na vrhu prizme . ili zakon odbijanja svetlosnih zraka od odredjenih granicnih povrsina glasi: a) upadni ugao svetlosnog zraka jednak je odbojnom uglu.mogu se obrazovati stojeci talasi u pojedinim delovima prostorije . brusenih i opticki poliranih povrsina Cetvrti zakon ili zakon prelamanja svetlosti na ravnoj granicnoj povrsini izmedju dve nepokretne. 36.gde je Pa zvucna snaga koja se apsorbuje na odredjenoj povrsini. za za 34. Ukratko opisati Doplerov efekat i napisati opstu jednacinu? Doplerov efekat je promena frekvencije oscilovanja zvucnog izvora. On se odnosi na homogene sredine i jasno se manifestuje pri obrazovanju senke neprovidnih tela.a gustina sredine. gde je k jednako 1 ako se nivo zvuka meri u belima (B) i 10 ako se meri u decibelima (dB). Kako glase osnovni zakoni geometrijske optike? Prvi zakon je zakon pravolinijskog prostiranja svetlosti.Imamo nekoliko situacija u zavisnosti od kretanja izvora I prijemnika to su: Kada izvor I prijemnik miruju u odnosu na sredinu.Ako izvor konstantno emituje zvucne talase koji zidovi I ostale povrsine slabo apsorbuju. Treci zakon.

zelena. Napisati jednacinu tankog sociva. tada se za uglove skretanja moze primeniti izraz δ= θ(n-1). pri napustanju prizme bela svetlostje razlozena na boje . Ukoliko zrak bele polihromatske svetlosti pada na opticku prizmu. Mera disperzije ili disperzija predstavlja razliku dva ugla skretanja. a samim tim i indeks prelamanja su funkcije talasne duzine. indeks prelamanja prizme i ugao prizme mali. p-rastojanje predmeta od sociva l-rastojanje lika od sociva f-zizna daljina sociva n-index prelamanja sociva R1. Kako se uzimaju znaci u njoj? Cemu je jednaka zizna daljina? Socivo je tanko ako je njegova debljina mnogo manja od poluprecnika sfernih povrsina koje ga cine. Sta je ziza sociva? Cemu je jednako uvecanje sociva? Ziza predstavlja rastojanje lika od sociva kad se predmet nalazi u beskonacnosti. Ova pojava se naziva disperzija. pri prostiranju svetlosti kroz razlicite providne materijale. narandzasta) biti izmedju njih. a sta disperziona moc? Brzina svetlosti u vakuumu je. Tada razlika ¡ predstavlja meru disperzije. bez obzira na talasnu duzinu ista. Sta je disperzija svetlosti? Sta je mera disperzije. zuta. njena brzina. Skiciranjem odrediti polozaj lika predmeta koji se nalaze na rastojanju o vecem od f ispred . plava. pri propustanju polihromatske svetlosti kroz ovakve materijale dolazi do razlaganja svetlosti po talasnim duzinama. a ugao skretanja zraka svetlosti C. pa je . Neka je ugao skretanja zraka svetlosti B. 49. Kada se taj izraz primeni na obe granicne povrsine dobija se: odakle sledi 48. Posto indeks prelamanja zavisi od talasne duzine.42.dobijen je spektar polihromatske svetlosti. Ako su upadni ugao polihromatske svetlosti. Uvecanje tankog sociva racuna iz uvecanja pri prelamanju svetlosti na sfernoj granicnoj povrsini. Dakle. Skiciranjem odrediti polozaj lika predmeta koji se nalaze na rastojanju o vecem od f ispred tankog bikonveksnog sociva. najvise ce skrenuti ljubicasta svetlost a najmanje crvena. pa je Disperziona moc predstavlja odnos mere disperzije 46. dok ce ostale boje (indigo. iako je ispunjen uslov priblizno minimalnog skretanja svetlosnog zraka. . Ali. Prema tome.R2-poluprecnici sfernih povrsina sociva 47.

Sta je lupa?Koliko je uvecanje lupe? Lupa je najprostiji opticki instrument koji se najcesce sastoji od jednos sabirnog sociva i sluzi za posmatranje malih predmeta na bliskim rastojanjima. Ako je putna razlika jednaka neparnom broju polovina talasnih dužina. Ako je putna razlika talasa iz izvora O 1 iO 2 . odnosno ako pri jednakim frekvencijama imaju konstantnu faznu razliku. razdvojenih jednakim neprovidnim površinama. Snopovi zraka koji vrše difrakciju pod uglovima koji odgovaraju neparnom broju Frenelovih zona daju na zaklonu difrakcione maximume. objektiva i okulara. nastaje interferencioni maksimum u tački A. Svetlost koju emituju atomi prdstavlja transverzalne talase sa uzajemno normalnim vektorima elekričnog   E (uzimamoa da je to svetlosni vektor) i magnetnog polja H .. Kod spektralnih aparata postoji deo koji vrsi razlaganje svetlosti po talasnim duzinama. l (2n 1) . 55. Izrađuje se tako što se na staklenoj ploči načini dijamantnom iglom veliki broj paralelnih zareza (transmisiona optička rešetka). l = O 1 A . Kod projekcionih aparata jakim svetlosnim izvorom osvetljava se predmet preko sistema sociva male zizne daljine. 2 nastaje interferencioni minimum. Zizna daljina objektiva je mnogo mala. Kod optickog mikroskopa svetlost pada na predmet pa zatim prolazi kroz sociva i dobija se lik.u određenim tačkama.. pri difrakciji na jednom otvoru.Ukratko objasniti funkcionisanje optickog mikroskopa? U cemu se razlikuje od elektronskog mikroskopa? Opticki mikroskop se sastoji od dva sociva. Uvecanje lupom je oko 20 puta. Predmet se postavi ispred zize objektiva i onda se dobija realan. 51. Taj lik je predmet za socivo okulara. 53. Difrakcija svetlosti je skretanje svetlosti sa pravolinijske putanje. Šta je difrakcija svetlosti? Napisati uslove pri kojima dolazi do difrakcionih max i ddifrakcionih minimuma. Sta je interferencija svetlosti? Napisati uslove pri kojima dolazi do interferencionih maximuma i interferencionih minimuma.2. Sta je optička rešetka? Napisati izraz za difrakcioni maximum pri prolazu svetlosti kroz optičku rešetku. n=0. Difrakcija je pojava karakteristična za mehaničke i svetlosne talase. Kod svetlosnih talasa mogu se javiti efekti trajnije interferencije.1. 50. Da bi se dobila polarizacija potrebno je obezbediti takve uslove pod kojima je oscilovanje svetlosnog .. a okulara znatno veca od zize objektiva.ali se dalje šire nezavisno jedan od drugog. i nalazi se iza zize okulara tako da se od njega dobija novi lik koji je imaginaran.. tj. koji su normalni na pravac prostiranja svetlosti. Ukratko objasniti princip rada projekcionih i sprektralnih aparata. Sta je polarizacija svetlosti? Kako se može dobiti polarizovana svetlost? Pojava polarizacije pokazuje da je svetlost transverzalni elektromagnetni talas. 52. Talasi koji potiču od 2 talasna izvora se međusobno poklapaju.2.. ako su talasi koherentni. Uvecanje predmeta zavisi od rastojanja ozmedju sociva objektiva i okulara.. Karakteristična je difrakcija svetlosti na jednom i dva paralelna proreza. 54. Uglavnom je to prizma od materijala sa znatnom disperzijom. vrši se interferencija ili slaganje talasa. l =n n=0.tankog bikonkavnog sociva. obrnut i uvecan lik. a snopovi koji vrše difrakciju pod uglovima koji odgovaraju parnome broju Frenelovih zona daju difrakcione minimume. U oblasti poklapanja talasa oscilacije čestica se superponiraju jedna na drugu. obrnut i uvecan. približno iste intenzitete i određeni položaj polarizacionih ravni. dok se kod elektronskog dobija tako sto se umesto snopa svetosti koristi snop ubrzanih elektrona u vakuumu koji tako ubrzano imaju osobine talasa.1. predstavljaju difrakcionu rešetku.O 2 A jednaka celom broju talasnih dužina svetlosti tj. Niz paralelnih uskih proreza. Prizma vrsi razlaganje polihromatske svetlosti po svetlosni duzinama. d sin =n 56. dalje ta svetlost pada na objektiv velike zizne daljine koji vrsi projekciju na zaklonu.

~ 1 RH ( 1 22 1 ) n2 n=3. Nabrojati kvantne brojeve i vrednosti koje im mogu biti dodeljene. 62. Objasniti Raderfordov eksperiment i model atoma.Pasenova. ~ = broj talasa po jedinici dužine RH= Ridbergova const 60.Postoji I sopstveni moment impulsa elektrona I sopstveni magnetni moment elektrona  p ms . Sta su atomski spektri? Koje su serije u spektru atoma vodonika? * *Serije u spektru atoma H su:Lajmanova.Tako je Borova teorija potvrdjena. vrednosti od 4. Ukratko opisati Frank-Hercov ogled.Izmedju katode I anode koja je u obliku resetke prikljucen je napon U1 koji se moze menjati po vrednoscu.Breketova. Kada je atom neutralan onda je naelektrisanje jezgra jednako zbiru naelektrisanja elektrona koji ulaze u sastav atoma. II)Pri kretanju po stacionarnim orbitama se niti apsorbuje energija. Prema ovom modelu.5 eV on ice savladati koceci napon I stici do kolektorapri cemu ce galvanometer registrovat i struju.Ako je kineticka energija elektrona u momentu nailaska na anodu veca od 0. III)Prelaz elektrona sa jedne na drugu orbitu uslovljen je emisijom ili apsorbcijom kvanta energije. 57. Orbitalni kvantni broj l = 0.Kulonova sila jednaka je centrifugalnoj.4. Kako glasi Paulijev princip iskljucivosti? *Paulijev princip iskljucivosti glasi : U jednom atomu ne mogu da postoje dva elektrona sa jednakim vrednostima sva cetiri kvantna broja. Napisati izraz za talasnu dužinu svetlosti iz spektra atoma vodonika. 58.3. Ukratko opisati Stern-Gerlahov eksperiment.  p ms  g s Ls .Time je dokazano prostorno kvantovanje. 63. Kada je on napušten? Prema ovom modelu atom predstavlja sferu prečnika reda 10 10 m koja je pozitivno naelektrisana.….Kada atomi prodju kroz jednu dijafragmu prolaze I kroz drugu I tako se dobija snop atoma u istom smeru. 59.Eksperiment pokazuje da se snop cepa na dva dela pa se umesto jedne slike proreza dobijaju dve slike.Eksperiment je izveden tako sto se u vakuumsku cev stavi komadsrebra. jer se ispostavilo da ne može da opiše stvarno ponašanje atoma. U cemu je njegov doprinos? *Elektronska cev je evakuisana I napunjena ziviom do pritiska od Pa. i šta oni predstavljaju? Radijus jezgra atoma je rastojanje od centra jezgra do njegove površine.Rezultat ovog ogleda je da elektroni atomima zive mogu predate samo tacno odredjene iznose energije.2. ±l .. Glavni kvantni broj n = 1. Kako glase Borovi postulati? *I)Elektron u atomu se ne moze kretati po bilo kojoj orbiti vec po orbitama tacno odredjenog poluprecnika.Pfundova.5V na vecem potencijalu od kolektora. ±2. Sta je prostorno kvantovanje? *Prostorno kvantovanje je kada vector momenta impulsa elektrona orjentacije u prostoru za koje projekcija moze imati samo takve  L na pravac z spoljasnjeg magnetnog polja 10 2  L L z vektora ima kvantovane vrednosti.koje se nazivaju stacionarne ili disketne. 64.. Skretanje pod malim uglovima je posledica prolaska alfa-čestica pored tog pozitivnog naelektrisanja. polovi elektromagneta N i S I staklena plocakoja sluzi za zaklon.5.Anoda je za oko 0. Objasniti Tomsonov model atoma.moment impulsa elektrona zadovoljava svedeci uslov: L mvn rn n .Kad se Ag zagreje dolazi do isparavanja I njegovi atomi izlecu u razlicitim pravcima. Zamenjen je Raderfordovim modelom.elektroni koji osciluju oko svojih ravnotežnih položaja. Šta je radijus jezgra atoma? Šta su atomski i maseni broj.Celokopno pozitivno naelekrisanje atoma i sva njegova masa skoncenrisani su u veoma maloj zapremini koja se naziva atomsko jezgro.  Ls *Rezultat Stern-Gerlahovog eksperimenta proizilazi da je projekcija sopstvenog magnetnog momenta p smz elektrona jednaka Borovom magnetonu: 66. -½ 68. kruže elektroni.1. 67. Atomski broj je broj . Pretpostavio je da se elektroni kreću oko jezgra po kružnim orbitama poluprečnika r. Sta je spin elektrona? Cemu je jednak sopstveni moment impulsa? *Zbog toga sto je elektron naelektrisan. U tu sferu su utisnuta izolovana negativna naelektrisanja.sa takvim kretanjem postoji mogucnost postojanja sopstvenog magnetnog polja elektrona.Onda dijafragme propustaju jedan uzan snop. koje su pozitivno naelektrisane i pozitivnih delova atoma.9eV I to je najmanji moguc iznos energije koji moze apsorbovati atom zive u osnovnom stanju. Na tim orbitama.Takva rotacija elektrona naziva se spin elektrona.2. oko pozitivno naelektrisanog jezgra čije je naelektrisanje Z e . Rasejavanje alfa-čestica pod većim uglovima uslovljeno je interakcijom između alfa-čestica. Sta je on pokazao? *Stern-Gerlahov eksperiment je pokazao potvrdu prostornog kvantovanja.Hemfrijeva a one se sve mogu izraziti na sledeci nacin: ~ v 1 RH ( 1 m2 1 ) n2 61. Magnetni spinski kvantni broj ms = +½.koji moze da se zagreva.dve dijafragme sa uskim prorezima sirine od 10 do 20 m . Energetski spektar atoma po ovom modelu je kontinualan.… . 65.vektora  E moguće samo u jednoj ravni.….(n-1) Magnetni kvantni broj ml = 0 ±1. mogu s eostvariti ako svetlost prolazi kroz sredinu koje su anizotropne u odnosu na električne oscilacije. Energija sistema je najveća kad se elektron nalazi na najudaljenijoj orbiti od jezgra.Elektoni izmedju anode I katode se ubrzavaju usled termoelektronske emisije. Ukupno negativno naelektrisanje jednako je pozitivnom naelektrisanju sfere.

beta ili gama zracenja. neutrona i jezgra.akt. Nabrojati njihove cestice. Veličina Zmp + (A – Z) mn – mj . P ozitron zahvata elektron pri cemu nastaju dva gama-kvanta energije od po 0. Jezgra novonastalog elementa mogu biti stabilna ili radioaktivna. Sta su alfa-cestice.51 MeV. gde je No broj jezgara u trenutku t = 0 .Nabrojati njihove osobine. Dok elektroni mogu da budu slobodni neograniceno dugo. Broj radioaktivnih jezgara dN koji se raspadne za vremenski interval dt proporcionalan je broju prisutnih jezgara N i vremenskom intervalu dt : dN = – λNdt . gde je λ konstanta radioaktivnog raspada i predstavlja karakterističnu veličinu za svaki radioaktivni element. Nabrojati osnovne karakteristike nuklearnih sila. mn i mj odgovarajuće mase protona. naziva se defekt mase gde su mp . Model kapi. Navesti 3 modela jezgra i opisati jedan od njih. Ovaj proces se naziva anihilacija i moze da posluzi za detekciju pozitrona. .protona u jezgru Z i predstavlja broj naelektrisanja. ovisno o vrsti radioaktivnog izotopa koji ih emituje. Kod veštačke radioaktivnosti jezgra. Nuklearne sile između nukleona su zanemarljive. pored α. Ako se u ovako zamišljeno jezgro nukleoni kreću haotično . One se razlikuju po vremenu zivota.spadaju u grupu sila jake interakcije.ispoljavaju pojavu zasićenja. model orbita i model Fermijevog gasa.β i γ-zračenja mogu emitovati 1 ili 2 protona. 73. . Pomoću ove statistike određuje se energetsko stanje u jezgru i njihova raspodela (širina i gustina). Uslucaju da su jezgra potomka radioaktivna i da se raspadaju brzinom kojom se raspadaju jezgra polaznog elementa dolazi do radioaktivne ravnoteze.Sta je period poluraspada? Sta je aktivnost radioaktivnog izvora? Koja je njena jedinica u SI? Vreme raspada za koje se raspadne polovina prvobitnog broja jezgara naziva se vreme ili period poluraspada. Beta-cestice cini snop elektrona (β. vreme zivota pozitrona je reda nanosekunde. dok se broj nukleona u jezgru A naziva maseni ili nuklearni broj. Šta je prirodna. . primer: 77. a šta defekt mase? Energija koja se oslobađa pri obrazovanju jezgra. 72. 76. Kako glasi zakon radioaktivnog raspada? Predstaviti ga grafički. A = Z + N . Nt = No broj neraspadnutih jezgara posle vremena t . jezgro se može razmatrati na osnovu statističkih zakonitosti. izvor raspada.imaju neelektričnu prirodu (podjednako deluju na protone i neutrone ). Model Fermijevog gasa polazi od pretpostavke da se nukleoni u jezgru kreću nezavisno. .deluju na malim rastojanjima reda 10-15m . 71. Jedinica za aktivnost je bekerel (Bq) i predstavlja jedan raspad u sekundi. Alfa-čestice su jezgra helijumovih atoma. a Nt 74.po intenzitetu su znatno veće od gravitacionih i elektromagnetnih. Šta je energija veze. Aktivnost radioaktivnog izvora predstavlja brzinu kojom se taj rad.zavise od orijentacije spinova nukleona koji sačinjavaju jezgro. N – broj neutrona u jezgru 69. odnosno energija koja povezuje nukleone u jezgro naziva se energija veze. a šta veštačka radioaktivnost? Pod prirodnom radioaktivnošću podrazumeva se spontani prelaz jednog atomskog jezgra u drugo praćen emisijom različitih oblika radioaktivnog zračenja (α i β-čestica i γ-zračenja). izuzev za obrazovanje potencijalne jame. Radioaktivna ravnoteza Kao sto znamo se jezgra radioaktivnog elementa se raspadaju uz emisiju alfa. Pomoću modela Fermijevog gasa mogu se objasniti mnoga svojstva jezgra pri niskim. Domet u vazduhu im je od 2 do 9 cm. 76.cestice) ili pozitrona (β+ cestice). Sta su beta-cestice. 70. . pa i srednjim energijama eksitacije. T-period pluraspada λ-konstanta radioaktivnog raspada N-broj atoma t-vreme 75. . Ove dve cestice naelektrisane su istom kolicinom naelektrisanja suprotnog znaka. Kako su nukleoni fermioni (spin jednak ħ/2) oni podležu Fermi-Dirakovoj statistici. Ako iz jezgra radioaktivnog elementa izađe alfa-čestica onda nastaje novi element koji ima za dve jedinice manji redni broj i za četiri jedinice manju atomsku masu od elementa iz kojeg je nastao. .

kao sto su uran. usled cega proton prelazi u neutron i emituje se neutrino Novonastalo jezgro se obicno nalazi u pobudjenom stanju. oni mogu da izazovu fisiju jezgara tako da nastaje samoodrzavajuca fisija koja se naziva lancana nuklearna reakcija. To su Linearni akcelerator i Ciklotron 81. deutronima. 80.kvanti. Sta su gama zraci?Nabrojati njihove osobine Eksperimentalnmo je pokazano da se gama-zracenje ne javlja kao samostalni oblik zracenja. Proces fuzije moze se ostvariti na dva nacina i to ubrzanjem jezgara pomocu akceleratora ili njihovim zagrevanjem. Najcesce se ta apsorpcija vrsi sa K-nivoa. Ta rastojanja su reda 10 na -15m. L ili M nivoa. Šta je elektronski zahvat? Koji su uredjaji za ubrzavanje naelektrisanih čestica? Elektronski zahvat je pojava da jezgro apsorbuje elektrn iz K.78. 82. a takodje se pojavljuje i pri nuklearnim reakcijama.cesticama.To zahteva da se jezgra nadju na takvim rastojanjima na kojima su privlacne nuklearne sile vece od odbojnih elektrostatickih sila.Kako glasi zakon apsorpcije zracenja? Apsorcija γ-zracenja u sredini kroz koju to zracenje prolazi vrsi se po sledecem zakonu: = Gde je intenzitet γ-zracenja iz datog izvora pre prolaska kroz materijal. a takodje se emituju i neutroni i gama. Na primer. Sta je lancana reakcija? Posto se pri fisiji jezgara oslobadjaju neutroni. vec prati emisiju alfa i beta cestica. Pracen je oslobadjanjem velike kolicine energije. tj. Prelazom u osnovno emituje se gama-kvant. njegov intenzitet posle prolaska kroz materijal debljine d i µ-koeficijent apsorpcije. Sta je nuklearna fisija? Nuklearna fisija predstavlja cepanje atoma na dva jezgra. energije koja se oslobodi pri fisiji urana mase od 1gr iznosi oko 10 na 11 J ili 20MWh. alfa. i gama-kvantima. 79. . Ovaj tip nuklearne reakcije je egzotermni. Da bi se ostvarila fuzija potrebno je da se savladaju odbojne elektrostaticke sile izmedju jezgara koja ucestvuju u ovom procesu. Moze doci do cepanja na dva jezgra koji se nazivaju fragmenti. Gama zracenje je elektromagnetne prirode i njegov spektar je linijski. Nuklearna fuzija? Nuklearna fuzija predstavlja oslobadjanje energije pri spajanju lakih jezgara u jezgro vece atomske mase.Ovakve reakcije se mogu ostvariti bombardovanjem teskih jezgara neutronima. plutonijum i dr. protonima.Prilikom bombardovanja jezgara teskih elemenata. Za sada smo obradili dve vrste ovih uredjaja. Ova energija je oko 10 na 6 puta veca od energije koja se oslobodi pri sagorevanju 1kg uglja. Takav spektar gama-zracenja predstavlja jedan od najvaznijih dokaza postojanja diskretnih energetskih stanja atomskog jezgra. 83. Opsta sema po kojoj se vrsi elektronski zahvat moze se prikazati na sledeci nacin: Uredjaji koji se koriste za ubrzavanje naelektrisanih cestica se najcesce nazivaju akceleratori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->