P. 1
Kratka istorija Jevrejskog naroda

Kratka istorija Jevrejskog naroda

|Views: 601|Likes:
Published by DeVigenere
Autor: Simon Dubnov
Istorija najstarije religije na svetu...
Autor: Simon Dubnov
Istorija najstarije religije na svetu...

More info:

Published by: DeVigenere on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Sections

SIMON DUBNOV

KRATKA
ISTORIJA JEVREJSKOG NARODA

Beograd 1982.

Prevod sa engleskog i francuskog izdanja:

Prof. dr Andrija Gams
Dr Josip Pressburger

Redaktori:

David Levi-Dale
Luci Mevorah-Petrović

Izdavač:

Savez jevrejskih opština Jugoslavije
Beograd, Ulica 7. jula 71a

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Šta je jevrejska istorija

Prvi deo: Istočni period

Glava 1. Praotac Avram i patrijarsi u Kanaanu
Glava 2. Sinovi Izraela u Egiptu — Ropstvo i oslobođenje
Glava 3. Mojsije „Naš učitelj” i lutanje po pustinji
Glava 4. Kako je Kanaan postao Erec Jisraei — Sudije
Glava 5. Saul, prvi kralj Izraela
Glava 6. Kralj David u Jerusalimu
Glava 7. Kralj Solomon i izgradnja Hrama
Glava 8. Rascep — Kraljevina Izrael
Glava 9. Kraljevina Judeja — Prvo razorenje Hrama
Glava 10. Život i običaji Jevreja u antičko doba
Glava 11. Kako je narod shvatao boga, svet i istoriju
Glava 12. Vavilonsko ropstvo
Glava 13. Judeja pod persijskom upravom
Glava 14. Vladavina sveštenika — „Tanah” (Tora, Proroci i Hagiografije)
Glava 15. Grčka vladavina — Ptolemeji
Glava 16. Seleukidi i pobuna Hasmonejaca
Glava 17. Hasmonejci

1

Glava 18. Judeja pod rimskom vlašću — Kralj Herod (Irod)
Glava 19. Prouratori — Narodni rat i drugo razaranje Hrama
Glava 20. Duhovni život u domovini i dijaspori
Glava 21. Sanhedrin u Javneu — Ustanak Bar-Kohbe
Glava 22. Patrijarsi i akademije u Palestini — Hrišćanska država
Glava 23. Jevrejski centar u Vaviloniji — Talmud
Glava 24. Jevrejski život u Erec Jisraslu i Vaviloniji u doba Talmuda
Glava 25. Kraj rimsko-persijske vladavine — Arapska vlast
Glava 26. Arapski kalifat i gaoni — Kraj istočnog perioda

Drugi deo: Zapadni period

Glava 27. Prva jevrejska naselja u Evropi
Glava 28. Jevreji u carevini Karla Velikog i njegovih naslednika (od VIII do XI veka)
Glava 29. Zlatno doba u arapskoj Španiji
Glava 30. Krstaški ratovi
Glava 31. Jevreji u Francuskoj i Engleskoj pre njihovog izgona
Glava32. Jevreji u hrišćanskoj Španiji — Kulturni rat (XIII i XIV vek)
Glava33. U Španiji do izgona
Glava34. U Nemačkoj do kraja Srednjeg veka
Glava35. Prva naselja u Poljskoj
Glava36. Život i običaji Jevreja u Srednjem veku
Glava37. Sefardi u Turskoj i drugim zemljama
Glava38. Sabataj Cevi i mesijanski pokret
Glava39. Veliki centar u Poljskoj u doba njegovog prosperiteta (do sredine XVII veka)
Glava40. Progoni u Poljskoj (do kraja XVIII veka)
Glava41. Jevreji u Nemačkoj od reformacije do kraja XVIII veka
Glava42. Francuska revolucija i prva emancipacija
Glava43. Borba za građanska prava i druga emancipacija
Glava44. Veliki jevrejski centar u Rusiji
Glava45. Antisemitizam u zapadnoj Evropi i pogromi u Rusiji (1881 — 1903)
Glava46. Velika emigracija: Amerika i Palestina
Glava47. Nacionalni i socijalni pokret
Glava48. Sefardi u severnoj Africi (Alžir, Tunis, Maroko, Tripolitanija, Egipat) — Falasi
(Abisinija)
Glava49. Svetski rat — Revolucija i građanski rat u Rusiji
Glava50. Jevreji posle svetskog rata — od Versajskog mira do Hitlera
Glava51. Nacionalsocijalistička „revolucija” u Nemačkoj
Glava52. Epidemija nacizma — Kritična situacija Jevreja u Evropi
Glava53. Balfurova deklaracija — Borba za Palestinu — Država Izrael
A. Gams: Pogovor
Hronološka tabela

UVODNE NAPOMENE

Iako podataka o prvim pisanim radovima iz istorije Jevreja imamo još davno pre
konačne redakcije biblijskih knjiga, a otad kroz celu antiku i srednji vek, moderna
istoriografija o Jevrejima uglavnom počinje tek u prvoj polovini XIX veka. Danas postoji
ogroman broj radova iz te oblasti, u mnogim zemljama i na mnogim jezicima. I na

2

srpskohrvatskom jeziku postoji priličan broj takvih radova, naročito od početka XX veka
naovamo. Međutim, sintetičkih radova koji obrađuju istoriju Jevreja od najdavnijih vremena
do sadašnjosti kao celinu, na našem jeziku do sada nije bilo, izuzev nekih srednjoškolskih
udžbenika (poslednji je objavljen u dve sveske, 1933. i 1935. godine u izdanju našeg Saveza).
Ta izdanja se više ne mogu dobiti, a delimično su — i metodski i sadržinski — zastarela za
savremenu upotrebu. Potreba za objavljivanjem nekog novijeg sintetičkog rada iz istorije
jevrejskog naroda na našem jeziku je, međutim, očevidna. Za njega postoji interesovanje kod
šireg kruga jugoslovenskih čitalaca koji se sve više zanimaju za istoriju uopšte, pa i za istoriju
Jevreja, jednog od najstarijih kulturnih naroda, čiji delovi žive i u krajevima današnje
Jugoslavije oko 2000 godina i čija prošlost predstavlja isto tako sastavni deo istorije
jugoslovenskih zemalja kao i sastavni deo istorije jevrejskog naroda kao celine. Ovo
interesovanje je u naše vreme i posebno poraslo usled krupnih događaja u skoroj prošlosti kao
što su masovno uništenje Jevreja pod zločinačkim fašizmom, njihovo značajno učešće u
antifašističkoj borbi, postanak države Izrael i specifični oblici života i rada jevrejskih
manjinskih grupa u mnogim zemljama sveta. Razume se da za istoriju Jevreja postoji naročito
interesovanje i kod samih pripadnika naše jevrejske zajednice, posebno i kod naše omladine,
koji žele da upoznaju i bolje shvate dugu i burnu prošlost zajednice iz koje su potekli.
Pošto zasad još ne postoje ni objektivni ni subjektivni uslovi da se kod nas napiše
originalno delo iz celokupne istorije jevrejskog naroda, trebalo je opredeliti se za prevođenje
nekog dela iz obimne literature na drugim jezicima. Izbor nije bio lak, jer je trebalo voditi
računa o tome da delo bude dovoljno popularno za prosečnog čitaoca, a ipak rađeno na
solidnim naučnim osnovama, da ne bude preobimno, da cena bude pristupačna itd. Imajući
sve to u vidu opredelili smo se za prevođenje „Kratke istorije jevrejskog naroda” u jednom
tomu, a iz pera velikog rusko-jevrejskog istoričara S. M. Dubnova (1860—1941), koja u
suštini predstavlja sažeti rezime iz njegovog velikog naučnog dela „Svetska .istorija
jevrejskog naroda” u 10 tomova. Dubnov je ovu knjižicu, koja je doživela mnoga izdanja na
raznim jezicima, sam više puta dopunjavao i tako je aktualizirao uglavnom do pred početak
drugog svetskog rata. Posle njegove tragične smrti (ubijen je od nemačkih nacista u Rigi) su
drugi kompetentni autori u novijim izdanjima donekle dopunjavali poslednja poglavlja knjige
i tako — bar u glavnim crtama — obuhvatili vreme do 1948. godine (stvaranje države Izrael).
Ovo je izdanje prevedeno sa takvih dopunjenih izdanja na engleskom i francuskom jeziku.
Njegove osnovne odlike su sažetost, preglednost, veoma studiozna naučna osnova, lep način
izlaganja, kao i originalnost u nekim osnovnim koncepcijama i mnogim pojedinostima. Neke
njegove slabosti izviru iz pozitivističke koncepcije autora i iz nekih njegovih subjektivnih
stavova, naročito prema izvesnim aktuelnim problemima njegovog vremena, u kojima je
učestvovao ne samo kao istoričar, nego i kao istaknuti publicista i društveno-politički radnik
sa svojim koncepcijama koje nisu uvek bile adekvatne. Na neke od tih slabosti ukazano je
detaljnije u pogovoru ovoj knjizi, koji ne pretenduje na to da „koriguje” velikog autora, nego
da pomogne čitaocu da sa što više kritičnosti koristi ovo delo.
Pored nekih drugih nedostataka koje ovo izdanje svakako ima, njemu nedostaje
dodatno posebno poglavlje iz istorije Jevreja u jugoslovenskim zemljama. Od takve prvobitne
namere se odustalo, u nadi da ćemo u doglednoj budućnosti biti u stanju da o tome objavimo
posebnu publikaciju.

Predajući našoj javnosti ovu knjižicu dosad najznačajnijeg jevrejskog istoriografa XX
veka, verujemo da će ona korisno poslužiti svima koji žele da u glavnim crtama upoznaju
istoriju jevrejskog naroda.

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA JUGOSLAVIJE

3

UVODNE NAPOMENE UZ DRUGO IZDANJE

Od štampanja prvog izdanja ove knjige prošlo je punih dvadeset godina i već je

odavno rasprodato.

Iako je u proteklom periodu na raznim jezicima van Jugoslavije objavljeno više opštih
istorija jevrejskog naroda, sve su to bila obimna dela, neka i u više tomova, a od sažetijih ima
dosta udžbenika za srednje i više škole. Međutim, ni jedan nije bio tako kompletan i sažet da
bismo ga uzeli za prevod na srpskohrvatski jezik. »Kratka istorija jevrejskog naroda« Simona
Dubnova ostala je zasad najpodesnije štivo jer bi se zacelo još dugo moralo čekati na
originalan rad, istoriju Jevreja pripremljenu kod nas.
S obzirom na razumljivo veliko interesovanje za jevrejsku istoriju i mnoge zahteve,
Savez jevrejskih opština je odlučio da izda ovo reprint izdanje.
Treba da se napomene da je od završetka drugog svetskog rata do sada Savez
jevrejskih opština Jugoslavije i Jevrejski istorijski muzej Saveza objavio dosta građe iz istorije
Jevreja na jugoslovenskom tlu, a da ima i drugih izdanja sa tom tematikom kod nas i u svetu.
Taj deo je sada potpuniji no što je bio ranije, sve se više dopunjava, i dostupan je
zainteresovanim.

Napokon treba reći još i to da u ovom drugom izdanju nisu izvršene nikakve izmene ili

dopune.

Savez jevrejskih opština Jugoslavije

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->