P. 1
Edipov Kompleks

Edipov Kompleks

|Views: 52|Likes:
Published by Milica Jovicic

More info:

Published by: Milica Jovicic on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

EDIPOV KOMPLEKS Edipov kompleks se tradicionalno vidi kao jezgreni kompleks (Kernkomplex) oko kojeg se odvija Freudova teorija

. On je, pretpostavlja se, odgovoran za savladavanje incestualnih želja dece prema svojim roditeljima, što uključuje kako erotske tako i destruktivne komponente, kao i prateći [osećaj] krivice i strah od odmazde. Pozitivan Edipov kompleks predstavlja incestuoznu želju dece prema roditeljima suprotnog pola.Negativni edipov kompleks tiče se želje dece prema roditeljima istog pola. U tradicionalnoj formulaciji, dete se oslikava kao ono koje otkriva, istražuje i prolazi kroz kompleks tokom specifične faze razvoja nazvane 'edipovska faza', t.j. faza izmeđju treće i pete godine života. Kompleks stoga služi da unapređuje detetov psihički razvoj i da konsoliduje funkcije njegovog ega i superega, kao i da pomogne u orijentisanju njegovih seksualnih sklonosti. Tokom ove faze, pretpostavlja se, svaki pojedinac stiče izvesni efektivni odnos kroz spoznaju zakona koji upravlja detetom/majkom/ocem (trijadom), i stoga bira jedan propisan put izvan kompleksa: odbijanje incestuozne želje i identifikacija sa roditeljem istog pola. Zakon tada deluje unutar deteta kroz superego a sloboda erotskog izbora izvan incesta razvija se unutar ego-a. Potpuno je jasno da je ovakva tradicionalna formulacija Edipovog kompleksa opterećena pretežno paradoskima na koje su mnogi psihoanalitički i feministički kritičari ukazali. Najpre, potpuno se ignoriše i potiskuje majka, koja se optužuje ili da podstiče incestuoznu želju, ili da ohrabruje regresiju. Drugo, imamo prihvatanje očevog prava nad majkom, i uzdizanje patrijahalnog prava kao univerzalnog i normativnog principa koji određuje psiho-seksualni razvoj. Konačno, falogocentrična vladavina svih psiho-seksualnih odnosa isključuje bilo šta specifično žensko: falus i kastracija, npr., određuju ne samo konstituisanje polne razlike, nego 'znanje' o njoj, kao i njegovo pretpostavljeno heteroseksualno 'razrešenje'. Freudovo stanovište Edipov kompleks je inspirisan tragedijom o kralju Edipu koja nam se kao takva prenosi tebanskim ciklusom legendi. Edip postepeno otkriva lanac prošlih događaja koji su doneli kugu njegovoj kraljevini. Shvata da je starac koga je ranije ubio na rasrkšću bio Laj, njegov otac, a da Jokasta - njegova žena i majka njegove dece, jeste zapravo i njegova majka. Kada se istina obelodanjuje, sebe oslepljuje i beži iz kraljevstva. Ova priča Freuda naročito zanima i dosta dugo. Njegovo prvo direktno upućivanje na Edipa nalazi se u pismu njigovom prijatelju Wilhelmu Fliessu datiranom 15. oktobra 1897. god. u kome on govori o naročitoj snazi jedne Sofoklove drame - Kralj Edip: Svanula mi je jedna ideja od opšte važnosti. Shvatio sam da sam bio u ljubavi sa mojom majkom i da sam bio ljubomoran na svog oca i sada smatram da je to univerzalni doživljaj iz ranog detinjstva...'

Uopšteno govoreći Freudov rani rad o seksualnosti iznosi izenađujuće malo o Edipu a još manje o Edipovom kompleksu (up. Tri eseja o teoriji seksualnosti. U ovom konteksu je bitno naglasiti da njegovo prvo upucivanje na jezgreni kompleks ' (Kernkomplex) u 'Seksualnim teorijama o deci' (1908) se ne odnosi zapravo na Edipov kompleks. 1905). Postavljanjem edipovskog 'kompleksa ideja' . on je postalo 'šibolet' po kojem su se razlikovale pristalice psihoanalize od njihovih oponenata. ove opservacije o jednoj 'ideji od opšte važnosti' nalaze zajedno pored drugih. 272). koja se fokusira na unutrašnju dinamiku edipovskog . Čak i kad mu daje počasno mesto po prvi put u Tumačenju snova (1900). od kojih je svaki imao veoma različit uticaj na feminističku teoriju: kulturološka kritika. u ovom slučaju je to nesreća (Jung. Kritika Freudovih stanovištva Moguće je razlikovati tri glavna trenda kritičke reakcije na Freudovo gledište Edipovog kompleksa. ali da je tek retrospektivno doveden sa njim u vezu. drugi analitičari vec bili ispunili očigledne praznine sa njihovim pogrešnim čitanjima i postavkama. i bili počeli da postavljaju pitanja i o vremenskom i o psihoseksualnom okviru. Timonom Atinskim i Macbethom.koje je sačinjeno od velikog broja sastavnih ideja. god. Freud je mogao stoga da poveže (cementira) zajedno pozitivne i negativne aspekte incesta i njegove prohibicije u takvim prepoznatljivim osećanjima (feeling-tones) kao što su bespomoćnost. str. Jung je bio prvi koji ce povezati tehniku asocijacije reči sa kompleksnom prirodom prisećanja prošlosti: takvo prisećanje. strah od kastracije i želja za penisom. 1973. kada je Jung počeo da dovodi u pitanje Freudovu seksualnu etiologiju neuroza. odnosno za seksualno zlostavljanje dece od strane roditelja. 1985. U to vreme se.. Tada je više bio primetniji njegov interes za drugu stranu incesta. međutim. piše Jung 1905. Ironično je da su. italiks u originalu). on još uvek citira Kralja Edipa u opštim poređenjima sa Hamletom. god. Cement koji drži kompleks zajedno je 'prepoznatljivo osećanje' ('feeling-tone') zajedničko svim individualnim idejama. Do 1920. Oedipus Rex je samo jedna od pomenutih drama među drugima poput Grillparzerove Prababe (Die Ahnfrau) i Shakespearovog Hamleta. str. do vremena kada je Freud konačno formalizovao Edipov kompleks kao centralni za njegovu strukturalnu teoriju u 'Ego i Id' (1923). Štaviše.(Freud. Ne iznenađuje stoga što mnogi potonji kritički radovi o Edipovom kompleksu pokazuju samo tanke tekstualne veze sa Freudom. zove se 'kompleks ideja'. Edipov kompleks je bio tek onda jasno identifikovan kao srž-kompleks. Freudov interes za Edipa biva povezan sa 'kompleksom' tek kroz čitanje i debatu sa Jungom. 321. te da li su izveštaji pacijenta o ovome stvarni ili fantazija. 2. Freud prvi put upotrebljava termin 'Edipov kompleks' u spisu 'Poseban tip objekt izbora' (1910) mada su prethodne reference na Edipov karakter kasnije proširene u fusnotama da se odnose na kompleks.

61-63). Laj je 'izmislio' homoseksualnu pedofiliju. Ovo se ponekad proširuje.ciklusa [mitova] i na njegov nedostatak kulturne univerzalnosti. 1988. koja ukazuje na odsustvo adekvatnog objašnjenja 'simboličkog' u Freudovoj formulaciji i pokušaja da ih pruži. i konačno. i u tome se vidi indikacija da se Freud nije mogao suočiti sa prošlošću sopstvenog oca. dete stiče jezik i temporalizaciju koji lociraju. zapravo barem još deset drugih savremenih izvora grčkih autora doprinose obaveštenja o edipovskom ciklusu. Prema Lacanu. Ono što je primarno jesu pre incest tabui koji univerzalno struktuiraju polnu razliku. nego neka druga žena i da su ga ubile Lajove furije osvete. Meada. 1986. da njegove sinove nije rodila Jokasta. Freud se obraća samo pre- . daju mnoge druge varijante mita. Reicha i Roheima iz '20-tih i '30-tih koja spori ubedljivost Edipovog kompleksa u matrijahalnim društvima. Evripida i Sofoklea. 1977). stadijum ogledala i igra diska (Lacan. Drugo. šta više. Ovakav literalni kiticizam zasniva se na tvrdnji da Edipov ciklus konstituiše čitav tekstualni korpus. kao rezultat ovog struktuiranja. Lacanova kritika se gradi na Lévi-Straussovoj intervenciji i dodaje dualnu definiciju artikulacije incestnog tabua Edipovog kompleksa. str. Pored Eshila. da bi poveli dete napred kroz kompleks: ovde su krucijalni imago fragmentiranog tela. uključujući i to da se Edip nije sam oslepeo. 1966. 2. Claude Lévi-Strauss (1969) smatra da je ova debata zastarela i pokušava da opravda Freuda tvrdeći da su različita familija ili strukture moći sekundarni u edipovskoj dinamici. Navodi se npr. da je Freud prevideo činjenicu da je Laj. Edipov otac. i da su varijanta kao i slobodna asocijativna čitanja nemogući. Prema nekim izvorima. glavni problem sa Freudovom formulacijom leži u neadekvatnosti termina iznetih za analizu ovih lingvističkih i temporalnih aspekata kompleksa. zalažući se za jače isticanje pre-edipovskog [stanja]. Najpre se tvrdi da kompleks struktruira detetovu konfrontaciju između želje i zakona. oblažu (capitonner) i zakrivaju želju. koja postavlja pitanje o strukturi. Čak i da je Freud bio svestan ovog šireg konteksta čini se razboritijim da se zaključi da je ova elaboracija Edipovog kompleksa izvučena selektivno i slobodno-asocijativno iz tebanskog korpusa tekstova. Lacanova kritika. datovanju i značaju edipovske dinamike. Kao čest uvod u kulturološku kritiku služi primedba da je Freud izvrnuo i pogrešno pročitao originalnu priču. kritika Melanie Klein. 22933). nameravao takođe da ubije svog sina kako bi predupredio ostvarivanje proročanske osude (Devereux. Glavna tok kulturološke kritike Edipovog kompleksa tvrdi da je on ograničen na Zapadnu kulturu. Ovo struktuiranje konfrontacije između želje i samog zakona sadrže komponente koji se međusobno saodnose. čega je Freud bio svestan. str. baš kao što proročanstvo pre-određuje priču pre nego što Edip stupa na scenu (Lacan. te se čak ukazivalo na to da je Freud potisnuo činjenicu da očevi seksualno zloupotrebljavaju sinove (Krüll. 1953). crpeći svoju kritičku inspiraciju iz antopoloških studija Malinowskog. Bitno je ovde primetiti da zakon pre-određuje pojavu dečije želje.

ali želi radije da locira njegovu pojavu u prvoj godini života. tako da ona nosi zlo za njih oboje' (Benjamin.. tom 1. i ima neadekvatno shvatanje simboličkog registra koji artikuliše oboje (up. 136). 1977. Debata je. ili na simbolički falus. ili loši objekti ako se odbijaju. ili na penis. agresivne fantazije koje prate odbijanje grudi su oralne a ne falične. str. koji su dobri objekti ako zadovoljavaju. ali takođe i videti majku kao mesto za regresivna i 'loša' osećanja: Mit o dobrom paternalnom autoritetu koji je racionalan i koji predupređuje regresiju očišćuje oca od svakog terora i.). mnogi uočavaju umanjenu važnost edipovog kompleksa za psihoanalitičku i feminističku teoriju. . 1975. 1990. One se pozivaju na Kleinovu kako bi izložile implicitni moralizam u Freudovoj epipovskoj formulaciji. koji degradira majku. da pruža početak edipovskom procesu. Otuda Freudova zavedena potreba iz 'Totema i tabua' (1912-1913) da argumentira postojanje realnog patricida u staroj istoriji. Laplanche. Štaviše. 1981). Njeni razlozi za ovo potiču uglavnom iz kliničke opservacije.. Dorothy Dinnerstein (1976) o propisanoj ulozi majke u Edipovom kompleksu. Freud nije u potpunosti iskoristio radikalno novu formu temporalnosti koju je otkrio sa Nachträglichkeit(naknadnost ili odloženo delovanje). Za Klein se otuda Edipov kompleks ne fokusira primarno na oca. Mada u ovoj fazi dete nema pristup genitalnim komponentama koje Freud povezuje sa edipovskom fazom. Kritika Melanie Klein (1882-1960) deli ovu zabrinutost u vezi sa temporalnošću Edipovog kompleksa. Čak i ako otac i njegov penis stupaju na scenu. 370ff. oni slede istu figuraciju kao fantazije o grudima. 48). premešta ga na majku. njeno telo i njeno majčinstvo na kompleksualni materijal koji treba da se 'razreši' u skladu sa podrazumevanim superiornim patrijahalnim zakonom. Klein je inspirisala feminističku kritiku Jessice Benjamin (1990). Kleinova podržava stanovište da dete ne samo da ispoljava nasilnu agresiju tokom ovog ranog perioda. str. ali je povezano unutar oralnog i analnog univerzuma u kojem agresivni nagoni odvajaju ili fragmentiraju objekte koji ne dopuštaju zadovoljstvo. Nancy Chodorow (1978). Prihvatiti Freuda ne znači samo instituisati jednosmerni proces odvojen od primalnog odnosa sa majkom. str.edipovskom imaginarnom registru i post-edipovskoj realnosti. Fokusira se pre na majku i na grudi. zamišljaju se kao sisani radi zadovoljavanje ili se doživljavaju kao odbijanje (Klein. ili na pretnju kastracijom. Štaviše. i često se vraća natrag u pojam realnog kao suprostavljenog simboličkom ili kao (pro)življenom vremenu (Lacan. Zaključci Kao posledicu ovog intezivnog i raznolikog kriticizma. nego da takođe ima iskustvo krivice što se može tumačiti kao prethodnica superegu. tom 1). koje u stvari primoravaju na važne teorijske revizije kompleksa (Klein.

Naročito je važna revalorizacija majke i detetovog ranog odnosa sa njom. Neki. u ne seksističkim okvirima. nisu samo izvor hrane ili utehe. Branioci Edipovog kompleksa usredsređuju se na pobijanje kritika ukazivanjem na njegovu konsolidaciju superega. Neke feminiskinje su odbacile ovo preformulisanje jer ono poriče da otac može takođe biti objekt idealizacije inkorporiran u ego-idealu (Benjamin. 1990. 148-154). Umesto toga one predlažu konačno ironično iskrivljenje verzije ove priče: možda je sam Edip pomešao ego-ideal sa superegom i tako idealizovao svog oca kao garanta porodičnog zakona i harmonije. .umesto toga. Janine Chasseguet-Smirgel (1985) sugeriše da Edipov kompleks artikuliše napredovanje od ego-ideala koji omnipotentno idealizuje 'jedno' sa majkom. Eng. u ovom slučaju. poput Jeana Laplanchea (1989) zalažu se za primalni 'prioritet drugog' u kojem dete dobija poruke od majke koje ne može da razume. str. fokusiraju detetov ulazak u polnu razliku i ističu da ima mesta za elaboriranje novog jezika za žene (parlerfemme) koji uživa fluidnost imaginarnog i odbija da bude zatvoren u fiksirani i zatvoreni simbolički poredak. poput Luce Irigaray (1985) . Drugi. do superega koji omogućuje njenu realističniju i bolje izdiferenciranu percepciju. but cannot process). shvati. premeštena na pre-edipovsku i ranu edipovsku fazu i učinjeni su pokušaji da se ponovo iscrta mapa razvoja deteta. pre nego što je sebe realistički prepoznao kao nocioca tragedije. Grudi npr. nego jedan erotski objekat i svetu odraslih što dete oseća ali ne može da procesuira (obradi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->