ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA «POSLOVNA EKONOMIJA» 1. Pojam ekonomije kao nauke 2. Ljudske potrebe 3. Oblici ekonomskih aktivnosti 4.

Proizvodnja 5. Kombinacija faktora proizvodnje 6. Proizvodne mogućnosti i oportunitetni trošak 7. Potrošnja 8. Raspodela 9. Razmena 10.Merkantilizam 11.Fiziokratizam 12.Liberalni kapitalizam i klasična ekonomska misao 13.Državni kapitalizam i ekonomska misao 14.Uloge koje država ostvaruje preko državnog sektora 15.Uloge koje država ostvaruje preko državnog budžeta 16.Uloge koje država ostvaruje u poljoprivredi 17.Uloge koje država ostvaruje preko planiranja privrednog razvoja i ekonomske politike 18.Liberalistički reformizam državnog kapitalizma i ekonomska misao 19.«Regulatorna reforma» u oblasti načina regulisanja javne svojine (privatizacija i liberalizacija) 20.«Regulatorna reforma» u oblasti funkcionisanja tržišta radne snage 21.Pojam mikro i makro ekonomije 22.Nastanak i pojam mikroekonomije 23.Bečka (psihološka) škola 24.Lozanska (matematička) škola 25.Maršalijanska (kembridžka,neoklasična) škola 26.Analiza tražnje 27.Teorija vrednosti 28.Teorija raspodele 29.Teorija ponašanja potrošača 30.Teorija korisnosti i marginalna korisnost 31.Analiza indiferentnosti (kriva indiferentnosti) 32.Budžetsko ograničenje 33.Pojmovno određenje troškova proizvodnje i maksimizacija profita 34.Optimizacija troškova proizvodnje 35.Maksimiziranje profita 36.Tražnja, faktori koji utiču na tražnju, elasticitet tražnje

Tržište zemlje 46.Nominalne i realne vrednosti makroekonomskih agregata i njihov implicitni cenovni deflator 60.Kejnsov odnos prema maršalijanskoj teoriji zaposlenosti 62.Društveno računovodstvo 57.Pojmovno određenje štednje i investicija 69.Paradoks štedljivosti 72.Sklonost potrošnji i štednji 64.Uzroci nastanka monopola 52.Bruto nacionalni proizvod (GNP) 59.Kejnsovo odbacivanje Sejovog zakona tržišta 63.Čist monopol 51.Maksimiziranje profita 54.Tržište faktora proizvodnje 41.Marginalna sklonost potrošnji i štednji 66. faktori koji utiču na ponudu.Tržište zajmovnog kapitala 44.Tržišna ravnoteža 39.Pojam zemlje i rente 45.Nezaposlenost.Pojam kapitala i kamate 42.Struktura potrošnje pojedinih grupa stanovništva 65.Monopolistička konkurencija 55.Kategorije tržišta i njihova tipologija 48.Kejnsova makroekonomska analiza 61. elasticitet ponude 38.Visina kamatne stope 43.Princip akceleracije .Tržišna ravnoteža u uslovima potpune konkurencije 50.Pojam rada i njegovog tržišta 47.Potpuna konkurencija 49.Koncept cenovne elastičnosti tražnje 40.Ravnotežni nivo ND na nivou pune zaposlenosti (deflacioni i inflacioni «gep») 73.Štednja i investicije kao determinante obima ND i zaposlenosti 70.Prirodni monopol 53.Princip multiplikatora 71.Bruto domaći proizvod (GDP) i načini njegovog obračuna 58.Oligopol 56.Ponuda.37.Nacionalna sklonost potrošnji 67. inflacija i investicije 68.

ekonomska politika i privredni rast 82.Budžetska politika 77.Poreska politika 76.Monetarno-kreditna politika protiv recesije.Poreska i budžetska politika 78.74.Monetarizam i kejnzijanizam 84.Regulatorne funkcije države u redistributivnom sektoru 87. nezaposlenosti i inflacije tražnje 75.Regulatorne funkcije države u razvojno-strukturnom sektoru 90.Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa 86.Osnovna obeležja monetarizma 79.Monetarizam.Teorijski temelji monetarizma 80.Monetarizam i monetarna politika 83.Savremeni monetarizam 81.Regulatorne funkcije države u savremenim tržišnim privredama 85.Regulatorne funkcije države u sektoru funkcionisanja tržišnih institucija 89.Regulatorne funkcije države u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom 91.Regulatorne funkcije države u stabilizacionom sektoru 88.Regulatorne funkcije države u sektoru ekološke politike .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful