ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA «POSLOVNA EKONOMIJA» 1. Pojam ekonomije kao nauke 2. Ljudske potrebe 3. Oblici ekonomskih aktivnosti 4.

Proizvodnja 5. Kombinacija faktora proizvodnje 6. Proizvodne mogućnosti i oportunitetni trošak 7. Potrošnja 8. Raspodela 9. Razmena 10.Merkantilizam 11.Fiziokratizam 12.Liberalni kapitalizam i klasična ekonomska misao 13.Državni kapitalizam i ekonomska misao 14.Uloge koje država ostvaruje preko državnog sektora 15.Uloge koje država ostvaruje preko državnog budžeta 16.Uloge koje država ostvaruje u poljoprivredi 17.Uloge koje država ostvaruje preko planiranja privrednog razvoja i ekonomske politike 18.Liberalistički reformizam državnog kapitalizma i ekonomska misao 19.«Regulatorna reforma» u oblasti načina regulisanja javne svojine (privatizacija i liberalizacija) 20.«Regulatorna reforma» u oblasti funkcionisanja tržišta radne snage 21.Pojam mikro i makro ekonomije 22.Nastanak i pojam mikroekonomije 23.Bečka (psihološka) škola 24.Lozanska (matematička) škola 25.Maršalijanska (kembridžka,neoklasična) škola 26.Analiza tražnje 27.Teorija vrednosti 28.Teorija raspodele 29.Teorija ponašanja potrošača 30.Teorija korisnosti i marginalna korisnost 31.Analiza indiferentnosti (kriva indiferentnosti) 32.Budžetsko ograničenje 33.Pojmovno određenje troškova proizvodnje i maksimizacija profita 34.Optimizacija troškova proizvodnje 35.Maksimiziranje profita 36.Tražnja, faktori koji utiču na tražnju, elasticitet tražnje

Potpuna konkurencija 49. elasticitet ponude 38.Kejnsovo odbacivanje Sejovog zakona tržišta 63.Tržišna ravnoteža 39.Nacionalna sklonost potrošnji 67.Princip multiplikatora 71.Paradoks štedljivosti 72.Čist monopol 51.Monopolistička konkurencija 55.Kejnsova makroekonomska analiza 61.Tržište zajmovnog kapitala 44.Tržište faktora proizvodnje 41.Princip akceleracije .Pojam kapitala i kamate 42.Društveno računovodstvo 57.Ravnotežni nivo ND na nivou pune zaposlenosti (deflacioni i inflacioni «gep») 73.Ponuda.Uzroci nastanka monopola 52.Kejnsov odnos prema maršalijanskoj teoriji zaposlenosti 62.Pojmovno određenje štednje i investicija 69.Pojam rada i njegovog tržišta 47.Nezaposlenost.Pojam zemlje i rente 45.Marginalna sklonost potrošnji i štednji 66.Visina kamatne stope 43.Maksimiziranje profita 54.Oligopol 56.Nominalne i realne vrednosti makroekonomskih agregata i njihov implicitni cenovni deflator 60.Struktura potrošnje pojedinih grupa stanovništva 65. faktori koji utiču na ponudu.Tržište zemlje 46.37.Prirodni monopol 53.Bruto domaći proizvod (GDP) i načini njegovog obračuna 58.Štednja i investicije kao determinante obima ND i zaposlenosti 70.Bruto nacionalni proizvod (GNP) 59.Sklonost potrošnji i štednji 64.Tržišna ravnoteža u uslovima potpune konkurencije 50.Kategorije tržišta i njihova tipologija 48. inflacija i investicije 68.Koncept cenovne elastičnosti tražnje 40.

Monetarizam i kejnzijanizam 84.Monetarno-kreditna politika protiv recesije.Regulatorne funkcije države u sektoru funkcionisanja tržišnih institucija 89.Poreska i budžetska politika 78.Teorijski temelji monetarizma 80.Osnovna obeležja monetarizma 79.Regulatorne funkcije države u redistributivnom sektoru 87.Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa 86.Monetarizam.Regulatorne funkcije države u razvojno-strukturnom sektoru 90. nezaposlenosti i inflacije tražnje 75.Budžetska politika 77.Regulatorne funkcije države u sektoru ekološke politike .Regulatorne funkcije države u savremenim tržišnim privredama 85.Monetarizam i monetarna politika 83.74.Regulatorne funkcije države u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom 91.Regulatorne funkcije države u stabilizacionom sektoru 88.Savremeni monetarizam 81.Poreska politika 76. ekonomska politika i privredni rast 82.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful