ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA «POSLOVNA EKONOMIJA» 1. Pojam ekonomije kao nauke 2. Ljudske potrebe 3. Oblici ekonomskih aktivnosti 4.

Proizvodnja 5. Kombinacija faktora proizvodnje 6. Proizvodne mogućnosti i oportunitetni trošak 7. Potrošnja 8. Raspodela 9. Razmena 10.Merkantilizam 11.Fiziokratizam 12.Liberalni kapitalizam i klasična ekonomska misao 13.Državni kapitalizam i ekonomska misao 14.Uloge koje država ostvaruje preko državnog sektora 15.Uloge koje država ostvaruje preko državnog budžeta 16.Uloge koje država ostvaruje u poljoprivredi 17.Uloge koje država ostvaruje preko planiranja privrednog razvoja i ekonomske politike 18.Liberalistički reformizam državnog kapitalizma i ekonomska misao 19.«Regulatorna reforma» u oblasti načina regulisanja javne svojine (privatizacija i liberalizacija) 20.«Regulatorna reforma» u oblasti funkcionisanja tržišta radne snage 21.Pojam mikro i makro ekonomije 22.Nastanak i pojam mikroekonomije 23.Bečka (psihološka) škola 24.Lozanska (matematička) škola 25.Maršalijanska (kembridžka,neoklasična) škola 26.Analiza tražnje 27.Teorija vrednosti 28.Teorija raspodele 29.Teorija ponašanja potrošača 30.Teorija korisnosti i marginalna korisnost 31.Analiza indiferentnosti (kriva indiferentnosti) 32.Budžetsko ograničenje 33.Pojmovno određenje troškova proizvodnje i maksimizacija profita 34.Optimizacija troškova proizvodnje 35.Maksimiziranje profita 36.Tražnja, faktori koji utiču na tražnju, elasticitet tražnje

Bruto nacionalni proizvod (GNP) 59.Pojam rada i njegovog tržišta 47. elasticitet ponude 38.Koncept cenovne elastičnosti tražnje 40.Tržišna ravnoteža u uslovima potpune konkurencije 50.Ponuda.Čist monopol 51.Potpuna konkurencija 49.Kategorije tržišta i njihova tipologija 48.Princip akceleracije .Ravnotežni nivo ND na nivou pune zaposlenosti (deflacioni i inflacioni «gep») 73.37.Bruto domaći proizvod (GDP) i načini njegovog obračuna 58.Prirodni monopol 53.Kejnsovo odbacivanje Sejovog zakona tržišta 63.Štednja i investicije kao determinante obima ND i zaposlenosti 70.Nacionalna sklonost potrošnji 67.Uzroci nastanka monopola 52.Monopolistička konkurencija 55.Tržište faktora proizvodnje 41. faktori koji utiču na ponudu.Nezaposlenost.Kejnsov odnos prema maršalijanskoj teoriji zaposlenosti 62.Struktura potrošnje pojedinih grupa stanovništva 65. inflacija i investicije 68.Pojam kapitala i kamate 42.Tržište zajmovnog kapitala 44.Visina kamatne stope 43.Maksimiziranje profita 54.Princip multiplikatora 71.Sklonost potrošnji i štednji 64.Paradoks štedljivosti 72.Društveno računovodstvo 57.Pojam zemlje i rente 45.Oligopol 56.Tržišna ravnoteža 39.Marginalna sklonost potrošnji i štednji 66.Pojmovno određenje štednje i investicija 69.Tržište zemlje 46.Kejnsova makroekonomska analiza 61.Nominalne i realne vrednosti makroekonomskih agregata i njihov implicitni cenovni deflator 60.

Regulatorne funkcije države u sektoru funkcionisanja tržišnih institucija 89.Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa 86.Regulatorne funkcije države u sektoru ekološke politike .Regulatorne funkcije države u savremenim tržišnim privredama 85.Teorijski temelji monetarizma 80.Regulatorne funkcije države u redistributivnom sektoru 87.Poreska i budžetska politika 78.Budžetska politika 77.Savremeni monetarizam 81. ekonomska politika i privredni rast 82.Monetarizam i kejnzijanizam 84.74.Poreska politika 76.Osnovna obeležja monetarizma 79.Regulatorne funkcije države u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom 91.Monetarno-kreditna politika protiv recesije.Monetarizam.Regulatorne funkcije države u stabilizacionom sektoru 88. nezaposlenosti i inflacije tražnje 75.Regulatorne funkcije države u razvojno-strukturnom sektoru 90.Monetarizam i monetarna politika 83.