P. 1
PREDMER I PREDRAČUN

PREDMER I PREDRAČUN

|Views: 324|Likes:
Published by srdjansrks

More info:

Published by: srdjansrks on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2014

pdf

text

original

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI STAMBENA ZGRADA - KRUČE KOD ULCINJA RB OPIS POZICIJE KOLIĆINA JED.

CENA UKUPNO

A GRADJEVINSKI RADOVI I 1 ZEMLJANI RADOVI Ras~i{}avanje terena od rastinja i obele`avanje objekta. Obra~un po m² Ma{insko skidanje sloja humusa i {iroki iskop zemlje dubine do 2m i zbog terena u nagibu. Iskopanu zemlju treba odvesti na deponiju udaljenosti do 3km. Obra~un po m³ Nabavka i nasipanje prirodnim {ljunkom u cilju izravnanja nivoa parcele kao i nasipanje oko temalja , u slojevima od po 25 cm, sa nabijanjem do MS 600 . Obra~un po m³ Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje, planiranje i nabijanje {ljunka u sloju d=15cm, ispod temelja kontra ploče i trotoara. Obra~un po m³

200.00 x

0.50

=

100.00

2

100.00 x

5.00

=

500.00

3

20.00 x

15.00

=

300.00

4

22.50 x

15.00

=

337.50

SVEGA ZEMLJANIH RADOVA II 1 BETONSKI RADOVI Nabavka betona i betoniranje temeljne ploče d=40 cm betonom MB25 u svemu prema detaljima zajedno sa eventualnom oplatom gde je to potrebno. Obra~un po m³ 2 Nabavka betona i betoniranje stubova i greda, kao i nadvratnika i nadprozornika betonom MB25. Obra~un po m³ 3 Nabavka betona i betoniranje stepeni{ne kose plo~e betonom MB 25, sa potrebnom oplatom i podupira~ima. Obra~un po m³ 4 Nabavka betona i betoniranje sloja mr{avog betona d=5cm preko {ljunka a ispod armirane podne plo~e Obra~un po m² 5 Izrada me|uspratne konstrukcije od pune AB ploče d=14 cm betonom MB 25 u svemu prema stat.prorač.sa potr.oplatom i podupir. Obra~un po m² 5.60 x 7.00 = 2.50 x 110.00 = 23.10 x 100.00 = 45.00 x 90.00 =

1,237.50

4,050.00

2,310.00

275.00

39.20

326.00 x

20.00

=

6,520.00

6

Betoniranje trotoara d=10cm, {irine 60cm, nearmiranim betonom MB15, sa jednovremenom izradom ivi~ne grede dim 15x12 cm i dilatacijonih spojnica na svakih 2,0 m, {irine 1cm, koje se ispunjavaju peskom do polovine, a ostatak bitumenom. Trotoar izvesti sa padom od objekta. Obra~un po m² 30.00 x 12.00 = 360.00 13,554.20

SVEGA BETONSKI RADOVI:

III ARMIRA^KI RADOVI 1 Nabavka, se~enje, postavljanje armature. GA 240/360 Obra~un po kg RA 400/500 Obra~un po kg MAG 500/560 Obra~un po kg ispravljanje, izrada i

700.00 x 3400.00 x 6300.00 x

1.00 1.00 1.00

= = =

700.00 3,400.00 6,300.00 10,400.00

SVEGA ARMIRA^KIH RADOVA:

IV ZIDARSKI RADOVI 1 Zidanje unutra{njih pregradnih zidova i zidova terasa {upljim kerami~kim blokom debljine 12cm u produ`nom malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom armirano betonskih serkla`a u visini vrata visine 20cm. Obra~un po m² Zidanje spoljnih zidova {upljim giter kerami~kim blokom debljine 20cm u produ`nom malteru 1:2:6 . Obra~un po m³ 3 Zidanje unutra{njih zidova izmedju hodnika i stanova giter {upljim kerami~kim blokom debljine 20cm u produ`nom malteru 1:2:6 . Obra~un po m³ Zidanje "[idel" dimnjaka tipa UNI plus 12L komplet sa dodatnim elementima (dimnja~ka vratanca, priklju~ak za vratanca i pe}, i zavr{nom kapom.). Obra~un po m' 19.20 x 31.20 = 599.04 58.03 x 70.00 = 4,062.10

141.12 x

9.00

=

1,270.08

2

7.98 x

70.00

=

558.60

4

5

Izrada cem.ko{uljice d=4 cm razmere 1:3 kao podloga za završni pod. Obra~un po m²

262.11 x

6.00

=

1,572.66

131.00 x 6.237. termo i hidro izolacije.00 15.008.554.40 SVEGA LIMARSKI RADOVI: .800.50 13.6 Malterisanje svih zidova produ`enim malterom 1:3:9 u dva sloja uz predhodno prskanje povr{ina cem.00 = 218. Obra~un po m² povr{ine Betoniranje sloja za pad prosečno d=4 cm preko betonske ploče. mlekom.48 SVEGA ZIDARSKI RADOVI: I II III IV REKAPITULACIJA GRADJEVINSKIH RADOVA ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ARMIRA^KI RADOVI ZIDARSKI RADOVI SVEGA GRADJEVINSKI RADOVI 1.00 x 10.00 1.82 x 6.20 10.{irine 60cm od pocinkovanog lima d=55 sa izradom dr`a~a od flaha 30x5 na svakih 2.131.00 = 411.028.885.50 = = 4.400.00 x 290. Obra~un po m² -zidovi -plafoni Obzidjivanje dimnjačkih kanala (po tri vezana) opekom d=12cm sa zavr{nom kapom.18 B GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI V POKRIVA^KI RADOVI 1 Pokrivanje ravnog neprohodnog krova slojem šljunka d=5 cm preko uraĎenog sloja za pad.00m. 16. Obra~un po m' Izrada op{ivke dimnjaka i venilacionih kanala od pocinkovanog lima.00 = = 616.92 1. i zavr{nom auzlafnom .20 x 20. Obra~un po m² povr{ine 102. Obra~un po kom Izrada okapnice fasadnog venca od pocinkovanog lima i prozorskih solbanka razvijene {irine od 2538cm.00 = 384.00 1.80 x 13.00 4 2 x 15.82 x 4. Obra~un po m' Izrada i postavljanje vodokotli}a na spoju horizontalnog i vertikalnog oluka od pocinkovanog lima Obra~un po kom.00 = 30.323.00 = 60.00 7 19.28 2 102.00 15.00 3 70.20 SVEGA POKRIVA^KI RADOVI: VI LIMARSKI RADOVI 1 Izrada i postavljanje olu~nih vertikala razv.40 2 2 x 30.00 6. Obra~un po m' 800.00 = 700.48 40.

248. malteru .00 = 410.00 = 500.voal JUS U. malteru na terasana stanova.00 = 550.77 SVEGA KERAMI^ARSKI RADOVI: .od stakl tkanine JUS U M3 234.08 7 69.00 x 10.traka sa ulo{kom od stakl.bitumin.58 x 15. namaz vru~eg bitumena.88 5.00 4 161.voala br. Obra~un po m² Izrada zvu~ne i termo izolacije podova na spratu od tvrdo presovanog stiropora d=2cm sa PVC folijom ispod cementne ko{uljice .48 x 6.250.00 x 16.00 = 512. Obra~un po m' Postavljanje podnih spoljnih kerami~kih plo~ica u cem. bit. Obra~un po m' 26. malteru u hodniku i na stepeni{nim podestima. Obra~un po m' 5 Oblaganje stepeni{ta kerami~kih plo~icama u cem.00 = 848.33 x 15. voala br.6m lepljenjem preko omalterisanog zida.00 = 56.00 4 SVEGA IZOLATERSKI RADOVI: VIII KERAMI^ARSKI RADOVI 1 Postavljanje podnih kerami~kih plo~ica u cem.00 = 2.2 JUS U M3 231.38 x 16.25 x 16. Obra~un po m² 2 Izrada termoizolacije podova na tlu od tvrdo presovanog stiropora d=5cm preko izvedene hidroizolacije.00 = 560.95 3 31.60 125. Obra~un po m² Izrada sokle od kerami~kih plo~ica na terasama stanova na spratu h=10cm.16 32. Obra~un po m² Postavljanje podnih kerami~kih plo~ica u cem. obostrano oblo`ena AL folija.084.00 112. Obra~un po m² Izrada sokle od kerami~kih plo~ica u hodniku i na stepeni{nim podestima h=10cm.kupatila od dva vru}a premaza bitumena i varenog "kondora 4S".00 x 2.70 2 139. malteru u sanitarnom ~voru i ~ajnoj kuhinji Obra~un po m² Postavljanje zidnih kerami~kih plo~ica u sanitarnom ~voru i ~ajnoj kuhinji do visine h=1. bit.00 x 5. traka sa ulo{kom . Obra~un po m² Nabavka I postavljanje termo I hidrozolacije ravnog krova preko postavljenog sloja za pad prema sledečem rasporedu:premaz bitulitom .304. tvrdi poliuretan.3 JUS U M3 331 Obra~un po m² 102.078.00 = 3.traka sa ulo{kom od stakl.089.00 6 34.M3.VII IZOLATERSKI RADOVI 1 Izrada hidroizolacije kontraploče. perforirani stakl.00 = 416.86 x 6.00 3 205. bitumen.00 = 1.60 5.82 x 30.

00 SVEGA STOLARSKI RADOVI: XI BRAVARSKI RADOVI 1 Izrada i ugradjivanje jednokrilnih ulaznih vrata sa fiksnim delom od eloksiranih Al.00 840.154. Donji deo vrata je polje od eloksiranog Al. Obra~un po m² 143. kom.00 = 900. Zastakljivanje termopan staklom d=4+12+4. Zavr{na obrada bajcovanje u tonu po izboru projektanta i lakirana.00 15. Na spoju zida i poda postaviti trouglaste hrastove lajsne.00 .00 = 430. Oznaka u šemi V 50+100/205 cm 2 Izrada i ugradjivanje dvokrilnih balkonskih vrata od eloksiranih Al. 120/20cm kom.00 3 Izrada potprozornika od medijapana d=19mm farbanih poliuretanom.00 Izrada i ugradjivanje unutra{njih duplo{perovanih vrata u {toku od ~amovine I klase. oznaka u {emi III 100/205cm 2 kom. profila sa termoprekidom.60 SVEGA PODOPOLAGAĆKI RADOVI: X 1 STOLARSKI RADOVI Izrada i ugradjivanje duplo{perovanih vrata u {toku od ~amovine I klase.00 = 2. Podela stakla ukrasnim lajsnama .154.00 kom. Vrata su snabdevena potrebnim okovom i mehanizmom za otvaranje. Okov po izboru projektanta. lima sa ispunom od stiropora d=5cm. koja ne ulazi u cenu. 6 x 550. ko{uljice d=4cm. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4mm. profila sa termoprekidom. Brava obi~na sa tri klju~a. Sve komplet po komadu. 12 x 6 x 30. Krilo furnirano hrastovim furnirom.00 = 1. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4mm.00 = = 360. Vrata su snabdevena potrebnim okovom i obi~nom bravom sa tri klju~a.00 90. oznaka u {emi I 70/205cm oznaka u {emi II 80/205cm kom. Brava obi~na sa tri klju~a i {pijunka. oznaka u šemi 3 240/240 cm) 1 x 430. profila sa termoprekidom. Okov po izboru projektanta. 60/20cm kom.00 2.2 x 900. Obra~un po kom. Krilo furnirano hrastovim furnirom. Oznaka u šemi IV 180/205cm) 3 Izrada i ugradjivanja fiksnog prozora na delu stepenišnog prostora od eloksiranih Al.64 x 15. Zavr{na obrada bajcovanje u tonu po izboru projektanta i lakirana.00 kom.800. 6 x 6 x 120.00 = = 720.00 140. transport i postavljanje laminata d=8mm zajedno sa filcom preko cem. Sve komplet po komadu .60 2.300.010. 6 x 150.IX PODOPOLAGA^KI RADOVI 1 Nabavka.00 = 3. Obra~un po kom.

00 x 800.00 3 2.000.00 10.00 2 270.00 SVEGA FASADERSKI RADOVI: XIV RAZNI RADOVI 1 Nabavka i postavljanje protivpo`arnih mobilnih aparata prema prilogu protivpo`arne za{tite. Obra~un po m² objekta neto kvadrature. Obra~un po kom 4 NepredviĎeni radovi 5%. Obra~un po m² 530.4 Izrada i ugradnja prozora od eloksiranih Al profila sa termoprekidom.450.880.450.00 SVEGA BRAVARSKI RADOVI: XII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 1 Bojenje unutra{njih povr{ina zidova i plafona posnom bojom.950. sve skupa sa mre`icom i gletovanjem ("demit") kao zavr{nom obradom. stiroporom d=5cm. m² Nabavka i ugradanja PVC cevi fi 150 kao slivnici na neprohodnom krovu zajedno sa krivinama prema olučnoj vertikali. fasadnih zidova.00 5.00 x 15.00 80. plafoni m² zidovi m² 290.890.00 x 100. 3.00 2.00 x 120. zidova ka hodniku.000.00 x 1.00 7.00 x 6.00 x 1.00 SVEGA RAZNI RADOVI: . sa prethodnim gletovanjem povr{ina u dve ruke sa {mirglanjem. Zastakljivanje termopan staklom d=4+10+4 mm.00 = 360. u dve ruke.950. U svemu prema {emi bravarije.00 SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: XIII FASADERSKI RADOVI 1 Izrada termo i zvu~ne izolacije.00 = 270.000. Obračun po kom.000. Oznaka u {emi Og.00 x 240. Obra~un po m' 12. Obra~un po m².00 5.00 x 50.00 x 5.00 = = 1.00 5.00 = 7.Tip S-9 . oznaka u šemi 1 120/140 cm oznaka u šemi 1 60/60 cm Izrada ograde stepeni{ta od okruglog gvo`dja i drvenog rukohvata.00 5.00 480.730.00 2.00 4.00 5 20. Zavr{no ~i{}enje objekta i pranje stakla po zavr{etku svih radova.00 100.00 5. Obra~un po kom.

40 5.REKAPITULACIJA I II III IV V VIII VIII VIII IX X XI XII XIII XIV ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ARMIRA^KI RADOVI ZIDARSKI RADOVI POKRIVA^KI RADOVI LIMARSKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI KERAMI^ARSKI RADOVI PODOPOLAGA^KI RADOVI STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI RAZNI RADOVI UKUPNO 1.927.77 2.730.154.450.00 5.50 13.400.75 .131.237.00 7.48 1.00 15.20 1.00 5.20 10.950.008.078.60 5.010.60 2.028.554.304.890.00 10.00 86.

50 10.600 3.30 21.00 31.90 5.90 4.82 13.65 40.500 1.500 0.70 2.20 26.70 4.42 1.80 15.60 3.05 prizemlje neto 12.098 5.60 3.90 3.00 25.113 0.666 0.50 48.00 3.95 24.50 2.304 100.60 344.600 1.21.50 1.70 5. ker.80 3.50 5.05 22.60 35.458 0.00 2.37 3.306 0.80 6.00 4.90 2.675 0.80 253.65 120.36 m² .70 8.zid 193.50 18.50 5.90 48.42 1.76 4.75 5.78 3.4 step.00 8.09 4.58 3.63 5.150 1.85 21.30 22.00 24.05 32.10 31.240 2.73 6.486 0.780 64.75 23.pl.57 4.720 0.65 1.10 21.70 3.00 sprat neto 9.00 16.53 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->