P. 1
Glas_Srpske

Glas_Srpske

|Views: 246|Likes:
Published by u_stevic
Glas_Srpske
Glas_Srpske

More info:

Published by: u_stevic on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
^etvrtak, 24. januar 2013. Broj 13.035 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
SVIJET
Francuska: I Nikola Sarkozi bje`i zbog poreza

VIJESTI

Advokat ^izmovi} tu`io Geodetsku upravu

HRONIKA PANORAMA

Centar za kulturu u Vlasenici duguje 13 plata
странa странa 9

странa 2 5

странa 21

Miroslav Drobac iz Prijedora na smrt izbo majku

POSLIJE NEPUNA TRI DANA STAVQEN MORATORIJUM NA [TRAJK
FOTO: G. [URLAN

Ubio po "nare|ewu" Isusa i Egip}ana

странa 15

DANAS

Sindikat odustao od {trajka
странa 3
Haos u najve}im srpskim klubovima

[trajk stavqamo u stawe mirovawa i idemo u pravnu bitku za ostvarivawe na{ih prava, rekao Jandri}. Ovdje se i{lo na pritisak i u sasvim drugi plan su do{la pitawa plata, kazao Kasipovi}

Tu~a u Zvezdi, policija u Partizanu
странe 46 i 47

Na~elnik op{tine Gradi{ka izabrao dva savjetnika - Damira Miqevi}a i Mladena Krsmanovi}a

U prisustvu nekolicine qudi iz naju`eg klupskog rukovodstva Yaji} uz salve uvreda sa obje strane udario ^ovi}a. Policija "~e{qa" finansije Partizana, a pod posebnom lupom nekoliko transfera

"Nezavisni" ekspert savjetnik SDS-ovog na~elnika
странa 4

2 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Savjet ministara BiH

Ako Vlada RS odlu~i da me smijeni, naravno da }u se povinovati toj odluci, a vaqda }e u okviru centra biti neko radno mjesto za mene. Janko Velimirovi}, direktor Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina RS

Popis u prvoj polovini oktobra
SARAJEVO - Popis stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH bi}e sproveden u periodu od 1. do 15. oktobra ove godine, navedeno je u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH, koji je na ju~era{woj sjednici usvojio Savjet ministara BiH. Popis stanovni{tva trebalo je da bude obavqen u aprilu, ali je zbog nedovoqne spremnosti odgo|en za oktobar. Ministri su, izme|u ostalog, usvojili i informaciju o realizaciji aktivnosti iz akcionog plana za prevazila`ewe negativnih posqedica ulaska Hrvatske u EU u vezi s rje{avawem statusa radnika iz BiH koji su bili zaposleni u Hrvatskoj, a koji su od 1991. do 1995. godine otpu{teni s posla. V. K.

Na~elnici Glamo~a, Grahova i Drvara upozorili na {tetu koju trpe zbog nemogu}nosti da za{tite {umska bogatstva

Predsjedni{tvo BiH

Razrije{en general Miladin Miloj~i}
Miladin Miloj~i}

SARAJEVO - Predsjedni{tvo BiH razrije{ilo je ju~e general-pukovnika Miladina Miloj~i}a sa du`nosti na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH i za vr{ioca du`nosti na~elnika Zajedni~kog {taba imenova lo ge ne ral-ma jo ra An tu Jele~a. U Mi nis tar stvu od bra ne BiH ka za li su "Gla su

Srpske" da je rije~ o redovnoj iz mje ni na ~elu Za je dni~kog {taba. Miloj~i} i Jele~ primopredaju du`nosti tre ba da iz vr{e do 28. fe bru ara, po sli je ~e ga }e Mi loj ~i} naj vje rova tni je oti}i u penziju. Predsjedni{tvo BiH je donijelo odluku i o u~e{}u dele ga ci je BiH sa pred sjeda va ju }im Pred sje dni{tva BiH na ~elu na 18. samitu predsjednika dr`ava sredwe Evrope, koji }e biti odr`an od 12. do 13. ju na 2013. godine u Bratislavi, a prihva}en je i poziv predsjednika Rumunije o uzvratnoj posjeti Predsjedni{tva BiH toj zemqi, te poziv generalnog sekretara Organizacije islam ske kon fe ren ci je za u~e{}e na 12. samitu koji }e biti odr`an 6. i 7. februara 2013. godine u Kairu. @. D.

FBiH uzima milione KM od srpskih op{tina
Umjesto da dobijemo tri miliona maraka godi{we, dobijemo svega 100.000 maraka. Sve {to imamo koristi kanton za svoju finansijsku dobit, rekao Maki}
PI[E: @EQKA JAVORAC zeljkaj@glassrpske.com

Zvani~nici RS i srpski konzul

Podr{ka ja~awu veza Srbije i Srpske
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik i generalni konzul Srbije u Bawaluci Jadranka Deraji} konstatovali su ju~e da je Generalni konzulat Srbije zna~ajno olak{ao rje{avawe statusnih pitawa gra|ana i institucija Srpske. Dodik i Deraji}eva, kojoj je ovo bila opro{tajna posjeta, istakli su zna~aj Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama RS i Srbije i podr`ali daqe ja~awe i pro{irewe saradwe u svim oblastima, u skladu sa ovim sporazumom, javile su agencije. Premijer RS Aleksandar Yombi} i Deraji}eva su ocijenili da su odnosi Srpske i Srbije na visokom nivou, a razgova ra li su o za jedni ~kim pro je kti ma. Gra do na~el nik Bawaluke Slobodan Gavranovi} rekao je poslije sastanka sa Deraji}evom da su odnosi sa Generalnim konzulatom Srbije oduvijek bili srda~ni i prijateqski, a saradwa korektna.

BAWALUKA - Srpske op{tine u FBiH godi{we gube milione maraka, jer je kantonalnim propisima onemogu}ena bilo kakva kontrola nad eksploatacijom {uma, a koje su velikoj ve}ini srpskih povra tni ka jedi ni izvor zarade. FBiH ve} tri i po godine funkcioni{e bez zakona o {umama, a kantonalni propisi su sro~eni tako da se od sje~e {u ma pu ni iskqu~i vo wihov buyet. Raniji zakon koji je regulisao ovu oblast poni{tio je Ustavni sud FBiH, jer je kr{io prava op{tina da upravqaju svojim bogatstvima. Federalne vlasti nisu imale voqe da za tri i po godine usvoje drugi. Op{tinama koje imaju {umska bogatstva pla}a se tek taksa od sje~e {uma, zbog ~ega Glamo~ godi{we izgubi vi{e novca nego {to je ~itav wegov buyet, a Bosansko Grahovo ostane bez pribli`no

tri miliona maraka. Na~elnik op{tine Bosansko Grahovo Uro{ Maki} rekao je da srpske op {ti ne nemaju skoro nikakve koristi od sje~e {uma, iako je to wihovo jedino bogatstvo. S druge stra ne, ima ju ne za po sle ne Srbe kojima nije data mogu}nost da `ive od eksploatacije {ume. - Ne znamo koliki je godi{wi plan sje~e i nikada nam se ne pri ka `e re al no stawe, pa umjesto da dobijemo tri miliona maraka godi{we, dobijemo svega 100.000 maraka. Sve {to imamo koristi kan-

ton za svoju finansijsku dobit - rekao je Maki}.

U OP[TINAMA zapadne Krajine zatvara se sve vi{e pilana
Na~elnik op{tine Glamo~ Radovan Markovi} rekao je da ova op{tina godi{we izgubi najmawe tri ili ~etiri miliona KM, a da se u kantonalni buyet, samo iz wihove op{tine, od sje~e {uma godi{we slije 12 miliona KM. - U Glamo~u se godi{we posije~e izme|u 170 i 180 hi-

ZAKON
Prema nezvani~nim informacijama, SDP je pripremila federalni zakon o {umama, ali on jo{ nije u proceduri. Nacrt zakona je za srpske op{tine povoqan jer predvi|a da {umska taksa, umjesto pet, bude 15 odsto {to bi na godi{wem nivou iznosilo oko 1,5 miliona maraka za op{tinski buyet. Prema tom zakonu, srpske op{tine imale bi pravo da osnuju preduze}a koja bi upravqala {umama na wihovom podru~ju.

qada kubika {ume od ~ega op{tina dobije pet odsto - rekao je Markovi}, isti~u}i da je eksploatacija {ume bez federalnog zakona koji to reguli{e nelegalna. Na~elnik op{tine Drvar Stevica Luka~ istakao je da su {ume jedini resurs kojim mogu kvalitetno da planiraju razvoj op{tine, ali nemaju mogu}nosti da kontroli{u wegovu eksploataciju. Predsjednik Udru`ewa "Odr`ivi povratak" Mile Mar~eta rekao je da kantoni FBiH nemaju interes da se usvoji zakon o {umama jer bi ostali bez izvora finansirawa. - Monopolisti i tajkuni koji kontroli{u kantonalne skup{tine i dijelom federalni Parlament, nemaju intere sa da se za konski uredi eksploatisawe {uma. Ovakvo pona{awe je najve}a garancija etni~kog ~i{}ewa, jer Srbi povratnici nemaju posla, niti od ~e ga da `i ve - re kao je Mar~eta.

Pregovori uprave "[uma RS" i sindikata bez rezultata

www.glassrpske.com
Ukinimo taj {ovinisti~ki sud! Milorade Dodik poka`i se sad, narod je uz tebe. Neboj{a Are`ina

Smawewe plata bez podr{ke
SOKOLAC - Pregovara~ki tim Sindikata {umarstva, prerade drveta i papira RS nije ju~e prihvatio prijedlog generalnog direktora "[uma RS" Jakova Gali}a za smawewe najni`e cijene rada u ovom preduze}u za 25 odsto. Po sli je vi {e~a sovnih pregovora u Direkciji "[uma RS" u Sokocu sindikalci su istakli da radnici ne treba da snose posqedice lo{eg stawa u ovom preduze}u.

TOLIKA PLATA, KURSAXIJI, A AVIONI PARAJU PISTU, NIKAKO DA UZLETE. ^edomir Berak

SMAWEWE plata izazvalo bi {trajkove
- Smawewe plata izazvalo bi {traj kove. Radni ci o~ekuju od nas da ne povu~emo potez koji bi bio na wihovu

{tetu. Zato tra`imo da najni`a cijena rada u preduze}u ostane 130 maraka - rekao je predsjednik Sindikata {umarstva, prerade drveta i papira RS Vlado Pavlovi}. Gali} je poku{ao da uvjeri sindikalce da se radi o po slovnom po te zu ko jim se `eli doprinijeti konsolidaciji stawa u preduze}u. - Radi se o uskla|ivawu

pla ta sa re zul ta ti ma rada. Pla ta bi bi la smawena u {umskim gazdinstvima koja lo{e posluju i iskazuju gubitak, dok bi gazdinstva koja dobro posluju ispla}ivala plate u skladu sa svojim rezultatima. To zna~i da bi kod wih najni`a cijena rada mogla da ostane 130 maraka - rekao je Gali}. B. G.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 3

Dodik: RS stabilna i posve}ena Dejtonu i miru
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik istakao je ju~e u Bawaluci da je Srpska politi~ki i institucionalno stabilna, posve}ena po{tivawu Dejtonskog sporazuma, miru, stabilnosti i implementaciji me|unarodnih standarda. Dodik je tokom opro{tajne posjete vi{eg predstavnika {efa Misije OEBS-a u BiH Stefana Donatija izrazio zadovoqstvo saradwom Misije OEBS-a i institucija RS, prenijele su agencije. Potpredsjednik RS Emil Vlajki razmijenio je sa Donatijem informacije o dosada{wim i teku}im aktivnostima ove organizacije u BiH i Srpskoj i aktuelnoj situaciji.

Poslije nepuna tri dana stavqen moratorijum na {trajk

Sindikat odustao od

{trajka
[trajk stavqamo u stawe mirovawa i idemo u pravnu bitku za ostvarivawe na{ih prava, rekao Jandri}. Ovdje se i{lo na pritisak i u sasvim drugi plan su do{la pitawa plata, kazao Kasipovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Predstavnici sindikata

BAWALUKA - Sindikati unutra{wih poslova, uprave i obrazovawa, nauke i kulture obustavili su ju~e {trajk i na ja vi li da }e sindikalnu borbu nastaviti pravnim putem i na protestima, dok pri odluci o {trajku ostaje jedino Sindikat pravosu|a. Odlu ka o mo ra to ri ju mu na {trajk donesena je tre}eg dana od pokretawa {trajka kojem se odazvao mawi broj radnika.

Sindikati
Predsjednik Sindikata radnika unutra{wih poslova Du{ko Jandri} rekao je da je Vlada dono{ewem odluke o minimumu procesa rada onemogu}ila ostvarivawe prava na {trajk. - [trajk stavqamo u stawe mirovawa i idemo u pravnu bitku za ostvarivawe na{ih prava. [trajk je mogao biti masovniji. Ne umawuju }i od govornost nas dvadesetak, koji rukovodimo Sindikatom unutra{wih poslova, mislim da su se Vlada RS i ministar unutra{wih po slova oko mi li na na {e ~lanstvo da odziv u {trajk bude {to slabiji - rekao je Jandri}. Kazao je da }e Sindikat pokrenuti upravni spor kako bi oborio rje{ewe o minimumu procesa rada i najavio

da }e biti podnesena tu`ba pro tiv star je {i na ko ji su iz da va li ne za koni ta rje {ewa o minimumu procesa rada. Predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrhovac rekao je da i ovaj sindikat nastavqa pra vnu bor bu za ostvarivawe svojih prava. - Pokrenu}emo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakonskih i podzakonskih akata koja su donesena u posqedwe vrijeme, a odnose se na plate dr`avnih slu`benika, odluku o minimumu procesa rada i druge. Drugi oblik sindikal ne bor be odno si se na proteste koji }e biti organizovani i koji ne}e biti prekinuti dok dogovor ne bude postignut - rekao je Vrhovac. Predsjednik Sindikata obrazovawa, nauke i kulture RS Stevan Mili} rekao je da }e ~asovi u osnovnim i sredwim {kolama trajati 45 minuta. - U Vladi nisu `eqeli da pregovaraju sa nama, ali }emo nastaviti borbu za na{a prava, koja }e podrazumijevati i proteste - rekao je

FOTO: G. [URLAN

Mili}. Predsjednik Sindikata pravosu|a RS Sini{a Petrovi} rekao je da je 25 pra vo sudnih insti tu ci ja u Srpskoj i daqe u {trajku. On tvrdi da se broj {trajka~a pove}ava i da su prethodna tri dana Ministarstvu pravde RS poslati pogre{ni podaci o broju radnika koji su u {trajku.

qima koji su poslali djecu u {kolu u ponedjeqak i svim |acima koji su tog dana do{li u {kolu, a koje su po dolas ku sin di kal ni lide ri vratili nazad - rekao je Kasipovi}.

Ostavke
Du{ko Jandri} i Tomislav Vrhovac su istakli da su svojim republi~kim odborima ponudili ostavke, ali da one nisu prihva}ene. onda je to situacija u kojoj se potpuno izlazi iz okvira zakona. Mi smo zakon ispo{tovali - kazao je Kasipovi} i ponovio da niko u Vladi nije sre }an {to su pla te smawene. - Bez obzira na to {to Sin di kat ni je pri hva tio na{ sporazum, mi i daqe ostajemo otvoreni za sve koji su spremni za dogovor i stvara}emo mogu}nosti za korekci ju pla ta - na gla sio je Kasipovi} i poru~io da se ne pla{i najavqenih tu`bi Sindikata, jer je Vlada radila po zakonu. Mi nis tar unu tra{wih poslova RS Stanislav ^a|o rekao je da se do stavqawa moratorijuma u {trajku nalazilo samo 30 radnika MUP-a

DIO RADNIKA u pravosu|u nastavqa {trajk
Istakao je da nisu ta~ne tvrdwe Sindikata da se sa wima nije pregovaralo. - Ovdje se i{lo na pritisak i u sasvim drugi plan su do{la pitawa plata. Ako za nekog zna~i da nije bilo pregovora zato {to nije postignu to rje {ewe ko je je Sin di kat htio na me tnu ti,

Vlada
Mi nis tar pros vje te i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je ju~e na konferenciji za novinare u Bawaluci da sve osnovne i sredwe {kole i dva javna univerziteta nesmetano rade. - Izviwavam se rodite-

FOND ZDRAVSTVA
Predstavnik Sindikata Fonda zdravstvenog osigurawa RS Bo`o Mari} rekao je da su radnicima tog fonda i fondova PIO, za dje~iju za{titu i rehabilitaciju ratnih vojnih invalida, te Zavoda za zapo{qavawe primawa umawena od 35 do 50 odsto. - Sindikalni odbor Fonda zdravstva je 10. januara jednoglasno donio odluku o stupawu u {trajk, poslije ~ega je ta odluka samoinicijativno povu~ena od strane predsjednika Sindikata. Radnici ne pristaju na umawewe plata i svi su za daqi vid sindikalne borbe, {to }e u petak rezultovati opozivom predsjednika Sindikata Fonda zdravstva rekao je Mari}.

i to svi u CJB Trebiwe. On je istakao da i pored {trajka bezbjednosna situacija u RS nije dovedena u pitawe. Komentari{u}i tvrdwe Sindika ta da se "oko mio" na radnike, ^a|o je rekao da nikada ne bi radio protiv zakona i da ne vidi na~in na koji je to mogao uraditi. - Drugo je pitawe za{to je neko poveo qude na nepoznati put ili boqe re}i u potpuno besmislenu avanturu rekao je ^a|o. Ministar pravde RS Gorana Zlatkovi} rekla je da je ju~e u {trajku bio 301 adminis tra ti vni radnik iz oblasti pravosu|a. - To je 13 odsto od ukupnog broja zaposlenih, odnosno jedan od sto mawe ne go {to ih je bilo u {trajku u utorak - kazala je Zlatkovi}eva i dodala da institucije koje su u {trajku po{tuju minimum procesa rada. Sve institucije u javnoj upravi ju~e su radile. ^etiri granska sindikata u Srpskoj za po~ela su {trajk 21. januara zbog odluke Vlade da smawi plate zaposlenima za deset odsto.

Bi}e pove}ana osnovica Zgowanin novi predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS za obra~un invalidnina
BAWALUKA - Novi predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS je Predrag Zgowanin, direktor preduze}a "SHP Celeks" iz Bawaluke, javile su agencije. Zgowanin je izabran na sjednici Skup{tine Unije udru`ewa poslodavaca RS, jer je dosada{wem predsjedniku Ranku Mi li }u is te kao man dat. Zbog is te ka man da ta i potpredsjednicima Unije na te du`nosti su imenovani direktor i vlasnik preduze}a "Krajina klas" iz Bawaluke Sa{a Trivi} i direktor i vlasnik firme "Petroprojekt" iz Bratunca Janko Petrovi}. Oni su zamijenili Neboj{u Risti}a i Dragana Pra{tala. BAWALUKA - Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki} istakao je ju~e da }e osnovica za obra~un invalidnina za ovu godinu biti pove}ana sa 500 na 515 KM, te da }e osam miliona KM biti izdvojeno za podsticaj zapo{qavawa, prenijele su agencije. \oki} je na sjednici Skup{tine Saveza organizacija i udru`ewa ratnih vojnih invalida RS rekao da mjere {tedwe koje je usvojila Vlada Srpske nisu pogodile oblast bora~koinvalidske za{tite. Istakao je da je ukupan buyet za tu populaciju za ovu godinu ve}i za 5,07 miliona.

Klintonova preuzela odgovornost za Bengazi
VA[INGTON - Dr`avni sekretar SAD Hilari Klinton preuzela je ju~e odgovornost pred ameri~kim Kongresom za pogibiju ameri~kog ambasadora Krisa Stivensa u Bengaziju u septembru 2012, javile su agencije. Ona je istakla da niko ne `eli vi{e od we da se cijela stvar do kraja razjasni. Klintonova je u svjedo~ewu detaqno opisala pona{awe i akcije koje je Stejt department preuzeo tokom ve~eri i no}i kada su islamski ekstremisti upali u ameri~ki konzulat i ubili ambasadora Stivensa i jo{ trojicu slu`benika ambasade. Klintonova bi u sqede}ih nekoliko dana trebalo da napusti mjesto {efa diplomatije SAD.

4 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Svjetlana TADI]

Na~elnik op{tine Gradi{ka izabrao dva savjetnika - Damira Miqevi}a i Mladena Krsmanovi}a
Sastanak u op{tini Gradi{ka

Damir Miqevi}

Mladen Krsmanovi}

Ekspert Miqevi}
Damir Miqevi}, takozvani nezavisni ekonomski ekspert, odavno je poznat javnosti. Me|utim, neki mediji namjerno pre}utkuju ~iwenicu da je Miqevi} bio politi~ki anga`ovan i uporno ga predstavqaju kao #nezavisnog ekonomskog eksperta#. Vra}aju}i se u bli`u pro{lost lako se mo`e zakqu~iti da Miqevi} nikada nije bio nezavistan. Wegova politi~ka anga`ovanost to i dokazuje. Najprije je bio savjetVra}aju}i se u nik Mladena Ivani}a bli`u pro{lost kada je bio premijer. Zatim je 2008. godine bio lako se mo`e kandidat za gradona~elzakqu~iti da nika Bawaluke, kada je Damir Miqevi} osvojio zanemarqivih nikada nije bio 4,79 odsto ili 3.395 glanezavistan. sova bira~a. Od savjetovawa Potom je 2010. godine Mladena Ivani}a, bio nosilac liste Na{e stranke i Nove socijau~e{}a na listi~ke partije Zdravizborima 2008. ko Krsma no vi} za i 2010. godine, Narodnu skup{tinu RS do mjesta i propao na izborima. savjetnika Tada je osvojio svega 781 SDS-ovog glas bira~a. na~elnika Trenutno je savjetnik na~elnika op{tine Grau Gradi{ci di{ka Zorana Latinovi}a, koji je ~lan SDS-a. Iz svega navedenog, sasvim je jasno da nije nezavistan, a samo prije tri dana predstavqen je kao nezavisni ekonomski ekspert i tom prilikom dao #dijagnozu# da je predsjednik RS #nervozan#. Mediji nenakloweni predsjedniku RS Miloradu Dodiku, iz poznatih razloga, tu izjavu su eksploatisali u nevjerovatno velikoj minuta`i, zaboravqaju}i da postave pitawe ko je izjavu dao i iz kojih li~nih razloga? Nisu se zapitali kakva je stru~nost tog ~ovjeka i kako je tu stru~nost pokazao na vlastitom primjeru? Nisu podsjetili da je Miqevi} mikrokreditno dru{tvo #Sinergiju plus# iz Bawaluke zadu`io za oko 20 miliona maraka. Propustili su i da se sjete da je Miqevi} novac iz #Sinergije plus# izvla~io, te investirao u izgradwu poslovnih objekata u Obili}evu, Ko~i}evom vijencu i Novoj varo{i u Bawaluci, prilikom ~ega je velike svote novca nelegalno izvukao u privatne svrhe. Pored toga, nije se libio da finansira i auto-trke u kojima je u~estvovao wegov sin, kao ni da svoju suprugu zaposli kao {efa ra~unovodstva u #Sinergiji#. Kada je #Sinergija plus# na kraju zapala u ste~aj, a radnici ostali bez posla, Miqevi} je od strane SDS-a nagra|en pozicijom savjetnika u op{tini Gradi{ka. Dakle, nije problem kritikovati ne~iji rad, ali je problem biti ekonomski ekspert sa ovakvom biografijom.

FOTO: GLAS SRPSKE

"Nezavisni" ekspert savjetnik na~elnika iz SDS-a
Damir Miqevi} jedan od ~elnika propalog mikrokreditnog dru{tva "Sinergija plus" i medijski "nezavisni ekonomski ekspert" i Mladen Krsmanovi}, nekada{wi novinar i generalni sekretar SRS RS, savjetnici na~elnika op{tine Gradi{ka
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BAWALUKA - U medijima predstavqen kao "nezavisni ekonom ski ekspert" Damir Miqevi}, vlasnik propalog mikrokreditnog dru{tva "Sinergija plus" iz Bawaluke, i novinar Mladen Krsmanovi} novi su savjetnici na~elnika op{tine Gradi{ka Zorana Latinovi}a (SDS) za pla tu od oko 2.000 KM mjese~no. Miqevi} je ve} prisustvovao sastancima na~elnika Gradi{ke sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezi vawe BiH, po sve }e nim pripremawu grani~nog prela za u Gradi {ci za ula zak Hrvatske u EU. Miqevi} je na pro{lim izborima bio kandidat "Na{e stranke" za poslanika u RS, ali je do bio ne zna tan broj glasova. Vlasnik je i izvr{ni dire ktor mi krokredi tnog dru{tva "Sinergija plus" iz Bawaluke u kojem je po nalogu Privrednog suda u Bawaluci

pro {le godi ne pokre nut predste~ajni postupak. Skup{tina povjerilaca odu~ila je u utorak da "Sinergija plus" u ste~aju nastavi da radi na na pla ti plasiranih kredita do kraja 2014. godine, poslije ~ega }e i}i u likvidaciju. Agencija za bankarstvo RS ranije je oduzela "Sinergiji plus" dozvolu za plasman kredita, a Bawalu~ka berza je zaustavila trgovawe wihovim akcijama. "Sinergija plus" sredinom pro{le godine podnijela je zahtjev za ste~aj, jer vi{e nije bila u mogu}nosti da otpla}uje vi{emilionske kredite. Radni ci "Si ner gi je" tvrde da je glavni uzrok pro-

pasti izvla~ewe novca iz tog dru{tva za izgradwu poslovnih stam be nih obje ka ta u Obili}evu, Ko~i}evom vijencu i Novoj varo{i u Bawaluci. Ove zgrade gradi la je dru ga Miqevi }e va fir ma "Sinergija invest".

I MIQEVI] i Krsmanovi} bili kandidati za poslanike na izborima 2010.
Du go godi{wa radni ca "Sinergije", ~ije je ime poznato "Glasu Srpske", ka`e da je "Miqevi} u "Sinergiji" prao pare i kupovao nekretnine po vi{im cijenama od realnih.

EKSPERTSKO POSLOVAWE
"Sinergija plus" Folksbanci duguje {est miliona, Hipo Alpe Adrija banci ~etiri, Unikredit banci 700.000, a NLB Razvojnoj banci 800.000 maraka. Hipoteke na nekretnine ovog dru{tva imaju Hipo Alpe Adrija banka, NLB Razvojna banka, te Unikredit banka, a ukupan dug "Sinergije" iznosi oko 20 miliona maraka.

- Na primjer, plac u ulici Stepe Stepanovi}a kupqen je za 3,5 miliona maraka, a po procjeni na{eg procjeni teqa, taj plac vri jedi 900.000 maraka - tvrdi ta radnica. Dodala je da je "Sinergija" bila uslovqena da ra~u na re, ra~u nar ski i kancelarijski materijal kupuje od firme "Ekom". - Tu su bi li ne re al ni tro{kovi, a sve u skladu sa odlu ka ma Upra vnog odbo ra koje je Miqevi} inicirao rekla je radnica i dodala da je Miqevi}eva supruga bila {ef ra~unovodstva u "Sinergiji", {to se kosi sa zakonom, jer je on bio izvr{ni direktor za razvoj. Dru gi sa vje tnik na~elnika op{tine Gradi{ka je Mladen Krsmanovi}, biv{i novinar, direktor agencije Srna, a potom generalni sekre tar Srpske ra di kal ne stran ke RS. Na parla mentar nim izbo ri ma, ko ji su odr`ani 2010. godine, bio je no si lac kom pen za ci one SRS RS.

Mirsad Toka~a, direktor Istra`iva~ko -dokumentacionog centra BiH
Izjavio da je Centar na raznim spiskovima ubijenih prona{ao hiqade `ivih qudi.

Izvje{taj stru~ne grupe Evropske komisije

Sloboda medija uslov za ~lanstvo u Uniji
BRISEL - Slobodni mediji i medijski pluralizam moraju biti uslov za ~lanstvo u EU, oci je ni la je stru~na grupa Evropske komisije u izvje{taju o medijskim slobodama u Evropi. U izvje{taju "Slobodni mediji i pluralizam medija kao podr{ka de mokra ti ji" gru pa stru~waka tra `i od EU da preduzme korake koji }e garantovati slobodu medija i van granica EU.

Emir Suqagi}, inicijator koalicije "1. mart"
Izjavio da su sve vlade RS sprovodile sistemsku i institucionalnu politiku aparthejda, segregacije i diskriminacije.

PROCJENA slobode medija u procjeni napretka
- EU ne bi tre ba lo da {titi medijske slobode samo unutar ~lanica, ve} i izvan,

naro~ito tamo gdje ima jasne odgovornosti poput trgovine i procesa pro{irewa - navedeno je u izvje{taju, prenijele su agencije. U preporukama se navodi da sloboda medija i plura li zam tre ba da ima ju "istaknutu ulogu" u procjeni napretka zemaqa koje pristupaju EU.

Osim {to bi trebalo da imaju ulogu "moralnog kompasa", predla`e se i da bi institucije EU trebalo javno da obja ve i sta ve "na stub srama" imena zemaqa u kojima se kr{i sloboda medija. Vi so ku stru ~nu gru pu 2011. godi ne ime nova la je Evropska komisija.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 5

Poslije rje{ewa RUGIP-a o obnovi postupka za zemqi{te Dje~ijeg doma "Rada Vrawe{evi}" iz Bawaluke

Proces za zlo~ine u Vogo{}i

Advokat ^izmovi} tu`io RUGIP

Po~elo su|ewe Branku Vla~i
SARAJEVO - Su|ewe Branku Vla~i, optu`enom za zlo~ine protiv ~ovje~nosti na podru~ju sarajevske op{tine Vogo{}a, po~elo je ju~e u Sudu BiH ~itawem optu`nice i izno{ewem uvodnih rije~i, prenijele su agencije. Tu`ilac Munib Halilovi} kazao je da je Vla~o bio ~lan udru`enog zlo~ina~kog poduhvata kao upravnik logora "Bunker", "Plawina ku}a", "Kod Sowe" i "Nakina gara`a", te da je uspostavio sistem ka`wavawa zato~enih civila od maja do kraja oktobra 1992. godine. Prema optu`nici, zato~enici su zlostavqani, tjerani na prinudni rad i u `ivi {tit, gdje su mnogi ubijeni, a na desetine ih se vode kao nestali. Vla~o je optu`en i za silovawe jedne `ene. Vla~in branilac Rade Goli} rekao je da nije postojao {irok i sistemati~an napad, te da nije bilo plana da se izvr{i pro gon ne srpskog sta no vni{ tva iz Vo go{ }e i okolnih mjesta. On je najavio da }e dokazivati da optu`eni nije bio ~lan udru`enog zlo~ina~kog poduhvata. Prvi svjedok optu`be bi}e saslu{an 6. februara.

Su|ewe Radovanu Karayi}u
FOTO: GLAS SRPSKE

Muslimani ubijali svoj narod da optu`e Srbe
le od na pada 12. di vi zi je Armije RBiH, koja je nastojala da se probije iz Sarajeva. Svjedok je ustvrdio da su sna ge u Sa ra je vu otva ra le va tru na sopstve ni na rod, poku{avaju}i da svale krivi cu na srpske sna ge oko grada. Po tpu ko vnik Voj ske RS Milenko In|i} rekao je da je Vojska RS `eqela prekid rata u BiH i demilitarizaciju Sarajeva, ali da je to odbijala muslimanska strana. - Mi nismo `eqeli primirje, nego zavr{etak rata, a za vr{et ku ra ta vodio je prekid vatre u cijeloj BiH. Primirje na pojedinim dijelovima nije vodilo okon~awu ra ta, ne go kon soli da ci ji musli manskih snaga koje su ga tra`ile za nastavak rata - rekao je In|i}.

Pla{im se da }e ^izmovi}, koji je predsjednik Advokatske komore RS, imati uticaja na sud u smislu pritisaka, rekao Kajkut
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Advokat Jovan ^izmovi}, pravni zastupnik Veqka Malinovi}a koji je navodno naslijedio, a za tim prodao zemqi {te Dje~i jeg do ma "Rada Vrawe{evi}" u Bawaluci, podnio je tu`bu Okru`nom sudu Bawaluka protiv Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) zbog rje{ewa o obnovi postupka za vra}awe zemqi{ta Domu. U tu`bi koju je Okru`ni sud primio 31. decembra, a uprava Doma o tome obavije{tena 18. ja nu ara, ^i zmovi} tvrdi da je "to rje{ewe nezakonito" i sudu predla`e da ga poni{ti tako {to }e prijedlog Doma za obnovu postupka "odbaciti kao neblagovremen ili neosnovan". U obrazlo`ewu tu`be, koja je u posjedu "Glasa Srpske" ^i zmovi}, izme |u os ta log, tvrdi da se "mo `e izves ti zakqu~ak da je prijedlog za ponavqawe postupka, koji je podnesen 25. septembra 2012.

godine, podnesen neblagovremeno", napomiwu}i da je taj postupak okon~an rje{ewem od 5. decembra 2007. godine. - Pogre{an je i stav RUGIP-a da su kvalitetan dokaz i novi dokaz, vje{ta~ewe po vje{taku gra|evinsko-arhitektonske struke za koje je zainte re sova no li ce tek sada steklo mogu}nost da ih upotrijebi - navodi ^izmovi}. Interesantno je da on nigdje u obrazlo`ewu ne navodi neke od najbitnijih momenata i ~iwenica u tom postupku, a to je nestanak testamenta i postojawe dvije smrtovnice. Pravnik i sekretar u Domu "Rada Vrawe{evi}" Vladimir Kajkut za "Glas Srpske" ka`e da u februaru o~ekuje

poziv RUGIP-a na prvu raspravu u obnovqenom postupku u tom predmetu.

^IZMOVI] pravni zastupnik Malinovi}a
- U me|uvremenu Malinovi} i ^izmovi} su podnijeli tu`bu protiv RUGIP-a zbog tog rje{ewa. Oba postupka se mo gu vodi ti pa ra lel no, ali ako se odluke suda i RUGIP-a budu razlikovale, sud mo`e da nalo`i RUGUP-u da donese druga~ije rje{ewe u smislu obustave postupka. Pla{im se da }e ^izmovi}, koji je predsjednik Advokatske komore RS, imati uticaja na sud i iz vr{i ti

ROKOVI
Kajkut ka`e da }e Dom u roku od 15 dana uputiti odgovor na tu`bu. - Pretpostavqam da ne}e biti zakazivawa rasprave nego }e sud na osnovu predmeta dostavqenog od RUGIP-a i na osnovu odgovora na tu`bu donijeti presudu. Sud }e, po na{em odgovoru na tu`bu, presudu donijeti u idu}ih mjesec do dva - ka`e Kajkut.

pritisak - ka`e Kajkut. RUGIP je krajem decembra odbio kao neo snova nu `albu Malinovi}a podnesenu protiv zakqu~ka prvostepenog organa, RUGIP-a Podru~ne jedi ni ce Bawalu ka za nezakonito izuzimawe 8,5 dunuma zemqi{ta od Javne ustanove Dje~i ji dom "Rada Vrawe{evi}". Nalo`ena je obnova postupka. Istra`uju}i taj predmet novinari "Glasa Srpske" i Radio-televizije RS-a otkrili su da u spisu nema testamen ta, a da pos to je dvi je smrtovnice, od kojih je jedna neregularna. Rije~ je o zemqi{tu koje je SFRJ 1972. godine preuzela uz nadoknadu od Darinke Mali novi} za po tre be Do ma. Zemqi{te je pla}eno i privedeno namjeni. Plac Dje~ijeg doma povr{ine 8,5 dunuma dodijeqen je Veqku Malinovi}u u decembru 2007, a on ga je u febru aru 2008. godi ne prodao biznismenu Nenadu Luburi}u. Tu`bu uprave Dje~ijeg doma razmatra i Vrhovni sud RS.

HAG - Biv {i ko man dant Sarajevsko-romanijskog korpusa Voj ske RS Dra go mir Milo{evi} negirao je, kao svjedok od bra ne Ra do va na Karayi}a u Ha{kom tribuna lu, da su wego ve sna ge 1994. i 1995. godine hotimi~no gra na ti ra le i ga |a le snajperima civile u Sarajevu. Milo{evi} je posvjedo~io da su se snage kojima je komandovao iskqu~ivo brani-

Demokratska narodna zajednica

Iz stranke iskqu~ena k}erka Fikreta Abdi}a
VELIKA KLADU[A - Op{tinski odbor DNZ-a Velika Kladu{a iskqu~io je iz stranke 16 funkcionera i ~lanova, me|u kojima je i Elvira Abdi}-Jelenovi}, k}erka osniva~a te stranke Fikreta Abdi}a Babe, javile su agencije. U obrazlo`ewu odluke je navedeno da su iskqu~eni ~lanovi aktivno davali podr{ku nezavisnom kandidatu za na~elnika Velike Kladu{e Edinu Behri}u, ~ime su direktno prekr{ili odluku organa DNZ-a. Dodaje se da je 16 funkcionera i ~lanova poslije izbora djelovalo suprotno strana~kom statutu i u~estvovalo u organizaciji unutarstrana~kih izbora suprotno odluci organa stranke. El vi ra Abdi}-Jele novi} bi la je ~lan Pred sjedni{ tva DNZ-a, poslanik u Skup{tini Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH

Izvje{taj Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH

Vrhovni sud RS najbr`i
BAWALUKA - Vrhovni sud RS i Kantonalni sud u Novom Travniku lani su bili najefikasniji u rje{avawu sta rih predme ta, a naj sla bi je re zul ta te zabiqe`io je Osnovni sud u Mrkowi} Gradu. Na vede no je to u dokumentu pod nazivom "Realizaci ja pla no va rje {a vawa starih predmeta za 2012. godinu", koji je objavio Visoki sud ski i tu `i la~ki savjet (VSTS) BiH. Vrhovni sud RS rije{io je lani 594 predmeta, dok su nerije{ena ostala dva predmeta. Kantonalni sud u Novom Tra vni ku za vr{io je godinu bez ijednog nerije{enog predmeta, a imao ih je u radu 473. Osnovnom sudu u Mrkowi}u je ostao nerije{en 871 predmet, a u planu su imali 1.185. Vi{e od 95 odsto realiza ci je sta rih predme ta zabiqe`i li su kan to nal ni sudovi u Tuzli, Zenici, Mostaru i Livnu i bawalu~ki Okru`ni sud. Prema podacima iz dokumenta VSTS-a, najvi{e nerije{enih predmeta na kraju godine imao je Op{tinski sud u Sarajevu i Osnovni sud u Br~ko distriktu.

TOKOM 2012. godine rije{ena ukupno 73.992 stara predmeta
- Tokom 2012. godine rije{ena su ukupno 73.992 stara predme ta sa dr`a na u pla novi ma rje {a vawa sta-

rih predme ta, odno sno 94 predmeta po sudiji ili stru~nom sa ra dni ku na go di{wem nivou - saop{tio je VSTS. VSTS je krajem 2010. godine usvojio Uputstvo za izra du pla na rje {a vawa starih predmeta, a s ciqem adekvatnog pra}ewa primjene Uputstva polovinom maja 2011. godine, kao stalno tijelo, formirao Stalnu komi si ju za pra }ewe implementacije Uputstva. V. K.

Ministar finansija Japana Taro Aso (72) dao je ju~e uvredqivu izjavu isti~u}i da starim qudima treba omogu}iti da "{to prije umru" kako bi se smawio pritisak na vladu koja pla}a wihovu medicinsku wegu. Aso, koji je istovremeno i zamjenik premijera, istakao je da bi i sam odbio wegu u posqedwim danima `ivota i da bi se "lo{e osje}ao" kad bi znao da lije~ewe pla}a vlada, pi{e "Gardijan". On je stare qude koji vi{e ne mogu sami da se hrane nazvao "qudima na cjev~icu". - Ne daj Bo`e da vas primoravaju da `ivite ako vi `elite da umrete. Ja bih se osje}ao veoma lo{e kad bih znao da za sve to lije~ewe pla}a vlada. Problem }e se rije{iti samo ako im dozvolite da {to prije umru - rekao je ministar finansija na sastanku Nacionalnog savjeta za reforme socijalnog osigurawa.

6 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Nastavak saradwe Austrije i BiH

Dru{tvo

BAWALUKA - Trgovinski odnosi BiH i Austrije razvijani su prethodnih godina i o~ekuje se da }e rast bilateralne saradwe preduze}a iz ove dvije zemqe biti nastavqen i idu}ih godina, izjavio je u utorak uve~e u Bawaluci privredni savjetnik u Ambasadi

Austrije u BiH Zigmund Nemeti, prenijele su agencije. On je tokom prezentacije austrijske firme "Asamer", u organizaciji Austrijskog privrednog kluba, rekao da je Austrija do sada investirala u BiH vi{e od milijardu evra.

Ministarstvo zdravqa potpisalo ugovor sa "Obermajerom"
FOTO: ARHIVA

Nemat [afik i Vjekoslav Bevanda

Prioritet ekonomski rast i radna mjesta
SARAJEVO - Zamjenik direktora Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Nemat [afik istakla je ju~e tokom susreta sa predsjedavaju}im Savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom da u sqede}em periodu prioritet vlasti u BiH mora biti o`ivqavawe ekonomskog rasta, kao i rje{avawe visoke stope nezaposlenosti. Bevanda je izrazio zadovoqstvo dosada{wom saradwom sa MMF-om i istakao da je ta me|unarodna finansijska institucija tokom svog djelovawa u BiH dala zna~ajan doprinos u sprovo|ewu reformskih aktivnosti na ispuwewu obaveza preuzetih od me|unarodnih finansijskih institucija, saop{teno je iz Savjeta ministara BiH. Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atojan. Delegacija MMF-a sastala se ju~e i sa premijerom FBiH Nerminom Nik{i}em i federalnim ministrom finansija Antom Krajinom. M. ^.

Spremaju teren za obnovu Klini~kog
Za izbor konsultanta nije bilo potrebno raspisivawe tendera. Tender }e biti raspisan za izvo|a~a radova, rekao [krbi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

STATISTIKA

BAWALUKA

Prosje~na plata 818 KM
BAWALUKA - Prosje~na mjese~na neto plata u Srpskoj u decembru pro{le godine iznosila je 818 KM i u odnosu na novembar mawa je za marku, podaci su Zavoda za statistiku RS. Najvi{a prosje~na neto plata u decembru ispla}ena je u oblasti finansijskog posredovawa i iznosi 1.314 KM, a najni`a u ugostiteqstvu - 544 KM. Prema podacima Zavoda, cijene proizvoda i usluga u decembru 2012. u odnosu na novembar u prosjeku su ostale nepromijewene. D. K.

Nedostaju vrti}i
BAWALUKA - Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Te{anovi} smatra da je u svim ve}im sredinama u Srpskoj neophodno otvarawe novih vrti}a radi lak{eg uskla|ivawa posla i roditeqstva, prenijele su agencije. Te{anovi}eva je navela da u Bawaluci i drugim ve}im sredinama nedostaje vrti}a i da je neophodno da lokalne zajednice uz pomo} resornih ministarstava rade na rje{avawu ovog problema, jer radno vrijeme ~esto ote`ava roditeqstvo.

BAWALUKA - Ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} potpisao je ju~e ugovor sa wema~kom konsultantskom ku}om "Obermajer planen-beraten", koja }e obaviti reviziju projekta rekonstrukcije Univerzitetskog klini~kog centra (UKC) Bawaluka. Kako je rekao [krbi}, ugovor sa wema~kim konsultantom potpisan je na preporuku Evropske investicione banke, koja kreditira rekonstrukciju UKC. - Za izbor konsultanta nije bilo potrebno raspisivawe tendera. Tender }e biti raspisan za izvo|a~a radova, nakon {to wema~ka firma u idu}a tri mjeseca ozna~i kriti~ne ta~ke u KBC Bawaluka kako

izvo|a~i ne bi imali nepredvidive probleme i zastoje prilikom radova - rekao je [krbi}. On nije odgovorio na pitawe koliko ko{taju konsultacije "Obermajera". - Wihovom revizijom }e na postoje}em projektu biti napravqene u{tede od najmawe pet odsto, {to je veoma va`no s obzirom na to da je ova kreditna linija ograni~ena na 80 miliona evra - kazao je [krbi}. On je naglasio da }e se poslije revizije pristupiti

finalizaciji tenderske procedure.

TENDER za izvo|a~a radova bi}e raspisan krajem aprila
- Rok za izradu revizorskog posla je 90 dana, tako da o~ekujemo da }emo do kraja aprila dobiti gotov i revidiran projekat, {to }e biti osnova za raspisivawe me|unarodnog tendera za izvo|a~e radova rekao je [krbi}. Dodao je da }e wema~ki

JU@NO KRILO
[krbi} je istakao da rekonstrukcija centralnog bloka ne}e uticati na rekonstrukciju ju`nog krila UKC Bawaluka. - O~ekujem da }e u martu po~eti radovi na ju`nom krilu - kazao je [krbi}.

konsultant u drugoj fazi vr{iti i superviziju rekonstrukcije. Rekao je da je preporuka Evropske-investicione banke bila da se na bazi iskustava koje imaju sa drugim zemqama u EU pristupi ovoj fazi prije objavqivawa tendera. Nije rekao koliko je za ovaj posao pla}en wema~ki konsultant. [krbi} je kazao da je prije {est mjeseci raspisan pretkvalifikacioni tender za izvo|a~a radova na koji se prijavilo 11 stranih kompanija. Direktor Jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravqa RS Gordan Jeli} rekao je da do kraja 2015. godine rekonstrukcija KBC mora biti zavr{ena. Di re ktor Odjeqewa za zdravstvo kompanije "Obermajer" Diter Rent rekao je da je veoma zadovoqan {to }e raditi na ovako velikom projektu.

Vlada donijela rje{ewa o razrje{ewima i imenovawima u republi~kim agencijama

Ministarstvo prosvjete i kulture

Za pripremu budu}ih prva~i}a 232.000 KM
BAWALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} rekao je ju~e da je iz buyeta ove godine izdvojeno 232.000 KM za program pripreme za polazak u {kolu za oko 3.000 djece koja ne idu u vrti}e, a koji }e po~eti po~etkom marta. On je prije sastanka sa direktorima pred{kolskih ustanova rekao da je ovim programom 2011. godine bilo obuhva}eno oko 2.000 djece, a pro{le godine vi{e od 3.000 mali{ana, prenijele su agencije. - Od po~etka marta realizova}e se program koji }e trajati tri mjeseca - istakao je Kasipovi}.

Po~elo pospremawe u Vladinim agencijama
BAWALUKA - Biv{i direktor Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save Dragan An|eli} imenovan je za vr{ioca du`nosti direktora novoosnovane Javne ustanove "Vode Srpske". An|eli} na ~elo "Voda Srpske" imenovan je na period od 60 dana i upravqa}e osnovnim kapitalom ustanove od 2,51 milion KM. Za v. d. ~lanova Upravnog odbora "Voda Srpske" imenovani su Stoja Vuki}evi}, Dragan Kne`evi}, Marica Radi}, Du{ko Milovanovi} i ^edomir Stojanovi}.

AN\ELI] NA ~elu "Voda Srpske"
"Vode Srpske" nastale su poslije ukidawa agencija za slivove Save i Trebi{wice, a koje je propisano Ekonomskom politikom RS za 2013. Vlada RS razrije{ila je i

pomo}nika direktora Sektora za ekonomske i pravne poslove Sini{u Mirkovi}a i pomo}nika direktora Sektora za upravqawe vodama Branislava Pani}a u ukinutoj Agenciji za vode oblasnog rije~nog sliva Save. Na snagu je stupilo rje{ewe Vlade RS o razrje{ewu v. d. direktora Agencije za {ume Divne Matanovi}, v. d. direktora Agencije za uzgoj i selekciju u sto~arstvu Mladena Stojanovi}a, kao i direk-

tora Agencije za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Dragoquba Malinovi}a. Ove agencije su ukinute Zakonom o izmjenama Zakona o republi~koj upravi, koji je stupio na snagu 1. januara. Jo{ nije rije{eno pitawe rukovodstva u Republi~kom centru za istra`ivawe i dokumentovawe ratnih zlo~ina kojem je pripojen Operativni centar za tra`ewe nestalih lica RS. S. T.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 7

Naknada za tre}ero|eno dijete pove}ana na 600 maraka
BAWALUKA - Ministarstvo porodice, omladine i sporta povisi}e u ovoj godini jednokratne nov~ane naknade sa 500 na 600 KM svim majkama koje rode tre}e dijete, dok }e jednokratna naknada za ~etvrto dijete ostati 400 KM, saop{teno je iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. - Buyetom Ministarstva porodice, omladine i sporta RS za ovu godinu za "Fond tre}e i ~etvrto dijete" predvi|eno je 900.000 KM - navodi se u saop{tewu. D. K.

Ispred Okru`nog privrednog suda u Bawaluci okupili se predstavnici malih akcionara Vijesti

Postavqa se pitawe {ta }e nam pravosu|e koje o~igledno u ovih 20 godina {titi kriminalce. Do{lo je krajwe vrijeme da se hapse oni koji su opqa~kali gra|ane RS, male akcionare i radnike, poru~ili akcionari
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Pravosu|e u RS u za{titi tajkunske privatizacije
FOTO: V. TRIPI]

Novi Grad

Vlada uskoro o @RS
NOVI GRAD - Ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} najavio je da }e program rada i res tru ktu ri sawe "@eqeznica RS" biti usko ro te ma po se bne sjedni ce Vla de Srpske, prenijele su agencije. ^ubrilovi} je ju~e u Novom Gradu razgovarao sa na~elnikom te op{tine Swe`anom Rajili} o pitawima iz resora saobra}aja, a glavna tema bila je mogu}nost organizovawa prevoza u~enika `eqeznicom.

da naredi provjeru privatizacije u Srbiji, isto tako }e do}i vrijeme da se to uradi i kod nas. Mi pred sudom nemamo pravo kao o{te}ena strana da se branimo. Nas brani tu`ila{tvo koje nas lo{e brani - rekao je Jugovi}.

Bawaluka
TU@ILA[TVA prebacuju odgovornost sa jednih na druge
Pred sta vni ci bawalu ~kog "Jel{ingrada" ju~e su jo{ jednom is ta kli da u ovom preduze}u nije trebalo da bude pokrenut ste~aj ni, ve} krivi~ni postupak protiv odgovornih lica koja su ogromnu imovinu dala u bescjewe. Predstavnik malih akcionara "Bawalu~ke pivare" Neda Kuzmanovi} ka`e da ona tra`i samo ono {to joj pripada i da od toga ne}e odustati. - Prije pet dana su prebacili 20 miliona KM na neka ostrva, a nama su prikazali gubitak i onda na{e akcije nestaju - tvrdi ona. Predstavnik malih akcionara preduze}a "Doboj putevi" Mi}o Mitrovi} rekao je da je ovo preduze}e privatizovano prije deset godina. - To je, najbla`e re~eno, bila jedna pqa~ka{ka privatizacija, u kojoj je u~estvovala i Direkcija za privatizaciju, a kasnije svojim neradom i pravosu|e - kazao je Mitrovi}.

Poboq{an polo`aj RVI
BAWALU KA - Po mo }nik ministra za bora~ko-invalidsku za{titu RS Du {ko Mi lu novi} ocijenio je da je u Srpskoj znatno poboq{an polo`aj ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije, prenijele su agencije. - U godi ni ekonom ske krize, kada se na svim nivoima poku{avaju napravi ti u{tede, buyet za bora~ko-invalid sku za{titu ostao je ne samo na nivou pro{logodi{weg, ve} je i uve}an kroz Program potpunog stambenog zbriwavawa, za koji je u ovoj godini obezbije|eno deset miliona KM - rekao je Mi lu novi} u Bawaluci, gdje je prisustvovao Skup{tini Saveza organizacija i udru`ewa RVI Srpske.

BAWALUKA - Pravosu|e u Republici Srpskoj ve} 20 godina radi u za{titi kriminalaca, a ako oni kona~no ne po~nu da rade svoj posao, uze}emo stvari u svoje ruke, poru~ili su ju~e mali akcionari. Ispred Okru`nog privrednog suda u Bawaluci ju~e se okupilo oko stotiwak predstavnika malih akcionara koji su, kako ka`u, jo{ jednom htjeli da uka`u na probleme sa kojima se godinama suo~avaju. Tu su bili predstavnici malih akcionara RK "Boska", biv{eg FAM "Jel{ingrada", "Fruktone" iz Bawaluke, "Doboj puteva" iz Doboja, "Tehnorada" iz Dervente, "Metalke" i "Prometa" iz Prwavora. Predsjednik Saveza udru`ewa malih akcionara Neboj {a Ju govi} re kao je da institucije u RS, kojima su

Stotiwak malih akcionara okupilo se u Bawaluci

akcionari podnosili prijave zbog uni{tavawa vi{e od 20 preduze}a, do sada nisu uradile ni{ta.

- Specijalno tu`ila{tvo pre ba cu je predme te Okru `nom, a Okru`no tu`ila{tvo ka`e da su to ozbiqni

"PROMET"
U Okru`nom privrednom sudu ju~e je odr`ano ro~i{te po tu`bi "Kompanije Du{ani}" protiv preduze}a "Promet" iz Prwavora. Jugovi} je rekao da je ovaj slu~aj o~igledan primjer da pravosu|e funkcioni{e selektivno. - S jedne strane rje{ava se po neosnovanoj tu`bi Petra Du{ani}a koji je nezakonito u{ao u "Promet", a s druge strane tu`ila{tvo ne rje{ava ili dugo rje{ava na{e krivi~ne prijave rekao je Jugovi}.

predmeti i da ih treba rje{avati Specijalno tu`ila{tvo. O~igledno je da oni prebacuju odgovornost sa jednih na druge - rekao je Jugovi} i dodao da }e, ukoliko ne bude pomaka, krivi~ne prijave proslijediti organima na nivou BiH. - Ali, onda se postavqa pitawe {ta }e nam pravosu|e koje o~igledno u ovih 20 godina {titi kriminalce. Do{lo je krajwe vrijeme da se i kod nas hapse oni koji su opqa~kali gra|ane RS, male akciona re i radni ke. Ka ko je me|unarodna zajednica mogla

Patrik Mun

Inspektori i daqe "~e{qaju" trafike tragaju}i za cigaretama sa akciznim markicama Kosova

FBiH i Br~ko da slijede Srpsku
SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH Patrik Mun izra zio je zadovoqstvo ~iwenicom da Narodna skup {ti na RS odlu ~no namjerava da uvede promjene u svoje krivi~no zakonodav stvo, s ciqem efikasnije borbe protiv trgovine qudima. - Apelujemo na FBiH i Br~ko distrikt da u~ine isto - poru~io je Mun i upozorio da je trgovina qudima problem u BiH, zbog ~ega doma}i zakonodavci treba da povedu odlu~niju akciju na tom poqu, prenijele su agencije.

Sakrivene sporne cigarete
BAWALUKA - Inspektori i daqe "~e{qaju" trafike tragaju}i za cigaretama sa akciznim markicama Kosova koje su se pojavile u Srpskoj, ali sporne kutije "eve slims" jo{ nisu prona|ene jer su najvjerovatnije povu~ene iz prodaje. Inspektori ka`u da intenzivno tragaju za cigaretama porijeklom iz Pri{tine, ali da su trgovci vjerovatno poslije pisawa medija sporne cigarete sakrili. "Glas Srpske" objavio je da se cigarete na kojima su akcizne markice Kosova, a koje su pro{vercovane i sumwivog kvaliteta, mogu kupiti na pojedinim trafikama u Srpskoj. Na~elnik Odjeqewa za komunikacije Uprave za indirek tno opo re zi vawe BiH Ratko Kova~evi} rekao je da inspektori UIO svakodnevno kontroli{u promet i uvoz cigareta na tr`i{te BiH, ali da je to posao i Grani~ne policije i op{tinskih tr`i{nih inspektora. - To nije pitawe ovog pojedina~nog slu~aja, ve} op{teg plana borbe protiv plasirawa cigareta na koje nisu pla}ene da`bine - istakao je Kova~evi}.

KOVA^EVI]: Inspektori UIO svakodnevno kontroli{u promet i uvoz cigareta
Dodao je i da postoji poseban sektor za spre~avawe kriju m~a rewa, ko ji ima svoj obavje{tajni dio, ali da se i pored mnogobrojnih kontrola

zna desiti da se u prodaji na|u cigarete "ispod pulta". Inspe ktor u Mrkowi} Gradu Nada Dikli} istakla je da je u toku provjera svih trgova~kih objekata na podru~ju ove regije. - S obzirom na to da su sporne cigarete otkrivene u [ipovu, "pre~e{qali" smo sve proda vni ce, kios ke i radwe, ali bezuspje{no - rekla je Dikli}eva. Sanitarni inspektor op{tine [ipovo Rajko Vujni} potvrdio je da su prethodna dva

dana inspektori kontrolisali prodaju cigareta, ali da nisu otkrili cigarete sa akciznim markicama sa Kosova. Ci ga re te sa akci znom markicom Kosova prodaju se po novim cijenama cigareta na tr`i{tu BiH, ali uvoznik nije nijedna firma ni distributer iz BiH, ve} "NTP Trokadero" iz Pri{tine. Na sebi imaju naqepnice o {tetnosti pu{ewa koje su napisane na al banskom, ali i na srpskom jeziku, i to latini~nim pismom. D. K.

8 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Austrijanci zainteresovani za ulagawa u Tesli}

Panorama
Odjeqewe za obrazovawe u Br~kom

TESLI] - Austrijski ambasador u BiH Donatus Kek izjavio je u Tesli}u da je postignut napredak u trgovinskoj razmjeni izme|u wegove zemqe i BiH, {to bi moglo rezultovati time da neka austrijska preduze}a izmjeste dio sopstvene proizvodwe i na tesli}ko podru~je.

Na~elnik Tesli}a Milan Mili~evi} je ocijenio da je ova posjeta po~etak budu}e saradwe sa Austrijom i pri tome je istakao resurse u drvoprera|iva~koj, metalskoj, tekstilnoj i ko`arskoj industriji, te u turizmu, kulturi i sportu, javile su agencije.

Poplave u hercegova~kim i gradi{kim selima
FOTO: ARHIVA

Disciplinske mjere protiv slu`benika
BR^KO - Gradona~elnik Br~kog Anto Domi} nalo`io je ju~e {efu Odjeqewa za obrazovawe u Vladi distrikta Br~ko Mom~ilu Poqi}u da pokrene disciplinski postupak protiv nekih slu`benika u tom odjeqewu, javile su agencije. - Gradona~elnik je tra`io, a to sam i ja odlu~io, da pokrenem odre|ene disciplinske mjere. One u po~etku ne}e biti rigorozne, ali }e doprinijeti da se poboq{a stawe u Odjeqewu za obrazovawe - rekao je Poqi}. On je istakao da naslije|eno stawe i na~in rada nisu primjereni vremenu i obavezama koje Odjeqewe za obrazovawe treba da izvr{i. Poqi} je dodao da ova Vlada ima zadatak, {to je gra|anima i obe}ala, da }e biti efikasna, te da }e stepen odgovornosti dovesti na o~ekivani nivo.

Ugro`ene ku}e pored rijeka

Ribwak u Prijedoru

Ratkovac ho}e da kupi "Sani~ane"
FOTO: ARHIVA

Voda stigla do ku}a
Trenutno je voda do{la do puta, a potopqene su obli`we wive i vikendice. ^uli smo da se ve~eras mo`e o~ekivati novi vodeni talas. S obzirom na to da je i rijeka Una u porastu, mo`emo se samo nadati da nam voda ne}e poplaviti ku}e, rekla Husi}eva
PI[U: MILAN VUJI] I DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

PRIJEDOR - Radojica Ratkovac iz Srebrenice namjerava da obja vi ponudu za preuzimawe svih akcija prijedorskog ribwaka "Sani~ini", prenijele su agencije. Obavje{tewe o namjeri objavqivawa ponude za preuzimawe akcija Brokerska ku}a "Cepter broker" dostavila je Bawalu~koj berzi. Osnovni kapital ribwaka iznosi 11.882.463 KM, podijeqen je na 11.882.463 akcija no-

minalne vrijednosti od jedne KM. Ratkovac nema u vlasni{tvu akcije emitenta i u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Radojica Ratkovac na proteklim lokalnim izborima bio je nezavisni kandidat za na~elnika op{tine Srebrenica. Jedan od najstarijih ribwaka u BiH privatizovan je 2001. godine.

"Agrosemberija" Bijeqina

Smawen otkup mlijeka
FOTO: ARHIVA

GRADI[KA - Mje{tani sela Orahova kod Gradi{ke strahuju od poplava jer je rijeka Sava potopila wive i stigla im pred ku}e, a voda je u{la i u nekoliko vikendica. Ni {ta boqa si tu aci ja nije ni u isto~noj Hercegovini, gdje je poplavqeno nekoliko lokalnih puteva, pa su mje{tani danima odsje~eni od grada, a vodu izbacuju iz podruma. Mje{tani sela Orahova ju~e nisu krili zabrinutost isti~u}i da je pred wima besana no}. - Trenutno je voda do{la do pu ta, a po topqene su obli`we wive i vikendice. ^uli smo da se ve~eras mo`e o~ekivati novi vodeni talas. S obzirom na to da je i rijeka Una u porastu, mo`emo se samo nadati da nam voda ne}e

po pla vi ti ku }e - re kla je Amela Husi} iz sela Orahova. Na~elnik [taba civilne za{tite u Gradi{ci Du{an Male{evi} ka`e da je vodostaj Save u porastu i iznosi 546 centimetara. - Trenutno nema opasnosti od poplava u gradu jer se odbrana od poplava uvodi kada vodostaj dostigne 730 centi me ta ra. Ri je ka Sa va je u Jasenovcu porasla za oko 217 centimetara i tu se primjewuju redovne mjere odbrane od poplava, dok ostala podru~ja

obilazimo - rekao je Male{evi}.

NEKOLIKO sela odsje~eno od grada
Mje{tani sela Veqa Gora i Uvje}a u Petrovom poqu i Ora{je u Popovom poqu ju~e su ve} osmi dan bili odsje~eni od Trebiwa, jer su putevi i pod vodom, dok je u prigradskom nasequ Rupe voda poplavila nekoliko podruma. - Nivo vode u Petrovom poqu ju~e je porastao za 20

MOSTAR
Poslije vi{ednevnih padavina u Hercegovini stari dio Mostara je poplavqen, javile su agencije. Pove}an je vodostaj gotovo svih rijeka i wihovih pritoka. U Mostaru je zabiqe`en veliki vodostaj Neretve, ali i Radoboqe. Stari grad je pod vodom, a mje{tani ka`u da ovakve poplave ne pamte. - Ovoliku koli~inu vode, kada Stari grad pliva, nisam vidio. Ovo je prvi put da se ovakvo ne{to doga|a - rekao je jedan od mje{tana.

centimetara, a stanovni{tvo do grada mo`e do}i zaobilaznim stazama pje{a~e}i kilome tri ma - pot vrdio je na~elnik op{tinskog {taba Civilne za{tite Mirko ]uri} i dodao da je pod vodom i put Struji}i - Ora{je u Popovom poqu pa mje{tani koris te put pre ko ^a va {a u FBiH. ]uri} navodi da su pripadnici CZ danono}no na terenu i da prate situaciju ako bi bilo potrebe za hitnom intervencijom. Veli ke koli ~i ne ki {e koje su posqedwih dana pale u Hercegovini prouzrokovale su klizi{te u du`ini od dvadesetak metara na putu za selo Dabricu kod Berkovi}a. Podzemne vode povukle su za sobom dio asfaltnog puta i prouzrokovale veliko o{te}ewe. Anga`ovawem mehaniza ci je op {ti na Ber kovi }i pro{irila je put i omogu}ila kretawe vozilima.

Demanti direktora RSCAD-a Damira ]opi}a

"Zavr{io sam Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Beogradu"
BIJEQINA - Poslovno-zadru`ni savez "Agrosemberija" Bijeqina dnevno otkupi oko 11.000 litara mlijeka od 470 farmera sa podru~ja Semberije, {to je znatno mawe nego prethodnih godina kada je dnevno otkupqivano oko 24.000 litara, rekao je ju~e agencijama direktor ovog saveza Mile Mirkovi}. Mirkovi} je pojasnio da su uzroci pada proizvodwe i otkupa mlijeka vi{estruki - do{lo je do pada proizvodwe zbog nekorektnih cijena na tr`i{tu, ali su i posqedice su{e evidentne. - Imamo i biolo{ki pad u zimskom periodu za 20 do 30 odsto u odnosu na qetni period, kada je na~in ishrane muznih grla kvalitetniji - naveo je Mirkovi}. On je rekao da premije za ovu vrstu proizvodwe kasne osam mjeseci i dodao da }e se farmeri, ukoliko u najskorije vrijeme ne budu ispla}ene, na}i u ogromnim gubicima, a da }e proizvodwa mlijeka biti dovedena u pitawe. BAWALUKA - Direktor Direkcije za civilnu plovidbu Republike Srpske (RSCAD) Damir ]opi} u dopisu "Glasu Srpske" navodi da su u tekstu pod naslovom "Direktor ]opi} ima nepostoje}u diplomu", objavqenom 22. januara u na{em listu, iznesene neistine ~ime je nanesena {teta wegovom ugledu. - Zavr{io sam Vazduhoplovnu vojnu akademiju, smjer kontrola letewa, u Beogradu 1992. godine. Nostrifikovao sam je u Sarajevu 2009. godine, a dodatno obrazovawe sticao sam u najeminentnijim institucijama za kontrolu letewa - naveo je ]opi}.

KONTROLORI: Kroz sistem {kolovawa kontrolora letewa ne sti~e se akademsko zvawe
On je dodao da nije ta~no ni{ta od onog {to su u pismu naveli, kako su se potpisali,

radnici Aerodroma RS, a koje je "Glas Srpske" objavio, dodaju}i da nije ta~na ni tvrdwa da on ima duple dnevnice iako se pored te, nalazi i na funkciji v. d. zamjenika direktora Agencije za pru`awe usluga u vazdu{noj plovidbi BiH (BHANSA). U reagovawu Udru`ewa kontrolora letewa RS na isti tekst, stoji da su "iznesene neistine, pau{alne ocjene i uvrede na ra~un profesije kontrolora letewa".

- Ta~no je da se kroz sistem {kolovawa kontrolora letewa ne sti~e akademsko zvawe. Ali je istina i da su neki od nas diplome stekli na odsjeku kontrole letewa Saobra}ajnog fakulteta ili Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji, koju je i ]opi} zavr{io - navedeno je. "Glas Srpske" objavio je rje{ewe o zapo{qavawu ]opi}a u BHANSA u kojem stoji da je on po zvawu "diplomirani kontrolor letewa", {to kao zvani~no zvawe ne postoji.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 9

Dodatni podsticaji za proizvo|a~e mehanizacije iz RS
KOZARSKA DUBICA - Ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Miroslav Milovanovi} najavio je ju~e da }e novim pravilnikom biti predvi|eni dodatni podsticaji za mehanizaciju koja se proizvodi u Srpskoj. - Na{a namjera je, s obzirom na to da je u proceduri izrada pravilnika za podsticaje za 2013. godinu, da mehanizaciji koja se proizvodi u RS damo dodatni podsticaj, i to od deset do 15 odsto - izjavio je Milovanovi} poslije posjete pogonima fabrike "Nova mehanika" u Kozarskoj Dubici.

Centar za kulturu i sport u Vlasenici u potpunoj dubiozi

Vijesti
Prijedor

Radnici bez 13 plata i ~etiri godine doprinosa
Centar za kulturu i sport

Za projekte 250.000 KM
PRIJEDOR - Fondacija "Arselor Mital" Prijedor u ovoj godini u razne projekte u gradu na Sani ulo`i}e 250.000 KM, od ~e ga polovinu u podr{ku sportu i sportskim aktivnostima, rekao je predsjednik Fondacije Predrag [orga. On je istakao da je dio novca direktna podr{ka sportskim klubovima, a dio je namijewen za organizovawe raznih sportskih aktivnosti tokom cijele godine. Fondacija je za prvih {est godina rada realizovala u Prijedoru vi{e od 150 projekata ukupne vrijednosti 1.350.000 KM. S. Ta.

OSNIVA^ CENTRA op{tina Vlasenica

PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

A}im Todorovi}

Po{to radimo u ustanovi za kulturu, mi smo vjerovatno umjetnici u pre`ivqavawu. Jedva sastavqamo kraj s krajem, a ne mo`emo ni da se prijavimo u Crveni krst i koristimo usluge Narodne kuhiwe, istakao Todorovi}

VLASENICA - Vlaseni~ki Cen tar za kul tu ru i sport zaposlenima u toj ustanovi duguje 13 plata, a vi{e od ~etiri godine radnici nisu mogli da ovjere zdravstvene kwi`ice zbog neupla}e nih do pri no sa za zdravstveno i penzijsko osigurawe. Tvrdi to A}im Todorovi}, referent za kulturu u vlaseni~kom Centru, koji polo`aj svojih kolega opisuje kao nepodno{qiv. - Po{to radimo u ustanovi za kulturu, mi smo vjerovatno umjetnici u pre`ivqavawu. Jedva sastavqamo kraj s krajem, a ne mo`emo ni da se prijavimo u Crveni krst i koristimo usluge Narodne kuhiwe. Nismo u mogu}nosti da ostvarimo bilo kakva prava - istakao je Todorovi}. Osniva~ Centra je op{tina Vlasenica, a u svom sastavu ima tri "proizvodne" cjeline: {tampariju, kwi`aru i fiskulturnu salu. Ustanova zapo{qava sedam radnika, od kojih je jedan na nepla}enom odsustvu, a dva su "pred penziju", a od programskih sadr`aja s vremena na vrijeme ponudi neku folklornu manifestaciju ili pjesni~ko ve~e. - I to {to se organizuje zasluga je Kwi`evnog kluba "Lu~a" i vlaseni~ke "Prosvjete", koji to rade bez bilo kakve naknade - ka`e Todorovi}.

Srebrenica

Prona|ene uginule `ivotiwe
SREBRENICA - Na ulicama u srebreni~kim naseqima Hrid i Klisa ju~e ujutro prolaznici su primijetili vi{e uginulih pasa lutalica. Op{tinski veterinarski inspektor Hasmir Muj~inovi} rekao je agencijama da ta~an broj nije utvr|en, jer se sumwa da se u okolnoj {umi, ru{evnim objektima i kawonima nalazi jo{ uginulih pasa. Muj~inovi} pretpostavqa da je rije~ o trovawu. On je rekao da zbog besparice ne}e biti obavqena analiza kojom bi bio utvr|en uzrok uginu}a. On je nalo`io komunalcima da uklone uginule pse sa ulica i da ih propisno zakopaju.
FOTO: G. PERI]\

Na~elnik op{tine Dragoslav Todorovi} ka`e da ipak postoji rje{ewe.

NA^ELNIK: Opustili su se jer su na jaslama buyeta
- Jedini izlaz iz ovakve situacije je reorganizacija

Centra, s jedne strane, i ve}i anga`man menaymenta firme na pove}awu prihoda, s druge ka`e Todorovi}. Dodaje da je u buyetu za ovu godinu za rad Centra planirano 50.000 maraka, a da bi novac koji nedostaje trebalo da bude obezbije|en boqim poslovawem.

NARODNA BIBLIOTEKA
- Apsurdno je da Narodna biblioteka, koja je podstanar u zgradi Centra za kulturu i sport, napla}uje salu biblioteke kada u saradwi da "Lu~om" ili "Prosvjetom" pravimo, i to uglavnom besplatno, neke kwi`evne ve~eri ili promocije kwiga. Uredno nam ispostave ra~un da bismo to odr`ali ka`e A}im Todorovi}.

Tako|e, op{tina je, ka`e na~elnik, prihvatila da svu ne op hodnu "pa pi rolo gi ju" {tampa u Centru. - Rekao sam im: "Dajte vi napravite prijedlog o reorganizaciji i donesite ga, ili na|ite dodatni izvor prihoda". Izgleda da su se oni malo opus ti li jer su na ja sla ma buyeta i misle "lako }emo" smatra Todorovi}. Di re ktor ove us ta nove Marko Todorovi}, koji je do{ao na tu funkciju kada je Centar ve} bio u golemoj finansijskoj dubiozi, kazao nam je da }e dati izjavu kada bude imao plan konsolidacije Centra ili kada digne ruke od svega.

Prijedor

Pravnu pomo} zatra`ila 2.691 osoba
PRIJEDOR - Kancelarija za pru`awe pravne pomo }i ko ja djelu je pri Odjeqewu za dru{tvene djelatnosti grada Prijedor tokom 2012. godine pru`ila je 2.691 uslugu. V. d. na~elnika ovog odjeqewa Qiqana Babi} rekla je su se gra|ani naj~e{}e obra}ali zbog pitawa penzijskog i invalidskog osigurawa, bora~koinvalidske i zdravstvene za{tite te pitawa radnih odnosa i drugih. Ona je naglasila da je poraslo povjerewe gra|ana u wihovu slu`bu. Prema wenim rije~i ma, od 207 ko ri sni ka pravne pomo}i pismenim putem napla}ena je taksa u ukupnom iznosu od 2.850 maraka. S. Ta.

Bo{waci ko~e postavqawe cjevovoda od Srebrenice do Poto~ara

Umjesto novog, zamjena dijela starog vodovoda
SREBRENICA - Poslije vi{emjese~nog prekida nastavqena je zamjena primarnog cjevovoda gradskog vodovoda od Srebrenice do Poto~ara, saop{tio je [evko Kari} iz Odjeqewa za ur ba ni zam i stambeno-komunalne poslove. Is ti ~u }i da je bi lo u planu postavqawe novog cjevovoda u du`ini od 3,5 kilometara, on je podsjetio da su radovi po~eli u avgustu pro{le godine, ali da su prije tri mje se ca obus tavqeni zbog ne ri je {e nih imovinsko-pravnih odnosa. Po jedi ni vla sni ci zemqi{ta su, prema rije~ima Kari}a, tra`ili neprihvatqivo vi so ke na kna de, zbog ~ega se moralo pristupiti zamjeni cjevovoda samo na nekim dijelovima mre`e. - Zbog takvih zahtjeva su radovi morali biti prekinuti i odlu~eno je da se posta ve no ve ci je vi na dijelovima gdje je postignut dogovor s vlasnicima parcela. Cijevi }e biti zamijewene na kompletnoj mre`i jer vlasnici to ne mogu osporiti - pojasnio je Kari}.

TRA@ILI neprihvatqive naknade
Izgradwu novog cjevovoda ko~e Bo{waci, ~i ja se imawa nalaze na trasi grad-

skog vodovoda. Na~el nik Odjeqewa za urbanizam i stambeno-komunal ne po slove u op {ti ni Sre bre ni ca Ha ni sa Ja hi} rekla je ranije da je op{tina dala saglasnost za izvo|ewe radova prije nego {to je re guli sa la imo vin skopra vne odno se, te da su se poslije toga pojavili zahtjevi za ne pri hvatqivim na knadama. Prema wenim rije~ima,

ve}ina wih se jo{ nije vratila i zbog toga nisu zainte re sova ni za po boq{awe kvaliteta snabdijevawa vodom za pi }e u tom di je lu Srebrenice. K. ].

10 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Privreda u Kotor Varo{u

Projektima do ve}e prerade drveta
FOTO: ARHIVA

Rukotvorine Milenka Milovca iz Strojica

Milenko Milovac FOTO: S. DAKI]

KOTOR VARO[ - Op{tina Kotor Varo{ do kraja februara pripremi}e projekat unapre|ewa drvoprera|iva~ke industrije, a posebna pa`wa bi}e posve}ena razvoju kapaciteta za finalnu preradu drveta, izjavio je agencijama na~elnik op{tine Dalibor Vu~anovi}. Vu~anovi} je istakao da }e projekat biti pripremqen u saradwi sa drvoprera|iva~kim privrednim sistemima u ovom kraju. - Nadamo se da }e se, kada se stvore uslovi za finalnu preradu, pove}ati kapaciteti kotorvaro{kih drvoprera|iva~kih firmi, kao i broj zaposlenih - rekao je Vu~anovi} i dodao da se u dolini Vrbawe i na sjevernim obroncima Vla{i}a nalaze ogromni {umski kompleksi. - Po se bna pa`wa se po sve }u je ut vr|i vawu ekonom ske opravdanosti eksploatacije, kao i uticaju sje~e {ume na `ivotnu sredinu - rekao je Vu~anovi}.

Jawski trono`ac stigao do Amerike
Tu "fotequ" su imale uglavnom sve porodice i u woj su za sofrom sjedjele mu{ke glave porodica koje su se u ku}i morale po{tovati i wihova nare|ewa izvr{avati, pri~a Milovac
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Tekstilna industrija Trebiwe

Posao za 60 radnika
TREBIWE - U trebiwskoj podru`nici dobojskog preduze}a "Trenteks" do kraja februara po~e}e sa radom dvije nove proizvodne linije koje }e, uz 55 postoje}ih, zapo{qavati jo{ {ezdesetak radnika. Ru kovodi lac proi zvodwe Aleksandar Kojovi} potvrdio je da tre nu tno rade dvi je proizvodne linije, u kojima se {ije HTZ oprema za inostrano tr`i{te. - Zbog ve}e naruybe i zainteresovanosti za proizvode trebiwskih tekstilaca neophodno je otvarawe novih proizvodnih linija i anga`ovawe dodatne radne snage - rekao je Kojovi}. Na gla sio je da je krajwi ciq anga`ovawe sedam proizvodnih linija, ~ime bi ova podru`nica upo{qavala i do 200 radnika. R. Mi.

Jasik u op{tini Sokolac

Krivolovci ubili dvije srne
FOTO: ARHIVA

[I POVO - Mi len ko Milovac iz Strojica kod [ipova najvjerniji je ~uvar kul turno-is to rij skog nasqe|a srpskog na roda Jawske visoravni, a wegove rukotvorine krase ku}e ~ak u dalekoj Kanadi, Australiji i Americi. Ka`u da nema uvale, puta, sti je ne, li va de, pa{waka, rje~ice, planine, ni vrha gdje nije stala noga ovog etnologa, planinara i zaqubqenika u prirodu. Svoj, na neki na~in osobewa~ki, `ivot vuka samotwaka Mi lovac upra`wava izradom predmeta od drveta. U maloj radionici izra|uje

varja~e, oklagije, ~inije, no`eve, sto~i}e, stolice, ali i razne suvenire, privjeske, ukrase... - Izradu predme ta od drveta sam po~eo iz radoznalos ti i ho bi ja. Ni sam ne znam koliko sam za dvadesetak godi na poklonio i prodao

predmeta od drveta. Posebna atrakcija je jawska stolica (trono`ac). Tu "fotequ" su imale uglavnom sve porodice i u woj su za sofrom sjedjele mu{ke glave porodica koje su se u ku}i morale po{tovati i wihova nare|ewa izvr{avati - pri~a Milovac i dodaje da od izrade i prodaje predmeta i suvenira od drveta zara|uje za `ivot. Nekoliko desetina jawskih stolica na{le su kupce u mnogim evropskim zemqama, ali i Kanadi, Australiji i Americi.

Me|utim, on isti~e da je posebno ponosan na stolicu koju je izradio i poklonio predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

PREDSJEDNIKU RS poklonio jawsku "fotequ"
- Pred sjedni ku Dodi ku sam po klo nio jawsku fo tequ kada je boravio u Babi}ima, u posjeti Jawu prije nekoliko godina. Veoma se obradovao poklonu, a ja sam u {ali predsjedniku rekao da jawska foteqa nije reizborna - pri~a Milovac, koji je prepoznatqiv i po tome {to na sve~anim prilikama obla~i jawsku no{wu. - Ova no{wa je po mnogo ~emu jedinstvena na prostoru biv {e Ju go sla vi je, ali i Balkana. Bijelu odoru krase jake {are. Da bi napravile jawsku no{wu, na{im bakama i majkama bila je potrebna gotovo godina - ispri~ao je Milovac.

[IPOVO BISER TURIZMA
Milovac ka`e da je zahvaquju}i etno-predmetima predstavio i turisti~ke potencijale {ipova~kog kraja. - [ipova~ka op{tina je biser turizma Srpske. Posebna oaza je Jawska visoravan, sa svetiwom manastirom Glogovac. Tu je i Vaganska pe}ina, koja krije mnoge tajne jawskih odmetnika i ustanika, ali i istra`iva~a iz cijelog svijeta. Gordi ~uvar ove visoravni je planina Vitorog, sa koje puca pogled ka Jadranskom moru - isti~e Milovac.

Savjet mladih u Rogatici obiqe`io jubilej

ISTO^NO SARAJEVO - Rogati~ka policija prona{la je kod tri osobe iz Sarajeva vre}u sa mesom divqa~i, a jedna od wih je priznala da su ubili dvije srne u mjestu Jasik, op{tina Sokolac, javile su agencije. Rade}i na spre~avawu nezakonitog lova, policijski slu`benici u Rogatici su u utorak u mjestu Rakitnica zaustavili automobil "golf dva" u kojem su se nalazile osobe sa inicijalima S. ]., S. ]. i M. ]. - Pregledom vozila u prtqa`niku je prona|ena vre}a u kojoj se nalazilo meso divqa~i - saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Policijskim slu`benicima S. ]. je predao lova~ku pu{ku za koju nije imao prate}u dokumentaciju, te priznao da je 21. januara u mjestu Jasik odstrijelio dvije srne, poslije ~ega je ogulio ko`u i meso isjekao na komade.

Volonteri poma`u razvoj op{tine
ROGATICA - Umjesto besciqnog sjedewa po kafi}ima ili u kladionicama i ~ekawa boqeg sutra, mi smo postajali boqi |aci i studenti, a sada smo dobri radnici i qudi. Ovo su istakli ~lanovi rogati~kog Savjeta mladih obiqe`a va ju }i de se tu go di{wicu rada ove nevladine organizacije, kroz koju je pro{lo na stotine mladih iz ove op{tine.

FOTO: S. MITROVI]

^lanovi Savjeta mladih

REALIZOVALI na stotine projekata
- Na{ entuzijazam postao je prepoznatqiv, za nas znaju {irom Srpske. Ponosni smo na to {to su mnogi qudi na od govornim fun kcijama nekada bili ~lanovi na{eg Savjeta - istakla

je ~lan Predsjedni{tva Savjeta mladih Tatjana Jevti}. Ona je naglasila da su realizovali na stotine projekata, zahvaquju}i kojima su doprinijeli razvoju op{tine. - Bez nas, koji smo svu svoju energiju i vrijeme tro{ili da svima bude boqe, ~ak i kada je to zna~ilo da izostanemo iz {kole, sa ispita ili posla, stvarnost na{e op{tine iz-

gledala bi znatno druga~ije rekla je Jevti}eva. Prema wenim rije~ima, volonteri su obilazili bolesne, socijalno ugro`ene, nosi li im ogrev i po mo}, organizovali su kurseve stranih je zi ka i mno go dru gih projekata kojima su doprinijeli da stanovnici imaju boqe uslove `ivota. S. Mi.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 11

Pomo} bra~nim parovima u Fo~i koji ne mogu da imaju djecu

Vijesti
Bawaluka

Vantjelesna oplodwa o tro{ku op{tine
Prvi put je ova stavka ugra|ena u buyet. Plan je da se za po~etak na vantjelesnu oplodwu o tro{ku op{tine po{aqu otprilike ~etiri bra~na para, kazala Srndovi}eva
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com FOTO: R. \EVI] Sve vi{e mladih parova ima problem sa sterilitetom

Nagrade za najboqe u~enike
BAWALUKA - Povodom {kolske slave Svetog Save gradona~el nik Bawaluke Slobodan Gavranovi} uru~i}e sutra nagrade najboqim u~enicima sedamnaest bawalu~kih sredwih {kola. - Na tradi cional noj sve~anosti najboqi u~enici dobi}e po 150 maraka i kwigu "Pravoslavne crkve i manastiri u BiH do 1878" autora Qiqane [evo - rekao je {ef Odsje ka za obra zovawe zdravstvo i socijalnu za{titu Milenko Malinovi} i dodao da gradske vlasti pripremaju nagrade i za najboqe u~enike 29 osnovnih {kola u izno su od 100 KM i kwigu, a uru~ivawe nagrada za wih bi}e na dan obiqe`a vawa {kolske slave. D. S.

FO^A - Sve mawe ro|enih i sve vi{e parova koji ne mogu da imaju djecu pora`avaju}a je ~iwenica u Fo~i, zbog ~ega su op{tinske vlas ti prvi put u buyetu planirale novac za vantjelesnu oplodwu. - Prvi put je ta stavka ugra|ena u buyet. To su simboli~na sredstva od 20.000 ma ra ka, a plan je da se za po ~e tak na van tje le snu oplodwu o tro{ku op{tine po {aqu ot pri li ke ~e ti ri bra~na para - kazala je zamje nik na~el ni ka op {ti ne Fo~a Radenka Srndovi}. Srndovi }e va je doda la da jo{ nisu utvr|eni kriterijumi kako }e parovi biti izabrani. - U skladu sa procedura-

Bijeqina
ma Fonda i uz pomo} drugih zdrav stve nih in sti tu ci ja odredi }e mo kri te ri ju me i de fi ni sa ti pro cedu ru, a bra~ni parovi }e imati mogu}nost da se prijave za inter ven ci je. Ciq je po mo} tim pa rovi ma i pove }awe nataliteta u op{tini - pojasnila je Srndovi}eva. Su pru `ni ci, ko ji pri rodnim putem ne mogu da ostva re svo ju bi olo {ku fun kci ju, ra zli ~i tih su starosnih struktura, a pora`a va ju }e je da me |u wima ima mnogo mladih.

OP[TINA predvidjela 20.000 KM
- U na {u gi ne kolo {ku slu`bu sa problemima u vezi sa do bi jawem po tom stva javqaju se mladi bra~ni parovi od 25 godina, ali i oni izme|u 40 i 42 godine. Oko deset odsto bra~nih parova na ovom podru~ju ima problem sa sterilitetom i wima treba

medicinska pomo} - rekao je specijalista ginekologije i aku{erstva ginekolo{ke slu`be u fo~anskom Do mu zdravqa Miroslav Ristanovi}. Ristanovi} je dodao da su naj~e{}i uzrok steriliteta kod `ena razli~ite bakte rij ske in fe kci je. Broj mu {ka ra ca sa pro ble mom steriliteta, kako je rekao, isti je kao i broj `ena. - Hlamidija, mikoplazma i ureaplazma su infekcije

DOBRA ODLUKA
Ginekolozi pozdravqaju gest op{tine da omogu}i vantjelesnu oplodwu onima kojima je prijeko potrebna. - Mislim da je to dobra odluka. Ima parova koji su tu proceduru pro{li zahvaquju}i Fondu, a `eqeli bi jo{ da poku{aju, jer ne gube nadu. To bi bilo jako dobro, a po{to imamo kontakte sa tim parovima mogao bi se napraviti spisak kandidata rekao je Ristanovi}.

ko je naj ~e{ }e prola ze bez simptoma kod `ena. U tom slu~aju mi lije~imo oba partnera. Kod `ena se ispituju hor moni, obavqaju doda tna ispi ti vawa u kli ni ~kom centru Fo~a, a zatim i za~epqenost jajnika. Kod mu{ka ra ca se rade spermogrami i spermokultura. Ako sva ta na{a ispitivawa i lije~ewa ne pomognu, pacijentima savjetujemo vantjele snu oplodwu - po ja{wava Ristanovi}. Ristanovi} je rekao da dvadeset odsto parova koji ne mogu da imaju djecu odlazi na vantjelesnu oplodwu. - [aqemo pa ci jen te u kli ni ku "Medi kus" u Bawalu ku pu tem Fon da zdrav stve nog osi gu rawa, a ima i onih koji te kriterijume ne mogu da ispune, pa odlaze o svom tro{ku - kazao je Ristanovi}.

Vrti}i zovu mali{ane
BI JEQINA - Vrti} "^ika Jova Zmaj" u Bijeqini po~eo je upis djece za bes pla tno poha |awe pred{kolskog programa. Ovaj program namijewen je za djecu koja ove godine polaze u {kolu, a ne borave u vrti}u. Pri pre mni pro gram pred pola zak u {kolu traje tri mjeseca, od 4. marta do kraja maja, javile su agencije. Ministarstvo prosvjete i kulture RS obezbijedilo je pro{le godine oko 300.000 KM za sprovo |ewe pro gra ma pri pre me, u ko ji je bi lo ukqu~e no 3.095 dje ce u 125 va spi tnih gru pa u Srpskoj.

Tesli} U Zvorniku po~ela "Svetosavska nedjeqa 2013"

Crkveni hor otvorio sve~anost
ZVORNIK - Koncertom crkvenog hora "Sveti \or|e" iz Bijeqine u utorak uve~e po~ela je "Svetosavska nedjeqa 2013", a ovu kulturnu manifestaciju, koja se odr`ava 21 godinu zaredom, otvorio je v.d. na~elnika Odjeqewa za privredu, poqoprivredu i dru{tvene djelatnosti Milan Cvjetinovi}. - "Svetosavska nedjeqa" }e i ove godine biti obiqe`ena nizom k ulturnih, duhovnih, obrazovnih i sportskih sadr`aja - rekao je Cvjetinovi}. Predsjednik zvorni~kog SPKD "Prosvjeta" Radoslav Peri} podsjetio je da se "Svetosavska nedjeqa" u Zvorniku obiqe`ava od 1992. godine, te da je prva i najstarija manifestacija u RS.

Dru`ewe uz ru~ni rad
TESLI] - Heklawe, ple tewe, tkawe, sli kawe ne ka su od za nimawa ko ji ma se ba ve ~lanovi tesli}kog Udru`ewa `e na "Te sli }ke zlatne ruke", koje broji vi{e od 150 ~lanova. Predsjednik ovog udru`ewa Ra zi ja Ma hal ba {i} je na vela da se ~lanice bave razli~itim oblicima ru~nog rada, a sve s ciqem dru`ewa, javile su agencije. Mahalba{i}eva je rekla da trenutno rade u za kupqenom pros to ru, ali da imaju obe}awe tesli }ke lokal ne upra ve da }e im pomo}i, kao i da }e u najskorije vrijeme re gis trova ti udru `ewe.

MANIFESTACIJA se odr`ava 21 godinu zaredom
- Drago nam je {to smo otvorili ovu sve~anost, a na repertoaru smo pripremili duhovnu muziku, kao i narodne pjesme sa Kosova i obrade starogradskih pjesama - napomenula je dirigent Biqana Jefimi}.

PROGRAM
U okviru "Svetosavske nedjeqe 2013", izme|u ostalog, srpski lingvista Milorad Telebak govori}e duhovito o srpskom jeziku, a predvi|en je i Izbor sportiste godine u op{tini Zvornik. Svetosavska akademija uz besjedu prof. dr Branka Savi}a je u subotu, dok }e na Svetoga Savu u svim {kolama biti lomqen slavski kola~.

V. d. direktora Doma omladine Du{an Petrovi} rekao je da su se suorganizatori potrudili da tradicionalna manifestacija, koja }e trajati do 2. februara, bude bogata prigodnim sadr`ajima. Organizatori ovog doga|aja su Dom omladine, SPKD "Prosvjeta", KUD "Sveti Sava" i Crkvena op{tina Zvornik, a pokroviteq je op{tina Zvornik.

12 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

"Ikea" ostvarila rekordnu dobit od 3,2 milijarde evra

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 90,61 0,42 46,00 49,07 52,22 1,56 Promet

STOKHOLM - [vedska kompanija "Ikea", najve}i svjetski maloprodajni lanac namje{taja, ostvarila je rekordnu neto dobit od 3,2 milijarde evra u 12 mjeseci zakqu~no sa avgustom 2012. godine, {to je pove}awe zarade od osam odsto u odnosu na prethodni period, saopFOTO: TANJUG

{teno je ju~e iz kompanije, prenijele su agencije. U saop{tewu se navodi da je kompanija relativno otporna na ekonomske padove, jer se u doba krize potro{a~i svjesno okre}u ka jeftinijim proizvodima, {to daje prednost {vedskoj kompaniji.

Република Српска - стара девизна штедња 4 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бањалука

0,73 365.531,83 -3,00 39.018,01 0,68 28.613,38 1,13 14.621,68 9.508,74 0,00 6.717,36 0,65

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,50 2,55 3,10 4,00 9,50 0,04 4,00 5,47 6,69 1,40 0,60 3,79 4,10 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 -4,35 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 80,00 19.090,00 103,09 616,00 23.366,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.001,25 ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

Protesti u Sloveniji

Javni sektor obustavio rad zbog krize i smawivawa plata

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0.00 60,480.00

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF Fortuna fond d.d. Bihac ZIF MI Group d.d. Sarajevo ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

4.38 0.23 43,800.00 450.36 4.17 0.00 563.64 2.44 -2.79 511.20 3.60 2.86 712.00 4.00 1.52

[kole i vrti}i bili uglavnom zatvoreni u svim gradovima, a medicinske sestre radile u hitnim slu~ajevima. [trajkovali vatrogasci, javna uprava, op{tinski redari, policija i carina
QUBQANA - Ca ri ni ci, prosvjetni radnici, novinari dr`avne televizije i drugi zaposleni u javnom sektoru {irom Slovenije, gotovo 100.000 qudi, ju~e su stu pi li u ge ne ral ni {trajk, {aqu}i Vladi poru ku ne za do voqstva zbog ekonom ske kri ze i smawivawa plata. [kole i vrti}i su bili

[trajk 100.000 Slovenaca
uglavnom zatvoreni u svim gradovima, a medicinske sestre radile su u hitnim slu~ajevima. [trajkuju vatrogasci, javna uprava, op{tinski redari, policija i carina.

IMOVINA
Politi~ka kriza u Sloveniji je kulminirala poslije objavqivawa izvje{taja Antkorupcijske komisije koja je prije dvije sedmice optu`ila Jan{u i ~elnika opozicije, qubqanskog gradona~elnika Zorana Jankovi}a za kr{ewe zakona koji se odnosi na borbu protiv korupcije i integritet sijsku stabilizaciju postignut dogovor o u{tedama i racionalizaciji javnog sektora. Dok na ulicama {trajkuju radni ci ja vnog se kto ra, u Sloveniji politi~ka kriza dose`e svoj vrhunac, a o~ekuje se raspad koalicione vlade Janeza Jan{e. Sve o~i uprte su u premijera Janeza Jan{u, koga ve}idr`avnih funkcionera, jer nisu transparentno prijavqivali stvarno stawe svojih ra~una i imovine. Predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Goran Kleme~i} objavio je da premijer Janez Jan{a nije prijavio vi{e od 200.000 evra, a Jankovi} ~ak 2,4 miliona evra. na gra|ana i sve vi{e politi~kih partija smatra odgovornim za te{ku ekonomsku i politi~ku situaciju. Jan{a je rekao da nema namjeru da odstupi sa vlasti i da su na potezu oni koji su mu pri je ti li izlas kom iz vladaju}e koalicije i obarawem Vlade, pre ni jele su agencije.

VRHUNAC politi~ke krize
[trajkovalo je i 14.000 za po sle nih u me talskoj i elektroindustriji koji zahtijevaju pove}awe osnovnih plata. Buyet za ovu godi nu je usvo jen i predvi |a smawivawe sredstava za plate zaposlenih za pet odsto. Sin di ka ti tvrde da je Vlada wihove zahtjeve odbijala, tvrde}i da ne kr{e sporazum sa sin di ka ti ma iz sredine pro{le godine, kad je opse`nim mjerama za finan-

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Energopetrol dd Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo JP HT d.d. Mostar
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

19.51 23.00 32.00 8.30 61.20 6.21

0.05 0.13 0.00 -5.68 -1.29 -2.97

8,779.50 408.48 96,000.00 1,245.00 1,224.00 1,049.49

DOBITNIK
ZIF Kristal invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Po~eo 43. svjetski ekonomski forum

5,47

0,37%

0,044

-4,35%

Svjetska elita u Davosu
FOTO: ROJTERS

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Unilever PLC Tullow Oil PLC Randgold Resources Ltd Marks & Spencer Group PLC Standard Chartered PLC

Cijena
2,526.00 1,190.00 6,155.00 376.8 1,666.00

Promjena
3.06% 3.03% 2.24% 1.92% 1.77%

DAVOS - Lideri svjetske politi~ke i finansijske elite okupili su se ju~e u {vajcarskom zimovali{tu Davos na godi{wem ekonomskom forumu, sa ambicijom da konsoliduju prve znake globalnog ekonomskog oporavka.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
UnitedHealth Group Inc Alcoa Inc Travelers Cos Inc/The Bank of America Corp EI du Pont de Nemours & Co

LIDERI mawe pesimisti~ni ali oprezni
Pedesetak {efova dr`ava i vlada sasta}e se u Kongresnom centru u Davosu sa stotinama direktora velikih kompanija, ekonomistima, eksper ti ma i novi na ri ma iz svih dijelova svijeta, na 43. svjetskom ekonomskom forumu, prenijele su agencije. Ovo godi{wi fo rum obiqe`i}e, prije svega, smirivawe situacije godinu poslije potresa u evrozoni koja

Cijena
56.02 9.2 77.95 11.35 47.82

Promjena
2.68% 2.22% 2.15% 1.89% 1.77%

je tada djelovala kao da je na ivici raspada. Svjetski lideri danas sa mawe pesimizma iznose predvi|awa o privredi svijeta u 2013, ali su i daqe oprezni, pokazala je studija objavqena uo~i Foruma. Na zvani~nom otvarawu skupa u utorak uve~e, osniva~ Foruma Klaus [vab poru~io je u~esnicima skupa da se uzdignu iznad krize u evrozoni i demonstriraju "viziju". - Izra`avam nadu da }ete sa ovog skupa oti}i sa vizijom ko ja pre va zi la zi upravqawe kri zom ko je smo vidjeli, vizijom koja }e biti dinami~nija, a ne samo borba

protiv krize - kazao je [vab. Na jednoj od prvih sesija foruma, izvr{ni direktor ameri~ke investicione banke JP Morgan ^ejz Yejmi Dimon izjavio je da ima osje}aj da bankarski sektor po~iwe da "okre}e list" u svojoj nedavnoj te{koj istoriji. Me|u politi~arima koji }e u~estvovati na Forumu su britanski premijer Dejvid Kameron, wema~ki kancelar Angela Merkel, italijanski pre mi jer u os tav ci Ma rio Monti i ruski premijer Dmitrij Medvedev. Svjetski ekonomski forum u Davosu traja}e do 27. januara.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 13

Prihodi "Gugla" 50 milijardi dolara
LONDON - Kompanija "Gugl" ostvarila je prvi put prihod od 50 milijardi dolara u 2012. godini, pri ~emu je u posqedwem kvartalu pro{le godine iznosio 14,4 milijardi dolara, prenose agencije. Prihodi su prevazi{li o~ekivawa analiti~ara i bili su 36 odsto ve}i nego u istom periodu 2011, a kompanija je pokazala pri tome kako prelazak na mobilne ure|aje uti~e na vrijednost onlajn ogla{avawa, pi{e "Gardijan".

Spoqnotrgovinski deficit RS lani iznosio 2,113 milijardi KM

Vijesti
NIS

Izvoz mawi za 7,3, a uvoz za dva odsto
Najve}i izvoz ostvaren u Italiju u vrijednosti od 381 milion KM, odnosno 16 odsto, te u Srbiju, u vrijednosti od 371 milion KM ili 15,6 odsto od ukupnog ostvarenog izvoza, podaci Zavoda za statistiku
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com FOTO: ARHIVA Mawe zaposlenih u industriji

Otvara prvu pumpu u RS
BAWALUKA - Naftna industrija Srbije (NIS) da nas }e otvo ri ti prvu benzinsku pumpu u Republici Srpskoj, u Lakta{i ma. U vla sni{ tvu NIS-a u BiH je mre `a od 28 pum pi ko je je ta kompanija pro{le godine ku pi la od aus trij skog OMV-a. NIS planira da do kraja 2013. godine ima najmawe 100 benzinskih pumpi u Bugarskoj, Rumuniji i BiH. M. ^.

"Evrostat"

Rastu dugovawa evrozone
BRISEL - Evrop ska kancelarija za statistiku 'Evrostat" saop{tila je danas da su na kraju tre}eg kvartala 2012. godine dugovawa evrozone bila 90 odsto, prenijele su agencije. U pore|ewu sa dugovawima evrozone u tre}em kvartalu 2011. godine, to je pove}awe za 3,2 odsto. "Evrostat" isti~e se da su dugovawa evrozone porasla na iznos ve}i od 8,5 milijardi evra.

BAWALUKA - Republika Srpska os tva ri la je u pro{loj godini 2,374 milijarde KM izvoza, {to je za 7,3 odsto mawe u odnosu na 2011. godinu, dok je uvoz u istom periodu iznosio 4,488 miliona KM, {to je za dva odsto mawe u odnosu na 2011. godinu, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u 2012. iznosio je 52,9 odsto, dok je spoqnotrgovinski robni deficit iznosio 2,113 milijardi KM.

RAST industrijske proizvodwe u decembru
Prema podacima Zavoda, najve}i izvoz ostvaren je u Italiju u vrijednosti od 381 milion KM, odnosno 16 odsto, te u Srbiju, u vrijednosti od 371 mi lion KM ili 15,6 odsto od ukupnog ostva-

renog izvoza. U istom periodu najvi{e se uvozilo iz Rusije, i to u vrijednosti od 1,165 milijardi, {to predstavqa 26 odsto ukupnog uvoza, i iz Srbije 770 miliona KM ili 17,2 odsto. Najve}e u~e{}e u izvozu ostvarili su naftna uqa i uqa dobijena od bitumeno-

znih mi ne ra la sa uku pnom vrijedno{}u od 287 miliona KM, {to iznosi 12,1 odsto od ukupnog izvoza, dok najve}e u~e{}e u uvozu ostvaruju nafta i uqa dobijena od bitumenoznih minerala, u vrijednos ti od 1,196 mi liona KM, {to iznosi 26,7 odsto ukupnog uvoza.

Izvoz u de cem bru 2012. godine iznosio je 173 miliona KM, a uvoz 264 miliona KM, dok je pokrivenosti uvoza izvozom iznosila 65,3 procen ta. Pre ma poda ci ma Zavoda za statistiku, industrijska proizvodwa u Republi ci Srpskoj u de cem bru 2012. mawa je za 1,5 odsto u

ZAPOSLENI
Ukupan broj zaposlenih u industriji u prethodnoj godini u pore|ewu sa 2011. godinom mawi je za 1,7 odsto, pri ~emu je u oblasti va|ewa ruda i kamena zabiqe`en pad od 1,6 i u oblasti prera|iva~ke industrije pad od 2,1 odsto. U oblasti proizvodwe i snabdijevawa elektri~nom energijom zabiqe`en je rast broja zaposlenih od 1,9 procenata. Broj zaposlenih u industriji u decembru 2012. godine u odnosu na novembar 2012. mawi je za 0,6 procenata.

odnosu na isti mjesec 2011. godine. In dus trij ska proi zvodwa u de cem bru 2012. u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodwu iz 2011. godine ve}a je za 3,2 odsto, dok je u odnosu na prethodni mjesec iste godine ve}a za 0,7 odsto. U izvje{taju Zavoda isti~e se da je na rast proizvodwe u decembru u odnosu na prosjek iz 2011. godine najvi{e uticalo pove}awe u oblasti proizvodwe i snabdijevawa strujom, u oblasti proi zvodwe prehram be nih proi zvoda i pi }a, te u oblas ti va |ewa ka me nog i mrkog ugqa i lignita.

"Novartis"

Profit 2,08 milijardi dolara
BA ZEL - [vaj car ski proizvo|a~ lijekova "Novartis" saop{tio je da je u ~etvrtom kvartalu ostva rio ne to pro fit od 2,08 mi li jardi dola ra, {to je pove}awe za 72 odsto u odnosu na posqedwa tri mjeseca 2011. godine, prenijele su agencije.

EU odobrila uvo|ewe poreza na finansijske transakcije

"Zeleno svjetlo" za kontroverzni porez
BRI SEL - Mi nis tri fi nansi ja Evropske uni je dali su kona~no "zeleno svjetlo" za lansi rawe kon trover znog po re za na fi nan sij ske tran sa kci je (PFT), koga mnogi vide kao na~in da se finansijski sektor pri mo ra da pla ti za ekonomsku krizu. - Prvi put u is to ri ji, PFT }e se primjewivati na regionalnom nivou - rekao je ko me sar EU za po res ku politiku Algirdas Semeta, prenijele su agencije. On je istakao da }e novi porez biti "prekretnica".

Važi za dan 24.1.2013.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.509247 1.442243 25.160763 0.255522 1.621293 0.257642 0.217166 1.534976 2.268269 1.423222 1.658995 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.578905 1.508808 26.115582 0.267315 1.685946 0.269533 0.229094 1.602881 2.359000 1.489981 1.789968 1.000000 1.955830

SEMETA: Novi porez bi}e prekretnica
- Blok ko ji dono si oko dvije tre}ine bruto doma}eg proi zvoda EU (11 ze maqa) za jedno }e pri mjewiva ti ovaj porez, udovoqiv{i pozivima svojih gra|ana - dodao je on.

Evrop ska ko mi si ja i Evropski parlament dali su "blagoslov" za uvo|ewe PFT u okto bru, odno sno novembru. Ciq PFT je da ograni~i tr`i {ne pres tu pe ko ji su doveli do globalne finansij ske kri ze 2008, ali pri jedlog ni je do bio po dr{ku cijele EU, prvenstveno zbog za bri nu tos ti Britanije oko statusa Londona kao finansijskog centra.

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Sa krova u{li u ku}u i ukrali televizor

Hronika
Tu`ila{tvo BiH sklopilo sporazum

DOBOJ - Nepoznate osobe provalile su u ku}u vlasni{tvo H. D. u ulici Me{e Selimovi}a u Doboju i ukrale televizor i posteqinu, potvr|eno je u Centru javne bezbjednosti Doboj. Uvi|ajem je utvr|eno da je u ku}u provaqeno od

15. do 22. januara. Lopovi su u ku}u u{li preko krova. Vlasnik }e se naknadno izjasniti o visini {tete koja mu je pri~iwena ovom kra|om. G. O.
FOTO: G. [URLAN I V. TRIPI]

Auto-mafija{i priznali kra|e
SARAJEVO - Dejan Joki} (23) iz Zvornika i Semir [ehovi} zvani Tuce (26) iz Sarajeva, koje terete za organizovani kriminal i kra|u automobila, zakqu~ili su sporazume o priznawu krivice sa Tu`ila{tvom BiH. Prema tim sporazumima, predvi|eno je da se [ehovi} osudi na godinu zatvora, a Joki} na uslovnu kaznu od godinu i {est mjeseci zatvora. Joki} ne}e i}i u zatvor ako u roku od ~etiri godine ne po~ini krivi~no djelo. Joki} i [ehovi} bili su pripadnici auto-mafija{ke grupe [emsudina Hoyi}a zvanog [vabo koja je krala i preprodavala automobile. Uhap{eni su u januaru 2011. godine u akciji "Kamen" sa jo{ 19 osumwi~enih za kra|e automobila. N. T.
Zgrada u kojoj se desio napad

Kamere
Preko puta stana Nevenke Bra}a, koja je opqa~kana u utorak poslijepodne, nalazi se nekoliko kamera. - Wen prvi kom{ija postavio je dvije kamere ispred ulaza u zgradu i jednu ispred stana. Policija sada treba da uzme snimke sa tih kamera i analizira ih kako bi {to prije prona{la dvije Romkiwe koje su napale i pqa~kale stanarku zgrade - rekao je izvor blizak istrazi.

Na podru~ju bijeqinske regije

[teta od privrednog kriminala 13,4 miliona
BIJEQINA - Pro{le godine na podru~ju Bijeqine evidentirano je 229 krivi~nih djela privrednog kriminala u kojima je pri~iwena {teta od 13.497.000 maraka, rekao je na konferenciji za novinare na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije CJB Bijeqina Nedeqko Vuji}. Naglasio je da nije otkriven nijedan slu~aj krupnog organizovanog kriminala koji je u sprezi sa dr`avom i mafija{kim grupama. Portparol CJB Bijeqina Aleksandra Simojlovi} kazala je da je ukupna rasvijetqenost krivi~nih djela 81 odsto. N. T.

Bawalu~ka policija traga za dvije Romkiwe

Romkiwe otele novac i zlato
Romkiwe, u dobi od oko 30 godina, do{le do stana Nevenke Bra}a i ponudile joj da kupi posteqinu, a potom je napale i ukrale novac i nakit
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Po`ar u Prijedoru

Instalacije zapalile ku}u

PRIJEDOR - Ku}a Marinka Tadi}a (37) iz Ga}ana kod Prijedora izgorjela je u potpunosti u po`aru koji je izbio ju~e ujutro. Prema nezvani~nim informacijama, uzrok po`ara u kojem nije bilo povrije|enih su neispravne instalacije. Vatru su ugasili pripadnici Vatrogasne brigade Prijedor. U po`aru je pri~iwena velika {teta, a Tadi}i su uspjeli da spase samo malo dje~ije garderobe. Tadi} je u ku}i `ivio sa suprugom, troje djece, majkom i dva brata. On nigdje ne radi, a mje{tani Ga}ana kazali su da je neizvjesno kako }e da obezbijede porodici krov nad glavom. N. T.

BAWALUKA - Dvije Romkiwe su u utorak oko 15.30 ~asova na pa le i opqa~ka le staricu Nevenku Bra}a (60) iz Bawaluke u wenom stanu u ulici Sime [olaje u centru grada i tom prilikom odnijele oko 400 maraka i zlatni nakit. Prije toga Romkiwe, u dobi od oko 30 godina, do{le su do stana Nevenke Bra}a i ponudile joj da kupi posteqinu od wih. Kada je ona odbila, Romkiwe su gurnule vrata, a

Bra }a je gla vom uda ri la u {tok drugih vrata i izgubila svijest. One su iz ku}e ukrale 100 evra, 200 maraka i zlatni nakit, pa ukupna {teta iznosi oko 800 maraka. Bra}a je za "Glas Srpske" ispri~ala da je u utorak bila u stanu kada je neko pozvonio na ulazna vrata zgrade. - Mislila sam da je neko od djece i ni{ta nisam pitala, samo sam otkqu~ala vrata i vratila se poslu. Poslije nekoliko minuta neko je pozvonio na moja vrata i nekoliko puta sam pitala ko je, ali nisu odgovarali. Pomislila sam da je jedna kom{inica ko-

ja slabije ~uje i otkqu~ala vrata - rekla je Bra}a. Ona je dodala da kad je otvorila vrata, ispred su stajale dvije Romkiwe, od kojih je jedna bila trudna, i ponudile joj da kupi posteqinu, {to je ona odbila.

ROMKIWE `eni ponudile da kupi posteqinu
- Potom su rekle da su gladne i tra`ile da im dam da ne{to jedu. Tada sam zatvorila vrata, uzela sa stola bananu i naranyu, iza{la ispred i dala im. One su potom tra`ile

UPOZOREWE
U policiji su rekli da upozoravaju mje{tane koji su u starijoj dobi i `ive sami da ne otvaraju vrata nepoznatim osobama. - De{avalo se da qudi pokucaju na vrata govore}i da ne{to nude na prodaju, ali u stvari oni osmatraju ko `ivi u stanu i tako tra`e potencijale `rtve za pqa~ku. Mje{tani ne treba da nasjedaju na wihovu slatkorje~ivost, a ponekad i `alopojke - rekli su u policiji.

da u|u u ku}u i nisam im to dozvolila, a one su po~ele da me vrije|aju i kunu. Poku{ala sam da zatvorim vrata, a jedna od wih ih je jako gurnula i odbacila me, te sam udarila glavom u {tok i izgubila svijest - istakla je Bra}a. Prema wenim rije~ima, Romkiwe su tada u{le u ku}u i uzele oko 400 maraka koje je ima la u tor bi ci ko ju je spremila za putovawe na koje je trebalo da krene ovih dana. Prona{le su i ukrale i kutiju sa zlatnim nakitom. - Kada sam do{la svijesti, vidjela sam {ta se desilo i odmah iza{la pred zgradu. Jedna kom{inica je rekla da ih je vidjela da su u{le u drugi ulaz. Oti{la sam u taj ulaz i kom{ija ih je potra`io, ali ih nije mogao na}i. Jedna od kom{inica je potom pozvala policiju - rekla je Nevenka Bra}a. Ona je dodala da su joj u policiji pokazali nekoliko slika Romkiwa, ali da ih nije prepoznala.

Radi{i} nudio premalo za ME
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALUKA - Predstavnici dru{tava za upravqawe investicionim fondovima koji su imali akcije u "Medicinskoj elektronici" Sr|an Pra{talo i Qubomir Klincov ju ~e su u bawalu ~kom Okru`nom sudu kazali da je cijena od pet feninga za akciju preduze}a koju je ponudio Mile Radi{i} bila neprihvatqiva. Ovo su izjavili u svojstvu

svjedoka tu`ila{tva na su|ewu ve}inskom vlasniku ME Mili Radi{i}u, {efu Odjeqewa za upravqawe hartijama od vrijednosti Investicionorazvojne banke RS Draganu Cerovcu, biv{em direktoru ME @eqku Katalini i biv{em ~lanu UO ME Nikici Baji}u. Oni se terete da su 2009. godine manipulacijama snizili cijene akcija ovog preduze}a sa 0,45 na 0,05 maraka, kako bi ga kupio Radi{i}. Navodi se da su na taj na~in

o{tetili buyet RS za 1,3 miliona maraka. Direktor "Aktiva invest" fonda Sr|an Pra{talo rekao je da je uprava ovog fonda ranije donijela odluku da akcije ME ne}e prodati ispod cijene od 0,10 maraka. Naglasio je da je kwigovodstvena vrijednost akcija ME u to vrijeme bila nula, ali su smatrali da }e mo}i dobiti vi{e novca u ste~ajnom postupku nego da prodaju akcije po pet feninga. Pred sta vnik "Kris tal

In vest fon da" Qubo mir Klincov kazao je da je i za wih cijena od pet feninga po akciji bila preniska.

PRA[TALO: O~ekivali smo vi{e novca od ste~aja
- Akcije ME bile su nelikvidne, ali o~ekivali smo da mo`e do}i do restrukturisawa preduze}a i pove}awa vrijednosti. Iako su cijene padale, nismo mogli da prih-

vatimo ni`u cijenu od 0,10 maraka po akciji - rekao je Klincov. Kazao je da se ovo dru{tvo nije javqalo na trgovawa akcijama malog obima jer takva trgovina "mo`e biti u funkciji odre|enih igara". Radi{i}, Cerovac i Katalina u bawalu~kom Okru`nom sudu bili su oslobo|eni krivice, ali je tu presudu u oktobru pro {le godi ne uki nuo Vrhovni sud RS i slu~aj vratio na novo su|ewe.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 15

Poginula 31 osoba na podru~ju Bijeqine
BIJEQINA - U saobra}ajnim nesre}ama koje su se pro{le godine dogodile na podru~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Bijeqina poginula je 31 osoba, {to je za 34,78 odsto vi{e nego u 2011. godini. Te{ko je povrije|eno 80 osoba, dok su 402 osobe zadobile lak{e povrede, saop{teno je iz CJB Bijeqina. U pro{loj godini dogodilo se ukupno 1.312 saobra}ajnih nesre}a, {to je 8,57 mawe nego u 2011. godini.

Policija

Miroslav Drobac iz Prijedora na smrt izbo majku

Vijesti
Fo~a

Ubio po "nare|ewu" Isusa i Egip}ana
Kada su ga privodili policajci, Miroslav Drobac koji je no`em ubio majku Nevenku Drobac rekao da su mu to naredili "Isus Hrist i Egip}ani"
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com Zgrada u kojoj je po~iwen zlo~in FOTO: P. [PADI]

Provalnik odnio 1.820 maraka
FO^A - Nepoznata osoba ukrala je 1.820 maraka iz kase u kafe-baru "Bet kafe" u Fo~i, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. Navodi se da je novac ukraden tako {to je provalnik podesnim alatom obio kasu u kafi}u. N. T.

^UDNO SE PONA[AO u posqedwih pet dana

PRIJEDOR - Miroslav Dro bac (43) iz Pri jedo ra priznao je da je no`em ubio majku Nevenku Drobac (75) ju~e u popodnevnim ~asovima u stanu u ulici Akademika Jovana Ra{kovi}a. Drobac je zlo~in priznao na Odjeqewu prijedorske neuropsihijatrije, gdje je ju~e u popodnevnim ~asovima smje{ten, nakon {to se pojavio u jednom prijedorskom kafi}u sa krva vim ru ka ma i ku hiwskim no`em u ruci. U policiji su rekli da je de`urni qekar Odjeqewa neuropsihijatrije Op{te bolnice Pri jedor si no}, ne {to prije 19 ~asova, obavijestio Stanicu javne bezbjednosti da mu je ~etrdesettrogodi{wi pacijent kojeg je policija dovela u bolnicu rekao da je po~inio ubistvo majke.

DROPCA ~uva policija na psihijatriji
Odmah potom policija je oti{la do stana Drop~evih koji se nalazi u centru grada, gdje je na podu prona{la tijelo nesre}ne `ene. Iz policije su kazali da

je Drobac nakon {to je preklao maj ku oti {ao do obli`weg kafe-bara "Metropolis" u ulici Milo{a Obrenovi }a. Sa se be je ski nuo garderobu, a u ruci je dr`ao kuhiwski no` du`ine od 15 do 20 centimetara koji je potezao na jednog dvadesetogodi{weg gosta. O~evici su istakli da su po Dropcu bili vidqivi tragovi krvi. Vlasnik kafe-bara pozvao je poli ci ju ko ja je

odmah do{la, te Dropcu naredila da baci no` i legne na

pod, {to je on bez pogovora i u~inio.

OBDUKCIJA
Specijalista sudske medicine @eqko Karan, koji je obavio obdukciju, izjavio je za "Glas Srpske" da je nesre}na `ena dovezena sa dubokim rezom po vratu. - Prije nego {to joj je nanesena povreda no`em nesre}na `ena je bila davqena. Potom je no`em prerezana u predjelu vrata i to od uva do uva. Presje~ene su joj sve tkivne strukture na vratu doslovno do ki~me - rekao je Karan.

- Na pitawe policijskog slu`benika kako se zove on je rekao svoje ime i prezime, a potom dodao da mu je sve to naredio "Isus Hrist i Egip}ani"- navodi se u saop{tewu iz Cen tra ja vne bez bjednos ti Bawaluka. S obzirom na to da je po wegovom iz gledu bi lo uo~qivo da je rije~ o psihi~ki bolesnoj osobi odmah je pozvana Hitna pomo}, ~ijim vozilom je Drobac odvezen u prijedorsku neuropsihijatriju, gdje je ne{to kasnije qekaru rekao da je u stanu ubio svoju majku. Miroslav Drobac je izolovan na Odjeqewu neuropsihi ja tri je gdje ga ~u va policija. Mje{tani stambene zgrade u kojoj su bili nastaweni Drop~evi nisu `eqeli da daju bilo kakvu izjavu. Mnogi od wih nisu `eqeli ni da otvore vrata svojih stanova, a oni koji su to i u~inili rekli su nam da tu porodicu slabo ili skoro nikako ne poznaju. Jedna od kom{inica koja je `eqela da ostane anonimna je ispri~ala da se Miroslav Drobac u posqedwih pet dana ~udno pona{ao. Nije ispoqavao agresivnost van zgrade, ali iz stana se povremeno ~ula galama. - Znala sam da je Miroslav psihi~ki bolesnik. Navodno je li je~en jo{ u Hrvatskoj na Vrap~u. Ju~e nisam primijetila da Nevenka izlazi, a nisam ~ula ni bilo kakvu buku iz stana - rekla nam je kom{inica. De`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Bawaluka Goran Raki} nalo`io je da se preduzmu sve istra`ne radwe kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je po~iweno te{ko krivi~no djelo.

Isto~no Sarajevo

Ukradena lova~ka pu{ka
IS TO^NO SA RA JE VO - Policijskoj stanici Isto~no Sarajevo N. M. je prijavio da mu je iz porodi~ne ku}e ukrade na lo va~ka pu {ka i mo torna tes te ra, sa op {teno je iz CJB Isto~no Sarajevo. Navodi se da je u toku provjera navoda prijave s ciqem pro na las ka odre|enih tragova kako bi se otkrili i uhapsili provalnici. N. T.

Brod

Oduzeta pu{ka
BROD - Od S. J. iz Broda poli ci ja je odu zela voj nu pu {ku "M-48" i protiv wega }e biti podnesen izvje{taj zbog krivi~nog djela nedozvoqena proi zvodwa i pro met oru`ja ili eksplozivnih materija, rekli su u CJB Doboj. Policija je prethodno do{la do saznawa da je on 7. januara za vrijeme bo `i }ne li tur gi je pu cao u vazduh. G. O.

Prijete}i pi{toqem opqa~kao prodavnicu
BR^KO - Policija traga za nepoznatim mu{karcem koji je u utorak uve~e u{ao maskiran u prodavnicu u ulici Miroslava Krle`e u Br~kom i uz prijetwu pi{toqem od radnice na kasi uzeo mawi iznos novca, potvrdio je portparol br~anske policije Halid Emki}. Razbojni{tvo je policiji prijavqeno oko 21.30 ~asova, deset minuta nakon {to je u prodavnicu u{ao naoru`ani mu{karac i od radnice uzeo novac, poslije ~ega se udaqio u nepoznatom pravcu. - Policija je obavila uvi|aj i prikupila odre|ene dokaze koji bi mogli pomo}i u pronalasku razbojnika - istakao je Halid Emki}. G. O.

"Vektra" sletjela s kolovoza, Te{ko povrije|en povrije|eni `ena i dijete u eksploziji mine
DOBOJ - @ena A. K. i weno trogodi{we dijete zadobili su te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se u utorak dogodila na regionalnom putu Maglaj - Doboj u Gorwem Pridjelu kod Doboja. Oni su bili u "opel vektri" kojom je upravqao E. K., suprug A. K., a koja je sletjela sa kolovoza. Wegova supruga A. K. i dijete su prevezeni u dobojsku bolnicu, gdje im je ukazana pomo}. - Nesre}a se dogodila kada je E. K. prilikom ulaska u lijevu krivinu izgubio kontrolu nad vozilom, koje je sletjelo sa kolovoza, udarilo u stablo i prevrnulo se na krov - saop{teno je iz CJB Doboj. G. O. BR^KO - Ferhat Duranovi} (54) te{ko je povrije|en prilikom eksplozije mine zaostale iz proteklog rata u Vu~ilovcu kod Br~kog, javile su agencije. Iz policije Br~ko distrikta, navode}i wegove inicijale, rekli su da je Duranovi} zadobio te{ke povrede ruku i nogu. On je prevezen u Op{tu bolnicu u Br~kom gdje je podvrgnut hirur{kom zahvatu. Prema nezvani~nim informacijama, Ferhat Duranovi} je prije nesre}e sa prijateqem bio na obali Save u Vu~ilovcu gdje su pecali ribu. Iz za sada neutvr|enih razloga do{lo je do eksplozije mine usqed ~ega je te{ko povrije|en.

16 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Srbija
Visoki savjet sudstva

Nemam odgovor na va{e pitawe. Ne zato {to ne znam, ve} zato {to nemam odgovor. Aleksandar Vu~i}, prvi potpredsjednik Vlade

Predlo`ena smjena Nate Mesarovi}
BEOGRAD - Visoki savjet sudstva predlo`io je Skup{tini Srbije da razrije{i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Natu Mesarovi}, prenijele su ju~e agencije. VSS je donio takvu odluku na prijedlog ministra pravde Nikole Selakovi}a i sedam ~lanova VSS-a. ^lanovi VSS-a prihvatili su ranije zahtjev Mesarovi}eve da bude izuzeta sa te sjednice, jer se o woj raspravqa. Ministar Selakovi} i sedam ~lanova VSS-a tra`ili su da najvi{e sudsko tijelo predlo`i da se stavi van snage odluka Skup{tine Srbije od 30. novembra 2009. godine kojom je Mesarovi}eva izabrana za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, budu}i da je Ustavni sud ocijenio da je neustavna odredba Zakona o sudijama, na osnovu koje je izabrana.

Sergej Lavrov FOTO: ARHIVA

Sergej Lavrov, {ef ruske diplomatije

Privatizacija Veterinarskog zavoda

Uskoro saslu{awe lidera LDP-a
van i o svojoj ulozi oko prodaje VZZ-a, po{to je bio i predsjednik tenderske komisije koja je pregledala dokumentaciju zainteresovanih strana u privatizaciji tog preduze}a. - Jovanovi} }e uskoro biti pozvan na saslu{awe u policiju da bi objasnio pod kojim je uslovima Veterinarski zavod prodat i na koji na~in je Srbija pqa~kana kroz tu privatizaciju - navodi izvor ovog lista. Sagovornik je naveo da je Jovanovi}, u to vrijeme i vicepremijer, odmah po ulasku u Vladu insistirao da bude u tenderskoj komisiji. Insistirawe se, kako ka`e, izgleda isplatilo, po{to je u ponovqenom tenderu za privatizaciju bio predsjednik tenderske komisije.

EU uzurpirala istragu o organima
Na`alost, nailazimo na nekonstruktivan stav Evropske unije, koja je uzurpirala istragu koja ide tako-tako. Istragu ~ak, po mom mi{qewu, lagano zatvaraju, rekao Lavrov
MOS KVA - [ef rus ke diplomatije Sergej Lavrov kazao je ju~e da kada je rije~ o istrazi o ilegalnoj trgovini qudskim organima na Kosovu, Evropska unija pokazuje nekonstruktivan stav, prenosi Tanjug. - Na`alost, nailazimo na nekonstruktivan stav Evropske unije, koja je uzurpirala istragu koja ide tako-tako. Is tra gu ~ak, po mom mi{qewu, lagano zatvaraju rekao je Lavrov na konferenciji za novinare. On je dodao da }e Rusija podr`ati poziciju Beograda da u is tra gu tre ba da se ukqu~e Ujediwene nacije. - Srbija ima plan da to pitawe pokrene pred Savjetom bezbjednosti UN, kako bi se UN ukqu~ile u istragu i mi }emo takve planove podr`ati - rekao je ruski ministar. Biv{i ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} pro{le godine je zatra`io pred Savjetom UN za qudska prava u @enevi da se istraga o trgovini organima vodi pod mandatom Savjeta bezbjednosti i upozo rio na ozbiqna kr{ewa qudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Jeremi} je, tada, obra}aju}i se Sa vje tu, is ta kao da transparentna i nezavisna istraga mo`e da se sprovede jedino pod okriqem Savjeta bezbjednosti UN. nom jurisdikcijom ili na osnovu legitimnosti mandata. Na{ je stav da to ne mo`e biti dostignuto bez eksplicitne podr{ke Sa ve ta bezbednosti - podvukao je Jeremi}. Kako je naveo, Srbija od specijalnih izvjestilaca UN tra`i da se ovom slu~aju posveti posebna pa`wa, a od svih zemaqa ~lanica da podr`e inicijativu Srbije da se u okviru UN sastavi odgovaraju}a konvencija o ilegalnoj trgovini organima. Podsjetiv{i da je Savjet Evrope ulo`io velike napore da se takva konvencija sastavi, Jeremi} je naveo da je Srbi ja spre mna da ini ci ra proces pregovora koji bi vodio usvajawu pravnih instrume na ta pro tiv trgovi ne qudskim organima, tkivima i }elijama pod okriqem UN.

BEOGRAD - Lider LDP-a ^edomir Jovanovi} uskoro }e biti saslu{an u policiji u vezi sa spornom privatizacijom Veterinarskog zavoda Zemun, saznaje "Kurir". Jovanovi} }e na informativnom razgovoru biti ispiti-

RUSIJA }e podr`ati zahtjev Beograda da se u istragu ukqu~e UN
- Oni koji su zadu`eni za istragu ne smeju ni na jedan na~in biti ograni~eni - bilo vremenskom i teritorijal-

@RTVE
Prema podacima Ministarstva pravde Srbije, vi{e od 300 qudi na Kosovu i Metohiji bili su `rtve va|ewa organa. Organi su va|eni na silu i to u najve}em broju Srbima. Savjet Evrope pokrenuo je to pitawe, a 2011. godine je formirana posebna istra`na komisija, koja je obezbijedila dovoqno dokaza. Osumwi~eni za organizovawe trgovine organima Mo{e Harel, kojeg vlasti na Kosovu tra`e godinama, uhap{en je u Izraelu.

Sje}awe na 1.300 stradalih Novosa|ana

Godi{wica Novosadske racije
NOVI SAD - U Novom Sadu ju~e je obiqe`ena godi{wica Racije tokom koje su u Drugom svjetskom ratu ma|arski fa{isti 1942. godine pod led bacili najmawe 1.300 Novosa|ana, prenijele su agencije. Manifestaciji je prisustvovao i prvi potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} i potpredsjednik vlade Ma|arske Tibor Navra~i~. Predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Novom Sadu Vladan Simi} izrazio je zadovoqstvo {to se ponovo "zajedni~kim pristupom i srodnim stavovima obele`ava godi{wica Novosadske racije". Simi} je zahvalio gradona~elniku Milo{u Vu~evi}u {to je organizacija tog doga|aja povjerena Eparhiji ba~koj "kao najzaslu`nijem ~uvaru se}awa na `rtve Racije".

Ne jewavaju napadi ekstremista poslije uklawawa spomenika u Pre{evu

Albanci ponovo pucali
FOTO: ARHIVA

DOBRA VIJEST

ZEMUN
U no}i izme|u utorka i srijede u Zemunu su se dogodile dvije saobra}ajne nesre}e, poslije kojih su dvije osobe prevezene u Urgentni centar.

BEOGRAD
Institut za neonatologiju dobio je aparat za sistemsko sni`avawe tjelesne temperature. Aparatom se spasava `ivot ugro`enih mali{ana i spre~avaju dugoro~ne posqedice koje mogu da nastanu tokom djetiwstva.

LO[A VIJEST

KOSOVSKA MITROVICA - Dva Albanca pucala su ju~e na `enu u selu Osojane, pucano je i na zgradu op{tine, dok su u dvori{te ku}e bra}e Jovanovi} ba~ena dva "Molotovqeva koktela", prenijele su agencije. @ena na koju su pucali Albanci nije povrije|ena. Policija je ju~e blokirala zgradu op{tine kako bi izvr{ila uvi|aj. Nepoznate osobe bacile su na doma}instvo bra}e Aleksandra i Neboj{e Jovanovi} iz Bresja u op{tini Kosovo dva "Molotovqeva koktela". Eksplozija je pri~inila mawu materijalnu {tetu. Aleksandar Jovanovi} je

Albanci pucali na `enu u selu Osojane

li zatekli naoru`anog Albanca, kojeg su tu dr`ali zatvorenog dok policija nije do{la.

NASTAVQENI napadi na srpske svetiwe
Na Kosovu i Metohiji oskrnavqena je crkva Svete trojice u povratni~kom selu Babqak kod Uro{evca, a na starom pravoslavnom grobqu u Pri{tini poru{eno je pet nagrobnih spomenika. U pravoslavnu crkvu u Babqaku provaqeno je u utorak, a dan ranije obijene su tri povratni~ke ku}e u kojima niko ne `ivi i iz kojih ni{ta nije odneseno, javio je KiM radio.

KiM radiju ispri~ao da su "Molotovqevi kokteli" ba~eni na {talu, da niko nije povrije|en i da je {teta minimalna.

Porodica Jovanovi} je jedna od preostalih 15 srpskih porodica u Bresju, a tokom pro{le godine oni su u svojoj {ta-

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 17

Nastavak su|ewa za izazivawe po`ara u novosadskoj diskoteci
NOVI SAD - U Vi{em sudu u Novom Sadu danas }e po~eti su|ewe ~etvorici optu`enih za izazivawe po`ara u novosadskoj diskoteci "Kontrast", u kojoj je poginulo {estoro qudi, prenosi Tanjug. Optu`nica Vi{eg javnog tu`ila{tva u Novom Sadu podignuta je protiv vlasnika lokala Alojza Gani}a (68), dvojice zakupaca - Slavi{e Stani{i}a (46) i Dejana Ratkovi}a (36), i protiv elektri~ara koji je obavqao popravke u klubu - Miroslava Papuge (50). Optu`nica ih tereti da su odgovorni za izazivawe po`ara 1. aprila pro{le godine, zbog ~ega }e im se suditi za te{ko djelo protiv op{te bezbjednosti.

Tomislav Nikoli}, predsjednik Srbije

Vijesti
Ivica Da~i}

Srbija ne}e birati izme|u EU i Kosova
To {to meni u trenutku najradosnijih hri{}anskih praznika nije bila omogu}ena sloboda kretawa na teritoriji Kosova koje je pod upravom UN, EU i me|unarodnih snaga, nije moja sramota, rekao Nikoli}
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} rekao je ju~e da se nada da pred Srbiju nikada ne}e biti postavqen izbor EU ili Kosovo, prenosi Tanjug. - @elim da verujem svim evropskim politi~arima koji svakodnevno ponavqaju da `ele Srbiju u EU kao ravnopravnog ~lana evropske porodice naroda. Zato isto tako `elim da verujem da nas ti isti politi~ari, moje po{tovane kolege, nikada ne}e postaviti pred izbor: Kosovo ili EU istakao je Nikoli} u intervjuu koji je objavio slova~ki list "Pravda" na svom sajtu. Prema wegovim rije~ima, za Srbiju ima zna~aj ~iwenica da pet ~lanica EU, me|u kojima i Slova~ka, odbija da prizna nezavisnost Kosova, jer to, kako je rekao, daje nadu da etni~ki motivisani secesionizam ne}e na nivou EU biti prihva}en kao legitimni pristup rje{avawu politi~kih pitawa. - Kada su u pitawu crvene linije koje Srbija u dijalogu pristupne pregovore, ali, na`alost, od Srbije se o~ekuje da ispuni mnogo vi{e - istakao je Nikoli}. Nikoli} je ocijenio da Srbija mo`e da dobije datum po~etka pregovora u prvoj polovini ove godine, ako to {to se od we o~ekuje u procesu rje{avawa pitawa Kosova ne bude u fundamentalnoj suprotnosti sa srpskim dr`avnim i nacionalnim interesima.

Uskoro datum pregovora
BEO GRAD - Pre mi jer Srbije Ivica Da~i} rekao je ju~e u razgovoru sa {efom Delegacije EU u Srbiji Vensanom De`erom da Vlada Srbije o~eku je da us ko ro do bi je i datum pregovora sa EU, a predstavnik Unije prenio je zadovoqstvo Bri sela zbog napretka u dijalogu Beograda i Pri{tine o problemima na Kosovu i Me tohi ji i sprovo |ewa reformi u Srbiji.

Pri{tina

PO^ETAK pregovora mogu} u prvoj polovini godine
- To {to meni u trenutku najradosnijih hri{}anskih praznika nije bila omogu}ena sloboda kretawa na teritoriji Kosova i Metohije koje je pod upravom UN, EU i me|unarodnih snaga predvo|enih jedinicama NATO-a, nije moja sramota. To je sramota onih koji svoj me|unarodno priznati mandat o~igledno nisu u stawu da izvr{avaju na odgovaraju}i na~in - dodao je Nikoli}. Predsjednik Srbije uvjeren je da }e ipak u idu}em periodu imati priliku da posjeti svoj narod i najzna~ajnije svetiwe Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Na pitawe kakav savjet bi dao evropskim zemqama koje su tako|e ugro`ene separatisti~kim tendencijama, [paniji ili Velikoj Britaniji, Nikoli} je odgovorio da nije na wemu da im dijeli savjete i da jedino {to bi posavjetovao jeste to da tra`e rje{ewe u skladu s me|unarodnim pravom. - Prema mom dubokom uverewu, to je jedina garancija da }e neko re{ewe biti odr`ivo i trajno - istakao je predsjednik Srbije slova~kom listu.

Ubijen Albanac
PRI [TI NA - Jedan ko sov ski Al ba nac (22) ubijen je ju~e rano ujutru iz vatrenog oru`ja u selu Qu {ta u op {ti ni Mi trovica, izjavio je Tanjugu regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti. Osumwi~eni, tako|e kosovski Albanac, li{en je slobode, izjavio je Hoti.

FOTO: ARHIVA

Novi Sad

Tomislav Nikoli}

Navija~i upali na ~as
NOVI SAD - U Osnovnoj {koli "Jo`ef Atila" u Novom Sadu trojica mladih navija~a upala su ju~e na ~as wema~kog jezika. Kako se navodi, jedan je nosio odlomqenu neonsku cijev. Poslije intervencije nekoliko nastavnika i za mje ni ka di re kto ra, oni su iza{li iz zgrade. Nadle`ni u {koli su pozvali policiju, a napada~i su pobjegli.

sa Pri{tinom nije spremna da pre|e, ve} sada su jasno definisane u rezoluciji koju je Narodna skup{tina Srbije us-

vojila uz podr{ku svih najrelevantnijih politi~kih i dru{tvenih faktora u dr`avi - rekao je Nikoli}.

VIKTOR NEDOPA[
Rje{ewe kosovskog problema, i to odr`ivim dijalogom, bi}e jedan od prioriteta ukrajinskog predsjedavawa OEBS-om u 2013. godini, rekao je ju~e ambasador Ukrajine u Beogradu Viktor Nedopa{. - Problem Kosova ostao je nerije{en dug period i prijeti stabilnosti, miru i bezbjednosti Zapadnog Balkana i cijele Evrope. Pozicija Ukrajine je da se na|e rje{ewe prihvatqivo za obje strane (Pri{tina i Beograd). Poku{a}emo da promovi{emo odr`iv dijalog - rekao je Nedopa{.

Predsjednik Srbije usprotivio se da se govori o zajedni~kim grani~nim prelazima sa Kosovom, ve} je naglasio da je Beograd s privremenim institucijama samouprave u Pri{tini i sa EU postigao sporazum o integrisanom upravqawu administrativnim prelazima. - Uveravam vas da Srbija vrlo koncentrisano radi na tome da ispuni uslove za po~etak pregovora o pristupawu EU. Li~no mislim da smo kao zemqa ispunili ve}inu kriterijuma koji su va`ili za druge dr`ave kada su one po~iwale

VSS

Sjednica o smjeni predsjednika
BEO GRAD - Sjedni ca VSS na ko joj se ras pravqa o smjeni predsjednika Nate Mesarovi} sa fun kci je pred sjedni ka Visokog kasacionog suda nas tavqena je po sli je dvo ~a so vnog pre ki da. ^lanovi Visokog savjeta sud stva pri hva ti li su zahtjev Mesarovi}eve da bude izuzeta s te sjednice, jer se o woj ras pravqa. Inicijativu za wenu smjenu pokrenuli su ministar pravde i sedam ~lanova VSS-a.

Vu~i}: Ste`e se obru~ oko [ari}evog klana
BEOGRAD - Prvi potpredsjednik Vlade Srbije zadu`en za borbu protiv kriminala i korupcije Aleksandar Vu~i} izjavio je da se ste`e obru~ oko [ari}evog narko-klana, prenosi RTS. - U krivi~no-pravnom smislu ste`e se obru~ protiv [ari}evog narko-klana - rekao je Vu~i} i dodao da }e idu}ih dana imati razgovore sa {efovima najva`nijih slu`bi u svijetu. O~ekujemo odre|eni napredak, ve} imamo odre|ene informacije i nadam se da }emo do polovine godine obradovati qude u Srbiji rezultatom u borbi protiv korupcije i kriminala, rekao je Vu~i} ocjewuju}i da }e to biti poruka da se ne isplati baviti se kriminalom i korupcijom.

Pri{tina imenovala oficira za vezu
PRI[TINA - Ministar spoqnih poslova Kosova Enver Hoyaj predlo`io je ju~e, poslije konsultacija sa premijerom Ha{imom Ta~ijem, Quqzima Pecija za oficira za vezu u Srbiji, prenosi Tanjug. Quqzim Peci je do sada bio ambasador Kosova u [vedskoj. - Ministar Hoyaj je o ovom prijedlogu danas informisao predsjednika Republike Kosova Atifetu Jahjagu, od koje se o~ekuje odluka o dekretirawu ambasadora Pecija - izjavio je portparol MVP Artan Behrami. Kosovski ministar za evrointegracije Flora ^itaku ranije je na svom "Tviter" profilu objavila da }e kosovski oficir za vezu u Beogradu biti Peci.

Mogu} novi postupak protiv SNP "Na{i"
BEOGRAD - Predsjednik Ustavnog suda Srbije Dragi{a Slijep~evi} izjavio je ju~e da je mogu}e ponovo pokrenuti postupak o zabrani organizacije SNP "Na{i", prenijele su agencije. Me|utim, kako je rekao, za utvr|ivawe krivi~ne odgovornosti prvenstveno je nadle`no tu`ila{tvo, koje bi trebalo da pokre}e postupke. On je dodao da se iz onoga {to se pojavilo u medijima mo`e zakqu~iti da takve indicije postoje. Podsjetimo, predsjednik skup{tinskog Odbora za ustavna pitawa Vladimir Cvijan rekao je prije ~etiri dana da je, prema wemu dostupnim podacima, tu`ila{tvo pokrenulo postupak protiv SNP "Na{i".

18 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Devedeset odsto sam spreman da iza|em na izbore.

Region
Hrvatsko novinarsko dru{tvo

Anto \api}, po~asni predsjednik HSP-a

FOTO: ARHIVA

Protestovali zbog privo|ewa novinarke u korist srpske porodice
ZAGREB - Hrvatsko novinarsko dru{tvo i predstavnik OESS-a za slobodu medija Duwa Mijatovi} o{tro su protestovali zbog privo|ewa novinarke Jasne Babi} (54) i wenog zadr`avawa u 30-dnevnom pritvoru, jer se nije odazvala na sudske pozive za raspravu na Op{tinskom kaznenom sudu u Zagrebu u slu~aju privatne tu`be za uvredu i klevetu, prenijele su agencije. Tu`io je jo{ 2009. godine kontroverzni privrednik Josip Radeqak - Dikan. Portparol suda Dra`en Kevri} kazao je da je ova odluka donesena, jer se Jasna Babi} nije odazvala pozivima na 16 rasprava. Radeqak je izjavio da se ne sje}a povoda za svoju privatnu tu`bu, ali da se radilo o "prosta~ewu, la`ima i klevetama".

Op{tinski sud u Kninu presudio

Nema kraja krizi u Makedoniji

"Radikalizacija" protesta u Skopqu
Protesti u Makedoniji

Akcija "Oluja" dovela do egzodusa vi{e od 200.000 Srba

Prva presuda za zlo~ine u "Oluji"
Iako je presu|ena od{teta ni`a od tra`ene, snaga presude je u tome {to je prvi put neka od instanci pa makar i na nivou gra|anske parnice priznala porodici nestalih ili ubijenih poslije "Oluje" da se zlo~in dogodio, naveli u NVO "Dokumenta"
KNIN - Op{tinski sud u Kninu donio je prvu pravosna`nu presudu zbog zlo~ina nad srpskim civilima poslije akcije "Oluja", prema kojoj dr`ava Hrvatska treba da plati od{tetu sinu i k}erkama ubijenog bra~nog para Beni} krajem septembra 1995. godine, prenijele su agencije. Jovan Be ni} i wegove dvije sestre dobili su ukupno 71.000 evra od{tete u tu`bi protiv Hrvatske zbog ubistva wihovih roditeqa u selu Varivode. Beni} je rekao da je djelimi~no zadovoqan presudom. On je podsjetio da nisu otkriveni po~inioci i dodao da nisu dobili od{tetu koju su tra`ili - oko 118.600 evra. On jo{ nije odlu~io da li }e se `aliti na presudu. Tu`bu za obe{te}ewe Jovana Beni}a i wegovih sestara najprije su odbili ni`i
Jovan Beni}

SKOPQE - Lideri najve}ih ma kedonskih stra na ka nisu uspjeli da prona|u na~in za prevazila`ewe politi ~ke kri ze ko ja ve} sedmicama potresa tu dr`avu, pa su socijaldemokrate Branka Crven kov skog na ja vi le "radi ka li za ci ju" pro tes ta, prenijele su agencije. Poslije jedno~asovnog sastanka, premijer Nikola Gruevski izjavio je da je Crvenkovski nastupio ultimativno, zahtijevaju}i vanredne

parlamentarne i lokalne izbore, {to je za vlast neprihvatqivo. Premijer je rekao da wegova partija ne prihvata ni to da predsjedni~ki izbori budu odr`ani istovremeno sa parlamentarnim. Lider SDSM-a Branko Crvenkovski rekao je da je na sas tan ku insis ti rao na odr`avawu prijevremenih parlamentarnih izbora, i to je uslov da se poslanici iz wegove partije vrate u Sobrawe.

FOTO: ARHIVA

Poziv predsjednika SAD

Milo \ukanovi} na Molitvenom doru~ku
PODGORICA - Predsjednik SAD Barak Obama pozvao je crnogorskog premijera Mila \ukanovi}a na tradicionalni Molitveni doru~ak, koji }e biti organizovan 7. februara, prenijele su agencije. Od crnogorskih politi~ara, kako prenose podgori~ki mediji, pozive su dobili i ministar odr`ivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenovi}, {ef Poslani~kog kluba DPS-a Milutin Simovi}, kao i opozicioni poslanici Aleksandar Damjanovi} iz Socijalisti~ke narodne partije i Goran Danilovi} iz Demokratskog fronta.

sudovi u Kninu i [ibeniku, ali je pro{logodi{wom presudom Vrhovnog suda presuda poni{tena i slu~aj vra}en na novo su|ewe.

Iako nisu prona|eni i procesuirani po~inioci zlo~ina, Vrhovni sud je utvrdio da djeca ubijenog bra~nog para Beni} imaju pravo da budu obe{te}ena. Vrhovni sud je utvrdio da je ubistvo srpskih civila u Varivodama kod gra|ana izazvalo osje}aj straha, u`asa i sopstvene nesigurnosti pa su tim ~inom ostvarena obiqe`ja teroristi~kog akta. Pred sjednik Hrvat ske Ivo Jo si povi} izja vio je prije dvije godine u Varivodama da je tim zlo~inom nane se na veli ka sra mo ta

Hrvatskoj.

BENI] djelimi~no zadovoqan presudom
- Iako je presu|ena od{teta ni`a od tra`ene, snaga presude je u tome {to je prvi put neka od instanci pa makar i na nivou gra|anske parnice priznala porodici nestalih ili ubijenih poslije "Oluje" da se zlo~in dogodio - izja vio je Eugen Jakov~i} iz nevladine organizacije "Dokumenta - Centar za suo~avawe s pro{lo{}u", koji prati ovaj slu~aj. Jo van Be ni} i wego ve sestre tra`ili su od Republi ke Hrvat ske od {te tu zbog ubistva roditeqa, Radivoja i Marije Beni}, u selu Va ri vode, neda le ko od Kni na 28. sep tem bra 1995. godine, mjesec i po poslije akcije "Oluja".

OSUMWI^ENI
Za zlo~in u Varivodama bilo je osumwi~eno {est pripadnika hrvatske policije, ali se poslije dva postupka odustalo od krivi~nog progona zbog nedostatka dokaza. Prema dostupnim informacijama, istraga se u "slu~aju Varivode" ponovo vodi.

Eksplozivna naprava aktivirana na Trgu Bana Jela~i}a

DOBRA VIJEST

TIVAT
Italijanski dr`avqanin Antonio Palamito (49) poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na Jadranskoj magistrali u mjestu Lovawa u blizini tivatskog aerodroma. Palamito je upravqao "audijem A3" italijanskih registarskih oznaka.

Tre}a eksplozija u Zagrebu
ZAGREB - Na centralnom zagreba~kom Trgu Bana Jela~i}a ju~e je oko 2.30 ~asova poslije pono}i odjeknula jaka eksplozija, u kojoj nema povri je |e nih, pre ni jele su agencije. Ovo je tre}a eksplozija u Zagrebu u posqedwih petnaest dana. Policija i dr`avno tu`ila{tvo ju~e su izvr{ili uvi|aj. Policija nije ulazila u

PODGORICA
U Podgorici je odr`an ~etvorodnevni dje~iji program "Mjuzikl za djecu i roditeqe", na kojem je prvi put u Crnoj Gori nastupio voditeq Miwa Subota. Uz poznatog voditeqa, djecu su zabavqali i pjeva~ica Tijana Dap~evi}, Ivana Pavlovi} i Leontina Vukomanovi}.

GRA\ANI: Oslobodite Voju! Zatvorili ste pogre{nog bomba{a
detaqe, ali se zna da je rije~ o maloj eksplozivnoj napravi koja je postavqena sa sjeverne strane spomenika Jela~i}u, pa se pretpostavqa da je rije~ o neslanoj {ali. Po iskazu svjedoka, ~uvara u osiguravaju}em dru{tvu, ~ula se jaka

LO[A VIJEST

eksplozija, a kad je pogledao kroz prozor, nije bilo qudi. Mi nis tar unu tra{wih poslova Ranko Ostoji} izjavio je da ovu eksploziju ne bi povezivao sa teroristi~kim aktom niti sa prethodnim eksplozijama. Prva eksplozija se desila 9. januara na `eqezni ~koj pru zi kod sta ni ce Podsused u zapadnom kvartu grada, a druga na autobuskoj stanici u susjednom kvartu

Stewevec. Materijalna {teta je mala, a u drugoj eksplozi ji povri je |en je 53-godi{wi Vojislav Bla`evi} koji je i jedina `rtva tih eksplozija. On je pritvoren kao osumwi~eni za postavqawe tih eksploziva. Tokom uvi|aja iz grupe okupqenih gra|ana mogla su se ~u ti do ba ci vawa "oslobodite Voju" i "zatvorili ste pogre{nog ~ovjeka".

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 19

Svijet

Brazilski policijski inspektor Pedro Paulo Pino ostao je bez posla po{to je na "Tviteru" kritikovao svoje koleginice. Pino je napisao na "Tviteru" da od 14 koleginica sa kojima radi u policijskoj stanici

TOP STORIES CNN Rio de @aneira samo jedna ima talenta,
hrabrosti i odlu~nosti koji su potrebni za posao policajca. [ef policije u Riju Marta Roha smijenila ga je poslije tvitovawa i na wegovo mjesto postavila `enu.

Dejvid Kameron za referendum o izlasku iz Evropske unije

Britanija izlazi iz EU?
Vrijeme za Referendum o Evropskoj uniji britanski Ako se odr`i referendum o ~lanstvu V. Britanije u EU, kako }ete glasati? narod da ka`e Ne znam {ta misli. Vrijeme je da rije{imo pitawe Definitivno glasati za Britanije i Definitivno napu{tawe EU Evrope. Ako na glasati za op{tim izborima ostanak 2015. godine Vjerovatno Vje va pobijede glaroti tno glasati za sa za napu{tawe glasati za konzervativci, ostanak glasati za ostanak napu{tawe do 2017. godine Anketa ra|ena me|u Britancima krajem 2012. godine bi}e sazvan - Vrijeme je za britanski sterdamu pro{log petka, ali referendum, da mo odgodi ta rekao Kameron narodme jeka`e {ta misli. je ~kerao da ga gasnom zbogtro-Vrije da rije{imo pi- la krize u pos
LONDON - Bri tanski pre mi jer Dej vid Ka me ron obe}ao je da }e, ukoliko na op{tim izborima 2015. godine pobijede wegovi konzervativci, do 2017. godine biti sazvan referendum o izlasku zemqe iz Evropske unije. Ka me ron je ju ~e, u du go o~e ki va nom govo ru o EU, odr`a nom u fi nansij skom centru Londona, upozorio da bi Britanija mogla da istupi iz ~lanstva ukoliko EU ne sprovede korjenite reforme, prenijele su agencije. Premijer je tako okon~ao vi{emjese~ne spekulacije, zanemariv{i upozorewa da bi referendum mogao da ugrozi diplomatske i ekonomske izglede Britanije i otu|i je od saveznika. Kameron je rekao da Britanija ne `eli da digne most izme|u Ostrva i kontinenta, niti da se povu~e iz svijeta, ali da se javnost osvijestila po pitawu EU. tawe Britanije i Evrope. Kada bude mo pregovarali o novom rje{ewu, omogu}i}emo britanskom narodu da se na referendumu izjasni da li `eli da ostane u EU pod novim uslovima. To }e biti refe ren dum za ili pro tiv poru~io je premijer Velike Britanije. Navode}i probleme evrozone i "krizu evropskih nadle`nosti", Kameron je rekao da ako se ne suo~i sa ovim izazovima, "postoji opasnost od uru{avawa Evrope" i da }e se britanski narod "zaputiti ka izlazu". Britanski premijer je ovaj govor trebalo da odr`i u Amjewu u Al `i ru, gdje su islamisti ~etiri dana dr`ali zarobqene veliki broj al`irskih i stranih radnika. Kameron je pod sve ve}im pri tis kom evros kep ti ka u okviru wegove Konzervativne partije, koji od wega tra`e da se suprotstavi Evropi.

Angela Merkel
Wema~ki kancelar Angela Merkel izrazila je "spremnost na razgovore o `eqama" Velike Britanije, nakon {to je Dejvid Kameron obe}ao da }e organizovati referendum ako ponovo bude izabran na izborima. - Prirodno, spremni smo da razgovaramo o britanskim `eqama, ali ne treba da izgubimo iz vida da i ostale zemqe imaju `eqe i da na kraju moramo prona}i izbalansirani kompromis - rekla je Merkelova. [vedski ministar inostranih poslova Karl Bilt nadovezao se rije~ima da je "jedno biti fleksi bi lan, a dru go tra`iti EU sa 28 brzina". - To onda nije EU, nego rusvaj - napisao je Bilt na "Tviteru". Francuski ministar inostranih poslova Loren Fabijis je jo{ prije govora, ~iji je sadr`aj dostavqen medijima nekoliko ~asova ranije, upozorio Kamerona da "EU nije jelovnik sa koga svako naru~uje ono {to voli". - Nedavno sam imao sastanak s britanskim poslovnim qudi ma, ko ji ma sam re kao: "Slu{ajte, ako Velika Britanija odlu~i da napusti Evropu, prostrije}emo vam crveni tepih" - kazao je francuski ministar, aludiraju}i sa cinizmom na nedavnu Kameronovu izja vu da je Bri ta ni ja spremna da prostre crveni tepih kompanijama koje zbog pove }awa po re za na pu {ta ju Francusku. Konzervativci su koalicionu vladu formirali sa Liberalnim demokratama po slije izbora 2010, zavr {enih neodlu~uju}im rezultatom. Povezivawe mogu}nosti referenduma sa izbornom pobjedom mo`e biti rizi~an poku{aj umirivawa sve glasnijih Konzervativaca-evr oskeptika i zaustavqawa odlaska bira~a ka Partiji za nezavisnost Velike Britanije koja se zala`e za povla~ewe iz EU.

BRISEL: Kameronova najava sebi~na i opasna
Rezultati nedavnih anketa poka zu ju da su Bri tan ci za izlazak zemqe iz EU, jer smatraju da se Brisel mije{a u unutra{wa pitawa i da se razbacuje novcem u vrijeme kada

PET PRINCIPA
Kameron je rekao da zami{qa "novu EU", izgra|enu na pet principa: konkurentnost, fleksibilnost, ja~awe, a ne slabqewe zemaqa-~lanica, demokratska odgovornost i po{teni odnosi. On smatra da Britanija treba da ostane u EU, ali }e priznati da je "saglasnost u Britaniji za (ostanak u) EU sada tanka".

se uvode mjere {tedwe. Bri sel je o{tro reagovao na na ja vu bri tan skog pre mi je ra da }e ra s p i s a t i re fe ren dum o ~lan stvu Ve li ke Britanije u EU ako se ne udovoqi wegovim zah tje vi ma. Na ime, Bri sel je tu najavu Dejvida Kamerona odbacio, opisuju}i je kao sebi~nu i potencijalno opasnu. Prije nego {to je Kameron zavr{io govor, brojni evropski lide ri i funkcioneri po~eli su da putem "Tvitera" o{tro kritikuju tu ideju. - Ne treba Britanija da nas gleda iz doverske luke, nego kao punopravni ~lan - napi sao je na svom "Tvi ter" nalogu predsjednik Evropskog parlamenta Martin [ulc i dodao da "EU a la kart", za koju se Kameron zala`e, "ne dolazi u obzir".

General Xon Alen oslobo|en optu`bi
VA[INGTON - Zapovjednik snaga SAD u Avganistanu Yon Alen oslobo|en je optu`bi za nedoli~no pona{awe, u okviru istrage Pentagona o mejlovima koje je razmjewivao sa jednom `enom, povezanom sa seks skandalom koji je primorao direktora CIA Dejvida Petreusa da podnese ostavku. Neimenovani zvani~nik rekao je agencijama da je Alena svih optu`bi oslobodio generalni inspektor Pentagona. Alen je bio pod istragom od novembra zbog mejlova koje je razmjewivao sa jednom `enom iz Floride, a sve vrijeme je poricao krivicu. Na osnovu ove odluke, on }e vjerovatno u idu}em periodu biti postavqen za zapovjednika snaga NATO-a u Evropi, {to je funkcija koju je trebalo da preuzme po~etkom godine.

Jo{ jedan voditeq Bi-Bi-Sija optu`en za silovawe djece
LONDON - Britanska policija optu`ila je ju~e biv{eg voditeqa Bi-Bi-Sija, 83-godi{weg Stjuarta Hola, za jedan slu~aj silovawa i 14 slu~ajeva seksualnog napada, po~iwenih od 1967. do 1986. godine, prenijele su agencije. U optu`nici se navodi da je Hol napao deset djevoj~ica uzrasta od devet do 16 godina, a da je silovao jednu 22-godi{wu djevojku. Biv{i sportski komentator britanske medijske ku}e uhap{en je ju~e po{to je do{ao u policijsku stanicu na zakazani razgovor, a pu{ten je uz kauciju do 7. februara, kada treba da se pojavi u sudu. Hol je 50 godina bio jedno od za{titnih lica Bi-Bi-Sija, poznat po ekscentri~nim komentarima fudbalskih utakmica, a pro{le godine je odlikovan Ordenom Britanske Imperije.

DOBRA VIJEST

FOTO: ROJTERS Dejvid Kameron

TAJLAND
Tajlandski novinar i borac za prava osu|en je ju~e na deset godina zatvora zbog kr{ewa zakona koji {tite kraqevsku porodicu. Presuda je donesena uprkos apelima organizacija za qudska prava da oslobode Somjota Pruksakasemsuka, koji je u zatvoru od 2011. godine.

TURSKA
Carigrad }e dobiti tre}i aerodrom, kapaciteta stotinu miliona putnika godi{we, {to }e ga ~initi najve}im na svijetu, najavio je ju~e turski ministar saobra}aja Binali Jildirim. Novi aerodrom bi}e sagra|en sjeverno od Carigrada, na evropskoj strani grada u blizini Crnog mora.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Vatikan finansijama Benita Musolinija stvorio me|unarodni portfolio nekretnina

Incident u Teksasu

Troje povrije|enih u pucwavi na kolexu
HJUSTON - Naoru`ani mu{karac otvorio je ju~e vatru u jednom koleyu u blizini Hjustona u Teksasu, javqaju ameri~ki mediji, isti~u}i da je povrije|eno troje qudi, ukqu~uju}i napada~a. Incident se dogodio u biblioteci, a o~evici ka`u da su napada~u stavqene lisice na ruke, dok desetine policajaca tragaju za drugim osumwi~enim. Studenti koji se nalaze u kampusu upozoreni su putem "Fejsbuk" stranice koleya da se sakriju, dok je ostalima re~eno da ne dolaze u kampus. Na snimcima se vide qudi koji le`e na podu i najmawe jedna osoba koja je unesena u kola hitne pomo}i u kampusu "Lon star koleya" blizu Hjustona. Zasad nije poznato vi{e detaqa o ovom incidentu.
Papska dr`ava ~uvala tajne o milionima

Krili prqavi novac fa{ista
Koriste}i of-{or kompanije, papinska dr`ava do{la u posjed nekretnina vrijednih 500 miliona funti. Vatikan tako "oplodio" sredstva dobijena 1929. od Benita Musolinija
LONDON - Ko ris te }i usluge of-{or kompanija, Vatikan je stvorio me|unarodni portfolio nekretnina u vrijednosti ve}oj od 500 miliona funti, otkrio je britanski "Gardijan". Na ovaj na~in Vatikan je "oplodio" sredstva dobijena 1929. od Benita Musolinija u zamjenu za papinsko priznawe italijanskog fa{isti~kog re`ima. "Gardijan" otkriva da Vatikan posjeduje nekretnine na atra kti vnim loka ci ja ma u Londonu i Parizu, kao i u [vajcarskoj. Me|u nekima od wih su poslovni prostori u jednom od najelitnijih dijelova Londona u kome se nalazi proda vni ca na ki ta "Bulgari" i uspje{na investiciona banka Altium kapital. Kako navodi list, iznena|uju}e je dokle je i{ao Vatikan kako bi sa~uvao tajnu o Musolinijevim milionima i tome da je crkva zapravo vlasnik spornih nekretnina. Vlasni{tvo je skriveno iza ~itave mre`e sumwivih of-{or kompanija. Ro bin Her bert, obo ji ca blis ki ka toli ~koj crkvi. Niko iz ove kompanije nije novinarima "Gardijana" `elio da ka`e detaqe o vlasni~koj strukturi. Od govo re su, me |u tim, prona{li u arhivskom materijalu. "Briti{ groluks investments" je zapravo pravni nasqednik firmi "Briti{ groluks Ltd" i "^ejlesmor estejts", ~iji je vlasnik bila firma registrovana na adresi JP Morgan banke u Wu-

RUMUNIJA

MALI

Uhap{eni zbog kra|e vijeka
BUKURE[T - Policija u Rumuniji uhapsila je tri osobe povezane se velikom kra|om umjetni~kih djela iz holandske galerije pro{log oktobra, rekli su zvani~nici. Tri osobe su uhap{ene, ali na`alost, nismo uspjeli da vratimo i slike, rekla je portparol holandske policije. Sedam remek-djela umjetnika, ukqu~uju}i Pikasa i Monea, ukradena su iz muzeja "Kunstal" u Roterdamu. Ove slike bile su izlo`ene povodom 20 godina galerije. To je bila najve}a pqa~ka slika u Holandiji od nestanka 20 radova iz muzeja "Van Gog" iz Amsterdama 1991.

SAD {aqu vojnike i opremu
BAMAKO - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave po~ele su da pru`aju podr{ku vojnoj intervenciji Francuske u Maliju slawem vi{e od 80 vojnika i 124 tone vojne opreme, saop{tio je ju~e portparol Ministarstva odbrane SAD Yory Litl. Francuski i malijski vojnici uspjeli su da preuzmu kontrolu nad gradom Douentza, koji je u posqedwa ~etiri mjeseca bio pod kontrolom pobuwenika. Afri~ka unija, Ekonomska zajednica zapadnoafri~kih dr`ava i UN idu}ih dana odr`a}e konferenciju u Briselu na kojoj }e biti ocijewen napredak u Maliju.

NEKRETNINE Vatikana na atraktivnim lokacijama
Tako je, na primjer, poslovni centar na Trgu Sent Yej ms u Lon donu ku pi la firma "Briti{ groluks investments", u kojoj udjele imaju ban ka ri Yon Varli i

BEZBJEDNO PAPINSTVO
Musolinijev novac bio je od velikog zna~aja za vatikanske finansije. Yon Polard, istori~ar s Kembriya, navodi u svojoj kwizi "Novac i uspon savremenog papinstva: Papinstvo je sada bilo finansijski bezbjedno. Vi{e nikada ne}e biti siroma{no." Iako je skrivawe fa{isti~kog porijekla papinskog bogatstva bilo razumqivo u vrijeme rata, nije potpuno jasno za{to je Vatikan i kasnije dr`ao u tajnosti svoju imovinu u Britaniji iako je wegova finansijska struktura reorganizovana 1999.

jorku, a koja je opet bila u vlasni{tvu {vajcarske kompanije "Profima SA". Prema podacima iz britanskog Nacionalnog arhiva, koji datiraju iz perioda Drugog svjetskog rata, "Profima" je za pra vo hol ding kompanija Vatikana, koja je ~ak bila pod istragom zbog aktivnosti koje su bile "protivne interesu saveznika u borbi protiv nacista". Posebno se is tra `i va lo djelovawe rim skog advoka ta Bernardina Nogare, koji je tada zastupao finansijske interese Vatikana i osnivao mutne of-{or kompanije koje su kontrolisale oko 50 miliona dolara prqavog novca koji je Va ti kan do bio od Musolinija. Nekretninama i investicionim portfoliom trenu tno upravqa Pa olo Menini, koji u Vatikanu vodi po se bno odjeqewe i de fakto je papin investicioni bankar. Prema pro{logodi{wem iz vje {ta ju Savjeta Evrope, Meninijevo odjeqewe kontroli{e portfolio uku pne vri jednos ti 680 miliona evra.

Saobra}ajka u Rusiji

Poslije odluke UN da poo{tri sankcije Pjongjangu

Beba ~udom pre`ivjela nesre}u
NI@WI NOVGOROD - Jednogodi{wa devoj~ica je na ~udesan na~in pre`ivjela te{ku saobra}ajnu nesre}u u Rusiji, iako je zbog siline udara izletjela iz kola i to pravo na put kamionu. Kamera na kontrolnoj tabli jednog putni~kog automobila zabiqe`ila je nevjerovatan doga|aj na zamrznutom putu u blizini Ni`weg Novgoroda. Voza~ "micubi{ija" izgubio je kontrolu nad vozilom, okrenuo se i zadwim dijelom udario u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca. Zadwa vrata terenca su se odvalila, a kroz otvor je na put ispalo malo dijete. Nadolaze}i teretwak je uspio da uspori i promijeni pravac, taman toliko da za desetak centimetara izbjegne djevoj~icu. Wen otac je istr~ao iz slupanog automobila i uspio je da je skloni sa puta novog kamiona.

Nove prijetwe iz Koreje
PJONGJANG, WUJORK Sjeverna Koreja je ju~e, reaguju}i na rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujediwenih nacija u kojoj se osu|uje weno nedavno lansirawe rakete, saop{tila da }e pove}ati svoje vojne i nuklearne kapacitete. Savjet bezbjednosti UN u utorak je jednoglasno donio rezoluciju kojom osu|uje postupke Sjeverne Koreje i poo{tra va san kci je pro tiv ove zemqe, javqaju agencije. Sjeverna Koreja je saop{tila da }e zbog rezolucije poveRakete Sjeverne Koreje

saop{tio je Pjongjang. Sjeverna Koreja je do sada izvela dva nuklearna testa, 2006. i 2009. godine.

KOREJA ne pristaje na razgovore
Nove sankcije uvedene su za svemirsku agenciju Pjongjanga, a SB je ponovio svoj prethodni zahtjev da Sjeverna Koreja treba da odustane od programa za proizvodwu nuklearnog oru`ja i obustavi lansirawa.

}ati svoje nuklearne kapacitete i da nikada ne}e pristati na razgovore o prestanku wihovog kori{}ewa.

- Odmah }emo po~eti ja~awe i pove}awe odbrambenih vojnih snaga, kao i na{ih nukle arnih spo so bnos ti -

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 21

Desni~arski blok izraelskog premijera pobijedio na izborima

Vijesti
Nigerija

Ponosan sam {to mogu biti va{ premijer i hvala vam {to ste mi dali priliku da tre}i put vodim dr`avu Izrael. Iranski nuklearni program egzistencijalna prijetwa Izraelu, rekao Netanijahu
TEL AVIV - Najve}i izazov budu}e vlade bi}e spre~avawe Ira na da ra zvi je nuklearno oru`je, rekao je ju~e izraelski premijer Bewamin Ne ta ni ja hu u pobjedni~kom govoru poslije tijesne pobjede na parlamentarnim izborima. - Ponosan sam {to mogu biti va{ premijer i hvala vam {to ste mi dali priliku da tre}i put vodim dr`avu Izrael - kazao je Netanijahu. Izraelski premijer najavio je da }e nastojati da formira {iroku koaliciju, nakon {to su izlazne ankete pokazale da je wegov desni~arski blok osvojio minimalnu ve}inu na op{tim izborima, prenijele su agencije. Izraelski premijer iranski nuklearni program nazvao je egzistencijalnom prijetwom Izraelu i rekao da bi do qeta Teheran mogao biti u stawu da obogati uranijum do faze koja bi mu omogu}ila rapidan napredak prema razvoju nuklearne bombe. Ta kozva ni "jas tre bovi", kako ih nazivaju, ima}e 61 poslanika, a centar i qevica 59, od ukupno 120 mjesta u parlamentu, objavili su izraelski mediji. - Sude}i po izlaznim anketama jasno je da su gra|ani Izraela odlu~ili da `ele me-

Tijesna pobjeda Netanijahua
FOTO: ROJTERS Bewamin Netanijahu

Teroristi ubili 18 lovaca
MAIDUGURI - Islamski ekstremisti otvorili su vatru na pijaci u jednom trgova~kom gradu na sjeveroistoku Nigerije i ubili 18 qudi, javile su ju~e agencije. To je bio najsmrtono sni ji na pad u posqedwih nekoliko sedmica, rekao je predstavnik lokalnih vlasti. Napad je po~iwen u ponedjeqak uve~e, a meta su bili lokalni lovci u mjestu Damboa koji prodaju meso od `ivotiwa kao {to su maj mu ni i divqe sviwe. Takvo meso je zabraweno muslimanima u ishrani. Napada~i za koje su sumwa da su ~la novi "Boko Harama" do{li su na gradsku pijacu i ubili 13 lovaca na licu mjesta, a petorica ostalih su preminuli u bolnici.

Kolumbija

Velika zapqena kokaina
BOGOTA - Kolumbijska policija zaplijenila je u utorak 3,8 tona kokaina koji se nalazio u kontejnerima, ~ije je odredi{te bio Me ksi ko, ja vi le su agencije. Prema rije~ima direktora nacionalne policije Hosea Roberta Leona, pretpostavqa se da je dro ga bi la na mi jewena tr`i{tu Sjediwenih Ameri ~kih Dr`a va, gdje bi wena vrijednost bila oko 95 miliona dolara. U propratnoj dokumentaciji za kontejnere pisalo je da se u wima nalazi glicerin za farmaceutsku upotrebu, a iz kolumbijske luke Kartage na tre ba lo je da budu pre ve ze ni u Ve ra krus u Meksiku.

ne da nastavim da slu`im kao premijer i da formiram naj{iru mogu}u ve}inu (koaliciju) - napisao je Netanijahu na svojoj "Fejsbuk" stranici i najavio da odmah po~iwe da radi s ciqem formirawa naj{ire vlade. Takav scenario mogao bi da ima duboke posqedice na izglede za bliskoisto~ni mirovni proces, navodi AP.

NETANIJAHU najavio formirawe {iroke koalicije
Netanijahuovi protivnici sa centra rekli su da ne}e ulaziti u wegovu vladu ako ne u~ini ozbiqan napor da obnovi mirovne pregovore sa Palestincima koji su bili u zastoju tokom wegovog prethodnog mandata.

Zajedni~ka lista Netanijahuovog konzervativnog Likuda i na ciona las ti ~ke partije Izrael na{ dom osvojila je samo 31 poslani~ki mandat, jedan mawe nego {to su pokazivale posqedwe ankete uo~i izbora. Te dvije parti je su u do sada{wem parlamentu - Knesetu imale 42 mandata. Najve}e iznena|ene ovih

LAPID
Jair Lapid, biv{a televizijska zvijezda, sin pokojnog politi~ara Tomija Lapida, sigurno nije zaboravio kqu~nu podr{ku svog oca, rodom iz Novog Sada, vo|e partije [inui, u povla~ewu iz pojasa Gaze. Povla~ewe je pokrenuo biv{i izraelski premijer Arijel [aron prije nego {to je napustio Likud 2005. godine.

izbora je nova centristi~ka partija Je{ atid (Ima budu}nosti) koju predvodi politi~ki novajlija Jair Lapid. Ona je osvojila 18 ili 19 mandata, po izlaznim anketama. Lapid bi mogao da postane ili lider opozicije ili da tra`i va`no mjesto u vladi. Na tre}em mjestu su laburisti lijevog centra sa 17 mandata, pa slijedi vjerski [as sa 13. Partija Jevrejski dom za koju se predvi|alo da }e biti tre}a osvojila je 12 mjesta, dva mawe od predvi|enih. Poznavaoci prilika su u prvim reagovawima rekli da je Netanijahu dobio bitku, ali da mo`e da izgubi rat i da }e Lapid tra`iti velike koncesije za ulazak u vladu.

SAD

Biv{i predsjednik napu{ta Francusku zbog poreza

Sarkozi bje`i u London?
PARIZ - Biv{i francuski predsjednik Nikola Sarkozi mogao bi da se preseli u London i tamo osnuje investicioni fond vrijedan vi{e od milijardu funti da bi izbjegao rekordnu poresku stopu od 75 odsto u svojoj otaybini, objavili su britanski mediji. De taqi o pla ni ra nom preseqewu u Veliku Britaniju prona|eni su pro{log juna tokom policijske racije u wegovom stanu u Parizu, prenijeli su portali. "Dejli mejl" navodi da }e se Sarkozi i wegova tre}a supruga, biv{i supermodel Karla Bruni-Sarkozi, vjerovatno nastaniti u bogatoj ~etvrti Saut Kensington i tako postati najpoznatiji i najuticajni ji fran cus ki par u britanskoj prestonici.
Nikola Sarkozi i Karla Bruni

Bu{ov kamionet prodat za 300.000 $
WUJORK - Pikap kamionet "ford", koji je bio u vlasni{tvu biv{eg ameri~kog predsjednika Yorya Bu{a mla|eg, prodat je na aukciji za 300.000 dolara, a sredstva idu u dobrotvorne svrhe, javqaju ameri~ki mediji. Bu{ je kamionet "ford F-15 king ren~", sa pogonom na sva ~etiri to~ka, koristio na svom ran~u u Teksasu gdje `ivi i ko ris tio ga je po sli je prestanka mandata 2009. godi ne. Au kci ja je obavqena u Ariozni, a ime kupca nije javno saop{teno. Desni za{titni vazdu{ni jastuk ima autogram biv{eg predsjednika SAD.

DETAQI o preseqewu prona|eni u Sarkozijevom stanu
Me|utim, biv{i predsjednik se nalazi pod istragom zbog korupcije u Francuskoj i ako se preseli preko Laman{a javnost }e biti {okirana. Dokument je zaplijewen nekoliko sedmica nakon {to je Sarkozi izgubio imunitet usqed poraza od socijalisti~kog rivala Fransoa Olanda

na majskim predsjedni~kim izborima. Ako se preseli u London, ovaj kon troverzni Francuz pridru`i}e se glumcu @eraru Depardjeu i najbogatijem sunarodniku Bernardu

Arnou u bijegu od potencijalnog oporezivawa od rekordnih 75 odsto. Ugledni is tra `i va~ki novinski sajt "Medijapart" objavio je da su "prvi nacrt"

"londonskog plana" prona{li detektivi na Sarkozijevom kompjuteru. Sarkozi je postavqen za svjedoka u takozvanoj aferi "Betankur", u kojoj se tereti da je finansirao svoju izbornu kampawu 2007. ilegalnim donacijama vlasnika "Loreala" i naj bo ga ti je `e ne u Francuskoj Lilijan Betankur. Protiv Sarkozija se vodi vi{e istraga. U jednoj od wih je povezan sa prodajom naoru`awa Pakistanu, a u drugoj je, navodno, koristio novac poreskih obveznika da bi pla}ao pri ja teqima da rade istra`ivawa javnog mwewa.

22 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

4

djevoj~ice

4

dje~aka

Milanko i Milka Popovi} iz Lazareva odgajaju devetoro djece

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Skromna ku}a qubavqu ispuwena
FOTO: V. TRIPI]

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

Supruga, djeca i qubav su najve}e bogatstvo u `ivotu. Onog materijalnog nemam i ne tra`im ga, ali sopstveni krov nad glavom je jedino {to nam nedostaje, ka`e Milanko
PI[E: NEDA DRE^ nedad@glassrpske.com

Kirija
Milanko je kazao da se obra}ao gradskoj upravi, ali da pro{le godine na`alost nisu imali novca da im pomognu. - Borili bismo se kao i do sada, radio bih i sve bi bilo lak{e, samo da rije{imo stambeno pitawe - rekao je Milanko i dodao da trenutno kasni sa pla}awem dvije kirije, ali da vlasnici ku}e imaju razumijevawa s obzirom na to da znaju da im sigurno ne}e ostati du`an. naru{io slogu. Milanko i Milka {koluju ~etvoro djece, troje su jo{ mali, a dvoje je zavr{ilo {kolovawe, a najmla|a djevoj~ica ima svega ~etiri mjeseca. Da su Milankova djeca zaista skromna i lijepo vaspitana, uvjerili smo se kada smo ih pi ta li {ta bi naj vi {e `eqela da ima ju. Pe to go di{wa Suzana stidqivo je rekla da ne ma ni ka kvih posebnih `eqa, a Milana, koja je, ina~e odli~an |ak, rekla je da samo `eli da jednog dana postane u~iteqica. - Volim da idem u {kolu i da u~im. Ne mam po se bnih `eqa. Lijepo mi je sa bra}om i sestrama i nikada mi ne smetaju kada se oni igraju a ja u~im - kazala je osmogodi{wa Milana.

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-222 463-025 216-661 324-310 235-444

prevoz
Autobuska stanica 922-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Da je stara narodna poslovica "Ku}a nije tijesna gdje ~eqad nisu bijesna" ta~na, uvjerili smo se u skromnom domu jedanaesto~lane porodice Popovi} iz Lazareva, gdje vladaju mir, sloga, qubav i po{tovawe. Milanko Popovi}, ponosni otac pet djevoj~ica i ~etiri dje~aka, ka`e da su mu supruga, djeca i qubav koju dijele najve}e bogat stvo u `i vo tu. Onog materijalnog, ka`e, nema i ne tra`i ga. Sopstveni krov nad glavom, koji ne}e morati pla}ati, jedino je {to ovoj porodici nedostaje da bi wihova sre }a bi la potpuna. - Ni kada ni {ta ni sam `elio tra`iti. Uvijek sam se borio i radio kako bih za-

radio dovoqno da mogu platiti stanarinu i hraniti porodicu, ali kako su do{la te{ka vremena i sve je mawe posla, sada sam se morao obratiti za pomo} - ispri~ao je Milanko, koji radi kao mo-

ler, pa jedino u qetwem periodu i kada je lijepo vrijeme mo`e ra~unati na neku zaradu, jer tada uglavnom ima posla. Milankova supruga nezaposlena je i brine o ku}i i djeci. Jedini zaposleni ~lan ove porodice je wihov najstariji sin, koji ima 21 godinu. - Mjese~no izdvajamo 230 KM za kiriju, a kada se tome dodaju i re`ije, onda je to 350 KM. Jedino {to nam trenutno poma`e je to {to je najstariji sin nedavno po~eo da radi, ali ni to nam nije dovoqno, s obzirom na to da nijedno dijete ne prima dje~iji dodatak, a treba platiti kiriju i ostaviti novca i za hranu - kazao je Milanko i dodao da }e se ovih dana za pomo} obratiti predstavnicima republi~ke i gradske

vlasti ne bi li mu pomogli da se sku}i. Milankova supruga Milka ka`e da joj nije te{ko odgajati devetoro djece, te da je ponosna i zadovoqna jer su joj djeca mirna, poslu{na i skromna, pa joj nikada ne zadaju glavoboqe.

PET K]ERI i ~etiri sina u porodici Popovi}
- Djecu je jedino te{ko odgajati s finansijske strane, jer su te{ka vremena. Ipak, vjerujemo da }e sve do}i na svoje, da }e biti boqe, te da }e nam oni kojima se obratimo pomo}i da ostvarimo svoj jedini san - rekla je ova ponosna majka i dodala da mali prostor u kojem `ive nikada nije

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" ANA KAREWINA @anr: drama Uloge: Kira Najtli, Keli Mekdonald, Yud Lov Termini: 17.30, 20, 22.30 dodatni termin subotom i nedjeqom 13 ZERO DARK THIRTY @anr: drama, akcija Uloge: Kris Prat, Yesika ^astian, Yoel Eyerton Termini: 21.15 U DOBRU I U ZLU @anr: drama, komedija Uloge: Bredli Kuper, Yenifer Lorenc, Robert De Niro Termini: 15.45, 18, 20.15, 22.30 \ANGOVA OSVETA @anr: drama, vestren Uloge: Yejmi Foks, Don Yonson, Leonardo Dikaprio Termini: 15.45, 19, 22.15 POTRAGA ZA NEMOM 3D @anr: animacija, avantura, komedija Uloge: Albert Bruks, Elen Deyeneres, Vilijam Dafo Termini: 15.30 dodatni termin subotom i nedjeqom 11.30 GANGSTERSKI ODRED @anr: kriminalisti~ka drama Uloge: [on Pen, Ema Stoun, Rajan Gosling Termini: 19 HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE @anr: komedija Uloge: Lisa Adario, Bili Kristal, Lovel Ganz, Termini: 17, dodatni termin subotom i nedjeqom 13.45 ZAMBEZIJA 3D @anr: animirani Uloge: Semjuel L. Yekson, Ebigejl Breslin Termini: subotom i nedjeqom u 12 PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Uloge: Alek Boldvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: dodatni termin subotom i nedjeqom 13.45 KR[ I LOM 2D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 11.45 KR[ I LOM 3D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 13.30 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Pet decenija bawalu~kog jeseweg salona GALERIJA UDAS Izlo`ba "Duboreza~ki radovi" Vule Vujnovi}a BANSKI DVOR Izlo`ba crte`a i grafika ~etiri mlada umjetnika Marija Igwi}a, Nenada Marina, Ogwena Latinovi}a i Dejana \ebeyije Vije}nica, 11 ~asova Promocija klinike za vje{ta~ku oplodwu - dr Sawa Sibin~i} NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Velika scena, 20 ~asova "Revizor" Komedija, Nikolaja V. Gogoq

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 23

Besplatna vo`wa taksijem poslije kupovine u "Merkatoru"
U saradwi sa "Patrol taksijem", "Merkator" je organizovao besplatnu vo`wu za svoje kupce koji pazare vikendom u wihovim trgovinama na podru~ju grada. - Kupci koji ostvare ra~un ve}i 100 KM, subotom i nedjeqom, u bilo kojem "Merkatoru" u gradu dobijaju kupon za besplatnu vo`wu u vozilima "Patrol taksija". Kupcima su na raspolagawu vozila u gara`i "Merkator" centra, dok }e oni koji pazare u na{im drugim marketima vozilo naru~iti pozivom na broj 1533 - rekla je portparol "Merkator" centra Tatjana Rakovi}. D. S.

Protekle godine prijavqeno 380 kra|a FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Ve~e gusala i poezije
Ve~e gusala i poezije u organizaciji bawalu~kog Udru`ewa guslara i epskih pjesnika "Od Zmijawa Rajko" i Svetosavskog kulturnog kluba bi}e odr`ano ve~eras u prostorijama pomenutog kluba. Predsjednik Udru`ewa guslara i epskih pjesnika "Od Zmijawa Rajko" Dragan Mili~i} ka`e da je to manifestacija sa tradicijom. - Ve~e gusala i poezije odr`ava se svake godine povodom praznika i u ~ast Svetom Savi - rekao je Mili~i}. Na ovoj manifestaciji predstavi}e se guslari, narodne pjesme i poezija, a sve s ciqem ~uvawa tradicije, kulturne i umjetni~ke ba{tine i srpske istorije.

MAWAK h policijski patrola a uzrok kra|

Planinari korak do Kilimanxara

Pove}an broj kra|a na podru~ju grada

Novac i zlato plijen lopova
Lopovi su naj~e{}e obijali vozila, preduze}a, ustanove, prodavnice i stanove, a nosili su novac, tehniku, razne kozmeti~ke preparate, zlato i garderobu, ka`e Mari}
PI[E: DANIJELA STOKANI] danijelas@glassrpske.com

Nov~anici, mobilni telefoni, zlato, odje}a… samo su dio plijena koji su lopovi krali iz ku}a, prodavnica, automobila, a da su kradqivci postali sve drskiji, pokazuju podaci iz Centra javne bezbjednosti da je pro{le godine zabiqe`eno mnogo vi{e kra|a u gradu u odnosu na godinu ranije. Na~elnik CJB Mladen Mari} ka`e da je tokom 2012. godine zabiqe`eno 380 kra|a, a godinu ranije policiji je prijavqeno 247 ovih krivi~nih djela. - Lopovi su naj~e{}e obijali vozila, preduze}a, ustanove, prodavnice i stanove, a nosili su novac, tehniku, razne kozmeti~ke preparate, zlato, garderobu… - naglasio je Mari}. Zbog u~estalih kra|a neki

stanovnici se pla{e da ostave stan ili ku}u bez nadzora ~ak i kada idu na kra}i put. - Po{to su kra|e u na{em nasequ postale gotovo svakodnevica, kad vikendom sa porodicom putujem na selo, uvijek pozovem mla|u sestru da nam pripazi na ku}u. Ne bih voqela da nas zadesi ono {to je sna{lo na{eg kom{iju, da mu provale u ku}u i odnesu zlato u novac - ka`e Dragoslava Jovi~i} iz Lazareva. Milo{ Stefanovi} iz Obili}eva ka`e da je vi{e pu-

ta primijetio kako se dva do tri mladi}a na parking mjestima {uwaju oko parkiranih vozila u wegovoj ulici.

TOKOM 2011. godine zabiqe`eno 247 kra|a
- Parking mjesta, posebno ona mawe osvijetqena, ~esto su na udaru yeparo{a. Nedavno sam ~uo kako su jednom 64-godi{waku ukrali iz automobila nov~anik s parama i li~nim dokumentima - dodao je

NEOSVIJETQENE ULICE
Neosvijetqenost gradskih i prigradskih ulica i naseqa ide naruku lopovima. Iz Centra javne bezbjednosti apeluju na Administrativnu slu`bu grada da u saradwi sa gra|anima i policijskim slu`bama utvrde gdje se incidenti, nasiqa i kra|e naj~e{}e de{avaju i da postave uli~nu rasvjetu na tim mjestima kako bi unaprijedili bezbjednost.

Stefanovi}. Penzioner Jovanka Markovi} ka`e da je jedan od razloga pove}anog broja kra|a nedostatak policijskih patrola. - Skoro sam da sestrom {etala u samom centru grada kada je nepoznati mladi}, voze}i se na biciklu, pro{ao izme|u nas dvije i mojoj sestri otrgnuo torbicu iz ruku - `ali se Markovi}eva. Sestre su kra|u torbice prijavile obli`woj policijskoj stanici, ali kradqivac jo{ nije otkriven. O problemima sa lopovima svjedo~i i Jelena Mi{i} iz Borika, kojoj je u stan provalilo nepoznato lice. - Sva sre}a pa u stanu nisam imala ni{ta vrednije od 50 KM, koje sam dobila od roditeqa za ro|endan. Zgrada u kojoj `ivim jako je stara, vrata se te{ko zatvaraju pa je moj dom bio mamac za kradqivce kazala je Mi{i}eva.

Ako sve bude i{lo po planu, do kraja sedmice na vrhu Kilimanyara, na visini od 5.895 metara, treba lo bi da se za vi jo ri zastava ~lanova Planinarsko-alpinisti~kog kluba "Samit". Ja vio je ovo "Gla su Srpske" jedan od alpinista, Miroslav Bundalo, koji ka`e da su uspje{no osvojili prvi vrh Mount Meru visok 4.566 metara za rekordna tri dana, iako je za

uspon na wega predvi|eno minimalno ~etiri dana. - Mount Meru je planina vul kanskog po ri je kla i mnogo te`a i opasnija za pewawe. Uspon je bio iscrpquju}i, jer se u prvom dijelu kretalo kroz yunglu gdje su temperature bile bi{e od 30 stepeni i sa velikom vla`no{}u, dok je na vrhu temperatura bila ispod nula stepeni Celzijusa - kazao je Bundalo. D. S.

Od naplate parkinga tri miliona maraka
Od naplate parkinga u gradsku kasu se protekle godine slilo 3.046.514 KM. - Putem automata napla}eno je 1.475.676 KM, odnosno 68 odsto, a putem SMS-a 694.022 marke ili 32 odsto - rekao je {ef Odsjeka za parkinge i gara`e Branimir Papi}. Naveo je da su tokom 2012. godine blokirana 3.094 vozila, te da je od toga ostvaren prihod od 95.690 KM, a istovremeno su premje{tena 3.632 vozila i od toga je napla}eno 211.000 KM. - Prihod od pretplatnih karata za parkirawe je iznosio 380.005 KM, od naplate parkirawa u javnoj gara`i u Aleji Svetog Save 117.358 KM, a od pla}awa parkirawa putem ~ip-kartice 3.710 KM. Ostali prihodi iznosili su 69.051 KM - dodao je Papi}. V. P.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Stefan Borenovi}, sin Branislava i Biqane; Milo{ Kesi}, sin Mirka i Tatjane; Sara Kova~evi}, k}i Danijela i Swe`ane; Matej Zeqkovi}, sin Momi ra i San dre; Ma tea Soviq, k}i Stanka i Vawe; Petar Tali}, sin Nenada i Radmile; Sofija Ili}, k}i Slavi{e i Lazarele; Vasilije Popovi}, sin Velibora i Biqane; Nikolina Pucarevi}, k}i Milijana i Aleksandre; Anastasija Vidovi}, k}i Danila i Vesne; Eldar Karat, sin Admira i Leile; Aleksandar Stjepanovi}, sin Radovana i Zorice; Nejra Krivdi}, k}i Semira i Aide; Danilo \uki}, sin Sa{e i Suzane; Maksim [obot, sin Dejana i Dragane; Sofija Vujakovi}, k}i Miroslava i Martine; Andrej Vukovi}, sin Borislava i Danane.

PA@WA
Bez struje tri naseqa
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Rakova~ke bare, Drakuli} i [argovac od devet do 14.30 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". U saop{tewu se navodi da je u toku sveobuhvatna akcija na iskqu~ewu potro{a~a koji imaju dugovawa za elektri~nu energiju. N. D.

Umrli:
Milan (Milo{) Markovi}, ro|en 1932. godine.

24 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Kultura
Udru`ewe dramskih umetnika Srbije

@or` Amado [ATRA ^UDESA

Nikola Malovi} PRUGASTOPLAVE STORIJE

FOTO: GLAS SRPSKE

Preminula Vera Crven~anin-Kulenovi}
BEOGRAD - Prva `ena filmski rediteq u Jugoslaviji Vera Crven~anin-Kulenovi} preminula je u 93. godini, saop{tilo je ju~e Udru`ewe dramskih umetnika Srbije, javio je Tanjug. Rediteq i scenarista Vera Crven~anin-Kulenovi} preminula je u ponedjeqak, 21. januara, a bi}e sahrawena u petak, 25. januara, u 12.30 ~asova na grobqu Orlova~a u Beogradu. Supruga kwi`evnika Skendera Kulenovi}a, autora ~uvene poeme "Stojanka majka Kne`opoqka", prva `ena filmski rediteq u Jugoslaviji koja je potpisala prvu {picu na dokumentarnom filmu "Avala filma" 1948. godine, karijeru je po~ela kao glumica u Narodnom pozori{tu u Sarajevu, a zatim je djelovala kao rediteq "Avala filma". Najzna~ajnije djelo za koje je dobila "Sterijinu" nagradu je dramatizacija Krle`inog romana "Na rubu pameti", 1964. godine.

Branka Kati} i Tihomir Stani} u "Falsifikatoru"

Kwa`evsko-srpski teatar

"Joakim Vuji}" Mileni Dravi}

Premijera filma rediteqa i scenariste Gorana Markovi}a

"Falsifikator" 7. marta u Srpskoj
Sve~ana projekcija najavqena za 20 ~asova u bawalu~kom multipleksu "Palas". Novi Markovi}ev film bi}e prikazan 3. marta na zatvarawu filmskog festivala "Fest" u Beogradu
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

BEOGRAD - Glumica Milena Dravi} dobitnica je statuete "Joakim Vuji}" za izuzetan doprinos razvoju pozori{ne umje tnos ti Srbi je ko ju dodjequje Kwa`evsko-srpski teatar iz Kragujevca, javile su agencije. @iri, koji su ~inili Neboj{a Bradi}, Vlastimir \uza Stoiqkovi}, Vojo Lu~i}, Marija Soldatovi} i Milo{

Krstovi}, jednoglasno je odlu~io da nagrada pripadne Mileni Dravi}. Dravi}eva je, prema ocjeni `irija, statuetu zaslu`ila za gluma~ko trajawe u pozori{tu, na filmu i televiziji, ali i za osoben dar, qepotu i harizmu. Nagrada }e Mileni Dravi} biti uru~ena 15. februara na velikoj sceni kragujeva~kog teatra.

Poklon ~itaocima "Glasa Srpske"

Ulaznice za film "Ana Karewina"

BAWALUKA - Premijera filma "Falsifikator" Gorana Markovi}a bi}e 7. marta u Republici Srpskoj, a sve~a na pro je kci ja na javqena je za 20 ~a sova u bawalu ~kom mul ti ple ksu "Palas". Pot vrdio je ovo produ cent i glavni junak filma Tihomir Stani}, koji tuma~i lik falsifikatora An|elka. Novi Markovi}ev film bi}e prikazan 3. marta na zatvarawu filmskog festivala "Fest" u Beogradu. Ve}i dio "Falsifikatora" sni man je u Re pu bli ci Srpskoj, u selima [e{kovci i Kri{kovci, kao i u Lakta{ima. Radwa je smje{tena u 1968. godinu, a Markovi} smatra da je ba{ te godine po~eo raspad Jugoslavije. Markovi}

je prvo napisao pozori{ni ko mad, on da i sce na rio za film, a Tihomir Stani} ve} je igrao isti lik u istoimenoj pred sta vi Beo grad skog dramskog pozori{ta.

RADWA smje{tena u 1968. godinu
Pri~a "Falsifikatora" smje{tena je u malo selo u BiH, gdje se uz falsifikate

diplome otkriva ~itav niz stvari koje dovode do zapleta u filmu. - Ima dos ta ane gdo ta u vezi sa tom pri~om, a kao model za glavnog junaka poslu`io mi je moj otac, koji je bio seoski u~iteq. On je verovao da je svako ko je bar jednom do {ao u {kolu zaslu`io da dobije prolaznu ocenu. @eleo sam da snimim pri~u o wegovoj sudbini, o ~oveku koji je gradio {kole i

AN\ELKO
- On je pravi ~ovekoqubac, pomalo zanesen u svojoj `eqi da pomogne svima kojima mo`e pomo}i. Ali, on ima jo{ jednu osobinu koja }e ga na kraju u~initi tragi~nim junakom: bezrezervno veruje u Tita i Jugoslaviju. Tokom pri~e, wegove iluzije po~iwu da se raspr{uju, pogotovo kada dospe u zatvor i tamo sretne manekene budu}eg pada te dr`ave - opisao je lik An|elka rediteq Goran Markovi}.

uz razne akcije pomagao razvoj sela - rekao je Stani}. Osim {to igra gla vnu ulogu, Stani} je i saradnik na sce na ri ju, kao i produ cent filma, koji nastaje u produkciji "Drina filma" iz Beograda i "Balkan filma" iz Kozarske Dubice, u saradwi sa Radio-televizijom Republike Srpske. Jednu od glavnih uloga u filmu, An|elkovu suprugu, tuma~i srpska glumica Branka Kati}, koja ve} godinama gradi karijeru u Americi. U "Falsi fi ka to ru" igra ju i Svetozar Cvetkovi}, Sergej Trifunovi}, Jernej [ugman, Miki Krstovi}, Dragan Petrovi} Pele, Nata{a Markovi}, Bogdan Dikli}. U ekipi su i glumci iz Re pu bli ke Srpske @eqko Stjepanovi}, Dragoslav Medojevi}, Branko Jankovi}.

Me|unarodni salon fotografija "Bawaluka 2012"

BAWALUKA - "Glas Srpske" i bawalu~ki multipleks "Palas" nagra|uju i ove sedmice ~itaoce ulaznicama za novi film na repertoaru. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051/342-900, a tri najbr`a dobi}e po dvije ulaznice za film "Ana Karewina", koji je na repertoaru danas u 17.30 ~asova. Re`iju nove, holivudske verzije ~uvenog ruskog klasika kwi`evnosti Lava Nikolajevi~a Tolstoja potpisuje Yo Rajt. Naslovnu ulogu tuma~i Kira Najtli, a u ulozi grofa Vronskog je Aron Tejlor Yonson. Radwa je smje{tena u 1874. godinu. @ivahna i lijepa, Ana Karewina ima sve ono na ~emu bi joj pozavidjele `ene toga doba. Ona otputuje u Moskvu kada dobije pismo od svog brata Oblonskog, u kojem moli Anu da do|e i pomogne mu da spasi wegov brak sa Doli. Na tom putu Ana upoznaje zanosnog kowi~kog oficira Vronskog. A. M.

Izlo`ba autora iz 60 zemaqa u Gradi{ci
GRADI[KA - Fotografije sa {estog Me|unarodnog salona fotografija "Bawaluka 2012" izlo`ene su u Kulturnom centru Gradi{ka. Rije~ je o salonu u organizaciji Univerzitetskog fotoki no klu ba Bawalu ka, a postavka obuhvata fotografije autora iz raznih krajeva svijeta. Predsjednik Salona fotografija Dragan Prole rekao je da je ovo {esta godina u Gradi{ci, gdje su zadr`ali tradiciju da u Kulturnom centru prvi izlo`e fotografije u novoj godini.

TEMA arhitektura i portreti
FOTO: M. VUJI]

- Izlo`ba je dobila zna~ajnu podr{ku, shodno broju autora, kojih je bilo 560, a imali smo oko 6.000 fotografija iz 60 zemaqa {irom svi-

jeta - ka`e Prole. Prema wegovim rije~ima, osim slobodnih tema, ove godine su na fo to gra fi ja ma zastupqene teme arhitekture, por tre ta i jo{ mno go za nimqivih motiva. Umjetni~ke radove sa {estog Me|unarodnog salona fotografija "Bawa Luka 2012" publika u Gradi{ci mo}i }e da pogleda sqede}ih dvadesetak dana. M. V.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 25

Robert Redford ugostio ekipu filma "Krugovi"
BEOGRAD - Ekipu filma "Krugovi", koji je prikazan na ameri~kom festivalu "Sandens", ugostio je osniva~ festivala, glumac Robert Redford, javile su agencije. Film "Krugovi" Srdana Golubovi}a premijerno je prikazan na ~uvenom festivalu nezavisnih filmova "Sandens", a susret sa Redfordom odr`an je na wegovom imawu, gdje je slavni glumac ugostio sve rediteqe filmova iz takmi~arskog programa. Evropsku premijeru "Krugovi" }e imati na ovogodi{wem "Berlinalu", a srpsku 23. februara na 41. Festu.

Dodjelom nagrada zavr{en {esti Me|unarodni filmski i muzi~ki festival "Kustendorf"

Vijesti
Premijera

"Zlatno jaje" Janu Carlevskom
Filmovi koje smo izabrali najboqe ispunili ove ciqeve, kao i visok tehni~ki nivo, posjeduju li~ni rediteqski stil i zrelost svojih pri~a, rekla Alona Kimhi
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com Emir Kusturica sa nagra|enim rediteqima

"Prag i srpski slikari"
BEOGRAD - Dokumentarni film "Prag i srpski sli ka ri" pre mi jerno }e biti prikazan 29. januara u Domu omladine Beograda, javio je Tanjug. Film predstavqa simbiozu izlo`be slika i premi je re is to ime nog dugometra`nog dokumentarnog filma koji je pri~a o srpskim slikarima s kraja 19. i po~etka 20. vijeka koji su studirali ili privatno odlazili u Prag.

Film

Franko adaptira "Tabloid"
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Yejms Franko odlu~an je da za veliko pla tno adap ti ra ro man Yejmsa Elroja "Ameri~ki tabloid", javio je Tanjug. Ro man auto ra "Povjerqivo iz L.A." i "Crna Dalija", prema kojima su snimqeni is to ime ni filmovi, je izmi{qena pri~a o trojici mu{karaca koji su planirali ubistvo Yona F. Kenedija.

MOKRA GORA - Kratki igrani film "Mucava qubav" mladog re`isera Jana Carlevskog iz [vajcarske osvojio je "Zlatno jaje" [estog me|unarodnog filmskog i muzi~kog festivala "Kustendorf". Drugu nagradu, "Srebrno jaje", dobio je kratki igrani film "Barvalo" Rasmusa Klostera Broa iz Danske, a tre}e, "Bronzano jaje", film "Tateh" Janiva Lintona iz Izraela. Nagradu za najboqu kameru "Vilko Fila~" dobio je film "Don Sabas" Huana Manuela Zuwige iz Meksika. Posebno priznawe `iri je dodijelio Martinu Ratu (Poqska) za dokumentarni film "Zapisano mastilom" i Jeleni Gavrilovi} (Srbija) za kratki igrani film "Ja nisam tvoj drug". Nagrade festivala - Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje izradila je slikarka Bisenija Tere{~enko, a nagradu "Vilko Fila~" i diplome Radenka Jungi} i "Radinost R" iz Bawaluke. Ceremoniju sve~anog zatvarawa "Kustendorfa 2013" re`irao je mladi pozori{ni rediteq Milan Ne{kovi}. O filmskim nagradama odlu~ivao je stru~ni `iri u sastavu izraelska kwi`evnica i glumica Alona Kimhi (predsjednik), slavni ameri~ki

filmski producent, direktor produkcije i asistent re`ije Majkl Hausman i srpski teoreti~ar medija i filmski i TV re`iser prof. dr Oleg Jekni}. @iri za kameru ~inio je dvojac, slavni ~e{ki kamerman Martin [ec i proslavqeni srpski monta`er i dizajner zvuka Svetolik Mi}a Zajc. Pozdravqena burnim aplauzom na scenu je iza{la predsjednik `irija Alona Kimhi, koja je obrazlo`ila odluke i predstavila pobjednike festivala. - Kako je jednom re~eno, u

stvarawu filmova se prave mnoge gre{ke, me|utim, publika umije da u mraku bioskopa prona|e draguqe me|u kamewem. Obratili smo pa`wu na tri glavne vrijednosti filmova: autenti~nost, originalnost i kreativnost. Filmovi koje smo izabrali najboqe su ispunili ove ciqeve, kao i visok tehni~ki nivo, posjeduju li~ni rediteqski stil i zrelost svojih pri~a. Filmovi koje smo izabrali su dobro koncipirani, emocionalno bogati i dobro proizvedeni - kazala je Alona Kimhi.

Prije ceremonije dodjele nagrada publika je u`ivala u nastupu folklornog ansambla "Kopaonik" iz Leposavi}a, te projekciji kratkog filma "Koqe" ruskog autora Borisa Kazakova. Animacija u ovom filmu nastala je kori{}ewem eksera i 35mm trake, tako da je ovo ujedno bilo jedino ostvarewe ura|eno starom tehnologijom.

MAJKL HAUSMAN na zatvarawu obu~en u srpsku narodnu no{wu
Oficijelni dio programa po~eo je dodjelom specijalno dizajniranih diploma koje se u znak sje}awa na boravak u "Kustendorfu" dodjequju svim studentima, u~esnicima takmi~arskog programa. Konferansije i selektor Festivala Duwa Kusturica pozvala je osniva~a Emira Kusturicu da studentima dodijeli diplome. Dok su se studenti smjewivali, slikaju}i se i poz-

GOSTI
[esti "Kustendorf" od 16. januara okupio je neka od najve}ih imena svjetske kinematografije kao {to su rediteqi Yang Jimou (Kina), Ben Zejtlin (SAD), Aleksej Balabanov (Rusija), Mateo Garone (Italija), Elija Sulejman (Palestina), Peter Gotar (Ma|arska) i turska rediteqka Je{im Ustaoglu. Najve}e interesovawe izazvao je dolazak slavnih glumica Monike Belu~i (Italija) i Odri Totu (Francuska). Nagrada za budu}e filmove dodijeqena je Jimou, Belu~i i Gotaru.

dravqaju}i sa Kusturicom, atmosfera u publici se zagrijavala. Majkl Hausman je za ovu priliku bio obu~en u srpsku narodnu no{wu. - Hvala vam {to ste do{li na "Kustendorf" u Drvengrad. Sre}an sam {to smo imali priliku da vas ugostimo, te vam pru`imo priliku da se dru`ite sa svjetski poznatim re`iserima i sklopite nova poznanstva. Nadam se da }emo svi zajedno uspjeti napraviti jedan boqi svijet kroz umjetnost - kazao je Kusturica studentima. U ime `irija za nagradu "Vilko Fila~" publici se obratio Svetolik Mi}a Zajc. - Kamera je najuo~qiviji deo filma. Pripovedawe slikom je baza filma koje mo`e da poboq{a i podstakne emocije i podr`i op{tu ideju. Snimateqi mogu putem svetla, kretawa kamere i kadrirawa da izra ze sop stve no tuma~ewe i pomognu re`iseru kako bi postigao svoj ciq rekao je Zajc.

London

Alanu Parkeru BAFTA
LONDON - Britanski rediteq Alan Parker dobi tnik je naj ve }eg pri znawa Britanske filmske akademije, po~asne nagrade BAFTA, javile su agencije. - Uvijek brinete kada dobijete ovakvo priznawe, da li to zna~i da je va{oj karijeri kraj, ali je sve ovo ipak veoma lijepo - rekao je Alan Parker. Dobitnik nagrade BAFTA i nominovan za "Oskara", Parker je poznat i po filmovima "Bagzi Maloun", "Evita" i "Komitments".

Fest

Na repertoaru "Palasa"

"Tajna operacija" u bawalu~kom bioskopu
BAWALU KA - Film "Tajna operacija 00:30" rediteqke Ketrin Bigelou, koji je osvojio pet nominacija za "Oskara", od danas je na repertoaru bawalu~kog multipleksa "Palas", saop{tili su iz "Oskar filma". "Taj na ope ra ci ja 00:30" prikaziva}e se svaki dan u terminu od 21.15 ~asova. Glavne uloge tuma~e Yesika ^estin, Kris Prat i Yoel Eyerton. Pri~a prikazuje ratno ludilo Bliskog istoka i bavi se jedinicom ameri~ke vojske koja je locirala, prona{la i ubila Osamu bin Ladena. Lov na Osamu bin Ladena bio je du`e od decenije jedna od glavnih preokupacija svjetske ja vnos ti i ame ri ~kih predsjedni~kih administraci ja. Na kra ju mu je u trag u{ao tim sa~iwen od nekoliko predanih operativaca Centralne obavje{tajne agencije. A. M.

Medsen na otvarawu
BEO GRAD - Sla vni ame ri ~ki glu mac Maj kl Medsen otvori}e 41. me|unarodni filmski festival Fest, navodi se na sajtu festivala. Medsen, koji je snimio niz filmova, od blokbastera do autorskih ostvarewa, najpoznatiji je po ulogama `estokog momka u filmovima "Uli~ni psi", "Doni Brasko", "Vrsta" ili "Kil Bil".

26 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao novope~eni gazda u Crnu Goru, pa ka`e svom ~ovjeku: - Trebam sutra 18 jakih crnogorskih momaka za posao. - Nema problema, {efe, sutra su tu.

Drugi dan sti`e kamion s 22 ~ovjeka. Ka`e gazda: - Pa {ta je to? Rekao sam 18 Crnogoraca, a ne 22. - Pa {efe, ima 18 Crnogoraca plus ~etiri Bosanca. - Koji }e mi |avo ~etiri Bosanca? - Pa da ih istovare.

Neda Ukraden ho}e na "Evrosong"
Neda Ukraden ubije|ena je da je ona ovogodi{wi predstavnik Srbije na "Evrosongu". Pjeva~ica se sprema za "Beosong", festival ~iji }e pobjednik otputovati u Malme na najve}i evropski muzi~ki festival, pi{u srpski mediji. Ukoliko uspije da se domogne [vedske, pjeva~ica }e iza sebe ostaviti i mnogo mla|e takmi~are. Weni prijateqi ve} su po~eli da se {ale sa wom i govore joj da i Srbija ima svoju babu{ku, aludiraju}i na pro{logodi{we u~esnice iz Rusije, grupu koju ~ine bake starije od 60 godina. - Nedini prijateqi ve} zbijaju {ale na wen ra~un. Govore kako mo`e lako da se desi da opet gledamo babu{ku na "Evroviziji", aludiraju}i na ~iwenicu da peva~ica ima unuke - pri~a na{ izvor. Neda }e na "Beosongu" imati veoma jaku konkurenciju, a samo jedan od 15 odabranih u~esnika brani}e boje Srbije u maju ove godine u Malmeu. - Snimila sam pesmu Duleta Ba~i}a, koji je napisao moje velike hitove "Da se na|emo na pola puta" i "Na Balkanu". Smatramo da je "Beosong" odli~na prilika za promociju te pesme - ka`e Neda. Pjeva~ica je spremna, a za {ale prijateqa ne haje. Jer ona je ponosna na ~iwenicu da je baka bliznakiwama Nedi i Aleksandri. Ovako su stari nekad spremali ovaj krompir. U toku spremawa podsjetimo se da se nedjeqom znao spremati ovakav krompir sa sla ni nom. Ni{ta nije vagano, ali su dodavani paprika i paradajz. ^esto se pri prema kada je vri je me posta. Krompir se priprema za osam osoba.

Pekarski krompir

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: П, КОРИНТИЈАНС, С, АЛАБАМА, О, ОЧИ, ТИ, АВ, КАЛИБАР, ЗАМОРАНО, АЛАВИ, РПА, ЛЕ, В, КО, И, ЛЕВЕРКУЗЕН, СКР, НЕСТОР, Е, И, ТНТ, ТА, РАВЕНА, РОГ, ЕРАТО, ДАРА, НИЛ, СМ, М, Н, АЈ, СТОПЕР, ДЕНИ, РС, ИИ, ЈЕЛЕНА ЖИГОН,

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 27

Mu` se odmara u foteqi i gleda TV, a `ena ga pita: - Je li, zna{ li ti gdje su Hima-

laji? - Pojma nemam, ti si posqedwa spremala stan.

Vampir ide ulicom i vu~e mrtva~ki sanduk sve do dvorca. A na vratima dvor-

ca stoji mali vampir i ka`e: - Joj tata, za ve~eru opet konzerve?

Sastojci:
2 kilograma krompira 3 glavice crnog luka 4 ka{i~ice "vegete" 2 ka{i~ice paprike 2 ka{ike bra{na uqe voda

Priprema
Ukqu~iti rernu na 220 stepeni. U rernu staviti tepsiju podmazanu uqem. (Kad pe~emo u vatrostalnoj ili kerami~koj posudi, ne zagrijavamo ih prethodno, mogu da puknu, za vatrostalnu sigurno, za kerami~ku ne znamo, ali ne rizikujmo). Krompir oguliti i isje}i na tanke kri{ke. Luk o~istiti i sitno isjeckati, sastaviti ga sa za~inima i u wega uvaqati krompir. Na kraju posuti krompir bra{nom i dobro izmije{ati. Voditi ra~una da svaka kri{~ica bude ravnomjerno za~iwena. Sasuti u podmazan pleh. Naliti vode i staviti na pe~ewe. Da vas ne buni, vode je potrebno mo`da i {est decilitara, neka do|e do vrha krompira, nemojte strahovati... nalijte, ali sipajte vodu negdje s }o{ka da ne sperete za~ine. Pe}i dok ne porumeni, odnosno dok voda ne ispari. U toku pe~ewa, jednom promije{ati, da se povr{ina krompira previ{e ne zape~e.

Cijene u KM
krompir crni luk "vegeta" paprika uqe 1,9 0,7 0,5 0,4 0,6

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Ukoliko budete bili odmjereni, {ansa da uspijete bi}e ve}a nego ikada. Iskoristite sposobnost brzog odlu~ivawa i preduzima~ki duh i ne pla{ite se. Strah je ~esto prepreka koju treba otkloniti. Po{to je boqi mr{av mir nego debela parnica, odlu~ite se za prvu mogu}nost, ukoliko ste sa nekim u sporu.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Bar danas ne mo`ete da se po`alite. Sve se odvija sa lako}om, masa problema nestaje kao rukom odnesena. Eto razloga za sre}u. Ono {to vas ~ini dodatno razdraganim je novac. Nije ni ~udo po{to je on energija bez koje ne mo`ete. Savjetuje se umjerenost u porocima.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Po{to je trenutno nagla{ena sklonost ka bolestima, preduzmite sve neophodne preventivne mjere. One nikada nisu na odmet, a mogu vam pomo}i da problem svedete na minimum. Ukoliko se ne{to i dogodi, [korpijama je barem lako - brzo se regeneri{u i oporavqaju. Sveop{te nezadovoqstvo!

CIJENA RU^KA

Poslu`ivawe:
Mo`e se isje}i slaninica na listove.

4,2

@udite za qepotom, qubavqu i skladom, dok situacija name}e prozai~nost. Ako budete uspjeli da na|ete zlatnu sredinu, odli~no }ete funkcionisati, budu}i da imate i podr{ku planeta. U protivnom, tvrdoglavost i qubomora mogu vam stvoriti probleme.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Izbjegavajte nepromi{qene odluke i kontroli{ite svoju sklonost ka preuveli~avawu. Po`eqno je biti samokriti~an, {to je, prizna}ete, malo te`e. Lak{e je prebacivati krivicu na druge. Jedan poslovni plan urodi}e plodom, ako ga va{a blizana~ka povr{nost ne upropasti.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Puno `eqa, odlu~nosti i svega {to je potrebno da savladate izazove. Uspje}ete bez pote{ko}a, mada je evidentno stawe unutra{weg nezadovoqstva. ^ini vam se da }ete pu}i, i to zbog sitnica. Bavqewe fizi~kim aktivnostima predstavqa idealno rje{ewe. Sa Ovnovima ne ulazite u sporove.

Kako nau~iti djecu da peru ruke
Izuzetno je va`na navika prawa ruku, jer na taj na~in se spre~ava {irewe nekih zaraznih bolesti. Podsjetite djecu povremeno za{to se ruke moraju prati
Prawe ruku je osnovna hi gi jen ska navika. Izuzetno je va`na jer na taj na~in spre~avamo {irewe nekih zaraznih bolesti. Rodi teqi pod sti ~u dje cu da peru ruke, me|utim za stvarawe ove zdrave i neophodne higijenske navike nije dovoqno samo re}i "operi ruke". Na taj na~in to postaje jo{ jedna u nizu naredbi koju }e poslu{ati, ili ne}e. Naviku prawa ruku treba izgraditi sa puno strpqewa i upor nos ti. Evo ne koli ko ko ra ka ka ko bi djeca razumjela za{to je va`no prati ruke: - Djeca moraju shvatiti va`nost prawa ruku. Razgovarajte o tome sa wima. ^itajte kwige o prawu ruku, te klicama i bakterijama zbog ko jih se ru ke mo ra ju prati. Na|ite kwigu prikladnu dobu djeteta, da bi je moglo razumjeti. Naj boqe je iza bra ti kwigu sa mno go sli ka i ilustracija, jer }e tako mala dje ca la k{e shva ti ti {ta im poku{avamo objasniti. Veoma je mogu}e da }e ilustracija lika iz pri~e koji pere ruke podstaknuti i dijete da pere ruke. - Djeca vole da koriste sapun, pa nabavite male sapu ne ili one u ra znim oblicima. Tako }e djeci biti la k{e dr`a ti sa pun u ru~icama, a bi}e im zabavno gledati razne boje i dodirivati razli~ite oblike. `i te dje te tu da ot pje va omiqenu pjesmicu dok pere ruke (na|ite zajedno neku prikladne minuta`e). Tako }ete biti sigurni da prawe ruku traje dovoqno dugo. - Pod sje ti te dje cu po vremeno za{to se ruke moraju prati. Objasnite im da sa svakim sapirawem sapunice sa ruku, klice i bakterije odlaze u odvod. Dje ca vole sli ko vi ta obja{wewa, pa pustite ma{ti na voqu. Tako }e br`e i dugoro~nije zapamtiti va`nost ove navike. Kona~no, kao i kod osta lih podsti cawa po na {awa, pohva li te di je te svaki put kada opere ruke.

Rak
(21.6 - 20.7)
Dobro ste raspolo`eni i, {to je najva`nije, niste nervozni. Sve se odvija sa lako}om, ne zakerate, ve} se okre}ete isprobavawu sopstvenih psihofizi~kih mogu}nosti. Masa problema koja vas je ovih dana iritirala sada vam izgleda smije{no. Zahvaquju}i optimizmu, dobrog ste zdravqa.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Ukoliko budete osmislili vrijeme i okrenuli se ne~emu {to vas interesuje, a toga ima na pretek, bi}ete zadovoqni. Ne}e vam smetati subjektivan osje}aj da vas okolina dovoqno ne voli i ne cijeni. Bi}ete zadovoqni duboko intimnim saznawem da posjedujete kvalitete o kojima drugi mogu samo da ma{taju.

Lav
(21.7 - 21.8)
Sve je fantasti~no, sre}ni ste i zadovoqni, okrenuti stvarima koje volite, kreativni i aktivni. Pored uspje{nog posla, o~ekuje vas i izlazak na luksuzno mjesto. Lavovi vole glamur, pa }e nastojati da ispo{tuju svoje neskromne prohtjeve. Zahvalite se rije{enim materijalnim problemima.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Neuroti~ni ste vi{e no obi~no. Kad se dobro osje}ate, do te mjere se tro{ite da se lako mo`ete razboqeti. Po{to se radi o poznatim stvarima, pamet u glavu. Za po~etak, smawite fizi~ke aktivnosti i nervirawa i razmislite u ~emu ste bili neumjereni, pa tek onda posjetite qekara.

NAVIKU PRAWA ruku treba izgraditi sa puno strpqewa i upornosti
Postoje sapuni za djecu koji u sebi kriju malu igra~ku. Ukoliko su dostupni u va{em mjestu, ne}ete po`aliti ako ih nabavite. - Djeca ponekad po`ure pa prawe ruku traje jedva nekoliko sekundi. Umjesto da budete "policajac" koji }e nadgledati svako prawe i brojati sekunde, predlo-

Djevica
(22.8 - 22.9)
@elite da izbjegnete jaz izme|u vas i onih sa kojima morate da kontaktirate. Povla~ite se pred wihovim neadekvatnim postupcima. Jo{ ste pod uticajem uzbudqivog doga|aja koji vam daje krila, ~ine}i vas imunim na nesavr{enost okoline. Dokle }e to da vas dr`i? Uspje{an poslovni dan!

Ribe
(19.2 - 20.3)
Ne{to biste da promijenite, ali {ta? Mnoge Ribe lutaju nezadovoqne razvojem sveukupne situacije. Ukoliko ste se ranije obezbijedili i shvatili {ta ho}ete, dobro vam ide. To se, me|utim, odnosi na mali broj pripadnika ovog "komplikovanog" vodenog znaka.

28 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Feqton

IDENTITET EVROPE

(13)

Prevelika uloga data turskoj vojsci
TOMAS MAJER

U ovoj zemqi se vojska previ{e eksponira na politi~koj sceni, i to kao samoprogla{eni ~uvar prava, demokratije i ustavnosti. U tom smislu je Turska donekle defektna u svojoj demokratiji, tj. predstavqa ono {to bi se u teoriji demokratije nazvalo demokratijom po domenima. To zna~i da u zemqi postoje odre|eni domeni, naime vojska, koji pola`u pravo na politi~ku mo}, ali su izvan doma{aja demokratske kontrole.

Islamisti~ke ambicije

U ustavnom poretku Turske vojska igra prenagla{enu ulogu, koja te{ko da se mo`e uskladiti sa principima demokratije, iako je i ta uloga u stvari mawe va`na. Iako u pojedinim aspektima jeste defektna, Turska je demokratski ure|ena Prvi razlog prijema Turske u EU je {to }e strate{ka pozicija Ankare, kao spojnice sa muslimanskim svijetom, u XXI vijeku za Evropu biti od sve ve}eg zna~aja. ^lanstvo Turske zna~i i kapija Evrope za susjednu Aziju

Stoga dosada{wa uloga vojske u okviru demokratije u Turskoj predstavqa jedan od najopravdanijih argumenata za skepti~an stav prema tome da li je ova zemqa spremna za pristup. Ovaj problemati~ni specijalni status vojska ima da zahvali jednom kemalisti~kom impulsu koji je uvek iznova potkrepqivan. Pre tpos tav ka ko ja sto ji iza ovog impulsa glasi naime da je Mustafa Kemal jedino uz podr{ku vojske, kao "najnaprednije" snage u zemqi, koja je distancirana od dru{ tve ne i kul turne stvarnos ti, svojevremeno mogao da sekularizuje Tursku i da je otvori prema Evropi. I navodno samo ta stalna za{tita mo`e da garantuje da zemqa ne}e podle}i isku{ewu islamizma i vratiti se na staro stawe. Nije se uvek jasno moglo sagledati u kojoj je meri ova legitimiziraju}a opasnost zaista realna, a koliko slu`i samo kao izgovor da bi vojska zadr`ala svoje politi~ke privilegije.

Nakon {to je prihvatila da igra po pravilima demokratije i postala pravi pobornik pristupa Turske Uniji, vladaju}a partija, koja je na poziciju do{la zahvaquju}i islamisti~ki orijentisanim ambicijama, u avgustu 2003. godine, nakon nekoliko talasa proevropskih reformi, izmenom Ustava ograni~ila je posebnu ulogu Vojnog saveta i time uklonila i jednu od posledwih velikih prepreka na putu ka ~lanstvu u EU. Ako bismo smatrali da ba{ kada je Turska u pitawu ne treba sasvim verovati u demokrat ske pro me ne, ko je sko ro svu gde u Evropi predstavqaju dugotrajan, mukotrpan i komplikovan proces, to bi jedino zna~ilo da kulturni argument koji ne `elimo vi{e da zastupamo otvoreno poku{avamo da ubacimo u diskusiju na mala vrata. Naj~vr{}i dokaz svakako bi bio da se u potpunosti iskoreni svaki vid torture u zatvorima i policijskim pritvorima u zemqi. Tek kada Vlada za sva vremena bude eliminisala ovo zlo, zemqa }e zaista biti spremna za pristup. Sli~ni slu~ajevi ne samo iz drugih kulturnih krugova u svetu ve} i iz same Evrope pokazuju da se mawkavosti i u pogledu pravne dr`ave i demokratije svode na nedoslednost u procesu prelaska iz autokratije ka demokratiji.

gracija jedan od kqu~nih argumenta za prijem kandidata sa slabo razvijenom demokratskom tradicijom bio je da }e oni razviti utoliko ja~u demokratiju ~im budu sudelovali u mre`i evropskih institucija i uz primenu principa me|usobne odgovornosti, gde ~lanice vi{e pola`u ra~una jedna drugoj i gde to opet dovodi do ve}eg stepena stabilnosti. Unutar Evropske zajednice nije se dogodi lo ni {ta {to bi sada obo ri lo taj argument. Razvoju demokratije u Turskoj potrebna je Evropska unija isto kao {to je Evropskoj uniji potreba sekularna turska demokratija kako bi upotpunila svoj model integracije.

Tri politi~ka razloga
I pored nedoumica koje postoje i kod svake druge kandidature pri trezvenom politi~kom razmatrawu prednosti i mana ~lanstva Turske u Uniji moraju prevagnuti tri politi~ka razloga: Prvi razlog je {to }e strate{ka pozicija Turske kao spojnice sa muslimanskim svetom u XXI veku za Evropu biti od sve ve}eg zna~aja. ^lanstvo Turske za Evropsku uniju ne bi bilo dobitak samo zato {to bi onda imala kapiju i tuma~a za islamski svet i susednu Aziju. Kao dokaz uva`avawa evropski orijentisanog islama kao jednakog me|u jednakim ~lanstvo Turske bi za milione muslimana koji ve} danas `ive u zemqama Unije bilo dodatni podstrek za integraciju. Drugi razlog je {to je Turska uverqivo pokazala da je sposobna za promene i inovacije. U `eqi da postane ~lanica Unije tokom po sledwih godi na os tva ri la je ve }i napredak ka demokratiji i ure|ewu pravne dr`ave nego za posledwih osamdeset godina, dakle tokom cele istorije od nastanka moderne dr`ave. Tre}i razlog je to {to }e Turska pre u okviru EU ostati demokratska i stabilna nego izvan we. A uz to ide i krajwe pragmati~na ekonomska prognoza da bi ova zemqa sa svojih 60 miliona stanovnika u znatnoj meri pro{irila unutra{we tr`i{te Unije, od kog zavisi i privredno blagostawe u zajednici. (Nastavi}e se)

TREBA DA BUDE ISKORIJEWEN svaki vid torture u zatvorima i policijskim pritvorima u Turskoj

Iako vrsta defekta ne mo`e da se uporedi, sli~no je bilo i u Vajmarskoj Republici, gde je demokratija tako|e bila optere}ena, ali je republika u adekvatnom politi~kom okru`ewu i nakon razvojnog procesa na kraju uspeBudu}nost {no prevazi{la te deficite. Za razliku od rasprostrawene pretpostavke, u nema~koj traNa osnovu istorijskih i savremenih analiza u diciji nije postojao nikakav kulturni a priori koji bi onemogu}io duboke demokratske ovom serijalu se istra`uje da li Evropska unipromene i razvoj. [ta dakle, osim kulturja, koja je za sada politi~ki savez bez zajedninih predrasuda, govori da se Turska ne}e ~kog identiteta, mo`e prerasti u demokratsku poput drugih evropskih zemaqa iz deficizajednicu sa kojom bi se gra|ani poistove}ivatarne demokratije razviti u punopravnu deli. Posebno je uo~qiv dio istra`ivawa o mokratsku pravnu dr`avu? odnosu Evrope i islama, o sukobu ili uzajaTokom celog procesa evropskih intemnom razumijevawu tih kultura.

24. januar 41. godine

24. januar 1847. godine

24. januar 1965. godine

Ubijen rimski car Kaligula
41 - Ubijen je rimski car Gaj Julije Kaligula, koji je tokom vladavine od 37. do 41. ispoqio brutalnost, samovoqu i ne~uveno rasipni{tvo. Po{to je uveo nepodno{qivo visoke poreze i ostale namete, okrenuo je protiv sebe Senat i vojsku, ~ak i komandante sopstvene pretorijanske garde i ubijen je. Senat je potom za cara proglasio wegovog strica Klaudija Tiberija Druza, koji }e biti upam}en kao rijetko dobar vladar. Kaligula, kao i mnogi drugi suvereni Rima, ostao je upam}en najvi{e po brutalnosti prema podanicima. To su uostalom nastavili i drugi koji su ga naslijedili.

Ro|en vojvoda Putnik
1847 - Ro|en je srpski vojskovo|a vojvoda Radomir Putnik. U dva srpsko-turska rata od 1876. do 1878. komandovao je Rudni~kom brigadom i Veterni~kim odredom, koji su se istakli na Javoru, Krevetu, Velikom [iqegovcu, \unisu, oko Pirota, prilikom osloba|awa Ni{a, Vrawa i Gwilana. U Drugom balkanskom ratu 1913. pravovremeno je rasporedio i pripremio vojsku, predvidjev{i bugarski napad, {to je bilo odlu~uju}e za trijumf u Bregalni~koj bici. U Prvom svjetskom ratu 1914. vje{tim manevrisawem i grupisawem glavnine srpskih snaga doprinio je slamawu nadmo}nih austrougarskih trupa u Cerskoj i Kolubarskoj bici.

Umro Vinston ^er~il
1965 - Umro je Vinston ^er~il, dobitnik Nobelove nagrade za kwi`evnost 1953, premijer Velike Britanije od 1940. do 1945. i od 1951. do 1955. ^lan parlamenta postao je 1900, a od 1905. do 1921. bio je dr`avni podsekretar za kolonije, ministar trgovine i unutra{wih poslova. U maju 1943. uspostavio je vezu s Vrhovnim {tabom NOVJ i potom je priznao Partizanski pokret kao, po wegovom uvjerewu, jedinu snagu koja se u Jugoslaviji bori protiv okupatora. Djela: "Memoari iz Drugog svjetskog rata" (za wih je dobio Nobelovu nagradu, iako je poznato da ih nije on pisao nego tim stru~waka).

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA Prodajem ku}u sa placem kod "Nove sirovine", 62.000 KM, tel. 066/205506 Prodajem ku}u i poslovni prostor u centru, tel. 066/205-505 Prodajem ku}u P+S, 670 m2 oku}nice, u Rosuqama, tel. 065/633-885 Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100 m2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj Veja", povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u u centru grada P+S, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra, tri posebna stana po 100 m2, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u P+S+M u Lazarevu, oku}nice 760 m2, tel. 065/685-800 Prodajem dowi dio ku}e sa poslovnim prostorom, 44 m2, Solunska 12, tel. 066/892-469 Prodajem ku}u u Bawaluci, tel. 065/522-838 Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187 Ku}u sa zemqom na putu BawalukaKrupa na Vrbasu, prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/549-200 Prodajem ku}u i 730 m2 zemqe, ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}", Bawaluka, tel. 065/096-547 Prodajem u centru Bawaluke ku}u pretvorenu u poslovne prostore, tel. 065/522-838 Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom kod "Integralove" pumpe, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Motikama, blizu {kole, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Lazarevu, ul. Marije Jotanovi}, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u i zemqu na Tuwicama, tel. 066/091-091 Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/528-247 Prodajem vi{espratnu ku}u sa pet stanova na vrlo povoqnoj lokaciji u Bawaluci, cijena po dogovoru, tel. 066/292-575 Prodajem ku}u u Novom Gradu 9h9, visoka prizemnica ili mijewam za Bawaluku ili Prijedor, tel. 066/653792 Prodajem ku}u od 180 m2 na placu od 60 ari sa izlazom na Vrbas, u Kla{nicama pored hotela "Pa{a", tel. 00381641 315001 28895 M Prodajem ku}u 9h7 na Pobr|u kod Gimnazije, dvori{ni objekat, plac 400 m2, Sime Pandurevi}a, cijena 65.000 KM, tel. 065/788-215 Prodajem ku}u, Gorwi Kobatovci, Lakta{i, tel. 065/749-423 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo - Buyak: cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM; 810.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 285.000 evra (reg. planom predvi|ena zgrada), tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{ta pored rijeke, 20.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel. 065/549-687 Na lijepoj lokaciji u Karanovcu na 500 m2 oku}nice prodajem ili za mawi stan mijewam ku}u 9h8 P+S+P, tel. 051/212-357 Prodajem ili mijewam nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297732 Prodajem novoizgra|enu ku}u, podrum, prizemqe i mansarada, unutra sve opremqeno, plac 500 m 2, Bawaluka - ^esma, tel. 065/569-294 Hitno prodajem ku}u u Palama, centralno grijawe, pomo}ni objekti, 1.000 m2 vo}waka, povoqno, tel. 057/224-695 Prodajem povoqno ku}u na Paprikovcu, papiri uredni, vl. 1/1, tel. 065/794-304 Prodajem ku}u u Motikama, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Novoj varo{i, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u u Srpcu 9,5h8 metara, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, tel. 051/280-037 Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626734 Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u u ulici Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Trnu na glavnom putu, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 metara od centra prema Gradini, tel. 065/522-838 Ku}u sa svim pomo}nim objektima u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746 Prodajem ku}u na Lau{u, na placu od 862 m2, cijena 62.000 KM, tel. 065/561-918 Prodajem namje{tenu ku}u i prate}e objekte, godina gradwe 2003. kod Srpca, tel. 065/751-710 Prodajem ku}u 8h9, visoka prizemnica sa svim prikqu~cima, u Kne`ici, op{tina Kozarska Dubica, tel. 051/307-088 Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417581 Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353 Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003 Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823 Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763 Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni + gara`a + stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785 Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/449-9077 Prodajem staru ku}u na 500 m2, zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897 Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897 Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u 425 m2, dva ulaza, et. grijawe, gara`e, cijena po dogovoru, tel. 066/017-385 Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat, 170 m2, u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Principa. Hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m 2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u, prelaz Trn Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadrat-

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

urama placa, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317719 Prodajem ku}u na placu od 640 m2, preko puta bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795 KUPOVINA Kupujem staru ku}u pored puta u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, tel. 066/113-778 ZAMJENA Mijewam ku}u, dva ~etvorosobna stana + podrum + potkrovqe + fasada, centralno za mawi stan i poslovni prostor u Bawaluci, tel. 065/948-436 Mijewam ku}u u Rami}ima, Bawaluka, za Novi Sad i okolinu, ku}a ima podrum i dva ~etvorosobna stana, fasada, grijawe, 200 m 2 zemqe, tel. 065/948-436 Mijewam ku}u u Trnu za stan u Bawaluci, tel. 066/130-333 Mijewam na Pobr|u ku}u 13h10, P+1+M, na placu od 370 m2, za stan u Bawaluci ili prodajem, tel. 065/785-526 Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687 Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, placzemqa, tel. 065/549-687 IZDAVAWE Izdajem trosoban stan - prizemqe 2 ku}e 78,2 m , ul. Maksima Gorkog br. 2, tel. 051/214-169 Izdajem namje{tenu ku}u, parno grijawe, cijena povoqna u ul. J. Savinovi}a 37 B, tel. 051/355-848 Izdajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena, mo`e i prodaja, tel. 065/920-111 Izdajem prizemqe ku}e, 74 m2, nenamje{teno, novogradwa, poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, tel. 065/075-500 Izdajem luksuzno opremqenu ku}u sa parkingom kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613

STANOVI
PRODAJA Prodajem jednoiposoban stan 44 m2, podno`je Star~evice (c. grijawe, klima, interfon, bezbjednosna vrata, balkon), tel. 065/779-685, 065/601-288. Prodajem stan 70 m 2 u centru grada, tel. 051/305-604 Prodajem stan, 44 m2, ul. Ogwena Price, tel. 065/601-772 Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505 Prodajem dvosoban stan od 57 m2, ~etvrti sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 065/662-919 Prodajem nov stan, 63 m2, u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, zgrada ima lift, tel. 065/633-885 Prodajem stan u izgradwi, 95 m2, drugi sprat, preko puta Ekonomske {kole, tel. 065/633-885 Prodajem stan, 64 m2, u ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, tel. 065/633-885 Prodajem stan, 57 m2, u nasequ Ante Jaki}a, ~etvrti sprat, dva lifta, tel. 065/633-885

Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a, 48 m2, tre}i sprat, tel. 065/633-885 Prodajem nov stan 56 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 065/633-885 Prodajem garsoweru, 33 m2, drugi sprat, kod SUP-a, tel. 065/633-885 Prodajem nov stan, 55 m2, u Kozarskoj ulici, Hiseta, prvi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 48 m 2, u ulici Stepe Stepanovi}a, blizu studentskog centra, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 57 m2, prvi sprat, ^aire, renoviran, tel. 065/685-800 Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem stan kod "Intereksa" 50 m2, povoqno, tel. 065/685-800 Stan na prodaju kod Ekonomske {kole 92 m2, tel. 065/685-800 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 43 m2 i 53 m2. Povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem nov stan, 34 m2. Vlastito grijawe na gas, sanitarna voda na gas. Izolacija deset centimetara. Bambusov parket. Ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Prodajem stan, 50 m2, novogradwa, sa novim namje{tajem, u centru, 120.000 KM, tel. 065/900-087 Prodajem u novogradwi dvosoban stan 50 m2 u centru Bawaluke, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/900-087 Prodajem stan u nasequ Sunce, 67,4 kvadrata, visoko prizemqe, cijena 1.600 po kvadratu, tel. 065/930931 Prodajem stan 33 m 2 u centru, novogradwa, tel. 066/130-333 Prodajem trosoban stan u Ba waluci, Obili}evo, 74 m2, prvi spra, tel. 065/241-922 Prodajem stan kod apoteke "1. maj". Trosoban, 80 m2, preko puta vrti}a, stawe odli~no, tel. 065/598-800 Prodajem stan, nisko prizemqe sa {upom, 39 m2, useqiv, nije fiksno, 1.390 KM/m2, mo`e zamjena za garsoweru, tel. 066/187-694 Prodajem jednosoban stan, 45 m2, ekstra sre|en, u Rosuqama, kod hotela "Cezar", tel. 065/583-683 Prodajem stan i poslovni prostor, 45 m2, ekstra sre|en, Rosuqe, kod hotela "Cezar", ima gara`no mjesto, tel. 065/583-683 Prodajem dvosoban renoviran stan, visoko prizemqe, sa gara`om, naseqe Ko~i}ev vijenac, tel. 065/623-475 Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 m2 u Budvi za Bawaluku, tel. 065/400-458 Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/575-031 Prodajem dvosoban stan od 57 m2, ~etvrti sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 065/662-919 Prodajem jednoiposoban stan sa ostavom u novijoj zgradi, 44 m2, podno`je Star~evice, centralno grijawe, klima, interfon, lift, tel. 065/601-288 Prodajem ili mijewam stan u Trebiwu, 43 m2, za garsoweru ili ve}i uz doplatu u Bawaluci, tel. 066/670145 Prodajem dvosoban stan, noviji 47 m2, ul. Majke Jugovi}a kod fakulteta, sa ugra|enom kuhiwom, klimom i plakarom, tel. 065/524-505 Prodajem nov useqiv jednosoban stan, 33 m2, prvi sprat, ul. Anke

30 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE Drakuli}, ^aire, cijena 1.700 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505 Prodajem nov dvosoban stan, 38 m2, Borik II, cijena 2.000 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505 Prodajem dvosoban stan, 49 m2, novogradwa, drugi sprat, ul. Despota Stefana, cijena 1.299 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505 Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, ul. Marije Bursa}, strogi centar, tre}i sprat, tel. 065/524-505 Prodajem trosoban stan, 72 m2, tre}i sprat, renoviran, ul. An|e Kne`evi} iza SUP-a, cijena 1.570 KM/m2, tel. 065/524-505 Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2, ul. Kozarske brigade, preko puta parka "M. Stojanovi}", cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505 Prodajem trosoban stan, 82 m2, ul. Bulevar Cara Du{ana, centar, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/524-505 Prodajem trosoban stan, novogradwa, 78 m2, prvi sprat + gara`a, 15 m2 i ostava 2 m2, ul. Milana Stevilovi}a, Rosuqe, tel. 065/524-505 Prodajem stan u ulici Carice Milice, 54 m2, na tre}em spratu, tel. 066/357-709 Prodajem stan u nasequ Rosuqe, ul. Vo`dova~ka, 61 m2, u potkrovqu st. zgrade, tel. 066/357-709 Prodajem stan u ul. Me{e Selimovi}a povr{ine 71 m2 na prvom spratu, tel. 066/357-709 Prodajem stan 33 m2 nova gradwa, ~etvrti sprat u Novoj varo{i, tel. 065/485-178 Prodajem stan, 57 m2, visoko prizemqe, luksuzno opremqen, potpuno rekonstruisan, po~etak Borika, tel. 051/250-114 Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 52 m2,49 m2 i 43 m2, tel. 066/633885 Prodajem stanove u Novoj varo{i 87 m2,65 m2 i 45 m2, u izgradwi, povoqno, tel. 066/633-885 Mijewam ili prodajem garsoweru, prvi sprat, 32 m2, gradwa 2003, kod Fonda PIO za stan od 45 m2 sli~nih karakteristika uz doplatu, tel. 063/118-063 Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, lift, centralno, kablovska, 65.000 KM, tel. 065/324-935 Prodajem stan na Lau{u, 45 m2, sa namje{tajem, blizu {kole, vrti}a, po{te i "Maksija", tel. 065/485-811 Prodajem stan 105 m2/IV, stan saniran, naseqe "Pentagon", cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem stan 101 m2/VI, dvoeta`ni - Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena 200.000 KM mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687 Prodajem nov stan 53 m2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan 58 m2/P-suteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m2/II i 70 2 m /II, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549687 Prodajem stan u centru grada, potkrovqe, mo`e zamjena za mawi uz doplatu, tel. 061/244-938 Prodajem u centru Bawaluke, nov dvosoban stan 64 m2, peti sprat, lift i podzemna gara`a, tel. 065/785-526 Prodajem stan na Star~evici 52 m2, peti sprat, cijena 1.400 KM/m2, tel. 063/950-189 Prodajem dvosoban stan, 61 m2, u Obili}evu, tel. 066/125-704 Prodajem jednosoban stan, 47 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740-356 Prodajem dvosoban stan, 57 m2, centar, ~etvrti sprat, tel. 065/227-292 Prodajem stan 57 m2, prvi sprat, generalno renoviran, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/569-294 Prodajem garsoweru 31 m2, prvi sprat, godina gradwe 2007, naseqe Mjesec, cijena 65.000 KM ili zamjena za ve}i stan, tel. 065/794-304 Prodajem stan 95 m2, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem stan trosoban 72 m2, centar, ul. Mihajla Pupina, tre}i sprat, tel. 065/601-772 Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714 Prodajem ili izdajem trosoban stan, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije, tel. 066/635-275 Prodajem stan, 65 m2, drugi sprat, Borik ili mijewam za mawi do 35 2 m uz doplatu, tel. 066/113-778 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, tel. 066/130-333 Prodajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m2, 75.000 KM, tel. 065/906-228 Hitno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe), zgrada kod Ne{kovi} pumpe, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/178-840 Prodajem stan 38 m2, ~etvrti sprat, Star~evica, 75.000 KM, bez posrednika, tel. 051/437-407 Bawaluka - Bulevar, prodajem stan, 48,70 m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem stan, 67 m2, tel. 065/569-294 Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, nova gradwa, Nova varo{, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/652-344 Prodajem stan, 96 m2, drugi sprat, nova gradwa, Centar, tel. 065/652344 Prodajem jednosoban stan 41 m2, sa gara`om 18 m2 stan je preko puta CIPS-a, tel. 065/582-485 Prodajem stan, 70 m2, u ulici Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926305 Prodajem dvosoban saniran namje{ten stan u Obili}evu, ul. Vilsonova, tel. 065/623-331 Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637 Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959 Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763941 Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763-941 Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941 Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m2, u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941 Prodajem jednosoban stan, 30 m2, ~etvrti sprat, sa balkonom, ul. M. Kraqevi}a, cijena 55.000 KM, tel. 065/978-485 Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici - ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941 Prodajem dvoiposoban stan, 74 m2, nov, u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763-941 Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992 Prodajem ili mijewam stan 43 m2 stara gradwa, tre}i sprat u Novoj varo{i za ve}i oko 55 m2 u istom nasequ, tel. 065/656-389 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, drugi sprat, tel. 065/601-772 Prodajem stan, 95 m2, tre}i sprat u podno`ju Star~evice, vrlo povoqno, tel. 066/130-333 Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294 Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897 Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897 Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545 Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, sa podrumom od 12 2 m , u ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655 Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 2 m , prvi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/ 698-012 Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012 Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012 Veoma povoqno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe) u Lazarevu, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/814-376 Prodajem dvoiposoban stan u Obili}evu, tel. 065/399-243 Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, tel. 065/561-195 Prodajem jednosoban stan, 41 m2, drugi sprat, centralno grijawe, starija zgrada u ul. Kraji{kog korpusa, Bawaluka, tel. 065/951-595 Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 i 61 m2, cijena po dogovoru i papiri uredni, 1/1, tel. 065/868-551 KUPOVINA Kupujem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505 Kupujem ~etvorosoban stan u centru, tel. 066/205-505 Kupujem jednosoban stan od oko 35 m2, isplata odmah u gotovini, tel. 0038765669222 Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941 ZAMJENA Mijewam otkupqen stan RH za okolinu Bawaluke, vikendicu ili sli~no, tel. 065/829-601 Mijewam otkupqen stan u RH za vikendicu ili sli~no u okolini Bawaluke, tel. 065/829-601 Mijewam stan od 70 m2 za dva mawa kod "Akvane", zvati poslije 20 ~asova, tel. 051/255-401 Mijewam dvosoban stan, u odli~nom stawu, 58 m2, ~etvrti sprat, bez lifta, Obili}evo, Bra}e Jugovi}a, za trosoban stan uz doplatu, tel. 066/717-317 Mijewam u Bawaluci nov dvosoban stan, 52 m2, drugi sprat, za trosoban, tel. 066/913-106 Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 55.000 evra, tel. 065/526-708 Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888 Mijewam trosoban stan, 76 m2, u Boriku, za mawi uz dogovor, tel. 066/026-002 Mijewam stan u Bawaluci, 54 m2, centralno grijawe, za Bijeqinu. U obzir dolazi i ku}a, tel. 051/253285 Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban, tel. 066/913-106 IZDAVAWE Izdajem namje{ten dvosoban stan u Boriku, tel. 066/205-505 Izdajem trosoban stan na Star~evici, namje{ten, tel. 066/703-254 Izdajem garsoweru namje{tenu, poseban ulaz, tel. 051/281-674 Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi, prvi sprat, centar, slobodan od 1.2.2013. godine, tel. 051/302-623 Izdajem jednoiposoban namje{ten stan, Bulevar Cara Du{ana 6/6, prednost imaju samci ili bra~ni parovi bez djece, tel. 051/212-278 Izdajem jednosoban stan, ul. Podgrma~ka 30, Bawaluka, tel. 051/280280 Izdajem prazan stan u novogradwi od 60 m2. Vlastito grijawe na gas, sanitarna voda na gas, klimatizovano, u ulici Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi u Obili}evu, tel. 065/543749 Izdajem jednosoban namje{ten stan u ulici Jovice Savinovi}a 103a, Petri}evac, dvori{na zgrada, tel. 065/580-720 Izdajem studentima u Rosuqama izme|u PMF-a i fakulteta za{tite dvosoban namje{ten stan sa grijawem, internet, kablovska, tel. 065/469-393 Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Cara Du{ana 6/6, prednost imaju samci i bra~ni parovi bez djece, tel. 381641532619 Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentima dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711 Izdajem stan u podno`ju Star~evice, novogradwa, tel. 065/471-281 Izdajem jednosoban stan, tel. 051/429-541 Iznajmqujem potpuno opremqen stan u zgradi, prvi sprat, 40 m2, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centrum", Bawaluka, tel. 066/888-718 Izdajem jednosoban stan u ku}i, namje{ten, 200 KM, Petri}evac, kod `ute pasarele, tel. 066/488-811 Izdajem namje{ten stan 71 m2 u Lazarevu sa gara`om za dvije studentkiwe po 160 KM, grijawe na drva, tel. 066/629-982 Izdajem jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, tel. 066/936032 Izdajem mu{karcima namje{ten jednosoban stan sa grijawem, tel. 065/604-488 Izdajem potpuno namje{ten stan u centru Bawaluke, kod Hitne pomo}i, tel. 065/525-294 Izdajem dvosoban namje{ten stan, Krfska ulica, Obili}evo, tel. 066/255-874 Izdajem namje{ten stan, 40 m2, Rosuqe, sa obezbije|enim ogrevom, 250 KM, tel. 066/412-592 Izdajem jednosoban stan sa grijawem u ku}i kod igrali{ta, Lau{, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 066/300-891 Izdajem prazan dvosoban stan, ulica Talijanskog bataqona Mateoti, kod kafea "007" ili O[

OGLASI "Jovan Cviji}", hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Izdajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m2, namje{teno, tel. 066/235-816 Izdajem stan u centru, ul. Mihajla Pupina, na drugom spratu, 50 m2, namje{ten, tel. 066/235-816 Izdajem prazan stan na Star~evici, ul. Save Quboje, 50 m2, tel. 066/235-816 Izdajem stan, po~etak Lau{a kod "Sirana", nova gradwa, 47 m2, tre}i sprat, namje{ten, tel. 066/235-816 Izdajem stan 82 m2, centar, kod "Vodovoda", namje{ten, sve novo u stanu, sa gara`nim mjestom, tel. 066/235-816 Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jaki}a nasequ, tel. 065/318-350 Izdajem ozbiqnim licima jednosoban namje{ten stan, Nova varo{, Bawaluka, useqivo 1.2.2013, vlastito grijawe, tel. 065/445-782 Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada, Majevi~ka ulica, cijena 180 KM, tel. 066/946555 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod bioskopa "Kozara", prednost imaju studentkiwe, tel. 065/684-271 Izdajem jednosoban stan, kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska TV, tel. 065/439-072 Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{noj ku}i, 32 m2, cijena povoqna, tel. 051/282-871 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/241-551 Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195 Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, cijena 420 KM + re`ije, stan je renoviran, posjeduje klimu, tel. 066/367-890 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka, jeftino, tel. 065/635-449 Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, tel. 066/988-431 Izdajem stan, 71 m2, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije (voda, struja), tel. 065/935-204 Izdajem dvosoban stan kod zgrade Vlade, ul. Prvog kraji{kog korpusa 35, tel. 066/420-296 Izdajem garsoweru, novogradwa, ulaz poseban, tel. 051/306-392 Izdajem jednosoban stan, prazan Koste Jari}a br. 9 A, Bawaluka, tel. 051/437-698 Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/318350 Izdajem trosoban stan na spratu, naseqe Ko~i}ev vijenac ispod "Kosmosa" ul. Stojana Novakovi}a 16, tel. 065/371-983 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centra, tel. 065/450-544 Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, privatna ku}a, u nasequ Ada, ul. Stepe Stepanovi}a, kod "Incela", tel. 065/368-341 Izdajem trosoban stan, namje{ten, u centru grada, tel. 066/130-333 Izdajem dvosoban stan u Boriku, namje{ten, u ul. Majke Kne`opoqke, tel. 065/703-784 Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355758 Izdajem mawi jednosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, cijena 230 KM + re`ije, blizu kampusa, tel. 065/384-318 Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, slobodan od 1.2.2013, tel. 065/327-349 Izdajem stan u strogom centru Bawaluke, 60 m2, ul. Srpska, drugi sprat, tel. 065/601-772

OGLASI Izdajem namje{ten stan u centru Bawaluke, 72 m2, tel. 065/601-772 Izdajem studentima ili porodici dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/909-611 Izdajem studentkiwama dvosoban stan u Boriku, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/548-490 Izdajem prazan dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, ul. Omladinska 85, (ima ugra|ene kuhiwske elemente), 320 KM + re`ije, tel. 065/729-212 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan na Star~evici u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 051/423-331 Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, prvi sprat, tel. 065/822-382 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem u ul. Koste Jari}a, novogradwa, tel. 065/971-583 Izdajem stan, 70 m 2, u centru Lakta{a, useqiv od 1. aprila, Kara|or|eva 59, tel. 065/378-617 Izdajem nov, namje{ten, dvosoban stan sa dnevnim boravkom, 450 KM sa ukqu~enim grijawem, Nikole Pa{i}a 16, Trn, tel. 065/310-799 Izdajem jednosoban, super na mje{ten stan, cijena povoqna, Obili}evo, tel. 065/697-062 Izdajem jednosoban novonamje{ten stan kod SUP-a, cijena 450 KM, tel. 065/140-027 Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609 Izdajem namje{ten jednosoban stan, sprat ku}e, poseban ulaz, 200 KM, blizu nove bolnice, tel. 065/746-295 Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem u ul. Jovana Cviji}a br. 2, tel. 065/644-933 Izdajem luksuzno opremqen stan kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem studentima smje{taj kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897 Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, 250 KM, Kosovska 21 D, Bawaluka, tel. 051/ 281-632 Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem u ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474 Izdajem namje{ten stan 40 m2 na Star~evici, ul. Save Quboje 18, tel. 066/067-818 Izdajem jednoiposoban namje{ten stan na Star~evici, tre}i sprat, centralno grijawe, 300 KM, tel. 065/988047 PONUDA Potrebna cimerka kod "Maksija" u Obili}evu, 160 m2, cijena 167 KM, ura~unate re`ije, tel. 065/141-436 luci, Obili}evo-Mejdan, 68 m2/P, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu 3.100 m2, cijena 285.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", 64 m2, sa namje{tajem, tel. 065/601-772 Prodajem poslovni prostor, 145 m2, atraktivno, u staklu, uz restoran "Marko Polo", orijentacija na {etali{te i Vrbas, tel. 066/650000 Poslovni prostor na prodaju, 69 m2, za vi{e djelatnosti, sve u staklu, prizemqe i sprat, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 95 m2, atraktivna lokacija, dvostrano orijentisan, sve u staklu, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor od 85 m2, atraktivna lokacija, uz restoran "Marko Polo", prizemqe i sprat, sve u staklu, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Prodajem poslovni prostor, 100 m2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889 IZDAVAWE Izdajem namje{tenu kancelariju od 13 m2, u strogom centru povoqno, tel. 065/936-831 Izdajem poslovni prostor u ul. Kwaza Milo[a 59 preko puta "Zoki komerca", tel. 065/520-410 Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 20 m2, TC "Ekvator", prvi sprat, cijena 280 KM, tel. 065/799432 Izdajem poslovni prostor 15+15 m2, centar, "Olimpus" u Juki}evoj ulici, tel. 065/632-750 Izdajem moderan lokal, 50 kvadrata za butik, po{tu, banku, osigurawe, apoteku, ordinaciju, zlataru, kancelarije i sli~no, ulica Cara Lazara 43, glavna ulica, Obili}evo, tel. 066/154-289 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu povr{ine 40 m2. Info na tel. 065/618-045 Izdajem lokal na glavnoj ulici u Obili}evu uz "@itopeku", taksi {tand i kafe,povr{ine 50 kvadrata, ulica Cara Lazara 43, mjese~ni zakup 400 KM, tel. 066/154289 Izdajem mawi poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/643506 Izdajem lokal, 30 m2, prizemqe RK "Boska", strogi centar, tel. 065/524505 Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada, nova gradwa, 33 m2, tel. 066/235-816 Izdajem poslovni kancelarijski prostor u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, predstavni{tva, biro, tel. 065/710-000 Izdajem pet kancelarija u u`em centru grada, svaka ima mokri ~vor, tel. 065/925-186 Izdajem lokal, 30 m2, prodavnica, predstavni{tvo, radionica, centralno grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 051/370-385 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 50 m2, tri kancelarije, strogi centar, cijena 650 KM, tel. 065/729-212 Izdajem poslovni prostor u krugu "Incela", 1.800 m2, 350 m2 i 300 m2, tel. 065/518-741 Izdajem poslovni prostor 32 m2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save br. 59., br. lokala 4, nasuprot SD "Borik" Bawaluka, tel. 066/286-960 Izdajem dva poslovna prostora 1.600 m2 i 300 m2, restoran sa opremom i grijawem, tel. 065/518-741 Izdajem poslovne prostore u strogom centru, od 100 m2, 74 m2, 13m2, tel. 065/936-831 Izdajem kancelarijski prostor 85 m2 sa grijawem u`i centar grada, u ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor 64 m2/P za kancelariju (kod Indir. oporez., 500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/549687 Izdajem poslovni prostor 82 m2/I u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 800 KM/m2, nije namje{teno za kancelariju, tel. 065/549-687 Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m 2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909 Izdajem kancelariju u centru Bawaluke veoma povoqno, tel. 066/263-040 Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/808-510 Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgova~ku djelatnost, ul. Jovana Ra{kovi}a br. 7, tel. 065/367-413 Izdajem poslovni prostor, 12 m2, prizemqe, Borik, tel. 065/512-292 Izdajem prostor, 200 i 20 m2 ili prodajem u centru Bawaluke, tel. 066/136-177 Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, cijena 200 KM, tel. 065/394-908 Izdajem poslovni prostor od 142 m2, pet kancelarija, klima, alarm, tre}i sprat, lamela 2, Jevrejska kod "Boske" (cijena po dogovoru), tel. 065/623-658 Izdajem poslovni prostor, 25 m2, Rosuqe, kancelarija-prodavnica sa inventarom na par mjeseci besplatno, tel. 065/618-380 Izdajem poslovni prostor 30 m2, za vi{e namjena u Lazarevu, tel. 065/566-527 Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/117-186 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141 Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, 52 m2, sigurnosni sistem, klima, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon, parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804 Izdajem kancelarijski prostor, 100 m2, prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/ 649-723 Izdajem poslovni prostor 55 m2, u ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870 Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/635-449 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{tewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 31 bene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/ 512-822 Prodajem zidanu gara`u, 18 m2, kod CJB, prilaz iz ul. Vojvode Mom~ila 3, Bawaluka, tel. 065/582-485 Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m 2, u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka (kod parkinga Rajfajzen banke), tel. 065/461-655 Prodajem u Gradi{ci dvije legalne gara`e, tel. 065/682-319 IZDAVAWE Izdajem gara`u u zgradi, 17 m2, Obili}evo, ul. Carice Milice 44, struja, voda, grijawe, povoqno, tel. 065/936-831 Prodajem placeve u Pavlovcu, tel. 065/819-544 Prodajem plac u Trnu kod plavog mosta uz Vrbas, 700 m2, povoqno, tel. 065/601-772 Prodajem plac - zemqu 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu 11.500 m2, Kr~marice, cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549687 Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687 Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem plac 1.700 m2 za gradwu ku}e-vikendice Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 065/635-449 Prodajem zemqu u [u{warima 3.000 m2, atraktivna lokacija, asfalt, voda, struja, isparcelisano, povoqno, tel. 066/859-479 Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka - Zalu`ani, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294 Prodajem tri placa, iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/569-294 Prodajem vi{e placeva od 1.000 m2, Sara~ica, uz asfaltni put prema ^okorskim poqima, tel. 065/607-482 Prodajem plac u Pavlovcu, tel. 066/130-333 Prodajem ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, i nekori{}enu ku}u 1+1, u Jablanu, tel. 065/575-903 Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932 Prodajem plac od 600 m 2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250 Prodajem plac 958 m2 na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/085-097 Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, povoqno za p~elarewe, tel. 065/178-581 Povoqno prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382 Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2 (mo`e i mawe), uz asfalt, ima struja, telefon i voda, tel. 066/408-499 Prodajem plac, 1.000 m2, u Slatini, struja, voda i telefon, povoqno, tel. 065/510-918 Prodajem plac u Lakta{ima, 10.000 KM, dozvoqena gradwa 600 m2, tel. 065/068-663 Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosjerevu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622-572 Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno, tel. 066/791-259 Prodajem plac od 930 m2 u Gorwem Drakuli}u, papiri uredni, 1/1, tel. 066/225-568 Prodajem plac, 700 m2, Bawaluka, tel. 065/303-811 Prodajem plac na moru, 227 m2, cijena 9.000 evra, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818425 Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941 Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941 Prodajem plac 1.650 m2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941 Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, tel. 065/607-482

PLACEVI
PRODAJA Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636 Prodajem zemqu u Malom Bla{ku, voda i struja, tel. 051/588-706 Prodajem plac, 558 m kvadratnih, u Drakuli}u iznad crkve, ulica Lov}enska. Asfalt, rasvjeta, voda. Oko 500 m od "Vo}ar prometa". Papiri 1/1, tel. 065/564-851 Prodajem 4.000 m2 zemqe, cijena povoqna, tel. 066/818-037 Prodajem placeve na Lau{u i u Zalu`anima, tel. 066/205-505 Prodajem 120 dunuma {ume jele i smr~e pored glavnog puta, povoqno za vikendice, tel. 065/976-464 Povoqno prodajem placeve u Rami}ima kod stambenih zgrada, cijena po m2 18 KM, tel. 065/538-245 Prodajem plac u Motikama 1.110 m 2, 1/1 cijena 28.000 KM, tel. 066/411-137 Prodajem deset dunuma zemqe u [trpcima, vi{e kamenoresca [trpca, tel. 065/334-076 Prodajem plac, 460 m2, iza "Obija", Dervi{i. Mo`e i sa monta`nom ku}om, 90 m2, nova, tel. 065/685-800 Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa 1488 m2, tel. 065/685800 Prodajem dva dunuma zemqe sa objektom, 4,5 kilometara od centra grada, povoqno, tel. 066/897-469 Prodajem 2.744 m2 placa u Jablanu, cijena 8 km po 1 m2, tel. 065/518-375 Prodajem ~etiri nove ~eli~ne felge za "audi" A4, A6 ili "golf 4", tel. 065/518-375 Prodajem plac uz Vrbas, devet kilometara od centra Bawaluke, tel. 065/474-242 Povoqno i hitno prodajem dva dunuma zemqe u Prijakovcima, tel. 066/453-888 Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod {tamparije, tel. 065/032-720 Prodajem u ^esmi blizu crkve gra|evinski plac, 840 m2, za objekat 1h10, p+1+pk, tel. 065/785-526 Prodajem dunum i po zemqe, vikendicu, su{nicu za meso, lokacija Krivoglavci kod Sarajeva, tel. 061/335-353 Prodajem kod crkve u ^esmi gra|evinski plac od 840 m2, povoqnoza gradwu objekta 10h10, tel. 066/913-106 Prodajem 8.000 m2 zemqi{ta kod {kole u Barlovcima, cijena 50 KM/m2, tel. 0038631745848 Prodajem dva placa u Drakuli}u, tel. 065/569-294 Prodajem u Radiwa~i 57.600 m2 zemqe pored rje~ice, tel. 065/569294 Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 038552543601 Prodajem pet dunuma zemqe i tri dunuma {ume, dozvoqena gradwa, prema "Popovi}" otpadu u Glamo~anima, tel. 065/692-136

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem-izdajem prizemqe kafe bara, sprat restorana, mansarda, sobe+vel. stan Viena Mahovqani, tel. 065/657-110 Prodajem poslovni prostor u prizemqu (60 m2), ul. Milana Tepi}a, tel. 066/295-505 Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", 64 m2 sa opremom, tel. 065/601-772 Prodajem poslovni prostor, 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 065/633-885 Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene, kod kafi}a "007", tel. 065/ 685-800 Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800 Prodajem poslovni prostor u Bawa-

GARA@E
PRODAJA Prodajem gara`u u Obili}evu ispred nove zgrade "Tropik", tel. 066/944-700 Prodajem gara`u zidanu, strogi centar, Bawaluka, izgra|ena 1975. god. bez papira, povoqno, tel. 065/370-454 Prodajem zidanu gara`u, Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/776-192 Prodajem gara`u u suterenu stam-

32 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889 Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555 Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744 Prodajem plac u ^esmi, nalazi se blizu pekare, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/611-730 Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528897 Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424 Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za gradwu stambenih objekata na lokaciji Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem gra|evinske placeve u ul. @. Zgowanina od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897 Prodajem plac 1.000 m2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka - Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763-941 Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545 Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012 Prodajem 2.140 m2 zemqe kod "Frika" uz asfalt, struja, voda, asfalt, tel. 066/325-606 Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772 Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857159 Prodajem plac od 1.680 m2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 metara od "Vodovoda";tel. 051/413-257, 066/354-500 Prodajem plac od 350 m2 Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713 Prodajem plac, 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713 KUPOVINA Kupujem plac u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, pored puta, tel. 065/422-818 Ivawskoj za Hrvatsku, ku}a + mawa ku}a, pomo}ni objekti i 30 dunuma zemqe, tel. 0038544719145 Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294 Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 m2 u Kuqanima, tel. 065/763-941 Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982 Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom, televizorom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, dvokrevetna soba, tel. 065/093-187 Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195-881 Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, studentikwama poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/254-408 Izdajem namje{tenu sobu u Boriku, studentu, u zgradi, centralno grijawe, upotreba kupatila, tel. 051/252-191 Izdajem namje{tenu sobu, Obili}evo, tel. 065/513-795 Izdajem studentima sobu, blizu kampusa, ul. Frana Supila 38, tel. 065/767-031 Izdajem `enskoj osobi namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe i kupatila, u blizini centra, tel. 065/450-544 Izdajem dvije dvokrevetne sobe, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072 Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, u blizini "Merkatora", cijena 75 KM po le`aju, tel. 065/907-773 Djevojkama ili ozbiqnim momcima izdajem dvokrevetnu sobu sa balkonom, kuhiwom, kupatilom, kablovskom, stambena zgrada, Borik, tel. 065/664-698 Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe, centar grada, tel. 066/267-673 Izdajem studentkiwi jednokrevetnu sobu u Boriku blizu kampusa, odmah useqivo, povoqno, tel. 065/208-543 Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707 Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543 Izdajem jednoj ili dvjema studentkiwama sobu sa grijawem u centru Bawaluke, tel. 051/216-146 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, na glavnom putu, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935 POTRA@WA Tra`im cimerku za dvokrevetnu sobu, cijena povoqna, u ul. Gavrila Principa, Obili}evo, tel. 065/006068 Tra`im djevojku nepu{a~a za stanovawe u dvokrevetnoj sobi, cijena po dogovoru, tel. 051/466-699 Prodajem vikendicu u Slatini, 800 metara od bawe, na placu od 1.014 m2, vo}wak, asfalt, gradski vodovod, tel. 066/876-324 Prodajem vikendicu, Bawaluka Kola, tel. 051/483-706 Prodajem vikendicu, 6.000 m2 zemqe, u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru; 051437698, tel. 065/514-837 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683 Prodajem vikendicu, autoput Bawaluka - Prijedor, 20 km od centra - Mi{in Han - Josipovi}i, tel. 065/746-295 Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545

OGLASI pla}eno do registracije, ekstra stawe. Cijena je 8.800 KM, nije fiksna, tel. 065/417-119 Prodajem "opel vektru" 1.8, g. p. 1996, tek registrovana, tel. 065/385405 Prodajem "audi" 2.0, g.p. 1992, benzin i gas, tek registrovan, tel. 065/385-405 Prodajem "pasat" 1.6 D, karavan, registrovan do kraja maja, cijena 1.550 KM, tel. 066/944-700 Prodajem "fijat uno", 2000. g.p., registrovan do novembra 2013, povoqno, tel. 065/949-750 Prodajem neregistrovan "pe`o 205", benzinac, tel. 065/977-533 Prodajem "lan~ija kapa" 24 JTD, 1998. g., 20.000 KM, u vrlo dobrom stawu, o~uvan, gara`iran, ful oprema, tel. 065/254-628 Prodajem "{evrolet ta{ima", 1,6, 2008. g. 44.000 KM, prvi vlasnik, kao nov, tel. 065/254-628 Prodajem "reno 4", proizvodwa 1976, registrovan do 7/13, prvi blasnik, tel. 065/069-087 Aluminijumske felge BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" original ~etrnaestke, "mercedes" `i~ane "BBS", tri komada, Bawaluka, tel. 063/962-774 Skuter "jamaha 125", 94, o~uvan, kompletan, prvi lak, 110 km/~, istekla registracija, Bawaluka, 799 KM, tel. 065/659-817 Prodajem "ford orion", dizel, 86, pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno Bawaluka, tel. 065/416-311 "Mercedes E", 220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu-felge, 13.500 km/~, mogu}a zamjena za jeftinije, Bawaluka, tel. 065/204-890 "Nisan targa", kabriolet 100-nh 2.OI 94, ko`a, spojleri, 150 KS, alufelge, registrovan, bijela boja, 220 km/h, 3.500 KM, tel. 065/317-474 "Ford sijera" 1.8, limuzina, 90, novi model, Ghia oprema, tamnocrvena, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/549568 "Opel kalibra" 2.oi, 16 V, 90, o~uvana, klima, alu-felge, crna boja, istekla ragistracija, povoqno, mogu}e zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252 Prodajem "golf 1,4" benzin, stranac, 1997. g. p., povoqno, cijena 700 KM fiksno, tel. 065/438-980 Prodajem "golf 5" SDi, g. p. novembar 2004, petoro vrata, drugi vlasnik, u odli~nom stawu, pre{ao 163.000 km, tel. 065/156-249 Prodajem "opel korsu" 1,2 g.p. 2000, registrovana, sva oprema, bez ulagawa, tel. 066/399-121 Prodajem "golf 5", tel. 065/372-927 Prodajem "golf 4" dizel, 66 KW, 1.9 TD, model 2000. godine, ~etvoro vrata, crne metalik boje, registrovan i o~uvan, tel. 065/688-888 Prodajem kombi "ford tranzit" dizel, 88. g.p. odjavqen, tel. 065/218600 Prodajem "{kodu oktaviju" 1,9 TDI, "elegans" 2008. g.p. registrovan od 22.11.2013. godine, tel. 065/481-999 Prodajem "opel astru" G20 DTCI dizel 99. god. siva metalik, 190.000 kilometara, registrovan do 1.9.2013. cijena 5.450 KM, tel. 065/633-378 Prodajem "folksvagen golf" 1,9 TDI, 2001. godina, troje vrata, sivi metalik, u odli~nom stawu, nove gume i alu felge, pla}ena carina i PDV, 7.800 KM, tel. 065/826-640 Prodajem "pe`o 407" 1.6 HDI, 2004, sivi metalik, kao nov, ful oprema, pla}ena carina i PDV, 10.900 KM, tel. 065/826-640 Prodajem "folksvagen polo" 1.9 TDI, 2007, petoro vrata, crveni, kao nov, pla}ena carina i PDV 11.900 KM, tel. 065/040-404

KIOSCI
PRODAJA Prodajem metalni kiosk 20 m2, pogodan za razne djelatnosti, mogu}a zamjena, tel. 065/544-215 Prodajem tri aluminijumska kioska u Prijedoru "NI[P" Oslobo|ewe na lokacijama, tel. 065/983-794 IZDAVAWE Izdajem kiosk u strogom centru, Marije Bursa} br 1, preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 065/520-410

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2013. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238 Vrlo povoqno prodajem "reno 25", registrovan do 1.9.2013., tel. 065/ 307-631 Prodajem "golf 2" 1300, godina proizvodwe 89., tel. 065/455-921 Prodajem kombi povi{eni 2001. god., sve u odli~nom stawu, registrovan s "mercedesovim" motorom, tel. 066/522-640 Prodajem demper trostrani kiper, dva cilindra, zglobni, 1 m3, u ispravnom stawu, tel. 066/522-640 Prodajem "ford sijeru 1,6", 1987. g. p., benzin-gas, ispravna, 1.400 KM, hitno, Bawaluka, tel. 065/283-759 Prodajem "reno megan" karavan 1,9 DCI, 2004, kao nov, pla}ena carina i PDV, 7.900 KM, tel. 065/956-093 Prodajem "golf" 1,9 TDI, 2007, petoro vrata, kao nov, 15.300 KM, tel. 065/956-093 Prodajem "reno megan" sedan 1,5 DCI, kao nov, 2003, pla}ena carina i PDV 8.800 KM, tel. 065/956-093 Prodajem "pe`o 406", 2002. god. benzin, al. felge, metalik sivi, 210.000 km, cijena 5.700KM, tel. 065/237-113 Prodajem "opel vektru" 1990 g. p. gas + benzin, atest gasa do 2017. god. povoqno, registrovan, tel. 065/010330 Prodajem u dijelovima automobil "mercedes 123", tel. 065/525-296 Prodajem "mercedes 124", 300 D 65 KW, 85. godi{te, {iroka lajsna povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/ 068-663 Prodajem "mercedes 250" dizel 85. godina, u super stawu, registrovan, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/ 068-663 Prodajem "subaru" kombi 4h4 povoqno 1991. godi{te, 1.189 cm, benzin, sicevi putni~ki, tel. 065/297-493 Prodajem "subaru" 2,0, 98 g.p. 4h4 karavan, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493 Prodajem "mercedes" A klasa, 2001 g. p. i "pe`o 306" dizel, 1995. g. p., tel. 065/528-247 Prodajem "reno laguna" 1.9 DCI, 2001. godi{te, registrovan, cijena 6.500 KM, tel. 065/914-709 Prodajem "ford sijeru" 2.0, 1987. godi{te, lakirana, o~uvana, registrovana do aprila 2013, cijena 1.100 KM, tel. 065/610-118 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserija, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/ 250-989 "Golf IV", kraj 2001. limuzina 1.9 TDI, tek uvezen iz Wema~ke, sve

SOBE
IZDAVAWE Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/093-105 Izdajem sobu sa grijawem mu{karcima, kod "Intereksa" Lazarevo, tel. 065/711-134 Studentima nepu{a~ima izdajem le`ajeve u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem u Boriku, preko puta kampusa, tel. 051/488-295 Izdajem djevojci sobu u nasequ Pentagon, tel. 065/054-579 Slobodna dvokrevetna i jednokrevetna soba u Boriku, tel. 066/834-204 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 065/278612 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 065/278612 Izdajem sobu i kuhiwu, poseban ulaz, ima grijawe, tel. 051/306-282 Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, namje{tena, cijena povoqna, tel. 065/028-188 Izdajem jednokrevetnu sobu djevojkama zaposlenim ili studentkiwama, upotreba kuhiwe i kupatila, soba slobodna od 1. marta, Borik, tel. 0038751250025 Dvokrevetna soba, centralno grijawe za studente mu{karce, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/426-359 Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, studentkiwama, tel. 065/518886 Studentima nepu{a~ima izdajem le`aje u stambenoj zgradi u Boriku sa centralnim grijawem, tel. 065/462-889 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama i |acima sa grijawem, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz u centru 130 KM, tel. 065/671-417 Izdajem u centru Bawaluke jednokrevetnu sobu, 150 KM, dvokrevetnu, 250 KM s re`ijama, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 065/384-318 Izdajem jednokrevetnu sobu, grijawe, kablovska, Obili}evo, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/462-531 Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u blizini PMF-a u Novoj varo{i, u zgradi sa centralnim grijawem, tel. 065/515-362 Izdajem povoqno mu{koj osobi krevet u dvokrevetnoj sobi u Boriku, tel. 066/484-080 Izdajem namje{tene sobe, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, ve{-ma{ina, tel. 066/641-408 Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695-156 Izdajem djevojkama sobu sa grijawem, tel. 065/846-256

VIKENDICE
PRODAJA Prodajem vikendicu dimenzija 6h5 metara sa 15 dunuma zemqe (dvori{te, vo}wak i {uma); ^okorska poqa - Gogi}i; asfalt, struja, voda, tel. 065/633-885 Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom Viru 6x5 m, P+S,sa 4600 m2 zemqi{ta. Hitno, tel. 065/633-885 Prodajem vikendicu Po + Pr. + M, na 2.000 m2 zemqe, cijena 30.000 KM, hitno, Bawaluka, Drago~aj, tel. 065/320-155 Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, 8 km od Bawaluke, tel. 065/955-895 Prodajem vikendicu u Slatini, 50 m2, struja, voda plac, 3.200 m2, povoqno, tel. 065/566-276 Prodajem mawu vikendicu na 1380 m2,u Malom Bla{ku, tel. 065/210-975 Prodajem vikendicu i 1.000 m2 zemqi{ta u Ko`uhama kod Doboja, tel. 053/227-567

IMAWA
PRODAJA Prodajem seosko imawe u Glamo~anima, 40 dunuma obradive zemqe, struja, voda, ul. Rade Jawu{a 60, tel. 066/668-355 Prodajem posjed od 5.500 m2 sa poslovnim objektom, vo}em i velikim brojem smre~a, borova, Bawaluka, Barlovci, tel. 065/909662 Prodajem ili mijewam imawe u

OGLASI Prodajem "reno lagunu 1,6", 16 V, 2000. g., registrovan, ful oprema, cijena 2.600 evra, hitno, tel. 066/716-484 Prodajem "audi A-6" tamnoplavi, 2,5 TDI, g. p. 1994, 290.000 km i dobro stawe, prva ruka, cijena 4.200 evra, tel. 066/996-016 Prodajem "ford sijeru" i "moskvi~" u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 051/280-302 Prodajem "mazdu 2002" 20 dizel premak, crna metalik, klima, registrovana godinu, cijena 6.100 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "fijat bravu" 1.6, 1998. godina, crvena metalik, klima, u odli~nom stawu, 2.900 KM, ura|en veliki servis, tel. 065/611-359 Prodajem "megan sedan", 2006. g. p., 1,6-16 V, plavi metalik, alu. felge, klima, odli~an, registrovan do avgusta 2013. godine, cijena 8.000 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "folksvagen kedi", dizel, 2001. g. p., 1.9 SD, registrovan do avgusta 2013, srebrni, o~uvan, tel. 065/518-911 Prodajem "pasat 1,6 TD", 87 godina proizvodwe karavan, dobar motor i limarija, sve ispravno 2.200 KM (odli~an), tel. 065/068663 Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, povoqno, 88. g.p., 2.500 KM, ekstra stawe, tel. 065/068-663 Prodajem "jugo 55" sa gasom i atestom za gas, u dobrom stawu, 89. g.p. 1.300 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "tojotu lend kruzer" 2,8 dizel, 92. g.p., u dobrom stawu, motor, karoserija, cijena 6.500 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "mercedes 20 C", 1998. godina, karavan, pre{ao 225.000 km, registrovan, cijena 8.500 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "audi 80", gas, jaje, registrovan deset mjeseci, vrlo povoqno, o~uvan, tel. 065/900-781 Prodajem "reno megan" g.p. 2003 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163 Prodajem "pasat 3" karavan, 1.600 cm3, benzin-gas, ispravan, o~uvan, neregistrovan. 93.godi{te, tel. 065/600-993 Prodajem "mercedes" E300 TD, 1997. godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220, 2005. godina, tel. 065/631-613 Prodajem "trabant", tel. 065/631613 Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha", tel. 065/631-613 Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897 Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897 KUPOVINA Otkupqujem vozila ispravna i neispravna, registrovana i neregistrovana, havarisana i neocariwena, isplata odmah, tel. 066/ 412-592 Kupujem "fijestu 3", tel. 065/919895 Kupujem "fijat punto" sa dvoje vrata - mo`e i udaren 051/316-244, tel. 065/919-895 Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/636-004 Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/631-613 Kupujem skuter do 500 E, tel. 065/631-613 Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859069 DIJELOVI I OPREMA Prodajem tri ~eli~ne felge za mali "pe`o", tel. 051/308-064 Prodajem sve vrste dijelova za "golf" jedan i dva i ~etiri alu. felge sa gumama za 100 KM, tel. 066/485-371 Prodajem krovne nosa~e za "pe`o 206", tel. 051/465-571 Prodajem ~etiri felge i gume "danlop" za "reno", pet rupa, gume 185/65/15, tel. 065/517-781 Prodajem "mercedes" C klase, 95. g.p. benzin, u dijelovima, tel. 065/218-600 Prodajem "vektru", 1994. godina, 1.7 DTI, u dijelovima, veoma jeftino, tel. 066/344-099 Prodajem evro kuke za "reno lagunu", karavan, "opel zafiru", "reno megan" sedan, "golf 4", "pe`o 407", "reno senik", "reno megan `abac", tel. 065/040-404 Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, auspuh, ~etiri gume, hladwak, sve {ajbe, tel. 065/979-210 Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048 Prodajem ~etiri felge za "opel astru", pet rupa i ~etiri gume 14565-15, tel. 065/931-383 deklaracijom, kao i loze gro`|a bez potrebe za hemijom. Rezervisati, tel. 065/167-164 Prodajem 800 kg sijena, cijena 200 KM, tel. 051/460-008 Prodajem balirano sijeno i male prasi}e, tel. 051/272-647

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 33 Prodajem ugao, se}iju, o~uvana, 250 KM, eko ko`a, mo`e se i spavati, tel. 066/772-145 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, za 160 KM, se}ija, ugao, mo`e se spavati, na razvla~ewe, 250, tel. 066/772-145 Prodajem se}iju, eko-ko`a, o~uvana, odjeqak za posteqinu, razvla~i se, 250 KM, tel. 066/772-145 Prodajem ugaonu garnituru, cijena povoqna, tel. 065/069-087 Prodajem sto sa ~etiri stolice, komodu, sve puno drvo i ugaonu garnituru, tel. 065/857-636 Prodajem kompletnu kuhiwu u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 066/642-971 Prodajem povoqno trosjed sa stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem muzi~ku liniju i tepih, povoqno, tel. 051/302-196 Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu; 051/483-144, tel. 065/670-639 Kre~ewe, gletovawe, tapete, fasade, hidroizolacije, rigips, adaptacije i sanacije objekata, zavr{ni radovi, tel. 066/449-783 Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318 Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183 Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika 051/465-553;, tel. 066/430-105 Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, neoprema i zavarivawe plastike, tel. 065/990-944 Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196 Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898589 Povoqno ~i{}ewe stanova, zgrada, poslovnih prostora, vrlo povoqno, Bawaluka, tel. 065/583-653 Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454 Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, gara`na vrata i ostalo od metala; 051463329, tel. 065/321392 Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878 Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038 Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938401 Povoqno pru`am usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, cijelo tijelo 20 KM, tel. 051/200-221 Izra|ujem {amote za "alfa" {porete sedmicu i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, 051/350-923, tel. 065/831-729

GRA]EVINARSTVO
PRODAJA Prodajem jedan m3 jasenove madre, tel. 065/948-436 Prodajem salonit plo~e malo kori{tene, 70 komada, tel. 065/530861 Prodajem polovan crijep "Polet" Novi Be~ej, 2.100 komada, tel. 065/776-192 Prodajem prozore ostakqene sa roletnama 210h140 jedan kom. 80h90 jedan kom, ulazna vrata 105h242 dva kom. lijeva, tel. 065/265-314 Prodajem polovnu drvenu stolariju: vrata 200h90, balkonska vrata 220h80, prozori 140h140; 140h120, tel. 065/213-691

POKU]STVO
PRODAJA Prodajem ili mijewam zamrziva~ za mawi, tel. 065/248-465

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Mobilni telefoni starije generacije sa i bez kamere, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/532-379

USLUGE
OSTALO ^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, tel. 065/752-559, 051/211-863 ^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, tel. 065/037-358 Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840 Instrukcije iz hemije za osnovce i sredwo{kolce, tel. 066/222-656 Kvalitetna i stru~na izrada po naruybi seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, biografija, prezentacija i prevoda tekstova sa engleskog, tel. 065/329-448 Instrukcije iz fizike i matematike osnovcima i sredwo{kolcima (povoqno), tel. 066/675-019 Profesor daje instrukcije iz fizike i matematike, tel. 065/561087 Maserka radi masa`u relaks, parcijalnu i masa`u cijelog tijela, zvati do 21 ~as, tel. 066/252-905 Dubinsko usisavawe namje{taja, tepiha i autosjedi{ta, povoqno, tel. 066/023-889 Servisiram ra~unare, di`em sisteme, nadogra|ujem ra~unare, instaliram programe, izrada veb strana, dolazim na ku}nu adresu, tel. 066/852-373 Pravimo projekte, podi`emo male vinograde i vo}wake, tel. 066/200024 Profesor razredne nastave veoma uspje{no bi radila sa va{im osnovcem, govorim wema~ki jezik, tel. 065/867-635 Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~nih ure|aja prevoz i dijagnostika besplatni, tel. 065/965-291 Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/212-669 Instrukcije iz matematike u~enicima osnovnih i sredwih {kola daje profesor matematike, tel. 065/481-325 Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349 Vr{im usluge prevoza putnika, automobilom u zemqi i inostranstvu, po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/034-484 Dajem instrukcije iz hemije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 065/305-559 Ozbiqna, odgovorna `ena sa iskustvom wegovala bi starije osobe, ~istila stanove, privatne ku}e, radila bih i bilo koji drugi posao, tel. 065/466-331

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem ma{ine za izradu kqu~eva original iz Wema~ke 200 evra, sa rezervnim dijelovima, tel. 065/068-663 Prodajem stolarsku ma{inu "abrihter", cijena povoqna, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 052/333-092 Prodajem prekrupa~ sa mrvilicom, tel. 065/189-137 Prodajem povoqno nov kruwa~, mo`e se montirati i na traktor, tel. 051/355-933 Prodajem elektromotor od ~etiri kilovata, trofazni, 2.900 obrtaja, "Sever" Subotica, tel. 051/280-037 Prodajem ma{inu za proizvodwu ading rolni za fiskalne kase, 12.000 m papira "micubi{i", mo`e i kompenzacija po dogovoru, tel 053202800, 065/270-736 Prodajem liniju za dejonizaciju vode i proizvodwu sokova, ma{ine, mo`e zamjena, tel. 065/068-663 Prodajem tokarski stroj sa alatom, tel. 065/721-732 Prodajem kafe-aparat sa mlinom i fiskalnu kasu "altera", tel. 065/429104 Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26, profesional MK-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693

MUZIKA
PRODAJA Prodajem klavir "pijanino ^ajkovski", cijena povoqna, tel. 065/591-419 Prodajem elektri~nu bas gitaru "melodija", 150 KM, tel. 065/657-640 Prodajem polovnu harmoniku "rojal - standard", 120 basova, cijena 400 KM, na podru~ju Bawaluke, tel. 066/469-404 Prodajem harmonike od 60 i 32 basa u odli~nom stawu, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem mawu pe} na drva, mo`e grijati i pe}i, tel. 065/068-117 Prodajem kombinovani bojler "ariston" 80 litara. Struja-grijawe, desni prikqu~ak. Cijena 120 KM, tel. 065/650-175 Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff timpatic 1035", tel. 065/529-275 Prodajem ma{inu za prawe ve{a, tel. 051/302-835 Prodajem dvije pe}i na gas za centralno i toplu vodu, "Junkersove" wema~ke, cijena povoqna, tel. 066/996-016 Prodajem povoqno polovan fri`ider "gorewe" sa nastavkom - kombinacijom zamrziva~a, tel. 065/716 -678

GARDEROBA
PRODAJA Prodajem `ensku kratku krznenu bundu, tel. 051/214-787 Prodajem kratku bundu od lisice, cijena 1.500 KM, tel. 051/215-639 Prodajem sportsku jaknu marke "jako", veli~ina HL, boja crvena, tel. 065/980-038 Prodajem `enski {tepani mantil, uvoz Wema~ka, povoqno, 100 KM, ko`nu jaknu velur, tel. 066/772-145 Prodajem ko`nu velur jaknu, 100 KM, kupqena u Wema~koj, ~ist nerc, tel. 066/772-145 Radi zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu - omladinski program, sve od tri do pet KM, tel. 065/680-861 Prodajem novu `ensku garderobu 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem par novih zimskih `enskih i mu{kih jakni, 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA Prodajem profesionalni aparat za kafu "Gaggia", dvije ka{ike-glave. Cijena 450 KM, tel. 065/650-175 Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 komada, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/977-080 Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rostfrajnu napu, 850 KM, dva okrugla barska stola, 80 KM po komadu, tel. 065/414555 Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel. 051/366-814 IZDAVAWE Izdajem namje{ten kafi}, kafe ro{tiqnicu i 60 m2 poslovnog prostora u Obili}evu, tel. 065/643-621

NAMJE[TAJ
PRODAJA Prodajem povoqno kau~, "Vrbas", cijena 50 KM, tel. 051/252-128 Prodajem dobro o~uvan klasi~ni regal (~etiri dijela), dva klub stoli}a (50h50, staklo)i dvosjed, tel. 065/389-018 Prodajem povoqno dva kau~a, tel. 066/226-005 Povoqno prodajem dobro o~uvan regal, proizvodwa "Brest", Slovenija, tel. 065/634-857 Prodajem trosjed sa klasi~nim stranicama kao nov, tel. 065/980038 Prodajem ugaonu garnituru, kolor TV, kompjuterski monitor, kuhiwski bojler "tiki", povoqno, Bawaluka, tel. 063/674-534 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, o~uvan, 200 KM i polukau~, 50 KM, tel. 066/772-145

RAZNA ROBA
PRODAJA Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawaluka, tel. 065/566-996 Prodajem starinski benak za stolare sa dvije stege, tel. 065/948-436

POQOPRIVREDA
PRODAJA Prodajem sadnice dvogodi{we aronije (sibirska borovnica) sa

34 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE Prodajem ve}u koli~inu starina, cca 400 komada, tel. 065/948-436 Prodajem agregat za struju benzinski ja~ne 2,7 kilovata, malo kori{ten, povoqno, tel. 065/530-861 Prodajem jabukova~u, travaricu i lozu, povoqno, donosim na adresu, tel. 065/919895 Prodajem dje~iji vikend krevet cijena 50,00 KM, tel. 051/215-639 Prodajem mu{ku ko`nu aktovku sa kratkom i dugu~kom ru~kom 50,00 KM, tel. 051/215-639 Prodajem dva dje~ija du{eka, 120 sa 60 centimetara, cijena 50 KM po komadu, tel. 051/215-639 Prodajem pi{toq "~e{ka zbrojevka", 7,65, registrovan, tel. 066/722-558 Prodajem lova~ki no`, ru~ne izrade, unikatan sa bogatom gravurom lova~kih motiva, tel. 066/288-666 Prodajem wema~ki nov hidraulik za vrata 50 odsto jeftinije, tel. 066/429643 Prodajem regulator pritiska vode, pola cola, marke "Kovina", cijena 50 KM, tel. 065/971-583 Prodajem povoqno sve stvari iz jednosobnog stana, dobro o~uvane, hitno, tel. 066/265-909 Prodajem vrcaqku za med i pribor za p~elarewe, tel. 066/404-711 Prodajem novu terlmoakumulacionu pe} 2,5 KW, "elind" i sklopnik CH'250 R. Kon~ar, tel. 065/617-033 Prodajem dje~ije lutke za izlog u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/237-113 Prodajem fiskalnu kasu altera u odli~nom stawu, defiskalizovana, cijena 290 KM, tel. 065/237-113 Prodajem stare kwige i umjetni~ke slike ra|ene do 1945. godine, tel. 065/044099 Prodajem goblene, ru~ni rad, ~etiri godi{wa doba, goblen vetrewa~u 80h60, tel. 065/672-908 Prodajem cvijet veliki hibiskus, dupli cvijet velik 1,5 m za velike prostore, tel. 065/672-908 Prodajem povoqno dvije TA pe}i (2 i 3) sa postoqem, tel. 066/750-139 Prodajem kameru "Cinereh" zvu~na X-400 osammilimetarski film, tel. 066/653792 Prodajem projektor "Palas soundmatik 606" zvu~ini, osammilimetarski film, tel. 066/653-792 Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta u novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci, tel. 065/650-424 Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/517-821 Prodajem sanduk za posteqinu i tri vise}a kuhiwska elementa, tel. 065/385405 Prodajem nov hidraulik za vrata 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem "funkuhren radio", neraspakovan, tel. 066/429-643 Prodajem polovan dvosjed, fotequ, {poret struja - gas, TA pe} 2 KW i iznajmqujem vjen~anice, tel. 065/974-841 Idealan poklon, novo kuhiwsko posu|e "solingen", medicinski ~elik, kuvawe bez vode i masno}e, tel. 065/398-182 Prodajem grobno mjesto u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/746117 Prodajem elektri~ni {poret, pola gas, mali sto sobni, 100 KM, tel. 066/ 772-145 Prodajem "eva rojal" {iva}u ma{inu, 200 KM, uvoz, `enski mantil {tep, tel. 066/772-145 Prodajem sajlu za kanalizaciju, du`ina 18 m, fiksna cijena 120 KM, Bawaluka, tel. 065/478-256 Prodajem kadu 120h70, bijele boje, tel. 065/357-498 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308-895 Prodajem bakarnu prskalicu, 50 KM, tel. 065/919-895 Prodajem doma}u lozu, garancija kvaliteta, tel. 065/920-111 Prodajem ko{nice za p~ele sa satnim osnovama, tel. 065/920-111 Prodajem DVD odli~an, digitalni fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, usisiva~ 1.400 W, tel. 065/011-065 Prodajem tu{ bateriju, dvije slavine za ve{-ma{inu, dvije baterije, kuhiwu, bateriju za umivaonik, bijeli lavabo, sve odvojeno, tel. 065/011-065 Prodajem bagremovo koqe, prva klasa, tel. 065/189-137 Veoma povoqno prodajem grobnicu ~etvorku u grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/681-426 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378 Prodajem ve{ ma{inu i TV, oboje u ispravnom stawu, tel. 065/930-090 Prodajem japanske prepelice i jaja, sve po dogovoru, tel. 065/547-933 Prodajem TA pe} trojku i tepih 2,5h3 metra, tel. 051/219-898 Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/437-725 Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu, pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel. 066/437-725 Prodajem tepih, povoqno, tel. 065/672507 Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305 Povoqno prodajem grobnicu {esticu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528 Prodajem ili izdajem kompletnu {tampariju u ispravnom stawu u Bawaluci, tel. 065/595-447 Prodajem razne kwige i rje~nike ruskog jezika, tel. 065/980-038 Prodajem betoniranu grobnicu za dvoje kod crkve u Kla{nicama Lakta{i, tel. 065/771-282 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308-805 Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo|a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/117-189 Prodajem odli~nu rakiju {qivu, pogodna za sve prilike, slave, svadbe, restorane, proba prije kupovine, tel. 065/206-060 Prodajem lova~ki CZ 8H57 IS karabin sa dozvolom, tel. 065/988-109 Yepna konzola "soni plejstej{n", PSP, model PS-VITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534 Pogoni za pe~ewe, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 20 do 150 kg, tel. 065/548-744 Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/449-9077 Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/449-9077 Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik marke "roleks", tel. 064/4499077 Prodajem fiskalnu kasu "digit" upola cijene, tel. 065/382-379 Prodajem umjetni~ku sliku "Makovi" Bekira Mesirli}a, uqe, tel. 066/168-191 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 051/282772 Prodajem "Rojalovo" posu|e, dva kompleta 6x2, dvanaest osoba, u koferu, kraqevsko posu|e, plava boja, mo`e i pojedina~no, tel. 066/168-191 KUPOVINA Kupujem stara odlikovawa, tel. 066/144538 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najpovoqnijim cijenama, Trebiwe, tel. 065/154-347 Otkup zlata i srebra, Derventa, tel. 066/299-097 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/381-700 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama. Bawaluka, tel. 065/927-809 Kupujem ma{inu za ~i{}ewe i predewe ov~ije vune, tel. 066/778-297 Kupujem ambala`u sa litarskim fla{ama 12/1 litar, tel. 065/923-045 Kupujem grobno mjesto za dvoje, tel. 065/919-895 Kupujem monofazni mlin za mqevewe `ita, tel. 065/631-613 Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631613 POTRA@WA Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631-613

OGLASI

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad pitbulterijera, cijena 100 KM, tel. 065/077-617 Prodajem {tence bernskog planinskog psa, tel. 065/902-087 Prodajem mangulice, tel. 065/902-087 POTRA@WA Primam na poklon psa maltezera, tel. 065/631-613 PONUDA Poklawam `enku rotvajlera, stara pet godina, tel. 065/828-437 Mu`jak mangulice slobodan za parewe, tel. 065/902-087

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

ZAPO[QAVAWE
Potrebni saradnici za rad u osigurawu, minimum SSS, tel. 065/932-539 ^ovjeku potrebna mlada `enska osoba za odr`avawe stana mo`e i po~etnica, plata po dogovoru, tel. 066/635-275 Momak, 26 godina, tra`i posao, SSS, polo`en voza~ki B,C i E, kategorija, tel. 065/712-231 Potrebna radnica za rad u diskontu, na kasi, tel. 065/512-201 Kafe-baru "Dionis" u Tivtu potrebne radnice. 014066 E, tel. 38268490470 Odgovorna `ena sa iskustvom tra`i posao rad u ku}i, ~uvawe djece i ~uvawe starih baka 066/676-192, tel. 065/658250 Potreban ugostiteqski radnik, kafe u Bawaluci, tel. 065/949-750 Ako vam treba dodatna zarada, nemate puno slobodnog vremena, ovo je prilika, tel. 065/886-125 Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000 Potrebna dva saradnika za marketing dodatni posao - SSS ili vi{e obrazovawe, tel. 066/247-277 NK radnik bez iskustva, 32 godine, tra`i bilo kakav posao, mo`e dijeqewe letaka i propagandnog materijala, tel. 066/051-292 Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi starije osobe i djecu (mogu i djeca sa posebnim potrebama), tel. 065/904-705 PONUDA Potreban pekar sa radnim iskustvomi poznavawem izrade pita, tel. 065/618180

TURIZAM
IZDAVAWE Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 065/934-310

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac 45 godina slobodan tra`i ozbiqnu `ensku osobu za upoznavawe i zajedni~ke izlaske, tel. 066/287-140

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 35

Republika Srpska Osnovna {kola "Holandija" Slatina Telefon: 051/587-155; Faks: 051/ 587-156; e-mail: os056@inecco.net; Broj: 610-01/042-13 Datum: 21.1.2013. godine Na osnovu ~lana 18. Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzije i {kole u prirodi ("Slu`beni glasnik RS" broj 67/09) [kolski odbor na sjednici odr`anoj 25.12.2012. donosi odluku o objavqivawu

Republika Srpska Osnovna {kola "Holandija" Slatina Telefon: 051/587-155; Faks: 051/ 587-156; e-mail: os056@inecco.net; Broj: 610-01/040-13 Datum: 21.1.2013. godine Na osnovu ~lana 126 stav 2|, Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br 74/08, 71/09, 104/11) [kolski odbor na sjednici odr`anoj 25.12.2012. godine donio je odluku o raspisivawu:

JAVNOG KONKURSA
za izbor i imenovawe direktora Osnovne {kole "Holandija" Slatina Za direktora {kole mo`e da bude izabrano lice koje ispuwava odredbe iz ~lana 127 stav 2 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11) i to: a) ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, b) ima najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme, v) nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, g) ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog rada u {koli. Uz prijavu potrebno je dostaviti originalna ili ovjerena dokumenta predvi|ena Zakonom o radu: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu - qekarsko uvjerewe (dostavqa kandidat koji bude izabran) Kao i originalna ili ovjerena dokumenta predvi|ena Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i to: - dokaz o zavr{enom prvom ciklusu odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na sprema, - dokaz o najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - prijedlog program rada za ~etvorogodi{wi period, - kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada - preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, Rok za podno{ewe prijava je petnaest (15) dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumenta predata po javnom konkursu ne}e se vra}ati kandidatima. Direktor se bira na period od ~etiri godine. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike Konkursa o odluci o imenovawu direktora u roku od osam (8) od dana dono{ewa odluke. Prijave sa dokumentima i kontakt telefonom dostaviti po{tom na adresu {kole/Osnovna {kola "Holandija" Slatina ulica Nikolaja Velimirovi}a broj 9, 78253 Slatina/ Predsjednik {kolskog odbora Bosa Zeqkovi}

OBAVJE[TEWA
o Javnoj nabavci usluga za organizovawe i izvo|ewe ekskurzije u~enika osmih razreda u Republiku Srbiju u mjesecu junu 2013. godine. I PUN NAZIV UGOVORNOG ORGANA Osnovna {kola "Holandija" Nikolaja Velimirovi}a br. 9 78253 Slatina, Lakta{i II OPIS PREDMETA UGOVORA Organizovawe i izvo|ewe ekskurzije (od 35-40), u~enika osmog razreda u Republiku Srbiju u prvoj sedmici mjeseca juna 2013. godine. III USLOVI ZA U^E[]E Da bi u~estvovali u proceduri javne nabavke, ponu|a~i moraju ispuwavati uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama i posjedovati licencu za rad turisti~ke agencije u skladu sa "Pravilnikom o bli`im uslovima i postupku za izdavawe i oduzimawe licence za obavqawe poslova organizacije putovawa" ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 113/08). IV KRITERIJUM ZA DODJELU UGOVORA Ugovor se dodjequje ponu|a~u koji ponudi najni`u cijenu punog aran`mana po u~eniku, a da tehni~ki zadovoqava tra`ene uslove. V USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova u kancelariji sekretara O[ "Holandija" u Slatini, uz prezentaciju potvrde o uplati 30,00 KM na `iro-ra~un Trezora, broj 551-001-00016039-24, Nova bawalu~ka banka AD Bawaluka. Vrsta prihoda 722511-Prihod republi~kih organa i organizacija, organizacioni kod {kole 0814056, sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju" VI ROK ZA DOSTAVU PONUDA Ponude se dostavqaju na gore navedenu adresu do 4.2.2013. god. do 13 ~asova. VII DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA Ponude se otvaraju 4.2.2013. godine u 13.15 ~asova, na sjednici [kolskog odbora u prostorijama O[ "Holandija" u Slatini VIII DODATNE INFORMACIJE Ponuda treba biti zape~a}ena u neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom "ORIGINAL PONUDA ZA IZVO\EWE EKSKURZIJE" v.d. direktora {kole, Dejan Rokvi}

UNIVERZITET U BAWOJ LUCI PRAVNI FAKULTET

Prodajem
POSLOVNI PROSTOR 75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/620-717.

OBAVJE[TEWE
U ~etvrtak, 7. februara 2013. godine, u 12 ~asova mr Zoran Vasiqevi} brani}e doktorsku disertaciju: "PRIVREDNOPRAVNI ASPEKTI KREDITA - UGOVOR O KREDITU" Odbrana }e se odr`ati u sali 77/II na Pravnom fakultetu u Bawoj Luci.

36 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE
FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO, a.d. 71123 Isto~no Sarajevo, op{tina Isto~no Novo Sarajevo - Stefana Nemawe 5

OGLASI

Na osnovu Odluke broj S/M-3697/12 od 20.12.2012. godine, Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske objavquje:

OGLAS

OGLAS
O PONOVQENOJ JAVNOJ LICITACIJI ZA DAVAWE POD ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OPREMQENOG ZA OBAVQAWE UGOSTITEQSKO- TRGOVA^KE DJELATNOSTI 1. Predmet licitacije je davawe pod zakup poslovnog prostora: kantine sa raspolo`ivom opremom i inventarom. Kantina se nalazi u zgradi Uprave za policijsko obrazovawe na lokaciji: Bulevar Vojvode @ivojina Mi{i}a 10A. Ukupna povr{ina koja se iznajmquje iznosi 116,44 m2. Kantina je opremqena namje{tajem, opremom i inventarom potrebnim za obavqawe ugostiteqsko-trgova~ke djelatnosti (pult sa rashladnom vitrinom, kafe aparat, ledomat, pe}, osam stolova sa stolicama i ostalog). 2. Prostor se izdaje iskqu~ivo za obavqawe ugostiteqsko-trgova~ke djelatnosti, a namijewena je za pru`awe ugostiteqsko-trgova~kih usluga studentima Uprave za policijsko obrazovawe i pripadnicima Ministarstva unutra{wih poslova. 3. Po~etna cijena zakupa na mjese~nom nivou iznosi: 4,00 KM/m2 bez ura~unatog PDV-a, U cijenu su ukqu~eni tro{kovi vode, elektri~ne energije i grijawa. Ponude se dostavqaju u pisanoj formi u zatvorenoj koverti sa naznakom: "LICITACIJA ZA KANTINU". Zainteresovani u~esnici licitacije mogu obi}i i pogledati poslovni prostor po~ev od dana objave licitacije 24.1.2013. god. do 31.1.2013. god u terminu od 10 do 14 ~asova. U~esnici licitacije pla}aju depozit u iznosu od 50,00 KM: Depozit se upla}uje gotovinski na blagajni Uprave za policijsko obrazovawe Bulevar Vojvode @ivojina Mi{i}a 10A, Bawa Luka, i vra}a se svim u~esnicima u licitaciji osim onim koji odustanu u toku postupka licitacije. Ponude se dostavqaju na protokol Uprave za policijsko obrazovawe Bulevar Vojvode @ivojina Mi{i}a 10A, Bawa Luka. Krajwi rok za dostavqawe ponuda je do 1.2.2013. godine do 11 ~asova. Javno otvarawe ponuda }e se obaviti isti dan sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Uprave za policijsko obrazovawe na adresi: Bulevar Vojvode @ivojina Mi{i}a 10A. 5. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica (preduzetnici) koji su registrovani za pru`awe usluga iz oblasti ugostiteqskih i trgova~kih djelatnosti. U~esnici u licitaciji su du`ni da, uz ponudu, dostave ovjerenu kopiju rje{ewa o registraciji djelatnosti koju izdaje nadle`ni organ U~esnici licitacije su obavezni da dostave: - potvrdu da nisu sudskom presudom osu|ivani iz oblasti kr{ewa zakona (za odgovorno lice) u periodu zadwe 3 godine - ne stariju od 30 dana - potvrdu da firma sudskom presudom nije osu|ivana iz oblasti obavqawa ugostiteqske djelatnosti u periodu zadwe 3 godine - ne starije od 30 dana - potvrdu o izmirenim poreskim obavezama i obavezama prema fondu penzionog osigurawa (PIO) i fondu Zdravstvenog osigurawa radnika zakqu~no sa 30.11.2012 – (potvrda Poreske uprave) 6. Ugovor za zakup poslovnog prostora }e se zakqu~iti sa ponu|a~em koji ponudi najvi{u cijenu zakupa po 1 m2 na period od minimalno godinu dana, sa mogu}no{}u produ`ewa.

za javnu prodaju rashodovane neaktivne opreme putem licitacije MJESTO ODR@AVAWA: Sjedi{te FAMOS-a VRIJEME ODR@AVAWA: 31.1.2013. godine u 10 ~asova PREDMET PRODAJE: RASHODOVANA NEAKTIVNA OPREMA I TO: R.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inv. br. 1348 2382 177 2336 3205 2022 2234 1684 3456 2311 Naziv GLODALICA "FRITZ WERNER" RADIJALNA BU[ILICA "MAS" RADIJALNA BU[ILICA "KOLB" RADIJALNA BU[ILICA "MAS" REDNA 4-VRETENA BU[ILICA DALMASTROJ GLODALICA "TOS" O[TRILICA "WERKO" BU[ILICA "KAMENI^AR" AUTOMATSKA O[TRILICA ZA FREZERSKE GLAVE O[TRILICA ZA ALAT "KAPP" Kol. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Po~etna cijena (KM) 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 800,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00

LICA KOJA IMAJU PRAVO U^E[]A: Pravo u~e{}a imaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica koja do 9 ~asova na dan odr`avawa licitacije uplate na blagajni FAMOS-a iznos od 20% od po~etne cijene, a dokaz o izvr{enoj uplati predo~e Komisiji neposredno prije odr`avawa licitacije. STANDARD POVE]AWA PO^ETNE CIJENE: a) 50 KM za po~etne cijene od 2000 KM b) 100 KM za po~etne cijene od 2000-3000 KM USLOVI PRODAJE: Rashodovana neaktivna oprema je u neispravnom stawu i prodaje se odnosno kupuje u vi|enom i zate~enom stawu bez prava kupca na reklamaciju i naknadne prigovore. ZAKQU^IVAWE UGOVORA I PREUZIMAWE: FAMOS i lice koje ponudi najve}u kupoprodajnu cijenu (kupac) }e zakqu~iti ugovor o prodaji rashodovane neaktivne opreme. Kupac mo`e preuzeti rashodovanu neaktivnu opremu tek po uplati cjelokupnog iznosa postignute kupoprodajne cijene. Kupac je du`an preuzeti rashodovanu neaktivnu opremu u roku najkasnije 8 (osam) dana od dana zakqu~ivawa ugovora o prodaji. USLOVI PLA]AWA: Razliku izme|u postignute cijene na licitaciji za rashodovanu neaktivnu opremu i 20% od wihove

po~etne cijene kupac je du`an uplatiti najkasnije na dan wihovog preuzimawa. Poreze i ostale obaveze i tro{kove koji su nastali u vezi sa prodajom pla}a kupac. ODUSTANAK KUPCA: U slu~aju da kupac, iz bilo kog razloga, ne zakqu~i sa FAMOS-om ugovor o prodaji ili ne uplati cjelokupan iznos postignute kupoprodajne cijene smatra se da je kupac odustao od zakqu~ewa ugovora, odnosno da je raskinuo ve} zakqu~eni ugovor. U naprijed navedenim slu~ajevima FAMOS, kao prodavac, nema obavezu vra}awa kupcu upla}enog iznosa od 20% od po~etne cijene na ime sticawa prava u~e{}a na licitaciji. VRA]AWE UPLA]ENOG U^E[]A NA LICITACIJI: Ostalim u~esnicima na licitaciji, sa kojima se ne}e zakqu~iti ugovor, upla}eni iznos od 20% od po~etne cijene na ime sticawa prava u~e{}a se vra}a odnosno ispla}uje putem blagajne FAMOSa, odnosno upla}uje na ra~un pravnog lica, neposredno po zavr{etku licitacije. Upla}eni iznos od 20% od po~etne cijene se kupcu ne vra}a. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 057/342-641.

KP "VODOVOD" AD PRWAVOR Broj: 1/4-21/1-13 Datum: 22.1.2013. god. Na osnovu ~lana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu drugog ciklusa studija na javne visoko{kolske ustanove u akademskoj 2012/2013. godini, Univerzitet u Isto~nom Sarajevu r a s p i s u j e Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 41/03) i odluke Skup{tine akcionara KP "Vodovod" AD Prwavor broj 1/4 - 577/5 - 12 godine, raspisuje se

KONKURS
za upis studenata u prvu godinu, drugog ciklusa studija na Studijskom programu Odr`iva energija i za{tita `ivotne sredine u zemqama Zapadnog Balkana u akademskoj 2012/13. godini Red.br. 1. Studijski programi Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Studijski program: Odr`iva energija i za{tita `ivotne sredine u zemqama Zapadnog Balkana Organizacione jedinice (zajedni~ki master) • Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo • Saobra}ajni fakultet Doboj • Tehnolo{ki fakultet Zvornik UKUPNO Buyet 15 Ukupno 15

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovawe dva ~lana Nadzornog odbora KP "Vodovod" AD Prwavor ispred op{tine Prwavor I - PRAVNI OSNOVI Skup{tina KP "Vodovod" AD Prwavor imenuje Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima i Statutom KP "Vodovod" AD Prwavor. U Nadzorni odbor KP "Vodovod" AD Prwavor ispred op{tine Prwavor biraju se dva ~lana. II - OPIS POSLOVA Nadle`nosti, obaveze i odgovornosti Nadzornog odbora utvr|ene su Zakonom i Statutom Dru{tva. 15 15 III - MANDAT ^lanovi Nadzornog odbora biraju se na period od ~etiri godine. IV - OP[TI USLOVI 1. Da su dr`avqani BiH - Republike Srpske, 2. Da su stariji od 18 godina, 3. Da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH - Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa Konkursa, 4. Da nisu osu|ivani za krivi~na djela koja ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru, 5. Da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6. Da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH. V - POSEBNI USLOVI 1. VSS (VII) stepen, 2. Najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. Poznavawe rada Nadzornog odbora, 4. Poznavawe procesa rada i djelatnosti Dru{tva. VI - SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu da u~estvuje u konkursu za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora ako imaju smetwe: - iz ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 34/02), - iz ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), - iz ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 41/03). VII - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci); 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 3. Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli; 4. Uvjerewe o radnom sta`u; 5. Biografija o kretawu u slu`bi; 6. Uvjerewe da nisu osu|ivani; 7. Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca); Za dokaze iz ta~ke 3. i 6. Op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol KP "Vodovod" AD Prwavor ili putem po{te na adresu KP "Vodovod" AD Prwavor ul. @ivojina Preradovi}a bb, 78430 Prwavor, sa naznakom: "Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora". Predsjednik Skup{tine Dragica Petrovi}

1. Upisni rok: • prijavqivawe kandidata po~iwe 28.1.2013. godine, a zavr{ava 8.2.2013. godine (prijem dokumenata se vr{i svaki radni dan u slu`bi Ma{inskog fakulteta u Isto~nom Novom Sarajevu ili putem po{te na adresu: Ma{inski fakultet, ul. Vuka Karayi}a br.30, 71123 Isto~no Sarajevo); • polagawe prijemnog ispita obavi}e se 13.2.2013. godine sa po~etkom u 9 ~asova; • objavqivawe rezultata konkursa je do 15.2.2013. godine do 14 ~asova; • upis primqenih kandidata po~iwe 18.2.2013. godine, a zavr{ava se 20.2.2013. godine. 2. Naknada za tehni~ke usluge i direktne materijalne tro{kove u vezi sa polagawem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM. Instrukciju za uplatu kandidati }e dobiti na Ma{inskom fakultetu. Kandidat koji se upi{e na odre|eni studijski program prve godine drugog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat upla}enih finansijskih sredstava. Kandidat za upis du`an je podnijeti prijavu i prilo`iti sqede}a dokumenta i to: (1) Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; (2) Original ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom I ciklusu studija (3) Uvjerewe o polo`enim ispitima (4) Nastavni plan i program studija koje je kandidat zavr{io (ukoliko je studirano na drugom fakultetu) (5) Dokaz o uplati Rezultati postupka i rang-lista objavquju se na oglasnoj tabli organizacionih jedinica Univerziteta. Kandidat koji smatra da postupak rangirawa nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavqivawa rezultata na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta. Odluka po prigovoru donije}e se u roku od 48 sati od podno{ewa prigovora i saop{tava se podnosiocu prigovora i objavquje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta. Sve informacije oko polagawa prijemnog ispita zainteresovani kandidati mogu dobiti na Ma{inskom fakultetu putem telefona broj 057/340-847.

OGLASI
Catholic Relief Services (CRS) Zagreba~ka 18 Sarajevo Tel: ++387 33 812 402

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 37

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS, ("Slu`beni glasnik RS" broj 41/03 ), ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa upravqawa u preduze}ima i ustanovama ~iji je osnivac Skup{tina op{tine Ugqevik, ("Slu`beni bilten Op{tine Ugqevik", broj 3/04, 5/05 i 11/07 ) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora javnih ustanova ~iji je osniva~ Op{tina Ugqevik, broj: 01-120-53/12 od 17.12.2012. godine ("Slu`beni bilten Op{tine Ugqevik", broj 15/12) Skup{tina op{tine Ugqevik raspisuje

objavquje

JAVNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovawe direktora JZU Doma zdravqa Ugqevik Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora JZU Doma zdravqa Ugqevik. OPIS POSLOVA: Direktor obavqa poslove u skladu sa zakonom i Statutom ustanove. MANDAT: Direktor se imenuje na mandat od ~etiri godine. Direktora imenuje osniva~, uz pribavqeno mi{qewe ministra zdravqa i socijalne za{tite. OP[TI USLOVI: - da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH i Republici Srpskoj u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa javnog konkursa, - da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod tom optu`bom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se prijavi pred Sudom (~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe navedenih poslova i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak POSEBNI USLOVI: - visoka stru~na sprema - VII stepen stru~ne spreme medicinski, stomatolo{ki, ekonomski ili pravni smjer, - najmawe pet godina radnog iskustva u struci, - posjedovawe stru~nog znawa iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt, - iskustvo u rukovo|ewu, - okvirni program rada SUKOB INTERESA: Kandidati ne mogu obavqati du`nosti aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. POTREBNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, (ne starije od 6 mjeseci) 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, (ne starije od 6 mjeseci) 3. ovjerena fotokopija diplome o zavr{enoj {koli, 4. dokaz o radnom iskustvu i iskustvu iz djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt, 5. biografija o kretawu u slu`bi, 6. uvjerewe nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, (ne starije od 6 mjeseci) 7. potpisana i ovjerena li~na izjava da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti BiH i Republici Srpskoj u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa javnog konkursa, izjava da se na wih ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH i izjava da ne postoji sukob interesa. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je du`an dostaviti prije zasnivawa radnog odnosa. ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE: Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tinska uprava Ugqevik - Stru~na slu`ba SO-e i Na~elnika op{tine, Trg Dra`e Mihailovi}a bb, sa naznakom "Komisija za izbor". Broj: 01-111-54/12 Datum, 31.12.2012. godine PREDSJEDNIK SO-e \oko Simi}, profesor za izbor podobnih ponu|a~a za projekat "Odr`ivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osna`ivawe povratnika u Derventu i Brod" za podru~je op}ine/op{tine Derventa na osnovu tra`ene dokumentacije o ponu|a~ima. Predmet pretkvalifikacije je: 1. izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju-sanaciju stambenih jedinica maweg obima za povratnike, prema definisanom obimu radova; 2. izvo|ewe radova, rekonstrukcija-sanacija porodi~nih stambenih objekata maweg obima Projektom je predvi|ena rekonstrukcija-sanacija postoje}ih stambenih jedinica u smislu osigurawa uslova u stambenim jedinicama u skladu sa odgovaraju}im standardima o minimumu stambenih uslova. Planirani period za izvo|ewe navedenih radova za projekat je od marta do avgusta 2013. godine. Ovaj javni poziv se odnosi na implementaciju projekta i obuhvata rekonstrukciju-sanaciju stambenih jedinica za 15 korisnika/porodica. Pravo u~e{}a u javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavqawe predmetnih djelatnosti i koji zadovoqavaju uslove propisane va`e}om zakonskom regulativom o gra|ewu, a koji nisu u postupku ste~aja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog nepla}awa obaveza po osnovu javnih prihoda i ukoliko zadovoqavaju dole navedene uslove propisane od strane CRS-a. Za u~e{}e u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadr`i sqede}e: 1. izjavu o dostavqawu prijave na javni poziv s nagla{enim predmetnim djelatnostima i aktivnostima za koje je ponu|a~ zainteresovan i osposobqen; 2. izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadle`nog registarskog suda, ne stariji od 60 dana; 3. kopiju uvjerewa Poreske uprave sa identifikacijskim brojem i rje{ewe o razvrstavawu prema djelatnosti od Zavoda za statistiku (za firme registrovane u Federaciji BiH); 4. kopiju svih neophodnih licenci pravnog lica za obavqawe predmetnih djelatnosti (prema Zakonu o ure|ewu prostora, Sl. glasnik RS-a br. 84/02); 5. uvjerewe o izmirenim obavezama iz UIO-a, Poreske uprave i Zdravstvenog socijalnog osigurawa s datumom ne starijim od 1. januara 2013. godine; 6. broj, kvalifikaciju i iskustvo zaposlenih (minimalni broj 15), potvrda iz PIO-a s kopijom zadwe uplatnice o pla}enim doprinosima s datumom ne starijim od 1. januara 2013. godine; 7. Kopije uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu (licenca) za voditeqe gra|ewa (u odre|enim slu~ajevima dostaviti i ugovore o poslovno-tehni~koj saradwi), te za projektante iz pojedinih oblasti; 8. referens-listu pravnog lica za gore navedene vrste radova, sa iznosima izvedenih investicija ili izvr{enim uslugama projektovawa i nadzora, te datim kontakt osobama investitora za period 2009 – 2012. godine (za usluge iz ta~ke 2. dostaviti posebno i pozitivne pismene preporuke o zavr{etku najmawe dva ugovora iz oblasti tra`enih radova u vrijednosti od najmawe 200.000,00 KM); 9. spisak opreme i mehanizacije koju posjeduje firma, u zavisnosti od aktivnosti za koju se prijavquje; 10. izjavu o spremnosti potpisivawa ugovora za obavqawe radova na predmetnim aktivnostima bez avansa, uz pla}awa po situacijama za periodi~no izvedene radove. Prijave se dostavqaju iskqu~ivo na adresu: Catholic Relief Services (CRS), Zagreba~ka 18 (zgrada biv{eg Poqoprivrednog fakulteta) u Sarajevu i to do 11.2.2013. godine do 15 sati, gdje }e iste biti evidentirane. CRS zadr`ava pravo da sve prijave pristigle iza navedenog roka odbaci i smatra neblagovremenima. Prijave dostavqati u zape~a}enim kovertama s nazna~enim nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom: "PRIJAVE ZA PRETKVALIFIKACIJU, "NE OTVARAJ". Komisija, koju }e formirati CRS, vr{i}e ocjenu podobnosti ponu|a~a na osnovu dostavqenih dokumenata u okviru prijave, provjere referenci i saznawa o poslovnosti ponu|a~a pri izvr{avawu dosada{wih sli~nih ugovornih obaveza. CRS zadr`ava pravo na uvid, provjeru, te dodatna poja{wewa u vezi s dostavqenom dokumentacijom. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni putem faksa o rezultatima pretkvalifikacije. CRS ne snosi nikakve tro{kove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni eventualno u tender procesu pripreme ponude. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO DOSTAVQENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRAWE I U^ESTVOVAWE U TENDER PROCESU.

"GALAX-NISKOGRADWA" d.d. Br~ko Broj: 17 Datum: 22.1.2013. godine Na osnovu ~lana 224. stav 2. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i ~lana 23. i 24. Statuta "GALAX - NISKOGRADWA" d.d. Br~ko direktor Dru{tva objavquje

ALTERNATIVNA TELEVIZIJA, INFORMISAWE d.o.o. BAWA LUKA, GUNDULI]EVA 33 DANA: 23.1.2013. g.

Na osnovu ~lana 13. i 14. Pravilnika o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i podru~nih privrednih komora, Izborne komisije PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE BAWA LUKA PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE BIJEQINA PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE DOBOJ PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE ISTO^NO SARAJEVO PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O SAZIVAWU SKUP[TINE "GALAX - NISKOGRADWA" d.d. Br~ko Skup{tina dioni~ara "GALAX - NISKOGRADWA" d.d. Br~ko odr`a}e se dana 27.2.2013. godine (srijeda) sa po~etkom u 15 sati u prostorijama solitera kod Radio stanice Br~ko. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Dono{ewe odluke o izmjeni i dopuni statuta Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmawe 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavqivawa obavje{tewa o odr`avawu skup{tine uz obrazlo`ewe takvog prijedloga. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivawu na skup{tini dioni~ara mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od strane dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nih organa. Glasawe na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivawem na glasa~kom listi}u "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Za sve informacije u vezi sa odr`avawem skup{tine dioni~ara mogu se obratiti na tel. 049/216-390. Materijal za sjednicu skup{tine mo`ete razgledati u sjedi{tu preduze}a, a dopunska obrazlo`ewa iznije}e se na skup{tini. Uprava

Na osnovu ~lana 16. Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta ATV Bawa Luka, direktor raspisuje

OBJAVQUJU
JAVNI POZIV ZA GLASAWE ZA IZBOR PREDSTAVNIKA U SKUP[TINU PODRU^NE PRIVREDNE KOMORE

OGLAS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Pozivaju se ~lanovi Privredne komore Republike Srpske, Podru~na privredna komora Bawa Luka, Bijeqina, Doboj, Isto~no Sarajevo i Trebiwe da pristupe glasawu za izbor predstavnika u Skup{tinu podru~ne privredne komore. IZBORI TRAJU OD 25.1.2013. GODINE DO 5.2.2013. GODINE Glasawe se vr{i za Izbornu jedinicu(Podru~na privredna komora i grana privrede u kojoj ~lan Komore obavqa djelatnost).

1. NOVINAR • Uslovi: • V[S ili VSS • Rad na ra~unaru: MS Office • Znawe engleskog jezika • Iskustvo na istim ili sli~nim poslovima – minimalno 1 godina Prijave slati na konkurs@atvbl.com ili na adresu: ATV Bawa Luka, Gunduli}eva 33, sa naznakom "za konkurs". Dodatne informacije na telefon: 051/348-248.

Glasa~ki listi}i za Izbornu jedinicu dostupni su na internet stranici www.komorars.ba i www.bl.komorars.ba (za PPK Bawa Luka) i u prostorijama Podru~nih privrednih komora: Bawa Luka, \ure Dani~i}a 1; Bijeqina, Stefana De~anskog bb; Doboj, Srpskih sokolova 1; Isto~no Sarajevo, Srpskih ratnika 44; Trebiwe, Preobra`enska 1. Glasati se mo`e: neposredno, pred Bira~kim odborom u prostorijama Podru~ne privredne komore, u vremenu od 9 do 14 ~asova, putem po{te, faksa ili elektronskim putem. Kontakt podaci dostupni su na www.komorars.ba /PODRU^NE KOMORE.

38 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE
Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Gacko", a.d. Gacko Broj: 01-SA-263/13 Gacko, 23.1.2013. godine

OGLASI

Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Gacko", akcionarsko dru{tvo, Gacko - Nadzorni odbor Broj: 01-NO- 263/4 Gacko, 23.1.2013. godine Na osnovu ~lana 268. stav 1. ta~ka a) Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 30. stav 3. i 4., ~lana 44. ta~ka 4. Statuta Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, AD Gacko, ~lana 12. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko na 68. sjednici odr`anoj dana 23.1.2013. godine, d o n o s i

Na osnovu ~lana 268. stav 1. ta~ka a) Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 34. stav 3. i 4., ~lana 44. ta~ka 4. Statuta Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, AD Gacko, ~lana 8. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko i Odluke o sazivawu Skup{tine AD broj: 01-NO-263/4 od 23.1.2013. godine, Nadzorni odbor Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i TE Gacko AD Gacko

SAZIVA
Petu vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, AD Gacko Peta vanredna sjednica Skup{tine akcionara Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, AD Gacko odr`a}e se u velikoj sali Preduze}a u Gacku dana 12.2.2013. godine (utorak) sa po~etkom u 11 ~asova. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED: 1. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe 2. Dono{ewe Odluke o izboru radnih tijela, - predsjednika Skup{tine akcionara, - zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika, 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa IV (~etvrte) vanredne sjednice Skup{tine AD, 4. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za period 2013 – 2015. godina 5. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2013. godinu u okviru trogodi{weg plana poslovawa za period 2013 – 2015. godina, 6. Dono{ewe Odluke o raspodjeli neraspore|ene dobiti iz ranijih godina, 7. Razmatrawe i usvajawe izmjena Statuta Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko, 8. Razmatrawe i usvajawe ostavke na ~lanstvo u Nadzornom odboru. 9. Razno U slu~aju da se zasjedawe Skup{tine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne odr`i 12.2.2013. godine, ponovqena }e se odr`ati 19.2.2013. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da u~estvuju u radu zasjedawa Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}niku, koji budu imali taj status na dan 2.2.2013. godine. Punomo} za zastupawe akcionara na prvom, odnosno ponovqenom zasjedawu Skup{tine mora biti sa~iwena u skladu sa Uputstvom o na~inu zastupawa akcionara na skup{tini akcionara ("Sl. glasnik RS" br. 68/09 od 29.7.2009. godine). Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren od strane suda. Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadle`nog organa. Prijedlog akata – materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skup{tine mo`e se izvr{iti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne slu`be) u vremenu od 7 do 15 ~asova ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko. Pozivaju se svi akcionari: fizi~ka i pravna lica, da li~no ili putem punomo}nika, odnosno glasawa pismenim putem, uzmu u~e{}e u radu zasjedawa Skup{tine akcionara ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko. Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedawa Skup{tine na adresu ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko. Pismene izjave o glasawu bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvr|ene dostavom originalne izjave, ne}e biti uzete u obzir prilikom utvr|ivawa broja glasova. NADZORNI ODBOR Predsjednik Branko Grk, dipl. in`. el.

ODLUKU
o sazivawu V (pete) vanredne sjednice Skup{tine Akcionara Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko V (peta) vanredna sjednica Skup{tine Akcionara Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko odr`a}e se u Velikoj sali Preduze}a u Gacku, dana 12.2.2013. godine (utorak), sa po~etkom u 11 ~asova. Za sjednicu predla`em sqede}i:

DNEVNI RED: 1. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe 2. Dono{ewe Odluke o izboru radnih tijela, - predsjednika Skup{tine akcionara, - zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika, 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa IV (~etvrte) vanredne sjednice Skup{tine AD, 4. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za period 2013 – 2015. godina 5. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2013. godinu u okviru trogodi{weg plana poslovawa za period 2013- 2015. godina, 6. Dono{ewe Odluke o raspodjeli neraspore|ene dobiti iz ranijih godina, 7. Razmatrawe i usvajawe izmjena Statuta Mje{ovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske "Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe – ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko, 8. Razmatrawe i usvajawe ostavke na ~lanstvo u Nadzornom odboru. 9. Razno Predsjednik Nadzornog odbora Branko Grk, dipl. in`. el.

DASTO SEMTEL – ZONA obavje{tava svoje korisnike da standarde i paletu svojih usluga pro{iruje na oblast fiksne telefonije u doma}em i me|unarodnom saobra}aju. Za funkcionisawe usluge fiksne telefonije treba da postoje tehni~ke mogu}nosti koje se mogu provjeriti slawem upita na e-mail: info@zona.ba ili putem telefona: 055/232-600. Pretplatnik se postaje potpisivawem pretplatni~kog ugovora. DASTO SEMTEL ukqu~uje pretplatnika u mre`u u periodu od maksimalno 15 dana po potpisivawu pretplatni~kog ugovora. Cijene Svi pozivi u ZONA mre`i Slu`be 121, 122, 123, 124 Bosna i Hercegovina Zemqe biv{e Jugoslavije Srbija Hrvatska Slovenija Crna Gora Makedonija Zemqe Evrope Rusija SAD i Kanada Australija Kina Cijene (KM/min) BESPLATNO Fiksna 0.0450 Fiksna 0.2363 0.2191 0.2200 0.3150 0.2200 0.2300 0.2500 0.2200 0.2500 0.2500 Mobilna 0.2100 Mobilna 0.4680 0.3990 0.3990 0.5274 0.4996 0.4800 0.6682 0.4600 0.6388 0.6388

Privatni pretplatnik (fizi~ko lice) uslugu fiksne telefonije ostvaruje na bazi prepaid-a, a poslovni pretplatnik (pravno lice) na bazi postpaid-a. Prepaid pretplatniku su u ponudi sqede}i paketi: Prepaid S (20 KM), vrijeme trajawa 60 dana Prepaid M (30 KM), vrijeme trajawa 90 dana Prepaid L (50 KM), vrijeme trajawa 120 dana Prepaid XL (100 KM), trajawe 150 dana Prepaid pretplatnik, koji koristi internet uslugu drugog operatora, pla}a mjese~nu pretplatu od 5 KM, tj. sistem automatski umawuje wegov iznos za iznos mjese~ne pretplate svakih 30 dana. Postpaid pretplatniku se izdaje mjese~ni ra~un, koji ukqu~uje pretplatu od 5 KM i ostvareni saobra}aj. Sa nama smawujete tro{kove telefonirawa: do 70% za telefonirawe prema inostranstvu i do 30% za telefonirawe u doma}em saobra}aju. Detaqan cjenovnik fiksne telefonije mo`ete na}i na sqede}em linku: http://zona.ba/index.php/bs/fiksna-telefonija . DASTO SEMTEL d.o.o. }e osigurati davawe informacija i podr{ku pretplatnicima na tel: 055/ 232-600 i email: voip@zona.ba. Pretplatnik mo`e DASTO SEMTEL-u podnijeti prigovor na iznos koji mu se dostavi za obavqenu uslugu, ukqu~uju}i i prigovor na kvalitet obavqene usluge, kao i na neblagovremeno i nedovoqno kvalitetno otklawawe tehni~kih problema na tel. 055/232-600, na e-mail info@zona.ba, ili putem obrasca na na{oj web strani www.zona.ba . Detaqnije o svemu ovome imate na na{oj web stranici www.zona.ba.

MJE[OVITI HOLDING "ERS" - MP AD TREBIWE ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWALUKA NADZORNI ODBOR Broj: NO – 130-12/13 Dana, 23.1.2013. godine Na osnovu ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09 i 100/11) i ~lana 44. Statuta Mje{oviti Holding "ERS" – Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka Nadzorni odbor

SAZIVA
XXIV vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara XXIV (dvadeset ~etvrta) vanredna sjednica Skup{tine akcionara ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka, odr`a}e se dana 8.2.2013. godine sa po~etkom u 9 ~asova u prostorijama Direkcije Preduze}a, sala za sastanke na 4. spratu, ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 95. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe. 2. Izbor predsjednika Skup{tine, zapisni~ara i ovjera~a zapisnika. 3. Zapisnik sa XXIII (vanredne) sjednice Skup{tine akcionara. 4. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Statuta o izmjenama Statuta Mje{oviti Holding "ERS" – MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka. 5. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Poslovnika o izmjenama Poslovnika o radu Skup{tine akcionara Mje{oviti Holding "ERS"- MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka. 6. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Plana poslovawa za 2013. godinu Mje{ovitog Holdinga "ERS" – MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka. 7. Razmatrawe i usvajawe Prijedloga Plana poslovawa za period 2013 – 2015. godina Mje{ovitog Holdinga "ERS" – MP a.d. Trebiwe ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka. 8. Odobrewe odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacije. Pozivaju se svi akcionari da li~no, putem punomo}nika ili glasawem pisanim putem u~estvuju u radu Skup{tine. Punomo} davaoca punomo}i – fizi~kog lica mora biti ovjerena od nadle`nog organa, a akcionara – pravnog lica od ovla{}enog lica u pravnom licu. Pravo u~e{}a i pravo glasa na skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra sa stawem na dan 29.1.2013. godine. Poziv o sazivawu Skup{tine akcionara objavqen je na web stranici ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka www.elektrokrajina.com. Uvid u materijal mo`e se izvr{iti svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova u zgradi Direkcije Preduze}a, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br.95. U slu~aju da se sjednica ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana 11.2.2013. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se akcionari i punomo}nici akcionara da do|u pola sata prije odr`avawa sjednice radi registracije. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Bo`ica Vuka{inovi}, dipl. ekonomista

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 39
Tu`no i bolno sje}awe na voqenu }erku i sestru Pomen Dvadeset ~etvrtog januara u Trebiwu odr`a}e se 40 dana od tvoje smrti Dana 26.1.2013. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{e drage supruge i majke

DALIBORKU - DACU SMIQANI]
iz Bo~ca 24.1.1994 -2 4.1.2013. K}eri moja devetnaest godina mladosti tvojih, devetnaest godina od pogibije tvoje, qepotice na{a, nebeski an|ele, zaboraviti se mo`e sve ali tvoj lik, tvoj osmijeh i tvoja qepota nikad. Za{to su te ubili kad ni{ta nisi bila kriva. Ali, k}eri i wih }e Gospod Bog. Volimo te k}eri na{a i sestro na{a. Tata Mile, majka Borka 29078 A-8 G Tu`no sje}awe na sestru Bolno sje}awe na moju sestru

]ETKO KAPOR
Inovatora sa 15 doma}ih i stranih medaqa za deset godina, rijetko ko ima. U tome su ti pomogli tvoji dragi: supruga Branislava, sinovi \or|e i Mladen. Neka ti je slava i hvala. Po~ivaj u miru. Tvoji: {ura geodetski in`ewer i inovator Mo~evi} B. Vladimir sa djecom i saradnicima 014067 A-8 E Posqedwi pozdrav dragoj kumi

GOSPE BO@I]
U subotu, 26.1.2013. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u Krminama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug \uka, sin Daniel i k}erka Pamela 28989 A-8 G Dana 26.1.2013. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

DACU SMIQI]
Sejo mnogo mi je te{ko bez tebe. Voli te tvoja Dragana sa porodicom Volim te 29078 A-2 G

DACU SMIQI]
Sejo toliko mi nedostaje{ da broja nema, zauvijek tu`na. Tvoja Milijana sa porodicom Volim te 29078 A-2 G

SAWIN ALEKSI]
Dragi dje~a~e, zauvijek u srcu i mislima. Porodica Radanovi} 29082 A-2 G Porodica Puhalac Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu Ducipoqe u Karanovcu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 29086 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici

JELI RADI[I]

\URA\A RA^I]A

Posqedwi pozdrav dragoj
29099 A-4 G Posqedwi pozdrav mojoj drugarici

JELI RADI[I]
Branka Lisica sa porodicom 29081 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj 29085 A-8 G Posqedwi pozdrav dugogodi{woj prijateqici Sje}awe na voqenog zeta

JELI RADI[I]
od kom{ija sa ulaza Jovana Du~i}a 72 B

JELI RADI[I]

JELI
Qiqana Mari} 29080 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

DRAGANA GALI]A JELI RADI[I]
S qubavqu i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Punac Milosav i punica Mileva @ivkovi} 29091 A-2 G Sje}awe na voqenog 29099 A-4 G

Agencija za bankarstvo Republike Srpske
Braco Trbi}

JELI
Sara Savanovi} Sje}awe na voqenog supruga i oca 29080 A-1 G

B-5 F
Tu`no sje}awe na voqene brata i sestru

Tu`no sje}awe na na{u voqenu i nikad pre`aqenu djecu

DRAGANA GALI]A DRAGANA GALI]A
24.1.2005 - 24.1.2013. Sa svim qudskim i plemenitim osobinama koje su te krasile, vje~no }u te voqeti. Svastika Suzana sa porodicom 29091 A-2 G

DRAGU (Borislava) GALI]A
1969 - 24.1.2005.

JAGODU (Borislava) SARAYI]
1954 - 10.1.2009. 20960 A-7 G

DRAGU (Borislava) GALI]A
1969 - 24.1.2005. Otac Borislav i majka Borka Gali}

JAGODU (Borislava) SARAYI]
1954 - 10.1.2009. 20960 A-7 G

Brat Mile Gali} i sestra \uja Grmu{a sa porodicama

U ti{ini vje~nog mira neka te prate na{a qubav i sje}awe. Sin Aleksandar, k}erka Sowa i supruga Sne`ana 29091 A-3 G

40 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE
Dana 23. januara 2013. godine u 63. godini `ivota iznenada je preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 23.1.2013. godine, u 66. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminula na{a draga Dana 25.1.2013. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od prerane smrti na{e drage

NENE SAVANOVI]

MIKAILO (Vladimira) JANKOVI]
Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 24. januara, na Gradskom grobqu u ^elincu. Opijelo po~iwe u 14 ~asova u crkvi Sretewa Gospodweg. O`alo{}eni: supruga Manda, brat Milutin, sestre Stojica, Milica i Borka i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 013888 A-8 ^N Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom bratu

BOSIQKA LUKAJI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak, 25.1.2013 godine, u 14 ~asova na Lukaji}a grobqu - ^okorska poqa. O`alo{}eni: suprug Marko, sin Sini{a, k}erka Sawa, snaha Gordana, zet Du{ko, unu~ad Pavle, Kristina i Lazar, sestre Stojanka i Grozda i brat Blagoja te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 29093 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

Toga dana posjeti}emo wenu vje~nu ku}u u 11 ~asova na grobqu u Lakta{ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoji najmiliji: majka, brat i sestra 29101 A-3 G

MIKAILU MIKAILU
Brat Milutin sa porodicom Supruga Manda 013888 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom bratu 013888 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom bratu

BOSIQKI
od k}erke Sawe, zeta Du{ka i unuka Lazara. 29095 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

BOSIQKI
od sina Sini{e, snahe Gordane, unu~adi Kristine i Pavla. 29096 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MIKAILU
Sestra Stojica sa porodicom 013888 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom bratu

MIKAILU
Sestra Milica sa porodicom 013888 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MIKAILU
Pero i Slavica ]ori} sa porodicom 013889 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragoj

BOSIQKI
od djevera Jove sa porodicom. 29094 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

MIKAILU
Sestra Borka sa porodicom 013888 A-1 ^N

MIKAILU
Nada i Pero Mihajilovi} sa porodicom 013888 A-1 ^N

DRAGICI RODI]
od dru{tva "[e{ir". 28089 A-1 G

DRAGICI RODI]
od osobqa i gostiju kafe-bara "Ami". 28089 A-1 G

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 41

Sport

Poziv u reprezentaciju Srbije je ne{to o ~emu sawa i za {ta radi svaki fudbaler. Svestan sam kakva mi se ~ast ukazala i da}u sve od sebe da ispunim sve {to se od mene tra`i. Pored toga, nadam se da }u jo{ vi{e napredovati rade}i sa Sini{om Mihajlovi}em Branislav Trajkovi}, fudbaler Vojvodine

Novak \okovi} od 9.30 igra polufinale sa Davidom Fererom

Australijen open za juniore

Dva koraka do trofeja i istorije
FOTO: ROJTERS Novak \okovi}

Milojevi} u ~etvrtfinalu
Nikola Milojevi}

MELBURN - Srpski teniser Nikola Milojevi} plasirao se u ~etvrtfinale Australijen opena u juniorskoj konkurenciji, po{to je u Melburnu savladao Australijanca Lukasa Midlera sa 6:4, 6:2. Milojevi}ev protivnik u borbi za polufinale bi}e Italijan Filipo Baldi, koji je bio boqi od ^ileanca Kristijana Garina sa 6:3, 7:5.

[ve|anin nastavio po starom

Vilander ponovo kritikovao Novaka
MELBURN - Jedan od najboqih tenisera svijeta svih vremena Mats Vilander ponovo je kritikovao Novaka \okovi}a rekav{i da je wegov forhend najlo{iji udarac u me~u osmine finala sa Stanislasom Vavrinkom. Iako je skoro ~itav teniski svijet slavio jo{ jedan veli~anstveni trijumf \okovi}a, a Australijanci napisali da ako postoji teniski Bog, on se zove Novak \okovi}, Vilander je nalazio mane. Tako je rekao da je Novak protiv [vajcarca prvi put shvatio da su svi do{li sa namjerom da ga pobijede i da je imao puno sre}e. - Ako se ne bude boqe kretao sigurno ne}e osvojiti turnir, a wegov forhend bio je najgori udarac u me~u sa Vavrinkom - rekao je Vilander. Ipak, naveo je i nekoliko pozitivnih stvari na ra~un \okovi}a, poput samopouzdawa koje nosi mjesto broj jedan, kretawe i borbeni duh, a da su brzina podloge i brzina wegovih nogu najve}i problem protivnicima.

Ferer je jedan od najcewenijih igra~a na svetu, zato {to zaista nikada ne odustaje. Fizi~ki je sjajno pripremqen i o~ekujem da odigram duga~ak me~, kazao \okovi}
MELBURN - Najboqi svjetski teniser Novak \okovi} nalazi se na dva koraka od tre}e istorijske odbrane trofeja na Australijen openu, a danas od 9.30 ~asova u polufinalu turnira u Melburnu o~ekuje ga duel protiv "starog znanca" Davida Ferera iz [panije. \okovi} je prethodno u ~etvrtfinalu, poslije ~etiri seta, savladao ^eha Toma{a Berdi ha, dok je Fe rer bio boqi od zemqaka Nikolasa Almagra. Srpski teniser postavqen je za prvog, a Ferer za ~etvrtog nosioca na turniru u Melburnu. Pobjeda nad Berdihom bila je Novakova 19 uzastopna na Australijen openu i on je osigurao 11. uzastopno polufi na le na svim grend slemovima ~ime je pretekao legendarne tenisere Ivana Lendla i Roda Lejvera koji su imali deset polufinala zaredom. - Ferer je jedan od najcewenijih igra~a na svetu, zato {to za is ta ni kada ne odustaje. Fizi~ki je sjajno pri premqen i o~e ku jem da odigram duga~ak me~ - kazao je \okovi}. \okovi} i Ferer do sada su igrali 14 puta, a srpski teniser vodi sa 9:5 u pobjedama. Interesantno je da su wih dvojica ve} dva puta "ukr{tali kopqa" na grend slemu u

Melburnu. Oba puta, 2008. i 2012. godine, \okovi} je osvajao trofej u Melburnu, {to na neki na~in, dovodi do zakqu~ka da mu je pobjeda nad Fererom ga rant tri jum fa u Australiji.

NOVAKOVO 11. polufinale zaredom
- Moram prvo da ka`em da je pravo ~udo {to sam uop{te pro{ao Almagra u ~etvrtfina lu, jer je igrao do bro i imao mnogo {ansi za pobjedu. Protiv \okovi}a }u se boriti do kraja, za svaki poen, tako igram na sva kom me~u poru~io je Ferer. Pro{le godine \okovi} je u ~etvrtfinalu savladao Ferera sa 6:4, 7:6 (4), 6:1, a 2008. je u istoj fazi takmi~ewa srpski teniser trijumfovao sa 6:0, 6:3, 7:5.

Kraj za Serenu Vilijams u Melburnu

Stivensova izbacila najve}eg favorita
FOTO: ROJTERS

BOKSERSKI TRENING
Snimak iz italijanskog sportskog centra ]ervino na~iwen prije tri godine u kome \okovi} u svla~ionici upra`wava bokserski trening sa jednim prijateqem uz prisustvo trenera ju~e je procurio u javnost. Sparing je bio veoma aktivan, a Nole i wegov partner su vi{e puta "ka`weni" sklekovima zbog "gre{aka".

Selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradovi}

Nole predvodi "orlove"
BEOGRAD - Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradovi} objavio je spisak igra~a koji je prijavio za duel prvog kola protiv Belgije, a na wemu se nalaze Novak \okovi}, Jan ko Tipsarevi}, Viktor Troicki i Nenad Zimowi}. I selektor Dejvis kup reprezentacije Belgije Johan van Herk saop{tio je sastav tima koji }e u prvom kolu igrati protiv Srbije. Najboqim teniserima Srbije na {qaci }e se suprotstaviti David GoJanko Tipsarevi}

fin, Stiv Darsis, Ruben Bemelmans i Olivije Rohus.

PRVO KOLO od 1. do 3. februara
S obzirom na trenutni rejting srpskih i belgijskih tenisera, reprezentacija Srbije ne bi trebalo da ima te`ak posao na startu Dejvis kupa. "Orlove" }e predvoditi najboqi teniser svijeta Novak \okovi}, druga "tabla" je Tipsarevi} deveti teniser sa ATP liste, dok Troicki ove

sedmice zauzima 37. mjesto me|u najboqim svjetskim teniseri ma. Ve te ran Zi mowi} takmi~i se samo u dublu i ove sedmice zauzimao je 21. mjesto na listi teniskih profesionalaca. Najboqe rangirani belgijski reprezentativac je Gofin na 49. mjestu ATP liste. Darsis je 98, Bemelmans 114, a Rohus 126 igra~ svijeta. Dueli prvog kola Svjetske grupe Dejvis kupa igra}e se od 1. do 3. februara, a selekcija Srbije bi}e gost u belgijskom mjestu [arlroa.

MELBURN - Amerikanka Sloun Stivens napravila je najve}e iznena|ewe na Otvorenom prvenstvu Australije u tenisu po{to je u Melburnu savladala zemqakiwu Serenu Vilijams sa 3:6, 7:5, 6:4 i plasirala se u polufinale. Za jo{ ve}u senzaciju i eventualni plasman u finale prvog ovogodi{weg grend slem turnira Stivens }e se boriti protiv Bjeloruskiwe Viktorije Azarenke koja je pobijedila Svetlanu Kuzwecovu iz Rusije sa 7:5, 6:1.

Poznat drugi polufinalni par

Marej protiv Federera
MELBURN - Britanac Endi Marej izborio je plasman u polufinale Australijen opena sa vladav {i @e re mi ja [ardija iz Francuske sa 6:4, 6:1, 6:2. Protivnik Mareju u polufinalu bi}e Royer Federer koji je u maratonskom susretu savladao @oa Vilfreda Congu rezultatom 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4), 3:6, 6:3 poslije tri ~asa i 37 minuta igre. Britanac i [vajcarac trebalo bi da se sastanu u no}i izme|u ~etvrtka i petka po na{em vremenu.

42 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Strategija
Radenko \urica istakao je da je svjestan da ve}ina sportskih kolektiva u Bawaluci prolazi kroz vrlo te`ak period, naro~ito zbog nedostatka novca, ali je istakao da }e ~elni qudi grada napraviti strategiju razvoja sporta. - Znam da su Bawalu~ani navikli na vrhunske rezultate, ali u posqedwe vrijeme nemamo ba{ mnogo takvih ostvarewa. Stoga smo odlu~ili da poku{amo da stru~ne qude vratimo u klubove, da bi oni sa na{om djecom napravili vrhunske rezultate. Naravno, za to je potreban novac, kojeg nema dovoqno, ali }emo nastojati da ga racionalno rasporedimo - zakqu~io je \urica.

Dobitnici priznawa 2010. godine

Izbor najboqih sportista i sportskih organizacija Bawaluke

@iri skratio liste
Zaprimili smo ukupno 65 prijava u svim kategorijama i poslije dvije sjednice `irija skratili liste u svim kategorijama na po tri imena, rekao \urica
PI[E: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

BAWALUKA - Stru~ni `iri Izbora najboqeg sportiste grada Bawaluka skratio je liste kandidata u svih osam kategorija, a kona~nu odluku donije}e u petak, 25. januara, na tre}oj sjednici `irija neposredno prije same sve~anosti progla{ewa. Rekao je ovo na ju~era{woj konferenciji za novinare vr{ilac du`nosti na~elnika

Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti Administrativne slu`be grada Radenko \urica i dodao da }e 11. po redu "Izbor najboqih sportista i sportskih organizacija - Sportski bal" grada Bawaluke biti odr`an sutra od 20 ~asova u kristalnoj sali hotela "Bosna". - Zaprimili smo ukupno 65 prijava u svim kategorijama i poslije dvije sjednice `irija koji ~ine ~lanovi gradskog Savjeta za sport, urednici sportskih redakcija i eminentni sportisti iz Bawaluke skratili liste u svim kategorijama na po tri imena. Sportisti su se pobrinuli da nam posao ne bude lak, ali smo uspjeli da izdvojimo najboqe rekao je \urica. Prema wegovim rije~ima, konkurencija je bila jaka, a `iri se opredijelio za po tri kandidata u svakoj kategoriji. Za najuspje{nijeg sportistu u mu{koj seniorskoj kategoriji

Milenko Malinovi}, Radenko \urica i Savo Rosi} FOTO: A. ^AVI]

konkuri{u: Darko Savi} (kajak-kanu), Sait Huseinba{i} (atletika) i Denis Marjanovi} (kik-boks), dok su u kategoriji najuspje{nijih sportista u `enskoj seniorskoj kategoriji kandidati: Ksenija Kecman (atletika), Renata Rajili} (rukomet) i Borjana Ivi} (yudo). - U u`i izbor za najtalentovanijeg sportistu u mu{koj kategoriji u{li su: Borislav Dragojevi} (atletika), Mihajlo ^eprkalo (plivawe) i Dar-

ko Radakovi} (atletika), a u `enskoj kategoriji: Branka Vrawe{ (plivawe), Nikolija Stanivukovi} (atletika) i Ana Ilija{evi} (atletika) naglasio je \urica.

SVE SPREMNO za Sportski bal
Rukometni klub Borac, Atletski klub Borac i Biciklisti~ki klub BSK kandidati su za najboqi sportski kolek-

tiv u 2012. godini u mu{koj konkurenciji, dok su u `enskoj kategoriji to tako|e Atletski klub Borac, @enski rukometni klub Borac i Ko{arka{ki klub Mladi Kraji{nik. - Za nagradu u kategoriji za najuspje{niji sportski doga|aj konkuri{u ATP teniski turnir "^elenyer 2012", Me|unarodna biciklisti~ka trka "Bawaluka - Beograd" i Me|unarodni pliva~ki miting "22. april". U kategoriji za najus-

pje{nijeg sportistu u sportu za invalidna lica `iri je ve} odlu~io ko }e dobiti nagradu, a to je Nenad Ritan, po{to je bio jedini prijavqeni kandidat - naglasio je \urica. Na ovoj manifestaciji bi}e dodijeqena i specijalna nagrada za `ivotno djelo, a kandidati su Dobrivoje Sabqi} i Milorad Slavni}. [ef Odsjeka za sport, kulturu, omladinu i nevladine organizacije Jovo Rosi} istakao je da je sve spremno za odr`avawe manifestacije. - Opredijelili smo se da nagrade najboqim budu dodijeqene na tradicionalnom sportskom balu. Moram ista}i da je gotovo sav posao u vezi sa organizovawem ovog doga|aja zavr{en - rekao je Rosi}. Pro{logodi{wi laureati u dvije najzna~ajnije kategorije, za najboqeg sportistu u mu{koj i `enskoj konkurenciji su karatista Mladen ]ulum i yudistkiwa Borjana Ivi}.

Borijana Ikoni}, Karate klub "Sensei"

Atletski klub Glasinac Sokolac

Budu}i pravnik u kimonu
ZVORNIK - Jedan od najuspje{nijih ~lanova Karate kluba "Sensei" iz Zvornika Borijana Ikoni}, pored uspjeha u ovom sportu ima veliku `equ da postene diplomirani pravnik. U~enica ~etvrtog razreda Ekonomske {kole u Zvorniku bila je prva djevojka koja je u ovaj grad donijela zlatnu medaqu u disciplini "{oto-kan" sa nekog presti`nog takmi~ewa. - Karate je moja velika qubav. Najve}e zasluge za moju odluku da obu~em kimono imaju roditeqi, tata Bo`o i mama
Borijana Ikoni}

\urovi} na ~elu uprave
SOKOLAC - Ne|o \urovi} i daqe }e biti predsjednik uprave Atletskog kluba Glasinac, odlu~eno je na sjednici Upravnog odbora ovog kluba, a za potpredsjednika je izabran Slavko Koprivica. Sokola~ka atle ti ka u posqedwih de se tak godi na biqe`i veoma dobre rezultate, a tan dem ovih biv {ih vrhunskih atleti~ara svakako je najzaslu`niji za to, pa se o~ekuje da }e uspjesi biti nastavqeni. - O~ekujemo da }e u ovoj godini sedam ili osam ~lanova na{eg kluba u~estvovati na
Ne|o \urovi}

{to u seniorskoj konkurenciji, a prva na redu su dvoranska prvenstva Balkana i Evrope rekao je \urovi}.

Zorica. Svakako da sam sve nau~ila od trenera Vojina Marjanovi}a, kome sam tako|e zahvalna za sve moje uspjehe. Van sportskog terena `elim da se po zavr{etku sredwe {kole upi{em na pravni fakultet ili da studiram matematiku. Ipak mi je najve}a `eqa da postanem akademski gra|anin - rekla je Borijana Ikoni}. D. G.

VELIKA pa`wa poklowena radu sa mladima
On je na gla sio da se u Atletskom klubu Glasinac velika pa`wa poklawa radu sa mladima. - Imamo grupu od 25 atleti~arki i atleti~ara izme|u 11 i 13 godina, koji su budu}nost kluba - naglasio je \urovi}.

zna~ajnim me|unarodnim takmi~ewima, {to u juniorskoj

Naj boqi atle ti ~a ri i atleti~arke sokola~kog Glasinca vratili su se sa osmodnevnih priprema u Baru. Na Crnogorskom primorju pripremali su se Gorana i Ilija Cvi je ti}, Mlade na Pe tru {i}, Dar ko Lo {i}, Krsto Paji}, Zoran Borov~anin i Stefan E}imovi}. Sqede}eg vikenda sokola~ke atleti~are o~ekuje i prva provjera forme. Na Otvorenom prvenstvu Vojvodine u Novom Sadu u~estvova}e Gorana i Ilija Cvijeti}, Mladena Petru{i} i Zoran Borov~anin. B. G.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 43

Matija Nastasi} sre}an zbog dobrog po~etka u Man~ester sitiju

Vidi} oslonac u fudbalu i `ivotu
I daqe ~esto razgovaramo. Posavetovao me je, ne samo o fudbalu, ve} o stilu `ivota u Engleskoj i kako da se lak{e adaptiram. On je veliki ~ovek i pravi prijateq, rekao Nastasi}
MAN ^ES TER - Odbram be ni fudba ler Man ~es ter si ti ja Ma ti ja Nastasi} (19) presre}an je {to je izborio mjesto standardnog prvotimca i naveo mu je u tome mnogo pomogao zemqak Nemawa Vidi}. - Ponosan sam {to sam, na neki na~in, izbacio Yoleona Leskota iz prvog tima, jer se ra di o sjaj nom fudba le ru. Ipak, ni je va `no ko igra, sve dok zajedno funkcioni{emo kao prava ekipa. Drago mi je {to sam se navikao na engleski fudbal i trenutno mi sve ide od ruke - rekao je Nastasi} engleskim medijima.
Matija Nastasi} i Robin van Persi Per Mertezaker

Arsen Venger, menayer Arsenala

Mertezaker skupqa novac od kazni
LONDON - Menayer Arsenala Arsen Venger na{alio se kada je objasnio da je Nijemac Per Mertezaker u ekipi zadu `en za pri kupqawe nov ca od ka zni, jer su wego vi zemqaci veoma efikasni u takvim ekonomskim zadacima. - Nijemcima odli~no ide kada su govori o ekonomskim pitawima, tako da smo morali da ispo{tujemo ovu ~iwenicu. Oni su trenutno jedini u Evropi koji prave novac, zato smo odlu~ili da taj zadatak povjerimo Nijemcu - rekao je Venger Mertezaker je zadu`en da od saigra~a skupqa novac kada prekr{e klupski pravilnik o disciplini. Upravo ovaj dokument se, bez dozvole kluba, nedavno pojavio na jednoj internet stranici. Ispostavilo se da ga je "oka~io" jedan od prijateqa klupskog lekara Arsenala, Gerija Odriskola.

\enova ostala bez predsjednika

Preminuo Garone
\E NOVA - Pred sjednik italijanske Sampdorije Rikardo Ga rone pre mi nuo je po sli je du ge boles ti u 76. godini, objavio je ~lan Serije A. Prvi ~ovek Sampdorije u posqedwih ne koli ko godi na prepustio je vo|ewe kluba mla|im ~lanovima porodice, ali je ostao redovan po sje ti lac svih me ~e va eki pe iz \e nove. Ga rone, ko ji se ba vio trgo vi nom nafte, Sampdoriju je preuzeo 2002. godine i iste sezone pomogao klubu da u|e u Seriju A.

NIJE O^EKIVAO brzu adaptaciju
On je podsjetio da mu je, po dolasku u Siti, od velike pomo}i bio i kapiten gradskog ri va la Man ~es ter junajteda Nemawa Vidi}. - Pitao sam ga za savete, a i daqe ~esto razgovaramo. Posavetovao me je, ne samo o fudbalu, ve} o stilu `ivota u Engleskoj i kako da se lak{e adaptiram. On je veliki ~ovek i pravi prijateq -

istakao je Nastasi}. Mla di de fan zi vac qetos je do{ao u redove "gra|ana" iz Fjorentine, u koju je oti {ao Ste fan Sa vi}, a ~elnici "viole" morali su da

doplate jo{ {est miliona evra za jednog od najperspektivnijih odbrambenih igra~a na svi je tu. - Is kre no, nisam ba{ o~ekivao da }u se ovako brzo adaptirati, pogo-

LESKOT
^ovjek koji od odlaska Nastasi}a u redove Sitija dobija priliku "na ka{i~icu" Yoleon Leskot rekao je da bi wegov saigra~ mogao biti ozbiqan kandidat za najboqeg igra~a godine u Premijer ligi. - On je kandidat za igra~a sezone. Ne pri~a se mnogo o wemu. Da je Englez, svi bi odu{evqeno pri~ali - napisao je Leskot na "Tviteru".

tovo ne u prvih {est meseci. Dobro sam odigrao prvih nekoliko utakmica, posle ~ega mi je poraslo samopouzdawe. Video sam da mogu da se nosim sa rivalima u Premijer ligi - naglasio je Nastasi}. On je poku{ao da uporedi fudbal u Italiji i Engleskoj. - Glavna razlika izme|u ove dvije zemqe je {to se u Se ri ji A mno go vi {e pa`we po sve }u je ta kti ci. Svi igra~i su iza lopte. Ovde su utakmice mnogo otvorenije, a svaki duel je mnogo ja~i - zakqu~io je Nastasi}.

Didije Drogba napu{ta Kinu

Na potezu Milan i Juventus
[ANGAJ - Didije Drogba napu{ta Kinu. Wemu nije ispla}ena ni polovina od obe}anih 15 miliona dolara, a vlasni~ki problemi u [angaju ko~e cijeli klub. FIFA }e vjerovatno reagovati brzo kako bi mu dala vremena da na|e klub do kraja januara, a nekolicina klubova je zainteresovana za wegove usluge. Italija je i daqe najvjerovatnija opcija, i to ne Juventus, kako se pri~alo, ve} Milan. U ovom trenutku {ampion Italije je okrenut pregovorima oko Lisandra Lopeza, Drogba im je preskup, gledaju u qeto kada }e sti}i Fernando Qorente. Milan }uti, ali italijanski mediji pi{u da se iza kulisa radi na transferu, mada i da engleski klubovi ~ekaju rasplet.

Bretford napravio senzaciju u engleskom Liga kupu

^etvrtoliga{ u finalu
BIRMINGEM - Senzacija u polufinalu Liga kupa En gles ke! Ono {to je najavio u prvom me~u, ~etvrtoliga{ Bretford je i uradio u re van {u na "Vi la parku", gdje je sa~uvao prednost od 3:1 pro tiv As ton Vile i uprkos poraza od 1:2 pro{ao u finale.
Slavqe fudbalera Bretforda

Afri~ki kup nacija, grupa D

JUNAK golman Met Djuk
Ove sezone o~ajna ekipa iz Birmingema izgubila je glatko prvu utakmicu, ali je zahvaquju}i jednom postignutom golu ipak bila veliki fa vo rit pro tiv ~la na Lige 2. Kada je Benteke doveo do ma }e u vo| stvo u 23. minutu ~inilo se da ni`erazrednom klubu nema spasa. Me|utim, gosti su nastavili da se bore, Hanson je u 55. minutu poravnao na 1:1, a doma}i su uspjeli da postignu jo{ samo jedan gol, i to u 90. minutu. Junak gostiju sva ka ko je gol man Met Djuk, ~ovjek sa ne vje rova tnom `i vo tnom pri ~om. Prije pet godina bilo je pitawe da li }e uop{te pre`i vje ti, jer je imao rak testisa, ali je poslije velike borbe uspio. Sada je svojim od bra na ma uspio da

pomogne Bretfordu da postene drugi ~etvrtoliga{ u istoriji koji se plasirao u finale Liga kupa. - Za sva ku po bjedu nad Ar se na lom ili As ton Vi lom stigne poneki poraz od Barneta. Mo`ete imati lo{ dan na poslu ili izgubiti me~, ali naj va `ni je je da mo `e te oti }i ku }i, svo joj porodici i da znate da ste zdravi. Sjajno je pobje|ivati i praviti iznena|ewa u Kupu, ali je zdravqe najva`nije - istakao je Djuk. Pro ti vnik Bre tfordu na ~u ve nom "Vem bli ju" bi }e po bjednik me~a Svonsi - ^el zi, ko ji je igran si no}, a "la budovi" su ima li prednost od 2:0 iz prvog me~a.

Pobjede "slonova" i Tunisa
JOHANESBURG Reprezentacije Obale Slonova~e i Tunisa pobjedama su po~ele Kup Afri~kih nacija. "Slonovi" su u grupi D savladali Togo 2:1 pobje dni~kim pogotkom @erviwa u 88. minutu, dok je Tunis u prvom minutu nadoknade sa mini mal nih 1:0 savladao Al` i r @erviwo zahvaquju}i evrogolu Jusufa Mskanija. Sve je li~ilo da }e ovaj me~ biti zavr{en bez pobjednika, ali se Mskani pobrinuo da ne bude tako. Prihvatio je loptu na 20 metara od gola i " k i fl o m " poslao pravo u rogaq gola Al`ira. ^uvar mre`e se izvio kao ma~ka, ali nije mogao da zaustavi milimetarski precizan {ut.

44 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

OFK Glasinac 2011 po~iwe pripreme

Na proqe}e oslabqeni
SOKOLAC - Sokola~ki drugoliga{, OFK Glasinac 2011, danas po~iwe pripreme za proqe}ni dio prvenstva. Bazi~ni dio bi}e obavqen u Sokocu. - Na proqe}e }emo se osloniti uglavnom na vlastiti igra~ki kadar, jer finansijska situacija ne dozvoqava da tra`imo poja~awa. Bi}emo i oslabqeni jer ne}emo mo}i da ra~unamo na Rado{a ^oli}a, koji je jedan od na{ih najboqih igra~a. On }e, naime, biti odsutan tri mjeseca zbog obuke u vezi sa svojim budu}im poslom. Dobi}emo i jednog novog igra~a Milo{a Lizdeka, koji je igrao u Igalu. U rad }emo ukqu~iti i nekoliko omladinaca - ka`e trener Glasinca Milan Renovica. OFK Glasinac 2011 je jesenas zauzeo drugo mjesto, iza Napretka iz Doweg [epka. - Nemamo ambicije da se u ovoj sezoni borimo za ulazak u Prvu ligu RS jer bi za taj rang takmi~ewa buyet kluba trebalo da bude ve}i bar za 50 odsto, a to nije realno. Zato se okre}emo afirmaciji mla|ih igra~a - isti~e Renovica. B. G.

Mi}o Risti} (sa olovkom u ruci) i dio ~lanova Skup{tine Kozare

Odbojka{ka smotra u Prijedoru

FOTO: Z. VAJKI]

"Svetosavski turnir prijateqstva"
PRIJEDOR - U organizaci ji Odboj ka {kog klu ba Vo`d, a pod pokrovi teqstvom grada Prijedora, u subotu, 26. januara, odr`a}e se drugi me|unarodni "Sveto sav ski turnir pri ja teqstva", na kojem }e nastupiti ekipe iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i FBiH. Po~etak takmi~ewa u Sportskoj dvorani "Mladost" predvi|en je za deset ~asova, a osim duela `enskih timova, bi}e odigrana i prijateqska utakmica mu{kih ekipa Prijedo ra i Bo sanske Kru pe. @enske ekipe bi}e podijeqene u dvije grupe. U jednoj }e igrati: Vrbas (Srbija), Petriwa (Hrvatska) i Kqu~, a u drugoj doma}i Vo`d, Panter (Doboj) i Una iz Bosanske Krupe. - Ima li smo `equ da na turnir, kojim }emo tradicional no obiqe`iti go di{wicu rada, dovede mo na{e sportske prijateqe iz Poqske i Italije, ali nepovoqna finansijska situacija i nedostatak sredstava su nas u tome sprije~ili - rekao je tim me nayer OK Vo`d Slobodan Mudrini}. N. \.

Skup{tina Fudbalskog kluba Kozara iz Gradi{ke

Risti} novi predsjednik
Upravni odbor sagleda}e situaciju i prema woj odrediti finansijsku konstrukciju, pravac razvoja i klupske ciqeve. Poku{a}emo da napravimo stalne izvore prihoda kako bi na{i igra~i imali adekvatne uslove za ciqeve koje odredimo, rekao Risti}
PI[E: ZORAN VAJKI] sport@glassrpske.com

Svetosavski {ahovski turnir

Mladi na djelu
@ana Kokanovi}

BAWALUKA - Jubilarni, 20. svetosavski turnir mladih "Bawaluka 2013" bi}e odr`an u subotu, 26. januara, u Osnovnoj {koli "Ivo Andri}" sa po~etkom u deset ~asova. Prijave }e se primati do 9.30 ~asova, a takmi~ewe }e se, kao i obi~no, odr`ati u ~etiri starosne kategorije: dje~aci i djevoj~ice od prvog do petog i od {estog do devetog razreda. Najuspje{niji }e dobiti pehare, medaqe, diplome, kwige i nov~ane nagrade, a za sve u~esnike je organizator, [kola {aha "Mala rokada", pripremila mala iznena|ewa. O~ekuje se nastup vi{e od 100 mladih {ahista, a rekordan broj bio je 2007. godine, kada se okupilo ~ak 137 igra~a.

GRA DI [KA - Du go go di{wi privrednik, sportski radnik iz Gradi {ke Mi}o Risti} novi je predsjednik Fudbalskog kluba Kozara. Tako je odlu~eno na klupskoj Skup{tini odr`anoj u utorak u zgradi SO Gradi{ka. Risti} je u predsjedni~koj foteqi zamijenio Milenka Pavlovi}a, koji je privremeno obavqao tu funkciju od aprila pro{le godine. Novi predsjednik, ko ji je do bio ~etvorogodi{wi mandat, najavio je bazirawe rada Kozare na sopstve noj omladinskoj {koli, isti~u}i to kao strategiju za razvoj kluba u idu}em periodu. - Kozara je veliki klub i za dvije godine napuni}e sedam decenija rada. Od svog nastanka uradila je mnogo na razvoju i afirmaciji sporta i

op{tine Gradi{ka. Mi }emo unutar Upravnog odbora u idu}em periodu sagledati situaciju i prema woj odrediti finansijsku konstru kci ju, pra vac ra zvo ja i klupske ciqeve. Poku{a}emo da napravimo stalne izvore prihoda kako bi na{i igra~i imali adekvatne uslove za ciqeve koje odredimo - rekao je Risti}. On je predlo`io, a dele-

gati Skup{tine prihvatili, Upravni odbor Kozare, u koji su u{li: Branimir Maleti}, Milenko Pavlovi}, Radislav Don~i}, Radomir Pjani}, Sini{a Ayi}, Qubi{a Igumanovi}, Dar ko Don ~i} i Muhamed Bi{~evi}. Na Skup{tini je kamen spoticawa bio novi statut kluba usagla{en sa novim pravilnikom FIFA i UEFA.

Mnogim ~lanovima nije bilo jasno za{to, po tom statutu, predsjednik kluba koji predsjedava radnom tijelu Skup{tine nema pravo glasa. Sve je pojasnio predsjednik Fudbalskog sa ve za Re pu bli ke Srpske Mile Kova~evi}.

MNOGO RASPRAVE o novom statutu
- U vrijeme kada smo mi ukazivali na pomenutu situaciju mnoge dr`avne fudbalske federacije ve} su bile prihvatile izmjene i potpisale taj pravilnik, pa smo i mi prihvatili tu obavezu i sa FS BiH pre ni jeli je na FSRS, a time i na ni`e nivoe, odnosno klubove - objasnio je Kova~evi}. Novi sta tut Koza re je usvojen. Odlu~eno je tako|e da umjesto dosada{wih 35 Skup{tina kluba ima 31 delegata, dok je Upravni odbor pove}an sa sedam na devet ~lanova.

FINANSIJE
U izvje{taju o radu za 2012. godinu, u finansijskom dijelu, istaknuto je da je Kozara ostvarila prihode od 662.659 maraka, a rashode od 661.508 maraka. Po tom izvje{taju klub je pro{lu godinu zavr{io u plusu od 1.151 KM. U stavci prihoda najve}a sredstva su stigla iz buyeta op{tine (195.400 KM), prihoda od sponzora (103.268 KM), pozajmica (103.697 KM) i kredita (120.000 KM). U stavci rashoda oko 60 odsto sredstava oti{lo je na naknade i hranarinu za igra~e, trenere i zaposlene u klubu, dok je tokom jesewe sezone dobar dio sredstava oti{ao na otplatu kredita i vra}awe pozajmica.

Fudbaleri mrkowi}ke Slobode kasne sa pripremama

Rukometa{ice "Mire" u pogonu

Prozivka odgo|ena zbog prevoza
MRKOWI] GRAD - Fudbaleri mrkowi}ke Slobode nisu po~eli pripreme u utorak, kako je bilo najavqeno, ve} je prozivka pomjerena za petak, 25. januara, u 12 ~asova. Sportski direktor Slobode Gojko \uri} isti~e da je do odga|awa do{lo iz tehni~kih razloga. - Ima mo pro ble ma zbog kvara na kombiju koji koristimo za prevoz fudbalera iz Bawalu ke na treninge u Mrkowi} Grad. U dogovoru sa {efom stru~nog {taba Zoranom Dra gi {i }em po~e tak priprema pomjerili smo za petak, 25. januar. Tada }e se obaviti i prozivka fudbalera na koje ra~unamo za nastavak
Zoran Dragi{i}

[ejla Karari} blizu povratka
PRIJEDOR - Rukometa{ice "Mire", koje su prvi dio sezone zavr{ile na ~etvrtom mjestu, zapo~ele su pripreme za nastavak takmi~ewa u Premijer ligi BiH. - U zimskoj pauzi su nas napustile Tawa Keki} i golman Bojana Babi}. Sve ostale djevojke odazvale su se prozivci.Kom ple tne pri pre me obavi}emo u Sportskoj dvorani "Mladost" - rekao je trener "Mire" Darko Gligorevi}. Od mogu}ih poja~awa, za sada se pomiwe samo [ejla Karari}. Predsjednik @RK "Mira" Nada \akovi} stupila je u kontakt za nekada{wom prvotimkom ovog kluba i pregovori su u toku. N. \.

GOLMAN \uri} u ~e{kim Bu|evicama
prvenstva, jer nas u proqe}nom dijelu {ampionata o~ekuju velika isku{ewa, a na{a `eqa je da se zadr`imo u vrhu

tabele - rekao je \uri}. Dodao je da je igra~ki kadar isti kao u jesewem dijelu {ampionata. - Jedino je izvjesno da }e nas napustiti golman Nikola \uri}, koji treba da potpi{e ugovor sa ~e{kim prvoliga{em Bu|evice - naglasio je \uri}.

Zbog {tedwe za sada ne razmi{qaju o poja~awima. - U rad sa prvim timom ukqu~iti pet na{ih izuzetno talentovanih juniora. S nama }e trenirati i mladi vezni fudbaler Bjelogrli}, koji je igrao za Mladost iz Gacka. rekao je \uri}. S. D.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 45

Trebiwski Leotar `eli da razbije monotoniju priprema

Pripreme kluba iz Velike Obarske

Tra`e rivala za provjeru

Fudbaleri Mladosti zasukali rukave

Aleksandar Vasi} (Mladost)

Fudbaleri Leotara se za`eqeli utakmica

Pauza u prvenstvu zaista preduga, ali moramo da `ivimo sa tim. Tek za 9. i 10. februar imamo zakazane dvije utakmice na Mimoza kupu, pa su nam sada neophodni rivali, kazao Ga}inovi}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

TRE BIWE - Tra `i mo protivnika da ovog vikenda odigramo jednu utakmicu na Crno gor skom pri mor ju. Do bro }e do }i igra~ima da malo razbiju "mono toni ju" tre ni rawa, jer su ve} dva mjeseca bez utakmice. Izjavio je ovo za "Glas Srpske" trener premijerliga {a Le ota ra iz Tre biwa Vladimir Ga}inovi}. Fudbaleri su ve} sedam dana u procesu priprema za dru gi dio se zo ne, u ko me imaju ambicije da se na|u u gorwem dijelu tabele. Igra~i ispuwava ju sve obaveze koje pred wih postavqa stru~ni {tab.

- Za do voqan sam ka ko mom ci tre ni ra ju i rade i stvarno nemam nikakvih zamjer ki na to. Vidi se da su dobro radili tokom pauze i da se nisu zapustili. Prob-

Toma{evi} otpao
Vladimir Ga}inovi} isti~e da su potrebna poja~awa. - Napustio nas je Milo{ Toma{evi}, koji je bio na probi. Ostala dvojica igra~a \or|e Radojevi} i Du{an Danojevi}, koji su tako|e na probi, su jo{ tu i nastavqaju svoje dokazivawe - kazao je Ga}inovi}.

lem nam stva ra ki {a ko ja pada bez prestanka i ne mo`emo punim kapacitetom da radimo na glavnom terenu. Za to ko ris ti mo spor tske dvo ra ne i te re ta nu - ka `e tre ner pre mi jerli ga {a iz Trebiwa Vladimir Ga}inovi}. Na Policama planiraju i prve kontrolne utakmice.

ORGANIZACIONA kriza jo{ traje
- Pauza u prvenstvu je zaista preduga, ali moramo da `ivimo sa tim. Tek za 9. i 10. februar imamo zakazane dvi je uta kmi ce na Mi moza kupu, pa su nam sada neophodni rivali za provjere - naglasio je on. Pripremama se jo{ nisu

prikqu~ili Borko Novakovi} i Stevan Lukovi}, ali se wihov dolazak o~ekuje najkasnije do subote. - Oni su opravdano odsutni i qudi iz klupske adminis tra ci je su u sva kodne vnom kon ta ktu sa wima - dodaje Ga}inovi}. Jo{ nema naznaka da }e biti rije{ena organizaciona kriza u Leotaru. - Na`alost, na to ne mo`emo da uti~emo. Na{e je da radimo i ~ekamo. Nadam se povoqnom ishodu, jer `elim da vjerujem da u Trebiwu i Republici Srpskoj ima neko kome je stalo do Leotara. Zahva lan sam ovim mom ci ma {to imaju strpqewa i {to rade kao da je sve u redu. Sa druge strane, nama je potrebno jo{ nekoliko poja~awa i volio bih da {to prije imamo ~istu sliku ispred sebe da bismo mogli na vrijeme reagovati - ka`e Ga}inovi}.

VELIKA OBARSKA - Drugoplasirana ekipa Prve lige Republike Srpske i najprijatnije iznena|ewe jeseweg dijela prvenstva, Mladost iz Velike Obarske startovala je sa pripremama za idu}u sezonu. [ef stru~nog {taba Miroslav Milanovi} izvr{io je prozivku igra~kog kadra poslije ~ega je odra|en prvi trening. Iz Mladosti su oti{li najboqi strijelac ekipe Ne|o [uka, Dejan Drakul, Dejan Pavlovi} i golman Branislav Ru`i}, a u klub je stigao Nenad \uri}, koji je branio boje Radni~kog Stobeksa. Velika je vjerovatno}a da }e boje srpskog prvoliga{a u idu}oj polusezoni braniti Delimir Baji}. - Kompletne pripreme obavi}emo na na{em stadionu u Velikoj Obarskoj gdje postoje odgovaraju}i uslovi za nesmetan rad, a u planu je odigravawe kontrolnih utakmica koje }e poslu`iti za tempirawe forme za start prvenstva. Kako su nas napustili kvalitetni igra~i, nastoja}emo da na|emo adekvatne zamjene rekao je trener Mladosti Mile Milanovi}. I.S.

FOTO: ^. MUCOVI]

Likovawe defanzivca Borusije

Santani drago {to je Suboti} povrije|en
Neven Suboti}

Tim iz Bijeqine se osipa zbog besparice

Ostoji} napu{ta Radnik
BIJEQINA - Fudbaleri Radnika koji zbog neispla }e nih pla ta ni su trenirali u proteklih nekoliko dana prikqu~ili su se pripremama i po~eli da rade zajedno sa ostatkom ekipe. Jedini koji jo{ nije po~eo sa intenzivnim treninzima je Stanko Ostoji} koji bi mogao u skorije vrijeme da napusti redove "plavo-bijelih". Naime, iskusni vezista Bijeqinaca nije zadovoqan finansijskom situacijom u klu bu, kao i nei zmi re nim oba ve za ma i vi si nom primawa, pa je na putu da promije ni sredi nu ukoli ko se dogovori sa ~elnicima kluba. - Imamo razgovore sa OsStanko Ostoji} (plavi dres)

ostali du`ni. Polako rje{avamo sve zaostale obaveze koje ni su ma le - is ti ~e sportski direktor Radnika @ivorad Mira`i}.

DORTMUND - I dok navija~i Borusije pate zbog povrede Nevena Suboti}a, wegov sai gra~ Bra zi lac Feli pe Santana likuje. Kako ka`e, najzad }e dobiti {ansu da se doka`e. - Obradovala me je vijest da se Suboti} povrijedio. Ne zato {to o Srbinu imam lo{e mi{qewe, ve} }u do bi ti {ansu da zaigram. To je poen

za mene i prilika da se doka`em. Kao i svaki fudbaler, `elim da igram. Neven i Met su nezamjewivi i mene mogu da "obraduju" samo wihove povrede - rekao je Santana. "Milioneri" }e idu}eg vikenda biti ja~i za povratnika Nurija Sahina. Tur~in se poslije neuspje{nih epizoda u Realu iz Madrida i Liverpulu vratio u mati~ni klub.

Sin Dejvida Bekama gradi karijeru

MIRKOVI] na meti nekoliko klubova
Do sada je klub napustio Mladen Zeqkovi} koji je oti{ao u bawalu~ki Borac, a na putu da ode sa bijeqinskog Gradskog stadiona je igra~ sredine terena Igor Mirkovi} za koga je, pored Borca, zainteresovano jo{ klubova iz Premijer lige BiH i Prve lige Republike Srpske. I. S.

Bruklin pro{ao probu u ^elziju
LONDON - Najstariji sin biv{eg engleskog reprezentativca Dejvida Bekama, 13-godi{wi Bruklin, ju~e je uspje{no pro{ao probu u londonskom ^elziju. Bekam junior je na svom profilu na dru{tvenoj mre`i "Tviter" postavio fotografiju sa ocem i jo{ jednim polaznikom ^elzijeve fudbalske akademije u Kobamu. Kada je u pitawu Dejvid Bekam, jo{ se ne zna gdje }e nastaviti karijeru, nakon {to je krajem pro{le godine napustio Los An|eles Ga la ksi. In te re sovawe za ne kada{weg ka pi te na Engleske do sada su pokazali Pari Sen @ermen, ali i neki australijski i kineski klubovi. Bekam je za dr`avni tim odigrao 115 utakmica i postigao 17 golova.

FOTO: ARHIVA

toji}em i nadam se da }emo uspjeti do}i do rje{ewa koje }e biti na obostranu korist. Radi se, prije svega, o odli~nom ~ovjeku, fudbaleru koji je u mi nulom pe riodu dao mno go za Radnik, a svo jim

igra ma zadovoqio je sve qubi teqe fudba la u Bi jeqini. Nalazimo se u besparici koja nije samo u na{em klubu nego svukuda oko nas, a igra~i nemaju strpqewa da sa~ekaju, jer nikome nismo

46 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vojvodina poma`e Ni{lijama

Kriminalisti~ki inspektori na stadionu u Humskoj
Petar [kuleti} Inspektori na stadionu Partizana

Trio u Radni~kom

NOVI SAD - Fudbalski klub Vojvodina krenuo je sa realizacijom nagovije{tene reorganizacije igra~kog kadra, tako da su trojica igra~a ve} napustila Novi Sad i preselila se u Ni{. Uprave dva kluba dogovorile su pozajmicu golmana Aleksandra Kesi}a, kome }e dru{tvo na "^airu" praviti napada~ Petar [kuleti} i lijevi bek Du{an Nestorovi}. Prva dvojica igra~a su u Ni{ proslije|ena kao pozajmqeni igra~i, dok je Nestorovi} prekinuo saradwu sa Vojvodinom i u Radni~ki sti`e kao slobodan igra~. Novosadski klub }e tokom zime ostati bez ~ak devetorice igra~a koje je trener Neboj{a Vigwevi} stavio na transfer listu.

Poznati termini utakmica "orlova"

Policija "~e{qa" kwige Partizana
Pod posebnom lupom bi}e transferi Stevana Joveti}a, Adema Qaji}a, Zorana To{i}a, zatim i dvije posqedwe unosne prodaje, Stefana Savi}a i Klea
BEOGRAD - Inspektori kriminalisti~ke policije po~eli su da provje ra va ju dokumentaciju vezanu za poslovawe fudbalskog kluba Partizan od 2008. godine do danas. Ta ko je po sli je Crve ne zvezde na red za provjeru do{ao i drugi velikan srpskog fudbala. Dva inspektora dobila su po se bnu kan cela ri ju na stadionu ka ko bi "pro ~e{qali" dokumentaciju, pa se o~ekuje da }e proces istrage potrajati do maja. Inspe kto ri su tra `i li doku men ta iz ra ni je pro {losti, a pod posebnom lupom bi}e veliki transferi koje su realizovali "crno-bijeli", i to transferi Stevana Joveti}a, Adema Qaji}a, Zorana To{i}a, zatim i dvije posqedwe unosne prodaje, Stefana Savi}a i Klea. - Svaki papir je dostupan i nemamo problem da ih damo policiji na uvid i provjeru. Nije na nama kao klubu da iznosimo u javnost o ~emu se radi, ve} bi to trebalo da saop {te nadle `ni or ga ni. Partizan je uvek poslovao u skladu sa zakonom i nemamo razloga da se bilo ~ega pla{imo - izjavio je portparol Partizana Nenad Danilovi}.
Dragan \uri}, predsjednik FK Partizan

Protiv [kota na novosadskom "Kara|or|u"
BEOGRAD - Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je termine dvije idu}e utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. "Orlovi" }e 22. marta od 18 ~asova gostovati Hrvatskoj, a ~etiri dana kasnije do~ekuju [kotsku na "Kara|or|u" od 20.30 ~asova. FSS }e uskoro saop{titi cijene ulaznica. Posqedwu provjeru pred ove me~eve "orlovi" }e imati 6. februara na utakmici sa Kiprom u Nikoziji.

Trener Reala odbio Francuze

Muriwo ne}e u PS@
MADRID - Trener Reala @oze Muriwo odbacio je spekulacije o tome da bi idu}e sezone mogao da preuzme kormilo Pari Sen @ermena. - Sigurno je da ne}u trenirati PS@. Treba re}i da je uspjeh tog kluba direktno povezan sa stru~nim radom Karla An}elotija i Leonarda i prosto nema potrebe da se mijewa dobitna kombinacija - rekao je Muriwo. Portugalski trener je naglasio da PS@ ima velikog trenera. [ef stru~nog {taba madridskog kluba ocijenio je da je odbrana titule "nemogu}a misija", ali da su zato titule u Kupu kraqa i Ligi {ampiona ostvarqivi ciqevi.

INSPEKTORI dobili kancelariju u Humskoj
Predsjednik Partizana do jula 2008. godine bio je

\URI]
Zbog najavqene posjete policije u Humskoj pojavila se informacija da je predsjednik Dragan \uri} napustio zemqu. Me|utim, iz kluba su demantovali informaciju da je to zbog posjete policije, ve} tvrde da je zbog poslovnih obaveza prvi ~ovjek kluba ~esto odsutan.

Wukasl francuska "kolonija"

Stigli Gufran i Hajdara
Joan Gufran

To mi slav Ka rayi}, a on da ga je za mi je nio sa da{wi prvi ~ovjek Dragan \uri}. Du go godi{wi ~lan Upravnog odbora {ampiona Srbije Ratomir Babi} rekao je da je u pi tawu redo vna provjera. - Re~ je o normalnoj reviziji, inspektori nisu bili ovde od 2008. godi ne i nemamo ~ega da se pla{imo. Svaka firma ima ovakve posete, na{ finansijski tim ra di do bar po sao, mi se dr`i mo po stra ni i an ga `ovani smo na uobi~ajenim aktivnostima - rekao je Babi}. Neda vno su inspe kto ri kriminalisti~ke policije u{li u Crvenu zvezdu, gdje ta ko |e provje ra va ju po slovawe kluba dok je na wegovom ~elu bio Vladan Luki}, koji je za tri godine udvostru~io dug Crvene zvezde, sa 23 na 48 miliona evra.

Defanzivac Crvene zvezde vra}en iz Antalije

Jovanovi} izba~en iz tima
FOTO: AGENCIJE

WUKASL - Dosada{wi napada~ Bordoa Joan Gufran i defanzivac Nansija Masadio Hajdara nastavi}e karijeru u Wukaslu. Pomenuti dvojac tako je pove}ao koloniju Francuza na "Sent Yejms parku" na osam fudbalera, jer su ~lanovi kluba ve} Joan Kabaj, Hatem Ben Arfa, Silvajn Marvo, Matje Debu{i, Romain Amalfitano

i Mapa Jang Mbiva, a pri~a se da bi im se uskoro mogao prikqu~iti i Musa Sisoko iz Tuluza. Veli ki broj fran cus kih igra~a razqutio je napada~a "svraka" Semija Ameobija. - Mo ra }u da po radim na svom fran cus kom po {to stvari postaju sve smje{nije - napisao je Ameobi na "Tviteru".

BEOGRAD - Trener fudbalera Crvene zvezde Aleksandar Jankovi} vratio je sa priprema u Turskoj i izbacio iz takmi~arskog pogona defanzivca Milana Jovanovi }a zbog kr{ewa dis cipli ne i kon zu mi rawa alkohola. Jovanovi} je alkohol konzumirao u hotelu u Antaliji, gdje se ekipa nalazi na pripremama, u no}i izme|u utorka i srijede. - Milan Jovanovi} je bio predvi |en da bude no si lac igre i da svojim iskustvom pomogne mladoj ekipi u ostvarivawu za crta nih ciqeva. Jovanovi} je napravio veliki disciplinski prekr{aj koji

rekao je trener Aleksandar Jankovi}. Pored toga, Zvezda se razi{la sa napada~em Elijem Babaqem, koji se poslije samo {est mjeseci na "Marakani" vratio u Melburn, jer prema ocjeni rukovodstva "crvenobijelih" nije opravdao o~ekivawa.

FOTO: AGENCIJE

BABAQ vi{e nije ~lan Zvezde
Milan Jovanovi}

se ne toleri{e i zbog toga je udaqen iz ekipe. Ekipa nastavqa da radi punim intenzi-

tetom, a ja stavqam ta~ku na ovaj slu~aj i predajem ga disciplinskoj komisiji kluba -

Upravni odbor Zvezde verifikovao je odluku o raskidu saradwe sa Babaqem, po{to nije `elio da plati australijskom klubu drugi dio obe{te}ewa od 125.000 evra do 18. januara.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 47

Veliki skandal u redovima Fudbalskog kluba Crvena zvezda

Xaji} udario ^ovi}a, pa podnio ostavku
Navodno, u prisustvu nekolicine qudi iz naju`eg klupskog rukovodstva Yaji} uz salve uvreda sa obje strane udario ^ovi}a, a potom su ih prisutni razdvojili. To je prva verzija doga|aja. Prema drugoj, bla`oj, do fizi~kog sukoba nije do{lo, ve} se sve zavr{ilo na `estokoj sva|i
BEOGRAD - Predsjednik Crvene zvezde Dragan Yaji} navodno je udario potpredsjednika kluba Neboj{u ^ovi}a i poslije toga podnio neopozivu ostavku, prenijeli su ju~e popodne beogradski mediji. Akteri sva|e nisu bili dostupni za komentar, kakva je vrsta tog sukoba bila. Navodno, u prisustvu nekoli ci ne qudi iz na ju `eg klupskog rukovodstva, Yaji} je uz sal ve uvreda sa obje strane - udario ^ovi}a, a potom su ih prisutni razdvojili. To je prva verzi ja doga|aja. Prema drugoj, bla`oj, do fizi~kog sukoba nije do{lo, ve} se sve zavr{ilo
Dragan Yaji} i Neboj{a ^ovi}

podsje}ao da je deblokada ra~una prioritet i da je nemogu}e baviti se otpisivawem dugova u pregovorima sa bankama, povjeriocima i ostalima koji terete Crvenu zvezdu i u isto vrijeme dovoditi nove fudbalere. Da je "puklo" oko nedovoqno efikasnog posla na deblokadi ra~una naslu}uje se i zbog toga {to su dvije veoma bitne uplate, koje bi pomogle Crvenoj zvezdi trenutno, bile "zamrznute" zbog toga {to je zvani~ni ra~un u blokadi. Prva je "Gaspromova", sponzor ska, a dru ga za obe {te }ewe na ime transfe ra Nikole Maksimovi}a u Apolon.

FOTO: AGENCIJE

SEKRETAR Ze~evi} uzrok sva|e
Na~elan dogovor sa "Gaspromom" bio je da se kompletna suma na godi{wem nivou isplati u jednoj rati, od ~etiri miliona evra ve} ove zime, a za Maksimovi}a, Zvezdi je trebalo da "legne" milion evra. U sqede}im danima bi}e poznato do koje mjere }e ovaj do sada nezabiqe`en slu~aj u srpskom sportu uzdrmati ionako uru{en klub. Da li }e se Yaji} i ^ovi} pomiriti, da li }e oti}i jedan, drugi ili obojica? Navodno, saznaje portal "mondo.rs", jo{ na prethodnom Upravnom odboru, tako|e po sli je sli ~nih ras pra va ali sa mawe `ustrine, Yaji} je saradnicima ponudio ostavku.

na `estokoj sva|i. Tako|e nezvani~no, Yaji} je najavio da }e podnijeti ostavku na mjesto predsjednika kluba. Ne zva ni ~no, "pu klo" je oko posla koji je trebalo da oba vi ge ne ral ni se kre tar kluba Miodrag Ze~evi}, ina~e Yaji}ev {urak, ali nije. Kada je ^ovi} pi tao: "Za {to?", dobio je krajwe nepris to jan od govor u vidu so~ne psovke " idi u tri p.... m......" i tu je buknula sva|a koja se potom otrgla kontroli.

Va tra je pla nula ove sri jede, ali dim tiwa ve} dugo i u posqedwe vrijeme o

nesuglasicama na relaciji Yaji}-^ovi}, ali i sportski direktor Zoran Stojadi-

POVRATAK
Dragan Yaji} se sredinom novembra poslije osam godina odsustva i sudskog spora zavr{enog abolicijom od strane predsjednika dr`ave Tomislava Nikoli}a, vratio na "Marakanu" u dru{tvu prvog potpredsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vu~i}a. Isprva je bio prvi ~ovjek Radne grupe, a kasnije jedini kandidat i pobjednik na izborima, kada je i zvani~no zapo~et wegov mandat.

novi}-Yaji}, pri ~a lo se i pisalo ve} neko vrijeme. ^ovi} je nagovje{tavao da je nezadovoqan zbog toga {to su wegovi saradnici u Crvenoj zvezdi inertni i neefikasni i da zbog toga namjerava da se povu~e iz kluba. Tako|e, od dolaska ove uprave (tada Radne grupe) Stojadinovi} i Yaji} zalagali su se i za razli~ita rje{ewa na poziciji trenera i za druga~ija poja~awa. U tom trouglu, ^ovi} je bio ne ko ko je konstan tno

@an Samjuel Leuba, disciplinski inspektor UEFA

Novi detaqi u istrazi

Zatra`io izbacivawe mlade selekcije Srbije
NION - Disciplinski inspektor UEFA @an Samjuel Leuba zatra`io je od Komisije za `albe Evropske ku}e fudbala da mlada fudbalska reprezentacija Srbije bude iskqu~ena iz sqede}eg ciklusa takmi~ewa, kao i da srpski Savez plati 200.000 evra za incidente u Kru{evcu. Srbija je prvobitno bila ka`wena sa jednim me~om bez prisustva publike i 80.000 evra. Lueba je tako|e tra`io da se kondicioni trener Andreja Milutinovi} suspenduje iz svih aktivnosti u vezi sa fudbalom na fiksni period od pet godina, uz zahtjev FIFA da se ta suspen zi ja pro{iri na cijeli svijet. On je tra`io da se igra~ Nikola Nin kovi}, ko ji prvo bi tno
Detaq incidenta sa me~a Srbija - Engleska

Karabati} se, ipak, kladio

izbacivawe "orli}a" iz sqede}eg ciklusa takmi~ewa. Srpska ku}a fudbala ima pravo `albe do kraja mjeseca, a generalni sekretar FSS-a Zoran Lakovi} je rekao da }e se insistirati na objektivnosti Komisije za `albe UEFA.

Nikola Karabati}

LAKOVI] najavio `albu
- Pred nama je rok u kojem }e mo se izja sni ti o novom predlogu kazni od strane disciplinskog inspektora Leube. Razo~arani smo, jer smo o~ekivali da }e inspektor Leuba korigovati sopstveni prvi stav po izricawu odluka od strane Kontrolne i disciplinske komisije UEFA - rekao je Lakovi}.

nije ka`wen, suspenduje na sqede}e tri utakmice reprezen ta ti vne sele kci je pod okriqem UEFA.

U odnosu na po~etnu kaznu, jasno je da se najvi{e zahtijeva na ve}oj nov~anoj kazni i umjes to me~a bez pu bli ke,

PARIZ - Francuski mediji su otkrili novi detaq u istrazi protiv Nikole Karabati}a i dru{tva i navodno imaju dokaz da je rukometa{ lagao i da se kladio na utakmicu svog Monpeqea. Francuski reprezentativac tvrdio je da se nije kladio, ali je na wegovom mobilnom telefonu prona|ena aplikacija za kla|ewe putem jedne internet kladionice. Ne samo to, ve} je i prije sporne utakmice sa Sesonom na aplikaciji pro-

veo dva ~asa. Tu`ioci ne smatraju da je namje{tao utakmice, ali optu`nica za kla|ewe stoji, a sada je dobila i ~vrste temeqe. Ve} je zakazan i termin na sudu u utorak, 29. januara. Mnogi se pitaju za{to su francuski mediji ovo objavili ba{ pred me~ ~etvrtfinala protiv Hrvatske na SP u [paniji koji je igran sino}. Ina~e, Karabati} je dosad pokazao da je vrlo psihi~ki jak, jer je mo`da i najboqi igra~ "trikolora" na {ampionatu.

48 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

Klipersi ne mijewaju dvoranu

Nikuda iz "Stejpls centra"
LOS AN\ELES - Los An|eles Klipersi i u idu}ih deset godina utakmice NBA lige igra}e u "Stejpls centru". Klipersi su produ`ili zakup dvorane koju od 1999. godine dijele sa Lejkersima. - Odu{evqeni smo zbog na{e budu}nosti u "Stejpls centru". ^ast je {to ostajemo u jednoj od najve}ih hala u istoriji NBA - rekao je predsjednik kluba Endi Rouser. Prije preseqewa u "Stejpls centar" Klipersi su igrali u "Honda centru" u Anahajmu, Memorijalnoj sportskoj areni u Los An|elesu i dvorani u San Dijegu.

Bek Igokee uspje{no se oporavqa od povrede lista desne noge

Derbi pripao Tandersima

Oklahoma slavila u Los An|elesu
Kevin Djurent FOTO: AGENCIJE

Neboj{a Joksimovi} FOTO: G. [URLAN

Joksimovi} igra protiv "zmaj~e ka"?
WUJORK - Ekipa Oklahome u derbiju NBA lige savla da la Kli per se u Los An|elesu sa 109:97. Jo{ jednom je cen tral na fi gu ra susre ta bio Ke vin Djurent koji je uz 32 poena, imao sedam skokova i isto toli ko asis ten ci ja. Po red Djurenta odli~nu partiju u pobjedni~kom timu pru`ili su Rasel Vestbruk (26 poena, {est asis ten ci ja) i Ser` Ibaka (17 poena i devet skokova). Oslabqene Kliperse, koji su i ovog puta igrali bez Krisa Pola, predvodio je Blejk Grifin sa 31 poenom, 11 skokova i pet asistencija. Rezultati: Klivlend - Boston 95:90, De tro it - Orlan do 105:90, Milvoki - Filadelfija 110:102, LA Klipers Oklahoma 97:109.

Ne spomiwe Evroligu
Joksimovi} je rekao da ne `eli komentarisati eventualni plasman u Evroligu i da je sve podre|eno preostalim kolima i sqede}oj utakmici u Qubqani. - Idemo utakmicu po utakmicu i ne bavimo se prognozama. Euforije nema i sigurno je da ne}emo raditi ono {to {kodi timu. Ostvarili smo veliku pobjedu nad Crvenom zvezdom, kojom smo se odmakli na tri pobjede, {to je lijepa zaliha. Me|utim, ima jo{ da se igra i moramo se koncentrisati na Olimpiju, kod koje gostujemo u subotu - istakao je Joksimovi}. dodao je Joksimovi}. Na susretu protiv Zvezde Igo keu je za de sio ve li ki hendikep jer su se osim Joksi movi }a povri jedi li Fi lip Ada mo vi}, ko jem je razbijena arkada, i Marko Brki} ko ji je po vri jedio vrat. Plejmejkeru je arkada za{ivena na samom susretu i on trenira punom snagom, dok Brki}a o~ekuju dodatni pre gledi jer se radi o osjetqivom dijelu tijela. Progno ze go vo re da bi on trebalo da se oporavi do susreta sa "zmaj~ekima".

Ukoliko svaki dan bol bude popu{tala kao do sada, mislim da }u biti spreman za Olimpiju, izjavio Joksimovi}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Plejmejker na{ao anga`man

^ovi} u Vojvodini
NOVI SAD - Biv{i ko{arka{ Crvene zvezde Filip ^ovi} potpisao je ugovor sa novosadskom Vojvodinom do kraja sezone, objavio je wegov menayer Miodrag - Mi{ko Ra`natovi} na svom "Tviter" profilu. ^ovi} je 9. oktobra napustio Zvezdu jer, kako je tada objavqeno, nije vi{e mogao da trpi pritisak i uvrede zbog toga {to je sin predsjednika kluba. On od tada nije nastupao ni za jednu ekipu, iako se pomiwao anga`man u Gr~koj. Filip je u karijeri igrao za FMP, Crvenu zvezdu, kadete SCG i univerzitetsku selekciju Srbije.

BAWALUKA - Povreda lista desne noge beka Igokee Ne boj {e Joksi movi}, kako sada stvari stoje, nije te`e prirode i on bi mogao da zauzme svoje mjesto u timu u duelu protiv Olimpije u Qubqani. Susret 19. kola ABA lige igra se u subotu u dvorani Sto`ice od 19 ~asova.

Nekada{wi slovena~ki reprezentativac povrijedio se na utakmici protiv Crvene zvezde i, prema prvim informacijama, trebalo je da pro pus ti okr{aj u Qubqani, ali pre ma sopstvenom priznawu, nema velikih bolova i mogao bi da zaigra u subotu. - Tre ba da odradim ultrazvu~ni pregled i poslije wega dosta toga }e biti poznato i nadam se najboqem.

[to se ti~e bolova, oni su daleko slabiji nego {to su bi li na sa moj uta kmi ci i mo gu da otpu {tam mi {i} nor mal ni je ne go je to bio slu ~aj pri je dva-tri da na. Ukoliko svaki dan bol bude popu{tala kao do sada, mislim da }u biti spreman za Olimpiju - izjavio je Joksimovi}.

ADAMOVI] ve} trenira
On je propustio nekoliko treninga, ali se nada da }e danas ve} lagano po~eti da tr~kara i radi sa loptom. - Ve} je trebalo da krenem sa laganim radom, ali smo iz predostro`nosti to ostavili za danas. Opet, sve zavisi od qekarskog nalaza i procjene qudi iz kluba FOTO: AGENCIJE

ZAVR[NICA KRAJEM APRILA
Zavr{ni turnir regionalne ABA lige, na kojem }e nastupiti ~etiri najboqe ekipe iz liga{kog dijela, igra}e se od 25. do 27. aprila, potvrdili su ~elnici regionalnog takmi~ewa, ali jo{ nije poznato ko }e organizovati zavr{no takmi~ewe. Do kraja liga{kog dijela ostalo je jo{ osam kola.

Ko{arka{ka Evroliga

Barsa u Vitoriji
BAR SE LONA - [panski derbi, ali i derbi ~etvrtog kola Evrolige, odigra}e ve~eras u Vitoriji Kaha Laboral i Barselona. Doma}i tim ostvario je sve pobjede do sada u top 16 fazi takmi~ewa, dok Katalonci imaju jedan poraz uz tri pobjede. Zanimqivo bi trebalo da bude i u Tel Avivu, gdje jedan od favorita za osvajawe pehara Makabi do~eku je aktuel nog {am pi ona Evrope, gr~ki Olimpijakos. Parovi, ~etvrtak: Fenerbah~e - Himki (19.30), Kaha Laboral - Barselona (20.15), Alba - Broze Baskets (20.30), Makabi - Olimpijakos (20.45). Petak: CSKA - Unikaha (17), Anadolu Efes - @algiris (19), Panatinaikos - Real Madrid (20), Montepaski - Be{ikta{ (20.45).

Srpski trener dobio anga`man u NBA ligi

Koko{kov asistent u Sansima
FENIKS - Srpski trener Igor Koko{kov imenovan je za prvog pomo}nika trenera NBA ekipe Feniks Sans Lindzija Hantera. Odluka da se Hanter postavi na mjesto "{efa" ekipe izazvala je nezadovoqstvo dvojice trenera u stru~nom {tabu Dena Majerleja i Elstona Tarnera, koji su iz tog razloga i napustili stru~ni {tab posrnulih Sansa. Naime, Majerle i Tarner su bili najve}i favoriti da zamjene Alvina Yentrija zbog iskustva i reputacije, me|utim, rukovodstvo kluba iz Arizone {ansu je dalo Hanteru, iako je u Sansima tek od avgusta pro{le godine, daleko kra}e od ostalih ~lanova stru~nog {taba. Zbog takvog epiloga tandem trenera se nije ni pojavio na treningu

Igor Koko{kov

i, po svemu sude}i, zavr{ili su sa poslom u Feniksu.

HANTER naslijedio Yentrija
- Razumijem wihovu situaciju. Svakom treneru je `eqa da vodi tim i naravno da je razo~aravaju}e kada ne dobijete {ansu - rekao je Hanter povodom novonastale situacije. Nekada{wi plej Detroita

Huan Karlos Navaro

i Feniksa osvrnuo se i na budu}i rad sa Koko{kovim. - On je moja suprotnost jer gaji ofanzivan stil i takvi mi trebaju. Ja sam defanzivac, on ofanzivac, tako da smo sada izbalansirani - rekao je Hanter. Feniks je o~ajan ove sezone i trenutno je posqedwi u Zapadnoj konferenciji sa 13 pobjeda i 28 poraza.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 49

Beogra|ani pora`eni i na gostovawu u Kazawu

UNIKS CRVENA ZVEZDA
(10:16, 26:19, 24:17, 18:7)

78 59

Evrokup

Uniks pregazio Crvenu zvezdu
FOTO:ARHIVA

Dvorana: Sportska u Kazawu Gledalaca: 2.700 Sudije: ^erbuh (Italija), [em{eh (Izrael) i Anastopulos (Gr~ka)

Beogra|ani pla}aju 15.000 evra
BEOGRAD - Disciplinska komisija ko{arka{kog Evrokupa kaznila je ju~e Crvenu zvezdu sa 15.000 evra zbog incidenata na utakmici sa Galatasarajem u drugom kolu Last 16 faze. Utakmica je odigrana pro{le srijede u hali "Pionir", turski klub je slavio sa 91:74, a pojedini navija~i su na parket ubacivali metalni novac i upaqa~e, a pogo|en je i jedan od sudija. Kako se navodi u saop{tewu "crveno-bijelih", na ovako visoku nov~anu kaznu uticalo je nekoliko ~iwenica. - Pre svega, podatak da je ovo ~etvrti prekr{aj ovakve vrste, zbog ~ega je Crvena zvezda ve} bila upozorena od strane disciplinskog sudije Evrokupa i pre toga tako|e nov~ano ka`wavana. Ote`avaju}a okolnost bila je i ~iwenica da se ubacivawe tvrdih predmeta na teren ponavqalo nekoliko puta tokom utakmice sa ekipom iz Carigrada - navedeno je u saop{tewu Zvezde. Iz kluba su poru~ili da }e, u slu~aju ponavqawa ovakvih incidenata, "crveno-bijeli" biti ka`weni igrawem me~eva pred praznim tribinama u Evrokupu. Tako|e, me|u mogu}im kaznama spomiwe se oduzimawe bodova, pa ~ak i iskqu~ivawe tima iz evropskih takmi~ewa u trajawu do tri godine.

U fini{u Zvezdina odbrana prestala da postoji, a napad bio tragi~an. Uniks u svakom drugom napadu poga|ao, te je u 38. minutu bilo nevjerovatnih 72:54! Nevjerovatnih, jer je Zvezda 30 minuta igrala egal sa Uniksom
KA ZAW - Ko {ar ka {i Crvene zvezde pora`eni su u tre}em kolu Last 16 faze Evrokupa od Uniksa u Kazawu sa 59:78. Bio je to tre }i ve za ni poraz Beogra|ana u proteklih sedam dana. Naprije su pora`eni od Galatasaraja u Evroku pu na svom par ke tu, potom od Igokee u ABA ligi, a onda sino} i u prestonici Tatarstana, ponovo na kontinentalnoj sceni. Crvena zvezda je pru`ila jo{ jednu blijedu partiju. Izabranici Vlade Vukoi~i}a su se koli ko-toli ko

UNIKS: Lidej 7, Zamanski, Samojlenko, Segejev, Veremenko 9, Eidson 16, Vougoukas 10, kaimakoglu 11, Mekarti, [abalkin 5, ^etmen 20, Vilkinson. Trener: Aco Petrovi}. CRVENA ZVEZDA: Cvetkovi}, Braun 13, Suboti}, Rako~evi} 10, Mitrovi}, Lazi} 5, Simonovi} 5, Savovi} 2, Kati} 8, Radivojevi}, Nelson 12, Skot 4. Trener: Vladimir Vukoi~i}.

Grupa L
1. Galatasaraj 2. Uniks 3. Ulm 4. C. zvezda 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 247:220 245:228 256:269 233:264 5 5 4 4

je da postoji a napad je bio tragi~an. Uniks je u svakom drugom napadu poga|ao te je u 38. minutu bilo nevjerovatnih 72:54! Nevje rova tnih, jer je Zvezda 30 minuta igrala egal sa Uniksom.

TRE]I PORAZ Zvezde u sedam dana
O~ajna igra Beogra|ana

dr`ali u prve dvije ~etvrtine da bi u drugih 20 minuta bi li po tu ~e ni do no gu. Uz lo{u odbranu, koju su iskusni in ter na ci onal ci Uniksa lako probijali, Beogra |a ni su potpuno zaustavqeni u fazi napada gdje jednostavno nisu imali rje{ewa za odbranu doma}ina. U tre }em pe riodu igre "crveno-bijeli" su pokvarili {ut srqaju}i u nekoliko

napada, a posebno je pao Rako~e vi}, ko ji je lo {e odigrao dva od posqedwa

~etiri napada. U idu}a ~etiri minuta Zvezdina odbrana prestala

FINALE
Finale ko{arka{kog Evrokupa ove i sqede}e sezone bi}e odigrano u [arlroi. Belgijski grad }e poslije {est godina ponovo biti doma}in odlu~uju}e utakmice masovnijeg takmi~ewa u organizaciji ULEB-a. Finale }e ove sezone biti odigrano 13. aprila.

O~igledno je su dvodnevno pu te {es tvi je pre ko Mos kve do Ka zawa, kao i ~este utakmice, ostavile dubok trag na "crveno-bijelima". Bi lo je uo~qivo da Rako~evi}u i drugovima nedostaje svje`ine, kao i da im je forma u padu. Ko{arka{i Galatasaraja pobijedili su u Carigradu wema~ki Ulm sa 82:66 (22:17, 22:20, 22:16, 16:13) u utakmici tre}eg kola L grupe Last 16 faze Evrokupa.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Obla~no
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica Subotica

Obla~no sa padavinama
U Republici Srpskoj ujutru }e padati ki{a, ja~a na zapadu i u Hercegovini. Na planinama snijeg, a zbog hladnijeg vremena na sjeverozapadu snijeg }e padati i u ni`im predjelima. Tokom dana ki{a polako ja~a i {iri se ka istoku, na jugu }e biti i obilnijih padavina. Uz zahla|ewe ki{a popodne i uve~e prelazi u snijeg. Jutarwa temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu oko 7, a najvi{a dnevna temperatura od 0 na sjeverozapadu do 6, istoku i jugu ponegdje do 9 stepeni Celzijusovih.

Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e biti prete`no obla~no, a slab snijeg mogu} je na planinama. Minimalne temperature kreta}e se na planinama od -5 do -3, u ostalim krajevima od 0 do 2 , a najvi{e dnevne na planinama od -1 do 2, u ostalim krajevima od 3 do 8 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

7 oC 2 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

4 oC 2 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel -1 14 -3 0 0 -2
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 1 6 12 4 -2 12 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 3 3 3 -8 -10 5 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 0 9 3 -7 -5 1

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE

NOVA

0.50

Antena
PINK BH 1.00

Mala djeca
Sara Pirs neodlu~na je doma}ica i majka iz imu}nog predgra|a u Bostonu. Udata je za Ri~arda Pirsa, uspje{nog, ali rezervisanog supruga, koji je potajno opsjednut internetskom porno-zvijezdom. Sara za svoju k}erku Lusi ka`e da je "nedoku~iva mala osoba" te se nikako ne mo`e uklopiti s ostalim majkama iz naseqa na lokalnom dje~ijem igrali{tu. Bred Adamson biv{i je univerzitetski igra~ fudbala. O`ewen je s Keti, snimateqkom dokumentarnih filmova, s kojom ima maloqetnog sina Arona. Bred je deprimiran i frustriran jer je wegova supruga hraniteq porodice, a on je preuzeo ulogu doma}ice nakon {to je dva puta pao na pravosudnom ispitu. Svaki dan odlazi iz ku}e navodno da bi u~io u biblioteci, ali vrijeme provodi gledaju}i "skejtbordere" u obli`wem parku. Pridru`i se policijskom softbolskom timu na nagovor prijateqa Larija Heysa, osramo}enog biv{eg murjaka. Uloge: Kejt Vinslet, Yenifer Koneli, Patrik Vilson Re`ija: Tod Fild

Supruge iz Stepforda
Yoana Eberhart, uspje{na direktorka jedne TV mre`e, do`ivqava nervni slom zbog ~ega je wen mu` seli iz Menhetna u {ik i modernu ~etvrt Stepford u Konektikatu. Tamo ona sklapa prijateqstvo s Bobijem Markovicem, jevrejskim piscem koji se lije~i od alkoholizma.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bili jednom jedni pronalaza~i, crtani film Enciklopedija velikih li~nosti Gradwa imperije Qetne qubavi, serija Dnevnik Vjetar palate, serija Akademija Vijesti Strasti, serija U fokusu Infiniti Srpska danas Mu}ke, serija Vjetar palate, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Rije~ vi{e 13.00 Nijesmo mi od ju~e 14.00 Novosti 14.05 Zabrawena qubav, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 23.00 Zabrawena qubav, serija 23.40 FILM Kako se o`eniti i ostati samac 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00 9.40 9.50 10.20 11.00 11.30

RTS1
Jutarwi program Dome slatki dome, serija Gastronomad Sasvim prirodno Moja lijepa Srbija Kako se to radi ^arobwaci sa Vejverli Plejsa, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 6.00 7.00 7.20 8.10 9.40 10.50 11.20 11.50 12.10 13.00 14.00 15.40 16.30 17.00 17.40 19.30 20.00 20.20 22.10 23.10 23.30 0.00 0.20

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Beograd - vje~iti grad Srpske sportske legende Mladi talenti Srbije U svijetu Gitar art Trezor [kolski program TV lica Filozofija Titanik - krv i ~elik, serija Odbojka: Spartak - Crvena zvezda Mjesto za nas Rije~ na rije~ Klizawe - EP Titanik - krv i ~elik, serija Metropolis Bunt I ja imam talenat Reprizni program 7.30 8.20 9.30 10.00 10.30 12.00 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.50 23.50 1.30 -

B92
U zdravom tijelu Najboqe godine, serija Ho}u da znam Vijesti Internat, serija Crtani film Ninxa ratnici Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Xoi, serija Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Nesalomivi Vijesti Sportski pregled Internat, serija Najboqe godine, serija Info 6.00 7.00 9.40

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Qubav navika panika, serija Kuvawe i muvawe Info top Balkanska posla Brze pare Nasqednici, serija Sudnica Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija 24 sata s kraqevstvom Info top Prequbnici Mala nevjesta, serija

10.20 10.30 11.30 12.00 12.10 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 17.50 19.00 19.30

10.10 10.50 11.10 12.30 13.30 14.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.10 18.40 19.50

11.50 12.10 12.20

13.10 FILM 14.40 I ja imam talenat 15.00 Ovo je Srbija 15.50 Boqi `ivot, serija 16.40 Gastronomad 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko magazin 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

14.10
7.40 8.50 9.00 9.10 9.50

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Moji ku}ni qubimci, crtani film Bratz, crtani film Bakugan, crtani film Bejblejd, crtani film Virus atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Kursaxije Vijesti Ekskluziv

12.10
9.00 9.05

K3
Vijesti Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Vijesti TV ordinacija SMS box Vijesti Vjetar u le|a, serija Zemqa izvor `ivota Pod sretnom zvijezdom, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Bliznakiwe, serija Stav Novosti FILM @eqezni orao 2 6.00 8.10 8.40 10.20 10.50 11.50 12.00 13.10 14.10 15.00 16.00 17.00 17.10 17.40 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.50 2.30 3.10 5.00

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Ejra, serija Gorki `ivot, serija Sto za 4 Oluja u raju, serija OBN info Ru`a vjetrova Naku{a, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Sto za 4 Naku{a, serija Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Telering Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN info In magazin Fudbal ^uvari planete

16.20

10.00

STRASTI, SERIJA
20.10 Pe~at 21.00 FILM Te{ka ki{a 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Svijet duhova 1.00 Gradwa imperije 1.50 FILM Te{ka ki{a 3.20 Dnevnik 3.50 U fokusu 4.40 Pe~at 5.30 Infiniti

10.10 10.40 10.50

SPORT PLUS
20.00 Boqi `ivot, serija 21.00 Da mo`da ne 22.00 Trista trinaesta 23.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Misterije Hejvena, serija 0.50 FILM Sudbine Malvenijevih 2.20 Reprizni program

11.00 12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 17.10

MALA NEVJESTA, SERIJA
21.00 Trenutak istine 22.00 Zabraweni forum 23.50 Siti ekskluziv 0.00 1.00 Sudnica
FILM

11.50 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 FILM 0.30 Zauvijek susjedi, serija 1.00 No}ni program

18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

Supruge iz Stepforda

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
2320
RTRS

Svijet duhova

Enid i Rebeka su bliske prijateqice, koje su upravo zavr{ile sredwu {kolu i poku{avaju da odlu~e {ta }e daqe raditi u svojim `ivotima. Enid je mra~na i cini~na i jedino {to zna je da `eli da se odseli od svog dosadnog oca i wegove iritantne `ene Maksin, dok je Rebeka atraktivna, nasmijana i popularna, ali isto tako neodlu~na po pitawu budu}nosti. Tokom qeta obje se zaqubquju u Yo{a, de~ka koji radi u prodavnici, ali koji ne djeluje pretjerano zainteresovan ni za jednu od wih dvije. Uloge: Skarlet Johanson, Tora Bir~, Stiv Bu{emi Re`ija: Teri Zvigof

GLAS SRPSKE ~etvrak, 24. januar 2013. 51

RTRS

21.00

NOVA

23.30

Te{ka ki{a
Nezaustavqiva ki{a podi`e nivo vode i gradi}u Hantingburg u Indijani prijeti velika poplava. Stanovni{tvo je evakuisano i jedino mali policijski odred na ~elu sa {erifom ostaje u gradu da sprije~i mogu}e pqa~ke. Ali, ne evakui{u se samo qudi, nego i novac iz banaka, pri ~emu je osigurawe, mladom Tomu i wegovom starom ujaku ^arliju, zapao zadatak da oklopnim kamionom na sigurno prevezu tri miliona dolara. Putem im se auto zaglavi, a ubrzo se ispostavqa da su upali u zasjedu kriminalaca na ~elu s Yimom. Uloge: Morgan Frimen, Kristijan Slejter, Rendi Kvejd, Mini Drajver Re`ija: Mikael Salomon

Okrutne namjere 2
Lukav, ali problemati~an u~enik drugog razreda sredwe {kole, Sebastijan Valmont odlazi da `ivi s ocem i novom bogatom porodicom u wihovu vilu na Menhetnu gdje }e poha|ati presti`nu privatnu {kolu. Ondje upoznaje svoju polusestru, Ketrin Mertil, nemilosrdnu manipulatorku i predsjednicu zabrawenog tajnog dru{tva. Ketrin odlu~i nakratko da ne maltretira svog novog polubrata i pronalazi novu metu - ^eri Kaldvel. Sebastijan razvije odnos s direktorovom k}erkom Danijelom, ali shvati da je Danijelina qubav prema wemu samo Ketrinina spletka. Uloge: Robin Dun, Sara Tomson, Keri Lin Prat, Ejmi Adams, Bari Flatman Re`ija: Royer Kambl

BHT1
7.00 8.15 8.45 8.55 9.10 9.25 10.10 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 14.30 14.45 14.55 15.10 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 19.00 19.35 20.05 22.00 22.30 23.20 1.10 1.35 Dobro jutro Gorko-slatko, serija Robot Robi Bajke o `ivotiwama Sander, drama Na dnevnom redu Obalska stra`a, serija Intervju 20: Selma Prodanovi} Vijesti Euroimpuls BH gastro kutak Migranti dvojine Vijesti Robot Robi Bajke o `ivotiwama Trolove bajke Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Ekologika BHT popodne Robiwa Isaura, serija Dnevnik Gorko-slatko, serija FILM Mrtva priroda Dnevnik Popularna muzika vijeka FILM Mrtva priroda Hronika regija BHT popodne 6.00 7.00 10.10 11.00 11.20 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 15.00 15.40 16.40 17.40 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Religijski program Dobro jutro Hrvatska Amerika: Pogled odozgo Preurediti ili se preseliti Live Here Buy This Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Trenutak spoznaje Pozitivno Ma~ak pod {qemom, serija Hrvatska u`ivo Na{i i va{i, serija Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.10 6.00 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 9.00 10.00 10.40 11.40 13.30 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30

HRT 2
Amerika: Pogled odozgo Prkosna qubav, serija Mala TV Vesele trojke, crtani film Teletabis @ivot s Derekom, serija Vremeplovci, serija [kolski sat Idemo na put s Goranom Mili}em Dolina sunca, serija FILM [kola za prvake FILM Samo san [kolski sat Regionalni dnevnik Dolina sunca, serija Susreti s autizmom Globalno sijelo Ru`ica [areni}, crtani film Mala TV Glamurozne slastice 6.30 6.50 7.20 8.00 9.20 10.40 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 19.10

NOVA
Zauvijek susjedi, serija Pinki i Mozgalo, crtani film Speed Racer, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxa ratnici In magazin Larin izbor, serija Sila, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxa ratnici, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.40 7.20 8.00 8.30 8.50 9.00 9.40 11.40 12.00 13.10 14.00 15.10 16.50 17.10 18.00 18.30 19.00

RTL
RTL danas Ru`a vjetrova, serija Ben 10, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Virus atak, crtani film Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 Norve{ki masakr o~ima svjedoka Ameri~ki Cigani Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Poverqivo Nisam znao da Izvan kosmosa Iznutra Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Ratovi helikoptera Megafabrike Avionske nesre}e Lov na lovce Sekunde do katastrofe

8.50 9.40 10.10 10.40 11.30 12.30 13.20 14.20 14.40 15.30 16.10 17.20 18.00 19.00

TV1
6.00 7.00 8.00 8.30 9.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.20 22.40 0.30 1.00 2.10 3.40 4.00 Predaj se srce, serija Tek ro|eni, serija Red magazin Ekstremni sportovi Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Makeover upoznaj novog sebe Ekstremni sportovi Tek ro|eni, serija Predaj se srce, serija Vjetar u le|a, serija Junska no}, serija Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Red magazin Dnevnik Bliznakiwe, serija Ja biram goste Vijesti FILM @eqezni orao 2 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik Ja biram goste Red magazin No}ni program

13.30

2.00

16.30

15.10

21.00

DR OZ
20.00 Vukovar moje mladosti 20.40 Spektar 21.30 Paralele 22.00 Pola ure kulture 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Most 1.00 Ludnica u Klivlendu, serija 1.20 FILM Samo san 2.50 Eureka, serija 3.40 Dr Oz 4.20 Pola ure kulture 4.50 Vukovar moje mladosti 5.10 Idemo na put s Goranom Mili}em

SEKS I GRAD, SERIJA
20.00 FILM Najboqa no} 21.40 Nove avanture stare Kristine, serija 22.00 EP u umjetni~kom klizawu 22.50 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.30 Dva i po mu{karca, serija 0.00 Eureka, serija 0.30 Po{teno i prema zakonu, serija 1.30 Ludi od qubavi, serija 2.00 Seks i grad, serija 2.30 Muzika

ZAUVIJEK SUSJEDI, SERIJA
20.00 Sila, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Provjereno 23.00 Vijesti 23.30 FILM Okrutne namjere 2 0.50 FILM Mala djeca 2.50 Mr. San{ajn, serija 3.40 Ezo TV 4.40 Dnevnik 5.30 In magazin

FLASHPOINT, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.00 Kosti, serija 1.30 Astro {ou 2.40 Kosti, serija 3.20 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
20.00 Ameri~ki cigani 21.00 Sekunde do katastrofe 21.50 Ameri~ki Cigani 22.50 Avionske nesre}e 23.40 Sekunde do katastrofe 0.40 Ameri~ki cigani 1.30 Avionske nesre}e 2.30 In`ewerske veze 3.20 Nisam znao da 4.20 In`ewerske veze 5.10 Nisam znao da 6.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Megafabrike

2005
BHT 1

Mrtva priroda

2100
B92

Nesalomivi

Stari grad Fengije je ve} potpuno pod vodom, ali novi dio jo{ uvijek nije poplavqen. Postoje stvari koje treba spasavati i stvari koje treba ostaviti za sobom. Han Sanming, rudar, dolazi u Fengije da potra`i svoju biv{u `enu koju nije vidio 16 godina. Susre}u se na obali rijeke Zangtze i odlu~uju da se ponovo vjen~aju. Shen Hong, medicinska sestra putuje u Fengije da potra`i svog mu`a koji se nije vratio ku}i dvije godine. Oni se grle i ple{u, ali tu no} shvataju da je gotovo i odlu~uju da se razvedu. Uloge: Sanming Han, Hong Vei Vang, Tao Zao Re`ija: Zang Ke Jia

Doba je prohibicije. Korupcija caruje. Korumpirana je policija, sudovi, dr`avna uprava. Zbog toga agent FBI Eliot Nes odlu~i da zaustavi gangsterskog bosa Al Kaponea, a za pomo} uzima samo trojicu qudi u koje ima povjerewa. Wih ~etvorica suprotstavi}e se mo}noj gangsterskoj imperiji. Bi}e to bespo{tedan rat nekonvencionalnim sredstvima, a najva`niji je savjet {to ga stariji kolega daje mla|ima: pucaj brzo i pucaj prvi. Uloge: Kevin Kostner, ^arls Martin Smit, Endi Garsija, [on Koneri, Robert de Niro, Ri~ard Bredford Re`ija: Brajan de Palma

[akira rodila sina Milana

Luda planeta

Igra igrice u 86. godini
Hilda Knot }e uskoro proslaviti svoj 86. ro|endan, a godinama igra kompjuterske igrice. Simpati~na baka ka`e da joj igrice poma`u da ostane mentalno aktivna. - U`ivam da pronalazim ne{to novo u igricama, ne{to {to prvi put nisam primijetila - ka`e Knot. Videoigre se sve ~e{}e koriste kao jedan od na~ina pomo}u kojih stariji qudi odr`avaju mentalnu aktivnost.

op zvijezda [akira i fudbaler Barselone @erar Pike posta li su rodi teqi, po{to je kolumbijska pjeva~ica u utorak uve~e rodila sina koji }e se zvati Milan Pike Mebarak, javile su svjetske agencije. - Ime Milan zna~i drag, voqen, milostiv na slovenskim jezicima, u Starom Rimu se taj izraz upotrebqavao za marqive qude, a na sanskritu zna~i ujediwewe - objavili su

P

ponosni roditeqi. [akira Mebarak (35) porodila se carskim rezom u bolnici u Barseloni, kazala je wena predstavnica za {tampu. U saop{tewu na [akirinom sajtu pi{e da je "ba{ kao wegov otac, beba Milan od ro|ewa postao ~lan fudbalskog kluba Barselona". [akira je od Pikea starija deset godina, wemu je 25, dok je zanosna pjeva~ica napunila 35. Milan je na ro|ewu imao tri kilograma, a "mama i dijete su zdravi", pi{e na sajtu. [akira je ranije u utorak na "Tviteru" pozvala obo`avaoce da joj se

"pridru`e u molitvama tog va`nog dana u `ivotu". Par je u septembru objavio da [akira ~eka prvo dijete. Fudbaler Barselone @erar Pike i kolumbijska pjeva~ica [akira upoznali su se uo~i Svjetskog prvenstva 2010. godine, tokom snimawa spota za slu`benu himnu takmi~ewa koju je otpjevala ova pop zvijezda. Zanimqivo, u Barseloni je trenutno na snazi pravi "bejbi bum". Lionel Mesi je krajem pro{le godine dobio sina, a ove }e godine roditeqi postati i David Viqa, Sesk Fabregas i Pedro Rodrigez.

Vile kao zatvor
Kinesko naseqe u provinciji Hainan broji vi{e od 1.000 identi~nih sivih ku}a koje bi trebalo da budu vile, ali ove gra|evine vi{e li~e na zatvorske jedinice ili na koncentracioni logor nego na vile. Izgradwa novog naseqa po~ela je 2010. godine, a posqedwih sedmica stanovnici se useqavaju u ovo "luksuzno" naseqe, u kojem svaka ku}a zauzima 253 kvadrata.

Paris dobila 100.000 evra da u|e u rijaliti {ou
Nasqednici lanca hotela i producenti "Paradise Hotela" platili su 100.000 evra starleti Paris Hilton za u~e{ }e u ri ja li ti pro gra mu u Danskoj. Paris Hilton se zbog toga privremeno seli u Dansku, gdje se snima ri ja li ti pro gram ko ji pra ti qude koji `ive u luksuznom hotelu. Popularna nasqednica nedavno je bila tema tra~eva vezanih za navodnu zabranu wenog dolaska na "Sandens" festival. - Za{to bi ona bila ovdje? U kojem je to filmu u~estvovala? - rekao je osni va~ "San densa" Ro bert Redford. Paris Hilton ro|ena je 17. februara 1981. godine, a nasqednica je lanca hotela "Hilton", kao i porodi~nog bogatstva u nekretninama i investicijama. Bavi se i manekenstvom i glumom. Ona i wena sestra Niki su pozna te po svom mon denskom na~i nu `ivota.

Goli protiv zime
Mnogi su rije{ili da se "ne pla{e zime", pa su odlu~ili dobro da se zabave, postavqaju}i na "Fejsbuk" svoje fotografije na kojima su goli na snijegu. Lili Majers se sa kom{inicom Danijel Smit polugola fotografisala, kako bi zabavila prijateqe. Fotografije je postavila na "Fejsbuk" i za kratko vrijeme pro{irile su se dru{tvenom mre`om. Stranica broji vi{e od 6.000 ~lanova i oko 250 objavqenih swe`nih i polugolih fotografija.

NEKAD BILO...
Britansko-irska glumica Mi{a Barton ro|ena je na dana{wi dan 1986. godine. Gluma~ku karijeru je po~ela sa devet godina u Wujor{kom pozori{tu, gdje je glumila u dosta predstava. Prvu ulogu dobila je u filmu "Lawn Dogs", koji je nagra|ivan sa mnogo nagrada. Od tada se pojavila u nekoliko filmova, "[esto ~ulo", "Noting Hil", "Lost and Delirious". Na televiziji je dobila ulogu Lili u seriji "Sva moja djeca". Mi{a je tako|e glumila u nekoliko kratkih uloga i serija. Tako|e se pojavqivala u spotovima Yejmsa Blanta "Goodbye My Lover" i Enrikea Inglesijasa "Addicted". Mi{a je postala svjetska modna ikona i pojavila se u mnogim modnim kampawama i naslovnim stranama ~asopisa, me}u kojima je i naslovna strana prvog srpskog "Kosmopolitena".

POSQEDWA
[varceneger se vra}a kao Terminator
Glumac Arnold [varceneger potvrdio je, navodno, da }e se pojaviti u petom dijelu serijala "Terminator", prenose britanski mediji. [varceneger je na konferenciji za novinare, povodom londonske premijere svog novog filma "Posqedwe upori{te", govorio i o projektu "Terminator 5" i nagovijestio da }e i on u~estvovati u wemu. - Ve} godinu i po na "Terminatoru 5" rade scenaristi koji ne mogu da zavr{e posao. Stalno sam im govorio da idu u pogre{nom pravcu i sada su se kona~no oslobodili tih pisaca i na{li kvalitetne scenariste. Sada su na pravom putu - rekao je [varceneger koji je igrao Terminatora u prva tri filma.

Ro|ena Mi{a Barton

DODATAK ZA KLADIONI^ARE:
Derbi sedmice: Engleska Premijerliga, 24. kolo, Arsenal - Liverpul (srijeda, 20.45 ~asova)

kvote, tabele, statistike, prognoze...
DERBI SEDMICE

Arsenal - Liverpul

2.25

3.30

3.20

Mikel Arteta (Arsenal) i Rahim Sterling (Liverpul) FOTO: AGENCIJE

"Tobxije" spremile municiju za "redse"
LAGANO
Monpeqe - So{o Juventus - \enova Utreht - Viqem drugi Real M. - Hetafe [tutgart - Bajern 1 (1,45) 1 (1,20) 1 (1,30) 1 (1,15) 2 (1,45) PS@ - Lil PAOK - Ksanti Udineze - Sijena Sampdorija - Peskara

REALNO
Sent Etjen - Bastija 1 (1,50) 1 (1,50) 1 (1,50) 1 (1,65) 1 (1,70)

RIZI^NO
Ajntraht - Hofenhajm Braga - Benfika Venlo - AZ Alkmar Barnli - Birmingem 1 (1,90) 2 (1,90) 1 (1,80) 1 (1,90) NEC Najmehen - Groningen 1 (1,90)

IZAZOVNO
Ren - Marseq Augsburg - [alke Hanover - Volfsburg Selta - Real Sosijedad Bolowa - Roma 1 (2,50) 2 (2,00) 1 (2,15) 1 (2,10) H (3,10)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

3,77

9,47

23,46

69,98

2 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE TIKET

ENGLESKA PREMIJER LIGA, 24. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Man~ester j. 2. Man~ester S. 3. ^elzi 4. Totenhem 5. Everton 6. Arsenal 7. Liverpul 8. VBA 9. Svonsi 10. Stouk 11. Sanderlend 12. Vest Hem 13. Nori~ 14. Fulam 15. Sautempton 16. Wukasl 17. Aston Vila 18. Reding 19. Vigan 20. KPR 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 18 15 13 12 9 9 9 10 8 6 7 7 6 6 5 5 4 4 5 2 2 6 6 5 11 7 7 4 9 11 7 6 8 7 8 6 8 7 4 9 3 2 4 6 3 6 7 9 6 6 9 9 9 10 10 12 11 12 14 12 57:30 45:19 47:22 40:28 35:26 41:26 40:28 33:32 34:27 22:27 27:31 25:28 24:39 33:40 30:40 28:41 19:44 28:43 25:43 18:37 56 51 45 41 38 34 34 34 33 29 28 27 26 25 23 21 20 19 19 15

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Man~ester j. 2. Man~ester S. 3. VBA 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Liverpul 7. Everton 8. Stouk 9. Vest Hem 10. Svonsi 11. Nori~ 12. Arsenal 13. Wukasl 14. Fulam 15. Sanderlend 16. Sautempton 17. Reding 18. Aston Vila 19. Vigan 20. KPR 11 12 12 12 12 12 11 11 12 12 11 10 12 11 11 12 11 11 12 11 10 9 7 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 0 2 2 4 4 3 5 5 4 6 3 2 1 3 3 5 5 4 3 5 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2 3 3 6 4 4 4 3 5 7 5 30:14 27:9 19:11 26:11 18:12 22:10 17:12 14:11 20:14 22:18 13:13 25:15 14:16 18:15 14:12 15:14 18:21 8:16 15:25 8:19 30 29 23 22 22 21 20 20 19 18 18 17 16 15 15 14 14 10 9 8

TABELA GOST
1. Man~ester j. 2. ^elzi 3. Man~ester S. 4. Totenhem 5. Everton 6. Arsenal 7. Svonsi 8. Liverpul 9. Sanderlend 10. VBA 11. Vigan 12. Fulam 13. Aston Vila 14. Stouk 15. Sautempton 16. West Hem 17. Nori~ 18. KPR 19. Wukasl 20. Reding 12 11 11 11 12 12 11 11 12 11 11 12 12 12 11 10 12 12 11 12 8 7 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 4 1 6 5 3 4 4 2 1 4 4 6 3 2 5 4 5 2 2 2 1 4 2 3 4 4 5 6 7 6 6 5 6 6 6 7 6 9 27:16 21:11 18:10 22:16 18:14 16:11 12:9 18:18 13:19 14:21 10:18 15:25 11:28 8:16 15:26 5:14 11:26 10:18 14:25 10:22 26 23 22 19 18 17 15 13 13 11 10 10 10 9 9 8 8 7 5 5

Sautempton - Everton 0:0 Totenhem - Man~ester j. 1:1 ^elzi - Arsenal 2:1 VBA - Aston Vila 2:2 Liverpul - Nori~ 5:0 Man~ester S. - Fulam 2:0 Wukasl - Reding 1:2 Svonsi - Stouk 3:1 Vest Hem - KPR 1:1 Vigan - Sanderlend 2:3

PAROVI
19.1. 16.00 29.1. 20.45 29.1. 20.45 29.1. 20.45 29.1. 20.45 30.1. 20.45 30.1. 20.45 30.1. 20.45 30.1. 21.00 30.1. 21.00 30.1. 21.00 Liverpul - Nori~ Aston Vila - Wukasl KPR - Man~ester S. Stouk - Vigan Sanderlend - Svonsi Arsenal - Liverpul Everton - VBA Nori~ - Totenhem Fulam - Vest Hem Man~ester j. - Sautempton Reding - ^elzi 1 1 2 1 3+ 1 1 2 1 1 2

ENGLESKA ^EMPION[IP, 29. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Kardif 28 2. Lester 28 3. Hal 28 4. Kristal P. 28 5. Midlsbro 28 6. Votford 27 7. Brajton 28 8. Barnli 28 9. Milvol 28 10. Notingem 28 11. Lids 28 12. ^arlton 28 13. Derbi 28 14. Blekburn 28 15. Blekpul 28 16. Bolton 28 17. Vulverhempton 28 18. Hadersfild 28 19. Ipsvi~ 28 20. Birmingem 28 21. [efild V. 28 22. Piterbro 28 23. Barnsli 28 24. Bristol S. 27 19 15 15 13 15 14 10 12 11 10 12 10 10 9 8 8 9 8 8 7 8 8 6 6 3 5 5 9 2 4 12 6 8 11 5 9 8 10 10 10 6 9 8 10 5 2 7 4 6 8 8 6 11 9 6 10 9 7 11 9 10 9 10 10 13 11 12 11 15 18 15 17 50:30 49:23 39:31 50:35 47:39 53:37 40:30 43:40 40:38 39:37 39:44 38:38 42:41 38:37 45:42 40:41 33:39 32:48 28:49 36:45 31:43 39:52 29:44 38:55 60 50 50 48 47 46 42 42 41 41 41 39 38 37 34 34 33 33 32 31 29 26 25 22

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Kardif 14 2. Lester 14 3. Midlsbro 14 4. Kristal P. 14 5. Lids 14 6. Derbi 14 7. Hal 14 8. Barnli 14 9. Notingem 14 10. Votford 14 11. Bolton 14 12. Milvol 14 13. Brajton 14 14. Blekburn 14 15. Blekpul 14 16. Hadersfild 14 17. ^arlton 14 18. Vulverhempton 14 19. Birmingem 14 20. Ipsvi~ 14 21. [efild V. 14 22. Piterbro 14 23. Barnsli 14 24. Bristol S. 13 12 10 10 8 9 7 8 7 7 7 6 7 5 6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 2 1 5 2 5 2 4 4 2 5 2 6 2 6 6 5 5 5 5 2 1 4 2 1 2 3 1 3 2 4 3 3 5 3 5 3 6 4 4 5 5 5 6 8 9 7 8 25:8 33:11 29:16 33:16 20:17 30:17 21:14 22:14 21:16 24:15 21:15 20:17 20:13 16:17 25:19 18:19 19:21 17:20 18:22 17:22 16:25 22:29 12:19 24:33 37 32 31 29 29 26 26 25 25 23 23 23 21 20 18 18 17 17 17 14 14 13 13 11

TABELA GOST
1. Hal 14 2. Votford 13 3. Kardif 14 4. ^arlton 14 5. Brajton 14 6. Kristal P. 14 7. Lester 14 8. Milvol 14 9. Ipsvi~ 14 10. Blekburn 14 11. Barnli 14 12. Blekpul 14 13. Notingem 14 14. Vulverhempton 14 15. Midlsbro 14 16. [efild V. 14 17. Hadersfild 14 18. Birmingem 14 19. Piterbro 14 20. Lids 14 21. Barnsli 14 22. Derbi 14 23. Bolton 14 24. Bristol S. 14 7 7 7 6 5 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 6 4 3 6 3 8 2 4 7 1 1 3 3 5 1 3 3 3 5 2 4 4 5 4 3 5 6 4 6 3 7 6 4 8 8 7 7 6 9 8 8 8 7 9 18:17 29:22 25:22 19:17 20:17 17:19 16:12 20:21 11:27 22:20 21:26 20:23 18:21 16:19 18:23 15:18 14:29 18:23 17:23 19:27 17:25 12:24 19:26 14:22 24 23 23 22 21 19 18 18 18 17 17 16 16 16 16 15 15 14 13 12 12 12 11 11

Blekpul - Kardif 2:1 Birmingem - Brajton 2:2 Blekburn - ^arlton 1:2 Kristal Palas - Bolton 0:0 Ipsvi~ - Barnsli 1:1 Lids - Bristol S. 1:0 Milvol - Barnli 0:2 Piterbro - Hal 1:1 [efild V. - Vulverhempton 0:0 Votford - Hadersfild 4:0 Derbi - Notingem 1:1

PAROVI
26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 Bristol S. - Ipsvi~ Barnli - Birmingem Kardif - Lester ^arlton - [efild V. Hadersfild - Kristal P. Hal - Derbi Midlsbro - Lids Notingem - Votford Vulverhempton - Blekpul 2 1 H 3+ 2 1 H2 1 1

Odgo|ene su utakmice: Bolton - Piterbro, Brajton - Blekburn

[KOTSKA PREMIJER LIGA, 23. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Seltik 2. Invernes 3. Madervel 4. Hibernijan 5. Aberdin 6. St. Yonston 7. Dandi j. 8. Kilmarnok 9. Harts 10. St. Miren 11. Ros Kaunti 12. Dandi FK 23 22 23 23 23 23 23 22 22 23 21 22 15 9 10 9 8 7 7 7 6 6 5 3 4 10 7 6 7 9 8 7 8 7 9 4 4 3 6 8 8 7 8 8 8 10 7 15 48:16 47:35 40:32 32:30 30:31 26:29 36:40 34:30 21:26 31:42 25:31 14:42 49 37 37 33 31 30 29 28 26 25 24 13

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Seltik 2. Hibernijan 3. Invernes 4. Harts 5. Madervel 6. St. Yonston 7. St. Miren 8. Kilmarnok 9. Aberdin 10. Dandi j. 11. Ros Kaunti 12. Dandi FK 12 12 12 11 12 11 12 12 11 11 9 10 8 6 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 5 3 5 4 3 2 5 6 5 0 2 3 2 3 3 3 5 6 3 3 2 8 22:7 18:12 26:17 13:13 19:18 12:12 19:26 18:18 13:13 21:20 9:9 8:21 26 21 20 18 17 16 15 14 14 12 11 6

TABELA GOST
1. Seltik 2. Madervel 3. Invernes 4. Aberdin 5. Dandi j. 6. Kilmarnok 7. St. Yonston 8. Ros Kaunti 9. Hibernijan 10. St. Miren 11. Harts 12. Dandi FK 11 11 10 12 12 10 12 12 11 11 11 12 7 6 4 5 5 3 3 3 3 2 1 1 2 2 5 2 2 5 5 4 3 4 5 4 2 3 1 5 5 2 4 5 5 5 5 7 26:9 21:14 21:18 17:18 15:20 16:12 14:17 16:22 14:18 12:16 8:13 6:21 23 20 17 17 17 14 14 13 12 10 8 7

Madervel - St. Yonston 3:2 Seltik - Harts 4:1 Hibernijan - Dandi FK 1:1 Invernes - Aberdin 3:0 Kilmarnok - Dandi j. 2:3 St. Miren - Ros Kaunti 1:4

PAROVI
26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 26.1. 16.00 27.1. 13.30 27.1. 16.00 Odgo|eno Dandi j. - Ros Kaunti Harts - Madervel Invernes - Kilmarnok St. Yonston - Seltik Aberdin - Hibernijan Dandi FK - Kilmarnok Dandi FK - St. Miren 1 H 1 2 1H H2

TURSKA SUPER LIGA, 19. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Galatasaraj 18 2. Be{ikta{ 18 3. Antalijaspor 18 4. Fenerbah~e 18 5. Bursaspor 18 6. Karabukspor 18 7. Kasimpa{a 18 8. Eski{ehirspor 18 9. Trabzonspor 18 10. Gen~lerbirligi18 11. Sivaspor 18 12. Bujuk{ehir 18 13. Orduspor 18 14. Gazijantepspor18 15. Kajzerispor 18 16. Elazigspor 18 17. Mersin 18 18. Aki{ar 18 9 8 9 7 6 8 7 6 6 5 6 6 4 5 5 3 3 3 6 7 3 7 9 3 5 7 6 9 5 4 9 6 4 8 7 7 3 3 6 4 3 7 6 5 6 4 7 8 5 7 9 7 8 8 35:22 40:27 31:27 27:21 28:21 26:27 26:21 33:24 20:18 30:29 21:24 21:22 20:20 16:24 23:31 13:29 19:28 13:27 33 31 30 28 27 27 26 25 24 24 23 22 21 21 19 17 16 16

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Fenerbah~e 10 2. Antalijaspor 9 3. Be{ikta{ 10 4. Galatasaraj 8 5. Bursaspor 10 6. Sivaspor 10 7. Kasimpa{a 10 8. Eski{ehirspor 8 9. Orduspor 9 10. Gazijantepspor 9 11. Trabzonspor 10 12. Kajzerispor 8 13. Mersin 8 14. Karabukspor 8 15. Gen~lerbirligi8 16. Bujuk{ehir 8 17. Elazigspor 9 18. Aki{ar 10 6 6 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 1 1 2 0 5 2 4 4 4 3 3 0 3 3 3 3 4 3 5 5 2 3 1 1 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 20:12 22:18 23:14 16:9 14:8 16:13 16:13 19:10 15:10 13:11 10:10 10:7 10:9 7:7 14:13 8:10 4:11 6:14 20 18 17 17 16 16 16 15 15 15 15 12 12 12 10 9 8 8

TABELA GOST
1. Galatasaraj 10 2. Karabukspor 10 3. Be{ikta{ 8 4. Gen~lerbirligi 10 5. Bujuk{ehir 10 6. Antalijaspor 9 7. Bursaspor 8 8. Kasimpa{a 8 9. Eski{ehirspor 10 10. Trabzonspor 8 11. Elazigspor 9 12. Fenerbah~e 8 13. Aki{ar 8 14. Sivaspor 8 15. Kajzerispor 10 16. Orduspor 9 17. Gazijantepspor 9 18. Mersin 10 4 5 4 3 4 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 4 0 2 5 1 3 5 1 4 3 3 5 2 1 1 6 6 4 2 5 2 2 5 3 1 4 4 3 4 2 4 5 7 3 3 6 19:13 19:20 17:13 16:16 13:12 9:9 14:13 10:8 14:14 10:8 9:18 7:9 7:13 5:11 13:24 5:10 3:13 9:19 16 15 14 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4

Aki{ar - Eski{ehirspor 1:1 Orduspor - Mersin 1:1 Fenerbah~e - Elazigspor 2:2 Trabzonspor - Karabukspor 1:3 Antalijaspor - Gen~lerbirligi 3:5 Be{ikta{ - Bujuk{ehir 2:2 Bursaspor - Kajzerispor 2:1 Sivaspor - Gazijantepspor 1:1 Kasimpa{a - Galatasaraj 2:1

PAROVI
25.1. 18.00 Karabukspor - Kasimpa{a 26.1. 12.30 Bujuk{ehir - Bursaspor 26.1. 15.00 Gen~erbirligi - Aki{ar 26.1. 18.00 Gazijantepspor - Fenerbah~e 27.1. 12.30 Kajzerispor - Antalijaspor 27.1. 13.00 Elazigspor - Trabzonspor 27.1. 15.00 Mersin - Sivaspor 27.1. 18.00 Galatasaraj - Be{ikta{ 28.1. 18.00 Eski{ehirspor - Orduspor 1H 3+ 1 2 1 H2 H 1 1

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. januar 2013. 3

ITALIJANSKA SERIJA A, 22. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Juventus 2. Napoli 3. Lacio 4. Inter 5. Fjorentina 6. Milan 7. Roma 8. Katanija 9. Parma 10. Udineze 11. Torino (-1) 12. Kjevo 13. Atalanta (-2) 14. Bolowa 15. Sampdorija (-1) 16. Kaqari 17. Peskara 18. \enova 19. Palermo 20. Sijena (-6) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 13 13 12 10 10 10 9 8 7 6 7 7 6 6 5 6 4 3 5 3 4 4 3 6 4 3 5 7 9 9 4 4 3 4 5 2 5 7 5 3 4 4 6 5 7 8 7 6 5 6 10 10 12 11 11 13 12 11 11 45:14 41:19 32:21 33:23 38:25 38:28 44:35 29:27 29:27 32:31 25:24 22:34 19:31 26:28 22:29 20:37 17:39 21:34 18:34 20:31 48 43 43 39 36 34 33 32 31 30 26 25 23 21 21 20 20 17 16 14

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Lacio 2. Napoli 3. Juventus 4. Fjorentina 5. Katanija 6. Parma 7. Milan 8. Inter 9. Udineze 10. Kjevo 11. Roma 12. Atalanta 13. Bolowa 14. Sijena 15. Torino 16. Palermo 17. Peskara 18. Sampdorija 19. Kaqari 20. \enova 11 11 11 11 11 10 11 10 10 11 10 10 10 11 10 10 11 10 10 11 9 8 8 7 7 6 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 1 2 1 3 2 4 0 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1 2 2 3 1 1 2 1 2 0 4 2 1 2 2 3 3 4 4 3 6 5 5 6 22:9 28:11 24:7 22:9 18:9 17:8 18:10 16:12 19:12 13:10 24:15 12:13 18:11 9:12 14:14 14:14 10:19 8:10 10:15 14:21 28 26 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 15 15 14 13 13 11 11 9

TABELA GOST
1. Juventus 2. Inter 3. Napoli 4. Roma 5. Lacio 6. Milan 7. Torino 8. Fjorentina 9. Sampdorija 10. Udineze 11. Parma 12. Katanija 13. Kaqari 14. \enova 15. Atalanta 16. Peskara 17. Bolowa 18. Kjevo 19. Sijena 20. Palermo 10 11 10 11 10 10 11 10 11 11 11 10 11 10 11 10 11 10 10 11 7 6 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 0 3 4 7 3 2 5 3 3 3 2 2 1 0 0 2 3 1 4 3 6 3 3 2 4 6 4 6 5 6 6 7 7 9 8 7 8 21:7 17:11 13:8 20:20 10:12 20:18 11:10 16:16 14:19 13:19 12:19 11:18 10:22 7:13 7:18 7:20 8:17 9:24 11:19 4:20 23 19 17 15 15 13 13 12 11 11 9 9 9 8 8 7 6 6 5 3

Roma - Inter 1:1 Atalanta - Kaqari 1:1 Milan - Bolowa 2:1 Kjevo - Parma 1:1 \enova - Katanija 0:2 Peskara - Torino 0:2 Sijena - Sampdorija 1:0 Fjorentina - Napoli 1:1 Juventus - Udineze 4:0 Palermo - Lacio 2:2

PAROVI
26.1. 26.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 18.00 20.45 12.30 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.45 Lacio - Kjevo Juventus - \enova Bolowa - Roma Atalanta - Milan Kaqari - Palermo Katanija - Fjorentina Parma - Napoli Sampdorija - Peskara Udineze - Sijena Inter-Torino 1 1 H2, 2 H2, 2 1H, 1 1H H2, 2 1H 1 1

WEMA^KA BUNDESLIGA, 19. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Bajern 2. Bajer (L) 3. Borusija (D) 4. Ajntraht (F) 5. [alke 6. Frajburg 7. Majnc 8. Borusija (M) 9. Hamburger 10. [tutgart 11. Hanover 12. Verder 13. Volfzburg 14. Fortuna (D) 15. Nirnberg 16. Hofenhajm 17. Augzburg 18. Grojter Firt 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 11 9 9 8 7 8 6 7 7 7 6 6 5 5 3 2 1 3 3 6 3 4 6 3 8 4 4 2 4 4 6 6 4 6 6 1 4 3 6 6 5 7 4 7 7 9 8 8 7 7 11 10 11 46:7 36:23 40:20 34:30 32:29 24:18 24:21 25:26 19:22 21:30 36:36 28:34 19:27 22:25 18:23 23:41 15:31 11:30 45 36 33 30 28 27 27 26 25 25 23 22 22 21 21 13 12 9

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Bajern 2. Bajer (L) 3. Ajntraht (F) 4. [alke 5. Majnc 6. Hanover 9 7. Hamburger 8. Borusija (D) 9. Borusija (M) 10. Frajburg 11. Verder 12. Nirnberg 13. Fortuna (D) 14. [tutgart 15. Volfzburg 16. Hofenhajm 17. Augzburg 18. Grojter Firt 10 9 9 10 9 5 8 8 8 9 9 9 10 8 9 10 9 9 7 7 6 6 6 2 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 1 26:6 0 19:6 1 23:15 2 20:13 2 14:6 20:13 3 10:8 2 17:8 2 14:9 3 14:10 3 14:16 2 11:9 3 14:16 3 11:13 4 8:14 5 13:22 5 7:15 6 4:15 23 23 20 20 19 17 15 14 14 14 14 13 13 11 9 9 6 3

TABELA GOST
1. Bajern 2. Borusija (D) 3. [tutgart 4. Frajburg 5. Bajer (L) 6. Volfzburg 7. Borusija (M) 8. Ajntraht (F) 9. Hamburger 10. Fortuna (D) 11. Verder 12. [alke 13. Majnc 14. Nirnberg 15. Hanover 16. Augzburg 17. Grojter Firt 18. Hofenhajm 8 10 10 9 9 9 10 9 10 8 9 8 9 9 9 9 9 8 7 5 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 6 1 4 2 2 2 2 2 0 3 3 1 0 1 4 2 4 4 2 5 4 4 5 4 5 5 7 5 5 6 20:1 23:12 10:17 10:8 17:17 11:13 11:17 11:15 9:14 8:9 14:18 12:16 10:15 7:14 16:23 8:16 7:15 10:19 22 19 14 13 13 13 12 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 4

Fortuna (D) - Augzburg 2:3 Nirnberg - Hamburger 1:1 Verder - Borusija (D) 0:5 Bajern - Grojter Firt 2:0 Hofenhajm - Borusija (M) 0:0 Bajer (L) - Ajntraht (F) 3:1 Majnc - Frajburg 0:0 Volfzburg - [tutgart 2:0 [alke - Hanover 5:4

PAROVI
25.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 27.1. 27.1. 20:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 18:30 15:30 17:30 Borusija (D) - Nirnberg Augzburg - [alke Ajntraht (F) - Hofenhajm Grojter Firt - Majnc Hanover - Volfzburg Borusija (M) - Fortuna (D) Frajburg - Bajer (L) Hamburger - Verder [tutgart - Bajern 1 1 1 H2, 2 1H 1H, 1 H2, 2 1H H2, 2

BELGIJSKA JUPILER LIGA, 24. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Anderleht 2. Varegem 3. Lokeren 4. Standard 5. Klub Bri` 6. Genk 7. Kortrijk 8. Mehelen 9. Mons 10. Leuven 11. [arlroa 12. Gent 13. Vasland B. 14. Lirs 15. Ber{ot 16. Serkl Bri` 22 22 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 16 13 13 12 11 10 9 9 9 6 7 5 5 3 5 3 4 5 4 3 6 9 5 5 4 10 3 8 8 10 3 5 2 4 6 8 5 4 9 9 10 7 13 10 10 10 15 14 57:20 36:23 47:32 45:28 51:34 46:34 28:23 34:33 39:45 41:40 23:43 24:34 22:37 23:43 23:49 26:47 52 44 43 39 39 39 32 32 31 28 24 23 23 19 18 14

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Anderleht 2. Standard 3. Genk 4. Klub Bri` 5. Varegem 6. Lokeren 7. Kortrijk 8. Mons 9. Leuven 10. Mehelen 11. Gent 12. Serkl Bri` 13. Lirs 14. [arlroa 15. Ber{ot 16. Vasland B. 11 11 12 11 12 11 11 12 12 11 12 11 12 11 11 11 10 8 7 6 6 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 1 0 3 3 3 4 3 2 5 1 3 3 6 2 2 5 0 3 2 2 3 2 3 5 3 5 6 5 4 6 6 4 30:7 26:12 27:15 21:10 22:17 21:15 21:13 21:23 24:22 17:17 11:14 14:18 11:17 11:19 16:28 9:16 31 24 24 21 21 19 18 17 17 16 12 12 12 11 11 11

TABELA GOST
1. Lokeren 2. Varegem 3. Anderleht 4. Klub Bri` 5. Mehelen 6. Standard 7. Genk 8. Kortrijk 9. Mons 10. [arlroa 11. Vasland B. 12. Leuven 13. Gent 14. Ber{ot 15. Lirs 16. Serkl Bri` 12 10 11 11 12 12 11 12 11 12 12 11 11 12 11 11 8 7 6 5 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 0 0 2 3 3 4 3 6 2 2 1 3 5 5 1 4 2 4 1 2 3 4 5 2 6 5 7 6 4 4 9 6 9 26:17 14:6 27:13 30:24 17:16 19:16 19:19 7:10 18:22 12:24 13:21 17:18 13:20 7:21 12:26 12:29 24 23 21 18 16 15 15 14 14 13 12 11 11 7 7 2

Genk - [arlroa 3:1 Kortrijk - Ber{ot 4:0 Leuven - Lokeren 2:6 Lirs - Vasland 0:0 Mons - Mehelen 2:3 Gent - Standard 0:0 Anderleht - Varegem odgo|eno Serkl Bri` - Klub Bri` odgo|eno

PAROVI
25.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 27.1. 20.30 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.30 Standard - Kortrijk Lokeren - Anderleht Ber{ot - Mons [arlroa - Serkl Bri` Mehelen - Genk Vasland B. - Leuven Varegem - Lirs Klub Bri` - Gent 1H, 1 1H 1H 1 1H 1H 1 1

HOLANDSKA EREDIVIZIJA, 20. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Tvente 2. PSV 3. Ajaks 4. Fejenord 5. Vitese 6. Utreht 7. Den Hag 8. NEC Najmehen 9. Valvajk 10. Herakles 11. AZ Alkmar 12. Groningen 13. Cvole 14. Herenven 15. Roda 16. NAC Breda 17. Venlo 18. Viqem Drugi 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 13 11 11 10 9 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 5 1 7 4 5 6 9 6 8 8 6 5 6 6 6 5 6 7 2 5 1 4 4 4 5 7 6 6 8 9 9 9 9 10 10 10 35:14 61:21 45:20 37:26 35:22 26:19 31:30 24:32 24:22 36:35 27:33 18:30 20:30 27:39 24:37 16:37 22:39 17:39 41 40 40 37 35 33 24 24 23 23 21 20 18 18 18 17 15 13

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. PSV 2. Fejenord 3. Ajaks 4. Tvente 5. Valvajk 6. Utreht 7. Herakles 8. Vitese 9. Herenven 10. Roda 11. Alkmar 12. NEC Najmehen 13. NAC Breda 14. Den Hag 15. Groningen 16. Viqem Drugi 17. Venlo 18. Cvole 10 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 9 8 7 7 7 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 0 2 2 2 4 3 5 5 2 4 3 5 2 4 4 3 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 4 2 4 2 5 3 4 5 6 7 34:9 25:9 21:6 19:5 14:8 10:7 23:16 17:11 16:16 11:5 15:14 10:14 9:19 12:15 11:16 13:23 18:29 7:18 24 23 23 23 16 15 14 14 14 13 12 11 11 10 10 9 8 4

TABELA GOST
1. Vitese 2. Tvente 3. Utreht 4. Ajaks 5. PSV 6. Den Hag 7. Cvole 8. Fejenord 9. NEC Najmehen 10. Groningen 11. Herakles 12. AZ Alkmar 13. Valvajk 14. Venlo 15. NAC Breda 16. Roda 17. Herenven 18. Viqem Drugi 10 10 10 4 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 9 9 7 5 5 5 5 3 3 4 4 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 1 5 5 2 1 1 3 3 4 4 3 2 4 4 3 18:11 2 16:9 2 16:12 24:14 3 27:12 2 19:15 2 13:12 4 12:17 5 14:18 5 7:14 5 13:19 4 12:19 4 10:14 4 4:10 5 7:18 7 13:32 5 11:23 5 4:16 21 18 18 17 16 14 14 14 13 10 9 9 7 7 6 5 4

Roda - NEC Najmehen 2:0 Ajaks - Fejenord 3:0 Viqem Drugi - Den Hag 1:1 Groningen - Utreht 0:2 AZ Alkmar - Vitese 4:1 NAC Breda - Venlo 1:0 Tvente - Valvajk 0:0 Herenven - Herakles 0:1 PSV - Cvole 1:3

PAROVI
25.1. 26.1. 26.1. 26.1. 26.1. 27.1. 27.1. 27.1. 27.1. 20.00 18.45 19.45 19.45 20.45 12.30 14.30 14.30 16.30 Venlo - AZ Alkmar H2 Cvole - Herenven 1H Den Hag - Roda 1H, 1 Valvajk - NAC Breda 1H Herakles - PSV 2 Vitese - Ajaks H2 Fejenord - Tvente 1H Utreht - Viqem Drugi 1 NEC Najmehen - Groningen 1H

4 ~etvrtak, 24. januar 2013. GLAS SRPSKE TIKET

[PANSKA PRIMERA LIGA, 21. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Barselona 2. A. Madrid 3. Real Madrid 4. Betis 5. Malaga 6. R. Vaqekano 7. Valensija 8. Levante 9. R. Sosijedad 10. Vaqadolid 11. Hetafe 12. Seviqa 13. Saragosa 14. A. Bilbao 15. Espawol 16. Granada 17. Selta 18. Osasuna 19. Majorka 20. Deportivo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 15 12 11 9 10 9 9 8 8 7 6 7 6 5 5 5 4 4 3 1 2 4 2 5 1 3 3 5 4 5 5 1 4 6 5 4 6 5 7 1 3 4 7 6 9 8 8 7 8 8 9 12 10 9 10 11 10 11 10 66:23 42:18 50:20 31:30 30:17 27:36 27:32 24:29 31:27 29:25 25:31 24:29 21:30 24:40 23:32 18:29 20:25 16:21 20:36 24:42 55 47 40 35 32 31 30 30 29 28 26 23 22 22 21 20 19 18 17 16

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. A. Madrid 2. Barselona 3. Real Madrid 4. Valensija 5. R. Sosijedad 6. Malaga 7. Levante 8. R. Vaqekano 9. Vaqadolid 10. Seviqa 11. Betis 12. Selta 13. Espawol 14. Hetafe 15. A. Bilbao 16. Osasuna 17. Deportivo 18. Majorka 19. Granada 20. Saragosa 11 9 9 11 11 11 9 10 11 9 11 9 11 10 10 11 9 9 10 9 11 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 0 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 3 3 2 4 2 2 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3 3 3 5 2 4 3 4 4 4 4 4 6 32:6 29:7 28:8 22:20 17:8 25:13 18:12 14:13 21:13 15:11 14:13 12:7 15:17 13:15 12:13 10:8 11:13 10:15 9:10 11:12 33 25 23 22 21 20 19 19 18 16 16 15 15 15 14 13 11 11 10 9

TABELA GOST
1. Barselona 2. Betis 3. Real Madrid 4. Atletiko M. 5. Saragosa 6. Malaga 7. R. Vaqekano 8. Hetafe 9. Levante 10. Vaqadolid 11. Granada 12. R. Sosijedad 13. Valensija 14. A. Bilbao 15. Seviqa 16. Espawol 17. Majorka 18. Osasuna 19. Deportivo 20. Selta 11 9 11 9 11 9 10 10 11 9 10 9 9 10 11 9 11 9 11 11 10 6 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 3 0 2 2 1 1 2 2 2 4 3 3 2 5 1 1 2 4 3 6 3 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 7 6 6 9 37:16 17:17 22:12 10:12 10:18 5:4 13:23 12:16 6:17 8:12 9:19 14:19 5:12 12:27 9:18 8:15 10:21 6:13 13:29 8:18 30 19 17 14 13 12 12 11 11 10 10 8 8 8 7 6 6 5 5 4

Betis - Atletik Bilbao 1:1 Valensija - real Madrid 0:5 Atletiko Madrid - Levante 2:0 Vaqadolid - Saragosa 2:0 Osasuna - Deportivo 2:1 Malaga - Selta 1:1 Hetafe - Seviqa 1:1 Real Sosijedad - Barselona 3:2 Granada - Rajo Vaqekano 2:0 Espawol - Majorka 3:2

PAROVI
26. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 28. 1. 16.00 18.00 20.00 22.00 12.00 17.00 19.00 21.00 21.00 21.30 Selta - Real Sosijedad 1 Levante - Vaqadolid 1 Saragosa - Espawol 1 Deportivo - Valensija 1H Real Madrid - Hetafe 1 R. Vaqekano - Betis H2 Barselona - Osasuna 1 A. Bilbao - Atletiko M. 1H Majorka - Malaga 1H Seviqa - Granada 1

FRANCUSKA LIGA 1, 22. KOLO
TABELA UKUPNO
1. PS@ 2. Lion 3. Marseq 4. Nica 5. Ren 6. Lorijen 7. Bordo 8. Sent Etjen 9. Tuluz 10. Lil 11. Valensijen 12. Monpeqe 13. Bastija 14. Brest 15. So{o 16. A`aksio 17. Evijan 18. Rems 19. Troa 20. Nansi 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 12 13 9 11 9 7 8 8 7 8 8 7 7 6 5 5 4 2 1 6 6 2 8 2 7 11 7 6 9 6 5 4 3 4 8 5 7 7 9 3 3 6 4 8 5 3 6 7 5 7 8 10 11 11 8 11 10 12 11 37:12 35:18 28:25 33:26 31:26 35:33 23:15 27:16 29:23 26:22 32:30 33:27 28:44 22:29 21:30 22:30 22:34 17:23 23:42 18:37 42 42 41 35 35 34 32 31 30 30 30 29 25 24 22 21 20 19 13 12

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Lion 2. Nica 3. Lorijen 4. PS@ 5. Valensijen 6. Marseq 7. Tuluz 8. Monpeqe 9. Lil 10. Sent Etjen 11. Rems 12. Brest 13. Ren 14. Bordo 15. Bastija 16. So{o 17. A`aksio 18. Troa 19. Evijan 20. Nansi 11 11 11 11 10 10 11 10 10 11 11 10 10 10 10 11 10 11 10 11 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 1 1 6 0 2 4 5 4 5 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 3 4 4 1 5 5 3 4 4 5 23:8 23:12 21:15 18:6 20:9 16:14 19:13 18:8 14:8 16:8 13:9 13:11 13:11 9:7 17:21 15:15 8:8 15:18 12:16 8:14 26 24 22 21 21 20 19 18 18 17 16 16 16 15 15 14 13 11 10 8

TABELA GOST
1. PS@ 2. Marseq 3. Ren 4. Bordo 5. Lion 6. Sent Etjen 7. Lil 8. Lorijen 9. Tuluz 10. Monpeqe 11. Nica 12. A`aksio 13. Evijan 14. Bastija 15. Valensijen 16. Brest 17. So{o 18. Nansi 19. Rems 20. Troa 10 11 11 11 10 10 11 10 10 11 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 6 7 6 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 3 0 1 5 4 5 6 3 2 2 5 4 1 4 3 2 2 4 3 2 1 4 4 2 2 2 3 4 5 6 3 5 7 5 6 7 6 6 7 8 19:6 12:11 18:15 14:8 12:10 11:8 12:14 14:18 10:10 15:19 10:14 14:22 10:18 11:23 12:21 9:18 6:15 10:23 4:14 8:24 21 21 19 17 16 14 12 12 11 11 11 10 10 10 9 8 8 4 3 2

Bordo - PS@ 0:1 Lil - Nica 0:2 Bastija - Ren 0:2 A`aksio - Valensijen 1:1 Brest - Sent Etjen 0:1 Loriejen - Troa 3:2 Tuluz - Nansi 2:1 Marseq - Monpeqe 3:2 So{o - Rems 1:0 Lion - Evijan 0:0

PAROVI
25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 20.30 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 17.00 21.00 Valensijen - Lion 2 Ren - Marseq H2 Evijan - A`aksio 1 Monpeqe - So{o 1 Nansi - Lorijen 1 Rems - Tuluz 2 Troa - Brest 1 Sent Etjen - Bastija 1 Nica - Bordo 1 PS@ - Lil 1

PORTUGALSKA ZON SAGRE[ LIGA, 16. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Benfika 2. Porto 3. Braga 4. P. Fereira 5. Rio Ave 6. V. Gimarae{ 7. E{toril 8. Sporting 9. Maritimo 10. Akademika 11. @il Visente 12. Nacional 13. V. Setubal 14. Olhanen{e 15. Beira Mar 16. Moreiren{e 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 12 11 9 6 6 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 7 3 5 3 6 6 7 6 3 5 5 5 5 0 0 4 2 6 5 7 5 5 5 6 8 6 7 7 9 39:11 32:8 34:19 17:12 18:20 17:22 21:22 14:16 13:22 21:24 14:20 20:28 19:28 16:23 19:26 14:27 39 36 29 25 21 20 18 18 18 16 15 15 14 14 14 8

PRO[LO KOLO
7 5 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 0 0 1 0 4 3 2 1 3 2 2 4 4 1 3 0 4 3 0 2 1 0 3 3 2 3 3 2 2 5 4 6 4 5 21:5 13:11 8:6 11:7 9:13 12:9 9:10 8:10 7:15 8:8 7:8 9:15 6:11 8:15 8:17 7:17 22 15 13 12 11 10 9 8 8 7 7 7 6 6 4 3

TABELA DOMA]IN
1. Porto 2. Braga 3. Benfika 4. P. Fereira 5. Sporting 6. E{toril 7. Setubal 8. Maritimo 9. Nacional 10. Gimarae{ 11. Akademika 12. Olhanen{e 13. Beira Mar 14. Rio Ave 15. @il Visente 16. Moreiren{e 8 8 7 7 8 8 6 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 6 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 3 2 1 1 4 3 3 3 2 4 3 3 2 0 1 0 1 3 4 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 21:1 22:10 18:6 9:6 7:8 13:12 11:11 6:7 12:13 8:9 13:16 10:12 10:11 5:9 5:10 7:10 24 19 17 12 11 10 10 10 9 9 9 8 7 6 6 5

TABELA GOST
1. Benfika 2. Rio Ave 3. P. Fereira 4. Porto 5. V. Gimarae{ 6. Braga 7. @il Visente 8. E{toril 9. Maritimo 10. Akademika 11. Sporting 12. Beira Mar 13. Olhanen{e 14. Nacional 15. V. Setubal 16. Moreiren{e 8 7 8 6 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

Moreiren{e - Benfika 0:2 Akademika - Nacional 2:1 Rio Ave - V. Gimarae{ 1:3 Braga - V. Setubal 4:1 E{toril - @il Visente 1:2 Maritimo - Olhanen{e 1:0 Porto - P. Fereira 2:0 Sporting - Beira Mar 1:0

PAROVI
25. 1. 26. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 28. 1. 21.00 21.15 17.00 17.00 17.00 19.00 21.15 21.00 Akademika - Beira Mar 1 Braga - Benfika H2 Maritimo - Rio Ave 1 Moreiren{e - P. Fereira1 V. Setubal - Nacional 1 Sporting - V. Gimarae{ 1 E{toril - Olhanen{e 1 Porto - @il Visente 1

GR^KA SUPER LIGA, 19. KOLO
TABELA UKUPNO
1. Olimpijakos 2. PAOK 3. Asteras 4. Atromitos 5. Levadiakos 6. Jawina 7. OFI 8. Panatinaikos 9. Pantrakikos 10. Panionios 11. Ksanti 12. Platanias 13. Aris 14. AEK 15. Verija 16. Kerkira 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 10 10 8 8 6 6 5 6 7 4 4 3 4 3 2 3 5 4 8 3 5 5 9 4 1 7 6 8 4 7 7 0 3 4 2 7 7 7 4 8 10 7 8 7 10 8 9 41:10 25:11 24:11 18:12 15:15 16:17 20:22 18:18 19:22 20:25 14:17 15:21 15:26 14:21 12:23 7:22 48 35 34 32 27 23 23 22 22 22 19 18 17 16 16 13

PRO[LO KOLO

TABELA DOMA]IN
1. Olimpijakos 9 2. Asteras 9 3. Atromitos 9 4. PAOK 8 5. OFI 10 6. Ksanti 9 7. Levadiakos 9 8. Aris 10 9. Panionios 9 10. Platanias 8 11. Pantrakikos 9 12. Panatinaikos9 13. Jawina 9 14. AEK 9 15. Verija 9 16. Kerkira 9 9 8 7 6 5 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 1 0 1 1 2 4 3 2 5 1 4 1 6 3 3 3 4 0 0 1 0 1 2 3 2 4 1 4 1 3 3 4 4 24:2 20:4 11:4 12:3 14:8 11:6 8:6 10:10 12:9 10:7 10:11 10:8 6:7 7:10 8:11 4:10 27 25 22 20 19 15 14 14 13 13 13 12 12 12 9 7

TABELA GOST
1. Olimpijakos 2. PAOK 3. Levadiakos 4. Panatinaikos 5. Jawina 6. Atromitos 7. Pantrakikos 8. Asteras 9. Panionios 10. Verija 11. Kerkira 12. Platanias 13. AEK 14. OFI 15. Ksanti 16. Aris 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 8 9 8 6 4 4 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 0 0 3 3 1 3 2 7 3 3 0 4 3 2 1 1 4 3 0 3 4 3 4 1 4 4 6 4 5 7 7 6 5 5 17:8 13:8 7:9 8:10 10:10 7:8 9:11 4:7 8:16 4:12 3:12 5:14 7:11 6:14 3:11 5:16 21 15 13 12 11 10 9 9 9 7 6 5 4 4 4 3

Verija - Levadiakos 1:2 Aris - AEK 1:1 Olimpijakos - Jawina 2:0 Ksanti - Kerkira 0:0 Atromitos - Platanias 1:0 Asteras - PAOK 1:0 OFI - Panionios 2:1 Panatinaikos - Pantrakikos 1:1

PAROVI
26. 1. 26. 1. 26. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 28. 1. 16.15 16.15 18.30 14.00 16.15 16.15 18.30 18.30 Panionios - Levadiakos Pantrakikos - Olimpijakos AEK - OFI Jawina - Verija PAOK - Ksanti Platanias - Asteras Atromitos - Panatinaikos Kerkira - Aris 1H 2 1 1 1 2 1 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->