P. 1
Kiseline (Sumporna, Azotna, Fosforna)

Kiseline (Sumporna, Azotna, Fosforna)

|Views: 2,207|Likes:
Published by Christopher Brock

More info:

Published by: Christopher Brock on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

Uvod

Kiseline predstavljaju jednu od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja. Postoji nekoliko teorija o kiselinama. Prvu naučnu definiciju kiseline dao je francuski hemičar Antoan Lavoazje u XVIII veku. Lavoazjeov pionirski rad na sistematizaciji dotadašnjih hemijskih saznanja obuhvatio je i rad na klasifikaciji jedinjenja i uspostavljanju hemijskih zakonitosti. MeĎutim, njegova znanja o kiselinama bila su ograničena na do tada poznate kiseline, pretežno jake kiseline sa oksidacionim svojstvima, dok struktura halogenovodoničnih kiselina u to vreme nije bila poznata. U tom smislu, Lavoazje je dao definiciju kiselina usko povezanu sa njihovim sadržanjem kiseonika u sebi. Šta više, naziv koji je on dao kiseoniku potiče od grčke reči “onaj koji gradi kiseline”. Otkrićem halogenih elemenata u XVIII i XIX veku, kao i dokaz ser Hamfrija Dejvija o odsustvu kiseonika u halogenovodoničnim kiselinama, značilo je ujedno i kraj Lavoazjeove definicije kiselina. Prvu pravu teoriju kiselina, čija je relevantnost i danas veoma velika, dao je švedski hemičar Svante Arenijus 1884. godine. Po ovoj teoriji kiselina je svako neutralno jedinjenje, koje disocijacijom u vodenom rastvoru daje pozitivne jone vodonika i druge negativne jone (negativne jone kiselinskog ostatka). Drugačije rečeno, po Arenijusu, kiselina je svaka supstanca koja unošenjem u vodeni rastvor povećava koncentraciju vodonikovih jona (H+). Glavni nedostatak teorije je bio taj što ona isključuje mogućnost postojanja pozitivno ili negativno naelektrisanih jedinjenja kao kiselina ili baza. TakoĎe, iako validna u većini slučajeva, postoje supstance koje ispoljavaju kiseli karakter iako ne sadrže nijednu od funkcionalnih grupa koje je Arenijus označio kao nosioce kiselosti. Isto tako, on je govorio o postojanju hidrogen jona u rastvoru da bi kasnija proučavanja pokazala da se jon vodonika u njemu vezuje za neutralan molekul vode gradeći hidronijum jon (H3O+) koji je jedino prisutan u rastvoru. Protolitičku teoriju dali su nezavisno 1923. godine dva naučnika, Johan Brenštad i Martin Lori, obojica polazeći od glavnih mana Arenijusove teorije i njene relativne neprimenljivosti van vodenih rastvora. Po ovoj teoriji kiselina je svako jedinjenje koje je u uslovima date reakcije donor jona vodonika (H+). Iste godine kada i Brenštad i Lori, Luis je dao praktično najširu definiciju kiseline po njenoj sposobnosti da primi elektronski par. Po njegovoj definiciji dakle, kiselina je jedinjenje koje je akceptor (primalac) elektronskog para. Ova definicija obuhvata i klasične kiseline jer se odvajanje vodonikovog jona od molekula zasniva na prekidanju veze sa vodonikom. Ona takoĎe obuhvata i hemijska jedinjenja, koja se ponašaju kao kiseline, jer imaju veliki daficit elektrona, iako u svojoj strukturi nemaju atome vodonika (npr. aluminijum(III)-hlorid, AlCl3). Ova najšira definicija je u svakodnevnoj primeni u neorganskoj hemiji nepraktična, jer Brenštad-Lorijeva teorija daje daleko praktičnije a opet dovoljno precizno objašnjenje istih. Ipak, Luisova teorija ima poseban značaj u kompleksnijim reakcijama gde se mehanizmi mnogih organskih reakcija objašnjavaju upravo preko Luisovih kiselina kao katalizatora reakcije.

1

Najvažnije kiseonične neorganske kiseline su azotna, azotasta, sumporna, sumporasta, fosforna, ugljena, hlorna i borna kiselina. [1] U daljem tekstu biće obraĎena tehnologija proizvodnje kao i analiza sumporne, azotne i fosforne kiseline.

2

1. Tehnologija proizvodnje
1.1. Sumporna kiselina
Sumporna kiselina je hemijsko jedinjenje molekulske formule H2SO4 i spada u klasu neorganskih kiselina. [1] Koristi se u mnogim procesima i jedno je od najvažnijih neorganskih jedinjenja. Njena proizvodnja i danas služi kao indikator industrijske aktivnosti zemlje. Širom sveta 65% se koristi za proizvodnju fosfornih i azotnih Ďubriva, dok se u zapadnoj Evropi samo 31% upotrbljava u ove svrhe. U Saveznoj Repulici Nemačkoj 90% proizvedene sumporne kiseline koristi se u hemijskoj industriji za dobijanje neorganskih hemikalija (npr. fluorovodonične kiseline, aluminijum sulfata itd.), i organskih proizvoda (npr. boja, eksploziva, sapuna, deterdženata, lekova, veštačkih vlakana itd.). [2]TakoĎe, služi i za punjenje akumulatora, rafinisanje ulja, zatim kao dehidrataciono sredstvo, pri organskim procesima kao što su nitrovanje, i esterifikacija, u metalurgiji, galvanotehnici itd. [3] Retko se koristi čista sumporna kiselina. Najčešće se koristi njen 96-98% rastvor. Svetska proizvodnja sumporne kiseline iznosi oko 100 miliona tona godišnje. [1]

1.1.1. Fizička i hemijska svojstva
Sumporna kiselina je uljasta tečnost, bez boje i mirisa. Kod industrijske sumporne kiseline dozvoljen je veći stepen nečistoća, i kod nje boja ide od bezbojne do žućkaste. Veoma je polarno jedinjenje, meša se sa vodom u svim odnosima uz oslobaĎanje velike količine toplote. Vrlo je higroskopna, u dodiru sa organskim materijama dehidratiše ih. [1] Otrovna je, a u dodiru sa kožom izaziva opekotine. Jedna je od najjačih neorganskih kiselina i spada u najjača oksidaciona sredstva. Metale sa negativnim redoks potencijalom razara uz oslobaĎanje vodonika. Bakar, živu i srebro razara uz oslobaĎanje SO2. Azeotropska smeša kiseline i vode sadrži 98,3% H2SO4 i 1,7 % H2O i ključa na 338oC, a gustina takve kiseline je 1,843 g/cm3. Disosuje u dva stepena, te gradi dve vrste soli, hidrogensulfate i sulfate. Na temperaturi od oko 450oC potpuno se razlaže na SO3 i H2O. [3]

1.1.2. Struktura molekula
Iz molekulske formule sumporne kiseline jasno je da se ona sastoji od jednog atoma sumpora, dva atoma vodonika i četiri atoma kiseonika koji su meĎusobno povezani kao što je prikazano na Slici 1. [3]

3

[3] Oksidacija sumpor-dioksida do sumpor-trioksida i njegova naknadna konverzija do sumporne kiseline trenutno se gotovo isključivo vrši kontaktnim postupkom. 4 . sa lebdećim tj. etažnim. SO2 i apsorpcije nastalog sumpor-trioksida. Struktura molekula H2SO4 1.1.3. a posebno dvostrukim kontaktnim postupkom[2]. Postoje razne sirovine za doijanje SO2. Prženje se izvodi vazduhom sa viškom od 5% od teorijski potrebne količine na temperaturi od 850 . pirit-FeS2 (sa sadržajem sumpora od 50%). Polazni materijali za proizvodnju sumporne kiseline Sumporna kiselina se proizvodi na dva načina: 1. što se može prikazati sledećim zbirnim reakcijama: 4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3+8SO2 3FeS2+8O2 → Fe3O4+6SO2 Ove reakcije su jako egzotermne i služe za proračun materijalnog i toplotnog bilansa. SO3. Oksidacija SO2 u SO3 i 3. jer je ekonomičniji i omogućuje dobijanje 100% kiseline. Kod oba postupka razlikuju se tri faze proizvodnje: 1. sulfidne rude (ZnS. Kod nas se SO2 proizvodi iz pirita prženjem. MgSO4) koji se retko koriste. kao što je elementarni sumpor (najbolja sirovina). Kontaktnim postupkom. Proizvodnja SO2 i njegovo prečišćavanje 2. i sulfati (CaSO4. uskovitlanim slojem i sa fluidizovanim slojem). PbS itd). Apsorpcija SO3. i 2. Postupkom tornjeva (nitrozni postupak).O 107 o 123o S O H 101o O O H Slika 1. CuS. Ovi postupci se meĎusobno razlikuju u načinu oksidacije sumpor-dioksida. Pirit se prži u raznim tipovima peći (rotacionim.900oC.

HF. [3] 1. ali je komercijalno počeo da se koristi mnogo godina kasnije. Pored sumpordioksida nastaju još oksidi primesa kao što su: As2O3. Mokro prečišćavanje se izvodi u mokrim elektrostatičkim filtrima i tornjevima za pranje i hlaĎenje gasne smeše. koncentrovana kiselina (99. Ovaj proces je detaljno šematski prikazan na Slici 2.5% H2SO4).Tokom prženja sumpor iz pirita sa kiseonikom iz vazduha daje SO2. Proces proizvodnje sumporne kiseline kontaktnim postupkom Kontaktni postupak otkriven je 1839. As2O3 . prašina od izgoretine (razni oksidi metala). vrši se heterogena kataliza. Ovakav gas po izlasku iz peći ima temperaturu od oko 700oC. S Sagorevanje sumpora SO2 O2 Pretvarač i hladnjak 1 2 3 SO2 SO3 O2 SO2 SO3 O2 Početni adsorpcioni toranj H2O H2SO4 Završni adsorpcioni toranj O2 SO2 SO3 O2 4 H2O H2SO4 98-99% H2SO4 skladištenje Otpremanje Slika 2. Fe2O3. Šematski prikaz kontaktnog postupka dobijanja sumporne kiseline 5 . ZnO. Ostatak gasa čine vazduh. CuO. Danas se 99% od ukupno proizvedene količine sumporne kiseline proizvodi ovom metodom.1. Tu se odstranjuju mehaničke nečistoće. godine u Engleskoj. Pržionični gas sadrži svega 10–15% SO2 . CaO itd. Cu2O. pa se kataliza vrši na površini katalizatora tj. Katalizator i reagensi su u različitim agregatnim stanjima (čvrsto i gasovito). SeO2 . Prečišćavanje se vrši suvim i mokrim postupkom:   Suvo prečišćavanje se izvodi u prašnim komorama i elektrostatičkim filtrima. SeO2 (gasovi) i čvrsti oksidi FeO. takoĎe poznatu kao dvostruku apsorpciju ili dvostruku katalizu. kao i druge gasovite primese u tragovima. zbog potrebe da se dobije jaka. Ovde se odstranjuju gasovite primese arsena. [3] Sva novija kontakt postrojenja koriste meĎuapsorpciju.[4] Postupak je naziv je dobio po tome što se SO2 oksidiše vazdušnim kiseonikom u kontaktu sa površinom čvrstog katalizatora.4. selena i fluora (katalitički otrovi).

Na Slici 3. može se izvesti dodatkom vode. Smeša se zatim odvodi do početnog adsorpcionog tornja gde se vrši hidratacija sumpor-trioksida i nastaje sumporna kiselina. Oko 60-65% SO2 se prevodi u SO3 u prvom sloju nakon 2-4 sekunde kontakta. V2O5. Smeša se zatim zagreva na 420°C i uvodi u četvrti sloj katalizatora što dovodi do ukupne konverzije od 99.U toku ovog postupka dešavaju se sledeće reakcije: S+O2→SO2 SO2+1/2O2↔SO3 SO3+H2O→H2SO4 ili zbirno: S+3/2O2+H2O→H2SO4 Sumpor i kiseonik reagiju na 1000°C i nastaje sumpor-dioksid a zatim se vrši hlaĎenje do 420°C. [4] Tokom oksidacije sumpor-dioksida do sumpor-trioksida. a zatim smeša ulazi u drugi sloj katalizatora. 100 80 % prelaza SO2 u SO3 ( procenat konverzije) 60 40 20 0 0 200 400 600 800 o 1000 1200 Temperatura [ C ] Slika 3. Nakon trećeg sloja oko 95-96% sumpordioksida je prevedeno u sumpor-trioksid. SO2 i O2 se uvode u pretvarač koji sadrži četiri različite komore sa katalizatorom vandijum(V)oksidom. pritisak i koncentracija reagujućih gasova. Smeša se potom ponovo hladi i odvodi do završnog adsorpcionog tornja. grafički je prikazana zavisnost prinosa SO3 od temperature.7% sumpor-dioksida u sumpor-trioksid. ma prinos sumpor-trioksida utiču temperatura. a u cilju prikupljanja još sumpor-trioksida. ali veći deo proizvoda se skladišti. a onda hidratiše i prevodi u sumpornu kiselinu koncentracije 98-99%. Recirkulacija male količine kiseline do tornjeva. Grafički prikaz zavisnosti prinosa SO3 od temperature 6 . Razmenjivačem toplote vrši se hlaĎenje do 400°C. Ovo je egzotermna reakcija. tako da gas izlazi na 600°C.

koristi se kao oksidant u raketama na tečno gorivo. koja je proizvod reakcije kiseline sa jednim od proteina u koži.2. Optimalne temperature u praksi kreću se u granicama od 450–500oC. azotna kiselina se koristi i za proizvodnju boja. što se u praksi realizuje viškom vazduha. Tehničko izvodjenje konverzije vrši se u kontaktnim pećima različite konstrukcije. [3] 1.1. veštačkih Ďubriva (amonijum-nitrat). veštačke svile kao i za odvajanje srebra od zlata. trinitrotoluen). dobija se: c(SO3)/c(SO2)=K·(c(O2))1/2 Prinos SO3 na bilo kojoj temperaturi je veći ako je veća koncentracija kiseonika. V2O5. dok je njena upotreba u industriji još značajnija.2. Soli ove kiseline nazivaju se nitrati. SiO2. plastičnih masa. prečišćavanja metala u metalurgiji kao i za procese nitrovanja u organskim sintezama. Prvi ju je sintetisao Jabir ibn Hajan negde oko devetog veka pre nove ere. Koristi se u procesima dobijanja eksploziva (kao nitroglicerin. Najčešće se primenjuju etažne i cevne peći. Mehanizam delovanja je prikazan sledećim reakcijama: 2V2O5+2SO2 →2VOSO4+V2O4 2VOSO4 +V2O4 →2V2O4+2SO3 2V2O4+ O2 →2V2O5 Tokom vremena katalizator gubi katalitičku aktivnost. Kontaktno odeljenje čine predgrejač. molekulske formule HNO3. Fizička i hemijska svojstva Azotna kiselina u vodenom rastvoru u potpunosti disosuje do NO3. Jako je 7 .anjona i slobodnog protona koji se vezuje sa molekulima vode iz rastvora gradeći hidronijum jon (H3O+). Bela pušljiva azotna kiselina. Kod prvih se kontaktna masa nalazi na etažama a kod drugih u cevima. Transformacijom izraza za konstantu ravnoteže reakcije oksidacije SO2. azotna kiselina je veoma važan reagens. U kontaktu sa kožom izaziva teške hemijske opekotine karakteristične žute boje.Iz dijagrama se vidi da je na temperaturi od 300oC prinos skoro 100%. Temperatura ne sme da prelazi 620oC. pri čemu je prinos SO3 manji ali je brzina reakcije veća. keratinom. koja je praktično anhidrirana kiselina teoretske ili približne jačine. Nosač katalizatora može da bude silikagel. ali je reakcija vrlo spora. stoga mora s vremena na vreme da se menja delimično ili potpuno. [1] TakoĎe. Azotna kiselina Azotna kiselina je veoma jaka neorganska kiselina. Kao katalizator najviše je u upotrebi vandijum(V)-oksid.[5] 1. kontaktni reaktor i razmenjivači toplote. U laboratoriji. Upotrebom katalizatora proces konverzije se ubrzava.

Može da izreaguje čak i sa površinskim slojem plemenitih metala. te vrlo dobro rastvorna u polarnim rastvaračima.3 Postupak proizvodnje azotne kiseline Dugi niz godina azotna kiselina se proizvodila iz čilske šalitre. [5] O 120 pm 140 pm O H N 130o 102o O Slika 4. koja može da rastvara zlato i platinu.2.[5] Na sobnoj temperaturi ona je bezbojna tečnost gustine 1. [1] Postojana je na veoma niskim temperaturama. posebno pri većim koncentracijama. Većina je polarna.oksidaciono sredstvo.52 g/cm3 koja lako isparava. koji su veoma velika i važna grupa jedinjenja. odavajući žuta do crvena isparenja. Struktura molekula Molekul azotne kiseline izgraĎen je od jednog atoma azota. nitrata. NaNO3 i oksidacijom vazdušnog azota ali se zbog neefikasnosti ove metode više ne koriste. koji su meĎusobno povezano kao što je prikazano na Slici 4. i do 40°C. U današnje vreme isključivo se koristi kontaktna (direktna) oksidacija amonijaka koja se može prikazati sledećim reakcijama: 4NH3+5O2→4NO+6H2O 2NO+O2→2NO2 3NO2+H2O→2HNO3+NO ili zbirno: NH3+2O2→HNO3+H2O [4] 8 . [1] 1.2. prvenstveno vodi i etanolu. zbog čega se koristi u spremanju carske vode. Struktura molekula HNO3 1. Azotna kiselina gradi veliki broj soli.2. tri atoma kiseonika i jednog atoma vodonika.

[5] Nakon hlaĎenja vrši se uvoĎenje u apsorber u koji se takoĎe uvodi i voda i još vazduha. Tragovi oksida azota mogu biti uklonjeni.05mm. Svetska proizvodnja azotne kiseline iznosi oko 30 miliona tona godišnje. dok voda ostaje vezana za sumpornu kiselinu. udeo HNO3 u razblaženoj kiselini treba povećati. [4] 9 . koncentracije 61-65% uglavnom zadovoljava potrebe.Kontaktna oksidacija amonijaka primenjuje se od početka XX veka. temperatura u reaktoru je 750-920°C. [4] Razblažena kiselina. Otpadni gasovi sadrže azot-oksid ili azot-dioksid. leguru Pt-Rh (90-98% platina. a izlazna smeša gasova sadrži 11% azot-oksida. Otpadni gas A P S O R B E R 90%HNO3 para 65%HNO3 98% H2SO4 75%H2SO4 tečnost 10%NH3 NO Reaktor O2 vazduh H2O vazduh Hladnjak NO O2 Slika 5. [5] Ovaj poslednji korak je neophodan jer bi se običnom destilacijom može da se dobije svega 68. [4]Pare azotne kiseline se hlade i kondenzuju u koncentrovanu kiselinu. Šematski prikaz proizvodnje azotne kiseline kontaktnom oksidacijom amonijaka Proces se odvija na povišenom pritisku. [5] Kontaktna oksidacija amonijaka za dobijanje azotne kiseline šematski je prikazana na Slici 5. Reaktor sadrži katalizator. a vreme kontakta iznosi 3x10-4 sekundi. reakcija je povratna i egzotermna. [5] Na vrhu tornja izdvojiće se 90% azotna. kada je 1908. Ako se želi dobiti koncentrovana kiselina. [4] Oksidacija amonijaka do azot-oksida vrši se vazdušnim kiseonikom. a vodonikom ili metanom mogu se prevesti u amonijak ili gasoviti azot. godine Ostwald prvi put ostvario katalitičku oksidaciju amonijaka u prisustvu Pt katalizatora. [4] Postupak se zasniva na činjenici da smeša razblažene azotne i koncentrovane sumporne kiseline ključa na višoj temperaturi od 100% azotne kiseline. kako bi došlo do oksidacije azot-oksida a zatim i njegove hidratacije do 61-65% azotne kiseline. Zato će pri zagrevanju ove smeše isparavati isključivo azotna kiselina. a na dnu 75% sumporna kiselina. [5] Koncentracija azotne kiseline može se povećati daljim uvoĎenjem dobijene kiseline u toranj sa 98% sumpornom kiselinom. što podrazumeva niže investicione troškove kao i dobijanje jače kiseline. 2-10% rodijum) u obliku mreže izraĎene od niti legure debljine 0.4% azotna kiselina.

makar jedan deo ortofosforne kiseline se kondenzuje u polifosfornu kiselinu. Nakon tretmana. čeličene alate ili površine. Fosforna kiselina se veoma često koristi kao vodeni rastvor 85% fosforne kiseline. Fosforna kiselina se može koristiti za uklanjanje rĎe. Zbog toga što je koncentrovana kiselina. neisparljiv. Proizvodnja vodonik-halogenida. [4] Upotreba fosforne kiseline:  Kao reagens. Kada je vodeni rastvor fosforne kiseline i/ili fosfata razblažen. Fosforna kiselina Fosforna kiselina mineralna neorganska kiselina koja se javlja u tri oblika: 1. [6] Većina ljudi a čak i hemičara ima običaj da ortofosfornu kiselinu naziva fosfornom kiselinom. Ona prevodi crvenkasto braon gvožĎe(III)-oksid. Odstranjivač rĎe je ponekad zelenkasta tečnost pogodna za potapanje. je bistar. bezbojan. Zbog visokog procenta u ovom reagensu. bez mirisa. NaCl(s)+H3PO4(l)→NaH2PO4(s)+HCl(g) NaBr(s)+H3PO4(l)→NaH2PO4(s)+HBr(g) NaI(s)+H3PO4(l)→NaH2PO4(s)+ HI(g)  Uklanjanje rĎe. ali radi označavanja i jednostavnosti. crna prevlaka gvožĎe-fosfata se može ukloniti i ostaje čista metalna površina. Fosforna kiselina kao dodatak hrani (aditiv E338) koristi se za zakišeljavanje hrane i napitaka. Pirofosforna kiselina. kiseonika -2 a vodonika +1.3. Od navedenih kiselina najveći značaj ima ortofosforna kiselina H3PO4.1. 85% rastvor može biti korozivan. u crni gvožĎe-fosfat. Čist 75-85% vodeni rastvor koji se najčešće upotrebljava. Prefiks orto se koristi da bi se ova kiselina razlikovala od ostalih fosfornih kiselina koje se nazivaju polifosfornim kiselinama. H4P2O7 Oksidacioni broj fosfora u navedenim kiselinama je +5. FePO4. Fosforna kiselina reaguje sa halogenidima i nastaju vodonik-halogenidi u gasovitom stanju. HPO3 3.   10 . što je i ime po IUPAC nomenklaturi za ovo jedinjenje. viskozan i sirupasta je tečnost. H3PO4 2. smatra se da svih 85% čini ortofosforna kiselina. Fe2O3 (rĎa). Metafosforna kiselina. oni su u ravnoteži ili će ravnoteža biti postignuta nakon izvesnog vremena kada su praktično sve fosforne/fosfatne jedinice u orto obliku. ali postoje polemike u vezi njenih uticaja na zdravlje. ali mnogo češće se koristi u vidu gela. Ortofosforna kiselina. direktnim nanošenjem na zarĎalo gvožĎe. Ovo je uobičajena metoda za laboratorijsko dobijanje vodonik-halogenida. mada netoksičan kada je razblažen. Dodatak hrani.

[1] Pored navedenog.2. tvrdi i u vodi lako rastvorljivi kristali. Spada u kiseline srednje jačine. Iskristalisana 100% kiselina sadrži 72.1. Za svaku od reakcija disocijacije postoji kiselinska konstanta disocijacije. Fosforna kiselina koristi se u stomatoligiji i ortodonciji za čišćenje površine zuba na koju idu plombe i stomatološki aparati. koji služe kao sirovina za proizvodnju fosforne kiseline. Struktura molekula Molekul fosforne kiseline izgraĎen je od jednog atoma fosfora.3. [6] 11 . TakoĎe se koristi za uklanjanje naslaga na zubima pre njihovog izbeljivanja. pravljenje fosfata za omekšavanje vode.6% P2O5.3% P2O5.4% P2O5 i topi se na 42. Meša se sa vodom u svakom odnosu. Fizička i hemijska svojstva Svojstva fosforne kiseline meĎu prvima je opisao Robert Bojl 1680. Na tržištu se mogu naći sledeće koncentracije kiseline: 75% sa 54. U medicini. koje se obeležavaju sa Ka1. koji su meĎusobno povezano kao što je prikazano na Slici 6. Ka2 i Ka3 a daju se za temperaturu koja iznosi 25°C. što se može prikazati sledećim reakcijama: H3PO4(s)+H2O(l)↔H3O+(aq)+H2PO4-(aq) H2PO4-(aq)+H2O(l)↔H3O+(aq)+HPO42-(aq) HPO42-(aq)+H2O(l)↔H3O+(aq)+PO43-(aq) Nakon prvog stupnja disocijacije nastaje anjon koji se naziva dihidrogen fosfat.3. nakon drugog nastaje hidrogen fosfat a nakon trećeg fosfat ili ortofosfat anjon. [6] Triprotonska je kiselina što znači da jedan molekul ove kiseline u vodenom rastvoru može da disosuje do tri puta pri čemu u svakom stupnju odaje jedan H+ jon. 1. zatim 80% sa 58% P2O5 i 85% sa 61. godine. Fosforna kiselina na sobnoj temperaturi ima težnju da kristališe pri čemu nastaju bezbojni. fosforna kiselina se koristi i za proizvodnju fosfornih veštačkih Ďubriva.35°C. četiri atoma kiseonika i tri atoma vodonika. 1. kao i za izradu kondenzovanih fosfata za dobijanje raznih sredstava za čišćenje. proizvodnju natrijum i amonijum fosfata. [1] U prirodi su rasprostranjeni u vodi nerastvorljivi tercijerni fosfati. masovno se proizvodi i na raspolaganju je u velikim količinama po povoljnim cenama. Ipak.

godine. 12 . godine. kalcita. kada je termički proces dobijanja fosforne kiseline počeo da dobija na značaju. MeĎutim. dolomita i glinenih čestica. Veoma je skup proces zobog temperature koja iznosi 2000°C. mokrim postupkom. Elektrotermijskog dobijanja P4 2. i 2.1. [6] Ovaj postupak bio je važan do 1920. 1. Termičkim postupkom. i preko 90% se proizvodi trenutno. Ekstrakcionim tj. [4] Sastoji se od: 1. Postupak proizvodnje fosforne kiseline Kao sirovine za proizvodnju fosforne kiseline koriste se apatiti i fosforiti. Sastoje se od zrna fosfata.3. Fosforiti su minerali sedimentnog tj. kvarca.3. Sagorevanja P4 do P4O10 3. Apatit su minerali vulkanskog porekla. mokri postupak dobijanja je ponovo počeo da se koristi zbog poboljšanja dizajna postrojenja: 60% od ukupno proizvedene količine fosforne kiseline proizvedeno je ovim postupkom 1954. godine. OH i Cl. sa opštom formulm 3Ca3(PO4)xCaR2 ili Ca10(PO4)6R2. Apsorpcije P4O10 u vodi. gde je R: F. 88% 1974. biogenog porekla. oko 90% se dobija ekstrakcionim postupkom.3. Sruktura molekula H3PO4 1. Fosforna kiselina se može dobiti na dva načina: 1.O 112o 152 pm 157 pm O H P O O 105 o H H Slika 6. Termički postupak dobijanja fosforne kiseline Termički postupak se koristi samo za dobijanje koncentrovane kiseline (75-85%) i kako bi se dobio čist proizvod.3. Od ukupno proizvedene količine. Ukupna svetska proizvodnja iznosi oko 850 hiljada tona godišnje.

Sirovi fosfati sadrže 30-40% P2O5. Ovako dobijeni fosfor sagoreva do fosfor(V)-oksida koji se potom apsorbuje uu vodenom rastvoru fosforne kiseline. dat je prikaz uprošćene šeme termičkog postupka dobijanja fosforne kiseline. Uprošćena šema termičkog postupka doijanja fosforne kiseline 13 . [6] Tečni P4 Vazduh Reakcioni toranj H2O Р4О10 + Elektrostatički filter Izlazni gasovi H2O H3PO4 Hladnjak 85 % H3PO4 Na upotrebu Slika 7.Suština postupka je u elektrotermičkoj redukciji sirovih fosfata na temperaturi od 1400-2000°C. Procesi koji se odigravaju pri termičkom postupku mogu se prikazati sledećim reakcijama: Ca10(PO4)6F2+15C+6SiO2→3P2(g)+15CO+3Ca3Si2O7+CaF2 Gasoviti fosfor nakon prečišćavanja gasne smeše kondenzuje se vodom i hladi na temperaturi od 60°C. kada se dobija tečni fosfor. Dobijeni tečni fosfor se potom sagoreva u dvostrukom višku vazduha prema sledečoj egzotermnoj reakciji: P4(l)+5O2(g)→P4O10(g) Apsorpcija nastalog fosfor(V)-oksida može se prikazati reakcijom: P4O10(g)+6H2O(l)→4H3PO4(aq) Na Slici 7.

Ekstrakcioni (mokri) postupak dobijanja fosforne kiseline Mokri postupak dobijanja fosforne kiseline može se prikazati sledećim reakcijama. Radi boljeg ujednačavanja pada koncentracije P2O5 i H2SO4 u reaktoru. [6] 14 . Na ovaj način može da se koristi sirov fosfat krupnijih zrna i da se skrati vreme boravka u reaktoru. Šematski prikaz mokrog postupka dobijanja fosforne kiseline Proces razlaganja sirovog fosfata izvodi se u reaktorima-ekstraktorima velike zapremine. Iskorišćenje P2O5 je oko 95%.3. a kojim tokom će ići proces zavisi od toga koji od izvora fosfata se koristi: Ca3(PO4)2+3H2SO4→2H3PO4+3CaSO4 ili CaF2xCa3(PO4)2+10H2SO4+20H2O→10(CaSO4x2H2O)+2HF+6H3PO4 ili Ca5F(PO4)3+5H2SO4+10H2O→5(CaSO4x2H2O)+HF+3H3PO4 Na Slici 8. sirovi fosfat i sumporna kiselina postepeno se uvode a višak toplote odvodi se preko vakuum isparivača. šematski je prikazan mokri postupak dobijanja fosforne kiseline: [4] Gasovi Fosfatna stena 93% H2SO4 HF SiF4 Mlin Reaktor CaSO4 Filter H3PO4 CaSO4x2H2O (Gips) Razblažena H3PO4 Isparivač 75% H3PO4 (54% P2O5) Absorber H2SiF6 Razblažena H3PO4 Slika 8.3.1. Snabdeveni su mešalicom koja ostvaruje 400-600 obrtaja u minuti i cevima za odvod gasova i para.2.

izdvaja se razblažena fosforna kiselina (sadržaj P2O5 je 28-35%). 2. Mehaničko prečiščavanje (taloženje. Uparavanjem pod vakuumom uz prisilnu cirkulaciju. 4. 3. U reaktoru se vrši zagrevanje do temperature koja iznosi od 75-80°C. 2. Uranijum. ali ovo nije primarni izvor ove radioaktivne supstance. CaSO4x2H2O. Zatim se dalje odvodi do reaktora u koji se uvodi 93% sumporna kiselina. Uparavanjem pod vakuumom sa padajućom strujom tečnosti. može se izdvojiti iz razblažene fosforne kiseline nakon filtracije. Isparavanje vode do sadržaja P2O5 od 54% nije obavezno. Hladan vazduh odnosi iz reaktora nusprodukte.Fosfatna stena je samlevena i pomešana sa razblaženom fosfornom kiselinom u mlinu. koji se javlja u mnogim fosfatnim stenama. filtracija. pa je ovaj način dobijanja opravdan samo u slučaju kada je i cena uranijuma visoka. [4] Koncentrovanje kiseline vrši se: 1. Hemijsko prečišćavanje (dodavanje reagenasa radi prevoĎenja primesa u taloge). [6] Filtracijom čvrstog gipsa.). 4-8h. Postrojenja za ekstrakciju su izuzetno skupa. kao i za zaštitu drveta. HF i SiF4 do absorbera u kome se prevode u H2SiF6 prema sledećim reakcijama: 4HF+SiO2→SiF4+2H2O 2HF+SiF4→H2SiF6 3SiF4+2H2O→2H2SiF6+SiO2 Nastaju dva korisna nusprodukta. 3. [4] Neprečišćena tj. H2SiF6 se isporučuje kao 20-25% vodeni rastvor za fluorisanje vode za piće. centrifugalna separacija). Uparavanjem sa uronjenim cevima koje se greju vrelim gasom ili Uparavanjem atomiziranjem rastvora u gasnim strujama. pesticidima. izoamil alkohol itd. Prečišćavanje ekstrakcione fosforne kiseline obuhvata: 1. [6] 15 . cikloheksanol. Fluorosilikatne soli se koriste u keramici. sirova fosforna kiselina može se koristiti samo za proizvodnju mineralnih Ďubriva. Fizičko prečišćavanje (solvent ekstrakcija primenom organskih rastvarača kap što su n-butanol.

6. trebalo bi da imaju sledeće karakteristike: 1. Ukupna kiselost Ova metoda ispitivanja obuhvata odreĎivanje ukupne kiselosti 75-99% sumporne kiseline. površinu koja je bila zaprljana azotnom kiselinom treba isprati vodom. 5. Sumporna kiselina je jaka korozivna kiselina i može biti jako opasna ako se njome nepropisno rukuje. Hemikalije visoke čistće se koriste u svim testovima. mogu se koristiti samo one hemikalije za koje je utvrĎeno da su dovoljno visoke čistoće. Analiza 2.1. U suprotnom. Suština metode ispitivanja je u tome da se izmereni uzorak kiseline razblaži u vodi. U slučaju da doĎe do prosipanja kiseline. Količina uzorka treba biti dovoljna za obavljanje svih analiza. Čistoća reagenasa. Ukupne kiselosti Specifične težine po Baume-u Neisparljivih materija GvožĎa Sumpor-dioksida. 4. Deli cev i zmija cev metoda ispitivanja. Standardna metoda ispitivanja za analizu sumporne kiseline Ova metoda ispitivanja izvodi se prema američkom standardu ASTM E 223-96. voda koja se koristi kao reagens treba da ispunjava zahteve koji su dati prema Tipu II ili Tipu III specifikacije D 1193. Treba izbegavati svaki kontak sa kožom ili očima. odmah se mora ukloniti prekrivanjem uprljane površine vermikulitom ili nekim drugim inertnim absorbentom. da njihovo korišćenje ne umanjuje tačnost rezultata. Osim ako nije drugačije naznačeno. 3. Uzorak za analizu u jednoj boci dostavlja analitičkoj laboratoriji. 2.1. Ukoliko nije drugačije naznačeno. a zatim odlaganjem i ispiranjem vermikulita u odgovarajućoj posudi. 2. i Arsena Reagensi koji se koriste tokom svih analiza. Na kraju. svi reagensi treba da budu u skladu sa specifikacijama Odbora za Analitičke Reagense Američkog Hemijskog Društva. a obuhvata odreĎivanje: 1. Za merenje uzorka koriste se dve metode. a zatim titriše 16 .2. 2. Čistoća vode.1.

izmeriti i zabeležiti masu uzorka.8 2. metanola ili izopropanola. 17 .4 do 2. a zatim titrisati uzorak do pojave roze boje.3 do 2. Standardni rastvor (1.7 2.2 2.1. Dodati 3 do 5 kapi rastvora fenolftaleina.0 N) se priprema i standardizuje u skladu sa ustaljenom praksom E 200.9 Zatim treba okrenuti cev i višeslojnom maramicom za jednikratnu upotrebu obrisati kiselinu sa dugog kraka.0 do 2. Natrijum-hidroksid. Ukloniti štipaljku i ispustiti uzorak u pehar. skupljajući ostatke ispiranja u peharu.1.1.2 do 2.9 do 2.standardnim rastvorom natrijum-hidroksida (0. 2.1. i kako ne bi došlo do stvaranja opekotina. Prisustvo drugih kiselina i jedinjenja koja troše natrijum-hidroksid utiče na preciznost ove metode ispitivanja. 2. u zavisnosti od jačine kiseline. Tabela 1.2. % 98 94 90 85 80 77 75 Količina uzorka.3 2.4 2. Reagensi 1. kao što je prikazano u Tabeli 1. Zabeležiti temperaturu 0. Nakon toga isprati duži krak cevi. pri čemu je neophodno i čvrsto držati zatvarač. cev nagnuti tako da se kiselina vrati skoro do krivine kraćeg kraka. Voda treba da teče sve dok se sva kiselina ne ispere sa Deli cevi. Odmah nakon brisanja.1. uz fenolftalein kao indikator. maramicu baciti kako bi se izbegao kontak kiseline i prstiju. u kojoj se nalazi oko 100 mL vode. Spojiti kratki krak sa rezervoarom za vodu pomoću gumene cevi koja je na donjem kraju zatvorena štipaljkom. Rastvor inikatora fenolftaleina (10 g/L) priprema se rastvaranjem 1g fenolftaleina u 100mL etanola (95%). Posle merenja.1 do 2. Postupak  „Deli cev“ metoda ispitivanja .5 N rastvora natrijum-hidroksida. g 1.6 2. Nakon toga. Ubaciti cev i usisati odgovarajuću količinu uzorka. Zabeležiti utrošenu količinu natrijum-hidroksida u mL.5 N). Količina uzorka za odreĎivanje ukupne kiselosti H2SO4. Ubaciti duži krak cevi u stakleni pehar od 400 mL. 2.Bocu sa uzorkom nekoliko puta izokrenuti.5 do 2.

Korigovati normalitet standardnog rastvora natrijum-hidroksida za sve temperaturne razlike u trenutku standardizacije i u trenutku korišćenja. Okrenuti cev tako da se dvostruko koleno cevi naĎe u horizontalnom položaju.1. i t. a zatim istim titrisati uzorak do pojave roze boje.04904)/W)·100 gde je: V-korigovana zapremina rastvora natrijum-hidroksida upotrbljena za titraciju uzorka u mL N-normalitet rastvora natrijum-hidroksida. Zabeležiti utrošenu zapreminu titranta. Izračunati procenat ispitivane sumporne kiseline prema sledećoj jednačini: H2SO4. i W-masa uzorka. „Zmija cev“ metoda ispitivanja . Sakupiti sve ostatke od pranja u pehar i dodati 3 do 5 kapi rastvora fenolftaleina.temperatura natrijum-hidroksida tokom titracije u °C. Odmah baciti iskorišćenu maramicu kako bi se izbegle opekotine na prstima. 18 . Zabeležiti utrošenu količinu natrijum-hidroksida u mL. Ukloniti cev i oprati je spolja od kiseline.00035·(s-t) gde je: N-normalitet rastvora natrijum-hidroksida za vreme titracije NS-normalitet rastvora natrijum-hidroksida za vreme standardizacije s-temperatura natrijum-hidroksida tokom standardizacije u °C. u skladu sa sledećom jednačinom: N = NS+0. Izmeriti i zabeležiti masu uzorka. 2. pri čemu je neophodno i čvrsto držati zatvarač. 3. natrijum-hidroksida i obeležiti sa V. Zavrtite nežno pehar tokom pranja.5 N rastvora natrijum-hidroksida. Ako je neophodno. Oprati cev sa 50 do 70 mL vode. Potisnuti uzorak iz cevi vodom iz boce za pranje. Kapilaru cevi potopiti u oko 100 mL vode koja se nalazi u peharu od 400 mL. u zavisnosti od jačine kiseline. Obrisati kiselinu sa kapilare višeslojnom maramicom za jednikratnu upotrebu. % = ((VN·0. kao i njegovu temperaturu tokom titracije i obeležiti sa t.01%. kao što je prikazano u Tabeli 1.1. Ubaciti kapilarni kraj cevi usisati odgovarajuću količinu uzorka.3. 2. korigovati očitavanje na bireti radi kalibracije grešaka. u g. 4.Bocu sa uzorkom nekoliko puta izokrenuti. Proračun 1. Zabeležiti temperaturu 0. Rezultat prikazati u procentima sumporne kiseline sa tačnošću od 0.

a onda izgleda kao da postaje prava linija koja seče hidrometar skalu.5°C (60°F). 19 .2. i kada temperatura postane konstantna specifična težina se očitava sa skale na hidrometru. Postupak Isprati čist cilindar hidrometra sa uzorkom za testiranje. Specifična težina po Baume-u odreĎuje se na 15. Specifična težina po Baume-u Ova metoda ispitivanja obuhvata odreĎivanje specifične težine koncentrovane sumporne kiseline.5° F). Proračun 1. težina) 2. Očitati vrednost na hidrometru kada se umiri. Donja granica detekcije neisparljivih materija je 0. Odrediti ovu tačku postavljanjem oka neznatno ispod nivoa tečnosti i polako ga podizati do površine. u prostor bez vazdušnih struja. Potisnuti ga na oko 3 mm ispod nivoa na kome će plutati.2. i pustiti ga. težina = 145 ―[145 /(sp gr 15.5 ° C (60 ° F). 2. a zatim se meri masa taloga.3 ° C (60 ± 0. 2. Zabeležiti očitanu vrednost specifične težine po Baume-u.2. Postaviti cilindar u vertikalni položaj. Izračunati specifičnu težinu za kasnije proračune u skladu sa sledećom jednačinom: sp gr = 145 / (145 – Baume sp.1 jedinice.5 ° C(60/60 ° F) )] Suština metode je u tome da se uzorak sumporne kiseline stavlja u cilindar hidrometra. žari se.1. po Baume-u. Prikazati vrednost Baume specifične težine sa tačnošću od približno 0.2° Baumea.1.3. prvo se vidi kao iskrivljena elipsa. Izmeren uzorak kiseline isparava. Ubaciti hidrometar u uzorak. pomoću hidrometra u rasponu od 57 do 66. pri temperaturi od 15.001%.1.5 ± 0. Tačno očitavanje na hidrometar skali jeste ona tačka na kojoj površina tečnosti seče skalu.2.2. Baume specifična težina je jedinica gustine na osnovu specifične težine i definisana je sledećom jednačinom: Baume sp. i podesiti temperaturu na 15.5/15. tako da slobodno lebdi.1.1. Neisparljive materije Ova metoda ipitivanja obuhvata gravimetrijsko odreĎivanje neisparljivih materija u sumpornoj kiselini. dodati uzorak. 2.

do isparivača.1.1. Donja granica detekcije gvožĎa je 0. Zatim ohladiti u eksikatoru na sobnu temperaturu i izmeriti težinu sa preciznošću 0.uzorak. Proračuun 1. Rastvoriti 100 g amonijum acetata u oko 600 mL vode. najmanje 10 minuta.masa isparenja i ostatka.IV). g.masa isparenja. Gvožđe Ova metoda ispitivanja obuhvata odreĎivanje gvožĎa u sumpornoj kiselini. cink i nikl. ili da bude dovoljne težine da prinos ne bude manji od 1 mg taloga. 2. kobalt. svo vreme treba koristiti klješta. Intenzitet formirane boje se meri fotometrom koji je kalibrisan standardnim rastvorom gvožĎa.1. 3.4. kadmijum.1 mg. bakar. Izračunati procenat neisparljivih materija prema sledećoj jednačini: Neisparljive materije. Ohladiti posudu u eksikatoru na sobnu temperaturu i brzo izmeriti težinu uzorka sa preciznošću 0. g W. U toku ispitivanja smetnju mogu praviti hrom. Preneti izmereni uzorak koji treba najmanje da teži 50 g. 2. Reagensi 1.1. antimon.2. 20 . OdreĎuje se kolorimetrijski sa 1.0001%. Rastvor amonijum-hidroksida (1+). 2.1. kalaj (II. Promešati uzorak obrtanjem boce. Prikazati vrednost procenta neisparljivih materija sa preciznošću 0.4. Kongo crveni papir.1 mg.3.2. živa(I). g D. žariti uzorak u peći za žarenje 10 minuta. filtrirati. Nakon isparavanja. Rastvoriti oko 500 mL amonijum hidroksida u 500 mL vode i promešati.1. Postupak Očistiti platinastu ili visoko-silikatnu staklenu posudu i staviti u peć za žarenje na 800±25°C (1472±45°F). koji sa crnim gvožĎem formira narandžasto-crveni kompleks.0001%. dodati 200 mL glacijalne sirćetne kiseline na filtrat i razblažiti do 1 L. 2. dok se sve materije ne naĎu u suspenziji.3. 2. Amonijum-acetat-rastvor sirćetne kiseline.10-fenantrolinom (ortofenantrolin). % = ((R-D)/W)·100 gde je: R. Tokom rukovanja sa zagrejanom posudom.

gvožĎe.4. % = (M/(W·1000))·100 gde je: M. GvožĎe. 21 .1. i razblažiti do 1 L. Rastvoriti 100 g hidroksilamina u oko 600 mL vode. dodati 1 mL hlorovodonične kiseline. filtrirati.5 do 4. Rastvor hidroksilamin hidrohlorida (100 g/L). a blank uzorkom postaviti instrument na nulu absorance. promešati. Pogledati praksu E 200. i natrijum-hidroksid (1+1) da bi se obezbedila pH vrednost rastvora u iznosu od 3. Prikazati vrednost procenta gvožĎa sa preciznošću 0.10fenantrolina. dobro promešati. 5 mL rastvora 1. Pripremiti lank rastvor koji sadrži sve reagense ali ne i uzorak. g. Oprati grlo balona sa odprilike 5 mL vode. sa stalnim mešanjem sadržaja u balonu. Rastvoriti 3 g orto-fenantrolin monohidrata u 500 mL vode. naĎeno na osnovu kalibracione krive.1.001 g. Dodati zatim 5 mL rastvora amonijum-acetata. Ukloniti levak i lagano dodavati. standardni rastvor ( 1 mL=0.10-fenantrolina (o-fenantrolina) (3 g/L). 5. Iz kalibracione krive odrediti miligrame gvožĎa koji odgovaraju posmatranoj absorbanci uzorka. Staviti 70-mm levak u volumetrijski balon od 100 mL i dodati 50 mL vode. 2. 2.0 (zbog Kongo crvenog papira). Odrediti absorbance uzorka na istoj talasnoj dužini korišćenjem kalibracione krive. i W. Izračunati procenat gvožĎa prema sledećoj jednačini: GvožĎe. filtrirati i razblažiti do 1 L.2.0001%.4.3. razblažiti vodom do oznake. mg. 2. Postupak Promešati uzorak obrtanjem boce dok sve materije ne budu u suspenziji. 6.4.uzorak. 1 g izmerenog uzorka sa preciznošću 0. Proračun 1. uz mešanje nakon dodavanja svakog od njih: 1 mL rastvora hidroksilamin hidrohlorida. Rastvor 1. U balon dodati reagense sledećim redosledom. Ostaviti da stoji oko 15 minuta.01 mg Fe). i ostaviti da stoji oko 15 minuta.

4. Sumpor-dioksid Ova metoda ispitivanja obuhvata odreĎivanje slobodnog sumpor-dioksida rastvorenog u sumpornoj kiselini.002 %. Ako titracija uzorka zahteva više od 30 mL rastvora natrijumtiosulfata. i sipati polako.01 N rastvorom natrijum-tiosulfata dok ne nestane plava boja. sa uzorkom i sa blank uzorkom. koristeći 2 mL rastvora kalijumjodat-kalijumjodida. tretira viškom jodat-jodid rastvora a višak se titriše natrijum-tiosulfatom.2. Natrijum.1 N). Isprati cev vodom u boci. Sumpor-dioksid odvodi se iz uzorka sumporne kiseline nošen strujom azota u gasovitom stanju.2.1.1. Dodati 5 mL sumporne kiseline (1+5) i 2 mL rastvora skroba (indikator) i titrisati 0.1 N ) i preneti u volumetrijsku bocu od 1 L.5. pipetom odmeriti 5 mL kalijumjodat-kalijumjodid rastvora i preneti u bocu i mešati.tiosulfat. Kuvati smesu uz mešanje sve dok se ne dobije tnka providna tečnost. Reagensi 1. Zabeležiti utrošenu zapreminu rastvora natrijumtiosulfata i označiti je sa B.Postupak Sigurnosnu bocu isprati azotom. Ohladiti pre upotrebe.1 N rastvora. Rastvor skroba-indikator. Rastvoriti 4 g natrijum-hidroksida u vodi i razblažiti do 1 L. Rastvoriti 4 g kalijum-jodata i 100 g kalijum-jodida u vodi i razblažiti do 1 L sa vodom. razblažiti vodom do oznake i promešati. Zabeležiti utrošenu zapreminu rastvora natrijum-tiosulfata i obeležiti sa A. Kalijum-jodat. Pipetom odmeriti 100 mL rastvora natrijum-tiosulfata (0. Isparljivi sumpor-dioksid se absorbuje u alkalnom rastvoru. Donja granica detekcije sumpor-dioksida je 0. Prebaciti oko 100 mL rastvora natrijum-hidroksida u Drehsel bocu od 250 mL i spojiti je sa Drehsel bocom od 125 mL. uz stalno mešanje u 100 ml ključale vode. gr 1.1. Propuštati azot u gasovitom stanju negde oko 20 L/h toko 3 sata. 2. 5. Odvojiti bocu u kojoj se nalazi rastvor natrijum-hidroksida i isključiti dovod gasovitog azota. 3.1.5. 2. 2.01 N).5. standardni rastvor (0. Rastvor natrijum-hidroksida (4 g/L). ponoviti oba postupka. Normalitet je jedna desetina 0. Sumporna kiselina (1+5). Pomešati 1 g rastvorljivog skroba sa 5 mg crvenog živa-jodida i sa dovoljno hladne vode kako bi se dobila tanka pasta. rastvor kalijum-jodata (približno 0. Iz poslednjeg cilindra preneti oko 50 mL uzorka u Drehsel bocu i povezati je sa sigurnosnom bocom. Ponoviti ceo postupak stavljajući 50 mL vode umesto uzorka u Drehselovoj boci od 125 mL. Pažljivo i uz mešanje pomešati koncentrovanu sumpornu kiselinu (sp. 22 .84) i vodu u odnosu 1:5. Zabeležiti mililitre uzorka koji se koriste i obeležiti ih sa W.

Proračun 1.001 mg As). 11. Čuvati impregriranu vuvu u zatvorenoj boci. Rastvoriti 40 g kalaj-hlorida u smeš od 25 mL vode i 75 mL hlorovodonične kiseline (sp gr 1. 6.uzorak. Metil crveni rastvor indikatora (5 g/L).normalitet rastvora natrijum-tiosulfata. 12. % = (((B-A)∙N∙0. Rastvoriti 100 g olovo-acetat-trihidrata u 200 mL vode. 2.3. filtrirati i razblažiti do 1 L. mL A-rastvor natrijum-tiosulfata koji je utrošen za titraciju uzorka. Koncentrovana hlorovodonična kiselina. Rastvoriti 5 g metil crvenog u 1 L etanola (95%). Rastvoriti 100 g kalijum-jodida u oko 750 mL vode. 2. mL 2. Rastvor kalaj-hlorida (400 g/L). Rastvoriti 100 g natrijum-hidroksida u vodi i razblažiti vodom do 1 L. Rastvor kalijum-jodida (100 g/L). Hlorovodonična kiselina (sp gr 1. Arsen Ova metoda obuhvata kolorimetrijsko odre]ivanje arsena u sumpornoj kiselini. Rezultat prikazati u procentima sumpor-dioksida sa tačnošću od 0. Jednom mesečno pripremiti svež rastvor.19).1. Natrijum-hlorid. Pogledatipraksu E 200. čiji se intenzitet odreĎuje fotometrom. 2. i W.6. 5. Čuvati u narandžastim bocama.rastvor natrijum-tiosulfata koji je utrošen za titraciju blank uzorka.01 ppm. mL N.5. Izračunati procenat sumpor-dioksida prema sledećoj jednačini: Sumpor-dioksid. Rastvoriti 1 g u 200 mL piridina. apsorbije u piridinskom rastvoru srebro-dietilditiokarbamata formirajući crveno obojeni kompleks. Nakon zasićenja.1.032)/(W∙sp gr))∙100 gde je: B. Natrijum-nitrat. ukloniti višak rastvora i sušiti na sobnoj temperaturi. 7.001%.189). Olovo-acetat impregrirana staklena vuna. 4. Rastvor natrijum-hidroksida (100 g/L). 3. 10. 9.1.2. Rastvor srebro-dietilditiokarbamat (5 g/L piridina). Donja granica detekcije arsena je 0. Arsen se prevodi u gasovito stanje. Ovaj rastvor mora biti bezbojan.6. Standardni rastvor arsena (1 mL=0. 8.1. Piridin. Cink 23 . Reagensi 1.

2. a instrument se posešava na nulu blank uzorkom.2.1. Zabeležiti uzete mililitre i obeležiti ih sa W. ppm=(M∙1000)/(W∙sp gr) gde je: M-arsen odreĎen na osnovu kalibracione krive u mg. Dodati oko 0. 2 mL rastvora kalijum-jodida i 8 kapi rastvora kalajhlorida. Dodati jednu kap rastvora metil-crveno (indikator). Nakon toga. Isprati uzorak u agregat boci sa malo vode. Odrediti absorbance uzorka na istoj talasnoj dužini koja je korišćena i za kalibracione krive. sve dok ne bude skoro potpuno suva. pripremiti rastvor (blank uzorak) koji sadrži sve reagense ali ne i sam uzorak.Pomoću levka brzo dodati u bocu 3 g cinka. Spojiti cev skrubera sa bocom u kojo se nalazi olovo-acetat impregrirana staklena vuna i nakvasiti sa 1 kapi rastvora olovoacetata.6. tako da zapremina ne preĎe 30 mL. mg 2. Proračun 1. sa preciznošću 0. [7] 24 . Sa kalibracione krive odrediti miligrame arsena koji odgovaraju posmatranoj apsorbanci. i rastvor natrijum-hidroksida do pojave žute boje. Prikazati dobijene rezultate arsena u ppm. i W-uzorak.1. Promešati rastvor i ostavoti ga da odstoji 15 minuta. Odma spojiti skruber-absorber jedinicu sa agregat bocom i ostaviti da stoji 30 minuta. prema sledećoj jednačini: Arsen.Postupak Iz poslednjeg cilindra prebaciti oko 50 mL uzorka u pehar od 100 mL.1 g natrijum-nitrata i 0.01 ppm.1 g natrijum-hlorida i staviti na vrelu ploču aspiratora radi isparavanja. Pipetom preneti 3 mL rastvora dietilditiokarbamata u odeljak absorbera. Isprati odeljak absorbera piridinom i preneti ostatke pranja u istu bocu i promešati. Zatim dodati 5 Ml hlorovodonične kiseline. Razblažiti vodom do 35 mL. Izračunati sadržaj arsena u ppm.3.6.2. preneti rastvor iz absorber odeljka u suvu volumetrijsku bocu od 10 mL.

Čistoća reagenasa. a zatim titriše rastvorom natrijum-hidroksida uz korišćenje fenolftaleina kao indikatora.2. Osim ako nije drugačije naznačeno. Hemikalije visoke čistće se koriste u svim testovima.0 N) se priprema i standardizuje u skladu sa ustaljenom praksom E 200. 2. Mere predostrožnosti Azotna kiselina je veoma opasno jedinjenje ako se njome nepropisno rukuje.2. 4. a odnosi se na analizu ukupne kiselosti azotne kiseline. voda koja se koristi kao reagens treba da ispunjava zahteve koji su dati prema Tipu II ili Tipu III specifikacije D 1193. 3. da njihovo korišćenje ne umanjuje tačnost rezultata. dalo bi pogrešno visoke rezultate. u kontaktu sa drugim materijalima može izazvati stvaranje vatre. Na kraju. pri čemu treba zabeležiti temperaturu rastvora natrijumhidroksida tokom standardizacije.2. Natrijum-hidroksid.1. Indikator. mogu se koristiti samo one hemikalije za koje je utvrĎeno da su dovoljno visoke čistoće. Rastvor fenolftaleina (10g/L) se priprema rastvaranjem 1g fenolftaleina u 100mL etanola (95%). Reagensi Reagensi koji se koriste trebalo bi da imaju sledeće karakteristike: 1. 2. U toku ispitivanja prisustvo drugih kiselina. Suština metode je u tome da se uzorak kiseline razreĎuje vodom. U slučaju da doĎe do prosipanja kiseline. 2. svi reagensi treba da budu u skladu sa specifikacijama Odbora za Analitičke Reagense Američkog Hemijskog Društva.2. Treba izbegavati udisanje isparenja azotne kiseline i svaki kontak sa kožom ili očima. Pogodna je za ispitivanje 50-70% azotne kiseline. metanola ili izopropanola. Koncentracija je veoma važna u mnogim oblastima primene ove kiseline. U suprotnom. 25 .2. Jaka je korozivna kiselina i veoma je jako oksidaciono sredstvo. odmah se mora ukloniti prekrivanjem uprljane površine vermikulitom ili nekim drugim inertnim absorbentom. a zatim odlaganjem i ispiranjem vermikulita u odgovarajućoj posudi. Zapaljiva je. Ukoliko nije drugačije naznačeno. Čistoća vode. Standardna metoda ispitivanja za analizu azotne kiseline Ova metoda ispitivanja se izvodi prema američkom standardu ASTM E 1584-00. površinu koja je bila zaprljana azotnom kiselinom treba isprati vodom. kao i jedinjenja koja troše natrijum-hidroksid. Standardni rastvor (1.

2.0 N natrijum-hidroksida. Zabeležiti utrošenu zapreminu natrijumhlorida. Odmah zatim neophodno je zameniti čep. Ukloniti čep.2 2.2 3.2 3.). Ponovo kloniti čep. kao što je prikazano u Tabeli 2.9 4.4 ± 0. i ponovo odmeriti erlenmajer. 3.8 ± 0.0 4.6 5. i potom dodati 50 mL vode i četiri kapi rastvora feolftaleina (indikator).5 ± 0. Erlenmajer od 250 mL sa 15 mL vode zatvoriti čepom. mL 2.2 3. a zatim koristeći pipetu brzo treba dodati odgovarajuću količinu uzorka ( u zavisnosti od jačine kiseline.2 Nominalna težina. Uzorak se u boci dostavlja analitičkoj laboratoriji. Slika 9. g 3. kao što je prikazano na Slici 9. Krajnja tačka titracije-pojava svetlo roze boje rastvora 26 . % 70 65 60 55 50 Količina uzorka.2. Uzorak za ispitivanje azotne kiseline HNO3.1 ± 0. i odmeriti težinu.3 4. Tabela 2. a zatim titrisati uzorak do pojave svetlo roze boje.6 3. kako bi se dobila težina uzorka.8 ± 0. zadržavajući vrh pipete tik iznad površine tečnosti.3. Zabeležiti temperaturu 1. a onda zavrteti erlenmajer kako bi se sadržaj u njemu dobro pomešao. Postupak 1. 2.

% = (VN·6301)/W gde je: V-korigovana zapremina rastvora natrijum-hidroksida upotrbljena za titraciju uzorka u mL N-normalitet rastvora natrijum-hidroksida korigovana za temperaturu u trenutku titracije. žari i tretira za ponovnu upotrebu fosfora. 2. Standardna metoda ispitivanja za određivanje fosfora u rudama gvožđa taloženjem fosfomolibdena i titracijom uz korišćenje azotne kiseline.3.2.2. u skladu sa sledećom jednačinom: N = NS+0.01%.temperatura natrijum-hidroksida tokom titracije u °C. [8] 2. Nakon dodavanja perhlorne kiseline dolazi do isparavanja rastvora. Korigovati normalitet standardnog rastvora natrijum-hidroksida za sve temperaturne razlike u trenutku standardizacije i u trenutku korišćenja. 4. korigovati očitavanje na bireti radi kalibracije grešaka. a obuhvata odreĎivanje fosfora u rudama gvožĎa. Izračunati procenat ispitivane azotne kiseline prema sledećoj jednačini: HNO3. i W-masa uzorka. U toku ispitivanja uzorak se rastvara u hlorovodoničnoj i azotnoj kiselini. Amonijum-molibdat se dodaje talogu fosfomolibdata. Proračun 1. Ako je neophodno. Zabeležiti utrošenu zapreminu titranta. kao i njegovu temperaturu tokom titracije i obeležiti sa t.01 do 1.4. Zatim se rastvara u višku standardnog rastvora natrijum-hidroksida. Ona obuhvata odreĎivanje fosfora u koncentracijama od 0. i dehidratacije silicijuma. Talog je filtriran i ispran od kiseline. Rezultat prikazati u procentima sumporne kiseline sa tačnošću od 0. Nerastvorljiv ostatak se filtrira. Ova metoda ispitivanja izvodi se prema američkom standardu ASTM E 278-01. natrijum-hidroksida i obeležiti sa V. i t. u g. 3. Višak natrijum-hidroksida se titriše standardnim 27 .00035·(s-t) gde je: N-normalitet rastvora natrijum-hidroksida za vreme titracije NS-normalitet rastvora natrijum-hidroksida za vreme standardizacije s-temperatura natrijum-hidroksida tokom standardizacije u °C.00 %.

15). Perhlorna kiselina (70%). može izazvati smetnje. Fluorovodonična kiselina (sp gr 1. Standardni rastvor natrijum-hidroksida (0..15 N). Hemikalije visoke čistće se koriste u svim testovima.1 g amonijum-fosfata i ostaviti da stoji bar 24 sata pre korišćenja. Čistoća reagenasa. Reagensi 1. Kada se potpuno rastvori. da njihovo korišćenje ne umanjuje tačnost rezultata. 3. 6. Amonijum-nitrat. 16.1 dodati u rastvor br. 11. 17. Čistoća vode. Rastvor amonijum-molibdata (kiseli). Vodeni rastvor azotne kiseline (1+99). Vodeni rastvor kalijum-nitrata (10 g/L). filtrirati a onda dodati 60 mL azotne kiseline i ohladiti. Standardna azotna kiselina (0. svi reagensi treba da budu u skladu sa specifikacijama Odbora za Analitičke Reagense Američkog Hemijskog Društva. 4. 14. 13. 15. 2.3. Prisustvo vanadijuma.1.2 uz konstantno mešanje.42) preneti u bocu od 1 L.  Rastvor br. Pomešati 10 mL koncentrovane azotne kiseline (sp gr 1. voda koja se koristi kao reagens treba da ispunjava zahteve koji su dati prema Tipu II ili Tipu III specifikacije D 1193. Rastvor indikatora fenolftaleina. 9.49) sa 80 mL vode. mogu se koristiti samo one hemikalije za koje je utvrĎeno da su dovoljno visoke čistoće. Pomešati 20 mL koncentrovane bromovodonične kiseline (sp gr 1. Sumporasta kiselina. Rastvoriti 10 g kalijum-nitrata u vodi. Rastvor gvožĎe-sulfata.  Rastvor br 2. Natrijum-karbonat. 10.2 g fenolftaleina u 100 mL etanola. Hlorovodonična kiselina (1+1). 8. 2. Rastvoriti 100 g gvožĎe-sulfata u 1 L sumporne kiseline. razblažiti do crte i promešati. Pomešati jednake zapremine koncentrovane hlorovodonične kiseline (sp gr 1. Standardizovati rastvor. 10 mL čiste i bezbijne koncentrovane azotne kiseline (sp gr 1. Bromovodonična kiselina (1+4). Dodati 0. Osim ako nije drugačije naznačeno.rastvorom azotne kiseline uz korišćenje fenolftaleina kao indikatora. 28 . arsena i titanijuma u toku ispitivanja. Rastvoriti 25 g kalijum-permanganata u vodi i razblažiti do 1 L.1. Rastvoriti 0. Koncentrovana fluorovodonična kiselina. 5.15 N). 7.400 mL azotne kiseline dodati u pehar od 2 L sa 960 mL vode i ohladiti. U suprotnom.  Rastvor br. Rastvor kalijum-permanganata (25 g/L).Staviti 100 g molibdne kiseline (85% MoO3) pehar od 600 mL u kome se nalazi 240 mL vode i dobro promešati. 12.19) i vode. razblažiti do 1 L i promešati.42) sa 990 mL vode. Ukoliko nije drugačije naznačeno.

oprati i očistiti avan. dodati 5 mL rastvora gvožĎe-sulfata i zavrteti bocu kako bi se redukovao vanadijum. Razlika izmeĎu dve izmerene težine predstavlja masu uzorka za ispitivanje. Dodati 10 g amonijum-nitrata i protresti kako i se soli rastvorile.2. Filtrirati alkalni rastvor papirom srednje teksture i sakupiti filtrat u pehar od 400 mL. a onda sa vodenim rastvorom kalijum-nitrata sve dok se ne očisti od kiseline. i zagrevati dok rastvorljive soli ne budu u rastvoru. Zapaliti papir i ostatak u avnu od platine. Dodati 3 g natrijum-karbonata. Ohladiti. Postaviti avan u pehar od 250 mL i dodati 100 mL vode. dodati 5 mL rastvora gvožĎe-hlorida i dodati natrijum-hidroksid zbog lakmus papira. Dodati nekoliko kapi rastvora kalijum-permanganata i kuvati rastvor nekoliko minuta. S obzirom na to da žuti talog teži ka tome da se podigne.1 mg. Zatim dodati u kapima dovoljno sumporaste kiseline kako bi se uklonio kalijumpermanganat ili istaloženi mangan-oksid. Ostatak isprati toplom vodom i baciti. Pokriti i zagrevati ispod tačke ključanja sve dok svi rastvorljivi minerali ne budu u rastvoru. Baciti papir i upariti rastvor da bi isparili gasovi perhlorne kiseline.1 mg. Zagrevati kako bi se rastvorile sve rastvone soli. Dodati azotnu kiselinu sve dok se talog ne rastvori a onda 3 do 5 mL u višku. Filtrirati i sakupiti filtrat u erlenmajeru od 300 mL. Filtrirati prethodno dobijen talog papirom guste teksture. i uparavati do potpunog sušenja. Ohladiti. Dodati 50 mL rastvora amonijum-molibdata. Ohladiti. Nakvasiti uzorak za ispitivanje sa nekoliko mililitara vode i dodati 25 mL hlorovodonične kiseline po svakom gramu uzorka.3. Postaviti bocu sa isparljivim filtratom ispod levka. Zakiseliti filtrat hlorovodoničnom kiselinom. Isprati ostatak sa azotnom kiselinom (1+99) a onda i vrelom vodom dok se ne očisti od perhlorata. Nakon sušenja na 105 do 110°C tokom 1 sata. Energično pomerati tokom 5 minuta i ostaviti da stoji 20 minuta sve dok se ne stvori žuti talog.2. Filtrirati i isprati ostatak toplom vodom. Kuvati kako bi se uklonio sumpor-dioksid i dodavati amonijum-hidroksid sve dok malo istaloženog gvožĎe-hidroksida opstaje pri pomeranju ili mešanju. Dodati 5 mL azotne kiseline i 20 mL perhlorne kiseline. ohladitina 15°C. dodati 50 mL vode. usmeriti mlaz 29 . energično pomerati 10 minuta i ostaviti da stoji 1 sat dok se ne stvori žuti talog. Odsustvo vanadijuma-Podesiti zapreminu na 150 mL i temperaturu na 20°C i dodati 50 mL rastvora amonijum-molibdata. poklopiti bocu i ohladiti na sobnu temperaturu u eksikatoru. Postupak Uzorak za ispitivanje preneti u malu. Isprati bocu u talog tri puta sa 5 mL vodenio rastvora azotne kiseline. suvu izmerenu bocu i staviti u peć za sušenje. Prisustvo vanaijuma-Podesiti zapreminu rastvora do 100 mL. Rastvoriti ostatak kroz papir sa 10 mL hlorovodonične kiseline (1+1) i isprati sa toplom vodom. Kuvati 1 minut do koagulacije taloga. Ponoviti sušenje i merenje uzorka dok masa ne postane kostantna. Baciti filtrat. nakvasiti sa nekoliko kapi vode i dodati 2 mL perhlorne kiseline i 5 mL fluorovodonične kiseline. dodati 50 mL vode i zagrevati kako bi se rastvorile soli. Korišćenjem toplote upariti filtrat. Otvoriti poklopac kako bi se izjenačili pritisci i izmeriti zatvorenu bocu sa preciznošću 0. Ukloniti. Prebaciti uzorak za ispitivanje u pehar od 400 mL i ponovo odmeriti zatvorenu bocu sa preciznošću 0.

Izračunati procenat fosfora prema sledećoj jednačini: Fosfor. 2. g/mL. Proračun 1.fosfor koji odgovara standardnom rastvorunatrijum-hidroksida.15 N azotnom kiselinom. i G.standardna azotna kiselina potrebna za titraciju viška natrijum-hidroksida pri odreĎivanju blanka.masa ispitivanog uzorka. dodati 3 kapi rastvora indikatora fenolftaleina. Slepa proba (blank uzorak)-Uraditi celu proceduru sa blank uzorkom koji sadrži sve reagense ali ne i uzorak za ispitivanje. Protresti kako bi se papir raspao i kako bi se talog rastvorio. mL F. [9] 30 .15 N rastvora natrijum-hidrksida. mL C.standardni rastvor natrijum-hidroksida koji odgovara 1 mL standardne azotne kiseline. mL E.3.korišćeni standardni rastvor natrijum-hidroksida. Vratiti papir i talog u erlenmajer.3.standardni rastvor natrijum-hidroksida potreban za odreĎivanje blank uzorka. i titrisati višak natrijum-hidroksida sa 0. dodati 25 mL vode (bez ugljen-dioksida).rastvora za ispiranje oko ivice papira i spiralno na dole. % = ((((A-B·C)-(D-E·C))·F)/G)·100 gde je: A. mL D. i višak od 5 mL 0.standardna azotna kiselina potrebna za titraciju viška natrijum-hidroksida u uzorku. Isprati bocu. mL B.

Analize se moraju vršiti prema tačno odreĎenom postupku.Zaključak Sumporna. kao i u domaćinstvu. medicini itd. poluproizvoda i krajnjeg proizvoda tokom proizvodnje. azotna i fosforna kiselina su jedinjenja od izuzetnog značaja u hemijskoj industriji. farmaciji. Iz tog razloga jako je važno znati karakteristike odnosno svojstva ovih kiselina. metalurgiji. Od izuzetnog značaja je stalno praćenje i kontrola kvaliteta sirovina. tj. 31 . kako bi kvalitet istih bio u skladu sa zahtevanim specifikacijama. njihovu tehnologiju proizvodnje kao i metode ispitivanja koje se koriste za analizu. Koriste se u velikim količinama kao polazne sirovine za dobijanje neorganskih i organskih supstanci. poželjn je da su standardizovane. laboratorijama. Širom sveta proizvodnja ovih kiselina predstavlja indikator industrijske aktivnosti zemlje.

rs/_skolska%20praksa_/pregled/oc_nastview.gov. Standard test methods for the determination of phosphorus in iron ores by phosphomolybdate coprecipitation and nitric acid titrimetry 32 .vojvodina.rs 2.gov. ASTM E 1584-00. Survey Industrial Chemistry. Nemačka. Chenier.Woditsch.http://www. USA.wikipedia.gov.php?sifra =244 4.http://www.rs/_skolska%20praksa_/pregled/oc_nastview.H. 2000 3. Standard test methods for assay of nitric acid 9.vojvodina.php?sifra =243 6.vojvodina.php?sifra =246 7.http://www.obrazovanje. ASTM E 223-96. Philip J. Bucher. K. Industrial Inorganic Chemistry. Standard test methods for analysis of sulfuric acid 8. P. Moretto.obrazovanje. 2002 5. H.Literatura 1.obrazovanje.H. www.rs/_skolska%20praksa_/pregled/oc_nastview. ASTM E 278-01.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->