Težišta

1. Definicija
Težište materijalnog tijela "je točka u kojoj kao da je sadržana sva težina tijela"

Slika 1. Težište tijela

Svako kruto tijelo je sačinjeno od velikog broja elementarnih čestica. Ako se tijelo nalazi u prostoru kojeg možemo
prikazati u koordinatnom sustavu tada na svaku česticu tijela, odnosno svaki diferencijal mase djeluje gravitacijska
sila.
U slučaju kada je tijelo dovoljno malo i dovoljno blizu površine Zemlje, smatra se da je ubrzanje g konstantno te je
tada težište (eng. Center of Gravity) tijela isto što i centar mase (eng. Centroid). U tom slučaju gravitacijske sile
svake čestice tijela dG su paralelne i predstavljaju prostorni skup paralelnih sila. Rezultanta svih paralelnih sila dG
je težina tijela G .1. Određivanje težišta redukcijom gravitacijske sile i primjenom Varignonovog teoremaSlika 2. Težište tijela
Slika 3.
Bez obzira na položaj tijela, pravac djelovanja gravitacijske sile G probada tijelo uvijek u istoj točki, težištu tijela.
Može se reći da je težište tijela hvatište njegove težine.

Za određivanje težišta može se koristiti Varignonov teorem ili momentno pravilo.
x
y
z
dG
S
G m g = ·
dG dm g = ·
dm
S
r
r
O
S
x
S
y
S
z
m
G g dm = ·
}
konst g =
G m g = ·
m
G g dm =
}
Varignon-ov teorem: Moment na neku točku prostora rezultante sustava sila, koje djeluju na istu točku, jednak je
zbroju momenata tih sila na istu točku prostora.

Reduciranjem ukupne gravitacijske sile oko ishodišta O dobivamo:
O S
M r G = × (1.1)
Redukcijom diferencijala težine tj. sustava paralelnih sila u prostoru vrijedi:
O
G
M r dG = ×
}
(1.2)
Prema Varignonovom teoremu iz (1.1) i (1.2) slijedi
S
G
r G r dG × = ×
}
(1.3)

S
G
rdG
r
G
=
}
(1.4)
S
m
r gdm
r
g m
·
=
·
}
(1.5)
S
m
rdm
r
m
=
}
(1.6)
konst g = G m g = ·
m
G g dm =
}
2. Određivanje težišta postavljanjem uvjeta statičke ravnoteže

Slika 4. Određivanje koordinata težišta
Težina tijela je distribuirana na čestice tog tijela (kontinuirano odnosno distribuirano opterećenje).
Momentni utjecaj svih distribuiranih gravitacijskih sila mora isti kao i momentni utjecaj koncentrirane zamjenske
gravitacijske sile. U prostoru mora postojati točka u kojoj je moment koncentrirane gravitacijske sile jednak nuli. U
istoj točki je i suma svih momenata distribuirane gravitacijske sile jednaka nuli.
Postavlja se uvjet ravnoteže:
S
( ) 0
G
r r dG ÷ × =
}

S
( ) 0
m
r r g dm ÷ × · =
}

Q

Q

S
( ) 0
m
g r r dm ÷ · =
}

S
( ) 0
m
r dm r dm · ÷ · =
}

S
0
m m
r dm r dm · ÷ =
} }

S
m
r dm
r
m
·
=
}

2. Analitičko određivanje težišta
1. Pretpostavke
Kod analitičkog određivanja težišta vrijede sljedeće pretpostavke:
- ako tijelo ima jednu ravninu simetrije tada težište leži u toj ravnini
- ako tijelo ima dvije ravnine simetrije tada težište leži na presječnici dviju ravnina simetrije
- položaj težišta tijela u odnosu na konture tijela ne mijenja se u različitim koordinatnim sustavima

2. Određivanje težišta tijela kada je masa jednoliko raspoređena po volumenu
Kod homogenih tijela (tijela koja u svim točkama imaju ista mehanička svojstva) gustoća konst µ = i centar mase se
može računati pomoću volumena, težište se podudara sa geometrijskim centrom.
m
m V
V
µ µ = ÷ = · (1.7)
dm dV µ = · (1.8)
S
V V V
r dV r dV r dV
r
V V V
µ µ
µ µ
· · ·
= = =
· ·
} } }
(1.9)

Radij vektor položaja težišta
S
r može se zapisati:
S S S S
r x i y j z k = + + (1.10)Slika 5. Analitičko određivanje težišta tijela

Mogu se izračunati skalarne projekcije vektora
S
r :
x
y
z
dG
O
S
G m g = ·
dm
S
r
r
S
x
S
y
S
z
S
V
x dV
x
V
·
=
}

S
V
y dV
y
V
·
=
}

S
V
z dV
z
V
·
=
}
(1.11)
Izračunate skalarne projekcije predstavljaju koordinate težišta
S S S
S( , , ) x y z .
Za geometrijsko tijelo sastavljeno od više volumena čija su težišta poznata,
S S S
S ( , , )
i i i i
x y z mora postojati zajedničko
težište koje se određuje iz izraza za koordinate težišta sastavljenog tijela:
S
1
S
n
i i
i
x V
x
V
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
y V
y
V
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
z V
z
V
=
·
=
¿
(1.12)

Slika 6. Težište složenog tijela
Tablica 1.1 Koordinate težišta homogenih tijela [1]
Prizma, valjak
(ravni ili kosi)2
S
h
z =

Stožac, piramida
(ravni ili kosi)

4
S
h
z =Odrezak kugle


( )
h r
h r
z
÷
÷
· =
3
2
4
3
2
S

r
z
x
1
S
y
h

x
z
S

r
z
z
S

x
1
y
V
h

x
S y
r
h

z
x
x
1
O
S
z
S


Tablica 1.1 Koordinate težišta homogenih tijela – nastavak [1]Polukugla
S
3
8
z r =

Šuplja polukugla:
4 4
v u
S 3 3
v u
3
8 r
r r
z
r
÷
= ·
÷Isječak kugle


( )
( )
S
3
1 cos
8
3
2
8
z r
r h
o = +
= ÷


Klin

1 2
S
1 2
2 2
h a a
z
a a
+
= ·
+

y
r
z
x
x
1
O
S
z
S

y
y
r
h

z
x
x
1
O
S
z
S

o
r
z
S
y
h

x
z
S

a
2
a
1
3. Određivanje težište tijela kada je masa jednoliko raspoređena po površini
U tehnici često treba naći težište nekih ploha npr. limovi, ljuske. U tom slučaju zanemaruje se debljina i
računa se težište površine odnosno geometrijskog lika.
Slika 7. Težište ploče (geometrijskog lika)

Volumen se zamjenjuje površinom i vrši se integracija po površini, koordinate težišta
S S S
S( , , ) x y z su:
x
y
z
dG
S
G
dA
S
r
r
O
S
x
S
y
S
z
S
A
x dA
x
A
·
=
}

S
A
y dA
y
A
·
=
}

S
A
z dA
z
A
·
=
}
(1.13)
Za površinu sastavljenu od više ravnih površina čija su težišta poznata
S S S
S ( , , )
i i i i
x y z , mora postojati zajedničko
težište koje se određuje iz izraza za koordinate težišta sastavljenog lika:
S
1
S
n
i i
i
x A
x
A
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
y A
y
A
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
z A
z
A
=
·
=
¿
(1.14)
Slika 8. Težište složenog lika


Tablica 1.2 Koordinate težišta ravnih površina [1]

Trokut

S
a/2 a/2
z
S
h
b/2
b/2


S
/ 3 z h =
ParalelogramS
z
S
h


S
/ 2 z h =
Trapez

S
z
S
h
a b
a
b


S
2
3
h a b
z
a b
+
= ·
+

Polukrug

z
S
r
S
rS
4
3
r
z
t
=

Kružni isječak


z
S

r

o

o

l

b

S

S
2 sin
3
z r
o
o
= ·
ili
S
2
3
r l
z
b
·
= ·


Četvrt krugaz
S
S
r
y
SS S
4
3
r
y z
t
= =

Kružni odsječak
z
S

r

o

o

S
( )
3
S
2 sin
3 sin cos
r
z
o
o o o
=Površina omeđena
parabolom

z
S
1
S
1
y
S1
a
S
2
z
S
2
h
y
S2
tjeme

S1
S2
3

8
3
4
a
y
a
y
=
=

S1
S2
2
5
3
10
h
z
h
z
=
=4. Određivanje težište tijela kada je masa jednoliko raspoređena po linijiSlika 9. Težište linije

Volumen se zamjenjuje duljinom i vrši se integracija po liniji, koordinate težišta
S S S
S( , , ) x y z se računaju:
S
L
x dL
x
L
·
=
}

S
L
y dL
y
L
·
=
}

S
L
z dL
z
L
·
=
}
(1.15)


x
y
z
O
S
r
r
S
dL
L
dG
G
S
x
S
y
S
z
Za liniju sastavljenu od više linija čija su težišta poznata
S S S
S ( , , )
i i i i
x y z , mora postojati zajedničko težište koje se
određuje iz izraza za koordinate težišta sastavljene linije
S
1
S
n
i i
i
x A
x
A
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
y A
y
A
=
·
=
¿

S
1
S
n
i i
i
z A
z
A
=
·
=
¿
(1.16)

Tablica 1.3 Koordinate težišta linija [1]
Kružni luk


z
S

r

o o
S
y

zS
sin
z r
o
o
= ·
Polukružnica


z
S

S
r

y

z


S
2r
z
t
=
Četvrt kružnice


z
S

S
r
y

z

y
S

S S
2r
y z
t
= =
3. Grafičko određivanje težišta
Za prikazanu površinu na slici potrebno je odrediti položaj njezina težišta. Postupak se provodi tako da se složeni
geometrijski lik podijeli na jednostavne likove čija su težišta poznata i mogu se pronaći u različitim inženjerskim
tablicama. Pomoću verižnog poligona određuje se položaj ukupne gravitacijske sile koja djeluje na složeni lik.


Slika 10. Grafičko određivanje težišta [2]


Tablica 1.4 Tablični prikaz površina i koordinate težišta sastavljenih površina [2]

Koordinate težišta su :
S
S
165,8
5, 67m
29, 216
i i
Ax
x
A
= = =
¿

S
S
44, 42
1,52m
29, 216
i i
A y
y
A
= = =
¿


i A
i
,m
2
x
Si
,m A
i
x
Si
,m
3
y
Si
,m A
i
y
Si
,m
3

1 8 2 16 1 8
2 -2t 6 -12t 4,151 -26,08
3 20 6 120 2,5 50
4 7,5 9 67,5 1,666 12,5
¿

29,216 165,8 44,42
4. Zašto se određuju težišta
1. Određivanje hvatišta težine tijela
Kod postavljanja momentne jednadžbe za tijelo koje ima složeni oblik potrebno je odrediti težište zbog određivanja
kraka sile, ako je zadano kontinuirano opterećenje potrebno je odrediti poziciju koncentrirane sile ekvivalentne
kontinuiranom opterećenju.

Slika 11. Nepoznat pravac djelovanja gravitacijske sile
Q


2. Određivanje neutralne linije savijanja nosača
Skup vlakana koji pri deformiranju nosača nije promijenio svoju dužinu naziva se neutralni sloj. Presječnica
neutralnog sloja i poprečnog presjeka naziva se neutralna os.
Neutralna os presjeka uvijek prolazi kroz težište presjeka. Trag neutralne linije u uzdužnom presjeku je elastična
linija nosača.Slika 12. Elastična linija
Neutralna
linija3. Određivanje položaja upinjala štance
Upinjalo povezuje gornji sklop štance s pritiskivalom preše.
Odrediti njegov položaj na gornjoj ploči znači odrediti položaj sile
rezanja jednorezne štance ili položaj rezultante sila rezanja
višerezne štance. Ako upinjalo nije u osi sile rezanja nastupiti će
neravnomjerno opterećenje, nepravilno vođenje i savijanje
žigova, neravnomjerna zračnost i trošenje.
Za određivanje položaja postoje 4 načina. Usadnu ploču sa
žigovima promatramo kao polugu i pomoću momentnog pravila
određujemo težište sila rezanja, opsega žigova, površina žigova
ili reznih linija. Odabire se način koji je najprikladniji u
konkretnom slučaju.

Slika 13. Upinjalo štance [3]


5. Programski paketi koji se koriste za određivanje težišta
Postoje razni matematički softveri koji omogućavaju da se analitički rješavaju problemi težišta, takvi softveri rade na
principu simboličkog programiranja, sintaksa softvera koji se koriste u inženjerskoj praksi vrlo je slična ručnom
rješavanju na papiru. Neki softveri koji se koriste: Mathcad, Matlab, Mathematica, Sage, Maple. Također se težišta
mogu pomoću Cad programa, programi za 3D oblikovanje daju analizu presjeka koja između ostalog sadrži i
podatke o koordinatama težišta.
Sljedeći primjer je riješen korištenjem Mathcad-a i SolidWorks-a.


1. Primjer ispitnog zadatka
Za zadani poprečni presjek nosača, odredite glavne težišne momente inercije i nacrtajte pripadajuću Mohrovu
kružnicu. Komentirajte rezultate.
Zadano:
2
35 cm A=
Dimenzije na slici izražene su u mm
Slika 14. Primjer ispitnog zadatka

Slika 15. Mass properties prozor u Solid Worksu
Analitičko riješenje u Mathcadux
C1
0.5 B · := x
C1
3.000 cm · = A
1
B H2 · := A
1
24.000 cm
2
· =
y
C1
0.5 H2 · := y
C1
2.000 cm · =
x
C2
1
3
B · := x
C2
2.000 cm · = A
2
B H1 H2 ÷ ( ) ·
2
:= A
2
18.000 cm
2
· =
y
C2
H2 H1 H2 ÷ ( )
1
3
· + := y
C2
6.000 cm · =
x
C3
t
2
1
2
B3 · + := x
C3
3.000 cm · = A
3
B3 H3 · := A
3
7.000 cm
2
· =
y
C3
t
1
H3
1
2
· + := y
C3
1.750 cm · =
A A
1
A
2
+ A
3
÷ := A 35.000 cm
2
· =
x
C
x
C1
A
1
· x
C2
A
2
· + x
C3
A
3
· ÷
A
:= x
C
2.4857 cm · =
y
C
y
C1
A
1
· y
C2
A
2
· + y
C3
A
3
· ÷
A
:= y
C
4.107 cm · =

6. Analitički primjeri određivanja težišta

1. Primjer 7.1 [1]
Za betonski temelj stroja zadan prema
slici 7.6 odrediti koordinate težišta ( )
S S S
, , S z y x .
Dimenzije na slici su dane u metrima.

Rješenje:
Temelj se smatra homogenim tijelom te
se određivanje težišta svodi na određivanje
geometrijskog središta njegovog obujma.
Promatraju se pojedini sastavni dijelovi temelja,
označeni na slici.
z
y
x
4 m
2
0
,
8

2

2
3,2
1,5
1
O
2
3


Slika 16. Zadatak 7.6
Obujam i koordinate težišta dijelova su:Tablica 1.5 Tablični prikaz površina i koordinate težišta sastavljenih volumena [1]

i V
i
,m
3
x
Si
,m y
Si
,m z
Si
,m
1 16,0 2,00 1,00 1,00
2 3,6 0,75 2,60 1,00
3 3,2 5,00 1,00 0,40
¿

22,8

Koordinate težišta S temelja u pravokutnom koordinatnom sustavu su:
( )
¿
=
· + · + · · = · =
3
1
Si S
2 , 3 5 6 , 3 75 , 0 16 2
8 , 22
1 1
i
i
V x
V
x , m 224 , 2
S
= x
( )
¿
=
· + · + · · = · =
3
1
Si S
2 , 3 1 6 , 3 60 , 2 16 1
8 , 22
1 1
i
i
V y
V
y , m 253 , 1
S
= y
( )
¿
=
· + · + · · = · =
3
1
Si S
2 , 3 40 , 0 6 , 3 1 16 1
8 , 22
1 1
i
i
V z
V
z , m 916 , 0
S
= z .


2. Primjer 7.5 [1]
Za sastavljenu površinu zadanu prema slici 7.10
odrediti koordinate težišta, ako je zadano: a = 10 cm.
Rješenje:
Ploštine dijelova površina i koordinate njihovih težišta
su:

Tablica 1.6 Tablični prikaz površina i koordinate
težišta sastavljenih ploha [1]

i A
i
x
Si
y
Si
z
Si


1

a
2

2
a

2
a


0

2
2
4
a t


0
t 3
4a

t 3
4a


3
2
2
a

3
a


0
3
a
z
y
x
O
a
a
a
a
1
2
3

Slika 17. Zadatak 7.10
Ploština je sastavljene površine:
2 2 2 3
2
i
i 1
(6 )
4 2 4
a a a
A A a
t
t
=
= = + + = +
¿
.
Koordinate težišta sastavljene površine:
2
2
3
S Si i 2
i 1
1 8
2 3 2
3(6 )
(6 )
4
a a a
a
a
x x A
a A t
t
=
· + ·
= · = =
+
+
¿

3
2
2
Si i
i 1
S 2
4
10
2 3 4
3(6 )
(6 )
4
a a a
y A
a
a
y
a A
t
t
t
t
=
· + ·
= = =
+
+
¿

3
2 2
Si i
i 1
S 2
4
2
3 4 3 2
6
(6 )
4
a a a a
z A
a
z
a A
t
t
t
t
=
· + ·
= = =
+
+
¿

Uvrštenjem numeričkih vrijednosti izračuna se:
2
cm 54 , 228 = A

cm 917 , 2
S
= x

cm 646 3
S
, y =

cm 8 18 2
S
, z =3. Primjer 7.12 [1]
Homogena žica savijena je u obliku
prema slici 7.12. Treba odrediti
koordinate težišta S, ako su dimenzije
na slici u centimetrima.


Rješenje:

Duljina žice (linije):
¿
=
= + + + + = =
5
1 i
i
cm. 32 , 174 27 , 39 05 , 39 18 30 48 l l
z
y
x
O
3
0

18
30 cm
25
1
2
3 4
5

Slika 18. Zadatak 7.12
Koordinate težišta S linije l su:
| |
¿
=
· + · + · + · ÷ · = · =
5
1 i
i Si S
27 , 39 916 , 15 18 9 30 18 48 6
32 , 174
1 1
l x
l
x cm 96 , 5
S
= x
| |
¿
=
· + · · = · =
5
1 i
i Si S
27 , 39 916 , 15 05 , 39 5 , 12
32 , 174
1 1
l y
l
y cm 385 , 6
S
= y
| |
¿
=
· + · + · · = · =
5
1 i
i Si S
05 , 39 15 18 30 30 15
32 , 174
1 1
l z
l
z cm 04 , 9
S
= z

8. Literatura:
[1] Matejičel, F.; Semenski, D.; Vnučec, Z. Uvod u statiku sa zbirkom zadataka
[2] Brnić, J. Mehanika i elementi konstrukcija
[3] Osnove proračuna štance
http://www.ss-industrijska-strojarska-zg.skole.hr/upload/ss-industrijska-strojarska-
tg/multistatic/43/6.Osnove%20proracuna%20stance.pdf
9. Pitanja?

10. Termin kolokvija