P. 1
ORL

ORL

|Views: 966|Likes:
Published by Tony Pobran
ORL
ORL

More info:

Published by: Tony Pobran on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Katedra za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu Katedra za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom

patologijom Glavni i odgovorni urednik Profesor dr sci. Petar Stefanovic ´ Uredjivacki odbor: ˇ Profesor dr sci. Božidar Stefanovic ´ Profesor dr sci. Dragoslav Savic ´ Profesor dr sci. Dušan Cvejic ´ Profesor dr sci. Miodrag Simonovic ´ IV, preštampano izdanje Beograd, 1994.

1

Recenzenti: ˇ Dr sci Cedomir Ilic, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu ´ Dr sci Momcilo Mitrovic, redovni profesor Vojno-medicinske akademije u Beogradu ˇ ´

2

Autori: Redovni profesor dr Dušan Cvejic, otorinolaringolog ´ Vanredni profesor dr Stevan Cvetkovic, otorinolaringolog ´ ˇ aslav Djokovic, otorinolaringolog Vanredni profesor dr C ´ Vanredni profesor dr Miroslav Djordjevic, otorinolaringolog ´ Redovni profesor dr Miodrag Karapandžic, maksilofacijalni hirurg ´ Docent dr Borivoje Krejovic, otorinolaringolog ´ Vanredni profesor dr Tomislav Janjatovic, otorinolaringolog ´ Redovni profesor dr Aleksa Pišcevic, maksilofacijalni hirurg ˇ ´ Redovni profesor dr Dragoslav Savic, otorinolaringolog ´ Vanredni profesor dr Mirjana Spalajkovic, otorinolaringolog ´ Docent dr Božidar Stanisavljevic, otorinolaringolog ´ Redovni profesor dr Božidar Stefanovic, otorinolaringolog ´ Redovni profesor dr Petar Stefanovic, otorinolaringolog. ´ Ove godine obeležavamo stogodišnjicu otorinolaringologije u Srbiji, 18951995, sedamdesetogodišnjicu beogradske klinike, 1924-1994, i cetrdesetoˇ godišnjicu katedre za otorinolaringologiju medicinskog fakulteta u Beogradu, 1954-1994.

3

Predgovor prvom izdanju Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom patologijom poslednjih godina je toliko napredovala da je jednom autoru nemoguce da ovu materiju na savremeni nacin obradi i u ´ ˇ nju unese sve novine koje su u njoj poslednjih desetak godina postignute. Iz ove discipline napisane su brojne knjige, monografije, disertacije i radoziv. Zbog toga je Katedra za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom patologijom odlucila da za studente medicine i ˇ stomatologije napiše jedan savremeni udžbenik, koji bi bio zajednicki rad svih nastavnika, a ˇ da za deo maksilofacijalne hirurgije angažuje nastavnike sa Katedre za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Kada smo poceli pripreme za pisanje udžbenika bili smo svesni da ce se prilikom ˇ ´ pisanja zajednickog udžbenika pojaviti i neki nedostaci, kao što je opširnost, ponavljanje, ˇ težnja za individualnošcu i slicno. Na srecu mi navedene probleme nismo imali ili ukoliko su ´ ˇ ´ oni postojali bili su zanemarujuci. Zbog toga glavni urednik nije imao velike teškoce oko ´ ´ strucne redakcije tekstova jer su skoro svi autori bili djaci profesora dr Srecka Podvinca, pa ˇ ´ prema tome pripadali istoj školi. Materija za udžbenik podeljena je autorima prvenstveno prema problematici kojom se autor bavi, kao i prema odredjenim sklonostima. Gradivo udžbenika podeljeno je na devet poglavlja. U prvom poglavlju obradjene su metode pregleda, sistematizovano i koncizno, a uz veoma odabrane slike i skice. Pri pisanju ovoga dela nastavnici su se koristili svojim velikim iskustvom. U ostalim poglavljima materija je podeljena prema organima, kao i prema opštim patološkim principima. Svako poglavlje zapoceto je kratkim pregledom klinicke anatomije, fiziologije i patofiziologije. Potom su ˇ ˇ obradjene urodjene anomalije, povrede i strana tela, zapaljenjska oboljenja i tumori. U njemu su takodje obradjeni i najvažniji hirurški postupci i nacin lecenja u ovih bolesnika. ˇ ˇ Uo zv a oboljenja na savremeni nacin su obradjeni audiologija i fonijatrija. Pored toga, posebna ˇ pažnja obracena je traumatologiji glave i lica. Pri tome se vodilo racuna i prakticnoj važnosti ´ ˇ ˇ ovog problema u svakodnevnom radu lekara prakticara i lekara stomatologa, jer povreda u ˇ savremenom svetu je iz dana u dan sve više. Posebna pažnja posvecena je ranoj dijagnozi ´ tumora glave i vrata. U dijagnozi ovih tumora podvucena je velika uloga lekara opšte prakse ˇ i stomatologa. Udžbenik smo ilustrovali sa preko 250 fotografija i skica, koje olakšavaju bolje razumevanje teksta. Najveci broj slika uzet je iz zbirke profesora dr Petra Stefanovica. Ostale ´ ´ slike su odabrane iz udžbenika profesora dr Dragoslava Savica, profesora dr Dušana Cvejica ´ ´ i prim. dr Manojla Kosanovica, zatim iz knjige profesora dr Miodraga Simonovica, ´ ´ monografije prof. dr Božidara Stefanovica, disertacije profesora dr Stevana Cvetkovica i ´ ´ zbirke prof dr Alekse Pišcevica i profesora dr Miodraga Karapandžica. ˇ ´ ´ Po svome obimu i nacinu obrade ovaj udžbenik je pisan prvenstveno za studente ˇ medicine i stomatologije, ali isto tako on može korisno da posluži i lekarima opšte prakse, kao i lekarima na specijalizaciji iz Otorinolaringologije i maksilofacijalne patologije za spremanje specijalistickog ispita. ˇ Prof. Dr Petar Stefanovic ´ 4

Predgovor II izdanju Prošlo je skoro dve godine od kako smo izdali prvo izdanje udžbenika iz Otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom a vec se ukazala potreba za novim ´ izdanjem. U ovom izdanju izvršili smo nužne izmene, ispravili najveci broj štamparskih ´ grešaka i dopunili ga sa indeksom. Indeks je izradio viši strucni saradnik dr Kosta Mitrovic ˇ ´ u saradnji sa docentima dr Rajkom Radulovicem i dr Gojkom Stojcicem. ´ ˇ´ Prvo izdanje izašlo je u izdanju Izdavacke delatnosti Medicinskog fakulteta u ˇ Beogradu, a ovo II ispravljeno i dopunjeno izdanje u edicije Medicinske knjige u Beogradu. Prvo izdanje je uglavnom bilo dostupno samo studentima medicinskog i stomatološkog fakulteta u Beogradu i Kragujevcu, zbog cega su ga lekari opšte prakse i lekari na ˇ specijalizaciji teško mogli nabaviti. Nadamo se da ce ovo izdanje, obzirom na izdavaca, koji ´ ˇ ima široku mrežu prodaje po celoj republici, a takodje i SFRJ, biti pristupacno velikom broju ˇ interesenata. U ovom izdanju kao tehnicki saradnik sudelovala je Danka Radulovic, bibliotekar ˇ ´ Klinike za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ovaj udžbenik je delo 16 autora, od kojih su dva eminentna maksilofacijalna hirurga sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a ostali su otorinolaringolozi sa veoma velikim strucnim iskustvom. Oni su ovu knjigu obogatili svojim velikim strucnim iskustvom sa željom ˇ ˇ da njihovi studenti i lekari sa uspehom ovu materiju savladaju, na zadovoljstvo autora ove knjige. Ako se to bude postiglo to ce mislim biti najveca nagrada za autore. ´ ´ Prof. dr Petar Stefanovic ´

5

I. Metode ispitivanja u otorinolaringologiji Opšta uputstva A. Anamneza Polazna tacka za pregled bolesnika je anamneza. Treba samo imati dovoljno strpljenja ˇ da se bolesnik sasluša, takta da se kanališe u svom kazivanju i inteligencije da se njegove tegobe pravilno protumace. Dobar kontakt izmedju bolesnika i lekara je uslov za pravilno ˇ lecenje i brzo ozdravljenje. U razgovoru, bolesnik se mora fino usmeravati, ali bez ˇ postavljanja sugestivnih pitanja. Pri uzimanju anamneze, bolesnika moramo posmatrati kao kompletnu licnost, a ne samo kao oboleli organ. Baš zbog toga svaka anamneza sadrži opšte ˇ informacije koje se, u zdravstvenom kontekstu, odnose na porodicnu ili licnu prošlost, kao i ˇ ˇ navike, zavisnosti, uslove u životu, na radu itd. Narocito je važno insistirati na eventualnoj preosetljivosti na neke lekove, što je danas ˇ veoma cesto. Ako je bolesnik ženskog roda onda se prema uzrastu moramo informisati o ˇ hormonskom ciklusu, trudnocama, porodjajima. U dece je važan podatak o urednoj ´ vakcinaciji, psihomotornom razvoju, nacinu na koji su donesena na svet, momentu kada su ˇ prohodala i progovorila i kvalitetu govora. Specijalni deo anamneze odnosi se na informacije o sadašnjoj bolesti. Dobro poznavanje ORL patologije omogucuje pravilno postavljanje pitanja i tumacenje dobijenih ´ ˇ odgovora. Specijalna anamneza za svaki pojedini organ bice detaljno opisana u odgovarajucim ´ ´ poglavljima. B. Objektivno ispitivanje Sastoji se u inspekciji, palpaciji i instrumentalnom pregledu uva, nosa, ždrela, grla i okolnih struktura. Pošto ovi organi predstavljaju sistem šupljina koje se prostim okom ne mogu videti, a koje su medjusobno povezane, to se prilikom njihovog ispitivanja obavezno mora primeniti odredjena tehnika pregleda. Tri su osnovna momenta koja karakterišu rutinske preglede u otorinolaringologiji: 1. Izvor svetlosti. 2. Pozicija bolesnika i ispitivaca. ˇ 3. Instrumentarijum. 1. Izvor svetlosti Kao što je vec pomenuto, otorinolaringološko podrucje se sastoji iz niza šupljina koje ´ ˇ su povezane medjusobno i sa spoljašnjom sredinom. Suština pregleda ovih šupljina sastoji se u njihovom dobrom osvetljenju.

6

Ogledalo se stavlja na celo pomocu obruca od plastike koji se može proširiti prema obimu ˇ ´ ˇ glave. Još jednu varijantu ovakvog osvetljavanja predstavlja fotofor sa sijalicom koja se nalazi u metalnom tubusu. ˇ Svetlosni izvor je fiksiran za glavu lekara zajedno sa reflektorom. Ovaj je nacin osvetljavanja mnogo savremeniji i efikasniji. Dvostruki zglob ˇ ˇ kojim je ogledalo pricvršceno za spoj na obrucu omogucuje da se ogledalo postavi tako da ˇ ´ ˇ ´ se levim okom gleda kroz otvor na ogledalu a desno je slobodno. ili je svetlosni izvor fiksiran na glavi lekara. koja predstavlja svetlosni izvor. Svetlost sa ovog svetlosnog izvora koristi se za pregled posredstvom ceonog ogledala koje se nalazi na glavi lekara. bez otvora. Nesmetano gledanje levim okom kroz otvor na ogledalu. kontroliše se tako što se za trenutak zažmuri na desno oko. Danas je u svakodnevnoj ˇ upotrebi u nas modifikovano ogledalo po Clar-u. Na sredini ogledala nalazi se mali okrugli otvor. Ovakav nacin ˇ osvetljavanja zahteva tacno odredjen položaj lekara i pacijenta u odnosu na svetlosni izvor. Po pravilu ORL pregledi vrše se u prostorijama koje su lako zamracene jer jako ˇ difuzno smetlo smeta. U savremenoj medicini ceono ogledalo se sve redje upotrebljava i uskoro ce imati ˇ ´ samo istorijski znacaj. ceono ogledalo reflektuje snop svetlosti kojim se osvetljavaju šupljine pri pregledu. Ono se upotrebljava za rutinske preglede i operacije ili delove operacija koje se rade bez mikroskopa.Postoji više nacina osvetljavanja prilikom rutinskih pregleda u zavisnosti od položaja ˇ svetlosnog izvora. ˇ Približavanjem glave reguliše se fokalna razdaljina i intenzitet svetla. To je konkavno ogledalo sa dva otvora. Upotrebljava se ne samo za preglede vec i za operativne intervencije. To je okruglo konkavno ogledalo ˇ (sabira i koncentriše zrake) precnika 7-10 cm. 7 . da se oko ne bi zamaralo. On može biti postavljen pored lekara. Ogledalo je fiksirano oko glave obrucem a gajtanom preko reostata povezano sa izvorom elektricne ˇ ˇ energije. Stavlja se tako da spoj ogledala sa obrucem bude na sredini cela. Prototip ovakvog nacina ˇ ˇ osvetljavanja je ogledalo po Clar-u. Nije prakticno jer se metal zagreva. koja je postavljena nešto malo iznad i iz bolesnikovog desnog uva. nezavisno od samog lekara. tj. stavlja se na koren nosa i gleda slobodno sa oba oka. ispred koga se nalazi mala sijalica. za svako oko po jedan. U prvom slucaju klasicni svetlosni izvor predstavlja sijalica od 100 Watti sa metalnom ˇ ˇ žicom i mat staklom. ˇ u svakom trenutku pregleda. sa fokusnom daljinom 15-30 cm koja najbolje ˇ odgovara zdravom emetropnom oku. Ogledalo po ´ Clar-u tokom vremena je pretrpelo izvesne izmene pa je sada manje. Kada je ogledalo pravilno stavljeno i glava lekara pravilno postavljena u odnosu na svetlosni izvor. jer cim se taj odnos promeni svetlost se gubi sa posmatranih ˇ delova.

2. ˇ Mirjana Spalajkovic ´ Metode ispitivanja po organima A. napred ili nazad kako bi delove koje pregleda maksimalno izložio svetlu. sprej za ˇ epimukoznu anesteziju. Pozicija bolesnika i ispitivaca ˇ Pozicija bolesnika i ispitivaca narocito je važna pri osvetljavanju ceonim ogledalom. špric za ispiranje ušiju.bolesnik i lekar sede jedan naspram drugoga. nacin nastanka. Anamnezu mora uzimati iskljucivo lekar. ogledala za laringoskopiju. Na ovaj nacin ˇ lekar ostaje u pravilnom položaju koji mu diktira odnos izmedju svetlosnog izvora ceonog ˇ ogledala i bolesnika. sterilne lancete za paracentezu. kolenaste takozvane ušne pincete. a i on mora biti vrlo vešt i izvežban u ˇ postavljanju pitanja vodeci racuna o mnogim naizgled sporednim cinjenicama. logoroicnost. Pored dobrog osvetljenja. eza za cišcenje cerumena. lavorcic u obliku bubrega i posuda za prljave instrumente. ˇ ˇ 8 . ogledalca za zadnju rinoskopiju. Prema potrebi blagim pokretima rotira glavu bolesnika na levo ili desno.dobro uzeta anamneza predstavlja polovinu ˇ dijagnoze. Moramo saznati ´ vreme pocetka smetnji. kako se ne bi pomešali. prvenstveno intelektualni ˇ ˇ nivo. Lekar lako nadvisuje svog bolesnika i zbog toga sedi na stolici cija se visina može regulisati. Za pregled uva potrebni su levcici raznih dimenzija. Niz subjektivnih faktora utice na krajnji uspeh ispitivanja. lekaru može biti pri ruci odredjeni instrumentarijum. a nikako drukcije. držac. Uvo A. Instrumentarijum Svako radno mesto mora raspolagati odredjenim minimumom instrumenata i posuda. što je do sada preduzeto i o rezultatima dosadašnjeg ˇ ˇ lecenja. a prljavi ˇ instrumenti odvojeni takodje uvek u istoj posudi drugog oblika. socijalnim poreklom i zanimanjem bolesnika. Veoma je važno da cisti instrumenti budu stalno u istoj odredjenoj posudi. ˇ . I jedan i drugi imaju sastavljena ˇ kolena i desna noga lekara nalazi se pored desne noge bolesnika. 3. a iza toga sledi upoznavanje sa zdravstvenim stanjem u porodici. špiritusna lampa. polom. opštim zdravstvenim stanjem bolesnika i na kraju slede pitanja u vezi sa bolešcu zbog koje je bolesnik došao lekaru. ˇ´ držaci vate. Lekar se ´ ˇ ˇ upoznaje sa dobom. špatule za pregled orofarinksa. Anamneza Svi klinicari odavno znaju za izreku . ˇ ˇ ˇ no. bez obzira na nacin osvetljenja ovaj odnos je uvek sledeci: ˇ ´ .lekar obuhvata desnom šakom glavu bolesnika tako da mu je palac prema celu. Mikroskop ˇ´ i aspirator u savremenim uslovima takodje cine sastavni deo osnovne opreme. a ponekad i cilj bolesnika da drukcije prikaze stanje. ˇ ˇ ´ Za pregled nosa potrebni su nosni spekulumi. a ˇ ostali prsti prema temenu.

kao i neuralgijom trigeminalnog živca. itd). Bol je posledica lokalnih zapaljenjskih procesa uva. oštecenje sluha. Podrucje trigeminusa daje bolove te polovine glave. jer je dosta oboljenja uva nasledno (gluvonemost. kijanju. Naglo prestaje. ˇ Kod lokalnih zapaljenjskih procesa bol zahvata uvo i tu polovinu glave. ˇ Posledicne otalgije izazivaju najcešce oboljenja zuba (karijes. bilo difuznog ili cirkumskriptnog (furunkuloza). dok apsces malog mozga ˇ ˇ istog porekla karakteriše bol u potiljku. Pri tome se moramo držati nekog ustaljenog reda. dugotrajni nedostatak zuba (Kosten-ov sindrom). što se dogadja pri kašlju. Simptomima specificnim za oboljenje ˇ uva posvecujemo posebnu pažnju. ako se omoguci isticanje sakupljenog sekreta . zevanju i bilo kom ˇ napinjanju. dopuštajuci bolesniku da svojim recima ´ ˇ iskaže nevolje. ˇ ˇ ukoliko je zahvaceno procesom na vrhu piramide.Anamneza se mora uzimati vrlo strpljivo. ˇ neadekvatne proteze. ˇ Bubna opna je vrlo osetljiva na natezanje i napinjanje. Apsces temporalnog režnja mozga. secerniranje iz uva. ´ Bol u mastoidno-mandibularnom prostoru. impaktirani korenovi. oku i orbiti. zapaljenja svih spratova ždrela. zubima. Vrlo je važno saznati što više o zdravstvenom stanju porodice. malignomi larinksa (jedan od prvih simptoma kod malignoma sinusa piriformisa). ali može biti uzrokovan i procesima u okolini. Iz socijalne anamneze zakljucujemo da li je možda u pitanju neko profesionalno ˇ oboljenje. Ti simptomi su: bol. kod sekretornih zapaljenja srednjeg uva. ozlede temporomandibularnog zgloba. daje tupi bol u predelu cela ili slepoocnice. a deca vrište. otoskleroza. što se dogadja pri pojavi sekreta u bubnoj duplji. ekcemi. anomalije 9 . subjektivni osecaji ´ ´ ´ šumovi u uvu. ˇ Bol ušne školjke izazivaju traume. perihondritisi . zapaljenja kože. koji se jako pojacava na grublju palpaciju. herpes zoster.pulsirajuci bol. kao posledica endokranijalne komplikacije zapaljenja srednjeg uva. vrtoglavica i gubitak ravnoteže i povišenje telesne temperature. a od zapaljenja . erizipel. koje se po našem Zakonu posebno obradjuje. prisustva stranog tela i slicno. ˇ ˇ ´ rast takozvanih umnjaka itd). ˇ ˇ Bol spoljašnjeg slušnog kanala je posledica trauma. malignomi svih spratova ždrela (narocito važan znak za malignome epifarinksa!). stanja posle intervencija u ustima i ždrelu (redovno posle operacije krajnika). u celu. a naša pitanja treba da mu budu podsetnik. oboljenje pljuvacnih ˇ žlezda. ˇ Zapaljenje zaušne kosti daje specifican . inflamirani ateromi itd. Bol se pojacava pri promeni položaja ˇ glave i pojacanju pritiska u bubnjištu. koji se pojacava pri palpaciji ˇ ´ ˇ ili perkusiji mastoidnog predela. kako ne bi neki važan podatak prenebregli. Cesto je vrlo intenzivan. ˇ karakteristican je za procesom napadnuti sinus sigmoideus.dermatitisi. da i smireni ljudi jaucu i drže se za uvo. Bol uva (otalgia).nespecificni i specificni. ili se nacini paracenteza.spontana perforacija ´ bubne opne.

slušnom živcu. oboljenja jezika. Diplacusis disharmonica je pojava da osoba ne cuje isti ˇ ˇ ton jednako na oba uva. zabrinutosti itd. nikotinom. cirkulatorne smetnje itd. posle nekih intoksikacija. ´ ˇ ´ dijabetesa. Odzvanjanje vlastitog glasa u uvu je autofonija. Uzroci koji dovode do oštecenja sluha mogu ´ ´ ´ biti nasledni i steceni. Pojacavaju se u potpunoj tišini. intoksikacije alkoholom. a izvor im je u samom organizmu. a visoki perceptivnog aparata. neurastenicara. unutrašnjem uvu. šumovi u uvu. Vrlo je važno saznati i uveriti se postoji li razlika u kvalitetu sluha .hiperakuzija. ili je promenljiva. usne duplje. ˇ Dalje. tekstilci. a na drugom kasnije.metalci. važno je saznati da li je nagluvost trajna. To je prateci znak vecine oboljenja uva ´ ´ i bolesnicima donosi mnoge teškoce. moždanim putevima i moždanim centrima. postoji preosetljivost organa . šuštanjem pare. ´ paranazalnih šupljina itd. zujanjem pcele. to je prateca pojava niza zanimanja . bolovi i slicno. Pretpostavlja se da im je supstrat povišeni intralabirintarni pritisak. Pored nagluvosti . prilikom ˇ ˇ uzrujavanja. a može biti i posledica upotrebe ototoksicnih lekova. Tu pojavu srecemo kod paralize facijalisa. jer se najteže ´ lezije dogadjaju baš u to doba. ˇ ´ Duboki šumovi su odraz oštecenja provodnog aparata. Predstavljaju zvucne senzacije koje covek registruje u ˇ ˇ ušima ili glavi. jer je odraz oštecenja unutrašnjeg uva.nagluvost i gluvoca. Subjektivne šumove cuje samo bolesnik. srednjem. ˇ ˇ fijukom vetra. Šumovi u uvu (Tinnitus). nesanice. Šumove u uvu ˇ delimo na: subjektivne i objektivne.procesusa stiloideusa. ´ 10 . koja nam može dati daleko više podataka o trudnoci. ili samo visoke. Bolesnici ih vrlo razlicito registruju i porede ih sa šumom mora. željeznicari. traktoristi itd. da li je oštecenje sluha izolovani znak ili postoje i prateci ´ ´ simptomi. neprestani šum je loš prognosticki znak. Oštecenje sluha je cesto prateci simptom nekih opštih oboljenja. hukom lokomotiva i sl. nekih ´ ˇ endokrinoloških oboljenja i slicno. ˇ Heteroanamneza kod oštecenog sluha u dece je od izuzetnog znacaja. zapaljenjske promene slušnog živca. Na taj nacin smo se orijentisali da li je u ˇ ˇ pitanju provodna ili perceptivna nagluvost. Intenzivan. Poželjnije je da ´ ˇ ispitanik bude majka. Oštecenje sluha . ili samo duboke. narkoticima. oboljenja mišica i zglobova vrata. kao na primer sekrecija iz uva. oboljenje nosa i sinusa. ˇ Patološki proces se može odvijati na spoljašnjem.da li sve tonove ˇ slabije cuje. osoblje ´ ˇ tramvaja. ´ Zabeleženi su slucajevi samoubistva zbog nesnošljivih šumova u ušima. tuberkuloze.hipoakuzije. Osim toga. Diplacusis echotica je termin za pojavu da se isti ton na jednom uvu cuje pre. degenerative promene živca.

gust. Spontana vrtoglavica je posledica bolesti labirinta. bol. Na osnovu trajanja curenja i kvaliteta sekreta može se pretpostaviti dijagnoza. lepljiv. Sukrvicav sekret je cesti pratilac malignoma uva. Hronicna zapaljenja srednjeg uva obicno prati sluzavo-gnojna i gnojna sekrecija. gnojan. koji ga okružuju micu ili vrte. povracanja. tensor tympani ili otvaraca ušca tube. otoskleroza. ako duže stoji u kanalu ili je u pitanju ˇ infekcija piocijaneusom. a cesto i prognoza oboljenja. propada ili zanosi. kod fraktura baze lobanje. a oni su de facto ´ ˇ nepokretni. ˇ ˇ Neprijatan miris je siguran znak destrukcije kosti ili prisustva holesteatoma. Obicno je serozna.Objektivne šumove pored bolesnika može cuti i njegova okolina. Dakle. ˇ Otkad uvo curi. najvažniji element ´ ´ vrtoglavice je prividno pomicanje predmeta ili coveka. Venski šumovi nastaju kao posledica vrtloga u bulbusu vene jugularis. Sluzavo-gnojni i gnojni sekret sa primesama krvi srecemo kod granulacija ili polipa ´ bilo u srednjem bilo u spoljnjem uvu. Prisustvo likvora u spoljnjem slušnom kanalu je siguran znak teških fraktura baze lobanje sa laceracijom dure. Sekrecija iz uva (efluvij). 11 .sve je to vrlo važno saznati. Objektivni šumovi mogu biti ˇ ´ i vaskularnog porekla. pak. ˇ ´ nagluvosti i sl. da li je sekret serozan. kakve je boje. Arterijski šumovi su ritmicni sa pulsom i pojacavaju se kada osoba legne. postoje li propratni simptomi u vidu mucnine. bubne opne. perzistirajuceg arkualnog otvora itd. ili oseca da se sam okrece. Najcešce ˇ ˇ ˇ ´ su posledica postojecih aneurizmi arterije karotis. kod bakterijskih infekcija. znojenja. a najcešce sa pucketanjem. Kod niza ´ oboljenja uva redovni simptom je šum i stoga je vrlo važno posvetiti mu dužnu pažnju (Ménière-ova bolest. Sekrecija se javlja vec i kod zapaljenja spoljašnjeg ´ uva. iritacije vestibularnih jezgra ili malog mozga. Bolesnici ih porede sa šumom koji nastaje pri ˇ ´ gužvanju papira. da li ima zadah ili ne. Bolesnik ima osecaj da se predmeti. a sluzavo-gnojna i gnojna. srednjeg uva ili. okcipitalis ili basalis. zatim ´ vertebrobazilarne insuficijencije (VBI sindrom). koliko ga je . da li je sekrecija stalna. Posledica su grcenja ˇ ˇ m. ˇ Vrlo je važno ispitati da li se vrtoglavica javlja u napadima ili trajno. da li se cedi i kroz tubu u ždrelo. neurinoma nervi acustici. odnosno venskog i arterijskog. ili coktanje usnama. Bitno je znati da pri napadu vrtoglavice nema gubitka svesti. Vrtoglavica je subjektivni osecaj. sukrvicav. promene na koži kanala pa i nagluvost. presbiakuzis. ˇ ˇ ˇ Cista krv u spoljnjem slušnom kanalu je posledica povrede kanala. itd). glomus tumori. redje gnojna i zaudara. ˇ sluzav. ˇ Akutna zapaljenja srednjeg uva sa perforacijom bubne opne prati sukrvicava sekrecija ˇ kod virusnih. Prisutni su cesto svrab. Vrtoglavica (vertigo). da li na svetlu ili tami. Predstavlja halucinaciju ´ pokreta. zujanja u ušima.

6. cirkulatorne smetnje. Uvid u spoljašnji slušni kanal nas informiše o lumenu kanala. okolne izrasline. granulacije i tumorske mase iz srednjeg uva koje ponekad opturišu spoljašnji slušni kanal. prisustvu stranog sadržaja . Objektivni pregled U svakodnevnom radu služimo se sa sledecim metodama: ´ 1. Posmatranjem ušne školje lako uocavamo velicinu. ˇ Povišenje telesne temperature. krvni ugrušak itd. traumom glave. izraslinama. niz oboljenja abdominalnih organa. Medjutim. pa je svaki ˇ skok upozorenje za eventualni razvoj komplikacija. furunkul itd. 1. Narocito je to važno za decji uzrast kada visoka temperatura i znojenje dovode do ˇ ˇ dehidratacije deteta.strano telo. Ona je usko povezana sa vrtoglavicom. ´ Ravnoteža (ortostatska i dinamostatska) je rezultat koordinisanog delovanja vestibularnog aparata. 5. aterom. Nije retko da dugotrajnoj temperaturi bude uzrok skriveni otoantritis.ekcem. malog mozga. a posebno regije na koju se žali. inspekcija palpacija otoskopija eksploracija prohodnosti Eustahijeve tube funcionalno ispitivanje sluha funkcionalno ispitivanje vestibularnog aparata rendgenografija uva. oblik. herpes. 2. vrtoglavica vestibularnog porekla je uvek pracena nistagmusom. Inspekcija Inspekcija predstavlja vizuelno upoznavanje bolesnika. mikoticne naslage. 12 . zapaljenjskim ˇ promenama na koži . ˇ bolesti krvotvornih organa. 7. B.ociju. promene mastoidnog predela. 3. promene ˇ ˇ na koži. a to znaci da je povišena temperatura ˇ uvek prisutna. raznim intoksikacijama. pa se tek na osnovu detaljnog pregleda te dve pojave mogu razluciti. vida i dubokog senzibiliteta. dalje se mogu videti polipi. Ne sme se zaboraviti da se izvrži poredjenje sa zdravom stranom.Vrtoglavica može biti izazvana i drugim oboljenjima . Hronicna zapaljena uva nemaju u svojoj slici promenu telesne temperature. 4. gnoj. Akutna zapaljenja srednjeg uva javljaju se ili zajedno sa afekcijama respiratornog trakta ili su posledica istih.

Da bi to postigli potrebna su nam pomagala . jer bol koji bolesnik navodi u uvu. Kranji cilj otoskopije je bubna opna. na kojoj tražimo iz anatomije poznate nam detalje. Eksploracija prohodnosti Eustahijeve tube Eustahijeva tuba je integralni deo srednjeg uva. process brevis mallei. ˇ ´ Kod vec proširenog procesa na kost ova mesta su jako osetljiva i bolna. Na bubnoj opni vidi se: stria malleolaris. vrlo cesto je posledica procesa pomenutog zgloba. 4. eventualne izrasline ili prisustvo stranog sadržaja. plica anterior. Povlacenjem ušne školjke prema gore i nazad dobicemo bol. akutnog mastoiditisa i periostitisa. ogledalo i ušni levci. Reakcija deteta na pritisak tragusa izaziva sumnju na postojanje zapaljenja srednjeg uva. ˇ 3.izvor svetla. Pri otoskopiji deteta ušnu školjku povlacimo prema dole i napred. Ušni levci (speculum auris) su izradjeni od nerdjajucih metala. Krivinu ispravljamo blago povlaceci ušnu školjku ˇ ˇ ´ na gore i prema nazad (pri otoskopiranju desnog uva to cinimo levom rukom. Otoskopijom vidimo spoljašnji slušni kanal. odnosno srednje uvo. ˇ Ulazeci u spoljašnji slušni kanal detaljno posmatramo isti uocavajuci sve promene ´ ˇ ´ kože. promera na užem kraju ´ od 1-3 za decu i 4-9 m. Difuzni tok ´ retroaurikularne regije se vidi kod furunkuloze slušnog kanala. a istovremeno predstavlja vezu izmedju srednjeg uva i spoljašnjeg sveta preko nazofarinksa. To je vrlo cesta pojava u dece. pa je kanal postavljen drugacije nego u odraslih.2. a levak držimo ˇ desnom i obratno). bubnu opnu. plica posterior i refleksni trougao. 13 . Zapaljenjski procesi nazofarinksa se vrlo brzo prenose i na tubu. zbog ˇ nerazvijenosti koštanog kanala. pri otvorenim i zatvorenim ustima. Palpirati treba i predeo temporomandibularnog zgloba. Palpacija mastoidne regije mora se izvoditi bimanuelno i to oba mastoida u isto vreme. ako je u pitanju ˇ ´ zapaljenje spoljašnjeg slušnog kanala. Otoskopija Otoskopija je specijalna vrsta pregleda kojom gledamo samo uvo. Levak uvodimo pažljivo i nežno. vodeci racuna o krivini koja je normalno prisutna na ´ ˇ prelazu hrskavicnog u koštani deo kanala. a samo u slucaju da postoji defekt na bubnoj opni vidimo ˇ i detalje srednjeg uva. U ˇ odraslih se to dogadja kod deformiteta nosne pregrade ili vazomotorno alergijskih rinosinuzitisa. Palpacija Palpacijom se upoznajemo sa temperaturom i osetljivošcu kože ušne školjke i njene ´ okoline i konzistencijom eventualnih izraslina. Pocinjemo na stražnjem rubu iduci ka planumu mastoida i put vrška mastoidnog nastavka. lumena.

a ˇ palcem i kažiprstom stisne nos i pri tome želi da izdahne vazduh. zatim cvrsto stisne usta. Za ˇ razliku od toga. Oliva se postavi u nozdrvu. Funkcionalno ispitivanje sluha Funkcionalno ispitivanje sluha može biti kvantitativno i kvalitativno. proguta taj gutljaj vode. Prvi ju je upotrebljavao. Ispitanik dubok udahne vazduh. Danas se najcešce upotrebljava modifikacija te metode. Valsalva. a lekar istovremeno pritiskom na balon utera vazduh u uvo. ´ 2. ´ Zbog težine uvodjenja i opasnosti koje ova metoda može izazvati ona je strogo rezervisana za specijalisticku ordinaciju. Podrazumeva uduvavanje vazduha u srednje uvo kroz nos. a tek krajem prošlog veka Tröltsch je razradio današnju tehniku uvodjenja katetera kroz nos u ušce tube. audiometrija se osniva na preciznim vrednostima pojedinih zvucnih testova ˇ 14 . ´ ´ Kateterizacija tube je još jedna metoda kojom se može utvrditi stanje tube. u otvor balona koji se nalazi na gornjem užem delu. dok se drugim dobijaju ne samo precizniji podaci ˇ ´ o tome. 1835-1920). doduše u svrhu ispiranja sekreta iz obolelog uva. a levom rukom se dobro zatvori druga nozdrva. Pribor se sastoji iz gumenog balona kruškastog oblika. ´ U zavisnosti od toga da li primenjene metode imaju tacno odredjene merne jedinice ˇ za kvalitete primenjenih zvucnih pojava ili ne. Prvo daje samo grubu orijentaciju o velicini oštecenja sluha. Ako su tube prohodne vazduh u vidu praska prodire u bubnjište i to bolesnik reguistruje (A. kukavica. koje imaju nestalne ili nedovoljno precizne karakteristike zvucnog stimulusa. Policerovanje. a zatim 1724. odnosno kroz ˇ Eustahijevu tubu. ali su u praksi najcešce sledece ˇ ˇ ´ ´ metode: 1. stavlja se oliva izradjena od drveta.Prohodnost tube može da se ispita na više nacina. kao i neke ˇ ˇ kvalitativne. ispitivanje može biti akumetrijsko i ˇ audiometrijsko. Valsalvina metoda. godine i publikovao poštanski službenik iz Versaja. Guyot. Ovde spadaju sve kvantitativne metode. cokolada. pri kojoj bolesnik izgovara ˇ ´ guturale . metala ili plastike. ˇ Citav vek kasnije dva francuska autora sprovode uduvavanje vazduha u uvo kroz kateter u tubu (Deleau i Itard). (Metodu je uveo u praksu 1863. Originalna metoda podrazumeva da bolesnik drži gutljaj vode u ustima i na lekarev nalog . otorinolaringolog iz Beca.sad!. ˇ Tomislav Janjatovic ´ 5. isto sa ciljem da se nepce podigne i na taj nacin ˇ ˇ ˇ omoguci lakše otvaranje tubarnog ušca. jedan od najvecih italijanskih anatoma). Adam Politzer.kuk. cak. M. 1666-1723. Akumetrija zasniva svoje nalaze na rastojanju sa koga se cuje ili koliko se ˇ vremena cuje neka zvucna pojava. vec i o vrsti i lokalizaciji lezije.

ako se razume samo ´ ´ uz uvo ("ad concham"). vec ˇ ´ ih tacno reprodukuje tek sa oko 4 m. zvucne igracke. pogotovu za izazivanje reakcije male dece na zvuke. ˇ ´ srednje teško. Ispitivanje sluha pomocu zvukova razlicite prirode ´ ˇ Metoda se osniva na uporedjenju cujnosti zvukova proizvedenih na razlicite nacine ˇ ˇ ˇ (sat. koji. a sa 1 m i manje. uzrasta bolesnika. ali ako bolesnik tada ne razume. beleženje rezultata i uporedjivanje. oznacava teško oštecenje sluha. to je vrlo teško oštecenje sluha. kao i brojnih drugih faktora. Pošto je neprecizan i zvucni izvor i ˇ ˇ ˇ ˇ rastojanje sa koga deluje. onda je u pitanju lako oštecenje sluha. cini ovu metodu relativno pogodnom prvenstveno za masovne trijažne svrhe i ˇ orijentaciju o mogucnosti razumevanja govora. s tim što je tada dovoljno da se suprotno uvo iskljuci zapušenjem slušnog ´ ˇ hodnika. odnosno izgovorene reci. pa zato audiometrijski nalazi predstavljaju osnovu savremene funkcionalne dijagnostike u otologiji i otoneurologiji. koji su u svake ´ ˇ osobe drugog intenziteta. kako za ispitivanje nisu potrebni nikakvi aparati ni instrumenti. kao ni izvor elektricne struje. ˇ Za procenu oštecenja sluha služi rastojanje sa koga ispitanik može da ponovi ´ šaputanje. dok odsustvo razumevanja cak i u tim ´ ˇ uslovima pokazuje prakticnu gluvocu. Pri vecim oštecenjima sluha mora se upotrebiti glasni govor. Ovo omogucava vernu ˇ ´ reprodukciju testova. Ispitivanje treba da se vrši šapatom. Ako se jedino razume vikanje ˇ ´ neposredno uz uvo. ˇ Ispitivanje sluha pomocu šapata i glasnog govora ´ Šapat i glasni govor se kao test materijal danas izuzetno retko upotrebljavaju i to samo za orijentaciono ispitivanje sluha. a može se bez prethodne pripreme prakticno svuda ˇ ˇ primeniti. Instrument se jedino sme rukom držati za dršku posle aktiviranja udarom malim 15 . udar razlicitih predmeta. to se može upotrebiti samo za najgrublju orijentaciju o tome kako i da li ispitivana osoba uopšte cuje. Medjutim. dok se pri upotrebi govora za to upotrebljava Baranijev zaglušivac. glas i sl).izraženim kroz tacno odredjene jedinice pojedinih kvaliteta. potrebne preciznosti. gde god ´ je to moguce. i to samo radi orijentacije. Normalno je to 6 m. ˇ ´ Kvalitativne akumetrijske metode ispitivanja sluha Ispitivanje sluha zvucnim viljuškama ˇ Zvucne viljuške su metalni instrumenti u obliku šipke savijene kao "U" sa drškom na ˇ donjem kraju. njegovog fizickog i psihickog stanja. Izbor metode zavisi od svrhe ispitivanja sluha. Razlog ovome leži u nedostatku jedinstvenih i preciznih mernih vrednosti. ˇ ˇ Akumetrijske metode ispitivanja sluha (Akumetrija) 1. raspoloživih uslova. Kvantitativne metode ispitivanje sluha Od brojnih predloženih metoda kvantitativnih ispitivanja sluha. održale su se jedino dve. kao i u teškocama u tacnoj reprodukciji govornih elemenata.

Ovakvom serijom zvucnih viljušaka se može ˇ ispitati srednji (govorni) deo slušnog polja vazdušnim i koštanim prenosom zvuka. Kod ˇ ˇ perceptivnog oštecenja sluha bolesnik cuje navedeni tok krace od ispitivaca. i to tako da pravac vibracija bude upravljen prema slušnom hodniku. Weber skrece prema bolesnoj ili bolesnijoj strani. pa se kaže da je Schwabach normalan. celo ili zubi). tada je Schwabach produžen. Kod konduktivnog oštecenja ´ sluha. Ako u isto vreme oboje prestanu da ˇ ˇ cuju. ˇ Schwabach-ov test Ovo je test uporedjenja koštanog prenosa u bolesnika i ispitivaca (ili druge osobe ˇ normalnog sluha). Vrši se uporedjenje koštane percepcije oba uva. a zatim ˇ ˇ postavlja drškom na mastoidnu kost. ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 64. ´ ˇ 16 .cekicem o jedan njegov kraj. ili test lateralizacije. ali vazdušni ostaje duže od koštanog. koja je podjednako ˇ udaljena od oba uva (teme. To omogucava primenu brojnih testova za lokalizaciju patološkog procesa. ˇ Rinne-ov test Ovim testom se vrši uporedjenje koštane i vazdušne percepcije tona na ispitivanom uvu. i to tako da se zvucna viljuška naizmenicno prinosi ulazu u slušni hodnik. Pri oštecenju provodnog aparata slušnog organa (spoljnjeg ili srednjeg uva) nastaje konduktivna ´ nagluvost. pa je Rinne negativan. Ozvucene viljuška se naizmenicno postavlja drškom na mastoid bolesnika ˇ ˇ i ispitivaca sve dok jedan od njih ne prestane da cuje. Oni se obicno izvode zvucnom viljuškom od 512 ili 256 Hz. Koštani prenos tona dopušta uvodjenje nekoliko testova za precizniju dijagnostiku lokalizacije oštecenja sluha. to znaci da je bolesnikov sluh uredan. tako da se duže cuje preko kosti nego preko vazduha. slušnih puteva i akusticnih centara tipicna perceptivna nagluvost sa gubitkom visokih ˇ ˇ tonova. pa je Schwabach ´ ˇ ´ ˇ skracen. 2048 i 4096 Hz). Kod perceptivne nagluvosti su oba prenosa skracena. karakteristicna po slabijem osecaju dubokih tonova. a drugim još oseca zvuk. ili simetricno jednakog oštecenja. ´ Zvucnim viljuškama se prvo ispituje osetljivost sluha pri vazdušnom prenosu pojedinih ˇ tonova. s tim što se ona uporedjuje sa odgovarajucom percepcijom ispitivaca ili druge osobe ´ ˇ normalnog sluha. Kod ˇ obostrano normalnog sluha. ´ ˇ ˇ Weber-ov test Weber-ov test. a putem ˇ vazduha slabi. ˇ da dodnja površina drške cvrsto naleže na kost srednje linije glave. 512. a kod oštecenja percepcije ton zvucne ´ ´ ˇ viljuške se cuje na zdravoj ili zdravijoj strani. 256. dok je za oštecenje unutrašnjeg ˇ ´ ´ uva. izvodi se postavljanjem ozvucene viljuške tako. 128. Svaka zvucna viljuška se naizmenicno prinosi do na dva santimetra od ulaza ˇ ˇ u slušni hodnik. Kod konduktivne nagluvosti se prenos zvuka putem kosti pojacava. pa se tada kaže da je Rinne skraceno ´ ´ pozitivan. ´ Kod konduktivnog oštecenja se ton cuje duže. Normalno se vazdušnim putem duže cuje nego ˇ ´ ˇ koštanim i tada se kaže da je Rinne pozitivan. Zvucne viljuške proizvode tacno odredjene ciste tonove "C" (32. 1024. To se ponavlja dok bolesnik na jedan od ova dva nacina ˇ prestane da cuje. bolesnik ima utisak da cuje ton ˇ ´ ˇ u sredini glave i tada se kaže da nema skretanja (lateralizacije).

kao: pojedinacna ili grupna. Audiometrijsko ispitivanje sluha (Audiometrija) Audiometrija bi u prevodu znacila merenje sluha. ´ ˇ 512. uvode se stalno i mnoge nove vrste audiometrije. mada u stvari znaci merenje gubitka ˇ ˇ sluha u odnosu na medjunarodno utvrdjene normalne vrednosti. Normalni sluh je 0 dB a gluvoca je (100 dB gubitka sluha) na dnu audiograma. 256. kortikalna. a zatim. Test se izvodi tako da se ozvucena viljuška drškom pritisne na mastoid ˇ bolesnika.granici cujnosti) ˇ i supraliminarnu (iznad praga sluha . Osniva se na cinjenici da kompresija vazduha u spoljnjem slušnom hodniku ˇ preko bubne opne i slušnih košcica izaziva normalno povecan pritisak na endolabirintarne ˇ ´ tecnosti. Deli se na subjektivnu (gde ˇ ˇ se podaci dobijaju na osnovu iskaza bolesnika) i objektivnu (kada nije potrebna saradnja ispitivane osobe). gde se pomocu cistih tonova na standardnim frekvencijama od 128. a koštani strelicama (<i>) isprekidanom linijom. Prema uslovima ispitivanja i aparaturi. gubitak sluha je na odgovarajucim frekvencijama veci. evociranih potencijala. 2048. kohlearna i dr. 1024.Rezultati ovih testova se obicno zajedno beleže jer se medjusobno dopunjuju i ˇ eventualno koriguju. moždanog stable. Prema upotrebljenom materijalu za ispitivanje. ˇ ˇ elektroencefalografska. Subjektivna audiometrija Tonalna liminarna audiometrija Tonalna liminarna audiometrija predstavlja najvažnije. ˇ klasicna ili automatska. ˇ ˇ Osecaj da ton slabi govori za normalnu pokretljivost košcica. Rezultati se upisuju na posebnom formularu . industrijska.sa navedenim frekvencijama na horizontali i gubicima sluha izraženim u decibelima (dB) na vertikali. elementarno i osnovno ispitivanje sluha. Ukoliko je kriva niže postavljena. pa time i slabljenje slušne percepcije.u dubini slušnog polja).tonalnom audiogramu . ˇ Gellé-ov test Ovo je klasican test ispitivanja pokretljivosti lanca slušnih košcica pri sumnji na ˇ ˇ otosklerozu. trijažna (screening). pa izostaje utisak o ˇ ˇ slabljenju zvuka. ˇ U slucaju fiksacije lanca slušnih košcica ovaj efekt otpada. a nepromenjena glasnost ´ ˇ tona za njihovu fiksaciju. s tim što se vazdušni prenos ucrtava punom linijom. s tim što se ova prva deli još i na liminarnu (merenje na pragu . 4096 i 8192 Hz traži granica cujnosti (prag sluha). koji se normalno nalazi ˇ na 0 dB. a Politzer-ovim balonom koji olivom dobro naleže na ulaz slušnog hodnika izvrši kompresija vazduha pri cemu se traži od bolesnika da kaže kako cuje. Kod konduktivnih nagluvosti je gubitak sluha na niskim ´ ´ 17 . decja. audiometrija se deli na tonalnu i govornu. Nastala je iz akumetrije uvodjenjem sve savršenijih elektroakustickig aparata (audiometara) koji mogu da reprodukuju ˇ tacno odredjene zvucne kvalitete sa preciznim mernim jedinicama. Odvojeno se ´ ubeležavaju audiometrijske krive desnog uva (kružicima i crvenom bojom) i levog uva ´ (znacima "x" i plavom bojom). pošto ni jedan sam za sebe nije dovoljan za tacnu dijagnozu.

pa se upotrebljavaju prvenstveno kada se subjektivnom audiometrijom delimicno ili uopšte ne mogu dobiti traženi ˇ podaci. Najvažnije je istraživanje patološkog povecanja osecaja glasnosti visokih tonova. u ekspertizama gde se sumnja u verodostojnost podataka. ´ kriva vazdušnog prenosa je nishodna (silazna). ´ Objektivna audiometrija Objektivna audiometrija zahteva posebne uslove i aparaturu. Ukoliko je kriva više pomerena udesno. što govori za prisustvo rekrutmana. kod perceptivnih nagluvosti je gubitak sluha na visokim frekvencijama veci. To je neobicno važno ˇ za procenu mogucnosti sporazumevanja bolesnika i izbor slušnog aparata. i tipicna je za intrakohlearne lezije. tako da se izmedju ove dve krive javlja na niskim i ˇ srednjim frekvencijama razlika (kohlearna rezerva). duž slušnih puteva ili u centrima). ˇ Objektivno ispitivanje sluha u male dece Rano utvrdjivanje oštecenja sluha u male dece predstavlja osnovu za uspešnu ´ rehabilitaciju. Koštani ´ prenos je tada prakticno normalan. s tim što obe krive pokazuju pad prema visokim tonovima. a koštana prati vazdušnu. Kriva može da bude i u obliku zvona i da ne ´ dostigne uopšte 100% razumljivosti. gde se procent tacno ponovljenih reci daje u zavisnosti od intenziteta reprodukcije. Tonalna supraliminarna audiometrija Supraliminarnom audiometrijom se ispituje percepcija pojedinih kvaliteta zvuka pri intenzitetima iznad praga sluha i traže eventualne deformacije (distorzije) tipicne za razne ˇ lokalizacije patološkog procesa (u kohleji ili retrokohlearno. to je oštecenje teže.frekvencijama veci nego na visokim. ´ ´ koje je nesrazmerno sa pojacanjem jacine tona. kao i u specijalnim dijagnostickim procedurama za topografsku dijagnozu lezije. zatim u osoba koje nece ili ne ˇ ´ mogu da saradjuju. a kosija za perceptivno. Vertikalnija kriva govori za ´ konduktivno oštecenje. koja pokazuje velicinu transmisionih ˇ smetnji i eventualnu mogucnost popravljanja sluha raznim terapeutskim procedurama. tako što se preko audiometra tacnije može odrediti jacina izgovorenih reci ˇ ˇ ˇ i tako uklone glavni nedostaci prethodne metode. ˇ Govorna audiometrija Govorna audiometrija je nastala usavršavanjem ranijeg ispitivanja sluha pomocu šapata ´ i glasnog govora. Posle 18 . Na ovaj nacin se formira govorni ˇ audiogram. pa kriva vazdušnog prenosa ima ushodni tok. u poslednje vreme ´ pažnju privlace testovi zamora sluha. Ovo je narocito važno u ispitivanju sluha u male dece. ˇ ˇ Normalna kriva je u obliku izduženog slova "S" sa 100% razumljivosti. Kod mešovite nagluvosti su moguce razne kombinacije ovih ´ oštecenja. ˇ Za dalju precizniju diferencijalnu dijagnozu retrokohlearnih oštecenja sluha. Za ´ razliku od toga. ali je koštana na ´ dubokim tonovima iznad vazdušne. Ova pojava (nazvana "rekrutman") pokazuje ˇ ˇ suženje slušnog polja izmedju praga sluha i praga bola. Zato se u svakom slucaju ˇ ˇ sumnje na oštecenje sluha u malog deteta pracenog odsustvom muskularnih refleksa na jake ´ ´ zvuke i smetnjama u razvoju govora moraju preduzeti objektivne metode ispitivanja. niti da saradjuje u klasicnoj audiometriji. što znaci da ˇ kohlearne rezerve nema. ali u tom pogeldu najteži problem predstavlja to što malo dete niti zna da se požali na svoj nedostatak. kod oko 20 dB.

Medjutim. vrsti i lokalizaciji oštecenja sluha. a na vertikali pokretljivost. perforacija bubne opne. audiometrija pomocu elektricnih odgovora moždanog stable. koja se elektricna aktivnost istražujke razvile ˇ su se elektro-kohleografija. Impedancmetrija ima veliku prednost u brzom izvodjenju svih navedenih testova i standardnom lako citljivom obležavanju pojedinih rezultata. ´ ˇ kortikalna audiometrija i slicne metode. nego i centralnog nervnog sistema. u kome ´ ucestvuju slušni putevi. pomeranjem igracke ili pritiskom na dugme. i visinom na oko 0. što predstavlja ˇ ´ osnovu za oto-neurološku dijagnostiku. tumorima pontocerebelarnog ugla i drugim ´ promenama duž refleksnog luka jedne i druge strane. a nizak za njegovu ˇ fiksaciju (otoskleroza). moraju se primeniti niže opisane objektivne metode.6 cc. odnosno zvucna propustljivost sistema (reciprocna vrednost impedancije). Normalni timpanogram je u obliku šatora sa oštrim vrhom na 0 mm H2O (što znaci ˇ da je pritisak u srednjem uvu jednak atmosferskom). ´ Audiometrija pomocu izazvanih (evociranih) elektricnih potencijala ´ ˇ Duž celog akusticnog puta od unutrašnjeg uva do akusticnih zona moždane kore ˇ ˇ nastaju pod dejstvom zvuka izazvani elektricni potencijali. impedancmetrija omogucava ˇ ´ objektivno merenje mnogih kvaliteta slušnog aparata. U zavisnosti od toga. Pomeranje vrha timpanograma prema pozitivnim ili negativnim 19 . Akusticni ˇ refleks mišica srednjeg uva ne samo da dopunjava gornje nalaze i povecava njihovu sigurnost. Na osnovu proucavanja velicine. Jako visok položaj vrha timpanograma govori za prekid lanca slušnih košcica. Impedancmetrija Mada ne predstavlja klasicnu audiometrijsku metodu. koji kod odredjene patologije pokazuju tipicna odstupanja od normale. ´ oštecenjima unutrašnjeg uva i slušnog živca. pojavi slika ili slicno. cija efikasnost zavisi ne ´ ˇ samo od pokretljivosti struktura srednjeg uva. vec i od celog refleksnog luka.kojom se meri pokretljivost (krutost) sistema srednjeg uva (timpanuma). ˇ Pomocu timpanometrije može se objektivno utvrditi pritisak vazduha u srednjem uvu.orijentacionih audio-muskularnih refleksa u vece dece se može pokušati audiometrija pomocu ´ ´ igre (play audiometry). oblika i latencije ˇ ˇ ˇ citavog niza izazvanih elektricnih talasa duž akusticnog puta dobijaju se podaci ne samo o ˇ ˇ ˇ velicini. Na horizontali su varijacije vazdušnog pritiska kojim se deluje na bubnu opnu izražene u milimetrima vodenog stuba. ˇ otoskleroza. što se ˇ drugim metodama teško ili nikako ne može dobiti. ´ prolaznost Eustahijeve tube. Impedancmetrija podrazumeva dva osnovna postupka: a) timpanometriju . ako rezultati nisu sigurni. na šta se pokrene ˇ decji voz. koji mogu savremenim aparatima ˇ na bazi elektroencefalografije uz kompjutersku sumaciju da se otkriju i tako posluže objektivnoj audiometriji. a pogotovu u sasvim ˇ ˇ male dece i onih koji nece da saradjuju. priraslice. Prikazani su najcešci oblici ˇ ˇ ´ timpanograma. eventualno prisustvo tecnosti u srednjem uvu. ´ ´ nego daje i brojne nove podatke o stepenu i lokalizaciji oštecenja facijalnog nerva. tok raznih bolesti srednjeg uva i uspeh terapije. b) akusticni refleks ˇ mišica srednjeg uva izazvan zvukom (kohleostapedijalni refleks). koja ˇ ˇ se obeležava u kubnim santimetrima (cc). delovi moždanog stabla i živci facijalis i trigeminus. za koju dete treba pripremiti tako da na pojavu zvuka (i ako ga cuje) ˇ reaguje odredjenim pokretom. a na osnovu promene otpora prolazu zvuka (impedancije).

cije se ˇ ˇ prisustvo oseca samo kad se javi odredjeni poremecaj. Kasnije su se u tu svrhu ukljucili još i vid i duboki senzibilitet u zglobovima i ˇ mišicima. patološki ´ nadražaj vestibularnog aparata dati utisak kao da se glava krece. C stadijumu poremecene vestibularne funkcije mogu otkriti posebnim testovima kao ataksija u ´ održavanju ravnoteže uz lako izazivanje provociranog nistagmusa. Treba znati da od navedena tri sistema koji ucestvuju u održavanju ˇ ˇ ravnoteže bar dva moraju funkcionisati da bi se ravnoteža održala. kada su se prvobitni akutni simptomi smirili. a za direktne znake treba ˇ ´ ˇ primeniti precizne uredjaje i nacine beleženja. najcešce zbog promena u prolaznosti Eustahijeve tube. ˇ 20 . Tako ce. traju izvesno vreme ´ dok se poremecaj ne otkloni ili kompenzuje. ataksija i vegetativni simptomi u vidu bledila. a ravnoteža se na izgled normalno odvija zahvaljujuci vidu i dubokom senzibilitetu. ˇ Spontani znaci poremecaja vestibularne funkcije su vrtoglavica. na primer. znojenja. najlakše vida. ali se cesto u kracim ili dužim intervalima ´ ˇ ´ ponavljaju. pokazuje prisustvo sadržaja ili priraslica u srednjem uvu. Sve ovo cini da je funkcionalno ´ ´ ˇ ispitivanje vestibularnog aparata neophodan deo otoneurološke dijagnostike pri poremecaju ´ centralnog nervnog sistema. ˇ ˇ Pre svega. nestabilnost. kao i drugi ˇ klinicki nalazi. pa ce se u takvim situacijama poremecaj vestibularne ´ ´ ´ funkcije najbolje i uociti. Vec ´ ´ prema prirodi oštecenja.vrednostima pritiska (ovo drugo je daleko cešce). Funkcionalno ispitivanje vestibularnog aparata Funkcionalno ispitivanje vestibularnog aparata i tumacenje dobijenih rezultata ˇ predstavljaju jedan od najdelikatnijih problema u savremenoj medicini. Zaobljavanje ˇ ´ vrha timpanograma. moždano stablo. pa centri dobijaju diskordantne podatke. Vrtoglavica nastaje usled poremecaja sinergije u podacima iz razlicitih delova ´ ˇ sistema ravnoteže. Vestibularni aparat se ukljucio u centralni nervni sistem povezujuci okulomotore. ˇ 6. Neophodno je da se uvek ispita i promena akusticnog refleksa. ali je vestibularni aparat ipak zadržao funkciju najbrže mobilizacije svih efektora ´ za otklanjanje eventualnih poremecaja. ´ ´ najcešce ih je potrebno provocirati da bi se svi detalji uocili. vestibularni aparat predstavlja prvo culo koje se razvilo tokom evolucije ˇ životinjskog sveta u svrhu održavanja ravnoteže i položaja tela. odsustvo vestibularne funkcije se ´ uocava na taj nacin što se privremeno uklanja funkcija još jednog sistema. bar dva moraju funkcionisati da bi se ravnoteža održala. Vestibularna ataksija se utvrdjuje testovima ortostatike i dinamostatike gornjih i donjih ekstremiteta. muke i povracanja. kako ˇ ˇ bi se disbalans ucinio manifestnim. ali ne i u posebnim uslovima. Poremecaji vestibularne funkcije su nekada jasno vidljivi vec po spontanim znacima. dok sva ostala cula pokazuju ´ ˇ ˇ ak i kad se vremenom iscrpe i kompenzuju. ovi znaci se u latentnom da je celo telo u miru. ili njegovo potpuno nestajanje. pa je pre opisa samih testova neophodno precizirati neke cinjenice koje uticu na izbor metoda i njenu interpretaciju. pravca kretanja i orijentacije u prostoru. To znaci da je moguca ˇ ´ kompenzacija izgubljene funkcije u normalnim. ovi simptomi mogu nastati naglo ili postepeno. govori za odgovarajuce promene u pritisku ˇ ´ ´ vazduha u srednjem uvu. Ovi testovi baziraju se na jednom osnovnom pravilu: od tri sistema za ravnotežu. ˇ ´ cerebelum i kicmenu moždinu u automatsku subkortikalnu funkcionalnu celinu. ´ nistagmus. Kod kompenzovanog poremecaja ´ vestibularne funkcije.

oscilatorni. Kod Romberg-ovog testa bolesnik pada na stranu hipotonicnog labirinta i to celim ˇ telom. U tom slucaju nistagmus više nije ritmican. amplitudu i dugo traje. Bolesnik stoji u stavu mirno sa sastavljenim petama i prstima radi što manjeg oslonca. Poremecaj vestibularne funkcije još više dolaze do izražaja kod testova hodanja. Iz ovoga se vidi da sam Romberg-ov test. pokazuje nejednaku frekvenciju. ipak ne može uvek da pokaže prirodu i mesto oštecenja. pa su nalazi manje pravilni.rotatorni. pri cemu je sporija vestibularna ˇ ˇ komponenta. Vrlo je osetljiv i test statike gornjih udova (u stvari test ispruženih ruku) sa kažiprstom upravljenim horizontalno i pravo napred.Tako se ortostatika (funkcija stajanja) ispituje testom po Romberg-u. vec korektivna. pošto svi mišici te strane pokazuju slabiji tonus u odnosu na drugu stranu. sa promašajem pri testu prst-nos uz zatvorene oci. kako bi se deficit lakše uocio. Treba naglasiti da svaki nistagmus ne mora biti vestibularnog porekla. Ako bolesnik tek ˇ ˇ tada pokazuje tendenciju naginjanja i pada. ´ 21 . Kod jake nestabilnosti on ce da pada na hipotonicnu stranu i sa otvorenim ocima. Kod lakših ˇ ˇ disbalansa vrši se "senzibilizovani Romberg". a brža centralna. a bolesniku naloži da zatvori oci. kao na primer. To su bezvoljni naizmenicni pokreti ˇ ocnih jabicica u jednoj ili više ravni. ˇ ˇ kako bi se uz zatvorene oci održala prava linija kretanja. iako ukazuje da nešto sa ravnotežom nije u redu. Ako je perifernog porekla. hodanje u mestu i drugi. Tada se stopala stave jedno ispred drugog i tako u bocnom smeru još više suzi oslonac. vec prema vrsti oštecenja. i ´ njegovim kvalitetima se mora posvetiti posebna pažnja. nistagmus je ritmican. I poremecaj ˇ ´ ´ ´ u dinamici. korektivna. ujednacenih amplituda i frekvencije. koja je uocljivija. Tipicno je skretanje prema hipotonicnom ˇ ˇ labirintu. koji ima obe komponente jednake. ili okretanje oko štapa pri hodu u mestu. vestibularni nistagmus se karakteriše nejednakom brzinom dveju nistagmickih komponenti. tako da kod hoda napred-nazad nastaje u stvari hod u obliku zvezde. Pri zatvaranju ociju dolazi do skretanja na ˇ hipotonicnu stranu. Kod ´ centralnih oštecenja pravac padanja nije strogo vezan za hipotonicnu stranu i nisu svi mišici ´ ˇ ´ jedne strane podjednako izmenjenog tonusa. nistagmus može nastati direktnim nadražajem vestibularnih jedara kod raznih centralnih smetnji. dok ˇ ´ ˇ ˇ u slucaju kompenzovanog (ali perzistirajuceg) oštecenja vestibularisa. pad ce da se javi tek ˇ ´ ´ ´ sa zatvaranjem ociju. Treba ´ naglasiti da bolesnik može da pada i na zdravu stranu ako je labirint suprotnog uva u patološkom hipertonusu. ˇ Nistagmus je jedan od najpreciznijih indikatora poremecene vestibularne funkcije. koji ´ zahtevaju potpuni integritet ne samo statickog nego i dinamickog dela vestibularnog aparata. ili propadanja jedne ili obe ruke. pokazuje po pravcu skretanja ˇ hipotonicni labirint. sa dve naizmenicne komponente u jednom i drugom ˇ ˇ ˇ pravcu. ˇ ˇ bez iscrpljenja. mada nije ˇ vestibularnog porekla. kada se iskljuci još jedna funkcija u održavanju ravnoteže. ˇ ˇ vremenom se iscrpljuje i najcešce je horizontalan . Smer nistagmusa se odredjuje prema brzoj komponenti. Njegova pojava nastaje usled ˇ ´ kretanja endolimfe i savijanja kupule u ampulama polukružnih kanala. Postoji više varijacija ovih testova ˇ hodanje napred-nazad. Medjutim. to je znak lakšeg disbalansa u vestibularnoj funkciji.

ˇ 22 . napred i nazad . a odsustvo nistagmusa arefleksiju vestibularisa. Ipak. Pri ispiranju toplom vodom nastaje suprotan efekat sa ampulopetalnom limfokinezom i nistagmusom na ispitivanu stranu. Najlakše se izaziva pri pogledu u smeru nistagmusa i tada je prvog stupnja. a time i njegov smer su upravljeni prema zdravoj strani.može nastati pozicioni nistagmus kod nekih centralnih procesa. levo.5 do 2. ali se razlikuju uglavnom jednosmerna ubrazanja i usporenja (kupulometrija) i naizmenicna ubrazanja (pendularni test). desno. ˇ Dragoslav Savic ´ 7. Kod nadražajnog nistagmusa je situacija obrnuta. Ovako proizvedeni nistagmus normalno traje 1. narocito zapaljenjskih. Duže trajanje oznacava hiperekscitabilnost. Bilo kojom metodom da je izazvan. brza komponenta nistagmusa. Spontani nistagmus se direktno uocava ˇ pri zahtevu da bolesnik gleda prst lekara postavljen na oko 20 cm napred. ˇ Kalorijskim testom po Fitzgerald-Hallpike-u se vrši ispiranje svakog uva posebno i to hladnom vodom od 30°C i toplom od 44°C tokom 40 s. dok je najjaci disbalans ako ga ˇ ima i pri pogledu u pravcu spore komponente. Ako postoji i pri pogledu napred to je drugi stupanj nistagmusa. koji u odredjenom položaju glave vrše pritisak bilo na sama jedra vestibularisa ili na krvne sudove i živce koji su sa njima u vezi. pa se ispiranjem hladnom vodom usled povecanja specificne težina javlja u tom kanalu ampulofugalna limfokineza koja izaziva ´ ˇ nistagmus na suprotnu stranu. gore i dole. Bolesnik leži sa uzglavljem podignutim za 30° od horizontale. Postavljanjem glave u razne položaje . koji pokazuje razne patološke oblike kod ˇ ˇ centralnih lezija.Nistagmus može biti spontani i provocirani. ˇ ´ Rezultati za svako uvo i obe vrste nadražaja beleže se na posebnom formularu.levo. Provocirani nistagmus se može izazvati na više nacina. Tako se usled inercije endolimfe stvara nadražaj polukružnih kanala u ravni obrtanja i izaziva nistagmus. Brojne su metode ovakvih nadražaja. desno. i tada se kaže da je nistagmus treceg stupnja. kao najprecizinije treba izdvojiti toplotne (kaloricne) i rotatorne testove. Na ovaj nacin se precizno može utvrditi obim. Rotatorni testovi su se u poslednje vreme narocito razvili zahvaljujuci tacnoj ˇ ´ ˇ elektronskoj regulaciji ugaonog ubrzanja obrtne stolice. traumatskih i tumorskih. fiksirajuci pogledom jednu tacku ispred sebe. krace hipotoniju. Tako se pokretanjem predmeta ˇ ispred ociju izaziva optokineticki nistagmus. što znatno olakšava ´ dijagnozu i cini je preciznijom.5 minuta. ´ Kod paralize jednog vestibularnog aparata. vrsta i lokalizacija mnogih ˇ patoloških procesa. Rendgenografija uva Rendgenska dijagnostika oboljenja uva je u poslednje vreme narocito usavršena ˇ uvodjenjem pored klasicnih metoda i novijih postupaka tomografije i kompjuterizovane ˇ tomografije uva. Tako se ´ ˇ lateralni polukružni kanal postavi u vertikalnu ravan. ˇ nistagmus se danas beleži pomocu elektronistagmografije (ENG).

Medjutim. eventualno prisustvo eksudata. U zavisnosti od lokalizacije osnovnog oboljenja ˇ opstrukcija. ´ Nosna opstrukcija (otežano disanje kroz nos) može biti uzrokovana raznim patološkim stanjima. krvavljenju. mogu biti jednostrani i obostrani. gde se konstatuje proširenje unutrašnjeg slušnog hodnika. Od opštih ˇ simptoma treba uvek ustanoviti da li postoji povišena temperatura i glavobolja. Od posebnih ili specificnih simptoma kod oboljenja nosa i paranazalnih šupljina treba ˇ posebnu pažnju obratiti opstrukciji nosa. Ove poslednje najcešce bice u spoljnjoj projekciji nosnih ili odgovarajucih ˇ ´ ´ ´ paranazalnih šupljina. Pored ovih. postojeca zapaljenja. U zavisnosti od ˇ ˇ oboljenja i prisustva celija može biti serozna. Nos i paranazalne šupljine A. postepeno ili ce biti promenljivog karaktera sa naizmenicnim poboljšanjem i ´ ˇ pogoršanjem disanja. Anamneza U anamnezi oboljenja nosa i paranazalnih šupljina treba obratiti pažnju na opšte i lokalne simptome. mukozna. Od prirode osnovnog patološkog procesa. Pri uzimanju podataka o glavobolji nastojati da se glavobolja odvoji ˇ od opštih vaskularnih i drugih oboljenja. tako da se vide strukture uva. skleroza mastoida ili razaranje medjucelijskih ´ pregrada. ona postaje ˇ klinicki manifestna u vidu jednostranog ili obostranog lucenja iz nosa. benigni ili maligni tumori. gnojna i hemoragicna.Na klasicnom snimku mastoida po Schüller-u može da se ustanovi stepen i tip ˇ pneumatizacije. alergijski ˇ ´ procesi. upotrebljavaju se i brojni drugi snimci. U svakom ´ ˇ slucaju ove osobine treba zapaziti jer nas cesto upucuju na prirodu oboljenja. medju kojima se izdvajaju tomografske ekspozicije kosti po pojasevima na raznim dubinama. ˇ Miodrag Simonovic ´ B. Sekrecija iz nosa kao produkt brojnih žlezda nosa prisutna je permanentno. nego utvrdjuje i dubina lezije. u patološkim stanjima (zapaljenjskim. ˇ ˇ ´ 23 . cime se izbegava ne samo prekrivanje struktura. kao i stanje okolnih struktura. kao i neke urodjene mane (atrezija hoana) ili urodjeni ili steceni deformiteti nosne pregrade. ranija oboljenja ili istovremena oboljenja drugih ˇ organa mogu biti od znacaja za patološko stanje u nosu i paranazalnim sinusima. Nosnu opstrukciju najcešce uzrokuju zapaljenjska oboljenja. destrukcije ili frakturne linije. Snimak piramida po Stenvers-u eksponira sve delove piramide. Snimak je narocito važan ´ ˇ za promene u predelu vrha piramide i tumora pontocerebelarnog ugla. od glavobolje usled povecanog intrakranijalnog ´ pritiska i bolova nastalih zbog organskih ili funkcionalnih poremecaja u nosu i paranazlnim ´ sinusima. zavisi da li ce se ovaj simptom ´ razviti naglo. za specijalno delikatnu dijagnozu. poremecaju cula mirisa i nekim ´ ˇ oblicima poremecaja fonacije. pa prema tome i otežano disanje. Porodicna anamneza. Ova ostaje klinicki nezapažena. Kod febrilnosti uociti sve njene kvalitete. alergijskim). sekreciji.

tako i u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba. Palpiraju se istovremeno simetricne strukture nosa ˇ i lica i utvrdjuju eventualno bolna osetljivost. eventualnu ˇ asimetriju cela i lica. B. Inspekcija Inspekcijom treba uociti i verifikovati sve spoljnje promene nosa. Palpacija Palpaciju treba primeniti u svim slucajevima u kojima postoji pozitivna anamneza na ˇ oboljenja nosa ili paranazalnih šupljina. cacosmia. do vrlo intenzivnih. Predmet palpacije su i sva izbocenja na nosu. i tek susret sa bolesnicima ˇ ˇ ˇ u kojih je došlo do ispada ove funkcije. koja mogu da ugroze i život ˇ ˇ bolesnika preteci iskrvavljenjem. velicinu i položaj nosa. Objektivni pregled 1. ˇ ˇ licu i celu u kojim slucajevima treba utvrditi i kvalitete ovih. Inace. cela. dok asimetrija u smislu izbocenja najcešce ukazuje na zapaljenjski ˇ ˇ ´ ili tumorski proces. oblik. Fonatorna funkcija nosa (zbog uloge koju nos ima u formiranju zvucnosti i boje ˇ glasa) može biti ugrožena anatomskim promenama u samom nosu. Ova poslednja može da ukazuje na oboljenja kože u odgovarajucem ˇ ´ predelu nosa. Ove cinjenice mogu biti od znacaja za ˇ ˇ ˇ ˇ disajnu funkciju nosa.Krvavljenje iz nosa ili epistaxis nastaje ili kao simptom lokalnih oboljenja u nosi ili kao manifestacija nekog opšteg oboljenja. koja nemaju klinickog znacaja. pa su prema tome perifernog ili centralnog porekla. kardiovaskularna oboljenja. Od opštih oboljenja treba imati u vidu sva sistemska oboljenja. emfizem. od ˇ ´ ˇ ˇ minimalnih. Mesto krvavljenja je najcešce iz locus Kiesselbachi. intenzitet krvavljenja može biti vrlo razlicit. Asimetrija u smislu ulegnuca može da govori ´ o traumatskom poreklu. kako u oblasti profesionalnih potreba. Od lokalnih oboljenja epistaksu najcešce uzrokuju ˇ ´ traume. posebno njihovu simetricnost). bubrega i druga. kao i eventualne ˇ ˇ promene na ostalim delovima licnog skeleta. paranazalnih šupljina i nazofarinksa) i zapaljenjski oblici uzrokovani virusima. ali takodje može biti uzrokovana patološkim procesima koji se ˇ odigravaju u nosu i paranazalnim šupljinama. 24 . Znacaj cula mirisa u coveka se neopravdano zapostavlja. koagulopatije. lica. lica i cela. ´ Poremecaji mirisa (anosmia. Zabacivanjem glave unazad moguce je utvrditi stanje prednjih nosnih ´ otvora (oblik. ukoliko se na pravi nacin i u pravo vreme ne ukaže ´ ˇ adekvatna pomoc. oboljenja jetre. koje ˇ ˇ odstupaju od normale. maligni tumori (nosa. Važno je utvrditi stanje kože. 2. parosmia) uzrokovani su lokalnim oboljenjim ´ u nosu i oboljenjima centralnog nervnog sistema. krepitacije nosnih kostiju. pa prema tome mogu nastati rhinolalia clausa (zapušen nos ili hoane) ili rhinolalia apperta (paraliza ili rascep nepca). ukazuje na svu složenost njegovog ispada. kao što su konzistencija. bolna ˇ ˇ osetljivost i dr. velicinu. ulegnuca ´ na nosnoj piramidi ili u predelu prednjih zidova ceonih i vilicnih sinusa.

uz primenu uobicajenog direktnog ili indirektnog osvetljenja. Važno je napomenuti da se rinoskopska slika razlikuje od anatomske. tako dovodimo osovinu spekuluma. Prednja rinoskopija ima dva akta. ciji je pravac odozdo-naviše i nazad u ˇ smer nosnih hodnika . Treba uvek posebno pregledati i ˇ ˇ utvrditi stanje prohodnosti zajednickog nosnog hodnika. cime ˇ se širi nosni vestibulum. Dok je spekulum u vestibulumu ˇ nosa. Pri tome je važno stanje sluznice nosa. jer se iz razumljivih razloga svi anatomski elementi u nosu ne mogu da vide. desnom rukom vrši se pomeranje glave lagano u levo i desno i istovremeno usmerava osvetljenje prema zidu koji posmatramo. Pošto su ostvareni svi tehnicki uslovi za rinoskopiju (osvetljenje. koja je normalno ružicaste boje i uvek vlažna. ˇ Prednjom rinoskopijom utvrdjujemo prohodnost nosnih hodnika. Po završenom pregledu nosni spekulum se zatvara i zatvoren iznosi iz nosa. pod nosa i odgovarajuci deo septuma i svod nosa. U prvom aktu posmatraju se delovi vestibuluma nosa koji nisu pokriveni krilima spekuluma. uveden spekulum u ˇ nos). ovaj cilj nije uvek lako ostvariti. Desnom rukom ˇ fiksira se glava bolesnika tako što se postavi na njegovo teme.prednja i zadnja Rinoskopija je metoda pregleda kojom se utvrdjuje stanje unutrašnjih struktura nosa. Izuzetno retko može da se vidi gornja nosna školjka ´ i to skoro iskljucivo kod atroficnih procesa sluznice nosa. vrši se detaljan pregled svih unutarnjih struktura nosa. treba vrhom palca podici ´ vrh nosa i utvrditi stanje u vestibulumu nosa na onim mestima koja ce potom nosni spekulum ´ pokriti. Zadatak prednje rinoskopije je da naš pogled za vreme pregleda dopre što je moguce dublje i dalje u nosnu šupljinu i njene zidove sve do zadnjih ´ otvora (hoana). Eventualnim nalazima gnojnog eksudata i izraštaja u ˇ visini otvora paranazalnih sinusa u srednjem i gornjem nosnom hodniku. Spekulum se uvodi u vestibulum nosa zatvoren. Pritisak krila nosnog spekuluma na zidove nosa ne sme da bude grub. pored retrofleksije glave za drugi akt. Postoji prednja i zadnja rinoskopija. Pritiskom na drške spekuluma otvara se njegov kljun. Posebno treba izbeci eventualnu ´ povredu locus Kiesselbachi koja može prouzrokovati neprijatno krvavljenje. Rinoskopija . postavljen koso u odnosu na osovinu nosnih hodnika sa vrhom upravljenim prema nosnom krilu. ˇ palac na frafu. da ne bi došlo do povrede sluznice. ˇ Neophodno je pri pregledu stvoriti takve uslove da meko nepce daleko odstoji od zadnjeg zida 25 . Za izvodjenje prednje rinoskopije potreban je Killian-ov nosni spekulum i dobro osvetljenje (indirektno ili direktno). može se ovim pregledom posrednim putem da pretpostavi da su u pitanju patološki procesi u odgovarajucim ´ paranazalnim sinusima. Pre primene nosnog spekuluma.put napred-nazad. Medjutim. Nosni spekulum drži se u levoj ruici na taj nacin da kraci spekuluma leže na dlanu. Zbog toga je ponekad korisna primena vazokonstriktornih sredstava. položaj i oblik nosne pregrade. U prvom aktu glava bolesnika fiksirana je u normalnom položaju. Zadnja rinoskopija služi za pregled epifarinksa. i u slucajevima bez patološkog stanja u nekim izmenjenim ˇ anatomskim uslovima (oblik i položaj nosne pregrade i nosnih školjki). Kljun spekuluma je na taj nacin okrenut prema dorzumu šake. Tako se privremeno smanjuje nabreknuce sluznice i stvaraju bolji uslovi za tacniji uvid u nosne ´ ˇ šupljine. Širenjem nosnog vestibuluma laganim pokretom podižemo pokretni deo vrha nosa. potom donja nosna školjka.3. oblik i velicinu nosnih ˇ školjki. a u drugom zabacena je prema pozadi. donji nosni hodnik. Potrebni su ogledalo (koje je znatno manje od laringealnog) i špatula.

uvule i mekog nepca. U hoanama se ponekada vide repovi nosnih školjki. To je ˇ ´ kvalitativna metoda. Treba nastojati da se ne dodirnu strukture baze jezika. ˇ Za jednostavnu informaciju o prohodnosti vazduha može nam poslužiti metoda zamagljivanja ogledala izdahnutim vazduhom posle dubokog udisanja kod zatvorenih usta. ˇ ˇ Primenom operativnog mikroskopa sa opisanom tehnikom (epifaringomikroskopija) dobija se preciznost u pogledu. lateralnog zida (faringealni otvor Eustahijeve tube. ˇ ˇ ˇ ˇ 26 . a što je najvažnije i najmanje patološke promene moguce je otkriti ´ zahvaljujuci uvelicanju mikroskopa. Za ispitivanje cula mirisa postoje subjektivne i objektivne metode. zatim u sasvim male dece zadnja rinoskopija je uopšte ´ ´ neprimenjiva. odnosno da je spušteno. Projekcija anatomskih struktura epifarinksa u ogledalu je indirektna. a drugom rukom pritisne obraz izmedju vilice (da bi bili obezbedjeni od ugriza pri pokušaju zatvaranja usta). Funkcionalno ispitivanje nosa Funkcionalno ispitivanje nosa u prakticne svrhe obuhvata ispitivanje prohodnosti ˇ vazduha kroz nos i ispitivanje funkcije cula mirisa. pre svega zbog pseudotrizmusa). da bi se izbegao refleks gadjenja. Na ovaj nacin moguce je utvrditi stanje gornjeˇ ˇ ´ zadnjeg zida (krova) epifarinksa. U ovako stvorenim uslovima izvodimo zadnju rinoskopiju. Primenom tankih sondi provucenih kroz nos u ˇ ˇ epifarinks i njihovim provodjenjem kroz usta napolje.farinksa. vece ili manje ´ ´ površine. kao i u jednog broja odraslih bolesnika. U prvih. Potrebno je da bolesnik otvori ´ ˇ usta (ne maksimalno). U najveceg broja bolesnika to se uspešno postiže bez ´ primene bilo kakvih pomocnih anestetickih ili drugih sredstava. Ovim pregledom vidi se delimicno i gornja površina mekog nepca. Ona može da nam posluži za orijentaciju o prohodnosti nosa. Na prednjem zidu vide se zadnji nosni otvori (hoane). Palpiranjem anatomskih struktura utvrdjuje se normalno ili patološko stanje u epifarinksu. Utvrdjivanje praga osecaja odredjenih mirisa predstavlja kvantitativno ´ ispitivanje. bolesniku ˇ se daju razlicite supstance da omiriše i on treba da odgovori da li oseca miris i koji je. pregled epifarinksa obavlja se posebnim endoskopskim metodama. U nekim slucajevima ˇ moramo da primenimo lokalnu epimukoznu anesteziju. koje se golim okom ne mogu videti. Pregled epifarinksa obavlja se i palpacijom (u dece kao jedina rutinska metoda). lekar levom rukom pritisne špatulom jezik na nacin kako se izvodi ˇ faringoskopija i potom zagrejano ogledalo unese u mezofarinks tako što je staklena površina okrenuta prema gore (prema epifarinksu). što zavisi od njihove velicine. Stvorice se ravnomerni ili neravnomerni krugovi od izdahnutog vazduha. postižemo isti efekt. odvojeni u sredini zadnjim delom nosne pregrade. Sam pregled nije teško izvesti. a interpretacija epifaringoskopske slike stice se iskustvom. 4. Uz pomoc instrumenta velotraktora ´ povlacimo meko nepce prema napred. Kod objektivnih metoda primenjeno je elektroencefalografsko ispitivanje i ono je od znacaja narocito u forenzickim slucajevima. torus tubarius). Ovo je subjektivna metoda. Uvodi se kažiprst ruke u epifarinks. Postoje i specijalni aparati (rinomanometri) kojima se vrlo precizno utvrdjuje prohodnost nosa. ´ ˇ Ako ne možemo da ostvarimo neophodnu saradnju sa bolesnikom (a ona se nece ´ postici u najvecem broju dece.

Koriste se snimci: ˇ nosnih kostiju. zapadanje hrane u larinks. bolesnika treba ispitati i u smislu postojanja opštih poremecaja organizma koji cesto ´ ˇ prate ovu simptomatologiju. profil lobanje.sušenje ždrela je važan simptom koji ukazuje na to da je fiziološka uloga nosa u disanju iskljucena ili nedovoljna. opšta slabost. gubitak apetita i telesne težine. Sinusoskopija je metoda novijeg datuma. mogu biti prouzrokovani i poremecajem drugih delova aerodigestivnog trakta. tumori i zapaljenjski procesi. Osim toga. Poslednjih godina je u primeni kompjuterizovana tomografija (CT) koja je od velikog znacaja u dijagnozi malignih tumora. koji kod iskusnog lekara odmah izazove sumnju na ovo oboljenje. paranazalnih šupljina (obican i kranioekscentrican). ´ U anamnezi osoba sa oboljenjem orofarinksa najcešce se javljaju sledece smetnje: ˇ ´ ´ . dijabetesa. . neuromuskularnih poremecaja . zapaljenjskih. U anamnezi pored lokalnih simptoma koji ce biti ´ navedeni. U dijagnozi tumora i kao priprema za ˇ hirurške zahvate primenjuje se i selektivna angiografija sa embolizacijom (privremenom ili trajnom).Rendgenografija nosa i paranazalnih šupljina Rendgenografija nosa i paranazalnih šupljina zauzima znacajno mesto u dijagnozi ˇ oboljenja ovog podrucja kao što su povrede. ´ ´ .hipersalivacija je prateci simptom mnogih zapaljenjskih procesa ždrela i usne duplje. baza lobanje ˇ ˇ kao i stratigrafski.smetnje u fonaciji nastaju usled oštecenja artikulacionog prostora usne duplje kada ´ smetnje mogu ici od promene boje glasa do nemogucnosti izgovaranja pojedinih glasova. . jezika. Miroslav Djordjevic ´ C. Anamneza Oboljenja usne duplje i ždrela mogu biti izraz lokalnih poremecaja ili još cešce mogu ´ ˇ ´ biti indikator raznih opštih oboljenja. simptomi na izgled lokalni. povreda. Veoma je karakteristican sladunjavo-fetidni zadah kod nekroticnih malignih tumora gornjih ˇ ˇ aerodigestivnih puteva. Javlja se još i kod opštih oboljenja. kod hipertermije i dehidratacije.zadah iz usta (fetor ex ore) može biti posledica lokalnih promena u ustima i ždrelu ili i gnojnih zapaljenja u nosu i sinusima. divertikuluma ili atonije jednjaka. Ako postoji ˇ 27 . tumorskih procesa. prepreka u farinksu. uremije. Usna šupljina i ždrelo A. ´ Javlja se i kod trovanja olovom. ˇ enterokolitisa.vracanje hrane na nos. . U ´ ´ slucajevima opstrukcije nazofarinksa glas ima nazalni prizvuk . malignih tumora. korozija.rinolalija klauza. To su: povišenje telesne temperature. pomocu koje se na endoskopskim principima ´ uvodi optika u nos i paranazalne šupljine i utvrdjuje stanje u njima.smetnje u žvakanju i gutanju mogu se javiti usled poremecaja inervacije mišica za ´ ´ žvakanje.

Izgled i velicina tonzila ˇ ˇ ˇ procenjuje se prema nepcanim lukovima. a atroficne duboko iza nepcanih lukova. Bolesnik sedi uspravno i glavu drži pravo. ´ ˇ ˇ njegovim smanjenjem ili neadekvatnim osecajem. ´ povrede. Najpre ˇ se pogleda bukalni vestibulum levo. Tu se mogu naci kongenitalni rascepi. Nakon toga se ispita pokretljivost jezika. Potom se gleda papila izvodnog otvora Stenonovog kanala i bukalna sluznica prvo sa desne. senilne keratoze i leukoplakije. nazofarinksu i sinusima. Jezik leži mirno na podu iza zuba. grebanje. Sluz koja se sliva niz zadnji zid ždrela obicno je posledica oboljenja jednog od navedenih organa. Privremene poremecaje cula ukusa izazivaju ´ ´ ˇ visoko febrilna stanja i drugi uzroci koji dovode do suvoce usne duplje i ždrela. gore i dole. Može se uociti i asimetrija lica. a zatim sa leve strane. a u dece ˇ ˇ ´ adenoidnih vegetacija. otekline na vratu. . Eutroficne tonzile su u ravni lukova. kada se mora uraditi traheotomija. hipertroficne ˇ ˇ ˇ izvan. Špatula se ne sme suviše duboko staviti kako se ne bi izazvao refleks 28 . Ako je tumefakt zatvorio oro. Važan je i zadnji zid mezofarinksa. ili što je mnogo ozbiljnije kod prepreka u hipofarinksu ili mezofarinksu.ili hipofarinks onda bolesnik govori kao da su mu puna usta. donju površinu jezika i izvodne otvore podvilicnih i podjezicnih pljuvacnih žlezda. desno. Na njemu ˇ ˇ se oslikava situacija u nosu. ali uvek treba imati na umu da i maligni procesi pocinju ˇ ˇ neprimetno. tumori. B. a onda ce vrhom jezika dodirnuti ˇ ´ ˇ ´ svoje tvrdo nepce kako bi se imao uvid u pod usne šupljine.rinolalija aperta. Desna ruka pociva na glavi bolesnika. na ˇ ˇ ˇ koji se nadovezuje pregled farinksa. osecaj prisustva stranog tela itd.poremecaji cula ukusa mogu se manifestovati potpunim gubitkom cula ukusa. Cesto srecemo ´ ´ bolesnike koji se žale na peckanje u ždrelu. Sve ´ ovo mogu biti beznacajne tegobe. Asimetricno ˇ ˇ ˇ ˇ pokretanje mekog nepca ima mnogostruk patološki znacaj od tranzitorne neuromuskularne ˇ pareze. opekotine usne. Potrebno je dobro osvetljenje i špatula. Objektivni pregled Pored opšteg izgleda bolesnika inspekcija ce otkriti postojece patološke promene na ´ ´ rumenilu usnica i njihovoj okolini. Inspekcija Pregled orofarinksa sastoji se iz pregleda usne šupljine i ždrela. Posmatra se boja i vlažnost sluznice svih struktura ždrela posebno prednjih nepcanih lukova. Time je završen pregled usne šupljine. fistule itd. najcešce sinusa. povrede. Pri fonaciji meko nepce se ´ podigne i treba pažljivo uociti nacin i simetricnost pokretanja mekog nepca. Špatulom se pritisnu prednje dve trecine jezika i bolesniku se kaže da izgovori "a". na taj nacin što ce bolesnik da pruži i uvuce jezik. . hemangiomi. Važno je znati da maligni tumori hipofarinksa kao prvi znak daju bol u ˇ ˇ odgovarajucem uvu. ´ . herpes. Bolovi mogu biti spontani ili se javljaju pri gutanju.teškoce pri disanju mogu se odnositi na disanje kroz nos koje je otežano kod procesa ´ u nazofarinksu: strano telo.rascep nepca tada je govor unjkav . a tako isto gingive i zubi. ˇ 1. Lekar špatulu drži u levoj ruci kao "pero" tako da su joj oba kraja slobodna.bol je veoma cesto simptom oboljenja usne duplje i ždrela mada nije uvek ˇ karakteristican. Pasivna hiperemija u obliku ˇ trake na prednjim nepcanim lukovima govori za hronicni tonzilitis. Za to vreme jezik je na podu usne šupljine. do ozbiljnih malignih promena na vratu i epifarinksu. drugi benigni i maligni tumori.

U novije vreme radi se i kompjuterizovana tomografija (CT) epifarinksa kod svakog bolesnika kada se sumnja na tumor. Važno je saznati kada se pojavila. a uz to treba se obavestiti da li ˇ postoji grebanje. uslovima radnog mesta. je li u vezi sa povremenim zapaljenjem nosa i ždrela. ˇ 3. suvoca i osecaj stranog tela. To mora da bude sastavni deo pregleda orofarinksa na koji iskusan strucnjak nikad nece ˇ ´ zaboraviti. da li je nastala naglo ili postepeno. treba ga upitati da li je suv ili pracen ´ iskašljavanjem. Najcešca ´ ˇ ´ smetnja je promuklost. disanja. ´ Kod bolova treba upitati za mesto.povracanja što ometa pregled. jacinu. Bimanuelna palpacija koristi se kod promena na jeziku i podu usne duplje kao i izvodnim kanalima pljuvacnih žlezda. Hipofarinks odnosno baza jezika i valekule moraju da se ´ pregledaju indirektno laringealnim ogledalom što je detaljno objašnjeno u pregledu larinksa. Gornji sprat ždrela odnosno nazofarinks pregleda se zadnjom rinoskopijom. Treba se informisati da li dolazi ˇ u napadima i da li je pracen gušenjem. U dece treba ispitati da li je nastalo odmah po rodjenju ili kasnije. pecenje. 2. ´ Ako postoji otežano disanje treba pitati kada je nastalo. Ovi ´ ˇ pregledi izlaze iz okvira rutinskog pregleda epifarinksa i nazivaju se epifaringoskopijom. ˇ ´ ´ 29 . Mirjana Spalajkovic ´ D. Grkljan A. kašalj i bolovi. da li je stalna ili povremena i da li se pogoršava. alkohol) i psihickim ´ ˇ opterecenjima. viskoznost i boju. Palpacijom se orijentišemo o stanju cervikalnih limfnih cvorova i podvilicnih ˇ ˇ žlezda. širenje. Pitati za kolicinu sputuma. navikama (duvan. Treba se informisati o profesionalnoj opterecenosti glasa. Anamneza Osnovne tegobe bolesnika su poremecaj glasa. Kako je ovo vrlo nepristupacan deo ždrela može se pregledati i direktno pomocu epifaringoskopa koji ima ˇ ´ distalno svetlo ili indirektno pomocu mikroskopa koji uvelicava sliku dobijenu u ogledalu. Rendgenografija nosnog sprata ždrela Rendgen dijagnostika upotrebljava se kao dopunsko dijagnosticko sredstvo u pregledu ˇ nazofarinksa i to profil epifarinksa i baza lobanje po Hirtz-u. Palpacija Palpacija ima veliki znacaj kod oboljenja orofarinksa i to palpacija limfnih cvorova ˇ ˇ vrata. Roditelji treba da nas obaveste da li nastaje iznenada i nocu i da li je otežcano disanje ´ ˇ praceno šištanjem pri udisaju. ´ Ukoliko se bolesnik žali na kašalj.

laringokele) a narocito pri udisaju (uvlacenje u jugulumu kod stenoza u larinksu). Palpacija Palpacija je metoda kojom utvrdjujemo granice. Vrat bolesnika je u lakoj retrofleksiji. Palpacija se mora izvesti bez pritiska i gnjecenja. njome treba da se koriste ˇ ˇ lekari opšte prakse i specijalisti opšte medicine. tako da je palac leve ruke na gornjoj površini. Pregled se obavlja posredstvom laringealnog ogledala. ˇ Princišp pregleda se sastoji u sledecem: ceono ogledalo i oko lekara moraju biti u ´ ˇ horizontalnoj ravni sa uvulom i mekim nepce bolesnika. Prednju cetvrtinu jezika obuhvatimo ˇ gazom. sa otvorenim ustima i ispruženim jezikom ispred donje usne. vidimo sliku grkljana. Bolesnik i lekar su u položaju ˇ kao kod faringoskopije. prekid tkiva i krvavljenje nalazimo kod povreda. u ogledalu. kod potkožnog emfizema ´ mehurice vazduha. ali zahteva uvežbanost. Dodirom metalne površine ogledala na nadlanicu leve ruke ocenimo temperaturu ogledala. Nacin izvodjenja je jednostavan. Ogledalo unosimo pod svetlom u usnu duplju okrenuto prema dole. Jezik ne treba stezati. ˇ ˇ 2. kao pero pri pisanju i zagrejemo ˇ njegovu staklenu površinu nad špiritusnom lampom. ´ ˇ 3. bez pritiska na donje zube. U izvesnim slucajevima lekar i bolesnik moraju zauzeti kosi položaj. kašlju (stridor. Ako je u pitanju laringokela onda pri kašlju i nadimanju palpiramo ´ uvecanje izrasline. Kod fraktura larinksa osecamo krepitacije. parce gaze za jezik. a držac oslonimo na levi usni ugao. Na uvulu i meko nepce postavimo laringealno ogledalo pod kosim uglom i svetlosni snop ubacimo na laringealno ogledalo. konzistenciju. dimenzija 8 do 20 mm precnika. ´ Desnom rukom držimo laringealno ogledalo sa držacem. ne dodirujuci jezik i postavljamo na uvulu i meko nepce. bolnu osetljivost i toplotu promene. ˇ Pored njega moramo imati metalni držac za ogledalo. Objektivni pregled 1. Na taj nacin se epiglotis bolje podigne a larinks pokazuje svoju ˇ pokretljivost. iduci od gornjeg prema donjem ´ 30 . obim. nežno ga povuci napred. Tom prilikom. bez zatezanja. postavljamo ogledalo. špiritusnu lampu ˇ ˇ za zagrevanje. Uvek mora da fonira jedan od ˇ vokala "e" ili "i".B. bolesnika u komi i psihijatrijskih bolesnika koji odbijaju saradnju. Sem otorinolaringologa. svetlo i anesteticko sredstvo za epimukoznu anesteziju u obliku raspršivaca ˇ ˇ (Gingicain) ili tecnosti (2% Pantocain). a kažiprst na gornjoj usni. ˇ infiltracija kože i egzulceracija. ´ Pokretom prema gore i nazad. Pri ˇ pregledu bolesnik diše obicno ili zahtevamo dublje respiracije. Indirektna laringoskopija Indirektna laringoskopija je osnovna i najcešce primenjivana metoda u ambulantnoˇ ´ poliklinickim i bolnickim ustanovama. srednji prst na donjoj. Inspekcija Inspekcijom se mogu zapaziti promene na koži i mekim tkivima vrata. Ona se ne može izvesti u dece predškolskog uzrasta. bilo da je lekar u višoj ili nižoj ravni ˇ od bolesnika. Krvne podlive i otoke. Odbijene svetlosne zrake iz larinksa vidimo kao sliku larinksa u ogledalu. Kod tumora se vidi njegova velicina. Posmatramo pokrete larinksa pri udisanju. licem u lice. nežno i bezbolno.

medicinska sestra i dva pomocna radnika. Od instrumenata ´ neophodni su: serija direktoskopa raznih velicina za sve uzraste sa nosacem svetla. zbog jakog refleksa gadjenja i povracanja. To postižemo ležecim položajem bolesnika i retrofleksijom glave. Pri fonaciji glasnice se gotovo dodiruju u srednjoj liniji a sinusi piriformisi se otvore. laringealnu stranu epiglotisa i ariepigloticne nabore. a u odraslih posle indirektne laringoskopije.polu ogledala i to: bazu jezika i obe valekule. i terapijska. Bolesniku ´ otvorimo usta. ˇ ˇ kod jako isturenih prednjih zuba. sem dijagnostickog znacaja. Bolesnik se postavlja na operativni sto u ležecem položaju sa retroflektiranom glavom. hvataljke za ekstrakciju stranih tela i biopsiju. tako i pri respiraciji. 4. Njome se služimo pri ˇ ˇ odstranjivanju stranih tela. Sasvim dole je postkrikoidni predeo ˇ i ušce jednjaka. Intervencija se izvodi u ˇ epimukoznoj. iza glave bolesnika. Ovim aktom imamo uvid u ostale strukture larinksa. Važno ´ je naglasiti da je prednji deo larinksa u slici na ogledalu gore. ˇ Lateralno od ariepigloticnih nabora je sinus piriformis. uz premedikaciju. Metoda se primenjuje u stacionarnim ustanovama u dece uvek. kod piknicke konstitucije sa debelim i kratkim vratom. do baze epiglotisa i osu larinksa ispravimo sa usnom dupljom. trouglasti je prostor sa oštrim uglom na slici gore. Zato je potrebno u takvih bolesnika "našte" izvršiti epimukoznu anesteziju. U trecem aktu. a zadnji se vidi dole. instrumentar. neurolept ili opštoj anesteziji. osloncem na incizive. Princip pregleda je u tome da se uzdužna osa larinksa i usne duplje dovedu u istu ravan. ˇ ˇ transformator za pretvaranje struje u napon od dva volta. ´ ´ pomerimo direktoskop prema prednjoj komisuri. laringealnu stranu epiglotisa. pregled se ne može ˇ ´ obaviti. U prvom aktu direktoskopije prikazujemo bazu jezika. Pri disanju izmedju glasnica vidi se subglotisni prostor i delovi traheje. Lekar je u sedecem položaju. Ova metoda je dovoljna za orijentacionu dijagnozu. Direktna laringoskopija Direktna laringoskopija je metoda kojom larinks gledamo neposredno kroz cev direktoskopa. Teže se izvodi u bolesnika sa deformitetom torakalne i vratne kicme. tako da preskocimo vrh epiglotisa ˇ pokazujuci njegovu laringealnu stranu i aditus larinksa. ˇ Za izvodjenje ovog pregleda potrebna je ekipa strucnjaka: otorinolaringolog. ´ koju drži sestra sa desne strane. U redjim slucajevima. njegov oblik. Pri disanju. manjih benignih izraštaja i biopsije. obe valekule. lingvalnu stranu epiglotisa. velicinu. Intervencija ima tri akta. Morgagni-jeve sinuse i glasnice. aspiracione cevi i nosaci vate za uzimanje briseva. ˇ anesteziolog. ventrikularne nabore. Metoda je. a potom indirektnu laringoskopiju. U drugom aktu lako povlacimo vrh ˇ ˇ ˇ direktoskopa prema sebi i istovremeno ga podižemo. položaj i cvrstinu pri inspirijumu. stavimo parce gaze ili zaštitnik na zube gornje vilice i desnom rukom uvodimo ˇ po jeziku u srednjoj liniji vrh direktoskopa. tako da zubi gornje ´ vilice i Adamova jabucica budu u istom nivou. ukoliko su još kariozni. izmedju glasnica. kako pri fonaciji. 31 .

Najznacajnija je stratigrafija s lica u ˇ fonatornom i respiratornom položaju. U terapijske svrhe razvila se posebna tehnika ˇ endolaringealne mikrohirurgije. 32 . ´ prilagodjena uzrastu. lokalni nalaz može se uvelicati od 6 ˇ do 40 puta preko mikroskopa. Ovom metodom patološki proces u larinksu može se objektizovati fotografski.5. možemo odstraniti benigne izraštaje. benignih tumora i povreda. Za izvodjenje nam služe sledeci instrumenti: serija direktoskopskih špatula. kao: rendgen-kinematografija. Njene prednosti su u tome što se pregled obavlja binokularno. Njome u celosti bez povrede zdrave okoline. serija mikrohirurških instrumenata i operativni ˇ mikroskop. Njome mogu da se objektivizuju mesto i obim patološkog procesa. Uvelicanje na mikroskopu biramo ˇ prema zahtevu patoloških promena. Funkcionalno ispitivanje larinksa Funkcionalno ispitivanje larinksa se koristi u fonijatriji kao posebnoj grani otorinolaringologije. hemangiome itd. Metoda je dijagnosticka ali još više terapijska. Ovde se koriste brojne metode pregleda. pocetnih malignoma. redje kao ˇ ´ kontrastnu. držac za fiksiranje. traumi i profesionalnih oboljenja. Opšta anestezija dopušta komfor lekaru. ˇ ˇ fiksaciji krikoaritenoidnog zgloba. izvršiti epimukoznu anesteziju ili pregled izvršiti u neurolept analgeziji ili endotrahealnoj anesteziji. 6. Od nativnih snimaka dijagnosticku vrednost ima bocni snimak larinksa i ˇ ˇ stratigrafija s lica (više) i sa strane (redje). 7. kinematografski ili televizijskom kamerom. Stroboskopija je fizicko-opticka metoda kojom možemo posmatrati vibracije i ˇ ˇ amplitude glasnica. Metoda je znacajna u dijagnozi paraliza i pareza glasnica. noduse. obe ruke lekara su slobodne za intervenciju. fraktura). može se izvesti kod svakog uzrasta. edeme. Vrlo je znacajno pracenje pregleda i intervencije od strane ˇ ´ asistenta koji se na posebnom okularu edukuje binokularnim posmatranjem. Da bi se izvršio pregled i intervencija potrebno je dati bolesniku premedikaciju. bezbolnost i odsustvo psihotraume bolesnika. špatula se fiksira ˇ osloncem na grudnu kost ili na operativni sto. sonografija. polipe. Kod bocnog snimka vidi se skelet larinksa i ˇ promene na njemu (patološka infiltracija. Rendgenografija grkljana Rendgenografija grkljana je metoda koju koristimo cešce kao nativnu. Ovu metodu pregleda indikujemo kod kongenitalnih malformacija. Nacin uvodjenja špatule je kao kod direktoskopije. Njome eksplorišemo Morgagni-jev ˇ ventrikulus i subgloticnu površinu glasnice. Svetlo mikroskopa se ubacuje kroz cev špatule i prikazuje larinks. magnetofonsko snimanje i dr. Laringomikroskopija Laringomikroskopija je metoda koja dopušta najsavršeniji pregled larinksa. stroboskopija. Posebnim elektronskim uredjajem koji se nadovezuje na indirektnu laringoskopiju ili mikrolaringoskopiju može se dobiti i analizirati izdvojen i usporen pokret glasnice. Posle postavljanja.

Kašalj poput laveža psa. ´ tumorom. narocito ako je nastao u snu. upucuje na akutni subgloticni laringitis.U retkim slucajevima služimo se kontrastnim sredstvima kojima se prikazuju promene ˇ sluznice larinksa registrovane putem stratigrafije s lica. zapaža se jaka salivacija. 33 . a postepena za razvoj tumora. simptomi su aspiracije stranog tela. ˇ Kod visoke opstrukcije u disajnim putevima postoji uvlacenje u jugulumu. ovi se organi dobrim delom izucavaju i u okviru otorinolaringologije. traheje i bronhija. strano telo). ˇ ´ ˇ a ako je pri tome i glas promukao treba pomisliti na difteriju larinksa i Jackson-ov laringotraheobronhitis. stranim telom ili neurološkim poremecajima. dušnik i dušnice Zbog tesne povezanosti šupljina uva. Objektivni pregled Kod zaglavljenog stranog tela u jednjaku. Božidar Stanisavljevic ´ E. Otežano gutanje praceno kašljem i ´ gušenjem u novorodjencadi navodi na sumnju da je rec o traheo-ezofagealnoj fistuli. Naglo nastala disfagija ´ govori za strano telo. ˇ Povracanje sveže krvi može da bude posledica varikoziteta u jednjaku. Jednjak. amonijak) upucuje na vrstu sredstva ˇ ´ upotrebljenog u cilju trovanja. cesto presudnu ulogu igraju ˇ anamnesticki podaci. Hipersalivacija sa mirisom na neko kausticno sredstvo (esencija. Anamneza U patologiji jednjaka. nosa i grla sa šupljinama jednjaka. grudni koš pa cak i lice i abdomen. znak je bronhijalne opstrukcije. Za ezofagoskopiju se koriste cvrsti metalni ezofagoskopi. dušnika i dušnica. a pojava ´ otežanog ili onemogucenog gutanja govori za stenozu jednjaka prouzrokovanu ožiljkom. Uporni kašalj. Kašalj pracen hemoptizijama upucuje na endobronhijalne promene ´ ´ (tumor. recidivirajuce pneumonije i one koje ´ ne reaguju na terapiju ukazuju na opstrukciju ili strano telo i zahtevaju bronhoskopiju. Kod perforacije u aerodigestivnim putevima javlja se potkožni emfizem koji može da zahvata vrat. nastali pri uzimanju hrane. 1. ˇ ˇ Iznenadni kašalj i gušenje. ˇ interkostalnim predelima i epigastrijumu. ˇ A. Smanjena pokretljivost jednog hemitoraksa a povecana drugog. Ezofagoskopija Ezofagoskopija je endoskopska metoda pregleda jednjaka koja se vrši pomocu ´ specijalnih instrumenata. astmatiformni napadi. a u novije ˇ vreme sve više se primenjuju fleksibilni ezofagoskopi. kompresijom. ´ Nalaz anomalija na drugim delovima tela upucuje na mogucnost anomalija i u ´ ´ aerodigestivnim putevima. B. izuzetnu.

varikoziteta jednjaka kao i u cilju bužiranja stenoza jednjaka. aneurizme aorte. narocito ako se ona izvodi nepažljivo. kod trovanja kausticnim ˇ sredstvima. kod stranog tela jednjaka. npr. traheo-ezofagealne fistule. tumori pluca. ˇ Indikacije za ezofagoskopiju su sve disfagicne tegobe bolesnika koje nisu mogle da ˇ se verifikuju uobicajenim dijagnostickim metodama. kada je potrebno vršiti bronhografiju. Jednom recju. To je ´ jedina i sigurna dijagnosticka i terapijska metoda eksploracije lumena jednjaka in vivo pri ˇ kojoj se direktno. bronhoskopiju treba izvršiti u svim slucajevima opstrukcije donjih ˇ ˇ disajnih puteva koje nisu mogle da se dijagnostikuju ili izlece uobicajenim dijagnostickim i ˇ ˇ ˇ terapijskim sredstvima. opstrukcija pojedinih delova pluca (emfizem. ´ ´ ´ bronha. Pri bronhoskopiji a uz upotrebu foto. To je tzv. aneurizme aorte i teške arterijske hipertenzije. fleksibilni bronhoskopi. apsces pluca. koji se uvlaci kroz usta u larinks. mogu da otkriju promene u jednjaku i u istom aktu cesto i odstrane. teške srcane mane. visoko febrilna stanja. kod otežanog gutanja. Pri ezofagoskopiji može da dodje i do povreda jednjaka pa i njegove perforacije. sumnjiva ili dijagnostikovana strana tela traheje ili bronha. Bronhoskop je metalni cevasti instrument ´ snabdeven osvetljenjem. traheju i bronhije. hemoptizije. sumnje na tumor. Bronhoskopija Bronhoskopija je metoda direktnog pregleda traheobronhijalnog stable koja se izvodi pomocu specijalnih instrumenata . ako se neko guši zbog stranog tela dušnika. stecenu ili urodjenu stenozu. najbolje u opštoj anesteziji. tuberkuloza pluca.bronhoskopa. mora se izvršiti bronhoskopija i ekstrakcija stranog tela. ˇ ˇ Pored krutih metalnih bronhoskopa.Ezofagoskoškopija se izvodi u ležecem položaju. pod kontrolom oka. ˇ ˇ 2. relativnu kontraindikaciju mogu da predstavljaju srcana ˇ ˇ oboljenja. kod kongenitalnih malformacija ˇ jednjaka. gornja ˇ bronhoskopija. Za dijagnosticku ˇ bronhoskopiju kao relativne kontraindikacije mogu da budu infektivne bolesti. posebno selektivnu. u novije vreme konstruišu se i upotrebljavaju savitljivi. ˇ 34 . Bronhoskopija može da bude dijagnosticka i terapijska i obicno se one dopunjuju. atelektaza). kada je potrebno ´ izvršiti bronhoaspiraciju. Ezofagoskopiju treba izvršiti kod stranih ˇ ˇ tela jednjaka ili sumnje na strano telo. Za dijagnosticku ezofagoskopiju. Indikacije za bronhoskopiju su: urodjene anomalije traheobronhijalnog stable. Kontraindikacija za terapijsku ezofagoskopiju nema. Kada bolesnik ima prethodnu uredjenu traheotomiju bronhoskop se uvlaci kroz ˇ traheostomu u dušnik pa se time zaobilaze usta i larinks. nestrucno. profuzne hemoptizije. To je donja bronhoskopija. traheje.i kino-kamera mogu da se izvrše snimanja promena u traheji i bronhima i ista koriste u nastavne svrhe kao i za dokumentaciju. opstrukcija traheje ili bronha. jer. Kontraindikacija za terapijsku bronhoskopiju nema. traheo-ezofagealnih fistula. bronhiektazije.

traheja i bronhi mogu da ´ budu još bolje prikazani. vrši se kod netransparentnih stranih tela jednjaka (metalni novac. ekser). Radiografija jednjaka Nativna skopija i grafija jednjaka. U epimukoznoj ˇ anesteziji. položaj. Stevan Cvetkovic ´ 35 . ´ Pasaža je takodje nepotrebna kod potpuno onemogucenog gutanja. Ubrizgavanjem tecnih kontrasta još bolje se prikazuju grananja traheobronhijalnog ˇ stabla do najsitnijih bronhiola. Pasaža jednjaka ili ezofagografija je pregled jednjaka uz upotrebu kontrastnog sredstva (kaša barijuma). kost. jer bi kontrast samo otežao ´ ezofagoskopiju koja je ovde neophodna. Insuflacijom kontrastnih sredstava pomocu aerosola. Kroz ˇ ˇ kateter se ubrizgava kontrast.3. njihov položaj. komunikacija sa trahejom. Cesto se zajedno vrše i bronhoskopija i bronhografija. cesto mogu da se vrlo ´ ˇ ˇ dobro vide konture dušnika i dušnica. Kod stranih tela nije potreban pregled jednjaka uz pomoc kontrasta. Pri pasaži dobro se vidi prolaznost jednjaka. mesto suženja ili proširenja. ili u opštoj anesteziji. dovoljna je samo ezofagoskopija. To je bronhografija koja može da prikaže grane celog bronhijalnog stable. širina. narocito ˇ ako je pre ubrizgavanja kontrasta potrebno izvršiti aspiraciju obilnog sekreta iz bronhiektazija. a može da se vrši i selektivno. devijacije ili kompresije. 4. suženost. narocito pri tomografiji. Izvodi se na više nacina. Radiografija traheje i bronha i bronhografija Pri nativnom snimku toraksa i pluca. varikoziteti i ulkusi jednjaka. kroz tubus za anesteziju. kompresije. uvlacenjem katetera kroz nos.

što je od znacaja pri pregledu. pa kod nekih oboljenja može da se konstatuje spuštanje ovog zida. Treba naglasiti da je slušni hodnik napred u odnosu sa temporomandibularnim zglobom. Klinicka anatomija spoljnjeg uva ˇ Spoljnje uvo (Auris externa) Spoljnje uvo se sastoji iz ušne školjke i spoljnjeg slušnog hodnika. srasla sa perihondrijumom i periosteumom. limfa se preko brojnih okolnih cvorova vodi u duboke limfne cvorove vrata. Izlucena mast (cerumen) je od veliko ˇ znacaja za održavanje elasticnosti ne samo kože meatusa. jer i njeno potpuno odsustvo ne utice bitno na sluh. Njihov je zadatak prikupljanje i provodjenje zvucnih talasa iz spoljnje sredine do bubne opne. osetljiva na dodir. U coveka ima više estetski nego ˇ ˇ funkcionalni znacaj. ˇ ˇ b. Spoljnji slušni hodnik (Meatus acusticus externus) To je lako savijena cev najcešce ovalnog preseka sa precnikom 5 do 10 mm i dužinom ˇ ´ ˇ oko 35 mm. sa brojnim ceruminoznim i lojnim žlezdama i dlakama. Ovo se mora imati u vidu iz dva razloga: 1. Razvoj uva se ne završava pre rodjenja. U obliku je trube proširene i na ulazu i neposredno pre bubne opne (recessus praetympanicus) sa suženjem na prelazu svoje prednje i unutrašnje trecine (isthmus). ˇ Ovo nije slucaj u male dece gde se koštani zidovi nisu još potpuno formirali. pa je slušni ˇ hodnik spljošten i povlacenjem ušne školjke prema dole može da se otvori i tako omoguci ˇ ´ pogled prema bubnoj opni. n. auricularis magnus i ramus auricularis n. Krvotok se obezbedjuje preko a.II. tako da izvesna lokalna zapaljenja ne moraju da se odraze na bubnu opnu. gore sa srednjom lobanjskom jamom a dole sa parotidnog ložom. Spoljnji ´ deo mu je hrskavicavo-membranozan i može povlacenjem gore i unazad de se pomeri u ˇ ˇ odnosu na unutrašnji koštani deo i tako ceo hodnik ispravi. U 1 . oblika je školjke sa nekoliko nabora koje daje hrskavicava ˇ podloga. a. nego se nastavlja i u postnatalnom periodu kada u srednjem uvu ima još mezenhimnog tkiva. a senzitivne nerve daju ˇ ˇ n. u mezenhimnog tkivu može postojati žarište infekcije. Koža meatusa je tanka. nego i spoljnjeg dela bubne opne. preko cijeg perihondrijuma je koža direktno srasla. mezenhimno tkivo može da podeli srednje uvo. koja se nalazi na ˇ dnu slušnog hodnika. Ušna školjka (auricula) Kao što joj i ime kaže. ˇ ˇ Unutrašnji deo gornje-zadnjeg zida hodnika je istovremeno i dno antruma mastoideuma. gde ih dalje preuzima srednje uvo. fiziologija i patofiziologija uva ˇ A. Srednje uvo (Auris media) Srednje uvo predstavlja sistem vazduhom ispunjenih prostora nastalnih iz prvog škržnog luka urastanjem cilindricne respiratorne sluznice iz nazofarinksa preko Eustahijeve ˇ tube. vagi. auriculotemporalis. Otologija Klinicka anatomija. i 2. carotis externae.

više deskriptivno. mada u osnovi nepravilna. Njeni najveci zategnuti deo (pars tensa) ima tri sloja: ´ spoljnji epidermalni. dok ´ se kratki krak (processus brevis) izbocuje kao trn iznad ovoga. Stožer i centralni deo srednjeg uva predstavlja sistem sastavljen od bubne opne i slušnih košcica. membrana Schrapnelli). Bubna duplja (Cavum tympani) Bubna duplja zapremine oko 1 kubni santimetar je dobila naziv po slicnosti sa ˇ bubnjem. Mnogo ˇ manji srpasti deo u prednje-gornjem ivicnom delu membrane nema ovaj srednji sloj. ´ a. s tim što svi ostali anatomski detalji treba da omoguce ovaj osnovni cilj. To se spolja gledajuci vidi ka stria malleolaris. Tim putem se zvucne vibracije prenose na tecnosti ˇ ˇ unutrašnjeg uva Spoljnji zid bubne duplje cini delimicno (uglavnom po ivicama) kost. Ipak se.cekic (malleus) . srednji fibrozno-vlaknasti i unutrašnji koji cini sluznica kavuma. za nju je utkana prva slušna košcica . . a centralni deo ˇ ˇ zauzima membrana .bubna opna . mogu opisivati njenih šest zidova.odojcadi je od celog pneumaticnog sistema u mastoidnoj kosti. pa je ˇ zato labav (pars flaccida membranae tympani. ˇ ´ . dok je drugi prozor slobodan i ´ ˇ 2 .a sama šupljina je ˇ cilindricna ili prizmaticna. razvijen samo antrum ˇ ˇ mastoideum.uzengija (stapes). Bubna opna (Membrana tympani) Bubna opna sa slušnim košcicama premošcuje šupljinu bubne duplje i cini osnovni ˇ ´ ˇ funkcionalni sistem srednjeg uva.nakovanj (incus). U prednje-gornjem delu bubne opne.da što potpunije prenese ˇ zvucnu energiju iz vazduha na tecnu sredinu unutrašnjeg uva. ´ b. Na taj nacin je i sama duplja anatomski podeljena u tri ˇ odeljka ili sprata: .Mesotympanum zauzima srednji deo bubne duplje u visini bubne opne. atticus) koji je iznad gornje ivice bubne opne i gde se nalaze glava cekica i telo nakovnja.to ˇ ˇ ´ svojim dugim krakom (processus longus).bubna opna. lako zategnuta i koso prema meatusu postavljena ovalna membrana. Iznad njega je ovalni prozor (fenestra ovalis) a ispod okrugli prozor (fenestra rotunda). Unutrašnji ili medijalni zid bubne duplje je ujedno spoljnji zid unutrašnjeg uva (labirinta) i na njegovoj sredini dominira izbocenje bazalnog zavoja puža (kohleje) zvano ˇ promontorijum. sa ˇ ˇ najudubljenijim delom zvanim umbo. cija je plocica elasticnim ´ ˇ ˇ ˇ ligamentima vezana za ovalni prozor. a i radi ˇ ˇ važnih anatomskih detalja. Bubna opna (membrana tympani) je izvanredno fina. a za ovu treca . U prvome se nalazi treca slušna košcica (stapes).Hypotympanum je deo bubne duplje ispod donje ivice bubne opne.Epitypmanum (recessus epitympanicus. Ceo sistem je smešten u bubnoj ˇ ˇ duplji. sa unutrašnje strane. koji je podešen osnovnom funkcionalnom zadatku . jer joj spoljnji zid cini zategnuta membrana . nazvan timpanoosikularni lanac. Za prvu košcicu je vezana ˇ ˇ druga . kao i sama šupljina sa funkcionalnim sistemom koji je premošcuje. koja je uz to povlacenjem prve košcice prema unutra ugnuta u obliku konusa.

Mastoidne celije (Cellulae mastoideae) ´ Mastoidne celije (cellulae mastoideae) predstavljaju nepravilno grozdasto postavljene ´ šupljinice smeštene u mastoidnom nastavku (processus mastoideus) temporalne kosti. koja prenosi senzitivna vlakna iz nervusa facijalisa za prednje dve trecine jezika. dok se na oba kraja tuba širi.zatvoren samo tankom membranom. Postoje velike individualne razlike od potpune aplazije ovih celija do ´ hiperpneumatizacije koja može ici do vrha piramide i u zigomaticnu kost. Na njihovom spoju je suženje ´ ˇ ´ (isthmus) tube precnika od samo 2 mm. što je od velikog znacaja za normalnu ˇ funkciju transmisionog sistema. Kroz šupljinu ´ bubne duplje prolazi i chorda tympani. U odojceta od svih mastoidnih celija postoji ´ ˇ ´ samo antrum. Neposredno uz zid tube prolazi arteria carotis interna. Donji otvor tube je na lateralnom zidu nazofarinksa iza repa donje nosne školjke (torus tubarius). što je od ˇ velikog znacaja za širenje patoloških procesa. Njome prolazi vazduh u pneumaticne šupljine srednjeg uva kako bi u njima ˇ vladao približno isti pritisak kao u spoljnoj sredini. ˇ Prednji zid najvecim delom zauzima prošireni otvor Eustahijeve tube (koja ce biti ´ ´ posebno opisana) i izbocenje karotidne arterije. U odraslih tuba ima dosta strmi tok sa koštanim zidom u gornjoj trecini i hrskavicno-membranoznim u donje dve trecine. U dece je tuba šira. ˇ ´ 3 . mišic uzengije (musculus stapedius) inervisan od grancice nervusa facijalisa. što ˇ ˇ normalno sprecava prodor infekcije u srednje uvo. Iznad i iza ovalnog prozora se nalazi prominencija Falopijevog kanala kojim prolazi timpanalni deo nervusa facijalisa. i 2. ´ c. koji ˇ ´ ´ ˇ se pripaja za glavicu uzengije. Pri gutanju se usled kontrakcije mišica nepca otvara tuba u ´ ovom delu i propušta vazduh. a donji je cesto ˇ ˇ izbocen bulbusom vene jugularis. Za zidove bubne duplje se vezuju i kroz njenu šupljinu prolaze (sa insercijom na raznim delovima lanca) dva mišica srednjeg uva: 1. Oboljenja srednjeg ´ ˇ uva mogu spreciti razvoj celija. Nastaju procesom pneumatizacije iz bubne duplje preko ulaza (aditus ad antrum) koji vodi u prvu. dok se na zadnjem zidu nalazi ulaz u prvu ˇ mastoidnu šupljinu (aditus ad antrum). koja pri manipulacijama na tubi može biti povredjena. kraca i više ˇ ´ horizontalno postavljena. sa 3 do 4 godine je sistem celija vec dobro razvijen. mada su joj u donjem ˇ delu zidovi u miru priljubljeni. Iznad i iza njega je izbocenje lateralnog polukružnog kanala. gde se narocito u dece nekada stvara veca koncentracija ˇ ´ limfnog tkiva (tonsilla tubaris) koja može da ometa prolaznost tube. mišic zatezac bubne opne (musculus ´ ´ ˇ tensor tympani) inervisan od mandibularne grane nervusa trigeminusa. Tuba je obložena cilindricnim epitelom sa trepljama. koji se pripaja na vratu cekica. cije je kretanje usmereno prema nazofarinksu. pa je njena zaštitna funkcija znatno slabija. Eustahijeva tuba (Tuba auditiva) Eustahijeva tuba je uzana cev duva oko 35 mm koja spaja bubnu duplju sa nazofarinksom. Oba ova zida su nekada tanka i dehiscentna. da bi u doba puberteta ´ ´ dostigao maksimum. nastalniju i najvažniju mastoidnu celiju (antrum). ˇ Gornji zid (tegmen tympani) cini ujedno i dno srednje lobanjske jame. Svojom kontrakcijom ovi mišici povecavaju krutost celog lanca ´ ´ pa smanjujuci transmisiju zvuka predstavljaju zaštitni mehanizam organa sluha. d.

povecavaju rezonantne karakteristike ´ ´ srednjeg uva. kao i zbog potreba ˇ ˇ funkcije. ili prakticno tri. sigmoidnim sinusom i nervusom facijalisom. u kome je smešten ganglion spirale (Corti). nalazi periferni receptor organa sluha . ili labirint u užem smislu. Zbog ogranicenog prostora u piramidi temporalne kosti. Na lateralnom zidu vestibuluma je fenestra ovalis u kojoj leci plocica trece košcice srednjeg uva (stapes). Potpunu pregradu ˇ upotpunjava membranozni labirint. Bazalni zavoj je najveci i cini osnovu puža. Unutrašnje uvo (Auris interna) Iako cini anatomsku celinu. Zadnje-gornji (vestibularni) deo koštanog labirinta se sastoji iz trema (vestibulum) i tri koštana polukružna kanala (canales semicircularis ossei) postavljena u tri ravni prostora. Bazalni zavoj se izbocuje prema srednjem ˇ uvu kao promontorium. gde postoji otvor (helicotrema) preko0 koga dve skale komuniciraju. Ove ravni nisu medju sobom potpuno ortogonalne niti se poklašaju sa odgovarajucim ravnima prostora. Tako.gornju (scala vestibuli) i donju (scala tympani). Prvi organ je nastao diferencijacijom iz drugog.stožera (modiolus). srednji je ˇ ´ ˇ manji. Svaki polukružni kanal blizu ˇ jednog od svojih ušca u vestibulum ima vretenasto proširenje (ampulu) gde je smešten ´ odgovarajuci senzorni aparat. 4 . Prednje-donji deo koštanog labirinta cini puž (cochlea) koji zaista lici na kucicu puža ˇ ˇ ´ sa dva i po zavoja. fiziološke i patološke osobine ostale ˇ zajednicke. koji se zbog toga nekad zove i fenestra cochleae. unutrašnjim uvom. a mogu da predstavljaju put širenja infekcije na brojne okolne strukture. a na prednjem zidu je otvor koji vodi ˇ prema pužu (apertura vestibuli cochleae). pa ga je pravilnije nazvati lateralni nego horizontalni. Sa modiolusa polazi koštana pregrada (lamina spiralis ossea). zatim nervi facialis et intermedius i arteria labyrinthi. unutrašnje uvo predstavlja poseban spoj dvaju perifernih ˇ analizatora . Pregrada nedostaje jedino na vrhu puža. pa se zato ovaj prozor zove još i ˇ ˇ ´ ˇ fenestra vestibuli. Radi što bezbednije funkcije senzorni elementi oba organa su smešteni u membranoznom labirintu (labyrinthus membranaceus) koji se nalazi u koštanom labirintu (labyrinthus osseus). Kanal puža se u stvari obavija oko šuplje koštane kupe . Od posebnog je znacaja antrum oko koga se ˇ ˇ sve ostale celije razvijaju i dolaže cesto u neposredni odnos sa srednjom i zadnjom moždanom ´ ˇ jamom. lateralni kanal zauzima pri vertikalnom položaju glave ugao ˇ od 30° prema horizontali.Kortijev organ. što im daje veliki znacaj i u topografiji i u patologiji.organa sluha i vestibularnog aparata. pripada vestibularnom aparatu dok se u njegovom prednje-donjem delu. a na njegovom donjem delu je okrugli prozor. pa nije cudo da su im mnoge morfološke. pa su zbog toga i kanali ´ dobijali razlicita imena. kao i sa njenom osom. Gornji (superior) se naziva još i prednji (anterior). Oni svi polaze i završavaju se u vestibulumu. leži u približno sagitalnoj ravni upravno na osu piramide. zatim kanal koji vodi prema endolimfaticnoj kesici (ductus endolymphaticus). dok zadnji polukružni kanal (posterior) nosi naziv i frontalis. jer je paralelan sa celom i zadnjom stranom piramide. Zadnje-gornji deo labirinta. tako da je kanal puža (canalis cochlearis) time podeljen na dve skale . ove strukture imaju komplikovan sistem kanala i proširenja. koji je po tome dobio naziv labirint. kanal koji ih spaja (ductus utriculo-saccularis). koja delimicno deli celom dužinom kanal puža. a apikalni formira kupasti vrh (apex) puža. U vestibulum su smeštene dve kesice membranoznog labirinta ´ (utriculus i sacculus).Mastoidne celije olakšavaju temporalnu kost. ili pužu. Unutrašnjem uvu pripada i unutrašnji slušni hodnik (meatus acusticus internus) kojim prolazi zajednicki živac navedena dva organa (nervus statoˇ acusticus).

s tim što ´ im je lumen nekoliko puta manji a pokazuje i neke specificnosti gradje. Ona odatle preko brojnih ´ jedara u moždanom stablu dosežu do odgovarajucih kortikalnih centara. dimenzija 4x2 mm u kome se nalazi horizontalno postavljena macula utriculi i pet otvora membranoznih polukružnih kanala koji iz njega polaze. Tako u jedinstvenom ˇ koštanom vestibulumu postoje dve membranozne kesice: 1. Po izlasku is unutrašnjeg slušnog hodnika vlakna statickog i akusticnog dela se ˇ ˇ razdvajaju i dolaze do odgovarajucih sinapsi u produženoj moždini. Dve kesice spaja ductus utriculosaccularis a sacculus je vezan za kohleu ductus-om reuniens-om. Svaki od membranoznih polukružnih kanala ima svoju ampulu blizu jednog od otvora u utriculus. Detalji strukture oba ´ organa ce biti opisani sa njihovom funkcijom. kao i arteria labyrinthi. Vlakna statickog i akustickog dela osmog živca prolaze zajedno kroz meatus acusticus ˇ ˇ internus. Na bazilarnoj ˇ membrani leži senzorni epitel organa sluha u posebnoj strukturi nazvanoj Cortijev organ. utriculus. Iz makula i krista polaze vlakna ˇ statickog dela osmog moždanog živca. a sve šira što se ide bliže vrhu. U druge dve skale je perilimfa. pa se zove scala media. Granicu prema ˇ skali vestibuli cini takna membrana Reissneri.Opnasti sistem kanala membranoznog labirinta u osnovi podseca na koštani. i 2. sacculus. ˇ najuža na pocetku bazalnog zavoja kohleje. ˇ Membranozni puž (ductus cochlearis) zajedno sa koštanom laminom spiralis cini ˇ podelu izmedju dveju skala puža. cije su ˇ ´ ˇ cilije smeštene u želatinastoj masi i sa njom cine kupulu. Kroz ˇ unutrašnji slušni hodnik prolaze još nervi facialis et intermedius Wrisbergi. On ima tri reda spoljnjih i jedan red unutrašnjih senzornih celija smeštenih medju potpornim ´ celijama i prekrivenih posebnom membranom (membrana tectoria) koja dodirom sa cilijama ´ izaziva slušni nadražaj. Osnovu tog trougla i granicu prema skali timpani cini membrana basillaris. precnika oko 2 mm u kome se nalazi ˇ vertikalno postavljena macula sacculi. dug oko 10 a precnika oko 5 mm. koji se otvara u zadnju moždanu jamu. ´ 5 . s tim što gornji i zadnji polukružni kanal imaju svoje druge krajeve spojene u jedan zajednicki. a prema koštanom zidu je ligamentum spirale ˇ sa krvnim sudovima iz kojih se luci endolimfa. terminalna grane arterije bazilaris. Svaku ampulu po sredini deli krista sastavljena od senzornih celija. Dužine je oko 35 mm a na preseku trouglastog oblika.

U frekventivnom pogledu slušno ˇ ˇ polje se nalazi izmedju 16 i 20. pa se vrednost intenziteta zvuka obicno ne izražava u apsolutnim. B. Za kliniku je od velikog znacaja poznavanje svakog od navedenih mehanizama. sinapse i centre. Zato se pored audiologije. 2. Uvo je razlicito osetljivo po pojedinim ´ ˇ frekvencijama zvuka. nego ˇ u relativnim logaritamskim odnosima. koja ˇ predstavlja jacinu zvuka.vestibularni ´ aparat. perceptornog aparata koji prihvata zvucne signale i pretvara ih u odredjene ˇ biološke ekvivalente pogodne za dalju neurološku obradu sve do prelaska u svest. anatomski i funkcionalno intimno povezani medju sobom. Navedeni organi su filogenetski. sve cešce govori o zajednickoj disciplini audio-vestibulologiji. U pogledu jacine (intenziteta) možemo cuti zvuke u slušnom ˇ ˇ polju izmedju praga sluha (najmanje jacine koja se može jedva cuti) i praga bola. koji se može definisati kao ˇ ˇ odredjena vrsta oscilatornih promena pritiska i talasnog kretanja cestica materijalne sredine. a iznad 20. ˇ ´ ˇ Njihova široka primena u neurološkoj dijagnostici dovela je do neslucenog razvoja oto´ neurologije. provodnog (transmisionog odnosno konduktivnog) ˇ aparata koji prenosi i na odredjeni nacin transformiše zvuke iz spoljne sredine do senzornih ˇ elemenata. slušne nerve jedra. Oni ce zatim kao nervni impulsi putovati do odgovarajucih centara u mozgu. Zvucni nadražaj ˇ Specificni akusticni stimulus organa sluha je zvuk. i vestibulologije. ali i sa centralnim nervnim sistemom. audiologija obuhvata ne samo probleme vezane za sluh i komunikaciju putem njega. kao nauke o sluhu. treptaja u sekundi).000 Hz ultrazvuci. gde ´ ´ podležu procesima analize. kada je ˇ ˇ zvuk toliko jak da vec izaziva bol u uvu. i 3.Audiologija U modernoj nauci. kao nezaobilaznu kariku u ´ otkrivanju lezija moždanog stabla. Tako se normalno prag sluha nalazi na 0 dB a prag bola izmedju 120 i 130 dB. ˇ a. kako bi se pripremili za dalju svesnu obradu. vrste ˇ i kvalitet zvucnog nadražaja (stimulusa). Ispod 16 Hz su infrazvuci. transformiše i pretvori u pogodne bioelektricne ˇ ˇ potencijale. vec samo na odredjen raspone ´ broja treptaja (izraženih kroz frekvenciju zvuka) i na odredjenu velicinu talasa. Sa prakticnog stanovišta ceo fenomen slušanja zavisi od tri osnovne karike: 1. hemijskih i elektricnih efekata kroz ˇ ˇ sve strukture uva. integracije i prepoznavanja (identifikacije). odnosno efektivni zvucni pritisak. kao nauke koja koristi ispitivanje sluha i vestibularnog aparata u otkrivanju brojnih poremecaja centralnog nervnog sistema. malog i velikog mozga. kao nauke koja se bavi vestibularnom funkcijom. što u zajednici sa izvanrednim razvojem tehnike ispitivanja omogucava preciznu oto-neurološku dijagnostiku. koji se obeležavaju u decibelima (dB). ˇ Prirodno je da organ sluha ne reaguje na sve ove promene. senzorni organ podešen da akusticke promene ˇ pritiska i pomeranje cestica vazduha prikupi. Ove granice mogu biti 6 . Klinicka fiziologija sluha ˇ Organ sluha je biološki receptor zvuka. ali i njihov uticaj na funkciju organa ´ smeštenih u unutrašnjem uvu. vec se proširuje i na drugi organ unutrašnjeg uva .000 Hz (Herca. Ovo je jedan aktivni proces koji pocinje još u spoljnoj sredini i ˇ nastavlja se postupno na celom putu u niz mehanickih.

onda se to po analogiji sa belom svetlošcu zove "beli šum". a one su u tom rasponu ujednacene ˇ po intenzitetu. što predstavlja i najveci pojedinacni efekat u kompenzaciji ´ ˇ gubitaka na prelazu zvuka prema unutrašnjem uvu. ´ Treci efekat nastaje koncentracijom zvucnih talasa sa bubne opne na oko 22 puta ´ ˇ manju površinu ovalnog prozora.3 puta veci nego što je bio na bubnoj opni. kao i aparatima ˇ (audiometrima). ˇ ´ Nauka o zvuku i zvucnim pojavama naziva se akustika. Najprostija zvucna pojava koja ˇ ˇ se sastoji samo od talasa jedne iste frekvencije naziva se cisti ton. Neprijatan šum se zove buka. dopušta ´ da se prime prakticno bez otpora sve cujne frekvencije tonova. kao veoma fina membrana. On se sastoji iz spoljnjeg i srednjeg uva i ima zadatak da kompenzuje gubitak usled otpora (impedancije) pri prelazu zvuka iz vazdušne na cvrstu i tecnu sredinu. Pri tome je zadatak spoljnjeg uva da prikupi i koncentriše ˇ ˇ zvucne talase prema bubnoj opni. prenosni) aparat sluha. Taj aparat je za ovu vrstu posebno pripremljen i treba razlikovati nekoliko efekata. Glavni provodni i transformatorni efekti u konduktivnom aparatu sluha nastaju u srednjem uvu. Zahvajujuci tome zvucni pritisak je na kraju lanca. Prvo. Šum predstavlja skup razlicitih frekvencija bez odredjenog reda.iz vazdušne sredine preko srednjeg uva (aero-timpanalni prenos) i prenos kroz cvrstu sredinu. Ovi efekti su veoma mali pod uslovom da je ocuvana makar ˇ ˇ i delimicno prolaznost zvuka kroz slušni hodnik. tj. oko ˇ ´ ˇ ˇ 1. Za ispitivanje sluha se izuzetno povoljni. a precizno su odredjeni svojom frekvencijom i intenzitetom. Putevi prenošenja zvuka do unutrašnjeg uva Provodni aparat sluha Zvuk se prenosi kroz svaku materijalnu sredinu. 7 . transmisioni. ˇ ˇ Drugi je efekat poluge koji nastaje daljim prenosom zvuka sa bubne opne preko lanca slušnih košcica.razlicito pomerene. pa se cesto upotrebljava radi maskiranja. ali u coveka dolaze u obzir prakticno ˇ ˇ samo dva puta . što je od velikog znacaja za mogucnosti percepcije zvuka i ˇ ´ dijagnozu vrste i velicine oštecenja sluha. jer mogu lako i tacno da se ˇ reprodukuju. a smetnje nastaju samo kad je on potpuno ˇ zapušen cerumenom ili stranim telom. putem kosti (koštani ili osealni prenos). ˇ Na najvažnijem aero-timpanalnom putu prenosa zvuka razvio se provodni (konduktivni. struktura bubne opne. na plocici stapesa. a ˇ mogu da se proizvedu zvucnim viljuškama ili specijalnim instrumentima. sa vlaknima koja omogucavaju vibriranje u širokom dijapazonu frekvencija. konusnog oblika i lako zategnuta. On se dobro ´ reprodukuje. Tonova u prirodi nema. ˇ b. Zvuk ili složeni ton pored osnovne frekvencije sadrži još i više formante koji daju boju zvuka. Ako šum zauzima ˇ skoro celo slušno polje od dubokih do visokih frekvencija. pri cemu obicno dolazi do suženja slušnog polja bilo u pogledu ˇ ˇ ˇ frekvencije ili intenziteta.

usled toga što su u ´ ˇ rezonanciji sa kratkim nitima. to je stvaranje talasa u pužu moguce samo ako pritisku i uvlacenju ˇ ´ ˇ plocice stapesa u ovalnom prozoru odgovara izbocenje okruglog prozora. Kao što je u anatomiji izneto.000 niti. dok niski tonovi putuju sve do vrha puža i tek tu nailaze na 8 . ´ Za normalnu funkciju provodnog sistema od velikog je znacaja ne samo integritet i ˇ pomicnost svih struktura srednjeg uva.500 ´ ´ elije na gornjem kraju imaju cilije preko kojih se nalazi unutrašnjih celija u jednom redu. cime se izjednacava ˇ ´ ˇ ˇ pritisak vazduha sa obe strane bubne opne. vec i prolaznost Eustahijeve tube. Bazilarna membrana je na svom pocetku u bazalnom zavoju kohleje uzana (0. Pri dodiru njihovih treplji sa membranom tektorijom dolazi ´ do složenog procesa transformacije mehanicke vibratorne energije zvucnih talasa u biološke ˇ ˇ elektrohemijske promene. ˇ Zbir ovih efekata daje normalno skoro potpunu kompenzaciju svih gubitaka u prenosu zvuka. Ova cinjenica je ˇ predstavljala osnovu da se postavi nekoliko desetina teorija sluha.000 spoljnjih senzornih celija rasporedjenih u 3 do 4 reda i oko 3. a najdužih na vrhu puža. Najpoznatija je rezonantna teorija. koje se dalje prenose na nervne završetke. ˇ ´ Kratke niti na bazi puža reaguju na visoke tonove. što je narocito važno za provodjenje dubokih tonova. ˇ Perceptivni aparat sluha Perceptivni aparat sluha pocinje od senzornog epitela u Corti-jevom organu puža i ˇ završava se u akusticnim zonama moždane kore. Zvucni talasi.5 mm). Pri tome mora doci ˇ ˇ ´ i do ugibanja bazilarne membrane koja se nalazi izmedju ovih prozora. koji svojom ´ kontrakcijom dovode do zatezanja bubne opne i ukrucenja lanca slušnih košcica.04 mm) ˇ i odatle se prema vrhu puža širi i postaje oko 12 puta šira (0. posle prolaza kroz srednje uvo i preko bazalne ˇ plocice stapesa. Visoki tonovi ce to izazvati odmah na pocetku puža. Treperenje bazilarne membrane pod dejstvom zvucnih talasa prenose se na Corti-jev ˇ organ i njegove senzorne celije. zbog odgovarajuce širine membrane. a oko donjeg pola celija se nalaze senzitivna vlakna prvog neurona osmog ´ živca. najkracih na ´ pocetku. U fiziologiji sluha je važna i zaštitna funkcija mišica srednjeg uva. odnosa ovalnog i okruglog prozora i impedance endolabirintne tecnosti. koji bi mogao da ošteti sluh. Zato se i razni poremecaji u konduktivnom aparatu sluha odražavaju prvenstveno ˇ ´ u oštecenju sluha za duboke tonove. C ´ membrana tectoria. Mesto na kome ce ´ doci do ovog ugnuca membrane zavisi od visine tona ciji se talasi prenose na tecnosti ´ ´ ˇ ˇ unutrašnjeg uva.U obzir dolaze još i efekti rezonancije šupljine srednjeg uva. Kako ˇ ˇ su tecnost nestišljive. cime se ´ ˇ ˇ smanjuje suviše veliki prenos zvucne energije. Skala media u kojoj je Kortijev organ je je ispunjena endolimfom sa pozitivnim potencijalnom. koje su pokušavale da objasne veliku analizatorsku moc uva u pogledu percepcije frekvencije i intenziteta pojedinih ´ tonova. koji se bez ovog sistema teško ˇ mogu cuti. izazivaju promene pritiska u tecnosti neposredno iza ovalnog prozora. koju je još krajem pedestih godina prošlog veka postavio Helmholtz. dok duže niti pri vrhu vibriraju pod dejstvom dubokih tonova. dok je okolna perilimfa elektronegativna. Corti-jev ˇ organ je rasporedjen na bazilarnoj membrani od baze do vrha puža i njegov funkcionalni deo se sastoji od oko 20. Po njoj se bazilarna membrana sastoji iz oko 20.

jedrima i sinapsama brojne modifikacije. dok drugi reaguje prvenstveno na rotaciona ubrzanja. preko koje su sitni kristali kalcijum karbonata. što je dokazano mikro-fiziološkim merenjima. Zbog toga. ali i povezivanje ´ sa brojnim drugim centrima radi identifikacije znacaja zvuka i stvaranje zvucnih slika. s tim što trpe u centralnim putevima. pa cak i njihovih pojedinih delova. Osetni deo staticnog aparata predstavljaju maculae staticae. ˇ I nervna vlakna su strogo specijalizovana za pojedine frekvencije tonova. koja je služila samo za orijentaciju o pravcu dejstva zemljine teže i statici u odnosu na nju. I tu postoji odgovarajuca lokalizacija pojedinih frekvencija. do složenog sistema za održavanje ravnoteže u coveka. a unutrašnje ´ celije reaguju samo na jake. da proširenje funkcije zbog novih zahteva kretanja. života i ´ rada nastaje ne samo evolucijom pojedinih delova vec postojeceg aparana. ovi kristali pri raznim ubrzanjima povecavaju ili smanjuju pritisak na cilije ´ i tako daju utisak o pravcu delovanja sile.vlakna cija im rezonancija odgovara da bi proizveli njihovo vibriranje. a njihovi impulsi se prenose depolarizacijom. ˇ Ova teorija je do danas mnogo puta revidirana i modifikovana dobivši nova imena i nazive. Kao specificno teži od ˇ okolnih struktura. Vestibularni aparat se sastoji iz statickog i dinamickog dela. ˇ Sa klinickog stanovišta. I pogrešne informacije daju takodje poremecaje u celom sistemu. Tako je utvrdjeno i da krajnje spoljnje senzorne celije odgovaraju na najtiše tonove. dok manji deo ide do istostranih moždanih centara. kao što je u uvodu ˇ ˇ ovog poglavlja vec naglašeno. tako i patoloških nalaza cesto vrlo teška. Prema tome. promenama položaja tela ili smera kretanja. Ceo sistem je postao vrlo složen. pa je interpretacija kako fizioloških. koje traju do uspostavljanja kompenzacije. a u utrikulusu horizontalno. veza medju pojedinim organima nije još potpuno usaglašena. što i objašnjava cinjenicu da skoro sve perceptivne lezije ometaju sluh na visokim tonovima. Ovi 9 . ´ Treba uvek imati u vidu da je vestibularni aparat simetrican parni organ i da ce ukupna ˇ ´ reakcija zavisiti od funkcije oba labirinta. Tako se prostorno ˇ tacno lokalizuje visina svakog tona. To su ostrvca senzornih celija. cije se cilije nalaze u ´ ˇ želatinoznoj masi. pa su time više izloženi raznim štetnim faktorima. fiziologiju ravnoteže treba shvatiti kao proces koji se razvija ˇ na sistemu medjusobnih sadejstava više organa. Treba ˇ ˇ naglasiti da su visoki tonovi u celom percepcijskom aparatu predstavljeni manjim brojem nervnih elemenata. Na ovaj nacin se danas objašnjava percepcija tonova po visini ´ ˇ i jacini. ˇ Klinicka fiziologija vestibularnog aparata ˇ Najbolje se može shvatiti kroz evoluciju ovog senzornog organa od primitivne otociste mekušaca. ˇ nagli prestant vestibularne funkcije izaziva privremene smetnje. Tipicno je. svako uvo ima bikortikalnu reprezentaciju u slušnim centrima smeštenim u Heschl-ovoj vijugi temporalnog režnja mozga. duboki senzibilitet) u održavanju ravnoteže. ali se osnovni princip zadržao. One u sakulusu stoje više ˇ vertikalno. a podela funkcija nepotpuna. od koji je prvi stariji i ˇ ˇ reaguje na promene u odnosu na pravac zemljine teže i linearna ubrzanja. Vecina (preko 60%) vlakana prelazi u moždanom stablu na suprotnu ´ stranu. nego uvodjenjem ´ ´ i drugih organa (vid. ali i druga promenljiva kretanja u raznim pravcima.

ˇ Dinamicki deo vestibularnog aparata sastoji se od tri polukružna kanala u tri ravni ˇ prostora. tako da sa njim formiraju tri prstena. Zbog kupule kao osnovnog mehanizma. što sve objašnjava složenost reakcije i brojne simptome nadražaja i oboljenja. Klinicka patofiziologija sluha i vestibularnog aparata ˇ Sa klinickog stanovišta. što predstavlja specificni nadražaj za ampule kanala. zatim sa okulomotorima. Medjutim. dok su u centralnom delu prostorno i funkcionalno strogo odeljeni. kao i njihovi periferni analizatori. Prvi je intraˇ labirintarni i u njemu su vlakna vestibularisa i akustikusa odvojena. kao i sa vegetativnim centrima. U ovom trecem delu su ´ ´ vestibularni i kohlearni nervni elementi ponovo prostorno odvojeni i njihova oštecenja daju ´ vec sliku centralnih lezija. Ovde su vestibularna i akusticna vlakna spojena u jedan živac. kolikogod da su na periferiji u intimnom odnosu. vec i cinjenica da su na periferiji kohlearni i vestibularni aparat ´ ˇ anatomski i morfološki veoma bliski. pa se po njima i ceo staticki deo vestibularnog aparata zove i otoliticki ˇ ˇ aparat ili otoliticki sistem. Ovoj podeli doprinosi ne samo razlicita simptomatologija ˇ lezija na ta dva nivoa. Klinicki se njima pridodaju i odgovarajuce senzorne celije. dinamicki deo vestibularisa se zove i ˇ kupularni aparat ili kupularni sistem. Treci deo ˇ ´ predstavlja ostale neurone sa odgovarajucim jedrima i centrima. Periferne lezije mogu biti još i ´ intralabirintarne ili retrolabirintarne. Oni polaze i završavaju se u utrikulusu. vec cine pomicnu pregradu ampule (kupulu) koju ´ ˇ ˇ inercijalna kretanja tecnosti savijaju i tako daju nadražaj kanala u cijoj ravni deluje ugaono ˇ ˇ ubrzanje. C. Drugi deo je retrolabirintaran. Periferna oštecenja mogu biti totalna (gde je zahvacen i kohlearni i vestibularni aparat) i ´ ´ disocirana (izolovana). Podela na staticki i dinamicki deo je shematska i ne odgovara sasvim vestibularnoj ˇ ˇ funkciji pošto oba sistema reaguju u krajnjoj liniji na sve vrste ubrzanja. gde ´ ˇ su cilijarne celije koje formiraju izbocenje (kristu). Vestibularna jedra u moždanom stablu su povezana sa malim mozgom (radi uskladjivanja reakcije sa podacima koji stižu iz proprioceptora). ´ Zbog mnogih razlika održala se podela kohlearnih i vestibularnih oštecenja na ´ periferna i centralna sa približnom granicom na mestu ulaza osmog živca u moždano stablo.kristali se zovu otoliti. mada one stvarno ˇ ´ ´ predstavljaju nezavisne jedinice. ova dva organa ipak nisu i potpuno sjedinjena. ali bez otolita. Klinicki se simptomatologija ne drži potpuno anatomskih ˇ ˇ odnosa. Pri kružnim kretanjima i ugaonim ubrzanjima doci ce usled inercije do relativnog kretanja ´ ´ endolimfe u odgovarajucem kanalu. pocinje od izlaza vlakana iz ˇ labirinta i proteže se osmim živcem sve do ulaza u moždano stablo. gde je samo jedan od njih oštecen. kicmenom moždinom i moždanom ˇ korom. oštecenja kohleovestibularnog aparata mogu se shematski ˇ ´ podeliti na periferna i centralna. cilije se i ovde nalaze ´ ˇ u želatinoznoj masi. pa se tokom stato-akusticnih puteva izdvajaju tri posebna dela. Kao i kod makula. ali sa snopovima koji nisu izmešani. 10 . jer su i endolabirintarno i retrolabirintarno odgovarajuci ´ elementi bar delimicno razdvojeni.

bioloških i drugih faktora. ´ Medjutim. ako pre toga nije zapoceta rehabilitacija. Zato osnova borbe protiv gluvoce i njenih posledica mora biti rano ´ otkrivanje oštecenja sluha. Najteže je za decu rodjenu sa oštecenjem sluha. Kad se izgubi dragoceno ´ vreme tokom prvih nekoliko godina. pre upotrebe slušnih aparata. nagluvost i gluvocu nisu potpuno uskladjeni. koji mogu da oštete sluh u svako doba života. kao prakticno normalan sluh može se smatrati i nešto slabija osetljivost sluha. Kao normalan sluh. smatraju se nagluvim. niti je rehabilitacija govora moguca. a ´ akusticni centri u mozgu atrofiraju. odrasle osobe. ovaj gubitak ne primeti (i više godina ´ ne preduzme odgovarajuca korekcija i rehabilitacija). Nasledna (hereditarna) oštecenja su dominantnog ili ´ ˇ ´ recesivnog tipa. omogucava se i teško nagluvim osobama da cuju. ´ ´ 11 .1. Oštecenja sluha su u današnje vreme sve cešca zbog velikog broja fizickih. gluvoca i gluvonemost ´ Kriterijumi za normalan sluh. dete nece više nikad dobro da nauci govor. postoji prakticna gluvoca. cak ni pomocu specijalnih pojacala. To se posle sedme godine života vec prakticno više ne može ´ ˇ popraviti. Nekada. pa je ´ ˇ stvarna totalna gluvoca vrlo retka. Kod dominantnog ˇ ˇ tipa je dovoljno da patološki geni dolaze samo od jednog roditelja. Medjutim. pre toga su govorile i poznavale zvuke. Medjutim. hemijskih. ako se u malog deteta koje je rodjeno sa oštecenjem sluha. Danas. prema kome je usvojena i internacionalna vrednost za prag sluha od 0 dB. da ˇ je na vreme preduzeta rehabilitacija. ili ga je dobilo brzo posle rodjenja. komunikacija putem govora još mogla održavati. ˇ ˇ sa usavršavanjem slušnih aparata. pa je problem korekcije i rehabilitacije daleko lakši. Gluvoca ´ ´ predstavlja potpuni gubitak zvucne percepcije. Ako je pre ´ ˇ oštecenja sluha znalo neke reci. zaboravice ih. kao gluvom se smatrala osoba koja ni vikanje uz uvo ne cuje. sa ˇ gubitkom do 20 dB. kad se oštecenje ˇ ´ sluha ne koriguje. niti su ´ stalni. pa da skoro sva deca budu gluva. posebna orijentacija gluvih prema svetu. jer ne može više ni da ih cuje ni da ih ´ ˇ ´ ˇ kontroliše. dolazi do teških deformacija u razumevanju i reprodukciji govora. jer se govor više od toga nije mogao pojacati. Zato kasnije i pored dovoljnih ostataka sluha. Tako se razviha gluvonemost i gluvonemi habitus. sa kojima bi se ˇ ´ teorijski. koja ´ ništa od toga nisu znala. bez upotrebe sluha. a zatim da se preduzme odmah audiološka rehabilitacija. uz upotrebu slucnog aparata. dete ne ˇ može da koristi slušni aparat. Medjutim. mladjih ljudi koji nikakve smetnje sa ušima i sluhom nisu imali. kad izgube sluh. koji uopšte ne dopušta socijalni kontakt preko ˇ sluha. Osobe sa vecim ´ ´ oštecenjem sluha. Zato ce samo po neko dete imati oštecenje sluha. onda se ostaci sluha zapuštaju. Ona se putem gena prenose sa oceve ili majcine strane. i pored izvesnih ostataka sluha. Ono se mora ili popraviti lecenjem ili kompenzovati odgovarajucim ´ ˇ ´ slušnim aparatom. ´ ˇ ´ ˇ infektivnih. koja ipak omogucava normalno opštenje sa ljudima. poslužio je prosek minimalnih intenziteta koje je culo 1000 studenata Harvardskog ˇ univerziteta u Americi. Ta oštecenja mogu biti nasledna i stecena. ipak su u povoljnijoj situaciji. ˇ ´ ˇ Razume se da su granice medju pojedinim kategorijama oštecenja sluha varijabilne i ´ zavise od mnogih faktora. One znaju da se požale na svoj nedostatak. Nagluvost. Izolovana oštecenja sluha ´ a. I kod odraslih osoba. koje manje ili više ometa komuniciranje. dok je kod recesivnog tipa neophodno da se patološki geni skupe od oba roditelja.

3 2.8 2.7 28.4 7.8 5.2 28.6 14. toksicna. Obostrano oštecenje sluha se izracunava tako.4 1.1 1.2 34. 2048 i 4096 Hz) najvažnije za razumevanje govora i ucestvuju u njegovoj percepciji retrospektivno sa 15%. što je posledica cinjenice da ´ ˇ u razumevanju govora veliku ulogu imaju visoki formanti. ˇ ˇ ´ Za potrebe suda.0 35.1 3. ˇ U tu svrhu se danas upotrebljavaju Fowler-Sabine-ove tablice. Na osnovu tonalnog ´ ´ audiograma se ocita za svaku od navedenih frekvencija gubitak sluha u decibelima na osnovu ˇ koga se iz tabele dobija i oštecenje u procentima.6 3. Od prenatalnih faktora ´ narocito su važna virusna.2 13.2 40.8 12.5 25. Takodje se vidi iz tablice da najveci udeo u gubitku ima visoka frekvencija od 2048 Hz.9 17.8 37.0 30.2 32. jer se slušanje tada i odvija uglavnom preko boljeg uva.8 29. Na osnovu brojnih ispitivanja dokazano je da su 4 frekvencije (512.0 4096 0.0 9. kao i posle rodjenja ˇ ´ tokom celog života (prenatalna.3 22.2 0.9 1. socijalnog osiguranja i osiguravajucih zavoda.9 2.9 15.9 9.7 4. što je dato u sledecoj tablici.0 12 .3 0.7 19.9 15. Posle rodjenja mnoga štetna dejstva izazivaju oštecenja sluha. Tokom ˇ ˇ ˇ porodjaja dolaze do izražaja asfiksija.3 0. i to narocito u osetljivih osoba.9 30.Stecena oštecenja sluha mogu nastati pre ili za vreme porodjaja.7 3.5 27.9 6. Iz toga se vidi da u proracunu obostranog oštecenja sluha 7 puta veci udeo ima bolja strana ˇ ´ ´ nego lošija. kao i za procenu ´ oštecenja.5 13.3 9. Zbir tih vrednosti za sve 4 frekvencije daje ´ ukupan procent oštecenja sluha na jednom uvu.4 25.0 15. ´ ´ ˇ što se na sedmostruku vrednost procenta boljeg uva doda oštecenje slabijeg i sve podeli sa ´ 8.7 11.0 512 0. perinatalna i postnatalna oštecenja).0 0.8 13.7 2.5 1.0 6.8 14.1 0.8 14.8 14.5 39.5 23.4 8. 40% i 15%. ´ ˇ Proracun oštecenja sluha vrši se na osnovu tonalne audiometrijske krive za vazdušnu ˇ ´ provodljivost.6 5. koji su po intenzitetu znatno slabiji od dubokih frekvencija. Gubitak u decibelima 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Frekvencije 1024 2048 0.6 14.5 14. s tim što se uzima u obzir znacaj pojedinih frekvencija u razumevanju govora.6 11.9 4. ´ ˇ o cemu treba voditi racuna u preduzimanju odgovarajucih mera zaštite.7 10.0 21.3 12. 30%. krvavljenje u mozgu i teške žutice usled hemolize. neophodno je da se izracuna gubitak sluha u procentima.3 7.9 7. metabolicka i sistemska oboljenja majke.2 12.2 14. Razume ˇ se da gubitak u decibelima po svakoj frekvenciji nosi u gornjim okvirima i odgovarajuci ´ procent oštecenja na svakom uvu posebno.8 29. 1024.

koje ´ ometaju socijalni kontakt putem sluha i govora. ali u nekim slucajevima. Pošto se govor uci slušanjem.b. ´ Kao što je vec izneto. Tada treba rehabilitaciju poceti što ranije. ˇ ´ zdravstvenog stanja i mentalnih sposobnosti doticne osobe. to u dece moraju ´ ˇ ˇ i relativno mala oštecenja sluha da se koriguju. vremena kad je ono nastalo. Medicinska rehabilitacija treba da se preduzme u svim slucajevima gde postoji nada ˇ da se sluh makar i delimicno popravi. narocito svežim. gde se koristi mogucnost lakog povezivanja ˇ ´ asocijativnih centara i brzo mehanicko pamcenje. a da se konacna obrada zvucnih informacija. Kod perceptivnih oštecenja sluha hirurške intervencije ne dolaze ´ u obzir. Vrsta rehabilitacije zavisi od prirode. neophodno je da se još u ˇ ˇ prvim godinama života formiraju slušni pojmovi i razviju centri za sluh i govor. koji je doveo do oštecenja sluha. kao i od starosti. ako i nije dovoljno da ˇ omoguci socijalni kontat. Ovo narocito važi za malu nagluvu decu. ˇ ˇ ˇ njihovo prepoznavanje i asimilacija odvijaju u akusticnim centrima moždane kore. a ne mogu se lecenjem ili operacijom ˇ popraviti. ˇ Rehabilitacija osoba sa oštecenim sluhom obuhvata kompleksan proces njihovog ´ osposobljavanja za socijalni kontakt putem sluha i govora. Radi pravilnog prosudjivanja svih ˇ cinjenica neophodno je da se svaka osoba sa oštecenim sluhom podvrgne brojnim pregledima ˇ ´ u specijalno opremljenim ustanovama. vec teži ´ ´ ´ da raznim aparatima toliko pojaca spoljne zvuke. da ih mogu cuti i nagluve osobe kojima se ˇ ˇ sluh nije mogao popraviti. Pri tome treba da se u potpunosti sledi normalni ˇ razvojni ciklus sluha i govora i svi fiziološki stadijumi stvaranja pojmova pravovremeno izvrše. ˇ ˇ 13 . a deca ga nece ni nauciti. kako bi se svaka rec pravilno naucila. Medicinska rehabilitacija ima za cilj da putem konzervativnih (medikamentnih) ili hirurških metoda poboljša (gde god je to moguce) ošteceni sluh. Danas se smatra da treba ˇ operisati svaku provodnu nagluvost gde može da se ocekuje izvesno poboljšanje sluha i spreci ˇ ˇ dalje napredovanje bolesti. Pri tome je od velikog znacaja da se ne dozvoli dalje ˇ dejstvo agensa. velicine i uzroka oštecenja sluha. Poboljšanje sluha i od samo nekoliko ´ decibela mogu biti odlucna za ceo uspeh dalje rehabilitacije. audiološka rehabilitacija se vrši kod svih vrsta nagluvosti. jer ce inace u odraslih da nastupi ˇ ´ ˇ deformacija govora. Za to ´ ˇ ˇ je neophodno da se rehabilitacija pravovremeno pocne i dosledno sprovodi. Time se popravlja ´ uspeh i skracuje vreme trajanja audiološke rehabilitacije. Audiološka rehabilitacija Rehabilitacija sluha može biti medicinska i audiološka. ˇ Za normalni psihicki i intelektualni razvoj svake licnosti. može lekovima sluh nešto da se popravi ˇ ˇ ili bar zaustavi njegovo pogoršanje. Posle toga se mora putem slušnih uvežbavanja ponovo omoguciti ´ usšpostavljanje socijalnog kontakta preko sluha i govora. Da bi se ovaj složeni proces odvio. audiološka rehabilitacija se mora izvesti po odredjenim principima i pod kontrolom osoba koje su za to obucene. ipak pomaže lakšoj upotrebi slušnog aparata. Svako poboljšanje sluha. Na osnovu toga se donose zakljucci o najcelishodnijoj ˇ rehabilitaciji u kojoj ucestvuje tim za to osposobljenih strucnjaka. Treba uvek imati u vidu da je organ sluha ˇ ´ samo analizator spoljnjih zvucnih pojmova. Audiološka rehabilitacija nema za cilj popravljanje sluha.

Zato je u male dece. Tako ce da nauci ´ ˇ podešavanje slušnog aparata i nastaviti složeno uvežbavanje u porodicnim uslovima. Dele se na dva ˇ ´ tipa: destruktivni. vrši se druga trijaža. ili gubitak sluha odgovara prakticnoj gluvoci. vodeci racuna da ´ ´ ˇ dete ne zna reci da li je pojacanje suviše slabo ili suviše jako. sa njegovom hiperrefleksijom. Izolovana oštecenja vestibularnog aparata perifernog tipa ´ a. Pored audiologa koji utvrdjuje najpovoljnije pojacanje slušnim aparatom. napredak elektronike je doneo neslucene mogucnosti u podešavanju pojacanja. neurolog. i iritacioni. oftalmolog i fonijatar. tako ´ ´ ´ ˇ da se detaljnim ispitivanjem može naci aparat koji u doticnom slucaju najbolje odgovara. to je ˇ ˇ ´ nekad teško sa sigurnošcu dokazati. Isto tako je važno da audiolog zajedno sa surdopedagogom izvrši izbor odovorajuceg slušnog aparata i karakteristike amplifikacije. ´ ˇ ˇ U male dece se izbor mora izvršiti prema nadjenom oštecenju sluha. Od velikog je znacaja i pregled psihologa koji treba da ustanovi kakav ˇ je psihomotorni razvoj i mentalno stanje deteta. ˇ ˇ od kojih svako ispituje eventualno oštecenje iz svoje oblasti. Kada su medicinskom i hirurškom ´ lecenjem iscrpljene sve dalje mogucnosti za popravku sluha. Tada se ˇ ´ ispituje da li postoje dovoljni ostaci sluha za primenu slušnog aparata i audiološku rehabilitaciju. Nacin sprovodjenja audiološke rehabilitacije ˇ Medicinska ili audiološka rehabilitacija moraju poceti još od prve trijaže pri cemu ˇ ˇ treba da se definitivno utvrdi da postoji oštecenje sluha. sa hipotonijom ili arefleksijom vestibularisa. Oštecenja vestibularnog aparata perifernog tipa ´ Ovo su cista vestibularna oštecenja koja ne prate kohlearni simptomi. može li se slušni aparat ˇ ´ primeniti sa uspehom ili ne. i ona mora biti ´ povremeno prisutna tokom uvežbavanja koje vrši surdopedagog. ˇ 14 . Zbog toga reakcije deteta ´ ˇ moraju stalno da se prate i prema njima koriguje aparat. koji ce ispitati prilike u porodici i mogucnosti ´ ´ da roditelji. ˇ 2. Zato u izradi plana za slušno ˇ uvežbavanje treba da sudeluje i socijalni radnik. gde postoje makar i mali ostaci ´ sluha. Ova druga forma cesto prethodi prvoj. odnosno njegovu sposobnost da podnese napornu audiološku rehabilitaciju. onda je ´ neophodno da dete bude podvrgnuto nizu pregleda. mogucnost rehabilitacije i ´ ´ predlog za dalji rad. ´ To nije ni malo lak zadatak s obzirom na razne vrste i stepene oštecenja sluha. ucestvuju pedijatar. Kada je ispitivanjem ustanovljeno da postoje zadovoljavajuci ostaci sluha. a u prvom redu marka. Sve osobe koje rade sa slušnim aparatima moraju da poznaju bar osnovne karakteristike njihove konstrukcije i nacin rukovanja. ´ Srecom. Ova druga trijaža je cesto teža i odgovornija od prve. Veoma je delikatan problem da ˇ se utvrdi. Majku deteta je ´ neophodno osposobiti za delikatan deo rada sa nagluvim detetom kod kuce. U granicnim slucajevima izmedju nagluvosti i gluvoce.c. narocito u sasvim malog deteta sa teškim oštecenjima sluha. kako bi se pocela rehabilitacija ˇ ´ ˇ predvidjena za potpuno gluve. ponesu teret kucnog uvežbavanja. bolje predvideti audiološku rehabilitaciju i ne gubiti dragoceno vreme.

Kod iritativne forme nalazi su manje stalni. ˇ Vaskularni i alergijski uzroci su cešci kod iritacione forme. neurovegetativni. direktnim prelazom iz okoline na labirint ili iz daljine. Treba naglasiti da jedino procesi u ponto-cerebelarnom uglu daju skoro isti stepen slušnih i vestibularnih smetnji. a kod iritativnog na bolesnu. Najcešci uzroci endolabirintarne forme oštecenja su traumatski. a kohlearni simptomi su obicno diskretni ili potpuno nedostaju. Testovi ortostatike i dinamostatike ´ pokazuju skretanje prema bolesnoj strani kod deficitarnog oblika. Pri tome može doci ili do potpunog uništenja obe funkcije ili do njihovog ´ delimicnog ispada u raznom stepenu. Retrolabirintarna oštecenja vestibularisa su najcešce infektivne geneze. kada nastaje usled pritiska razlicitih procesa u ponto-cerebelarnom uglu i tada je prate i drugi znaci ˇ oštecenja ovog predela. Postoji refleksni i otoliticni oblik ˇ ´ ˇ oštecenja. angioneurotski). pontocerebelarni) i opšti (infektivni. a kod retrokohlearnih ´ izrazito povecan slušni zamor i tipicni nalazi na audiometriji pomocu evociranih potencijala. Pri tome kod endokohlearnih oštecenja prisutan je rekrutman. b. Kohleo-vestibularna (totalna) labirintarna oštecenja perifernog tipa ´ Ako dodje do oštecenja oba labirintarna organa onda su vestibularni simptomi udruženi ´ sa kohlearnim. dajuci tako i nuklearnu ´ formu oštecenja. Oštecenja sluha su najcešce perceptivnog tipa sa ˇ ´ ˇ ´ gubitkom sluha na visokim tonovima. Kod ostalih centralnih lezija dominiraju vestibularna oštecenja. iz okoline (iz srednjeg uva. redje toksicna. dok ´ je kod sluha uvek u pitanju samo njegovo oštecenje. ´ ˇ ´ Vestibularni simptomi i njihova podela odgovaraju onome što je opisano kod cistih ˇ perifernih vestibularnih lezija. vaskularni. pracene su jakim vegetativnim ´ ˇ ´ smetnjama i nistagmusom koji se relativno brzo i spontano smiruje. bilo da je rec o intralabirintarnoj ili retrolabirintarnoj ˇ leziji. nekada je udružena sa meningitisom.Endolabirintarna vestibularna oštecenja mogu nastati usled raznih traumatskih. cervikalni. ´ inflamatornih i toksicnih faktora. a može biti radikularna. ´ c. a u svakom slucaju ´ ˇ ˇ 15 . Oštecenja kohlearnog i vestibularnog aparata centralnog tipa ´ Centralna oštecenja kohleo-vestibularnog aparata nastaju usled lezija nekog od njihovih ´ centralnih puteva. što daje mogucnost za veoma preciznu oto´ ´ neurološku dijagnozu. infektivni. ˇ vaskularni. Tipicno je da ove lezije nastaju naglo. Kod nekih oblika ˇ ˇ ˇ neuronitisa nadjeno je da promene dostižu i do vestibularnih jedara. Retrolabirintarna lezija je najcešce ˇ ˇ ´ zapaljenjske geneze. inflamatorni. Treba naglasiti da se iritativna forma može naci samo kod lezija vestibularisa. toksicni. a drugi u posebnim položajima ´ glave. Etiološki uzroci mogu biti direktni (traumatski. metabolicni). toksicni ˇ ´ ´ ˇ i cirkulatorni (Ménière-ova bolest i slicni sindromi). s tim što prvi daje vrtoglavice pri pokretima glave. ´ ˇ ´ ˇ Klinicki je obicno rec o neuronitisu vestibularnog dela osmog živca. odgovarajucih jedara ili centara. ˇ Nistagmus je upravljen kod destruktivnog tipa na zdravu stranu. gde i nalazi kalorijskog i rotatornog testa pokazuju hipotoniju ili arefleksiju vestibularisa.

Tek u najnovije vreme.nisu dovoljno tipicni. Centralni nistagmus je najcešce ˇ ´ nepravilan. zagladjen. Javjaju se salve. razume se uz celokupnu ostalu klinicku ˇ sliku. pauze. ne zavisi od pravca pogleda i na svakom oku može biti drugaciji. Razlike izmedju centralnih i perifernih vestibularnih simptoma su brojne. Ipak. Na tome bazira otoneurološka dijagnostika. ispitivanje ˇ ´ vestibularnog aparata ostaje osnov ove dijagnoze. testovima stajanja i hodanja. Miodrag Simonovic ´ 16 . audiometrija pomocu evociranih potencijala duž ˇ ´ slušnog puta pruža nešto više dijagnostickih mogucnosti kod centralnih lezija. Menja smer prema položaju glave. ˇ U nacelu su centralni vestibularni simptomi manje kompletni od perifernih i nisu u skladu sa ˇ karakterom vrtoglavice. ˇ bifidan. spora ili brza faza testerasta). Nistagmus pokazuje odredjene promene tipicne za lezije pojedinih delova centralnog nervnog sistema. Nistagmus pokazuje nepravilnosti u obliku (vrh aplatiran. a frekvencije i amplitude su nejednake. Vrtoglavica i nistagmus mogu trajati dugo i ne pokazuju znake iscrpljivanja. Da bi se analizirale ove promene potrebno je vršiti sistematska istraživanja svih spontanih i provociranih simptoma.

Hirurško uklanjanje daje odlicne rezultate. ˇ Anotia je potpuni nedostatak ušne školjke koja je najcešce udružena s atrezijom ˇ ´ spoljnjeg ušnog kanala kao i s poremecajima razvoja srednjeg uva. Ponekad fistule vlaže.Oboljenja spoljnjeg. Lecenje se sastoji u hirurškom ´ ˇ odstranjenju fistule. koja poremecuje estetski izgled osobe. Macrotia je uvecanje ušne školjke. Tako se može sresti samo manji ili veci poremecaj razvoja ušne školjke ili ´ ´ spoljnjeg ušnog kanala. ˇ redje iza ili na ušnoj školjci. Obicno su multiple. Ove anomalije dovode do kozmetickog nedostatka. cešce su jednostrane. koji se u ovim slucajevima izvode. Atresia meatus acustici externi je anomalija koja je izolovana ili udružena s anomalijama ušne školjke i srednjeg uva. U lecenju se primenjuju plasticno-hirurški zahvati ili se upotrebljavaju ušne školjke od ˇ ˇ plasticne mase. Ponekad se srecu ˇ ´ ˇ ´ udružene anomalije kao što su deformacija ušne školjke. Anomalije spoljnjeg uva (Anomalia congenitalis auris externa) Ekstenzivnost ovih promena zavisi od momenta kada je uzrocna noksa pogodila ˇ embriogenezu. Ona je cešce obostrana. Cesto je pracena poremecajima razvoja spoljnjeg ušnog ´ ´ kanala (atrezija). Otapostasis dovodi do estetskih poremecaja koji se ˇ ´ ´ mogu hirurški korigovati. ˇ Fistula auris congenita otvara se na mestu gde heliks ponire u kožu lica. koja su cak ´ ˇ udružena i s anomalijama srednjeg uva. Nastaju usled poremecaja spajanja kvržica ušne školjke ili škržnih lukova. to se u cilju ispravljanja ˇ kozmetickog nedostatka upotrebljavaju proteze od plasticne mase. preaurikularne fistule. izazivajuci ekcematozne promene na okolnoj koži ili apscediraju. srednjeg i unutrašnjeg uva A. Kako plasticno-hirurški ´ ˇ zahvati. Urodjene anomalije uva 1. Kanali fistula ´ nekada su duboki i nekoliko santimetara i mogu slepo da se završavaju. Uspešno ´ ´ se leci plasticno-hirurškim zahvatima. 17 . ne zadovoljavaju. Pretpostavlja se da je kod ove anomalije u pitanju dominantno nasledjivanje. ˇ ˇ Microtia je izuzetno mala ušna školjka sa slabije ili jaže izraženim deformitetima ˇ pojedinih anatomskih detalja školjke. Ponekad dolazi do poremecaja razvoja oba ova dela. ˇ ˇ Appendices auriculares su okruglaste formacije smeštene obicno ispred ušne školjke. ˇ a ponekad su pracene i funkcionalnim poremecajima (oštecenje sluha). Atrezija može da se odnosi samo na hrskavicni deo ˇ spoljnjeg ušnog kanala i tada se hirurškim putem sa uspehom uklanja a sluh poboljšava. ´ ´ ´ Otapostasis predstavlja anomaliju pri kojoj ušna školjka znatno odstoji od planum-a mastoideum-a.

Kada je u pitanju obostrana ´ anomalija koja je pracena teškim oštecenjem sluha. U ove dece postoji srednja ili jako izražena nagluvost. što uzrokuje ´ ˇ ˇ ´ zastoj u razvoju govora. što omogucuje optimalni prenos ´ zvucnih talasa do unutrašnjeg uva. Zbog opasnosti od infekcije i nastajanja komplikacija (perihondritis) neophodno je davati antibiotike. a kod vecih gubitaka kožu treba nadoknaditi ´ slobodnim kožnim režnjevima. postoji dobra kohlearna rezerva što obecava uspeh u rehabilitaciji. ´ ´ Udružene anomalije imaju veci klinicki znacaj. ´ ˇ suženje ili potpuni nedostatak bubne duplje kada je ova zamenjena spongioznom kosti. Neke od ovih malformacija udružene su s poremecajem razvoja spoljnjeg uva. B. Moraju biti zastupljeni svi ˇ principi hirurške obrade rane. Vidjaju ˇ ´ se razni stepeni oštecenja ušne školjke. timpanoplastike ili fenestracije labirinta). tako i funkcionalni vrše se posle pete godine. 18 . Lecenje ove vrste povreda zavisi od njihovog obima. Kada je unutrašnje uvo intaktno. potrebno je rehabilitaciju sluha putem ´ ´ slušnog aparata sprovoditi vec posle prve godine života da bi se na vreme razvio govor. jer dovode do oštecenja sluha. Kod udruženih. pored ´ poremecaja razvoja srednjeg uva srecu se i anomalije kako spoljnjeg. unutrašnjeg uva ili ´ malformacijama lica (dysostosis mandibulofacialis Franceschetti). pošto je detetu dovoljno jedno normalno uvo da bi se govor i psiha normalno razvijali. Anomalije srednjeg uva (Anomalia congenitalis auris media) Kongenitalne anomalije srednjeg uva mogu biti izolovane i udružene. Kod izolovanih javlja se poremecaj razvoja srednjeg uva ili njegovog sadržaja. koje su klinicki znacajnije. od malih povreda kože do potpune amputacije ušne ´ školjke. Funkcionalni operativni zahvati sastoje se u rekonstrukciji transmisionog aparata (formiranje spoljnjeg ušnog kanala. kao što su hernije bulbusa vene jugularis. potrebni su kasnije hirurški zahvati. malformacije tube auditive. mogu biti i anomalije manjeg ˇ ˇ stepena. Ove se malformacije obicno otkrivaju u toku nekog zahvata na ˇ srednjem uvu. Povrede ušne školjke Mehanicka sila na ušnoj školjci dovodi do manjih ili vecih laceracija tkiva. a samim tim i zastoj psihickog razvoja deteta. tako i unutrašnjeg uva. U cilju sprecavanja stvaranja stenoza spoljnjeg ušnog kanala u ˇ kanal treba stavljati tampone od gaze. funkcionalne ˇ operacije nisu neophodne. Treba štedeti kožu.2. Pored opisanih anomalija. poremecaj razvoja slušnih košcica. Ukoliko nastanu defekti ušne školjke. Ukoliko je malformacija zahvatila jedno uvo. ´ Operativni zahvati kako estetski. Povrede spoljnjeg uva a. Povrede i strana tela uva 1. perzistirajuca ´ arterija stapedijalis itd. ˇ Na srednjem uvu javlja se više tipova anomalija: poremecaj razvoja anulusa ´ timpanikusa i bubne opne ili njihov potpuni nedostatak.

Othaematoma Othaematoma je serozno krvavi izliv izmedju perihondrijuma i hrskavice ušne školjke. On nastaje kao posledica tangencijalnog dejstva tupe sile na ušnu školjku. Vidja se kao profesionalno oboljenje kod nosaca, rvaca, boksera i dr. Oboljenje se klinicki manifestuje ˇ ˇ ˇ pojavom manjih ili vecih plavicastih, elasticnih, bezbolnih jastucica na prednjoj strani ušne ´ ˇ ˇ ˇ´ školjke, koji brišu njen normalan reljef. Zbog nepostojanja subjektivnih tegoba, bolesnik slucajno otkriva promenu ili mu neko iz okoline na to skrece pažnju. Lecenje mora biti ˇ ´ ˇ hirurško i sastoji se u inciziji. Incizija se uvek vrši na najvecem udubljenju normalne ´ konfiguracije ušne školjke na kojem se nalazi hematom, uz uklanjanje dela kože i perihondrijuma radi što bolje drenaže. Punkcija hematoma ne daje željene rezultate, jer cesto ˇ dolazi do recidiva. Pri punkciji postoji velika opasnost od unošenja infekcije u hematom. Posle ovih intervencija stavljaju se kompresivni zavoji. Uz hirurško lecenje potrebno je davati ˇ antibiotike. Ukoliko se hematom ne evakuiše, dolazi do asepticke nekroze hrskavice i induracije ˇ vezivnog tkiva, što uzrokuje vece ili manje deformacije ušne školjke. ´ Infekcija hematoma dovodi do pojave perihondritisa i kasnijih deformiteta ušne školjke. Congelatio auriculae Promrzlina nastaje kao posledica dejstva niske temperature i javlja se u tri stepena: u prvom stepenu postoji lako crvenilo, a kasnije bledilo i lividnost kože ušne školjke, drugi stepen odlikuje se pojavom mehurica na koži, edemom i cijanozom. Bolesnik oseca jak bol, ´ ´ ali je ponekad prisutna i anestezija ušne školjke; treci stepen karakteriše se pojavom gangrene ´ ušne školjke. Lecenje prvog stepena promrzlina sastoji se u lakom zagrevanju ušne školjke ˇ (temperatura do 38°C). Lecenje drugog stepena promrzlina sprovodi se stavljanjem sterilnog ˇ zavoja. Pri trecem stepenu oštecenja, lecenje je isto kao prilikom drugog, uz odstranjenje ´ ´ ˇ gangrenoznog tkiva posle demarkacije. Combustiones auriculae Opekotine nastaju kao posledica dejstva visoke temperature ili hemijskih supstancija. Razlikuju se cetiri stepena: u prvom stepenu javlja se eritem kože, drugi stepen pracen je ˇ ´ pojavom mehurica, u trecem stepenu javljaju se nekroze tkiva, u cetvrtom stepenu dolazi do ´ ´ ˇ karbonizacije tkiva. Lecenje može biti otvoreno - bez zavoja ili zatvoreno - stavljanjem sterilnih zavoja. ˇ Antibiotici se daju zbog sprecavanja sekundarne infekcije. ˇ

19

b. Povrede spoljnjeg ušnog kanala Ove povrede mogu biti direktne kao posledica cackanja uva oštrim predmetima, usled ˇ ˇ nestrucnog vadjenja stranog tela ili cerumena, od pada ili udarca. Indirektno nastaju kao ˇ posledica preloma temporalne kosti. Ako nema infekcije, simptomi su slabo izraženi. Nekada dolazi do krvavljenja i bola. Ukoliko je prisutna infekcija, bolovi se pojacavaju i može da se javi gnojava sekrecija iz ˇ kanala. Lecenje se sastoji u prevenciji sekundarne infekcije ili saniranju vec nastale infekcije. ˇ ´ Pri indirektnim povredama lecenje zavisi od opšteg stanja bolesnika. ˇ 2. Povrede srednjeg uva Povrede srednjeg uva mogu biti izolovane, kada zahvate samo srednje uvo ili da budu udružene s povredama spoljnjeg i unutrašnjeg uva. U samom srednjem uvu mogu biti povredjeni samo pojedini elementi (bubna opna ili košcice), ili postoje udružene povrede ˇ zidova srednjeg uva i njegovog sadržaja. Faktori koji dovode do povreda srednjeg uva su fizicke ili hemijske prirode. ˇ a. Povrede bube opne Povrede bubne opne mogu biti uzrokovane dejstvom mehanicke sile, hemijskim ˇ sredstvima ili termickim noksama. One nastaju: ˇ - pri vadjenju stranih tela iz spoljnjeg ušnog kanala; - pri nepažljivom ispiranju spoljnjeg ušnog kanala; - pri caclanju uva oštrim predmetima (igla, šibice, itd); ˇ ˇ - pri grubom produvavanju Eustahijeve tube; - prilikom zapadanja kapi rastopljenog metala u spoljnji ušni kanal (pri zavarivanju metala); - usled opekotina i korozija bubne opne korozivnim hemijskim supstancijama (NaOH i dr); - pri frakturi piramide. Indirektno povrede bubne opne mogu nastati usled naglog povecanja pritiska vazduha ´ u spoljnjem ušnom kanalu (udarac po uvu, eksplozija i skakanje u vodu). Pored toga do rupture bubne opne može doci i usled barotraume, pri naglom menjanju ´ atmosferskog pritiska (spuštanje aviona). Pri povredi bubne opne dolazi do jakog trenutnog bola koji ubrzo popušta, a istovremeno se javlja nagluvost sa šumom. Ponekad bolesnik ima osecaj i vrtoglavice. ´ Otoskopskim pregledom na bubnoj opni vidi se manja ili veca ruptura koja je najcešce ´ ˇ ´ u zadnjem delu pars tensa bubne opne. Ivice rupture su neravne, reckave i krvlju podlivene,

20

a ostali delovi bubne opne su normalni. Ovi detalji su važni u diferencijalnoj dijagnozi sa starim perforacijama bubne opne. Pri težim povredama (obicno prilikom fraktura piramide) može se videti krvavljenje ˇ iz spoljnjeg ušnog kanala. Ispitivanjem sluha konstatuje se konduktivna nagluvost u slucajevima kada nije ˇ povredjeno i unutrašnje uvo. U lecenju ruptura bubne opne osnovno je spreciti sekundarnu infekciju. Ovo se postiže ˇ ˇ davanjem antibiotika ili sulfonamida, stavljanjem sterilne štrajfne u uvo. U dece preko uva stavlja se zavoj. Ukoliko dodje do infekcije srednjeg uva, ovo se leci kao svako akutno ˇ zapaljenjsko oboljenje srednjeg uva. Ne sme se vršiti ispiranje uva, stavljanje kapljica u uvo i cišcenje koaguluma iz uva. ˇ ´ Rupture bubne opne imaju veliku tendenciju da spontano zarastu. Ukoliko postoji velika ruptura ili je ruptura došla na vec oštecenu bubnu opnu, zarastanje je znatno teže i ´ ´ nekompletno. Ako ne zaraste, potrebno je uraditi miringoplastiku. S obzirom na veliki sudsko-medicinski znacaj ovih povreda, neophodno je uvek ˇ registrovati vreme kada je bolesnik povredjen, vreme kada se javio, tacan lokalni status i ˇ ispitati sluh što je moguce ranije. ´ b. Povrede slušnih košcica ˇ Povrede slušnih košcica su retke. Mogu nastati pri vadjenju stranog tela iz spoljnjeg ˇ slušnog kanala, pri operativnim zahvatima na mastoidu i srednjem uvu, pri povredama glave i frakturama temporalne kosti. Nagluvost konduktivnog tipa je dominantan simptom pri ovim povredama. Otoskopija pokazuje skoro redovno normalnu bubnu opnu. Lecenje je iskljucivo mikrohirurško i sastoji se u rekonstrukciji lanca slušnih košcica. ˇ ˇ ˇ Dragoslav Savic ´ 3. Povrede unutrašnjeg uva a. Commotio labyrinthi Potres sadržaja unutrašnjeg uva nazivamo komocija labirinta. U stvari tu je u pitanju povreda labirinta sa ili bez frakture temporalne kosti. Pored toga u nekih bolesnika koji su pretrpeli povredu glave možemo da nadjemo akutni potres unutrašnjeg uva. Patoanatomija. U vecini slucajeva nece biti oštecena kapsula labirinta, ali u ´ ˇ ´ ´ membranskom labirintu može da se nadje mikrohemoragija sa strukturnim promenama osetljivih struktura. Komocija labirinta može da nastane i kao posledica povecanog vazdušnog ´ 21

pritiska, na primer kod akutne akusticne traume, koji može da dovede do edematozne reakcije ˇ i sekundarne hipertenzije u unutrašnjem uvu i na kraju komocija može da prati komociju mozga. Klinicka slika. Komocija labirinta pracena je kohleo-vestibularnom ˇ ´ simptomatologijom. Pored opštih znakova koji prate komociju mozga i šok, nalazimo znake vrtoglavice perifernog tipa, koja je pracena horizontalno rotatornim nistagmusom. U nekim ´ slucajevima simptomi vrtoglavice su neznatni. Romberg je pozitivan. Sluh je smanjen, a ˇ oštecenje je razlicitog tipa i stepena. Uglavnom u pitanju je perceptivno oštecenje sluha i ´ ˇ ´ praceno je zujanjem u ušima. ´ Lecenje je konzervativno, a sastoji se u mirovanju i davanju sedativa. Prognoza u ˇ pogledu sluha nije povoljna. Ukoliko ne dodje do restitucije ubrzo posle pretrpljene traume gubitak sluha ostaje trajan. b. Akutna akusticka trauma ˇ Akutna akusticka trauma je specificna trauma unutrašnja uva koju izazivaju zvuci ˇ ˇ izuzetne snage i trajanja. Obicno je rec o jednokratnom kracem ili dužem delovanju zvuka ˇ ˇ ´ visokog intenziteta. Tu je rec o visokim frekvencijama od oko 2000 herca (buka mlaznih ˇ motora, pucanja i dr). Patoanatomski nalazimo mikrohemoragiju i oštecenje cecija u Kortijevom organu. ´ ´ ˇ Simptomi se pojavljuju naglo. Bolesnik se žali na jak šum u ušima i nagluvost. Audiometrijski nalazimo karakteristican pad sluha sa skokom na 4000 Hz. Nakon povrede ˇ sluh se može brzo popraviti, narocito u podrucju dubokih tonova. Ne postoji poremecaj od ˇ ˇ ´ strane vestibularnog aparata. Otoskopski nalaz je uredan. Lecenje se sastoji u davanju vitamina, narocito vitamina A. ˇ ˇ c. Hronicna akusticka trauma (Profesionalna nagluvost) ˇ ˇ Hronicna akusticka trauma nastaje zbog stalnog i dugotrajnog izlaganja akustickim ˇ ˇ ˇ nadražajima. Ova trauma se zapaža u lica koja dugotrajno rade u uslovima buke. Savremena proizvodnja neizbežno je vezana za rad strugova, mašina i drugih mehanizama (fabrike teške industrije, brodogradnja, tekstilna industrija, fabrike aviomotora i dr), koje prati buka cije ˇ dugotrajno štetno dejstvo deluje na sluh, a isto tako i vibracije. U profesije koje su izloženi buci spadaju: ložaci, zakivaci, ispitivaci motora, tkaci, kovaci, radnici koji rade sa ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ kompresorima i sa pneumatskim cekicima i dr. Zbog toga oštecenja sluha koja su vezana za ˇ ´ ´ profesiju nazivamo profesionalna nagluvost i gluvoca. Ona nastaje u prostorijama gde su ´ radnici izloženi dejstvu buke iznad 70 decibela. Ta buka se još naziva industrijska buka, "bela buka", a nastaje usled rada mašina. Dugotrajno dejstvo buke i vibracije dovode do nagluvosti, a stepen oštecenja sluha ´ zavisan je od dužine radnog staža, prirode buke i njene jacine. Ukoliko je intenzitet buke veci ˇ ´ utoliko je i oštecenje sluha jace. Diskontinuirana buka mnogo je štetnija od kontinuirane. Na ´ ˇ kraju ukoliko je staž duži oštecenje sluha bice teže. Nagluvost nastaje postepeno. U pocetku ´ ´ ˇ 22

zapaža se nagluvost za visoke frekvencije od 4.000 herca, a kasnije bivaju zahvaceni i zvuci ´ niske frekvencije. Da pomenemo i to da oštecenje sluha zavisi i od individualne predispozicije, zatim da ´ su oštecenja sluha veca u ljudi koji boluju od hronicnog gnojnog zapaljenja srednjeg uva, ´ ´ ˇ otoskleroze, Ménière-ove bolesti i dr. Na radnom mestu u proizvodnji pored industrijske buke na sluh deluju i vibracije. Njih proizvode razne mašine. Vibracije deluju na ceo organizam, a pogotovu na centralni nervni sistem. Usled dugotrajnog izlaganja vibracijama nastaju promene u glavnom zavijutku puža, a patološke promene takodje nalazimo i u receptoru vestibularnog analizatora. Klinicka slika. Dejstvo buke na organizam može biti opšte i lokalno. Opšti simptomi ˇ buke ispoljavaju se na centralni nervni sistem, na cula i druge organe. Ono se ispoljava kao ˇ umor, nervoza, rasejanost, gubitak sna i dr. Gubitak sluha je osnovni simptom. Nagluvost je postepena i simetricna i izražena je ˇ na oba uva. Oštecenje zapocinje na frekvenciji od 4.000 Hz. Zujanje u ušima se pojavljuje ´ ˇ kasnije. Vestibularni poremecaji nisu izraženi. ´ Dijagnoza. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, objektivnog nalaza, pregleda i audiometrijskog ispitivanja sluha. Anamneza je veoma znacajna i iz nje doznajemo da je ˇ ispitanik duže vreme bio izložen buci na radnom mestu, da je buka bila jako visoka i da je rec o profesiji u kojoj je radnik stalno izložen buci. ˇ Otoskopski nalaz je obicno uredan. Audiometrijsko ispitivanje pokazuje simetricno ˇ ˇ perceptivno oštecenje sluha u pocetku sa skotomom na 4.000 Hz, a kasnije oštecenje zahvata ´ ˇ ´ i niske i visoke frekvencije. Koštana provodljivost prati vazdušnu. Oštecenje sluha je ´ ireverzibilno. Lecenje. Za sada ne postoji uspešno lecenje nagluvosti koja je posledica dejstva ˇ ˇ hronicne buke. Zbog toga profilaksi poklanjamo najveci znacaj. Profilaksa može biti ˇ ´ ˇ kolektivna i individualna. U kolektivne mere zaštite spadaju organizacija rada, uvodjenje nove tehnologije za neutralizaciju buke i vibracija, kao i iznalaženje nacina da se postojeca buka ˇ ´ i vibracije smanje. U tom cilju neophodna je saradnja inženjera konstruktora i drugih u cilju smanjenja buke. U mere licne profilakse spadaju sistemski i audiološki pregledi radnika koji se biraju ˇ za ovo zaposlenje. Takodje se vrše povremene audiometrijske kontrole sluha radnika, najmanje u dve godine jedanput. Profilaksa se još sastoji u primeni sredstava protiv buke, kao što su upotreba zaštitnih cepova, slušalica, kaciga i povremenom prekidu rada. ˇ U pocetnom stadijumu profesionalne nagluvosti preporucuje se, ukoliko je to moguce, ˇ ˇ ´ promena radnog mesta.

23

d. Kesonska bolest Kesonska bolest je bolest unutrašnjeg uva koja može da nastane u radnika u kesonima ili u ronilackom odelu. Pod tim uslovima telo je pod povišenim pritiskom vazduha koji ˇ odgovara pritisku vode na toj dubini. Ova bolest je zahvaljujuci profilaktickim merama postala ´ ˇ retka. Bolest nastaje kao posledica nagle dekompresije. Usled toga parcijalni pritisak azota u krvi može da se smanji u odnosu na tkiva, pa dolazi do stvaranja gasnih mehurica u krvi ´ usled cega može da dodje do gasne embolije u krvnim sudovima labirinta. Kao posledica ˇ ovoga mogu da se pojave vestibularni znaci. U težim slucajevima može da bude zahvacen i ˇ ´ centralni nervni sistem. Ukoliko se prilikom dekompresije pojavi vrtoglavica sa zujanjem u ušima, potrebno je obolelog odmah podvrgnuti terapijskoj rekompresiji u posebno gradjenoj komori. Petar Stefanovic ´ e. Frakture temporalne kosti Povrede temporalne kosti u mirnodopskim kao i ratnim uslovima su vrlo ceste. U ˇ poslednje vreme razvoj saobracaja doveo je do velikog broja povreda lobanje koje su u ´ mnogim slucajevima pracene povredama temporalne kosti. Frakture temporalne kosti mogu ˇ ´ biti direktne ili indirektne, mogu da zahvate spoljnji ušni kanal, mastoidni nastavak ili piramidu temporalne kosti i mogu biti izolovane, ili kombinovane, kada je zahvaceno više ´ delova temporalne kosti. Frakture spoljnjeg slušnog kanala su izolovane u slucajevima udaraca u bradu ili ˇ povrede donje vilice. Izolovane povrede mastoidnog nastavka su dosta retke, a frakturna linija može da se širi na okcipitalnu kost ili skvamu temporalne kosti. Najveci klinicki znacaj imaju frakture piramide. One se dele na uzdužne, poprecne i ´ ˇ ˇ ˇ kose. Frakturna linija pri uzdužnim frakturama ide prednjom ili zadnjom ivicom piramide. Frakturna linija može da se proširi na tegmen timpani ili tegmen antri, spoljnji ušni kanal i skvamu temporalane kosti, izazivajuci povredu anulus timpanikusa i rupturu bubne opne. ´ Prilikom poprecnih fraktura piramide, frakturna linija je vertikalna na uzdužnu osovinu ˇ piramide. Poprecna fraktura piramide može biti lokalizovana na svakom delu piramide od vrha ˇ prema bazi, i u zavisnosti od toga razvija se odgovarajuca simptomatologija. ´ Pri kosim frakturama piramide ošteceni su svi elementi koji su smešteni u temporalnoj ´ kosti (labirint, n. facialis, i srednje uvo). Klinicka slika. Klinickom slikom fraktura piramide u pocetnom stadijumu dominiraju ˇ ˇ ˇ simptomi fraktura baze lobanje, odnosno znaci povrede moždane mase, moždanih opni ili krvnih sudova. 24

kod mikrofraktura ona se znatno teže postavlja. nagluvost. likvoreja. hematotimpanon i likvoreja. Lecenje. ispitivanja funkcije kohleovestibularnog aparata i rendgenografije (lobanja u dva pravca. što je posledica preloma tegmena timpani (hematotimpanon). Pri longitudinalnim frakturama pirame javljaju se sledeci simptomi: krvavljenje iz ´ spoljnjeg ušnog hodnika. hematotimpanon. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i simptomatologije. ruptura bubne opne. znaci komocije ili kontuzije mozga. ˇ ˇ ´ Pri poprecnim frakturama piramide može da se javi izliv krvi u bubnu duplju. nastaje likvoreja iz spoljnjeg ušnog hodnika. "stepenicasta" dislokacija ´ ˇ fragmenata koštanog zida kanala. mada se ona ˇ ´ ponekad srece i to kao posledica hematoma u ovojnici živca. Pri transverzalnim frakturama piramide javjaju se sledeci simptomi: ispad ´ kohleovestibularne funkcije. paralize facijalisa. Može se naci prisustvo krvi u spljnom ušnom kanalu. znaci povecanog intrakranijalnog pritiska. otoskopskog pregleda. Zavisno od mesta prolaska frakturne linije mogu da se jave poremecaji funkcije ´ kranijalnih živaca od VI do XII živca. Lecenje fraktura piramide zavisi od težine povreda centralnog nervnog ˇ ˇ sistema i opšteg stanja bolesnika. Oštecenje kohleje je obicno ireverzibilno. Ukoliko su povredjene i moždane opne. Opšti simptomi su: znaci traumatskog šoka. bez ˇ povrede bubne opne. ´ Paraliza facijalisa javlja se u oko 50% slucajeva. Kod ovog tipa fraktura piramide. Ispad funkcije vestibularnog dela manifestuje se povracanjem i vrtoglavicom. Zavisno od stepena povrede spoljnjeg i srednjeg uva bice i odgovarajuca otoskopska ´ ´ slika. Krvavljenje u spoljnjem ušnom hodniku nastaje kao posledica povrede koštanog zida spoljnjeg ušnog kanala i povreda srednjeg uva s rupturom bubne opne. ˇ izazivajuci nagli ispad kohleovestibularne funkcije. medjutim. ´ Otološki simptomi zavise od mesta prolaska frakturne linije. Dijagnoza.Prilikom povreda piramide razvijaju se opšti i otološki simptomi. Najcešce je direktna i ireverzibilna. krvavljenje u srednjem uvu. frakturna linija vrlo cesto prolazi kroz labirint. ´ Nagluvost koja se javlja prilikom ove vrste frakture piramide je posledica povreda srednjeg uva i bubne opne. snimak piramida). kompenzuje elementima centralnog nervnog sistema. Pri obimnim frakturama temporalne kosti dijagnoza nije teška. baza lobanje. Longitudinalne frakture piramide obicno nisu pracene paralizom facijalisa. 25 . ´ ´ ˇ dok se ispad vestibularnog dela vremenom popravi.

ˇ Povrede spoljnjeg ušnog kanala zarastaju obicno bez posledica.Prva pomoc sastoji se u obezbedjivanju disanja (fiksiranje jezika. tj. potpunom mirovanju uz davanje visokih ˇ doza antibiotika u cilju sprecavanja infekcije. ˇ f. ˇ Ukoliko postoji opasnost od otogenih komplikacija. Ne treba vršiti nikakve manipulacije u spoljnjem uvu. indikovana je operacija (mastoidektomija ili radikalna operacija). parcicima bombi ili ˇ´ granata. Ako je bolesnik pre povrede imao hronicni ˇ zapaljenjski proces srednjeg uva. a znatno je redja u vreme mira. Kada se smire simptomi traumatskog šoka i znaci oštecenja centralnog nervnog ´ sistema. cim opšte stanje ˇ bolesnika dozvoli operaciju. Prilikom direktnih povreda živca. ako se funkcija ne popravlja u roku od 6 nedelja. traheotomija itd). ustrelne i tangencijalne. ´ stavljanju sterilnog zavoja na povredjeni deo i na uvo pri krvavljenju iz uva. Povrede temporalne kosti vatrenim oružjem Ova vrsta povreda srece se uglavnom u vreme rata. neophodna je dekompresija ili neuroplastika. Klinickom slikom dominira teški traumatski šok i znaci povrede centralnog nervnog ˇ sistema i krvnih sudova. treba uraditi radikalnu operaciju temporalne kosti u cilju sprecavanja otogenih komplikacija. treba izvršiti hirurški zahvat. Povrede labirinta lece se konzervativno. davanju sredstava za smirenje vegetativnog nervnog sistema. Indirektne povrede nastaju kada se frakturna linija sa okolnih kostiju proširi na temporalnu kost. Prema vrsti nastanka mogu biti prostrelne. ´ Spada u vrlo teške povrede s velikim procentom smrtnosti. s obzirom na mogucnost povrede ´ moždane mase i velikih krvnih sudova. može se pristupiti otološkom lecenju povrede temporalne kosti. ne sme se ispirati uvo. One su obicno udružene ˇ s povredama lica. Dalje lecenje sastoji se u borbi protiv šoka. odstranjivati koagulum iz uva itd. Ove povrede mogu biti nanesene mecima iz vatrenog oružja. ˇ Pri indirektnim povredama facijalnog živca. Direktne povrede temporalne kosti nastaju pri direktnoj povredi projektilom vatrenog oružja. Ne treba davati morfijum zbog depresije centra za disanje. Strelne povrede temporalne kosti su izuzetno retko izolovane. davanju antitetanusnog seruma i transportu bolesnika u stacionarnu neurohiruršku ustanovu. Osobitu pažnju treba obratiti na eventualne ˇ znake razvijanja endokranijalnih komplikacija. 26 . orbite i lobanje.

Pri eksploziji nastaje primarni pozitivni talas. . Ovakve ranjenike treba dalje evakuisati tek posle 10-14 dana. Postoperativno lecenje povredjenih ˇ ˇ zahteva potpuno mirovanje.bol se javlja u momentu dejstva udarnog talasa i nastaje kao posledica povrede bubne opne i srednjeg uva. ˇ 27 . ˇ ´ otkrivene su rupture bubne opne. uz zaštitu antibioticima. stavi prvi zavoj. U lakšim slucajevima javljaju se sledeci simptomi: ˇ ´ . Oštecenja uva pod dejstvom blasta zavise od udaljenosti povredjenog od centra ´ eksplozije (bliže centru teža povreda). Unutrašnje uvo je ´ ´ znatno redje povredjeno od srednjeg. . S otološkom obradom može se pricekati 10 do 12 dana. zaustavi krvavljenje. Razlikuje se atmosferski.nagluvost je najcešce mešovitog tipa. ´ U prvoj pomoci mora da se obezbedi disanje. Atmosferski i cvrsti blast imaju obe faze širenja talasa. Povredjenog pažljivo i hitno treba transportovati u centar. Primarna ´ obrada rane i definitivna hemostaza moraju da se izvrše što ranije u ustanovi koja je za to opremljena. dok negativni oštecuje unutrašnje uvo. a nisu ni retke endokranijalne komplikacije. a ´ ukoliko postoji obicno se smiruje u toku nekoliko nedelja. a veoma retko dolazi do poboljšanja sluha. u kojem ce biti hirurški zbrinut. odnosno kompresivna faza i sekundarni negativni talas. ili aspiraciona faza. Povrede usled eksplozije (Blast injuries) Povrede ove vrste nastaju usled dejstva udarnih talasa eksplozije. Kod komplikacija strelnih povreda temporalne kosti može da se javi hronicni gnojni ˇ otitis. Širenje talasa eksplozije moguce je kroz sve sredine. Imerzioni blast ima cetiri puta jace dejstvo od drugih vrsta blasta. ˇ U teškim slucajevima kada su bolesnici umirali usled oštecenja drugih organa. obicno je ˇ ´ ˇ ireverzibilna. od položaja uva u odnosu na udarni talas i od ranijih oštecenja uva. Pozitivni ´ ˇ ˇ talas eksplozije oštecuje srednje. g.Za dijagnozu znacajnu ulogu ima rendgensko ispitivanje. Najbolji je vazdušni transport (helikopter ili avion). ˇ Ukoliko je potrebno izvršiti operaciju. redje je perceptivnog tipa. pošto u povredjenog postoji ˇ i blast povreda drugih organa koja dominira klinickom slikom. dok ˇ ˇ imerzioni ima samo kompresionu fazu. ˇ Prilikom strelnih povreda temporalne kosti treba se pridržavati sledecih principa. Kohleja je mnogo vulnerabilnija od vestibularnog dela labirinta. treba raditi mastoidektomiju ili radikalnu operaciju s uklanjanjem nekroticnog tkiva i koštanih fragmenata.vrtoglavica kao znak oštecenja vestibularnog dela unutrašnjeg uva vidja se retko. vodeni ´ ili imerzioni i cvrsti blast. ´ da antitetanusni serum i antibiotici. Teško je govoriti o izolovanoj klinickoj slici blasta uva. prekidi lanca slušnih košcica i destrukcija membranskog ˇ labirinta.

Promene koje dovode do suženja spoljnjeg ušnog kanala olakšavaju stvaranje cerumenskih cepova (egzostoze. Usmeravanje mlaza direktno na pravac bubne opne može da dovede do njene rupture sa svim posledicama. cerumen je žuckaste boje. Treba izbegavati odstranjivanje cerumena instrumentima da ne bi došlo do povrede kože spoljnjeg ušnog kanala. pošto još uvek ne postoje sredstva ˇ ˇ koja bi sprecila njegovo stvaranje. ˇ Bolesnik se žali na nagluvost koja nastaje naglo usled potpunog zatvaranja kanala.zujanje u ušima razlicitog intenziteta i trajanja. a dužim stajanjem u kanalu dobija mrku boju i cvršcu konzistenciju. ´ ´ Dijagnoza se postavlja lako. dok ih u koštanom delu ima znatno manje. Otoskopskim pregledom u spoljnjem kanalu vidi se tamnosmedja masa koja ga opturira. Lecenje je iskljucivo konzervativno. ruptura bubne opne. Cerumen (ušna mast) je produkt ceruminoznih žlezda koje se nalaze u hrskavicnom ˇ delu kanala. zujanje i osecaj punoce uva prate nagluvost. a mlaz vode se usmeri ˇ prema zadnje-gornjem zidu spoljnjeg ušnog kanala. pak. Autofonija. posledica poremecaja eliminacije ´ cerumena.. Ima osobinu da jako bubri u dodiru sa vodom. što može da izazove zapaljenjski proces. ˇ ˇ ´ Cerumen se eliminiše iz kanala pri spavanju ili žvakanju. Pri ispiranju se ušna školjka povuce nazad i gore. Ukoliko je oboljenje dovelo do perforacije bubne opne. Strana tela uva a. a ukoliko dodje do sekundarne infekcije i ˇ ˇ razvijanja otogenih komplikacija. U tim slucajevima ispiranje se vrši 3%-tnim rastvorom ˇ borne kiseline. ˇ 4. Lecenje se sastoji u ispiranju cerumenskog cepa. Normalno. ´ polucvrst. ˇ Pre ispiranja treba uvek pitati pacijenta da li je ranije imao oboljenje ili povredu uva. ispiranje vodom može da izazove egzacerbaciju procesa u srednjem uvu. Ispiranje se vrši kratkim i ne preterano jakim mlazevima. zbog cega mnoge osobe postaju iznenada nagluve posle kupanja ili pranja ˇ kose. stenoze kanala). Ukoliko se cerumen ne može da ispere. Voda mora da bude zagrejana na visinu telesne temperature kako bi se izbegle reakcije labirinta. bolesniku se savetuje da u uvo ukapava tecni parafin ili glicerin kako bi se cerumen ˇ razmekšao i lakše isprao. jer se anamnesticki otkriva nagla nagluvost obicno posle ˇ ˇ kupanja ili pranja kose. neophodno je hirurško lecenje. ˇ Otoskopijom se otkrivaju hemoragija i strana tela (sekundarni projektil) u spoljnjem ušnom kanalu. a ponekad i hemoragija u bubnoj duplji. Cerumen obturans Cerumen nastaje usled nakupljanja velike kolicine cerumena u spoljnjem ušnom ˇ hodniku. Tacan uzrok nastajanja cerumenskih cepova još se ne zna. Pretpostavlja se da je to ili ˇ ˇ posledica hipersekrecije ceruminoznih žlezda ili. Dragoslav Savic ´ 28 .

bube i njihove larve. ˇ ˇ ˇ ˇ Pored toga. živa ili neživa. Prema nekim autorima on je posledica eksfolijativnog dermatitisa. koja iz ˇ ´ radoznalosti stavljaju strani predmet u uvo. Veca strana tela ´ koja opturišu lumen kanala izazivaju nagluvost. ona dugo ostaju neprimecena. semenke. velicine i oblka stranog tela. Ponekad epidermalni ˇ ˇ cep izaziva kompresiju na koži kanala i dovodi do istanjenja kože i proširenja spoljnjeg ˇ slušnog kanala zbog atrofije kosti. pa zatim isprati. Živa strana tela daju veoma izražene simptome ´ (bubnjanje u uvu. bubne opne. cvrste konzistencije. Pri ˇ njegovom odstranjenju obicno nastaju laka krvavljenja. Ponekad može da se komplikuje ˇ zapaljenjem spoljnjeg slušnog kanala ili furunkulozom. Petar Stefanovic ´ c. Ponekad je njegovo odstranjenje teško i zahteva od ˇ lekara dosta strpljenja. stavljanja stranih predmeta u uvo u cilju lecenja (vata. jer može doci do povrede kože kanala. Epidermalni cep spoljnjeg ušnog kanala ˇ Epidermni cep nastaje kao posledica nakupljanja deskvamiranih epidermalnih celija ˇ ´ u spoljnjem ušnom kanalu. Ne treba uklanjati strano telo instrumentima. Njegova simptomatologija slicna je ceruminoznom cepu. bol) koji nastaje kao posledica njihovog kretanja ili ujeda. Po poreklu ˇ mogu biti organska i neorganska. kako bi se izbegle komplikacije. Najcešce se vidjaju u dece. Strana tela u uvu ne predstavljaju nikakvu opasnost sve dok ne pocne nestrucna ˇ ˇ manipulacija (Šercer). U izvesnim slucajevima dovodi do ulceracije kože. Otoskopski se vidi da je sivo ˇ ˇ belicasta masa koja ispunjava spoljnji slušni hodnik. U odraslih strano telo kanala je najcešce posledica ˇ ´ cackanja uva. Simptomi zavise od prirode. nervusa facijalisa. ˇ Ukoliko se strano telo ne može da ukloni ispiranjem. pa i labirinta.b. kao i živa strana ˇ´ tela . srednjeg uva. cešanj belog luka itd). trava. Corpus alienum meatus acustici externi U spoljnji ušni kanal mogu dospeti razna strana tela. U nekih slucajeva potrebno je primeniti 3% Salicyl alkohol ili rastbor ˇ bor alkohola sa rezorcinom. slušnih ´ košcica. specijalista lekar izvršice ´ ekstrakciju instrumentima. Uklanjanje stranog tela iz spoljnjeg ušnog kanala vrši se ispiranjem. u spoljnji ušni kanal mogu dospeti i kamencici. U dece i nemirnih osoba vadjenje stranog tela vrši se u opštoj anesteziji. Lecenje se sastoji u ispiranju. Živa strana tela treba prethodno ubiti (ukapavanjem hloroforma). slucajno ili namerno. Ukoliko je rec o malim ˇ ˇ mrtvim telima. Dragoslav Savic ´ 29 .

i to epidermu. daje nam osnova da pomislimo na to oboljenje. Perihondritis ušne školjke (Perichondritis auriculae) Nastaje kao komplikacija ili kao sekundarna infekcija povredjene hrskavice ušne školjke. a sve ostalo je samo dodatak na lediranu kožu. pak. intervencija ili. koja može biti vrlo obilata i neprijatna. boje. ako je došlo do infekcije bakterijskom florom. Koristimo antihistaminike. Posledice neadekvatne terapije su vrlo ozbiljni deformiteti ušne školjke koji se nikakvim naknadnim intervencijama ne mogu zadovoljavajuce popraviti. Klinickom slikom dominira otok. maceracije. Kod ove forme reakcija ˇ se odigrava u epitelu.Zapaljenjska oboljenja 1. Zna se da alergija igra vrlo ˇ važnu ulogu. Po mnogim autorima to je pravi razlog nastajanja ekcema. baze. Terapija mora poštovati sva pravila dermatologije. bol i crvenilo ušne školjke. Eczema vulgare je alergijska manifestacija kože na spoljnje faktore: kiseline. da je u pitanju othematom. dobijamo pruridermatitis allergica chronica ili neurodermatitis. antibiotike i antimikotike. Zapaljenjska oboljenja spoljnjeg uva a. Vrlo je važna toaleta. krustica. b. Ekcem ušne školjke i spoljašnjeg slušnog kanala (Eczema auriculae et meatus acustici externi) Tacna etiologija ekcema ni do danas nije razjašnjena. najcešce kao reakciju na neke ˇ ´ antiseptike (cišcenje operativnog polja). Palpatorno imamo fenomen fluktuacije. Klinickom slikom dominiraju promene na koži u vidu ˇ ´ ˇ crvenila. a sastoji se u eksciziji kože i hrskavice ušne školjke na najnižim tackama izbocenja i to na više mesta kako bi se omogucila što bolja drenaža. Previjanje vršimo bar jednom dnevno. ´ 30 . rastvarace. ponekad nesnosnog svraba. U opštu sliku spada vrlo ˇ cesto i povišena telesna temperatura. jer anamneza iz koje ˇ saznajemo da je oboljenju prethodila neka trauma. ˇ ˇ ´ Antibiotska terapija treba da bude ciljana. Vidjamo i urtikarijske promene. perje i drugo. Dijagnoza je relativno laka. prema antibiogramu. Supstrat je sakupljanje gnojnog eksudata izmedju perihondrijuma i hrskavice.vezivu. Terapija je prvenstveno hirurška. a u kanalu raznim vrstama gljivica. a redje dlake. lekove. Ako se alergijska reakcija odigrava u nižim partijama . kao i bulozne. Može doci i do potpune nekroze delova ´ hrskavice.

Zapaljenje spoljašnjeg ušnog kanala (Otitis externa) Podrazumeva zapaljenjsku reakciju najcešce kože spoljnjeg ušnog kanala. ˇ Karakteriše ga pojava vezikula na školjci i slušnom kanalu. zbog toksicnog dejstva ˇ virusa na oba dela osmog živca (Ramsay Hunt-ov sindrom). cime se objašnjavaju i pomenuti sindromi. pa i u ušnom kanalu. Zapaljenjska reakcija ostalih delova kože sužava kanal izazivajuci pritisak na zidove što samo pojacava bol. ˇ Recidivirajuca furunkuloza uopšte. Izazivac je neurotropni virus. Terapija je antibiotska. kožari. a mi predlažemo sledecu: ´ ´ a) Otitis externa circumscripta. u vidu potpune paralize. Pojacava se i pri pritisku tragusa ili povlacenjem ušne ˇ ˇ ˇ školjke u bilo kom pravcu. Ukoliko dodje do perforacije ´ ˇ furunkula u spoljnjem kanalu nalazimo sukrvicavo gnojni sekret. Posledice su retke. kao i anamneza. Bolesnici se žale na jake neuralgicne bolove u podrucju trigeminusa. tada ˇ ´ govorimo o Hunt-ovom sindromu. Herpes zoster spoljnjeg uva (Herpes zoster oticus) Herpes zoster spada u redja oboljenja koje ponekad zahvata pored spoljašnjeg uva i spoljnji slušni kanal. Temperatura je povišena uz mogucu groznicu.c. Razne ˇ ´ podele se srecu u literaturi. Najnovija istraživanja su pokazala da se osnovna lezija odigrava u ponsu. ˇ Regionalne limfne žlezde mogu takodje biti napadnute. mlinari itd. 31 . vitaminska (narocito ˇ ˇ ˇ vitamini B). Otitis externa circumscripta ˇ Cir ušnog kanala je posledica stafilokokne infekcije korena dlacica koje se nalaze u ˇ membranoznom delu kanala. ˇ Cesto se takvi bolesnici žale na nagluvost i šumove u ušima. a vidimo u pocetku crvenilo kože sa lokalnim izbocenjima. U ˇ ˇ ´ slucaju masivnije afekcije može biti zahvacen nervus facijalis. b) Otitis externa diffusa. Prvi simptom je bol ˇ ´ koji se pojacava gotovo iz sata u sat. jer je slika ˇ karakteristicna. analgeticna. Mnoge ˇ ´ profesije cešce su ugrožene tim oboljenjem (tekstilci. lokalno antiseptici prema uputstvima dermatologa. d. pa oticu i bole. nalaže ispitivanje u pravcu ´ dijabetesa. Posle ovoga bol popušta. a ne u ganglion-u geniculi. Prognoza je uglavnom dobra. Dijagnoza je laka. od ˇ ˇ kojih je najizraženije na donjem zidu kanala. Otoskopija je bolna. Najcešce infekcija prodire kroz povredjenu kožu kanala. c) Otitis externa eczematosa.

držeci se pravila ´ dermatologije. Nagluvost postoji samo ako je kanal potpuno obturisan. na mastoiditis acuta. ˇ Predisponirajuci faktori su: cackanje ušiju. ponekad povišena temperatura. Mastoiditis acuta ima sužen koštani deo kanala. tako da je direktno napadnut periost. bolom pri pritisku na tragus i pokretanju ušne školjke. b. Simptomatologija: svrab. U suštini je to difuzni dermatitis. ragade na ulazu kanal. Neki autori razlikuju akutni i hronicni tok. apscesa parotidne žlezde. ˇ Medikamentoznu terapiju sprovodimo lokalno i interno. b.Dijagnoza je relativno laka. a ova pak u stenozu kanala. oboljenja temporomandibularnog zgloba. Analgetici i toplota su poželjni. izazvan bakterijama. Dermatitis ide u vlažnoj (cešce) i suvoj formi. Neadekvatna terapija može imati za posledicu prelazak u hronicnu formu. tj. a samo iznimno i operativna kada moramo uciniti inciziju i drenažu furunkula. Neadekvatna terapija može dovesti do perihondritisa. sekrecija ili kruste u kanalu. što izaziva vrlo jake bolove. ešerihije koli i obilje saprofitne flore. Otitis externa diffusa Procesom zapaljenja zahvacen je unutrašnji deo kanala koji nema razvijeno potkožje ´ niti pak žlezde. kupanje u necistoj vodi. Otitis externa eczematosa Ekcem ušnog kanala je neprijatno oboljenje. Otitis externa furunculosa se karakteriše suženjem membranoznog dela kanala. bol pri pritisku na retroaurikularni predeo. ˇ ´ proteus-a. pogotovu ako se proširi i na ušnu školjku. ˇ ´ što je vrlo važno za terapijski plan. suženja ušnog kanala itd. 32 . ˇ eventualno nagluvost. Rendgenski snimak mastoida je normalan. izmenjenu bubnu opnu. sekrecija srednjeg uva. Terapija je prvenstveno konzervativna. na rendgenskom snimku se nalaze jasne promene. bolni regionalni limfni cvorovi. piocaneus-a. koji mora poštovati pravila dermatologije. Bakteriogram najcešce pokaže prisustvo streptokoka. ˇ f. koji brzo prelazi u bol. crvenilo kože kanala. pa i na okolnu kožu. e. ali u diferencijalnoj dijagnozi moramo misliti i na daleko ozbiljnije oboljenje. stafilokoka. izrazitu provodnu nagluvost. normalnom bubnom opnom. necistoca radnog ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ mesta. Na osnovu simptomatologije i otoskopije lako se postavlja dijagnoza.

´ nagluvost i svrab cije umirenje . Aspergyllus fumigatus. Antibiotici. ˇ ´ Aspergyllus flavus. od kojih su najcešce: Pityrosporium. gljivicna oboljenja su u sve vecem ˇ ´ porastu. o cemu je bilo više govora pri opisu ekcema ˇ ušne školjke. Streptomyces griseum. Tu ubrajamo ´ ˇ i sva stanja i bolesti koja smanjuju odbrambene snage organizma i na taj nacin omogucavaju ˇ ´ stalnim stanovnicima . vrlo cesto i na bubnoj opni imamo razvijene ˇ ˇ micelije koje podsecaju na plesan prisutnu na ustajaloj hrani. iradijaciona terapija itd su potpomažuci faktori u nastajanju gljivicnih oboljenja.saprofitima da postanu patogeni. Zatim sledi ukapavanje 2% rastvora salicilne kiseline uz peroralno davanje preparata za smirenje zapaljenjske komponente. ali uvek podrazumeva radikalno cišcenje micelija i sadržaja. g. a ponekad traje veoma dugo. ˇ Razvoju micelija pogoduju vlažnost sredine i pH pomeren prema kiselom. patološku sliku i klinicki tok. kortikosteroidi. jer je skoro nemoguce ´ naci shemu koja bi tacno obuhvatila etiologiju. Candida itd. ˇ Tomislav Janjatovic ´ 2. podrazumevajuci tu i antimikotike. Bolesnik se žali na punocu u uvu. ´ Lokalnom primenom antimikotika takodje postižemo zadovoljavajuci efekat. sekretom iz srednjeg uva. Zapaljenjska oboljenja srednjeg uva Klasifikacija zapaljenjskih oboljenja srednjeg uva je vrlo teška. a otoskopska slika karakteristicna . Aspergyllus niger. citostatici. bilo ˇ ´ ˇ ispiranjem 3% rastvorom borne kiseline (antiseptik i antiflogistik). ˇ ˇ Dijagnoza je relativno laka. davno prestala biti sezonska ˇ .U etiologiji prvenstvenu ulogu igra alergija. kao i od forme zapaljenja (postoji ˇ maceracija). Navedeni favorizujuci faktori nam daju ´ obrazloženje zašto su mikoticna oboljenja ušnog kanala i uopšte. ´ ˇ ˇ 33 . ´ Lecenje je zavisno od razvijenosti procesa. bola i sekrecije. tuberkulostatici.rezervisana za leto i kupanje u necistoj vodi. U današnjim uslovima života i savremene terapije.cešanje dovodi do sekundarne infekcija. Gljivicno oboljenje spoljnjeg uva ˇ (Otitis externa mycotica . Autori opisuju razne forme oboljenja. a oboljenje se cešce javlja u osoba obolelih od ˇ ´ dijabetesa. zatim konstitucija. Anamneza je od velike važnosti. Od uzrocnika zavisi boja sekreta i miris.Otomycosis) Oboljenje je posledica razvoja micelija gljiva.obojeni sadržaj u kanalu. ´ Mora se podvuci da lecenje mikoticnih oboljenja ušnog kanala zahteva veliko strpljenje ´ ˇ ˇ i bolesnika i lekara. kontraceptivni preparati. bilo mehanicki. dugotrajno draženje kože hemikalijama.

ˇ strija malearis izgleda kraca. nespecificni. Pošto je tuba auditiva sastavni deo srednjeg uva. ˇ Patologija. povecanja limfaticnog ˇ ´ ˇ prstena a narocito adenoida. ˇ Klinicka slika. jer je postavljenja horizontalnija zbog uvucenosti bubne opne. Telesna temperatura je obicno normalna. ali nije nikada crvena ˇ ˇ ˇ i izbocena kao pri akutnom gnojnom otitisu ˇ 34 . trouglasti refleks menja oblik ili nedostaje. Otitis media acuta simplex s. u slucajevima devijacije nosne pregrade. i u slucajevima nagle promene atmosferskog pritiska pri lošoj ˇ ventilaciji srednjeg uva usled zacepljenja tube (aerootitis). gnojni proces itd. negnojni zapaljenjski proces sluznice tube ˇ auditive i srednjeg uva. Otoskopijom se vide uvucena bubna opna. Usled hiperemije i edema sluznice dolazi do opstrukcije lumena tube i hipoventilacije bubne duplje. ˇ ˇ tumora nosa i epifarinksa. Bubna opna je obicno ružicasta. Rinoskopijom se otkrivaju promene na sluznici nosa i epifarinksa. Ova podela ima didakticki smisao. Dijagnoza. Anamnesticki podaci ukazuju na afekciju rinofarinksa koja se odigrala pre ˇ kratkog vremena ili je u toku. ˇ ˇ Prema vrsti patološkog procesa na: negnojna i gnojna.Zapaljenjska oboljenja srednjeg uva mogu se podeliti prema toku bolesti na: akutna i hronicna. Vazduh u srednjem uvu se resorbuje i nastaje eksudacija bistre mukozne tecnosti. catarrhalis Ovo oboljenje je akutni. Etiologija. a preko nje na srednje uvo. ˇ Akutna zapaljenja srednjeg uva a. Zapaljenjski procesi iz okoline šire se na sluznicu tube. mezofarinksu i epifarinksu koji ugrožavaju tube bilo da se radi o zapaljenjskim ili drugim patološkim stanjima. Medjutim. npr. Bolest pocinje osecajem pritiska i zapušenosti u uvu. nespecificni. alergijskih rinitisa. autofonija i nagluvost. Kataralno zapaljenjsko oboljenje srednjeg uva može da se razvije u slucajevima kataralnih zapaljenjskih oboljenja nosa i epifarinksa. Za razvijanje kataralnog zapaljenjskog procesa srednjeg uva odgovorni su procesi u nosu. kako anatomski. ˇ Prema tipu zapaljenjskog procesa na: nespecificna i specificna. ´ ˇ Prominencija malearis je jace izražena. Na ovo se ˇ ˇ ´ nadovezuje zujanje. ponekad može biti povišena zbog osnovnog ˇ oboljenja koje je dovelo do afekcije rinorafinksa i tube. akutni. tako i funkcionalno. sve promene u njoj imaju uticaj na stanje ostalih delova srednjeg uva. treba imati na umu da mogu postojati ˇ sve kombinacije povezane medju sobom.

sinuzitisi. a zbog njene inflamacije ona je manje ili jace hiperemicna. ˇ može se u cilju njegove evakuacije izvršiti i paracenteza. ukoliko je to moguce. ´ ´ preko povredjene bubne opne. Izazivaci gnojnog zapaljenjskog procesa srednjeg uva najcešce su streptococcus betaˇ ˇ ´ haemolyticus. Kada je proces u rinofarinksu smiren. zavisno od virulencije i otpornosti organizma. Ova "nit" pri promeni položaja glave uvek zadržava horizontalan položaj. hirurški zahvati u nosu i nazofarinksu itd. pneumococcus tip III i haemophylus influenzae. Otitis media acuta purulenta Akutno gnojno zapaljenjsko oboljenje srednjeg uva je akutni nespecificni gnojni ˇ zapaljenjski proces sluznice srednjeg uva bakterijske prirode. Lecenje. Zbog pritiska ˇ ˇ ˇ sekreta na bubnu opnu i nekroze same bubne opne može doci do njene perforacije. Ponekad ´ proces. Infekcija u srednje uvo može uci sledecim putevima: preko tube auditive. ˇ ´ Uzroci nastanka akutnih supurativnih otitisa mogu biti: prehlada. oboljenje može uzeti hronicni tok. Na sluznici srednjeg uva dolazi do hiperemije.Ukoliko u bubnoj duplji postoji eksudat. Ovo se vrši policerovanjem ili kateterizacijom tube. edema i eksudacije u pocetku serozne a kasnije gnojne. ephedrini 0. može zahvatiti i koštani sistem mastoida i piramide stvarajuci osteitis i komplikacije. ´ 35 . hematogeno i limfogeno i izuzetno preko labirinta. Usled nagomilavanja gnojnog sekreta u srednjem uvu bubna ˇ opna se izbocuje. Primarno treba. U cilju prevencije recidiva ovih otitisa potrebno je uraditi adenektomiju.5-1% ili druge kapi za nos). akutne infektivne bolesti. ˇ Komplikacije. tamponada nosa. akutne infekcije limfoidnog prstena ždrela. Patologija. može se pristupiti produvavanju tube radi ubacivanja vazduha u bubnu duplju. Ukoliko ne dodje do izlecenja. staphylococcus aureus. njegov gornji nivo se može videti kroz bubnu opnu i ima izgled tanke "niti" koja je horizontalno postavljena. Ispitivanjem sluha otkriva se konduktivna nagluvost. U slucajevima da se sekret u bubnoj duplji zadržava i posle produvavanja duže vreme. Etiologija. b. narocito zadnja ˇ tamponada. Najcešci put širenja infekcije na srednje uvo je tubarni. Osim ˇ ˇ toga može se ponekad razviti i akutni gnojni proces u srednjem uvu. resekciju septuma i lecenje oboljenja nosa i paranazalnih šupljina. ´ Pri zapaljenjskim procesima sprovodi se dekongestija sluznice nosa i epifarinksa (sol. ukloniti rinofaringealni uzrok koji je ˇ ´ doveo do poremecaja funkcije tube.

vec ˇ ˇ ´ pokazuje da je obolela i sluznica mastoidnog nastavka. U odraslih temperatura je obicno subfebrilna (do 38°C). ovi simptomi postaju sve izraženiji. Otoskopija pored toga što ima odlucujucu ulogu u postavljanju dijagnoze akutnog ˇ ´ zapaljenjskog oboljenja srednjeg uva. "pulzirajuci refleks". pojavom perforacije temperatura popušta. ´ U toku lecenja nastaje regresija promena na bubnoj opni obrnutim redom od onoga ˇ kojim su se javljale. tj. Kasnije nastaje potpuna hiperemija bubne opne i postepeno izbocenje u predelu ˇ zadnjih kvadranata. Lecenje se može podeliti na opšte i lokalno. lakom nagluvošcu i zujanjem u uvu. ali ostaje povišena još nekoliko dana. Zavisno od uzrasta imamo razlicito povišenje telesne temperature. U anamnezi je karakteristican podatak da se bolesnici žale na iznenadne ˇ jake bolove u uvu. a u dece oko ˇ 40°C. U pocetku se vidi laka hiperemija strije maleolaris koja prelazi u radijalnu injekciju sudova ˇ bubne opne. Zbog toga posle spontane ili arteficijelne perforacije (paracenteza) bubne opne naglo se smanjuje intenzitet bola. mala perforacija iz koje izlazi ˇ serozni ili serozno-gnojni sekret. dajuci ´ tzv. kojima je nekoliko dana prethodila rinofaringealna infekcija. što je rezultat evakuacije sekreta iz bubne duplje. Otoskopski se perforacija u ovoj fazi bolesti ne vidi. ˇ ˇ ´ ´ Kako bolest napreduje. Najzad se pojavljuje. Nestaju normalni detalji bubne opne. važno je pratiti tok bolesi. ˇ ´ ˇ Za akutno zapaljenjsko oboljenje srednjeg uva karakteristicna je konduktivna nagluvost ˇ koja išcezava sa izlecenjem. Otoskopska slika bubne opne zavisi od faze bolesti u kojoj se bolesnik javi na pregled. ˇ ˇ Lecenje. Bolest pocinje zapušenošcu uva. hiperemija se s bubne opne širi na susedne delove kože ˇ kanala. ˇ Antibiotici se daju u dovoljnim kolicinama i dovoljno dugo. a klinickom slika dominira bol. Ovaj bol ne oznacava mastoiditis sa osteiticnim promenama. ima važan znacaj u pracenju razvoja procesa u toku ˇ ´ lecenja. pa prema tome odrediti odgovarajuci ´ ˇ ´ antibiotik.Klinicka slika. Dijagnoza. pracenja procesa izlecenja ili pojave komplikacija. ˇ Bolesnik oseca jake probadajuce bolove. vec se ´ vidi pulziranje sekreta koji iz bubne duplje kroz perforaciju ulazi u spoljnji ušni kanal. Kada je bolest potpuno izražena (hiperemija bubne opne i izbocenje). Ovako ´ ´ intenzivan bol je posledica nakupljanja gnojnog sekreta u bubnoj duplji i nemogucnosti ´ njegove eliminacije. koje opisuje kao sevanje u dubini uva. pa ako ne dodje do poboljšanja u toku 36 . obicno u donjim kvadrantima. ˇ ˇ U opštem lecenju primarno je davanje antibiotika u cilju suzbijanja infekcije. Nedovoljna kolicina i ˇ ˇ kratkotrajna upotreba antibiotika može dovesti do recidiva zapaljenjskog procesa ili maskirajuceg efekta antibiotika (ublaženje klinicke slike i razvoj komplikacija). Pored toga. Deca mnogo burnije ˇ reaguju od odraslih. U prva dva do tri dana može se u nekim slucajevima javiti intenzivan bol u predelu ˇ mastoida .mastoidismus. Ukoliko je ´ ˇ moguce treba odrediti vrstu uzrocnika i antibiogram.

U odraslih je intervenciju moguce sprovesti u lokalnoj anesteziji primenom Bonain-ove ´ (Bonen) tecnosti (kokain. U ovom ˇ položaju bolesnik ostaje 10-15 minuta. Da bi se smirili bolovi i smanjila temperatura potrebno je dati antineuralgike i antipiretike. ˇ ˇ Kanal se ocisti alkoholom. kroz koji se uvodi lanceta za paracentezu i pravi se rez na ´ bubnoj opni u zadnjem donjem kvadrantu. tj. treba menjati antibiotik prema antibiogramu. Ako bi se lancetom išlo od gore nadole.nekoliko dana lecenja. Ovo ima osobit klinicki ˇ ˇ znacaj jer su poznati slucajevi kod kojih je usled rezistencije bakterija na odredjeni antibiotik. Uzima se sterilan. dolazi u obzir produvavanje tuba radi poboljšanja sluha. Kad se paracenteza izvodi u lokalnoj anesteziji. ispiranjem uva uva 3%-tnim rastvorom borne kiseline i cišcenjem kanala. mentol. tifus). a u spoljnji ušni kanal bolesnog uva ukapava se nekoliko kapi Bonenove tecnosti. ušni levak. ˇ ˇ došlo do komplikacija i pored primene pune doze tog antibiotika. ˇ Posle perforacije ili paracenteze neophodno je održavati toaletu spoljnjeg ušnog kanala. karbolna kiselina). Uklanjanjem gnoja ˇ ´ iz kanala sprecava se sekundarna infekcija kože ušne školjke i okoline uva. vrlo jaki ˇ bolovi. Ako otvor na bubnoj opni zaraste. ˇ odgovarajuce širine. U dece u etar-omami ili u opštoj ˇ anesteziji. lanceta ce otvoriti samo gornji deo bubne opne. cime se olakšava izlecenje ´ ˇ ˇ i sprecavaju komplikacije. Potrebno je znati da posle ukapavanja Bonenove tecnosti bubna opna dobija belicastu boju. ˇ Za izvodjenje paracenteze postoje odredjene indikacije: izbocena bubna opna. ˇ Paracenteza predstavlja inciziju bubne opne u cilju evakuacije sekreta iz šupljine srednjeg uva. U lokalnom lecenju vrši se dekongestija nosne sluznice. pravac kretanja lancete je odozdo nagore. a drenaža bi bila nedovoljna. otitis kod zaraznih bolesti (šarlah. Uz ovo treba savetovati bolesniku da nekoliko dana ostane u postelji. Dekongestirajuce kapi za nos ˇ ´ omogucavaju otvaranje ostijuma tube i lakšu evakuaciju sekreta iz srednjeg uva kroz tubu. Pošto je bubna opna nagnuta tako da je gornji deo postavljen upolje. nedovoljna drenaža kroz spontanu perforaciju. Ovaj zahvat omogucuje dobru drenažu srednjeg uva. visoka temperatura. paracenteza se može ponoviti u cilju dalje drenaže uva. a donji prema unutra. bolesnik leži na strani zdravog uva. ˇ U odojcadi paracenteza se izvodi bez anestezije. a ako se radi u lokalnoj anesteziji treba pokupiti višak ˇ Bonenove tecnosti kako bi vidljivost bubne opne bila što bolja. 37 . ´ Posle paracenteze neophodna je toaleta ušnog kanala. ubod se vrši u donjem delu bubne opne i rez se pravi prema gore. ´ Kad se proces izleci. jace izražena progredijentna nagluvost ˇ (znak razvijanja edema labirinta).

´ Klinicka slika. javljaju se prolivi i povracanje. tako da pri zapaljenjskom procesu uva opšti poremecaji organizma preovladjuju nad lokalnom simptomatologijom uva. ˇ ˇ ´ 38 . .Nerazvijenim imunobiološkim mehanizmima u novorodjencadi i odojcadi. dehidratacija i ˇ gubitak telesne težine. Telesna temperatura je obicno povišena. javljaju se dispepticne pojave.Postojanje dehiscencija u koštanom sistemu temporalne kosti u ovom uzrastu omogucava lakše širenje zapaljenjskih procesa iz srednjeg uva u endokranijum. koža je ´ smežurana usled dehidratacije. ˇ . ˇ ˇ . jer se eksudat iz srednjeg uva lako ´ evakuiše iz bubne duplje kroz široku i kratku tubu. Stanje se sve više pogoršava.Kod novorodjencadi je gornji deo bubne duplje ispunjen embrionalnim ˇ miksomatoznim tkivom koje stvara odlicne uslove za nastajanje i zadržavanje zapaljenjskog ˇ procesa u srednjem uvu. Paracenteza je i dalje važan cinilac u ˇ ˇ lecenju otitisa i treba je uvek izvoditi kada za to postoji indikacija. a redje kao posledica ˇ ˇ ´ prodora amnionske tecnosti kroz tubu u bubnu duplju. Ukoliko se ˇ ne interveniše. zbog ´ cega pri prodoru infekcije u antrum nastaje osteomijelitis oko antruma. povreda promontorijuma i n.Pri izvodjenju paracenteze mogu nastati komplikacije.Široko i horizontalno postavljena tuba auditiva olakšava prodor infekcije iz rinofarinksa u srednje uvo. Pošto infekcija ugrožava osnovne ˇ fiziološke funkcije organizma. Otitis media acuta u novorodjencadi i odojcadi ˇ ˇ Akutni zapaljenjski proces srednjeg uva u novorodjencadi i odojcadi predstavlja ˇ ˇ posebnu nozološku jedinicu. koje su uglavnom posledica nespretnog izvodjenja zahvata. Akutno gnojno nespecificno zapaljenjsko oboljenje srednjeg uva u ˇ ˇ novorodjencadi nastaje cešce kao posledica rinofaringealne infekcije. ˇ Ponekad ovo oboljenje može proci bez simptoma. ovo nije stalni znak oboljenja. Ovo je uslovljeno sledecim faktorima: ˇ ´ . Oboljenje ima svoju specificnost koja ga znatno razlikuje od ˇ identicnog oboljenja u odraslih. dete je adinamicno. ´ . grcevi ˇ ˇ i gubitak svesti. To je netacno. ˇ c.Mastoidni nastavak nije pneumatizovan vec je ispunjen spongioznom kosti. facijalisa i luksacija slušnih košcica. . povreda spoljnjeg ušnog kanala. Medjutim. dete propada. nezainteresovano za okolinu.Hiperekscitabilnost centralnog nervnog sistema dovodi do pojacanih refleksa u ˇ pojedinim sistemima i unutrašnjim organima. Odojce u ovoj fazi najcešce umire. ˇ Mnogi lekari su ubedjeni da je pojava antibiotika iskljucila paracentezu iz terapije ˇ zapaljenjskih oboljenja srednjeg uva. razvija se neurotoksicni sindrom koji karakteriše visoka temperatura. te ˇ ponekad može biti subfebrilna uz loše opšte stanje odojceta.

´ U slucajevima neurotoksicnog sindroma indikovana je antrotomija. uz odgovarajuce pedijatrijsko lecenje. bez jasnih detalja. Otoskopski znaci oboljenja mogu biti slabo izraženi.5% ili druge kapi za nos). place. što ponekad jako otežava dijagnozu. novorodjence je ˇ nemirno. što još više otežava pregled. tako da i to otežava procenu realnog stanja bubne opne. Opšti poremecaji ˇ ˇ ´ organizma su od primarnog znacaja. jer navode pedijatra na sumnju da postoji akutni otitis. Zbog toga pri sumnji na otitis treba otoskopiju izvoditi više puta u toku 24 casa ili nekoliko dana. neznatno zadebljana. Poželjno je odrediti antibiotike prema antibiogramu. Bolest ima atipicnu klinicku sliku. Ukoliko se arteficijelna perforacija bubne opne spontano zatvori. Klinicka slika. bubna opna može izgledati bleda ili sivkasta. ˇ ˇ Ako akutni otitis odojceta traje duže od tri nedelje. Ubrzo se ovi simptomi smiruju. Sekrecija se smanjuje ili prestaje. Bez obzira što se u srednjem uvu i antrumu razvijaju ˇ teške zapaljenjske promene. ˇ Na ovaj nacin se srednje uvo rasterecuje gnojnog sadržaja i smanjuje se intoksikacija ˇ ´ organizma. Lokalno nalazimo umerenu sekreciju iz uva. Ukoliko se sa sigurnošcu ne može iskljuciti ˇ ´ ˇ postojanje zapaljenjskog procesa na srednjem uvu. podmukli ˇ ˇ tok a javlja se u starijih ljudi. bez ˇ ˇ ˇ bolova i temperature. Infekcija zapocinje kao obicno akutno zapaljenje srednjeg uva. Bubna opna je zamucena. osecaj zapušenosti uva i ´ oslabljen sluh. s lakom hiperemijom strije maleolaris i delimicno izmenjenim svetlosnim refleksom. Dete obicno zabacuje glavu i hvata se rucicama za uvo. Primarno mesto u lecenju. ali sluh se 39 . ˇ Lecenje. paracenteza se može ponavljati više puta. ˇ Antibiogram treba raditi na osnovu brisa gnoja iz srednjeg uva posle spontane perforacije ili paracenteze. ˇ Otoskopija je vrlo teška. Dijagnoza ˇ zapaljenjskog procesa srednjeg uva u novorodjenceta i odojceta je teška. Izazvano je Pneumococcus mucosus-om tip III. ˇ Svaka manipulacija u kanalu izaziva hiperemiju bubne opne. Ovi znaci mogu ˇ ˇ da pobude sumnju na postojanje otitisa. Paracenteza se vrši u svim slucajevima bilo da ima eksplorativnu ili terapijsku namenu.Dijagnoza. ušni kanal je jako uzan. Pneumococcus mucosus pokazuje veliki afinitet prema kosti. Mucosus otitis Mukozni otitis je veoma retko akutno zapaljenje srednjeg uva sa subakutnim tokom. Uz ovu navedena terapiju ne treba zaboraviti i davanje anemizirajucih sredstava za nos (ephedrine 0. indikovana je antrotomija. Antibiotici se daju u dovoljnim kolicinama i dovoljno dugo u ˇ zavisnosti od razvoja klinicke slike. treba uraditi dijagnosticku paracentezu. Treba naglasiti da se retko srecu karakteristicni znaci akutnog gnojnog otitisa ´ ˇ (hiperemija i izbocenje bubne opne). ˇ Dušan Cvejic ´ Posebni oblici akutnog zapaljenja srednjeg uva a. ispunjen detritusom. zauzimaju ˇ ˇ ´ ˇ antibiotici i paracenteza. sa ili bez ´ perforacije.

Iz anamneze doznajemo da je bolesnik preležao neku respiratornu infekciju. refleksni trougao skracen ili nedostaje. Anamnesticki nalazimo protrahovano akutno zapaljenje srednjeg uva koje ˇ slabo reaguje na antibiotsku terapiju i pogoršanje sluha. Kod svakog akutnog zapaljenja srednjeg uva koje ima subakutni tok važno je uzeti bris i naciniti antibiogram. zujanje u uvu. U pocetku akutnog zapaljenja srednjeg uva daju se velike doze antibiotika ˇ ˇ širokog spektra. U pocetku bolesti strija malearis može da bude lako ˇ ´ ˇ hiperemicna. ˇ b. otoskopskog nalaza i ispitivanja sluha. U toku trece ili cetvrte ˇ ´ ˇ nedelje dolazi do pogoršanja klinicke slike. 4. Dijagnoza. Izliv je bezbojan i uvek sterilan. U bubnoj duplji nalazimo hiperemiju i edem sluznice. grip ili neko drugo alergijsko oboljenje. ´ ˇ Klinicka slika. Nekada se izliv pojavi bez nekog opravdanog uzroka. zbog cega izgleda skracena.nikada ne vraca na normalu. Bolesnik se žali da duboke bolove i neodredjenu ˇ težinu na toj strani. Dejstvo virusa. Izliv u srednjem uvu može da se poveže sa gripom ili. Bolesnik se žali na osecaj punoce u uvu. U ovakvim slucajevima ˇ rendgenografija mastoida pomaže nam da postavimo tacnu dijagnozu. Za ovo oboljenje je karakteristicno stalno pogoršanje sluha. Po pravilu nastaje ´ akutni mastoiditis koji skoro uvek daje otogene komplikacije. Alergija. 2. Usled ove dolazi do smanjenja pritiska u bubnoj duplji i do pojave transudata. ˇ ´ ˇ Lecenje. Idiopatski. Opstrukcija Eustahijeve tube. U bubnoj duplji možemo da nadjemo bistru ili mukoznu tecnost sa ˇ povecanjem izvesnog postotka belancevina. sa akutnom respiratornom infekcijom gronjih vazdušnih puteva. Usled jaceg uvlacenja detalji na bubnoj opni se jasnije ˇ ˇ ˇ opažaju. Prominencija malearis se jasnije ocrtava. Uzroci ovome mogu biti: 1. Ubrzo posle toga javljaju se komplikacije. Pri pojavi komplikacija radi se mastoidektomija. a strija malearis dobija nešto horizontalniji položaj. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. ˇ ´ Kasnije ona postaje sivo-belicasta. ˇ 40 . kasnije on prelazi u eksudat ukoliko se pojavi infekcija. javlja se zujanje u uvu. 3. Adenovirusi i rinovirusi mogu da budu uzrok aktivnosti sluznice u srednjem uvu. oslabljen sluh. a takodje i Eustahijeve tube. Otoskopski: bubna opna je lako uvucena. kao posledica alergijske manifestacije u gornjim disajnim putevima. ˇ ´ ´ ponekad i na oštre žigove u uvu. Patogeneza. pak. Otitis media acuta serosa Ovo oboljenje se karakteriše naglom pojavom transudata u bubnoj duplji. Rendgenografski ˇ nalazimo zasencenje svih mastoidnih celija sa mestimicnom destrukcijom kosti.

Ovi otitisi sada imaju banalni karakter. ´ 3. Potom se izvodi Valsalvina proba. Otoskopski na koži spoljnjeg slušnog hodnika i bubnoj opni nalazimo hemoragicne ˇ bule koje vrlo brzo pucaju. Tada dolazi do spontane perforacije i posledica direktne infekcije osmog živca. Kada i to ne pomogne potrebno je u bubnu opnu ugraditi polietilensku cevcicu koja nam služi za ventilaciju srednjeg uva. 2. te iz uva curi hemoragicni serozni sekret. ponekad se kroz bubnu opnu vidi nivo tecnosti. Otitis media acuta kod infektivnih bolesti Zahvaljujuci upotrebi antibiotika i sulfamida. ˇ 41 . narocito za vreme ˇ ˇ epidemija. prevenciji. Svaka erupcija novih ˇ bula pracena je intenzivnim bolovima. c. Kod ovih zapaljenja može da dodje do nagluvosti ili gluvoce koja je posledica gnojne ´ infekcije. malih boginja. a ako i to ne pomogne izvodi se produvavanje tuba sa Politzer-ovim balonom ili kateterizacija. velikog kašlja. davanjem salicilata. konduktivnog oštecenja sluha. u obliku jedne tanke linije. Mogu da ostave veliku perforaciju na bubnoj opni a i da predju u hronicni otitis. ´ Ovo zapaljenje je u pocetku virusno. mnoge infektivne bolesti su ´ danas prava retkost. a takodje i za ˇ aspiraciju sekreta iz bubne duplje. Težina infekcije zavisi od virulencije uzrocnika odredjene epidemije. Kod gripa akutna zapaljenja srednjeg uva su relativno cesta. mada izuzetno. Pored toga ove komplikacije imaju benigniji karakter. Kod ovog ˇ zapaljenja jako su izraženi subjektivni i objektivni simptomi. epidemijskog meningitisa. Akutno zapaljenje srednjeg uva može da se javi. kod šarlaha. na osnovu izgleda bubne opne. pegavog i trbušnog tifusa. Ukoliko se sekret duže zadržava u bubnoj duplji ili se ponovo nakupi potrebno je uraditi paracentezu. Ukoliko se i pojave daju redje komplikacije. koja ˇ menja položaj kada se glava pomeri. b) hirurška terapija.Dijagnoza se postavlja: 1. Lecenje može biti medikamentozno i hirurško: ˇ ˇ a) medikamentozno ima za cilj da se uspostavi prohodnost nosa i Eustahijeve tube upotrebom vazokonstriktornih kapljica. ali kasnije može da dodje do sekundarne ˇ bakterijske infekcije. Lecenje.

bol.nedovoljno ili neefikasno lecenje akutnih otitisa. Patološke promene u srednjem uvu razvijaju se u zavisnosti od stanja prohodnosti Eustahijeve tube. nefritis i dr). velika virulencija uzrocnika. . Simptomi poremecaja pritiska u srednjem uvu javljaju se kada razlika ˇ ´ u pritiscima naraste preko 20 mm žive. a ponekad i ´ unutrašnjeg uva. 42 . U izvesnim slucajevima moramo da izvedemo i paracentezu. Ukoliko to ne pomogne mora se izvršiti produvavanje pomocu Politzer-a ili kateterizacijom. odnosno prilikom naglih promena atmosferskog pritiska ili hidrostatskog pritiska. To su punoca i šum u uvu. velicine pritiska i dužine izloženosti nepovoljnim uslovima. Otogene komplikacije kod ovih otitisa su danas retke. prilikom sletanja i uzletanja avionom. bubna opna se izbocuje. Po sanaciji procesa sluh se normalizuje. d. dolazi do anemizacije sluznice u srednjem uvu. Za nastajanje hronicnog zapaljenjskog procesa u srednjem uvu odgovorni su sledeci ˇ ´ faktori: manja biološka vrednost sluznice srednjeg uva. Ponekad može da dodje i do stvaranja perforacije na bubnoj opni. Pored ovoga dajemo kapi za nos sa ´ vazokonstriktornim dejstom. To bolesnik mora sam ˇ ˇ da pokuša žvakanjem i autoventilacijom. Ukoliko pritisak i dalje raste može da se javi i vrtoglavica. ˇ Preventivno možemo u nekim slucajevima gde preti opasnost od sekundarne infekcije dati ˇ penicilin. Otoskopski nalazimo uvucenu bubnu opnu ukoliko se razvija negativna barotrauma. a ´ ponekad i krvavljenje iz uva. Ako se u srednjem uvu razvija pozitivna barotrauma. ´ Lecenje. rahitis. Neracionalno davanje antibiotika ˇ u toku akutnog otitisa (male doze. Prognoza je dobra. Petar Stefanovic ´ Hronicna zapaljenja srednjeg uva ˇ Nespecificna oboljenja ˇ Pod ovim nazivom podrazumeva se dugotrajni zapaljenjski proces u srednjem uvu. U najtežim slucajevima dolazi i do ˇ oštecenja unutrašnjeg uva. kao i: ˇ . Potrebno je hitno izjednaciti pritisak u srednjem uvu. Otitis barotraumatica Ukoliko Eustahijeva tuba ne funkcioniše dobro. dolazi do barotraume u srednjem uvu i do oštecenja srednjeg. ˇ Kada se negativna barotrauma i dalje povecava nastaje transudat u bubnoj duplji i tackasta ´ ˇ krvavljenja na bubnoj opni i stvaranje hematotimpanona. smanjenje imunobioloških snaga u organizmu.Lecenje se kod akutnih zapaljenja srednjeg uva. kod infektivnih bolesti sprovodi ˇ sulfamidskim preparatima i velikim dozama antibiotika. kratko vreme davanja). ˇ Klinicka slika. najbolje na osnovu antibiograma. pozitivna ili negativna.postojanje opštih oboljenja (dijabetes. smanjenje sluha. a može da dodje i ˇ do stvaranja hematotimpanona i perforacije bubne opne.

Sekrecija iz uva koja je zavisna od vrste zapaljenjskog procesa (gnojna i negnojna). perforacije koje zahvataju pored bubne opne i annulus ˇ tympanicus. 43 . . ˇ Hronicni zapaljenjski procesi srednjeg uva imaju sledece karakteristike: ˇ ´ . Prilikom otitisa sa ivicnom perforacijom zapaljenjski proces zahvata sluznicu srednjeg ˇ uva i okolnu kost. pošto je ˇ skoro nemoguce uskladiti sve karakteristike ovih oboljenja u jednu preglednu celinu. Ova vrsta otitisa predstavlja ´ latentnu opasnost od mogucih otogenih komplikacija. sluzavo-gnojna sekrecija i relativno benigni tok. ´ Perforacije se prema lokalizaciji na bubnoj opni mogu podeliti na: . ali može biti i mešovita. . hronicni zapaljenjski procesi nosa i epifarinksa.ivicne perforacije. tj.Perforacija bubne opne. ´ ˇ . Zapaljenjski proces odigrava se na sluznici tube.Ostiticki proces koji se javlja kod nekih tipova oboljenja. koja je ponekad zadebljana.oboljenja nosa i epifarinksa koja uticu na fiziologiju tube auditive (devijacija nosne ˇ pregrade. ´ Tip perforacije omogucava da se odredi vrsta otitisa i njegova dalja prognoza. Otitis media chronica simplex Ovu vrstu hronicnog otitisa karakteriše: centralna perforacija bubne opne. tj. u dece vegetacije). ˇ .Potencijalna mogucnost stvaranja otogenih komplikacija.centralne perforacije. Prema najnovijim shvatanjima postoje hronicni otitisi bez ˇ perforacije bubne opne (adhezivni otitis i hronicni sekretorni otitisi). Postoji hiperemija i sitnocelijska infiltracija sluznice. Pri hronicnim otitisima s centralnom perforacijom zapaljenjski proces se odigrava ˇ samo na sluznici srednjeg uva bez ostitisa okolne kosti. koje ne ˇ zahvataju annulus tympanicus i nalaze se u pars tensa. ´ Katkada se kod ove vrste zapaljenjskog procesa mogu razviti granulacije na sluznici srednjeg uva. Komplikacije ˇ ˇ kod ovih otitisa su izuzetne. najcešce ˇ ˇ ´ ocuvan lanac slušnih košcica. bubne duplje i mastoidnog nastavka.. ´ Klasifikacija hronicnih zapaljenjskih procesa u srednjem uvu je vrlo teška.Nagluvost koja je u vecini slucajeva konduktivnog tipa. a može biti prisutan i ˇ holesteatom. perforacije bubne opne bez obzira na velicinu. Ponekad su ovi otitisi praceni holesteatomom. ´ a. .

adenoidne vegetacije ˇ ˇ itd. Ako bolesnik ne pristane na hirurško lecenje. hronicni sinuzitis. Sluznica ˇ ˇ ˇ ˇ bubne duplje. Lecenje. najcešce je ružicasta. gnojno. zadebljana i ˇ prožeta sitnocelijskim infiltratima. Bol u uvu. Ovaj tip hronicnih otitisa najcešce je posledica akutnih otitisa. epifarinksu i mezofarinksu (operacija nosne pregrade. koja se vidi kroz perforaciju. lecenje ili operacija ˇ paranazalnih šupljina. Otoskopskim pregledom se u spoljnjem ušnom kanalu vidi sluzavo-gnojni sekret koji nije fetidan. 44 . ostiticki proces. Posle ovoga pokušava se konzervativno lecenje da se sanira gnojna ˇ sekrecija iz uva. nefritis). Rendgenografija (eburneizaciju). Nagluvost je konduktivnog tipa s dobrom kohlearnom rezervom. Moguca je metaplazija epitela i stvaranje granulacionog ´ ´ tkiva i polipa. Skoro. operacija adenoidnih vegetacija ˇ ili tonzilektomija). ˇ ˇ stvaranje granulacija i polipa. Zapaljenjski proces zahvata sluznicu srednjeg uva koja je hiperemicna. bubrežasta) i ´ ˇ razlicitih velicina (od velicine ciodine glave do potpunog nedostatka pars tensa). lecenje alergije respiratorne sluznice. Najznacajniji patološki proces je ostitis koji se odigrava na kostima srednjeg ˇ uva. Otitis media chronica ostitica To je hronicno. fetidna gnojava sekrecija i opasnost od otogenih komplikacija. zadebljana i prekrivena ˇ ´ ˇ sekretom. Zatim se radi timpanoplastika (vidi dalje). b. potrebno je dugotrajno konzervativno lecenje i dugotrajna povremena ˇ ˇ kontrola obolelog uva. morbili. ostiticko (epitimpanalno) zapaljenjsko oboljenje ˇ ˇ ˇ srednjeg uva. Dijagnoza. kao i jake virulencije klica. Po uklanjanju sekreta iz kanala na bubnoj opni se ukazuje manja ili veca centralna perforacija.Klinicka slika. glavobolja i vestibularne smetnje javljaju se kod egzacerbacije procesa i komplikacija. Ostitis skoro redovno zahvata atik i njegove zidove. mastoidnog nastavka pokazuje poremecaj ´ pneumatizacije Pregledom nosa i epifarinksa mogu se otkriti neki od hronicnih zapaljenjskih procesa ˇ koji pogoduju razvijanju ovih otitisa: hronicni rinitis. po pravilu. grip). Perforacija može da ima razliciti oblik (ovalna. ˇ sekret nije fetidan. nespecificno. Retko se vidjaju granulacije i polipi. paranazalnim ˇ ˇ šupljinama. opštih oboljenja (dijabetes. Klinickom slikom dominira sluzava ili sluzavo-gnojna sekrecija. ˇ ˇ Kolicina sekreta je ponekad minimalna. Lecenje se sastoji u saniranju eventualnih oboljenja u nosu. Karakteristike ovog oboljenja su: ivicna perforacija bubne opne. Ovaj patološki proces može da pogodi i druge delove koštanih zidova srednjeg uva. a katkada može biti vrlo obilna. kod infektivnih bolesti ˇ ˇ ´ (šarlah.

Pojava vrtoglavice je znak oštecenja labirinta ili nastajanja endokranijalnih ´ komplikacija. Radikalna trepanacija je rezervisana za otogene komplikacije i za teška oštecenja sluha. ˇ Bol se javlja retko.Sekrecija može povremeno da bude sukrvicava. što stvara vecu mogucnost nastajanja otogenih komplikacija. a kada je prisutan. Nagluvost je znatno teža nego pri mezotimpanalnom tipu hronicnog otitisa. paranazalnim šupljinama. vrši destrukciju kosti srednjeg uva i mastoida. Ponekad postoji ˇ ´ totalni nedostatak bubne opne. Lecenje. Pri otoskopskom pregledu u spoljnjem ušnom kanalu nailazimo na manju ili vecu kolicinu gnojnog fetidnog sekreta. ´ c. Pri pojavi sangvinolentne sekrecije uvek treba misliti na mogucnost ´ postojanja malignog procesa. ´ ´ Radiografijom mastoida vidi se eburneizacija mastoidnog nastavka. ´ ´ Ova forma hronicnog otitisa predstavlja otitis komplikovan pojavom holesteatoma. Pregled sluha pokazuje oštecenje konduktivnog tipa. ˇ 45 . a ukoliko u toku procesa dodje ´ do oštecenja labirinta. Holesteatom raste ekspanzivno. Kroz perforaciju u spoljnji ušni hodnik mogu da prominiraju granulacije koje u zapuštenim slucajevima formiraju polipe i potpuno opturiraju spoljnji ušni ˇ kanal. Operativni zahvat na uvu je dvojak: timpanoplastika ili radikalna trepanacija temporalne kosti. ´ gde timpanoplastika nije indikovana. što je znak postojanja granulacija ili ˇ egzacerbacije procesa. javlja se mešovito oštecenje sluha. ˇ ˇ epifarinksu i mezofarinksu kao i kod otitisa s centralnom perforacijom. ˇ Prema tome. a ponekad ostiticka ˇ ognjišta u predelu atika i antruma. kada ne može da se rekanališe tuba auditiva. kada nema sluznice na ušcu Eustahijeve tube i u hipotimpanumu itd. Radikalna trepanacija se izvodi i u slucajevima gde iz tehnickih razloga ne može da ˇ ˇ se uradi timpanoplastika. znak je egzacerbacije procesa i ima karakteristike kao pri akutnom otitisu. Lecenje se sastoji u saniranju procesa u nosu. Dijagnoza. i etiološki faktori su isti kao i kod hronicnog otitisa sa ostitisom. na primer. Po uklanjanju sekreta vidi se ivicna perforacija ´ ˇ ˇ bubne opne koja je najcešce lokalizovana u gornjem zadnjem kvadrantu. Otitis medica chronica ostitica cum cholesteatomate Hronicni supurativni otitis s holesteatomom je najteža forma nespecificnih hronicnih ˇ ˇ ˇ zapaljenjskih procesa srednjeg uva. ˇ Holesteatom je epidermalna tvorevina koja se sastoji iz ljuspica deskvamiranog plocasto-slojevitog epitela koje su spolja obavijene jednom opnom (matrix).

Veoma izražena nagluvost javlja se ukoliko dodje do stvaranja fibroznog tkiva u predelu stapesa i okruglog prozora. bleda. ˇ d. Cholesteatoma verum je embrionalni tumor ektodermalnog porekla koji se izuzetno srece u srednjem uvu. Moguca su srašcenja bubne ˇ ´ ´ opne s promontorijumom. Kako matriks naleže direktno ˇ ´ na kost. dolazi do destrukcije ´ zidova srednjeg uva. Lecenje je isto kao i kod otitis media chronica ostitica. Zatim se primecuje ´ ivicna perforacija kroz koju se ponekad mogu videti sedefaste ljuspice holesteatoma. Eksudat koji nije resorbovan ili eliminisan biva organizovan. Poremecaj funkcije tube ˇ ´ uzrokovan je hronicnim zapaljenjskim procesima u nosu i epiferinksu. nespecificni zapaljenjski proces. ´ 46 . ˇ Oboljenje je posledica hronicne neprohodnosti tube auditive. kao posledica njegove loše resorpcije ili nedovoljne eliminacije. usled ekspanzivnog rasta holesteatoma i postojeceg otitisa. kada se na površini tecnosti kojom ˇ se ispira uvo vide male. Opisana vrsta holesteatoma naziva se cholesteatoma spurium (lažni holesteatom ili sekundarni holesteatom). Rezultat ovoga je smanjenje sluha. Timpanoskleroza može ˇ da nastane i zbog dugog zadržavanja i organizovanja sekreta u bubnoj duplji pri akutnim otitisima. zadebljana i uvucena bubna opna. belicaste ljuspice. što dovodi do fiksacije stapesa i nepomicnosti membrane okruglog prozora. Ponekad adhezivni proces uzima tolike razmere ˇ da dolazi skoro do potpune obliteracije bubne duplje. deskvamira se i slaže u vidu lukovice. Pored cholesteatoma spurium postoji i cholesteatoma verum (pravi holesteatom). ´ Simptomatologija ove vrste otitisa je ista kao i pri hronicnom otitisu sa ostitisom. Ovo je glavni momenat u širenju zapaljenjskog procesa iz srednjeg uva na okolinu (otogene komplikacije). ˇ Holesteatom se može dijagnostikovati i pri ispiranju uva. kao i defekte kosti u predelu atika i antruma. ˇ Radiografija mastoida pokazuje eburneizaciju koštanih struktura mastoidnog nastavka. Bolesnici se žale na progresivnu nagluvost i zujanje u ušima. Pri otoskopiji se vidi ožiljasta. kod ˇ ˇ ˇ koga usled stvaranja adhezija i ožiljaka u bubnoj duplji dolazi do smanjenja pomicnosti bubne ˇ opne i slušnih košcica. ˇ Otoskopskim pregledom vidi se gnojni sekret koji je jako fetidan. ˇ Ispitivanje sluha pokazuje nagluvost konduktivnog tipa a ponekad postoji perceptivna komponenta oštecenja sluha. Matriks stalno produkuje otpadne celije ´ epiderma i na taj nacin se povecava zapremina holesteatoma. Otitis media chronica adhesiva Hronicni adhezivni otitis predstavlja hronicni. Na taj nacin stvaraju se ˇ adhezije i ožiljci koji fiksiraju lanac slušnih košcica i bubnu opnu.Kod ivicnih perforacija bubne opne epiderm spoljnjeg ušnog kanala prodire u bubnu ˇ duplju.

javlja se proliferacija vezivnog tkiva i kapilara.i limfocitima. stvaraju se fibrozne trake. Simptomatologija je oskudna.kao posledica virusne ili bakterijske infekcije koja je oslabila pod dejstvom antibiotika koji su nepravilno upotrebljeni. Patološka anatomija i histologija: Zbog opstrukcije tube dolazi do transudacije u bubnoj duplji. Zapaljenjskim procesom pracenim hipersekrecijom mukoze i intaktnom bubnom ´ opnom. ˇ ˇ Etiologija je nejasna. Hronicni serozni otitis u dece ˇ (Otitis media chronica serosa) Serozno zapaljenje srednjeg uva ili hronicno zapaljenje srednjeg uva sa intaktnom ˇ bubnom opnom je zapaljenje srednjeg uva sa sporim tokom. Nagluvošcu sprovodnog tipa. Bolesnici se žale na šum u ušima i ˇ oslabljen sluh. ponekad bol. dakle. 3. Na kraju mukus se zgusne. ˇ ˇ . ´ 4. Oboljenje ˇ vremenom prelazi na unutrašnje uvo. koje kuce ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ sekret i mnoštvo sluznih žlezda. 47 . Rezultati hirurškog lecenja bili su loši. koji dovode do stvaranja priraslica koje zahvataju bubnu opnu i dno bubne duplje.Diferencijalno-dijagnosticki dolazi u obzir otoskleroza. tako da se timpanoskleroza završava kao timpanolabirintoskleroza s teškim oštecenjem unutrašnjeg uva. specificna ili nespecificna. Klinicka slika. ´ Dragoslav Savic ´ e. ˇ sluzav ili pihtijast. kasnije postaje mukozan. zatim infiltracije sluznice fibro. On se karakteriše: 1. pokušavano je hirurškim zahvatvima ˇ ˇ da se srednje uvo oslobodi adhezija. sa povremenim akutnim i subakutnim napadima. 2. Ovaj transudat nastao mehanicki prelazu i eksudat usled pojave infekcije. ˇ Ukoliko oboljenje duže traje dolazi do zadebljanja sluznice srednjeg uva usled "kolagenizacije" podsluznickog sloja. Oboljenje pokazuje tendenciju ka recidiviranju i cije je lecenje dosta teško. sa zapaljenjskom reakcijom paranazalnih šupljina.alergija (senzibilizacija gornjih disajnih puteva). Dugom evolucijom.opstrukcija Eustahijeve tube. Pošto ovakav nacin lecenja ne daje dobre rezultate. koje se karakteriše sakupljanjem eksudata u bubnoj duplji i koji nema gnojni karakter. moguci uzroci su: ´ . ˇ metaplazije plocastog epitela u cilindricni uz zamenu epitelnih celija "cašicastim". . Eksudat je u pocetku serozan. ˇ U konzervativnom lecenju vrši se sanacija procesa u rinofarinksu kao i produvavanje ˇ tuba.

Karakteriše se progresivnom nagluvošcu. Idiopatski hematotimpanum Veoma je retko oboljenje. žuckasto-siva ili smedja. sivo-belicasta. osecajem punoce ´ ´ ´ i zapušenosti uva. U nekih bolesnika u kojih se serozni otitis pojavi u detinjstvu može da se stvori predispozicija za nastanak holesteatoma. zamucena. U pocetku može se ˇ videti nivo tecnosti u bubnoj duplji i lako uvucena bubna opna. Kasnije bubna opna postaje ˇ ˇ zamucena. ponekad plava.na osnovu anamneze (majka navodi da dete slabije cuje. u akutnoj ˇ fazi ostaje neidentifikovan. ´ ´ S obzirom da serozni otitis ima oskudne simptome i da se veom brzo leci. Lecenje je kao i kod hronicnog seroznog otitisa. Ponekad se radi atikoantrotomija. Biohemijski sadržaj iz bubne duplje: nalazimo hemosiderin. Najpre sprovodimo opšte lecenje. U tesnoj je vezi sa seroznim otitisom. f. Ukoliko ne uspostavimo funkciju tube radimo paracentezu. Etiologija ovog oboljenja je nepoznata. a njena boja je plava. Histološki je u pitanju holesterinski granulom.radiografija mastoida pokazuje eburneizaciju mastoida. Bolest ima dugotrajan i uporan tok. Potrebno je uspostaviti prohodnost Eustahijeve tube produvavanjem ili kateterizacijom. Ponekad ugradjujemo u bubnu opnu teflonsku cevcicu koja omogucava bolju ventilaciju. da se na poziv ne odaziva). borba protiv infekcije. ˇ ´ ˇ . ˇ . ˇ ´ drenažu bubne duplje. ˇ ˇ Petar Stefanovic ´ 48 . kristale holesterina.oštecenje sluha najpre sprovodnog tipa. Dijagnoza se postavlja: . lokalno ˇ ˇ protiv infekcije rinofarinksa. plava. ili alergije. Ukoliko izvršimo paracentezu iz bubne duplje se izliva viskozna tecnost mrke boje. Posle nekoliko dana bubna ˇ opna opet dobija plavu boju. Lecenje.Otoskopski nalaz je zavistan od boje eksudata u bubnoj duplji. ´ ´ . kasnije su zahvacene i visoke frekvencije. Otoskopski nalazimo zadebljanje bubne opne.na osnovu otoskopskog nalaza: uvucena bubna opna.

a posle ˇ ´ njihovog raspadanja dolazi do pojave bujnih granulacija. gnojna sekrecija. nekroza kosti i ˇ stvaranje sekvestara. Pri proliferativnoj formi javljaju se najpre tuberkulozni cvorici u submukozi. bakterijskom ˇ florom. Kolikvacijom ovih cvorica nastaju multiple perforacije. ˇ ˇ Posle pojave perforacije dolazi do infekcije srednjeg uva nespecificnom. Na ovaj nacin nastaju kod tuberkuloze iznenadne paralize facijalisa i ˇ afekcije labirinta. Bubna opna je u pocetnom stadijumu bolesti hiperemicna i posuta sitnim ˇ ˇ ˇ žuckastim cvoricima. dolazi do pojave velikih perforacija bubne opne ili cak do potpunog defekta bubne opne. ˇ ˇ Simptomi bola i povišene telesne temperature su odsutni. carotis interna) ˇ mogu nastupiti obilna krvavljenja iz uva. limfni cvorovi itd). Primarna tuberkuloza srednjeg uva je retkost i nastaje ´ ˇ tubarnim putem. Tuberkuloza srednjeg uva može da se javi u eksudativnoj. Ako se bolesnik pregleda u fazi kada su vec nastale perforacije. Ako se ove ´ ˇ ´ ˇ ´ perforacije daljom progredijencijom procesa sliju. jako fetidan sekret. u spoljnjem ušnom ´ kanalu nailazi se na gnojav. nastalo hematogenom diseminacijom iz drugih ˇ ´ žarišta (pluca. ali bez narocito izraženog bola. Otitis media tuberculosa Ovo oboljenje predstavlja specificni zapaljenjski proces srednjeg uva izazvan bacilom ˇ tuberkuloze. proliferativnoj ili mešovitoj formi. a sekrecija je neznatna. Oboljenje je najcešce sekundarno. Za eksudativnu formu karakteristicna je obilna. ˇ ˇ U dece bolest pocinje kao banalni akutni otitis. ˇ ˇ ˇ Bolesnik se žali na nagluvost koja je progresivna i može dostici visok stepen. Na bubnoj opni se najcešce stvaraju tuberkulozni infiltrati koji kazeifikuju i ostavljaju ˇ ´ multiple perforacije. Za tuberkulozu srednjeg uva karakteristican je pocetak sa slabo izraženim simptomima. 49 . Na taj nacin banalna. jugularis interna ili a. U bubnoj duplji su prisutne sivkaste granulacije ˇ i gnojni sekret. ´ S razvojem granulacija sekret iz uva koji je gnojav i fetidan može postati i sangvinolentan. U slucajevima erozije krvnih sudova (v. Katkada se ove perforacije medjusobno stapaju i ostavljaju veliki defekt na bubnoj opni. Inspekcijom i palpacijom može se otkriti otok preaurikularnih i retroaurikularnih limfnih cvorova.Specificna oboljenja ˇ a. Oboljenje skoro od pocetka uzima hronican tok. nespecificna infekcija prikriva specificnu tuberkuloznu infekciju. kosti.

Autne zapaljenjske promene u srednjem uvu su posledica lueticnoh promena u ˇ rinofarinksu. cochlearis). ˇ pracena je smanjenjem podražljivosti vestibularnog aparata. Kod stecenog luesa specificne lueticne promene srednjeg uva se skoro nikada ne ˇ ˇ ˇ nalaze. ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu seroreakcije. Ovaj ostiticki proces može da zahvati i Falopijev kanal i izazove oduzetost n. koje se ogledaju u povecanoj pomicnosti ˇ ˇ ´ ˇ stapesa i poroznosti labirintarne kapsule. Lecenje je antilueticno. ˇ Primarno mesto u lecenju tuberkuloze srednjeg uva zauzimaju tuberkulostatici koji su ˇ kao i kod drugih lokalizacija tuberkuloznog procesa izmenili terapijske uspehe i prognozu oboljenja. Infekcija pocinje u ˇ ˇ ˇ mastoidnom nastavku bez klinickih manifestacija na bubnoj opni. ˇ b. Cesto je prisutan Hennebert-ov ´ (Auber-ov) znak. koje dovode do banalnih zapaljenjskih promena u srednjem uvu. Oboljenje je poznato ˇ ´ ˇ ´ kao otolabirintitis za koji je karakteristican težak gubitak sluha. Ponekad i iznenadna nagluvost (karijes ´ promontorijuma) može u lekara da izazove sumnju na tuberkulozni proces. Nagluvost pogadja oba uva i jako je izražena. ˇ ˇ Dragoslav Savic ´ 50 . Operativno lecenje sastoji se u radikalnoj trepanaciji temporalne kosti. simptom fistule pri intaktnoj bubnoj opni. Najsigurnija dijagnosticka metoda je histološka analiza granulacija iz uva. Tuberkulozni mastoiditis se dijagnostikuje radiografijom mastoidnih nastavaka. Tuberkulozni mastoiditis je karakteristican za deciji uzrast. Otitis media chronica luetica Oboljenje se izuzetno retko javlja.Oštecenje sluha je mešovitog tipa. Ponekad su prisutne retroaurikularne fistule usled proboja procesa kroz kožu retroaurikularne regije. Ukoliko je rec o ˇ ˇ eksudativnog procesu dolazi do destrukcije koštanih pregrada celija i stvaranja velikih ´ šupljina. Ovaj fenomen objašnjava se specificnim lueticnim promenama na kosti labirinta. Kod urodjenog sifilisa karakteristican je Hutchinson-ov trijas (deformacija sekutica. ˇ ˇ dok u kasnijem stadijumu sekundarna infekcija srednjeg uva otežava bakteriološku dijagnostiku tuberkuloznog otitisa. Bakteriološka potvrda specificne infekcije može se lako dokazati u pocetku bolesti. ˇ ´ parenhimatozni keratitis i neuritis n. ˇ facialis-a. Najcešce je specificnim promenama zahvaceno unutrašnje uvo.

Kod hirurške metode lecenja hronicnog zapaljenja uva navodimo: radikalnu trepanaciju ˇ ˇ slepoocne kosti i timpanoplastiku. konzervativna terapija ima svoje opravdanje u slucajevima kada ˇ bolesnici odbiju operativni zahvat ili ukoliko je ona upravljena na smirivanje egzacerbacije hronicnog zapaljenja. Radikalnu trepanaciju prvi je izveo Bergmann (1889). Operacija se izvodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Trepanacija se izvodi uz pomoc freze ili dleta. a u završnom delu se koristi operativni ´ mikroskop. Curenje iz uva se ponovo pojavjivalo i na taj nacin ciklus je zapocinjao ispocetka. Prema tome. Potom se vrši plastika ˇ operativne šupljine uz pomoc kože spoljnjeg slušnog kanala ili slobodnog kožnog ´ transplantata. Na ovaj nacin stvorena je široka komunikacija izmedju mastoidne šupljine. Danas se radikalna trepanacija slepoocne kosti retko upotrebljava. U drugim slucajevima ona se ne bi smela provoditi jer ˇ ˇ hronicni proces ostitickog porekla ili sa holesteatomom uvek vodi ka nekoj otogenoj ˇ ˇ komplikaciji.Lecenje hronicnog zapaljenja srednjeg uva ˇ ˇ Lecenje hronicnog zapaljenja srednjeg uva može biti konzervativno i operativno. odstranjenje polipa. i pored toga. U cilju smanjenja ili prestanka supuracije vršena su ispiranja uva.5% rastvor srebro nitrata ili 5% targezin) ili antibiotika i sistemska primeni antibiotika. Ona se uglavnom ˇ koristi za operativno lecenje otogenih endokranijalnih komplikacija i u slucajevima gde je ˇ ˇ oštecenje sluha tako veliko da se ne može uraditi timpanoplastika. Suština operacije se sastoji u otvaranju antruma i spajanju istog sa bubnom dupljom. ˇ ˇ Konzervativne metode lecenja nikada ne mogu dovesti do izlecenja hronicnog zapaljenja ˇ ˇ ˇ srednjeg uva jer je u toku hronicnog procesa došlo do ireverzibilnih promena u strukturama ˇ srednjeg uva. lokalno ukapavanje kapljica (3% Bor alkohol. Cilj ove terapije je usmeren na smanjenje ili prestanak supuracije. ova terapija nije davala ocekivani rezultat. Operativno lecenje hronicnog zapaljenja srednjeg uva izvodi se u skoro svim ˇ ˇ slucajevima gde opšte stanje bolesnika to dozvoljava. kako u ´ anatomskom tako ni u funkcionalnom pogledu. jer ukoliko se bolesnik ne operiše prognoza je uvek loša. a ˇ kasnije su ovu metodu razradili Zaufal (1890) i Starcke (1891). skidanjem zadnjeg koštanog zida spoljnjeg slušnog kanala. Svaka infekcija gornjih ˇ ˇ ˇ disajnih puteva dovodila je do egzacerbacije procesa. Operativni zahvat se izvori retroaurikularnim ili endoauralnim putem. Na nju se eventualno može racunati samo u preoperativnoj pripremi i kod ˇ ˇ otoreje tubotimpanickog porekla. 0. U toku intervencije odstranjuje se ostiticno tkivo do u zdravo. ˇ sluznica bubne duplje i slušne košcice (maleus i inkus) osim stapesa. Kod otogenih komplikacija hronicnog ˇ ˇ zapaljenja srednjeg uva operativno lecenje izvodi se u svim slucajevima bez obzira na stanje ˇ ˇ bolesnika. No. Rezultat ovako strpljive terapije dovodi do prolaznih poboljšanja. bubne duplje i ˇ spoljnjeg slušnog hodnika. pa se zbog toga tom metodom ne može postici restitutio ad integrum. ˇ sanaciju rinofarinksa i podizanje opšteg stanja organizma. Po ucinjenoj radikalnoj ´ ˇ 51 . lokalna zaprašivanja (pulvis acidi borici i dr).

smanjilo je smrtnost pri endokranijalnim komplikacijama. ´ ˇ ´ 52 . One mogu biti egzokranijalne i endokranijalne. Obicno svakoj komplikaciji prethodi egzacerbacija hronicnog procesa u srednjem uvu. abscessus subduralis. mastoiditis. Od 1955. Narocitu zaslugu za to ima ´ ˇ Beogradska škola kojom je rukovodio prof. Otogene komplikacije predstavljaju širenje infekcije iz srednjeg uva na strukture koje su s njima u neposrednom anatomskom odnosu. Hronicni zapaljenjski procesi srednjeg uva su mnogo cešci izvor komplikacija nego ˇ ˇ ´ akutno. thrombophlebitis sinuum cerebri. u lecenju hronicnog zapaljenja srednjeg uva. facialis-a. Otogene egzokranijalne komplikacije: otoantritis. Zöllner (1952) i dr. rekonstrukciju ˇ lanca slušnih košcica (ukoliko je to potrebno) i plastiku bubne opne. leptomeningitis purulenta. Putevi širenja infekcije iz srednjeg uva su: Per continuitatem Zapaljenjski proces postepeno razara koštano tkivo i dopire do susednih struktura izazivajuci komplikaciju. poznata pod imenom timpanoplastika. zapaljenjski procesi u srednjem uvu mogu dovesti do pojave komplikacija od kojih neke ugrožavaju život bolesnika. abscessus cerebri. labyrinthitis. ˇ ˇ Uvodjenje antibiotika u terapiju otitisa je jako umanjilo broj otogenih komplikacija i što je još važnije. godinje ona je sa oduševljenjem prihvacena u celom svetu. tako da u praksi vidjamo ˇ ´ istovremeno neku od egzokranijalnih udruženu s endokranijalnim komplikacijama. Ovo je najcešci put širenja infekcije. Neposredno posle Drugog svetskog rata pojavila se nova hirurška metoda. Wullstein (1952). paraliza n. Ova metoda lecenja ˇ ˇ izvodi se uz pomoc operativnog mikroskopa koji ima uvelicanje od 6 do 40 puta.trepanaciji dolazi do teže nagluvosti konduktivnog tipa. Timpanoplastika kao operativna metoda lecenja ima za cilj odstranjenje patološkog ˇ procesa iz srednjeg uva (zdrave strukture srednjeg uva se maksimalno cuvaju). a kasnije i do pogoršanja sluha perceptivnog tipa. abscessus cerebelli. Komplikacije se cesto medjusobno preplicu. Otogene endokranijalne komplikacije: abscessus extraduralis. Cilj ove metode nije ˇ ˇ bilo samo uklanjanje patološkog procesa iz srednjeg uva vec i poboljšanje sluha u bolesnika. osteomyelitis temporalne kosti. ´ Najzaslužniji za njeno popularisanje jesu Moritz (1951). Ova metoda lecenja ´ ˇ je i u našoj zemlji bila nekoliko godina posle toga prihvacena. dr Podvinec. petrositis. ´ ˇ Petar Stefanovic ´ Komplikacije kod akutnih i hronicnih zapaljenjskih procesa u srednjem uvu ˇ S obzirom na položaj temporalne kosti.

pa u antrumu ostaje i dalje gnojna kolekcija i pošto se gnojni proces sanira u bubnoj duplji. Hematogenim putevima Ovaj nacin širenja infekcije iz srednjeg uva u okolinu je veoma redak. koji je u nekim slucajevima pregradjen zaostatkom mezenhimnog tkiva. Otoantritis se javlja u dva klinicka oblika: manifestni i latentni. Samim tim i ovaj put širenja infekcije iz srednjeg uva u endokranijum je malo verovatan. Gnojna infekcija iz bubne duplje prelazi kroz aditus ad antrum i okolnu kost. fissura petrotymanica itd) ili preko krvnih sudova koji anastomoziraju krvni sistem srednjeg uva i okolnih regija. ˇ Limfnim putevima Limfni putevi koji vezuju srednje uvo i endokranijum nisu dokazani. 53 . Patoanatomija. ˇ ˇ Manifestni oblik je u otorinolaringološkoj praksi cešci. Dragoslav Savic ´ Egzokranijalne komplikacije a. Mastoidni nastavak u njih još nije razvijen pa otuda je cešce u pitanju zapaljenje ˇ ˇ ´ antruma nego mastoida. Opšte stanje je u oba oblika poremeceno: postoji povišena telesna ´ temperatura i pad telesne težine. Drugi se karakteriše obilnom ˇ i dugotrajnom sekrecijom iz uva koja je nekada fetidna. Preko labirinta Procesi koji se šire ovim putem uglavnom zahvataju zadnju lobanjsku jamu. Otoantritis Otoantritis je gnojna komplikacija akutnog zapaljenja srednjeg uva u novorodjencadi ˇ i odojcadi. aqueductus vestibuli. cesto dolazi do odvajanja ˇ ˇ antruma od bubne duplje. aqueductuc cochleae i saccus endolymphaticus-a. Infekcija može da se širi preko porus acusticus internus-a. Može se javiti u dva oblika.Preformiranim putevima U ovim slucajevima infekcija se širi postojecim fisurama izmedju kostiju (fissura ˇ ´ petrosquamosa. Kod ovog oblika nema eksteriorizacije procesa. ˇ ´ Prvi se prepoznaje prodorom gnojne kolekcije iza ušne školjke ili stvaranjem fistule ili apscesa u predelu iznad ušne školjke ili zigomaticnog nastavka. Klinicka slika. Pošto su u tom uzrastu bubna duplja i antrum povezani uskim kanalom.

Etiologija. subakutni i hronicni. najbolje po uzetom antibiogramu. daju sedativi. cešce je subfebrilna ili cak normalna. Ove promene se u vecini slucajeva izlece zajedno sa akutnim ´ ´ ˇ ˇ zapaljenjem srednjeg uva.antrotomija. uz primenu ˇ ˇ antibiotske terapije. Medjutim. u nekim slucajevima proces sa sluznice prelazi na kost. Opšti simptomi su jasno izraženi od strane gastrointestinalnog trakta. Dijagnoza. Negu i terapiju po izvodjenju hirurške intervencije prepuštamo pedijatru. Kod manifestnih oblika otoantritisa klinicki znaci su jasno izraženi pa se ˇ po pravilu dijagnoza lako postavlja. b. Pored ˇ 54 . Telesna težina brzo opada. Danas je veoma retko oboljenje zahvaljujuci upotrebi antibiotika. ˇ dolazi do ostiticnih promena na kosti i razaranje koštanih pregrada. Kod latentnih oblika dijagnoza je znatno teža i postavlja se u saradnji sa pedijatrom na osnovu otoskopskih nalaza i opštih simptoma. U toku nastanka akutnog mastoiditisa važnu ulogu ima virulencija uzrocnika. ˇ ˇ loše spava. Kod otoantritisa sa neurotoksicnim ˇ sindromom vrši se rehidratacija. Javlja se ´ kao komplikacija akutnih i hronicnih gnojnih zapaljenja srednjeg uva. sanjivo ili uznemireno. Lokalni simptomi kod njega su slabo izraženi ili ne postoje. U krvi postoji povecana leukocitoza sa ˇ ´ ˇ ´ pomakom ulevo. anatomska gradja mastoida. ´ Patogeneza. Akutni mastoiditis je ´ komplikacija akutnih gnojnih zapaljenja srednjeg uva. Apetit slab ili ne postoji. Oboljenje ˇ ´ ´ se srece u hipotroficne dece i one koja su obolela od neke teže bolesti (rahitis. respiratornog i drugih simptoma. Subakutni mastoiditis danas se cešce javlja iako retko i bez ˇ ˇ ´ upadljivih je simptoma.Latentni oblik je danas veoma redak i cešce se srece u pedijatrijskoj praksi. Mastoiditis acuta Akutni mastoiditis je akutno gnojno zapaljenje sluznice i kost mastoidnog nastavka. ´ nervnog. ˇ Postoje tri vrste mastoiditisa: akutni. Kod akutnog zapaljenja srednjeg uva odigravaju se promene i u mastoidnim celijama. U obe forme otoantritisa izvodi se hirurško lecenje . place. a hronicni je komplikacija hronicnog ˇ ˇ ostiticnog zapaljenja srednjeg uva. ´ Ova komplikacija nastaje u drugoj ili trecoj nedelji u toku akutnog zapaljenja srednjeg ´ uva. toksicne ´ ˇ ˇ dispepsije. Lecenje. Dete je adinamicno. Ova podela bazirana je ne ˇ samo na evoluciji vec i na simptomatologiji i patogenezi oboljenja. U ovim slucajevima ostiticni proces u mastoidu odigrava se bez ˇ ˇ burnih reakcija organizma. delovanja osteoklasta i ˇ formiranja vecih šupljina ispunjenih gnojem i granulacijama. pneumonije i dr). Temperatura je retko povišena. Retko nastaje posle traume ili hematogeno. retencija gnoja i imunološko stanje organizma. Najcešce postoji ˇ ´ zamucenost bubne opne. Mastoiditis Mastoiditis je gnojno zapaljenje sluznice i kosti celija mastoidnog nastavka. Ponekad se zapažaju znaci meningizma.

Nekada se gnojni procesz može da proširi sa unutrašnje strane sternokleidomastoideusa (Bezold-ov apsces) ili ispod stiloidnih mišica sa širenjem u ždrelo (Mure-ov apsces). Subperiostalni ´ apsces može da zahvati pneumaticne celije u zigomaticnom nastavku. Klinicki oblici mastoiditisa su razliciti i zavise od smera kojim se ˇ ˇ ˇ zapaljenjski proces širi i grupe mastoidnih celija koje su zahvacene. Nagluvost je razlicitog intenziteta. Ovo je siguran znak retencije gnojnog sadržaja i ostitisa u antrumu. Funkcionalni znaci. Objektivni znaci. Dijagnoza akutnog mastoiditisa postavlja se na osnovu anamneze klinickog ˇ ispitivanja i radiografije mastoida po Schüller-u. Leukocitoza i sedimentacija eritrocita su povecani. a ponekad je jako ˇ izražena. Simptomatologija oboljenja zavisi od imunobiološkog stanja organizma. cešce u ´ ˇ ´ ˇ ´ dece. najcešce ´ ˇ ´ se krece izmedju 38-38. ´ Klinicki oblici.5°C. Nedovoljno ili nepravilno lecen akutni otitis može da dovede ˇ ˇ ˇ do nastanka akutnog mastoiditisa.navedenih faktora u nastanku akutnog mastoiditisa veliko znacenje ima dijabetes i starosno ˇ doba bolesnika. neposredno ispred bubne opne. doba starosti i pneumatizacije mastoida. Kod izvesnih oblika mastoiditisa otoskopski vidimo spuštenost gornjeˇ zadnjeg zida koštanog kanala. Subjektivni znaci. Postoji povišena temperatura koja može biti veca ili manja. Dijagnoza. U pocetku bolesti inspekcijom se u predelu mastoida ne vide ˇ nikakve promene. Lokalni simptomi mogu biti subjektivni. Tada govorimo o ˇ ´ ˇ zigomatitisu. Opšti simptomi. Simptome akutnog mastoiditisa podelili smo na lokalne i opšte. Na radiografiji mastoida vidi se smanjenje transparencije mastoidnih celija i destrukcija intracelularnih pregrada sa pojavom ´ 55 . Otoskopski nalaz. Postoji nagluvost sprovodnog tipa i odgovara oštecenju kao kod ´ akutnog zapaljenja srednjeg uva. U toku druge ili trece nedelje ponovo se javlja bol razlicitog ´ ˇ intenziteta koji se pojacava i širi iza uva. Simptomatologija. a ušna ˇ školjka je pomerena prema napred i odstoji od podloge. odnosno ispod ˇ periosta. Najjasnije ´ su izraženi znaci mastoiditisa kada je ostiticni proces prodro do površine kosti. Palpatorno postoji osetljivost na vrhu mastoida i planum-u mastoideum-u. Na kraju da napomenemo i to da u nastanku akutnog mastoiditisa važnu ulogu ima i nacin lecenja akutnog otitisa. funkcionalni i objektivni. Ponekad postoje gastricni poremecaji. Obicno se vidja crvena i zadebljala bubna opna sa perforacijom ˇ ˇ ˇ na razlicitim mestima. Puls je ubrzan. Zapaljenjski proces može ´ ´ da zahvati perilabirintarne celije. da se proširi egzokranijalno ili endokranijalno. Tada dolazi do stvaranja subperiostalnog apscesa na planum-u mastoideum-u. U spoljnjem slušnom kanalu možemo da nadjemo eksudat razlicitog kvaliteta i kolicine. U slucajevima eksteriorizacije retroaurikularne brazda je zbrisana. Bol je cesto pracen glavoboljom koja je nocu jace ˇ ˇ ´ ´ ˇ izražena.

simptomi akutnog zapaljenja srednjeg uva se smiruju. Mastoditis latens Latentni mastoiditis je relatvno cešci danas nego ranije. kao latentni mastoiditis i kao mukozni mastoiditis. Lecenje akutnog mastoiditisa na prvom mestu je hirurško. mršavljenje. ali nikada potpuno. boja lica mu je bleda. Bolesnik je subfebrilan. dok se u bubnoj duplji ´ proces smiruje. Ponovo dolazi do pogoršanja sluha. Dve do tri nedelje ˇ posle primene terapije.mnogobrojnih šupljina. Radi se mastoidektomija. ˇ Opšte stanje je poremeceno. bubna opna zarasta. koji pokazuje veliki afinitet prema koštanom tkivu. bez obzira na sprovedenu medikamentnu terapiju. Mukozni mastoiditis dobio je ime po svom ˇ prouzrokovacu. Sluh se ´ popravlja. Lecenje ˇ je uvek operativno. Mastoiditis mucosus Mukozni mastoiditis nastaje posle akutnog zapaljenja srednjeg uva prouzrokovanog Pneumococcus mucosus-om. ali ona ostaje zadebljana i zamucena. Dijagnoza ovih mastoiditisa postavlja se na osnovu rendgenografije mastoida. Diferencijalno dijagnosticki dolazi u obzir furunkulus u spoljnjem ˇ slušnom hodniku. Bolesnik ´ pocinje da se žali na duboke bolove u glavi i zujanje u obolelom uvu. Ova vrsta mastoiditisa može da dovede to veoma ozbiljnih komplikacija. zbog neracionalne ˇ ´ primene antibiotika u lecenju akutnih gnojnih zapaljenja srednjeg uva. Ubrzo posle ovoga zapaljenjski proces se smiruje. a od opštih postoje subfebrilne temperature. Lecenje. bubna opna moža da poprimi skoro normalan izgled. Bubna duplja ostaje netaknuta. slabo spava ´ i dobija podocnjake. Funkcija srednjeg uva se uspostavlja. Kao dopunsku terapiju upotrebljavamo sulfamidske preparate ili antibiotike. pre svega. ˇ sa vecom ili manjom sekrecijom iz spoljnjeg slušnog hodnika. apatija i anoreksija. a ponekad u spoljnjem slušnom hodniku prisutan je eksudat iz srednjeg uva. U toku trece nedelje dolazi do pogoršanja bolesti. ´ Akutni i subakutni mastoditis zahvata dobro pneumatizovan mastoid. U ovim slucajevima usled otoka sluznice aditus ad antrum-a dolazi do razdvajanja ˇ bubne duplje od antruma i mastoidnih celija gde se proces nastavlja. Od subjektivnih simptoma bol u uvu i nagluvost su još uvek prisutni. Pneumococcus mucosus. ˇ 56 . Latentni mastoiditisi nastaju zbog maskirajucih dejstva sulfamida i antibiotika u ´ lecenju akutnih gnojnih zapaljenja srednjeg uva. Ono se sastoji u ˇ ˇ sistematskom otvaranju svih obolelih celija mastoida i stvaranju od istih jedne jedinstvene ´ šupljine. Mastoiditis subacuta Subakutni mastoiditis može da se javi u dva oblika. Infekcija zapocinje kao obicno akutno zapaljenje srednjeg uva ˇ ˇ sa umerenom supuracijom. Kasnije perforacija na bubnoj opni može da se zatvori.

jasno lokalizovanom na ˇ ˇ ˇ stranu oboljenja. Potrebno je što pre uraditi mastoidektomiju. Hronicni mastoiditis se karakterise spontanim bolovima ili tacnije ˇ ˇ ˇ receno konstantnom glavoboljom u potiljacno-slepoocnom predelu. ´ Klinicka slika. zadebljala. Klinicki se ovo ispoljava diplopijom. Uz ovu terapiju ˇ sprovodi se obavezno davanje velikih doza antibiotika. ˇ Sekrecija uva je tada obilnija i fetidna. Radiografija mastoida pokazuje difuzno zasencenje svih mastoidnih celija i ˇ ´ mestimicnu destrukciju mastoidnih celija. Radi se trepanacija slepoocne kosti. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. 57 . gnojna. ˇ ˇ Lecenje je iskljucivo hirurško. klinickog pregleda i radiografije ˇ mastoida. Za vreme egzacerbacije procesa bolovi su jaci. ˇ Petrozitis nastaje 4-6 nedelje od gnojnog zapaljenja srednjeg uva.Otoskopski bubna opna je zamucena. ´ Klinicka slika. Ostiticne lezije se ˇ sekundarno šire na okolne celije. Glavna lezija je atiko-antralna. Ovo ˇ ˇ obljenje se karakteriše bujanjem granulacionog tkiva u mastoidnim celijama i praceno je ´ ´ hiperemijom i dekalcifikacijom kosti. Mastoiditis chronica Hronicni mastoiditis je komplikacija gnojnoh ostiticnog zapaljenja srednjeg uva. Otoskopski nalazimo ivicnu perforaciju. Od komplikacija koje daje petrozitis navodimo ekstraduralni apsces i meningitis. zbog širenja zapaljenja prema ganglion-u Gasseri. Oboljenje se najcešce ˇ ˇ ´ javlja u starijih ljudi. Prisustvo gnojne fetidne sekrecije u spoljnjem slušnom hodniku i ivicne ˇ perforacije u gornje-zadnjem kvadrantu. vrlo cesto pracenu sa holesteatomom. Nastaje kao komplikacija akutnih gnojnih zapaljenja srednjeg uva kada se ostiticni proces proširi prema vrhu piramide bilo direktno iz ˇ bubne duplje ili preko perilabirintarnih celija. a gornje-zadnji zid može da bude ´ spušten. ˇ ´ Ovaj oblik mastoiditisa vrlo cesto daje otogene komplikacije. ponekad i kasnije. a kad se proces proširi javljaju se karakteristicni simptomi ˇ ˇ za petrozitis: pareza abducensa i neuralgija trigeminusa. ˇ Hronicni mastoiditis veoma cesto daje otogene komplikacije. Petrositis Petrozitis je danas veoma retko oboljenje. fotofobijom i strabizmom. ˇ ˇ ˇ c. koja se javlja u napadima. Dok je proces ogranicen samo na piramidu slepoocne kosti dotle nema ˇ ˇ ˇ nikakvih karakteristicnih simptoma. Lecenje je operativno. ˇ ˇ ´ Dijagnoza. kao i prisustvo granulacija i polipa govore u prilog hronicnog mastoiditisa.

Simptomi mogu biti opšti i posledica su akutnog ili hronicnog zapaljenja srednjeg uva. kao posledica virusne infekcije. Akutni serozni labirintitis može da nastane i hematogeno. Šum u uvu postaje intenzivniji. prisustva akutnog mastoiditisa. bilo aspiracijom ili insuflacijom vazduha u spoljnji slušni ´ kanal. nagluvost izraženija.Dijagnoza se postavlja na osnovu klinicke slike. Javlja se vrtoglavica sa gadjenjem i povracanjem. Labyrinthitis otogenes Labirintitis je danas veoma retko oboljenje. nagonom na povracanje. otoskopski hronicni ˇ otitis i simptom fistule. ili. Najcešci uzrocnici su: virus gripa i ˇ ´ ˇ epidemijskog parotitisa. Ukoliko je uzrok paralabirintitisa hronicno zapaljenje srednjeg uva radi se ˇ ˇ radikalna trepanacija slepoocne kosti. Nalazimo nistagmus na bolesnu stranu. Može da ´ nastane i meningitis. a ˇ ´ manifestuje se osecajem jake vrtoglavice. Ponekad simptom fistule može da se izazove naglim pritiskom na tragus. Oboljenje je obicno unilateralno (jednostrano). ˇ kohlearni i vestibularni. Kod akutnih zapaljenja srednjeg uva ili akutnih ˇ egzacerbacija hronicnog zapaljenja srednjeg uva infekcija prodire iz bubne duplje kroz ˇ fenestru ovalis ili rotundu. ˇ Labyrinthitis purulenta nastaje prodorom infekcije u labirintnu duplju usled cega ˇ dolazi do razaranja neuroepitela a završava se u najvecem broju slucajeva uništenjem labirinta. d. Može da nastane kao komplikacija akutnih ili hronicnih zapaljenja srednjeg uva. rendgenografije mastoida i operativnog nalaza. a ponekad i povracanjem. i c.) paralabyrinthitis b. ˇ pogoršanja bolesti. Simptom fistule dobija se uz pomoc Policerovog balona. Lecenje. Javlja se reaktivno zapaljenje sa stvaranjem granulacija koje lokalizuju zapaljenjski proces. Infekcija takodje može da prodre u labirint kroz eroziju na lateralnom polukružnom kanalu. kroz anulus fibrozus stapedis u labirint. Dijagnoza. Lecenje. gnojnih zapaljenja srednjeg uva ili kod egzacerbacije hronicnih gnojnih zapaljenja srednjeg ˇ uva. pak. ´ ´ ´ 58 . Objektivno nalazimo nistagmus na bolesnoj strani.) gnojni labyrinthitis. Radi se mastoidektomija i drenaža apikalnog procesa uz primenu sulfamidske ˇ ili antibiotska terapije u velikim dozama. Postoje tri vrste labirintitisa: a. Na lateralnom polukružnom kanalu nastaje postepeno erozija. Paralabyrinthitis (perilabyrinthitis. Fistulu labirinta nalazimo kod hronicnog zapaljenja srednjeg uva sa holesteatomom. Anamnezno nalazimo povremeno vrtoglavicu. ˇ Serozni labyrinthitis nastaje timpanogenim putem prodorom toksina u toku akutnih. no to je danas veoma retko. fistula labyrinthi).) serozni labyrinthitis. labyrinthitis circumscripta. ´ ˇ Ova destrukcija se ocituje nepotpunom gluvocom i ispadom vestibularne funkcije. Vrtoglavice se povremeno javljaju i ˇ prolazne su. kao posledica ostitia ili dejstvom holesteatoma.

pogotovo posle uvodjenja antibiotika u terapiju gnojnih ´ procesa srednjeg uva. Kao uzrok ovih paraliza navodi se kompresija živca. otoskopskog nalaza i vremena nastanka pareze ili paralize facijalisa. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Rane pareze i paralize facijalisa su posledica dejstva toksina piogenih uzrocnika. ´ mora se hitno pristupiti operativnom lecenju. sprovodi se antibiotska terapija i izvodi se paracenteza. Petar Stefanovic ´ f. a ukoliko ne dodje do poboljšanja u ˇ toku 2-3 nedelje. Osnovni patološki supstrat kod ove bolesti je tromboflebitis diploicnih vena s ˇ nekrozom kosti. i to tako što se labirint otvori ispred i iza facijalisa. Kod hronicnih zapaljenja srednjeg uva ˇ ˇ izvodimo uvek radikalnu trepanaciju slepoocne kosti. Zbog edema nastaje kompresija živca. Paralysis seu paresis nervi facialis otogenes Facijalni nerv može da bude zahvacen kod akutnog ili hronicnog zapaljenja srednjeg ´ ˇ uva. Kod akutnog zapaljenja može nastati rana ili kasna pareza ili paraliza facijalisa. Uzrok ovih je ostitis Falopijevog ˇ ´ kanala. Princip ˇ operacije sastoji se u radikalnoj trepanaciji. Lecenje zavisi od toga da li se paraliza javila za vreme akutnog ili hronicnog ˇ ˇ zapaljenja srednjeg uva. e. toksicni neuritis. Ukoliko je pak kasna onda najpre radimo mastoidektomiju. jer smatramo da je nastao akutni mastoiditis. a nastala je u toku akutnog otitisa. ˇ 59 . zatim otvori promontorijum i obrazuje operativna šupljina. ˇ Kasne pareze i paralize facijalisa danas se cešce zapažaju. ˇ zapaljenjski edem i poremecaj vaskularizacije živca. Tada se radi radikalna trepanacija slepoocne ˇ ˇ kosti sa uništenjem labirinta kako bi se sprecio prodor infekcije prema endokranijumu. ´ ˇ Kod hronicnog gnojnog zapaljenja ostiticni proces ili holesteatom prouzrokuje parezu ˇ ˇ ili paralizu facijalisa. Lecenje. Osteomyelitis ossis temporalis Osteomijelitis temporalne kosti je vrlo ozbiljno oboljenje koje može dati teške endokranijalne komplikacije. a samo izuzetno u ovakvim slucajevima izvodimo dekompresiju facijalisa. a nastaju u trecoj ili cetvrtoj nedelji od nastanka akutnog zapaljenja srednjeg uva. otvaranju unutrašnjeg uva. Preko diploicnih vena zapaljenjski proces se širi na pljosnate kosti lobanje. Romberg pokazuje tendenciju pada na bolesnu ´ stranu. akutno egzacerbisano zapaljenje srednjeg uva sa otitisom ili holesteatomom. totalnu ˇ ˇ gluvocu uva. Ukoliko infekcija prodre kroz unutrašnji slušni otvor može da dodje do meningitisa. Javlja se u dece i osoba sa oslabljenim odbrambenim snagama organizma. onda izvodimo dekompresiju facijalisa.Objektivno nalazimo nistagmus treceg stepena. U svim slucajevima gde smo utvrdili nagli ispad labirintarne funkcije. Oboljenje se srece vrlo retko. Ukoliko je rana. On prouzrokuje ˇ edem živca i toksicni neuritis i kolateralnu hiperemiju. Uz ovu terapiju daju se velike doze antibiotika širokog spektra.

Abscessus subduralis Subduralni apsces predstavlja ogranicen gnojni proces izmedju pije i arahnoideje. pored klinicke slike bolesti. Prognoza oboljenja kod perakutnih i akutnih formi veoma je ozbiljna i pored primenjenog energicnog lecenja. Oboljenje se javlja kod hronicnih otitisa s holesteatomom. tako da je njegova dijagnoza vrlo ˇ teška i najcešce se otkriva u toku operacije. b. ´ Lecenje se sastoji u hirurškom uklanjanju osteomijelitickih žarišta. Na vreme otkriven ekstraduralni apsces ima dobru prognozu. ´ Lecenje ekstraduralnog apscesa je iskljucivo hirurško i sastoji se u radikalnoj ˇ ˇ trepanaciji temporalne kosti uz davanje visokih doza antibiotika. Druge forme imaju nešto sporiji klinicki tok. lako ˇ povišenje telesne temperature. pomaže i radiografija lobanje. Zapaljenjski proces širi se per continuitatem preko tegmena timpani i tegmena antri u srednju moždanu jamu ili preko mastoidnog nastavka prema sigmoidnom sinusu odnosno prema zadnjoj moždanoj jami (perisinusni apscesi). U slucajevima persinusnog ˇ apscesa može se razviti tromboza sigmoidnog sinusa ili tromboflebitisa. ˇ a sasvim izuzetno ekstraduralni apsces može se razviti i kod akutnih otitisa. 60 .U predelu žarišta zahvacene kosti javljaju se testasti bezbolni infiltrati . uz primenu visokih ˇ ˇ doza antibiotika širokog spektra. Ekstraduralni apscesi su najcešca žarišta za nastajanje drugih endokranijalnih ˇ ´ komplikacija (leptomeningitis purulenta. ˇ ˇ Pri perakutnoj formi oboljenja javlja se visoka telesna temperatura sa znacima meningitisa i sepse. Inflamacija izaziva na spoljnjoj strani dure stvaranje granulacija i gnojne kolekcije.Pott-ovi otoci (Pott's ´ puffy tumours). akutna i hronicna forma. abscessus cerebri). na kojoj ˇ se vide rasvetljenja osteomijelitisom zahvacenih kostiju. Ekstraduralni apsces nema karakteristicne simptome. Klinicki se razlikuju perakutna. Abscessus extraduralis Ekstraduralni apsces je ogranicen gnojni zapaljenjski proces koji se razvija izmedju ˇ tvrde moždanice i temporalne kosti. Klinickom slikom dominiraju opšti i lokalni ˇ ´ ˇ simptomi egzacerbacije hronicnog zapaljenjskog procesa srednjeg uva: glavobolja. ˇ ˇ Endokranijalne komplikacije a. ˇ Infekcija u ovaj prostor prodire direktno iz ekstraduralnog apscesa ili inficiranog labirinta. ˇ U dijagnozi nam. nagon za povracanjem i obilna sekrecija iz uva.

tako da je ´ svaki gnojni leptomeningitis u suštini meningoencefalitis. Oboljenje se može razviti svim putevima širenja infekcije iz srednjeg uva u endokranijum. a postepeno. pa ˇ se širi na ceo konveksitet mozga. bez ˇ ´ napora i nezavisno od uzimanja hrane. U cilju sprecavanja komplikacija i suzbijanju infekcije daju se velike ˇ doze antibiotika. a uzrokovano je nadražajem jedara n. bradikardija). ukoliko se bolest ˇ pogoršava. Leptomeningitis može biti serozni ili gnojni. Kao prvi simptom leptomeningitisa javlja se glavobolja. vec ga smatraju kao fazu u nastajanju gnojnog ´ procesa. c. Temperatura je povišena do 40°C i može imati oblik kontinue ili septicke temperature. Brudžinski. epilepticki napadi tipa Jackson i afazija. ˇ Klinickom slikom dominiraju meningealni znaci i opšti simptomi: visoka telesna ˇ temperatura. glavobolja. ˇ Lecenje je iskljucivo hirurško i sastoji se u radikalnoj trepanaciji s incizijom dure i ˇ ˇ evakuacijom apscesa. ˇ Pored mekih moždanica gnojnim procesom je zahvacena i kora velikog mozga. Kerning. zapadaju u sopor i komu. javlja se rigidnost vrata. Pored ovih simptoma srecu se i žarišni ´ ´ cerebralni simptomi: hemiplegija. koja je stalna i cesto ˇ neizdržljiva.Kao i kod ekstraduralnih apscesa ni prilikom ovog oboljenja klinicka slika nije karakteristicna. Postojanje seroznog otogenog leptomeningitisa ne priznaju svi autori. opistotonus. Bolesnici ˇ s purulentnim leptomeningitisom su obicno uznemireni. Najcešci uzrocnici su streptokoke i stafilokoke. ako se bolesnik žali na uporne glavobolje. nagon za povracanjem. ˇ ´ ˇ Patologija. vagus-a. Eksudat je u pocetku serozan i vrlo brzo prelazi u gnojni. Što bolest dalje odmice. Leptomeningitis purulenta Gnojni otogeni leptomeningitis predstavlja difuzni gnojni nespecificni zapaljenjski ˇ proces mekih moždanica. glavobolju. povracanje (centralnog ˇ ´ tipa). Povracanje centralnog tipa nastaje. ˇ ˇ Subduralni apscesi se cesto otkrivaju tokom operacije. izaziva leptomeningitis ili apscese mozga. Klinicka slika. Subduralni apsces predstavlja tešku endokranijalnu otogenu komplikaciju i ukoliko se na vreme ne otkrije i ukloni. hiperestezija i fotofobija. Bolesnik ima visoku temperaturu. U pocetku bolesti zapaljenjski proces zahvata predeo kroz koji je prodrla infekcija. ˇ Lokalni simptomi su izraženi znacima egzacerbisanog hronicnog otitisa. Zbog toga se prilikom hronicnih zapaljenjskih procesa u srednjem uvu mora uvek ˇ biti obazriv. fotofobiju i meningealne znake (rigidnost vrata. 61 . izazvan gnojnim procesima u srednjem ili unutrašnjem uvu.

ˇ ˇ glavobolju i bolnu osetljivost mastoida. Iz anamneze se doznaje da je nešto ranije došlo do egzacerbacije hronicnog otitisa. ˇ ˇ ˇ ´ Pregledom bolesnika otkrivaju se manje ili više izraženi znaci meningitisa (ukocenost ˇ vrata. bubrezi. Kerning. a u likvoru se otkrivaju meningokoke unutar ˇ celija. d. U ´ daljem toku dolazi do oštecenja zida sinusa. a ˇ sasvim izuzetno akutni mastoiditisi. ´ Klinicka slika.Dijagnoza. Vrši se radikalna ˇ ˇ operacija s ogoljavanjem dure srednje i zadnje lobanjske jame. Brudžinski itd). mozak). analgeticima i kardiotonicima. izazivajuci pri tome periflebitis odnosni perisinusni apsces. Za otogeni meningitis karakteristicno je povišenje pritiska. U lecenju je neophodan što raniji operativni zahvat na uvu. ´ ˇ Diferencijalna dijagnoza. povecanje belancevina (Pandy pozitivan). Gnojni proces iz srednjeg uva per continuitatem kroz mastoidni nastavak prodire do sigmoidnog sinusa. Od svih dijagnostickih i diferencijalno-dijagnostickih metoda najsigurniji je nalaz u ˇ ˇ cerebrospinalnom likvoru. a stanje u likvoru poboljšava. I epidemijski meningitis predstavlja diferencijalno-dijagnosticki problem. Za razliku od otogenog leptomeningitisa. Patologija. Prognoza. U diferencijalnoj dijagnozi prvo mesto zauzima tuberkulozni meningitis. stvarajuci ´ septikemiju ili metastatska gnojna žarišta u organizmu (pluca. visok broj polinukleara. kod tuberkuloznog meningitisa pocetak bolesti je postepen. Thrombophlebitis sinus sigmoidei Tromboflebitis sigmoidnog sinusa predstavlja jednu od najcešcih otogenih ˇ ´ endokranijalnih komplikacija. Otogeni gnojni leptomeningitis predstavlja vrlo tešku komplikaciju opasnu po život bolesnika. Ovaj tromb može da se inficira. ´ Pored ovog treba misliti i na apsces mozga ukoliko se neurološki nalaz pogoršava. loše opšte stanje. Bakteriološko otkrivanje izazivaca u likvoru ne uspeva uvek. a njegovi delovi da prodru u krvotok. Ovo lecenje treba dopunjavati sedativima. izraženi su bazilarni simptomi (paraliza kranijalnih ˇ živaca). Lecenje. Postoperativno lecenje sastoji ˇ se u davanju velikih doza antibiotika i sulfonamida. 62 . Bolesnik ima septicku temperaturu. vidi se limfocitna reakcija i stvaranje fibrinske mrežice. Kod ovog ˇ meningitisa pocetak je nagao. do razvoja endoflebitisa i stvaranja tromba u ´ sinusu. ˇ hipnoticima. drhtavicu. bez prodroma. U nastajanju tromboflebitisa glavni uzroci su hronicni otitisi s holesteatomom. ˇ zamucenje likvora. dokazivanje tuberkuloznog bacila u likvoru je vrlo teško. a u likvoru. Otoskopijom se vide znaci hronicnog otitisa najcešce s holesteatomom. ´ ´ ˇ smanjenje šecera i hlorida. koji je bistar.

Ukoliko se tromboza proširi na venu jugularis. Opšte stanje bolesnika se pogoršava.Simptomi tromboze sigmoidnog sinusa postaju manifestni u momentu prodora infekcije u krvotok. mora uvek da izazove sumnju na tromboflebitis sigmoidnog sinusa. malarija). Krv treba uzimati za vreme ´ ˇ napada drhtavice. Pojava drhtavice u bolesnika koji ima supurativni zapaljenjski proces u srednjem uvu. Pojava sulfonamida i antibiotika smanjila je smrtnost kod ove komplikacije sa 90% na 2-3%. infuziju i vitaminsku terapiju. Otogena sepsa. U svih bolesnika s visoko febrilnim ˇ stanjem i slikom septikemije treba obavezno izvršiti otorinolaringološki pregled. Oni cine polovinu ˇ od svih moždanih apscesa. kako bi se iskljucila ili potvrdila otogena komplikacija. pneumonija. Moždani apscesi danas nisi tako cesti. narocito u predelu emisarijuma. ˇ Lecenje. bolesnici se žale na bol u vratu i imaju izražen tortikolis. U slucajevima proširenja tromboze na venu ˇ ˇ jugularis postoji osetljivost na palpaciju predela sternokleidomastoidnog mišica. javlja se subikterus. Puls je mekan. koja se isto tako mora podvezati zbog opasnosti od širenja zapaljenjskog procesa preko nje u kavernozni sinus. Ono se sastoji u radikalnoj operaciji srednjeg ˇ ˇ uva kod hronicnih otitisa i mastoidektomiji kod mastoiditisa s ogoljavanjem sinusa. Hirurško lecenje je primarno. e. Diferencijalno-dijagnosticki dolaze u obzir oboljenja sa ˇ slikom septickih stanja (pijelitis. Dijagnoza. ´ Otoskopski se najcešce vide znaci hronicnog otitisa s holesteatomom. Dominantan simptom ovog oboljenja je septicka temperatura. ˇ analgetika i kardiotonike. Uz operativno lecenje neophodno je davati visoke doze antibiotika. Komplikacije. U krvnoj slici postoji izrazita leukocitoza. filiforman i jako ubrzan. Tromboza iz sigmoidnog sinusa može da se proširi na sinus longitudinalis. ˇ U slucajevima tromboze jugularne vene vrši se njeno podvezivanje u predelu vrata i ˇ to ispod odvajanja vene facijalis. postoji upadljiva somnolencija i bolan izraz lica. ali još uvek predstavljaju ˇ 63 . Prognoza. antipiretika. Glavobolja je izražena na strani obolelog uva. sinus petrosus superior i preko njega na kavernozni sinus. jezik je suv i obložen. pracena drhtavicom i ˇ ´ profuznim znojenjem. leptomeningitis i apsces malog mozga mogu se razviti kao posledica tromboflebitisa sigmoidnog sinusa. Abscessus cerebri Otogeni moždani apscesi predstavljaju ogranicenu gnojnu kolekciju u moždanom tkivu ˇ koja nastaje kao posledica širenja zapaljenjskog procesa iz srednjeg uva. Verovatan znak tromboflebitisa je jaka osetljivost mastoidnog nastavka pri ˇ palpaciji. Radiografijom ˇ ´ ˇ mastoida otkriva se perisinusno razaranje kosti mastoida. Pojavi tromboflebitisa sigmoidnog sinusa obicno prethodi egzacerbacija ˇ hronicnog otitisa. Diferencijalna dijagnoza. Ponekad je moguce uzrocnik dokazati u hemokulturi.

Uzrocnici ovog oboljenja su: streptokoke. narocito kada ˇ ˇ je udružena s naglim smanjenjem do tada obilne sekrecije iz uva. Pošto je bela moždana masa slabije vaskularizovana od sive. jer ˇ encefaliticki proces nije ogranicen. pošto je vrlo dobro snabdevena krvnim sudovima. Patologija. Bolesnici se žale na povremene glavobolje. U ovom stadijumu bolesti izraženi su opšti znaci bakterijske invazije. Klinicka slika. Hronicni otitisi s holesteatomom su uglavnom izvor za stvaranje ˇ moždanih apscesa. moguc je lak skok vecernje temperature. hiperemijom i petehijalnim krvavljenjem. Latentni stadijum je period bolesti kada su simptomi slabo izraženi. gubitak apetita i telesne težine.izuzetno tešku otogenu komplikaciju. infekcija se prenosi u belu moždanu masu. pa se iza zone glije nalazi zona encefalitisa. Na taj nacin je nastajanje apscesa prikriveno simptomatologijom procesa koji ˇ ga izaziva. ona ne može da zadrži širenje procesa. postoji opasnost od proboja apscesa u njih i letalnog ishoda. Latentni stadijum. te ˇ apsces raste prema lateralnim komorama ili subarahnoidnom prostoru. Tromboziranjem vena koje spajaju krvotok moždanica i bele moždane mase. ´ ´ Od osobitog je znacaja glavobolja lokalizovana u temporalnom predelu. unilokularni ili multilokularni. Medjutim. Siva moždana masa retko ucestvuje u stvaranju apscesa. Zbog toga su moždani apscesi najcešce smešteni u temporalnom režnju iznad ˇ ´ tegmena timpani. ´ ˇ osecaj premorenosti. u njoj tromboza krvnih sudova izaziva nekrozu i stvaranje apscesa. Zona glije formirana oko ˇ apscesa nije cvrsta kao fibrozne kapsule. U pocetnoj fazi dolazi do cirkumskriptnog encefalitisa koji ˇ se karakteriše edemom. mada i akutni gnojni procesi u srednjem uvu mogu da dovedu do ove komplikacije. jer upozorava da se gnojna sekrecija usmerila prema endokranijumu. Reakcija glije usporava rast apscesa tako da ´ ´ apsces ulazi u hronicnu fazu razvoja. ´ Inicijalni stadijum. tako da je u ovoj fazi bolesti vrlo teško prepoznati apsces. anaerobi i dr. U daljem razvoju bolesti dolazi do kolikvacije bele moždane mase i stvaranja apscesnih šupljina koje su ispunjene nekroticnim tkivom i gnojem. Po lokalizaciji u beloj moždanoj masi apscesi mogu biti površni ili duboki. Infekcija per continuitatem dopire do tvrde moždane opne. Govor i proces mišljenja mogu biti ´ usporeni. Oko nastalog encefalitisa stvara se zona glije koja ˇ ˇ predstavlja reakciju moždane mase u cilju ogranicavanja procesa. U ovoj fazi bolesti apsces je formiran i postepeno uvecava svoj obim. Ukoliko se ne interveniše. a po broju apscesnih šupljina. U ovoj akutnoj fazi ne postoji zona demarkacije. ˇ pneumokoke. jaka glavobolja pracena nekada povracanjem. Ova pojava se uvek mora uzeti kao ozbiljan znak. ´ 64 . stafilokoke. Prodor infekcije u moždanu masu obicno se dešava za vreme ˇ egzacerbacije hronicnih procesa u srednjem uvu ili manifestne slike drugih otogenih ˇ komplikacija. opšta slabost. povišena telesna temperatura. koja ˇ omogucava stalno povecanje apscesne šupljine. U zavisnosti od faza stvaranja patološkog procesa u mozgu i klinicka ˇ ˇ slika ima odgovarajuce stadijume razvoja bolesti. Stvaranje ˇ apscesa prolazi kroz nekoliko faza.

Ovi simptomi se javljaju ako je u pitanju levi temporalni režanj u dešnjaka ili desni temporalni režanj u levaka. bledilo i suvoca kože. treba misliti na mogucnost postojanja apscesa prema ´ bazi lobanje. Simptomi su: glavobolja. javljaju se simptomi poremecaja vida (hemianopsija). abducensa. obloženost jezika i ´ fetor ex ore su znaci postojanja teške infekcije u organizmu. U bolesnika se može otkriti zastojna papila. U slucajevima pareze ili paralize ´ ˇ okulomotorijusa. ´ Bradikardija je prisutna i pored povecanja telesne temperature. Bolest u ovom stadijumu dovodi do smrtnog ishoda zbog razvijanja generalizovanog meningoencefalitisa ili proboja u komore. Anamnesticki i otoskopski konstatuje se da je rec o hronicnom ˇ ˇ ˇ zapaljenjskom procesu u srednjem uvu. poremecaj koncentracije i memorije (slow ´ cerebration). Povracanje je centralnog tipa. senzorne ili amnesticke).nalaz u likvoru može biti potpuno normalan. Ukoliko puls padne ispod 55 ´ udara u minutu. anizokorija i pareza abducensa. Prisustvo žarišnih simptoma zavsi od lokalizacije apscesa. aleksija ili ˇ agnozija. pogoršanje opšted stanja bolesnika. Zavisno od položaja apscesa i njegove velicine bice ˇ ˇ ´ kompromitovane odgovarajuce funkcije mozga. facijalisa. Uz ove simptome u bolesnika je više ili ˇ manje izražena usporenost govora i mišljenja. dolazi do pojave afazije (motorne. Javljaju se znaci duboke kome i paralize vitalnih centara u produženoj moždini. neophodna je saradnja otorinolaringologa. medjutim. ´ bradikardija. Dijagnoza. Žarišni simptomi. slow cerebration (slou cerebrejšn). neurohirurga. Za postavljanje dijagnoze koriste se razne metode ispitivanja: . ˇ Glavobolja je vrlo rani simptom ove faze bolesti. povracanje. Povišena telesna temperatura uz usporen puls. to je loš prognosticki znak bolesti. ´ ˇ S obzirom da je dijagnoza apscesa mozga vrlo teška. . Pojava odredjene simptomatologije apscesa mozga znak je da je apsces dostigao odredjenu velicinu. Simptomi infekcije.Manifestni stadijum. Kako su otogeni apscesi smešteni u temporalnom režnju. ´ . koja može da otkrije patološko pomeranje krvnih sudova prednje dve trecine mozga. oftalmologa i radiologa.ventrikulografija kojom se otkriva poremecaj punjenja vazduhom moždanih komora ´ i elektroencefalografija. limfocitoza i lako povecanje belancevina. zastojna papila. ali može biti i difuzna. Cesto je lokalizovana u polovini glave gde se odigrava proces. 65 . Terminalni stadijum.arteriografija karotidnog sliva. Ukoliko je apsces lokalizovan prema okcipitalnoj regiji. a ukoliko je proces više proširen može se javiti agrafija. ponekad je izražen povišen pritisak. Simptomi manifestnog stadijuma apscesa ´ mogu se grupisati na sledeci nacin: ´ ˇ Simptomi povišenog intrakranijalnog pritiska. progresivni gubitak telesne težine.

Dijagnosticke metode su iste kao i kod apscesa velikog mozga. Smrtnost je još uvek vrlo velika (oko 40%). druge endokranijalne otogene komplikacije. Za ˇ tacnu lokalizaciju procesa neophdona je arteriografija arterije vertebralis. U bolesnika postoji gubitak tonusa udova s obolele strane. a ˇ karakteriše se stvaranjem žarišta novo-gradjene kosti. Ovo se ´ utvrdjuje adijadohokinezom i promašajima pri probi prst-nos. ˇ Lecenje je isto kao kod apscesa velikog mozga. homolateralna hipotonija. Prognoza apscesa mozga je vrlo ozbiljna i pored svih dostignuca u ´ medicini. ataksijom itd. ˇ f. Simptomi infekcije i povišenja intrakranijalnog pritiska isti su kao i u klinickoj slici ˇ apscesa velikog mozga. Pojava simptoma je znak velike uznapredovalosti procesa. Cerebelarni nistagmus ide uvek na bolesnu stranu. a patognomonicni znak za procese ˇ u zadnjoj moždanoj jami je i pojava vertikalnog nistagmusa. 66 . kraniotomijom u temporalnom predelu ˇ i vrše ekstirpaciju ili drenažu apscesa. tj. Postoji znatna razlika u žarišnim simptomima. dok je prognoza ozbiljnija. Pri Rombergovoj probi bolesnici s oštecenjem malog mozga padaju u pravcu bolesne strane nezavisno od položaja glave. Ovi apscesi nastaju širenjem infekcije iz srednjeg uva preko sigmoidnog sinusa ili labirinta. Diferencijalno-dijagnosticki dolaze u obzir tumori mozga.Diferencijalna dijagnoza. Ostala oboljenja srednjeg uva a. Kod apscesa malog mozga dominiraju poremecaji koordinacije pokreta. ˇ D. Antibiotici širokog spektra u velikim dozama daju se u cilju sprecavanja encefalitisa ˇ i pojave drugih komplikacija. pošto je prethodno otolog sanirao primarno ˇ žarište. ˇ tuberkulozni meningitis. dok ´ pri labirintarnim smetnjama bolesnik pada u zavisnosti od položaja glave na stranu hipotonicnog labirinta. Neurohirurzi prilaze apscesu kroz cistu regiju. Pored ovih simptoma mogu se javiti i poremecaji govora i gutanja. Lecenje. Posle izlecenja mogu ostati neurološki ˇ i psihicki ispadi. ˇ ´ Dijagnoza cerebelarnih apscesa je vrlo teška. Važno je otkriti poremecaje ravnoteže i razlikovati cerebelarne od vestibularnih ´ smetnji. Abscessus cerebelli Otogeni apsces malog mozga predstavlja lokalizovani gnojni zapaljenjski proces u malom mozgu. Svaki dijagnostikovani otogeni apsces treba predati neurohirurzima na dalje ˇ lecenje. Otoskleroza (Otospongiosis) Otoskleroza ili otospongioza je oboljenje koje zahvata koštanu kapsulu labirinta. Prognoza. Cesto se javlja obostrano.

Ima bolesnika sa otosklerozom koji imaju upadljivo plave sklere. ˇ ´ Patonanatomski se u labirintarnoj kapsuli odigravaju otoskleroticne promene u ˇ nekoliko faza: 1. Mnogobrojna proucavanja ˇ porodica u kojima se otoskleroza pojavila u više generacija. Jedan od ovih autora poboljšanje sluha posle operacije kod otoskleroze objašnjava rasterecenjem slušne zone kore velikog mozga. Otoskleroza se cešce nalazi u žena. ´ Etiologija bolesti je još uvek nepoznata. u klimakterijumu dolazi do stabilizacije bolesti. No. Ona se nasledjuje u preko 40%. Na razvoj otoskleroze zapažen ´ je uticaj štitaste i paratireoidne žlezde. na primer: na polukružnim kanalicima. dok prema drugim poremecaj ´ ´ je centralnog nervnog sistema. Ovo oboljenje se ´ klinicki manifestuje progresivnom nagluvošcu. Ima autora koji tvrde da je otoskleroza nasledna bolest. Postoje mnogobrojne hipoteze koje pokušavaju da objasne uzrok otoskleroze. Obicno nastaje u pubertetu. Niz autora smatra da endokrini ˇ poremecaji izazivaju ili stvaraju predispoziciju za njenu pojavu. Endokrina teorija privlaci još uvek veliku pažnju. pogoršava se za ˇ ´ ˇ vreme menstruacije. pokazala su da se ona nasledjuje preko oba roditelja. 67 . pojava osteoklasta i razgradnja ove kosti. ˇ Otoskleroticno žarište se osim ovalnog prozora može da pojavi i na drugim delovima ˇ kapsule labirinta. Zbog toga oni smatraju da otoskleroza ima svoju osnovu u patološkim metabiološkim procesima u kostima. 2. nakon nekoliko godina osteoidno tkivo se uz pomoc osteoblasta pretvara u ´ skleroticnu kost. i 3. Endokrina teorija nije mogla u potpunosti da bude prihvacena. kongestivne promene na bazi proširenja krvnih sudova. na modiolusu. što onemogucava svako njeno pokretanje. ˇ ´ Prema jednim ovi izazivaju endokrino-vegetativne poremecaje. uticaj polnih hormona na tok otoskleroze u žena je ´ nesumnjiv. Zbog slicnost otoskleroze sa drugim bolestima koštanog sistema koje se takodje ˇ pojavljuju porodicno stoji hipoteza da je otoskleroza osteopsatiroza. što dovodi do oštecenja unutrašnjeg uva i perceptivne nagluvosti. Napomenucemo neke koje smatramo da su od ´ interesa. Kao dokaz ovoj hipotezi ˇ navodi se kombinacija otoskleroze i osteoporoze. stvara se osteoidno tkivo.Novoformirana kost najcešce se stvara u predelu ovalnog prozora i ligamentuma anulare gde ˇ ´ dovodi do fiksacije uzengije. na dnu unutrašnjeg ´ slušnog hodnika. hipofize i polnih žlezda. graviditeta i laktacije. Pod uticajem operacije dolazi ponovo do stimulacija zvucnog nadražaja slušne zone ˇ ˇ i poboljšanja sluha i drugog neoperisanog uva. koja se nalazi u stanju ´ kocenja. Veliki broj autora smatra da je uzrok otoskleroze u neurotrofickim poremecajima.

Simptomi manje više karakteristicni za otosklerozu otkrivaju se vec ˇ ˇ ´ pri uzimanju anamneze. a kasnije se javlja i perceptivna komponenta. Tuba je obicno prohodna. ˇ Klinicka slika. ˇ dok je koštana sprovodljivost dobro ocuvana. U pocetku nagluvost je sprovodnog tipa. Audiometrijski nalazimo obostrano sniženje sluha na racun vazdušne sprovodljivosti. ˇ ´ ˇ Osobe koje boluju od otoskleroze govore tiho. koja kasnije dovodi do stvaranja otoskleroticnih žarišta. porodicnu sklonost i stanje sluha. proteina i šecera u ´ krvi. Od anamnestickih podataka važno je obratiti pažnju na pocetak ˇ ˇ bolesti i trajanje. Cini im se da u buci bolje cuju. ˇ Otoskopski nalazimo normalnu bubnu opnu. i koja ima progresivni karakter. odnosno na stranu uva koje slabije cuje. ˇ Nagluvost je konduktivnog tipa. Schwabach produžen. vezu pocetka bolesti i njenog toka sa pubertetom. U serumu nalazimo smanjenje holinesteraze. Da bi se ˇ ustanovila fiksacija stapesa vrši se Gelle-ova proba.Ima autora koji smatraju da je otoskleroza promena u toku filogeneze. koja se sporo razvija. ˇ ´ Kao što se vidi do danas ni jedna hipoteza o poreklu otoskleroze se ne može u potpunosti prihvatiti. Otoskopski se tada može nazreti hiperemicna sluznica promontorijuma ˇ (Schwartz-ov znak). menstruacijom i ˇ graviditetom. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze (nagluvost. paracusis Willisii). životnog doba. ˇ ˇ U klinickoj slici najdominantniji simptom je nagluvost. ˇ a da Weber lateralizuje na bolesnu stranu. na ulici i dr. Uporedno sa nagluvošcu javljaju se i šumovi u ´ ušima. koja nekada može da bude istanjena usled atrofije fibroznog sloja. Kasnije biva zahvaceno i unutrašnje uvo. povecanje sadržaja adrenokortikotropnog ´ hormona. šumom u ušima. ´ ˇ Postoje i mnoge druge hipoteze koje govore o nastanku otoskleroze. na primer u ˇ vozu. stanju sluha u bucnoj sredini. poremecaj metabolizma minerala i vitamina i dr. izazivaju poremecaje osifikacije ljuske labirinta. Ispitivanjem sluha zvucnim viljuškama nalazimo da je Rinne negativan. Ponekad je bubna opna toliko providna da se kroz nju nazire dugacki ˇ krak inkusa i deo stapesa. Oni smatraju da uspravan hod i savijanje lobanje oko horizontalne bitemporalne osovine. koja je ˇ obostrana. prekid lanca kod preloma ˇ temporalne kosti ili povrede bubne opne i kod nekih kongenitalnih malformacija srednjeg uva. svi navedeni cinioci se moraju uzeti u obzir pri dijagnozi i ˇ lecenju otoskleroze. šum u uvu. Ponekad u poodmaklim slucajevima otoskleroze nalazimo poremecaje vestibularnog ˇ ´ aparata. ˇ Diferencijalno dijagnosticki dolazi u obzir timapnoskleroza. klinickih i laboratorijskih nalaza. tramvaju. 68 . Laboratorijski nalazimo smanjenje sadržaja kalcijuma i fosfora. mi cemo ih samo ´ navesti: teorija zvucnog nadražaja. medjutim.

S obzirom da je patologija n. na medijalnom zidu bubne duplje. i omoguci da zvucni talas kroz nju dopre do labirinta. razvila se. Ta operacija je vec skoro tri decenije ´ ˇ ´ napuštena. to se one zbog toga i izucavaju u otorinolaringologiji. potpuno ili ˇ delimicno. a fenestra prekriva komadicem vene ili fascije ili nekom veštackom materijom. Od tada su se razvile brojne operativne metode koje su imale za cilj da ponovo uspostave funkciju stapesa. Periferne paralize facijalisa možemo anatomski podeliti na tri dela. Njen cilj je da se ˇ bolesniku ublaže šumovi u uvu. facialis je pretežno živac sa izrazito motornom funkcijom. gde je prekriven jednom tankom koštanom lameloma. Za lecenje otoskleroze postoje razne hirurške metode. Dakle. dakle. b. parasimpaticna i senzorna vlakna. tzv. Motorna vlakna ˇ inervišu mimicku muskulaturu i m. Endokranijalni deo. n. fenestra novoovalis. U njemu je nerv smešten u koštanom kanalu i dužine je oko 30-40 mm. Suština operacije sastojala se u stvaranju otvora na lateralnom polukružnom kanalu. ˇ ´ ˇ Izmedju postavljenog režnja i dugackog kraka inkusa postavi se polietilenska ili teflonska ˇ cevcica ili celicna žica ili. 1. On se tu može podeliti na tri dela: a) labirintarni deo. ´ Facijalis je mešovit živac i sadrži motorna. On je živac mimike i predstavlja izraz voljnog motiliteta. ˇ Lecenje. ˇ Anatomija. b) timpanalni deo. koja je imala za cilj da zameni fiksirani stapes. polazi od gangliona genikuli i ide do drugog ili hirurškog kolena. stapedi-vestibularna hirurgija. facijalisa vezana za oboljenja i povrede uva. Parasimpaticna vlakna daju grane za suznu ˇ ˇ žlezdu posredstvom n. a putem chorda-e tympani vlakna za pljuvacne ˇ žlezde. Intratemporalni deo. Danas se najviše radi stapedektomija. Isto tako preko chorda-e tympani senzorna vlakna idu za prednje dve trecine jezika. pak. ´ a senzibilna vlakna za bubnu opnu. Poremecaj funkcije nervusa facijalisa ´ Paralize facijalisa mogu biti centralne i periferne. Ova metoda sastoji se u vadjenju stapesa zajedno sa bazalnom plocom. odnosno do gangliona genikuli. ˇ ˇ ˇ Indikacija za ovu operaciju je progresivno slabljenje sluha. Medikamentna terapija ima iskljucivo simptomatski karakter. koja 69 . stapedius. a periferne su posledica oštecenja nerva od ponsa do završnih organa. Ovaj deo nerva izlazi iz ponsa i prolazi kroz pontocerebelarni ugao i završava se na unutrašnjem slušnom otvoru. Centralne su posledica oštecenja ´ supranuklearnih puteva. Odlucujuci znacaj za uspeh ˇ ´ ˇ operacije ima stanje koštane rezerve. krak stapesa samog bolesnika. U ostalim slucajevima preporucuje se primena slušnog ˇ ˇ aparata. pocinje od porusa akustikusa internusa i ide do prvog kolena ˇ facijalisa. Ranije se vršila ˇ ˇ fenestracija labirinta. petrosus maior-a. 2.Rendgenografija mastoida po Schüller-u pokazuje ocuvanu pneumatizaciju. slušni hodnik i srednje uvo.

Ukoliko paraliza ´ ˇ facijalisa duže traje dolazi do sušenja rožnjace i konjunktive. pa nastaje keratitis i ˇ konjunktivitis. da ˇ zatvori oko. c) ekstratemporalne. na njihovom mestu javlja se vezivno ´ i masno tkivo. ´ Periferne pareze i paralize facijalisa prema mestu oštecenja dele se na: ´ a) radikularne i bulbarne. 3. Patofiziologija. ´ ˇ zapaljenja. Funkcija živca nije oštecena. parezi i spazmu (tiku) facijalisa. Ponekad se javljaju i drugi simptomi ˇ zavisno od mesta lezije živca: poremecaj u sekreciji pljuvacke i suza i dr. Hrana mu zaostaje izmedju zuba i obraza. nazolabijalna brazda je zbrisana. 70 . tonus muskulature pocinje da slabi. ˇ Oštecenje facijalisa prema jacini oštecenja delimo na tri grupe: ´ ˇ ´ a) neurapraxia: nema prekida živcanih elemenata. Ove mogu biti posledica kongenitalnih malformacija. tumora. Promene su samo u mijelinskim ˇ ovojnicama. ´ ˇ c) potpuni prekid kontinuiteta živca. bolesnik ne može da nabere celo. pa je u takvim slucajevima živac prekriven samo ˇ ˇ sluznicom. U kaudalnom delu nastaje Waaller-ova degeneracija. a ukoliko paraliza ˇ traje duže vreme nastaju promene u mišicnim vlaknima. otežano govori. Ekstratemporalni deo. povreda. usni ugao visi. Bolesti facijalisa ocituju se u paralizi. Ukoliko dodje do neurotmesisa. otežano žvace. ne može da zviždi. b) intratemporalne. bez bora. ´ b) anoxotmesis: takodje ne postoji prekid kontinuiteta živca. izmedju dva lobulusa žlezde i tu se deli na dve završne grane: temporofacijalnu i cerviko-facijalnu. Regeneracija živca nastaje iz kranijalnih delova ukoliko je moguca kroz ovojnice ´ Schwann-ovih celija. c) mastoidni deo. Schwann-ove celije su ocuvane. a prilikom ´ uzimanja tecnosti. One mogu biti posledica intoksikacije. One su posledica poremecaja u podrucju parotidne žlezde. Voljni pokreti lica izostaju. posledica akutnih i hronicnih zapaljenja srednjeg uva. Periferna paraliza facijalisa dovodi do gubitka motorne funkcije jedne ˇ polovine lica. ili može da nedostaje. dužine je 12-13 mm. Klinicka slika. ulazi u parotidnu žlezdu. tumora ili infekcije. Posle prolaska kroz foramen stilomastoideum. povreda (operativnih ili fraktura ˇ temporalne kosti) ili a frigore. ali nastaju degenerativne promene aksona i mijelinskih ovojnica. ona kroz usni ugao izlazi napolje. polazi od drugog kolena facijalisa naniže i ide do stilomatoidnog otvora.je cesto dehiscentna. ne može da se smeje. malignih tumora.

koji se postavlja izmedju presecenih krajeva facijalisa uzetod od drugog živca. pranje kose i dr). radiografije mastoida i piramide i laboratorijskih ispitivanja.neuroplastika živca.dekompresija živca. kod ishemicnih paraliza daju se vazodilatatori. Ishemijska paraliza facijalisa (Bell-ova paraliza) Etiologija Bell-ove paralize facijalisa još uvek je nepoznata. Suština operacije sastoji se u oslobadjanju živca iz koštanog kanala. ´ Kao moguci uzrok ove paralize navodi se i virusna infekcija. Poreklo spazma je diskutabilno. Obicno ovi ´ ˇ bolesnici u anamnezi daju podatak da im se lice iskrivilo iznenada pošto su bili izloženi hladnoci ili promaji (vožnja automobilom. koji sada povecava ishemiju. Neki autori smatraju da je uzrok Bell-ove paralize alergija na hladnocu. U cilju ˇ ˇ 71 . ˇ c. novokainske blokade. Lecenje perifernih pareza i paraliza facijalisa po pravilu treba da bude ˇ ˇ etiološko. otoskopskog nalaza. najverovatnije ona je posledica ishemije nerva u Falopijevom kanalu. zatim ponovo izaziva ´ transudaciju i edema. Konzervativnu terapiju prema najnovijim shvatanjima trebalo bi da vodi otolog u konsultaciji sa neurologom. vitamin B1. kao ˇ ´ ˇ i drugih simptoma koje smo naveli kod perifernih paraliza facijalisa. Operativno lecenje se sprovodi kada je iscrpena konzervativna terapija. a zatim nastaje edem živca. Kod zapaljenjskih oboljenja daju se antibiotici. No. Kod paraliza virusnog porekla daju se antibiotici ˇ i vitamini. Mehanizam nastanka pareze ili paralize je posledica strangulacije nerva u koštanom kanalu usled edema. a time i pritisak na živac. Prema iskustvu mnogih autora kao i prema našem iskustvu najveci broj Bellˇ ´ ovih paraliza (85%) prolazi spontano. ˇ . a ova je posledica vazospazma. Dakle. ´ Klinicka slila se manifestuje oduzetošcu mimicke muskulature lica obolele strane. Operativni zahvat se izvodi uz upotrebu nervnog implantata. . Operacija se sastoji u hirurškom spajanju krajeva presecenog živca. zatim konzervativno i operativno. Dijagnoza se postavlja na osnovu dobro uzete anamneze. Lecenje. dijagnozu Bell-ove paralize možemo postaviti tek onda kada smo iskljucili sve ostale etiološke ˇ faktore. neurološkog ispitivanja. i pored toga. Kompresija nerva je najizraženija iznad foramena stilomastoideusa.Lecenje. no po pravilu ona dolazi u drugi ˇ plan. mi sprovodimo konzervativnu terapiju jer u oko 15% slucajeva paraliza ostaje ili se javljaju recidivi razlicitog stepena. zatim se primenjuje vitaminska terapija: vitamin B1 i B12. radi oslobadjanja edema. U cilju poboljšanja funkcije facijalisa izvode se: . ˇ Fizioterapija u pocetku bolesti se ne vrši. kortizon. Pri uklanjanju ˇ malignih tumora pokušavamo da funkciju živca sacuvamo.neurosutura.

Novokainske blokade mogu se dati u predelu gangliona stelatuma ili u podrucju foramena stilomastoideuma. oštecenja sliha. U ovoj grupi oboljenja nalazimo. herpes zostera. ´ E. ˇ novokainske blokade. morbila. Elektrostimulaciju živca u pocetku ˇ bolesti ne vršimo. a cešce ove promene zahvataju slušni živac. vitamine grupe B. Zbog toga ´ su nagluvost i gluvoca poslednjih godina sve redji. Na ovaj nacin ˇ ˇ uklanjamo vagospazam na njegovom mestu nastajanja. U ˇ ´ ovoj grupi. Za etiologiju ovih oboljenja znacajni su kako faktori spoljašnje sredine.lecenja dajemo sredstva za proširenje krvnih sudova: derivate nikotinske kiseline. Kod ovih oboljenja mogu da budu ošteceni pojedini ´ delovi slušnog organa (kohleja. gripa. tako i samog ˇ organizma. Kod hronicnog zapaljenja sprovodi se ˇ operativno lecenje u cilju sprecavanja produženog dejstva bakterijskih toksina. kod oboljenja bubrega. Tako razlikujemo toksicne. ˇ ´ redje. histamin. Infektivna oštecenja unutrašnjeg uva i osmog živca ´ Akutne infektivne bolesti cesto su uzrok oštecenja unutrašnjeg uva i slušnog živca. a u krvnim sudovima se stvara serumski eksudat. ˇ ˇ U kasnijem stadijumu bolesti daju se vitamini A i B. Kasnije nastaje degenerativno-atroficni proces koji zahvata neuroepitelne celije u Kortijevom organu. ˇ ´ Bakterijski toksini mogu direktno da oštete labirint difuzijom iz srednjeg uva preko oštecene pregrade okruglog i ovalnog prozorcica. meningokoknog meningitisa. vestibulum) ili. epidemijskog parotitisa. od drugog hirurškog kolena pa sve do foramena stilomastoideuma. Ona se izvodi u mastoidnom delu. infektivne neuritise. u najvecem broju. ˇ ˇ 72 . razmene materija i dr. redje i oboljenja ´ ´ vestibularnog aparata. a. U pocetnom stadijumu ´ ˇ infektivnog neuritisa patoanatomske promene sastoje se od zapaljenjske reakcije u vezivnom tkivu koje obavija nervna vlakna. Kod infektivnih bolesti bakterijski odnosno ´ ˇ´ virusni toksini koji uzrokuju navedene degenerativne promene vidjaju se kod rubeole. ´ Lecenje je uspešno na samom pocetku bolesti kada delujemo na zapaljenjski proces. oštecenja su posledica dejstva bakterijskog toksina i virusa. Mnoge od ovih kao i druge bolesti koje nisu navedene skoro su potpuno nestale u našoj patologiji. što se dešava redje. oštecenja kod kardiovaskularnih ˇ ´ oboljenja. pocevši od neuroepitelnih celija Kortijevog organa pa sve do kore ˇ ˇ ´ velikog mozga. Cilj je da se oslobodi živac iz koštanog kanala. Operativna terapija se sastoji u dekompresiji živca. Oboljenja unutrašnjeg uva U ovu grupu oboljenja spadaju zapaljenjski i degenerativni atroficni procesi koji ˇ zahvataju Kortijev organ i slušni živac. kortizon. Ova operacija u najvecem broju bolesnika je efikasna. vazodilatatore. pre svega zahvaljujuci upotrebi antibiotika i efikasnoj profilaksi. sepse i dr. patološki proces može da zahvati citav slušni organ.

000 gr bez ikakvih štetnih posledica po sluh. Kanamycin. dok ˇ ˇ oštecenje vestibularnog aparata može i da se ne primeti. ´ Patofiziologija. nagluvost. Kod ˇ ˇ ´ ˇ akutne intoksikacije nastaju simptomi akutnog labirintitisa. ponekad 1 gr ili više. kinin. Hronicna toksicna oštecenja sluha ´ ˇ ˇ ´ u proizvodnji spadaju u profesionalna oštecenja. a kasnije krivulja ima descendirajuci karakter.000 ´ ˇ ˇ Hz. no ona su danas veoma retka. druge uglavnom ˇ ´ deluju na krvne sudove unutrašnjeg uva i izazivaju spazam krvnih sudova i krvavljenje. Drugi bolesnici mogu da prime ˇ ´ ogromne kolicine Streptomycina. kao i neki antibiotici: Streptomycin. Na ˇ ˇ ototoksicne antibiotike narocito su osetljiva mala deca. Sluh ˇ ˇ ´ se ponekad potpuno ili delimicno regeneriše. tifusa i dr. a kasnije oštecenja nervnih završetaka u unutrašnjem uvu. Javlja se poremecaj ravnoteže i zanošenje pri ´ ´ hodu. cak i do 2. kao što su: lekovi proizvedeni na bazi teških metala. Klinicka slika. U ovu grupu materija spadaju i neka sredstva za uživanje kao alkohol i duvan. U endogene intoksikacije sluha spadaju oštecenja koja su posledica mnogih ´ hormonalnih disfunkcija kao npr: diabetes mellitus. Zbog toga trebalo bi biti veoma ˇ ˇ 73 . ˇ ˇ Primena minimalnih kolicina Streptomycina. olovo. Oštecenje sluha je perceptivnog tipa u pocetku sa karakteristicnim skotomom na 4. može ˇ kod clanova iste porodice da dovede do oštecenja sluha. ˇ Toksicnost je izrazito individualna. terpentinske i živine pare. ugljen monoksid. Neomycin. ˇ salicilati. a ponekad gubitak sluha i vestibularne funkcije ˇ ima nepovratan karakter. kod oboljenja tireoidne žlezde i dr. Kanamycin. kao i kod hronicne akusticne traume. arsen i dr. benzol. posle ovarijektomije i histerektomije. Garamycin. 5-6 grama. Pored ovih i neki lekovi mogu toksicno da deluju na unutrašnje uvo. Dok jedne toksicne materije oštecuju slušni živac. ´ parotitisa. neki arsenski derivati. ´ Od toksicnih medikamenata koji se danas u praksi veoma široko upotrebljavaju ˇ navodimo antibiotike. nitrobenzol. Toksicne materije izazivaju oštecenje celija Kortijevog kao i ˇ ´ ´ vestibularnog aparata. a takodje postoji i porodicna predispozicija. usled cega dolazi do poremecaja ishrane. degenerativn-atroficnog karaktera.b. Garamycin i dr. U egzogene toksicne materije spadaju i neki profesionalni ˇ ˇ otrovi kao anilin. amilnitrit. Toksicna oštecenja sluha ˇ ´ Funkcija unutrašnjeg uva i osmog živca može biti oštecena dejstvom raznih egzogenih ´ i endogenih toksicnih materija. vrtoglavica sa povracanjem i nistagmusom. Toksicna oštecenja sluha podelili smo na akutna i hronicna. ˇ ´ ´ Najveca oštecenja. kao što su jetra i bubrezi. trpe nervne celije Kortijevog organa i ´ ´ ˇ ´ nervna vlakna. Smanjenje sluha može da se javi i u osoba ciji su organi za eliminaciju i ˇ dezintoksikaciju ošteceni. ˇ Neomycin i dr. Medju njima su najtoksicniji Streptomycin. Hronicna intoksikacija razvija se postepeno i neprimetno u toku niza godina. vodonik sulfid. Ovi lekovi manje ili više toksicno deluju na ceo kohleovestibularni aparat. kao što su šum u ušima. razni gasovi u toku prerade nafte. Oštecenje ˇ ´ sluha napreduje lagano i neprimetno i obicno zahvata oba uva i može da bude znacajno. Do totalne gluvoce mogu da dovedu i virusni toksini gripa.

oprezan pri primeni ototoksicnih lekova u cilju lecenja dece. ˇ Lecenje. i 50. Do danas nije tacno utvrdjen uzrok ovoj pojavi. Iz preventivnih mera trebalo bi izbegavati ototoksicne lekove. Pored ovih promena nalazimo degenerativne promene i u srednjem uvu: zadebljanje bubne opne. Nužnost njihove upotrebe za svakog bolesnika potrebno je posebno odrediti. Interesantno je napomenuti da i neki ˇ mladji ljudi imaju presbyacusis. Patofiziologija. godine života. 74 . kao i odraslih. Zbog toga bi svaki lekar trebalo da bude kritican ˇ prilikom primene ovih lekova. a zatim jetre. U lecenju dece potrebno ˇ ˇ je njihovu upotrebu ograniciti. a ne možemo ih zameniti drugim lekovima. U slucajevima ˇ gde je došlo do toksicnog oštecenja sluha potrebno je odmah prekinuti dalju terapiju. U cilju lecenja ˇ primenjujemo sa malim izgledima vitaminsku terapiju (A i B1) i vazodilatatore. telefonski poziv. pa im je zbog toga ˇ ˇ ´ prognoza loša. pre svega. Takodje se mogu naci i atrofijske promene na centralnim putevima ´ slušnog aparata. ˇ ´ Pre upotrebe ototoksicnih antibiotika potrebno je uzeti detaljnu licnu i porodicnu ˇ ˇ ˇ anamnezu. kako individualna tako i konstitucionalna. a kasnije su zahvacene i ´ ´ niske frekvencije. Gubitak sluha može da progredira do teške nagluvosti. Toksicna oštecenja sluha su po pravilu ireverzibilna. koja se karakteriše progresivnom nagluvošcu ˇ ´ perceptivnog tipa i zujanjem u ušima. neprimetno. zbog cega dolazi i do slabljenja sprovodnog ˇ ˇ aparata. Osim fiziološke ˇ istrošenosti perceptivnog aparata nalazimo i arterioskleroticne promene na krvnim sudovima. ˇ Patohistološki nalazimo degenerativne promene na Kortijevom organu. Bolesnik se žali da ne cuje kucanje sata. Isto tako nalazimo atrofiju ganglijskih celija spiralnog gangliona i ´ atrofiju nervnih vlakana. Nagluvost nastaje postepeno. ˇ ˇ ´ c. Bolest pocinje izmedju 40. Ona je simetricna i pracena ˇ ˇ ´ je zujanjem u ušima. Na osnovu ovakvog ˇ pregleda iskljucujemo sve bolesnike koji imaju hronicno oboljenje uva i oštecenje sluha. jer individualna ˇ ˇ preosetljivost se ne može unapred predvideti. Za dijagnozu je potrebna detaljna anamneza i audiometrijski nalaz. labavost ili ankilozu slušnih košcica. Klinicka slika. naciniti otoskopski nalaz i ispitati sluh audiometrijski. Staracka nagluvost (Presbyacusis) ˇ Staracka nagluvost je fiziološka pojava. Sluh je najpre oštecen u visokim tonovima. Njih primenjujemo izuzetno i to samo u slucajevioma gde ˇ ˇ postoje stroge indikacije. oboljenje bubrega. kucno zvono i ˇ ´ dr. Smatramo da postoji posebna osetljivost slušnog aparata. opšti pregled interniste kako bi se iskljucile organske smetnje. najjace izražene na ˇ bazalnom zavoju puža.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. ˇ Sa svakim novim napadom funkcija unutrašnjeg uva je sve slabija. Ukoliko 75 . Otoskopski nalaz je uredan. kasnije na ovo se nadovezuje perceptivna nagluvost. Audiogram pokazuje oštecenje sluha u pocetku u niskim ´ ˇ frekvencijama. a nekad da se predmeti okrecu oko njega. U pocetku zahvacene ´ ˇ ´ su niske i srednje frekvencije. Zujanje u uvu je niske frekvencije. disfunkciju autonomnog nervnog sistema. ˇ ´ ˇ d. hormonalni poremecaji. Ponekad napadi mogu da se jave i dva puta u toku dana. Nastaje kao posledica poremecaja ´ produkcije ili resorpcije endolimfe u unutrašnjem uvu. Audiometrijska krivulja je simetricna na oba uva. kao uzrok. ˇ Lecenje je konzervativno. Audiometrijski nalazimo perceptivnu nagluvost. nakon nekoliko godina ono može da postane i obostrano (od 25 do 50% slucajeva). usled cega nastaje hidrops ˇ membranskog labirinta. Još uvek nije poznata etiologija. Postoji ataksija i nistagmus na ´ zdravu stranu. ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. redje hiperekscitabilnost. kohleji i vestibulumu. Za nju su karakteristicni tipicni periodicni napadi vrtoglavice. praceni ˇ ˇ ˇ ´ mukom i povracanjem. Preporucuje ˇ ˇ se odmor. U ovom peridou ˇ dolazi do poboljšanja sluha. Smatra se ´ da je rastezanje membranskog dela labirinta uzrok ove pojave. U slucajevima uznapredovale gluvoce preporucujemo slušni aparat. smanjenje ili potpuna zabrana duvana. kafe i alkohola. pracena gadjenjem ili ˇ ˇ ´ povracanjem. Hidrops labirinta nastaje zbog hiperprodukcije ili smanjene resorpcije endolimfe u membranoznom labirintu ili zbog poremecaja osmotske ravnoteže. sa napadima vrtoglavice. psihicke traume i prekomerna upotreba kafe i ´ ˇ nikotina. šumom u ušima i oslabljenim sluhom. Daju se vitamini A i B grupe i vazodilatatori. gubitkom ravnoteže. starosti bolesnika. koja se smanjuje pritiskom na tragus. U nekih ljudi koji boluju od Morbus Ménière nalazimo dijabetes melitus. Povecanje ´ ´ kolicine endolimfe dovodi do degenerativnih promena u neuroepitelu. hipotireozu. karakteristicnog trijasa simptoma i ˇ audiološkog ispitivanja. Napad vrtoglavice traje pola do nekoliko sati ili nekoliko dana. gde se izlucuje endolimfa i verovatno resorbuje. nastaje mirni interval. Oboljenje je u pocetku ˇ jednostrano. Zbog toga nastaje ´ spazam krvnih sudova labirinta ili dilatacija sa poremecajima propustljivosti kapilara. Bolest pocinje naglo. normalizacije kaloricne podražljivosti i smanjenje šumova u uvu. Oštecenje sluha je perceptivnog tipa. Bolesnik ima utisak da se vrti ´ ´ sam oko sebe. koštana sprovodljivost je na nivou vazdušne sprovodljivosti. premor. navodi ˇ se alergija. ´ Klinicka slika. Dalje. Otoskopski nalaz je uredan. Protiv zujanja u ušima dajemo sedative. Ispitivanje vestibularnog aparata kalorijskim metodama pokazuje hipoekscitabilnost jednostrano ili obostrano. nekad mesecima pa i godinu dana. Napadi vrtoglavice se posle toga smiruju. jednostranim oštecenjem sluha i šumom u uvu. Morbus Ménière Morbus Ménière je bolest unutrašnjeg uva. Patofiziologija. koji može razlicito dugo da traje. Najverovatnije je ono posledica kapilarnog spazma u striji vaskularis. Ponekad zujanje može da se javi pre napada vrtoglavice. ˇ Sve ovo može da bude i posledica poremecaja inervacije krvnih sudova. a kasnije i u visokim.

Za ovo nam stoje na raspoloženju ˇ dve operacije: prvo. Vrtoglavice traju nekoliko dana pa 76 . Pretpostavlja se da se proces odigrava u nervusu vestibularisu osmog živca ili njegovim jedrima. takodje se naginje na bolesnu stranu. npr. u izvesnim slucajevima. dok kod arahnoiditisa i tumora zadnje lobanjske jame izmedju napada ostaju izvesni vestibularni znaci. Smatra se da virusna infekcija u njegovom nastanku igra važnu ulogu pogotovu u vreme epidemije gripa. Smetnje su manje ako bolesnik leži u postelji. Cilj operacije je razaranje ˇ vestibularnog dela labirinta uz ocuvanje kohlearnog dela. ˇ psihogeni uzrok. cija ˇ etiologija nije još potpuno razjašnjena.postoji nistagmus. antihistaminici. preporucuje se ˇ ˇ ˇ hirurška terapija. ´ Prve pojave Menijerove bolesti (napadi vrtoglavice) obicno se pojavljuju u mladjih ˇ ljudi. ˇ u tišini i polutami. hipertenzija) pretežno srecu u ´ ´ starijih ljudi. Daju se lekovi prema vrsti ˇ oboljenja i na taj nacin smanjuje se hidrops. Ova intervencija se izvodi samo jednostrano. organska ˇ ´ oštecenja krvnih sudova. arhnoiditis. U pokušaju hodanja napred-nazad nekoliko metara sa zatvorenim ocima. Ako u starijih ljudi dodje do napada ´ vrtoglavice sa ispadom vestibularne funkcije i potpune gluvoce. Osim toga. ´ Oboljenje pocinje napadom vrtoglavice. ataksijom. Dijagnoza Ménière-ove bolesti može da se postavi tek kada se iskljuce drugi uzroci ˇ slicnih poremecaja vestibularne i kohlearne funkcije. ˇ ˇ Za saniranje akutnog napada vrtoglavica daju se antivertiginozna sredstva. kod ovih oboljenja može da postoji i niz neuroloških poremecaja koje ne srecemo ´ ´ kod Menijerove bolesti. Ona je rezervisana samo za oko 10% slucajeva. Oštecenje je jednostrano. Bolesnik ima nistagmus na bolesnu stranu. fokalna infekcija) onda je lecenje etiološko. bledilom ˇ ´ i znojenjem. vazodilatatori. Rombergov test pokazuje da se bolesnik naginje na bolesnu stranu. on je horizontalno-rotatornog tipa. ˇ Posle akutnog napada Menijerove bolesti vestibularna funkcija se smiruje. otogeni labirintitis. Za vreme napada i prvih dana preporucuje se ležanje. koja ima za cilj smanjenje pritiska u labirintu. transmastoidna neurotomija vestibularnog živca. Zabranjuje se upotreba duvana i alkohola. Destrukciju celog labirinta izvodimo izuzetno i to samo u slucajevima gde je sluh teško oštecen. dok se teža oštecenja krvnih sudova (arterioskleroza. e. Lecenje. zatim neslana dijeta. ili dekompresija sakusa endolimfatikusa u subarahnoidni prostor. Neuronitis nervi vestibularis Neuronitis nervi vestibularis je oboljenje nerva vestibularis-a. a i ne dolazi do totalne gluvoce. to je najverovatnije posledica ´ hipertonicne krize sa trombozom unutrašnje slušne arterije ili njene grane. alergija. ˇ ´ Prema našem mišljenju najuspešnija je drenaža sakusa endolimfatikusa. sa mukom i povracanjem. dela osmog živca. tumori pontocerebelarnog ugla i dr. ˇ Ukoliko konzervativno lecenje ne uspe. U mirnom periodu pokušavamo da ustanovimo etiološke cinioce. diuretici i blokada simpatikusa. Kod arterioskleroze vestibularni poremecaji ne proticu burno kao kod ´ ˇ Menijerove bolesti. Ako tada utvrdimo neki opšti uzrok vrtoglavice (arterioskleroza.

ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. a otoskopski nalaz je uredan. Audiometrijski nalazimo sluh u granicama normale. što može da objasni fluktuaciju praga sluha. Nekada može da dodje to ´ ´ potpunog ili skoro potpunog gubitka sluha. Vrtoglavice ne postoje. Ispitivanje vestibularnog aparata kalorijski pokazuje da je rec o hipotoniji ili nepodražljivosti labirinta ˇ na oboleloj strani. toka bolesti i klinickog pregleda. Kod ovog ´ oboljenja sluh je potpuno ocuvan. ali može ˇ i trajno da ostane. Uzrocni faktori koji uticu na to nisu tacno poznati. Preporucuje se ležanje u postelji. U pocetku je ˇ ´ ´ ˇ nagluvost mešovitog tipa sa manjim ili vecim oštecenjem labirinta. Lecenje. Zbog toga smatramo da se ono može da dovede u vezu sa hidropsom labirinta. Kasnije dajemo vazodilatatore. nistagmus prestaje. Supraliminarni testovi pokazuju slušnu preosetljivost . U takvim slucajevima dolazi do trajne centralne kompenzacije. Smatra se da oboljenje nastaje kao posledica poremecaja vaskularizacije. Nagluvost je najcešce jednostrana. To se dešava kada ˇ se hidrops kohleje proširi na ceo labirint. Romberg pokazuje tendenciju pada na bolesnu stranu. Hidrops kohleje (Hydrops cochleae) Hidrops kohleje spada u grupu Menijerove bolesti bez vrtoglavice. Kod nekih bolesnika osecaj nesigurnosti i zanošenje pri hodu može trajati i više meseci. Oni su na osnovu anatomskih istraživanja ustanovili proširenje endolimfaticnih prostora a narocito kohlearnog kanala. ali bez vrtoglavice. Bolesnik oseca punocu i ˇ ´ ´ ´ šum u uvu. Daju se antibiotici širokog spektra 7 do 10 ˇ ˇ dana i velike doze vitamina B1. Audiometrijski nalazimo oštecenje sluha za niske tonove sa predominacijom visokih ´ tonova. f. Da bi se ublažili znaci vrtoglavice prvih dana dajemo antivertiginozna sredstva. Lecenje se nekad sprovodi i po ˇ nekoliko meseci. Na ˇ ovaj nacin može da se spreci nastajanje endolimfaticnog hidropsa. Lecenje se sastoji u davanju diuretika.rekrutman. B6 i B12. Nastaje usled prekomernog nakupljanja endolimfe u kohlearnom duktusu. Nema neuroloških ispada. ´ Bolest je potvrdjena radovima Hallpike-a i Cairns-a. ali ´ ˇ ˇ ˇ se cini da oboljenje nastaje kao rezultat kapilarnog spazma u striji vaskularis. Oboljenje se ˇ manifestuje nagluvošcu. ˇ Nalazimo nistagmus na zdravu stranu. vazodilatatora. ˇ ˇ ˇ 77 . odnosno kohleje.se postepeno smiruju. šumom u uvu. Nesigurnost u hodu se postepeno gubi. Ukoliko se bolest ne leci može da nastane Morbus Ménière. ˇ Funkcija nervusa vestibularisa se uspostavlja obicno za mesec i više dana. neslanoj dijeti i odmoru. ˇ ˇ Bolest pocinje sa zujanjem u ušima i nagluvošcu i osecajem pritiska.

Razlikujemo dva tipa egzostoza. redje u blizini koštanog ˇ anulusa bubne opne. Uzrok nastanka egzostoze je nepoznat. ˇ U spoljnjem slušnom kanalu retko nalazimo endotelioma. Egzostoze cesto nalazimo u spoljnjem slušnom kanalu. zatim ateromi. Postaje manifestno ukoliko dodje do potpunog zatvaranja spoljnjeg slušnog kanala. hondromi. biološkim svojstvima. Difuzni tip predstavlja difuzno zadebljanje koštanog kanala. Tu spadaju karcinomi. ˇ ˇ jedno na prednjem a drugo na zadnjem zidu. otoskopije i patohistološkog pregleda. koji su relativno cesti. angiofibromi. koji mogu da nastanu na postoperativnih ožiljcima. Najcešci je ˇ ´ sesilni tip. ˇ Na ušnoj školjki pored ovih tumora ili u njenoj neposrednoj blizini nalazimo tvorevine slicne tumorima. ˇ Egzostoze odstranjujemo hirurškim putem i to samo u slucajevima ako je sluh smanjen ˇ ili ako istovremeno postoji hronicno gnojno zapaljenje srednjeg uva tako da egzostoze ˇ zadržavaju dreniranje sadržaja i lecenje. a kod vecih izvodi se hirurška intervencija. Tu ´ spadaju fibromi i papilomi (najcešce se lokalizuju na ulazu u spoljnji slušni kanal). zatim na dobrocudne i zlocudne. Tumori uva 1. histološkoj gradji. koje se najcešce lokalizuju na prednjoj površini ušne ˇ ˇ ´ školjke. ˇ ´ lipomi i angiomi. adenome i mešovite tumore (pljuvacne žlezde). kavernozni. inspekcije. imaju ´ ˇ osobine zlocudnih tumora kože. Zlocudni tumori spoljnjeg uva ´ Zlocudni tumori uva po klinickoj slici. ´ ponekad i zracenje. ´ Dijagnoza dobrocudnih izraštaja spoljnjeg uva postavlja se na osnovu klinickog ´ ˇ pregleda. ˇ hemangioepiteliomi i dr. Lecenje dobrocudnih tumora spoljnjeg uva je uglavnom hirurško. Tu spadaju ciste. ´ ´ a.F. ˇ b. Za lecenje ˇ ´ ˇ hemangioma koriste se sklerozantna sredstva. koje nalazimo na zadnjoj površini ušne školjke i ušnoj resi. Dobrocudni tumori ušne školjke i spoljnjeg slušnog kanala ´ Dobrocudni tumori spoljnjeg uva nastaju iz tkiva iz kojih je gradjeno spoljnje uvo. Ovaj tip egzostoza javlja se simetricno u vidu ogranicenog koštanog zadebljanja. Tada dolazi do smanjenja sluha i osecaja težine u uvu. Angiomi mogu biti razliciti: kapilarni. Oboljenje nastaje bez simptoma. Tumori spoljnjeg uva Ove tumore podelili smo na tumore ušne školje i tumore spoljnjeg slušnog hodnika. I na kraju keloidi. Sarkomi su ´ ˇ 78 . Ovi tumori cesto izazivaju krvavljenje i skloni su recidivima.

srednje uvo i da da metastaze u regionalne limfne cvorove ˇ i udaljene metastaze. Proces sa kože i potkožnog tkiva (I stadijum) može da se proširi i na hrskavicu (II stadijum). U lecenju malignih tumora spoljnjeg uva primenjuje se hirurška ili zracna ˇ ˇ ˇ terapija. cvrste konzistencije. Melanomi se javljaju retko. redje u žena. Sarkomi i melanomi se lece zracenjem (Betatron) ili hirurški. koja biva prekrivena krustom. pre svega. to mogu biti dermoidne ciste. a samo u oko 30% ´ ˇ ˇ slucajeva o bazocelularnom karcinomu. U pocetku se na koži ušne školjke pojavi cvoric ˇ ´ ˇ ˇ ´ ili rana. ˇ 2. Histološki u najvecem broju slucajeva rec je o spinocelularnom. koji ispunjava spoljnji slušni kanal ˇ ˇ ˇ i koji na dodir lako i jako krvavi. odnosno kada dodje do sekundarnog gnojnog zapaljenja. Veoma rano daju regionalne ´ metastaze. Najcešca lokalizacija mu je heliks. Karcinomi ušne školjke ˇ ´ Ovo je najcešca forma zlocudnih tumora ušne školjke. ekcem i dr. hemangiomi. Zracna terapija ˇ ˇ ˇ primenjuje se zavisno od stadijuma bolesti. U slucajevima kada je karcinom ušne školjke ˇ zahvatio spoljnji slušni kanal vrši se amputacija ušne školjke i radikalna trepanacija slepoocne ˇ kosti uz primenu zracne terapije. vrat. Obicno ga nalazimo u stadijumu kada ˇ ˇ se proširio i zahvatio srednje uvo. Dobrocudni tumori srednjeg uva ´ Benigni tumori srednjeg uva su retki. osteomi. fibromi. Tumor se retko otkriva u pocetnom stadijumu bolesti. ˇ Karcinomi spoljnjeg slušnog kanala Karcinom kože spoljnjeg slušnog kanala veoma je retka primarna lokalizacija tumora. ˇ promrzline. Lecenje je uglavnom operativno. Klinicki lici na neravan polip. 79 . trauma. Po odstranjenju kruste ona se ubrzo ponovo stvara. Tumori srednjeg uva a. Kao etiološki faktori navode se dugotrajno izlaganje kože suncevim zracima. makroskopskog izgleda tumora i patohistološkog nalaza.retki i pretežno ih srecemo u dece. Dijagnoza ovih tumora postavlja se na osnovu anamneze. ˇ Lecenje. a kasnije da se proširi na lice. hondromi i glomus tumori. Cešce ih srecemo u starijih ˇ ´ ´ ´ muškaraca.

Posle nekoliko nedelja pojavljuje se gnojno hemoragicno zapaljenje srednjeg uva sa jacim ˇ ˇ krvavljenjem iz uva. ˇ Glomus tumori Tumori glomusa jugulare najcešce se srecu medju dobrocudnim tumorima srednjeg ˇ ´ ´ ´ uva. U pocetku bolesti nagluvost je ˇ sprovodnog tipa.ili presoreceptornog tkiva smeštenog u srednjem uvu (glomus tympanicum) ili iz glomus-a jugulare. Ona se izvodi u ˇ toku operativnog zahvata. Patohistološki oni su jako diferentovane gradje. Ovi tumori se razvijaju iz hemo. rendgenografije mastoida i piramida. Histološka dijagnoza ovih tumora nije laka. Histološki su benigni. Otoskopski se kroz bubnu opnu vidi crvenkasta tvorevina. U takvim slucajevima ˇ ˇ ˇ obicno se postavlja dijagnoza hronicnog tubarnog katara sa eksudatom. Ponekad ni ˇ hirurška terapija ne daje željeni uspeh pogotovu kod tumora koji su jako prošireni. Ponekad je prisutna vrtoglavica. X i XI moždanog nerva (sindrom foramena jugulare Garcia). zujanja u ušima. toka bolesti. pa se lecenje pokušava produvavanjem Eustahijeve tube ili se radi ˇ paracenteza. koja može bubnu opnu da izboci prema spolja.Simptomatologija je zavisna od lokalizacije i velicine tumora. S obzirom na jako krvavljenje ne preporucuje se uzimanje biopsije. otoskopskog nalaza. Ako se tumor razvija u bubnoj duplji dolazi do nagluvosti. ali se misli da je to ˇ ˇ hematotimpanon. u radikalnom odstranjenju ˇ ´ tumora. Posle dugotrajnog sporog rasta mogu naglo da pocnu da rastu razarajuci okolna tkiva. Sigurna dijagnoza postavlja se angiografijom arterije karotis eksterne kod tumora karotidnog glomusa. Ovi tumori obicno se javljaju posle 40. Ako tumor raste prema mastoidu i prodire u zadnju ili srednju lobanjsku jamu izaziva odgovarajuce simptome. Lecenje je hirurško i sastoji se. ili flebografije ukoliko se radi o tumoru jugularnog glomusa. Zracna terapija dolazi u obzir samo kao palijativna. kao i karotidnog i vagusnog glomusa. endotelioma i osteoma je hirurško. može da se javi i zujanje u uvu. jer su ovi tumori neznatno ˇ osetljivi na zracnu terapiju. paralize facijalisa i teške perceptivne nagluvosti. U pocetku bolesti tumor se retko prepoznaje. kasnije kada se tumor proširi prema unutrašnjem uvu javlja se nagluvost perceptivnog tipa. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Redovno se javljaju ˇ ˇ ´ na jednoj strani. ´ ´ Lecenje fibroma. Kasnije dolazi do destrukcije u bubnoj duplji. koje je sinhrono sa pulsom. Osobina ovih tumora je da polagano rastu. godinama. Jedan od prvih ˇ simptoma je nagluvost i osecaj punoce u uvu. pa cak i da ˇ ´ ˇ daju metastaze. koji je smešten na bulbusu istoimene vene. Tumor može da se proširi prema foramenu jugulare i da izazove paralizu IX. godine i cešci su u žena. kada je god to moguce. Kasnije tumor potiskuje bubnu opnu i prorasta u spoljnji slušni kanal. 80 .

a kasnije dolazi do povremenih krvavljenja. koji se šire ˇ ´ ´ iz spoljnjeg slušnog kanala u srednje uvo. od kojih je najcešci fibrosarkom. prodora tumora prema endokranijumu ili iskrvavljenja iz a. Dijagnoza ovih tumora je teška i veoma retko se postavlja za vreme života bolesnika. ˇ ´ Eozinofilni granulomi i melanomi se izuzetno javljaju u srednjem uvu. radikalna trepanacija ˇ slepoocne kosti. Nastanku prekanceroznih promena doprinosi ostiticni proces. Otoskopski nalazimo hronicno zapaljenje srednjeg uva sa smrdljivo ˇ hemoragicnim gnojnim sekretom. koje na dodir jako krvave i koje po ˇ odstranjenju brzo recidiviraju. Zlocudni tumori srednjeg uva ´ Maligni tumori srednjeg uva veoma su retki. 81 . Cešce u unutrašnje uvo prodiru tumori iz piramide ili iz srednjeg uva. osecaj ˇ ˇ ´ bola i punoce u uvu. paralize facijalisa i smetnje ´ od strane labirinta. U tumore unutrašnjeg uva ubrajamo i neurinom slušnog živca. Zatim nalazimo sarkome. On se po pravilu ˇ ´ ´ razvija na bazi hronicnog gnojnog zapaljenja srednjeg uva. kompaktne granulacije. 3. Za karcinom u uvu u drugoj fazi karakteristican je brz i infiltrativan rast sa širenjem ˇ u parotidnu ložu. zglob donje vilice. Najcešce srecemo karcinoma. Carcinoma cavi tympani Od malignih tumora u srednjem uvu najcešce se srece karcinom. mada retko. Tumori unutrašnjeg uva ˇ ´ Primarni i benigni i maligni tumori u unutrašnjem uvu su prava retkost. koji dovodi do ˇ metaplazije epitela sluznice srednjeg uva. Tumor nastaje u atiko-antralnoj regiji ili u oblasti anulusnog prstena. ˇ ˇ Prognoza ovih bolesnika je jako loša. karotis interne usled njene erozije. Otuda se i dijagnoza karcinoma ˇ u srednjem uvu veoma kasno postavlja. Javlja se gnojava sekrecija. U ovih bolesnika nalazimo simptome koji su vezani za funkciju unutrašnjeg uva. unutrašnje uvo i lobanjsku duplju. Izvodi se opsežan operativni zahvat. Histološki je u pitanju karcinom planocelulare.b. cesto sa ablacijom ušne školjke i okolnih struktura do u zdravo. Lecenje je hirurško. U pocetku bolesti simptomi nisu karakteristicni. Oni umiru od kaheksije. Dijagnoza se postavlja na osnovu patohistološkog nalaza.

Lecenje je iskljucivo hirurško. godine života. vestibularisa na citavoj njegovoj dužini od dna unutrašnjeg ušnog kanala do ulaska ˇ u produženu moždinu. Kada je zahvacen mali ´ mozak javlja se ataksija i poremecaj finih pokreta ruku i nogu sa iste strane. Po potrebi radi se i meatocisternografija. Makroskopski tumor je mekane ili srednje cvrste konzistencije. neurinome. audiometrijskog ispitivanja sluha i ˇ funkcije vestibularnog aparata. Vrtoglavica se retko javlja. Njegova evolucija prolazi kroz tri faze: ˇ prvo je otološka faza. ali se ˇ ´ ´ klinicki ponaša maligno. Postoji jednostrani gubitak sluha pracen šumom u uvu ili bez njega. ˇ ˇ ˇ Može biti neurohirurški. Obicno se bolesnici žale na ˇ nestabilnost pri hodu. Kasnije tumor svojim rastom razara okolnu kost unutrašnjeg ušnog kanala. Tumor je skoro redovno jednostran. Klinicka slika zavisi od lokalizacije tumora. poremecaja senzibiliteta u ´ predelu trigeminusa. presvucen arahnoidnom ˇ ˇ ovojnicom. ´ terminalna sa povišenjem intrakranijalnog pritiska. Nalazimo objektivno perceptivnu nagluvost. Pristup tumoru zavisi od lokalizacije i velicine tumora. u pocetku iza uva. Neurološka faza. a ponekad razara kohleju i vestibularni deo. Rendgenski snimak piramide pokazuje proširenje porus acusticus internus-a sa obolele strane. pracena je gadjenjem i povracanjem i edemom ˇ ´ ´ papile.Neurinoma nervi acustici To je najcešci tumor unutrašnjeg uva. Histološki predstavljaju neurofibrome. neurogliome i dr. Razvija se u prostoru ponsa i malog mozga i može da nastane na ˇ ovojnici n. drugo. Ovaj pristup moguc je kod ´ malih tumora. nistagmus je u pocetku na suprotnu stranu od lezije a ˇ kasnije na bolesnu stranu. javljaju se diplopije. Otološka faza. translabirintni. a kasnije zahvata celu glavu. Dalji dijagnosticki postupak je kompjuterizovana tomgografija ˇ mozga. Dijagnoza se postavlja na osnovu klinicke slike. i treca. Javljaju se znaci povišenog intrakranijalnog pritiska: glavobolja. Dolazi do pareze ili paralize facijalisa. Po strukturi spada u dobrocudne tumore. neurološka sa zahvatanjem drugih kranijalnih nerava. subokcipitalni ili otološki. Tumor se najcešce javlja na ovojnici nervusa vestibularisa koji se nalazi u unutrašnjem ˇ ´ ušnom kanalu. hipotoniju labirinta ili ugašenu funkciju labirinta. pareze ili paralize abducensa. Javlja se podjednako u muškaraca i žena i to izmedju 20. Petar Stefanovic ´ 82 . ´ Gubitak sluha nastaje postepeno. ´ Terminalna faza. i 40.

III. Nos i paranazalne šupljine Klinicka anatomija, histologija, fiziologija ˇ i patofiziologija nosa i sinusa A. Klinicka anatomija ˇ a. Nos Ispod kožnog omotaca nalazi se koštano-hrskavicni skelet i oni zajedno cine spoljni ˇ ˇ ˇ nos, koji je u obliku trostrane piramide sa vrhom prema sredini cela, a bazom predma dole. ˇ U izgradnji koštanog dela nosne piramide ucestvuju nosne kosti i ceoni nastavak gornje vilice, ˇ ˇ a pokretni deo spoljnjeg nosa cine hrskavicni skelet (triangularna, alarna i deo kvadrangularne ˇ ˇ hrskavice) i sasvim dole i napred kolumela. Dve simetricne nosne šupljine odvojene nosnom pregradom imaju prednje i zadnje ˇ (hoane) otvore, preko kojih održavaju vezu sa spoljnom sredinom i gornjim spratom ždrela. Iza prednjih otvora nalazi se predvorje (vestibulum) koji je prekriven kožom. Otuda je patologija ovog dela dermatološka. Svaka polovina nosa ima cetiri zida: donji (pod), gornji ˇ (svod), sredicnji i spoljni. Nosna pregrada cini središnji zid, sastoji se od: kvadrangularne ˇ ˇ ˇ hrskavice, lamine perpendikularis etmoidne kosti i vomera. Cesto svojim oblikom i položajem doprinosi razvoju sindroma nosne opstrukcije. Na spoljašnjem zidu nalaze se nosne školjke (conchae). Ima ih tri: donja, srednja i gornja. Ispod svake školjke je odgovarajuci nosni ´ hodnik. U gornjem se nalazi otvor zadnjih etmoidalnih celija i sfenoidnog sinusa, u srednjem ´ otvor frontalnog i maksilarnog sinusa, u donjem otvor suznog kanala. Lamina kribriformis cini ˇ krov, a nepce, pod nosa. b. Paranazalne šupljine Paranazalne šupljine predstavljaju pneumatizovane delove pojedinih kosti lica i lobanje. Iako postoje razliciti pogledi o njihovom nastanku i funkciji, klinicki znacaj je jasan ˇ ˇ ˇ i veliki s obzirom na raznovrsnu patologiju ovih prostora. Svi sinusi komuniciraju sa nosom. Postoje maksilarni, frontalni, etmoidalni i sfenoidalni sinusi. U novorodjenom detetu razvijen je samo (i to ne potpuno) maksilarni sinus i nekoliko etmoidalnih celija. Sfenoidalni sinus je ´ tek u pocetnom razvoju. Pneumatizacija se u detinjstvu dalje odvija da bi bila završena oko ˇ desete godine. c. Frontalni sinus Frontalni sinus ima prednji, donji i zadnji zid. Stepen pneumatizacije je vrlo razlicit: ˇ od jedne celije do maksimalnog zahvatanja ceone kosti. Moguca je i aplazija. Podeljen je ´ ˇ ´ koštanom pregradom na dva dela (levi i desni), a preko nazofrontalnog duktusa svaka strana je u vezi sa nosom. Zadnji zid je u stvari prednji zid prednje lobanjske jame, a donji zid cini ˇ deo gornjeg zida orbite.

1

d. Maksilarni sinus Maksilarni sinus predstavlja pneumaticni prostor u gornjoj vilici, ima oblik ˇ cetvorostrane piramide sa vrhom prema zigomaticnoj kosti. Gornji zid je pod orbite, zadnji ˇ ˇ je prema pterigopalatinalnoj fosi, donji cini alveolarni nastavak i nepce, a medijalni je u stvari ˇ lateralni zid nosa (u njemu je otvor prema nosu). Ispod mekih tkiva obraza nalazi se prednji zid sa otvorom infraorbitalnog kanala. e. Etmoidalni sinus Etmoidalni sinus (labirint) sastoji se iz više pneumatizovanih šupljina (celija) ´ poredjanih u nizu od napred prema pozadi. Zauzima prostor koji je ogranicen prednjom ˇ lobanjskom jamom, nosnom šupljinom i orbitom. Koštanom pregradom odvojen je u dva dela (prednji i zadnji) koji ne komuniciraju medjusobno. Otvor zadnje grupe celija nalazi se u ´ gornjem, a otvor prednje grupe u srednjem nosnom hodniku. Zbog bliskih medjusobnih odnosa sa endokranijumom i orbitom moguca je eksteriorizacija patoloških procesa u ove ´ prostore. f. Sfenoidalni sinus Sfenoidalni sinus predstavlja pneumatizovan prostor u telu sfenoidne kosti. Koštanom lamelom podeljen je na levi i desni. Njegov otvor nalazi se u gornjem nosnom hodniku. S obzirom na bliske odnose sa hijazmom optikusa, hipofizom, a. karotis internom, kavernoznim sinusom i kranijalnim nervima (I-V), znacaj ovog sinusa u klinici je veliki. ˇ Histologija sluznice nosa Nosna sluznica gradjena je iz respiratornog i olfaktivnog epitela. Najveci deo površine ´ nosa prekriven je višeslojnim, cilindricnim-trepljastim epitelom, ispod koga je bazalna ˇ membrana (u sinusima je isti ovaj epitel, koji je mnogo tanji i nedostaje bazalna membrana). Tek proucavanjem trepljastih celija pomocu elektronskog mikroskopa, utvrdjeno je da se sa ˇ ´ ´ njihove slobodne površine pružaju veoma tanke i nežne cilije, ciji je slobodni kraj minimalno ˇ savijen u pravcu cilijarnih pokreta. Svaka treplja sastavljena je od devet perifernih parova filamenata. S obzirom na veliki broj cilijarnih celija i njihovu ultrastrukturu, lako je shvatljiva ´ uloga koju respiratorni epitel ima u funkciji precišcavanja vazduha. U sluznici se nalaze ˇ ´ mnogobrojne tubularne žlezde kao i pojedinacne ili okupljene cašaste celije. Ispod epitela ˇ ˇ ´ nalazi se razvijena venska mreža, koja je narocito na pojedinim delovima nosnih školjki ˇ grupisana i cini pravo kavernozno telo. Krvni sudovi sadrže elasticna i mišicna vlakna, ˇ ˇ ´ erektilni su i pod neposrednim uticajem simpatikusa i parasimpatikusa iz sfenopalatinalnog gangliona. Olfaktorna sluznica je mrko-žuckaste boje, zauzima najviše oko 5 cm2, nalazi se na ´ gornjoj trecini septuma, svodu nosa i najvišim delovima lateralnog zida nosa. Epitel je ´ sagradjen od Šulceovih neuroepitelnih i potpornih celija. Šulceove celije imaju karakter ´ ´ bipolarnih ganglijskih celija, sa apikalnim produžetkom prema sluznici i centralnim koji se ´ spaja sa produžecima drugih celija. To cini tanke snopove i kao fila olfaktorija prolaze kroz ´ ˇ laminu kribriformis, da bi se u bulbusu spojili sa mitralnim celijama (I neuron). Odavde se ´ put (kao drugi neuron) nastavlja u vidu traktusa olfaktorijusa (ima 4 snopa). Svi završavaju 2

u kortikalnim centrima. Smatra se da je glavni mirisni centar u gyrus hippocampi, iako putevi i projekcije III neurona i olfaktorni centri ni danas nisu potpuno objašnjeni. Vaskularizacija nosa i paranazalnih šupljina potice iz a. karotis interne (aa. ethmoidales ˇ anteriores et posteriores iz a. oftalmike) i a. karotis eksterne: a. sphenopalatina, aa. infraorbitales i aa. alveolares (grane a. maxillaris), a. labialis superior (iz a. facialis) i aa. pharyngicae. Venska krv otice preko prednje, gornje i zadnje grupe vena (v. facialis, v. ˇ ophthalmica sup. i plexus pterygoideus). Zbog anatomskih veza vena ovog podrucja ˇ (neposrednih preko vene oftalmike i posrednih preko pterigoidnog pleksusa i rete foraminis) sa kavernoznim sinusom, klinicki znacaj ovih je veliki. ˇ ˇ U izgradnji locus Kiesselbachi ucestvuju: a. ethmoidalis, a. sphenopalatina i a. labialis ˇ superior. Sluznica nosa inervisana je senzitivnim nervima I i II grane trigeminusa. Limfa otice u submandibularne i duboke limfne cvorove vrata. ˇ ˇ B. Klinicka fiziologija ˇ U fiziološkim uslovima postoji potreba za trajnim i odredjenim odnosom izmedju gornjih i donjih disajnih puteva, kako u anatomskom, tako i u funkcionalnom smislu. Sve je podredjeno tome da vazduh nesmetano dodje do alveola radi uspešne razmene gasova sa potrebnim kvalitetima (odgovarajuca temperatura, vlažnost, precišcenost itd). Kao što postoji ´ ˇ ´ u anatomskom tako isto postoji još više u funkcionalnom pogledu jedinstvo izmedju dveju etapa vazdušnog puta. Narušavanje jedinstva funkcije dovodi do raznih patoloških stanja. U klinici su poznata oboljenja koja se razvijaju, narocito zbog hronicne opstrukcije nosa. To su ˇ ˇ recidivirajuci zapaljenjski procesi na sluznici ždrela, grla, dušnika i dušnica. Ovi recidivirajuci ´ ´ zapaljenjski procesi dovode do hronicnih zapaljenjskih procesa u donjim disajnim putevima ˇ sa svim konsekutivnim posledicama. Otuda veliki znacaj normalne funkcije nosa za stanje u ˇ donjim disajnim putevima. Nije retka pojava da su hronicne nosne opstrukcije (iskrivljena ˇ nosna pregrada, polipoza nosa itd) zajedno prisutne u nekih osoba sa astmatiformnim bronhitisom ili pravom bronhijalnom astmom. Nos ima brojne vrlo znacajne funkcije od kojih neposredno i posredno zavise i ˇ funkcije mnogih drugih organa. Za normalno obavljanje tih funkcija odgorni su: normalni anatomski odnosi prednjih i zadnjih nosnih otvora, nosnih šupljina, stanje nosne sluznice sa svim njenim elementima i to kako respiratorne, tako i olfaktorne, potom autonomni nervni sistem i niz refleksa. a. Respiratorna funkcija Pocetni deo disajnog puta izražen dvema nosnim šupljinama uslovljava u znatnoj meri ˇ ukupno funkcionisanje disajnog sistema i to kako razmenu gasova na nivou plucnih alvela, ´ tako isto i u mehanizmu tkivnog disanja. Nosne šupljine koje omogucavaju dobru prohodnost ´ za vazduh prema potrebama organizma ispunjavaju fiziološke uslove.

3

Vazdušna struja kroz nos ne ide pravolinijski smerom napred-nazad i obratno, stoga što ose usmerenja prednjih nosnih otvora i nosnih hodnika nisu takve. U inspirijumu vazdušna struja ulazi kroz prednje nosne otvore i u obliku parabole prolazi kroz nos, da bi prošavši kroz hoane nastavila put preko farinksa u donje disajne prostore. Najveci deo prolazi kroz srednji ´ nosni hodnik. U ekspirijumu vazdušna struja ulazi kroz hoane u nos i na isti nacin (u obliku ˇ parabole) u njemu se krece, ali ne izlazi potpuno kroz prednje otvore napolje, delimicno se ´ ˇ vraca, stvarajuci vrtloge, ponovo kruži u nosnoj duplji. Na ovaj nacin jednoj kolicini struje ´ ´ ˇ ˇ omogucen je dolazak i u paranazalne sinuse. ´ Disajna funkcija nosa (jednostrana ili obostrana) može biti ugrožena usled opstrukcija razne etiologije (kongenitalne ili stecene anatomske anomalije, zapaljenjski procesi, alergijska ˇ oboljenja, polipoza, tumori i poremecaji u sferi neuro-vegetativnog sistema). ´ b. Oflaktorna funkcija Potpun mehanizam olfakcije do danas nije poznat. Smatra se da se odigravaju složeni biohemijski procesi na nivou olfaktorne sluznice izmedju molekula isparljive supstance i koloidnog rastvora mukoproteina koji se nalaze na površini sluznice. Da bi se omogucio ovaj ´ proces neophodno su potrebni sledecu uslovi: dobra prohodnost nosa za vazdušnu struju, ´ rastvorljivost mirisnih supstanci u vodi i lipidima i njihova ispraljivost (za razliku od cula ˇ ukusa za ciju funkciju je potrebno da supstanca rastvorena u pljuvacki dodje u kontakt sa ˇ ˇ ukusnim telašcima). Periferni olfaktorni poremecaji mogu da nastanu kod nosnih opstrukcija razlicite ´ ˇ etiologije: kod akutnih zapaljenjskih oboljenja, posebno virusnih (grip); kod hronicnih ˇ zapaljenjskih oboljenja (narocito ozena); kod tumorskih oboljenja; posle traume u frontoˇ bazalnoj regiji (lezija fila olfaktorija). c. Fonatorna funkcija nosa Boja i zvucnost glasa zavise u znatnoj meri od stanja u nosnim šupljinama. Uloga ˇ mekog nepca pri tome je vrlo znacajna, jer svojim pokretima zatvara mezo- od epifarinksa ˇ i time stvara uslove za pravilno izgovaranje glasova. Nosne šupljine u stvari deluju kao rezonatori. U slucaju nosne opstrukcije bilo koje etiologije dolazi do pogrešnog izgovaranja nosnih ˇ suglasnika (Rhinophonia clausa). Medjutim, u bolesnika u kojih postoje narušeni anatomski odnosi kao kod kongenitalnog rascepa nepa, stecenih rascepa nepca (povrede, tumori) ili ˇ paralize nepca, cesto nastaje potpuno nerazumljiv govor u celini zbog nazalnog prizvuka ˇ (Rhinophonia apperta). d. Refleksne funkcije Vazdušna struja, prolazeci kroz nos, predstavlja nadražaj za nerve završetke ´ trigeminusa. Nadražaji su mehanicke, hemijske ili termicke prirode. Refleksne veze ˇ ˇ trigeminusa sa drugim organima odredjuju znacaj normalne funkcije nosa. ˇ

4

Postoje: nazo-torakalni, nazo-pulmonalni, nazo-rekurentni, nazo-kardio-pulmonalni, kao i lokalni refleksi. Refleksni luk nazo-torakalnog refleksa je sledeci: od receptora, nadražaji se prenose ´ aferentnim krakom druge grane petog živca do centra za disanje u produženoj moždini. Odavde preko interkostalnih nerava i frenikusa (eferentni krak) impulsi dolaze do interkostalne muskulature i dijafragme (za bronhije i pluca impulsi idu preko grana vagusa). ´ Nazo-torakalni refleksi su bilateralni i homolateralni. Da su veze nosa sa disajnom muskulaturom refleksne prirode, dokaz je postojanje ovih refleksa u bolesnika sa odstranjenim larinksom, iako je anatomska komunikacija izmedju gornjih i donjih disajnih puteva odstranjenjem larinksa nestala. Lokalnim refleksima pripisuje se uloga u funkciji kavernoznih tela. Normalno disanje kroz nos od velikog je znacaja za funkciju pluca i srca. Kada ˇ ´ izostanu ili bivaju ošteceni refleksni mehanizmi disanja, posebno u starijih osoba, neizbežne ´ su reperkusije na normalnu funkciju pluca i srca. ´ e. Zaštitna funkcija Nos igra veoma važnu ulogu u pripremanju vazduha da u što optimalnijem stanju dospe u donje disajne puteve i pluca. Od kvaliteta vazduha bitni su njegova temperatura, ´ stanje vlažnosti i stanje procišcenosti. ˇ ´ Vazduh u nosu biva ili zagrejan ili rashladjen, da bi njegova temperatura na ulazu u larinks bila 36 stepeni. Zagrevanje vazduha vrši se zahvaljujuci bogatoj vaskularnoj mreži nosa, a narocito ´ ˇ kavernoznim telima u nosnim školjkama, cija je funkcija pod uticajem vegetativnog nervnog ˇ sistema. Rashladjenje pak nastaje isparavanjem sekreta sa površine sluznice. Stalno održavanje vlažnosti vazduha postiže se isparavanjem sekreta koji dospeva na površinu epitela iz sluznih žlezda i peharastih celija. ´ U procišcavanju vazduha ucestvuju: vibrise, odbrambeni refleks kijanja, eventualno ˇ ´ ˇ enzim Lysozym i cilije trepljastog epitela. Vibrise zadržavaju krupnije cestice. ˇ Refleksom kijanja izbacuju se najkrupnije cestice koje dolaze na sluznicu nosa sa ˇ vazduhom. Enzim Lysozym je u nosnoj sluznici dokazan i smatra se da ima izvesno baktericidno dejstvo. Nosna sluznica sadrži limfopoeticno tkivo, koje ima znacajnu ulogu u stvaranju ˇ ˇ antitela. Time nosna sluznica ima i ulogu u jacanju imuniteta, a najznacajnije mesto pripisuje ˇ ˇ se imunoglobulinu A. Njegova je koncentracija u odnosu na druge imunoglobuline veca u ´ 5

sluznici respiratornog puta nego u serumu. Otuda kod ponavljanih infekcija respiratorne sluznice, može da oslabi mogucnost stvaranja antitela, odnosno imunoglobulina A, što sa ´ svoje strane opet dovodi do smanjenja odbrambenih imunitetskih sposobnosti sluznice nosa. Od najveceg znacaja u precišcavanju vazduha je funkcija cilija, koje su prekrivene vrlo ´ ˇ ˇ ´ tankim slojem lepljive sluzi. Pokretima cilija prema hoanama ovaj "prekrivac" nosi sa sobom ˇ sve zadržane cestice (i bakterije) i izbacuje ih u farinks. Za normalan rad cilija potrebna je ˇ izotonicna sredina, da je pH slabo alkalan, kao i prisustvo stalne odredjene vlažnosti. ˇ Poremecaji ovih odnosa u nosu u raznim patološkim stanjima ugrožavaju funkciju cilija sa ´ svim pratecim posledicama. Stoga se u zapaljenjskim procesima i drugim stanjim kada treba ´ smanjiti dekongestiju sluznice nosa smeju upotrebljavati samo lekovi u izotonicnim rastvorima ˇ slabo alkalnog karaktera, jer jedino takvi ne štete funkciji cilija. Masti kao podloga lekovima ne smeju se upotrebljavati jer onesposobljavaju cilije i njihov lepljiv "prekrivac" u obavljanju ˇ vrlo znacajnih zaštitnih funkcija. ˇ Miroslav Djordjevic ´ Oboljenja nosa i paranazalnih šupljina A. Urodjene anomalije Malformacije su urodjene mane oblika, vezane sa oštecenjem pojedinih organa ili ´ delova organizma, nastale usled poremecaja ontogenetskog razvoja. Od urodjenih ´ malformacija glave, vrata i lica, najcešce ih srecemo baš na nosu. ˇ ´ ´ Kada govorimo o deformitetima naglašavamo da postoje i stecene mane, kao posledica ˇ bolesti ili traume. a. Meningokele (Meningocele) Spadaju u grupu cefalokela, a u zavisnosti od sadržaja razlikujemo: meningokele, kada kroz rascep prolabira dura, i meningoencefalokele, kada vrecu hernije cine dura i druge ´ ˇ ovojnice, a sadržaj moždana masa. Pored njih postoje i druge kombinacije, ali su one predmet drugih disciplina. Cefalokele nazalne regije delimo na intranazalne i ekstranazalne. Intra- ili endonazalane meningokele su smeštene u nosnoj šupljini. Otvor za izlaz hernije je na krovu etmoidalne kosti, a cesto lici na nosni polip (Cave!). ˇ ˇ Takve polipoidne tvorevine mogu se videti u rimi olfaktoriji ili lateralno od prednjeg pola srednje školjke. U klinickoj slici postoji recidivirajuci meningitis. ˇ ´ Ekstra- ili prenazalne cefalokele možemo podeliti u više grupa u zavisnosti od mesta prodora i puta širenja. Najcešci ulaz su lamina cribrosa i foramen caecum, a pokazuju se na nazofrontalnom ˇ ´ šavu ili na granici nosnih kostiju i etmoida. Znaci, nalaze se iznad i ispod nazalne šupljine ˇ u užem smislu. Vidne postaju kada dostignu odredjenu velicinu i to ispod korena nosa. ˇ 6

Atrezije i stenoze vestibuluma nosa (Atresiae et stenoses vestibuli nasi) Kompletna srašcenja ili delimicna suženja u nosu srecemo na samom ulazu. U dijagnostici se služimo poznatim ˇ metodama za dijagnozu cista i fistula drugih delova organizma. u srednjim ´ ˇ ´ partijama nosa. Atrezija hoana (Atresiae choanales) Mogu biti jednostrane. Primarnim fistulama je otvor najcešce na polovini grebena. tako da nemaju nikakvog uticaja na eventualne kasnije anomalije koštanog skeleta lica. ˇ ´ Pregrada je membranozna. pri cemu velike teškoce imamo kako da ocuvamo ekscizijom stvoreni otvor. jer onemogucava sisanje ´ deteta. Medijane fistule nosa (Fistulae nasi medianae) Ove malformacije spadaju u širu grupu anomalija srednje linije lica. ili pak na izlazu to jest hoanama. Normalno nestaje vec u sedmoj nedelji fetalnog života. ˇ Tek obilnija jednostra sekrecija skrece pažnju i na mogucnost postojanja te anomalije. ˇ ´ ˇ d. b. Recidivi su moguci. Dijagnostika je laka. plastika dure i koštanog otvora. kao posledica oboljenja ili hirurških intervencija. Cilj ˇ ˇ ˇ je ekstirpacija meningokele. ´ Obostrana atrezija je gotovo inkompatibilna sa životom. Posledica je zaostale bukonazalne membrane. Atrezije i stenoze vestibuluma nosa mogu biti jednostrane ili obostrane. Terapija je iskljucivo hirurška. cešce su obostrane. ˇ Terapija je iskljucivo hirurška. Terapija je ˇ hirurška. ˇ 7 . a kanal ide nagore ponekad ˇ ´ cak do ispod nosnih kostiju i tu se slepo završava.Razvojno doba tih anomalija je rani embrionalni stadijum. ˇ ´ c. koja kao što joj samo ime kaže predstavlja granicu izmedju usne i nosne šupljine. koštana ili koštano-membranozna. Poznate su dermoidne ciste i fistule grebena nosa. ´ ´ Dijagnozu postavljano na više nacina. ˇ Ove druge su posledica perforacije ciste. a uvek je u pitanju zaostala neresorbovana membrana iz embrionalnog razvoja nosa. pa može ostati dugo neprepoznata. pri cemu nam obilato pomaže rendgen. Jednostrana atrezija samo delimicno ometa disanje. a masivna aspiracija mleka dovodi do asfiksije i letalnog ishoda. Postoje i stecene. Ženski pol je više zastupljen. Poticu od preostalog ektoderma i sekundarne fistule. a za zbrinjavanje je cesto potreban tim strucnjaka.

pošto je epitel te regije veoma agresivan. ˇ 8 . ´ Naslednost je osobina koja karakteriše sve što živi na našoj planeti i dobro nam je poznato da potomstvo. i njen sastav. u gornjem delu kost. Njegov spoljašnji deo. Iza krilnih hrskavica ˇ nalazimo još nekoliko hrskavicavih plocica. koje se ´ ukapano u nos ne pojavi u ždrelu (dete je u ležecem položaju). nazvan piramidom. lici na svoje pretke. ˇ Karakteristike rasa i naroda najcešce dolaze do izražaja baš u formi i obliku lica. a isto tako je velika ´ sklonost ka okoštavanju. predstavlja. sa skromnom funkcijom podizanja i spuštanja ˇ nosnog vrška kao i širenja i sužavanja nosnih krila.Politzer-ovim balonom uduvani vazduh ne prolazi u ždrelo. cijih nekoliko fizioloških funkcija imaju vitalne važnosti. Doprinos nosa tim razlikama kako po velicini. pokušaj uvlacenja ˇ gumenog katetera kroz nos u ždrelo je nemoguc. ali je i ovde problem ocuvanja stvorenog lumena. crne i bele rase. ako je u pitanju bila koštana atrezija. Bogata i veoma fina vaskularizacija daju toj koži finu boju. a stranske. u ´ stvari rudimenta mimicne muskulature lica. mnoštvom osobina. Infrastruktura nosa predstavlja pak. takodje. izgledu. predvorje nosne šupljine. žute. Nosne kosti i ceoni nastavci vilicnih kostiju cine koštanu podlogu nosne piramide. Obostrana kompletna atrezija predstavlja vitalnu ˇ indikaciju za urgentnu operaciju vec u porodjajnoj sali. ˇ narocito u pogledu lojnih žlezda. ˇ ˇ ˇ trouglaste i krilne hrskavice su hrskavicava podloga infrastrukture. ˇ Što se tice vremenskog perioda kada cemo operisati jednostranu atreziju mišljenja su ˇ ´ podeljena. ˇ Duboki sloj takozvane suprastrukture nosa predstavljaju nekoliko nosnih mišica. ˇ Spolja je nos prekriven kožom i ostalim elementima potkožja koji su pomicni u odnosu ˇ na podlogu. u stvari. na primer. ali se vecina autora zalaže da se intervencija odloži za kasniji period (posle sedme ´ godine života). Deformacije nosa (Deformatio nasi) Najistaknutiji deo lica. formi i obliku je ogroman. ´ Terapija je iskljucivo hirurška. a u donjem hrskavica. Debljina kože je razlicita. koji svojim oblikom odražava i niz karakternih crta vlasnika. predstavlja nos. Ako je rec o cvrstoj koštanoj atreziji potreban je veliki i ozbiljan zahvat. ako se zbog otecanog disanja prepozna ´ ˇ malformacija. ˇ ´ Svima nama su vrlo dobro poznate razlike izmedju. e. a. ukapavanjem metilenskog plavila. I pored najminucioznije tehnike i strpljivosti u ocuvanju veštacki stvorenog ˇ ˇ lumena recidivi su moguci. U zavisnosti od sastava atrezije zavisi i hirurški zahvat. koje predstavljaju ˇ ˇ ˇ pomocnu gradju nosne piramide. zatim se i ovde možemo ´ služiti rendgenskim snimanjem pomocu kontrasta itd. razlicite po obliku i broju. za koju ne postoji dovoljno precizan termin da bi je izrazili. Postoji više ˇ ˇ operativnih metoda.

neblagovremeno lecena. Steceni deformiteti mogu biti posledica oboljenja ili traume. ipak moramo naglasiti da postoje i mnogo teže anomalije. kada se uspešnije i leci. nedostatak vrška itd. odnosno deformiteti nosa. širine nosne piramide u celosti. grbav greben nosa ˇ stenorhinia . a ovi jaka unakaženja. ˇ Urodjene anomalije su posledica nenormalnog razvitka koštanog ili hrskavicavog dela ˇ nose. a na srecu je i rinofima retka ´ i više je domen dermatologije nego nas. pak. ili pak.uzan nos inclinatio septi nasi . dupli nos. kolumele i nosnih krila.izbocen.mali nos rhinoscoliosis . ostavlja i veoma vidne tragove na spoljnjem izgledu nosa koji je . koja u završnici stvara masivne ožiljke.veliki nos microrhinia .Napred recenim podsecamo na neophodnost dobrog poznavanja anatomije citave ˇ ´ ˇ strukture nosa. U svim tim slucajevima pada u oci disproporcija ˇ ˇ visine. ˇ Lupus nosa je posebna forma tuberkuloze. ˇ Lepru i nomu navodimo kao kuriozum za naše krajeve. i posledice ´ su razlicite. jer svaki pomenuti deo može biti uzrok postojanja neke anomalije. Sklerom nosa je specificno oboljenje. kao potpuna aplazija nosa. ˇ Nosna polipoza. pa to može biti ˇ cak i furunkuloza. ˇ 9 . mogu biti urodjeni i steceni. i jednog i drugog zajedno. položaj iste. sa svim svojim neugodnostima. Najcešce urodjene anomalije su: ˇ ´ macrorhinia . pljosnat i nizak. Tuberkulozonm mogu biti zahvacena sva tkiva nosa. pa u odnosu na to. takodje daje karakteristican deformitet. Lues još uvek nije iskorenjenm. koje može dovesti i od unakaženja nosne ˇ piramide. što zahteva velike i teške rekonstruktivne zahvate.iskrivljenost piramide u stranu rhinolordosis . ili.smanjen nazolabijalni ugao declinatio septi nasi . Anomalije.širok. ´ Moglo bi se nabrojati još mnogo raznih anomalija. ˇ ˇ Ozena je bolest koja. dužine. bar u prvoj fazi razvoja. ˇ Mnoga oboljenja ostavljaju kao trajnu posledicu razlicite deformitete. ali to prostor ne dozvoljava.prcasti nos (podignut vrh nosa).sedlasti ili takozvani bokserski nos rhinokyphosis . pa i od njega možemo ocekivati razne deformitete.

hemijsku i elektricnu. što dovodi do nagluvosti provodnog tipa. zatim termicku. Velike respiratorne smetnje pricinjava i ˇ prisustvo jednostrano iskrivljene baze kvadratne hrskavice. ili pak predstavlja deformitet vomera. sportski itd. pa je time intervencija opravdanija. . kada je kriva kvadratna hrskavica i tada govorimo o subluksaciji septuma. pogotovu ˇ ˇ što je anomalija ili deformitet skoro uvek posledica i ometanja funkcije nosa. koja ima više tumacenja. Tubarne smetnje su posledica ometane aerizacije bubnjišta kroz Eustahijevu tubu. koji mogu dovesti i do trajnih posledica izazivajuci adhezivne promene u ´ bubnjištu. Deformacija nosnog septuma (Deviatio septi nasi) ˇ Citav niz hipoteza pokušava da razjasni nastajanje deformiteta na nosnoj pregradi. f. Mogu biti po uzdužnoj osovini. Deformiteti nosne pregrade mogu biti na hrskavicavom i koštanom delu pregrade. Obicno ˇ ´ ˇ su kombinovani. Najizrazitija iskrivljenja su u prednjem delu. Najgrublje razlikujemo . ali i po vertikalnoj osovini. otežana drenaža sinusa itd). šumova u uvu i ucestalost zapaljenjskih procesa u ˇ srednjem uvu. odnosno sila po pravcu. ˇ ˇ Terapija urodjenih anomalija i stecenih deformiteta je iskljucivo hirurška. ˇ ´ ˇ ´ industrijski. Vrlo mali broj odraslih ljudi ima prav septum. ´ U klinickoj terminologiji najcešce govorimo o: devijaciji septuma . ˇ Najcešce su kombinovani. kvalitetu i vremenu dejstva. gde procent deformisanih nosnih pregrada prelazi 90%. stvaranje zastojnog vazduha. Sve one mogu delovati samo na meke strukture ˇ ˇ kožu i sluznicu. crista septi nasi je deformacija u vidu grebena.glavobolja. ili samo na cvrste -hrskavicu i kost. Prema ˇ svemu gore navedenom dodajmo i kompenzatornu hipertrofiju sluznice septuma i nosnih školjki.zapušenost nosa.nosna pregrada je ˇ ˇ ´ iskrivljena u obliku slova "s". Spina septi nasi ili "bodlja" ˇ ´ ˇ je obicno završetak grebena prema pozadi. ali je sigurno da ima više i faktora koji joj ˇ doprinose (pritisak na lateralni zid. licni obracuni. te cemo lako imati objašnjenje subjektivnih tegoba bolesnika. koje se najcešce ´ ˇ ´ manifestuje sledecim znacima: ´ . pogotovo ako je pri tome došlo do srašcenja toga dela sa donjom nosnom školjkom. Pogotovo je to prisutno u bele rase. a lokalizovana je najcešce na spoju hrskavicavog i koštanog dela nosne pregrade. ˇ ˇ ´ To je važno znati zbog operativnog plana i nacina lecenja. Mala odstupanaja od medijalne linije ili manje bodlje i grebeni ne cine funkcionalne smetnje i otkrivaju se slucajno.Traumatski deformiteti nosa su danas nažalost sve cešci. ali povrede su najcešce kombinovane. ˇ ˇ Mehanizam nastajanja povrede.tupu i oštru ˇ ´ ˇ silu. intenzitetu. kao glavna i osnovna smetnja. Prednjace saobracajni. ˇ ˇ ˇ Cesto je vodeci simptom oslabljen sluh sa šumom u ušima. 10 . a detaljan pregled otkriva ´ smetnje u aerizaciji srednjeg uva. od odlucujuceg je znacaja za posledicu.

pri cemu se cuvaju strukture nosa. a dele se na lokalne i opšte. epifarinks). tako da i bez ikakve intervencije spontano prestane. ´ Zbog svoje višestruke funkcije sluznica nosa je vrlo dobro vaskularizovana i bogata jako razvijenom mrežom arterijskih i venskih kapilara. kada se pored krvi mogu videti i tragovi likvora. cesto nocu u toku ˇ ´ sna. Simptomaticne su recidivantne epistakse koje se javljaju nekoliko dana posle povrede nosa. kada je i ˇ ˇ ´ vitaminski deficit u organizmu veci. Povrede nosa i paranazalnih šupljina Povrede lica i nosa a. Krvavljenje nastaje iznenada.locus Kiesselbachi. pocev od najbanalnijeg akutnog rinitisa. a kasnije izvršiti i druge laboratorijske analize. Zapaljenjska stanja sluznice nosa i sinusa. puls. ˇ ˇ ˇ ˇ pa do tuberkuloze i luesa. a posebno u otorinolaringologiji.Terapija devijacije septuma je iskljucivo hirurška. ˇ a po svom intenzitetu i kratkom trajanju ne zahtevaju cesto nikakvu intervenciju. prilikom "cackanja nosa". U ovu grupu spadaju i krvavljenja iz nosa koja se javljaju posle izvesnih intervencija lekara i operacija u nosu i njegovim adneksima. Pored locusa Kiesselbachi krvavljenje se može javiti i iz zadnjih delova septuma. pa zato takve ˇ ´ bolesnike treba obavezno hospitalizovati i ustanoviti pravi uzrok krvavljenja. ali i vrlo intenzivno i ukoliko se blagovremeno ne interveniše može ugroziti i život bolesnika. Krvavljenja iz nosa cešce se javljaju u decjem i starijem ˇ ´ ˇ uzrastu. najcešce u predelu lokusa Kiesselbachi. koja je narocito koncentrisana u ˇ prednjem donjem delu nosne pregrade u vidu pleksusa . hronicnog atroficnog rinitisa. ˇ Ova krvavljenja najcešce dovode do teških sekundarnih anemija. odakle najcešce ˇ ´ i dolazi do krvavljenja. Poznato je više metoda (Killian-ova. a narocito u toku virusnih epidemija. Ova krvavljenja mogu biti izazvana najbanalnijim lezijama sluznice nosa. pa do teških povreda nosne ˇ ´ ˇ ˇ piramide i frontobazalne regije. ˇ Cottle-ova itd) ali danas je preovladao stav da operacija mora biti prvenstveno funkcionalna. izazivajuci paniku u obolelog i njegovoj okolini. pogotovo sluznica. ´ U proceni opšteg stanja bolesnika potrebno je izmeriti krvni pritisak. Uzroci nastanka krvavljenja iz nosa mogu biti mnogobrojni. ˇ ˇ Tomislav Janjatovic ´ B. Lokalni uzroci Trauma. U ovu grupu ubrajamo nespecificna i ˇ specificna zapaljenja. krajem zime i pocetkom proleca. 11 . donjih i srednjih nosnih školjki i adneksa nosa (sinusi. Krvavljenje iz nosa (Epistaxis) Krvavljenje iz nosa (epistaxis) spada medju urgentna stanja u medicini uopšte. Etiologija. Po svome intenzitetu ono može biti vrlo slabo.

Dijagnoza. hemofilija. a ukoliko je potrebno i rendgen dijagnostiku u cilju postavljanja definitivne dijagnoze. Nacin na koji cemo to uciniti ˇ ˇ ´ ˇ zavisi od intenziteta krvavljenja i opšteg stanja bolesnika. osim kod stanja kolapsa. Prvo što treba uraditi. puls je ubrzan. koji dovode do prskanja kapilara. šarlah. da ˇ ne dodje do težeg intrakranijalnog insulta. Opšta oboljenja organizma. potrebno je izvršiti detaljne laboratorijske i druge preglede. Endokrini faktori. Na osnovu podataka o nacinu nastanka i intenzitetu krvavljenja. hemoragicna dijateza. Mnogobrojna hematološka oboljenja (leukoze. najcešce su inicijalni simptomi ovih ˇ ´ oboljenja (krvaveci polip. ˇ ´ Bolesnik je najcešce jako uznemiren. možemo se orijentisati o uzroku krvavljenja. Izloženost organizma. onda se to ucini ˇ ˇ pomocu instrumenta ili aspiratora. kao i ˇ lokalnog statusa. upadljivo je bledilo kože i sluznice ocnih ˇ kapaka. a narocito ˇ ˇ malignih izraštaja u nosu i paranazalnim šupljinama. vrlo ˇ ˇ cesto dovodi do teškog krvavljenja iz nosa. Krvavljenja iz nosa u osoba koje boluju od hipertenzije mogu biti jedan od prvih simptoma oboljenja. a u teških hipertonicara i spasonosni ventil. kada je ´ potrebno bolesnika staviti u ležeci položaj. a ukoliko to nije u stanju. a posebno glave jacoj insolaciji. a nekada dolazi i do kolapsa. ´ Opšti uzroci Akutne infektivne bolesti pracene visokom febrilnošcu i kataralnim zapaljenjima ´ ´ sluznice disajnih organa (morbile. Posle saniranja krvavljenja.Fizicko-klimatski faktori. Uremijska stanja i oboljenja jetre. Lecenje. Kardiovaskularna oboljenja. Izgled i opšte stanje bolesnika zavisice od intenziteta krvavljenja. ´ 12 . Redje se javljaju epistakse u doba puberteta i vreme menstruacije. Osnovni princip je zaustavljanje krvavljenja. karcinom i drugi). Klinicka slika. difterija i druge) cesto su pracene vrlo intenzivnih ˇ ´ krvavljenjima iz nosa. to je da se kaže bolesniku ´ da energicno izduva sadržaj ugrušaka krvi iz nosa. Tumori nosa i adneksa. Ova krvavljenja su lakša i najcešce ˇ ´ spontano prestanu. juvenilni tumor epifarinksa. Ukoliko je teže krvavljenje. takodje su pracena ´ vrlo teškim krvavljenjima iz nosa. Epistakse se vrlo cesto vidjaju kod benignih. sa vidljivim krvavljenjima iz nosa. a nekada usled ˇ ´ slivanja krvi i na usta. a takodje i boravak na vecim visinama osoba koje ˇ ´ nisu naviknute na nagle promene atmosferskog pritiska. ˇ morbus Rendu-Osler-Weber i druga) mogu se manifestovati vrlo teškim i po život opasnim epistaksama. Idiopatska krvavljenja mogu bit najcešce usled iritacije sluznice nosa raznim fizickoˇ ´ ˇ hemijskim agensima. Intervencija se vrši u sedecem položaju bolesnika.

U tu svrhu koristi se specijalno pripremljena štrajfna od gaze dužine oko 1 metar. odnosno hoana. Ako se krvavljenje i dalje nastavlja. i usled tako izazvane vazokonstrikcije može doci i do prestanka krvavljenja.Posle toga. Ukoliko je krvavljenje obostrano. i slaže se u slojevima poput crepa na krovu. Pri tome ´ se mora manipulisati vrlo oprezno. kako ne bi došlo do zapadanja u farinks. ili ˇ ako je epistaksa od samog pocetka intenzivna. a ´ zavisno od mesta i intenziteta. Na ovaj nacin pored lokalne anestezije dolazi i do vazokonstrikcije i najcešce do ˇ ˇ ´ prestanka krvavljenja. pažljivo vrši tamponada. a u slucaju da ih treba zadržati duže ˇ potrebno ih je menjati svaka 2 dana. Oba slobodna kraja pomenute štrajfne treba ostaviti na ulazu u nos. kako se pri stavljanju jednog od navedenih sredstava ne bi oštetila i okolna sluznica. potrebno je da bolesnik nekoliko puta intenzivno udahne i izdahne vazduh kroz nos. potreban je specijalno napravljen cvrst ˇ jastucic od gaze i uvezan sa cvrstim moncima ukrst. Tamponada treba da bude dovoljno cvrsta. tako se prednjom ˇ tamponadom ne može zaustaviti. ukoliko je krvavljenje i dalje prisutno. Štrajfna se hvata instrumentom za slobodni kraj. primenjuje se zadnja tamponada nosa po Beloku (Bellocq). a mesto krvavljenja je vidljivo. kako ne bi došlo do stvaranja koaguluma ˇ i daljeg krvavljenja. Po pravilu tamponi ostaju u nosu 48 sati. a drugi se iz hipofarinksa ˇ pomocu peana izvuce kroz usta napolje. Medjutim. U tu svrhu se koristi 10% trihlorsircetna kiselina ili kristali hromne kiseline. primenice se adekvatna hemostaza. cija velicina i oblik odgovara otvoru ˇ´ ˇ ˇ ˇ epifarinksa. Ukoliko je krvavljenje tako intenzivno. i prednjom rinoskopijom. Pošto se izvrši epimukozna anestezija sluznice nosa. Po potrebi u nosu mogu. kauterizacija se ne sme vršiti istovremeno u istoj visini septuma. Za ovu vrstu tamponade. sinuzitis). a širine 1 cm (za decu i uža). Ako nismo uspeli da zaustavimo krvavljenje na ovaj nacin. ostati i 5-7 dana. kroz isti se provuce tanka gumena sonda. primenice se prednja tamponada nosnih ˇ ´ hodnika. koja se prethodno nakvasi u fiziološkom rastvoru. a potice iz zadnjih partija nosa. U tom slucaju ordinirati antibiotike kako bi se sprecila ˇ ˇ infekcija (otitis. na taj nacin što se pocinje od ˇ ˇ poda nosnog hodnika prema vrhu. zatim se pomocu specijalnog ´ instrumenta. Za to vreme potrebno je da bolesnik ili pomocnik pritisne nos sa strane ´ krvavljenja. pored ranije opisane štrajfne. za dužinu nosa. ukoliko je krvavljenje manjeg intenziteta. primenjuje se kauterizacija krvnog suda hemijskim sredstvima. i nazad do hoana. ´ U tom cilju potrebno je izvršiti lokalnu epimukoznu anesteziju sluznice pomocu ´ komada vate natopljene u 1-2% pantokaina sa nekoliko kapi adrenalina koja se ostavi u nosu nekoliko minuta. te je potrebno ´ drugu stranu nosa tamponirati. uz upotrebu antibiotika. jer može doci do nekroze tkiva i perforacije. Prethodno se izvrši epimukozna anestezija sluznice nosa. ´ ˇ 13 . tako da jedan kraj ostaje van nosa.

zatim u doba kada dete pocinje ˇ ˇ hodati. primeni internisticka ˇ terapija. kao i hematome ocnih kapaka. Nekada u cilju zaustavljanja težih krvavljenja iz nosa potrebno je uciniti operaciju ˇ nosne pregrade. Klinicka slika zavisi od intenziteta povrede. odnosno kada je rec o otvorenim povredama nosa. a u slucaju njegovog zapadanja u hipofarinks da pacijent može sam da ˇ ga odstrani. a iz koga perioda najcešce datiraju kasnije deformacije nosa. a konac se cvrsto vece za manji smotuljak gaze na ulasku ˇ ´ u nos. ˇ ´ Razni sportovi. ˇ Takodje. Povrede nosa ´ mogu biti izolovane ili u sklopu drugih povreda glave ili lica. a posebno boks. Klinicka slika. Prilikom povrede ˇ ˇ ˇ nosa može doci do oštecenja kože i mekih tkiva. Takodje drugi kraj ˇ konca kojim je vezan tampon ostavi se da viri kroz usta i fiksira flasterom na kožu lica i služi za vadjenje tampona. ragbi i drugi. Ove povrede mogu ˇ nastati još pri prolasku ploda kroz koštani karlicni kanal. Uz ˇ manje ili vece krvavljenje iz nosa povredjeni se žali na otežano disanje kroz nos i bolove u ´ 14 . ˇ U bolesnika se nekada primecuje uznemirenost i konfuzija što upucuje na simptome ´ ´ komocije mozga. doprinose cestim povredama nosa. ´ ˇ Dok asistent drži kraj konca kojim je fiksiran tampon. Kod zatvorenih povreda najcešce nalazimo oguljotine kože sa otokom mekih ˇ ´ tkiva. a u najtežim slucajevima podvezivanje arterije karotis eksterne ili njenih ˇ grana. koštano hrskavicavog skeleta kao i nosne ´ ´ ˇ pregrade. izvrši se cvrsta prednja ˇ tamponada sa strane koja krvavi. pri saobracajnim udesima nos je skoro po pravilu izložen povredama. Na taj nacin obezbedjuje se tampon da ne sklizne u hipofarinks. Povrede nosa Zbog svog isturenog položaja nos je vrlo cesto izložen povredama. izvlaci tampon kroz usnu duplju prema nazofarinksu ˇ ˇ i uz pomoc kažiprsta cvrsto postavi u predeo nazofarinksa.Za taj kraj se zaveže jedan od krajeva konca kojima je vezan pomenuti tampon. od cega zavisi i nacin lecenja. prisutno je krvavljenje ˇ iz rane i nosa. Zavisno od toga da li je došlo do prekida integriteta kože govorimo o otvorenim odnosno zatvorenim povredama. Ukoliko su povredjeni ˇ ˇ koža i meka tkiva. b. kao i kompletno ispitivanje. Povrede nosa mogu biti sveže i stare. Ovako zbrinuta epistaksa zahteva da se bolesnik hospitalizuje. Kod povrede koštano-hrskavicavog skeleta vidi se deformitet nosne piramide. i zatim povlacenjem drugoga kraja sonde.

ˇ potrebno je ustanoviti nacin nastanka povrede. U cilju definitivnog zbrinjavanja povrede. Daju se antibiotici i antitetanusna zaštita. Ukoliko se pod prstima osete krepitacije ˇ ´ koštanih fragmenata. a u slucaju nalaza u smislu rinolikvoreje. ˇ Rendgen dijagnostika je od presudnog znacaja. ˇ 15 . Repoziciju je potrebno uraditi što pre.predelu povrede. nosne pregrade i nosnih školjki. potrebno je izvršiti repoziciju nosnih kostiju. Ukoliko je rec o teškim konkvasantnim povredama nosa i lica vatrenim ˇ oružjem. jasno je da je rec o frakturi nosnih kostiju (fractura ossium nasalium). Ranu treba prethodno ocistiti od eventualnih stranih predmeta (staklo. krvava repozicija. a najdalje u prvoj nedelji. ´ ˇ zemlja i drugo). Tamponi u nosu ostaju 48 sati. Ako je rec o otvorenim povredama pracenim krvavljenjem potrebno je ˇ ˇ ´ izvršiti hemostazu kompresivnim zavojem. Repozicija nosnih kostiju radi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Prilikom rekonstrukcije oštecene kože potrebno je ´ maksimalno štedeti ošteceno tkivo. Stare povrede nosa koje su dovele do funkcionalnih ili estetskih posledica moraju se rešavati plasticnim hirurškim intervencijama. ako ´ ´ je došlo do defekta kože. dok se prstima leve ruke drži nosna piramida spolja. Na osnovu anamnestickih podataka uzetih od povredjenog ili pratioca. otok nosa sa ili bez deformiteta nosne piramide. u klinickoj slici dominiraju znaci post-traumatskog šoka. što se specijalni instrument (elevator) uvodi u nosni hodnik desnom ˇ rukom. moguce je istu nadoknaditi slobodnim kožnim transplantatom ili ´ klizajucim režnjem iz okoline. a fiksacija nosne piramide 8 dana. Po ucinjenoj repoziciji. Posle ovog roka radi se tzv. nos se spolja fiksira ˇ pomocu više slojeva flastera ili plasticne mase. Ukoliko postoji sumnja na komociju mozga neophodno je konsultovati neurologa. Pri inspekciji nalazimo povrede mekih tkiva ˇ razlicitog stepena. ˇ Palpacijom je potrebno ustanoviti eventualno prisustvo potkožnog emfizema. U cilju sanacije preloma nosnih kostiju pogotovu ako su ´ fragmenti dislokovani. ˇ U dijagnostickom postupku potrebno je prednjom rinoskopijom ustanoviti eventualne ˇ povrede sluznice nosa. koji najcešce govori za povredu etmoidalnog labirinta. Medjutim. ukoliko to uopšte stanje bolesnika dozvoljava. i dezinfikovati. jer kasnije dolazi do konsolidacije fragmenata. izvodi se na taj nacin. Pokretom elevatora prema napred i nagore dovode se frakturisani delovi u normalan položaj. potrebno je hirurški obraditi oštecena meka tkiva. Potrebno je naciniti snimak nosnih ˇ ˇ kostiju i paranazalnih šupljina. ˇ Lecenje. ˇ Dijagnoza. Zatim se izvrši prednja tamponada obeju ´ ˇ nosnih šupljina. treba misliti na fronto-bazalnu povredu. a ukoliko je krvavljenje iz nosa treba uraditi prednju tamponadu. Takodje je potrebno uraditi i zadnju rinoskopiju gde se nekada u predelu nazofarinksa može videti hematom. a koji je patognomonican na frakturu baze lobanje. Po skidanju imobilizacije potrebno je obratiti pažnju na eventualne lokalne komplikacije u smislu nekroze kože i ostitisa. a nosna piramida spolja modelira. kako ne bi kasnije došlo do vecih ožiljaka.

etmoidalna i sfenoidalna kost sa svojim sinusima. Ukoliko dodje do infekcije hematoma. Lecnje. ˇ ˇ Intiman odnos tvrde moždane opne sa vecinom od ovih kostiju. što ˇ prakticno cini koštanu granicu prednje lobanjske duplje. može doci i usled infekcije kože nosa kao i nekih ´ infektivnih bolesti (šarlah i drugo). mogu se javiti povišena telesna temperatura. Osim opstrukcije nosnih hodnika. i ˇ nekada u potpunosti opstruiše nosne hodnike. a potom obostrano tamponadu nosnih hodnika. glavobolja i loše opšte stanje. U sklopu ove regije nalaze se frontalna. Povrede frontobazalne regije Zbog svoje anatomotopografske gradje. stvara se ˇ apsces. utice na njenu vulnerabilnost i obim ˇ lezije koštanih struktura. ˇ kako ne bi došlo do infekcije i stvaranja apscesa. kao što su kavernozni sinus. nekada i kolikvaciju hrskavice. 16 . Stoga je potrebno uraditi obostranu inciziju i drenažu apscesa. kako bismo sprecili njegovo ponovno stvaranje. potrebna je kontrola opšted stanja bolesnika. Ova formacija se stvara obicno obostrano. frontoetmoidalna regija predstavlja vrlo složen problem u kraniocerebralnoj traumatologiji. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze o povredi nosa i lokalnim pregledom. Hematom i apsces nosne pregrade (Haematoma et abscessus septi nasi) Prilikom povrede septuma nosa može doci do izliva krvi izmedju hrskavice i ´ perihondrijuma. unutrašnja karotidna arterija. Ukoliko se apsces blagovremeno ne otkrije i ne preduzme lecenje. koje su nepravilnog ´ oblika i razne debljine. moguce ˇ ˇ ´ su ozbiljne endokranijalne komplikacije: tromboza kavernoznog sinusa i dr. ´ Simptomi apscesa. kako ne bi došlo do stvaranja perforacije septuma. vodeci racuna da otvori na sluznici ne budu u ´ ˇ istom nivou. znatno doprinosi težini i ishodu povreda ove regije. velikih krvnih sudova. Uz ordiniranje visokih doza antibiotika. Neophodno je što pre izvršiti evakuaciju hematoma pod zaštitom antibiotika.c. U tom cilju potrebno je obostrano uciniti ˇ inciziju hematoma uz aspiraciju krvi. Do pojave apscesa septuma. Zbog toga se javljaju simptomi u smislu otežanog disanja na nos. glavobolje i drugi. Lecenje. obostrano ˇ ´ u nosu. a delimicno orbitalni i nosni skelet. d. Prilikom punkcije dobija se sveža krv. Prisustvo prvih 6 pari možadnih živaca. on može uzrokovati perihondritis septuma. a prednjom rinoskopijom. odnosno formiranja hematoma. a posebno pneumatizacija istih. vidi se tumefakt modre boje koji na dodir fluktuira. Inspekcijom se cesto vidi uvecana nosna piramida. usled cega ˇ može doci do deformacije nosne piramide u smislu lordoze.

a moguca je posle više meseci pa i godina. Frontoetmoidalne povrede cestu su udružene sa ostalim povredama glave. gde je glava kao specificno najizloženiji deo tela najugroženija. potrebna je velika opreznost i detaljan pregled. odmah posle povrede. infekcije kavernoznog sinusa. ˇ Dijagnoza. a ukoliko je rec o ˇ ˇ složenoj povredi lica. u prvom redu frontalnih i etmoidalnih. sa manje ili više izraženom hemozom konjunktiva i ocnih kapaka. Povrede vatrenim oružjem su redje i obicnu su sa letalnim ishodom.Specificnost ovih povreda je u mogucnosti kasnijih endokranijalnih komplikacija. Kod ˇ ovakvih povreda. ˇ ˇ što se smatra patognomonicnim znakom za frakturu baze lobanje i teža krvavljenja. bez vidljivih spoljašnjih oštecenja. prisutno je lakše ˇ krvavlje iz rane i nosa. i maksilofacijalni hirurg. Najcešci uzrok ˇ ´ su saobracajne povrede. od komocije do ´ ˇ kontuzije. lica. koji se kasnije mogu razviti. može se videti i moždano tkivo sa likvorom. dure i endokranijuma. pri cemu je omogucen ˇ ´ prodor infekcije u endokranijum. Posebnu pažnju treba obratiti na hematome ocnih kapaka i konjunktive u vidu naocara. dosta su ceste povrede ovog predela u industriji. Nije redak slucaj da povreda regije krije u sebi opasnost od kasnije ´ ˇ infekcije. kao ˇ ´ posledice infekcije iz lediranih sinusa. ukoliko je povredjen zadnji zid frontalnog sinusa ili etmoida. ispoljice se simptomi od strane ´ oka. Ove komplikacije se mogu manifestovati u vidu leptomeningitisa. baze ˇ lobanje i temporalne kosti. Etiološki faktori koji dovode do povrede ove regije su mnogobrojni. rendgenolog i oftalmolog. Dijagnosticki postupak kod frontoetmoidalnih povreda zahteva ˇ sistematicnost i efikasnost. Kod otvorenih povreda. i da povredjeni ne pokazuje znakove centralne lezije. U lakšim slucajevima kada su povredjeni koža i meka tkiva. a što se danas vrlo retko ˇ ´ vidja. Medjutim. apscesa mozga. Mehanizam prodora infekcije iz paranazalnih šupljina prilikom traume je direktan. gde su povredjene sve strukture. ˇ Klinicka slika. Nekada ce u klinickoj slici dominirati simptomi povrede mozga. pri radu sa modernim ˇ mašinama. ukoliko dodje do lezije dure i komunikacije sa likvornim sistemom. Infekcija dolazi iz nosa preko nazofrontalne sluznice i brojnih anastomoza sa velikim sinusima tvrde moždane opne. ´ ˇ Nekada je najcešci razlog povredjivanja bio udarac konjskog kopita. Zavisno od intenziteta i nacina povredjivanja javice se i odgovarajuci ˇ ˇ ´ ´ simptomi. U cilju postavljanja dijagnoze potrebno je da pored ˇ otorinolaringologa ucestvuje i neurohirurg. 17 . Ukoliko je došlo do povrede orbite i njenog sadržaja. Zbog ´ toga moramo obratiti pažnju i na prvi pogled lakše povrede ove regije. kako bismo iskljucili ˇ diskretne povrede koštanih zidova sinusa. Treba imati u vidu da prvi utisak može biti varljiv.

a u cilju ´ obezbedjenja vitalnih funkcija. puls). u tom slucaju potrebno je uraditi eksploraciju frontalnih sinusa putem ˇ osteoplasticne operacije. Rendgen dijagnostika je od velikog znacaja.Ako je povreda otvorena. narocito kod otvorenih povreda (sondiranje. Cilj operativnog zahvata je sprecavanje prodiranja infekcije u endokraniju iz nosa i sinusa. vadjenje utisnutih ˇ koštanih fragmenata i sl). pa cak i sumnja na istu. potrebno je konsultovati neurohirurga i oftalmologa. Neophodna je primena antišok terapije. zatim inspekcija povredjenog predela. U tom cilju povredjenom. što se ucini rez kože po donjoj ivici obrva i preko korena ˇ ˇ nosa. pogotovo ako postoji podatak o ˇ rinolikvoreji. zahteva što hitniju hiruršku intervenciju. potrebno je obezbediti disanje putem intubacije ili traheotomije. ukoliko je rec o ˇ zatvorenim. pod zaštitom velikih doza antibiotika. Ona se izvodi na taj nacin. a u slucaju nalaza potkožnog emfizema. ukoliko je u besvesnom stanju. ukoliko je rec o otvorenoj povredi. potrebno je inspekcijom uociti eventualne deformitete. neurohirurg. pri cemu treba ˇ izbegavati grube manipulacije. ˇ jer nekada je citav koren nosa utisnut prema nazad. ˇ Neophodno je davanje antitetanusne zaštite. hemostazu. Definitivno ˇ zbrinjavanje ovih povreda u svim slucajevima. primenjuje se operacija po Ridlu (Riedel). potrebno je da ˇ ucestvuje otorinolaringolog. gde postoji evidentna povreda zadnjeg zida ˇ frontalnog sinusa. Prelom frontoetmoidne regije može se smatrati otvorenim iako je integritet kože ocuvan. kao i nosnih kostiju. U zbrinjavanju ovih povreda. Palpacijom se možemo uveriti u prisustvo ˇ krepitacija koštanih fragmenata. Ukoliko je povreda zatvorena. ˇ Od posebne važnosti je adekvatno pružanje prve pomoci kod ovih povreda. koje se rendgenološkim pregledom ne mogu dokazati. i potrebno je pored standardnih snimaka. tako da se njegov integritet ne može uspostaviti. kao i transport uz pratnju strucnog lica. Primarna obrada povrede po pravilu je i definitivna. dijagnoza je relativno laka. diskretnim povredama. Ako postoji i najmanja sumnja na leziju endokranijuma ili orbite. ˇ uraditi i tomografiju paranazalnih šupljina u AP položaju i profilni snimak baze lobanje. posumnjacemo na ˇ ´ povredu etmoidalnog labirinta. kao i uspostavljanje integriteta ˇ povredjenih sinusa. bilo ˇ kompresivnim zavojem ili ligaturom povredjenih krvnih sudova. Medjutim. potreban je detaljan ˇ status opšteg stanja (TA. anesteziolog i oftalmolog. Lecenje. Pored anamneze od povredjenog ili pratioca. pošto je ova regija preko sinusnih šupljina i nosa u kontaktu sa ˇ spoljnjom sredinom. Operacija ˇ se mora izvršiti u prvih 12 do 48 casova. Ukoliko je došlo do povrede prednjeg zida sinusa. Odstrane se 18 . Iz navedenih razloga potrebno je da ˇ povredjeni leži sa glavom okrenutom na stranu. kako bi se sprecila aspiracija krvi. ili pak ako postoji povreda zadnjeg zida sa lezijom dure. a zatim se isprepariše sa mekim tkivima do prednjeg zida sinusa. a klinicka slika povredjenog ne uklapa se u lokalni status. i pravilnog transporta. a zavisno od njihove težine.

a nekada i kombinovane. ubrajamo u otvorene povrede zbog toga. ´ Povrede najcešce zahvataju maksilu. ˇ Po ucinjenoj eksploraciji sinusa. Preko toga se stavi cvrst fiskacioni zavoj. Ako nastanu pomenute komplikacije. što su one preko sinusa i nosa u ˇ kontaktu sa spljnjom sredinom. pa su moguce i komplikacije. primenjuje se osteoplasticna operacija po Tatou (Tato). ili pak u cilju eksploracije frontalnog sinusa. Vrati se preparisana koža ´ ˇ i sašije rez iste. odnosno dure. kao i kod otvorenih povreda. pa se zatim frezom otvara sinus po ivici prednjeg i zadnjeg zida. Ukoliko je pak pored povrede sinusa došlo do lezije i moždanog tkiva. ´ Na taj nacin prekinut je put infekcije preko sluznice nosa i sinusa. a u slucaju njene lezije i ˇ plastike. a nešto redje izolovano zigomaticnu kost ili pod orbite. ˇ ´ ˇ Etiološki faktori su identicni kao i kod povreda drugih delova glave. koji se nakon 6 meseci posle izvršene operacije može plasticno korigovati. vrati se koža ceonog predela i priljubi za zadnji zid frontalnog sinusa. potrebno je pozvati neurohirurga radi daljeg operativnog lecenja. Medjutim. kada imamo lakšu ˇ ˇ leziju samo prednjeg zida sinusa. Endokranijalne u smislu leptomeningitisa. u smislu estetskog izgleda i funkcionalnih ispada. a periost se sašije. Potom se vraca osteoplasticni poklopac. koji se ostavi da stoji 7-10 dana. kao ˇ ´ i etmoidalne celije povredjene strane. ˇ Ovaj operativni zahvat dovodi do kozmetskog defekta. U svakom drugom slucaju. ˇ za koje vreme dolazi do potpunog srastanja povredjenih fragmenata. najcešce se ove ˇ ˇ ´ povrede dešavaju pri saobracajnim udesima. potrebno je odstraniti i najmanje delice sluznice. 19 . ˇ Nekada je pri tom potrebno koristiti i operativni mikroskop u cilju eksploracije zadnjeg zida sinusa. Povrede maksilofacijalne regije Maksilofacijalne povrede javljaju se izolovano ili udružene sa frontoetmoidalnim povredama.frakturirane kosti prednjeg i donjeg zida frontalnog sinusa zajedno sa sluznicom. Po ucinjenoj ˇ inspeciji zadnjeg zida. ukoliko je bila ogoljena. potrebna je adekvatna hirurška intervencija. apscesa mozga i tromboze kavernoznog sinusa. Pristup ovoj operaciji je isti kao i kod operacije po ˇ Ridlu samo što posle preparisanja kože i mekih tkiva iznad prednjeg zida sinusa ostaje periost. kao i osteitisa frakturiranih kostiju. ´ Maksilofacijalne povrede mogu biti centralne i lateralne. zavisno da li je prilikom povrede došlo do prekida kontinuiteta kože mekih tkiva. prelom maksile bez obzira što je integritet kože ocuvan. One mogu biti otvorene i zatvorene. kao na džepnom casovniku. sportu i u industriji. i nacinjeni poklopac podiže ˇ prema napred. e. a egzokranijalne. ˇ Komplikacije kod ovih povreda su endokranijalne i egzokranijalne.

Kod Le Fort II frakturna linija ide preko srednje trecine nosnih kostiju. Kod izolovanih povreda alveolarnog nastavka. Zavisno od opšteg stanja povredjenog. na taj nacin. a. ˇ Potrebno je obezbediti disanje. ˇ Kod Le Fort I ili Gerenove (Guérin-ova) frakture. koji se narocito kod frakture alveolarnog nastavka. ˇ alveolarni nastavak je mobilan. Lecenje. a usled povrede nosnih kostiju javlja se i otežano disanje na nos. Dijagnoza ovih povreda se postavlja inspekcijom. uz krvavjenje iz rane i nosa. ˇ Kod Le Fort III se frakturna linija proteže preko korena nosa. može se napipati karakteristicna ˇ "stepenica" na mestu preloma. što cemo odstraniti urguške krvi. Pri palpaciji moguce je naci krepitacije koštanih fragmenata. a takodje fiksirati jezik da ne dodje do njegovog zapadanja u hipofarinks. ´ U dijagnostickom postupku obavezna je rendgenografija paranazalnih šupljina u AP ˇ projekciji i profilni snimak. U klinickoj slici kod povreda maksilofacijalne regije dominira bol u ˇ ˇ povredjenom delu lica. facialis. Ukoliko je otvorena povreda sa krvavljenjem. ˇ Klinicka slika. U nekim slucajevima neophodno je hitno uraditi tamponadu nosa. Pri inspekciji konstatujemo razlicite povrede mekih tkiva ovog predela. Kod teških i otvorenih povreda može biti izraženo stanje traumatskog šoka. ˇ prisutno je krvavjenje iz dubine povrede. komade ˇ ´ tkiva i strane predmete iz disajnih puteva. zapaža se patološka pokretljivost maksile i poremecaj zagrižaja. poda orbite i maksile iznad zigomaticne kosti. Nekada je potrebno uraditi urgentnu traheotomiju. Kod povrede infraorbitalnog luka postoji suženje rime okuli. procesusa ´ frontalisa obe maksile i dalje ispod zigomaticne kosti. tako i u cilju obezbedjenja disajnih puteva od aspiracije krvi. ukoliko se frakturna linija poklapa sa shemom koju ˇ je opisao Le Fort. a nekada i potkožni ´ ´ emfizem. i atipicne ako su van nje. Lecenje maksilofacijalnih povreda sastoji se u pružanju prve pomoci i ˇ ˇ ´ definitivnom zbrinjavanju povreda. frakturna linija prolazi iznad korenova zuba. Pri ovoj povredi koja je cesto izolovana. Kod zatvorenih povreda vidi se otok mekih tkiva sa hematomom ocnih kapaka. nužno je sprovesti odgovarajucu antišok terapiju. pojavacava pri ˇ ˇ zagrižaju. Kod otvorenih. ˇ ´ Povrede maksile mogu biti tipicne. kako zbog ˇ sprecavanja krvavljenja. potrebno je izvršiti hemostazu. ˇ a nekada i egzoftalmus. Ukoliko je došlo do preloma orbitalnog ruba. poda oba maksilarna sinusa i nosa. palpacijom i radiološki. carotis ext). bilo kompresijom ili podvezivanjem krvnog suda (a.Centralne povrede Ove povrede najcešce nastaju pri dejstvu tupe sile u središnji deo lica. Dijagnoza. ordinirati antibiotike i ´ 20 .

neophodno je izvršiti interdentalnu i ˇ intermaksilarnu fiksaciju. Lecenje se sastoji u repoziciji i osteosintezi preloma zigomaticne kosti spoljašnjim ˇ ˇ pristupom. ˇ f.antitetanusnu zaštitu. U istom aktu izvrši se repozicija koštanih fragmenata ˇ ˇ maksile. Indirektna fraktura poda orbite (Blow-out fraktura orbitae) Ova povreda nastaje kao posledica pritiska ocne jabucice i sadržaja ocne duplje. pojava dvoslika i parestezije u predelu infraorbitalnog živca. Lateralne povrede Ove povrede nastaju pri bocnim i tangencijalnim udarcima u predelu lica. ˇ U slucaju da je potrebno intervenciju odložiti. sa ili bez otoka mekih ˇ tkiva. ili pak spoljašnjim rezom ispod donjeg ocnog kapka ˇ kroz koji se pristupa podu orbite u cilju rekonstrukcije nastalog defekta. ukljucivši i oftalmologa. ˇ ˇ Lecenje ove povrede je hirurško. Pri povredi ´ ˇ zigomaticne kosti javlja se ogranicena pokretljivost mandibule i otežano otvaranje usta. ˇ U klinickoj slici dominira asimetrija lica povredjene strane. a zavisno od opšteg stanja povredjenog. a sastoji se u rekonstrukciji poda orbite pristupom ˇ kroz maksilarni sinus po Caldwell-Luc-u. ˇ Ova simptomatologija i upucuje na prirodu povrede. ˇ Povreda se zbrinjava po principu . usled cega se javlja ´ ˇ ogranicena pokretljivost bulbusa. ˇ Pri ovoj povredi infraorbitalni rub ostaje intaktan. kao i krvavljenja. Zavisno od velicine povrede može ˇ doci do prolapsa sadržaja orbite u maksilarni sinus. pri cemu ˇ ˇ dolazi do frakture zigomaticne kosti i maksile. Ranu treba zaštititi sterilnom gazom i zavojem.iznutra put spolja. na ˇ ˇ ˇ vrlo tanki pod orbite. šupljina ˇ ˇ sinusa se cvrsto tamponira sterilnom štrajfnom koja ostaje u njemu 7-10 dana. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze o nacinu povredjivanja. 21 . Takodje. Po ucinjenoj repoziciji. U zbrinjavanju ovih povreda potreban je timski pristup (otorinolaringolog. Palpacijom je moguce napipati karakteristicnu "stepenicu" na mestu preloma. Potrebno je dati ˇ antibiotike. potrebno je izvršiti operaciju po Caldwell-Luc-u. Pri povredi infraorbitalnog ruba postoji suženje rime okuli sa pojavom diplopija. Što pre pristupiti definitivnom specijalistickom zbrinjavanju povrede. a narocito ukoliko je frakturisan infraorbitalni rub. kako ne bi došlo do trajnog poremecaja okluzije zuba. a usled dejstva tupe sile (udarac pesnicom i slicno). ˇ ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu lokalnog statusa i rendgen snimaka. kao i klinickog pregleda. na ´ ranu lica se može staviti primarni šav do 48 sati posle povrede. a u slucaju preloma maksile potrebna je operacija po Caldwell-Luc-u. kako bi se obezbedila njegova drenaca i sprecila infekcija. maksilofacijalni i plasticni hirurg). rendgen snimka ˇ paranazalnih šupljina i orbite. Kod povrede koštanih delova maksilarnog sinusa.

Povrede vatrenim oružjem iz blizine dovode do velikih destrukcija. U miru se mogu videti teške povrede iz lovacke puške ili dijabolom iz vazdušnog oružja. simptomi ´ asfiksije usled prisustva urgušaka krvi i delova tkiva u disajnim putevima. Ukoliko je rec o ranjavanju sa vece daljine. opšta hirurška pomoc i definitivno specijalisticko zbrinjavanje ´ ´ ˇ povreda. kao i zapadanje jezika u hipofarinks. prostrelne i tangencijalne. tako i koštanih struktura. Lecenje strelnih povreda lica vatrenim oružjem sprovodi se po principu vojne doktrine ˇ u etapama. Prema tome. a po potrebi i drugih granicnih specijalnosti. Strelne povrede lica (Vulnus sclopetarium faciei) Strelne povrede lica mogu biti ratne ili mirnodopske. i povrede drugih vitalnih organa. kako mekih tkiva lica. usna ´ duplja. kako bi se izbegle teže funkcionalne ˇ ´ i estetske posledice. ˇ ´ Klinicka slika strelnih povreda zavisi od nacina nastanka. Ukoliko je rec o prostrelnoj povredi. Prva pomoc. ili i koštane i druge strukture ove regije (sinusi. Dijagnoza strelnih povreda lica postavlja se na osnovu lokalnog nalaza i rendgen grafije. isti se zatvara ´ ´ implantacijom koštanog kalema ili nekog plasticnog materijala. Princip je da se svi povredjeni ˇ ˇ delovi zbrinu uz maksimalno cuvanje oštecenog tkiva. U definitivnom zbrinjavanju ovih povreda potreban je timski rad otorinolaringologa. i ne daje pravu ˇ ´ sliku o težini povrede. Pri povredama nastalim ˇ ˇ vatrenim oružjem dominirace krvavljenje raznog intenziteta. ulazna rana je manja. gde je neposredno ugrožen život. Prva pomoc je istovetna kao i kod maksilofacijalnih povreda. one mogu biti izolovane i udružene (multipne). ˇ Ukoliko je povreda naneta iz oružja manjeg kalibra ili vazdušne puške. Pružanje opšte ´ hirurške pomoci vrši se u onim slucajevima. ˇ Takodje je potrebno dati antibiotike. orbita). a usled jakog ´ ˇ iskrvavljenja. pogotovu ako se projektil zadržao u dubljim delovima glave.Ukoliko nije moguce rekonstruisati pod orbite zbog veceg defekta kosti. posttraumatski šok. U ratu nastaju pod dejstvom projektila vatrenog oružja ili delova granata i bombi pri eksploziji. narocito ako je povredjena i donja vilica. klinicka slika ˇ je znatno lakša. g. Ovo se narocito odnosi na meka tkiva i kožu lica. ustrelne. izlazna rana je znatno veca od ulazne. Prilikom ovih povreda ˇ mogu biti oštecena samo meka tkiva. Spoljašnji izgled ovih povreda zavisi od vrste oružja i udaljenosti. ugroženosti disajnih puteva. maksilofacijalnog i plasticnog hirurga. ˇ 22 . penetrantne i nepenetrantne.

a da ne dodje do utisnuca korena u lumen ˇ ´ ´ sinusa. To se isto po pravilu dešava kada je koren zuba od svog nastanka vec u sinusnoj šupljini. Najcešce se javlja podražajna hiperemija kože sa jakim crvenilom. Narocito su teške opekotine izazvane elektricnom strujom koja dovodi do koagulacione ˇ ˇ nekroze svih struktura nosa sa trajnim defektima. usled osteomijelitisa maksile ili malignih tumora. Mogu nastati pod ´ ˇ ´ dejstvom termickih faktora. Pri intenzivnom cišcenju nosa bolesnik se ˇ ´ ˇ ´ žali na bol u predelu fistule i prolaz vazduha u usnu duplju. bitumen i drugo). Dijagnozu postavljamo na osnovu anamneze. vidja se redje. Zbog dobre vaskularizacije kože nosa retko dolazi do promrzlina težeg stepena. a ukoliko ˇ ´ i dodje do promrzline. a po potrebi ´ preduzimati odgovarajuce mere (masaža hladnim snegom i drugo). Najcešce nastaju ˇ ´ prilikom ekstrakcije 4. Promrzline i opekotine nosa (Congelatio et combustio nasi) Promrzline nosa. ˇ Opekotine nosa srecu se najcešce udružene sa opekotinama lica. ali je dokazano da prevelika hladnoca dovodi do paralize ´ vazomotornog aparata i pojacane sekrecije. Prilikom prostrelnih povreda lica i maksile može doci do komunikacije sa usnom ´ dupljom. U lecenju opekotiona nosa važe isti principi ˇ kao i za druge opekotine kože. gde nalazimo simptome sinuzitisa. Pod dejstvom visoke ˇ ˇ temperature mogu se javiti sva tri stepena pocev od najlakšeg. Pri tome skoro uvek su zahvaceni koža ´ lica i oci. dolazi do komunikacije sa usnom dupljom. Oromaksilarne fistule (Fistulae oromaxillares) Pod ovim pojmom podrazumevamo otvor preko koga dolazi do komunikacije usne duplje sa maksilarnim sinusom. ukoliko je penetrantna. koji je nekada u ´ 23 . Uzroci koji dovode do pojave oromaksilarnih fistula su višestruki. elektricne struje i hemijskih sredstava. O dejstvu hladnoce na ´ ´ sluznicu nosa postoje razne teorije. zuba gornje vilice. lokalnog pregleda nosnih šupljina. da je prakticno nemoguce izvršiti ekstrakciju zuba. Na ovaj nacin otvoren je put infekciji iz usne duplje prema ˇ sluznici sinusa i konsekutivne pojave sinuzitisa. a pogotovo kada je koštana lamela izmedju korena zuba i sinusa toliko tanka. Takodje. Dejstvo hemijskih stredstava u prvom redu raznih kiselina i baza. hromna kiselina i drugo). do 7. koji se vidja prilikom duže ˇ izloženosti lica jakom suncu. ako ne zaraste operativna rana u vestibulumu usta. a neophodno je izvršiti njegovu ekstrakciju. i. i pojave defekta. Iz preventivnih razloga pri velikim hladnocama potrebno je nos zaštititi. Hemijsko oštecenje sluznice nosa vidja se relativno cesto u radnika u hemijskoj ˇ ´ ˇ industriji (olovo. koje mogu dovesti do nekroza. Nekada posle operacije maksilarnog sinusa. Prisustvo oro-maksilarne fistule praceno je recidivantnim unilateralnim sinuzitisom. što se najcešce vidja u dece. one su uglavnom I i II stepena. Povreda tvrdog nepca ´ šiljatim predmetima. može zaostati trajni otvor. može dovesti do ˇ ´ fistule. ´ a najcešce gnojnom sekrecijom kroz otvor fistule. kao profesionalno oboljenje. pa do teških opekotina izazvanih zapaljivim materijama (beznin. Ovo se narocito dogadja prilikom grublje ˇ intervencije.h. i to prilikom zadesa ili namerno. a u predelu fistule veci ili manji defekt.

narocito kada su u pitanju mala deca. Nekada strano telo ne daje nikakve simptome. Osnovni simptom stranog tela je osecaj ˇ ´ zapušenosti odgovarajuceg nosnog hodnika. Po svom poreklu strana tela mogu biti endogena i egzogena. Dijagnoza je laka u slucajevima. ili pak ako lekar previdi komadic gaze ili vate ´ posle intervencije u nosu (tamponada i drugo). Klinicka slika. Izuzetno retko strana tela u nosu mogu se naci u bolesnika koji ´ ´ stavljaju razne travke. Zato je potrebno pre svakog pregleda izvršiti aspiraciju sekreta iz nosa. postaje purulentna. ´ narocito kada su u pitanju deca. i kada ´ ˇ može biti maskirano purulentnim sekretom. Kasnije po smirivanju podražajnih simptoma. stavljaju razne predmete u nos. i ostaje dugo vreme ˇ nezapaženo. kao što su komadici stakla i drugi. ´ ˇ Lecenje oro-maksilarnih fistula je hirurško. prilikom ˇ ´ povracanja. ´ ˇ 2. Fistula se zatvara plasticnim režnjevima sluznice iz njene okoline. Rendgenografija ima svrhe ukoliko strano telo nije transparentno. kao navodno lek u nos. plasticne mase. Strana tela nosa i paranazalnih šupljina a. kako bi se omogucila drenaža obolelog sinusa. ˇ prednjom rinoskopijom lako cemo uociti strano telo. a znatno redje u odraslih osoba. semenke i drugi predmeti do kojih deca dolaze. potrebno je primeniti odgovarajuce lecenje osnovnog oboljenja. Po pravilu kod svake jednostrane zapušenosti nosa pracene purulentnom sekrecijom treba misliti na strano telo. ´ Strana tela najcešce dospevaju u nos kroz prednje otvore. povreda ili posle operacije na sinusima. ukoliko se iz anamneze dobijaju podaci ˇ o prisustvu stranog tela u nosu.granulacijama. Najcešce su to perlice. ´ može se naci dijabola u nosu. supuracija koja je bila mukozna. Strana tela u nosu (Corpora aliena nasi) Strana tela u nosu vidjaju se najcešce u dece. Deca ˇ ´ iz radoznalnosti u igri. Takodje kod strelnih povreda vazdušnom puškom. i pojacana sekrecija ´ ˇ ˇ iz nosa. podražajno kijanje u pocetku. Izuzetno strana tela dospevaju u nos prilikom ´ povrede. što nije slucaj kada su u pitanju mala deca. 24 . Rendgen nala ´ paranazalnih šupljina pokazuje manje ili vece zasencenje maksilarnog sinusa. Pomocu sonde lako se ulazi u maksilarni sinus kroz otvor fistule. ˇ ´ ˇ dugmici. Medjutim. uz istovremenu ˇ operaciju sinusa po Caldwell-Luc-u. ili usled paralize mekog nepca. a nekada je obraslo i granulacijama. Strano telo najcešce nalazimo u prednjem delu nosnog ˇ ˇ ´ hodnika izmedju nosne školjke i septuma. u slucajevima kada je fistula posledica ˇ ˇ ekstrakcije zuba. organska i neorganska. ukoliko nije stajalo duže vreme. Dijagnoza. a retko kroz hoane. klikeri. ´ Ukoliko je fistula posledica osteomijelitisa. ili usled prisustva malignog tumora. a ukoliko je strano telo oštrih ivica može se javiti i lako krvavljenje.

c. ´ a ponekada i sukrvicavom sekrecijom. ˇ ´ Intervencija se radi putem prednje rinoskopije. Rinoliti (Rhinolithiasis) Nekada strana tela u nosu mogu ostati nezapažena duže vreme. ona mogu poslužiti kao nukleus oko koga se talože krecne soli iz ˇ nosnog sekreta (kalcijum i magnezijum fosfati i karbonati). koagulumi krvi ili sluzi. jer u protivnom postoji opasnost da strano telo sklizne u donje disajne puteve. Najcešce su to manji sekvestri kosti. Medjutim. a nekada i zubarska igla dospela u sinus prilikom intervencije na korenu zuba. Po ekstrakciji dolazi do spontane sanacije lokalnih promena u nosu. Simptomi prisustva stranog tela su u smislu sinuzitisa. kada se vidi ranije opisana tvorevina. pracenih pojavom bolova i ´ jednostranom purulentnom. Manipulacija je ˇ vrlo laka. ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. prilikom ustrelnih povreda iz vazdušne puške i vatrenog ´ oružja. velicine nosne školjke pa i veci. Oni mogu biti razlicite velicine i izgleda. dok izuzetno u sfenoidalnom. potrebno je primeniti laku opštu narkozu u cilju ekstrakcije stranog tela. a redje u etmoidalnom i frontalnom sinusu. 25 . Strana tela mogu dospeti u sinusnu šupljinu prilikom povrede kroz meka tkiva (komadici stakla. Ukoliko je dete nemirno. Rendgen grafijom se takodje dokazuje prisustvo rinolita. a nekada i sanginolentnom supuracijom. Tako nastale tvorevine ˇ ´ u nosnom hodniku zovu se rinoliti. Strana tela u paranazalnim šupljinama (Corpora aliena sinus paranasalis) Strana tela vrlo retko dospevaju u paranazalne šupljine. i pažljivo se pomera po dnu nosnog hodnika prema izlazu iz nosa. drveta. Ukoliko su u pitanju deca. koga je ponekada potrebno zdrobiti pre ˇ ekstrakcije. ako se izvodi strucno i sa odgovarajucim instrumentom. b. Vrlo retko potrebna je manja hirurška intervencija u cilju odstranjenja rinolita. Ako je strano telo duže stajalo i izazvalo lokalno zapaljenje. a da ne izazovu znatnije tegobe.Lecenje se sastoji u ekstrakciji stranog tela koju treba uraditi što pre. ˇ ´ Svojim prisustvom dovode do jednostrane opstrukcije nosa pracene mukopurulentnom. metala). potrebno je odrediti antibiotsku terapiju. Mogu se naci u maksilarnom ´ sinus. potrebno je da se intervencija vrši u sedecem položaju i da ´ je dete mirno. osim ukoliko nije došlo do perforacije nosne pregrade. Takodje je moguce da se pri ekstrakciji zuba nadju delovi ili citav zub u sinusnoj ´ ˇ šupljini. mrko sive boje. prednjom rinoskopijom. tako što se kukicastom sondom zadje ˇ iznad i iza stranog tela. Lecenje se sastoji u odstranjenju rinolita. Obicno su ˇ ˇ ˇ rapave površine.

koja brzo dovodi do impetiginizacije. kojih je kolicina i velicina ˇ ˇ ˇ strogo individualna. ´ Terapija u prvom redu podrazumeva. ˇ 26 . ˇ ´ a. Ekcem nosa (Eczema nasi) Vrlo retko se javlja kao izolovano oboljenje. C ˇ profesijama (tekstilni radnici. pa cak i kortizonski preparati. koji mora uzeti u obzir sve etiološke faktore. odnosno do ometanja respiracije. pudera itd. Dominantna je ipak infekcija. ˇ ˇ Caslav Djokovic ´ C. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i redngenografije paranazalnih šupljina. ali cemo se mi zadržati samo ´ na najcešcim. Raspolaže svim karakteristikama kože lica. kako bi se odredila precizna lokalizacija stranog tela. Razna patološka zbivanja dovode do brojnih oboljenja. antihistaminici. Koža je zadebljala. losiona. u sve tri ravni projekcije. Zapaljenjska oboljenja nosa i paranazalnih šupljina 1. kožarski radnici. Klinickom slikom dominira otok i crvenilo kože. pa se u ˇ ´ dijagnostici i o tome mora voditi racuna.Neka od ovih stranih tela mogu biti asimptomatska i ostati duže neprepoznata (dijabola). I uloga gljivica je sve veca. nabubrela i ako bolest duže traje može dovesti i do suženja vestibuluma. ˇ Zapaljenje kože je pri tome praceno i alergijskom komponentom. Dijagnozu treba sprovesti vrlo strpljivo i precizno. Zapaljenjska oboljenja kože nosa i vestibuluma nosa Koža pokriva celu piramidu i prednji deo vestibuluma nosa. jer samo tacna dijagnoza ˇ omogucava i dobar terapijski plan. Lecenje je hirurško. smirenje zapaljenja. ˇ ´ Danas su u upotrebi antibiotici. farmaceutski radnici itd). krema. ˇ Neki autori pridaju veliki znacaj u etiopatogenezi ovoga oboljenja i psihosomatskoj ˇ alergiji. a vestibulum je obrastao dlacicama. sapuna. zatim vlaženje i stvaranje vezikula ˇ i krusta. Nije retko da je reakcija posledica upotrebe nekih kozmetickih sredstava. a tome pak vrlo pogoduje postojanje hronicnih purulentnih rinitisa. nego je obicno zajednicka manifestacija ˇ ˇ ˇ esto se javlja u vezi sa odredjenim i reakcija organizma na razlicite štetne nokse. a najbolje ju je sprovesti uz konsultaciju i ravnopravno ucešce dermatologa. što samo otežava ´ sliku.

ˇ Treba zapamtiti da se furunkul nosa ne sme pritiskati. prvenstveno lojnih žlezda uz bujanje ˇ ´ vezivnog tkiva i proširenje krvnih žila.cackanje nosa. ˇ ˇ ˇ ˇ Unutrašnja strana nosa je nabubrela. po mogucstvu ciljanu. a incidira se samo izuzetno. cešca izloženost nekim fizickim noksama . pogotovo je to cesta pojava u ljudi koji imaju obicaj da cupaju svoje dlacice. bolne otekline. antibiotsku. Javlja se kao posledica ozlede kože vestibuluma nosa nanete mehanickim podražajima . ˇ Terapija je konzervativna . Bolest prati svrab. a za cešcu pojavu u muškaraca ˇ ˇ ´ okrivljuju se gurmanska jela. cupanje dlacica.toplota. živine i antibiotske masti. ´ 27 .ˇ b. koja sadrži sve elemente. alkohol. c. ˇ glavobolja i lokalni bol. pa nos (sem po boji) podseca na koru od pomorandže. ili pak u ˇ žlezdama lojnicama kože nosa.kožarska. ˇ ´ ˇ vetar i slicno. Cešce se javlja u ljudi koji boluju od neke vrste seboroicne bolesti. a spolja je koža crvena i otecena. vidi se infiltrat. jer su poznata septicna ˇ rasejanja putem anastomoza dvaju karotidnih sistema. bujanje potkožnog tkiva što na kraju dovodi do stvaranja cvorova i promene boje kože. Obicno mu je mesto vršak nosa i ˇ manifestuje se u vidu crvene. a na dodir zahvaceni deo nosa je bolan.crvenilo nosnih krila. Cir nosa (Furunculus nasi) To je cirkumskriptno gnojno zapaljenje korena dlacica u vestibulum nosa. tekstilna. Dijagnoza je relativno laka.velike doze antibiotika i oblozi sa antiseptickoˇ antiflogistickim sredstvima. pa i lojne žlezde i dlacice. a neki zahtevaju depilaciju dlacica. ˇ Vidne su cesto pustule i kruste. ˇ ´ Terapiju treba sprovesti dovoljno dugo. ˇ Otvori lojnica su prošireni. Baburasti nos (Rhinophyma) U pitanju je hiperplazija potkožnog tkiva. Mehanicke povrede omogucuju prodor infekcije (najcešce je to ˇ ˇ ´ ˇ ´ stafilokok). obucarska industrija ´ itd. Bolest se samo izuzetno javlja u žena. ˇ d. a teškocu predstavlja erizipel u diferencijalno´ dijagnostickom smislu. U simptomatologiji je pored otoka i crvenila cesto prisutna povišena temperatura. ili kao posledica raznih ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ profesija gde je veoma zagadjena radna atmosfera . Zapaljenja korena dlacice u vestibulumu nosa ˇ (Folliculitis vestibuli nasi) Vestibulum nosa je obložen u prednjem delu kožom. koja je na kraju lividno crvena. Preporucuje ´ ˇ se kortizonske. baš zbog napred spomenutih anastomoza u krvotoku ove regije. Oboljenje treba shvatiti vrlo ozbiljno. ˇ Bolest je spora i ima niz stadijuma .

nisu dali zadovoljavajuce ´ rezultate. ˇ ˇ No. isticuci u prvi plan baš patohistološke i patofiziološke promene. Savremena rinologija pokušava promeniti terminologiju za patološka zbivanja u nosu i okolnim šupljinama.povišena temperatura. Prenosi se kapljicastom infekcijom ili ˇ direktnim kontaktom. i davanje velikih ˇ doza antibiotika. a.oblozi od 3% sol acidi borici i slicno. koje se kasnije sve više i više širi. Adenoviruse takodje optužuju kao izazivace ovoga oboljenja. najbolje penicilina. e. Crveni vetar nosa (Erysipelas nasi) To je zarazno oboljenje izazvano streptokokama. nego se preporucuje ˇ ˇ hirurška terapija. tvrdeci ˇ ´ ´ pri tome da je rec o razlicitim stadijumima iste bolesti. Zapaljenjska oboljenja nosne šupljine Poznate su razne forme zapaljenja nosne šupljine. ˇ To je najcešce oboljenje svih raza i populacija. ˇ Diferencijalno dijagnosticki se mora razlikovati od cira jer zamene mogu dovesto do ˇ ˇ velikih nezgoda.Medikamentna terapija ni na pocetku ne daje dobre rezultate. Terapija. Smatra se da ih je više. uzrocnike oboljenja. U suštini je to akutni zapaljenjski ˇ ´ proces sluznica nosa. Etiologija . ali cemo u ´ ˇ ´ opisu bolesti uzeti u obzir prvenstveno patofiziološki supstrat koji menja sve slojeve sluznice. Savetuje se konsultacija infektologa i dermatologa. glavobolja ˇ i opšta telesna slabost. a da pri tome uzimaju u obzir tok oboljenja. Regionalne limfne žlezde su otecene. Akutni rinitis (Rhinitis acuta) Oboljenje je poznato i pod nazivima common cold. Pocetak oboljenja prate opšti simptomi . groznica. 2. nacin reagovanja ˇ ˇ sluznice itd.bolest izaziva virus. ´ ˇ bolno. glatko. Pogodno tle predstavlja iznureni ˇ organizam. Svi pokušaji da se tu uvede neki red i preglednost. ako bolesnik nije preosetljiv na taj lek. Mnogi cuveni autori razlicito ih ˇ ˇ dele. koji ruši ravnotežu odbrambenih snaga. Najcešce ulazno mesto su ragade na ˇ ´ nosnim krilima. rhinitis acuta epidemica ili u narodu obican nazeb. radi lakšeg razumevanja mi cemo se i dalje držati klasicne podele. ali može biti i posledica širenja infekcije sa lica. ali još nisu tipizirani. 28 . podignutih ivica u odnosu na okolinu. Lokalno primecujemo na pocetku cirkumskriptno crvenilo. coryza. opšta dermatološka .

cesto iz cista mira. narocito vitamin C.kapima Ephedrin-a od 0. vazomotorni ˇ i rinitis koji prati grip. pa je prisutna izrazita deskvamacija. ali se ´ narocito ispoljava kod gripa. Klinickom slikom dominiraju sledeci simptomi: otežano disanje na ˇ ´ nos. masti i slicno zbog i onako ˇ ˇ veš oštecene sluznice. jer je inkubacija kratka (par sati do najviše dva dana). U novorodjencadi rinofaringitis može da bude vrlo ˇ ˇ 29 . Degeneracija epitela vrlo brzo nastupa. ˇ Akutno zapaljenje sluznice nosa predstavlja prodromalni znak i to moramo imati na umu kod postavljanja dijagnoze. kako ne bi maskirali. a antihistaminike cešce. Tomislav Janjatovic ´ c. Rhinitis kod infektivnih bolesti Akutno zapaljenje sluznice nosa je prateci simptom svih infektivnih bolesti. Diferencijalno dijagnosticki moramo razlikovati alergijski. šarlaha. Dok je obicna kijavica odraslih više lokalno ˇ oboljenje. opšta slabost i malaksalost.5°C. glavobolja.zapaljenja sinusa. ˇ ˇ Dijagnoza je relativno laka. raznih oblika angina itd. ˇ Antibiotike davati samo u slucaju dodatne sekundarne infekcije. jaka sekrecija iz nosa. U slucaju dodatne bakterijske infekcije ˇ prisutan je gnojavi sekret. ´ b. Bolest se razvija vrlo brzo.Pocetak karakteriše hiperemija sluznice i jaka nabubrelost. morbila. a docnije seromukoznog sekreta. što je ´ ˇ ´ osnovna predohrana od naknadnih komplikacija . pogotovu na mestima gde ˇ je razvijeno kavernozno tkivo. ´ ˇ Dijagnozu postavljamo po vec poznatim principima. Što ˇ ˇ je odojce mladje ove reakcije su izrazitije. ˇ ˇ ´ Lokalna terapija se odnosi na dekongestiju sluznice nosa . suzenje ociju.2ˇ 37. aspirin. ˇ Infektivne bolesti pracene osipnom groznicom u svojoj klinickoj slici imaju i promene ´ ˇ na sluznicama i stoga nisu retka prateca krvavljenja iz nosa koja zahtevaju posebno lecenje. Rhinopharyngitis odojcadi ˇ To je akutno virusno zapaljenje sluznice nosa i ždrela odojcadi koje ima sklonost ˇ širenju infekcije na okolinu i druge organe. odnosno otežali pojavu "pravih" simptoma karakteristicnih za pojedine infektivne bolesti. Opšta podrazumeva: strogo mirovanje. rubeole. ali se ne preporucuju razni želei. a pogotovu u terapiji. "otežane noge". a terapijski plan sacinjavamo od ´ ˇ slucaja do slucaja. rinofaringitis odojcadi pokazuje opštu hiperergicnu reakciju celog organizma. a onda klinickim ˇ pregledom konstatujemo crvenilo sluznice gornjih disajnih respiratornih puteva i obilje sekreta u nosnim hodnicima. poštujuci ovde iznad svega staro dobro poznato pravilo da "ne postoji ˇ ˇ ´ bolest vec bolesnik"! Uz opštu terapiju narocitu pažnju posvecujemo drenaži nosa. parotitisa. Prethodno izaziva pojacanu sekreciju žlezda što rezultira prisustvom obilja u ˇ poletku seroznog. kijanje. vitamini. povišena telesna temperatura do 37. maceratom belog sleza. Važno je uzeti iscrpnu anamnezu.5 do 2%. Terapija je opšta i lokalna.

Epitel gubi cilije.i mikroklima imaju posebnu ulogu. ˇ U nosnim hodnicima nalazi se bistra sluzava sekrecija a sluznica nosa. Pri ovome važnu ulogu ima imunitet deteta kao i pridruženost bakterijske ili druge virusne infekcije koje dovode do pogoršanja klinicke slike. place i ne može da sisa. Antibiotici se daju kod febrilnih stanja a posle prethodne bakteriološke identifikacije prouzrokovaca. vec obicno zahvhata i okolne ˇ ´ ˇ šupljine. a pri tome odlucujucu ulogu igra i individualna reakcija organizma na odredjene ˇ ´ nokse. ˇ U nekomplikovanim slucajevima simptomi nestaju za nekoliko dana. pogotovu u visoko urbanim ˇ ˇ sredinama. Infekcija može da se proširi i na etmoid i ˇ orbitu što se manifestuje otokom ocnih kapaka i hemozom bulbusa. Razna opšta oboljenja. Zbog nosne opstrukcije nastaju izrazite smetnje u regulaciji ˇ funkcije disanja. celije ´ metaplaziraju sve do plocastih. ˇ ´ okolnim šupljinama. kijanje. crvenila nepcanih lukova i ždrela kao i pojave cervikalnih limfnih žlezda). ˇ ˇ Hronicno zapaljenje sluznice nosa retko je izolovano. ˇ ˇ temperatura) i lokalnog nalaza (hiperemije sluznice nosa i setpuma. pojavljuju se medjucelijski prostori koje ispunjavaju odamrle ˇ ´ 30 . ´ Širenjem infekcije iz nosa i farinksa na srednje uvo nastaju simptomi akutnog otitisa. hipovitaminoza. navode se isto ´ tako kao cinioci koji doprinose ucestalosti ovoga oboljenja. ali uvek prethodi ponavljajuci se akutni proces na njoj. narocito ˇ septuma izrazito je hiperemicna. ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu klinicke slice (otežano disanje na nos. a u dece akutne infektivne bolesti i prisustvo adenoidnih vegetacija. tako da je veliki broj hronicnih zapaljenja nosa ˇ i okolnih šupljina vezano za profesiju. U klinickoj slici simptomi rinofaringitisa u odojcadi mogu da variraju od "jednodnevne ˇ ˇ groznice" do teških visoko-febrilnih stanja. nastaju poteškoce u ishrani. ˇ Stevan Cvetkovic ´ d. zatim deformiteti i anomalije nosne pregrade i piramide. Etioloških cinilaca je bezbroj. endokrini poremecaji. pušenje. dete je jako uznemireno. javlja se aerofagija sa meterorizmom. Marko.opasan pa i smrtonosan ako mu se pridruže bronhopulmonalne i gastrointestinalne komplikacije. sluzavog sekreta. Patološke promene zahvataju sve slojeve sluznice. Hronicno zapaljenje sluznice nosa ˇ (Rhinitis chronica) Hronicna zapaljenja nosne sluznice su vrlo cesta bolest. ˇ Lecenje: Najvažnije je uspostaviti dobro disanje kroz nos što se postiže izvlacenjem ˇ ˇ sekreta iz nosa pomocu Politzer-ovog balona i ukapavanje blagih vazokonstriktornih kapi u ´ nosne šupljine.

fonatorne smetnje dopunjuju sliku ove ˇ bolesti. ali dijagnoza mora biti tacna i brzo postavljena. 31 . Vaskularna mreža trpi promene. Pomažemo se testom ˇ palpacije nosacem vate i vazokonstriktornim sredstvima. što je posebni zadatak medicine rada. Rhinitis chronica hypertrophica U bolesnika su prisutni svi simptomi hronicnog rinitisa. Sluznica je tvrdja nego kod obicnog ˇ ˇ rinitisa. cesta zapaljenja sluznice ždrela. olakšati eliminaciju sekreta. Ima više vrsta hronicnih oboljenja nosa. a znaci infiltracije medjucelijskih prostora jako ´ izraženi. što znaci spreciti delovanje štetne nokse. Simptomatologijom dominira otežano disanje i sluzavo-gnojava sekrecija. a premazivanjem sluznice nekim vazokonstriktornim ˇ sredstvom dobijamo brzu reakciju u smislu smanjenja otoka sluznice.celije. Promene na sluznici su ireverzibilne. a precizno zadnjom rinoskopijom. Etioloških faktora je mnoštvo. Nije retka glavobolja. palpacijom nosacem vate. Kod ove forme zapaljenja promene na sluznici još su uvek reparabilne. klinickog pregleda. duž rubova i ˇ ˇ pojedinim mestima nosne pregrade. ali prednjace mehanicke smetnje respiracije i drenaže okolnih šupljina. Diferencijalno dijagnosticki dolazi više oboljenja u obzir. kada sluznica ima bledu boju. Hiperplazija je narocito izražena na polovima školjki. kao simptom prateceg zapaljenja i okolnih šupljina. ´ provodna nagluvost. što se ponekad vidi i golim okom pri podizanju uvule i mekog nepca. da bi terapija bila uspešna. Manifestuje se zapaljenjem ˇ sluznice. Ovo oboljenje možemo prevenirati poboljšanjem životnih i radnih uslova. Hiposmija. ˇ Rhinitis chronica simplex Hronicna kijavica je oboljenje oba pola i svih uzrasta. posebno ˇ rinoskopijom. ali se pregledom ustanovi ˇ hiperplasticna sluznica. a izrazita je perivaskularna ´ infiltracija. zatim vaskularna forma kada je hiperplazija izražena samo na mestima gde postoji kavernozno tkivo. šumovi u ušima. Zadnji polovi nosnih školjki mogu biti toliko uvecani da ´ skoro potpuno zatvaraju hoane. podici opšte ˇ ˇ ´ odbrambene snage organizma. Postoji i takozvana papilarna forma hiperplasticnog ˇ zapaljenja nosa. a izgled jagode. a na vazokonstriktorno sredstvo ne reaguje. Terapija treba da bude kauzalna. leukociti i bakterije. ˇ Ovaj oblik zapaljenja ne dovodi do promene na polovima školjki. ˇ ˇ Dijagnozu postavljamo na osnovu anamneze. obilatom sekrecijom i otežanim disanjem na nos.

rhinitis chronica atrophica simplex. to jest sasecanju donjih promenjenih delova sluznice nosnih ˇ školjki (donjih).i mikroklime.aerosol. Atroficne promene na sluznici nastaju posle dugotrajnih i upornih zapaljenjskih ˇ promena u nosu. ´ vulnerabilna. Napadnute žlezde smanjuju sekreciju. Terapija je dugotrajna i teška. Zahteva strpljenje bolesnika i lekara. Najprostija je . ˇ ´ ˇ Bolešcu oštecene žlezde produkuju patološki izmenjeni sekret koji se vrlo brzo suši ´ ´ stvarajuci masivne kruste specificnog. Patofiziološki procesi se odvijaju prvenstveno na nivou žlezdanog sloja sluznice. ˇ Vec se kod ove forme ocituje paradoks da bolesnici otežano dišu i pored proširenih ´ ˇ nosnih hodnika. Sledi da ime ozena ne ˇ ˇ ˇ ˇ predstavlja ime nego sindrom. Sluznica je tanka. Rhinitis chronica atrophica faetida . bleda. a ometena je i olfaktorna funkcija. što doprinosi glavobolji. a pored toga hipervitaminizaciju. kojim utvrdjujemo zadebljanje sluznice i u okolnim šupljinama. a podrazumeva i promeno makro. Cesto je prisutna deformacija ˇ nosne piramide u vidu lordoze. Ucestalost favorizuju suv i zagadjen vazduh. Uz vec opisanu simptomatologiju hronicnog rinitisa ovde su ´ ˇ jako izraženi i sledeci: hronicno zapaljenje ždrela. Disanje ˇ ˇ ´ na nos je otežano cemu je takodje osnovna podloga poremecaj refleksne funkcije nosa i s ˇ ´ ˇ druge strane mehanicke smetnje od strane krustoznih naslaga. zatim smetnje ´ ˇ od strane slušnog aparata. Terapija ove forme hronicnog zapaljenja ˇ sluznice nosa je dosta nezahvalna. Pokušaji lokalne terapije raznim metodama nisu dali zadovoljavajuce efekte. talasoterapiju. ˇ Naziv potice od grcke reci "hozein" što znaci zaudarati. pa se još i dan danas ´ pribegava hirurškom lecenju. larinksa.je posebna forma atroficnog rinitisa. Sekret se suši stvarajuci kruste. a zabeleženi su slucajevi porodicne opterecenosti. Atrofiju sluznice cesto nalazimo i u ždrelu. neprijatnog mirisa. dušnika. Atrofija ne zahvata samo sluznicu. Dominiraju simptomi nosne opstrukcije. Atrofija sluznice brzo dovodi ´ 32 . Rhinitis chronica atrophica Razlikujemo više formi ovog oboljenja. temperature i uznemirenosti. vodeci pri tome racuna o savremenim stavovima i saznanjima o važnosti ´ ˇ respiratorne sluznice. a bolest pocinje vec sa pubertetom. fonatorne smetnje itd.ozaena . Poznati su krajevi sa ˇ ´ ucestalim brojem obolelih. kašlja i stvaranja krustoznih naslaga. bronha. ´ ˇ ˇ ´ Cešce obolevaju žene. Ponekad je taj proces posledica ˇ hirurških zahvata u nosu. a tumaci se poremecajem nazalnih refleksa. Upotrebljavamo nadražajne agense . ˇ ˇ ˇ ´ Glavobolja je cesto prvi simptom. koji nema jedinstvenu etiologiju.U dijagnostici nam pomaže i rendgenski snimak. nego napada i duboke strukture ukljucujuci hrskavicni i koštani skelet. što dovodi do suvoce sluznice. Atrofija napreduje prema nižim partijama disajnih organa.

1899). ˇ ´ iako postoje endemski krajevi u svety. a deli se na konzervativnu i hiruršku. Drugi. Interesantno je pomenuti da bolest skoro nestaje u žena posle menopauze. 33 . Sklerom (Scleroma) Ubraja se u takozvana specificna oboljenja sluznice nosa. Hirurška terapija je uspešnija i zasniva se na saznanju da celije sluznice nosa imaju ´ veliku moc regeneracije. To je bolest respiratorne sluznice. što postižemo blagim rastvorom soli pomocu ´ irigatora. bledo ružicaste boje. što doprinosi boljem kontaktu ´ izmedju sluznice i vazdušne struje. ranijeg infiltrata. pa i u našoj zemlji (Štajerska.od Lautenschläger-ove. ipak moramo istaci bar ono što ˇ ´ se sigurno zna. a u diferencijalnoj dijagnostici u obzir dolaze danas na srecu vrlo retke specificne bolesti . ˇ ˇ slaninastog izgleda. jer nije svestan koliko je neprijatan svojoj ˇ okolini. Na osnovu svega izloženog proizlazi da je dijagnoza laka. Metode imaju cilj da povrate i normalizuju poremecenu respiratornu ´ ´ funkciju.bakterijski i nebakterijski. Bacillus faetidus (Porez. tvrde konzistencije. hemijske. eksperimentalno se ozaena ne može izazvati. Na srecu danas je vrlo redak. tuberkuloza i ´ ˇ sklerom. Za sada se najbolji rezultati postižu ˇ implantacijom spongioze kriste ilijacne kosti. 1896). Infiltrati su pljosnati. Naime. Hrvatsko Zagorje. To se može postici sužavanjem nosne šupljine. Lokalna primena farmaceutskih preparata nema trajnog efekta. smatraju da su navedeni bacili sekundarna infekcija i da su se naselili na prethodno oštecenu sluznicu drugim štetnim noksama ´ (endokrine. postoje dve grupe faktora .do anosmije što cini poseban problem bolesniku. Istra itd). U nekim zemljama je to oboljenje razlog za razvod braka. alergijske. Konzervativnoj terapiji je prevashodno cilj "toaleta nosnih šupljina". Medjutim. U sekretu se nalazi Klebsiella ozaenae (Abel. zatim Corynebacterium diphtheriae. do pokušaja implantacije aloplasticnih materijala. ali sa istovremenim ˇ stvaranjem cvrstih ožiljaka. pa bi možda adekvatniji izraz za oboljenje bio scleroma respiratorium.lues. ˇ I na kraju da i ovde podvucemo da je operacija krajnika kontraindikovana u osoba koje ˇ boluju od ozaenae. 1928). Terapija je simptomatska. pre-radikalni hirurški zahvat itd). a to pogoduje fiziološkoj funkciji sluznice. zagovornici nebakterijske etiologije. Iako smo na pocetku rekli da je etiologija nepoznata. Typhus mittis (Belfanti i Della Vedova) i na kraju cak ˇ i jedan ultravirus (Carco. Karakteriše se hronicnim simetricnim infiltrativnim zapaljenjskim ˇ ˇ procesom koji se verovatno širi limfotokom u podsluznicnom sloju. kojom pomeramo lateralne zidove nosa prema ˇ sredini. Postoje razlicite metode .

polipozu nosa i hronicne alergijske rinitise. ˇ 34 . traheja. 1952). Pokušaji sa tetraciklinima. Eksperimentalno se sklerom za sada ne može izazvati. jer ovde ˇ prenebregavamo poznato ototoksicno dejstvom ovoga leka. Medjutim. veci ´ ´ broj histiocita.Proces skleroziranja može dovesti do potpune atrezije hoana. lokalnog statusa. Klinicka bolest se manifestuje kao akutno alergijsko oboljenje sluznice nosa . polipi nosa. ˇ ˇ U terapiji je još uvek lek izbora Streptomycin i to isticemo kao kuriozum. a u terminalnim stadijumima i do potpune stenoze traheje. otorinolaringolog. što je inkompatibilno sa životom. pored anamneze. tako i njegovog donjeg (larinks. bilo u normalnim ´ fiziološkim zbivanjima. alergijska stanja i bolesti mogu nezavisno ili simultano da se manifestuju i na drugim tkivima i organima. Napada najcešce zemljoradnike. Mi cemo iz didaktickih ˇ ´ ˇ razloga posebno izneti: polensku kijavicu. Podvinec. pedijatar. ali i radnike koji žive u lošim higijenskim i ˇ ´ ekonomskim uslovima. bronhitisi i astma. U dijagnostici nam pomaže serodijagnoza pozitivna reakcija na antigen. kako gornjeg sprata (nos i epifarinks). a još više u bolesnom stanju jednom od njih ili oboljenju celog sistema (M. ˇ ˇ internista. Danas se sve više pridaje znacaj ˇ uzajamnoj zavisnosti sluznice celog respiratornog trakta. Mikulicz-eve celije sadrže ´ ´ Klebsiella rhinoscleromatis (Diplobacillus Frisch). Kuhn. a još cešce kao tkivo šoka u nastajanju raznih alergijskih manifestacija kao što su alergijski rinitisi ˇ ´ i sinuzitisi. Histološka slika je veoma šarolika i sadrži: bogatu infiltraciju plazma celijama. laringitisi.polenska ˇ kijavica i kao hronicni rinitis. takozvane Mikulicz-eve celije i Russel-ova telašca.bilo kao ulazne vratnice. Alergijska zapaljenja sluznice nosa Sluznica respiratornog trakta igra vrlo važnu ulogu . uslovljen od više etioloških faktora. bakteriološkog nalaza i biopsije. 1944. kortizonskim preparatima i još nekim drugim nisu dali zadovoljavajuce rezultate. Zbog ucestalosti ˇ ´ ˇ ovih oboljenja u svim uzrastima a narocito u urbanim sredinama lekar prakticar. savremeni i urbanizovani uslovi života doprinose da se bolest najcešce lokalizuje na respiratornoj sluznici. bronhi. naravno uz svu neophodnu ˇ predostrožnost i audiološku kontrolu bolesnika. Diferencijalno dijagnosticki dolaze u obzir svi specificni rinitis pa i ozaena. Osim na respiratornoj sluznici. pluca). mora dobro da poznaje ovu materiju. ´ Tomislav Janjatovic ´ 3.

ili udaljavanje iz sredine i promena ˇ boravka. a i ˇ zbog same bolesti i njenog dejstva na neurovegetativni sistem. ˇ Lecenje u periodu napada je simptomatsko. Ona ima hronicni tok. Isto tako su dobri rezultati i sa nespecificnom desenzibilizacijom. Bolest nastupa naglo. Smatraju se vrlo jakim alergenima. Ovde znacajnu ulogu igra i specificna desenzibilizacija sa kojom treba otpoceti u ˇ ˇ ˇ februaru mesecu. U toku dana mora da promeni i po desetak maramica. Bolest traje dve-tri ˇ nedelje. Postavlja se ˇ ˇ pitanje zašto nastaju polipi. Konjunktivitis sa ocnim simptomima je redovni pratilac. svrab .tj. a narocito raznih korova. bolesnik se oseca malaksalim. Ono se javlja narocito u jutarnjim casovima i to u salvama tako da bolesnik ˇ ˇ ˇ kine 10-15-20 puta uzastopce. Sekrecija je obilna serozna. tako da je bolesnik skoro zagušen. razlicite velicine. ´ ˇ ˇ manifestacija je cist tip alergijske reakcije. u formi napada. Kod polenske kijavice infekcija ne igra skoro nikakvu ˇ ulogu.a. Poleni mogu poticati za vreme cvetanja vocki. dok traje i osetljivost na odgovarajuci polen.u predelu vrha nosa. lividna. Kijanje je takodje cest simptom. ´ pospanim. Opisani su još u anticko vreme i u pogledu njihovog ˇ izgleda svi su autori jedinstveni da su to izrasline kruškolikog izgleda. sivkaste boje. isti ti cinioci se pripisuju i hronicnom alergijskom rinitisu. plavicasto. zamara ga i iscrpljuje. Ona se sliva kroz rinofarinks ili bolesnik mora stalno da drži maramicu u ruci. stalno navire iz nosa. ukrasnog ´ ´ cveca. Usled nazalne opstrukcije cest simptom je glavobolja. alergija i licna predispozicija . Sluznica je edematozna. Pored sekrecije. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i klinicke slike bolesti. tako da bolesnika izvodi iz strpljenja. drugog drveca. Kao etiološki cinioci navode se hronicna infekcija. kakva je njihova patogeneza? Pored opšte predispozicije. ˇ b. a klinicki. Medjutim. ali neki autori pridaju veliki znacaj ˇ ˇ ˇ alergiji. Glavni ˇ simptom je profuzna rinoreja. Iscrpljen ovim stanjema. ˇ ˇ glatke i sjajne površine. ružicasto. Nisu nikad opisani u frontalnim ´ sinusima. pa se zato i opisuje medju hronicnim alergijskim zapaljenjima sluznice nosa. ali nekad ih možemo sresti u maksilarnom sinusu i etmoidalnim celijama. Posle toga bolesnik se oporavi i više ´ nema tegoba. tj. Polenska ili sezonska kijavica (Rhinitis allergica pollinosa) Akutno alergijsko oboljenje nosne sluznice izazvano polenima i traje od aprila do septembra meseca. a ni u sfenoidalnim sinusima. belicasto. pruritus. ˇ Lokalno u nosu se vidi obilna sekrecija koja plavi sve prostore. uvule ili mekog nepca može da bude nesnosan. ˇ U pogledu patogeneze nosne polipoze ne postoje jedinstvena mišljenja. 35 . tj. Polipi nosa (Polyposis nasi) Polipi nosa su morfološke formacije lokalizovane u nosnoj šupljini. Polipoza se javlja kao ˇ ˇ ˇ posledica dejstva razlicitih opštih i lokalnih etioloških cinilaca. sivo plavicasta. neurovegetativna ˇ ˇ ˇ distonija. jer obilna kolicina sekreta ne dopušta joj ni da se zadrži na sluznici. trava. pa je ˇ ˇ ˇ neki autori svrstavaju u hronicne hipertroficne rinitise. da bi se na vreme stvorila antitela.

To je jedna od klinickih formi gde se polip nalazi u formi bisaga ˇ i u maksilarnom sinusu (antrum) a po nekim autorima i nosnoj šupljini. Na tim mestima sluznica nije cvrsto srasla sa podlogom. Neki bolesnici mogu imati i teškoce od strane bronhija pa i astmu. koji urastaju sve više u polip. Prave se kožne ˇ ˇ probe da bi se dokazala alergija. gde može da se vidi zasencenje maksilarnih i etmoidalnih sinusa. Ona se sa sigurnošcu može konstatovati zadnjom rinoskopijom. razlicitog intenziteta. smatra se da i lokalna predispozicija na pojedinim delovima nosne sluznice je znacajna u nastajanju polipa. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Ali tada je obicno ˇ ˇ jednostrana lokalizacija. kompleksnost patogeneze potkrepljuje i cinjenica da polipi vrlo cesto recidiviraju i pored hirurškog odstranjenja. Tegobe od strane tube i srednjeg uva mogu povremeno da se jave. što govori da je licna ˇ ˇ ˇ predispozicija dominantni faktor. odnosno u zadnjim partijama do hoana.individualne sklonosti. Zato se vecina autora ´ ´ slaže da nema polipa izvan duplikature. lokalnog pregleda nosa i epifarinksa i dopunskih metoda ispitivanja. pa infekcija i alergija dovode do promene normalnih odnosa. Polipi nosa nikada spontano ne krvave. ˇ Diferencijalno dijagnosticki. vazokonstriktorne kapi. a pod uticajem sile teže pocinje se formirati u polip. koliko se on povecava. U takvom prostoru nadju se i ˇ krvni sudovi. Lecenje je po pravilu hirurško. Oni su pored opisanih morfoloških osobina. Desenzibilizacija 36 . Klinicka slika je slicna drugim hronicnim optruktivnim promenama u nosu. ˇ Kao predlikeciona mesta za nastanak polipoze mnogi autori smatraju duplikature sluznice u srednjem nosnom hodniku. predelu etmoida ili glavobolja su propratni simptom. Sekrecija je seromukozna. cesto ˇ ˇ ˇ mukopurulentna. Benigne ˇ izrasline u odnosu na polipe mogu lakše da se izdiferentuju. Medjutim. To ˇ su prostori gde je i nizak krvni pritisak. kada se infekcija obicno nalazi u maksilarnim sinusima i etmoidu. ali isto tako i u etmoidu. ˇ Postoperativno daju se antibiotici. a neki pridaju znacaj eozinofiliji u sekretu iz nosa i u krvi. antihistaminici. Stepen ˇ ˇ ˇ nazalne opstrukcije zavisi od velicine i kolicine polipa. Podvinec je predložio da se pri tome odstrane i duplikature u srednjem nosnom hodniku i etmoidu (Resectio in meato medio) što ima za cilj radikalnost i sprecavanje recidiva. sekrecija iz nosa je fetidna i vrlo cesto sangvinolentna. vecinom opkoljeni sekrecijom ´ seromukoznom ili mukopurulentnom. Ima autora koji pridaju poseban znacaj spoljnoj ˇ etmoidektomiji. u starijih se pomišlja na karcinom. Nekada ne vidimo polipe u prednje dve trecine nosne šupljine vec se nazire izraslina ´ ´ pozadi. Rendgen snimak paranazalnih šupljina je vrlo važan. uzima se bakteriološki pregled sekreta iz nosa. Tamo gde su polipi masovniji i gde su zahvaceni i sinusi smatra se da je ´ najbolje kombinovati hirurški zahvat kroz nos i maksilarni sinus (operacija po Caldwell-Lucu). Tada je obicno rec ´ ˇ ˇ o antrohoanalnom polipu. ˇ Lokalizovani bolovi u maksilarnom sinusu. ´ Lokalnim pregledom vidimo jedan ili više polipa sa jedne ili cesto obe strane kavuma ˇ nazi. U jednostavnim slucajevima vrši se endonazalna ˇ ˇ ekstirpacija polipa i etmoidektomija. Verovatno iz još nekih nepoznatih razloga u jednom momentu dolazi do eksudacije i transudacije tecnosti koja se lokalizuje na jedno ili više ˇ mesta.

ali rutinski se najcešce pominju oni iz covekove ˇ ´ ˇ sredine: poleni. kataralne. suncu. paraziti žita. streptokoke. a prema ˇ klinickoj slici najopravdaniji je naziv Rhinitis chr vasomotoria. životinjske dlake. a da nije dokazana senzibilizacija gore ˇ pomenutih respiratornih alergena. veliki procent ˇ ovih bolesnika oboli posle izlaganja organizma ili pojedinih njegovih delova toploti. a alergolog je tak koji ce ˇ ´ preciznije dokazati i njegovo adekvatno etiološko poreklo. fizikalni alergeni. Sluznica nosa. ili važan u nastajanju bolesnog ˇ ˇ ˇ stanja (Podvinec). Neisseria ´ catarrhalis. Respiratorni alergeni su mnogobrojni. Ulogu infekcije izvesni autori tumace kao primarnu . budj. najcešce izazvane respiratornim alergenima. Naime.daje joj se znacaj alergena. Ovi uzrocnici mogu da budu dugo vremena prisutni. pa cak i promeni atmosferskog pritiska. kao i balneo. Mnogi autori pridaju veliki znacaj infekciji. Etiologija ovih promena je kompleksna. ona je polivalentna. pekari. kako to izvesni autori smatraju. Svi izneti nazivi su sinonimi jedne manifestacije nosne sluznice. kao i stresovi sastavne su komponente patogenetskih mehanizama ovih rinitisa. prehrambena industrija. kada bolest ima profesionalni karakter. Isto tako treba imati u vidu da je retko u pitanju osetljivost na samo jedan alergen.i talasoterapija. Posebnu grupu cine tzv. Razne profesije kao mlinari. perje. farmaceutska industrija. stalni). a prema nekima može da bude i alergen. Hronicni vazomotorni rinitis ˇ (Rhinitic chronica vasomotoria) U pogledu naziva ovo oboljenje se opisuje pod raznim nazivima kao: alergijski. duvan ´ i dr. Dominantnu ulogu imaju alergijske reakcije. U pogledu ˇ ˇ davanja kortizonske terapije narocito na duži period mnogi autori su kriticni u njenu ˇ ˇ celishodnost. nesezonski. vec ´ je skoro uvek prisutna senzibilizacija na više alergena tj. vazomotorni. Nutritivni alergeni su redje razlog alergijskih promena na sluznici nosa. koja ˇ ´ ˇ stvara blage zapaljenjske promene na sluznici. kao što ne treba zaboraviti na ulogu virusa. U poslednje vreme posebno se mesto pridaje mikozama. koji to u osnovi nisu. perenijalni (trajni. naseljena je saprofitima koji ˇ se nalaze u vecine ljudi: hemofilus influence. Neurovegetativna distonija sa preovladjivanjem dejstva parasimpatikusa i disfunkcija endokrinog sistema. njihovo prisustvo daje blage. tekstilna i neki zanati: kudeljari i vunovlacari u toku proizvodnog procesa mogu da stvaraju ˇ alergene štetne za respiratornu sluznicu. dok ˇ ˇ joj drugi daju sekundarni znacaj ciji je karakter simbiotican. ´ vetru. c. atopicni ˇ ˇ ˇ i neatopicni. narocito njene prednje partije. posteljina. stafilokoke.može takodje da se provodi specificno i nespecificno. a da ne daju klinicki izražene ˇ ˇ simptome infekcije. kao favorizujuci faktor u nizu alergijskih i ˇ ´ 37 . Medjutim. subklinicke promene ˇ koje uticu. spazmodicni hronicni eretizam. kucna prašina. pneumokoke. hladnoci.

kad je poznat alergen i ˇ ˇ vazomotorne. sluzavo-gnojav i obilan. vazomotorni rinitis znatno je cešci. ´ Vrlo je prihvatljiva konstatacija Podvinca da u patogenezi hronicne nosne alergije (važi ˇ i za astmu) postoji medjusobno delovanje jednog faktora na drugi. Najvažniji i najstalniji simptom je intermitentna nazalna opstrukcija. ˇ Alergijski procesi su dinamicni. štitnjaca. cesto individualizovani i zavise od više cinilaca: od ˇ ˇ ˇ opšted stanja organizma. od prisustva alergena. Ovo stanje može da ˇ traje danima i nedeljama. Ali vecinom ˇ ˇ ´ simptomi su manje izraženi. ali vecinom blag. Opstrukcija je izražena usled pojacane sekrecije. Klinicka slika. Ponekad bolest može biti i u atiku ´ ˇ kao provokativni momenat služi gripozna ili udružena infekcija ili psihicki stres. a nekad. One su podstaknute perifernim mehanizmima preko završetaka parasimpatikusa. Isto tako centralnim mehanizmima iz centara neurovegetativnog sistema u dijencefalonu preko korteksa za vreme psihickog stresa (prijatne ˇ ili neprijatne emocije) preko završetaka parasimpatikusa mogu na periferiji dovesti do poremecaja ravnoteže koji odgovara gore opisanim promenama. pregrejan ili suv vazduh mogu da deluju kao favorizujuci faktori. kao devijacija nosne pregrade. Bolesnik se žali da mu je uvek jedna strana nosa zatvorena.vazomotornih reakcija sluznice nosa. manje ili više sluzav. kada alergen nije poznat vec je rec o pojacanoj reaktivnosti ´ ˇ ˇ vazomotora ili poremecaju u endokrinom sistemu. latentni. Mehanicke prepreke u nosu. od kolicine alergena i antitela od kojih zavisi ˇ klinicka manifestacija bolesti. izvesni autori su skloni da tumace ˇ mehanizme hronicnih promena u nosu kao cesto alergijske. Sekrecija je proizvod sekretornih žlezda ili dolazi usled pojacane transudacije. ˇ Sekret je bistar. kad je prisutna infekcija. pojacavanjem njegovog tonusa. ˇ prisustva infekcije i drugih uzroka. ali uvek je prisutna ukoliko se obrati pažnja. Hronicni. a pregledom i ispitivanjem dobijamo samo neke pozitivne nalaze. Usled poremecaja u ´ ´ endokrinom sistemu (hipofiza. mogu svojim prisustvom da doprinesu pojacanom dejstvu infekcije. ali isto tako i usled ˇ edema sluznice. usled dejstva parasimpatikomimeticnih materija kao ˇ ˇ posledica reakcije antigen-antitelo. aperiodicni. Uobicajena simptomatologija je slabije ´ ˇ izražena. zbog cega nastaje stanje ˇ trajne oscilacije i labilnosti u kojima i neznatni poremecaji opšteg stanja (umor. Bolesnik upotrebi dnevno i po nekoliko maramica ili mu se sekret sliva pozadi kroz 38 . obicno ona na kojoj spava. subklinicki tok. Drugi autori misle da bakterije i mikoze mogu da preuzmu i ulogu alergena. krista i spina septuma. polne žlezde) može doci do poremecaja i ˇ ´ ´ neurovegetativnog sistem. ˇ nosni polipi. zatim od stanja neurovegetativnog i endokrinog sistema. Neurovegetativni sistem igra važnu ulogu u klinickoj manifestaciji ovih oboljenja ˇ sluznice nosa. ´ virusi) mogu uciniti da ono prevagne na stranu manifestnih simptoma. vlažan vazduh. ´ Zavisno koji od ovih faktora predominiraju. tj. Isto tako dim. nealergijske. Zbog toga nekada bolesnici dolaze sa izrazitim simptomima u toku napada bolesti i nije teško prepoznati o cemu je rec. a da budu ˇ i uzrok izmenjenih refleksa na sluznici nosa. koje na sluznici nosa daju sliku vazomotornog rinitisa. uzbudjenje. ima ˇ ˇ ˇ ˇ ´ protrahovani. Tada su svi ˇ simptomi izrazitiji i podsecaju na polensku kijavicu.

peckanje. Pojacanu sekreciju koja se sliva iz farinksa bolesnik vecinom guta ili izbacuje ˇ ´ kao ispljuvak. Dijagnoza posle svih potrebnih pregleda. Ponekad se mogu videti i polipi. Tipican je jutarnji ispljuvak. Napadi kijanja nisu tako cesti kao kod polenske kijavice i kad se jave slabijeg su ˇ intenziteta i javljaju se izjutra posle ustajanja. a eventualno i ždrela. blede i sivkaste. ili u ponovljenom pregledu izneti i više simptoma. Pri lokalnom pregledu prvo nam pada u oci izgled i boja sluznice. Medjutim. bockanje. kao i od stanja zdravlja i bolesti organizma (prehlada. kao simptom je cesto prisutna. Osim navedenih ispitivanja. Ona je u raznim ˇ nijansama od ružicaste. Sa nekim simptomima. osecaj prisustva ´ ´ stranog tela. bolesnici se žale ˇ na teškoce u farinksu. ˇ Kožne probe su važne u dijagnostici nosne alergije i pozitivne su u 50%-60% ispitanika. lokalnog pregleda i drugih pregleda. on vam ´ vecinom daje negativan odgovor. i na ˇ nutritivne alergene. a koji ˇ ´ sekundarni. ali nekad je teško odeliti koji su faktori primarni. emocije). kada posle nekoliko uzastopnih napada kašlja ˇ izbaci komade zgusnute sluzi slicne želatinu ili pihtijama. Edematozna je i glatka ili ˇ ˇ neravna. pa i sa znacima atrofije. Sekrecija je prisutna. ´ ´ Svakako da simptomatologija zavisi od same individue koja nam daje podatke. ˇ Svi ovi simptomi prisutni su gotovo uvek. Rendgen snimak sinusa može da pokaže difuzno maglicasto ili ivicno zasencenje ˇ ˇ ˇ sinusa. ne predstavlja neku narocitu teškocu. kao što je nazalna opstrukcija. kao i analize dobijenih rezultata. ´ ˇ umor. diskretnije ili jace izraženi. Izvestan broj bolesnika ima osecaj ´ svraba na vrhu nosa. uvuli ili ždrelu. pa ga guta ili izbacuje kao ispljuvak. zanimanja. Glavobolja. a u izvesnim slucajevima. on ce vam vec pri tom. ˇ njegovog neurovegetativnog i endokrinog sistema. njene prosvecenosti. grip. cesto je potreban detaljan pregled celog organizma. ako lekar insistira i ukazuje mu na mogucnost ´ ´ tih tegoba. kupinasta. Potreban je mikološki i bakteriološki pregled sekreta nosa. Uzima se pregled sekreta na eozinofile kao i pregled krvi. Dijagnoza vazomotornog rinitisa kao i ostalih alergijskih manifestacija postavlja se uglavnom na osnovu anamneze. bolesnik se navikne na smetnje (saživi se) i kad ga pitate ima li ili nema teškoce. Uglavnom se rade na inhalacione alergene. a narocito maksilarnih. Prisustvo eozinofilije u sekretu i krvi je siguran znak za alergiju. 39 . koje se manifestuju kao grebanje. Usled nazalne opstrukcije. preko lividno-plavicaste. nacina života. ali nije obilna. kao i drugih organa. Ima autora koji tim nalazima ne pridaju važnost.hoane i epifarinks. Nekad bolest ˇ ima samo monosimptomatski karakter.

Lokalno se daju u vidu kapi i kao aerosol. ˇ Narociti vid lecenja je desenzibilizacija i ona može biti specificna i nespecificna. U izvesnim slucajevima ˇ pribegavamo i hirurškim zahvatima. ˇ ˇ ˇ ˇ Specificna je ako se nadje odredjeni alergen i od njega se napravi antigen. Neki autori preporucuju autovakcinu. pa cak i senzibilizacija posle duže upotrebe. peroralnu i parenteralnu potrebu. Dobro ih je kombinovati sa ˇ vitaminom C i kalcijumom koji utice na permeabilnost celija i na smanjenu sekreciju nosne ˇ ´ sluznice. Protiv alergijskih manifestacija po mogucnosti moramo primeniti ´ etiološku antialergijsku terapiju. koji deluje blago ˇ antiflogisticki. Neki od njih imaju neželjeni efekat u vidu sedacije o cemu se mora ˇ skrenuti pažnja bolesniku. Njih ima više. jer masti deluju nepovoljno na cilijarni aparat. naše je iskustvo najbolje sa ´ Subtivaccinom (b. uzimajuci ˇ ´ u te svrhe briz iz nosa. Nespecificna ˇ ˇ desenzibilizacija se sprovodi na taj nacin. Ukoliko postoji insuficijencija endokrinog sistema potrebno je davati hormonske preparate. U borbi protiv infekcije koristimo sulfonamide i antibiotike. ˇ U cilju prevencije treba otkloniti izvore alergena iz bolesnikove sredine. Veliki je broj ovih preparata na tržištu. U principu svaki slucaj bolesnika koji boluje od vazomotornog rinitisa treba ˇ individualno posmatrati. Ima dosta fabrickih preparata u vidu kapi za nos. jer postoji navikavanje. ispitivati i leciti. Odbacili smo upotrebu masti sa ovim sredstvima. subtilis i b. a nema drugih mogucnosti mora se savetovati prekvalifikacija. ˇ Antihistaminici su medikamenti koji neutrališu dejstvo H-supstance (histamini) koja se javlja kao proizvod reakcije antigen-antitelo i koja preko parasimpatikusa dovodi do glavnih simptoma koje izaziva vazomotorni rinitis. Ukoliko je prisutna bakterijska ili mikoticna infekcija moramo primeniti odgovarajucu ˇ ´ antibiotsku ili antimikoticnu terapiju. Podvinec je jedan od autora koji izbegava sve vazokonstriktore i preporucuje jedino dekokt Radix Altheae. U principu nijedan od ovih preparata ne treba duže davati. Za ublažavanje simptoma primenjujemo simptomatske lekove. Simptomatska terapija ima za cilj da ublaži simptome i smanji tegobe izazvane vazomotornim rinitisom. što se unose razne materije u organizam koje ˇ povecavaju imunološke snage organizma. 40 . površne kauterizacije ili resekcije (mukotomije) hipertroficnog dela školjke ili samo njenog repa.Terapija. Nekada je ´ korisna promena boravka u klimatski povoljnijim mestima na moru ili na planini. Ako je u pitanju profesija. koji pored vazokonstriktorne ˇ komponente sadrže antihistaminike ili kortizon. Antihistaminici se prepisuju za lokalnu. ˇ Pitanje hirurških zahvata treba rezervisati za procenu solidnom rinologu. Ephedrin je najpoznatiji i daje se u 1% koncentraciji. Kao što je etiologija vazomotornih rinitisa kompleksna i terapija mora biti složena i raznovrsna. Za otklanjanje nazalne opstrukcije daju se lokalno u vidu kapi simpatikomimetici koji deluju vazokostriktorno. zahvati mogu biti u vidu ubrizgavanja sklerozantnih sredstava. megatherium).

Nešto redje dolazi do infekcije sinusa usled traume direktno pri otvorenim povredama ili usled sekundarne infekcije post-traumatskog hematoma sinusa. Oboljenje može imati akutni i hronicni tok. Etiologija. ˇ Na kraju.odnosno pansinuzitisu. Nastanku akutne infekcije sinusa mogu doprineti izvesni predisponirajuci faktori koji mogu biti lokani i opšti. ´ ´ ˇ ˇ Akutni sinuzitisi u odraslih imaju zajednicke karakteristike kako u pogledu etiologije ˇ tako i prema patološkim promenama i klinickom toku oboljenja. ´ Lokalni faktori sprecavaju drenažu sekreta iz sinusa kroz prirodne otvore što pogoduje ˇ razvoju infekcije. treba da bude individualizovana. Dentogeni put infekcije. bavljenje u hladnim i vlažnim prostorijama i drugi. morbile) dolazi do pojave sinuzitisa zbog oslabljenih odbrambenih snaga organizma. Zapaljenjski procesi u paranazalnim šupljinama Akutni sinuzitisi u odraslih Podela sinuzitisa prema uzrastu uslovljena je osobenošcu kako anatomske gradje tako ´ i povecanom senzibilnošcu decjeg organizma. sve paranazalne šupljine. To su u prvom redu polipi u predelu ostiuma sinusa. terapija vazomotornog rinitisa. Božidar Stefanovic ´ 4. uvecane adenoidne vegetacije u dece. nastaje usled ˇ prodora infekcije od procesa na korenu zuba ili. pak. tumori u nosnim hodnicima. Jedan od najcešcih uzroka koji dovodi do zapaljenja paranazalnih šupljina ˇ ´ je virusna infekcija sluznice nosa koja direktno prodire u sinuse. pa i nekriticne primene kortizona. treba da primenimo onak koji u doticnom momentu može ´ ˇ bolesniku najbolje da pomogne. bio on alergijskog ili nekog drugog porekla. 41 . Od polimorfizma lekova i drugih sredstava koji nam stoje u širokoj skali mogucnosti. odnosno. Kod nekih infektivnih bolesti (šarlah. Do infekcije sinusa može doci pri ronjenju u zagadjenim bazenima i rekama kada ´ infekcija kroz prirodne otvore dospeva u sinus. tifus. ˇ Zavisno od toga da li je zapaljenjski proces zahvatio jedan ili više.Neki autori preporucuju primenu kortizonskih preparata. Od opštih faktora u prvom redu pominju se loši klimatski uslovi življenja. hipertroficne srednje ´ ˇ nosne školjke i drugo. Mi smo u principu obazrivi ˇ sa primenom svih hormonskih preparata. govori se o poli. jace ˇ izražena devijacija nosne pregrade. preko fistula nastalih posle njihove ekstrakcije. narocito maksilarnih i etmoidalnih sinusa.

anosmija i lokalni bol. Usled jake virulencije uzrocnika i smanjenih odbrambenih snaga ˇ organizma kod infektivnih bolesti. pneumokoka. Iz anamneze doznajemo da je oboljenju prethodila rinogena infekcija ili prehlada na koju se nadovezuju simptomi sinuzitisa. Lokalnim pregledom nalazimo u nosu sve znake zapaljenja sluznice (edem hiperemija. Dijagnoza. a nekada povecana osetljivost na pritisak u predelu ceonih i vilicnih sinusa. zavisno od patoloških procesa. ali najcešci uzrocnici su virulentni sojevi streptokoka. Ova forma dovodi najcešce do komplikacija. Takodje treba sprovesti opšti 42 . nekada su difuzni i nezavisni od bolesnog sinusa. može doci do nekroticnih promena na sluznici sinusa. opšta slabost. Od lokalnih simptoma javljaju se: sluzava gnojna sekrecija iz nosa. ´ ´ Opstrukcija nosa je jednostrana ili obostrana. ˇ ´ Bakteriološka flora nije karakteristicna. Takodje. Primarno treba omoguciti drenažu sinusa.Patologija. Karakteristicno je prisustvo sekreta u srednjem nosnom hodniku koji se iz sinusa sliva ˇ preko donje nosne školjke i posle odstranjenja pomocu nosaca vate. kao i simptomi zapaljenja donjih respiratornih puteva. Klinicka slika. Sekrecija iz nosa može biti nekada sangvinolentna i fetidna. procesi od strane zuba i maligni tumori. što govori za intoksikaciju organizma. Od opštih simptoma opažaju se povišena telesna temperatura. Lecenje akutnih sinuzitisa sprovodi se konzervativnim metodama. a zatim hemofilus influence i drugi. od virulencije uzrocnika. Patološki supstrat kod akutne upale sinusa. dolazi do descendentne infekcije donjih respiratornih puteva. Sluznica farinksa je uvek hiperemicna. rubove hoana i repove donjih nosnih školjki. ukoliko ˇ ˇ nije došlo do komplikacija. Temperatura se obicno krece oko 38°C zavisno od otpornosti ˇ ´ organizma. ´ Lokalni bolovi mogu biti karakteristicni u odnosu na oboleli sinus i odgovaraju Headˇ ovim zonama na koži lica i cela. koja ´ ˇ zahvata i periost a nekada i samu kost. Pri palpaciji prisutna je osetljivost na Valleixˇ ovim tackama. simptomatican ´ ˇ ˇ je nalaz sekreta koji se sliva niz zadnji zid farinksa. migrena.5% rastvor efedrina za decu i 1-2% za odrasle). otežano disanje na nos. Klinicka slika i simptomi ˇ zavise. uz primenu antibiotika ´ prema antibiogramu. Diferencijalno dijagnosticki dolaze ˇ u obzir neuralgije nervusa trigeminusa. U tom cilju ukapavaju se kapi u nos koje imaju vazokonstriktorno dejstvom (0. pre svega. pracene upornim kašljem. patološki sekret). zavisno da li su zahvaceni sinusi jedne ´ ili obe strane. ˇ ´ eksudat postaje purulentan. U pocetku se javlja hiperemija i edem sluznice i seromukozni eksudat. ˇ ´ ˇ ˇ Rendgen snimak sinusa u okcipito-mentalnoj projekciji pokazuje smanjenu transparenciju sa evidentnim nivoom eksudata u sinusu. Ukoliko dodje do infiltracije leukocita i limfocita sa mestimicnim oštecenjem epitela. Simptomi akutnog zapaljenja paranazalnih šupljina mogu biti opšti i ˇ lokalni. Lecenje. Dijagnoza akutnog sinuzitisa se relativno lako postavlja. a pracena je opštom slabošcu i anoreksijom. ˇ ˇ ´ ˇ stafilokoka. opšteg stanja organizma i lokalnih smetnji u nosu. slican je promenama na sluznici ˇ nosa. Usled slivanja sekreta u farinks. ali uz ocuvani ˇ ˇ epitel. glavobolja. ˇ Medjutim. ˇ koje otežavaju drenažu sekreta iz sinusa.

povreda ´ orbite. javljaju se bolovi u predelu zuba. Akutno zapaljenje ceonog sinusa ˇ (Sinusitis frontalis acuta) Specificnost akutnog frontalnog sinuzitisa je u lokalizaciji bola u predelu projekcije ˇ samog sinusa. a. U cilju brže evakuacije sekreta iz nosa i sinusa primenjuje se metoda "displacement therapy" (displejsment) po Proetz-u (Prec). ´ U lecenju maksilarnih sinuzitisa pored naveden konzervativne terapije primenjuje se ˇ i punkcija sinusa koja može imati i dijagnosticku vrednost. ˇ ´ ´ Glavobolje koje se javljaju izjutra. postoje i specificne ˇ ˇ karakteristike koje se javljaju pri oboljenju pojedinih sinusa. Ova ´ metoda se izvodi pošto se prethodno bolesniku stave efedrin kapi u nos. Komplikacije punkcije su moguce u smislu potkožnog emfizema. Pri tome bolesnik drži otvorena usta i glavu nagnutu nad posudom u koju izlazi tecnost i sadržaj sinusa kroz njegov prirodni otvor. pri ubrizgavanju tecnosti ˇ javice se bol. pri zabacenoj glavi unazad i u ležecem ´ ˇ ´ položaju.dijetetski režim kao i simptomatsku terapiju. Punkcija se ponavlja više puta ukoliko se pri tome dobija patološki sadržaj. a posledica su nagomilavanja sekreta u sinusu tokom noci koji se preko dana prazni. ˇ ´ Drugi znatno redji etiološki faktori su dentogene infekcije i trauma. Osim simptoma karakteristicnih za sve akutne sinuzitise. Po izvršenom ispiranju. ˇ b. Prethodno se sluznica na tom mestu lokalno anestezira 2% pantocain-om. pak. ˇ 43 . koji ima periodican karakter. a zatim se vrši aspiracija sekreta iz nosa pomocu vakuum aparata. ˇ Ukoliko je prirodni otvor sinusa neprolazan usled edema ili polipa. a zatim se iglom perforira tanka koštana lamela medijalnog zida sinusa. Prema prethodno ucinjenom ˇ rendgen snimku sinusa orijentišemo se o stanju i velicini sinusne šupljine kako ne bi oštetili ˇ suprotni zid sinusa ili. Akutno zapaljenje vilicnog sinusa ˇ (Sinusitis maxillaris acuta) Maksilarni sinusi su najcešce izloženi obolevanju i to zbog rinogene infekcije (90%). zbog cega se ovi bolesnici ˇ cesto obracaju stomatologu za pomoc. Pored bola i hiperestezije u predelu obraza. U tom slucaju intervenciju treba prekinuti ili uvesti još jednu iglu pored vec ´ ˇ ´ postojece kroz koju bi izlazio sadržaj iz sinusa. ˇ Punkcija vilicnog sinusa izvodi se pomocu specijalne igle poput one za lumbalnu ˇ ´ punkciju koja se uvodi u sinus ispod donje nosne školjke. Uslov za njenu primenu je da su nazalna ušca sinusa slobodna jer se u protivnom javlja jak bol. u toku dana se smanjuju. a opisani su slucajevi i vazdušne embolije. Kroz pomenutu iglu blago ubrizgavamo sterilan 3% rastvor borne kiseline. zagrejane do temperature tela. u sinusnu šupljinu ´ ubrizgava se jedan od antibiotika. pod orbite.

uvodi se plasticna cevcica kroz koju se ubrizga odgovarajuci antibiotik. a ista služi za ispiranje sinusa ˇ ˇ ´ više puta. Nalaz u nosnim šupljinama je karakteristican i može se naci sekret u gornjem ˇ ´ nosnom hodniku. a u slucaju orbitalnih ili endokranijalnih komplikacija. a nekad i hiperemicna sa otokom koji se pruža ˇ ˇ prema unutrašnjem uglu orbite. hirurško (etmoidektomija). pri cemu dolazi do povišenog atmosferskog pritiska. Po pravilu ide uz zapaljenje drugih. dok se proces ne sanira. Medjutim. kao što su edem sluznice i polipi u predelu ostijuma. a u ´ ˇ slucaju pretece komplikacije. To se najcešce dogadja prilikom vožnje avionom ˇ ´ usled naglog spuštanja. ´ 44 . Lecenje je kao i drugih akutnih ˇ sinuzitisa. Lecenje je konzervativno. Prikaže se kost donjeg zida sinusa i na istom se pomocu freze nacini otvor ´ ˇ promera 2-3 milimetra. koža je iznad sinusa hiperesteticna.Bolesnici se žale na fotofobiju i suzenje ociju. ukoliko postoje prepreke aeracije sinusa. hirurško. Ukoliko konzervativna terapija ne dovede do izlecenja primenjuje se trepanopunkcija ˇ sinusa. Ukoliko se pri tom nadje patološki sadržaj. Pri palpaciji i perkusiji takodje se javlja ˇ jak bol. c. ˇ ´ d. U normalnim uslovima vazdušni pritisak se u sinusima izjednacava preko prirodnih ˇ otvora. a najcešce maksilarnog sinusa. ˇ e. Pregledom se nalazi sekret u gornjem ˇ nosnom hodniku koji se bolje vidi zadnjom rinoskopijom. Akutno zapaljenje sfenoidalnog sinusa (Sinusitis sphenoidalis acuta) Izolovano akutno zapaljenje sfenoidnog sinusa vidja se retko. gde se dreniraju zadnje etmoidalne celije. Bol je ˇ ´ lokalizovan u predelu unutrašnjeg ugla orbite i korena nosa. doci ˇ ´ ce do pojave negativnog pritiska u sinusu. u cilju drenaže. Zatim se nacini rez kože i mekih tkiva ispod unutrašnjeg dela obrve ˇ u dužini 1 cm. kao i pri izlasku ˇ iz kesona gde je vazduh bio razredjen. akutno zapaljenje sluznice nosa ili jaca devijacija nosne pregrade. Akutno zapaljenje etmoidalnog sinusa (Sinusitis ethmoidalis acuta) Karakteristika akutnog etmoiditisa je njegova tendencija brzoj eksteriorizaciji narocito ˇ prema orbiti. Osnovni simptom je bol u potiljacnom predelu i u dubini glave iza orbita. koja nastaje prilikom nagle promene spoljašnjeg atmosferskog pritiska. gde obicno i dolazi do prodora ˇ u orbitu. Trepanopunkcija ceonog sinusa ˇ Prethodno se izvrši lokalna anestezija kože u predelu unutrašnjeg dela obrve obolelog sinusa 1% novokainom. Aerosinusitis Aerosinuzitis je lezija sluznice jednog ili više sinusa.

pogoduje nastanku i ˇ održavanju infekcije u sinusima i njihovom prelasku u hronicni tok.Kao posledica ovako nastale barotraume dolazi do edema sluznice sinusa sa hiperemijom i transudacijom "ex vacuo". lokalizovano na jedan ili više ˇ ˇ sinusa. alergijska oboljenja sluznica gornjih respiratornih puteva. Tome znatno doprinose lokalni i opšti faktori. Lecenje je kao i kod akutnog sinuzitisa. narocito u predelu otvora sinusa. Ova forma najcešce dovodi do osteiticnih ´ ˇ ´ ˇ promena na kostima i evenutalnih komplikacija. kao posledica edema ˇ ´ i zapaljenjskog eksudata. ˇ U ove faktore spadaju i loši klimatski uslovi (izloženost velikoj hladnoci. polimorfonuklearnih ´ leukocita i plazma celija. Prevencija ˇ aerosinuzitisa je sanacija svih patoloških stanja u nosu pre vožnje avionom ili drugim naglim promenama visine. takodje igraju znacajnu ulogu u nastanku ˇ hronicnog sinuzitisa. ˇ Ova forma se vidja kod alergijskih zapaljenja u nosu i sinusima. Patohistološki nalaz na sluznici u hronicnih sinuzitisa je vrlo raznovrstan ˇ i zavisan je od etioloških faktora. analgetici. Prvi simptom je jak bol ˇ ´ ´ lokalizovan u predelu lediranog sinusa. hipertroficne adenoidne vegetacije u dece i drugo). polipi u predelu sinusnih otvora. kao i hereditet. Kod atroficne forme ˇ hronicne upale sluznice sinusa dolazi do gubitka celija i metaplazije epitela u plocasti sa ˇ ´ ˇ atrofijom peharastih celija i žlezdanih elemenata. koji ´ ˇ uticu na pojavu cestih recidiva akutnih sinuzitisa. Patologija. kako bi omogucili bolju drenažu i aeraciju. Hronicni sinuzitisi u odraslih ˇ Hronicno zapaljenje sinusa vidja se relativno cesto. Etiologija. pojava sekrecije. odnosno mešana bakterijska flora. ´ Prema obliku sluznica može biti hipertroficna i polipoidno izmenjena. a cesto i krvi iz nosa. Najcešce se javlja zadebljanje sluznice. a nekad i do delimicne ablacije sluznice od koštane ˇ podloge. Prvenstveno treba izvršiti anemizaciju sluznice ˇ nosa. oslabljena otpornost organizma posle infektivnih bolesti. Najcešce su zahvaceni frontalni i maksilarni sinusi. Bakteriološki nalaz je isti kao ˇ ´ i u akutnih zapaljenja. hipertrofija srednje nosne školjke. U tu svrhu ˇ ´ ordiniraju se efedrin kapi u nos. praceno sa velikom infiltracijom limfocita. sa hiperplazijom ˇ sero-mukoznih žlezdanih elemenata iz kojih mogu nastati cisticne formacije u sinusima. Nedovoljna drenaža sinusa usled mehanicke ˇ ˇ ˇ prepreke u nosu (iskrivljenost septuma. Hronicno zapaljenje sinusa najcešce nastaje od protrahovanog akutnog ˇ ˇ ´ sinuzitisa koji nije odgovarajuce lecen. a kao prevencija infekciji ordiniraju se antibiotici. Gnojni procesi na ˇ korenima zuba. U sinusima se pri tom najcešce nalazi gnojni eksudat. vlazi i ´ drugo). Ovako stvoreni sekret u sinusu podložan je infekciji usled cega se javlja akutno ˇ zapaljenje sinusa. 45 .

izvršiti operaciju nosne pregrade i uvecanih vegetacija u dece. narocito u fazi egzacerbacije. U cilju lecenja hronicnog sinuzitisa. kao ´ mogucih faktora u nastanku sinuzitisa. apaticnost i slicno). Isto tako prisutno je otežano disanje na nos. uz klimatsko lecenje. ´ Ukoliko konzervativno lecenje ne dovede do izlecenja. prisutni su simptomi u smislu faringitisa. u prednjem delu ˇ donjeg nosnog hodnika promera 1x1 cm.i infraorbitalnih tacaka oseca se bolna osetljivost. kao i sluznica. ˇ cesto sa poremecajem cula mirisa. Palpacijom ˇ ˇ ˇ u predelu supra.5 cm. Kod alergijskog sinuzitisa primenjuje se odgovarajuca ˇ ´ medikamentna terapija (antihistaminici. cinimo rez oko 5 cm. Kroz tako ˇ ucinjen otvor izvrši se inspekcija sinusne šupljine i odstrani patološki sadržaj. primenjuje se hirurško lecenje. a u protivnom treba je sacuvati. ˇ ´ ˇ Usled slivanja sekreta u farinks i donje respiratorne puteve. Prednjom rinoskopijom ˇ ´ vidi se. bledilo. Dijagnoza. Sinusoskopija nam ˇ omogucava pored detaljnog uvida o nastalim promenama u sinusnoj šupljini. gubitka apetita i smanjene radne sposobnosti. Iz anamneze je vec moguce zakljuciti da je rec o recidivnim ili hronicnim ´ ´ ˇ ˇ ˇ oboljenjima sinusa. edematozna i hiperemicna sluznica sa ˇ ˇ hipertrofijom donje nosne školjke. a pogotovu ako su prisutni ˇ ˇ simptomi eksteriorizacije procesa. paralelno sa alveolama ˇ zuba. Rendgenografija paranazalnih šupljina u okcipito-mentalnoj projekciji omogucava nam ´ da ustanovimo promene u pojedinim sinusima. 46 . Na sluznici u gornjem vestibulumu usta. Na kosti se frezom cini otvor promera 1. nekada i polipozne tvorevine u nosnom hodniku. sa jace ili slabije izraženom supuracijom. zavisno od forme hronicnog sinuzitisa. ˇ Lecenje. ˇ Operativno lecenje maksilarnih sinusa izvodi se po metodi Kaldvel-Lika (Caldwellˇ Luc). Uz antibiotike i primenu vazokonstriktornih sredstava. Ukoliko se pri standardnim snimcima ne možemo orijentisati o intenzitetu promena u sinusima. do kosti u predelu fose kanine. Neophodno ˇ je sanirati bolesne zube. i polipoidno izmenjena sluznica u predelu maksilarnog ostijuma. potrebno je naciniti serijske snimke u ˇ dva pravca. ˇ ˇ ´ redje lokalizovane u predelu obolelog sinusa. opšteg zamora. ´ ´ Punkcija maksilarnog sinusa ili uvodjenje polietilenske cevcice u cilju dužeg lecenja.Klinicka slika. a u nekim slucajevima potrebno je uraditi sinusoskopiju. desenzibilizacija). U nekim slucajevima potrebno je izvršiti i alergološko ispitivanje. tubarnih katara i produktivnog kašlja. uzimanje tkiva ´ za patohistološki pregled. primenjuju ˇ ˇ ˇ ˇ se isti postupci kao i kod akutnog zapaljenja. ˇ U cilju drenaže sinusa cinimo otvor na njegovom medijalnom zidu. moguce je postici sanaciju procesa. aspiraciju sekreta po Precovoj metodi. Od subjektivnih tegoba najcešce se javljaju tupe i difuzne glavobolje. Oboleli od hronicnog sinuzitisa cesto ˇ ˇ pate od nesanice. Zadnjom rinoskopijom može se videti purulentna sekrecija na rubovima hoana i zadnjim polovima nosnih školjki. ˇ ˇ takodje je jedna od metoda lecenja. Inspekcijom mogu se na licu obolelog videti znaci hronicnog zamora kao ˇ posledica duže toksiinfekcije (lak otok ocnih kapaka. ˇ ukoliko je jako izmenjena.

kao i boravak dece u kolektivima. kroz maksilarni sinus pristupa se labirintnim celijama. Savicu i sar.Hirurški pristup etmoidalnim sinusima može biti kroz maksilarni sinus. a. kroz nos ili spolja paranazalnim putem. Spoljašnjim putem pristupa se prednjim labirintnim celijama tako što se ucini rez kože ´ ˇ i mekih tkiva paralelno sa korenom nosa u medijalnom orbitalnom uglu. Klinicka slika akutnog sinusitisa obicno se nadovezuje na simptome akutnog rinitisa ˇ ˇ ili adenoiditisa. Ovome doprinose i uvecane adenoidne vegetacije. U odojceta su prisutni slabo razvijeni ˇ ˇ ˇ maksilarni i etmoidalni sinusi. a sfenoidni još kasnije. U redje etiološke faktore spadaju strana tela u nosu. Sinuzitisi u dece Zbog odsutnog ili jako smanjenog imuniteta. brzo širenje infekcije prema endokranijumu preko dehiscentnih kostiju i bogate vaskularne mreže. doprinosi nastajanju endokranijalnih i orbitalnih komplikacija. Medjutim. na taj nacin što se otvara medijalni zid sinusa u ´ ˇ gornjem unutrašnjem uglu. a ponekad i tumori nosa i epifarinksa. decje infektivne ´ ˇ bolesti. S druge strane. kao i anatomskih osobenosti. 47 . U tom uzrastu sinusi su gradjeni od spongioznog koštanog tkiva koje je vrlo senzibilno na infekcije. hereditet. zapaljenjska oboljenja sinusa u decjem uzrastu imaju specifican tok. ˇ ˇ ˇ ˇ Jedna od metoda je omogucavanje njihove drenaže kroz rekonstruisani prirodni ´ nazofrontalni kanal ili formiranje novog kanala. trepanira deo nosne kosti i kroz tako nacinjeni otvor odstrane etmoidalne celije sa sluznicom. dok se frontalni razvija tek posle 5 godine. ˇ ´ Hirurški pristup sfenoidnom sinusu moguc je kroz maksilarni sinus i zadnji ´ etmoidalni labirint ili kroz nos kada se prethodno odstrani hrskavicno-koštani deo septuma ˇ i na taj nacin pristupi prednjem zidu sinusa. ˇ Operativno lecenje hronicnog sinuzitisa ceonih sinusa vrši se na dva nacina. danas je opšte priznata metoda obliteracije frontalnih sinusa. najcešci uzrok je infekcija kod cestih rinitisa u male ˇ ´ ˇ dece. Posle operacije po metodi Caldwell-Luc-a. ´ Operacija frontalnih sinusa po Riedel-ovoj metodi primenjuje se samo u slucajevima ˇ u kojih je došlo do komplikacija (osteomijelitis i dr). tonzile. U tom cilju najcešce se izvodi osteoplasticna operacija frontalnih sinusa sa odstranjenjem sluznice i ˇ ´ ˇ etmoidektomijom po Tato-u. Akutni sinuzitisi u dece U nastanku sinuzitisa u dece. urodjene atrezije hoana.

´ ˇ Cesto su izraženi simptomi od strane srednjeg uva. potrebno je sprovesti odgovarajuce lecenje. a nekada i crvenilo u predelu unutrašnjeg ˇ ´ ocnog ugla. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestickih podataka. alarmantni su opšti poremecaji organizma koji su posledica toksiinfekcije. i ˇ lokalnog nalaza. Pored ordiniranja velikih ˇ ˇ doza antibiotika. Hereditet kao i uvecane adenoidne vegetacije. sa ˇ edemom sluznice. zbog zracenja. 48 . a postoje preteci znaci ´ komplikacija. Ako je rec o ´ ˇ ˇ alergijskim manifestacijama. kao i anemizaciju sluznice nosa u cilju bolje drenaže sinusa. Od komplikacija najozbiljnija je pojava osteomijelitisa maksile odojceta. potrebno je vršiti evakuaciju sekreta iz nosa pomocu aspiracije Precovom ´ metodom. zavisno od opšteg stanja deteta potrebno je infuzijama nadoknaditi gubitak tecnosti i elektrolita. kao i kod akutnog sinuzitisa. Potrebno ˇ je hirurški odstraniti uvecane vegetacije.Pored lokalnih simptoma od strane nosa i obolelog sinusa. U tom slucaju potrebno je hirurško lecenje. Usled slivanja sekreta u farinks dolazi do descendentne infekcije donjih respiratornih puteva pracene upornim kašljem. Hronicni sinuzitisi u dece ˇ Hronicna zapaljenja sinusa u dece obicno su u maksilarnim sinusima. Inspekcijom se najcešci vidi otok. otežanog disanja na nos sa obilnom sekrecijom. Prednjom rinoskopijom u nosu nalazimo obilnu mukopurulentnu sekreciju. ˇ Rendgen snimak sinusa uz lokalni nalaz u nosu. godine. uzetih od roditelja. anoreksija ´ i dijareja pracena gubitkom telesne težine. ˇ U odojcadi i male dece zapaljenjem su najcešce zahvaceni maksilarni i etmoidalni ˇ ˇ ´ ´ sinusi. ´ Ukoliko konzervativna terapija ne pokaže dobar efekat. Najcešce nastaju ˇ ˇ ˇ ´ kao posledica alergijskih rinosinuzitisa. Lecenje je konzervativno u fazi egzacerbacije. znatno doprinose nastanku hronicnog oboljenja. dok je zapaljenje frontalnog sinusa moguce posle 5. Javlja se visoka temperatura. primenicemo u odraslije dece i operativno lecenje po ´ ´ ˇ Caldwell-Luc-u. Palpacijom u epifarinksu obicno nalazimo uvecane adenoidne vegetacije. narocito u male dece. ˇ ´ Deca obicno imaju umoran izgled. kašljem i povremenom glavoboljom. kao i alergijsko ispitivanje omogucavaju ´ postavljanje prave dijagnoze. razdražljiva su i teže se koncentrišu u skoli. Ako se i pored svega ´ ˇ ne postigne zadovoljavajuci efekat. potrebna je hirurška intervencija (etmoidektomija spoljnim pristupom). osim ako ˇ ˇ postoji sumnja na eksteriorizaciju zapaljenjskog procesa. ˇ ´ Rendgen dijagnostiku treba izbegavati. cešce u starije dece. a nekada uciniti i tonzilektomiju. uz ´ klimatske faktore. Pored toga. ˇ ˇ ˇ b. Lecenje akutnog sinuzitisa u male dece mora biti energicno. Simptomi su u vidu cestih ˇ ˇ prehlada.

jakim ˇ glavoboljama i pratecim endokranijalnim komplikacijama.preformiranim putevima. U hronicnim stadijumu ovi ´ ˇ simptomi se javljaju povremeno. kada zapaljenje direktno iz primarnog žarišta prelazi na okolinu i uzrokuje komplikacije. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. uz pogoršanje opšteg stanja bolesnika sa kaheksijom. ˇ ˇ ´ ˇ Pojavi komplikacija pogoduje pad odbrambenih snaga organizma kod infektivnih i drugih oboljenja i prisustvo jako virulentnih uzrocnika. a. Komplikacije zapaljenjskih procesa u sinusima Komplikacije kod zapaljenjskih procesa u sinusima. kada je hirurško lecenje indikovano. Patološki nalaz je kao i kod osteomijelitisa temporalne kosti. tako i u hronicnoj formi zapaljenja. osim ˇ ˇ ako nije u pitanju polipoza nosa. ˇ Infekcija se širi Breschet-ovim venama i na druge kosti lobanje. Egzokranijalne komplikacije U egzokranijalne komplikacije zapaljenjskih procesa u sinusima ubrajamo: osteomijelitis pljosnatih kostiju lobanje. ali usled širenja procesa dovode do supkutanih apscesa u predelu zahvacene kosti. Osteomijelitis maksile (Osteomyelitis maxillae) Osteomijelitis maksile najcešce se javlja u odojcadi u prvim mesecima života. ˇ b. kao što su dehiscencije kostiju. ˇ 5. Propagacija procesa može biti neposrednim ˇ putem. ˇ ´ ˇ Etiologija je najcešce usled infekcije zubnih folikula hematogenim putem. putem krvnih sudova i dr. U akutnoj fazi osteomijelitis se manifestuje septicnim temperaturama. ili kao komplikacija ˇ ´ gnojnoh sinuzitisa gornje vilice. 49 . Redje osteomijelitis može nastati kao posledica hirurške intervencije ili povrede u predelu ceonih sinusa. Lecenje je hirurško uz radikalno odstranjenje primarnog žarišta. Osteomijelitis pljosnatih kostiju lobanje Osteomijelitis se najcešce javlja u predelu ceone kosti. lokalnog statusa i rendgen snimka kostiju glave. kao i udaljenih ˇ osteomijeliticnih ognjišta do zdrave kosti.U slucaju alergijskih rinosinuzitisa treba biti oprezan u pogledu hirurškog lecenja. posrednim putem . Znatno su cešce kod egzacerbacije hronicnih sinuzitisa. a najcešce na ˇ ´ parijetalne. mogu se javiti kako u akutnoj. orbitalne komplikacije i komplikacije na respiratornim i drugim organima. Daju se velike doze antibiotika. kao komplikacija zapaljenja ˇ ´ ˇ frontalnih sinusa. osteomijelitis maksile.

ˇ c. kako bismo sprecili da dodje do ˇ tromboze kavernoznog sinusa. Lecenje orbitalnih komplikacija je kombinovano. koji mogu kasnije da fistuliziraju. ˇ ˇ tvrd infiltrat u predelu obraza obolelog sinusa. Infekcija se može proširiti i preko bogatih venskih anastomoza izmedju nosa i orbite. Propagacija procesa u orbitu je najcešce direktnim putem preko periosta. ptoza kapka i dislokacija bulbusa. U ustima u predelu alveolarnog nastavka i tvrdog nepca takodje se javljaju fistule. a na prvom mestu iz etmoidalnog ˇ ´ sinusa preko lamine papiraceae. a takodje i do ´ ´ ˇ tromboze kavernoznog sinusa. ´ ˇ ˇ Tome znatno doprinose anatomski odnosi orbite i paranazalnih šupljina. i u saradnji sa oftalmologom.U klinickoj slici javljaju se septicne temperature (redje bez). gnojna sekrecija iz nosa. Orbitalne komplikacije Orbitalne komplikacije kao posledica zapaljenjskih procesa u paranazalnim šupljinama srecu se relativno cesto. ˇ ´ Može doci i do ireverzibilnih oštecenja ocnog živca i amauroze. Lecenje je hirurško. ˇ Diferencijalno dijagnosticki dolaze u obzir TBC. ˇ Potrebno je odrediti velike doze antibiotika putem infuzija. Najteža komplikacija je svakako pojava panoftalmije usled prelaska procesa limfnim putem preko Tenonove kapsule. Hirurški treba intervenisati na obolelom sinusu. ˇ Inspekcijom se vidi edem sa hemozom. Gnojni infiltrat orbite može biti ekstraperiostalni kada dovodi do apscesa odgovarajuceg ocnog kapka i ´ ˇ dakriocistitisa. ˇ 50 . narocito u dece. Ukoliko proces progredira dolazi do nekroze kosti i stvaranja sekvestara. a kasnije i u apsces orbite. hemoza. povecanu leukocitozu. a u nekim slucajevima potrebno je izvršiti orbitotomiju u cilju drenaže apscesa. jake bolove ´ u oku i u citavoj polovini glave. usled procesa na korenu zuba ili traume maksile. egzoftalmus i nepokretnost bulbusa usled paralize ocnih mišica. ˇ Usled infekcije može doci do periostitisa orbite i subperiostalnog apscesa. Ukoliko proces predje periost dolazi do celulitisa orbite koji se razvija u flegmonu. ˇ Ove infekcije dovode do razaranja kostiju i fistula na licu. visokom temperaturom i otokom ocnog kapka. lues i malignitet. Lecenje je hirurško. ˇ Objektivno se vidi jak edem kapaka. ˇ Osteomijelitis maksile u odraslih osoba javlja se retko i to u slucajevima hronicnog ˇ ˇ nekroticnog sinuzitisa. a nekada i pojavom fistule. ili pak iz frontalnog sinusa kroz njegov pod. pracenog ´ ´ jakim bolom u oku. Lecenje se sastoji u inciziji i drenaži apscesa uz velike doze antibiotika. Bolesnik ima visoku temperaturu. a sastoji se u inciziji apscesa i sanaciji žarišta.

Najbolje je intervenisati odmah. Retrobulbarno zapaljenje optickog nerva ˇ (Neuritis nervi optici retrobulbaris) Jedna od najozbiljnijih komplikacija zapaljenjskih procesa u paranazalnim šupljinama. Ova ˇ ´ ´ ˇ komplikacija srece se kako u gnojnih tako i kod hronicnih hiperplasticnih zapaljenjskih ´ ˇ ˇ procesa u pomenutim sinusima. ´ Zato je uvek potrebno sanirati eventualno procese u sinusima i nosu. od posebnog je znacaja uzrocna veza izmedju oboljenja sinusa i donjih ˇ ˇ respiratornih puteva. dermatitisi. mogu se javiti gastrointestinalni poremecaji (gastritis. vidja se na optickom živcu. ˇ e. prilikom lecenja ˇ pomenutih oboljenja. dispepsije i drugo). Patološka i klinicka slika je kao i u otogenih endokranijalnih komplikacija. Komplikacije na respiratornim i drugim organima Zapaljenjski proces iz paranazalnih šupljina može se proširit i na sluznicu farinksa izazivajuci lokalne infekcije u smislu akutnih i hronicnih faringitisa. što dovodi do njegove atrofije i amauroze. Operativni zahvat se sastoji u otvaranju maksilarnog. Po pravilu prilikom oboljenja sinusa javljaju se traheobronhitisi praceni ´ upornim produktivnim kašljem. hronicna recidivna zapaljenja pluca. etmoidalnog i sfenoidalnog sinusa bolesne strane. mogu biti fokusi nekih oboljenja: poliartritisi. ˇ 51 . odnosno u prva dva meseca. ˇ ´ ´ Usled slivanja gnojnog sekreta u hipofarinks kao i u digestivni trakt. narocito u dece (sinobronhijalni sindrom).d. ˇ Nisu retka hronicna oboljenja donjih respiratornih puteva i u odraslih osoba koje ˇ boluju od hronicnih sinuzitisa. treba hirurški intervenisati. dijabetes i lues. a najcešce zadnjih etmoidalnih celija i sfenoidalnog sinusa. pracena emfizemom. ako je pozitivan klinicki ili rendgenološki ˇ nalaz u paranazalnim šupljinama. pristupom po Caldwell-Luc-u. Medjutim. Od ovih oboljenja najcešce se javljaju hronicni traheobronhitisi. Ova komplikacija objašnjava se edemom živca u optickom kanalu. Osim toga. hronicna zapaljenjska stanja ˇ u sinusima. Diferencijalno dijagnosticki dolazi u obzir multipla skleroza. ´ I pored oprecnih mišljenja. dok operativno lecenje ˇ posle 6 meseci nema nikakvog efekta. miokarditisi i drugi. Endokranijalne komplikacije Endokranijalne komplikacije sinusnog porekla znatno su redje nego otogene (1:10) i obilcno se javljaju kada su narušene odbrambene snage organizma usled infektivnih i drugih ˇ bolesti. ˇ ˇ ´ ˇ bronhiektazije. usled cega dolazi ˇ ˇ do strangulacije nerva i poremecaja cirkulacije. tonzilitisa i tubarnog ´ ˇ katara sa konsekutivnim promenama u srednjem uvu. preovladalo je savremeno gledište da u slucaju pojave ˇ ˇ retrobulbarnog neuritisa.

ˇ ´ a zatim redje putem venskih anastomoza. uz hiruršku sanaciju žarišta i visoke ˇ doze antibiotika. ˇ Caslav Djokovic ´ 52 . orbite i gornje usne. Klinicki simptomi su vrlo burni. Gnojni leptomeningitis sinusnog porekla. a ˇ smešteni su u frontalnom režnju bele moždane mase. ˇ meningitisa ili apscesa mozga. a kasnije prelazi na drugu stranu. nosa. S obzirom da su lokalizovani u tzv "nemoj regiji". Lecenje se sastoji u davanju visokih doza antibiotika putem infuzija i sanaciji ˇ primarnog žarišta. Direktan put širenja infekcije obicno ide preko ˇ osteitisa frontalnih kostiju koji dovodi do stvaranja epiduralnog i subduralnog apscesa. apscesa mozga). uz jake glavobolje u ceonom predelu. hemoza vežnjaca. Pocinju sa visokom temperaturom septicnog karaktera. U dijagnostici se pored klasicnih metoda koristi i kompjuterizovana tomografija. ´ ´ tromboza kavernoznog sinusa. Tromboza kavernoznog sinusa može nastati usled širenja infekcije iz paranazalnih šupljina. ˇ Lokalno se vidi otok ocnih kapaka. Cesto se ove komplikacije javljaju kao posledica povreda frontoetmoidalne regija kada se infekcija širi putem frakturnih pukotina kosti. Nekada se u ´ predelu primarnog žarišta vidi crvenilo kože sa otokom. odlikuje se svojim ˇ burnim tokom sa jakim glavoboljama i visokim teperaturom. pa duže vreme ostaju neprepoznati. kao i u otogenih meningitisa. Meningitis se može javiti izolovano ili kao posledica vec postojece endokranijalne komplikacije (subduralni apsces. ˇ ˇ ˇ glavoboljom i otokom ocnih kapaka. tj. a redje kontralateralno. Lecenje je isto kao i u otogenih komplikacija. uz istovremeno saniranje žarišta u obolelom sinusu. Proces najpre zahvata jedno oko. Najcešce se javljaju na strani obolelog ˇ ´ sinusa. pažljivim posmatranjem obolelog mogu se zapaziti promene u psihickom ˇ ponašanju. egzoftalmus i paraliza ocnih ˇ ˇ ˇ mišica. Apscesi mozga javljaju se kao posledica propagacije infekcije iz ceonih sinusa. Daju se velike ˇ doze antibiotika uz lumbalne punkcije i ostale terapijske postupke.Infekcija se širi po pravilu direktnim putem iz obolelog sinusa (najcešce frontalnih). Medjutim. ˇ Ostala simptomatologija je ista kao kod apscesa mozga otogenog porekla. Ovi apscesi mogu biti i multilokularni. Tek u trecem ´ manifestnom stadijumu pojavljuju se znaci povišenog intrakranijalnog pritiska i lokalnih ispada. ˇ Lecenje je hirurško. pored klasicnih simptoma. ne daju skoro nikakve žarišne simptome.

najcešce lokalizovane u frontalnim i etmoidalnim ˇ ˇ ´ sinusima. Nakupljanjem sekreta mukokela raste vršeci ´ pritisak na okolnu kost koja se istanjuje pa cak i potpuno resorbuje.6. ˇ ˇ mukokela frontalnog sinusa širi se kroz donji zid sinusa gde se javlja izbocenje. mukokele najcešce javljaju u frontalnom sinusu. ˇ Klinicka slika. žuckasta. U mukokeli se nalazi bistra. pak. ˇ Rendgenskim pregledom otkriva se zasencenost sinusa. ˇ ´ Patologija. koje se ˇ rastom prema orbiti prouzrokuje egzftalmus i lateropoziciju bulbusa na dole. Svojim rastom. ´ Rinoskopski nalaz je obicno negativan sem u slucajevima mukokele etmoida kada se ˇ ˇ otkriva izbocenje u visini srednje nosne školjke. Infekcijom mukokele nastaju piokele. komplikacije od strane hipofize i egzoftalmus. Ostala oboljenja paranazalnih šupljina a. Vece mukokele se radikalno operišu uz ´ obliteraciju sinusa. mukokele su embrionalnog porekla. žlezda se postepeno uvecava stvarajuci mukokelu. Tumefakt je bezbolan ili lako osetljiv. Terapija. Inspekcijom se zapaža tumefakt u predelu gornjeg i medijalnog zida orbite. 53 . U njoj se ´ ˇ ponekad nadje apatogena bakterijska flora. Pokretljivost bulbusa je ocuvana. istanjenost i uzura njegovih ˇ zidova. Kod mukokele sfenoidalnog sinusa može da ˇ se zapazi izbocenje njegovog prednjeg zida sa zatvaranjem hoane. smatra da su mukokele posledica zatvaranja ´ ´ ´ izvodnih kanala sinusa usled traume. Javlja se temperatura i umerena leukocitoza. Etiologija. Kod mukokele etmoidalnog sinusa tumefakt se javlja u unutrašnjem uglu ˇ oka i uz dugotrajni dakriocistitis nastaje lateropozicija bulbusa upolje. zbog dužine nazofrontalnog duktusa. a vrlo retko u sfenoidalnom i maksilarnom sinusu. Vecina. malformacija ili tumora. Piokela etmoidnog sinusa dovodi do okuloorbitalnih komplikacija. Piokele. Bolesnik se odjednom pocne da žali ˇ na bolove. Dijagnoza. nepromenjene kože. U pocetku mukokela ne daje nikakve simptome. Palpacijom se oseca "fenomen pergamentnog papira" kada je kost ´ istanjena ili fluktuacija kod vec destruisane kosti. Snimak nam ujedno odredjuje velicinu ˇ ˇ mukokele. Manje mukokele se odstranjuju ˇ ˇ stavljanjem dobre drenaže u nosnu šupljinu. a piokela sfenoidalnog sinusa može da prouzrokuje širenje zapaljenje na endokranijum. zapaljenja. dok po drugim one nastaju degenerativnim promenama jedne od žlezda sluznice sinusa. Zato se. Lecenje mukokele je iskljucivo hirurško. Po nekim autorima. Kod retke lokalizacije mukokele u sfenoidnom sinusu opisane su pojave atrofije vidnog živca. Mukokele i piokele (Mucocelae et piocelae) Mukokele su cisticne tvorevine. malo lepljiva tecnost. Ivica sinusa uvek su jasno ogranicene.

Ciste u maksilarnim sinusima (Cystae sinus maxillaris) To su obicno solitarne ciste kruškastog oblika. Manifestuju se tek kada probiju fosu kaninu i maksilarni sinus. Na snimku se vidi polukružna senka na podu sinusa. urasta u fosu kaninu. ˇ ´ ˇ ´ Cista je u pocetku ispunjena žuckastom seroznom tecnošcu. stvara se tzv. Folikularne ciste nastaju oko zametaka zuba koji zbog poremecaja u razvitku nije ´ "izbio". Terapija je svakako hirurška i radikalna. Obicno se otkrivaju slucajno pri ˇ ˇ radiografiji paranazalnih šupljina. Cista raste polagano. ˇ Pri rinoskopiji cesto se otkriva izbocenje u donjem nosnom hodniku. nastaje opstrukcija otvora maksilarnog sinusa. onda ona i dalje raste. Nastaje poluloptasti otok. operativni zahvat obicno nije potreban. a cista ostavi. ´ ˇ ´ Ciste maksilarnih sinusa razvijaju se asimptomatski. inace ˇ nastaju recidivi. sinuzitis i bol. U suštini one nisu ništa drugo do retencione ciste ispunjene bistrom žuckastom tecnošcu. Nastaju kod glandularnog oblika hronicnog zapaljenja sluznice ˇ sinusa ili kod alergijskih promena na sluznici. Stevan Cvetkovic ´ 54 . ˇ Radikularne ciste nastaju najcešce od premolara i trideset puta su cešce od folikularnih. Na rendgenskom snimku ˇ ˇ se otkriva jasno ogranicena cisticna tvorevina. lokalizovane na donjem zidu sinusa sa ˇ užim delom okrenutim nadole. Odontogene ciste (Cystae odontogenes) To su ciste dentalnog porekla koje se dele na folikularne i radikularne. Radikularne ciste nastaju u granulomu oko korena "mrtvog" zuba. b.Terapija piokela takodje je hirurška. a kada dodje do sekundarne ˇ ´ ˇ ´ infekcije sadržaj postaje gnojav. na palpaciju obicno bezbolan a na pritisak javlja se "fenomen pergamenta". Ako se pri ovoj operaciji odstrani samo zub. Na tom mestu se zapaža nedostatak zuba i izbocenje u fosi ˇ kanini. One se javljaju obicno izmedju ˇ dvanaeste i šesnaeste godine i odlikuju se polaganim rastom. retencija sekreta. endokranijalne i okuloorbitalne komplikacije. Zametak zuba je u cisti koja nastaje bujanjem epitela. Obavezno se odstranjuje piogena membrana. ˇ inace kod asimptomatskih. Rendgenski snimak otkriva cistu i u njoj zametak zuba. Zbog hronicnog ˇ zapaljenja i zbog degenerativnih promena u granulomu nastaje cisticna šupljina. rezidualna cista. ˇ ˇ Lecenje je hirurško i sastoji se u ekstrakciji zuba. U takvim slucajevima terapija je hirurška. maksilarni sinus pa i tvrdo nepce. Ako sa poda sinusa cista raste prema medijalnom zidu. ˇ ˇ c. radikalnom odstranjenju ciste i ˇ operaciji maksilarnog sinusa sa stvaranjem komunikacije nos-sinus.

55 . U vestibulumu nosa mogu izazvati osecaj prisustva stranog tela. Svi ˇ ˇ podležu hirurškom odstranjenju. pokretni. Tumori nosa i paranazalnih šupljina Tumori nosa i paranazalnih šupljina mogu nastati iz epitelnog i vezivnog tkia. Papilomi se nalaze na koži vestibuluma nosa. Glavobolje su posledice pritiska na završetke trigeminusa ili povecanja ´ intrakranijalnog pritiska (kada tumor razori zadnji zid frontalnog sinusa). meke konzistencije. prisutne su ˇ ˇ ˇ glavobolje. Terapija je hirurška. Dobrocudni tumori paranazalnih šupljina ´ Od svih dobrocudnih tumora najcešce se javlja osteom i to pre svega u frontalnom ´ ˇ ´ sinusu. Jedino je histološka dijagnoza kompetentna da odluci ˇ o prirodi tumora. b. Njegov rast je ili intrakavitaran (dugo bez simptoma. redje na sluznici nosa u vidu solitarnih izraštaja. Rinoskopski lako se postavlja dijagnoza.C. a terapija je hirurška. Lecenje se sastoji u hirurškom odstranjenju uz obavezni histološki pregled jer u ˇ diferencijalnoj dijagnozi treba misliti na maligni tumor septuma. izuzetno ˇ sa glavoboljama) ili razara koštane zidove frontalnog sinusa i tako ugrožava orbitu (cešce) i ˇ ´ endokranijum (redje). Fibromi (kao i benigni tumori iz nervnog tkiva . ´ ´ a. Po svojoj prirodi su benigni (dobrocudni) i maligni (zlocudni). Može biti kompaktne i spongiozne gradje. Adenomi su jasno ograniceni od okoline. U zavisnosti od smera prodora u orbitu bulbus ce biti potisnut prema ´ napred ili prema napred i upolje. neravne površine (bez ulceracija). Smatra se da nastaje bujanjem tkiva periosta. dok su lokalizacije u etmoidalnom i maksilarnom retke. Tumor ima spori rast i godinama bolesnici mogu biti bez simptoma. na dodir bezbolni.iz embrionalnih ostataka meningeomi) retki su benigni tumori. Ako svojom velicinom sužavaju nosne ˇ ˇ hodnike dovode do otežanog disanja. a da se tumor slucajno radiografski otkrive. a u sfenoidalnom sinusu se nikada ne javlja. sa klinickim tokom kao svi jasno ograniceni tumori. ˇ ˇ Svojim rastom dovode do opstrukcije njegovog otvora sa svim konsekutivnim posledicama. Angiomi se najcešce razvijaju na prednjoj trecini septuma u vidu solitarnog izraštaja. U ovoj fazi razvoja tumora. Ukoliko razara prednji zid frontalnog sinusa pojavice se ´ izbocenje na celu cvrste konzistencije. krvave spontano i na dodir. Otuda imaju naziv "krvaveci ´ polip". po pravilu. a tek nešto veci dovode do simptoma zapušenosti ´ ´ nosa. Od posebnog klinickog znacaja su lokalizacije tumora u blizini nazofrontalnog duktusa. Iz vezivnog tkiva razvijaju se angiomi i fibromi. ˇ ´ ´ crvene su boje. Dobrocudni tumori nosa ´ Od epitelnog tkiva razvijaju se papilomi i adenomi.

Tumor u daljoj evoluciji može da zahvati koštane i hrskavicne strukture nosa i razara ˇ ih. c. ˇ U pocetku bolesti simptomi su: postepeni razvoj jednostranog otežanog disanja (kasnije ˇ potpuno onemoguceno disanje na strani lezije). cilindromi ˇ ´ ˇ ´ i adamantinomi. manjih tumora. a potom ˇ ´ spinocelularni. Posle operacije korisna ˇ je zracna terapija i to Betatronom. Od vezivnog tkiva javljaju se razne vrste sarkoma. Svaka ulceracija na koži nosa u starijih lica koja dugo ne zarasta treba da pobudi sumnju na karcinom pa je neophodno uzeti biopsiju. bolova u predelu lica. ˇ ´ na njima nastaju deformiteti. Oboljenje ima spori tok. plazmocitom i neuroblastom srecu se u ovom podrucju. Lecenje je hirurško. b. U svim slucajevima bolova u ceonom ˇ ˇ predelu. a za tumor u maksilarnom sinusu primenjuje se operacija po Caldwell-Luc-u. ali su izuzetno retki. Od epitelnih najcešci su planocelularni karcinomi. zatim jednostrana gnojno-hemoragicna ´ ˇ 56 . Inace. a. U takvim odmaklim ´ slucajevima ne možemo da odredimo primarnu lokalizaciju tumora (sekundarni). Ako je lokalizacija tumora u etmoidu.) Najcešci maligni tumori na koži nosa su bazocelularni karcinomi.) Na zidovima nosnih šupljina nastaju primarni maligni tumori i to na lateralnom i donjem cešce. neophodan je spoljni pristup. Terapija osteoma je hirurška. Hirurški zahvat treba odložiti i kod intrakavitarnih. Zlocudni tumori nosa ´ Mogu biti spoljašnji (na koži) i unutranji (na zidovima nosnih šupljina). ´ ˇ U svom razvoju ovi tumori ili prominiraju prema nosnoj šupljini ili razaraju okolne koštane strukture i prodiru u odgovarajuce sinuse ili u usne duplje. kao i traganja za uzrokom glavobolje (koji mogu biti mnogobrojni).U dijagnozi najvažnija je radiografska obrada. Potrebno je radikalno odstranjenje tumora. u odmaklim slucajevima posle operacije nastaju po ˇ ˇ ˇ pravilu defekti (delimicni ili potpuni nedostatak nosa) koji se prekrivaju epitezama. a prema drugima je posledica poremecaja u razvoju licnog skeleta nepoznate ´ ˇ etiologije. Osteom se lako prepoznaje sa svojom jasno ogranicenom senkom. Primenjuje se jedna od osteoplasticnih operacija na ˇ frontalnim sinusima kojom prilikom se tumor odstranjuje. ˇ Najbolji rezultati se postižu ukoliko je rano odstranjen tumor. neophodno je da se uradi rendgengrafija paranazalnih sinusa. ˇ U diferencijalnoj dijagnozi sa osteomom dolazi u obzir osteofibrozna displazija koja predstavlja zadebljanje kostiju licnog skeleta. Maligni melanom. Procesom su zahvacene jedna ili više kostiju. na septumu redje. Prema nekim autorima osteofibrozna displazija je samo jedan oblik osteoma.

pa se ovaj za operaciju malignih tumora u nosu ne upotrebljava. U dijagnosticnom postupku neophodna je radiološka obrada i pozebno primenom CT ˇ (kompjuterizovane tomografije) dobicemo orijentaciju o stepenu i opsegu patoloških promena. Najcešca lokalizacija primarnih malignih tumora je u maksilarnom sinusu. Zlocudni tumori paranazalnih šupljina ´ Poticu iz epitela ili vezivnog tkiva. sa dopunskom hemioterapijom citostaticima. ovih i nosne šupljine. Evolucija bolesti zavisi od bioloških svojstava tumora. Potrebno je da se obezbedi radikalnost zahvata. kasnije daju regionalne metastaze (u duboke limfne cvorove vrata). njegovoj okolini i glabovolje redovni su pratioci bolesti. Pristupa se ˇ ´ paranazalno lateralnim rezom ili transvestibularnim putem. cilindromi i adamantinomi. Epitelni tumori su: planocelularni. a za one na septumu odstranjenje tumora sa širokom resekcijom septuma. U svakom slucaju potrebno je ˇ ˇ ˇ uzeti biopsiju i histološki verifikovati tumor. treba koristiti operativni ˇ mikroskop i pod odredjenim uvelicanjem utvrditi tacan status. Kod inoperabilnih recidiva i ˇ metastaza daju se citostatici. U zavisnosti od primarne lokalizacije u rinoskopiji otkrivamo izraštaj na nekom od zidova nosnog kavuma koji delimicno ili potpuno opstruiše odgovarajuce deo nosnog hodnika. Karcinomi imaju uglavnom sporiji tok. spontano ili na dodir ˇ krvavi. potom u ˇ ´ ˇ etmoidalnom labirintu. retko u frontalnom i izuzetno u sfenoidalnom sinusu. rano daju ˇ ´ regionalne i udaljene metastaze. maksilarnog sinusa i frontalnog sinusa) i endokranijum (iz etmoidalnog.sekrecija. u ranoj dijagnozi ovih tumora. ˇ ´ Po pravilu izraštaj je nejasno ograniceno od okoline. sfenoidnog sinusa i epifarinksa. Cesto je patološko-anatomski razvoj u momentu postavljanja dijagnoze tako ekstenzivan da je vrlo teško i nemoguce utvrditi primarnu lokalizaciju tumora. ´ Lecenje vecine ovih tumora je primarno hirurško (izuzev sarkoma). Lokalni bolovi u nosu. frontalnog i sfenoidalnog sinusa). Za tumore na lateralnom zidu nosa koristi se Denker-ova operacija. Za vrlo male pocetne promene. a za to je neophodna dobra vidljivost. 57 . ˇ d. Znacaj tumora je i u tome što relativno brzo iz primarne ˇ lokalizacije prodiru u orbitu (iz etmoidalnog. fetor i anosmija. Po pravilu primenjuje se posle operacije zracenje. egzulcerisan je. Sarkomi se primarno zrace. što se teško može postici ´ endonazalnim pristupom. a time i život bolesnika. To narocito važi za odnose izmedju ´ ˇ maksilarnog sinusa i etmoidalnog labirinta. etmoidnog labirina i orbite. aplasticni i ˇ ˇ adenokarcinomi. ponekada prekriven prljavim skramama (zbog nekroza u tumoru i sekundarne infekcije). Tumori vezivnog tkiva su razni tipovi sarkoma. ugrožavaju njegov sadržaj. Sarkomi imaju ˇ bržu evoluciju (razlicita je takodje i zavisi od stepena zrelosti malignih celija).

e. ne pridaje im znacaj i ne preduzima sve potrebne mere u traganju za eventualnim ˇ tumorom. ali razaraju i koštane zidove sinusa i prodiru napred prema koži stvarajuci fistulu i ulceracije u ceonom predelu. što je znak lezije dure.) endokranijalna .u bolesnika sa razorenim zadnjim zidom frontalnog sinusa. Teškoce u ´ dijagnozi u ranom stadijumu su prisutne i one su subjektivne i objektivne prirode. prodire cesto u frontalni sinus. eksplorativna operacija sa biopsijom i histološkim pregledom ex tempore predstavlja najcešce istovremeno i nastavak radikalne operacije tumora. Ako pak dodje lekar dešava se da lekar ne obrati dovoljno pažnje na banalne simptome. ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. amauroza) u slucajevima prodora u orbitu i c. Procesom su ˇ zahvaceni makslarni sinus. dole prema orbiti zahvatajuci njen sadržaj.znaci povišenog ˇ intrakranijalnog pritiska . ´ ˇ ´ pozadi prema prednjoj lobanjskoj jami. u svakom slucaju i biopsija. posle toga koža direktno naleže na duru). njegovi zidovi i sve okolne strukture. Takodje. ˇ Medjutim. donjeg i cesto i zadnjeg zida ceonog sinusa ˇ ˇ zajedno sa tumorom. ´ 58 . Bolesnik iako ima odredjenu simptomatologiju ne ide lekaru na pregled. Zlocudni tumori ceonog sinusa ´ ˇ Rastu u lumen sinusa. ˇ f.) orbitalna (egzoftalmus. Po pravilu ˇ mora da se uradi i operacija na etmoidalnim sinusima (etmoidektomija) jer tumor iz etmoidalnog labirinta kao primarni tumor. što znaci da je zadatak operativnog zahvata da se maksimalno moguce postigne ˇ ´ radikalnost u odstranjenju tumora. fiksiran ˇ bulbus. pri cemu se estetska komponenta ne uzima u obzir. Ona je: a) lokalna ceono-nosna (bolovi u predelu ceka. Koristi ˇ se Riedel-ova operacija (odstranjivanje prednjeg. Subjektivne su od strane bolesnika i lekara. Za dijagnosticke postupke cesto je potrebna ˇ ˇ eksplorativna operacija. b. ˇ ´ stratigrafija. ˇ Kada se simptomi pojave onda je ekstenzivnost tumora izrazita. U diferencijalnoj dijagnozi dolaze u obzir osteomijelitis ceonih kostiju (komplikacije ˇ sinuzitisa) i muko-. U ovim slucajevima može da se pojavi i likvor fistula. Primaran je onkološki ˇ ´ problem. ugrožavajuci endokranijum. naci ce se homogeno zasencenje u odgovarajucem sinusu sa znacima razaranja koštanih ´ ´ ˇ ´ struktura. u pocetku ´ ˇ cesto tumor raste prema lumenu sinusa i zaista tada ne daje skoro nikakvu simptomatologiju. Zlocudni tumori gornje vilice ´ Maligni tumori gornje vilice poticu iz epitelnog i vezivnog tkiva.Samo rana dijagnoza eventualno može da poboljša prognozu bolesti. Objektivne teškoce su u anatomski zatvorenim strukturama. Zatim se primenjuje postoperativnog zracenje. klinickog pregleda (rinoskopija). kompjuterizovana tomografija). ´ Simptomatologija zavisi od lokalizacije i pravca širenja tumora. U zavisnosti od ekstenzivnosti malignog procesa. kožno-sinusna fistula sa ulceracijom na celu. ˇ Odlucujuce je radiološko ispitivanje (rendgen paranazalnih šupljina. odnosno piokela. intermitentna gnojno-hemoragicna sekrecija odgovarajuce ˇ ˇ ˇ ´ strane. profil lobanje. Ako je tumor zahvatio orbitu evakuiše se i njen sadržaj.

a zbog infiltracije alveolarnog nastavka dolazi do klacenja i ispadanja zuba. nepokretnost bulbusa). Rani simptomi mogu biti: jednostrano otežano disanje kroz nos (i ovaj simptom nastaje postepeno i stalno je u progresiji). oznacavaju odmakli stadijum bolesti. najcešci histološki oblik je planocelularnog tipa ˇ ˇ ´ i to su najbrojniji maligni tumori gornje vilice. egzoftalmus. Gornji sprat zahvacen malignim procesom cine: gornji deo maksile. iako su neki autori u tom pogledu dali predloge. tumori u donjem spoljašnjem ˇ kvadrantu daju simptomatologiju pterigoidne jame (pseudotrizmus). iz etmoida. ˇ 59 . sekrecija). uglavnom su dosta jakog intenziteta. mezo. fistule na alveolarnom nastavku i tvrdom nepcu. ali je ona otežana. ˇ potrebno je preduzeti odgovarajuce dijagnosticke postupke radi potvrdjivanja ili iskljucivanja ´ ˇ ˇ malignog tumora. suženje rime okuli na strani tumora i bol. Definitivna dijagnoza postavlja se biopsijom i histološkom verifikacijom tumora. narocito ˇ u slucajevima dok je tumor intrakavitaran. i donji sprat. Karcinom gornje vilice nastaje iz epitela maksilarnog sinusa kao primarni tumor ili kao sekundarni tumor urasta u maksilarni sinus iz susednih prostora (sa lateralnog zida nosa. koja prolazi kroz pupilu i druge kose koja polazi sa unutrašnjeg ugla oka i ide do ugla mandibule. Kao i kod drugih malignih tumora rana dijagnoza je važna. zajednicka infiltracija donjeg dela ˇ sinusa. lokalizovani su ˇ u predelu gornje vilice. Pored anamneze i klinickog pregleda bitno je radiološko ispitivanje ˇ (rendgen paranazalnih sinusa. Kod svih navedenih ranih simptoma. odnosno dva lateralna ˇ i dva medijalna). sa konjunktive). kasnije se pojavljuju. U nedostatku TNM klasifikacije. jer nema karakteristicnih simptoma. ˇ U pocetku bolesti bolovi ne moraju biti prisutni. maksilarni sinus i respiratorni deo nosa. Gornja vilica je regija na koju nije primenjen sistem TNM (Tumour-Node-Meastasis internacionalna klasifikacija malignih tumora). Homogeno zasencenje maksilarnog sinusa sa destrukcijama okolnih koštanih struktura. zato ih posebno opisujemo. Otok na licu ´ (tumorska infiltracija) sa pojavom fistula i egzulceracija na obrazu. Kasnije. tumori u gornjem-spoljašnjem kvadrantu infiltriše predeo zigomaticnog nastavka (otok. Radi biopsije cesto je potrebna eksplorativna operacija sinusa (po Caldwell-Luc-u). narocito u ljudi u starijem životnom dobu. tumori u donjem unutrašnjem kvadrantu daju simptomatolohiju od strane nosa (otežano disanje. Ovi kvadranti nastaju ukrštanjem na maksili dveju zamišljenih linija i to: vertikale. baza lobanje. U toku razvoja bolesti tumori u gornjem unutrašnjem kvadrantu daju oftalmološku simptomatologiju (epifora. jednostrana gnojna sekrecija iz nosa. sa sigurnošcu ˇ ´ govori o karcinomu. Sarkomi su znatno redji. bol). srednji i donji (supra-. ˇ ˇ simptomi zavise od primarne lokalizacije tumora i njegove eksteriorizacije.i infrastruktura). tomografija i CT). tvrdog nepca i alveolarnog nastavka. Druga klasifikacija karcinoma maksile ima hirurške kriterijume i deli maksilu na tri sprata (nivoa) i to: gornji. srednji ´ ˇ sprat. Dalji razvoj bolesti izaziva i teške glavobolje. služimo se Öhngren-ovom anatomskom koja se zasniva na podeli maksile na cetiri kvadranta (dva donja i dva gornja. profil lobanje. orbita i olfaktorna regija nosa.Iz epitelnog tkiva poticu karcinomi.

Medjutim.i ´ ˇ infrastrukture može biti dobra ukoliko je rano postavljena dijagnoza i blagovremeno izvršen hirurški zahvat. U ovih bolesnika sa recidivima tumora moguca je primena citostatika. po pravilu nije dobra. evakuacija sadržaja ocne duplje). Sve operacije su znatno mutilantne. pa je potrebno naknadno zbrinjavati defekte. Zracenje se primenjuje postoperativno i kao ˇ palijativna terapija kod inoperabilnih bolesnika. Prognoza izlecenja bolesnika sa karcinomom mezo. posebno kod tumora suprastruktura (gornjeg sprata). prognoza u bolesnika sa karcinomom suprastruktura. Kod pojave regionalnih metastaza sastavni deo ˇ hirurške terapije je i blok resekcija na vratu. ˇ etmoidektomija.Lecenje karcinoma gornje vilice je primarno hirurško. što se postiže ili privremenim epitezama i protezama ili plasticno-hirurškim zahvatima. ostavljaju po pravilu velike defekte. Hirurškim metodama cesto je teško postici ˇ ˇ ´ radikalnost. Miroslav Djordjevic ´ 60 . pa se primenjuje elektrokoagulacija tumora. U zavisnosti od lokalizacije i ˇ proširenosti tumora vrše se razliciti operativni zahvati (parcijalne i totalne resekcije maksile.

B. U zadnjem delu mekog ´ nepca nalazi se resica ili uvula. ˇ ˇ Opšancene papile se nalaze ispod terminalnog sulkusa jezika u vidu obrnutog slova "V". ´ ˇ koncaste (papillae filiformes). Usna šupljina i pljuvacne žlezde ˇ Klinicka anatomija. Klinicka anatomija ˇ Usna šupljina U formiranju usne šupljine ucestvuju meka tkiva. a takodje i delovanju razlicitih mehanickih. sjajna i glatka. Sluznica usne šupljine pokrivena ˇ je plocasto-slojevitim epitelom. Tvrdo i meko nepce ucestvuju u svim funkcijama usne ˇ šupljine. Na podu usne duplje nalazi se jezik. Pod gingivom podrazumevamo deo sluznice koja obuhvata vrat zuba i deo alveolarnog nastavka. Telo jezika sadrži mnogobrojne papile i to: opšancene papile (papillae vallatae). Suturom je podeljeno na dva ˇ ´ dela. koja u sredini pravi duplikaturu u vidu nabora (frenulum linguae). toksicnih i drugih ˇ ˇ ˇ 1 . pecurkaste (papillae fungiformes) i lisnate (papillae foliatae). Pored cula ukusa i mrvljenja hrane jezik ucestvuje pri gutanju. Jezik sadrži pljuvacne žlezde koje se mogu podeliti na prednje ˇ ˇ (Blandin) i zadnje (Ebner). ˇ papilla salivaris buccalis. Sa jedne i druge strane frenuluma linguae nalazi se papilla salivaris sublingualis koja predstavlja izvodni kanal submandibularne i sublingvalne pljuvacne žlezde. usta su podeljena na ˇ predvorje (vestibulum) i usnu šupljinu u užem smislu. Svojom cvrstom insercijom oko vrata zuba ˇ suprotstavlja se prodiranju mikroorganizama. Ona je izložena delovanju mnogobrojnih mikroorganizama. telo (corpus linguae) i koren jezika (radix linguae). hemijskih. Prednje dve trecine jezika cine njegovo telo. vlažna. ˇ ˇ ˇ U visini prvog molara na obraznoj sluznici nalazi se izvodni kanal parotidne pljuvacne žlezde. Obrazi cine bocne zidove usne šupljine. fiziologija i patofiziologija ˇ A. Gornja i donja usna ˇ pocetni su deo ove šupljine. Tvrdo i meko nepce Tvrdo nepce cini prednje dve trecine krova usne duplje. Jezik Smešten je na podu usne duplje.IV. ˇ virusa. Izmedju kože i sluznice usana sa oralne strane nalazi se rumeni deo usana ili vermilion. ˇ ˇ žvakanju hrane i formiranju govora. ˇ Ventralna ili donja strana jezika pokrivena je tankim slojem sluznice. Klinicka fiziologija ˇ Usne svojom funkcijom ucestvuju u govoru i ishrani. Meko nepce je duplikatura sluznice sa prisutnim mišicima. Osnovna uloga gingive je zaštitna. Odmah iza centralnih sekutica nalazi se papila inciziva gde se završava nazopalatinalni ´ kanal. Razlikujemo vrh jezika (apex linguae). gljivica. a zadnja ´ ˇ trecina koren. Sluznica usta je bledoružicaste boje. Alveolarnim grebenom zajedno sa zubima.

Parotidna pljuvacna žlezda je ˇ ˇ najbogatija lizozimima koji razlažu iz bakterijskih opni mukopolisaharide i na taj nacin deluje ˇ baktericidno. Incizivni foramen je granicna linija izmedju primarnog i sekundarnog palatuma. ˇ Aleksa Pišcevic ˇ ´ Oboljenja usne šupljine A. Ucestalost pojave neke od formi rascepa usne i rascepa palatuma krece ˇ ´ se oko 1:1000 živorodjene dece. a kasnije na toj osnovi nastale su modifikovane i dopunjene klasifikacije.nadražaja. Kod napred navedenih agenasa ona se brani svojim zaštitnim mehanizmima. Ucinjeni su veliki napori da se izvrši klasifikacija rascepa usne i rascepa nepca. Rascepi usne i rascepi nepca (Cheilognatopalatoschisis) Od urodjenih deformiteta lica i vilica najcešci su rascepi usne ili cheiloschisis i rascepi ˇ ´ nepca ili palatoschisis. U bolesnika koji duže uzimaju antibiotike taj odnos se menja. ˇ Primarni palatum sacinjavaju premaksila. ˇ Embriološku klasifikaciju rascepa usne i palatuma predložili su Kernahan i Stark (1958). Pljuvacka u prvom redu svojim enzimom mucinom vrši precipitaciju i ˇ fiksaciju mikroorganizama na koji nacin ih inaktiviše. koje pocinju da bujaju na racun bakterija. iskljucuje se i opasnost kod težih infekcija mekih tkiva usne šupljine. poremeti se antagonisticki odnos izmedju nekih oralnih ´ ˇ bakterija i gljivica. Ovo cesto nastaje pri ˇ ˇ ˇ dugotrajnom uzimanju penicilina i antibiotika iz grupe tetraciklina. dolazi do poremecaja stabilnosti oralne flore. U to spadaju velika otpornost epitela sluznice. tj. Po nekim statistikama ova ucestalost je i veca i cini 1:800 ˇ ´ ˇ živorodjene dece. Prema embriološkom razvoju izvršena je podela na rascepe primarnog i sekundarnog palatuma. stabilnost oralne flore kao ˇ i prisustvo zuba. Sve dok je oraln flora nepromenjena i stabilna. ˇ ´ ˇ 2 . U istoj šupljini izražena je simbioza i antagonizam mikroorganizama. Klasifikacija rascepa usne i rascepa nepca može se pojednostaviti za svakodnevnu klinicku primenu na sledeci nacin. zaštitno dejstvo pljuvacke. U usnoj duplji prisutan je veliki broj mikroorganizama i dok nisu poremeceni ´ ti odnosi flora je dosta stabilna. Urodjene anomalije a. prednji deo septuma i usna a sekundarni sacinjavaju ˇ ˇ tvrdo i meko nepce od incizivnog foramena do uvule.

Rascepi primarnog palatuma dele se na: a. Rascepi usne - unilateralni, levi ili desni - bilateralni, levi i desni b. Rascepi alveolarnog nastavka - unilateralni, levi ili desni - bilateralni, levi i desni Rascepi sekundarnog palatuma dele se na: a. Rascepi mekog nepca b. Rascepi tvrdog nepca - unilateralni - bilateralni. Rascepi primarnog i sekundarnog palatuma mogu biti kompletni ili inkompletni u zavisnosti od dužine rascepa i dubine tkiva koja razdvajaju. Kombinovani rascepi usne i palatuma su mnogo cešci od izolovanih rascepa primarnog ˇ ´ ili sekundarnog nepca. Preko 50% svih rascepa su kombinovani rascepi. Oko 1/4 od ovog broja su bilateralni rascepi. Izolovani rascepi usne su mnogo cešci u muškog, dok izolovani ˇ ´ rascepi palatuma su cešci u ženskog pola. Rascep usne je cešci sa leve nego sa desne strane. ˇ ´ ˇ ´ Razlog za ovu pojavu nije poznat. Rascep usne i palatuma javlja se izmedju 6. i 10. nedelje embrionalnog života. Kombinacija grešaka u normalnom sjedinjavanju i neadekvatnom razvoju može da utice na ˇ meka i koštana tkiva primarnog i sekundarnog palatuma, zbog cega nastaju razlicite forme ˇ ˇ rascepa. U etiologiji rascepa usne i nepca ucestvuje više faktora. Nasledni faktori javljaju se ˇ u 25% do 30% rascepa. Genetska osnova kod oralnih rascepa je znacajna ali ne i odlucujuca. ˇ ˇ ´ Materinstvo u poodmaklim godinama doprinosi pojavi rascepa. Spoljni faktori igraju ulogu u kriticnom vremenu spajanja delova usne i palatuma. Malnutricija majke, injekcije steroida, ˇ hipoksija, primena zracna energije i neki lekovi kao i promene amnionske tecnosti mogu ˇ ˇ uticati na porast oralnih rascepa. Anatomija rascepa primarnog palatuma Kod rascepa gornje usne postoji prekid u kontinuitetu kompleksa orbikularnog mišica. ´ Izostajanje kontrole sfinktericnog dejstva mišicnih vlakana orbikularisa na alveolarni nastavak ˇ ´ maksile potencira devijaciju rascepljenog alveolarnog nastavka. Pored rascepa usne prisutan je i defekt poda nosa i velika deformacija alarne hrskavice i septuma. Kod unilateralnih rascepa premaksila i prolabijum skrecu na suprotnu stranu od rascepa. Kod bilateralnih ´ rascepa usne i nepca ovi anatomski elementi istureni su napred.

3

Anatomija rascepa sekundarnog palatuma Kontinuitet palatuma je neophodan za normalnu funkciju govora i ishrane. Tvrdo nepce razdvaja oralnu i nazalnu šupljinu dok meko nepce sa farinksom sacinjava ˇ velofaringealni mehanizam izražen valvularnom aktivnošcu. Izostavljanjem valvularne ´ aktivnosti zbog prekida rascepom proizvodi se nazalni govor a degluticija je otežana. Zbog nemogucnosti podizanja i zatezanja mekog nepca mišicima levatorom i tenzorom, otežano je ´ ´ otvaranje auditorne tube što omogucava infekcije srednjeg uva. ´ Lecenje rascepa usne i rascepa nepca ˇ Lecenje rascepa usne i rascepa nepca sastoji se od nekoliko etapa. Zbog nepovoljnog ˇ položaja segmenata kod rascepa usne i palatuma pre hirurškog zahvata potrebno je primenom elasticnih traka, koje vrše pritisak na usnu i alveolarni nastavak ili primenom akrilatne kašike ˇ dovesti segmente u približno istu visinu kako bi se postigao zadovoljavajuci korektivni efekat. ´ Uslov za hiruršku korekciju rascepa je da opšte stanje zdravlja deteta bude zadovoljavajuce. Težina deteta treba da je preko 4.5 kg sa normalnim brojem crvenih i belih ´ krvnih zrnaca i odgovarajucim procentom hemoglobina. Starost deteta treba da je najmanje ´ 10 nedelja. Vremenski period je najsporniji deo u lecenju rascepa usne i nepca. Hirurški ˇ zahvati izvode se pocev od prvih 48 sati po rodjenju pa nadalje. ˇ S obzirom na intenzivan razvoj deteta u prvim mesecima i godinama života, povezan sa razvojem funkcije govora i razvojem psihickih funkcija, potrebno je vršiti etapno hirurško ˇ korigovanje rascepa i sledstvenih deformiteta. Najpre se vrši korekcija rascepa usne i alveolarnog nastavka, potom mekog nepca i na kraju se vrši zatvaranje tvrdog nepca. Cheiloplastica Heiloplastika se izvodi najranije u 10. nedelji a optimum je oko 6 meseci jer za to vreme strukture usne i alveolarnog nastavka narastu do zadovoljavajuce velicine. Cilj ´ ˇ rekonstrukcije rascepa usne, poda nosa i alveolarnog nastavka je da se dobije normalni izgled usne i nosa, koji se pod dejstvom rasta i starenja nece promeniti. ´ Palatoplastica Palatoplastika ima za cilj da koriguje funkciju palatuma za normalni govor i ishranu. Hirurško zatvaranje palatuma treba da omoguci normalni rast i razvoj maksile. Najpogodnije ´ vreme za palatoplastiku je izmedju 18 meseci i 3 godine starosti, a optimum je oko 2 godine života. Razvoj funkcije govora pocinje oko 18-og meseca, zbog toga i hirurško zatvaranje ˇ mekog nepca treba da se završi pre nego što dete progovori. Za normalan govor važno je da se rekonstruišu mišici podizaci mekog nepca kako bi se uz dejstvo m. constrictora pharyngis ´ ˇ superior uspostavila velofaringealna valvula, nepropustljiva za vazduh i vodu. Dužina mekog nepca kod palatoplastike je od velikog znacaja za dobru funkciju govora i ishrane, jer kod ˇ kratkog nepca ostaje rhinolalia aperta.

4

Tvrdo nepce kod manjih rascepa može se zatvoriti u istom operativnom aktu sa mekim nepcem. Kod vecih rascepa zatvaranje tvrdog nepca vrši se posle zatvaranja mekog nepca u ´ petoj ili šestoj godini života da bi se omogucio normalni razvoj maksile. ´ Funkcionalna rehabilitacija bolesnika sa urodjenim rascepima I pored najbolje odabrane metode i izvedene hirurške intervencije za korekciju rascepa usne i palatuma, postoje u veceg broja bolesnika promene u rastu i razvoju maksile i nosa. ´ Obicno se formira deformitet nosnog krila i hipoplazije maksile za ciju su korekciju ˇ ˇ neophodne dodatne terapijske mere. Funkcionalna rehabilitacija govora je neophodna i sprovodi se odmah po hirurškom zatvaranju rascepa mekog nepca. Radi pomaganja razvoja maksile neophodno je da deca nose ortodontski aparat. Higijena usne duplje u ovih bolesnika obicno je na niskom nivou. Zbog ˇ toga su cesto podložni infekcijama usne duplje, paranazalnih šupljina, farinksa i srednjeg uva. ˇ Po završetku rasta, potrebne su dodatne rekonstrukcione operacije na maksili i nosu. Pracenje ´ i pomoc psihickog razvoja ovih bolesnika je permanentna u cilju normalne socijalne ´ ˇ adaptacije u društvu. b. Micrognathia mandibulae Mikrognatija mandibule oznacava terminološki malu vilicu zbog cega je u svom ˇ ˇ položaju prema gornjoj vilici u retropoziciji. Karakteristicni izgled lica kao posledica ˇ retropozicija male donje vilice nastaje zbog odsustva prominencije donje trecine lica. ´ Anteroposteriorna dimenzija mandibule je smanjena, a visina donjeg dela lica je skracena. ´ Isturenost i spuštenost frontalnih zuba maksile i nazomaksilarnog kompleksa i nagomilavanje mekog tkiva ispod mikrognaticne mandibule daje licu specifican pticiji profil. ˇ ˇ ˇ Mikrognatija nastaje kao posledica nepotpunog razvoja prvog i drugog branhijalnog luka. Ova urodjena mikrognatija može da bude unilateralna i da zahvati samo jedan ramus i telo mandibule ili bilateralna kada je cela mandibula simetricno nerazvijena. Mikrognatija ˇ ovog tipa nalazi se kod bilateralne kraniofacijalne mikrosomije i mandibulofacijalne disostoze. Kodnilarni nastavak, ramus i telo mandibule su vrlo smanjeni, udruženi sa malformacijama aurikule, a mastoidni nastavak i petrozna kost kao i srednje uvo su slabo razvijeni. Razvojna mikrognatija mandibule je najcešce posledica povrede za vreme porodjaja ˇ ´ ili posledica oštecenja centra rasta u artikularnom nastavku, neregistrovanom traumom u ´ ranom detinjstvu ili infekcijom predela temporomandibularnog zgloba. Stepen deformiteta mikrognatije mandibule zavisi od životnog doba u kome je nastalo oštecenje centra rasta. ´ Funkcionalne smetnje izražene su otežanom mastikacijom, dok je funkcija govora uglavnom sacuvana. ˇ Lecenje mikrognatije mandibule je hirurško. Sastoji se iz hirurških intervencija koje ˇ omogucavaju normalno otvaranje usta u petoj ili šestoj godini života, a kasnije po zavšetku ´ rasta organizma koriste se rekonstruktivni zahvati koji vrše antepoziciju mandibule radi dobijanja normalnog profila lica.

5

c. Progenia - mandibularni prognatizam Progenija je jedna od najcešcih deformiteta donje vilice koji bitno utice na izgled ˇ ´ ˇ bolesnika sa funkcionalnim smetnjama u ishrani i govoru. Kod ovog deformiteta donja vilica je prerazvijena i protrudirana u odnosu na gornju vilicu. Dentoalveolarni sklop kod mandibularnog prognatizma karakteriše se III klasom malokluzije po Angle-u. Uzrok progenije može biti hereditet, trauma ili oboljenje. Hereditetna osnova deformiteta nalazi potvrdu u prisustvu progenije u više clanova iste porodice ili pak u nekih ˇ etnickih grupacija. ˇ U klasicnoj slici progenije uocava se dominantan položaj mandibule i bradne ˇ ˇ prominencije. Zbog toga donja trecina lica ima vecu visinu a isturena brada stoji ispred linije ´ ´ koja spaja glabelu sa spinom nasalis anterior. Isturenost mandibule dovodi do promena u okluziji zuba što stvara teškoce u procesu mastikacije. Poremecaj funkcije govora je izražen ´ ´ u blagom stepenu. Lecenje progenije je hirurško. Korekcija deformiteta vrši se po završenom rastu ˇ organizma. Miodrag Karapandžic ´ B. Povrede jezika Povrede jezika mogu biti nanesene oštrim, šiljatim i tupim predmetima, vatrenim oružjem i hemijskim i fizickim noksama. Vrlo cesto dolazi do povreda jezika zubima (ugriz ˇ ˇ ili posekotina karioznim zubom), kao i pri lekarskim manipulacijama u usnoj duplji. Ove povrede mogu biti izolovane i zahvatiti samo jezik ili udružene s povredom okolnih struktura (obraz, vilice). Kod strelnih povreda i pri dejstvu hemijskih i fizickih noksi (korozije i ˇ opekotine) uz sluznicu jezika može biti zahvacena i sluznica usne duplje i ždrela. ´ Rane na jeziku mogu biti razlicitog obima, od malih plitkih posekotina i uboda do ˇ amputacije manjeg ili veceg dela jezika. ´ Rane jezika obilno krvave tako da prilikom vecih povreda, osobito kada su bolesnici ´ u besvesnom stanju, postoji velika opasnost od opstrukcije disajnih puteva ili kasnijih komplikacija u vidu aspiracionih pneumonija. Lecenje je hirurško i sastoji se u obradi rane i suturi. Krvavljenje obicno prestaje posle ˇ ˇ suture rane ali ima slucajeva koji zahtevaju i ligaturu a. lingualis. Nekada dolazi do edema ˇ jezika, a ponekad se može razviti flegmona. U cilju sprecavanja infekcije neophodno je ˇ davanje antibiotika. C. Zapaljenjska oboljenja usne šupljine Usna šupljina izložena je mnogobrojnim faktorima koji mogu da dovedu do zapaljenjskih procesa u njoj. Sve dok je flora u usnoj šupljini nepromenjena i stabilna iskljucuje se opasnost od infekcija mekih tkiva u usnoj šupljini. Ukoliko se taj odnos ˇ 6

poremeti, mogu razlicite nokse koje dolaze u usnu šupljinu putem hrane da dovedu do lezija ˇ sluznice. Isto tako opšte stanje organizma u slucajevima nekih poremecaja može da ima uticaj ˇ ´ na razvitak patoloških procesa u usnoj duplji. a. Zapaljenje sluznice usana (cheilitis) Postoje razlicite forme zapaljenja sluznice usana. Mi cemo izuciti samo one koje su ˇ ´ ˇ najcešce srecu u praksi. ˇ ´ ´ a.) Cheilitis exfoliativa je najcešce zapaljenje usana. Javlja se u jesen i prolece kada ˇ ´ ´ je vetrovito vreme, u osoba koje su izložene suncu, pri promenama temperature, pri boravku u prostorijama koje su pregrejane i gde je suv vazduh, kod loših navika kao što je stalno ˇ ´ vlaženje i grickanje usana i drugo. Cešci je na donjoj nego na gornjoj usni. Razlikujemo suvu i vlažnu formu. Suva forma se karakteriše poremecajem u ´ orožavanju. Rožasti sloj zadebjava i dolazi do njegove deskvamacije u obliku lamela, pri cemu se mogu skidati i citave partije epitela. To je poznato kao eksfolijacija. Epitelni delovi ˇ ˇ jednim delom slobodno vise dok su drugim delom pricvršceni za epitel. Redja je deskvamacija ˇ ´ u obliku sitnih ljuspica. Usled poremecaja u keratinizaciji, bolesnici imaju subjektivan osecaj sušenja usana ´ ´ zbog cega iste stalno vlaže, što pogoduje progresiji zapaljenja i potenciranju jace izražene ˇ ˇ deskvamacije. Vlažna forma se javlja kao komplikacija suve forme eksfolijativnog heilitisa. Nju karakteriše uvecanje usana, a oboljenje pretežno zahvata donju usnu. Pojavljuju se i ´ ragade u obliku površnih ili dubokih pukotina koje su vrlo bolne. Ragade mogu povremeno krvaviti. Lecenje. Eksfolijativni heilitis je vrlo uporan na terapiju. U prvom redu primenjujemo ˇ indiferentne masti ili masti sa blagim antiseptickim dejstvom. Usne treba zaštititi koliko je ˇ moguce od spoljnih agenasa a savetuje se premazivanje usana mastima u kojima ima i borne ´ kiseline - ung. Borogal. b.) Cheilitis allergica je tip površinskog heilitisa, a nastaje kao posledica kontaktne alergije na razne kozmeticke preparate. Oboljenje pocinje naglo i vrlo burno sa otokom i ˇ ˇ hiperemijom usana. Dolazi do pojave edema, javljaju se vezikule cijim prskanjem dolazi do ˇ nastanka lezija koje svojim sušenjem obrazuju kruste. Lecenje se sastoji u premazivanju ˇ obolelih površina antihistaminicima (ung. Phenergani) a isto tako i Synopen-om. c.) Cheilitis angularis (Stomatitis angularis, Angulus infectiosus). Cheilitis angularis može nastati usled razlicitih etioloških faktora. Najcešce se spominju gubitak vertikalne ˇ ˇ ´ dimenzije zuba - spušten zagrižaj. U osoba koje nose dugo proteze dolazi do pojave nabora, na uglovima usana, što pogoduje nastanku oboljenja. Pojacana hipersalivacija posle protetskog ˇ zbrinjavanja dovodi do vlaženja uglova usana što takodje može biti uzrok angularnom heilitisu. Isto tako deficit vitamina B-12, B-2, folne kiseline, gastrointestinalna oboljenja i dijabetes pogoduju nastanku oboljenja. Ne postoje specificni uzrocnici ove bolesti, vec su u ˇ ˇ ´ pitanju razni mehanizmi. Infekciji se pripisuje nekada veci etiološki znacaj, pa je zbog toga ´ ˇ i nazvan angulus infectiosus. Oboljenje se manifestuje pojavom eritema sa jedne ili obe strane ugla usana, koji se širi prema koži lica. Retko je veci u precniku od 1 do 2 cm. Subjektivne ´ ˇ 7

tegobe se manifestuju u vidu peckanja i lepljivosti na uglovima usana. Zbog toga bolesnici vlaže te površine jezikom, što pogoduje pogoršanju inflamacije. Na toj površini se mogu pojaviti naprsline i ragade. Iz istih povremeno dolazi do krvavljenja, tako da se formiraju kruste. Lecenje se sastoji u delovanju na etiološke faktore. Bolesnika treba obavezno ˇ odvikavati od vlaženja uglova usana, kako bi sprecili maceraciju kože. ˇ b. Zapaljenje gingive (Gingivitis) Zavisno od toga što u procesu zapaljenja dominira, izvršena je podela gingivitisa na: gingivitis catharrhalis, gingivitis hyperplastica, gingivitis ulceronecroticans i dr. a.) Gingivitis catharrhalis je zapaljenje gingive eksudativne prirode. Smatra se da nastaje u osoba sa izrazito slabom higijenom usne duplje. Naziva se i prljavi gingivitis. U etiologiji ovog oboljenja presudnu ulogu imaju naslage na zubima, zubni kamenac i loša oralna higijena. Klinicka slika manifestuje se pocetnim inflamacijama na interdentalnim papilama, a ˇ ˇ kasnije se širi i na slobodni deo gingive. Ovo zapaljenje karakterišu procesi eksudacije i pojacana vaskularizacija. Oboleli deo gingive je crveniji. Ti delovi su uvecani, narocito ˇ ´ ˇ interdentalne papile. Usled uvecanja gingive produbljuje se gingivalni sulkus, tako da se stvara ´ gingivalni džep što pogoduje retenciji hrane i mikroorganizama, a ovo daljem napredovanju zapaljenja. Gingiva je mnogo mekše konzistencije a mesto njene normalno zrnaste strukture površina postaje glatka. Dolazi do pojave krvavljenja i subjektivnih tegoba u vidu pecenja. ˇ ˇ Cesto je dovoljan i mali nadražaj pa da dodje do krvavljenja. Lecenje se sastoji u uklanjanju ˇ uzroka, dobre higijene usne duplje i ispiranju usta antiseptickim rastvorima. ˇ b.) Gingivitis hyperplastica manifestuje se proliferacijom tkivnih a narocito vezivnih ˇ celija. Proces hiperplazije odvija se paralelno sa inflamacijom eksudativnog tipa. Etiološki ´ faktori su: slaba oralna higijena, zubni kamenac, naslage na zubima (dentalni plak), malpozicija zuba, neki medikamenti, a narocito preparati Hidantoina, koji se koriste u lecenju ˇ ˇ epilepsije. Klinicka slika manifestuje se uvecanjem gingive u predelu frontalnih zuba, pretežno ˇ ´ sa labijalne strane. Ovo je najizraženije na interdentalnim papilama, koje postaju poluloptaste i prominiraju van interdentalnih prostora. Nekada hiperplasticna gingiva može potpuno da ˇ prekrije zube. Interdentalne papile a nekada i gingiva u celini postaju mekše. Gingiva može biti i tvrdje konzistencije ukoliko je uvecanje iste prouzrokovano proliferativnim procesom ´ a da je pri tome eksudacija bila neznatna. Uvecana gingiva je crvenija nego obicno, a ukoliko ´ ˇ dominiraju fibrozni procesi može biti cak i bledja nego ostali deo gingive. Na uvecanom delu ˇ ´ gingive gubi se režnjevita struktura i ista postaje glatka. Subjektivne tegobe se manifestuju u krvavljenju pri mastikaciji, neprijatnom zadahu iz usta i osecanju stranog tela izmedju zuba. ´ Lecenje se sastoji u uklanjanju naslaga sa zuba i kamenca, korekturi neprikladnih ˇ stomatoloških radova, primeni antisepticnih sredstava, vodonik-peroksida, gingivoplastici i ˇ drugo. c.) Gingivitis ulceronecroticans se manifestuje ulceroznim promenama na gingivi. To je relativno cesto oboljenje i cešce je od ostalih gingivitisa. Bolest se javlja pretežno u mladjih ˇ ˇ ´ osoba. Prouzrokuju ga dva mikroorganizma i to: Bacillus fusiformis i spiroheta BorelliaVincenti. Ova dva mikroorganizma žive u simbiozi. Kako oboljenje nije kontagiozno a 8

Afte su nepoznate etiologije. koje krvave. Na ´ uzrocnike bolesti fuzospirohete najuspešnije deluje penicilin. interdentalne papile su ´ uvecane i krvave na najmanji dodir. virusi i drugo. stafilokoke. Smatramo od znacaja da za lekare opšte prakse ˇ obradimo samo stomatitis acuta catharrhalis. Kada se ´ membrane nasilno skinu ostaju bolne površine. Infekcija se putem kontakta može preneti na sluznicu obraza. c. Ulceracije su prekrivene naslagama žuckaste ili sive boje. vec su potrebni i drugi favorizujuci faktori da bi došlo do nastanka oboljenja. b. neprijatnim zadahom iz usta. Svi faktori hemijske. Isto tako imaju uticaja i opšti faktori kao što su loši higijenski. mehanicke i termicke prirode koji oštecuju ˇ ˇ ´ površni sloj oralne sluznice pogoduju nastanku ovog oboljenja. ekonomski i socijalni momenti. ˇ ˇ uklanjanju favorizujucih faktora kao i u uklanjanju posledica fuziformnih infekcija. Opšta oboljenja koja smanjuju otpornost organizma narocito ako je slaba higijena usta. Sluznica je edematozna i na obrazu i jeziku se mogu videti impresije zuba. Klinicka slika se manifestuje naglim pocetkom bolesti koje ˇ ˇ može biti praceno groznicom. Gingiva je zapaljena. stomatitis aphthosa i stomatitis herpetica. doprinose nastanku ovog oboljenja. Bacillus coli. prisutni su bolovi koji se narocito potenciraju za vreme jela i govora. hipersalivacijom. pneumokoke. Temperatura je neznatno povecana. Manifestuje se pojavom jednog ili više ulkusa na sluznici usta. Intaktna sluznica. metalnim ukusom u ustima.) Stomatitis acuta catharrhalis je zapaljenje oralne sluznice koje najcešce ˇ ´ prouzrokuju streptokoke. a od antisepticnih sredstava ˇ ˇ vodonik peroksid.fuzospirohete se u ustima mogu ponašati apatogeno. proizlazi da nije dovoljno samo prisustvo prouzrokovaca. bolesnici imaju ˇ osecaj truleži u ustima ili da su im usta gorka. a širi se i dublje. U oralnu floru spadaju streptokoke. Pod normalnim okolnostima bukalna flora je saprofitnog karaktera i ne izaziva nikakve patološke promene u ustima. intenzivna keratinizacija na mestima izloženim trenjima. Neisseria catharrhalis. kao i opštim znacima infekcije. promenom boje zuba i njihovoj utrnulosti. Jezik je obložen a usne su nešto uvecane. Oboljenje pocinje na vrhovima interdentalnih papila a potom zahvata interdentalne papile u ˇ celosti.) Stomatitis aphthosa (Aphthae) spada u grupu eksudativnih stomatitisa. Lecenje se sastoji u uklanjanju svih nadražaja ´ ˇ i pedantnoj sanaciji usne šupljine uz primenu blagih antiseptickih rastvora. mehanicka i druga oštecenja gingive. zatim Neisseria catharrhalis. apetit je ˇ ´ ´ slab. obolela mesta su intenzivno crvene boje. razne gljivice. ˇ ´ sluznica na tim mestima je edematozna i crvena. Prisutna je hipersalivacija i fetor ex ore. ˇ Oboljenje zahvata celu oralnu sluznicu pa i gingivu. usana i jezika. Lecenje se sastoji u delovanju na uzrocnike bolesti. Pocinje razaranjem površine epitela i ˇ njegovom deskvamacijom. bolovima. ˇ ´ alkoholizam i drugo. ˇ ´ ´ Tome doprinosi loša oralna higijena. koji recidivišu u razlicitim ˇ vremenskim intervalima. Antibiotike treba ˇ ordinirati prema antibiogramu. Regionalni ´ limfni cvorovi su uvecani i bolni na palpaciju. Izražene su ulceronekroticne promene gingive sa crvenilom ˇ ˇ i otokom. Pre pojave ulkusa. a kako je hiperemija izražena u vezivnom tkivu. U centru eritematozne promene dolazi do 9 . Zapaljenja oralne sluznice (Stomatitis) Postoji veliki broj stomatitisa. Diplococcus pneumoniae i dr. Klinicka slika se manifestuje pojavom ˇ prodromalnih simptoma u vidu pecenja i osecaja rapavosti sluznice. predstavlja barijeru mikrobnoj invaziji. U gingivi se odigravaju procesi inflamacije eksudativnog tipa ´ sa ulceronekroticnim promenama. spirohete. a. pušenje.

c. Karakteristicno je da promene u toku bolesti menjaju mesto . kod dijabetesa. Zbog bolova deca odbijaju uzimanje hrane te tako lako dolazi do dehidratacije. Lecenje se sastoji u ispiranju usta ˇ blagim neiritirajucim sredstvima kao što je vodonik peroksid. narocito B kompleksa i drugo. protetske radove.) Stomatitis herpetica je izazvan virusom herpesa simpleksa. Sve ovo prati ˇ hipersalivacija i jaki bolovi. Klinicki se manifestuje u produbljavanju ˇ ˇ brazda na jeziku. za razliku od ˇ leukoplakije i drugih oboljenja koji tu osobiju ne pokazuju. Dno ulkusa je prekriveno fibrinom. ´ d. ˇ Lingua geographica. sa godinama se promene smanjuju ili se potpuno gube. Javlja se pretežno u dece. a može se javiti i u ˇ odraslih. a narocito srednje brazde. Lokalnom iritacijom lisnatih papila destruisanim zubima. ograniceni jasno ˇ izraženim crvenim prstenom. otokom regionalnih limfnih cvorova. Ulkusi su okruglog ili ovalnog oblika. recidivi se javljaju iznenada. ˇ Lecenje. Papillitis je relativno cesto oboljenje. akromegalije. Prognoza je povoljna. Pošto je to razvojna anomalija lecenje se sastoji u održavanju higijene usta ˇ ˇ a samim tim i sprecavanju nastanka inflamacije. Karakteristika afta ˇ ˇ je da cesto recidivišu. Aftozne lezije su jako bolne. ´ Konfluencijom istih mogu se stvoriti vece površine prekrivene razorenim epitelom u vidu ´ nekroticnih krpa. Klinicki se manifestuje pojavom deskvamacije na gornjim i bocnim stranama jezika. ˇ ˇ Deskvamirana mesta su kružnog oblika i intenzivno crvena a leže ispod nivoa okolne sluznice. što se narocito pojacava prilikom govora. Zapaljenja jezika (Glossitis) a. povecanjem temperature i groznicom. alkoholizma. One su razasute po ustima a najviše po jeziku.pojave nekroze i nastaje ulkus. Pojavom novih polja deskvamacije stvara se slika vijugavih linija. ˇ ´ Lecenje. To je praceno ˇ ˇ ´ hipersalivacijom. gastrointestinalnih smetnji i groznice. kao i simptomatskoj terapiji. javljaju se prodromi u vidu malaksalosti. ˇ Širenjem i produbljivanjem erozija nastaju ulkusi žuckasto sive boje koji su jako bolni. oštre ivice zuba ˇ uz primenu blagih dezificijentnih sredstava. jela i svih pokreta muskulature. što podseca na geografsku ´ kartu. tako da jezik postaje hiperemican i edematozan. Etiologija je nepoznata. vitaminskog deficita. Antibiotike treba dati radi mogucnosti sekundarne infekcije. kalijum hipermanganat uz ´ ordiniranje C i B vitamina. Bolest se naziva i glossitis areata superfitialis. glavobolje. Javlja se pretežno u dece izmedju prve i cetvrte godine. Pojavljuju se pojedinacne vezikule koje vrlo ˇ brzo prskaju i nastaju oštro ogranicene erozije. Gingiva je jako crvena sa izraženim krvavljenjem. što pogoduje nastanku infekcije.) Lingua plicata je razvojna anomalija dorzalne površine jezika a slicne promene ˇ mogu nastati kod anemija na bazi deficita gvoždja. Klinicka slika se manifestuje uvecanjem ˇ ´ lisnatih papila koje prominiraju na bocnim stranama jezika u vidu bradavicastih tamnocrvenih ˇ ˇ 10 . Nekoliko dana pre pojave promene u ustima. a predstavlja inflamaciju i uvecanje lisnatih ˇ ´ papila.migriraju. neprikladnim protetskim nadoknadama. kao kariozne zube. Ukloniti sve iritacije. adenopatije. Postoji opasnost i sekundarne infekcije. Brazdanje je najcešce simetricno i zahvata celu ˇ ˇ ´ ˇ površinu jezika. dolazi do pojave ovog zapaljenja. Remisije su razlicite dužine. U pocetku dolazi do izraženog ˇ crvenila gingive sa pojavom otoka i krvavljenja. One predstavljaju idealno mesto za retenciju hrane i mikroorganizma.

žuckaste boje (slame) sa ˇ ´ prisustvom kristala holesterina ili gnoja. Sadržaj cista je tecan. Klinicke karakteristike cista ˇ Ciste imaju spor bezbolni razvitak. Sadržaj takvih cista je gnojav. pri cemu je sluznica iznad promene normalne boje. Ostala oboljenja usne šupljine i vilice Ciste vilica Ciste su šupljine jasno ogranicene u mekom tkivu ili organu. što je zavisno od toga kada se ˇ ´ ˇ ˇ bolesnici obrate lekaru. može biti cvrste konzistencije kada je ocuvano još koštano tkivo. Bolesnici se najcešce obracaju lekaru radi pojave tumefakcije ili infekcije ciste ˇ ´ ´ kada ide pod simptomatologijom jednoga apscesa. Ivice ulceracije su veoma bolne.5 cm uvecavaju u precniku za ˇ ´ ˇ godinu dana. a ukoliko dodje ˇ ˇ do istanjenja istog u uznapredovalom stadijumu ciste dolazi do pojave fenomena ping-pong loptice. a mogu dostici razlicitu velicinu.folikularne b) Ektodermne ciste neodontogenog porekla su: medijalne .alveolarne i palatinalne globulomaksilarne nazoalveolarne nazopalatinalne. odnosno ugibanja koštanog tkiva. Predstavljaju najcešce ciste vilica. One nastaju na bazi granuloma i imaju spor ekspanzivan rast. Ciste u vilicama se relativno cesto ˇ javljaju a prema poreklu ih delimo na ektodermne ciste odontogenog i ektodermne ciste neodontogenog porekla. Tumefakcija je bezbolna ˇ na palpaciju. a) Ektodermne ciste odontogenog porekla su: . Lecenje se sastoji u uklanjanju iritacija. uslovljava manji otpor koštanog tkiva. Dok su male otkrivaju se rendgenski i ne pricinjavaju nikakve subjektivne tegobe. Kada su male otkrivaju se ˇ ´ slucajno rendgen snimcima.bukalno i labijalno. One rastu ekspanzivno istanjujuci koštano tkivo. ispunjene tecnim ˇ ˇ sadržajem a sa unutrašnje strane obložene epitelom. može biti bistar. imamo fenomen fluktuacije. ´ tako da dolazi mnogo cešce do pojave tumefakcije sa vestibularne nego sa palatinalne ili ˇ ´ lingvalne strane u donjoj vilici. Ektodermne ciste odontogenog porekla Radikularne ciste su dobile naziv po tome jer nastaju od procesa koji se formira u predelu apscesa zuba.cvorica. Pretežni razvitak ciste prema vestibulumu . Smatra se da se za 0. Klinicki konstatujemo bezbolno izbocenje ˇ ˇ koštanog tkiva.radikularne . koje su ciste papile palatine i ciste incizivnog kanala. pokreti jezika su ograniceni pa se javljaju smetnje ˇ ´ ˇ pri jelu i govoru. 11 . kada je koštano tkivo potpuno resorbovano. a. ˇ 5.

nazalnog. Usled traumatizacije od donjih zuba cesto dolazi do njene sekundarne infekcije. eventualno punkcije i ˇ rendgenskog snimka. Nedostatak nekoga od zuba koji su vec trebali da niknu a takodje ´ i izbocenja koja pri tome nastaju upucuju na sumnju da je rec o folikularnoj cisti. Za radikularne ciste je karakteristicno da na rendgen snimku pokazuju ˇ jasno ograniceno zasencenje u koštanom tkivu sa zonom kondenzacije prema periferiji i ˇ ˇ vrhom zuba koji prominira u cisticnu šupljinu. govorimo o medijalnoj palatinalnoj cisti. govorimo o medijalnoj. ´ Lecenja cista se sastoji u delimicnom ili potpunom odstranjenju cisticnog sakusa. Globulomaksilarne ciste se javljaju izmedju bocnog sekutica i ocnjaka u gornjoj ˇ ´ ˇ vilici. ˇ ˇ ˇ b. Zub koji je uzrok radikularnoj cisti je uvek ˇ mrtav. alveolarnoj a kada su u predelu suture medijane. ˇ ne mora biti drugih tegoba. donji nosni hodnik može biti delimicno obturisan. izmedju globularnog i maksilarnog procesusa. vec samo jasno rasvetljenje u kosti koje nije u vezi sa zubima. Na rendgenskim snimcima nema promena. sulcus nasolabialis je zbrisan. Kruna stalnog zuba nalazi se u cisticnoj šupljini. Svojim rastom odižu nosno krilce. Nastaju usled uvrtanja ektoderma izmedju embrionalnih procesusa koji ucestvuju u formiranju lica i vilica. I ove ciste daju istu klinicku sliku kao prethodne. Simptomi ˇ ´ ˇ folikularnih i radikularnih cista su skoro isti. ˇ Nazopalatinalne ciste papillae palatinae su ciste mekih tkiva u predelu papile palatine. Lecenje se sastoji u potpuno ili delimicnom odstranjenju cisticnog omotaca. Karakteristican je rendgenski nalaz. ali na ˇ rendgenskom snimku nemamo nikada prominiranje korena zuba u cistu ili krunu zuba u cisti kao kod folikularnih. Kako i folikularne ciste mogu svojim rastom da dovedu ˇ ´ do dislokacije i oštecenja susednih zuba.Dijagnoza se postavlja na osnovu klinickog pregleda. Kada su u predelu alveolarnog nastavka. tj. tj. Osim tupih bolova i izbocenja u predelu incizivnog kanala. ´ Javljaju se u mladjih osoba. Ektodermne ciste neodontogenog porekla Ove su ciste poznate još i kao ciste u koštanim fisurama. Folikularne ciste nastaju usled poremecaja u razvitku zuba. a zub ˇ ˇ ˇ ˇ uzrocnik vadimo ili pak lecimo što zavisi od slucaja. ˇ Ciste incizivnog kanala. jer su lokalizovane u mekim tkivima. Sadržaj im je isti. ˇ Medijalne ciste nastaju u medijalnoj fisuri mandibule ili maksile. ˇ ˇ ˇ 12 . treba ih što pre ´ ´ odstraniti. Na rendgenskom snimku daju rasvetljenja u kosti kruškastog oblika. ˇ ˇ a koren zuba najcešce nije formiran. a takodje i oštecenja koštanog tkiva. globularnog i maksilarnog procesusa. Nazoalveolarne ciste nastaju na spoju lateralnog. zubnog folikula.

mekane je konzistencije.to su tumori dentogenog ˇ porekla. ukoliko se defekt može zatvoriti direktnom suturom. Klinicki razlikujemo kapilarne. a. b.D. Kavernozni hemangiomi mogu biti razlicite velicine. 13 . U cilju lecenja kavernoznih hemangioma ˇ primenjuju se i sklerozantna sredstva. Pretežna lokalizacija su obraz i usne. tamno plave ˇ ˇ boje. Mekani ˇ ˇ fibrom je bogat celijama a ima manje vezignih vlakana. Usled pritiska ˇ ˇ može resorbovati deo alveolarnog grebena. Treba ˇ ih razlikovati od fibroma nastalih na bazi nadražaja. Izmedju ove dve postoje prelazne forme. a sadrži malo celija. ˇ c. nalazi se na koštanom tkivu. Javljaju se u predelu parotidne lože. ˇ ´ Kod malih hemangioma koji ulcerišu i krvave ili pokazuju tendenciju bržeg rasta operacija se preduzima i ranije. Hemangiomi sluznice usta i jezika mogu za vreme jela ˇ da se povrede. ´ ´ U lecenju kavernoznih hemangioma mora se uvek imati u vidu mogucnost spontane regresije. Cvrsti fibrom pretežno se sastoji iz ´ kolagenih vlakana. Lipomi koji se nalaze površno dovode do loptastog izbocenja tog predela. najcešce protetskih nadoknada. Dobrocudni tumori ´ U predelu lica i vilica mogu se javiti tumori koje nalazimo i u ostalim delovima tela. obraza. Razlikujemo mekani i cvrsti fibrom. Lipom Lipom je benigni tumor masnog tkiva. koja dovode do smanjenja hemangioma izazivajuci ´ njegovu fibrozu nastankom sterilnog zapaljenja. ˇ ´ Periostealni fibrom potice od periosta. Ima sporu. bezbolnu evoluciju. Postoje takodje i kasnije forme hemangioma koji se javljaju u mladosti ili u odraslih. To se narocito javlja kod fibroma na sluznici obraza i u predelu gingive. Na pritisak se prazne. Fibromi se ´ mogu javiti i na sluznici usne duplje. Mogu se javiti u svim delovima sluznice usne šupljine. ali ne prodire u kost iako je sa njom cvrsto spojen. Fibrom Fibrom je benigni tumor vezivnog tkiva. Velike hemangiome ne treba operisati pre 7. ˇ venske ili kavernozne hemangiome. Hemangiom Hemangiom je benigni tumor krvnih sudova. sundjeraste su gradje. a mogu zahvatiti i citavu polovinu lica. Ima sporu i bezbolnu evoluciju. Najcešce su urodjeni ili se razvijaju ˇ ´ neposredno posle rodjenja. Tumor dovodi do ˇ izbocenja mekih tkiva. Lecenje fibroma se ˇ sastoji u eksciziji. pri cemu mogu biti širokom bazom spojeni za podlogu ˇ ili pak peteljkasto. što je praceno hronicnim ˇ ´ ´ ˇ zapaljenjem. U toku narednih godina mogu pokazivati tendenciju smanjenja ili ostati isti. pri palpaciji može zavarati da je prisutna fluktuacija. što je praceno krvavljenjem a isto tako može doci i do njihovog zapaljenja. Tumori usne šupljine i vilica 1. Pored ovih imamo i takve koji su specificni za ovu lokalizaciju . godine života. Zbog mehanickih lezija može doci do pojave ulceracija. Najintenzivnije rastu u toku prve dve godine života. a susedne zube dislokovati. Sluznica koja pokriva tumor je glatka i sjajna. usana i jezika.

Polazi od parodontalnog tkiva ili periosta u vidu poluloptastog ˇ ili pecurkastog izraštaja. crvene boje. Kod uznapredovalog stadijuma može doci do patološke frakture ´ mandibule. i 40. jezika) daje na prvi pogled utisak da je širokom bazom spojen za podlogu. Lecenje je ˇ hirurško. 14 . Klinicka slika. a može zahvatiti i više susednih zuba. ˇ ˇ ´ velicine zrna graška do lešnika. Nešto više od 10% ovih tumora lokalizovano je u koštanom tkivu vilica. prema drugom rec je o ˇ resorpcionim granulomima. Nalazimo vretenaste i džinovske višejedarne celije koje su ´ ´ medju sobom spojene citoplazmaticnim produžecima. koji stvaraju denting. Epulis Epulis je tumorska tvorevina gingive u predelu alveolarnog nastavka. dovodeci do izbocenja koštanog tkiva. Tumori dentogenog porekla Odontom. Centrogeni granulom džinovskih celija može polaziti od endosta. Lokalizovan je najcešce na marginalnom rubu gingive. Tumorsko tkivo usled pritiska susednih struktura (usana.d. ˇ Epulis fibromatosus sadrži pretežno kolageno vezivno tkivo i može izgledati kao ˇ ´ ožiljacni stadijum granulomatoznog epulisa. Cvršce je konzistencije. Tek na osnovu pregleda pomocu sonde ili špatule ´ konstatujemo njegov peteljkast spoj. u odnosu 2:1. cešce u žena nego u muškaraca u odnosu 3:1. Njegov rast pocinje iz interdentalnog ˇ ´ ˇ prostora do parodoncijuma i periosta. Prema stepenu diferencijacije razlikujemo odontome koji ne stvaraju tvrdu supstancu ˇ zuba i takve. Javlja se pretežno u mladjih osoba. Granulomatozni epulis ima više parenhima nego strome. Ubrajamo ga u reaktivne hiperplazije. Obicno je peteljkasto spojen za gingivu. Klinicki može liciti na cistu jer je prisutan ´ ˇ ˇ fenomen pergamenta. 2. Na rendgen snimku vidimo jasno ograniceno rasvetljenje sa nareckanim ivicama ˇ i za razliku od ciste nikada nije prisutna zona kondenzacije koštanog tkiva. a nekada je i veci. Mekše je konzistencije. Rast ˇ ´ ˇ ´ mu je spor i bezbolan. Tumor razara ˇ ´ unutrašnji deo koštanog tkiva i širi se prema periferiji. Po jednom shvatanju. Ako se ne odstrani u celosti brzo dolazi do pojave ˇ recidiva. gledj i cement. ´ ˇ a takodje dislokacije i rasklacenja prisutnih zuba. od ˇ ´ krvnih sudova koštanog tkiva i od epifiznih hrskavica koje predstavljaju centre rasta. Histološka gradja je ista kao i ˇ ´ kod tumora džinovskih celija. Lecenje je hirurško. O genezi ovih tumora mišljenja su ˇ podeljena. mnogo cešce u donjoj nego u gornjoj vilici. lako krvavi na dodir. obraza. U izgradnji ovog tumora ucestvuje epitelno i mezenhimno tkivo zubnog ˇ zacetka. mogu se ubrojati u prave tumore. Može se javiti u vidu: granulomatoznog ili fibromatoznog epulisa. ne krvavi na dodir i ima ˇ boju slicnu kao i ostal sluznica usta. Javlja se najcešce izmedju 20. Gradjen je ˇ od vretenastih i višejedarnih džinovskih celija koje su medju sobom povezane sa ´ citoplazmaticnim produžecima. Smatra se da hronicne iritacije kao kariozni zubi. e. Javlja se skoro iskljucivo na vilicama gde su prisutni zubi. loše uradjene ˇ ˇ plombe ili proteze dovode do pojave epulisa. Granulom džinovskih celija (Centrogeni epulis) ´ Centrogeni epulis predstavlja najcešci koštani tumor. godina života. Usled mehanickih oštecenja (za vreme jela) dolazi do ˇ ´ pojave ulceracija i infekcije tumora tako da je izražena zapaljenjska infiltracija.

Mekani odontom je najmanje diferentovana forma odontoma. To je prilicno redak ˇ tumor, javlja se pretežno izmedju 20. i 40. godine života, ali se može javiti i u dece. Raste ekspanzivno, dovodeci do izbocenja koštanog tkiva vilica. Prisutne zube u predelu tumora ´ ˇ može dislokovati. Rendgenografija pokazuje oštro ograniceno rasvetljenje u koštanom tkivu. ˇ Klinicki ga je teško razlikovati od ciste, ameloblastoma i centralnog granuloma džinovskih ˇ celija. ´ ˇ Cvrsti odontom u najvecoj meri sadrži tvrdu supstancu zuba. Sastoji se od ´ konglomerata razlicitih zubnih supstanci koje se histološki ne mogu uvek izdiferentovati u ˇ cement, dentin i gledj. Izmedju njih postoje oskudne trake vezivnog tkiva koje se srecu u ´ pulpi zuba i parodoncijuma. Klinicka slika. Ovi tumori mogu se javiti u gornjoj i donjoj vilici. Evolucija im je ˇ spora i bezbolna. Tumorsko uvecanje koštanog tkiva je cvršce konzistencije, bezbolno na ´ ˇ ´ dodir. Na rendgen snimku vidimo bezbrojne kalcifikacije koje predstavljaju rudimentarne zubne zacetke i skoro po pravilu je prisutan neki neizrastao zub koji je obuhvacen tumorskim ˇ ´ tkivom. Lecenje je hirurško. ˇ Ameloblastom takodje spada u tumore dentogenog porekla. Prvi ga je opsao Mallasez 1885. godine. Vodi poreklo od zaostalih epitelnih celija embrionalnog gledjnog organa koje ´ su poznate kao "Mallasezove celije". Klinicki razlikujemo solidne i cisticne ameloblastome. ´ ˇ ˇ Cisticni ameloblastomi mogu biti poli- i monocisticni. Najcešci oblik ameloblastoma je ˇ ˇ ˇ ´ policistican. Mnogo cešce se javlja u donjoj nego u gornjoj vilici. Ima spor, bezbolan rast i ˇ ˇ ´ može zahvatiti citavu polovinu gornje ili donje vilice, što je zavisno od dužine trajanja bolesti. ˇ Ukoliko se policisticni ameloblastom javlja u donjoj vilici dolazi do njenog uvecanja u svim ˇ ´ pravcima, što se manifestuje pojavom deformacije. Zahvaceni deo donje vilice izgleda kao ´ da je "naduven", na palpaciju je bezbolan, talasaste površine, sa prisutnim fenomenom pingpong loptice kao što je opisano kod cista. Na rendgen snimku vidimo jedno policisticno ˇ rasvetljenje koje podseca na mehurove sapunice spojene medju sobom. Kod ameloblastoma ´ postoji mogucnost maligne alteracije. Lecenje se sastoji u odstranjenju zahvacenog dela vilice. ´ ˇ ´ Nadoknada takvog defekta vrši se slobodnim koštanim transplantatom. 3) Prekancerozna stanja sluznice usta Postoji citan niz lezija na koži i sluznici koje mnogo cešce prelaze u jedan maligni ˇ ˇ ´ tumor nego normalno tkivo. Takve promene nazivamo "prekancerozama". U užem smislu, prekanceroze su epitelne hiperplazije kod kojih nalazimo atipiju celija. ´ Leukoplakija je najcešca prekancerozna pojava sluznice usne šupljine. To je ˇ ´ poremecaj u orožavanju sluznice usta. Javlja se relativno cesto u vidu bele promene na ´ ˇ sluznici usta. Histološki je rec o hiperplaziji epitela sluznice sa izraženom hiper- i ˇ parakeratozom. Razlikujemo leukoplakiju simpleks, koja ne pokazuje narocitu tendenciju ˇ proliferacije. Promena je u nivou okolne sluznice i takva forma leukoplakije ne predstavlja još prekancerozno stanje, ali zahteva redovne kontrole. Prekancerozna leukoplakija pokazuje tendenciju jace proliferacije sa izraženom atipijom celija i jacom zapaljenjskom infiltracijom. ˇ ´ ˇ Papilomatozno bujanje i izbocenja koja prominiraju iznad nivao okolne sluznice u predelu ˇ leukoplakicne promene su uvek sumnjiva za karcinom i u takvim slucajevima je neophodna ˇ ˇ probatorna ekscizija. Leukoplakija simpleks tokom vremena može preci u jednu ´ 15

prekanceroznu leukoplakiju, znaci u svih bolesnika koji imaju leukoplakiju neophodne su ˇ redovne lekarske kontrole. Lecenje leukoplakije je hirurško. Ukoliko je jasno da su leukoplakicne promene iznad ˇ ˇ nivoa sluznice treba ih ekscidirati. 4. Zlocudni tumori ´ a. Zlocudni tumori usana (Carcinoma labii oris) ´ Karcinom usana je maligni tumor koji potice od rumenog dela usana. Po pravilu su ˇ planocelularni karcinomi. Javljaju se mnogo cešce u muškaraca nego žena, a takodje cešce ˇ ´ ˇ ´ u predelu donje nego gornje usne. Javljaju se pretežno u osoba koje su više izložene dejstvu suncevih zrakova, nepovoljnim atmosferskim uticajima, hronicnim iritacijama, kao pušenje ˇ ˇ na lulu i drugo. Isto tako mogu nastati na bazi hronicnog heilitisa, leukoplakije, lichen ruber ˇ planusa itd. Klinicka slika se može manifestovati u egzofiticnoj ili ulcero-vegetativnoj formi kod ˇ ˇ koje tumor raste iznad površine sluznice. Širokom bazom je spojen za podlogu. Na takvom izraštaju pojavljuju se bezbrojne ulceracije i može biti prekriveno krustama. Na palpaciju je bezbolan sa izraženom induracijom u okolinu. Endofiticna ili ulcerozna forma. U pocetku je ulceracija plitka, neravnih podrivenih ˇ ˇ ivica, a ivice ulceracije su iznad nivoa okolne sluznice. Dno ulceracije može biti prekriveno krustom. Mnogo više je izražena induracija nego kod egzofiticne forme. Ulcerozna forma ˇ karcinoma usana ima lošiju prognozu jer ima mnogo bržu evoluciju i cešce daje metastazu ˇ ´ u regionalne limfne cvorove. Svojim infiltrativnim rastom mogu zahvatiti tkivo obraza kao ˇ i koštano tkivo. Svaka ulceracija na usnama kojoj ne vidimo uzrok, koja se povremeno prekriva krustom, koja otpadne, a to mesto nikada ne epitelizuje, uz izraženu induraciju, treba uvek da pobudi sumnju na maligni tumor. Imaju relativno dobru prognozu pogotovo ako se dijagnostikuju u pocetnom stadijumu. Lecenje je hirurško. ˇ ˇ b. Zlocudni tumor sluznice usta (Carcinoma mucosae oris) ´ Karcinom je najcešci maligni tumor sluznice usta. Prema stepenu diferencijacije celija ˇ ´ ´ razlikujemo karcinome sa orožavanjem (što predstavlja najnezreliju formu malignog tumora) i karcinome sa orožavanjem. Izmedju njih postoje prelazne forme. Makroskopski razlikujemo vegetantnu i ulceroznu formu. Vegetantni ili egzofiticni karcinom raste iznad nivoa površine okolne sluznice. ˇ Širokom bazom je pripojen za podlogu koju infiltriše i prodire u dublje slojeve. U toku daljeg rasta dolazi do pojave ulceracija. Podseca na karfiol, što je narocito izraženo kod zrelijih ´ ˇ formi gde usled orožavanja dolazi do pojave belicastih naslaga. Promena je u pocetku potpuno ˇ ˇ bezbolna, na palpaciju izražena induracija. Ulceroznu formu karcinoma imamo uvek kada dolazi do bržeg rasta parenhima nego strome tumora. Usled nekroze dolazi do pojave krateriformnog ulkusa. Ivice su neravne, podrivene, nešto iznad nivoa okolne sluznice, dno ulceracije je prekriveno sivkastim ili žuckastim fibrinskim naslagama. Palpatorno je izražena ´ induracija u mnogo jacem stepenu nego kod vegetantne forme. Kod uznapredovalog stadijuma ˇ 16

ulkus se povecava, a ivice ulkusa se pomeraju prema periferiji i dubini. Karcinomi sluznice ´ usta imaju relativno lošu prognozu jer vrlo brzo metastaziraju u regionalne limfne cvorove ˇ submandibularne i submentalne, a kasnije zahvataju limfne cvorove vrata. Metastatsko uvecani ˇ ´ limfni cvorovi su u pocetku okruglasti, cvrsti, bezbolni cvorovi, u pocetku pokretni, a kasnije ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ fiksirani za okolinu, a u terminalnoj fazi mogu kolikvirati i egzulcerisati. Na kraju prodorom u krvne i limfne sudove mogu dati udaljene metastaze. Karcinome sluznice usne šupljine možemo prema njihovoj lokalizaciji podeliti na: karcinome kranijalnog, lateralnog i kaudalnog predela. Stepen maligniteta karcinoma sluznice usta se povecava iduci iz gornjih prema donjim ´ ´ partijama usne šupljine, a isto tako i od napred prema nazad. U karcinome kaudalnog predela usne duplje spadaju karcinomi gingive, sluznice alveolarnog grebena donje vilice, sluznice poda usta i jezika. Preko 50% svih karcinoma sluznice usta javlja se u kaudalnom delu usne šupljine. c. Zlocudni tumor donje vilice (Carcinoma mandibulae) ´ Karcinom donje vilice nastaje od gingive gde ima zuba ili od sluznice alveolarnog grebena. U klinickoj praksi govorimo o karcinomima donje vilice iako je u stvari rec o ˇ ˇ karcinomima sluznice koja prekriva donju vilicu. Manifestuje se u ulceroznoj i vegetantnoj formi. Na vilicama gde su prisutni zubi najcešce poticu od interdentalnih papila. Raste vrlo ˇ ´ ˇ brzo i zahvata koštano tkivo. Dolazi do rasklacenja zuba sa pojavama ulceracija ili vegetacija ´ sa svim napred opisanim karakteristikama. U oko 60% karcinoma donje vilice prisutne su metastaze u regionalnim limfnim cvorovima. ˇ d. Zlocudni tumor poda usta (Carcinoma baseos oris) ´ Karcinom poda usta mnogo cešce nastaje u prednjim nego u zadnjim partijama poda ˇ ´ usta. Karcinomi ove lokalizacije su jako maligni jer su oko 75% slucajeva prisutne metastaze ˇ a ne retko i obostrano. e. Zlocudni tumor jezika (Carcinoma linguae) ´ Predilekciono mesto za pojavu karcinoma jezika je na njegovim ivicama i to najcešce ˇ ´ na spoju srednje i zadnje trecine jezika. Može se javiti na vrhu kao i na dorzalnoj površini ´ (strani) jezika. Stepen maligniteta se povecava iduci od vrha prema korenu jezika. ´ ´ ˇ ´ Klinicka slika. Cešca je ulcerozna nego vegetantna forma. Vrlo brzo se širi ka podu ˇ usta tako da zahvata i lingvalnu površinu donje vilice. Prisutan je jak fetor ex ore u uznapredovalom stadijumu, pokreti jezika su ograniceni i pri pokretima jezika prema napred ˇ dolazi do devijacije ka bolesnoj strani. Usled sekundarne infekcije jezik je otecen. Otežani su ˇ govor i gutanje. Pozitivan nalaz u regionalnim limfnim cvorovima je prisutan u oko 70% ˇ slucajeva. Karcinomi jezika vrlo brzo metastaziraju u regionalne limfne cvorove i to najcešce ˇ ˇ ˇ ´ retromandibularno, tako da pojava metastaze ove lokalizacije može cesto da bude i prvi razlog ˇ traženja lekarske pomoci. ´

17

f. Zlocudni tumor obraza (Carcinoma buccae) ´ Zlocudni tumori obraza razvijaju se u pokretnom delu sluznice najcešce u njegovom ´ ˇ ´ srednjem delu, a isto tako i na sluznici koja se nalazi iza zadnjih molara i u predelu ugla usana. Može se javiti kako u vegetantnom tako i u ulceroznom obliku. Kod uznapredovalog stadijuma bolesti isti probija kožu obraza. U 50% slucajeva prisutne su metastaze u ˇ regionalnim limfnim cvorovima. ˇ g. Zlocudni tumor gornje vilice (Carcinoma maxillae) ´ Karcinom gornje vilice može poticati od sluznice maksilarnog sinusa kao i od gingive ukoliko su prisutni zubi, a u bezubih vilica od sluznice alveolarnog grebena i tvrdog nepca. Klinicka slika. Klinicke manifestacije odgovaraju promenama kao što je opisano za ˇ ˇ karcinome donje vilice. Najcešce se javljaju u molarnoj regiji, dok je prednji deo maksile ˇ ´ znatno redje zahvacen. Karcinomi palatinalne strane gingive su relativno jasno ograniceni, idu ´ ˇ prema tvrdom nepcu i kasnije dolazi do pojave ulceracije. Karcinomi maksile sa vestibularne strane šire se ka gornjem vestibulumu. Koštano tkivo maksile je vrlo brzo zahvaceno tumorom ´ ukoliko su prisutni zubi - dolazi do njihovog rasklacenja. U toku svoje dalje evolucije tumor ´ prodire u gornjovilicnu i nosnu šupljinu. Na rendgen snimku vidimo zasencenje vilicnog ˇ ˇ ˇ sinusa. To zasencenje je po pravilu citavog sinusa iako tumor zahvata samo alveolarni recesus. ˇ ˇ U takvim slucajevima dolazi i do jednog propratnog zapaljenja sinusa. ˇ h. Zlocudni tumor nepca (Carcinoma palatum) ´ Karcinomi nepca su relativno retki tumori. Mogu se javiti na tvrdom kao i na mekom nepcu. Klinicka slika. Karcinomi tvrdog nepca imaju pretežno egzofiticni rast. Do pojave ˇ ˇ ulceracije dolazi relativno kasno. Kod karcinoma mekog nepca vrlo rano dolazi do pojave ulceracije. Širi se prema nepcanom luku, u tonzilarni i u parafaringealni predeo. ˇ Lecenje karcinoma sluznice usne šupljine se sastoji u radikalnom odstranjenju tumora ˇ kao i uvecanih limfnih cvorova uz primenu zracne i polihemioterapije. ´ ˇ ˇ Aleksa Pišcevic ˇ ´ Pljuvacne žlezde ˇ Salivarni sistem u ljudi sastoji se od tri parne velike pljuvacne žlezde, parotidne ˇ submandibularne i sublingvalne kao i od brojnih malih submukoznih žlezda. Prema karakteru sekreta i histološkim osobinama velike i male pljuvacne žlezde dele ˇ se na serozne, mukozne i mešovite ili seromukozne.

18

A. Klinicka anatomija ˇ a. Parotidna žlezda Parotidna žlezda je najveca od svih pljuvacnih žlezda, iskljucivo je seroznog tipa. ´ ˇ ˇ Parotidna žlezda sastoji se iz dva lobusa, superficijalnog, koji je veci i dubokog ´ manjeg, koji su spojeni mosticem žlezdanog tkiva. Kroz tkivo parotidne žlezde prolaze važni ´ anatomski elementi, kao što su n. facialis, n. auriculotemporalis, n. auricularis magnus, v. facialis posterior, odnosno spoljna jugularna vena, stablo spoljnje karotidne arterija, koja se u gornjem delu žlezde racva u završne grane i duboke parotidne limfne cvorove. ˇ ˇ Od svih anatomskih elemenata koji prolaze kroz parotidnu žlezdu, najveci klinicki ´ ˇ znacaj ima nervus facijalis. Facijalni nerv izlazi iz lobanje na stilomastoidnom foramenu ˇ ulazeci u duboki deo parotidne žlezde i postupno postaje površniji preko masetericnog mišica, ´ ˇ ´ odakle svojim granama inerviše mimicne mišice lica i musculus buccinator. U žlezdi stablo ˇ ´ facijalisa se obicno deli na dva dela, završna stabla, gornje temporofacijalno, koje je jace ˇ ˇ razvijeno i horizontalno položeno i donje, cervikofacijalno, upravljeno na dole prema vilicnom ˇ uglu. Ova dva stabla dalje se granaju i anastomoziraju medjusobno i tako formiraju parotidni pleksus, pes anserinus. Završne grane facijalisa su temporalna, zigomaticna, bukalna, ˇ marginalna grana mandibule i vratna grana. b. Submandibularna žlezda Submandibularna pljuvacna žlezda je po obimu oko polovine velicine parotidne žlezde, ˇ ˇ a smeštena je u submandibularnom prostoru izmedju baze mandibule i hioidne kosti. Žlezda je pokrivena kapsulom koju gradi površna fascija vrata, a prostire se od hioidne kosti do baze mandibule. Od žlezdanog tkiva odvaja se izvodni kanal ductus submandibularis - Whartoni, koji se otvara na caruncula sublingualis zajedno sa Bartholin-ovim podjezicnim kanalom pored ˇ frenuluma jezika. Submandibularna žlezda luci seromukozni sekret. ˇ c. Sublingvalna žlezda Podjezicna žlezda je najmanja od velikih pljuvacnih žlezda i po obimu cini oko jedne ˇ ˇ ˇ polovine velicine submandibularne žlezde. Ova žlezda smeštena je u podjezicnom predelu ˇ ˇ usne duplje. Glavni izvodni kanal ili Bartholin-ijev kanal, izdvaja se iz srednjeg dela unutrašnje strane sublingvalne žlezde i završava se na caruncula sublingualis zajedno sa Wharton-ovim kanalom ili pored njega. B. Klinicka fiziologija ˇ a. Salivarna sekrecija Promene u kolicini i sastavu salive godinama se proucavaju u cilju postavljanja ˇ ˇ dijagnoze kod sistematskih oboljenja i kod oboljenja pljuvacnih žlezda. Izolovano proucavanje ˇ ˇ salive pojedinih pljuvacnih žlezda a narocito parotidne, na osnovu promene kolicine i njenog ˇ ˇ ˇ 19

sastava, može se doneti zakljucak o oboljenju ne samo pljuvacne žlezde vec i oralne šupljine ˇ ˇ ´ ili o sistematskom oboljenju organizma. Sekretorna funkcija pljuvacnih žlezda je pod uticajem autonomnog nervnog sistema. ˇ Parasimpaticna sekretorna vlakna dolaze do pljuvacnih žlezda preko n. facialis-a i ˇ ˇ glossopharyngeus-a. Vlakna vratnog simpatikusa dolaze duž odgovarajucih arterija. Pod ´ dejstvom parasimpatikusa izlucuje se bistra i retka serozna saliva a pod dejstvom simpatikusa ˇ luci se manja kolicina gušceg mukoznog sekreta. ˇ ˇ ´ b. Funkcija salive Izlucena saliva sa organskim i anorganskim komponentama igra znacajnu ulogu u ˇ ˇ održavanju fiziološkog stanja usne šupljine i pocetnog dela digestivnog trakta. Zaštitna uloga ˇ salive na sluznicu usne duplje ostvaruje se prisustvom glikoproteina i mukoidnih produkata koje luce velike i male pljuvacne žlezde. Ovi elementi pokrivaju sluznicu usne duplje i zube ˇ ˇ i služe kao barijera direktnim iritacijama, koje poticu od proteoliticnih i hidroliticnih enzima, ˇ ˇ ˇ koji se stvaraju u plakama. Oni štite sluznicu od potencijalno kancerogenih faktora kao što su pušenje i razlicita hemijska sredstva, a sprecavaju i sušenje usne duplje u disanju na usta. ˇ ˇ Saliva sadrži brojne komponente koje posebno ili udružene igraju ulogu znacajne ˇ odbrane protiv invazije bakterija i virusa. Prisutni IgA imunoglobulin, jedan od gamaglobulina, vrlo je efektivno odbrambeno sredstvo prema brojnim virusima i bakterijama. Narocito je efikasan prema oralnom streptokoku. Sekretorni IgA ima sposobnost neutralizacije ˇ virusa i igra ulogu antitela prema bakterijskim antigenima. On je relativno otporan na proteoliticne enzime i ne menja se u oralnoj šupljini i gastrointestinalnom traktu. ˇ Razlicite komponente salive imaju specificnu zaštitnu funkciju. U salivi parotidne i ˇ ˇ submandibularne žlezde nalazi se antibakterijski enzim, lysozym, koji probija celijski zid ´ bakterija. Salivarnom antibakterijskom sistemu pripada i laktoperoksidaza, enzim koji sa hidrogen peroksid i tiocianat jonima ima uticaj na laktobacil i kariogeni streptokok. Utvrdjeno je prisustvo i drugih enzima kao što je amilaza, zatim kisela i alkalna fosfataza, nespecificne esteraze, ribonukleaze i drugi. Sve ove komponente salive pojedinacno ˇ ˇ ili zajedno cine odbrambeni sistem orofarinksa jer svojom zaštitnom antibakterijskom ulogom ˇ štite sluznicu i ceo organizam od invazije bakterija i virusa. Promena kolicine salive zbog ˇ oboljenja pljuvacnih žlezda ili sistemskih oboljenja utice i na sadržaj organskih i neorganskih ˇ ˇ elemenata u njoj. Razumljivo je da remecenjem ovog odbrambenog mehanizma nastaju uslovi ´ za razvoj razlicitih oblika infekcije usne duplje, farinksa, pljuvacnih žlezda i organizma. ˇ ˇ C. Klinicka patofiziologija ˇ Promene salive kod oboljenja pljuvacnih žlezda ˇ Na osnovu sialohemijskih analiza mogu se utvrditi promene u koncentraciji elemenata sadržanih u salivi a u cilju diferencijalne dijagnoze oboljenja salivarnih žlezda. Na osnovu promene koncentracije elektrolita u salivi, Rauch je diferentovao inflamatorna oboljenja kao što su sialoadenitis i rekurentni parotitis od neinflamatornih uvecanja - sialadenoza. Nivo ´ natrijuma i hlorida je niži od normalnog kod sialoadenoza. Kod inflamatornih oboljenja 20

Promene u komponentama salive nalaze se i kod Sjögren-ovog sindroma ne samo u elektrolitima nego i u kolicini i sastavu albumina i imunoglobulina. koji ima afinitet za pljuvacne žlezde. Akutni nespecificni parotitis nastaje kao posledica ascendentne infekcije iz oralne ˇ šupljine. Odsustvo ili hipoplazija pljuvacnih žlezda srece se kod hemiatrofija lica i drugih kongenitalnih ˇ ´ malformacija kao posledica poremecaja u razvoju škržnih lukova. Ono je endemicno oboljenje u urbanim ´ ´ ˇ sredinama. kontagiozno i generalizovano. Urodjene anomalije Urodjene agenezije salivarnih žlezda ili njihovih delova su vrlo retke. Lecenje epidemicnog parotitisa je simptomatsko. ˇ b. oskudna oralna higijena i oslabljena otpornost organizma. Oboljenje ˇ se javlja najcešce u dece i ostavlja trajni imunitet. Ishrana treba da je pretežno tecna i ˇ ˇ ˇ da ne stimuliše na preteranju sekreciju i izaziva pojacano žvakanje. Epidemicni parotitis (Parotitis epidemica . koja zahvata salivarni duktogeni sistem i lokalizuje se u parotidnoj žlezdi. Akutni bakterijski sialoadenitis Akutni sialoadenitis izazvan bakterijama najcešce pogadja velike pljuvacne žlezde u ˇ ´ ˇ prvom redu parotidnu a zatim submandibularnu. praceno bolnim uvecanjem parotidnih žlezda.mumps) ˇ Epidemicni parotitis izaziva virus. Akutno zapaljenje sublingvalne pljuvacne ˇ žlezde je redje. ˇ Pojacano lucenje salive nalazi se kod rabiesa. a širi se kapljicnom infekcijom od inficirane salive a možda i od urina. Oboljenje se pojavljuje u starijih osoba i bolesnika sa akutnim i hronicnim obolenjima u kojih je ˇ smanjena sekrecija salive. a može se videti i na sublingvalnim žlezdama. mozak.koncentracija natrijuma je 2 do 10 puta veca od vrednosti u normalnoj salivi. Hiperplazija pojedinih grupa žlezda srece se kod bocnih lingvalnih ´ ˇ žlezda. 21 . ´ Pojava akcesornih pljuvacnih žlezda srece se uz Stenon-ov kanal i poznata je kao ˇ ´ glandula parotis accessoria. u trudnoci i kod trovanja ˇ ˇ ´ živom. parkinsonizma. dok je kalijum ´ u normalnim vrednostima. pankreas i testise. Oboljenje je akutno. Predisponirajuci faktori za nastanak ascendentne infekcije su u prvom redu ´ dehidratacija. B. Zapaljenjska oboljenja pljuvacnih žlezda ˇ a. Redje obolevaju deca. Ovo je znacajno za diferencijalnu dijagnozu ˇ ´ ˇ prema rekurentnom sialoadenitisu. a pored njih ˇ ˇ i za moždanice. Oboljenja pljuvacnih žlezda ˇ A.

facialis-a. Serozni parotitis može imati i drugi tok. akutni nespecificni parotitis može se javiti u dve ˇ ˇ forme kao serozni i gnojni. pojavljuje se obilna purulentna sekrecija. cija se sekrecija ˇ ˇ ˇ pojacava blagom ekspresijom žlezde. Ekspresijom žlezde ˇ dobija se lako zamucen sekret. Streptococcus ˇ ˇ ´ viridans. Serozni parotitis prati otok parotidne žlezde koji se blago uvecava za vreme jela. podižuci aurikulu naviše i upolje. Otok parotidne ´ žlezde je obicno unilateralan. preko kanalikularnog sistema zahvataju parenhim parotidne žlezde. vodeci racuna o toku grana n. Oboljenje ima povoljan ´ ishod. koji se ubrzo širi i van njene projekcije. zategnuta. gubitkom apetita. Lecenje se sprovodi primenom visokih doza antibiotika. ´ ˇ Pored ovoga potrebno je dati dovoljno tecnosti i sprovesti drugo simptomatsko lecenje. On cesto predstavlja pocetak purulentnog parotitisa.Prouzrokovaci akutnog parotitisa su najcešce Staphylococcus auerus. Kod prisutne fluktuacije ˇ potrebno je izvršiti inciziju ispod ugla mandibule. sjajna i topla. Opšti znaci infekcije su minimalni. ubrzanim pulsom i intoksikacijom organizma. Redje infekcija prelazi granice pljuvacne žlezde ˇ ˇ izazivajuci periadenitis i celulitis submandibularne regije. Otok ne prelazi granice ´ parotidne žlezde. Gnojno zapaljenje parotidne žlezde praceno je visokom temperaturom. U zavisnosti od opšteg stanja zdravlja bolesnika i njegove otpornosti kao i virulencije bakterija i obima smanjenog lucenja salive. Palpacijom otok je bez ˇ jasnih granica. uocava se kap gustog ˇ ˇ gnojnog sekreta ili slobodno oticanje purulentnog sekreta. Sve ove bakterije su stanovnici oralne šupljine a kod smanjene sekrecije salive umnožavaju se i ascendentnim putem. ˇ ˇ Akutni sialoadenitis submandibularne pljuvacne žlezde pocinje iznenadnim otokom. spontano izlazi gnoj. Otvaranje usta je ograniceno trizmusom ˇ ˇ razlicitog stepena. ˇ ˇ koji obuhvata pljuvacnu žlezdu i izvodni kanal. Otok ´ je pracen intenzivnim bolovima zbog pritiska supurativnog procesa preko fibrozne parotidne ´ kapsule. Izvodni Wharton-ov kanal je otecen i bolan a na ´ ˇ karunkuli sublingvalis. Pneumococcus i drugi. Kod formiranja abscesa treba uciniti inciziju i sprovesti drenažu. cvrste konzistencije i jako bolan. Koža nad otokom je hiperemicna. jer ´ je zapaljenjem uglavnom obuhvacen izvodni kanalikularni sistem. U submandibularnoj regiji jasno se ispoljava ˇ žlezda. odredjenog na osnovu ˇ osetljivosti prouzrokovaca. ˇ Lecenje akutnog parotitisa obuhvata primenu visokih doza antibiotika a na osnovu ˇ antibiograma dobijenog kulturom prouzrokovaca iz gnojnog sekreta. groznicom. ˇ ˇ Purulentni parotitis manifestuje se naglim otokom parotidne žlezde. elasticno-mekane je konzistencije i bolan na dodir. Infekciju prati promena opšteg ´ stanja bolesnika sa blažim simptomima nego kod purulentnog parotitisa. koja je uvecana i palpatorno bolna. ´ malaksalošcu. ˇ ˇ 22 . tako da zahvata deo lica i vrata. Na orificijumu salivarne papile Stenon-ovog kanala. koja je hiperemicna i otecena. Streptococcus hemolyticus. Pojava bilateralnog otoka je neobicno ˇ važna u diferencijalnoj dijagnozi prema epidemicnom parotitisu. jer posle dva do tri dana otok žlezde se gubi a sekrecija postaje normalna. Ekspresijom žlezde u odsustvu vidnog sekreta. mada nije retka pojava i bilateralnog otoka kod kahekticnih i ˇ ˇ iscprljenih bolesnika prethodnim akutnim oboljenjima.

jer se neposredno posle akutne faze može pojaviti dugotrajni hronicni tok u kome osim lakog. Kolicina sekreta je znatno smanjena. ˇ Dalji tok bolesti je nepredvidljiv. Dijagnoza hronicnog parotitisa bazira na rekurentnim razlicitim epizodama bolesti i ˇ ˇ pregledom parotidne žlezde i sekreta. jer ´ daje karakteristicne sialoektazije. Ono se iznenada pojavljuje sa akutnim simptomima. razlicite velicine i gustine. Od hronicnog parotitisa cešce oboljevaju žene od ˇ ˇ ´ muškaraca. neurovegetativnim smetnjama. obicno ˇ ˇ traje 3 do 7 dana. ali povezanost ovih simptoma sa Mikuliczˇ ´ ´ ˇ evim oboljenjem i njihovim znacajem kao manifestacija sistemskih promena nisu shvaceni sve ˇ ´ 23 . Oboljenje zahvata skoro iskljucivo parotidnu žlezdu. a kod akutne faze antibiotici se daju parenteralno. Oboljenje pocinje iznenadnom pojavom bolnog otoka parotidne žlezde. Otok žlezde je promenljive velicine. Bolest se obnavlja bez ikakve pravilnosti u redosledu sa simptomima hronicne ili akutne infekcije i tako smenjujuci se naizmenicno ˇ ´ ˇ medjusobno i sa asimptomatskim periodima oboljenje. koji se uvecava ˇ ´ u toku žvakanja da bi se potom nešto smanjio. ˇ Preporucuje se hrana koja stimuliše salivaciju. preko kanalikularnog sistema u uslovima smanjene sekrecije salive.c. može trajati dugi niz godina. Hronicni parotitis (Parotitis chronica) ˇ Hronicni parotitis naziva se još i rekurentni zbog osnovne karakteristike ovog ˇ oboljenja. Otok je na palpaciju bezbolan i lako bolan. ˇ elasticno meke konzistencije i obuhvata samo žlezdano tkivo. a u njoj se u toku sporog isticanja uocavaju delovi sa primesama purulentnog a delom zamucenog a ponekad bistrog ˇ ´ sekreta sa belicastim pahuljicama. Hirurško lecenje. nema nikakvih ˇ ´ drugih znakova oboljenja. ˇ na orificijumu pojavljuju se zgusnuta saliva. zbog oštecenja parenhima ranijim akutnim zapaljenjima ´ ili je oštecenje parenhima nastupilo kao posledica alergijskih manifestacija. posle ˇ koje može nastupiti asimptomatski period. kiseli slatkiši i žvakaca guma. godine objavio prvi slucaj. ˇ ˇ ˇ Lecenje hronicnog rekurentnog parotitisa sastoji se u intrakanalikularnom ubrizgavanju ˇ ˇ antibiotika u hronicnoj fazi bolesti. hormonskih ´ disregulacija. d. a zatim se povlaci spontano. Dužina trajanja ovih simptoma je razlicita. Mikulicz-evo oboljenje i Sjögren-ov sindrom Mikulicz-evo oboljenje praceno je simetricnim uvecanjem lakrimalnih i salivarnih ´ ˇ ´ žlezda sa oskudnom simptomatologijom i benignim tokom. jedva primetnog uvecanja žlezde. Oboljenje je dobilo naziv po Johann-u von Mikulicz-u koji je 1892. Sijalografija pruža dragocenu pomoc u dijagnozi. lipomatozom ili kao posledica limfocitne infiltracije kod autoimunih oboljenja. koji se stišavaju u toku nekoliko dana a potom se oboljenje nastavlja i održava sa znacima hronicne infekcije. Infekcija nastaje ascendentnim putem. pojavom unilateralnog a redje ˇ bilateralnog otoka. koja se rasteže. koje obuhvata subtotalnu i totalnu parotidektomiju. ˇ indikovano u bolesnika koji imaju opstrukcione smetnje sa ucestalim egzacerbacijama u toku ˇ višegodišnjeg perioda. Oralna higijena ˇ ´ treba da je na visini. Kasnije su objavljeni ˇ slucajevi praceni kserostomijom i suhocom ociju. Ekspresijom parotidne žlezde. Bolesnik oseca suvocu ˇ ˇ ´ ´ usta i neprijatan ukus.

laryngitis sicca i druge sistemske promene kao i hronicni poliartritis. ˇ Histološki u salivarnim i lakrimalnim žlezdama nalazi se limfocitna proliferacija koja zamenjuje glandularno tkivo. ipak neki faktori pomažu njihovo formiranje. ˇ Henrik Sjögren (1933) objavio je svoja istraživanja u kojima je došao do zakljucka da ˇ je sušenje ociju zbog smanjene lakrimalne funkcije rezultiralo u keratoconjunctivitis sicca ˇ pretežno u žena. pored sušenja ociju bili su prisutni suhoca usta sa ˇ ´ intermitentnim otocima parotidnih žlezda. Sialolithiasis Sialolitijaza je formiranje kalcifikovanih konkremenata u izvodnim kanalima i parenhimu velikih pljuvacnih žlezda a vrlo retko u malim. rhinitis sicca. B. po evoluciji kao ˇ ´ hronicno a po karakteru benigno. a konzervativno lecenje ne pokazuje rezultate. Gougerot shvatio oboljenje kao sistemsku povezanost promena organizma. technetium-99 m pertechnetat. eozinofiliju i trombocitopeniju. Smanjena sekrecija lakrimalnih i salivarnih žlezda. Laboratorijska ispitivanja pokazuju anemiju. ˇ Najprihvatljivije je lecenje pojedinih simptoma. Sijalografske promene izražene su u zavisnosti od stadijuma bolesti u vidu mikrosijaloektazija ili makrosijaloektazija. Svi ovi simptomi retko su u potpunosti prisutni kod jednog bolesnika. Zbog ove originalne detaljne studije ˇ oboljenje je postalo poznato kao Sjögren-ov sindrom. Ostala oboljenja pljuvacnih žlezda ˇ a. Etiološki faktori. On je uocio pored ovih simptoma i pojavu sušenja nosa i larinksa i povremeni pad ˇ funkcije tireoidne žlezde. ˇ Terapija Sjögren-ovog sindroma za sada nije u potpunosti uspešna. kortikosteroidi i antimalaricni lekovi. Celokupni proteini su ispod normalnih vrednosti.do 1925. bez sistemskog autoimunog oboljenja. što je na skeneru predstavljeno kao zona smanjene ili jedva vidljive radioaktivnosti. godine. Istovremeno. kada je H. koje bolesniku pruža izvesno olakšanje. ˇ Težina ovih promena u direktnoj je proporciji sa stepenom kserostomije. Ukoliko subjektivnih simptomi bolesti postaju ˇ ozbiljniji. leukopeniju. vitamini A. Kod Sjögren-ovog sindroma obolele pljuvacne žlezde ne koncentrišu radioaktivni ˇ izotop. preduzima se hirurško lecenje ˇ ˇ subtotalnom ili totalnom parotidektomijom. cisticnih proširenja i drugih destruktivnih promena. C i D. Mada evolucija sijalolita nije u ˇ potpunosti poznata. Histološkim pregledom uocena je limfocitna infiltracija žlezde. prouzrokovana neurohumoralnim stanjima. koji omogucavaju nastanak sialolita su stagnacija salive. U cilju lecenja ˇ primenjuje se hormonalna terapija. ˇ Oboljenje se najcešce javlja u žena u petoj i šestoj deceniji života. xerostomia i rheumatoid-ni arthritis. ´ 24 . kao kod hladnog cvora. Obicno su izraženi jedan ili dva od udruženih ˇ simptoma oboljenja ali da bi se dijagnoza mogla postaviti moraju biti prisutna najmanje dva simptoma iz ovog kompleksa. pharyngitis sicca. Potpuno razvijena forma Sjögren-ovog sindroma pracena je trijasom simptoma u koje ´ spadaju keratoconjunctivitis sicca. oznacava se kao sicca complex.

25 . Sialoliti su najcešce smešteni u izvodnim kanalima pljuvacnih žlezda. kalkulus obicno ˇ ˇ ima cilindricni oblik. ´ Sialoliti se najcešce formiraju u submandibularnoj žlezdi. pokretanjem se uklješte na mestima prevoja ili na izlaznom ´ otvoru salivarne papile. Ako su mali mogu dugo vreme ostati neopaženi jer ne pricinjavaju nikakve smetnje a mogu i spontano ispasti na salivarnoj ˇ papili. ˇ simptomatske i traumatske. Simptomatologija sialolitijaze je vrlo razlicita i zavisna ˇ od intraglandularne ili ekstraglandularne lokalizacije. glatke je površine i odgovara intraduktalnoj konfiguraciji. Klinicka slika sialolitijaze je vrlo karakteristicna i uglavnom zavisi od položaja ˇ ˇ kalkulusa.prisutni organski ili drugi matriks u koji se talože soli. Sialolitektomija izvodi se kada je kalkulus u izvodnom kanalu. U jednoj žlezdi se može pojaviti više kalkulusa. U žlezdi ˇ kalkulus ima okruglastu formu a površina mu je rapava sa malim izdancima. koji ˇ omogucavaju precipitaciju salivarnih soli u matriks a u prisustvu infekcije. ˇ Salivarni sistem submandibularne žlezde u poredjenju sa parotidnim je više naklonjen formiranju sialolita zbog posebnih fizioloških i anatomskih osobenosti. b. Salivarne fistule na licu Fistule pljuvacnih žljezda prema etiološkim faktorima dele se na: kongenitalne. U Wharton-ovom kanalu. Salivarne kolike i otok žlezde obicno dva do tri sata posle ˇ ˇ salivarnog nadražaja popuste ili se izgube da bi se obnovili na ponovni nadražaj. Kongenitalne fistule su vrlo retke i obicno se pojavljuju u sklopu drugih poremecaja ˇ ´ u razvoju lica. Sialolitijaza se javlja u osoba srednjeg ili kasnijeg životnog doba. Rendgenografija submandibularne žlezde i nagrizni snimak toka Wharton-ovog kanala utvrdice prisustvo sialolita. Zbog prepreke u oticanju salive neposredno pre i za vreme jela nastaju salivarne kolike pracene otokom žlezde. U akutnoj fazi daju ˇ se antibiotici i ostala simptomatska terapija. redje u parotidnoj a najredje ˇ ´ u sublingvalnoj žlezdi. Intraglandularni kalkulus odstranjuje se ekstirpacijom obolele žlezde. ´ Lecenje sialolitijaze zavisi od faze oboljenja i lokalizacije sialolita. kao i metabolicki mehanizmi. Kalkulus se može formirati u salivarnim kanalima. Nije retka bilateralna pojava sialolita u submandibularnim pljuvacnim žlezdama. Obicno se nalaze u predelu velikih pljuvacnih žlezda ili se otvaraju u ˇ ˇ kongenitalnim sinusima gornje i donje usne. Dijagnoza sialolitijaze postavlja se na osnovu karakteristicnih simptoma sa ˇ intermitentnim otokom i bolom u predelu obolele žlezde. u 10% u parotidnoj i 7% u sublingvalnoj pljuvacnoj žlezdi. ekstraglandularno ili intraglandularno. Po navodima Rauch-a. Palpacijom se može utvrditi lokalizacija sialolita. sialoliti se javljaju u 83% u submandibularnoj. koji odgovaraju dovodnim kanalima. radi cega i ˇ ´ ˇ ˇ preovladjuju simptomi nepotpune ili potpune opstrukcije. mada se može pojaviti i u mladjih a redje u dece. Veci sialoliti u kanalu. Ukoliko je opstrukcija potpunija utoliko su ´ kolike i otok žlezde jace izraženi.

Od svih malih ˇ ˇ ´ pljuvacnih žlezda ciste se najcešce vide u labijalnim žlezdama donje usne. Cisticna tvorevina nastaje dilatacijom kanala i spajanjem pojedinih acinusa. Lokalizuju se na ˇ ˇ ´ prelazu rumenog dela prema sluznici unutrašnje površine donje usne. koja ˇ 26 . Ciste submandibularne žlezde ekstirpiraju se zajedno sa žlezdom. U žlezdama jezika ciste se najcešce javljaju u Blandin-Nuhn-ovim žlezdama. Ciste malih pljuvacnih žlezda uklanjaju se ekscizijom ˇ zajedno sa preostalim tkivom žlezda. Pokrivena je istanjenom sluznicom kroz koju se vidi bistri cisticni sadržaj. Zbog toga dolazi do nakupljanja sekreta i formiranja retencione ciste. Opstrukciju prouzrokuje inflamatorni edem i deskvamirani epitel sa fibrinom ili stenoza nastala kao posledica traume. Ciste velikih ˇ ˇ pljuvacnih žlezda mogu nastati kao posledica traumatskog odvajanja delova parenhima od ˇ izvodnog kanala u kome dolazi do retencije sekreta. ˇ ´ Stecene ciste mogu poticati od velikih i malih pljuvacnih žlezda. Kongenitalne ciste nastaju ˇ kao posledica poremecaja u embrionalnom razvoju duktogenog sistema pljuvacnih žlezda. Opstrukcija ili obliteracija kanala zbog traume ili infekcije. Trauma potice od oštrih ivica zuba za vreme ˇ ´ ˇ denticije. providan je a ´ ˇ redje zamucen. d. ˇ Sadržaj ciste je zgusnuti sekret. ´ ˇ Najcešce su u parotidnoj žlezdi. Glandularne fistule lece se ekstirpacijom žlezde ˇ ˇ ili pak plastikom kapsule. ˇ ˇ Najcešci uzrok su piogene infekcije koje se završavaju abscediranjem i spontanim pražnjenjem ˇ ´ preko kože lica. ˇ Naziv ranula oznacava retencionu cistu sublingvalne pljuvacne žlezde ili cistu submukoznih ˇ ˇ akcesornih pljuvacnih žlezda poda usne duplje. a kasnije oštre ivice karioznih zuba macerišu sluznicu usta a narocito predeo ˇ izvodnih kanala sublingvalne pljuvacne žlezde. boje cilibara ili slame. Lecenje salivarnih fistula je hirurško. Pored retencione ciste postoji još i ekstravazaciona cista. razvlaci se u nitima. ´ ˇ ´ Lecenje ciste u velikim pljuvacnim žlezdama je hirurško a sastoji se u subtotalnoj ili ˇ ˇ totalnoj parotidektomiji kod cista u parotidnoj žlezdi. ˇ Na ovaj nacin formirana cista je obložena epitelom i to najcešce kuboidnim celijama a ˇ ˇ ´ ´ oznacava se kao retenciona. U narodu je ova cista poznata kao žabica. Velicina im se krece do ˇ ´ 1 cm a redje više. Zbog ovog dolazi do opstrukcije ekskrecionih ˇ kanala.Ranula Slicnost izmedju transparentnog žabljeg trbuha i vrata i sublingvalne salivarne ciste ˇ ucinila je da ova promena dobije naziv ranula. Ukoliko takva mogucnost ne ´ postoji potrebno je izvršiti rekonstrukciju kanala pomocu režnjeva sluznice obraza. ´ c. može imati za posledicu retencionu cistu. ˇ Nastanak ciste sublingvalne žlezde vezan je za više uzroka. Sublingvalna cista . Duktogene fistule ukoliko poticu od presešenog Stenonovog kanala ˇ mogu se ekscizijom i direktnom anastomozom krajeva rešiti.Simptomatske fistule nastaju kao posledica razlicitih oboljenja pljuvacnih žlezda. Protrahovana mikrotrauma i blaga infekcija najcešci su uzroci ove ciste. Ciste malih submukoznih pljuvacnih žlezda su cešce od velikih. Ciste pljuvacnih žlezda ˇ Ciste salivarnih žlezda poreklom su kongenitalne i stecene.

prema 40% malignih i u sublingvalnoj 30% benignih prema 70% malignih. dok je u submandibularnoj 60% benignih. U ovim prostorima ona se prezentuje kao tumor razlicite velicine. Benigni tumori procentualno se najcešce pojavljuju u parotidnoj. ˇ ´ ˇ ´ Salivarni tumori najcešce se javljaju u parotidnoj pljuvacnoj žlezdi. procenat pojave malignih tumora je veci. Unutrašnjost ove ciste pokrivena je stubicastim epitelom ˇ što i potvrdjuje poreklo ovih cista od duktula. a kako velicina žlezde opada. ˇ Ranula se javlja najcešce u dece u vreme smene zuba i u prepubertetskom periodu. ˇ Najcešce se javljaju u starijih osoba a redje u dece. Ucestalost ovih tumora je relativno mala i krece se oko 3% svih tumora a ˇ ´ postoje i neznatne varijacije ucestalosti. Ova cista nema epitelni pokrivac za razliku od retencione. Palpacijom ispod kože oseca se bezbolna cisticna formacija sa ˇ ˇ ´ ˇ znacima elasticne fluktuacije. Površne ciste su smeštene u podu usne duplje izmedju korpusa mandibule i korena jezika a iznad milohioidnih mišica. koje zavise od rasnih odlika i geografskog položaja. ˇ ˇ Terapija sublingvalnih cista je hirurška. Obicno su lokalizovane sa jedne strane. a kod starijih cista on je gušci i lako zamucen. koji je kod akutno ˇ nastalih bistar. Ranula je ispunjena mukoznim sadržajem. Odnos benignih ˇ ´ ˇ i malignih tumora u pojedinim žlezdama je razlicit. Svojom ˇ ˇ ´ velicinom mogu elevirati jezik i ciniti smetnje pri jelu i govoru. Ukoliko je pljuvacna žlezda manja. Salivarne ciste poda usta prema lokalizaciji dele se na površne i duboke. ˇ ´ 27 . U parotidnoj žlezdi taj odnos je 80% ˇ benignih prema 20% malignih. Najcešce se primenjuju marsupijalizacija. ekstirpacija ciste sa sublingvalnom ili akcesornom pljuvacnom žlezdom i ˇ ekstraoralna ekstirpacija duboko položenih cista. Male mukozne C ˇ retencione ciste u novorodjencadi su najverovatnije posledica dilatacije duktusa ili jednog ˇ acinusa zbog opstrukcijskih smetnji. najvecoj pljuvacnoj ˇ ´ ´ ˇ žlezdi. D. tako se i menja odnos benignih u korist porasta malignih ˇ tumora. Žene nešto cešce obolevaju od muškaraca. sivo-belicaste boje a nekada ´ ´ ˇ je bistar i boje cilibara. ˇ ´ enukleacija ciste. Ciste koje su prodorom kroz muskulaturu poda usne duplje prodrle u submandibularni ili submentalni prostor nazivaju se dubokim ranulama.nastaje pri traumi prodiranjem sekreta u okolno tkivo a sakus se formira od fibroznog tkiva. Tumori pljuvacnih žlezda ˇ Tumori pljuvacnih žlezda predstavljaju znacajan dijagnosticki i terapijski problem zbog ˇ ˇ ˇ raznovrsnosti morfoloških osobina salivarnih tumora i razlicitog klinickog ponašanja tokom ˇ ˇ svoje evolucije. ´ Smetnje koje cine površne i duboke sublingvalne ciste najcešce su minimalne. ˇ ´ ˇ esto može se pojaviti kod novorodjenceta a i osoba u zrelom životnom dobu. ali tokom rasta mogu preci ´ ˇ ´ medijalnu liniju.

Karcinomi a. (1972) a publikovala Svetska zdravstvena organizacija je najpreglednija i sa klinickog ˇ aspekta najprihvatljivija. Monomorfni adenomi . Adenomi a. Adenoidni cisticni karcinom . Neklasifikovani tumori IV. epitelne i mioepitelne. Epitelni tumori A.Drugi tipovi monomorfnih adenoma B. Mikstni tumori (Pleomorfni adenom) Pleomorfni adenom je najcešci tumor velikih pljuvacnih žlezda i predstavlja 70% svih ˇ ´ ˇ benignih tumora ovih žlezda. Oncocytosis. Adenokarcinomi c.cylindroma ˇ b. Epitelni tumori A. Adenomi a. Benigna limfo-epitelna lezija b.Adenolimfom . Klasifikacija koju je predložio Thackray A. Karcinom u pleomorfnom adenomu (maligni mikstni tumor) II. Tumor acinusnih celija ´ D.Oksifilni adenom . Ovaj se tumor javlja izmedju 30 i 60 godine života. Pleomorfni adenom (mikstni tumor) b. Najveci ˇ ´ deo pleomorfnog adenoma sadrži dva tipa celija. ´ I. Nediferentovani karcinom e. Muko-epidermoidni tumor C. Sialosis c. Epidermoidni karcinom d. Tumorima slicne promene ˇ a. cešce u ˇ ´ žena nego u muškaraca. Pleomorfni adenom nastaje neoplasticnom transformacijom duktogenog epitela. Po toj klasifikaciji tumori pljuvacnih žlezda su podeljenji na sledece ˇ ´ grupe: I. Osobine pojedinih tumora iz ove klasifikacije vec su uocljive tako da ce uz opis i ´ ˇ ´ isticanje razlike medju njima pomoci boljem razumevanju. C.Klasifikacija tumora pljuvacnih žlezda ˇ Tumori salivarnih žlezda vode uglavnom poreklo od epitelnih elemenata ali mogu nastati i od elemenata strome. Proucavanjem celija ´ ˇ ´ pleomorfnog adenoma elektronskim mikroskopom. opisane su i celije neodredjene histogeneze ´ 28 .Warthin-ov tumor . Postoji više klasifikacija tumora pljuvacnih žlezda koje se ˇ uglavnom baziraju na histološkim osobinama tumora. Neepitelni tumori III.

Maligna alteracija se javlja u 3% do 15% bolesnika sa ovim ˇ tumorom. ˇ Benigni pleomorfni adenom u toku rasta potiskuje žlezdano tkivo. jer se funkcionalne smetnje javljaju kod uznapredovalog rasta tumora ili kod maligne alteracije. U parotidnoj žlezdi pleomorfni adenom se obicno lokalizuje u površnom režnju. Funkcija facijalisa kod benignog pleomorfnog adenoma je ocuvana nasuprot cinjenici ˇ ˇ da je pri prisustvu velikog tumora nerv znatno dislokovan i zategnut. elasticno-cvrste ˇ ˇ konzistencije. Kod poodmaklih slucajeva tumor može ´ ˇ ˇ ˇ dostici velicinu pesnice a i više od toga. koja se vidi u farinksu. formirajuci tumorsku masu znacajne velicine. ˇ Multifokalna pojava u jednoj žlezdi je retka. blizu gornjeg ´ ˇ ˇ pola tonzile. Prognoza pleomorfnog adenom zavisi od histološkog sastava i pravovremene primene adekvatnog hirurškog lecenja. lako pokretan prema površini.iz kojih se mogu razviti razliciti tipovi celija. nepokretan. ´ U submandibularnoj pljuvacnoj žlezdi pleomorfni adenom javlja se u 8% ovih tumora ˇ u odnosu na druge lokalizacije. Obicno se posle dugotrajne mirne faze i laganog razvoja. ´ 29 . Ovi tumori se otkrivaju relativno kasno. Dalji znaci maligne alteracije kod lokalizacije ovog ˇ ´ ´ tumora u parotidnoj žlezdi su cvrsto prirastanje tumora uz kožu sa pojavom bolova. bolan i bez ˇ jasnih granica. koji se ˇ šire na lice i vrat. bezbolan.5%. neravne površine. Javlja se paraliza jedne ili više grana facijalisa sa eventualnom pojavom metastaza u regionalnim limfnim žlezdama. ispred ˇ ili ispod aurikule u donjem polu žlezde. ´ ˇ Pleomorfni adenom dubokog režnja parotidne žlezde raste prema lateralnom zidu farinksa. dugi niz godina. Tumor je cvrste konzistencije. Stroma tumora je pleomorfna. ´ U sublingvalnoj pljuvacnoj žlezdi pleomorfni adenom se najredje pojavljuje i to u ˇ 0. tako da ostavlja otisak na površini tumora. infiltrujuci ne samo ˇ ´ ´ pljuvacnu žlezd vec i mišice i kost. Kod poodmaklog stadijuma maligne alteracije javlja se nekroza i bolna ulceracija tumora. a velicina ˇ ˇ se krece u zavisnosti od dužine trajanja oboljenja od 3 cm do 8 cm u dijametru. najcešce bez ikakvih smetnji i bolova. Tokom svoje ˇ ´ evolucije mali izraštaj može dostici razlicitu velicinu. sa metastazama u plucima. gladak. naglo ubrzava rast. Istovremena pojava pleomorfnih adenoma u više pljuvacnih žlezda je izuzetno retka. Pleomorfni adenom obicno se javlja kao solitarni tumor jedne parotidne žlezde. Obicno se lokalizuje u zadnjem polu ove žlezde. Tumor je pokriven kožom normalne boje koja je pokretna. Pleomorfni adenom okružen je fibroznom kapsulom razlicite debljine. kompletnosti ˇ i gustine. Tumor obuhvata deo ili celu žlezd a pokriven je istanjenom sluznicom kroz koju se providi sivo-žuckasta boja tumorskog tkiva. nerve i krvne sudove. a bazom vezan za žlezdani parenhim. Palpatorno tumor je okrugle ili lobularne forme. Pronadjeni su i drugi tipovi celija nastalih ˇ ´ ´ metaplazijom žlezdanog epitela. Pleomorfni adenom raste vrlo sporo. pri ˇ cemu se tumor povecava prema spolja i prodire u susedne regije. što stvara utisak invazivnog rasta tumora.

Ovaj tumor se javlja izmedju 40. a cesto može da se pojavi u cisticnoj formi. Osim ove skoro predominantne lokalizacije Warthinov tumor ima izrazitu predispoziciju javljanja u muškaraca dok se u žena javlja retko. Kod lokalizacije u parotidnoj žlezdi ovi tumori se odstranjuje subtotalnom ili totalnom parotidektomijom uz ocuvanje n.U malim pljuvacnim žlezdama pleomorfni adenom se javlja u 6. što se na ´ scintigramu jasno uocava. ˇ Lecenje ovog tumora je hirurško a sastoji se u subtotalnoj ili eventualno totalnoj ˇ parotidektomiji sa ocuvanjem anatomskog integriteta n.Oncocytoma Oksifilni adenom je redak tumor u grupi salivarnih tumora. Sialografija pokazuje izduženje i lucno savijanje ˇ salivarnih kanala oko tumora. i 60. gutanja i disanja. pretežno u žena. Tumori u ˇ malim pljuvacnim žlezdama u sublingvalnoj i submandibularnoh ekstirpiraju se zajedno sa ˇ žlezdom. ´ Adenolymphoma . Ubrzani rast tumora na palatumu sa promenom reljefa i jacim isticanjem pojedinih ˇ delova na površini. javlja se u 5% od svih salivarnih tumora. Granica tvrdog i mekog nepca predstavlja predilekciono mesto za pojavu ovih tumora. ˇ Oksifilni adenom .Warthin'ov tumor Adenolimfom . Najcešce se ˇ ˇ ´ lokalizuje u palatinalnim submukoznim žlezdama i to u 4%. Oksifilni adenom najcešce se javlja u ˇ ´ parotidnoj žlezdi. oznacavaju ˇ ˇ malignu alteraciju pleomorfnog adenoma. U pocetku svoje evolucije ovi tumori ˇ na palatumu ne pricinjavaju nikakve subjektive tegobe a kasnije velicinom dovode do smetnji ˇ ˇ govora. Za dijagnozu je važna cinjenica da adenolimfoma koncentriše Tehnecijum 99 m ˇ pertehnetat u mnogo vecem stepenu nego normalno tkivo salivarne žlezde. Ovaj tumor se skoro uvek pojavljuje u donjem polu superficijalnog režnja parotidne žlezde. Adenolimfom se može pojaviti istovremeno bilateralno u parotidnim žlezdama u 7% do 10% bolesnika. kao solidan tumor.Warthin'ov tumor (1929) ili cystadenoma lymphomatosum papillare. godine života. facialis-a. ˇ ˇ 30 . ˇ b.5%. Razvija se uglavnom u osoba iznad 50 godina starosti. Nije retka multifokalna pojava tumora u istoj parotidnoj žlezdi. Monomorfni adenomi Benigne tumore ove grupe karakteriše pravilnost njihovih celijskih struktura. Dijagnoza pleomorfnog adenoma u velikim i malim pljuvacnim žlezdama zasniva se ˇ na istaknutim karakteristikama ovih tumora. ´ ´ Lecenje pleomorfnog adenoma je hirurško i zavisi od lokalizacije tumora. facialis-a. uz pojacani crtež krvnih sudova i promenu boje sluznice. ostavljajuci utisak kao da u ruci sa raširenim i blavo savijenim ´ prstima stoji jabuka. Biopsija kod pleomorfnog adenoma nije preporucljiva zbog rasejavanja ˇ tumorskih celija i moguce povrede grana facijalisa.

Klinicko ponašanje mukoepidermoidnog tumora je razlicito i krece se od na izgled ˇ ˇ ´ benignog do izrazito malignog. Javlja se izmedju 40. godine života. sa ocuvanjem ˇ ˇ nervusa facijalisa. kao ˇ benigni ili kao maligni. Muko-epidermoidni tumor Muko-epidermoidni tumor se javlja u 3% do 9% tumora salivarnih žlezda. a ne sadrže miksohondroidnu stromu. Mukoepidermoidni tumor je najcešci maligni tumor parotidne žlezde u odraslih. Tumor ˇ ´ ˇ je cvrste konzistencije mada na pojedinim mestima može pokazivati elasticno-cvrstu ˇ ˇ ˇ fluktuaciju. U dece mukoepidermoidni tumor je najcešci maligni tumor salivarnih žlezda. a u nekim slucajevima može dostici i velicinu preko 10 cm. Karakterišu se jednoobraznim epitelnim celijama koje ´ prožimaju tumor. Ovi benigni tumori javljaju se u šestoj i sedmoj deceniji života pretežno u žena. Tumor acinusnih celija ´ Tumor acinusnih celija ranije je svrstavan u benigne salivarne neoplazme i klasifikovan ´ kao adenom. pretežno u žena. i 60. ˇ Najcešci tumori ove grupe su adenom bazalnih celija. Proucavanje ovih tumora pokazalo je da se oni mogu ponašati dvojako. U ˇ ´ submandibularnoj žlezdi ovaj tumor po ucestalosti se javlja odmah posle adenoidnog cisticnog ˇ ˇ karcinoma. Evolucija ovog tumora krece se od više ´ ´ meseci do nekoliko godina. C. Drugi tipovi monomorfnih adenoma Ovi tumori su takodje retki. Tumor je prilicno jasno ogranicen ali je nepotpuno inkapsuliran ˇ ˇ zbog cega zahvata okolne tkivne strukture. ˇ ˇ 31 . što je diferentuje od pleomorfnog adenoma. Lecenje je hirurško. U toku rasta dostiže velicinu od tri do pet ˇ ˇ santimetara u dijametru.Lecenje se sastoji u hirurškom odstranjenju tumora. ˇ ´ Lecenje mukoepidermoidnog tumora je hirurško i zavisi od lokalizacije i stepena ˇ maligniteta tumora. Muko-epidermoidni tumor raste u vidu bezbolnog izraštaja razlicitom brzinom u ˇ zavisnosti od stepena diferencijacije tumorskih celija. B. Tumor se razvija iz celija koje su slicne onim u seroznim acinusima ´ ˇ pljuvacnih žlezda zbog cega se uglavnom javlja u parotidnoj žlezdi. adenoma ˇ ´ ´ ´ sebaceum i lymphadenoma sebaceum. Najcešce ˇ ´ se lokalizuje u parotidnoj žlezdi a u malim pljuvacnim žlezdama javlja se redje sa pretežnom ˇ lokalizacijom u palatinalnim. parotidektomijom. adenom svetlih celija.

godine života. papilarni adenokarcinom i nediferentovani solidni ili trabekularni adenokarcinom. a. ˇ Klinicki znaci koji karakterišu maligne tumore pljuvacnih žlezda su ubrzani rast.Klinicki.Cylindroma ˇ Adenoidni cisticni karcinom javlja se u 4% do 8% od svih tumora salivarnih žlezda. prodor prema maseteru i ramusu mandibule sa pojavom paralize facijalisa istice maligni karakter ovog tumora. Oni se mogu razviti i od ekskretornih proksimalnih delova duktusa. koji se utvrdjuje na osnovu klinickog ponašanja. laringealne i u žlezdama velikih bronhija. Obim hirurškog zahvata zavisi od ˇ ´ karaktera tumora. i 60. inicijalno sa klinickim i histološkim znacima ˇ maligniteta. on je ˇ ˇ ˇ ˇ samo delimicno inkapsuliran. Uvažavajuci histološke razlike pojedinih vrsta adenokarcinoma. Redje se pojavljuje u submandibularnoj pljuvacnoj žlezdi. faringealne. Druge male mukozne žlezde u kojima se razvija ovaj tumor su nazalne. cija se ˇ ´ ˇ evolucija krece od nekoliko meseci do više godina. ali se može razviti i u ˇ ˇ ´ mladjih osoba. Adenokarcinomi se javljaju u muškaraca i žena izmedju 35 i 65 godine 32 . Sekundarno maligni poticu od benignih tumora i njihovih recidiva u kojima je ˇ nastupila maligna alteracija. interlobulusnih i interlobusnih duktusa. U zavisnosti od histološkog sastava adenokarcinomi se mogu podeliti u tri osnovne grupe i to: tubulusni ili duktogeni adenokarcinom. pojava bolova. Pojavljuje se kao solitarni. Metastatski tumori vode poreklo od malignih tumora lica i usne šupljine. ˇ Fiksiranje kože iznad tumora. koji daju metastaze u parotidne ili submandibularne limfne cvorove. Karcinomi Maligni tumori pljuvacnih žlezda su relativno retki. ˇ ˇ infiltracija okolnih tkivnih struktura. eventualno evolucije ˇ tumora i histološkog nalaza. a najcešce se razvija u malim pljuvacnim ˇ ˇ ´ ˇ žlezdama i to u 15% do 25% svih tumora ovih žlezda. Mada tumor klinicki izgleda jasno ogranicen. Adenoidni cisticni karcinom . paraliza nervnih grana facijalija i drugi znaci u zavisnosti od lokalizacije tumora. Po poreklu oni mogu biti primarno ˇ maligni. jasno ´ ograniceni tumor razlicitog dijametra. ˇ ´ b. Adenocarcinoma Adenokarcinomi salivarnih žlezda vode uglavnom poreklo od distalnih delova salivarnih kanala i to od terminalnih tubulusa. klinicki tok ovih ´ ˇ tumora visokog stepena maligniteta je rapidno progresivan sa cestim recidivima i visokim ˇ stepenom maligniteta. D. Predilekciono mesto razvoja su palatinalne submukozne salivarne žlezde. Primarno maligni tumori nastaju od elemenata parenhima salivarnih žlezda. sekundarno maligni i metastatski tumori. tumor acinusnih celija se karakteriše sporim bezbolnim rastom. Žene cešce obolevaju od muškaraca. Adenoidni cisticni karcinom razvija se najcešce izmedju 40. ˇ Lecenje tumora acinusnih celija je hirurško. ˇ Ovaj tumor predstavlja jednu petinu svih malignih tumora parotidne žlezde.

epidermoidni karcinom. Tumor raste infiltrativno zahvatajuci kožu koju fiksira za tumorsku masu. Nekada je rast tako intenzivan da u kratkom vremenskom razmaku dostiže znatnu velicinu. od lokalizacije tumora i njegovog odnosa prema stablu i granama facijalisa. Epidermoidni karcinom ima neštu sporiju evoluciju od adenokarcinoma. a jedna trecina submandibularnu pljuvacnu žlezdu. Adenokarcinomi pokazuju invazivnost prema limfnim i krvnim sudovima zbog cega se javljaju udaljene metastaze a najcešce u plucima. Primena citostatika može ˇ ˇ biti od koristi u lecenju ovog tumora. Regionalne metastaze uklanjaju se supraomohioidnom disekcijom ili dubokom disekcijom limfnih cvorova vrata što ˇ zavisi od njihove lokalizacije i rasprostranjenosti. Paraliza facijalisa kao najmanifestniji znak malignog procesa u parotidnoj žlezdi zavisi. a narocito daje metastaze u unutrašnje organe. Pojava tumora u salivarnoj žlezdi predstavlja prvi znak bolesti. Najcešce se ˇ ´ pojavljuje u velikim pljuvacnim žlezdama. Cešce se pojavljuje u muškaraca ´ ˇ nego u žena i to izmedju 50. d. Kod ˇ lokalizacije u parotidnoj žlezdi u poodmaklom stadijumu bolesti potrebno je izvršiti i hemiresekciju mandibule. facialis-a može se pojaviti vrlo rano. Epidermoidni karcinom Epidermoidni karcinom nastaje metaplazijom epitela salivarnih kanala. i 70. Oko dve trecine epidermoidnih karcinoma zahvata ˇ ´ ˇ ´ parotidnu. ˇ Adenokarcinomi. c. ˇ Zracna terapija primenjuje se kao neophodna uz hirurško lecenje. godine života. U daljoj evoluciji tumor ´ obuhvata i tkivo ispod i oko pljuvacne žlezde. a manje od velicine ˇ tumora. pre svega. Lecenje epidermoidnog karcinoma u zavisnosti od lokalizacije sastoji se od radikalne ˇ parotidektomije ili radikalnog uklanjanja submandibularne žlezde. Ovaj tumor ima sklonost da se širi limfogeno ˇ u regionalne limfne cvorove.života. Lecenje adenokarcinoma je radikalno hirurško odstranjenje do zdravog tkiva. Drugi klinicki ˇ ˇ ˇ znaci ovog tumora zavise od lokalizacije i slicni su ostalim malignim tumorima pljuvacnih ˇ ˇ žlezda. ˇ ˇ ´ ˇ Lecenje je hirurško ukoliko je tumor manjih dimenzija i bez udaljenih metastaza. Nediferentovati karcinom Nediferentovani karcinom je redak tumor a raste vrlo brzo tako da infiltrativno obuhvata okolne strukture. Najcešce se javlja u parotidnoj pljuvacnoj žlezdi. adenoidni cisticni karcinom i nediferentovani ˇ karcinom spadaju u grupu primarno malignih tumora pljuvacnih žlezda. ali se mogu javiti i u mladjih osoba. ˇ 33 . ˇ ˇ ´ ´ Paraliza jedne ili svih grana n. Ubrzani rast tumora pracen je infiltracijom okolnog tkiva tako da ubrzo tumor ´ kompletno zamenjuje parenhim žlezde.

´ prethodno infiltrišuci parenhim žlezde. lica. Tumor je pokriven kožom. ˇ Najcešce metastaziraju planocelularni karcinomi i melanomi. Koža nad tumorom postaje fiksirana a na njoj se ´ pojavljuje pojacani vaskularni crtež ili teleangiektazije. prodorom u susedne regije. ˇ II. pracen bolovima. Pleomorfni adenom parotidne žlezde najcešce maligno alteriše. ˇ ´ limfangiomi. Metastaze u ovim limfnim cvorovima ˇ ˇ poticu od malignih tumora skalpa. ˇ Lecenje je radikalno hirurško odstranjenje do zdravog tkiva zbog tendencije prema ˇ recidivima. neurofibromi i lipomi. Jasna ˇ granica tumora ne postoji zbog cega se dobija utisak hipertrofije parotidne žlezde. Hemangiomi su najcešci tumori iz ove grupe koji se uglavnom javljaju u parotidnoj ˇ ´ žlezdi u dece. f. ˇ ˇ sekundarno zahvataju salivarni žlezdani parenhim. Maligni mikstni tumor (Karcinom u pleomorfnom adenomu) Pleomorfni adenom klasifikovan je kao benigni epitelni tumor ali zbog mogucnosti ´ promene njegovih osobina po nekim klasifikacijama ovaj tumor se svrstava u semimaligne ili maligne. Slican nalaz daje limfangiom. Tumor je cvrste konzistencije. Karcinom u pleomorfnom adenomu nastaje malignom transformacijom jedne epitelne komponente u prethodno postojecem benignom pleomorfnom adenomu. palatuma i vrata. temporalne i frontalne regije. Zbog toga nastaje klinicka slika sa ˇ simptomima koji su skoro istovetni sa onim koji se javljaju kod primarno malignih tumora pljuvacnih žlezda.e. ˇ ´ Pojava karcinoma u pleomorfnom adenomu obicno nastaje posle dugotrajne mirne faze ˇ raste ovog tumora u toku nekoliko godina. Metastatski karcinomi u pljuvacnim žlezdama ˇ Metastatski karcinomi salivarnih žlezda su retki. Pojava karcinoma u pleomorfnom adenomu spada u grupu sekundarno malignih tumora pljuvacnih žlezda. Neepitelni tumori Najcešci tumori koji se razvijaju iz strome salivarnih žlezda su hemangiomi. uha. ˇ ´ Metastaze malignih tumora u limfnim cvorovima neposredne blizine pljuvacnih žlezda. Skoro u 15% ´ bolesnika sa benignim pleomorfnim adenomom nastupa maligna alteracija. mestimicno ili u celosti obojen plavom bojom. Klinicki simptomi koji prate malignu alteraciju pleomorfnog adenoma su iznenadni ˇ ubrzani rast prethodno benignog tumora. ˇ 34 . slabo ˇ ˇ pokretan i lako bolan. Oni su rezultat zahvatanja parotidnih. a najcešce u periodu od 7 do 10 godina postojanja ˇ ´ benignog tumora. Palpacijom ˇ tumor se prazni. paraparotidnih i submandibularnih limfnih cvorova.

Miodrag Karapandžic ´ 35 . Sialosis Sialoza je oboljenje pljuvacnih žlezda koje se manifestuje rekurentnim bilateralnim ˇ otokom pljuvacnih žlezda. ˇ dijabetesom. Sialoza zahvata više žlezda ˇ istovremeno i obicno simetricno. Lecenje limfoepitelne lezije s ˇ ˇ obzirom na benignu pridoru bolesti je konzervativno i hirurško. Onkociti zamenjuju duktogene ´ ili acinusne epitelne celije u toku procesa starenja. Otokom su najcešce zahvacene parotidne žlezde. narocito sa cirozom jetre. Neklasifikovani tumori U pljuvacnim žlezdama osim prethodno pomenutih benignih i malignih tumora mogu ˇ se pojaviti i drugi retki tumori. hronicnim alkoholizmom. Benigna limfoepitelna lezija Limfoepitelna lezija manifestuje se progresivnim bilateralnim uvecanjem parotidnih ´ pljuvacnih žlezda. može se palpacijom dokazati u vidu cvrstih tumorskih cvorova. ˇ ˇ ˇ ´ c. Limfom se obicno pojavljuje u parotidnoj žlezdi u ˇ ˇ ˇ preaurikularnoj regiji. Oni obicno vode ´ ˇ embrionalno poreklo ili se razvijaju iz heterotopicnog tkiva. a nekada i ceo žlezdani parenhim. Hirurško lecenje obuhvata parcijalnu ili totalnu ˇ parotidektomiju sa ocuvanjem n. Tumorima slicne promene ˇ a. facijalisa. Konzervativno lecenje sastoji ˇ se u primeni iradijacione terapije. III. ovarijalnom i tireoidnom insuficijencijom. Mikulicz-eve bolesti ´ i Sjögren-ovog sindrom može se uciniti samo na osnovu prisustva ili odsustva pojedinih ˇ simptoma karakteristicnih za ova oboljenja. Uzrok oboljenju je ˇ ˇ ´ ´ nepoznat ali je sialoza udružena sa drugim sistemskim oboljenjima. Uvecane ˇ ´ pljuvacne žlezde su bezbolne i elasticno-mekane konzistencije. Po prirodi oboljenja je neinflamatorno i ne sadrži elemente ˇ neoplasticnog procesa. Starenjem pojedine celije ili grupe ´ celija u razlicitim salivarnim žlezdama podležu promenama. ˇ IV. Ovaj proces može da zahvati samo manje ´ delove. koji po svojim histološkim i klinickim osobinama ne mogu ˇ naci prostor u klasifikaciji epitelnih i neepitelnih salivarnih tumora. ˇ malnutricijom i stanjima koja prate upotrebu razlicitih lekova. Žene cešce obolevaju od muškaraca. mada infekcija ili duktogena opstrukcija mogu biti podsticaj za onkocitnu hiperplaziju. Oncocytosis Onkocitoza se pojavljuje kao posledica starenja. Jasna granica izmedju limfoepitelne lezije. postajuci vece sa eozinofilnom ´ ˇ ´ ´ granuliranom citoplazmom. Ove celije nazvane su onkocitima. Istovremeno može postojati ˇ ˇ i uvecanje lakrimalnih žlezda.Neurofibrom koji zahvata temporalnu i parotidnu regiju. ˇ b. U predelu pljuvacnih žlezda mogu se pojaviti epidermoidne i druge ˇ embrionalne ciste. Oboljenje se javlja pretežno u žena izmedju 45 i 60 godina života. Zato je Godwin (1952) predložio naziv benigna ˇ limfoepitelna lezija za uvecanje pljuvacnih žlezda bez drugih sistemskih promena i ´ ˇ imunoloških stanja karakteristicnih za Sjögren-ov sindrom.

Iza tog dela ždrela nalazi se retrofaringealni prostor izmedju konstriktora ždrela i fascije prevertebralnihg mišica. Mezofarinks se napred otvara u usnu šupljinu. Mezofarinks. Arterije ždrela su grane a. Zadnji zid odgovara prvom i drugom vratnom pršljenu. Na lateralnim zidovima nalaze se otvori faringotimpanicnih tuba. bukofarinks ili srednji sprat ždrela. palatinalne i lingvalne tonzile. palatina descendens. tubarne. stylopharyngeus. a. petom i šestom ´ ˇ cervikalnom pršljenju. otvara se sa prednje strane u lumen larinksa. Farinks se deli na tri sprata: 1. pharyngica ascendens. ˇ Valekule pripadaju hipofarinksu. palatina ascendens. Hipofarinks. Mišici farinksa imaju dva sloja: cirkularni i longitudinalni. hipofarinks ili laringofarinks. Nazofarinks ima cetiri zida: dva bocna. koji ima narociti znacaj za patologiju ovog podrucja. Bocne zidove cine tonzile palatine. 1 . Ždrelo Klinicka anatomija. Donji sprat ždrela. fiziologija i patofiziologija ˇ A. Kako je zadnji zid povijen ˇ ˇ prema napred pojedini autori opisuju i gornji ili svod koji cini baza lobanja. ˇ Longitudinalni sloj mišica predstavljaju: m. palatopharyngeus. m. Vene se ulivaju u unutrašnju jugularnu venu. Pruža se od baze lobanje do visine donje ivice krikoidne hrskavice gde prelazi u jednjak. levator veli palatini. prednji i zadnji. Waldeyer-ov prsten cine ˇ ˇ ˇ ˇ adenoidne vegetacije. Na krovu se nalaze ˇ adenoidne vegetacije. laringofarinks ili donji sprat ždrela. Prednji zid cine ˇ ˇ otvori hoane preko kojih komunicira sa nosnom šupljinom i nazalna površina mekog nepca. salpingopharyngeus ´ i m. Cirkularni sloj predstavljaju ´ konstriktori ždrela. 2. rinofarinks ili gornji sprat ždrela. gornji. tensor i m. srednji i donji. Od jezika prema epiglotisu polaze sluznicni ´ ˇ nabori po jedan sa svake strane a jedan u sredini. 3. a. nazofarinks. Gornji konstriktor ždrela deli nazofarinks od mezofarinksa koji se spušta do ´ zamišljene linije koja ide po gornjoj ivici epiglotisa ili hioidne kosti. carotis externae: a. cetvrtom. To su plicae glossoepiglotticae laterales (dextra. orofarinks. Zadnji zid mezofarinksa odgovara telima drugog i treceg cervikalnog ´ pršljena. Donji konstriktor ždrela ima veliki znacaj u ˇ nastajanju faringealnig divertikuluma (Killian-ova slaba tacka). Zadnji zid odgovara trecem. Sa svake strane larinksa nalazi se po jedna fossa pyriformis. Epifarinks. sinistra) et media. One ogranicavaju prostor koji predstavlja desna i leva valekula. U sluznici farinksa nalazi se nagomilano limfno tkivo koje cini Waldeyer-ov limfni ˇ prsten.V. Klinicka anatomija ˇ Farinks predstavlja konusni prostor sa vrhom okrenutim prema dole i koji je ogranicen ˇ fibromuskularnim zidom. Gornji zid predstavlja meko nepce sastavljeno ˇ ˇ od mišica: m.

a zadnji processus transversus ´ kicmenih pršljenova sa prevertebralnom fascijom. Urdjene anomalije ždrela Možemo ih podeliti na kongenitalne malformacije nazofarinksa. accessorius i n.Motorna i senzorna inervacija ždrela dolaze iz plexus pharyngicus koji je formiran od IX i X kranijalnog živca i simpatikusa. Topografski u ždrelu su narocito važna dva prostora kojima se širi infekcija u ˇ medijastinum i to su: parafaringealni i retrofaringealni prostor. ˇ carotis. Oboljenja ždrela A. Parafaringealni prostor Spoljni zid ovog prostora cini uzlazna grana mandibule. duboki limfni cvorovi vrata. Unutrašnji zid konstriktori ždrela. Klinicka fiziologija ˇ Farinks predstavlja mesto ukrštanja aerodigestivnih puteva. Retrofaringealni prostor Ogranicen je napred konstriktorima ždrela a pozadi prevertebralnom fascijom. ˇ ˇ B. Ovaj prostor može biti zahvacen ´ procesima sa tonzile. ˇ Uloga Waldeyer-ovog limfatickog prstena odnosno tonzila još uvek je problem za diskusiju ˇ ali se danas zna da one predstavljaju imuno-kompetentno tkivo koje igra ulogu u uspostavljanju lokalnog respiratornog imuniteta. Važnu ulogu igra u gutanju. n. nepca i hipofarinksa. Ovaj ˇ prostor ide od baze lobanje do medijastinuma. Tome pogoduje sama tonzilarna gradja i fenomen retikulisanja kripti. parotide i da se širi prema medijastinumu ili endokranijumu. preterano izboceni. koji ˇ ˇ cine njegov zadnji zid. Njegovo bogatstvo u limfnom tkivu cini ga posebno interesantnim. Zapaljenjski procesi nastaju iz limfnih cvorova i sa kicmenog stuba. disanju i fonaciji. mezofarinksa. Nosioci imunitetskih reakcija su limfociti sa odredjenom ulogom u odbrani organizma. n. zuba. mandibule. ˇ ˇ glossopharyngeus. ˇ Poprecno suženje nazofarinksa javlja se u slucajevima kada su atlas i epistrofeus. vagus. Anomalije rinofarinksa mogu biti predstavljene koštanim ili membranoznim pregradama koje dele ovaj organ obicno na dva uzdužna dela. jugularis interna. Lateralno se granici sa parafaringealnim ˇ prostorom. formiranjem antitela koja predstavljaju jedan od lokalnih faktora odbrane. parotidna žlezda i ˇ sternokleidomastoidni mišic. v. ˇ ˇ ˇ ´ 2 . Urodjene anomalije 1. U parafaringealnom prostoru se nalaze: a. n. Ovaj deformitet cešce se vidja kod crne rase. hypoglossus. vratni simpaticki trunkus.

ˇ Najvažnije kongenitalne malformacije koje se uocavaju na nepsu su rascepi ˇ (palatoschisis).Katkad se na krovu nazofarinksa može naci prisutno tkivo hipofize i to na mestu koje ´ odgovara embrionalnom otvoru kraniofaringealnog kanala. hemijskih sredstava. Predilekciona mesta ´ povrede su meko nepce i nepcani lukovi. Ako nije pracena okultnim rascepom ovaj ´ deformitet je sasvim bez znacaja. Povrede i strana tela ždrela 1) Povrede ždrela Povrede ždrela mogu nastati dejstvom: mehanicke sile. Ovi ´ rascepi nepca cesto su udruženi sa malformacijama nosa i celjusti što predstavlja veoma veliki ˇ ˇ deformitet pa je to poseban problem. Od vidljivih rascepa mekog nepca najlakši stepen je dvostruka resica (uvula bifida). Povrede usled dejstva mehanicke sile ˇ Najcešce se dogadjaju u dece. mlitavo i u zavisnosti od njegove mlitavosti dolazi do otvorene rinolalije razlicitog stepena. U hipofarinksu laceracije sluznice najcešce izazivaju strana tela ili dejstvo oštre sile pri povredi vrata spolja. Mogu biti zahvaceni svi slojevi mekog nepta dok je tvrdo ˇ ´ ocuvano. 3 . Od kongenitalnih malformacija u hipofarinksu treba napomenuti stenoze koje su izuzetno retke. ´ a. U ovakvim slucajevima treba biti vrlo oprezan ˇ ˇ sa indikacijama za tonzilektomiju i adenoidektomiju. u slucaju kada nije došlo do ˇ dovoljnog ulaska hipofize. otežano disanje i krvavljenje na nos kod povrede nazofarinksa. a najtežu formu predstavlja potpuni rascep mekog i tvrdog nepca. može se desiti da ˇ prodje kroz nepce u nazfarinks te da izazove i laceraciju sluznice nazofarinksa. toplote ˇ i jonizujucih zrakova. Kod povrede hipofarinksa može se katkada javiti i potkožni emfizem.i hipofarinksa. ´ ˇ U oblasti zadnjeg faringealnog zida može se naci izbocenje. B. U mezofarinksu se može naci agenezija jedne ili obeju tonzila. štapic). ˇ ´ kada govorimo o penetrantnim povredama. bolno gutanje kod povreda mezo. Takva malformacija nepca je neprimetna i zove se nepotpuni rascep (palatoschisis occulta). Prisutno je manje ili vece krvavljenje. Nepce po toj promeni izgleda tanko. Ako je sila jaka a predmet šiljat. Obicno su to laceracije koje su posledica pada na neki ˇ ´ ˇ tvrdi šiljasti predmet koji je dete držalo u ustima (olovka. One su obicno udružene sa povredom larinksa ili ˇ traheje. pa je potrebno operisati što ranije. ˇ ´ otežano. Simptomatologija zavisi od velicine povrede. Rascep može zahvatiti samo mišic dok je sluznica nazalnog i bukalnog dela ´ intaktna. Ovde pored ˇ poremecaja govora postoji i otežana ishrana deteta. koje cini arterija karotis ´ ˇ ˇ interna kada je patološki izbocena. koje su pracene ´ ´ nedostatkom odgovarajuceg nepcanog luka.

rana plitka. a vrlo cesto i sa ˇ ˇ povredama disajnih puteva. hipersalivacija i jaki bolovi pri pokušaju gutanja. Kod laceracije nepca potrebno je obavezno uciniti ˇ primarnu i definitivnu suturu. koje otežavaju disanje i gutanje. ´ Ako je pored farinksa oštecen i larinks. ˇ Lecenje je isto kao i kod korozija jednjaka. Antero-posteriorne se dogadjaju obicno kod samoubica i one su po pravilu smrtonosne jer su pracene povredom ˇ ´ kicmenog stuba. supkutani emfizem na vratu. javljaju se i znaci promuklosti i otežanog disanja. U našoj patologiji su najcešce povrede kiselinama i bazam bilo da su prouzrokovane zadesno ili u cilju ˇ ´ samoubistva. Povrede farinksa kod kojih je oštecena kicmena moždina završavaju se letalno. Povrede ždrela u cilju samoubistva su daleko teže nego kad su zadesne. Povrede usled dejstva hemijskih sredstava Ova vrsta povreda obicno je udružena sa povredama jednjaka. Izaziva ih dejstvo kiselina.Lecenje: Neophodna je primarna obrada rane. One su najcešce ˇ ˇ ´ izazvane projektilima vatrenog oružja ili delovima projektila. otežano disanje. Neophodno je davanje antibiotika zbog sekundarne infekcije rane i SAT zbog opasnosti od tetanusa. U ˇ ˇ prvoj fazi bolesti izražen je šok. ne mora se šiti. Od mehanickih povreda najteže su penetrantne povrede ždrela. b. Ove ˇ ´ povrede obicno su udružene sa povredama larinksa i traheje. ´ ˇ Lecenje: Hirurška obrada rane sa uklanjanjem projektila. Kod lakših povreda prisutno je ˇ krvavljenje. Klinicka slika zavisi od vrste i kolicine uzetog sredstva kao i od uzrasta bolesnika. Kod povreda kiselinom može doci do blokade bubrega. Kod lateralnih povreda mogu biti ošteceni veliki krvni sudovi vrata. disfagija. povracanje. Ukoliko se u rani nalaze delovi ˇ predmeta kojim je povreda nanesena treba ih brižljivo ukloniti. ˇ U ustima i ždrelu vidi se hiperemija sluznice sa fibrinskim naslagama razlicitog obima. baza ili bojnih otrova. proširenosti ovih promena na susedne organe i vrste korozivnog sredstva. Prema pravcu delovanja mogu biti antero-posteriorne i lateralne. Obrada ovakvih rana mora se vršiti u anesteziji pa je za decu preporucljiva ˇ hospitalizacija. Obicno se vide korozivne promene na usnicama i okolnoj koži lica. Disanje se mora obezbediti ˇ intubacijom ili traheotomijom. ˇ Prognoza zavisi od stepena korozije. Ako je povredjena samo sluznica. Ove stenoze zahtevaju komplikovane hirurške intervencije kako bi se bolesniku omogucilo ´ normalno disanje i gutanje. Za to vreme bolesnik se hrani preko gastrostome a diše na kanilu. ´ Dijagnoza je laka. ´ Posledice teških korozija su stenoze u hipofarinksu. 4 . zbog funkcije mekog nepca. zaustaviti krvavljenje i obezbediti ishrana putem sonde.

bol i poremecaj funkcije tube auditive jedne ili obe. kod stranog tela u nosu simptomi su skoro po pravilu jednostrani. moguca je ´ pojava povišene telesne temperature. edematozna i prekrivena fibrinskim naslagama. a. digitalnom eksploracijom i rendgenografijom nazofarinksa kada se mogu otkriti strana tela 5 . jer ugrožavaju sve one koji su se zatekli u zoni dejstva eksplozije. metalni ili plasticni zavrtnji i sl. U dece to može biti ´ posledica stavljanja u nos i usta najrazvnovrsnijih predmeta sa kojima se dete igra: semenke i zrnevlje. ˇ ˇ kortizonski preparati i mazanje ždrela jod glicerinom radi podsticaja žlezda na lucenje. Usled iritacije sluznice nazofarinksa dolazi do sekrecije koja ubrzo postaje ´ fetidna kao kod stranih tela u nosu. ˇ ´ U lecenju se primenjuju blaga antisepticna sredstva sa dodatkom sode bikarbone. može biti posledica povrede. kada dolazi do epitelitisa na sluznici farinksa. Lecenje se sastoji u obustavi zracenja za neko vreme. Ukoliko se ubrzo ne izvadi. Povrede usled dejstva toplote Ove povrede nastaju najcešce usled uzimanja vrele hrane i napitaka. d. Ove su promene posledica oštecenja sluznice ždrela i žlezda ´ u njoj i razvoja mikoticnih zapaljenja na oštecenoj sluznici. u toku zracenja. Mogu biti akutne. Prema delu farinksa u kome se strano telo zadrži razlikujemo: strana tela u rinofarinksu. Redje se ˇ ´ dogadjaju kao posledica udisanja vrelog vazduha ili pregrejane pare. Iako su redje ove povrede imaju masovni karakter. ´ ˇ ˇ daju se antibiotici i kortizonski preparati. ´ strano telo najcešce dospeva u nazofarinks u osoba u kojih je poremecena normalna funkcija ˇ ´ ´ mekog nepca usled nervnih oštecenja ili koje su u besvesnom stanju.c. Povrede ždrela vrelim vazduhom i pregrejanom parom udružene su sa opekotinama disajnih puteva i komplikovane sa povredama druge vrste usled mehanickog dejstva ˇ eksplozije. Takodje. sekrecija postaje sangvinolentna. Manifestuje se izrazitom suvocom i osecajem pecenja u ustima i ždrelu. Medjutim. Simptomatologija zavisi prvenstveno od velicine ˇ ˇ i prirode stranog tela. Glavni simptom je otežano disanje na nos. ˇ ´ ´ ˇ što otežava normalno gutanje. ´ Dijagnoza stranog tela nazofarinksa postavlja se na osnovu anamneze zadnjom rinoskopijom. Ono je utoliko teže ukoliko je strano telo vece. povracanju ili iz ˇ ´ nosa pri pokušaju vadjenja. Epitelitis izaziva jake smetnje pri gutanju i suvocu larinksa. ˇ 2) Strana tela ždrela Svako telo koje se sticajem okolnosti nadje u farinksu a ne sacinjava njegov integralni ˇ deo predstavlja strano telo. ˇ Sluznica je crvena. Hronicna forma ovih povreda ždrela nastaje po ˇ završenom zracenju. Pri gutanju i povracanju. Povrede jonizujucim zracenjem ´ ˇ Ove povrede nastaju kao posledica zracne terapije malignih tumora cerviko-facijalne ˇ regije. Strana tela nosnog sprata ždrela (Corpus alienum epipharyngis) Strano telo može dospeti u epifarinks iz usta slucajno pri gutanju. mezofarinksu i hipofarinksu.

žila ili je slucajno dospeo u hranu: kao žica. Mogu biti razlicite prirode a najcešce su to riblje kosti. Kada je strano telo veoma veliko te ugrožava disanje. cijanoza i gubitak svesti. nastaje gušenje. Pregledom ´ mezofarinksa strano telo se može lako otkriti ako nije suvišno duboko zabodeno. Strana tela srednjeg sprata ždrela (Corpus alienum meopharyngis) Strana tela mezofarinksa su relativno cesta i uvek moraju biti predmet brižljivog ˇ pregleda farinksa. Kod voluminoznih stranih tela potrebno je odmah digitalnom ekstrakcijom osloboditi disajne puteve. ˇ Simptomatologija: Bolesnik pri gutanju oseti bol raznog intenziteta. plastika. oštre dlake. hrskavica. Lecenje je vadjenje stranog tela. Bolesnik zbog bola pri gutanju pokrece glavu i vrat i dovodi ih u prinudni položaj. ˇ U zavisnosti od velicine stranog tela koje se zadržalo u hipofarinksu razvija se i ˇ klinicka slika koja može biti skoro asimptomatska pa sve do pojave trenutnog ugušenja. Mirjana Spalajkovic ´ 6 . bilo da je rec o prevelikom ˇ ili nedovoljno sažvakanom zalogaju ili o nekom tvrdom predmetu koji se nalazio u zalogaju: kost.koja su netransparentna. c. U tom slucaju ˇ pregled se mora izvršiti u epimukoznoj anesteziji sa odlicnim osvetljenjem i istom prilikom ˇ mora se uraditi ekstrakcija. Ako se strano telo ne izvadi na vreme. ´ Ukoliko dodje do povrede zidova hipofarinksa. Ekstrakciju treba vršiti pažljivo zbog ˇ opasnosti od aspiracije. razni metalni i drugi predmeti koji se slucajno nadju u hlebu ili drugoj ˇ hrani itd. Katkada dolazi do nagona na povracanje pri pokušaju gutanja. Mala strana tela zastaju u sinusu piriformisu i izazivaju bolove pri gutanju. potrebna je hirurška intervencija kroz nepce. U retkim slucajevima kada je strano telo nemoguce izvaditi prirodnim ˇ ´ putem. koji se zadržava i lokalizuje na razlicitim mestima farinksa. Bolesnik obicno može da ga lokalizuje. moguce su komplikacije ´ kao: apsces tonzile ili flegmona baze jezika. u kriptu tonzile ili je veoma sitno. U dece to mogu biti delovi igracaka. što olakšava ˇ njegovo otkrivanje. teže ga je otkriti. Sa svakim sledecim pokušajem gutanja bol se ˇ ´ ponovo javlja i iradira prema uvu. Mala strana tela mogu se otkriti i ukloniti hvataljkom u direktnoj ili indirektnoj laringoskopiji. komadici drugih ˇ ˇ ´ ´ kostiju. Strana tela donjeg sprata ždrela (Corpus alienum hypopharyngis) Strana tela dospevaju u hipofarinks prilikom gutanja hrane. doci ce do potkožnog emfizema na ´ ´ vratu. b. ˇ takozvana "bolus smrt". drvo itd. Ako je zabodeno u bazu jezika.

Akutno zapaljenje ždrela (Pharyngitis acuta) Akutni faringitisi se retko javljaju izolovano. smatramo da im više odgovara naziv faringopatija. Zapaljenjska oboljenja ždrela Prema klasicnom opisu zapaljenjska oboljenja ždrela u svim udžbenicima dele se na ˇ nespecificna i specificna. Hronicno zapaljenje ždrela ˇ (Pharyngitis chronica) Hronicni faringitis se takodje deli prema vecini autora na nekoliko podgrupa ˇ ´ Pharyngitis chr catarrhalis. pneumokoke i dr) i gljivice. u pojavi faringopatije moramo prvenstveno voditi racuna o stanju u nosu. hladni (iz frižidera) i vreli (caj. ´ 7 . pa bolesnik diše na usta i drži ih cesto otvorena. ciroza jetre. Medjutim. Neka opšta oboljenja kao ´ ˇ dijabetes. Pharyngitis chr atrophica. ´ Medjutim. Navode se neinfektivni uzrocnici kao ˇ organska i neorganska prašina. supa) napici. za lekara prakticara to nema posebnog znacaja. Pharyngitis chr granulosa. ˇ ˇ ˇ 1. lecenjem tih ˇ ´ ˇ oboljenja i znaci faringitisa se smanjuju ili prestaju. U ovako ˇ izmenjenom. nefritis. kako sa dijagnosticke tako i sa terapijske tacke gledišta. stafilokoke. vec imaju periode remisija i ˇ ˇ ´ egzacerbacija. smog. ljuta jela i žestoka pica. usne šupljine i tonzila. a po toku bolesti na akutna i hronicna. bakterije koje se srecu u nosu i usnoj šupljini ˇ ´ (streptokoke.na obicni Pharyngitis acuta (virusna ˇ i bakterijska etiologija). Staro je klinicko pravilo "da je ždrelo ogledalo nosa". Herpes zoster pharyngitis. Medjutim. ˇ sinusima i epifarinksu. Pharyngitis ulceromembranacea Plaut-Vincenti. hemijska isparenja na radnom mestu. Pharyngitis chr hyperplastica. 2. ´ Ima autora koji su diferentovali akutni faringitis . zapaljenjskih i alergijskih oboljenja sluznice nosa i sinusa. pracena su faringitisom. Nazalna opstrukcija je posledica ˇ mehanickih prepreka. pušenje. ˇ ˇ ˇ ˇ Pošto se akutni faringitis najcešce javlja u sklopu napred opisanih oboljenja. samostalno.C. Pharyngitis herpetica. svi gore navedeni cinioci mogu uticati direktno ili ˇ favorizujuci zapaljenjske promene sluznice farinksa. Povezanost i ˇ uzajamna zavisnost nosa i ždrela je poznata kako u normalnim fiziološkim uslovima tkao i izmenjenim patološkim stanjima. vec u sklopu zapaljenjskih ´ oboljenja sluznice nosa i sinusa. nama izgleda da ova shematizovana podela nema klinickog znacaja zato što je simptomatologija manje više ˇ ˇ identicna. najcešce kao propratni simptomi kod ˇ ´ vecine infektivnih bolesti. Nazalna opstrukcija smanjuje i otežava normalno disanje na nos. Pharyngitis chr lateralis. Etiologija nastanka ovih promena na sluznici farinksa je kompleksna i u njoj ucestvuju ˇ virusi narocito iz grupe adenovirusa. habitualnom disanju na usta. hronicno. Pošto tegobe ne traju permanentno. Pharyngitis acuta diphtherica. avitaminoze i dr.

Sastav histoloških struktura sluznice farinksa odlikuje se bogatstvom limfaticnog tkiva ˇ koje je razlicito rasporedjeno kao skupine (tonzile) ili razasuto u manjim ili vecim ˇ ´ formacijama. pa do osecaja prisustva stranog tela. pa bolne senzacije i kašalj dominiraju klinickom slikom. ´ Simptomi. lekova. po tumacenju mnogih. Ali razni štetni uzrocnici mogu da dovedu do ˇ ˇ poremecaja ravnoteže. subjektivno obojene i nisu uvek zavisne od objektivnog nalaza ˇ sluznice farinksa. pica. mada su i subjektivno obojene. ranije ili kasnije i po pravilu imaju svoju ˇ ´ gradaciju. ˇ ˇ Isto tako oboljenje se subjektivno razlicito reperkutuje kod raznih bolesnika. kao i uzimanje neadekvatne hrane. gušenja i stezanja u grlu. a da bolesnik nema gotovo ˇ nikakvih subjektivnih tegoba. ponašaju se kao saprofiti i ne ˇ dovode to klinicke manifestacije zapaljenje. ˇ ˇ Disfagija ili teškoce pri gutanju imaju svoju gradaciju i idu od bolnih senzacija razlicitog ´ ˇ stepena. ˇ Kad je disanje na nos normalno i sluznica farinksa se normalno ponaša. edematozna. male kosti. nos. Ali. slamcice. može dati dragocene podatke. isto tako ima ´ slucajeva u kojih lekar prilikom pregleda ne može da vidi neke osobite promene. kratkotrajan. Objektivni pregled treba temeljno obaviti. a da ˇ bolesnik ima velike subjektivne tegobe i traži pomoc. Plexus pharyngicus sa svojim nervnim završecima je jako refleksna zona. 8 . On može da bude razlicitog karaktera (suv. Ima ˇ slucajeva da je sluznica ždrela crvena. ˇ Kašalj je isto tako cest i uporan simptom. Tegobe su narocito intenzivne u osoba sa neurovegetativnom distonijom. Navedene tegobe su ˇ ˇ razlicite po intenzitetu. posredno i neposredno mogu igrati znacajnu ulogu u nastajanju faringopatija kao depo za održavanje infekcije. Tonzile. niti oseca to stanje sluznice bolesnim. osecaj sušenja i zatezanja sluznice u ždrelu. Ovo tkivo je osetljivo i lako reaguje na sve vrste nadražaja. uporan. ˇ kod hipertireoze i drugih slicnih oboljenja. Anamneza. pa da bolest postane manifestna. ˇ Dijagnozi faringitisa. Edem i zapaljenje sluznice. odnosno faringopatiji treba ozbiljno prici. kao i neka druga (pa cak i maligna) oboljenja u ovom podrucju. ˇ ˇ vlažan. paljenja i bolova koji su narocito izraženi pri uzimanju cvrste hrane. Tegobe u ždrelu se javljaju cim je disanje na nos poremeceno. ˇ ˇ ˇ Dosta cesto disfagicne tegobe bolesnici osecaju lokalizovano. Prisutne bakterije. videti sva tri dela ždrela. koje cesto prati i kašalj. u napadima). nepodobni mostovi i parcijalne proteze izvor infekcije u usnoj šupljini pa samim tim i u ždrelu.dlake. ´ pecenja. Takodje su i ˇ kariozni zubi. zatim niz infektivnih bolesti. pa ide preko svrbeža (pruritusa). kugle. paranazalne šupljine. njeno stalno iritiranje pojacanom sekrecijom iz nosa i epifarinksa. ukoliko ´ se pravilno uzima. knedle ili tome slicno. ´ Jedna od bitnih osobina ždrela je što gotovo ista simptomatologija može da prati i banalnu kijavicu ili nazeb. razne vrste angina i faringitisa. usnu šupljinu i zube. travke. Glavni i osnovni simptomi su disfagicne tegobe. kao prisustvo stranog ˇ ˇ ´ tela . zapaljena. Bol može biti kao laka ´ neprijatnost. ˇ ´ cine da kašalj postane manifestan i da se održava.

a terapija koju je ordinirao za faringitis pokazala se neefikasnom.Da bismo dijagnosticki postupak upotpunili vršicemo: rendgenografiju sinusa. pastile Menthosana. svaki lekar opšte medicine ako sretne bolesnika ciji lokalni nalaz ˇ ˇ odudara od uobicajenog. lues je redak (u zadnje vreme u porastu) a tuberkuloza je ˇ ˇ takodje retka. nije dovoljno leciti samo posledice. promeni pH sredine (bikarbona soda). za sisanje ili tablete. Medju njima sklerom je prakticno išceznuo. pastile. I ova vrsta ˇ ˇ terapije po pravilu treba da je u rukama specijaliste. U ordiniranju antibiotika moramo biti kriticni. Mi ˇ prihvatamo gledište onih autora koji misle da je njihova uloga ista kao limfaticnog tkiva u ˇ celom organizmu. bris iz nosa i ždrela na bakterije. Hronicni vazomotorni rinitis treba leciti po ˇ ˇ ˇ ˇ principima alergijskih oboljenja respiratorne sluznice. pri cemu je saradnja ˇ ˇ ˇ bolesnika neophodna. tj. ´ 9 . analgetika. III i Scleroma pharyngis. Pharyngitis luetica I. Ne postoji jedinstveno mišljenje o ulozi ovog limfaticnog tkiva. Lokalna terapija u ždrelu sastoji se u davanju antiflogistickih cajeva (beli slez. treci ˇ ´ krajnik ili adenoidne vegetacije smeštene na krovu epifarinksa i lingvalne tonzile koje su utkane u bazu jezika. kožne ˇ ´ probe. Sve ˇ mehanicke prepreke u nosu treba hirurški leciti. žalfija). antihistaminika. tonzile i leciti istovremeno ili sukcesivno tegobe u ždrelu. Inversala. Pri tome moramo biti logicni.krajnici. Hibitane i dr). a skupine u epifarinksu i ˇ ˇ ´ hipofarinksu idu vecinom pod zapaljenjskom slikom ovih regija. ˇ U ždrelu se takodje nalazi limfno tkivo grupisano u Waldeyer-ov limfni prsten. Kao što je etiologija i patogeneza rinofaringealnog sindroma i faringopatija ˇ kompleksna i lecenje mora biti komplikovano. U sastavu Waldeyer-ovog limfaticnog prstena ulaze palatinalne tonzile . Napomena. eventualno i na mikoze. davanju antiseptika (borna kiselina. Na vratu se nalazi obilje limfnih sudova i limfnih cvorova. Prakticno. cesto individualizovano. ˇ treba ga uputiti specijalisti radi potpunije dijagnoze. Hexoral. U planu lecenja moramo sanirati stanja u ˇ nosu. ˇ Neki lekovi mogu da se daju kao solucije ili emulzije za gargarizovanje. ˇ ˇ kamilica. usnoj šupljini. zube. Klinicki. Sa ˇ kortizonskim preparatim u izabranim slucajevima moramo biti obazrivi i kriticni. Ali ono je razasuto i po zidovima sluznice farinksa kao limfni folikuli pojedinacno ili skupljeni ˇ u manje nakupine. U nekim udžbenicima pominju se specificna zapaljenjska oboljenja kao ˇ Pharyngitis tuberculosa. Božidar Stefanovic ´ D. ˇ ˇ Moramo obratiti pažnju prvenstveno na uzroke. najcešce obolevaju palatinalne tonzile. a po potrebi i druge preglede. Lecenje. Zapaljenjska oboljenja limfnog prstena ždrela Limfno tkivo je bogato zastupljeno u podrucju vrata i ždrela što daje posebno obeležje ˇ ovoj regiji kako u normalnim uslovima. tako i u izmenjenom patološkom stanju. Aerosol terapiju treba koristiti narocito pri ordiniranju antihistaminika. II.

Prognoza je kod ovakvog lecenja dobra ali cesto zbog nosne opstrukcije ili širenja ˇ ˇ zapaljenja u okolini mogu da nastanu komplikacije koje mogu da budu rane i kasne. narocito u odojcadi. Klinicka slika. Od ranih komplikacija najcešce su: akutni otitis media. ˇ Stevan Cvetkovic ´ 10 . Dete kašlje zbog ascendentne infekcije donjih disajnih puteva a katkad nastaje i otežano disanje i promukli kašalj zbog razvoja subgloticnog laringitisa. Zato dete ´ postaje razdražljivo i placno. Cervikalna adenopatija je propratni simptom adenoiditisa pa se uvek nalazi obostrano uvecanje visoko postavljenih cvorova na vratu. ´ ˇ Dijagnoza se postavlja na osnovu klinickih simptoma i lokalnog nalaza ˇ najkarakteristicniji nalaz je slivanje gnojavog sekreta iz epifarinksa niz zadnji zid ždrela.Prema toku bolesti dele se na akutna i hronicna oboljenja. Oboljenje se najcešce javlja u odojcadi i male dece i nekada može da ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ima lakši tok razvijajuci se pod slikom kijavice ili rinofaringitisa.5 do 1% sol Ephedrini u fiziološkom rastvoru. Nastaje najcešce kao posledica akutnih virusnih rinogenih infekcija na koje se brzo ˇ ´ nadovezuje bakterijska infekcija izazvana pneumokokom. Zadnji nepcani lukovi imaju ˇ ˇ hiperemicne ivice a otoskopijom se uvek zapaža lakše ili izraženije crvenilo bubnih opni. ˇ ´ subgloticni laringitis. ´ ˇ ˇ ima izvanredno akutni tok pracen visokom temperaturom (do 40°C). traheobronhitis i bronhopneumonija. ˇ Podizanjem mekog nepca cesto se vidi jako uvecana hiperemicna faringealna tonzila posuta ˇ ´ ˇ gnojavim cepovima. ˇ Svaki adenoiditis pracen je reakcijom širenja zapaljenja preko Eustahijevih tuba na ´ srednje uvo pa uvek možemo naci manje ili više izražene simptome akutnog otitisa. ´ ˇ Lecenje se sprovodi energicnom antibiotskom terapijom kroz 7 do 10 dana. Pri pregledu nikada ne tuširati adenoid. Kao kasne komplikacije nastaju ˇ hronicni tonzilitis i hiperplazija faringealne tonzile koja je i najcešci uzrok cesti pojava otitisa ˇ ˇ ´ ˇ u odojcadi. retrofaringealni apsces. Nos je zapušen. ˇ Gutanjem sekreta javljaju se i gastrointestinalne smetnje cesto pracene povracanjem ˇ ´ ´ ili gubitkom apetita. koja je najpre sluzava a potom sluzavo gnojava. Cešce.faringealne tonzile. ˇ a. Redovno ˇ ˇ treba ukapavati 0. groznicom pa i febrilnim ´ konvulzijama. Akutna oboljenja treceg krajnika ´ (Adenoiditis acuta) To je akutno gnojavo zapaljenje limfnog tkiva smeštenog u nazofarinksu . kapi u nos radi poboljšanja nosne prohodnosti. Na ˇ vratu se pipaju uvecani i osetljivi limfni cvorovi. streptokokom ili hemofilusom influence. dete teže diše a sekrecija. sliva se iz epifarinksa u gustom mlazu niz zadnji zid farinksa.

a ´ ˇ njihova okolina je crvena. javlja se samostalno ili u prodromu ˇ ´ infektivnih bolesti. kao i odrasli cije su ´ ˇ imunobiološke snage oslabljene ili iscrpljene. hiperemicne. Klinicka slika je zajednicka za sve angine. pneumokoke.b. Angina confluens se karakteriše time što su gnojna. ˇ Bolest vec od pocetka prate i opšti simptomi: visoka telesna temperatura (38-39°C). bolni. ili u sklopu drugih zapaljenjskih oboljenja sluznice nosa.bol u predelu tonzila. sukulentne. Vec ´ ˇ ´ drugog . ˇ ˇ Takodje postoji i spolja na vratu bolna osetljivost te regije ili veceg podrucja vrata. Tonzile su uvecane. na crvenoj tonzili vide se belicaste tacke zagnojenih limfnih folikula. Ulcerozne i nekroticne angine. glavobolja. Neki bolesnici mogu pokazati samo lokalne simptome. ´ ˇ drhtavica. najcešce virusnog porekla. Angina ulcerosa Plaut-Vincenti je prouzrokovana ˇ spirohetom bukalis i bacilusom fuziformis. usne šupljine i ždrela. do nekoliko dana. kao i od samog stadijuma oboljenja. Može da bude ˇ ´ ´ prisutan trizmus usled cega je uzimanje hrane otežano.kriptama tonzila. Kod anginae pseudomembranaceae gnojne skrame pokrivaju obe tonzile i prelaze na okolinu. simetricno ˇ ˇ izražen. izolovano. limfni cvorovi vrata. bolovi u mišicima. bolovi su narocito intenzivni pri gutanju. ˇ ´ adenovirusi. a može ´ 11 . a i govor može biti izmenjen. Nekad je ´ ´ ˇ prisutna pojacana salivacija a nekada postoji osecaj suvoce i fetor ex ore. Kod ˇ ˇ anginae lacunaris belkastožuckaste tacke su prvenstveno u lakunama . Vrlo cesto su u sklopu klinicke slike nekih infektivnih bolesti pa i nekih ˇ ˇ sistemskih oboljenja. mikoze i dr. zavisni od ˇ ´ ˇ ´ uzrocnika. a vrlo cesto iradiraju i prema ušima. i mogu da se jave samostalno. malaksalost. lakunaris. Postoji razne oblici angine. konfluentna. Deca burnije reaguju. ˇ Tako se opisuju: Angina catarrhalis.treceg dana mogu da se pipaju uvecani. a postoja samo razliciti stepeni lokalnih ˇ ˇ ˇ teškoca kao i promene opšteg stanja bolesnika. lukove i meko nepce. pseudomembranozna. a bolesnici se vrlo cesto sami ˇ ˇ lece ili vec od pocetka bolesti traže pomoc od lekara. Kod anginae follicularis. opšta lomljenost. belicasta poljla slivena u vece ˇ ´ površine. Akutna oboljenja tonzila (Tonsillitis acuta) Akutna oboljenja tonzila opisana su kao akutni tonzilitis ili kao angina. ´ Bolest se razvija od nekoliko casova. stafilokoka.folikularis. Etiološki se najcešce pominju razni rodovi streptokoka. Kao lokalni simptomi javljaju se disfagicne smetnje . ´ ˇ Gnojne angine . zapaljena. Vecinom se lokalizuje na jednoj tonzili.

narocito ˇ na udaljenim organima koji idu pod nazivom "fokalne infekcije". ˇ Medju nekroticne angine svrstavamo one koje daju neobicne. jer se od njih traži da daju ˇ ´ precizan odgovor da li su tonzile mesto primarnog žarišta. kao kod infektivne mononukleoze. Takodje mogu da se daju analgetici. ˇ ˇ Hronicni tonzilitis je oboljenje koje klinicki nije uvek lako definisati jer anamneza. ˇ Dijagnozu kod angina nije teško postaviti. Logicno je da ce lekar opšte ˇ ´ medicine biti u još vecoj dilemi. tako ˇ ´ 12 . Od nekih autora ˇ predložen je popularan naziv "tonzilarni problem" kroz koji se objašnjava bliže njihova histološka gradja. tularemije i drugih. a deci i u sirupu. Sva tri krajnika su uvecana. agranulocitoze i leukoza. antiflogistici za ublaženje lokalnih bolova. dermatolozima ˇ i dr specijalnostima pa se laringolozi cesto nadju u teškoci. a isto tako i lecenje. gripa. cija je površina prekrivena ´ ˇ prljavo-belicasto sivkastom skramom. treba da bude upucena laringologu ili infektologu. Svako odstupanje od uobicajene klinicke slike i ˇ ˇ ˇ neuspeh u lecenju posle 2-3-4 dana. ˇ ´ Lecenje se sa uspehom obavlja davanjem antibiotika i sulfonamida per os ili ˇ parenteralno. Hronicna oboljenja tonzila ˇ (Tonsillitis chronica) Akutna oboljenja krajnika kao što smo videli kako u dijagnostickom pogledu tako i ˇ u terapijskom lecenju ne predstavljaju danas veliki problem i mogu se sa uspehom leciti. Zato u svim udžbenicima za studente ova materija je ´ prilagodjena tako da se dobija prakticna orijentacija u pogledu dijagnoze hronicnih oboljenja ˇ ˇ tonzila. funkcija pojedinih struktura. Terapija treba da traje 5-7 dana. nekad i do enormnih razmera. Akutne promene na tonzilama kao angine mogu da se jave kod infektivnih bolesti difterije. Iz didaktickih razloga najbolje ih je razdvojiti na hronicno oboljenje u dece i u ˇ ˇ odraslih. a ostali deo tonzile može biti i neizmenjen.i na sluznici farinksa. zbog tona ona spada u domen lekara opšte medicine i pedijatra. kao i indikacije za tonzilektomiju. pedijatrima. U dece sve do puberteta pa i kasnije (do 20 godine) uglavnom se razvija pod klinickom slikom hipertrofije palatinalnih i faringealne tonzile. Oboljenja koja se manifestuju pod klinickom slikom fokaloza pripadaju internistima. nedefinisanim lokalnim nalazom i ˇ nepredvidjenim uticajem na udaljene organe. 2. Njih lekar opšte medicine što pre treba da uputi internisti ili infektologu. ˇ ˇ lokalni i opšti simptomi ne mogu uvek da se usklade. mehanizam patofizioloških promena. nekroticne promene na ˇ ˇ ˇ površini tonzile. Na tonzili se vidi manji ili veci ulkus. šarlaha. Dijagnostikuju se i lece sa osnovnim oboljenjem. meningokoknog meningitisa. cesto su divergentni. Hypertrophia annuli lymphatici Hypertrophia annuli lymphatici predstavlja morfološku manifestaciju hronicnog ˇ tonzilitisa u decijem uzrastu. U odraslih hronicno oboljenje ˇ ˇ može da ide pod razlicitom simptomatologijom.

Imaju uzastopne ˇ infekcije u nosu i sinusima. a cesto i lateralno vidi se hipertrofisano limfaticno tkivo. ˇ Na licu se vidi bledo sivkasta boja. cesto ne postoje simptomi ˇ ˇ koji bi bili patognomonicni za ovo oboljenje. faringitise i traheobronhitise. Na ´ zadnjem zidu farinksa. Ali sekundarna oboljenja koja idu pod slikom "fokaloza". spava otvorenih usta. sa upalim ocima. I palatinalne tonzile mogu ˇ da budu u raznim stepenima hipertrofije. Tonsillitis chronica Tonsillitis chronica je hronicno oboljenje palatinalnih tonzila u odraslih koje nije ˇ jasno interpretirano odredjenom jedinstvenom simptomatologijom a ni lokalnim izgledom ni promenama samih tonzila. Adenoidne vegetacije ˇ lokalizovane na krovu epifarinksa. vec od rodjenja svojom hipertrofijom predstavljaju smetnje ´ za disanje. hunjkav. srednjem uvu. sporo napreduju u rastu i u psihickom razvoju. Lokalno se vide palatinalne tonzile izvan lukova. ishrana. habitualnog disanja na usta. ˇ Ovakva deca se mogu lako prepoznati jer imaju lokalnu i opštu simptomatologiju koja daje detetu poseban konstitucionalni izgled . tako da se stice utisak umornog i nezainteresovanog ˇ deteta. poluotvorenih ili otvorenih usta. ˇ 13 . hrce ˇ i guši se pri spavanju. To se odnosi narocito na lokalne znake na ˇ ˇ tonzilama. narocito u manje dece) ili lakše ˇ digitalnom palpacijom epifarinksa. koju dijagnostikuju drugi lekari. ali se pominju ˇ uslovi života."gotsko nepce". oblacenje i dr. Najzad na vratu ´ se pipaju mnogi. Treci krajnik ˇ ˇ ´ može se videti zadnjom rinoskopijom (što je teško izvesti. jedva primetne izmedju lukova kad govorimo o atroficno izmenjenim tonzilama. Dijagnoza hronicnog tonzilitisa nije laka. a one su narocito izražene u prvim godinama života. ´ ˇ Iz svega iznetog dijagnoza se namece sama od sebe. prekrivene vecinom mukopurulentnim sekretom koji se sliva iz epifarinksa. Isto tako može da se vidi deformitet u razvoju tvrdog nepca . ˇ mogu biti izvan nepcanih lukova kad govorimo o hipertroficnoj formi. vecinom specijalisti. One su sukulentne. bezbolni limfni cvorovi. Iz anamneze se dobijaju podaci da dete teško diše na nos. bez ˇ ˇ sjaja. uvecani. uzano. a ˇ ˇ u školi nisu koncentrisana ni pažljiva na casu. Sluh im je oslabljen. Lecenje je hirurško: ´ ˇ tonzilektomija i adenektomija. Slabo jedu. pa pokazuju slabiji uspeh. prolazno ili progresivno.da su u prvom planu mehanicke smetnje za disanje i gutanje. San je nemiran. ˇ ˇ involuisane. koje se gotovo dodiruju. Pregledom srednjeg uva možemo videti izmenjeni izgled bubne opne koji prati hronicni ˇ katar tuba koji dolazi usled pritiska vegetacija na njihovo faringealno ušce. zbog cega su ova deca u toku dana cesto pospana. kao posledica nefiziološkog. nekada sa podocnjacima. a narocito su izrazite kod limfaticne ili eksudativne ˇ ˇ dijateze koju deca nasledjuju od roditelja. visoko."adenoidni habitus" ili "adenoidni tip". ´ ˇ Morfološki tonzile mogu biti normalne izmedju prednjih i zadnjih nepcanih lukova. ili mogu biti smanjene. Infekcija je glavni etiološki uzrocnik. Govor je izmenjen. zahtevaju od nas da se izjasnimo da li postoji hronicni tonzilitis.

prostati i dr. mikoticna oboljenja tonzila i baze jezika ˇ 5. Zbog toga u eliminaciji pojedinih fokusa mi cesto pristupamo operaciji krajnika "ex juvantibus" a postoperativni tok ˇ našu pretpostavku potvrdjuje. Same tonzile mogu biti uvecane. asimetricne tonzile. Ali isto tako ovi simptomi mogu biti neizraženi. grupa oboljenja (reumaticna. fetor ex ore 9. disfagicne tegobe koje su identicne faringitisima. lokalnim pregledom. sinusima. Lokalni znaci su sledeci: zapaljivi. uvu. kliconoštvo i uporne infekcije u uvu i nosu 8. izbrazdane. ´ Na osnovu prednjih podataka. hipertrofija sve tri tonzile (narocito u dece) ˇ 3. Od anamnestickih podataka videcemo da se bolesnici žale: na ceste angine. Dobro izvršene operacije ne ostavljaju nikakve sekvele. slepom crevu. crveni nepcani lukovi. ceste gnojave angine (nekoliko puta godišnje) ˇ 2. pojavu ˇ ´ ˇ peritonzilarnih abscesa. Iz svega se namece praktican zakljucak da su tonzile kod ´ ˇ ˇ hronicnog zapaljenja izgubile svoju korisnu ulogu i mogu biti više štetne nego od koristi. a nekada i mišljenja drugih specijalista potvrdjujemo dijagnozu hronicnog tonzilitisa. Cvorovi na vratu su redje uvecani nego u dece. fetor ex ore. dopunskih pregleda. nekada asimetricne. kod tuberkuloznih limfnih cvorova na vratu. Tim pre što žarišta mogu biti u zubima. endokarditis i dr) pod pretpostavkom da su ˇ tonzile moguci fokus. ˇ 14 . a po potrebi i mišljenjem drugih specijalista. ´ ˇ ˇ ˇ ˇ nejednake. suspektne na neoplazmu ili lokalizovane izrasline u tonzili ˇ 6. ponovljeni peritonzilarni ili parafaringealni apscesi 4. ˇ ˇ nastanak i održavanje infekcije u nosu i uvu.Dijagnozu hronicnog tonzilitisa moramo strpljivo komponovati kao neki mozaik služeci ˇ ´ se anamnezom. pa ni "ucestali" faringitisi ˇ nisu posledica tonzilektomije. drugim pregledima. režnjevite tonzile ´ ˇ sa vidljivim lakunama iz kojih spontano ili na pritisak izlaze siraste belicasto žuckaste mase ˇ ´ detritusa. Nepotpuna operacija može ostati i dalje uzrok teškoca koje su ´ postojale i pre tonzilektomije. ˇ ˇ Indikacije za tonzilektomiju su sledece: ´ 1. Dilema ostaje u postavljanju ˇ dijagnoze fokalne infekcije i njene reperkusije u udaljena tkiva. ˇ Izborni nacin lecenja je tonzilektomija. hipertroficne ili atroficne. nefritis. ´ Tonzilektomija i adenektomija nisu teške operacije i u nas u zdravstvu one se vrše hospitalno. a narocito da produži fokalnu infekciju. pod pretpostavkom da je vidljiv ili ˇ suspektan primarni tuberkulozni proces u tonzilama 7. organe i sisteme.

Pre ere antibiotika i sulfonamida predstavljali su ˇ ˇ ozbiljna oboljenja. hirurška intervencija i drenaža gnojne kolekcije su neophodne. pedijatrijski ili internisticki pregled. sve infektivne bolesti. Bolesnici sa ovim komplikacijama pored lokalnih simptoma reaguju i promenom opšteg stanja: visoko febrilni su. rendgenografija pluca. Najcešce od njih se javlja ˇ ´ peritonzilarni apsces. intoksikovani. ciroza jetre. slabog sna. maligna oboljenja raznih lokalizacija. Moraju biti vezani za postelju i kucu od 12-14 dana posle operacije. Uz opštu ˇ ˇ terapiju. anaerobi. vodimo racuna o opštem stanju bolesnika. pa cak i tecnosti. Retro. a. Ako se ˇ ˇ pojavi febrilno stanje tada su indikovani antibiotici.omamom etrom. Za sve ove apscese kao uzrocnici se navode ˇ streptokoke. odaju fetor ex ore i pogrešno ih je tumaciti gnojenjem. posle cega. narocito limfaticnog prstena u njemu. ˇ Opisuju se i komplikacije u toku same operacije ili u postoperativnom periodu. To može biti rano ili pozno krvavljenje. Tonzilarne lože su ispunjene ´ fibrinom. U principu svim bolesnicima se pre tonzilektomije uzima vreme krvavljenja i vreme koagulacije. redje u "rauš narkozi" . stafilokoke. posle 50 godine. teško uzimaju hranu. Gnojna kolekcija se formira u visini gornje 15 . a danas ih retko srecemo. Relativne kontraindikacije su gnojna oboljenja nosa i sinusa do njihove sanacije. Te komplikacije su: peritonzilarni apsces. Kao apsolutne kontraindikacije navode se hemofilija i druga oboljenja hematopoetskog sistema. a u odraslih. ´ retrofaringealni apsces. izuzetno u lokalnoj anesteziji. prenadraženi. po pravilu jake virulencije. ali ona su pre tehnicki problem koji se može uspešni ˇ rešiti. otvorena tuberkukloza.i parafaringealni apscesi nastaju inflamacijom i kolikvacijom limfnih cvorova u tim prostorima i prelaskom gnojne kolekcije (apscediranjem) u okolne ˇ prostore bogate rastresitim vezivnim tkivom. smiruje se i vraca mu se raspoloženje. zatim atroficni rinitis ili ozena. neposredno stanje posle gnojave angine i infektivnih bolesti. U dece starosna dob je spuštena izmedju 2-3 godine. pa cak i difterijom. primetno ˇ na naše oci bolesnik se oseca bolje. a po potrebi i drugi ˇ ´ pregledi. E. U dece u opštoj endotrahealnoj anesteziji. nefritis. Komplikacije zapaljenjskih procesa u ždrelu Komplikacije se javljaju uglavnom posle akutnih zapaljenjskih oboljenja ždrela. Abscessus peritonsillaris Abscessus peritonsillaris nastaje prodiranjem infekcije iz tonzile u peritonzilarno tkivo. sa srcanim manama ili hipertenzijom moraju biti ˇ prethodno pripremljeni od strane interniste. Po pravilu lokalizacija je jednostrana. Operisani bolesnici moraju da imaju režim u pogledu ishrane i ponašanja. Izuzetno se tonzile mogu odstraniti elektrohirurški ili zamrzavanjem (krioterapija). parafaringealni apsces i tonzilogena sepsa. Iznecemo klinicke ˇ ´ ´ ´ ˇ karakteristike pojedinih apscesa. ˇ Bolesnici sa lakim formama dijabetesa. Kontraindikacije za tonzilektomiju dele se na apsolutne i relativne.Tonzilektomija u odraslih se izvodi u lokalnoj infiltrativnoj anesteziji.

glatko izbocenje. ´ ´ bolova prema ušima i disfagicnih smetnji u ždrelu. Uz anamnezu. b. usled cega je gutanje otežano. Govor je ˇ ˇ ˇ otežan. Infekcija se prenosi na limfne cvorove u toj regiji ˇ koji kolikviraju i apscediraju. Obicno pod pritiskom pokulja fetidan gnoj. Abscessus parapharyngealis Abscessus parapharyngealis nastaje širenjem infekcije iz farinksa i tonzila (posle angina i tonzilektomije. ˇ ˇ Skalpelom se udje samo nekoliko milimetara. a vrat je lagano iskrivljen na tu stranu. Inace vrlo brzo prestaje uzimanje i tecnosti zbog jakih bolova. Bolovi se potenciraju prilikom pokušaja gutanja. artikulacija izmenjena sa nazalnim prizvukom. Bolesnik odmah oseti poboljšanje lokalnih simptoma. Celo podrucje je crveno. iritirano. a kasnije ˇ ˇ i disanje može biti ugroženo. I ovde je lecenje hirurško. meko. koje fluktuira. Kratak tok bolest. a lekar je u sedecem položaju iza decije glave. Abscessus retropharyngealis Abscessus retropharyngealis se karakteriše po tome što od njega obolevaju mala deca i deca predškolskog uzrasta i što ima akutni tok. pa i vlastite pljuvacke. Pored povišene temperature i drugih ˇ ˇ opisanih opštih simptoma klinickom slikom dominiraju jaki bolovi lokalizovani na strani ˇ obolele tonzile. Sa instrumentom udjemo ponovo da vidimo da li je drenaža potpuna. Izbocenje može da se primeti i u ˇ ˇ mezofarinksu. Pri lokalnom pregledu može da se vidi jednostrano. Ova deca su obavezno hospitalizovana. Incizija se pravi na donjem polu apscesa. Antibiotska terapija se nastavlja. Izdašnu terapiju antibioticima treba nastaviti narednih 6-7 dana. Lokalno nalazimo asimetricno izmenjenu tonzilu.polovine tonzile. Najjace izbocenje ove asimetrije može biti lokalizovano u visini ˇ ˇ i iznad gornjeg pola tonzile. U dece do formiranja apscesa dolazi posle gnojnih zapaljenjskih promena u nosu. a onda tupim instrumentom (pean. U odraslih može da se javi ista lokalizacija. ´ Lecenje se sastoji u inciziji peritonzilarnog apscesa na najizbocenijem mestu. Simptomi su opšti. adenoidnim vegetacijama i posle angine. harman) udjemo dublje do gnojne kolekcije. Postoji i izraziti trizmus. oboljenja zuba i posle povreda vrata) ili spuštanjem gnojne infekcije 16 . teško opšte stanje. i lokalnim pregledom dolazi se do dijagnoze. vec napred pomenuti. Poželjno je da se dete opije (eter narkoza) a zatim se postavi u položaj ˇ sa glavom nižom od ostalog tela. koji može biti ˇ i sangvinolentan. ta asimetrija od tonzile prelazi na ˇ meko nepce i prema uvuli. Sa 3% H2O2 damo da ispere usta i otkloni neprijatan zadah. više napred ili pozadi. c. pomenuti simptomi i lokalni nalaz namecu dijagnozu. ˇ ´ Simptomi se brzo razvijaju i progrediraju iz casa u cas. Treba da se ´ ˇ obezbedi aspiracija gnoja. Obicno se javlja 4-5 dana posle vec prebolele angine ili njenog poboljšanja. ali se radi po pravilu o "hladnom apscesu" tuberkulozne geneze i dužeg trajanja. ali je taj deo vrata na palpaciju bolno preosetljiv. Otok ˇ se ne vidi spolja na vratu. zapaljenje sluznice. Lokalno može doci do nazalne opstrukcije.

Fibroma juvenile nasopharyngis. Dijagnoza se namece sama od sebe na osnovu gore opisanih subjektivnih tegoba i ´ lokalnog nalaza. facialis. treba blagovremeno proceniti kada hirurški intervenisati. a narocito v.iz mastoida. ˇ ˇ Medjutim. Medjutim.prema endokranijumu. jugularis interne i njenim širenjem putem krvotoka u ceo organizam. prema dole u medijastinum ili tromboziranjem vene da predje u sepsu. Proces zahvata duboke limfne cvorove vrata i rastresito vezivno tkivo u podrucju ˇ ˇ velikih krvnih sudova na vratu. Glavni simptom je bol u ždrelu i vratu. ulazi se tupo u podrucje apscesa koji se evakuiše i drenira. usled otoka koji pocinje od ugla ˇ mandibule i prostire se prema supraklavikularnoj loži. tj. Sepsis tonsillaris Sepsis tonsillaris nastaje prodiranjem infekcije preko v. Vrši se incizija iza m. ˇ Božidar Stefanovic ´ F. Tumori ždrela 1) Dobrocudni tumori ´ Od dobrocudnih tumora ždrela najvažniji klinicki znacaj ima juvenilni fibrom nosnog ´ ˇ ˇ sprata ždrela. ovi bolesnici su u teškom opštem stanju pod klinickom slikom septickih promena: visoko febrilni. posle tonzilektomije ili kod peritonzilarnog apscesa ili kod parafaringealnih apscesa direktno preko v. bledi. a. To znaci lošiju prognozu u obe ˇ gore opisane komplikacije. može se intervencija proširiti na tromboziranu v. Ona nastaje ˇ ˇ kao komplikacija zapaljenjskih promena u usnoj duplji i na zubima. sa drhtavicom. koja se podveže i resekuje. Ukoliko ˇ ˇ trizmus nije veliki vidi se i asimetrija na toj strani mezofarinksa sa pomeranjem tonzile prema unutra. Odatle može da se ˇ eksteriorizuje prema gore . Takodje su prisutne disfagicne smetnje. koji se razvija iskljucivo u muškaraca u pubertetu odnosno u decaka izmedju ˇ ˇ 10 i 20 godina. ´ ˇ ´ Pri lokalnom pregledu vidi se asimetrija vrata. Posle puberteta ovi tumori pokazuju tendenciju ka involuciji. koga ubrzo prati tortikolis na oboleloj strani. e. Ukoliko ˇ postoje znaci sepse i ove se mere pokažu nedovoljne. Otok je u pocetku bolan. jugularis internae. Angina Ludovici Angina Ludovici je flegmona baze usne duplje koja može da se širi i submandibularno i da dovede do klinicke slike koja je slicna napred opisanim. Fibroma juvenile nasopharyngis Juvenilni fibrom nazofarinksa je benigni tumor sa ekspanzivnim rastom i sklonošcu ´ ka krvavljenju. d. cvrst. To je danas po pravilu podrucje kojim se suvereno bave maksilofacijalni hirurzi. 17 . a javljaju se i teškoce u disanju. jugularis internu. sternocleidomastoideusa. Lecenje se pocinje visokim dozama sulfamidskih preparata i antibiotika. bolovima u glavi ˇ ˇ i opštom lomnošcu.

cvrste konzistencije. Ako se širi prema dole onda se pri faringoskopiji može videti izbocenje mekog nepca koje je slabije pokretno ili cak deo tumora koji prominira ispod ˇ ˇ slobodne ivice mekog nepca u mezofarinks. Klinicka slika. pojacana sekrecija iz nosa koja ˇ ˇ se teško evakuiše i rinolalija klauza razlicitog stepena. Pretpostavlja se da je uzrok hormonska disfunkcija.Etiologija. može se otkriti samo zadnjom rinoskopijom. Polazište ovog tumora najcešce je krov epifarinksa i gornja ivica ˇ ˇ ´ septuma koji pregradjuje hoane. Ako prodre u endokranijum tumor je inoperabilan jer bi se njegova trakcija prenela na moždano stablo. ˇ Dijagnoza. Ovako proširen tumor danas se izuzetno retko vidja. Dokazana je hiperprodukcija 11 oksi-keto-steroida (ženski hormon nadbubrežne žlezde) a smanjeno stvaranje 17-keto steroida (muški hormon iste žlezde). Usled cestih krvavljenja iz nosa ˇ ˇ bolesnik je bled. Ako je ovaj ˇ pregled neophodno uraditi. Histološki su benign tumori i ne daju metastaze ali imaju ekspanzivni. ˇ sfenoidne sinuse i endokranijum. onda se mora postupati veoma nežno zbog opasnosti od krvavljenja. glatke površine. Širi se prema napred u nosne šupljine i na niže prema mezofarinksu. Rentgen snimak nazofarinksa pomoci ce nam u dijagnozi. što može izazvati trenutnu smrt. Stroma tumora sastoji se od nezrelih vezivnih elemenata ispresecanih mnogobrojnim krvnim sudovima. Kod prodora u etmoid i maksilarne sinuse izaziva velike deformitete lica. Osnovni znaci koji moraju pobuditi sumnju na juvenilni fibrom jesu jednostrana ili obostrana zapušenost nosa i ceste epistakse u decaka izmedju 10 i 18 ˇ ˇ godina. ˇ Histološki ovi tumori su angiofibromi. Zavisno od stadijuma evolucije tumora. U zapuštenim slucajevima. adinamican. Radi tacnog utvrdjivanja ´ ´ ˇ rasprostranjenosti tumora. Tome se pridružuje glavobolja u potiljacnom predelu. Siguran laboratorijski znak da je rec o juvenilnom fibromu jeste nalaz smanjenih 17ˇ keto steroida a povecanih 11-keto steroida u serumu bolesnika. ˇ ˇ Na dodir obilno krvavi. destruktivni rast i sklonost ka recidiviranju. Makroskopski ovaj tumor je sivo ružicaste boje. poslednjih nekoliko godina se u svetu i u nas upotrebljava kompjuterizovana tomografija. Ovi decaci su ˇ ˇ obicno gracilne gradje sa slabo izraženim sekundarnim seksualnim karakteristikama. Ovo je veoma važno radi operativnog plana. Simptomatologija. maksilarni sinus. Ako je prodro u nos onda ce se tumor videti ´ i prednjom rinoskopijom. koji su danas retkost. cvrste konzistencije. ´ 18 . ˇ Odmah posle njegovog uklanjanja ravnoteža ovih hormona se uspostavlja. može se konstatovati i sekundarna anemija. može da prodre u etmoid. u decaka koji imaju juvenilni fibrom. Ovi krvni sudovi vecim delom ´ nemaju mišicni sloj i zbog toga prilikom povrede ovog tumora dolazi do profuznog ´ krvavljenja. Digitalno može se napipati tumor glatke površine. Da bi se tacno ˇ objasnila patogeneza ovih tumora potrebno je precizno poznavanje mehanizma uticaja hormonske ravnoteže na bazicno vezivno tkivo i krvne sudove. ako je još u okviru nazofarinksa.

U svakom slucaju ona se izvodi ˇ samo u dobro opremljenim centrima. 19 . ˇ Diferencijalno dijagnosticki treba prvo misliti na maligne neoplazme. pri rutinskom pregledu epifarinksa moguce je prevideti sasvim malu tumorsku leziju. Klinicka slika. centralnog ˇ nervnog sistema ili oka. Pošto svaki sprat farinksa ima svoje karakteristicne osobenosti. lateralnom rinotomijom ili kroz maksilarni sinus. Iako se jave. Kako ´ bogatstvo limfne mreže i krvnih sudova u ovoj regiji brzo dovodi do regionalnog širenja. tako da pažnju lekara i bolesnika odvode na te organe. nazofarinks može biti dugo sedište tumora uz odsustvo bilo kakve simptomatologije. ˇ pa im je i prognoza veoma loša. Topografski položaj farinksa ´ ˇ i bogata vaskularna i limfna mreža ovog podrucja cine da ovi tumori imaju veoma lošu ˇ ˇ prognozu. Operacija fibroma baze lobanje može se raditi i bez selektivne embolizacije ali uz rizik od obilnog krvavljenja. b) faza simptoma lokalne invazije. nosa. Da bi se ˇ ˇ smanjilo krvavljenje za vreme operacije danas se radi selektivna embolizacija krvnih sudova koji hrane tumor a koji se otkrivaju prethodnom arteriografijom. Osim toga. ti rani simptomi su veoma banalni i obicno "pozajmljeni" od susednih organa: uva. Zbog opasnosti od krvavljenja biopsija se vrši kada je bolesnik hospitalizovan. Maligni tumori nazofarinksa u svom razvoju daju nekoliko klinickih ˇ ˇ faza: a) faza latentnih simptoma ili tiha faza. U slucaju da je tumor inoperabilan leci se ˇ ˇ konzervativnom hormonskom terapijom i zracenjem. ako tumor nije prodro u endokranijum. Tumoru se može pristupiti transpalatinalno. Selektivna embolizacija se radi do 48 sati pre operacije. vrlo cesto kod ovih tumora bolesnik dolazi na pregled tek kada mu se pojave uvecani cvorovi na ˇ ´ ˇ vratu. Lecenje je iskljucivo hirurško. ˇ 3) Zlocudni tumori nazofarinksa ´ Pod zlocudnim tumorima nazofarinksa podrazumevaju se sve maligne neoplazme cije ´ ˇ je mesto nastanka u nazofarinksu. Radi se u opštoj anesteziji uz pripremu za eventualnu prednju ili zadnju tamponadu i transfuziju. antrohoanalni ˇ polip i velike adenoidne vegetacije. 2) Zlocudni tumori ždrela ´ Zlocudni tumori se relativno cesto lokalizuju u ždrelu. Zbog svog anatomskog položaja i konfiguracije. to se patologija ˇ malignih tumora svakoga sprata ždrela odvojeno proucava. Simptomatologija. i c) faza simptoma udaljene invazije i metastaza. Zbog ove specificnosti maligni tumori epifarinksa se relativno kasno dijagnostikaju.Definitivnu dijagnozu daje histološki pregled tumora.

Kao posledica opstrukcije faringealnog ušca tube auditive javlja se nagluvost koja je progresivna i može biti i obostrana. . Mnogo cešce nalazimo mešavinu ˇ ˇ ´ simptoma. Sa povecanjem tumora. C ˇ Tumori se širi prema napred kada dominiraju simptomi od strane nosa i ukoliko prodre u orbitu. moguce su ´ ´ i okcipitalne glavobolje. ´ . neuralgijom trigeminusa (II. staza papile. od strane oka (diplopije. III. Za ovu fazu karakteristican je Trotter-ov trijas koji je patognomonican za ˇ ˇ maligni tumor nazofarinksa: jednostrana pareza mekog nepca. oštecenje vida.Klinicka slika se ne razvija uvek po ovoj shemi. Infiltracija pterigoidnog ´ mišica daje trizmus. oko ušca tube auditive. oftalmoplegijom. Širenje prema gore: To je propagacija tumora prema seli turciki ili prema lamini kribrozi. Uz ´ nagluvost ide i zujanje. Ovo širenje može biti lokalno.Faza simptoma lokalne invazije karakteriše se slabijom ili jacom zapušenošcu nosa ˇ ´ i povremenim lakim krvavljenjima iz nosa. na simptome rinolalije nadovezuje se otežano gutanje ´ i disanje. 20 . U dece se nekada u ovoj fazi mora uraditi traheotomija. regionalno limfnim putem i humoralno.Faza simptoma udaljene invazije i metastaza. što zavisi od proširenosti tumora u momentu njegovog otkrivanja. a da se bolesnik ne javi lekaru. autofonija i refleksni bol u uvu. smetnje od strane tube auditive. tumor prelazi granice nazofarinksa. . autofonija i refleksni bol u uvu. Uz ´ nagluvost ide i zujanje. (Zbog toga se kod svakog krvavljenja iz nosa bez vidljivog uzroka mora dobro pogledati epifarinks). Posle izvesnog vremena razlicite ˇ dužine. ´ ´ psihoneurotski simptomi koji nastaju usled poremecaja sistema hipofiza . ´ anosmija. Takodje je najcešca primarna lokalizacija ˇ ´ ˇ ´ tumora nazofarinksa na lateralnom zidu. intelektualni poremecaji. tumor prodire ´ u srednju lobanjsku jamu u tzv. otološke smetnje i neuralgija trigeminusa (donja grana). ´ Lateralno širenje tumora je najcešce. Simptomi su: torpidne glavobolje. povremeno osecaj stranog tela u epifarinksu. petrosfenoidno raskršce.hipotalamus. Manifestuje se karakteristicnim ´ ˇ Jacod-ovim sindromom. povracanje. amaurozom.Faza latentnih simptoma može trajati nekoliko meseci. Poremecaj govora. Poremecaj govora se javlja kao ´ posledica infiltracije mekog nepca ili usled opstrukcije nazofarinksa tumorskom masom rinolalija klauza. tako da postaje vidljiv ˇ ´ u mezofarinksu. ali se retko vide ciste forme. IV. ´ ´ Šireci se dalje kroz prirodne otvore ili razaranjem velikog krila sfenoidne kosti.Faza simptoma lokalne invazije karakteriše se slabijom ili jacom zapušenošcu nosa ˇ ´ i povremenim lakim krvavljenjem iz nosa. egzoftalmus). Kadkada je nosna sekrecija lako krvlju obojena. U ovoj fazi javljaju se laki bolovi u uvu. Opisuju se cetiri osnovna tipa invazivnog širenja ´ ˇ ˇ esto su sindromi medjusobno isprepletani. Širenje prema dole: najcešce se vrši niz zadnji ili lateralni zid. Oštecenje trigeminusa daje jake bolove u predelu gornje i donje vilice. Ovde klinicka slika zavisi od pravca širenja tumora jer se osnovnoj slici ˇ pridodaje simptomi novozahvacenog predela. (Zbog toga se kod svakog krvavljenja iz nosa bez vidljivog uzroka mora dobro pogledati epifarinks). Kao posledica opstrukcije faringealnog ušca tube auditive javlja se nagluvost koja je progresivna i može biti i obostrana. .

ˇ ´ Dijagnoza. Epidemiološki ovi tumori imaju specificnu geografsku rasprostranjenost. Kada se tumor otkrije obavezno je uraditi biopsiju. pregled se mora uraditi u opštoj anesteziji sa podizanjem mekog nepca i upotrebom operativnog mikroskopa. Kadkad su prisutni i znaci povecanog intrakranijalnog pritiska. Diferencijalna dijagnoza: fibroma juvenile. U cilju dijagnostike ˇ ˇ poslednjih nekoliko godina u velikim medicinskim centrima Evrope i Severne Amerike obavezno se rade serološka ispitivanja na anti-EBV antitela i HLA tipizacija u svim slucajevima gde se sumnja na neki tumor nazofarinksa ili tamo gde su pristuni limfni cvorovi ˇ ˇ na vratu a primarni tumor nije otkriven. 21 . cvor na vratu je prvi ˇ ´ ´ ˇ ˇ alarmantni znak koji dovodi bolesnika na pregled. VI). sredozemne ˇ ˇ ˇ obale. a relativno retki u Evropi i Severnoj Americi. Kod ´ nediferentovanog karcinoma su cešce u kostima. Svaka lezija sumnjiva na neoplazmu mora biti histološki ispitana. i ´ c) Nediferentovani karcinomi nazofaringealnog tipa (UCNT) cine grupu sa ˇ posebnim odlikama koje se manifestuju na epidemiološkom. plucima. Etiologija. Hematogena diseminacija daje metastaze u bubregu. Svaka pojava cvora na vratu zahteva ˇ detaljni ORL pregled. Garcin-ov sindrom. ´ Za tumore nazofarinksa karakteristicno je i rano regionalno širenje u doboke limfne ˇ cvorove vrata. hoanalni polip. tuberkuloza. Kod embrionalnih sarkoma i malignih ˇ ´ limfoma one nastaju cešce i ranije. virusološkom i imunogenetskom planu. Može se upotrebiti i lokalna anestezija.V. Za dopunsku dijagnostiku služimo se rentgen grafijom nazofarinksa: bitemporalni snimak nazofarinksa. Za dijagnozu je potreban detaljan i sistematski pregled epifarinksa zadnjom rinoskopijom. neinvoluisane ili jako velike adenoidne vegetacije. baza lobanje po Hirtz-u i kompjuterizovana tomografija epifarinksa koja pored dijagnostike ima važnu ulogu u odredjivanju velicine zracnog polja. ˇ ´ ˇ b) Nekeratinizujuci karcinomi. slezini. a) Karcinomi Prema internacionalnoj histološkoj klasifikaciji tumora od 1978. srednje ucestali u africkiom zemljama. cešci su u žena i dece i nemaju nikakve veze sa pušenjem i ˇ ´ alkoholizmom. ˇ Veoma su ucestali na jugoistoku Azije. godine svi karcinomi nazofarinksa svrstavaju se u tri široke kategorije: a) Nediferentovani karcinomi (ukljucujuci limfoepiteliome i anaplasticne karcinome). Ako ona nije dovoljna. Daljim širenjem može doci i do zahvatanja svih 12 pari moždanih živaca jedne strane ´ tzv. Teške forme infektivne mononukleoze. lues. Za razliku od vecine karcinoma gornjih ´ aerodigestivnih puteva. Kao što smo vec napomenuli kod jedne trecine slucajeva. Sa posebnom pažnjom treba pregledati epifarinks.

tuberkuloza. To je vrlo retka lokalizacija primarnog tumora. U klinickoj slici dominiraju u pocetku simptomi banalnih faringealnih afekcija. b) i c) Nekeratinizujuci i planocelularni karcinomi u nazofarinksu imaju iste ´ karakteristike kao u ostalim delovima gornjih aerodigestivnih puteva. ˇ ˇ ´ 22 . ako ih ˇ ˇ ˇ ima. Primarni tumor na mekom nepcu obicno zahvata prednji ˇ nepcani luk ili supratonzilarnu jamu. koja se manifestuje prisustvom virusnih markera u epitelnim celijama tumora i antivirusnih antitela u serumu bolesnika. b) Sarkomi Od tumora mezenhimnog porekla u nazofarinksu se mogu videti embrionalni sarkomi kao rabdomiosarkomi i maligni mezenhimomi. bol pri gutanju i vracanju hrane kroz nos usled infiltracije mekog nepca ´ i konsekutivno poremecenog motiliteta. ´ 4) Zlocudni tumori mezofarinksa ´ Zlocudni tumori mezofarinksa predstavljaju neoplasticne tvorevine cije mesto ´ ˇ ˇ nastajanja može biti na nepcu ili uvuli. Histološki mogu biti: karcinomi i maligni limfomi tipa non-Hodgkin. 40% od svih malignih limfoma tipa nonHodgkin koji se javljaju u decijem dobu lokalizovani su u nazofarinksu. Primenjuje se zracna terapija primarnog tumora i cvorova na vratu. Moguca je i kombinacija ove dve metode. Otežano otvaranje usta usled trizmusa koji je ´ posledica infiltracije pterigoidnih mišica. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu iscrpne anamneze i lokalnog pregleda orofarinksa. tumor mixtus itd. ˇ Lecenje: zracenje ili operacija.Na virusološkom planu dokazana je konstantna veza izmedju nediferentovanih karcinoma nazofarinksa i Epstein-Barr virusa. Za tvrdo nepce su više karakteristicni tumori malih pljuvacnih ˇ ˇ žlezda kao cilindromi. Diferencijalno dijagnosticki dolaze u obzir: lues. Karcinomi mekog nepca relativno rano metastaziraju. Obolevaju osobe ˇ ´ ˇ ´ starijeg životnog doba. zatim maligni limfomi tipa non-Hodgkin koji obuhvataju i rane "limfosarkome i retikulosarkome". na tonzili ili zidovima mezofarinksa. A. Karcinom mekog nepca Karcinom mekog nepca vidja se cešce u muškaraca nego u žena. ˇ Lecenje. Kasnije ˇ ˇ sa razvojem bolesti dolazi do jace izraženih simptoma bola koji zraci u uvo i polovinu glave ˇ ˇ na strani gde je lezija. Hirurški se uklanjaju cvorovi na vratu koji se palpiraju šest nedelja po završenom ˇ zracenju. ´ Imunogenetski u toku su opsežna ispitivanja u oblasti HLA sistema. Kod malignih ˇ limfoma zavisno od stadijuma bolesti primenjuje se odgovarajuci protokol terapije. hipersalivacija. druge vrste tumora. Histološki je najcešce planocelularni karcinom ali se ˇ ˇ ´ mogu sresti i druge forme. Lokalni tumorski recidivi uklanjaju se elektrohirurški ili krioterapijom. Cešce se maligni tumor proširi na meko nepce sa tonzile.

b. Klinicki se ne razlikuje od drugih karcinoma i cesto se otkriva kada se vec proširio na ˇ ˇ ´ regionalne limfne cvorove vrata. bol postaje sve ´ izraženiji. Nekroza tumora favorizuje sekundarnu infekciju pa može ˇ nastati flegmona mekih tkiva vrata. Neophodno je obratiti punu pažnju na sve disfagicne i druge razne tegobe ˇ u ždrelu koje su uporne. ako tumor urasta u kriptu. Zlocudni tumori tonzila ´ Zlocudni tumori tonzile. to pri svakoj sumnji na maligni proces treba brižljivo palpirati vrat kako bi se one otkrile. Javlja se obicno u vegetantnoj ˇ ˇ formi. Zbog toga svaka nejednakost tonzila u ´ ˇ odraslih osoba cak i ako asimptomatska. U toku daljeg razvoja bolesti zbog širenja tumora prema jeziku dolazi do ˇ ogranicene pokretljivosti istoga. ˇ 23 . Takva tonzila mora da se razlikuje od one zdrave bilo uvecanim rastom ili promenom boje ili cvrstine. Palatinalne tonzile predstavljaju relativno cesto sedište ´ ˇ primarne lokalizacije malignih tumora. pušenje. zahteva strogu kontrolu. u unutrašnjost tonzile ili je sakriven nepcanim ˇ lukom. mnogo ˇ ´ redje bazocelularni a izuzetno adenokarcinomi. Uporne banalne ˇ ´ ˇ ´ smetnje u ždrelu u starijih osoba pogotovu pušaca moraju uvek pobuditi sumnju na maligni ˇ proces. Bolovi i fetor ex ore postaju sve jace izraženi. ispljuvak je ponekad krvlju obojen i javlja se fetor ´ ex ore koji je posledica nekroze tumora. ˇ Dominira osecaj grebanja i peckanja u predelu krajnika koje se pojacava pri aktu gutanja. Širenje u lateralnom smeru dovodi do infiltracije pterigoidnih ˇ mišica i pojave trizmusa. Ishrana bolesnika je ´ ˇ sve teža i on postaje kahektican. onda ga moramo naslutiti. Usled infiltracije i erozije velikih krvnih sudova vrata može doci do jakih krvavljenja sa letalnim ishodom. ´ Regionalne metastaze na vratu u ranom stadijumu karcinoma tonzile mogu se naci u 60% ´ slucajeva. Oko 5% svih malignih tumora otpada na tonzilu palatinu. Obe vrste imaju tendenciju da ulcerišu. Najcešce se vidjaju karcinomi i maligni limfomi tipa nonˇ ˇ ´ Hodgkin. Najbolje je da se ucini ˇ ˇ tonzilektomija a zatim histološka analiza. Uskoro dolazi do refleksnog bola prema uvu zahvacene strane. Po pravilu ´ javljaju se u osoba starijih od 50 godina. Daje i udaljene metastaze. Rano daju regionalne metastaze u limfne cvorove vrata. Hronicne iritacije. tj. narocito ako se javljaju u osoba starijeg uzrasta. ˇ Klinicka slika. ´ ˇ Najcešce se te smetnje pripisuju angini pa se gubi u vremenu lececi anginu. dolazi do povecane salivacije. alkolizam dovode se u ˇ vezu sa pojavom ovih neoplazmi. Prilikom ˇ orofaringoskopije lako se može uociti tumor koji raste na prednjoj strani tonzile narocito ako ˇ ˇ je vegetativan. Histološki to su najcešce planocelularni karcinomi. U ranom stadijumu oboljenja simptomatologija je banalna i neznatna. Medjutim. Takodje lako pada u oci ulceracija koja mora da navede na sumnju na maligni ˇ proces. Pošto ovaj karcinom rano daje regionalne ˇ metastaze. U ženskih osoba a takodje i u dece javlja se cešce nediferentovani karcinom ˇ ´ nazofaringealnog tipa (UCNT) ciji je stari naziv limfoepiteliom. Ovo su znaci vec uznapredovalog procesa. S obzirom na raznolikost tkiva iz kojih je sacinjena tonzila na njoj se mogu razvijati ˇ razlicite vrste malignih tumora. Karcinomi tonzile javljaju se u vecem procentu u muškaraca nego u žena. Makroskopski to su cešce infiltrativni tumori ˇ ´ ali mogu se videti i vegetantne forme. Ukoliko postoje kontraindikacije za tonzilektomiju ogranicavamo se samo na biopsiju tumora. ´ Dijagnoza. Histološka dijagnoza otkrice vrstu tumora prema kojoj ce se odrediti terapijski plan ´ ´ kao i prognoza bolesti.

Regionalne metastaze se javljaju vrlo rano i dosta cesto je to prvi simptom koji skrece ˇ ´ pažnju na ozbiljnost oboljenja. Slabo diferentovani. Histološki to su uglavnom lymphoma malignum lymphoblasticum. Maligni tumori orofarinksa u dece se skoro iskljucivo javljaju kao maligni limfomi tipa non-Hodgkin koji se razvijaju na ˇ Waldeyer-ovom limfaticnom prstenu odnosno na palatinalnim tonzilama (24%). I u njih se kao jedan od predisponirajucih faktora ´ navodi hronicna iritacija u kojoj alkoholizam i pušenje imaju vodecu ulogu. Javljaju se prvenstveno u odraslih muškaraca dok su u žena mnogo redji. Razlika je u tome što se ove lokalne promene tope na zracenju. ˇ Zavisno od stadijuma lece se zracno ili hemioterapijom ili kombinacijom ovih dveju ˇ ˇ mogucnosti. ´ 5) Zlocudni tumori hipofarinksa ´ Maligni tumori hipofarinksa mogu da polaze iz valekule. retko daju lokalne recidive ali mnogo cešce daju diseminaciju u ˇ ˇ ´ ekstralimfaticne organe: kosti. osecaj ´ stranog tela i neodredjeni bolovi pri gutanju koji zrace prema uvu. U odraslih jedna petina svih ovih tumora javlja se u gornjim aerodigestivnim putevima od cega najcešce u tonzili ˇ ˇ ´ palatini (45%). Ovo je karakteristican ˇ ˇ simptom za karcinom sinusa piriformisa i nikako ga ne treba zanemariti. ˇ 24 . javlja se fetor ex ore kao ˇ posledica nekroze tumora i promena u boji glasa. lymphoma Hodgkin. jetra. Razne vrste leukoza. Odmah je potrebno ˇ ´ uraditi biopsiju kako bi se klinicka dijagnoza potvrdila histopatološki. Glavni simptomi na koje se bolesnik žali jesu bockanje u ždrelu. Tek posle produbljenih ispitivanja po odredjenom protokolu možemo govoriti o oboljenju koje je lokalizovano i može se opravdano upotrebiti radioterapija u cilju lecenja (prvi stadijum). Kao što smo ranije spomenuli ova grupa pokriva predjašnju grupu "limfosarkoma" i "retikulosarkoma". sinusa piriformisa i retrokrikoidnog predela. Otkriva se tumorski infiltrat koji je obicno vec znatno uznapredovao. simptomima koji nisu karakteristicni tako da se dijagnoza ˇ ˇ postavlja kasno. Bolesnici govore kao da imaju zalogaj u ždrelu. lues. ˇ ´ Bolest pocinje postepeno. pa i peritonzilarni apsces. koža. Lymphoma malignum non-Hodgkin tonzile. Oni se ˇ razlikuju od malignih limfoma odraslih kako po histološkoj slici tako i po svojoj prirodi. po pravilu su difuzni pošto je nodulusna forma u dece izuzetno retka. Savremeni onkološki stav je da se maligni limfomi non-Hodgkin tipa moraju "a priori" smatrati diseminovanim oboljenjem.Diferencijalno dijagnosticki moramo misliti na tuberkulozni proces. Dijagnoza se postavlja pregledom hipofarinksa indirektnim ili direktnim putem. Najcešce se javljaju u sinusu piriformisu. aktinomikozu. Histološki to su gotovo ˇ ´ uvek planocelularni karcinomi dok su ostale forme retke. Lokalni nalaz kod ove vrste malignih tumora isti ˇ je kao i kod karcinoma a takodje i simptomatologija. inflamatorne ˇ procese druge etiologije. Sa razvijanjem bolesti simptomi postaju sve jace izraženi: disfagija je sve teža.

Radi se faringolaringektomija sa blok ˇ ˇ resekcijom cvorova na vratu ako za to nema kontraindikacija. Zracenje se primenjuje ˇ ˇ postoperativno ukoliko operacijom nije postignuta radikalnost.Lecenje je kombinovano hirurško i zracno. Mirjana Spalajkovic ´ 25 .

ciji su delovi medjusobno povezani ˇ ˇ zglobovima. Postoje dve strane epiglotisa. viši deo. cini ˇ ˇ pljosnata kvadratna površina (lamina). Klinicka anatomija ˇ Klinicka anatomija.krikoidne. Gore je larinks vezivnim tkivom povezan s hioidnom kosti. na ˇ njegovoj srednjoj liniji. ´ ˇ ˇ Prstenasta hrskavica (cartilago cricoidea) gradi osnovu hrskavicnog skeleta larinksa. Aritenoidne hrskavice (cartilagines arythenoideae) imaju oblik trostrane piramide. Sastoji se od dve ´ cetvorougle ploce (lamine) koje se na svom prednjem delu spajaju pod uglom od oko 90° ˇ ˇ (angulus). ˇ Ima oblik prstena. a njegova donja granica je donja ivica ˇ krikoidne hrskavice. i 6. u vidu luka (arcus). Štitna hrskavica (cartilago thyreoidea) je najveca hrskavica larinksa.VI. smešten je u prednjem delu vrata. Na gornjoj i lateralnim stranama lamine nalaze se glatke zglobne površine za zglobljavanje sa aritenoidnim hrskavicama i donjim rogovima tiroidne hrskavice. aktivno ´ i pasivno veoma pokretljiv u svim pravcima. ligamentima i mišicima. što je vrlo važno za dobro obavljanje njegovih mnogobrojnih funkcija. Na donjem delu. membranama. pri bazi. Na gornjem delu prednjega spoja obeju lamina nalaze se prominentia laryngis (Adamova jabucica) i incisura laryngis. cija ˇ se baza zglobljava s krikoidnom hrskavicom. tireoidne i ˇ epiglotisa i jednog para aritenoidnih hrskavica. 1 . Nazad. a dole se nastavlja elasticno trahealno stablo. Hrskavicavi skelet larinks sastoji se od tri neparne hrskavice . Grkljan A. On je. ciji je prednji. zahvaljujuci svojim fibromuskularnim vezama s okolinom. Unutrašnju površinu larinksa oblaže ´ sluznica. prednja ili lingvalna i zadnja ili laringealna. Ostale parne hrskavice (Santorinijeva i Vrisbergove) nemaju veceg klinickog znacaja. u visini izmedju 3. ove hrskavice imaju dva nastavka. Gornju granicu larinksa cini ˇ slobodna ivica epiglotisa i ariepigloticnih nabora. Ispred i sa obe strane larinksa smeštena je tireoidna žlezda. a prema nazad imaju izgled otvorene knjige. Larinks se sastoji od hrskavicavog skeleta. Zadnje ˇ ivice lamina produžuju se prema gore i dole s gornjim i donjim rogom štitne hrskavice (cornu superior et inferior). izmedju larinksa i kicmenog stuba nalazi se ˇ ˇ hipofarinks sa svojom jako pokretnom muskulaturom. Ova drška (petiolus) usadjena je sa zadnje strane spoja dveju lamina tireoidnih hrskavica a iznad prednje komisure glasnica. a zadnji. Epiglotis ima oblik ovalnog lista s drškom okrenutom nadole. niži deo. Na prednjoj strani nalazi se processus vocalis na koji se pripaja m. vratnog pršljena. vocalis (m. fiziologija i patofiziologija ˇ Larinks je pocetni deo donjih disajnih puteva.

ˇ Lumen larinksa je podeljen na tri sprata: Supragloticki prostor ide od aditusa larinsa (gornja ivica epiglotisa i ariepiglotickih ˇ ˇ nabora) do ventrikularnih nabora. Gloticki prostor nalazi se izmedju glasnica. cricothyreoideus (anterior) je glavni mišic zatezac larinksa. interarythenoideus (transversus) i m. Izmedju ventrikulnih nabora i glasnica je ventriculus Morgagni. ˇ Mišici koji primicu glotis do srednje linije. ˇ 2 . podizanju i spuštanju. a završava ˇ ˇ se na donjoj ivici krikoidne hrskavice. ˇ M. ˇ Šupljina larinksa pocinje od ariepigloticnih nabora i gornje ivice epiglotisa. Spoljnji mišici povezuju larinks s okolinom i ucestvuju u ´ ˇ njegovoj fiksaciji. m. ´ ˇ M. Unutrašnji mišici larinksa povezuju pojedine hrskavice larinksa i neposredno uticnu ´ ˇ na širinu glotisa. Lateralno i nešto prema nazad postavljen je processus muscularis na koji se pripajaju primicaci i odmicaci glotisa. nazvani još i fonacijski mišici su sledeci: ´ ˇ ´ ´ m. Mišici larinksa predstavljaju jednu funkcionalnu celinu. thyreoarythenoideus externus (externus). gloticki deo larinksa je najuži. Prema funkciji dele se na adduktore (primicace). ˇ formira glasnicu i ucestvuje direktno u proizvodjenju glasa. Ono ima svoj unutrašnji i spoljnji deo. te zbog toga šupljina larinksa u vertikalnom ˇ preseku ima oblik pešcanog sata. M. ˇ Srednji. Unutrašnje vezivo. abduktore (odmicace) i tenzore ˇ ˇ (zatezace). cricoarythenoideus posterior (posticus) je jedini odmicac glasnica koji širi glotis.thyreoarythenoideus). ˇ Subgloticki prostor nalazi se ispod glasnica sve do donje ivice krikoidne hrskavice. thyreoarythenoideus pars interna seu internus) je unutrašnji zatezac. ˇ ˇ Fibrozno tkivo larinksa povezuje medjusobno laringealne hrskavice i larinks sa okolinom. ˇ Spoljnje vezivno tkivo povezuje larinks s okolnim organima. ali prema klasicnoj podeli ´ ˇ razlikuju se spoljnji i unutrašnji. cini podlogu sluznici larinksa. odakle pocinje traheja. pored toga što povezuje hrskavice. cricoarythenoideus lateralis (lateralis). vocalis (m.

subclaviae a. ˇ ˇ Glasnice su veoma siromašne u limfnim sudovima. Labavija veza s podlogom postoji u subgloticnom prostoru i na ariepiglotickim ˇ ˇ naborima. a zatim se okrece nagore i to. laryngeus inferior seu recurrens odvaja se od n. thyreoidea superior (podrucje a. narocito u dece. U odraslih ljudi skoro ceo larinks prekriven je plocasto-slojevitim epitelom. ograniceni samo na glasnicu. thyreoidea inferior preko grane a. ´ ˇ 3 . a senzitivna za subgloticki predeo. Daje motorna vlakna za sve unutrašnje mišice larinksa izuzev krikotireoidnog. trepljasto-cilindricnog epitela. subclaviae). vrlo sporo šire. ˇ Larinks se snabdeva arterijskom krvlju posredstvom: A. Raspored ove dve vrste epitela zavisi ˇ od uzrasta. A. ˇ Sluznica je preko elasticnih i kolagenih vlakana u submukozi prilicno cvrsto vezana ˇ ˇ ˇ za podlogu. et ˇ med. N. ˇ ˇ ˇ Subgloticki prostor takodje je bogat limfnim sudovima. Najpre ide prema dole. ˇ Živci Inervaciju larinksa obezbedjuje n. ispred a.. (podrucje a. laryngicae inf. Unutrašnja grana je cisto senzitivna. ulazi u larinks na zadnjedonjem delu hiotireoidne membrane. vagusa u grudnom košu. Zboga toga se maligni tumori. ˇ Pomenute arterije larinksa prate istoimene vene.Histologija sluznice grkljana Sluznica larinksa sastoji se od respiratornog. Limfni sudovi Limfni sudovi larinksa imaju veliki znacaj zbog mogucnosti metastaziranja karcinoma ˇ ´ larinksa u regionalne limfne žlezde. s desne strane. ´ ispod luka aorte i izmedju traheje i jednjaka penje se prema larinksu. vagus preko svojih grana nn. Ovi prostori predstavljaju predilekciona mesta za stvaranje edema. koji je ˇ bogat sluznim žlezdama i plocasto-slojevitog epitela.) koja preko grana aa. gde se nalazi rastresito vezivno tkivo. s leve. laryngeus superior odvaja se od vagusa neposredno posle njegovog izlaska kroz foramen jugulare i za larinks daje dve grane. Ovim sudovima limfa otice ˇ ˇ u prelaringealne i pretrahealne limfne cvorove kao i u donje duboke vratne cvorove. laryngica sup. Glasnice dele limfotok na dva dela: Supragloticki prostor bogat je limfnim sudovima koji odvode limfu u gornju duboke ˇ vratne limfne cvorove i u preepigloticke cvorove. ˇ N. laryngeus superior et inferior. carotis ext.

odnosno stupanjem u dejstvo sfinktera. gutaju bez opasnosti od zapadanja delova hrane u larinks. te predstavljaju sekundarne socijalne funkcije. javice se poremecaji mehanizma ´ ´ disanja i krvotoka. koji je najuže mesto u disajnim putevima. U larinksu postoje tri sfinktera: prvi. Na ovaj nacin ˇ ˇ utvrdjuje se acidobazna ravnoteža i odgovarajuca koncentracija ugljen-dioksida u krvi. b. stranih tela i dr. Respiratorna funkcija Respiracija je jedna od osnovnih vitalnih funkcija organizma. predstavljaju ariepigloticki nabori. drugi sfinkter cine ventrikularni nabori. Negativna strana mehanizma sfinktera javlja se prilikom aspiracije stranih tela. Funkcija larinksa a. glotis se refleksno zatvara. ´ ˇ B. nije tacno. od kojih je najvažnija fonacija. Ariepigloticki ˇ sfinkter u larinksu se zatvori i piriformni sinus se široko otvori da bi propustili hranu nadole. te postoji veca mogucnost ´ ´ oštecenja levog rekurensa procesima u ovom podrucju. Klinicka fiziologija ˇ Fiziologija larinksa je višestruka. a neke njegove fiziološke radnje su od vitalne važnosti. Jackson (Džekson) je larinks nazvao "Kerberom pluca". da je epiglotis najjaci i jedini zaštitnik donjih disajnih ˇ puteva. Vidno mesto u normalnom obavljanju mehanizma disanja ima larinks. 4 . Zaštitna funkcija Istovremeno s respiracijom u larinksu se razvio mehanizam zaštite donjih respiratornih puteva od ulaza hrane. dolazi ispod baze jezika koja ide prema nazad. ˇ aritenoidne hrskavice i epiglotis. ˇ ´ Pri gutanju larinks se podigne. Mehanizam sfinktera Zatvaranjem larinksa. Ovo dokazuje da ranije mišljenje. a treci su glasnice. Bolesnici kojima nedostaje epiglotis usled tumorskog procesa ili ˇ operativnog zahvata. sprecava se prodiranje ˇ delova hrane i drugih stranih tela u donje disajne puteve. U toku filogenetskog razvoja coveka larinks je najpre ispunjavao primarne biološke ˇ funkcije disanja i zaštite disajnih puteva. Kasnije su izvesne funkcije sekundarno adaptirane na disajne organe. pošto normalna respiracija omogucuje istovremeno i normalan rad srca i ´ krvnih sudova. ´ Ako postoje smetnje. Ova zaštita sprovodi se sledecim mehanizmima: ´ ´ c. gornji sfinkter. jer se pokretima laringealnih mišica ´ reguliše velicina otvora glotisa. u smislu stenoze larinksa.Levi rekurens ima mnogo duži put u medijastinumu od desnog.

Na perifernim organima za fonaciju izvršene su izvesne anatomske modifikacije. u male dece. Kolicina i pritisak kiseonika se ´ ˇ ˇ smanjuje i nastaje hipoksija i nagomilavanje ugljendioksida u krvi. Refleks kašlja Pri sprecavanju stranog tela da dospe u disajne puteve pored sfinktera stupa u dejstvo ˇ i refleks kašlja. 5 . Ukoliko nastaje naglo. Suženi lumen ´ larinksa onemogucava prolaz dovoljne kolicine vazduha. Na sluznicama. Kod hronicnih procesa. rec je o ˇ ´ ˇ subgloticnom laringitisu. ´ Proizvodjenje glasa je jedan veoma složen proces koji zahteva sklad mnogih sistema u organizmu (detaljnije o ovoj funkciji vidi poglavlje o Fonijatriji). vrat i grudni koš). ´ e. Patofiziologija a. koja je sekundarno adaptirana na organe za disanje i gutanje. pracena je stridorom. organizam se ˇ ˇ ˇ postepeno navikne na minimalne kolicine kiseonika. c. Promuklost se javlja u preko pedeset raznih bolesti. tumora. Fonacija Fonacija je filogenetski najmladja funkcija. U odraslih. vežnjacama i koži pojavljuje se plavicasta boja. Zahvaljujuci ovome refleksu iz donjih disajnih puteva mogu da se odstrane ´ patološki produkti traheobronhijalnog stabla i pluca (ekspektoracija). Laringealna dispnoja je inspiratorna. Kod zapaljenjskih promena promuklost menja jacinu. U novorodjenceta i ´ ˇ ˇ odojceta je znak kongenitalne anomalije. Posledica je oboljenja u samom larinksu ili na udaljenim organima (centralni nervni sistem. uvlacenjem u jugulumu i epigastrijumu. Može biti jedna primetna do teškog gušenja. Ukoliko nismo u stanju da lumen larinksa ˇ oslobodimo. pristupamo traheotomiji. Ako dugo traje ˇ i postepeno se pogoršava. Disfonija i afonija Disfonija i afonija (promuklost. Dispnoja Dispnoja (otežano disanje) je posledica smanjenja lumena grkljana na raznim nivoima. ´ b.d. bezvucnost glasa) je najcešci simptom oboljenja ˇ ˇ ´ larinksa. koje su omogucile adaptaciju ovih organa za funkciju fonacije. visinu i boju u toku dana. Cijanoza Cijanoza nastaje kod teških dispneja i preteci je simptom ugušenja. C. u težih oblika. Diplofoniju (glas sa jednim višim i jednim dubljim tonom) srecemo kod polipa ili nodulusa na glasnicama. Afonija nastaje usled paralize ˇ ´ rekurensa ili kod konverzivne neuroze. dispnoja je posledica alergijskih stanja. Ona se razvila zahvaljujuci visokoj diferencijaciji centralnog nervnog ´ sistema. najcešce je posledica tumora. paraliza ˇ i dr. nocu.

Kašalj Kašalj je najcešci simptom zapaljenja i aspirisanog stranog tela. Neprohodnost lumena larinksa (Atresia laryngis congenita) Potpuna neprohodnost lumena larinksa posledica je postojanje vezivne opne izmedju zidova larinksa. ružicaste boje. dete nema snage da diše. Kod subgloticnog ˇ laringitisa. Može biti ˇ ´ suv ili pracen iskašljavanjem. Ekspektoracija je sluzava. srece se kod neuroloških oboljenja pracenih gubitkom senzibiliteta farinksa ´ ´ i larinksa. Brzo nastaje cijanoza i egzitus. Bol pri gutanju (odinofagija) nastaje kod oštrih i zabodenih stranih tela. Treba najhitnije uraditi direktoskopiju larinksa i bronhoskopom perforisati vezivnu opnu ili naciniti traheotomiju. Najcešce se srece subgloticno. Pozadi se membrana završava ´ ´ konkavno. inklavisanog stranog tela na ušcu jednjaka i dr. Membranae laryngis Membrana nastaje usled nedovoljnog razdvajanja glasnica. Pokretljivost glasnica je ocuvana. zahvatajuci prednju trecinu ili polovinu obeju glasnica. ˇ ˇ Male membrane su asimptomatske. tuberkuloze i perihondritisa larinksa. U ˇ suštini oboljenja stoji nedovoljna cvrstina (rigidnost) hrskavice koja se nalazi na ulazu u ˇ larinks i slabost (hipotonija) neuromuskulature u predelu gloso-faringo-larinksa. Urodjene anomalije a. Kod ˇ asfiksije pak. Lecenje je hirurško i izuzetno pre pete godine života. Izuzetno je retka i otkriva se na autopsiji. Ukoliko kašalj ima ˇ ´ prizvuk promuklosti. a kod pertusisa je pracen zacenjivanjem. ˇ ´ ´ ˇ Prakticno je inkompatibilna sa životom. tanka i prozirna. kašalj je slican "lavežu psa". Redje se može naši supra-odnosno subgloticno. ´ ˇ e. Lokalizuje se u 3/4 slucajeva izmedju ˇ ˇ glasnica. Disfagija Disfagija (otežano gutanje) je posledica tumora u postkrikoidnom predelu i sinusu piriformisu. Dijagnoza se postavlja direktoskopijom. to je znak da se proces odigrava na glasnicama. Kod vecih se pojavljuju promuklost i dispnoja. dete pravi snažne disajne pokrete ali bez placa i krika. ˇ Zatim slede mere intenzivne oksigenacije i reanimacije. Kod ove 6 . Poremeceni akt gutanja. To je vezivna opna prekrivena epitelom. ˇ Odmah po rodjenju. Prognoza je dobra. b. bronhoskopijom i laringomikroskopijom. sluzavo-gnojna ili sukrvicava. ˇ c. te ´ njih otkrivamo odmah po rodjenju. Laryngomalacia Ovo oboljenje je po ucestalosti na prvom mestu od svih malformacija larinksa. zapadanje ´ ´ hrane u larinks.d. Oboljenja larinksa A.

Ima se utisak ˇ ˇ da je ceo larinks nedovoljno fiksiran i nestabilan. orofaringoskopije (malformacije usne duplje. farinksa i baze jezika) i direktoskopije larinksa. Diferencijalno dijagnosticki dolaze u obzir: urodjene i stecene ciste. Njome nalazimo da je ˇ epiglotis izdužen i uzan. Pri inspirijumu upadaju u aditus larinksa. izmenjen oblik. ˇ Bolest se manifesuje odmah po rodjenju i to inspiracijski laringealnim stridorom razlicitog intenziteta. Pri ˇ inspirijumu kolabira u aditus larinksa a pri ekspirijumu lako flotira. obicno u drugoj ili sa navršenom ˇ drugom godinom. Glas je nepromenjen. ˇ ˇ subgloticni laringitis. Hemangiom i limfangiom se mogu pojaviti ˇ izolovano ili su udruženi sa istim tumorima u farinksu. ˇ ´ makroglosijama. Time treba ohrabriti roditelje da istraju u njihovoj strpljivosti. ˇ ˇ ˇ Najcešci je subgloticni hemangiom. nezrelost neuromuskulature ovog predela i dr). Hemangiome prema lokalizaciji delimo na: subgloticne i gloticno-supragloticne. 7 . Ariepigloticni nabor ˇ aritenoidne hrskavice su visoko postavljene. Epiglotis je mekan i mlitave konzistencije. velicinu i položaj epiglotisa.malformacije nalazimo uz to. posuvracenih ivica prema nazad. Smetnje sa razvojem larinksa. na licu i dr. ˇ Lecenje se sastoji u pravilnoj ishrani i nezi odojceta. U težim slucajevima postoji i ˇ ˇ dispnoja. mlitave. Najvažniji su prvi i drugi akt direktoskopije. Tumor je smešten izmedju sluznice i hrskavice. Dosadašnji patohistološki nalazi nisu ubedljivi i ne mogu da potvrde klinicke nalaze. benigni tumori. Tumores congenitales Urodjeni tumori su benigni izraštaji porekla krvnih i limfnih sudova. nestaju. ˇ Može se širiti do traheje. Oboljenje je ˇ najcešce izolovano. d. Stridor je neprekidan. ali može biti i udruženo sa drugim malformacijama: mikrognatijama. Potrebno je dovoljno davati ˇ ˇ vitamina C i D i kalcijum. a izuzetno cijanoza i respiratorna insuficijencija. Etiopatogeneza nije razjašnjena i pored nekih teorija (slaba impregnacija hrskavice hondrinom. Faringoepigloticni nabori su dugacki. horizontalno postavljen tako da mu ´ je vrh jako udaljen od zadnje cetvrtine jezika. Dijagnoza se postavlja na osnovu inspekcije (uvlacenje u jugulumu i inspiratorni ˇ stridor). bez obzira na položaj deteta. Iako su ovi tumori vrlo retki. U polovini slucajeva udružen je sa drugim lokalizacijama. Dva puta ga više srecemo u devojcica u odnosu na ˇ ´ ˇ ´ ˇ decake. glosoptoza i rascep nepca. Nalazimo ga odmah išpod ˇ ˇ glasnica i to pozadi ili bocno. Patohistološki je kavernozne ili kapilarne gradje. Direktoskopija se izvodi u male dece bez anestezije ili u površnoj inhalacionoj kako bi dete moglo da place. a smanjuje pri mirovanju i snu. Pojacava se pri ˇ ˇ placu. medijastinumu. Prognoza je dobra. Izuzetno smo prinudjeni da kod teških oblika respiratornih insuficijencija uradimo traheotomiju. najucestaliji je hemangiom. traheji. nagnute napred i blizu jedna drugoj. strana tela i dr. Redje je u obliku potkovice sa slobodnom prednjom stranom.

naduveni deo sam po sebi išcezne. ˇ a nekad i nadražajne doze betatronskog zracenja. ˇ Kod malih laringokela savetujemo da bolesnik izbegava naporan rad. probijaju hiotireoidnu membranu. a u odraslih. Laryngocoela Laringokela predstavlja vrecasto izbocenje Morgagnijevog ventrikulusa koje je ´ ˇ ispunjeno vazduhom. prolaze kroz faringealne mišice i ´ ˇ ´ fascije vrata sve do potkožnog tkiva. disfagija i dispnoja. Operativno odstranjenje primenjujemo tek posle 10. ˇ Za postavljanje dijagnoze služimo se sa više metoda. u drugoj godini života dolazi do spontane involucije angioma. Vecina bolesnika ˇ ´ se žali da im se pri naporu i kašlju na vratu pojavljuje izraslina. bez ˇ zapaljenja. koja na pritiska kolabira. Iako je oboljenje ˇ ˇ ˇ ˇ kongenitalne prirode. Male laringokele mogu biti asimptomatske. U dece se ispoljava ´ najcešce posle preležanog pertusisa. vec postoje periodi poboljšanja i pogoršanja. Ove smetnje nisu stalne. Pritiskom ruke. Božidar Stanisavljevic ´ 8 . Snimak treba uraditi sa Valsalvinom probom. stratigrafijom larinksa. ˇ ´ Laringokele mogu biti jednostrane i obostrane. a preko otvora komunicira sa endolarinksom. Redje se javlja promuklost. te se zamenjuju sa ˇ stecenom bolešcu. Lecenje je konzervativno i hirurško. disfagija i dispnoja. Spoljašnje mogu ˇ ˇ dostici velicine pesnice. te ih slucajno otkrivamo. ´ ˇ Dijagnoza se postavlja klinickim pregledom. Unutrašnje su po velicini manje i slepo se završavaju na ari-epigloticnom naboru i valekuli. ˇ ˇ Laringomikroskopijom nalazimo izdignutu sluznicu oko valekule i ariepigloticnog nabora. a po svom toku mnogo benignije.Dispneja i inspiratorni stridor sa znacima opstrukcije i kašljem su glavni simptomi novorodjenceta. U ˇ ´ najvecem broju slucajeva. unutrašnje i spoljašnje. e. posle teških poslova (dizanje tereta kod ˇ ´ nosaca. duvaca stakla i dr). ili pri odmoru. Inspekcijom i palpacijom pri izvodjenju Valsalvine probe raste i izbocuje se ograniceni deo na vratu koji pritiskom ponovo nestaje. direktnom ˇ laringoskopijom i laringomikroskopijom. cisticne limfangiome i dr. Nastaje zbog urodjene slabosti zidova larinksa i povecanja vazdušnog pritiska u šupljinu larinksa. godine života. Izuzetno smo prinudjeni da uradimo ˇ traheotomiju. muzicara sa duvackim instrumentima. U diferencijalnoj dijagnozi treba razlikovati aneurizme velikih krvnih sudova vrata. preventivne mere protiv infekcije. prve manifestacije se vidjaju obicno u odraslih. Na stratigramu larinksa nalazimo džep ispunjen vazduhom. Ostale lokalizacije su retkost. kortikosteroidi. Hirurško lecenje ˇ je indikovano ukoliko postoji disfonija.

´ 9 . Mehanicke povrede larinksa ˇ Mehanicke povrede larinksa su spoljašnje a veoma retko su unutrašnje. ˇ a sasvim retko mehanickih pri endoskopskim intervencijama.pretežno nastale dejstvom mehanicke sile spolja preko ˇ ˇ vrata. a po nacinu povredjivanja raznovrsnijim povredama. ˇ Prema pravcima delovanja traumatske nokse. Larinks zauzima u vratu centralni položaj pa su njegove povrede cesto pracene ˇ ´ povredama ostalih organa vrata i okoline. kad ´ zbog asfiksije nastale s razvojem edema ili hematoma u larinksu mogu završiti smrcu. Kod njih se klinicka ˇ slika može razviti posle kraceg ili dužeg vremena. Povrede se dogadjaju na radu. a. Iz dana u dan ljudi su sve više i neposrednije izložene težim. baze lobanje. ne mogu uvek predvideti i spreciti. hemijskim parama. ˇ ˇ zadavljenjem (strangulatio funalis) i zagušenjem (strangulatio manualis). Povrede i strana tela larinksa 1. Spoljašnje ˇ povrede u odnosu na ocuvanost integriteta kože dele se na zatvorene i otvorene. najcešce tupim predmetom. redje fizickih. Unutrašnje povrede nastaju. S klinickog gledišta nije potrebno da se posebno razmatraju od ostalih ˇ povreda vrata. ˇ Zatvorene povrede larinksa Zatvorene povrede nastaju direktnim delovanjem tupe sile preko vrata na larinks. Na kraju treba pomenuti povrede larinksa razlicite prirode nastale pri dijagnostickim i terapijskim postupcima u ˇ ˇ larinksu i njegovoj okolini koje se. hemijske . radijacijom i slicno. Znacaj traumatizma nije samo u velikoj smrtnosti vec i u ˇ ´ nastajanju teške invalidnosti i masovnog odsustvovanja s posla. Klasifikovanje povreda se vrši prema sredstvu ili orudju kojim su nanete i prema izgledu i osobinama povrede. Povrede larinksa U visoko razvijenim zemljama traumatizam se nalazi medju vodecim uzrocima ´ morbiditeta i mortaliteta. aspiracijom vrelih ˇ tecnosti. kopitom itd. sve se povrede larinksa mogu podeliti na spoljašnje i unutrašnje. traume grudnog koša i ˇ ˇ slicno. Spoljašnje nastaju delovanjem mehanicke sile spllja preko vrata na ˇ larinks. vratne kicme.koje nastaju udisanjem vrelih gasova i pregrejane pare. Povrede larinksa dobijaju sve širi znacaj iako su relativno retke u odnosu na povrede ostalih organa i regija tela. bojnim otrovima itd i fizicke . na prvom mest. Povrede larinksa se mogu najbolje prakticki podeliti prema nacinu nastajanja. kod naizgled nepovredjenog larinksa. Prema ˇ ˇ etiologiji se dele na: mehanicke . ˇ Povrede larinksa su nasilna organska i funkcionalna oštecenja tkiva koje nije moguce ´ ´ lako klasifikovati. ˇ ´ sportu i svakodnevnom životu. Uz ovu etiološku klasifikaciju treba ˇ ˇ ˇ izdvojiti funkcionalne povrede larinksa nastale zloupotrebom glasa. ˇ Od posebnog klinickog znacaja su zatvorene povrede nastale vešanjem (suspensio).B. saobracaju. po pravilu. intubaciji ili pri aspiraciji stranih ˇ tela s oštrim ivicama. dejstvom hemijskih agensa.nastale dejstvom korozivnih sredstava. One mogu nastati indirektnim delovanjem ˇ ´ mehanicke sile pri prelomu mandibule. dejstvom elektricne struje. rukom.

po pravilu. Aritenoid je prekriven hematomom. U ove mere cesto je ˇ ukljucena traheotomija i intubacija bolesnika. Adamova jabucica je bocno potisnuta. ˇ Contusio laryngis je najcešci vid povrede larinksa dejstvom tupe mehanicke sile. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze.U zavisnosti od težine i prirode povrede. Klinicka slika zatvorenih povreda larinksa zavisi od vrste i obima povrede a skoro je ˇ uvek pracena slabije ili jace izraženom disfonijom i kašljem. Glasnica je podlivena krvlju i mlitava pri fonaciji. zadavljenju i zagušenju. Najteže ˇ povrede su pracene gubitkom svesti i šokom. ˇ ˇ ˇ komocija je obicno laka i prolazna povreda. Javlja se u vidu fisure. klinicke slike. ˇ Commotio laryngis je povreda s malom ili nikakvom patomorfološkom lezijom larinksa. Od adekvatno sprovedenih mera prve pomoci zavisi život ´ bolesnika ali i prevencija teških posledica koje prate povrede larinksa. narocito u diferencijalnoj dijagnozi pojedinih povreda. ˇ laringoskopije i radiografskih ispitivanja. Bol i smetnje pri gutanju su ´ ˇ takodje pratilac povreda. palpacije vrata. borbe protiv šoka i sprecavanja infekcije. zbog cega nastaje uvrtanje larinksa oko ˇ uzdužne osovine. Luksacija u krikotireoidnom zglobu je dosta retka. Nazvana je "larinksni šok". Ukoliko ne nastupi smrt. pocev od veoma neznatne pa do one s cijanozom. Luxatio laryngis nastaje. kao i ligamenata larinksa i hioidne kosti. ˇ ´ ˇ ˇ esto su edem i hematom u Pracena je submukoznim krvavljenjem ili edemom larinksa. Najveci deo mera treba ˇ ´ da sprovodi lekar opšte medicine. Mere ˇ ˇ ´ ´ ˇ prve pomoci sprovode se u cilju obezbedjenja i uspostavljanja respiratorne funkcije. koja se ne otkriva ni pri obdukciji a može dovest do naprasne smrti. a uz ostale simptome pracena je izrazito otežanim gutanjem. one se razlikuju po klinickoj slici iako su im ˇ opšti simptomi zajednicki. a što cesto nije lako. ˇ ˇ ˇ Lecenje se zapocinje ukazivanjem prve pomoci. Fraktutre su najcešce pracene ˇ ´ ´ povredom sluznice i perihondrijuma. Distorsio laryngis je povreda ligamenata. ´ zaustavljanja krvavljenja. Dispnoja. a rima glotisa je manje ili više ˇ ˇ postavljena koso. u krikoaritenoidnom zglobu. nekada je spušten ili "leprša" u lumenu larinksa. C ´ larinksu udruženi. inspekcije. krikoaritenoidnog zgloba bez dislokacije hrskavica. Krvav ispljuvak i emfizem ukazuju na povredu sluznice. ˇ 10 . frakture bez i sa dislokacijom ili kao multifragmentno lomljenje hrskavice. ´ Fractura laryngis cešce nastaje u starijih osoba zbog okoštalosti laringealnih hrskavija ˇ ´ i slabije pokretljivosti larinksa. je jedan od najozbiljnijih simptoma. Prelomi ˇ ´ nastaju u štitastoj a retko u krikoidnoj hrskavici. koja je od najveceg znacaja. Svaka od ovih procedura je od neprocenjivog znacaja. Najcešce se vidja pri vešanju. Njegov se nastanak pokušava objasniti intenzivnim i naglo nastalim dejstvom mehanicke sile preko larinksa na parasimpaticki i simpaticki sistem.

Projektil vatrenog oružja i sekundarni projektili nastali pri eksploziji raspolažu probojnom snagom razlicite jacine. oblika projektila i otpora tkiva kroz koja prolazi. Treba znati da je infekcija koja dolazi iz organa obloženih sluznicom. Duboke rane vrata su ˇ od posebnog dijagnostickog i terapijskog znacaja. Narocito su ˇ teške povrede pri kojima je povredjen larinks. Obicno su to povrede iz lovacke puške ili nanete pištoljem pri pokušaju samoubistva ili ˇ ˇ ubistva. U zavisnosti da li je došlo do otvaranja šupljine larinksa i njene povezanosti sa spoljašnjom sredinom dele se na penetrantne i nepenetrantne povrede. kicme itd. Rana larinksa nastala projektilom u miru i u ratu veoma je sklona infekciji pri cemu se ne sme zaboraviti na anaerobnu infekciju. Postoje bitne osobine po kojim se ustrelina razlikuje od ostalih povreda a istovremeno postoje zajednicke odlike kojim se ˇ karakterišu. krvavljenje. daleko opasnija od infekcije koja se u ranu ˇ unosi spolja. Ovo se ogleda u obezbedjenju disajne funkcije. Probojna moc zavisi od predjenog puta. ˇ ˇ je veoma teška. po pravilu. ˇ ˇ preciznom hemostazom. dok površne ne stvaraju narocito probleme. promene pravca ˇ ˇ ´ kretanja. pojedinih delova ili kao izolovane povrede vrata i ˇ larinksa. U vezi sa zajednickim odlikama i uocenim razlikama dele se na ustreline iz ˇ ˇ daljine i iz blizine. hipofarinksa. živaca. kao i povrede nastale pri eksploziji eksplozivnih oružja. cesto rešene traheotomijom. podražajni kašalj. Kod nepenetrantnih je oštecen perihondrijum i zasecena ´ ˇ hrskavica uz ocuvan integritet sluznice larinksa. Ona je utoliko teža ukoliko su uz larinks povredjeni još neki susedni organi u vratu. Ukoliko je preko rane nastala komunikacija ˇ šupljine larinksa sa spoljašnjom sredinom govori se o penetrantnoj povredi koja je veoma ozbiljna i teška. Ove se povrede u ratu srecu ´ veoma cesto u sklopu povreda celog tela. krvav ispljuvak. borbom protiv šoka i sprecavanjem razvoja infekcije primenom ˇ antibiotika i antitetanusne zaštite. a narocito penetrantnih. 11 .Otvorene povrede larinksa Otvorene povrede larinksa nastaju u okviru dubokih otvorenih povreda vrata pri kojim može doci do ranjavanja i ostalih struktura i organa a narocito traheje. narocito kod zaprljane rane i one sa ˇ ˇ zaostalim stranim telom. Otvorene povrede larinksa nastaju u miru i u ratu. štitaste i parotidne žlezde. opstrukcijom disajnih puteva. cesto ´ ˇ šokom a kasnije infekcijom koja se širi duž duboke fascije vrata u medijastinum. narocito iz jednjaka i hipofarinksa. Lecenje ukljucuje sve opšte principe zbrinjavanja rane uz neke specificnosti za ovo ˇ ˇ ˇ podrucje. ´ ˇ krvnih i limfnih sudova. Hirurško lecenje se sprovodi primarnom i. Kratkotrajan gubitak svesti. Smatra se da su danas gotovo sve ratne povrede uzrokovane vatrenim oružjem. jednjaka. Klinicka slika povreda nanetih projektilom vatrenog oružja. definitivnom obradom rane koja ˇ ukljucuje šivenje sluznice uz adekvatno obezbedjenje drenaže rane. Prema nacinu nastajanja dele se na ˇ povrede oštrim orudjima i povrede nastale dejstvom vatrenih oružja. ˇ ˇ ˇ One su pracene spoljašnjim i unutrašnjim krvavljenjem. ˇ Povrede vatrenim oružjima Povrede larinksa projektilima vatrenog oružja u miru se dešavaju izuzetno retko.

cesto s potpunom opstrukcijom larinksa što iziskuje ˇ 12 . fenola. kao i radiografskog nalaza s narušenim kontinuitetom hrskavica. ´ Simptomi hemijskih povreda s korozivnim materijama nastaju naglo i veoma su ispoljeni. Uz promuklost. ili postupno s razvojem edema. One najcešce nastaju u okviru korozivnih oštecenja farinksa i jednjaka pri zadesima. Hemijske povrede Izolovane povrede larinksa hemijskim sredstvima javljaju se retko kako u ratu tako i u miru. C uravnoteženja kardiovaskularne funkcije. nastajanjem skrama i stvaranjem ožiljnih stenoza. Na osnovu anamneze. ukoliko nije obilno. Krvavljenje. hemostazi. otežano ˇ disanje i gutanje pracene su opštim simptomima trovanja s korozivnim sredstvima. Potrebno je omoguciti stalnu aspiraciju sekreta u ´ cilju bronhijalne toalete. ˇ ˇ ˇ b. Suština hemijskih povreda se sastoji u narušavanju koloidnih svojstava celijske ´ protoplazme što dovodi do koagulacione ili kolikvacione nekroze larinksa. poremecaj gutanja i ugroženo disanje su simptomi otvorenih povreda larinksa. U cilju obezbedjenja respiratorne funkcije cesto je potrebno izvršiti traheotomiju ili ˇ intubaciju bolesnika. a cesto ´ ˇ šokom. koji uz opšte izazivaju lokalne hemijske povrede u larinksu. uz ove simptome. zaustaviti kompresivnim zavojem. ˇ pomenutih simptoma. potkožnog emfizema. Korozivne povrede larinksa hemijskim sredstvima prouzrokovane su aspiracijom vece ´ kolicine koncentrovanog korozivnog sredstva usled poremecaja akta gutanja. Ako nastanu posttraumatske stenoze larinksa one se mogu rešavati rekonstruktivnim i plastickim operacijama ciji se rezultati cesto nepredvidivi. digitalnom kompresijom krvnog suda. karakteristicno je stanje šoka. Prva pomoc zapocinje na mestu povredjivanja i sprovodi se u toku transporta do ´ ˇ mesta definitivnog zbrinjavanja. Smetnje disanja se razvijaju naglo. borbi protiv šoka i prevenciji infekcije rane. Bolesnici se žale na jak bol u grlu a narocito pri gutanju. Sve ove mere se uklapaju u terapijske postupke lecenja cesto prisutnog traumatskog šoka kod ˇ ˇ ustrelnih povreda larinksa. Definitivno zbrinjavanje i lecenje se sprovodi u bolnicama pod stalnim nadzorom ˇ lekara. Terapija se sastoji u ukazivanju prve pomoci i definitivnom zbrinjavanju i lecenju ´ ˇ povredjenih. a teško. hvataljkom ili ligaturom. Davanje antibiotika i antitetanusna zaštita kompletiraju terapiju. Ona se sastoji u uspostavljanju respiratorne funkcije. laringoskopskog nalaza s ´ prisutnim edemom. ˇ U ratu nastaju dejstvom bojnih otrova. hematoma i razorenim integritetom sluznice. karakteristicne ustrelne rane na vratu. Na poslu nastaju ˇ ´ dejstvom amonijaka. Znatno su redje pri udisanju ˇ ˇ para hemijskih jedinjenja nastalih pri eksplozijama i velikim isparenjima u fabrickim halama. postavlja se dijagnoza ustrelnih povreda larinksa. Hemijska oštecenja larinksa s bojnim otrovima su u sklopu povreda donjih disajnih puteva. ˇ ´ ´ a narocito samoubilackim trovanjima s korozivnim sredstvima. Lecenje se nastavlja na vec zapocete procedure prve pomoci u smislu obezbedjenja ˇ ´ ˇ ´ ˇ esto je potrebna transfuzija krvi u cilju respiratorne funkcije i definitivne hemostaze. ´ Za ustrelne povrede. organskih i neorganskih kiselina što se koriste u industriji. pojave u ˇ rani penušavog sekreta pracenog "šuštanjem" pri ekspirijumu.promuklost.

ˇ c. Kod dugotrajne nepravilne upotrebe glasa. Terapija je kompleksna s obzirom na prirodu povrede. ´ Klinicka slika zavisi od vrste i obima povrede a može se lako utvrditi laringoskopskim ˇ pregledom. ˇ ˇ lecenju šoka i prevenciji stenoza u larinksu. fibrinskim naslagama koje se mogu proširiti po citavom larinksu. sprecavanju infekcije. Fizicke povrede ˇ Fizicke povrede larinksa nastaju delovanjem vrelog vazduha. d. U miru su to obicno zadesne povrede najcešce u dece i domacica ili nastaju pri ˇ ˇ ´ ´ obavljanju poslova s parnim kotlovima ili prilikom požara. Povredjeni s bojnim otrovima zbrinjavaju se po ˇ principima dekontaminacije i terapije zatrovanih bojnim otrovima. ´ a povredjeni oseti jak iznenadan bol u larinksu koji kratko traje a ostanu promuklost i afonija. cvorica. Pracene su ´ hiperemijom. vodenom parom ili s vrelim ˇ napicima su najcešci vid fizickih povreda. ˇ gutanjem i aspiracijom vrelih napitaka. Funcionalne povrede Funkcionalne povrede larinksa najcešce nastaju na glasnicama. ˇ Stvaraju se adhezije i ožiljci u vestibulumu larinksa. pregrejane vodene pare. ˇ ´ ˇ elektricitetom. Hematom larinksa je od velikog klinickog znacaja s obzirom na srazmer koji ˇ ˇ može dostici. Sastoji se u lecenju opštih ˇ toksicnih dejstava na organizam uz obezbedjenje respiratorne funkcije. edemom. radijacijom itd. U ratu nastaju upotrebom termickih oružja. bolom u grlu. kontaktnih ulkusa na glasnicama ili nastaje ´ ˇ ´ slabost laringealnih mišica. To dovodi do formiranja cvrstih ožiljnih ˇ stenoza i membrana u larinksu i hipofarinksu. Terapija se sprovodi vec spomenutim postupkom kao kod hemijskih povreda s tim što ´ su hemijske povrede neuporedivo teže. ´ 13 . ˇ Oparenost s pomenutim agensima zavisi od visine temperature i izloženosti dejstvu. ili radijacijom pri lecenju malignih tumora larinksa su retkost. otežanim ˇ ´ disanjem i smetnjama pri gutanju. Izolovane povrede niskim temperaturama. Simptomi fizickih povreda se ispoljavaju promuklošcu. I pored svih sprovedenih terapijskih mera smrt nastupa u pocetku ˇ lecenja u velikog broja povredjenih. izrazito niskim temperaturama vazduha. Nastaju naglo. Oparenosti larinksa s vrelim vazduhom. Zavisno od spomenutih uzroka mogu nastati opecenost ili oparenost ˇ larinksa. Formirane ožiljne stenoze u laringofarinksu naknadno se rešavaju plastickim i rekonstruktivnim zahvatima.izvodjenje traheotomije. One nastaju ˇ ´ zloupotrebom glasa pri pevanju i vikanju a redje pri jakom kašlju i povracanju. ˇ Promene su lokalizovane na epiglotisu i ariepiglotisnim naborima. nastaju ˇ funkcionalna oštecenja u vidu hematoma. narocito u onih kojim služi u profesiji. To su opekotine larinksa prvog ili drugog stepena a karakterišu se crvenilom sluznice kod prvog ili vezikulima na sluznici kod drugog stepena. elektricnom ˇ strujom.

Ali one se dogadjaju i najsposobnijim i najiskusnijim laringolozima. Povrede nastaju direktnim oštecenjem sluznice. 14 . Pri terapijskim postupcima pri odstranjenju polipa s glasnice ili pri biopsiji iz larinksa mogu nastati komplikacije u vidu krvavljenja. Indirektne povrede larinksa zbog oštecenja laringealnih živaca nastaju pri hirurškim ´ zahvatima u vratu. Larinks se može povrediti pri traheotomiji ukoliko se prereže štitasta ili krikoidna hrskavica. Simptomatologija i klinicka slika zavise od obima povrede i nacina nastajanja a iznete ˇ ˇ su pri ranijim opisima povreda. Šta više pri laringofisuri se može ozlediti zdrava glasnica. ´ ´ pa cak i luksacije ili frakture laringealnih hrskavica. Sve ovo ima za posledicu nastajanje stenoza larinksa i traheje koje je veoma teško rešiti. ˇ Iradijacione povrede larinksa u formi radioepitelitisa i nekroze hrskavica pri terapiji karcinoma larinksa mogu se dogoditi a da im se ne nadamo. Povrede larinksa pri dijagnostickim i terapijskim postupcima ˇ Ishode dijagnostickih i terapijskih procedura u larinksu nije moguce uvek i sa ˇ ´ sigurnošcu predvideti. Slicne povrede mogu nastati pri ˇ ˇ traheobronhoskopiji. zapaljenja zgloba ili paralize rekurensa. Povrede larinksa mogu se dogoditi pri dijagnostikickim i terapijskim endoskopskim ˇ postupcima. ´ perihondrijuma i hrskavice larinksa. od ˇ erozije sluznice. a indirektno povredama laringealnih živaca. Zbog toga se insistira pri traheotomiji da se sacuvaju prva dva trahealna prstena. Zbog toga se smatra da tubus u larinksu ne sme da stoji duže od 72 casa.Terapija se sastoji u strogom cutanju. perihondritisa i slicno. ˇ ˇ ˇ e. ´ inhalacijama i fonijatrijskoj rehabilitaciji. hematoma. Pri dugom ležanju endotrahealnog tubusa u larinksu i traheji mogu nastati napred spomenuta oštecenja uz stvaranje postintubacionog granuloma. ˇ Veoma su važne povrede nastale pri intubaciji kod endotrahealne anestezije ili produžene intubacije u cilju uspostavljanja respiratorne funkcije. Pri hirurškim zahvatima u larinksu ili njegovoj okolini mogu nastati povrede larinksa. muskulature. intubacionog edema. One su razlicitog obima. Svaka od njih nosi u sebi odredjen rizik. mišica larinksa. Ukoliko je potrebno duže prisustvo radi kontrolisanog disanja potrebno ˇ je izvesti traheotomiju. Pri direkstokopskom pregledu može doci do povrede sluznice. farinksu i toraksu. ´ nekroze tkiva i postintubacione stenoze. Dolazi do poremecaja senzibiliteta. Kod obostrane paralize rekurensa mora se izvesti traheotomija. luksacije krikoaritenoidnog zgloba. davanju antibiotika i kortikosteroida. Zadesne povrede pri intervencijama u larinksu utoliko su redje ukoliko lekar raspolaže s vecim znanjem i iskustvom i radi sa uvežbanom ´ ekipom. vazosekrecije i ´ motorike. Vece hematome treba izdrenirati u ´ mikrolaringoskopiji da se spreci njihova organizacija i nastajanje trajnih posledica. Zadatak je lekara da postojecu ´ ´ nepredvidivost svede na najmanju meru. a svakako i lekaru opšte medicine. U ˇ laringomikroskopiji treba odstraniti cvorice i kontakne ulkuse a tkivo iz ulkusa histopatološki ˇ ´ pregledati radi iskljucenja hronicnih specificnih zapaljenja i malignih oboljenja. šta više i pri laringomikroskopiji.

Ukoliko ne nastupi smrt usled asfiksije zbog potpunog zacepljenja disajnog puta ˇ razvija se klinicka slika koja prolazi kroz manifestne i latentne stadijume slicne opisanim u ˇ ˇ stranih tela traheje i bronhija. ´ ´ cijanozom. afonijom. dovoljni da se posumnja na aspiraciju. Voluminozna strana tela zapadnu u vestibulum i mogu veoma brzo dovesti do smrti zbog ugušenja. Mali. a u odraslih indirektnim pregledom larinksa ˇ i direktoskopijom. klinicka slika se može zameniti mnogim oboljenjima ˇ donjih disajnih puteva. Nekada je potrebno prethodno izvesti traheotomiju. a katkad kratkotrajnim gubitkom svesti i popuštanjem sfinktera. Ona se znatno redje dijagnostikuju u odnosu na strana tela bronhija i traheje. po pravilu. igle ili voluminozni komadi mesa. U težim slucajevima izvodi se traheotomija. pa ˇ ˇ roditelji dece ili odrasli treba da odmah potraže pomoc lekara. ˇ ˇ predmeti neravnih ivica ili šiljastih vrhova zabodu se u sluznicu vestibuluma larinksa iznad glasnica ili u subglotis. Dijagnoza stranog tela u larinksu se postavlja iz dobijenih anamneznih podataka. motornim nemirom. cvrsti. Strana tela larinksa (Corpus alienum laryngis) Strana tela najcešce dospevaju u larinks aspiracijom iz spoljašnje sredine. ˇ ´ ´ komadici stakla. Simptomi su veoma dramaticni a stanje bolesnika vrlo teško. ˇ Lecenje se sprovodi ekstakcijom stranog tela u direktnoj laringoskopiji na taj nacin. oblika i lokalizacije ispoljavaju ˇ karakteristicne simptome. bolesnik se mora hitno ˇ uputiti u ustanovu u kojoj se može postaviti dijagnoza i sprovesti lecenje. ´ Strana tela u larinksu u zavisnosti od velicine. a pracena je naglim nezadrživim kašljem.Terapija lakših povreda je konzervativna i ukljucuje antibiotike i kortikosteroide u cilju ˇ sprecavanja novih komplikacija. ili se uglave izmedju glasnica. narocito u dece. ˇ Samo se izuzetno strano telo vadi iz larinksa laringofisurom. Anamnezni podaci su od posebnog znacaja. Po prirodi su najcešce delici kosti. Ona u larinksu zaostaju zbog svoj oblika ili velicine. ˇ ˇ što se na dijagnosticku direktoskopiju nastavlja terapijski zahvat. ˇ ˇ 2. radiografskim ispitivanjima. Aspiracija stranog tela u larinks ispoljava se. Borivoje Krejovic ´ 15 . dispnejom. vrlo retko ˇ ´ pri ranjavanju u vrat. klinickim pregledom. Gotovo sva strana tela ˇ larinksa se mogu na ovaj nacin odstraniti. traheobronhijalnom dramom koja traje krace ili duže. ˇ Ukoliko postoji najmanja sumnja za strano telo. odstranjenje ˇ ˇ granuloma ili se kod hronicnih posledica sprovodi plasticni i rekonstruktivni zahvati. Ukoliko se podaci o aspiraciji ´ prikriju ili ih lekar pogrešno interpretira.

Predisponirajuci faktori za nastajanje oboljenja mogu biti opstrukcije i zapaljenjski ´ procesi u gornjim disajnim putevima. Akutna zapaljenja larinksa (Laryngitis acuta) Akutni laringitisi su akutni zapaljenjski procesi larinksa. ˇ ˇ gripa. Disfagija je izražena ukoliko su zahvaceni epiglotis i ariepigloticni nabori. u vreme cestih prehlada. gasovi. a ´ poremecaj glasa se krece od lake promuklosti do teške disfonije. prilikom težih purulentnih formi. nastaje perihondritis. c) akutni laringitis kod infektivnih bolesti. stafilokoke i pneumokoke).C. common cold) i bakterije (streptokoke. profesionalno preopterecenje ´ glasa i konstituciona dispozicija. Zapaljenjska oboljenja sluznice larinksa Kako postoje mnogi uzrocnici i razlicite forme bolesti. Najpre se javlja hiperemija sluznice. Zapaljenjski proces zahvata celu sluznicu larinksa. dugotrajne iritacije fizickim i hemijskim sredstvima ˇ (centralno grejanje. koju slede edem i sitocelijska infiltracija. tako da se ovo oboljenje može da javi više puta u jednoj godini. Izazivaju ga virusi (v. telesna temperatura se krece oko 38°C. Oboljenje je retko izolovano i obicno se nalazi u sklopu zapaljenjskih procesa ˇ disajnih puteva. 16 . a. Opisane promene prati suvi. ´ ˇ Opšte stanje bolesnika nije mnogo promenjeno. industrijska prašina). b) akutni laringitis u dece. S razvojem procesa dolazi do serozne. a kasnije do ´ mukozne sekrecije. Klinicke forme laringitisa su zavisne i od uzrasta. influenzae. Ono se javlja narocito u jesen i zimu. akutni laringitis kod drugih infektivnih oboljenja. Imunitet posle preležanog akutnog laringitisa je kratkotrajan. Laryngitis acuta u odraslih Ovo oboljenje predstavlja akutni kataralni zapaljenjski proces sluznice larinksa. Bolesnik se najpre žali na suvocu i grebanje u grlu. i d) flegmona i apsces larinksa. ˇ Opisacemo sledece forme akutnog laringitisa: ´ ´ a) akutni laringitis u odraslih. dim. Postoji ´ lomnost i bol u mišicima uz gubitak apetita. Glas postaje sve slabiji. ˇ ˇ ˇ Nespecificna zapaljenja ˇ 1. Posle nekoliko dana intenzitet bolesti popušta ´ i navedeni simptomi nestaju. a redje i drugih elemenata larinksa. ´ ´ nadražajni kašalj. Iz didaktickih razloga najbolja je podela na ˇ nespecificne (akutne i hronicne) i specificne laringitise. Izuzetno retko. prašina. veoma je teško izvršiti ˇ ˇ klasifikaciju zapaljenjskih procesa u larinksu.

analgetici. ima povišenu temperaturu.terapija s rastvorom efedrina. dodaju se i kortizonski preparati. Retko se javljaju komplikacije. Ako se zapaljenjske promene i promuklost duže održavaju. 17 . Za vreme lecenja bolesnik mora da cuti i zabranjuje mu se pušenje. ˇ ´ Dete je promuklo. Narocito pažnja ˇ ´ ˇ u lecenju akutnih laringitisa mora da se obrati osobama koje se mnogo služe glasom u svojim ˇ zanimanjima (predavaci. Dijagnoza se teže postavlja direktnom laringoskopijom. Dete mora da miruje u postelji a daju mu se antibiotici. te se javljaju cešci spazmi. ˇ ˇ kongenitalni stridor. Pri otežanom disanju mora da se primeni šator s vlažnim vazduhom i kiseonikom. Prognopza akutnog laringitisa je obicno dobra. Direktoskopijom se diferencijalno-dijagnosticki može da iskljuci strano telo u larinksu. treba uraditi traheotomiju. Ovaj pregled i uzimanje brisa iz larinksa veoma su važni u razlikovanju akutnog laringitisa od difterije larinksa. ˇ s tom razlikom što klinicka slika u dece može biti ozbiljnija zbog izvesnih svojstava decijeg ˇ ˇ uzrasta. Laringoskopija otkriva ˇ hiperemiju i edem citave sluznice u larinksu. Laryngitis acuta u dece Akutni laringitis u dece je oboljenje slicno akutnom kataralnom laringitisu u odraslih. ˇ b. pomocu koje se konstatuje ´ hiperemija i edem sluznice. Bolesnik treba da boravi u toploj sobi s dovoljnom vlažnošcu vazduha. ´ Imunobiološke snage decijeg organizma su slabije. antipiretici i ekspektorancija. pevaci i dr). koji može da sužava lumen larinksa. velike doze vitamina C i lekovi za suzbijanje kašlja. Lumen larinksa u dece je uži. Antibiotici se daju zbog opasnosti od sekundarne infekcije i komplikacija. Može da se primeni i lokalna. terapiji se dodaju i kortizonski preparati. pantenola i antibiotici. Daju se topli ´ napitci kao i antipiretici.Anamnezno se dobija podatak o naglom pocetku bolesti. glumci. Ako postoji edem u larinksu. Ako je disanje ugroženo. Njima se ne sme da dozvoli vokalna aktivnost ˇ ˇ sve dok nalazi u larinksu nisu potpuno normalni. Neuromuskularna koordinacija u larinksu ˇ u dece se lakše poremeti. Okluzija glotisa je nedovoljna usled mišicnih ˇ ´ pareza. kašlje. aerosol . edem larinksa i sl. te i manji edem može da izazove poremecaje disanja. a ponekad teže diše.

ˇ ˇ ˇ telesna temperatura nije visoka. kada su izražene smetnje pri disanju. Najvecu pažnju treba posvetiti lecenju osnovne infektivne bolesti. koji je izuzetno retko izolovan i obicno se nalazi u sklopu osnovnog oboljenja. Autni laringitis kod infektivnih bolesti Diphtheria laryngis (croup) U poslednje vreme zbog obavezne vakcinacije. 18 . Postepeni pocetak i razvoj bolesti su važan podatak u anamnezi. ˇ laringotraheobronhitis. slabo punjen i ubrzan puls). difterija larinksa je izuzetno retko oboljenje. Ostala terapija je ´ ˇ ista kao kod drugih akutnih laringitisa. Ukoliko se i javi. One su cvrsto prirasle za podlogu i pri pokušaju da se uklone javlja se ˇ lako krvavljenje. Najteže forme laringitisa kod infektivnih bolesti su ulcerozni i flegmonozni laringitisi kod kojih dolazi do perihondritisa i nekroze hrskavice larinksa. Disanje je u pocetku bolesti lako poremeceno. Najpre se javlja ˇ ˇ ˇ promuklost koja se pojacava. pertusisa i tifusa može da se javi laringitis. u što vecim ´ ˇ ˇ ´ ´ kolicinama. to je obicno sekundarna difterija. Izazivac je Corynebacterium diphtheriae. koja je lividne boje. jer nedostatak kiseonika nepovoljno utice na ˇ miokard koji je vec lediran toksinima difterije. nalaze se žuckasto-sivkaste naslage ´ (pseudomembrane). morbila. te u ranom periodu ne mora da bude tipicna. Ponekad se javljaju u formi edematoznog laringitisa. ˇ Diferencijalno-dijagnosticki dolaze u obzir: pseudokrup. ˇ ´ Akutni laringitis kod drugih infektivnih oboljenja U toku gripa. strano telo u larinksu i akutni laringitisi. ˇ Klinicka slika.c. što više" (M. Pocetak je postepen. Kašalj je u pocetku slabiji a s razvojem bolesti biva sve jaci. Opšte stanje organizma se postepeno pogoršava. Uz serum se daju antibiotici i kardiotonici. ali ˇ bolest može da ima i ozbiljniji tok. koja nastaje spuštanjem iz ˇ farinksa. ne cekajuci da se javi asfiksija. Dijagnoza. ˇ ˇ Miloševic). U slucaju sumnje dati ga odmah. Direktnom ˇ laringoskopijom na sluznici larinksa. Antidiftericni serum treba dati po principu "što pre. Ako je disanje ugroženo mora da se izgrši ´ traheotomija. Promene na drugim ˇ organima su mnogo izraženije. ali s pogoršanjem klinicke slike ˇ ´ ˇ javlja se inspiratorni stridor. što brže. Bolest pocinje podmuklo. Ukoliko dodje do težeg disanja. ne cekajuci bakteriološki nalaz. jer se slika difterije pod dejstvom antibiotika izmenila. Džeksonov Lecenje. te se javljaju znaci intoksikacije organizma uz slabljenje kardiovaskularnog aparata (bledilo. šarlaha. Ovi laringitisi su slicni akutnom kataralnom laringitisu. ˇ bolesnik se stavlja pod šator s kiseonikom. Neizostavno treba uzeti bris iz larinksa i poslati ga na bakteriološki pregled.

´ Neophodno je davati velike doze antibiotika. Flegmona i apsces larinksa (Phlegmona et abscessus laryngis) Flegmonozni laringitis i apsces larinksa. a redje se prozire gnojna kolekcija. jako ˇ ´ ˇ hiperemican loptast i gladak otok. Disanje je u pocetku vrlo otežano. 19 .d. bolom pri gutanju. iako i apsces može dati perihondritis ili da se spusti u ˇ medijastinum. Bolesti nastaju ˇ kao posledice: povreda sluznice larinksa. Pokretljivost larinksa je ogranicena postojecom infiltracijom. a ukoliko to nije ˇ slucaj treba izvršiti inciziju apscesa. predstavljaju najtežu ´ formu akutnog zapaljenjskog procesa u larinksu. Prognoza apscesa je bolja od flegmone. Kod apscesa se nailazi na ogranicen. U tim slucajevima bolesnik ce biti prinudjen ´ ˇ ´ da stalno nosi trahealnu kanilu. zapaljenjskih procesa iz okoline grkljana (peritonzilarni i parafaringealni apscesi) i infektivnih bolesti (tifus. znojenja i gubitka apetita. Ako se javi difuzni perihondritis s nekrozom hrskavice larinksa i pored izlecenja zapaljenjskog ˇ procesa može doci do teže stenoze u larinksu. Ubrzo se pri mirovanju javlja jak bol u grkljanu. na srecu retka oboljenja. a ponekada može da se spusti u medijastinum. Inspekcijom vrata otkriva se otok u predelu larinksa s jedne ili s obe strane. s obzirom na posledice koje mogu da ostave iza sebe. Posle drenaže ˇ dolazi do izlecenja bolesti. a s razvojem može da se javi i dispnoja. koji može biti lokalizovan na raznim mestima u larinksu. povišenjem telesne temperature i ˇ ´ kašljem. Najpouzdanija dijagnosticka metoda je laringoskopija. Laringoskopskim ˇ pregledom se kod flegmone vide hiperemija i otok cele sluznice u larinksu. Najcešce mesto stvaranja apscesa je lingvalna ˇ ´ strana epiglotisa. Nastaju znaci intoksikacije organizma u vidu drhtavice. U kasnijem stadijumu bolesti može da se pojavi mnoštvo apscesa. Flegmona predstavlja difuzno gnojno zapaljenjski proces cele sluznice larinksa. Zapaljenjski proces ima tendenciju širenja na tkivo okoline grkljana i vrata. ˇ Bolest pocinje promuklošcu. Izazivaci ovih oboljenja su streptokoke. Flegmona larinksa daje ozbiljne komplikacije u vidu medijastinitisa i sepse. ˇ Opšte stanje bolesnika se pogoršava. Apsces je lokalizovana gnojna kolekcija. Palpacija larinksa je bolna. dužeg prisustva stranih tela u larinksu. ˇ ´ Flegmona i apsces larinksa se patološko-anatomski razlikuju. Kod apscesa larinksa cesto dolazi do spontane drenaže. a redje predeo ariepiglotickih nabora ili druga mesta u lumenu larinksa. stafilokoke. Ako je disanje ozbiljnije ugroženo treba uraditi traheotomiju. ˇ Centar otoka izgleda bledožuckast. difterija) narocito ako je istovremeno poremeceno i opšte stanje organizma. pneumokoke i dr.

U anamnezi se dobija podatak o naglom pocetku bolesti tokom noci. ´ Klinicka slika. Potrebno je obezbediti da vazduh u prostoriji bude cist. Cesto se javlja u dece s eksudativnom dijatezom. Limfni cvorovi vrata su uvecani i bolni. laringoskopskim pregledom otkrivaju se diftericne pseudomembrane. ˇ ´ Lecenje. jer je ovo podrucje bogato u rastresitom vezivnom tkivu i limfoidnim ˇ elementima. Davanje kortikosteroida kombinovano 20 . ˇ ´ Javlja se intoksikacija organizma. pracen kašljem koji lici na lavež psa. Otežano disanje i pogoršanje opšteg stanja imaju progresivni tok. te je pri zapaljenjskom procesu mogucna brza i obilna eksudacija. Izražen je inspiratorni stridor. Oboljenje se javlja iznenada. a ta deca cesto imaju bronhijalnu ˇ astmu. ˇ Ako je disanje ugroženo. treba izvršiti traheotomiju. pored ostalog. vazomotorni rinitis ili neku drugu alergijsku manifestaciju. Pseudokrup (Laryngtis subglottica) Ova forma akutnog laringitisa karakteristicna je za deciji uzrast od 1. koji sužavaju lumen subglotisa. ˇ Subgloticki laringitis javlja se prvenstveno nocu.e. Kod ˇ subgloticnog laringitisa njih nema i zato se on naziva još i pseudokrup. a što je ˇ ´ najvažnije. Daje se kalcijum i vitamin C. iskljuciti difteriju larinksa ˇ ˇ (krup) i strano telo u larinksu. bolest se razvija postepeno. ˇ Za strano telo postoji karakteristicna anamneza da se dete u toku dana igralo nekim ˇ zrnevljem ili nekim drugim predmetom i da je iznenada pocelo jako da kašlje i da se guši. Direktnom ˇ ´ laringoskopijom u subgloticnom prostoru vide se obostrano simetricni edemi sluznice u vidu ˇ ˇ bledoružicastih "jastucica". Ostali delovi larinksa mogu biti ˇ ˇ´ bez promena. Promene su lokalizovane u subgloticnom prostoru i izražavaju ˇ se edemom. Diferencijalno-dijagnosticki je najvažnije. a primenjuje se i aerosol s efedrinom i adrenalinom. godine ˇ ˇ ˇ života. zbog cega je ˇ jako nemirno i uplašeno. pošto je dete ˇ ˇ ´ ´ ´ leglo zdravo ili s lakom kijavicom iznenada se probudi sa otežanim disanjem. javlja se cijanoza i uvlacenje epigastrijuma i ´ ˇ juguluma. dovoljno zagrejan i ˇ vlažan. Glas je promukao. najcešce nocu. a opšte stanje je poremeceno. U svrhu brzog uklanjanja edema primenjuju se kortizonski preparati u injekcijama. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i direktne laringoskopije. do 7. Terapija akutnog subgloticnog laringitisa mora biti vrlo aktivna. Telesna temperature je neznatno povišena. U toku noci. a opšte stanje nije ˇ poremeceno. U slucaju difterije larinksa. Opisani iznenadni simptomi s dramaticnim pocetkom traju obicno nekoliko casova. Subgloticni laringitis nastaje u slucajevima kada se bakterijska i virusna infekcija ˇ ˇ razvijaju na alergijskom terenu. U slucaju otežanog disanja mora da se primeni šator s vlažnim vazduhom i kiseonik. Treba dati ˇ ˇ velike doze antibiotika. ´ ˇ Glas je relativno cist i zvonak. a ˇ ˇ ˇ ˇ zatim se smiruju i ubrzo ponavljaju. Ako se disanje pogoršava. U dijagnostikovanju stranog tela u larinksu ˇ ´ odlucujucu ulogu ima direktna laringoskopija.

Uzroci nastajanja ovih oboljenja mogu biti sledeci: ´ . bronhiektazije i dr). ˇ bronhijalna astma. .Laryngitis chronica catarrhalis. . Hronicna zapaljenja larinksa ˇ Laryngitis chronica Hronicni laringitisi predstavljaju hronicni nespecificni zapaljenjski proces sluznice ˇ ˇ ˇ larinksa. . ´ . beskrvnom traheotomijom". Prema klinickoj slici i histološkom nalazu oboljenje se deli na: ˇ . ˇ ˇ ˇ 2. industrijska ˇ metalna prašina. dijabetes.profesionalna preopterecenost glasa. . hronicni bronhitisi.oboljenja bubrega. Ostali delovi sluznice larinksa su nepromenjeni ili hiperemicni ˇ katkad s pojacanom sekrecijom.cesti i nedovoljno leceni akutni laringitisi. jetre. ˇ . razne hemijske supstancije i dr). Laringoskopija pokazuje da su obe glasnice edematozne ili sivo-crvene boje ˇ s proširenim krvnim sudovima. prašina. narocito u dece s limfaticno-eksudativnom dijatezom.konstitucionalna sklonost. a cesto i u istog bolesnika pojedini delovi pokazuju razlicitu ´ ˇ ˇ histološku sliku.Laryngitis chronica hyperplastica.disanje na usta zbog opstrukcije nosa (devijacija septuma. . Moguci su prelazni oblici. ˇ ˇ .zloupotreba duvana i alkohola. Laryngitis chronica catarrhalis Bolest pocinje promuklošcu razlicitog intenziteta koju prati suv kašalj i osecaj suvoce ˇ ´ ˇ ´ ´ i pecenja u grlu. faringitisi i sinuzitisi. a.s velikim dozama antibiotika mnogo je smanjilo traheotomije. hronicne ˇ infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva (hronicni rinitisi.Laryngitis chronica atrophica. adenoidi). ˇ 21 . U cilju sprecavanja recidiva ˇ subgloticnog laringitisa treab ojacati odbrambene snage organizma deteta i blagovremeno ˇ ˇ leciti rinofaringealne promene. tako da je ovaj nacin lecenja ˇ ˇ nazvan "medikamentnom.hronicna iritacija izazvana udisanjem zagadjenog vazduha (dim.

Laryngitis chronica atrophicans Ova vrsta laringitisa predstavlja hronicni atroficni proces sluznice larinksa. Slicne promene mogu se videti na ostalim delovima sluznice larinksa. Lecenje se sastoji u otklanjanju egzogenih i endogenih uzroka zapaljenjskog procesa ˇ (uklanjanje iz zagadjene sredine. ˇ c. Organske promene kod hronicnih laringitisa dovode do poremecaja fonacijskih ˇ ´ automatizama. Ponekad su im ˇ ˇ ´ slobodne ivice nazubljene. Povremeno izbacuju suv. lecenje nosa. Bolesnici se žale na promuklost. ždrela i dr). koji je ˇ ˇ obicno udružen s ozenom ili drugim atroficnim promenama u nosu i ždrelu. gasovi i druge egzogene nokse). Laringoskopskim pregledom konstatuju se difuzne ili lokalizovane promene na sluznici larinksa. 22 . antihistaminici) i inhalacija fiziološkog rastvora i alkalnih mineralnih voda. Pokretljivost obe polovine larinksa je dobra. suvocu i pecenje u grlu. potrebno je izvršiti ´ laringomikroskopski pregled. samo što ˇ ˇ je promuklost mnogo izraženija. Ako se u larinksu i traheji stvore vece kruste dolazi i do ´ otežanog disanja. ´ ˇ lepljiv sekret ili sasušene kruste. pri kome bi se suspektna promena ili odstranila u celosti ili bi se uzela biopsija.b. vretenasto zadebljane. Glasnice su sivo ružicaste. U proceni procesa na glasnicama treba koristiti stroboskopiju. Kod edematoznih laringitisa na alergijskoj osnovi primenjuje se kortizonska terapija. Pri jace izraženoj hiperplaziji ili edemu glasnica mogu i u laringomikroskopiji da se ˇ odstrane te promene. Zbog toga posle lecenja hronicnih ´ ˇ ˇ laringitisa treba da sledi fonijatrijska rehabilitacija glasa. ˇ U odmaklom stadijumu bolesti vidjaju se belicaste vece ili manje promene na ˇ ´ glasnicama. kojom se kod pocetnih i najmanjih karcinoma otkriva zastoj u vibraciji glasnice na mestu promene. odnosno do poremecaja funkcije fonacije. ˇ ˇ Nastaje spuštanjem procesa iz gornjih disajnih puteva ili je posledica dugotrajnog rada u prostorijama sa zagadjenim vazduhom (industrijska prašina. ˇ Primenjuju se aerosol-terapija (pantenol. najcešce suve. Laryngitis chronic hyperplastica Bolesnici se žale na slicne tegobe kao kod hronicnog kataralnog laringitisa. a gornja površina posuta neravnomerno rasporedjenim zadebljanjima sluznice. U slucajevima kada postoji i ˇ najmanja verovatnoca da promene pobudjuju sumnju na malignu alteraciju.

tuberculosis milliaris laryngis . visoko je febrilan i kašlje. Treba leciti promene u nosu i ždrelu. 23 . suva sluznica. a bolesnika ukloniti s radnog mesta sa ˇ zagadjenim vazduhom. i 40. Tuberkuloza larinksa ima sledece forme: ´ .lupus laryngis. koja ˇ je mestimicno prekrivena sasušenim sekretom. Laringoskopijom se vide milijarni cvorici na otecenoj sluznici epiglotisa i aritenoidnog ˇ ´ ˇ predela. Ukoliko dodje do ugroženog disanja zbog krusta. Pri fonaciji se vidi ovalni prostor medju ˇ glasnicama. te se kasnije konfluisanjem nekoliko ˇ ´ cvorica stvaraju mali ulkusi na sluznici. Ona je skoro ˇ uvek sekundarna i nastaje inokulacijom infekcije iz sputuma. ˇ ´ Danas se taj broj smanjio na 1-3%. Javlja se u 30% slucajeva plucne tuberkuloze. hematogenim ili veoma retko limfogenim putem. Primarna tuberkuloza larinksa aerogenom infekcijom prakticno ne postoji. Tuberculosis milliaris laryngis U današnje vreme to je veoma retko oboljenje koje nastaje hematogenim putem. ˇ ´ Bolesnik ima bolove pri gutanju.laryngitis tuberculosa infiltrative et ulcerosa . ´ U lecenju se primenjuju sredstva koja ce da ovlaže sluznicu larinksa i da olakšaju ˇ ´ izbacivanje krusta ako su prisutne (aerosol-inhalacije). treba uraditi traheotomiju. Najcešce obolevaju muškarci izmedju 20. Glas mu je promukao. što je znak nedovoljne okluzije glasnica usled mišicne pareze. ˇ ´ godine starosti. Specificna zapaljenja ˇ a. Laryngitis tuberculosa Tuberkuloza larinksa je pre upotrebe tuberkulostatika predstavljala ozbiljno i veoma teško oboljenje.Laringomikroskopskim pregledom konstatuje se sivkasto-ružicasta. Karakteriše se milijarnim cvoricima koji kazeifikuju.

dolazi do otežanog disanja.Laryngitis tuberculosa infiltrativa et ulcerosa Ovo je najcešca forma tuberkuloze larinksa. Ukoliko dodje do perihondritisa nastaju stenoze u larinksu. ˇ ´ koji ponekada lice na tumore (pseudotumori) cijim kazeifikovanjem nastaju ulceracije oko ˇ ˇ kojih se stvara granulaciono tkivo. otežano disanje. Lues larinksa se izuzetno retko klinicki otkriva u primarnom stadijumu. Najpre se javljaju submukozni infiltrati. Diferencijalno-dijagnosticki dolaze u obzir ˇ maligni tumori larinksa i lues. zatim bol pri gutanju. ali su poznati slucajevi sporadicnog kongenitalnog luesa. C ´ luesom. ˇ ´ ˇ 24 . a proces se zatim spušta ˇ u larinks i zahvata epiglotis i ariepigloticke nabore. Direktnom laringoskopijom vide se infiltracija i edem sluznice. Zbog toga je neophodna biopsija putem laringomikroskopije. ˇ Kongenitalan lues srece se u novorodjencadi i male dece pošto se dete radja vec ´ ˇ ´ ˇ ešce se javlja u krajevima sa endemskim inficirano luesom preko placentnog krvotoka. a nekada i stridor. ivice infiltrata ˇ postaju neravne. b. ali je tercijarni lues ˇ grkljana najcešci. nazubljene. a kasnije dolazi do ulceracije i nekroze. te postoji otok sluznice i perihondritis. Ako se proces nalazi na zadnjoj polovini larinksa. Lupus laryngis Lupozne promene se obicno nalaze najpre u nosu i ždrelu. Steceni lues larinksa može da se javi u sva tri stadijuma bolesti. Kod kongenitalnog luesa izražene su promene i na drugim organima. ˇ Lupus larinksa se u pocetku razvija skoro bez subjektivnih tegoba. Prvi znaci bolesti su promuklost i kašalj. Ako je proces zahvatio veci deo larinksa. U odmaklom stadijumu ulceracijske forme tuberkuloze nastaje perihondritis i nekroza hrskavica. vide se ulceracije i granulacije u interaritenoidnom predelu. Posle ulceracije. nastaju smetnje pri ˇ gutanju. U ove dece javlja se ˇ ˇ promuklost. Kasnije se vidi defekt epiglotisa i ožiljne promene na ulazu u larinks. Ako proces zahvati aritenoidne predele. koje se javljaju ˇ kasnije u vidu pecenja u grlu. Lues laryngis Lues larinksa može biti kongenitalan i stecen. Proces može da zahvati samo jednu glasnicu ili da se razvija na celoj zadnjoj polovini larinksa. ˇ Lecenje svih formi tuberkuloze larinksa je posle primene tuberkulostatika postalo ˇ uspešno i sprovodi se u saradnji sa ftiziologom. Laringomikroskopski se u pocetku otkriva zadebljani epiglotis sa žuckastim ili crvenim ˇ ´ cvoricima. ´ Laringoskopskim pregledom vidi se infiltrat koji može biti ogranicen na jednu glasnicu ˇ (monohondritis je patognomonican za tuberkulozu larinksa). ˇ ´ Za konacnu dijagnozu neophodan je histološki pregled.

bezbolni limfni ´ cvorovi na vratu. Bolesnici se žale na promuklost a kasnije i na otežano disanje. Primenom streptomicina i tetraciklina u kombinaciji s kortikosteroidima poboljšala se prognoza bolesti. seroreakcije i histološkog pregleda. koji se kasnije ˇ razvija u gumozne duboke ulkuse. Tercijarni lues (guma) ima najvecu klinicku važnost. dok gume dovode do teških deformacija i stenoze u larinksu. Laringoskopski se vidi crvenilo. pored laringoskopije. a ˇ kasnije i na otežano disanje koje je posledica stenoze larinksa nastale zbog perihondritisa. a zatim se spušta u donje disajne puteve. Histološki osnovu skleroma cine: hipertrofija vezivnog tkiva u vidu slaninastog ˇ infiltrata i bogatstvo celija. bakteriološkog nalaza i histološkog pregleda. ˇ Kasnijim plastickim zahvatima u larinksu moguce je izvršiti rekonstrukciju larinksa ˇ ´ posle vecih stenoza. medju kojima su najkarakteristicnije Mikuliceve celije i hijalina ´ ˇ ´ ´ Raselova telašca. Laringoskopija otkriva ulcus durum. hiperplasticnoj i ulcerativnoj. važan je nalaz lueticnih promena na drugim ˇ organima kao i seroreakcija. Treba sprovoditi specificnu antilueticnu terapiju u saradnji sa dermatovenerologom. hipertrofija ili ulceracije na sluznici larinksa. s ravnim dnom. U slucaju vecih stenoza u larinksu mora da se uradi traheotomija. ˇ Bolesnik se žali na promuklost. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestickog podatka o sporom klinickom toku. Sekundarni lues ˇ ˇ ´ larinksa javlja se u više formi: eritematoznoj. ˇ ´ 25 . Izaziva ga bacillus Frisch. Scleroma laryngis Ovo oboljenje larinksa ulazi u sastav skleroma disajnih puteva koji se najpre javlja u nosu i ždrelu. Bolesnici se u pocetku žale na promuklost.Bolesnik nema nikakvih smetnji a sumnju na oboljenje izazivaju uvecani. Jedino ulcerozna forma izaziva smetnje pri gutanju. ´ c. najcešce na epiglotisu. U toku razvoja bolesti na mestu infiltrata stvaraju se ožiljci koji dovode do stenoze u larinksu. ispunjene nekroticnim masama a okružene ˇ zapaljenjskim infiltratom tamnocrvene boje. dok su drugi simptomi neupadljivi. ˇ ˇ Prognoza bolesti u prvom i drugom stadijumu je dobra. a ponekad i disanju (perihondritis). Za postavljanje dijagnoze. Guma se odlikuje raznovrsnošcu ´ ˇ ´ oblika. Dijagnoza se postavlja na osnovu klinickog nalaza. Javlja se u vidu infiltrata ili tumefakta do velicine manjeg oraha. ˇ U diferencijalnoj dijagnozi dolaze u obzir maligni tumori i tuberkuloza larinksa. laringoslopije (glatki infiltrati ˇ ˇ ili stenoze u subglotisu). U tim slucajevima je potrebno izvršiti traheotomiju. U našoj zemlji javlja se veoma retko.

Otok može biti crven. ´ ´ Dijagnoza. Predilekciona mesta za stvaranje edema u larinksu su ariepigloticni nabori.D. bledosivkast ili pihtijast. ˇ Nezapaljenjski edemi su mnogo redji od zapaljenjskih i imaju uglavnom hronicni tok. jetre. na nutritivne i redje na respiratorne ´ alergene. bubrega. Otok se može razviti posle mehanicke. Na ˇ pomenutim mestima sluznica je manje adherentna za podlogu a submukozni sloj je bogat u rastresitom vezivnom tkivu. Pocetak bolesti zavisi od etiologije. ˇ Izvesni endokrini poremecaji dovode do nezapaljenjskog edema u larinksu (kretenizam. Klinicka slika. Zapaljenjski edemi. ventrikularni nabori. ´ struma. ali vrlo brzo može ˇ ˇ doci do teške dispnoje pracene cijanozom. koji ima pretežno akutni karakater. parafaringealnog apscesa. Bolesnici se žale na promuklost i neprijatan osecaj u larinksu ´ (osecaj stranog tela). 26 . Oedema laryngis Edem larinksa je oboljenje veoma razlicite etiologije. Ostala oboljenja larinksa 1. lingvalna ˇ strana epiglotisa. ili postepeno ako im je prethodilo neko drugo oboljenje. Od nezapaljenjskih edema akutni oblik imaju angioneuroticki edem (Quincke) i ˇ alergijski edemi izazvani preosetljivošcu na lekove. može biti izazvan: infekcijom larinksa i njegove okoline jako virulentnom florom. Takodje izazivaju poremecaje u venskoj i limfnoj cirkulaciji u vratu i medijastinumu (tumori medijastinuma. zastoj krvotoka u podrucju v. angine Ludovici i dr. Može da se javi u formi ˇ primarnog ili sekundarnog edema kao komplikacija raznih promena u larinksu. cavae sup). ´ ˇ Najbolja je podela na zapaljenjske i nezapaljenjske edeme larinksa. Gripozni. Laringoskopskim pregledom se vidi manje ili više izražen otok celog larinksa ili pojedinih njegovih delova. ˇ ´ Kolateralni edem larinksa javlja se kao posledica peritonzilarnog apscesa. koji je pracen kašljem. zracna terapija). Disanje je u pocetku nešto otežano. hemijske i radijacione povrede larinksa (ranjavanje. a narocito flegmonozni laringitisi praceni su zapaljenjskim edemom. ´ miksedem i dr). ˇ termicke. a klinicka slika od lokalizacije i ˇ ˇ ˇ velicine edema. ˇ U obzir dolaze zastojni edemi kod bolesti srca. pri oslabljenim imunobiološkim snagama organizma. Bol u larinksu se najpre javlja samo pri gutanju. intubacija. ´ ´ a kasnije se pojacava i postaje stalan. ˇ Znaci oboljenja mogu da se jave naglo iz punog zdravlja. Klinicka slika ˇ se krece od perakutne forme do hronicnog oblika bolesti. ˇ endoskopija. strano telo. Morganjijeva komora i subgloticki predeo.

vocalis (internus). Paralize larinksa dele se na centralne i periferne. Nacin lecenja zavisi od stanja disanja i etiologije. c. 2. a krece se od lake promuklosti do afonije. interarythenoideusa (transversus). ˇ ´ ´ Internus-pareza nastaje prilikom pareze m. ´ ˇ ˇ komandno osoblje u vojsci i dr). pod pretpostavkom da je inervacija ocuvana. Postoji više forma pareza mišica larinksa koje se jedino laringoskopski mogu ´ razlikovati. kalcijuma i velikih doza antibiotika. Na tok bolesti povoljno deluje davanje kortikosteroida. Pri fonaciji glasnice se primicu do sredine. Neophodno je utvrditi uzrok pareze i otkloniti ga. mora da se uradi traheotomija. Terapija nezapaljenjskih ˇ otoka larinksa nastalih od oboljenja srca. Paresis et paralysis laryngis a. Kod svih mišicnih pareza poremecena je samo funkcija glasa. ali u zadnjoj komisuri ostaje mali trouglasti otvor.Lecenje. Antihistaminici se primenjuju u slucaju alergijske etiologije. Paresis musculorum laryngis Mišicne pareze larinksa predstavljaju slabljenje tonusa pojedinih mišica ili grupe ´ ´ mišica. thyreoarythenoideus s. ´ Transversus-pareza se javlja prilikom pareze m. U lecenju se mora ukljuciti i fonijatrijska rehabilitacija glasa. Disfonija je jedini ´ ´ simptom i zavisi od velicine pareze mišica. ´ ˇ One nastaju kao posledica zapaljenjskih procesa u larinksu (grip. bubrega i drugih organa sastoji se u lecenju ˇ osnovnog oboljenja. akutni i hronicni ˇ laringitis i dr) i preopterecenja glasa kod izvesnih zanimanja (pevaci. ˇ ´ ´ Funkcija disanja nije narušena. Obicno su obostrane i njihov oblik zavisi od mišica koji je oštecen. Paresis laryngis neurogenes Ova oboljenja nastaju prilikom organskih oštecenja motornih i senzitivnih živaca ´ larinksa. glumci. 27 . predavaci. Pri fonaciji glasnice se ne sklapaju dobro vec postoji ovalni vretenasti otvor izmedju prednjih ´ i srednjih trecina glasnica. ˇ ˇ b. ˇ U lecenju treba odrediti poštedu od vokalne aktivnosti i primeniti antiinflamatornu i ˇ vitaminsku terapiju kao i elektrostimulaciju. ˇ ˇ ˇ Ako je disanje ugroženo. Ponekad je potrebno dati adrenalin s.

a redje posle difterije. Disanje je otežano samo pri vecem naporu. Takav bolesnik mora ˇ da bude podvrgnut kontroli svaka dva meseca. tumori zadnje tumorske jame i dr) i u tom slucaju ˇ nastaju obicno kombinovane lezije. no kako uvek postoji opasnost od ugušenja. pored jednostrane potpune paralize larinksa. Klinicka slika. ˇ Uzroci oštecenja nn. Obostranu ´ paralizu rekurensa karakteriše otežano disanje koje je pri naporu (a ponekad i u miru) stridorozno. ´ Periferne paralize nastaju usled oštecenja: n.procesi u predelu vrata (tumori. Jednostrana paraliza rekurensa izaziva promuklost koja je u pocetku ˇ bolesti jace izražena. laryngeus superior et inferior (recurrens) su mnogobrojni: ´ . recurrens ˇ ˇ ´ (jednostrano ili obostrano) i n. Ako je vagus oštecen u vratnom i grudnom delu. jer bivaju zahvaceni i IX. vagus. N. vagusa. ´ aneurizme. Ako paraliza nastaje naglo. ˇ Paraliza laringeusa superiora je skoro uvek udružena s paralizom rekurensa. javljaju se i ´ tahikardija i ekstrasistole. n. laryngeus superior. Postepena paraliza dozvoljava adaptaciju na suženi prostor za vazduh. aneurizme. takvi bolesnici moraju da se nalaze pod stalnom kontrolom lekara. jednostrana supranuklearna oštecenja nece izazvati paralizu larinksa. XI i XII moždani živci. laryngeusa superiora i n. hipoestezije ili anestezije larinksa (hrana upada u larinks) dok je disanje neporemeceno. ´ . dolazi do promuklosti. Ukoliko se javi izolovana paraliza ovoga živca. Idiopatske paralize cine jednu cetvrtinu svih paraliza rekurensa. dolazi do gušenja. ´ 28 . ˇ ´ Jednostrana paraliza je u ovom slucaju jedan od simptoma u okviru sindroma izazvanih ˇ oštecenjem navedenih živaca. U proceni ovih ˇ ˇ paraliza treba biti obazriv. Glas je ocuvan. Pri oštecenju vagusa. karcinom jednjaka i dr). dilatacija levog srca. Glavne tegobe bolesti su: disfonije. ´ ´ Centralne paralize larinksa spadaju više u domen neurologije.toksicki neuritisi se javljaju posle gripozne infekcije. a redje se javlja i disfagija. uzrok je ´ ´ obicno povreda (prostrel. a kasnije glcas postaje cistiji kada zdrava glasnica pocinje da ˇ ˇ ˇ ˇ kompenzuje rad i bolesne glasnice. povrede). . vagus može biti oštecen pri izlasku iz lobanje kroz ´ foramen jugulare (fraktura baze lobanje. jer je cesto u pocetku etiologija nejasna. n. ubod) ili tumor.Centralne paralize izazivaju procesi u centralnom nervnom sistemu. dispnoja.promene u plucima i medijastinumu (ožiljne promene posle tuberkuloze. tumori. ´ laryngeusa inferiora (recurrens). Pošto larinks ima bikortikalnu inervaciju. tifusa i ˇ infektivne žutice. Pritisak od strane strume ili oštecenje živca prilikom strumektomije. a pravi uzrok oboljenja ˇ ˇ može biti infekcijsko-toksicka noksa ili nedijagnostikovana neoplazija. dok su za otorinolaringologiju od veceg interesa periferne paralize. Klinicka slika zavisi od toga da li je zahvacen: n.

Ožiljne laringo-trahealne stenoze Ožiljne laringo-trahealne stenoze predstavljaju suženja disajnog puta. zahvaljujuci antibioticima i kortizonskim preparatima. Na slici iznosimo ´ shematski prikaz uzroka nastajanja stenoza. Stroboskopija pokazuje da su vibracije glasnica koja je paralizovana "pasivne". Laringoskopija je najsigurnija metoda za dijagnozu paralize larinksa. paramedijalni. ako je disanje jako ugroženo. ´ Kod jednostrane paralize larinksa lecenje se sastoji u stimulaciji mišica larinksa ˇ ´ galvanskom ili faradskom strujom uz davanje velikih doza vitamina B. Položaj glasnica služi za objašnjenje vrste paralize. Iduci od srednje linije. Kod paralize rekurensa odgovarajuca strana larinksa je nepokretna. laka adukcija i krajnja ´ adukcija. Uzroci nastajanja stenoza mogu biti veoma razliciti.Dijagnoza. industrije i upražnjavanja nekih sportova na prvom mestu se nalaze ´ posttraumatske stenoze. koje prate razvojo hirurgije larinksa i sve delikatnije hirurške zahvate u larinksu. treba izvršiti traheotomiju. Tonus mišica je veoma oslabljen. 3. a prostor za prolazak vazduha je jako sužen. Etiologija. ˇ zbog razvoja saobracaja. Ona služi za ˇ ˇ uspostavljanje novih pneumofonatornih mehanizama. 29 . ´ Kod obostranog rekurensa obe glasnice su u paramedijalnom položaju. Fonijatrijska rehabilitacija se obavezno mora da ukljuci u lecenje. Iza njih su odmah postoperativne stenoze. ´ Lecenje. Pri bilateralnoj paralizi. Stenoze posle infekcije u larinksu su danas veoma retke. glasnica može da ´ zauzme sledeci položaj: medijalni. Lecenje zavisi od toga da li je izražena jednostrana ili obostrana paraliza ˇ ˇ živaca larinksa. Suženi glotis može hirurškim putem da se proširi ekstralaringealnim i endolaringealnim metodama uz pomoc mikrolaringoskopije. U poslednje vreme. koja nastaju kao posledica povreda ili infekcije grkljana i dušnika. intermedijalni.

tupa sila . Patoanatomija. a zahvataju i subgloticni ˇ ´ ˇ ˇ prostor.laringektomije parcijalne Zapaljenjski procesi difterija tbc lues sklerom Jatrogena oštecenja ´ . kod postoperativnih stenoza koje su nastale odstranjivanjem papiloma ili malignih tumora larinksa treba biti oprezan i u periodu bolesti nakon intervencije na vreme ustanoviti da li je rec samo o posledicama operacije ili je u pitanju recidiv oboljenja. U slucaju da je ožiljak zahvatio samo sluznicu i podsluznicno tkivo stenoza ce prouzrokovati ˇ ˇ ´ poremecaje funkcije larinksa.nuklearna eksp.traheotomija .LMS .ekstirpacija benignih izraštaja. što je od ˇ znacaja za orijentaciju pri kasnijem hirurškom zahvatu. nema teškoca u ´ dijagnozi. Glavni simptomi stenoza larinksa i traheje su dispneja i disfonija. Treba reci da je kod ovih povreda ocuvan skelet i zglobovi larinksa. ´ Stenoze mogu nastati u larinksu. ˇ 30 . kada je etiologija poznata.zracna terapija ˇ . Klinicka slika. a prognoza u ´ ´ vezi funkcije dobra.ekstirpacija stranog tela . Radiografija larinksa i traheje (narocito tomografija) veoma korisno ˇ dopunjuju endoskopske nalaze.intubacija . ˇ zavisno od stepena i mesta oštecenja.hemijske nokse Radijacija . a ´ ˇ ako bolesnik ima kanilu vrši se i inspekcija otvora na traheji. Ona daje uvid u velicinu i proširenost stenoze. Ako postoji traheostoma treba uciniti traheobronhoskopiju i retrogradnu ˇ traheolaringoskopiju. Ožiljne stenoze larinksa i traheje mogu zahvatiti sluznicu ili hrskavicu.Uzroci nastajanja ožiljnih stenoza larinksa i traheje Trauma Operativni zahvati . ˇ Kod traumatskih i infektivnih stenoza. Treba ´ ´ napomenuti da težina simptoma zavisi i od toga da li je u bolesnika prethodno izvršena traheotomija. Dijagnoza se postavlja na sledeci nacin: najpre se vrši inspekcija i palpacija vrata.vatreno oružje Opekotine .dugotrajna intubacija . kao ˇ posledica traume. Zatim se oprezno izvrše indirektna i direktna laringoskopija.BSK . Mehanicka sila ˇ .oštri predmeti . Takodje je. u traheji ili istovremeno u oba pomenuta organa. jer zahvataju cesto kriko-aritenoidni zglob i dovode do njegove ankiloze. Prema mestu nastajanja postoje još trahealne i laringotrahealne stenoze. Jedan od mogucih simptoma je i disfagija. Larinksne stenoze su najcešce u podrucju krikoidne hrskavice.tireotomija . dok ce hirurško otklanjanje ožiljka biti uspešno.DSK .fizicke nokse ˇ . mogucno gnojenje i sekvestracija hrskavice larinksa. ´ ˇ Stenoze koje su zahvatile hrskavicu sa perihondrijumom imaju mnogo lošiju prognozu. Medjutim. odnosno laringomikroskopija u opštoj anesteziji ili neurolept analgeziji.

Koja ce se metoda primeniti zavisi ´ od mesta i stepena oštecenja larinksa kao i od uzrasta bolesnika. U odnosu na biološko ponašanje dele se na benigne i maligne što ima veliki klinicki znacaj. Teške stenoze se rešavaju uklanjanjem ožiljka putem laringofisure i postavljanjem stalnog tubusa u cilju dilatacije lumena larinksa. dva nacina lecenja stenoza larinksa i traheje. ˇ ˇ Moguci su recidivi stenoza i pored primene dobre hirurške tehnike. a glotis ˇ i subglotis iz traheobronhijalne cevi. U zavisnosti od stepena zrelosti malignih celija. a klinicki se ponašaju slicno tumorima i nazvani su pseudotumori ˇ ˇ larinksa. Vece stenoze zahtevaju prethodnu traheotomiju ´ i postavljanje stalnog specijalnog tubusa koji dilatira larinks i to u vremenu od 2-3 meseca. kod manjih stenoza ´ primenjuje se progresivna dilatacija bužijama. Razlicito embriološko poreklo je od velikog klinickog ˇ ˇ znacaja narocito u patologiji tumora.Lecenje. raznolikoj histogenezi ˇ ˇ ´ ˇ tkiva i osobinama sluznice. U laringealne tumore ´ svrstana je grupa. srednje i slabo diferentovane. dele se na dobro. Tumori larinksa se mogu podeliti prema više parametara. ˇ je od posebnog znacaja u izucavanju povreda. Teže stenoze. glotisnu i subglotisnu. U odraslih intervencija zavisi od tipa stenoze. Na kraju moramo zakljuciti da je lecenje stenoza larinksa i traheje veoma teško. zahtevaju eksciziju ˇ ˇ ožiljka. 1. Uzroci nastajanja nisu utvrdjeni kao uostalom ni za druge benigne i maligne tumore. supraglotis se razvija iz bukofaringealne membrane. ˇ ˇ ˇ endolaringealna dilatacija i hirurško odstranjenje stenoze. ˇ ˇ ´ Dušan Cvejic ´ E. može se rešiti putem laringofisure. Dobrocudni tumori ´ Dobrocudni tumori u širem smislu znacenja nastaju prilicno cesto u larinksu. narocito u subgloticnom predelu. Postoje. Tumori larinksa Anatomska i klinicka podela larinksa na tri regije: supraglotisnu. ekscizije ožiljka i postavljanja kožnog režnja sa vrata u lumen larinksa. Na hiruršku intervenciju ´ se treba odluciti posle preciznog klinickog i radiološkog ispitivanja. vrši se resekcija putem laringomikroskopije ili laringofisure. Zahvaljujuci razlicitom poreklu. Naravno. Zlocudni tumori se po mestu ˇ ´ nastajanja dele na primarne i sekundarne. jedni unutrašnji i drugi spoljašnji. Verovatno da na nastajanje uticu razliciti faktori. Takodje važnu ulogu u ˇ ˇ lecenju ima i opšte stanje bolesnika. u larinksu se razvijaju raznovrsni tumori. Prema vrsti tkiva iz ˇ ˇ kojih poticu. svrstani su u epitelne i mezenhimske tumore. U dece. narocito funkcija pluca. uglavnom. sve ove intervencije se vrše uz prethodnu traheotomiju. hiruršku dilataciju zadnjeg dela krikoidne hrskavice i postavljanje specijalnog tubusa za širenje lumena larinksa. odnosno metastatske. a u užem ´ ˇ ˇ ˇ smislu dosta su retki u odnosu na maligne tumore. Težak gubitak tkiva larinksa sa jako izraženom stenozom. Medju ˇ ˇ 31 . Ove su regije ˇ ˇ ˇ razlicitog embriološkog porekla. Ako postoji samo membrana u prednjim partijama glotisa. bolesti i narocito tumora larinksa. na izgled tumorskih promena koje su po morfološkim osobinama netumorske prirode. uz postavljanje tubusa za dilataciju.

Pravi benigni tumori u odnosu na vrstu tkiva iz kojih nastaju dele se na epitelne i mezenhimske. hemijskim. koji nastaju na racun masnog tkiva.spoljašnjim faktorima rizika na prvom mestu je trajna izloženost sluznice i drugih tkiva larinksa razlicitim mehanickim. Lokalizacijom i rastom u larinksu ´ mogu se ponašati veoma opasno ugrožavajuci postepeno larinksne funkcije. ˇ ˇ Chondroma je redak tumor. Najcešce nastaje promuklost. ˇ ´ Lipoma je najredji tumor u larinksu. ˇ ´ Otežano disanje prati vece izraštaje koji polaze s glasnica ili iz subglotisa. Klinicka iskustva potvrdjuju da s vremenom retko maligno ˇ ˇ transformišu vec zadržavaju karakteristike benignog rasta. ali su neki. Nastaju iz odgovarajucih sudova i ´ dostižu vece razmere. Najcešce nastaje ˇ ´ ˇ ´ na glasnici muškarca izmedju 30-50 godina. a pretežno u srednjim godinama života. Tumor je po pravilu glatke površine. jer ´ tumori ne moraju nastati samo iz jedne vrste tkiva. Myoma nastaje od glatkog ili poprecnoprugastog mišicnog tkiva i veoma je redak. Smetnje gutanja prate velike tumore supraglotisne regije. pojedinacan i cesto na peteljci. utoliko sporije što se tumor nalazi dalje od glasnice. Simptomi benignih tumora su gotovo isti kao i u ostalih bolesti larinksa. Razvijaju se sporo. Razvijaju se iz razlicitih tkiva larinksa. niti je sigurno. a razvija se u predelu krikoidne ili ˇ tireoidne hrskavice. Uz ove simptome ´ bolesnici se žale na osecaj prisustva stranog tela u grlu koje pokušavaju da odstrane ´ iskašljavanjem. jasno ogranicen a ˇ pokretljivost larinksa je ocuvana. Poseban znacaj ima ˇ ˇ laringomikroskopski pregled kojim se mogu razlikovati neke forme tumora. benigni tumor u odredjenim uslovima nece se maligno transformisati. ´ Pravi benigni tumori a. Benigni tumori se razvijaju sporo. Fibroma je jedan od cešcih tumora iako je pravi fibrom redak tumor. Dijagnoza se postavlja na osnovu klinickog izgleda tumora koji se ustanovljava ˇ indirektnom laringoskopijom. Mezenhimski tumori Pravi benign mezenhimski tumori su zaista retki ali su veoma polimorfni. ˇ Angioma se dele na hemangiome i limfangiome. Važna su radiografska ispitivanja. ne infiltrišu okolinu i ne metastaziraju. ´ 32 . kao noduli glasnica više zastupljeni u žena. Prave benigne tumore neki razvrstavaju na tumore bez sklonosti ka malignoj alteraciji i sa sklonošcu da maligno alterišu. Ovalnog je oblika. Javljaju se u svakom životnom dobu. inflamatornim i funkcionalnim ˇ ˇ ˇ ˇ ´ nadražajima. fizickim. Ni jedna od podela nije egzaktna. S klinickog gledišta i iz didaktickih razloga dele se na prave benigne tumore i ˇ ˇ pseudotumore. da s vremenom. Dijagnoza se potvrdjuje biopsijom uzetom u laringomikroskopiji. belicastog izgleda. a narocito ´ ˇ respiratornu. Cešci su u muškaraca.

genitalijama. larinksu.Neurilemmoma je obicno solitaran tumor koji nastaje iz nervnih ovojnica. U poslednje vreme se ova terminološka podela osporava i cešce se govori o ˇ ´ papilomima glasnica i o difuznoj papilomatozi larinksa. ˇ Papilomi se mogu pojaviti u odraslih i dece. Zbog ovih i nekih drugih osobina posebno se govori o papilomima odraslih i papilomima u dece. b. dok papilomi odraslih nikada spontano ˇ ne regrediraju. Papilloma laryngis Papilomi su tumori epitelnog tkiva koji se karakterišu ogranicenom epitelnom ˇ hiperplazijom s razgranatom vezivnovaskularnom stromom koja se grana u vidu prstiju na rukavici dajuci im karakteristican resicast mikroskopski i makroskopski izgled. Prognoza je dobra. Myxoma je redak tumor koji obicno nastaje na glasnici. dok se s klinickog gledišta razlikuju. Makroskopski se karakterišu neravnim karfiolastim izgledom. To su uglavnom papilomi i adenomi. Mali tumori se mogu veoma precizno operisati mikrolaringoskopskim putem. Od nedavno se ˇ ´ proucava imunobiološki deficit bolesnika s papilomima. po ˇ pravilu. Neke osobe su sklone nastajanju papiloma ˇ na koži. iako za to još nisu pribavjeni apsolutni dokazi. ˇ Terapija benignih tumora larinksa je hirurška. Zbog ucestalosti. lokalizovani pojedinacno na glasnici ili difuzno u larinksu. što je pokušaj objektivizacije ovog izucavanog ali nerazjašnjenog oboljenja. Zapažena je sklonost ka regresiji decijih papiloma u pubertetu. Papilomi u odraslih su. a u dece su difuzno rašireni. lokalizovani pojedinacno na glasnici. znacajna je ˇ ˇ ˇ trajna izloženost sluznice razlicitim nadražajima. ako se radikalno odstrane ne recidivišu. odnosno juvenilnoj papilomatozi. ˇ biološkog ponašanja. Pridaje se znacaj endokrinim poremecajima. uz ostale cinioce. dok u dece nije utvrdjena pojava maligne alteracije. U odraslih. obicno na širokoj ˇ ˇ osnovi. Veliki tumori se operišu laringofisurom ili lateralnom faringektomijom. Zbog toga ih ´ ˇ ˇ svrstavaju u fibroepitelne tumore. Epitelni tumori Pravi benigni epitelni tumori nisu polimorfni kao mezenhimski ali su neuporedivo cešci od njih. Papilom je deskriptivan naziv za tumor. ˇ Danas se smatra da laringealne papilome izazivaju virusi. etiologije i posledica morbiditeta zaslužuju da se opširnije opišu. 33 . ˇ Etiologija papiloma larinksa u odraslih i dece nije utvrdjena. ˇ ´ Medju svim pravim benignim tumorima larinksa najbrojniji su papilomi. Adenomi nastaju iz žlezdanog epitela. Nema nekih razlika u histološkoj gradji izmedju jednih i drugih. Ako se ˇ adekvatno ukloni ne daje recidive. Pretpostavlja se da neki unutrašnji i spoljašnji faktori uticu na njihov rast. Papilomi u odraslih ˇ su skloni malignoj alteraciji. ˇ Plasmacytoma je relativno cest tumor larinksa kod muškaraca iznad 50 godina. sivoružicastom ili sivom bojom.

imunoterapijsko u pravcu stvaranja imuniteta vakcinama. Ukoliko se u jednom trenutku naglo javi intenzivna promuklost. Otežano disanje nastaje izuzetno samo kod velikih papiloma.fizicko lecenje u smislu odstranjenja hvataljkom. Lecenje se uglavnom sprovodi bez preliminarne traheotomije. ali mnogi nisu bili u stanju da isto ponove. Smetnje disanja se cesto razvijaju brzo pa dolazi do asfiksije i smrti ˇ ukoliko se ne uradi traheotomija. Šireci se u larinksu i ´ traheobronhijalnom stablu dovode do respiratorne insuficijencije koja se završava asfiksijom. ´ Odrasli bolesnici s papilomom se žale na promuklost koja je konstantna. Ciljevi terapije su usmereni na odstranjenje papiloma u smislu obezbedjenja disajne funkcije i ocuvanje glasa. hormonima i podofilinom u cilju uticanja na rast. U dece se to ponavlja periodicno niz godina. u pocetku tokom igre. jer može dovesti do maligne alteracije. 34 . Radioterapija juvenilnih i benignih papiloma odraslih ˇ se ne sprovodi. Maligno promenjen papilom je maligni tumor koji se mora ´ leciti po svim onkološkim principima. a odrasli zbog ´ mogucnosti maligne alteracije. Pregledom larinksa se mogu zapaziti dvojake promene u zavisnosti da li je rec o ˇ pojedinacnom papilomu glasnice na peteljci ili papilomu koji se širi celom glasnicom. Direktoskopskim ili pregledom s mikroskopom nalaze se papilomatozni izraštaji difuzno u larinksu a najcešce na glasnicama i ventrikularnim naborima. Klinicki je zapaženo prenošenje papiloma s osobe na osobu u ˇ novorodjencadi ali ne i u odraslih. ˇ ´ S obzirom na neutrvrdjenu etiologiju papiloma larinksa ne raspolažemo s kauzalnom terapijom.U eksperimentu je transplantiran juvenilni papilom na ruku deteta. nepokretnost glasnice i otežano disanje gotovo je siguran znak da je nekontrolisani rast pošao u pravcu maligne alteracije.hemijsko lecenje antimetabolitima. Bolesnici s papilomima ˇ moraju biti u stalnoj kontroli. Do sada su u principu korišcene tri vrste lecenja: ˇ ´ ˇ . Sve procedure treba izvoditi precizno zbog mogucnosti autotransplantacije u ´ traheju i bronhuse. . Vremenom nastaje otežano disanje. deca zbog mogucnosti nastajanja recidiva. Iako su papilomi benigni tumori mogu ugroziti život. Danas se terapija odraslih i dece sastoji u ponovljenim hirurškim postupcima ablacije u laringomikroskopskoj tehnici bilo hvataljkama ili s ugljendioksidnim laserom. transfer-faktorima i interferonom. ´ ˇ a kasnije i u mirovanju. sporo progresivna i traje godinama. ˇ . ultrazvukom i ˇ ˇ laserom. krioterapijom. Juvenilna papilomatoza se obicno pojavljuje oko trece godine života a pracena je ˇ ´ ´ promuklošcu koja prelazi u afoniju. U neke dece s laringealnim papilomom utvrdjeno je ˇ prisustvo condylomata acuminata u majke tokom trudnoce. Samo se veliki papilomi u odraslih operišu putem ˇ laringofisure. Retki ˇ su difuzni papilomi u odraslih.

posledica ˇ ˇ opštih oboljenja itd. Boje su bledosive. Pod polipima mnogi podrazumevaju sve procese na glasnicama koji nisu specificne zapaljenjske ili neoplasticne ˇ ˇ prirode. Oni nemaju osobine nekontrolisanog ˇ ´ ˇ tumorskog rasta. Najcešce polaze s gornje površine prednje ˇ ˇ ´ trecine glasnice. ˇ neopravdano svrstavaju u polipe. poluloptasti. funkcionalnih poremecaja i sl. ˇ Praceni su promuklošcu. a klinicki ˇ se ponašaju slicno tumorima. Velicina ´ ˇ im varira od zrna prosa do velicine zrna kukuruza. Zbog toga se neki pravi benigni mezenhimski tumori. a redje iz prednje komisure. Praceni su promuklošcu i fonatornom ˇ ´ ´ zamorljivošcu. 35 . Mišljenja su da nastaju na osnovu zapaljenjskih procesa. a posebno pevaci. mali. traumatske. Precizno odstranjenje olakšava brzo uspostavljanje dobre fonatorne funkcije. Lecenje je mikrohirurško. fibrozne i kombinovane. belicastosivi izraštaji koji nastaju na slobodnoj ˇ ˇ ivici izmedju prednje i srednje trecine glasnice. Histološki se dele na vaskularne.Pseudotumori larinksa Izraštaji u larinksu koji su po morfološkim osobinama netumorske prirode. Makroskopski to su manji ili veci loptasti izraštaji na peteljci ili široj osnovi. a formirani cvorici odraslih lece se ˇ ´ ˇ mikrohirurški. lokalnim promena krvnih sudova. Gotovo isti faktori favorizuju nastajanje polipa i ´ ´ hronicnih zapaljenja. a narocito na peteljci. Polipi su pseudotumori nepoznate etiologije koji se histološki karakterišu polimorfnim oblicima u cijoj je osnovi prisutna proliferacija izmenjenog ˇ epitela uz promene u subepitelnom sloju izazvane zapaljenjskim procesom. a veliki polipi i respiratornim smetnjama. ´ Dijagnoza se postavlja laringoskopijom i stroboskopijom. ˇ Cvorici glasnica (Noduli cantatores) ´ ˇ ´ Cvrici su simetricni. Rezultat su dugotrajnog nepravilnog ´ korišcenja glasa najcešce u dece. srecu se vrlo cesto. govornici. posebno u dece. Etiologija im je veoma razlicita pocev od zapaljenjske. mehanickih ˇ oštecenja. ružicaste ili mrkocrvene. Cesto je potrebno sprovesti fonijatrijsku rehabilitaciju bolesnika. Polipi glasnica (Polypus plicae vocalis) Medju pseudotumorima larinksa najbrojniji su polipi. nastavnici itd. ali i odraslih profesionalno opterecnih s lošom impostacijom ´ ˇ ´ ´ glasa. Polip se ekstirpira pri biopsiji u celini uz cuvanje okolne ˇ ˇ ˇ sluznice. Terapija cvorica u pocetku ˇ ´ ˇ je fonijatrijska rehabilitacija. ´ ˇ O uzrocima nastajanja polipa i histološkoj podeli postoje neslaganja. Dijagnoza se ´ ´ postavlja indirektnom laringoskopijom i biopsijom u laringomikroskopiji.

odnosno metastaze tumora iz okolnih i udaljenih organa u larinks su retke. Ne postoji jedinstveno prihvacena definicija prekancerskih stanja što je razumljivo s ´ obzirom da je s klinickog. Hiperplazije su svakako odredjeni stepen u transformaciji. ˇ ˇ keratoze larinksa. ispoljava na svojstven nacin. Prekancerozna stanja larinksa Iskustva klinicara i izazivanje karcinoma u eksperimentu na životinjama uticali su na ˇ stvaranje koncepcije o prekanceroznim stanjima i o prethodnicama neoplazmi iz kojih mogu nastati maligni tumori. Mnogi pod prekancerozom larinksa ´ podrazumevaju neka patološka stanja sluznice larinksa iz kojih se može. Epitelne promene svrstane u prekancerska stanja ˇ nazivaju se: abnormalna hiperplazija. Zlocudni tumori larinksa ´ Maligni tumori larinksa se po mestu nastajanja dele na primarne i sekundarne. bazalna hiperplazija. jer su samo jedna od ˇ lokalizacija kancerske bolesti. i o onim koje su fakultativno ili obligatno prekancerozne. Nijedan period ljudskog života nije poštedjen od neoplazmi ali su najcešce u starijim dobnim grupama. ´ ´ Danas je pojam prekanceroza larinksa zasnovan na histopatološkim promenama epitela opisanim od autora pod razlicitim nazivima i na klinickom iskustvu zasnovanom na ˇ ˇ signifikantnim statistickim podacima. hiperplazija s atipijom. parakeratoza. citohemijskog ili imunološkog aspekta nemoguce ˇ ´ precizirati promene iz kojih ce se razviti neoplazme. Sekundarni tumori. ali i ne mora. Prema vrsti tkiva iz kojih poticu primarni tumori se dele na epitelne i ˇ mezenhimske ili na karcinoma i sarkome. Šta više. a transformacija nije specificnost samo malignog rasta jer je u osnovi ˇ mnogih bolesti i stanja. Klinicari ovde svrstavaju: hronicne laringitise. Neosporno treba ukloniti faktore rizika koji mogu da potenciraju malignu ˇ transformaciju a bolesnika leciti i zadržati u permanentnoj kontroli iskusnog klinicara. Maligni tumor. Mogu ˇ se razviti u svakom tkivu i u svakom organu. histopatološkog. ˇ ´ 36 . Ovo ukazuje da u larinks metastaziraju tumori koji se hematogeno šire kao maligni melanom. neoplazma. danas se govori o hiperplazijama epitela larinksa koje nisu. Metastatski tumori se u larinks prenose hematogenim a redje limfogenim putevima. karcinom ili rak je zajednicki naziv ˇ za nekoliko desetina bolesti. Svaka od njih se. ˇ ˇ 3. U tom smislu postoji više od desetinu klasifikacija hiperplazija epitela larinksa na osnovu kojih se pokušava da izvrši procena stanja iz kojih može da nastane karcinom. Maligni tumori larinksa se ne mogu odvojeno izucavati. carcinoma in situ i nizom imena. hipernefrom itd. Uvek kada se postavi dijagnoza prekanceroznog stanja namece se pitanje da li treba i kako treba ´ leciti bolesnika? Odluka o tome pociva na histopatološkoj i klinickoj proceni koja bazira na ˇ ˇ ˇ klinickom iskustvu. odnosno metastatske. malignom transformacijom razviti rak.2. Smisao prepoznavanja prekancerskih stanja je u prihvatanju onkološke koncepcije u borbi protiv raka u otklanjanju faktora rizika kao i ranoj dijagnozi malignih tumora. po pravilu. Izraz "prekancersko stanje" prihvacen je ´ od Komiteta za borbu protiv raka Svetske zdravstvene organizacije. Zavisi koja ce se vrsta transformacije odigrati u celiji. papilome larinksa u odraslih itd.

Statistike pokazuju da se karcinom larinksa retko javlja u nepušaca. Etiologija. S izuzetkom karcinoma polnih organa pokazuju najvecu nejednakost zastupljenosti ´ medju polovima sa 95% u muškaraca prema 5% u žena. ˇ aerozagadjenje. Carcinoma laryngis U larinksu su izrazito zastupljeni maligni tumori epitelnog tkiva. se zna. zbog cega se transformacija odigrava na primer u glasnici. šta se kida u preciznom ˇ citohemijskom sistemu. alkohol. medju ostalim neoplazmama. ´ ˇ Epidemiologija. godine života. Izgleda da od svoje ˇ ˇ pojave na zemlji nije ostao poštedjen. ˇ pri obdukciji leša jednog pedesetogodišnjeg muškarca dijagnostikovao prvi put karcinom larinksa. Citav niz faktora pod odredjenim uslovima može dovesti ˇ do tumorskog rasta. gde spada i rak grkljana. ranije bolesti disajnih puteva. može se ´ ´ ´ transformisati u malignu pa je u osnovi rak oboljenje celije. Jedna od karakteristika je i razlicita zastupljenost medju polovima. U nastajanju ˇ sudeluje više specificnih mehanizama. U procesu ˇ ´ maligne transformarcije. Dobro je poznata povezanost pušenja s rakom ´ ˇ pluca i grkljana. a nagli porast se zapaža posle 40. ´ a. Stoga se smatra da je problem malignih tumora star koliko i covecanstvo. Prvi podaci o karcinomima larinksa ˇ ˇ zabeleženi su veoma kasno. navikama i slicno.Do danas nije utvrdjeno od kada je covek poceo da boluje od raka. U ove faktore su ukljuceni: pušenje. ˇ uslovima života. poceli ˇ ˇ javljati kasnije i da je larinks bio od njih poštedjen. deficitna ishrana. Medju tumorima glave i vrata zastupljeni su sa 20%. ˇ Zastupljenost karcinoma larinksa nije tako znacajna kao drugih lokalizacija. To ne znaci da su se oni. po pravilu. Ucestalost u nekim lokalizacijama vezuje se s polom. ˇ 37 . profesionalni agensi i hereditet. Starosna struktura izrazito utice na ˇ ucestalost. Postavlja se pitanje zbog cega dolazi do maligne transformacije. šta više stariji od ljudske vrste. Po broju obolelih i umrlih u privredno razvijenim ˇ zemljama sveta zlocudni tumori se nalaze na drugom mestu. pa je problem malignih tumora larinksa u stvari problem karcinoma larinksa. zanimanjem. a ne ˇ nekom drugom delu larinksa? Odgovore treba da daju istraživanja u molekularnoj biologiji. jednih unutra u celiji i drugih spoljašnjih. Etiopatogeneza malignih tumora nije objašnjena i pored mnogih poznatih i u ˇ eksperimentu potvrdjenih cinjenica. Epidemiološka i klinicka istraživanja ukazuju da produžena izloženost agensima ˇ sredine povecavaju rizik nastajanja malignih tumora. Ucestalost karcinoma larinksa pokazuju tendenciju porasta. Morgagni je pocetkom osamnaestog veka. Krece se oko 3% ˇ ´ svih malignih tumora. ali se ni jedan ne može prihvatiti kao specifican uzrok. Postoji velika ucestalost u muškaraca što do danas nije ˇ ˇ objašnjeno. celija raka nastaje iz zdrave celije. podnebljem. odmah iza oboljenja srca i krvnih ´ sudova. Etiopatogeneza malignih tumora nije objašnjena pa ni karcinom larinksa. Najveci znacaj se pridaje pušenju. Svaka celija. Za mnoge faktore rizika karcinoma ´ disajnih puteva.

Subglotis.aritenoidni nabor 2. Supraglotis . Svaki region se deli na više lokalizacija. ´ Klinicka klasifikacija karcinoma larinksa ˇ .glasnice .laringealna površina epiglotisa . a sa potencijalom da predju u invazivnu leziju. Glotis . Anaplasticni ili nediferentovani karcinom je visokog maligniteta sa lošom prognozom. Nazivaju ih intraepitelni. gloticne i subgloticne.ventrikularni nabor . narocito mladjih osoba.prednja komisura . U klinickoj klasifikaciji po TNM sistemu obeleženi su Tis kategorijom. Po njoj se klasifikuju i karcinomi larinksa.zadnja komisura 3.Histopatološka podela Postoji više histopatoloških oblika karcinoma larinksa pa se ne govori o karcinomu vec ´ o karcinomima larinksa. ˇ ´ Carcinoma in situ su maligni tumori epitela koji imaju sva maligna svojstva osim invazivnog rasta. Ne postoji klinicki nalaz koji bi ukazivao na ove karcinome sa manjim ˇ stepenom maligniteta.ventrikulus larinksa . Planocelularni ili epidermoidni karcinom može biti dobro ili slabo diferentovan i najcešci je oblik malignog tumora. Karcinom in situ nije ˇ prekancersko stanje vec karcinom sa svim histološkim svojstvima izuzev što ne postoji proboj ´ bazalne membrane. U lecenju se daje ˇ prednost konzervativnoj hirurgiji. ˇ ˇ ˇ 1. Prognoza im je dobra. preinvazivni ili karcinomi nultog stepena. ˇ ˇ Cilindrom ili adenoidni cisticni karcinom nastaje iz seromukoznih žlezda i ima osobinu ˇ da udaljeno metastazira u pluca. ali se i radioterapijom postižu dobri ˇ rezultati. 38 .TNM sistem Danas je na medjunarodnom nivou prihvacena klinicka klasifikacija malignih tumora ´ ˇ po TNM sistemu. ˇ Adenokarcinomi poticu iz laringealnih žlezda narocito u ventrikulusima.ariepigloticni nabor ˇ . Prema TNM klasifikaciji karcinomi larinksa se ne dele na unutrašnje i spoljašnje vec se svrstavaju po regionima ´ larinksa na: supragloticne.

N1. Limfna mreža u glasnicama je nerazvijena. Klinicka slika karcinoma larinksa zavisi od lokalizacije i proširenosti ˇ ˇ tumora u larinksu i okolini. ´ ´ regionalnim cvorovima i udaljenim metastazama. ˇ kao i kategoriju M (udaljene metastaze) M0. Sposobnost udaljenog širenja ili metastaziranja je najopasnije svojstvo karcinoma. sa ocuvanom pokretljivošcu glasnica. Znacaj simptoma se mora posmatrati u odnosu na lokalizaciju i proširenost ˇ ˇ lezije u regijama larinksa. Nepokretnost glasnice je dokaz duboke tumorske infiltracije. T3. Otpore širenju pružaju perihondrijum i hrskavica. Ako se tumor obeleži: glotis T1 N0 M0 zna ˇ se da je rec o karcinomu larinksa u glotisnoj regiji. osecaj prisustva stranog tela. Karcinomi larinksa imaju sposobnost lokalnog i udaljenog širenja. fetor i uvecani limfni ´ ´ cvorovi u vratu. T1. Lokalno širenje podrazumeva invaziju larinksa i okoline. krvav ispljuvak. procenjivanju rezultata lecenja. srednjem i velikom karcinomu vec o karcinomu glotisa ili subglotisa sa odredjenom lokalizacijom. bez prisustva tumora u limfnim ˇ ´ cvorovima vrata i bez znakova udaljenih metastaza. Klinicka slika. Smetnje disanja. Zavisno od lokalizacije šire se u svim pravcima a pretežno ascendentno. a pojava metastaza loš prognosticki znak. lokalizovanom na mestu postanka koji se ˇ nije proširio u okolinu. T4 i Tx. Karcinomi nastaju u svakoj regiji i gotovo su podjednako zastupljeni u supraglotisnoj i glotisnoj. krvav ispljuvak i kašalj su simptomi odmakle bolesti. Šire se putevima najmanjih otpora kroz sluznicu i podsluznicu. Supraglotisni karcinomi se lokalno brzo šire i rano metastaziraju zbog veoma razvijene limfne mreže u ovoj regiji. Mogu se ´ klasifikovati samo histološki verifikovani karcinomi. proširenošcu u larinksu. Promuklost je rani simptom karcinoma glotisa. bol u ˇ grlu i vratu.udaljene metastaze. otežano gutanje. Bolesnik cest na promuklost ˇ 39 . Alarmantni simptomi su pored promuklosti: smetnje disanja. Karcinomi glasnica se dugo ne šire u okolinu. niti metastaziraju. ˇ Cilj TNM klasifikacije je tacan opis lokalizacije i proširenosti maligne lezije utvrdjene ˇ pri prvom pregledu bolesnika koji se nece menjati bez obzira na razvoj bolesti. za kategoriju N (regionalni limfni cvorovi): N0.regionalne limfne cvorove ˇ M . N2. a veoma malo u subglotisnoj. razmeni ˇ ˇ informacija i kontinuisanom istraživanju karcinoma. Najcešca je lokalizacija ˇ ´ u glotisnoj regiji na glasnici. Najkarakteristicniji simptom glotisnih karcinoma je stalna promuklost promenljivog ˇ intenziteta koja se razvija do afonije. prognoziranju ishoda lecenja.Osnovna nacela TNM sistema klasifikacije zasnivaju se na simbolima pocetnih slova ˇ ˇ koja oznacavaju: ˇ T . Dodavanjem brojeva na simbole u razlicitim kombinacijama za kategoriju T (tumor): ˇ Tis.tumor N . M1 i Mx moguce je u najvecoj meri ukratko ´ ´ opisati svaki karcinom larinksa. N3 i Nx. kašalj. T2. Više se ne govori o malom. TNM klasifikacija koristi klinicaru u: ˇ planiranju terapije. ˇ Klinicka slika je pracena simptomima medju kojima je promuklost od najveceg ˇ ´ ´ znacaja.

U takvim slucajevima jedino ˇ traheotomija može spasiti bolesnika od ugušenja. proširenosti i prirode tumora. U ˇ pocetku se javljaju pri naporu da bi kasnije nastao inspiratorni stridor pracen cijanozom. Klinicki pregled se sastoji u uzimanju anamneze. U evoluciji malignih oboljenja nije precizno definisana kao pojam. Zasniva se na saradnji bolesnika i lekara i veoma je zavisna o zdravstvenoj kulturi pojedinca i naroda. Smetnje disanja i otežano gutanje javljaju se sa širenjem tumora. Vrši se palpiranjem skeleta larinksa i prelaringealne muskulature uz sistematsko palpiranje limfnih cvorova. Vreme proteklo od pojave prvih simptoma zapaženih od bolesnika pa do pocetka ˇ lecenja nazvano je "izgubljeno vreme". ˇ ˇ Dijagnoza. Smetnje disanja se razvijaju postupno sa širenjem tumora i nastajanjem stenoze. Procena opšteg stanja i vitalnih funkcija je od znacaja kako za dijagnozu tako i za ˇ terapijske postupke. Ona je. pa lecenje zapocinje s traheotomijom. Dijagnoza karcinoma larinksa se postavlja klinickim. Pregled larinksa se ne može smatrati potpunim bez pažljive inspekcije i palpacije vrata i larinksa. Istom se otkriva širenje tumora u skelet i okolinu larinksa i ˇ prisustvo metastaza na vratu. Prvi simptom koji privlaci pažnju je bol koji se ˇ pojacava pri gutanju. Rana dijagnoza je najpouzdaniji saveznik u borbi protiv karcinoma larinksa. ˇ ´ Kod supraglotisnih karcinoma se pri prvom pregledu utvrdi u oko 40% prisustva regionalnih metastaza. ´ Supraglotisni karcinomi ne idu s promuklošcu. po pravilu. veliki broj ´ bolesnika se kasno javi. Ucestalost regionalnih metastaza u vratu zavisi od primarne ˇ lokalizacije tumora u regijama larinksa. prvo misleci na karcinom. ˇ radiografskim i histopatološkim ispitivanjima. proceni opšteg stanja i vitalnih ˇ funkcija. Znaci tumora se mogu lako uociti ˇ od lekara opšte medicine jer se larinks može bez teškoca pregledati. pa je potrebno uticati na njegovo skracenje a narocito ´ ˇ na deo koji se izgubi u postavljanju dijagnoze. U pocetku se ´ ˇ odlikuje neznatnom simptomatologijom. a lekar joj ne pridaje potreban znacaj. kao ranim simptomima. velicine tumora i diferentovanosti malignih celija. ˇ Subglotisni karcinomi imaju varjive simptome.ne obraca pažnju. a izgubljeno u postavljanju dijagnoze je drugo "izgubljeno vreme". Cesto ˇ ´ respiratorna insuficijencija ne odgovara nastaloj stenozi jer se vremenom bolesnik adaptira da relativno dobro diše kroz malu pukotinu pored tumora. Vreme koje se izgubi od pojave simptoma do javljanja ˇ lekaru je prvo. 40 . ´ Simptomi se relativno rano zapažaju u bolesnika. I pored svega. Tek sa rastom tumora nastaje otežano disanje kao prvi. "Izgubljeno vreme" je danas neopravdano veliko. trenutak otkrivanja tumora kada smo u mogucnosti da savremenim metodama terapije izlecimo najveci broj bolesnika ´ ˇ ´ koji ce preživeti pet i više godina. Ni jedan od metoda se ne može izostaviti u utvrdjivanju lokalizacije. endoskopskim. inspekciji i palpaciji vrata i indirektnoj laringoskopiji. a u suštini odmakli simptom bolesti. Promuklost koja traje više od tri ´ ˇ nedelje mora se pravilno shvatiti i mora joj se uzrok utvrditi.

Od manjeg su znacaja životno doba. Takodje se odredjuje pokretljivost glasnica. Terapija. ´ ˇ Terapija postiže najbolje rezultate u ustanovama koje imaju širok interdisciplinarni pristup u dijagnozi. Terapijske indikacije se zasnivaju na ˇ lokalizaciji i proširenosti tumora u larinksu. ograniceno pokretne ili ˇ nepokretne. U odmaklim T4 i Tx slucajevima. onkološki konzilijum. infiltrativne ili ulcerozne forme. ˇ Proverene metode u lecenju karcinoma larinksa su hirurgija i radioterapija ili ˇ kombinacija ovih dveju metoda. a život produžiti. stanju regionalnih limfnih cvorova. granicnih podrucja i okolnih organa su deo ˇ ˇ dijagnostickog postupka. U lecenju karcinoma larinksa oduvek je postojala težnja da se radikalno ˇ odstrani maligna bolest. ´ Dijagnoza karcinoma larinksa potvrdjuje se histopatološkim pregledom tkiva tumora. Interdisciplinarni ˇ ´ ˇ pristup se ostvaruje kroz terapijski tim. stepenu maligniteta. Radioterapija je efikasna kod pocetnih T1 i T2 karcinoma i ne oštecuje znatnije ˇ ´ laringealne funkcije ali je cešce pracena recidivima i metastazama. Hirurška terapija je za sve ˇ ´ ´ kategrije od T1 do T4 efikasnija ali mutilira laringealne funkcije. može izleciti ili mu se bolest može zaustaviti. primenjuje se kombinovana hirurška i ˇ 41 . a u što vecoj meri sacuvaju brojne funkcije larinksa. Radiografska ispitivanja larinksa. S njim utvrdjujemo lokalizaciju i proširenost tumora i vršimo biopsiju. histološkoj gradji. imunomorfološkom statusu. Njom se ˇ utvrdjuje prisustvo i izgled tumora koji je: vegetativne. udaljenih ˇ metastaza. ˇ ˇ Planiranje lecenja i donošenje odluke o izboru vrste terapije u centrima za lecenje ˇ ˇ laringealnih karcinoma vrši se na osnovu sistematizovanih terapijskih indikacija formulisanih u Protokolu za lecenje karcinoma larinksa. Jedna i druga imaju prednosti i nedostatke. rehabilitaciji i pracenju lecenih bolesnika. a nikada primarna terapija. Hemoterapija je adjuvantna u nekim kombinacijama. a narocito totalna ˇ laringektomija. Protokol služi kao vodic u svakom pojedinacnom ˇ ˇ ˇ slucaju pri donošenju odluke o izboru terapije. opšte stanje i hronicne bolesti kojima se isuviše poklanja pažnja. ˇ ˇ Skoro je sigurno da se svaki bolesnik sa karcinomom larinksa.Indirektna laringoskopija je uobicajena i neophodna metoda pregleda. Dijagnoza karcinoma larinksa se ne može zamisliti bez endoskopskog pregleda. Odluka o izboru jedne od proverenih metoda donosi se konzilijarno. koji bolesnika prati tokom lecenja i periodicnih kontrola. lecenju. Ona daju dopunske informacije znacajne za utvrdjivanje proširenosti ˇ ˇ tumora u larinksu i prisustva udaljenih metastaza u plucima. ukoliko nije u odmaklom stadijumu bolesti. Direktna laringoskopija i mikrolaringoskopija daju pravu sliku larinksa a u tom smislu su narocito velike mogucnosti ˇ ´ laringomikroskopije. koje su pokretne. Hormonska i imunoterapija nisu našle primenu u lecenju karcinoma ˇ larinksa.

Nikada se pri ovim operacijama ne racun onkološke radikalnosti ne štede funkcije. decembra 1983. godine T. 42 . kao kurativno ili preventivno. Ranije je hirurška terapija bila veoma mutilantna pošto se larinks potpuno odstranjivao totalnom laringektomijom. Hirurško lecenje regionalnih limfnih cvorova sprovodi se prema njihovom stanju i ˇ ˇ lokalizaciji primarnog tumora u larinksu. karotida i duboka muskulatura. Bolesnik koji je pet godina po završenom lecenju bez klinicki vidljivog tumora smatra se ˇ ˇ izlecenim. Totalnom laringektomijom se lece karcinomi T3 i T4 koji infiltrišu i fiksiraju glasnice. rekonstruktivnu. muskulatura. vena jugularis i limfni cvorovi. Hiruršku terapiju delimo na: konzervativnu. ˇ Prognoza. Izvodi se kod inkurabilnih ˇ bolesnika koji nisu leceni ili onih sa recidivom i metastazama posle lecenja. U tom cilju se izvodi blok resekcija vrata koja može biti radikalna ili funkcionalna. Billroth pa se ta godina uzima pocetkom ˇ terapije karcinoma larinksa. Ona je mutilirajuca ali za mnogo bolesnika i jedino efikasna. Radikalnom disekcijom se odstranjuje potkožno i masno tkivo. One se mogu efikasno kombinovati i u nekim slucajevima manjih ˇ kategorija tumora. Radikalna hirurgija podrazumeva veliki obim resekcije kojom se ne štedi larinks i okolina. Danas se konzervativnim i rekonstruktivnim operacijama s tumorom odstranjuje samo deo ili polovina larinksa što daje mogucnosti uspostavljanja ´ laringealnih funkcija. ishrane (gastrostomija). ˇ Prirodna evolucija nelecenih karcinoma larinksa dovodi bolesnika do smrti najcešce ˇ ˇ ´ godinu dana po pojavi simptoma. Primenjuje se kao primarna i kao kombinovana postoperativna terapija. Daje se ukupna tumorska doza od 60 do 70 Gy (Grey) frakcionirana u pojedinacne doze u trajanju od 6 do 7 nedelja. Zbog toga se ova hirurgija naziva parcijalna ili funkcionalna.postoperativna radioterapija. Prvu totalnu laringektomiju zbog karcinoma larinksa izveo je 31. Onkološka ˇ radikalnost je uvek u prvom planu. Radioterapija u odredjenim indikacijama postiže dobre rezultate iako se u lecenju ˇ karcinoma larinksa prednost daje hirurškom lecenju. regionalnih metastaza u vratu i udaljenih metastaza. Karakteriše se doživotnom traheostomom i gubitkom glasa. radikalnu i palijativnu. zaustavljanju krvavljenja i suzbijanju bola. Radioterapijom se lece i bolesnici ˇ koji odbijaju hirurško lecenje. Sastoji se u ˇ ˇ obezbedjenju vitalnih funkcija: disanja (traheotomija). Terapijski rezultati karcinoma se procenjuju petogodišnjim preživljavanjem. Upotrebljava se kod ˇ inoperabilnih tumora. Podrazumeva potpuino ´ odstranjenje larinksa totalnom laringektomijom. Ona se u odredjenim indikacijama kombinuje sa ispražnjenjem ili blok disekcijom vrata. Koristi se za tretman primarnog tumora ˇ u larinksu. recidiva i metastaza posle operacije. ˇ Palijativna hirurgija je metoda koja donosi olakšanje bolesnicima s uznapredovalim karcinomima koji se poznatim metodama ne mogu izleciti. tako da u ˇ vratu ostane vagus.

prisustvo metastaza. Brzo rastu i ne pokazuju sklonost regresiji. rana dijagnoza.Prognoza bolesti zavisi od više cinilaca koji su bili spomenuti kao: lokalizacija i ˇ proširenost u regijama larinksa. Globalno uzeto karcinomi larinksa svih lokalizacija uspešno se ˇ lece. ´ Medju sarkomima larinksa najcešci je fibrosarkom. za razliku od karcinoma. što obavezuje lekare opšte medicine da pomognu ˇ ˇ postavljanju rane dijagnoze. a fonijatrijskom rehabilitacijom se restituiše. ako se operišu. Metastaziraju prvenstveno hematogeno. narocito hirurškom terapijom. laringealne ´ ˇ funkcije. Karcinomi supraglotisa istih osobina. Prognoza im je loša. vrsta terapije itd. cak i potpuno. Sarcoma laryngis Sarkomi su veoma zlocudni mezenhimski tumori koji se u odnosu na karcinome ´ larinksa retko srecu. Prisustvo metastaza ˇ umanjuje vrednosti izlecenja. Bolesnici leceni horizontalnom parcijalnom laringektomijom imaju sacuvane glasnice ˇ ˇ pa nemaju fonatorne smetnje. ˇ izlece se u 70% do 80%. Terapija je radikalna hirurška ili ˇ radioterapija. ´ Uspostavljanjem prirodne respiratorne. pošto su sarkomi veoma radiosenzibilni. odnosno T1 N0 M0 bez širenja i metastaza imaju dobru prognozu. a ako se zrace u znatno manjem broju. odnosno zrele i nezrele. se javljaju u mladjih muškaraca i žena ali i u dece i novorodjencadi. ´ ˇ Sarkomi. Karcinomi lokalizovani na mestu nastajanja. Zadaci rehabilitacije se sastoje u vracanju bolesnika porodici i društvu sa što bolje ´ uspostavljenim funkcijama i što manje smanjenom radnom sposobnošcu. Ostale forme: rabdomiosarkom. degluticione i fonatorne funkcije to se postiže. ˇ ´ Epitel iznad tumora dugo ostaje gladak. Kod hordektomije glas je neznatno izmenjen. Statistike procenjuju da sarkomi cine oko 1% malignih tumora larinksa. histološka priroda. imunološki status. Medju njima karcinoma glasnice leceni hordektomijom ili ˇ radioterapijom izlece se u preko 90%. Simptomi su isti kao kod karcinoma. 43 . Rehabilitacija operisanih bolesnika Operisani bolesnici zbog karcinoma larinksa ne mogu se prepustiti samim sebi jer se resekcijom manjeg ili veceg obima narušavaju manje ili više. b. neizmenjen. Posebno je znacajna rehabilitacija glasa i govora u cilju obezbedjivanja socijalnog ˇ kontakta. Prema stepenu zrelosti celija dele se na dobro i slabo diferentovane. ili je kombinacija ovih dveju terapija. ˇ Najcešce su lokalizovani u glotisnoj regiji. Zavisno od vrste i obima resekcije operacijom se oštecuje vokalni sfinkter koga cine ´ ˇ glasnice. Karcinomi sa infiltracijom larinksa (T3) ako se lece totalnom ˇ laringektomijom izlece se u zavisnosti od lokalizacije od 40% do 60%. Najgoru prognozu imaju ˇ ˇ subglotisni karcinomi. a dijagnoza se postavlja na isti nacin. angiosarkom kao i maligni limfom su retke. ˇ ´ hondrosarkom.

šta više i sa sopstvenim horovima. Rehabilitacija zapocinje ˇ ucenjem ezofagusnog govora. A. Regurgitovanim vazduhom se aktiviraju adaptirani vibratorni mehanizmi. elektronika i dr). ˇ kibernetika. fonetika. fonijatrija je u nas u sadašnjoj fazi razvoja posebna grana otorinolaringologije. stomatologija i dr). Rad fonijatra treba da se odvija u ekipi naucnih radnika u kojoj je on medijator. te se poremecaji govora. U tom cilju bolesnil se poucava da guta vazduh a potom da ga ˇ ˇ regurgituje. sa suficijentnim disanjem. treba se podsetiti da je fonacija filogenetski najmladja funkcija i da je sekundarno 44 . a u tesnoj je vezi i sa više nemedicinskih grana koje proucavaju sredstva komunikacija (logopedija. ˇ ˇ Bolesnici s totalnom laringektomijom su sposobni za lakše fizicke poslove i zanimanja koja ˇ nisu vezana za reke i mora i gde nisu teški mikroklimatski uslovi. U mnogim zemljama postoje udruženja laringektomisanih u cilju postizanja ˇ radnih i socijalnih aktivnosti. govora i informativnog sluha. To se postiže adaptacijom i kontaktom zdrave sa resekovanom i rekonstruisanom polovinom larinksa koji se fonijatrijskom rehabilitacijom može uciniti dobro sonornim što i cini vrednost ˇ ˇ ove hirurgije. Borivoje Krejovic ´ Fonijatrija Fonijatrija je nauka koja se bavi fiziologijom i patologijom glasa. Bolesnici leceni konzervativnim ˇ i rekonstruktivnim operacijama. endokrinologija. nazivaju poremecajima funkcije. ˇ ´ u širem smislu reci. ˇ ´ Fonijatrija kao i fiziologija ili farmakologija. Pošto se veliki broj organa koji ucestvuje u proizvodjenju glasa i govora nalazi u ˇ domenu otorinolaringologije. Fonacija Izlaganje o postanku govora obicno zapocinje opisivanjem funkcije pluca i larinksa. Laringektomisani bolesnik ostaje bez larinksa i fonacije.Kod vertikalnih parcijalnih i subtotalnih laringektomija zavisno od ocuvanosti ˇ integriteta i pokretljivosti jedne polovine larinksa uspostavlja se "glas polovine larinksa". predstavlja presek kroz više medicinskih disciplina (neuropsihijatrija. Klinicka fiziologija ˇ 1. ˇ ˇ ´ Medjutim. Upornošcu gotovo svaki ´ ´ bolesnik može nauciti ezofagusni govor koji je dovoljno sonoran za socijalni kontakt. ˇ Dragoceni saradnici fonijatra i clanova ovog radnog tima su logopedi i ostali pedagozi koji ˇ posle dijagnostikovanja oboljenja preuzimaju na sebe rehabilitaciju glasa i govora. Ukoliko ˇ ne nauci ezofagusni govor postoji mogucnost upotrebe elektrolaringealne proteze koja više ˇ ´ segreguje coveka. Ona proucava osnovna sredstva komunikacije. a najbolje ako se to postigne na mestu krikofaringealnog mišica. psihologija. Radna sposobnost operisanih zavisi od vrste operacija. neoštecenim gutanjem i sonornim ´ glasom sposobni su za fizicke poslove i one gde glas nije od posebnog znacaja u profesiji.

a pogotovo da 45 . Njegovi glavni elementi su. niti da su pokreti organa za govor ˇ instinktivni ili nasledjem odredjeni. da govor nije nagonska aktivnost. on nema specificni organ za fonaciju. neurovegetativnog sistema i endokrinog sistema. mali mozak i dr) i imaju primarnu ulogu u formiranju i kasnijoj kontroli glasa i govora. retikularna supstancija. Postoji reciprocno dejstvo funkcije organa u ovome ˇ sistemu. ´ Ne upuštajuci se u mnoge teorije. Dogadja se još i danas da se pri mucanju ili slicnom oboljenju traga za "sapetim jezikom" a da se pri poremecaju glasa traže ˇ ´ pareze glasnica ili cvorici i polipi glasnica. a da su organi perifernog fonatornog aparata. biološka i dr). dijafragma i dr). generator glasa ´ (larinks i rezonator odnosno artikulacioni prostor (larinksa. Iako je govor integralna funkcija organizma. Govor je naucna aktivnost. Periferni organi podrazumevaju aktivator glasa (pluca. niži centri. ove organe je adaptirao za fonaciju. iz didaktickih razloga fonatorni organi ˇ se dele na periferne i centralne. gde se smetnja ispoljava. Za postizanje pravilne funkcije glasa i govora potrebno je normalno stanje mnogih organa i citavih sistema u organizmu. vid i senzibilitet. dok se pravi uzrok poremecaja može nalaziti u ˇ ´ ´ centralnom nervnom ili u endokrinom sistemu. Normalan sluh je jedan od najbitnijih preduslova za normalan razvoj govora. može se zakljuciti da su glas i govor plemenite ´ ˇ funkcije coveka. 2. U suštini najspecificniji organ fonacije bio bi centralni ˇ nervni sistem. Iako u filogenetskoj lestvici covek zauzima najviše ˇ mesto. Fiziologija govora Govor je veoma teško definisati. a covek je dugim nizom godina ˇ ˇ ˇ morao da ulaže ogromne napore da od homo alalusa postane homo loquens. a glavne radnje u smislu stvaranja glasa i govora odigravaju se u centralnom nervnom sistemu. morforloški normalni. nos). Ukoliko dodje do poremecaja ovih funkcija. U toku svog razvoja on je "pozajmio" organe za disanje ´ i gutanje i posle izvesnih anatomskih modifikacija. ˇ Za sticanje funkcije govora covek ima da zahvali visokoj diferentovanosti i sposobnosti ˇ celija centralnog nervnog sistema. U formiranju i održavanju glasa i govora ucestvuje ceo jedan sistem koji se prema ˇ kibernetickoj terminologiji naziva povratna sprega (feedback). Tako su nastali periferni organi za govor. prilicne ˇ ´ ˇ teškoce u dijagnostikovanju i lecenju stvara cinjenica da se oštecenje u sistemu s povratnom ´ ˇ ˇ ´ spregom može nalaziti na nekom udaljenom mestu. ali ni do danas nije data potpuna zadovoljavajuca definicija. a to je covekova potreba za društvom. Postoje mnogobrojna tumacenja o razvoju govora ˇ (filozofska. Centralni organi za glas i govor smešteni su u centralnom nervnom sistemu (korteks. ˇ pored sluha. On možda proizlazi iz jedne nagonske potrebe. Ljudski glas i govor se celog života nalaze pod uticajem psihe.adaptirana na organe za disanje i gutanje. usta.

nos i donekle paranazalne šupljine. Sva ´ ˇ ´ ´ oštecenja sluha nastala pre pocetka razvoja govora izazvace izostanak spontanog govora. odnosno komunikacije medju ljudima. Ako je oštecenje nastalo posle razvoja govora. naredjenje silazi kroz odredjene živce do larinksa i ostalih organa fonacije a kao krajnji proizvod javlja se glas odnosno rec. Pošto je covek socijalno bice. pošto glavni element u feedback-u nije u mogucnosti da izvrši ´ ´ ´ kontrolu izgovorene reci. svoje ˇ automatske kretnje uspostavljaju na principu slicnom radu servo-mašine. Na osnovu iznetog stvorena je informaciona teorija o razvoju govora. U rezonanciji glasa ucestvuje larinks. razvoj govora ne zavisi ˇ ´ samo od prirodnog sazrevanja deteta nego i od porodice. Emitovana rec je elemenat slanja informacije. telefon. Ove emotivne zvucne talase receptorsko telo (uvo drugog coveka) transformiše u ˇ ˇ nervnu aktivnost.dostigne današnji stepen razvoja govora. Tu se izvrši njihova obrada (proces mišljenja). a govorne kretnje jednom dobro naucene. ˇ Na osnovu tumacenja kibernetike ljudski mozak i nervni sistem uopšte. ˇ ´ nastupice poremecaji izgovora. Njih regulišu centralni nervni sistem. ali je ˇ ˇ percipira i sopstveni sluh koji postaje glavni kontrolor. On svoju informaciju šalje ˇ prema drugom kroz komunikacijski kanal (vazduh. koji su u mozgu stekli ˇ svoje središte. U larinksu se glas proizvodi pomocu vibracija glasnica. socijalne sredine i mnogih drugih cinilaca. donje vilice i usana. usta. Medjutim. Za oblikovanje zvuka i reci ˇ ˇ od velikog su znacaja pokreti mekog nepca. ispraljac i jedan od najvažnijih cinilaca ˇ ˇ u povratnoj sprezi (feedback). jezika. Prevedeno na jezik fiziologije ona glasi: Izvor informacije predstavlja covek. Pravilna fonacija zahteva normalne anatomske odnose u fonatornom ˇ aparatu da bi se stvorili i pravilni govorni modeli. vremenom postaju automatske. a odvijaju ´ se pod kontrolom povratne sprege (feedback) i proprioceptivnih refleksa na nižim nivoima u centralnom nervnom sistemu. Oni se zatim prenose do odredišta (centra za psiho-nervnu aktivnost u korteksu). koji snabdeva vazduhom fonatorne organe. Fiziologija glasa Donji disajni organi predstavljaju vazdušni meh odnosno aktivator glasa. ždrelo. Kada je u pitanju ˇ govor. Funkcionalna sprega sluh-fonacija tako je tesna da se ne može uopšte odvajati ukoliko se želi da objasni razvoj govora. koje predstavljaju vrlo složene ´ i visokodiferentovane pokrete mišica larinksa. Ako postoji oštecenje sluha javice ´ ´ se poremecaj govora cija ce težina zavisiti od vremena kada je došlo do oštecenja sluha. ˇ Prema ucenju Pavlova govor predstavlja niz uslovnih refleksa. a zatim ´ ˇ amplifikovan i obojen u supralaringealnim šupljinama. U artikulacionom prostoru nastaje pravo "ozvucenje" glasa. Vazduh iz pluca prolazi kroz larinks gde biva ozvucen. Tu osnovni laringealni ton ˇ dobija svoje više harmonske tonove. ´ ˇ ´ Tipican primer je govor gluvoneme dece. ako su ovi odnosi poremeceni ´ (palatoshize i dr) ipak ce se stvarati govorni modeli. ali ce u tom slucaju biti pogrešni. kibernetickom metodom proucavaju se one analogije izmedju mašine i živog organizma ˇ ˇ koje se odnose na sposobnost prijema i odašiljanja informacije. stvaraju se vokali i konsonanti. a zatim se formira nervni influks. televizija itd). ´ ´ ˇ 3. ˇ 46 .

4. larinks je vec ranije imao respiratornu funkciju i funkciju sfinktera. zaštitnika donjih ´ disajnih puteva. Na ˇ ˇ primer. ˇ sonografija. Fonatorni automatizmi Pošto je fonacija sekundarno adaptirana na organe za disanje i gutanje. Medjutim. dijagnostici i kontroli profesionalnog glasa u oceni radne sposobnosti i invalidnosti kod profesionalnih oboljenja i dr. Poremecaji glasa ´ Uzroci poremecaja glasa mogu biti cisto organske prirode. Putem stroboskopa uskladjuje se broj svetlosnih zrakova i frekvencije (broja vibracija). 1. ranoj dijagnostici malignih oboljenja larinksa. ˇ stroboskopija. ponekada ne može potpuno da oslobodi primesa sfinktera. tako da se od velikog broja pokreta glasnica dobije jedan jedini usporeni pokret. ´ ˇ ´ pareze glasnica i dr. fonijatrija vecu ´ ˇ ´ pažnju obraca funkcionalnim poremecajima glasa. Stroboskopija je fizicko-opticka metoda posmatranja brzih pokreta glasnica (vibracija). ´ Klinicka patofiziologija ˇ Radi što boljeg registrovanja i objektivizovanja normalnih i patoloških stanja glasa i govora. Ljudsko oko može razlikovati najviše 10-15 pokreta u sekundi. fonijatrija se služi mnogim specificnim metodama pregleda (rendgen-kinematografija. koji se može lako analizirati. magnetofon i dr). kao što su cvorici. Za prakticnu otorinolaringologiju najvažnija je svakako. Neadekvatna upotreba organa za glas i govor predstavlja jedan od glavnih uzroka poremecaja glasa. koji se kasnije uspostavio. kao i reciprocan odnos funkcija izmedju organa ovog podrucja. verovatno zbog žurbe. Najdublji ton ljudskog glasa krece se oko 100 Herca. tako da se ´ vibracije golim okom uopšte ne mogu registrovati. što ima nepoželjne posledice po stvaranje glasa. Jednom recju za optimalnu fonaciju potreban je sklad izmedju organa ˇ pneumo-fono-artikulacionog prostora. Moderan nacin življenja nametnuo je coveku velike vokalne napore za koje je on ˇ ˇ psihicki i fizicki nedovoljno pripremljen. odnosno izaziva preteranu napetost u fonatornom aparatu (hiperkinezija). odgovarajuca ˇ ´ važnost. Zbog toga su se uspostavili ˇ ˇ fonatorni automatizmi. 47 . to se na istom anatomskom podrucju odigravaju razlicite fiziološke radnje. Psihicka tenzija dovodi do neurotizacije licnosti a ˇ ˇ ˇ ˇ ucenju pravilnih fonatornih automatizama ne pridaje se. Prirodno je da se mehanizam fonacije. To su promene koje su posledica ´ ´ poremecene funkcije fonacije ili se uzrok oštecenja glasa nalazi na nekom udaljenom "releju" ´ ´ povratne sprege (feedback) a posledice se javljaju na larinksu kao generatoru glasa. Stroboskopija ima veoma korisnu primenu u: fiziologiji glasa. ˇ ˇ koji se standardnom laringoskopijom ne mogu videti. Vremenom ovi funkcionalni poremecaji mogu ostaviti organske posledice. Pokretima mišica iz podrucja respiracije može se uticati na larinks i artikulacioni ´ ˇ prostor i obratno.

Ovo oboljenje treba ˇ poznavati. Fonatorni ˇ ˇ automatizam se remeti i nastaju spasticna disfonija (glas sakadiran) ili psihicka afonija ˇ ˇ (pacijent šapuce). One se ispoljavaju fonijatrijskom rehabilitacijom. eunuhoidan. Za sve ovo ima za posledicu ´ hiperkineziju usled neadekvatne upotrebe fonatornog aparata. b. Funkcionalni poremecaji glasa u odraslih ´ I u odraslih osoba postoje cesti funkcionalni poremecaji glasa. mišicne pareze i dr.mutatio falsa) nije izazvana hormonskim poremecajem nego je uzrok psihogen. U današnje vreme ˇ ´ psihosomatskog pristupa bolesti veoma je teško razgraniciti funkcionalne od organskih uzroka. neurozama straha i dr. Larinks ´ i ostali sekundarni seksualni znaci su potpuno razvijeni. a pri pojavi dubokog ˇ ˇ muškog glasa nastaje konfliktna situacija i odbrambena reakcija u smislu zadržavanja roditeljske zaštite i pažnje okoline. ali se ne poboljšava i kontrola. Neadekvatna ˇ upotreba fonatornog aparata izaziva hiperkineziju u nivou larinksa a kasnije se mogu pojaviti cvorici. ˇ ´ a. jedna vrsta mutacije (lažna mutacija . ne obracaju dovoljno pažnju na glas deteta. što predstavlja posledice vokalnog traumatizma. introvertirani. ˇ Ponekad je neadekvatna upotreba glasa a vrlo cesto i psihogeni uzroci. U tom periodu može doci do izvesnih poremecaja glasa uslovljenih hormonskom disfunkcijom. ˇ Medjutim. odnosno u uspostavljanju dobrih fonatornih mehanizama. ˇ ´ ´ Psihicke disfonije su izazvane psihickim konfliktima. bez kontrole vicu i tako naprežu svoj vokalni aparat. Oni su stidljivi. Mutacija glasa Poznato je da je mutacija fiziološko zbivanje u organizmu u doba puberteta. ´ 48 . Oštecenja glasa u dece su tim ´ ˇ ´ ´ znacajnija. Roditelji. a ´ ´ posle izlecenja ostaju loše glasovne navike.Postoji didakticka podela na poremecaje glasa i dece i odraslih. Hiperkineticka disfonija u dece ˇ U formiranju glasa u najranije doba života važnu ulogu igra porodica. jer se takvi mladici godinama lece pod vidom hronicnog laringitisa. Takodje treba izvršiti rehabilitaciju celokupne licnosti deteta uz pomoc roditelja i ˇ ´ okoline. preoptereceni poslom. ´ ˇ ˇ c. Lecenje se sastoji u fonijatrijskoj rehabilitaciji i psihoterapiji. Treba napomenuti da se ovi ´ poremecaji javljaju cešce u dece s neuropatskom konstitucijom. U decijim vrticima deca ´ ´ ˇ ´ u igri. Glas je i posle puberteta visok. Javljaju se funkcionalni poremecaji glasa koji vremenom dovode to organskih posledica. U osnovnim školama glasovni ˇ napori se povecavaju. Lecenje ˇ ˇ se sastoji u prevenciji poremecaja. jer mogu uticati na kasniju profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). Ovaj poremecaj se javlja u mladica ´ ´ sa specificnom psihickom konstitucijom. ´ a ukoliko su ovi poremeceni treba izvršiti njihovu readaptaciju putem fonijatrijske ´ rehabilitacije.

a osnovni ton je prilicno dubok. formiraju se vokali. pevaci i dr).laringomikroskopiji. a zatim postepeno stvara svoj govor tako da na kraju 3 godine potpuno formira recenice. d. Poznate su menstruacione disfonije u nekih žena. Dete najpre razume govor okoline. Ako su u pitanju cvorici i polipi ˇ ´ glasnica oni se. 2. Umesto pluca kao rezervoar vazduha ˇ ´ može da posluži gornji deo jednjaka. Faza svesnog govora nastaje oko 10 meseci. Naglim pokretima ekspiracije ovaj ˇ se vazduh izbacuje kroz novoformirani sfinkter u predelu ušca jednjaka i ozvuci u ždrelu i ´ ˇ ustima. Obicno se glas po opsegu suzi i dolazi do izvesne ˇ virilazicije glasa u žena. odnosno ˇ ´ ´ prve polovine cetvrte godine života. mogu uspešno odstraniti u vrlo preciznoj operativnoj tehnici . kada glas biva intonativno nesiguran. uspostavlja se normalan fonatorni automatizam. ´ Manje hipofunkcije nadbubrežne žlezde takodje dovode do zamorljivosti glasa.Funkcionalne disfonije su dosta ceste u ljudi koji glas upotrebljavaju u svojim ˇ zanimanjima (nastavnici. Sledi faza gukanja u ˇ kojoj se stvaraju glasovi. do slabljenja tonusa mišica larinksa. ˇ U prvoj fazi dete kricanjem uspostavlja kontakt sa okolinom. glumci. Njega treba tražiti na drugom mestu. Hipertireoidizam izaziva brzo zamaranje glasa a tonus mišica larinksa je oslabljen. Larinks kao generator glasa je uklonjen. 49 . ˇ elektrolarinks. Lecenje je kombinovano. Promene u glasu. Bolesnika treba nauciti da gutanjem ili aspiracijom ˇ smesti u pomenuti deo jednjaka izvesnu kolicinu vazduha. Razvoj govora u mnogome zavisi od porodice i sredine u kojoj dete ˇ raste. Izraziti uticaj hormona na glas ogleda se u disfonijama nastalim u menopauzi. Izmedju 6 i 9 meseca nastaje faza imitiranja u kojoj dete imitira govorne pokrete okoline. Kod njih se primenjuje tzv. Centri u mozgu se pripremaju za pojavu govora. Javljaju se disfonije i u vreme graviditeta. Poremecaji govora ´ Razvoj govora pocinje vec posle rodjenja deteta i traje do navršene trece. Endokrinogene disfonije Glas i govor u toku celog života nalaze se pod uticajem skoro svih žlezda s unutrašnjim lucenjem (pluriglandularni uticaj). Vrši se fonijatrijska ˇ ˇ rehabilitacija. Govor posle laringektomije Posle ekstirpacije larinksa dolazi do odvajanja disajnih i digestivnih puteva. dok su konsonanti slabije izraženi. mogu ˇ se javiti kao fiziološka pojava ili kao posledica disfunkcije pojedinih žlezda. hormonski uslovljene. Mali broj bolesnika ne može da nauci ezofagusni govor. Vece promene nadbubrežne ´ ˇ ´ žlezde govore za adisonizam. a ponekad i promukao. Ovaj period je podeljen u nekoliko faza. a donji disajni putevi prestaju da budu rezervoar vazduha koji treba da se ozvuci. pogotovu u odraslih osoba. e.

Dyslalia Dislalija je poremecaj artikulacije. Postoje otvorena i zatvorena rinolalija (aperta i clausa). dj. na doticno slovo grcke azbuke ˇ ´ ˇ ˇ dodaje nastavak "tismus" ili "cismus" (S-sigmatismus. zubi. Dislalija se može javiti i pri poremecaju ´ ´ perifernih organa fonacije (usne. on ce zakasniti. Obicno nastaje ´ ˇ posle 3. ´ vida ili perifernih organa za fonaciju. Zatvorena rinolalija nastaje tako da zbog opstrukcije nosa (tumor. zavisno od glasa koji je oštecen. 50 . pojedini glasovi ili ´ ˇ nedostaju ili bivaju nepravilno izgovoreni. Najcešši uzroci za otvorenu rinolaliju su palatoshizu mekog nepca. jezik i dr). jer je dete vec formiralo ´ pogrešne govorne modele. Važno je napomenuti da se anatomski defekti rascepa usne i nepca mogu uspešno hirurški ukloniti. Nedostatak podsticaja za razvoj govora dovodi do alalija. Pojedine vrste dislalija dobile su naziv na taj nacin da se. što glasu i govoru daje unjkavi. Uzrovi ovome mogu biti organske prirode. c. Duševna zaostalost je jedan od uzroka zastoja u razvoju govora. Alalia Ako se govor deteta ne razvije do 3. takav poremecaj se naziva alalija ´ (nerazvijenost govora). Dokaz za to je i cinjenica da postoji skoro stotinu ˇ raznih teorija o postanku mucanja. Oštecenja u centralnom nervnom sistemu ´ ili oštecenja sluha dovode to nepravilnog izgovaranja. n. godine. Mnogo se cešce javlja u muške ˇ ´ dece. Posle palatoplastike treba primeniti fonijatrijsku rehabilitaciju. te se nazalni suglasnici m. a radi dobre fonacije mora se uspostaviti nova neuromuskularna koordinacija. a ponekad je uzrok dislalije ozbiljniji. d. Poremecaj može biti prolazan (tepanje u ´ detinjstvu). Etiologija još uvek nije poznata. koje teško može samo da ispravi. vilice. Prilikom izgovaranja reci. ˇ Za pravilno izgovaranje glasova neophodno je da meko nepce odvoji ždrelo od nosa i da vazdušnu struju usmeri kroz usnu duplju. vazdušna struja ne može da prodje kroz nos. kao što su oštecenje sluha. ˇ b. R-rotacismus itd). i pored dobro izvedene operacije. govor nema nosni rezonator. Ukoliko okolina ne obrati pažnju na dete u fazi razvoja govora. Dogadja se da. d. dete i dalje unjkavo govori. nazalni prizvuk. Kod pomenutih oboljenja vazduh vecim delom ´ prolazi kroz nos. pri polasku u školu ili redje u pubertetu. zapaljenjski proces u nosu i sl).a. nj. Rhinolalia Rinolalija je poremecaj artikulacije kod kojeg izgovaranje svih glasova ima nazalni ´ prizvuk. godine. Mucanje Mucanje je jedan od najvecih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. izgovaraju kao b. Ovakva situacija nastaje cesto kada se ´ ˇ deca zbog hronicnih oboljenja nalaze dugo u bolnicama.

rano oštecenje mozga. pokreti nogu i ruku i sl). i pored primene razlicitih metoda lecenja. Pri fonaciji se javljaju klonicni. Najverovatniji uzroci za to su: nasledna ´ dispozicija. nuspokreti (grimase na licu. Ono predstavlja poremecaj normalnog toka govora. ˇ psihoterapiji i medikamentnoj terapiji (sedativi. Lecenje se sastoji u fonijatrijskoj rehabilitaciji. nego se mora opisati. Rezultati terapije. ´ Samo pomocu kompleksnog lecenja može se ocekivati dobar rezultat i pravovremena ´ ˇ ˇ socijalna adaptacija osoba s poremecajem govora. Ponekada ˇ ˇ ˇ postoje i tzv.Zbog navedenih razloga mucanje se zapravo ne može definisati. ´ Dušan Cvejic ´ 51 . Za vreme pevanja ne javlja se mucanje. ˇ ´ Na kraju treba napomenuti sledece: ´ Fonijatrija mora veliku pažnju da posveti profilaksi poremecaja govora. ˇ Saradnja roditelja a ponekad i okoline deteta je od neprocenjive pomoci u rehabilitaciji ´ poremecaja govora. posebni psihološki uslovi u toku razvoja govora i uticaj ´ sredine u kojoj dete raste. Fonijatrijska rehabilitacija podrazumeva rehabilitaciju celokupne licnosti. U mucavaca uvek postoji strah od govora (logofobija). ´ Dijagnozu i lecenje poremecaja govora treba sprovoditi u ekipi u kojoj je fonijatar ˇ ´ medijator. jer su uvek moguci recidivi. redje tonicni grcevi govorne muskulature. trankvilizanti i sl). još uvek su nezadovoljavajuci. Mucavac nije nikada ˇ ˇ ´ potpuno izlecen.

Levi glavni bronh je horizontalnije položen od desnog. Njegova dužina je oko 5 cm a širina oko 1 cm. ˇ B. respiracijsku i fonacijsku funkciju. Klinicka anatomija ˇ Dušnik se sastoji iz 16-20 hrskavicnih prstenova koji su na zadnjem kraju otvoreni i ˇ spojeni membranom prožetom mišicnim vlaknima. a ´ ima i izvesnu ulogu rezonatora pri fonaciji. Održavajuci lumen stalno otvorenim traheja i bronhi omogucavaju nesmetan prolaz ´ ´ vazduha za disanje. Traheja zajedno sa plucima priprema stub vazduha koji izaziva treperenje glasnica. Na ovaj nacin traheja može da se produži i do 4 cm. Njen lumen je uvek otvoren. Pri ekspirijumu se skracuju i smanjuju lumen. ´ Bronhi imaju istu gradju kao i traheja. ´ ˇ Traheja se pruža od visine VI vratnog pršljena kao nastavak larinksa pa sve do V toraksnog pršljena.VII.5 cm a promera je oko 1. Racva se na bronhe za gornji. ˇ Zahvaljujuci velikom broju tusigenih zona. Izmedju prstenova nalazi se vezivno tkivo koje omogucava produženje ili ´ skracenje traheje.5 cm. U toraksnom delu. Njegova dužina u odraslih je oko 2. mnogo je uži i duži. a arterija anonima sa desne. Pri inspirijumu traheja i bronhi se produžuju i proširuju primajuci više ´ vazduha. a u lateralnim smerovima oko 2 cm. ˇ šira je od larinksa. traheja može da ´ se širi i sužava.bifurkacija traheje. Dejstvom ovih vlakana. Desni bronh je širi i kraci od levog bronha i ´ gotovo da predstavlja produžetak traheje. Racva se na bronhe za gornji i donji režanj. 1 . Sluznia traheje prekrivena je cilindricnim trepljastim epitelom s mnogobrojnim ˇ peharastim celijama. Tu se ona grana u dva bronha . Dužina traheje odraslih iznosi 10 do 12 cm. Klinicka fiziologija ˇ Traheja i bronhi imaju važnu zaštitnu. srednji i donji režanj. traheobronhijalno stablo se brani kašljem od ´ stranih štetnih materija. a u odojcadi oko 4 cm. fiziologija i patofiziologija A. a ovi na odgovarajuce ˇ ´ segmentne bronhije. Anteroposteriorni dijametar traheje odraslih je 1. Na ovaj nacin smanjuje se "mrtav ´ ˇ prostor" vazdušnog stuba. blago je komprimira arkus aorte sa leve strane. U traheji i bronhima nastavlja se vlaženje i zagrevanje vazduha zapoceto u nosu. Treple respiratornog epitela svojim pokretima prema larinksu izbacuju strane korpuskule i sluz. Bifurkacija se napred projektuje u visini zgloba manubrijuma i tela sternuma. ispred bifurkacije. U cervikalnom delu traheja je nešto uža zbog kompresije od strane štitne žlezde. u dece oko 7 cm.4 cm. Dušnik i dušnice Anatomija.

a pri ekspirijumu izlazi ostatak vazduha. tj. stranih tela i gustog sekreta. Uzroci su: ˇ tumor. Ventilna opstrukcija Ventilna opstrukcija nastaje kod nepotpunih opstrukcija i uspostavljanja ventila. Ventilna ekspiratorna opstrukcija. Auskultacijom se otkriva inspiracijsko ekspiracijski zvižduk u predelu stenoze. Ovaj tip opstrukcije obicno kratko traje i prelazi u potpunu opstrukciju. granuloma. Fizikalnim ˇ ´ pregledom otkriva se hipersonornost a rendgenski. ´ stagnaciej sekreta i teška respiratorna insuficijencija kod povreda toraksa ili vecih ´ torakohirurških operacija. zbog intramuralnih promena. Nepotpuna opstrukcija Nepotpuna opstrukcija se javlja kod otoka sluznice. Kroz nastalu stenozu ulazi i vraca se manja kolicina vazduha. tumora. nepotpune i ventilne.C. ´ b. vaskularnim ringom) i neuromuskularnih poremecaja (bronhopatije. Ona može da bude dvojaka. emfizem zahvacenog dela pluca. a. promena u samom zidu traheje ili bronha (otok sluznice. Rendgenskim pregledom konstatuje se smanjenost transparencije zahvacenog dela pluca. stranog tela ili spoljašnje kompresije. Pluce kolabira. 2 . a pri ekspirijumu nastaje stop ´ pa se razvija "opstrukcioni emfizem". Najcešce se vidja kod stranih tela bronha. ´ ´ c. Stenoza ne dozvoljava ´ ˇ eliminaciju sekreta. ekstramuralnih promena (kompresija traheje ili bronha tumorom. Opstrukcijske smetnje traheje i bronha mogu da budu potpune. sekret. nastaje ´ atelektaza. Potpuna opstrukcija Potpuna opstrukcija nastaje kod potpunog zacepljenja lumena bronha pri cemu vazduh ˇ ˇ niti ulazi niti izlazi iz pluca. kardiovaskularnih oboljenja i astme). koja se razvija kod takvih stenoza bronha koje dozvoljavaju da pri svakom inspirijumu vazduh udje u pluca. Zbog toga nastaje kolaps pluca koji se lako otkriva fizikalnim ´ ´ i rendgenskim pregledom pluca. Klinicka patofiziologija ˇ U fiziopatologiji traheje i bronha najvažniju ulogu igraju opstrukcione smetnje koje mogu da nastanu zbog opstrukcije lumena (strana tela traheje i bronha). cistom. kongenitalne anomalije. nastaje inondacija bronha sekretom. ´ ´ Ventilna inspiratorna opstrukcija nastaje kod stenoza koje ne dozvoljavaju da u inspirijumu udje vazduh. tumori i traume traheje i bronha). Javlja se kod tumora. strano telo.

lusoria). c. bronhoskopije itd. ˇ b. Prekobrojni bronh Redje se vidja u coveka i javlja se obicno na traheji sa desne strane u visini karine kao ˇ ˇ "trahealni bronh". aplazija ili hipoplazija bronha i odgovarajuceg dela pluca. Indirektne povrede vidjaju se kod teških trauma grudnog koša. traheotomije. ´ ´ Kod agenezije. bronh je nerazvijen. Mehanicke povrede ˇ Mehanicke povrede traheje i bronha mogu da budu direktne i indirektne. Direktne ˇ povrede nastaju pri ubodu i secenju nožem. 3 . gaženja i sudara u auto nesrecama. Povrede dušnika i dušnica a. ˇ d. ´ Povrede vratnog dela traheje su skoro uvek udružene sa povredama larinksa. kongenitalni lobusni emfizem. prostrela. Do iste ´ ´ pojave dolazi i kod kompresije bronha anomalno postavljenom desnom subklavijom (a.Oboljenja dušnika i dušnica A. Urodjene anomalije a. Bronhomalacija Zbog nedovoljne cvrstine zida bronha takodje nastaje otežano disanje jer se uspostavlja ˇ mehanizam ventilne ekspiratorne opstrukcije. intubacije. nema karine a traheja se direktno nastavlja u bronh razvijenog plucnog krila. Kod aplazije bronh je rudimentaran i završava se slepo a kod ´ hipoplazije bronhije su formirane ali su manje velicine. Tako nastaje tzv. preloma rebara. vešanja. B. crush-a. Traheomalacija Urodjena slabost hrskavicnog skeleta traheje u novorodjencadi i odojcadi dovodi do ˇ ˇ ˇ kolapsa traheje i otežanog disanja. Dizgenezije bronha Ako u toku organogeneze dodje do prekida razvoja vaskularnog odnosno bronhoalveolarnog sistema onda nastaju agenezija. Kod zatvorenih povreda dominantan simptom je gušenje a kod otvorenih i penetrantnih pojava penušave krvi sa šištanjem vazduha kroz otvor. Odgovarajuci lobus se prepunjuje vazduhom i potiskuje okolno zdravo pluce. ustrela. Pri placu i upali sluznice disanje se još više pogoršava. operacija na ˇ grudnom košu i jednjaku. Povrede i strana tela dušnika i dušnica 1.

hemoptizijom. edem pluca. U prvom redu to su zagušljivci ´ (hlor. Promene ˇ ˇ mogu da se krecu od hiperemije sluznice do pojave plikova i nekroza. Ako se preživi prva faza trovanja onda se razvija edem pluca. Korisna je bronhoaspiracija dok je veštacko disanje kontraindikovano.Povrede grudnog dela traheje i bronha vrlo su teške i bez hirurške intervencije smrtonosne. ˇ eksplozija zapaljivih tecnosti. difozgen) koji imaju selektivno dejstvo na respiratorne organe. bacaci plamena) ili para (eksplozija parnih kotlova). Lecenje se sprovodi davanjem visokih doza antibiotika kao i kortikosteroida radi ˇ smanjenja inflamacije. ˇ evakuacija pneumotoraksa) i spreci eventualno krvavljenje. fozgen. Poznata su i teška oštecenja bojnim otrovima u ratu. Laringoskopijom ˇ se otkriva hiperemija i otok sluznice hipofarinksa. spazmolitici i kiseonik. U lecenju je najvažnije da se obezbedi disanje (traheotomija. akutno popuštanje srca ˇ ´ ´ i akutna dilatacija želuca. Nastaje visoka temperatura. Nastaje gušenje. Hemijske povrede Oštecenja traheje i bronha hemijskim sredstvima nastaju aspiracijom kaustika pri ´ trovanju kausticnim sredstvima (soda. cijanozom. Hlor izaziva korozivne promene na sluznici sa stvaranjem fibrinskih naslaga a difozgen i fozgen jak edem. bronhoaspiracija. Pri ovakvim ´ ˇ ˇ povredama. antitusici i simpatikomimetici. Od komplikacija najcešce su bronhopneumonija. Najcešca komplikacija ovih povreda je pojava medijastinitisa. cijanoza i ´ respiratorna insuficijencija koja može izazvati smrt. esencija) ili aspiracijom želudacnog sadržaja ˇ ˇ povracenog u snu. alkoholisanosti. Termicke povrede ˇ Termicke povrede nastaju kod dubokog udisanja pregrejanog vazduha (požar. ´ pneumotoraksom. ˇ 4 . potkožnim i medijastinumskim emfizemom. Opijati se ne daju zbog depresije centra za disanje. ˇ ´ b. mogu da ublaže simptome trovanja. U cilju sprecavanja infekcije daju ˇ ˇ se velike doze antibiotika. Rekonstrukcija povredjenog zida traheje i bronha vrši se torakotomijom. bronhospazam i edem pluca. ´ Simptomi se razvijaju vrlo brzo. c. dispnojom. larinksa i traheje. Uz jake bolove i ´ promuklost javlja se otežano disanje. cijanoza a u težim slucajevima i šok. Posle toga daju se antibiotici. Pracene su pojavom teškog traumatskog šoka. Po potrebi vrši se traheotomija i sprovodi antišok terapija. Prva pomoc se sastoji u stavljanju maske povredjenom i uklanjanju iz zatrovane ´ sredine. samo hitna bronhoaspiracija i drenaža položajem (glava niže u postelji). sode bikarbone. anesteziji i u komatoznih bolesnika. Van zatrovane sredine skida se maska i sluznica nosa i ždrela ispira 2% sol. antihistaminici. što je posledica dejstva hlorovodonicne kiseline želudacnog sadržaja. antibiotici.

ose. delovi zubnih proteza. Krojaci i tapetari cesto za vreme rada drže igle ili eksere ˇ ˇ u ustima pa je uvek moguce da pri tome ovi predmeti skliznu u larinks i traheju. pijavice. gušenjem. Jackson je ovaj stadijum s pravom nazvao "traheobronhijalna drama". Profesionalni faktori ˇ katkad igraju takodje važnu ulogu. Vece strano telo može da ´ opturiše larinks i izazove trenutnu smrt. Endogena strana tela stvaraju se u samom organizmu. ˇ ´ Do aspiracije dolazi najcešce zbog nepažnje. Može da se cuje "balotman" ako je strano telo u traheji. velicine i oblika stranog tela zavisi da li ce se ono zadržati u ˇ ´ larinksu. ˇ ´ ˇ Organska strana tela mogu da budu vegetabilna i nevegetabilna. Egzogena ´ strana tela mogu da budu veoma raznovrsna i po prirodi su organska. bob. ˇ Patologija. Od nevegetabilnih stranih tela vidjaju se delovi kostiju. bundeve itd. Od neorganskih stranih tela najcešca su igle. Strana tela traheje i bronha Strana tela donjih vazdušnih puteva spadaju u najurgentnija stanja u medicini jer mogu za kratko vreme da dovedu do smrtnog ishoda usled ugušenja. Naprotiv. semenke od lubenice. gnoj. Redje se vidjaju i živa ´ ˇ strana tela kao leptiri. Ovde svakako spadaju i psihogeni faktori kao i poremecaji ´ zaštitnih mehanizama (aspiracija kod smeha ili placa za vreme jela). ekseri. Manja strana tela koja su prošla glotis retko dovode do potpune opstrukcije i momentalnog ugušenja. Egzogena strana tela dospevaju u donje disajne puteve najcešce aspiracijom. ˇ Prvi manifestni stadijum Ovaj stadijum nastaje u momentu aspiracije stranog tela i karakteriše se strahovitim nadražajnim kašljem. grašak. delovi igracaka. ascaris lumbricoides. orah. Kod dužeg boravka izazivaju zapaljenjske reakcije sluznice i stvaranje granulacija. vegetabilni traheobronhitis koji ˇ ˇ dovodi do teške opstrukcije i bronhopulmonalnih komplikacija. kuglice. kazeum iz kolikvisanih limfnih cvorova. Jackson je simptome stranih tela podelio u pet stadijuma. ˇ ˇ kukuruz. Dramaticnost klinicke slike tim ˇ ˇ je veca što su najcešce u pitanju mala deca koja iz punog zdravlja upadnu u krizu teške ´ ˇ ´ akutne respiratorne insuficijencije. cijanozom. ´ Poznato je da se metalna strana tela bolje tolerišu. organska vegetabilna strana tela zbog bubrenja i lucenja etericnih ulja izazivaju tzv. delovi pištaljki. Može da bude prisutan lak kašalj koji se javlja u povremenim napadima. skliznuti u traheju ili bronh i kakve ce promene izazvati. To su bronhioliti. Takva su: pasulj. etericna uljla. Etiologija. Vegetabilna su znatno cešca ˇ ´ i mnogo su opasnija jer bubre i luce tzv. neznanja ili nepoznavanja opasnosti kao i ˇ ´ nedovoljne brige o maloj deci. Klinicka slika. delovi tkiva. ali sve u ˇ 5 . Od vrste. Strana tela mogu da budu egzogenog i endogenog porekla. papirici i plasticni predmeti. kikiriki.2. neorganska i živa. redje povredom kroz grudni koš. katkad povracanjem i gubitkom svesti pa i ´ popuštanjem sfinktera. Prvi latentni stadijum Zbog iscrpljenosti refleksa kašlja i adaptacije organizma na strano telo simptomi traheobronhijalne drame se smiruju.

U drugom manifestnom stadijumu dolazi do sve težeg disanja jer se razvija edem sluznice. emfizem. Zbog izuzetnog znacaja ove materije. medijastinumski emfizem i dispnoja. pa se dešava da se previdi strano telo i bolesnik vrati kuci pod pretpostavkom da nije ni došlo do aspiracije. gušenje i promuklost. atelektaza. ´ Ove "kasne komplikacije" poznate su i pod imenom "sindrom previdjenog stranog tela". Ako se u ovom periodu ˇ 6 . razvija se ˇ bronhitis. Ako se i u ovoj fazi ne otkrije strano telo.svemu to je mirna faza koja može da zavara lekara. Ako ´ se prvi stadijum preživi. Simptomi se javljaju obicno posle 24 sata od aspiracije. iznecemo simptome pojedinih lokalizacija stranih ˇ ´ tela. Strana tela traheje U prvom stadijumu nastaje tipicna "traheobronhijalna drama". Drugi latentni stadijum Pod dejstvom simptomatske terapije. a. Samo se povremeno javljaju napadi kašlja pa i hemoptizija. u prvom latentnom stadijumu ostaje promuklost uz manje ili vece ´ otežano disanje. Ponovo nastaje jak ˇ nadražajni kašalj pracen gušenjem. simptomi drugog manifestnog stadijuma se smiruju. Javlja se opet kašalj. Treci manifestni stadijum ´ To je stadijum "kasnih komplikacija" koje se javljaju u zavisnosti od vrste i lokalizacije stranog tela u vidu bronhopneumonija. ´ ˇ b. gangrene pluca i bronhiektazija. Strana tela larinksa U trenutku aspiracije vece strano telo može kompletno da opturiše lumen larinksa i ´ izazove momentalnu smrt (bolus smrt). U prvom latentnom ˇ stadijumu cuje se "balotman". ˇ Drugi manifestni stadijum Ovo je u stvari stadijum "ranih komplikacija" koje se razvijaju zbog prisustva stranog tela. razvija se treci manifestni ´ ´ ´ stadijum u kome dolazi do perihondritisa i stenoze larinksa. U drugom manifestnom stadijumu simptomi su ponovo dramaticni. apscesa. Kod vegetabilnih stranih tela (pasulj) usled bubrenja može ´ da dodje do ugušenja. Šiljata strana tela daju sukrvicav ispljuvak. I najmanja sumnja na strano telo zahteva najozbiljnije klinicko ispitivanje. Manja strana tela neravnih i šiljatih ivica mogu da se zabodu i zaglave izmedju glasnica izazivajuci jak nadražajni kašalj. Odsustvo simptoma ne ´ sme da nas zavara. To su naizmenicni mukli udarci stranog tela koje pri ˇ ˇ respiracijama udara u karinu i glasnice. Uz simptomatsku terapiju simptomi se smiruju te nastaje drugi latentni stadijum pracen promuklošcu. Mogu da se pojave i pneumotoraks. Ovaj stadijum se izuzetno retko vidja jer je bolesnik vec pre toga izlecen ili je egzitus nastupio znatno ranije.

ˇ ´ Inace. Dijagnoza. Ako se i u ovom ´ stadijumu strano telo ne otkrije i odstrani onda nastaje treci manifestni stadijum. atelektaza pa i pneumonija. otkrivaju se emfizem. narocito ako su u pitanju deca. Dijagnoza stranog tela postavlja se na osnovu anamneze. ´ emfizem. atelektaza. Samo ponekad može da se cuje ˇ zviždanje iznad mesta gde je strano telo fiksirano u bronhu. klinickog i ˇ rendgenološkog pregleda i bronhoskopije. Bronhoskopija je metoda izbora u odstranjivanju stranih tela donjih respiratornih puteva. c. Važan je i podatak ako neko ima recidivišuce ˇ ´ pneumonije ili cest nadražajni kašalj. paradoksalno kretanje dijafragme). kada nastaje recidivišuca pneumonija. Strrana tela bronha Prvi manifestni stadijum karakterisan je simptomima traheobronhijalne drame. Prisustvo transparentnog stranog tela se otkriva na osnovu indirektnih znakova (klacenje medijastinuma. Neodredjeni podaci ne iskljucuju strano telo pa i kod najmanje sumnje treba bolesnika ˇ hospitalizovati i sprovesti kompletno ispitivanje. U drugom manifestnom stadijumu javljaju se emfizem. stenoza ´ bronha. U prvom latentnom stadijumu nema subjektivnih smetnji. Bronhoskopija se mora primeniti i kod najmanje sumnje na strano telo jer se njome sa sigurnošcu mogu da otkriju i odstrane gotovo sva strana tela donjih disajnih puteva. gangrena pluca. tako da se simptomatologija može da menja. stadijum ´ kasnih komplikacija u kome se razvijaju apsces. atelektaza ili cak i zvižduk iznad stranog tela ˇ zaglavljenog u bronhu. gušenje. Anamneza je veoma važna. opštoj anesteziji i veštom ´ 7 . a zapaža se i smanjena pokretljivost zahvacenog hemitoraksa a ˇ ´ fizikalno i auskultacijski. cekati na ˇ spontanu eliminaciju ili cak misliti na mogucnost da ce ono samo da "istruli". ´ Nedopustivo je da se pri sumnji na strano telo pomisli da nije ni aspirisano. strano telo može svakog trenutka da prodje iz larinksa u traheju a iz ove u bronh i ˇ obrnuto. Zahvaljujuci dobrim instrumentima. Rendgenskim pregledom može se videti netransparentno strano telo. ˇ ˇ U prvom stadijumu ocigledni su jak napad kašlja. stridor i cijanoza. Ako se tada ne posumnja na strano telo onda se navedene promene konzervativno lece i bolest ˇ prelazi u drugi latentni stadijum. Strana tela desnog bronha su brojnija jer strano telo povucena vazdušnom strujom ˇ najcešce ulaze u desni glavni bronh koji je širi i pod manjim uglom se odvaja od traheje. akutni medijastinitis i traheo-ezogagealna fistula. ˇ ´ ´ Terapija stranih tela.strano telo ne izvadi ili ako ne dodje do egzitusa nastaje drugi latentni stadijum u kome se povremeno javlja kašalj pracen gnojnom ekspektoracijom. Klinickim pregledom a u zavisnosti od stadijuma mogu se otkriti razliciti simptomi. Treba je uzeti od osobe koja je bila prisutna u momentu incidenta. Kod stranog tela ˇ u traheji cuje se balotman. bronhiektazije. Ako se i u ovoj fazi strano telo ne ´ odstrani nastaju pozne komplikacije. što može da govori za opstrukciju i prisustvo stranog ˇ tela.

pneumo i stafilokoke). ´ Važno je znati da i prilikom ekstrakcije stranog tela može da dodje do iznenadne smrti (inondacija bronha i pluca sekretom iz otpušenog bronha. ´ delujuci kao strano telo. treba proceniti situaciju i svoje mogucnosti ´ i izvršiti ekstrakciju putem donje bronhoskopije posle izvršene traheotomije. Ubrzo nastaje visoka febrilnost. Jak otok sluznice je veoma važan faktor oboljenja. Cekanje na spontanu eliminaciju je vitium artis. suši i pretvara u kao med lepljive kruste koje.izvodjenju bronhoskopije. ˇ ´ Etiologija. kada se radi o voluminoznijim stranim telima kao i ˇ vegetabilnim stranim telima koja su duže stajala. Javlja se epidemijski ili sporadicno. postavljena na osnovu klinickih simptoma. potvrdjuje se ˇ laringotraheoskopijom. C. Bolest pocinje suvim nadražajnim kašljem koji lici na lavež psa. Bolest je posledica virusne infekcije na koju se nadovezuje mešovita bakterijska infekcija (strepto. ´ ´ Klinicka slika. Imajuci u vidu veliku životnu opasnost od stranih tela kao i to da su ona ´ cesta pojava u našoj narodnoj patologiji. cijanoza. kašljem. Ovo bi se narocito odnosilo na odojcad i malu decu ispod tri godine. Nastupa hipoksija i uz dehidrataciju opšta intoksikacija sa popuštanjem kardiovaskularnog aparata. Sluznica traheje i bronhija je takodje otecena. Konzervativna terapija se primenjuje samo kao ˇ dopunsko lecenje. Tada se primenjuje hirurška ekstrakcija torakotomijom. hirurgiju i pulmologiju. Dijagnoza. ˇ Najcešce obolevaju deca do 4 godine. ´ ˇ ˇ 8 . neophodno je da se kroz popularna predavanja deci ˇ i roditeljima kao i preko sredstava javnog informisanja preduzmu odgovarajuce preventivne ´ mere kako bi se iskorenile mogucnosti aspiracije stranih tela. internu. mortalitet je visok. Takodje bi i nastava o stranim ´ telima trebala da izadje iz okvira otorinolaringologije i da se proširi i na pedijatriju. gušenjem. iako ˇ ˇ je poznata mogucnost spontane eliminacije u oko 1%. cijanozom i visokom temperaturom.Jackson To je akutno nespecificno zapaljenje sluznice larinksa. dovode do još veceg gušenja i ugušenja. Prevencija. Mogucnost za ovakvu smrt umnogome je smanjena izvodjenjem ´ bronhoskopske ekstrakcije u opštoj anesteziji. Laryngotracheobronchitis acuta suffocans . Zapaljenjska oboljenja dušnika i dušnica a. obostrani ´ pneumotoraks). Glas ˇ ˇ ˇ je promukao. crvena. Sumnja. moguce je da se najveci broj stranih tela odstrani putem gornje ´ ´ bronhoskopije. koja otkriva otok i hiperemiju sluznice larinksa izmedju cijih glasnica ˇ se izliva gust žuckasto-belicast sekret. Ako je lumen traheje 6 mm i ako dodje do otoka sluznice za samo 2 mm onda ce se njen dijametar smanjiti na ´ samo 2 mm. traheje i bronhija karakterisano ˇ obilnim lucenjem gustog sekreta. U nekim slucajevima. uvlacenje u jugulumu ˇ i epigastrijumu. Obolela sluznica luci veliku kolicinju gustog lepljivog sekreta koji se zbog ˇ ˇ oštecenog rada trepljastog epitela nagomilava. ˇ ˇ Samo jedan mali broj stranih tela ne može da se izvadi bronhoskopijom. refleksna smrt. lecenje komplikacija. ˇ Patologija. otežano disanje.

Bolest se karakteriše nadražajnim kašljem koji je cesto bolan. do 80%. Tracheitis acuta To je kataralno zapaljenje sluznice dušnika najcešce virusne etiologije. c. Lumen traheje a ´ narocito bronhija jako je sužen. Glavni simptom je uporan suv kašalj pracen iskašljavanjem sluzavog pa i ´ sluzavognojavog sekreta. Veoma koristi bronhoaspiracija. Sluznica se istanjuje i na njoj se stvaraju naslage gustog lepljivog sekreta koji se suši u fetidne kruste. U pocetku je suv a ˇ ˇ ˇ esto su prisutni bolovi potom je pracen iskašljavanjem sluzavog pa i sluzavognojnog sekreta. Visoke doze antibiotika širokog spektra i kortikosteroidi. difterija. hladan i vreo vazduh). šator sa vlažnim kiseonikom i rehidracija. pseudokrup.i mikroklimatski uslovi života. C ´ iza sternuma koji se pri kašlju pojacavaju. Kod upornih ˇ slucajeva i temperature daju se antibiotici. duvana i prašnjava ˇ prostorija. prehlada i posebni makro. Simptomi su suv nadražajni kašalj. ˇ pa ako ona mora cešce da se izvodi vrši se traheotomija i preko traheostome odstranjuju ˇ ´ sekret i kruste. koje su lepljive. premorenost. Pre uvodjenja antibiotika i kortikosteroida mortalitet je bio veoma visok. postoji i atroficni traheitis koji se razvija ˇ ˇ u bolesnika sa ozenom. prekrivena ˇ sluzavim sekretom. ˇ Diferencijalna dijagnoza: banalni i morbilozni laringo-traheobronhitis. aspirin i sredstva za ublažavanje kašlja. Terapija mora da bude urgentna. sinusa i ždrela. Tracheitis chronica To je hronicno kataralno zapaljenje sluznice dušnika karakterisano hiperemijom i ˇ hipertrofijom sluznice. Pored ovog hipertroficnog. Terapija. b. Korisno je klimatsko lecenje na moru i aerosol terapija. i obicno nastaje na bazi više puta ponovljenih akutnih zapaljenja gornjih i donjih ˇ ˇ disajnih puteva. Lecenje se sprovodi operacijskim lecenjem ozene nosa posle cega se i promene u ˇ ˇ ˇ larinksu i traheji popravljaju. Danas uz ovu terapiju i korekciju elektrolita smrtnost je smanjena na 10-12%. Korisna je zabrana dima. Sluznica traheje je jarko crvena. strano telo.prekrivena gustim gnojem i smedježuckastim krustama. U lecenju se koriste topli napitci. Predisponirajuci ˇ ´ ´ faktori traheitisa su zapaljenja sluznice nosa. Dijagnoza se postavlja na osnovu nalaza ozene u nosu kao i nalaza atroficnih promena ˇ sa krustama u larinksu i traheji. otežano disanje i promuklost. prašina. Cesto se vidja u ljudi alergijske konstitucije kao i ljudi koji su stalno izloženi štetnim faktorima (dim. proteoliticka sredstva. Oboljenje je cesto udruženo sa zapaljenjem sluznice rinofarinksa i ˇ bronhija. ˇ 9 . Kardiotonici ˇ i analeptici u slucaju popuštanja kardiovaskularnog aparata.

a. fibromi. Nekad je peteljkast a nekad na širokoj bazi. Najpouzdanija je bronhoskopija. Tumori dušnika i dušnica 1. Papilomi traheje To su benigni bradavicasti tumori nastali descendentnim širenjem juvenilnih papiloma ˇ iz larinksa. Bronhoskopijom se otkriva gladak tumor izraženih krvnih sudova. Adenom traheje i bronha ˇ ´ To je tumor koji raste vrlo lagano. Klasicno mehanicko odstranjivanje papiloma predstavlja još vecu opasnost ˇ ˇ ´ za njihovu diseminaciju pa se njihovo uklanjanje pokušava krioterapijom. Kasnije. Teško se uklanjaju pa im je prognoza veoma ozbilja zbog opstrukcije donjih disajnih puteva. ˇ 2. Dispnoja je prisutna i u inspirijumu i u ekspirijumu. Cešci je u žena. Zlocudni tumori dušnika i dušnica ´ Ovi tumori mogu da budu primarni ili sekundarni a po gradji su karcinomi i sarkomi. Obicno se radi o planocelularnom ili o ˇ adenokarcinomu koji rano egzulcerišu i metastaziraju. otežano disanje je izraženije i bez napada kašlja. ´ b. ´ sa rastom tumora. narocito za tumore donjeg dela je loša. Hemoptizija nastaje rano zbog egzulceracije tumora a javlja se i promuklost i disfagija zbog širenja tumora na rekurens i jednjak. Za tumore gornje trecine traheje terapija je operaciona. lipomi. Prognoza. Najpre se javlja hemoptizija a potom se razvija opstrukcija. dok se za tumore donjih partija cešce primenjuje zracna ´ ˇ ´ ˇ terapija. tecnim azotom. Dobrocudni tumori dušnika i dušnica ´ Od svih benignih tumora traheje i bronha (hondromi. Osnovni simptom je nadražajni kašalj koji je pracen napadima teškog disanja. Predilekciona mesta su ˇ zadnji i lateralni zid donjeg dela traheje. intramuralan.D. redji u dece i staraca. a ako to nije moguce onda hirurškim putem. Maligni tumori traheje ˇ ´ Vrlo su retki i obicno su sekundarni. a. Dijagnoza se najsigurnije postavlja traheoskopijom i biopsijom. Lecenje se sastoji u odstranjivanju adenoma putem ˇ bronhoskopije. Kod lokalizacije u bronhu javljaju se atelektaza ili emfizem. ˇ 10 . angiomi) najpoznatiji su adenomi i papilomi). Cešci su u muškaraca. Rendegnografijom a narocito tomografijom može da ˇ se otkrije senka tumora. miomi.

u pocetku je suv a kasnije sa sluzavognojnim i sukrvicavim ˇ ˇ ispljuvkom. hemiske supstancije (katran. hrom. pneumokonioze. Prema lokalizaciji karcinom može da zahvati bronhe prvog. Klinicka slika.b. Etiologija. Osnovi dijagnostike karcinoma bronha su rendgensko ispitivanje. Karcinoma bronha širi se hematogeno i rano metastazira u jetru i mozak i to cesto pre ˇ nego što su se ispoljici klinicki znaci bronhogenog karcinoma. Tomografijom i bronhografijom pokazuju se stenoze i opstrukcija bronha. drugog i treceg reda ´ (hilusni tip) ili se razvija od bronhiola (periferni tip). Hemoptizija uvek mora da pobudi sumnju na tumor. infiltracija. Zlocudni tumori bronha ´ Karcinom pluca pocinje kao karcinom bronha i danas se sigurno zna da je ovo i ´ ˇ najcešca lokalizacija malignih tumora. Vrši se lobektomija ili pneumektomija. Patologija. Limfogenim širenjem rano ˇ ˇ zahvata limfne cvorove hilusa a lokalnom ekspanzijom infiltriše medijastinum. ˇ 11 . ˇ Lecenje. Bronhoskopija je neophodna jer se njome tumor može da otkrije. Sa napredovanjem karcinoma sve je izraženiji osecaj stezanja u grudima. uranijum). atelektaza i pleuralni ˇ procesi. Sledi ˇ ´ ˇ adenokarcinom a najredji je planocelularni karcinom koji pocinje oko hilusa i raste dosta ˇ sporo. U nejasnim slucajevima vrši se i eksplorativna torakotomija ˇ u dijagnosticke svrhe. arsen. kancerogeni gasovi (dim kod ˇ ´ pušaca. dim iz motornih vozila i ložionica). Sledi opadanje u težini i ´ opšte slabljenje organizma. Hirurška terapija je jedina metoda koja daje vece nade u lecenju karcinoma ˇ ´ ˇ bronha. Kao najcešci etiološki faktori navode se. pleuru i velike ˇ krvne sudove. Pojava promuklosti znak je zahvacenosti rekurensa. bronhoskopija i biopsija. Najcešci je anaplasticni karcinom koji veoma brzo metastazira. Kašalj je prvi simptom. Dijagnoza. U ranom stadijumu simptomi su neupadljivi i cesto se izgube meseci ˇ ˇ dok se ne postavi dijagnoza. nikl). Lecenje zracenjem daje privremene rezultate ˇ ˇ a citostatici nisu ispunili ocekivanja. bolovi u ´ pleckama. oduzetost ruke i Hornerov sindrom (zahvacenost brahijalnog pleksusa i ´ ´ simpatikusa). nacini biopsija ili ˇ uzme sekret za citodijagnostiku. ˇ radioaktivne materije (kobalt. Rendgenografijom se otkrivaju hilusna zasencenja. Najcešce se javlja u muškaraca i to izmedju cetvrte i ˇ ´ ˇ ´ ˇ sedme decenije. hronicni bronhitis i postojanje plaža ˇ metaplazije sluznice u bronhima. a pojava pneumonije uporne na terapiju a kod starije osobe sumnjiva je na karcinom.

Incizija na koži prednje strane vrata mora da ide strogo medijalnom linijom pocevši ˇ od Adamove jabucice pa do juguluma. i 2. Tehnika traheotomije Pod tehnikom traheotomije podrazumevamo nacin na koji se pristupa traheji. dijagnoza i lecenje ˇ ˇ isti su kao i kod karcinoma a s napomenom da su sarkomi radiosenzitivniji i da na citostatike bolje reaguju. kako njenu tehniku. stalno palpirajuci traheju i iduci ´ ´ distalno od krikoida prema jugulumu. Presecanje traheje se vrši odozdo nagore skalpelom. a savremene ˇ ˇ tendencije su da se ti bolesnici prethodno intubiraju.Sarkom traheje i bronha retko je primarno oboljenje. kao i ˇ nacin na koji se ona otvara. Dalje se operacija nastavlja tupom preparacijom. Koža se preseca zajedno sa potkožnim tkivom i platizmom i dolazi se do muskulature. a nekada i od sigurne smrti. Mnogobrojne su indikacije zbog kojih se vrši traheotomija. Mi cemo se u daljem tekstu ´ zadržati prvenstveno na onim aspektima traheotomije koje treba da poznaje buduci lekar opšte ´ medicine. pa u krajnjoj nuždi da je i sam izvede. tako i indikacije kada se ona izvodi. Na taj nacin smo došli ´ ˇ ˇ do prednje strane traheje. Stevan Cvetkovic ´ Traheotomija Traheotomija spada medju najurgentnije hirurške zahvate koja ima za cilj da bolesniku olakša disanje. Klinicka slika. a. a kažiprst po sredini ispod koga klizi skalpel. ciji vrh ne sme da ulazi dublje ˇ od 1 do 2 mm u lumen traheje. tako da palac i srednji prst idu sa strane. Traheja se otvara na prostoru izmedju 4. thyreoideae. Bolesnik mora biti u ležecem položaju sa glavom zabacenom unazad (najbolje je jastuk ´ ˇ staviti pod ramena). Posle cišcenja operativnog polja daje se infiltraciona anestezija (0. pa se pomice ili se resekuje i podveže. Na ovaj nacin naša incizija je kontrolisana i skalpel ne može ˇ 12 . kad nismo u mogucnosti da damo anesteziju. U posebnim uslovima.5% ˇ ´ Novocain) u obliku romboida. On može biti manji ili veci. trahealnog prstena i posle toga sledi uvodjenje trahealne kanile u otvor koji je napravljen na traheji. a u savremenim uslovima indikacije su proširene na sindrom akutne respiratorne insuficijencije. ona može da ´ se vrši i bez ikakve anestezije. Lekar opšte medicine mora dobro da poznaje principe traheotomije. pa se traheotomija može vršiti i u opštoj anesteziji. spase ga od ugušenja. Pre nego što se ukaže traheja (stalno je palpiramo) nailazimo na istmus gl. Traheotomijom otvaramo traheju u njenom vratnom delu i u otvor stavljamo trahealnu kanilu na koju bolesnik posle toga diše. Za tu svrhu koristimo dve anatomske pincete ili makazama opet strogo medijalnom linijom razdvajamo muskulaturu i fascije i izbegavamo krvne sudove ili ih ligiramo. Klasicno se ona izvodila u lokalnoj anesteziji. Pri tome neki autori savetuju da operator levom rukom ˇ fiksira vrat. Hemostaza mora biti potpuna.

Toaleta kanile i stalna briga o traheotomisanim bolesnicima je vrlo važna u postoperativnom toku i poverena je specijalno obucenim osobama. Njegova prednost u odnosu na vertikalni rez je da se kanila lakše uvlaci i menja. Otežano dekanilisanje je kad nismo u mogucnosti jednostavnim postupkom da ´ bolesnika oslobodimo kanile. Po pravilu to je dvostruka cev. kratka incizija i prejaka retrofleksija ˇ glave. Podvinec (1954) je preporucio ˇ ˇ rez u obliku slova Y kojim rezom se služe mnogi laringolozi. u toku operativnog zahvata i postoperativno. aluminijuma ili od raznih sintetskih materijala. a preko te vrpce od gaze da bi zaštitili ranu stavljamo zavoj. ˇ ˇ nece biti teškoca ni komplikacija". Ovaj opis tehnike traheotomije odgovara hirurškoj ili obicnoj traheotomiji. Najjednostavnije je izvesti vertikalni rez. 13 . Kanila je dvostruka zato da bi se unutrašnja cev vadila i cistila ˇ od sluzi.fenestri okruglog ili ovalnog oblika ´ ˇ´ lumena velicine promera kanile koju treba u njega da stavimo. Razlozi su višestruki i njihovo istraživanje i otklanjanje spadaju u domen uže specijalnosti. To se utvrdjuje privremenim zatvaranjem otvora kanile (gazom) ili kroz nekoliko dana posebnim cepovima. Komplikacije mogu da se jave u toku intervencije (iznenadna reflektorna smrt. a spoljna pri tome zadrži svoju poziciju. Oslobadjanje od kanile je dekanilisanje. jer je sklon perihondritisu i stvaranju subgloticnih ˇ stenoza. hemoragije) ili kasnije u postoperativnom periodu i to: ispadanje ili izbacivanje kanile. veliki tumori na vratu. ˇ Trahealna kanila je specijalno konstruisana cev od metala. ˇ Kao što nam je cilj da u datom trenutku napravimo traheotomiju isto tako nam je cilj da te bolesnike što pre oslobodimo od kanile. kifoza i drugi ´ ´ ´ deformiteti kicme. Americki laringolog ˇ Jackson konstatuje "ako se budemo tacno pridržavali tehnickih postupaka pri traheotomiji. ˇ Ima autora koji otvaraju traheju pomocu prozorcica .da klizne dublje prema jugulumu (povreda velikih krvnih sudova i krvavljenja) niti duboko da povredi zadnji zid traheje i dovede to teških komplikacija. hipertroficni istmus ˇ ˇ štitnjace. a na mestu ˇ otvora stavljamo komad gaze. zaobljena pod tupim uglom tako da deo koji je u traheji je slobodan. Na ovaj nacin smo završili akt traheotomije i bolesnika zbrinuli da može slobodno ˇ disati. nenormalna pozicija traheje. izmenjena pozicija velikih krvnih sudova vrata. Kao teškoce se navode: kratak i debeo vrat. Celu kanilu po pravilu menja lekar. Rez na traheji može biti razlicito izveden. U odnosu na pravljenje otvora prednost je ˇ što se tkivo traheje ne odstranjuje pa posle odstranjivanja kanile traheja lako i bez komplikacija zarasta. Potom jednostavno odstranjujemo kanilu. Kanilu držimo u traheostomi tako da je na njoj zavezana gaza koju obmotamo i fiksiramo oko vrata (da ne bi ispala). Teškoce i komplikacije vezane za traheotomiju mogu da se jave neposredno pre ´ izvodjenja operacije. Rez ne sme da ide iznad drugog trahealnog prstena da se ne povredi krikoid. Dekanilisanje se izvodi kad je stanje bolesti tako sanirano da bolesnik može da diše nesmetano kroz larinks.. Rana se brzo stisne i zaraste za nekoliko dana ostavljajuci mali ´ ožiljak.

ˇ ˇ kad je stanje bolesnika takvo da predstoji ugušenje i sigurna smrt. što zavisi od slucaja. nedostaje strucna pomoc. na terenu. jednostavnija je i sa manje rizika se izvodi.zapušenje kanile. ali i teška operacija. lekar je dužanm ˇ ˇ da takvog bolesnika odvede što pre u bolnicku ustanovu gde ce se izvršiti revizija i ˇ ´ traheotomija lege artis. a ugrožavaju i život ´ bolesnika. Umesto ´ ˇ kanile mogu se staviti delovi stetoskopa. Klasicno intubacija se koristila kod krupa uvodjenjem metalnih i gumenih cevi ˇ kroz larinks. neurohirurzi. Nedostaje asepsa i antisepsa. ali ipak da ˇ ´ se drži tehnickih principa koji su izneti napred. stenoze lokalizovane subgloticno ili u traheji. gumena ili plasticna cev. na terenu. pozne hemoragije. Medjutim. Traheotomija je i laka. koje onemogucuju dekanilman. Kroz napravljeni rez se uvuce uža metalna. U savremenim uslovima kod produžene intubacije (sa tubusom sa kafom baloncicem) koristi se endotrahealni tubus koji se uvodi uglavnom kroz larinks i ostaje jedan. Konikotomija Konikotomija je intervencija koja može da se izvede lakše nego traheotomija. a na ˇ prvom mestu lekar opšte medicine. ali nju mogu i drugi lekar izvoditi koji su zato obuceni . Lekar mora sve da improvizuje. traheoezofagealna fistula. Naziva se tako što se horizontalnom incizijom prereže lig. Urgentna traheotomija Urgentna ili hitna traheotomija podrazumeva situaciju i okolnosti kad preti neposredno ugušenje. pa traheotomija mora da se izvrši u improvizovanim uslovima. Tubusi sa kafom svojim pritiskom na zidove traheje dovode do promena sluznice traheje. traheoezofagealne fistule.hirurzi. 14 . anesteziolozi i ˇ drugi. To se dešava obicno u nebolnickim uslovima. d. Nju koriste prvenstveno protivnici traheotomije. Te komplikacije ´ ˇ su: traheomalacija. conicum koji se nalazi izmedju tireoidne i krikoidna hrskavice. To se dešava izvan operativnih sala. c. medijastinumski emfizem. a jedan lekar opšte medicine upotrebio je opancarski nož. Jaca krvavljenja se sprecavaju digitalnom kompresijom. ˇ Traheotomije napred opisanu izvodimo u obicnom ili bolnickim uslovima. potkožni emfizem. sa ˇ ˇ potrebnim instrumentima (koji su uvek sterilni i spremni) uz pomoc medicinskog personala. maksilofacijalni hirurzi. Medjutim. Intubacija Intubacija po nekima treba da zameni traheotomiju. nedostaju instrumenti. b. okolnosti u kojima ˇ se izvodi. ima slucajeva kada traheotomiju može da obavi i svaki drugi lekar. gumene ili plasticne cevi. Poseban znacaj ˇ imaju stenoze larinksa i traheje. Tako se navodi da se umesto skalpela može ˇ upotrebiti džepni nožic. pa cak i komad zovinog ˇ ˇ drveta. pneumotoraks. Posle toga bolesnika treba uputiti ˇ ˇ laringologu da se napravi traheotomija lege artis. ˇ´ dva i više dana. Zato oduvek je imala i svojih protivnika pa su cesto bolesnici ˇ dolazili kasno ili su prepušteni svojoj sudbini. teška smrtonosna krvavljenja. pa i ko je izvodi. ´ Najbolje je da traheotomiju vrši iskusni specijalista laringolog. njenog oštecenja i vrlo cesto stvaranja teških komplikacija. anestezija i hemostaza.

kada se ona javlja i koje su njene posledice? Akutna respiratorna insuficijencija (ARI) se javlja kao rezultat poremecaja izmene ´ osnovnih gasova kojima je regulisana respiratorna funkcija. izostanak refleksa kašlja i gutanja. kompresija od maligne strume i tumora iz medijastinuma i ezofagusa. ´ Nabrojacemo neka oboljenja i stanja koja u klinickoj slici imaju sindrom akutne ´ ˇ respiratorne insuficijencije kao poliomijelitis bulbaris. One obuhvataju kako one stare.Zbog svega napred iznetog laringolozi smatraju da intubacija ne može zameniti traheotomiju. larinku i hipofarinksu ili u njihovoj okolini. a pogotovu za lekare ˇ ˇ ˇ opšte medicine. nervni poremecaji a i poremecaji acidobazne ravnoteže. To su akutni edemi larinksa. humoralne dinamike i metabolickih procesa. Tako nastale stenoze mogu da imaju akutni i hronicni tok. zato što se narocito kod njegove bulbarne forme razvijao sindrom akutne respiratorne ˇ insuficijencije koji je cesto bio odgovoran za letalni ishod ovih bolesnika. botulizam. Medjutim. tumori i kome raznog porekla. zašto do nje dolazi. ˇ Jackson. u torakalnoj. od centra prema periferiji. karcinoma ˇ larinksa. vec može da se prihvati kao privremen akt ili da prethodi traheotomiji i ´ omoguci operatoru da u što optimalnijim uslovima izvrši traheotomiju. subgloticki laringitis i laryngotracheobronchitis acuta suffocans sec. luesa. Kao periferni uzrocnici navode se paraliticne promene dijafragme. Klasicne indikacije odnose se na oboljenja i stanja pri kojima dolazi do stenoze u ˇ gornjem delu traheje. Savremene indikacije bazirane su na boljem poznavanju patološke fiziologije disanja. Indikacije za traheotomiju Indikacije za traheotomiju i savremenim uslovima su mnogobrojne. ´ ´ respiratorni nervni i humoralni mehanizmi mogu da se udruže i jedni na druge da uticu pocev ˇ ˇ od periferije prema centru (centri za disanje u mozgu) i obratno. 15 . tako i savremene indikacije vezane za sindrom akutne respiratorne ˇ insuficijencije. u neurohirurgiji traume. kardiovaskularnoj i abdominalnoj hirurgiji i dr. mijastenija gravis. a traheotomija se izvodi kao spasilacka mera neposredno u ˇ ˇ vreme opasnosti od sufokacije i ugušenja. U razvoju savremenih indikacija posebno mesto pripada poliomijelitisu. tetanus. krup. regurgitiranim sadržajem iz želuca. stvarajuci "circulus vitiosus". Traheotomija gubi iskljucivo "spasilacku ulogu" ˇ ˇ ˇ i ukljucuje se kao važna terapijska mera u reanimacijski postupak. ´ e. ˇ ˇ torakalne muskulature. Ona je vezana bilo za nedostatak dovoda i iskorišcavanja kiseonika (O2). Kao hronicne promene u larinksu navode se strikture kod skleroma. perihondritisi. Disajni putevi mogu biti ispunjeni sekretom. povreda larinksa i traheje i kod stranih tela larinksa. krvlju ili sluzi iz gornjih respiratornih puteva. klasicne. Prema raznim autorima ove indikacije su razlicito razvrstane ali te podele nemaju prakticnog znacaja. a vrlo cesto ima i ˇ ˇ preventivni karakter. encefalitisi. bilo za nedostatak precišcavanja iz krvi i ´ ˇ ´ nagomilavanja u disajnim organima ugljen dioksida (CO2) bilo koje prirode. zatim kod paraliza larinksnih mišica. polineuritisi i radikulitisi. Kao centralnu uzroci poremecaji ´ disajnih centara. flegmone. traheje i ´ bronha. ˇ Šta je akutna respiratorna insuficijencija.

Putem traheotomije. bronhoaspiracije i lavaže disajnih puteva i kontrolisanog pritiska. uz ostale reanimacione postupke i lecenje osnovne bolesti reanimatori savladjuju teškoce u ˇ ´ disanju i vode bolesnika u ozdravljenje. Božidar Stefanovic ´ 16 .

Topografski jednjak se deli na cervikalni. Klinicka anatomija ˇ Jednjak se proteže od ušca hipofarinksa. Na njemu postoje tri fiziološka suženja. ˇ Mišicni sloj ima dva sloja. Katkada se u sluznici jednjaka nalaze i želudacne žlezde. Jednjak A. Dužina jednjaka u odraslih osoba je oko 25 cm. Širina lumena jednjaka na rodjenju je 5 mm. do kardije (IX-X torakalni pršljen).VIII. Na kardiji. submukoze. Sekret koji stvaraju ˇ žlezde jednjaka omogucava lakši transport hrane i štiti sluznicu jednjaka od oštecenja. a trece (donje) suženje je na mestu gde ´ jednjak prolazi kroz dijafragmu. Cervikalni se proteže od ušca do gornje aperture toraksa. torakalni i abdominalni. koje se nalazi u visini krikoidne hrskavice (VI ´ vratni pršljen). Mukoza jednjaka predstavlja produžetak plocasto slojevitog epitela ˇ ˇ hipofarinksa koji ne orožava. mišicnog ´ ´ sloja i fibroznog omotaca. Lumen ˇ torakalnog dela jednjaka stalno je otvoren zbog negativnog intratorakalnog pritiska. na kraju pete 15 mm. ´ Gradja jednjaka Iduci od centra put spolja. drugo (srednje) je na mestu ˇ gde jednjak ukrštaju aorta i levi glavni bronhm. na kraju prve godine 12 cm. ´ Longitudinalni sloj nedostaje samo ne gornjem fiziološkom suženju što predstavlja slabu tacku ˇ jednjaka. Na tom mestu izmedju konstriktora ždrela stvara se trougao koji predstavlja predilekciono mesto za nastajanje pulzionih divertikula i povreda jednjaka pri ezofagoskopiji. ˇ Ispod mukoze je submukozni sloj sastavljen od elasticnih i kolagenih vlakana. Torakalni se pruža od gornje aperture do otvora ´ na dijafragmi a abdominalni predstavlja deo jednjaka od dijafragme do kardije. u šestoj godini 16 a u ˇ petnaestoj oko 19 cm. Donje suženje (dijafragmalno suženje) je obuhvaceno mišicnim vlaknima dijafragme koje neki autori ´ ´ nazivaju freniko-ezofagealnim mišicem. unutrašnji cirkularni i spoljašnji longitudinalni. ´ ´ 1 . U sluznici jednjaka normalno se nalaze mukozne žlezde. On je sastavljen od fibroznog tkiva koje labavo ˇ ˇ stoji oko jednjaka. zid jednjaka se sastoji iz mukoze. U novorodjencadi je 8 cm. što mu omogucuje slobodno kretanje u odnosu na strukture koje ga ´ okružuju. Fibrozni sloj cini omotac jednjaka. ovaj epitel prelazi u cilindricni epitel sluznice želuca. na kraju prve godine 10 mm. a kod odraslih preko 20 mm. Ulaz u jednjak (koji se zove još i "ušce jednjaka") stalno je zatvoren zbog dejstva ´ konstriktora ždrela koji vuce krikoidnu hrskavicu prema zadnjem zidu hipofarinksa. pa se govori o ektopiji sluznie želuca. Prvo (gornje) suženje je na samom pocetku jednjaka iza krikoida. Jednjak nije podjednako širok celom dužinom.

gutanje postaje otežano ili hrana ´ zapada u larinks. što sve štiti larinks od ulaska hrane u njegov lumen. Faringealna faza gutanja odigrava se munjevito. Pri ovome i ´ gornji konstriktor ždrela pravi nabor na zadnjem zidu farinksa (Passavant-ov nabor). usled fizicke ˇ ili hemijske iritacije sluznice. vagus i glosofaringeus. hipoglosus. Podizanjem ˇ ´ larinksa i njegovim podvlacenjem pod bazu jezika spušta se epiglotis preko lumena larinksa ˇ a ventrikularni nabori i glasnice se maksimalno kontrahuju. Ako je inervacija oštecenja i kod dobro ocuvanih muskularnih ´ ˇ elemenata nastace smetnje pri gutanju i zaostajanje hrane u jednjaku. To se dešava ´ kada bolus izazove jaku reakciju sluznice hipofarinksa i gornjeg dela jednjaka. Pored ove funkcije. grudima i trbuhu. Bolus ubacen iz hipofarinksa nastavi da se i dalje brzo krece kroz ˇ ´ gornju trecinu jednjaka. nastaje spora ezofagealna ´ ´ ´ faza gutanja koja se odvija zahvaljujuci peristaltickim pokretima zidova jednjaka. Oralna faza obuhvata žvakanje i natapanje hrane pljuvackom. Na taj nacin farinks se širi i stvarajuci negativan pritisak aspiriše bolus. Pritiskom jezika na nepce od napred put pozadi potiskuje se ˇ bolus prema hipofarinksu. ´ Ovu refleksnu radnju moguce je ponekad zaustaviti i vratiti bolus natrag u usta. Peristaltika ´ ˇ se odvija zahvaljujuci peristaltickom talasu koji izaziva faringealnu fazu gutanja i inervaciji ´ ˇ muskularnih slojeva jednjaka. Tom prilikom se larinks odvaja od zadnjeg zida ždrela i podiže gore. hrana ne ulazi u nos zato što se meko nepce priljubljuje uz zadnji zid ždrela zahvaljujuci kontrakciji tenzora i levatora mekog nepca. jednjak ucestvuje i u povracanju. Svaki poremecaj u sinhronizaciji ovih ˇ ´ refleksnih mehanizama dovodi do poremecaja akta gutanja. Akt gutanja se može podeliti na tri faze: oralnu. Akt gutanja predstavlja komplikovanu neuromuskularnu radnju kojom se transportuje hrana iz usne duplje u jednjak i želudac. ˇ laryngeus superior) a centrifugalni. ubacivanjem bolusa u ušce jednjaka. Ezofagealna faza.B. ´ Prolaz hrane kroz dijafragmno suženje je sinhrona radnja. facijalis. Klinicka fiziologija ˇ Glavna funkcija jednjaka jeste transport hrane od farinksa u želudac. Centripetalni nervni refleks gutanja cine trigeminus. podrigivanju a i formiranju ˇ ´ ezofagealnog govora laringektomisanih bolesnika. 2 . kojom prilikom se ˇ formira bolus elipticnog oblika. U donje dve trecine hrana se sporije krece. Obavlja se antiperistaltickim pokretima jednjaka ´ ˇ što se manifestuje pražnjenjem sadržaja želuca i bolovima u jednjaku. glosofaringeus i vagus (n. Centar za gutanje nalazi se u produženoj moždini. faringealnu i ezofagealnu. Refleksogene zone za gutanje su nepcani lukovi i zadnji zid farinksa. Pri svakom aktu gutanja otvara se muskularni prsten na dijafragmi što omogucava transport hrane u želudac. Jednjak je inervisan od strane vagusa. Poremecaj ´ ´ ovog sinhronog mehanizma izaziva oboljenje poznato pod imenom kardiospazam (Jackson). Povracanje je akt suprotan gutanju. Pri gutanju. funkcije akta gutanja.

desni i usana). d. Kod ´ divertikuluma jednjaka hrana se vraca nekoliko sati posle uzimanja. strana tela jednjaka. jeste regurgitacija. a ´ ˇ javlja se i kao tzv. deformacijama kicme. urodjenih i stecenih stenoza. tumori. adenoidne vegetacije). Mogu da budu posledica promena u zidovima jednjaka. tuberkuloza. povreda ˇ zida jednjaka. dovode do disfagijskih tegoba. dijaframalnom ˇ hernijom ili vaskularnim ringovima. karcinom. Regurgitacija Vracanje hrane iz jednjaka. usne duplje (rascepi nepca. Ezofagealne disfagije mogu da poticu od smetnji koje se nalaze u samom lumenu ˇ jednjaka. Klinicka patofiziologija ˇ a. c. b. oboljenja zuba. Tu u prvom redu dolaze varikoziteti jednjaka. Takodje razni ´ pritisci na jednjak izazvani medijastinalnim tumorima. Vidja se kod hijatus hernije i brahiezofagusa. tumori. Disfagijske smetnje mogu da budu ´ ezofagealne i ekstraezofagealne. funkcionalni refluks kod diskinezije muskularnog tonusa kardije. zapaljenjskih promena i ulceracija na jednjaku. lues).C. ´ Ovaj simptom se srece kod oboljenja jednjaka kao što su kardiospazam i divertikulumi. Hematemeza može ponekad da bude veoma obilna i smrtonosna. benignih i malignih tumora jednjaka i centralnih ili perifernih poremecaja inervacije zidova jednjaka. Disfagija Otežano gutanje je osnovni simptom oboljenja jednjaka i može da se krece od lakših ´ smetnji gutanja do potpuno onemogucenog prolaza hrane. povrede jednjaka. kao kod kongenitalnih anomalija. angine) ˇ i larinksa (edemi larinksa. a kod kardiospazma ´ regurgitacija može nastupiti i nekoliko dana posle uzimanja hrane. farinksa (hipertroficne tonzile. Ekstraezofagealne disfagije posledica su ekstraezofagealnih uzroka i mogu da poticu ˇ iz nosa i nazofarinksa (tumori nosa i nazofarinksa. traheo-ezofagealnih fistula. hrane koja nije ni dospela u želudac. Refluks može da dovede do ezofagitisa donje trecine jednjaka i pepticnog ulkusa. apscesi. tj. 3 . npr. Haematemesis Povracanje sveže krvi može da potice ne samo iz želuca vec i zbog promena u zidu ´ ˇ ´ jednjaka. Refluks Vracanje hrane iz želuca u jednjak može da bude uslovljeno raznim promenama u ´ predelu kardije i dijafragmalnog suženja jednjaka.

ˇ d. U svim ovim slucajevima. Pri traheoskopiji se u ovakvim slucajevima vide tri otvora u visini bifurkacije traheje. Atrezija jednjaka (Atresia oesophagi) Ova anomalija izražena je nedostatkom jednjaka u raznim nivoim i može da ima nekoliko varijanti. jer novorodjence ne može ˇ ˇ ˇ da se hrani pa ni da preživi. Totalni nedostatak jednjaka (Agenesia oesophagi. ˇ ´ ´ Kod jednog oblika rec je o cvrstoj vezivnoj tkivnoj stenozi jednjaka u dužini od jednog do ˇ ˇ nekoliko santimetara. Urodjene anomalije jednjaka a. moraju se operisati. Ako prave bronhopulmonalne smetnje. Dvostruki jednjak (Oesophagus duplex) Dvostruki jednjak može da postoji ponekad celom dužinom a nekad samo u pojedinim ˇ delovima. jer postoji ´ ˇ ˇ komunikacija sa trahejom. odojce pocinje jako da kašlje zbog ˇ ´ ˇ ˇ ulaska mleka u disajne puteve.Oboljenja jednjaka A. a to je da i gornji i donji deo jednjaka komuniciraju sa trahejom ili bronhom a da izmedju ta dva dela postoji vezivno-tkivna traka. b. mekanoj stenozi (Hollinger) koja je ˇ najverovatnije posledica nedostatka u epitelizaciji toga dela jednjaka. Cesto su ove anomalije bez simptoma. Ova anomalija vrlo brzo dovodi do ugušenja usled aspiracija hrane ili aspiracione pneumonije. što je osnovni simptom atrezije jednjaka odnosno traheoezofagealne fistule. pa se obicno ˇ ˇ slucajno otkrivaju. Postoji još jedna varijanta. Povlacenjem ˇ ´ ´ ˇ netransparentnog tankog katetera. ˇ levo i desno po jedan otvor za levi i desni glavni bronh a u sredini i pozadi otvor fistule jednjaka. konstatujemo zastoj katetera u lumenu jednjaka na izvesnoj visini. Kod drugog oblika rec je o tzv. pa se mora što pre hirurški zbrinuti. Katkada je ova vreca spojena uzanim otvorom sa šupljinom traheje i to obicno u visini ´ ˇ karine. Otvori fistula uvek se nalaze na zadnjem zidu dušnika ili bronha. Lecenje je iskljucivo hirurško. 4 . doduše redja. kardiovaskularnim ili pulmonalnim. Najcešce se gornji deo jednjaka završava slepo u obliku vrece. Usna duplja završava se slepo. vec kod prvog podoja. ˇ ´ Cešca varijanta je komunikacija donjeg dela jednjaka sa lumenom traheje dok gornji deo završava slepo kao vreca. c. a pri rendgenskom pregledu. U tom slucaju gastricni mehur je izražen. a izmedju nje i želuca može da postoji vezivno-muskularna traka. Urodjene stenoze jednjaka (Stenosis oesophagi congenitalis) Najcešce se javljaju na spoju srednje i donje trecine jednjaka i mogu da budu dvojake. aplasia) Ova anomalija vidja se retko i udružena je sa drugim anomalijama. u vidu cisticnih formacija.

Perforacija jednjaka (Perforatio oesophagi) Perforacija jednjaka nastaje dejstvom mehanicke sile iz pravca lumena jednjaka prema ˇ zidu (strana tela. konstatuje se stenoza kroz koju prolazi kontrast u tankom mlazu. Povrede i strana tela jednjaka 1. c. Zbog ovoga nastaju teške smetnje u ishrani. Izazvane su vatrenim oružjem (strelne) ili hladnim (ubodne) oružjem. Svaka lezija zida jednjaka u celini ˇ predstavlja vrlo tešku povredu. narocito dvojne i ˇ multipne). ˇ a mekane mnogo uspešnije. bol u epigastrijumu i bronhopulmonalne komplikacije. slabo napreduje. Ezofagoskopski ˇ se konstatuje kratak i dilatiran jednjak sa izraženim ezofagitisom i stenozom kardije. Dete se slabo hrani. sa secivom. simptomatologija. oko petog-šestog meseca života. Vezivno tkivne stenoze se teže dilatiraju. ´ 5 . Rendgenskim pregledom uz upotrebu kontrasta.I kod jednog i kod drugog oblika simptomi se javljaju tek kada se odojce pocne da ˇ ˇ hrani nešto cvršcom hranom. a drugi ispod dijafragme. mršavi. Ezofagoskopijom se otkriva stenoza kaudalnog dela jednjaka sa zapaljenjskim promenama sluznice koja je cesto posuta ˇ granulacijama koje lako krvave. cesto opasnu po život. Lecenje ovih stenoza sprovodi se bužiranjem. ˇ a. Od stepena lezije (samo sluznica ili sluznica i mišicni zid) zavisi ´ klinicka slika. Strano telo može da perforira jednjak ako je oštro. Spontana ruptura jednjaka je retka. I ´ ovde simptomi obicno pocinju da se manifestuju kada dete pocne da uzima cvršcu hranu. bužije. Iznad stenoze vidi se proširenje jednjaka. ali se to cesto dogodi za vreme endoskopske ˇ ˇ intervencije posebno u patološki promenjenom jednjaku (ožiljne stenoze. dešava se ˇ za vreme intenzivnog naprezanja pri povracanju (alkoholisanost ili neka neurološka oboljenja). ˇ Stevan Cvetkovic ´ B. povracanje. a katkada i opstrukcije jednjaka. aspiraciona cev). Urodjeno kratki jednjak (Brachioesophagus) Ovde je rec o kratkom jednjaku koji je povukao želudac u grudnu duplju tako da se ˇ jedan njegov deo nalazi iznad. Dijagnoza se postavlja rendgenskim pregledom i ezofagoskopijom. ˇ ˇ ˇ ˇ ´ Rendgenskim pregledom otkriva se želudac u obliku pešcanog sata. Povrede jednjaka Povrede jednjaka mogu biti izazvane mehanickim silom i dejstvom hemijskih ˇ korozivnih sredstava. U lecenju se primenjuje dilatacija kardije ili hirurška intervencija. regurgitacija. Perforacije iz pravca od spolja prema lumenu jednjaka udružene su sa povredama zidova i sadržaja grudnog koša. Tada nastaju disfagijske ˇ ´ smetnje i regurgitacija. tj. endoskopski instrumenti: tubus. tok i ishod bolesti. cesto udružena sa perforacijom želuca.

cervikalna medijastinotomija). Rendgenoskopijom i grafijom utvrdjuje se vazduh u medijastinumu ili subfrenicno. ali i ˇ od okolnosti u kojima su nastale. a rendgenografijom sa kontrastom lokalizuje se lezija u jednjaku. za vreme endoskopske intervencije (obilno krvavljenje. Povrede su ili slucajne (zadesne) u dece i redje u odraslih. traheji i bronhima. ´ Klinicka slika perforacije jednjaka obeležena je sledecim lokalnim simptomima: ˇ ´ intenzivan bol iza i ispod sternuma ili u epigastrijumu (u zavisnosti od mesta lezije jednjaka) koji se širi prema ledjima. Glavni pravci lecenja su: borba protiv šoka i infekcije. Brzi razvoj komplikacija odredjuje zahtev za urgentnom hirurškom intervencijom (gastrostomija. otežano disanje. postepeno se razvija klinicka slika šoka sa znacima opšte intoksikacije. a kod povrede abdominalnog dela. ubrzan ´ puls. Korozivne povrede cesto su smrtonosne. Tako su po pravilu u bolesnika koji su uzeli u cilju samoubistva uvek teže (pored ostalog i zbog eksplozivnosti akta gutanja). creva). Kod perforacije u torakalnom delu jednjaka. otežano gutanje. U jednom broju bolesnika nastaju oštecenja u larinksu. Kod normalnog akta gutanja najteže promene se dešavaju izmedju II i III fiziološkog suženja. koje se izuzetno upotrebljava. emfizem je prisutan u medijastinumu. ˇ ili namerne u samoubilacke svrhe. torakotomija sa drenažom medijastinuma. Kao ˇ kontrastno sredstvo. povracanje sukrvicavog sadržaja. fos rut). nekada je bila po pravilu smrtonosna. laparotomija. ali ezofagoskopija nije poželjna ako su se razvile komplikacije. Ako je ´ ˇ povredjen cervikalni deo ubrzo se razvija emfizem na vratu. nema ˇ ˇ ulogu "odbrambenog bedema". ˇ U dijagnozi je bitna anamneza da je pre nastajanja simptoma vršena endoskopska intervencija. Po pravilu prisutna je vrlo patogena bakterijska flora. b. znacajna je ˇ cinjenica da jednjak ima fibrozni omotac koji nema sposobnost da lokalizuje proces. koristi se sterilni jodni rastvor gastrografina. Narocito je važna primena ˇ ˇ antibiotika širokog spektra u velikim dozama. ždrelo. Danas je poboljšana zahvaljujuci antibioticima. ˇ Patološko-anatomske promene najcešce su lokalizovane u jednjaku ali nisu poštedjeni ˇ ´ ni drugi delovi digestivnog trakta (usna duplja. Prognoza perforacije jednjaka sa razvijenim komplikacijama je vrlo ozbiljna.Za povrede jednjaka i komplikacije koje nastaju izazvane infekcijom. želudac. otuda ih u takvim slucajevima ´ ˇ nazivamo zajednickim imenom: povrede aerodigestivnih puteva korozivnim sredstvima. ˇ 6 . Opšti simptomi su ˇ posledica razvoja medijastinitisa i oni su sledeci: visoka temperatura. ali i uslovima ´ koje je stvorila moderna hirurgija. vazduh se nalazi u subfrenicnom prostoru (dijagnoza je radiološka). Lekar može da izrazi sumnju na perforaciju ili postavi dijagnozu. Infekcija se vrlo brzo širi i zbog gradje medijastinuma (rastresito vezivno tkivo) pa bivaju neposredno zahvaceni organi u sredogrudju. ˇ Težina lokalnih promena zavisi od kolicine i koncentracije korozivnog sredstva. Korozivne povrede jednjaka (Corrosio oesophagi) Nastaju kao posledica uzimanja hemijskih supstanci (najcešce jake baze i kiseline) i ˇ ´ njihovog dejstva na tkiva jednjaka. a kod poremecenog ´ akta gutanja izmedju I i II suženja.

Dejstvoma baza. povracanje sadržaja želuca. ´ Posle završene epitelizacije lezija u jednjaku. u opštem stanju ˇ podredjenog dominira šok (pad tenzije. Akutna faza bolesi traje više sedmica sve do potpune epitelizacije lezija u jednjaku (4 do 6 sedmica). formiraju se kao trajna posledica ožiljne stenoze (jedna. Po pravilu kiseline daju vrlo brzo promene na drugim organima. jetra. Hemijska reakcija izmedju korozivnog sredstva i sastava tkiva odigra se vrlo brzo u desetak sekundi (otuda se postavlja pitanje adekvatnosti primene antidota).nekroza sluznie. a kiseline koagulacionu nekrozu. ˇ ´ ´ U klinickoj slici neposredno posle uzimanja korozivnog sredstva. Lokalne patološke promene u svojoj evoluciji prolaze ´ kroz više patoloških stanja i to: nekroza. prisutna je visoka temperatura. Narocito se razvija ˇ glomerulonefritis i bronhopneumonija. ulceracija. ˇ apatican. Ako je u pitanju uzeta koncentrovana sircetna kiselina ´ (esencija) oseca se u blizini bolesnika miris sirceta. Od lokalnih simptoma. ali s obzirom da su patološke promene u ovih lakše. koja može biti i rezultat razvoja medijastinitisa. prisutan je intenzivan bol u grudnom košu ili abdomenu. ˇ Simptomatologija u bolesnika sa formiranim stenozama je uglavnom izražena disfagijom. Stenoze se formiraju i u bolesnika povredjenih kiselinama. III stepen . bronhopneumonije i glomerulonefritisa. cešce no kod kiselina. zbog sekundarne infekcije u lokalnim patološkim promenama. natopljenost i edem ˇ ´ sluznice. pluca). moguce je izlecenje bez stenoze. Bolesnici gube na težini. od lakih smetnji do teških i potpune ˇ nemogucnosti peroralne ishrane. ´ U povracenom sadržaju postoje krvne primese i otpali nekroticni delovi sluznice jednjaka. ˇ otežano i bolno gutanje. po pravilu.hiperemija. Teže je kada ovog podatka nema. stvaranje mladog granulacionog tkiva i najzad stvaranje ožiljaka. Znacajne su takodje patološko-anatomske promene na udaljenim ˇ organima (bubrezi. Zato se teže lokalne promene kod baza.U zavisnosti od težine nastalih lokalnih promena u jednjaku u patološko-anatomskom smislu razlikujemo cetiri stepena oštecenja: I stepen . ´ Dijagnoza bolesti je laka. Bolesnik je adinamican. Otežano gutanje je u razlicitom stepenu. krvni podlivi i IV stepen nekroza tkiva ispod sluznice. ali ne mora da bude bolno. U ovoj fazi bolesnici su subfebrilni (u zavisnosti od infekcije lecija). Opšte stanje je znatno bolje. koji je pomešan sa korozivnim sredstvom. Ipak. Klinicka slika zavisi od težine lokalnih oštecenja jednjaka i oštecenja drugih organa. ´ ´ 7 . zbog poremecene ishrane nastaju simptomi pothranjenosti i iscrpljenosti. dolazi do ˇ ´ nekroze celog zida jednjaka i prodora infekcije u medijastinum. pleuritisa. uglavnom se u blizini povredjenog nadju ostaci upotrebljenog korozivnog sredstva. Baze stvaraju kolikvacionu. dve ili više). ubrzan. U ´ ˇ daljem toku bolesti. u svih bolesnika koji su povredjeni jakim bazama. II stepen . Gutanje je otežano. Zbog toga bolesnici stalno trpe od pothranjenosti.nekroza epitela. kada se iz anamneze sazna da je uzeto korozivno sredstvo. ´ Prisutni su i simptomi gastrointestinalnih poremecaja. Medjutim. Formirane ožiljne stenoze ´ ˇ predstavljaju hronicnu fazu bolesti. jedva pipljiv puls). srce.

Kod povreda kiselinama posebnu pažnju obratiti na funkciju bubrega. stavlja se bolesniku u jednjak transnazalno filiformna bužija. ˇ koja treba da traje što je moguce krace nastavlja se sa tecnom i kašastom hranom u više ´ ´ ˇ dnevnih obroka. fibrinske naslage). jetre). potrebno je primeniti ´ dijalizu. ˇ Terapija. deskvamacija epitela. ezofagoskopija je tada nedovoljna. Hospitalizacija je neophodna. gastrostomija nije poželjna u ranoj fazi bolesti zbog eventualnih korozivnih povreda želuca. Glavni pravci terapije usmereni su na borbu protiv šoka i infekcije. sa primenom kortikosteroida u bolesnika koji u povracenom sadržaju imaju krvnih primesa treba biti ´ obazriv. zbog teškog opšteg stanja bolesnika i da ne bi došlo do perforacije vec teško oštecenog zida jednjaka. Medjutim. Zbog toga opšti klinicki tok bolesti odredjuje ´ ´ ˇ vreme prve ezofagoskopije. narocito ˇ ˇ kada je ona prva vrlo uskog lumena pa ne može da se provede ni tubus najužeg kalibra. ostaje da se uradi gastrostomija ´ i tako obezbedi kvalitetna ishrana. s obzirom na mogucnost pospešavanja krvavljenja. miokarditis) preduzimati odgovarajuce terapijske mere. Medjutim. te ´ ´ prema razvoju odredjenih patoloških stanja (bronjopneumonija. No. analeptike. Odmah ´ se pocinje sa nadoknadom tecnosti (fiziološki rastvor NaCl i 5% rastvor glikoze sa ˇ ˇ vitaminima). Neposredno posle povrede i nekoliko dana kasnije obustavlja se svaka ishrana peroralnim putem. kardiotonike. posebno u fazi stvaranja granulacionog tkiva. Posle parenteralne. pa je u takvih bolesnika potrebno da se uradi traheotomija. povecanja ureje. anurije. Ezofagoskopija je metoda bez koje ne možemo postaviti dijagnozu korozivnih povreda. Medjutim. Nažalost. srca. Kod pojave oligurije. a ako je ishrana gutanjem onemogucena. ako nema ovih promena ne znaci da jednjak ˇ nije povredjen. Nadalje na svakih 7-10 dana prati se stanje u jednjaku i utvrdjuje se završetak epitelizacije. Delujuci depresivno na razvoj granulacionog ´ tkiva imaju presudan uticaj na stvaranje ožiljnih promena. Ako je ishrana peroralnim putem nemoguca. Bolesnici treba u prvoj pomoci da dobiju analgetike. a to je vreme negde izmedju 5 i 8 dana od momenta povredjivanja. Za sprecavanje i lecenje infekcije daju se antibiotici širokog spektra u velikim dozama ˇ ˇ i dovoljno dugo. može doci do teških smetnji u ´ disanju. U takvim slucajevima jedino rendgenografijom jednjaka ˇ sa kontrastom utvrdjujemo tacno stanje. Ona se ne radi prvih nekoliko dana.Sumnju na uzeto korozivno sredstvo izražavaju lezije lakšeg stepena na usnama i oko usana i eventualni nalaz u usnoj duplji i ždrelu (hiperemija. 8 . Traheostoma ostaje sve dotole dok se ne saniraju lezije u larinksu. ´ Radi održavanja akta gutanja i da bi ovaj bio manje bolan. Svakako da je neophodno pracenje funkcije i drugih organa (pluca. Ishrana mora biti kvalitetna u svim fazama bolesti. Potrebno je kontrolisati stanje elektrolita i terapijski regulisati njihov dizbalans. Za sigurno utvrdjivanje promena u jednjaku neophodna je ezofagoskopija. edem sluznice i uvule. stavlja se ´ nazo-gastricna sonda. Ezofagoskopijom se utvrdjuje mesto i opseg lezija u jednjaku. posle formiranja ožiljnih stenoza u slucajevima kada ih ima više od jedne. ´ Zbog uporednih korozivnih povreda larinksa i traheje. kao trajna posledica povreda larinksa i hipofarinksa mogu da ostanu teške ožiljne stenoze. sve dok se ne završi epitelizacija lezija. Primena kortikosteroida je korisna.

mora se preduzeti poseban tretman radi obezbedjenja normalne ishrane. ako hrana (najcešce u komadima) ˇ ´ i sve ostalo što ne pripada hrani zaostaje u lumenu jednjaka. Stenoze se šire specijalnim plasticnim naprava. ˇ Ako postoji stenoza. Ovi bolesnici imaju gastrostomu. Otuda metoda nosi naziv bužiranje. Bužiranje može da se obavlja samo u specijalizovanim ustanovama. izuzetno ih namerno uzimaju ˇ ´ ˇ psihopate (primer osudjenika da bi izvukao kakvu korist boraveci u bolnici). halapljivost. Ipak. ostaje mogucnost operativnog lecenja ˇ ´ ˇ ožiljnih stenoza od strane torakalnih hirurga. posebno u male dece. kasnije u redjim intervalima. ožiljne stenoze posle korozivnih povreda. izuzetno ispred kardije. Od ostalih ˇ ´ predmeta najviše je metalnog novca. ´ Strana tela zastaju u jednjaku ili usled organskih promena na zidovima jednjaka (tumor jednjaka ili njegove okoline. Strana tela jednjaka (Corpora aliena oesophagi) Hrana pripremljena na odgovarajuci nacin u usnoj duplji i ždrelu je jedini normalni ´ ˇ prolaznik kroz lumen jednjaka na putu u želudac. a u odraslih ˇ ˇ zubne proteze ili njeni prelomljeni delovi. koje se nazivaju bužijama. Zastajanje stranog tela zavisi od njegove prirode. za njega se vezuje bužija. Bužiranje je mukotrpan i dugotrajan terapijski postupak. nepotrebno i nepoželjno držanje raznih predmeta u ustima . Krajem konca koji je ostao ispred usta. strano telo zastaje ispred nje. razne znacke. Bužije su ˇ razlicitog kalibra. Peroralno se sprovodi iskljucivo kroz ezofagoskopski tubus. narocito ˇ ˇ ˇ ˇ duplih i višestrukih. Kod ekscentricnih stenoza. Od hrane najcešce zastaje nesažvakano meso. velicine i oblika. Strana tela otežavaju ili onemogucavaju funkciju jednjaka. U bolesnika u kojih na ovaj nacin ne uspe da se uspostavi funkcija jednjaka. Može ˇ biti peroralno i retrogradno. neprepoznata kost u mesu. vrši se retrogradno bužiranje (po Tucker-u) takodje specijalnim bužijama. kod divertikuluma) ili kod raznih neuroloških oboljenja zbog poremecaja akta gutanja. nemogucnost kontrole velicine zalogaja u odraslih (nedostatak zuba i nošenje proteze). povlace ˇ se bužije kroz jednjak i tako vrši dilatacija stenoze. ´ ˇ nepažnja pri žvakanju i gutanju. ´ Strana tela u jednjaku najcešce zastaju slucajno. i bez ovih patoloških ´ stanja dolazi do zastoja stranih tela u jednjaku: radoznalost u dece da stavljaju razne predmete u usta. dugmad itd. Medjutim. smatramo ih stranim telima jednjaka. sve dotle tok se ne uspostavi ˇ u jednjaku lumen takve širine da se gutanje i ishrana mogu da obavljaju na zadovoljavajuci ´ nacin. 2. U ˇ pocetku se sprovodi svakih 7 dana. Bužija ostaje u jednjaku od 30 min do 6 casova. ako nema stenoze po pravilu ispod prvog fiziološkog suženja ili u njemu. Pacijent guta konac i on se izvuce ˇ kroz gastrostomu. Na ovaj nacin je postignuto obezbedjenje ˇ od perforacije.. delovi igracki. odnosno ishranu. 9 .sve su to razlozi koji dovode najcešce do poremecaja gutanja i zastoja stranog tela ˇ ´ ´ u jednjaku.Kada posle završene akutne faze bolesti ostanu formirane ožiljne stenoze.

´ U zavisnosti od stanja sluznice.Klinicka slika i simptomatologija zavise od oblika i velicine stranog tela. Podrazume se da se ovi simptomi javljaju kod bolesnika sa zadesnim zastajanjem stranih tela. jer se ne zna šta je ispod stranog tela. Sem sasvim izuzetnih slucajeva. koja može biti od najlakšeg stepena do najtežeg. Hipersalivacija je narocito važan simptom u ˇ ˇ dece (dete "bali". provocira kašalj. Prelivanje ˇ ˇ zaostale pljuvacke u larinks. treba da nas ˇ uputi na mogucnost zastajanja stranog tela u jednjaku. Lecenje se sastoji u vadjenju stranog tela iz jednjaka. opstrukcija do regurgitovanja i povracanja. 10 . katkada je prisutan i bol ˇ ´ za vreme gutanja (odinofagija). ˇ ˇ kada mora da se hirurški pristupa vadjenju stranog tela (laparotomija. a ranije to nikada nije cinilo). zahvati se odgovarajucom hvataljkom i vadi napolje. neposredno posle zastajanja stranog tela. pa pljuvacka ne može da otice prema želucu. Izvodi se po pravilu u anesteziji (opšta ili lokalna). moguca je pojava bola u ´ projekciji larinksa. Tako je ezofagoskopija najcešce dijagnosticka i istovremeno ˇ ´ ˇ terapijska metoda. Teškoce nastaju kada je anamneza ´ nesigurna ili negativna. Medju prve znake. Tako potpuna opstrukcija pri pokušaju uzimanja hrane ili tecnosti dovodi do regurgitovanja. u epigastrijumu. ´ Nikada se ne sme da pokuša nasilno proguravanje stranog tela prema želucu. ali i donjih delova digestivnog trakta. njegovo pojacavanje oznacava pocetak lezije sluznice. U zavisnosti od visine na kojoj je strano telo zastalo. koja može biti oštecena od stranog tela ili za vreme ´ vadjenja. Takodje cesto je u dece moguca i ´ ˇ ´ respiratorna simptomatologija izražena dispnejom i cijanozom (usled pritiska stranog tela na traheju). torakotomija). Zbog toga mora da se oslonimo na klinicku ˇ ´ ˇ sliku. Bolesnici su uzbudjeni i uznemireni. Rendgenološka obrada obuhvata skopiju i grafiju jednjaka. pa može doci do nepoželjne perforacije. Na ovaj nacin bice otkrivena netransparentna strana tela. sva strana tela vade se ezofagoskopski. ˇ kada je prakticno onemoguceno gutanje (afagija). Zastoj pljuvacke u hipofarinksu stava sliku hipersalivacije. vrlo jak bol upucuje na ˇ ˇ ˇ ´ mogucu perforaciju zida. medijastinuma. Pošto se tubusom pridje stranom telu. ali i od ˇ ˇ stepena nastale opstrukcije u jednjaku. Istina redje ima bolesnika koji i ne znaju da im je zastalo strano telo (u snu progutali deo proteze). ˇ ´ Ezofagoskopija je najpouzdanija metoda za otkrivanje stranog tela i ona mora da se uradi u svim sumnjama na prisustvo stranog tela u jednjaku. pa zajedno sa odbijanjem hrane. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i klinicke slike. Kod najmanje sumnje treba preduzeti dijagnosticke postupke i to rendgenološku obradu ˇ i ezofagoskopiju. iza sternuma sa širenjem prema pleckama. odredjuje se poseban režim ishrane bolesnicima 1-2 dana posle intervencije. Bol je slabog ´ intenziteta. U slucajevima pozitivne ˇ ˇ anamneze na strano telo u jednjaku dijagnoza je laka. To se dešava kada nastane ˇ potpuna opstrukcija lumena jednjaka. ˇ ´ U klinickoj slici dominira disfagija. a to je najcešce u dece. Pored disfagije. javlja se strah od ugušenja.

predstavljaju vrlo teška oboljenja. mora nas orijentisati na energicnu terapiju antibioticima i iskljucenje peroralne ˇ ˇ ishrane. Iako ova zapaljenjska oboljenja po svojoj lokalizaciji i opsegu zahvataju mali deo jednjaka. ˇ U nastajanju atroficnog ezofagitisa osnovni cinilac je zaostajanje hrane u jednjaku. Prisutan je osecaj pecenja iza sternuma ili u epigastrijumu. kao i inklavirana strana tela. Nespecificna su bakterijske ili ˇ ˇ ˇ ˇ virusne etiologije. Iznad stenoze zid jednjaka se širi. Po toku zapaljenjska oboljenja jednjaka su akutna i hronicna. To ostajanje hrane je posledica ili funkcionalnih poremecaja u jednjaku (ahalazija) ili organskih promena (stenoza ´ razlicite etiologije). Prati ˇ ´ zapaljenjska oboljenja gornjih disajnih i digestivnih puteva. Ranija oboljenja jednjaka potpomažu i olakšavaju nastajanje komplikacija. C. sluznica postaje tanja. Zapaljenjska oboljenja jednjaka Prema izazivacu mogu biti nespecificna i specificna. kod koga je samo sluznica zahvacena zapaljenjskim ´ procesom (hiperemija. U klinickoj slici pored ˇ simptoma od strane jednjaka (bol. Bolesnik se žali na disfagijske tegobe lakšeg stepena. jer su moguce ´ ozbiljnije komplikacije (medijastinitis) sa nepovoljnim ishodom. a raspadni ˇ 11 . ˇ ˇ Glavnu ulogu u nastajanju hipertroficnog ezofagitisa igraju spoljni nadražujuci faktori ˇ ´ u dužem vremenskom periodu. Može da se razvije za vreme akutnih infektivnih bolesti. Akutno zapaljenje sluznice jednjaka (Oesophagitis acuta) Lakši oblici ovog oboljenja. Stvaranjem gnojne kolekcije razvija se submukozni ili intramuralni apsces. Lakše komplikacije su izražene lokalnim ezofagitisom. pecenje iza sternuma ili u predelu epigastrijuma. koji najcešce ˇ ˇ ˇ ´ nastaju posle primarnih lezija sluznice jednjaka (strana tela. kao što su alkohol. Hronicno zapaljenje sluznice (Oesophagitis chronica) ˇ U patološko-anatomskom smislu javljaju se dva oblika: hipertroficni i atroficni. ˇ ˇ njeno raspadanje i štetno dejstvo raspadnih produkata na sluznicu. ˇ ˇ b. odinofagija). endoskopške intervencije) i sekundarne infekcije ovih lezija. ˇ a. disfagija.Komplikacije nastaju ili od strane stranog tela (oštro. duvan i neki zacini. secivo). a teške perforacijom jednjaka i medijastinitisom. U svim ovim slucajevima patološke promene zahvataju sluznicu ˇ jednjaka po pravilu celom dužinom. može doci do regurgitacije uzete ´ hrane ili do povracanja. flegmona zida jednjaka ili njegova nekroza. ili za vreme ˇ endoskopske intervencije. prisutni su i drhtavica. šiljato. ˇ Bolesnici imaju disfagijske tegobe. Stoga i najmanja sumnja na leziju jednjaka. a u periferonoj krvnoj slici leukocitoza. verovatno su cešci nego što se postavlja dijagnoza. ´ ´ ˇ Poseban klinicki znacaj imaju akutni zapaljenjski procesi u jednjaku. edem). Medijastinotomija i drenaža cesto su neophodni u lecenju ovih oboljenja.

Dijagnoza se postavlja ezofagoskopski uz ispitivanje brisa i uzimanje biopsije. Podrazumeva se obustava antibiotika. javljaju ´ ´ se bol i lakše disfagicne smetnje. a pristuno je opšte loše stanje bolesnika zbog neke hronicne ˇ ˇ bolesti. blastomyces.produkti hrane doprinose daljem razvoju atroficnog procesa. važna je i ˇ ˇ preventivna primena kod dugotrajne upotrebe antibiotika). ˇ ˇ Otklanjanjem uzroka koji dovode do ovih oboljenja. Korisna je peroralna upotreba rastvora bikarbone sode (NaHCO3) radi promene pH u usnoj duplji. stvara se ulkus jednjaka. Kod hipertroficnog oblika sluznica je ˇ hiperemicna sa izraženim naborima. Poseban klinicki znacaj ima tercijalni stadijum koji se javlja u vidu gumoznih infiltrata. kao i u ˇ ˇ drugim organima. Diferencijalno dijagnosticki u tom ˇ stadijumu dolazi u obzir maligni tumor jednjaka. ali je izraženiji simptom regurgitacije hrane. Kasnije se stvaraju na mestu gumoznih infiltrata stenoze. Lecenje ˇ tuberkulostaticima je uspešno. ako to dozvoljava osnovno oboljenje. actinomyces. U ovih bolesnika takodje postoje ˇ difagijske tegobe. 12 . osecaj pecenja. ˇ D. pa ˇ ˇ samo biopsija i histološki pregled mogu da verifikuju lues. ´ ˇ c. Gljivicno zapaljenje sluznice jednjaka (Oesophagitis mycotica) ˇ Dugotrajna (cesto nekriticka i nekontrolisana) primena antibiotika. moguca je klinicka sanacija. ˇ d. Specificno zapaljenje jednjaka (Oesophagitis specifica) ˇ Tuberkuloza jednjaka je retko oboljenje. a kod atroficnog je bleda i istanjena (bez reljefa). sa svim njihovim klinickim karakteristikama. javlja se u svim oblicima. U ˇ ´ ˇ ezofagoskopskom pregledu nalaze se na zidovima jednjaka naslage u obliku plaža (potrebno je uvek da se uzme bris i zaseje na specijalne podloge za gljivice radi identifikacije ovih). uvek je sekundarna. ždrelu i jednjaku. Najcešci uzrocnici su: Candida albicans. Uz moguce povracanje. Javlja se kao sekundarna i tercijalna forma. Specificna terapija sastoji se u primeni mikostaticnih sredstava (nystatin. Karakteriše ga defekt sluznice i podsluznice se neravnim i podminiranim ivicama. cime se stvaraju ˇ nepovoljni uslovi za razvoj gljivicnih oboljenja. ´ ˇ Dijagnoza se postavlja ezofagoskopski. u donjoj trecini ˇ ˇ ´ jednjaka. posebno kod ˇ ˇ hronicnih bolesti i iznurenih bolesnika. Druga oboljenja jednjaka a. Ulkus jednjaka (Ulcus pepticum oesophagi) Analogno stvaranje želudacnog ulkusa dejstvom želudacnog soka. Simptomatologija nije sa nekim posebnim obeležjem. dovodi do gljivicnog oboljenja u jednjaku. Lues jednjaka je takodje retko oboljenje.

Ovaj bol se pojacava za vreme uzimanja ˇ ˇ i neposredno posle uzimanja hrane kao i u ležecem položaju. veliki divertikulumi daju trajne i vrlo ˇ neprijatne tegobe. ali predilekciona mesta ˇ su gornja i srednja trecina. Navodimo dva: prvi je stalni pritisak na kongenitalno stvoreni džep na zadnjem zidu hipofarinksa ("slaba tacka") i postepeno istanjenje i proširenje zida jednjaka. ˇ ˇ b.Pominje se više faktora odgovornih za nastajanje ovog ulkusa. izuzetno hematemeza u lakšem stepenu. Zenkerov pulzioni divertikulum Predstavlja poseban oblik u patološko-anatomskom i klinickom smislu.Lanierˇ Hackerman-ov trougao). pritisak na jednjak i okolne organe. ali i sprecavanje refluksa želudacnog soka. To su faktori koji uslovljavaju ulaz hrane. Javljaju se disfagijske smetnje. pa konsekutivno snažno povecanje pritiska zalogaja na ´ ´ 13 . Divertikulum jednjaka (Diverticulum oesophagi) Pod divertikulumom podrazumevamo lokalno. U simptomatologiji prisutan je bol u vidu "pecenja" iza i ispod sternuma (teško ga je ˇ odvojiti od epigastrickih bolova kod ulkusa želuca). ˇ Mogu biti urodjeni i steceni. Dijagnoza se postavljla na osnovu anamneze i rendgen grafije. na izrazito slabom mestu ovog zida (prostor izmedju gornjih kosih i donjih cirkularnih vlakana donjeg zatvaraca ždrela . su ciljevi operativnog ˇ ˇ zahvata. ´ regurgitacija. ali zbog daljeg razvoja daje simptomatologiju jednjaka. njeno ˇ zadržavanje i nemogucnost povratka u jednjak. položaja ˇ otvora. Razvijaju se na svim delovima jednjaka. kao i velicine divertikuluma. Manja ´ pojedinacna proširenja ne stvaraju smetnje. ˇ Hirurško otklanjanje ulkusa. U mehanizmu nastanka ovog divertikuluma pominju se više faktora. ´ Simptomatologija i klinicki tok zavise od širine lumena otvora divertikuluma. Hirurško lecenje je rezervisano za bolesnike u kojih nije uspela konzervativna terapija. kao i takvi koji prekrivaju ulkusnu leziju. Režim ishrane bolesnika sa ulkusom je od posebne važnosti (treba izbegavati sve ono što utice na hipersekreciju želudacnog soka). Po izlecenju ˇ ˇ ˇ ulkusa ostaje ožiljna stenoza. Lecenje je konzervativno i hirurško. Znacajan je tako isto i ˇ ˇ ezofagoskopksi nalaz. Po mestu nastanka pripada hipofarinksu. medjutim. Navode se: prisustvo ektopicne želudažne sluznice u najnižim delovima jednjaka i refluks želudacnog sadržaja u ˇ ˇ jednjak. ograniceno proširenje zida jednjaka. Nastaje na ˇ zadnjem zidu hipofarinksa u visini krikoidne hrskavice. drugi je poremecaj u opuštanju ˇ ´ krikofaringealnog mišica pri gutanju. Rendgenski je karakteristican defekt na zidu jednjaka ispunjen kontrastom. Danas postoje brojni preparati koji uticu na ˇ ˇ smanjenje lucenja želudacnog soka.

regurgitacije nesvarene hrane. Po ˇ izlecenju ovog procesa formira se vezivno tkivo koje povlaci prema gore ograniceni deo ˇ ˇ ˇ jednjaka. Za vreme ezofagoskopije povecan je rizik od eventualne perforacije zida ´ divertikuluma i to narocito kod pulzionih. Uopšte uzevši pulzioni divertikulum je redji. Vrši se podvezivanje i odstranjenje proširenog dela jednjaka. Zid divertikuluma je tanak.lažni divertikulum). Tada bolesnici imaju najizrazitije simptome od strane donjih disajnih puteva (kašalj. U tako formirano proširenje ulazi hrana. zacenjivanje za vreme uzimanja hrane) i skloni su recidivišucim ´ bronhopneumonijama. Trakcioni divertikulum Nastaje u srednjem delu jednjaka u projekciji i nešto ispod bifurkacije traheje. 14 . ˇ ´ stalnim i neprijatnim tegobama. ´ ˇ regurgitaciju nesvarene hrane. Mogu ˇ ˇ biti solitarni i multipli. a njegov zid postaje sve istanjeniji. ˇ sastavljen od sluznice. Pulzioni divertikulum Nastaju najcešce u donjoj trecini jednjaka. Ovaj divertikulum je ´ sastavljen od svih slojeva zida jednjaka. pa tako nastaje vrecasto proširenje sa otvorom prema dole. otuda nazivi epifrenicni i ˇ ´ ´ ˇ supradijafragmalni. uvlaci se sluznia i tako se stvara proširenje. Stepen disfagije zavisi od velicine divertikuluma. podsluznice i kolagenih vlakana (otuda naziv . Najcešci ˇ ´ etiološki faktor je specificni tuberkulozni proces peritrahealnih i peribronhijalnih žlezda. Kontrastno sredstvo ispuni prošireni deo jednjaka i dijagnoza je jasna. kada je mali ne stvara tegobe. ˇ treba uraditi rendgen pasažu jednjaka. Ezofagoskopijom se utvrdjuje tacna lokalizacija i širina lumena otvora ˇ divertikuluma. Kod trakcionog divertikuluma ishrana nije otežana. što je veci to je gutanje teže (pritisak na zid ˇ ´ jednjaka). foetor ex ore. ali se i tada ´ ´ ne zadržava). U svim slucajevima disfagijskih tegoba.zadnji zid hipofarinksa. regurgitacija i foetor ex ore. potpuno pražnjenje divertikuluma je nemoguce. Foetor ex ore je permanentan. ˇ ´ Simptomi Zenker-ovog divertikuluma su: disfagija. Klinicki znacajni postaju u onom trenutku kada se eventualno komplikuje formiranjem ˇ ˇ ezofago-traheo-bronhijalnom fistulom. U svakom slucaju nastaje vrecasto proširenje zida jednjaka koje sve ˇ ´ više narasta i spušta se izmedju jednjaka i kicmenog stuba. pritisak ´ hrane utice na stalno uvecanje i širenje divertikuluma. foetora ex ore. radiološki i ezofagoskopski. Bolesnici regurgituju nesvarenu hranu. Dijagnoza svih divertikuluma jednjaka postavlja se na osnovu anamneze. Veci imaju zajednicke karakteristike ostalih divertikuluma: disfagijske smetnje. Stalni pritisak hrane razvlaci zid. Zbog položaja otvora hrana ne ulazi u prošireni deo (sem izuzetno u ležecem položaju i za vreme povracanja. Manje divertikulume bolesnici podnose i uz odredjenu "tehniku gutanja" tolerišu svoje stanje. Verovatno se formiraju zbog urodjene slabosti ogranicenog dela zida ˇ jednjaka. ˇ Lecenje divertikuluma jednjaka je uglavnom hirurško i to onih vecih sa izrazitim.

Ove pojave se u bolesnika dešavaju u intervalima bez jasnih ˇ povoda i nepoznate su etiologije. plavicaste boje. dovode do prskanja zidova vena.i hipomotilitet. dovode do povecanog pritiska ´ u venama jednjaka i tako nastaje proširenje submukoznog venskog spleta. tromboza vene porte). Terapija se sastoji u zaustavljanju akutnog krvavljenja (ezofagoskopija i kompresija specijalnim balonom ili tamponada gazom). Proširene vene jednjaka (Varices oesophagi) Vene donje trecine jednjaka predstavljaju važne anastomoze izmedju vene porte i ´ sistema vene kave inferior. ˇ ´ Kod difuznog spazma jednjaka javljaju se jake. ascit. Bol može da lici na tipicne stenokardije. te nije preporucljiva u bolesnika koji su u teškom stanju zbog osnovnog ˇ oboljenja. Javlja ˇ ˇ se za vreme gutanja. Kod oba oblika po pravilu postoji hijatus hernija lakšeg stepena. simultane. ali i bez toga. melena). Poremecaji motiliteta jednjaka ´ Poremecaji motiliteta jednjaka izražavaju se na dva nacina kao: hiper. iznenadni akutni spazam kardije može da se javi i nezavisno od difuznog spazma jednjaka. Medjutim. Medjutim. ezofagoskopija može da provocira rupturu ˇ ˇ proširenih vena. glavni ˇ ´ simptomi proširenja vena u jednjaku su gastrointestinalna krvavljenja (hematemeza. Hirurška terapija u principu vrši premošcavanje varikoziteta. melena). sindrom hepato-splenomegalije. davanju transfuzije krvi i lecenja osnovnog ˇ oboljenja. Oboljenje se javlja cešce kod nervoznih osoba. Proširene vene u jednjaku imaju izrazitu tendenciju da rupturiraju i profuzno krvave. ´ Spazmi jednjaka Za vreme hipermotiliteta jednjaka odigrava se iznenadni difuzni grc jednjaka ili ˇ takodje iznenadni grc kardije. ezofagitisi) sa druge strane. Povecani pritisak ´ u sistemu vene porte sa jedne strane i lokalni štetni faktori na sluznici jednjaka (refleks želudacnog soka. ˇ U razvijenoj klinickoj slici oboljenja jetre i poremecaja u sistemu vene porte. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze (hematemeza. ali ne mora istovremeno da se odigrava i spazam gastroezofagealnog sfinktera. iznenada u snu probudi bolesnika. U oba ova stanja simptomi su isti: iznenadan intenzivan bol iza sternuma sa projekcijom u ledja i teške disfagijske smetnje. Može. ´ d. u njegovoj donjoj trecini nalazi se karakteristicna slika u vidu ´ ˇ brojanica. uzimanja hrane. radiografija jednjaka i ezofagoskopija.c. U ezofagoskopiji vide se izbocenja na sluznici. Mnoga oboljenja jetre i u sistemu vene porte (tumori i ciroza jetre. koja odgovara proširenjima submukoznog venskog pleksusa. Anamneza skoro pouzdano upucuje na proširene vene u jednjaku. ´ U radiografiji jednjaka. ´ ˇ U poremecaje hipermotiliteta spadaju akutni difuzni spazam jednjaka i akutni spazam kardije. ´ a u poremecaje hipomotiliteta ahalazija. 15 . ponovljene i produžene kontrakcije jednjaka.

izraženi su: disfagija (sve više stalnija i u težem stepenu). Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. Etiologija ovog oboljenja nije potpuno razjašnjena. da bi kasnije disfagija postala sve izraženija. Tumori jednjaka Mogu biti benigni i maligni. ali se za njegov nastanak vezuju: poremecaji akta gutanja. U ezofagoskopskom pregledu nalazi se proširenje jednjaka sa ostacima hrane i slikom hronicnog ezofagitisa u donjoj trecini. U diferencijalnoj dijagnozi treba iskljuciti karcinom. Terapija je konzervativna i hirurška. degeneracija izvesnog broja ganglijskih celija Auerbach-ovog pleksusa. Cardiospasmus Pripada grupi oboljenja jednjaka sa hipomotilitetom. U kasnijem toku bolesi. A) Dobrocudni tumori jednjaka ´ Benigni tumori su retki (papilomi. osecaj pritiska iza sternuma. 16 . ˇ ´ ˇ strana tela i stenoze druge etiologije. E. radiografskog ispitivanja i ezofagoskopije. Dijagnoza je radiološka i ezofagoskopska. spazam muskulature kardije. Karakteriše se odsustvom peristaltike jednjaka i grcom u kardiji (otuda naziv cardiospasmus). angiomi. ˇ podrigivanje. otežano disanje). regurgitisanje hrane. ´ Razvoj bolesi je vrlo spor. dilatacija je izrazita sa konusnim suženjem prema kardiji. Kao posledica dužeg ˇ trajanja ovakvog stanja nastupa dilatacija jednjaka iznad kardije. U pocetnom stadijumu prisutne su intermitentne disfagijske ˇ tegobe u lakšem stepenu. Od stepena opstrukcije jednjaka zavisi simptomatologija izražena disfagijom i regurgitacijom hrane. Bužiranjem se postižu dobri rezultati. Ishrana je izrazito poremecena i bolesnici progresivno gube na ´ težini. Zbog pritiska proširenog jednjaka sa ´ ostacima hrane u njemu. razvija se simptomatologija od strane srca i disajnih organa (palpitacija. a. poremecaj sinhronizacije ´ ´ pravovremenog otvaranja kardije sa aktom gutanja. foetor ex ore. U onih u kojih su ovi rezultati nezadovoljavajuci pristupa se hirurškom lecenju. U potpuno razvijenoj klinickoj slici. Najveci uspeh ´ ˇ ´ obezbedjuje Heller-ova operacija (vrši se dvostruka kardiotomija). Glavna karakteristika anamneze je povremena disfagija sa njenim postepenim pogoršanjem. Radiološki u ranoj fazi bolesi nalazi se opstrukcija kardije i laka dilatacija jednjaka iznad kardije.U terapiji se primenjuju spazmolitici i sedativna sredstva. lejomiomi).

Radiografija ukazuje na suženje jednjaka sa nepravilnim. moguca je ˇ ˇ ´ regurgitacija hrane. Bolesnici umiru od ˇ medijastinumskih i plucnih komplikacija u teškoj kaheksiji. pretopli cajevi. duvan. Patološko-anatomski oblik je najpre infiltracijski. rendgenografije i ezofagoskopije. kasnije ulceriše. Od spoljašnjih uzroka koji uticu u nastajanju karcinoma jednjaka ˇ navode se: žestoka alkoholna pica. U oko polovine slucajeva javlja se iznad kardije. ne-gzulcerisanih tumora. zastoj pljuvacke narocito ako se razvija na ulazu u jednjak. oštri zacini. infiltracija i eventualna egzulceracija. sa regionalnim i udaljenim metastazama. a simptomatologija zavisi od brzine stvaranja suženja u jednjaku. Prognoza bolesti je po pravilu infaustna. Bolesnici najpre ne mogu da gutaju cvrstu hranu zatim kašastu a kasnije i tecnost. ´ ˇ ˇ Javlja se u zrelom životnom dobu oko 50. Ezofagoskopskim pregledom utvrdjuje se lokalizacija suženja. a kao pravi raritet opisani su maligni melanomi. Zlocudni tumori jednjaka ´ Maligni tumori jednjaka su karcinomi i sarkomi. Neminovno dolazi do progresivnog pada telesne težine i to kako zbog pothranjenosti. lecenje se sprovodi ˇ zracenjem i citostaticima. U svim slucajevima eksteriorizacije ´ ˇ procesa na okolne organe. Po pravilu uvek je ˇ ´ planocelularnog tipa. U anamnezi je bitna progresivna disfagija i gubljenje u telesnoj težini. katkada bol iza ˇ ˇ i ispod sternuma. Biopsija može biti otežana kod intramuralnih. približno isto. Lecenje karcinoma jednjaka je hirurško i to samo u ranoj fazi bolesti. tako i zbog opšte intoksikacije kancerskom bolešcu. odinofagija. Ostala predilekciona ˇ mesta su fiziološka suženja. reckastim crtežom sluznice. Sarkomi su izuzetno retki kao lejomiosarkom. ali i nekroza egzulcerisanog tumora). Za vreme ezofagoskopije izvrši se biopsija tumora radi histološke verifikacije. Glavni simptomi su: disfagija. zahvata kružno ceo zid jednjaka. koja postepeno progredira do afagije. Bolest se razvija postepeno. Karcinom ezofagusa je najcešci maligni tumor jednjaka. godine u oba pola. foetor ex ore (zbog raspadanja hrane. Vrši se ˇ odstranjivanje tumora sa odgovarajucim delom jednjaka. ´ Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze. ´ Miroslav Djordjevic ´ 17 .Terapija se sastoji u odstranjivanju tumora.

I ovde. ovima najsigurnije prilazi središnjom linijom. u kojoj se nalaze veliki krvni ˇ sudovi vrata (a. mišici. Vrat. srednja i duboka fascija vrata (lamina superficialis fasciae cervicalis). ide od bazilarnog dela potiljacne kosti do treceg torakalnog ˇ ˇ ´ pršljena. na kojoj i anatomski postoji "linea alba" . 1 .IX. karoticni (vagina carotica).) mogu povrediti i dovesti do komplikacija. u odnosu na središnju liniju (koja se može povuci od vrha brade ka sredini incisurae ´ jugularis) svi delovi vrata (sa desne i leve strane) su rasporedjeni kao slika u ogledalu. Samo larinks i tireoideja jesu iskljucivo vratni ˇ elementi. Klinicka anatomija ˇ Vrat je cilindrican.u grudnom košu. prekriva sve tri regije prednje strane vrata i od kože je odvojena samo potkožjem i potkožnim mišicem vrata (platizmom). Površna. kojim je moguce direktno širenje ´ infekcije iz vrata u medijastinum. vratni deo dušnika. na beloj liniji. bez anatomskih prepreka. svi nabrojani elementi samo prolaze ´ ˇ ´ kroz vrat . vec i ostali anatomski elementi: krvni sudovi. S obzirom na njegovu spoljnu konfiguraciju.sternokleidomastoidne regije i dve lateralne bocne regije (regio colli lateralis). Najpovršnija. fascije i skelet. zajedno sa ostale dve. Zahvaljujuci ovom prostoru. ovaj deo ˇ vrata se deli u tri regije: jednu centralnu (regio colli anterior). ima spoljnu i unutrašnju simetricnost. U malom prostoru smešteni su: organi. Otuda se pri ´ ´ hitnim hirurškim intervencijama na larinksu i traheji. pretkicmena fascija prekriva duboke mišice ove regije. Važniji od njih su: središnji prostor . Pojedini anatomski elementi pružaju ´ se kroz vrat ka gornjim ekstremitetima. krvni ˇ i limfni sudovi. ˇ Za otorinolaringologiju. retrofarinksni prostor (izmedju zadnje strane ždrela.centralnoj i dve lateralne. dok duboka. Vrat A. duboke ´ fascije vrata i njenih produžetaka (septum longitudinale)). Najcešce. živci. smešteni su u dve regije: zadnjoj tzv. jugularis interna). koji ´ ˇ ´ se nalaze ispred kicmenog stuba. Srednja fascija je zategnuta izmedju dva ´ omohioidna mišica. koja se nalazi izmedju dve središnje . Vec je delom pomenut. živci.spatium viscerale colli u kome se nalaze grkljan.produžetak slicne tvorevine na abdomenu ˇ i grudnom košu. S obzirom na položaj njenog donjeg kraja . u proseku 8 cm dug. gotovo nema sem fascijalnih elemenata. Granicu izmedju dve navedene regije cini ˇ zamišljena ravan koja prolazi prednjom stranom kicmenog stuba. pokreti ´ glave i vrata se odvijaju nezavisno od velikih krvnih sudova. Svi anatomski elementi vrata. carotis communis i v. Spolja od visceralnog fascijalnog medjuprostora nalazi se drugi. gde sternokleidomastoidni mišic ˇ ˇ ´ predstavlja jasnu granicu prema susedne dve regije . U prednjem predelu vrata. ona predstavlja (zajedno sa susednim organima i fascijama) "slabu tacku" duž koje se pojedinacne bezazlene ˇ ˇ infekcije vrata mogu proširiti u medijastinum i izazvati po život opasne komplikacije. ne samo zidovi. Dakle. za razliku od grudnog koša i abdomena. mišici. "neuromuskularnoj" i prednjoj "visceralnoj" regiji. gradi ˇ medjufascijalne prostore vrata. mnogo je važnije poznavanje topografske anatomije prednjeg predela vrata. ˇ Naime. ˇ Granice ovih regija se jasno uocavaju i na živom coveku. ždrela i jednjaka kao i štitna žlezda i vilaca ˇ (timus). sve elemente nepotpuno "razdvajaju" tri vratne fascije.iduci od glave ka grudnom košu ili obrnuto. drugih koji se pri brzoj hirurškoj intervenciji (traheotomiji npr. Svojim parnim produžecima (bocnim i prednjim) duboka fascija vrata. iz prakticnih razloga. lamina superficialis.

1. formiraju se fistule.predstavlja formaciju koja je potpuno zatvorena i ne komunicira sa spoljašnjom sredinom. Medijalne ciste i fistule na vratu Medijalne ciste i fistule na vratu nastaju usled poremecaja u involuciji tireoglosnog ´ kanala (ductus thyreoglossus Bochdalek). Vrlo je važan odnos hioidne kosti i tireoglosnog kanala. U nastajanju ovih malformacija glavnu ulogu igra sinus cervicalis na cijem se dnu nalaze 3. Medjutim. Ne treba operisati pre 6 meseci starosti. Prema mestu nastajanju one se dele na medijalne i lateralne. od foramen-a coecum-a do juguluma. Ako je duktus još ˇ uvek prisutan kad pocne stvaranje hioida. dolazi do recidiva. i lateralne ciste ˇ i fistule vrata koje su postavljene ka medijalnoj liniji. U protivnom dolazi do recidiva. jer nastaju usled poremecaja ´ razvoja škržnih lukova. i 4. može da bude obuhvacen hioidom i tada se pri ˇ ´ operaciji mora resekovati hioidna kost. Urodjene anomalije Ciste i fistule na vratu Urodjene ciste i fistule na vratu predstavljaju kongenitalne malformacije ovog predela.Ovo utoliko pre. Ukoliko se ovi ostaci ili ceo kanal otvore na koži vrata ili u farinksu. Ovaj sinus normalno obliteriše. 2 . što se prakticno svi elementi vrata pružaju paralelno središnjoj liniji vrata ˇ vertikalno. ˇ Lecenje je hirurško. Spoljni sinusi . Neinficirane ciste su bezbolne i asimptomatske. 2. posle cega on u celini involuiše. Ukoliko hirurški zahvat ˇ nije bio radikalan. može ˇ ostati prisutan celom svojom dužinom. Diferencijalno dijagnosticki dolaze u obzir lipomi. One mogu fistulizovati prema farinksu ili spolja kroz kožu vrata. Potrebno je kontrastno snimanje sa jodnim preparatima kako bi se utvrdio tacan položaj. Ako ostanu zatvoreni obrazuju se ciste. Cysta branchiogenes . Obicno duktus ostaje van hioida koji se stvara kasnije. B. To je kanal kojim pupoljak štitne žlezde silazi sa baze jezika na svoje definitivno mesto. Cisticna formacija ductusa thyreoglossus-a javljaju se kao solitarne mekane mase ˇ neposredno uz srednju liniju vrata. Velicine su oko 1 x 1 cm do ˇ 5 x 3 cm. b.kada branhiogena cista komunicira sa kožom na vratu. a. na dole i na gore. Lateralne ciste i fistule vrata Lateralne ciste i fistule vrata zovu se još i branhiogene. škržni luk. ili pak ostaju pojedini njegovi delovi u vidu slepih džepova na bilo kom mestu duž puta migracije štitne žlezde. iznad ili ispod hioidne kosti. Ove malformacije mogu se javiti u nekoliko vidova. dermoidni tumori. ali greške u njegovoj ˇ obliteraciji dovode do stvaranja lateralnih cista i fistula na vratu.

Predstavlja nekoliko limfnih cvorova u predelu parotidne žlezde. Mogu maligno alterisati. gornje usne. obraza. Otvori fistula na koži vrata nalaze ´ se na prednjoj ivici sternokleidomastoideusa i to najcešce na granici srednje i donje trecine. Iz njih se limfa izliva u cervikalne cvorove. gornjih molara i desni odgovarajucih zuba i iz dela ´ spoljašnjeg uva.3. jer se tim putem ˇ ˇ šire iz predela uva. Parotidna grupa . vrha jezika. ˇ C. bukalne ˇ sluznice i dela nepca. ˇ Submentalna grupa sadrži tri do cetiri limfna cvora smeštena izmedju prednjih delova ˇ ˇ oba digastricna mišica. Duboki leže uz samu ˇ ˇ venu jugularis internu. Epitel ovih malformacija obicno je plocasto slojevit. Dobijaju limfu iz parotidnih. Unutrašnji sinusi . Deli se u dve grupe: Duboke limfne cvorove vrata i površne limfne cvorove vrata. Smešteni su ispred prevertebralne ˇ fascije u visini atlasa. Druga oboljenja na vratu Regionalni limfni cvorovi na vratu ˇ Dobro poznavanje limfne mreže ove regije ima veliki klinicki znacaj. ˇ ˇ ˇ ´ Jednostrane su. prednjeg ˇ ´ dela poda usne duplje i kože brade. sinusa. elasticne konzistencije i bezbolne. ˇ 3 . Iz njih se limfa uliva u submandibularne ili u cervikalne limfne cvorove. submandibularnih cvorova. Oni primaju limfu iz donje usne.kada cista komunicira sa farinksom. pošto ˇ ˇ prima skoro svu limfu iz navedenih grupa kao i iz ostalih organa i delova vrata. Fistula . Submandibularna ili submaksilarna grupa sastoji se od tri do šest cvorova postavljenih ˇ duž donje ivice mandibule a iznad submandibularne pljuvacne žlezde. Iz njih limfa otice u duboke cervikalne cvorove. ˇ ´ ´ Lecenje je hirurško i sastoji se u totalnom odstranjenju promene. nosa i grla razni patološki procesi u prvom redu maligni. zadnjeg dela faringotimpanalne tube i srednjeg uva. Oni primaju limfu sa parijetalnog predela glave.kada branhiogena cista komunicira sa kožom i sa farinksom. sredine jezika. ˇ sredine cela. Ciste su cešce od fistula. Pojedine grupe limfnih cvorova nazivaju se prema regiji u kojoj se nalaze a to su: ˇ Mastoidna ili retroaurikularna grupa . lateralnog dela donje usne. Treba napomenuti da se limfni sudovi donje usne ukrštaju u srednjoj liniji ˇ tako da je moguce kontralateralno propagiranje procesa. nazofarinksa. gingive. ˇ ˇ Cervikalna grupa limfnih cvorova predstavlja najvažniju grupu cvorova na vratu. zadnje površine ušne školjke i zadnjeg zida spoljašnjeg slušnog hodnika. Primaju limfu iz nosa. Dobijaju limfu iz sluznice nosa.Ima obicno po dva cvora koji se nalaze na ˇ ˇ mastoidnoj inserciji sternokleidomastoideusa. ˇ Primaju limfu iz gornjeg dela lica. ´ Retrofaringealna grupa sadrži 1 do 10 cvorova. donjih inciziva. Leže u dubini vrata u predelu ˇ sternokleidomastoidnog mišica. submentalnih. 4.

ˇ Maligna adenopatija ima svoju klinicku evoluciju.iz predela orbite. kože vrata i ˇ epifarinksa. farinksa. iza sternokleidomastoideusa. govori ˇ ˇ sigurno za malignitet. larinksa i štitne žlezde. U tome ´ prednjace tumori nazofarinksa. Kako podrucje glave i vrata ima veoma bogatu limfnu mrežu. jetru. traheje. kao i od mesta primarne lokalizacije tumora. Ako se ovaj ne otkrije. ˇ klinicki i histološki. Konacna dijagnoza postiže se biopsijom i histološkom analizom primarnog ˇ ˇ ˇ tumora cim se otkrije. ˇ bez navedenih prethodnih pregleda. ˇ Neophodno je znati da prisustvo uvecanih limfnih cvorova na vratu u bilo kom uzrastu ´ ˇ a narocito kod odraslih. Nikada se dijagnozni postupak ne sme poceti biopsijom žlezde na vratu. Dobija limfu od mastoidnih i okcipitalnih cvorova. mozak itd. tj. U daljoj evoluciji proces zahvata kožu i susedne organe i dolazi do velikih kancerskih ulceracija. zahteva sistematsko traganje za primarnim tumorom na prvom mestu ˇ u regiji ORL (gornji aero-digestivni putevi). Mirjana Spalajkovic ´ 4 . Površna ili spoljna grupa leži lateralno od dubokih i nešto iza ovih. Ovoj grupi pripadaju i supraklavikularni limfni cvorovi. gornjeg dela jednjaka. to se skoro svi maligni tumori ove ˇ regije odlikuju sklonošcu ka davanju regionalnih metastaza koje mogu biti i vrlo rane. Malignu adenopatiju treba razlikovati od cisto zapaljenjske reakcije limfnog tkiva. kosti. što je moguce u oko 7% slucajeva. ˇ Maligna adenopatija na vratu (Regionalne metastaze) Maligna adenopatija na vratu predstavlja širenje tumorskog procesa koji je primarno bio lokalizovan. ˇ koje se u TNM sistemu obležavaju sa N. tek tada se ˇ ´ ˇ vrši biopsija žlezde. Maligna ´ ´ adenopatija na vratu je takodje vrlo cesto prvi uocljiv znak prisustva malignog tumora cije ˇ ˇ ˇ primarno nalazište još nije otkriveno i kao takva ima prvorazredni dijagnozni znacaj. Ako se tu ne otkrije onda se preduzima citav niz klinickih i paraklinickih pregleda ˇ ˇ ˇ prema protokolu za cervikalne metastatske adenopatije karcinoma bez poznate primarne lokalizacije. ˇ Zahvaceni limfni cvorovi u pocetku postaju cvršci. Katkada dostignu ogromne razmere. Sklonost ka stvaranju regionalnih (i udaljenih) metastaza zavisi od prirode tumora odnosno od njegove histološke gradje. ´ ˇ ˇ ˇ ´ postaju vidljivi i manje pokretni. Sva ova ispitivanja moraju se obaviti veoma brzo kako se ne bi gubilo u vremenu do pocetka lecenja. zatim rastu. Njih moramo razlikovati od udaljenih metastaza (M) koje predstavljaju širenje celija u udaljene organe: pluca. nosa. što se oseti palpacijom. Limfni ˇ cvorovi vrata predstavljaju podrucje regionalnog širenja svih malignih tumora sa podrucja ˇ ˇ ˇ ORL. njegova ogranicena pokretljivost ili potpuna fiksiranost za podlogu. Na taj nacin nastaju tzv. Bez obzira na velicinu ˇ limfnog cvora. regionalne metastaze u nodulusima limfnih žlezda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->