DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. rasvetlimo malo ovaj doga aj. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. aut. Ti redovi su bili ". služe i sveštenicima . "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja". koji poti e od njegove žene Semiramide. mo i i izjedna avanju s Bogom. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. sistem zasluživanja spasenja.upravo kao i danas. ve i religiozno . llB . Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. aut. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12.. Tako njegov glavni osniva . On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. Onda su one nazivane devicama vestalkama. povezan je kult boginje plodnosti."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. Gospod nije dopustio.15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom).že za vlaš u. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. kao i vlast da opraštaju grehe. 13.) i lezbejstva. homoseksualnosti. .dosezanje do Boga.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). da se ljudi proglašavaju bogovima. Me utim. otkrivenog u Bibliji.verski plašt radi skrivanja preljube. sina Noja. sodomije (opštenja sa životinjama prim. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. koji u ve ini slu ajeva (na pr. 1. Monahinje su bile hramske prostitutke.Mojsijeva 2. tako i itavog okultizma."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). ljudskim delima. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog.16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom). bluda. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. Da ne bismo ostali neupu eni. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. to što su oni bili sre ni. moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk.dljm).prema Suncu. Usko povezan kult uz Nevroda. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja .. što zna i "zbrka".8. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. Osim toga. kao da je to kroz NJega.11) zna i "na istok". jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev.opravdanje delima. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. što emo kasnije sve više mo i da vidimo. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'. kao utelovljenja boga Sunca. i velike snage u rukama. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. kao što je Nevrod pokušao. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. hrabar ovek." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju.prim. koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i.14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . Kao i danas . i odvoji ih od Boga Stvoritelja. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. Hama.

Dijane.21 "devica majka"22. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. a tako ine i ostali likovi oko njega.1O. Vide emo.5O. . i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. Likovi bi plakali i naricali celu no . U astrologiji.boginje uzbu enja i seksualnih želja. nazvala ga je Tamuz. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. da se pla e i nari e za Tamuzom. Venere . u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom).Moj. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti. . da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. a da je ona majka božja.1). U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju.rituala hramske prostitucije. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza.boginje rata. izraelske Astarote. ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. vavilonske Ištar. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. homoseksualnost. sodomiju (opštenje sa životinjama). kao i vlast da opraštaju grehe. bog Sunce."19 A kada je rodila sina. Taj lik leži u sredini hrama.). Tokom vekova. Afrodite . zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. ili meksi ke Koatlik. ili doslovno.boginje ljubavi i seksa. U okviru prinošenja žrtava njoj.6). "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . Time e se. OSNIVA HERMETIKE .podanici. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . na sve strane zemlje. govorila je. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. egipatske Izis.20 "kraljica neba".46. Is.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. Hus (1. aut. nazvavši ga Tamuz.2. Nevrodov otac. bilo simboli ki. rimske Sibele. boginje Lune (meseca). o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. hinduske Isi. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. koji je postavljen izme u neba i zemlje.prim. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". oko velikog zlatnog lika Sunca. Vaal.

Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove.ere). što je osnova astrologije. dakle. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. 33. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . Ham je po Bibliji njegov otac. tako i na itavo ove anstvo. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. a sin Noja. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. Hus izvršio snažan uticaj. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. mera i težina. muzike. Albert Mackey (Makki). koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. pre n. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. velikom caru. kako na svog sina. praoca sadašnjeg ove anstva. tuma snova. prvi utemeljiva paganstva. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. geometrije. vavilonski proro ki bog. Hus.bog medicine. Hermes u Egiptu . pisanja itd." Drugi nazivi za njega su Nebo.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". umetnosti. u itelju ove anstva. bog kockanja. pod imenom "Hermes". kao Merkur kod Rimljana. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. koji je napravio brod i preživeo potop. O ito da je Nevrodov otac. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. Kasnije. okultnih nauka". POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama.

Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala. "Sveštenici. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. Veliki Medved i Sirius. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. jer su pod uticajem povoljnih planeta. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont." . Merkur. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu.aut. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. Kasiopeja.zvezde .. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja . obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I. Saturn." Tako su neki dani smatrani povoljnima. vršili predskazanja. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. osniva a 18-te dinastije. a neki nepovoljnim. Delili su zvezde na dve kategorije. Sve u svemu. Mandala Press. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE.iz drevnih paganskih verovanja. pa i nesre nim. Beograd 1991. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . koji su imali monopol na prou avanju neba.Bibliji. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter. pa se tih dana nije ništa radilo.prim. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva... Venera i Mars.). Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). Jean-Louis Brau.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. milenijum i po pre nove ere.

.Gr ku. kao i ku a i podku a (soba). veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. veka pre n. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. verovalo se. kao što su Maje.. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu. zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA." Analizom gr ke astrologije.Apolonove sveštenice. A ta saznanja služila su astrologiji . koja prenesena u Gr ku. Prema tradiciji.332. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu.aut. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija. Do tada... kao i svih ostalih naprednih civilizacija. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta. itd. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova.zasnovanu na pretpostavkama . Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 .u svrhu vladavine.pre n. Inke. odbijaju i da otkriju svoje tajne.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. obdarene. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3.SIBILE . proro anstvima su se bavila razna proro išta . Asteci.prim. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu . i njegovu vlast nad planetama. vavilonski astrolog. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU .e. koje su i danas aktuelne u astrologiji. BEROZ.e.

pesnike i pisce kao Maurice Sceve. svemira i oveka. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). . kojom su se bavili samo mistici. Zato. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. nije udno što u vreme renesanse. Grci su prvi astrolozi. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. Keplera. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". oživljavanja) i povratka antici. posebno gr koj i rimskoj kulturi. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". iji je sastavni deo bila astrologija. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku." To je vreme renesanse (bu enja. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba." Dakle. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. lekare kao Michael Servet. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. To važi za astronoma Tycho Brachaea. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa.astrologije. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. ako se i sami nisu bavili. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva.

nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. Nevrod i Semiramida." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom. U Francuskoj. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682.. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. filozofe. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju.. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi.Remi Belleau. Mada se Crkva protivila astrologiji. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. godine. Posle Karla V. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. nau nike ili umetnike i sveštenike. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . . Najzad.astrologa'. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. a zatim. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. Me u tim porodicama. astrologija se ne vezuje samo za astrologe.. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. otac pesnikinje Christide de Pisan . Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Ona je kosmi ka religija. Navedimo me u njima papu Silvestera II. Rabelais i Ronsard. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus..

2. pošto jedino ona sadrži: 1. Dokaze svojih tvrdnji: . pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. Okultizam. jedna vizija. nepromenljive kriterijume dobra i zla. koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. kao i astrologija. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. U suprotnom. one soul. ekonomskih kriza.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. 3. porasta psihi kih oboljenja. Direktne izjave Božje. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. koji tvrde da su od Boga. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. 4. mira i sre e. Kao i svaka druga. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. Oni su i sveštenici. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. Dolazi do porasta kriminala. imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". i ona ima svoje "proroke". Od mnoštva poznatih. Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. ljude koji "prori u" budu nost. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. Ovo nije jednostrana tvrdnja.jedinstveni svetski poredak. zvezdane) "bogove". to se menjalo i prepravljalo.U prirodi . oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). Sve što je ovek izmislio. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. jedna religija"). kao i porodi nih tragedija. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. Najpouzdanija. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. jedna duša. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. Ali. esto i hiljadama godina stara. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. a šta ne. one vision. one religion!" ("Jedan cilj. nema prosperiteta.

pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. Što se astrologije ti e. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. No. sa konkretnim li nostima). koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. o inteligentnim uticajima planeta. Sve egzaktne nauke. vizija u budnom stanju. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno.spasenja ove anstva. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta. . po njenim zakonima . o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. jer sve promene . Ona daje iracionalnu sliku sveta. Mi se esto divimo kopijama prirode. istina. .egzaktne. Matematika. Naravno. naravno . Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. deluje na svakoga putem savesti . Astrologija naprotiv. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . pa i dokazati. a povremeno i materijalnim javljanjem an ela. ili nastanak novih. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. na prora unima koji. ali su ih verno zapisali.jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu.U istoriji .uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. ve astronomski može proveriti. Zato su svi najve i nau nici. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. Astrološke ideje i postavke (na pr. kao što se 5. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje .U nauci . ona se ne bazira na proro kom daru. praštanje. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. Iako je.bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. LJubav. unutrašnjeg prosvetljenja uma . a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti.ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. tako i današnjice .U strukturi itavog svemira . fizika. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. kako su ih i dobili. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji.sunce proglašava bogom! . a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. . (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. esto oni nisu razumeli te poruke. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja . nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. otkrivenog u Bibliji.nadahnu em Svetim Duhom.mrtva tela živim bogovima. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova. .U ljudskom iskustvu . Kona no. Na primer.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta). prikazuju i planete i zvezde .sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. nikad nasuprot. a i pomo i u razumevanju istih. koji još uvek menja ljude. Time je ona jedinstvena knjiga. konkretnom mestu. nemaju stvarnih nau nih osnova.nemogu e.U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. Isto je i kada u ete u atomsku viziku . kako prošlosti.Hristovim principima. o ijoj potrebi ono propoveda.

tako i laži. 1. ili kaže ti znak ili udo. On je zapovedio. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. i Duh e ih NJegov sabrati.Stvoritelja svemira. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra."živa re Božja"26. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. . neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. Bog. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. Ona jasno otkriva svog Autora . koji je stvorio nebo. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. Zato. jer što kažem. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. kojih ne znaš. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. Me utim.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. ali nam je to sada nemogu e."29 2. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. Ona ne krije ništa. tako i zla. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. Iako svi oni govore da su istiniti. zemlje i oveka." 4. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. i nije je stvorio na prazno. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja."31 3. kako istine. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji.

Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega." EŠ SE 8. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI.. jer si prah i U PRAH VRATITI. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu. i dunu mu u nos duh životni." "Bezbožnika ubi e zlo." "." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu..koja duša zgreši ona e POGINUTI." 7. Oni ukoravaju grehe: . u dva razli ita pola. i mi emo se. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. po obli ju Božjemu stvori ga." 6. i NJemu služite i NJega se držite. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. i jesmo. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. muško i žensko stvori ih. da ne uje. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. tražite lice NJegovo bez prestanka." 9." 10. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite." "Izi e iz njega duh. tako istrebi zlo iz sebe. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte." "Jer kroz NJega živimo. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju." 5. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se.

Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola.Sunce. da sam stavio pred vas život i smrt. Božju re . U astrologiji nije potrebna Biblija. na osnovu ovekove slobodne volje." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke." 11.' Ali narod ne odgovori mu ni re i. stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog. 2. 3.." 12. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. Potpuno suprotno istini o Bogu.. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo. blagoslov i prokletstvo. Po njoj. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku. a dobro zlo. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. ljube i Gospoda Boga svojega. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. uskolebala se utroba moja od žalosti. (sli no je i u magiji). lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . zato IZABERI život.. i greh kao užem kolskim. ako li je Val. Astrološki bog nije Bog. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. idite za NJim. evo kako e pro i na ispitu: 1. kao o bezli noj kosmi koj energiji. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. ve je i sam stvorenje .. Teško onima koji zlo zovu dobro. ne kao li nosti. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. idite za njim. 4." 13. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. stru njacima za Anti ke Misterije). Astrolozi o Bogu govore. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. Vide emo kasnije i zašto.

ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona. Me utim. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. "Ako je tako odre eno u zvezdama.ni vra ar. Posle smrti on. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51."50 5. ovekova individualnost.. 8. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora. u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. slušaju gatare i vra are. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga.. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. Astrologija. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. navodno. 6.. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. ni koji gata po zvezdama (astrolog)."bog je u svemu i sve je bog". koju mu je Bog dao. pokajanje. tako i . od greha. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i . 11. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. a ne prelazak u "duhovni svet". U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. 7. pa nema ni osude greha i zla. Time je ona direktna negacija hriš anstva. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". Jer ti narodi koje eš naslediti. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži.. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). li nosti i misije Isusa." Ne treba mu promena. promašaj. Naprotiv. kao i sve ostale okultne nauke. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. Kao i svi PANTEISTI KI pravci. polubog. 12. Time se negira ovekova slobodna volja. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. Time se negira kako Božja. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. reinkarnacije. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru.pravog Boga. Prema principu doslednosti. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. 10. 9. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. ide u "astralnom telu" na zvezde. neuspeh. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. sve je opravdano. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom.

da li je privla no.Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . lepo. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. Mese evih mena."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju ."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. ova ina e najzastupljenija škola. kako kaže Buše-Leklerk.paganskih sveštenika i religije boga Sunca. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. indijskih.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". a ne i kao stvarni putokaz. Me utim. . potrebno je podvr i je i nu nom testu.prim.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. . prilago ene našim ulima. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . Dakle. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni.ina e manje prihva ena). meteorskih kiša. nau na studija se hrabro drži tradicije. koje su tako zamišljene. sa centrom u Švajcarskoj. Me utim. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. tako i u mnoge srodne tematike. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. da nam se svide "na prvi pogled".nebeskim telima -. o kojima je be bilo dovoljno re i.. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. Sun evih pega."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije.NAU NA ŠKOLA. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. i DA E MU SE. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. a pripisali mu nau ne.. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: .Biblije. Vide emo da ne samo na duhovnom planu. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. ili zabavno.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije). koji se me usobno bitno razlikuju. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja. islamskih i jevrejskih. Videli smo da je astrologija prava religija. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga"."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje . ."56 Me utim. odmah.

šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. Zmijonoša. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. a nedostaje i 13. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. Neki sistemi imaju 8. krute primene tradicije. Kao što se vidi. novembra i 17. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . Veneru. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. 4. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. onda je cela postavka astrologije pogrešna. Jupiter i Saturn. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. O ito da njih ne interesuje nau na istina. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. Kada astrolozima zatreba. Mars. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. Me utim. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta."60 Prema tome. 3. ve i mnogo važnijih elemenata. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. drugi 12. pa su i svi zaklju ci pogrešni. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. otkrio Heršel (Herschel). Ako planete uti u na ne iju sudbinu. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . odmah posle Leverijeovih prora una. Uran je 1781. kao i analizom isto nja kih filozofija. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. ve samo stare teorije drevnih okultista. koja su esto suprotna. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. Kao i simbolisti ka. a ne od ro enja. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. 2. . ve korištenje sistema simbola. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Me utim. decembra. za ro ene izme u 30. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. anti kih astrologa i vra ara. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. znak. onda bi to trebalo od za e a."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. Pluton su 1930. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. kako astrologija ra una. koji je opet sli an okultnim šiframa. koliko ih stvarno ima. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. a Neptun je otkriven 1846.

Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. datum ro enja odre uje sudbinu. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. niti deo znaka. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. Jedan može biti vrlo uspešan. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. precesije. nasuprot prirodnih zakona i pojava. Prema astrologiji. Astronom Pariskog opservatorijuma. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. i ono stvarno koje se stalno pomera. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. Nijedan zodija ki znak. na one koji žive u Finskoj." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. itd. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. 8. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. Osim toga. i tako dalje. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. To je zapravo. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. Aljasci.). 5. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. oba ova realna." 62 "Još od anti kog doba. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. fizici. to je daleko od pravog nau nog pristupa. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. genetici. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. Pol Korde (Paul Cordec)." 63 "U astrologiji. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. koji ima neoborive temelje. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. Me utim. 9. Me utim. 6. 7. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. a Vage u znaku Škorpiona. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. a drugi ne. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. a ne ro enjem.

dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. ljudi su tokom hiljada godina unazad.znaci odre enih sazvež a."66 . posmatraju i nebo.

Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". sama sazvež a.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). Najve i je PROBLEM AUTORITETA. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata". nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. kao što ih astrologija prikazuje."osnovni principi" (identi ni magijsko . kada se me usobno razlikuju. 69 Dakle. planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. kada je ona ostala u svemu ista. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. vere". .70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. . GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a." Dakle. Me utim. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. religiozno . da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. . . kako ih ti znakovi predstavljaju. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet.. bez ikakave nau ne opravdanosti)."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu..daleko je od stvarnosti.koliko možemo i kojoj treba da verujemo. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. Gledano sa Zemlje. osnovne principe. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. radi lakše manipulacije narodom. Šda astrologija ima precizne zakone. kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije). Zemlje. što je samo privid. što je u stvari i kompletna astrologija. . nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja.okultnim i spiritisti kim u enjima). nisu stabilni i kona ni).. 10. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. vere. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a .injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja. ako nema pouzdanog autoriteta?). niti egzaktna nauka ve . Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. .okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. To nisu niti prirodni zakoni. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja.Anti kim Misterijama.

) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. do 530.Sveto pismo. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940.nije neophodna vera i poverenje. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. pre n.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . Potrebna su. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. Ako to ve jeste. s druge . kome je ona i posve ena. zapisanom u njegovim "Istorijama".e. dakle.ozbiljan i težak simptom. ipak postoje i ljudi posebno. dakle.pr. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. S jedne strane. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo.e). Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista."71 "Vera u astrologiju danas je. natprirodno nadarani. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. Me utim. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. ali i vladanja ljudskim umovima. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. pre n. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. savremenika velikog atinskog državnika Perikla. gatari. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. pre n. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. zašto se to ne prizna otvoreno.vladanja.v. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. Verovalo se da sveštenici Apolona. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. uglavnom. injenice koje govore i dokazuju. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. koju može dobiti kroz NJegovu Re . astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. Da bi se neko bavio gatanjem. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena.e. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. Persija. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. u Anšanu. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. koji naizgled li e na astronomske. Krezus. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. kako su oni smatrali. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. reši ga. Kona no. "sudbinu". I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše.H. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558.

"svetlost".gatanje po zvezdama. . povezani s astrologijom i magijom.šta lidijski car radi upravo tog trenutka. ni bilo kakvim aparatima. 2. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . boga proro anstava u hramu u Delfima. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova.pomo u simbola razmeštenih po zemlji. .gatanje iz karata." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo.gatanja pomo u ogledala. "ve vi en.kartomantija . od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza. što se može i izazvati hipnozom. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. ili astrologija . 4. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce.geomantija . 6. gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina.piromantija . U vremenu verovanja u bogove. ili otkrivanjem prošlih."otkrivanje nevidljivog".itanje iz dlana. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. na druge osobe. . NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). vidovnjaka i gatara. ak je osnovana i nauka. kod korintskog zaliva). Ali. sledili su brojni izveštaji iz antike."deža-vi".prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. Tu spadaju sve vrste gatanja. ili otkrivenjem udaljenih doga aja. uglavnom. prenošenjem misli na daljinu. esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve.sva proroštva bila su promašena. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. manje poznata. srednjeg veka. gore i dole. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. 5. Svi ovi oblici su.baziranu na astrološkoj predstavi . Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. Posle ovoga. poznat"). Me utim. . "ekstrasenzornih" osoba: 1. vidovitoš u.hiromantija . 3.psihometrija . i mnoga druga. . Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. sveštenici Apolona. U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. bio je zadovoljan. arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima. staklene kugle.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). vizijom u budnom stanju. telepatijom. . Svi oni imaju jedinstvenu suštinu .gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. Herodot je Pitiji.gatanje pomo u plamena. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . a ima ih sve više danas. putem sna. kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. se anjem "prethodnih života i pojava".poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. . pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. predvi anjem budu ih doga aja. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. posebno Tarot karata.horoskop. ili proricanja sudbine: . vra anje).

Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija.Nevroda i Semiramidu.25.stih). I PRESTO SVOJ. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. ta zmija. kao sto su Masoni? Albert Pike. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.). apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava.6. Dakle. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima.st. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. majkom božjom. taj broj pripisuje zveri i coveku. koji vara sav vasioni svet." Masoni koji obozavaju Sunce.. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU.. Ujedno. kao simbol boga Sunca. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. Otkrivenje 13.Moj.j svemira i poreklo.12. I njen simbol je cesto broj 6. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14. Sa slovom Yod u centru. stara zmija koja se zove Davo i Sotona. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. vec samog Sotonu. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. nije niko drugi do sam Sotona. pa i astrologije . j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema. dana.3.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. i zbacena bi na zemlju. I OBLAST VELIKU. Otkrivenju 12. kraljicom neba. i noge joj kao u medveda.31). predstavniku te zverske vladavine. ILI SVEVIDNOG OKA. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.5. "I zbacena bi azdaha. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br." (2. Nije cudo sto se u Bibliji. jedan od vrhunskih Masona kaze: ". To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu.18. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6.Moj. boga Ozirisa. i usta njezina kao usta lavova.1..4. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Moze to biti gubi- . zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1.1. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije. Time dolazimo do zakljucka da zmija.3.9). 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Vaala i td.). Medutim. Medutim." (Ot.

re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom.21. Sotoni. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. po nepogresivoj Bibliji. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. autora) od mnoštva namera svojih. ili astrolozima. sto oduzima coveku snagu licnosti.6. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. jer je Vavilon prikazan devojkom .8). kada neprestano zive u obmani. Druga je jos razornija od prve. zauvek unisteni. volju i zdrav sud. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. ili kasnije. sluge ste onoga koga slusate. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. ali i duhovne vlasti nad njom. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta.varalici vekova. Peta posledica je najgore prirode . ili greha za SMRT. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. ili uopste ne uradi.1. nemoc da se razume i proucava Biblija. cudastva. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. Jednog dana. religiozni zivot obavezno slabi.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. Time covekov duhovni.tak novca u poslovnim transakcijama. Treca je jos gora od druge. Cetvrta posledica je i medicinske prirode . siptoma psihopatije." (Ot. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . umesto da razumno.prim. dusevne paralize. stvara se odbojnost prema veri.16). pa katkad i epilepsije.vecnog je karaktera. stih . histerije. koje je smrt druga. iako su u stvarnosti pogresne. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". Obmana je progresivna. duhovna bezosecajnost i skepsa. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. koje smo upravljali prema savetima astrologa.

"A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski." Isaija 47. Ni u kom slu aju. S druge strane.1O-12.2. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. kamenjem da se zaspu.27. 3. ONI SU KAO PLEVA. prema Novom zavetu.Moj. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini.7. posve ena bogu Sunca. Nebeski Otac.12. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu.ZVEZDARI. ni koji gata po zvezdama.28.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima.2O. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe..ni vracar.Moj. Gle. Oni nemaju veze s Bogom. "Neka se ne nade u tebe. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. To emo još jasnije videti do kraja knjige. ni koji gata po pticama. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA.18. krv njihova na njih!" 27. 4. oni uce laz. jer to Isus Hristos . Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem. prvenstveno astrologija. ni ognja da bi se posedelo kod njega. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. 2.25.14.8. S druge strane. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. u svojoj suštini. kao što je radila inkvizicija.stih. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. Luciferu. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada.. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3.24). (1." 5. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. zato što je svo gatanje. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. ne treba mrzeti te ljude.. OGANJ E IH SPALITI.6. da se pogube.. mu enjima itd.).Moj. Dan.41. koji prori u svakoga meseca. koji gledaju zvezde. ne e ostati uglja da se ko ogreje. da li se On predomislio.1O.Moj. ne bi bio to što jeste.13. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija.2O. najgorem neprijatelju ove anstva.

zabelezenih u Bibliji i istoriji.odbacite lazne nauke Sotone.stih. prorocku rec. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. svako razuman. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . ima plemenitih i iskrenih ljudi. velikog varalice i prihvatite rec istine. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. sigurno. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. Naprotiv. biblijske proroke. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. to se tacno obistini.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. Me u njima. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. da nas zastiti od zla. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. Ali. pa i neprijatelje treba voleti. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . morate odluku prepustiti osobi. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. Naravno. rekao je da sve ljude. a i na osnovu iskustva. Zato vas pozivam . koji ima snagu da resi nase probleme. pa makar i pogrešno. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni.

sluge ste onoga koga slušate. Psihi ki poreme aji i smetnje. Promašaj i gubitak u životu. njima Otkrivenje 21 8 . 4. Nedostatak nau ne potvrde 8. Geocentri no stanovište 6.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. Neuskla eni sistemi 3. kome dajete sebe u poslušnost. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Problem autoriteta 2.

Hooke. Hutchinson. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. "Prosveta". kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. "Babylonian and Assyrian Religion". str. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . svuda su oko nas. Ibid. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". "Parapsihološki fenomeni". MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. Beograd. 1953. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije." "LJUBAVNI HOROSKOP". reklamama. za mesec. CITIRANA DELA: NJerner Keller.14. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. Jean-Louis Brau. ali taj interes uvek postoji. prekosutra. "BIRAMO ASTRO-PAROVE". Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima.44. Me utim. str. ako postoje neki okviri li ne sudbine. trebalo bi je samo upoznati. "Re nik astrologije". i sve više raste u ovim burnim vremenima. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini.H.8. 199l. Mandala Press. mnogim knjigama. i mnogi drugi. NJih emo na i u skoro svakom asopisu.15. prognoza za jednu godinu. pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. str. Prosvjeta. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti. tako i za opravdanje svojih grešaka. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. 1982.Otkrivenje 21. London. str. Naravno. sre ne brojeve za igre na sre u itd. Larousse.. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti.. S. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. TV i radio emisijama. "ASTROLOŠKI KUVAR". CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. tako i itavog ove anstva. kako za svoje odluke. Zagreb.42. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. Danas.

tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda. samo modernizovana u srednjem veku.prim. autora) i izdavali edikte protiv nje. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. autora) poistovete sa magijom.prim."77 To nije slu aj samo nekad. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života. modernoj astrologiji . zar ga ne treba u potpunosti usvojiti.prim. ."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. ima je i u geometriji itd. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje.A i da potražimo odgovor. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira. u ra unanju vremena. aut). Ako je tako.prim.. kako nekad tako i danas. u našem svakodnevnom životu. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa. tuma enja drevnih astrologa. ak vra anjem. aut. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata . godišnjih doba. ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. I danas.da se pitamo: zašto je to tako? . U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . uklanjanje magijskih ini. "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci .) poreklo". uz magiju i ostale okultne kategorije. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima.

i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). Uspeh u svim oblastima: poslu. Ako ve postoji potreba za ne im višim. Ne bavi se vra anjem.a X. kako da se ispravno postavimo u njemu. astrologija. opsednutosti i okultnih psihoza. Zaštita od uroka. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . tarot. psihologija. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. To jasno pokazuju posteri. Grafologija. Gatanje propiskom. politi ara.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. ljubavi itd. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. ASTROLOGIJA.. Mrlje od mastila. stvarni i opravdan. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. Kristalna kugla.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. o emu e biti re i kasnije. okultnu suštinu. Ako neko na primer. Tarot. ovekova iskonska. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano.. Ina e. to je realnost svih nas. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. uprkos njenom drevnom poreklu.' 'Vidovnjak. Radiestezija. Medijum. ima stvarnih materijalnih problema. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje.' 'Mag-astrolog. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. klatno. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. astrologija ima drevnu. Francuski i španski tarot. dlan. Priznali mi to ili ne. Astrolog. Me utim. Ako postoji neki cilj.'"78 O ito.Vidovita po prirodi. sportista. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. Ponovo na ena ljubav. koji je esto i danas u upotrebi. Linije dlana. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. Kristalna kugla. Sve se svodi na isto . ispitima. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. onda treba tražiti ONO PRAVO. trgovini. sre i. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER . RO ENI MEDIJUM.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE.' 'G. usa ena religioznost.

Paralelno s tim. Glavne nacisti ke vo e. ona danas cveta više nego ikada.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). esto su savete tražili od svojih astrologa.F. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). Karl Ernst Kraft. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. autora). po nevolji i astrolog. Kasnije. nije li ipak ona prava nauka. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT)." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. (pod imenom Zadkiel). naro ito u zapadnim zemljama. Himler.. u XIX i XX veku.. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. O ito." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija.prim. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. Hitler.. šifrirana imena. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama. matemati ar i fizi ar. a i radi opravdavanja vladavine sistema. I saveznici su koristili astrologiju. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND). Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. bi e jasno zašto to oni ine.) Time astrologije. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. zato su se dobijale beneficije i koristi. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. Od 1925. a i itave istorije. izgledalo je da je kona no onemogu ena.Allen). ili zna ajnih ta aka Zodijaka . po eo objavljivanje astroloških efemerida." 81 U skorijem dobu. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. pod pseudonimom Rafael. stara milenijumima." 84 O ito je i na temelju ovih par primera. dakle. prori u i njihovu propast. Jedan od tih astrologa. j gj j "nema ki astronom. Rozenberg.. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. koja je preživela sve probe i testove? . Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. Hes." 83 Iako je.. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. Me utim. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom.

budizam. i mno- . ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. ili raznim vidovima "energija". i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. radiestezija. ekologija. razne terapije. 1. okultizam. vec "spiritualizam". sve je tako korisno i dragoceno. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. "Novo doba". narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. stresova. meditacije. misticno hriscanstvo. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. ili ne? Da li je astrologija realna. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih.ili nadri-nauka". ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. borbi protiv raznih konflikata. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". stresova. pravaca. medicinari.85 Da li je to istina. psiholozi. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. lecenja psihickom energijom. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. Razne fizicke vezbe. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. psihologija. pa nema razloge za sumnju.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. naucnici. hinduizam. kristali. On nije jedna jedinstvena institucija. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. grupa. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima.

Bendžamin Krim. 1987. funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. skola. savetovalista. NJestchester. i napisala mnoštvo okultnih knjiga. ishranu.go drugih pravaca). ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim. ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. molitvama." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. obdanista). Ideje se sire putem naucnih kongresa. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. seminara. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. o emu je pisao 1982. Illinois. Me utim. Sam vode i New Age pisac. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. razvijanja ljudskih potencijala. propovednicima i guruima. mantrama. pisanim tekstovima. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). Crossnjay Books.. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). duhovnim zakonima i zapovestima. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija).VIII. str. obožavanjem i ritualima. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). i Nenj Age ima svoje lidere." Texe Mars (Teks Mars). vaspitanje. upotpunjen doktrinom.

nauke.p. bilo obeleženo hriš anstvom. doba Akvariusa (od 2000. Veliki. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10. odeljak.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. Novo Doba je. Blizanaca (6000. kažu oni. harmonijom. Pocetak racunanja im je 10. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA. Inka.p. ljubavlju i naravno. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu.p. NOVE SVETSKE RELIGIJE. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000.000-8. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. .). casopisi. Zato se smatra da je to 7. kao Hriscanska dispenzacija.-4000. vaspitanja i svega ostalog. kažu okultisti. koja se uplasila od giganta Tifona. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000.-rodenja Hrista).). Unutrašnja vladavina svetom. god.-2000. Tajno Bratstvo.000. koji treba da povedu covecanstvo u njega. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka.H. itd. Neki od njih su bili.H.000. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti.p. dakle. Hristosa. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. ili VELIKIH MESECI. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva.H.).n. dok e slede e "Novo doba". biznisa i bankarstva. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. Bika (4000. Raka (8 000. Doba ribe je. ili Hristosa. pojavom Ucitelja. To je u stvari astroloski paganski simbol. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. politike.H.e. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. doba. Maja. tacno 2166. knjige. osniva i velikih religija.666 godina. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti. sto se naziva VELIKA GODINA.p. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom.-6000. Hijerarahija.H. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima.po.). Svako doba je imalo svoje karakteristike. Ovna (2000.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. bio je postavljen po jedan viši bog. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ).Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a).poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo. .24.7-12.5) kroz 36 soba. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca.26. Ono je simbol bika. Uzmite. u Avgustovo vreme. na primer. drugi Mesecu (dies Lunae). kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a).2. iji je glavni simbol bio zmija ili bik. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. Zato poslusajmo reci zapisane u 2. zvezda. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot.svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. kao uto ište palih duhova. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18. tajanstveni broj. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. . u stvari Lucifera. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. od njih 12. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: .14.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce).Sol. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. ili laznog. jedna za svaki mesec. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko). koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a.16.27. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. Nad svakom zodija kom ku om. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu.

koja kao i ostali dani nije imala ime. kako Staroga (3. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" ."sredina" (nema ki MITTNJOCH . ponedeljak MON-day 3. kao u Bibliji."MITTE" = sredina .broj 4. sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5. sedmi Saturnu (Saturni dies)".broj 6 i Saturn . Jupiter .broj 5. Mars . utorak 4. šesti Veneri (Veneris dies). Merkur . Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje."NJOCHE" = sedmice: 1. esto se koristi i drugi naziv . Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. ve redni broj 1.broj 1. po inak.1-3. ponedeljak .broj 2.odmor.broj 7. Nedelja 2.5. Tako je zapisano i u Bibliji. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni. mesto. knjiga Mojsijeva 23. Time je i opravdan naziv SREDA . Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. mesto. peti Jupiteru (Jovis dies).SABAT. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1. Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2. 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7.bogova: Sunce .broj 3.Matej 28. etvrti Merkuru (Mercuri dies).15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" .tre i Marsu (Martis dies). Po uzoru na stare latinske nazive. Mesec . Venera . njemu pripada 7.6).

. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. Hajde da si emo. I re e Gospod: 'Gle. i naseliše se onde. a to zna i da svi poti u od jednog. istorija ne beleži taj momenat. da se ne bismo rasejali po zemlji.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. glava. zapisan u Bibliji u 1. Me utim. kojoj e vrh biti do neba. I JEDAN JEZIK U SVIH.3. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. ere. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. Zato se prozva Vavilon. subota Dakle. i to po eše raditi. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. knjizi Mojsijevoj 11. religija. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. stih. NAROD JEDAN.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. da steknemo sebi ime. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. petak 7. tako e. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija.sreda --------------. utorak 4. 1-9. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije.SREDINA SEDMICE --------------5. pravaca. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. jevrejskog jezika. A kad otidoše od istoka. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. što zidahu sinovi ove ji. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. etvrtak 6. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. ovim nam postaje i jasnije. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. dan. te ne sazidaše grada. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja.

kako na Beloj ku i u Vašingtonu.. Iza toga se ipak. 36. Kao i to ak ruleta. Ina e. 6.kriju naslednici starog plana . 111 i 666 kao najsvetiji broj. verovali ili ne . 12.) dobijamo 666. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. . Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" . Tako e. zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. koja svojim vrhom stremi ka nebu."89 Zbir svake kolone bio je 111. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. tako i svetovnih ustanova. tako i u Vatikanu. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka.Sunce. Nalik starom Vavilonu. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja.Univerzalnog svetskog poretka.. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava.

slobodnjake i robove. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. u knjizi Otkrivenje 13. koju je organizovala sama zmija . I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU.sotona: "I zver bijaše kao ris. I OBLAST VELIKU. nametnu e svoju oznaku . male i velike. Ta zver. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". ili "Solarna Mudrost". I PRESTO SVOJ. u stvarnosti samog Sotonu. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . i noge joj kao u medveda. i usta njezina kao usta lavova. koja ozna ava sve avatare. predstavniku te zverske vladavine. bogate i siromašne. Tako e i gr ka re XIUN. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji. ili inkarnacije Sunca. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA.stih). koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666." (2. Dodato je kasnije.Dakle. taj broj pripisuje zveri.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. simbolika zverske versko-politi ke sile.18.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim. (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj .

svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila.simbol "desne ruke".). a mnogi astrolozi veruju u Boga.simbol " ela" iza koga stoji um. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju. ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA. OGANJ E IH SPALITI. aut. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666. bogatstvo. koji gledaju zvezde (astrolozi prim. Ovde je mudrost."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu.obožavanjem Sunca.verskim uverenjem . Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost. .kupoprodajom . Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. .pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. ONI SU KAO PLEVA. . ne e ostati uglja da se ko ogreje. Gle. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva .radom . IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. osim ko ima žig."90 . koji se krije iza ovog broja. ni ognja da bi se posedelo kod njega. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. . koji prori u svakog meseca.svetskim ekonomskim sistemom. i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. neka stanu sada zvezdari. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. Ovaj broj ima veze sa: ." Otkrivenje 13.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI.16-18. On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih. . koga je oduvek taj broj predstavljao.

vladanja. ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. Zato. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. s druge . demonima (spiritisti). kako su oni smatrali. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. daleko iznad svih okultnih znanja. jer ih je okovala jedna ja a. oni koji služe Sotoni . 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . S jedne strane. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. Isto tako. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. ili samo neka zamisao. za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. sudbinu. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku.ne mogu da razumeju Božje "tajne". ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . nepopustljiva. me utim. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona.Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. suštinsko razumevanje. tiranska sila. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. budu im.

92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. vrše i inteligentan uticaj. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". Smatra se da. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Potrebna su dakle. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda.) naukama. kao što je slu aj i sa astrologijom.prim. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet.kabali . bio slika velikog sveta . Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom).makrokosmosa. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une. (od latinske re i "natalis" .aut. autora). U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim .VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA.deo meseca). o ito da su te veze oduvek postojale.prim. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda. posebna ..prim. isto tako se zove sudska ili individualna. .tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. umesto na injenicama i prirodnim zakonima. Prema svojoj suštini. dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. Osim toga. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. sobu i ku u . ovek-mikrokosmos. ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena.ro enje . koja se manifestuje na razli ite na ine. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. "upravitelje svetih tajni-misterija".astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. što je važilo i za astrologe. Još od anti kog doba. zra enja. To se naziva: "Natalna astrologija.. nasle enu od vavilonskih vra eva. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije. posve ene astralnim božanstvima.). kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. i da je osnova obema ista. Ona deluje putem svetlosti." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. a naro ito sa alhemijom . Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije ." 94 "U astrologiji.aut." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme.

kao što smo videli.krštenja kao male bebe). meditacija. da su samo njegove manifestacije. To verovanje usvojili su stari Sumerani. Egip ani. Persijanci. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. ASTROLOGIJA . ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. verovanje u kosmi ka božanstva. jing-jang teorija. SUNCA. upravljaju životima ljudi.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). kao i NIŽIH DUHOVA. Hindusi i ameri ki Indijanci. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. Grci. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca).sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". bez direktnog kontakta s njom. ono se može razumeti ili itati. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. promenivši samo imena na svojim jezicima. pa i kod nas). Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. koji su vladari odre enih ku a i soba. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. prikaze JEDNOG BOGA. Japan). zvezdanog sazvežda.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. koja oduvek prožimaju religije svih naroda. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. ili inkarnacije.Novo Doba). Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. bogovi. a vide emo i današnjeg. koji je osnova svih paganskih religija nekad. Rimljani. "telo njegovog tela".OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . emanacije. koji: . (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. kao i planeta koja dominira u njemu. ASTROLOGIJA . To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. To je osnova SPIRITIZMA . nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. dok astrologija samo " ita" njene poruke. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. Kina. narodi Mesopotamije. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. Feni ani.SUNCA. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. Ona. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega.

pa se posle smrti one vra aju tamo. Mesec. . ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). . koje su po svojoj prirodi "polubogovi".5 stepena). koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" . . Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). ve samo promena stanja. svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice.." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. verovali su da svaki smrtnik. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. (Naravno.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". pa se njihovim položajem predvi a budu nost. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu.. Mars. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu).sobe. kao najstariji narod.mesec ima po 3 celine . jedna za svaki mesec. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. kroz 36 soba. ak i dok je vezan u telu. Zemlja.98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA.jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. Vavilonjani. po 10 dana. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. . da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. sli no bogovima. ima svoju sopstvenu zvezdu". Venera. zašto i kuda. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji)."U i da smrt nije prekid života. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. 12 meseca nastala su od 12 ku a. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta.. (Sunce.Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. . koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja.360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. a ujedno i SPIRITIZMA.Da je ovek duhovno bi e sada." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu..svaka ku a . asova. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda.

kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. a zatim šta su Isus. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. ili da je ova planeta njegov vladalac). U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. Pošto je on njen vrhunski cilj. egzaltacije i pada. Možda je ovo udno. "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. to jest astroloških bogova.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu.Luciferu."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna. u stvari ."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. ona je privid. ve stara okultna tradicija. koja može služiti zlu. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom.. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. Time. paganska. Ta postavka je još uvek zastupljena. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA . Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). ve Zemlja oko Sunca. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. ve snaga stvorena za dobro. zvezda.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . onih koji se bave magijom. To nije ništa strano okultistima. videli smo. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . mesto egzila." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. Satani. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno. vojske. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta.prim. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. to jasno priznaju i tvrde. i svih okultista.... Sotonu. Interesantno je zapaziti. Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. jer on nije nikakav entitet. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . kao uto iste PALIH DUHOVA. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu.

Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti.sotonom. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. jer Sotona nije crni bog. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. itd. Me utim. VE SILA. on svuda širi verovanje da i ne postoji. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. unakaženog . I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. ve sa "onim drugim" .) predstavljaju tu Silu. koje su osnova astrologije. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. u raznim vekovima. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. ve negacija Boga. pripadnici nižih loža (stepena. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. vrhunski majstori hermeti kih. iako se izdaju za hriš ane. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja.. je Jahve (Bog) naopako. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). aut. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan.prim."104 Dakle. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. Oni (Kabalisti . Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. prava. osobu. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. tako ih pomno uvaju. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. BRAT STARE ZMIJE. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. otkrivaju i nam njegove tajne sile. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. koja je osnova svih hermeti kih. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. STVORENA ZA DOBRO. PRIN EVE MASONERIJE. tj. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA.. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo."103 Dakle. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. a ne i li nost. koja vlada fizi kim generacijama. po etnim) STEPENIMA. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. snagu .prim. energiju. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". aut. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. magijskih pravaca . da bi se prikrio njegov pravi identitet. U VIŠIM STEPENIMA. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e.pola životinja a pola ovek. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. zli duhovi imaju veliko preimu stvo. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu.). TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. nego samo strah i prezir. Za inicijate to nije OSOBA. politike. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA.Dakle. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. Današnji uvari Anti kih Misterija. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim.

Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti."107 Iako prikazan kao negativna."109 Jasno se prikazuje. iako skriveno. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije". . "bioenergije". vlastitim prirodnim bogom. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. i naravno . jer e kasnije biti jako važan."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna.. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. ovekove "niže prirode". i kad igra . koje smo ve videli.. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. da bi uspešnije varao i kona no uništio ove."111 Ova religija je dakle "filozofska". vaš sluga. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. vaša nebeska služavka. princ tame. povla i te konce. ili je pak vrhunski bog kosmosa. (jevrejski izraz za "Gospod"). Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. koji je ravan Adona-ju. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven.obožavanje njega. "stara priroda". Vide emo zašto. Lucifer se proglašava "bogom prirode".u stvari potpuno manipuliše ovekom. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji.veruje da Sotona postoji. viša li nost. šta oni smatraju pravom religijom: ". ak nije ni zao. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. viši adepti. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. Šta više. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. ve samo kao neka bezli na sila. Me utim. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. "energetskog polja" oko svakog tela."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. kao marionete. hriš anskom i jevrejskom Bogu. vaš majstor. Ona je "verovanje u Lucifera". Zapazite ovaj momenat. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv. masoni... On se smatra "ravan Adonaju". vlastitim sotonom. o emu e kasnije biti više re i. vaš najdraži prijatelj. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). nedostupnima za ostale lanove.

Biblija o sotoni. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. Time se vodi borba protiv Adonaja. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. bori se za ove anstvo protiv Adonaja. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. stvarnost je sasvim druga ija. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. vrhunski adepti ga smatraju bogom. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. koji je došao posle ubijenog Avelja. ve je u pitanju duhovna tama zla. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. a drugi pravom Bogu. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. a drugi Sita. a Adonaj. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. On se predstavlja kao borac za slobodu. Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. u stvari Lucifera."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . u stvari."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra".kao "Bog mraka i zla"! Dakle. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. ili suparnici. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . biblijski bog hriš ana i Jevreja . Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). i druge u paganskog boga Sunca. Oni su spremni da.hriš anskog) Boga Stvoritelja. rival Vala i Ozirisa.jedne u biblijskog (jevrejsko . revolucionar. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". pošto je i on bog. u ine i krvoproli a. Zbog toga su i nazvani druga ije. "sila tame". protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 .117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone .zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). biblijskog Boga. To su znali pripadnici i jedne i druge. ravnim biblijskom Bogu. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. laži. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. ambasadora. uklju uju i i astrologiju. ubistva. iscelitelj i spasitelj ove anstva. aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. Me utim. na in kako se pristupa izvoru snage života.Dakle. Jedni služe sotoni.116 Jedni su bili potomci Kaina. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. Bog Svetla i Bog Dobra. Kona no. onda je on nau io tajne svoga Zanata. jer bi to moglo biti katastrofalno. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. Boga Mraka i Zla.

opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132.139 . po ev od III veka pre n. stara zmija.129 .. zbog ega je i nazvan protivnik.Bogu.daju natprirodnu snagu za zlo.duhovno "rešeta" apostole. . Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: .136 (ciklonima uraganima.141 . .on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži". ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu.124 . Nikada oni.navodi svoju "decu" na nepravdu.stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice. . od gr ke re i diabole ( ) . nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO. stih: "I zba ena bi aždaja velika.imitira an ela svetla.opadanje.opada .trese zemlju.kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim". Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu.130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama.143 .Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi.uragan.142 što e ponovo uraditi. 12.vlada atmosferskim pojavama.140 .137 .avoli veruju u Boga. okrivljavanje.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) .125 . pre pada na Zemlju.navodi ljude na protivljenje Bogu. 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu.122 . neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti..126 ali i životinje. želeo je da se izjedna i sa Bogom.raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov.123 i ne samo ovom oveku. koje može i sam da prizvodi). grom.119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu .135 . pustoši zemlju i gradove.127 . koji su bili zavedeni. šalje ljude u ropstvo. glava 9. ..Još na centralnom kosmi kom nebu. koja se zove avo i sotona.145 . vetrovima. Poti e. .133 .121 .128 ." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima. ali "drh u".ere.. greh i mržnju. "drma carstva".duhovi avolski ine uda. 120 ."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. 134 . kao što smo videli do sada. neslogu i zlo.avo navodi opsednute na fizi ku agresiju. koji nisu služili sotoni. bolesti. Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine). plja ke.stvarao je nevolje pravednom Jovu .144 . sva u.sotona stvara zavist.

ho aše posred kamenja ognjenoga."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. stvara ih "po obli ju svome". kao i svako drugo bi e. On im daruje i slobodnu volju. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova. Gospode. To je u stvari prava sloboda. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). Kao i svim drugim bi ima. Sa tom mogu noš u da pogreši.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. "krvniku ljudskom. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. onda ne može primati službu iz moranja. Bog ga je stvorio savršenim. da primiš slavu i ast i silu. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t .. smrtonosan. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. "Ti si bio heruvim. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. kao što je naša planeta. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. ona donosi i velike opasnosti. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. ili ne. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. u jednom momentu on se promenio.da li e Ga voleti. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. ili straha. ocu laži". dijamant. prekrasan i sjajan. pomazan da zaklanjaš.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. onih. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. ve ljubav. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima. ali i da Ga ne voli. hrisolit. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. Ali.146 . ako je Bog stvoritelj svega. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju.149 U najve em broju slu aja. karvunkul. safir. gr ki agape ( ). porobljavanjem i kona nim uništenjem. jer si ti sazdano sve. To nije ljudska sebi na emocija. topaz. Me utim."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". smaragd i zlato. jaspis. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. ti beše na svetoj gori Božjoj. Taj an eo je bio izvanredno lep. ukoliko se donese pogrešna odluka.147 . Pošto je On ljubav. i ja te postavih.

5. U celosti one su zapisane u 2. poglavlje. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. 7. 6. knjizi Mojsijevoj. .lažnih bogova mu tako e smeta. pred careve u te položiti da te gledaju. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. 20. i druga: ". On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju. poglavlje i u 5. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Deset Božjih zapovesti."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima. On ne želi da prizna pravog Boga. Poštuj oca svoga i mater svoju. Ja sam Gospod Bog tvoj. 9. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga."155. 10. Zabrana obožavanja idola . Ne poželi što je tu e. baci u te na zemlju. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . pošto je on poželeo da bude bog.lažni bog. ja sam Gospod. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti.nemojte previše da se bavite sobom. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. 2. u stvari idol . " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 8. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. Ne ubij. egoista."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. Mojsijevoj 5.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. Ne ini preljube. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. 3. nemoj im se klanjati niti im služiti.. ve SAMO O SEBI. 4. 2. Ovde je samo skra eni izvod: "1. Ne kradi. Luciferu je on o ito smetao. potrebno je da ga bar malo upoznamo. Da bismo to razumeli. kao što je i Lucifer. nemoj imati drugih bogova osim mene. što je zakon i za našu planetu. ve ho e da on bude na njegovom mestu. Ne pravi sebi idola niti kakva lika. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. jer ete i vi pasti. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . izjedna i u se s Višnjim.pojava bezakonja. A to emo videti uskoro u knjizi. Ova re jasno govori o zakonu. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad.. dok se nije dogodila promena . 2. Bio je to prvi narcis.

Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti.g 3. pošto mora da laže i kleveta Boga. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. on tera ljude da hule na NJega. 10. nasuprot biblijskim i Božjim. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. NJegov glavni posao je opadanje. 5.sotone! Tako e. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. veka. Takvom razbojništvu u i i ljude. kako u vlasti . Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . da bi što više ponizio Boga. Što je još gore. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. ne podnosite nekoga." " ini kako ti je volja. "Bog je za sve kriv". Ako mrzite. okrivljavanje. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj." Po njemu. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. On mrzi ljubav. zavidite nekome. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. izopa iti veru u Boga. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. demonima porobljena svest. u domu .odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. LJudska. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. kao izvoru njihovog života i postojanja. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Ako to radite. silovanjima. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. lezbejstvu. homoseksualnosti. 9. On sve smatra svojim i prisvaja. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. što on nikako ne može da prihvati. kao da je on pravi vlasnik. nemoral i niske strasti. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . otima i lopov. pošto je postao krvnik. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega.revolucijama i politikom. a tako e i njihovom Stvoritelju. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo.nepoštovanjem roditelja. perverznosti. pošto on mrzi ljude. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. smatraju i da su njihova tuma enja. srušiti Božji zakon. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. kako bi ih naveo na svoj posao. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Stvoritelja. tako i prema Bogu . vrhunski zakon. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. on to radi i fizi ki i psihi ki. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. nametnuta je kao vrhunski princip. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. Nasuprot svima njima. 8. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . pošto je silexija. Naravno. želi što više da ih okrivi. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. bi e celi Zakon.to je božanski zakon. Me utim. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. pošto je prestao da poštuje svog Oca. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". "Bog mu se sveti". pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. i 2. 6. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. 7. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. sve što ovek ose a intuicijom .

Amon-Ra. i nau i tako ljude. Približite se k Bogu. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam."161 Lukavi mamac. Sotona se. jer SUPARNIK VAŠ. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. naravno. Pan. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. sli ni masonima. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. Ali. i on e se približiti vama.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. Lucifera. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci. pozivam vas . mason 33. planetarnih i zvezdanih bogova. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati... Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. Val. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac. ali se radilo o istom kultu. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. popravite srca svoja. prvobitno. Bahus. vrhunskog boga astrologije.Isus Hristos. u .odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . i pobe i e od vas. grešnici. Vaal. Kvecalkoatl. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. koje vam mogu predložiti. gledali su u nebeski svod. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. O istite ruke.. U svim starim religijama vode e. a ko izvrši i nau i.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. itd. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. u obliku obožavanja kosmi kih. Mitra. Tamuz. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu.). i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. Albert Pajk. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. nepostojani. NJegove re i su važe e sve do danas. a protivite se avolu. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. i drugi. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. AVO. Astrologija ."162 ". o tome kasnije. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. ovek je obožavao Sunce.hiljadama godina ranije. kao Bog se nije promenio."159 Jedino rešenje.."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana.

j g j . Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. dvopolan. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. Peti sveštenik. obdario ih mudrim zakonima i religijom. aut.prim. Izvršivši poslaništvo. g . Pošto postoji dobro i zlo. žene. aut."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. mada sami nisu imali brade. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . j p . Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija..prinošenjem ljudskih žrtava. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. Krišna je u hinduizmu bog . O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja. "NJen ritual. Amona.. a trupove. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. eto. iako je ovaj bog smatran dobrim. Adonisa.."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. gutao je bezbrojne ljudske žrtve. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. 1519. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. meksi ki i aste ki mesija. i osnovao državu. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . njemu su se prinosile ljudske žrtve. personificirali su ga kao Bramu. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio.Suncu. nevidljiviog boga. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija)."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru ."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla.. i kao muški i kao ženski. ne isklju uju i dojen ad. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. u skerletnoj ode i. odnosili su ku. pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu."167 Zbog toga. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. Sve one imaju velike sli nosti.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . Vala.). proro anstvo ispunjava."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo. pa ak i decu. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima . muško i žesko.. Mitru i Apolona. Ozirisa. okrutan i krvožedan. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. muškarce..tamu. srca su jeli sveštenici.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega.prim.Sunce. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao. zba ene sa stepeništa piramide. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca.. Malkarta.. homoseksualnosti i lezbejstva.). Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima.

Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. simboli kih poruka. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. ili "hieros" ( ) = svet. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI. naravno. šifara i simbola. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. kao što nije ni dan . Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. staroj Vaviloniji. Ali to nema veze sa astrologijom. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . SUŠTINA MISTERIJA Dakle. Ko stoji iza ovog simbola? . pa i u astrologiji.i dobra i zla. U narodu ta injenica. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše. nego samo literarnu. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije.Vide emo uskoro. Tako e.Misterije.. koja je osnova svima njima."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. nije bila poznata. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. jer ono je izvor Svetla. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. Sumeru. Hol (Mainly P.danas ve ini ljudi. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. sistem skrivenih. stepena) anti kih misterija . to nije slu ajno." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. koji je posve en tom istom bogu Sunca. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. Još uvek se i danas u 20."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. stepena. Nažalost. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika.okultnim pravcima. to nije samo stvar prošlosti. Time se zlo opravdava i ovekove uje. Ali. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu.satanizma.masona: "Svako od paganskih bogova. doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu.."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. One su bile prisutne u svim versko . jer su po njihovom mitu. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . Palestini (nekadašnjem Hananu). U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. pored javnog i otvorenog obožavanja. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33.

u RITUALIMA. zaodenuto velom duboke misterije. a u tajnosti drugo ."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. Tako e. "posve enima". U RE IMA I U SIMBOLIMA. nikako ne žele da otkriju javnosti. Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. ve i današnjeg. naravno."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života.. kao još uvek nerešenima.nepoznato.. sem putem SIMBOLA. intelektualne.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti".sveštenike. "2."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. uspeo da prodre u njih. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). U suprotnom. Oni koji poseduju znanje tajni. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. etvrto . lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . ONI PREKRIVAJU TAJNU."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . on kaže: "."176 Da se ne bi tako lako otkrile. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega. Kao i sve stare misterije. koja je duboko ušla u te Misterije. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke. "4. koju oni. kad je re i o astrologiji. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih."183 I to. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. . ko nije pokoran sistemu. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. Ove Misterije su. politi kih. koja je poznata u narodu. moralne i socijalne probleme sa kojima se. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost.. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. veku. za nju važe ista pravila . S druge strane.ona za javnost ima jedno lice. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. pa i ratnih. skrivene u BROJEVIMA. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180. Pošto je astrologija misti nog porekla.."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age).. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije.. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT. Upravo zato je i astrologija tako popularna. ne samo nekadašnjeg anti kog doba. To zna i da je astrologija. poslovnih. sukobljava ove anstvo u 20. jedan za širu javnost. "3.ove Anti ke Misterije bile su. navodno. ekonomskih.

(U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). upravo sveštenici baratali matematikom. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no.. Ohrabriva e obožavanje Sunca. navodno. što može i da ne u ini. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. da ne bi došlo do katastrofe. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. Adepti (inicijati) e. Ili.. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. I zato je trebalo moliti ga neprestano. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. adepti. i Sunce se ne e pojaviti. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. a na mesto "Sunca" . mnogo više je pitanju onaj drugi. "niti bog koga treba obožavati. ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. Zna i. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. Narod je pla ao danak adeptima." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. Me utim. dok god su bili uspešni. zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. ne e posredovati u njihovu korist. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. Ali. formalisti ki. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. dakle. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". a uve e zalazi (kao da umire). u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. Me utim.na istoku. u protivnom oni. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. Da bi predstavili svoje rituale važnima.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. u svim narodima i vekovima.tradicionalni. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". astronomijom i svim vrhunskim naukama. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. samo Bog. jer on može odlu iti da se ne vrati. A kada bi to shvatili. nedos-tupnim ostalim ljudima. što su im merenja postajala preciznija. koji rade na sli an na in). što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. bilo jednom u šest meseci. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. ini se da luta po nebu."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. ve dobrovoljno. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a)."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se."Bog" (koga hriš anski sveštenici. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. adepti su izvodili divne. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. što mnogo govori. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. Mogli su ak da predvide. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. fizikom.

'Vaal-hermon'. i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. aut. kao u nazivima 'Vaal-gad'. tj. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u.) je bila Anat. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. Mi vidimo igra a. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . stenama. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . Dosledno toj praksi. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. 2. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. milenijuma pre n. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". g.7. ako ho ete da im budete lutke . tog posebnog podru ja. itd.)."187 Dakle. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. on se smatrao odgovornim za plodnost države. ali kada su svi njeni napori propali. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. Tako e.ere) nadalje. aut.prim... itd. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. bog suše i vreline. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. On ozna ava boga Sunca.prim. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". On je bio bog oluje.samo im verujte! Me utim. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim". Etvaal188 itd. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . 'gospodar'. Dakle. a njegov suparnik je bio Mot. Ime Hananskog boga. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. i odnela ga na brdo bogova.nije jasno.. Palestini. gde je on . me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. izvorima. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. Po ev od Nevroda (oko 2200. kao glavnog boga prirode. na pla-ninskim vrhovima.11. uzela svog mrtvog brata. ere). pre n. "Gospodar".). 3. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. Valtasar. "muž". kada bi znali pravu pozadinu. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. kasniji carevi u Vaviloniji. 'Vel-fegor'. pošto je tekst odlomljen). Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. Mesopotamiji. kao na pr. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. to vam ne savetujem.33. 8.

a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. gde je on vaskrsao u novi život.. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. U masoneriji. dvema glavnim sezonama Sirije . da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". Dobra i Lepote. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu .svojem besu nadja ala i ubila Mota. kao simbol suverenog Autoriteta. koji obožavaju Sunce. jedan od vrhunskih masona kaže: ". uzela svog mrtvog brata. boga prirode. po kome bog ."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. donose i novi život poljima i vinogradima. Svetlosti Života. u stvari obožavaju astrološko Sunce . ima kabalisti ko zna enje božanske energije."192 Masoni. a i danas u magijskim pravcima i kultovima. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. smatralo se. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no. koji je vrhunski cilj astrologije.prim.Mesec upravljaju godišnjim dobima."190 Slede i tekst kaže: ".onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. ili Ozirisa. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. Isto važi za sve okultne. a onda naglašenije. i gle. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. boga Ozirisa."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca.Sunce i boginja . Albert Pajk. kako su Hananci verovali. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. univerzuma i Sunca.. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. letom i zimom. ILI SVEVIDNOG OKA. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku."193 Naravno. Posle toga."191 U itavom Starom zavetu. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. i donose plodnost. odeveno u crno. aut. i rezultovali su. magijske pravce. Sa slovom Jod u centru. i odnela ga na brdo bogova.. i hananskog boga Vaala. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. bratstvo.. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". oplakuje Ozirisa. koji opisuje stari vek. To jasno svedo e i njihovi: . Vaala itd. Izis. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.Palestine. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. koji je oli enje Sunca. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom.). koje kao izvor materijalnog svetla. Dijane ili Ištare.

igranja u narodnom kolu. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost."196 "Ova praksa. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca."197 "Ovaj ritual kruženja. kruženja oko crkava u procesijama."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana. i jaka. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. stvaranje kruga u magijskim ritualima. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem.) napravi prvi krug po loži. korak po korak. ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. Semitima. oko oltara. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. ve ceremonija od zna aja. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. podu avanje kruženja nije samo puka parada."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. itd. od davnina do danas. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'.. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. on. kada su pravili krugove oko oltara.prim. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. Stoga.masoni: "Kada kandidat (masona . aut. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici . SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion.. njegov bog." 201 Ona ima kako verske.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. nalazi se na Jugu.. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. hindusima i drugima. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari. tako i istorijske izveštaje. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži).. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. Smatralo se da je to ritual pro iš enja. Jedno snažno svetlo."202 " = "Bogom nadahnuto"). jednog od dvanaest sinova . Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta. igranja oko vatre.

nisu poticali od iste natprirodne . proricanjem budu ih doga aja. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. a onoga obesi. A iznad svega. ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU.Jakova. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. i pripovedi im što je snio. nasuprot svim lažnim izmišljenim. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove.izvor života. Utoliko što je Nil. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. Korin anima 2. budu i van o evog prisustva. magijom i prizivanjem duhova."koji objavljuju magijske ini". astronomijom i astrologijom tuma enjem snova.10. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih.. Pa opet zaspav usni drugom.simbol božanstva plodnosti). U tom se probudi Faraon.11). te iza e pred Faraona. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . pripadnik 16. a on stoji na jednoj reci. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. davne 1669.magijske sile. i brže ga izvedoše iz tamnice. I gle. i stadoše pored onih krava na obali. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . I gle. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. sluga zapovednika stražarskog. koja ose a."203 Izraz GATARI. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. pne. a on se obrija i preobu e se. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. krave . Ukratko. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. a za tebe ujem da umeš kazivati sne.. nije bio jedan od dve stotine. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. koji se ovde spominju.' Tada Faraon posla po Josifa. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1.vra ara. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. odakle su mršave kao i debele krave izašle. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. oni su bili mudraci nacije. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. U tom se probudi faraon i vide da je san. egipatski faraon. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih.. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. Mudrost Božja nadmašuje. usnismo u jednu no ja i on. vladarske dinastije Hiksa. i bili su uvari okultnih ume a. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. On je li nost. hijeroglifskim spisima. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. Dve godine kasnije. niti je bio bezli na kosmi ka energija. on nam kaza šta iji san zna i. koje ljudi prave da bi im se klanjali. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. Taj Bog. BOG E JAVITI dobro faraonu.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . iza njih iza e iz reke sedam drugih krava. praoca izraelske nacije. i stadoše pasti po obali. On je bio jedini pravi Bog. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. ružnih i mršavih. . "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. s kojom su oni imali kontakta. za razliku od egipatskih. i mi mu pripovedismo sne.

To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. i neka uvaju. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. silose sa sušenom hranom i prodavao. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. U tom trenutku. bez obzira na okolnosti. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. a preko njega i mnoge druge. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. aut. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru.Mojsijeva 41. kada su došle gladne godine. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. I NA SKORO E TO U INITI BOG. ve je predložio i REŠENJE."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). onda može da bude tako. . drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Za to je izumio posebne silose. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. sve što je moglo da se uskladišti. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. oje jud p a e da b se a ja O je ost. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. Josif je otvorio žitnice. bili su potpune neznalice. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. otac i cela familija. (Naravno. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. odakle su dolazili da kupe hranu. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. Naravno.). Naravno. za sedam rodnih godina. A sedam krava mršavih i ružnih. Tu su živeli bezbrižno. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. te je narod preživeo. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. magije niti praznoverja. Sva mudrost najve e škole magije. jer e biti vrlo velika. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. nego i u ostalim zemljama.37-57) nalazimo da je Faraon. kao pravi doma in.prim. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. asup ot s a š je . Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. oja ose a. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. Ali. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove.og. A onda. da bi spasio itavu naciju Egipta. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. Sedam lepih krava jesu sedam godina. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. što iza oše iza onih. posle savetovanja sa mudracima. Ne samo u Egiptu. gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. zajedno sa Josifom. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. jesu sedam godina. koja je kona no preseljena u Egipat.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. Me utim.

oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care. vra ara . kao takvih. sa kojima su. ere. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. 2. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja..adepta originalnih. mudraca. oni su bili dobri arhitekte. pre n. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama.zaboravio. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. pa emo ti kazati što zna i. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka.ere). ere. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. Me utim. graditelji. i prihvatljivi lekari. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. navodno. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. pre n.. astrologe i nau nike."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Misailu i Azariji. I što car ište VRLO JE TEŠKO. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. Po njihovim obe anjima. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. postavši "pripravnik".'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. godina je prema tome 604/3. tadašnjost i budu nost . Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. Donekle. Iako nau eni tim znanjima.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja. samo oni mogli da komuniciraju. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti .apsolutno sva znanja i mudrost. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. Zato nije udo što je od njih.njegov san. I do oše i staše pred cara. bili su u pravu. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. Kao takvima. Nadanje. pre n. koji je na žalost . oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. ere) usni Navuhodonos san. god. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. i kaza stvar Ananiji. drugovima svojim. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. g." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. pre n.

Tebe. Proroci pak. pošto ona nije tako poznato u javnosti. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. ak i "nerešivih" problema."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. pa i ne postoji )! Me utim. i tuma enje mu verno. astronomiji. On je bio siguran da e Bog. I ON MENJA VREMENA I ASE. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . kada je u pitanju ovako važna stvar. koja ništa ne zna i neupu enima. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. ovaj mladi je znao vrednost molitve. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. hvalim i slavim.Stvoritelja Sunca i celog svemira."218 Ina e. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. književnosti i pisanju). Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku.. GATARI. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. u to doba na istoku.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. jedna Vaala . medicini. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. ZNA ŠTO JE U MRAKU. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. druga Boga Jahvea . bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. kad si mogao otkriti ovu tajnu. stih). otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept.boga Sunca. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. a posebno u Vavilonu. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima.majstor 34. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno."216 Kada je došao do cara. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. današnjom masonskom terminologijom . ali ovo je nadam se. Bože otaca mojih. do kraja istorije ovog sveta. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista.. niti u namere Božje. fizici. san je istinit. astrologija ima svoju terminologiju.

prim. Da bi bili razumljiviji. instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n. itd. zvezda. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. Iako ima neke elemente nauke. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti . Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa. zajedno sa me usobnim uglovima . ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. danas odba enoj.Šastron .)."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". Prema njemu.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. u astrologiji to nije potrebno. dok je obrnuto nemogu e. U tom slu aju su druge manje važne. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude.prim.aspekata.). uzimanje u obzir prirodnih zakona. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. trigon kada je njihov razmak 120°. ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224. Tako e. ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka."222 Od vrste tih uglova . U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. zvani negativni: opozicija (razmak od 180°).prim. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. nisu stvarni.sudbine. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa.prim. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa.). astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. zvane pozitivni."(od gr ke re i 'astron' ."(ili konfiguracija). Neki astrolozi s kraja XIX veka. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. kvadrat (razmak od 90°). sekstil kada je razmak 60°. kada nai ete na njih. Kompletan horoskopski krug. aut. koje podjednako deluju na sve ljude. za razliku od astronomije. i 'lambanein' Šlambanein . ASTROLAB . njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti.e. Ali. koji su konjunkcija (združivanje . ASCENDENT ..). Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku. Me utim.."225 Tako e i ovde važi pravilo.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. uzeti). polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°). niti stvarnog uticaja. aut. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. egzaktne nauke.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. kao što smo ve saznali. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. aut. u kojoj je sve "astronomski" precizno. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . Taj raspored nije stvaran. da li su "pozitivni" ili "negativni". "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent.) u znaku koga pokriva prva Ku a. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . ascendent. polukvadrat (razmak od 45°) i 1."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. me u njima i Julevno. ili. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. Oni po ivaju na staroj. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema). što je bio u upotrebi do XII veka. razlikujemo više harmoni ne aspekte. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. aut. ne sve. O ito. aut. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. Me utim. kao i za sve ostale astrološke ideje. ASPEKT .prim. zasnovan na astronomskom prikazu. ve zamišlje-ni. a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi...Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka.5 (razmak od 135°).

Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. jedna ku a od 12. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve.demoni. ve stari anti ki paganski bogovi. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". na osnovu kojih se i odre uje sudbina. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA."Sinonim za nepovoljan aspekt. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka).. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . koliko su ih videli nekašnji Egip ani. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. Saturn. Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. Time je svaki ovek. Identi no 360° u krugu. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. a neki i zli..Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. DOMICIL . Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli.Zapad. ". sobom. bio podeljen na 3 sobe po 10°. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku. "U nekim znakovima su gospodari. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj."230 Ono što je re eno za aspekte. na-ro ito dnevnim. DIREKCIJA . ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. to nisu hriš anski. isto važi i za negativne aspekte . NJihov je uticaj najmanji u . ve samo zamišljeni. ose aju se dobro. Time je svaki Mesec. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu. Me utim. koje astrolozi esto definišu sa intuicija.disonance nisu realni. Oni vrše direkciju."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja.."229 od kojih su neki bili dobro udni. pa prema tome ni negativni položaji planeta ."226 Ina e. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. inteligentni psihi ki uticaji na oveka. kao što su Neptun. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". Naravno."232 Ina e. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca.. ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti. to je domicil planeta.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. u zavisnosti od datuma ro enja."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. Prema tome. koji nije stvaran. prema u enju astrologije. disonance. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. ili nebeskog tela. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. Uran i Mars. ili uticaj. ovaj pojam ozna ava "stan". pod upravom lokalnog "boga". nazvanih dekade. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT .. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. DEKADE . DNEVNI PROLAZ . A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom..me usobne uglove planeta. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. "stanište" jedne planete. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. koja nije u središtu planetarnog sistema). Prema tome. koji su upravljali ljudima."Svaka planeta. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom.

DOMIFIKACIJA . posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i ."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja.uticaji dva znaka horoskopa. GEMINI (GEMMINI) . što je ista paganska mitologija).Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova. osim mene nema boga. progone i sl. znakovima gde su u egzilu (u izgonu. Svakako. me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. ko su oni? Da li su pravi bogovi? . iako geomanti tvrde suprotno.i elementarna .Planetarna dominanta . GEOMANTIJA ."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih."pozicija planete u njenom domicilu. Ako ih neko izgoni. j . GEOCENTRI NI SISTEM . Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . sposobnost gospodarenja.priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. DOMINACIJA . prognani).. re i domus.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. ve Sunce. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom.aspekata. ni opravdanih nau nih osnova. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. Me utim. u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. proganja. Jednom re ju."234 Pošto su sazvež a stalna. Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem.zodija ka .gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu . Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. razmislite koliko u svemu tome ima logike. a da su na tu im teritorijama ugrožene. jedan kao znak ro enja.gatanja. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). Kako je to mogu e da nebeska tela.naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. opet ne bi mogla da bude ta na.na in proricanja .prim. koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima.g p .planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta. Me utim.jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja. ku a). Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna.). da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima..odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. Tu spadaju: . pa ak: ". DOMINANTA .latinski naziv za blizance. izgnane (?!). GLEDANJE U KARTE ."(od lat. isto politeisti ko shvatanje sveta. . Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova . onda je to me usobni rat. svoju teritoriju. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). aut."237 . ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga.

da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . ali se one ne smatraju kobnima. Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. Tako e. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no . Pre svega. AVO .red Vitezova Svetog Groba. što samo po sebi nije kobno.sotona nije loš. ocem laži. plava i crvena. a dobro zlo.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. koristi samo kao masku za još gora zlodela.241 EFEMERIDE . Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima.Gnosti ka Katoli ka crkva. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja.red Vitezova Hramovnika. 3. kao i pohlepe. uglavnom psihološke trikove. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". 9."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. 6. 4. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. pojavu podsvesnog. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. 7. Zato oni koriste druge.magijskom naukom. kao i svakojake perverzije. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . Za sve te položaje koriste se postoje e karte. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Me utim. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa.red vitezova Svetog Duha.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). NJegove boje su žuta. instikata i niskih strasti. 2. prisutne u magijskoj praksi. i u stepenima geografske širine. on je samo ono uro eno zlo u oveku.red Vitezova Svetog Graala. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. one su i astronomski podaci o dnevnom. Iako se priznaje postojanja mra nih sila.na temelju astroloških simbola. 10. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru.red Iluminata."240 EZOTERIJA . sedmi nom. koje ina e odražavaju okultna shvatanja.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri). On po tome nije sasvim loš. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. O ito da astrologija nema ništa protiv. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. Sve što uradi prividno dobro."238 Ovde se iznose interesantne misli.red Malteških Vitezova. Od njih evo samo nekih: 1. minutima i sekundama). što je osnova i astrologije. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. ženskih grudi i muškog tela. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. Me utim. satanski. Predstavlja biseksualnog avola. ni jedne re i osude. 5. 8.

"246 . a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. EGZALTACIJA .bukvalno prevedeno.. EKLIPTIKA . pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem. ELONGACIJA ."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e")."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°.. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. zona nebeskog svoda ". Sunce se. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. što je na duhovnom planu.... EGZIL .u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete.. osim Venere i Plutona. mestu boravka. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. jedan aspekt opozicije za sve planete. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca.svoju teoriju. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". na osnovu Biblije. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. tj.. Dakle.5° geografske širine. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. naravno. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". karakteristika samog Lucifera."242 ".položaj planete suprotan njenom domicilu. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini. pa se ta osobina pripisuje planetama. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. ZODIJAK . U stvarnosti nema egzila. izme u dva ozna ena datuma za taj znak.."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. sposobnosti i znanje . "životinjski krug".

okultnu dušu i okultne vibracije. ingredi . Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život. u xepu. Ono što njima daje uspešnost je intuicija. Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima.ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a . Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. Celi zodijak . KARTA NEBA . INGRESIJA . 8. INTUICIJA . Jasno je da ovo nije stvarna putanja. a Biblija .demoni..demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba.4. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. Jedni su bili za verno držanje tradicije. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. To je u stvari glavna suština astrologije . Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori)."251 Ovo nije retka pojava. ZODIJAKALNI DUHOVI . Da bi im se zahvalili..poti e od latinskog ingressus. a drugi za uvo enje intuicije. pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje.. Drevni Vavilonjani su ih nazivali ."Ima ih 36. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove).250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. koja nema stvarne astronomske osnove. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima. Azentaher itd. i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku.. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. koliko sadrži jedan znak.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. u nov aniku.demoni. 15. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova.avoli. li nog elementa vezanog za osobu astrologa. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva .duhovi pakosti248 . NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. koje je drevna vavilonska nauka nazivala .) s mirisnim esencijama. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu...4.droge). ve samo zamišljena. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.unutrašnji ose aj ili predose aj.3..ulazak. Pošto zodijak u stvari ne postoji. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. od 30. koje odgovaraju odre enom duhu. Zenaker. Oni su zaštitnici. Ako ste ro eni 26. jedan Mesec). Uglavnom. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? .putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. vaš duh je Asikan.j Dakle. ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. u torbici itd.

Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji. KU E . Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. Sve ostalo je manje bitno. ku a (tako e 12.Sunce. u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. podku a. Zovu se ku e . KONJUNKCIJA . Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja.sastoji se od kruga obeleženog stepenima. Ipak."253 Zodija ki krug. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova.KARTA NEBA . Ipak. on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. re je o 1/12 zodija kog kruga. sa položajima planeta u trenutku ro enja. KOSMOGRAFIJA . tj. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. ali po druga ijem rasporedu). kada se govori o ku i. Važnija je tradicija. "To je ono što se naziva tema ro enja. Tako e. rasporeda zodija kih znakova. je podeljen na 12 delova. dekada."252 Me utim. nebeski svod. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!).združivanje . kao i znakova. karta neba. ili sobe od po 10°. svih važnih elemenata i ta aka.položaj na nebu.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . Ono što je važno u astrologiji je intuicija. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). kada je u sredini i ne menja svoj položaj. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. u stvari samih demona. Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba."254 Ova izjava je sve kazala. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. Sunca i Zemlje. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova. sa po 3 dekade. Šta više. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima.podru ja neba od po 30°.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Zato. a kada se spominje soba . kada su na istoj liniji. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. ili horoskop.

astrologiju to ne interesuje. HELIOCENTRI NI SISTEM .n. .prim. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. izražena u stepenima. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). p. a naro ito sa alhemijom. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima.). astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. poslednjeg velikog egipatskog varaona. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. a ne za obi an narod. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . pa i samim biblijskim Luciferom.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. astronomski prona en i dokazan.nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo.autori astrologije. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom."258 Hermetizam kao pojam."255 LONGITUDA . koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". oko toga nema opšteg slaganja.nau no ispravna. ve okultna religija. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. HERMETIZAM . Me utim. glavni pali an eo. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare.geografska širina ili ugao položaja neke planete."U toku svoje istorije."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. Na latinskom naziv glasi LUCIFER."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. aut.) asove ro enja."256 Dakle. koji obasjavaju Zemlju. HALDEJI . smatra se prema okultnoj tradiciji. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. nego naprotiv . astromonija. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu.pravi nau ni raspored planeta. Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). oba e u jamu pasti. medicina i muzika.e. SVETLONOŠA . a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . Ina e. TABELA KU A . To je pre svega zato što astrologija nije nauka.linija za koju Sunce zalazi. Me utim. HORIZONT . pre svega magijski paganski sveštenici. Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. a slepac slepca ako vodi.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . poti e od Hermesa Trismegistusa.pojam za Sunce i Mesec.

iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije. mi smo u svemu programirani. a ne preporu ujem ni vama. Me utim. CIKLUSI . a kasnije. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . ak i ako se baviš astrologijom. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. Prema tome."259 ULA . Zato ne treba gubiti vreme oko nje. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. a još manje u hriš anstvu. jer to je njena svrha. i skopeo (skopenj) = posmatrati. zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. prora una i karti neba. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u . radi lakše manipulacije lakovernima. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. aut. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna. dragi itao e. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. koliko god se tvrdilo druga ije. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove. Kada se dublje u e u njega. nikako da osudim bilo koga.prim."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. Me utim. ona nema nikakvih realnih osnova. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. Neko upravlja nama u svakom trenutku. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. ova re postaje sinonim za zodijak.). Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja.HOROSKOP ."261 Zato. sa uvo e-njem zodijaka. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja.

Japan.."267 Dakle. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. astrologije.. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. Indija."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. Oni su bili istinski Sinovi Svetla. na primer. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. a ponekad su nosili naziv Hidra."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. O upotrebi simbola zmije. koji spasava svet. Bog medicine Eskulap. Indonezija. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. koji je zaštitnik lekara.. i ba en u podzemni svet. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA .. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. Me utim. simbol medicine. kralj svih bogova.. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA."265 Zmija je dakle. te prema tome i vrhunski sveštenici. ili Asklepius. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. ili Zmaja. kao i u mnogim plemenima danas. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. predstavlja i boga Eskulapa. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti.). ali i u Africi .naro ito u Egiptu.. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. NJihov simbol bila je Zmija.. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. kao što je. A Eskulap je.tajanstvenog. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. koji treba da "prosvetli svet"... Po legendi. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. i univerzalnog spasitelja ove anstva.."263 Zmija koja predstavlja Sunce. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet". koja je opasna po život.

Pagani su verovali da. "Kulkul .kan"268. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA.."Kulkul" . poduprt sa 12 stubova. U Kini. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. sotonu. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . FERO . gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . sjajan). boga vatre. Kao i latinska re Lucifer (LUX . Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". u Indiji. i poznatog paganskog proro išta. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu".270 (Jasno je da se radi o Veneri). Ali. To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. ili njegove duše. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. Japanu i Indiji feniks je. koji se koristi kao njen simbol. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao . I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. emu je bila pridružena i munja."zmija". pa i nosi njegova obeležja. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6.Sunca. simbol Sunca."divna ptica" i "Kan" -"zmija". Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom).273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. u obliku kobre spremne za napad. sli no zmiji. dana. gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". kada oni umru. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo.svetlost. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . (Od zmije u stvari i poti e slovo S. U nekima je on okružen Zodijakom. na injen 1628. svetlonoša."proricanje (pomo u) zmije". kao paun.svetim tajnama.nositi. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. Asirce i Hinduse to je bio paun. Kasnije e o ovom broju biti više re i. Za Vavilonjane.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). Time je okultistima predstavljan ve ni život. Dakle. sjajan. odakle originalno poti e. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku.

A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i. "pali duhovi". i baci ih na zemlju. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . pretvorili su se u an ele tame i zla . I posta rat na nebu.3." (Jovanovo evan elje 8. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju..'"276 Sasvim je mogu e da je. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. kad govori laž. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini."281 . I zba ena bi aždaha. nije niko drugi do sam sotona.. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. koji ih je vodio u službu zla.demone. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6."279 AVO I SOTONA. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. to i nije udo pošto je Sotona ". da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. kao simbol boga Sunca. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha. ta zmija... na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. Lucifer . koji su prešli na njegovu stranu. NJihov "bog" je to tražio. i zba ena bi na zemlju. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. Me utim. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta.nekadašnjih Božjih an ela.astralnim bogovima. nego s poglavarima i s vlastima. Me utim. Me utim. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. To je ogroman broj. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. koji vara sav vasioni svet. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. ona nekada u raju bila ptica. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. Otkrivenje 12. i s upraviteljima tame ovoga sveta. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . krenuvši za svojim novim vo om. Prema re ima Isusa Hrista. Dakle. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije. . Me utim. koji vara sav vasioni Me utim.. Sunce predstavlja Ludifera.s ljudima). i ne stoji na istini. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj.krvnik ljudski od po etka. koje i Biblija predstavlja zvezdama."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele.44).. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet. jer nema istine u njemu.sotona nije došao sam. pošto ga i nemaju. i an eli njezini biše s njom.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". i zba ena bi na zemlju.

Sotona nema vlast nad nama. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. Jednom re ju . posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. ve živom Bogu. potpuno nenau na. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. Ona ulazi u pitanje braka. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi.Dragi itaoci.ljudi koji se klanjaju Luciferu. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. ispravni stavovi i veli ina karaktera. privatni život. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. retko koji lekar ne puši. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i .to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. duhovne snage. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. Nažalost. da je astrologija na pogrešnim osnovama. Iako su znali. retko ete na i lekara koji ne pije. "koja vara sav vasioni svet". poslovnih saradnika. me utim. i danas znaju. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". a drugo prava životna mudrost. te više ne mogu da zdravo rezonuju. i to je . Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. uti e na posao. Naravno.Svetog pisma. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. ljubavi."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. LJudi sve više postaju lakoverni. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. ili novca. To emo videti iz narednih poglavlja.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. Jedno je intelektualno znanje. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. izbora prijatelja. Na primer. Me utim. Možda nas to malo zbunjuje. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. dezorijentisani. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. kada više nemamo ništa u rukama."Vo a". Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. vaspitanja.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova.

kome su se prinosile ljudske žrtve. Da bi izgledala što intelektualnije. otkrivenim u Svetom pismu. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. Oni naj eš e traže velike sume. vrši se isti efekat. potpunom zavisnoš u od u itelja. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. prora una. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. samo na jedan suptilniji na in. ak ni izme u samih astrologa. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Astrologija. ako uložite u opkladu).radi se posao. Kada dovoljno "isperu mozak". Oni imaju svoju terminologiju. Naravno. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. Da ih ne okrivili za nerad. ube ivanjem u opasnosti od okoline. pekaru). oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. sve je to. držanjem seminara o astrologiji. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . Što je najgore. Uvek je novac uklju en. interesantnih lanaka o astrologiji. Oni to ine još na samom po etku. ve to ine astrolozi mesto nje. Na taj na in postaju neuhvatljivi. pred vlastima sve je legalno . Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. odvajanjem od porodice. I tako se stvaraju ekonomski robovi. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. Osnovni cilj im je novac i profit. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. nažalost. Sistem je tako perfidan. tako da se osoba napravi glupom. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. Kona no. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. prodajom skupih asopisa i knjiga. Dakle. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. A naivni pla aju! 3. najnovijih astroloških otkri a itd. kako nau no. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. U astrologiji. stepenasto hijerarhijski put. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. Daje se objašnjenje. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. Me utim. Potencijalne kandidate zaposle. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. ali se presko e klju na pravila. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. samo more potpuno beskorisnih informacija. Oni nikada ne kažu šta vas eka. Oni mogu da steknu. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. Me utim. Veoma lukav na in zarade. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . 2. stvaraju i utiske na neupu ene. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. onda imate u šaci kompletnu osobu. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. nerazumljivu za ostale. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. a katkada i sve imanje. odlaskom na neki put.Da bismo to još bolje razumeli.

Novom dobu. Naravno. u liku planetarnih i astralnih bogova. ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji. obožavanja Satane. Ali.vladavine umovima. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. Pred nama je više puteva. Mi stojimo na prekretnici istorije.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. demona. .Svetog pisma.put života. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog . Me utim. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . kao i njegovih saradnika. Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije .i božansko znanje.u ast sotone. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. najve eg neprijatelja ove anstva. odaberemo onaj pravi . u tom poslednjem sukobu. biblijski nazvanom Armagedon. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful