DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . Ti redovi su bili ". Tako njegov glavni osniva ." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. hrabar ovek. otkrivenog u Bibliji. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja".. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (.8. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom).dosezanje do Boga.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi).16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. to što su oni bili sre ni. Da ne bismo ostali neupu eni. Monahinje su bile hramske prostitutke. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. kao utelovljenja boga Sunca. sina Noja. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. Me utim. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. ve i religiozno . . Kao i danas . On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. rasvetlimo malo ovaj doga aj. llB . ljudskim delima. Gospod nije dopustio. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. služe i sveštenicima . Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. mo i i izjedna avanju s Bogom. aut. moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja . homoseksualnosti. što emo kasnije sve više mo i da vidimo. Hama. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije.) i lezbejstva. koji poti e od njegove žene Semiramide. kao i vlast da opraštaju grehe. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. da se ljudi proglašavaju bogovima. 1. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. i velike snage u rukama.prim..14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. bluda.Mojsijeva 2.že za vlaš u. kao što je Nevrod pokušao."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. aut. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . sistem zasluživanja spasenja. što zna i "zbrka". jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija.dljm). koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. Osim toga.opravdanje delima. Onda su one nazivane devicama vestalkama. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici.11) zna i "na istok". Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. tako i itavog okultizma.15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. Usko povezan kult uz Nevroda. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. kao da je to kroz NJega. povezan je kult boginje plodnosti.upravo kao i danas.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat.verski plašt radi skrivanja preljube.prema Suncu. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. koji u ve ini slu ajeva (na pr. sodomije (opštenja sa životinjama prim. 13.

ili meksi ke Koatlik. Is.boginje ljubavi i seksa.). Dijane. vavilonske Ištar.1). Afrodite . sodomiju (opštenje sa životinjama).MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. rimske Sibele. nazvala ga je Tamuz.boginje uzbu enja i seksualnih želja. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". OSNIVA HERMETIKE . Tokom vekova.20 "kraljica neba". Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Venere . a tako ine i ostali likovi oko njega. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. homoseksualnost."19 A kada je rodila sina. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. koji je postavljen izme u neba i zemlje. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. Nevrodov otac. izraelske Astarote.5O. U astrologiji. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza.1O. a da je ona majka božja.podanici. .Moj. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. aut.6). govorila je. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. oko velikog zlatnog lika Sunca. U okviru prinošenja žrtava njoj. da se pla e i nari e za Tamuzom. Vide emo. Likovi bi plakali i naricali celu no . . Taj lik leži u sredini hrama. nazvavši ga Tamuz. hinduske Isi.rituala hramske prostitucije. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram.21 "devica majka"22. Vaal. bog Sunce.2. kao i vlast da opraštaju grehe. na sve strane zemlje.boginje rata. Hus (1. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. ili doslovno.46. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen.prim. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. boginje Lune (meseca). bilo simboli ki. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti. egipatske Izis. Time e se.

geometrije. što je osnova astrologije. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa.bog medicine. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. tako i na itavo ove anstvo. Ham je po Bibliji njegov otac. velikom caru. pod imenom "Hermes".ere). Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". tuma snova. bog kockanja. Hermes u Egiptu . pre n. a sin Noja. kao Merkur kod Rimljana. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. Albert Mackey (Makki). što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. vavilonski proro ki bog." Drugi nazivi za njega su Nebo. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. Hus izvršio snažan uticaj. mera i težina. okultnih nauka". Hus. pisanja itd. umetnosti. O ito da je Nevrodov otac. kako na svog sina. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. dakle. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. muzike. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. u itelju ove anstva. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. 33. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? .stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. koji je napravio brod i preživeo potop. prvi utemeljiva paganstva. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. praoca sadašnjeg ove anstva. Kasnije.

iz drevnih paganskih verovanja. Venera i Mars. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala. pa i nesre nim. jer su pod uticajem povoljnih planeta. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija. "Sveštenici. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). Veliki Medved i Sirius. milenijum i po pre nove ere. Merkur. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. Jean-Louis Brau." Tako su neki dani smatrani povoljnima. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont.). RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE. Mandala Press. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva. Beograd 1991.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu.prim. osniva a 18-te dinastije. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. Saturn..aut. vršili predskazanja.Bibliji. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . koji su imali monopol na prou avanju neba. Delili su zvezde na dve kategorije." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. a neki nepovoljnim. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. Sve u svemu. Kasiopeja. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I." . iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja . pa se tih dana nije ništa radilo..zvezde . koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter..

GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3. koje su i danas aktuelne u astrologiji. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu.SIBILE . DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE.. Prema tradiciji. kao što su Maje. darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova.332. zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA.u svrhu vladavine. obdarene.zasnovanu na pretpostavkama .) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. veka pre n. Do tada. proro anstvima su se bavila razna proro išta . Inke." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla.prim. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija.Apolonove sveštenice. BEROZ. Asteci.e.Gr ku.aut." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU . NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (.. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. itd. odbijaju i da otkriju svoje tajne. vavilonski astrolog. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu ." Analizom gr ke astrologije. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. A ta saznanja služila su astrologiji . NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova.. koja prenesena u Gr ku. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima. verovalo se. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 . i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima..pre n.e.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu. kao i ku a i podku a (soba).

pesnike i pisce kao Maurice Sceve. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. nije udno što u vreme renesanse. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. ako se i sami nisu bavili. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655)." To je vreme renesanse (bu enja. lekare kao Michael Servet. moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba.astrologije. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . svemira i oveka. iji je sastavni deo bila astrologija." Dakle. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. oživljavanja) i povratka antici. Zato. To važi za astronoma Tycho Brachaea. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". posebno gr koj i rimskoj kulturi. kojom su se bavili samo mistici. . Grci su prvi astrolozi. Keplera. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI".

U Francuskoj. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'.astrologa'. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. Me u tim porodicama. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682.. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. Najzad. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Ona je kosmi ka religija. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. Nevrod i Semiramida. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom. astrologija se ne vezuje samo za astrologe." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju.. filozofe. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. godine. a zatim. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. Navedimo me u njima papu Silvestera II. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope.. nau nike ili umetnike i sveštenike. . otac pesnikinje Christide de Pisan . Posle Karla V. Mada se Crkva protivila astrologiji. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija.. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima.Remi Belleau. Rabelais i Ronsard.

to se menjalo i prepravljalo. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. U suprotnom. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. Kao i svaka druga. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. one soul. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . Okultizam. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. nepromenljive kriterijume dobra i zla. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. 2. Dolazi do porasta kriminala. kao i astrologija. i ona ima svoje "proroke".podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. zvezdane) "bogove". koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). jedna vizija.jedinstveni svetski poredak. Oni su i sveštenici. 4. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. one religion!" ("Jedan cilj. porasta psihi kih oboljenja. koji tvrde da su od Boga. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. pošto jedino ona sadrži: 1. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. Od mnoštva poznatih. ljude koji "prori u" budu nost. Dokaze svojih tvrdnji: . Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. mira i sre e. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. jedna duša. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. 3. Najpouzdanija. Sve što je ovek izmislio. ekonomskih kriza. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. Direktne izjave Božje. one vision. imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. Ali.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . esto i hiljadama godina stara. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. a šta ne. kao i porodi nih tragedija. jedna religija"). nema prosperiteta. Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). Ovo nije jednostrana tvrdnja. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro.U prirodi .

jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji.U strukturi itavog svemira . ve astronomski može proveriti. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta.U istoriji . o inteligentnim uticajima planeta.nadahnu em Svetim Duhom. na prora unima koji. ili nastanak novih. po njenim zakonima . o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. koji još uvek menja ljude. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. Kona no. nemaju stvarnih nau nih osnova. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. nikad nasuprot. Matematika. a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta). Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . . genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. deluje na svakoga putem savesti . prikazuju i planete i zvezde . o ijoj potrebi ono propoveda. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije.sunce proglašava bogom! .U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. a i pomo i u razumevanju istih. sa konkretnim li nostima).nemogu e. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. pa i dokazati. Na primer. tako i današnjice . lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. . sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. . ona se ne bazira na proro kom daru.mrtva tela živim bogovima. Ona daje iracionalnu sliku sveta. ali su ih verno zapisali. jer sve promene . esto oni nisu razumeli te poruke. istina. kao što se 5. Iako je.U nauci . da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. Naravno. No.egzaktne. Što se astrologije ti e. konkretnom mestu. Mi se esto divimo kopijama prirode. Time je ona jedinstvena knjiga. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima.sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. Zato se ona bez istorije teško može razumeti.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. praštanje.U ljudskom iskustvu .ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. . LJubav. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja .uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. fizika. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . kako prošlosti. Astrologija naprotiv. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. Astrološke ideje i postavke (na pr. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Sve egzaktne nauke. unutrašnjeg prosvetljenja uma . vizija u budnom stanju.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. Zato su svi najve i nau nici. otkrivenog u Bibliji. kako su ih i dobili. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. Isto je i kada u ete u atomsku viziku .jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu.bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima.spasenja ove anstva. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. naravno . ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. a povremeno i materijalnim javljanjem an ela.Hristovim principima.

ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. kojih ne znaš. ili kaže ti znak ili udo. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom. tako i zla.Stvoritelja svemira. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. Bog. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. kako istine. zemlje i oveka. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . Ona jasno otkriva svog Autora ."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. Iako svi oni govore da su istiniti. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina."29 2." 4. On je zapovedio. i Duh e ih NJegov sabrati. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. . pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. i nije je stvorio na prazno. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. jer što kažem. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra. ali nam je to sada nemogu e. 1."31 3. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. tako i laži. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. Ona ne krije ništa. Zato."živa re Božja"26.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. Me utim. koji je stvorio nebo. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete.

i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI." EŠ SE 8." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage." "Jer kroz NJega živimo. i mi emo se. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu. i NJemu služite i NJega se držite. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima." 9. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas.." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu. po obli ju Božjemu stvori ga. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite. tražite lice NJegovo bez prestanka. da ne uje. u dva razli ita pola. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim." 7. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. Oni ukoravaju grehe: . jer si prah i U PRAH VRATITI." 6.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. dokle se ne vratiš U ZEMLJU.koja duša zgreši ona e POGINUTI. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove. tako istrebi zlo iz sebe. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. i jesmo." 5. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA." "Izi e iz njega duh." "." "Bezbožnika ubi e zlo. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske.. i dunu mu u nos duh životni." 10. muško i žensko stvori ih. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI.

blagoslov i prokletstvo. Po njoj. Vide emo kasnije i zašto. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. 2.' Ali narod ne odgovori mu ni re i. zato IZABERI život.. Božju re . stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. Astrološki bog nije Bog. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. (sli no je i u magiji). Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog." 11. idite za NJim. a dobro zlo. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo. ve je i sam stvorenje . Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost." 13. 3. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku.. Potpuno suprotno istini o Bogu. da sam stavio pred vas život i smrt. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . evo kako e pro i na ispitu: 1. U astrologiji nije potrebna Biblija." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. Teško onima koji zlo zovu dobro. i greh kao užem kolskim. ako li je Val. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br.."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. idite za njim. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. ljube i Gospoda Boga svojega. ne kao li nosti.Sunce.. uskolebala se utroba moja od žalosti. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. Astrolozi o Bogu govore. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. kao o bezli noj kosmi koj energiji. na osnovu ovekove slobodne volje. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. 4. stru njacima za Anti ke Misterije)." 12.

. neuspeh.. Me utim. 9. Astrologija. a ne prelazak u "duhovni svet". Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru.pravog Boga. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. polubog. ide u "astralnom telu" na zvezde. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. 8. slušaju gatare i vra are. kao i sve ostale okultne nauke. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. Naprotiv. ni koji gata po zvezdama (astrolog). navodno. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. koju mu je Bog dao. promašaj. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. Time se negira kako Božja. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. Posle smrti on. li nosti i misije Isusa. 10."bog je u svemu i sve je bog". ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga.. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". 11. pa nema ni osude greha i zla. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. tako i . niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. reinkarnacije. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. od greha. "Ako je tako odre eno u zvezdama. Jer ti narodi koje eš naslediti. 12. Time se negira ovekova slobodna volja. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. ovekova individualnost." Ne treba mu promena. 6. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i . Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona. Time je ona direktna negacija hriš anstva. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. sve je opravdano. pokajanje. Prema principu doslednosti."50 5.. 7. Kao i svi PANTEISTI KI pravci.ni vra ar.

kako kaže Buše-Leklerk. Dakle.NAU NA ŠKOLA. . Me utim. Me utim. a pripisali mu nau ne. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. odmah. koje su tako zamišljene. da nam se svide "na prvi pogled". da li je privla no. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga"."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje .nebeskim telima -. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. Sun evih pega."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. ova ina e najzastupljenija škola. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. ili zabavno. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima.Biblije. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda.prim. . ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. potrebno je podvr i je i nu nom testu. tako i u mnoge srodne tematike.ina e manje prihva ena). Vide emo da ne samo na duhovnom planu.. sa centrom u Švajcarskoj. i DA E MU SE. "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije).Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . meteorskih kiša. islamskih i jevrejskih. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju. Mese evih mena.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". lepo. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . indijskih.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: . Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. o kojima je be bilo dovoljno re i. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni. nau na studija se hrabro drži tradicije. . jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju ."56 Me utim.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. a ne i kao stvarni putokaz. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan.paganskih sveštenika i religije boga Sunca.. prilago ene našim ulima. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . Videli smo da je astrologija prava religija. koji se me usobno bitno razlikuju.

To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. koji je opet sli an okultnim šiframa. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. novembra i 17. 2. otkrio Heršel (Herschel). ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. za ro ene izme u 30. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. Pluton su 1930. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . drugi 12. onda je cela postavka astrologije pogrešna. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. odmah posle Leverijeovih prora una. anti kih astrologa i vra ara. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. koja su esto suprotna. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). koliko ih stvarno ima. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. Neki sistemi imaju 8.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. Mars. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. kako astrologija ra una. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Kao i simbolisti ka. ve samo stare teorije drevnih okultista. znak.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. Uran je 1781. O ito da njih ne interesuje nau na istina. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. kao i analizom isto nja kih filozofija. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. Me utim. Kao što se vidi. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. onda bi to trebalo od za e a. ve korištenje sistema simbola. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. a ne od ro enja. decembra. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". ve i mnogo važnijih elemenata. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). 4. 3. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice."60 Prema tome. Zmijonoša. krute primene tradicije. Me utim. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. a nedostaje i 13. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. Kada astrolozima zatreba. Jupiter i Saturn. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. a Neptun je otkriven 1846."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. pa su i svi zaklju ci pogrešni. . Veneru. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta.

njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. i tako dalje. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima.). Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. oba ova realna. koji ima neoborive temelje. 6. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. datum ro enja odre uje sudbinu."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. na one koji žive u Finskoj. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. nasuprot prirodnih zakona i pojava. Aljasci. fizici. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. Me utim. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. Me utim. precesije. Osim toga." 62 "Još od anti kog doba. 7. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. Jedan može biti vrlo uspešan. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. genetici. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. Nijedan zodija ki znak. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. a drugi ne. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. Pol Korde (Paul Cordec). Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno. Astronom Pariskog opservatorijuma. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. to je daleko od pravog nau nog pristupa." 63 "U astrologiji. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. i ono stvarno koje se stalno pomera. a ne ro enjem. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. a Vage u znaku Škorpiona. Prema astrologiji. niti deo znaka. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. To je zapravo. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . 8. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. 9. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. 5. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. itd. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti.

koji su klju ni faktori astroloških uticaja."66 . ljudi su tokom hiljada godina unazad.znaci odre enih sazvež a. posmatraju i nebo. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike.

. vere". niti egzaktna nauka ve .70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata"." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . 10. . .. što je samo privid. Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja.Anti kim Misterijama. Gledano sa Zemlje.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. sama sazvež a.. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. vere. . kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima.daleko je od stvarnosti."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. To nisu niti prirodni zakoni. nisu stabilni i kona ni). ." Dakle. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. kako ih ti znakovi predstavljaju. kada se me usobno razlikuju. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. religiozno . što je u stvari i kompletna astrologija.injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije). Šda astrologija ima precizne zakone."osnovni principi" (identi ni magijsko . Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a .okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja.koliko možemo i kojoj treba da verujemo. kao što ih astrologija prikazuje. radi lakše manipulacije narodom. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). . bez ikakave nau ne opravdanosti). kada je ona ostala u svemu ista. Me utim. Zemlje."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom.okultnim i spiritisti kim u enjima). Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . osnovne principe. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. Najve i je PROBLEM AUTORITETA. ako nema pouzdanog autoriteta?). . 69 Dakle.

Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. S jedne strane. zapisanom u njegovim "Istorijama". reši ga.ozbiljan i težak simptom. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. koji naizgled li e na astronomske. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. Kona no. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. dakle. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. kome je ona i posve ena. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. pre n. kako su oni smatrali. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce.pr. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. zašto se to ne prizna otvoreno.e). ali i vladanja ljudskim umovima. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. Potrebna su."71 "Vera u astrologiju danas je. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. injenice koje govore i dokazuju. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe .H. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. "sudbinu". dakle.vladanja. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti.Sveto pismo. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. Krezus. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. Me utim. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim.e.e. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja.v. pre n. koju može dobiti kroz NJegovu Re . natprirodno nadarani. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. simptom društvenog i psihološkog NEREDA .nije neophodna vera i poverenje. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. Da bi se neko bavio gatanjem. Verovalo se da sveštenici Apolona. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. gatari. u Anšanu. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. do 530. Persija. savremenika velikog atinskog državnika Perikla.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. pre n. Ako to ve jeste. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. uglavnom. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. ipak postoje i ljudi posebno. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. s druge . ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave.

Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula .horoskop. srednjeg veka. . NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. ak je osnovana i nauka.gatanje iz karata. U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". Me utim. arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima.psihometrija . 4. ili astrologija . prenošenjem misli na daljinu.gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. što se može i izazvati hipnozom.hiromantija . Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . vra anje). sledili su brojni izveštaji iz antike.piromantija . Tu spadaju sve vrste gatanja. ili otkrivenjem udaljenih doga aja. povezani s astrologijom i magijom. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. sveštenici Apolona. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. gore i dole."svetlost". bio je zadovoljan. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. 5.pomo u simbola razmeštenih po zemlji. vidovnjaka i gatara. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . a ima ih sve više danas. ili otkrivanjem prošlih. kod korintskog zaliva). esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. manje poznata. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. ."deža-vi".itanje iz dlana. telepatijom. uglavnom. Ali.prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. Herodot je Pitiji. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u.baziranu na astrološkoj predstavi .kartomantija . vidovitoš u.gatanje po zvezdama." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. boga proro anstava u hramu u Delfima. putem sna. i mnoga druga. 6. na druge osobe."otkrivanje nevidljivog". U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. Svi ovi oblici su. . se anjem "prethodnih života i pojava".šta lidijski car radi upravo tog trenutka. "ekstrasenzornih" osoba: 1. predvi anjem budu ih doga aja.sva proroštva bila su promašena. 3.geomantija . ni bilo kakvim aparatima. 2. vizijom u budnom stanju.gatanje pomo u plamena. Posle ovoga. . ili proricanja sudbine: . . . poznat"). U vremenu verovanja u bogove. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova. "ve vi en. . "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve.poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza. staklene kugle.gatanja pomo u ogledala.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. posebno Tarot karata. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja.

Nevroda i Semiramidu. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. jedan od vrhunskih Masona kaze: ".Moj." (Ot. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema.6. koji vara sav vasioni svet. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. vec samog Sotonu.stih). Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. i noge joj kao u medveda." Masoni koji obozavaju Sunce. I njen simbol je cesto broj 6. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. dana.5." (2. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br. Vaala i td.1. i usta njezina kao usta lavova.12. predstavniku te zverske vladavine.j svemira i poreklo. Medutim. stara zmija koja se zove Davo i Sotona.st. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. i zbacena bi na zemlju. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. majkom božjom. Sa slovom Yod u centru..9).25. kraljicom neba. Moze to biti gubi- . Ujedno. Time dolazimo do zakljucka da zmija.. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu.3.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA.3. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije. Nije cudo sto se u Bibliji. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU.. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu.31). Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.Moj. ta zmija. kao sto su Masoni? Albert Pike. Medutim. pa i astrologije . Dakle. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. Otkrivenju 12. boga Ozirisa. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. I PRESTO SVOJ. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. kao simbol boga Sunca. ILI SVEVIDNOG OKA. Otkrivenje 13.). I OBLAST VELIKU.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu.). nije niko drugi do sam Sotona.18.1.. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1.4. taj broj pripisuje zveri i coveku. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. "I zbacena bi azdaha.

uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina.vecnog je karaktera. Time covekov duhovni. ili kasnije. histerije. stih . nemoc da se razume i proucava Biblija. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". stvara se odbojnost prema veri. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. autora) od mnoštva namera svojih. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. pa katkad i epilepsije.21. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. Cetvrta posledica je i medicinske prirode .tak novca u poslovnim transakcijama. kada neprestano zive u obmani. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. ili astrolozima.prim. dusevne paralize. religiozni zivot obavezno slabi.16). LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. ili greha za SMRT. sto oduzima coveku snagu licnosti. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. zauvek unisteni. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. koje smo upravljali prema savetima astrologa. Sotoni. sluge ste onoga koga slusate.6.1. Jednog dana. Peta posledica je najgore prirode ." (Ot. Treca je jos gora od druge. ali i duhovne vlasti nad njom. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . koje je smrt druga. ili uopste ne uradi. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. umesto da razumno. duhovna bezosecajnost i skepsa. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti.varalici vekova. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. volju i zdrav sud.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. Druga je jos razornija od prve.8). Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta. siptoma psihopatije. cudastva. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . Obmana je progresivna. po nepogresivoj Bibliji. iako su u stvarnosti pogresne. jer je Vavilon prikazan devojkom .

pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru.25.Moj.. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu. mu enjima itd.2.1O-12. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem.14.2O. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. da li se On predomislio. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. ne bi bio to što jeste.8. oni uce laz.18. "Neka se ne nade u tebe." Isaija 47. da se pogube. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA.ZVEZDARI. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. ni ognja da bi se posedelo kod njega. ne e ostati uglja da se ko ogreje.28. ne treba mrzeti te ljude.Moj. OGANJ E IH SPALITI. 3.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima. u svojoj suštini.). prema Novom zavetu. jer to Isus Hristos .6. S druge strane.1O. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski.2O. 2. ni koji gata po pticama.stih. 4. Nebeski Otac. (1. kao što je radila inkvizicija. krv njihova na njih!" 27. Ni u kom slu aju.Moj. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete.. najgorem neprijatelju ove anstva. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. Luciferu. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3.24)..41.Moj. Dan. posve ena bogu Sunca. ONI SU KAO PLEVA. Gle.13. S druge strane.ni vracar. ni koji gata po zvezdama. zato što je svo gatanje..12. koji gledaju zvezde.7. koji prori u svakoga meseca. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. To emo još jasnije videti do kraja knjige. kamenjem da se zaspu. Oni nemaju veze s Bogom. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.27. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini." 5. prvenstveno astrologija.

shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo.odbacite lazne nauke Sotone. prorocku rec. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. morate odluku prepustiti osobi. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . sigurno. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. svako razuman. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. Me u njima. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). koji ima snagu da resi nase probleme. a i na osnovu iskustva. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. biblijske proroke. da nas zastiti od zla. pa makar i pogrešno.stih. velikog varalice i prihvatite rec istine. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. Zato vas pozivam . Naprotiv. to se tacno obistini. pa i neprijatelje treba voleti.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. Naravno. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. rekao je da sve ljude. Ali. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. zabelezenih u Bibliji i istoriji. ima plemenitih i iskrenih ljudi. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci.

i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. Psihi ki poreme aji i smetnje. Nedostatak nau ne potvrde 8. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Problem autoriteta 2.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. sluge ste onoga koga slušate. njima Otkrivenje 21 8 . Promašaj i gubitak u životu. 4. Neuskla eni sistemi 3. kome dajete sebe u poslušnost. Geocentri no stanovište 6.

. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. svuda su oko nas. "Babylonian and Assyrian Religion". Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . "Prosveta". Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. prognoza za jednu godinu. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. reklamama. sre ne brojeve za igre na sre u itd. 1982. tako i za opravdanje svojih grešaka. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. Danas. "Re nik astrologije".42. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost.Hooke.8. Ibid. i sve više raste u ovim burnim vremenima.14." "LJUBAVNI HOROSKOP".44. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti. za mesec. Naravno. 199l. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. ali taj interes uvek postoji. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. Zagreb.Otkrivenje 21. Me utim. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. S. mnogim knjigama. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. TV i radio emisijama. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. Mandala Press. ako postoje neki okviri li ne sudbine. Hutchinson. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. Jean-Louis Brau. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. "ASTROLOŠKI KUVAR". pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. "Parapsihološki fenomeni". MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. Beograd. str. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. 1953. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". CITIRANA DELA: NJerner Keller. London. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. Larousse. trebalo bi je samo upoznati.H.15. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji.. str. kako za svoje odluke. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. i mnogi drugi. str. tako i itavog ove anstva. "BIRAMO ASTRO-PAROVE". prekosutra. str. Prosvjeta.

a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. modernoj astrologiji . njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. autora) i izdavali edikte protiv nje. u ra unanju vremena. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). kako nekad tako i danas.A i da potražimo odgovor.tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda.prim. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti.. ima je i u geometriji itd."77 To nije slu aj samo nekad. aut). pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. uklanjanje magijskih ini. Ako je tako.da se pitamo: zašto je to tako? . ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa. samo modernizovana u srednjem veku.) poreklo". autora) poistovete sa magijom. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata ."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. godišnjih doba. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci . . ak vra anjem. aut. uz magiju i ostale okultne kategorije. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. I danas.prim.prim. tuma enja drevnih astrologa. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života.prim. u našem svakodnevnom životu.

Ina e. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. astrologija ima drevnu. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. ASTROLOGIJA. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu.' 'Mag-astrolog. to je realnost svih nas. Me utim. klatno. To jasno pokazuju posteri.a X.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. sportista. koji je esto i danas u upotrebi. Astrolog. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. Linije dlana. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. Uspeh u svim oblastima: poslu. Ponovo na ena ljubav. tarot.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". dlan. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje.'"78 O ito. Ako neko na primer. Priznali mi to ili ne. stvarni i opravdan.. uprkos njenom drevnom poreklu. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. RO ENI MEDIJUM.' 'Vidovnjak.. ispitima. ovekova iskonska. kako da se ispravno postavimo u njemu. politi ara. ljubavi itd. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. Mrlje od mastila. Ako postoji neki cilj. okultnu suštinu. Grafologija. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. opsednutosti i okultnih psihoza. Ne bavi se vra anjem. Francuski i španski tarot.Vidovita po prirodi.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE.' 'G. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". Kristalna kugla. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. Kristalna kugla. psihologija. sre i. Medijum. o emu e biti re i kasnije. Zaštita od uroka. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER . vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . Ako ve postoji potreba za ne im višim. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. onda treba tražiti ONO PRAVO. trgovini. Tarot. Radiestezija. Gatanje propiskom. ima stvarnih materijalnih problema. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. Sve se svodi na isto . usa ena religioznost. astrologija. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak.

bi e jasno zašto to oni ine. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. prori u i njihovu propast. pod pseudonimom Rafael. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). Paralelno s tim. Karl Ernst Kraft. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. Od 1925. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e.prim. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. Rozenberg. u XIX i XX veku.Allen). ona danas cveta više nego ikada. j gj j "nema ki astronom. matemati ar i fizi ar. ili zna ajnih ta aka Zodijaka . autora). a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). Glavne nacisti ke vo e. koja je preživela sve probe i testove? . godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. po nevolji i astrolog." 84 O ito je i na temelju ovih par primera.. esto su savete tražili od svojih astrologa. izgledalo je da je kona no onemogu ena.. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". po eo objavljivanje astroloških efemerida. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja.) Time astrologije." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. stara milenijumima. Hes." 81 U skorijem dobu." 83 Iako je. Himler. šifrirana imena. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND).. nije li ipak ona prava nauka. a i radi opravdavanja vladavine sistema. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE.. Me utim. Hitler. dakle. naro ito u zapadnim zemljama. Jedan od tih astrologa. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. I saveznici su koristili astrologiju. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama. O ito. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata.F. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. a i itave istorije.. zato su se dobijale beneficije i koristi. (pod imenom Zadkiel). Kasnije.

akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". vec "spiritualizam". 1. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. stresova.85 Da li je to istina. pravaca. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. lecenja psihickom energijom. "Novo doba". resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. hinduizam. borbi protiv raznih konflikata. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. psiholozi. sve je tako korisno i dragoceno. kristali. pa nema razloge za sumnju. stresova. ili raznim vidovima "energija". sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. Razne fizicke vezbe. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. medicinari. radiestezija.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. naucnici. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. i mno- . ekologija. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. meditacije. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. ili ne? Da li je astrologija realna. budizam. ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha.ili nadri-nauka". STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. On nije jedna jedinstvena institucija. grupa. razne terapije. misticno hriscanstvo. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. okultizam. psihologija.

seminara. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). i Nenj Age ima svoje lidere. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim.VIII. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. Bendžamin Krim. savetovalista. obdanista). str. propovednicima i guruima. ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. o emu je pisao 1982. skola. 1987. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. vaspitanje. Crossnjay Books. mantrama. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). Sam vode i New Age pisac. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . molitvama. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). i napisala mnoštvo okultnih knjiga." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. ishranu. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. Ideje se sire putem naucnih kongresa. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). NJestchester. Illinois. upotpunjen doktrinom. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. pisanim tekstovima.go drugih pravaca). u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. razvijanja ljudskih potencijala. duhovnim zakonima i zapovestima. Me utim. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). obožavanjem i ritualima.." Texe Mars (Teks Mars).

doba. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000. biznisa i bankarstva. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. ili VELIKIH MESECI. To je u stvari astroloski paganski simbol. vaspitanja i svega ostalog. Veliki. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. itd.). Hijerarahija. Doba ribe je. Inka. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka.po. sto se naziva VELIKA GODINA.p. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. osniva i velikih religija. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. ili Hristosa. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. nauke. koji treba da povedu covecanstvo u njega.H. Maja. Blizanaca (6000. politike. dok e slede e "Novo doba". Velika Bela Loža U itelja Mudrosti. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN.-4000.e. kažu okultisti.H. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10. doba Akvariusa (od 2000. Bika (4000. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama.). ljubavlju i naravno.000-8.H.). Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA.H. knjige. kao Hriscanska dispenzacija. Novo Doba je.p.666 godina. Unutrašnja vladavina svetom. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama. kažu oni. casopisi.000. Raka (8 000.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. pojavom Ucitelja. . Svako doba je imalo svoje karakteristike. Tajno Bratstvo.p.). Hristosa. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda).000.-6000. dakle. Neki od njih su bili. Ovna (2000.H. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. NOVE SVETSKE RELIGIJE.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. koja se uplasila od giganta Tifona.p.p. Pocetak racunanja im je 10. odeljak. Zato se smatra da je to 7. harmonijom.-2000.-rodenja Hrista). bilo obeleženo hriš anstvom. tacno 2166.n. god.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: . "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. . Zato poslusajmo reci zapisane u 2.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18. Ono je simbol bika. . jedna za svaki mesec.24.Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a). . Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. u stvari Lucifera. tajanstveni broj. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. na primer. iji je glavni simbol bio zmija ili bik. Nad svakom zodija kom ku om.26.5) kroz 36 soba. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu.2. bio je postavljen po jedan viši bog. kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). ili laznog.16. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. u Avgustovo vreme. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. kao uto ište palih duhova. od njih 12. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima.14.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". Svaka soba je iznosila po 1O stepena. Uzmite.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. zvezda.27.Sol. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista.7-12. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko). drugi Mesecu (dies Lunae). Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog.

kako Staroga (3. Nedelja 2.SABAT. utorak 4. Jupiter . Time je i opravdan naziv SREDA .broj 1. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. sedmi Saturnu (Saturni dies)". kao u Bibliji.1-3. sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5. ve redni broj 1. šesti Veneri (Veneris dies).6). knjiga Mojsijeva 23. Merkur .5. Tako je zapisano i u Bibliji. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. koja kao i ostali dani nije imala ime. esto se koristi i drugi naziv ."NJOCHE" = sedmice: 1.broj 6 i Saturn . etvrti Merkuru (Mercuri dies). u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1. mesto. Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2. ponedeljak . Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" . Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. Po uzoru na stare latinske nazive.broj 2. Mesec .broj 4.bogova: Sunce .broj 5.tre i Marsu (Martis dies). njemu pripada 7.broj 3. Venera . subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). Mars ."MITTE" = sredina . ponedeljak MON-day 3."sredina" (nema ki MITTNJOCH . 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta .15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . po inak. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni.Matej 28.odmor. peti Jupiteru (Jovis dies). mesto. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana.broj 7.

te ne sazidaše grada.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. zapisan u Bibliji u 1. A kad otidoše od istoka. NAROD JEDAN.sreda --------------. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. što zidahu sinovi ove ji. Zato se prozva Vavilon. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. i naseliše se onde. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. religija. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. pravaca. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. knjizi Mojsijevoj 11. ere. I JEDAN JEZIK U SVIH.3.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. glava. Hajde da si emo. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. i to po eše raditi. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. stih. jevrejskog jezika. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. subota Dakle. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. istorija ne beleži taj momenat. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. a to zna i da svi poti u od jednog. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. da se ne bismo rasejali po zemlji. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. etvrtak 6. tako e. 1-9.SREDINA SEDMICE --------------5. da steknemo sebi ime. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. dan. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Me utim. utorak 4. kojoj e vrh biti do neba. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. ovim nam postaje i jasnije. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. petak 7. I re e Gospod: 'Gle. .

Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666.. koja svojim vrhom stremi ka nebu."89 Zbir svake kolone bio je 111. 111 i 666 kao najsvetiji broj. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. Tako e.kriju naslednici starog plana . 36. 6. Iza toga se ipak.Sunce. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava. verovali ili ne . Nalik starom Vavilonu. 12.Univerzalnog svetskog poretka. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" .) dobijamo 666. tako i u Vatikanu. Kao i to ak ruleta. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka.. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. Ina e. . tako i svetovnih ustanova.

I PRESTO SVOJ. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. I OBLAST VELIKU." (2. nametnu e svoju oznaku . I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. Dodato je kasnije.Dakle. taj broj pripisuje zveri.sotona: "I zver bijaše kao ris. i noge joj kao u medveda. Ta zver. predstavniku te zverske vladavine. (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. Tako e i gr ka re XIUN. male i velike. i usta njezina kao usta lavova. ili "Solarna Mudrost". ili inkarnacije Sunca. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji.stih). koja ozna ava sve avatare. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim. u stvarnosti samog Sotonu. koju je organizovala sama zmija . te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. bogate i siromašne. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj .18. u knjizi Otkrivenje 13. dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. simbolika zverske versko-politi ke sile. slobodnjake i robove. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA .666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine.

obožavanjem Sunca. IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. bogatstvo. nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. koji prori u svakog meseca. OGANJ E IH SPALITI. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA. Ovde je mudrost. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva . ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku.verskim uverenjem .radom . koji se krije iza ovog broja. . a mnogi astrolozi veruju u Boga.16-18.simbol " ela" iza koga stoji um. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost.svetskim ekonomskim sistemom.). ne e ostati uglja da se ko ogreje. i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. ONI SU KAO PLEVA. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA."90 .simbol "desne ruke". On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih.pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. osim ko ima žig. ."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666".svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI. Ovaj broj ima veze sa: ." Otkrivenje 13. aut. . neka stanu sada zvezdari. Gle. . koji gledaju zvezde (astrolozi prim. ni ognja da bi se posedelo kod njega. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666.kupoprodajom . koga je oduvek taj broj predstavljao. .

Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. tiranska sila. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao.ne mogu da razumeju Božje "tajne". ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. ili samo neka zamisao. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. Zato. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. jer ih je okovala jedna ja a. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). oni koji služe Sotoni . Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. suštinsko razumevanje. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje.Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega.vladanja. Isto tako. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". nepopustljiva. daleko iznad svih okultnih znanja. 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . demonima (spiritisti). kako su oni smatrali. budu im. ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. me utim.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. s druge . uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. sudbinu. S jedne strane.

" 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. Potrebna su dakle. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. vrše i inteligentan uticaj. kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu.makrokosmosa.VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA.. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova".deo meseca).) naukama. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. isto tako se zove sudska ili individualna." 94 "U astrologiji. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu.astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet. Još od anti kog doba. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda.prim. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". zra enja.aut.kabali . sobu i ku u .tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim . astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. . nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. autora). terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme. To se naziva: "Natalna astrologija. ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena. Smatra se da. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa.). Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . i da je osnova obema ista. ovek-mikrokosmos. Osim toga. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. Prema svojoj suštini. o ito da su te veze oduvek postojale. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. umesto na injenicama i prirodnim zakonima. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. bio slika velikog sveta . a naro ito sa alhemijom . (od latinske re i "natalis" .ro enje . kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une. kao što je slu aj i sa astrologijom. "upravitelje svetih tajni-misterija". Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). posve ene astralnim božanstvima. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. koja se manifestuje na razli ite na ine.aut.prim. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA.. što je važilo i za astrologe. posebna . on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. nasle enu od vavilonskih vra eva. Ona deluje putem svetlosti. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije.prim.

KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. jing-jang teorija. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. koji je osnova svih paganskih religija nekad. Hindusi i ameri ki Indijanci. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). bogovi. ASTROLOGIJA . To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. Feni ani. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. promenivši samo imena na svojim jezicima. kao što smo videli. Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. ili inkarnacije. Persijanci. dok astrologija samo " ita" njene poruke. bez direktnog kontakta s njom.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). To verovanje usvojili su stari Sumerani. koji: . (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). emanacije. "telo njegovog tela". nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. Grci. koja oduvek prožimaju religije svih naroda. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . Egip ani. Japan). ASTROLOGIJA . prikaze JEDNOG BOGA. Rimljani. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. zvezdanog sazvežda.Novo Doba). pa i kod nas). upravljaju životima ljudi. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. verovanje u kosmi ka božanstva. Kina. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. koji su vladari odre enih ku a i soba. ono se može razumeti ili itati. da su samo njegove manifestacije. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. meditacija. ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. To je osnova SPIRITIZMA .RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. narodi Mesopotamije.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. Ona. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. kao i planeta koja dominira u njemu. a vide emo i današnjeg. kao i NIŽIH DUHOVA.krštenja kao male bebe). U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. SUNCA. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama.SUNCA. dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega.sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" .

zašto i kuda." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. . . OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. jedna za svaki mesec. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. Venera. ve samo promena stanja. .98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu. Zemlja. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. Vavilonjani." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba.. koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" . Mesec. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. (Naravno. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji). Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. kroz 36 soba. (Sunce. verovali su da svaki smrtnik.sobe. asova..svaka ku a . svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". kao najstariji narod. pa se posle smrti one vra aju tamo.. koje su po svojoj prirodi "polubogovi". po 10 dana. 12 meseca nastala su od 12 ku a. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu.. ima svoju sopstvenu zvezdu".Da je ovek duhovno bi e sada.360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu).5 stepena). a ujedno i SPIRITIZMA. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. pa se njihovim položajem predvi a budu nost.mesec ima po 3 celine . . Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja. sli no bogovima. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda.jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. ak i dok je vezan u telu. Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). ."U i da smrt nije prekid života. Mars.Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta.

ona je privid. paganska. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. To nije ništa strano okultistima. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. onih koji se bave magijom. u stvari . o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. egzaltacije i pada. mesto egzila. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA .. pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. Time. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. ve stara okultna tradicija. ili da je ova planeta njegov vladalac). ve Zemlja oko Sunca. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . i svih okultista. Sotonu. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti.. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. ne veruje u postojanje avola kao li nosti."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . jer on nije nikakav entitet. vojske. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. a zatim šta su Isus. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska.. Možda je ovo udno. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. koja može služiti zlu. Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. ve snaga stvorena za dobro. Interesantno je zapaziti.prim. Satani. kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". videli smo. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo .. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. to jest astroloških bogova. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. kao uto iste PALIH DUHOVA. Ta postavka je još uvek zastupljena. to jasno priznaju i tvrde.Luciferu. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. Pošto je on njen vrhunski cilj. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. zvezda."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj .

Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti.. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. U VIŠIM STEPENIMA. Me utim. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. u raznim vekovima. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. aut.). ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. pripadnici nižih loža (stepena. on svuda širi verovanje da i ne postoji. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. ve negacija Boga. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan.sotonom. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. vrhunski majstori hermeti kih."104 Dakle. okultisti negiraju Sotonu kao li nost."103 Dakle. koja vlada fizi kim generacijama. PRIN EVE MASONERIJE. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. snagu . koje su osnova astrologije. STVORENA ZA DOBRO. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. da bi se prikrio njegov pravi identitet. Za inicijate to nije OSOBA. tj. koja je osnova svih hermeti kih. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje.prim. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . prava. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. osobu. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i.) predstavljaju tu Silu. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. iako se izdaju za hriš ane. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. a ne i li nost. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. po etnim) STEPENIMA. otkrivaju i nam njegove tajne sile. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. unakaženog . NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. jer Sotona nije crni bog. aut. Oni (Kabalisti . ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. BRAT STARE ZMIJE. je Jahve (Bog) naopako. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. energiju. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. nego samo strah i prezir.Dakle. politike.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. zli duhovi imaju veliko preimu stvo.prim.. ve sa "onim drugim" .pola životinja a pola ovek. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. itd. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. Današnji uvari Anti kih Misterija. magijskih pravaca . tako ih pomno uvaju. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". VE SILA.

Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. vlastitim sotonom. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. . nedostupnima za ostale lanove. ovekove "niže prirode".. "energetskog polja" oko svakog tela. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema."109 Jasno se prikazuje. i kad igra . zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. šta oni smatraju pravom religijom: ". vlastitim prirodnim bogom. i naravno .obožavanje njega. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. kao marionete. masoni. "stara priroda". On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. ve samo kao neka bezli na sila. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije."107 Iako prikazan kao negativna. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom.u stvari potpuno manipuliše ovekom. Lucifer se proglašava "bogom prirode". vaš najdraži prijatelj. hriš anskom i jevrejskom Bogu. Vide emo zašto. povla i te konce. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije". Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. iako skriveno. vaš sluga. Zapazite ovaj momenat. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. ili je pak vrhunski bog kosmosa. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. princ tame. vaša nebeska služavka. koji je ravan Adona-ju.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. On se smatra "ravan Adonaju". (jevrejski izraz za "Gospod")..veruje da Sotona postoji. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom.. vaš majstor."111 Ova religija je dakle "filozofska". Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv. o emu e kasnije biti više re i. "bioenergije". ak nije ni zao. viši adepti. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. koje smo ve videli. Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. Šta više. gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima.. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. jer e kasnije biti jako važan. Ona je "verovanje u Lucifera". viša li nost. Me utim. zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno.

bori se za ove anstvo protiv Adonaja. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. na in kako se pristupa izvoru snage života. Biblija o sotoni. i druge u paganskog boga Sunca."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . Adonai (ili Adonaj na jevrejskom.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. On se predstavlja kao borac za slobodu. Oni su spremni da. ili suparnici. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja.kao "Bog mraka i zla"! Dakle. u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. a Adonaj.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). koji je došao posle ubijenog Avelja. Jedni služe sotoni. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. a drugi Sita. Bog Svetla i Bog Dobra. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. jer bi to moglo biti katastrofalno. Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. pošto je i on bog. Boga Mraka i Zla.116 Jedni su bili potomci Kaina. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. Zbog toga su i nazvani druga ije. ve je u pitanju duhovna tama zla. biblijski bog hriš ana i Jevreja . i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera.hriš anskog) Boga Stvoritelja. ambasadora. rival Vala i Ozirisa. Me utim. onda je on nau io tajne svoga Zanata. Kona no. a drugi pravom Bogu. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. stvarnost je sasvim druga ija. u stvari. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. laži. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. To su znali pripadnici i jedne i druge. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. Time se vodi borba protiv Adonaja. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. "sila tame". Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . uklju uju i i astrologiju. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. ubistva. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. iscelitelj i spasitelj ove anstva. u ine i krvoproli a. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja.Dakle.jedne u biblijskog (jevrejsko . u stvari Lucifera. biblijskog Boga.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . revolucionar. vrhunski adepti ga smatraju bogom. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . ravnim biblijskom Bogu.

vetrovima. 120 . 12. .130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja.raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov.127 .141 .142 što e ponovo uraditi. Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu. zbog ega je i nazvan protivnik. po ev od III veka pre n. glava 9. koja se zove avo i sotona.122 . koji nisu služili sotoni.126 ali i životinje.139 .Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi. .137 .. grom.opadanje.143 .avo navodi opsednute na fizi ku agresiju." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.121 .avoli veruju u Boga. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima. 134 .. Nikada oni.145 .avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine).125 . Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO. Poti e.on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži". stih: "I zba ena bi aždaja velika. šalje ljude u ropstvo.navodi ljude na protivljenje Bogu.133 . sva u.129 .opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132.140 . greh i mržnju..uragan. neslogu i zlo. .u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu. Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje. ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.duhovi avolski ine uda.kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.trese zemlju.duhovno "rešeta" apostole. pustoši zemlju i gradove.imitira an ela svetla. kao što smo videli do sada.opada . koje može i sam da prizvodi).144 . Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: . plja ke. ali "drh u". bolesti.stvarao je nevolje pravednom Jovu . želeo je da se izjedna i sa Bogom.128 . stara zmija.vlada atmosferskim pojavama. koji su bili zavedeni.Još na centralnom kosmi kom nebu. od gr ke re i diabole ( ) .sotona stvara zavist.navodi svoju "decu" na nepravdu.daju natprirodnu snagu za zlo. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti..119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu .123 i ne samo ovom oveku. pre pada na Zemlju. okrivljavanje.124 .Bogu. ."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu.stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice. .otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim".ere.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) .135 .136 (ciklonima uraganima. "drma carstva".

kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. ali i da Ga ne voli. ako je Bog stvoritelj svega. da primiš slavu i ast i silu. ho aše posred kamenja ognjenoga. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. prekrasan i sjajan. Kao i svim drugim bi ima."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. i ja te postavih. onih."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. On im daruje i slobodnu volju.149 U najve em broju slu aja. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao. Me utim. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. ili straha."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. jaspis. hrisolit. stvara ih "po obli ju svome". NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju.da li e Ga voleti. ukoliko se donese pogrešna odluka. safir. pomazan da zaklanjaš. Ali.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. To je u stvari prava sloboda. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. ili ne. ona donosi i velike opasnosti. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. "krvniku ljudskom. u jednom momentu on se promenio.146 . Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. ocu laži". Pošto je On ljubav.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". topaz. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . kao i svako drugo bi e. Gospode. jer si ti sazdano sve. smrtonosan. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si.147 . To nije ljudska sebi na emocija. smaragd i zlato.. ve ljubav. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. Sa tom mogu noš u da pogreši. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. Taj an eo je bio izvanredno lep. ti beše na svetoj gori Božjoj. "Ti si bio heruvim. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. kao što je naša planeta. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima. gr ki agape ( ). Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. dijamant. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . i po volji tvojoj jest i stvoreno je."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. Bog ga je stvorio savršenim. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. onda ne može primati službu iz moranja. karvunkul. porobljavanjem i kona nim uništenjem. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova.

10.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. knjizi Mojsijevoj. 2. Ne ubij.lažnih bogova mu tako e smeta. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. 4. pred careve u te položiti da te gledaju. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . Deset Božjih zapovesti. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. u stvari idol . poglavlje. poglavlje i u 5. Ne kradi. Zabrana obožavanja idola . dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. i druga: ". " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. Bio je to prvi narcis. Luciferu je on o ito smetao. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. potrebno je da ga bar malo upoznamo.nemojte previše da se bavite sobom. ve ho e da on bude na njegovom mestu. 3. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. kao što je i Lucifer. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. 2. 8."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad.pojava bezakonja.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Poštuj oca svoga i mater svoju. ve SAMO O SEBI. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. što je zakon i za našu planetu. Ne pravi sebi idola niti kakva lika.lažni bog. 20."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima. U celosti one su zapisane u 2. ja sam Gospod. Ne ini preljube. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. 6. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. 5. 7. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. nemoj imati drugih bogova osim mene. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. Ovde je samo skra eni izvod: "1.. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji."155. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. dok se nije dogodila promena . Da bismo to razumeli. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Ova re jasno govori o zakonu. nemoj im se klanjati niti im služiti. . ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 9. Mojsijevoj 5. izjedna i u se s Višnjim. egoista. Ja sam Gospod Bog tvoj.. 2. On ne želi da prizna pravog Boga. A to emo videti uskoro u knjizi. Ne poželi što je tu e. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. pošto je on poželeo da bude bog. baci u te na zemlju. jer ete i vi pasti.

i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". izopa iti veru u Boga. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. zavidite nekome. On mrzi ljubav. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. demonima porobljena svest. Takvom razbojništvu u i i ljude. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. da bi što više ponizio Boga. perverznosti. kako bi ih naveo na svoj posao. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. homoseksualnosti. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu .nepoštovanjem roditelja. "Bog je za sve kriv". LJudska. Ako to radite. kao izvoru njihovog života i postojanja." Po njemu. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. nametnuta je kao vrhunski princip.to je božanski zakon. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. 7. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. nemoral i niske strasti. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. srušiti Božji zakon. što on nikako ne može da prihvati. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. 8. pošto mora da laže i kleveta Boga. okrivljavanje. NJegov glavni posao je opadanje. želi što više da ih okrivi. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. kao da je on pravi vlasnik. Što je još gore. ne podnosite nekoga. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. Nasuprot svima njima. vrhunski zakon. Stvoritelja. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. a tako e i njihovom Stvoritelju. pošto je silexija. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva.sotone! Tako e. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. nasuprot biblijskim i Božjim. kako u vlasti . smatraju i da su njihova tuma enja. sve što ovek ose a intuicijom . To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Me utim. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. "Bog mu se sveti". tako i prema Bogu . On sve smatra svojim i prisvaja. Ako mrzite. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. 10. veka. 5. 6. otima i lopov. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. on to radi i fizi ki i psihi ki. 9. on tera ljude da hule na NJega. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. u domu . da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e." " ini kako ti je volja. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". pošto je prestao da poštuje svog Oca. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. Naravno. bi e celi Zakon. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. silovanjima. i 2. pošto je postao krvnik.revolucijama i politikom. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. pošto on mrzi ljude. lezbejstvu.g 3.

Bahus.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika.. Astrologija . vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. a ko izvrši i nau i. Vaal. vrhunskog boga astrologije.hiljadama godina ranije. Lucifera. kao Bog se nije promenio. Sotona se. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. sli ni masonima. Kvecalkoatl. o tome kasnije. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. ali se radilo o istom kultu.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti."162 ". Mitra. AVO. a protivite se avolu. naravno. i pobe i e od vas."159 Jedino rešenje. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. O istite ruke.. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. grešnici. Tamuz. gledali su u nebeski svod. NJegove re i su važe e sve do danas. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. Val...mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. ovek je obožavao Sunce. pozivam vas . prvobitno. i drugi. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. i on e se približiti vama. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac.Isus Hristos. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. Približite se k Bogu."161 Lukavi mamac. Albert Pajk. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci. Ali. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. U svim starim religijama vode e.). i nau i tako ljude. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. planetarnih i zvezdanih bogova. popravite srca svoja. u . koje vam mogu predložiti. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. itd. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. Amon-Ra. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. u obliku obožavanja kosmi kih. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. nepostojani. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. mason 33. Pan."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. jer SUPARNIK VAŠ. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas.

nevidljiviog boga. Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. zba ene sa stepeništa piramide.prim. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. gutao je bezbrojne ljudske žrtve. 1519.. eto. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen.."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . proro anstvo ispunjava.prim.. aut. homoseksualnosti i lezbejstva. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. odnosili su ku."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru . On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora.. Vala. mada sami nisu imali brade. Izvršivši poslaništvo. ne isklju uju i dojen ad. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima .prinošenjem ljudskih žrtava.. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo.j g j . Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. pa ak i decu. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. i osnovao državu. Pošto postoji dobro i zlo. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. Mitru i Apolona. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva.. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. aut. njemu su se prinosile ljudske žrtve. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. žene. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. srca su jeli sveštenici.tamu. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. "NJen ritual.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. dvopolan. u skerletnoj ode i. obdario ih mudrim zakonima i religijom."167 Zbog toga. g .). Adonisa. iako je ovaj bog smatran dobrim. okrutan i krvožedan.Sunce.). pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. personificirali su ga kao Bramu. Krišna je u hinduizmu bog .. Amona. Malkarta.Suncu. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. muško i žesko. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. j p . Ozirisa. a trupove. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao.."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. muškarce. Peti sveštenik. i kao muški i kao ženski. meksi ki i aste ki mesija. Sve one imaju velike sli nosti. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima.

Hol (Mainly P.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. pa i u astrologiji. stepena) anti kih misterija . Nažalost.Vide emo uskoro. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Još uvek se i danas u 20. staroj Vaviloniji. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu. One su bile prisutne u svim versko . Ali to nema veze sa astrologijom.satanizma.. jer su po njihovom mitu. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. Ali. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca.Misterije. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. Palestini (nekadašnjem Hananu). to nije samo stvar prošlosti. doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. koja je osnova svima njima. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana.masona: "Svako od paganskih bogova. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. Ko stoji iza ovog simbola? . kao što nije ni dan . Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. Time se zlo opravdava i ovekove uje. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. ili "hieros" ( ) = svet. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu. nije bila poznata. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne.okultnim pravcima. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. U narodu ta injenica. stepena. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI. pored javnog i otvorenog obožavanja. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE.. nego samo literarnu. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. sistem skrivenih. šifara i simbola. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . simboli kih poruka. Sumeru. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . naravno.danas ve ini ljudi. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu.i dobra i zla. to nije slu ajno. koji je posve en tom istom bogu Sunca. Tako e. SUŠTINA MISTERIJA Dakle."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". jer ono je izvor Svetla.

lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. "3. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega. Upravo zato je i astrologija tako popularna. koju oni. zaodenuto velom duboke misterije. "4. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". U RE IMA I U SIMBOLIMA. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti. naravno.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". ko nije pokoran sistemu. Ove Misterije su."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. Oni koji poseduju znanje tajni. uspeo da prodre u njih.sveštenike."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života. politi kih. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. U suprotnom. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva... poslovnih. Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola.nepoznato. a u tajnosti drugo .ona za javnost ima jedno lice. ekonomskih. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. sukobljava ove anstvo u 20. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy).. u RITUALIMA."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). veku."183 I to.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). navodno.. "2. Pošto je astrologija misti nog porekla. To zna i da je astrologija..ove Anti ke Misterije bile su."176 Da se ne bi tako lako otkrile. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih.."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1. "posve enima". ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. jedan za širu javnost.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. sem putem SIMBOLA. kao još uvek nerešenima. on kaže: ". moralne i socijalne probleme sa kojima se. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. etvrto . pa i ratnih. za nju važe ista pravila . Kao i sve stare misterije. nikako ne žele da otkriju javnosti. intelektualne. koja je duboko ušla u te Misterije."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. kad je re i o astrologiji. koja je poznata u narodu. Tako e. ve i današnjeg. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama. S druge strane. ne samo nekadašnjeg anti kog doba. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT. ONI PREKRIVAJU TAJNU. skrivene u BROJEVIMA. .

adepti. a uve e zalazi (kao da umire). što su im merenja postajala preciznija. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Da bi predstavili svoje rituale važnima. upravo sveštenici baratali matematikom. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno."Bog" (koga hriš anski sveštenici. Ohrabriva e obožavanje Sunca. nedos-tupnim ostalim ljudima. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. što mnogo govori."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. u protivnom oni. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. I zato je trebalo moliti ga neprestano. ve dobrovoljno. Narod je pla ao danak adeptima. mnogo više je pitanju onaj drugi. što može i da ne u ini. zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . formalisti ki. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". ini se da luta po nebu. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. koji rade na sli an na in). sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. i Sunce se ne e pojaviti. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. fizikom."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . jer on može odlu iti da se ne vrati.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. Zna i. A kada bi to shvatili. bilo jednom u šest meseci. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. a na mesto "Sunca" . Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. dok god su bili uspešni. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. dakle. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse..tradicionalni. da ne bi došlo do katastrofe. Me utim. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. astronomijom i svim vrhunskim naukama. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. ne e posredovati u njihovu korist. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". samo Bog. Ili.na istoku. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . u svim narodima i vekovima. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. Mogli su ak da predvide. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. adepti su izvodili divne. Ali. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. Adepti (inicijati) e. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. navodno. "niti bog koga treba obožavati.. Me utim. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2.

nije jasno."187 Dakle. ere).prim. Ime Hananskog boga. ako ho ete da im budete lutke . Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1. ali kada su svi njeni napori propali.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. uzela svog mrtvog brata. Palestini. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . 'Vel-fegor'. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. Mesopotamiji. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. on se smatrao odgovornim za plodnost države. to vam ne savetujem.prim. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. izvorima. "muž". itd. milenijuma pre n.. Etvaal188 itd. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. kasniji carevi u Vaviloniji. pre n.).33. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. i odnela ga na brdo bogova. Mi vidimo igra a. bog suše i vreline. i zato je bio poistove ivan sa Adadom.samo im verujte! Me utim. Dakle. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". pošto je tekst odlomljen). kao na pr. stenama. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. tog posebnog podru ja. Valtasar.11. Tako e. aut. 3. "Gospodar". aut. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim". na pla-ninskim vrhovima. On ozna ava boga Sunca. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. 'Vaal-hermon'. kao glavnog boga prirode. 2. g. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. a njegov suparnik je bio Mot. Po ev od Nevroda (oko 2200. itd.). gde je on .. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota.7. kao u nazivima 'Vaal-gad'. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. 8.. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2.) je bila Anat. i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. 'gospodar'.ere) nadalje. On je bio bog oluje. tj. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". Dosledno toj praksi. kada bi znali pravu pozadinu.

Vaala itd. To jasno svedo e i njihovi: . a onda naglašenije. Albert Pajk. gde je on vaskrsao u novi život. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). Izis. bratstvo. ima kabalisti ko zna enje božanske energije.Sunce i boginja . aut. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. koji opisuje stari vek. magijske pravce. Svetlosti Života. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem. Dijane ili Ištare. boga Ozirisa. i gle. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti."193 Naravno. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. donose i novi život poljima i vinogradima... Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. oplakuje Ozirisa. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . U masoneriji. kako su Hananci verovali. Sa slovom Jod u centru.). da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca. dvema glavnim sezonama Sirije . suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša. i rezultovali su. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. Posle toga. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. i odnela ga na brdo bogova. i donose plodnost."192 Masoni. jedan od vrhunskih masona kaže: ". letom i zimom.. koje kao izvor materijalnog svetla.. uzela svog mrtvog brata. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. a i danas u magijskim pravcima i kultovima.Palestine.Mesec upravljaju godišnjim dobima. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.prim. u stvari obožavaju astrološko Sunce . Dobra i Lepote. Isto važi za sve okultne."190 Slede i tekst kaže: ". smatralo se. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. ILI SVEVIDNOG OKA. koji je oli enje Sunca. univerzuma i Sunca.svojem besu nadja ala i ubila Mota. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no. koji je vrhunski cilj astrologije. ili Ozirisa. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. i hananskog boga Vaala.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. kao simbol suverenog Autoriteta."191 U itavom Starom zavetu.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. po kome bog . boga prirode. odeveno u crno. koji obožavaju Sunce. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju.

ve ceremonija od zna aja. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. Smatralo se da je to ritual pro iš enja. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca... ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. aut. oko oltara. jednog od dvanaest sinova . koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari.prim. kada su pravili krugove oko oltara.. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. i jaka. korak po korak. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. kruženja oko crkava u procesijama. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici .) napravi prvi krug po loži. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion."197 "Ovaj ritual kruženja."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. on. podu avanje kruženja nije samo puka parada. njegov bog. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). od davnina do danas. Stoga. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije."196 "Ova praksa. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca.masoni: "Kada kandidat (masona ."202 " = "Bogom nadahnuto")."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. tako i istorijske izveštaje. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. igranja u narodnom kolu. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG. stvaranje kruga u magijskim ritualima. nalazi se na Jugu."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. itd. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'." 201 Ona ima kako verske.. hindusima i drugima. Jedno snažno svetlo. Semitima. igranja oko vatre.

odakle su mršave kao i debele krave izašle. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. Utoliko što je Nil. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. koje ljudi prave da bi im se klanjali.10. budu i van o evog prisustva. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. oni su bili mudraci nacije. a on stoji na jednoj reci.vra ara. BOG E JAVITI dobro faraonu. pripadnik 16.11). zaodenute simboli im jezikom tog vremena. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. i stadoše pasti po obali. s kojom su oni imali kontakta. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. ružnih i mršavih. koji se ovde spominju. praoca izraelske nacije. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. te iza e pred Faraona.magijske sile. a on se obrija i preobu e se. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava. I gle. i bili su uvari okultnih ume a. U tom se probudi Faraon..nisu poticali od iste natprirodne . oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. pne. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. Dve godine kasnije. ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'. niti je bio bezli na kosmi ka energija. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . Korin anima 2. za razliku od egipatskih. proricanjem budu ih doga aja. U tom se probudi faraon i vide da je san. krave . a onoga obesi. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. egipatski faraon. Pa opet zaspav usni drugom. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega.izvor života. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. Taj Bog. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. vladarske dinastije Hiksa. i brže ga izvedoše iz tamnice. koja ose a. koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. magijom i prizivanjem duhova. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. usnismo u jednu no ja i on. On je bio jedini pravi Bog.' Tada Faraon posla po Josifa.simbol božanstva plodnosti). Mudrost Božja nadmašuje. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu."koji objavljuju magijske ini".. davne 1669."203 Izraz GATARI. i pripovedi im što je snio. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . nije bio jedan od dve stotine. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. hijeroglifskim spisima. sluga zapovednika stražarskog.. I gle. On je li nost. i mi mu pripovedismo sne. Ukratko. nasuprot svim lažnim izmišljenim. i stadoše pored onih krava na obali. on nam kaza šta iji san zna i. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. .' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova.Jakova. A iznad svega.

Ne samo u Egiptu. oje jud p a e da b se a ja O je ost. kao pravi doma in. magije niti praznoverja. otac i cela familija. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. Sva mudrost najve e škole magije. koja je kona no preseljena u Egipat. Ali. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. Naravno. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. I NA SKORO E TO U INITI BOG. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih.Mojsijeva 41. što iza oše iza onih. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. a preko njega i mnoge druge. U tom trenutku. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. sve što je moglo da se uskladišti. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). Me utim. jer e biti vrlo velika. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Naravno. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. zajedno sa Josifom. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. ve je predložio i REŠENJE. Tu su živeli bezbrižno. nego i u ostalim zemljama. da bi spasio itavu naciju Egipta. asup ot s a š je . jesu sedam godina. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. onda može da bude tako. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. posle savetovanja sa mudracima. odakle su dolazili da kupe hranu. silose sa sušenom hranom i prodavao. A onda. oja ose a. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i.37-57) nalazimo da je Faraon. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. Za to je izumio posebne silose. Josif je otvorio žitnice. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. i neka uvaju. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. te je narod preživeo. (Naravno. za sedam rodnih godina. kada su došle gladne godine.prim. aut."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. . bili su potpune neznalice. bez obzira na okolnosti.og. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. Sedam lepih krava jesu sedam godina. A sedam krava mršavih i ružnih.).

koji je na žalost .zaboravio. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. vra ara . niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima.adepta originalnih."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. postavši "pripravnik". god. i kaza stvar Ananiji. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. Donekle. pa emo ti kazati što zna i.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. sa kojima su. Po njihovim obe anjima. graditelji.. pre n. ere.ere). oni su bili dobri arhitekte. Zato nije udo što je od njih. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. pre n. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. i prihvatljivi lekari. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. Iako nau eni tim znanjima. tadašnjost i budu nost . Me utim. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562.apsolutno sva znanja i mudrost. astrologe i nau nike. I što car ište VRLO JE TEŠKO. 2. I do oše i staše pred cara.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. kao takvih. bili su u pravu. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. (Isto je i danas kod ve ine politi ara).njegov san. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i ."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. ere) usni Navuhodonos san. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti . Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. pre n. samo oni mogli da komuniciraju. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost.." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. drugovima svojim.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. navodno. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. godina je prema tome 604/3. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. Nadanje. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. Kao takvima. mudraca. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. ere. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. g. pre n. Misailu i Azariji.

ZNA ŠTO JE U MRAKU.boga Sunca. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. Bože otaca mojih. GATARI. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. ali ovo je nadam se. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. koja ništa ne zna i neupu enima. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE.. a posebno u Vavilonu. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE. ovaj mladi je znao vrednost molitve. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . On je bio siguran da e Bog. san je istinit. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. do kraja istorije ovog sveta. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima.. ak i "nerešivih" problema. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. pa i ne postoji )! Me utim. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. fizici."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. niti u namere Božje. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. Tebe. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. jedna Vaala . kada je u pitanju ovako važna stvar. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. Proroci pak. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. druga Boga Jahvea . astronomiji. književnosti i pisanju). hvalim i slavim. pošto ona nije tako poznato u javnosti. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. stih).Stvoritelja Sunca i celog svemira. i tuma enje mu verno. u to doba na istoku. medicini. I ON MENJA VREMENA I ASE. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. astrologija ima svoju terminologiju. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. kad si mogao otkriti ovu tajnu. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220.majstor 34. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. današnjom masonskom terminologijom ."216 Kada je došao do cara. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA."218 Ina e. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja .

dok je obrnuto nemogu e. zvane pozitivni. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti .). zvezda. aut. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. danas odba enoj. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . ili. Ali. zasnovan na astronomskom prikazu. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa.prim. uzeti). kvadrat (razmak od 90°). ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. egzaktne nauke. me u njima i Julevno.Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. U tom slu aju su druge manje važne. aut. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). Tako e. Oni po ivaju na staroj.).) u znaku koga pokriva prva Ku a. ascendent. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. kao i za sve ostale astrološke ideje.prim. da li su "pozitivni" ili "negativni". ve zamišlje-ni. ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224.). Da bi bili razumljiviji. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu.. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. kada nai ete na njih.5 (razmak od 135°). ne sve. u astrologiji to nije potrebno."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . za razliku od astronomije.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . ASCENDENT . sekstil kada je razmak 60°. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . Iako ima neke elemente nauke."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. trigon kada je njihov razmak 120°. ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje.Šastron . njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. razlikujemo više harmoni ne aspekte.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA .aspekata. i 'lambanein' Šlambanein . ASPEKT ."225 Tako e i ovde važi pravilo. aut. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. koje podjednako deluju na sve ljude.prim.). Taj raspored nije stvaran. što je bio u upotrebi do XII veka.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema). O ito."222 Od vrste tih uglova . zvani negativni: opozicija (razmak od 180°). zajedno sa me usobnim uglovima . Prema njemu.prim. itd. nisu stvarni.. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°). da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude. polukvadrat (razmak od 45°) i 1. koji su konjunkcija (združivanje ."(od gr ke re i 'astron' ."(ili konfiguracija). samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. ASTROLAB .e.. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. niti stvarnog uticaja. aut. Me utim. uzimanje u obzir prirodnih zakona. astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku. Neki astrolozi s kraja XIX veka. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa.. kao što smo ve saznali.sudbine. ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca.prim. ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. u kojoj je sve "astronomski" precizno. Me utim. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. aut. Kompletan horoskopski krug.

"231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. koje astrolozi esto definišu sa intuicija."230 Ono što je re eno za aspekte. Uran i Mars. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. DOMICIL . Saturn. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. koliko su ih videli nekašnji Egip ani. "stanište" jedne planete. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. jedna ku a od 12. Identi no 360° u krugu."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. koja nije u središtu planetarnog sistema). Time je svaki Mesec. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec.me usobne uglove planeta. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. pa prema tome ni negativni položaji planeta . u zavisnosti od datuma ro enja. koji su upravljali ljudima."Sinonim za nepovoljan aspekt. ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. DIREKCIJA . NJihov je uticaj najmanji u . poti u od bi a koja su predstavljena planetama. bio podeljen na 3 sobe po 10°. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . inteligentni psihi ki uticaji na oveka.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. "U nekim znakovima su gospodari.. nazvanih dekade..227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. ve samo zamišljeni. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve.. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno)."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta.. DNEVNI PROLAZ . a neki i zli."Svaka planeta. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. ". Naravno. disonance..Zapad."232 Ina e. Prema tome. ili uticaj. prema u enju astrologije. koji nije stvaran. ve stari anti ki paganski bogovi.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. DEKADE . isto važi i za negativne aspekte . kao što su Neptun. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. sobom. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom.. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). ovaj pojam ozna ava "stan". po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT . koji su bili uzro nici bolesti i nevolja. Me utim.demoni. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. ili nebeskog tela. Prema tome. ose aju se dobro."226 Ina e."229 od kojih su neki bili dobro udni. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. na-ro ito dnevnim. to je domicil planeta. Oni vrše direkciju. to nisu hriš anski. pod upravom lokalnog "boga".disonance nisu realni. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. Time je svaki ovek.

naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. progone i sl. ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja. Tu spadaju: . da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima. znakovima gde su u egzilu (u izgonu. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih).priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta. proganja.prim.i elementarna . izgnane (?!). onda se one ne poklapaju sa sazvež ima.latinski naziv za blizance. DOMINANTA . razmislite koliko u svemu tome ima logike.. ni opravdanih nau nih osnova. Ako ih neko izgoni. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une. iako geomanti tvrde suprotno.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova . onda je to me usobni rat. DOMINACIJA . Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima. j .aspekata. DOMIFIKACIJA .g p ."234 Pošto su sazvež a stalna. pa ak: ". a da su na tu im teritorijama ugrožene. posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i . Svakako.gatanja."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. prognani). sposobnost gospodarenja.Planetarna dominanta . I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu .Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova.). Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no.zodija ka .jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna. re i domus. Jednom re ju. svoju teritoriju."(od lat."237 . GLEDANJE U KARTE . Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja.."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. ."pozicija planete u njenom domicilu. što je ista paganska mitologija). pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. opet ne bi mogla da bude ta na. GEMINI (GEMMINI) ."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. Me utim. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. jedan kao znak ro enja. Me utim. ku a). osim mene nema boga. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova. GEOMANTIJA . Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . aut. GEOCENTRI NI SISTEM .uticaji dva znaka horoskopa. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. isto politeisti ko shvatanje sveta. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom. ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu.na in proricanja . ko su oni? Da li su pravi bogovi? . Kako je to mogu e da nebeska tela. ve Sunce.

4. Tako e.red Vitezova Hramovnika. satanski.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. AVO .magijskom naukom.na temelju astroloških simbola.red Iluminata. O ito da astrologija nema ništa protiv. Pre svega. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. Me utim. ocem laži. ni jedne re i osude. on je samo ono uro eno zlo u oveku."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. 7.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). Me utim. Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. 6. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.241 EFEMERIDE . Predstavlja biseksualnog avola. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. što je osnova i astrologije. 5. Zato oni koriste druge. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo.red Malteških Vitezova.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri). prisutne u magijskoj praksi."240 EZOTERIJA . ali se one ne smatraju kobnima. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. minutima i sekundama). Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". plava i crvena. kao i svakojake perverzije.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). NJegove boje su žuta.red Vitezova Svetog Groba. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. pojavu podsvesnog. Sve što uradi prividno dobro. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. one su i astronomski podaci o dnevnom. Za sve te položaje koriste se postoje e karte. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no . instikata i niskih strasti. koristi samo kao masku za još gora zlodela.sotona nije loš. 9. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. 10. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama.Gnosti ka Katoli ka crkva. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE.red Vitezova Svetog Graala. a dobro zlo.red vitezova Svetog Duha. 3. On po tome nije sasvim loš. 2. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. kao i pohlepe. i u stepenima geografske širine. što samo po sebi nije kobno. ženskih grudi i muškog tela. Od njih evo samo nekih: 1. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. 8. sedmi nom. uglavnom psihološke trikove."238 Ovde se iznose interesantne misli. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila.

.. osim Venere i Plutona.svoju teoriju. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). ZODIJAK .. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. EGZALTACIJA . ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega."246 ."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. Dakle.bukvalno prevedeno. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. zona nebeskog svoda ". EGZIL . Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. na osnovu Biblije.položaj planete suprotan njenom domicilu.. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. EKLIPTIKA ."242 ". pa se ta osobina pripisuje planetama. Sunce se."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu.. zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. jedan aspekt opozicije za sve planete. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. "životinjski krug".5° geografske širine. U stvarnosti nema egzila. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju. sposobnosti i znanje .kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. izme u dva ozna ena datuma za taj znak. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka. karakteristika samog Lucifera."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. što je na duhovnom planu."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta.. ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove".u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). naravno.. tj. mestu boravka. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. ELONGACIJA ..

"Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima.demoni.putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove). koje je drevna vavilonska nauka nazivala .Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. koja nema stvarne astronomske osnove.. koliko sadrži jedan znak. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. Drevni Vavilonjani su ih nazivali . ingredi .demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. ZODIJAKALNI DUHOVI .4. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. Celi zodijak .. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba .ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. Pošto zodijak u stvari ne postoji.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a .avoli.3. u torbici itd. od 30."251 Ovo nije retka pojava.ulazak. KARTA NEBA ..4."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova."Ima ih 36. okultnu dušu i okultne vibracije. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. Da bi im se zahvalili.duhovi pakosti248 . Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba.droge). u nov aniku."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva . 8. 15. To je u stvari glavna suština astrologije . i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. INGRESIJA . onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.unutrašnji ose aj ili predose aj. Uglavnom. Jedni su bili za verno držanje tradicije. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori). vaš duh je Asikan.. INTUICIJA . Azentaher itd. Ako ste ro eni 26. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu.poti e od latinskog ingressus. Jasno je da ovo nije stvarna putanja. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. jedan Mesec). Ono što njima daje uspešnost je intuicija. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? . li nog elementa vezanog za osobu astrologa. a drugi za uvo enje intuicije.demoni. a Biblija .. Oni su zaštitnici.) s mirisnim esencijama. ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije..250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. ve samo zamišljena. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu..j Dakle. u xepu. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. koje odgovaraju odre enom duhu. Zenaker. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu.

kada se govori o ku i."252 Me utim. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova. KOSMOGRAFIJA . Šta više.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. a kada se spominje soba ."254 Ova izjava je sve kazala. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. sa položajima planeta u trenutku ro enja. ili sobe od po 10°. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. Zovu se ku e . kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. kao i znakova. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji."253 Zodija ki krug. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. nebeski svod. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. karta neba. sa po 3 dekade. Važnija je tradicija. KU E . pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . Ono što je važno u astrologiji je intuicija. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. re je o 1/12 zodija kog kruga. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. dekada.Sunce. u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta.sastoji se od kruga obeleženog stepenima."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. ali po druga ijem rasporedu). te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). kada je u sredini i ne menja svoj položaj.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. kada su na istoj liniji. ku a (tako e 12. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. u stvari samih demona. rasporeda zodija kih znakova. Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba.združivanje .položaj na nebu. je podeljen na 12 delova. Sunca i Zemlje. Ipak. svih važnih elemenata i ta aka. ili horoskop. tj. Sve ostalo je manje bitno. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. Zato. podku a. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. Ipak. KONJUNKCIJA . "To je ono što se naziva tema ro enja. Tako e.KARTA NEBA . osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije.podru ja neba od po 30°.

astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. poslednjeg velikog egipatskog varaona. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom.pojam za Sunce i Mesec. medicina i muzika. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom.n. p. koji obasjavaju Zemlju. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . a ne za obi an narod. Me utim. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare. poti e od Hermesa Trismegistusa. HALDEJI . pre svega magijski paganski sveštenici. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa."255 LONGITUDA .).e. pa i samim biblijskim Luciferom. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. Ina e. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!).geografska širina ili ugao položaja neke planete. ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika.) asove ro enja."256 Dakle. astromonija. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. smatra se prema okultnoj tradiciji. a naro ito sa alhemijom. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una.nau no ispravna. To je pre svega zato što astrologija nije nauka.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. HERMETIZAM . astronomski prona en i dokazan. Me utim. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. nego naprotiv .Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". oba e u jamu pasti.prim. ve okultna religija. TABELA KU A . oko toga nema opšteg slaganja. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom.autori astrologije. HELIOCENTRI NI SISTEM .nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo."U toku svoje istorije.linija za koju Sunce zalazi. glavni pali an eo. aut. izražena u stepenima."258 Hermetizam kao pojam."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. ."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim. a slepac slepca ako vodi. SVETLONOŠA . astrologiju to ne interesuje. HORIZONT . Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom.pravi nau ni raspored planeta. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika.

Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. mi smo u svemu programirani. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. CIKLUSI . Kada se dublje u e u njega. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. radi lakše manipulacije lakovernima. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja. Me utim. Neko upravlja nama u svakom trenutku. ak i ako se baviš astrologijom. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. nikako da osudim bilo koga. dragi itao e. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. a još manje u hriš anstvu."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. i skopeo (skopenj) = posmatrati. aut. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. Zato ne treba gubiti vreme oko nje."261 Zato. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. a ne preporu ujem ni vama. sa uvo e-njem zodijaka. i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . koliko god se tvrdilo druga ije. ona nema nikakvih realnih osnova. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. Prema tome. prora una i karti neba. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba.prim.). iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije. Me utim."259 ULA . Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku.HOROSKOP . KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u . ova re postaje sinonim za zodijak. a kasnije. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. jer to je njena svrha.

"263 Zmija koja predstavlja Sunce. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. Japan. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. kao što je. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije. koji spasava svet. Po legendi. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. koji je zaštitnik lekara. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla. te prema tome i vrhunski sveštenici.. Bog medicine Eskulap. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. astrologije.). dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. kralj svih bogova. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262..."267 Dakle. ili Asklepius. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. A Eskulap je. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI.... Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. Oni su bili istinski Sinovi Svetla. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. koji treba da "prosvetli svet". Indonezija. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa.."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. na primer. i univerzalnog spasitelja ove anstva. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet".. a ponekad su nosili naziv Hidra. NJihov simbol bila je Zmija."265 Zmija je dakle.naro ito u Egiptu. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva.tajanstvenog. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . kao i u mnogim plemenima danas.. koja je opasna po život. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". predstavlja i boga Eskulapa. Me utim. O upotrebi simbola zmije. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. i ba en u podzemni svet. ali i u Africi .. simbol medicine.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. Indija. ili Zmaja. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji.

Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. u Indiji. Za Vavilonjane. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu". njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". u obliku kobre spremne za napad. ili njegove duše. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. Dakle. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava.svetlost. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. na injen 1628. sjajan). Asirce i Hinduse to je bio paun. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S).274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. i poznatog paganskog proro išta.270 (Jasno je da se radi o Veneri)."Kulkul" . Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa)."proricanje (pomo u) zmije". Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. Ali. simbol Sunca. koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). odakle originalno poti e. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) .svetim tajnama. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . (Od zmije u stvari i poti e slovo S. kada oni umru. dana. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. FERO .Sunca."divna ptica" i "Kan" -"zmija". U nekima je on okružen Zodijakom.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". Time je okultistima predstavljan ve ni život. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl. sli no zmiji. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). U Kini.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. "Kulkul . sjajan. Pagani su verovali da. boga vatre. Japanu i Indiji feniks je. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. pa i nosi njegova obeležja. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. sotonu. Kao i latinska re Lucifer (LUX . Kasnije e o ovom broju biti više re i. svetlonoša. poduprt sa 12 stubova. kao paun.nositi. I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. koji se koristi kao njen simbol."zmija". To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao .. emu je bila pridružena i munja.kan"268.

A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i. nego s poglavarima i s vlastima. koji vara sav vasioni Me utim.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne." (Jovanovo evan elje 8.demone. To je ogroman broj. "pali duhovi". Kada se u astrologiji govori o zvezdama . Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. Me utim. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. Me utim. jer nema istine u njemu."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet...nekadašnjih Božjih an ela. kao simbol boga Sunca. koje i Biblija predstavlja zvezdama.astralnim bogovima. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. pretvorili su se u an ele tame i zla . vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Sunce predstavlja Ludifera. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. to i nije udo pošto je Sotona ". pošto ga i nemaju. i s upraviteljima tame ovoga sveta. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. krenuvši za svojim novim vo om. i zba ena bi na zemlju.sotona nije došao sam. i baci ih na zemlju. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. i zba ena bi na zemlju.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. Otkrivenje 12. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha. koji vara sav vasioni svet... Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. I zba ena bi aždaha. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta.3.. i ne stoji na istini. Me utim. Prema re ima Isusa Hrista. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. nije niko drugi do sam sotona. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih."279 AVO I SOTONA. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. kad govori laž. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA.s ljudima). I posta rat na nebu.44). Lucifer . U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. Me utim. NJihov "bog" je to tražio. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine."281 .'"276 Sasvim je mogu e da je. i an eli njezini biše s njom. koji su prešli na njegovu stranu. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. ta zmija. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.krvnik ljudski od po etka. Dakle. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka. . to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.. koji ih je vodio u službu zla. ona nekada u raju bila ptica.

Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. retko ete na i lekara koji ne pije. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. To emo videti iz narednih poglavlja. Me utim. Iako su znali. dezorijentisani. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. privatni život. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". Sotona nema vlast nad nama. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. kada više nemamo ništa u rukama. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. ispravni stavovi i veli ina karaktera. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi.ljudi koji se klanjaju Luciferu. vaspitanja. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. da je astrologija na pogrešnim osnovama. me utim. Možda nas to malo zbunjuje. pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. Ona ulazi u pitanje braka. te više ne mogu da zdravo rezonuju."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. duhovne snage. Jednom re ju . Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . ve živom Bogu. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. poslovnih saradnika. i danas znaju.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. Naravno. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. Na primer. izbora prijatelja. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). Jedno je intelektualno znanje. Nažalost. uti e na posao. retko koji lekar ne puši.Svetog pisma. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. ili novca. a drugo prava životna mudrost. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva.Dragi itaoci. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. i to je ."Vo a". Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. ljubavi. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. potpuno nenau na. "koja vara sav vasioni svet". put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. LJudi sve više postaju lakoverni. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji.

samo na jedan suptilniji na in. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. pred vlastima sve je legalno . ali se presko e klju na pravila. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Potencijalne kandidate zaposle. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. ube ivanjem u opasnosti od okoline. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. držanjem seminara o astrologiji. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. otkrivenim u Svetom pismu. samo more potpuno beskorisnih informacija. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. 2. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. interesantnih lanaka o astrologiji. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. Oni imaju svoju terminologiju. odlaskom na neki put. Uvek je novac uklju en. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Oni to ine još na samom po etku. Astrologija. tako da se osoba napravi glupom. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. potpunom zavisnoš u od u itelja. vrši se isti efekat. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. stepenasto hijerarhijski put. Da ih ne okrivili za nerad. Dakle. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. onda imate u šaci kompletnu osobu. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. Me utim. Daje se objašnjenje. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. odvajanjem od porodice. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. ak ni izme u samih astrologa. U astrologiji. Na taj na in postaju neuhvatljivi. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Osnovni cilj im je novac i profit. prodajom skupih asopisa i knjiga. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. Sistem je tako perfidan. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. ve to ine astrolozi mesto nje. pekaru). koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. prora una. kako nau no. Me utim. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. Oni naj eš e traže velike sume. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. sve je to. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. najnovijih astroloških otkri a itd. Oni nikada ne kažu šta vas eka. Oni mogu da steknu.radi se posao. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. nerazumljivu za ostale. stvaraju i utiske na neupu ene. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. A naivni pla aju! 3. Naravno. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. nažalost. a katkada i sve imanje. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. kome su se prinosile ljudske žrtve. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. ako uložite u opkladu). Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. Veoma lukav na in zarade.Da bismo to još bolje razumeli. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. Da bi izgledala što intelektualnije. Što je najgore. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Kada dovoljno "isperu mozak". Kona no. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše.

Svetog pisma. demona. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog .Novom dobu. . u tom poslednjem sukobu. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. Mi stojimo na prekretnici istorije.put života. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji. kao i njegovih saradnika. obožavanja Satane. odaberemo onaj pravi . Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286.u ast sotone. Naravno. biblijski nazvanom Armagedon.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. Pred nama je više puteva.i božansko znanje. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . Me utim. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude .vladavine umovima. Ali. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . u liku planetarnih i astralnih bogova. najve eg neprijatelja ove anstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful