DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU.) i lezbejstva.11) zna i "na istok". sistem zasluživanja spasenja. to što su oni bili sre ni. služe i sveštenicima . Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (.prim. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. koji u ve ini slu ajeva (na pr. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije. homoseksualnosti.14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. Tako njegov glavni osniva .15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). Me utim.dljm). sina Noja.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. Usko povezan kult uz Nevroda. kao da je to kroz NJega. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu.Mojsijeva 2. kao utelovljenja boga Sunca. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . aut. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. i velike snage u rukama.verski plašt radi skrivanja preljube. Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. Osim toga. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije.16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. tako i itavog okultizma. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. Ti redovi su bili ". Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici.8. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . kao i vlast da opraštaju grehe.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. 1.opravdanje delima.že za vlaš u. što emo kasnije sve više mo i da vidimo.prema Suncu.dosezanje do Boga. otkrivenog u Bibliji. . ljudskim delima."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). što zna i "zbrka". mo i i izjedna avanju s Bogom. ve i religiozno . koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. rasvetlimo malo ovaj doga aj. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog. Da ne bismo ostali neupu eni. Gospod nije dopustio. koji poti e od njegove žene Semiramide. 13. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. aut. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom). moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja"." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. Onda su one nazivane devicama vestalkama. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'.. Hama. sodomije (opštenja sa životinjama prim.upravo kao i danas. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. da se ljudi proglašavaju bogovima. bluda. Kao i danas . Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. povezan je kult boginje plodnosti. Monahinje su bile hramske prostitutke. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. llB . hrabar ovek. kao što je Nevrod pokušao. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja .

Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. da se pla e i nari e za Tamuzom."19 A kada je rodila sina. aut. egipatske Izis. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi .rituala hramske prostitucije.46. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". Hus (1.20 "kraljica neba". car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. hinduske Isi.1O.Moj.boginje ljubavi i seksa. oko velikog zlatnog lika Sunca. U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. U astrologiji. Dijane. Is. ili doslovno. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. nazvavši ga Tamuz.boginje rata.). Likovi bi plakali i naricali celu no . homoseksualnost.21 "devica majka"22. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". . Taj lik leži u sredini hrama. izraelske Astarote. bilo simboli ki. Venere .boginje uzbu enja i seksualnih želja. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . OSNIVA HERMETIKE .MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. Afrodite . a tako ine i ostali likovi oko njega. vavilonske Ištar. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. rimske Sibele.podanici. a da je ona majka božja. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. sodomiju (opštenje sa životinjama).5O. Nevrodov otac. . bog Sunce. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. boginje Lune (meseca). U okviru prinošenja žrtava njoj. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. ili meksi ke Koatlik. u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). kao i vlast da opraštaju grehe. na sve strane zemlje. Vide emo. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod.6). Vaal. Time e se.prim. govorila je. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti.2. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen. koji je postavljen izme u neba i zemlje.1). nazvala ga je Tamuz. a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. Tokom vekova. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine .

mera i težina. prvi utemeljiva paganstva. umetnosti. Kasnije. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. Hus. Hermes u Egiptu . pod imenom "Hermes". O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije." Drugi nazivi za njega su Nebo.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. geometrije. muzike.bog medicine. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. u itelju ove anstva. kao Merkur kod Rimljana. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. kako na svog sina. O ito da je Nevrodov otac. što je osnova astrologije. bog kockanja. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. Ham je po Bibliji njegov otac. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. tuma snova. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. praoca sadašnjeg ove anstva. koji je napravio brod i preživeo potop. što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. 33. dakle. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. velikom caru. Hus izvršio snažan uticaj. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. okultnih nauka". Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama".ere). Albert Mackey (Makki). pisanja itd. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. vavilonski proro ki bog. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. tako i na itavo ove anstvo. pre n. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. a sin Noja. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda.

Bibliji. "Sveštenici.iz drevnih paganskih verovanja. Veliki Medved i Sirius. pa se tih dana nije ništa radilo. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. milenijum i po pre nove ere. Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). Saturn. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala. Merkur. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont. vršili predskazanja.. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija. osniva a 18-te dinastije. pa i nesre nim. Kasiopeja..zvezde . Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . Mandala Press. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva.prim. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja ." .se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu. a neki nepovoljnim. koji su imali monopol na prou avanju neba.). Sve u svemu. Venera i Mars. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu.aut. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. Jean-Louis Brau. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . jer su pod uticajem povoljnih planeta." Tako su neki dani smatrani povoljnima.. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. Beograd 1991. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. Delili su zvezde na dve kategorije.

u svrhu vladavine. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. kao što su Maje.SIBILE .aut. Do tada. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu . Prema tradiciji. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija. i njegovu vlast nad planetama. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. A ta saznanja služila su astrologiji ." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla. Inke. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 .Apolonove sveštenice. vavilonski astrolog.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu. proro anstvima su se bavila razna proro išta . koje su i danas aktuelne u astrologiji. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima.332... verovalo se. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (. zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. odbijaju i da otkriju svoje tajne. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova..pre n.Gr ku. itd.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. Asteci. koja prenesena u Gr ku." Analizom gr ke astrologije. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu.. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3.e." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU . BEROZ.prim. darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. obdarene. veka pre n. kao i ku a i podku a (soba).e. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta.zasnovanu na pretpostavkama .

Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. Zato. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. oživljavanja) i povratka antici. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije." Dakle. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. Keplera. ." To je vreme renesanse (bu enja. nije udno što u vreme renesanse. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". iji je sastavni deo bila astrologija. pesnike i pisce kao Maurice Sceve. Grci su prvi astrolozi. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. To važi za astronoma Tycho Brachaea.astrologije. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. svemira i oveka. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. lekare kao Michael Servet. posebno gr koj i rimskoj kulturi. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" .Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. ako se i sami nisu bavili. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. kojom su se bavili samo mistici. filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba.

nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). astrologija se ne vezuje samo za astrologe. Navedimo me u njima papu Silvestera II. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. nau nike ili umetnike i sveštenike. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. a zatim. U Francuskoj. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. otac pesnikinje Christide de Pisan . Rabelais i Ronsard. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Me u tim porodicama. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. Mada se Crkva protivila astrologiji. godine. Nevrod i Semiramida.. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom.Remi Belleau.. Posle Karla V.. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. Ona je kosmi ka religija. . Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi.astrologa'. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa.. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. filozofe. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. Najzad. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju.

one religion!" ("Jedan cilj.U prirodi . Kao i svaka druga. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. ekonomskih kriza. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). porasta psihi kih oboljenja. Od mnoštva poznatih. mira i sre e. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. esto i hiljadama godina stara. nema prosperiteta. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. Ali. koji tvrde da su od Boga. jedna duša. nepromenljive kriterijume dobra i zla. Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. to se menjalo i prepravljalo. kao i porodi nih tragedija. one vision. U suprotnom. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. jedna vizija. zvezdane) "bogove". oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. Dokaze svojih tvrdnji: . jedna religija"). On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . i ona ima svoje "proroke". Najpouzdanija. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. one soul. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. Ovo nije jednostrana tvrdnja. 4. Direktne izjave Božje. 3.jedinstveni svetski poredak. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. Sve što je ovek izmislio. Dolazi do porasta kriminala. 2. Okultizam. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. a šta ne. koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. ljude koji "prori u" budu nost. Oni su i sveštenici. kao i astrologija. imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". pošto jedino ona sadrži: 1.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . Pored ogromnog mnoštva razli itih religija.

kako su ih i dobili. Zato su svi najve i nau nici. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. LJubav. ve astronomski može proveriti. prikazuju i planete i zvezde .nadahnu em Svetim Duhom. a i pomo i u razumevanju istih. Astrologija naprotiv. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. Što se astrologije ti e.Hristovim principima.U ljudskom iskustvu . konkretnom mestu. kao što se 5. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . Mi se esto divimo kopijama prirode.sunce proglašava bogom! . a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo.uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. na prora unima koji. Na primer. po njenim zakonima . lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. nemaju stvarnih nau nih osnova.U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. unutrašnjeg prosvetljenja uma . kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . praštanje. . ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran.sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. ali su ih verno zapisali. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. Isto je i kada u ete u atomsku viziku .bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. sa konkretnim li nostima). esto oni nisu razumeli te poruke. otkrivenog u Bibliji. Iako je. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. Ona daje iracionalnu sliku sveta. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira.mrtva tela živim bogovima. istina. tako i današnjice . .egzaktne.nemogu e. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. koji još uvek menja ljude. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. naravno . Naravno.jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. ili nastanak novih. No. Time je ona jedinstvena knjiga. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim .ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. kako prošlosti. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja . deluje na svakoga putem savesti . Matematika.U nauci . ona se ne bazira na proro kom daru. pa i dokazati. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. fizika. o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. nikad nasuprot. o ijoj potrebi ono propoveda. vizija u budnom stanju.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta). Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. .U strukturi itavog svemira . Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta. Astrološke ideje i postavke (na pr. . a povremeno i materijalnim javljanjem an ela.U istoriji . Kona no. sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. jer sve promene . o inteligentnim uticajima planeta. Sve egzaktne nauke. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja.spasenja ove anstva.

koji je stvorio nebo. kako istine. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom. Iako svi oni govore da su istiniti. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. ili kaže ti znak ili udo. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. tako i laži. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio." 4. zemlje i oveka.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. ali nam je to sada nemogu e. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. 1."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. On je zapovedio. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. i nije je stvorio na prazno."29 2. Zato. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra.Stvoritelja svemira. jer što kažem. Me utim. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. tako i zla. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. Ona jasno otkriva svog Autora ."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. kojih ne znaš. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. Bog."31 3. . i Duh e ih NJegov sabrati. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude."živa re Božja"26. Ona ne krije ništa. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore .

. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima. i mi emo se." 7. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite. Oni ukoravaju grehe: ." 9. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI." 10." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega. da ne uje. muško i žensko stvori ih. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. po obli ju Božjemu stvori ga. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA." 6. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu. u dva razli ita pola. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage." "Jer kroz NJega živimo. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. i jesmo.. tako istrebi zlo iz sebe." EŠ SE 8." 5. jer si prah i U PRAH VRATITI." "Bezbožnika ubi e zlo. i NJemu služite i NJega se držite. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte. tražite lice NJegovo bez prestanka. i dunu mu u nos duh životni." "Izi e iz njega duh. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte.koja duša zgreši ona e POGINUTI. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove." ".

stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola. stru njacima za Anti ke Misterije). Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo.. Vide emo kasnije i zašto. idite za njim.Sunce...' Ali narod ne odgovori mu ni re i. i greh kao užem kolskim. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. zato IZABERI život. idite za NJim. Potpuno suprotno istini o Bogu. Astrolozi o Bogu govore. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). 3. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. blagoslov i prokletstvo." 11. Božju re . ljube i Gospoda Boga svojega. ne kao li nosti. kao o bezli noj kosmi koj energiji. ve je i sam stvorenje ." 13. 2.. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme." 12. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. uskolebala se utroba moja od žalosti. na osnovu ovekove slobodne volje. U astrologiji nije potrebna Biblija. da sam stavio pred vas život i smrt. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. 4. (sli no je i u magiji). ako li je Val. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. Po njoj. a dobro zlo. Teško onima koji zlo zovu dobro. evo kako e pro i na ispitu: 1. Astrološki bog nije Bog.

sve je opravdano. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima." Ne treba mu promena. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni.. 8. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. 7. Prema principu doslednosti. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. Posle smrti on."bog je u svemu i sve je bog". pokajanje. Time se negira kako Božja. navodno. polubog. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. pa nema ni osude greha i zla. ovekova individualnost. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu.pravog Boga. 10. 11. promašaj. ni koji gata po zvezdama (astrolog). U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. Kao i svi PANTEISTI KI pravci. Me utim. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona.. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta.. Time je ona direktna negacija hriš anstva. 9. Naprotiv. koju mu je Bog dao. Time se negira ovekova slobodna volja. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora.. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka.ni vra ar. ide u "astralnom telu" na zvezde. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. 6. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. kao i sve ostale okultne nauke. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. "Ako je tako odre eno u zvezdama. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i . u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. Jer ti narodi koje eš naslediti. neuspeh." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. li nosti i misije Isusa. Astrologija. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. tako i . Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). slušaju gatare i vra are. 12. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga. reinkarnacije. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. a ne prelazak u "duhovni svet". od greha."50 5.

a pripisali mu nau ne.. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: .TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). lepo. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. . "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije). potrebno je podvr i je i nu nom testu. Videli smo da je astrologija prava religija.. Dakle. koje su tako zamišljene."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. koji se me usobno bitno razlikuju. Mese evih mena.paganskih sveštenika i religije boga Sunca. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. kako kaže Buše-Leklerk. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba.Biblije. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan.NAU NA ŠKOLA. sa centrom u Švajcarskoj. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju. ova ina e najzastupljenija škola.prim. a ne i kao stvarni putokaz. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). da li je privla no. meteorskih kiša. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. tako i u mnoge srodne tematike. nau na studija se hrabro drži tradicije. Sun evih pega. Me utim.Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. ."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju ."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje .ina e manje prihva ena)."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga". Vide emo da ne samo na duhovnom planu. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. islamskih i jevrejskih. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. prilago ene našim ulima. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". odmah. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja."56 Me utim. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. indijskih. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. Me utim. o kojima je be bilo dovoljno re i. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. da nam se svide "na prvi pogled". .nebeskim telima -.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. i DA E MU SE.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni. ili zabavno.

znak. drugi 12. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. ve korištenje sistema simbola. za ro ene izme u 30. koliko ih stvarno ima. koji je opet sli an okultnim šiframa. 3. Mars. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. Pluton su 1930. Neki sistemi imaju 8. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Kada astrolozima zatreba. a ne od ro enja. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. odmah posle Leverijeovih prora una. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. onda bi to trebalo od za e a. decembra. kako astrologija ra una. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. otkrio Heršel (Herschel). anti kih astrologa i vra ara. koja su esto suprotna. Me utim. 4. Zmijonoša. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. Jupiter i Saturn. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. kao i analizom isto nja kih filozofija. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. Kao što se vidi. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). Veneru. . i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. O ito da njih ne interesuje nau na istina. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. Kao i simbolisti ka. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. Me utim. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. a nedostaje i 13. ve samo stare teorije drevnih okultista.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku."60 Prema tome. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. ve i mnogo važnijih elemenata."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. krute primene tradicije. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. a Neptun je otkriven 1846. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . pa su i svi zaklju ci pogrešni. Uran je 1781. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. 2. onda je cela postavka astrologije pogrešna. novembra i 17.

To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. 5. a ne ro enjem. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. Prema astrologiji. Pol Korde (Paul Cordec). To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. a drugi ne. 8. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. fizici. Jedan može biti vrlo uspešan. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. oba ova realna. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. i tako dalje. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. 9. datum ro enja odre uje sudbinu. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. nasuprot prirodnih zakona i pojava. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. na one koji žive u Finskoj. Astronom Pariskog opservatorijuma. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. 6. itd. i ono stvarno koje se stalno pomera. Me utim." 62 "Još od anti kog doba. a Vage u znaku Škorpiona. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju." 63 "U astrologiji. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. Osim toga. Aljasci. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. precesije. 7. koji ima neoborive temelje.). Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. niti deo znaka. To je zapravo. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. genetici. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. Me utim. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Nijedan zodija ki znak. to je daleko od pravog nau nog pristupa. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno.

znaci odre enih sazvež a. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike."66 . ljudi su tokom hiljada godina unazad. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. posmatraju i nebo.

. kada je ona ostala u svemu ista. Gledano sa Zemlje. .Anti kim Misterijama.daleko je od stvarnosti. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. Me utim. Zemlje. ako nema pouzdanog autoriteta?). Šda astrologija ima precizne zakone. 10.70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji.koliko možemo i kojoj treba da verujemo.. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja. . To nisu niti prirodni zakoni. starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. bez ikakave nau ne opravdanosti). kao što ih astrologija prikazuje. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. radi lakše manipulacije narodom. nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja. 69 Dakle. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. sama sazvež a."osnovni principi" (identi ni magijsko . za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova. GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti.. .injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. što je u stvari i kompletna astrologija.okultnim i spiritisti kim u enjima). kako ih ti znakovi predstavljaju. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija)."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac.okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata". Najve i je PROBLEM AUTORITETA. niti egzaktna nauka ve . pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. religiozno ." Dakle. kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . . osnovne principe. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". . Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. što je samo privid. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja. nisu stabilni i kona ni). kada se me usobno razlikuju. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. vere"." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . vere.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a . planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije.. dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije).

"sudbinu". GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. Persija. Ako to ve jeste. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. Me utim.e). ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. gatari. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. natprirodno nadarani. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. reši ga. s druge . ali i vladanja ljudskim umovima. do 530. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. Kona no. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. Verovalo se da sveštenici Apolona. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. pre n. zašto se to ne prizna otvoreno. uglavnom. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. pre n. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu."71 "Vera u astrologiju danas je.H. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. S jedne strane. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . kako su oni smatrali. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. Potrebna su. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. zapisanom u njegovim "Istorijama". koju može dobiti kroz NJegovu Re .nije neophodna vera i poverenje. dakle.e. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. ipak postoje i ljudi posebno. kome je ona i posve ena. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. dakle."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . pre n. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. savremenika velikog atinskog državnika Perikla.pr. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode.vladanja. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije.Sveto pismo. Da bi se neko bavio gatanjem. koji naizgled li e na astronomske. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547.v. Krezus. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj.ozbiljan i težak simptom. injenice koje govore i dokazuju. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. u Anšanu.e.

gatanje iz karata. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . se anjem "prethodnih života i pojava". "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. na druge osobe. esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava".pomo u simbola razmeštenih po zemlji.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). kod korintskog zaliva). poznat"). a ima ih sve više danas. 2. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. srednjeg veka. 4. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. sveštenici Apolona. prenošenjem misli na daljinu. telepatijom. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. bio je zadovoljan. Me utim. što se može i izazvati hipnozom. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. Herodot je Pitiji. pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. Ali. . ak je osnovana i nauka. gore i dole. 3. Posle ovoga. Svi ovi oblici su. ili proricanja sudbine: . pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . "ve vi en.prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. vra anje). U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. .gatanje po zvezdama. U vremenu verovanja u bogove. U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". "ekstrasenzornih" osoba: 1.baziranu na astrološkoj predstavi .geomantija . ili otkrivenjem udaljenih doga aja. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. manje poznata. ili astrologija . i mnoga druga.gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. posebno Tarot karata.psihometrija . Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija").sva proroštva bila su promašena. kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj.poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje .piromantija . . putem sna. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova. 6. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. ili otkrivanjem prošlih. gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina."deža-vi". od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza."svetlost".gatanje pomo u plamena. ni bilo kakvim aparatima. boga proro anstava u hramu u Delfima. sledili su brojni izveštaji iz antike. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" .itanje iz dlana. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag.šta lidijski car radi upravo tog trenutka. 5.kartomantija . staklene kugle. predvi anjem budu ih doga aja.hiromantija . arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima. . . vizijom u budnom stanju. .horoskop."otkrivanje nevidljivog". Tu spadaju sve vrste gatanja.gatanja pomo u ogledala. vidovnjaka i gatara. uglavnom. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . . povezani s astrologijom i magijom. vidovitoš u.

" (Ot. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. nije niko drugi do sam Sotona.)..st. Otkrivenju 12. kao sto su Masoni? Albert Pike. ILI SVEVIDNOG OKA. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga.18. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. pa i astrologije .5. Time dolazimo do zakljucka da zmija. stara zmija koja se zove Davo i Sotona.Moj. i noge joj kao u medveda. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu.1. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja.9). zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. i usta njezina kao usta lavova. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br. Vaala i td.. majkom božjom. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima.3.25. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. vec samog Sotonu. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.3.31).6. I njen simbol je cesto broj 6. kao simbol boga Sunca.1. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema. Ujedno.. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija. ta zmija. Medutim.j svemira i poreklo. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. jedan od vrhunskih Masona kaze: ". I OBLAST VELIKU." (2.stih). koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. Sa slovom Yod u centru. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. "I zbacena bi azdaha. Moze to biti gubi- .4. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije.Moj.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti. I PRESTO SVOJ." Masoni koji obozavaju Sunce. predstavniku te zverske vladavine. taj broj pripisuje zveri i coveku. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. boga Ozirisa. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. koji vara sav vasioni svet. Dakle. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. kraljicom neba. Nije cudo sto se u Bibliji. Otkrivenje 13. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14. Medutim. i zbacena bi na zemlju.).Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA.Nevroda i Semiramidu. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije.12. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu.. dana.

" (Ot. Druga je jos razornija od prve.varalici vekova. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. autora) od mnoštva namera svojih. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". Peta posledica je najgore prirode . NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. Jednog dana.1. ili astrolozima. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. sluge ste onoga koga slusate. stvara se odbojnost prema veri. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. Cetvrta posledica je i medicinske prirode .tak novca u poslovnim transakcijama. pa katkad i epilepsije. ali i duhovne vlasti nad njom.16). koje je smrt druga. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. cudastva. po nepogresivoj Bibliji. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara.vecnog je karaktera.6. kada neprestano zive u obmani. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. Sotoni. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. sto oduzima coveku snagu licnosti. umesto da razumno. histerije. duhovna bezosecajnost i skepsa. siptoma psihopatije.21. jer je Vavilon prikazan devojkom . Obmana je progresivna. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. ili greha za SMRT. nemoc da se razume i proucava Biblija. Treca je jos gora od druge. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. iako su u stvarnosti pogresne. Time covekov duhovni.prim. ili kasnije. volju i zdrav sud. zauvek unisteni. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . stih . koje smo upravljali prema savetima astrologa. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. dusevne paralize.8). ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. religiozni zivot obavezno slabi. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. ili uopste ne uradi.

oni uce laz. 3.6. OGANJ E IH SPALITI." Isaija 47.ZVEZDARI. kao što je radila inkvizicija. prvenstveno astrologija.28. koji prori u svakoga meseca. ONI SU KAO PLEVA. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija.. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete." 5. S druge strane. Nebeski Otac.24). ne bi bio to što jeste.13. ni koji gata po zvezdama. koji gledaju zvezde. ne treba mrzeti te ljude. "Neka se ne nade u tebe. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. ni ognja da bi se posedelo kod njega. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem.Moj. u svojoj suštini. 4. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.18. prema Novom zavetu.. Luciferu. Ni u kom slu aju. ni koji gata po pticama. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Oni nemaju veze s Bogom. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru.25.2O.). najgorem neprijatelju ove anstva. S druge strane. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu.. Dan. ne e ostati uglja da se ko ogreje. Gle.1O-12.14.27. (1. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. krv njihova na njih!" 27. jer to Isus Hristos .41.1O. mu enjima itd. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski.Moj. posve ena bogu Sunca. To emo još jasnije videti do kraja knjige.2O.Moj. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. zato što je svo gatanje. kamenjem da se zaspu.Moj.2. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini. da li se On predomislio..ni vracar.stih.7.12. 2.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima.8. da se pogube.

koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. koji ima snagu da resi nase probleme. morate odluku prepustiti osobi. da nas zastiti od zla.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. prorocku rec. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. sigurno.stih. svako razuman. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). Zato vas pozivam .nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. Naravno.odbacite lazne nauke Sotone. ima plemenitih i iskrenih ljudi. rekao je da sve ljude. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. Me u njima. pa makar i pogrešno. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. Naprotiv. velikog varalice i prihvatite rec istine. pa i neprijatelje treba voleti. to se tacno obistini. biblijske proroke. a i na osnovu iskustva. zabelezenih u Bibliji i istoriji. Ali. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 .

Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. njima Otkrivenje 21 8 . Psihi ki poreme aji i smetnje.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. Promašaj i gubitak u životu. kome dajete sebe u poslušnost. Geocentri no stanovište 6. Nedostatak nau ne potvrde 8. Neuskla eni sistemi 3. 4. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. sluge ste onoga koga slušate. Problem autoriteta 2.

. "Re nik astrologije". str. Larousse. tako i itavog ove anstva.Otkrivenje 21. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. Danas. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. 1953. reklamama. svuda su oko nas. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. CITIRANA DELA: NJerner Keller. tako i za opravdanje svojih grešaka. i mnogi drugi. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . "BIRAMO ASTRO-PAROVE". Beograd. str.15. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima.8. Zagreb.Hooke. prognoza za jednu godinu." "LJUBAVNI HOROSKOP". Me utim. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. Jean-Louis Brau. "Babylonian and Assyrian Religion". Mandala Press. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. "Prosveta". S. str. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. ako postoje neki okviri li ne sudbine. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. ali taj interes uvek postoji. trebalo bi je samo upoznati. "Parapsihološki fenomeni". za mesec. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti.42. "ASTROLOŠKI KUVAR". TV i radio emisijama. str. London. Ibid. mnogim knjigama. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. prekosutra. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. 199l. 1982. kako za svoje odluke. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". Hutchinson. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost.14. i sve više raste u ovim burnim vremenima. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. Prosvjeta. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima.H. Naravno. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE.. sre ne brojeve za igre na sre u itd.44.

. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata .da se pitamo: zašto je to tako? . pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo.A i da potražimo odgovor."77 To nije slu aj samo nekad. aut. uz magiju i ostale okultne kategorije. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. autora) poistovete sa magijom. aut). ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira.prim. u ra unanju vremena. Ako je tako. autora) i izdavali edikte protiv nje. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti.prim.prim. ak vra anjem. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. I danas. uklanjanje magijskih ini. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . samo modernizovana u srednjem veku. njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. kako nekad tako i danas. modernoj astrologiji . godišnjih doba.tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda.) poreklo".. tuma enja drevnih astrologa. ima je i u geometriji itd. u našem svakodnevnom životu. "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci . U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma .prim.

o emu e biti re i kasnije. sportista. ASTROLOGIJA. Me utim. Francuski i španski tarot. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. Astrolog. Gatanje propiskom.' 'Mag-astrolog. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). RO ENI MEDIJUM. Kristalna kugla. ima stvarnih materijalnih problema.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". Zaštita od uroka.a X. sre i. Mrlje od mastila. Ina e. Ponovo na ena ljubav. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. ispitima. Ako ve postoji potreba za ne im višim. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. Ako neko na primer. politi ara. klatno. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. okultnu suštinu. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom".Vidovita po prirodi. tarot. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. ljubavi itd. dlan. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. Linije dlana. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara.' 'Vidovnjak. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. usa ena religioznost. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. Priznali mi to ili ne. koji je esto i danas u upotrebi. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER . Ako postoji neki cilj. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. To jasno pokazuju posteri. Tarot.' 'G. stvarni i opravdan. kako da se ispravno postavimo u njemu. Uspeh u svim oblastima: poslu. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu.'"78 O ito. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. Grafologija. opsednutosti i okultnih psihoza. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. uprkos njenom drevnom poreklu. onda treba tražiti ONO PRAVO. astrologija. trgovini. vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Sve se svodi na isto . Medijum. psihologija. Kristalna kugla. astrologija ima drevnu. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. ovekova iskonska.. Radiestezija. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja.. Ne bavi se vra anjem. to je realnost svih nas.

Hitler. prori u i njihovu propast. po eo objavljivanje astroloških efemerida. koja je preživela sve probe i testove? . a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). u XIX i XX veku. Od 1925. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. izgledalo je da je kona no onemogu ena. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e..Allen). Me utim. ili zna ajnih ta aka Zodijaka . za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. a i itave istorije. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. dakle.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630).F. zato su se dobijale beneficije i koristi.) Time astrologije. pod pseudonimom Rafael. Hes.. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama. ugaonih razmaka izme u dveju planeta.prim. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. Karl Ernst Kraft. autora). Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija." 81 U skorijem dobu. Himler." 84 O ito je i na temelju ovih par primera. j gj j "nema ki astronom. a i radi opravdavanja vladavine sistema." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna." 83 Iako je.. (pod imenom Zadkiel). nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. matemati ar i fizi ar. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). bi e jasno zašto to oni ine. naro ito u zapadnim zemljama. po nevolji i astrolog. Glavne nacisti ke vo e. Jedan od tih astrologa. nije li ipak ona prava nauka. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. stara milenijumima. I saveznici su koristili astrologiju. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. O ito. Paralelno s tim. esto su savete tražili od svojih astrologa. Kasnije. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND). šifrirana imena. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. Rozenberg. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje.. ona danas cveta više nego ikada. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v.. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V.

naucnici. "Novo doba". vec "spiritualizam". 1. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. budizam. psiholozi. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. sve je tako korisno i dragoceno. kristali. grupa. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. razne terapije. radiestezija. Razne fizicke vezbe. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. medicinari. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. ili raznim vidovima "energija". stresova. pravaca. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". vec siroka mreza razlicitih ogranaka.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. psihologija. ekologija. lecenja psihickom energijom. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. On nije jedna jedinstvena institucija. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. meditacije. ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. stresova.ili nadri-nauka". put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. i mno- . hinduizam. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. ili ne? Da li je astrologija realna. borbi protiv raznih konflikata. misticno hriscanstvo.85 Da li je to istina. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. okultizam. pa nema razloge za sumnju.

sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. duhovnim zakonima i zapovestima. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). Bendžamin Krim. 1987. upotpunjen doktrinom. pisanim tekstovima. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. i napisala mnoštvo okultnih knjiga. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. ishranu. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. molitvama. propovednicima i guruima." Texe Mars (Teks Mars). mantrama. NJestchester. obožavanjem i ritualima. i Nenj Age ima svoje lidere. o emu je pisao 1982. savetovalista. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). vaspitanje. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. Me utim.. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). razvijanja ljudskih potencijala. ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava.go drugih pravaca). Illinois. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). seminara. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. Crossnjay Books. obdanista). skola. Sam vode i New Age pisac. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. str. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere.VIII. Ideje se sire putem naucnih kongresa.

666 godina. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000.000. kažu okultisti. odeljak. osniva i velikih religija. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom. casopisi. knjige. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. kažu oni. dakle.000-8.H.-6000.). sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. Bika (4000. god. itd. Zato se smatra da je to 7.H. ljubavlju i naravno. Hijerarahija.H. vaspitanja i svega ostalog.-4000.H. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu. biznisa i bankarstva. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere.-2000. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. Pocetak racunanja im je 10. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10.n.p. Doba ribe je. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta.p.p. kao Hriscanska dispenzacija.). Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). Novo Doba je. doba Akvariusa (od 2000. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti.000. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN. ili VELIKIH MESECI. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000.e.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. politike. Svako doba je imalo svoje karakteristike.). Raka (8 000. Neki od njih su bili. Veliki.). tacno 2166.-rodenja Hrista). To je u stvari astroloski paganski simbol. Ovna (2000. dok e slede e "Novo doba". Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA.H. Inka. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. koja se uplasila od giganta Tifona. Hristosa. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. . a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. pojavom Ucitelja. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. Maja. Blizanaca (6000. NOVE SVETSKE RELIGIJE. nauke. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. Unutrašnja vladavina svetom.p. sto se naziva VELIKA GODINA. ili Hristosa.po. Tajno Bratstvo.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. koji treba da povedu covecanstvo u njega. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. doba. harmonijom.p. bilo obeleženo hriš anstvom.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). zvezda. na primer. kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce).16."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: . .14. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. tajanstveni broj. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. Uzmite. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti".2. drugi Mesecu (dies Lunae).26. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. ili laznog. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18. u Avgustovo vreme.24.5) kroz 36 soba. Nad svakom zodija kom ku om.Sol. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko). imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. jedna za svaki mesec. bio je postavljen po jedan viši bog. Ono je simbol bika.27.7-12. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. kao uto ište palih duhova. . koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. u stvari Lucifera.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo.svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. od njih 12. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. Zato poslusajmo reci zapisane u 2.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ).Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a). iji je glavni simbol bio zmija ili bik. .

petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. Po uzoru na stare latinske nazive. koja kao i ostali dani nije imala ime. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog).Matej 28.broj 7.broj 3. knjiga Mojsijeva 23. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" .broj 5. njemu pripada 7. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana. ve redni broj 1. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. mesto. esto se koristi i drugi naziv .broj 2. Merkur .tre i Marsu (Martis dies).6). mesto. ponedeljak .SABAT.1-3. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1.broj 4. šesti Veneri (Veneris dies). sedmi Saturnu (Saturni dies)". Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. Jupiter . Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . Nedelja 2. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni.15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . peti Jupiteru (Jovis dies). etvrti Merkuru (Mercuri dies)."NJOCHE" = sedmice: 1. Time je i opravdan naziv SREDA . sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5.bogova: Sunce . ponedeljak MON-day 3. Tako je zapisano i u Bibliji. kako Staroga (3."MITTE" = sredina .odmor. Mesec . po inak.5. Mars . Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2. Venera . utorak 4. kao u Bibliji.broj 6 i Saturn .broj 1."sredina" (nema ki MITTNJOCH .

1-9. a to zna i da svi poti u od jednog. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. te ne sazidaše grada. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. A kad otidoše od istoka. jevrejskog jezika. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. glava. Hajde da si emo. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. dan.sreda --------------. NAROD JEDAN. istorija ne beleži taj momenat. ovim nam postaje i jasnije. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. etvrtak 6. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. ere. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. petak 7. pravaca. i naseliše se onde. kojoj e vrh biti do neba. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. da steknemo sebi ime.3. I JEDAN JEZIK U SVIH. utorak 4. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. i to po eše raditi. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. subota Dakle. stih. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. . knjizi Mojsijevoj 11. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a.SREDINA SEDMICE --------------5. Me utim. da se ne bismo rasejali po zemlji. tako e. zapisan u Bibliji u 1. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. religija. Zato se prozva Vavilon.

.. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" . . 12. tako i u Vatikanu. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. Tako e. tako i svetovnih ustanova. 36. zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Nalik starom Vavilonu. koja svojim vrhom stremi ka nebu. Kao i to ak ruleta. Iza toga se ipak.Sunce. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka.) dobijamo 666. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666."89 Zbir svake kolone bio je 111.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava.kriju naslednici starog plana . verovali ili ne . Možete biti sigurni da to nije slu ajnost.Univerzalnog svetskog poretka. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. Ina e. 111 i 666 kao najsvetiji broj. 6. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu.

nametnu e svoju oznaku . koja ozna ava sve avatare. I OBLAST VELIKU. ili "Solarna Mudrost". koju je organizovala sama zmija . i usta njezina kao usta lavova. u knjizi Otkrivenje 13. slobodnjake i robove. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. male i velike. predstavniku te zverske vladavine.18. simbolika zverske versko-politi ke sile.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. bogate i siromašne. i noge joj kao u medveda.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. I PRESTO SVOJ. taj broj pripisuje zveri.sotona: "I zver bijaše kao ris. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji. (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA." (2. ili inkarnacije Sunca. koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. Dodato je kasnije. Tako e i gr ka re XIUN. u stvarnosti samog Sotonu.Dakle. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže.stih). dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. Ta zver.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim.

. Ovde je mudrost. Gle. i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju. OGANJ E IH SPALITI. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva .). osim ko ima žig." Otkrivenje 13. koji prori u svakog meseca.pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666. . Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju.16-18.simbol " ela" iza koga stoji um. . Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost. Ovaj broj ima veze sa: . ne e ostati uglja da se ko ogreje. neka stanu sada zvezdari. ni ognja da bi se posedelo kod njega. ONI SU KAO PLEVA. koji gledaju zvezde (astrolozi prim."90 . i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila.verskim uverenjem .obožavanjem Sunca. On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih. aut.simbol "desne ruke". koji se krije iza ovog broja.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI.kupoprodajom . a mnogi astrolozi veruju u Boga.radom . nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". . NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. .svetskim ekonomskim sistemom. ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku. koga je oduvek taj broj predstavljao. bogatstvo.

ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. daleko iznad svih okultnih znanja. ili samo neka zamisao. demonima (spiritisti).Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. budu im.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . kako su oni smatrali. sudbinu. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. Isto tako. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva.vladanja. tiranska sila. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. nepopustljiva. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. oni koji služe Sotoni . ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. S jedne strane.ne mogu da razumeju Božje "tajne". s druge . Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . Zato. suštinsko razumevanje. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. me utim. jer ih je okovala jedna ja a. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku.

VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. isto tako se zove sudska ili individualna. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . Još od anti kog doba. Prema svojoj suštini. sobu i ku u . koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda." 94 "U astrologiji. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. bio slika velikog sveta . što je važilo i za astrologe.prim. (od latinske re i "natalis" . ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena. kao što je slu aj i sa astrologijom. a naro ito sa alhemijom .deo meseca)." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima.. vrše i inteligentan uticaj.. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. koja se manifestuje na razli ite na ine. . U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. To se naziva: "Natalna astrologija. Smatra se da. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. Osim toga.ro enje . astrologija tako e spada u okultnu kategoriju.astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. posve ene astralnim božanstvima. zra enja. i da je osnova obema ista.).aut. dostupna samo posebnoj vrsti ljudi.makrokosmosa. Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim .) naukama.aut. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. posebna . položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. o ito da su te veze oduvek postojale. Ona deluje putem svetlosti. "upravitelje svetih tajni-misterija". njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda.kabali .prim. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une.tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti.prim. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". ovek-mikrokosmos. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. autora). nasle enu od vavilonskih vra eva. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet. umesto na injenicama i prirodnim zakonima. nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. Potrebna su dakle. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme.

Japan). emanacije.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . zvezdanog sazvežda.SUNCA. promenivši samo imena na svojim jezicima.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. verovanje u kosmi ka božanstva. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . kao i planeta koja dominira u njemu. bogovi. Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca.Novo Doba). bez direktnog kontakta s njom. Feni ani. a vide emo i današnjeg. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. To verovanje usvojili su stari Sumerani. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. Hindusi i ameri ki Indijanci. koji: . To je osnova SPIRITIZMA . Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. jing-jang teorija. Ona. koji je osnova svih paganskih religija nekad. narodi Mesopotamije. prikaze JEDNOG BOGA. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). ono se može razumeti ili itati. SUNCA. U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. Rimljani. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. Persijanci. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. da su samo njegove manifestacije. kao i NIŽIH DUHOVA. pa i kod nas). kao što smo videli. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. upravljaju životima ljudi. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. Egip ani. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. dok astrologija samo " ita" njene poruke. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. ASTROLOGIJA . "telo njegovog tela". koja oduvek prožimaju religije svih naroda. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu.krštenja kao male bebe). ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA.sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. meditacija. Grci. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). koji su vladari odre enih ku a i soba. ili inkarnacije. Kina. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. ASTROLOGIJA . dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega.

Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). Venera. (Naravno. .Da je ovek duhovno bi e sada. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. (Sunce. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji). koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" ." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. ima svoju sopstvenu zvezdu". Mars. 12 meseca nastala su od 12 ku a. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. verovali su da svaki smrtnik. . ak i dok je vezan u telu. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. .svaka ku a . pa se njihovim položajem predvi a budu nost."U i da smrt nije prekid života. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda.mesec ima po 3 celine . . po 10 dana.jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. Mesec.5 stepena).. Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. jedna za svaki mesec.360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. kao najstariji narod. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu.." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. ve samo promena stanja. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu.Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. Zemlja. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja. koje su po svojoj prirodi "polubogovi". kroz 36 soba.98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. Vavilonjani. asova. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. a ujedno i SPIRITIZMA. sli no bogovima. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. pa se posle smrti one vra aju tamo.. svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice.sobe. . ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje".. zašto i kuda.

poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. videli smo. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. to jest astroloških bogova. Pošto je on njen vrhunski cilj. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. koja može služiti zlu. Satani. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima... iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. ona je privid. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. Interesantno je zapaziti. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. paganska. kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI".. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. Time.prim. ve Zemlja oko Sunca. To nije ništa strano okultistima. ve snaga stvorena za dobro. a zatim šta su Isus. zvezda. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. mesto egzila. pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. to jasno priznaju i tvrde.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. onih koji se bave magijom.." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA . Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. u stvari . Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. egzaltacije i pada. Ta postavka je još uvek zastupljena. i svih okultista. vojske.Luciferu. Možda je ovo udno. ve stara okultna tradicija. Sotonu. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka. kao uto iste PALIH DUHOVA. ili da je ova planeta njegov vladalac)."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj .da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. jer on nije nikakav entitet.

I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. koje su osnova astrologije. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. po etnim) STEPENIMA. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. PRIN EVE MASONERIJE. itd. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. ve sa "onim drugim" . Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. Današnji uvari Anti kih Misterija. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. iako se izdaju za hriš ane.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). U VIŠIM STEPENIMA. energiju. Me utim. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. snagu . jer Sotona nije crni bog. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima".prim. nego samo strah i prezir. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo."104 Dakle. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje. otkrivaju i nam njegove tajne sile. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA.. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. Oni (Kabalisti . aut. magijskih pravaca .). unakaženog . osobu. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". Ako ve ina masona nema pravih saznanja. tj. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. politike. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti. a ne i li nost. da bi se prikrio njegov pravi identitet. prava. vrhunski majstori hermeti kih. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. u raznim vekovima. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM.Dakle. koja vlada fizi kim generacijama. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. koja je osnova svih hermeti kih. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije.pola životinja a pola ovek.) predstavljaju tu Silu. ve negacija Boga. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada.prim. aut. pripadnici nižih loža (stepena. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. VE SILA."103 Dakle. tako ih pomno uvaju. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. STVORENA ZA DOBRO. BRAT STARE ZMIJE. on svuda širi verovanje da i ne postoji.sotonom. zli duhovi imaju veliko preimu stvo. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. je Jahve (Bog) naopako. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. Za inicijate to nije OSOBA.. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA.

anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja".obožavanje njega. Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima.. o emu e kasnije biti više re i. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. vaš sluga. ili je pak vrhunski bog kosmosa. ak nije ni zao. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. hriš anskom i jevrejskom Bogu. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. viši adepti. povla i te konce. jer e kasnije biti jako važan. vaša nebeska služavka. vlastitim prirodnim bogom. da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. ovekove "niže prirode". u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. Vide emo zašto. gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. nedostupnima za ostale lanove. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti."107 Iako prikazan kao negativna.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. ve samo kao neka bezli na sila.veruje da Sotona postoji."111 Ova religija je dakle "filozofska". tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije". princ tame. On se smatra "ravan Adonaju". koji je ravan Adona-ju. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. kao marionete. viša li nost. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini)."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. "energetskog polja" oko svakog tela. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. iako skriveno."109 Jasno se prikazuje. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu.. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. "bioenergije". vaš najdraži prijatelj. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . koje smo ve videli. Šta više. "stara priroda". On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema. i naravno . jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. Lucifer se proglašava "bogom prirode". Ona je "verovanje u Lucifera". vaš majstor. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. šta oni smatraju pravom religijom: ".. . masoni. Zapazite ovaj momenat. i kad igra . Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. vlastitim sotonom. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. (jevrejski izraz za "Gospod").. Me utim.u stvari potpuno manipuliše ovekom.

Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. Me utim. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . ve je u pitanju duhovna tama zla."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". ubistva.kao "Bog mraka i zla"! Dakle.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. a Adonaj. ravnim biblijskom Bogu. u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. Kona no. Zbog toga su i nazvani druga ije. a drugi Sita. i druge u paganskog boga Sunca. vrhunski adepti ga smatraju bogom."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. To su znali pripadnici i jedne i druge.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. Time se vodi borba protiv Adonaja. u stvari. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali.hriš anskog) Boga Stvoritelja. Oni su spremni da. biblijskog Boga. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. "sila tame". originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. pošto je i on bog. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". u stvari Lucifera. stvarnost je sasvim druga ija. rival Vala i Ozirisa. ili suparnici. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. onda je on nau io tajne svoga Zanata. Jedni služe sotoni. On se predstavlja kao borac za slobodu.116 Jedni su bili potomci Kaina. Boga Mraka i Zla. Biblija o sotoni. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. biblijski bog hriš ana i Jevreja . koji je došao posle ubijenog Avelja.jedne u biblijskog (jevrejsko . ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. revolucionar. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. a drugi pravom Bogu. ambasadora. bori se za ove anstvo protiv Adonaja. iscelitelj i spasitelj ove anstva. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. uklju uju i i astrologiju. Bog Svetla i Bog Dobra. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao.Dakle. laži. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. u ine i krvoproli a. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. na in kako se pristupa izvoru snage života. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja. jer bi to moglo biti katastrofalno. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera.

otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim".127 .145 ..stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice.Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi. grom.119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu . Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.135 . neslogu i zlo."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138.kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.duhovi avolski ine uda." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.136 (ciklonima uraganima. .137 . koja se zove avo i sotona.trese zemlju. Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu. po ev od III veka pre n. šalje ljude u ropstvo. Nikada oni.133 .sotona stvara zavist.121 . stara zmija.duhovno "rešeta" apostole.123 i ne samo ovom oveku.126 ali i životinje. vetrovima.avoli veruju u Boga.125 . glava 9.avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine).opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) . bolesti. okrivljavanje. .u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu.122 .Bogu.navodi svoju "decu" na nepravdu. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima.uragan.144 . koji su bili zavedeni..on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži".. zbog ega je i nazvan protivnik. plja ke.navodi ljude na protivljenje Bogu.daju natprirodnu snagu za zlo. kao što smo videli do sada.143 .Još na centralnom kosmi kom nebu.142 što e ponovo uraditi. Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: .opadanje.124 .avo navodi opsednute na fizi ku agresiju.opada . . 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu.stvarao je nevolje pravednom Jovu . 134 . nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja.imitira an ela svetla. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO. . stih: "I zba ena bi aždaja velika..140 .raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov. ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani. "drma carstva". greh i mržnju.opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132. koje može i sam da prizvodi). koji nisu služili sotoni. ali "drh u". 120 .130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti. Poti e.139 .129 . . pustoši zemlju i gradove. sva u.ere.128 . 12.vlada atmosferskim pojavama. želeo je da se izjedna i sa Bogom. od gr ke re i diabole ( ) .141 . pre pada na Zemlju.

Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . ako je Bog stvoritelj svega. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. ti beše na svetoj gori Božjoj. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. jaspis. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda.147 . "krvniku ljudskom. da primiš slavu i ast i silu. Bog je i njemu dao sposobnost biranja ."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". Pošto je On ljubav. To nije ljudska sebi na emocija. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. ili ne. ho aše posred kamenja ognjenoga. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. safir.da li e Ga voleti. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. Gospode. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. stvara ih "po obli ju svome". To je u stvari prava sloboda. smaragd i zlato. dijamant. onda ne može primati službu iz moranja."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. onih. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao. hrisolit. prekrasan i sjajan. kao i svako drugo bi e. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). ali i da Ga ne voli. ona donosi i velike opasnosti. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. karvunkul. kao što je naša planeta. Ali. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. smrtonosan."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. jer si ti sazdano sve. Me utim. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. porobljavanjem i kona nim uništenjem. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom.. pomazan da zaklanjaš. Taj an eo je bio izvanredno lep. ili straha. Kao i svim drugim bi ima. i ja te postavih. ukoliko se donese pogrešna odluka. Bog ga je stvorio savršenim. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. ve ljubav. "Ti si bio heruvim. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima.146 . Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. ocu laži".149 U najve em broju slu aja. topaz.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova. On im daruje i slobodnu volju.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. Sa tom mogu noš u da pogreši. u jednom momentu on se promenio."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. gr ki agape ( ).

da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. 8. 20. i druga: ". u stvari idol . kao što je i Lucifer."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima. egoista. Ne ubij. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . Ova re jasno govori o zakonu. 2. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ.pojava bezakonja. Ne poželi što je tu e. 2. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Ovde je samo skra eni izvod: "1. . Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem .ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. Ne kradi. što je zakon i za našu planetu. potrebno je da ga bar malo upoznamo."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. pošto je on poželeo da bude bog. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. Zabrana obožavanja idola . Poštuj oca svoga i mater svoju. poglavlje. nemoj im se klanjati niti im služiti. ve ho e da on bude na njegovom mestu. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. poglavlje i u 5. dok se nije dogodila promena . on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. On ne želi da prizna pravog Boga. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. 7. ve SAMO O SEBI. Zato mu prvenstveno ova prva smeta.. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. 9. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. Luciferu je on o ito smetao. ja sam Gospod. Deset Božjih zapovesti. izjedna i u se s Višnjim. Ne ini preljube. 2.nemojte previše da se bavite sobom. nemoj imati drugih bogova osim mene. knjizi Mojsijevoj. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. 6. Ja sam Gospod Bog tvoj."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. U celosti one su zapisane u 2. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju.lažnih bogova mu tako e smeta. 10. baci u te na zemlju. Mojsijevoj 5. Da bismo to razumeli. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. Ne pravi sebi idola niti kakva lika.lažni bog."155. 3. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove.. jer ete i vi pasti."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. Bio je to prvi narcis. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. A to emo videti uskoro u knjizi. 5. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. pred careve u te položiti da te gledaju. 4.

Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. izopa iti veru u Boga. Takvom razbojništvu u i i ljude." " ini kako ti je volja. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. Nasuprot svima njima. 7. želi što više da ih okrivi. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. LJudska. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . otima i lopov. nametnuta je kao vrhunski princip. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. Ako mrzite. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. bi e celi Zakon. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. homoseksualnosti. pošto je prestao da poštuje svog Oca. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. u domu . Što je još gore. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika .da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. smatraju i da su njihova tuma enja. da bi što više ponizio Boga.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. 5. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". kako bi ih naveo na svoj posao. i 2.sotone! Tako e. Stvoritelja. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. pošto mora da laže i kleveta Boga. kao izvoru njihovog života i postojanja. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta.g 3.revolucijama i politikom. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. 8. NJegov glavni posao je opadanje. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. Me utim. tako i prema Bogu .nepoštovanjem roditelja. on tera ljude da hule na NJega. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". zavidite nekome. a tako e i njihovom Stvoritelju. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. vrhunski zakon. srušiti Božji zakon. pošto je postao krvnik. lezbejstvu. nemoral i niske strasti. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. nasuprot biblijskim i Božjim. sve što ovek ose a intuicijom . 9. kao da je on pravi vlasnik. "Bog je za sve kriv". Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. silovanjima. okrivljavanje. ne podnosite nekoga. 6. pošto on mrzi ljude. 10. Ako to radite. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. On mrzi ljubav. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. kako u vlasti . pošto je silexija. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. perverznosti. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. "Bog mu se sveti". da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. što on nikako ne može da prihvati. veka. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. on to radi i fizi ki i psihi ki. On sve smatra svojim i prisvaja. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta." Po njemu. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . Naravno. demonima porobljena svest.to je božanski zakon.

taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. AVO. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. u . NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. vrhunskog boga astrologije. a protivite se avolu. Vaal. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. gledali su u nebeski svod. o tome kasnije. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. Ali. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci..). Lucifera. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. a ko izvrši i nau i. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. planetarnih i zvezdanih bogova. i pobe i e od vas. pozivam vas . grešnici. ali se radilo o istom kultu. Pan. nepostojani. U svim starim religijama vode e. Sotona se. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. kao Bog se nije promenio. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. u obliku obožavanja kosmi kih. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. i on e se približiti vama. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. popravite srca svoja. naravno. mason 33. Val. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. koje vam mogu predložiti. prvobitno. Mitra."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana. Tako je jedan od tih sistema i astrologija.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . O istite ruke."159 Jedino rešenje. i drugi. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. Amon-Ra. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. Kvecalkoatl."161 Lukavi mamac. i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. i nau i tako ljude. sli ni masonima. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. Tamuz. itd. Albert Pajk. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati.hiljadama godina ranije. Astrologija . je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu. ovek je obožavao Sunce. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. NJegove re i su važe e sve do danas.Isus Hristos. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. jer SUPARNIK VAŠ. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac.."162 ". Bahus.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti... Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. Približite se k Bogu.

Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. "NJen ritual. meksi ki i aste ki mesija.. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . nevidljiviog boga.). personificirali su ga kao Bramu. i kao muški i kao ženski.. srca su jeli sveštenici. okrutan i krvožedan.Suncu. muško i žesko.prim. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima . 1519. dvopolan. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. a trupove. Peti sveštenik. Krišna je u hinduizmu bog . tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. g . a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . Pošto postoji dobro i zlo. homoseksualnosti i lezbejstva. i osnovao državu.. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. gutao je bezbrojne ljudske žrtve. Mitru i Apolona. ne isklju uju i dojen ad. mada sami nisu imali brade. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja..prim. muškarce. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima .)."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. Ozirisa. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . njemu su se prinosile ljudske žrtve. u skerletnoj ode i.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. žene. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao.prinošenjem ljudskih žrtava. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti.Sunce. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. Malkarta..tamu. j p . DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. Adonisa.. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije.. iako je ovaj bog smatran dobrim."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru . Amona.j g j . Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. pa ak i decu. Vala."167 Zbog toga. aut. eto. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. obdario ih mudrim zakonima i religijom. Sve one imaju velike sli nosti. proro anstvo ispunjava. Izvršivši poslaništvo. zba ene sa stepeništa piramide."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. odnosili su ku.. aut. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo.

pa i u astrologiji. Ali. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. Palestini (nekadašnjem Hananu). doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE.Vide emo uskoro."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu. pored javnog i otvorenog obožavanja. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. Ali to nema veze sa astrologijom. simboli kih poruka. SUŠTINA MISTERIJA Dakle. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. nije bila poznata. koja je osnova svima njima. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. to nije samo stvar prošlosti. nego samo literarnu. Sumeru.Misterije. Nažalost. jer ono je izvor Svetla.. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . staroj Vaviloniji. Ko stoji iza ovog simbola? .i dobra i zla. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. stepena. naravno.masona: "Svako od paganskih bogova. sistem skrivenih.. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše. Hol (Mainly P. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. to nije slu ajno.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti.danas ve ini ljudi."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33.okultnim pravcima. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. stepena) anti kih misterija . Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". koji je posve en tom istom bogu Sunca. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. kao što nije ni dan . Time se zlo opravdava i ovekove uje. Tako e. Još uvek se i danas u 20." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama.satanizma."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. šifara i simbola. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . One su bile prisutne u svim versko . O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. jer su po njihovom mitu. ili "hieros" ( ) = svet. U narodu ta injenica. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI.

pa i ratnih. veku. "2.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". ekonomskih. Ove Misterije su. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. politi kih. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . zaodenuto velom duboke misterije. ve i današnjeg. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. kad je re i o astrologiji.sveštenike. etvrto ."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. "4."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima.. sem putem SIMBOLA. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života. .. kao još uvek nerešenima. moralne i socijalne probleme sa kojima se.nepoznato. To zna i da je astrologija. on kaže: ". Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. u RITUALIMA. jedan za širu javnost. nikako ne žele da otkriju javnosti. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. Oni koji poseduju znanje tajni.. U RE IMA I U SIMBOLIMA. navodno. ko nije pokoran sistemu. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). ne samo nekadašnjeg anti kog doba. koja je duboko ušla u te Misterije. intelektualne. Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. U suprotnom. "3.ona za javnost ima jedno lice. koju oni. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). sukobljava ove anstvo u 20. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. "posve enima". S druge strane. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". Pošto je astrologija misti nog porekla."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj .nema sumnje da su posve enici iz Gr ke.. koja je poznata u narodu. Upravo zato je i astrologija tako popularna."176 Da se ne bi tako lako otkrile. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih. Kao i sve stare misterije. Tako e. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT. skrivene u BROJEVIMA."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1."183 I to. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. ONI PREKRIVAJU TAJNU. poslovnih. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA.. naravno. a u tajnosti drugo .. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. uspeo da prodre u njih.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima).ove Anti ke Misterije bile su. za nju važe ista pravila . Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama.

što mnogo govori. koji rade na sli an na in). formalisti ki. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. ini se da luta po nebu. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. dakle. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. nedos-tupnim ostalim ljudima. Da bi predstavili svoje rituale važnima. pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. fizikom. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. Me utim. dok god su bili uspešni. "niti bog koga treba obožavati. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'".185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. a uve e zalazi (kao da umire).. ne e posredovati u njihovu korist. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. a na mesto "Sunca" . Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. A kada bi to shvatili. da ne bi došlo do katastrofe. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). navodno. Mogli su ak da predvide. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. ve dobrovoljno. bilo jednom u šest meseci. upravo sveštenici baratali matematikom. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. što može i da ne u ini. Adepti (inicijati) e. Zna i.. astronomijom i svim vrhunskim naukama. Narod je pla ao danak adeptima. Ili. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. adepti. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . mnogo više je pitanju onaj drugi. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. Me utim. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. jer on može odlu iti da se ne vrati. Ali. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate .tradicionalni. što su im merenja postajala preciznija. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA.na istoku. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. adepti su izvodili divne. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. jer on može ODLU ITI da se ne vrati."Bog" (koga hriš anski sveštenici. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. I zato je trebalo moliti ga neprestano. Ohrabriva e obožavanje Sunca. u protivnom oni. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. u svim narodima i vekovima. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. i Sunce se ne e pojaviti. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . samo Bog." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a).

i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. bog suše i vreline. Dosledno toj praksi. Po ev od Nevroda (oko 2200. izvorima. ako ho ete da im budete lutke . stenama. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. 2. 3. ere). ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2.33..7. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. i odnela ga na brdo bogova. kada bi znali pravu pozadinu. "muž". kao glavnog boga prirode. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . g. Dakle. Etvaal188 itd. itd. tj. On je bio bog oluje. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. milenijuma pre n. tog posebnog podru ja. kao u nazivima 'Vaal-gad'. uzela svog mrtvog brata. 'Vaal-hermon'. 'gospodar'. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. Ime Hananskog boga.. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . Mi vidimo igra a. 'Vel-fegor'. 8. Tako e.11.samo im verujte! Me utim.) je bila Anat.nije jasno. na pla-ninskim vrhovima.. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. pošto je tekst odlomljen). gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. a njegov suparnik je bio Mot.prim. ali kada su svi njeni napori propali. pre n. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1.prim. to vam ne savetujem. "Gospodar". aut. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. On ozna ava boga Sunca. gde je on . aut. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. kao na pr. on se smatrao odgovornim za plodnost države. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. Mesopotamiji. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim". Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". kasniji carevi u Vaviloniji. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE.ere) nadalje. Palestini. Valtasar. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala."187 Dakle. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu.).). itd.

Dobra i Lepote. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. Sa slovom Jod u centru. i donose plodnost. koji je vrhunski cilj astrologije. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. kao simbol suverenog Autoriteta. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem. oplakuje Ozirisa. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju.Palestine. dvema glavnim sezonama Sirije . koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. i rezultovali su. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. donose i novi život poljima i vinogradima. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša.. Albert Pajk. odeveno u crno.Mesec upravljaju godišnjim dobima. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. koji obožavaju Sunce. magijske pravce. i odnela ga na brdo bogova. da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. koji opisuje stari vek. kako su Hananci verovali. letom i zimom."192 Masoni.."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca. a i danas u magijskim pravcima i kultovima. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.). gde je on vaskrsao u novi život. aut.Sunce i boginja . Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni..Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. U masoneriji. ili Ozirisa."191 U itavom Starom zavetu. ima kabalisti ko zna enje božanske energije."190 Slede i tekst kaže: ". jedan od vrhunskih masona kaže: ". boga Ozirisa. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. i hananskog boga Vaala."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. po kome bog . ILI SVEVIDNOG OKA. To jasno svedo e i njihovi: . Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?".. Dijane ili Ištare. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. Isto važi za sve okultne. univerzuma i Sunca. Izis. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. koje kao izvor materijalnog svetla. i gle. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". koji je oli enje Sunca.svojem besu nadja ala i ubila Mota. Vaala itd. uzela svog mrtvog brata. bratstvo. i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . Svetlosti Života. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. smatralo se."193 Naravno. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). boga prirode. u stvari obožavaju astrološko Sunce . a onda naglašenije.prim.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. Posle toga.

Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici . neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana. Smatralo se da je to ritual pro iš enja. ve ceremonija od zna aja. itd.masoni: "Kada kandidat (masona . aut. igranja oko vatre. ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. kruženja oko crkava u procesijama.. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca."196 "Ova praksa." 201 Ona ima kako verske. Semitima. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. i jaka."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. njegov bog. nalazi se na Jugu. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. oko oltara. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. igranja u narodnom kolu.. Stoga."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. Jedno snažno svetlo. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži).) napravi prvi krug po loži. kada su pravili krugove oko oltara. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja. jednog od dvanaest sinova .OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta."202 " = "Bogom nadahnuto"). stvaranje kruga u magijskim ritualima. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. hindusima i drugima. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. od davnina do danas. tako i istorijske izveštaje. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari. on. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. podu avanje kruženja nije samo puka parada.prim. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG.. korak po korak.. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost."197 "Ovaj ritual kruženja.

izvor života. usnismo u jednu no ja i on. praoca izraelske nacije.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. I gle. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove. koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. proricanjem budu ih doga aja. vladarske dinastije Hiksa."203 Izraz GATARI. I gle. i bili su uvari okultnih ume a. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . niti je bio bezli na kosmi ka energija. te iza e pred Faraona. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. magijom i prizivanjem duhova. Dve godine kasnije.. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije.11). i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . U tom se probudi Faraon. oni su bili mudraci nacije.. U tom se probudi faraon i vide da je san. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. prodala Josifa pustinjskim trgovcima.' Tada Faraon posla po Josifa. Utoliko što je Nil. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. Mudrost Božja nadmašuje. a on stoji na jednoj reci. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih.Jakova. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. a onoga obesi. i mi mu pripovedismo sne.nisu poticali od iste natprirodne . iz reke iza e sedam krava lepih i debelih. sluga zapovednika stražarskog. koji se ovde spominju. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. pne. i pripovedi im što je snio. Ukratko. koja ose a. za razliku od egipatskih. . A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. nije bio jedan od dve stotine. krave . pripadnik 16. koje ljudi prave da bi im se klanjali. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. on nam kaza šta iji san zna i. a on se obrija i preobu e se. i stadoše pasti po obali. A iznad svega. odakle su mršave kao i debele krave izašle. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. nasuprot svim lažnim izmišljenim. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. On je li nost. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu.10."koji objavljuju magijske ini". I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu.. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. BOG E JAVITI dobro faraonu.vra ara.magijske sile. i brže ga izvedoše iz tamnice.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova. s kojom su oni imali kontakta. Taj Bog. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava. davne 1669. ružnih i mršavih. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. hijeroglifskim spisima. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. i stadoše pored onih krava na obali. On je bio jedini pravi Bog. Pa opet zaspav usni drugom. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. egipatski faraon. budu i van o evog prisustva. Korin anima 2.simbol božanstva plodnosti).

(Naravno. Tu su živeli bezbrižno. Naravno. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. a preko njega i mnoge druge. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. za sedam rodnih godina. oje jud p a e da b se a ja O je ost. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. i neka uvaju. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. jesu sedam godina. kada su došle gladne godine. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. onda može da bude tako. Me utim. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima.Mojsijeva 41. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima.prim. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). jer e biti vrlo velika. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. odakle su dolazili da kupe hranu."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju.). A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. posle savetovanja sa mudracima. magije niti praznoverja. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. asup ot s a š je . ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. nego i u ostalim zemljama. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. bili su potpune neznalice. Ali. što iza oše iza onih. sve što je moglo da se uskladišti. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1.og. Za to je izumio posebne silose. A onda. oja ose a. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. Naravno. . Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. zajedno sa Josifom. Josif je otvorio žitnice. Sva mudrost najve e škole magije. silose sa sušenom hranom i prodavao. U tom trenutku. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. te je narod preživeo. da bi spasio itavu naciju Egipta. Ne samo u Egiptu. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. Sedam lepih krava jesu sedam godina. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. A sedam krava mršavih i ružnih. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. aut. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. ve je predložio i REŠENJE. otac i cela familija. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. I NA SKORO E TO U INITI BOG. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. bez obzira na okolnosti. kao pravi doma in.37-57) nalazimo da je Faraon. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. koja je kona no preseljena u Egipat.

Kao takvima. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti .'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost. pre n. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. pre n. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Po njihovim obe anjima. god. kao takvih. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. koji je na žalost . i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . tadašnjost i budu nost . (Isto je i danas kod ve ine politi ara). pre n. Donekle. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. bili su u pravu. mudraca." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. Zato nije udo što je od njih. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. oni su bili dobri arhitekte. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. ere. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. I što car ište VRLO JE TEŠKO. pre n.ere). Iako nau eni tim znanjima. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima.apsolutno sva znanja i mudrost. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski.adepta originalnih. samo oni mogli da komuniciraju. ere. navodno.. graditelji.njegov san. drugovima svojim. I do oše i staše pred cara. astrologe i nau nike. 2. postavši "pripravnik"."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. Misailu i Azariji.zaboravio. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. ere) usni Navuhodonos san.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. g. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. Me utim.. sa kojima su. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. godina je prema tome 604/3. Nadanje. i kaza stvar Ananiji. vra ara . vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. pa emo ti kazati što zna i. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. i prihvatljivi lekari. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov.

što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. u to doba na istoku. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost.. ovaj mladi je znao vrednost molitve.boga Sunca. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. fizici. Tebe. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE."216 Kada je došao do cara. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. stih). jedna Vaala . bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. pa i ne postoji )! Me utim. do kraja istorije ovog sveta. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. astronomiji. književnosti i pisanju). koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. druga Boga Jahvea . iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja .. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. niti u namere Božje. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. astrologija ima svoju terminologiju. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. GATARI. pošto ona nije tako poznato u javnosti."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. današnjom masonskom terminologijom . ali ovo je nadam se. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. koja ništa ne zna i neupu enima. kad si mogao otkriti ovu tajnu. hvalim i slavim. ZNA ŠTO JE U MRAKU. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. kada je u pitanju ovako važna stvar. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. I ON MENJA VREMENA I ASE. Proroci pak. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka."218 Ina e. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao.Stvoritelja Sunca i celog svemira. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. i tuma enje mu verno. a posebno u Vavilonu. san je istinit. medicini.majstor 34.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept. ak i "nerešivih" problema. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220. On je bio siguran da e Bog. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. Bože otaca mojih. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo .

zvani negativni: opozicija (razmak od 180°).).aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. U tom slu aju su druge manje važne. ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. razlikujemo više harmoni ne aspekte. i 'lambanein' Šlambanein . Neki astrolozi s kraja XIX veka. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti.prim.). aut.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . ASCENDENT .prim. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. ve zamišlje-ni. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku."(ili konfiguracija). Prema njemu. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma.prim. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa. u kojoj je sve "astronomski" precizno."225 Tako e i ovde važi pravilo.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . uzeti). a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. aut."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. aut. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. kada nai ete na njih. ili. kao što smo ve saznali. uzimanje u obzir prirodnih zakona. aut. Me utim. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji.. Oni po ivaju na staroj. Me utim."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude. ASTROLAB . pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice .prim. sekstil kada je razmak 60°. danas odba enoj. koje podjednako deluju na sve ljude. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°). ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224.). dok je obrnuto nemogu e. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima.). ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema).. zajedno sa me usobnim uglovima . ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. Tako e. kvadrat (razmak od 90°). "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu."222 Od vrste tih uglova . Iako ima neke elemente nauke.Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. Da bi bili razumljiviji.prim. za razliku od astronomije. da li su "pozitivni" ili "negativni". polukvadrat (razmak od 45°) i 1. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. me u njima i Julevno. zvane pozitivni.sudbine. itd. trigon kada je njihov razmak 120°. nisu stvarni. vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. što je bio u upotrebi do XII veka. O ito. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti . aut. ne sve. Kompletan horoskopski krug. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa.) u znaku koga pokriva prva Ku a. niti stvarnog uticaja. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . kao i za sve ostale astrološke ideje.aspekata. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. Ali."(od gr ke re i 'astron' . koji su konjunkcija (združivanje . zasnovan na astronomskom prikazu. astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. egzaktne nauke. zvezda. ASPEKT . samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka.e. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata.5 (razmak od 135°).Šastron . u astrologiji to nije potrebno. njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. ascendent... Taj raspored nije stvaran. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu).

koji su upravljali ljudima. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. Naravno. disonance. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. ve samo zamišljeni. Uran i Mars.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom.disonance nisu realni. Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom."229 od kojih su neki bili dobro udni. u zavisnosti od datuma ro enja. DNEVNI PROLAZ . to je domicil planeta. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT . ili nebeskog tela. Time je svaki Mesec. DOMICIL .Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. na-ro ito dnevnim."226 Ina e. kao što su Neptun... koliko su ih videli nekašnji Egip ani. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). koje astrolozi esto definišu sa intuicija. DIREKCIJA . Prema tome. ovaj pojam ozna ava "stan". ose aju se dobro. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. bio podeljen na 3 sobe po 10°. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. Prema tome.. ve stari anti ki paganski bogovi. pod upravom lokalnog "boga"."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. koja nije u središtu planetarnog sistema).me usobne uglove planeta. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila. nazvanih dekade. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". inteligentni psihi ki uticaji na oveka. sobom. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. DEKADE . ili uticaj. Me utim."232 Ina e. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. Oni vrše direkciju. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj."Svaka planeta."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. jedna ku a od 12. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli.. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. Identi no 360° u krugu. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". Time je svaki ovek. to nisu hriš anski. "stanište" jedne planete. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba."Sinonim za nepovoljan aspekt. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. NJihov je uticaj najmanji u . Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . Saturn.demoni.. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. koji nije stvaran. ".astrologiji je ona od sudbonosne važnosti. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu.Zapad. pa prema tome ni negativni položaji planeta .."230 Ono što je re eno za aspekte.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. a neki i zli. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca. "U nekim znakovima su gospodari. isto važi i za negativne aspekte . koji su bili uzro nici bolesti i nevolja. prema u enju astrologije."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja.

Planetarna dominanta . DOMIFIKACIJA . astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta.zodija ka . Me utim. progone i sl. re i domus. da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima. iako geomanti tvrde suprotno. GLEDANJE U KARTE . u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova.prim. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja).uticaji dva znaka horoskopa. posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i ."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima."(od lat. a da su na tu im teritorijama ugrožene. DOMINANTA . . ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. pa ak: ". Tu spadaju: . Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova .priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta."234 Pošto su sazvež a stalna.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. Me utim."pozicija planete u njenom domicilu.latinski naziv za blizance. aut. Svakako. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu .na in proricanja . Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. onda je to me usobni rat.Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova. me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. znakovima gde su u egzilu (u izgonu. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta."237 . ve Sunce. ku a). uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). što je ista paganska mitologija).g p . Jednom re ju.i elementarna . GEOMANTIJA .. proganja. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. Ako ih neko izgoni.. Kako je to mogu e da nebeska tela. Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem. razmislite koliko u svemu tome ima logike. prognani).aspekata. ni opravdanih nau nih osnova. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom. GEOCENTRI NI SISTEM . opet ne bi mogla da bude ta na. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga. DOMINACIJA . ko su oni? Da li su pravi bogovi? .). Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. osim mene nema boga. sposobnost gospodarenja. jedan kao znak ro enja.gatanja. j . Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja. isto politeisti ko shvatanje sveta. svoju teritoriju. koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu.jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. izgnane (?!). GEMINI (GEMMINI) .naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe.

ženskih grudi i muškog tela. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. one su i astronomski podaci o dnevnom.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no . Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. 3.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Me utim. a dobro zlo. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" .na temelju astroloških simbola."240 EZOTERIJA . minutima i sekundama). uglavnom psihološke trikove. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. ali se one ne smatraju kobnima. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo. prisutne u magijskoj praksi. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. 9. on je samo ono uro eno zlo u oveku. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama. ocem laži.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. sedmi nom.sotona nije loš. što je osnova i astrologije. O ito da astrologija nema ništa protiv. Za sve te položaje koriste se postoje e karte.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri).red Vitezova Hramovnika. Pre svega.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". On po tome nije sasvim loš. Sve što uradi prividno dobro. kao i svakojake perverzije. koristi samo kao masku za još gora zlodela. 4."238 Ovde se iznose interesantne misli. 2. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. satanski. ni jedne re i osude.red vitezova Svetog Duha. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE.red Vitezova Svetog Groba. što samo po sebi nije kobno. kao i pohlepe.Gnosti ka Katoli ka crkva. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. i u stepenima geografske širine.magijskom naukom. 10. Me utim. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. Zato oni koriste druge. 6.241 EFEMERIDE . Predstavlja biseksualnog avola. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. 7. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. NJegove boje su žuta.red Iluminata. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. AVO . znak Jarca za sotonu je crnomagijski. plava i crvena. instikata i niskih strasti. Tako e.red Malteških Vitezova. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. 8. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju .red Vitezova Svetog Graala. 5."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. pojavu podsvesnog. Od njih evo samo nekih: 1.

EKLIPTIKA .. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). ZODIJAK . "životinjski krug". Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao."242 ".. naravno. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. osim Venere i Plutona. ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini. Sunce se."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu.. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove".5° geografske širine. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. karakteristika samog Lucifera. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°.. zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. na osnovu Biblije. pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. Dakle. tj."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta.svoju teoriju. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca.. izme u dva ozna ena datuma za taj znak.položaj planete suprotan njenom domicilu. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca.. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. EGZIL ."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. ELONGACIJA . sposobnosti i znanje . O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova.. pa se ta osobina pripisuje planetama.bukvalno prevedeno.u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete.. EGZALTACIJA . Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. U stvarnosti nema egzila. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka. a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. zona nebeskog svoda ". što je na duhovnom planu. jedan aspekt opozicije za sve planete. mestu boravka. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan."246 .

4. pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Azentaher itd. u torbici itd. koje odgovaraju odre enom duhu. INTUICIJA .poti e od latinskog ingressus. 8. Ono što njima daje uspešnost je intuicija. ZODIJAKALNI DUHOVI . i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. li nog elementa vezanog za osobu astrologa.demoni. Ako ste ro eni 26. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima. Jasno je da ovo nije stvarna putanja. Eksperimentalno se to može lako utvrditi.. ingredi . 15. Pošto zodijak u stvari ne postoji. ve samo zamišljena. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata.ulazak. vaš duh je Asikan. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. od 30."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva .250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija.. a drugi za uvo enje intuicije.ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba .3. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. u nov aniku. Zenaker. KARTA NEBA . Da bi im se zahvalili.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a ."Ima ih 36.4. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? .. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori).j Dakle.droge). Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi. Oni su zaštitnici. koja nema stvarne astronomske osnove.. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. Uglavnom."251 Ovo nije retka pojava. Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. INGRESIJA .avoli. Jedni su bili za verno držanje tradicije. koje je drevna vavilonska nauka nazivala .putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu.demoni. jedan Mesec). NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova.. koliko sadrži jedan znak. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu.unutrašnji ose aj ili predose aj.demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. Drevni Vavilonjani su ih nazivali . okultnu dušu i okultne vibracije."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova. a Biblija .) s mirisnim esencijama. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove).. To je u stvari glavna suština astrologije . oni su u stvari zba eni duhovi sa neba. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima.duhovi pakosti248 .. u xepu. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. Celi zodijak .

(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. KOSMOGRAFIJA ."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. ili horoskop. Ipak. Važnija je tradicija."252 Me utim. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. Ono što je važno u astrologiji je intuicija. u stvari samih demona. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). ali po druga ijem rasporedu). ku a (tako e 12. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni."254 Ova izjava je sve kazala. Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba.položaj na nebu. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. KONJUNKCIJA . Sve ostalo je manje bitno."253 Zodija ki krug. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. Zovu se ku e .sastoji se od kruga obeleženog stepenima. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. nebeski svod. je podeljen na 12 delova. Šta više. sa po 3 dekade. Sunca i Zemlje. ili sobe od po 10°."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. svih važnih elemenata i ta aka. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). kao i znakova. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. kada je u sredini i ne menja svoj položaj. a kada se spominje soba .KARTA NEBA .Sunce. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. podku a. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. Tako e.podru ja neba od po 30°. dekada. Ipak. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. kada su na istoj liniji. Zato.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. sa položajima planeta u trenutku ro enja. tj. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova.združivanje . "To je ono što se naziva tema ro enja. rasporeda zodija kih znakova. u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. kada se govori o ku i. re je o 1/12 zodija kog kruga. KU E . Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji. karta neba.

TABELA KU A . nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). ve okultna religija. Ina e. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. oko toga nema opšteg slaganja. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. astromonija. Me utim. p.pojam za Sunce i Mesec. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika. poti e od Hermesa Trismegistusa. izražena u stepenima. astronomski prona en i dokazan. astrologiju to ne interesuje.autori astrologije. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova".nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. aut.e. glavni pali an eo. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. koji obasjavaju Zemlju.geografska širina ili ugao položaja neke planete. medicina i muzika.nau no ispravna.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . nego naprotiv . Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare.prim. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. a ne za obi an narod. smatra se prema okultnoj tradiciji. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. To je pre svega zato što astrologija nije nauka. Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona.linija za koju Sunce zalazi. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. a naro ito sa alhemijom. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. a slepac slepca ako vodi."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim. HELIOCENTRI NI SISTEM . Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. Me utim. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima.n."U toku svoje istorije. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. pa i samim biblijskim Luciferom."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa."255 LONGITUDA . poslednjeg velikog egipatskog varaona. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala ."258 Hermetizam kao pojam. . o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. HERMETIZAM .) asove ro enja. HALDEJI ."256 Dakle.pravi nau ni raspored planeta. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). oba e u jamu pasti.). Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima. pre svega magijski paganski sveštenici.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. SVETLONOŠA . Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. HORIZONT .

Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. a kasnije. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. Me utim. a ne preporu ujem ni vama. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. Me utim. ova re postaje sinonim za zodijak."259 ULA . i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja. i skopeo (skopenj) = posmatrati."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. ak i ako se baviš astrologijom. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. koliko god se tvrdilo druga ije. jer to je njena svrha. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna.prim. ona nema nikakvih realnih osnova. aut."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. Prema tome.HOROSKOP . Zato ne treba gubiti vreme oko nje. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. nikako da osudim bilo koga.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. mi smo u svemu programirani. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. dragi itao e. Kada se dublje u e u njega. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u . a još manje u hriš anstvu.). zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. sa uvo e-njem zodijaka. Neko upravlja nama u svakom trenutku. CIKLUSI . iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. prora una i karti neba. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. radi lakše manipulacije lakovernima. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima."261 Zato.

. koji spasava svet. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla... koja je opasna po život. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata."263 Zmija koja predstavlja Sunce. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. te prema tome i vrhunski sveštenici.. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti. ili Zmaja. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet".. Me utim. kao što je. ili Asklepius.naro ito u Egiptu. Japan. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. Oni su bili istinski Sinovi Svetla. koji treba da "prosvetli svet". i univerzalnog spasitelja ove anstva."267 Dakle. Indonezija. Bog medicine Eskulap. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs.."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. koji je zaštitnik lekara.. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. Po legendi. ali i u Africi . astrologije. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. simbol medicine. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa. a ponekad su nosili naziv Hidra. A Eskulap je... zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . Indija. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije.). i ba en u podzemni svet. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. predstavlja i boga Eskulapa.tajanstvenog. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. kao i u mnogim plemenima danas. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. na primer. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente."265 Zmija je dakle. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. O upotrebi simbola zmije. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI.. NJihov simbol bila je Zmija. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". kralj svih bogova.

To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl.270 (Jasno je da se radi o Veneri). i poznatog paganskog proro išta. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. dana. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). Kasnije e o ovom broju biti više re i. U Kini. sli no zmiji. u obliku kobre spremne za napad. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . sjajan. koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". (Od zmije u stvari i poti e slovo S.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom.kan"268. boga vatre. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. Time je okultistima predstavljan ve ni život. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. kada oni umru. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . Dakle. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. Pagani su verovali da. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. sjajan). odakle originalno poti e. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . Asirce i Hinduse to je bio paun. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom."proricanje (pomo u) zmije". Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. svetlonoša. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. ili njegove duše. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA.svetlost."zmija".269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. Kao i latinska re Lucifer (LUX . Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. Ali.nositi. kao paun. "Kulkul . FERO . simbol Sunca.Sunca. U nekima je on okružen Zodijakom. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa)."Kulkul" . Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. Japanu i Indiji feniks je. na injen 1628.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. koji se koristi kao njen simbol. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu". Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao .. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu.svetim tajnama. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku."divna ptica" i "Kan" -"zmija". koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. poduprt sa 12 stubova. emu je bila pridružena i munja. u Indiji. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. sotonu. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). Za Vavilonjane. pa i nosi njegova obeležja.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i.

krenuvši za svojim novim vo om. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. I zba ena bi aždaha. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks.krvnik ljudski od po etka. NJihov "bog" je to tražio.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. ona nekada u raju bila ptica. Me utim. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet..demone. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu..astralnim bogovima. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. jer nema istine u njemu. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale. nije niko drugi do sam sotona. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde"." (Jovanovo evan elje 8. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Dakle. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . Me utim.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. . NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( .A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i.. pretvorili su se u an ele tame i zla .da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. Sunce predstavlja Ludifera. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha."279 AVO I SOTONA.sotona nije došao sam. i ne stoji na istini.s ljudima).'"276 Sasvim je mogu e da je. nego s poglavarima i s vlastima. Otkrivenje 12. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. I posta rat na nebu. Me utim.. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. i baci ih na zemlju. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih.44)."281 . Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. Lucifer . i an eli njezini biše s njom. Me utim. i zba ena bi na zemlju. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. koji ih je vodio u službu zla. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. Prema re ima Isusa Hrista. kao simbol boga Sunca. "pali duhovi". Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu".. i s upraviteljima tame ovoga sveta. to i nije udo pošto je Sotona ".. ta zmija. koji vara sav vasioni Me utim. koje i Biblija predstavlja zvezdama. pošto ga i nemaju. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. To je ogroman broj."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele. kad govori laž.3. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka.nekadašnjih Božjih an ela. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju. koji su prešli na njegovu stranu. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . i zba ena bi na zemlju. koji vara sav vasioni svet.

koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. te više ne mogu da zdravo rezonuju. Nažalost. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. ljubavi. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. potpuno nenau na. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. Sotona nema vlast nad nama. ispravni stavovi i veli ina karaktera. retko ete na i lekara koji ne pije. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. uti e na posao. Ona ulazi u pitanje braka. Naravno. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). poslovnih saradnika. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. retko koji lekar ne puši. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Jedno je intelektualno znanje. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. Možda nas to malo zbunjuje. ili novca.Dragi itaoci. Me utim. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. Jednom re ju . Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. a drugo prava životna mudrost.Svetog pisma. To emo videti iz narednih poglavlja. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi.ljudi koji se klanjaju Luciferu. i danas znaju. i to je . ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. privatni život. Na primer. vaspitanja. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. dezorijentisani. izbora prijatelja. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. LJudi sve više postaju lakoverni. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. Iako su znali. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. ve živom Bogu."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. me utim. da je astrologija na pogrešnim osnovama. kada više nemamo ništa u rukama. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. "koja vara sav vasioni svet". duhovne snage."Vo a". put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane .

koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. prodajom skupih asopisa i knjiga. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. držanjem seminara o astrologiji. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. vrši se isti efekat. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. samo more potpuno beskorisnih informacija. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. ve to ine astrolozi mesto nje. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. kako nau no.radi se posao. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . Oni naj eš e traže velike sume. interesantnih lanaka o astrologiji. Da ih ne okrivili za nerad. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. potpunom zavisnoš u od u itelja. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. Dakle. Kona no. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. Me utim. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. A naivni pla aju! 3. pred vlastima sve je legalno . upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. ali se presko e klju na pravila. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. Što je najgore. pekaru). najnovijih astroloških otkri a itd. nerazumljivu za ostale. 2. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. sve je to. Veoma lukav na in zarade. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. Na taj na in postaju neuhvatljivi. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. ak ni izme u samih astrologa. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. odvajanjem od porodice. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. nažalost. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. tako da se osoba napravi glupom. Kada dovoljno "isperu mozak". Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. Sistem je tako perfidan. prora una.Da bismo to još bolje razumeli. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Oni to ine još na samom po etku. stvaraju i utiske na neupu ene. onda imate u šaci kompletnu osobu. Potencijalne kandidate zaposle. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. Oni imaju svoju terminologiju. otkrivenim u Svetom pismu. Daje se objašnjenje. Astrologija. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. Da bi izgledala što intelektualnije. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. a katkada i sve imanje. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. ube ivanjem u opasnosti od okoline. Oni mogu da steknu. Me utim. stepenasto hijerarhijski put. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Naravno. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. I tako se stvaraju ekonomski robovi. odlaskom na neki put. samo na jedan suptilniji na in. kome su se prinosile ljudske žrtve. Oni nikada ne kažu šta vas eka. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. U astrologiji. Osnovni cilj im je novac i profit. ako uložite u opkladu). Uvek je novac uklju en.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu.

koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. kao i njegovih saradnika. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi. demona. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. Naravno. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude .Novom dobu. odaberemo onaj pravi .u ast sotone. Pred nama je više puteva.put života. . Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. Me utim.Svetog pisma. u tom poslednjem sukobu. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog .iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. najve eg neprijatelja ove anstva. Mi stojimo na prekretnici istorije. Ali.vladavine umovima. biblijski nazvanom Armagedon. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . u liku planetarnih i astralnih bogova. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak .i božansko znanje. obožavanja Satane. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu .