DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. što zna i "zbrka". llB . kao što je Nevrod pokušao. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. 13. 1.. aut. Hama. mo i i izjedna avanju s Bogom.dljm). koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. sistem zasluživanja spasenja. sodomije (opštenja sa životinjama prim. što emo kasnije sve više mo i da vidimo. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. kao utelovljenja boga Sunca. ljudskim delima. homoseksualnosti. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona.upravo kao i danas.) i lezbejstva. Osim toga. Ti redovi su bili ". U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe.prim. da se ljudi proglašavaju bogovima. hrabar ovek.že za vlaš u. Da ne bismo ostali neupu eni. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev. Gospod nije dopustio.opravdanje delima. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. Usko povezan kult uz Nevroda. Tako njegov glavni osniva . Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. tako i itavog okultizma. koji poti e od njegove žene Semiramide."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Monahinje su bile hramske prostitutke.prema Suncu. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. koji u ve ini slu ajeva (na pr. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. povezan je kult boginje plodnosti..prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. bluda.verski plašt radi skrivanja preljube.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . aut. i velike snage u rukama. . otkrivenog u Bibliji. moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. Onda su one nazivane devicama vestalkama. Kao i danas .oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . kao da je to kroz NJega. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja".15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom)."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB).dosezanje do Boga. i "Bavel" (na jevrejskom lbB .16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. služe i sveštenicima .14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog.8. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja . kao i vlast da opraštaju grehe. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. Me utim. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. ve i religiozno . sina Noja.11) zna i "na istok". rasvetlimo malo ovaj doga aj. to što su oni bili sre ni. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom).Mojsijeva 2.

U okviru prinošenja žrtava njoj. kao i vlast da opraštaju grehe.6). Dijane.46. a tako ine i ostali likovi oko njega.boginje uzbu enja i seksualnih želja. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . ili doslovno. aut. Venere .2. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. na sve strane zemlje. izraelske Astarote. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. sodomiju (opštenje sa životinjama). bilo simboli ki.21 "devica majka"22. homoseksualnost. bog Sunce.5O. . nazvavši ga Tamuz. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". Vaal.boginje ljubavi i seksa. u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom).20 "kraljica neba". u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti. Likovi bi plakali i naricali celu no . Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. nazvala ga je Tamuz. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. da se pla e i nari e za Tamuzom. Vide emo. ili meksi ke Koatlik. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji .). oko velikog zlatnog lika Sunca. Is. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. a da je ona majka božja.prim. Nevrodov otac. koji je postavljen izme u neba i zemlje."19 A kada je rodila sina. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. . Hus (1.boginje rata. Tokom vekova. U astrologiji. car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije".rituala hramske prostitucije. hinduske Isi.1O.Moj. rimske Sibele. Afrodite . ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. Taj lik leži u sredini hrama. egipatske Izis. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Time e se. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen. OSNIVA HERMETIKE .podanici. boginje Lune (meseca). a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. govorila je. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine .1). vavilonske Ištar.

pisanja itd. okultnih nauka". Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. Ham je po Bibliji njegov otac.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. muzike. praoca sadašnjeg ove anstva. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. 33. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. u itelju ove anstva. Kasnije. Hermes u Egiptu . što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. velikom caru. Hus. prvi utemeljiva paganstva. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa.bog medicine. geometrije. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. bog kockanja. tako i na itavo ove anstvo. koji je napravio brod i preživeo potop. Hus izvršio snažan uticaj. što je osnova astrologije. Albert Mackey (Makki). Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama." Drugi nazivi za njega su Nebo. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. pod imenom "Hermes". a sin Noja. kao Merkur kod Rimljana. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. O ito da je Nevrodov otac. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. pre n. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. tuma snova. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. dakle. vavilonski proro ki bog.ere). umetnosti. mera i težina. kako na svog sina.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda.

Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala.zvezde . koji su imali monopol na prou avanju neba. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. "Sveštenici. vršili predskazanja.prim. Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz)." . Mandala Press. jer su pod uticajem povoljnih planeta. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE. Kasiopeja. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva .. a neki nepovoljnim. Venera i Mars.). Saturn. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija.. Delili su zvezde na dve kategorije. Beograd 1991.iz drevnih paganskih verovanja. osniva a 18-te dinastije. Sve u svemu." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. Jean-Louis Brau. Merkur. pa i nesre nim." Tako su neki dani smatrani povoljnima.Bibliji. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont..se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu. Veliki Medved i Sirius. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion.aut. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . milenijum i po pre nove ere. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja . Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. pa se tih dana nije ništa radilo. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi.

Prema tradiciji. Asteci. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu. BEROZ.Gr ku. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3. Inke. itd." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU .. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. obdarene.aut. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu . darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova.zasnovanu na pretpostavkama . sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. verovalo se. i njegovu vlast nad planetama.prim. koja prenesena u Gr ku. Do tada. kao i ku a i podku a (soba).U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena.Apolonove sveštenice." Analizom gr ke astrologije. kao što su Maje. koje su i danas aktuelne u astrologiji. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima.." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija. odbijaju i da otkriju svoje tajne. proro anstvima su se bavila razna proro išta .u svrhu vladavine. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 .. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK.SIBILE . A ta saznanja služila su astrologiji .e. veka pre n.332. vavilonski astrolog.e. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima.pre n.. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova. zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA.

napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. lekare kao Michael Servet. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. oživljavanja) i povratka antici. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . ako se i sami nisu bavili. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. iji je sastavni deo bila astrologija.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. To važi za astronoma Tycho Brachaea. pesnike i pisce kao Maurice Sceve." To je vreme renesanse (bu enja." Dakle. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. Keplera. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji.astrologije. . Grci su prvi astrolozi. svemira i oveka. Zato. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. nije udno što u vreme renesanse. kojom su se bavili samo mistici. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. posebno gr koj i rimskoj kulturi. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba. filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655).

i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa.Remi Belleau. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. nau nike ili umetnike i sveštenike. Nevrod i Semiramida. otac pesnikinje Christide de Pisan . Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. Navedimo me u njima papu Silvestera II. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682. Ona je kosmi ka religija. a zatim.astrologa'. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu.. . U Francuskoj. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. filozofe. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova.. Mada se Crkva protivila astrologiji. Posle Karla V. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena.. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. Me u tim porodicama. godine. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. Najzad. astrologija se ne vezuje samo za astrologe. Rabelais i Ronsard. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija)..

Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. Najpouzdanija. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. Od mnoštva poznatih. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). jedna vizija. one soul. jedna duša. oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. U suprotnom. one religion!" ("Jedan cilj. to se menjalo i prepravljalo.jedinstveni svetski poredak. Oni su i sveštenici.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . esto i hiljadama godina stara. Kao i svaka druga. ekonomskih kriza. Ovo nije jednostrana tvrdnja. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. ljude koji "prori u" budu nost. jedna religija"). DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. 4. i ona ima svoje "proroke". koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). porasta psihi kih oboljenja.U prirodi .podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. a šta ne. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. koji tvrde da su od Boga. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. kao i porodi nih tragedija. kao i astrologija. one vision. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . Dokaze svojih tvrdnji: . Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. Direktne izjave Božje. zvezdane) "bogove". 3. pošto jedino ona sadrži: 1. Okultizam. Dolazi do porasta kriminala. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. 2. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. nepromenljive kriterijume dobra i zla. nema prosperiteta. Ali. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. mira i sre e. Sve što je ovek izmislio. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog.

Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. Kona no.U istoriji . na prora unima koji. istina.uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. o inteligentnim uticajima planeta. sa konkretnim li nostima). a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. LJubav.bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. Sve egzaktne nauke.nadahnu em Svetim Duhom.sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. prikazuju i planete i zvezde . koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. No. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta).U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja . jer sve promene . kako su ih i dobili. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. esto oni nisu razumeli te poruke. otkrivenog u Bibliji. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. unutrašnjeg prosvetljenja uma .jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima.egzaktne. Astrološke ideje i postavke (na pr. Matematika. Time je ona jedinstvena knjiga. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . praštanje.ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. ona se ne bazira na proro kom daru. . kao što se 5.mrtva tela živim bogovima. Naravno. Astrologija naprotiv. . Iako je. ve astronomski može proveriti.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu.nemogu e. . a i pomo i u razumevanju istih. . kako prošlosti. konkretnom mestu.U ljudskom iskustvu . pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. Mi se esto divimo kopijama prirode. tako i današnjice . humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. nikad nasuprot.Hristovim principima. deluje na svakoga putem savesti .spasenja ove anstva. ili nastanak novih. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije. o ijoj potrebi ono propoveda. Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje.U nauci . Što se astrologije ti e. koji još uvek menja ljude. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. a povremeno i materijalnim javljanjem an ela. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. ali su ih verno zapisali.sunce proglašava bogom! . Zato su svi najve i nau nici. o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. po njenim zakonima .astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. pa i dokazati. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. Na primer. fizika. Ona daje iracionalnu sliku sveta.U strukturi itavog svemira . nemaju stvarnih nau nih osnova. sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. Isto je i kada u ete u atomsku viziku . vizija u budnom stanju. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. naravno .

jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. ili kaže ti znak ili udo. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. kako istine. tako i zla. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. Ona ne krije ništa. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA."29 2. Zato. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore ."31 3." 4. zemlje i oveka. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio."živa re Božja"26. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. Me utim. i Duh e ih NJegov sabrati. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. Iako svi oni govore da su istiniti. kojih ne znaš. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. Ona jasno otkriva svog Autora . . Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. i nije je stvorio na prazno. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . ali nam je to sada nemogu e.Stvoritelja svemira."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. 1. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. jer što kažem. koji je stvorio nebo. tako i laži. On je zapovedio. Bog.

." "Izi e iz njega duh.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage. tako istrebi zlo iz sebe. u dva razli ita pola. i mi emo se. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima." "Bezbožnika ubi e zlo." EŠ SE 8. da ne uje." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu.koja duša zgreši ona e POGINUTI. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA." 5. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove. muško i žensko stvori ih." "Jer kroz NJega živimo. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. tražite lice NJegovo bez prestanka. po obli ju Božjemu stvori ga. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. i NJemu služite i NJega se držite. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite." 7. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. i jesmo. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. jer si prah i U PRAH VRATITI. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se." 10. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte." 6. i dunu mu u nos duh životni. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI. Oni ukoravaju grehe: .. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega." 9." ".

blagoslov i prokletstvo. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. U astrologiji nije potrebna Biblija. idite za njim. ve je i sam stvorenje . Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak." 13. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola.. a dobro zlo. zato IZABERI život. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). ne kao li nosti. da sam stavio pred vas život i smrt. Po njoj. Potpuno suprotno istini o Bogu. 4. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog. 3. evo kako e pro i na ispitu: 1. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine." 12. Božju re . Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo. Astrolozi o Bogu govore. na osnovu ovekove slobodne volje.' Ali narod ne odgovori mu ni re i. uskolebala se utroba moja od žalosti. Astrološki bog nije Bog. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. stru njacima za Anti ke Misterije). Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku." 11.. (sli no je i u magiji).Sunce.. ako li je Val. Vide emo kasnije i zašto. Teško onima koji zlo zovu dobro.. stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. kao o bezli noj kosmi koj energiji." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. idite za NJim. 2. i greh kao užem kolskim. ljube i Gospoda Boga svojega. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. ve samo precizno o itavanje astroloških karti.

ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka." Ne treba mu promena. Posle smrti on. tako i . ide u "astralnom telu" na zvezde.. reinkarnacije. ni koji gata po zvezdama (astrolog). neuspeh. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i . koju mu je Bog dao. ovekova individualnost. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora."bog je u svemu i sve je bog"."50 5.ni vra ar. pa nema ni osude greha i zla. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. pokajanje. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. kao i sve ostale okultne nauke. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga. Naprotiv. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. polubog. a ne prelazak u "duhovni svet". ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". navodno. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona.. 10. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. sve je opravdano." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. Jer ti narodi koje eš naslediti. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. promašaj. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. Time se negira ovekova slobodna volja. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. li nosti i misije Isusa. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. 7.pravog Boga. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . Time se negira kako Božja. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. "Ako je tako odre eno u zvezdama. Astrologija. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. slušaju gatare i vra are. Kao i svi PANTEISTI KI pravci. 8. Me utim. Time je ona direktna negacija hriš anstva. Prema principu doslednosti. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. 6. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja... 12. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). kao i ovekova li na odgovornost i krivica. 11. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. od greha. 9. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52.

ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju. "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije). i DA E MU SE.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa.prim. odmah. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. . nau na studija se hrabro drži tradicije. Me utim.ina e manje prihva ena). vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . da nam se svide "na prvi pogled".paganskih sveštenika i religije boga Sunca. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga". indijskih. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. tako i u mnoge srodne tematike. . koji se me usobno bitno razlikuju. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja. Videli smo da je astrologija prava religija. meteorskih kiša."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje . kako kaže Buše-Leklerk.Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . sa centrom u Švajcarskoj. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. ili zabavno. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. Sun evih pega. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri.nebeskim telima -. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA.NAU NA ŠKOLA.. o kojima je be bilo dovoljno re i. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: . islamskih i jevrejskih.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). Vide emo da ne samo na duhovnom planu..Biblije."56 Me utim. prilago ene našim ulima. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. a pripisali mu nau ne. lepo. Dakle.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". da li je privla no."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . potrebno je podvr i je i nu nom testu. a ne i kao stvarni putokaz."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju . Mese evih mena. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. koje su tako zamišljene. . ova ina e najzastupljenija škola. Me utim. jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije.

znak. koja su esto suprotna. Zmijonoša. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. Mars. kao i analizom isto nja kih filozofija."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. a Neptun je otkriven 1846. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. anti kih astrologa i vra ara. Me utim. odmah posle Leverijeovih prora una. za ro ene izme u 30. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). Ako planete uti u na ne iju sudbinu. Kada astrolozima zatreba. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. Pluton su 1930."60 Prema tome. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. Kao i simbolisti ka. Jupiter i Saturn. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. Kao što se vidi. koji je opet sli an okultnim šiframa. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . pa su i svi zaklju ci pogrešni. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Neki sistemi imaju 8. Uran je 1781. koliko ih stvarno ima.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. ve korištenje sistema simbola. drugi 12. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. a ne od ro enja. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. ve i mnogo važnijih elemenata. Veneru. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. decembra. onda je cela postavka astrologije pogrešna."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. kako astrologija ra una. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. . Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. krute primene tradicije. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. 4. novembra i 17. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. O ito da njih ne interesuje nau na istina. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. otkrio Heršel (Herschel). etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. ve samo stare teorije drevnih okultista. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. a nedostaje i 13. Me utim. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). 2. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. 3. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. onda bi to trebalo od za e a.

Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. 5. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. a Vage u znaku Škorpiona. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG." 63 "U astrologiji. Slede i problem je u vezi BLIZANACA."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. datum ro enja odre uje sudbinu. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. genetici. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. koji ima neoborive temelje. to je daleko od pravog nau nog pristupa. Jedan može biti vrlo uspešan. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. i ono stvarno koje se stalno pomera. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. Pol Korde (Paul Cordec). Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. a drugi ne. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Prema astrologiji. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima." 62 "Još od anti kog doba. Osim toga. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. itd. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. precesije. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. niti deo znaka. fizici. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. na one koji žive u Finskoj. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. nasuprot prirodnih zakona i pojava. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. 6.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. i tako dalje. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. 7. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. Nijedan zodija ki znak. 9." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. Me utim. Me utim. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. oba ova realna. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno.). To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. 8. Aljasci. To je zapravo. Astronom Pariskog opservatorijuma. a ne ro enjem.

znaci odre enih sazvež a. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. posmatraju i nebo. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. ljudi su tokom hiljada godina unazad."66 . Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak.

Najve i je PROBLEM AUTORITETA." Dakle. . da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. radi lakše manipulacije narodom. 10. starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja.70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . . kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . ako nema pouzdanog autoriteta?). Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama".. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije). bez ikakave nau ne opravdanosti). religiozno . nisu stabilni i kona ni). Zemlje.daleko je od stvarnosti. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama.injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji.. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. kao što ih astrologija prikazuje.koliko možemo i kojoj treba da verujemo. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a . što je samo privid."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. . Gledano sa Zemlje. kada se me usobno razlikuju. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. što je u stvari i kompletna astrologija. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. vere". da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti.okultnim i spiritisti kim u enjima). sama sazvež a. ."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). . planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja. kada je ona ostala u svemu ista. Me utim. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. 69 Dakle. Šda astrologija ima precizne zakone. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. To nisu niti prirodni zakoni. vere." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata".razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja."osnovni principi" (identi ni magijsko . niti egzaktna nauka ve .okultnim tuma enjima paganskih sveštenika.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. osnovne principe.. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. kako ih ti znakovi predstavljaju. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca. .Anti kim Misterijama. za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova.

ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. Kona no.H.nije neophodna vera i poverenje.ozbiljan i težak simptom. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. koji naizgled li e na astronomske. Potrebna su.e.pr. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6. Me utim. dakle."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. "sudbinu". godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. Krezus. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. S jedne strane."71 "Vera u astrologiju danas je.vladanja. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. Verovalo se da sveštenici Apolona. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . pre n. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost.e. Ako to ve jeste. kako su oni smatrali. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. ipak postoje i ljudi posebno. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. koju može dobiti kroz NJegovu Re . ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . injenice koje govore i dokazuju. uglavnom. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. do 530. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. dakle. natprirodno nadarani. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji.v. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. u Anšanu.e). reši ga. zašto se to ne prizna otvoreno. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje.Sveto pismo. pre n. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. s druge . zapisanom u njegovim "Istorijama". pre n. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. Persija. gatari. savremenika velikog atinskog državnika Perikla. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. ali i vladanja ljudskim umovima.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. Da bi se neko bavio gatanjem. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. kome je ona i posve ena. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku.

vidovnjaka i gatara. . staklene kugle. Ali. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza.horoskop. .poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . sledili su brojni izveštaji iz antike."deža-vi". pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. povezani s astrologijom i magijom. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. a ima ih sve više danas. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka.piromantija . NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija").baziranu na astrološkoj predstavi . danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. na druge osobe. boga proro anstava u hramu u Delfima. ili proricanja sudbine: ."otkrivanje nevidljivog".psihometrija . . ni bilo kakvim aparatima. 2.sva proroštva bila su promašena.gatanje iz karata. Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . se anjem "prethodnih života i pojava". ili otkrivanjem prošlih. kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. "ekstrasenzornih" osoba: 1. prenošenjem misli na daljinu. uglavnom. Tu spadaju sve vrste gatanja. Posle ovoga. manje poznata. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . putem sna. 6. arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima.prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava"."svetlost". "ve vi en. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. ili astrologija . vra anje).gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija.gatanja pomo u ogledala. bio je zadovoljan. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. 4. Svi ovi oblici su.gatanje pomo u plamena. ak je osnovana i nauka. U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. i mnoga druga. poznat"). kod korintskog zaliva). 5. predvi anjem budu ih doga aja. Me utim. . Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja.hiromantija . Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. . "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. vidovitoš u.pomo u simbola razmeštenih po zemlji. posebno Tarot karata." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja).geomantija . srednjeg veka.kartomantija . U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti".šta lidijski car radi upravo tog trenutka. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova. . U vremenu verovanja u bogove. . Herodot je Pitiji.gatanje po zvezdama. vizijom u budnom stanju. što se može i izazvati hipnozom. ili otkrivenjem udaljenih doga aja. telepatijom. gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. gore i dole.itanje iz dlana. 3. sveštenici Apolona.

koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. kao simbol boga Sunca. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije.4.Moj. jedan od vrhunskih Masona kaze: ". apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14..st. Nije cudo sto se u Bibliji. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. Vaala i td. "I zbacena bi azdaha. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br.Moj." Masoni koji obozavaju Sunce. Dakle.3. I PRESTO SVOJ.).31).5. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije. stara zmija koja se zove Davo i Sotona.. i usta njezina kao usta lavova. ta zmija. i noge joj kao u medveda. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.j svemira i poreklo. majkom božjom. koji vara sav vasioni svet. taj broj pripisuje zveri i coveku.Nevroda i Semiramidu.).74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti.25. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. Time dolazimo do zakljucka da zmija. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris. dana. predstavniku te zverske vladavine. pa i astrologije . kao sto su Masoni? Albert Pike. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. I OBLAST VELIKU. Sa slovom Yod u centru. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1." (2. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema. ILI SVEVIDNOG OKA. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1. vec samog Sotonu.stih). Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. I njen simbol je cesto broj 6. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi.1.1. Otkrivenju 12.6. kraljicom neba.. Ujedno. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Moze to biti gubi- . nije niko drugi do sam Sotona. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše.18. Medutim. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. Medutim. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine.." (Ot. Otkrivenje 13.9). i zbacena bi na zemlju. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. boga Ozirisa.3.12.

Druga je jos razornija od prve. koje je smrt druga. religiozni zivot obavezno slabi. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta. ili astrolozima. iako su u stvarnosti pogresne. Peta posledica je najgore prirode . Obmana je progresivna.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. siptoma psihopatije. ili uopste ne uradi. nemoc da se razume i proucava Biblija. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. histerije. cudastva. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. Time covekov duhovni. autora) od mnoštva namera svojih. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. Cetvrta posledica je i medicinske prirode .prim. pa katkad i epilepsije. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". sto oduzima coveku snagu licnosti. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. ili kasnije. duhovna bezosecajnost i skepsa. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. Sotoni. volju i zdrav sud.tak novca u poslovnim transakcijama.varalici vekova. jer je Vavilon prikazan devojkom . sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije.8). stih . Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro.6. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. dusevne paralize. koje smo upravljali prema savetima astrologa.16). zauvek unisteni. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. ili greha za SMRT. Jednog dana. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru.1. po nepogresivoj Bibliji.21." (Ot. stvara se odbojnost prema veri. umesto da razumno. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. ali i duhovne vlasti nad njom. Treca je jos gora od druge. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina.vecnog je karaktera. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. kada neprestano zive u obmani. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . sluge ste onoga koga slusate.

koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. da li se On predomislio. koji prori u svakoga meseca.25.Moj. To emo još jasnije videti do kraja knjige.ni vracar.stih. koji gledaju zvezde.18. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju.24).. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini.27. krv njihova na njih!" 27. jer to Isus Hristos .. Dan. prema Novom zavetu.). tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima.2O. Luciferu.7.14. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. S druge strane.ZVEZDARI. 3. ni ognja da bi se posedelo kod njega. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. Ni u kom slu aju. da se pogube. posve ena bogu Sunca. "Neka se ne nade u tebe. 4. Nebeski Otac. ne treba mrzeti te ljude.41. ONI SU KAO PLEVA. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski. mu enjima itd. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3.Moj. kamenjem da se zaspu. ne e ostati uglja da se ko ogreje. S druge strane. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. prvenstveno astrologija. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem.12.Moj. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. zato što je svo gatanje. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. ne bi bio to što jeste. u svojoj suštini.2O. kao što je radila inkvizicija.. Gle.Moj. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.6.1O.13." Isaija 47.1O-12. Oni nemaju veze s Bogom. 2.2." 5.8. ni koji gata po zvezdama. oni uce laz. najgorem neprijatelju ove anstva. ni koji gata po pticama. (1.28. OGANJ E IH SPALITI.

zabelezenih u Bibliji i istoriji. morate odluku prepustiti osobi. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. svako razuman. biblijske proroke. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. Me u njima. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. sigurno. da nas zastiti od zla. pa i neprijatelje treba voleti.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. velikog varalice i prihvatite rec istine. Zato vas pozivam .stih. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . rekao je da sve ljude. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. Naravno. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. Ali. prorocku rec.odbacite lazne nauke Sotone. pa makar i pogrešno. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. to se tacno obistini. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. koji ima snagu da resi nase probleme. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). Naprotiv. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. ima plemenitih i iskrenih ljudi. a i na osnovu iskustva.

njima Otkrivenje 21 8 . i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Promašaj i gubitak u životu.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. sluge ste onoga koga slušate. kome dajete sebe u poslušnost. Nedostatak nau ne potvrde 8. Neuskla eni sistemi 3. Problem autoriteta 2. Psihi ki poreme aji i smetnje. Geocentri no stanovište 6. 4.

prognoza za jednu godinu. 1953. Naravno. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. tako i itavog ove anstva. Zagreb. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. 1982. prekosutra. ali taj interes uvek postoji. i mnogi drugi. "Prosveta". "Babylonian and Assyrian Religion". "BIRAMO ASTRO-PAROVE". "Parapsihološki fenomeni". "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". kako za svoje odluke. str.. Hutchinson. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. sre ne brojeve za igre na sre u itd. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. str.8. Ibid. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. Beograd. ako postoje neki okviri li ne sudbine. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. "ASTROLOŠKI KUVAR". svuda su oko nas. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca.44. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. str.14. trebalo bi je samo upoznati. mnogim knjigama. Mandala Press.Hooke. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. 199l. "Re nik astrologije". Larousse. TV i radio emisijama.42. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. Me utim. London. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. za mesec. Prosvjeta.. tako i za opravdanje svojih grešaka. i sve više raste u ovim burnim vremenima. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo.Otkrivenje 21. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . S. reklamama. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. Jean-Louis Brau.H. CITIRANA DELA: NJerner Keller." "LJUBAVNI HOROSKOP". NJih emo na i u skoro svakom asopisu. str. Danas. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti.15.

kako nekad tako i danas. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. samo modernizovana u srednjem veku. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa.A i da potražimo odgovor. . ak vra anjem. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata .da se pitamo: zašto je to tako? . uz magiju i ostale okultne kategorije. autora) poistovete sa magijom. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima.) poreklo". ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. I danas. modernoj astrologiji . u našem svakodnevnom životu. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje.prim. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci . uklanjanje magijskih ini. Ako je tako. autora) i izdavali edikte protiv nje. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života. aut).tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda. njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta.prim. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . aut. ima je i u geometriji itd.prim. godišnjih doba. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira.. u ra unanju vremena."77 To nije slu aj samo nekad. tuma enja drevnih astrologa.prim. pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo."75 Jasno je da su to anti ke tradicije.

astrologija ima drevnu. vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Mrlje od mastila. ljubavi itd.' 'G. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER .. Kristalna kugla. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. koji je esto i danas u upotrebi.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. trgovini. Ako ve postoji potreba za ne im višim. sre i. Ako postoji neki cilj. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. usa ena religioznost. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. Francuski i španski tarot. Ne bavi se vra anjem. kako da se ispravno postavimo u njemu. Kristalna kugla. onda treba tražiti ONO PRAVO. Me utim. sportista.a X. psihologija. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. Ako neko na primer. ispitima. dlan. Astrolog. ovekova iskonska. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". ASTROLOGIJA. Gatanje propiskom. opsednutosti i okultnih psihoza. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . Zaštita od uroka. tarot. RO ENI MEDIJUM. Uspeh u svim oblastima: poslu. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. astrologija.'"78 O ito. stvarni i opravdan. klatno. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. Priznali mi to ili ne. Sve se svodi na isto . To jasno pokazuju posteri. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. Ponovo na ena ljubav. okultnu suštinu. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije).Vidovita po prirodi. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. Grafologija. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati.' 'Mag-astrolog. Medijum. Radiestezija.. Linije dlana. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. o emu e biti re i kasnije. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. to je realnost svih nas. uprkos njenom drevnom poreklu. Ina e.' 'Vidovnjak. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. ima stvarnih materijalnih problema. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. Tarot. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. politi ara.

matemati ar i fizi ar.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). Karl Ernst Kraft. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. O ito.. (pod imenom Zadkiel).Allen). u XIX i XX veku. Od 1925. izgledalo je da je kona no onemogu ena. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. Paralelno s tim. a i itave istorije. po nevolji i astrolog. koja je preživela sve probe i testove? .. Jedan od tih astrologa. pod pseudonimom Rafael. Rozenberg. I saveznici su koristili astrologiju... u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. dakle." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. Glavne nacisti ke vo e. po eo objavljivanje astroloških efemerida." 84 O ito je i na temelju ovih par primera. bi e jasno zašto to oni ine." 81 U skorijem dobu. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). stara milenijumima." 83 Iako je." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. prori u i njihovu propast. Me utim.. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE.) Time astrologije. Hitler. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. zato su se dobijale beneficije i koristi. nije li ipak ona prava nauka. ona danas cveta više nego ikada.F. Kasnije. ili zna ajnih ta aka Zodijaka . bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama. Hes. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. šifrirana imena. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. Himler. autora). a i radi opravdavanja vladavine sistema. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND). naro ito u zapadnim zemljama. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. esto su savete tražili od svojih astrologa. j gj j "nema ki astronom. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba.prim.

85 Da li je to istina. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. vec "spiritualizam". Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. pravaca. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. stresova.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". stresova. radiestezija. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. naucnici. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. ekologija. budizam. borbi protiv raznih konflikata. sve je tako korisno i dragoceno. okultizam. pa nema razloge za sumnju. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. razne terapije. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. "Novo doba". ili ne? Da li je astrologija realna. 1. ili raznim vidovima "energija". i mno- . DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. psihologija. Razne fizicke vezbe.ili nadri-nauka". grupa. medicinari. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. psiholozi. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. kristali. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. meditacije. hinduizam. On nije jedna jedinstvena institucija. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. lecenja psihickom energijom. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. misticno hriscanstvo. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha.

o emu je pisao 1982. i Nenj Age ima svoje lidere. ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. mantrama. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. pisanim tekstovima. ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava.go drugih pravaca). Me utim. 1987. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. razvijanja ljudskih potencijala. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. propovednicima i guruima. obdanista). u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). Crossnjay Books. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). i napisala mnoštvo okultnih knjiga. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). Sam vode i New Age pisac. duhovnim zakonima i zapovestima. NJestchester. molitvama. Illinois." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. Bendžamin Krim. funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). seminara. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. obožavanjem i ritualima. savetovalista. Ideje se sire putem naucnih kongresa. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. str." Texe Mars (Teks Mars). Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime).VIII.. upotpunjen doktrinom. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. skola. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. vaspitanje. ishranu. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd .

sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti.H. biznisa i bankarstva.-4000.H.po. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda).p.p. Pocetak racunanja im je 10. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. NOVE SVETSKE RELIGIJE. doba. kažu okultisti.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. bilo obeleženo hriš anstvom.-2000.000. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. sto se naziva VELIKA GODINA.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. ljubavlju i naravno. Veliki.p.000-8. Hijerarahija. casopisi. knjige. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA.). Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000.H. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu.). doba Akvariusa (od 2000. . Svako doba je imalo svoje karakteristike. Neki od njih su bili. itd.). vaspitanja i svega ostalog. Doba ribe je. god. Novo Doba je.p. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla.H. koja se uplasila od giganta Tifona. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. kao Hriscanska dispenzacija.p. ili Hristosa. koji treba da povedu covecanstvo u njega.). koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. Bika (4000. Ovna (2000. Zato se smatra da je to 7. Inka. ili VELIKIH MESECI. Blizanaca (6000.-6000. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama. To je u stvari astroloski paganski simbol. Tajno Bratstvo. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema.H. harmonijom. odeljak.n. osniva i velikih religija. Hristosa. Unutrašnja vladavina svetom. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM.-rodenja Hrista).e. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. tacno 2166.666 godina. kažu oni. Maja. nauke. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN.000. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. Raka (8 000. politike. pojavom Ucitelja. dakle. dok e slede e "Novo doba".

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

"Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca.Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a).svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. Nad svakom zodija kom ku om. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva.24. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. . u Avgustovo vreme.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. Ono je simbol bika. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. iji je glavni simbol bio zmija ili bik. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.7-12.Sol."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. drugi Mesecu (dies Lunae). . Uzmite.27. od njih 12. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. kao uto ište palih duhova.5) kroz 36 soba. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko). . u stvari Lucifera. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis).26. zvezda. ili laznog. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu. jedna za svaki mesec. na primer.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo.14.16. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: . Svaka soba je iznosila po 1O stepena. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18. tajanstveni broj. bio je postavljen po jedan viši bog. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova.2.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). Zato poslusajmo reci zapisane u 2.

Matej 28. peti Jupiteru (Jovis dies).broj 6 i Saturn .broj 2. Nedelja 2. njemu pripada 7. utorak 4.broj 5. Tako je zapisano i u Bibliji.1-3. ponedeljak MON-day 3. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" .tre i Marsu (Martis dies).15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. Suboti je prema tome uvek pripadalo 7."NJOCHE" = sedmice: 1. sedmi Saturnu (Saturni dies)". kao u Bibliji. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana. po inak.6). Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2."sredina" (nema ki MITTNJOCH .5. Merkur . ve redni broj 1. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). mesto.odmor.broj 4. mesto. Time je i opravdan naziv SREDA .broj 1.SABAT. Venera ."MITTE" = sredina .bogova: Sunce . kako Staroga (3. Jupiter .broj 7.broj 3. sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1. Po uzoru na stare latinske nazive. Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. Mesec . šesti Veneri (Veneris dies). 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . etvrti Merkuru (Mercuri dies). esto se koristi i drugi naziv . knjiga Mojsijeva 23. ponedeljak . Mars . koja kao i ostali dani nije imala ime. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6.

tako e.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. jevrejskog jezika.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. knjizi Mojsijevoj 11. pravaca. . zapisan u Bibliji u 1. 1-9. te ne sazidaše grada. religija. Me utim. što zidahu sinovi ove ji. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. glava. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. utorak 4. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije. kojoj e vrh biti do neba. NAROD JEDAN.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. ovim nam postaje i jasnije. stih. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. da steknemo sebi ime. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. Hajde da si emo. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. i naseliše se onde. petak 7. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. Zato se prozva Vavilon. i to po eše raditi. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. subota Dakle. ere.SREDINA SEDMICE --------------5." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. A kad otidoše od istoka. dan. da se ne bismo rasejali po zemlji. I JEDAN JEZIK U SVIH. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. istorija ne beleži taj momenat. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. etvrtak 6. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. a to zna i da svi poti u od jednog.sreda --------------.3. I re e Gospod: 'Gle. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja.

tako i u Vatikanu.. Iza toga se ipak. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli. . Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" .kriju naslednici starog plana . verovali ili ne .Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava.) dobijamo 666. Tako e. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. tako i svetovnih ustanova. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. Nalik starom Vavilonu.Sunce. 111 i 666 kao najsvetiji broj. 12.. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. Kao i to ak ruleta."89 Zbir svake kolone bio je 111. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu.Univerzalnog svetskog poretka. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. Ina e. zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. 6. 36. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. koja svojim vrhom stremi ka nebu.

18. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA. i noge joj kao u medveda. male i velike. koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. I PRESTO SVOJ.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim. slobodnjake i robove. koju je organizovala sama zmija . I OBLAST VELIKU.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. Tako e i gr ka re XIUN. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. ili inkarnacije Sunca.stih). taj broj pripisuje zveri. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. Ta zver. bogate i siromašne. i usta njezina kao usta lavova.Dakle. u stvarnosti samog Sotonu. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. ili "Solarna Mudrost".sotona: "I zver bijaše kao ris." (2. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . koja ozna ava sve avatare.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. simbolika zverske versko-politi ke sile. predstavniku te zverske vladavine. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. u knjizi Otkrivenje 13. nametnu e svoju oznaku . Dodato je kasnije.

16-18. bogatstvo. nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu.verskim uverenjem . On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666.). iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva ."90 . i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI. IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost.svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA.svetskim ekonomskim sistemom.pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. .simbol " ela" iza koga stoji um. . ne e ostati uglja da se ko ogreje. koji prori u svakog meseca. aut." Otkrivenje 13. koga je oduvek taj broj predstavljao. koji gledaju zvezde (astrolozi prim. ni ognja da bi se posedelo kod njega. osim ko ima žig. OGANJ E IH SPALITI."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.radom .obožavanjem Sunca. ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku. ONI SU KAO PLEVA. koji se krije iza ovog broja. Ovaj broj ima veze sa: . . Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima.kupoprodajom . Ovde je mudrost. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. . . Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju. neka stanu sada zvezdari.simbol "desne ruke". Gle. a mnogi astrolozi veruju u Boga.

s druge . svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. oni koji služe Sotoni . Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima).Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. demonima (spiritisti).ne mogu da razumeju Božje "tajne". tiranska sila. 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. daleko iznad svih okultnih znanja. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". nepopustljiva. kako su oni smatrali. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. sudbinu. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. budu im. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. suštinsko razumevanje. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. ili samo neka zamisao.vladanja. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. S jedne strane. za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. jer ih je okovala jedna ja a. Isto tako. Zato. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. me utim.

Osim toga. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . (od latinske re i "natalis" . što je važilo i za astrologe. posve ene astralnim božanstvima. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une.ro enje . "upravitelje svetih tajni-misterija". Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim ." 94 "U astrologiji. . kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. isto tako se zove sudska ili individualna. To se naziva: "Natalna astrologija. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. Ona deluje putem svetlosti. Još od anti kog doba. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. kao što je slu aj i sa astrologijom.) naukama. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. vrše i inteligentan uticaj.). Smatra se da.aut. koja se manifestuje na razli ite na ine. zra enja.. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). Prema svojoj suštini. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. bio slika velikog sveta . odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet.astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA.. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu.aut." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije.kabali . dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. ovek-mikrokosmos. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život.deo meseca). i da je osnova obema ista. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. posebna .prim. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. o ito da su te veze oduvek postojale." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije. nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". sobu i ku u . koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda.prim. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . nasle enu od vavilonskih vra eva. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice".prim. ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena.makrokosmosa. Potrebna su dakle.VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA. 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA.tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. a naro ito sa alhemijom . autora). kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. umesto na injenicama i prirodnim zakonima.

U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. Japan). dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. ASTROLOGIJA . Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). kao i NIŽIH DUHOVA.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. Egip ani. kao što smo videli. narodi Mesopotamije. upravljaju životima ljudi. To je osnova SPIRITIZMA . bogovi. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. emanacije.SUNCA. Feni ani. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . koji: . koji je osnova svih paganskih religija nekad. zvezdanog sazvežda. Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. da su samo njegove manifestacije. Ona. Rimljani. verovanje u kosmi ka božanstva. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. bez direktnog kontakta s njom. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). koji su vladari odre enih ku a i soba. ili inkarnacije.krštenja kao male bebe). "telo njegovog tela". koja oduvek prožimaju religije svih naroda.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. pa i kod nas). Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. ASTROLOGIJA . ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . Grci. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. dok astrologija samo " ita" njene poruke. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE.Novo Doba). Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. ono se može razumeti ili itati. Persijanci. jing-jang teorija. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. a vide emo i današnjeg. Kina. To verovanje usvojili su stari Sumerani. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. promenivši samo imena na svojim jezicima. Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. SUNCA. meditacija.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. kao i planeta koja dominira u njemu.sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". Hindusi i ameri ki Indijanci.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. prikaze JEDNOG BOGA.

Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. sli no bogovima. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. . Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta.Da je ovek duhovno bi e sada. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu. ak i dok je vezan u telu. Zemlja. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja. Mesec. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice.mesec ima po 3 celine ." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. (Naravno. . jedna za svaki mesec.." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" .. asova. Venera. a ujedno i SPIRITIZMA. Vavilonjani."U i da smrt nije prekid života.98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. .jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji.360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. verovali su da svaki smrtnik. pa se njihovim položajem predvi a budu nost. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. . pa se posle smrti one vra aju tamo. kroz 36 soba. Mars..Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. zašto i kuda. kao najstariji narod.svaka ku a . koje su po svojoj prirodi "polubogovi". Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda. Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana).. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji).5 stepena). ve samo promena stanja. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu. po 10 dana.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". (Sunce. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. 12 meseca nastala su od 12 ku a. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. ima svoju sopstvenu zvezdu". Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. .sobe.

ve RELIGIOZNO-MISTI NA. Možda je ovo udno. ve snaga stvorena za dobro. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno.. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. ve Zemlja oko Sunca. Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. vojske. "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. ne veruje u postojanje avola kao li nosti.prim.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. u stvari . kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". zvezda. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. jer on nije nikakav entitet. videli smo."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. Pošto je on njen vrhunski cilj.. kao uto iste PALIH DUHOVA. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. ona je privid. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. ve stara okultna tradicija. onih koji se bave magijom.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. a zatim šta su Isus. to jest astroloških bogova. egzaltacije i pada. ili da je ova planeta njegov vladalac). nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. to jasno priznaju i tvrde. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna.Luciferu. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. Sotonu.. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. Ta postavka je još uvek zastupljena.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. Satani. koja može služiti zlu. Interesantno je zapaziti.. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA . mesto egzila. Time. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . paganska. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . To nije ništa strano okultistima. i svih okultista.

SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. Oni (Kabalisti . Ako ve ina masona nema pravih saznanja. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. unakaženog . VE SILA. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. Današnji uvari Anti kih Misterija. po etnim) STEPENIMA. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. da bi se prikrio njegov pravi identitet. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. nego samo strah i prezir. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA.. Za inicijate to nije OSOBA.prim. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. koja je osnova svih hermeti kih. jer Sotona nije crni bog.. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. aut. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. Me utim. osobu. u raznim vekovima. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. energiju."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove.sotonom.pola životinja a pola ovek. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. magijskih pravaca . šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". otkrivaju i nam njegove tajne sile. on svuda širi verovanje da i ne postoji. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola.Dakle. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. koja vlada fizi kim generacijama. aut. Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti. iako se izdaju za hriš ane. tj. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". STVORENA ZA DOBRO. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. tako ih pomno uvaju. pripadnici nižih loža (stepena.). zli duhovi imaju veliko preimu stvo. ve negacija Boga. prava. itd. BRAT STARE ZMIJE.) predstavljaju tu Silu. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . PRIN EVE MASONERIJE. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. snagu ."103 Dakle. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. a ne i li nost. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i.prim. ve sa "onim drugim" . politike. koje su osnova astrologije. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. je Jahve (Bog) naopako. U VIŠIM STEPENIMA. vrhunski majstori hermeti kih. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove."104 Dakle. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone.

.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. ovekove "niže prirode"."107 Iako prikazan kao negativna. vaš sluga. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. On se smatra "ravan Adonaju"."109 Jasno se prikazuje. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. nedostupnima za ostale lanove. "bioenergije". bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. šta oni smatraju pravom religijom: ". ak nije ni zao. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. vlastitim sotonom.. hriš anskom i jevrejskom Bogu. (jevrejski izraz za "Gospod"). identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". vaša imitacija pojavljivanja Isusa. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. koji je ravan Adona-ju. princ tame. "stara priroda". vaš majstor. Vide emo zašto. "energetskog polja" oko svakog tela. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. . vaša nebeska služavka. Ona je "verovanje u Lucifera". vlastitim prirodnim bogom. da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. jer e kasnije biti jako važan. viši adepti. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera.. Šta više. i kad igra . koje smo ve videli. viša li nost."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. Me utim. o emu e kasnije biti više re i. ili je pak vrhunski bog kosmosa. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv.veruje da Sotona postoji.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. iako skriveno. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. Lucifer se proglašava "bogom prirode". ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. Zapazite ovaj momenat. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno."111 Ova religija je dakle "filozofska". pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. masoni. vaš najdraži prijatelj. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije". ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije.u stvari potpuno manipuliše ovekom. Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". i naravno . povla i te konce. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. ve samo kao neka bezli na sila.. kao marionete.obožavanje njega.

Boga Mraka i Zla. u stvari Lucifera. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . laži. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). i druge u paganskog boga Sunca. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. Me utim. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. biblijski bog hriš ana i Jevreja .hriš anskog) Boga Stvoritelja. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. Jedni služe sotoni. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . On se predstavlja kao borac za slobodu. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . onda je on nau io tajne svoga Zanata. Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu. aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK.116 Jedni su bili potomci Kaina. ubistva. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. rival Vala i Ozirisa. Zbog toga su i nazvani druga ije. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. Bog Svetla i Bog Dobra.kao "Bog mraka i zla"! Dakle. "sila tame". ili suparnici. a Adonaj. biblijskog Boga. a drugi Sita. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. ve je u pitanju duhovna tama zla. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod)."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". Oni su spremni da.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. revolucionar. ravnim biblijskom Bogu. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. Time se vodi borba protiv Adonaja. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. ambasadora. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. Kona no. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". jer bi to moglo biti katastrofalno. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. koji je došao posle ubijenog Avelja. u stvari. na in kako se pristupa izvoru snage života.Dakle. Biblija o sotoni. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. stvarnost je sasvim druga ija. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja. vrhunski adepti ga smatraju bogom. u našoj literaturi samo u posebnom smislu."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . uklju uju i i astrologiju. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. bori se za ove anstvo protiv Adonaja. u ine i krvoproli a. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . pošto je i on bog. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. iscelitelj i spasitelj ove anstva.jedne u biblijskog (jevrejsko . a drugi pravom Bogu."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom. To su znali pripadnici i jedne i druge.

123 i ne samo ovom oveku. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO.trese zemlju.145 . pustoši zemlju i gradove.122 . Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu.137 .otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim". grom. pre pada na Zemlju..avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine). vetrovima. 134 . "drma carstva".opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132.opada . Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima. od gr ke re i diabole ( ) . Poti e.144 .Bogu. stara zmija. kao što smo videli do sada.imitira an ela svetla.vlada atmosferskim pojavama. želeo je da se izjedna i sa Bogom."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. 12. okrivljavanje. .. Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: . ali "drh u".kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.142 što e ponovo uraditi.Još na centralnom kosmi kom nebu. koji su bili zavedeni. koja se zove avo i sotona. koji nisu služili sotoni. plja ke.143 . sva u.opadanje.duhovno "rešeta" apostole.avo navodi opsednute na fizi ku agresiju.avoli veruju u Boga. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja.125 .sotona stvara zavist. koje može i sam da prizvodi). 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu.130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama.on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži".128 .u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu. šalje ljude u ropstvo. . .133 . . . glava 9.127 . neslogu i zlo.129 .124 .126 ali i životinje. zbog ega je i nazvan protivnik.. po ev od III veka pre n..141 . stih: "I zba ena bi aždaja velika. Nikada oni.raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov.140 .navodi svoju "decu" na nepravdu. greh i mržnju." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.135 .Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) .stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice.139 .136 (ciklonima uraganima.navodi ljude na protivljenje Bogu.ere. 120 .stvarao je nevolje pravednom Jovu .119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu . bolesti.duhovi avolski ine uda.uragan.121 . ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.daju natprirodnu snagu za zlo.

smrtonosan. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. "krvniku ljudskom. safir. ako je Bog stvoritelj svega. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. kao što je naša planeta. ona donosi i velike opasnosti. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . onih. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. stvara ih "po obli ju svome". porobljavanjem i kona nim uništenjem. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. dijamant. Sa tom mogu noš u da pogreši. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. Ali."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova. kao i svako drugo bi e. jer si ti sazdano sve. pomazan da zaklanjaš.149 U najve em broju slu aja. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . ali i da Ga ne voli.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. To je u stvari prava sloboda.147 . ho aše posred kamenja ognjenoga. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. ukoliko se donese pogrešna odluka. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. hrisolit. "Ti si bio heruvim. ti beše na svetoj gori Božjoj. ve ljubav. On im daruje i slobodnu volju.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. ili straha. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. Gospode. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. topaz."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". u jednom momentu on se promenio.. ocu laži". Kao i svim drugim bi ima. onda ne može primati službu iz moranja. smaragd i zlato. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. karvunkul. ili ne.da li e Ga voleti. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. To nije ljudska sebi na emocija. Bog ga je stvorio savršenim.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao. jaspis."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. da primiš slavu i ast i silu. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem.146 . prekrasan i sjajan. gr ki agape ( ). i ja te postavih. Pošto je On ljubav. Taj an eo je bio izvanredno lep. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Me utim. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima.

5. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. U celosti one su zapisane u 2. Ne poželi što je tu e. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Ja sam Gospod Bog tvoj. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. pošto je on poželeo da bude bog.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . pred careve u te položiti da te gledaju. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom.lažni bog. baci u te na zemlju. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. dok se nije dogodila promena . Zato mu prvenstveno ova prva smeta. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. kao što je i Lucifer. i druga: ". jer ete i vi pasti. Zabrana obožavanja idola . 2. ve ho e da on bude na njegovom mestu. u stvari idol . Da bismo to razumeli. 6. Luciferu je on o ito smetao. 10. 3. 20. nemoj imati drugih bogova osim mene. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. što je zakon i za našu planetu. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima.lažnih bogova mu tako e smeta. 4. 8. Deset Božjih zapovesti. izjedna i u se s Višnjim. A to emo videti uskoro u knjizi."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. On ne želi da prizna pravog Boga. 2."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. egoista. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. poglavlje. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Ova re jasno govori o zakonu.. 9. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.nemojte previše da se bavite sobom. knjizi Mojsijevoj. potrebno je da ga bar malo upoznamo. Bio je to prvi narcis. nemoj im se klanjati niti im služiti. Ovde je samo skra eni izvod: "1. ve SAMO O SEBI. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. ja sam Gospod. 7. Ne kradi. Mojsijevoj 5. . 2.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. poglavlje i u 5. Ne ini preljube. Poštuj oca svoga i mater svoju.pojava bezakonja.. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji."155. Ne ubij. Ne pravi sebi idola niti kakva lika.

sotone! Tako e. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. pošto je silexija." " ini kako ti je volja. Nasuprot svima njima. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". nemoral i niske strasti. On sve smatra svojim i prisvaja. veka. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Ako to radite. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e.nepoštovanjem roditelja. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. LJudska. nametnuta je kao vrhunski princip. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. okrivljavanje. sve što ovek ose a intuicijom . U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum.revolucijama i politikom. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. nasuprot biblijskim i Božjim. 8. Što je još gore. Me utim. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. da bi što više ponizio Boga. 10. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. NJegov glavni posao je opadanje. pošto on mrzi ljude. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. perverznosti. kao izvoru njihovog života i postojanja. ne podnosite nekoga. zavidite nekome. 7. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. Naravno. on to radi i fizi ki i psihi ki. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. kao da je on pravi vlasnik. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. on tera ljude da hule na NJega. želi što više da ih okrivi. Takvom razbojništvu u i i ljude. što on nikako ne može da prihvati. da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. silovanjima. a tako e i njihovom Stvoritelju. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. izopa iti veru u Boga. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. "Bog mu se sveti". da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. demonima porobljena svest. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". pošto mora da laže i kleveta Boga. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. "Bog je za sve kriv". srušiti Božji zakon. vrhunski zakon.g 3.to je božanski zakon. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. kako u vlasti . pošto je prestao da poštuje svog Oca. lezbejstvu. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . smatraju i da su njihova tuma enja. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". u domu . otima i lopov. i 2. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. pošto je postao krvnik. Ako mrzite. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. bi e celi Zakon. On mrzi ljubav. 5. Stvoritelja. homoseksualnosti. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu." Po njemu. 6. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. 9. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. kako bi ih naveo na svoj posao. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. tako i prema Bogu .

AVO. ali se radilo o istom kultu. prvobitno. kao Bog se nije promenio. ovek je obožavao Sunce. i pobe i e od vas.."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana."162 ".. i on e se približiti vama. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život.hiljadama godina ranije. a ko izvrši i nau i. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. planetarnih i zvezdanih bogova. Pan. Mitra.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. mason 33. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. itd."161 Lukavi mamac. popravite srca svoja. sli ni masonima. Astrologija . Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. i drugi. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera.).. grešnici. Lucifera. naravno. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. pozivam vas . Približite se k Bogu. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. Sotona se. gledali su u nebeski svod. U svim starim religijama vode e.Isus Hristos. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. Val. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. jer SUPARNIK VAŠ."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac."159 Jedino rešenje. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. Amon-Ra. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. O istite ruke. a protivite se avolu.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . NJegove re i su važe e sve do danas. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. Kvecalkoatl. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. koje vam mogu predložiti. Vaal. Bahus. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. Ali. Albert Pajk. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. nepostojani. o tome kasnije. u obliku obožavanja kosmi kih. Tamuz. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. i nau i tako ljude. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci..Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti. vrhunskog boga astrologije. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. u .

"NJen ritual.j g j . On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. j p . DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). srca su jeli sveštenici. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. njemu su se prinosile ljudske žrtve. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. Malkarta. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru . obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. personificirali su ga kao Bramu.. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima .) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. i kao muški i kao ženski. gutao je bezbrojne ljudske žrtve.. Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade.. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . Krišna je u hinduizmu bog .ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. Pošto postoji dobro i zlo. muško i žesko. Vala. muškarce. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija.prim. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. i osnovao državu. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . 1519. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). aut. proro anstvo ispunjava. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. obdario ih mudrim zakonima i religijom. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. dvopolan. Izvršivši poslaništvo."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu.prim.... jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. a trupove. odnosili su ku.."167 Zbog toga.Suncu. zba ene sa stepeništa piramide. Peti sveštenik.Sunce. Mitru i Apolona. ne isklju uju i dojen ad. pa ak i decu. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. Amona. Sve one imaju velike sli nosti. homoseksualnosti i lezbejstva. žene. mada sami nisu imali brade. g . meksi ki i aste ki mesija. iako je ovaj bog smatran dobrim. okrutan i krvožedan. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. eto. u skerletnoj ode i. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. Ozirisa.tamu.prinošenjem ljudskih žrtava."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. aut.). Adonisa. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . nevidljiviog boga.. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine.).

satanizma.masona: "Svako od paganskih bogova. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . Palestini (nekadašnjem Hananu). jer ono je izvor Svetla. sistem skrivenih.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti.i dobra i zla. to nije slu ajno. U narodu ta injenica.. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33. doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. stepena. naravno. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. Hol (Mainly P.okultnim pravcima. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. Time se zlo opravdava i ovekove uje. SUŠTINA MISTERIJA Dakle. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. koja je osnova svima njima. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. to nije samo stvar prošlosti. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. kao što nije ni dan . Tako e. šifara i simbola. One su bile prisutne u svim versko . Ali to nema veze sa astrologijom. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. staroj Vaviloniji. koji je posve en tom istom bogu Sunca. Nažalost. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu.. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. pa i u astrologiji. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. simboli kih poruka. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA.Misterije." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. Ko stoji iza ovog simbola? . nije bila poznata. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca".Vide emo uskoro. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše. pored javnog i otvorenog obožavanja."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. Sumeru. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. nego samo literarnu."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. jer su po njihovom mitu. Ali. ili "hieros" ( ) = svet. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. Još uvek se i danas u 20.danas ve ini ljudi. stepena) anti kih misterija ."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: .

Pošto je astrologija misti nog porekla. U RE IMA I U SIMBOLIMA. Tako e. U suprotnom. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ".. sem putem SIMBOLA. ne samo nekadašnjeg anti kog doba. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. zaodenuto velom duboke misterije. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. politi kih. "3. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1. poslovnih. za nju važe ista pravila . Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama.. . jedan za širu javnost. ONI PREKRIVAJU TAJNU."183 I to. S druge strane. Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. intelektualne."176 Da se ne bi tako lako otkrile. koja je duboko ušla u te Misterije. uspeo da prodre u njih."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života.ove Anti ke Misterije bile su. kad je re i o astrologiji. ve i današnjeg. pa i ratnih. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima.ona za javnost ima jedno lice.sveštenike. nikako ne žele da otkriju javnosti. navodno. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). koju oni.. "4.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega..ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. Oni koji poseduju znanje tajni. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. Kao i sve stare misterije. etvrto . Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. sukobljava ove anstvo u 20. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih.. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti. To zna i da je astrologija. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . Upravo zato je i astrologija tako popularna.."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. u RITUALIMA. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. kao još uvek nerešenima. a u tajnosti drugo . moralne i socijalne probleme sa kojima se.nepoznato. ekonomskih. koja je poznata u narodu. on kaže: ". a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih. ko nije pokoran sistemu. skrivene u BROJEVIMA. naravno. veku. Ove Misterije su.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke. "2. "posve enima".

Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Adepti (inicijati) e. što mnogo govori. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. i Sunce se ne e pojaviti. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. Me utim. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. Ohrabriva e obožavanje Sunca. fizikom. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. Ili. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. astronomijom i svim vrhunskim naukama. Mogli su ak da predvide. što su im merenja postajala preciznija. Me utim. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. adepti su izvodili divne.na istoku. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. samo Bog. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. a uve e zalazi (kao da umire). naki ene ceremonije obožavanja Sunca. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. što može i da ne u ini. nedos-tupnim ostalim ljudima. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. jer on može odlu iti da se ne vrati. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). I zato je trebalo moliti ga neprestano. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. mnogo više je pitanju onaj drugi. u protivnom oni. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. adepti. bilo jednom u šest meseci. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. koji rade na sli an na in). ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. Zna i. dok god su bili uspešni. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. Ali. A kada bi to shvatili. ini se da luta po nebu. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana."Bog" (koga hriš anski sveštenici.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). ve dobrovoljno. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. a na mesto "Sunca" . u svim narodima i vekovima. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. formalisti ki. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . "niti bog koga treba obožavati. dakle. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . ne e posredovati u njihovu korist. da ne bi došlo do katastrofe. pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . Da bi predstavili svoje rituale važnima. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . Narod je pla ao danak adeptima." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. upravo sveštenici baratali matematikom.tradicionalni... navodno. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni.

ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. i odnela ga na brdo bogova. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. "Gospodar".11. aut. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide .). Dakle. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'."187 Dakle. itd. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. tog posebnog podru ja. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. g. on se smatrao odgovornim za plodnost države. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. bog suše i vreline. kada bi znali pravu pozadinu.) je bila Anat. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. Palestini. kasniji carevi u Vaviloniji. 8..Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi.samo im verujte! Me utim. aut. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. ali kada su svi njeni napori propali.7. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. na pla-ninskim vrhovima.ere) nadalje. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. kao glavnog boga prirode.nije jasno.. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. Valtasar. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. gde je on . Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. pre n.prim. stenama. 'Vaal-hermon'. 3. to vam ne savetujem. uzela svog mrtvog brata. Mi vidimo igra a. 'Vel-fegor'. pošto je tekst odlomljen). Tako e. kao na pr. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. Etvaal188 itd. 'gospodar'. Ime Hananskog boga. 2.prim. ere).). i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". Mesopotamiji. itd. tj.. On ozna ava boga Sunca. a njegov suparnik je bio Mot. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. ako ho ete da im budete lutke . izvorima. On je bio bog oluje. Po ev od Nevroda (oko 2200. "muž". A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . kao u nazivima 'Vaal-gad'.33. Dosledno toj praksi. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim". milenijuma pre n.

univerzuma i Sunca."193 Naravno. magijske pravce. koji je oli enje Sunca. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. ima kabalisti ko zna enje božanske energije. Isto važi za sve okultne. i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. koji je vrhunski cilj astrologije. Dobra i Lepote. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. letom i zimom. boga prirode. koji opisuje stari vek. koje kao izvor materijalnog svetla.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA.prim. u stvari obožavaju astrološko Sunce . Sa slovom Jod u centru. bratstvo. i rezultovali su. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). Izis. To jasno svedo e i njihovi: . koji obožavaju Sunce. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom."190 Slede i tekst kaže: ".onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola.). Albert Pajk. ili Ozirisa. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA.Sunce i boginja . manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni.Palestine. boga Ozirisa. i donose plodnost. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. oplakuje Ozirisa. smatralo se. gde je on vaskrsao u novi život."191 U itavom Starom zavetu."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca. Vaala itd. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda."192 Masoni. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. Posle toga. dvema glavnim sezonama Sirije .. donose i novi život poljima i vinogradima. i hananskog boga Vaala. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. kao simbol suverenog Autoriteta. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. a i danas u magijskim pravcima i kultovima.svojem besu nadja ala i ubila Mota. uzela svog mrtvog brata. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. i odnela ga na brdo bogova."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. Svetlosti Života. a onda naglašenije. po kome bog .. Dijane ili Ištare. jedan od vrhunskih masona kaže: ". aut. odeveno u crno. i gle.. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem. da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. U masoneriji.Mesec upravljaju godišnjim dobima. ILI SVEVIDNOG OKA. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet".. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. kako su Hananci verovali. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca.

prim."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. jednog od dvanaest sinova . Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici ."202 " = "Bogom nadahnuto").) napravi prvi krug po loži. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce. kada su pravili krugove oko oltara. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. i jaka.. igranja oko vatre. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. aut. Semitima. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'. ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. nalazi se na Jugu. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. oko oltara. ve ceremonija od zna aja. itd. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta. tako i istorijske izveštaje."196 "Ova praksa. Jedno snažno svetlo. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja. podu avanje kruženja nije samo puka parada." 201 Ona ima kako verske. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost.. Smatralo se da je to ritual pro iš enja.. Stoga. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. korak po korak. stvaranje kruga u magijskim ritualima. njegov bog."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom."197 "Ovaj ritual kruženja. od davnina do danas.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. kruženja oko crkava u procesijama. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). on. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari.masoni: "Kada kandidat (masona . Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca.. igranja u narodnom kolu. hindusima i drugima. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana.

Taj Bog. on nam kaza šta iji san zna i.izvor života.magijske sile.vra ara. pripadnik 16. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. proricanjem budu ih doga aja. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao."koji objavljuju magijske ini". I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu.10. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. BOG E JAVITI dobro faraonu. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . hijeroglifskim spisima. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. za razliku od egipatskih. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. davne 1669. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. te iza e pred Faraona. nije bio jedan od dve stotine. egipatski faraon. i brže ga izvedoše iz tamnice. ružnih i mršavih. nasuprot svim lažnim izmišljenim. a onoga obesi.. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. i stadoše pasti po obali. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . Pa opet zaspav usni drugom. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. I gle. odakle su mršave kao i debele krave izašle. sluga zapovednika stražarskog. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove. i stadoše pored onih krava na obali. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. U tom se probudi Faraon. I gle. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. s kojom su oni imali kontakta. i mi mu pripovedismo sne. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara.simbol božanstva plodnosti). oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . vladarske dinastije Hiksa.' Tada Faraon posla po Josifa. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. a on se obrija i preobu e se. krave . i pripovedi im što je snio. praoca izraelske nacije."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. koje ljudi prave da bi im se klanjali. oni su bili mudraci nacije. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . Ukratko. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih."203 Izraz GATARI. pne. . A iznad svega... koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. Korin anima 2. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. usnismo u jednu no ja i on. Dve godine kasnije. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. U tom se probudi faraon i vide da je san.nisu poticali od iste natprirodne . A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. Mudrost Božja nadmašuje. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e.Jakova. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu.11). Utoliko što je Nil. ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. i bili su uvari okultnih ume a. niti je bio bezli na kosmi ka energija. magijom i prizivanjem duhova. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. On je li nost. koji se ovde spominju. budu i van o evog prisustva. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. On je bio jedini pravi Bog. koja ose a. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova. a on stoji na jednoj reci.

Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. odakle su dolazili da kupe hranu. a preko njega i mnoge druge. Sedam lepih krava jesu sedam godina. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. jer e biti vrlo velika. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru.Mojsijeva 41. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. Ali. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. Tu su živeli bezbrižno. A sedam krava mršavih i ružnih. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. A onda. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . . on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. bili su potpune neznalice. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. (Naravno. nego i u ostalim zemljama. kao pravi doma in. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a.prim. Za to je izumio posebne silose. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. magije niti praznoverja. bez obzira na okolnosti. zajedno sa Josifom. I NA SKORO E TO U INITI BOG. Naravno. U tom trenutku. Me utim.). sve što je moglo da se uskladišti. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. oja ose a. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. Josif je otvorio žitnice. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. koja je kona no preseljena u Egipat. za sedam rodnih godina. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. Naravno. i neka uvaju. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. jesu sedam godina. ve je predložio i REŠENJE. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. onda može da bude tako. oje jud p a e da b se a ja O je ost. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. otac i cela familija. te je narod preživeo.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. silose sa sušenom hranom i prodavao. što iza oše iza onih. aut.og. posle savetovanja sa mudracima. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. Sva mudrost najve e škole magije. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. Ne samo u Egiptu. asup ot s a š je . On nije samo otkrio šta e se dogoditi. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. kada su došle gladne godine. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. da bi spasio itavu naciju Egipta. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji.37-57) nalazimo da je Faraon.

pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. i prihvatljivi lekari. Kao takvima. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . Po njihovim obe anjima.apsolutno sva znanja i mudrost. ere.. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. pre n. postavši "pripravnik". Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. samo oni mogli da komuniciraju. 2.zaboravio.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. i kaza stvar Ananiji. pa emo ti kazati što zna i.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. Nadanje. vra ara . kao takvih. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. koji je na žalost . Donekle. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. godina je prema tome 604/3. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti . radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. navodno.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. Misailu i Azariji. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. tadašnjost i budu nost . Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. astrologe i nau nike. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. drugovima svojim."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. oni su bili dobri arhitekte." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. ere) usni Navuhodonos san. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. sa kojima su. I što car ište VRLO JE TEŠKO. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja.ere). Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . g. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. pre n. Iako nau eni tim znanjima. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. pre n. Zato nije udo što je od njih. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. pre n. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. graditelji. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. Me utim. ere. god.njegov san. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. bili su u pravu.adepta originalnih. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. mudraca.. I do oše i staše pred cara.

jedna Vaala . niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. ZNA ŠTO JE U MRAKU. stih). san je istinit. a posebno u Vavilonu.. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. GATARI. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE.boga Sunca. On je bio siguran da e Bog. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. fizici.majstor 34. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. astrologija ima svoju terminologiju. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. ovaj mladi je znao vrednost molitve. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. današnjom masonskom terminologijom . stiha) koji e trajati "do posletka" (28. i tuma enje mu verno. u to doba na istoku.Stvoritelja Sunca i celog svemira. pošto ona nije tako poznato u javnosti."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. hvalim i slavim. pa i ne postoji )! Me utim. kada je u pitanju ovako važna stvar.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. ali ovo je nadam se.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. medicini. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. niti u namere Božje. ak i "nerešivih" problema. I ON MENJA VREMENA I ASE. druga Boga Jahvea . Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. Bože otaca mojih.. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima."218 Ina e. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . Tebe. do kraja istorije ovog sveta. Proroci pak. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici."216 Kada je došao do cara. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. koja ništa ne zna i neupu enima. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. kad si mogao otkriti ovu tajnu. astronomiji. književnosti i pisanju). ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE.

U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. zasnovan na astronomskom prikazu. što je bio u upotrebi do XII veka. Da bi bili razumljiviji. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost."(ili konfiguracija). astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. Prema njemu. aut."(od gr ke re i 'astron' . ili.). aut. Me utim. Tako e. da li su "pozitivni" ili "negativni". da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude. uzeti). instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°).Šastron . a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. ASCENDENT . danas odba enoj.. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . u kojoj je sve "astronomski" precizno. me u njima i Julevno. zvezda. Neki astrolozi s kraja XIX veka. ve zamišlje-ni. egzaktne nauke.).prim. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). kao što smo ve saznali. ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. nisu stvarni. dok je obrnuto nemogu e. ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . Iako ima neke elemente nauke. uzimanje u obzir prirodnih zakona. razlikujemo više harmoni ne aspekte. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti .prim. trigon kada je njihov razmak 120°. O ito. ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. U tom slu aju su druge manje važne. kada nai ete na njih. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. ne sve. niti stvarnog uticaja. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje.prim.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta.e. u astrologiji to nije potrebno. kao i za sve ostale astrološke ideje. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . zvani negativni: opozicija (razmak od 180°)..sudbine. zajedno sa me usobnim uglovima .. zvane pozitivni. itd.Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. sekstil kada je razmak 60°. ascendent.).prim. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. aut.prim. ASTROLAB .aspekata. koje podjednako deluju na sve ljude. njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. Taj raspored nije stvaran. Me utim. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. i 'lambanein' Šlambanein .. Oni po ivaju na staroj. kvadrat (razmak od 90°). vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa."225 Tako e i ovde važi pravilo. Kompletan horoskopski krug."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. koji su konjunkcija (združivanje . ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka.) u znaku koga pokriva prva Ku a.5 (razmak od 135°). ASPEKT . Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa. za razliku od astronomije. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. aut. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema)."222 Od vrste tih uglova . "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. polukvadrat (razmak od 45°) i 1.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . aut.). Ali.

jedna ku a od 12.me usobne uglove planeta. "U nekim znakovima su gospodari.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti."229 od kojih su neki bili dobro udni. inteligentni psihi ki uticaji na oveka.. Prema tome.demoni.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. koje astrolozi esto definišu sa intuicija. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu."226 Ina e. to nisu hriš anski. DEKADE .. Naravno.. kao što su Neptun. "stanište" jedne planete. ovaj pojam ozna ava "stan"."232 Ina e."Sinonim za nepovoljan aspekt. na-ro ito dnevnim. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku.. pa prema tome ni negativni položaji planeta . to je domicil planeta. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". Prema tome. DIREKCIJA . ili uticaj. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT . NJihov je uticaj najmanji u . niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. ". DNEVNI PROLAZ . Saturn. koji su upravljali ljudima."230 Ono što je re eno za aspekte. ve samo zamišljeni. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec."Svaka planeta. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. Identi no 360° u krugu. Time je svaki Mesec. nazvanih dekade. a neki i zli. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. Me utim. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve.. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. koja nije u središtu planetarnog sistema).svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi.Zapad. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. Oni vrše direkciju. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. sobom. koliko su ih videli nekašnji Egip ani. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom. ili nebeskog tela. isto važi i za negativne aspekte . koji nije stvaran. Time je svaki ovek. disonance. ose aju se dobro. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba. ve stari anti ki paganski bogovi. bio podeljen na 3 sobe po 10°. Uran i Mars.. pod upravom lokalnog "boga". Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. u zavisnosti od datuma ro enja."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. prema u enju astrologije. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja.disonance nisu realni. DOMICIL . u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni.

prim.jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. što je ista paganska mitologija).g p .. me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. Me utim. opet ne bi mogla da bude ta na. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). Kako je to mogu e da nebeska tela. ve Sunce. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja. jedan kao znak ro enja. izgnane (?!).). Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom. osim mene nema boga. progone i sl.naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima.Planetarna dominanta .na in proricanja . prognani)."234 Pošto su sazvež a stalna. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja.gatanja. Tu spadaju: .Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta. ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi.uticaji dva znaka horoskopa."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. iako geomanti tvrde suprotno.latinski naziv za blizance. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). a da su na tu im teritorijama ugrožene. ni opravdanih nau nih osnova.i elementarna . razmislite koliko u svemu tome ima logike. u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova. svoju teritoriju. GEOMANTIJA . Jednom re ju. . znakovima gde su u egzilu (u izgonu. proganja."237 . j . aut. onda je to me usobni rat. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu ."pozicija planete u njenom domicilu. isto politeisti ko shvatanje sveta. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda.aspekata. DOMIFIKACIJA . Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . DOMINACIJA . Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. DOMINANTA . Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova . Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. sposobnost gospodarenja. Ako ih neko izgoni. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. GEOCENTRI NI SISTEM . koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. Svakako. GEMINI (GEMMINI) ..zodija ka . pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. ko su oni? Da li su pravi bogovi? . re i domus. Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima. ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. Me utim. posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i . pa ak: "."(od lat. GLEDANJE U KARTE . od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. ku a). Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no.priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta.

Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. Pre svega. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no . minutima i sekundama). Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. on je samo ono uro eno zlo u oveku."240 EZOTERIJA .red Malteških Vitezova.Gnosti ka Katoli ka crkva. ni jedne re i osude.red Iluminata. 8. prisutne u magijskoj praksi.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. 5. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). ženskih grudi i muškog tela. Zato oni koriste druge. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. O ito da astrologija nema ništa protiv. ocem laži. sedmi nom. 3. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. kao i svakojake perverzije. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. AVO . pojavu podsvesnog. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama. Tako e. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo. Od njih evo samo nekih: 1. NJegove boje su žuta. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri). ali se one ne smatraju kobnima. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa. Iako se priznaje postojanja mra nih sila.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. Predstavlja biseksualnog avola. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. one su i astronomski podaci o dnevnom. koristi samo kao masku za još gora zlodela. 9."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. što samo po sebi nije kobno. uglavnom psihološke trikove. instikata i niskih strasti. Za sve te položaje koriste se postoje e karte. Me utim. i u stepenima geografske širine.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". a dobro zlo. kao i pohlepe. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" .red Vitezova Hramovnika. 4.red Vitezova Svetog Graala. satanski.magijskom naukom. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. 6. Sve što uradi prividno dobro. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. 2. što je osnova i astrologije.na temelju astroloških simbola. Me utim. 10. On po tome nije sasvim loš. plava i crvena.red Vitezova Svetog Groba. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. 7.red vitezova Svetog Duha. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi."238 Ovde se iznose interesantne misli. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom.sotona nije loš.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.241 EFEMERIDE .

Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. mestu boravka. zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. što je na duhovnom planu. EKLIPTIKA .."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. naravno. "životinjski krug". Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. pa se ta osobina pripisuje planetama. sposobnosti i znanje . ELONGACIJA . Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem.. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju.."242 ". a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. tj."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. izme u dva ozna ena datuma za taj znak. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao. U stvarnosti nema egzila. Sunce se. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. EGZALTACIJA . Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan.. karakteristika samog Lucifera.u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete.5° geografske širine..svoju teoriju. osim Venere i Plutona. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. zona nebeskog svoda "."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". jedan aspekt opozicije za sve planete. EGZIL . ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini."246 . ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. Dakle. na osnovu Biblije... nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka.bukvalno prevedeno. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem.položaj planete suprotan njenom domicilu. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima.. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. ZODIJAK .

pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje.ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. 8.duhovi pakosti248 . Da bi im se zahvalili."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva ."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova. li nog elementa vezanog za osobu astrologa. a Biblija . Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. okultnu dušu i okultne vibracije. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima. koje odgovaraju odre enom duhu. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu.droge). koliko sadrži jedan znak. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima.4. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba. koja nema stvarne astronomske osnove. Ako ste ro eni 26.putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku.4.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. Celi zodijak . Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Drevni Vavilonjani su ih nazivali . INGRESIJA ."251 Ovo nije retka pojava. koje je drevna vavilonska nauka nazivala . U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . Azentaher itd..j Dakle.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a . u nov aniku. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove). 15.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija."Ima ih 36.avoli.poti e od latinskog ingressus. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. Jasno je da ovo nije stvarna putanja.3. Uglavnom.) s mirisnim esencijama. Ono što njima daje uspešnost je intuicija... a drugi za uvo enje intuicije. To je u stvari glavna suština astrologije . vaš duh je Asikan. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu. Jedni su bili za verno držanje tradicije..ulazak. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu..demoni. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život.demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. KARTA NEBA . ingredi . Pitanje je: ko je izvor te intuicije? . Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. u torbici itd.. ve samo zamišljena. Zenaker.demoni. ZODIJAKALNI DUHOVI . Oni su zaštitnici. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. od 30. Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. u xepu. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori).unutrašnji ose aj ili predose aj. INTUICIJA . ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. Pošto zodijak u stvari ne postoji. jedan Mesec).

u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. KONJUNKCIJA . ku a (tako e 12. KOSMOGRAFIJA . rasporeda zodija kih znakova. Ipak."253 Zodija ki krug.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . a kada se spominje soba . osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. Ono što je važno u astrologiji je intuicija. svih važnih elemenata i ta aka. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!)."252 Me utim. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. Zato. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. u stvari samih demona.sastoji se od kruga obeleženog stepenima. sa položajima planeta u trenutku ro enja.položaj na nebu. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji. ili sobe od po 10°. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . Ipak. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. sa po 3 dekade. "To je ono što se naziva tema ro enja. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. podku a. Sve ostalo je manje bitno. re je o 1/12 zodija kog kruga.združivanje . Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. kada se govori o ku i. Šta više. KU E . je podeljen na 12 delova."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije."254 Ova izjava je sve kazala. kao i znakova.podru ja neba od po 30°.KARTA NEBA . ali po druga ijem rasporedu). a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja.Sunce. karta neba. ili horoskop.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Sunca i Zemlje. tj. Važnija je tradicija. kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. Zovu se ku e . nebeski svod. kada je u sredini i ne menja svoj položaj. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. dekada. kada su na istoj liniji. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. Tako e.

Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom.n. izražena u stepenima. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima. oko toga nema opšteg slaganja. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!).geografska širina ili ugao položaja neke planete. Me utim. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411.) asove ro enja. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. koji obasjavaju Zemlju. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . poslednjeg velikog egipatskog varaona. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji)."258 Hermetizam kao pojam.prim. Ina e. oba e u jamu pasti. aut. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala ."256 Dakle. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. ve okultna religija. smatra se prema okultnoj tradiciji. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. .e. astromonija."255 LONGITUDA . SVETLONOŠA . Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa.nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. nego naprotiv . astrologiju to ne interesuje.autori astrologije. astronomski prona en i dokazan."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa.pravi nau ni raspored planeta. Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. TABELA KU A . pre svega magijski paganski sveštenici. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. To je pre svega zato što astrologija nije nauka. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. Me utim. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". a naro ito sa alhemijom. HERMETIZAM ."U toku svoje istorije. glavni pali an eo. HELIOCENTRI NI SISTEM .pojam za Sunce i Mesec. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. HALDEJI .linija za koju Sunce zalazi.). Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. HORIZONT . pa i samim biblijskim Luciferom. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. poti e od Hermesa Trismegistusa.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . a slepac slepca ako vodi. a ne za obi an narod.nau no ispravna. p. medicina i muzika.

da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. sa uvo e-njem zodijaka. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja.HOROSKOP . Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija."261 Zato. Kada se dublje u e u njega. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. i skopeo (skopenj) = posmatrati. zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku.prim. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. dragi itao e. a kasnije. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji.). To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u ."259 ULA . prora una i karti neba. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. ak i ako se baviš astrologijom."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. mi smo u svemu programirani. a još manje u hriš anstvu. Prema tome. koliko god se tvrdilo druga ije. a ne preporu ujem ni vama. Me utim. nikako da osudim bilo koga. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. CIKLUSI . iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. ona nema nikakvih realnih osnova. ova re postaje sinonim za zodijak. i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. Neko upravlja nama u svakom trenutku. radi lakše manipulacije lakovernima. Zato ne treba gubiti vreme oko nje. jer to je njena svrha. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. Me utim. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. aut.

"263 Zmija koja predstavlja Sunce."265 Zmija je dakle. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. Oni su bili istinski Sinovi Svetla.. koji je zaštitnik lekara. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. Indonezija. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. Indija. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262.naro ito u Egiptu. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije. na primer.. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. a ponekad su nosili naziv Hidra. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". O upotrebi simbola zmije. kralj svih bogova. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina.tajanstvenog. Po legendi. i univerzalnog spasitelja ove anstva. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. astrologije. NJihov simbol bila je Zmija. kao što je. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla.. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom."267 Dakle. koji spasava svet. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. i ba en u podzemni svet. predstavlja i boga Eskulapa.). dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu.."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti.. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI. A Eskulap je.. Me utim. koja je opasna po život.. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. simbol medicine. ili Asklepius. Japan. ili Zmaja.. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. koji treba da "prosvetli svet". KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . Bog medicine Eskulap. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. te prema tome i vrhunski sveštenici. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike).. kao i u mnogim plemenima danas.. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet". zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. ali i u Africi .

Za Vavilonjane. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. sjajan. Ali.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu".svetim tajnama. (Od zmije u stvari i poti e slovo S. i poznatog paganskog proro išta. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima .Sunca. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl."Kulkul" . dana. Dakle. u obliku kobre spremne za napad. Kao i latinska re Lucifer (LUX . gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. kada oni umru. koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao . simbol Sunca. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. sjajan). boga vatre. Pagani su verovali da."zmija". što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. pa i nosi njegova obeležja. koji se koristi kao njen simbol. Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. U nekima je on okružen Zodijakom. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA.. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . poduprt sa 12 stubova. Time je okultistima predstavljan ve ni život. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike."proricanje (pomo u) zmije". predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. odakle originalno poti e. U Kini.270 (Jasno je da se radi o Veneri). Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". FERO . Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul .269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . u Indiji."divna ptica" i "Kan" -"zmija". Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . on prikazuje onoga koji je svetlonoša. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD).273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom.svetlost. ili njegove duše. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . kao paun. Japanu i Indiji feniks je. Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan".kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja.kan"268. "Kulkul . sotonu. emu je bila pridružena i munja. Asirce i Hinduse to je bio paun.nositi. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). na injen 1628. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. sli no zmiji. Kasnije e o ovom broju biti više re i. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo. svetlonoša.

"pali duhovi". apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". jer nema istine u njemu. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka. i zba ena bi na zemlju. Me utim. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju..kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.nekadašnjih Božjih an ela. i ne stoji na istini. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. pošto ga i nemaju. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. nije niko drugi do sam sotona." (Jovanovo evan elje 8. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta."281 .. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet. koje i Biblija predstavlja zvezdama.. i zba ena bi na zemlju.sotona nije došao sam.3. Me utim. nego s poglavarima i s vlastima. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha.astralnim bogovima.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. I zba ena bi aždaha. Prema re ima Isusa Hrista. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. to i nije udo pošto je Sotona ". koji ih je vodio u službu zla. Me utim. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele.. ta zmija. koji vara sav vasioni svet. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale. . I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije. i an eli njezini biše s njom. I posta rat na nebu.A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i.krvnik ljudski od po etka. kao simbol boga Sunca."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. pretvorili su se u an ele tame i zla .44). kad govori laž. Me utim."279 AVO I SOTONA. To je ogroman broj. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. ona nekada u raju bila ptica.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine.s ljudima). Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . krenuvši za svojim novim vo om.'"276 Sasvim je mogu e da je.. i baci ih na zemlju. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a.. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . Lucifer . a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. Sunce predstavlja Ludifera. i s upraviteljima tame ovoga sveta. Dakle. Otkrivenje 12. NJihov "bog" je to tražio.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu".demone. koji vara sav vasioni Me utim. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih. koji su prešli na njegovu stranu. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj.

Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. Možda nas to malo zbunjuje. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. potpuno nenau na. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. ispravni stavovi i veli ina karaktera. i danas znaju. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. da je astrologija na pogrešnim osnovama. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi."Vo a". Jedno je intelektualno znanje.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. izbora prijatelja. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. Me utim. pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. Naravno. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. kada više nemamo ništa u rukama. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi.ljudi koji se klanjaju Luciferu. Na primer. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. te više ne mogu da zdravo rezonuju. ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili)."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. duhovne snage. Sotona nema vlast nad nama. ljubavi. ve živom Bogu. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. uti e na posao. Jednom re ju . "koja vara sav vasioni svet". poslovnih saradnika. a drugo prava životna mudrost. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. i to je . vaspitanja. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. dezorijentisani. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . privatni život. me utim. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . LJudi sve više postaju lakoverni. retko ete na i lekara koji ne pije.Svetog pisma. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. Ona ulazi u pitanje braka. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. Iako su znali. To emo videti iz narednih poglavlja. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". retko koji lekar ne puši.Dragi itaoci. ili novca. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . Nažalost. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova.

vrši se isti efekat. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. ako uložite u opkladu). kako nau no. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. tako da se osoba napravi glupom. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. nerazumljivu za ostale. Astrologija. onda imate u šaci kompletnu osobu. Me utim. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. potpunom zavisnoš u od u itelja. Me utim. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. sve je to. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. Daje se objašnjenje.radi se posao. interesantnih lanaka o astrologiji. odlaskom na neki put. Uvek je novac uklju en. 2.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija.Da bismo to još bolje razumeli. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Na taj na in postaju neuhvatljivi. najnovijih astroloških otkri a itd. ali se presko e klju na pravila. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. nažalost. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. Oni mogu da steknu. Što je najgore. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. Veoma lukav na in zarade. Oni imaju svoju terminologiju. Da ih ne okrivili za nerad. Kona no. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. Oni nikada ne kažu šta vas eka. Oni naj eš e traže velike sume. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Sistem je tako perfidan. otkrivenim u Svetom pismu. a katkada i sve imanje. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. Osnovni cilj im je novac i profit. ve to ine astrolozi mesto nje. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. Da bi izgledala što intelektualnije. prodajom skupih asopisa i knjiga. U astrologiji. samo more potpuno beskorisnih informacija. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. kome su se prinosile ljudske žrtve. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. stepenasto hijerarhijski put. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. samo na jedan suptilniji na in. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. odvajanjem od porodice. Naravno. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. pred vlastima sve je legalno . ak ni izme u samih astrologa. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. A naivni pla aju! 3. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. pekaru). Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. Kada dovoljno "isperu mozak". taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. Dakle. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. Oni to ine još na samom po etku. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. prora una. držanjem seminara o astrologiji. ube ivanjem u opasnosti od okoline. Potencijalne kandidate zaposle. stvaraju i utiske na neupu ene. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku.

Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286. Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. Naravno.put života. Mi stojimo na prekretnici istorije. najve eg neprijatelja ove anstva. Pred nama je više puteva.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. demona. odaberemo onaj pravi . Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude .i božansko znanje. Ali. obožavanja Satane.Novom dobu. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog .Svetog pisma. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . kao i njegovih saradnika. . biblijski nazvanom Armagedon. u liku planetarnih i astralnih bogova. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu .u ast sotone. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji.vladavine umovima. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije .bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. u tom poslednjem sukobu. Me utim. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful