P. 1
astrologija i novo doba

astrologija i novo doba

|Views: 40|Likes:
Published by Jamillah
astrologija
astrologija

More info:

Published by: Jamillah on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. otkrivenog u Bibliji.dljm). ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. bluda.že za vlaš u. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari.15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). Gospod nije dopustio.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna .16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. Tako njegov glavni osniva . Usko povezan kult uz Nevroda. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. kao što je Nevrod pokušao. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . služe i sveštenicima . U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja . homoseksualnosti. Ti redovi su bili ". i velike snage u rukama. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. . Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev. kao i vlast da opraštaju grehe.Mojsijeva 2. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. mo i i izjedna avanju s Bogom. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . aut. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. Osim toga. 13. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi.upravo kao i danas. Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. ljudskim delima." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog. Onda su one nazivane devicama vestalkama.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi).14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. Kao i danas . U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. Monahinje su bile hramske prostitutke. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'.8. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije.verski plašt radi skrivanja preljube. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu.) i lezbejstva. llB . kao da je to kroz NJega. koji poti e od njegove žene Semiramide.."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom).. Da ne bismo ostali neupu eni.prema Suncu. kao utelovljenja boga Sunca. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. 1. sina Noja. rasvetlimo malo ovaj doga aj. sistem zasluživanja spasenja. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. da se ljudi proglašavaju bogovima. sodomije (opštenja sa životinjama prim.opravdanje delima.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. povezan je kult boginje plodnosti. ve i religiozno . Me utim. koji u ve ini slu ajeva (na pr. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. hrabar ovek."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju.11) zna i "na istok".prim. što emo kasnije sve više mo i da vidimo. aut. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja". Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. to što su oni bili sre ni. što zna i "zbrka". Hama. tako i itavog okultizma.dosezanje do Boga.

1). u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. ili doslovno. Vaal. Venere .). sodomiju (opštenje sa životinjama).podanici. nazvala ga je Tamuz. homoseksualnost. ili meksi ke Koatlik. Dijane. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona.21 "devica majka"22. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza. nazvavši ga Tamuz."19 A kada je rodila sina. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Time e se. Vide emo. na sve strane zemlje. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. Semiramida je njega proglasila bogom sunca.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". .boginje rata. Taj lik leži u sredini hrama. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen.boginje uzbu enja i seksualnih želja.1O. . Afrodite . da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. hinduske Isi.6). boginje Lune (meseca). Hus (1. Tokom vekova. izraelske Astarote. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca.boginje ljubavi i seksa. bog Sunce. Likovi bi plakali i naricali celu no . kao i vlast da opraštaju grehe. Is. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. aut. koji je postavljen izme u neba i zemlje.prim. da se pla e i nari e za Tamuzom. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. U okviru prinošenja žrtava njoj. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . rimske Sibele.5O. a da je ona majka božja. o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. egipatske Izis. bilo simboli ki. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". a tako ine i ostali likovi oko njega. oko velikog zlatnog lika Sunca. a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. U astrologiji. Nevrodov otac.20 "kraljica neba".2. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom.rituala hramske prostitucije. govorila je. OSNIVA HERMETIKE .46. vavilonske Ištar.Moj. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti.

tuma snova.bog medicine. geometrije. pod imenom "Hermes". Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih.ere). Albert Mackey (Makki). O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. velikom caru. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. vavilonski proro ki bog. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. a sin Noja. prvi utemeljiva paganstva. mera i težina. u itelju ove anstva. tako i na itavo ove anstvo. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. umetnosti. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. O ito da je Nevrodov otac." Drugi nazivi za njega su Nebo. kao Merkur kod Rimljana. kako na svog sina.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . potpuno identi no egipatskom bogu Totu. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. bog kockanja. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. Hus. Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. Hus izvršio snažan uticaj. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. što je osnova astrologije. pisanja itd. 33. Kasnije. Hermes u Egiptu . okultnih nauka". da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. muzike. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. Ham je po Bibliji njegov otac. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. praoca sadašnjeg ove anstva. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. pre n. dakle. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. koji je napravio brod i preživeo potop.

36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. Veliki Medved i Sirius." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. Kasiopeja. pa i nesre nim. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter.prim. Delili su zvezde na dve kategorije. koji su imali monopol na prou avanju neba. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja .Bibliji. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont." Tako su neki dani smatrani povoljnima.aut. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva. pa se tih dana nije ništa radilo. Beograd 1991. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE.. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . Saturn. jer su pod uticajem povoljnih planeta. a neki nepovoljnim.zvezde .iz drevnih paganskih verovanja. Sve u svemu. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I.). milenijum i po pre nove ere.. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija." . vršili predskazanja. Jean-Louis Brau. "Sveštenici. Merkur. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. Mandala Press. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. osniva a 18-te dinastije. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala.. Venera i Mars.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu.

koja prenesena u Gr ku.prim.aut..e.. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. Asteci. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (. proro anstvima su se bavila razna proro išta . a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima. obdarene.pre n. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. kao i ku a i podku a (soba)." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla. itd. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu .. verovalo se.332. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca.SIBILE . zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. BEROZ. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta. Do tada. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima.. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 . koje su i danas aktuelne u astrologiji. A ta saznanja služila su astrologiji .) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu.zasnovanu na pretpostavkama . GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3.Gr ku. i njegovu vlast nad planetama. vavilonski astrolog.e. veka pre n. Inke.Apolonove sveštenice.u svrhu vladavine." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU . Prema tradiciji. kao što su Maje." Analizom gr ke astrologije. odbijaju i da otkriju svoje tajne. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile.

pesnike i pisce kao Maurice Sceve. ako se i sami nisu bavili. . kojom su se bavili samo mistici. Zato.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. svemira i oveka. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. oživljavanja) i povratka antici. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . nije udno što u vreme renesanse. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. To važi za astronoma Tycho Brachaea. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. Grci su prvi astrolozi. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. posebno gr koj i rimskoj kulturi. lekare kao Michael Servet. Keplera. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji.astrologije." Dakle. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". iji je sastavni deo bila astrologija. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi." To je vreme renesanse (bu enja. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba.

Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682.. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Ona je kosmi ka religija. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Posle Karla V. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. otac pesnikinje Christide de Pisan . Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. nau nike ili umetnike i sveštenike. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. Navedimo me u njima papu Silvestera II.astrologa'. U Francuskoj. godine.. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. filozofe. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. . Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa.. Mada se Crkva protivila astrologiji. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. Nevrod i Semiramida. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. astrologija se ne vezuje samo za astrologe. Rabelais i Ronsard. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. Me u tim porodicama. Najzad. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija)." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe.Remi Belleau. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. a zatim. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom..

Oni su i sveštenici. Ali. ekonomskih kriza. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. kao i porodi nih tragedija. koji tvrde da su od Boga. Sve što je ovek izmislio. kao i astrologija. jedna religija"). ljude koji "prori u" budu nost.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. Okultizam. to se menjalo i prepravljalo.jedinstveni svetski poredak. one vision. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. zvezdane) "bogove". U suprotnom. Dolazi do porasta kriminala. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. i ona ima svoje "proroke". Kao i svaka druga. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. 4. Ovo nije jednostrana tvrdnja. porasta psihi kih oboljenja. one religion!" ("Jedan cilj. jedna vizija. 2. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). Od mnoštva poznatih. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. Dokaze svojih tvrdnji: . ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. nepromenljive kriterijume dobra i zla. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. Najpouzdanija. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. one soul. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. mira i sre e. oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. jedna duša. a šta ne. esto i hiljadama godina stara. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. nema prosperiteta. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. Direktne izjave Božje. 3. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). pošto jedino ona sadrži: 1.U prirodi . imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka.

otkrivenog u Bibliji. praštanje.sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova.mrtva tela živim bogovima. Astrološke ideje i postavke (na pr. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta. No. jer sve promene .U ljudskom iskustvu . nikad nasuprot. o ijoj potrebi ono propoveda. Isto je i kada u ete u atomsku viziku . (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . ona se ne bazira na proro kom daru. a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. na prora unima koji. esto oni nisu razumeli te poruke. istina. a i pomo i u razumevanju istih. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. fizika. ve astronomski može proveriti. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. ili nastanak novih. LJubav.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije.jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu.sunce proglašava bogom! . po njenim zakonima . naravno . sa konkretnim li nostima).spasenja ove anstva. tako i današnjice . Kona no. ali su ih verno zapisali. Što se astrologije ti e. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima. koji još uvek menja ljude. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima.U strukturi itavog svemira . Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. Time je ona jedinstvena knjiga. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. nemaju stvarnih nau nih osnova. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! .nemogu e.ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Astrologija naprotiv.bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. Ona daje iracionalnu sliku sveta. Matematika. vizija u budnom stanju. Na primer. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti.egzaktne. prikazuju i planete i zvezde . unutrašnjeg prosvetljenja uma . malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. Naravno. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. o inteligentnim uticajima planeta. . kako su ih i dobili. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. konkretnom mestu. pa i dokazati. . o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina.U nauci . Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva.U istoriji . sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. Sve egzaktne nauke. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. deluje na svakoga putem savesti . a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. Iako je. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. . kako prošlosti.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. kao što se 5. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj.nadahnu em Svetim Duhom. Zato su svi najve i nau nici. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. .uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom.U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. Mi se esto divimo kopijama prirode.Hristovim principima. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja . a povremeno i materijalnim javljanjem an ela.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta).

Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja." 4. Zato. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. i nije je stvorio na prazno. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka.Stvoritelja svemira. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. Bog. Ona ne krije ništa. On je zapovedio. ali nam je to sada nemogu e. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra. ili kaže ti znak ili udo."29 2. koji je stvorio nebo. zemlje i oveka. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. jer što kažem. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba."živa re Božja"26. kako istine. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Iako svi oni govore da su istiniti. tako i laži. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. Me utim. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. . koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom. 1. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. kojih ne znaš. Ona jasno otkriva svog Autora . jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. i Duh e ih NJegov sabrati. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste."31 3. tako i zla.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . govori i nama u posledak dana ovih preko Sina."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke.

Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu. u dva razli ita pola. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se..Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte. da ne uje. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte.koja duša zgreši ona e POGINUTI." ". Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage. muško i žensko stvori ih." "Izi e iz njega duh. i mi emo se. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA." 9." 10. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. i NJemu služite i NJega se držite. i jesmo." 7." EŠ SE 8. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA." 6. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI. tako istrebi zlo iz sebe. tražite lice NJegovo bez prestanka." "Bezbožnika ubi e zlo. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. jer si prah i U PRAH VRATITI. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu.. po obli ju Božjemu stvori ga." 5. Oni ukoravaju grehe: . i dunu mu u nos duh životni." "Jer kroz NJega živimo.

stru njacima za Anti ke Misterije). Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima." 11. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. uskolebala se utroba moja od žalosti. idite za NJim. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog. a dobro zlo. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo.Sunce. ako li je Val. na osnovu ovekove slobodne volje. Po njoj. Potpuno suprotno istini o Bogu. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. Astrolozi o Bogu govore. ljube i Gospoda Boga svojega." 12.. da sam stavio pred vas život i smrt. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. 3. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola. idite za njim. 2.. Astrološki bog nije Bog." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. ve je i sam stvorenje . Božju re . koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. (sli no je i u magiji). stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. 4." 13. i greh kao užem kolskim. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. ne kao li nosti. kao o bezli noj kosmi koj energiji.' Ali narod ne odgovori mu ni re i. Teško onima koji zlo zovu dobro. U astrologiji nije potrebna Biblija. evo kako e pro i na ispitu: 1.. blagoslov i prokletstvo."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. Vide emo kasnije i zašto. zato IZABERI život. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko..

Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost."bog je u svemu i sve je bog".pravog Boga.. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. Time se negira ovekova slobodna volja. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona. pa nema ni osude greha i zla. Time je ona direktna negacija hriš anstva. Posle smrti on. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga." Ne treba mu promena."50 5.. Naprotiv. tako i . Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. promašaj. "Ako je tako odre eno u zvezdama. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. slušaju gatare i vra are. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. Astrologija. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. a ne prelazak u "duhovni svet".ni vra ar. ide u "astralnom telu" na zvezde. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. Me utim. sve je opravdano. 9. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. 10. ovekova individualnost. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i .. ni koji gata po zvezdama (astrolog). li nosti i misije Isusa." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. 11. Jer ti narodi koje eš naslediti. 7. 12. Kao i svi PANTEISTI KI pravci.. neuspeh. od greha. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. kao i sve ostale okultne nauke. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. 8. 6. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. Time se negira kako Božja. navodno. reinkarnacije. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. koju mu je Bog dao. polubog. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. pokajanje. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. Prema principu doslednosti.

Videli smo da je astrologija prava religija. lepo. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju .Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". prilago ene našim ulima. a ne i kao stvarni putokaz. meteorskih kiša. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. Me utim. da nam se svide "na prvi pogled". ova ina e najzastupljenija škola.prim. Mese evih mena. da li je privla no.NAU NA ŠKOLA.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. odmah."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. nau na studija se hrabro drži tradicije. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. indijskih. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri.nebeskim telima -. i DA E MU SE. potrebno je podvr i je i nu nom testu. tako i u mnoge srodne tematike. islamskih i jevrejskih. o kojima je be bilo dovoljno re i. . Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. koje su tako zamišljene. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne.Biblije.. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba."56 Me utim. sa centrom u Švajcarskoj. . kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . Dakle. ili zabavno. . Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: . a pripisali mu nau ne. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga". "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije). koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom).paganskih sveštenika i religije boga Sunca. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan.. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. kako kaže Buše-Leklerk. Me utim.ina e manje prihva ena)."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. koji se me usobno bitno razlikuju. Vide emo da ne samo na duhovnom planu. Sun evih pega."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje .

kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. kao i analizom isto nja kih filozofija. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. . kako astrologija ra una. Pluton su 1930. koliko ih stvarno ima. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. O ito da njih ne interesuje nau na istina. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. odmah posle Leverijeovih prora una. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. Jupiter i Saturn. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . drugi 12. onda je cela postavka astrologije pogrešna. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). Kao što se vidi. a Neptun je otkriven 1846."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. otkrio Heršel (Herschel). Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. 4. a ne od ro enja. za ro ene izme u 30. ve korištenje sistema simbola. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. onda bi to trebalo od za e a. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. Me utim. Kao i simbolisti ka. 3. Uran je 1781. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. krute primene tradicije. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. Veneru. novembra i 17. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. ve i mnogo važnijih elemenata. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. Me utim. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. Zmijonoša. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna."60 Prema tome. Mars. pa su i svi zaklju ci pogrešni. a nedostaje i 13. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. koja su esto suprotna. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. Neki sistemi imaju 8. Kada astrolozima zatreba. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. 2. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. anti kih astrologa i vra ara. znak. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". decembra. koji je opet sli an okultnim šiframa. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. ve samo stare teorije drevnih okultista. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. jer nisu uzete u prora unima sve planete.

to je daleko od pravog nau nog pristupa. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. Me utim. koji ima neoborive temelje. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. itd. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. Nijedan zodija ki znak. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. Aljasci. i ono stvarno koje se stalno pomera." 62 "Još od anti kog doba. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. precesije. Pol Korde (Paul Cordec). i tako dalje. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. a ne ro enjem. Osim toga. niti deo znaka. fizici. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. To je zapravo. Astronom Pariskog opservatorijuma. genetici. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. 9. 8. na one koji žive u Finskoj." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. a Vage u znaku Škorpiona. 7. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno." 63 "U astrologiji. 5. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. oba ova realna. Prema astrologiji. 6. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. Me utim. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. Jedan može biti vrlo uspešan. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. a drugi ne. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju .). Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. nasuprot prirodnih zakona i pojava. datum ro enja odre uje sudbinu. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG.

"66 . posmatraju i nebo. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike.znaci odre enih sazvež a. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. ljudi su tokom hiljada godina unazad. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a.

starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. Šda astrologija ima precizne zakone.. religiozno . Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". Najve i je PROBLEM AUTORITETA. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. . Gledano sa Zemlje. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. nisu stabilni i kona ni). planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . . Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. radi lakše manipulacije narodom. vere". kako ih ti znakovi predstavljaju. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. kada se me usobno razlikuju.injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja. GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . što je samo privid." Dakle. za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni."osnovni principi" (identi ni magijsko . dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije).koliko možemo i kojoj treba da verujemo. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. . da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. sama sazvež a. 10."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu.Anti kim Misterijama. . .okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. kada je ona ostala u svemu ista. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja. 69 Dakle. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija.daleko je od stvarnosti. Me utim. vere. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja.. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata". bez ikakave nau ne opravdanosti). što je u stvari i kompletna astrologija. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. niti egzaktna nauka ve . nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . kao što ih astrologija prikazuje. ako nema pouzdanog autoriteta?). .duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca.70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova.. To nisu niti prirodni zakoni. osnovne principe. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a .okultnim i spiritisti kim u enjima). Zemlje.

za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6.e. S jedne strane. koju može dobiti kroz NJegovu Re . Da bi se neko bavio gatanjem. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku.e. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. s druge . Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. savremenika velikog atinskog državnika Perikla.e). Ako to ve jeste. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj.nije neophodna vera i poverenje. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . simptom društvenog i psihološkog NEREDA . To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. gatari. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. kome je ona i posve ena.pr. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu.v. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. zašto se to ne prizna otvoreno. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. Me utim. pre n. Persija. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. Kona no. ali i vladanja ljudskim umovima. reši ga. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. kako su oni smatrali."71 "Vera u astrologiju danas je. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. koji naizgled li e na astronomske. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. uglavnom.Sveto pismo. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. Verovalo se da sveštenici Apolona.ozbiljan i težak simptom. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. zapisanom u njegovim "Istorijama". Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. dakle. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. pre n. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. dakle. "sudbinu". prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. natprirodno nadarani.vladanja. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. Krezus. ipak postoje i ljudi posebno.H. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. u Anšanu. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. Potrebna su. do 530. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. injenice koje govore i dokazuju. pre n.

Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova."svetlost". arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima.geomantija . kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. Ali. od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran .itanje iz dlana. 4. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. staklene kugle. sledili su brojni izveštaji iz antike. . ni bilo kakvim aparatima. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka."deža-vi". posebno Tarot karata. Me utim.gatanja pomo u ogledala.horoskop. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo.baziranu na astrološkoj predstavi . "ekstrasenzornih" osoba: 1.šta lidijski car radi upravo tog trenutka. telepatijom.poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi.sva proroštva bila su promašena. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). poznat").gatanje iz karata.psihometrija . U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". na druge osobe. vra anje). vizijom u budnom stanju. pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). boga proro anstava u hramu u Delfima. .gatanje pomo u plamena. ili otkrivenjem udaljenih doga aja. Svi ovi oblici su. uglavnom. srednjeg veka. povezani s astrologijom i magijom. manje poznata. ak je osnovana i nauka. Tu spadaju sve vrste gatanja. 6. 5.hiromantija . putem sna. vidovitoš u. . Herodot je Pitiji. ili astrologija .prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima.kartomantija . Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . sveštenici Apolona. gore i dole. . . 3.piromantija . "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . predvi anjem budu ih doga aja. U vremenu verovanja u bogove. pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. . a ima ih sve više danas. kod korintskog zaliva).pomo u simbola razmeštenih po zemlji. esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". "ve vi en. .gatanje po zvezdama. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. ili proricanja sudbine: . što se može i izazvati hipnozom. Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. se anjem "prethodnih života i pojava". Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. vidovnjaka i gatara. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje.gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. i mnoga druga."otkrivanje nevidljivog". bio je zadovoljan. prenošenjem misli na daljinu. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. 2. Posle ovoga. ili otkrivanjem prošlih.

kraljicom neba.. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. Otkrivenju 12. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije.Moj. I PRESTO SVOJ.1. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. dana.Moj. Time dolazimo do zakljucka da zmija. koji vara sav vasioni svet. stara zmija koja se zove Davo i Sotona. "I zbacena bi azdaha..9)." (2. Ujedno. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. pa i astrologije .Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. Moze to biti gubi- . Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti.18. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. Medutim. ta zmija. nije niko drugi do sam Sotona. Otkrivenje 13. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br.. predstavniku te zverske vladavine. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris.31). Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. i usta njezina kao usta lavova. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14.4. Sa slovom Yod u centru. majkom božjom.12. vec samog Sotonu. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo.stih). Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu." Masoni koji obozavaju Sunce.5. boga Ozirisa. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija. kao sto su Masoni? Albert Pike. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. Dakle. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi.j svemira i poreklo.6. taj broj pripisuje zveri i coveku. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. i noge joj kao u medveda.. Vaala i td. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. Nije cudo sto se u Bibliji. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu.)." (Ot. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja.). ILI SVEVIDNOG OKA.3. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema.Nevroda i Semiramidu.3. I njen simbol je cesto broj 6. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. I OBLAST VELIKU. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.25. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše.st. kao simbol boga Sunca. jedan od vrhunskih Masona kaze: ". i zbacena bi na zemlju.1. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Medutim.

ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. Cetvrta posledica je i medicinske prirode . kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. Time covekov duhovni. duhovna bezosecajnost i skepsa.16). sluge ste onoga koga slusate. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. po nepogresivoj Bibliji. umesto da razumno. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. Treca je jos gora od druge. koje smo upravljali prema savetima astrologa. Jednog dana. nemoc da se razume i proucava Biblija.6.tak novca u poslovnim transakcijama. kada neprestano zive u obmani." (Ot.prim. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. autora) od mnoštva namera svojih. dusevne paralize. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". histerije. Druga je jos razornija od prve. ili astrolozima. jer je Vavilon prikazan devojkom . LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. koje je smrt druga. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. stvara se odbojnost prema veri. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta.vecnog je karaktera. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. Peta posledica je najgore prirode . ali i duhovne vlasti nad njom. volju i zdrav sud. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. pa katkad i epilepsije. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. ili greha za SMRT. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. ili uopste ne uradi. Sotoni. cudastva. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. stih . ili kasnije. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju .8). siptoma psihopatije. sto oduzima coveku snagu licnosti. Obmana je progresivna.varalici vekova.21. zauvek unisteni. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. iako su u stvarnosti pogresne.1. religiozni zivot obavezno slabi. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t .ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji.

3. S druge strane.ni vracar. ni koji gata po pticama..Moj. 2.). Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. ne e ostati uglja da se ko ogreje. u svojoj suštini. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. oni uce laz.27.. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3. jer to Isus Hristos . OGANJ E IH SPALITI.1O-12. kao što je radila inkvizicija. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. Gle. ni ognja da bi se posedelo kod njega. prvenstveno astrologija.18. zato što je svo gatanje.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima. 4. da li se On predomislio..1O. Dan. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. kamenjem da se zaspu.6. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.14. (1. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem. ni koji gata po zvezdama.8. krv njihova na njih!" 27. posve ena bogu Sunca. ONI SU KAO PLEVA.Moj. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. ne bi bio to što jeste." Isaija 47.2O. najgorem neprijatelju ove anstva.24). koji gledaju zvezde. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini.. Nebeski Otac.25. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.2.Moj. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski.7. da se pogube. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. S druge strane. "Neka se ne nade u tebe. Oni nemaju veze s Bogom.28. Ni u kom slu aju. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja.stih. mu enjima itd.13.Moj. ne treba mrzeti te ljude. Luciferu. To emo još jasnije videti do kraja knjige.41. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.2O." 5.12.ZVEZDARI. prema Novom zavetu. koji prori u svakoga meseca.

koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot.odbacite lazne nauke Sotone. sigurno. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. a i na osnovu iskustva. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. Naravno. pa i neprijatelje treba voleti. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. ima plemenitih i iskrenih ljudi.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove.stih. da nas zastiti od zla. prorocku rec. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. pa makar i pogrešno. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. to se tacno obistini. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti).nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. Me u njima. Naprotiv. Ali. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. morate odluku prepustiti osobi. koji ima snagu da resi nase probleme. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. velikog varalice i prihvatite rec istine. rekao je da sve ljude. zabelezenih u Bibliji i istoriji. Zato vas pozivam . svako razuman. biblijske proroke.

sluge ste onoga koga slušate. 4.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. Promašaj i gubitak u životu. Nedostatak nau ne potvrde 8. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. njima Otkrivenje 21 8 . Psihi ki poreme aji i smetnje. Geocentri no stanovište 6. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Problem autoriteta 2. Neuskla eni sistemi 3. kome dajete sebe u poslušnost.

str. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. tako i za opravdanje svojih grešaka. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . 199l. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. CITIRANA DELA: NJerner Keller.42. "BIRAMO ASTRO-PAROVE". London. Zagreb. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. 1953. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. TV i radio emisijama. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. Beograd. reklamama. za mesec. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca.14.44. Ibid. sre ne brojeve za igre na sre u itd. svuda su oko nas.. i sve više raste u ovim burnim vremenima. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti.." "LJUBAVNI HOROSKOP". oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz.Hooke. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. kako za svoje odluke. "Babylonian and Assyrian Religion". 1982.H. S. "ASTROLOŠKI KUVAR". "Re nik astrologije". pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. Hutchinson. Me utim. prognoza za jednu godinu. str. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. ako postoje neki okviri li ne sudbine. str. mnogim knjigama.15. tako i itavog ove anstva. trebalo bi je samo upoznati. ali taj interes uvek postoji. Jean-Louis Brau. Naravno. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. prekosutra. "Prosveta". Larousse. str.Otkrivenje 21.8. "Parapsihološki fenomeni". Danas. Prosvjeta. Mandala Press. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. i mnogi drugi.

pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. Ako je tako. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. I danas. ima je i u geometriji itd. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani.prim. samo modernizovana u srednjem veku. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci . u ra unanju vremena.prim. ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. aut.. autora) poistovete sa magijom. ak vra anjem. pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. uklanjanje magijskih ini.) poreklo".prim."77 To nije slu aj samo nekad. kako nekad tako i danas. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira. godišnjih doba. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko .da se pitamo: zašto je to tako? . u našem svakodnevnom životu.prim.tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života. autora) i izdavali edikte protiv nje. .A i da potražimo odgovor. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata . zar ga ne treba u potpunosti usvojiti. modernoj astrologiji . tuma enja drevnih astrologa. aut). uz magiju i ostale okultne kategorije. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje."75 Jasno je da su to anti ke tradicije.

pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati.' 'G. vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Linije dlana. Ako postoji neki cilj. ovekova iskonska. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. Priznali mi to ili ne. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. ispitima.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". uprkos njenom drevnom poreklu. Ina e.. Kristalna kugla. ili bilo kojih drugih lidera i ideja.'"78 O ito.a X.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. astrologija. to je realnost svih nas. Ako ve postoji potreba za ne im višim. ljubavi itd. Ne bavi se vra anjem. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. sre i. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. Me utim. Sve se svodi na isto . Tarot. astrologija ima drevnu. dlan. ASTROLOGIJA.. Medijum. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. Uspeh u svim oblastima: poslu. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. Mrlje od mastila. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. Zaštita od uroka. klatno.' 'Vidovnjak. stvarni i opravdan. Radiestezija. okultnu suštinu. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. sportista. politi ara. trgovini. o emu e biti re i kasnije. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga.Vidovita po prirodi. Astrolog. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . ima stvarnih materijalnih problema. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. usa ena religioznost. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER . RO ENI MEDIJUM. Gatanje propiskom. Ponovo na ena ljubav. Francuski i španski tarot.' 'Mag-astrolog. Kristalna kugla. koji je esto i danas u upotrebi. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. To jasno pokazuju posteri. opsednutosti i okultnih psihoza. Grafologija. onda treba tražiti ONO PRAVO. Ako neko na primer. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. kako da se ispravno postavimo u njemu. psihologija. tarot. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji.

eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. po nevolji i astrolog. Paralelno s tim. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. Rozenberg. koja je preživela sve probe i testove? . s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v." 84 O ito je i na temelju ovih par primera." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. autora). Od 1925. prori u i njihovu propast.) Time astrologije. I saveznici su koristili astrologiju. ili zna ajnih ta aka Zodijaka . pod pseudonimom Rafael. nije li ipak ona prava nauka. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. a i itave istorije. Glavne nacisti ke vo e. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. u XIX i XX veku. ona danas cveta više nego ikada. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A.Allen)..p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. po eo objavljivanje astroloških efemerida. (pod imenom Zadkiel). O ito. Himler." 83 Iako je. dakle.. Kasnije. izgledalo je da je kona no onemogu ena. Hitler. matemati ar i fizi ar. j gj j "nema ki astronom. naro ito u zapadnim zemljama. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. stara milenijumima.prim. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom." 81 U skorijem dobu. Karl Ernst Kraft.F. Jedan od tih astrologa. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. Me utim. a i radi opravdavanja vladavine sistema. esto su savete tražili od svojih astrologa. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama... imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. zato su se dobijale beneficije i koristi.. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). Hes. bi e jasno zašto to oni ine." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. šifrirana imena. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND).

Razne fizicke vezbe. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. budizam. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. stresova. borbi protiv raznih konflikata. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. ili ne? Da li je astrologija realna. kristali.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". psiholozi. naucnici. On nije jedna jedinstvena institucija. meditacije. grupa. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. "Novo doba". ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja.ili nadri-nauka". magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". stresova. razne terapije. hinduizam. medicinari. lecenja psihickom energijom. okultizam. misticno hriscanstvo. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. psihologija.85 Da li je to istina. ekologija. 1. ili raznim vidovima "energija". koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. radiestezija. i mno- . pa nema razloge za sumnju. pravaca. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. vec "spiritualizam". sve je tako korisno i dragoceno. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka.

" Texe Mars (Teks Mars). seminara. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). vaspitanje. razvijanja ljudskih potencijala. o emu je pisao 1982. i napisala mnoštvo okultnih knjiga.VIII. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. Ideje se sire putem naucnih kongresa.. ishranu. Illinois. 1987. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. savetovalista. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. Sam vode i New Age pisac. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). skola. sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. Me utim. mantrama. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. molitvama. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija.go drugih pravaca). pisanim tekstovima. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. propovednicima i guruima. duhovnim zakonima i zapovestima. str. upotpunjen doktrinom. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim. Crossnjay Books. ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. obdanista). obožavanjem i ritualima. Bendžamin Krim. i Nenj Age ima svoje lidere. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. NJestchester.

tacno 2166. Bika (4000. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10.000. politike. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. ljubavlju i naravno. bilo obeleženo hriš anstvom. Maja.-rodenja Hrista). Inka.n. koji treba da povedu covecanstvo u njega. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. kao Hriscanska dispenzacija. god.H. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije.p.p.H. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000. Zato se smatra da je to 7. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima.-4000. ili Hristosa. dakle. Blizanaca (6000. Hristosa. Ovna (2000.po. Veliki. Pocetak racunanja im je 10. itd. Raka (8 000. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM.666 godina. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. ili VELIKIH MESECI. Svako doba je imalo svoje karakteristike.-2000. sto se naziva VELIKA GODINA.p.000-8.e. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu.000. biznisa i bankarstva. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. harmonijom. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu. Neki od njih su bili. kažu oni.).) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. odeljak. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema.p. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. koja se uplasila od giganta Tifona.H. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). doba Akvariusa (od 2000. knjige. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama.H. Novo Doba je. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA.). Svako novo doba je obelezeno naglim promenama.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine.). Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN. Unutrašnja vladavina svetom.).-6000.p. . Tajno Bratstvo. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. casopisi. dok e slede e "Novo doba". doba. nauke. osniva i velikih religija. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. NOVE SVETSKE RELIGIJE. Doba ribe je.H. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. kažu okultisti. Hijerarahija. vaspitanja i svega ostalog. To je u stvari astroloski paganski simbol. pojavom Ucitelja.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.27. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. kao uto ište palih duhova. Zato poslusajmo reci zapisane u 2. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. bio je postavljen po jedan viši bog. u stvari Lucifera. Uzmite.26. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). zvezda. iji je glavni simbol bio zmija ili bik.2. . drugi Mesecu (dies Lunae). I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: . Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. u Avgustovo vreme. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo.svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis).5) kroz 36 soba. imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. na primer. Ono je simbol bika. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog.14. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. . ili laznog. Svaka soba je iznosila po 1O stepena.Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a). Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu. .jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a).24. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva.Sol. jedna za svaki mesec.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). tajanstveni broj. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. Nad svakom zodija kom ku om. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko).7-12.16. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". od njih 12.

etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. mesto.odmor. Time je i opravdan naziv SREDA . mesto. po inak. esto se koristi i drugi naziv ."sredina" (nema ki MITTNJOCH . Po uzoru na stare latinske nazive. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). knjiga Mojsijeva 23. ponedeljak .bogova: Sunce . Jupiter . utorak 4.broj 3. Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2. petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. sedmi Saturnu (Saturni dies)". 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta .tre i Marsu (Martis dies). Venera . etvrti Merkuru (Mercuri dies).broj 7. Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. kako Staroga (3. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1.broj 1.6).SABAT.broj 2.broj 4.broj 5. Mars . koja kao i ostali dani nije imala ime. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" . sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5.Matej 28. Mesec . peti Jupiteru (Jovis dies).1-3. Tako je zapisano i u Bibliji."MITTE" = sredina . njemu pripada 7.15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . ponedeljak MON-day 3. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni.5. ve redni broj 1. šesti Veneri (Veneris dies). Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta."NJOCHE" = sedmice: 1. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana.broj 6 i Saturn . Merkur . kao u Bibliji. Nedelja 2.

glava. petak 7. da steknemo sebi ime. što zidahu sinovi ove ji.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. da se ne bismo rasejali po zemlji. i naseliše se onde.SREDINA SEDMICE --------------5. I JEDAN JEZIK U SVIH. ere. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. tako e. kojoj e vrh biti do neba. A kad otidoše od istoka. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. . utorak 4. jevrejskog jezika. istorija ne beleži taj momenat. i to po eše raditi.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. religija. Hajde da si emo. etvrtak 6. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. pravaca. Zato se prozva Vavilon. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. 1-9. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene.sreda --------------. subota Dakle. NAROD JEDAN. dan. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. a to zna i da svi poti u od jednog. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. zapisan u Bibliji u 1. stih. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. Me utim.3. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. ovim nam postaje i jasnije. knjizi Mojsijevoj 11. I re e Gospod: 'Gle. te ne sazidaše grada.

) dobijamo 666. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost.Univerzalnog svetskog poretka."89 Zbir svake kolone bio je 111. Nalik starom Vavilonu.. Kao i to ak ruleta. 111 i 666 kao najsvetiji broj.kriju naslednici starog plana . zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava. verovali ili ne . Iza toga se ipak. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. tako i svetovnih ustanova. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" . Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. Tako e. 6. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu.. koja svojim vrhom stremi ka nebu. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. tako i u Vatikanu.Sunce. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli. 12. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. 36. . Ina e.

koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". u knjizi Otkrivenje 13. dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. bogate i siromašne. Tako e i gr ka re XIUN. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . ili inkarnacije Sunca." (2. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. taj broj pripisuje zveri. slobodnjake i robove.18.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim.sotona: "I zver bijaše kao ris. I OBLAST VELIKU. predstavniku te zverske vladavine.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. ili "Solarna Mudrost". Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. I PRESTO SVOJ. simbolika zverske versko-politi ke sile. Ta zver. Dodato je kasnije. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU.Dakle. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. i usta njezina kao usta lavova. u stvarnosti samog Sotonu. nametnu e svoju oznaku . koja ozna ava sve avatare.stih). koju je organizovala sama zmija . i noge joj kao u medveda. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. male i velike. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji.

bogatstvo. Ovde je mudrost. ne e ostati uglja da se ko ogreje.). koji se krije iza ovog broja. a mnogi astrolozi veruju u Boga. aut.svetskim ekonomskim sistemom. . nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju.simbol " ela" iza koga stoji um. ONI SU KAO PLEVA.kupoprodajom . ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku." Otkrivenje 13. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA.radom .pripadnoš u i pokornoš u Sotoni.svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. Gle. .16-18. koji gledaju zvezde (astrolozi prim. OGANJ E IH SPALITI. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima.simbol "desne ruke". iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva ."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost. . osim ko ima žig.obožavanjem Sunca. neka stanu sada zvezdari. i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. Ovaj broj ima veze sa: . IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno.verskim uverenjem . Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju. .MOŽE NI KUPITI NI PRODATI. nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666. . NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. koga je oduvek taj broj predstavljao. ni ognja da bi se posedelo kod njega."90 . koji prori u svakog meseca.

ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. Zato. me utim.ne mogu da razumeju Božje "tajne".vladanja. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. kako su oni smatrali. za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. demonima (spiritisti). ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. jer ih je okovala jedna ja a. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. oni koji služe Sotoni . 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. nepopustljiva. ili samo neka zamisao. TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. tiranska sila. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. Isto tako. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima).Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. suštinsko razumevanje. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. budu im. ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. s druge . daleko iznad svih okultnih znanja. sudbinu.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . S jedne strane. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje.

astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. Potrebna su dakle.ro enje .). nasle enu od vavilonskih vra eva. (od latinske re i "natalis" ." 94 "U astrologiji. U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. koja se manifestuje na razli ite na ine. vrše i inteligentan uticaj. umesto na injenicama i prirodnim zakonima. kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena.VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima.deo meseca). Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim . dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. Ona deluje putem svetlosti. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). isto tako se zove sudska ili individualna. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une. Smatra se da. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. posebna . Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. a naro ito sa alhemijom . . VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda.makrokosmosa. kao što je slu aj i sa astrologijom. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. "upravitelje svetih tajni-misterija". Osim toga. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije .aut.) naukama. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme. što je važilo i za astrologe. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. To se naziva: "Natalna astrologija. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. sobu i ku u .tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. i da je osnova obema ista. posve ene astralnim božanstvima. zra enja. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. prvenstveno zato što je to specijalna nauka.prim.prim.prim. 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. Još od anti kog doba. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke.kabali . ovek-mikrokosmos. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". bio slika velikog sveta . nedostupna (okultna) kosmi ka znanja.. o ito da su te veze oduvek postojale.. autora). kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. Prema svojoj suštini. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet.aut. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije.

da su samo njegove manifestacije. ASTROLOGIJA . U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . Hindusi i ameri ki Indijanci. Kina. ono se može razumeti ili itati. pa i kod nas). koji su vladari odre enih ku a i soba. bez direktnog kontakta s njom. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. kao i planeta koja dominira u njemu. Egip ani. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. kao što smo videli. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. Japan). Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). Feni ani. emanacije. Persijanci. upravljaju životima ljudi.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. koja oduvek prožimaju religije svih naroda. promenivši samo imena na svojim jezicima. jing-jang teorija.sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. dok astrologija samo " ita" njene poruke.krštenja kao male bebe).Novo Doba). "telo njegovog tela". Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. bogovi. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. meditacija. To verovanje usvojili su stari Sumerani.SUNCA. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. To je osnova SPIRITIZMA . ili inkarnacije. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. prikaze JEDNOG BOGA. koji je osnova svih paganskih religija nekad. koji: . U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). SUNCA. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . Grci. narodi Mesopotamije. kao i NIŽIH DUHOVA. a vide emo i današnjeg. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . zvezdanog sazvežda. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. Ona. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. Rimljani.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. verovanje u kosmi ka božanstva. ASTROLOGIJA .

Venera. verovali su da svaki smrtnik.Da je ovek duhovno bi e sada. ima svoju sopstvenu zvezdu". ve samo promena stanja." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. kroz 36 soba. 12 meseca nastala su od 12 ku a. . Mars.sobe." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. kao najstariji narod. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). pa se njihovim položajem predvi a budu nost. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu.5 stepena). Mesec.svaka ku a .360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. (Sunce. a ujedno i SPIRITIZMA. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. . . asova.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". . jedna za svaki mesec..98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. pa se posle smrti one vra aju tamo..Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. Vavilonjani. sli no bogovima. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji). Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). po 10 dana. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. . svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice.jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda. koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" . Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. zašto i kuda."U i da smrt nije prekid života. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. koje su po svojoj prirodi "polubogovi".. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). ak i dok je vezan u telu..mesec ima po 3 celine . Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu. Zemlja. (Naravno.

Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. To nije ništa strano okultistima. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. Možda je ovo udno. zvezda. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . ve stara okultna tradicija. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . paganska.prim. ili da je ova planeta njegov vladalac). Interesantno je zapaziti.. Pošto je on njen vrhunski cilj. Satani. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. ve Zemlja oko Sunca. kao uto iste PALIH DUHOVA. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA .Luciferu. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom.. videli smo. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke.. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. vojske. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. jer on nije nikakav entitet. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. ve RELIGIOZNO-MISTI NA."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna. egzaltacije i pada. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . onih koji se bave magijom. a zatim šta su Isus. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. to jasno priznaju i tvrde. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka. Ta postavka je još uvek zastupljena. u stvari . mesto egzila. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. i svih okultista.. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI".da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. to jest astroloških bogova. ve snaga stvorena za dobro. Sotonu. Time. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). ona je privid. koja može služiti zlu.

ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU.pola životinja a pola ovek. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. Za inicijate to nije OSOBA. tj. osobu. snagu . I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. da bi se prikrio njegov pravi identitet. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. prava.Dakle. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. pripadnici nižih loža (stepena. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. itd. aut. a ne i li nost.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. vrhunski majstori hermeti kih. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. u raznim vekovima.prim. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. tako ih pomno uvaju.) predstavljaju tu Silu. politike. koja je osnova svih hermeti kih. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. Me utim. VE SILA. jer Sotona nije crni bog. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. BRAT STARE ZMIJE. aut. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela.. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. otkrivaju i nam njegove tajne sile."103 Dakle. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje.). STVORENA ZA DOBRO. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. on svuda širi verovanje da i ne postoji. je Jahve (Bog) naopako. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD."104 Dakle. U VIŠIM STEPENIMA. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. ve negacija Boga. ve sa "onim drugim" . Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. unakaženog . iako se izdaju za hriš ane."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. zli duhovi imaju veliko preimu stvo. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. nego samo strah i prezir. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji .sotonom. Današnji uvari Anti kih Misterija. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i.. energiju. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti.prim. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. koje su osnova astrologije. po etnim) STEPENIMA. Oni (Kabalisti . magijskih pravaca . ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. PRIN EVE MASONERIJE. koja vlada fizi kim generacijama.

vaš sluga. . šta oni smatraju pravom religijom: ". viša li nost.."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema. viši adepti.obožavanje njega. nedostupnima za ostale lanove. koji je ravan Adona-ju. o emu e kasnije biti više re i. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. i kad igra ."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog.u stvari potpuno manipuliše ovekom. "energetskog polja" oko svakog tela. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. koje smo ve videli. vaš najdraži prijatelj. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. Ona je "verovanje u Lucifera". da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. kao marionete. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. i naravno . zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. vaš majstor. Zapazite ovaj momenat. jer e kasnije biti jako važan. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. (jevrejski izraz za "Gospod")."107 Iako prikazan kao negativna. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). Vide emo zašto. masoni."109 Jasno se prikazuje. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. "bioenergije".. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera. ak nije ni zao. Me utim. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. "stara priroda". pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije". iako skriveno. povla i te konce. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. hriš anskom i jevrejskom Bogu. ili je pak vrhunski bog kosmosa. vlastitim prirodnim bogom. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. Šta više. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. vaša nebeska služavka."111 Ova religija je dakle "filozofska". misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". vaša imitacija pojavljivanja Isusa. vlastitim sotonom. On se smatra "ravan Adonaju".. ve samo kao neka bezli na sila. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. ovekove "niže prirode". Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti.. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. Lucifer se proglašava "bogom prirode". princ tame.veruje da Sotona postoji.

Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. i druge u paganskog boga Sunca.116 Jedni su bili potomci Kaina. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . u ine i krvoproli a. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. ili suparnici. On se predstavlja kao borac za slobodu. Time se vodi borba protiv Adonaja. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. a Adonaj. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. ambasadora. rival Vala i Ozirisa. onda je on nau io tajne svoga Zanata. u stvari Lucifera. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja.jedne u biblijskog (jevrejsko . bori se za ove anstvo protiv Adonaja. Zbog toga su i nazvani druga ije.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod).Dakle. Kona no. Oni su spremni da. revolucionar. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". ravnim biblijskom Bogu. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. Boga Mraka i Zla. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. To su znali pripadnici i jedne i druge. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". laži. vrhunski adepti ga smatraju bogom. Biblija o sotoni. stvarnost je sasvim druga ija. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . iscelitelj i spasitelj ove anstva."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu. Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. a drugi Sita.hriš anskog) Boga Stvoritelja. na in kako se pristupa izvoru snage života. biblijskog Boga. pošto je i on bog. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. biblijski bog hriš ana i Jevreja . ve je u pitanju duhovna tama zla. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. Bog Svetla i Bog Dobra. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. jer bi to moglo biti katastrofalno. uklju uju i i astrologiju. ubistva. Me utim."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. Jedni služe sotoni. a drugi pravom Bogu. u stvari. koji je došao posle ubijenog Avelja. Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . "sila tame".kao "Bog mraka i zla"! Dakle.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca.

avoli veruju u Boga.122 .otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim".uragan.. od gr ke re i diabole ( ) . .Bogu.raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov.u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu. stih: "I zba ena bi aždaja velika. koje može i sam da prizvodi).141 .navodi svoju "decu" na nepravdu.137 .trese zemlju. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. koji nisu služili sotoni. .avo navodi opsednute na fizi ku agresiju.opada .140 . koja se zove avo i sotona.143 . Nikada oni. pustoši zemlju i gradove. greh i mržnju.opadanje. .ere.Još na centralnom kosmi kom nebu. stara zmija. Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu. želeo je da se izjedna i sa Bogom.daju natprirodnu snagu za zlo. 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu. . plja ke.duhovi avolski ine uda. "drma carstva".duhovno "rešeta" apostole. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima.vlada atmosferskim pojavama.on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži".144 .. okrivljavanje.136 (ciklonima uraganima. sva u. grom.imitira an ela svetla. bolesti. ali "drh u".kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu. ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.142 što e ponovo uraditi.121 .139 .Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi.avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine). neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti. Poti e.sotona stvara zavist. glava 9." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno. 120 .129 . Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: .124 . vetrovima.128 .123 i ne samo ovom oveku.133 . šalje ljude u ropstvo..145 .127 .119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu ."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. 12.125 . Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) . koji su bili zavedeni. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO.stvarao je nevolje pravednom Jovu . po ev od III veka pre n. zbog ega je i nazvan protivnik.opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132. kao što smo videli do sada. .navodi ljude na protivljenje Bogu.135 .126 ali i životinje. pre pada na Zemlju. 134 .130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama..stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice. neslogu i zlo.

karvunkul. ona donosi i velike opasnosti. ili ne. ukoliko se donese pogrešna odluka. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. "krvniku ljudskom. kao što je naša planeta. To je u stvari prava sloboda.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". prekrasan i sjajan. ili straha. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. u jednom momentu on se promenio. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. porobljavanjem i kona nim uništenjem. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova.147 . Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. dijamant. jaspis. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. ve ljubav. ali i da Ga ne voli."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . Gospode. safir. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. gr ki agape ( ). To nije ljudska sebi na emocija. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. stvara ih "po obli ju svome". ho aše posred kamenja ognjenoga. onih. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. onda ne može primati službu iz moranja. ako je Bog stvoritelj svega. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. ocu laži".146 . Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. Sa tom mogu noš u da pogreši. "Ti si bio heruvim. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . Me utim. da primiš slavu i ast i silu. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. Bog ga je stvorio savršenim. smrtonosan. i ja te postavih.149 U najve em broju slu aja. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Ali. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. Taj an eo je bio izvanredno lep.da li e Ga voleti. hrisolit. On im daruje i slobodnu volju. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). jer si ti sazdano sve. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. pomazan da zaklanjaš. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. ti beše na svetoj gori Božjoj. Kao i svim drugim bi ima. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. smaragd i zlato. Pošto je On ljubav.. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. topaz. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. kao i svako drugo bi e. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda.

Bio je to prvi narcis. knjizi Mojsijevoj. Zabrana obožavanja idola . 20. Deset Božjih zapovesti. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. ja sam Gospod. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. nemoj im se klanjati niti im služiti. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. kao što je i Lucifer.lažni bog. Ovde je samo skra eni izvod: "1. u stvari idol .lažnih bogova mu tako e smeta. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Poštuj oca svoga i mater svoju. 6. U celosti one su zapisane u 2. 2."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. poglavlje i u 5. A to emo videti uskoro u knjizi. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. Ne kradi. Ne pravi sebi idola niti kakva lika.. 8. Ova re jasno govori o zakonu."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. Ne poželi što je tu e. pošto je on poželeo da bude bog. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. pred careve u te položiti da te gledaju. On ne želi da prizna pravog Boga. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. poglavlje. 4. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. Da bismo to razumeli. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. i druga: ". ve SAMO O SEBI. baci u te na zemlju. Ja sam Gospod Bog tvoj. 10."155. jer ete i vi pasti. Ne ubij. 3. 9. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. Luciferu je on o ito smetao.. Ne ini preljube. nemoj imati drugih bogova osim mene. . ve ho e da on bude na njegovom mestu."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . 7. 2. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. Mojsijevoj 5. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe.pojava bezakonja.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. 2. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. potrebno je da ga bar malo upoznamo."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. egoista. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. 5. što je zakon i za našu planetu. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. dok se nije dogodila promena . On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju.nemojte previše da se bavite sobom. izjedna i u se s Višnjim. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake.

veka. On sve smatra svojim i prisvaja.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e." " ini kako ti je volja. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. bi e celi Zakon. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. vrhunski zakon.to je božanski zakon. Takvom razbojništvu u i i ljude. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. 5. Ako mrzite. Stvoritelja. silovanjima. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. 8. želi što više da ih okrivi. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. On mrzi ljubav. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. otima i lopov. on to radi i fizi ki i psihi ki. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". da bi što više ponizio Boga. Ako to radite. zavidite nekome. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio".nepoštovanjem roditelja. 7. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva.g 3. ne podnosite nekoga. pošto je silexija. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. pošto on mrzi ljude. 9. tako i prema Bogu . Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. Nasuprot svima njima. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. kako bi ih naveo na svoj posao. Što je još gore. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta.revolucijama i politikom. i 2. kako u vlasti . NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". okrivljavanje. perverznosti. izopa iti veru u Boga. Naravno. kao izvoru njihovog života i postojanja. demonima porobljena svest. 10. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . 6. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. pošto je postao krvnik. on tera ljude da hule na NJega. pošto je prestao da poštuje svog Oca. da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . sve što ovek ose a intuicijom . Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. što on nikako ne može da prihvati. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. nemoral i niske strasti. a tako e i njihovom Stvoritelju. "Bog je za sve kriv". smatraju i da su njihova tuma enja.sotone! Tako e. homoseksualnosti. lezbejstvu. "Bog mu se sveti". NJegov glavni posao je opadanje. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. LJudska. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. u domu . kao da je on pravi vlasnik. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. nasuprot biblijskim i Božjim." Po njemu. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. nametnuta je kao vrhunski princip. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. Me utim. pošto mora da laže i kleveta Boga. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. srušiti Božji zakon.

Približite se k Bogu. Bahus. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. U svim starim religijama vode e. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. Albert Pajk. Vaal. o tome kasnije.. Mitra. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. Kvecalkoatl."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac. i drugi. i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome.Isus Hristos. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. a ko izvrši i nau i. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu ."162 ". najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. Astrologija . DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. gledali su u nebeski svod.. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. i pobe i e od vas. ali se radilo o istom kultu. NJegove re i su važe e sve do danas.. grešnici. mason 33. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. jer SUPARNIK VAŠ. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike.hiljadama godina ranije. sli ni masonima.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti. Pan. planetarnih i zvezdanih bogova. Ali. kao Bog se nije promenio."159 Jedino rešenje.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. a protivite se avolu. vrhunskog boga astrologije. Lucifera.). u obliku obožavanja kosmi kih. Amon-Ra. itd. AVO. i on e se približiti vama. Sotona se. Val. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. pozivam vas . i nau i tako ljude. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. O istite ruke. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu."161 Lukavi mamac. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. prvobitno. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci. naravno. Tamuz. popravite srca svoja. u . Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. koje vam mogu predložiti.. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. ovek je obožavao Sunce. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. nepostojani.

prim.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi.. personificirali su ga kao Bramu.Suncu."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru . i kao muški i kao ženski. g . Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. Peti sveštenik.prinošenjem ljudskih žrtava."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo.j g j . odnosili su ku.). pa ak i decu. Amona. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. Adonisa."167 Zbog toga. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. žene. Izvršivši poslaništvo. muškarce. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. obdario ih mudrim zakonima i religijom. Ozirisa. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. i osnovao državu. okrutan i krvožedan. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja.tamu. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. ne isklju uju i dojen ad. srca su jeli sveštenici.Sunce... Krišna je u hinduizmu bog . u skerletnoj ode i. a trupove.. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. Sve one imaju velike sli nosti. meksi ki i aste ki mesija. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao. homoseksualnosti i lezbejstva. muško i žesko. Mitru i Apolona. proro anstvo ispunjava. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. aut. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima ."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . nevidljiviog boga. "NJen ritual. rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. iako je ovaj bog smatran dobrim. j p . Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi.. 1519. Vala. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. aut. Malkarta.prim. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . gutao je bezbrojne ljudske žrtve. zba ene sa stepeništa piramide. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" .. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga.).. pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. dvopolan. eto.."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. njemu su se prinosile ljudske žrtve. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. mada sami nisu imali brade. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). Pošto postoji dobro i zlo.

Ali to nema veze sa astrologijom. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca. koja je osnova svima njima. šifara i simbola. doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. jer ono je izvor Svetla. koji je posve en tom istom bogu Sunca. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne.Vide emo uskoro. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. sistem skrivenih. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. U narodu ta injenica. nego samo literarnu. kao što nije ni dan . SUŠTINA MISTERIJA Dakle. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME.. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja.Misterije."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu.satanizma. to nije samo stvar prošlosti. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE.. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI.okultnim pravcima. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. pa i u astrologiji. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije. Ali. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. Time se zlo opravdava i ovekove uje. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. One su bile prisutne u svim versko . naravno. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. Sumeru."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu. stepena." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. to nije slu ajno. ili "hieros" ( ) = svet. Nažalost. jer su po njihovom mitu. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . pored javnog i otvorenog obožavanja. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. stepena) anti kih misterija . simboli kih poruka. nije bila poznata.danas ve ini ljudi. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. Hol (Mainly P. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana.i dobra i zla. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. staroj Vaviloniji. Tako e. Ko stoji iza ovog simbola? . Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše.masona: "Svako od paganskih bogova. Palestini (nekadašnjem Hananu). Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. Još uvek se i danas u 20.

masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. sem putem SIMBOLA. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . U suprotnom. a u tajnosti drugo . koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. poslovnih. Oni koji poseduju znanje tajni. koju oni. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. sukobljava ove anstvo u 20.."176 Da se ne bi tako lako otkrile. Upravo zato je i astrologija tako popularna.nepoznato. naravno.. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega. u RITUALIMA. uspeo da prodre u njih. ko nije pokoran sistemu. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. ve i današnjeg. veku. nikako ne žele da otkriju javnosti. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". To zna i da je astrologija. kao još uvek nerešenima. skrivene u BROJEVIMA. pa i ratnih. ekonomskih. navodno.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti". zaodenuto velom duboke misterije.sveštenike. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane.."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života. . koja je duboko ušla u te Misterije. "3. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1. Pošto je astrologija misti nog porekla.. U RE IMA I U SIMBOLIMA."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije."183 I to. kad je re i o astrologiji. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. politi kih.. koja je poznata u narodu. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. za nju važe ista pravila . samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. Kao i sve stare misterije.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima).ove Anti ke Misterije bile su. Tako e. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori.ona za javnost ima jedno lice. Ove Misterije su. etvrto . ne samo nekadašnjeg anti kog doba. "4. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). S druge strane. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA. intelektualne.. "posve enima". Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. ONI PREKRIVAJU TAJNU. "2.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). on kaže: ". Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. moralne i socijalne probleme sa kojima se. jedan za širu javnost.

ve dobrovoljno. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. da ne bi došlo do katastrofe. Ali. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . a na mesto "Sunca" . zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. navodno.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. mnogo više je pitanju onaj drugi. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. upravo sveštenici baratali matematikom. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. što mnogo govori. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. jer on može odlu iti da se ne vrati. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. adepti. a uve e zalazi (kao da umire).. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. što su im merenja postajala preciznija. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. ne e posredovati u njihovu korist. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. u protivnom oni. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. koji rade na sli an na in). ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. dok god su bili uspešni. fizikom. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. u svim narodima i vekovima. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. Narod je pla ao danak adeptima."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. bilo jednom u šest meseci. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". ima sposobnost da se posle smrti vrati u život."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . "niti bog koga treba obožavati. što može i da ne u ini. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života.. samo Bog. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. Mogli su ak da predvide. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. astronomijom i svim vrhunskim naukama. dakle. Me utim. Me utim. Adepti (inicijati) e. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. A kada bi to shvatili.na istoku. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati.tradicionalni. ini se da luta po nebu. I zato je trebalo moliti ga neprestano. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . Zna i.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. Ili. adepti su izvodili divne. nedos-tupnim ostalim ljudima. Da bi predstavili svoje rituale važnima."Bog" (koga hriš anski sveštenici. Ohrabriva e obožavanje Sunca. formalisti ki. i Sunce se ne e pojaviti. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike.

kao na pr. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2.33. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1. itd. Mesopotamiji.prim. Tako e. tog posebnog podru ja. ako ho ete da im budete lutke . množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". tj. aut. g. "muž". Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA.). me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova."187 Dakle. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida .. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. milenijuma pre n. itd. bog suše i vreline.7.11. uzela svog mrtvog brata. Valtasar. 8.nije jasno. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. 'Vaal-hermon'. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. Etvaal188 itd.). pošto je tekst odlomljen). Dakle. gde je on . U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . "Gospodar". Mi vidimo igra a. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim".. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. to vam ne savetujem. On je bio bog oluje. ere). NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide .. stenama. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. 'Vel-fegor'. Po ev od Nevroda (oko 2200.samo im verujte! Me utim. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada.ere) nadalje. pre n. 'gospodar'.) je bila Anat. Palestini. 3.prim. izvorima. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. Ime Hananskog boga. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. i odnela ga na brdo bogova. aut. Dosledno toj praksi. ali kada su svi njeni napori propali. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. kao u nazivima 'Vaal-gad'. kao glavnog boga prirode. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. kasniji carevi u Vaviloniji. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. On ozna ava boga Sunca.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. na pla-ninskim vrhovima. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. kada bi znali pravu pozadinu. 2. on se smatrao odgovornim za plodnost države. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. a njegov suparnik je bio Mot.

i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. odeveno u crno. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem.. a i danas u magijskim pravcima i kultovima.). Izis. oplakuje Ozirisa. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. i rezultovali su. kao simbol suverenog Autoriteta. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. i odnela ga na brdo bogova. Albert Pajk. koji obožavaju Sunce. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. donose i novi život poljima i vinogradima. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. Sa slovom Jod u centru. Vaala itd. u stvari obožavaju astrološko Sunce . To jasno svedo e i njihovi: . bratstvo. ili Ozirisa."190 Slede i tekst kaže: ". Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. koji je oli enje Sunca. aut. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA.Sunce i boginja .prim. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. boga Ozirisa. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . i gle. ima kabalisti ko zna enje božanske energije. i donose plodnost. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". a onda naglašenije. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. dvema glavnim sezonama Sirije . da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. smatralo se."191 U itavom Starom zavetu. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. kako su Hananci verovali. boga prirode. po kome bog .. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. jedan od vrhunskih masona kaže: ".Mesec upravljaju godišnjim dobima. U masoneriji.. Svetlosti Života. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum.Palestine. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. letom i zimom. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. i hananskog boga Vaala. gde je on vaskrsao u novi život."192 Masoni. koji je vrhunski cilj astrologije. Posle toga. koje kao izvor materijalnog svetla. uzela svog mrtvog brata.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no.. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša. Dijane ili Ištare.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. magijske pravce. ILI SVEVIDNOG OKA. Dobra i Lepote.svojem besu nadja ala i ubila Mota. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. univerzuma i Sunca. koji opisuje stari vek."193 Naravno. Isto važi za sve okultne."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca.

i jaka. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta.) napravi prvi krug po loži. nalazi se na Jugu. od davnina do danas. ve ceremonija od zna aja. tako i istorijske izveštaje."196 "Ova praksa. stvaranje kruga u magijskim ritualima. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. hindusima i drugima. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja.." 201 Ona ima kako verske. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. Jedno snažno svetlo. Semitima. aut. Stoga. itd. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. igranja u narodnom kolu. on. kada su pravili krugove oko oltara.. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije... ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti.prim."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari. kruženja oko crkava u procesijama. Smatralo se da je to ritual pro iš enja."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'."197 "Ovaj ritual kruženja. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). jednog od dvanaest sinova . Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici . glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion. oko oltara. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. korak po korak. podu avanje kruženja nije samo puka parada. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce."202 " = "Bogom nadahnuto").masoni: "Kada kandidat (masona . nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. igranja oko vatre. njegov bog. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje.

a onoga obesi. Utoliko što je Nil. i brže ga izvedoše iz tamnice.' Tada Faraon posla po Josifa. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih.nisu poticali od iste natprirodne .. hijeroglifskim spisima. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'.izvor života. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih. pripadnik 16. on nam kaza šta iji san zna i. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. ružnih i mršavih. koji se ovde spominju. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. nasuprot svim lažnim izmišljenim. A iznad svega. Pa opet zaspav usni drugom. vladarske dinastije Hiksa. za razliku od egipatskih. . davne 1669. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. budu i van o evog prisustva. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . Taj Bog. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. I gle."koji objavljuju magijske ini". U tom se probudi Faraon.10. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. Ukratko. koje ljudi prave da bi im se klanjali. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. praoca izraelske nacije.. usnismo u jednu no ja i on."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih.Jakova. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. pne. proricanjem budu ih doga aja. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta.. nije bio jedan od dve stotine. koja ose a. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove. Korin anima 2. magijom i prizivanjem duhova."203 Izraz GATARI. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" .simbol božanstva plodnosti). te iza e pred Faraona. U tom se probudi faraon i vide da je san. sluga zapovednika stražarskog. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. i bili su uvari okultnih ume a. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. odakle su mršave kao i debele krave izašle. i stadoše pored onih krava na obali. i stadoše pasti po obali.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. krave . I gle. On je bio jedini pravi Bog. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava.magijske sile.vra ara. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . i pripovedi im što je snio. s kojom su oni imali kontakta. BOG E JAVITI dobro faraonu. a on se obrija i preobu e se. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. i mi mu pripovedismo sne. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. egipatski faraon. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. Dve godine kasnije.11). a on stoji na jednoj reci. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. niti je bio bezli na kosmi ka energija. koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. oni su bili mudraci nacije. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. Mudrost Božja nadmašuje. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova. On je li nost.

koju On daruje ljudima koji su Mu verni. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. otac i cela familija. Sva mudrost najve e škole magije. jer e biti vrlo velika. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. Naravno. A sedam krava mršavih i ružnih. Naravno. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. posle savetovanja sa mudracima. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. (Naravno. Ne samo u Egiptu. i neka uvaju. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji.og. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. silose sa sušenom hranom i prodavao.). a preko njega i mnoge druge. oje jud p a e da b se a ja O je ost. Me utim. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. . I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. Ali. ve je predložio i REŠENJE. nego i u ostalim zemljama. aut. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. što iza oše iza onih."207 Ovde nije bilo nikakve mistike.prim. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. Za to je izumio posebne silose. zajedno sa Josifom. odakle su dolazili da kupe hranu. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. jesu sedam godina. Sedam lepih krava jesu sedam godina. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. U tom trenutku. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna.37-57) nalazimo da je Faraon. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. magije niti praznoverja. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. Josif je otvorio žitnice. za sedam rodnih godina. Tu su živeli bezbrižno. kao pravi doma in. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. bili su potpune neznalice. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. I NA SKORO E TO U INITI BOG. onda može da bude tako.Mojsijeva 41. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. sve što je moglo da se uskladišti. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . A onda. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. asup ot s a š je . te je narod preživeo. kada su došle gladne godine. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. bez obzira na okolnosti. koja je kona no preseljena u Egipat. da bi spasio itavu naciju Egipta. oja ose a.

"A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. postavši "pripravnik". Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. godina je prema tome 604/3. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. Po njihovim obe anjima. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. ere) usni Navuhodonos san. drugovima svojim. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo.apsolutno sva znanja i mudrost. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. samo oni mogli da komuniciraju. god.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. g.. Kao takvima. navodno."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti . nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. oni su bili dobri arhitekte. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care.adepta originalnih. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. I što car ište VRLO JE TEŠKO. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. Nadanje. I do oše i staše pred cara. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno.. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. ere. pre n. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu.njegov san. pa emo ti kazati što zna i. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. ere. i prihvatljivi lekari. vra ara . sa kojima su. i kaza stvar Ananiji. koji je na žalost . tadašnjost i budu nost . koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. graditelji. mudraca. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke.zaboravio. Misailu i Azariji. Zato nije udo što je od njih. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. bili su u pravu. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. kao takvih. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. pre n.ere). astrologe i nau nike. pre n. Donekle. (Isto je i danas kod ve ine politi ara).214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. Me utim." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. 2. Iako nau eni tim znanjima. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. pre n.

NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. a posebno u Vavilonu.. koja ništa ne zna i neupu enima. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. književnosti i pisanju). smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. GATARI. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA.majstor 34."216 Kada je došao do cara. jedna Vaala ."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. u to doba na istoku. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. Proroci pak. ak i "nerešivih" problema. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. druga Boga Jahvea . današnjom masonskom terminologijom . On je bio siguran da e Bog. ovaj mladi je znao vrednost molitve. ZNA ŠTO JE U MRAKU. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE.boga Sunca. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept.Stvoritelja Sunca i celog svemira. kada je u pitanju ovako važna stvar. hvalim i slavim. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . san je istinit. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari.."218 Ina e. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. kad si mogao otkriti ovu tajnu. do kraja istorije ovog sveta. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. ali ovo je nadam se. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. Tebe. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. pa i ne postoji )! Me utim. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. i tuma enje mu verno. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. medicini. astronomiji. I ON MENJA VREMENA I ASE. stih). Bože otaca mojih. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. niti u namere Božje. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. fizici. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. pošto ona nije tako poznato u javnosti. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. astrologija ima svoju terminologiju.

koje podjednako deluju na sve ljude. Ali. Neki astrolozi s kraja XIX veka. ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena.e. ASPEKT . Da bi bili razumljiviji. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. Taj raspored nije stvaran. za razliku od astronomije. nisu stvarni. instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n. Tako e. danas odba enoj. Prema njemu. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje.5 (razmak od 135°). da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. kao što smo ve saznali.sudbine.) u znaku koga pokriva prva Ku a.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . kao i za sve ostale astrološke ideje. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. kada nai ete na njih. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema).aspekata.. aut.Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. u astrologiji to nije potrebno. astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. aut. što je bio u upotrebi do XII veka."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete.). ili.prim. zasnovan na astronomskom prikazu. Me utim."(ili konfiguracija). ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. zvane pozitivni. dok je obrnuto nemogu e. egzaktne nauke.prim.prim. vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. O ito. ASCENDENT .prim. Me utim. zvezda. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. U tom slu aju su druge manje važne. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost."222 Od vrste tih uglova . to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. u kojoj je sve "astronomski" precizno. kvadrat (razmak od 90°). i 'lambanein' Šlambanein . Oni po ivaju na staroj.. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). zvani negativni: opozicija (razmak od 180°).Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. ascendent. ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. uzeti). Kompletan horoskopski krug..prim.). ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka. aut. Iako ima neke elemente nauke. ve zamišlje-ni."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama"."225 Tako e i ovde važi pravilo. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. zajedno sa me usobnim uglovima .. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°).)."(od gr ke re i 'astron' . trigon kada je njihov razmak 120°. ASTROLAB . me u njima i Julevno. razlikujemo više harmoni ne aspekte. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa.Šastron . da li su "pozitivni" ili "negativni". itd. njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti . koji su konjunkcija (združivanje . aut.). polukvadrat (razmak od 45°) i 1. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa. sekstil kada je razmak 60°. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . niti stvarnog uticaja. ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224. aut. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. ne sve. uzimanje u obzir prirodnih zakona.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku .

Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. ve samo zamišljeni. NJihov je uticaj najmanji u . Uran i Mars. koji su upravljali ljudima. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. Naravno. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. koliko su ih videli nekašnji Egip ani. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". Me utim. ili uticaj. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila.Zapad. podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. DOMICIL . Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. pod upravom lokalnog "boga". koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT ."226 Ina e. u zavisnosti od datuma ro enja. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja."229 od kojih su neki bili dobro udni. "stanište" jedne planete. ".. Identi no 360° u krugu. Time je svaki Mesec. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. disonance. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. kao što su Neptun. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. koja nije u središtu planetarnog sistema). što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku. ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni."230 Ono što je re eno za aspekte. koji nije stvaran."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. a neki i zli.demoni. nazvanih dekade. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). bio podeljen na 3 sobe po 10°. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. Prema tome. DIREKCIJA . Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. "U nekim znakovima su gospodari. DNEVNI PROLAZ . poti u od bi a koja su predstavljena planetama. Time je svaki ovek.disonance nisu realni. inteligentni psihi ki uticaji na oveka. sobom. ose aju se dobro."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. pa prema tome ni negativni položaji planeta . po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". na-ro ito dnevnim. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. ve stari anti ki paganski bogovi. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA ."Svaka planeta.. Oni vrše direkciju. to je domicil planeta. jedna ku a od 12. DEKADE .. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne."Sinonim za nepovoljan aspekt. prema u enju astrologije. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana.. ovaj pojam ozna ava "stan". U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. Prema tome."232 Ina e.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi... njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. ili nebeskog tela.me usobne uglove planeta. Saturn. isto važi i za negativne aspekte . svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. to nisu hriš anski. koje astrolozi esto definišu sa intuicija. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom.

astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. GEOMANTIJA . proganja. Jednom re ju. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu."234 Pošto su sazvež a stalna.aspekata. ku a).Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova.gatanja. GEMINI (GEMMINI) . GLEDANJE U KARTE .odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga. GEOCENTRI NI SISTEM . aut. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova . Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem. j . I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu . svoju teritoriju. onda je to me usobni rat. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. Tu spadaju: . re i domus. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. iako geomanti tvrde suprotno. DOMINACIJA . me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. DOMIFIKACIJA . Me utim..prim.zodija ka . progone i sl. znakovima gde su u egzilu (u izgonu. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta.na in proricanja . Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima. . Me utim. DOMINANTA . ko su oni? Da li su pravi bogovi? . osim mene nema boga."237 . Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja .Planetarna dominanta .g p .? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. sposobnost gospodarenja. posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i . prognani).).priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. a da su na tu im teritorijama ugrožene. Svakako. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja).latinski naziv za blizance. Kako je to mogu e da nebeska tela. da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi."(od lat..jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja. opet ne bi mogla da bude ta na. isto politeisti ko shvatanje sveta. razmislite koliko u svemu tome ima logike. Ako ih neko izgoni. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima.i elementarna . Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna. jedan kao znak ro enja. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda. što je ista paganska mitologija)."pozicija planete u njenom domicilu."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta.naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja.uticaji dva znaka horoskopa. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. ni opravdanih nau nih osnova. izgnane (?!). ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. ve Sunce. pa ak: ". u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova.

Za sve te položaje koriste se postoje e karte.red Vitezova Svetog Graala. Zato oni koriste druge. ocem laži. sedmi nom. pojavu podsvesnog.red Vitezova Hramovnika."238 Ovde se iznose interesantne misli.magijskom naukom.red Iluminata. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. Me utim. satanski.sotona nije loš. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. što je osnova i astrologije."240 EZOTERIJA ."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. Me utim. Predstavlja biseksualnog avola. ženskih grudi i muškog tela. NJegove boje su žuta. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil.red Vitezova Svetog Groba. kao i pohlepe. Pre svega. plava i crvena. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. 3. 8. 2. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. 5.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". 9. Od njih evo samo nekih: 1. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . instikata i niskih strasti. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. AVO . da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. Biseksualnost je tako e magijskog karaktera.red Malteških Vitezova. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. one su i astronomski podaci o dnevnom. 10. Tako e.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri).Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. ni jedne re i osude. kao i svakojake perverzije. On po tome nije sasvim loš. a dobro zlo. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. minutima i sekundama). prisutne u magijskoj praksi. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. 6. što samo po sebi nije kobno. ali se one ne smatraju kobnima. i u stepenima geografske širine. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo.Gnosti ka Katoli ka crkva. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no .241 EFEMERIDE . On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. O ito da astrologija nema ništa protiv. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita.red vitezova Svetog Duha. 4. 7.na temelju astroloških simbola. uglavnom psihološke trikove. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. on je samo ono uro eno zlo u oveku. koristi samo kao masku za još gora zlodela. Sve što uradi prividno dobro. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama.

. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem.. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. mestu boravka. što je na duhovnom planu.. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. osim Venere i Plutona. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. "životinjski krug". EGZIL . Sunce se. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). naravno.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao.svoju teoriju.. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. karakteristika samog Lucifera. EGZALTACIJA ."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje".položaj planete suprotan njenom domicilu. U stvarnosti nema egzila.5° geografske širine. izme u dva ozna ena datuma za taj znak."242 ". Dakle."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. ELONGACIJA . ZODIJAK .bukvalno prevedeno. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem.. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta.u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete. na osnovu Biblije. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. zona nebeskog svoda ". koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". pa se ta osobina pripisuje planetama."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. tj. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. jedan aspekt opozicije za sve planete... Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. sposobnosti i znanje . zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta."246 . ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija.. EKLIPTIKA . Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini.

demoni. Drevni Vavilonjani su ih nazivali . Celi zodijak . religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove).4. jedan Mesec). INGRESIJA . u torbici itd. ZODIJAKALNI DUHOVI . od 30. 8. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima. koja nema stvarne astronomske osnove. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? . KARTA NEBA ..j Dakle.ulazak. ve samo zamišljena. u xepu. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. u nov aniku. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi.putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. Uglavnom. li nog elementa vezanog za osobu astrologa. 15. ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije.avoli. koliko sadrži jedan znak."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova."251 Ovo nije retka pojava.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. a Biblija .. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka.unutrašnji ose aj ili predose aj.3.) s mirisnim esencijama. koje je drevna vavilonska nauka nazivala . Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu.demoni. a drugi za uvo enje intuicije.poti e od latinskog ingressus. Oni su zaštitnici. koje odgovaraju odre enom duhu. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima.duhovi pakosti248 . Jedni su bili za verno držanje tradicije. okultnu dušu i okultne vibracije. To je u stvari glavna suština astrologije . Azentaher itd. Ono što njima daje uspešnost je intuicija."Ima ih 36.."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva . pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. Zenaker.demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta.droge). Jasno je da ovo nije stvarna putanja.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a ..4. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. Da bi im se zahvalili. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori). ingredi .. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku.ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom.. INTUICIJA . oni su u stvari zba eni duhovi sa neba. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. vaš duh je Asikan. Pošto zodijak u stvari ne postoji. Ako ste ro eni 26. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu.. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba.

koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja.podru ja neba od po 30°. je podeljen na 12 delova. Zato. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. ili horoskop. Sve ostalo je manje bitno. Ipak."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja.položaj na nebu. Tako e. kada je u sredini i ne menja svoj položaj. u stvari samih demona. nebeski svod. a kada se spominje soba . Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). sa položajima planeta u trenutku ro enja.KARTA NEBA . Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . sa po 3 dekade. on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova."254 Ova izjava je sve kazala. KONJUNKCIJA . svih važnih elemenata i ta aka. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. KU E . Ono što je važno u astrologiji je intuicija. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. Važnija je tradicija. Zovu se ku e . kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. KOSMOGRAFIJA .sastoji se od kruga obeleženog stepenima. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja.združivanje . Sunca i Zemlje. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova."253 Zodija ki krug. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. ku a (tako e 12.Sunce. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. kao i znakova.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . "To je ono što se naziva tema ro enja. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova. karta neba."252 Me utim. kada se govori o ku i. Ipak. kada su na istoj liniji. tj."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. ili sobe od po 10°.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Šta više. podku a. rasporeda zodija kih znakova. re je o 1/12 zodija kog kruga. ali po druga ijem rasporedu). dekada.

n. oko toga nema opšteg slaganja. astronomski prona en i dokazan. nego naprotiv . sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima.). Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. . p. a slepac slepca ako vodi. poslednjeg velikog egipatskog varaona. HERMETIZAM . oba e u jamu pasti. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. koji obasjavaju Zemlju. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje.geografska širina ili ugao položaja neke planete. a ne za obi an narod. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. Me utim. astromonija. smatra se prema okultnoj tradiciji. astrologiju to ne interesuje. To je pre svega zato što astrologija nije nauka. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. SVETLONOŠA . HALDEJI . koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. TABELA KU A . Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom.linija za koju Sunce zalazi. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. ve okultna religija.) asove ro enja. glavni pali an eo.pravi nau ni raspored planeta. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. HORIZONT . medicina i muzika. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. a naro ito sa alhemijom. Me utim. pre svega magijski paganski sveštenici."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim.pojam za Sunce i Mesec. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom.nau no ispravna.prim."U toku svoje istorije. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima."256 Dakle."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova".nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. aut. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika."255 LONGITUDA . pa i samim biblijskim Luciferom.e.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske .autori astrologije. HELIOCENTRI NI SISTEM . a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika."258 Hermetizam kao pojam. poti e od Hermesa Trismegistusa. izražena u stepenima. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . Ina e.

Na taj na in ona izgleda visoko nau na. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. a kasnije. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove. Neko upravlja nama u svakom trenutku. iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. sa uvo e-njem zodijaka. Kada se dublje u e u njega. a još manje u hriš anstvu. Zato ne treba gubiti vreme oko nje. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. a ne preporu ujem ni vama."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. mi smo u svemu programirani.prim. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. dragi itao e. ova re postaje sinonim za zodijak. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro.). O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. CIKLUSI . i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja."261 Zato. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. Prema tome. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u ."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja. ak i ako se baviš astrologijom. ona nema nikakvih realnih osnova. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. prora una i karti neba. i skopeo (skopenj) = posmatrati. aut. nikako da osudim bilo koga.HOROSKOP . Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna. radi lakše manipulacije lakovernima."259 ULA . zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. Me utim. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. Me utim. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. koliko god se tvrdilo druga ije. jer to je njena svrha. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno.

naro ito u Egiptu. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva.. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. Po legendi... Oni su bili istinski Sinovi Svetla.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . na primer.). bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti.. Japan. NJihov simbol bila je Zmija."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije.. kralj svih bogova. te prema tome i vrhunski sveštenici. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. Bog medicine Eskulap.tajanstvenog. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". Me utim.. i ba en u podzemni svet. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet".. ili Zmaja. koji spasava svet. koji je zaštitnik lekara. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. Indonezija. Indija.. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. kao i u mnogim plemenima danas. simbol medicine. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. ili Asklepius.. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. ali i u Africi . astrologije."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. koja je opasna po život. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). O upotrebi simbola zmije."263 Zmija koja predstavlja Sunce.. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA."265 Zmija je dakle."267 Dakle. zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. predstavlja i boga Eskulapa. kao što je. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. A Eskulap je. koji treba da "prosvetli svet". i univerzalnog spasitelja ove anstva. a ponekad su nosili naziv Hidra. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog.

. ili njegove duše.Sunca. "Kulkul .kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. Japanu i Indiji feniks je. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. koji se koristi kao njen simbol. sotonu. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). sjajan). U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. poduprt sa 12 stubova.kan"268.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. emu je bila pridružena i munja. To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl.svetim tajnama. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. kao paun.svetlost. i poznatog paganskog proro išta. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao . Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". (Od zmije u stvari i poti e slovo S. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. sjajan.270 (Jasno je da se radi o Veneri). Dakle. U Kini. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. kada oni umru.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . Asirce i Hinduse to je bio paun."Kulkul" . Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. u Indiji. FERO ."proricanje (pomo u) zmije". Pagani su verovali da. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) .269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". sli no zmiji. Ali. gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. simbol Sunca. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. svetlonoša. Kasnije e o ovom broju biti više re i. Time je okultistima predstavljan ve ni život."zmija". zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. U nekima je on okružen Zodijakom.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. boga vatre. odakle originalno poti e. u obliku kobre spremne za napad. latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". dana. pa i nosi njegova obeležja. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). Za Vavilonjane. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo."divna ptica" i "Kan" -"zmija". kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . Kao i latinska re Lucifer (LUX . I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu".nositi. na injen 1628.

. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . NJihov "bog" je to tražio. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije. i s upraviteljima tame ovoga sveta.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli..astralnim bogovima. pošto ga i nemaju.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. ona nekada u raju bila ptica.. krenuvši za svojim novim vo om. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. nije niko drugi do sam sotona. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". jer nema istine u njemu. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha. koji ih je vodio u službu zla. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga.'"276 Sasvim je mogu e da je. koji su prešli na njegovu stranu. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. kad govori laž. "pali duhovi"." (Jovanovo evan elje 8. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih .sotona nije došao sam. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava.s ljudima). Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih. Otkrivenje 12. Me utim. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. To je ogroman broj. to i nije udo pošto je Sotona ". Dakle. Prema re ima Isusa Hrista. koje i Biblija predstavlja zvezdama. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju.A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale. Sunce predstavlja Ludifera. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a.krvnik ljudski od po etka. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi.44). da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. I posta rat na nebu. i an eli njezini biše s njom. I zba ena bi aždaha. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". nego s poglavarima i s vlastima. Me utim. i zba ena bi na zemlju. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. i baci ih na zemlju.. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. pretvorili su se u an ele tame i zla . kao simbol boga Sunca.nekadašnjih Božjih an ela. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. Me utim.. koji vara sav vasioni Me utim. i zba ena bi na zemlju. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta.3. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele. koji vara sav vasioni svet."279 AVO I SOTONA."281 . ta zmija.. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. i ne stoji na istini.demone.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. Lucifer . na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka.. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. Me utim.

Možda nas to malo zbunjuje. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. privatni život.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . ili novca. me utim. a drugo prava životna mudrost. potpuno nenau na. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. i danas znaju. da je astrologija na pogrešnim osnovama. izbora prijatelja. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti.Dragi itaoci. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). Iako mnogi zaljubljenici astrologije. Nažalost. To emo videti iz narednih poglavlja. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju.ljudi koji se klanjaju Luciferu. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. Jedno je intelektualno znanje. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. Naravno. retko koji lekar ne puši.Svetog pisma. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. "koja vara sav vasioni svet". kada više nemamo ništa u rukama. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. dezorijentisani. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo."Vo a". Me utim. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . Jednom re ju . "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". Ona ulazi u pitanje braka.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. uti e na posao. duhovne snage. te više ne mogu da zdravo rezonuju. poslovnih saradnika. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Na primer. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . Iako su znali. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. Sotona nema vlast nad nama. ljubavi."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. LJudi sve više postaju lakoverni. ve živom Bogu. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. vaspitanja. i to je . Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. retko ete na i lekara koji ne pije. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. ispravni stavovi i veli ina karaktera.

otkrivenim u Svetom pismu. nažalost. stvaraju i utiske na neupu ene. samo more potpuno beskorisnih informacija. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. ak ni izme u samih astrologa. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. pred vlastima sve je legalno . oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. samo na jedan suptilniji na in. sve je to. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. Da ih ne okrivili za nerad. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Oni naj eš e traže velike sume. interesantnih lanaka o astrologiji. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Što je najgore. prodajom skupih asopisa i knjiga. Uvek je novac uklju en. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. kako nau no. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. držanjem seminara o astrologiji. Me utim. Kona no. stepenasto hijerarhijski put. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. najnovijih astroloških otkri a itd. Oni nikada ne kažu šta vas eka. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. Veoma lukav na in zarade. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. U astrologiji. Daje se objašnjenje. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Kada dovoljno "isperu mozak". pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. Oni to ine još na samom po etku. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. ube ivanjem u opasnosti od okoline. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. ako uložite u opkladu). odlaskom na neki put. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Dakle. kome su se prinosile ljudske žrtve. ali se presko e klju na pravila. Naravno. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. tako da se osoba napravi glupom. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Oni imaju svoju terminologiju. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. vrši se isti efekat. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. prora una. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. 2. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi.Da bismo to još bolje razumeli. Potencijalne kandidate zaposle. Me utim. potpunom zavisnoš u od u itelja. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. A naivni pla aju! 3. Da bi izgledala što intelektualnije. nerazumljivu za ostale. Na taj na in postaju neuhvatljivi. Sistem je tako perfidan. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. ve to ine astrolozi mesto nje. onda imate u šaci kompletnu osobu. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. Oni mogu da steknu. Astrologija. pekaru).radi se posao. odvajanjem od porodice. a katkada i sve imanje. Osnovni cilj im je novac i profit.

Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma.i božansko znanje.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi.u ast sotone. Pred nama je više puteva. Mi stojimo na prekretnici istorije. ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji.vladavine umovima. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . Me utim. Naravno. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . u tom poslednjem sukobu. biblijski nazvanom Armagedon. odaberemo onaj pravi . u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog . . Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude . Ali. kao i njegovih saradnika.put života. demona. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286. u liku planetarnih i astralnih bogova. najve eg neprijatelja ove anstva.Svetog pisma. U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . obožavanja Satane.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike.Novom dobu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->