P. 1
astrologija i novo doba

astrologija i novo doba

|Views: 39|Likes:
Published by Jamillah
astrologija
astrologija

More info:

Published by: Jamillah on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

prema Suncu.15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). Onda su one nazivane devicama vestalkama. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. otkrivenog u Bibliji. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija. Da ne bismo ostali neupu eni. Me utim.dljm). On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu.že za vlaš u. i velike snage u rukama. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. sodomije (opštenja sa životinjama prim. Tako njegov glavni osniva . kao i vlast da opraštaju grehe. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. koji u ve ini slu ajeva (na pr.upravo kao i danas. ve i religiozno ."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . ljudskim delima." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. llB . aut. homoseksualnosti. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . kao da je to kroz NJega. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. da se ljudi proglašavaju bogovima.prim."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. tako i itavog okultizma. kao što je Nevrod pokušao. Osim toga. koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. koji poti e od njegove žene Semiramide. Kao i danas . služe i sveštenicima . Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'.8. Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. sistem zasluživanja spasenja. sina Noja. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom). moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. aut. hrabar ovek. što zna i "zbrka". LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . mo i i izjedna avanju s Bogom. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog.) i lezbejstva. povezan je kult boginje plodnosti.14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije.. Gospod nije dopustio. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . Monahinje su bile hramske prostitutke.verski plašt radi skrivanja preljube. kao utelovljenja boga Sunca. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja .16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim.. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev.dosezanje do Boga. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja".Mojsijeva 2. . 1. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. to što su oni bili sre ni. Ti redovi su bili ". bluda. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije.11) zna i "na istok". što emo kasnije sve više mo i da vidimo. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. Usko povezan kult uz Nevroda. rasvetlimo malo ovaj doga aj. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. 13.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). Hama.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija.opravdanje delima.

U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. vavilonske Ištar. bilo simboli ki. na sve strane zemlje. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe.1O.20 "kraljica neba". a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. OSNIVA HERMETIKE .46. a da je ona majka božja. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. ili meksi ke Koatlik.21 "devica majka"22.Moj. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. . izraelske Astarote.podanici. Taj lik leži u sredini hrama. car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. Venere . Afrodite . Vaal. rimske Sibele. . Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima.prim. Dijane. U astrologiji.6). " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. boginje Lune (meseca). Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza. o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid.rituala hramske prostitucije.2. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . nazvavši ga Tamuz. Is. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti.1). da se pla e i nari e za Tamuzom. koji je postavljen izme u neba i zemlje.boginje rata. Nevrodov otac. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. hinduske Isi. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije".5O. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. Hus (1. Time e se.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. govorila je. nazvala ga je Tamuz.boginje ljubavi i seksa. ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. ili doslovno. aut.). sodomiju (opštenje sa životinjama). egipatske Izis. oko velikog zlatnog lika Sunca. Likovi bi plakali i naricali celu no .boginje uzbu enja i seksualnih želja. kao i vlast da opraštaju grehe. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). bog Sunce."19 A kada je rodila sina. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen. homoseksualnost. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . a tako ine i ostali likovi oko njega. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Tokom vekova. U okviru prinošenja žrtava njoj. Vide emo.

Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. pisanja itd. kao Merkur kod Rimljana. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. O ito da je Nevrodov otac. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. bog kockanja. kako na svog sina. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. umetnosti. Kasnije. Albert Mackey (Makki). mera i težina. pod imenom "Hermes". što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. tuma snova. Hus izvršio snažan uticaj.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. Hus. Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe.ere)." Drugi nazivi za njega su Nebo. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . Ham je po Bibliji njegov otac. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. a sin Noja. 33. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. okultnih nauka".stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva.bog medicine. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. prvi utemeljiva paganstva. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. praoca sadašnjeg ove anstva. što je osnova astrologije. dakle. muzike. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. Hermes u Egiptu . pre n. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. geometrije. koji je napravio brod i preživeo potop. vavilonski proro ki bog. velikom caru. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. tako i na itavo ove anstvo. Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". u itelju ove anstva.

nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala. osniva a 18-te dinastije. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva.zvezde . one koje se mogu videti (uvek na svom mestu .Bibliji. Veliki Medved i Sirius.. milenijum i po pre nove ere. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu. Sve u svemu. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat.). vršili predskazanja. Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . Kasiopeja. Merkur. Mandala Press. pa i nesre nim. a neki nepovoljnim. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi..iz drevnih paganskih verovanja. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE.. "Sveštenici. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja .prim. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija. koji su imali monopol na prou avanju neba. jer su pod uticajem povoljnih planeta. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I." Tako su neki dani smatrani povoljnima. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim." . Saturn. Venera i Mars. pa se tih dana nije ništa radilo. Delili su zvezde na dve kategorije.aut. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. Beograd 1991. Jean-Louis Brau.

veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. odbijaju i da otkriju svoje tajne. koje su i danas aktuelne u astrologiji. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile.332. darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 . zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta.zasnovanu na pretpostavkama . Inke. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. obdarene. kao i ku a i podku a (soba). kao što su Maje. itd." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla.prim. veka pre n. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3.e.SIBILE .) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu. Do tada. A ta saznanja služila su astrologiji . koja prenesena u Gr ku. vavilonski astrolog. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu.. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (.Apolonove sveštenice. Prema tradiciji." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU . DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE..aut. proro anstvima su se bavila razna proro išta . Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK.. BEROZ. Asteci. verovalo se.Gr ku.. i njegovu vlast nad planetama.e." Analizom gr ke astrologije. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu .u svrhu vladavine.pre n.

razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. To važi za astronoma Tycho Brachaea. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji." Dakle. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . Zato. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke".astrologije. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. Grci su prvi astrolozi. lekare kao Michael Servet. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). Keplera. . filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). iji je sastavni deo bila astrologija. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba. kojom su se bavili samo mistici. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. pesnike i pisce kao Maurice Sceve. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. oživljavanja) i povratka antici. nije udno što u vreme renesanse. ako se i sami nisu bavili. posebno gr koj i rimskoj kulturi. svemira i oveka. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba." To je vreme renesanse (bu enja. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi.

ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. Posle Karla V. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema. otac pesnikinje Christide de Pisan .. Rabelais i Ronsard. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682.. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa. nau nike ili umetnike i sveštenike. iji je astrolog bio Thoma de Pisa.astrologa'. astrologija se ne vezuje samo za astrologe." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe.. . Navedimo me u njima papu Silvestera II. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. filozofe. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. Ona je kosmi ka religija. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. U Francuskoj.. a zatim. godine. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. Me u tim porodicama. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. Mada se Crkva protivila astrologiji. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena.Remi Belleau. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom. Najzad. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. Nevrod i Semiramida. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara .

Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. ljude koji "prori u" budu nost. kao i porodi nih tragedija. Direktne izjave Božje. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. Oni su i sveštenici. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. 3. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. jedna religija"). ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. koji tvrde da su od Boga. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. Okultizam. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. U suprotnom. mira i sre e. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. porasta psihi kih oboljenja. Kao i svaka druga. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. i ona ima svoje "proroke". opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. Dolazi do porasta kriminala. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). kao i astrologija. one vision. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. jedna vizija. pošto jedino ona sadrži: 1. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima. ekonomskih kriza. jedna duša. one soul. 2. Najpouzdanija. Ali. Sve što je ovek izmislio. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu.jedinstveni svetski poredak. Dokaze svojih tvrdnji: . Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. esto i hiljadama godina stara. 4. nepromenljive kriterijume dobra i zla. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . one religion!" ("Jedan cilj. a šta ne.U prirodi . To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. Ovo nije jednostrana tvrdnja. zvezdane) "bogove". imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". Od mnoštva poznatih. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. nema prosperiteta. to se menjalo i prepravljalo. oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja").

No. Ona daje iracionalnu sliku sveta. vizija u budnom stanju. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. sa konkretnim li nostima).nadahnu em Svetim Duhom.U istoriji . Što se astrologije ti e. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. LJubav. Matematika. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. Astrološke ideje i postavke (na pr. o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. o ijoj potrebi ono propoveda. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. kako su ih i dobili. po njenim zakonima . ve astronomski može proveriti. deluje na svakoga putem savesti .mrtva tela živim bogovima. Na primer. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja .sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. otkrivenog u Bibliji.jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu.egzaktne. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. Naravno. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim .bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. kako prošlosti.spasenja ove anstva. naravno .ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. unutrašnjeg prosvetljenja uma .U nauci . koji još uvek menja ljude. prikazuju i planete i zvezde . ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. . konkretnom mestu.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. a povremeno i materijalnim javljanjem an ela. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. ali su ih verno zapisali. praštanje.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu.sunce proglašava bogom! .uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. istina. . Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. Time je ona jedinstvena knjiga. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. tako i današnjice . Isto je i kada u ete u atomsku viziku . (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. pa i dokazati. a i pomo i u razumevanju istih. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta.Hristovim principima. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti.U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije.nemogu e. Kona no. fizika. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. Astrologija naprotiv. Mi se esto divimo kopijama prirode. ili nastanak novih. ona se ne bazira na proro kom daru. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. o inteligentnim uticajima planeta. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova. Sve egzaktne nauke.U strukturi itavog svemira . sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. nikad nasuprot.U ljudskom iskustvu . esto oni nisu razumeli te poruke. . Zato su svi najve i nau nici. nemaju stvarnih nau nih osnova. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. Iako je. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. jer sve promene . . kao što se 5. na prora unima koji. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta).

kako istine. kojih ne znaš. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom."29 2.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke." 4. ili kaže ti znak ili udo. i Duh e ih NJegov sabrati. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. jer što kažem. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. On je zapovedio. Ona ne krije ništa. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. ali nam je to sada nemogu e. Zato. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte."31 3. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. koji je stvorio nebo. Me utim. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. Ona jasno otkriva svog Autora . zemlje i oveka. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. Iako svi oni govore da su istiniti. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. . tako i laži. i nije je stvorio na prazno."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio."živa re Božja"26.Stvoritelja svemira. Bog. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. tako i zla. 1. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i.

da ne uje." 9. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte." EŠ SE 8. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu. i mi emo se. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske." 6. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI. i dunu mu u nos duh životni." 10.. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se." "Bezbožnika ubi e zlo. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. jer si prah i U PRAH VRATITI." "Izi e iz njega duh. tražite lice NJegovo bez prestanka." 5. i jesmo.koja duša zgreši ona e POGINUTI. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte." ". tako istrebi zlo iz sebe. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. po obli ju Božjemu stvori ga." 7. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. Oni ukoravaju grehe: . i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA. muško i žensko stvori ih. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI..Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima. u dva razli ita pola. i NJemu služite i NJega se držite." "Jer kroz NJega živimo.

jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. stru njacima za Anti ke Misterije)." 11. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. ljube i Gospoda Boga svojega. da sam stavio pred vas život i smrt. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo .' Ali narod ne odgovori mu ni re i. Teško onima koji zlo zovu dobro. idite za NJim. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. ne kao li nosti.. Potpuno suprotno istini o Bogu. (sli no je i u magiji). ako li je Val. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). evo kako e pro i na ispitu: 1. kao o bezli noj kosmi koj energiji. uskolebala se utroba moja od žalosti. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. a dobro zlo. Po njoj. Astrološki bog nije Bog.. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. idite za njim. 4." 12.. i greh kao užem kolskim.Sunce."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. Vide emo kasnije i zašto. 2. U astrologiji nije potrebna Biblija. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. blagoslov i prokletstvo. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. zato IZABERI život. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo." 13. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. ve je i sam stvorenje . Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku.. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. na osnovu ovekove slobodne volje. Božju re . koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. 3. Astrolozi o Bogu govore.

" Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). tako i .. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51.. Time se negira ovekova slobodna volja. promašaj. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. Time se negira kako Božja. 10. neuspeh. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52.. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i ."50 5. Astrologija. polubog. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. a ne prelazak u "duhovni svet". li nosti i misije Isusa. sve je opravdano. ide u "astralnom telu" na zvezde. Kao i svi PANTEISTI KI pravci. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. 8. 11. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. pa nema ni osude greha i zla. pokajanje. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. kao i sve ostale okultne nauke. reinkarnacije. Naprotiv. od greha. Jer ti narodi koje eš naslediti.pravog Boga. Time je ona direktna negacija hriš anstva. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. navodno. Prema principu doslednosti. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. ovekova individualnost. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima."bog je u svemu i sve je bog". U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora. koju mu je Bog dao. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. 12. ni koji gata po zvezdama (astrolog). Me utim. slušaju gatare i vra are. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13." Ne treba mu promena. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. 9. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . 6. Posle smrti on. 7. "Ako je tako odre eno u zvezdama. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne.ni vra ar. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta.. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona.

ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. ili zabavno. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. kako kaže Buše-Leklerk. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. ova ina e najzastupljenija škola."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. nau na studija se hrabro drži tradicije. tako i u mnoge srodne tematike. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. a ne i kao stvarni putokaz."56 Me utim.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije".SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga . Me utim. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: . islamskih i jevrejskih. "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije)."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. o kojima je be bilo dovoljno re i. sa centrom u Švajcarskoj. meteorskih kiša. Sun evih pega. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga.prim. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga". koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. Me utim. lepo. prilago ene našim ulima. a pripisali mu nau ne. .Biblije. koje su tako zamišljene.ina e manje prihva ena). Videli smo da je astrologija prava religija. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije.. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. indijskih."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje .55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni. koji se me usobno bitno razlikuju. odmah. potrebno je podvr i je i nu nom testu. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju .NAU NA ŠKOLA.nebeskim telima -. i DA E MU SE. . ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju..Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). Vide emo da ne samo na duhovnom planu. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. da li je privla no. Dakle.paganskih sveštenika i religije boga Sunca. . da nam se svide "na prvi pogled". Mese evih mena. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima .

krute primene tradicije. Jupiter i Saturn. koji je opet sli an okultnim šiframa. Kao što se vidi. Zmijonoša. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. . otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". Me utim. 3. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. kao i analizom isto nja kih filozofija. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. koliko ih stvarno ima. a ne od ro enja. drugi 12. za ro ene izme u 30. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od ."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . ve samo stare teorije drevnih okultista."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. koja su esto suprotna. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. jer nisu uzete u prora unima sve planete. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. Mars. lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. onda je cela postavka astrologije pogrešna. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). pa su i svi zaklju ci pogrešni. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. decembra. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. 4. 2. onda bi to trebalo od za e a. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). Kao i simbolisti ka. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. a Neptun je otkriven 1846. Kada astrolozima zatreba. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). O ito da njih ne interesuje nau na istina. a nedostaje i 13.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. Neki sistemi imaju 8. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. Uran je 1781."60 Prema tome. Pluton su 1930. Veneru. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. znak. kako astrologija ra una. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. otkrio Heršel (Herschel). odmah posle Leverijeovih prora una. ve korištenje sistema simbola. novembra i 17. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. anti kih astrologa i vra ara. ve i mnogo važnijih elemenata. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. Me utim. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka.

Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. 7. genetici. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . koji ima neoborive temelje. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. 9. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. Jedan može biti vrlo uspešan. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. oba ova realna. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. to je daleko od pravog nau nog pristupa. Aljasci. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju.). Me utim. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno. datum ro enja odre uje sudbinu. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. a drugi ne. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. niti deo znaka. fizici. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. i tako dalje. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. Astronom Pariskog opservatorijuma. i ono stvarno koje se stalno pomera. precesije. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. na one koji žive u Finskoj. 6. 5. a Vage u znaku Škorpiona. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. Osim toga. a ne ro enjem. nasuprot prirodnih zakona i pojava." 63 "U astrologiji. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju." 62 "Još od anti kog doba. itd. Nijedan zodija ki znak. Me utim. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. 8. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A. Pol Korde (Paul Cordec). Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. To je zapravo. Prema astrologiji. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta.

posmatraju i nebo."66 . ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. ljudi su tokom hiljada godina unazad. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike.znaci odre enih sazvež a. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u.

vere."osnovni principi" (identi ni magijsko . nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja. Zemlje. .koliko možemo i kojoj treba da verujemo. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama".. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a . . . Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. što je samo privid. 10. kada je ona ostala u svemu ista."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. religiozno ." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. . vere".LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije). kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . . . nisu stabilni i kona ni).. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. sama sazvež a.Anti kim Misterijama. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja.okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. kao što ih astrologija prikazuje. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet..duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. Gledano sa Zemlje. radi lakše manipulacije narodom. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata".injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. niti egzaktna nauka ve . GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. kako ih ti znakovi predstavljaju. To nisu niti prirodni zakoni. Najve i je PROBLEM AUTORITETA.okultnim i spiritisti kim u enjima)." Dakle. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. Šda astrologija ima precizne zakone. kada se me usobno razlikuju. što je u stvari i kompletna astrologija. osnovne principe. ako nema pouzdanog autoriteta?). 69 Dakle. da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture.70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo.daleko je od stvarnosti."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. bez ikakave nau ne opravdanosti). ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova. Me utim.

S jedne strane. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. savremenika velikog atinskog državnika Perikla. ipak postoje i ljudi posebno. Ako to ve jeste. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. reši ga. gatari. koju može dobiti kroz NJegovu Re . I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. kako su oni smatrali. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. Krezus. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. Kona no.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja.pr. kome je ona i posve ena. Persija. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940.vladanja. Verovalo se da sveštenici Apolona.v. pre n. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. do 530. pre n. dakle. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. "sudbinu".Sveto pismo. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. koji naizgled li e na astronomske. Potrebna su. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje.e). pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. dakle. ali i vladanja ljudskim umovima. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. zašto se to ne prizna otvoreno. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja."71 "Vera u astrologiju danas je. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6.e.ozbiljan i težak simptom. Me utim. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. uglavnom. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige.e.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. pre n. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. natprirodno nadarani. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila.H. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti.nije neophodna vera i poverenje. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. s druge . u Anšanu. Da bi se neko bavio gatanjem. injenice koje govore i dokazuju. zapisanom u njegovim "Istorijama".

ili otkrivenjem udaljenih doga aja. "ekstrasenzornih" osoba: 1. 3. . predvi anjem budu ih doga aja. "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. a ima ih sve više danas. U vremenu verovanja u bogove.psihometrija . manje poznata. 4. bio je zadovoljan. posebno Tarot karata. ili proricanja sudbine: .gatanje pomo u plamena.gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. . Svi ovi oblici su. Herodot je Pitiji. . gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . . sveštenici Apolona. putem sna. vra anje). Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih.gatanje iz karata. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. se anjem "prethodnih života i pojava".piromantija ."otkrivanje nevidljivog". arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima.hiromantija ."deža-vi". 6. uglavnom.baziranu na astrološkoj predstavi . ili otkrivanjem prošlih. staklene kugle.šta lidijski car radi upravo tog trenutka. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. na druge osobe. ak je osnovana i nauka."svetlost".prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. Me utim. Ali. Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . "ve vi en.sva proroštva bila su promašena. srednjeg veka. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . što se može i izazvati hipnozom. i mnoga druga. vidovitoš u. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. vizijom u budnom stanju. 5. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. 2. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova.horoskop. ni bilo kakvim aparatima. poznat"). kod korintskog zaliva).gatanje po zvezdama. ili astrologija . NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). telepatijom. od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza. boga proro anstava u hramu u Delfima. sledili su brojni izveštaji iz antike. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag.gatanja pomo u ogledala. gore i dole. .geomantija . U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. Posle ovoga. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. prenošenjem misli na daljinu. Tu spadaju sve vrste gatanja." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo. .itanje iz dlana. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u.poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene.kartomantija . vidovnjaka i gatara.pomo u simbola razmeštenih po zemlji.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). . povezani s astrologijom i magijom.

ILI SVEVIDNOG OKA. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. kraljicom neba. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga." Masoni koji obozavaju Sunce.stih). Time dolazimo do zakljucka da zmija. jedan od vrhunskih Masona kaze: ".74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti. Sa slovom Yod u centru.9).Moj. pa i astrologije .1. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije.." (2. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br.Nevroda i Semiramidu. Otkrivenje 13.). "I zbacena bi azdaha. Moze to biti gubi- . u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu.. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema.4.. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu.3. predstavniku te zverske vladavine. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris. I njen simbol je cesto broj 6. taj broj pripisuje zveri i coveku.j svemira i poreklo. vec samog Sotonu.3. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi." (Ot. koji vara sav vasioni svet.st.5. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine.1. Vaala i td. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. kao sto su Masoni? Albert Pike. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. Nije cudo sto se u Bibliji. Otkrivenju 12. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija. Medutim. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima.). nije niko drugi do sam Sotona. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. Ujedno.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše. i zbacena bi na zemlju.31). Medutim. Dakle. I PRESTO SVOJ. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija.6. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. stara zmija koja se zove Davo i Sotona.Moj. ta zmija. I OBLAST VELIKU. i usta njezina kao usta lavova. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. boga Ozirisa. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14.. majkom božjom.12. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. i noge joj kao u medveda. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. kao simbol boga Sunca.18. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava.25. dana.

sto oduzima coveku snagu licnosti. ili greha za SMRT.21. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. stvara se odbojnost prema veri. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. Obmana je progresivna.1.8). umesto da razumno. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. zauvek unisteni. jer je Vavilon prikazan devojkom . cudastva. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". Treca je jos gora od druge. po nepogresivoj Bibliji. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. sluge ste onoga koga slusate.varalici vekova. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina.16). neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . koje smo upravljali prema savetima astrologa. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. koje je smrt druga. ili uopste ne uradi.6. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. stih . Druga je jos razornija od prve. autora) od mnoštva namera svojih. volju i zdrav sud. kada neprestano zive u obmani. Time covekov duhovni. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. dusevne paralize.prim. ili astrolozima. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . histerije.vecnog je karaktera. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. Peta posledica je najgore prirode . religiozni zivot obavezno slabi. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta. nemoc da se razume i proucava Biblija. ili kasnije. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. duhovna bezosecajnost i skepsa." (Ot. ali i duhovne vlasti nad njom. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. Cetvrta posledica je i medicinske prirode . Sotoni.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. iako su u stvarnosti pogresne.tak novca u poslovnim transakcijama. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. siptoma psihopatije. pa katkad i epilepsije. Jednog dana. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim.

Gle." Isaija 47. S druge strane. OGANJ E IH SPALITI. "Neka se ne nade u tebe. ONI SU KAO PLEVA. koji prori u svakoga meseca.Moj..41. ni ognja da bi se posedelo kod njega.28. (1. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3. Dan. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. 3. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu. S druge strane.ZVEZDARI.18. Nebeski Otac. posve ena bogu Sunca.24). To emo još jasnije videti do kraja knjige.2O." 5. ne treba mrzeti te ljude.13.1O. kamenjem da se zaspu. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem. jer to Isus Hristos . NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. da li se On predomislio. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete.Moj.1O-12.stih. prvenstveno astrologija. kao što je radila inkvizicija. Oni nemaju veze s Bogom.. koji gledaju zvezde. da se pogube. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. Ni u kom slu aju. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. ni koji gata po zvezdama.. krv njihova na njih!" 27. prema Novom zavetu.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima.7.. mu enjima itd.27. 4.12. ne e ostati uglja da se ko ogreje.8.ni vracar.Moj. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski.6. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini. 2. zato što je svo gatanje. oni uce laz.).2O. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. u svojoj suštini. najgorem neprijatelju ove anstva. Luciferu.25.Moj. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. ni koji gata po pticama. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove.2. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. ne bi bio to što jeste.14.

a i na osnovu iskustva. Ali. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. velikog varalice i prihvatite rec istine. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. koji ima snagu da resi nase probleme. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. prorocku rec. da nas zastiti od zla. biblijske proroke. Naprotiv.stih. rekao je da sve ljude. On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. zabelezenih u Bibliji i istoriji. svako razuman. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. sigurno.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. pa i neprijatelje treba voleti. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. Me u njima. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova.odbacite lazne nauke Sotone. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. ima plemenitih i iskrenih ljudi. morate odluku prepustiti osobi. Naravno. to se tacno obistini. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . pa makar i pogrešno. Zato vas pozivam . kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. pošto svako ima pravo slobode mišljenja.

Geocentri no stanovište 6. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. 4.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. Neuskla eni sistemi 3. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. sluge ste onoga koga slušate. kome dajete sebe u poslušnost. Nedostatak nau ne potvrde 8. Psihi ki poreme aji i smetnje. Problem autoriteta 2. njima Otkrivenje 21 8 . Promašaj i gubitak u životu.

"ASTROLOŠKI KUVAR". "Re nik astrologije".44. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. i mnogi drugi. Ibid.Hooke. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga.. reklamama. str. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. sre ne brojeve za igre na sre u itd. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. ali taj interes uvek postoji. London. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti.H. Mandala Press. Hutchinson. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI".8. Me utim. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. tako i itavog ove anstva. "Babylonian and Assyrian Religion"." "LJUBAVNI HOROSKOP". ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. TV i radio emisijama. "Parapsihološki fenomeni". U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. S. pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. Jean-Louis Brau. str.15. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. CITIRANA DELA: NJerner Keller. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. i sve više raste u ovim burnim vremenima. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. kako za svoje odluke.14. Danas. 1982. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. tako i za opravdanje svojih grešaka. str. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. Naravno. "Prosveta". trebalo bi je samo upoznati. "BIRAMO ASTRO-PAROVE". ako postoje neki okviri li ne sudbine. svuda su oko nas. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. Zagreb. prekosutra. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . Prosvjeta. str. mnogim knjigama. prognoza za jednu godinu. 1953.42. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. za mesec. Beograd. Larousse.Otkrivenje 21. 199l..

prim. "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci . u našem svakodnevnom životu."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. uz magiju i ostale okultne kategorije. autora) poistovete sa magijom. modernoj astrologiji ..tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa.A i da potražimo odgovor. . ak vra anjem. u ra unanju vremena.prim. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti. tuma enja drevnih astrologa. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima)."77 To nije slu aj samo nekad. aut). u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života.) poreklo". Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . godišnjih doba. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. kako nekad tako i danas. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje. pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. I danas. autora) i izdavali edikte protiv nje. aut.prim.da se pitamo: zašto je to tako? . Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata . Ako je tako. samo modernizovana u srednjem veku. ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro.prim. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. uklanjanje magijskih ini. ima je i u geometriji itd. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji.

opsednutosti i okultnih psihoza. to je realnost svih nas. Sve se svodi na isto . ljubavi itd. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. politi ara. Ako postoji neki cilj. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. Zaštita od uroka. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . Linije dlana. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. Francuski i španski tarot. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. trgovini. RO ENI MEDIJUM. onda treba tražiti ONO PRAVO.a X. Kristalna kugla. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. tarot. To jasno pokazuju posteri. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. sportista. o emu e biti re i kasnije. ispitima. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). psihologija. Radiestezija. ovekova iskonska. koji je esto i danas u upotrebi. Ako ve postoji potreba za ne im višim.'"78 O ito. okultnu suštinu. sre i. ASTROLOGIJA. Uspeh u svim oblastima: poslu. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. Ne bavi se vra anjem. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. klatno. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. dlan.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. Astrolog. astrologija. vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Ina e. Medijum. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. kako da se ispravno postavimo u njemu. Priznali mi to ili ne. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. Mrlje od mastila.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova".. Me utim. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER . UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu.. Kristalna kugla.' 'Vidovnjak.' 'Mag-astrolog. ima stvarnih materijalnih problema. Grafologija. Gatanje propiskom. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. Tarot. astrologija ima drevnu.' 'G. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. Ponovo na ena ljubav.Vidovita po prirodi. uprkos njenom drevnom poreklu. usa ena religioznost. stvarni i opravdan. Ako neko na primer.

pod pseudonimom Rafael. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. a i itave istorije.prim.. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. Karl Ernst Kraft. po eo objavljivanje astroloških efemerida. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. Hes. Kasnije. dakle. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. stara milenijumima. I saveznici su koristili astrologiju. po nevolji i astrolog.Allen). da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A.. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. Glavne nacisti ke vo e. Me utim. ili zna ajnih ta aka Zodijaka . Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). O ito. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. Jedan od tih astrologa. ona danas cveta više nego ikada. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. Himler.. Hitler. bi e jasno zašto to oni ine." 83 Iako je. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. naro ito u zapadnim zemljama. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. zato su se dobijale beneficije i koristi. Paralelno s tim. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata." 84 O ito je i na temelju ovih par primera. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. prori u i njihovu propast. u XIX i XX veku. Rozenberg. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. šifrirana imena. a i radi opravdavanja vladavine sistema. j gj j "nema ki astronom. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. autora). a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND). nije li ipak ona prava nauka. matemati ar i fizi ar.F. izgledalo je da je kona no onemogu ena. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama.. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja.) Time astrologije. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". koja je preživela sve probe i testove? .." 81 U skorijem dobu. Od 1925. esto su savete tražili od svojih astrologa. (pod imenom Zadkiel).

ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. ili raznim vidovima "energija". pravaca. "Novo doba". Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. meditacije. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". On nije jedna jedinstvena institucija. stresova. psihologija. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. ili ne? Da li je astrologija realna. 1. medicinari. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. pa nema razloge za sumnju. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. okultizam.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. ekologija. lecenja psihickom energijom. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima.85 Da li je to istina. hinduizam. vec "spiritualizam".ili nadri-nauka". ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. borbi protiv raznih konflikata. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. budizam. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. naucnici. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". razne terapije. kristali. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. stresova. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. grupa. psiholozi. i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. Razne fizicke vezbe. radiestezija. sve je tako korisno i dragoceno. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. misticno hriscanstvo. i mno- .

sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. o emu je pisao 1982. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa. Ideje se sire putem naucnih kongresa. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. razvijanja ljudskih potencijala. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . molitvama. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. mantrama. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. Illinois. obdanista). vaspitanje. Crossnjay Books. Me utim. ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). str. i Nenj Age ima svoje lidere. seminara. funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). upotpunjen doktrinom. sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). 1987. pisanim tekstovima." Texe Mars (Teks Mars). ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. i napisala mnoštvo okultnih knjiga. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje.go drugih pravaca). duhovnim zakonima i zapovestima. ishranu. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). Sam vode i New Age pisac.. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. savetovalista. obožavanjem i ritualima.VIII. Bendžamin Krim. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. NJestchester." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. propovednicima i guruima. skola.

osniva i velikih religija. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM.p. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla.-rodenja Hrista). ljubavlju i naravno. Svako doba je imalo svoje karakteristike.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. Novo Doba je. kažu oni.-2000.000. Pocetak racunanja im je 10. Neki od njih su bili. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti.-4000. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. dok e slede e "Novo doba".). Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije. Unutrašnja vladavina svetom.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. odeljak.-6000. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. casopisi.666 godina.000-8. Maja.po.e.H.p. Blizanaca (6000. Zato se smatra da je to 7. vaspitanja i svega ostalog. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000. god. To je u stvari astroloski paganski simbol. Ovna (2000. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). ili Hristosa. Raka (8 000. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu. Veliki.p. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. sto se naziva VELIKA GODINA. doba.p. itd. . Doba ribe je. NOVE SVETSKE RELIGIJE.). Ono treba da bude obelezeno jedinstvom.H. dakle. politike. nauke. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama.H. koja se uplasila od giganta Tifona. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. kao Hriscanska dispenzacija. biznisa i bankarstva.p. Hijerarahija. Inka.H. pojavom Ucitelja. Tajno Bratstvo. Hristosa. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10.). harmonijom. doba Akvariusa (od 2000.). a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva. koji treba da povedu covecanstvo u njega. bilo obeleženo hriš anstvom. knjige.H. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. ili VELIKIH MESECI. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. tacno 2166.n. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN.000. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. Bika (4000. kažu okultisti.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a).svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu.2. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. Uzmite. tajanstveni broj. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko). drugi Mesecu (dies Lunae). kao uto ište palih duhova. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. iji je glavni simbol bio zmija ili bik. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: .poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo. ili laznog. . Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). bio je postavljen po jedan viši bog.5) kroz 36 soba. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. . Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. na primer.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). Nad svakom zodija kom ku om.14.24. .16. imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima.26.7-12. jedna za svaki mesec. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". od njih 12. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. zvezda. Ono je simbol bika. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi.27. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. u Avgustovo vreme. kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.Sol.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). Zato poslusajmo reci zapisane u 2. u stvari Lucifera.

ponedeljak MON-day 3. etvrti Merkuru (Mercuri dies).broj 2. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni. kao u Bibliji. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog).5.SABAT.broj 6 i Saturn . ponedeljak . esto se koristi i drugi naziv . Mars . Tako je zapisano i u Bibliji.broj 5.broj 3."sredina" (nema ki MITTNJOCH . mesto. Nedelja 2. Time je i opravdan naziv SREDA . njemu pripada 7.tre i Marsu (Martis dies). Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2.1-3. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" . koja kao i ostali dani nije imala ime.6).broj 4. po inak. peti Jupiteru (Jovis dies). 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . Mesec . Jupiter . ve redni broj 1.bogova: Sunce .odmor. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. Venera . sedmi Saturnu (Saturni dies)". knjiga Mojsijeva 23."MITTE" = sredina . utorak 4. kako Staroga (3. Merkur .broj 7. mesto. Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta.Matej 28. Suboti je prema tome uvek pripadalo 7."NJOCHE" = sedmice: 1. sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1. etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6.broj 1. petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. šesti Veneri (Veneris dies).15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . Po uzoru na stare latinske nazive.

Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. a to zna i da svi poti u od jednog.3.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. Me utim. istorija ne beleži taj momenat. što zidahu sinovi ove ji. knjizi Mojsijevoj 11. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. A kad otidoše od istoka. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili.sreda --------------. religija. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. ovim nam postaje i jasnije. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. petak 7. NAROD JEDAN. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija.SREDINA SEDMICE --------------5.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. te ne sazidaše grada. etvrtak 6. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. da se ne bismo rasejali po zemlji. glava. stih. pravaca. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. Zato se prozva Vavilon. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. ere. i to po eše raditi. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. jevrejskog jezika. . Hajde da si emo. dan. I JEDAN JEZIK U SVIH. 1-9. tako e. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. utorak 4. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. i naseliše se onde.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. zapisan u Bibliji u 1. da steknemo sebi ime. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. kojoj e vrh biti do neba. subota Dakle. I re e Gospod: 'Gle. pa ak i do dalekih Maja i Acteka." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije.

zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. koja svojim vrhom stremi ka nebu.Sunce.. verovali ili ne . Iza toga se ipak. tako i u Vatikanu. . koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. 111 i 666 kao najsvetiji broj. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Ina e.kriju naslednici starog plana .. Nalik starom Vavilonu. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. Tako e. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. Kao i to ak ruleta. 12. 36. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. 6. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli."89 Zbir svake kolone bio je 111. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava.Univerzalnog svetskog poretka. tako i svetovnih ustanova.) dobijamo 666. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" .

taj broj pripisuje zveri. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . simbolika zverske versko-politi ke sile.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve.Dakle.18. predstavniku te zverske vladavine. i usta njezina kao usta lavova.stih).666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA. I PRESTO SVOJ. koja ozna ava sve avatare." (2. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji. i noge joj kao u medveda. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. koju je organizovala sama zmija .) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim. slobodnjake i robove. ili inkarnacije Sunca. male i velike. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. ili "Solarna Mudrost". I OBLAST VELIKU. Tako e i gr ka re XIUN. nametnu e svoju oznaku . (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. u knjizi Otkrivenje 13. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . bogate i siromašne. Ta zver. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666.sotona: "I zver bijaše kao ris. u stvarnosti samog Sotonu. Dodato je kasnije.

Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. Gle. Ovaj broj ima veze sa: . nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. . . ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku. OGANJ E IH SPALITI.verskim uverenjem . ONI SU KAO PLEVA. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju.kupoprodajom .pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. osim ko ima žig.simbol " ela" iza koga stoji um. IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih.svetskim ekonomskim sistemom. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666.simbol "desne ruke".svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. koji prori u svakog meseca.radom . koga je oduvek taj broj predstavljao." Otkrivenje 13. . neka stanu sada zvezdari.). i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. aut."90 . ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA.obožavanjem Sunca. ni ognja da bi se posedelo kod njega. Ovde je mudrost. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva . koji gledaju zvezde (astrolozi prim. . bogatstvo. ne e ostati uglja da se ko ogreje.16-18. a mnogi astrolozi veruju u Boga."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". . koji se krije iza ovog broja.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI.

a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. me utim. demonima (spiritisti). za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. tiranska sila. ili samo neka zamisao. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona.Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. oni koji služe Sotoni .vladanja. daleko iznad svih okultnih znanja. nepopustljiva. Isto tako. 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . suštinsko razumevanje. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. jer ih je okovala jedna ja a. sudbinu.ne mogu da razumeju Božje "tajne". Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". s druge . kako su oni smatrali. budu im. ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega. Zato. S jedne strane.

koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. umesto na injenicama i prirodnim zakonima. sobu i ku u . autora).deo meseca). isto tako se zove sudska ili individualna. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda. vrše i inteligentan uticaj. što je važilo i za astrologe. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije. .prim. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. posve ene astralnim božanstvima. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. nasle enu od vavilonskih vra eva.aut.makrokosmosa. o ito da su te veze oduvek postojale. ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena. dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. i da je osnova obema ista. Još od anti kog doba. nedostupna (okultna) kosmi ka znanja.VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA. bio slika velikog sveta . Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim .. koja se manifestuje na razli ite na ine.kabali ." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. "upravitelje svetih tajni-misterija". ovek-mikrokosmos. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju.prim. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju." 94 "U astrologiji.). 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). Ona deluje putem svetlosti.) naukama. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. a naro ito sa alhemijom . (od latinske re i "natalis" . Prema svojoj suštini. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. To se naziva: "Natalna astrologija.aut. kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život..prim. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une.tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Potrebna su dakle. Smatra se da. zra enja. Osim toga. posebna . terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme.astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. kao što je slu aj i sa astrologijom.ro enje .

koji je osnova svih paganskih religija nekad. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). emanacije. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. prikaze JEDNOG BOGA. Japan). alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. upravljaju životima ljudi. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. pa i kod nas). ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. koji su vladari odre enih ku a i soba. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. Kina.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). To verovanje usvojili su stari Sumerani. koji: . kao i NIŽIH DUHOVA. koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . ASTROLOGIJA . ili inkarnacije. Grci. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. "telo njegovog tela".Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. da su samo njegove manifestacije. koja oduvek prožimaju religije svih naroda. Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. kao što smo videli. zvezdanog sazvežda. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. Persijanci. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . meditacija. Feni ani. Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE.krštenja kao male bebe).Novo Doba). narodi Mesopotamije. To je osnova SPIRITIZMA . promenivši samo imena na svojim jezicima. Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. ASTROLOGIJA . Rimljani. Hindusi i ameri ki Indijanci. verovanje u kosmi ka božanstva. dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. a vide emo i današnjeg. To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije.SUNCA. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama.sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". SUNCA. dok astrologija samo " ita" njene poruke. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. Ona. ono se može razumeti ili itati.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. bogovi. Egip ani. kao i planeta koja dominira u njemu. bez direktnog kontakta s njom. U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. jing-jang teorija.

ima svoju sopstvenu zvezdu". (Sunce. . da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. a ujedno i SPIRITIZMA. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. Mesec. po 10 dana.jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. . pa se njihovim položajem predvi a budu nost. verovali su da svaki smrtnik. sli no bogovima. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja."U i da smrt nije prekid života. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji).5 stepena). Svakoj od njih pripada po jedna zvezda.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda. koje su po svojoj prirodi "polubogovi".. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu. Zemlja.mesec ima po 3 celine . Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. zašto i kuda. kroz 36 soba.Da je ovek duhovno bi e sada." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle.sobe. pa se posle smrti one vra aju tamo. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" . ak i dok je vezan u telu. kao najstariji narod. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima.. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. . ve samo promena stanja...Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta.98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). Vavilonjani.svaka ku a .360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. Venera. asova. Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). Mars. 12 meseca nastala su od 12 ku a. (Naravno." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. . . Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. jedna za svaki mesec.

da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA .. paganska. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. To nije ništa strano okultistima. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). Time.." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. ona je privid. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu.. kao uto iste PALIH DUHOVA. videli smo. koja može služiti zlu.Luciferu. mesto egzila. zvezda. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. a zatim šta su Isus. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . Možda je ovo udno. kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". Interesantno je zapaziti. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. to jest astroloških bogova. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. ili da je ova planeta njegov vladalac)."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . jer on nije nikakav entitet. to jasno priznaju i tvrde. ve stara okultna tradicija. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. vojske. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. Sotonu. egzaltacije i pada. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. i svih okultista. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. ve Zemlja oko Sunca. ve snaga stvorena za dobro. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom.prim. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. Pošto je on njen vrhunski cilj. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih.. u stvari . onih koji se bave magijom. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. Satani. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. Ta postavka je još uvek zastupljena.

NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. ve negacija Boga. U VIŠIM STEPENIMA. STVORENA ZA DOBRO. Današnji uvari Anti kih Misterija. jer Sotona nije crni bog. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. koja je osnova svih hermeti kih. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. prava. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". pripadnici nižih loža (stepena. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama.prim. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. ve sa "onim drugim" . I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. VE SILA. nego samo strah i prezir.prim.Dakle. Oni (Kabalisti . PRIN EVE MASONERIJE. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje. tako ih pomno uvaju. on svuda širi verovanje da i ne postoji. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . aut."104 Dakle. otkrivaju i nam njegove tajne sile. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. vrhunski majstori hermeti kih. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. politike. da bi se prikrio njegov pravi identitet. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. a ne i li nost. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. je Jahve (Bog) naopako. u raznim vekovima. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). po etnim) STEPENIMA.. Me utim. zli duhovi imaju veliko preimu stvo. tj.pola životinja a pola ovek. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. aut. magijskih pravaca .sotonom. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije.) predstavljaju tu Silu.). MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA. Za inicijate to nije OSOBA."103 Dakle. snagu .. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. unakaženog . BRAT STARE ZMIJE. koje su osnova astrologije. koja vlada fizi kim generacijama. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM. iako se izdaju za hriš ane. osobu. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. energiju. itd.

"energetskog polja" oko svakog tela. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. nedostupnima za ostale lanove. koje smo ve videli. vaš sluga. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. kao marionete. vlastitim prirodnim bogom. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. ili je pak vrhunski bog kosmosa. vaš najdraži prijatelj. Ona je "verovanje u Lucifera". On se smatra "ravan Adonaju". u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. masoni. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije.veruje da Sotona postoji. princ tame. ."107 Iako prikazan kao negativna. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati.... ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. i naravno ."111 Ova religija je dakle "filozofska". Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. ovekove "niže prirode". da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. hriš anskom i jevrejskom Bogu. "bioenergije". magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. iako skriveno. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. Me utim. Zapazite ovaj momenat. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). vlastitim sotonom. ve samo kao neka bezli na sila. Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". ak nije ni zao. o emu e kasnije biti više re i. Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. Lucifer se proglašava "bogom prirode"."109 Jasno se prikazuje. Šta više. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. viša li nost. "stara priroda". zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. šta oni smatraju pravom religijom: "."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. i kad igra . povla i te konce.obožavanje njega.. (jevrejski izraz za "Gospod"). Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. jer e kasnije biti jako važan. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv.u stvari potpuno manipuliše ovekom. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije".istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. vaš majstor. koji je ravan Adona-ju. vaša nebeska služavka. viši adepti.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. Vide emo zašto.

"113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. vrhunski adepti ga smatraju bogom.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . Biblija o sotoni. Oni su spremni da. ravnim biblijskom Bogu.jedne u biblijskog (jevrejsko . Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. u ime svojih tajni i "viših interesa reda".117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. Time se vodi borba protiv Adonaja. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. i druge u paganskog boga Sunca. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. Bog Svetla i Bog Dobra. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom. laži. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. u stvari. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. "sila tame". ambasadora. On se predstavlja kao borac za slobodu. koji je došao posle ubijenog Avelja. bori se za ove anstvo protiv Adonaja. onda je on nau io tajne svoga Zanata. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. na in kako se pristupa izvoru snage života. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). Kona no. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. ili suparnici. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. iscelitelj i spasitelj ove anstva. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. revolucionar. Me utim. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. biblijskog Boga. jer bi to moglo biti katastrofalno. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . a drugi pravom Bogu. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. uklju uju i i astrologiju. Zbog toga su i nazvani druga ije. u stvari Lucifera.116 Jedni su bili potomci Kaina. u ine i krvoproli a. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. rival Vala i Ozirisa. Jedni služe sotoni.hriš anskog) Boga Stvoritelja. a drugi Sita. pošto je i on bog. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima.Dakle. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. ubistva. Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere .kao "Bog mraka i zla"! Dakle."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. biblijski bog hriš ana i Jevreja . aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. To su znali pripadnici i jedne i druge. stvarnost je sasvim druga ija. Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. ve je u pitanju duhovna tama zla. Boga Mraka i Zla. a Adonaj. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje".

opada . zbog ega je i nazvan protivnik. grom.stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice.121 . neslogu i zlo. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima.122 .135 . Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu. 12. šalje ljude u ropstvo.123 i ne samo ovom oveku. po ev od III veka pre n. Nikada oni.136 (ciklonima uraganima.Još na centralnom kosmi kom nebu.137 .. . .125 .. stih: "I zba ena bi aždaja velika.avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine).navodi svoju "decu" na nepravdu. sva u.imitira an ela svetla. pustoši zemlju i gradove.uragan. ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.124 . Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO. .142 što e ponovo uraditi.129 .raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov.u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu. . koje može i sam da prizvodi). koji nisu služili sotoni.ere.133 .sotona stvara zavist.navodi ljude na protivljenje Bogu.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) .127 . Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti.145 . glava 9. 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu.trese zemlju."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. vetrovima.stvarao je nevolje pravednom Jovu .126 ali i životinje. okrivljavanje.vlada atmosferskim pojavama.140 . . 120 .avoli veruju u Boga. želeo je da se izjedna i sa Bogom. bolesti.128 .otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim". pre pada na Zemlju. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. kao što smo videli do sada. 134 .130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama.119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu .Bogu. Poti e.on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži".144 . ali "drh u". "drma carstva". od gr ke re i diabole ( ) .141 .avo navodi opsednute na fizi ku agresiju. Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: .. stara zmija." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.daju natprirodnu snagu za zlo. plja ke.Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi.opadanje. koji su bili zavedeni.139 .duhovno "rešeta" apostole.kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu. koja se zove avo i sotona. greh i mržnju..duhovi avolski ine uda.143 .

onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao. da primiš slavu i ast i silu. ali i da Ga ne voli. pomazan da zaklanjaš. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. Bog ga je stvorio savršenim. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . smrtonosan. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. stvara ih "po obli ju svome".da li e Ga voleti. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. Pošto je On ljubav. Sa tom mogu noš u da pogreši. i ja te postavih. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. ho aše posred kamenja ognjenoga.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". ona donosi i velike opasnosti. onih. porobljavanjem i kona nim uništenjem. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. kao i svako drugo bi e. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. karvunkul.149 U najve em broju slu aja.147 ."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. gr ki agape ( ). Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. ve ljubav. jaspis. Ali. ako je Bog stvoritelj svega. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a)."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. safir. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. Kao i svim drugim bi ima. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. topaz. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. Taj an eo je bio izvanredno lep. ili ne. To je u stvari prava sloboda. To nije ljudska sebi na emocija. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. u jednom momentu on se promenio. "krvniku ljudskom. prekrasan i sjajan. ti beše na svetoj gori Božjoj. Gospode. Me utim. smaragd i zlato. onda ne može primati službu iz moranja. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . hrisolit. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. dijamant."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. jer si ti sazdano sve. ili straha. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi.146 ."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. "Ti si bio heruvim. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. ukoliko se donese pogrešna odluka. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. kao što je naša planeta. On im daruje i slobodnu volju.. ocu laži".

Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. i druga: ".ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. 9. knjizi Mojsijevoj. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. 5. 2. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . Ja sam Gospod Bog tvoj. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. 3. 2."155. Ova re jasno govori o zakonu.lažni bog. pošto je on poželeo da bude bog. nemoj im se klanjati niti im služiti. nemoj imati drugih bogova osim mene."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. Ne poželi što je tu e. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. Ne kradi. On ne želi da prizna pravog Boga. A to emo videti uskoro u knjizi. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. Ne ini preljube. Poštuj oca svoga i mater svoju. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. izjedna i u se s Višnjim. poglavlje i u 5. Bio je to prvi narcis."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom.. Deset Božjih zapovesti. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. Luciferu je on o ito smetao. jer ete i vi pasti. u stvari idol . Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu. egoista."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. Da bismo to razumeli. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. baci u te na zemlju. 7. 2. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu.. ve SAMO O SEBI. Ne pravi sebi idola niti kakva lika. 20. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima. dok se nije dogodila promena . on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. 10. 6. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. .lažnih bogova mu tako e smeta. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju.nemojte previše da se bavite sobom. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . Mojsijevoj 5. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. poglavlje. pred careve u te položiti da te gledaju. 8. kao što je i Lucifer. Zabrana obožavanja idola . Ovde je samo skra eni izvod: "1. U celosti one su zapisane u 2. potrebno je da ga bar malo upoznamo. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. što je zakon i za našu planetu. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. ja sam Gospod. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. Ne ubij. ve ho e da on bude na njegovom mestu.pojava bezakonja. 4.

Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. kako bi ih naveo na svoj posao. izopa iti veru u Boga. a tako e i njihovom Stvoritelju. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. NJegov glavni posao je opadanje. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga.to je božanski zakon. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". 8. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. Ako to radite. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. zavidite nekome. otima i lopov. da bi što više ponizio Boga. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. nasuprot biblijskim i Božjim. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. lezbejstvu. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika ." " ini kako ti je volja. smatraju i da su njihova tuma enja. tako i prema Bogu . kao da je on pravi vlasnik. u domu . želi što više da ih okrivi. Što je još gore. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . "Bog je za sve kriv". Naravno. pošto je postao krvnik. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. 7. 9. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1." Po njemu. Nasuprot svima njima. silovanjima. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. kao izvoru njihovog života i postojanja. "Bog mu se sveti". homoseksualnosti. veka. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". demonima porobljena svest. 6. 5. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. i 2. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. 10. okrivljavanje. On sve smatra svojim i prisvaja.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. on tera ljude da hule na NJega. on to radi i fizi ki i psihi ki. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. vrhunski zakon. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji.revolucijama i politikom. srušiti Božji zakon. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. pošto on mrzi ljude. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta.nepoštovanjem roditelja. ne podnosite nekoga. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". što on nikako ne može da prihvati. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. LJudska. Ako mrzite. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. pošto je prestao da poštuje svog Oca. sve što ovek ose a intuicijom . pošto mora da laže i kleveta Boga.sotone! Tako e. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. Me utim. On mrzi ljubav. kako u vlasti . Takvom razbojništvu u i i ljude. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. Stvoritelja. pošto je silexija. da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. perverznosti. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. nemoral i niske strasti. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. nametnuta je kao vrhunski princip. bi e celi Zakon.g 3.

Tamuz. mason 33. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. nepostojani. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. i drugi. i on e se približiti vama. gledali su u nebeski svod. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. U svim starim religijama vode e. Kvecalkoatl. u . Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. Mitra.hiljadama godina ranije. Lucifera. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. NJegove re i su važe e sve do danas.. Albert Pajk. ovek je obožavao Sunce.. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. vrhunskog boga astrologije. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. jer SUPARNIK VAŠ. Bahus. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. Amon-Ra. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. sli ni masonima.Isus Hristos. koje vam mogu predložiti. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere."162 ".. ali se radilo o istom kultu.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. AVO. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. i nau i tako ljude. Sotona se.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. Tako je jedan od tih sistema i astrologija.). Astrologija . Ali. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci. Vaal. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. grešnici. Val. Pan. u obliku obožavanja kosmi kih. i pobe i e od vas."159 Jedino rešenje. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. Približite se k Bogu. a ko izvrši i nau i. o tome kasnije. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. popravite srca svoja. pozivam vas . i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. prvobitno. kao Bog se nije promenio."161 Lukavi mamac."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana. planetarnih i zvezdanih bogova. naravno. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu.. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. O istite ruke. a protivite se avolu. itd.

ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno.Sunce.. iako je ovaj bog smatran dobrim. homoseksualnosti i lezbejstva. Peti sveštenik.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja .prim. gutao je bezbrojne ljudske žrtve. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom.. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija).. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. aut. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i .).).tamu. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao.. odnosili su ku. u skerletnoj ode i. mada sami nisu imali brade. žene."167 Zbog toga. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. eto. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. muškarce. i kao muški i kao ženski. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. proro anstvo ispunjava. Malkarta. "NJen ritual. nevidljiviog boga. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. okrutan i krvožedan.. njemu su se prinosile ljudske žrtve. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . obdario ih mudrim zakonima i religijom.prinošenjem ljudskih žrtava. ne isklju uju i dojen ad. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio..prim. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja. srca su jeli sveštenici."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo. j p . rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce.Suncu. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. zba ene sa stepeništa piramide. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima . Adonisa. g . Izvršivši poslaništvo.."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. Vala. dvopolan. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora. muško i žesko."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru . Ozirisa. Krišna je u hinduizmu bog . i osnovao državu. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. a trupove. 1519. Amona. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. Pošto postoji dobro i zlo. meksi ki i aste ki mesija. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. personificirali su ga kao Bramu."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. Sve one imaju velike sli nosti.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. Mitru i Apolona. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. aut. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima. Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade..j g j . pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. pa ak i decu. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" .

"171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. koja je osnova svima njima. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. SUŠTINA MISTERIJA Dakle.Vide emo uskoro. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. Ko stoji iza ovog simbola? . Ali to nema veze sa astrologijom. staroj Vaviloniji. naravno. Ali. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. stepena) anti kih misterija . pored javnog i otvorenog obožavanja. to nije slu ajno. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. sistem skrivenih. Tako e. ili "hieros" ( ) = svet. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje.. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. to nije samo stvar prošlosti. Nažalost. One su bile prisutne u svim versko ."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . jer su po njihovom mitu. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca".. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu.masona: "Svako od paganskih bogova." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. Palestini (nekadašnjem Hananu). Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. jer ono je izvor Svetla. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti.satanizma. nego samo literarnu. U narodu ta injenica. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . Sumeru. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. Hol (Mainly P. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. simboli kih poruka. kao što nije ni dan . pa i u astrologiji. Time se zlo opravdava i ovekove uje. koji je posve en tom istom bogu Sunca. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva .okultnim pravcima.i dobra i zla. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. nije bila poznata.danas ve ini ljudi. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. Još uvek se i danas u 20. šifara i simbola."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33.Misterije. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P. stepena.

veku. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti"."183 I to. Oni koji poseduju znanje tajni. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. Kao i sve stare misterije. jedan za širu javnost. ONI PREKRIVAJU TAJNU.ona za javnost ima jedno lice.ove Anti ke Misterije bile su. koju oni. navodno. u RITUALIMA. U suprotnom. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. kad je re i o astrologiji.. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . "2.. nikako ne žele da otkriju javnosti. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. U RE IMA I U SIMBOLIMA. etvrto . naravno. "4. poslovnih. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih. on kaže: ". "3."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života. . Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180. koja je duboko ušla u te Misterije. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . "posve enima". ekonomskih. sukobljava ove anstvo u 20. sem putem SIMBOLA. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega. To zna i da je astrologija. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. ve i današnjeg. uspeo da prodre u njih. moralne i socijalne probleme sa kojima se.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke.. Upravo zato je i astrologija tako popularna.."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima.sveštenike. Pošto je astrologija misti nog porekla. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. a u tajnosti drugo . skrivene u BROJEVIMA. ne samo nekadašnjeg anti kog doba. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama.nepoznato.. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. ko nije pokoran sistemu. za nju važe ista pravila . i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). Tako e."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. S druge strane. koja je poznata u narodu. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti.."176 Da se ne bi tako lako otkrile. Ove Misterije su. zaodenuto velom duboke misterije. Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. kao još uvek nerešenima. pa i ratnih. politi kih. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. intelektualne.

pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . upravo sveštenici baratali matematikom. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. I zato je trebalo moliti ga neprestano. Me utim. što su im merenja postajala preciznija. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. da ne bi došlo do katastrofe. astronomijom i svim vrhunskim naukama. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. adepti. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. Zna i. ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života. Adepti (inicijati) e. što mnogo govori. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma.tradicionalni. A kada bi to shvatili. ne e posredovati u njihovu korist. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. Me utim. naki ene ceremonije obožavanja Sunca."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne.. Ali. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. bilo jednom u šest meseci. nedos-tupnim ostalim ljudima. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". u protivnom oni.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. mnogo više je pitanju onaj drugi. a uve e zalazi (kao da umire). sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. Narod je pla ao danak adeptima. koji rade na sli an na in). formalisti ki. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. Ili.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. dok god su bili uspešni."Bog" (koga hriš anski sveštenici. dakle. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. ini se da luta po nebu. navodno. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. što može i da ne u ini. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. Mogli su ak da predvide. Da bi predstavili svoje rituale važnima. a na mesto "Sunca" . ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. adepti su izvodili divne. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. i Sunce se ne e pojaviti. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. fizikom. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. samo Bog. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . Ohrabriva e obožavanje Sunca. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. jer on može odlu iti da se ne vrati. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. "niti bog koga treba obožavati.na istoku. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). ve dobrovoljno. u svim narodima i vekovima. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili..

'Vel-fegor'.prim.) je bila Anat.). "muž". Ime Hananskog boga. Valtasar.ere) nadalje. itd. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. uzela svog mrtvog brata. Dakle. 3. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". On je bio bog oluje. aut. On ozna ava boga Sunca.prim. ali kada su svi njeni napori propali. ere). ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . Dosledno toj praksi. kao glavnog boga prirode. Mi vidimo igra a. 8. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. stenama. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. to vam ne savetujem. kao u nazivima 'Vaal-gad'. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. kasniji carevi u Vaviloniji. on se smatrao odgovornim za plodnost države. Palestini.11. tj. ako ho ete da im budete lutke . gde je on . Tako e. pre n. pošto je tekst odlomljen). kao na pr. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. g. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. kada bi znali pravu pozadinu. izvorima.7. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada.. na pla-ninskim vrhovima. bog suše i vreline. milenijuma pre n. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim". i odnela ga na brdo bogova. Etvaal188 itd. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. Mesopotamiji.samo im verujte! Me utim. 'gospodar'.. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . 'Vaal-hermon'. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1.).. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi.nije jasno. Po ev od Nevroda (oko 2200. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . a njegov suparnik je bio Mot. itd. aut. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime."187 Dakle. "Gospodar". ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod".33. 2. tog posebnog podru ja.

Izis. Albert Pajk.."191 U itavom Starom zavetu. To jasno svedo e i njihovi: .. boga prirode. kako su Hananci verovali. letom i zimom. univerzuma i Sunca. Vaala itd. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. ili Ozirisa.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. koji je vrhunski cilj astrologije. a onda naglašenije.Sunce i boginja . i odnela ga na brdo bogova."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). kao simbol suverenog Autoriteta. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. koji je oli enje Sunca. aut. gde je on vaskrsao u novi život.Palestine. Isto važi za sve okultne.svojem besu nadja ala i ubila Mota. Sa slovom Jod u centru. i donose plodnost. koje kao izvor materijalnog svetla. magijske pravce. jedan od vrhunskih masona kaže: ". ima kabalisti ko zna enje božanske energije. po kome bog .Mesec upravljaju godišnjim dobima. i rezultovali su. koji obožavaju Sunce. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. Dijane ili Ištare. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. Posle toga. donose i novi život poljima i vinogradima. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa.. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. Svetlosti Života.). bratstvo. odeveno u crno. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. boga Ozirisa. i gle. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. oplakuje Ozirisa. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. smatralo se. i hananskog boga Vaala. da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana."193 Naravno. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. ILI SVEVIDNOG OKA. dvema glavnim sezonama Sirije . U masoneriji."192 Masoni. Dobra i Lepote.. koji opisuje stari vek. uzela svog mrtvog brata. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . u stvari obožavaju astrološko Sunce ."190 Slede i tekst kaže: ". na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no.prim. a i danas u magijskim pravcima i kultovima.

igranja oko vatre. oko oltara. njegov bog. aut. hindusima i drugima.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. ve ceremonija od zna aja. podu avanje kruženja nije samo puka parada. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. i jaka. jednog od dvanaest sinova .. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost.. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja. igranja u narodnom kolu."197 "Ovaj ritual kruženja. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta."196 "Ova praksa. Smatralo se da je to ritual pro iš enja."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. od davnina do danas. tako i istorijske izveštaje. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. korak po korak. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. Jedno snažno svetlo. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici . DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce.. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. on. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. nalazi se na Jugu.prim. Stoga. kada su pravili krugove oko oltara. itd." 201 Ona ima kako verske. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana. kruženja oko crkava u procesijama. stvaranje kruga u magijskim ritualima. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži).) napravi prvi krug po loži.. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa.masoni: "Kada kandidat (masona . Inicijati su opo-našali kretanje Sunca."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre."202 " = "Bogom nadahnuto"). Semitima.

sluga zapovednika stražarskog. vladarske dinastije Hiksa. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. on nam kaza šta iji san zna i. niti je bio bezli na kosmi ka energija. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove.' Tada Faraon posla po Josifa.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . Mudrost Božja nadmašuje.. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih.nisu poticali od iste natprirodne . a on se obrija i preobu e se. i brže ga izvedoše iz tamnice. I gle.magijske sile. koja ose a. Ukratko.11). koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. . Pa opet zaspav usni drugom.izvor života. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. s kojom su oni imali kontakta. pripadnik 16. davne 1669. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. odakle su mršave kao i debele krave izašle. pne. krave . egipatski faraon. On je bio jedini pravi Bog. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava.vra ara. i bili su uvari okultnih ume a. Dve godine kasnije. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. usnismo u jednu no ja i on. U tom se probudi Faraon. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. i stadoše pored onih krava na obali. I gle. te iza e pred Faraona.."koji objavljuju magijske ini". nije bio jedan od dve stotine. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su.10. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. i mi mu pripovedismo sne. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. praoca izraelske nacije. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. i pripovedi im što je snio. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. proricanjem budu ih doga aja. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. a onoga obesi. a on stoji na jednoj reci. budu i van o evog prisustva.Jakova. i stadoše pasti po obali. za razliku od egipatskih. koji se ovde spominju."203 Izraz GATARI. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. magijom i prizivanjem duhova. nasuprot svim lažnim izmišljenim. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'.simbol božanstva plodnosti). pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih.. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . Taj Bog. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. On je li nost. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. ružnih i mršavih.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. Utoliko što je Nil. Korin anima 2. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. A iznad svega. BOG E JAVITI dobro faraonu. hijeroglifskim spisima. koje ljudi prave da bi im se klanjali. U tom se probudi faraon i vide da je san. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. oni su bili mudraci nacije. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega.

kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. Me utim. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. otac i cela familija. A onda. oja ose a. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. A sedam krava mršavih i ružnih. bez obzira na okolnosti. Za to je izumio posebne silose. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. Tu su živeli bezbrižno. Naravno. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . ve je predložio i REŠENJE. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. nego i u ostalim zemljama. za sedam rodnih godina. i neka uvaju. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. kao pravi doma in.). Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. . Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. zajedno sa Josifom. silose sa sušenom hranom i prodavao. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. posle savetovanja sa mudracima. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. Sedam lepih krava jesu sedam godina. Josif je otvorio žitnice. sve što je moglo da se uskladišti. te je narod preživeo. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. Ne samo u Egiptu. aut. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom. magije niti praznoverja. asup ot s a š je . I NA SKORO E TO U INITI BOG. a preko njega i mnoge druge.37-57) nalazimo da je Faraon. koja je kona no preseljena u Egipat. odakle su dolazili da kupe hranu. oje jud p a e da b se a ja O je ost. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. U tom trenutku. (Naravno."207 Ovde nije bilo nikakve mistike.Mojsijeva 41. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. kada su došle gladne godine. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. Naravno. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj.og. onda može da bude tako. A iza njih nasta e sedam gladnih godina. Sva mudrost najve e škole magije. što iza oše iza onih. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. bili su potpune neznalice. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. da bi spasio itavu naciju Egipta. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. Ali. gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. jesu sedam godina.prim. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. jer e biti vrlo velika.

vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. Iako nau eni tim znanjima. drugovima svojim."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. navodno. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. Po njihovim obe anjima." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova.zaboravio. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. I što car ište VRLO JE TEŠKO.njegov san.adepta originalnih. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. kao takvih. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. Nadanje. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i .214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care.apsolutno sva znanja i mudrost. Me utim.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. pre n. g.. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. pre n. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti . godina je prema tome 604/3. bili su u pravu. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. ere) usni Navuhodonos san. Donekle." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. oni su bili dobri arhitekte. Misailu i Azariji. postavši "pripravnik". i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari.. 2. pa emo ti kazati što zna i. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. pre n. Kao takvima. i prihvatljivi lekari. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. sa kojima su.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. mudraca. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca.ere). ere. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. god. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). pre n. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. koji je na žalost . i kaza stvar Ananiji. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I do oše i staše pred cara. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa. samo oni mogli da komuniciraju. Zato nije udo što je od njih. ere."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. vra ara . tadašnjost i budu nost . graditelji. astrologe i nau nike.

vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. san je istinit. kad si mogao otkriti ovu tajnu. hvalim i slavim.majstor 34.. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih.Stvoritelja Sunca i celog svemira. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. pošto ona nije tako poznato u javnosti. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. a posebno u Vavilonu. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. i tuma enje mu verno. pa i ne postoji )! Me utim. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. ZNA ŠTO JE U MRAKU. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. ovaj mladi je znao vrednost molitve. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE. astronomiji. niti u namere Božje. I ON MENJA VREMENA I ASE. koja ništa ne zna i neupu enima.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. On je bio siguran da e Bog. Bože otaca mojih. stih).MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti."218 Ina e. Tebe. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. medicini. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. u to doba na istoku. današnjom masonskom terminologijom . kada je u pitanju ovako važna stvar. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. druga Boga Jahvea . što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. i uvek su predstavljale suparni ke bogove. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. do kraja istorije ovog sveta."216 Kada je došao do cara. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220. književnosti i pisanju). fizici. ak i "nerešivih" problema. astrologija ima svoju terminologiju. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju.. jedna Vaala . GATARI. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept. Proroci pak. ali ovo je nadam se.boga Sunca. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka.

kada nai ete na njih.prim. me u njima i Julevno. koji su konjunkcija (združivanje ."(od gr ke re i 'astron' .aspekata. u kojoj je sve "astronomski" precizno. njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. Ali. aut. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. itd. egzaktne nauke. Kompletan horoskopski krug. Me utim. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . za razliku od astronomije. ve zamišlje-ni. polukvadrat (razmak od 45°) i 1. zvani negativni: opozicija (razmak od 180°).5 (razmak od 135°). O ito.). da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude. Neki astrolozi s kraja XIX veka. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. ASPEKT . pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . danas odba enoj. trigon kada je njihov razmak 120°. kvadrat (razmak od 90°). zasnovan na astronomskom prikazu. Me utim. ASCENDENT .prim. dok je obrnuto nemogu e. razlikujemo više harmoni ne aspekte. astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata."225 Tako e i ovde važi pravilo. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku.).Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. zajedno sa me usobnim uglovima . zvane pozitivni.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka. aut. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. Taj raspored nije stvaran.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu .. da li su "pozitivni" ili "negativni".. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. Da bi bili razumljiviji. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata.Šastron . kao i za sve ostale astrološke ideje. ili."(ili konfiguracija). kao što smo ve saznali. zvezda. nisu stvarni. aut. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama".. uzimanje u obzir prirodnih zakona. ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje.).e. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema). ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi. Oni po ivaju na staroj. ne sve. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. što je bio u upotrebi do XII veka. niti stvarnog uticaja. ascendent. ASTROLAB ."222 Od vrste tih uglova . ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224. Tako e. a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent.prim.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti .sudbine."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°). aut. aut.). i 'lambanein' Šlambanein . sekstil kada je razmak 60°. Prema njemu.prim.) u znaku koga pokriva prva Ku a. Iako ima neke elemente nauke. u astrologiji to nije potrebno. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji.. koje podjednako deluju na sve ljude.prim. U tom slu aju su druge manje važne. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. uzeti). instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n.

na osnovu kojih se i odre uje sudbina. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Uran i Mars.. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. Saturn."232 Ina e. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. prema u enju astrologije. DEKADE . Oni vrše direkciju. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca.."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja. ovaj pojam ozna ava "stan". koja nije u središtu planetarnog sistema). podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. Prema tome. isto važi i za negativne aspekte . A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. Naravno."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT . koji nije stvaran. Me utim. koji su upravljali ljudima. disonance. ose aju se dobro. DIREKCIJA ."Sinonim za nepovoljan aspekt. a neki i zli. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. ve stari anti ki paganski bogovi. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. "U nekim znakovima su gospodari.demoni."226 Ina e. pod upravom lokalnog "boga".astrologiji je ona od sudbonosne važnosti.me usobne uglove planeta. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila.. "stanište" jedne planete. nazvanih dekade. pa prema tome ni negativni položaji planeta . DNEVNI PROLAZ . ili uticaj. bio podeljen na 3 sobe po 10°. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju.disonance nisu realni. to je domicil planeta.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. DOMICIL . jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. u zavisnosti od datuma ro enja. Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. jedna ku a od 12. NJihov je uticaj najmanji u . koje astrolozi esto definišu sa intuicija. Time je svaki ovek. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. kao što su Neptun. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . sobom.. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. inteligentni psihi ki uticaji na oveka. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu. ve samo zamišljeni.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. Identi no 360° u krugu. ". ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". koliko su ih videli nekašnji Egip ani."Svaka planeta. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom. ili nebeskog tela. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno).Zapad.. to nisu hriš anski. Time je svaki Mesec.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). na-ro ito dnevnim. Prema tome.. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku."230 Ono što je re eno za aspekte."229 od kojih su neki bili dobro udni.

. GEOMANTIJA . me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. znakovima gde su u egzilu (u izgonu.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). DOMINACIJA .g p . ko su oni? Da li su pravi bogovi? .uticaji dva znaka horoskopa. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova .latinski naziv za blizance. Me utim. Ako ih neko izgoni. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. sposobnost gospodarenja. GEMINI (GEMMINI) . Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem. koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. DOMINANTA . Tu spadaju: . iako geomanti tvrde suprotno. progone i sl.na in proricanja .jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu ."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. isto politeisti ko shvatanje sveta. re i domus. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda. razmislite koliko u svemu tome ima logike. Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta.gatanja. GEOCENTRI NI SISTEM . ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. opet ne bi mogla da bude ta na. Kako je to mogu e da nebeska tela.naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. izgnane (?!). osim mene nema boga. što je ista paganska mitologija). svoju teritoriju."(od lat. u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova. ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima.Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja.zodija ka . Svakako. ku a). onda je to me usobni rat.priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom.aspekata. astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une."pozicija planete u njenom domicilu.Planetarna dominanta . ve Sunce."234 Pošto su sazvež a stalna. a da su na tu im teritorijama ugrožene.i elementarna . Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. Jednom re ju.)."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. j ... proganja. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja. jedan kao znak ro enja. Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. pa ak: ". GLEDANJE U KARTE ."237 . posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i . koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta. aut. DOMIFIKACIJA . od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). Me utim. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna.prim.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji. ni opravdanih nau nih osnova. Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . prognani). da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima.

pojavu podsvesnog.sotona nije loš. Predstavlja biseksualnog avola.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°).red Vitezova Hramovnika. 6. NJegove boje su žuta. Za sve te položaje koriste se postoje e karte. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom. Pre svega."240 EZOTERIJA . kao i svakojake perverzije. ženskih grudi i muškog tela."238 Ovde se iznose interesantne misli. uglavnom psihološke trikove. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. on je samo ono uro eno zlo u oveku. koristi samo kao masku za još gora zlodela. 5.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri)."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. 3. što samo po sebi nije kobno. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. minutima i sekundama). ne treba suviše podcenjivati ovu kartu. 9. što je osnova i astrologije.Gnosti ka Katoli ka crkva. ocem laži. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa. satanski. 8. Od njih evo samo nekih: 1. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. instikata i niskih strasti. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. 2. Me utim. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . Sve što uradi prividno dobro. prisutne u magijskoj praksi.red Vitezova Svetog Groba. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. sedmi nom. plava i crvena. 10. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. i u stepenima geografske širine. ni jedne re i osude.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°).red Iluminata. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". 7. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. On po tome nije sasvim loš. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. kao i pohlepe.magijskom naukom.na temelju astroloških simbola. one su i astronomski podaci o dnevnom. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. O ito da astrologija nema ništa protiv.red vitezova Svetog Duha.red Vitezova Svetog Graala. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. 4. Tako e. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. a dobro zlo. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo.241 EFEMERIDE . Zato oni koriste druge.red Malteških Vitezova. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. ali se one ne smatraju kobnima. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. Me utim. AVO . Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no .

EGZIL . Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. što je na duhovnom planu... stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka."242 ".položaj planete suprotan njenom domicilu.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu. tj. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. ELONGACIJA . koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". U stvarnosti nema egzila. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan..u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. karakteristika samog Lucifera. EKLIPTIKA .bukvalno prevedeno.. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. Sunce se. sposobnosti i znanje ."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. naravno. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao. EGZALTACIJA . ZODIJAK . jedan aspekt opozicije za sve planete.. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°."246 . kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem.. Dakle. zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. pa se ta osobina pripisuje planetama. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. zona nebeskog svoda ".svoju teoriju. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini.5° geografske širine. mestu boravka."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta. a ne samo neki ograni eni domicil (stanište). osim Venere i Plutona. na osnovu Biblije. izme u dva ozna ena datuma za taj znak. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju. "životinjski krug". Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka... Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova.

. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. Zenaker. u nov aniku. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. KARTA NEBA . Pošto zodijak u stvari ne postoji. a drugi za uvo enje intuicije. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba.unutrašnji ose aj ili predose aj.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana.."Ima ih 36.ulazak. ingredi . li nog elementa vezanog za osobu astrologa. Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi. Azentaher itd. koliko sadrži jedan znak. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život.putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova.) s mirisnim esencijama. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. koje odgovaraju odre enom duhu. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. a Biblija ."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka.duhovi pakosti248 . Celi zodijak . pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje.4. To je u stvari glavna suština astrologije .demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? .sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a . 8. od 30.poti e od latinskog ingressus."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva . Uglavnom. Drevni Vavilonjani su ih nazivali .. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima.j Dakle. jedan Mesec).ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. ZODIJAKALNI DUHOVI . Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori).droge). ve samo zamišljena. INGRESIJA . ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije. Jasno je da ovo nije stvarna putanja. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove)..demoni.. Jedni su bili za verno držanje tradicije.. 15.4. Oni su zaštitnici.demoni. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. INTUICIJA . koja nema stvarne astronomske osnove.3.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. koje je drevna vavilonska nauka nazivala .. vaš duh je Asikan. u xepu. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . Da bi im se zahvalili. u torbici itd. Ako ste ro eni 26."251 Ovo nije retka pojava. okultnu dušu i okultne vibracije. Ono što njima daje uspešnost je intuicija.avoli.

Zato. re je o 1/12 zodija kog kruga. Ipak. svih važnih elemenata i ta aka. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. karta neba. sa po 3 dekade. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . dekada. Sve ostalo je manje bitno. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu).Sunce. Važnija je tradicija. kada se govori o ku i. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta.podru ja neba od po 30°.združivanje ."254 Ova izjava je sve kazala. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji.položaj na nebu."252 Me utim. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. kada su na istoj liniji."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. Šta više. tj. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. "To je ono što se naziva tema ro enja. ku a (tako e 12. kao i znakova. ali po druga ijem rasporedu). nebeski svod. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. ili sobe od po 10°. a kada se spominje soba . Sunca i Zemlje. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. KU E .sastoji se od kruga obeleženog stepenima."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova.KARTA NEBA . Ipak. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. ili horoskop. je podeljen na 12 delova. u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . Ovo je tipi no paganska predstava sveta. KOSMOGRAFIJA . sa položajima planeta u trenutku ro enja.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Tako e. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. podku a. Ono što je važno u astrologiji je intuicija. kada je u sredini i ne menja svoj položaj. KONJUNKCIJA ."253 Zodija ki krug. rasporeda zodija kih znakova. u stvari samih demona. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. Zovu se ku e . Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba.

Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona."255 LONGITUDA . oba e u jamu pasti. Me utim. poti e od Hermesa Trismegistusa.autori astrologije. TABELA KU A . aut. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. a ne za obi an narod. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom.n. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji)."U toku svoje istorije. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. To je pre svega zato što astrologija nije nauka. HELIOCENTRI NI SISTEM . a naro ito sa alhemijom."258 Hermetizam kao pojam.e. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca."256 Dakle. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . p. astromonija. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. izražena u stepenima. medicina i muzika.) asove ro enja."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim.pojam za Sunce i Mesec. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. Me utim. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu.nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. smatra se prema okultnoj tradiciji.geografska širina ili ugao položaja neke planete. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. pa i samim biblijskim Luciferom. ve okultna religija. . Ina e.). Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. glavni pali an eo. Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom.nau no ispravna.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. a slepac slepca ako vodi. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. astronomski prona en i dokazan. astrologiju to ne interesuje. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". HORIZONT .linija za koju Sunce zalazi.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . HALDEJI . poslednjeg velikog egipatskog varaona. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi.prim."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima. koji obasjavaju Zemlju. nego naprotiv . oko toga nema opšteg slaganja. HERMETIZAM .pravi nau ni raspored planeta. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). SVETLONOŠA . pre svega magijski paganski sveštenici.

To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. a kasnije. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. Me utim. Zato ne treba gubiti vreme oko nje. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. ova re postaje sinonim za zodijak. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih."261 Zato. dragi itao e.prim. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. koliko god se tvrdilo druga ije. Kada se dublje u e u njega. iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije. a još manje u hriš anstvu."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna."259 ULA . Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. nikako da osudim bilo koga. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. radi lakše manipulacije lakovernima. sa uvo e-njem zodijaka. Prema tome. CIKLUSI .pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. a ne preporu ujem ni vama. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. ak i ako se baviš astrologijom. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove.). Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. Neko upravlja nama u svakom trenutku. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. i skopeo (skopenj) = posmatrati. jer to je njena svrha."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. aut. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. prora una i karti neba. mi smo u svemu programirani. ona nema nikakvih realnih osnova. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u . NJome sam želeo da pomognem svim ljudima.HOROSKOP . astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. Me utim."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani.

naro ito u Egiptu. te prema tome i vrhunski sveštenici. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije. ili Asklepius.. a ponekad su nosili naziv Hidra.. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla.. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. Bog medicine Eskulap.). O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. Me utim. koja je opasna po život.. Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). A Eskulap je. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. predstavlja i boga Eskulapa."267 Dakle.. Po legendi. O upotrebi simbola zmije. Oni su bili istinski Sinovi Svetla.tajanstvenog. NJihov simbol bila je Zmija. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla.. koji spasava svet.. simbol medicine. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. astrologije. koji je zaštitnik lekara. kao što je."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . kao i u mnogim plemenima danas. ili Zmaja.."263 Zmija koja predstavlja Sunce."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. koji treba da "prosvetli svet". Indonezija. zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. Indija. i ba en u podzemni svet. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa. Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva."265 Zmija je dakle. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. Japan. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. i univerzalnog spasitelja ove anstva. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet". na primer. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. kralj svih bogova. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI. ali i u Africi ..U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije.. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno .

U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. u obliku kobre spremne za napad. svetlonoša. Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju.svetlost. U nekima je on okružen Zodijakom. i poznatog paganskog proro išta. Kao i latinska re Lucifer (LUX . gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa.Sunca. sjajan). (Od zmije u stvari i poti e slovo S. Ali.270 (Jasno je da se radi o Veneri). Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl.274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6.. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan"."zmija". Za Vavilonjane. kao paun. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. pa i nosi njegova obeležja. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. kada oni umru. jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo. u Indiji. "Kulkul . na injen 1628.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. dana. sotonu. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . Dakle.kan"268. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. odakle originalno poti e. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. FERO . Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova. Pagani su verovali da. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao .SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. simbol Sunca. Kasnije e o ovom broju biti više re i.nositi. Time je okultistima predstavljan ve ni život. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. sjajan. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca."divna ptica" i "Kan" -"zmija". poduprt sa 12 stubova. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. emu je bila pridružena i munja.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu". Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul."Kulkul" . U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". U Kini. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. boga vatre."proricanje (pomo u) zmije". Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. sli no zmiji. Japanu i Indiji feniks je.svetim tajnama. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku. koji se koristi kao njen simbol. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . Asirce i Hinduse to je bio paun. ili njegove duše.

'"276 Sasvim je mogu e da je. koji su prešli na njegovu stranu.. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. Me utim.krvnik ljudski od po etka. ta zmija. I zba ena bi aždaha.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. "pali duhovi". Sunce predstavlja Ludifera.. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. To je ogroman broj. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet. nije niko drugi do sam sotona. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI.nekadašnjih Božjih an ela.. nego s poglavarima i s vlastima. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. i an eli njezini biše s njom."281 . pošto ga i nemaju. pretvorili su se u an ele tame i zla . Me utim. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. i ne stoji na istini. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije.44).278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale. Lucifer .277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . Prema re ima Isusa Hrista. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. kad govori laž. NJihov "bog" je to tražio.A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks.astralnim bogovima. to i nije udo pošto je Sotona ". Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu.. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. i s upraviteljima tame ovoga sveta. koje i Biblija predstavlja zvezdama. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. jer nema istine u njemu. i zba ena bi na zemlju.sotona nije došao sam. Otkrivenje 12. Dakle. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. . Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". I posta rat na nebu. kao simbol boga Sunca. ona nekada u raju bila ptica. koji vara sav vasioni svet. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. koji ih je vodio u službu zla. koji vara sav vasioni Me utim. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. Me utim. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo." (Jovanovo evan elje 8."279 AVO I SOTONA. Me utim.. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka.3.s ljudima). krenuvši za svojim novim vo om."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele.demone. i baci ih na zemlju. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha. i zba ena bi na zemlju. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne..

"Vo a". Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. To emo videti iz narednih poglavlja. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. me utim. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. Naravno. uti e na posao. ispravni stavovi i veli ina karaktera. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. LJudi sve više postaju lakoverni. ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. ljubavi. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). vaspitanja. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . ili novca. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. i to je . da je astrologija na pogrešnim osnovama. pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. Me utim. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim.Svetog pisma. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje.jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. izbora prijatelja. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. Jedno je intelektualno znanje. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Jednom re ju . retko ete na i lekara koji ne pije.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. kada više nemamo ništa u rukama. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . te više ne mogu da zdravo rezonuju.ljudi koji se klanjaju Luciferu. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. privatni život. potpuno nenau na. "koja vara sav vasioni svet". Ona ulazi u pitanje braka. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. ve živom Bogu. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. a drugo prava životna mudrost. "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . Iako su znali.Dragi itaoci. poslovnih saradnika. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. dezorijentisani. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. Na primer.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. i danas znaju. retko koji lekar ne puši. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. duhovne snage. On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Možda nas to malo zbunjuje. Sotona nema vlast nad nama. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. Nažalost.

sve je to. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. samo na jedan suptilniji na in. pekaru). Oni nikada ne kažu šta vas eka. ve to ine astrolozi mesto nje. Da ih ne okrivili za nerad. ako uložite u opkladu). Dakle. ube ivanjem u opasnosti od okoline. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. Kada dovoljno "isperu mozak". koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi.radi se posao. Veoma lukav na in zarade. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. Na taj na in postaju neuhvatljivi. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. Potencijalne kandidate zaposle. otkrivenim u Svetom pismu. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. U astrologiji. Oni naj eš e traže velike sume. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. Me utim. kako nau no. interesantnih lanaka o astrologiji.Da bismo to još bolje razumeli. Da bi izgledala što intelektualnije. prodajom skupih asopisa i knjiga. odlaskom na neki put. kome su se prinosile ljudske žrtve. Osnovni cilj im je novac i profit. Kona no. Naravno. prora una. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. nerazumljivu za ostale. Oni to ine još na samom po etku. Daje se objašnjenje. potpunom zavisnoš u od u itelja. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. odvajanjem od porodice. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. Oni mogu da steknu. a katkada i sve imanje. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Uvek je novac uklju en. stvaraju i utiske na neupu ene. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. ali se presko e klju na pravila. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. pred vlastima sve je legalno . onda imate u šaci kompletnu osobu. tako da se osoba napravi glupom. držanjem seminara o astrologiji. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . A naivni pla aju! 3. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. Me utim. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. 2. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Sistem je tako perfidan. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. stepenasto hijerarhijski put. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. Astrologija. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. Oni imaju svoju terminologiju. samo more potpuno beskorisnih informacija. Što je najgore. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. ak ni izme u samih astrologa. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. najnovijih astroloških otkri a itd. vrši se isti efekat. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. nažalost. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima.

bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog . u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života.Novom dobu. . kao i njegovih saradnika. obožavanja Satane. najve eg neprijatelja ove anstva.put života. Me utim. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude . Naravno. Pred nama je više puteva. demona.vladavine umovima. odaberemo onaj pravi . u liku planetarnih i astralnih bogova. u tom poslednjem sukobu. Mi stojimo na prekretnici istorije. ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji.u ast sotone. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i .Svetog pisma. biblijski nazvanom Armagedon.i božansko znanje. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . Ali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->