DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg.dosezanje do Boga. tako i itavog okultizma. kao što je Nevrod pokušao. aut..8. hrabar ovek. Kao i danas . koji poti e od njegove žene Semiramide. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja . povezan je kult boginje plodnosti. sodomije (opštenja sa životinjama prim. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja". Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. Gospod nije dopustio. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. Monahinje su bile hramske prostitutke. kao da je to kroz NJega."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. koji u ve ini slu ajeva (na pr. koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. Ti redovi su bili "." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije. Me utim."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest.upravo kao i danas. to što su oni bili sre ni. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. kao utelovljenja boga Sunca. što zna i "zbrka".) i lezbejstva. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. Usko povezan kult uz Nevroda. Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog. Tako njegov glavni osniva .prim. koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. homoseksualnosti. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB).prema Suncu. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija..15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom). aut. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem .Mojsijeva 2. sistem zasluživanja spasenja.verski plašt radi skrivanja preljube. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. sina Noja. i velike snage u rukama. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. Onda su one nazivane devicama vestalkama. LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju.opravdanje delima. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. llB . Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. otkrivenog u Bibliji. ljudskim delima. Da ne bismo ostali neupu eni. 13. Hama. On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija. On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. ve i religiozno . i odvoji ih od Boga Stvoritelja. 1. služe i sveštenicima . u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk.že za vlaš u. bluda. mo i i izjedna avanju s Bogom.dljm).) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom). Osim toga. i "Bavel" (na jevrejskom lbB . Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'. . rasvetlimo malo ovaj doga aj. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. kao i vlast da opraštaju grehe. Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. da se ljudi proglašavaju bogovima. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev.11) zna i "na istok".oni su verovali da je sakrament (sveta tajna .14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. što emo kasnije sve više mo i da vidimo.

2. ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. Taj lik leži u sredini hrama. Nevrodov otac. U astrologiji. . homoseksualnost. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. ili doslovno. hinduske Isi. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe.21 "devica majka"22. koji je postavljen izme u neba i zemlje. a tako ine i ostali likovi oko njega. oko velikog zlatnog lika Sunca. Vide emo. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona.Moj. da se pla e i nari e za Tamuzom. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Is. Vaal.46.1O.boginje uzbu enja i seksualnih želja. Tokom vekova.prim.).5O. Dijane. .20 "kraljica neba". Likovi bi plakali i naricali celu no . U okviru prinošenja žrtava njoj. Venere . kao i vlast da opraštaju grehe. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti. govorila je. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . ili meksi ke Koatlik. sodomiju (opštenje sa životinjama).1). rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram."19 A kada je rodila sina. Afrodite . Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. Time e se. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . rimske Sibele. i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". boginje Lune (meseca). u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom).boginje ljubavi i seksa. a da je ona majka božja. na sve strane zemlje. nazvavši ga Tamuz. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci". njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca.podanici.rituala hramske prostitucije. egipatske Izis. U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. izraelske Astarote. OSNIVA HERMETIKE . Hus (1.boginje rata. bilo simboli ki. aut.6). nazvala ga je Tamuz. bog Sunce. vavilonske Ištar.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza.

tako i na itavo ove anstvo. pisanja itd. Hus izvršio snažan uticaj. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. potpuno identi no egipatskom bogu Totu. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. mera i težina.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. O ito da je Nevrodov otac. 33. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. umetnosti. Albert Mackey (Makki). pre n. pod imenom "Hermes". Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva.bog medicine. koji je napravio brod i preživeo potop. praoca sadašnjeg ove anstva. geometrije. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. dakle. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. u itelju ove anstva.ere). Po egipatskoj i gr koj mitologiji. prvi utemeljiva paganstva. kako na svog sina. kao Merkur kod Rimljana." Drugi nazivi za njega su Nebo. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . Hus. vavilonski proro ki bog. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. a sin Noja. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. velikom caru. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. Ham je po Bibliji njegov otac. bog kockanja. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. Hermes u Egiptu . Kasnije. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. okultnih nauka". muzike. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". što je osnova astrologije. tuma snova.

koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont. RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE.aut. pa i nesre nim. osniva a 18-te dinastije. Veliki Medved i Sirius. Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion. a neki nepovoljnim. "Sveštenici.). pa se tih dana nije ništa radilo." Tako su neki dani smatrani povoljnima. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. koji su imali monopol na prou avanju neba. Saturn. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim. Jean-Louis Brau. Sve u svemu. Venera i Mars. vršili predskazanja. Delili su zvezde na dve kategorije. Kasiopeja. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I.iz drevnih paganskih verovanja. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija. jer su pod uticajem povoljnih planeta.zvezde . ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva." ." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu. Mandala Press. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja . Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj. milenijum i po pre nove ere... Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva .prim. Merkur. Beograd 1991. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu.Bibliji. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu .. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter.

darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova." Analizom gr ke astrologije. itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. BEROZ. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. i njegovu vlast nad planetama.332.. Inke. kao i svih ostalih naprednih civilizacija. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 . bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (.u svrhu vladavine. Prema tradiciji.e. koja prenesena u Gr ku. koje su i danas aktuelne u astrologiji.e. kao i ku a i podku a (soba). helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija.pre n.zasnovanu na pretpostavkama .) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. proro anstvima su se bavila razna proro išta . kao što su Maje.prim. veka pre n. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu . Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima. odbijaju i da otkriju svoje tajne. A ta saznanja služila su astrologiji .Apolonove sveštenice." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU . obdarene. zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3. Asteci.aut. Do tada. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. verovalo se...SIBILE ..) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla. vavilonski astrolog.Gr ku.

svemira i oveka. nije udno što u vreme renesanse. oživljavanja) i povratka antici.astrologije. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655). pesnike i pisce kao Maurice Sceve. posebno gr koj i rimskoj kulturi. moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". Grci su prvi astrolozi. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . Keplera." Dakle. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku. je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. kojom su se bavili samo mistici. To važi za astronoma Tycho Brachaea. Zato. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. . iji je sastavni deo bila astrologija. lekare kao Michael Servet. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom." To je vreme renesanse (bu enja. Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. ako se i sami nisu bavili. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa.

Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa.. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. Posle Karla V.Remi Belleau. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. nau nike ili umetnike i sveštenike. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682. U Francuskoj. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. a zatim. praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. otac pesnikinje Christide de Pisan . Najzad. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija.. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija). LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. astrologija se ne vezuje samo za astrologe. Ona je kosmi ka religija. Me u tim porodicama. Navedimo me u njima papu Silvestera II. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. filozofe." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema.astrologa'.. godine. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena.. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Rabelais i Ronsard. Mada se Crkva protivila astrologiji. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. . bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . Nevrod i Semiramida. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi.

imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini". Okultizam. Od mnoštva poznatih. jedna duša. Dokaze svojih tvrdnji: . kao i porodi nih tragedija. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. a šta ne. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. Ali. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu.u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . Sve što je ovek izmislio. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. ljude koji "prori u" budu nost. U suprotnom. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. nema prosperiteta.jedinstveni svetski poredak. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). pošto jedino ona sadrži: 1. Kao i svaka druga. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. 2. oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. kao i astrologija. nepromenljive kriterijume dobra i zla. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. one soul. mira i sre e. Oni su i sveštenici. 4. porasta psihi kih oboljenja. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . Dolazi do porasta kriminala. zvezdane) "bogove". To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. koji tvrde da su od Boga. jedna vizija. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. one religion!" ("Jedan cilj. 3. ekonomskih kriza. Ovo nije jednostrana tvrdnja. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. Direktne izjave Božje. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. esto i hiljadama godina stara. to se menjalo i prepravljalo. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše. i ona ima svoje "proroke". koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). sa jedinstvenom vlaš u i religijom. one vision. Najpouzdanija. jedna religija").U prirodi . Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume.

a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. fizika. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta.sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. Iako je. praštanje. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. sa konkretnim li nostima). Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova. jer sve promene . ve astronomski može proveriti. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije. kako prošlosti.nadahnu em Svetim Duhom. nikad nasuprot.U ljudskom iskustvu .jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. esto oni nisu razumeli te poruke. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . Matematika.U istoriji . prikazuju i planete i zvezde . a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . a povremeno i materijalnim javljanjem an ela.spasenja ove anstva. unutrašnjeg prosvetljenja uma . vizija u budnom stanju. o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje. konkretnom mestu. pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran. No.bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je.egzaktne. a i pomo i u razumevanju istih. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. Astrološke ideje i postavke (na pr. Mi se esto divimo kopijama prirode. (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. LJubav. o ijoj potrebi ono propoveda. nemaju stvarnih nau nih osnova.uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. ona se ne bazira na proro kom daru. kao što se 5. Astrologija naprotiv. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. koji još uvek menja ljude.nemogu e. Što se astrologije ti e. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta).sunce proglašava bogom! . malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! . genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. . pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. ili nastanak novih. Naravno. o inteligentnim uticajima planeta.U nauci . A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. Zato su svi najve i nau nici. . Isto je i kada u ete u atomsku viziku . Sve egzaktne nauke. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. istina. pa i dokazati. najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja .U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan.Hristovim principima. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. po njenim zakonima .ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti.U strukturi itavog svemira . nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. Ona daje iracionalnu sliku sveta. Time je ona jedinstvena knjiga.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. . na prora unima koji. otkrivenog u Bibliji. Na primer. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji.mrtva tela živim bogovima. . kako su ih i dobili. sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti. tako i današnjice . ali su ih verno zapisali. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava. naravno . deluje na svakoga putem savesti . Kona no. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25.

i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. i Duh e ih NJegov sabrati.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. Bog.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. zemlje i oveka. Ona jasno otkriva svog Autora .Stvoritelja svemira. i nije je stvorio na prazno. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti."31 3. tako i zla. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima. ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. On je zapovedio. kojih ne znaš. ali nam je to sada nemogu e. ili kaže ti znak ili udo."živa re Božja"26. nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. Me utim. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra. Iako svi oni govore da su istiniti. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže." 4. 1. tako i laži. koji je stvorio nebo. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. Ona ne krije ništa. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste. Zato. kako istine. jer što kažem. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i."29 2. . Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest.

. jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim. muško i žensko stvori ih.. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. i NJemu služite i NJega se držite." 7." 6." "Izi e iz njega duh. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI. tražite lice NJegovo bez prestanka." "." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu." 9. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. po obli ju Božjemu stvori ga. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA." 10. jer si prah i U PRAH VRATITI." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI." EŠ SE 8. da ne uje." "Jer kroz NJega živimo. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. Oni ukoravaju grehe: . Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu." "Bezbožnika ubi e zlo. tako istrebi zlo iz sebe. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. i dunu mu u nos duh životni. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. u dva razli ita pola." 5. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima. i mi emo se. i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite.koja duša zgreši ona e POGINUTI. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. i jesmo. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se.

ve samo precizno o itavanje astroloških karti. stru njacima za Anti ke Misterije). Teško onima koji zlo zovu dobro. idite za NJim.Sunce. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). U astrologiji nije potrebna Biblija."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine.. (sli no je i u magiji). 4. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo.' Ali narod ne odgovori mu ni re i.. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. idite za njim. Astrolozi o Bogu govore. stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku. Astrološki bog nije Bog.. kao o bezli noj kosmi koj energiji. 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. na osnovu ovekove slobodne volje. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . a dobro zlo. Božju re . slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. zato IZABERI život. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. 2." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. ne kao li nosti. Vide emo kasnije i zašto." 13. da sam stavio pred vas život i smrt. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola." 12. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog. uskolebala se utroba moja od žalosti. ljube i Gospoda Boga svojega. Po njoj. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. 3. i greh kao užem kolskim. ako li je Val. blagoslov i prokletstvo. evo kako e pro i na ispitu: 1.." 11. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. Potpuno suprotno istini o Bogu. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima. ve je i sam stvorenje .

7.ni vra ar. navodno. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. reinkarnacije."bog je u svemu i sve je bog". Naprotiv. promašaj. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. Kao i svi PANTEISTI KI pravci.. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. Jer ti narodi koje eš naslediti." Ne treba mu promena. sve je opravdano. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. neuspeh. Me utim. Time je ona direktna negacija hriš anstva. 9. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa.. slušaju gatare i vra are. 8. ovekova individualnost. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora.pravog Boga. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga. od greha. polubog. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ.. li nosti i misije Isusa. pokajanje. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. tako i . "Ako je tako odre eno u zvezdama. kao i sve ostale okultne nauke. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama). Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost. dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. Time se negira kako Božja. a ne prelazak u "duhovni svet". 10. 6. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. Astrologija. pa nema ni osude greha i zla. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i . Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. 11. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. ni koji gata po zvezdama (astrolog). ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. Time se negira ovekova slobodna volja. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe."50 5. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. Prema principu doslednosti.. koju mu je Bog dao. Posle smrti on. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. 12. ide u "astralnom telu" na zvezde. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije .

sa centrom u Švajcarskoj. meteorskih kiša."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. .SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga ."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje . Sun evih pega. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA."56 Me utim. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. Videli smo da je astrologija prava religija. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. da li je privla no.TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche).. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja.Biblije. nau na studija se hrabro drži tradicije. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju. odmah. tako i u mnoge srodne tematike. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. islamskih i jevrejskih. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . indijskih. lepo. . ili zabavno. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda. kako kaže Buše-Leklerk. jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije.paganskih sveštenika i religije boga Sunca. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom).ina e manje prihva ena). Me utim. i DA E MU SE. "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije)."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. Mese evih mena. a pripisali mu nau ne.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice.NAU NA ŠKOLA. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: .prim. ."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju . To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja. prilago ene našim ulima. a ne i kao stvarni putokaz. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1.nebeskim telima -. da nam se svide "na prvi pogled". Me utim. koji se me usobno bitno razlikuju. o kojima je be bilo dovoljno re i. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga".aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije". Vide emo da ne samo na duhovnom planu. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . koje su tako zamišljene. potrebno je podvr i je i nu nom testu. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti.Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . Dakle. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima.. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. ova ina e najzastupljenija škola.

isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. ve i mnogo važnijih elemenata. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. 3.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. anti kih astrologa i vra ara. Me utim. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije."60 Prema tome. . 4. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Me utim. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. Pluton su 1930. Uran je 1781. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku.bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. kao i analizom isto nja kih filozofija. ve korištenje sistema simbola. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. Zmijonoša. koji je opet sli an okultnim šiframa. za ro ene izme u 30. odmah posle Leverijeovih prora una. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. drugi 12. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. znak. a ne od ro enja. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. O ito da njih ne interesuje nau na istina."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). krute primene tradicije. a Neptun je otkriven 1846. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. umesto 10 (zajedno sa Zemljom). To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. koja su esto suprotna. decembra. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. Neki sistemi imaju 8. shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. koliko ih stvarno ima. Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. novembra i 17. pa su i svi zaklju ci pogrešni. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . dekodirati ih tako da postanu razumljivi. onda bi to trebalo od za e a. Veneru. otkrio Heršel (Herschel). Mars. a nedostaje i 13. kako astrologija ra una. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. Kao što se vidi. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. onda je cela postavka astrologije pogrešna. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. Kada astrolozima zatreba. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima. Jupiter i Saturn. ve samo stare teorije drevnih okultista. 2. Kao i simbolisti ka.

Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . precesije. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. Aljasci. i tako dalje. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. itd. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru." 63 "U astrologiji.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. 5. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. Astronom Pariskog opservatorijuma. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna." 62 "Još od anti kog doba. datum ro enja odre uje sudbinu. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. i ono stvarno koje se stalno pomera. nasuprot prirodnih zakona i pojava. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. oba ova realna. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. koji ima neoborive temelje. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. fizici. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. 8. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. Me utim. a Vage u znaku Škorpiona. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. Nijedan zodija ki znak. tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi. a drugi ne. a ne ro enjem."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Pol Korde (Paul Cordec). Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. To je zapravo. Prema astrologiji. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. niti deo znaka. ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno. Osim toga. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji. 6. Jedan može biti vrlo uspešan. Me utim. 9. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. 7. na one koji žive u Finskoj. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda.). to je daleko od pravog nau nog pristupa. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. genetici. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A.

"66 . i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce. posmatraju i nebo. ljudi su tokom hiljada godina unazad. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike.znaci odre enih sazvež a. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak.

. Šda astrologija ima precizne zakone. Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. kada je ona ostala u svemu ista. ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom." Dakle.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. . . Najve i je PROBLEM AUTORITETA. Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. kao što ih astrologija prikazuje. GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje.daleko je od stvarnosti. što je u stvari i kompletna astrologija.injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a . da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca."osnovni principi" (identi ni magijsko . Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. kako ih ti znakovi predstavljaju. vere. što je samo privid."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. To nisu niti prirodni zakoni. . Zemlje. kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku . Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja. religiozno . dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije).okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene. kada se me usobno razlikuju. 10. Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". osnovne principe. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. . Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije. niti egzaktna nauka ve . Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene. ako nema pouzdanog autoriteta?). astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata".koliko možemo i kojoj treba da verujemo. Gledano sa Zemlje. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. . za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova. Me utim. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija).70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. radi lakše manipulacije narodom. 69 Dakle.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. bez ikakave nau ne opravdanosti). Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . .okultnim i spiritisti kim u enjima). nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja. sama sazvež a.Anti kim Misterijama. nisu stabilni i kona ni). vere"...

reši ga. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. gatari. Me utim.e).) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. koju može dobiti kroz NJegovu Re . Persija. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558.H. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. zašto se to ne prizna otvoreno. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova."71 "Vera u astrologiju danas je. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja.e. Krezus. astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. pre n. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. u Anšanu. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost.nije neophodna vera i poverenje. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje.ozbiljan i težak simptom. do 530.e. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. zapisanom u njegovim "Istorijama". Kona no.v. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . pre n. s druge . astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. savremenika velikog atinskog državnika Perikla. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. dakle. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. kome je ona i posve ena. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. natprirodno nadarani. ipak postoje i ljudi posebno. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja. u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi.vladanja. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. Ako to ve jeste.Sveto pismo. S jedne strane. "sudbinu". koji naizgled li e na astronomske. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. Da bi se neko bavio gatanjem. Potrebna su. dakle. pre n.pr. injenice koje govore i dokazuju. uglavnom. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . Verovalo se da sveštenici Apolona. ali i vladanja ljudskim umovima. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. kako su oni smatrali. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6.

putem sna. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. 3. prenošenjem misli na daljinu. Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. . .sva proroštva bila su promašena. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . Ali. Herodot je Pitiji. ili otkrivanjem prošlih. sveštenici Apolona. poznat"). a ima ih sve više danas. 6. "ekstrasenzornih" osoba: 1. i mnoga druga. manje poznata. Svi ovi oblici su. na druge osobe. NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). sledili su brojni izveštaji iz antike. Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih.geomantija . Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . što se može i izazvati hipnozom. Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova. vidovitoš u.gatanje po zvezdama. Posle ovoga. U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. bio je zadovoljan."deža-vi".prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima.hiromantija . vra anje). 5. gore i dole. boga proro anstava u hramu u Delfima.baziranu na astrološkoj predstavi .piromantija . gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. telepatijom. vidovnjaka i gatara. "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. Me utim.psihometrija . . U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti".šta lidijski car radi upravo tog trenutka. 2. . U vremenu verovanja u bogove.gatanje iz karata. posebno Tarot karata. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. . .horoskop. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu ."svetlost". arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima.pomo u simbola razmeštenih po zemlji.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja).itanje iz dlana. pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. . Tu spadaju sve vrste gatanja. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" .kartomantija .gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija. pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u.poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka. povezani s astrologijom i magijom. kod korintskog zaliva). Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. srednjeg veka. ili otkrivenjem udaljenih doga aja. uglavnom. ili proricanja sudbine: ." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo. 4. vizijom u budnom stanju. od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza.gatanja pomo u ogledala. ili astrologija . "ve vi en. predvi anjem budu ih doga aja. jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. ni bilo kakvim aparatima. staklene kugle."otkrivanje nevidljivog". ak je osnovana i nauka. esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". se anjem "prethodnih života i pojava".gatanje pomo u plamena.

pa i astrologije .3. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. boga Ozirisa. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. "I zbacena bi azdaha. Otkrivenju 12. kraljicom neba. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše.3.. taj broj pripisuje zveri i coveku. I OBLAST VELIKU. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. Otkrivenje 13. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.4..). vec samog Sotonu. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Medutim.Moj.25. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. Dakle.stih). I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. Nije cudo sto se u Bibliji. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14.st. Vaala i td. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. kao simbol boga Sunca. ta zmija.Nevroda i Semiramidu. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. nije niko drugi do sam Sotona.Moj.18.12. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1." (2. i usta njezina kao usta lavova. ILI SVEVIDNOG OKA. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu. i zbacena bi na zemlju." (Ot. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. Medutim. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije.j svemira i poreklo.5. jedan od vrhunskih Masona kaze: ". I PRESTO SVOJ. Ujedno.1. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris.9). kao sto su Masoni? Albert Pike. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br. Time dolazimo do zakljucka da zmija. dana. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. koji vara sav vasioni svet.31). na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga.6. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija." Masoni koji obozavaju Sunce. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. Sa slovom Yod u centru. majkom božjom. Moze to biti gubi- . stara zmija koja se zove Davo i Sotona. I njen simbol je cesto broj 6..). i noge joj kao u medveda. predstavniku te zverske vladavine.. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca.1.

ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. Time covekov duhovni. nemoc da se razume i proucava Biblija. kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine." (Ot. Obmana je progresivna.6. umesto da razumno. duhovna bezosecajnost i skepsa. sto oduzima coveku snagu licnosti. ili kasnije. dusevne paralize. sluge ste onoga koga slusate. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti. stvara se odbojnost prema veri.16).tak novca u poslovnim transakcijama. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima.vecnog je karaktera. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. ili uopste ne uradi.varalici vekova. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta. cudastva. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. autora) od mnoštva namera svojih. ili astrolozima. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. Cetvrta posledica je i medicinske prirode . ali i duhovne vlasti nad njom. neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . iako su u stvarnosti pogresne. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno. po nepogresivoj Bibliji. histerije.prim. stih .8). zauvek unisteni.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. Druga je jos razornija od prve. koje je smrt druga. pa katkad i epilepsije. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro.1. Treca je jos gora od druge. kada neprestano zive u obmani. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari. koje smo upravljali prema savetima astrologa. siptoma psihopatije. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. jer je Vavilon prikazan devojkom . Sotoni. ili greha za SMRT. religiozni zivot obavezno slabi. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. Jednog dana. Peta posledica je najgore prirode .21. volju i zdrav sud.

zato što je svo gatanje.Moj. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.Moj.1O. kamenjem da se zaspu.18. ni koji gata po pticama. posve ena bogu Sunca. koji prori u svakoga meseca. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3. Luciferu.2. ne bi bio to što jeste. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. prvenstveno astrologija. u svojoj suštini. koji gledaju zvezde. oni uce laz. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja.13.. "Neka se ne nade u tebe. 3.12.28.24). S druge strane. ni ognja da bi se posedelo kod njega. S druge strane. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.27. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu.25." 5.6. najgorem neprijatelju ove anstva. (1.. jer to Isus Hristos . da li se On predomislio. Ni u kom slu aju. Nebeski Otac.. Oni nemaju veze s Bogom.ni vracar. kao što je radila inkvizicija. ne treba mrzeti te ljude. krv njihova na njih!" 27. ni koji gata po zvezdama. OGANJ E IH SPALITI.Moj.1O-12. mu enjima itd.7. 4.Moj. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. Gle. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski.2O. ONI SU KAO PLEVA.stih.2O.14.. da se pogube. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. prema Novom zavetu.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima.41. Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. ne e ostati uglja da se ko ogreje. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera.ZVEZDARI.). Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini." Isaija 47. To emo još jasnije videti do kraja knjige.8. 2. Dan. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.

Naprotiv. koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. da nas zastiti od zla.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. biblijske proroke. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . koji ima snagu da resi nase probleme. prorocku rec.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. Zato vas pozivam . On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. svako razuman. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . pa i neprijatelje treba voleti.stih. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje. to se tacno obistini. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. Me u njima.odbacite lazne nauke Sotone. Ali. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. Naravno. Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. zabelezenih u Bibliji i istoriji. pa makar i pogrešno. sigurno. rekao je da sve ljude. ima plemenitih i iskrenih ljudi. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). velikog varalice i prihvatite rec istine. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. morate odluku prepustiti osobi. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. a i na osnovu iskustva.

4. Nedostatak nau ne potvrde 8. sluge ste onoga koga slušate. njima Otkrivenje 21 8 . kome dajete sebe u poslušnost. Promašaj i gubitak u životu. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. Psihi ki poreme aji i smetnje. Neuskla eni sistemi 3. Problem autoriteta 2.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Geocentri no stanovište 6.

kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. i sve više raste u ovim burnim vremenima. trebalo bi je samo upoznati. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti." "LJUBAVNI HOROSKOP".15. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor . Me utim.42. Mandala Press. kako za svoje odluke. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. str. "Babylonian and Assyrian Religion". važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. mnogim knjigama. tako i itavog ove anstva. Danas. TV i radio emisijama.8. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. Beograd. tako i za opravdanje svojih grešaka.. "Parapsihološki fenomeni". za mesec. sre ne brojeve za igre na sre u itd. CITIRANA DELA: NJerner Keller. "BIRAMO ASTRO-PAROVE". Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju. 199l. str. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima.14. "Prosveta". Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. ako postoje neki okviri li ne sudbine. str. reklamama. London.Hooke. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. "Re nik astrologije".H. "ASTROLOŠKI KUVAR". ali taj interes uvek postoji. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". Hutchinson. svuda su oko nas. str.44. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. i mnogi drugi. Larousse. Prosvjeta.Otkrivenje 21. prekosutra. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. prognoza za jednu godinu. 1953. Zagreb. kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. 1982.. Ibid. Jean-Louis Brau. S. Naravno. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci.

) poreklo". kako nekad tako i danas. . tuma enja drevnih astrologa. aut.tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda.prim. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života. ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. godišnjih doba. uz magiju i ostale okultne kategorije.da se pitamo: zašto je to tako? . autora) i izdavali edikte protiv nje. ima je i u geometriji itd. U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata . 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje. u našem svakodnevnom životu. autora) poistovete sa magijom.prim. aut). Ako je tako. ak vra anjem.. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. I danas. u ra unanju vremena.prim."77 To nije slu aj samo nekad. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti. uklanjanje magijskih ini. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani.A i da potražimo odgovor. samo modernizovana u srednjem veku. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira.prim. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci ."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. modernoj astrologiji .

ispitima. Grafologija. RO ENI MEDIJUM. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. to je realnost svih nas. vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Ako postoji neki cilj. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano.a X. Uspeh u svim oblastima: poslu. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije). opsednutosti i okultnih psihoza. ljubavi itd. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. trgovini.' 'G. Francuski i španski tarot. uprkos njenom drevnom poreklu. sre i. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. Kristalna kugla. Me utim. ASTROLOGIJA. Medijum. kako da se ispravno postavimo u njemu.OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. Ako ve postoji potreba za ne im višim. Priznali mi to ili ne. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . onda treba tražiti ONO PRAVO. klatno. o emu e biti re i kasnije. astrologija. Zaštita od uroka. astrologija ima drevnu. politi ara. To jasno pokazuju posteri. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. ili bilo kojih drugih lidera i ideja. dlan. Ne bavi se vra anjem.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova".'"78 O ito. stvarni i opravdan. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak. Mrlje od mastila. tarot. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER .' 'Mag-astrolog. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. Ina e. Sve se svodi na isto .'"79 On je napravio prikaz neba ro enja.. Gatanje propiskom. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. Ako neko na primer. sportista. psihologija. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". Radiestezija. okultnu suštinu.. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati.Vidovita po prirodi. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. Kristalna kugla. koji je esto i danas u upotrebi. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. Tarot.' 'Vidovnjak. ovekova iskonska. Linije dlana. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. Ponovo na ena ljubav. Astrolog. usa ena religioznost. ima stvarnih materijalnih problema.

" 84 O ito je i na temelju ovih par primera. Jedan od tih astrologa. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". dakle. šifrirana imena. O ito. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. Glavne nacisti ke vo e. po nevolji i astrolog. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. Karl Ernst Kraft. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A.) Time astrologije. j gj j "nema ki astronom. zato su se dobijale beneficije i koristi. nije li ipak ona prava nauka." 81 U skorijem dobu. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v.. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. naro ito u zapadnim zemljama. autora).. stara milenijumima. pod pseudonimom Rafael. Rozenberg. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND).F. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama.prim. Hitler.. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. po eo objavljivanje astroloških efemerida." 83 Iako je.. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). ugaonih razmaka izme u dveju planeta. bi e jasno zašto to oni ine. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V. Me utim. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. Kasnije. prori u i njihovu propast. u XIX i XX veku." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. Hes. matemati ar i fizi ar. ona danas cveta više nego ikada. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). ili zna ajnih ta aka Zodijaka . a i itave istorije. I saveznici su koristili astrologiju. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. Himler. Od 1925. (pod imenom Zadkiel).p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630)." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. izgledalo je da je kona no onemogu ena. Paralelno s tim. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ. a i radi opravdavanja vladavine sistema. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. esto su savete tražili od svojih astrologa. koja je preživela sve probe i testove? ..Allen).

ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. 1.ili nadri-nauka". hinduizam. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. kristali. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. razne terapije. koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. medicinari. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. ili raznim vidovima "energija". pa nema razloge za sumnju. borbi protiv raznih konflikata. Razne fizicke vezbe. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. meditacije. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata. pravaca. ekologija. budizam. naucnici. radiestezija.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. i mno- . vec "spiritualizam". okultizam. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. psiholozi. psihologija. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". lecenja psihickom energijom. stresova. misticno hriscanstvo. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. sve je tako korisno i dragoceno. ili ne? Da li je astrologija realna. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. "Novo doba". Da li su te sve pojave normalni progres u nauci. stresova. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo.85 Da li je to istina. On nije jedna jedinstvena institucija. grupa. ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam.

propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. molitvama. obožavanjem i ritualima. Sam vode i New Age pisac. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd . i napisala mnoštvo okultnih knjiga. pisanim tekstovima. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem.. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). skola. upotpunjen doktrinom. vaspitanje.VIII. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere. sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). str. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. Me utim. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija). Illinois. obdanista). ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava." Texe Mars (Teks Mars)." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). NJestchester. propovednicima i guruima. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. o emu je pisao 1982. 1987. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. mantrama. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. razvijanja ljudskih potencijala. savetovalista. duhovnim zakonima i zapovestima. Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. seminara. ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim. Crossnjay Books. Ideje se sire putem naucnih kongresa. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa.go drugih pravaca). ishranu. i Nenj Age ima svoje lidere. Bendžamin Krim.

doba Akvariusa (od 2000. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. kažu oni.p.). skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. casopisi. Pocetak racunanja im je 10. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN.po. ili Hristosa. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. doba. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom.). politike.H. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000. .p. Hristosa. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. bilo obeleženo hriš anstvom. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM.000. Inka. Zato se smatra da je to 7. Novo Doba je. Veliki. Svako novo doba je obelezeno naglim promenama.).H. NOVE SVETSKE RELIGIJE. vaspitanja i svega ostalog. biznisa i bankarstva.-6000.p. god.e. dok e slede e "Novo doba". To je u stvari astroloski paganski simbol. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. koji treba da povedu covecanstvo u njega. kažu okultisti. Neki od njih su bili. itd.-4000.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo.000-8.000. ili VELIKIH MESECI. Unutrašnja vladavina svetom. Hijerarahija.-rodenja Hrista).H.666 godina. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu. Ovna (2000. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA. osniva i velikih religija. knjige.n. harmonijom. koja se uplasila od giganta Tifona. nauke. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima. Raka (8 000.p. odeljak.).p. Bika (4000. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti.H. Doba ribe je.H. Blizanaca (6000. od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. ljubavlju i naravno. Maja. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. sto se naziva VELIKA GODINA. Svako doba je imalo svoje karakteristike. pojavom Ucitelja. tacno 2166. kao Hriscanska dispenzacija.-2000. Tajno Bratstvo. dakle. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih.26. na primer.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo. iji je glavni simbol bio zmija ili bik. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. .Sol. od njih 12. imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima. jedna za svaki mesec.16. Svaka soba je iznosila po 1O stepena.kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu.14. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. Nad svakom zodija kom ku om. tajanstveni broj. . a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko).5) kroz 36 soba. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: . bio je postavljen po jedan viši bog. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". ili laznog.svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). u stvari Lucifera. Uzmite. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot.jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). kao uto ište palih duhova.Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a). zvezda. u Avgustovo vreme.7-12. .2."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova. drugi Mesecu (dies Lunae). Ono je simbol bika.27. Zato poslusajmo reci zapisane u 2. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista.24. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18.

Merkur . kako Staroga (3. Tako je zapisano i u Bibliji. Nedelja 2. Time je i opravdan naziv SREDA . sedmi Saturnu (Saturni dies)". Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana.1-3.broj 4.Matej 28.5. kao u Bibliji. peti Jupiteru (Jovis dies). etvrti Merkuru (Mercuri dies). etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. po inak.broj 3."MITTE" = sredina . ponedeljak .odmor."sredina" (nema ki MITTNJOCH . 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7. Jupiter .broj 5. mesto. mesto.6). njemu pripada 7.broj 7. šesti Veneri (Veneris dies). ve redni broj 1.SABAT.15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" .tre i Marsu (Martis dies).broj 6 i Saturn . Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" .broj 2. utorak 4. pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni. knjiga Mojsijeva 23. Mesec . Po uzoru na stare latinske nazive. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2. Mars .broj 1. koja kao i ostali dani nije imala ime.bogova: Sunce . sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5."NJOCHE" = sedmice: 1. ponedeljak MON-day 3. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1. esto se koristi i drugi naziv . Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. Venera .

1-9. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja.3. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. istorija ne beleži taj momenat. i naseliše se onde. tako e.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a.SREDINA SEDMICE --------------5. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. NAROD JEDAN. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. kojoj e vrh biti do neba. zapisan u Bibliji u 1. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. pravaca. glava. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. da steknemo sebi ime. religija. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. utorak 4. A kad otidoše od istoka. petak 7. a to zna i da svi poti u od jednog. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. stih. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. te ne sazidaše grada. I JEDAN JEZIK U SVIH. Hajde da si emo. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. što zidahu sinovi ove ji. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. ere. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. subota Dakle. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE.sreda --------------. knjizi Mojsijevoj 11. Me utim. ovim nam postaje i jasnije.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. etvrtak 6. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. i to po eše raditi. Zato se prozva Vavilon. da se ne bismo rasejali po zemlji. I re e Gospod: 'Gle. . da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. dan.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. jevrejskog jezika.

kriju naslednici starog plana .Univerzalnog svetskog poretka. 6. tako i u Vatikanu. Kao i to ak ruleta. tako i svetovnih ustanova. 12. Nalik starom Vavilonu. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" . zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. verovali ili ne . TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1. Ina e. Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666.Sunce. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. koja svojim vrhom stremi ka nebu. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost.. 36. Tako e."89 Zbir svake kolone bio je 111.. 111 i 666 kao najsvetiji broj. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna. . Iza toga se ipak.) dobijamo 666. Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja.

(Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema. I PRESTO SVOJ. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . ili "Solarna Mudrost". koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku. uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji. slobodnjake i robove. u knjizi Otkrivenje 13. predstavniku te zverske vladavine.18. simbolika zverske versko-politi ke sile. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". koja ozna ava sve avatare. I OBLAST VELIKU. dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. i usta njezina kao usta lavova.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim." (2. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. taj broj pripisuje zveri.Dakle. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. i noge joj kao u medveda. male i velike. koju je organizovala sama zmija .sotona: "I zver bijaše kao ris. u stvarnosti samog Sotonu. Tako e i gr ka re XIUN.stih). SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. ili inkarnacije Sunca. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. Dodato je kasnije. Ta zver. Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . nametnu e svoju oznaku . bogate i siromašne.

ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA. koga je oduvek taj broj predstavljao. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima. a mnogi astrolozi veruju u Boga. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te."90 .kupoprodajom . ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". koji prori u svakog meseca. koji se krije iza ovog broja. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju.verskim uverenjem . neka stanu sada zvezdari. osim ko ima žig. bogatstvo. . nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. . .svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. Gle. aut. .radom . Ovde je mudrost. . ni ognja da bi se posedelo kod njega. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost.obožavanjem Sunca. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666. On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih. Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. koji gledaju zvezde (astrolozi prim." Otkrivenje 13.simbol "desne ruke".svetskim ekonomskim sistemom. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva . ne e ostati uglja da se ko ogreje. ONI SU KAO PLEVA. OGANJ E IH SPALITI. Ovaj broj ima veze sa: .MOŽE NI KUPITI NI PRODATI. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA.simbol " ela" iza koga stoji um.16-18.pripadnoš u i pokornoš u Sotoni.). i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke. IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno.

Isto tako. s druge . ili samo neka zamisao. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). sudbinu. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. tiranska sila. ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. kako su oni smatrali. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera.Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. daleko iznad svih okultnih znanja. Zato. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. jer ih je okovala jedna ja a. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje. ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. S jedne strane. nepopustljiva. oni koji služe Sotoni . TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost.vladanja. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje.ne mogu da razumeju Božje "tajne". postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. budu im. me utim. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . demonima (spiritisti). suštinsko razumevanje. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega.

ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme.prim. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. nedostupna (okultna) kosmi ka znanja.prim. nasle enu od vavilonskih vra eva. (od latinske re i "natalis" .prim. Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim . ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. Smatra se da. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une. To se naziva: "Natalna astrologija. . odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet..VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA. Ona deluje putem svetlosti.. dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. kao što je slu aj i sa astrologijom. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. zra enja. koja se manifestuje na razli ite na ine. sobu i ku u . U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život. i da je osnova obema ista." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". umesto na injenicama i prirodnim zakonima.kabali . što je važilo i za astrologe. današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije.aut. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije. Osim toga. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. isto tako se zove sudska ili individualna. Potrebna su dakle. ovek-mikrokosmos. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji . vrše i inteligentan uticaj. Još od anti kog doba.makrokosmosa. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom). "upravitelje svetih tajni-misterija"." 94 "U astrologiji. a naro ito sa alhemijom .ro enje . posebna . kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život.aut. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda.tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. posve ene astralnim božanstvima.). 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice".deo meseca). autora). Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista.) naukama. o ito da su te veze oduvek postojale. bio slika velikog sveta . Prema svojoj suštini.astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA.

sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE. ono se može razumeti ili itati. Hindusi i ameri ki Indijanci. To verovanje usvojili su stari Sumerani. kao što smo videli.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. meditacija. Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. Rimljani.krštenja kao male bebe). To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. kao i NIŽIH DUHOVA. KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. Egip ani. pa i kod nas). Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. prikaze JEDNOG BOGA. koji: . U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka.SUNCA. dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega. Persijanci. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode .Novo Doba). ASTROLOGIJA . emanacije. kao i planeta koja dominira u njemu. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. Kina. Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. promenivši samo imena na svojim jezicima. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). Ona.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . ASTROLOGIJA . je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. To je osnova SPIRITIZMA . Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. Grci. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). zvezdanog sazvežda. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. "telo njegovog tela". koji je osnova svih paganskih religija nekad. bez direktnog kontakta s njom. SUNCA. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . ili inkarnacije.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). dok astrologija samo " ita" njene poruke. bogovi. time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. da su samo njegove manifestacije. jing-jang teorija. verovanje u kosmi ka božanstva. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . narodi Mesopotamije. ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. upravljaju životima ljudi. Feni ani. koji su vladari odre enih ku a i soba. a vide emo i današnjeg. Japan). s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. koja oduvek prožimaju religije svih naroda.

verovali su da svaki smrtnik."U i da smrt nije prekid života. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda. . Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. 12 meseca nastala su od 12 ku a. koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" .Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta..mesec ima po 3 celine .Da je ovek duhovno bi e sada.sobe. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji)." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. ve samo promena stanja. pa se posle smrti one vra aju tamo. Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). Vavilonjani. .98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). Mesec. Venera. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu).svaka ku a . On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu.5 stepena).jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. zašto i kuda. kao najstariji narod. . sli no bogovima. po 10 dana. Zemlja. koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. ima svoju sopstvenu zvezdu". Mars. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda. Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu. koje su po svojoj prirodi "polubogovi"..." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. pa se njihovim položajem predvi a budu nost. svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. a ujedno i SPIRITIZMA.360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu. (Naravno. ak i dok je vezan u telu.Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje".. asova. jedna za svaki mesec. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. . Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. (Sunce. kroz 36 soba. .

Luciferu." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog. Interesantno je zapaziti. i svih okultista. Možda je ovo udno."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. kao uto iste PALIH DUHOVA. Pošto je on njen vrhunski cilj. egzaltacije i pada. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje.. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. ili da je ova planeta njegov vladalac). Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca. jer on nije nikakav entitet. zvezda. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. ve Zemlja oko Sunca. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera. a zatim šta su Isus.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. Time. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. Sotonu. ve stara okultna tradicija. u stvari . o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. paganska. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka.prim. videli smo. "Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. to jest astroloških bogova. mesto egzila. ve snaga stvorena za dobro. Satani. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA ."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna. to jasno priznaju i tvrde. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom. koja može služiti zlu. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. ona je privid. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo ... onih koji se bave magijom. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". Ta postavka je još uvek zastupljena. vojske. To nije ništa strano okultistima. Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima. pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA ..

Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. STVORENA ZA DOBRO. koja vlada fizi kim generacijama. tako ih pomno uvaju. energiju. je Jahve (Bog) naopako. Današnji uvari Anti kih Misterija.Dakle. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim. kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. snagu . okultisti negiraju Sotonu kao li nost. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA. Oni (Kabalisti . VE SILA. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM.. pripadnici nižih loža (stepena."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. nego samo strah i prezir.).. a ne i li nost. koje su osnova astrologije. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. jer Sotona nije crni bog. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. aut. prava."104 Dakle.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. da bi se prikrio njegov pravi identitet. U VIŠIM STEPENIMA. osobu. Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. itd. u raznim vekovima. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. aut. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. PRIN EVE MASONERIJE.prim. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. politike. Za inicijate to nije OSOBA. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja. i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima".pola životinja a pola ovek. ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. tj. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. koja je osnova svih hermeti kih. Me utim.) predstavljaju tu Silu. on svuda širi verovanje da i ne postoji.sotonom. vrhunski majstori hermeti kih. BRAT STARE ZMIJE. iako se izdaju za hriš ane. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. ve negacija Boga. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. ve sa "onim drugim" . unakaženog ."103 Dakle. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME. zli duhovi imaju veliko preimu stvo. DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. otkrivaju i nam njegove tajne sile.prim. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. po etnim) STEPENIMA. magijskih pravaca . U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila".

Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. nedostupnima za ostale lanove. vaša nebeska služavka. što se svakako drži u najstrožoj tajnosti."109 Jasno se prikazuje. "bioenergije". Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv. viši adepti. koje smo ve videli. Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. vaš sluga. i kad igra . da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga. ve samo kao neka bezli na sila. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. ak nije ni zao. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema."107 Iako prikazan kao negativna. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera.istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. vaš najdraži prijatelj. "energetskog polja" oko svakog tela. On se smatra "ravan Adonaju". kao marionete. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. šta oni smatraju pravom religijom: ". zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". Vide emo zašto. princ tame. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. (jevrejski izraz za "Gospod"). Ona je "verovanje u Lucifera". i naravno . Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". Lucifer se proglašava "bogom prirode".. ovekove "niže prirode". gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. Zapazite ovaj momenat.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga.u stvari potpuno manipuliše ovekom. o emu e kasnije biti više re i. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. Me utim. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. hriš anskom i jevrejskom Bogu.veruje da Sotona postoji. ili je pak vrhunski bog kosmosa. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. viša li nost.."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. masoni. vlastitim sotonom.. koji je ravan Adona-ju. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. vaš majstor. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije"."111 Ova religija je dakle "filozofska". Šta više. jer e kasnije biti jako važan..obožavanje njega. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. vlastitim prirodnim bogom. povla i te konce. iako skriveno. "stara priroda". . On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite.

Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. Kona no. Time se vodi borba protiv Adonaja. biblijskog Boga. Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. u ime svojih tajni i "viših interesa reda". u stvari. Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. ubistva. "sila tame".hriš anskog) Boga Stvoritelja. biblijski bog hriš ana i Jevreja . u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. Boga Mraka i Zla. stvarnost je sasvim druga ija. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . ravnim biblijskom Bogu. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja. revolucionar.kao "Bog mraka i zla"! Dakle. u ine i krvoproli a. na in kako se pristupa izvoru snage života. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. Zbog toga su i nazvani druga ije. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . uklju uju i i astrologiju. a drugi pravom Bogu. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje". Jedni služe sotoni."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu.jedne u biblijskog (jevrejsko . On se predstavlja kao borac za slobodu. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom. vrhunski adepti ga smatraju bogom. Bog Svetla i Bog Dobra. iscelitelj i spasitelj ove anstva. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). ve je u pitanju duhovna tama zla.u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . koji je došao posle ubijenog Avelja. ambasadora. i druge u paganskog boga Sunca. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. ili suparnici."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama"."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. a drugi Sita.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. pošto je i on bog. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). jer bi to moglo biti katastrofalno. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . a Adonaj. onda je on nau io tajne svoga Zanata. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. bori se za ove anstvo protiv Adonaja. Oni su spremni da. Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. To su znali pripadnici i jedne i druge. Biblija o sotoni. laži. Me utim. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. mora da zna kako da ih pravilno upotrebi.Dakle. Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima.116 Jedni su bili potomci Kaina. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. u stvari Lucifera. aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. rival Vala i Ozirisa.

duhovno "rešeta" apostole. grom.ere. 134 . "drma carstva".. stih: "I zba ena bi aždaja velika. ali "drh u".avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine). koje može i sam da prizvodi).143 .135 .122 .137 . kao što smo videli do sada.on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži". .otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim".123 i ne samo ovom oveku.trese zemlju. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. pre pada na Zemlju.139 . želeo je da se izjedna i sa Bogom. od gr ke re i diabole ( ) . Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu.121 . stara zmija.125 . vetrovima. bolesti. 12. .avoli veruju u Boga. šalje ljude u ropstvo.129 . . Poti e. .124 .raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov. 120 . greh i mržnju.u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu.kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.142 što e ponovo uraditi.stvarao je nevolje pravednom Jovu . okrivljavanje.119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu . koji nisu služili sotoni." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice.duhovi avolski ine uda.126 ali i životinje. .opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) . Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.navodi ljude na protivljenje Bogu.140 .144 .127 . Nikada oni... ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.opadanje. sva u. pustoši zemlju i gradove.Bogu.Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi.avo navodi opsednute na fizi ku agresiju.opada .vlada atmosferskim pojavama.opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132. po ev od III veka pre n. plja ke.128 . 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu. koja se zove avo i sotona. neslogu i zlo. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138. Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: ..imitira an ela svetla.sotona stvara zavist.130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama.145 .141 .daju natprirodnu snagu za zlo. zbog ega je i nazvan protivnik.136 (ciklonima uraganima. glava 9.Još na centralnom kosmi kom nebu. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO.uragan. koji su bili zavedeni.133 .navodi svoju "decu" na nepravdu.

Kao i svim drugim bi ima. Taj an eo je bio izvanredno lep. pomazan da zaklanjaš. porobljavanjem i kona nim uništenjem. On im daruje i slobodnu volju. Ali. To nije ljudska sebi na emocija. Sa tom mogu noš u da pogreši. Gospode. jaspis.146 . on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova. da primiš slavu i ast i silu. karvunkul.147 . prekrasan i sjajan. jer si ti sazdano sve.deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. ho aše posred kamenja ognjenoga. kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. Me utim. U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. ili ne."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. ukoliko se donese pogrešna odluka. stvara ih "po obli ju svome". kao i svako drugo bi e. onda ne može primati službu iz moranja. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . Ovaj drugi izbor jeste fatalan.. smaragd i zlato. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. topaz."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole.da li e Ga voleti. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. dijamant. To je u stvari prava sloboda. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon". Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. ti beše na svetoj gori Božjoj. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. Bog ga je stvorio savršenim. smrtonosan. ona donosi i velike opasnosti."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. "krvniku ljudskom. hrisolit.149 U najve em broju slu aja. ili straha. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. onih. ve ljubav. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. u jednom momentu on se promenio. ako je Bog stvoritelj svega. ocu laži". "Ti si bio heruvim. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. Pošto je On ljubav. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. safir. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. i po volji tvojoj jest i stvoreno je. ali i da Ga ne voli. gr ki agape ( ). kao što je naša planeta. i ja te postavih.

Luciferu je on o ito smetao. poglavlje i u 5. jer ete i vi pasti. Ne svedo i lažno na bližnjega svoga.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 10. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. On ne želi da prizna pravog Boga."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om. 3.lažnih bogova mu tako e smeta. . ja sam Gospod. potrebno je da ga bar malo upoznamo. Zato mu prvenstveno ova prva smeta. Ne poželi što je tu e. 2. 8. 20. 7. egoista."155. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. A to emo videti uskoro u knjizi. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. Bio je to prvi narcis. pred careve u te položiti da te gledaju. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ.lažni bog. Ja sam Gospod Bog tvoj. dok se nije dogodila promena . Deset Božjih zapovesti. Ne kradi. nemoj imati drugih bogova osim mene. u stvari idol . pošto je on poželeo da bude bog. Ne ini preljube. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. Ova re jasno govori o zakonu. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. izjedna i u se s Višnjim. Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . baci u te na zemlju. što je zakon i za našu planetu. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. knjizi Mojsijevoj. Ne ubij. kao što je i Lucifer. i druga: ". 2. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. Poštuj oca svoga i mater svoju."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. Ne pravi sebi idola niti kakva lika. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. 6. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga. Ovde je samo skra eni izvod: "1. 5. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti.pojava bezakonja. ve ho e da on bude na njegovom mestu. nemoj im se klanjati niti im služiti.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . 9.. Mojsijevoj 5. poglavlje. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. U celosti one su zapisane u 2. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju. ve SAMO O SEBI.. Da bismo to razumeli. Zabrana obožavanja idola . po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. 4. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.nemojte previše da se bavite sobom. 2.

on tera ljude da hule na NJega. pošto je postao krvnik. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. veka. lezbejstvu. homoseksualnosti. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu .odbacivanjem svake poslušnosti NJemu.revolucijama i politikom. izopa iti veru u Boga.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. kao da je on pravi vlasnik. To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. Naravno. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. u domu . bi e celi Zakon. "Bog je za sve kriv". Me utim. što on nikako ne može da prihvati. Takvom razbojništvu u i i ljude. tako i prema Bogu ." Po njemu. 7. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. smatraju i da su njihova tuma enja. ne podnosite nekoga. i 2. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. LJudska. Što je još gore. NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". silovanjima. U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. Ako mrzite. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. demonima porobljena svest. NJegov glavni posao je opadanje. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e. nasuprot biblijskim i Božjim. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. okrivljavanje. Ako to radite. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. 8. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. on to radi i fizi ki i psihi ki. 5. kako bi ih naveo na svoj posao. zavidite nekome. pošto mora da laže i kleveta Boga. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. perverznosti. On sve smatra svojim i prisvaja. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu". Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4.nepoštovanjem roditelja. želi što više da ih okrivi. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta. otima i lopov. 6. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.sotone! Tako e. pošto je silexija. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . Nasuprot svima njima. kao izvoru njihovog života i postojanja. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta.to je božanski zakon. pošto je prestao da poštuje svog Oca. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. vrhunski zakon. nametnuta je kao vrhunski princip." " ini kako ti je volja. 10. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta.g 3. pošto on mrzi ljude. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. Stvoritelja. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. da bi što više ponizio Boga. 9. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. a tako e i njihovom Stvoritelju. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. nemoral i niske strasti. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. "Bog mu se sveti". da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. srušiti Božji zakon. On mrzi ljubav. sve što ovek ose a intuicijom . kako u vlasti .

i nau i tako ljude. ali se radilo o istom kultu. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris. Val. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. jer SUPARNIK VAŠ. Približite se k Bogu. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju.). Astrologija . stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. Lucifera. najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. prvobitno.."161 Lukavi mamac. O istite ruke. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. mason 33. kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. u obliku obožavanja kosmi kih.odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . Mitra. ovek je obožavao Sunce. popravite srca svoja. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije.Isus Hristos. AVO. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život. Sotona se. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. a ko izvrši i nau i. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana."159 Jedino rešenje. naravno. vrhunskog boga astrologije. o tome kasnije.. Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite.. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. pozivam vas . Pan. nepostojani. Bahus. a protivite se avolu. Albert Pajk. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. kao Bog se nije promenio. ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci.. gledali su u nebeski svod.hiljadama godina ranije. Amon-Ra. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova. i pobe i e od vas. i drugi. Vaal. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac. itd. i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. Kvecalkoatl."162 ". u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. sli ni masonima. NJegove re i su važe e sve do danas. u . i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. i on e se približiti vama. grešnici. koje vam mogu predložiti. U svim starim religijama vode e. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. Ali. Tamuz. planetarnih i zvezdanih bogova.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca.

meksi ki i aste ki mesija. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora.. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima . homoseksualnosti i lezbejstva. personificirali su ga kao Bramu.tamu. u skerletnoj ode i. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen.j g j .prinošenjem ljudskih žrtava. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo. Malkarta. g . dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca.. Pošto postoji dobro i zlo. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. eto. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima. muško i žesko. žene. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. Ozirisa. 1519. bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima.Suncu."167 Zbog toga. proro anstvo ispunjava. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. Mitru i Apolona.). pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu. Sve one imaju velike sli nosti. aut. dvopolan. njemu su se prinosile ljudske žrtve. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. mada sami nisu imali brade. Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija). pa ak i decu. "NJen ritual. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. srca su jeli sveštenici."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. gutao je bezbrojne ljudske žrtve."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. Amona. aut. i kao muški i kao ženski. i osnovao državu. Izvršivši poslaništvo. okrutan i krvožedan. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. odnosili su ku.prim. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi. Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. zba ene sa stepeništa piramide. Adonisa. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio.Sunce. obdario ih mudrim zakonima i religijom. a trupove. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru .) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . Vala. j p .)."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu . njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine.ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. Peti sveštenik.... "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. iako je ovaj bog smatran dobrim. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima .prim.. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja. ne isklju uju i dojen ad. Krišna je u hinduizmu bog .. muškarce. On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). nevidljiviog boga. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti.. rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce.

Ali to nema veze sa astrologijom. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . pa i u astrologiji. nego samo literarnu. simboli kih poruka. SUŠTINA MISTERIJA Dakle. Ko stoji iza ovog simbola? . jer su po njihovom mitu. naravno.. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. stepena. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. Palestini (nekadašnjem Hananu). to nije samo stvar prošlosti. kao što nije ni dan . jer ono je izvor Svetla.. Još uvek se i danas u 20.danas ve ini ljudi.Misterije. Sumeru. Nažalost. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše.i dobra i zla."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: .masona: "Svako od paganskih bogova. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. stepena) anti kih misterija . To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. to nije slu ajno. One su bile prisutne u svim versko . Ali. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju. Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu.Vide emo uskoro. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. šifara i simbola. Hol (Mainly P. a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME. staroj Vaviloniji. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije. nije bila poznata. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. Tako e. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. ili "hieros" ( ) = svet. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca".okultnim pravcima. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra. pored javnog i otvorenog obožavanja. Time se zlo opravdava i ovekove uje. U narodu ta injenica. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca.satanizma. koji je posve en tom istom bogu Sunca.Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. sistem skrivenih. koja je osnova svima njima. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana. doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE."173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu. vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana.

poslovnih. "3."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. Upravo zato je i astrologija tako popularna. kad je re i o astrologiji. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije. navodno. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma.. jedan za širu javnost. uspeo da prodre u njih. kao još uvek nerešenima."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). ekonomskih. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). ne samo nekadašnjeg anti kog doba. "2. koju oni. ko nije pokoran sistemu. skrivene u BROJEVIMA. sukobljava ove anstvo u 20."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. naravno."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti".ona za javnost ima jedno lice. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva. Pošto je astrologija misti nog porekla. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne.ove Anti ke Misterije bile su. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. politi kih.. U suprotnom."176 Da se ne bi tako lako otkrile. za nju važe ista pravila . a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore . Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180. jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. Kao i sve stare misterije. "posve enima". i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". U RE IMA I U SIMBOLIMA. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju.sveštenike."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima.. sem putem SIMBOLA. koja je duboko ušla u te Misterije. zaodenuto velom duboke misterije.nepoznato. koja je poznata u narodu. moralne i socijalne probleme sa kojima se. Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih. on kaže: ". Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola. To zna i da je astrologija..nema sumnje da su posve enici iz Gr ke.. pa i ratnih. Tako e. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. Ove Misterije su. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. ve i današnjeg. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . u RITUALIMA. S druge strane."183 I to. veku. etvrto . "4. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života.. ONI PREKRIVAJU TAJNU. Oni koji poseduju znanje tajni. . nikako ne žele da otkriju javnosti. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti. a u tajnosti drugo . intelektualne. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama.stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima). bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema.

dok god su bili uspešni. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. što mnogo govori. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Ali. u protivnom oni. Narod je pla ao danak adeptima. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. što može i da ne u ini. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. u svim narodima i vekovima."Bog" (koga hriš anski sveštenici.tradicionalni. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. nedos-tupnim ostalim ljudima. formalisti ki. Adepti (inicijati) e. astronomijom i svim vrhunskim naukama.na istoku. upravo sveštenici baratali matematikom. jer on može ODLU ITI da se ne vrati. navodno." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. I zato je trebalo moliti ga neprestano. pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . A kada bi to shvatili. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. što su im merenja postajala preciznija. Me utim. Ohrabriva e obožavanje Sunca. mnogo više je pitanju onaj drugi. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. bilo jednom u šest meseci. Zna i. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. fizikom. Mogli su ak da predvide.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. da ne bi došlo do katastrofe. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost. a na mesto "Sunca" . Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. dakle. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. koji rade na sli an na in). ne e posredovati u njihovu korist.. "niti bog koga treba obožavati.. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate . adepti. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). a uve e zalazi (kao da umire). samo Bog. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. Da bi predstavili svoje rituale važnima. Me utim. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . sveštenici su morali da predvide kretanje sunca. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. Ili. Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. i Sunce se ne e pojaviti. jer on može odlu iti da se ne vrati. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. ve dobrovoljno. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. ini se da luta po nebu. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. adepti su izvodili divne.

aut. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. itd.prim. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . milenijuma pre n. Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. Mesopotamiji. 'Vaal-hermon'. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. ako ho ete da im budete lutke . Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'."187 Dakle.. Tako e.) je bila Anat. 3. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod". on se smatrao odgovornim za plodnost države.7. Po ev od Nevroda (oko 2200. g. aut. kao glavnog boga prirode. Dakle.prim. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. ere). ali kada su svi njeni napori propali. kada bi znali pravu pozadinu. uzela svog mrtvog brata. to vam ne savetujem.. Etvaal188 itd. 8. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. "Gospodar". i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. Dosledno toj praksi.nije jasno.samo im verujte! Me utim. kao u nazivima 'Vaal-gad'. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim".). i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. gde je on . izvorima. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE. itd. a njegov suparnik je bio Mot. Mi vidimo igra a. stenama. 'Vel-fegor'.. kao na pr. Valtasar. Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. tog posebnog podru ja. 'gospodar'.). i zato je bio poistove ivan sa Adadom.ere) nadalje. pošto je tekst odlomljen). Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1. "muž". Palestini. Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. 2. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. bog suše i vreline. na pla-ninskim vrhovima.33. pre n. On ozna ava boga Sunca. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova. On je bio bog oluje. tj. kasniji carevi u Vaviloniji. i odnela ga na brdo bogova. Ime Hananskog boga.11.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota .

Isto važi za sve okultne. magijske pravce. Albert Pajk. Svetlosti Života. donose i novi život poljima i vinogradima. kako su Hananci verovali. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca.Mesec upravljaju godišnjim dobima. To jasno svedo e i njihovi: ."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM.Palestine. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem."191 U itavom Starom zavetu. koji je oli enje Sunca. koji obožavaju Sunce. i hananskog boga Vaala. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. smatralo se. a onda naglašenije.. Sa slovom Jod u centru.. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. uzela svog mrtvog brata. univerzuma i Sunca. oplakuje Ozirisa."193 Naravno.. i gle. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. ima kabalisti ko zna enje božanske energije. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. Izis. koje kao izvor materijalnog svetla. Dobra i Lepote. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. jedan od vrhunskih masona kaže: ". i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. U masoneriji.prim.. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša.svojem besu nadja ala i ubila Mota. aut. ILI SVEVIDNOG OKA. po kome bog . Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . u stvari obožavaju astrološko Sunce . boga Ozirisa.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. i donose plodnost."190 Slede i tekst kaže: ". dvema glavnim sezonama Sirije . a i danas u magijskim pravcima i kultovima. odeveno u crno. Dijane ili Ištare. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet"."192 Masoni. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. Vaala itd. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. koji je vrhunski cilj astrologije. letom i zimom. Posle toga.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. i rezultovali su. kao simbol suverenog Autoriteta. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. ili Ozirisa. da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no.Sunce i boginja . gde je on vaskrsao u novi život. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. koji opisuje stari vek."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. bratstvo.). boga prirode. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla. i odnela ga na brdo bogova.

masoni: "Kada kandidat (masona . Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. Stoga."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana."197 "Ovaj ritual kruženja. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. tako i istorijske izveštaje. i jaka. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost.. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. podu avanje kruženja nije samo puka parada. njegov bog. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja.) napravi prvi krug po loži. nalazi se na Jugu. a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). od davnina do danas. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG. oko oltara."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. Jedno snažno svetlo. hindusima i drugima. kada su pravili krugove oko oltara. igranja oko vatre.. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju."202 " = "Bogom nadahnuto"). glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion."196 "Ova praksa. korak po korak. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici ."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre. Smatralo se da je to ritual pro iš enja. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije. kruženja oko crkava u procesijama. Semitima. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja. itd. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce. jednog od dvanaest sinova . SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. on. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem.prim."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. stvaranje kruga u magijskim ritualima.. ve ceremonija od zna aja." 201 Ona ima kako verske. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. igranja u narodnom kolu.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra.. aut. ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa.

ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove. a on se obrija i preobu e se. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . sluga zapovednika stražarskog. nasuprot svim lažnim izmišljenim. On je bio jedini pravi Bog.Jakova. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. Pa opet zaspav usni drugom. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih.10. što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. i stadoše pasti po obali. gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. Korin anima 2. i brže ga izvedoše iz tamnice. U tom se probudi Faraon. zaodenute simboli im jezikom tog vremena.nisu poticali od iste natprirodne .magijske sile. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san.simbol božanstva plodnosti). Mudrost Božja nadmašuje. za razliku od egipatskih.11). i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. egipatski faraon.vra ara. oni su bili mudraci nacije. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. proricanjem budu ih doga aja."203 Izraz GATARI. i pripovedi im što je snio. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao. i mi mu pripovedismo sne. pne. ."koji objavljuju magijske ini". koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. a onoga obesi. BOG E JAVITI dobro faraonu.. vladarske dinastije Hiksa.. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. I gle. i stadoše pored onih krava na obali. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. I gle. krave ."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja. pripadnik 16. ružnih i mršavih. On je li nost.' Tada Faraon posla po Josifa. a on stoji na jednoj reci. praoca izraelske nacije. Taj Bog. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. niti je bio bezli na kosmi ka energija. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . on nam kaza šta iji san zna i. U tom se probudi faraon i vide da je san. usnismo u jednu no ja i on. budu i van o evog prisustva. koji se ovde spominju. A iznad svega. Utoliko što je Nil. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil . magijom i prizivanjem duhova. davne 1669.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . koje ljudi prave da bi im se klanjali. te iza e pred Faraona. s kojom su oni imali kontakta. Dve godine kasnije.. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. odakle su mršave kao i debele krave izašle. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon. Ukratko. nije bio jedan od dve stotine. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e.izvor života. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova. i bili su uvari okultnih ume a. koja ose a. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. hijeroglifskim spisima. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih.

Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. Tu su živeli bezbrižno. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. bili su potpune neznalice. te je narod preživeo. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. jer e biti vrlo velika. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. otac i cela familija. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. oja ose a. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU. Sedam lepih krava jesu sedam godina. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. Naravno. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. oje jud p a e da b se a ja O je ost. A onda.). A iza njih nasta e sedam gladnih godina. onda može da bude tako. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. (Naravno. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. za sedam rodnih godina. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. Me utim. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. Naravno. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. Ali.prim. da bi spasio itavu naciju Egipta. A sedam krava mršavih i ružnih. odakle su dolazili da kupe hranu. Za to je izumio posebne silose. aut. Josif je otvorio žitnice. Sva mudrost najve e škole magije. Ne samo u Egiptu. . nego i u ostalim zemljama. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . kao pravi doma in.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. asup ot s a š je . koja je kona no preseljena u Egipat. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. što iza oše iza onih. silose sa sušenom hranom i prodavao. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. bez obzira na okolnosti. zajedno sa Josifom. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. sve što je moglo da se uskladišti. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. ve je predložio i REŠENJE. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. magije niti praznoverja. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji.Mojsijeva 41. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. i neka uvaju. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. a preko njega i mnoge druge. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje. I NA SKORO E TO U INITI BOG. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. kada su došle gladne godine. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom.og. U tom trenutku. jesu sedam godina. to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO.37-57) nalazimo da je Faraon. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom. posle savetovanja sa mudracima. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna.

I do oše i staše pred cara.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja. postavši "pripravnik". sa kojima su. Po njihovim obe anjima. ere. I što car ište VRLO JE TEŠKO. Misailu i Azariji. koji je na žalost . Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. pre n. Me utim. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una.adepta originalnih. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. i kaza stvar Ananiji. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . kao takvih. Donekle. Iako nau eni tim znanjima. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti . god. vra ara . oni su bili dobri arhitekte. pre n. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. ere. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. tadašnjost i budu nost . graditelji. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . drugovima svojim. koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja. Zato nije udo što je od njih. Kao takvima."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. pa emo ti kazati što zna i. pre n. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. bili su u pravu. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. Nadanje." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. samo oni mogli da komuniciraju. pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. pre n. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno.zaboravio. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama.njegov san. godina je prema tome 604/3. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i. navodno. g. ere) usni Navuhodonos san.apsolutno sva znanja i mudrost.. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa..ere). 2. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. mudraca. i prihvatljivi lekari.'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. astrologe i nau nike.

MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI.. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. do kraja istorije ovog sveta. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. astronomiji.boga Sunca. me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. a posebno u Vavilonu. u to doba na istoku. jedna Vaala . SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. astrologija ima svoju terminologiju. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. kada je u pitanju ovako važna stvar."218 Ina e. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. i tuma enje mu verno. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO. druga Boga Jahvea . ali ovo je nadam se. GATARI. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. koja ništa ne zna i neupu enima. ZNA ŠTO JE U MRAKU. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE."216 Kada je došao do cara. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . današnjom masonskom terminologijom . kad si mogao otkriti ovu tajnu. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. književnosti i pisanju). Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima. i uvek su predstavljale suparni ke bogove.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. san je istinit. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. ovaj mladi je znao vrednost molitve. Proroci pak. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. hvalim i slavim. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . medicini. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. On je bio siguran da e Bog. Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220. I ON MENJA VREMENA I ASE. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. ak i "nerešivih" problema.Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka.. Bože otaca mojih. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI.majstor 34.Stvoritelja Sunca i celog svemira. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. fizici. niti u namere Božje. pa i ne postoji )! Me utim. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. Tebe. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. stih). pošto ona nije tako poznato u javnosti.

zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. ili. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata. astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. egzaktne nauke..Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. zvane pozitivni. me u njima i Julevno. zvani negativni: opozicija (razmak od 180°).). uzimanje u obzir prirodnih zakona. ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena. i 'lambanein' Šlambanein .sudbine.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta.aspekata.). Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus.5 (razmak od 135°)."(od gr ke re i 'astron' . njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima. kao i za sve ostale astrološke ideje. Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. zajedno sa me usobnim uglovima . dok je obrnuto nemogu e. sekstil kada je razmak 60°."(ili konfiguracija). ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi.prim. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. O ito. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju."222 Od vrste tih uglova . kada nai ete na njih. u astrologiji to nije potrebno. Kompletan horoskopski krug. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja. ne sve."225 Tako e i ovde važi pravilo. niti stvarnog uticaja. a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n. On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. Taj raspored nije stvaran. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice .). Me utim. koji su konjunkcija (združivanje . kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta).. za razliku od astronomije. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude.). kao što smo ve saznali. koje podjednako deluju na sve ljude. Me utim. Da bi bili razumljiviji. da li su "pozitivni" ili "negativni". Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa.prim. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. itd. ve zamišlje-ni. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema).. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). zvezda.Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. nisu stvarni. u kojoj je sve "astronomski" precizno. Ali.e. aut. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. ascendent. danas odba enoj. uzeti). vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. što je bio u upotrebi do XII veka. aut.. aut. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti . Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. zasnovan na astronomskom prikazu. Oni po ivaju na staroj. Tako e. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. kvadrat (razmak od 90°).prim. ASPEKT . ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje . Neki astrolozi s kraja XIX veka. aut. ASTROLAB . trigon kada je njihov razmak 120°. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°)."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku.prim. ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka.) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . Prema njemu. polukvadrat (razmak od 45°) i 1.Šastron ."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama".prim. Iako ima neke elemente nauke. aut. ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224. razlikujemo više harmoni ne aspekte. U tom slu aju su druge manje važne.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku . ASCENDENT .) u znaku koga pokriva prva Ku a.

Identi no 360° u krugu. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT . Uran i Mars. ". koliko su ih videli nekašnji Egip ani. isto važi i za negativne aspekte . Time je svaki Mesec.. prema u enju astrologije.demoni. a neki i zli."232 Ina e. sobom. Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život.. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. koje astrolozi esto definišu sa intuicija.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°. ose aju se dobro. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana. Prema tome. inteligentni psihi ki uticaji na oveka. ili uticaj. DEKADE . Me utim. Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . kao što su Neptun. koji nije stvaran."230 Ono što je re eno za aspekte.me usobne uglove planeta. to je domicil planeta. u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. "stanište" jedne planete. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). u zavisnosti od datuma ro enja. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne. pa prema tome ni negativni položaji planeta . Naravno. koji su upravljali ljudima."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca. ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni.. NJihov je uticaj najmanji u . ve samo zamišljeni. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. ili nebeskog tela. na-ro ito dnevnim. DOMICIL . Prema tome. jedna ku a od 12.227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. DIREKCIJA . Saturn. Oni vrše direkciju. bio podeljen na 3 sobe po 10°. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku."Svaka planeta."Sinonim za nepovoljan aspekt. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti.. Time je svaki ovek.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. ovaj pojam ozna ava "stan". "U nekim znakovima su gospodari. to nisu hriš anski. koja nije u središtu planetarnog sistema).disonance nisu realni. ve stari anti ki paganski bogovi."229 od kojih su neki bili dobro udni.Zapad. pod upravom lokalnog "boga"."226 Ina e. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj... Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. nazvanih dekade. Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta. DNEVNI PROLAZ . u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". disonance. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu.

astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une.gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka. jedan kao znak ro enja.uticaji dva znaka horoskopa. opet ne bi mogla da bude ta na.naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. Me utim. Ako ih neko izgoni. isto politeisti ko shvatanje sveta. DOMIFIKACIJA .jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka. progone i sl. ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja. ko su oni? Da li su pravi bogovi? . onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima. re i domus. Jednom re ju. sposobnost gospodarenja. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna. ni opravdanih nau nih osnova. DOMINANTA . Kako je to mogu e da nebeska tela. a da su na tu im teritorijama ugrožene. u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova.na in proricanja . Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima. prognani).Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova. GEOMANTIJA . posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i .priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta."(od lat. DOMINACIJA . GLEDANJE U KARTE . Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. j . Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom.. svoju teritoriju. razmislite koliko u svemu tome ima logike. koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta. onda je to me usobni rat. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. izgnane (?!).gatanja.zodija ka . koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta."pozicija planete u njenom domicilu.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. pa ak: ". koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu . aut."234 Pošto su sazvež a stalna.latinski naziv za blizance. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda. Tu spadaju: . Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . ku a).prim. GEOCENTRI NI SISTEM . Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova ."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). a raspored ku a zavisi od datuma ro enja.). Me utim. . što je ista paganska mitologija). znakovima gde su u egzilu (u izgonu.i elementarna .Planetarna dominanta . i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. GEMINI (GEMMINI) . Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta. Svakako. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima.aspekata. osim mene nema boga. proganja.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji."237 . iako geomanti tvrde suprotno.."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja.g p . ve Sunce.

Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom.241 EFEMERIDE . Biseksualnost je tako e magijskog karaktera. 8. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. Tako e. Pre svega.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. one su i astronomski podaci o dnevnom. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . ne treba suviše podcenjivati ovu kartu.red Vitezova Svetog Graala. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no ."238 Ovde se iznose interesantne misli."240 EZOTERIJA .Gnosti ka Katoli ka crkva. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . sedmi nom. uglavnom psihološke trikove. plava i crvena. On po tome nije sasvim loš. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. koje ina e odražavaju okultna shvatanja.red Malteških Vitezova.red Iluminata. 9. što samo po sebi nije kobno. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane.na temelju astroloških simbola.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). Za sve te položaje koriste se postoje e karte. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni. 3. 6. satanski.red Vitezova Hramovnika. kao i pohlepe. a dobro zlo. Me utim. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. AVO . Me utim.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji".Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri). Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. ali se one ne smatraju kobnima. 2. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. 4. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru.red vitezova Svetog Duha. 10. Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. ni jedne re i osude.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). ocem laži. pojavu podsvesnog. 5. ženskih grudi i muškog tela. instikata i niskih strasti. koristi samo kao masku za još gora zlodela. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. Zato oni koriste druge.magijskom naukom. 7. prisutne u magijskoj praksi. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil.red Vitezova Svetog Groba.sotona nije loš. NJegove boje su žuta. kao i svakojake perverzije. minutima i sekundama). Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti. Od njih evo samo nekih: 1. i u stepenima geografske širine. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. Predstavlja biseksualnog avola. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo. Sve što uradi prividno dobro. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. on je samo ono uro eno zlo u oveku. što je osnova i astrologije. O ito da astrologija nema ništa protiv. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa.

bukvalno prevedeno. On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju.položaj planete suprotan njenom domicilu. ELONGACIJA . ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. Sunce se. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova. EKLIPTIKA . nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. karakteristika samog Lucifera. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu.5° geografske širine. Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca... Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. U stvarnosti nema egzila."246 . zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta. Smatra se da je to prstenasta traka širine 18.u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima."242 "... pa se ta osobina pripisuje planetama. na osnovu Biblije. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem. izme u dva ozna ena datuma za taj znak. EGZALTACIJA . a ne samo neki ograni eni domicil (stanište).svoju teoriju. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. jedan aspekt opozicije za sve planete. ZODIJAK .. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. što je na duhovnom planu. tj. Dakle.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka. osim Venere i Plutona. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. mestu boravka. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem.. "životinjski krug".. EGZIL . O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. naravno.. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka. zona nebeskog svoda ". sposobnosti i znanje ."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°.

"Ima ih 36. a Biblija . Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost.. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. od 30."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva . Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori).ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima.duhovi pakosti248 .) s mirisnim esencijama. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. ingredi ... Jasno je da ovo nije stvarna putanja. u torbici itd. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život.avoli. okultnu dušu i okultne vibracije."251 Ovo nije retka pojava. Celi zodijak .. ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije. Eksperimentalno se to može lako utvrditi. koje odgovaraju odre enom duhu. i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. li nog elementa vezanog za osobu astrologa. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu. 15.Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. ZODIJAKALNI DUHOVI .demoni. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima.3. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a . Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. Da bi im se zahvalili. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama.droge). U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove).ulazak. a drugi za uvo enje intuicije. Pitanje je: ko je izvor te intuicije? . u xepu. Drevni Vavilonjani su ih nazivali .putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa.. koliko sadrži jedan znak. Ono što njima daje uspešnost je intuicija. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. ve samo zamišljena. To je u stvari glavna suština astrologije . Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu. KARTA NEBA . INGRESIJA .demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta. Azentaher itd.4. drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. Uglavnom. pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje. Zenaker. Pošto zodijak u stvari ne postoji.. koja nema stvarne astronomske osnove."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova.4. Ako ste ro eni 26. koje je drevna vavilonska nauka nazivala . Jedni su bili za verno držanje tradicije. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba.unutrašnji ose aj ili predose aj.demoni. INTUICIJA . vaš duh je Asikan. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova.j Dakle. 8.poti e od latinskog ingressus. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. u nov aniku.. jedan Mesec). Oni su zaštitnici.

esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa. dekada.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . KU E . Važnija je tradicija. Zato. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. nebeski svod. Ipak. a kada se spominje soba . karta neba.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. rasporeda zodija kih znakova.KARTA NEBA .združivanje . ali po druga ijem rasporedu). on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. je podeljen na 12 delova. "To je ono što se naziva tema ro enja. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji. Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba. Sunca i Zemlje. Šta više. ku a (tako e 12. kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja."252 Me utim. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova. svih važnih elemenata i ta aka. te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). ili sobe od po 10°. Tako e."253 Zodija ki krug. sa položajima planeta u trenutku ro enja. kada je u sredini i ne menja svoj položaj. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . kada se govori o ku i.položaj na nebu. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. podku a. KOSMOGRAFIJA .sastoji se od kruga obeleženog stepenima. kada su na istoj liniji. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. kao i znakova. ili horoskop. u stvari samih demona. Sve ostalo je manje bitno. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. sa po 3 dekade. Ipak. KONJUNKCIJA .Sunce. Zovu se ku e . u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. re je o 1/12 zodija kog kruga. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. tj."254 Ova izjava je sve kazala. Ono što je važno u astrologiji je intuicija. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu).podru ja neba od po 30°.

HORIZONT . Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. a naro ito sa alhemijom. izražena u stepenima.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. HERMETIZAM . koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. aut. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare. medicina i muzika. glavni pali an eo. TABELA KU A ."258 Hermetizam kao pojam.pojam za Sunce i Mesec. .). HELIOCENTRI NI SISTEM . "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka.autori astrologije. astrologiju to ne interesuje.n. ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika. To je pre svega zato što astrologija nije nauka. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. koji obasjavaju Zemlju. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!).linija za koju Sunce zalazi. smatra se prema okultnoj tradiciji. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. pre svega magijski paganski sveštenici. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. astronomski prona en i dokazan.geografska širina ili ugao položaja neke planete. Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. pa i samim biblijskim Luciferom. a slepac slepca ako vodi. a ne za obi an narod. poslednjeg velikog egipatskog varaona."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. astromonija. poti e od Hermesa Trismegistusa. Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom.prim.e. Na latinskom naziv glasi LUCIFER. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. p.dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski . HALDEJI . astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. Me utim."255 LONGITUDA ."256 Dakle. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova". oba e u jamu pasti. SVETLONOŠA . Ina e.nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. Me utim.nau no ispravna. oko toga nema opšteg slaganja. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje."U toku svoje istorije. ve okultna religija. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima.) asove ro enja. nego naprotiv .pravi nau ni raspored planeta.

Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana. mi smo u svemu programirani. zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. ak i ako se baviš astrologijom. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. Neko upravlja nama u svakom trenutku. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. nikako da osudim bilo koga. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji. sa uvo e-njem zodijaka. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana.HOROSKOP . Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima.prim. iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije. koliko god se tvrdilo druga ije. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. Zato ne treba gubiti vreme oko nje."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. ova re postaje sinonim za zodijak. a još manje u hriš anstvu.). Me utim. a kasnije. dragi itao e. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. Prema tome. i skopeo (skopenj) = posmatrati. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. aut. Me utim. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna. prora una i karti neba. CIKLUSI . i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja ."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja. KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u ."259 ULA . To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju."261 Zato. jer to je njena svrha. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. Kada se dublje u e u njega. radi lakše manipulacije lakovernima. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. ona nema nikakvih realnih osnova. a ne preporu ujem ni vama.

Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa. koji je zaštitnik lekara.. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. na primer. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. kao što je. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata. koji treba da "prosvetli svet". Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. Indija. koji spasava svet."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama. Bog medicine Eskulap. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). a ponekad su nosili naziv Hidra. O upotrebi simbola zmije. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti. simbol medicine. i univerzalnog spasitelja ove anstva. Po legendi. Indonezija. ali i u Africi .U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije.. Oni su bili istinski Sinovi Svetla.. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. astrologije. predstavlja i boga Eskulapa. A Eskulap je.. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs."267 Dakle.. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija. ili Zmaja. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap". zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. kralj svih bogova. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla."263 Zmija koja predstavlja Sunce. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog."265 Zmija je dakle. koja je opasna po život. Me utim."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja.. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA...naro ito u Egiptu.. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. NJihov simbol bila je Zmija. zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI.tajanstvenog.). Japan. te prema tome i vrhunski sveštenici.. i ba en u podzemni svet. kao i u mnogim plemenima danas. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet". magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. ili Asklepius.

Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . simbol Sunca. gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl..273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. U nekima je on okružen Zodijakom. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). Za Vavilonjane."proricanje (pomo u) zmije".274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. ili njegove duše. koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. koji se koristi kao njen simbol.SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. "Kulkul . pa i nosi njegova obeležja. odakle originalno poti e.Sunca.kan"268.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". u obliku kobre spremne za napad. U Kini. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S). on prikazuje onoga koji je svetlonoša. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova."zmija". zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. dana. Asirce i Hinduse to je bio paun. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao . I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima . Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. Pagani su verovali da."Kulkul" .svetlost. emu je bila pridružena i munja. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. Kasnije e o ovom broju biti više re i. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. Kao i latinska re Lucifer (LUX . latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive. Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. i poznatog paganskog proro išta. Dakle. boga vatre. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. kada oni umru. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. Japanu i Indiji feniks je. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) . FERO . (Od zmije u stvari i poti e slovo S. sjajan). ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. kao paun.270 (Jasno je da se radi o Veneri). Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul. u Indiji. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu". sli no zmiji. na injen 1628.nositi. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul .svetim tajnama. poduprt sa 12 stubova. Time je okultistima predstavljan ve ni život. sjajan. Ali. svetlonoša."divna ptica" i "Kan" -"zmija". sotonu. Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca.

'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. Otkrivenje 12. Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo. Sunce predstavlja Ludifera.demone. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. i baci ih na zemlju. jer nema istine u njemu. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale.s ljudima). koji vara sav vasioni Me utim. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha. nego s poglavarima i s vlastima.. I posta rat na nebu. koje i Biblija predstavlja zvezdama. Kada se u astrologiji govori o zvezdama ."281 . A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( .'"276 Sasvim je mogu e da je.. ona nekada u raju bila ptica.3.. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske. pretvorili su se u an ele tame i zla . Prvobitno u vreme drevnog Vavilona. . i ne stoji na istini.krvnik ljudski od po etka. Me utim. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije. Lucifer . ta zmija. a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet. Me utim. kad govori laž.44). kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju. Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih.. i zba ena bi na zemlju. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. koji su prešli na njegovu stranu. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu"."279 AVO I SOTONA. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. To je ogroman broj. to i nije udo pošto je Sotona ".nekadašnjih Božjih an ela. Dakle. NJihov "bog" je to tražio. "pali duhovi". i s upraviteljima tame ovoga sveta. i an eli njezini biše s njom.astralnim bogovima. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. koji vara sav vasioni svet.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. Time dolazimo do zaklju ka da zmija. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. kao simbol boga Sunca..sotona nije došao sam. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . koji ih je vodio u službu zla. i zba ena bi na zemlju. I zba ena bi aždaha. pošto ga i nemaju. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava.A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. Me utim. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. Prema re ima Isusa Hrista. krenuvši za svojim novim vo om." (Jovanovo evan elje 8.. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak. Me utim. nije niko drugi do sam sotona.

jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. retko koji lekar ne puši. ve živom Bogu. ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. poslovnih saradnika. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. ispravni stavovi i veli ina karaktera. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Nažalost. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi. da je astrologija na pogrešnim osnovama. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. ili novca. duhovne snage. "koja vara sav vasioni svet".Svetog pisma. Me utim. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. ljubavi. Jednom re ju . On je ograni en i deluje samo u svom domenu. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. Naravno.Dragi itaoci. "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani".ljudi koji se klanjaju Luciferu. To emo videti iz narednih poglavlja. Sotona nema vlast nad nama. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . privatni život. Možda nas to malo zbunjuje. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. Ona ulazi u pitanje braka. a drugo prava životna mudrost. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. vaspitanja. Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. me utim. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. potpuno nenau na. uti e na posao. NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. Na primer. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji."Vo a". ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih . te više ne mogu da zdravo rezonuju. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi."283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. dezorijentisani. i danas znaju. LJudi sve više postaju lakoverni. kada više nemamo ništa u rukama. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . Iako su znali. Jedno je intelektualno znanje. pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. i to je . Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. retko ete na i lekara koji ne pije. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . izbora prijatelja.

a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. Astrologija. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. interesantnih lanaka o astrologiji. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. Me utim. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. Na taj na in postaju neuhvatljivi. nerazumljivu za ostale. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. ak ni izme u samih astrologa.radi se posao. Da bi izgledala što intelektualnije. vrši se isti efekat. U astrologiji. Kona no. Oni naj eš e traže velike sume. Daje se objašnjenje. 2. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. pred vlastima sve je legalno . prora una. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. sve je to. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. ube ivanjem u opasnosti od okoline. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. Oni mogu da steknu. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. stepenasto hijerarhijski put. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. Oni imaju svoju terminologiju. koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude.Da bismo to još bolje razumeli. samo more potpuno beskorisnih informacija. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . Me utim. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Sistem je tako perfidan. ako uložite u opkladu). kako nau no. potpunom zavisnoš u od u itelja. držanjem seminara o astrologiji.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Osnovni cilj im je novac i profit. tako da se osoba napravi glupom. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. ve to ine astrolozi mesto nje. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. Da ih ne okrivili za nerad. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. ali se presko e klju na pravila. a katkada i sve imanje. Potencijalne kandidate zaposle. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. nažalost. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. onda imate u šaci kompletnu osobu. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. pekaru). Uvek je novac uklju en. Dakle. Oni nikada ne kažu šta vas eka. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. najnovijih astroloških otkri a itd. A naivni pla aju! 3. astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije. Kada dovoljno "isperu mozak". prodajom skupih asopisa i knjiga. odvajanjem od porodice. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. kome su se prinosile ljudske žrtve. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. otkrivenim u Svetom pismu. Oni to ine još na samom po etku. Naravno. stvaraju i utiske na neupu ene. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. Veoma lukav na in zarade. Što je najgore. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. odlaskom na neki put. I tako se stvaraju ekonomski robovi. samo na jedan suptilniji na in.

Ali.vladavine umovima. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude . u tom poslednjem sukobu. u liku planetarnih i astralnih bogova.i božansko znanje.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. .put života. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi.Novom dobu. biblijski nazvanom Armagedon. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. obožavanja Satane.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike.u ast sotone. Mi stojimo na prekretnici istorije. Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. dostupno svim ljudima putem NJegove Re i . ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji. Me utim. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog . U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . odaberemo onaj pravi . najve eg neprijatelja ove anstva. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . Naravno.Svetog pisma. Pred nama je više puteva. kao i njegovih saradnika. demona. Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful