DRAGAN MIRKOVI

ASTROLOGIJA I NOVO DOBA
Napomena:

Mogu e je da u tekstu knjige postoje nepravilnosti. Do grešaka je doslo usled prenošenja podataka. Greške e bit uklonjene im prilike budu dozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU

PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu nost. Nije udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danas postoji više nego ikad dosad. Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu nosti. Enormno veliki broj asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve ina predsednika velikih svetskih sila, muzi ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, sve velike odluke, svetski doga aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danas poprima status najpopularnije zastupljene ideje me u obi nim, ali i obrazovanim gra anstvom. Ne samo u svetu popularnosti ve i nauke, astrologija je našla svoje klju no mesto. Mnogi psiholozi, psihijatri, nekadašnji eminentni fizi ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa ak i mnogi lekari smatrali su, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau nom realnoš u. Zbog toga, zbog njenog u eš a u misli itavog ove anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje moderno vreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:

Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži emo odgovore u ovoj knjizi na jedan analiti ki na in da bismo došli do ISTINE o astrologiji, kao i o ve ini drugih na ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednog bazirani na njoj. Za razliku od ve ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi nau no kriti kim pristupom i daje nam jedno objektivno razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste, a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da e za ve inu od vas mnoge injenice biti neverovatne, ali su zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere. U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora emo da odemo do njenih izvora, za etaka, da bismo videli njene korene. Analizira emo njene osnovne postavke i u i u njenu srž. Vide emo i posledice bavljenja astrologijom. Ono što nas interesuje jesu injenice da bismo saznali pravu istinu. U tu svrhu koristi emo razne izvore, a pre svega istorijske i arheološke, koji e nam rasvetliti poreklo ove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide emo i šta njeni vrhunski stru njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni e nam dati ina e teško dostupne informacije. U istorijskom pristupu pomo i e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa uvanih izvora - Biblija. Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me utim, ona iznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogi astrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide emo i u kakvom su odnosu ove dve kategorije. Iz svega toga mo i emo da izvu emo svestrane i ispravne zaklju ke kako uopšte, tako i za sebe li no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove. Ono što je tako e važno je i razumevanje pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda za budu nost ove anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide emo sveobuhvatne planove njenih pobornika za itavo ove anstvo! Vide emo njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše emo mo i da razumemo i vrednujemo njen doprinos ove anstvu.

j

j

p

U svim grandioznim doga ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina no mora e da donese svoj kona ni sudbonosni izbor, od koga e zavisiti celokupni naš život i budu nost! Ovo e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve i doga aj za koji se u stvari priprema itavi svet. Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sada pristupa ni. Zato e biti prikazane ideje odre enih pravaca koje u po etku ne u komentarisati. Unapred se ogra ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih injenica bi u slobodan da iznesem zaklju ke koji se sami name u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja, kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu ujem vam da, iako su vam neka poglavlja u sadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnje misli. Time ete lakše mo i da razumete slede a poglavlja. Ovu knjigu posve ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici koju obra ujem u ovoj knjizi. Ona e koristiti i hriš anima i nehriš- anima, i okultistima i obi nim ljudima, i astrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da e svako na i korisnih saznanja koja e mu proširiti vidike i pomo i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao italac budete slagali ili ne sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu im bolje upoznavanje i razumevanje ne samo ove tematike, ve i opšte me uljudsko razumevanje. Smatram da svako od nas teži ne- em boljem i da svoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po etku naglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu ujemo. Ukoliko jedna ideja nije u redu, ili druga, to ne zna i da treba napadati onoga koji je zastupa.

Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi. Slagali se oko ne ega ili ne, najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima. Ni jedna ideja ili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba da vrednujemo kako svoje ideje tako i tu e, ali ono što je mnogo važnije je stvaranje pozitivnih me uljudskih odnosa. Svaki ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na in da mu se pomogne nikada ne može biti napad i preziranje njega kao li nosti. Smatram da samo istinom i injenicama možemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me usobnim napadima i sukobima.

U nadi da e vam ova knjiga pomo i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve i vremena i sveta u kome živimo, dragi itaoci, želim vam mnogo uspeha!

Autor

POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po etak i suštinu, ili je to nepovezano mnoštvo razli itih u enja i ideja raznih naroda i njihovih autora? U astrologiji svi pravci razli itih naroda imaju identi nu suštinu, a esto i sli nu terminologiju. Strahovite sli nosti svih tih pravaca upu uju nas na zajedni ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jedni drugih, u najve em broju slu ajeva, tako e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje je samo deo ukupnog kosmi kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla i izvora. Suština je ista, razli iti su samo termini i na ini prora una.

V

i

t l ških

i

t l

ij

E i t

k

i

ih

t lih

d ih i ili

ij

Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta, kao i svih ostalih naprednih civilizacija, kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine. Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi ove anstva bili su drevni Sumeri. Od njih poti e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalo što sa injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za etke i astrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva a civilizacija i svih znanja ove anstva.

ZA ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE

Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom, astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanja prenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr ku, a ujedno i dalekoisto im narodima, tako da se vide sli nosti u mnogim tuma enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema sa odre ivanjem "apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro ito za III milenijum;"4 (pre nove ere), mora emo da se oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastanku Sumera, kao i celokupnog ove anstva - Bibliju.

U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradova sumerske zivilizacije ija imena je arheologija dešifrovala pomo u klinastih zapisa:

"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred (bolji prevod "protiv") Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza e (u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".

Usput par re i o imenima ovih gradova. Vavilon je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvi dešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danas imamo bogatih informacija o anti kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode i grad u paganskom svetu. Ovde vidimo da je njegov osniva Nevrod, prvi monarh, najve i graditelj i vojskovo a. Prema prethodno navedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban ovek ije ime postaje ovekove eno u celokupnoj istoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima, ali se detaljnim analizama jasno uo ava da je to jedna te ista li nost. Bio je to NEVROD, prvi car i graditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije i Halaha, sadašnjeg Nimruda. Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnji Halah. O njemu govori vavilonski ep Gilgameš - kao o mo nom lovcu koji je preživeo potop i umilostivio bogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara Ninusa koji je prvi krenuo u osvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. O njemu kažu anti ki istori ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

"U Nineviji je bio slavljen kao bog Ninus, bog rata, lova i ratnika. NJegova smrt je kasnije imitirana u misterijama Asirije, Vavilona, Egipta, Gr ke, Rima i ameri kih Indijanaca."7

NJegovo egipatsko ime bilo je Oziris,

"rimsko Mars (što zna i 'pobunjenik'), anglosaksonsko Zernebogus ('seme proroka Husa'), vavilonsko Merodah ('biti hrabar, buntovan'), Moloh i Tamuz, feni ansko Bahus, asirsko Herkules, gr ko Dionisus, hindusko Krišna, meksi ko Kvecalkoatl i u svim starim i novim magijskim kultovima Pan."9

Dakle, sve fotokopije Nevroda. Iz raznih istorijskih izveštaja10 saznajemo da je Nevrod, pod imenom Ninus, prvi osnovao astrologiju, kao i kult obožavanja sunca. Na jednoj tablici sa klinastim pismom u Nineviji prona en je natpis da je Ninus graditelj Ninevije. Iz Biblije smo saznali da je Nevrod njen graditelj. Time definitivno nalazimo da je Nevrod - Ninus osniva sumerskih civilizacija, kao i celokupnog njihovog verovanja, celokupnog vavilonskog sistema.

PRVI POKUŠAJ USPOSTAVLJANJA GLOBALNE VLASTI
Sigurno se pitate, kako je ovaj jedan ovek uspeo da zarazi ceo svet svojom religijom? Otkud njegove ideje me u svim narodima? On je prvi pokušao da uspostavi jedinstveni svetski poredak gra enjem vavilonske kule.

"A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i. A kad otidoše od istoka, na oše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se onde. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj e vrh biti do neba, da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.' A Gospod si e da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi ove ji. I re e Gospod: 'Gle, NAROD JEDAN, I JEDAN JEZIK U SVIH, i to po eše raditi, i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da si emo, i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji."

Ipak, plan mu nije uspeo, pa je po eo da gradi i druge gradove koje smo ve spomenuli.

Gledano na prvi pogled, ovo nam izgleda dosta surovo. Zašto je Bogu smetalo da ljudi imaju jedan jezik i da jedinstveno rade na prvom i najve em arhitektonskom poduhvatu zidanja jednog nebodera u istoriji? Zar je On protiv napretka (kao što mnogi i misle)? Zašto nam je napravio toliki problem mešanjem jezika i stvaranjem tolikog mnoštva nacija koje e kasnije neprestano da se me usobno bore?

Kada bi ovo bio jedini izveštaj u vezi tog doba i ovog doga aja, zaista bismo imali opravdanih prigovora i sumnji na Božji ra un. Me utim, uglavnom kada je u pitanju Bog i NJegovi postupci, i i t j l d d lj j i d t tk i f ij K k d š ji t i t t

prema Suncu. koji u ve ini slu ajeva (na pr. ljudskim delima. i zato e on sagraditi kulu previsoku da bi je vode dostigle! I time e se sam osvetiti Bogu što je uništio njegove pretke. Usko povezan kult uz Nevroda."17 U svrhu pra enja svih doga aja i tajni svojih sledbenika izmislila je i organizovala ispovest. rasvetlimo malo ovaj doga aj." To je bio duh Nevroda koji ga je vodio u osnivanju pokreta za borbu protiv nebeskog Boga okultizam i astrologiju. Da ne bismo ostali neupu eni. . koji je trebalo da poveže ljude s Bogom. Plan da se gradi sinteti kim materijalom o ito je bio revolucionaran u arhitekturi..8. sina Noja.. kao utelovljenja boga Sunca. Time je prikazan zna aj drevnog Vavilona. da se ljudi proglašavaju bogovima. sodomije (opštenja sa životinjama prim. i velike snage u rukama. homoseksualnosti. "Va-vel" na (Haldejsko-aramejskom "Bab-ilu") zna i "Vrata božja". Me utim.prim. 1. to što su oni bili sre ni.opravdanje delima. ukoliko ponovo odlu i da uništi svet (potopom). i "Bavel" (na jevrejskom lbB . On ih (ljude) je naveo da ne pripisuju Bogu. kao što je Nevrod pokušao. mo i i izjedna avanju s Bogom. Svi napori Nevroda bili su upereni protiv Boga nebeskog.oni su verovali da je sakrament (sveta tajna . Vavilonjani su bili isto nja ki orijentisani ne samo geografski. U tu svrhu izmislio je religiozni sistem kojim e mo i ljude da veže uz sebe. Izraz "od istoka" pogrešno je preveden od jevrejskog "mikedem" (. a i vode i organizator celog ovog poduhvata NEVROD11 postaje osniva svih isto nja kih religija."balal") jezike i "rasu ih Gospod po svoj zemlji"12. Monahinje su bile hramske prostitutke.prigovori nastaju usled nedovoljnog razumevanja i nedostatka informacija.15 usko povezan sa sveštenstvom zavetovanim celibatom (neženstvom).14 Zajedno sa Nevrodom razvila je kult magije. moramo da upoznamo još jedan vrlo važan temelj kako astrologije.) i lezbejstva. Ti redovi su bili ". On je tako e govorio da e se osvetiti Bogu. kao i vlast da opraštaju grehe.upravo kao i danas. Time je stari Vavilon postao pojam i sinonim ZBRKE ljudskih pokušaja dosezanja Boga svojim delima. aut. Danas su one nazvane 'NEVESTA HRISTOVA'. ne vide i drugi na in da odvrati ljude od straha Božjeg.) svetih redova (celibata) ve i nego sakrament braka (stavljaju i satansku tradiciju iznad Božjih uredbi). hrabar ovek. i odvoji ih od Boga Stvoritelja. jer im je tom prilikom Bog "pomešao" (jev. Gospod nije dopustio. koji poti e od njegove žene Semiramide. Onda su one nazivane devicama vestalkama. Vavilonska kula je i bila zamišljena sa verskim ciljem . Isti duh nasle uju i oni koji se nalaze na vrhu hijerarhijske lestvice okultnih redova . ve i religiozno . sistem zasluživanja spasenja. 13. Evo šta poznati istori ar Josif Flavije. Hama. llB . Kao nekadašnji ateista to sam vrlo dobro nau io koliko ovek može imati neopravdanih sumnji samo zato što ne zna neke stvari. U stvari tu je i udaren temelj svih anti kih religija u kojima je osnovni princip spasenja . što emo kasnije sve više mo i da vidimo. kao da je to kroz NJega.11) zna i "na istok". On je postepeno promenio svoju vladavinu u TIRANIJU. aut.16 To je prikazivalo sveštenike odvojenim i svetim. Kao i danas .Mojsijeva 2. osim time što e ih dovesti u stalnu zavisnost od njegove sopstvene sile. LJudi su ih se bojali da ne bi na njih bacili crnu magiju."vrata božja") je pretvorio u "Balal" (na jevrejskom llB). PRVA BOGINJA PLODNOSTI Da bismo razumeli pozadinu astologije.dosezanje do Boga.že za vlaš u. bluda. što zna i "zbrka". Ova knjiga e vam pomo i da to uvidite. Tako njegov glavni osniva . koji su to morali da budu stati ki prora uni da bi jedna ovako velika gra evina Interesantno je zapaziti da pisac Mojsije koristi igru re i. ve da veruju da je njihova sre a rezultat njihove hrabrosti. otkrivenog u Bibliji. Time je sveštenstvo dobilo uvid u sve što rade njeni podanici. tako i itavog okultizma.dljm).verski plašt radi skrivanja preljube. u svojim "Kompletnim Delima" kaže o Nevrodu: "On je bio unuk. Odatle upravo i vodi poreklo rimo-katoli ki celibat. Osim toga. povezan je kult boginje plodnosti. služe i sveštenicima .

ime se prikazuje sve ono što se dogodilo s Tamuzom. a da je ona majka božja. vavilonske Ištar.21 "devica majka"22.1O. rekavši je da je to reinkarnirani Nevrod. homoseksualnost. bilo simboli ki.prim.5O. ili doslovno. Afrodite . car je odredio da ga ubiju strašnom smr u. na sve strane zemlje. izraelske Astarote. .Moj.rituala hramske prostitucije. Pošto je Nevrod-Tamuz ubijen.podanici. sodomiju (opštenje sa životinjama). Dijane. zahtevala je da joj se žrtvuju male bebe. Nevrodov otac. Time e se.boginje ljubavi i seksa. Is.46. njeno mesto prikazano je božanstvom Meseca. a onda bi ujutro odleteli svaki u svoj hram. nazvala ga je Tamuz.2. Zbog toga je nastao obi aj svake godine prvog dana meseca Tamuza. da se pla e i nari e za Tamuzom. aut. govorila je. U ve e njegove smrti svi kipovi sa svih krajeva zemlje sakupljaju se u hram Vavilona. time što e im se urezati znak krsta ("T" ili "+" kao simbol Tamuza) i izvaditi živo srce. Semiramida je bila obožavana u kultovima Atine . Likovi bi plakali i naricali celu no .). i da nijedan okultni red ne može da zaobi e Veliku Majku "svete prostitucije". u initi mir sa njihovim bogom Sunca (Nimrodom). . ili meksi ke Koatlik.6).boginje rata. "Kada je lažni prorok po imenu Tamuz propovedao izvesnom caru da on treba da obožava sedam zvezda i dvanaest znakova zodijaka (zodija ki elementi . Venere . kao i vlast da opraštaju grehe. lezbejstvo u okviru poznatog "Velikog rituala" u magiji . koji je postavljen izme u neba i zemlje. boginje Lune (meseca).boginje uzbu enja i seksualnih želja. OSNIVA HERMETIKE ."19 A kada je rodila sina. Vide emo. Hus (1. Semiramida je njega proglasila bogom sunca. a tako ine i ostali likovi oko njega. rimske Sibele.20 "kraljica neba". o kojoj piše anti ki istori ar Majmonid. U astrologiji. bog Sunce. Ona postaje primarna li nost posebno posle smrti Nevroda. Sve te elemente ove drevne religije nalazimo i danas u okultnim i magijskim ritualima. u ast nje kao boginje ljubavi i plodnosti. Vaal. nazvavši ga Tamuz. Tokom vekova. NJega nalazimo pod nazivima Vil (Jer. da je ona vrhunska zaštitnica magije i okultizma. Taj lik leži u sredini hrama. hinduske Isi. U okviru prinošenja žrtava njoj. egipatske Izis.MAGIJE Tako e važno mesto u svim ovim kultovima ima i njen prvi muž. " DUH BOŽJI u ljudskoj majci".1). U okviru magijskih misterija i rituala Semiramida je odredila "svetu" prostituciju. oko velikog zlatnog lika Sunca.

što je samo preuzeto haldejsko-vavilonsko ime. kao Merkur kod Rimljana. pre n. O tome svedo i i "Enciklopedija slobodnog zidarstva" u kojoj jedan od vrhunskih stru njaka Masonerije. što je osnova astrologije. IZVEŠTAJI SA LEGENDAMA O SILI. vavilonski proro ki bog. Smatran je tako e i zaštitnikom pozorišta i puteva. muzike. Ime Hermes je egipatski sinonim za "sina Hama". velikom caru. Pošto je astrologija u stvari politeisti ka religija u astralne (zvezdane) bogove. umetnosti. pod imenom "Hermes". dakle." Drugi nazivi za njega su Nebo. geometrije. Po egipatskoj i gr koj mitologiji. me u kojima su vode i bog sunca i bog/boginja meseca. Hus. Zato se on i slavi u svim magijskim kultovima i misterijama. 33. Hermes u Egiptu . Hus je bio autor i prorok paganstva i idolopoklonstva. tuma snova. bog kockanja. da bi se ovo znanje prenelo i u novo vavilonsko carstvo (605-539. PUT VAVILONSKIH MISTERIJA DO EVROPE Verovatno može biti udno. koji je napravio brod i preživeo potop. Sumerski astrolozi nastavljaju tradiciju staro vavilonskih. kako su te drevne vavilonske misterije uspele da stignu i u u današnje moderno evropsko društvo? Kako su uspele da se prenes po ita om s et ? . tako i na itavo ove anstvo. da bi je Nevrod usavršio radi nametanja svoje vlasti. POMINJU HERMESA KAO JEDNOG OD OSNIVA A MASONERIJE.ere).bog medicine. od kojeg i poti e naziv "hermetika" sa zna enjem "tajna znanja magije. kako na svog sina.stepena kaže: "HERMES" U SVIM STARIM RUKOPISIMA. koji je ostavio knjige o magiji i misterijama iza sebe. pisanja itd. Albert Mackey (Makki). O ito da je Nevrodov otac. potpuno identi no egipatskom bogu Totu.ili Vel ("zbunjiva ") u Mesopotamiji. prvu osnovu za nju dao je u stvari otac Nevroda. okultnih nauka". Hus izvršio snažan uticaj. prvi utemeljiva paganstva. a sin Noja. U Gr koj je bio poznat kao sin Zevsa. Ham je po Bibliji njegov otac. praoca sadašnjeg ove anstva. Kasnije. Time je naveo svoje podanike da ga obožavaju i posle njegove smrti i ovekove io svoju vlast. osniva neznabožackih rituala i tuma bogova. za svo vreme sumerskih vladara i dinastija zapaža se verovanje u mnoštvo nebeskih bogova. u itelju ove anstva. mera i težina.

jer su pod uticajem povoljnih planeta. iz ovog detalja egipatske astrologije može se videti poreklo ovih obi aja . Merkur.zvezde . milenijum i po pre nove ere.. Saturn. Prva grupa su 'neuništive' (ikhemousek) tj.. koja je po injala u trenutku kada se Sirius popne na horizont. obaveštava nas o na inu na koji su ljudi faraona Anaozisa I. a neki nepovoljnim." Na osnovu njih smatralao se da su "svaki sat.se prenesu po itavom svetu? Iako se izvorno znanje o magiji i astrologiji pripisuje Egiptu. ono je samo pozajmljeno od vavilonskih misterija." Tako su neki dani smatrani povoljnima. koje su lutale bez prestanka nebom po svojim putanjama: Jupiter. pa i nesre nim. osniva a 18-te dinastije. Kasiopeja.prim. ASTROLOGIJA EGIPTA Najstariji zapisi o egipatskoj astrologiji je "'KALENDAR SRE NIH I NESRE NIH DANA' koji datira iz Novog carstva. Sve u svemu. Venera i Mars. nau ili su tokom vekova da odre uju položaj sazvež a i raznih zvezda me u kojima su Orion." . Mandala Press. Bilo je sasvim normalno da su sveštenici priu eni da misle kako je svaka zvezda imala izvestan uticaj na sudbine bi a ro enih u dekadi kojom je ova vladala.aut. koji su imali monopol na prou avanju neba. Iako takvog shvatanja nema u izvorniku hriš anstva . RE NIK ASTROLOGIJE LAROUSSE. one koje se mogu videti (uvek na svom mestu . Delili su zvezde na dve kategorije. vršili predskazanja. Ova praksa poznata je i u tradicionalnom hriš anstvu.. u obliku dana u kojima se rad smatra maleroznim.Bibliji.iz drevnih paganskih verovanja. dan bili pod zaštitom nekog Boga koji je direktno upravljao životom ljudi. da bi vremenom putem okultnih redova i njihovog sveštenstva prelazilo iz jednog naroda u drugi menjaju i samo imena i formu. Beograd 1991. Druga grupa je podrazumevala 'neumorne' (ikhemou-o-urz). pa se tih dana nije ništa radilo. "Sveštenici. Jean-Louis Brau. Veliki Medved i Sirius. 36 zvezda je bilo popisano od kojih je svaka vladala jednom od 36 dekada godine od 360 dana.).

kao i ku a i podku a (soba).. odbijaju i da otkriju svoje tajne. i njegovu vlast nad planetama.) trgova ke veze izme u Egipta i Srednjeg Istoka su se proširile. koja prenesena u Gr ku. sveštenik Manethon približio je astrologiju Mesopotamije Ptolomejevom vremenu. Prema tradiciji. DAJU I PLANETAMA I SAZVEŽ IMA ZVEZDA NEKRETNICA IMENA BOGOVA I BOGINJA IZ GR KE ASTROLOGIJE.e.U ovome možemo prepoznati poreklo zodija kih znakova u kome je neka osoba ro ena. kao i svih ostalih naprednih civilizacija." Analizom gr ke astrologije. veliki broj Haldejaca se nastanio u egipatskim gradovima. Ve ina astroloških pravaca ima veze s astrologijom Egipta. vavilonski astrolog. Inke. Opravdano je pitanje: kada je egipatska astrologija po ela da se širi dalje? "U Ranoj epohi (715 . zemlju fizi ara i mislilaca POSTAJE NAUKA.) sa velikim uspehom otvaraju i školu u Kosu." Iz ovog teksta zapažamo da je astrologija mesopotamijskog porekla. NJihov najve i doprinos je u TOME ŠTO SU PRILAGODILI HALDEJSKI ZODIJAK. bio je taj koji je proširio haldejsku konjekturalnu veštinu (. A ta saznanja služila su astrologiji . Asteci. itd. obdarene. koje su i danas aktuelne u astrologiji.332. Skoro sve napredne civilizacije bavile su se i astronomskim posmatranjima. da je došla u Egipat i odatle se proširila na Evropu . darom za odgonetanje predskazanja i tuma enja snova. helenist Bouche Leclerlj (Buše Leklerk) izjavljuje: "Astrologija je isto nja ka religija.SIBILE . Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalno verovanje u boga Sunca. NJegovi brojni u enici su otvarali astrološke centre u ve ini gr kih gradova. kao što su Maje. GR KA ASTROLOGIJA "Astrologija je u Gr koj uvedena oko 3..Apolonove sveštenice. Do tada. veka pre n.aut.zasnovanu na pretpostavkama . BEROZ. verovalo se. proro anstvima su se bavila razna proro išta .pre n.Gr ku..prim. a me u njima i vra evi i astrolozi koji su ubrzo stvorili važnu klijentelu.e." "Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU .u svrhu vladavine..

filozofe kao što je Giordano Bruno (1548-1655). nisu njome bili ube eni u vrednosti i zna aj astrologije. neoplatoni are kao Reymond Lulle i Pierre Gassondi (1592-1655).astrologije. Tome doprinose vra anje anti koj kulturi. iji je sastavni deo bila astrologija. nije udno što u vreme renesanse. . je da se uklapa u dijalekti ku koncepciju razmene izme u makro i mikrokosmosa. Keplera. kojom su se bavili samo mistici. Koliko je astrologija egzaktna nauka mo i emo da vidimo iz poglavlja "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI". Otkud tako snažan uticaj astrologije na široku javnost i visoke krugove onog doba. da ona ulazi u dvorove i vrhove društva? "Retki su veliki duhovi toga doba koji. Grci su prvi astrolozi. lekare kao Michael Servet. ali kako je stigla i do nas danas? Pošto je izme u antike i modernog vremena srednji vek. prihvata ovu pagansku veru u kosmi ka božanstva. Zato.Glavna specifi nost gr ke astrologije u odnosu na njenu PRETHODNICU IZ MESOPOTAMIJE. koji su pokušali da astrologiju prikažu egzaktnom naukom. okultisti i paganski sveštenici i modernog "nau nog" vremena. svemira i oveka. posebno gr koj i rimskoj kulturi. oživljavanja) i povratka antici. Kako je došlo do prenošenja tih starih verovanja u današnje "nau no" vreme? Videli smo kako je ova vavilonska religija obožavanja astralnih bogova došla u anti ku Gr ku." To je vreme renesanse (bu enja." Dakle. ako se i sami nisu bavili. pošto je ona u Gr koj dobila kredit "nauke". moramo da pogledamo i razvoj astrologije u to doba. napredak astronomije koja prelazi iz empirijskog u ekperimentalno i analiti ko doba. Time Gr ka postaje glavni most izme u nekadašnje "misterije" . To važi za astronoma Tycho Brachaea. pesnike i pisce kao Maurice Sceve. koja iako odbacuje hriš ansku religiju i religioznost uopšte. razmene izazvane privla enjem koje postoji izme u nebeskih tela i doga aja na Zemlji. RAZVOJ SREDNJOVEKOVNE ASTROLOGIJE "XV i XVI vek su zlatni vekovi zapadne astrologije. pronalazak štamparije koja obogu ava širenje astroloških spisa.

astrologija se ne vezuje samo za astrologe. Burboni nastavljaju ovu tradiciju koju definitivno prekida Luj XIV 1682. Bahusa i boginje Izis je temelj svih okultnih pravaca. Navedimo me u njima papu Silvestera II. U Francuskoj. iji je astrolog bio Thoma de Pisa. Pošto je astrologija bila ve dugo prisutna na tlu Evrope. Sve ove temeljne ideje obožavanja ova tri vrhunska božanstva Hermesa. Rabelais i Ronsard. Nevrod i Semiramida. Najzad. godine. otac pesnikinje Christide de Pisan . praksa porodice Medichi nasle ena od VAVILONSKIH VRA EVA nezadrživo prodire na francuski dvor.. ona ništa nije mogla da uradi protiv plemi kih i kraljevskih porodica koje su davale podršku astrolozima. ije svemirske dimenzije kao i astronomska "nau nost" nju prikazuju autoritativnom i verodostojnom.Remi Belleau. koje su u osnovi izmislile ove tri osobe Hus. . Time je sveštenstvo odvajkada uspevalo da pokori narod vladaju oj klasi. ija je duga hermetisi ka poema 'DEMONI' malo poznata." Interesantno je zapaziti da "ve ina zna ajnijih li nosti Srednjeg veka i Renesanse imala je svoje zvani ne astrologe. nema kog cara Fridriha II i Alfonsa X u enog iz Kastilje (Španija).. što ne spre ava državnike da povremeno potraže savet astrologa i vidovitih ljudi. Mada se Crkva protivila astrologiji. Ona je kosmi ka religija..astrologa'. a zatim. Razvoj moderne astrologije smo ve videlu u istoimenom poglavlju. odlu ne da svrgnu vlast Boga Stvoritelja Biblije.. nau nike ili umetnike i sveštenike. i uspostave vlast boga Sunca putem magije i svih okultnih misterija. Ovim istorijskim pregledom mogli smo jasno da vidimo da je astrologija stara okultna neznaboža ka religija posve ena glavnim božanstvima Suncu. filozofe. Posle Karla V. Od tada duže vremena nema službenih astrologa u Evropi i u najve ima razvijenim zemljama. LJudi iz naroda tako e joj poklanjaju poverenje. Okultizam zajedno sa astrologijom dakle. Ona dovodi Nostradamusa u Pariz i poverava mu mesto lekara-astrologa. od XVI veka i zvanje 'kraljevski astrolog'. bilo je uvedeno zanimanje 'kraljevskog lekara . Me u tim porodicama. nije udno što je sa daljom renesansom i prosvetiteljstvom koje je oživljavalo tekovine anti ke Gr ke ponovo došla i do modernog vremena. astrolozi ulaze na dvor sa dinastijom Valoa. Stalno prisustvo ovih kosmi kih tela neprestano je podse alo ljude na mo i veli inu astroloških bogova. Mesecu i ostalih 5 planeta našeg sun evog sistema.

Sve što je ovek izmislio. zvezdane) "bogove". kao što vidimo iz današnjeg vremena kada se oni masovno krše.jedinstveni svetski poredak. Astrologija nema nikakve univerzalne stabilne moralne kriterijume. Dokaze svojih tvrdnji: . Dolazi do porasta kriminala. JESU LI ASTROLOZI BOŽJI PROROCI ? Na osnovu mnogih injenica mogli smo da vidimo da je astrologija u stvari RELIGIJA. ispunjena proro anstva (koja možemo lako proveriti konkretnim istorijskim doga ajima). kao i astrologija. jedna duša. i ona ima svoje "proroke". nepromenljive kriterijume dobra i zla. DA LI JE TA RELIGIJA ZAISTA OD BOGA? Da li su proroci astrologije zaista Božji? Ako nisu. 4. one vision. Zato je refren pesme grupe LJnjeen samo odjek davnašnjeg plana: "One goal. Oni su i sveštenici. jedna religija"). ekonomskih kriza.podrazumeva vlast i mo nad ljudima i itavom planetom. Ali. koji su zdravi i sa injeni za ovekovo dobro. pošto zastupaju i predstavljaju svoje astrološke (astralne. On ima za cilj da upravlja i programira sva zbivanja na zemlji putem sveobuhvatne mreže okultnih pravaca i nauka koji o igledno imaju jedinstveno poreklo i jedinstvene kona ne ciljeve . Ovo nije jednostrana tvrdnja. astrologija nema nikakve istorijske dokaze. opravdano je pitanje autenti nosti i porekla. 3. ovi principi pokazali su se nezamenljivim sve do današnjih dana i uvek iznova aktuelnim. To upravo dokazuje savršenstvo ovih jednostavnih božanskih principa koji ne mogu da se menjaju.U prirodi . one religion!" ("Jedan cilj. Pored ogromnog mnoštva razli itih religija. iji su? KRITERIJUMI BOŽANSKOG AUTORITETA Da bismo našli odgovor na ova pitanja. a šta ne. porasta psihi kih oboljenja. imaju za cilj da uklone ove principe i oveka prepuste nekoj hirovitoj "sudbini".u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan koji po matemati kom . Kao i svaka druga. što nijedan gatar i vidovnjak ne bi uspeo. Na mnogo mesta zabeležene su re i koje je izjavljivao sam Bog. to se menjalo i prepravljalo. Direktne izjave Božje. koje su uvek dosledne jedna drugoj (Biblija jasno prepoznaje i osu uje lažna "božja otkrivenja"). oni su najsažetije formulisani u obliku Deset zapovesti23. Danas smo svedoci sve brže moralne deklinacije (opadanja) itavog ove anstva. jedini koji sam detaljnim upore ivanjem prepoznao za originalno božanski jeste Biblija. Najpouzdanija. 2. "tako kaže Gospod" bila je naj eš a izjava Božjih proroka. nema prosperiteta. moramo da imamo zdrave kriterijume na osnovu kojih odre ujemo šta je od Boga. Od mnoštva poznatih. Oni su oduvek bili neizostavni uslovi opstanka i pojedinca i itavog ljudskog društva. pošto jedino ona sadrži: 1. sa jedinstvenom vlaš u i religijom. mira i sre e. jedna vizija. Astrologija nema nijednu direktnu božansku izjavu. one soul. U suprotnom. koji tvrde da su od Boga. Okultizam. kao i porodi nih tragedija. esto i hiljadama godina stara. ljude koji "prori u" budu nost. a još manje statisti ke o svojim ispunjenim proro anstvima.

nemogu e. fizika. A poznato je da ona ne postoji bez umetnika. (one su morale da budu formirane od samog po etka stvaranjem.U istoriji . kao što se 5. o geocentri noj postavci planeta) nikako ne mogu pro i test nau nih disciplina. Na primer. Ona daje iracionalnu sliku sveta. o inteligentnim uticajima planeta. ali su ih verno zapisali. .U prirodi u celokupnoj njenoj kompleksnosti vidi se detaljan sveobuhvatni plan. ipak njih ima i bilo ih je u svim vekovima. Astrologija naprotiv. Time je ona jedinstvena knjiga. lepota prirode tako e svedo i o pravoj umetnosti. Bez toga niko ne može ste i niti ta saznanja. malo hriš ana koji su uspeli da ostvare pravo hriš anstvo.spasenja ove anstva. esto oni nisu razumeli te poruke. praštanje. jedina kroz ije autore se otkriva sam Bog putem pravog PRORO KOG DARA. da bi se sve to upoznalo potrebno je da se Biblija izu ava.nadahnu em Svetim Duhom. kako ga je Stvoritelj zamislio i potpuno se suproti svim egzaktnim naukama! Kompletnim svojim sistemom astrologija odbacuje biblijskog Stvoritelja i jedno stvorenje . kako su ih i dobili. Bog se javljao "slugama svojim prorocima"24. Ti dokazi se mogu na i i dan-danas u ljudima koji su to spasenje prakti no doživeli u svom životu i uskladili svoj život sa biblijskim . kako prošlosti. ve astronomski može proveriti. deluje na svakoga putem savesti .U nauci .bili ljudi koji su joj duboko verovali i prou avali je. Astrološke ideje i postavke (na pr. a i pomo i u razumevanju istih.Vrhunski dokaz da je Biblija zaista od Boga je i u natprirodnim Božjim otkrivenjima (koja su se odigrala u konkretnom vremenu. sva mesta i dobar broj doga aja u njoj se mogu arheološki i istorijski proveriti.sunce proglašava bogom! . pa i dokazati. unutrašnjeg prosvetljenja uma . tako i današnjice .sve je precizno konstruisano! Neko je to trebalo da sve prora una i postavi na svoje mesto! Neko izuzetno velik i mudar. ona se ne bazira na proro kom daru. nemaju stvarnih nau nih osnova. Oni su te poruke i otkrivenja dobijali putem: snova.ve sam spomenuo da se sve u Bibliji može istorijski proveriti. Zato se ona bez istorije teško može razumeti. na prora unima koji. o ijoj potrebi ono propoveda.U ljudskom iskustvu . Astrologija nema opravdanih osnova u prirodi da bismo verovali u njene tvrdnje.egzaktne. a povremeno i materijalnim javljanjem an ela. Arheologija i istorija e nam potvrditi njene istorijske izveštaje i proro anstva. Zato su svi najve i nau nici. i hemija e nam pokazati složenost i preciznost koja ne može postati slu ajno. Kona no.mrtva tela živim bogovima. naravno . najpouzdaniji dokaz ostvarenja prvenstvenog Božjeg cilja . ili nastanak novih. Naravno. genetika e nam brzo staviti do znanja da je kompletna promena vrsta. humanost i sve ostale moralne vrednosti koje su neophodne za jedan zdrav i sre an život mogu e je ostvariti. pripisuju i im inteligenciju i psihi ki uticaj. . istina. Time što astrologija potpuno odstupa od preciznih položaja planeta negira raspored svemira. koji po matemati kom prora unu verovatno e APSOLUTNO ISKLJU UJE SLU AJNOST. Matematika. Sve egzaktne nauke. koje se baziraju na prirodnim zakonima i injenicama (a ne na pretpostavkama) mogu samo i i u prilog Biblije. prikazuju i planete i zvezde . No.mutacije obuhvataju isklju ivo samo drugorazredne osobine uvek unutar vrsta). Isto je i kada u ete u atomsku viziku . jer sve promene . sa konkretnim li nostima).U strukturi itavog svemira . Mi se esto divimo kopijama prirode.jedna ideja vredi samo ukoliko se može primeniti u životu. . pošto negira realnu strukturu kosmosa svojim tuma enjima o položaju planeta koji nije stvaran.astronomija nam može puno re i o kompleksnim i grandioznim veli inama i zakonima koji su toliko precizni da ne dozvoljavaju nimalo odstupanja. LJubav. vizija u budnom stanju. nalazimo u li nosti i misiji Isusa Hrista koji je sve svoje tvrdnje i dokazao svojim delima. a zaboravljamo najve eg Umetnika Univerzuma -Stvoritelja. . konkretnom mestu. o uticaju zvezda prilikom ro enja deteta. koji još uvek menja ljude. a još manje uverenje da je istina to što piše u njoj. Što se astrologije ti e. nikad nasuprot. nema jasna i precizna proro anstva koja se mogu dokazati istorijskim ispunjenjima. otkrivenog u Bibliji. po njenim zakonima . smo svi u stanju da doživimo i ostvarimo.uz dobru volju i duhovnu saradnju sa Bogom. koji su bili nadahnuti "Duhom svetim"25.Hristovim principima. Iako je. prirodne nauke svojim zakonima vrlo brzo mogu potvrditi istinitost biblijskih tvrdnji. svi oni koji dožive pravu duhovnu zajednicu i kontakt s Bogom uvi aju da se njihove karakteristike prema astrološkom horoskopu MENJAJU! Astrologija za njih nema nikakvu upotrebnu vrednost! .

Pravi proroci govore o Bogu kao o li nosti. i nije je stvorio na prazno." 4.Trebalo bi mnogo prostora da se opišu svi mnogobrojni dokazi stvarnosti biblijske nauke. i njima da služimo!' Nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanja . koji govori i koji se li no obra a ljudima: "Bog koji je nekada mnogo puta i razli itim na inom govorio ocevima preko proroka. Sam Isus je rekao da je Re Božja "istina"27. izvan svojih stvorenja: "Jer ovako veli Gospod. jedini kriterijum za njih je SAMA ISTINA. koji je OSOBA i koji ostvaruje li ni odnos sa ovekom."28 "Zato poznaj u srcu svom da te Gospod Bog tvoj gaji kao što ovek gaji svoje dete. kako istine. na osnovu svih injenica u vezi nje možemo ispitivanjem i iskustvom otkriti da ona zaista jeste ono što njeni pisci govore . ve poziva sve ljude da u njoj otkriju kriterijume istine. ništa od ovoga ne e izostati i ni jedno ne e biti bez drugoga. 1. tako i zla."29 2. Zato. jedino pomo u nje možemo jasno prepoznati svaku nauku onakvom kakva u stvari jeste. ."živa re Božja"26.Stvoritelja svemira. Me utim. tako i laži. Oni pozivaju na potpunu vernost pravom Bogu kao vrhunski test: "Ako ustane me u vama prorok ili koji sne sanja. koji je sazdao zemlju i na inio je i utvrdio. ili kaže ti znak ili udo. kojih ne znaš. govori i nama u posledak dana ovih preko Sina. pa se zbude taj znak ili udo koje ti kaže."31 3. Oni naglašavaju potrebu za istraživanjem Božje re i. Božji proroci otkrivaju Boga kao aktivnog Stvoritelja neba. i on ti re e: 'hajde da idemo za drugim bogovima.Biblije ili Svetog pisma kao temelj vere: "Tražite u knjizi Gospodnjoj i itajte. Bog. Ja sam razapeo nebesa Svojim rukama i svoj vojsci njihovoj dao zapovest. Zato emo se pozabaviti nekim kriterijuma Svetog pisma da bismo uo ili uslove koje pravi Božji prorok mora da zadovolji. i Duh e ih NJegov sabrati. Ona jasno otkriva svog Autora . nego je na inio da se na njoj nastava: Ja sam Gospod i nema drugoga. Iako svi oni govore da su istiniti. jer što kažem. Ona iznosi direktna božanska otkrivenja o svemu što je bitno za nas kao ljude."30 "Ja sam na inio zemlju i oveka na njoj stvorio. Ona ne krije ništa. Nadam se da smo na osnovu prethodnih saznanja to i sami mogli da uvidimo. neophodan je stabilan kriterijum da bismo ih testirali da li su pravi ili lažni. U njoj se nalaze kriterijumi kako dobra. koji je stvorio nebo. pa i razrešiti dilemu ove knjige: DA LI ASTROLOGIJA JESTE OD BOGA ili ne? Prvo da se upoznamo sa osnovnim osobinama i testom proroka kojim možemo proceniti jesu li oni od Boga ili ne? TEST BOŽJIH PROROKA U vremenu pojave mnogih razli itih proroka i tuma a budu nosti. On je zapovedio. jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje. ali nam je to sada nemogu e. zemlje i oveka.

jer vas je nagovarao da se odmetnete od Gospoda Boga svojega koji vas izvede iz zemlje Egipatske i iskupi vas iz ku e ropske. NITI ŠTO DODAJTE K TOME NITI ODUZMITE OD TOGA." "I stvori Bog oveka po obli ju Svojemu.." "Jer kroz NJega živimo. niti šta oduzima niti dodaje: "Što vam god Ja zapovedam sve držite i tvorite. tražite lice NJegovo bez prestanka. po obli ju Božjemu stvori ga." 10." ". i NJemu služite i NJega se držite." "Izi e iz njega duh. tako istrebi zlo iz sebe. Oni govore o težini ljudskih greha: "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim. Oni oveka prikazuju KAO SMRTNO BI E: "Sa znojem lica svojega ješ eš hleb. dokle se ne vratiš U ZEMLJU. i koji nenavide (mrze) pravednika prevari e se. i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas. i dunu mu u nos duh životni. A onaj prorok ili sanja da se POGUBI.Pravi prorok je dosledan Božjim prethodnim otkrivenjima." 7. jer si prah i U PRAH VRATITI. Oni ukoravaju grehe: . i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove. kao li nost: "A stvori Gospod Bog oveka OD PRAHA ZEMALJSKOGA. da ne uje. SVEDO IM VAM DANAS DA ETE ZACELO PROPASTI. i odvra ao od puta koji ti je zapovedio Gosop Bog tvoj da ideš njim." "Bezbožnika ubi e zlo." 6." "Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega. muško i žensko stvori ih." 9. i po eš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se. NJegove zapovesti uvajte i glas NJegov slušajte.. i prikazuje ovekovu zavisnost od NJega: "Tražite Gospoda i silu NJegovu.Za Gospodom Bogom svojim idite i NJega se bojte. i POSTA OVEK DUŠA ŽIVA. On zastupa biblijsku nauku da je ovek stvoren od zemlje po Božjem obli ju. i mi emo se.koja duša zgreši ona e POGINUTI. u dva razli ita pola." EŠ SE 8. i jesmo." 5. Oni isti u Boga kao jedini izvor ovekovog života i snage.

idite za NJim.. kao o bezli noj kosmi koj energiji. jer je ON ŽIVOT TVOJ I DUŽINA DANA TVOJIH. da budeš živ ti i seme tvoje (potomstvo). ve je i sam stvorenje . 4 gore) astrologija poziva na obožavanje drugih. Oni uvek upu uju jasne pozive na odluku. stru njacima za Anti ke Misterije). ne kao li nosti." 12.Sunce. da te predam Izrailju? Kako da u inim od tebe kao od Adame (mesto koje je bilo uništeno zbog zlo e njenih stanovnika)? Da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni. a dobro zlo. Ona je zato i sa injena da bi odbacila Sveto pismo. Govore o Božjoj ežnji za grešnim ljudima: "Kako da te dam Jefreme. evo kako e pro i na ispitu: 1. Po njoj.' Ali narod ne odgovori mu ni re i. blagoslov i prokletstvo. Jasno razgrani uju pravu od lažne religije i isti u pravog Boga: "Tada pristupi Ilija ka svemu narodu i re e: 'dokle ete hramati na obe strane? Ako je Gospod Bog." 11. Božju re . stavljaju i pred ljude IZBOR: "Svedo im vam danas nebom i zemljom. i greh kao užem kolskim. lažnih bogova i otpad od jedinog pravog Boga što je On strogo ZABRANIO Izraelcima Me utim ono što je On nekada osudio i strogo . 3. onda nije ni potreban li ni odnos vernosti. Pošto astrologija ne poznaje boga kao li nost. Vide emo kasnije i zašto. U astrologiji nije potrebna Biblija. Bog je samo jedna inteligentna energija koja bezose ajno upravlja ljudskim životima i sa kojom nije mogu e komunicirati (osim vrhunskim adeptima... ako li je Val. zato IZABERI život. Astrolozi o Bogu govore. slušaju i glas NJegov i drže i se NJega. na osnovu ovekove slobodne volje. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak.. Astrološki bog nije Bog. Kasnije emo videti ko stoji iza tog simbola." TEST PRIMENJEN NA ASTROLOGE Ako sve ove kriterijume primenimo na astrologe i današnje moderne proroke. idite za njim. Teško onima koji zlo zovu dobro." 13."Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine. uskolebala se utroba moja od žalosti. Prema testu vernosti pravome Bogu (pod br. 2. ve samo precizno o itavanje astroloških karti. Potpuno suprotno istini o Bogu. da sam stavio pred vas život i smrt. 4. (sli no je i u magiji). ljube i Gospoda Boga svojega. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.

. a TEBI TO NE DOPUŠTA GOSPOD BOG TVOJ. 12. "za sve su zvezde (bogovi) odgovorne. ili PREDODRE ENJU ovekove sudbine na osnovu položaja zvezda i planeta. ide u "astralnom telu" na zvezde. što je On strogo ZABRANIO Izraelcima.. Astrologija nikada ne ukazuje na opasnost od prestupa Božjeg duhovnog zakona.pravog Boga. što je po Bibliji NEDOPUSTIVO! 13. O ito da ona ima za cilj da ih potpuno ukloni. ona negira razliku izme u Stvoritelja i materije . 11. Jer ti narodi koje eš naslediti. "Ako je tako odre eno u zvezdama. Time se negira kako Božja. kao i ovekova li na odgovornost i krivica. ve moramo samo da sledimo svoju "sudbinu". ni koji gata po zvezdama (astrolog). dobijen samo verom u Isusa Hrista kao li nog spasitelja. 7. O ito da je itava filozofija isto egocentri na. Prema tome mi nemamo neku mogu nost izbora."bog je u svemu i sve je bog". 10. Naprotiv. u i da ovek sam u sebi poseduje život i da je prema tome sam po sebi BESMRTAN. kao i sposobnost rasu ivanja i mudrosti koja se može dobiti od Boga: "Ako li kome od as nedostaje prem drosti neka ište ( traži) Boga koji daje s akome be ra like i ."50 5. U astrologiji i ostalim oblicima gatanja nema ni re i o Božjoj ežnji za spasenjem oveka. a ne prelazak u "duhovni svet". U astrologiji nema jasnih kriterijuma za dobro i zlo. navodno. ubija mu zdravi sud i ini ga lakovernim i maloumnim.ni vra ar. koje ni na jednom mestu ne kaže da ovek ima besmrtnu dušu. Time je ona direktna negacija hriš anstva. tako i . koju mu je Bog dao. 8. Prema principu doslednosti. Astrologija. 9. pa nema ni osude greha i zla. ona jasno u i da je "plata za greh SMRT"51. li nosti i misije Isusa. Potpuno suprotno nauci Svetog pisma. Celokupna njena nauka i praksa suproti se nauci i na elima Biblije i samog Stvoritelja. Za svaki propust krive su efemeride (položaji) planeta. polubog. U astrologiji nema nikakvih kriterijuma za razlikovanje istine od laži. 6. sve je opravdano. Kao i svi PANTEISTI KI pravci. pokajanje. niti mu treba spasenje i ve ni život koji nudi Isus Hristos. slušaju gatare i vra are. od greha. Tu nema ose anja niti ikakvih otkrivenja o NJegovoj ljubavi i karakteru. Jedina opasnost u njoj je gubitak li nih interesa. Sli no je i sa celokupnim okultizmom Novog Doba (o kome e kasnije biti više re i) koji želi da ukloni sve podele i ujedini hriš anstvo sa spiritizmom. Biblija u i da je ve ni život isklju ivo "dar Božji"52. Drži se SASVIM GOSPODA TVOGA. Astrologija zamra uje biblijsku istinu o stvaranju i celokupni svet oko nas prikazuje kao vidljive manifestacije boga Sunca (što je prisutno i u Hinduizmu i svim ostalim isto nja kim religijama)." Ne treba mu promena. promašaj. Pošto je po astrologiji ovek sam po sebi besmrtan on ne zavisi od Boga.. kao i sve ostale okultne nauke. Time ona uklanja ovekovu odgovornost i kreativnost." Time se direktno podriva potreba za božanskim principima života otkrivenim u Bibliji. jer je GAD PRED GOSPODOM KO GOD TAKO INI i za takve GADOVE tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Astrologija u i o PREDESTINACIJI. astrologija je suprotna Božjim otkrivenjima i principima datih preko ostalih NJegovih proroka.. ono što je On nekada osudio i strogo zabranio ni danas On ne može da odobri: "Neka se ne na e u tebe. reinkarnacije. Me utim. Posle smrti on. ovekova individualnost. Time se negira ovekova slobodna volja. neuspeh.

indijskih. Vide emo da ne samo na duhovnom planu. islamskih i jevrejskih. ak i u ovakvim slu ajevima nu nih istraživanja pripadnici ove nau ne škole ne napustaju stare paganske tradicije. koje su tako zamišljene. ili zabavno. tako i u mnoge srodne tematike. o kojima je be bilo dovoljno re i. Prvi problem je u NEUSKLA ENIM SISTEMIMA. da nam se svide "na prvi pogled". kako kaže Buše-Leklerk."56 Me utim. prilago ene našim ulima.. ak i u nau nim studijama doktora Eugena Xonsa u vezi istraživanja uticaja planetarnih kretanja na fiziologiju žene "U ovom konkretnom slu aju."53 Ovom knjigom želim da vas potaknem da tražite pravu mudrost od Jedinog koji je poseduje ..Stvoritelja svemira pomo u NJegove re i . Me utim. . nau na studija se hrabro drži tradicije. potrebno je podvr i je i nu nom testu.SIMBOLISTI KA (na osnovu Frojda i Junga .paganskih sveštenika i religije boga Sunca. To je moglo samo zah-valjuju i tome što su moderni astrolozi odvojili ovu religiju verskog sadržaja.aut) ali i trgovce 'nebeskim porukama' koji otkrivaju svo neznanje principa astrologije".TRADICIONALISTI KA od Ptolomeja do Morina d Vilfranša (Villfranche). "koja se zove i fizi ka i kosmobiološka (astronomske orijentacije). ova ina e najzastupljenija škola. neka ište (= traži) u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. Kao što je slu aj sa pomenutim astrologom (Vilfranšom). koji se me usobno bitno razlikuju.NAU NA ŠKOLA. kao što su ona koja se oslanjaju na uticaj hromosferi nih erupcija. kojoj pripada ve ina "ozbiljnih astro-loga". odmah.nebeskim telima -. Time smo dobili veru "koja koristi jezik nauke i nauku što temelj svojih predvi anja traži u veri. Zato što astrologija koristi jezik što teži da bude nau ni.ina e manje prihva ena)."57 Ve smo do sada upoznali tu tradiciju . sa centrom u Švajcarskoj. koja "okuplja ozbiljne astrologe kojima dugujemo mnogo zbog znanja iz oblasti istorije više konjekturalne veštine (zasnovane na pretpostavkama . a ne i kao stvarni putokaz. Zapadne škole se razlikuju od isto nih: kineskih. vrlo lako se može videti da astrolozima nauka koristi samo kao paravan. . Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno? Ova knjiga odstupa od moderne površnosti. zato što svoja proricanja temelji na ta nim astronomskim prora unima i zato što se bavi empirijskim pred-metima . Me utim. jer ima za cilj da vam da inteligentni uvid kako u podru je astrologije. da li je privla no. Dakle. ne vodi ra una o nau nim dostignu ima. Sun evih pega.55 Ova kategorija se zasniva na tradicionalnim istorijskim izvorima anti kih astrologa. Astrologija se u principu ne obazire na stvarne nau ne injenice. Videli smo da je astrologija prava religija. i DA E MU SE."Ako li kome od vas nedostaje premudrosti. Tako e i u Evropi postoje razli ite škole: .Biblije. NAUKA je DUŽNA DA PROCENI VREDNOST METODA I NJIHOVIH REZULTATA. zbunjuju e je što je ona kao takva ipak uspela da se probije i u naše nau no doba. ve gledano i sa nau ne strane astrologija ima ozbiljne probleme i mane: 1. Postoje više razli itih sistema i pravaca astrologije. lepo. meteorskih kiša.prim. Celokupni sistem razmišljanja modernog oveka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne. . Mese evih mena. Nau nici nastoje da u astrologiju uklope rezultate astronomskih istraživanja."54 Do sada smo puno rekli o istorijsko okultnoj strani astrologije. a pripisali mu nau ne. INJENICE O ASTROLOGIJI Živimo u vremenu mnogih privla nih ponuda.

shva enih kao elementi koji su osetni i dosta zna ajni. Neki sistemi imaju 8. dekodirati ih tako da postanu razumljivi. Drugi problem je GEOCENTRI NO STANOVIŠTE. Nau no je dokazan heliocentri ni sistem (sa Suncem u sredini). etvrti problem je NEISPRAVNO RA UNANJE VREMENA. Zmijonoša. koja su esto suprotna. "Drevni narodi su znali za planete vidljive golim okom: Merkur. Kada astrolozima zatreba. onda je cela postavka astrologije pogrešna. sve dosadašnje prognoze nisu bile ispravne i do sada smo dakle . Osnovna postavka je nenau na i pogrešna. novembra i 17. otkrio Heršel (Herschel). lanice Britanskog kraljevskog astrološkog društva. za ro ene izme u 30. ve korištenje sistema simbola. onda bi to trebalo od za e a. tvrdi se da "nijedan od sadašnjih znakova Zodijaka nije na svom mestu. pa su i svi zaklju ci pogrešni. iako se može dokazati takav uticaj na psihu putem svih zra enja iz kosmosa ovo još uvek nije nau ni pristup realnim uticajima."59 Ona smatra da celokupni skup svih uticaja deluje zajedni ki na ovekovu psihu. koji je opet sli an okultnim šiframa. pokušati da se shvati kako se urezuje jedan u drugi. O ito da njih ne interesuje nau na istina. a nedostaje i 13. odmah posle Leverijeovih prora una. To možete proveriti i upore ivanjem horoskopa iz razli itih novina. Veneru. otkrili Persi Louel (Percy Lonjell) i Klajd Tombo (Clyde Tombaugh)". kako astrologija ra una. Ako položaj planeta uti e na sudbinu oveka. 61 Ako svaka planeta vrši inteligentni uticaj na ljude. ve o jednom isto tradicionalisti kom sistemu koji e biti dovoljno atraktivan da privu e pažnju i stvori utisak autorititativnosti. Jupiter i Saturn. Mars. kao i analizom isto nja kih filozofija. Razlike u vrstama astrologije ti u se ne samo vrste tuma enja. onda je celokupni sistem potpuno pogrešan. Svi nasledni inioci sti u se prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod a ne ro enjem Sam sistem ra unanja od . . a ne od ro enja. 3."58 Ovde je pokušaj uvo enja psihoanalize kao kategorije tuma enja podsvesnih uticaja planeta na oveka. jer nisu uzete u prora unima sve planete. Kao i simbolisti ka. Kao što se vidi. kada treba uzeti u obzir nau ne injenice. jer je postavljena na geocentri nom sistemu (sa Zemljom u središtu). Uran je 1781. A kako znati onda koja je od njih ispravna?! Prema najnovijem otkri u dr Xeklin Miton. decembra. Me utim. krute primene tradicije. znak. 4. Tako biste po razli itim vrstama astrologija dobijali razli ite sudbine. koliko ih stvarno ima. Pluton su 1930. u celokupni prikaz unose izmišljeno nebesko telo Keti. Ako na budu nost oveka uti u položaji i me usobni uglovi kretanja planeta. ak i po astrološkim osnovama ona ne može da se dokaže. kad ne odgovara stvarnom položaju planeta. i ona je obeležena Frojdovom psihoanalizom. umesto 10 (zajedno sa Zemljom).bili u zabludi! Sve te me usobne razlike govore da nije re o jednoj objektivnoj nau noj disciplini. oni se ne obaziru puno na nedostatak pravih planeta. ve samo stare teorije drevnih okultista. isklju iva i koja ne priznaju uvek jedno drugo. šta je sa ove tri kasnije otkrivene koje se u astrološkim kartama uopšte ne uzimaju u obzir? ak i prema samoj njenoj teoriji svi sadašnji razultati su pogrešni. anti kih astrologa i vra ara. Vrlo je važno rastuma iti njihovu kombinatoriku. Tre i problem stvaraju PLANETE KOJE NEDOSTAJU u naj eš e korištenom astrološkom sistemu sa 7 planeta koje kruže oko Zemlje. a Neptun je otkriven 1846. drugi 12. Me utim. Ako planete uti u na ne iju sudbinu. kojima mu je odredio položaj pre nego što je otkriven teleskopom. astrologija nema nikakve stabilne kriterije i nauku."60 Prema tome. Ona je u stvari skup mnoštva razli itih gledišta. ve i mnogo važnijih elemenata.i STRUKTURALNA koja "smatra da karta neba omogu ava da se evidentira skup znakova. To je jedna od OSNOVNIH RAZLIKA izme u astrologije i astronomije. a tre i 14 ili 24 znakova zodijaka. 2."Simbolisti teže da astrologiju o iste od mehani kog aspekta tuma enja.

genetici. itd. 7. Osim toga. Astrologija je ro ena u krajevima bliže Ekvatoru. u poslednje vreme uklju uju i i psihologiju. Jedan težak problem je NEDOSTATAK NJENE NAU NE POTVRDE. kada su kasniji uticaji zanemarljivi u odnosu na klju no doba formiranja strukture li nosti. Nijedan zodija ki znak. Slede i problem je u vezi BLIZANACA. Da li to zna i da kosmos ne uti e iznad 66 stepeni geografske širine. optimalna momenta za bilo kakve uticaje na dete astrologija potpuno zanemaruje i daje jednu potpuno nerealnu i nenau nu teoriju koju jasno prikazuju slede e tri izjave: "Još od anti kog doba. Šesti problem je OGRANI EN VIDOKRUG. Tako postoji jedno zamišljeno sazvež e (tropsko) na osnovu kojeg se pretežno ra una. njeno osnovno na elo je da dete trpi presudni uticaj zvezda. oba ova realna. Prema astrologiji. To je zapravo. Ne postoji nikakva nau na statistika koja bi dokazala ispunjena proro anstva astrologije. Jedan može biti vrlo uspešan. Zodija ki znaci odre enih sazvež a koji su klju ni faktori astroloških uticaja samo su zamišljene linije koje spajaju . ak i na temelju astrologije kompletno dosadašnje ra unanje je potpuno promašeno i nerealno. Problem je u tome da je celokupna struktura astrološkog neba samo PRIVIDNA a ne stvarna. njihove karte ne uzimaju u obzir one koji žive na izrazito severnim ili južnim krajevima. To je tako e veliki nedostatak ove "božanske sveznaju e" nauke. fizici. Iako se astrologija služi nekim astronomskim saznanjima. a Vage u znaku Škorpiona. Poznato je da za vreme trudno e razni uticaji snažno deluju na dete. A i dan danas se astrološka karta neba prikazuje na osnovu osmatranja starih vavilonskih astrologa. i tako dalje. Astrologija je potpuno suprotna svim prirodnim nau nim disciplinama (astronomiji."65 Astrologija je potpuno nenau na teorija. Prvi autori astrologije nisu znali za pomeranje sazvež a u odnosu na naš planetarni sistem. Prilikom ro enja ne dolazi više ni do kakve promene u osobinama gena deteta. Osmi problem je POMERANJE SAZVEŽ A.). pa astrologija to ni danas nije uzela u obzir." 64 O ito da astrologija ne uzima u obzir nau ne injenice. najpoznatija grana astrologije koja se sastoji u pravljenju karte neba u asu ro enja neke osobe i u njenom tuma enju. Ona nema nikakve osnove u prirodi i nauci i uglavnom je mašinerija koja treba da upravlja lakovernima. nasuprot prirodnih zakona i pojava. O ito da ra unanje sudbine na osnovu momenta ro enja nema nikakve osnove. iako su se za proteklih 2000 godina ona pomerila za itavih 30 stepeni geografske širine. Muzi ari se ra aju tokom cele godine bez nekog pravila. na one koji žive u Finskoj. Nau na vrednost njenih originalnih postavki ravna je nuli. precesije. to je daleko od pravog nau nog pristupa. datum ro enja odre uje sudbinu. nakon pregleda horoskopa 2817 muzi ara zaklju io je: "Položaj Sunca nema nikakvog muzi kog zna aja. Me utim. Astronom Pariskog opservatorijuma.prilikom oplodnje jajne elije kada se stvara genetski kod. ne uti e povoljno ili nepovoljno na njih. 9." 62 "Još od anti kog doba. Me utim. koji ima neoborive temelje. Sam sistem ra unanja od ro enja je potpuno pogrešan i po samoj teoriji astrologije o uticajima planeta. 6. 5. a ne ro enjem. niti deo znaka. poznato je u praksi da ak i blizanci (koji nisu jednojaj ani) mogu biti sasvim razli iti. i ono stvarno koje se stalno pomera. 8." 63 "U astrologiji. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. Aljasci. ve zastupa misti ne tvrdnje suprotne prirodnim zakonima. Grenlandu? Ova teorija nema odgovora niti pomo i za one koji su izvan njenog vidokruga. a drugi ne. To zna i da je sazvež e Device sada u znaku Vage. Pol Korde (Paul Cordec). tako da je njen vidokrug sasvim druga iji od našeg u Evropi.

ili zodija ki krug je prikaz nebeskog svoda u ijem centru se nalazi Sunce.znaci odre enih sazvež a. i obli ja pa su ih tako grupisali u sazvež a. koji su klju ni faktori astroloških uticaja. samo su zamišljene linije koje spajaju udaljene zvezde: "Zodijak. ljudi su tokom hiljada godina unazad."66 . posmatraju i nebo. dobijali utisak da grupe zvezda li e na nekakve konkretne slike. Kako se na tom nebeskom svodu nalazi neizmeran broj zvezda skupljenih u sazvež u.

Nau no znanje je oduvek bilo ljubomorno uvano samo u svešteni kim krugovima. ako nema pouzdanog autoriteta?). nisu stabilni i kona ni). 10. kada je ona ostala u svemu ista. Šda astrologija ima precizne zakone. religiozno . planeta i zvezdanih sazvež a onako kako ih astrologija prikazuje. za koja se smatra da svojom strukturom sa injavaju zvezdani sastav zodija kih znakova.razra ena nauka sa svojim "preciznim zakonima" (videli smo koliko su precizni. niti egzaktna nauka ve ." Dakle.okultnim i spiritisti kim u enjima). Kasnije kada nauka biva odvojena od paganske religije."škole koje su ponekad suprotstavljene" (koje isklju uju jedna drugu. Tako e kretanje Sunca i planeta kroz ta sazvež a . kako da ona nije religija? Za jednu pravu nauku .70 itaocu je verovatno poznato da je supstrat u stvari sastavni deo. Te zvezde su ina e toliko me usobno udaljene.."istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja" (koji je u po etku služio samo obrazovanoj eliti da bi vladala narodom. vere. Me utim. radi lakše manipulacije narodom. astrologija postala važan civilizacijski i kulturni inilac.Anti kim Misterijama.koliko možemo i kojoj treba da verujemo. kao što smo citirali astrološko objašnjenje: "Astrologija se zasniva na tradiciji. . ve nama tako izgledaju na osnovu naše ta ke gledanja. Celokupni astrološki prikaz svih tih odnosa i uicaja samo je iluzija. nisu u stvarnosti ni u kakvoj vezi ni sa Zemljom ni Suncem. pa i škole koje su ponekad suprotstavljene.injenica da su "ve ina današnjih astrologa samouka" (što i dovodi do njihovih proizvoljnih i me usobno opre nih tvrdnji. Ona su toliko daleko da kretanje našeg planetarnog sistema nema nikakvog dodira sa tim sazvež ima.LJudima se u stvari pripisuju osobine mitskih životinja i bogova. Najve i je PROBLEM AUTORITETA." Ve je objašnjeno da je re o anti koj tradiciji . starim astrolozima je izgledalo da se Sunce kre e kroz sazvež a. .. Kako je uspelo današnjim astrolozima da "oslobode" jednu religiju religioznosti. Astrolozi nemaju nikakav objektivni autoritet. što je samo privid. kao što ih astrologija prikazuje. da je: "zbog svoje drevnosti i univerzalnosti. kako ih ti znakovi predstavljaju. . što je u stvari i kompletna astrologija. ona po iva isklju ivo na pretpostavkama. nalik svom prvobitnom originalu? Ako je jedna ideja "pitanje poverenja. da ni u kom slu aju ne formiraju nikakve stabilne strukture. vere". Naro ito ima svoj istorijski razvoj koji je nerazdvojiv od istorije nauke i mišljenja. .daleko je od stvarnosti. bez ikakave nau ne opravdanosti). GLAVNI TEMELJI AUTORITETA u prilog astrologije su: . osnovne principe."osnovni principi" (identi ni magijsko . To nisu niti prirodni zakoni. Klju na tvrdnja koja nam pomaže da razumemo pravu prirodu astrologije kaže da je ona: "veština koja se zasniva na pretpostavkama". koja su prvenstveno služila u svrhu pokoravanja lakovernih i neobrazovanih narodnih masa. . dolazi do savremenog nau nog odbacivanja astrologije).okultnim tuma enjima paganskih sveštenika. mada se tokom vekova oslobodila svakog religioznog supstrata". U stvarnosti ne postoji nikakva veza izme u Sunca. 69 Dakle. Gledano sa Zemlje. .. Predgovor citiranog dela prikazuje misao koja otvara o i sledbenicima astrologije: "Ona je pitanje poverenja. Zemlje.duga istorijska tradicija (koja vodi poreklo od paganskih religija). Ono ime se astrolozi di e i na temelju ega polažu svoj autoritet je injenica. kada se me usobno razlikuju. sama sazvež a.

u Vavilonu) tražio je pouzdano proro ište. da se suo i sa problemom i božanskom mudroš u. Prema izveštaju Herodota iz Halikarnasa.vladanja. pitamo se: kada astrologija nije nau no proverena. Kona no. ve se stalno krije iza maske geometrijskih prora una. pre n. iza koga stoji jedan plan za itavo ove anstvo. Da bi testirao razna proro išta naredio je svojim poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . "sudbinu". reši ga. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. GATANJE I ASTROLOGIJA Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. Verovalo se da sveštenici Apolona. Upozna emo ga malo detaljnije do kraja knjige. stvaraju i privid nauke? O ito da ti pokušaji prikrivanja žele da sakriju pravu istinu. posebna znanja i prakse da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. savremenika velikog atinskog državnika Perikla. ili je to samo masovna obmana? Ko su vidovnjaci. Šta je prava istina o proricanju budu nosti? Je li to mogu e. koju može dobiti kroz NJegovu Re . S jedne strane. u Anšanu.stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . astrolozi ipak priznaju da je astrologija religija. Ameri ko udruženje za društvene i psihološke studije objavilo je još 1940. tada ima potrebu da krivicu za svoj neuspeh prebaci na drugoga i nekako je opravda. ovek traži nešto što je napredak zasad omanuo da mu pruži: to je možda traganje za smislom života. dakle. koje e mu pomo i u borbi protiv ovog mo nog osvaja a (koji e ga i pobedeti 547. pre n. gatari. do 530. Najpoznatija u istoriji bila su u Gr koj i Lidiji. odavnina morao je da bude u kontaktu "s bogovima" i da poseduje njihova saznanja. dakle. Najstariji zabeleženi izveštaj sposobnosti vi enja na daljinu bio je u vezi raspitivanja poslednjeg lidijskog kralja Krezusa (6. za kojim ovek neminovno teži i ima potrebu. boga proro anstava imaju tajanstvenu mo da predvide udaljene i budu e doga aje. pla a velike novce za svoje horoskope i slepo veruje u te pri e? U životu esto ima poraza i ovek.e. injenice koje govore i dokazuju. Jedini autoritet na koji se astrologija može opravdano pozvati je njen vrhunski bog Sunce. astrolozi? Odakle poti e sposobnost gatanja i koji je njegov pravi cilj i uticaj na ljude? To su neka od pitanja na koja emo potražiti odgovore u ovom poglavlju. zašto toliko ljudi i dalje hrli ka njoj. uglavnom. Tu su nepobitne astrologiju se to ne može re i. pre n. To je dobro matemati ki razra en sistem programiranja ljudi. Persija.) i odgovora proro ice Pitije iz hrama u Delfima.nije neophodna vera i poverenje."71 "Vera u astrologiju danas je. Da bi se neko bavio gatanjem. to jest onaj koji se krije iza ovog simbola.e.H. Krezus.e). ipak postoje i ljudi posebno.v. Kada bi je imao ne bi prebacivao svoju krivicu na zvezde i sudbinu. Ako to ve jeste. koja ne bi bila prihva ena kada bi se otvoreno otkrila. Cilj ove knjige bio je da razotkrije tu pravu pozadinu i pokaže nam pravi karakter astrologije. ve bi bio u stanju da hrabro prizna svoju pogrešku. zašto se to ne prizna otvoreno. ili pak upoznati sa tim drevnim tehnikama tuma enja budu nosti. Iako postoje razli ite vrste predvi anja budu nosti. ipak sve one spadaju u okultnu kategoriju. simptom društvenog i psihološkog NEREDA . Potrebna su. ali i vladanja ljudskim umovima.pr. prvenstveno zato što su to specijalne tehnike dostupne samo posebnim vrstama ljudi koji su na razne na ine u kontaktu sa natprirodnim. koji naizgled li e na astronomske. natprirodno nadarani. s druge . kome je ona i posve ena. Me utim.Sveto pismo. godine deklaraciju u vezi toga: "Glavni razlog koji neke ljude okre e ka astrologiji i drugim praznovericama je po-manjkanje unutrašnjih sredstava tih ljudi za rešavanje ozbiljnih problema sa kojima se suo avaju. I to je mnogima lakše od poštenog suo avanja sa problemima i naporima da se oni reše. uplašen od najezde mladog persijskog osvaja a Kira (vladao od 558. kako su oni smatrali. zapisanom u njegovim "Istorijama". Iako postoji me u gatarima mnogo varalica koji nemaju pravog okultnog znanja. ljudi koji tvrde da poseduju kosmi ka znanja."72 Osnovni razlog vere u astrologiju je nedostatak prave religije u pravog Boga. za U nespretnom pokušaju negiranja njene prave prirode. Postojala su razna proro išta u kojima su bili tuma i i prenosioci volje bogova. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim budu im. Nadam se da pored svega otkrivenog postaje jasno koliko uopšte može biti opravdano baviti se jednom isto spekulativnom "naukom" smišljenom radi zabave.ozbiljan i težak simptom.

Dobio je poruku proro ice Pitije u obliku heksametra: "Kornja in miris stiže do mene. a posebno decenija i nastala je itava eksplozija proroka. ."deža-vi". sledili su brojni izveštaji iz antike. bio je zadovoljan.prime ivanje pojava koja se nikako ne mogu registrovati ni ulima. ak je osnovana i nauka. i mnoga druga. vidovnjaka i gatara. a ima ih sve više danas. Prema predaji ona je obi no sedela na tronošcu iznad pukotine u zemlji iz koje je strujala opojna para koja je davala udesnu mo . Tu spadaju sve vrste gatanja. Ali. ." Jedino je ovo proroštvo ta no pogodilo. "parapsihologija" da bi ispitivala takve slu ajeve. vidovitoš u. 6. od tog krutog bi a (vriju i s janje im mesom u sjajnoj bronzanoj zdeli) sa svih strana je okružuje bronza. putem sna. "ekstrasenzornih" osoba: 1. uglavnom. ili otkrivenjem udaljenih doga aja.gatanje pomo u plamena.gatanje pomo u predmeta vlasnika (magija.gledanje u šolju (najrašireniji oblik gatanja). gorskih kristala ili glatkih reflektuju ih površina. . pripisivao tajanstvenu sposobnost gledanja udaljenih doga aja. NJena definicija ovih pojava je "van ulno opažanje" (ESP-"ekstra senzorna percepcija"). srednjeg veka.kartomantija . U svim vremenima i narodima postojali su posebni vidoviti ljudi. Svi oni imaju jedinstvenu suštinu . Obi no osoba "vidi" prizore i opisuje ih. na druge osobe. Odgovor je trebalo da zapišu i donesu natrag. prenošenjem misli na daljinu. arolije i uda bilo je uobi ajeno verovati takvim ljudima. . Herodot je Pitiji."svetlost". Nemogu e je ostvariti gatanje bez starih drevnih okultnih saznanja. Me utim.geomantija . esto se koristi i re "fenomen" sa izvornim zna enjem "vidljiva pojava". "ve vi en. 4.baziranu na astrološkoj predstavi . registrovanjem ne ujnih zvukova i poruka.hiromantija . poznat").gatanje iz karata. Svi ovi oblici su.itanje iz dlana. sveštenici Apolona.horoskop. . 5. boga proro anstava u hramu u Delfima. Posle povratka sa raznih strana itanjem razli itih izveštaja car Krez je bio duboko razo aran . ili proricanja sudbine: .šta lidijski car radi upravo tog trenutka. . U nedostatku dara vidovitosti oni koji bi želeli da "vide" budu nost pribegavaju raznim tehnikama " itanja budu nosti". 2. gore i dole.psihometrija . kada su se vratili njegovi ljudi iz proro išta u Delfima (u Gr koj. pa je oboje skuvao u pokrivenom bronzanom kotli u. predvi anjem budu ih doga aja. danas u vreme nauke i tehnike zapanjuje nas porast ovih drevnih pojava i tehnika. manje poznata. Kao da je neko pritisnuo na dugme u zadnjih par vekova.piromantija . kod korintskog zaliva).poslanicima da od svog odlaska broje ta no sto dana pre nego što e u i u proro ište i preneti pitanje . Posle ovoga.pomo u simbola razmeštenih po zemlji. vra anje). što se može i izazvati hipnozom. se anjem "prethodnih života i pojava". jer je Krez za taj odre eni dan smislio stvar koju je bilo skoro nemogu e pogoditi: uzeo je meso kornja e i mlade ovce. U vremenu verovanja u bogove.sva proroštva bila su promašena."otkrivanje nevidljivog". telepatijom.gatanje po zvezdama. drogama ili meditacijom (iskustvo nazvano "deja-vu" . posebno Tarot karata. Ova vrsta "opažanja" se ostvaruje na više na ina kod posebno osetljivih. ili astrologija . 3. ili otkrivanjem prošlih. staklene kugle.gatanja pomo u ogledala. . Izraz "van ulno" zna i izvan naših pet ula . sposobni da vide i predvide udaljene doga aje. ni bilo kakvim aparatima. vizijom u budnom stanju. povezani s astrologijom i magijom.

Otkrivenje 13. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. vec samog Sotonu. Ujedno. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude nudeci poznanje dobra i zla (1. i noge joj kao u medveda. kao simbol boga Sunca. vrhunski bog astrologije je u stvari sam Davo.j svemira i poreklo. Medutim. Nevrod je posle smrti proglašen samim vrhunskim bogom Sunca. od tada postaje temelj svih paganskih verovanja. I PRESTO SVOJ. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. majkom božjom. stara zmija koja se zove Davo i Sotona.st. Sa slovom Yod u centru. u stvari obozavaju astrolosko sunce-Sotonu.12. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.1. j j j p Do sada smo ve spomenuli dve klju ne li nosti kao koautore celokupnog vavilonskog nau no-verskog sistema. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku azdaju sa 7 glava. boga Ozirisa. Vaala i td.74 a Semiramida je sebe proglasila boginjom plodnosti.. Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. Prema Bibliji ocito je da je ona tek prokletstvom pocela da puzi (14. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. koji vara sav vasioni svet.Moj. zajedno sa covekom i ostalim zivotinjama (1. koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. I zato nije cudo sto u poslednjoj knjizi Biblije. jedan od vrhunskih Masona kaze: ".5. kao sto su Masoni? Albert Pike. Nije cudo sto se u Bibliji.Nevroda i Semiramidu.. I OBLAST VELIKU. Medutim. ILI SVEVIDNOG OKA.. ta zmija. Kakve veze imaju ovi elementi sa kljucnim okultnim pravcima. koju je organizovala sama zmija: "I zver bijase kao ris..). kraljicom neba. Time dolazimo do zakljucka da zmija." Masoni koji obozavaju Sunce. Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka religija.31).9).Moj. NJihove li nosti su opevavane u mnoštvu legendi i tradicija. Ustanovila je verovanje da ljudi posle smrti zaposedaju svoje zvezde na nebu. dana. ima kabalisticko znacenje Bozanske energije. Koje su posledice bavljenja astrologijom i gatanjem? Prva je ogroman rizik od gubitka i promasaja u zivotu. manifestovane kao Svetlost koja stvara Univerzum.6. 12 sazvezda kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. pa i astrologije ." (Ot. Isto vazi za sve okultne pravce koji su obavezno utemeljeni na astrologiji.3." (2. Dakle. koja se zasniva na verovanju u besmrtnost duše.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA. taj broj pripisuje zveri i coveku. nije niko drugi do sam Sotona. i usta njezina kao usta lavova.3.1.18.25.stih).4.). I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU. "I zbacena bi azdaha. Otkrivenju 12. i zbacena bi na zemlju. Kada se rodio njihov sin ona ga je proglasila inkarnacijom Nevroda po imenu Tamuz. Moze to biti gubi- . predstavniku te zverske vladavine. I njen simbol je cesto broj 6. u okultizmu je broj 7 cesto naizmenican sa br. cijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.

Sotoni. Peta posledica je najgore prirode . kreativno i odgovorno pristupe svom zivotu. koje je smrt druga. LJudi postaju lakoverni i gube procenu sta je istina a sta nije. njima je deo u jezeru sto gori ognjem i sumporom. LJudi putem gatanja gledaju na sebe kao na bespomocne zrtve fatalisticke sudbine. Nijedan nije proziveo zdrav zivot i normalno umro. posto astrologija nema nikakve osnove u stvarnosti.varalici vekova. autora) od mnoštva namera svojih. Cetvrta posledica je i medicinske prirode . neka stanu sada ZVEZDARI k ji l d j d k ji i k i k t . umesto da razumno. stvara se odbojnost prema veri. dusevne paralize. ili astrolozima. jer je Vavilon prikazan devojkom . iako su u stvarnosti pogresne. pa katkad i epilepsije. Kada se govori o Vavilonu i njegovim "zvezdarima". nemoc da se razume i proucava Biblija. volju i zdrav sud. kada neprestano zive u obmani. Dovoljno je da analizirate zdravstveno stanje vecine gatara i medijuma i bice vam sve jasno.21.1. sto u covekovom umu otvara vrata za dalje obmane njegovom krvnom neprijatelju . sto oduzima coveku snagu licnosti. ili uopste ne uradi. "A strasljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i VRACARIMA i idolopoklonicima i svima LAZAMA. pa zrtvu samo jos vise uvlaci u glib okultnih prevara. sluge ste onoga koga slusate. stih . histerije. ili greha za SMRT. uzece ti celu ruku!" To je stvarna istina. Oni mogu preporuciti da se nesto uradi sad. Mogu se napraviti kardinalne greske u zivotu i doziveti strahovita steta. ili poslusnosti za PRAVDU?" (Rim. Druga je jos razornija od prve. cudastva.prim. Znate za onu narodnu: "Daj Davolu prst.tak novca u poslovnim transakcijama. Obmana je progresivna.8). ali i duhovne vlasti nad njom. duhovna bezosecajnost i skepsa. koje smo upravljali prema savetima astrologa. religiozni zivot obavezno slabi. ili kasnije.6. "Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u polusnost. vec je cista fiks ideja za nestabilne i lakoverne licnosti. NJihovu smrt da ne pozelite ni neprijateljima. po nepogresivoj Bibliji. svi sledbenici Sotone ce zavrsiti u vatrenom jezeru.16). Time covekov duhovni. Jednog dana. re eno je: "Umorila si se (u ženskom rodu. ili pak preveliko samopouzdanje i samouverenost da se rade ispravne stvari." (Ot.ljudi koji su u kontaktu sa gatanjem ili gatarima imaju tokom vremena i psihofizickih smetnji. siptoma psihopatije.vecnog je karaktera. Treca je jos gora od druge. zauvek unisteni.

ni vracar. Dan.25. najgorem neprijatelju ove anstva.Moj. jer to Isus Hristos . Opravdano je pitanje: ako je Bog bio tako kategori an u svom stavu prema gatanju i astrologiji nekada. oni uce laz.ZVEZDARI...7." Isaija 47. To emo još jasnije videti do kraja knjige.stih.41. ne smem da izostavim i uputstvo kako razumeti ove tekstove. ako bi nam odobrio služenje i sle enje planova Lucifera.28. ni koji gata po zvezdama. Ni u kom slu aju.13. Zato je Bog strogo zabranio svaki oblik gatanja i astrologije: 3. pa odobrio ono što je nekada proglasio najgorim gresima?! Na osnovu kompletne Biblije i saznanja o NJegovom karakteru. i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. "A covek ili zena u kojim bi bio duh vracarski ili gatarski. NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA. Nebeski Otac. koji prori u svakoga meseca.). kamenjem da se zaspu. koji nas nezimerno voli kao Svoju decu. ONI SU KAO PLEVA. ne bi bio to što jeste.2.2O. mu enjima itd. Kada prona emo susrete Bozjih proroka i astrologa u Bibliji nalazimo da su oni uvek bili neznalice u pogledu Bozjih otkrivenja. OGANJ E IH SPALITI.2O.Moj. Oni nemaju veze s Bogom. posve ena bogu Sunca. da se pogube.Moj. Oni nam nikako ne daju za pravo da danas pokrenemo hajku za istrebljivanje astrologa i gatara fizi kim i admistrativnim merama (hapšenjem. 3. zato što je svo gatanje. S druge strane. Pre svega zato što ove kategorije zaista imaju svojih negativnih posledica.. "Neka se ne nade u tebe.8. prvenstveno astrologija. i koliko bili iskreni i uvereni u svoju teoriju. Luciferu. krv njihova na njih!" 27. okrenucu lice Svoje na suprot njemu i istrebicu ga iz naroda njegova.12.1O-12. ne e ostati uglja da se ko ogreje. da li se On predomislio. ni ognja da bi se posedelo kod njega. jer je gad pred Gospodom ko god tako cini. ni koji gata po pticama. ne treba mrzeti te ljude. (1." 5. prema Novom zavetu. tako nešto je ISKLJU ENO! To bi bila samo strahovita iluzija. kao što je radila inkvizicija. u svojoj suštini.14.6.18.6 "A ko se obrati k vracarima i gatarima da cini preljubu za njima. koji gledaju zvezde. 4.27..1O. i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te. 2.Moj. koji planira sveopštu propast celokupnog sveta i naše planete. S druge strane. Gle.24).

On uvek govori istinu i zato mozemo prihvatiti sve sto On kaze u Svojoj reci. da nas zastiti od zla.36 U 6 KOLONA PO 111 U ZBIRU. pa i neprijatelje treba voleti. Mi mozemo da Mu verujemo i na osnovu istorijskih dokaza. kao sto si tii metnucu reci SVOJE u usta njegova. Ali. rekao je da sve ljude. sigurno. Ono sto Bog prorekne milenijumima unapred.odbacite lazne nauke Sotone. biblijske proroke. kako svog tako i mnogih iskrenih ljudi koji Mu veruju. velikog varalice i prihvatite rec istine.nije dopustio ni u jednom jedinom slu aju. prorocku rec. UKUPNO 6 KOLONA PO 111 = 666 . Takvim ljudima treba jednostavno OBJASNITI ono što ste saznali u ovoj knjizi. zabelezenih u Bibliji i istoriji. ima plemenitih i iskrenih ljudi. pošto svako ima pravo slobode mišljenja. koji ima snagu da resi nase probleme. a i na osnovu iskustva. to se tacno obistini. shvati e izobilje argumenata koji su ovde iznešeni. ZNA ENJE ASTROLOŠKIH BROJEVA KOMBINACIJOM BROJEVA OD 1 . koji nam govore o svemu sto je Bog video da nam je potrebno da znamo. Bibliju! Trazite u njoj svoj put u zivot kojim vredi ziveti. svako razuman. Naravno. Naprotiv. koji su nam ostavili u naslede svete spise Biblije.stih. koji to rade iz humanih motiva (izuzeti su biznismeni koji ho e da zara uju na tu oj znatiželji i naivnosti). Zato vas pozivam . pa makar i pogrešno. i kazivace im sve sto mu zapovedim" 18. Ucite se iz nje mudrosti i pravom znanju i pronacicete neprocenjivo blago. U njoj mi upoznajemo Onoga koji ima dobre planove za nas zivot. Me u njima. morate odluku prepustiti osobi. Dalje je dato resenje: "Proroka cu im podignuti izmedu brace njihove. Bog je dao Svoja otkrivenja kroz Svoje.

sluge ste onoga koga slušate. Nedostatak nau ne potvrde 8. Pomeranje sazvež a POSLEDICE BAVLJENJA GATARSTVOM : 1. Psihi ki poreme aji i smetnje. i bludnicima i VRA ARIMA i IDOLOPOKLONICIMA i svima LAŽAMA. njima Otkrivenje 21 8 . Problem autoriteta 2.GR KA RE X I Y N = BROJ SUNCA 600 +10 + 6 + 50 = 666 ZBROJ RIMSKIH BROJEVA I V X L C D = DCLXVI PROBLEMI ASTROLOGIJE : 1. Geocentri no stanovište 6. Promašaj i gubitak u životu. Neuskla eni sistemi 3. 4. kome dajete sebe u poslušnost.

kao vida tuma enja budu nosti kako pojedinca. Danas. pošto svaka stvar ima i jedno i drugo. "sudbinu"? Ukoliko ona postoji. Ibid. Jean-Louis Brau. Zagreb. ali taj interes uvek postoji. NJih emo na i u skoro svakom asopisu. U sklopu toga vide emo i mesto astrologije. Me usobni kontakti i poznanstva upravljaju se prema horoskopskim znacima. reklamama. str. za mesec. str. "BIRAMO ASTRO-PAROVE".44. 199l. CELOKUPAN POGLED NA SVET I ŽIVOT VE INE DANAŠNJIH "MODERNIH" LJUDI IZGRA EN JE NA TEMELJU ASTROLOGIJE. kao što su: "VAŠ LI NI HOROSKOP. str. "Babylonian and Assyrian Religion". "POVOLJNI I NEPOVOLJNI DANI". CITIRANA DELA: NJerner Keller. kako za svoje odluke.Otkrivenje 21. 1953. i mnogi drugi. odluke se donose u zavisnosti od trenutnih astroloških predvi anja i predloga. izra uje se za svaku osobu posebno i daje mogu nost da se sazna sve o sebi i sopstvenoj budu nosti. Strane sa prognozama horoskopa naj eš e se prve pregledavaju.8. mnogim knjigama.Hooke.H. tako i itavog ove anstva. svuda su oko nas. prekosutra. Naravno. Sigurno je najmanje jednom svakog od vas zabrinulo pitanje: "Šta e biti sutra. U tome emo morati da razmotrimo njeno lice i nali je. Larousse. Hutchinson. važno je nau iti kako da donosimo ispravne odluke i postanemo gospodari situacije. Beograd. "Re nik astrologije". str. prognoza za jednu godinu.. oni neodlu ni vide upravo u "sudbini" jedini izlaz. Opravdano je da se pitamo: zašto je to tako? A i da potražimo odgovor .15. trebalo bi je samo upoznati. London. Mandala Press." "LJUBAVNI HOROSKOP".42.. Neretko i najsnažnije osobe traže sigurnost u saznanju o svojoj sudbini. Prosvjeta. i sve više raste u ovim burnim vremenima. 1982. sre ne brojeve za igre na sre u itd. ili godinu dana?" Život je esto pun neizvesnosti i normalno je što nas uz problem sadašnjosti obi no mu i i problem budu nosti. ako postoje neki okviri li ne sudbine. TV i radio emisijama. Zato je važno razumeti pitanje: kako upoznati svoju budu nost. Razlozi zašto ljudi žele da saznaju svoju budu nost mogu biti opravdani i neopravdani. "ASTROLOŠKI KUVAR".14. više nego ikada nalazimo pozive i oglase za kontakt sa astrolozima. "Prosveta". "Parapsihološki fenomeni". pogotovu u ovakvim promenljivim i kriznim vremenima. Me utim. S. MODERNA ASTROLOGIJA Dragi itaoci. tako i za opravdanje svojih grešaka.

aut). U enica Alana Kardeka (jednog od najve ih okultnih medijuma . uz magiju i ostale okultne kategorije. a ne samo delimi no?! TEMELJ ASTROLOGIJE Kada je re o današnjoj. ak vra anjem. Ako je tako. samo modernizovana u srednjem veku. pre nego sa veštinom pravljenja horoskopa.prim.da se pitamo: zašto je to tako? . "Pojavljuje se veliki broj almanaha koji sadrže i dosta magijskih obreda tako da su mnogi vladaoci i sveštena lica osu ivali konjekturalnu veštinu (zasnovanu na pretpostavci ."77 To nije slu aj samo nekad.tuma enju ovekove sudbine na temelju položaja planeta i zvezda. ne treba li je u celosti prihvatiti? Zar ona nije nešto pozitivno? Ako je nešto dobro. usluge vedovnjaka i mnogo drugih elemenata magije: "'Poznata gatara X iz Alžira. godišnjih doba. u ra unanju vremena. zar ga ne treba u potpunosti usvojiti. Vide emo da se astrologija umešala u nazivima sedmi nih dana u mnogim jezicima. ZAKLELA se da e obavljati svoje delatnosti do kraja svog života. pošto je ona ve postala sastavni deo sveta u kome živimo. u našem svakodnevnom životu. I danas. Isti izvornik priznaje da astrologija ima "PAGANSKO (nehriš ansko . aut. u raznim reklamama nude se uz horoskop razni magijski talismani. postavlja se opravdano pitanje: šta je temelj astrologije? Kojim putem se došlo do njenih tvrdnji? Jedan od najkra ih autoritativnih odgovora glasi: "Astrologija se zasniva na tradiciji."75 Jasno je da su to anti ke tradicije. uklanjanje magijskih ini. modernoj astrologiji . tuma enja drevnih astrologa.) poreklo".prim. .A i da potražimo odgovor.. kako nekad tako i danas. ima je i u geometriji itd. autora) i izdavali edikte protiv nje. Sve to ukazuje na veštinu astrologa toga vremena da astrologiju STRIKTO SENSU (shvatanje da su zvezde znaci a ne uzroci postojanja razli itih temperamenata . autora) poistovete sa magijom.prim. 76 ASTROLOGIJA I MAGIJA Uglavnom se astrologija uvek vezuje.prim. (Detaljno o poreklu astrologije uopšte bi e re i u poglavlju posve enom njenim anti kim izvorima). njeni elementi su duboko urezani i u kulturu modernog sveta.

ovekova iskonska. Kristalna kugla. Mrlje od mastila. tako i odrasli ljudi (a i deca tako e) teže ka nekom višim od sebe kome e verovati. Sve se svodi na isto . vredno je spomenuti i ljude zaslužne za širenje moderne astrologije. Grafologija. zašto ove anstvo nije napustilo stara verovanja u kosmi ka (astralna) božanstva (politeizam) i verovanje u PREDESTINACIJU . Zaštita od uroka. politi ara. ekstati na uzbu enja i veli anja muzi ara. kako da se ispravno postavimo u njemu. to je realnost svih nas. Ponovo na ena ljubav. Ne bavi se vra anjem. ispitima. Priznali mi to ili ne. astrologija ima mnogo toga bliskog sa okultizmom (tajnim naukama i praksama magije).OVEK TEŽI KA NEKIM VIŠIM OD SEBE. psihologija. Radiestezija.'"78 O ito.a X. klatno. ovek kao da je NEPOPRAVLJIVO RELIGIOZAN i neprestano teži ka ne emu. astrologija. ili nekim višim od sebe koga želi da sluša i sledi? Kao što deca od malena imaju usa enu potrebu za roditeljima. ili bilo kojih drugih lidera i ideja.'"79 On je napravio prikaz neba ro enja. trgovini. što astrologija upravo nudi? Zašto uprkos nau ne prosve enosti. RO ENI MEDIJUM. na koga se mogu osloniti i u koga e se pouzdati. Ako ve postoji potreba za ne im višim. "Moderna astrologija je u mnogo emu naslednica MORINA DE VIJFRANŠEA (VILLEFRANCHE) koji je u XVII veku u predgovoru svoje knjige ASTROLOGIA GALIKA (GALLICA) napisao: 'Nebeski uticaju su univerzalni uzroci. sre i.predodre enost ovekove sudbine "voljom bogova". Ako neko na primer. Ako postoji neki cilj. usa ena religioznost. U ovoj knjizi vide emo šta je to što rukovodi ljudskim životom. Svi smo mi skloni u traženju uzora u nekome ili ne emu. to ga ne može opravdati da krade i ubija radi toga. onda treba tražiti ONO PRAVO.. stvarni i opravdan. okultnu suštinu. u enje magije je u stvari bazirano na astrologiji. sama potreba ne može uvek opravdati na in njenog zadovoljenja. pa i etika (nauka o moralu) umnogome doprinele nau noj izgra enosti ljudskih stavova. UTEMELJIVA I MODERNE ASTROLOGIJE Ipak.' 'Vidovnjak. ljubavi itd. Gatanje propiskom. Koliko god pokušavali da joj pripišemo nau no objašnjenje. Kristalna kugla. Razlog zašto ljudi masovno prihvataju astrologiju je upravo ta usa ena spremnost da se prihvati ne iji plan života. koji je esto i danas u upotrebi. Tako e poznato ime zaslužno za usavršavanje moderne astrologije je i JOHANES KEPLER .' 'Mag-astrolog. sportista. To jasno pokazuju posteri. Me utim.' 'G. Linije dlana. ima stvarnih materijalnih problema. astrologija ima drevnu. uprkos njenom drevnom poreklu. Francuski i španski tarot. o emu e biti re i kasnije. opsednutosti i okultnih psihoza. to ne mora da zna i da je svako sredstvo njegovog ispunjenja pogodno ili opravdano. i kako da ne pogrešimo u traganju za "svojom sudbinom". Medijum. Uspeh u svim oblastima: poslu.. tarot. Ina e.Vidovita po prirodi. dlan. ASTROLOGIJA. Tarot. INJENICE RELIGIOZNOSTI MODERNOG OVEKA Iako su tehnika. Astrolog.

Hitler. dakle..Allen). po eo objavljivanje astroloških efemerida. Himler. esto su savete tražili od svojih astrologa." 84 O ito je i na temelju ovih par primera. Ona služi u svrhu savetovanja u politi kim i strategijskim odlukama. me utim sad ponovo oživljava i naglo se širi. zato su se dobijale beneficije i koristi. Od 1925.. Rozenberg.p (JOHANNES KEPLER) (1571-1630). Jedan od tih astrologa. Britaniji je astrolog VILIAM RAJT (NJILLIAM NJRIGHT). a i radi opravdavanja vladavine sistema. naro ito u zapadnim zemljama. pod pseudonimom Rafael. Paralelno s tim. koja je preživela sve probe i testove? . Glavne nacisti ke vo e. prori u i njihovu propast.F. imao je ak izvesnu politi ku ulogu usmeravaju i odluke Adolfa Hitlera koji je u njega imao potpuno poverenje. I saveznici su koristili astrologiju. j gj j "nema ki astronom. stara milenijumima." 82 (Zapazite kako astrolozi koriste tajna. a RIHARD XEJMS (RIDHARD JAMES MORISSON). a i itave istorije.. ili zna ajnih ta aka Zodijaka .. Hes. ona danas cveta više nego ikada. ugaonih razmaka izme u dveju planeta. u inio je razumljivim i pristupa nim metode pravljenja karti neba. nije ona služila isklju ivo onima koji su bili puki idealisti. godine bilo je osnovano pravo astrološko telo i to zahvaljuju i ovom obnavljanju metoda ra unanja tema i njihovog tuma enja. bilo je i drugih važnih imena koja je vredno spomenuti: "U V." 81 U skorijem dobu. matemati ar i fizi ar. da je astrologija uglavnom U SLUŽBI VLADARA I VO A. u XIX i XX veku. stiže i u Enciklopedije "Prosveta" o astrologiji: naše moderno doba. Oni su prete e nau ne struje koju su na po etku XX veka u V.. Tako e koristila se i u svrhu RATNE PROPAGANDE zaplašivanja neprijatelja. izgledalo je da je kona no onemogu ena. a u Francuskoj POL ŠOAZNAR (PAUL CHOISNARD) i pukovnik KAZLAND (CASLAND)." 83 Iako je. kada upoznamo ANTI KE MISTERIJE. za o ekivanje da razvojem astronomije ona bude prevazi ena. autora). po nevolji i astrolog. bi e jasno zašto to oni ine. (pod imenom Zadkiel). Kasnije. Ako je ova drevna nauka opstala toliko vekova sve do modernog doba. Interesantna je opaska "Po obaranju geocentri nog i usvajanju heliocentri nog sistema u XVI v. eruditi su prevodili klasi ne autore koje su objavljivale specijalizovane izdava ke ku e. nije li ipak ona prava nauka. šifrirana imena. Nije teško zamisliti motive koji su rukovodili ve inu astrologa u njihovom "proricanju". Me utim." 80 "Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata (= konfiguracija. u SAD su oni astrolozi koji su proricali propast sila Osovine primali trajnu nov anu pomo od države. Karl Ernst Kraft. Ona je bila od koristi i mo nima koji su se borili za prevlast u svetu: "Ono što je manje poznato je zna aj i uloga koji su astrologija i oultne nauke imale za vreme Drugog svetskog rata. s pojavom durbina i ostvarenim pronalascima u XVII v. Britaniji proslavili ALEN LEO (pseudonim NJ.prim. iz gore navedenih razloga ovekove prirodne religioznosti i nezadovoljstva materijalisti kim racionalizmom. O ito.) Time astrologije.

ili nadri-nauka". psiholozi. meditacije. stresova. DOLAZAK NOVOG DOBA U poslednje vreme nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sve opštu poplavu raznih pravaca. ili raznim vidovima "energija". koji nude puno dobrobiti i koristi modernom coveku. put do duhovnog prosvetljenja i usavrsavanja. vec siroka mreza razlicitih ogranaka. okultizam. pravaca. meditacije i cak religije? Koja je svrha njihovog masovnog sirenja u hriscanskom svetu? Otkud toliki uticaj raznih okultnih. 1. Uglavnom seminare i terapije izvode vrhunski strucnjaci. akupnktura i mnoge druge) koje povezuju coveka sa "kosmickom energijom". narocito su interesantne "alternativne terapije" (bioenergija. sastavljena od ljudi koji dolaze iz razlicitih sredina. pa nema razloge za sumnju. "RE NIK ASTROLOGIJE LARUS" tvrdi da je ona "pseudo. On nije jedna jedinstvena institucija. ili ne? Da li je astrologija realna. Da li su te sve pojave normalni progres u nauci.koja je preživela sve probe i testove? Jedan od najautoritativnijih astroloških izdanja. bolje koristenje unutrasnjih potencijala tela i duha. lecenja psihickom energijom. ili je to zaista "nadri-nauka" koja nema pravih opravdanih osnova? Potražimo odgovor u poglavlju TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE. hinduizam.85 Da li je to istina. borbi protiv raznih konflikata. i mno- . Razne fizicke vezbe. vec "spiritualizam". budizam. STA JE "NOVO DOBA"? Sami vode kazu da on nije religija. kristali. magijskih kultova u poslednje vreme? Zasto se sve to dogada prilicno sinhronizovano i istovremeno? Sta u stvari stoji iza svega toga? Najbolji odgovor cemo naci ako upoznamo pokret nazvan "Nenj Age". ekologija. naucnici. stresova. ili je nesto drugo u pitanju? Zasto se u poslednje vreme strahovito propagiraju razni hinduski pravci. Mnostvo raznih seminara o boljem koristenju unutrasnjih potencijala uma. misticno hriscanstvo. radiestezija. "Novo doba". sve je tako korisno i dragoceno. medicinari. i svih ostalih problema koji muce danasnjeg coveka. grupa. egzaktna nauka koja se bazira na stvarnim prirodnim zakonima. razne terapije. psihologija. ali IMAJU ISTI NACIN RAZISLJANJA (feminizam. resavanje unutrasnjih i spoljnih konflikata.

Illinois. razvijanja ljudskih potencijala. obdanista). ISTU ZELJU ZA DUHOVNIM NAPRETKOM. NJestchester. pisanim tekstovima. duhovnim zakonima i zapovestima. Osnovala je "Arcane school" (Arkanska škola). ostvarivanja visih duhovnih saznanja i iskustava. Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama casopisi knjige itd .go drugih pravaca). i Nenj Age ima svoje lidere.. skola. mantrama. obožavanjem i ritualima. eksperti koji su istraživali ovaj pokret kažu: "Pokret Novog Doba je potpuna religija sa svojim biblijama. DARK SECRETS OF THE NENJ AGE (Mra ne tajne Novog Doba). ekvivalentima za Vatikan i Jerusalim." Texe Mars (Teks Mars). Moze se reci da je to sveopsti pokret citavog sveta za duhovnim uzdizanjem. Drugi od njih je Bendžamin Krim (Benjamin Crime). Ona je glavni medijum Novog Doba koji prenosi poruke pokrovitelja celokupnog pokreta. 1987. Jedan od najvažnijih je Alis Bejli (Alice Bailey). vaspitanje. Bendžamin Krim. u svojoj knjizi "Ponovna pojava Hrista i gospodara mudrosti" priznaje da je Novo Doba religija. propovednik prisustva Isusa Hrista pod nazivom Gospoda Maitreje. IDEJNE VO E NOVOG DOBA Kao i svaka religija. u okviru "Lucis Trust" (Lusiferova kompanija).VIII. ishranu. o emu je pisao 1982. radnih grupa sirokog spektra aktivnosti (za kuvanje. sa iskustvima novog nastajanja (koga zovu 'ponovno ra anje'). Sam vode i New Age pisac. raznih vrsta autogenih treninga radi poboljsanja zdravlja. seminara. savetovalista. propovednicima i guruima. i napisala mnoštvo okultnih knjiga. u više vode ih magazina širom sveta i propovedao u najeminentnijim dvoranama Los An elesa." "Pokret Novog Doba je neporecivo uzeo kona an oblik religije. funkcionalnom grupom sveštenika i pastira. molitvama. duha pod imenom Koot Hoomi (Kut Humi). Me utim. str. upotpunjen doktrinom. Ideje se sire putem naucnih kongresa. Crossnjay Books. sa vidovnjacima i prorocima i sa gotovo svakim drugim obeležjima vere.

Pocetak racunanja im je 10. sto ce dovesti "nova svesnost" covecanstva.n. Zato se smatra da je to 7.e. Svako doba je imalo svoje karakteristike. Tajno Bratstvo. harmonijom. Novo Doba je. god. Doba ribe je.p. . ali u mnogome slicna i drevnim ucenjima Egipta. Koja je duhovna POZADINA Nenj Agea? Kompletna nauka je u stvari hinduistickog porekla. pojavom Ucitelja. pa nadalje) biti obelezeno univerzalnom NOVOM SVETSKOM RELIGIJOM. a drugi su nosili spektar raznih naziva kao što su Mahatma. Riba je u astrologiji simbol Majke boginje Venere.) pa je u stvari to pravo poreklo simbola ribe za hriscanstvo. kažu oni. Neki od njih su bili. Unutrašnja vladavina svetom.). tacno 2166. Pokret je izuzetno KOMPLEKSAN.). bilo obeleženo hriš anstvom. Inka.p.-4000.po.H.000-8. koja se uplasila od giganta Tifona.666 godina. Velika Bela Loža U itelja Mudrosti.). To je u stvari astroloski paganski simbol. osniva i velikih religija. odeljak.000. Iako oni nose razli ita imena i u razli itim su kulturama. pa se zato ocekuje da i sada slede ogromne sveopste promene u svetu.p. kažu okultisti.p.-rodenja Hrista).p. ali svi su oni kosmi ki poslanici da povedu svet u viši stepen duhovnog napretka. dakle. Blizanaca (6000. Mi sada po tome zivimo u vremenu Ribe (0-2000. Veliki. doba Akvariusa (od 2000. koja treba nastati kompletnim ujedinjavanjem covecanstva svim mogucim sredstvima.000.H. doba. NOVE SVETSKE RELIGIJE. skocila u Eufrat i pretvorila u ribu. sveopsti pokret za uspostavljanje jednog novog svetskog duhovnog sistema. politike. casopisi. ukljucuje sledbenike iz SVIH podrucja zivota: medicine. vaspitanja i svega ostalog. Po njenom tumacenju zemlja treba 26 000 godina da bi prosla kroz svih 12 znakova zodijaka (kosmickih sazvezda). kao Hriscanska dispenzacija.-2000.H. knjige. ljubavlju i naravno. dakle na vrhuncu razvoja covecanstva. Sedam doba po celokupnoj astrologiji su doba Lava (10. Maja.). Svako novo doba je obelezeno naglim promenama. Hristosa.Takode se radi bogata literatura sa Nenj Age idejama. Ovna (2000. Bika (4000.-6000. Raka (8 000. biznisa i bankarstva. ili Hristosa. Sta znaci IME NENJ AGE (NOVO DOBA)? Pojam je uzet iz astrologije.H. ili VELIKIH MESECI. Spiritualni pokreti veruju da svako od ovih "novih doba" obeležava pojava novih U itelja mudrosti. Ono treba da bude obelezeno jedinstvom. sto se naziva VELIKA GODINA. Ona je podeljena na sedam VELIKIH DOBA. nauke. koji treba da povedu covecanstvo u njega.H. Hijerarahija. dok e slede e "Novo doba". od kojih svaki treba da iznosi 1/7 od 26000. itd.

Aboridana, svih starih kultura, posto se smatra da sve one poseduju drevnu mudrost. Jedino sto je novo to je MESAVINA tih elemenata SA HRISCANSTVOM, kao i nova, naucna terminologija.

2. KOJA JE SUSTINA UCENJA NENJ AGEA?
Smatra se da iza ovog materijalnog sveta postoji DUHOVNA REALNOST, TRANSCEDENTNI SVET. Ta duhovna realnost je temelj celokupne. Vidljiva, dodirljiva i materijalna stvarnost je samo otisak one "vise", duhovne. Veruje se da duboko u svakom ljudskom bicu, postoji iskra bozanstva, ili "vise ja", "energija", "visa svest", ili "Hristov princip" (razlicita je terminologija, ali ista sustina) sto je deo duhovnog sveta. Ta energija je "bozanski princip", koji je izvor reda u nasim zivotima i telima. Problem je sto vecina ljudi nisu svesni tog jezgra. Po tome nemaju samo ljudska bica takvo bozansko jezgro, vec je ono najdublji temelj celokupne prirode. Zivotinje, biljke, pa i sama planeta Zemlja, druge planete, i celokupni univerzum imaju to bozansko jezgro, koje se povremeno naziva "kosmicka energija", koja ureduje svemir. Kljuc pravog zivota i srece, po tome, je u ulazenju u sebe da bi se otkrio bozanski princip u sebi. Kada neko otkrije svoje "vise ja", i prosiri svoju svesnost, tako da je i duhovni svet ukljucen, onda ce moci da ude u tu duhovnu realnost. Putevi ostvarivanja "viseg ja" su droge, meditacija, hipnoza, misticna iskustva, energetski uticaji kristala, raznih vidova transa, delovanjem hipnotickih sredstava - biljaka, narkotickih sredstava i mnogo drugog, sto moze dovesti covekov um u podsvesno stanje. Veruje se da kroz kontakt sa duhovnom stvarnoscu moze da se dode do duhovnog znanja univerzuma, na primer: odakle smo dosli, kuda idemo (sudbina), sta je konkretan uzrok nekod dogadaja, ili stradanja, koji su putevi licnog napretka i uspeha u zivotu. Moze se komunicirati s drugima bez upotrebe telefona ili pisama (telepatija), moze se kontaktirati sa biljkama, zivotinjama, mrtvim ljudima, ili visim, transcedentnim bicima, koja mogu gledati u proslost sadasnjost i buducnost, itd. Hriscanski termini imaju drugacije znacenje: "Bog" "Hristos" = bezlicna kosmicka energija, koja je sustina svega = iskra, bozanska sustina, princip duboko u nama, koji treba da otkrijemo. "Spasenje" = sticanje svesti o Hristovom principu

Spasenje

= sticanje svesti o Hristovom principu.

3. KOJA VEROVANJA I PRAKSE POTICU OD OVE SUSTINE?
1) ASTROLOGIJA, GATANJE. Posto je kosmicka energija u svemu, isto vazi i za zvezde i za zemlju. Kako je gore, tako je i ovde dole. Isto vazi i za Tarot karte, kojima se otvaraju "kosmicki ("akaski") izvestaji", posto imaju preslikane astroloske simbole. Zato postoje razni nacini tumacenja buducnosti po NA. 2) NATPRIRODNI DAROVI. Putem spiritualnog, duhovnog sveta moguce je uraditi i nemoguce u materijalnom, "materijalnom" svetu. Primeri su magija, telepatija, duhovni vid (nevidljivih stvari), videnje aure, rasljarstvo (radiestezija), govorenje duhovnim jezikom, vidovitost i svi natprirodni darovi. Sto se radiestezije tice, veruje se da zemlja ima mnogo pozitivne energije, da postoje linije njenog kretanja, ali da ima i negativnih zracenja na nekim mestima, sto sve lici na energetsku strukturu i naseg tela. 3) ALTERNATIVNE TERAPIJE LECENJA. Celokupno uredenje tela je poznato drevnim istocnjackim lekarima, pa se poznavanje svih energetskih centara u telu koristi terapijama kao mesmerizam (magnetno lecenje), akupunktura (uklanjanjem blokada energije zivota, katkad nazvane "chi", ubadanjem iglica), homeopatija (koristenjem energije biljaka koja je presla u tecnosti, kao i davanjem lekova za stvaranje istih koje bolesnik ima, verovanjem da se "klin klinom izbija"), bioenergija (koristenje kosmicke energije) i mnogim drugim "alternativnim terapijama". 4) REINKARNACIJA. Na osnovu verovanja u prethodne zivote smatra se da tokom vise zivota svi ljudi napreduju u znanju i dozivljavaju duhovno "prosvetljenje". Takode se smatra da kontaktom sa duhovima nekada reinkarniranih mudraca se takode ubrzava put prosvetljenja. Veruje se da ce konacno svi ljudi dostici novu svesnost u Novom Dobu; covecanstvo ce dostici visi nivo. Upravo zato treba sto vise umnoziti seminare i sisteme prosvetljenja ljudi da bi se pripremili za dolazak tog najviseg duhovnog doba. 5) PSIHOLOSKE TERAPIJE. Ima puno ideja koje ovaj pokret uvodi medu odredenim skolama psihologije, slicno Humanistickoj skoli. Terapije imaju svoje poreklo u psihologiji upotrebljenoj da pomogne ljudima u njihovoj "samospoznaji", tako da mogu dostici visi nivo svesnosti. Zato je u svim meditativnim terapijama terminologija strogo naucno psiholoska. 6) EKOLOGIJA I RELIGIJA. Posto se veruje da je bozanska sustina, iskre u celokupnoj prirodi, na citavoj planeti, kao deo jedinstvenog bozanskog princi-

pa mora da se zastiti. Zato Nenj Age ekolozi imaju izuzetno mesto u internacionalnim ekoloskim pokretima, sto im daje strahoviti ugled. 7) PREVAZILAZENJE PODELA. U eri Ribe, veruje se, bilo su potrebne podele. Trebalo je sve analizirati, okarakterisati i identifikovati sto je bilo sustinski vazno za pocetak nauke i tehnologije. U Novom Dobu, ipak, potrebno je ostvariti jedinstvo svega (holizam). Zato treba prevazici stare podele kao: dusa i telo; muskarac i zena (unisex moda); covek i priroda; Bog i covek; dobro i zlo. razlicite religije;

Treba, dakle ostvariti potpuno sjedinjavanje dosadasnjih suparnika (Yin i Yang). 8) UMETNOST. Tvrdi se da je u "starom dobu" bio prenaglasen racionalizam. U Novom dobu treba posvetiti veliku paznju emotivnom i intuitivnom nivou ljudske licnosti. Zato treba stimulisati umetnosti kao modelarstvo, slikanje, sviranje muzike. Nenj Age muzika treba da pomogne nalazenju samog sebe, kao i dolazenja do "vise svesti", ekstaze. Zato se sve vise ide ka ekstaticnom stanju koje treba da prevazide racionalizam. 9) OKULTIZAM I SATANIZAM. Da bi se prevazisle sve podele izmedu dobra i zla, Nenj Age je otvoren prema svim okultnim pravcima. I sam spiritualnog karaktera (prizivanjem duhova), on se udruzuje sa svim spiritistickim pravcima, pa i satanizmom. Okultne prakse se ne kritikuju, vec su dobrodosle kao stara

univerzalna mudrost. Time Nenj Age ujedinjuje sve okultne redove u jedan jedinstveni front. 10) POZITIVNO OCEKIVANJE BUDUCNOSTI. U ovom pokretu postoji snazan pozitivan stav prema buducnosti covecanstva. On obecava strahoviti uspon time sto ce se svi ljudi ujediniti shvativsi da su svi deo iste kosmicke energije, da poseduju "ISTI DUH", "visu svesnost". Obecava se mir, briga za okolinu, bratstvo, ljubav, strpljenje, radost, pravi raj na zemlji. Da bi se covecanstvo ujedinilo u istom duhu, sa kosmickim duhom, potrebna je meditacija. To ce uneti novu svest u ljudima, novi duh u covecanstvu. Ono sto je u Nenj Ageu strahovito zapanjujuce, je cinjenica da on planira potpuno sjedinjavanje ovog vidljivog i nevidljivog sveta. On je univerzalni sistem kojim ce pojave duhova biti svakodnevna stvarnost. Vrhunac svega je veliki plan po kome treba da se pojavi sam Isus Hristos na zemlji. Jos 1982. voda Nenj Age pokreta, Benjamin Creme je masovno objavio da je "Hristos" dosao, da je u fizickom telu u Londonu i da ce se uskoro pojaviti kada mogucnosti

da je u fizickom telu u Londonu, i da ce se uskoro pojaviti, kada mogucnosti budu povoljne. On ga je nazivao "Maitreja", ali je tvrdio da je to isti Hristos koji je ziveo pre 2000 godina. Posle toga vise listova je objavljivalo pojavu Isusa Hrista pred mnostvom prisutnih. Koja je svrha mnogih Hristosa koji se javljaju putem Nenj Agea? U okviru Nenj Agea postoje organizacije koje imaju potpuno hriscanski izizgled, terminologiju i ucenje, ujedinjeno i prozeto okultnim. Ovi pravci uce da ce se Isus Hristos pojaviti na zemlji u obliku maglicastog oblaka oko njegovih nogu, i da ce time u stvari zapoceti njegovo carstvo na zemlji. Svi oni "Hristosi" koji su se javljali putem Nenj Agea bice proglaseni "antihristima", dok ce ovo REMEK DELO imitacije Isusovog dolaska biti proglaseno pravim! Posto u Bibliji i pise da ce se pojaviti antihrist, hriscani ce ovog "biblijskog" Hrista prihvatiti kao pravog. Nece ni shvatiti da ce biti totalno prevareni.

ODNOS NEW AGE-a I HRISCANSTVA
KORENE ODNOSA NENJ AGEA I HRISCANSTVA mozemo naci kroz vekove u kojim su ljudi sirili identicne ideje sadasnjim. Na primer, u 1.veku n.e. GNOSTICIZAM je imao potpuno istovetne ideje o bozanskoj iskri u coveku i okretanju prema sebi u otkrivanju nje, da bi se postiglo spasenje. Verovalo se da je prava stvarnost samo manifestacija one prave, duhovne, da je to samo privremeno, a ono duhovno pravo i vecno. Zato je i gnosticizam verovao u besmrtnost duse i reinkarnaciju, pa nalazimo i tkzv. "gnosticka evandelja". Zato biblijsko verovanje da se Bog licno otkrio u telu je bilo anti-gnosticko, kao sto je i danas anti-Nenj Age. Iako je Hriscanska crkva uglavnom negativno reagovala protiv gnosticizma, nesvesno je usvajala razne njegove elemente, sto se jasno vidi iz spisa crkvenih otaca. Time je danas mnogo manji jaz izmedu njih, nego li u 1. veku, dok su bili zivi apostoli, neustrasivi branioci vere od tog laznog ucenja. Nazalost, vecina hriscana danas nisu ni svesni da su u potpunosti usvojili sve osnove i gnosticizma i Nenj Agea, i da su spremni da se utope u njega. Sa svoje strane, Nenj Age ima razradene metode infiltriranja u hriscanske crkve. On ide kako na visoke organizacione nivoe, tako i infiltriranjem medu vernicima. On sve vise lici na hriscanstvo, govori u ime "Hristove svesti", ima hriscansku terminologiju, cak se i prikazuje prastarim hriscanstvom, ali je u stvari najlukavije maskirana obmana. Njegovo pravo nalicje je cisti okultizam i spiritizam. On je remek delo demonske organizacije, koja treba u ovo

Zbog toga je i PRVI DAN U SEDMICI POSVE EN SUNCU: "U Rimu. . I upravo ovde imamo izvor sadašnjeg ra unanja vremena: .jedan krug asovnika na 12 asova (sli no kao 12 ku a). Nad svakom zodija kom ku om. Ocito da se sprema najveci dogadaj u istoriji covecanstva. a nad svima njima kona no je bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)."87 Zato broj jedan u simbolici i numerologiji anti kih misterija i astrologije pripada bogu Sunca. iji je glavni simbol bio zmija ili bik.26.poslednje vreme da prevari citavo covecanstvo.2. kao uto ište palih duhova. Uzmite.14. u Avgustovo vreme. drugi Mesecu (dies Lunae).27. u stvari Lucifera. Zato poslusajmo reci zapisane u 2. ili laznog. koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 stepena (ta nije 18.Svaka godina po 12 meseca (= 12 ku a). bio je postavljen po jedan viši bog. kao izvor i uzrok (stvoritelj) svih ostalih. Ono je simbol bika. Da se upoznamo sa pravim Isusom i Njegovim recima: Mat. prvo slovo (staro) jevrejskog ili haldejskog alfabeta ( ). Jedini nacin da ne budemo prevareni je da dobro upoznamo i zavolimo istinu. "Drevna astrologija u i da je jedan od svetih brojeva glavnog boga Zodijaka bio BROJ JEDAN "Prvo slovo alfabeta mnogih jezika (A) još uvek nosi oznake boga Sunca. . Prvi dan je odgovarao Suncu (Dies Solis). .kog pravog doba ljubavi i mira? Sta ce biti s planetom zemljom? SVETI BROJEVI ASTROLOGIJE Spomenuli smo da su 7 glavnih božanstava zodijaka bile 7 planeta (uklju uju i Mesec i Sunce). imena danima u nedelji davana su prema planetama za koje je smatrano da vladaju njima.Sol. tajanstveni broj. U njemu mi cemo biti ili na strani pravog Hrista. Sve vojske mraka i tame se spremaju za taj najveci sukob: Ot. sto ce preokrenuti istoriju covecanstva? Da li ce doci do unmistenja covecanstva? Da li do ne. SVETI BROJEVI ASTROLOŠKIH PLANETA Svako od tih planetarnih božanstava imalo je svoj "sveti". zvezda.7-12. od njih 12. Nad njih 12 ku nih bogova vladalo je 7 glavnih planetarnih bogova.5) kroz 36 soba.svaki mesec po 3O dana (3 puta 1O dana = 3 sobe po 10 stepen. na primer.16. jedna za svaki mesec. Koju ste stranu odabrali? Kome cete pripadati? Iduce veceri cemo videti sta ce se to stvarno dogoditi.24. Svaka soba je iznosila po 1O stepena. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog.

etvrtak THURS-day DONNERS-tag JOVIS dies (Torov dan) (dan grmljavine) 6. Za razliku od katoli kog rasporeda sedmi nih dana.broj 3. Mars . petak FRI-day FREI-tag (slobodan dan) 7.tre i Marsu (Martis dies).6).broj 2. Tako je zapisano i u Bibliji. Nedelja Engleski: Nema ki: Latinski: SUN-day SON-tag MON-tag Dienstag dies SOLIS dies LUNAE MARTIS dies 2.odmor. u nekim modernim jezicima Evrope zadržala su se u terminologiji nekih sedmi nih dana imena ovih planeta: Sedmi ni dani: 1.1-3. Venera .broj 4. koja kao i ostali dani nije imala ime. kao u Bibliji. peti Jupiteru (Jovis dies). mesto.15) tako i Novoga zaveta (Isus je ustao "prvog dana u nedelji" . esto se koristi i drugi naziv .broj 6 i Saturn . pravoslavni je još uvek zadržao onaj ispravni. ponedeljak MON-day 3. Zbog ega? Oduvek je raspored dana u svim narodima po injao od nedelje. 88 Time imamo kompletnu numerologiju svih 7 astroloških planeta . ve redni broj 1. sreda Tuesday NJednesday MITT-NJOCH MERCURI dies (sredina sedmice) 5. njemu pripada 7. mesto. šesti Veneri (Veneris dies).Matej 28. po inak. Mesec .SABAT. utorak 4.5.broj 5. Jupiter ."sredina" (nema ki MITTNJOCH . Suboti je prema tome uvek pripadalo 7. sedmi Saturnu (Saturni dies)"."MITTE" = sredina . ponedeljak . Nedelja 2.broj 7. etvrti Merkuru (Mercuri dies).bogova: Sunce . Po uzoru na stare latinske nazive."NJOCHE" = sedmice: 1. Time je i opravdan naziv SREDA . kako Staroga (3.broj 1. subota SATUR-day SAMS-tag SATURNIS dies VENERIS dies (dan skupa) Verski naziv: SABAT SABAT SPECIFI NOST SEDMOG DANA Interesantno je uo iti da iako ve ina jezika ima svoje nazive za subotu (osim našeg srpskog). knjiga Mojsijeva 23. koji vodi poreklo od jevrejskog "šabat" . Iako ovaj naziv nema veze sa imenima i rasporedom planeta. Merkur .

a to zna i da svi poti u od jednog.' I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kre a. te ne sazidaše grada. jevrejskog jezika. I re e Gospod: 'Gle.3. A kad otidoše od istoka. Kada i kako se to dogodilo? Koliko mi je poznato. istorija ne beleži taj momenat. Zato se prozva Vavilon. iako su u nekim jezicima ostali neki elementi astrologije. da se ne bismo rasejali po zemlji. Posle rekoše me u sobom: 'Hajde da sazidamo grad i kulu. ali u drugom kontekstu): "A bijaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake re i.SREDINA SEDMICE --------------5. Me utim. knjizi Mojsijevoj 11. 1-9. utorak 4. što zidahu sinovi ove ji.' Tako ih GOSPOD RASU odande po svoj zemlji. Zato je ovo klju ni momenat u nastanku nacija ove anstva! A tako e. subota Dakle. etvrtak 6. petak 7. I JEDAN JEZIK U SVIH.sreda --------------. i da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. na oše ravnicu u zemlji Senarskoj. Pa rekoše me u sobom: 'Hajde da pravimo plo e i da ih u vatri pe emo. ZAJEDNI KO POREKLO JEZIKA Možemo se pitati: Kakve veze ima naš srspki jezik sa jevrejskim? Kakve veze imaju sve nacije jedna sa drugom? Kako je bilo mogu e. pa i saznanja iz astrologije? Detaljnijom jezi kom analizom vrlo lako se može do i do zaklju ka da svi jezici imaju zajedni ke korene. da steknemo sebi ime.' A Gospod si e da vidi grad i kulu. stih. jer u to doba i nije postojao pismeni na in izražavanja. kako je astrologija tako uspešno uspela da se probije i brzo proširi me u sve narode. Hajde da si emo. dan. ovim nam postaje i jasnije. pravaca. . religija. NAROD JEDAN." Jasno se vidi da svi jezici poti u od jednog zajedni kog i da svi narodi od tog trenutka vuku zajedni ke korene kulture i civilizacije. (ovaj tekst smo ve imali u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. postoji jedan proro ki zapis tog doga aja koji se zbio nekih 2300 godina pre n. ere. jer onde pomete Gospod JEZIK CELE ZEMLJE. ali se zapaža da svi jezici zadržavaju pojam "SUBOTA" za 7. glava. i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. kojoj e vrh biti do neba. tako e. zapisan u Bibliji u 1. i naseliše se onde. i to po eše raditi. pa ak i do dalekih Maja i Acteka. koji o ito vu e korene od originalnog biblijskog. da se neka saznanja prošire po svim narodima? Otkud toliko zajedni kih korena svih nacija. i ne e im smetati ništa da ne urade što su naumili.

Oni su izmislili magi ne karte da bi izvodili taj najpopularniji na in proricanja. Nalik starom Vavilonu. kako na Beloj ku i u Vašingtonu. .kriju naslednici starog plana ..) dobijamo 666. 36. Sveštenici obožavanja Sunca koristili su matemati ki te brojeve na na in kako su zvezde putovale na nebu da bi proricali budu nost. ponovo se teži jednom jeziku i jednom narodu. Kao i to ak ruleta. kolone su bile podeljene u 36 broj anih odeljaka. Bilo je 6 kolona u svakom smeru sa brojevima 1-36 stavljenih u celokupnoj tabli.Univerzalnog svetskog poretka. koja svojim vrhom stremi ka nebu. Ova knjiga ima za cilj da otkrije pozadinu te astrološke ideje da ceo svet bude prožet verovanjem u jedno isto "božanstvo" . Zbir svih 6 kolona po 111 bio je 666. koji tako podse aju na staru vavilonsku kulu. 111 i 666 kao najsvetiji broj. Tako e. tako i svetovnih ustanova. Ina e. Mi danas živimo u vreme izuzetnih pokušaja ostvarivanja tog starog sna.Kao uspomenu na taj cilj stremljenja ka nebu prvih vavilonskih graditelja ostale su razne kupole i tornjevi kako crkava. Možete biti sigurni da to nije slu ajnost. Iza toga se ipak. 6. TAJNA BROJA 666 "U astrologiji su bili posebno sveti brojevi 1.. zapaža se da su ti tornjevi vrlo sli ni. 12. verovali ili ne . tako i u Vatikanu."89 Zbir svake kolone bio je 111.Sunce. ako saberemo brojeve 1-36 jedan za drugim (1+2+3.

bogate i siromašne. broj 36 PREDSTAVLJAO JE SVETI BROJ KOJI PREDSTAVLJA 36 SOBNIH BOGOVA ZODIJAKA. koja ozna ava sve avatare.žig svakom stanovniku planete Zemlje: "I u ini sve. koju je organizovala sama zmija . I PRESTO SVOJ. ili "Solarna Mudrost". i noge joj kao u medveda. dok je broj 666 BIO UKUPNI BROJ BOGA SUNCA. SVETI BROJ NJEGA KAO VLADARA ZODIJAKA I NJEGOVE SVEUKUPNE VLADAVINE. broji zajedno 666 (ra unato starim gr kim brojevima): X = 6OO + I = 1O + Y = 6 + N = 5O = 666. taj broj pripisuje zveri. Tako e i gr ka re XIUN. male i velike. slobodnjake i robove. da NIKO NE MOŽE NI KUPITI NI PRODATI osim ko ima žig ili ime zveri ili BROJ IMENA . uz pomo jedne druge zveri koja joj pomaže. te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na elima njihovima. Ta zver. u knjizi Otkrivenje 13.18. ZNA ENJE BROJA 666 U SKOROJ BUDU NOSTI Nije udo što se u Bibliji." (2. simbolika zverske versko-politi ke sile.Dakle. I DADE JOJ ZMIJA SILU SVOJU.666 simbolisao Sunce i sistem njegove vladavine. (za koje budisti veruju da ih ima deset) sa zna enjem "Mudrost Sunca". Na gr kom (koji je originalni jezik Novoga zaveta u Bibliji) stari naziv za Satanu u svojoj transliteraciji bio je TEITA Ovim smo pronašli da je u Vavilonu ovaj broj . predstavniku te zverske vladavine. u stvarnosti samog Sotonu.stih). Broj 666 dobijamo i zbirom svih latinskih brojeva: I = 1 + V = 5 + X = 10 + L = 50 + C = 100 + D = 500 = 666. nametnu e svoju oznaku . (Slovo M = 1OOO nije originalni deo sistema.sotona: "I zver bijaše kao ris. Dodato je kasnije. i usta njezina kao usta lavova. I OBLAST VELIKU.) O ito da latinski sistem ima srodstva sa vavilonskim. ili inkarnacije Sunca. koja u poslednje vreme treba da celi svet pokori Sotoni i oveku.

obožavanjem Sunca. . i neka te sa uvaju od onoga što e do i na te.MOŽE NI KUPITI NI PRODATI. a mnogi astrolozi veruju u Boga.pripadnoš u i pokornoš u Sotoni. Sigurno se još uvek se amo emisija na TV-u i njihovih voditeljica koje tuma e astrologiju. OGANJ E IH SPALITI.svetskim ekonomskim sistemom. ne e ostati uglja da se ko ogreje. . NI SAMI SEBE NE E IZBAVITI IZ PLAMENA."i male i velike" i ovladati svim podru jima našeg života po itavom svetu! Ko stoji iza ovih udnih simbola? Ko nam to priprema najve u obmanu podvrgavanja satanskoj vlasti? Kako da se postavimo u najsudbonosnijem trenutku istorije? Zašto je to uopšte tako važno? Potražimo odgovor u poglavlju "VELIKA ZVER 666". . On kaže: "Umorila si se od mnoštva namera svojih.svakim stanovnikom planete Zemlje koji pritisku! e biti podvrgnut ovom O ito da se radi o najozbiljnijem zahvatu Sotone koji priprema svakom od nas! On e to uraditi preko dveju najve ih svetskih sila. Osu uju i Vavilon zbog samopouzdanja u svoju mudrost. koji prori u svakog meseca. ni ognja da bi se posedelo kod njega. nose veliki krst oko vrata i pokrepljuju neke od svojih tvrdnji re ima Isusa Hrista i Biblije. ONI SU KAO PLEVA. Gle. i prori u i njegovu propast u slici nežne i ljupke devojke.simbol " ela" iza koga stoji um. Treba li još više raditi na zbližavanju tih dveju kategorija? Ili to ne ide zajedno? Šta je prava istina? Šta smo iz celokupnog prou avanja mogli da zaklju imo? U Bibliji ima mnoštvo tekstova u kojima sam Bog govori o astrologiji i njenim predstavnicima.kupoprodajom ."90 . IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO? Danas više nego ikada se veruje da hriš anski Bog i astrologija mogu nesmetano da idu zajedno. Ovaj broj ima veze sa: .simbol "desne ruke"." Otkrivenje 13. ili ime zveri ili BROJ IMENA NJEZINA.16-18. osim ko ima žig. ˜ (Današnje crkve su okrenute prema istoku. neka stanu sada zvezdari. nasuprot Božjoj zabrani okretanja prema njemu. iji e uticaj obuhvatiti svaku poru društva . koji se krije iza ovog broja. .radom . Mnogi iskreni hriš ani veruju u astrologiju. Ovde je mudrost. koga je oduvek taj broj predstavljao. koji gledaju zvezde (astrolozi prim. aut. Ko ima um neka izra una BROJ ZVERI: jer je BROJ OVEKOV I BROJ NJEZIN 666. bogatstvo.).verskim uverenjem . .

TEMELJNE POSTAVKE ASTROLOGIJE Od davnina ljudi su želeli da upoznaju svoju budu nost. Zato. a koja je stara više milenijuma i kojom su se bavili ljudi iz razli itih civilizacija i veoma razli itih mišljenja". 91 Jedan od najautoritativnijih astroloških priru nika jasno definiše . ine i ga okovanim robom onoga što je izabrao. budu im. Svi oni koji bi kona no i shvatili da je put Sotone pogrešan nisu mogli da se izvuku.vladanja. svaku plemenitost i muti njegovo zdravo rasu ivanje.ne mogu da razumeju Božje "tajne".stoje oni koji tu želju žele da iskoriste u svoje svrhe . za razliku od onog avolskog koje uništava duhovnost u oveku. sudbinu. njima je Božja mudrost nedostižna i nedoku iva. Iako i Sotona može otkriti mnoga znanja (svojim adeptima). S jedne strane. Šta je prava istina o proricanju budu nosti utemeljenom na astrologiji? Je li to mogu e. daleko iznad svih okultnih znanja. postoji ovekova prirodna znatiželja za nepoznatim. A to je i otkriveno u Bibliji na mnogo mesta. U odnosu na njih Bog daje mnogo ve u mudrost i razumevanje. ideja koja još uvek nije dokazana? Definicija "Re nika Astrologije" kaže da je ona: "VEŠTINA KOJA SE ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA. a posebno onih koji komuniciraju sa lažnim duhovima. uprkos svoj hvalisavosti mudraca ovoga sveta. suštinsko razumevanje. nepopustljiva. Bog u potpunosti razotkriva namere Sotone i demona. tiranska sila. zdrav sud i rasu ivanje onima koji to traže i primaju od NJega.Nasuprot ovoj nesposobnosti sila zla da prodru u Božje namere. kako su oni smatrali. me utim. oni koji služe Sotoni . ljudi koji poznaju Božje namere i te kako poznaju i onu drugu stranu. znanje i mudrost od Boga donose duhovno zdravlje. Isto tako. ili je to samo masovna obmana? Šta je astrologija u stvari? Šta je njena suština? Na osnovu njenih temeljnih postavki dobi emo jasnije razumevanje njenog pravog karaktera. ZASNOVANA NA PRETPOSTAVKAMA Šta je astrologija u stvari? Da li je ona nauka. s druge . jer ih je okovala jedna ja a. demonima (spiritisti). ili samo neka zamisao.

kao i (navodno) PSIHI KIH UTICAJA PLANETA i zvezda na ljudski život. astrologija tako e spada u okultnu kategoriju. što je važilo i za astrologe. i da je osnova obema ista.prim. položaj planeta u trenutku ro enja ima važnu ulogu. Isti izvornik kaže: "U toku svoje istorije astrologija je bila tesno povezana sa hermeti kim (magijskim . (od latinske re i "natalis" . U prošlosti ona su bila rezervisana isklju ivo za sveštenike. To se naziva: "Natalna astrologija. terminologiju jedne nauke i dobro razra ene sisteme.makrokosmosa. nedostupna (okultna) kosmi ka znanja. Ovo objašnjava SLI NOST JEZIKA I SIMBOLIZMA ASTROLOGA I ALHEMI ARA ( ije je u enje bazirano na jevrejskoj magiji .kabali . današnji astrolozi nisu ništa drugo do moderni sveštenici stare astrološke okultne religije.. Ovo velovito shvatanje koje su alhemi ari saželi u izreci 'Omnia ab Uno et in unum omnia' (Jedno je u svemu i sve je u jednom)." 93 Iako moderni astrolozi negiraju vezu izme u današnje astrologije i magije." 94 "U astrologiji. koji su na razne na ine upu eni u drevne misterije paganskih naroda.) naukama.ro enje . vrše i inteligentan uticaj. prvenstveno zato što je to specijalna nauka. on se ZASNIVA NA PRETPOSTAVKAMA da je sve to ta no. Smatra se da. koje presu uju detetu kako e mu biti u životu. Iako ona ima svoje složene matemati ke prora une. dostupna samo posebnoj vrsti ljudi. bio slika velikog sveta . isto tako se zove sudska ili individualna. autora). Prema svojoj suštini. To se naj eš e sre e u obliku "tri su enice". posebna . koja se manifestuje na razli ite na ine. kao i anti kom vrhunskom bogu Vaalu. Temeljna ideja astrologije identi na je i sa temeljem magije . Osim toga. VEZA ASTROLOGIJE S MAGIJOM Spomenuti izvornik kaže da je astrologija od davnina bila vezana za vra arstvo i magiju. posve ene astralnim božanstvima. Ostali narod bio je upu en na njih kao vrhunske predstavnike "bogova". njeno osnovno na elo je da dete u asu svog ro enja trpi presudan uticaj zvezda. Ta saznanja su drevna i poti u od redova okultista. ZAVISNO OD VREMENA RO ENJA (koje ima veze sa nadležnim božanstvom za to vreme.deo meseca).aut. . ljudi koji tvrde da poseduju tajanstvena. a naro ito sa alhemijom .prim.). o ito da su te veze oduvek postojale.tajna znanja i tehnike da bi neko mogao da se bavi predvi anjem budu nosti. Ona deluje putem svetlosti. Potrebna su dakle. što je dospelo na zapad naro ito pomo u porodice de Medichi i lekara-astrologa Nostradamusa. odgovaralo je u potpunosti shvatanju svemira od strane astrologa za koje je mali svet.prim. Još od anti kog doba.. kao što je slu aj i sa astrologijom. sobu i ku u .astrologiju kao veštinu utemeljenu na PRETPOSTAVKAMA. 92 Jedna od magijskih disciplina bila je i ALHEMIJA. "upravitelje svetih tajni-misterija". umesto na injenicama i prirodnim zakonima. na svakog oveka uti e odre ena planeta i kreira njegovu li nost i njegov celokupni život.VEROVANJEM DA KOSMOSOM UPRAVLJA INTELIGENTNA ENERGIJA." 95 Upravo zato toliko pridavanje pažnje SUDBINI deteta prilikom ro enja u skoro svim narodima. nasle enu od vavilonskih vra eva.aut. zra enja. U poglavlju INJENICE O ASTROLOGIJI vide emo stvarnu osnovanost ove nauke. ovek-mikrokosmos.

koji je osnova svih paganskih religija nekad. To verovanje usvojili su stari Sumerani. Japan). Pošto je delovanje ove kosmi ke energije inteligentno. Ona. koja oduvek prožimaju religije svih naroda. Egip ani. zvezdanog sazvežda. ono se može razumeti ili itati.SUNCA. To je osnova SPIRITIZMA . kao i planeta koja dominira u njemu. "telo njegovog tela". SUNCA. promenivši samo imena na svojim jezicima. Rimljani. koji nam sada ponovo donose tu nauku putem najezde hinduisti kih ideja (Yoga. ve u stvari drevna PAGANSKA RELIGIJA. bogovi. upravljaju životima ljudi.da je celokupna priroda vidljiva manifestacija jednog boga koji je u svemu). dok se smatralo da svi drugi bogovi (zvezde i ostale planete) proishode iz njega. koji su vladari odre enih ku a i soba. je VEROVANJE DA SVI LJUDI POSEDUJU BESMRTNE DUŠE. kao i NIŽIH DUHOVA.OSNOVA SPIRITIZMA Jedna od najsnažnijih uverenja. Kada budemo upoznali pozadinu ovog sistema shvati emo i pravi karakter astrologije. meditacija. sveobuhvatnog sistema ovladavanja svetom. U tome je astrologija potpuno identi na s magijom koja veruje isto. Hindusi i ameri ki Indijanci. nazvanog Nenj Age (Nju Ejdž . prikaze JEDNOG BOGA. Time astrologija svemir prikazuje kao strukturu ve ih i manjih svemirskih bogova i nižih duhova. ili inkarnacije. Grci. verovanje u kosmi ka božanstva. ASTROLOGIJA .sistema komunikacije sa "duhovima mrtvih". To verovanje je još uvek osnova i moderne astrologije. Persijanci. nije neka nova nauka bazirana na nau nim injenicama. da su samo njegove manifestacije. U najstarijem vavilonskom astrološkom sistemu bog Sunce bio je vrhunski bog koji je vladar i glavni bog zodijaka. (Ne zaboravimo da i zastupnici evolucije veruju da su sve planete našeg sun evog sistema nastale od sunca). koji se tako e vezuju za pojedinca zavisno od datuma njegovog duhovnog "ro enja" . KOJE POSLE SMRTI ODLAZE NA NEBO. ali i PANTEISTI KA religija (verovanje da je božanstvo prisutno u svim elementima prirode . kao što smo videli. dok astrologija samo " ita" njene poruke. Feni ani. bez direktnog kontakta s njom. Sva nebeska tela smatraju se manifestacijama Sunca. Na izvestan na in astrologija je prikriveni KULT SUNCA. Tako se oveku name e uticaj "njegovog li nog božanstva" kao njegovog DOŽIVOTNOG PRATIOCA i ZAŠTITNIKA. jing-jang teorija. (Interesantna je sli nost izme u ovog astrološkog detalja i rasporeda svetaca u tradicionalnim hriš anskim verama. astralnim božanstvima koja su proizašla od njega i koja inteligentno uti u na ljudski život. Tipi na POLITEISTI KA (verovanje u mnoštvo bogova). koji: . Svi oni su na svoje bogove gledali samo kao na REPREZENTACIJE.Novo Doba).krštenja kao male bebe). pa i kod nas). narodi Mesopotamije.RELIGIJA (KULT) OBOŽAVANJA SUNCA Paganska filozofija bazirana je na anti kom kosmološkom shvatanju da zvezde. To verovanje su usvojili svi isto nja ki narodi (Indija. emanacije.Pošto se veruje da na svakog oveka uti e sazvež e u kom je ro en. Zato su SVE PRIRODNE POJAVE SMATRANE SAMO MANIFESTACIJOM JEDNOG BOGA . time svaki pojedinac pripada nadležnosti odre enog astralnog božanstva. a vide emo i današnjeg. alternativne isto nja ke terapije i mnogi drugi popularni pravci na Zapadu. s tom razlikom što magija ide i dalje tvrde i da se ta Energija može koristiti i s njom obostrano komunicirati. ASTROLOGIJA . Astrologija je smatrana itanjem volje tih bogova. Kina.

360 dana u (lunarnoj) godini identi ni su sa 360 stepeni u jednom krugu.svaka ku a .jedna godina je identi na celokupnoj zodija koj putanji. Mars. . kojeg sunce prelazi za godinu dana oko zemlje (po staroj geocentri noj teoriji).Tako i 360 stepena jednog kruga u stvari vode poreklo od 360 stepena "sun eve putanje oko zemlje". OSNOVNA STRUKTURA ASTROLOŠKIH BOŽANSTAVA NA NEBU Poznato je da je 7 glavnih božanstava zodijaka bilo 7 planeta. Svakoj od njih pripada po jedna zvezda.98 Tako je astrologija u svom temelju kosmi ka RELIGIJA." 96 To isto je i verovanje astrologije: "Ona je donosila odgovore na pitanja odakle. On nau ava da iskra božanstva stanuje u svemu. sli no bogovima. ak i dok je vezan u telu. Ona je donosila oveku obezbe enje u sadašnjem svetu od opasnosti Sudbine a i POSLE SMRTI DOM na ili iza zvezda. Tako astrologija postaje temelj svih paganskih verovanja.5 stepena).sobe. da e duše palih boraca u i u eter i oti i na zvezde. Venera.. ima svoju sopstvenu zvezdu". . kao najstariji narod. Zato su zvezde povezane sa njihovim životom u telu. verovanja da sve duše idu na nebo (koje je uveliko prisutno u hriš anskom svetu). zašto i kuda.Da je ovek duhovno bi e sada.Tako e iz ove stare vavilonske astrološke predstave proizlaze i 12 minuta. (Sunce. Zemlja."U i da smrt nije prekid života. svaki od po 6 celina od 1O Celokupno današnje moderno ra unanje vremena po iva na ovim astrološkim osnovama. . Uskoro emo videti da je u stvari osnovni cilj celokupnog ovog sistema da ovlada svetom putem primamljivih obe anja o ve nom životu.mesec ima po 3 celine . Mesec.. asova. koje poseduju skrivene (okultne) magijske poruke Njih emo prona i u poglavlju "SVETI BROJEVI" ." 97 Ovo verovanje svakako poti e od starih Vavilonjana koji su: "u ili da sudbina svega zavisi od neba. koje su po svojoj prirodi "polubogovi". svi ovi podaci nisu obavezno i nau ne injenice.. ve samo promena stanja. (Naravno. Svaka soba iznosila je po 1O stepena (= dana). . koja se zasniva na VEROVANJU U BESMRTNOST DUŠA. ve su nastali posmatranjem i skrivenim magijskim porukama drevnih astrologa). Možda ste se nekada pitali otkud današnji sistem ra unanja vremena? Upravo ovde imamo njegovo poreklo. a ujedno i SPIRITIZMA.. verovali su da svaki smrtnik. Vavilonjani. Saturn i Jupiter) koje su putovale uzanom putanjom od oko 18 (ta nije 18. koje su po 3 bile svrstane u 12 ku a. kao što je Titus obe ao svojim vojnicima prilikom opsade Jerusalima. pa se njihovim položajem predvi a budu nost. po 10 dana. kroz 36 soba. pa se posle smrti one vra aju tamo. . jedna za svaki mesec. 12 meseca nastala su od 12 ku a.

"Svaka planeta nosi ime nekog boga iz gr ke mitologije i širi psihi ki entitet koji se danas pripisuje tom bogu. videli smo. o kojoj e biti re i u poglavlju "KO SU BOGOVI ASTROLOGIJE?" ISTINA O SATANI Do sada smo mogli jasno da vidimo da je astrologija (kao i celokupni okultizam) posve ena bogu Sunca. iako je astrolozima poznata injenica da je to pogrešno." 99 Ve je spomenuta podela celog zvezdanog neba na 12 Nad svakom od 36 soba vladao je po jedan bog.poseduju skrivene (okultne) magijske poruke. mesto egzila. ne veruje u postojanje avola kao li nosti. Njih emo prona i u poglavlju SVETI BROJEVI . Adepti (vrhunski "majstori" okultnih tajni). Planete imaju jedan domicil (mesto boravka . Time. ve RELIGIOZNO-MISTI NA. a nad kojima je kona no bio vrhunski bog Sunce (svevidno oko)100 kao izvor svih ostalih. koja može služiti zlu. O ito da je celokupna ova struktura ne astronomska. onih koji se bave magijom. U ovom poglavlju emo s jedne strane videti kako okultisti tuma e Lucifera.. to jest astroloških bogova. ve Zemlja oko Sunca. Planete sa svojim astronomskim položajima upotrebljene su samo radi "autenti nosti" i "nau nosti" astrologije.da se svih 7 planeta (uklju uju i sunce i mesec) okre u oko zemlje. Sotonu."101 Sli no govori jedna druga izjava o Luciferu: "Prema svom najdubljem bi u Luciferova je svest nestvarna. pošto u stvarnosti ne kruži Sunce oko Zemlje. ve stara okultna tradicija. Astrologija je samo prikriveni na in obožavanja Sotone. ve snaga stvorena za dobro. Sistem prikrivanja Interesantno je zapaziti da ve ina hermetista. Satani.MISTI NO OKULTNO OBOŽAVANJE PLANETARNIH BOŽANSTAVA. ili da je ova planeta njegov vladalac). ona je privid.. To nije ništa strano okultistima. nad kojima su bili 7 glavnih planetarnih bogova. ve stara anti ka RELIGIJA SVIH PAGANSKIH NARODA . u stvari . "Za inicijate (one uvedene u istinske tajne Masonerije) on nije li nost.Luciferu. i svih okultista. nego jedna prirodna pojava koja na ovom svetu deluje u bezbožnosti. ali celokupni sistem ovih planeta i zvezda prikazuje hijerarhiju jedne organizacije. Možda je ovo udno.. Iz svega toga emo izvu i i kona ne zaklju ke na temelju stvarnosti i videti ko je u pravu. paganska. to jasno priznaju i tvrde. Pošto je on njen vrhunski cilj. može se lako videti da astrologija nije prirodna egzaktna nauka. proroci i apostoli rekli u Bibliji o njemu. da je astrološka predstava našeg sun evog sistema GEOCENTRI NA . Interesantno je zapaziti. Oni smatraju da je on njihov bog mudrosti i prosvetljenja koji im daje božansko znanje i mo . jer on nije nikakav entitet. STRUKTURA HIJERARHIJE BOGOVA U astrologiji postoji precizna struktura odnosa i hijerarhije planeta. To tako e potvr uje da astrologe ne interesuje stvarno injeni no stanje.. zvezda. nad kojim je opet vladao bog zodija ke ku e. vojske. kao uto iste PALIH DUHOVA. egzaltacije i pada. koja se bavi isklju ivo nau nim posmatranjima. a zatim šta su Isus. autora) u jednom znaku Zodijaka (kaže se da jedna planeta gospodari ili vlada znakom u kome boravi. neophodno je da se temeljito upoznamo i sa ovom figurom. kao i mnogim drugim detaljima koje emo tek upoznati u poglavlju "NAU NE INJENICE O ASTROLOGIJI".prim. Ta postavka je još uvek zastupljena. U poglavlju "ANTI KI KULT SUNCA" vide emo prave ciljeve i karakter tog obožavanja Sunca."102 Dakle okultisti negiraju Sotonu kao li nost osobu i tuma e ga samo kao "prirodnu pojavu" "snagu" tj . Kona ni cilj svega toga je vladanje svetom i ljudskim umovima.

unakaženog . ALI JE ON NAMERNO OBMANUT POGREŠNOM INTERPRETACIJOM.pola životinja a pola ovek. koja vlada fizi kim generacijama. TO JE INSTRUMENT SLOBODE I SLOBODNE VOLJE. Za inicijate to nije OSOBA. I BEZ IKAKVE PRAVE NAGRADE KRŠI SVOJU ZAKLETVU KAO ADEPT. a ne i li nost. pripadnici nižih loža (stepena. okultisti negiraju Sotonu kao li nost. ALI KOJA MOŽE SLUŽITI ZLU. Ve navedeni masonski majstor kaže o sistemu obmane nižih stepena: "Plavi (po etni) Stepeni su samo predvorje hrama. Božja re nam daje tako mnogo primera njegovog zlog rada. po etnim) STEPENIMA. NJIHOVO PRAVO RAZUMEVANJE JE REZERVISANO ZA ADEPTE (najviše stepene). Da bi bolje sakrio svoj pravi karakter i svoje namere. koja je osnova svih hermeti kih. I SVET-LONOŠA ILI FOSFOR. energiju. Milo mu je kada sebe vidi naslikanog kao smešno ili odvratno bi e. magijskih pravaca . PRIN EVE MASONERIJE. Me utim. Na kraju ovog podnaslova vredno je obratiti pažnju na re i jednog duhovnog pisca. I zato što sotona najlakše vlada nad onima koji nisu svesni njegovog uticaja. ve sa "onim drugim" . DA MISLI DA JE SVE SADRŽANO U PLAVIM (najnižim. tako ih pomno uvaju."104 Dakle. otkrivaju i nam njegove tajne sile. MITOLOŠKOM I ROGATOM FORMOM BOGA PANA.. iako se izdaju za hriš ane.. Milo mu je kad uje da njegovo ime spominju u šali i podrugivanju oni koji sebe smatraju pametnim i dobro upu enim.) predstavljaju tu Silu. U magijskim i okultnim pravcima veruje se da je on samo "sila". u raznim vekovima. I to je upravo ta najve a tajna "zakopana do glave u pesku nagomilanog vekovima". osobu. koji posebno jasno razotkriva lucidne zamke sila tame: "Niko nije u ve oj opasnosti od uticaja zlih duhova nego oni koji ne obra aju pažnju na jasna i mnogobrojna svedo anstva Svetoga pisma i koji pori u postojanje i rad avola i zlih an ela. prava. on voli da ga tako prikazuju da njegovo ime ne izaziva neko uzbu enje."105 Ako ste dobro uo ili podvu ene tekstove. NJegova je namera da SAKRIJE SEBE I NA IN SVOGA RADA. Veliki varalica ni ega se toliko ne boji koliko toga da mi upoznamo njegove planove. Ako ve ina masona nema pravih saznanja. da bi se prikrio njegov pravi identitet. da ne žele da ih otkriju ni svojoj duhovnoj sabra i. OD KOGA SU PESNICI NAPRAVILI LAŽNOG LUCI-FERA U LEGENDAMA. i tako nas opominje da se uvamo njegovih napadaja.). Današnji uvari Anti kih Misterija.Dakle. MASONERIJA JE PRAVA SFINGA. tajne okultnih pravaca se tako dobro kriju da je pokušaj razotkrivanja uzaludan. STVORENA ZA DOBRO. aut. jer Sotona nije crni bog. O ito da se neka saznanja ljubomorno uvaju. nego samo strah i prezir. aut. politike. U VIŠIM STEPENIMA. on svuda širi verovanje da i ne postoji. KAO DA JE ZAISTA MOGU E DA SE REŠE MNOGE ENIGME KOJE ON POSEDUJE. zli duhovi imaju veliko preimu stvo.prim. koje su osnova astrologije. Interesantna je još jedna izjava najve eg Masona 33° o njemu: "Pravo ime Sotone. BRAT STARE ZMIJE. Sotona se tako vešto pretvara da se esto postavlja pitanje: 'Zar zaista postoji takvo bi e?' Dokaz njegovog uspeha je to što su teorije koje pori u najjasnija svedo anstva Svetoga pisma tako opšte prihva ene u religioznom svetu. tj. vrhunski majstori hermeti kih. okultnih misterija uvaju tajnu da nisu sa Hristom. nazvanih "plave lože") ovakvih pravaca nemaju pojma o pravoj istini. snagu . i tuma e ga samo kao prirodnu pojavu . ZAKOPANA DO GLAVE U PESKU NAGOMILANOG VEKOVIMA. ve negacija Boga. ONDA JE DOŠAO JARAC SUBOTE. je Jahve (Bog) naopako. religijama i kultovima Sotona je prikazivan pod razli itim imenima i formama. SASVIM JE DOVOLJNO ZA MASU ONIH KOJI SE ZOVU MASONIMA. avo je personifikacija ateizma i idolopoklonstva. Dokle god ne upoznamo njihovo lukavstvo. Sli no starom inkvizitoru i njegovim sledbenicima u "Bra i Karamazovim" od Dostojevskog. CELOKUPNO TELO CARSKOG I SVEŠTENI KOG REDA JE BILO VEKOVIMA TAKO PAŽLJIVO SKRIVANO."103 Dakle. itd. Oni (Kabalisti .prim.? Normalno je što ni ve ina prevarenih astrologa ne zna ko stoji iza ovog celokupnog sistema. Pošto se približavamo poslednjem vremenu kada e sotona raditi ve om silom da prevari i uniti. I KO GOD POKUŠA DA IH RAZOTKRIJE RADI E UZALUD. NIJE NAMERA DA IH ON RAZUME.sotonom. NJihovom inicijatu je otkriven deo simbola. šta da kažemo za ogromno mnoštvo obi nog naroda koje nema pojma ko vu e konce svetske ekonomije. mogli ste da bolje razumete zašto moderni obrazovani ovek ne veruje da Sotona postoji . kažu Kabalisti (sledbenici jevrejske magije. VE SILA.

Rozenkrojceri i svi ostali hermetisti (pripadnici magijskih udruženja) raznih pravaca u svojim vrhovima. i naravno . hriš anskom i jevrejskom Bogu. On vas poslužuje na vaš mig: vi dobijate ono za im žudite. princ tame. ovekove "niže prirode". ve samo kao neka bezli na sila. Zapazite ovaj momenat. viši adepti. u strogoj tajnosti (rezervisanoj samo za najviše majstore tajni. zašto i sami ne veruju u njega kao li nost? Najbolji odgovor daje jedan od glavnih satanista u Montrealu. Me utim. "energetskog polja" oko svakog tela. Vide emo zašto. nedostupnima za ostale lanove. Verovanje da je sotona bog Nasuprot biblijskoj predstavi.obožavanje njega. jer e kasnije biti jako važan. vaš sluga. pošto su obavezni na utanje i davanje suprotnih tvrdnji. viša li nost. ovek kao mala planeta je pra en i vo en vlastitim Luciferom. Time nalazimo da Sotona zaista sve ini da ostane pritajen i neotkriven."108 Oni ne priznaju njega kao potpuno zlog. o emu e kasnije biti više re i. Za njega je on u krajnjem slu aju samo druga.. misle druga ije: "Ne postoji pobunjeni demon Zla i Princ Tame u stalnoj kontroverzi sa Bogom. Se amo se da je isti slu aj bio i sa kultom Sunca koji je smatran i dobrim i zlim."107 Iako prikazan kao negativna. verovanje da je sotona dobar Iako je i sama pomisao o Sotoni prose nom oveku odbojna. Po tuma enjima masona on nije nasuprot Bogu. Samo tako e mo i uspešno vladati stanovnicima ove planete slede ih decenija. vaša imitacija pojavljivanja Isusa. šta oni smatraju pravom religijom: ". Postavlja se pitanje: Ako sledbenici satane njega obožavaju. smatraju da Sotona nije pobunjenik i demon zla. jednom vrsnom okultisti je to sasvim druga ije. kao marionete.veruje da Sotona postoji.anstvo! Upravo radi takvih njegovih namera je i nastala ova knjiga. zašto bi ga Adonaj (Bog Hriš ana i Jevreja) i njegovi sveštenici napadali?"110 Naravno. Evo više izjava razli itih okultnih izvora o Luciferu: "Vatreno bi e aure (tkzv."111 Ova religija je dakle "filozofska". vaš majstor. ovakve izjave vam nijedan mason ne e priznati. da bi vam otvorila o i razuma i pomogla vam da se sa uvate teških obmana koje on tek sprema.. koji je ravan Adona-ju. "bioenergije".istinska i ista filozofska religija je verovanje u Lucifera. (jevrejski izraz za "Gospod"). da bi uspešnije varao i kona no uništio ove. Interesantno je kako ve ina okultista prikazuje UTICAJ tog prirodnog boga na oveka: "Drugim re ima: vi ste kao lutke na koncu više li nosti. i kad igra . što se svakako drži u najstrožoj tajnosti. tamnija strana jedinstvene "kosmi ke energije"."106 Prema ovom citatu i sami satanisti su obmanuti verovanjem da njihov bog ne postoji kao li nost. Zaodenuto dubokim velom misterija postoji verovanje u Lucifera. magijskim kontaktima i svim ostalim na inima . Lucifer se proglašava "bogom prirode"."109 Jasno se prikazuje. iako skriveno. koje smo ve videli. vaša nebeska služavka. Šta više. vlastitim sotonom. pa je i osnova svih svetskih filozofija (u tajnoj pozadini). povla i te konce. ili "kosmi ke energije") je Lucifer misterije.. identi no nekadašnjim anti ko paganskim "demonima prirode". . Ona je "verovanje u Lucifera". gospodin Xorx: "Izuzetno je važno i neophodno da današnji naraštaj navedemo da misle i veruju kako u itelj (Satana) i njegovi saradnici ne postoje me u duhovima. da ta "viša li nost" kojoj se ve ina okultista predaje meditacijom. pokre vas e snagom vaše li nosti i tera na delovanje. vaš najdraži prijatelj. bilo da ne veruje u njega ili da ga prezire.. Prepoznajete li da je taj bog prirode u biti vama podre en. u koju samo mali broj okultista ima pristupa) oni ga smatraju bogom: "Da Lucifer nije Bog.u stvari potpuno manipuliše ovekom. masoni. Na nižim nivoima okultizma Lucifer je samo vladar "nižeg ja". On se smatra "ravan Adonaju". ak nije ni zao. ili je pak vrhunski bog kosmosa. vlastitim prirodnim bogom. "stara priroda".

i druge u paganskog boga Sunca. Uvek je Bog osu ivao svaku vezu sa avolom. koji je došao posle ubijenog Avelja."115 U svim vekovima postojao je oštri sukob i neprijateljstvo izme u ove dve vere . Ovde se jasno priznaje da su Adonaj i Lucifer rivali. ravnim biblijskom Bogu. Oni se ozbiljno trude da sa uvaju tajnu svojeg pravog opredeljenja. Biblija o sotoni. a drugi pravom Bogu. vrhunski adepti ga smatraju bogom. ODNOS LUCIFERA I BIBLIJSKOG BOGA Interesantno je kako se kod okultista shvata i tuma i biblijski Bog. To su znali pripadnici i jedne i druge. a Adonaj. Šta se podrazumeva pod "silama zla" u okultizmu? "Lucifer. u ine i krvoproli a. laži. neophodno je da steknemo neka biblijska saznanja o ovom pitanju. uklju uju i i astrologiju.jedne u biblijskog (jevrejsko . aramejske (Isusov maternji jezik) satana (anuc) i gr ke satanas ( ) sa zna enjem: "PROTIVNIK. Adonai (ili Adonaj na jevrejskom.117 Od samog po etka se vidi odvajanje te dve loze. ili suparnici. Zato sve okultne religije podrazu-mevaju sukob protiv tkzv. Time se vodi borba protiv Adonaja. "sila tame". revolucionar. Prethodna izjava je ve tvrdila da je Lucifer to s pravom. U samom za etku istorije sveta zapaža se da je celokupno ove anstvo u startu podeljeno na sinove i "k eri ove je" i "sinove Božje".u Bibliji prevoda ure Dani i a) sotone . Izme u ta dva rivala postoji borba: "Kada Mason nau i da je klju za ispunjenje želje da se postane borac u prvim redovima. vlast preuzeli direktni obožavaoci Lucifera. a drugi Sita. onda je on nau io tajne svoga Zanata. biblijskog Boga. Jedni služe sotoni. ve je u pitanju duhovna tama zla. i pre nego što po e u ovom ili onom pravcu. Sve ovo svedo e brojna ubistva predsednika. stvarnost je sasvim druga ija. ubistva. koje e "pravilno upotrebiti" u borbi protiv svojih neprijatelja. originalnom jeziku Starog zaveta u Bibliji): "Adonai. akademika i uglednih ljudi koji su se oduprli njihovom uticaju. Kona no."112 Podsetimo se da su Val i Oziris feni anski i egipatski nazivi za boga Sunca. na in kako se pristupa izvoru snage života.Dakle. Mo ne energije Lucifera sada su mu u rukama. Zbog toga su i nazvani druga ije.zmije i potomaka žene (koja uvek u Bibliji simboli ki predstavlja Božji narod). bori se za ove anstvo protiv Adonaja. biblijski bog hriš ana i Jevreja . Iz svega ovoga name e se zaklju ak da su u skoro svim okultnim pravcima. Sotona je po okultnom shvatanju i dobar i zao. sledbenika biblijskog Boga! Zato me u otvorenim satanistima ne može biti onih koji su "verni hriš anskom Bogu."114 Cilj Luciferovih sledbenika je da ovladaju "mo nim energijama". mora da zna kako da ih pravilno upotrebi. zaodenuti dubokim velom neprobojnosti i skrivenosti. Me utim. rival Vala i Ozirisa. AVOLU Biblija ve inom koristi dva izraza za njega: sotona i avo.kao "Bog mraka i zla"! Dakle. pošto je i on bog. On se predstavlja kao borac za slobodu. pa se zato niko ne usu uje da ih razotkrije. i eliminišu svakog ko otkrije njihovu tajnu. iscelitelj i spasitelj ove anstva. potpuna suprotnost Bibliji i hriš anstvu. jer bi to moglo biti katastrofalno. Boga Mraka i Zla.hriš anskog) Boga Stvoritelja. ambasadora.116 Jedni su bili potomci Kaina. u stvari. u ime svojih tajni i "viših interesa reda"."113 Time je Lucifer prikazan kao "Bog Dobra". Ne samo da u tome nema pravog duhovnog prosvetljenja. u našoj literaturi samo u posebnom smislu. Bog Svetla i Bog Dobra. Još u Edenu Bog je prorekao to neprijateljstvo izme u "potomaka" ("semena" . Zato izme u njih nikada nije moglo da bude kompromisa. On se u raznim vekovima predstavljao pod razli itim formama i simbolima. protivnik Božji i svih onih koji pripadaju Bogu "118 . Da bismo jasnije razumeli zašto je Bog protiv Sotone i ovaj protiv NJega. Oni su spremni da. ali uvek kao onaj koji nudi "prosvetljenje" i mo . u stvari Lucifera. Pojam "SOTONA" poti e od jevrejske re i satan ( uS). u e i mase zavedenih okultista kako oni idu putem duhovnog prosvetljenja i humanosti.

137 .opada . vetrovima. Nikada oni.130 spre ava njen uticaj svojim smetnjama.u obliku zmije prevario je prvu ženu Evu. Oba ova naziva zajedno sa pojmom zmija možemo na i jedan pored drugog u biblijskog knjizi Otkrivenje.vlada atmosferskim pojavama. od gr ke re i diabole ( ) .Kušao je Isusa Hrista u težnji da Ga pokori sebi. Sotonine aktivnosti U Bibliji se Sotona opisuje na mnogo mesta sa svojim pokušajima i naporima da se suprotstavi dobru i Bogu." Iz ovih naziva ne proisti e ništa prijateljski i dobro udno.Bogu..126 ali i životinje. pre pada na Zemlju. sva u.141 .stvara progogone hriš ana i njihovo zatvaranje u tamnice.135 .stvarao je nevolje pravednom Jovu . šalje ljude u ropstvo.otima ljudima Božju "re posejanu u srcima njihovim". Ovaj rezime biblijskih tekstova e nam dati kompletniju sliku njegovih osobina i aktivnosti: .uragan.144 .opseda ak i Isusove u enike: Petra131 i Judu132. neprestano traži žrtve koje e prevariti i zarobiti. želeo je da se izjedna i sa Bogom. koje može i sam da prizvodi). .129 .opadanje. koji su bili zavedeni.Još na centralnom kosmi kom nebu.121 . Poti e. kao što smo videli do sada. stih: "I zba ena bi aždaja velika.143 . 120 . pustoši zemlju i gradove. .122 . koji nisu služili sotoni. grom. ali "drh u".. To se dešavalo samo njegovim direktnim poklonicima i obožavaocima. nisu u njemu mogli da vide svog prijatelja. zbog ega je i nazvan protivnik. ve i svima ostalima koji nisu na njegovoj strani.avoli su opsedali i mu ili ljude (što još uvek ine)."kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere"138.142 što e ponovo uraditi.duhovno "rešeta" apostole.ere.avo navodi opsednute na fizi ku agresiju.navodi ljude na protivljenje Bogu.125 . plja ke.duhovi avolski ine uda.raspravljao se sa Bogom (to je moglo samo do Isusove smrti) na nebeskom savetu i opadao pravednika (što još uvek ini kao opada ) kao što je bio Jov. glava 9. greh i mržnju.avoli veruju u Boga.opadanje i iz toga izvedene imenice diabolos ( ) . 12.imitira an ela svetla. koja se zove avo i sotona.sotona stvara zavist. 118 U celokupnom Svetom pismu vidi se njegovo strahovito protivljenje protiv svih poštenih i vernih Bogu. .124 . .123 i ne samo ovom oveku.128 .trese zemlju. po ev od III veka pre n.140 .on je prema Isusovim re ima "krvnik ljudski" i "otac laži".. stara zmija. okrivljavanje.119 Pojam prikazuje stav prema onima koji služe Bogu .daju natprirodnu snagu za zlo. . bolesti.133 . neslogu i zlo.navodi svoju "decu" na nepravdu.136 (ciklonima uraganima. Drugi veoma rašireni naziv za njega je AVO.145 . 134 .139 .kao duhovni "otac" naveo je jevrejske sveštenike na laži i mržnju prema Isusu.127 . "drma carstva"..

deluju preko današnjeg duhovnog Vavilona. onda ne može primati službu iz moranja. poslednji najve i sukob protiv Boga i NJegovog naroda. topaz. porobljavanjem i kona nim uništenjem. ve zato što su svesni lepote NJegovog karaktera i ljubavi prema njima."151 Prilikom njegovog stvaranja bila je posebno na injena muzika."150 Razlog zašto ona hvale Boga nije strah. hrisolit. A u tom slu aju to se ne može bez slobodne volje i slobodnog opredeljenja. Kako se to dogodilo? Kako se Lucifer izopa io? Proro ki prikaz otkriva: "S t j l t t j ti k i d t j tl š j b i t . Bog na taj na in omogu uje Svojim inteligentnim stvorenjima da Ga vole. prekrasan i sjajan. ako je Bog stvoritelj svega. ili straha. kao što je naša planeta. To nije ljudska sebi na emocija. u jednom momentu on se promenio. ne zato što ne znaju i ne mogu druga ije.147 . kada je stvarao jednog divnog an ela heruvima (zaklanja a). ili ne. ali je neophodan da bi postojala prava sloboda. Savršen beše na putevima svojim od dana kad se rodi dokle se ne na e bezakonje na tebi. onih. "Ti si bio heruvim.da li e Ga voleti. To je u stvari prava sloboda.149 U najve em broju slu aja. Bog je stvorio divnog an ela Lucifera. smrtonosan. jaspis. safir. pomazan da zaklanjaš. On im daruje i slobodnu volju. Gospode. NJegov život i li nost su zato povezani s muzikom."vrlo se rasrdio znaju i da vremena malo ima". ali i da Ga ne voli. Me utim. Ali. NJegova uloga je bila da prenosi direktne Božje naredbe i izvršava NJegovu volju. Zašto je stvoren sotona? Biblija još na samom svom po etku prikazuje Boga kao stvoritelja neba i zemlje. Na nebu inteligentna bi a govore: "Dostojan si. "krvniku ljudskom. Zato svako bi e u svemiru mora da ima slobodu ili da Ga voli. dijamant. Bog je i njemu dao sposobnost biranja . U ovom opisu ipak ne stoji od kuda sotona? Kako je on postao..146 . Pitate se možda: a emu to? Na mnogo mesta jasno je prikazano da je Božja glavna osobina ljubav. ve ljubav."152 Heruvim je najviša vrsta an ela koji su u direktnom Božjem prisustvu. Taj an eo je bio izvanredno lep. ona donosi i velike opasnosti. smaragd i zlato. onaj dan kad si se rodio na injeni ti biše bubnji tvoji i svirale.148 Ovim izvodom biblijskih tekstova dobijamo pravu sliku o sotoni. To zna i da svako bi e u svemiru ima pravo da se pobuni protiv Boga. karvunkul. Lucifer (od latinskog "Lucifer" "svetlonoša") bio je Božji najbliži i najbolji saradnik. gr ki agape ( ). i po volji tvojoj jest i stvoreno je. pokrivalo te je svako drago kamenje: sard. stvara ih "po obli ju svome". jer si ti sazdano sve. Jasno je da od takvog jednog bi a suludo je primati bilo kakvu uslugu kada e to biti preskupo napla eno prevarom. pa prema tome i njega? Zašto ga je uopšte i stvorio? Potražimo i taj odgovor. i ja te postavih. Pošto je On ljubav. koja po svaku cenu želi da drži kao svoju svojinu voljenu osobu. kao i svako drugo bi e. Ovaj drugi izbor jeste fatalan. Kao i svim drugim bi ima. Proro ki opis govori: "Bio si u Edemu vrtu Božjem. Pošto im daje inteligenciju sli nu Svojoj. Bog ga je stvorio savršenim. ho aše posred kamenja ognjenoga. svest o tome da je On dostojan da Ga slave i obožavaju. ve božanski stav i odnos koji daje punu slobodu. ti beše na svetoj gori Božjoj. Sa tom mogu noš u da pogreši. ocu laži". da primiš slavu i ast i silu. ukoliko se donese pogrešna odluka. Tu slobodu On garantuje svakom stvorenju. on stvara inteligentna bi a kao stanovnike svetova.sakupljaju svetske vladare na "Armagedon".

Svi koji boluju od ovih problema imaju uzrok u samom sotoni! Zato vam preporu ujem . Svi oni koji danas misle da su ravni Bogu zaraženi su Luciferovim sindromom. Zato se nikada ne treba diviti uobraženima i velikima.. nemoj imati drugih bogova osim mene. . 9. 7. jer ete i vi pasti."153 Ponos i oholost su bili za etak njegovog sramnog pada. Ne ini preljube. Zabrana obožavanja idola . Ne svedo i lažno na bližnjega svoga. baci u te na zemlju. Ja sam Gospod Bog tvoj. Ko zna koliko dugo je on bio veran Bogu i dobar? Možda su hiljade godina prošle. 5. 20. Ovde je samo skra eni izvod: "1. ve ho e da on bude na njegovom mestu. NJihov kraj e biti zajedno sa njihovim vo om.. po prvi puta napisane još u Starom zavetu: 1. on je odlu io da e po svaku cenu da se izjedna i sa Bogom: "Iza i u u visine nad oblake. Ne pravi sebi idola niti kakva lika. Poštuj oca svoga i mater svoju. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 4. Iako vrlo malo biblijskih tekstova govori o zbivanjima na nebu."156 Iako mnogi hriš ani ove dve zapovesti proglašavaju isklju ivo novozavetnima. ali se može zapaziti da je tamo red i sklad. Mojsijevoj 5. a SEDMI DAN JE ODMOR GOPODU BOGU TVOME. 3.pojava bezakonja. Da bismo to razumeli. kao što je i Lucifer.nemojte previše da se bavite sobom. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. pred careve u te položiti da te gledaju. Iako ih mnogi odvajaju od 10 zapovesti. 6. Ne ubij. ja sam Gospod. " uj Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod. dok se nije dogodila promena . On ne želi da prizna pravog Boga. citati jasno govore da se one odavno nalaze još u Starom zavetu. ve SAMO O SEBI. u stvari idol . 10.principu vernosti i ljubavi prema Bogu i bližnjima. poglavlje. pošto je on poželeo da bude bog."155. Ova re jasno govori o zakonu. Se aj se dana od odmora da ga svetkuješ. Bio je to prvi narcis. dolazite do zaklju ka da mu smetaju svih deset: 1. Zato mu prvenstveno ova prva smeta."154 Osnovni za etak zla bio je pokušaj izjedna avanja s Bogom. 2. nemoj im se klanjati niti im služiti. knjizi Mojsijevoj."Srce se tvoje ponese lepotom tvojom. što je zakon i za našu planetu. 2. Ne poželi što je tu e."157 Kada suprotstavite Sotonu ovim zapovestima.ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. izjedna i u se s Višnjim. Deset Božjih zapovesti. On jednostavno nije više razmišljao o svom Stvoritelju. U celosti one su zapisane u 2. 2. egoista. koji mu je dao svu tu mudrost i lepotu. šest dana radi i svrši SVE svoje poslove. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Najve a meta Sotone Božji zakon je najkra e formulisan u obliku dve osnovne zapovesti. poglavlje i u 5. Luciferu je on o ito smetao.lažnih bogova mu tako e smeta. Ne kradi. Pošto je postao toliko zaljubljen u sebe. i druga: ". Sva se bi a pokoravaju osnovnom zakonu neba . potrebno je da ga bar malo upoznamo. ti pokvari mudrost svoju svetloš u svojom. 8. A to emo videti uskoro u knjizi.lažni bog. one su u stvari u okviru komentara Dekaloga.

kao izvoru njihovog života i postojanja. Zato esto ujemo da se kaže: "Bog ga je kaznio". Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau i tako ljude najmanji nazva e se u carstvu . To najbolje postiže kada za svoja zlodela okrivljava Boga. Zapovest o zabrani krivokletstva i laži protiv bližnjih mu smeta. pošto je silexija. pošto je bra na ljubav ostatak iz raja i najlepši Božji dar ljudskom rodu. stoje Isusove nepromenljive i snažne re i: "Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji. Tako on postaje karakteristika današnjeg modernog društva.da Mu otme svu NJegovu vlast i carstvo. veka. da bi širio svoja zlodela i time naneo što više štete ljudskom rodu. Naravno. silovanjima. 7. a tako e i njihovom Stvoritelju. da bi što više ponizio Boga. 10. tako i prema Bogu . i 2. nametnuta je kao vrhunski princip. LJudska. demonima porobljena svest. okrivljavanje. "Bog je za sve kriv". NJegovi uspesi se obilato vide u "modernoj seksualnoj revoluciji". Ako to radite. 8. Zapovest o poštovanju tu eg života i li nosti mu smeta. Zato on u i ljude da su oni polubogovi i besmrtni. da Ga psuju i govore najgore i najpogrdnije re i protiv NJega. ne e nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. homoseksualnosti. i da se jasno vidi da je njegov glavni cilj koji je postavio svojim sledbenicima rapodeljen na dva težišta: 1. Zapovest o poštovanju Boga kao Stvoritelja. pošto mora da laže i kleveta Boga. pošto je od samog po etka odlu io da pokrade Boga . U modernom (liberalnom) hriš anstvu ta ideja je uba ena uticajem racionalisti ke teologije 19.revolucijama i politikom. Me utim. Zapovest o poštovanju roditelja i autoriteta tako e mu smeta. Zato on neprestano navodi ljude da otimaju tu e. nasuprot biblijskim i Božjim. Ako mrzite. prostituciji i svakom moralnom ponižavanju.sotone! Tako e. jer ona ljude ini zavisnima o Bogu. 6. 9. neki i od hriš anskih autoriteta danas na neki na in podržavaju ovaj princip. Zato u njegovim okultnim udruženjima vlada vrhunski zakon: "Do njhat Thou njilt shall be the njhole of the Lanj. pa želi da mržnjom i sukobima uništi što više ljudi. izopa iti veru u Boga. da bi uspeo da odvrati ljude od NJega. što on nikako ne može da prihvati. Zapovest o poštovanju Boga i NJegovog imena mu tako e smeta. NJegov glavni posao je opadanje. on to radi i fizi ki i psihi ki. Zapovest o zabrani preljube i nemorala mu posebno smeta." " ini kako ti je volja. Zapovest govori o poštovanju svega što je tu e.to je božanski zakon. kao da je on pravi vlasnik. vrhunski zakon. budite sigurni da radite sotonin posao i vršite njegovu volju! 4. a da je sedmi dan kao dan svetkovanja nevaže i. srušiti Božji zakon. Nasuprot svima njima. smatraju i da su njihova tuma enja. On mrzi ljubav.nepoštovanjem roditelja. u domu . kako bi ih naveo na svoj posao. "Bog mu se sveti". U njoj je ljudski razum postao vrhunski kriterijum. kako u vlasti . lezbejstvu. "slobodnom (predbra nom i vanbra nom) životu"." Po njemu. 5. Zato on i u i ljude da se bune protiv svih autoriteta. sada vam je jasno koja vas "zvezda" na to nagoni.odbacivanjem svake poslušnosti NJemu. Zato se on trudi da ukloni svaku moralnost i istu nesebi nu ljubav i navede ljude na razvrat. kao i svetkovanju NJegovog sedmog dana tako e mu smeta. otima i lopov. Najbolji sistem njegove propagande na tom polju su mu pornografski filmovi i asopisi. on tera ljude da hule na NJega. da bi nastavili njegovim tragom i bili sau esnici u njegovom zlu.g 3. Ne zaboravite da svako okrivljavanje i blamiranje Boga u stvari poti e od klevetnika . želi što više da ih okrivi. bi e celi Zakon. pošto je postao krvnik. nemoral i niske strasti. ne podnosite nekoga. Moglo bi puno da se nabrajaju njegove specijalnosti. Stvoritelja. Takvom razbojništvu u i i ljude. On sve smatra svojim i prisvaja. zavidite nekome. Što je još gore. pošto on mrzi ljude. Zapovest o poštovanju tu e imovine i vlasništva mu smeta. pošto je prestao da poštuje svog Oca. perverznosti. On ne voli kada se ljudi poštuju i kada su pošteni jedni prema drugima. ta ideja je suprotna svim Božjim na elima. sve što ovek ose a intuicijom .

Amon-Ra. Približite se k Bogu. stepena kaže o tome: "Obožavanje Sunca postalo je osnova svih religija u davnoj prošlosti. O istite ruke. a protivite se avolu. neophodno je da se upoznamo sa drevnim kultom Sunca. Val.. AVO. U tajnosti to obožavanje vrše okultni pravci. Tamuz. Kvecalkoatl. i drugi. i on e se približiti vama. Sotona se. u Luciferov smrtonosni zagrljaj! A mnoštvo ljudi tako naivno veruje! Dragi itaoci! Da ne biste i vi naseli toj sveobuhvatnoj prevari. i pobe i e od vas. u obliku obožavanja kosmi kih. grešnici. mason 33.Isus Hristos.mamac satanizma Videli smo da iza kulta Sunca. vrhunskog boga astrologije. Jedan od najve ih poznavaoca ove tematike. NJegove re i su verno zapisane u Svetom pismu i nisu se izmenile sve do danas. ovek je obožavao Sunce. sli ni masonima. Jedino one mogu da vam daju pravu mudrost i otvore vaše duhovne o i da biste prepoznali prave vrednosti i pronašli pravi put u životu. što emo videti u proro anstvu o ŽIGU ZVERINOM 666 u istoimenom poglavlju. kao Bog se nije promenio. Bahus. o tome kasnije. NJegove re i su važe e sve do danas. Tako je jedan od tih sistema i astrologija. Navedeni satanista je to i priznao: "Dobro znate da je astrologija samo mamac. Za javnost postoji jedan maskirani oblik religije. Ve je spomenuto da je prava suština Anti kih Misterija na raspolaganju samo za adepte.). ne slaže s tim i zato nastoji svim silama da sruši ovaj zakon. gledali su u nebeski svod. NJegovi napori u tom pravcu e sve više ja ati. popravite srca svoja."160 Samo temeljita duhovna promena ostavljanjem sotoninih dela i obmana.Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti..odbacite sve obmane i verujte samo Onome koji je uvek govorio samo istinu . kao lav ri u i hodi i traži koga da proždere. ali se radilo o istom kultu. prvobitno. koji je vrhunac i prava pozadina astrologije. koji i dalje obožavaju anti kog paganskog boga Sunce u liku starih naziva kao što su Oziris.hiljadama godina ranije. u .. nepostojani."162 ". jer SUPARNIK VAŠ. planetarnih i zvezdanih bogova. Mitra. Ve smo videli da je ono glavno božanstvo astrologije. Ali. može dovesti do pravog oslobo enja od sigurne propasti u ovom sadašnjem životu. koji e vas uvesti u dalje obmane Lucifera. i nau i tako ljude. i prihvatanje nauke i prakse Isusa Hrista. Na svakom jeziku ono se nazivalo druga ije (Šamaš. vrhunske majstore okultizma u dubokoj tajnosti njihovih redova.. Vaal. u stvari stoji prikriveno obožavanje Satane. Astrologija . Zato je dobro poslušati upozorenje Biblije: "Budite trezni i pazite. Pan. i od onog kona nog kraja sotone i svih njegovih sledbenika. je ono koje stoji i u Svetom pismu: "Pokorite se Bogu. naravno. a ko izvrši i nau i. koje vam mogu predložiti. U svim starim religijama vode e. DREVNI KULT SUNCA Da bismo razumeli pravi karakter astrologije. itd."159 Jedino rešenje."161 Lukavi mamac. Glavna je uloga astrologije da na jedan neprimetan na in uvu e celokupno ove anstvo u spiritualni okultizam. Albert Pajk. Lucifera. vrhunsko božanstvo bilo je Sunce."158 Pošto je On koautor Biblije i zakonodavac. pozivam vas . najmanji nazva e se u carstvu nebeskome. taj e se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Zato vam preporu ujem ovu knjigu sa punim autoritetom i pouzdanjem da e ona doneti pravu svetlost u vaš život.

). nevidljiviog boga.. Sve legende slagale su se u jednom: bradati bog najavio je pojavu belih osvaja a s druge strane mora.. Time se ukidaju sve razlike i sve se stapa u jedno. aut. bio prikazivan u njihovoj umetnosti kao dobar ovek koji je bio veliki dobrotvor ove anstva. aut."167 Zbog toga. Izvršivši poslaništvo. eto. hvatali su mladog oveka za ruke i noge i bacali ga na žrtveni kamen. O njegovom nestanku postojalo je me u Indijancima nekoliko predanja."166 Upravo odatle poti e današnje okultno shvatanje da je kosmi ka energija i dobra i zla."168 Pri svemu tome verovalo se da je smrt bila blagoslov. Malkarta. proro anstvo ispunjava.Suncu."165 O ito da taj "bog" nije bio mnogo koristan jadnim Astecima kada ih je potpuno obmanuo. tako da poznavanje tih rituala u jednom narodu esto nadopunjuje razumevanje rituala u drugom. Krišna je u hinduizmu bog .). On je bio obožavan i kao dobar (svetla strana) i kao zao (po no i). bogu Kvecalkoatlu i njegovim ritualima."163 Sve paganske religije su prvenstveno bile posve ene glavnom bogu .ama lanovi aristokratskih rodova i jeli ih za vreme sve anih gozbi. Sve one imaju velike sli nosti. Asteci su primenjivali ritualno ljudožderstvo.. srca su jeli sveštenici. obojena crnom bojom i obu ena u crnu ode u.Sunce. g . obdario ih mudrim zakonima i religijom. Ono što je odmah uo ljivo jeste da je to bila krvava i okrutna religija. iako je ovaj bog smatran dobrim. pa ak i decu. bog Sunce trebalo je da bude i dobar i zao.prim. njemu su se prinosile ljudske žrtve. Pod uticajem takve tradicije Asteci su lako poverovali kako se.. a trupove. i obe avao svojim sledbenicima da e se vratiti. okrutan i krvožedan. mada sami nisu imali brade. j p . muškarce. u skerletnoj ode i. personificirali su ga kao Bramu. Evo kako je izgledao jedan uobi ajeni ritual: "LJudske žrtve Asteci su prinosili na ovaj na in: etiri sveštenika. muško i žesko.prim. Pošto postoji dobro i zlo. Legenda je držala da je beli bog stigao iz 'zemlje izlaze eg sunca' na krilatom brodu (krilatoj zmiji prikazanoj na reljefima . Ozirisa. "Rezonovanje ovakve paganske filozofije bilo je verovanje da je bog Sunce izvor svega. njemu su u ovim religijama pripisivane dve suprotne osobine. i kao muški i kao ženski. jer e oni tom prilikom da napuste smrtno telo i postanu duhovi.. Ideja da je bog u svemu (panteizam) odobrava opštenje i sa životinjama (sodomija).. Adonisa. odnosili su ku. "Ovo bi moglo da objasni zašto je Kvecalkoatl. Beli bog nau io je Indijance zanatima i dobrim obi ajima. meksi ki i aste ki mesija.j g j . Vala. Peti sveštenik.. beli bog se vratio tamo otkuda je doplovio. On je pose ivao zemlju da bi podu avao veštinama civilizacije. ali je bio prikazivan i kao zla zmija koja proždire ove anstvo. pošto su muškarac i žena stvoreni nalik svom bogu. "Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i . rasecao bi mu bodežom od opsidijana grudni koš i dlanom bi mu upao srce. 1519. i osnovao državu. Zato u magiji (sistemu komunikacije sa kosmi kom energijom) postoji "Veliki ritual" koji propagira spajanje dva pola seksualnim orgijama razvrata. Acteka i drugih ameri kih Indijanaca. DOBAR I ZAO BOG Pošto je bog Sunce u toku dana na nebeskom svodu donosio svetlost.) i iskrcao se tamo gde se sad ulogorio Kortes (španski osvaja . ne isklju uju i dojen ad."164 Interesantno je da ne samo da ih je taj "bog" ubijao u miru .. Vladali su munjama i jahali neka etvoronožna udovišta (konje koji nisu bili poznati Astecima . Kako se to dogodilo? "Asteci su ga zamišljali kao belog oveka talasaste brade. zba ene sa stepeništa piramide. gutao je bezbrojne ljudske žrtve. ve su Asteci zahvaljuju i njemu izgubili i ratove sa španskim konfistadorima.tamu. Oni e pokoriti sva indijanska plemena i oboriti bogove za ra un tu inskog boga. "NJen ritual. dvopolan. homoseksualnosti i lezbejstva. a po no i zalazio za horizont i "silazio u podzemlje" . Zahvaljuju i otkri ima španskih osvaja a u zemlji Maja. žene. Mitru i Apolona.prinošenjem ljudskih žrtava. dobili smo detaljnija saznanja o kultu Sunca. koji bi potom bacao pred noge božanskog kipa. Beli došljaci inili su im se kao bi a sa drugog sveta. Amona.

"173 Jedan drugi veliki majstor masonerije (tako e 33. To je upravo proizašlo iz kulta Sunca. njihova suština može da se sumira u etiri injenice koje proizlaze iz par izjava najve ih majstora (33. Ono je bilo u stvari skup slikovitih šifara i simbola. šifara i simbola. simboli kih poruka.satanizma. stepena) anti kih misterija . vrhunskom kosmi kom božanstvu koje oni nazivaju Satana. pa i u astrologiji.Misterije. Ko stoji iza ovog simbola? . u svakom od tih religija posve enim Suncu zapažaju se zajedni ki elementi . U narodu ta injenica. Sunce je bilo NJEGOVA MANI-FESTACIJA I VIDLJIVA POJAVA. koji je posve en tom istom bogu Sunca. Nažalost.i dobra i zla. to nije samo stvar prošlosti. Pomra enje sunca smatralo se velikom nesre om: u hramovima se tada trubilo na uzbunu i udaralo u doboše. nije bila poznata. Sumeru.masona: "Svako od paganskih bogova. U stvari Sunce nije slavljeno kao realni objekat obožavanja. jer ono je izvor Svetla. Sunce i zvezde ubijali jedni druge svake no i. Najve i broj ratova protiv susednih plemena bio je vo en da bi se zarobile nerade žrtve za prinošenje. O razlogu obožavanja Sunca ve navo eni pisac kaže: "Sunce je drevni SIMBOL božanske sile koja daje život. staroj Vaviloniji. kao što nije ni dan . pored javnog i otvorenog obožavanja. Otuda i prihvatanje ideje u magiji da su u opticaju sva sredstva . Ovo pismo je imalo više versko misti nu ulogu."171 "Sunce je HIEROGLIFSKI ZNAK za Istinu. nego samo literarnu. Hol (Mainly P. Neki su verovali da je to bio veliki poziv umreti za boga Sunca. koje su moglo da upražnjavaju SAMO ODABRANI. Asteci su verovali da su krvave žrtve neophodne jer se Sunce hranilo ljudskom krvlju."174 Misterije su bile simboli koji su tajne poruke sakrivali od laika: . jer su po njihovom mitu. ve samo kao SIMBOL NEKOGA KOJI JE PREDSTAVLJEN NJIME."170 Prema ovom sistemu dobro i zlo su u harmoniji i zajedno sa injavaju nedeljivu celinu. u daleko isto nja koj religiji i filozofiji poznato kao Jin i Jang. ak bi se i same žrtve pore ale bez imalo ustezanja da budu žrtvovane bogu Sunca. Iako je njihova terminologija komplikovana i mistifikovana.Vide emo uskoro."172 Izraz "hieroglif" u sebi sadrži pojam "hieron" ( ) = hram. to nije slu ajno. zaodenuta mnoštvom tajanstvenih izraza. Kretanje Sunca je tako e bilo prikazivano kao dve vrste sudbine istog boga razli itim ritualima: "Izlazak sunca sveštenici su pozdravljali psalmima i krvavim žrtvama. pa se zato i koristilo kao tajni šifrirani zapis nauke drevnih egipatskih mudraca i sveštenika. Ta tajna obožavanja nazvana su Misterije. veku tom istom "bogu" prinose i jedu ljudske žrtve prilikom rituala crne magije . Još uvek se i danas u 20. putem pripremnih ceremonija zvanih INICIJACIJE. skoro svim narodima koji su revno obožavali "boga Sunca". a stanovništvo je naricalo i kidalo sebi usne. sistem skrivenih. stepena."169 Možda biste rekli: "To je ve preterano! Možda su to radili ti nastrani Asteci zato što su poreme eni kao narod. Da to nije sporadi na pojava dokazuju isti slu ajevi u Mesopotamiji. Palestini (nekadašnjem Hananu). doživljavao je i TAJNO OBOŽAVANJE. Huicilopohtli (aste ki bog Sunca) se ra ao svakog jutra." Ta no je da su bili poreme eni u nekim stvarima. ili "hieros" ( ) = svet. Ali to nema veze sa astrologijom. Ali. naravno. Time se zlo opravdava i ovekove uje.. koja je osnova svima njima. Hall) pisao je o tajanstvenosti Misterija koje su: "bile tajna društva koja su držala svoje inicijate pod NEPROZIRNIM VELOM TAJNE I OSVE IVALA SMR U izdaju svojih svetih verovanja..Zabeleženo je da su aste ki indijanci u Centralnom Meksiku žrtvovali 20 hiljada ljudi godišnje bez i malo griže savesti. Tako e. koji je najviši u škotskom redu) Meinli P.okultnim pravcima. To su razumeli samo upu eni u drevne misterije. otuda i verovanje u harmoniju izme u dva suprotna principa u kosmosu. SUŠTINA MISTERIJA Dakle.danas ve ini ljudi. One su bile prisutne u svim versko .

koja je poznata u narodu.. moralne i socijalne probleme sa kojima se. uspeo da prodre u njih. samo popularna strana ne ega što se krije od javnosti. Oni koji razumeju te tajne bili su ZAKLETI na strogu tajanstvenost. veku.ko može re i koliko u enja?"177 Oni koji su jedini poznavali te Misterije zvali su se "adepti"."179 Sve ovo možemo da sumiramo u etiri tvrdnje: "1. koju oni. tvrde da IMAJU ODGOVORE na sve probleme ove anstva. ve i današnjeg. Kao i sve stare misterije. a drugi samo za "posve ene" i "prosvetljene" majstore .sveštenike. navodno. Obi an "profani" narod (koji nije upu en) i niži inicijati (oni koji su upu eni i posve eni) o tome nemaju pojma. "posve enima".stepenasto (sli no kompjuterskim direktorijumima)."183 I to.. i veliki medijum Alis Bejli (Alice Baily) kaže: ". naravno. a ako kopate dovoljno duboko možete na i i tre e. on kaže: ". njenu pravu tajnu poznaju samo vrhunski majstori. i da ponudi jezik onima koji su kvalifikovani da ga razumeju. Ove Misterije su. koja je duboko ušla u te Misterije."181 Te tajne su otkrivane samo iniciranima. Oni koji poseduju znanje tajni. zaodenuto velom duboke misterije. ove tajne su bile okrutno i ljubomorno uvane da ne bi neko sa strane. sem putem SIMBOLA.nepoznato. etvrto . za nju važe ista pravila . jer se nudi kao sveobuhvatni sistem rešavanja svih problema ljubavnih. kad je re i o astrologiji.ona za javnost ima jedno lice. U suprotnom. U RE IMA I U SIMBOLIMA. kao još uvek nerešenima. nikako ne žele da otkriju javnosti. To zna i da je astrologija. ako probijete i to zna enje nai i ete na novo zna enje ispod njega.. jedan za širu javnost. politi kih. pa i ratnih."182 Prekršaj zakletve naj eš e je koštao života."175 Kako su izgledali ti simboli? Jedan od klju nih li nosti Novog Doba (Nenj Age). . Egipta i drugih anti kih zemalja POSEDOVALI PRAVA REŠENJA za ove velike kulturne. a u tajnosti drugo . Šta ta re zna i? "Samo je na adeptima da razumeju zna enje simbola."Znanje o Anti kim Misterijama NIKAD nije bilo otkriveno laicima. ne samo nekadašnjeg anti kog doba. Poznavanje istinskog Boga bilo je rezervisano SAMO za one koju su upoznati sa tajnama. S druge strane. Anti ke Misterije poseduju DVA NA INA OBOŽAVANJA istoga boga"180. "3. To je i razlog zašto narodu nije poznato pravo nali je astrologije."178 Kada je re o problemima s kojima su se bavile ove Misterije. ko nije pokoran sistemu.nema sumnje da su posve enici iz Gr ke. ONI PREKRIVAJU TAJNU.. lanovi reda bili su dužni da ga uhvate i ubiju. skrivene u BROJEVIMA. Upravo zato je i astrologija tako popularna. Pošto je astrologija misti nog porekla. "2. bile korisne za itavo ove anstvo i nudile mu rešenja svih problema. intelektualne. ONA TREBA DA KONTRO-LIŠE SVA PODRU JA LJUDSKOG ŽIVOTA..ove Anti ke Misterije bile su.. "4. sukobljava ove anstvo u 20. koji su morali da se zavetuju da je ne e otkriti ni po cenu života. ove misterije su bile sakrivene jedna u drugoj . u RITUALIMA. Adept je definisan u re niku kao NEKO KO JE EKSPERT."176 Da se ne bi tako lako otkrile. poslovnih. Evo šta o tome kaže Karl Klodi (Carl Claudy). Simbolizam je ispunio i potrebu da se sakriju svete istine od neposve enih. masonski pisac (dobar poznavalac ovih tajni): "Ako probijete spoljnu ljušturu nai i ete na zna enje. ekonomskih. Tako e.

jer on može odlu iti da se ne vrati."184 Da bi ljudi bili primorani da se mole Suncu i klanjaju mu se. predstavljaju)? Videli biste velike sli nosti. da ne bi došlo do katastrofe. što može i da ne u ini. Mogli su ak da predvide. da to ne bi bilo samo pri a ve da bi delovalo uverljivo i nau no. da bi se ono vra alo ove anstvu bilo svakoga dana. ta an datum i vreme dolaska meseca izme u sunca i zemlje. adepti su propovedali ljudima da ukoliko ne udovolje njihovim željama. Zbog toga su se bacili na stvaranje POPULARNE RELIGIJE. adepti. astronomijom i svim vrhunskim naukama. I zato je trebalo moliti ga neprestano. a uve e zalazi (kao da umire). (U poglavlju KULT ZMIJE prona i emo kona ni odgovor). dakle. navodno. ne e posredovati u njihovu korist. što e privu i zanimanje i pažnju širokih masa. formalisti ki. Ovi u itelji su znali da njihovu pravu istinu mnogi ne bi prihvatili. A kada bi to shvatili.Možemo da se pitamo: zašto su ovi ljudi tako brižljivo uvali svoja znanja od ve ine ljudi? 1. što im je uvek davalo strahoviti uticaj i ubedljivost.. samo Bog. "niti bog koga treba obožavati.185 Ovim je objašnjeno zašto su uvek. što bi moglo da ih diskredituje u o ima naroda? Iako je verovatno i prvi razlog prisutan. sveštenici su ih uveravali "da moraju da se mole novom bogu. što su im merenja postajala preciznija. i Sunce se ne e pojaviti. sveštenici su morali da predvide kretanje sunca."186 Zamislite kada bi na mesto re i "adepti" stajalo "hriš anski sveštenici" (naravno . ono je bilo najpogodnije za prikaz boga. Bi e veoma lako adeptima da ljudima objasne da samo nešto što je ve e od ove anstva.tradicionalni."Bog" (koga hriš anski sveštenici. Da li su bili toliko samoljubivi da su se plašili intelektualne konkurencije drugih? 2. Ili. I o ekivali su da im narod pla a za izvo enje ceremonija. što mnogo govori. Ohrabriva e obožavanje Sunca. ve nešto što se kre e prema prirodnim zakoni-ma. Ali. Sunce se ra a ili umire svaki dan i vra a se na po etak svake godine. nedos-tupnim ostalim ljudima. SISTEM POPULARIZACIJE MISTERIJA Pošto je Sunce jedan od najprivla nijih i najvažnijih elemenata prirode i svakodnevnog života. Izlazi ujutru (kažemo da se ra a). bilo jednom u šest meseci.. Da bi predstavili svoje rituale važnima. pošto je celokupni život i opstanak zavisio od njega. u protivnom oni. su morali da kriju nešto što nisu želeli da se sazna. adepti su uvek tvrdili da Sunce poštuje svoje sveštenike. Isto se može primeniti i na mnoge moderne astrologe i gatare (uz asne izuzetke). Narod je pla ao danak adeptima. Stoga DA BI O UVALI SVOJU MO . Onda bi uveravali ljude da su oni zaslužni za taj 'nestanak'". ve dobrovoljno. jer on može ODLU ITI da se ne vrati." Uveravali su ih da se sunce kre e ne mehani ki. Me utim. fizikom.na istoku. adepti su izvodili divne. u svim narodima i vekovima. Da bi ODVRATILI UMOVE LJUDI OD O IGLEDNE INJENICE DA JE KOMPLETNA NJIHOVA RELIGIJA U STVARI PREVARA. ima sposobnost da se posle smrti vrati u život. Svoja saznanja pripisivali su svojom vezom s "bogovima". zalaze i sve severnije (ili južnije) svake ve eri. da bi imali uticaja na narod morali su da smisle nešto prihvatljivo i popularno. "Ono je veoma vidljivo i ima važnu ulogu u ovekovom životu. u iti ljude da moraju da se mole novom bogu. Me utim. Zna i. ini se da luta po nebu. koji rade na sli an na in). pogotovu tamo gde je ono dobro vidljivo . a na mesto "Sunca" . Onda se vra a u bilo koju poziciju dva puta godišnje. ne bi im bili potrebni adepti koji prora unavaju sun eve periodi ne cikluse. mnogo više je pitanju onaj drugi. ve su od toga imali i materijalnu korist: "Objašnjavali su im da moraju nastaviti da im pla aju neku vrstu danka jer. oni mogu u initi da se Sunce ne vrati. i na taj na in su ube ivali ljude da su im potrebni. pa su odlu ili da je brižljivo i strogo sakriju po svaku cenu velom duboke tajne. naki ene ceremonije obožavanja Sunca. upravo sveštenici baratali matematikom. dok god su bili uspešni. što je uzrokovalo 'nestanak' Sunca. a zatim se 'ponovo ra a' slede eg jutra. ne samo da je bilo re o vlasti i uticaju. Vrlo brzo bi moglo da se vidi da Sunce nije nikakvo bi e. Adepti (inicijati) e. Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate .

Ovi Vaalim su bili smatrani bogovima prirode koji se brinu za vegetaciju i umnožavanje stoke i stada. Po ev od Nevroda (oko 2200. Mi vidimo igra a.). Kada se pojavljuje u jednini on naj eš e ozna ava glavnog nacionalnog boga Hananaca. milenijuma pre n. kasniji carevi u Vaviloniji. kao na pr. Palestini. kao u nazivima 'Vaal-gad'. sumerski carevi smatrani su utelovljenjem-inkarnacijom Vaala. "Gospodar".11. NJegova sestra i žena (setite se Nevroda i Semiramide . g. naslednici ovih drevnih tajnih znanja žele da povla e konce svetske scene i ljude ine "lutkama koje igraju". 2. Ime Hananskog boga. Etvaal188 itd. gde je on . i svakog od ovih lokalnih bogova na-zivali su Vaal. a njegov suparnik je bio Mot. ali i lokalne bogove hananskih naroda (u vreme 2. "muž". tog posebnog podru ja. množina od re i "Vaal" koja zna i "Gospod".). gde se Vaal pojavljuje u svom obliku množine Vaalim (Sudije 2. ako ho ete da im budete lutke ."187 Dakle.) je bila Anat. Mesopotamiji. Dakle. Donose i zimske kiše sa olujama i munjama. ere). Anat je preklinjala Mota da ga povrati u život. stenama. i zato je bio poistove ivan sa Adadom. ona se razbesnela i u svojem besu nadja ala i ubila Mota. me u kojima su i astrolozi? Jedan ve citirani veliki majstor kaže: "(Oni) su nevidljive snage u pozadini zemaljskih tronova.prim. ANTI KI KULT SUNCA OPISAN U BIBLIJI Celokupni taj sistem obožavanja Sunca i ostalih kosmi kih božanstava u Bibliji nalazimo naj eš e pod haldejskim (vavilonskim) izrazom "Vaalim".. kada bi znali pravu pozadinu.7. a ljudi su ništa drugo do lutke koje igraju dok drugi povla e konce. A jedna od glavnih tehnika im je astrologija. Ime Vaal je prema verovanjima Semi ana bilo: "1.nije jasno. 'Vel-fegor'. On je bio bog oluje.33. itd. Dosledno toj praksi.prim.ere) nadalje.. On ozna ava boga Sunca. on se smatrao odgovornim za plodnost države. Valtasar. 8. i odnela ga na brdo bogova. U Starom zavetu se esto spominju ovi lokalni bogovi. surova boginja krvoproli a i rata (kakva je bila Semiramida . Kada je Bal bio ubijen (da li od Mota . itd. uzela svog mrtvog brata. pošto je tekst odlomljen). ali kada su svi njeni napori propali. ovakvi opisi pokazuju koliko je sve to bilo poznato biblijskim piscima. pre n. i celokupnom Bliskom Istoku u svojim imenima su esto imali to ime. To pokazuje koliko je kult Sunca bio opšte prihva en u anti kom svetu.. Oni su verovali da su Vaali (množina) živeli u svetom drve u. na pla-ninskim vrhovima. aut. ali nadmo ni um koji obavlja posao ostaje SKRIVEN MASKOM UTNJE.Iz ovoga vidimo da je kult Sunca u stvari samo privla na maska koja e privu i široke mase da prihvate nešto što ne bi. bog suše i vreline. kao glavnog boga prirode. aut. tj. 'gospodar'. to vam ne savetujem. Šta se to krije? Koji su TAJNI CILJEVI OVIH MISTERIJA I NJIHOVIH ZASTUPNIKA. izvorima. 3.samo im verujte! Me utim. Oznaka za lokalnog boga u smislu 'Gospod'. 'Vaal-hermon'. Tako e.

.prim. i hananskog boga Vaala. koja stalno uti e na veru Izraelaca i koja e ih kona no i odvesti u ropsto okolnih naroda. MODERNI KULT SUNCA Interesantno je da današnji okultisti veruju.). aut. Sa slovom Jod u centru. koji je oli enje Sunca."194 Masoni su pravi naslednici nekadašnjih paganskih poklonika egipatskog boga Sunca.Sjajna zvezda je smatrana AMBLEMOM SVEZNANJA."192 Masoni. a njegovo godišnje vaskrsenje na kraju dugih. Razmišljaju o na inu na koji bi svet ponovo bio razveseljen njegovim prisus-tvom. Isto tako se Velika sveštenica smatra utelovljenjem boginje Meseca. bilo je slavljeno radosnim praznova-njem.svojem besu nadja ala i ubila Mota. njegova smrt i vaskrsenje su se odvijali godišnje. Kakav je Božji stav prema toj praksi vide emo iz poglavlja "IDU LI BOG I ASTROLOGIJA ZAJEDNO?". boga Ozirisa. magijske pravce. ili Ozirisa.Sunce i boginja . Sunce nam se prvo predstavlja kao simbol svetla..Mesec upravljaju godišnjim dobima. i KLANJAHU SE SUNCU PREMA ISTOKU. Uglavnom se za Sunce koristi ime anti kog boga Ozirisa: "U Tabernaklu (masonskom hramu . Oni deluju uvek zajedno i naizmeni no."193 Naravno. ILI SVEVIDNOG OKA. Dobra i Lepote. gde je on vaskrsao u novi život. koji su obavezno utemeljeni na astrologiji."190 Slede i tekst kaže: ". koje kao izvor materijalnog svetla. oplakuje Ozirisa. koji je vrhunski cilj astrologije. po kome bog .Palestine. koje je egipatskim inicijatima bila AMBLEM OZIRISA STVORITELJA. pa se zato kao oba kulta nalaze u svim religijama starih naroda. kako su Hananci verovali. To dokazuju: njihova VEROVANJA: "Jedva da je neki simbol masonerije zna ajniji i izraženiji od simbola Sunca. a i danas u magijskim pravcima i kultovima. Posle toga. Kult Vaala bio je prvenstveno kult plodnosti. manifes-tovane kao Svetlost koja stvara Univerzum. Izis. Vaala itd. kao i svi hermeti ki (magijski pravci). kao simbol suverenog Autoriteta. i odnela ga na brdo bogova. univerzuma i Sunca. suvih letnjih meseci kada je po injala sezona kiša. dvema glavnim sezonama Sirije . za masone predstavlja izraz intelektualnog prosvetljenja za kojim oni stalno tragaju. boga prirode. Dijane ili Ištare."191 U itavom Starom zavetu. U masoneriji. Isto važi za sve okultne. i donose plodnost.. provla i se stalna praksa obožavanja boga Sunca Vaala i Meseca. Oni još uvek za SIMBOL boga Sunca koriste stari anti ki znak. i gle.onoga koji stoji iza tog misterioznog simbola. Albert Pajk. Valova smrt rukom zlog Mota na kraju svake kišne sezone bila je proslavljana gorkim naricanjem. ima kabalisti ko zna enje božanske energije. smatralo se. letom i zimom. odeveno u crno. Me u najve im obožavaocima boga Sunca spadaju masoni. u stvari obožavaju astrološko Sunce . jedan od vrhunskih masona kaže: ". koji opisuje stari vek. videli smo da simbol Sunca u stvari samo predstavlja neki "suvereni autoritet". da je njihov Veliki sveštenik utelovljenje rogatog boga Pana. Svetlosti Života. To jasno svedo e i njihovi: . koji obožavaju Sunce. i rezultovali su. i gle žene se ahu i PLAKAHU ZA TAMUZOM. a onda naglašenije.."189 Reljef hananskog boga Vaala U Bibliji zapažamo opis ovog obi aja naricanja za bogom Sunca: "I odvede me na vrata doma Gospodnja koja su sa severa. donose i novi život poljima i vinogradima. uzela svog mrtvog brata. bratstvo. na ulasku u crkvu Gospodnju izme u trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih le ima k crkvi Gospodnjoj a licem k istoku.

a jasno je šta e jedino do i u obzir da se zabeleži). ASTROLOZI EGIPTA I JOSIF U biblijskoj istoriji zapisan je interesantan doga aj iz života mladi a Josifa. hindusima i drugima. U Egiptu naj eš i simbol Sunca bio je disk sa zmijom oko njega. Semitima. DAJU I OVE ANSTVU 'POZNANJE DOBRA I ZLA'. Verovalo se da Sunce putuje oko Zemlje. ve ceremonija od zna aja.) napravi prvi krug po loži. tako i istorijske izveštaje. podu avanje kruženja nije samo puka parada. oko oltara. jednog od dvanaest sinova ."199 Još mnogo drugih detalja uz ove jasno govore da su uvari tajni astrologije u stvari masoni i svi hermetisti (pripadnici modernizovanih starih magijskih kultova) koji nastavljaju anti ke tradicije obožavanja Sunca.. njegov bog. tako je ZMIJA PROSVE-TITELJ DUHOVNOG.. koji su esto daleko verodostojniji od klasi nih istorijskih tekstova (pošto su svetovnu istoriju pisali samo pobednici i vladari. Taj isti magijski ritual Sunca usvojili su i njegovi zastupnici ."195 Ovde leži poreklo svih obreda u krug: vešti jeg pira i kola oko vatre.OBREDI: "Drevni ovek kružio je oko oltara na kome je plamtela vatra. Stoga. kojom se povezuju svi oni koji su uzimali u eš a u spiritualnim težnjama. itd. SUSRETI ASTROLOGA I BOŽJIH PROROKA Da bismo razumeli odnos astrologa i Božjih proroka pogleda emo izveštaje o njihovim direktnim susretima koji su zapisani jedino u Bibliji. knjizi iji pisci jasno kažu za nju: "Sve je pismo od Boga dano (original: " "Jer je živa re Božja."202 " = "Bogom nadahnuto"). stvaranje kruga u magijskim ritualima. igranja u narodnom kolu."198 Nastavak anti kog astrološkog obožavanja planeta i planetarnog sistema i danas se vidi i iz masonskog ENTERIJERA (unutrašnjosti) LOŽA: "Tavanica treba da bude ukrašena tako da predstavlja nebo sa Mesecom. aut. Smatralo se da je to ritual pro iš enja."200 Pošto su ova dva simbola usko povezana."196 "Ova praksa. on. kruženja oko crkava u procesijama. Pri i emo joj kao takvom autenti nom istorijskom izvoru da bismo upoznali ishod susreta Božjih proroka i astrologa u prošlosti. SIMBOL ZMIJE U okviru kulta Sunca nalazi se i simbol zmije.. Jedno snažno svetlo. od davnina do danas. hoda sa senkama hiljada ljudi koji su tako e obožavali Najuzvišenijeg poniznim podražavanjem. igranja oko vatre. nazvana 'kruženje' potekla je iz davnina i postojala je me u Rimljanima. nalazi se na Jugu. Kruženje je postalo deo svih religioznih obi aja. kada su pravili krugove oko oltara.masoni: "Kada kandidat (masona . kako bismo razumeli neke temeljne principe i za sadašnjost. veliki globus od stakla koji predstavlja Sunce. korak po korak. nesumnjivo se odnosi na DOKTRINU OBOŽAVANJA SUN-CA. i jaka. Inicijati su opo-našali kretanje Sunca. Obrazloženje je bilo da: "kao što je Sunce veliki prosvetitelj fizi kog sveta." 201 Ona ima kako verske. Svi ovi rituali prikazuju verovanje u boga Sunca. neophodno je da i ovaj drugi temeljito upoznamo u slede em poglavlju i shvatimo koga u stvari oni predstavljaju. glavnim planetama i sazvež ima Taurus i Orion..prim."197 "Ovaj ritual kruženja.

što je hvalisava tvrdnja astrologije i magije. i stadoše pored onih krava na obali. a to sedam klasova izraste iz stabla jedrih i lepih. pa ovi klasovi mali pojedoše onih sedam velikih i jedrih. A onde bijaše s nama mom e Jevrej e. krave . ali 'u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božjeg'. magijom i prizivanjem duhova. ALI NIKO NE MOŽE KAZATI FARAONU ŠTA ZNA I. zaodenute simboli im jezikom tog vremena. a za tebe ujem da umeš kazivati sne. pa mi NIKO NE UME DA KAŽE šta zna i. koji su ga odveli i dalje prodali u Egipat kao roba. ovi mudri ljudi bili su zbunjeni oko zna enja snova i nisu mogli da smisle nijedno pogodno tuma enje koje bi zadovoljilo cara. Josif jasno ove snove pripisuje BOGU. i pripovedi im što je snio. BOG E JAVITI dobro faraonu. kako je tuma enje magije o vrhunskom božanstvu.magijske sile. za razliku od egipatskih. ružnih i mršavih.11). i brže ga izvedoše iz tamnice. "Tada progovori starešina nad peharnicima Faraonu i re e: 'Danas se opomenuh greha svojega. Taj Bog. bez sumnje bilo je zapanjuju e i za njih kao i za cara.vra ara."204 Iako su ovi mudraci tvrdili da imaju sva kosmi ka znanja.nisu poticali od iste natprirodne . on nam kaza šta iji san zna i. To što nisu bili u stanju da objasne Faraonove snove.izvor života. astronomijom i astrologijom tuma enjem snova. bio smatran u Egiptu izvorom celokupnog života i plodnosti. I gle. svaki za sebe po zna enju sna svojega usnismo. Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u ku i zapovednika stražarskoga mene i starešinu nad hlebarima. a on stoji na jednoj reci. U tom se probudi faraon i vide da je san.'"205 Za razliku od egipatskih mudraca . s kojom su oni imali kontakta. (u izvornom jevrejskom tekstu "hartumim" . On je bio jedini pravi Bog. svakako Onom u koga je On kao Jevrejin verovao.10."203 Izraz GATARI. i stadoše pasti po obali. Pa opet zaspav usni drugom. odakle su mršave kao i debele krave izašle. I kad bi u jutru on se zabrinu u duhu. Iz ljubomore zbog o eve naklonosti prema njemu (Jakov je bio posebno pažljiv prema Josifu. I ove krave ružne i mršave pojedoše onih sedam krava lepih i debelih. koji se ovde spominju. U tom se probudi Faraon. i bili su uvari okultnih ume a. I gle."koji objavljuju magijske ini". Mudrost Božja nadmašuje. On je li nost. Ukratko.. egipatski faraon. niti je bio bezli na kosmi ka energija. koja ose a. A iznad svega.. Dve godine kasnije. pripadnik 16. a onoga obesi. hijeroglifskim spisima. nasuprot svim lažnim izmišljenim. proricanjem budu ih doga aja. koje ljudi prave da bi im se klanjali. Ovi ljudi bili su okupirani svetom umetnoš u i naukom Egipta. nije bio jedan od dve stotine. praoca izraelske nacije. A Faraon re e Josifu: 'Usnih san. oni nisu bili u stanju da odgonetnu san koji je bio prikazan simbolima njihovog svakodnevnog života i na ina razmišljanja (Nil ..simbol božanstva plodnosti). i poslav sve GATARE Egipatske i sve mudrace. sluga zapovednika stražarskog. pošto mu je majka Rahilja umrla dok ga je ra ala) bra a su. a on se obrija i preobu e se. i mi mu pripovedismo sne.' Tada Faraon posla po Josifa. Utoliko što je Nil. a iza njih isklija sedam klasova malih i šturih. . te iza e pred Faraona. usnismo u jednu no ja i on. Posle neuspelog pokušaja njegove gospodarice da ostvari ljubavnu vezu s njim.' A Josif odgovori Faraonu i re e: 'To nije u mojoj vlasti. budu i van o evog prisustva. ovi snovi o ito nisu bili u okviru njihove nadležnosti . gnevna ona ga okrivljuje za silovanje i on biva ba en u tamnicu. I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu. davne 1669. vladarske dinastije Hiksa. "koji objavljuju u ime magije") "ozna ava sveštenike kao u itenje magije. oni su bili mudraci nacije. pne. pa e stoga uvek zbuniti mudrost ovoga sveta. iz reke iza e sedam krava lepih i debelih. Korin anima 2. i onih kojima je Duh Božji to otkrio (1. sanjao je dva sna koja su ga zabrinula: "A posle dve godine dana (Josifovog boravka u zatvoru) usni Faraon.Jakova. prodala Josifa pustinjskim trgovcima. iza njih iza e iz reke sedam drugih krava.

to je zato što je ZACELO BOG TAKO NAUMIO. misli i komunicira sa Svojim stvorenjima. i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u gradove.og. otac i cela familija. za sedam rodnih godina. Poverio mu je najviši i najpoverljiviji položaj u celoj egipatskoj imperiji. Kakve su bile posledice ovog Božanskog otkrivenja u slu aju Josifa i Faraona? U daljim tekstovima opisa razvoja doga aja (1. i sedam klasova sitnih i šturih bi e sedam godina gladnih. izabrao baš njega da vodi zemlju u kriti nim godima. Ovi mudraci o ito nisu imali nikakve veze s Bogom.37-57) nalazimo da je Faraon. I upravo se u tome i razlikuju sva sujeverja od prave Božje mudrosti. Narednih 7 rodnih godina Josif je brižljivo sakupljao. nego i u ostalim zemljama. A što je dva puta uzastopce Faraon snio. oja ose a. što iza oše iza onih. i sedam lepih klasova jesu sedam godina. Ne samo u Egiptu. Ali. da je Josif stao samo na ovim re ima predskazivanja zle sudbine. zajedno sa Josifom. i On je sada uputio važne poruke jednom neznaboža kom vladaru. sve što je moglo da se uskladišti. na šta mu je on odgovorio: "A Josif re e Faraonu: 'Oba su sna Faraonova jednaka. ljudi su preživeli zahvaljuju i ovom vernom mladi u koji je bio pošten i estit. onda može da bude tako. A sedam krava mršavih i ružnih. . Josif je otvorio žitnice. On nije samo otkrio šta e se dogoditi. jer e biti vrlo velika. Faraon je opisao svoja oba sna Josifu. asup ot s a š je . A iza njih nasta e sedam gladnih godina. bez obzira na okolnosti. Hrane je sakupljeno u neizmernom izobilju. ne završava se sva iji život i kriza ovako povoljno. Evo kako ga je Josif izneo: "Nego sada neka potraži Faraon oveka mudra i razumna. kad nastanu da ne propadne zemlja od gladi. ve prakti ne mudrosti i zdravog rasu ivanja. te je narod preživeo."207 Ovde nije bilo nikakve mistike. i neka uvaju. on je bio jedini ovek na itavom svetu koji je pored svih velikih mudraca Egipta to bio u stanju. da se na e hrane zemlji za sedam godina gladnih. Za to je izumio posebne silose. mudrost bez prakti nih rezultata ne bi bila mudrost. drevnih anti kih misterija i astrologije pala je na ispitu mudrosti koja je poticala od Boga. JER E GLAD SATRTI ZEMLJU.'" 206 Iz ovoga se zapaža da Josif poznaje Božje namere o budu nosti i sudbini tada najve e i najsnažnije nacije na svetu. magije niti praznoverja. A onda. jesu sedam godina. Bog ne samo da upozorava na opasnosti. A ona su uvek mudra i naj eš e jednostavna i prakti na. Sva mudrost najve e škole magije. A to je u potpunom duhu i skladu s Božjim otkrivenjima. Tu su živeli bezbrižno. Me utim. bili su potpune neznalice. posle savetovanja sa mudracima. i pokupi petinu po zemlji Egipatskoj. ve nudi i rešenja kako ih prevazi i. Naravno. koju On daruje ljudima koji su Mu verni. kada se budu nost preda Bogu da On njom upravlja. Naravno. U tom trenutku. gde e se zaboraviti sve obilje u zemlji Egipatskoj. Na taj na in su preživeli i Josifova bra a. odakle su dolazili da kupe hranu. oje jud p a e da b se a ja O je ost. pošto se sve odvijalo pod dinastijom njima omraženih vladara dinastije Hiksa). Oni nisu imali pojma o božanskim otkrivenjima. (Naravno. ni on ne bi bio ništa bolji od gatara i onih koji predskazuju nesre e. Sedam lepih krava jesu sedam godina. o ovim doga ajima ne ete na i izveštaje u egipatskoj istoriji. silose sa sušenom hranom i prodavao. koji su morali da priznaju da je ovaj mladi mudriji od sviju njih. To je što rekoh Faraonu: BOG KAŽE FARAONU ŠTA JE NAUMIO. O ito je prema kasnijem tekstu da su ovo bile spasonosne poruke Boga punog ljubavi prema NJegovim bi ima. koja je kona no preseljena u Egipat. I neka gleda Faraon da postavi starešine po zemlji. neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu. Evo do i e sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Egipatskoj. te se ne e znati to obilje u zemlji od gladi potonje.). BOG JAVLJA FARAONU ŠTA JE NAUMIO. a preko njega i mnoge druge.Mojsijeva 41. ve je predložio i REŠENJE. oba su sna jednaka (po svojoj suštinskoj poruci . kada su došle gladne godine. aut. da bi spasio itavu naciju Egipta. I NA SKORO E TO U INITI BOG. kao pravi doma in. pa neka ga postavi nad zemljom Egipatskom.prim.

mudraca. astrologe i nau nike. zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vra a ili zvezdara ili Haldejaca. postavši "pripravnik". god. visoki u itelji koji su tvrdili da imaju na raspolaganju sva znanja svemira i zemlje." 210 Pored ovih znanja ovi vra ari i astrologzi su sebi pripisivali znanje bogova. da si živ doveka! pripovedi san slugama svojim. bili su u pravu. tadašnjost i budu nost . pozvao je svoje savetnike: "I re e car da dozovu vra e i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. Upravo u vreme kada je tek završio svoje studije i položio kvalifikacione ispite. Nau en da veruje u snove kao nebeske poruke. drugovima svojim. Zato nije udo što je od njih.. 2. bilo mu je jako stalo da razume ovaj upe atljivi san.. Mora da su upravo u ovim granama znanja i sposobnosti Danilo i njegova tri druga prevazišli vavilonske vra are. DA SE MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE d bi i li D il i d i . I do oše i staše pred cara. razjario se shvativši da su ga svo vreme do tada u stvari hvalisavo lagali: "Zato se car razljuti i razgnevi vrlo. car Navuhodonosor o ekivao da bez problema otkriju nešto što se zbilo u prošlosti .'"212 Pošto je on video da ne ispunjavaju njegova o ekivanja.214 Imamo prava da se pitamo: otkud mu tolika sigurnost da e dobiti odgovor? Otkud mu taj tajni izvor znanja. ere. vavilonskih Misterija i jednog pravog Božjeg proroka. Po njihovim obe anjima."209 LJudi koje je pozvao bili su veliki nau nici drevne vavilonske mudrosti. "A druge godine carovanja Navuhodonosorova (vladara Vavilona od 605-562. carevi su im bezuslovno verovali i u svemu ih konsultovali za savet. i kaza stvar Ananiji. nalazimo ponovo jedan susret velikih vavilonskih astrologa.'"211 Na njegovo dalje insistiranje i pretnje da moraju da mu otkriju san i njegovo zna enje. NJihovo znanje iz astronomije je dostiglo iznena uju e visoki stepen razvoja. "Greška je smatrati da su mudraci Vavilona bili samo gatari i vra ari. samo oni mogli da komuniciraju. kao takvih. dogodio se burni doga aj koji e ga vinuti na vrhunski položaj u carstvu. Me utim. koji je na žalost . radi se o mladi u od nekih 19 godina mladom Danilu. navodno."213 Me u osu enom klasom mudraca i nau nika bio je i Danilo. iako je vrhunac astronomije došao posle Persijske pobede.adepta originalnih. Oni su uveli formule ije se otkri e greškom generalno pripisuje gr kim matemati arima. pre n. g. pa emo ti kazati što zna i. ere. oni su od njega tražili da im pripovedi san: "A Haldeji (narod posebno obdaren natprirodnim sposobnostima i znanjima) rekoše caru sirski: 'care. koji je zajedno sa svojim drugovima bio odveden u vavilonsko ropstvo 605. i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski. graditelji. Iako o ekujemo da e taj prorok biti neki starac u godinama. Astronomi su bili u stanju da predvide i mese eve i sun eve eklipse (pomra enja) putem prora una. oni su kazali: "Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: 'nema oveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište. sa kojima su. pre n. njima je bila poznata i dostupna celokupna prošlost. koje ni najve im mudracima Vavilona nije bio dostupan? Šta je taj mladi umeo šta ovi naju eniji ljudi tadašnjeg intelektualnog svetskog vrha nisu znali? "Potom otide Danilo ku i svojoj.apsolutno sva znanja i mudrost. oni su bili dobri arhitekte. (Isto je i danas kod ve ine politi ara). Nadanje. I što car ište VRLO JE TEŠKO. Misle i da ima ljude koji imaju odgovore na sva pitanja. Donekle. niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova koji ne žive me u ljudima. pre n.njegov san." 208 San je strahovito uznemirio ovog mo nog vladara.zaboravio. ere) usni Navuhodonos san.VAVILONSKI ASTROLOZI I PROROK DANILO Mnogo kasnije (604/3. pre n. Kao takvima. Misailu i Azariji. NJihovo matemati ko znanje je bilo veoma razvijeno. vra ara . Iako nau eni tim znanjima. godina je prema tome 604/3. Tu je trebalo da se priprema za odgovornu dužnost ministra države Vavilon. i uznemiri mu se duh i san ga pro e Šprekinu se . koji su empirijski (iskustvom) pronašli terapije za mnoga oboljenja.ere). i prihvatljivi lekari. Zatražio je od cara vreme obe avši da e mu doneti odgovor. oni su bili i nau nici u pravom smislu re i.

"216 Kada je došao do cara. JER JE NJEGOVA MUDROST I SILA. književnosti i pisanju). me u koje astrolozi NE SPADAJU! Sveštenici boga Vaala (Sunca. Progovori Danilo i re e: 'da je blagosloveno ime Gospodnje od veka do veka. san je istinit. SME E Šuklanja CAREVE I POSTAVLJA CAREVE. koje su egipatski sveštenici prizivali i komunicirali s njima.MOLE ZA MILOST BOGU NEBESKOMU RADI TE TAJNE. i tuma enje mu verno. fizici.boga Sunca. Proroci pak. Ove dve grupe su uvek bile u direktnoj suprotnosti. Na neki na in ona stvara utisak "višeg znanja" astrologa. Bože otaca mojih."218 Ina e. I SVETLOST KOD NJEGA STANUJE. pa i ne postoji )! Me utim. ovaj mladi je znao vrednost molitve.Stvoritelja Sunca i celog svemira. ON OTKRIVA ŠTO JE DUBOKO I SAKRIVENO.'"219 Ova budu nost nije mogla da se nasluti ni u jednom astrološkom znaku. car je shvatio i šta je izvor ove mudrosti. niti u namere Božje."215 Danilo je bio ovek molitve i snažne vere u Boga koji ga nikada nije izneverio. I onu koju nijedan mudrac u Vavilonu nije uspeo . Tebe. kad si mogao otkriti ovu tajnu. GATARI. pošto ona nije tako poznato u javnosti. da laici ne bi mogli da razumeju misteriozne puteve odre ivanja . druga Boga Jahvea . Ona je namerno zakomplikovana i nejasna. onima koji su spremni da Ga poslušaju i koji Mu veruju. astronomiji. stih) kao i zna enje tog simboli kog OPISA SVETSKIH IMPERIJA i doga aja (36-45. ak i "nerešivih" problema. stiha) koji e trajati "do posletka" (28. Da li je Danilo ostao mole i se "u prazno"? "I objavi se tajna Danilu u no noj utvari. iako je bio u tu oj zemlji tu eg boga. smatralo se najvišom mudroš u sposobnost odgonetanja zagonetki i enigmi. vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima. NJih Bog otkriva samo "slugama Svojim prorocima"220. što si mi OBJAVIO zašto te molismo objaviv nam stvar carevu. stepena (ina e još niko taj stepen nije dostigao. ak ni sve sile tame nisu mogle da prodru niti u budu nost. DAJE MUDROST MUDRIMA I RAZUM RAZUMNIMA. Name e se pitanje: A gde onda astrolozi spadaju? Kome pripadaju? Ko ih vodi i u i? ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA Kao i svaka druga okultna nauka. otkriti tajne nedostupne i najve im tadašnjim mudracima. ta otkrivenja PRENOSE svima kojima je to potrebno. On je bio siguran da e Bog.majstor 34. jedna Vaala . Završio je re ima: "BOG VELIKI JAVLJA CARU ŠTA E BITI POSLE. NEGO IMA BOG NA NEBU KOJI OTKRIVA TAJNE i javlja caru Navuhodonosoru šta e biti do posletka. u to doba na istoku. niti mogu kad IM SE BOG NE JAVLJA! On to ini samo Svojim vernim saradnicima. medicini. i KOJI OBJAVLJUJE TAJNE. bilo dovoljno da se shvati da ASTROLOZI I SVI ONI KOJI SU POVEZANI SA ASTROLOGIJOM (VRA ARI. stih). hvalim i slavim. prirode i plodnosti) nikada nisu mogli da se poistovete sa Božjim prorocima. Iako je bio najobrazovaniji od svih tadašnjih nau nika (u matematici. Postoje i drugi zapisi susreta astrologa i Božjih proroka. do kraja istorije ovog sveta. Kamo sre e kada bi i današnji mladi shvatili da je upravo u vezi s Bogom putem molitve najve i izvor mudrosti i rešenja mnogih.. kada je u pitanju ovako važna stvar. ni jednom porukom duhova mrtvih mudraca. ali ovo je nadam se. Danilo mu je jasno naglasio: "tajne koje car ište NE MOGU KAZATI CARU MUDRACI NI ZVEZDARI NI VRA ARI NI GATARI. I ON MENJA VREMENA I ASE. Duboko potresen tom ogromnom mudroš u jednog mladi a ovaj oholi i samouvereni monarh izrekao je zapanjuju e re i u vezi Boga jednog njegovog zarobljenika: "Car progovori Danilu i re e: 'doista. da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. ONI NE POZNAJU BOŽJE TAJNE. MUDRACI ANTI KIH MISTERIJA) NISU BOŽJI PROROCI. ZNA ŠTO JE U MRAKU. današnjom masonskom terminologijom .Danilo je odgonetnuo! Sigurno možete zamisliti zadivljenost cara kada je uvideo da jedan mladi poseduje ve u mudrost od svih mudraca Vavilona zajedno! U njegovim o ima on je bio vrhunski adept.. koja ništa ne zna i neupu enima. astrologija ima svoju terminologiju."217 Zatim mu je opisao sadržaj sna o udesnom ogromnom kipu od razli itih metala (31-35. tada Danilo blagoslovi BOGA NEBESKOGA. a posebno u Vavilonu. i uvek su predstavljale suparni ke bogove.

zasnovan na astronomskom prikazu. niti stvarnog uticaja. "Planeta koja daje prirodu Ascendentu je ona koja je najbliža vrhu. kretanje sunca i raspored planeta u njemu su samo zamišljeni (jer su zasnovani na anti kim posmatranjima i geocentri nom rasporedu planeta). a i shvatili njihovu stvarnu osnovanost. pre nego su glavne astronomske opservatorije (teleskopske posmatra nice . U tom slu aju su druge manje važne.sudbine."223 ASTROLOGIJA (gr ki astron = zvezda + logia = nauka) bukvalno prevedeno zna i "nauka o zvezdama". i 'lambanein' Šlambanein . Me utim.Šastron . astrolabom su zvali jednu vrstu uglomera sa pokretnim kracima koji je služio za odre ivanje aspekata. iznosim zna enje najosnovnijih pojmova: APROKSIMACIJA . Poznavanje Ascendenta je najvažnija stvar u tuma enju nekog horos-kopa. kao i za sve ostale astrološke ideje. polusekstil ili dodektil (razmak od 30°) i kvinkonk (razmak od 150°). ugaoni razmak izme u dve planete ili dve zna ajne ta ke zodijaka. Ptolomej je ovim imenom ozna avao jedan sverni astronomski globus. U poglavlju OSNOVNE POSTAVKE bilo je više re i o pravom zna enju ovog pojma. ve zamišlje-ni."221 Kasnije emo videti da za svaku osobu vrede samo odre ene planete. vrste planeta i njihovih kombinacija i me usobnih uticaja zavisi tuma enje budu nosti pojedinca. ASCENDENT . uzimanje u obzir prirodnih zakona.aspekata. zvezda. ASPEKT . kvadrat (razmak od 90°). njihovi oponenti (suprotni aspekti) su viši diskordinacioni aspekti. sekstil kada je razmak 60°.) u znaku koga pokriva prva Ku a. Astrolozi su ga koristili za pravljenje horoskopa."222 Od vrste tih uglova .).. Zato se astrologija ne može poistovetiti sa stvarnim kosmi kim elektro-magnetnim zra enjima planeta i kosmosa. što je bio u upotrebi do XII veka. Time je astrološko tuma enje sudbine pod velikim znakom pitanja kada se kompletno astrološko ra unanje. "Ustanovljavanje nekog horoskopa ne zahteva uvek potpuno precizno ira unavanje položaja.prim. Oni po ivaju na staroj.Ta ka zodijaka u kome zodija ki krug se e horizont (vidi objašnjenje pod "horizont") prilikom ro enja. u kojoj je sve "astronomski" precizno. razlikujemo više harmoni ne aspekte. da se tu radi o nekom selektivnom delovanju na pojedine ljude.aspektima bazira na pogrešnom rasporedu planeta. ako ona tuda samo prolazi onda je to ona planeta koja ima svoj domicil (vidi objašnjenje malo dalje .prim. samo zamišljena ta ka koja u stvarnosti nema nikakve osnove. Ali. danas odba enoj. u astrologiji je ona od sudbonosne važnosti . nisu stvarni. Prema njemu. zajedno sa me usobnim uglovima . Iako ima neke elemente nauke. ne zaboravite da raspored planeta i njihovi me usobni uglovi.prim. zajedno sa svim sazvež ima u astrologiji. egzaktne nauke. aut. Aproksimacija (približna vrednost) toleriše se u ve ini slu ajeva pod uslovom da planeta iji položaj treba da odredimo ne zauzima neki zna ajan položaj u zodijaku. aut.. aut. kao što smo ve saznali. Kompletan horoskopski krug. to važi samo za one planete koje su u znaku u kome je osoba ro ena i koje zauzimaju zna ajne aspekte (uglove) sa njima.. za razliku od astronomije. koji su konjunkcija (združivanje .prim. dok je obrnuto nemogu e. Taj raspored nije stvaran. Da bi bili razumljiviji. zvani negativni: opozicija (razmak od 180°). a ne pravom fizi kom zra enju kome su svi izloženi. itd. a mogu e je i dati prvu psihi ku sliku osobe iji je to Ascedent. uzeti).) kada zvezde imaju istu longitudu (položaj na nebu . On je taj koji na prvom mestu otkriva karakter li nosti. ona ne koristi prave nau ne metode istraživanja (eksperimentalno posmatranje. ne sve. o nau nim injenicama više u istoimenom poglavlju. geocentri noj slici svemira (po kojoj je Zemlja u središtu našeg planetarnog sistema). ascendent. da li su "pozitivni" ili "negativni". trigon kada je njihov razmak 120°. ili. polukvadrat (razmak od 45°) i 1. aut.. O ito. me u njima i Julevno.).e. Stoga je i presek zakošenog kruga horoskopa sa horizontom (vidi objašnjenje o horizontu). Tako e.prim. u astrologiji to nije potrebno. zvane pozitivni. koje podjednako deluju na sve ljude. ak i kada ne znamo znak u kojem je ro ena."(od gr ke re i 'astron' .5 (razmak od 135°).). kada nai ete na njih.) izdale efemeride (položaji planeta u jednom trenutku .). aut. ve se prvenstveno bazira na pretpostavkama i tradiciji224. Služio je za posmatranje zvezda i za odre ivanje njihove visine iznad horizonta. ASTROLAB . instrument koji je pronašao Hiparh (II vek pre n."225 Tako e i ovde važi pravilo. Kepler je bio taj koji je prvi formulisao teoriju skupova aspekata."(ili konfiguracija).Iako se smatra da položaj planeta uti e na sudbinu oveka. Me utim. Neki astrolozi s kraja XIX veka.

Uran i Mars.astrologiji je ona od sudbonosne važnosti. Najgori je kvadrat dveju planeta koje su same po sebi negativne.Celokupni krug zodijaka od 360° podeljen je na 36 delova po 10°.me usobne uglove planeta. koji su upravljali ljudima. "stanište" jedne planete. koji su bili uzro nici bolesti i nevolja."Sinonim za nepovoljan aspekt. po kome su prirodom upravljali bezbrojni udljivi ". ima dva izborna domicila jedan dnevni i jedan no ni.demoni. sobom.Zapad. U zavisnosti od njihove udi dani su bili povoljni ili nepovoljni. a neki i zli. jer niti su njihovi uglovi stvarni (u odnosu na Zemlju. svaka planeta u odre enom položaju i kombinaciji sa ostalima vrši povoljan ili nepovoljan uticaj. Identi no 360° u krugu. ovaj pojam ozna ava "stan"."Luk ekliptike koji neka zvezda pre e za 24 asa. koji nije stvaran. pod upravom lokalnog "boga". u lunarnoj (mese evoj) godini bilo je 360 dana. NJihov je uticaj najmanji u . Time je svaki Mesec."230 Ono što je re eno za aspekte. ta ka zalaska Sunca na vidljivom horizontu. nazvanih dekade. DNEVNI PROLAZ .227 Svaka od njih upravlja odre enom dekadom. ili uticaj. niti mogu uticati na oveka kao mrtva nebeska tela. u zavisnosti od datuma ro enja. to nisu hriš anski. ose aju se dobro."Svaka planeta. inteligentni psihi ki uticaji na oveka. Za razmišljanje: ukoliko ste obrazovana osoba. da li verujete da vašim životom upravlja neko "astralno božanstvo". Sve je samo zamisao na temelju astrološke predstave rasporeda planeta. što omogu aava da se sazna položaj ovih zvezda u jednom datom trenutku. ve stari anti ki paganski bogovi. DEKADE ."226 Ina e. isto važi i za negativne aspekte . prema u enju astrologije.disonance nisu realni. Saturn. Me utim. disonance. Prema tome. na osnovu kojih se i odre uje sudbina. pa prema tome ni negativni položaji planeta . ". Ova ideja o obostrano pozitivnom i negativnom uticaju planeta se bazira na ideji da su i glavni bog Sunce i bogovi koji proizlaze od njega i dobri i zli. koje astrolozi esto definišu sa intuicija. osim Sunca koje ima svoj domicil u Lavu.. jedna ku a od 12. prihvatate li verovanje u vo stvo nekog paganskog boga. ve samo zamišljeni."231 To je dakle put jednog nebeskog tela (navodno oko Zemlje. koji nema nikakvog mesta u hriš anskoj veri? Nije li malo udno da danas mnogi "hriš ani" veruju u jednu ovakvu pagansku religiju? DESCENDENT .. ili kvadrat jedne od ovih planeta sa Mesecom. Bazira se na ideji kretanja Sunca oko Zemlje (što je astronomski prevazi eno). A o njima više u poglavlju posve enom KULTU SUNCA. poti u od bi a koja su predstavljena planetama. Jedna dekada prema tome obuhvata 10 dana."228 Još od samog po etka astrolozi su uspostavili povoljne i nepovoljne uticaje planeta. ili nebeskog tela. Astrologija je u stvari samo kosmi ki prikaz panteona (hrama) anti kih bogova. DOMICIL ."re koja se upotrebljava da bi se ozna io period u toku koga se manifestuju povoljni i nepovoljni uticaji planeta.. Oni vrše direkciju. koja nije u središtu planetarnog sistema). kao što su Neptun. na-ro ito dnevnim... DIREKCIJA . Zato se prema dekadi odre uje sudbina oveka. Time je svaki ovek. Svaka dekada upravlja oblaš u koja odre uje zodija ku tipologiju. Kada je re o descendentu planete onda ozna ava silaznu putanju na zakošenom ekvatoru i slabljenje uticaja. Zapaženo je da je uticaj planeta maksimalan kada planeta prolazi jednim od svoja dva domicila.svakom vlada po jedna planeta iji je uticaj poja an u zoni kojom prolazi. to je domicil planeta."232 Ina e."229 od kojih su neki bili dobro udni. koje u stvarnosti nije ništa drugo do mrtvo planetarno telo? Ukoliko ste hriš anin (hriš anka). Glavne efemeride daju prolaz Sunca i Meseca. Celokupna ta religija je magijsko starovavilonsko obožavanje demona! DISONANCA . koliko su ih videli nekašnji Egip ani. U odre enim periodima neki su mogli da se odobrovolje i zato je trebalo prinositi žrtve. On se ra una u stepenima kružne putanje oko zemlje uglavnom samo za Sunce i Mesec. A to verovanje je potpuno identi no starom vavilonskom. Prema tome. u stvarnosti oko Sunca) na nebeskom svodu za jedan dan.. bio podeljen na 3 sobe po 10°. "U nekim znakovima su gospodari. njihov me usobni odnos nema nikakvog stvarnog uticaja na ovekov život. Naravno. podela poti e od 36 prvobitno popisanih zvezda.

svoju teritoriju. Kako je to mogu e da nebeska tela."235 Prethodno smo videli teoriju domicila planeta. iako geomanti tvrde suprotno.g p . me u kojima se vodi borba za prevlast? Ako ih ima. Tu spadaju: . j . isto politeisti ko shvatanje sveta.i elementarna . re i domus.? Koliko to ima veze sa stvarnoš u? Razuman ovek e brzo uvideti da se ovde radi o isto paganskoj mitologiji.gatanja. osim mene nema boga.odre uje se prema prirodi horoskopskog znaka u kome se nalazi ve ina planeta na natalnoj karti neba. Svakako. koja putuju svojom astronomski precizno utr enim putanjama me usobno dolaze u sukobe. što je ista paganska mitologija). Ve nekoliko vekova je poznato da Zemlja nije u centru putanja planeta. a raspored ku a zavisi od datuma ro enja.priroda planete koja ima najja u poziciju u horoskopu u trenutku ro enja deteta.zodija ka . Me utim. a drugi onaj u kome se nalazi ascedent (vidi objašnjenje na po etku poglavlja). GEOMANTIJA . u zavisnosti od položaja u odnosu na druge planete i sazvež a u stvari nema nikakvih astronomskih osnova. proganja.prim.planetarni bogovi koji "uti u" na nas nisu bogovi. posebno pomo u Tarot karata koje su zamišljene t lj t l ških i b l Z lik d kl i ih i j d t k š il K i i d i bli i . Me utim.stara haldejska zamisao da je zemlja u centru našeg planetarnog sistema. opet ne bi mogla da bude ta na. ve Sunce. prognani)."(od lat. Na ovoj osnovi se ra unaju sve astrološke vrednosti uglova . sposobnost gospodarenja. I ovde važi isto što je re eno za planetarnu dominantu . GLEDANJE U KARTE . astrolozi se nisu potrudili da isprave svoje potpuno pogrešne prora une.aspekata. ak i kada bi astrologija bila osnovana (u ideji psihi kih uticaja planeta i zvezda. ko su oni? Da li su pravi bogovi? .naziv za najja e uticaje u horoskopskom odre ivanju natalne karte. pošto se bazira na pogrešnom rasporedu planeta. Po tome ispada da je raspored kretanja planeta i njihovo boravište odre eno našim ro enjem."233 j p j j j j Iz ovoga zaklju ujemo da planete imaju ose anja. Jednom re ju.Planetarna dominanta . da ro enje jednog ljudskog bi a može odre ivati zbivanja u kosmi kim prostorima. ni opravdanih nau nih osnova. koji se neprestano bore za prevlast u ovekovom životu. Ako ih neko izgoni. Za takvo verovanje zaista treba puno mašte i smisla za misti no. .na in proricanja .gatanje na osnovu u pesku nasumice odabranih ta aka.jedna Ku a može da pokriva dva ili tri znaka zodijaka.). GEOCENTRI NI SISTEM . Pitanje za razmišljanje: Možemo li danas da verujemo u "bogove" koji upravljaju ljudima. Operacija koja se sastoji u raspore ivanju dvanest Ku a na karti neba natusa (ro enja . ve samo jedan: "Ja sam Gospod i nema drugoga.uticaji dva znaka horoskopa."236 Smatra se da je planeta "kod ku e" i onda je najja a. DOMINACIJA . razmislite koliko u svemu tome ima logike. izgnane (?!). ova zamisao poti e iz anti kog verovanja da su planete bogovi. i svih ostalih elemenata koji ulaze u astrološku kartu. ku a). DOMIFIKACIJA . DOMINANTA .Za hriš ane ne postoji mnoštvo bogova. onda se one ne poklapaju sa sazvež ima. Stoga i ovaj astrološki pojam nema nikakvih ni stvarnih."234 Pošto su sazvež a stalna. Ovde je re o "psihi kom uticaju" planete koja je donimantna.latinski naziv za blizance. GEMINI (GEMMINI) . koja nema veze sa prirodnim ure enjem planeta."pozicija planete u njenom domicilu. jedan kao znak ro enja. pa ak: "."237 . uticaja planeta i sazvež a (povoljnih i nepovoljnih). Operacija domifikacije se zasniva na ovoj teoriji postojanja boravišta planeta. Astrolozi ne priznaju njenu vezu sa astrologijom. od kojih se crtaju 16 figura prema preciznim pravilima. Celokupna teorija ku a i razlika u snazi njihovog delovanja. onda je to me usobni rat. aut. progone i sl... a da su na tu im teritorijama ugrožene. znakovima gde su u egzilu (u izgonu.

one su i astronomski podaci o dnevnom. To pokazuje potpunu duhovnu obmanu koju neko preko astrologije želi da proturi u lepom pakovanju . ženskih grudi i muškog tela.pozicije planeta i zvezda ozna ene i po sun anom vremenu (u satima. koristi samo kao masku za još gora zlodela. Satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja. Biseksualnost je tako e magijskog karaktera.red Malteških Vitezova.red Iluminata. Za sve te položaje koriste se postoje e karte. uglavnom psihološke trikove. Ideja da "satanski aspekt ove lame ne podrazumeva sasvim loša zna enja" pokazuje da astrologija nema loše mišljenje o sotoni."240 EZOTERIJA .red Vitezova Svetog Graala. Zato oni koriste druge. kao i pohlepe. Oni nemaju nikakve veze sa li nim životom i samo na osnovu njih nijedan astrolog ne bi ništa mogao da pogodi. pojavu podsvesnog. Sve što uradi prividno dobro. On je osoba više inteligencije i može se desiti samo da on kanališe oveka (da ga u ini svojim medijem) i upotrebi ga za svoje neverovatno lukave obmane."XV lama tarota koja po analogiji odgovara znaku Jarca. Me utim. znak Jarca za sotonu je crnomagijski. ocem laži. NJega je ak mogu e kanalisati u pozitivnom smeru. on je samo ono uro eno zlo u oveku.magijskom naukom.Drevni Škotski Obred Masonerije (33°). a dobro zlo. Iako se priznaje postojanja mra nih sila. U njena simboli ka zna enja spadaju i traženje najrazli itijih apetita. Tako e. Ideja o ukidanju razlika me u polovima vodi u homoseksualnost i lezbejstvo. Kao i svi drugi oblici gatanja i ovaj spada u istu kategoriju sa astrologijom.Gnosti ka Katoli ka crkva. 6. koji prave od mraka svetlost a od svetlosti mrak. 10. Za razliku od klasi nih imaju dvostruku špil. 8. 5. instikata i niskih strasti. Postoji veliki spisak tajnih organizacija koje se bave drevnom ezoteri no . Predstavlja biseksualnog avola. ali se one ne smatraju kobnima. 9. što e biti re i u opisu "Velikog rituala" u magiji u poglavlju POREKLO ASTROLOGIJE. Od njih evo samo nekih: 1. plava i crvena. što samo po sebi nije kobno.Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije (33°). prisutne u magijskoj praksi. Kakve zablude! Sotona se nikada ne može kanalisati. da bi ubedili svet u svoju teoriju sposobnosti i "znanje" . 3. minutima i sekundama).red Vitezova Hramovnika.sotona nije loš. godišnjem i vekovnom kretanju planeta. NJegove boje su žuta. Za ovakve teorije bi važile re i iz Biblije: "Teško onima koji zlo zovu dobro. Svako je u mogu nosti da ih potisne i kanališe u pozitivnom smeru. ne treba suviše podcenjivati ovu kartu.poti e od gr ke re i ezoteros (esnjteroV) = "unutrašnji". Me utim. ve samo služe kao izgled nau nog pristupa. što je osnova i astrologije.241 EFEMERIDE . Isus Hristos sotonu jasno naziva krvnikom ljudskim.Sveti Red Ružinog Krsta (Rozenkrojceri). satanski. koje ina e odražavaju okultna shvatanja. On po tome nije sasvim loš. u stvarnosti svi ovi prora uni nisu izvor predvi anja astrologa. AVO .red Vitezova Svetog Groba. kao i svakojake perverzije. 7. Tradicionalno proro ko tuma enje ukazuje samo na klju anje mra nih sila. i u stepenima geografske širine.239 U njemu ne može biti ni ega pozitivnog. 2. ni jedne re i osude. koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko. Podrazumeva magijske okultne nauke koje se bave ovekovim "kosmi kim" silama."238 Ovde se iznose interesantne misli.red vitezova Svetog Duha. O ito da astrologija nema ništa protiv. 4.na temelju astroloških simbola. sedmi nom. Pre svega. Radi se samo o ukazivanju na uro ene sklonosti.

mestu boravka... zato što se baziraju na ideji o voljnom kretanju planeta."242 ". tj. kada se svaka od njih kre e svojim normalnim putem."245 "U toku svog prividnog kretanja po nebeskom svodu. Sunce redom dodiruje dvanaest znakova zodijaka.. Sunce prelazi zodijak srednjom brzinom od 1° na dan.."243 Egzaltacija u suštini zna i "uzvisivanje". On je u stvarnosti primenjiv samo na Zemljinu putanju..5° geografske širine.. Pošto Sunce u stvarnosti uvek stoji u sredini.. jedan aspekt opozicije za sve planete. ili "krug živih bi a" (od po etne gr ke re i zoon Šznjn = "živo bi e"). EKLIPTIKA . Na slici je pravi prikaz položaja Zemlje i Sunca. zona nebeskog svoda ".bukvalno prevedeno. EGZIL . naravno."244 Tako e i ovaj pojam je neosnovan. pa se ta osobina pripisuje planetama. ne kre e i Zemlja je ta koja se okre e oko njega. ELONGACIJA . što je na duhovnom planu.u kojoj se uvek nalaze Sunce i planete. sposobnosti i znanje . Smatra se da je to prstenasta traka širine 18. pošto je zasnovan na ideji kretanja Sunca i uglova u odnosu na Zemlju u sredini. U stvarnosti to je putanja Zemlje oko Sunca. "životinjski krug".. Sunce se.kružna putanja (prema geocentri noj teoriji) Sun-ca oko Zemlje pojasom zodijaka.svoju teoriju. nalazi se u jednom datom znaku tokom perioda od oko 30° ili 30 dana. Nekadašnji an eli krenuli su njegovim putem. Po etak njegovog pada je došao težnjom za uzvisivanjem. osim Venere i Plutona. Ona je nagnuta 23° 27' u odnosu na horizontalni (nebeski) ekvator. planete u odnosu na njega imaju uvek isti razmak i ne menja im se ugao. Dakle. O ito da ovi pojmovi nemaju nikakvog osnova. ZODIJAK ."246 ."ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji može dosti i 180°. stanje planete iji je uticaj poja an kada ona dostiže neke stepene zodijaka. a ne samo neki ograni eni domicil (stanište)."je savršena kombinacija najboljih osobina znaka i planeta. izme u dva ozna ena datuma za taj znak. ali u geocentri nom sistemu na kojem je zasnovana astrologija. Prava istina je da je svakoj planeti odre ena kružna putanja od svih 360°. U stvarnosti nema egzila. koje u stvari simbolišu "kosmi ke duhove". EGZALTACIJA . karakteristika samog Lucifera. Ovaj pojam koji se koristi za Sunce u stvari nema nikakvih osnova.položaj planete suprotan njenom domicilu. zodijak ini 12 sazvež a koja Sunce prelazi u toku jedne godine i koja su dala imena znacima. na osnovu Biblije.

Eksperimentalno se to može lako utvrditi. Pošto zodijak u stvari ne postoji. vaš duh je Asikan.. INGRESIJA . Svakoj (dekadi) pripada planetarni duh koji daje snagu..demoni. onda i ovaj pojam nema stvarne vrednosti po ljudski život. Oko njene uloge u pravljenju horoskopske karte bilo je najviše sukoba. KARTA NEBA . drevni ljudi su nosili na sebi vre ice (na lancu oko vrata. ingredi .j Dakle. U Bibliji su duhovi koji deluju ispod neba . Pitanje je: ko je izvor te intuicije? ."251 Ovo nije retka pojava.. a drugi za uvo enje intuicije.duhovi pakosti248 . ili sobama) je imao svoje ime koje su znali samo poznavaoci magije.droge).ona je matemati ki prikaz sistema i organizacije duhova koji upravljaju ovim svetom.sastoji se od kruga obeleženog stepenima rasporeda zodija kih znakova ku a .) s mirisnim esencijama. i zatim 'prelaze' u Mesopotamiju i Gr ku. pod zodijakom se smatra putanja Sunca koju ono "prelazi" u toku jedne godine oko Zemlje.250 Za te momente se daju tabele sa pozicijama planeta i zna ajnih ta aka 12 Sun evih ingresija. Drevni Vavilonjani su ih nazivali ."247 Zapazite kako se jasno kaže da astrološki planetarni uticaji u stvari poti u od okultnih (tajanstvenih) duhova. a Biblija . koje je drevna vavilonska nauka nazivala .ulazak. Svaki od tih 36 duhova (koji su vladali nad podku ama. gledanje u šolju ili kristalnu kuglu. oni su u stvari zba eni duhovi sa neba. okultnu dušu i okultne vibracije. Ono što njima daje uspešnost je intuicija. koja nema stvarne astronomske osnove. Ako ste ro eni 26. To je u stvari glavna suština astrologije .4. Oni su zaštitnici. Jasno je da ovo nije stvarna putanja. Astrologija je u svtari religija verovanja u uticaje kosmi kih duhova na život ljudi. Jedni su bili za verno držanje tradicije. koje odgovaraju odre enom duhu. Iako se ti duhovi prikazuju kao li ni zaštitnici (ktitori). Azentaher itd.demoni. 8.avoli. NJihov uticaj je raspore en prema rasporedu zodija kih znakova. INTUICIJA .4. Ozna ava momenat ulaska neke zvezde ili Sunca u neki znak zodijaka. ZODIJAKALNI DUHOVI . 15. istraživanja su pokazala da analiza oveka samo pomo u astroloških karata retko pogodi istinu. od 30. "Dosta je est slu aj da 'magovi' i vidoviti ljudi prave kartu neba svojih konsultanata ne tuma e i je prema astrološkim pravilima.demoni! "Duhovi poti u iz starog Egipta.. Zato se uspešni astrolozi ne mogu osloniti samo na njih. Mirisi su oduvek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima. religioznim ceremonijama pagana i hriš ana (veruje se da tamjan isteruje zle duhove). li nog elementa vezanog za osobu astrologa."Ima ih 36..putanja Sunca i planeta po zvezdanim saz-vež ima i njegovim delovima samo je teoretska zamisao haldejskih sveštenika i astrologa.3.unutrašnji ose aj ili predose aj. Uglavnom. koliko sadrži jedan znak... u nov aniku.poti e od latinskog ingressus. Zenaker."249 (Mirisi se još uvek koriste prilikom magijskih rituala i hinduskih meditacija kao opojna sredstva . Da bi im se zahvalili. Ona se bazira na prividnoj vizuelnoj predstavi. Neki smatraju da slobodno može da se koristi i vidovitost. Celi zodijak . u xepu. ve samo zamišljena. natprirodna sposobnost otkrivanja informacija o pojedincu. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana. jedan Mesec).Astrologija kaže da psihi ke uticaje vrše kosmi ki pali duhovi. u torbici itd.

Tako e.združivanje . kada se govori o ku i. Ovo je tipi no paganska predstava sveta. kada su na istoj liniji.položaj na nebu. Ni ovaj pojam kako ga astrologija primenjuje nema osnova."253 Zodija ki krug. rasporeda zodija kih znakova."254 Ova izjava je sve kazala. esto se smatralo da to može dovesti do strašnih katastrofa."Astrološke ku e su 12 životnih podru ja. oni nisu ni približni astrološkim tuma enjima konjunkcija planeta. na osnovu svih informacija ve smo mogli da zaklju imo da celokupni prora un. re je o 1/12 zodija kog kruga. Sunce donja konjunkcija gornja konjunkcija . koji vladaju nad ljudima u odnosu na datum ro enja. dekada.KARTA NEBA . Važnija je tradicija. svih važnih elemenata i ta aka. ili horoskop. kao i znakova. a dobro poznaje tradicinalna pravila tuma enja. on savetuje onima koji žele da po nu da se bave astrologijom da ipak konsultuju neki priru nik astronomije. pošto u našem sistemu ima samo jedna zvezda . ili sobe od po 10°.re je o 1/3 ku e u kojoj je osoba ro ena. Dobrom astrologu nisu neophodna astronomska znanja. Sunca i Zemlje. "To je ono što se naziva tema ro enja."Poznavanje svemira je nesumnjivo korisno da bi se shvatio na in na koji se pravi karta neba koja omogu ava da se protuma i horoskop. nebeski svod. Tu se jasno vidi koliko je ak i vrhunskim astrolozima zaista stalo do nau ne istine. Zato. Šta više. Ipak."252 Me utim. KU E . te dve kategorije se upore uju kao slikanje i organska hemija(?!). kada je u sredini i ne menja svoj položaj. Sve ostalo je manje bitno. a kada se spominje soba . u stvari je ista pretpostavka i spekulacija o nestvarnom položaju planeta. mogla bi za sebe da tvrdi da je astrolog. u stvari samih demona. karta neba. Ve smo videli da je ovaj kompletan raspored samo prikaz organizacije kosmi kih duhova. podku a. tj. koje ne može ni sa jednom planetom da zauzima bilo koji ugao (longitudu). Ono što je važno u astrologiji je intuicija.podru ja neba od po 30°. Zovu se ku e . sa položajima planeta u trenutku ro enja. ali po druga ijem rasporedu). Da bi se odre ivala karta ro enja mora se odrediti i soba. Ipak. osoba koja ne poznaje uopšte osnove astronomije. ni ostale zvezde u svemiru ne mogu da imaju položaj konjunkcije. je podeljen na 12 delova. ku a (tako e 12. kada se nalaze u potpuno razli itim sazvežšima. Pol Šoaznar (Paul Choisnard) je tvrdio da astrolog ne treba da se brine o astronomskom sistemu isto kao što slikar ne treba da zna teorije organske hemije. Primer natalne karte neba U astrologiji se smatra da nad svakih od 12 ku a vlada neki od nižih bogova. Iako mogu postojati odre eni klimatski i elektromagnetni uticaji.sastoji se od kruga obeleženog stepenima. Kada je re o planetama koje se nalaze u istoj ravni. sa po 3 dekade.(astronomski pojam) kada zvezde imaju istu longitudu . KOSMOGRAFIJA .Sunce. KONJUNKCIJA .

astrologiju to ne interesuje. poslednjeg velikog egipatskog varaona. HORIZONT .nau no ispravna. poti e od Hermesa Trismegistusa. astronomski pojam koji astrologija pozajmljuje. medicina i muzika.). astronomski prona en i dokazan. astromonija. Me utim. Sva svetle a tela na nebu su simboli iza kojih se krije sam sotona. izražena u stepenima.Ako ni oni sami ne znaju šta nau avaju. oba e u jamu pasti. Neki razumniji astrolozi su predlagali da se on uvede u astrološke prora une. pre svega magijski paganski sveštenici.prim. Uglavnom ve ina ovih okultnih izvora slavi boga Hermesa. a egip ani svu ovu literaturu pripisuju njemu kao zaštitniku razli itih umetnosti i nauka: matematika. a ne za obi an narod. o ito da nisu zainteresovani za nau nu postavu. p. nastanjeni u nekadašnjoj Mesopotamiji (Vaviloniji). Zato nije udno što su oba ova "božanstva" uvek blisko povezana sa magijom. bogom/boginjom Meseca i bogom Sunca. a slepac slepca ako vodi."256 Dakle.n."255 LONGITUDA . TABELA KU A . smatra se prema okultnoj tradiciji. a s druge prosvetljenjem duše kao što je Kabala . Na latinskom naziv glasi LUCIFER.e. HELIOCENTRI NI SISTEM . HALDEJI .dosadna! To govori koliko je astrologija astronomski .linija za koju Sunce zalazi. Me utim. pa i samim biblijskim Luciferom. koji je trebalo da veruje da vladar vlada "po volji bogova".) asove ro enja. Ina e.autori astrologije.pravi nau ni raspored planeta. nego naprotiv ."U toku svoje istorije. koja bi mogla da bude ura ena pomo u dugih i dosadnih astronomskih prora una. sve ove tabele su odre ene jednom zauvek jer su ta ni "astronomski prora uni" "dugi i dosadni"(?!). ali njegovi pokušaji nisu imali sledbenika. oko toga nema opšteg slaganja.nauka da ovek sam može dosti i božansko savršenstvo. astrologija je uvek bila tesno povezana sa hermeti kim naukama. to ne možemo druga ije da ocenimo nego onako kako je i Isus prikazao: "Ostavite ih: oni su slepi vo e slepcima. koji obasjavaju Zemlju. Jasno je da astronomija astrolozima nije od koristi. a naro ito sa alhemijom. ve okultna religija."258 Hermetizam kao pojam."Ove numeri ke tabele su potrebne za odre ivanje domifikacije horoskopa. glavni pali an eo. Lucifer je predstavljen boginjom Venerom. SVETLONOŠA . Pravom nau niku nikada ne e biti dugo i dosadno u potrazi za pravom istinom. aut. Astrološke karte su uglavnom izra ivane za vladare."257 Iako su svi astrolozi upoznati sa njim. One služe kao njegove maskote u svim paganskim religijama i kultovima. proroka koji je razvio okultnu nauku za vreme vladavine Amenhotepa IV (od oko 1411. "Za to se naro ito zalagao Bulen Vilirson (Bulen Vilierson) krajem XVIII veka. Time je ova "nauka" jasno bila u službi vlasti nad narodom. . One su uvedene jednom zauvek za sve latitude i sve sideri ke (vremenske . HERMETIZAM .pojam za Sunce i Mesec. Ova literatura se bavi s jedne strane astrologijom i alhemijom. To je pre svega zato što astrologija nije nauka.geografska širina ili ugao položaja neke planete.

dragi itao e. Me utim. U svemu tome nema ni trunke nau ne ili stvarne osnove. O ito da je celokupna terminologija namerno zakomplikovana.). KULT ZMIJE U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije ili Zmaja Ima ga kako u . zasnovana na istim mitološkim predstavama o svemiru i svetu."260 Ovde je klju shvatanja o intuiciji.pojam nastao od dve gr ke re i hora (cora) = as. koji nemaju mesta ni u modernom vremenu obrazovanja. Zato je dobro razmisliti o pitanju: "Zašto trošite novce svoje no ono što nije hrana. Astrologija je ista ljudska spekulacija u svrhu vladanja naivnima. Ona je samo nastavak verovanja i obožavanja starih paganskih bogova. može se videti da je ona maska za delovanje i obožavanje demona. Neko upravlja nama u svakom trenutku."Svakim od pet ljudskih ula upravlja snop planetarnih uticaja.HOROSKOP . Kada se dublje u e u njega. CIKLUSI . aut. ak i ako se baviš astrologijom. To je samo zakomplikovani sistem koji treba da zaokupi ovekovu pažnju. i duša e se vaša nasladiti pretiline (izobilja . ona nema nikakvih realnih osnova. jer to je njena svrha. a ne preporu ujem ni vama."259 ULA . iako su neki od tih pojmova pozajmljeni iz astronomije."Broj celih godina koje su potrebne da bi se Šjedna planeta zodijaka. astrologija im pripisuje potpuno neosnovana zna enja. Na taj na in ona izgleda visoko nau na. i skopeo (skopenj) = posmatrati.prim. da li se slažete da budete lutka u rukama onih koji povla e konce? vratila u istu ta ku ZODIJA^KI KRUG Ja ne bih. ova re postaje sinonim za zodijak. Iako je astrologija do sada možda i izgledala verodostojna."261 Zato. U po etku se izraz odnosio na prvobitna predvi anja na osnovu iz-gleda neba. Zato ne treba gubiti vreme oko nje. Svoj um treba aktivno zaokupiti samo onim što je konstruktivno i zaista korisno. Ono ime raspolaže su samo pret-postavke i lažne teorije. koliko god se tvrdilo druga ije. sa uvo e-njem zodijaka. mi smo u svemu programirani. da bi mu oduzeo vreme za nešto mnogo važnije. ZAKLjU AK Na osnovu svih ovih osnovnih pojmova mogli smo da u emo u suštinu astroloških teorija. nikako da osudim bilo koga. a još manje u hriš anstvu. Ovom knjigom želim da iznesem pravu istinu o astrologiji onakvoj kakva u stvari jeste. radi lakše manipulacije lakovernima. nemoj da se predaješ jednoj velikoj obmani. ak i naša ula su pod uticajem tih kosmi ih duhova. Ona nema ni eg plemenito šta bi pružila oveku. a kasnije. Prema tome. prora una i karti neba. NJome sam želeo da pomognem svim ljudima. Me utim. i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ete jesti što je dobro.

zna enje "darodavac života" i to "ve nog"?! Upravo e upoznavanje ovog misti nog drevnog (naravno . Indonezija. Zbog ega se koristi taj lik zmije? Zašto se jednoj otrovnoj životinji pripisuju osobine iscelitelja? Otkud zmiji. O upotrebi simbola zmije.naro ito u Egiptu.).. po legendi "oboren gromom" i "ba en u podzemni svet".. bio je prikazivan simbolom zmije omotane oko štapa.. i ba en u podzemni svet. simbol medicine. NJen lik možemo prona i i na mnogim modernim simbolima... koji je zaštitnik lekara."264 Još interesantnije je zna enje koje jedna druga izjava na istom mestu opisuje: "zmija je simbol i prototip univerzalnog spasitelja."265 Zmija je dakle. Obi no je on nazvan "Eskulapov štap".. koji spasava svet. Po legendi. predstavlja i boga Eskulapa. dostojno iskušanih i dokazanih prema zakonu. na primer. tako i u religijama dalekog zapada (stare civilizacije Južne Amerike). ili Zmaja. A Eskulap je. te je stoga 'prosvetljiva ' ove anstva. zmija kao "stvoritelj" i "iscelitelj" nije mit samo dalekih zemalja. ve i kraljevi: "Zmijski Kraljevi vladali su svetom. ili Asklepius. i od njih se spušta dugi niz adepata i inicijata.. Me utim. Zbog toga je svaki od njih smatran utelovljenjem boga Sunca i obožavan kao bog. magije i svih okultnih pravaca koji imaju ove elemente. kralj svih bogova. zmijski kraljevi su bili osniva i škola misterija.. kasnije nazvane 'Egipatske' i 'Bramanske Misterije'. Gotovo me u svim anti kim narodima Zmija je bila prihva ena kao SIMBOL MUDROSTI. Zmija je imala važno mesto i u Anti kim Misterijama: "Sveštenici misterija simboli no su predstavljani kao Zmije."267 Dakle. Oni su bili istinski Sinovi Svetla. Bog medicine Eskulap. i univerzalnog spasitelja ove anstva. koji treba da "prosvetli svet". Interesantno je da njegovo ime zna i "zmija koja podu ava ljude"262. okultnog) simbola razjasniti enigmu skrivanja iza kulta Sunca. Eskulap je oboren gromom koji je uputio ljuti Zevs. KULT ZMIJE KOD ANTI KIH NARODA . Ima ga kako u tradicijama dalekog istoka (Kina. Time vidimo da je Eskulap kao božansko "dete Sunca" BOG PODZEMLJA. NJihov simbol bila je Zmija. Indija."266 Nisu samo sveštenici predstavljani zmijama.. Japan.U svim svetskim (paganskim) religijama zapaža se prisustvo božanstva Zmije. veliki poznavalac ovog kulta Meinli Hol kaže: "Razne forme obožavanja Zmije bile su raširene po celoj planeti..tajanstvenog. daju i oveku spoznaju o sebi i mogu nost razlikovanja dobra i zla. a ponekad su nosili naziv Hidra. ali i u Africi . astrologije. kao što je. te prema tome i vrhunski sveštenici. kao i u mnogim plemenima danas. koja je opasna po život."263 Zmija koja predstavlja Sunce. ZMIJSKI KRALJEVI SU BILI TI KOJI SU OSNOVALI ŠKOLE MISTERIJA. O njemu ima interesantnih podataka: "U mitologiji se verovalo da je Eskulap dete Sunca. simbol mudrosti razlikovanja dobra i zla.

jedan za svaki od 12 znakova Zodijaka. Jutarnja zvezda za Egip ane bila je no na predstava skrivenog boga Ozirisa. sjajan). "Kulkul . To je istovetno zna enje meksi kog i aste kog paganskog Mesije Kvecalkoatl. (Od zmije u stvari i poti e slovo S. sotonu. emu je bila pridružena i munja. dana. Asirce i Hinduse to je bio paun. "prorok" ili "gatar" i "can" (kan) .SIMBOL ASTROLOGIJE je esto u paganskoj umetnosti u obliku zmije u položaju slova S sa jezikom koji viri ili u položaju kojim ona formira krug. Kasnije e o ovom broju biti više re i. njihov duh (duša) postaje besmrtan i zauzima jednu od zvezda na nebu. Pticu zbog svoje mo i da leti uzimali su kao simbol duhova mrtvih (što se može videti i kod egipatskih hijeroglifa). U nekima je on okružen Zodijakom. kosmi ki simbol vrhunskog boga Sunca bila je PERNATA ZMIJA. kao paun. Stari Maje iz Jutakana u Meksiku obožavali su boga zmiju pod imenom "Kan". latinske "vatic" (vatik) ili "vatis". koje pak simbolišu mudrost i znanje (predstavljeno magi nim egiptskim svevidnim okom). onoga koji se predstavlja kao glavni bog svih (lažnih) bogova.svetlost. ve i kod Egip ana i Feni ana koji su je obožavali kao "svetlu jutarnju zvezdu". koje su u stvari nastavak Anti kih Misterija posve enih Luciferu. U Kini. Vezu izme u zmije i crkve u Vatikanu nalazimo i u poreklu re i "Vatikan" koja tako e poti e od dve re i. ne samo kod mnogih indijanskih plemena Severne Amerike. Ali. Za severnoameri ke Indijance to je bio orao (setite se orla na današnjem grbu SAD). Ameri ki Indijanci su i na severu i na jugu smatrali pticu i zmiju svetom. ili njegove duše. On je simbolisan paunom kao lepom i ponositom pticom. Za Vavilonjane. Vavilonjani su obožavali boga zmiju Kan i boga vatre Vul.kan" stoga zna i "divna ptica zmija" na jeziku Maja. Sli na re je i na sumerskom i staro škotskom jeziku.269 Mitološka ptica vremen-skog kruga vatre bila je nazvana Feniks. To je jasna aluzija na prvu zmiju koja je prevarila prve ljude navode i Evu da uzme zabranjeni plod nude i poznanje dobra i zla: "A zmija re e ženi: 'Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i pa ete postati kao . Japanu i Indiji feniks je.270 (Jasno je da se radi o Veneri). Odatle poreklo engleske re i "canny" ("kani") = lukavo."zmija". u obliku kobre spremne za napad. gr ka re Feneks ( ) zna i tako e "sjajan"272. Pagani su verovali da. zajedno sa ovekom i ostalim životinjama. Interesantno je da e se slika pauna esto na i i na prozorima Rimokatoli kih crkava. poduprt sa 12 stubova.svetim tajnama. u Indiji. odakle originalno poti e. sjajan.kan"268. U raznim narodima Feniks je imao razli ite nazive."Kulkul" . koja na svom perju ima mnoštvo "o iju". boga vatre. Time je okultistima predstavljan ve ni život.273 Zvezde kao simbol svetla i prosvetljenja time postaju simboli ka veza sa Svetlonošom. Kao i latinska re Lucifer (LUX . Svim ovim se nedvosmisleno dolazi do injenice da je zodija ki bog Sunca. on prikazuje onoga koji je svetlonoša. kada oni umru. Sam zvuk zmije predstavljen je slovom S).274 Upravo u ovoj injenici i leži poreklo veze izme u nje i broja 6. Cela astro-logija je posve ena bogu Zmiji . dobijamo: 6 + 5 + 50 + 5 + 600 = 666. sli no zmiji. Rimljani su kombinovali te dve re i u "Vul . Sigurno nije slu ajno što je paunov tron u Delhiju. simbol Sunca. ZMIJA U BIBLIJI Na osnovu Biblije saznajemo da je zmija stvorena 6. FERO .Sunca. Središte Rimokatoli ke crkve nije slu ajno smešteno upravo na ovom brežuljku.. U Egiptu on se nazivao heron (na engleskom heron zna i " aplja"). na injen 1628. Dakle. što i zna i "zmija" na njihovom jeziku. Feniks je bio poznat kao "Onaj koji prevozi Ozirisa"271. svetlonoša."proricanje (pomo u) zmije".nositi. pa i nosi njegova obeležja. Maje su tako e kombinovali dve re i da bi opisali boga zmiju . i poznatog paganskog proro išta. predstavljen zmijom i paunom u stvari tajni simbol za Lucifera. koji se koristi kao njen simbol. Kombinacijom dve re i nastaje "vatican" (vatikan) . gde je nekada bio hram paganskog boga Janusa. Ako numerološki analiziramo Feneks gr kim brojevima. I lokaciono i prakti no ova crkva nastavlja tradiciju drevnih vavilonskih vra ara (i astrologa) takozvanim sakramentima ."divna ptica" i "Kan" -"zmija".

STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE svet.krvnik ljudski od po etka. Zato u astrologiji i imamo pojam "pale zvezde". Me utim. U svim vekovima su se zato astrologija i magija povezivale.A zmija re e ženi: Ne ete vi umreti: nego zna Bog da e vam se otvoriti o i. koji vara sav vasioni Me utim. ve samog Sotonu: "I zba ena bi aždaha.da si prokleta mimo svako živin e i mimo sve zveri poljske." (Jovanovo evan elje 8.kosmi ka bi a visoke inteligencije i sposobnosti koje ni vrhunska nauka i tehnika ne može da dostigne. krenuvši za svojim novim vo om. Prvobitno u vreme drevnog Vavilona.277 ijih 7 glava predstavljaju 7 glavnih astroloških planeta koje upravljaju nebom i zmijoliko putuju kroz zodijak.'"275 Prema Bibliji o ito je da je ona tek prokletstvom po ela da puzi: "Tada re e Gospod Bog zmiji: 'Kad si to u inila. NJega mogu da ostvare samo inteligentna bi a.278 12 sazvež a kroz koja Sunce putuje u toku jedne godine. Oni su dugo bili direktni Božji glasnici an eli. "pali duhovi". a planete i zvezde njegove generale i ostale demone. koji ih je vodio u službu zla. i an eli njezini biše s njom. na osnovu Biblije ne predstavlja nikakvog boga. STARA ZMIJA KOJA SE ZOVE AVO I SOTONA. da bi prikrile uticaje demona iza maske kosmi kih tela. apostol Jovan vidi na nebu zmijoliku aždaju sa 7 glava. pošto ga i nemaju. same planete ne mogu da vrše nikakav inteligentan uticaj. Sunce predstavlja Ludifera. Poznata je ideja o rajskoj ptici Feniks. to se simboli kim jezikom odnosi na pale an ele. Dakle.. nego s poglavarima i s vlastima. Otkrivenje 12. svoje govori: jer je LAŽA I OTAC LAŽI. I ne nadvladaše i ne na e ime se mesta na nebu. u okultizmu broj 7 je esto naizmeni an sa brojem 6. ta zmija. I posta rat na nebu. Me utim. koji vara sav vasioni svet."280 Simbolika zvezda se u Bibliji esto koristi za an ele. To je ogroman broj.nekadašnjih Božjih an ela. koji su prešli na njegovu stranu. Mihailo i an eli NJegovi udariše na aždahu i bi se aždaha i an eli njezini. i zba ena bi na zemlju. ona nekada u raju bila ptica. nije niko drugi do sam sotona.s ljudima). pretvorili su se u an ele tame i zla . to i nije udo pošto je Sotona ".. vrhunski bog astrologije u stvari je sam avo koga su kao boga prihvatile sve religije i narodi. Lucifer . Tekst Otkrivenja to objašnjava: "I rep njezin (aždajin) odvu e tre inu zvezda nebeskih.. I zba ena bi aždaha."279 AVO I SOTONA. A u Bibliji stoji u vezi toga: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom ( . Ko zna koliko ih ima? Svi oni su došli na Zemlju i danas koriste sve svoje sposobnosti na zlo.sotona nije došao sam.astralnim bogovima. Kada se u astrologiji govori o zvezdama . kad govori laž.44). Time dolazimo do zaklju ka da zmija.. broj 7 je simbolisao Gigantsku zmiju na nebu. .'"276 Sasvim je mogu e da je. S DUHOVIMA PAKOSTI ISPOD NEBA. Ta injenica onda objašnjava zašto su sveštenici boga Sunca uvek tražili ljudske žrtve i izvodili najkrvavije masakre u ast svome "bogu". Me utim. Zajedno sa Luciferom došla je tre ina zvezda nebeskih . i baci ih na zemlju.3. kao simbol boga Sunca. na trbuhu da se vu eš i prah da jedeš do svojega veka. NJihov "bog" je to tražio. koje i Biblija predstavlja zvezdama. kao što je mnoge anti ke religije predstavljaju. i zba ena bi na zemlju. i s upraviteljima tame ovoga sveta. jer nema istine u njemu. NJihov nekadašnji zadatak je bio da posreduju izme u centrale svemira (Božje prestonice) i ostalih planeta. Prema re ima Isusa Hrista. Me utim. i ne stoji na istini."281 ...demone. pa ete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. I zato nije udo što u poslednjoj knjizi Biblije.

"283 Analizom astrologije ne dolazi se do zaklju ka da ona donosi progres ljudske misli. Iako su znali. Astrologija je jedan od mnogih na ina na koji se to ini. Jedno je intelektualno znanje.to je sistem potpunog ovladavanja ove anstvom. Ono u šta smo se nekada neprikosnoveno zaklinjali . Videli smo da i najve e astrološke autoritete prava astronomija ne interesuje. Mnogi prosto dobrovoljno prihvataju da ih drugi vode. ili novca. Jednom re ju . privatni život. a drugo prava životna mudrost. Doktori upozoravaju javnost protiv opasnosti alkoholizma kao na veliko društveno zlo. Hvatamo se kao davljenik za slamku i tražimo neki izlaz iz duhovnog orsokaka u koji smo zašli. Na primer. Ona zadire u sve pore ovekovog života i programira ga. To emo videti iz narednih poglavlja. I onda sve više instiktivno tražimo vo u (pošto smo ga izgubili). pošto ljudi imaju potrebe da u nešto veruju. Sotona nema vlast nad nama. ZAKLJU AK O ASTROLOGIJI Kona no. Posle svega što je re eno o astrologiji interesantan je zaklju ak autora u predgovoru knjige "Astrologija od Nostradamusa do horoskopa": "Zahvaljuju i upravo magiji i astrologiji. A u istoriji se i pokazalo da je ona uvek služila vladaju ima. Ona ulazi u pitanje braka. Kao da više nema nikakvih stabilnih i sigurnih merila koja bi nas usmerila u životu. naj eš e su oni identi ni onom slepcu koga narod sam bira u knjizi Radoja Domanovi a . Da bismo to još bolje razumeli upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima Ovo je mišljenje vode ih .jedan od ostatka mra nih vremena pre Nostradamusa. retko ete na i lekara koji ne pije. ljubavi. ukoliko mu mi sami ne damo mesta. Nažalost. ljudi kao da su ve inom postali moralni invalidi. velikim je delom zna io zastranjenje ljudske misli. poslovnih saradnika. me utim. Zašto se to doga a u ovom vremenu "intelektualne prosvetlje-nosti"? Odgovor je jednostavan. i danas znaju. vaspitanja. A to se ini molitvom i upravljanjem prema na elima Božje re i . On je ograni en i deluje samo u svom domenu. mnogi su se bavili njome (kao što i danas ine) iz razloga popularnosti. U tu svrhu koriste sve sisteme obmane. posle svega re enog o pravoj istini o astrologiji.ljudi koji se klanjaju Luciferu. dezorijentisani. neosporno je da oni veruju jednoj velikoj zabludi koja e ih preskupo koštati. LJudi sve više postaju lakoverni. koji jedini može da vas sa uva od prevara Oca laži. ispravni stavovi i veli ina karaktera. ta slika je uzeta iz re i Isusa Hrista: "I kaza im pri u: 'Može li slepac slepca voditi? Ne e li OBADVA PASTI U JA-MU?'"282 Najgore je kada vas vode ljudi koji su i sami duhovno slepi i ne znaju kuda idu.pokazalo se iluzijom i zabludom! I sada. Na taj na in i astrologija postiže sve efekte modernih kultova. Ona je sve drugo samo ne egzaktna nauka. Naravno. Kad bi bar te vo e bili razumni i mudri! Me utim. O ito da je glavni cilj astrologije da ostvari vrhunsku vlast nad ljudima. pa i njeni zastupnici mogu biti izuzetno dobri i estiti ljudi.Svetog pisma. svaki lekar e vam lepo prikazati sve posledice i opasnosti pušenja. Ovom knjigom želeo sam da vas sa uvam takvog iskustva. Videli smo i ko stoji iza celokupnog tog sistema obmane . Zato vam preporu ujem da sebe i svoj život ne dajete staroj Zmiji. put ove anstva od Nostradamusa do horoskopa. Isto je bilo i danas jeste sa astronomima. potpuno nenau na. izbora prijatelja. "i vrabac u ruci bolji je nego golub na grani". duhovne snage. retko koji lekar ne puši. uti e na posao. nadam se da razumete da nije nimalo razumno verovati Ocu laži i Krvniku ljudi. i to je . To je o iti dokaz da sve više ponestaje zdravog rasu ivanja. ve im je potrebno da neko drugi misli i odlu uje umesto njih.Dragi itaoci. Svi dosadašnji postulati i parole su nas izneverili. te više ne mogu da zdravo rezonuju. ve živom Bogu. da je astrologija na pogrešnim osnovama. Me utim."Vo a". NJihov cilj je apsolutna vlast nad umovima ljudi. "koja vara sav vasioni svet". kada više nemamo ništa u rukama. koji je njen pravi karakter? Spomenuto je da je astrologija sve popularnija i da joj ljudi sve više veruju. koje e kona no da vas odvede "u jamu" ve ne propasti. Iako mnogi zaljubljenici astrologije. Možda nas to malo zbunjuje.

Na taj na in postaju neuhvatljivi. Oni mogu da steknu. kao što mogu da ga steknu i sadašnji astrolozi. Mogli smo dobro da uo imo da je astrologija oduvek bila posve ena bogu Sunca. da ga ak ni mnogi obrazovaniji i pametni ne naziru. sve je to. Veoma lukav na in zarade.Da bismo to još bolje razumeli. 2. odvajanjem od porodice. Naravno. stepenasto hijerarhijski put. vrši se isti efekat. pošto se žrtva u i da ne misli svojom glavom. odlaskom na neki put. Nije bilo mesta da se sve kaže o tome. Kultovi namerno izmisle re i i fraze kojim e zbunjivati ljude. potpunom zavisnoš u od u itelja. Da ih ne okrivili za nerad. otkrivenim u Svetom pismu. Potencijalne kandidate zaposle. Svi kultovi žele da kontrolišu ekonomske izvore svojih lanova. koje imaju za cilj samo da odvuku i zarobe pažnju ljudi. najnovijih astroloških otkri a itd. Me utim. To je još jedan dokaz više da iza svega stoji otac laži i svake prevare. Kada možete da kontrolišete ne iji nov anik. tako da se osoba napravi glupom. držanjem emisija i snimanjem misti nih filmova o tome. To se postiže skupim izradama li nih horoskopa. Kada dovoljno "isperu mozak". samo more potpuno beskorisnih informacija. onda imate u šaci kompletnu osobu. Kona no. to je neprekidno "šibicaranje"284 (sli no onim uli nim prevarantima koji vam pomo u šibica i skrivanja kuglice na brzinu uzmu novac. Istina je da mase astrologa uzima silne novce na ra un ljudske naivnosti. Zato se koriste drugim sredstvima nepoznatima obi nom naivnom oveku. na najokrutniji na in ubijani su i masakrirani nedužni da bi se zadovoljila krvožedna izopa enost onih koji su se udružili sa krvnikom ljudskim sotonom. Segmentacija procesa priklju ivanja kultu. Me utim. Astrologija. Ovo je mišljenje vode ih stru njaka koji su ih dugo izu avali. ali se presko e klju na pravila. Na sve ove na ine oni sti u potpunu kontrolu. Ve inom astrolozi svoje karte koriste samo kao paravan svojih sistema.radi se posao. ili snažnim vezama sa starijim lanovima. Oni imaju svoju terminologiju. U astrologiji. Ova tri osnovna obeležavaju sve pravce: 1. pred vlastima sve je legalno . astrologija se s pravom može ubrojati u sve ostale moderne kultove sra unate u cilju manipulacije ljudima. Sistem je tako perfidan. Uvek je novac uklju en. ve to ine astrolozi mesto nje. kako nau no. ali sigurno je da je ovaj kult uvek isklju ivo služio vladaju ima da bi pokoravali naivne mase. uspešnim ispiranjem mozga ta osoba daje svu svoju zaradu kultu. Svi kultovi koriste izolaciju svojih lanova i kontrolišu informacije koje lan može da primi. pekaru). koji je u stvari bio najdestruktivniji uticaj u ljudskoj istoriji. Što je najgore. Neki kultovi su postali veoma pronicljivi. interesantnih lanaka o astrologiji. Oni naj eš e traže velike sume. upoznajmo se sa njihovim osnovnim principima. koji treba da stvore utisak neke velike nauke. da ne bi razmišljali o pravim duhovnim principima. ak ni izme u samih astrologa. nerazumljivu za ostale. Ako želite najbolju ideju o tome šta je kult. koliko god bila lepo sro ena i visoko "nau no" predstavljena. koja se u stvari može sve drugo samo ne to. taj nedostatak se nadokna uje bogatim sadržajem pojmova. Nismo li se u poglavlju ASTROLOŠKA TERMINOLOGIJA uverili u besmislenost komplikovanih naziva. niti je u stanju da razmišlja svojom glavom. Oni nikada ne kažu šta vas eka. oni prvo organizuju neku korisnu organizaciju (na pr. I tako se stvaraju ekonomski robovi. Osoba biva uvu ena verovanjem u jednu teoriju koja stvara potpunu duhovnu i intelektualnu izolaciju. a drugi radnici se zainteresuju za novajliju i polako ga uvuku u organizaciju. a katkada i sve imanje. prodajom skupih asopisa i knjiga. kome su se prinosile ljudske žrtve. onda lan više nema ni želju da se dalje informiše. Dakle. ako uložite u opkladu). držanjem seminara o astrologiji. Oni u stvari nisu u stanju svojim prora unima da dokažu bilo kakvo znanje. Daje se objašnjenje. Da bi izgledala što intelektualnije. U nekim kultovima ima i nekih igara u kojima samo vo a zna pravila. A naivni pla aju! 3. nažalost. tako ib ž k j d t i lj di t NJ R i S t i M ti it j j . ona je jedna od najve ih obmana ove anstva. dolaskom u odre enu sobu i zabranom kretanja. Oni to ine još na samom po etku. osniva i astrologije su imali egzaktnog nau nog znanja. stvaraju i utiske na neupu ene.intelektualna i duhovna izolacija i pasivna kontrola informacija. Potpunim verovanjem astrologiji stvara se duhovna zakržljalost. Ne zato što je u pitanju neznanje! Naprotiv. Osnovni cilj im je novac i profit. samo na jedan suptilniji na in. prora una. koja je suprotna svim normalnim nau nim kategorijama. Bogati su živeli na le ima siromašnih i lakovernih. Kao i svi ostali kultovi i astrologija koristi psihološke trikove. ube ivanjem u opasnosti od okoline. Na taj na in postiže se isti efekat kulta . astrologija koristi neke kosmi ke dimenzije.

put života.bez hriš anstva! To je cilj poklonika okultnih misterija. biblijski nazvanom Armagedon. u kome e postojati samo jedna religija i samo jedan bog . itanjem NJegove re i Svetog pisma uz iskrenu molitvu možemo saznati put koji nam ON nudi.i božansko znanje. koji nudi jedini Onaj koji može ispravno da vodi i upravlja kormilom našeg života. Iz poglavlja DOLAZAK "NOVOG DOBA" mogli smo da vidimo da je kona ni vrhunski cilj tog novog svetskog sistema i Univerzalne religije . Bilo je dovoljno mogu nosti da uvidimo da je astrologija samo jedna od mnogih maski za najokrutniju religiju satanizma. ne e više biti krvoproli a nevinih kao što je bio slu aj do sada u istoriji.vladavine umovima. demona. Astrologija je u stvari samo šifrirani prikaz sistema njihovih psihi kih uticaja na ljude . Ovaj puta e sam Bog intervenisati i odbraniti Svoj narod285 i kazniti zle katastrofama apokalipti kih sedam zala286.Svetog pisma. obožavanja Satane. kao i njegovih saradnika. u tom poslednjem sukobu. . U celokupnom ovom sistemu uklju eni su vladari iza scene ija je težnja da osvoje i pokore svet i stvore jedinstveni Novi svetski poredak . odaberemo onaj pravi .Novom dobu. Me utim. u liku planetarnih i astralnih bogova.iskoreniti biblijsku veru i njene sledbenike. u pitanju je sistem upravljanja umovima! Astrologija je jedna matemati ko astronomska maska iza koje se skriva kult obožavanja Lucifera i njegovih demona! To je put programiranja itavog ove anstva ka jednoj sveopštoj vladavini sotone po itavom svetu . dostupno svim ljudima putem NJegove Re i .u ast sotone. Ali. Pred nama je više puteva. Naravno. Mi stojimo na prekretnici istorije. najve eg neprijatelja ove anstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful