P. 1
Marketing u Sportu

Marketing u Sportu

|Views: 108|Likes:
Published by stojan88
Seminarski rad
Marketing
Seminarski rad
Marketing

More info:

Categories:Types, Research
Published by: stojan88 on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

1.0 ŠTA JE USTVARI MARKETING?

Marketing je kovanica anglosaksonskog porekla (market - tržište) i predstavlja proces koji kreira i razrešava odnose razmene, pri čemu se razmena posmatra kao proces koji se odvija između pojedinaca i društvenih grupa (organizacija). Za sada opšte prihvaćena definicija marketinga u svetu ne postoji. Međutim, poznato je da ja Američko udruženje za marketing prihvatilo kao zvaničnu definiciju da je ''marketing proces planiranja i sprovođenja koncepcija, cena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, da se kreira razmena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija''. Razmena u marketingu uključuje transfer nečega što je opipljivo i neopipljivo, stvarno ili simbolično između grupa ili pojedinaca (kupaca i prodavaca), koji žele razmenom da ostvare neke ciljeve. Pri tome je neophodno razjasniti da je : • prodavac lice koje daje robu, usluge i ideje, kao nešto od vrednosti kupcima, • kupac lice koje uzvraća novcem, kreditom i radom, kao nečim šro ima vredost za prodavca, • roba fizički predmet koji se može dodirnuti, • usluga kao primena ljudskog ili mehančkog napora usmerenog na ljude ili objekte da se obezbedi neopipljiva korist potrošačima, • ideja koja uključuje koncepte, filozofije, imidž i pitanja. Marketing se može posmatrati kao : • ekonomski proces, koji povezuje proizvodnju i potrošnju, omogućavajući da proizvodi i usluge idu potrošačima, a informacije o potrebama potrošača proizvođačima, • poslovna funkcija, koja obuhvata sve aktivnosti koje su neophodne da se identifikuje, anticipira i zadovolji tražnja, uz ostvarivanje ciljeva poslovanja, • poslovna koncepcija, odnosno stav proizvodne organizacije prema svojoj ulozi u privredi i društvu, a to znači usmerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba građana kao potrošača, privrede i društva u određenim proizvodima u uslugama, uz ostvarivanje dobiti, i • naučna disciplina, koja se bavi izučavanjem aktivnosti koje omogućavaju efektivnost i efikasnost razmene i povezivanja proizvodnje i potrošnje. Cilj marketinga je da doprinosi pravilnoj usmerenosti proizvodnje da bi se uočene potrebe građana kao potrošača, privrede i društva adekvatno zadovoljile. Shodno tome, marketing predstavlja i svrsishodnu proizvodnju, iako se njegova osnovna uloga neposredno manifestuje u razmeni. Interdisciplinarnost marketinga znači da se marketing u svom razvoju veoma mnogo oslanjao na koncepcije i metoda iz drugih naučnih disciplina i da je sa svoje strane doprinosio drugim disciplinama stvaranjem sopstvenih koncepcija i metoda. Ovakav pristup je veoma mnogo doprineo da se marketing sve više usmerava i razvija od veštine prema nauci.

Sistem marketinga omogućuje da proizvođač upozna mišljenja i zahteve potrošača i da potrošači budu obavešteni o proizvodima i uslugama koje proizvođač iznosi ili namerava da iznese na tržište. Proces komuniciranja i informisanja je potreban da se razmena obavi na tržištu bez većih komplikacija i što efikasnije. Upravljanje marketingom je proces kojim se aktivnost marketinga pokreće i usmerava u pravcu zadovoljenja potreba građana kao potrošača, privrede i društva u proizvodima i uslugama, uz ostvarenje adekvatne dobiti. to je u stvari kontinualan proces koji se analitički može podeliti na : • planiranje, kao faze procesa upravljanja u kojoj se donose odluke o ciljevima, politikama, strategijama, planovima i programima marketing aktivnosti, • organizovanje, kao faze procesa upravljanja marketing aktivnostu u kojoj se stvara organizaciona struktura i organizuje neposredna aktivnost marketing sektora, i • kontrolisanje, kao faze procesa upravljanja marketing aktivnosti u kojoj se meri ostvarivanje planskih idluka (ciljeva, politika, strategija, planova i programa) i efikasnost organizacije, kao i preduzimanja korektivne akcije u organizaciji i funkcionisanju marketing sektora. Iako svi poslovni ljudi listom gotive reč «marketing» a knjiški autoriteti lepe etiketu «marketing» na sve što je u trendu, marketinška praksa na celoj planeti prepuna je zabuna oko toga šta marketing jeste i čemu služi. Ako kompanije postoje isključivo voljom kupaca, onda je marketing zapravo kljlučna funkcija koja treba da upravlja relacijom između kompanija i njihovog tržišta. Ali iako je davnih dana poslovni supermen Dejvid Pakard, (suosnivač super uspešnog HP-a) poručio da je marketing previše važan da bi bi bio prepušten sektoru za marketing, kompanije decenijama svode marketing na podršku prodaji ili u saradnji sa agencijama za reklame, traže načine da ogromnim ulaganjima u promociju, kamufliraju prazninu potpunog nedostatka marketing strategije.

1.1 Šta je zapravo marketing strategija?
Nema razloga menjati preporuku Harvard Business School: “U srcu svih poslovnih strategija se nalazi marketing strategija!”, jer, “kompanije postoje isključivo zarad kupaca”. Ali, za razliku od uobičajenog pogleda na poslovne strategije koje su okrenute prema kompaniji i onome što kompanija treba da radi, marketing strategija ima uporište u percepciji kupca; od razumevanja mehanizama koji upravljaju tom percepcijom, zavisi da li će on kupovati od nas ili od nekog drugog. (Džek Traut bi u svom jedinstvenom maniru rekao, „Ili imaš marketing strategiju ili si tost!“ ) Osnovna poluga u marketing strategiji je „pozicioniranje“ ali pripremljeno prema Trautovom receptu: „Pozicija je tačka u svesti kupca u kojoj on odlučuje da kupi naš proizvod“. Jednom zauvek ovaj pristup je locirao tržište tamo gde se donose odluke o kupovini, a kao primarni strateški prostor definisao svest kupca. U odnosu na uobičajen pristup, preko marketing miksa, gde je u osnovi razmatranja tzv. 4P, (odnosno fokus na proizvod), „pozicioniranje“ Džeka Trauta polazi od fokusa na kupca. Ovako osmišljen strateški model je primenjiv na kompanije svake veličine i može organski da prati rast

kompanije i da na najprirodniji način repozicionira njen strateški prostor a da pritom kompanija ne izgubi fokus, (što se po ukletom pravilu događa uvek kada kompanija naglo poraste). Model se sastoji od svega četiri koraka i zahteva najčešće samo ono što kompanije već odlično znaju: a) Šta se zbiva na tržištu? b) Po čemu će kupci razlikovati našu ponudu od ponude konkurencije? c) Šta treba da uradimo da bi kupci verovali našoj ponudi? i d) Kako ćemo komunicirati sa kupcima? Koncept „pozicioniranja“ je bio i prva instruktivna teorijska osnova za razumevanja fenomena brendiranja. Jednostavna definicija govori „da se proizvodi nalaze na policama a brendovi u glavama kupaca“. Džek Traut i njegov dugogodišnji partner, Al Ris, su „Pozicioniranju“ i „brendiranju“, dodali i metaforu „marketinško ratovanje“. Na direktnim analogijama između istorijskih bitaka i konkurentske borbe na tržištu, autori su kreirali jednostavan strateški okvir pozajmljen od iskustava velikih vojslovođa. Model koji konkurentsku borbu analizira kroz svega četiri obrasca konkurentske borbe, zapanjujuće jednostavno obuhvata sve konkurenstske situacije moguće na bilo kom tržištu. Među klijentima Džeka Trauta su neki od najuspešnijih poslovnih ljudi današnjice i ogroman broj kompanija sa Fortune 500 liste. U njihovim marketinškim odlukama relativno je lako prepoznati Trautov rukopis. Pritom, impresionira što ne postoje jednostavniji a superiorniji alati za marketing ni kod jednog drugog autoriteta. Knjiga “Marketing ekspert” obuhvata ključna znanja iz Trautovog pristupa svemu što čini marketing i predstavlja okvir za razmišljanje koji ključnim ljudima u kompaniji može da pomogne da ne poistovećuju marketing sa onim što traže od agencija za reklamu. Onim menadžerima koji misle da nemaju previše veze sa marketingom, (jer to ne može biti ozbiljan deo poslovanja), ovaj pristup može da pomogne da u svom iskustvu pronađu i te kako bitne marketinške odluke, (jer svaka odluka koja dovodi do odluke kupca o kupovini, jeste marketinška). Kompanijama koje traže pomoć od spoljnih saradnika a nisu se pripremili da ih upute i vode na valjan način, ovaj pristup može da ponudi dragocene kriterijume za saradnju, upravo kao što ih dobija njen glavni junak, generalni direktor velike kompanije. Naspram proizvoljnih komentara tipa “dopada mi se ili ne” ili vašara taštine nalik na priču o “carevom novom odelu” koja je bezroj puta odigrana između nekompetentnih direktora i konsultanata spremnih na sve, ovaj pristup nudi kriterijume koji mogu da uštede ogroman novac, spreče gubljenje dragocenog vremena, zaustave nestajanje identiteta kompanije na tržištu. Kada na preporuke Džeka Trauta pogledamo kao na lekcije iz marketinga, (kao i glavni junak knjige) dobijamo dragocenu osnovu da proučavanje ove teme nastavimo i sami; da u svemu što radimo prepoznajemo ono što ima uticaj na odluku o kupovini ili procenimo greške koje ne bi valjalo ponavljati jer znamo da nas udaljavaju od kupca. U tom učenju, gde smo vrlo često u iskušenju da napustimo okvire svakodnevnog razuma pod pritiskom beskrajnih mistifikacija sa pozicija nekakvih autoriteta, saveti iz knjige koji su verifikovani kroz praksu nekih od najuspešnijih menadžera na planeti, mogu da nam pomognu da pravu veličinu pronađemo u sebi i u izazovima sa kojima se sami svakodnevno suočavamo.

pobuđuje veliko interesovanje u sportskoj javnosti i stoga je jedan od najpozicioranijih sportskih proizvoda i potencijal za stvaranje profita marketinškom akcijom. a potrošači sportskih resursa sportka i druga javnost. metodi i opterećenja treninga. jednim delom njihova delatnost se odnosi na razmenu roba (sportska oprema. neposredno sprovode u trenažnom procesu. Polazeći od toga da su sportski proizvođači sportisti. usavršavaju sredstva. ili marketing kao poslovna funkcija sportske organizacije. ukazuje da je on u svojoj osnovi sportski rezultat. rekviziti i dr. usavršava se trenažna tehnologija. s obzirom da većina neprofitnih organizacija proizvodi pretežno usluge a ne dobra. Ovakvi pritstupi. poboljšava se pripremljenost sportista. povećavaju finansijska sredstva. iako se sportske organizacije pretežno bave uslugama. izgrađuju novi i savremeniji objekti. To pokazuje da se u svetu mnogo radi na pronalaženju razlilčitih mogućnosti za postizanje još većih rekorda i rezultata.). treneri u sportu se neprekidno sukobljavaju sa rešavanjem zadataka koji sadrže mnogo nepoznatog. proširuje učešće masovnih sredstava za prenošenje informacija putem najsavremenijih komunikacijskih veza. kao i materijalizovanjem koje stvaraju klubovi i sami sportisti. da analiziraju šta su uradili i da predviđaju ono što predstoji.2 Marketing u sportu Sportski marketing. odnosno sportske trenere. kao jednog od činioca ponude sporta (sportskoj javnosti kao tržištu). da ih obrađuju. Međutim. Dobro je poznato da organizam čoveka predstavlja jedan od najsloženijih i najkomplikovanijih dinamičkih sistema. S obzirom da savremeni trening zahteva najužu . analiza sportskog proizvoda. Mnogobrojni časovi treninga koje trener provodi sa sportistima nagoveštavaju veliki potencijal njegovog uticaja na sportiste. Treneri Dosadašnja dostignuća u svetskom vrhunskom sportu ukazala su da se ova ljudska delatnost razvija neobično brzim tempom. veoma dinamično. menjaju i poboljšavaju uslovi treninga. postupci i trnsformacije u trenažnom procesu zahtevaju i odgovarajuće kadrove. odnosno da se proizvodi u portu usmere ka širokoj potrošačkoj populaciji. modifikuju se takmičarska pravila. primenju informatička tehnologija. Složen i komplikovan je zbog toga što se sastoji iz niza većeg broja međusobno povezanih antropoloških osobina i sposobnosti. Sportski događaji ili sportska takmičenja na kojima se ostvaruju sportski proizvodi.1. Klasična definicije marketinga se ne bi mogla u potpunosti odnositi i na sportski marketing. S obzirom da je sportski trening kreativan i stvaralački proces. oni su prisiljeni da neprekidno stiču naučne i praktične informacije. Ako je cilj sportske organizacije u marketingu orijentacija ka tržištu. Iz dana u dan. predstavlja prvenstveno ekonomski proces povezivanja proizvodnje (sportske organizacije sa sportistima i trenerima) i potrošnje (sportska i druga javnost). uređaji i oprema. a samim tim i propagiranje sporta. a dinamičan zato što je sposoban da promeni svoje stanje pod uticajem spoljašnjih operatora (trenažnih sadržaja). u sve većoj meri koriste se tekovine savremen nauke o čoveku. onda je povratna veza veoma značajna da informacije iz tržišta utiču na način organizovanja marketinga. Iz tih razloga.

sa sponzorisanjem prvog predsedničkog fitnes programa. ni struci. s druge strane. mnogobrojnost naučnih informacija i njihove zakonitosti. sistem vrednosti i sl. Marketing prolazi kroz snažnu transformaciju. odosno da se osposobi za timski rad. već ima uticaja na njegovu integralnu ličnost. da se neprekidno usavršava i da sarađuje u svom radu sa što širim krugom različitih specijalnosti. kao i kakve će posle prestanka bavljenja sportom imati formirane poglede u odnosu na društvo. kada su crkveni velikodostojnici sponzorisali gladijatorske igre. 1984. jer trener ne upravlja sportisom samo preko određenih segmenata ličnosti. od masovnog ka individualiziranom marketingu. Definisanje sportskog marketinga Sportski marketing se može podeliti na dve kategorije: – marketing sportova (marketing sportskih događaja i opreme za posetioce i učesnike) i – marketing sa sportovima (promocija nesportskih proizvoda na sportskim događajima i korišćenje sportista da promovišu sportske proizvode). . nije teško shvatiti i zaključiti o kakvom ozbiljnom pitanju se radi. Imajući u vidu ciljeve i stavove društva o sportu. • • • Profesionalni treneri se stručnim radom u sportu bave u vidu zanimanja i zaposleni su na neodređeno vreme Honorarni treneri za svoj rad u sportskoj organizaciji primaju naknadu Amaterski treneri za svoj rad u sportskoj organizacijia ne primaju nikakvu naknadu Nedovoljna efikasnost kadrova u sportu proizlazi iz neadekvtne selekcije kadrova. Razvoj industrijskog marketinga ranije. humaniku. Rani začeci sportskog marketinga datiraju od starog Rima. kako i na koji način će se ispoljavati njihove stvarlačke sposobnosti. savremeni zahtevi trenažne tehnologije uslovljavaju da se povede više računa o selekciji prilikom pristupa školovanju kadrova. Sportski marketing predstavlja danas veliku i rastuću industriju. godine Olimpijske igre u Los Anđelesu omogućavaju najveći porast sportskog marketinga. jer ni društvo. interdisciplinarnost pristupa izučavanju čoveka i upravljanje njime. kada vlada SAD-a zabranjuje reklamiranja cigareta na radiju i televiziji. Iako kvalifikaciono-obrazovna struktura kadrova nije isključivo merilo uspešnosti u radu sportskih trenera.saradnju trenera i sportiste. školovanja i usavršavanja. kao i sve složeniju savremenu trenažnu tehnologiju. Značaj sportskog marketinga raste 1971. godine. Moderno sportsko sponzorstvo se javlja u pedesetim godinama dvadesetog veka. kao i nedovoljne saradnje sa drugim profilima kadrova i naučnim i stručnim institucijama. i kadrovsku problematiku u sportu. ni roditeljima nije svejedno u kom pravcu će se u sportskim organizacijama mlade ličnosti tranformisati. u kojoj se ugovori sklapaju u milionima i milijardama dolara. usmeravajući atletiku u sponzorisani biznis. s jedno strane. da trener stiče što veću kvalifikaciju (diplomirani trener ili trener specijalista). trenerska uloga je veoma odgovorna obrazovna i vaspitna funkcija.

potreba. sportska javnost i dr.i uslužnog marketinga u skorije vreme. potrošači sportske opreme. naučnici. analiza marketing okruženja. navijači. analiza diferencijalnih prednosti. . tržište sponzora i donatora (pretežno profitne organizacije iz biznisa). ostvarivanje razmene i praćenje marketing okruženja.). simpatizeri.3 Problemi marketinga u sportu Sportski marketari se danas suočavaju sa velikim brojem problema među kojima su najznačajniji: – – – – – – – Definisanje ciljnog tržišta i karakteristika tog tržišta. U koje vreme lansirati advertajzing kompanije tako da se podudara sa ciklusima kupovanja? Koliko često oglašavati kako bi se maksimizirala efektivnost? Koji je najuspešniji način za praćenje potrošačke satisfakcije. timovi ili pojedinci) Posebno značajno područje u okviru sportskog marketinga predstavlja ponašanje potrošača. želja. • Tržište klijenata (sadašnji i budući sportisti. Pronalaženje metoda nastupanja na njima. odeće i obuće) – usluga (kao što su vešte poruke ili članstvo kluba) – entiteta (kao što su lige. tržišno pozicioniranje. masmediji. Sportski marketing čine sve aktivnosti dizajnirane da zadovolje potrebe i želje sportskih potrošača kroz proces razmene. planiranje marketing miksa. korisnici sportskih usluga. stvorili su uslove za razvoj relationship marketinga. • • • 1. Kako motivisati potrošače da kupuju proizvode. očekivanja? Koji je najuspešniji način za praćenje snaga u marketing okruženju? Odgovori na ova pitanja se dobijaju na bazi osam međusobno povezanih koraka: definisanje proizvoda. identifikacija ciljnih tržišta. Sportski marketing obuhvata marketing: – proizvoda (opreme.

promene se mogu lako saopštiti. . specjalni događaji) – odnosi sa javnošću (što se može tretirati kao odvojeno P) Proizvod Sportski proizvod predstavlja ključni element marketing miksa. Distribucija Distribucija sportskog proizvoda kroz medije i sportske objekte izuzetno je bitna za stvaranje slike o samom proizvodu. Prilikom formiranja cena treba voditi računa o svim relevantnim faktorima.2. Sponzorisanje ima za cilj povećanja svesnosti marke i da se uspostavi. stvore svest o njemu i da podstaknu samu kupovinu proizvoda. Cena Cena kao elemenat marketing miksa može biti najlakše promenjena.0 Elemetni Sportskog marketing miksa Elementi sportskog marketing miksa. jedno je od najuspešnijih sredstava. veoma je uočljiva. Cene sportskog proizvoda značajno utiču na njegovu raspoloživost. advertajzing. Odnosi s javnošću Odnosi sa javnošću imaju za cilj stvaranje što povoljnijeg imidža. ličnu prodaju i unapređenje prodaje. Sportski proizvod definiše medije kroz koje će biti saopštavan promocioni miks. Promocija Promocija predstavlja sveobuhvatnu kategoriju za brojne aktivnosti koje su dizajnirane da stimulišu interes potrošača za proizvod. Imidž sportskog objekta (facility) utiče na percepciju kvaliteta sportskog proizvoda. nikad nije daleko od svesti potrošača. pojavljuju se u modelu 5P`s: – proizvod (razvoj i pozicioniranje) – cena – mesto (ili distribucija proizvoda) – promocija (lična prodaja. Obuhvata sledeće forme marketinga: advertajzng. na pojedinim tržištima. ojača ili promeni imidž.

revidiranje ili dodavanje jednog ili više elemenata. a drugi je širi i obuhvata različite interne pomoćne usluge i njihove međusobne interakcije sa internim potrošačima i dobavljačima. Proizvod se može podeliti na srž u kojoj se nalazi “doživljaj događaja”. Brend equity čine četiri dimenzije: diferencijacija. Prilikom dizajniranja procesa pružanja sportskog proizvoda. – Ključna igra ili performansa samo je jedan element. U suštini. Pomoćna sredstva za dizajn sportskog proizvoda sutehnike blueprinting i quality function deployment. Pozicija pokazuje ono što postoji u svesti potrošača. od potrošnje do potrošnje. Prvi se odnosi na potrošački proces. Elementi u svakom sportskom proizvodu trebaju doprineti koherentnom imidžu. bez obzira da li je kompanija imidž planirala ili želela. pozicioniranje i markiranje sportskog proizvoda Kotler je definisao diferencijaciju kao “akt dizajniranja niza značajnih razlika. Sportski marketari moraju koristiti sva raspoloživa znanja i imaginaciju kako bi našli načine da diferenciraju svoje proizvode u svesti potrošača. potrošače. poštovanje i znanje. Snažan identitet marke ima prednosti za sportskog marketara. U procesu dizajniranja sportskog proizvoda organizacija treba da formuliše svoj “proizvodni koncept”. neizvesnost ga čini atraktivnim za učesnike i navijače. posebne patente ili trgovačke marke. Brend equity se može izgraditi kroz opipljiva proširenja proizvoda ili robe. sportski uslužni proces predstavlja lanac aktivnosti koji je vezan za realizaciju usluge. – Marketar najčešće ima malu kontrolu nad ključnim proizvodom što zahteva fokusiranje napora na proširenje proizvoda. igrače zvezde i trenere. vodi se računa o dva uslužna procesa. . koga čine: – Forma igre (pravila/tehnike) – Igrači (snaga zvezda) – Oprema i odeća – Mesto odvijanja sportskog događaja – Personal i procesi i proširene elemente sportskog proizvoda u koje spadaju: – tiketi i drugi štampani materijali – elektronski proizvodi – muzika i – organizacija Diferencijacija. Razvoj proizvoda podrazumeva odbacivanje. Brand equity se odnosi na dodatnu vrednost koju određena marka pruža određenom proizvodu na tržištu.Sportski proizvod Sportski proizvod predstavlja kompleksan paket opipljivih i neopipljivih elemenata koji čini posao marketara izazovnim u nekoliko aspekata: – Sportski proizvod nije konzistentan. organizacione strukture i fizičko i tehničko okruženje. razvoj. da dizajnira sistem i proces pružanja usluga. u cilju razlikovanja ponude kompanije u odnosu na konkurentske ponude”. relevantnost. istoriju i tradiciju. Kada svi elementi proizvoda pružaju istu poruku imidž će biti jasan i distinktivan. Za realizovanje proizvodnog koncepta potrebno je organizovati u sam sistem različite elemente: zaposlene. festivale i spektakle. igrači retko odvojeno konzumiraju igru događaj ili utakmicu.

Tek kada se ligaški timovi slože o uslovima funkcionisanja određene lige. predmet je istraživanja u sportskom marketingu. može se govoriti o stvaranju ligaškog proizvoda. na kom nivou (tima ili lige) trebaju biti donete odluke. akcionarskog sponzorstva. Danas lige stiču prihode na bazi: televizije i drugih medija. kao determinanta ponašanja sportskog potrošača. i koje konkurentske specifične varijante ligaškog proizvoda se nalaze na njegovom tržišnom segmentu Bitno je da sportski marketari prepoznaju kupce sportskog proizvoda: – navijači – televizija i drugi mediji – zajednice koje izgrađuju objekte i podržavaju lokalne klubove – korporativno vlasništvo. koje treba uključiti u istraživanje u sportskom marketingu. Sportske lige moraju prepoznati šta njeni potrošači traže od sportskog proizvoda.2 Sportski potrošači Ponašanje potrošača u sportu Emocionalni pristup. U psihologiji postoje različiti psihoanalitički.kognitivni i bihejvoristički pristupi emocijama. Perceptivna mapa emocija u potrošnji . sponzorstvo i patronat 2.Sportski proizvod u oblasti profesionalnih liga Lige profi sportova ranije su se finansijski održavale na osnovu prihoda od ulaznica. Liga funkcioniše kao jedan poslovni identitet. prodaje robe i odeće vezane za ligu. Tim koji ulazi u profesionalnu ligu ima pravo da se takmiči protiv drugih timova u ligi. ugostiteljskih objekata i raznih pomoćnih aktivnosti. po rasporedu utakmica koje pravi sama liga.

Identifikovani su potrošači koji vrednuju doživljaj iznad posedovanja. Hedonistička potrošnja je povezana sa uživanjem. Uslužni susret se može posmatrati u izrazima izvršilaca i gledalaca. već za obim u kome pruža bekstvo od uključivanja svega viđenog na tržištu. zatim da aktivno upravljaju fizičkim ambijentom i susretima između potrošača. osećanjima i zabavom i ističe značajnu ulogu pojedinca u njegovom vlastitom hedonističkom doživljaju. Sportski potrošački predmet može biti sport uopšte. na takav način da unaprede zadovoljstvo u toku uslužnih susreta i minimiziraju nezadovoljne susrete. Sportski klubovi pokušavaju da privuku homogene potrošače u uslužni ambijent. Susret je odigran na stadionu ili dvorani koji predstavljaju fizičko okruženje.Učesnik u sportu predstavlja oblik hedonističke potrošnje. uzbuđenjem. Navijači se mogu klasifikovati na sledeći način: – povremeni navijači – lokalni navijači – požrtvovani navijači – fanatični navijači – nefunkcionalni navijači . fantazijama. Performansa Uslužni doživljaj kao sport Prema Wann-u postoji osam zajedničkih motiva koji utiču na navijače da posećuju sportske događaje: – Eustress – Samopoštovanje – Isticanje – Zabava – Ekonomija – Estetika – Grupno povezivanje i – Porodica Klasifikovanje potrošača u sportu Navijač se definiše kao entuzijasta koji se posvećuje određenom sportskom potrošačkom predmetu. Hedonistička potrošnja ne može biti vezana za ekonomsku razmenu. Performansa će zavisiti od stepena u kome organizacija može da integriše ove elemente. ili tim. Oni obuhvataju “nematerijaliste” koji su hedonistički orjentisani. ili specifična liga.

Imidž predstavlja način na koji javnost percipira kompaniju i njene proizvode i usluge. tako i sa partnerima izvan organizacije. a imidž sredstvo za pokazvanje drugim ljudima. Intezitet fanatizma se manifestuje u tri karakteristike – Uzbuđenje – Strast i privrženost – Besna volja Disfunkcionalni navijač se razlikuje od fanatičnog navijača po ispoljavanju nedruštvenog. Fanatični navijač je sličan privrženom navijaču u tome što nije ograničen vremenom. Identitet predstavlja realnost. a to su: arhitektura. vremenski vezane događaje. tim. kako unutar. Fanatični navijač se ponaša iznad normalno privrženog navijača. . mada su prtehodno bili povremeni i lokalni navijači. Lokalni navijač pokazuje navijačko ponašanje zbog identifikacije sa geografskim područjem. da nestaju granice vremena i mesta. identiteta i imidža Prema Key-u postoje tri izvora distinktivne konkurentske prednosti. Požrtvovani navijač se nekarakteriše vremenskim i prostornim ograničenjima. pri čemu u takvo ponašanje uvlači familiju. prijatelje i druge navijače. Model odnosa između organizacione kulture. Primarna razlika između fanatičnog i privrženog navijača je u ponašanju prema sportskom objektu. U pokušajima privlačenja lokalnog navijača. Identitet predstavlja sredstva koja firma koristi da se predstavi na tržištu. Njihova motivacija i privržanost prema potrošačkom objektu (lice. Arhitektura predstavlja mrežu ugovornih odnosa. ili da pozicionira svoj proizvod ili uslugu. remetilačkog ili devijantnog ponašanja. liga ili sport) je toliko snažna. Vremenska granica predstavlja primarni faktor koji diferencira povremenog navijača od drugih sportskih navijača. reputacija i inovacija.3 Uloga i značaj imidža u sportskom biznisu Izgradnja i upravljanje imidžom sportskih organizacija Treba praviti razliku između identiteta i imidža. marketing sportskog tima treba da ga podseti na vezivanje tima i pojedinaca udruženih u tim sa lokalnom zajednicom. 2. ili distancom i identifikuje se sa sportskim potrošačkim objektom.Povremeni navijač je navijač za specifične.

Korporativni imidž predstavlja značajno sredstvo za izgradnju lojalnosti potrošača. vrednosti i sama satisfakcija potrošača.Juventus/Torino iz Italijanskog kalča. koji su izvedeni iz prošlih akcija firme. logotip. Uspeh je verovatan ukoliko postoji realna i logična veza između sponzora. sporta i događaja. Ona zahteva snažan identitet koji je modeliran kroz konzistentnu performansu. . koja obuhvata formalni komunikacioni sistem. Korporativni imidž je razvijen u svesti potrošača kroz komunikaciju i doživljaj.ime. Korporativni imidž funkcioniše kao filter kroz koji prolazi percepcija kvaliteta. korporativni advertajzing i odnose sa javnošću.Inovativnost se odnosi na kapacitet organizacije za stvaranje i prikupljanje novih ideja. među kojima su: – imidž stvara vrednost za sportske organizacije – imidž kluba utiče na ponašanje navijača – imidž kluba kao podrška diferencijaciji i pozicioniranju – imidž kao sredstvo za identifikaciju mogućnosti za sponzorstvo Za uspešan sponzorski odnos1 bitno je da postoji dobra prilika između imidža koji kompanija želi unaprediti i imidža sponzorisanog događaja. Reputacija podrazumeva niz atributa pripisanih firmi. Prepoznatljiv korporativni imidž se može stvoriti brže i lakše od kvalitetne reputacije. Povoljna reputacija zahteva više od samih uspešnih komunikacionih napora. uglavnom u toku mnogo godina. LeBlanc i Nguyen su identifikovali pet faktora koji imaju potencijal koji utiče na percepciju imidža u uslužnim firmama: – Korporativni identitet – Reputacija – Uslužna ponuda – Fizički ambijent i – Personalni kontakt 1 Case study. Snažan imidž se može izgraditi kroz koordiniranu kampanju izgradnje imidža. Ferrand i Pages ističu neke od ključnih uloga koje igra imidž u sportskim organizacijama.

“zvanični dobavljač” – Pravo usluge ili upotrebe kupčevog proizvoda u vezi sa događajem. koji može biti individualan (npr. ime. – Pravo da vodi određene promocione aktivnosti . – Pravo na upotrebu fraza poput “zvanični sponzor”. trgovačku marku i grafičke prezentacije. Sponzorstvo se događa kada organizacija obezbeđuje novac ili neku drugu vrstu resursa za događaj ili aktivnost. – Pravo na ekskluzivnu vezu sa kategorijama proizvoda i usluga. Prema Mulinu sporazumi o sponzorstvu mogu obuhvatiti sledeće mogućnosti i koristi: – Pravo da koristi logotip. – Pravo na entitlement događaja ili facility. – Imidž koji je vezan za sam događaj. humanitarna društva) ili grupa (orkestar).0 Sportsko sponzorstvo Sponzorstvo predstavlja elemenat komunikacionog miksa.Model kreiranja imidža i transfer imidža na sponzorstvo događaja 3. u nameri da se entitetu omogući izvršavanje aktivnosti i u isto vreme da se ostvari korist iz ove asocijacije u vidu globalnog imidža i povećane svesnosti potrošača po pitanju tržišne ponude firme. u zamenu za neposredno vezivanje sa tim događajem ili aktivnošću. U suštini sponzor kupuje: – Mogućnost za izlaganje svog potencijala posetiocima određenih aktivnosti (događaja). sportovi). organizacije (npr. putem koga firme obezbeđuju finansijsku podršku entitetu.

Početkom sedamdesetih godina jedna trećina vrednosti ukupnog sponzorstva u sportu je dolazila od proizvođača duvana. Globalnu medijsku promociju duvanska industrija još obezbeđuje marketiranjem sporta. dugoročno gledano. paradoksalno zvuči. globalno popularni sportovi. godine 16 odsto čitavog televizijskog sporta je bilo sponzorisano od strane duvanske industrije. izraženo u časovima. godine kompanija British American Tobaco (BAT) definisala je kriterijume za sponzorstvo u sportu: sponzorisati samo glavna sportska takmičenja i događaje sa obezbeđenom nacionalnom televizijskom i drugom medijskom eksponiranošću. Iako je još 1965. bilo je sponzorisano od istih kompanija. Zastupljenost pojedinih sportova u programskim šemama televizijskih mreža je jedan od glavnih kriterijuma za izbor sponzorisanog sporta ili kluba. u Velikoj Britaniji čak 64 odsto ispitane dece tvrdi da je jasno videlo znak proizvođača duvana. najčešće u vidu različitih oblika sponzorstva. . sportista ili asocijacija na njegove konzumente. Još 1970. godine zvanično zabranjeno reklamiranje duvana na televiziji. nikada ne bi postigli toliku finansijsku stabilnost da nije bilo značajne sponzorske pomoći proizvođača duvana. Zato se favorizovanje publiciteta u procesu prenosa pozitivnog imidža i određuje kao osnovni zadatak marketing aktivnosti.3. na TV ekranima se i dalje mogu videti oznake mnogih poznatih proizvođača duvana. Takođe. Međutim. samo jeftiniji i efektniji način promocije od klasičnog advertajzinga. Od momenta kada su se pravila za advertajzing duvanskih proizvoda u većini zemalja sveta zaoštrila u pravcu njihove zabrane. a 1986. Njihovo pojavljivanje u ovoj sponzorskoj formi je.1 Etika u sportskom sponzorstvu Mnogi danas. proizvođači su se okrenuli kreiranju vizuelnih imidža koji kod gledalaca izazivaju prepoznavanje brenda (oznake) bez upotrebe teksta. merene zastupljenošću na televiziji. Naslovno sponzorstvo je osnovni oblik angažovanja BAT-a i ono je nedeljivo sa drugim kompanijama. Znak Kompanije proizvođači duvana ulažu velike sume novca u sponzorisanje sportskih takmičenja i klubova. Pooštravanje pravne regulative u okviru EU. 1976. u čitavom procesu prenosa takvog imidža ne postoje nikakva upozorenja o štetnosti nikotina po zdravlje koji bi ga sigurno poremetio. izmeniće sportsku mapu sveta. Sponzorstvo sporta od strane proizvođača duvana stvara idealne uslove za prenos pozitivnog imidža sa takmičenja. Promocija industrije duvana je zabranjena u većini zemalja. godine pet od prvih šest sportskih takmičenja.

Samo prošle sezone televizijske prenose trka "formule 1" je u proseku gledalo više od 330 miliona ljudi po trci (treći po gledanosti sportski događaj na planeti). Čak ako je ovakvo sponzorstvo potpuno zabranjeno. do danas. najbolje pokazuje primer donacije prvog čoveka "formule 1" Bernija Ekelstona. Kao komunikacioni medij automobilski sport je provereno dobro rešenje. Da se radi o veoma značajnim koracima koje preduzimaju lobirane grupe. U Novom Južnom Velsu i Kvinslendu. Povećavajući finansijske doprinose sportskim takmičenjima. Proizvođači duvana su posebno prisutni u auto-moto sportu i jedrenju. mnogo veći broj ispitanika konzumira Winfield brend cigarete. Takođe. najviši nivo popularnosti vezan je sa saradnju trkačkog tima McLaren i brenda Marlboro. poznati proizvođači duvana. To je još jedan razlog zašto korporacije proizvođači duvana ulažu u auto-sport više nego u profesionalne timove. Analiza Gran pri trke u Adelaidi 1989. proizvođači duvana izbegavaju direktnu zabranu reklamiranja duvana i otvaraju sebi mogućnost široke medijske eksponiranosti. od milion engleskih funti Laburističkoj partiji. u kojoj ova firma sponzoriše fudbalski kup (Australian Rules Escort Cup). U ovim državama Winfield ima mnogo viši nivo medijske eksponiranosti kroz sponzorisanje najpopularnijih zimskih sportova i ragbi lige. najviše zbog toga što nijedan drugi sport ne angažuje toliku svotu korporativnih dolara. Sve ovo je zapravo proces lobiranja različitih grupa za produženje dozvole prisustva duvanskih proizvođača u elitnom svetskom sportu.8 milijardi dolara potrošenih na sponzorstvo u sportu u prošloj godini.Mito Nacionalno istraživanje omladine Australije sprovedeno 1984.sponzora kao on. Od 6. Račun Zahvaljujući odličnoj televizijskoj eksponiranosti. Zato ne treba da čude izjave sportskih radnika koji tvrde da ovi sportovi nikada ne bi dostigli toliku popularnost i finansijsku stabilnost da ranije bilo moćnih sponzora kao što su Phillip Moris ili Rothmans. većim delom su svoj interes u njemu videli proizvođači duvanskih proizvoda. Brend Escort dominira među ispitanicima iz Južne Australije. pripremajući se na taj način za aktivniju borbu protiv zabrane reklamiranja duvana u sportu. 38 odsto je usmereno ka auto-sportu. pokazala je da je eksponiranost Marlboro brenda iznosila 36 odsto ukupnog vremena televizijskog . "formula 1" je privukla značajan broj sponzora iz sveta duvanske industrije. proizvođači duvana ih na taj način čine zavisnim od njihovog sponzorskog učešća. ne postoji nijedan sport koji obezbeđuje toliko različitih marketinških mogućnosti za promociju korporacija . Ulaskom u sponzorske aranžmane sa trkačkim timovima. godine otkrilo je značajne razlike u preferencijama određenog duvanskog brenda u različitim državama. Na taj način je zapravo potvrđena korelacija između sponzorstva duvanske industrije u sportu i preferencija prema različitim duvanskim brendovima. Tonija Blera. ono je identifikovano sa visokim nivoom prepoznavanja kod gledalacapotencijalnih-konzumenata. Neki sportovi su najviše zbog dominacije sponzorstva duvanske industrije dostigli i tačku zasićenosti ovakve vrste sponzorstva. Kada je reč o "formuli jedan". Ne treba naglašavati da ova takmičenja imaju izraženi međunarodni karakter. golf i tenis.

Beneton je isticao japanski brend Mild Seven. Godinu dana pre toga broj proizvođača duvanske industrije u "formuli 1" bio je impresivan: Ferari i McLaren je promovisao brend Marlboro. Koliko je to visok nivo. Američka administracija je sredinom 1995. Ovo je uključilo 40 000 eksponiranja imena Benson&Hedges na jednom kanalu. kompanije duvanske industrije. gledano kroz cenu advertajzing prostora koju ostvari sponzor-proizvođač duvana. Evropa U sezoni 1997. godine imala 88 minuta TV eksponiranosti. Sezona u CART šampionatu traje od marta do oktobra. Kvalitet eksponiranosti ne zavisi samo od toga da li će konkretni bolid prvi preći liniju cilja. kroz isticanje brenda na sponzorisanim vozilima i advertajzingu dužinom staze. Medijska eksponiranost Benson&Hedges u toku prenosa kriketa je na godišnjem nivou vredna sedam miliona. tada aktuelni svetski šampioni ekipa Vilijamsa britanski Rotmans. Novije studije su pokazale da je ista kompanija tokom prenosa kriket meča igranog u Sidneju 1988. godine. Džordan takođe britanski Benson&Hemi. Nisu zanemarljivi ni konstantni mehanički problemi tokom trke što proizvođačima duvana pruža dodatnu medijsku eksponiranost. godine) kompanija proizvođač duvana Brown&Williamson je povećala sponzorstvo ekipe Team Kool Green u CART šampionatu. a Ližije francuski Goloaz. Televizijski prenosi takmičenja u kriketu tokom leta u sezoni 1980/81. istaknuto mesto u svetskim vestima. Sponzori trka turističkih automobila u Australiji. Kompaniju BAT je ovo sponzorstvo koštalo 15 miliona dolara za pet godina.7 miliona dolara za ulaganje od 20 miliona dolara po sezoni. potvrđuje podatak da sponzor najekskluzivnijeg dela TV programa ne može da očekuje više od sedam minuta eksponiranosti u jednom satu. novinski članci i radio-emisije. gledano kriterijumom vremena. plus 90 miliona za šest reklamnih prostora na sportskom kombinezonu i dva puta na kacigi vozača Mihaela Šumahera. U naredne tri godine kompanija će investirati kroz sponzorstvo 50 miliona dolara. a svaka trka je direktno prenošena na mrežama ABC-TV ili ESPN. Dovoljno je da bolid završi trku. Na osnovu sopstvenih istraživanja. "Ferariju" platila 23 miliona maraka. godine u televizijskoj eksponiranosti ostvarili vrednost od 117. televizijske gledaoce. Prosečna poseta iznosi 146 000 gledalaca. Pored direktnih koristi ovakve vrste sponzorstva koja se ogleda kroz njegov promotivni uticaj na posetioce trke.prenosa. 1992. sa pet od 20 trka koje se voze van SAD. godine predložila niz novih propisa . ponekad i zanimljiv udes koji će biti ponovljen u toku prenosa više puta.6 miliona dolara. u televizijskoj eksponiranosti dobile su vrednost ekvivalentnu sumi od 9. dok su za troškove sponzorstva izdvojili nešto više od 1/3 te vrednosti. kompanija "Philip Moris" je za promociju brenda Marlboro. Sponzori NASCAR trka su samo u Indijanapolisu 1993. Ovakvi aranžmani su potvrdili visok nivo troškovne efektivnosti. Samo nedelju dana pošto je donesena zabrana reklamiranja duvana na sportskim takmičenjima u SAD (novembar 1998. kompanije ostvaruju i ekstraprednosti kao što su: odloženi snimci u zemljama koje ne prenose direktno trke ili to ne čine zbog značajne vremenske razlike. daje značajan doprinos ukupnoj eksponiranosti. su sponzoru kompaniji BAT obezbedili 72 časa TV eksponiranja. ona je utvrdila da je 65 odsto muške populacije koja prati ovaj šampionat prosečne starosti 35 godina što predstavlja njenu ciljnu grupu.

. Dodatno produženje izuzeća od tri godine je napravljeno zato što je "formula 1" tretirana kao međunarodno takmičenje. izmeniće sportsku mapu sveta. "formuli 1" preti opasnost i od relociranja infrastrukture van EU. koje podležu regularnim poreskim zahvatanjima. potpadaju pod predložene zabrane. mada već postoji određen broj borilišta gde je reklamiranje duvana zabranjeno. Kada je u pitanju Velika Britanija. Rejnolds bi. Dž. Proizvođači duvana osećaju bojazan da će posle jula 2006. Po novim propisima.5 miliona funti godišnje. decembra 1997. trajno izgubiti mogućnost korišćenja "formule 1". Ovakva odluka je okončala sponzorstva proizvođača duvana u većini sportova na teritoriji EU. doduše. Sportske promocije. takođe. Kompanija R. mogla i dalje da stavlja logo njinstona na sportske automobile. Samo vlada Velike Britanije očekuje da će po isteku ovog roka izgubiti 250 miliona funti od BAT-a i pripadajućih poreskih obaveza. Formula 1 Kada su donosile odluke o oslobađanju. ako zabrana advertajzinga prouzrokuje jaču cenovnu konkurenciju među proizvođačima. Osim toga. ima vozače medijske heroje i atraktivne bolide velikih brzina. "Formula 1" je očigledno osnovni komunikacioni kanal duvanske industrije. više nego duplo. Bio bi zabranjen Vinston kup u automobilizmu. najviše zbog toga što je veoma popularna među omladinom. Od duvanske industrije na osnovu sponzorstva u "formulu 1" uđe oko 200 miliona funti. Prva je ovakvu odluku donela vlada Velike Britanije i izuzela Gran pri u Silverstonu. godine doneli zabranu oglašavanja duvana u 15 zemalja-članica. ovaj iznos može biti i veći.vezanih za ograničavanje reklamiranja duvana. od zabrane su izuzeti bilijar i jedrenje. Ministri zdravlja EU su na sastanku 4. bilo bi zabranjeno reklamiranje cigareta u krugu od 303 metra od sportskih igrališta. Pored opasnosti od izmeštanja trka na nove lokacije. Ovakvo pravo su iskoristile vlade nekih zemalja EU čime je "formuli 1" produženo pravo na prihvatanje sponzorstva duvanske industrije do jula 2006. nikako u crveno-beloj kakva je na kutiji cigareta. oznake cigareta ne bi smele da se pojavljuju na spisku sponzora sportskih događaja. Reklamiranje na sportskim događajima bilo bi ograničeno na tekstove na oglasnim tablama i kioscima. što bi verovatno prouzrokovalo povećanje broja sponzora duvanske industrije nego njihovo smanjivanje. ne postoji način da se onemoguće TV prenosi trka sa novih lokacija u Zapadnu Evropu. dugoročno gledano. Pooštravanje pravne regulative u okvirima EU. glamurozna je. bez posla bi ostalo oko 8 000 radnika. Takođe. vlade zemalja-članica EU su zauzele pragmatičan stav. data je mogućnost da svaka vlada zemlje-članice EU donese posebnu meru izuzeća koja može trajati najviše sedam godina. pošto je zadovoljila postavljeni kriterijum da se održava u najmanje tri države i dva kontinenta sa sponzorskim učešćem većim od 2. kao sportovi koji se dominantno finansiraju od sponzorstva duvanske industrije. Međutim. ali samo u crno-beloj kombinaciji. "Marlboro Man" bi postao zabranjena slika na stadionima. godine. kao promocionog medija te zato vrše ozbiljan pritisak na FIA da šest od devet Gran pri trka izmesti iz Zapadne Evrope i prebaci u Istočnu i na Daleki istok na kome se nalazi 70 odsto njenog TV auditorijuma i ne postoji pravna regulativa koja zabranjuje eksponiranje duvanskih brendova.

od proizvođača trebalo zahtevati ozbiljnije društveno angažovanje u edukacionim kampanjama protiv pušenja 4. Lojalni sponzoru Istraživanja su pokazala da ljubitelji automobilizma predstavljaju veoma lojalnu grupu prema proizvodima sponzora . godine i dala je sledeće rezultate: 1.Kazna Proizvođači duvana su u poziciji da spreče aktivnosti onih sportista koji podržavaju borbu protiv pušenja ili učestvuju u kampanjama slične sadržine. 53% ispitanika je ocenilo kao bespotrebno insistiranje na crno-belim oglasima proizvođača duvana na bilbordima i u štampi 3.15 miliona dolara za pet godina) zbog učešća u reklami protiv pušenja u maju 1992. Australijski kriket bord od tog slučaja u ugovore sa igračima uvodi zabranu svih aktivnosti koje mogu naneti štete aktuelnom sponzoru. do 22. 58% ispitanika ne odobrava zabranu promocije duvana na sportskim takmičenjima 2. dat je uporedni prikaz preferencija u kupovini proizvoda kompanija sponzora prema drugim proizvodima. . avgusta 1995. U tabeli 1. U toj reklami Metjuz gužva i baca paklicu cigara Benson&Hedges.indikovano je da će oni uvek kupovati proizvode sponzora za razliku od onih koje proizvode druge kompanije. 73% ispitanika je podržalo stav da se umesto zabrane promocije duvana. Anketa je obuhvatila 1 007 odraslih osoba u periodu od 16. 45% ispitanika se složilo da proizvođači duvana imaju jednako pravo na promociju svojih proizvoda kao i ostale kompanije iz drugih industrijskih grana i uslužnog sektora. godine. Protiv zabrana Većina ispitanika u velikoj anketi agencije AP o opravdanosti zabrane reklamiranja duvanskih proizvoda je izrazila protivljenje ovakvoj meri. Kao primer može da posluži disciplinska kazna koju je igraču Gregu Metjuzu izrekao Australij ski kriket bord (glavni sponzor je bio svetski poznat proizvođač duvana BAT .

mogu biti razvijeni u područje distinktivne kompetencije. sportsko sponzorstvo postaje uspešna marketing strategija za mnoge korporacije i podjednako uspešan stvaralac prihoda za same sportske organizacije.Rast sportskog sponzorstva U poslednjoj dekadi. Ljubav=respekt+poverenje Sponzorstvo treba tretirati kao resurs. Ljubav je najznačajniji element braka. – Dodatne mogućnosti koje proizilaze iz raznovrsnih aktivnosti u slobodnom vremenu. – Eskaliranje troškova tradicionalnog advertajzinga. integrišući sport i korporacije i uspostavljajući partnerstvo između njih. koji pojedinačno ili sa drugim resursima. ono mora unaprediti imidž firme. koja može pomoći firmi da ostvari poziciju održive konkurentske prednosti. – Dokazana uspešnost sponzorstva. Agregirani ciljevi za korporacije koje su uključene u sponzorstvo sporta . – Sve veći broj globalnih medija. Sponzorstvo ima snagu “ljubavi”. Da bi sponzorstvo moglo pomoći firmi da ostvari poziciju održive konkurentske prednosti. Korporativno sponzorstvo sportova i drugih događaja je jedan od najbrže rastućih faktora marketing komunikacije koji je korišćen da bi se doprlo do ciljne audijencije. Ključni faktori za rast komercijalnog sponzorstva su: – Vladine restrikcije za advertajzing cigareta i alkoholnih pića. i tako se razviti u područje distinktivne kompetencije. ili marke. Sponzorstvo kao partnerstvo i distinktivna kompetencija Cheng i Statlar sponzorstvo izjednačuju sa brakom.

Mnogi menadžeri su se oslanjali na kognitivne modele kada su definisali ciljeve sponzorstva. Ostvarenje prodajnih ciljeva Postavlja se pitanje “Da li sportsko sponzorstvo ima neposredan uticaj na prodaju proizvoda”? Ova neizvesnost je prinudila neke industrije da ponovo razmotre i alociraju svoj novac u programe koji obezbeđuju neposredan rast prodaje. Pristup razmišljanja se razlikuje od malo neposrednijeg pristupa koji nudi advertajzing. Sponzorsvo omogućava sponzorisanoj marki da živi u razmišljanju o sponzorisanoj aktivnosti. i specifično kreiran u skladu sa advertajzing principima. Sistem jasno definiše kriterijume koje treba izmeriti: prihodne mogućnosti za kompaniju. s namerom da stekne najmanje neko priznanje. povećanje imidža kompanije stečenog na bazi sponzorstva. Ambush marketing Ambush marketing predstavlja planirane napore kompanije da se poveže indirektno sa događajem. D’Astous i Birt ističu prirodu sponzorstva i vezu između sponzora i događaja kao faktore koji utiču na potrošačevo vrednovanje programa sponzorstva.Medijski efekti sponzorstva Advertajzing uključuje dva odvojena elementa u kreiranju željene asocijacije sa markom. Sponzori plaćaju kako bi se povezali sa proizvodom ili . Sponzorstvo se razlikuje po tome što elementi medija i poruke nisu odvojeni već su neraskidivo vezani. U slučaju advertajzinga sadržaj poruke je kontrolisan od strane oglašivača. izloženost ciljnom tržištu kompanije. U slučaju sponzorstva. Međutim najnoviji sistem merenja uključuje ocenu pre i posle. a to su: sadržaj poruke i medijski efekat. Alternativa je u usvajanju bihejviorističkog okvira i stavljanje većeg akcenta na rezultate sponzorstva. mogućnost sponzorstva da pokaže kompanijinu privrženost društvu. troškovi sponzorstva. Vrednovanje sponzorstva Kompanije su kreirale različite metode vrednovanja sponzorstva. Mnogi od njih se koncentrišu na post sponzorsku uspešnost. ili koristi koje su u vezi sa postojanjem oficijelnog sponzora. sposobnost da se integriše proizvod u sportski događaj. Gotovo je nemoguće da se tačno meri uticaj promocije jednog pojedinačnog sportskog događaja na prodaju. sponzor suštinski kupuje gotove imidže. konkurentska prednost kompanije stečena na osnovu sponzorstva.

Ambush marketing se događa kada konkurent pokušava da skrene pažnju publike. – Druge ambush strategije.videoscreen i rotation signage sistemi. nezdravi proizvodi). definisanje tržišta na kome se može prodavati proizvod. problem koji se želi rešiti.događajem. ovde postoji jasna etička dilema. edukacionom kampanjom. Komercijalni uticaji kompromituju nezavisnost sporta. određivanje troškova. izbor rešenja (sponzorisanje sportskog događaja). dok “ambushers” (napadači iz zasede) ne plaćaju ništa. Razmotriti etiku sponzorisanja određenih marki i proizvoda (cigarete. koji je povezan sa događajem od značajnog javnog interesa i iskorišćava ovu vezu kroz glavnu promotivnu aktivnost. – Kupovina vremena za advertajzing u okviru emitovanja snimka konkurentskog događaja. Proces donošenja odluka o sponzorstvu Kod kupovine sportskog sponzorstva. Svaki događaj pruža širok spektar mogućnosti za ambush marketing: – Sponzorisanje prenosa događaja. Sponzorstvo i advertajzing Sponzorstvo je više od stavljanja imena sponzora na majicu tima ili obezbeđivanje opreme za sportiste. . – Angažovanje u značajnim nesponzorskim promocijama kako bi se poklopile istovremeno sa događajem. Neophodno je shvatiti obim u kome ljudi vide sponzorstvo i advertajzing kao iskorišćavanje sporta i sticanje profita. neophodno je razmotriti tri ključna pitanja: – Postoji li dovoljan broj potrošača koji su zainteresovani za određeni sport i da li se do njih može doći kroz taj sport? – Da li ovde postoji relevantna i racionalna strateška veza između vlasništva i strategije pozicioniranja marke? – Da li će paket sponzorstva uspešno pružiti i troškovni konkurentski medij i promociono sredstvo? Koraci u sponzorskom procesu treba da obuhvate: određivanje karakteristika proizvoda. Uticaj novih tehnologija na sportskim događajima. alkohol. Sponzori se mogu boriti protiv ambush marketinga minimiziranjem broja kategorija sponzorstva. donošenje odluke. ocenjivanje postignutih rezultata i izgradnja privrženosti. uspostavljanjem veće kontrole nad advertajzingom u toku televizijskih prenosa događaja. Ambush marketing se od strane vlasnika događaja i oficijelnih sponzora smatra kao neetička praksa. od sponzora na sebe. – Ambushers sponzoriše manji element. Iz razloga što sponzorstvo uvećava brigu o odnosu između sporta i komercijalnog poslovanja.

4. – Da li je poznata ličnost korisnik određene marke i dr. publicitet i unapređenje prodaje. – Troškovi sticanja poznate ličnosti. elektronski mediji. sportske čamce. – Zatim se određuju sportovi koji su najpodesniji za taj proizvod. – Nakon toga se identifikuju sportisti iz najpodesnijih sportova koji poseduju imidže koji takođe više odgovaraju imidžu proizvoda. Glavno ograničenje uspešnosti ovakvog vida reklamiranja je u tome koliko se potrošač identifkuje sa osobom (sportistom) koji garantuje i stepen u kome potrošači vide povezanost reklamiranog proizvoda sa aktivnostima lica koje reklamira. rekete tenisera itd. posteri i drugo. – Implicitni model (ja koristim ovaj proizvod). sa onim sportistima sa imidžom koji unapređuje sklad između proizvodnog imidža i endorsmenta. – Model suprezentiranja (sportista se samo pojavljuje sa proizvodom u nekom okruženju). reklamiranje proizvoda od strane poznatih ličnosti. – Imperativni model (vi treba da koristite ovaj proizvod). od strane potrošača. .0 Promocija u sportu Promocija obuhvata advertajzing. Koraci u prikupljanju odgovarajućih informacija su: – Najpre se mora proceniti imidž proizvoda. semafori.1 Promovisanje proizvoda ili usluga od strane poznatih sportista Jedan od razloga za povećanje ovog oblika reklamiranja . Plakatiranje uključuje štampane poruke ili logose identifikujući sponzore ili događaje na sledećim tipovima materijala: zastave. elektronski panoi za slanje poruka. Prilikom selekcije poznate ličnosti koja će biti korišćena za reklamiranje proizvoda koristi se niz kriterijuma među kojima su: – Da odgovara advertajzing ideji. bilbordi i internet. – Da poznata ličnost odgovara ciljnoj audijenciji. Postoje četri stila reklamiranja proizvoda: – Eksplicitni model (ja garantujem za ovaj proizvod). Neophodno je razmotriti stepen u kome postoji povezanost između sporta. kape. majice. ličnu prodaju. onda se tu ističu: plakatiranje. sportiste i proizvoda kao prvi korak u izboru sportiste da reklamira proizvod. Kada se govori o sredstvima koje koriste propagandisti u sportu. bilbordi. – Vrednosti poznate ličnosti. jeste u sve značajnijem interesu potrošača za aktivnosti vezane za sport i dokolicu. štampani mediji. Drugi razlog je u tome što postoji veliki broj poznatih sportista koji su voljni da reklamiraju proizvod jer im to donosi dosta novca i utiče na slavu. Logo se može postaviti na sportske automobile. – Usklađivanje poznate ličnosti i proizvoda.4. – Vrednovanje endorsmenta.

Treća generacija Interneta je potrošački fokusirana i okrenuta spolja. Druga generacija Internet biznisa je dodala novu komponentu elektronsku trgovinu. koordinaciju i ocenu svakog tipa događaja koji je u vezi sa sportom”. Kada je u pitanju sportski događaj postoji ista logika kao u uslužno-profitnom 2 Full-service agencije. iako se jednaka pažnja mora posvetiti kvalitetu usluge koja je suštinska za obezbeđivanje satisfakcije potrošača. Neprofitni specijalni događaj predstavlja jedinstven program za prikupljanja fondova. održavanje i metrika) predstavlja esencijalna razmatranja za uspešan sportski marketing na web sajtu. Koristi interneta su u tome što je jeftiniji i za biznise i za potrošače.Primena interneta u sportskom marketingu Kao medijum. specijalizovane agencije. Uslužno-profitni lanac pomaže menadžerima da lakše planiraju nove investicije za razvoj novog uslužnog nivoa i nivoa satisfakcije. pogodan za svakog ko ima pristup računaru. WWW nudi menadžeru sportskog marketinga revolucionarno marketing sredstvo. Rast sportskog event menadžmenta doveo je do nastanka kompanija i sportskih menadžment i marketing agencija2. koji predstavlja osnovu onoga što se gledaocima svodi na doživljaj. Wendroff ističe sedam ciljeva za uspešan specijalni događaj: – Prikupiti novac – Ažuriranje izveštaja o misiji da se edukuju učesnici – Motivisati članove borda i glavne pokretače – Regrutovati volontere i buduće članove borda – Proširiti organizaionu mrežu – Uključiti organizaciju na tržište – Davanje podrške i nagrada Menadžeri događaja su često preokupirani problemom isporučivanja visoko kvalitetnog programa. cena. 6M (misija. marža. koji unapređuje imidž neprofitnih organizacija u društvu i regrutuje i uključuje volontere. Sadržaj promocionog područja web sajtova se može podeliti na dva područja: – Promocija tima – Web sajt promocija 4. Za razliku od 4p (proizvod. mehanika. sa ciljem postizanja konkurentske prednosti. in-house agencije . marketing. promocija.2 Upravljanje sportskim događajima Event management Graham definiše menadžment sportskog događaja kao ”administriranje. mesto). dobavljače i zaposlene. On ne uključuje samo potrošače već i partnere. Sportski događaji imaju dve značajne potrebne karakteristike-potrebu za nekoliko nivoa profesionalnog menadžmenta i značaj potrošačke usluge. globalan po prirodi i bez vremenskih ograničenja. Internet je stvorio enorman uticaj za kratko vreme. Internet biznis prve generacije je fokusiran na kreiranje Internet prezentacije.

Ključni elementi za izvršenje specijalnih događaja Prema Wendroffu postoje četri ključna elementa koji definišu strukturu specijalnog događaja: – Određivanje ciljeva – Planiranje – Organizacija – Administracija Kada je reč o modelima specijalnih događaja isti autor ističe pet najvažnijih: – Specijalni događaji vezani za širu zajednicu – Aukcije predstavljaju veoma popularne neprofitne specijalne događaje. koji uzima u obzir da troškovi posetilaca i njihovo zadržavanje predstavljaju pokazatelj rasta satisfakcije potrošača. reputaciju i inovativnu sposobnost kao resurse kompanije koji služe za razvoj strategije. druge veze u mreži i sposobnost da se za mrežu steknu specifična znanja koja doprinose njenoj operativnoj efikasnosti. Marketing događaja se može primeniti redom na sve neprofitne programe. . Javni događaji predstavljaju ovaploćenje virtualnih i imaginarnih korporacija. koji je posledica rasta percipiranog kvaliteta dobijenog proizvoda ili usluge na sportskom doađaju. Sam fokus na mrežni identitet je pogodan za analizu javnih događaja. njihova vrednost je zasnovana na njihovom “mrežnom identitetu”. košarkaških. Kada se radi o samim organizacijama koje učestvuju u mreži nekog događaja. Key identifikuje arhitekturu. među kojima se ističe nova arhitektura preduzeća. što predstavlja olakšicu za mnoge mrežne koncepte. teniskih turnira – Događaji vezani za prijem diploma Problemi upravljanja sportskim događajima Poslovni svet trpi sve veći broj promena. – Premijerne galerijske i pozorišne predstave su popularne zato što se mogu lako proizvesti. Marketing i menadžment događaja Profitni marketari marketing definišu kao razmenu roba i usluga za vrednost. Mrežni identitet predstavlja kombinaciju ključnih kompetencija. Neprofitne institucije definišu marketing kao proces koji je dizajniran da proizvede dobrovoljnu razmenu vrednosti između neprofitne organizacije i njenog ciljnog tržišta. Mrežne organizacije su dizajnirane da budu fleksibilne i adaptibilne za okruženje u kome se događaju veoma brze promene. priznanje ili osećaj pogodnosti. – Sportski događaji poput fudbalskih.lancu. kao što je transfer donacija u razmenu za adresirane socijalne potrebe. Definisanje marketinga obično podrazumeva i definisanje spiska zadataka koji treba da budu izvršeni tako da organizacija može da donese odluke o ispravnoj marketing strategiji i nosiocu.

kada se potrošači nalaze u interakciji sa davaocem usluge obuhvata sledeće dimenzije: vremensko trajanje.Mreža javnog događaja Teorija mreže se oslanja na ideje o ključnim kompetencijama. emotivni i intimni uslužni susret . afektivni ili emotivni sadržaj i prostornu blizina davaoca usluge i potrošača. Kada se radi o kompetencijama one se dele na: – Rutine u ponašanju – Tehničke kompetencije – Personalne karakteristike Pet ključnih komponenti emocionalne inteligencije su: – Samosvesnost – Samoregulacija – Motivacija – Empatija – Socijalna veština Uslužni susret u sportu Uslužni susreti ili koncept moments of truth. Moments of truth. Prošireni. označavaju mesto i vreme kada davalac usluge (organizator sportskog događaja) ima mogućnost da demonstrira svom potrošaču (gledaocu) kvalitet svoje usluge.

Emocije su zavisne od prostornog i vremenskog trajanja. odnosi se na stavljanje većeg akcenta na kvantitet u odnosu na kvalitet. kada posluju sa organizacijama i njenim predstavnicima. Istraživanja pokazuju da negativne emocije imaju snažniji utcaj na satisfakciju potrošača u odnosu na pozitivne emocije. Ocene kvaliteta su zasnovane na procesu i na rezultatu usluge. loše fizičke uslove i odsustvo informacija . Različite industrije izmamljuju različite emocije. mada imaju mali ili gotovo nikakav uticaj na isto. a ne na tržišnu orjentaciju. kao i na loše selekcionisan ili neadekvatno osposobljen personal. . Kriterijumi pomoću kojih se meri kvalitet usluge su: – Opipljivost – Pouzdanost – Osetljivost – Sigurnost – Empatija Ono što najčešće dovodi do loših događaja. Sve varijable kvaliteta su emocionalne komponente. Emocionalna vrednost su osećanja koja potrošači doživljavaju. Emocionalna vrednost ima najznačajniji uticaj kada je u pitanju zadržavanje potrošača i zaposlenih. Kvalitet se povezuje sa sposobnošću proizvoda za upotrebu i zasnovan je na zadovoljavanju potreba potrošača. Uloga emocija na satisfakciju i doživljaj potrošača Satisfakcija osim kognitivne sadrži i afektivnu dimenziju bez koje se ne bi mogle objasniti reakcije potrošača.Kvalitet usluge i satisfakcija potrošača sportskog događaja Kvalitet se može definisati kao “poklapanje sa specifikacijama”. škole skijanja. Znanje potrošača utiče na emocionalna stanja. trening kurseva za menadžere – Escapist doživljaji ili oni doživljaji koji se karakterišu bežanjem od stvarnosti – Estetski doživljaji predstavljaju doživljaje u kojima su potrošači uključeni u aktivnost ili okruženje. Doživljaji se mogu posmatrati kroz dve dimenzije: – Nivo participacije potrošača – Povezanost ili odnosi sa okruženjem koji sjedinjuju potrošače Prema ovim kriterijumima doživljaji se mogu podeliti na: – Zabavne doživljaje koji predstavljaju onu vrstu doživljaja koju većina ljudi smatra zabavom ili razonodom – Obrazovne doživljaji koji se odnose na pohađanje časova. pre na proizvodnu. Percipiran kvalitet predstavlja poređenje između očekivanog i doživljenog kvaliteta. Obe definicije se mogu posmatrati kroz percipiran kvalitet od strane potrošača. Satisfakcija potrošača će se dogoditi kada se percipirani kvalitet poklapa sa očekivanim kvalitetom. Imidž i satisfakcija potrošača su od izuzetne važnosti za privlačenje novih potrošača i stvaranje distinkcije između uslužnih kompanija.

socijalna interakcija Pet ključnih principa za dizajniranje doživljaja koji se pamte su: – Dati ime doživljaju – Harmonizirati impresije sa pozitivnim znakovima – Eliminisati negativne znakove – Napraviti miks koji se pamti – Uključiti svih pet čula 4. participacija potrošača. galama. Stadioni su slični arenama. jer to utiče koliko dugo žele ostati u facility i da li. socijalna prihvaćenost sporta i dr. Prošlo iskustvo. potrošači (posetioci i sponzori) su suočeni sa tri različita koraka u procesu sportske potrošnje: – Dolaženje do sportskog facility. Arene su zatvoreni facility koji su domaćini sportskih i zabavnih događaja. Servicescape ili fizički uslužni ambijent sportskog objekta Percipirani kvalitet servicescape (ambijent u kome se pruža usluga) može igrati značajnu ulogu u određivanju satisfakcije potrošača.3 Upravljanje sportskim objektima Priroda sportskih objekata Kada se radi o sportskim uslugama koje su vezane za sportske objekte (facility). ili ne. ali su oni otvoreni ili su facilites sa kupolama. Arene i stadioni predstavljaju primarna mesta za profesionalne i amaterske sportske događaje. muzika. nameravaju ponovo da dođu.Tri ključne dimenzije prema kojima se doživljaji razlikuju od proizvoda i usluga su: uticaj organizacije u toku potrošačeve upotrebe okoline. – Biti uslužen u sportskom objektu. temperatura. – Boravak u i oko sportskog facility. ambijentalni uslovi. .

vrednovanja i procenjivanja dizajna arhitekture i dekora servicescape. .Estetska vrednost Estetska vrednost je doživljaj koji je izveden iz percipiranja.

Sportske organizacije koriste različite propagandne strategije za promenu verovanja. afektivnih i bihejviorističkih reakcija: Brooks i Lindenfeld su izdvojili šest kategorija simbola koji su povezani sa upotrebom facilities od strane potrošača. temperatura. Afektivne reakcije se odnose na individualna osećanja i emocije koje su stvorene u kontaktu sa individuom. komfor sedenja i elektronska oprema i displey. mestom ili stvari. koja su stvorena u kontaktu sa individuom. Vizuelni elementi se mogu posmatrati kroz elemente dizajna (oblik i prostor) i osećajne elemente (svetlo. mestom ili nekom stvari. kognitivnih. koji su organizovani pomoću principa dizajna. Psihološke reakcije se odnose na promene u psihološkom stanju pojedinca. čistoća. usled kontakta sa licem. ubeđenje. boja i tekstura). ritam i simetrija. kvalitet vazduha i blještavo svetlo. Dizajn sportskog objekta i njegov uticaj na ponašanje gledalaca i potrošača Dizajn se može definisati kao niz vizuelnih elemenata.Psihologija sportskog objekta Prilikom planiranja dizajna uslužnog ambijenta. Servicescape ima pozitvan uticaj na kupovne namere potrošača i njihovu želju da ostanu na sportskom događaju. osećanja i reakcije. Dimenzije ambijenta koje utču na percipirani kvalitet usluge u sportskom događaju su: Estetika facility. kako bi se stvorila estetska vrednost. . pristupačan raspored. Ambijentalni uslovi su buka. Odnos između psiholoških. ili da bi se smanjio osećaj zastrašenosti. – Starosni pokazatelji – Kardiovaskularni pokazatelji – Pokazatelji atletizma – Socio-ekonomski pokazatelji – Pokazatelji telesnog sastava – Pokazatelji roda Mnogi ljudi se osećaju zaplašenim kada koriste facilities. Što se tiče ubeđenja i osećanja ona se mogu identifikovati kao: – Spoznajna – Emotivna – Psihološka Kognitivne reakcije na uslužni ambijent odnose se na strukturu individualnog znanja i ubeđenja. mestom ili stvari. Prema vizuelnoj umetnosti i arhitekturi postoje tri principa dizajna: proporcija. neophodno je imati u vidu ambijentalne stimulanse.

– Estetika-kao sa svakim delom arhitekture. rad. trajanje i učestalost događaja. Uloga boje i svetla u sportu Osvetljenje često predstavlja ključni elemenat u dizajniranju ambijenta u kome se odvijaju uslužni događaji. – Priroda aktivnosti koja se odvija-vrsta sporta. bojom i svetlom. televizijska prava i sponzorstvo. – Vidljivost i – Okolina. – Pristup i linija vidljivosti za potrošače koji su fizički onesposobljeni. Najneposredniji uticaj na zadovoljstvo sportskog potrošača sportskim servicescapeom ima nivo doživljene uzbuđenosti potrošača. neophodno je uzeti u obzir sledeće faktore: – Dnevna svetlost. parkinga i od kupljenih roba i usluga Tri najveća izvora prihoda su: ulaznice. oni se odnose na sledeće: – Lakoća pristupa i izlaza. donatorstvo – Prihodi od ulaznica. dizajn sportskog facility zahteva bavljenje oblikom. Novi izvori prihoda . – Boja. – Percepcija zadatka kojeg davalac usluge izvršava. Faktori koji utiču na prihvatljivu dužinu putovanja na sportske događaje: demografski. Prilikom dizajniranja osvetljenja. opšti porez na promet – Korporativno sponzorstvo. barova i dr. najbolje je da se nalazi pored glavnih autoputeva i masovnog saobraćaja. kroz smanjenje dužine redova. promenljivi ukusi potrošača.Dizajn i raspored predstavljaju ključne elemente satisfakcije potrošača. Kada se govori o ključnim aspektima dizajna facility. Sportski objekti moraju biti povezani sa svojim okruženjem putem: – Dizajna – Politike – Osećaja sigurnosti Finansiranje sportskih objekata Postoji nekoliko vrsta raspoloživih izvora finansiranja izgradnje i renoviranja facility: – Izdavanje obveznica – Takse na imovinu. percepcija kvaliteta. – Lokacija i dizajn usluga hrane.. Problemi lokacije sportskih objekata Sportski facility treba da bude dostupan. Tradicionalni izvori prihoda (prihodi od ulaznica i koncesije). – Fleksibilna nasuprot posvećenoj upotrebi-višestruka namena facility. Povezanost između lokacije sportskog objekta i mesta distribucije sponzora. emocionalna privrženost. veličinom. – Mogućnosti za upravljanje i kontrolu mase.

kognitivan proces koji obrađuje pamćenje. iskustveni. Definicija ponašanja potrošača u sportu uključuje elemente procesa donošenja odluka. atributi poverenja) – Strategijski odgovori na teškoće vrednovanja usluga . PREKUPOVNA FAZA obuhvata: – Svesnost potrebe ili prepoznavanje problema – Traženje informacija – Interni izvori. obrazovni doživljaji. 4. okrećući se uslugama. Zabavni doživljaji.4 Ponašanje potrošača u sportu Savremeni potrošači. Segmentacija tržišta-Usmeravanje napora na prave potrošače Ko su naši kupci i kako se treba odnositi prema njima? Segment se može opisati kao grupa koju čine sadašnji ili potencijalni kupci koji dele zajedničke karakteristike. razmišljanje. Savrmeni potrošači su sve više hedonistički orjentisani. Osnovna podela sportskih potrošača je na učesnike i gledaoce (publiku). Eksterni izvori – Nivo angažovanosti potrošača. Proces donošenja odluka je složen. Vrste procesa odlučivanja: rutinsko rešavanje problema. ekonomije doživljaja. u svojoj strukturi potrošnje sve više zanemaruju fizička dobra. a u poslednje vreme i “ doživljajima”. Proces kupovine usluga Proces kupovine predstavlja postojanje faza kroz koje potrošači prolaze kada biraju. obradu informacija i donošenje vrednosnih sudova. troše i vrednuju uslugu. licenciranje sedišta. faza uslužnog susreta i postkupovna faza. koji postaju sve popularniji koncept u marketingu kroz razvoj tzv. Ovaj proces čine tri odvojene faze: prekupovna faza. Doživljaji se kroz tri dimenzije razlikuju od proizvoda i usluga: Uticaj organizacije u toku potrošačeve upotrebe okruženja. Dve široke varijable se koriste u podvlačenju razlike između segmenata: – Karakteristike korisnika – Ponašanje korisnika Nakon vrednovanja različitih segmenata na tržištu firma treba da usmeri svoje marketing napore na jedan ili više ciljnih segmenata koje će se dobro uklopiti sa mogućnostima i ciljevima firme.(luksuzna sedišta. učešće potrošača i društvena interakcija. usled povećanja životnog standarda i slobodnog vremena. ponašanje u kupovini ili obrasce potrošnje. reklamiranje imena firme. od kojih svaka sadrži dva ili više koraka. situacioni faktori – Vrednovanje alternativa – Kontinuum proizvodnih atributa (traženi. Dva čoveka ne mogu imati iste doživljaje zato što je svaki rezultat interakcije između pruženog događaja i pojedinačnog stanja uma. licenciranje). korporativno sponzorstvo. ograničeno rešavanje problema. escapist doživljaji i estetski doživljaji. potrebe. produženo rešavanje problema.

Kriterijumi rangiranja (marka. predviđeni nivo i zona tolerancije. spremnosti potrošača da oproste – Kvalitet usluge i satisfakcija potrošača – SERVQUAL-opipljivost. potrebe. kognitivno učenje.željeni (idealni) nivo usluge. – Kako potrošači vrednuju uslužnu performansu – Kako percipirani kvalitet utiče na satisfakciju – Percipirani kvalitet usluge samo je jedna komponenta satisfakcije – Satisfakcija dovodi do lojalnosti potrošača. iskustvo.– – Pravila odlučivanja (jednostavna. – Očekivanja. pozitivnog word-of-mouth. stil. nevezana. kvalitet. sigurnost. face to face kontakt. atmosfera. angažovanost potrošača – Odluka o bavljenju određenim sportom – Oprema koja je potrebna za učešće u nekom sportu. uslužni odnos. složena. empatija – Uticaj emocija na satisfakciju potrošača – Emocije – reaktivne i ciljno usmerene – Pozitivne. iskustvo – Učenje – Učenje kroz ponašanje (instrumentalno uslovljavanje). osetljivost. lokacija sportskog objekta. negativne emocije Faktori koji utiču na ponašanje potrošača učesnika u sportu Psihološki ili interni faktori – Ličnost – Da li će potrošač učestvovati u sportu? – izbor sporta – Motivacija – Zašto ljudi učestvuju u sportovima? – Koje koristi traže od učešća u sportu i koje potrebe time zadovoljavaju? – Razumevanje potreba potrošača – Vrste potreba – Percepcija – Privlačenje pažnje od strane marketara. boja – Uslužno osoblje – Pomoćne usluge – Drugi potrošači POSTKUPOVNA FAZA – Potrošači vrednuju kvalitet usluge i njihovu satisfakciju/nezadovoljstvo uslugom. osvetljenje. imidž). cena usluge. FAZA USLUŽNOG SUSRETA – Uslužni susret. prihvatljiv nivo. vezana. društveno učenje . stavovi. performansa. cena. leksikografska). satisfakcija – Komponente očekivanja. pouzdanost.

ekonomska vrednost. dohodak. lokalni. eustres. godine starosti. potreba za grupnim povezivanjem. verovanja. požrtvovani. vrednosti – Društvena klasa – Zanimanje. nekontrolisani faktori – – – Faktori konkurencije – Direktna i indirektna konkurencija sportskom događaju Demografski faktori – Populacija. gledaoci koji prate događaje putem medija. tradicija i simboli koji su distribuirani između ljudi i prenose se sa pokolenja na pokolenje – Komponenta učenja.povremeni. zanimanje Faktori stadiona – Starost stadiona. udobnost sedenja i čistoća stadiona – Koraci u procesu sportske potrošnje – Povezanost sportskih objekata sa okruženjem putem dizajna.fanatični. nefunkcionalni Faktori koji utiču na prisustvo sportskom događaju – Faktori motivacije sportskih navijača – Smopoštovanje. pol. zabava. afektivna. Gledaoci koji posećuju sportske događaje. bihejvioralna komponenta stava Društveni ili eksterni faktori – Kultura – Naučene vrednosti. politike i osećaja sigurnosti Značaj sporta za zajednicu odnosno društvo – . jezik. nivo obrazovanja. beg od svakodnevice. porodica – Atraktivnost igre – Ekonomski faktori – Kontrolisani.Navijači. model socijalizacije potrošača. obrazovanje-odrednice društvene klase – Referentne grupe – Porodica – Promene u odnosu na tradicionalne uloge Situacioni faktori – Fizičko okruženje – Društveno okruženje – Vreme – Razlozi za bavljenje sportom ili određivanje zadatka – Prethodna stanja – Razumevanje gledalaca kao potrošača Gledaoci i učesnici. estetika.Stavovi – Kognitivna. pristup stadionu. estetika.

. srednja identifikacija..................................23 4...... sposobnost pojedinca...................................................................7 2...................................................................8 2...................................................0 Promocija u sportu......14 4..– Društvena solidarnost......................................3 Problemi sportskog marketinga.................................................................4 1...............1 1................................2 Sportski potrošači........................................1 Definicija marketing strategije.....................................................................................3 Upravljanje sportskim objektima...................0 Elementi sportskog marketing miksa............................. prošlo uzbuđenje...22 4..................... društvena jednakost...............................6 2.................... poslovne mogućnosti – – Sportska uključenost Identifikacija navijača – Lično obavezivanje i emocionalno uključivanje potrošača u odnosu na sportsku organizaciju – Odgovori menadžera – Niska identifikacija.......................................................2 Upravljanje sportskim događajima......3 Uloga i značaj imidža u sportskom biznisu.............................................2 Definicija marketinga u sportu................................................................ svest o zdravlju...................................................................................9 2.........31 .......................27 4......... izuzetna dostignuća.....................................1 Etika u sportskom sponzorstvu.....22 4.11 3........................................4 Ponašanje potrošača u sportu......... visoka identifikacija – Koristi za menadžere Sadržaj: 1..................0 Sportsko sponzorstvo...................................................2 1..................................... javno ponašanje.1 Promovisanje proizvoda od strane poznatih sportista............................................................................................13 3...............1 Sportski proizvod...............................0 Definicija marketinga.......................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->