SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

............................................. 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu .................. 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ......................................................................................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ..................... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada . 18 3 .........................

1. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. 4 . UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda.

ENERGETSKI PREGLED [1. Ministarstvo zaštite okoliša. 5 .2] Po definiciji. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3.2. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.

analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. 6 . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. grijanje.energetsko. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. 2.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije .završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . hlađenje.

te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . prema stvarnim klimatskim podacima.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). . . . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. odgovorne osobe. .2. . rasvjeta.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. .u sustavima klimatizacije. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. . u skladu s HRN EN 13790. . .analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. praonica i dr.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. hlađenja.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. mjerenje toplinskog otpora.). . mogu se provoditi potrebna mjerenja: .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. grijanja. .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. uređaji i ostala trošila. financiranje troškova za energiju. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. . 7 . .analizu sustava regulacije i upravljanja. ventilacije.

troškovi montaže i demontaže.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. .[2]: . . .održavanje.poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. .troškovi puštanja u pogon.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . tCO2). kWh. . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . . .koliki je period povrata investicije. uređaji i ostala trošila. . .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].2.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta.koliki su investicijski troškovi.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: .potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . troškovi projektiranja.specifikaciju opreme i radova. 8 . . . vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).

treba osim ušteda same vode. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1.2. primjerice. eventualne utjecaje na druge podsustave. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. i sl). Kod opisa mjere i njenog vrednovanja.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. troškove eksploatacije i održavanja i sl. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. ali mogu imati bitne financijske uštede. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. grijanje. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. procjenu investicije. kWh/m 2 prostora). osim uštede energije a time i emisija u okoliš. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. za svaku opisanu mjeru potrebno je. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. na način prikladan pojedinoj mjeri. Kod mjera na području potrošnje električne energije. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. Također. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. 9 . uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl.

kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 60.000 2.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 8.720. 10 . S druge strane.kotlovi).000 160. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 5.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.30 120.000 500.90 3 Zamjena prozora 2.000 0. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.500.000 50.30 170.000 670.000 2.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.60 500. stambene i nestambene zgrade). Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 15. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].

prisilna s povratom topline) 11 .4. ulica. 2.nd. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. 1. Također. kako je prikazano u tablici 2. 3. Q“H. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.4. PODACI O ZGRADI 2.3.2. kućni broj. stavka 2. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.4.5. 2. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.2. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. 4.2. PECZ. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. prisilna bez povrata topline. KLIMATSKI PODACI 3. etažno. 1. centralno. centralno.3. 1. 2. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 3. 4.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. 4.4.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 4.5.2. 1.1.3.1. način grijanja zgrade (lokalno. 2.1.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.5.6.1. 4.3. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 3.2. etažno.

11. specifično.12.7. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH. 5. 5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. 5.1. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.2. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. 5. 5. QH.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.10. 5. 5.8. ukupno.3.6. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5. 4. 5.8.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. QW.9.5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.7.4.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). 6.4. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.

energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . Novelacija Direktive 2002/91/EC. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.: . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.poslovne zgrade .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.3.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .višestambene zgrade . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: . Za potrebe izračuna.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . kao npr.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .obrazovne zgrade 13 . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. zamjeni ili nadogradnji .obiteljske kuće različitih načina gradnje . tehničke sustave zgrade pri ugradnji.

ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.sportski objekti . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti. 3.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .energetski pregledi zgrada .zgrade veleprodaje i maloprodaje . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. 14 ..hoteli i restorani .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.ostale vrste zgrada koje troše energiju. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.bolnice .energetskog pregleda zgrade .

zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. energetsko certificiranje novih zgrada. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . od A+ razreda s najmanjom. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. izdavanje i važenje. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . sadržaj i izgled energetskog certifikata. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C.određivanja energetskog razreda zgrade i . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. tablica 3. 15 .izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. za zgrade javne namjene.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. iznajmljuju ili daju na leasing. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. energetske razrede zgrada.

Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: . 16 .radionice.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. iznajmljuju ili daju na leasing.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. proizvodne hale.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .

normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. Druga stranica sadrži klimatske podatke. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa.

3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .

održavanja. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. provođenja energetskih pregleda zgrade. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. strojarske ili elektrotehničke struke. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva.4. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. stručnog nadzora građenja. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. strojarske ili elektrotehničke struke. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. te uspješno završen Program osposobljavanja. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. 4. 19 . odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. građevinske. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi.

uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . s centralnom pripremom potrošne tople vode. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. 20 . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . centralnim rashladnim sustavima. hlađenja.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. rashladna postrojenja.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.Ovlaštenje se izdaje za: .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.

Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb.. sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Ruđera Boškovića bb) 21 . Vukovarska 58) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. Lučića 5) .Fakultet elektrotehnike. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. Ulica grada Vukovara 271) . te periodičkog stručnog usavršavanja.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. Mile Budaka 1) .Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Savska cesta 163) .o.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: .Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka.Brodarki institut d. Kačićeva 26) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011.o. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. 4. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. Berislavićeva 6) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Dr. veleučilišta. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) .Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.

Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Osnove energetike i fizike zgrade .Izrada izvješća.Priprema podataka. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Tehnička regulativa .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Sustavi grijanja . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.

elektrotehnički dio tehničkog sustava. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: .Priprema podataka.Izrada izvješća.Izvješća o energetskom certificiranju .Sustavi grijanja.sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Promjena građevno-tehničke regulative .Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . hlađenja i ventilacije .Stručno usavršavanje. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. 23 .Tehnička regulativa . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.

24 . Također. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. godine. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje.5. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. može se zaključiti da energetsko certificiranje. odnosno energetski certifikat. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020.

Priručnik za energetske savjenike. dr. prof. V.sc. B. S. D. [3] mr. Branimir Pavković.sc. mr.dr. Zagreb travanj 2011. 2010. Damir Dović. 25 . prof. Švaić.sc.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. prof. Zanki. Dović. Srećko Švaić. Urednici: prof. dr. travanj 2011.sc. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. dr.dr.sc.sc.sc. 18/06/2010) [7] http://www. Urednica: dr.mzopu. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.sc. doc. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. Hrs Borković.dr. Ivanka Boras. (Official Journal L 153.sc. Mladen Andrassy. MZOPUG.sc. LITERATURA [1] Prof.htm. Igor Balen. Dražen Lončar. Vlasta Zanki.sc. B.dr.sc.sc. doc. mr. Vlasta Zanki. Željka Hrs Borković. V. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.dr. Energetski institut Hrvoje Požar. doc. dr.aspx?id=8413.hr/default. Suĉić. Zagreb 2008.sc.sc. dr.dr. Branimir Pavković. [5] [6] http://www. prof.sc.dr.sc.mzopu.sc.dr. V.sc. prof. Soldo. [4] mr. FER. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). lipanj 2009. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).dr.6. Boris Sučić. Bukarica.dr. Kristian Lenić. travanj 2011. Vladimir Soldo. Ž. 7.sc. Sučić.

također je različit. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja.7. Modul 1 i Modul 2. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. Samim time. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. energetski pregled. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. Osim prema starosti zgrade. 26 .