SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

.......................................... 18 3 ........ 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..............................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera .... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada .......................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata .................................................................................. 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ........................

1. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. 4 . čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata.

metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.2. ENERGETSKI PREGLED [1. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade.2] Po definiciji. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. 5 . Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. Ministarstvo zaštite okoliša.

osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 6 . ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].energetsko.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. hlađenje.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . grijanje. 2.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.

.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. . kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. hlađenja. mjerenje toplinskog otpora. . odgovorne osobe. .2.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. . .u sustavima klimatizacije. rasvjeta. praonica i dr. u skladu s HRN EN 13790.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu sustava regulacije i upravljanja.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. mogu se provoditi potrebna mjerenja: . . uređaji i ostala trošila. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. 7 . grijanja. . prema stvarnim klimatskim podacima. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. ventilacije.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. financiranje troškova za energiju. .). .

. . 8 . uređaji i ostala trošila.troškovi puštanja u pogon.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . . .[2]: . .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . troškovi projektiranja.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. . .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .koliki je period povrata investicije. .održavanje. . . tCO2).koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. . vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).2.koliki su investicijski troškovi.specifikaciju opreme i radova. .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. kWh. troškovi montaže i demontaže.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. .

osim uštede energije a time i emisija u okoliš. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. i sl). prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. primjerice. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. 9 . dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. ali mogu imati bitne financijske uštede. grijanje. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. Kod mjera na području potrošnje električne energije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. na način prikladan pojedinoj mjeri. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. treba osim ušteda same vode.2. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. procjenu investicije. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. eventualne utjecaje na druge podsustave. za svaku opisanu mjeru potrebno je. Također. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. troškove eksploatacije i održavanja i sl. kWh/m 2 prostora).

30 120. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. 10 . pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].000 2.500.60 500.000 50.000 15.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 500.30 170.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 5. stambene i nestambene zgrade).000 0.720.000 160. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. S druge strane.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 8.000 60. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 2.90 3 Zamjena prozora 2.kotlovi).000 670.

2. 3. 2. 4.4.4. 4. 3. 4. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. stavka 2.2. 2.4. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.1. etažno. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. PECZ. Također.1. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.nd. KLIMATSKI PODACI 3. 1. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 1. 1. prisilna s povratom topline) 11 . ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. prisilna bez povrata topline.3. centralno. etažno.3. centralno.3. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.5.2. kako je prikazano u tablici 2. 2. način grijanja zgrade (lokalno. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.4.5.2. 2. 1.6.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. Q“H.3. ulica. 4.5.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.1. kućni broj.2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. PODACI O ZGRADI 2. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. 3.1. 4.

5.8. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.1.8.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.12.10.4. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). 5. 6.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.7. QW. QH.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode.2. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH. 5. ukupno.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. 4.7. 5. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.3.9. 5.11.4. 5. 5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.6. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. 5. specifično. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .

: . donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. Novelacija Direktive 2002/91/EC. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.obrazovne zgrade 13 .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . Za potrebe izračuna. zamjeni ili nadogradnji . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .3.višestambene zgrade .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .obiteljske kuće različitih načina gradnje .poslovne zgrade . tehničke sustave zgrade pri ugradnji. kao npr.

odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. 3. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .hoteli i restorani .vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .energetski pregledi zgrada . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.bolnice .zgrade veleprodaje i maloprodaje . 14 . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .sportski objekti . Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .energetskog pregleda zgrade . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.

sadržaj i izgled energetskog certifikata. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . energetske razrede zgrada. od A+ razreda s najmanjom. tablica 3.određivanja energetskog razreda zgrade i . zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. iznajmljuju ili daju na leasing.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. energetsko certificiranje novih zgrada. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. za zgrade javne namjene. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. izdavanje i važenje. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . 15 .Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: .obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku.

u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe . 16 .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade . iznajmljuju ili daju na leasing.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.radionice.zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . proizvodne hale. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .

a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Druga stranica sadrži klimatske podatke. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.3.

stručnog nadzora građenja. građevinske. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. strojarske ili elektrotehničke struke. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. 4. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. strojarske ili elektrotehničke struke. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. te uspješno završen Program osposobljavanja. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. 19 . Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora.4. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. održavanja. provođenja energetskih pregleda zgrade.

s centralnom pripremom potrošne tople vode. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . centralnim rashladnim sustavima. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . hlađenja.Ovlaštenje se izdaje za: .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. 20 . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . rashladna postrojenja.

a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.o. Ruđera Boškovića bb) 21 . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Fakultet elektrotehnike. Lučića 5) . U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. Mile Budaka 1) .Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb.Brodarki institut d.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Berislavićeva 6) .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Vukovarska 58) . sastoji se od Modula 1 i Modula 2.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. Ulica grada Vukovara 271) . Savska cesta 163) .U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.o. Kačićeva 26) . 4. veleučilišta.. Dr.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. te periodičkog stručnog usavršavanja.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka.

osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Sustavi grijanja .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Osnove energetike i fizike zgrade .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Izrada izvješća.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Priprema podataka. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Tehnička regulativa .

Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: .Stručno usavršavanje.Priprema podataka.Promjena građevno-tehničke regulative . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava. 23 . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.Sustavi grijanja. hlađenja i ventilacije .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda.sustava zgrade. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Izvješća o energetskom certificiranju . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Tehnička regulativa .Izrada izvješća.

U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. godine. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. 24 .5. odnosno energetski certifikat. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. Također. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. može se zaključiti da energetsko certificiranje. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade.

aspx?id=8413.hr/default. Boris Sučić.dr. Urednica: dr.dr. Zagreb 2008. doc. FER. (Official Journal L 153.6. Vlasta Zanki. B. 7. dr. Sučić. dr. prof.dr. dr.sc. doc.dr.sc. travanj 2011.sc.sc.sc. Branimir Pavković. prof. Mladen Andrassy. prof. Srećko Švaić. 25 . Željka Hrs Borković. Bukarica.sc. LITERATURA [1] Prof. Zanki.dr.sc. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. V. prof.sc. MZOPUG. 2010. D. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). lipanj 2009.sc.dr.dr. [4] mr.sc. Suĉić.sc. Urednici: prof. Ivanka Boras. Švaić. Dražen Lončar. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. V.dr. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast).sc.sc. Vlasta Zanki. Kristian Lenić. Hrs Borković.dr.sc. dr. dr.dr. Branimir Pavković. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.mzopu. [5] [6] http://www. [3] mr. Zagreb travanj 2011. mr. doc. 18/06/2010) [7] http://www. travanj 2011.sc. Ž. S.sc.sc.htm. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.mzopu. Vladimir Soldo.sc. Dović.sc. V. B. mr.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. Soldo. Priručnik za energetske savjenike. prof. Energetski institut Hrvoje Požar.sc. Damir Dović. Igor Balen.

energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. također je različit. energetski pregled. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Osim prema starosti zgrade. Samim time. Modul 1 i Modul 2. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. 26 .7. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful