SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

........................................................................ 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .............................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ............................. 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ......................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ........................................ 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ........ 18 3 .............

Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.1. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. 4 . koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade.

Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati.2. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti.2] Po definiciji. Ministarstvo zaštite okoliša. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. ENERGETSKI PREGLED [1. 5 . energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3.

koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . grijanje. 6 . hlađenje.energetsko. 2. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade .završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje .

u skladu s HRN EN 13790. . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. hlađenja. praonica i dr.). .izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. . grijanja. financiranje troškova za energiju.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . .analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. uređaji i ostala trošila.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. .analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.analizu sustava regulacije i upravljanja. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. ventilacije. . odgovorne osobe. prema stvarnim klimatskim podacima.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. mjerenje toplinskog otpora.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. .2. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. 7 . . . . rasvjeta.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.u sustavima klimatizacije.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. mogu se provoditi potrebna mjerenja: .

2. .troškovi puštanja u pogon.održavanje. troškovi montaže i demontaže. . tCO2). .mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . uređaji i ostala trošila. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . .potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. .koliki su investicijski troškovi.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. troškovi projektiranja.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.koliki je period povrata investicije. .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. . . kWh. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). . 8 . .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. .[2]: . .specifikaciju opreme i radova.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.

prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava.2. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. eventualne utjecaje na druge podsustave. grijanje. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. treba osim ušteda same vode. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. i sl). ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. Također. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. na način prikladan pojedinoj mjeri.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. primjerice. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. troškove eksploatacije i održavanja i sl. ali mogu imati bitne financijske uštede. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. za svaku opisanu mjeru potrebno je. Kod mjera na području potrošnje električne energije. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. kWh/m 2 prostora). procjenu investicije. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. 9 . Kod opisa mjere i njenog vrednovanja.

Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.000 500.000 8.30 120.000 670.90 3 Zamjena prozora 2. stambene i nestambene zgrade). S druge strane.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 2.000 50.000 5.500.30 170.000 60.kotlovi). u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.60 500.000 0.720.000 160. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2]. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 15.000 2. 10 .

PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. 4. centralno. 4. 1.3. 3.1. 2. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.1. kako je prikazano u tablici 2. etažno. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 4.4. ulica. kućni broj. 2. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.5.6.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade.2. 3.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. Također. KLIMATSKI PODACI 3.3.1. 4.4.1.2.nd. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna.2.4.5. 4. centralno.2.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. 1. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. Q“H. PODACI O ZGRADI 2. prisilna s povratom topline) 11 .3.2. način grijanja zgrade (lokalno. prisilna bez povrata topline. 2. stavka 2.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. PECZ.4. 1. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.5. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. 2. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. 1.3. etažno. 3.

5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).5. 5. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . 5. 6. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. 5.7.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. 4. ukupno. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode.12. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5.3. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.10.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).8. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.6.11. 5.7. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.1. 5. 5.8. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. QW.2.4.4.9. QH. specifično. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.

nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .3. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.obrazovne zgrade 13 . Novelacija Direktive 2002/91/EC.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .: . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.višestambene zgrade .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: . dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. tehničke sustave zgrade pri ugradnji. kao npr.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. zamjeni ili nadogradnji .obiteljske kuće različitih načina gradnje . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.poslovne zgrade . Za potrebe izračuna.

Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.zgrade veleprodaje i maloprodaje .sportski objekti .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .bolnice .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.hoteli i restorani . 14 . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.energetski pregledi zgrada . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.ostale vrste zgrada koje troše energiju. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.energetskog pregleda zgrade . 3.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .

obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. energetsko certificiranje novih zgrada. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . izdavanje i važenje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. 15 . vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. energetske razrede zgrada. iznajmljuju ili daju na leasing. sadržaj i izgled energetskog certifikata. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. tablica 3. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi).Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: .određivanja energetskog razreda zgrade i . za zgrade javne namjene. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. od A+ razreda s najmanjom.

zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje . 16 .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . proizvodne hale. iznajmljuju ili daju na leasing.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .radionice.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .

Druga stranica sadrži klimatske podatke. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1].Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade.

3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .

održavanja. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. 19 . stručnog nadzora građenja. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. provođenja energetskih pregleda zgrade. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. 4. strojarske ili elektrotehničke struke. građevinske. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. strojarske ili elektrotehničke struke. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske.4. te uspješno završen Program osposobljavanja. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok.

s centralnom pripremom potrošne tople vode.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.Ovlaštenje se izdaje za: . sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . rashladna postrojenja. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. hlađenja. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. 20 . sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. centralnim rashladnim sustavima.

Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Brodarki institut d.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Ruđera Boškovića bb) 21 . Savska cesta 163) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Dr. Kačićeva 26) . sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. te periodičkog stručnog usavršavanja.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.o. Berislavićeva 6) . Mile Budaka 1) .U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.o. Lučića 5) .Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. veleučilišta. Ulica grada Vukovara 271) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. 4. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Vukovarska 58) . Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Fakultet elektrotehnike.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb..

fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Sustavi grijanja . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Tehnička regulativa .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Osnove energetike i fizike zgrade .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Priprema podataka.Izrada izvješća.

Izvješća o energetskom certificiranju . elektrotehnički dio tehničkog sustava. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Tehnička regulativa .Stručno usavršavanje. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda.Promjena građevno-tehničke regulative . 23 . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . hlađenja i ventilacije . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .Izrada izvješća.Sustavi grijanja.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Priprema podataka. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.sustava zgrade.

smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. 24 . Također. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. odnosno energetski certifikat. može se zaključiti da energetsko certificiranje. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada.5. godine. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja.

V. Suĉić. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. Sučić. B.sc.aspx?id=8413. dr.dr. Ž.sc. doc. Damir Dović. lipanj 2009. prof. 7.sc. [3] mr. LITERATURA [1] Prof. Bukarica. 18/06/2010) [7] http://www.sc.sc. Švaić. mr. travanj 2011. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Branimir Pavković. dr.dr. Vlasta Zanki. Dražen Lončar. Vladimir Soldo.sc. dr. Ivanka Boras. Mladen Andrassy. Boris Sučić. Igor Balen.dr. Vlasta Zanki.dr. Energetski institut Hrvoje Požar. doc. S. dr. Soldo.sc. (Official Journal L 153. Branimir Pavković.sc.sc.sc. [5] [6] http://www.dr. travanj 2011.htm.dr. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.dr.sc. V.sc. MZOPUG. FER.sc.dr. B. Urednici: prof.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.sc.hr/default. Zagreb 2008.sc.sc.dr. dr. Srećko Švaić.mzopu. Zanki. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. prof. [4] mr.sc. 2010. prof.mzopu. prof. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. Urednica: dr. doc. D. Kristian Lenić. 25 .sc.sc. Dović.6. Željka Hrs Borković. Hrs Borković.dr. Priručnik za energetske savjenike. V. mr.sc. Zagreb travanj 2011. prof.

zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. Samim time. također je različit. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. Osim prema starosti zgrade. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. energetski pregled.7. 26 . odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Modul 1 i Modul 2. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful