P. 1
Energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada

|Views: 55|Likes:
Published by Goran Goltes
Diplomskki rad
Diplomskki rad

More info:

Published by: Goran Goltes on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

........... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata .................................................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ........................................................................................... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ............................. 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ................... 18 3 ...POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ...........

Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU.1. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. 4 .

prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. Ministarstvo zaštite okoliša. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju.2] Po definiciji. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. 5 . namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati.2. ENERGETSKI PREGLED [1. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.

analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. grijanje.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . 2.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . hlađenje.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.energetsko. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 6 .

.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. uređaji i ostala trošila. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. mjerenje toplinskog otpora. . te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).analizu sustava regulacije i upravljanja.2. .u sustavima klimatizacije. . u skladu s HRN EN 13790. hlađenja. grijanja. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. . .).obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. financiranje troškova za energiju.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . praonica i dr.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. 7 . prema stvarnim klimatskim podacima.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. rasvjeta. ventilacije. odgovorne osobe.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. . . . .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. mogu se provoditi potrebna mjerenja: . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. .izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji).analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade.

poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.[2]: . . .održavanje.2. troškovi projektiranja.koliki su investicijski troškovi. . . troškovi montaže i demontaže.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. . .koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. tCO2). . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. .troškovi puštanja u pogon. 8 .koliki je period povrata investicije.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. uređaji i ostala trošila. kWh.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].mjere uz male troškove i brzi povrat investicije .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora.specifikaciju opreme i radova. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. . .

podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. kWh/m 2 prostora). dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. treba osim ušteda same vode. troškove eksploatacije i održavanja i sl. Također. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede.2. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. 9 . i sl). za svaku opisanu mjeru potrebno je. primjerice. grijanje. ali mogu imati bitne financijske uštede. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. Kod mjera na području potrošnje električne energije. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. eventualne utjecaje na druge podsustave. na način prikladan pojedinoj mjeri. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. procjenu investicije.

Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.kotlovi).000 2.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.60 500.000 2.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 50.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 5.000 670. S druge strane.90 3 Zamjena prozora 2. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. stambene i nestambene zgrade). kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. 10 .000 500.30 170. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 15.000 160.720.500.30 120. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].000 0.000 60.000 8.

stavka 2.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. 4. 2. 3. 4. etažno. 3. KLIMATSKI PODACI 3.2.3.5. PECZ.2. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. Q“H. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.5. etažno. ulica. 3.1. prisilna s povratom topline) 11 . NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. kako je prikazano u tablici 2.1.1. 2. prisilna bez povrata topline.6. centralno. 4.4. 1.2. centralno.4. 1. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 1. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.4.1. kućni broj. 2.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1.2.3.3.nd.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 2. 1. 4. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. PODACI O ZGRADI 2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. 4. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.3.2.4. Također.5. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. način grijanja zgrade (lokalno. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.

5.11.7.10.8. 5.2. 5.4. 5.6.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.3.5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 6.9. ukupno. QW.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. QH.8. specifično. 5. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . 5. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. 5. 5.1.4. 5.12. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 4.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).7. 5. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.

3.obrazovne zgrade 13 .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada . Novelacija Direktive 2002/91/EC. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.poslovne zgrade .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . Za potrebe izračuna. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .: . kao npr. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.obiteljske kuće različitih načina gradnje . zamjeni ili nadogradnji .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.višestambene zgrade . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. tehničke sustave zgrade pri ugradnji.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .

sportski objekti .vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.energetski pregledi zgrada .ostale vrste zgrada koje troše energiju. energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. 14 .energetskog pregleda zgrade .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti..zgrade veleprodaje i maloprodaje .hoteli i restorani . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.bolnice . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije. 3. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.

obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. iznajmljuju ili daju na leasing.određivanja energetskog razreda zgrade i . energetsko certificiranje novih zgrada. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. izdavanje i važenje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. energetske razrede zgrada. za zgrade javne namjene.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. od A+ razreda s najmanjom. sadržaj i izgled energetskog certifikata. tablica 3. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina .Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . 15 . vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.radionice. industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. 16 . proizvodne hale.zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe . iznajmljuju ili daju na leasing.

s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Druga stranica sadrži klimatske podatke.

Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.

odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. te uspješno završen Program osposobljavanja. strojarske ili elektrotehničke struke. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja.4. 19 . Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. strojarske ili elektrotehničke struke. građevinske.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. održavanja. stručnog nadzora građenja. provođenja energetskih pregleda zgrade. 4. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi.

uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. centralnim rashladnim sustavima.Ovlaštenje se izdaje za: .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . hlađenja. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . s centralnom pripremom potrošne tople vode. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. 20 .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. rashladna postrojenja.

Ruđera Boškovića bb) 21 .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Vukovarska 58) . Lučića 5) . Berislavićeva 6) .Fakultet elektrotehnike. Savska cesta 163) . te periodičkog stručnog usavršavanja.o.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) .Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.Brodarki institut d. veleučilišta. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. 4. Ulica grada Vukovara 271) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Dr.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.o. Mile Budaka 1) . Kačićeva 26) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka..

Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Izrada izvješća. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Osnove energetike i fizike zgrade . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Priprema podataka.Sustavi grijanja . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Tehnička regulativa .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.

osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda.Stručno usavršavanje.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Promjena građevno-tehničke regulative .Izvješća o energetskom certificiranju . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .Tehnička regulativa .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. 23 . Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Sustavi grijanja. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . elektrotehnički dio tehničkog sustava.Priprema podataka.Izrada izvješća. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.sustava zgrade. hlađenja i ventilacije .

U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. godine. odnosno energetski certifikat. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. 24 . Također. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada.5. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. može se zaključiti da energetsko certificiranje. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada.

prof. Vlasta Zanki. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. dr. 7.sc. 18/06/2010) [7] http://www.sc. prof. (Official Journal L 153. Urednici: prof.sc. mr. Sučić.sc.dr.aspx?id=8413. 25 . Vladimir Soldo.sc. Srećko Švaić. Zanki. Urednica: dr. lipanj 2009. Energetski institut Hrvoje Požar. Suĉić.dr. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. travanj 2011. prof.sc. [3] mr. dr. Igor Balen.dr. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). Bukarica. B.sc.sc. prof. Damir Dović. doc. Dović.mzopu. FER.sc. Mladen Andrassy.dr. [4] mr. D. dr. Branimir Pavković. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.dr.sc.sc.sc.sc. V.dr. Branimir Pavković.sc.dr.mzopu. travanj 2011. LITERATURA [1] Prof.6. Boris Sučić. 2010.sc. dr.sc. prof. doc. Dražen Lončar. Kristian Lenić. Soldo. Ž.dr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.hr/default. V. Hrs Borković. Zagreb travanj 2011.dr. Švaić. B. Vlasta Zanki.sc.htm.sc. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). dr.dr.sc. Ivanka Boras. doc. S. Zagreb 2008. Željka Hrs Borković. MZOPUG. Priručnik za energetske savjenike. V. [5] [6] http://www.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. mr.sc.

energetski pregled. Osim prema starosti zgrade. 26 . Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. također je različit. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. Samim time. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. Modul 1 i Modul 2. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna.7. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->