SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

................................................................................. 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ........................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ..................... 18 3 ........ 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ........ 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .......................................................

Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. 4 . koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.1. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

2] Po definiciji. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. ENERGETSKI PREGLED [1. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.2. Ministarstvo zaštite okoliša. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. 5 . opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009.

analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. 2. hlađenje. grijanje. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.energetsko. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 6 . osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .

analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. .analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.2. mogu se provoditi potrebna mjerenja: . .izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. hlađenja. . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. prema stvarnim klimatskim podacima.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . mjerenje toplinskog otpora. financiranje troškova za energiju. . ventilacije. u skladu s HRN EN 13790. . .u sustavima klimatizacije. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). rasvjeta. uređaji i ostala trošila.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. .analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. praonica i dr.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. .analizu sustava regulacije i upravljanja.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. grijanja.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. 7 .). . odgovorne osobe. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. . . .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.

Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . . .poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.koliki je period povrata investicije.2.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. . .[2]: .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).održavanje.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].troškovi puštanja u pogon. kWh.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. . .koliki su investicijski troškovi. troškovi montaže i demontaže. .specifikaciju opreme i radova. uređaji i ostala trošila.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. 8 . . tCO2). .analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. troškovi projektiranja. .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.

2. eventualne utjecaje na druge podsustave. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. procjenu investicije. troškove eksploatacije i održavanja i sl. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. treba osim ušteda same vode. primjerice. i sl). Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. na način prikladan pojedinoj mjeri. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. 9 . prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. kWh/m 2 prostora). uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. Kod mjera na području potrošnje električne energije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. za svaku opisanu mjeru potrebno je. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. ali mogu imati bitne financijske uštede. grijanje. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. Također. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. smanjenju toplinskih gubitaka (npr.

90 3 Zamjena prozora 2.30 170. 10 .000 2.000 8. stambene i nestambene zgrade).000 160. S druge strane.000 0.000 2.000 15.000 50. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2]. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.500. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 500. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.kotlovi).60 500.000 60.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.30 120.000 5.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.720.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.000 670.

1. 1. stavka 2. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. prisilna bez povrata topline.3.4. 4.2. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. kako je prikazano u tablici 2. kućni broj.4. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke.4.2. 2. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.nd. 2.1. 4.1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 1.2. 3.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. 4. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.3.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. 2. 3. PECZ. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. Q“H. ulica. 1.4.3. KLIMATSKI PODACI 3.5. način grijanja zgrade (lokalno. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade.2.5.1.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 2.2.6. centralno. etažno.5. 1. PODACI O ZGRADI 2. 4. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. centralno.3. prisilna s povratom topline) 11 . etažno. 4. Također. 3.

5. 5.5. 6. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.8. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.3.6.9.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.4. 4.1.7.10. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH. 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.7. specifično.11.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).4. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.8.12. ukupno. 5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.2. QH. 5. 5. QW. 5. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. 5.

obiteljske kuće različitih načina gradnje .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .višestambene zgrade . kao npr. tehničke sustave zgrade pri ugradnji.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.poslovne zgrade . Novelacija Direktive 2002/91/EC. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.: . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . zamjeni ili nadogradnji .3. Za potrebe izračuna. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.obrazovne zgrade 13 .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.

ostale vrste zgrada koje troše energiju.. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. 14 . Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .zgrade veleprodaje i maloprodaje .hoteli i restorani .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.bolnice .energetski pregledi zgrada . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.sportski objekti . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. 3.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.energetskog pregleda zgrade .

vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina .Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: .određivanja energetskog razreda zgrade i . tablica 3. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. sadržaj i izgled energetskog certifikata. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . energetske razrede zgrada. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. iznajmljuju ili daju na leasing. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). za zgrade javne namjene. energetsko certificiranje novih zgrada.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. od A+ razreda s najmanjom.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. izdavanje i važenje. 15 .

u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. 16 .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. proizvodne hale.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade . iznajmljuju ili daju na leasing.radionice.

s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Druga stranica sadrži klimatske podatke. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 .

2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.

Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7].4. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. 19 . odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. građevinske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. strojarske ili elektrotehničke struke. 4. provođenja energetskih pregleda zgrade. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. održavanja. stručnog nadzora građenja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. strojarske ili elektrotehničke struke. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. te uspješno završen Program osposobljavanja.

stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. 20 . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. hlađenja. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . s centralnom pripremom potrošne tople vode.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. centralnim rashladnim sustavima.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . rashladna postrojenja. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .Ovlaštenje se izdaje za: . sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.

Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Lučića 5) .Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. 4. Berislavićeva 6) . U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Savska cesta 163) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Vukovarska 58) . Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . Mile Budaka 1) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. Dr.o. veleučilišta. Kačićeva 26) . Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. sastoji se od Modula 1 i Modula 2.. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.o.Fakultet elektrotehnike. Ulica grada Vukovara 271) .Brodarki institut d.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. Ruđera Boškovića bb) 21 .Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. te periodičkog stručnog usavršavanja. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.

Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Priprema podataka.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Osnove energetike i fizike zgrade .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Sustavi grijanja .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Tehnička regulativa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Izrada izvješća.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .

Stručno usavršavanje. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava.Sustavi grijanja.Tehnička regulativa .Promjena građevno-tehničke regulative . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . 23 .Priprema podataka.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Izvješća o energetskom certificiranju .Izrada izvješća. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.sustava zgrade. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. hlađenja i ventilacije .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.

S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. Također. može se zaključiti da energetsko certificiranje. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. 24 . Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. godine. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. odnosno energetski certifikat. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade.5. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada.

mr.sc. doc. V.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. Hrs Borković. Damir Dović.sc.dr.mzopu. Srećko Švaić. mr. S. FER. Kristian Lenić. lipanj 2009.dr. 7.sc.sc.sc. B. Vladimir Soldo. V.aspx?id=8413. Dražen Lončar. Vlasta Zanki. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). V. Urednici: prof.sc.sc.sc. Branimir Pavković. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. MZOPUG.sc.sc. prof. Urednica: dr. dr. Dović. Željka Hrs Borković. dr.dr. [3] mr. Priručnik za energetske savjenike. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.sc. [5] [6] http://www.6.dr. B. D. prof.sc.dr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. travanj 2011. dr. Soldo.dr. Mladen Andrassy.sc.htm. Boris Sučić.hr/default. Sučić. 25 . prof. Vlasta Zanki.sc.dr. Ivanka Boras. Švaić. 18/06/2010) [7] http://www. Zagreb 2008. dr. [4] mr. prof.sc. Zagreb travanj 2011. Suĉić. Igor Balen. Branimir Pavković. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. doc.sc. Energetski institut Hrvoje Požar.dr.sc. Bukarica. dr. prof.dr. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). Zanki.sc. LITERATURA [1] Prof.dr.mzopu. travanj 2011. 2010.sc. doc. (Official Journal L 153. Ž.sc.

energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša.7. Modul 1 i Modul 2. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. također je različit. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. 26 . složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. Samim time. energetski pregled. Osim prema starosti zgrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful