SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

...................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ................................................................................................. 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata .......................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ...... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ...... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ................. 18 3 .............................................

4 . Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.1. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada.

Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. ENERGETSKI PREGLED [1. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade.2] Po definiciji. 5 . komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda.2. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. Ministarstvo zaštite okoliša. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1.

Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. grijanje. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. 6 . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 2. hlađenje.energetsko. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.

te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. rasvjeta. financiranje troškova za energiju.analizu sustava regulacije i upravljanja. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .).2. .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. ventilacije. . grijanja. hlađenja. praonica i dr. prema stvarnim klimatskim podacima. .analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. odgovorne osobe. . . 7 . . uređaji i ostala trošila. mogu se provoditi potrebna mjerenja: .analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. .izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . . mjerenje toplinskog otpora.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.u sustavima klimatizacije. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. u skladu s HRN EN 13790. Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava.

.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). tCO2).koliki su investicijski troškovi. troškovi projektiranja. . .specifikaciju opreme i radova. .2.poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. troškovi montaže i demontaže.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene).analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. . . .održavanje.koliki je period povrata investicije.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . . 8 . . .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. kWh.poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].troškovi puštanja u pogon.[2]: . .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. uređaji i ostala trošila. .

time se smanjuje razdoblje povrata investicije. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. treba osim ušteda same vode. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. i sl). Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. Kod mjera na području potrošnje električne energije. eventualne utjecaje na druge podsustave.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. 9 . te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. procjenu investicije. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl.2. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. kWh/m 2 prostora). Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. na način prikladan pojedinoj mjeri. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. troškove eksploatacije i održavanja i sl. Također. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. primjerice. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. ali mogu imati bitne financijske uštede. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. grijanje. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. za svaku opisanu mjeru potrebno je.

000 500.500.000 50.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 160.000 15.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 2. stambene i nestambene zgrade).000 60.000 0.000 670.000 2. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.720. S druge strane.000 5. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije. 10 .000 8. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].30 120.60 500.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.30 170.90 3 Zamjena prozora 2.kotlovi).

3.2. 4. 1. 2. ulica. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. centralno.5.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4.2. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. etažno. prisilna bez povrata topline.1.2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. Također. stavka 2.4.3. etažno.5.3. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. 3. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. 3. 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 1. kako je prikazano u tablici 2. centralno. PODACI O ZGRADI 2.5. PECZ. prisilna s povratom topline) 11 . Q“H. 3.1.1. 4.2. 2.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.nd. KLIMATSKI PODACI 3.2. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 2. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. 2.6. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.4.3. 4.1. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. kućni broj.4. 4. 4.4. način grijanja zgrade (lokalno.

5.8.8. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . 5. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. QW. 5. QH.5. 5.9.7. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH. ukupno. 5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).3. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.4.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.1. 5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. 5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.12.2. 5.11. 6.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). specifično. 5.7. 5.10.4.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.6. 4.

koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .obrazovne zgrade 13 .višestambene zgrade . Za potrebe izračuna.obiteljske kuće različitih načina gradnje . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .: . donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .3.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. Novelacija Direktive 2002/91/EC.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .poslovne zgrade . ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. tehničke sustave zgrade pri ugradnji. kao npr. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. zamjeni ili nadogradnji .

S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.. 3.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .ostale vrste zgrada koje troše energiju.hoteli i restorani .energetskog pregleda zgrade .zgrade veleprodaje i maloprodaje . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije. energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.sportski objekti .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . 14 .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.energetski pregledi zgrada .bolnice .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.

odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina .obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. iznajmljuju ili daju na leasing. energetsko certificiranje novih zgrada. energetske razrede zgrada. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . tablica 3.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. od A+ razreda s najmanjom. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. sadržaj i izgled energetskog certifikata. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. izdavanje i važenje.određivanja energetskog razreda zgrade i . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi).izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. za zgrade javne namjene. 15 .

zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . proizvodne hale.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. 16 . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . iznajmljuju ili daju na leasing.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .radionice.

Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Druga stranica sadrži klimatske podatke. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda.

Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.

strojarske ili elektrotehničke struke. 19 . najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. strojarske ili elektrotehničke struke. 4. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. građevinske. održavanja. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske.4. te uspješno završen Program osposobljavanja. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. stručnog nadzora građenja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. provođenja energetskih pregleda zgrade.

sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. s centralnom pripremom potrošne tople vode.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. rashladna postrojenja.Ovlaštenje se izdaje za: . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . centralnim rashladnim sustavima. 20 .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. hlađenja.

Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . Dr.Brodarki institut d. sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Berislavićeva 6) . Lučića 5) .Fakultet elektrotehnike.o. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. Ulica grada Vukovara 271) . veleučilišta.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.. Ruđera Boškovića bb) 21 . Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Vukovarska 58) . U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Mile Budaka 1) .o.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Savska cesta 163) . Kačićeva 26) .U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. 4. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. te periodičkog stručnog usavršavanja.

Osnove energetike i fizike zgrade . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Priprema podataka. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Sustavi grijanja .Tehnička regulativa . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Izrada izvješća.Modul 1 Modul 1 pohađaju: .

odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: .sustava zgrade. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Izvješća o energetskom certificiranju . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Tehnička regulativa . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Promjena građevno-tehničke regulative .Sustavi grijanja. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.Stručno usavršavanje.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . 23 .Izrada izvješća.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. hlađenja i ventilacije . elektrotehnički dio tehničkog sustava.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.Priprema podataka.

smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. odnosno energetski certifikat. Također. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. godine. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. može se zaključiti da energetsko certificiranje. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka.5. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. 24 . S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja.

[3] mr. doc.sc. mr. 7. 18/06/2010) [7] http://www.6. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Branimir Pavković.sc. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. LITERATURA [1] Prof.dr. Sučić.sc.sc.sc.sc. Zanki. [5] [6] http://www. Igor Balen. prof. V. Vlasta Zanki.sc. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. Urednica: dr. dr. doc. dr.sc. Soldo. 25 . FER. Željka Hrs Borković.dr. Branimir Pavković. Kristian Lenić. B. Suĉić.htm. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast).sc.sc.sc.sc. Ivanka Boras. Dražen Lončar. B.sc. Bukarica.sc. Zagreb 2008.sc.dr. prof. travanj 2011.dr. MZOPUG.dr. V. Dović. Vlasta Zanki. Priručnik za energetske savjenike.dr.sc.dr. Ž. mr.sc.mzopu.sc.dr. Vladimir Soldo. Hrs Borković. Energetski institut Hrvoje Požar. dr. dr. Mladen Andrassy.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. Švaić. dr. V. travanj 2011. Srećko Švaić.aspx?id=8413. lipanj 2009. (Official Journal L 153. prof.hr/default.sc. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). D. [4] mr.dr. S. Damir Dović.mzopu.sc. 2010. Urednici: prof. prof. Zagreb travanj 2011. Boris Sučić. doc. prof. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.dr.

također je različit. 26 . energetski pregled. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. Samim time.7. Osim prema starosti zgrade. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Modul 1 i Modul 2. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful