Fizika II Kol Za Ispit

1. Povrsinsko sirenje cvrstih tela 2. Pritisak gasa 3. Izobarska promena stanja gasa 4.

Rad koji vrsi gas pri izohorskom termodinamickom procesu 5. Jednacina stanja idealnih gasova 6. I zakon termodinamike 7. Prenosenje toplote strujanjem 8. Zakon odbijanja 9. J-na za tanka sabirna sociva 10. Uvecanje lupa odg: 1. 2. 3. 4. 5. Jednačina stanja idealnog gasa je jednačina stanja teoretskog idealnog gasa. Stan je neke količine gasa se može odrediti sa pritiskom, zapreminom i temperaturom. Novi ji oblik tog zakona je: PV = NkT gde je: p – apsolutni pritisak gasa (Pa), V – zapremina gasa (m3), N – broj čestica u gasu, k – Bolcmanova konstanta (1,38•10−23 J•K−1) i T apsolutna temperatura (K). Ponekad se može pisati kao: PV = nRT gde je: n – broj molova gasa, R – univerzalna gasna konstanta (8,314472 J•mol−1• K−1), jednaka umnošku Boltcmanove konstante i Avogadrovog broja. Broj molova (n) je jednak masi (m) gasa podeljenoj sa molarnom masom (M): n=m/M 6. 7. 8. 9. 10.

 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful