1. Povrsinsko sirenje cvrstih tela 2. Pritisak gasa 3. Izobarska promena stanja gasa 4.

Rad koji vrsi gas pri izohorskom termodinamickom procesu 5. Jednacina stanja idealnih gasova 6. I zakon termodinamike 7. Prenosenje toplote strujanjem 8. Zakon odbijanja 9. J-na za tanka sabirna sociva 10. Uvecanje lupa odg: 1. 2. 3. 4. 5. Jednačina stanja idealnog gasa je jednačina stanja teoretskog idealnog gasa. Stan je neke količine gasa se može odrediti sa pritiskom, zapreminom i temperaturom. Novi ji oblik tog zakona je: PV = NkT gde je: p – apsolutni pritisak gasa (Pa), V – zapremina gasa (m3), N – broj čestica u gasu, k – Bolcmanova konstanta (1,38•10−23 J•K−1) i T apsolutna temperatura (K). Ponekad se može pisati kao: PV = nRT gde je: n – broj molova gasa, R – univerzalna gasna konstanta (8,314472 J•mol−1• K−1), jednaka umnošku Boltcmanove konstante i Avogadrovog broja. Broj molova (n) je jednak masi (m) gasa podeljenoj sa molarnom masom (M): n=m/M 6. 7. 8. 9. 10.