АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ Паричните издатоци, односно плаќања, што претпријатието ги врши за ангажираните фактори на производство, во економијата се викаат трошоци

. Трошоците се централна економска категорија којашто најдиректно е врзана со профитот на претпријатието, односно со успешноста на работењето на претпријатието, бидејќи профитот на секое претпријатие се покажува како разлика помеѓу вкупниот приход и вкупните трошоци. Секое зголемување на трошоците на претпријатието, при други непроменети услови, ја смалува разликата помеѓу вкупниот приход на претпријатието и вкупните трошоци, значи го смалува пофитот на претпријатието.Затоа секое претпријатие преку сметководство педантно ги евидентира сите трошоци врзани за работењето, детално ги анализира и настојува да постигне што е можно поголеми ефекти(поголемо производство и поголем вкупен приход) со што е можно помали трошоци.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ ВКУПНИ ТРОШОЦИ: ФИКСНИ И ВАРИЈАБИЛНИ Различните трошоци на претпријатието различно се однесуваат, различно реагираат на промените во обемот на производството(аутпутот). Од овој аспект, трошоците, разгледувани на кус рок, ги делиме на фиксни и варијабилни. Фиксните трошоци(FC) не реагираат на промените на обемот на производството, односно на промените на аутпутот на претпријатието. Такви трошоци се: закупнините за изнајмените згради, машини и друга опрема, амортизација, плаќањата на камати за порано добиените кредити, плаќања за осигурување, одделни видови на трошоци за труд, пред се платите на менаџерите и сл. Варијабилните трошоци(VC) се менуваат во зависност од промените во производството(аутпутот на претпријатието). Варијабилните трошоци најчесто се врзани за потрошокот на суровини, помошни материјали, плати на вработените и сл. Вкупните трошоци(TC) претставуваат збир, сума на вкупните фиксни и вкупните варијабилни трошоци: TC=FC+VC TC- вкупни трошоци FC- фиксни трошоци VC- варијабилни трошоци

бидејќи иста големина (фиксните трошоци во маса се дадена големина) се дли со растечкиот број на производи. Вкупните просечни трошоци(ATC) ATC=TC/Q Просечните трошоци фактички се трошоци по единица производ. како што е воочливо од табелата.6 AVC 30 27.трошоци води Варијабилни трошоци Вкупни трошоци Маргинални трошоци Просечн и фиксни трошоци Просечн и варијабилни трошоци Просечни вкупни трошоци Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 VC 0 30 55 77 102 132 169 216 278 363 TC 50 80 105 127 152 182 219 266 328 413 MC 30 25 22 25 30 37 47 62 85 AFC 50 25 16. Тие. Табела 7/1 Различни видови трошоци Различни видови Фиксни трошоци Бр.7 25.1 6. а потоа растат.3 7. Со зголемувањето на бројот на производните фиксни трошоци по единица производ опаѓаат.4 38 36.5 25. На тој начин може да се пресметуваат вкупните просечни трошоци(ATC).5 38 41 45.9 .3 5. на произ.7 12. а потоа манифестираат тенденција на благ пораст. се еднакви на : AFC=FC/Q Просечните фиксни трошоци перманентно опаѓаат со пораст на обемот на производството.4 28. во почетокот имаат опаѓачка тенденција. просечните фоксни трошоци (AFC) и просечните варијабилни трошоци (AVC).3 ATC 80 52.9 34.4 36.2 30.5 26.ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ Просечните трошоци се добиваат кога одделните видови вкупни трошоци се поделат со бројот на произведените единици.5 10 8.8 40. Просечните варијабилни трошоци(AVC) се еднакви на: AVC=VC/Q Од табелата се гледа дека тие во почетокот опаѓаат.5 42. Просечните фиксни трошоци(AFC) по иста аналогија.

варијабилни и вкупни трошоци .Графикон 7/1 Фиксни.

под претпоставка дека другите фактори на производство се фиксни. Односот помеѓу маргиналниот производ и маргиналниот трошок тоа најдобро го илустрира. Тоа е така заради дејството на законот за опаѓачките приноси. Тој е еден од значајните аспекти на законот за економиите од обем. Графиконот исто така покажува дека кога маргиналниот трошок е под вкупните трошоци овие манифестираат тенденција на опаѓање и обратно. Имено. Така. Движењата и тенденциите на кривите на трошоците се само одраз на движењата и тенденциите на кривата на вкупниот. Подоцба дополнителните вложувања даваат опаѓачки приноси што предизвикуваат пораст на маргиналниот трошок. што предизвикува опаѓање на маргиналниот трошок. од кој бенефицираат и претпријатијата и потрошувачите. Поинаку кажано. Тој покажува дека фиксните трошоци на единица производ(просечните фиксни трошоци). маргиналниот трошок ги мери промените во вкупните трошоци како резултат на дополнително произведена единица на производ. според законот за опаѓачките приноси . маргиналниот трошок ја добива формата на латинската буква U. опаѓаат со порастот на бројот на производите.МАРГИНАЛНИ ТРОШОЦИ Маргиналниот(граничниот) трошок(MC) фактички претставува неопходен трошок за производство на секоја дополнителна единица на производ. Графиконот на просечните трошоци и на маргиналниот трошок е еден од клучните графикони во економијата. . во почетокот имаат тенденција на пораст. Врската помеѓу производството и трошоците е најпосредна. најдиректна. маргиналниот и просечниот производ. Најголемиот број од кривите на трошоците на кус рок имаат форма на латинската буква U.

претпријатието. е во можност да ги минимизира вкупните просечни трошоци со избор на обемот на производството. Во услови на дадена технологија и дадени цени на инпутите. односно на големината на аутпутот. при дадената технологија и дадени цени на факторите. Врз овие основи можно е да се утврди кривата на вкупните просечни трошоци на долг рок(LRTAC) којшто ни ги покажува најниските трошоци на производството за различни нивоа на аутпут.Графикон 7/2 Крива на маргиналниот производ и крива на маргиналниот трошок На долг рок сите фактори на производство стануваат варијабилни. . на долг рок. променливи.

Графикон 7/3 Крива на вкупните просечни трошоци на долг рок-LRTAC .

Во рамките на билансот на успехот за претпријатието најзначајна категорија е нето профитот по оданочувањето кој се добива кога од вкупниот приход на претпријатието се одбијат сите обврски кон деловните партнери. ги вклучува и имплицитните. камата на сопствените средства. опортунитетните тришоци. економистот во своите калкулации секогаш ги има пред вид и имплицитните. обврските и нето вредноста на претпријатието. Економскиот профит е поширок поим кој покрај експлицираните трошоци. . За разлика од него. во даден момент. вработените и државата. амортизација. Левата страна на билансот на состојбата ја сочинуваат средствата на претпријатието. опортунитетните трошоци: наемнина на сопственикот на бизнисот кој овој. односно за остварениот финансиски резултат од работењето на претпријатието-реализираниот профит (добивка) или реализираната загуба. иако вложува труд. најчесто една година. но би ја добивал ако место во сопствен бизнис. Нето профитот служи за исплата на дивиденти на акционерите и за проширување и модернизирање на претпријатието. но би се добивала доколку парите беа вложени место во сопствениот бизнис во банка и сл. за кои претпријатието прави конкретни парични издатоци. сметководствениот профит е разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните трошоци на претпријатијата. а десната страна ја сочинуваат обврските на претпријатието и неговата нето вредност. врз основа на реализираните аутпути и купените инпути на пазарот. Затоа. ангажирал труд во туѓ бизнис. односно пасивата. најчесто на крајот на годината. Затоа билансот на успехот често се нарекува и сметка или биланс на добивка и загуба.ОСНОВНИТЕ СМЕТКОВОТСТВЕНИ БИЛАНСИ И ОПОРТУНИТЕТНИТЕ ТРОШОЦИ Помеѓу сметководсвените биланси на претпријатието два се најзначајни: билансот на состојбата и билансот на успехот. Сметководителот секогаш ги регистрира само експлицитните трошоци. не ја добива. плати и сл. за кои се направени реални парични издатоцо: трошоци за набавка на суровини и помошни материјали. Билансот на состојба претставува преглед на средствата. Билансот на успехот преставува преглед на вкупните приходи и трошоци на работењето на претпријатието за определен временски период. преку чинот на инвестирање. онака како што се евидентираат во сметководството. која не се добива. односно активата.

1. bidejki taa ovozmo`uva za{tedi koi najmnogu }e pridonesat za zgolemuvawe na ekonomi~nosta vo raboteweto. tuku nastanuvaat vrz osnova na propisi i dogovori koi {to preptrijatieto go sklu~ilo so drugi sli~ni subjekti. Redovni produktivni tro{oci Redovni . pome|u tro{ok i rashod. Pod potro{ok se podrazbira pari~en izraz na sekoe tro{ewe na sredstva na edno pretprijatie. ili toa se tro{ewa na sredstvata koi ne se nu`ni ili neophodni za redovnata dejnost i pretstavuvaat zagubeni sredstva na stopanskata organizacija. ili slu`at kako sredstvo za sozdavawe na novi u~inoci ili za proda`ba. a ekonomski zna~at pretvorawe na eden oblik sredstva vo drug. a so cel za dobivawe u~inoci. od edna i od druga strana. Ova tro{ewe ili se ogleduva vo menuvaweto na oblikot na sredstvata vo nivnoto kru`no dvi`ewe i napraveno so cel za dobivawe u~inoci.produktivni potro{oci se. Ovie tro{ewa pretstavuvaat del od kru`noto dvi`ewe na sredstvata. Tokmu poradi toa analizata na tro{ocite na ovaa faza e od golemo zna~ewe. koi ovozmo`uvaat zapo~nuvawe na novo kru`no dvi`ewe. Nakuso pod potro{oci se podrazbira pari~nata vrednost na site tro{ewa bez ogled dali se dobiva kako ekvivalent nekoj u~inok ili ne. a koi potro{oci pretstavuvaat anticipiran del na vi{okot {to e sozdaden vo . 5. odnosno nov reproduktiven proces. Pokraj navedenite potro{oci vo pretprijatijata nastanuvaat i drugi koi ekonomski ne se nu`ni. zatoa e neophodno da se napravi razlika pome|u potro{ok i tro{ok. Vo ekonomskata literatura se sre}avaat mnogubrojni definicii na tro{ocite. sredstvata koi se tro{at poradi vr{ewe na dejnosta. a potro{ocite od vtoriot karakter – neredovni ili neproduktivni. Potro{ocite od prviot karakter gi vikame redovni ili produktivni. pa na toj na~in se pretvaraat vo pari. So ovaa transformacija se sozdavaat u~inoci koi.Analiza na tro{ocite i ekonomi~nosta Brojot i visinata na tro{ocite {to se pravat vo vr{eweto na proizvodstvenata faza se najgolemi vo sporedba so tro{ocite {to nastanuvaat vo drugite fazi i funkcii vo raboteweto na pretprijatieto.

firmata. Isto taka i prose~niot nadomest na trudot treba da slu`i kako merilo za utvrduvawe na ekonomi~nosta na vlo`eniot `iv trud. potro{ocite na materijalite. koj go dobiva takviot karakter samo od stanovi{te na utvrduvawe na vrednosta na u~inocite. pod tro{oci treba da se podrazbere vo pari izrazena vrednost na redovnite-produktivnite potro{oci na sredstvata za proizvodstvo. eden ekonomski vo tesna smisla i drug presmetkoven. pa e nu`no i tie da se zemat vo predvid pri utvrduvawe cena na u~inocite od presmetkovniot period. neproduktivni tro{oci . Poradi toa. koi {to se odnesuvaat na u~inocite na presmetkovniot period i se presmetuvaat vo nivnata vrednost. kako i vrednosta na .neekonomski” karakter..2. danocite i potro{ocite za drugi nameni od vakov karakter (skrateno pridonesi i danoci). za da se sogleda dali i nivnata vrednost. bidejki mo`e da se raboti i toga{ koga takvi ne postojat.ekonomskite” potro{oci }e mo`e da bide pokriena od ostvarenata vrednost na u~inocite od istiot presmetkoven period. Spored toa koga }e se zboruva za redovni potro{oci i tro{oci kako takvi }e se zemaat. kako i pridonesite. taka i pridonesite i danocite. koi imaat presmetkoven -. vrednosta na uslugite.. uslugite i normalniot nadomest za vlo`eniot trud. Iako ovie potro{oci ne se nepohodni za izvr{uvawe na zada~ata.. normalnite nadomestoci za vlo`eniot trud. bidej}i sekoga{ se javuvaat. koi imaat . kako {to potro{ocite na osnovnite sredstva. 5. treba da se razlikuvaat dve zna~ewa na terminot tro{ok. ~lanarinite i izdatocite od sli~en karakter. Kako vakov vid potro{oci vo pretprijatieto se javuvaat pridonesite. pokraj potro{ocite za osnovni sredstva. Ottuka. danocite. materijalite i uslugite se merilo za utvrduvawe ekonomi~nosta na minatiot trud.ekonomski” karakter. Goleminata na normalniot-prose~niot nadomestok na `iviot trud. Neredovni. pretprijatijata go iska`uvaat kako normalen nadomestok na vlo`eniot trud iznosot na plati na svoite rabotnici {to go presmetuvaat kako tro{ok. ili kako ~esto se vikaat zakonski i dogovorni obvrski. tie treba da se tretiraat kako redovni.

t. ~esto. Koi potro{oci ja ~inat cenata na ~ineweto. vo praktikata. treba da se konstatira ekonomi~nosta na raboteweto. Taka preku niv mo`e da se ustanovi koi potro{oci se napraveni. kako {to se otpi{anite pobaruvawa. za koi u~inoci se napraveni i kako dejstvuva obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto. Me|utoa. koj gi napravil. 3. utvrduvawe na ekonomi~nosta i mo`nostite za namaluvawe na tro{ocite . 2. analiza na tro{ocite spored nivnite vidovi. Na krajot po ispituvaweto na tro{ocite od razni aspekti. dejstvoto na obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto i 7. analiza na tro{ocite grupirani spored elementite na kalkulacijata. nastanuvaat rashodi. A u~inocite ne se samo proizvedeni gotovi proizvodi i izvr{enite uslugi. potoa. Sekako deka najve}e potro{oci se vrzani za proizvedstvenata faza. potro{ocite predizvikani od vi{a sila i sl. 5. analizata na tro{ocite treba da gi opfati: 1. kade tie nastanale.e. vkrstuvawe na rezultatite od oddelni analizi na tro{ocite 6. tuku i nedovr{enoto proizvodstvo. poradi {to. Poradi toa. 4. proizvodite i stokite preku normalna visina. za tro{ocite mo`e da se zboruva sekoga{ koga potro{ocite se napraveni za sozdavawe na u~inoci.Vo raboteweto na preptrijatieto nastanuvaat neredovnineproduktivni potro{oci koi {to ne pridonesuvaat za sozdavawe na u~inoci i imaat karakter na zagubeni sredstva. analiza na tro{ocite spored mestoto na nivnoto nastanuvawe. analiza na tro{ocite spored nositelite za koi se pravat. poimot tro{oci se povrzuva so proizvodstvoto. Analiza na tro{ocite Tro{ocite mo`at da se ispituvaat od razni aspekti vo zavisnost od toa {to se saka preku niv da se sogleda. 5. kusocite na materijalite. nabavenite materijali i stoki.3. pa i kaj nekoi teoreti~ari.

bidejki preku tro{ocite spored vidovi najdobro se sogleduva kakvi se tro{oci se napraveni. . kako {to toa mo`e da bide slu~ajno so tro{ocite za reklama. bilo vo vkupnata nivna visina ili spored oddelnite vidovi tro{oci. bez ogled na toa kade tie nastanale i od koi u~inoci se predizvikani. 6.1. taka {to pri analizata }e se obrne osobeno vnimanie na onie tro{oci koi vo strukturata imaat najgolemo u~estvo. investiciono odr`uvawe i sli~no. da se dobie slika za samostojnosta na pretprijatieto vo izvr{uvawe na zada~ite. za da se utvrdi dali opredeleniot limit e pre~ekoren. Preku sogleduvaweto na strukturalniot odnos na tro{ocite se sogleduvaat onie tro{oci koi se od najgolema va`nost vo raboteweto. Dokolku u~estvoto na tu|ite uslugi e pogolemo. da poslu`i kako osnova za kontrola na variraweto na tro{ocite od eden vremenski period vo drug. 5. Analiza na tro{ocite spored nivnite vidovi Vo raboteweto na pretrpijatijata se tro{at dva vida fizi~ki sredstva: potro{ok na osnovni sredstva (amortizacija) i potro{ok na materijalite. zemaj}i gi predvid promenite na obemot na zada~ata i na uslovite na raboteweto i dr. Grupiraweto na tro{ocite spored vidovi ima za zada~a: 1. vrz osnova na koja mo`e da se utvrdi odnosot pome|u oddelnite vidovi tro{oci i nivnoto oddelno u~estvo vo vkupniot niven iznos. 2. 3. da ja prika`e strukturata na tro{ocite. So ogled na toa {to ovaa kalsifikacija e osnovna. Vrz osnova na podatocite na fakti~kite tro{oci vo eden vremenski period se planirat tro{ocite za idnite periodi. kako i za sporedba so planiranite tro{oci. 4. dostatno i pravilno ras~lenuvawe zavisi dali i ponatamo{nite klasifikacii }e bidat celishodno i pravilno izvr{eni.3. reprezentacija. da poka`e {to i kolku e potro{eno vo raboteweto na pretprijatieto. od stepenot na nejzinoto to~no. dotolku zavisnosta na pretprijatieto e pogolema. da go ovozmo`i ponatamo{noto grupirawe na tro{ocite od drugi perspektivi.5. Vakvata kontrola osobeno se vr{i kaj onie vidovi tro{oci ~ija visina e odnapred limitirana. da poslu`i kako baza za planirawe na tro{ocite. Ova se utvrduva so iznao|aweto na odnosot pome|u tu|ite uslugi i vkupnite tro{oci.

prethodno ovie tro{oci se grupiraat spored toa dali nastanale vo vr{eweto na proizvodstvenata faza ili na nekoja druga faza ili funkcija. Analiza na tro{ocite grupirani spored elementite na kalkulacijata Za da mo`e da se iznajde cenata na ~ineweto na oddelni proizvodi.Grupiraweto na tro{ocite spored nivnite vidovi e od osobeno zna~ewe koga tie treba da se ispitat vo nivnata celina. Prvata grupa se vika direktni (neposredni). spored vidot. 5. Taka dokolku se utvrdi deka nastanalo zgolemuvawe na amortizacijata. a ne vrz osnova na nekoe objektivno merilo. pridonesite i drugite izdatoci od sli~en karakter. Sepak. . odnosno koga tie se grupirani spored vidovite. za da se izvr{i takvoto presmetuvawe. a ne kako del na op{tite tro{oci na proizvodstvenite ili neproizvodstvenite organizacioni edinici. kako {to se materijalite za izrabotka i normalniot nadomestok za vlo`eniot trud za izrabotka. ili {to go ovozmo`uvaat raboteweto na samata proizvodstvena faza ili raboteweto na celoto pretprijatie. pri~inite za toa zgolemuvawe }e se otkrijat samo ako amortizacijata kako tro{ok se ispituva vo nejzinata celina. se vr{i koga tie se iska`ani vo nivnata celina. kako {to se op{tite tro{oci na proizvodstvenite i neproizvodstvenite organizacioni edinici. vrz osnova na nekoj od faktorite {to stoi vo najdobar odnos pome|u tie tro{oci i proizvodite i uslugite. bidejki samo taka mo`e da se konstatira opravdanosta na tro{ewata. pa tie neposredno se presmetuvaat vo cenata na ~ineweto. pa taka grupirani se rasporeduvaat na proizvodite i uslugite. i toa osobeno ne koga rasporeduvaweto na amortizacijata se vr{i vrz osnova na nekoj klu~. tu| ite uslugi i danocite. ili kako del na op{tite tro{oci na edna organizaciona edinica. poradi {to nemo`e da se presmetaat neposredno vo cenata na ~ineweto na oddelni proizvodi. i vo onie {to se odnesuvaat na site proizvodi. Poradi toa. odnosno uslugi. ispituvaweto na opravdanosta na tro{ocite.2. potro{ocite prethodno se grupiraat vo onie za koi odnapred se znae za koi proizvodi. odnosno uslugi. a vo vtorata grupa spa|aat indirektnite (posredni). odnosno izvr{eni uslugi se odnesuvaat.3. kako {to se amortizacijata.

So sporeduvaweto na fakti~kata so planskata cena na ~ineweto se dobivaat podatoci za eventualnoto sni`uvawe. ili na po~etok na godinata za tekovnata godina i toa za predvideno proizvodstvo. na fakti~kata cena na ~ineweto. Kalkulaciite mo`at da bidat planski i fakti~ki. {to e neophodno za da se oceni to~nosta na finansiskiot rezultat od proda`bata. 4. 2. Zada~ata na analizata na cenata na ~ineweto se sostoi vo toa {to so nea treba: 1. odnosno poka~uvawe. a vrz osnova na planskite tro{oci. bidej}i makar kolku taa da e uslovena od uslovite na pazarot.3. Planski kalkulacii se onie koi {to se pravaat na krajot od godinata za idnata. da se utvrdi otstapuvaweto na fakti~kata cena na ~ineweto od bazi~nata.Analiza na tro{ocite spored mestoto na nivnoto nastanuvawe Pod mesta na nastanuvawe na tro{ocite se podrazbiraat onie podra~ja na pretprijatijata {to se opredeluvaat prostorno. vo zavisnost od toa dali oddelni osnovni sredstva slu`at za izrabotka na odreden ili odredeni proizvodi. kako i otstapuvawata na fakti~kite potro{oci grupirani vo cenata spored elementite od bazi~nite takvi potro{oci. Cenata na ~ineweto se utvrduva po pat na presmetka koja se narekuva kalkulacija. vo cenata na ~ineweto vleguva i amortizacijata. da se utvrdi realnosta na napravenite potro{oci za da se proveri dali sredstvata za prosta reprodukcija se obezbedeni. ili na site proizvodi.Pokraj ovie dve grupi tro{oci.3. funkcionalno ili spored . Fakti~kite kalkulacii se onie koi se pravat na krajot od sekoj presmetkoven period za ostvarenoto proizvodstvo vrz osnova na fakti~ki nastanatite tro{oci za toa proizvodstvo i vrz osnova na podatocite {to gi dava knigovodstvenata evidencija. 3. da se ispita zavisnosta na proda`nata cena od cenata na ~ineweto. kako potro{ok na osnovnite sredstva. da se ispita realnosta na cenata na ~ineweto. sepak ~esto se opredeluva vo zavisnost od cenata na ~ineweto i dr. 5.

a od druga.odgovornosta. za planskata . Vakvite podra~ja se narekuvaat mesta na tro{oci. za finansii . a site se sozdadeni so intencijata. da gi utvrdi tro{ocite i ekonomi~nosta na oddelnite podra~ja na stopanskata organizacija. od edna strana ekonomi~nosta. Grupiraweto na tro{ocite spored mestata na nivnoto nastanuvawe. cenata na ~ineweto porealno da se iznajde i so pomo{ na nea da se sogleda.finansiskata slu`ba i dr. tuku tie treba da se sozdavaat so primena na kombinacija od najmalku dva kriteriuma. 5.3. finansiskiot rezultat {to se realizira na oddelni proizvodi odnosno izvr{eni uslugi. ima za cel da ja utvrdi cenata na ~ineweto na oddelnite dejnosti. da ovozmo`i stimulirawe na za{tedi i da pridonese za pravilno utvrduvawe na li~nite dohodi na oddelnite grupi rabotnici.planska slu`ba. Koga mestata na tro{ocite se opredeluvaat spored prostorot na koj se vr{i nekoja dejnost poradi koja se sozdavaat tro{oci. Takvi mesta mo`at da bidat pogonite ili rabotilnicite koga se nao|at vo razli~ni prostorii. grupa proizvodi ili oddelni proizvodi. Analiza na tro{ocite spored nositelite za koi se pravat Grupiraweto na tro{ocite spored nositelite. ima glavno zada~a: 1. Taka za upravnata i rabotovodna funkcija mo`e da postoi mesto na tro{ocite . Pri formiraweto na mestata na tro{ocite vo praktikata ne se primenuva samo eden od spomenatite kriteriumi. {to se vr{at vo dejnosta na stopanskata organicacija. odnosno na izvr{enite uslugi. no pod uslov nivnite tro{oci da mo`at posebno da se utvrduvaat. toga{ se zboruva za topografsko opredeluvawe na tie mest. poto~no da se utvrdi cenata na ~ineweto na gotovite proizvodi.uprava. Isto taka mestata na tro{ocite se opredeluvaat i spored podra~jata na odgovornosta na odredeni rakovoditeli za da se ovozmo`i kontrola na tro{ocite od toj aspekt. . 3. odnosno izvr{eni uslugi. 2.4. Za ova utvrduvawe postojat razni metodi. Mestata na tro{ocite se opredeluvaat i spored funkciite odnosno fazite vo ramkite na oddelni funkcii.

Indirektnite tro{oci poradi svojata kompleksnost se relativno fiksni i nivnata fiksnost zavisi od toa dali kaj niv preovladuvaat fiksni. proporcijalni. degresivni ili progresivni tro{oci. za proizvodite. Me|utoa toa ne e slu~aj so indirektnite tro{oci. da ovozmo`i stimulirawe na rabotnicite za za{tedi i da pridonese za popravilno utvrduvawe na li~nite dohodi. Vkrstuvaweto vsu{nost.4. a ovie ponatamu. proporcionalni. Proporcionalen karakter imaat poedine~ni tro{oci i toa koga se direktni.Vkrstuvawe na rezultatite od oddelni analizi na tro{ocite Konstataciite koi se dobivaat od site razli~ni ispituvawa e mo{ne korisno da bidat vkrsteni za definitivniot zaklu~ok da bide to~en i pri~inite jasni. pa poradi takviot . taka {to po edinica proizvod. Op{tite tro{oci na proizvodstvenite i neproizvodstvenite organizacioni edinici. kako {to e poznato fiksni i varijabilni. a dokolku seto toa se utvrdi }e mo`e da se prevzemat merki i za namaluvawe na tro{ocite vo idnoto rabotewe.Dejstvoto na obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto Tro{ocite mo`at da bidat. se indirektni i relativno fiksni tro{oci. 5. da go ovozmo`i sporeduvaweto na fakti~kata cena na ~ineweto so planiranata ili so cenata od izminatiot period. za zgolemuvawe na ekonomi~nosta. odnosno vinata. odnosno re`iite. da ja poka`e ekonomi~nosta na potro{ocite {to se pravat za oddelni proizvodi. 5. na licata koi {to pridonele za toa. odnosno uslugite.Grupiraweto na tro{ocite po nositeli od stanovi{te na analizata ima za cel: 1. odnosno izvr{ena usluga ostanuvaat pribli`no isti. i vremeto koga e toa storeno. pri koi toa e napraveno.e. zna~i osvetluvawe na tro{ocite od razni aspekti i dobivawe jasna slika za opravdanosta na pogolemite. 4. 3. da ovozmo`i sporeduvawe na fakti~kata cena na ~inewe so proda`nata i da pridonese za pravilno formirawe na proda`nata politika na pretprijatieto. t. degresivni i progresivni.5. odnosno pomalite tro{ewa. odnosno uslugi: 2. Pri zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvo direktnite tro{oci relativno proporcionalno se zgolemuvaat. za zaslugata.

milioni denari i se sporedbeno so 2006 godina za 2.334. principielno vo naturalni ili vo vrednosni pokazateli. odnosno za izvr{uvawe na zada~ata e potro{eno pove}e ili pomalku faktori za proizvodstvo i toa izrazeno vo vrednosni pokazateli. Utvrduvawe na ekonomi~nosta i mo`nostite za namaluvawe na tro{ocite Ekonomi~nosta kako eden od osnovnite principi na raboteweto. V. kako i za izvr{uvawe na zada~ite na edna organizaciona edinica ili na celoto pretprijatie.vrednosno izrazena ekonomi~nost.T-tro{oci kako vrednosen izraz na potro{ocite na elementite na proizvodstvo Vaka izrazena ekonomi~nosta poka`uva dali opredeleni u~inoci. pri zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvoto.niven karakter. cenata na ~ineweto po edinica proizvod se menuva so samoto zgolemuvawe. Poradi toa {to tro{ewata na odelnite faktori za proizvodstvo ne mo`at da se izrazat vo naturalni pokazateli. ekonomi~nosta se utvrduva samo vo vrednosni pokazateli. So drugi zborovi bidejki pome|u re`iskite tro{oci ima i takvi koi {to se fiksni. mo`e da se utvrduva za oddelni ili za site u~inoci..vrednost na proizvodstvoto.Makedonska po{ta” vo 2007 godina iznesuvaat 1.Makedonska po{ta” Vkupnite rashodi vo AD .6. E = V/T Pri {to: E. Samata ekonomi~nost mo`e da se utvrduva. koj {to se ogleda vo toa u~inocite da se postignat so {to pomalku potro{oci na faktorite za proizvodstvo. Naturalnite pokazateli se upotrebuvat samo koga treba da se utvrdi dali ostvareniot u~inok e postignat so pogolem ili so pomal potro{ok na odelnite faktori za proizvodstvo. (Primer)Struktura i dinamika na tro{ocite vo AD . dodeka sprotivno. pri namaluvawe na obemot na proizvodstvo cenata na ~ineweto raste. 5. a i takvi koi {to se degresivni. odnosno namaluvawe na obemot na proizvodstvoto..9% pomali od rashodite vo minatata . pod nivnoto dejstvo cenata na ~ineweto po edinica proizvod opa|a.

0 51.9 1.2 748.3 151.7 88.7 133.0 . Realizacijata na Operativniot i finansiskiot plan iznesuva 93.9 85.6 90.0 12.7 Plan 2007 128.3 6.3 89.0% Rasho di 2006 To{oci za surovini i materijali Nabavna vred. 1 53. na prod.9 1.1 721.0 41.334.1 2007 113.7 703.6 45.9 24.0 23.7 21.6 127.stoki Uslugi Amortizacija Plati Tro{oci za ishrana Tro{oci za prevoz Tro{oci za dogovor na delo Uslugi na platen promet (Po{tenska Banka) Ostanati rashodi vkupno 124.374.godina.434.4 50.8 1.3 89.8 25.1 93.5 79.0 50.0 76.0 91.

i m er i jal i at 20% 10% 0% 9. na pr od.0% 9.6% 1.7% 7.7% 0.3% 9.9% 1.1 133.5% 3.7 91.3% 0.7 127.2 151.9% 1.8 51.7 76.7% 5.6 703.1 24.3 50.2% 6.7 124.6% 6.6% 3.2% 10.4% 3.8 90.1% 8.9 53 25.9 45.5% 52.6 Nabavna vr ed.1 89 12 23 721 748.7% 6.RASHODI 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 P l an 2007 2007 85.7 21. na pr od.3 93.st oki To{ oci za sur .8% 6.0% 6.3 79.4% 1.6 128.9 50.5% 9. i m er i jal i at -vo m l .st oki To{ oci za sur .2% 52.d i enari Ost anat i r ashodi Usl ugi na pl at en pr om (P o{ t enska et Banka) Tr o{ oci za dogovor na del o Tr o{ oci za pr evoz Tr o{ oci za i shr ana 88.9 6.5 113 41.7% P l at i A m t i zaci ja or 50% 40% 30% 6.1% 2006 P l an 2007 2007 .3 P l at i A m t i zaci ja or Usl ugi STRUKTURA NA RASHODI TE Ost anat i r ashodi 100% 90% 80% 70% 6.6% 3.4 89.7% 3.7% Usl ugi na pl at en pr om (P o{ t enska et Banka) Tr o{ oci za dogovor na del o Tr o{ oci za pr evoz Tr o{ oci za i shr ana 60% 52.0% 3.5% Usl ugi Nabavna vr ed.

0%.Tro{ocite za ishrana i za prevoz na rabota bele`at porast vo sporedba so minatata godina za okolu 16. a porastot proizleguva od zgolemeniot broj vraboteni.5% pomali od napravenite tro{oci vo minatata godina i za okolu dva pati povisoki od planiranite tro{oci. .4%.0%.Tro{ocite za uslugi za platen promet se za okolu 0. .7%. . a realizacijata na Planot iznesuva 82. .Prose~niot broj na vraboteni spored vkalkuliranite ~asovi na rabota vo 2007 godina iznesuva 2274 vraboteni i e za 116 vtaboteni pogolem od prose~niot broj vraboteni minatata godina. Oddelni vidovi rashodi vo poslednite nekolku godini se realizirat so slednava dinamika: . a realizacijata na Planot iznesuva 88. .0%. .Tro{ocite za plati se za 2.1% odnosno 5.Tro{ocite za surovini i drugi materijali se za okolu 9.Od grafikonite se sogleduva deka kaj oddelni grupi tro{oci ima razli~na dinamika na nivnoto ostvaruvawe: . Prose~nata neto plata po rabotnik vo 2007 godina iznesuva 15494.3% pomala od minatogodi{nata amortizacija i deka Planot e realiziran so 89.8% pomali od minatogodi{nite tro{oci.Tro{ocite za dogovor za delo se okolu 53. dodeka realizacijata na Planot iznesuva okolu 84.2%. a realizacijata na Planot iznesuva 94.5% poniska od prose~nata plata po rabotnik isplatena minatata godina.4% pomali od minatogodi{nite tropoci. Visinata na ovie izdatoci e vo ramkite na zakonski dozvolenata visina. .Nabavnata vrednost na prodadeni stoki bele`i opa|awe vo sporedba so minatata godina za okolu 9.Izvr{enata presmetka na amortizacija poka`uva deka istata e za 6. .3% pomali od tro{ocite napraveni vo minatata godina.7% pogolemi od minatogodi{nite i za 3.6% pomali od planiranite tro{oci.Tro{ocite za uslugi se za okolu 4.6%.00 denari i e za 3.

3 600 71 2 -vo ml . Ova se komponenti na takanare~en fiksen kapital koi vo procesot na proizvodstvo se tro{at postepeno. Tro{ocite proizvodstvo spored reagiraweto na obemot na Tro{ocite spored reagiraweto na obemot na proizvodstvo se delat na fiksni i varijabilni tro{oci.2 24 8 . Ova e procesot na amorizacija. odnosno kako {to nie velime tro{oci.8 34 0 .2 22 8 300 Am ti zaci ja or 20 6 . d n i e ari 73 0 .) 5.9 200 27 5 .9 69 4 . Amortizacijata se odnesuva na . progresivni (da rastat so rasteweto na obemot na proizvodstvo) i digresivni ( da pa| aat so zgolemuvaweto na vkupniot obem na proizvodstvo ). se prenesuvaat del po del od svojata vrednost vrz vrednosta na nekoj nov proizvod.7 9 17 1 . Pretprijatieto tro{i zgradi(administrativni zgradi i fabri~ki zgradi).000 pari~ni edinici a procesot na proizvodstvo trae deset godini.ostanati tr .000pari~ni edinici.9 29 4 7 . Varijabilnite tro{oci mo`at da bidat proporcionalni (proporcionalno da se zgolemuvaat so zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvo).5 12 7 .9 8 . ma{ini i druga oprema. Sekoe pretprijatie pri proizvodstvo na opredelen proizvod pravi najraznovidni pari~ni izdatoci.1 5 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 Ostanati tr o{ oci na r abotewe (nem i jal ni i atr dr .7 700 66 8 . prose~no godi{no prenesuva vrz vrednosta na noviot proizvod po 10.DI NAMI KA NA RASHODI TE 800 78 2 . Ako na primer imame ma{ina so nabavna vrednost od 100.7.5 23 7 .4 Mater i jal ni tr o{ oci P l ati 500 400 20 7 22 4 .9 23 8 .6 19 3 .

Ovie tro{oci realno postojat i se ispla}aat duri . gi delime na fiksni i varijabilni tro{oci. Kako vo primerot zemen za proizvodstvoto na ~evli kade vo tekot na eden proizvoden ciklus ja tro{i ko`ata. Spored seto ova. Komponentite na obrtniot kapital za razlika od fiksniot kapital naedna{ se tro{at vo proizvodstveniot proces kade i naedna{ ja prenesuvaat svojata vrednost vrz vrednosta na noviot proizvod. Poednostavno da ka`eme deka vkupnite fiksni tro{oci vo masa ostanuvaat isti. Ovie 10. Prose~nata godi{na amortizacija na ma{inata so nabavna vrednost od 100. bez ogled dali proizvodstvoto na pretprijatieto se zgolemilo ili pak se namalilo.FC) . razli~no reagiraat na promenite na obemot na proizvodstvoto(autputot). nepromeneti.000peri~ni edinici i vek na traewe od 10godini iznesuva 10. kade ovie pari pretprijatieto gi ~uva na posebna smetka taka nare~ena amortizacija. Pri proizvodstvoto pretprijatieto tro{i i komponenti na obrtniot kapital kako {to se surovinite. plati za vrabotenite. osnovnata funkcija na amortizacijata e da ovozmo`i zamena na potro{enite komponenti na fiksniot kapital.komponentite na fiksniot kapital( ma{ini oprema. lepiloto. proda`ba se vra}a nazad vo pretprijatieto. Od seto ova {to go navedovme mo`e da ka`eme deka tro{ocite od ovoj aspekt.vakviot vid na tro{oci ne reagira na promenite na obemot na proizvodstvoto. |onot. Fiksni tro{oci(Fixed Costs.000 pari~ni edinici. ili poto~no ka`ano za kupuvawe na nova ma{ina. Za 10godini na smetkata na amortizacijata }e se kumuliraat 100. energijata i nekoi drugi pomo{ni materijali. koi se na kratok rok. gumata i sekoja nedela im dava plata na vrabotenite.000pari~ni edinici se prenesuvaat vrz vrednosta na noviot proizvod i so negovata realizacija. kade iznosot }e bide ednakov na nabavnata vrednost na ma{inata koi potoa }e se upotrebat za zamena na istro{enata ma{ina.000pari~ni edinici. odnosno na promenite na atputot na pretprijatieto. zgradi) koi vo procesot na proizvodstvo celosno u~estvuvaat no se tro{at i amoritiziraat postepeno niz pove}e proizvodstveni ciklusi. Razli~nite tro{oci na pretprijatieto razli~no se odnesuvaat.

platite na vrabotenite i sli~no. Ako na primer za proizvodstvoto na 100 para ~evli se potrebni 20kgr. pomo{nite matrijali. opremata i sl. Kade vkupnata godi{na amortizacija na ma{inata so nabavna vrednost iznesuvala 10. Ako pretpostavime deka pretprijatieto {to proizveduva ~evli vrabotil 100 rabotnici za ~ii{to plati nedelno se potrebni 10.mese~no kade seedno e dali proizvodstvoto }e raste ili pak opa|a ili pak }e se javi vo slu~aj pretprijatieto voop{to da ne raboti. Varijabilnite tro{oci( Variable Costs. se menuvaat vo zavisnost od promenite na obemot na proizvodstvoto ( autputot na pretprijatieto). Isto mo`e da go spomeneme i primerot so iznajmenata ma{ina. Mo`e da ka`eme deka eden od ovie tro{oci ima dogovoren karakter.000 bez ogled na obemot na proizvodstvoto vo pretprijatieto.toga{ koga pretprijatieto voop{to ne raboti i voop{to i ne proizveduva. ko`a. pla}awa na kamati za porano dobieni krediti.VC)reagiraat. oddelni vidovi tro{oci za trud.000 pari~ni edinici . Takvi tro{oci se: zakupnini za iznajmeni zgradi.000 pari~ni edinici. isto taka fiksniot iznos ke bide 10. ko`a. ma{ini i nekoja druga oprema. Vo na{iot primer varijabilnite . nedelniot platen fond na pretprijatieto }e se zgolemi na 15. bidejki tie pretstavuvaat fiksna obvrska.000 pari~ni edinici so vek na traewe 10 godini. pred se osnovnite plati na menaxerite. amortizacija. Varijabilnite tro{oci naj~esto se povrzani za potro{okot na surovini. dodeka vo sprotivnost bankata }e go tu`i pretprijatieto. pla}awa za osiguruvawe. kako na primer 10. Ako nekoe pretprijatie ne raspolaga so dovolen sopstven deloven prostor mo`e da zakupi delovna zgrada za koja }e mora da plati odnapred dogovorena zakupnina ili kako {to velime kirija koja mo`e da se javi kako fiksen mese~en ili godi{en tro{ok. Pretprijatieto dali proizveduvalo ili ne toa mora da si pla}a kamata na bankata za porano mobiliziranite krediti.000 pari~ni edinici Dodeka pak pretprijatieto re{ilo da go zgolemi proizvodstvoto za 50% i ako samoto bara anga`irawe na 50 novi rabotnici. za 1000 para ~evli }e bidat potrebni 200kgr.

od 50 pari~ni edinici za prvata edinica na proizvodot na 130 pari~ni edinici za pettata edinica na proizvodot i 385 pari~ni edinici za poslednata edinaesetata edinica na proizvod.TC) . Vkupni tro{oci ( Total costs.vkupni tro{oci FC. Postoi odredena formula za vkupnite tro{oci i toa TC=FC+VC Da ja pojasnime formulata: TC. vo vkupniot obem. Po prakti~no ka`ano vkupnite tro{oci se sveduvaat na zbirot na fiksnite i na varijabilnite tro{oci.fiksni tro{oci VC.tro{oci rastat so porastot na obemot na proizvodstvoto.stanuva zbor za suma. zbir na site tro{oci na pretprijatieto koi se vrzani za daden obem na proizvodstvo. koi se iska`ani vo masa.varijabilni tro{oci Mo`e da dademe eden tipi~en primer za kratkoro~ni tro{oci na edna firma: .

Prose~ni tro{oci Prose~nite tro{oci se dobivaat koga oddelnite vidovi vkupni tro{oci se podelat so brojot na proizvodnite edinici.1 6.3 5.9 30 35 Pros vkup ATC 100 64 49.5 Prose~ni varijabilni AVC 50 39 32.8 32.7 12. Ovi tro{oci gi imame vo prathodnata tabela kade vkupnite prose~ni tro{oci. So samoto zgolemuvawe na brojot na proizvodite.3 40.7.Broj na Fiksni proizvodi tro{oci FC 0 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 10 50 11 50 Varijabilni tro{ VC 0 50 78 98 112 130 150 175 204 242 300 385 Vkupni tro{ TC 50 100 128 148 162 180 200 225 254 192 350 435 Grani~n i tro{oci GC 50 28 20 14 18 20 25 29 38 58 85 Prose~ni fiksni tro{ AFC 50 25 16. 5.AFC) Prose~nite fiksni tro{oci permanentno opa|aat so zgolemuvawe na obemot na proizvodstvo.6 5 4.5 36 33.1. prose~nite fiksni to{oci i prose~nite varijabilni tro{oci. Vkupni prose~ni tro{oci (Average Total Costs – ATC) ovie tro{oci mo`eme lesno da gi presmetame dokolku vkupnite tro{oci gi podelime so brojot na proizvodenite edinici.4 35 39.7 28 26 25 25 25. Za da go sogledame toa podobro }e napravime edna tabela koi }e poka`uvaat deka vkupnite tro{oci iznesuvaat 50 pari~ni edinici i toga{ koga e vo situacija pretprijatieto da ne raboti.3 7. fiksnite tro{oci po edinica proizvod opa|aat bidejki istata golemina se deli so raste~kiot broj na proizvodi kade vo na{iot primer ni se dadeni za prvata proizvodna edinica koi iznesuvaat 50 .5 Vkupnite tro{oci rastat so porastot na vkupniot obem na proizvodstvo.3 32. Prose~ni fiksni tro{oci (Average Fixed Costs. Prose~nite tro{oci pretstavuvaat tro{oci po edinica proizvod (Unit-Costs) .5 26.1 31.5 10 8.

bidejki so pomo{ na niv se utvruva optimalniot obem na proizvodstvoto na pretprijatieto. Ako po izvesno vreme pretprijatieto odlu~i da odi na proizvodstvo na dopolnitelnata ~etvrta edinica na proizvod.5 pari~ni edinici. Marginalniot tro{ok gi meri promenite vo vkupnite tro{oci kako rezultat na dopolnitelno proizvedena edinica na proizvod.pari~ni edinici a za pettata edinica 10 pari~ni edinici za devettata 5. . Po istata analogija mo`e da se utvrdi marginalniot tro{ok za sekoja naredna dopolnitelno proizvedena edinica na proizvod. 5. Marginalnite tro{oci vo po~etokot poka`uvaat tendencija na opa|awe.2. Marginalnite koi u{te se narekuvaat i grani~ni tro{oci fakti~ki pretstavuvaat neohoden tro{ok za proizvodstvoto na sekoja dopolnitelna edinica na proizvod. Pretprijatijata {to se vo mo`nost da organiziraat masovno seriski proizvodstvo imaat korist od ekonomiite vo obem. Grani~ni tro{oci Grani~nite ili marginalnite tro{oci (Marginal Costs. Prose~nite varijabilni tro{oci (Averaga variable CostsAVC)kako {to mo`e da zaklu~ime i sogledame od tabelata {to ja napravivme prethodno deka tie na po~etokot opa| aat a potoa rastat. Pa spored ova grani~niot tro{ok za proizvodstvo na dopolnitelnata ~etvrta edinica na proizvod iznesuva 14 pari~ni edinici.7. Vo tabelata koja ni e dadena vkupnite tro{oci za proizvodstvo na tretata edinica proizvod iznesuvaat kako {to mo`e da vidime 148 pari~ni edinici. bez ogled na toa vo kakva pazarna struktura toa raboti. vkupnite tro{oci }e porasnat od 148 pari~ni edinici na 162 pari~ni edinici ili poto~no }e se zgolemat za 14 pari~ni edinici. bidejki so silniot porast na brojot na proizvodi opa|aat fiksnite tro{oci po edinica proizvod a so toa i vkupnite prose~ni tro{oci.MC) vleguvaat vo redot na najzna~ajnite ekonomski kategorii.Spored ova mo`e da naglasime deka go poeftinuvat proizvodstvoto poradi {to imaat korist i potro{uva~ite. a potoa po~nuvaat brzo da rastat.6 pari~ni edinici a za poslednata edinaesetata edinica ni se dadeni samo 4.

faktori na proizvodstvo. tro{oci za nivnoto kupuvawe. Zatoa racionalniot proizvoditel vo uslovi na pazarnata konkurencija. Dvi`ewata i tendencijata na krivite na tro{ocite se samo odraz na ona {to se slu~uva vo sferata na proizvodstvoto na dvi`ewata i tendenciite na krivite na vkupniot. marginalniot i prose~niot proizvod.8. Razli~nite proizvodni tehniki dozvoluvaat razli~na kombinacija na faktorite na proizvodstvo pri produkcija na ist vid proizvod.5. Pretprijatieto za da otpo~ne proces na proizvodstvo. mora da nabavi inputi. prinuda }e nastojuva da izvr{i optimalna kombinacija na faktorite koja {to na dolg rok }e mu ovozmo`i maksimalno proizvodstvo so niski ili minimum tro{oci. Vrska me|u proizvodstvoto i tro{ocite Vrskata me|u proizvodstvoto i tro{ocite pretstavuva najneposredna. najdirektna. Kriva na marginalniot proizvod i kriva na marginalniot tro{ok M ar gi nal en pr oi zvod M a r gi n a l en t r o { o k B b marginalen proizvod na trud MC D S e r ie s 1 A D A B M a rh in a le n P ro iz vo d t r ud B r o j n a p r o i zv o di ( aup ut ) . odnosno da napravi pari~ni izdatoci.

Vo to~kata B marginalniot proizvod go stignuva svojot maksimum a dodeka marginlniot tro{ok svojot minimum. Sporedbata se razbira mo`e da prodol`i i ponatamu so delot na soodnosite me|u marginalniot i prose~niot proizvod i marginalnite tro{oci i vkupnite prose~ni tro{oci. toga{ vakvite tro{oci poka`uvaat tendencija na opa|awe. Dodeka obratno e kaj tro{ocite koga krivata na marginalniot tro{ok e pod krivata na vkupnite prose~ni tro{oci. i koga krivata na marginalniot proizvod e pod krivata na prose~niot proizvod. Marginalniot proizvod ni go poka`uva efektot od dopolnitelnoto vlo`uvawe na edinica promenliv faktor na proizvodstvoto pod pretpostavka deka site drugi faktori na proizvodstvo.Oa krivata na marginalniot proizvod mo`eme da zabele`ime deka na po~etokot ima raste~ka progresija koja ni e pretstavena so to~kata A do to~kata B a potoa kako {to mo`e da vidime deka se pove}e i pove}e opa|a odnosno od to~kata B kon to~kata D. kade doa|ame do odredeni zaklu~oci: dodeka krivata na marginalniot proizvod je se~e krivata na prose~niot proizvod vo to~kata na negoviot maksimum. inputi se fiksni odnosno nepromeneti. Dodeka vo krivata na grani~niot tro{ok mo`eme da vidime deka opa|a od to~kata A kon B. Potoa zaradi dejstvuvaweto na zakonot za opa|a~kite prinosi. Zaradi seto ova krivata na marginalniot tro{ok ja dobiva formata na latinskata bukva U. krivata na marginalniot tro{ok ja se~e krivata na vkupnite prose~ni tro{oci vo to~kata na nivniot minimum. Marginalniot proizvod fakti~ki raste se dodeka vkupniot proizvod se zgolemuva so raste~ka progresija. Obratno e kaj tro{ocite koga krivata na marginalniot tro{ok e nad krivata na vkupnite . koga krivata na marginalniot proizvod e nad krivata na prose~niot proizvod prose~niot proizvod poka`uva tendencija na porast. poprecizno ka`ano najgolemiot broj na krivi na tro{ocite na kratok rok imaat oblik na latinskata bukva U. marginalniot proizvod se namaluva. prose~niot proizvod poka`uva tendencija na opa|awe. Pa zatoa zaradi dejstvoto na zakonot za opa|a~kite prinosi marginalniot tro{ok raste. tokmu zaradi dejstvoto na zakonot za opa|a~kite prinosi.

prose~ni tro{oci kade vkupnite poka`uvaat tendencija na porast. prose~ni tro{oci .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful