P. 1
АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ

АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ

|Views: 81|Likes:
Published by Zorica Buzharovska

More info:

Published by: Zorica Buzharovska on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ Паричните издатоци, односно плаќања, што претпријатието ги врши за ангажираните фактори на производство, во економијата се викаат трошоци

. Трошоците се централна економска категорија којашто најдиректно е врзана со профитот на претпријатието, односно со успешноста на работењето на претпријатието, бидејќи профитот на секое претпријатие се покажува како разлика помеѓу вкупниот приход и вкупните трошоци. Секое зголемување на трошоците на претпријатието, при други непроменети услови, ја смалува разликата помеѓу вкупниот приход на претпријатието и вкупните трошоци, значи го смалува пофитот на претпријатието.Затоа секое претпријатие преку сметководство педантно ги евидентира сите трошоци врзани за работењето, детално ги анализира и настојува да постигне што е можно поголеми ефекти(поголемо производство и поголем вкупен приход) со што е можно помали трошоци.

ВИДОВИ ТРОШОЦИ ВКУПНИ ТРОШОЦИ: ФИКСНИ И ВАРИЈАБИЛНИ Различните трошоци на претпријатието различно се однесуваат, различно реагираат на промените во обемот на производството(аутпутот). Од овој аспект, трошоците, разгледувани на кус рок, ги делиме на фиксни и варијабилни. Фиксните трошоци(FC) не реагираат на промените на обемот на производството, односно на промените на аутпутот на претпријатието. Такви трошоци се: закупнините за изнајмените згради, машини и друга опрема, амортизација, плаќањата на камати за порано добиените кредити, плаќања за осигурување, одделни видови на трошоци за труд, пред се платите на менаџерите и сл. Варијабилните трошоци(VC) се менуваат во зависност од промените во производството(аутпутот на претпријатието). Варијабилните трошоци најчесто се врзани за потрошокот на суровини, помошни материјали, плати на вработените и сл. Вкупните трошоци(TC) претставуваат збир, сума на вкупните фиксни и вкупните варијабилни трошоци: TC=FC+VC TC- вкупни трошоци FC- фиксни трошоци VC- варијабилни трошоци

6 AVC 30 27.4 38 36.ПРОСЕЧНИ ТРОШОЦИ Просечните трошоци се добиваат кога одделните видови вкупни трошоци се поделат со бројот на произведените единици. се еднакви на : AFC=FC/Q Просечните фиксни трошоци перманентно опаѓаат со пораст на обемот на производството.7 12.5 10 8. како што е воочливо од табелата.5 25. Тие.4 36. на произ.2 30.5 26. просечните фоксни трошоци (AFC) и просечните варијабилни трошоци (AVC). Просечните фиксни трошоци(AFC) по иста аналогија.3 7.5 42.8 40. а потоа растат. На тој начин може да се пресметуваат вкупните просечни трошоци(ATC).3 5.9 34. бидејќи иста големина (фиксните трошоци во маса се дадена големина) се дли со растечкиот број на производи.4 28. Просечните варијабилни трошоци(AVC) се еднакви на: AVC=VC/Q Од табелата се гледа дека тие во почетокот опаѓаат.7 25. а потоа манифестираат тенденција на благ пораст.трошоци води Варијабилни трошоци Вкупни трошоци Маргинални трошоци Просечн и фиксни трошоци Просечн и варијабилни трошоци Просечни вкупни трошоци Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 VC 0 30 55 77 102 132 169 216 278 363 TC 50 80 105 127 152 182 219 266 328 413 MC 30 25 22 25 30 37 47 62 85 AFC 50 25 16.9 . во почетокот имаат опаѓачка тенденција.1 6. Вкупните просечни трошоци(ATC) ATC=TC/Q Просечните трошоци фактички се трошоци по единица производ.5 38 41 45.3 ATC 80 52. Табела 7/1 Различни видови трошоци Различни видови Фиксни трошоци Бр. Со зголемувањето на бројот на производните фиксни трошоци по единица производ опаѓаат.

варијабилни и вкупни трошоци .Графикон 7/1 Фиксни.

во почетокот имаат тенденција на пораст. Тој е еден од значајните аспекти на законот за економиите од обем.МАРГИНАЛНИ ТРОШОЦИ Маргиналниот(граничниот) трошок(MC) фактички претставува неопходен трошок за производство на секоја дополнителна единица на производ. опаѓаат со порастот на бројот на производите. од кој бенефицираат и претпријатијата и потрошувачите. маргиналниот трошок ги мери промените во вкупните трошоци како резултат на дополнително произведена единица на производ. Така. Најголемиот број од кривите на трошоците на кус рок имаат форма на латинската буква U. според законот за опаѓачките приноси . Тој покажува дека фиксните трошоци на единица производ(просечните фиксни трошоци). Графиконот исто така покажува дека кога маргиналниот трошок е под вкупните трошоци овие манифестираат тенденција на опаѓање и обратно. . Тоа е така заради дејството на законот за опаѓачките приноси. Графиконот на просечните трошоци и на маргиналниот трошок е еден од клучните графикони во економијата. Движењата и тенденциите на кривите на трошоците се само одраз на движењата и тенденциите на кривата на вкупниот. Имено. Подоцба дополнителните вложувања даваат опаѓачки приноси што предизвикуваат пораст на маргиналниот трошок. најдиректна. маргиналниот и просечниот производ. Односот помеѓу маргиналниот производ и маргиналниот трошок тоа најдобро го илустрира. под претпоставка дека другите фактори на производство се фиксни. Врската помеѓу производството и трошоците е најпосредна. маргиналниот трошок ја добива формата на латинската буква U. Поинаку кажано. што предизвикува опаѓање на маргиналниот трошок.

. на долг рок. променливи. Врз овие основи можно е да се утврди кривата на вкупните просечни трошоци на долг рок(LRTAC) којшто ни ги покажува најниските трошоци на производството за различни нивоа на аутпут.Графикон 7/2 Крива на маргиналниот производ и крива на маргиналниот трошок На долг рок сите фактори на производство стануваат варијабилни. Во услови на дадена технологија и дадени цени на инпутите. при дадената технологија и дадени цени на факторите. претпријатието. односно на големината на аутпутот. е во можност да ги минимизира вкупните просечни трошоци со избор на обемот на производството.

Графикон 7/3 Крива на вкупните просечни трошоци на долг рок-LRTAC .

обврските и нето вредноста на претпријатието. . Сметководителот секогаш ги регистрира само експлицитните трошоци. Затоа билансот на успехот често се нарекува и сметка или биланс на добивка и загуба. но би се добивала доколку парите беа вложени место во сопствениот бизнис во банка и сл. За разлика од него. за кои се направени реални парични издатоцо: трошоци за набавка на суровини и помошни материјали. иако вложува труд. најчесто една година. односно активата. економистот во своите калкулации секогаш ги има пред вид и имплицитните. онака како што се евидентираат во сметководството. плати и сл. односно за остварениот финансиски резултат од работењето на претпријатието-реализираниот профит (добивка) или реализираната загуба. но би ја добивал ако место во сопствен бизнис. во даден момент. опортунитетните трошоци: наемнина на сопственикот на бизнисот кој овој. Левата страна на билансот на состојбата ја сочинуваат средствата на претпријатието.ОСНОВНИТЕ СМЕТКОВОТСТВЕНИ БИЛАНСИ И ОПОРТУНИТЕТНИТЕ ТРОШОЦИ Помеѓу сметководсвените биланси на претпријатието два се најзначајни: билансот на состојбата и билансот на успехот. Економскиот профит е поширок поим кој покрај експлицираните трошоци. која не се добива. а десната страна ја сочинуваат обврските на претпријатието и неговата нето вредност. сметководствениот профит е разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните трошоци на претпријатијата. ги вклучува и имплицитните. камата на сопствените средства. односно пасивата. ангажирал труд во туѓ бизнис. Билансот на состојба претставува преглед на средствата. за кои претпријатието прави конкретни парични издатоци. Билансот на успехот преставува преглед на вкупните приходи и трошоци на работењето на претпријатието за определен временски период. Нето профитот служи за исплата на дивиденти на акционерите и за проширување и модернизирање на претпријатието. врз основа на реализираните аутпути и купените инпути на пазарот. не ја добива. Затоа. преку чинот на инвестирање. опортунитетните тришоци. амортизација. вработените и државата. најчесто на крајот на годината. Во рамките на билансот на успехот за претпријатието најзначајна категорија е нето профитот по оданочувањето кој се добива кога од вкупниот приход на претпријатието се одбијат сите обврски кон деловните партнери.

Pod potro{ok se podrazbira pari~en izraz na sekoe tro{ewe na sredstva na edno pretprijatie. Ova tro{ewe ili se ogleduva vo menuvaweto na oblikot na sredstvata vo nivnoto kru`no dvi`ewe i napraveno so cel za dobivawe u~inoci. Tokmu poradi toa analizata na tro{ocite na ovaa faza e od golemo zna~ewe. od edna i od druga strana. tuku nastanuvaat vrz osnova na propisi i dogovori koi {to preptrijatieto go sklu~ilo so drugi sli~ni subjekti.produktivni potro{oci se. bidejki taa ovozmo`uva za{tedi koi najmnogu }e pridonesat za zgolemuvawe na ekonomi~nosta vo raboteweto.Analiza na tro{ocite i ekonomi~nosta Brojot i visinata na tro{ocite {to se pravat vo vr{eweto na proizvodstvenata faza se najgolemi vo sporedba so tro{ocite {to nastanuvaat vo drugite fazi i funkcii vo raboteweto na pretprijatieto. ili toa se tro{ewa na sredstvata koi ne se nu`ni ili neophodni za redovnata dejnost i pretstavuvaat zagubeni sredstva na stopanskata organizacija. pa na toj na~in se pretvaraat vo pari. Potro{ocite od prviot karakter gi vikame redovni ili produktivni. ili slu`at kako sredstvo za sozdavawe na novi u~inoci ili za proda`ba. Pokraj navedenite potro{oci vo pretprijatijata nastanuvaat i drugi koi ekonomski ne se nu`ni. 5. a potro{ocite od vtoriot karakter – neredovni ili neproduktivni. sredstvata koi se tro{at poradi vr{ewe na dejnosta. So ovaa transformacija se sozdavaat u~inoci koi. Redovni produktivni tro{oci Redovni . zatoa e neophodno da se napravi razlika pome|u potro{ok i tro{ok. a koi potro{oci pretstavuvaat anticipiran del na vi{okot {to e sozdaden vo . Nakuso pod potro{oci se podrazbira pari~nata vrednost na site tro{ewa bez ogled dali se dobiva kako ekvivalent nekoj u~inok ili ne. pome|u tro{ok i rashod.1. odnosno nov reproduktiven proces. a so cel za dobivawe u~inoci. Ovie tro{ewa pretstavuvaat del od kru`noto dvi`ewe na sredstvata. Vo ekonomskata literatura se sre}avaat mnogubrojni definicii na tro{ocite. a ekonomski zna~at pretvorawe na eden oblik sredstva vo drug. koi ovozmo`uvaat zapo~nuvawe na novo kru`no dvi`ewe.

pa e nu`no i tie da se zemat vo predvid pri utvrduvawe cena na u~inocite od presmetkovniot period.2. 5. neproduktivni tro{oci .firmata. normalnite nadomestoci za vlo`eniot trud. ili kako ~esto se vikaat zakonski i dogovorni obvrski. za da se sogleda dali i nivnata vrednost.neekonomski” karakter. pretprijatijata go iska`uvaat kako normalen nadomestok na vlo`eniot trud iznosot na plati na svoite rabotnici {to go presmetuvaat kako tro{ok. koi imaat presmetkoven -. tie treba da se tretiraat kako redovni. bidej}i sekoga{ se javuvaat. koi imaat . taka i pridonesite i danocite. bidejki mo`e da se raboti i toga{ koga takvi ne postojat. danocite i potro{ocite za drugi nameni od vakov karakter (skrateno pridonesi i danoci).ekonomski” karakter. pod tro{oci treba da se podrazbere vo pari izrazena vrednost na redovnite-produktivnite potro{oci na sredstvata za proizvodstvo. danocite. Ottuka. eden ekonomski vo tesna smisla i drug presmetkoven.ekonomskite” potro{oci }e mo`e da bide pokriena od ostvarenata vrednost na u~inocite od istiot presmetkoven period. Kako vakov vid potro{oci vo pretprijatieto se javuvaat pridonesite. kako {to potro{ocite na osnovnite sredstva. ~lanarinite i izdatocite od sli~en karakter. vrednosta na uslugite. koj go dobiva takviot karakter samo od stanovi{te na utvrduvawe na vrednosta na u~inocite... Isto taka i prose~niot nadomest na trudot treba da slu`i kako merilo za utvrduvawe na ekonomi~nosta na vlo`eniot `iv trud. uslugite i normalniot nadomest za vlo`eniot trud. koi {to se odnesuvaat na u~inocite na presmetkovniot period i se presmetuvaat vo nivnata vrednost. Poradi toa. Spored toa koga }e se zboruva za redovni potro{oci i tro{oci kako takvi }e se zemaat. treba da se razlikuvaat dve zna~ewa na terminot tro{ok.. pokraj potro{ocite za osnovni sredstva. materijalite i uslugite se merilo za utvrduvawe ekonomi~nosta na minatiot trud. kako i pridonesite. Iako ovie potro{oci ne se nepohodni za izvr{uvawe na zada~ata. Goleminata na normalniot-prose~niot nadomestok na `iviot trud. Neredovni. kako i vrednosta na . potro{ocite na materijalite.

koj gi napravil. Koi potro{oci ja ~inat cenata na ~ineweto. tuku i nedovr{enoto proizvodstvo. Na krajot po ispituvaweto na tro{ocite od razni aspekti. analiza na tro{ocite grupirani spored elementite na kalkulacijata. pa i kaj nekoi teoreti~ari. analiza na tro{ocite spored nositelite za koi se pravat. vkrstuvawe na rezultatite od oddelni analizi na tro{ocite 6. Sekako deka najve}e potro{oci se vrzani za proizvedstvenata faza. kusocite na materijalite. proizvodite i stokite preku normalna visina. nabavenite materijali i stoki. potro{ocite predizvikani od vi{a sila i sl. 4. dejstvoto na obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto i 7. t. Me|utoa. 3. potoa.e. za tro{ocite mo`e da se zboruva sekoga{ koga potro{ocite se napraveni za sozdavawe na u~inoci. 5. analizata na tro{ocite treba da gi opfati: 1. kako {to se otpi{anite pobaruvawa. ~esto. kade tie nastanale. Poradi toa. utvrduvawe na ekonomi~nosta i mo`nostite za namaluvawe na tro{ocite . Taka preku niv mo`e da se ustanovi koi potro{oci se napraveni. poradi {to. Analiza na tro{ocite Tro{ocite mo`at da se ispituvaat od razni aspekti vo zavisnost od toa {to se saka preku niv da se sogleda. 2.3. treba da se konstatira ekonomi~nosta na raboteweto.Vo raboteweto na preptrijatieto nastanuvaat neredovnineproduktivni potro{oci koi {to ne pridonesuvaat za sozdavawe na u~inoci i imaat karakter na zagubeni sredstva. analiza na tro{ocite spored mestoto na nivnoto nastanuvawe. A u~inocite ne se samo proizvedeni gotovi proizvodi i izvr{enite uslugi. za koi u~inoci se napraveni i kako dejstvuva obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto. analiza na tro{ocite spored nivnite vidovi. 5. nastanuvaat rashodi. vo praktikata. poimot tro{oci se povrzuva so proizvodstvoto.

3. Grupiraweto na tro{ocite spored vidovi ima za zada~a: 1. kako i za sporedba so planiranite tro{oci. Analiza na tro{ocite spored nivnite vidovi Vo raboteweto na pretrpijatijata se tro{at dva vida fizi~ki sredstva: potro{ok na osnovni sredstva (amortizacija) i potro{ok na materijalite.1. . 5. Ova se utvrduva so iznao|aweto na odnosot pome|u tu|ite uslugi i vkupnite tro{oci. bez ogled na toa kade tie nastanale i od koi u~inoci se predizvikani. Vrz osnova na podatocite na fakti~kite tro{oci vo eden vremenski period se planirat tro{ocite za idnite periodi. So ogled na toa {to ovaa kalsifikacija e osnovna. zemaj}i gi predvid promenite na obemot na zada~ata i na uslovite na raboteweto i dr. da poka`e {to i kolku e potro{eno vo raboteweto na pretprijatieto. 2. dostatno i pravilno ras~lenuvawe zavisi dali i ponatamo{nite klasifikacii }e bidat celishodno i pravilno izvr{eni. Dokolku u~estvoto na tu|ite uslugi e pogolemo. bidejki preku tro{ocite spored vidovi najdobro se sogleduva kakvi se tro{oci se napraveni. taka {to pri analizata }e se obrne osobeno vnimanie na onie tro{oci koi vo strukturata imaat najgolemo u~estvo. reprezentacija. 6. vrz osnova na koja mo`e da se utvrdi odnosot pome|u oddelnite vidovi tro{oci i nivnoto oddelno u~estvo vo vkupniot niven iznos. bilo vo vkupnata nivna visina ili spored oddelnite vidovi tro{oci. Vakvata kontrola osobeno se vr{i kaj onie vidovi tro{oci ~ija visina e odnapred limitirana. da poslu`i kako baza za planirawe na tro{ocite. Preku sogleduvaweto na strukturalniot odnos na tro{ocite se sogleduvaat onie tro{oci koi se od najgolema va`nost vo raboteweto. dotolku zavisnosta na pretprijatieto e pogolema. da poslu`i kako osnova za kontrola na variraweto na tro{ocite od eden vremenski period vo drug. od stepenot na nejzinoto to~no. da se dobie slika za samostojnosta na pretprijatieto vo izvr{uvawe na zada~ite. investiciono odr`uvawe i sli~no.5.3. da ja prika`e strukturata na tro{ocite. 4. za da se utvrdi dali opredeleniot limit e pre~ekoren. da go ovozmo`i ponatamo{noto grupirawe na tro{ocite od drugi perspektivi. kako {to toa mo`e da bide slu~ajno so tro{ocite za reklama.

a ne kako del na op{tite tro{oci na proizvodstvenite ili neproizvodstvenite organizacioni edinici. Prvata grupa se vika direktni (neposredni). . prethodno ovie tro{oci se grupiraat spored toa dali nastanale vo vr{eweto na proizvodstvenata faza ili na nekoja druga faza ili funkcija. odnosno uslugi. pri~inite za toa zgolemuvawe }e se otkrijat samo ako amortizacijata kako tro{ok se ispituva vo nejzinata celina. vrz osnova na nekoj od faktorite {to stoi vo najdobar odnos pome|u tie tro{oci i proizvodite i uslugite. Poradi toa. poradi {to nemo`e da se presmetaat neposredno vo cenata na ~ineweto na oddelni proizvodi.Grupiraweto na tro{ocite spored nivnite vidovi e od osobeno zna~ewe koga tie treba da se ispitat vo nivnata celina. i vo onie {to se odnesuvaat na site proizvodi. kako {to se amortizacijata. ili {to go ovozmo`uvaat raboteweto na samata proizvodstvena faza ili raboteweto na celoto pretprijatie. ispituvaweto na opravdanosta na tro{ocite. pa tie neposredno se presmetuvaat vo cenata na ~ineweto. Analiza na tro{ocite grupirani spored elementite na kalkulacijata Za da mo`e da se iznajde cenata na ~ineweto na oddelni proizvodi. za da se izvr{i takvoto presmetuvawe. odnosno izvr{eni uslugi se odnesuvaat. potro{ocite prethodno se grupiraat vo onie za koi odnapred se znae za koi proizvodi. odnosno uslugi. a vo vtorata grupa spa|aat indirektnite (posredni). pa taka grupirani se rasporeduvaat na proizvodite i uslugite. a ne vrz osnova na nekoe objektivno merilo. ili kako del na op{tite tro{oci na edna organizaciona edinica. kako {to se materijalite za izrabotka i normalniot nadomestok za vlo`eniot trud za izrabotka. bidejki samo taka mo`e da se konstatira opravdanosta na tro{ewata. Sepak. Taka dokolku se utvrdi deka nastanalo zgolemuvawe na amortizacijata. kako {to se op{tite tro{oci na proizvodstvenite i neproizvodstvenite organizacioni edinici. odnosno koga tie se grupirani spored vidovite. 5. spored vidot. se vr{i koga tie se iska`ani vo nivnata celina. tu| ite uslugi i danocite.3. i toa osobeno ne koga rasporeduvaweto na amortizacijata se vr{i vrz osnova na nekoj klu~.2. pridonesite i drugite izdatoci od sli~en karakter.

da se ispita realnosta na cenata na ~ineweto. ili na site proizvodi. ili na po~etok na godinata za tekovnata godina i toa za predvideno proizvodstvo. da se ispita zavisnosta na proda`nata cena od cenata na ~ineweto. 5. vo cenata na ~ineweto vleguva i amortizacijata. Fakti~kite kalkulacii se onie koi se pravat na krajot od sekoj presmetkoven period za ostvarenoto proizvodstvo vrz osnova na fakti~ki nastanatite tro{oci za toa proizvodstvo i vrz osnova na podatocite {to gi dava knigovodstvenata evidencija. da se utvrdi realnosta na napravenite potro{oci za da se proveri dali sredstvata za prosta reprodukcija se obezbedeni. kako potro{ok na osnovnite sredstva. So sporeduvaweto na fakti~kata so planskata cena na ~ineweto se dobivaat podatoci za eventualnoto sni`uvawe.3.Analiza na tro{ocite spored mestoto na nivnoto nastanuvawe Pod mesta na nastanuvawe na tro{ocite se podrazbiraat onie podra~ja na pretprijatijata {to se opredeluvaat prostorno. sepak ~esto se opredeluva vo zavisnost od cenata na ~ineweto i dr. kako i otstapuvawata na fakti~kite potro{oci grupirani vo cenata spored elementite od bazi~nite takvi potro{oci. Planski kalkulacii se onie koi {to se pravaat na krajot od godinata za idnata. Kalkulaciite mo`at da bidat planski i fakti~ki. vo zavisnost od toa dali oddelni osnovni sredstva slu`at za izrabotka na odreden ili odredeni proizvodi. 2. bidej}i makar kolku taa da e uslovena od uslovite na pazarot. Zada~ata na analizata na cenata na ~ineweto se sostoi vo toa {to so nea treba: 1. Cenata na ~ineweto se utvrduva po pat na presmetka koja se narekuva kalkulacija.3. 4. {to e neophodno za da se oceni to~nosta na finansiskiot rezultat od proda`bata. funkcionalno ili spored . odnosno poka~uvawe. da se utvrdi otstapuvaweto na fakti~kata cena na ~ineweto od bazi~nata.Pokraj ovie dve grupi tro{oci. na fakti~kata cena na ~ineweto. 3. a vrz osnova na planskite tro{oci.

Pri formiraweto na mestata na tro{ocite vo praktikata ne se primenuva samo eden od spomenatite kriteriumi. Mestata na tro{ocite se opredeluvaat i spored funkciite odnosno fazite vo ramkite na oddelni funkcii.planska slu`ba. poto~no da se utvrdi cenata na ~ineweto na gotovite proizvodi. tuku tie treba da se sozdavaat so primena na kombinacija od najmalku dva kriteriuma. toga{ se zboruva za topografsko opredeluvawe na tie mest. Isto taka mestata na tro{ocite se opredeluvaat i spored podra~jata na odgovornosta na odredeni rakovoditeli za da se ovozmo`i kontrola na tro{ocite od toj aspekt.4. finansiskiot rezultat {to se realizira na oddelni proizvodi odnosno izvr{eni uslugi. ima za cel da ja utvrdi cenata na ~ineweto na oddelnite dejnosti. odnosno izvr{eni uslugi. Vakvite podra~ja se narekuvaat mesta na tro{oci. za planskata . Grupiraweto na tro{ocite spored mestata na nivnoto nastanuvawe. odnosno na izvr{enite uslugi. a site se sozdadeni so intencijata. 5. {to se vr{at vo dejnosta na stopanskata organicacija. za finansii . 3.finansiskata slu`ba i dr. grupa proizvodi ili oddelni proizvodi. a od druga. da ovozmo`i stimulirawe na za{tedi i da pridonese za pravilno utvrduvawe na li~nite dohodi na oddelnite grupi rabotnici. Koga mestata na tro{ocite se opredeluvaat spored prostorot na koj se vr{i nekoja dejnost poradi koja se sozdavaat tro{oci. Taka za upravnata i rabotovodna funkcija mo`e da postoi mesto na tro{ocite . 2. da gi utvrdi tro{ocite i ekonomi~nosta na oddelnite podra~ja na stopanskata organizacija.3. no pod uslov nivnite tro{oci da mo`at posebno da se utvrduvaat. Za ova utvrduvawe postojat razni metodi.uprava. . Takvi mesta mo`at da bidat pogonite ili rabotilnicite koga se nao|at vo razli~ni prostorii. Analiza na tro{ocite spored nositelite za koi se pravat Grupiraweto na tro{ocite spored nositelite.odgovornosta. od edna strana ekonomi~nosta. ima glavno zada~a: 1. cenata na ~ineweto porealno da se iznajde i so pomo{ na nea da se sogleda.

odnosno vinata.e. degresivni i progresivni. Proporcionalen karakter imaat poedine~ni tro{oci i toa koga se direktni. odnosno uslugi: 2. odnosno pomalite tro{ewa. Indirektnite tro{oci poradi svojata kompleksnost se relativno fiksni i nivnata fiksnost zavisi od toa dali kaj niv preovladuvaat fiksni. 5. za zaslugata.Grupiraweto na tro{ocite po nositeli od stanovi{te na analizata ima za cel: 1. odnosno uslugite. Me|utoa toa ne e slu~aj so indirektnite tro{oci. pa poradi takviot .5. a dokolku seto toa se utvrdi }e mo`e da se prevzemat merki i za namaluvawe na tro{ocite vo idnoto rabotewe. t.4. na licata koi {to pridonele za toa. kako {to e poznato fiksni i varijabilni. da ja poka`e ekonomi~nosta na potro{ocite {to se pravat za oddelni proizvodi. da go ovozmo`i sporeduvaweto na fakti~kata cena na ~ineweto so planiranata ili so cenata od izminatiot period. za zgolemuvawe na ekonomi~nosta. odnosno izvr{ena usluga ostanuvaat pribli`no isti. da ovozmo`i stimulirawe na rabotnicite za za{tedi i da pridonese za popravilno utvrduvawe na li~nite dohodi. odnosno re`iite. Vkrstuvaweto vsu{nost. taka {to po edinica proizvod. Pri zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvo direktnite tro{oci relativno proporcionalno se zgolemuvaat. 4. a ovie ponatamu. 3. Op{tite tro{oci na proizvodstvenite i neproizvodstvenite organizacioni edinici. da ovozmo`i sporeduvawe na fakti~kata cena na ~inewe so proda`nata i da pridonese za pravilno formirawe na proda`nata politika na pretprijatieto. proporcijalni. 5.Dejstvoto na obemot na proizvodstvo vrz cenata na ~ineweto Tro{ocite mo`at da bidat. i vremeto koga e toa storeno. se indirektni i relativno fiksni tro{oci. pri koi toa e napraveno. degresivni ili progresivni tro{oci. za proizvodite. zna~i osvetluvawe na tro{ocite od razni aspekti i dobivawe jasna slika za opravdanosta na pogolemite.Vkrstuvawe na rezultatite od oddelni analizi na tro{ocite Konstataciite koi se dobivaat od site razli~ni ispituvawa e mo{ne korisno da bidat vkrsteni za definitivniot zaklu~ok da bide to~en i pri~inite jasni. proporcionalni.

Utvrduvawe na ekonomi~nosta i mo`nostite za namaluvawe na tro{ocite Ekonomi~nosta kako eden od osnovnite principi na raboteweto. V.Makedonska po{ta” vo 2007 godina iznesuvaat 1. odnosno za izvr{uvawe na zada~ata e potro{eno pove}e ili pomalku faktori za proizvodstvo i toa izrazeno vo vrednosni pokazateli. E = V/T Pri {to: E. pod nivnoto dejstvo cenata na ~ineweto po edinica proizvod opa|a.T-tro{oci kako vrednosen izraz na potro{ocite na elementite na proizvodstvo Vaka izrazena ekonomi~nosta poka`uva dali opredeleni u~inoci.vrednosno izrazena ekonomi~nost. principielno vo naturalni ili vo vrednosni pokazateli. kako i za izvr{uvawe na zada~ite na edna organizaciona edinica ili na celoto pretprijatie.niven karakter.Makedonska po{ta” Vkupnite rashodi vo AD .334. ekonomi~nosta se utvrduva samo vo vrednosni pokazateli.vrednost na proizvodstvoto. odnosno namaluvawe na obemot na proizvodstvoto. So drugi zborovi bidejki pome|u re`iskite tro{oci ima i takvi koi {to se fiksni. cenata na ~ineweto po edinica proizvod se menuva so samoto zgolemuvawe. pri namaluvawe na obemot na proizvodstvo cenata na ~ineweto raste. Samata ekonomi~nost mo`e da se utvrduva.. pri zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvoto. mo`e da se utvrduva za oddelni ili za site u~inoci. (Primer)Struktura i dinamika na tro{ocite vo AD ..9% pomali od rashodite vo minatata . Poradi toa {to tro{ewata na odelnite faktori za proizvodstvo ne mo`at da se izrazat vo naturalni pokazateli.6. 5. Naturalnite pokazateli se upotrebuvat samo koga treba da se utvrdi dali ostvareniot u~inok e postignat so pogolem ili so pomal potro{ok na odelnite faktori za proizvodstvo. koj {to se ogleda vo toa u~inocite da se postignat so {to pomalku potro{oci na faktorite za proizvodstvo. a i takvi koi {to se degresivni. dodeka sprotivno. milioni denari i se sporedbeno so 2006 godina za 2.

4 50.7 133.3 89.9 1.0 91.1 93.6 127.0 50.0 51.1 721.6 90.1 2007 113.9 24.8 1.434.9 1.9 85.godina.0 23. 1 53.stoki Uslugi Amortizacija Plati Tro{oci za ishrana Tro{oci za prevoz Tro{oci za dogovor na delo Uslugi na platen promet (Po{tenska Banka) Ostanati rashodi vkupno 124.3 6.6 45.0% Rasho di 2006 To{oci za surovini i materijali Nabavna vred.0 41.334.7 703.7 21.8 25.0 12.3 151.0 .3 89.7 Plan 2007 128. na prod.7 88. Realizacijata na Operativniot i finansiskiot plan iznesuva 93.374.0 76.2 748.5 79.

4% 1.7% 3. i m er i jal i at -vo m l .6 703.7% 7.6% 1.7% P l at i A m t i zaci ja or 50% 40% 30% 6.1 133.4 89.6% 3.6% 6.3 50.0% 6.7% 5.2 151.RASHODI 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 P l an 2007 2007 85.7% Usl ugi na pl at en pr om (P o{ t enska et Banka) Tr o{ oci za dogovor na del o Tr o{ oci za pr evoz Tr o{ oci za i shr ana 60% 52.7% 6.7 91.3 P l at i A m t i zaci ja or Usl ugi STRUKTURA NA RASHODI TE Ost anat i r ashodi 100% 90% 80% 70% 6.d i enari Ost anat i r ashodi Usl ugi na pl at en pr om (P o{ t enska et Banka) Tr o{ oci za dogovor na del o Tr o{ oci za pr evoz Tr o{ oci za i shr ana 88.8 90.7 76.9 53 25.3 79.9 50.5% Usl ugi Nabavna vr ed.st oki To{ oci za sur .3% 0.1% 8.8% 6.5 113 41. na pr od.7 124.5% 52. i m er i jal i at 20% 10% 0% 9.7 21.6 128.2% 52.7% 0.6% 3.2% 10.8 51.6 Nabavna vr ed.3% 9.5% 3. na pr od.1 24.2% 6.st oki To{ oci za sur .9 45.1 89 12 23 721 748.9% 1.9 6.4% 3.9% 1.1% 2006 P l an 2007 2007 .0% 3.3 93.0% 9.7 127.5% 9.

a realizacijata na Planot iznesuva 94. Visinata na ovie izdatoci e vo ramkite na zakonski dozvolenata visina.7% pogolemi od minatogodi{nite i za 3. dodeka realizacijata na Planot iznesuva okolu 84.Tro{ocite za surovini i drugi materijali se za okolu 9.7%. .3% pomali od tro{ocite napraveni vo minatata godina.0%. . a realizacijata na Planot iznesuva 82.Tro{ocite za dogovor za delo se okolu 53. Prose~nata neto plata po rabotnik vo 2007 godina iznesuva 15494.Tro{ocite za uslugi se za okolu 4.00 denari i e za 3.Tro{ocite za plati se za 2. .6%.Prose~niot broj na vraboteni spored vkalkuliranite ~asovi na rabota vo 2007 godina iznesuva 2274 vraboteni i e za 116 vtaboteni pogolem od prose~niot broj vraboteni minatata godina.0%. . .6% pomali od planiranite tro{oci.0%. .Tro{ocite za ishrana i za prevoz na rabota bele`at porast vo sporedba so minatata godina za okolu 16.4% pomali od minatogodi{nite tropoci.8% pomali od minatogodi{nite tro{oci. a realizacijata na Planot iznesuva 88.Tro{ocite za uslugi za platen promet se za okolu 0.2%.Od grafikonite se sogleduva deka kaj oddelni grupi tro{oci ima razli~na dinamika na nivnoto ostvaruvawe: .5% poniska od prose~nata plata po rabotnik isplatena minatata godina.5% pomali od napravenite tro{oci vo minatata godina i za okolu dva pati povisoki od planiranite tro{oci.1% odnosno 5. .Izvr{enata presmetka na amortizacija poka`uva deka istata e za 6.3% pomala od minatogodi{nata amortizacija i deka Planot e realiziran so 89.4%. a porastot proizleguva od zgolemeniot broj vraboteni.Nabavnata vrednost na prodadeni stoki bele`i opa|awe vo sporedba so minatata godina za okolu 9. Oddelni vidovi rashodi vo poslednite nekolku godini se realizirat so slednava dinamika: . .

7 700 66 8 . Varijabilnite tro{oci mo`at da bidat proporcionalni (proporcionalno da se zgolemuvaat so zgolemuvaweto na obemot na proizvodstvo). Pretprijatieto tro{i zgradi(administrativni zgradi i fabri~ki zgradi). Ova se komponenti na takanare~en fiksen kapital koi vo procesot na proizvodstvo se tro{at postepeno. odnosno kako {to nie velime tro{oci.1 5 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 Ostanati tr o{ oci na r abotewe (nem i jal ni i atr dr .6 19 3 .2 22 8 300 Am ti zaci ja or 20 6 . ma{ini i druga oprema. d n i e ari 73 0 .5 12 7 .5 23 7 .9 23 8 . Ova e procesot na amorizacija.) 5.4 Mater i jal ni tr o{ oci P l ati 500 400 20 7 22 4 .3 600 71 2 -vo ml .000 pari~ni edinici a procesot na proizvodstvo trae deset godini. Ako na primer imame ma{ina so nabavna vrednost od 100.2 24 8 .ostanati tr . progresivni (da rastat so rasteweto na obemot na proizvodstvo) i digresivni ( da pa| aat so zgolemuvaweto na vkupniot obem na proizvodstvo ).9 200 27 5 . Sekoe pretprijatie pri proizvodstvo na opredelen proizvod pravi najraznovidni pari~ni izdatoci.000pari~ni edinici. Tro{ocite proizvodstvo spored reagiraweto na obemot na Tro{ocite spored reagiraweto na obemot na proizvodstvo se delat na fiksni i varijabilni tro{oci. se prenesuvaat del po del od svojata vrednost vrz vrednosta na nekoj nov proizvod.DI NAMI KA NA RASHODI TE 800 78 2 .8 34 0 . prose~no godi{no prenesuva vrz vrednosta na noviot proizvod po 10.9 8 . Amortizacijata se odnesuva na .9 29 4 7 .9 69 4 .7 9 17 1 .7.

gi delime na fiksni i varijabilni tro{oci. Za 10godini na smetkata na amortizacijata }e se kumuliraat 100. Ovie tro{oci realno postojat i se ispla}aat duri .komponentite na fiksniot kapital( ma{ini oprema. osnovnata funkcija na amortizacijata e da ovozmo`i zamena na potro{enite komponenti na fiksniot kapital. Prose~nata godi{na amortizacija na ma{inata so nabavna vrednost od 100. odnosno na promenite na atputot na pretprijatieto. gumata i sekoja nedela im dava plata na vrabotenite.000pari~ni edinici se prenesuvaat vrz vrednosta na noviot proizvod i so negovata realizacija. Fiksni tro{oci(Fixed Costs. Pri proizvodstvoto pretprijatieto tro{i i komponenti na obrtniot kapital kako {to se surovinite. kade iznosot }e bide ednakov na nabavnata vrednost na ma{inata koi potoa }e se upotrebat za zamena na istro{enata ma{ina. lepiloto. energijata i nekoi drugi pomo{ni materijali. zgradi) koi vo procesot na proizvodstvo celosno u~estvuvaat no se tro{at i amoritiziraat postepeno niz pove}e proizvodstveni ciklusi. proda`ba se vra}a nazad vo pretprijatieto. Ovie 10. Komponentite na obrtniot kapital za razlika od fiksniot kapital naedna{ se tro{at vo proizvodstveniot proces kade i naedna{ ja prenesuvaat svojata vrednost vrz vrednosta na noviot proizvod. Razli~nite tro{oci na pretprijatieto razli~no se odnesuvaat. Od seto ova {to go navedovme mo`e da ka`eme deka tro{ocite od ovoj aspekt. Spored seto ova. Poednostavno da ka`eme deka vkupnite fiksni tro{oci vo masa ostanuvaat isti. koi se na kratok rok.000peri~ni edinici i vek na traewe od 10godini iznesuva 10. plati za vrabotenite. |onot.000 pari~ni edinici. Kako vo primerot zemen za proizvodstvoto na ~evli kade vo tekot na eden proizvoden ciklus ja tro{i ko`ata.FC) . razli~no reagiraat na promenite na obemot na proizvodstvoto(autputot). ili poto~no ka`ano za kupuvawe na nova ma{ina.vakviot vid na tro{oci ne reagira na promenite na obemot na proizvodstvoto. bez ogled dali proizvodstvoto na pretprijatieto se zgolemilo ili pak se namalilo.000pari~ni edinici. kade ovie pari pretprijatieto gi ~uva na posebna smetka taka nare~ena amortizacija. nepromeneti.

VC)reagiraat. Mo`e da ka`eme deka eden od ovie tro{oci ima dogovoren karakter. pred se osnovnite plati na menaxerite. Ako pretpostavime deka pretprijatieto {to proizveduva ~evli vrabotil 100 rabotnici za ~ii{to plati nedelno se potrebni 10.000 pari~ni edinici so vek na traewe 10 godini. Varijabilnite tro{oci naj~esto se povrzani za potro{okot na surovini.000 bez ogled na obemot na proizvodstvoto vo pretprijatieto. Ako nekoe pretprijatie ne raspolaga so dovolen sopstven deloven prostor mo`e da zakupi delovna zgrada za koja }e mora da plati odnapred dogovorena zakupnina ili kako {to velime kirija koja mo`e da se javi kako fiksen mese~en ili godi{en tro{ok. nedelniot platen fond na pretprijatieto }e se zgolemi na 15. ko`a. platite na vrabotenite i sli~no. Isto mo`e da go spomeneme i primerot so iznajmenata ma{ina. pomo{nite matrijali. ko`a. dodeka vo sprotivnost bankata }e go tu`i pretprijatieto. amortizacija. opremata i sl. isto taka fiksniot iznos ke bide 10. Takvi tro{oci se: zakupnini za iznajmeni zgradi. pla}awa za osiguruvawe. bidejki tie pretstavuvaat fiksna obvrska.toga{ koga pretprijatieto voop{to ne raboti i voop{to i ne proizveduva. Kade vkupnata godi{na amortizacija na ma{inata so nabavna vrednost iznesuvala 10. pla}awa na kamati za porano dobieni krediti. Varijabilnite tro{oci( Variable Costs. kako na primer 10. ma{ini i nekoja druga oprema.000 pari~ni edinici Dodeka pak pretprijatieto re{ilo da go zgolemi proizvodstvoto za 50% i ako samoto bara anga`irawe na 50 novi rabotnici.000 pari~ni edinici. se menuvaat vo zavisnost od promenite na obemot na proizvodstvoto ( autputot na pretprijatieto). oddelni vidovi tro{oci za trud.000 pari~ni edinici .mese~no kade seedno e dali proizvodstvoto }e raste ili pak opa|a ili pak }e se javi vo slu~aj pretprijatieto voop{to da ne raboti. Vo na{iot primer varijabilnite . Pretprijatieto dali proizveduvalo ili ne toa mora da si pla}a kamata na bankata za porano mobiliziranite krediti. Ako na primer za proizvodstvoto na 100 para ~evli se potrebni 20kgr. za 1000 para ~evli }e bidat potrebni 200kgr.

zbir na site tro{oci na pretprijatieto koi se vrzani za daden obem na proizvodstvo.fiksni tro{oci VC. Postoi odredena formula za vkupnite tro{oci i toa TC=FC+VC Da ja pojasnime formulata: TC. Po prakti~no ka`ano vkupnite tro{oci se sveduvaat na zbirot na fiksnite i na varijabilnite tro{oci.TC) . koi se iska`ani vo masa. od 50 pari~ni edinici za prvata edinica na proizvodot na 130 pari~ni edinici za pettata edinica na proizvodot i 385 pari~ni edinici za poslednata edinaesetata edinica na proizvod. Vkupni tro{oci ( Total costs.tro{oci rastat so porastot na obemot na proizvodstvoto.vkupni tro{oci FC.stanuva zbor za suma.varijabilni tro{oci Mo`e da dademe eden tipi~en primer za kratkoro~ni tro{oci na edna firma: . vo vkupniot obem.

Prose~nite tro{oci pretstavuvaat tro{oci po edinica proizvod (Unit-Costs) . fiksnite tro{oci po edinica proizvod opa|aat bidejki istata golemina se deli so raste~kiot broj na proizvodi kade vo na{iot primer ni se dadeni za prvata proizvodna edinica koi iznesuvaat 50 .3 32.5 26.7 28 26 25 25 25. Vkupni prose~ni tro{oci (Average Total Costs – ATC) ovie tro{oci mo`eme lesno da gi presmetame dokolku vkupnite tro{oci gi podelime so brojot na proizvodenite edinici.3 5. prose~nite fiksni to{oci i prose~nite varijabilni tro{oci. Prose~ni tro{oci Prose~nite tro{oci se dobivaat koga oddelnite vidovi vkupni tro{oci se podelat so brojot na proizvodnite edinici. Ovi tro{oci gi imame vo prathodnata tabela kade vkupnite prose~ni tro{oci.9 30 35 Pros vkup ATC 100 64 49.4 35 39.5 Vkupnite tro{oci rastat so porastot na vkupniot obem na proizvodstvo.5 10 8. Za da go sogledame toa podobro }e napravime edna tabela koi }e poka`uvaat deka vkupnite tro{oci iznesuvaat 50 pari~ni edinici i toga{ koga e vo situacija pretprijatieto da ne raboti.1 6. So samoto zgolemuvawe na brojot na proizvodite.1 31.7 12.3 40.AFC) Prose~nite fiksni tro{oci permanentno opa|aat so zgolemuvawe na obemot na proizvodstvo.5 Prose~ni varijabilni AVC 50 39 32.5 36 33.3 7.6 5 4.1. Prose~ni fiksni tro{oci (Average Fixed Costs.8 32.7. 5.Broj na Fiksni proizvodi tro{oci FC 0 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 10 50 11 50 Varijabilni tro{ VC 0 50 78 98 112 130 150 175 204 242 300 385 Vkupni tro{ TC 50 100 128 148 162 180 200 225 254 192 350 435 Grani~n i tro{oci GC 50 28 20 14 18 20 25 29 38 58 85 Prose~ni fiksni tro{ AFC 50 25 16.

Marginalniot tro{ok gi meri promenite vo vkupnite tro{oci kako rezultat na dopolnitelno proizvedena edinica na proizvod. Pretprijatijata {to se vo mo`nost da organiziraat masovno seriski proizvodstvo imaat korist od ekonomiite vo obem.7.MC) vleguvaat vo redot na najzna~ajnite ekonomski kategorii. Vo tabelata koja ni e dadena vkupnite tro{oci za proizvodstvo na tretata edinica proizvod iznesuvaat kako {to mo`e da vidime 148 pari~ni edinici. a potoa po~nuvaat brzo da rastat. Pa spored ova grani~niot tro{ok za proizvodstvo na dopolnitelnata ~etvrta edinica na proizvod iznesuva 14 pari~ni edinici.pari~ni edinici a za pettata edinica 10 pari~ni edinici za devettata 5. Po istata analogija mo`e da se utvrdi marginalniot tro{ok za sekoja naredna dopolnitelno proizvedena edinica na proizvod.6 pari~ni edinici a za poslednata edinaesetata edinica ni se dadeni samo 4. Grani~ni tro{oci Grani~nite ili marginalnite tro{oci (Marginal Costs. Prose~nite varijabilni tro{oci (Averaga variable CostsAVC)kako {to mo`e da zaklu~ime i sogledame od tabelata {to ja napravivme prethodno deka tie na po~etokot opa| aat a potoa rastat.Spored ova mo`e da naglasime deka go poeftinuvat proizvodstvoto poradi {to imaat korist i potro{uva~ite. vkupnite tro{oci }e porasnat od 148 pari~ni edinici na 162 pari~ni edinici ili poto~no }e se zgolemat za 14 pari~ni edinici. Ako po izvesno vreme pretprijatieto odlu~i da odi na proizvodstvo na dopolnitelnata ~etvrta edinica na proizvod.5 pari~ni edinici. 5. Marginalnite tro{oci vo po~etokot poka`uvaat tendencija na opa|awe. . bidejki so silniot porast na brojot na proizvodi opa|aat fiksnite tro{oci po edinica proizvod a so toa i vkupnite prose~ni tro{oci.2. bez ogled na toa vo kakva pazarna struktura toa raboti. Marginalnite koi u{te se narekuvaat i grani~ni tro{oci fakti~ki pretstavuvaat neohoden tro{ok za proizvodstvoto na sekoja dopolnitelna edinica na proizvod. bidejki so pomo{ na niv se utvruva optimalniot obem na proizvodstvoto na pretprijatieto.

najdirektna. Vrska me|u proizvodstvoto i tro{ocite Vrskata me|u proizvodstvoto i tro{ocite pretstavuva najneposredna. odnosno da napravi pari~ni izdatoci. Zatoa racionalniot proizvoditel vo uslovi na pazarnata konkurencija. Dvi`ewata i tendencijata na krivite na tro{ocite se samo odraz na ona {to se slu~uva vo sferata na proizvodstvoto na dvi`ewata i tendenciite na krivite na vkupniot.8. Pretprijatieto za da otpo~ne proces na proizvodstvo.5. tro{oci za nivnoto kupuvawe. mora da nabavi inputi. prinuda }e nastojuva da izvr{i optimalna kombinacija na faktorite koja {to na dolg rok }e mu ovozmo`i maksimalno proizvodstvo so niski ili minimum tro{oci. marginalniot i prose~niot proizvod. faktori na proizvodstvo. Kriva na marginalniot proizvod i kriva na marginalniot tro{ok M ar gi nal en pr oi zvod M a r gi n a l en t r o { o k B b marginalen proizvod na trud MC D S e r ie s 1 A D A B M a rh in a le n P ro iz vo d t r ud B r o j n a p r o i zv o di ( aup ut ) . Razli~nite proizvodni tehniki dozvoluvaat razli~na kombinacija na faktorite na proizvodstvo pri produkcija na ist vid proizvod.

koga krivata na marginalniot proizvod e nad krivata na prose~niot proizvod prose~niot proizvod poka`uva tendencija na porast. Pa zatoa zaradi dejstvoto na zakonot za opa|a~kite prinosi marginalniot tro{ok raste. kade doa|ame do odredeni zaklu~oci: dodeka krivata na marginalniot proizvod je se~e krivata na prose~niot proizvod vo to~kata na negoviot maksimum.Oa krivata na marginalniot proizvod mo`eme da zabele`ime deka na po~etokot ima raste~ka progresija koja ni e pretstavena so to~kata A do to~kata B a potoa kako {to mo`e da vidime deka se pove}e i pove}e opa|a odnosno od to~kata B kon to~kata D. Vo to~kata B marginalniot proizvod go stignuva svojot maksimum a dodeka marginlniot tro{ok svojot minimum. marginalniot proizvod se namaluva. Marginalniot proizvod ni go poka`uva efektot od dopolnitelnoto vlo`uvawe na edinica promenliv faktor na proizvodstvoto pod pretpostavka deka site drugi faktori na proizvodstvo. Obratno e kaj tro{ocite koga krivata na marginalniot tro{ok e nad krivata na vkupnite . tokmu zaradi dejstvoto na zakonot za opa|a~kite prinosi. Dodeka vo krivata na grani~niot tro{ok mo`eme da vidime deka opa|a od to~kata A kon B. inputi se fiksni odnosno nepromeneti. krivata na marginalniot tro{ok ja se~e krivata na vkupnite prose~ni tro{oci vo to~kata na nivniot minimum. toga{ vakvite tro{oci poka`uvaat tendencija na opa|awe. Marginalniot proizvod fakti~ki raste se dodeka vkupniot proizvod se zgolemuva so raste~ka progresija. Sporedbata se razbira mo`e da prodol`i i ponatamu so delot na soodnosite me|u marginalniot i prose~niot proizvod i marginalnite tro{oci i vkupnite prose~ni tro{oci. prose~niot proizvod poka`uva tendencija na opa|awe. Zaradi seto ova krivata na marginalniot tro{ok ja dobiva formata na latinskata bukva U. Dodeka obratno e kaj tro{ocite koga krivata na marginalniot tro{ok e pod krivata na vkupnite prose~ni tro{oci. poprecizno ka`ano najgolemiot broj na krivi na tro{ocite na kratok rok imaat oblik na latinskata bukva U. Potoa zaradi dejstvuvaweto na zakonot za opa|a~kite prinosi. i koga krivata na marginalniot proizvod e pod krivata na prose~niot proizvod.

prose~ni tro{oci kade vkupnite poka`uvaat tendencija na porast. prose~ni tro{oci .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->