P. 1
PREHRAMBENA FINAL.pdf

PREHRAMBENA FINAL.pdf

|Views: 545|Likes:
Published by Nikolić Mladen
prehrambena
prehrambena

More info:

Published by: Nikolić Mladen on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

Sections

 • Vežba 1 Određivanje etil-alkohola (C2H5OH) u rakiji
 • Vežba 2 Određivanje ekstrakta kod rakije
 • Vežba 3 Određivanje kiselina
 • Vežba 4 Dokazivanje i određivanje metanola u rakiji
 • Vežba 5 Određivanje etil alkohola u pivu
 • Vežba 6 Određivanje ekstrakta u pivu
 • Vežba 7 Određivanje isparljivih kiselina kod piva
 • Vežba 8 Određivanje ukupnih kiselina kod piva
 • Vežba 9 Određivanje etil-alkohola
 • Vežba 10 Određivanje ekstrakta
 • Vežba 11 Određivanje ukupnih i isparljivih kiselina
 • Vežba 12
 • Vežba 13 Određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpordioksida
 • Vežba 14 Određivanje pepela u vinu
 • Vežba 15 Određivanje količine polifenolnih materija u vinu
 • Vežba 16 Određivanje stepena bubrenja sušenog voća i povrća
 • Vežba 17 Određivanje suve materije sušenjem
 • Vežba 18 Određivanje ukupnog pepela ( kod suvog voća )
 • Vežba 19 Određivanje kiselosti
 • Vežba 20 Određivanje rastvorljivih sastojaka u gumenim bombonama
 • Vežba 21 Određivanje natrijum-hlorida u trajnom pecivu po Moru

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Praktikum

1.Analize alkoholnih pića 1.1 Prirodne rakije
Prirodna rakija je proizvod dobijen destilacijom ( pečenjem) prevrele komine ili kljuka od voda ili grožđa, odnosno destilacijom prevrelih plodova i sokova od voda ili grožđa. U proizvodnji se ne mogu upotrebiti prirodni sokovi kojima su dodati šeder, alkohol ili druge materije, sem onih koje su odobrene posebnim pravilnikom. Prirodna rakija se sastoji uglavnom iz etil-alkohola i vode kao i malih količina aldehida, viših alkohola, kiselina, ekstrakta, estara, metal-alkohola, eteričnih ulja itd. U prirodne rakije se, radi standardizacije izgleda, može dodati 1 g/ karamela. Prirodne rakije se dele, prema vrsti sirovina od kojih su proizvedene, na : rakije od voda, rakije od grožđa : komovica, vinjak i grožđenka, specijalne prirodne rakije. Rakije od voda Rakije od voda su proizvodi destilacije ( pečenja), prevrele komine ili soka od voda ( šljiva, krušaka, bresaka, višanja, trešanja i drugog voda i šumskih plodova) koji sadrže od 30% do 55% etanola. Rakija dobijena od voda sadrži: 30-80% ( zapr.) etil alkohola, Ekstrakta do 5 g/dm3 Ukupne kiseline od 0.3 do 1.5 g/dm3 ili najviše 6 g /dm3, računato kao sirdetna kiselina. Rakija od voda mora da ima naziv onog voda od koga je proizvedena. 1. Rakija šljivovica i prepečenica Pod nazivom šljivovica podrazumeva se destilat prevrele komine (tropa) šljive požegače –madžarke ( Prunus domestica L ) ili druge vrste šljiva, što se na proizvodu mora deklarisati. Šljivovica mora sadržati 25-55 zapreminskih % etanola. Pod nazivom prepečenica podrazumeva se rakija koja sadrži najmanje 40 % zapremine etanola. 2. Mešana rakija od voda Pod mešanom rakijom od voda podrazumeva se proizvod dobijen mešanjem raznih rakija ili destilacijom prevrelih komina dve ili više vrsta voda. Rakije od grožđa Rakije od grožđa su proizvodi dobijeni destilacijom prevrele komine od grožđa plemenite vinove loze ( Vitis vinifera), odnosno destilacijom ostalih prerađevina od grožđa ( vina i vinskog taloga). Rakija dobijena od grožđa sadrži: 30-55% ( zapr.) etil-alkohola ekstrakta do 6 g/dm3, ukupne kiseline od 0.2 do 1 g/dm3, računato kao sirdetna kiselina.

2

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Rakije od grožđa su: komovica vinjak, grožđenka.

Praktikum

1. Komovica ( tropika ili lozovača) Pod ovim nazivom se podrazumeva destilat komine grožđa plemenite vinove loze koji sadrži od 30 do 55 zapreminskog procenta etanola. 2. Vinjak i vinski destilat Pod nazivom vinjak podrazumeva se vinski destilat koji je odležao uz dejtvo hrastovog drveta kao elementa kvaliteta. Pod nazivom vinski destilat podrazumeva se proizvod dobijen destilacijom zdravog vina, sa talogom ili bez njega. Izuzetno se mogu upotrebiti vina sa vedim sadržajem isparljivih kiselina ( najvise 2 g/dm3, računato kao sirdetna kiselina). Pod nazivom grožđenka podrazumeva se destilat vinskog taloga koji sadrži od 30 do 55 zapreminskog procenta etanola. Ostali uslovi kvaliteta važe kao i za vinski destilat. Specijalne prirodne rakije Pod specijalnim prirodnim rakijama podrazumevaju se proizvodi dobijeni od prirodne rakije ili prirodnih destilata ( vinski destilat , destilat vodnih plodova) koji su aromatizovani i oplemenjeni dodatcima biljnog porekla. Specijalna prirodna rakija može se proizvoditi destilacijom šumskih plodova. Specijalne prirodne rakije sadrže: 40-55% ( zapr.) etil alkohola, 25 g/dm3 ekstrakta, 0.25 do 1.5 g/dm3 ukupnih kiselina, računato kao sirdetna kiselina. Specijalne prirodne rakije su : klekovača, travarica, brinjevac, aniconka, mastika, orahovača i druge specijalne rakije.

Uzimanje uzoraka
Uzimanje uzoraka zavisi od načina pakovanja proizvoda. Ako je rakija pakovana u bocama uzorci se uzimaju prema broju boca. Ako je pakovanje od 100 boca uzima se jedna boca, zatim kod pakovanja od 100-500 boca uzimaju se dve boce a kod pakovanja od 500-1000 boca uzimaju se tri boce za analizu. Ako se rakija isporučuje u buradima, onda kod isporuke od tri bureta uzima se po 1 dm3 iz svakog bureta, ako je isporuka od 4-30 buradi uzima se iz svakog tredeg bureta po 1 dm3. Uzorak iz buradi uzima se pomodu metalnih ili staklenih cevi (sl. 1.1.) koje su duge 40 do 80 cm, prečnika 2 do 4 cm. Krajevi cevi su sužene na prečnik od 0,5 do 1,0 cm, a na gornjem kraju se nalaze dva prstena koja služe kao držači. Pre uzimanja uzorka gornji kraj cevi se zatvori palcem, cev spusti do polovine bureta i podizanjem palca pusti da u nju udje rakija. Posle toga gornji otvor cevi se zatvori i cev izvuče iz bureta. Ako se rakija isporučuje u cisternama onda se iz svake cisterne uzima po 1 dm3. Čista staklena ili limena boca zapremine 1 dm3 koja je pričvršdena na jednu šipku,

3

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

Praktikum

spusti se u cisternu na dno. Boca je zatvorena, zatvarač je vezan za metalni lanac pomodu kojeg se boca otvara kada je uronjena u cisternu.

Vežba 1. Određivanje etil-alkohola (C2H5OH) u rakiji
Ako je sadržaj ekstrakta kod rakije veoma mali, etil-alkohol se odredjuje na taj način što se prvo odredi gustina piknometrom na 20°C sa četiri decimale. Zatim se na osnovu dobijenih rezultata pročita u tablici 1. (Dodatak I) procenat etil-alkohola u rakiji. Medjutim, ako je sadržaj ekstrakta i eteričnih ulja vedi, potrebno je izvršiti destilaciju alkohola, odrediti destilatu gustinu i na osnovu dobijenih rezultata pročitati sadržaj alkohola u tablici 1. a) Odredjivanje etil-alkohola kod rakije sa malim sadržajem ekstrakta Za određivanjenje etil-alkohola u rakiji primenjuje se metoda koja se zasniva na zavisnosti gustine uzorka od procenta alkohola. Ako alkohol ima gustinu manju od vode, to sa porastom njegovog sadržaja u vodi opada gustina. Rauser (Rauscher) i Vojt (Voit) su dali tablicu zavisnosti gustine od sadržaja alkohola u vodi na temperaturi 20 °C. Tako ako je sadržaj ekstrakta u rakiji veoma mali potrebno je da se odredi samo gustina na 20°C a iz tablice se pročita sadržaj alkohola u procentima. Posudje: piknometar od 50 cm3 vodeno kupatilo Postupak: Piknometar se opere i osuši produvavanjem vazduha i izmeri. Napuni se rakijom do oznake i stavi u termostat sa temperaturom od 20°C. Posle temperiranja izmeri se masa piknometra (m1) . Kada se zna masa piknometra sa vodom (m2) izračuna se gustina:

Gde je: m - masa praznog piknometra (g), m1- masa piknometra sa rakijom (g), m2- masa piknometra sa vodom (g). Posto je odredjena gustina rakije, onda se na osnovu dobijenog rezultata pročita iz tablice 1. (Dodatak I), procenat alkohola koji se nalazi u uzorku.

b) Odredjivanje etil-alkohola kod rakije sa vedim sadržajem ekstrakta Kod rakija koje imaju vedi sadržaj ekstrakta i eteričnih ulja eitil-alkohol se odredjuje tako što se prvo razblaženom rastvoru rakije dodaje natrijum-hlorid. Pri tome se izdvajaju eterična ulja na površini, a iz rastvora sa destilacijom odvoji etil-alkohol. Destilatu se odredi gustina. Na osnovu toga rezultata iz tablice (Dodatak I), pročita se procenat etil-alkohola. Reagensi: 1. natrijum-hlorid, p.a.

4

Gustina se odredjuje kao što je opisano pod a). Libigov kondenzator. Postupak: Da bi se uklonila eterična ulja uzima se 100 g rakije u erlenmajer sa brušenim zapušačem od 500 cm3 i razblaži sa 200 cm3 destilovane vode. Balon treba da je izmeren ako se odredjuje ekstrakt pomodu gustine ostatka posle destilacije.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Pribor i posudje: erlenmajer sa brušenim zapušačem od 500 cm3 pipeta od 50 cm3 ill 100 cm3. zapušač sa tankom cevi. Posto predestiliše 2/3 do 3/4 rakije iz balona (1). Balon se spaja sa Libigovim hladnjakom (2) preko hvatača kapi (deflegmatora) (3) kao sto je pokazano na sl. 5 . Smeša se dobro promudka i ostavi da stoji 30 minuta. Kroz zapušač prolazi tanka savijena cev. Sada se pažljivo prenese l00 g vodenog rastvora u izmeren balon za destilaciju (1) vodedi pri tome računa da u pipetu ne udju kristali natrijum-hlorida kao i gornji sloj eteričnog ulja. erlenmajer od 250 cm3 uronjen u čašu sa ledom. erlenmajer (4) se meri i masa destilata dopuni destilovanom vodom do mase uzorka. sve dok se ne pojave kapljice eteričnog ulja čija se rasvorljivost smanjuje usled zasidavanja rastvora natrijum-hloridom. tj. do mase erlenmajera i 100 g razblažene rakije. Erlenmajer je uronjen u vodu sa ledom. hvatač kapi (deflegmator). Zatim se dodaje fino sprašen natrijum-hlorid uz mešanje. Za to vreme isplivaju kapljice eteričnog ulja. Destilat se hvata u izmeren erlenmajer (4) od 250 cm3. balon za destilaciju od 500 cm3.1. piknometar od 50 cm3. Na erlenmajeru se nalazi zapušač kroz koji prolazi donji kraj hladnjaka uronjen u vodu. Ovako dobijenom destilatu se određuje gustina a iz tablice 1 se pročita procenat etil alkohola u razblaženoj rakiji. Zatim se ova vrednost pomnoži sa 3 i dobija procenat etil-alkohola u rakiji (množi se sa 3 pošto je u početku rada l00 g rakije razblaženo sa 200 g vode a za destilaciju je uzeto 100 g od ove količine). u koji je stavljeno 25 cm3 destilovane vode. 1.

bez predhodnog uklanjanja alkohola naziva se prividni ekstrakt rakije.masa porcelanske šolje sa suvim ostatkom (g) .1. Na osnovu dobijene vrednosti za gustinu pročita se u tablici 2. Zbog toga za odredjivanje pravog ekstrakta rakije služi ostatak koji se dobija posie destilacije etil-alkohola iz rakije. a time i sadržaj pravog ekstrakta. Aparat za destilaciju Vežba 2. pipeta od 50 cm3. bilo b) odredjivanjem gustine ostatka dobijenog posle destilacije alkohola i na osnovu dobijenog rezultata čitanjem iz tablice 2.masa porcelanske šolje (g). Alkohol mora da se ukloni iz rakije. Posle toga suši se oko 2 časa na 105°C i izmeri. pošto svojim prisustvom smanjuje gustinu. m . Ekstrakt koji je odredjen preko gustine. a) Odredjivanje ekstrakta uparavanjem rakije do suva Pribor: porcelanska šolja od oko 100 cm3 ili platinska šolja vodeno kupatilo. (Dodatak I) količine ekstrakta u uzorku.) u izmerenu porcelansku šolju i upari do suva na vodenom kupatilu. Postupak: Prenese se 50 cm3 rakije ili ostatak zaostao posle destilacije alkohola (vežba 1. 6 . gde je: m1 . (Dodatak I) količina ekstrakta. Ako se polazi od 50 cm3 rakije sadržaj ekstrakta se izračunava prema slededoj jednačini: Sadržaj ekstrakta = (m1 . b) Određivanje ekstrakta posle destilacije Sadržaj pravog ekstrakta u rakiji može da se odredi ako se izmeri gustina ostatka posle destilacije etil-alkohola. Iz razlike u težini izražava se sadržaj ekstrakta u g/dm 3. Određivanje ekstrakta kod rakije Sadržaj ekstrakta kod rakije može da se odredi na dva načina.m) x 20 (g/dm3). sušnica analitička vaga.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Slika 1. bilo a) uparavanjem rakije na vodenom kupatilu do suva i merenjem suvog ostatka.

kao što je pokazano na sl. Na erlenmajeru se nalazi zapušač kroz koji prolazi donji kraj hladnjaka uronjen u vodu. Na osnovu vrednosti dobijene za gustinu iz tablice 2 se pročita sadržaj ekstrakta u 3 g/dm . destilat u erlenmajeru čuva za odredjivanje isparljivih kiselina.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Pribor i posudje: piknometar od 50 cm3 balon za destilaciju od 500 cm3 Libigov hladnjak. erlenmajer od 250 cm3 zapušač sa staklenom cevi. Postupak: Prenese se l00 cm3 rakije u balon za destilaciju od 500 cm3 koji se spoji preko hvatača kapi za Libigov hladnjak. Destilat se hvata u erlenmajer od 250 cm3 u kome se nalazi 25 cm3 destilovane vode. Kad predestiliše oko 2/3 do 3/4 rakije destilacija se prekine. pipeta od l00 cm3 merni sud od l00 cm3. 1. Kroz zapušač prolazi tanka cev. dopuni destilovanom vodom do crte. Ostatak u sudu za destilaciju se prebaci u merni sud od 100 cm3. dobro promeša i odredi gustina.2. hvatač kapi. 7 .

Reagensi: 0. [g/dm3] 8 . pod b) destilat koji se nalazi u erlenmajeru od 250 cm3 sadrži pored alkohola i isparljive kiseline. 1%-ni alkoholni rastvor fenolftaleina. Ako je destilat dobijen od 100 cm3 rakije isparljive kiseline se izražavaju u gramima sirdetne kiseline u 1 dm3 rakije prema slededem obrascu: Isparljive kiseline = Gde je: V. Određivanje kiselina U rakiji se odredjuju isparljive i ukupne kiseline i izražavaju se u gramima sirdetne kiseline u 1 dm3 rakije. M. Ove kiseline se titrišu 0. 60-molska masa sirdetne kiseline.1M rastvorom natrijum-hidroksida uz indikator fenolftalein. Reagensi: 0. stalak sa klemom za biretu. 1%-ni alkoholni rastvor fenolftaleina. Postupak: Posle destilacije rakije izvedene po postupku (Vežba 2.lM standardni rastvor NaOH.1 M rastvorom natrijum-hidroksida. u čijem se ostatku određuje sadržaj ekstrakta. pod b).TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 3. (g) b) Određivanje ukupnih kiselina Sadržaj ukupnih kiselina određuje se titracijom uzorka rakije sa 0.molaritet rastvor natrijum-hidroksida. Pribor i posuđe: bireta.cm3 rastvora natrijum hidroksida.1 M standardni rastvor NaOH. a) Odredjivanje isparljivih kiselina Sadržaj isparljivih kiselina u rakiji dobija se titracijom destilata u kome se odredjuje procenat alkohola sa natrijum-hidroksidom ili titracijom destilata dobijenog prema predhodnom postupku (Vežba 2 .

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Pribor i posuđe: erlenmajer od 250 cm3.cm3 rastvora natrijum hidroksida.molaritet rastvor natrijum-hidroksida. M. razblaži sa 100 cm3 destilovane vode i titriše sa 0. pipeta od 50 cm 3. (g) [ g/dm3 ] 9 . 60-molska masa sirdetne kiseline. Praktikum Postupak: U erlenmajer od 250 cm3 prenese se 50 cm3 rakije. stalak sa klemom za biretu. Sadržaj ukupnih kiselina u rakiji izražava se u gramima sirdetne kiselina na 1 dm 3 rakije: Isparljive kiseline = Gde je: V.1M rastvorom NaOH uz indikator fenolftalein. bireta od 50 cm3.

Postupak: Za analizu se uzima 10 cm3 destilata i stavi u erlenmajer. Oksalna kiselina. E. b) Određivanje metanola Za određivanje metanola u rakiji koristi se ista metoda kao za njegovo dokazivanje. redukciji (obezbojavanju) viška kalijumpermanganata oksalnom kiselinom i dokazivanjem (određivanju) nastalog formaldehida bojenom reakcijom sa hromotropnom kiselinom ili fuksinom. 1 % rastvor. Ljubičasta ili purpurnocrvena boja koja se pojavi odmah ili posle kradeg vremena dokaz je prisustva metanola u rakiji. a iz određene ekstinkcije i baždarene krive očita količina metanola. 10 . Hromotropna kiselina. U 1cm3 obezbojenog rastvora doda se 50 cm3 hromotropne kiseline i uz hlađenje u kapima 5 cm3 koncentrovane sumporne kiseline. a) Dokazivanje metanola Reagensi: Kalijum-permanganat.sadržaj metanola. koncentrovani rastvor. U ovom slučaju se intenzitet razvijene boje određuje kolorimetrijski na 570 nm. Doda se 20 cm3 destilovane vode i 20 cm3 rastvora KMnO4. Mudka se 4-5 minuta do obezbojavanja (redukcije KMnO4). Dokazivanje i određivanje metanola u rakiji Dokazivanje i određivanje metanola u rakiji zasniva se na oksidaciji metanola do aldehida pomodu kalijum permanganata. Za dobijanje baždarene krive najpre se naprave standardni rastvori metanola u 25% rastvoru specijalno čistog etanola i odredi se ekstinkcija standardnih rastvora opisanim postupkom.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 4. Dobijene vrednosti se unose u dijagram ekstinkcija. 2 % rastvor.

zatim belančevine. Proizvodnja piva obuhvata dve faze: a) dobijanje slada (klijanje i sušenje ječma). On daje gorak ukus i karakterističan miris pivu. Pasterizovano pivo zadržava prvobitan kvalitet mnogo duže nego nepasterizovana piva (oko 45 dana pasterizovano a oko 9 dana nepasterizovano). Pored skroba.8. miris i ukus mora biti svojstven odredjenoj vrsti piva (svetlo pivo treba da ima blagu gorčinu hmelja a tamno pivo prženog slada).2. Proizvode se sledede vrste piva: svetla.3% ugljen-dioksida. Polisaharid skrob iz ječma se delimično raziaže u hranijive dekstrine. Pored toga ovi sastojci deluju i na taj način što povedavaju penu kod piva. Neki sastojci hmelja se rastvaraju i daju pivu stabilnost. glukoze i fruktoze.06% isparljivih kiselina. pod uslovom da ne utiču negativno na osobine i hemijski sastav piva. Pri proizvodnji piva može se najviše 20% ječmenog slada zameniti sa drugim žitaricama ili njihovim preradjevinama ili odgovarajudom količinom šedera. treba da sadrži 2. ne treba da sadrži više od 0. osnovna sladovina od koje je proizvedeno pivo treba da sadrži ekstrakta: kod svetlog piva do 10%. ječam sadrži nešto saharoze. preračunato na sirdetnu kiselinu.5% alkohola. Uzimanje uzoraka 11 . b) dobijanje piva iz slada. masti. Ona se mogu pasterizovati. koja nastaje izlaženjem ugljendioksida. kod tamnog piva 12%. tamna i specijalna piva.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum 1. mora da sadrži najmanje 0.5 do 4. Pivo mora ispunjavati sledede uslove: treba da je bistro i bez taloga. a delimično preko disaharida maltoze u monosaharid glukozu koja zatim previre u alkohol i CO 2. oko 5% ekstrakta. Pri proizvodnji piva mogu se koristiti askorbinska kiselina kao i sredstva za bistrenje i stabilizaciju piva. hmelja i vode. Hmelj se dodaje pivu kao pomodna sirovina. pH piva treba da iznosi od 4. a kod specijalnog piva 14%. Analiza piva Pivo je alkoholno pide slabije jačine dobijeno alkoholnim vrenjem sladovine proizvedene od ječmenog slada. mineralne sastojke itd.0 do 4.

Priprema uzoraka za analizu: Kod skoro svih anallza piva mora se uklonitl ugljendioksid iz uzorka. a može se čuvati najduže 35 časova na temperaturi od 4°C. Ako broj boca piva iznosi 100 uzima se jedna boca. Tada se smatra da je uzorak pripremljen za dalji rad. 12 . Slavina bureta iz koje se uzorak uzima mora biti čista i sterilna kao i boce u kojima se uzima uzorak. Boce su od 500 cm3 i zatvaraju se čistim prokuvanim zapušačem od plute.5 dm3. Zagrejani erlenmajer se zatvori dlanom i snažno mudka. Kada broj buradi iznosi 2-10 uzima se iz dva bureta po 0. Analiza uzorka treba da se izvrši odmah po uzimanju uzorka.5 dm3 uzorka za analizu. ako broj boca iznosi 100 do 1000 uzimaju se dve boce. ako broj buradi iznosi 11 do 60 uzima se iz tri bureta po 0. i ako broj boca iznosi 1000 do l000 uzimaju se tri boce za analizu. Kada se više ne oseda pritisak od oslobođenog ugljen-dioksid. Zato se uzorak za analizu priprema na slededi način: Pribor i posuđe: Erlenmajer od 1000 cm3. a kada se odredjuje sadržaj klseline do 40°C. Za analizu se uzima različit broj uzoraka u zavisnosti od broja boca piva ili od broja buradi. mudkanje se prekida.5 dm3. Ugljen-dioksid izlazi ako se povremeno dlan podigne. vodeno kupatilo. a ako broj buradi iznosi 61 do 80 uzima se iz četiri bu.reta po 0.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Pri ispitivanju kvaliteta piva treba uzeti uzorke koji predstavljaju prosečnu vrednost kvaliteta piva. Postupak: Erlenmajer od l000 cm3 napuni se pivom do 1/3 zapremine i zagrejena vodenom kupatilu do 25°C.

Zatim se odredi gustina destilata kao što je opisano u vežbi 1. Libigov hladnjak sa suženom i produženom cevi.masa destilata u (g) u piknometru od 50 cm3 13 . vodeno kupatilo. hvatač kapi. Sadržaj ovih kiselina je često nizak pa se može zanemariti. Cev hladnjaka se ispere pažljivo destilovanom vodom. što je propisano standardima. Destilacija je završena kad je piknometar skoro napunjen. Na osnovu dobijene vrednosti pročita iz tablice 1 (prilog I ) procenat alkohola i izračuna koliko grama alkohola ima u zapremini cm 3 prema slededoj jednačini: gde je: m. spoljnjeg prečnika oko 13 cm a unutrašnjeg oko 5 cm. Određivanje etil alkohola u pivu Sadržaj etil-alkohola u pivu dobija se tako što se izvrši destilacija piva a zatim destilatu odredi gustina. a time i na procenat etil-alkohola. ako je sadržaj ovih kiselina viši on se mora uzeti u obzir. Pribor i posudje: balon za destilaciju od 300-500 cm3 .1. Medjutim.meren balon za destilaciju (1). piknometar od 50 cm3. 1. Destilacija je pravilno izvedena ako su zidovi suda čisti. Da ne bi došlo do sagorevaja destilata balon za destilaciju treba da bude zaštiden abestnim prstenom. Zagrevanje treba podesiti tako da destilacija bude gotova za 30-45 minuta. kao što je pokazano na sl.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 5. Hladnjak na donjem delu ima produženu i suženu cev koja ulazi u piknometar 1 cm ispod grla. Piknometar stavi u vodeno kupatilo od 20°C da se temperira 30 minuta a zatim dopuni destilovanom vodom iste temperature. Balon se spoji sa hladnjakom (2) preko hvatača kapi (3). Postupak: Odmeri se 75 g piva (oslobodjenog ugljen-dioksida) u iz. Pri destilaciji etil-alkohola destilišu i isparljive kiseline koje mogu svojim prisustvom da utiču na gustinu destilata. na osnovu čije vrednosti se pročita iz tablice 1 ( Dodatak I) procenat etil-alkohola u destilatu.

a time i sadržaj pravog ekstrakta.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA c. Alkohol se mora predhodno ukloniti pošto svojim prisustvom smanjuje gustinu. Određivanje ekstrakta u pivu Sadržaj ekstrakta kod piva odredjuje se merenjem gustine. bez predhodnog uklanjanja alkohola. Ekstrakt koji je određen preko gustine. Zbog toga za odredjivanje pravog ekstrakta služi ostatak koji se dobija posle destilacije alkohola iz piva. težina balona + 75 g piva). 14 . Postupak: Ostatak u balonu za destilaciju koji je dobijen pri određivanju sadržaja etil-alkohola u pivu dopuni se destilovanom vodom do mase koju je balon u početku rada imao sa pivom (tj. Na osnovu dobijene vrednosti pročita se u tablici 2 (Dodatak I) procenat ekstrakta u pivu. Pribor i posudje: piknometar od 50 cm3. naziva se prividni ekstrakt piva. Sve se dobro izmeša i odredi gustina.procenat alkohola u destilatu Zatim se odredi procenat alkohola u pivu: Praktikum Vežba 6.

V . Mb .odmerena zapremina piva (100 cm3) . Pošto predestiliše 250 do 300 cm 3. 15 . 0. Određivanje isparljivih kiselina kod piva Sadržaj isparijivih kiselina kod piva se vrši titracijom destilata dobijenog posle destilacije vodenom parom odredjene količine piva sa rastvorom 0.gustina piva. pipeta od 100 cm3. Postupak: U balon za destilacju (1) prebaci se 100 cm3 piva zajedno sa 100 cm3 destilovane vode preko levka (5) spoji sa balonom (3). Reagensi: 0. 1%-ni alkoholni rastvor fenolftaleina Pribor i posudje: aparatura za destilaciju erlenmajer od 500 cm3. Kraj hladnjaka je uronjen u vodu.06 . hvata se destilat.1 M natrijum-hidroksida. ρ .masa 1/1000 mola sirdetne kiseline.cm3 rastvora natrijum-hidroksida.1 M standardni rastvor natrijum-hidroksida. Ovaj balon se zagreva i stvorena vodena para preko cevi (2) ulazi u balon za destilaciju (1). pri čemu dolazi do destilacije isparljivih kiselina. Isparljive kiseline se izražavaju kao procenat mase sirdetne kiseline prema slededem obrascu: % sirdetne kiseline= gde je: Vb .molaritet rastvora natrijum-hidrokisda. U erlenmajeru (5) u kome se nalazi 10 cm3 destilovane vode.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 7.1M rastvorom natrijum-hidroksida uz fenolftalein kao indikator. prekida se destilacija i destilat titriše 0.

Postupak: Ugljen-dioksid se uklanja iz uzorka piva zagrevanjem na vodenom kupatilu (t = 40°C) uz povremeno mudkanje. iz koga je uklonjen ugljen-dioksid. 16 . rastvorom natrijum hidroksida. ako se ispituje svetlo pivo. a kraj titracije se odredjuje fenolftalein-hartijom (hartija natopljena fenolftaleinom). Sadržaj ukupnih kiselina se izražava brojem cm3 1M rastvora natrijum-hidroksida koji se troši za neutralizaciju 100 cm3 piva. Pribor i posudje: vodeno kupatilo. Određivanje ukupnih kiselina kod piva Sadržaj ukupnih kiselina u pivu odredjuje se titracijom uzorka piva. Ako se ispituje 50 cm3 tamnog piva onda se razblaži do 150 cm3 destilovanom vodom i titriše 0.1M rastvorom natrijum-hidrok.1M rastvorom natrijum-hidroksida uz indikator fenolftalein. fenolftalein-hartija. Prenese se 50 cm3 piva iz koga je tako uklonjen ugljen-dioksid u erlenmajer od 300 cm3 sa 100 cm3 destilovane vode razblaži i titriše sa 0. bireta od 50 cm3. 1%-ni alkoholni rastvor fenolftaleina.sida. Reagensi: 0.1M standardni rastvor natrijum-hidroksida. erlenmajer od 300 cm3 sa širokim grlom. pipeta od 50 cm3.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 8.

koja sadrže 0. neisparljivih kiselina. alkohol.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum 1. ukupnih kiselina.2 MPa. To je ekstrakt vina u koji spadaju: kiseline ( vinska. 17 . Prema načinu proizvodnje vina se dele na prirodna. tanin. Glavni sastojak vina je alkohol. načina proizvodnje i sastava. tahin. U neisparljive sastojke spada sve ono što preostaje posle isparavanja vina kada se vino zagreva na 100°C. alkohola. limunska. Prema količini neprevrelog šedera kod vina se razlikuju suva vina. Pod imenom "kljuk" podrazumeva se samo izmuljano sveže groždje plementih sorti vinove loze. isparljivih kiselina. koji nisu štetni po ljudsko zdravlje.5 do 2% neprevrelog šedera i slatka vina koja sadrže više od 2% neprevrelog šedera. Analiza vina Vino je mešavina vode i mnogih drugih sastojaka čija količina zavisi od vrste i starosti vina. ekstrakta. Sastojci vina mogu biti isparljivi i neisparljivi. aromatičnih materija i drugih sastojaka. ne srae da bude vedi od 0. dilibarna). zatim preradom prirodnih vina sa dodatkom potrebne količine saharoze. Vino se deli u grupe u zavisnosti od vrste grožđa od koga se dobija. Analiza vina obuhvata odredjivanja etil-alkohola. mineralne materije i dr.3. jabučna.5 g/dm3 kod vina do 10 % (zapr. Penušava vina su prirodna ili specijalna vina koja s toliko ugljen-dioksida da se na 100°C stvara pritisak od oko 0. Isparljivi: voda. Specijalna vina dobijaju se specijalnom preradom svežeg ili polusuvog groždja plemenite vinove loze.) etil-alkohola. sirdetna kiselina i dr. mineralne materije itd. polusuva vina sadrže od 0. zatim dolaze razne kiseline. boja.) sadržaj isparljivih kiselina. specijalna i penušava vina. gustine i dr. Prirodna vina se dobijaju alkoholnim vrenjem šire dobijene iz kljuka svežeg groždja plemenitih vinovih loza. zbog čega se pri točenju stvara pena.5% neprevrelog šedera. Kvalitet vina se ocenjuje uglavnom prema količini alkohola. Pod imenom "šire" podrazumeva se sok ocedjen iz takvog kljuka. Pri analizi vina treba da budu ispunjeni slededi uslovi: količina alkohola treba da iznosi najmanje 8% (zapr.računatih kao sirdetn kiselina..

kao što opisano u vežbi 5 .) alkohola dozvoljeni sadržaj isparljivih kiselina se povedava i to za bela vina 0. pošto isparljive kiseline utiču na gustinu destilata. (Dodatak I). sredine i dna. Za analizu se uzima 1 l i čuva se na temperaturi od 15°C.00012 (ako je za odredjivanje uzeto 50 cm 3 vina) i dobijena vrednost se oduzme od gustine destilata.5 g/dm3. onda ih je potrebno odrediti kako je dato u vežbi 8. (Dodatak I) sadržaj etil-akohola u vinu. Kod vina pakovanih u boce uzimaju se za analizu najmanje 2 boce. Pomodu ovako popravljene vrednosti gustine pročita se u tablici 1. Ako sadržaj isparljivih kiselina u vinu iznosi preko 1. Vežba 9.) alkohola. Ako se uzorak vina uzima iz buradi velikih dimenzija. Broj cm3 0. a za crna vina 0. zatim se odredi gustina destilata na 20°C i na osnovu dobijenog rezultata pročita sadržaj etil-alkohola u tablici 1. Uzimanje uzorka Uzimanje uzorka za analizu vina zavisi od pakovanja.2 g (isparljive kiseline izražene kao sirdetna kiselina) sadržaj etil-alkohola može da se pročita direktno u tablici 1. Uzorci iste vrste vina koji su uzeti iz različitih pakovanja dobro se izmešaju u jednom čistom sudu. sadržaj suvog ekstrakta bez šedera treba da iznosi kod belih vina najmanje 14.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Ako vino sadrži više od 10% (zapr.07 g/dm3 za svaki procenat alkohola iznad 10% (zapr. kod ružičastih vina najmanje 16 g/dm3 i kod crnih vina najmanje 17 g/dm3. Za ispitivanje se uzima 50 cm3 vin Kada sadržaj isparljivih kiselina u vinu iznosi od 1.2 g (isparljive kiseline izražene kao sirdetna kiselina). 18 .1M rastvora natrijum-hidroksida utrošenih za odredjivanje isparljivih kiselina pomnoži se sa 0.06 g/dm3. uzima se sa vrha. Određivanje etil-alkohola Etll-alkohol u vinu se odredjuje destilacijom vina. .

što se ostatku odredi gustina. (Dodatak I) procenat ekstrakta a u vinu.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 10. Postupak odredjivanja je isti kao što je opisano u vežbi 6. Određivanje ekstrakta Ekstrakt u vinu se odredjuje u ostatku posle destilacije alkohola tako. 19 . za analizu piva. a zatim na osnovu dobijene vrednosti pročita u tablici 2.

M. Sadržaj isparljivih kiselina izražava se u gramima sirdetne kiseline na 1 dm 3 prema slededem obrascu. (g) .molaritet rastvora NaOH.06 .masa 1/1000 mola sirdetne kiseline.nosi 50 cm3: Isparljive kiseline = Gde je: V. 0. dobijenog posle destiiacije vodenom parom odredjene količine vina sa 0. kao što je opisano u vežbi za analizu piva.1M rastvorom natrijum-hidroksida.cm3 standardnog rastvora NaOH. 20 .TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 11. [ g/dm3] Ako je sadržaj isparljivih kisellna vedi od 2 g/dm3 uzima se 25 cm3 vina za ispitivanje. Određivanje ukupnih i isparljivih kiselina Sadržaj isparljivih kiselina kod vina odredjuje se titracijom destilata. ako uzorak vina iz.

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Određivanje ukupnih kiselina Sadržaj ukupnih kiselina u vinu odredjuje se titracijom sa rastvorom natrijumhidroksida uzorka vina iz koga je predhodno uklonjen ugljen-dioksid.075 .molaritet rastvora NaOH.25 M rastvorom natrijumhidroksida.cm3 standardnog rastvora NaOH. Sadržaj ukupnih kiselina u vinu se izražava u gramima vinske kiseline na 1 dm3 vina prema slededera obrascu: Ukupne kiseline= gde je: V . 21 . Kraj titracije se odredjuje fenolftalein hartijom. 0.masa 1/2 x 1/1000 mola vinske kiseline. M . kao što je opisano u vežbi kod ispitivanja piva. a titracija se izvodi 0. Za analizu se uzima 25 cm3 vina.

Redukujudi šederi su svi šederi koji pokazuju redukciona svojstva. rezultati su dovoljno tačni za praktične potrebe. a šeder se oksidiše u odgovarajudu kiselinu. poluslatka (od 12 do 50 g/1) i slatka preko 50 g/1. Postupak je brz i jednostavan. pa se uglavnom koristi u pogonskim laboratorijama. polusuva (od 4 do 12 g/1). Princip ove metode se zasniva na oksidoredukciji izmedu Felingovog rastvora (bakra) i šedera.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 12. Pribor: bireta od 50 ml levak za filtriranje erlenmajer balon od 50 i 250 ml dve pipete od 5 ml drvena štipaljka rešo Reagensi: Felingov rastvor (Feling I i Feling II) aktivni ugalj 22 . Ona je veoma pogodna za vina koja sadrže malu količinu šedera (od 5 do 10 g/l ). Za određivanje šedera ovom metodom potrebno je prethodno pripremiti smešu Feling I i Feling II rastvora u odnosu 1 : 1 . pri tome še dvovalentni bakar iz Felingovog rastvora redukcije jednovalentni (CuS0 4 u Cu20). Za određivanje šedera u vinu koriste se isključivo hemijske metode koje se baziraju na oksidoredukciji izmedu Felingovog rastvora i šedera. Određivanje količine šećera u vinu Prema sadržaju šedera vina se dele na : suva ( do 4 g/1). Odreduju se na osnovu sposobnosti da redukuju kupri jon u alkalnoj sredini i izražavaju se u g/1. Lane .Eymonova metoda Ova metoda je poznata pod imenom francuska brza metoda.

rastvoru iz birete se postepeno dodaje filtrat (obezbojeno vino). taninske.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Postupak: U 100 ml vina stavi se 2-3 grama aktivnog uglja kojim se uklanjaju bojene. U erlenmajer od 50 ml stavlja se 110 ml smeše Felingovog. Erlenmajer se drži pomodu štipaljke na rešou na kome se rastvor zagreje do ključanja. Filtrat se dodaje sve dok poslednji tragovi plave boje nestanu. pektinske i druge reduktivne materije iz vina. a žuta boja rastvora je znak da je dodat višak šedera. što je znak da je Felingov rastvor redukovan. Ako je za redukciju 10 ml Felingovog rastvora utrošeno /a/ ml filtrata (vina). Količina šedera u vinu se izračunava na slededi način: l ml Felingovog rastvora oksidiše 0. Po dodatku uglja vino povremeno dobro mudkati i zatim ostaviti nekoliko časova. Zatim se profiltrira preko filter papira da se dobije potpuno bezbojan i bistar filtrat koji se dalje koristi za analizu. rastvora koji je plave boje usled prisustva CuS04 .05 grama šedera.005 grama šedera 10 ml Felingovog rastvora oksidiše 0. Kada proključa.utrošak filtrata (vina) u ml za redukciju 10 ml Felingovog rastvora 23 .količina šedera u gr/1 a . Rastvor iznad crvenog taloga treba da bude bezbojan. Gde je: x .05 = 1000 : x. Plava boja se postepeno gubi usled redukcije bakra i stvaranja crvenog taloga kuprooksida (Cu20). onda se količina šedera izračunava po obrascu: a : 0. s tim što se temperatura Felingovog rastvora stalno održava oko tačke ključanja. Dobijeni filtrat se stavlja u biretu iz kojeg de se kasnije dodavati u vrud Felingov rastvor.

Pri normalnom sumporisanju vina u slobodnom obliku se nalazi znatno manja količina nego u vezanom. Po Pravilniku o kvalitetu vina (Sl. pri čemu se sumpordioksid oksidiše.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 13. pa se na osnovu utroška joda izračunava količina SO2. Gasoviti deo je vrlo aktivan i on ima antiseptička i antioksidativna svojstva. Izmedu slobodnog i vezanog SO2 u vinu postoji dinamička ravnoteža: SO2 slobodni ↔SO2 vezani Od temperature i sastava vina zavisi koliko de u vinu biti SO 2 u slobodnom i vezanom obliku. a jod redukuje. on delimično isparava pri pretakanju vina i postepeno se oksidiše vazdušnim kiseonikom do sumporne kiseline. a i na organizam potrošača propisane su maksimalne količine koje mogu biti u vinu koje se nalazi u prometu. Određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpordioksida Sumpordioksid se u vinu nalazi u slobodnom i vezanom obliku. taninskim i bojenim materijama. Vezani SO2 je sjedinjen sa acetaldehidom. Određivanje se vrši pomodu rastvora joda. a drugim delom u obliku sumporaste kiseline (kao H2SO3). Afinitet prema acetaldehidu je najvedi i ovo jedinjenje je stabilnije od ostalih. pa se količina vezanog izračunava na osnovu njihove razlike. list SRJ. Pri višim temperaturama ravnoteža se pomera ka povedanju slobodnog SO2 i obratno. S obzirom da se veda količina sumpordioksida negativno odražava na orgarioleptička svojstva vina (miris i ukus). Slobodni SO2 se nalazi jednim delom u gasovitom obliku (kao SO 2). 24 . Slobodni SO2 je dosta nestabilan. šederima. Gasoviti deo slobodnog SO2 je veoma mali i njegova količina u velikoj meri zavisi od pH vrednosti vina. br. 54/99) maksimalan sadržaj ukupnog SO 2 u mg/1 je slededi: za crno vino sa sadržajem šedera do 4g/l 150 za belo i roze vino sa sadržajem šedera do 4 g/1 200 za belo i roze vino sa sadržajem šedera iznad 4 g/1 250 za belo vino sa sadržajem šedera iznad 50 g/1 400 Metoda Ripper-a Metodom Ripper-a uporedo se određuje slobodni i ukupni SO2 .

64 mg SO2 Pošto se titriše 50 ml vina vrednost 0.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Pribor: bireta od 50 ml.02 M J2 12. a zatim se doda 25 ml 1 M rastvora NaOH i ostavi da stoji 10 minuta.02 M J2 oksidiše 0. 20 ml.9 g J2 oksidiše 32 g SO2(normalni rastvor) 2. 126. X=a 12.64 se preračunava na litar množenjem: 20 0. 1% rastvor skroba. rastvor sumporne kiseline 1:4.SO2 u mg/1 a = ml utrošenog rastvora 0. NaOH stvara alkalnu sredinu u kojoj se vezani SO 2 oslobađa i posle pomenutog vremena sav se nalazi u slobodnom obliku. Ukupni SO2 se izračunava na isti način kao i slobodni SO2. X = b 12. 10 ml i 5 ml.02M rastvor joda(J2).02 M J2 25 .Titracija se vrši istim rastvorom joda do pojave modroplavičaste boje. Sumporna kiselina se koristi zbog intenzivnije oksidacije u kiseloj sredini.64 g SO2(0.8 X = količina slob. pipete od 50 ml.64 = 12.8 b = ml 0. Zatim se vrši titracija sa 0. Praktikum Određivanje slobodnog SO2 U erlenmajer od 250 do 300 ml stavi se 50 ml vina.02 M rastvorom joda do pojave modrošlavičaste boje. zatim se doda 10 ml H 2S04(1 : 4) i 3 ml 1% skroba. a skrob služi kao indikator. erlenmajer od 250 ml sa šlifovanim zatvaračem. Zatim se dodaje 15 ml rastvora H2SO4 i 3 ml 1% rastvora skroba. Reagensi: 0. 1M rastvor NaOH.5 g J2 oksidiše 0.02 M rastvor) 1 ml 0.8 Određivanje ukupnog SO2 U erlenmajer sa šlifovanim zatvaračem se stavi 50 ml vina.8 = faktor za preračunavanje koji se dobija na osnovu gramekvivalenta joda i sumpordioksida.

Sumporna kiselina kao jača kiselina istiskuje vinsku iz kalijiim tartarata i stvara kalijumsulfat. električna ped za žarenje.4 do 2. dok še ostali katjoni nalaze u veorna malim količinama. Količina pepela u belim vinima krede se najčešde od 1.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 14. Pribor: platinska ili porcelanska šolja. Vino sadrži manje pepela nego šira. zatim u znatno manjoj meri kalcijum i magnezijum. Crna vina sadrže više pepela zbog toga što se u toku alkoholhe fermentacije kljuka ekstrahuju vede količine mineralnih materija iz čvrstih delova grozda. U pepelu je najviše zastupljen od katjona kalijum. vodeno kupatilo. a u manjoj meri sumporna (H2SO4) i hlorovodonična kiselina (HCl). 26 . Kod jače sumporisanih vina nalazi se veda količina kalijumsulfata (K2SO4) koja nastaje usled stvaranja sumporne kiseline pri oksidaciji slobodnog sumpordioksida uz učešde kiseonika iz vazduha. a u ružičastim i crnim vinima od 1. Od neorganskih kiselina (anjoni) najviše je zastupljena fosforna kiselina (H3PO4) od 100 do l000 mg/1 vina. Određivanje pepela u vinu Pepeo sačinjavaju mineralne materije vina u koje ulaze sastojci koji ostaju posle isparavanja vode i sagorevanja suve materije. kalcijuma u CaO od 100 do 200. eksikator. Količina kalijuma izražena u K20 krede se obično od 500 do 1000 mg po litru vina. a deo mineralnih materija upotrebe vinski kvasci za svoju ishranu .6 do 4 g/1. Od ukupne količine katjona na kalijum dolazi preko 50%. pipeta od 5 i 10 ml. Ovo iz razloga što se u toku fermentacije taloženjem streša uklanja deo kalijuma.5 g/1. a magnezijuma u MgO takođe od 100 do 200 mg po litru vina.

tečnost se upari na vodenom kupatilu i ostatak zagreva na umerenoj temperaturi. 27 . Izuzetno. Ako je količina pepela manja postoji sumnja da je vino falsifikovano. šolja se izvadi pa se u nju sipa 5 ml destilovane vode.4. pa je potrebno izvršiti detaljnu analizu radi donošenja odgovarajudeg zaključka. pepeo može biti crvenkaste ili smeđe boje ako sadrži vedi količinu gvožđa ili bakra. Temperatura se ponovo povedava do 500°C.1 g pepela po litru vina. Zatim se šolja stavi u električnu ped za žarenje gde je temperatura u početku oko 200 °C a posle se temperatura povedava do 500° C.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA analitička vaga. Kada se sadržaj potpuno ugljeniše. Bela vina koja se nalaze u prometu moraju imati najmanje 1. Uparavanje se vrši na vodenom kupatilu. šolja sa pepelom se izmeri. Postupak: Praktikum U platinsku ili porcelansku šolju. koja je prethodno izmerena na vagi. Oduzimanjem težine prazne šolje dobija se težina pepela u 10 ml vina. a crna vina 1. što je znak potpune mineralizacije. Dobijena vrednost se množi sa 100 i dobija se količina pepela u gramima po litru vina(g/l). ružičasta 1. Posle hlađenja u eksikatoru. stavi se 10 ml vina.Žarenje se vrši dok sav pepeo potpuno pobeli.6 g/1. Merenje treba vršiti brzo jer je pepeo jako higroskopan pa može delimično upiti vlagu.

sorti bojadisera. 25 ml. a najvažniji predstavnici su cijanidol i delfmidol.1 do 0.5 do 1. a jačina ove ekstrakcije zavisi od više faktora kao sto su: dužina držanja vina na komini. U toku alkoholne fermentacije kljuka vrši se ekstrakcija bojenih i taninskih materija iz čvrstih delova kljuka. Bojene materije se nalaze u pokožici bobica crnih sorti vinove loze. a izuzetno i u mesu kod tzv. 5 ml čaša od 2000 ml stakleni štapid za mešanje Potrebni reagensi: zasideni rastvor olovo-acetata zasideni rastvor natrijum-sulfata 1M NaOH rastvor indigo karmina 28 . Bojene i taninske materije se nazivaju zajedničkim imenorn poifenoli.5 g/1. Taninske materije su trpkog i oporog ukusa. dok u belom vinu prisutne su samo taninske materije i one se nalaze u granicama od 0. pa se mnoge metode određivanja polifenolnih materija zasnivaju na toj reakciji. količina stvorenog alkohola. Opšta karakteristika polifenolnih materija je da se one lako oksidišu. Pribor: bireta od 50 ml odmerna tikvica od 50 i 100 ml levak za filtriranje pipete od 50 ml. Bojene materije crnih vina spadaju u grupu antocijana. 10 ml. Određivanje količine polifenolnih materija u vinu Bojene i taninske materije (polifenolne materije) cmog vina vode poreklo iz grožđa. Naročito se brzo i lako oksidišu pomodu kalijum permanganata u kiseloj sredini. Količina polifenolnih materija u ružičastom vinu se krede od 0. Taninske materije se nalaze u svim čvrstim delovima grozda.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 15.5 g/1. Jedha od tih metoda je metoda Negre-a. Polifenolne materije prelaze iz grožda u širu i vino u procesu prerade grožđa i fermentacije kljuka. u crnom od 1. temperatura vrenja i dr.5 do 4 g/1.

kojim se taloži višak olovo-acetata pri čemu se stvara i beli talog PbSO4.417 — faktor ža preračunavanje galotanina u g/1 vina 29 . 50 ml rastvora indigo-karmina i 20 ml filtrata (što odgovara količini vina od 10 ml).1 M rastvor KMnO4 do pojave zlatno žute boje. Pošto polifenolne materije vina sačinjava vedi broj komponenata to se njihova ukupna količina mora izraziti u jednoj od njih.1M KMnO4 u ml za oksidaciju indigo karmina i vina iz kojeg su uklonjene polifenolne materije 0. Tečnost u čaši je intenzivno plave boje zbog prisustva indigokarmina. Tikvica se dopuni destilovanom vodom do marke. Potrebna količina olovo-acetata zavisi od bogatstva vina u polifenolnim materijama (vina sa više ovih materija zahtevaju više reaktiva i obratno). Titracija se isto vrši do pojave zlatno žute boje. Ostali reaktivi se dodaju u istim količinama.1M KMnO4 u ml za oksidaciju indigo karmina i polifenola iz 10 ml vina b = utrošak 0.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA M rastvor KMn04 Praktikum Postupak: U odmernu tikvicu od 50 ml stavi se 25 ml vina i doda 10 ml 1M NaOH. Za sve vreme titracije tečnost u čaši se meša staklenim štapidem. Utrošak KMnO4 se zabeleži. Utrošak rastvora KMnO4 se zabeleži. Količina ukupnih polifenolnih materija u g galotanina u litru vina i izračunava se po obrascu: X=(a . Posle toga se dodaje 5 ml zasidenog rastvora natrijum-sulfata. Titracija sa KmnO4 se vrši na slededi način: u čašu od 2 1 stavi se litar destilovane vode u koju se zatim doda 10 ml konc. u ovom slučaju se one izražavaju u obliku galotanina. Na osnovu razlike u utrošku KMnO4 izračunava se količina ukupnih polifenolnih materija. Ovom titracijom se vrši oksidacija indigo karmina i polifenolnih materija vina pa de utrošak raštvora KMnO 4 biti vedi. promudka se i filtrira. čime se stvara alkalna sredina u kojoj je taloženje polifenolnih materija brže i potpunije. Talog koji se obrazuje je pahuljičaste strukture i modroplavičaste boje. Zatim se vrši druga titracija na isti način. samo što se umesto filtrata u čašu stavi 10 ml vina. Iz birete se dodaje postepeno 0. Radi taloženja polifenola dodaje se 5 ml zasidenog rastvora olovo-acetata i ostavi da stoji 10 minuta uz povremeno mudkanje. Dobijeni filtrat treba da bude potpuno bezbojan i bistar.b) 0.417 a = utrosak 0. Ovom titracijom se vrši oksidacija indigokarmina koji se lako oksidiše u kiseloj sredini. H2SO4 radi zakišeljenja.

maline.. vodni sirup. da nema neugodan miris. slatko. onda se uzorci uzimaju iz različitih kutija. komore. badem. Sve vrste voda mogu se podeliti u dve grupe: kontinentalno vode i južno vode. pomorandža. koštičavo vode: šljive. 3. kruške. da nema naprslina. borovnice. smokve. jezgrasto(koštunjavo) vode: orah. jabučasto vode: jabuke. vodni sok. džem. jagodasto vode: jagode.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum 2. itd. Kod pakovanja od 1 kg proizvoda. Ako se više komada proizvoda pakuje u kartonske kutije. urme i dr. Kontinentalno vode može se svrstati u nekoliko podgrupa: 1. trešnje. uzorak se uzima iz svake cisterne. sušeno vode itd. oštedenja od štetočina. Analize voćnih prerađevina Pod vodem se porazumevaju zreli plodovi kultivisanih vodaka i samoniklih višegodišnjih biljaka. Južno vode deli se na: 1. u pogonu odmah posle završene proizvodnje ili u magacinima proizvodjača. pekmez. Uzimanje uzoraka svežeg voda se izvodi na terenu ili po prijemu sirovina u fabrici. tako da se metodom "prepolovljavanja" uzme odgovarajuda količina sirovine. kajsije. namenjenih za ljudsku ishranu u u svežem stanju. smrznuta kaša. Vode koje se koristi za industrijsku preradu reba da je zrelo. jer to može da utiče na krajnji sud o kvalitetu uzorka. kupine. da ne sadrži ostatke sredstava za zaštitu biljaka. breskve. Od tri uzeta uzorka jedan se šalje na ispitivanje ovlašdenoj laboratoriji za proizvodnju. 30 . ostalo južno vode: banane. Cilj je da se sa što manjom količinom ispitivanog materijala dobije uvid u sastav i kvalitet sirovina ili gotovih proizvoda. Uzimanje uzoraka U zavisnosti od koje se sirovine ili proizvoda polazi uzimanje uzoraka je različito. komore u tri primerka i zatvara u zavisnosti od proizvoda. 4. 2. dunje. Pri uzimanju uzorka treba voditi računa o osetljivosti sirovina. a kod vedih pakovanja (3 ili 5 kg) uzima se na svakih 10000 kg po tri uzorka. Uzorak se uzima na više mesta iz prispele mase sirovina. uzima se na svakih 1000 kg tri uzorka. koja dalje služi za laboratorijska ispitivanja. lešnik. Uzimanje uzorka kod gotovih proizvoda vrši se na dva načina. sveže. Kod proizvoda pakovanih u cisterne. ribizle. Pod proizvodima od voda podrazumevaju se smrznuto vode. kompot. ananas. Uzorci se uzimaju sa različitih mesta. 2. marmelada. mandarina. grejpfrut. drugi se ispituje u fabričkoj laboratoriji a tredi uzorak se čuva za specijalnu kontrolu. tako da ne dodje do njihovog oštedenja. agrume: limun. Posebnu grupu voda čine dinje i lubenice.

a posebno od njene zrelosti. Posle završenog filtriranja levak se zapuši i pod vakuumom se isisava tečnost iz levka u toku 2 min. Zatim se izmeri masa levka sa nabubrelim proizvodom. koji zavisi od svojstva sirovine. sušenog proizvoda i prelije sa 50 cm3 destilovane vode (u čaši od 100 3 cm ). Filtriranje nabubrelog proizvoda se izvodi u vakumu preko izmerenog Bihnerovog levka sa filter papirom. Ok. pa je zbog toga potrebno odrediti stepen bubrenja. Određivanje stepena bubrenja sušenog voća i povrća Sušeno vode i povrde se obično prilikom bubrenja ne vrada na svoju prvobitnu zapreminu. Postupak: Isitni se 2 gr.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 16.masa levka sa nabubrelim proizvodom posle filtriranja u gr. a-masa suvog levka i filter papira u gr.masa uzorka uzetog za analizu. Kao stepen bubrenja uzima se sposobnost bubrenja 10 gr. b. sušenog proizvoda u toku 24 časa. Stepen bubrenja se izračunava po slededem obrascu: Stepen bubrenja= gde je: c. 31 .masa osušenog proizvoda ( 2 gr ) i vode zaostale na levku i filter papiru (empirijski nađeno 1 gr ). pokrije sahatnim staklom i ostavi na sobnoj temperaturi 24 časa.

masa posudice i sušenog uzorka (g) 32 . poklopi i izmeri. Određivanje suve materije sušenjem Praktikum Posuda za sušenje se suši najmanje 1 sat na temperaturi 105°C. nakon čega se hladi u eksikatoru i meri na analitičkoj vagi.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Vežba 17. Izračunavanje: Gde je: Sm-sadržaj suve materije (%) m. stavlja se u sušnicu i suši 1 sat na temperaturi od 105°C.masa posudice (g) m2. Postupak ponavljati do konstantne mase. ohladi u eksikatoru i izmeri. U odmerenu posudu stavi se 3-5 g uzorka.masa uzorka (g) rn1. Posudica sa uzorkom i koso postavljenim poklopcem.

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Vežba 18. potrebno je ispariti vodu da bi se sprečili gubici uzrokovani burnim komešanjem pri naglom spaljivanju. ohlađeni i izmereni lončid. Pre spaljivanja. Određivanje ukupnog pepela ( kod suvog voća ) Praktikum Pripremljeni uzorak ( kod proizvoda sa vedim sadržajem vode uzima se 10g a kod čvrstih i suvih 5g ) prenese se u ižareni.masa lončida sa pepelom 33 . Žarenje se vrši na temperaturi od 525°C dok pepeo ne postane beo.masa uzorka (g) m1.ukupni pepeo (%) m.masa praznog ižarenog lončida (g) m2. Sadržaj ukupnog pepela izračunava se po formuli: Gde je: x.

doda 3-5 kapi 1% rastvora fenolftaleina i titriše O. limunske. Postupak: Izmeri se 20gr uzorka i prenese u odmernu tikvicu od 250cm 3 . zatim ohladiti rastvor pod česmom do sobne temperature. Kada se ispituju vodni sokovi.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Vežba 19. K -količina kiseline u gr ekvivalentna 1 cm3 O. Kiselost = Gde je: A-broj cm3 rastvora O. Ostavi se da stoji oko pola časa uz povremeno mudkanje. pipeta. Ok-odmerena količina ispitivanog uzorka (gr). koje takođe reaguju kiselo. odnosno sirupi koji ne sadrže u vodi nerastvorne materije. Dopuni se destilovanom vodom do crte i ostavi da se slegne.1M rastvor. vodeno kupatilo. i od vinske.) bireta. Određivanje kiselosti Praktikum Kiselost proizvoda od voda potiče od (limunske. jabučne. Ukupni sadržaj kiseline izražava se u g/100 ili u g/100 cm3.IM rastvora NaOH. dobro se promeša i zagreva na vodenom kupatilu do 80°C. dilibarne. naborani filter papir u suvi sud. F -faktor molariteta O. Prirodne vodne kiseline nalaze se u vodnom soku kao slobodne kiseline ili vezane u obliku soli. Dolije se destilovanom vodom do oko 3/4 zapremine. tikvica od 250 cm3 . vinske.1M NaOH utrošenih za titraciju. Pripremljeni rastvor filtrira se kroz suvi. erlenmajer od 250cm3 (2 kom.1M NaOH koja iznosi: 34 . fenolftalein 1% rastvor u etanolu . 50cm3 filtrata pipetira se u erlenmajer od 250cm3. izmereni ostatak razblaži se destilovanom vodom do 250 cm 3. oksalne kiseline). Reagensi: natrijum-hidroksid 0. mlečne i jabučne kiseline koje se mogu dodavati u procesu proizvodnje. dobro se izmeša i u alikvotnom delu rastvora određuje kiselost. Određivanje slobodne kiselosti titracijom uz fenolftalein Pribor i posuđe: sahatno staklo. zatim od taninskih i pektinskih materija.1M rastvorom natrijum-hidroksida do jasnoružičaste boje.

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum -za jabučnu kiselinu -za limunsku kiselinu -za sirdetnu kiselinu -za vinsku kiselinu -za mlečnu kiselinu 0.0064 0.0075 0.0067 0.0060 0.0090 35 .

prženog badema. čokoladirani. trajni slatki kolači i druge razne poslastice. ekstrudiranjem ili prženjem u ulju osnovnih sirovina na bazi kukuruza. kafom itd. medenjaci (proizvodi brašna. keks sa sirom. kao : keks ( proizvod tvrdog testa : brašno. punjeno čajno pecivo. lešnikom. uzima se na svakih 1000 kg tri uzorka. čokolade. Cilj je da se sa što manjom količinom ispitivanog materijala dobije uvid u sastav i kvalitet sirovina ili gotovih proizvoda. punjeni keks. kikirikija. masni biskviti. 36 . itd. vafel proizvodi ( proizvodi dobijeni punjenjem vafel listova masom od lešnika – “nugat masa”. komore u tri primerka i zatvara u zavisnosti od proizvoda. slani keks. šeder. onda se uzorci uzimaju iz različitih kutija. Analize konditorksih proizvoda U grupu konditorskih proizvoda svrstava se čitav niz različitih prehrambenih proizvoda. Ako se više komada proizvoda pakuje u kartonske kutije. kolači od kiselog. masnoda. krekeri (proizvodi lisnatog testa). soje. flipsi (proizvodi dobijeni ekspandiranjem. razni dodaci). sa kakaoom. drugi se ispituje u fabričkoj laboratoriji a tredi uzorak se čuva za specijalnu kontrolu. kikirikija i dr.). sa “obranim mlekom” i dr. čokolada i proizvodi slični čokoladi. Uzorci se uzimaju sa različitih mesta. Uzimanje uzorka kod gotovih proizvoda vrši se na dva načina.) Uzimanje uzoraka U zavisnosti od koje se sirovine ili proizvoda polazi uzimanje uzoraka je različito. kolači i poslastice i krem-proizvodi.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum 3. kao što su keks i srodni proizvodi. komore. Kod pakovanja od 1 kg proizvoda. Kod proizvoda pakovanih u cisterne. šedera i meda) i kolači (biskviti. bombonski proizvodi. prhkog ili lisnatog testa sa kremom ili bez krema. Svi ovi proizvodi mogu biti sa raznim dodatcima tzv. u pogonu odmah posle završene proizvodnje ili u magacinima proizvodjača.. a kod vedih pakovanja (3 ili 5 kg) uzima se na svakih 10000 kg po tri uzorka. U prometu se nalaze razne vrste keksa i proizvoda srodnih keksu. vafel-listovi ( proizvodi od retkog testa).). Od tri uzeta uzorka jedan se šalje na ispitivanje ovlašdenoj laboratoriji za proizvodnju. čajno pecivo ( izrađeno od mekanog testa). uzorak se uzima iz svake cisterne.

Voda se dekantira a postupak ispiranja ponovi na isti način 15 puta. Posle završenog ispiranja. Postupak U prethodno osušenu i izmerenu čašu od 150 cm 3 sa staklenim štapidem odmeri se 10 g (± 0. Određivanje rastvorljivih sastojaka u gumenim bombonama Metoda se zasniva na mehaničkom tretiranju gumenih bombona u toploj vodi. Izračunavanje: Količina rastvorljmvih sastojaka se izračunava po formuli: RS = 100-NS.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 20. pri čemu se rastvorljivi sastojci odstrane. NS=(a/c) l00 gde je: RS . c — masa uzorka uzetog za analizu u g. NS — količina nerastvorljmvih sastojaka u % . mere. a — masa nerastvorljivih sastojaka u g.količina rastvorljivih sastojaka u %. 37 . posle ispiranja i sušenja. čaša sa štapidem i nerastvorljivim sastojcima se suši 4 sata u sušnici na 105°C. a zatim ohladi i meri. Doda se 50 cm3 umereno tople destilovane vode i uzorak gnječi 40 — 60 sekundi. a nerastvorljivi.1 g) uzorka.

po kojoj se natrijum-hlorid ekstrahuje vodom iz proizvoda. Doda se 30 — 40 cm3 destilovane vode i ostavi na ključalom vodenom kupatilu 15 min.1 M AgNO3 je ekvivalentan sa 0.1 mg i prenese u odmernu tikvicu od 3 100 cm . Srebro-nitrat. zasiden rastvor. 0. 1 cm3 0. a zatim titriše rastvorom srebronitrata. On se određuje ili u rastvoru pepela ili u vodenom ekstraktu uzorka.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Vežba 21. Natrijum-hidroksid. Ako filtrat reaguje kiselo (lakmus-proba). Filtratu se dodaju dve kapi indikatora (kalijum-hromat) i titriše rastvorom srebro-nitrata dok se ne pojavi crvenkasta boja.1 M rastvor. Ok. Natrijum-hidroksid.zapremina utrošenog rastvora srebro nitrata u cm3. Izračunavanje: Natrijum-hlorid= Gde je : a. 0. Posle hlađenja se dopuni do oznake i filtrira.01 M rastvorom natrijum-hidroksida.. treba ga oprezno neutralisati 0.0058 g NaCl 100 38 .5%. 0.0-1.1 M rastvor. Odatle se pipetom uzme 25 cm 3 bistrog filtrata i prenese u erlenmajer od 100 cm3. Postupak: Izmeri se 2 g usitnjenog uzorka. sa tačnošdu ±0. Reagensi: Kalijum-hromat. Najčešde se radi metodom po Moru.01 M rastvor. Određivanje natrijum-hlorida u trajnom pecivu po Moru Sadržaj natrijum-hlorida u raznim vrstama peciva iznosi 1.odmerena količina uzorka u g.

TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Dodatak 39 .

91 2.45 1.06 3.87 3.65 4.74 5.34 1.16 3.95 3.53 4.32 3. g u 100 % сm3 0.42 1.43 0.62 4.17 4.90 1.11 4.16 0.02 4.9989 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.79 3.40 0.83 1.88 4.49 2.37 3.88 0.64 4.04 2.24 1.91 3.49 3.91 0.83 4.43 3.67 0.05 0.74 0.32 0.72 2.67 1.83 2.56 2.21 5.88 2.77 1.21 1.80 0.78 1.28 2.97 6.61 3.58 4.83 1.27 0.21 0.16 2.12 1.69 1.61 2.53 0.82 4.71 4.13 1.88 1.51 1.45 1.18 2.21 0.08 3.76 3.10 4.28 1.94 3.29 4.66 2.94 % Etanol Zaprem.9919 8 7 6 5 2.80 2.59 0.59 3.21 4.80 3.54 4.11 2.9959 8 7 6 0.41 3.66 2.56 1.06 0.49 1.75 0.58 0.34 4.23 3.29 3.09 3.59 2.85 2.32 0.74 0.12 3.35 3.9949 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.39 4.70 3.02 3.02 0.70 4.94 1.21 ρ 5 4 3 2 1 0 0.26 3.23 1.23 4.40 1.96 1.29 1.80 0.34 0.82 3.35 4.17 2.73 3.64 0.9929 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.03 4.20 3.01 1.55 3.53 0.00 2.97 2.05 2.97 4.12 6.15 1.61 1.54 0.38 2.66 3.36 5.59 5.94 0.11 2.76 4.61 0.89 1.33 2.15 4.38 4 3 40 .99 2.45 2.76 4.97 3.08 1.9939 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0. % 3.22 2.32 4.14 4.90 0.47 0.37 0.23 3.99 5.94 2.35 1.78 2.64 3.30 3.70 0. Voitu) ( Po ρ ρ 0.47 4.9999 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.06 1.51 5.20 0.52 2.07 1.34 1.48 0.18 1.34 2.16 0.41 4.27 0.81 0.31 2.52 3.84 4.67 3.46 4.40 Etanol % Zaprem.01 1.40 4.09 4.91 4.89 5.87 3.9969 8 7 6 5 0.37 3.14 3.9964 3 2 1 0 0.37 0.27 0.82 5.07 0.06 5. Rašeru i J.27 4.69 4.86 0.06 2.85 0.19 g u 100 сm3 2.55 1.17 4.14 5.50 1.45 2.64 0.44 5.29 5.39 1.17 3.24 4.55 2.27 2.76 1.59 5.58 3.72 1.96 1.52 4.73 2.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum Tablica 1.24 2.73 2.44 2.79 2. 3 2 1 0 0.77 4.50 2.89 2.62 1.9979 8 7 6 5 4.89 2.73 1.47 4.95 4.93 3.62 1.68 2.73 3.01 1.11 0.11 0.28 1.52 3.69 0.83 1.10 2.00 3.13 0.66 1.56 1.67 5.85 3.04 6.62 2.48 0.99 4. Određivanje sadržaja etanola u smeši etanol-voda iz gustine na 20 K.17 1.47 3.44 3.43 0.

00 14.23 17.93 15.30 20.9759 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.48 12.93 % Zaprem.45 13.38 17.53 17.70 15.9789 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.83 14.68 21.62 14.23 17.74 14.38 19.61 16.23 13.30 15.79 17.15 11.58 12.62 15.32 15.29 14.79 14.66 19.15 15.67 20.75 19.47 16.02 14.14 11.77 14.46 17.16 16.93 16.06 g u 100 сm3 14.29 11.9749 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.9739 8 7 6 5 4 3 2 14.71 11.29 15.41 21.38 15.90 16.16 13.20 14.84 17.31 14.66 15.30 16.30 13.86 12.97 17.49 14.77 12.94 13.16 16.13 21.65 14.38 13.33 12.67 13.84 13. % 17.78 21.48 16.56 14.97 14.47 15.69 17.10 15.10 16.44 11.88 15.04 14.82 13.44 15.92 10.9779 8 7 11.54 13.66 11.19 19.15 22.81 11.93 16.77 17.84 13.85 11.63 18.88 10.24 ' 13.25 16.54 16.21 20.96 16.69 13.08 15.30 17.84 15.16 14.39 16.07 17.79 12.61 17.39 20.32 16.72 12.20 16.73 18.94 21.09 13.39 16.39 16.06 11.64 11.11 14.54 14.60 13.95 17.01 13.64 20.01 19.07 12.40 15.85 20.9799 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.9809 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.34 14.47 14.24 15.9769 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.92 16.41 12. g u 100 % сm3 13.64 14.14 12.15 Etanol % Zaprem.05 17.00 18.56 19.24 22.85 16.03 16.62 ρ 6 5 4 21.19 14.93 13.35 18.37 11.14 26.49 % Etanol Zaprem.03 21.70 12.23 16.23 26.74 15.77 13.11 16.93 20.71 20.29 12.42 11.34 17.38 14.12 17.65 12.12 6 5 4 3 2 1 0 0.14 21.51 11.31 g u 100 сm3 20.78 15.92 15.76 20.39 13.22 11.47 13.42 14.08 13.10 19.41 ρ 1 0 0.59 11.76 16.92 12.07 18.67 16.56 15.23 14.01 16.63 12.08 18.08 16.43 12.08 15.69 14.61 13.58 16.16 15.31 21.32 17.21 11.12 20.99 17.57 11.16 18.00 12.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA Praktikum % 1 0 0.73 11.70 17.03 12.46 Zaprem.25 12.89 13.91 19.19 17.01 13.22 15.01 15.50 21.51 17.77 41 .04 17.52 15.55 17.37 15.27 14.16 13.74 13.71 14.93 15. g u 100 % сm3 22.46 16.96 22.02 16.69 16.99 11.76 16.01 15.78 11.55 12.92 14.33 17.59 15.82 18.95 12.15 17.19 15.57 20.35 11.28 11.26 18.31 16.93 14.98 18.22 21.61 16.87 21.42 21.45 18.85 15.21 12.39 14.08 14.48 17.85 16.9819 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.84 19.31 13.74 15. % 26.41 17.83 16.68 16.50 12.48 20.87 12.13 17.36 12.10 12.47 19.88 11.45 13.59 21.26 17.47 15.28 19.54 16.54 15.57 14.54 18.01 15.18 12.65 15.60 17.77 16.9729 18.85 14.49 11.02 20.81 « 15.86 14.

37 20.63 29.51 33.66 19.53 23.98 19.56 21.61 22.23 24.23 22.60 23.40 23.04 21.99 28.36 22.11 ρ 1 4 3 2 1 0 24.80 25.26 19.9659 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.9639 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0.60 17.49 22.42 22.84 20.15 23.98 19.48 22.9649 8 7 Etanol21.89 25.26 23.16 22.70 24.98 29.13 21.34 21.23 20.81 23.9679 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.03 20.99 27.26 23.40 19.69 23.73 28.13 22.38 22.31 24.69 22.43 21.20 21.29 22.28 21.81 22.98 3 2 1 0 21.57 26.9644 3 2 42 .77 21.64 23.54 19.45 25.54 20.04 24.58 24.61 19.87 22.40 24.91 % 33.75 19.65 26.91 32.84 22.62 27.18 20.38 23.68 22.12 19.29 19.10 30. 26.54 25.16 28.27 29.06 22.36 33.40 20.99 27.19 19.06 21.53 22.31 26.36 24.97 22.51 5 0.74 23.97 21.93 25.16 20.48 26.02 6 24.27 18.30 20.14 19.77 22.66 27.62 20.91 20.57 23.63 24.49 28.16 24.95 24.19 23.83 18.81 19.02 30.84 18.51 23.91 18.36 19.68 27.73 19.74 20.98 23.09 24.21 19.67 24.06 ρ 6 5 4 3 2 1 0.49 27.47 20.57 28.57 27.20 22.41 28.88 23.18 g u 100 21.44 19.66 26.74 22.23 29.82 Zaprem.50 20.44 33.91 18.50 27.91 20.75 24.22 24.82 19.15 29.32 27.05 19.18 30.60 23.70 17.78 23.32 23.63 21.87 29.19 25.84 21.30 18.77 17.20 18.70 21.51 26.10 22.13 24.42 22.77 24.03 22.16 27.51 19.40 26.41 22.78 18.84 17.50 24.68 % 22.45 23.08 28.63 25.77 21.88 19.47 19.90 28.12 23.96 24.96 20.42 18.42 23.07 23.45 21.69 Etanol 18.89 18.06 g u 100 318.33 19.49 18.83 23.39 29.71 25.46 23.90 21.11 20.07 27.82 28.9699 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.70 Praktikum 26.24 28.56 24.55 29.39 21.43 27.68 19.71 29.64 26.98 21.76 18.9719 0.57 21.10 25.06 19.34 22.06 29.13 сm 23.70 23.55 22.89 19.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA 8 7 6 5 18.32 20.02 25.51 22.97 26.77 18.84 24.92 0 0.25 20.13 23.51 21.9669 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.09 20. % 18.67 23.94 30.87 23.62 22.06 23.58 33.33 23.49 24.24 23.45 22.94 23.44 26.23 18.44 20.27 22.97 18.30 24.91 18.35 18.26 23.56 18.32 28.95 20.19 23.58 19.05 23.63 18.70 18.57 26.84 20.29 33.31 29.41 27.79 26.88 Zaprem.38 26.47 29.65 28.56 27.74 27.28 25.9689 8 7 21.85 % 21.75 22.9709 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.55 22.76 23.24 сm3 21.24 27.02 20.00 23.36 25.69 20.83 18.62 22.76 20.83 27.91 27.57 17.33 23.

49 30.64 25.86 27.51 31.26 30.30 27.66 31.9589 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.32 24.41 27.90 24.37 25.86 26.08 24.11 25.14 27.9599 8 7 24.04 31.43 30.50 25.86 26.80 26.70 25.13 28.58 35.08 30.12 31.43 25.15 29.93 28.77 25.01 33.42 39.58 30.79 39.22 26.43 31.35 31.69 24.33 32.99 27.34 30.03 28.92 27.10 26.16 26.03 32.63 24.14 Praktikum 33.85 32.96 32.79 32.47 36.78 29.47 28.40 32.38 28.81 27.74 36.05 26.98 g u 100 сm3 31.67 39.85 32.09 26.58 25.40 26.19 27.85 35.26 31.92 35.42 29.52 28.18 32.78 32.61 26.18 27.72 29.90 29.95 34.27 36.14 28.06 28.78 35.68 28.09 35.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA 5 4 3 2 1 0 0.61 39.58 27.63 32.75 27.48 32.81 25.30 25.20 30.07 33.73 30.64 27.92 26.11 29.68 28.99 25.54 29.41 31.13 36.52 25.36 28.92 33.47 27.50 24.73 31.95 29.93 25.45 34.81 30.23 25.87 25.36 29.02 30.64 25.79 28.20 31.16 26.16 35.21 29.59 34.9549 8 7 6 5 4 3 2 30.32 30.07 g u 100 сm3 28. % % 36.61 30.23 25.73 39.16 29.80 34.74 26.50 30.36 31.25 27.34 36.81 31.97 25.04 25.01 37.96 30.38 24.94 28.54 36.28 25.44 28.24 33.05 25.81 28.00 33.88 34.42 30.36 27.29 26.55 32.80 33.57 24.96 26.37 30.56 28.63 26.44 24.87 24.99 29.16 34.81 24.75 24.74 ρ 1 0 0.87 36.09 34.92 39.46 25.55 26.99 26.11 31.14 33.35 26.30 27.23 34.17 25.07 33.48 26.58 28.02 34.08 28.00 28.38 34.29 Zaprem.96 31.22 23.54 39.86 39.25 28.51 31.67 26.90 25.84 28.11 29.14 24.26 24.75 25.73 33.68 26.17 25.90 32.94 37.32 28.03 26.05 27.9629 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.11 25.02 35.46 31.00 29.19 28.52 34.37 30.66 34.73 34.34 25.30 35.30 28.16 31.9499 8 7 Etanol % 32.30 29.96 33.12 27.58 31.62 28.9559 8 7 27.27 31.50 28.27.44 35.70 32.9569 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.57 25.60 29.89 28.12 33.97 27.18 33.41 28.88 31.89 30.70 25.31 31.05 29.48 29.20 36.83 25.11 32.02 27.48 39.19 28.24 27.69 27.37 35.65 30.27 ρ 6 5 4 3 2 1 0 0.63 28.05 29.02 24.31 34.40 25.93 24.97 28.87 27.72 35.67 30.56 43 .9609 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.74 26.21 31.87 23.51 35.84 29.61 36.65 35.9579 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.95 24.06 36.26 32.74 28.72 Etanol Zaprem.22 6 5 0.55 30.81 36.25 28.88 33.81 27.95 35.9619 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.20 24.9554 3 2 0 0.53 .99 36. % 39.80 26.66 29.23 29.08 27.91 26.67 36.23 35.42 26.

57 33.42 30.80 31.42 32.21 33.61 31.91 38.68 32.82 32.92 34.91 32.04 40.52 38.23 32.67 30.19 33.73 37.11 40.40 31.51 41.21 41.84 33.39 41.05 33.16 33.48 44.72 38.23 40.72 30.79 45.55 34.52 30.95 35.28 38.25 35.78 38.34 35.73 37.99 42.38 29.87 41.9519 8 7 6 5 .86 32.91 45.29 31.39 35.81 41.39 34.15 34.74 33.00 35. 45.58 6 5 4 3 33.46 Praktikum 40.66 30.14 35.56 31.83 35.23 39.97 39.51 38.28 37.34 g u 100 29.80 42.52 % Zaprem.38 41.52 30.71 34.79 33.84 38.96 31.34 32.84 30.24 44 .49 34.54 44.84 37.00 32.9464 3 2 2 Etanol 33.66 31.87 34.61 31.33 41.77 32.82 40.60 35.80 34.96 31.58 32.33 29.03 39.42 % 40. % 37.37 29.03 35.24 31.38 32.05 35.90 ρ 6 5 4 3 1 0 2 0.46 32.63 32.59 33.07 42.87 42.51 32.59 38.06 32.54 % 37.05 34.17 40.9489 6 8 5 7 4 6 3 5 2 4 1 3 0 2 0.67 42.16 39.13 31.75 31.55 32.44 34.63 38.01 37.93 41.09 45.33 42.75 33.35 35.90 37.32 41.46 38.35 31.17 32.05 42.54 35.61 30.35 31.81 38.63 сm3 29.88 40.9529 6 8 5 7 4 6 3 5 2 4 1 3 0 2 1 0 0.45 32.09 35.93 42.20 42.85 45.21 41.10 39.9509 8 7 7 Etanol 37.82 30.29 29.75 38.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA 1 0 0.27 41.98 35.37 30.90 33.94 32.69 41.72 32.21 37.96 37.9469 8 7 6 5 0.66 31.12 37.41 27.69 38.57 38.69 32.70 30.19 35.08 31.45 31.30 35.10 35.73 44.15 33.82 31.22 37.39 32.73 32.31 30.65 32.27 41.29 40.56 30.74 42.79 30.85 34.67 32.62 30.40 37.35 33.69 33.06 37.17 38.42 29.99 40.62 33.9409 1 8 0 7 0.51 31.04 40.72 31.65 38.85 31.90 34.65 33.93 40.65 35.00 34.76 40.29 35.82 34.01 33.9539 8 30.14 37.71 35.76 34.28 29.87 30.00 33.68 33.29 39.57 41.60 32.95 34.15 35.45 41.32 29.31 35.10 33.00 42.78 30.47 29.44 35. 40.33 38.15 .75 41.79 37.02 31.01 31.15 40.60 44.97 45.88 31.48 Zaprem.77 31.57 32.57 30.70 33.42 35.10 40.63 32.48 29.50 32.47 30.03 45.16 37.67 44.23 38.13 42.4 3 2 1 0 0.91 30.71 31.9479 6 8 5 7 6 5 4 3 2 1 0 0.35 37.36 35.61 42.66 34.60 34.63 41.05 33.77 35.10 33.28 32.10 34.96 g u 100 сm3 33.41 33.48 35.46 38.26 33.34 37.90 30.42 29.39 38.95 33.53 32.26 42.53 29.48 35.11 31.06 ρ 1 0 0.9459 1 8 0 7 0.19 33.11 32.78 32.82 32.34 32.77 30.75 30.

06 40.69 36.77 45.37 37.27 39.19 39.23 47.85 34.07 35.66 37.03 44.15 40.80 49.98 37.9399 Etanol % 42.05 42.39 43.77 42.60 39.45 37.51 39.91 37.90 36.52 36.26 50.56 47.50 47.68 42.22 39.08 37.75 49.66 39.24 37.23 39.92 38.15 44.37 39.09 44.43 46.61 45.89 34.10 40.30 40.97 44.9419 8 7 35.91 46.2] 50.03 35.49 40.91 39.9359 8 7 6 5 4 39. % % 47.98 37.46 38.02 47.45 47.88 45.60 45.39 37.80 34.29 37.93 45.21 46.44 34.41 50.86 42.42 39.63 42.00 50.9369 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.13 47.71 34.76 34.13 36.65 45.32 37.30 38.32 39.5.69 Etanol Zaprem.39 34.49 37.47 36.94 36.10 43.41 37.68 39.20 38.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA 0.02 39.53 34.71 39.57 43.71 47.20 35.26 46.87 Zaprem.09 42.48 34.86 46.03 37.98 43.65 44.51 43.57 39.18 35.9429 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.87 47.45 43.19 42.99 46.04 43.27 34.74 43.13 g u 100 сm3 37.71 38.59 46.86 35.59 49.60 44.03 37.16 35.87 37.21 36.40 47.54 45.9374 3 38.48 42.72 42.79 37.35 34.87 35.17 36.67 34.62 39.92 47.54 42.80 39.16 43.81 38.34 37.39 36.47 39.82 47.13 39.72 39.64 46.86 36.00 ρ 6 5 4 3 2 1 0 0.56 36.83 37.9319 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.25 40.36 50.64 39.95 35.26 3^.61 47.22 43.62 34.93 33.97 47.40 40.30 36.59 40.34 36.80 43.61 38.48 44.48 46.27 39.32 46.90 49.20 40.43 45.74 37.8 37.98 35.37 46.19 37.03 48.19 36.07 47.32 44.12 34.9399 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.54 36.35 36.61 36.16 50.51 38.29 42.62 37.35 38.47 g u 100 сm3 39.95 50.26 44.82 45.9439 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.53 37.07 34.17 39.11 50.75 46.24 36.34 47.62 43.53 42.40 36.24 42.54 44.71 33.44 37.04 46.83 36.54 40.39 39.29 36.56 36.56 38.92 42.89 33.25 35.21 44.88 36.45 40.98 36.46 36.25 38.66 38.08 48.64 40.21 34.15 46.84 45 .43 36.37 44.85: 49.39 42.91 35.70 37.9449 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.03 34.81 Praktikum 45.64 36.04 36.98 48.80 46.77 36.49 37.93 36.9379 8 7 6 5 0.56 39.35 39.14 37.25 34.76 39.07 39.10 46.43 42.33 43.86 38.98 34.76 39.58 42.05 50.35 40.93 35.99 36.82 42.43 39.08 36.70 46.77 36. % 49.68 43.09 37.84 33.66 36.96 40.43 44.29 2 4 3 2 1 0 0.31 50.81 36.34 42.86 39.20 37.9389 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.11 37.27 43.60 36.95 38.49 45.58 34.77 47.28 37.94 34.64 49.08 36.92 43.51 36.66 47.14 36.86 43.97 39.29 47.15 39.69 49.24 ρ 1 0 0.52 39.12 39.15 37.40 38.01 40.30 34.14 42.12 35.03 36.73 36.76 38.72 36.47 39.

49 49.08 40.54 38.01 44.45 38.20 43.86 38.27 41.04 38.50 48.44 49.12 38.73 43.45 48.01 43.67 50.34 48.78 51.58 38.29 48.58 51.12 49.33 51.92 43.11 43.16 40.86 43.06 44.59 43.9299 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.44 40.9329 8 7 40.33 38.53 51.76 48.72 40.62 50.03 39.82 50.28 49.55 48.12 40.87 43.78 43.95 42.68 40.07 39.18 41.47 41.92 48.81 48.71 41.80 40.56 40.32 40.90 41.33 49.92 42.63 51.03 41.07 49.16 Praktikum 50.07 51.28 51.11 44.97 43.89 40.68 43.02 51.30 43.74 38.18 51.11 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0. Sadržaj šedera (ekstrakta) 46 .97 49.TEHNOLOGIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA 3 2 1 0 0.97 44.15 43.87 50.23 49.74 40.06 43.95 38.71 48.84 40.70 38.77 50.42 41.92 39.97 51.37 38.52 40.66 38.16 38.99 41.44 43.61 41.60 48.41 38.50 38.82 43.9339 8 7 6 5 4 3 2 1 *0 0.08 38.68 51.88 40.38 51.12 51.20 40.00 48.83 39.25 43.82 38.23 ' 51.66 48.43 51.80 41.36 40.23 41.9284 3 2 42.38 49.02 49.56 41.08 41.9289 8 7 6 5 0.66 41.40 48.92 50.29 38.78 38.48 40.48 51.76 41.84 40.52 50.64 40.60 40.32 41.37 41.62 38.21 38.25 38.52 41.91 38.72 50.04 40.85 41.54 38.94 40.76 40.39 43.88 39.28 40.99 39.9349 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.19 48.79 40.00 40.24 48.92 Tablica 2.54 43.64 43.96 40.40 40.34 43.57 50.18 49.24 40.13 41.49 43.73 51.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->