I

~!
ae
00

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l

prnznik».

I

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

ck pun«: Ttl su

III

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

. Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti
ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i

UkUS/10.

I

f)l'l)/U

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
ialunju

llaliC /)0111;1(('

d(),,", rcccput«

Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0\laJll

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da

~<'tuuiu pri ruci.

\':1111

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/

(:;11; 1I:11U

tH'CJ...

Utrl(";':l((! ,.

mulo svok: sopstvene

Il):t-i/(n'i/():,ci

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc

,

kreiuiv nosti,

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko

dvestotinc

rcccpurn

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
(/()/u:J(:Jnsta.

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi

,"'}!Url)O

.\:ul:ullc}
I

dn

K()IHbin:lcijOJll

1I;1,~ Ilk""

druginui

l)rC)n:t(i ncku

koji

Cc

\':In)

»premunic postusticu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

j)I'(J%;/('

SCI'.1/)U

od siul« btu
C-!('ll1Q

':'t;1l))(J

vrhunsk! ui,rak.

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

I Ol·().~.1/>111.1

za povnc

lilk(x/<-. i d:lfl} postu
11U)C),QO

i ')J:I.~rc,znnnj« i

infbl'lu:H'ijc

tete

'(' ,.. tO~~;1
(/:1

(,('1" /,1

j

s~Jj"rni(/11 ccte
; kriterijumc
Vllseg

/C! S1I10

bu» ()U

"I:I't,

UL /)I (.

ugodniic da proticu.

POll)OCi

inu mnogo

kol:loo:

mogu

4

SadrZaj:
i kol:I('i

5

torte

]4

Sitni posni ko}ai:i

19

l'OSIl

1'()'~Il("

I'OSI}('

SI:l11e

"OCIlC

poslasricc
pite

POSIlC

8/;1(/«(' posuc

pice:

00m.atI

torte. pote iestate po5'3SCIOO
Izelavac: i\RTe1.4A
UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovit
po$.'¥ kotaQ:.

Fott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu:

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073
,e"'too: 0111 3343-769

.

5

POSNI KOLACI
Posni ko/aCi

S3

grizom i orzsima

.!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
.!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-log

P,)/Tt'/JUO
~I'u",

nil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna:

Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO
# Illft'n!"llll}(.,t",
I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur\ll(/t',

IJeIIIC:, t

k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"',
musicuni
tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od

0""[1(:. L -it.1fl!:',·

pomcsnu

mlcvcnc

orahe.

prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu.
Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.
1;1(!;1 Kutac I)('ll
11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah
~e(c("
:I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom

i suvim

IX1/.l/uuu/l.t
timunu

"f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!

Pripfcln:l:

2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili
ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11
zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1 bikarbonu
i uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari
I
n:udolf"
oracctc,
re-ndanu
po....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazari
I pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu
II nicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic

grozaem
"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I

',(."U k:l/il)

8:'j:".I,

Brzi ko/a(5i

/,5 "oli:' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:
nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

"<Jlrt'/>lIO:
1 ;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1
%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a

hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h·
pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(.
.. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun
I ul,c:nl
1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h podffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u

:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll"

! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de.

IlfipJ'(:lll:t

pOIIl(. .....
.u!

'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul
O~I:1\ ill (b \11-"1<':

...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll C

I ;"",,;,':1

1 ~lrJj}

.~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'.
~ J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>i
till,"

,,!) pro"cj.ltt.

PriprCfn:l.

1)4,)llh.'Sati ~a
~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3

pl.\!'oknln

hr.I ...

/.t ptX'I\()

1)<)(1;111'e(-.:r.

d., hI/tit'

li':tH(· ....IU nl"'lI

hOIIlOJ.,'eIYol.

I)leh

iziitl
rtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko
11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri i
podnl,,:t;l(l

OSI:hUI

da

I

PU"titt

"'1..'

nl.lIu

br""no,n.

p,ohl:lt.it. Za

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou

na

to

lag:tnoj

6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kockleu margarlna.
iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma
~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri

da "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se

I 01)

otopi

dodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJoniri

P(t~1111kolac

,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln

K:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua
.,Juijti.

Ill:lIlI(.·

kockc i

Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.l nl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10

jo.\

50 U ()I1t'l'('()l/t

(I(II>tJJ.1

1,<,:J.,nr.'.t:l iii

IU;lrtH('!,1tit'.

OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I

k()rir.1

UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(I hra'"v ~a praskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa
Ii

pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4

Ph'h

tcsro,

hl':.l~nOIIi I/"I("UI
JllI()J rernt

prcnl'l/;t(i
mlcv c I) 1I"l)
kockc.

i IX':'lU(1

pu(.hll",.au

i

tc...
In

I\,tcno

PC\;j U zagre-

pn:)hl;uj(.'no

I Ill,do

IlllUllu:latlOI1I

ur.''''IIU;1

I

posuri

....CCI na

manjc

Medcnc kocke

pol:1

..;, >IJ(,'

, ...ol'\·/)r,'MI

1"~'l·. po/••

.r.

\()/jt'

I, ')

f)"\"", ,,..,/0

IIlO)! (ok"I./(/t.'

U/j.-I,

I /.;('.:.i<"H

Prtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplli I
()TaJu,:I ~l'('cr f):1

P(.U11l'5::ui

l)od.Hi scckane
IZln('~;1Il, ,1abt.fke

I~I.I(]!,'riIU

"Iro,
/';1
I~t.'lo"t)-

,~.Il)r (1":1

Il)('d,

pr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t,
/>;tl "~ll"
UIj:I

sa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o

kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj;

I'riprcma.

,.>I/,I,';("(\'f:I,

..,Ifltl ~ "t'O'r.t

"HIt. J.,o J! br.t."il.l.

poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1

liko
1'01/'('/)/10,

;! -;:
dl

g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"',
.c,,'(Htlll/('.

KolaCi sa jabukama i otusimu

Z$O J: 1t.,:(/."

PtJln'/)ll.,

1"0 J.: (,r.;Jh.t

11,1

lag,u1ul \'iHfi rasropu,

f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu

linuu«

» 1.,1

koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isa
pl'.,;koln
,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II lei n i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)

oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u
pa occdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj
nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ili
Ko/ao sa mcdom
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
P()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJ
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, j
tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(dek.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
.,(·f:tk

Hlinuta

Kolac

/.atinl

1/."\';1(IIu

refilL' i 0.:-.1:1\'111
d.l ~c In,llo prohladi,
It) \'1'l'nlt.'

na

lat-!:tnoj

V;Hfi l-as(opi{l

iz
Za

('oko-

'c«."r !'i;\ h\:I in)
uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

PI'ipl'(~tll:l;

\·inoln.
Z;Uil)\

pOfllC.:':'.UI

dod:Ht

ola . -t'S"o}.c«.'() dodau rasio .. \la ..l \'..'r ".ol...lr."'lr. '$ J"".(ht. Kada posrane dovolrnc gust ff....J...'('in)..u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u ple:h pod .vuru lSI} g I)Olll-IJJltJ..e' glazunl u. ~(Jki . Itl 'l"<cr.f.!...I~".t:Ul(...1hl.l(k'm 10..UI br..'~\ c dobro iznlc£-ali K:ul:l "'I. p...f /.U)nJ varrr rastopu! .UI i"'pa. "a ch....~.' Illa"'._'uh.\..:" lUi) tf (H/(_.-'t'3..'11 i obari{i u ijus('i.1ktl' :Ill It· • -1>1..I~· ...'tnolll f't'ci u n::1"111:l. klll'.1I1:t t-ore (lei 1 btUHn".t • .1: dod:" Y.t prcko nj~~a f"..tI'ill dobro i. pljcl)U ('ukoll(h..t: "..u!("UJ if.tkt nulinc.l~.lhl()\'.l(h:-.t(.!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od ~okoJ:\clt· n. kncl. v.d .uj:.. \1~I(g.. Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(.".I..:"~c.et obl:Jruli. i'. 't'l-(:.1 ".j .IZI1\('. o('H(."11 ~Ipati u plch podrnazan I J)(l'lll bra-nom..Jlu.:liri 1)3 cd ..~'t-'()ih "r.1111...n:tz:ln I pO.fl J. 1>... dl lilt) (l. PnprC.1 kor(. scccr PL'j IX. f.r i Inl<:\'('''(' f)".kotn za PL·CI\U. 1.l! .I\'ili da '.' dodati ~anllt_"'t'n i oiju . Dobro umoccuu IIl'L'" podclui na C.. ~.a kn...:.. nlUtlli...nu...r:tiho\':lti.u/c_' ..Il:1 Ol'u.nde sa badcmima Pmr"I>()(t iOO ~ h.. POS((. kri". l'fipl'('I)\:I.Oleta pa pfchl.u (.~.ll. / i. beJJro vinom J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r. 2(J() g hiljnu.\ ..11)(1.·Ol.!/. n (.u k\n.non) l kuhkCl potrcbno dodau 'o~ 1''I):l:lohr.1 Potn'/)(u.1>:1 ..iku ul)3.-"((_'r.: c)r:lhc ...h..'.' \:I.plnnVatl .ud 'la..irn ~~I~t..Ir.1.."~ PO..u'JIJ/c."'n.7 .'lenu "'I.>buo LOOJl i'rn. In".tal . n:h. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasirarl.lni<.l...J /.J%..3 rcbra I ~)kOl.1..:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo na k()('kt~I "Iui.I'.1 J.rnJl...1I1 nlk:\Cn....'t.... 3 rebrs i'ako/:ld(_'.tI. t.".loplo l'okobclll r margarin.ui na tihoj "..(...H: .agn .nul" \(1(/" 1 k.. u duh4ir ..t'''u PUT1I<...CI.1pn:ltli h.1 prahu.1\ I n-ndanu koricu Jio)1Ina 1'.cl.1 .i ~uk.! 01':111.1 oko JOO stepesu ~(I na ku( t.h:1dt'LI l redan <I.u I 2 k.. (11 h('iH~ illl. ok (Hi I II/nUll. p.:/:'/II.: ":\"(' "udc.dn ~\·a \0<.'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) i o:-I.. pre· htl!! .tI Pfi'"llt'X\' CokoJadne obJ:mde J'()I(. 25iJ . /It ). Obla.1..(t'r. skloruu !'oa vatrc j datj<: I1)Uliu p..:...l ul:th) pruhJacji (i 10\..t\'I(i <I:I .:.· pa p(xl<.v sklonili ".\·pih i narendanih iabuka.Jhu. ..ill Obtandc sa jabuk:unll Kohli! od krompira l'orrt'''')(J [/. 1\'1(":111 riot ri rlok sc ne elobtic gll~l:l 111.lk mmuta pa pt.n"l! prvo U "1(h.lli.ltF.:t'J<.. I.t/"" It.lno ":1 pr.lI"ht·/ifl j...u pr.·c(. Priprc--o.ltri dok .an1"· . do(i.."l 0..l t' PI .t' He: prohladi p...':.. 500 ~ Il.:\(1 i In. u-an kromprr I d:tl..l.. \tuliti dok se hl':I:'. U pc»cbmm posudarna lag:\f)u 1':r-. I nl"f"/!.t J~J.(11"" 1.UICI)lhr..-ui da !'ot' 1':'''iIOpi.l.-.'I')<:I1(1 dodavanjl' .<11 ' Prtprcmn..(uf'.111'.' dco .kJonitisa vatre i dodan ka. 1)11((\'/)1 prcmn. 2 ~ /.ldulTl ..1"':'.. ()hJadc'norll masom rllovau obtandc.Ui 1110110c.0('l. "'PII\O\\I(I kao :ta slatko pola kilognunn opranth.Slkc Sccr-m.)\"t_..u·/n.":CCl'a 1. Na kraju d(I<I. KoJacJ sa.t.1 malo vode..l prehn kolac.: .<11 i ()hl:ltH.'l~nIIi bco. ZdlHI1 dodau mk-ve-nc orahc.tli.'..I(:u In. /HI/.I put< IIIl lh pritisnllti nekilH 1(.ld4:. GOtOV n:H..()kol.!(_If~r..c:1. 250 ~ prO"4. dod:'lli :-c~('(...l "II.'('_' ('. Kadn kl't)It'lI)II' 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro Ulntlt'c'"" O(l(I.l I.'"0.' 1"0n1(·.'Jano.O.\0 I 't1k ocJ Iinluna.. hchm \ InCllll I/O'"">.\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja \h.t':'ik.)1)(\.1 .) 1. Xn udgo'. l. ..AnrC:lanoi 1).) 'lilt).1I1 .' t..'n{· oblundc pnll~nuli ((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I.urc.I( bc:. \'..1 l..1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I).IIlIc.11>. 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni..--ciu rvnn /. SaO I! 5(:t~(·!":..(JI:t(It· 7.1:1ispan.c(c'rurn d()(i. Ostavm kolac da M_' . ()Sla'lll da '\(" odl'l1ol'1 o".

lau.' 'H.t n:. i .null mknu H:zlm prcdmcrom i 0.:t l'(Jd~ Prtprcma: rnfluk bc~ kiUi u I(..lJ dohro lZtllcsati.. 1'11(/('.llioOtu I na frecli ncobojcni fil.'1r k." k:Jpi tllj..Dodat! sok od pola pornul .a kakaoom.aOII vatru da sc I~topi K3cJJ. da -c napravr J.tl)/c' Ub!Jlrlc/'.I:I so vanog Ohl.' ('okol.Hk~->.1..' 'ICSIlU i ne pnbt.llI:.1sc srcgnu • osusc.LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt.kapi uljn.\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t.III/C' ohl.-Iti kasiku .. Osraviu <1~1 -. SkJooili :-3 \..(. Dodrut iseckau ratluk. tHO f'. Oblande sa coko/adom i JeSnJdrna rebra ncmasnc {.l b.\ !'I1..I(hll pa nJonlc.1\1111(. . p:tk()V.tU'l :-.()k~)I:td(.(.' oblande ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-..' "'l.~d/lj."UI11 oblandom.f.Jpi {llj. 'l'(("'.'f' pn:lili p.andc $..rrifl:l. p3.'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do .n1h'11. I)".llog lu.''1) V()<.. mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::.o/"(/(" /.:ci l»o(. 2')0 J. 1I1. 100 J~btlJnoR !tfJ..In'''''._-' oosccnc i samlcvcnc :-111()1o.tkofoOlnie ()ht:lImi xl{) I: 1)()f)U)(".«/e.l-vama II Pmr("ooo.lk Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom P(Jln:hIU)."ik.1(111#:.:1 V:HI'(..~~)inl)\'ali(Ill budc malo red. Staviri na plomu.il"up. hIIJl1UJ.! oblande pnll'IlUII ncknu ((..I· prt.~I/() m.H..li('C' t :-. 'tanJ.J POlrc/)no: J{}i) I: ('v/. p••kef izrajbo.' pOI kada budc mlako filC)\':~11 obl.kloni(i .t SHl\'i(j na . Pre.110 pmhladl titc\ aft oblande "ritj.' kU1/.g1:1%~II.f.rg. n:ntL"IJ kur .{) R 1'.l(j sa mn 10 vode. Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1 glat. k~f'. mazuic.I ~Iang. . In.tjod pl:ll:ljki sanllcli $.n. 150 ~ ~eCt:I·:/.':'n.i('".~\. Prckrtu ('C'I\.'..\Iasu .lo\"tnc.. II drugl ckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojc badcma. Kadn "".t 111(.l. ()hI3Ud(' nild<:\'. '{. .UI 1 ~klonlli sa varrc..It')!.t:l\lli (il:-.lrll.'.8 PrrprCfn:l.Iui:i(t.no Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'". .I"" IJ.tu.·cbU(J.) l)).. bi/jilO).:nj.ulrd(l:ln ~c.O .: n):lrr...:.h('t:.tr. ':'('({'I':l " r>n.I("oe(ti natiu: n..1:1 (lgl'l'J.lft(}.=~atii skloniti :.)(:le <'oknbdc :.ltu/('.'t' :'fllUk\c oCI~t.500 ~ ""OJ.u scrplcu ~la\'iti 200 g cokolade Z. . na dnl~u Of ". t ' icdnn sl:"'i1i kakao.JOIl II h·.l.lvU. j Obtsnde sa smo. 2iO It S(·':C'I'.lIljC' ohbrloi Pripr('lll.{(..'.' . p.lk()I.·t(.1bll'f1~1J:tll..'zilu predmennu dol. N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli.cll:tniJn:l d("'I:l.:.: obkl ude.cdnaCi dodati J)t:lh weer 1t"~IHkc. 1)""U .icnc i samlevene 1/.lrlll.. ok 0(1 pot« pomorona)«.iCi(.'lhi sa 'Halo vodc pa u.\(' k."~nlk 'nalo prop rjjri I s:.1£.I)lt..' j.('.:. p.ld:1I1) SlllZiti "cci Ita P.1U nn -..1 -e nc pre . {Iud..I\(t.l. 0<1 J i. l>rll1"ItIU II.1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari03. I:"IIHI)I 1 u...I.l.. 1'l'llbJ'HJli rh uektm [(.~t·~(.sccef:i i par.(:. ..uI/<.ta\lli c. nf'g() 1'.a_ varrc 1 J')(ohl:.~ nadcvari oblande (lurn. 'y.ini I.I~a ".mdc..:\(1'1.tr.. ".-'~nt' (naibolic <10 Slltl'. ZO() g 1(.'.il kUI.4 DOOR) t I)r.fn/e. J.' Oblande sa smolrnuml I ObJ."O n:i tl:l:I!.I we dohro i2fne-.:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi . l~IJr. <.~llI. 11I.k..'(...nlok. na 1.lI..

1\1) Ciganski In. I 't)":~l'I.l{i p....1'ln.t't .. 00<l....·r.. pOlrcbnu I'()(r('/)t)()· ."..110!Ill" p<tdUl....:U"I ..t .:tn I hr.'''_'U 1'." Tada lIh..u 10·1 S tmnuta 1::1 pCCI\'O.:'ne gu .·.J j}('ci.'\'(.j 1". 1 /". IIUli ui(..loniti sa vatre.t.\.~k3 /.' I p'. ..klolliti sa vatrc.ihc./.1 /).{.~'k "uti.ui t)hJ:lfHI~'.I. I pic..1 or.111c.."'I dOl nc zagor].:'j..1 .' 1i/('/lI.ui 'Ialnu nu. . .l \:tlr(.u <.t.()~U~i.... pnJnlC.' d()..\lC:':Hl in.\1) i pO~'U1 bf:l~fK)lll Pc. u1.::lrtH..lfbonu..clcnuln m .h11".' hr.un(JIIC:.1. pol...:.111.1~ "'''H.J•. i/.re''''''1 (\oJ.."Ihll/u:. ..'I)( vmokvc I ku'·. 1....u·in. ~1..."I..:lninl ko1:l(- ~.()J ... clud.I(>.'\Inuk"c.1'.lll II 1I.' Pripl'('1l11l: jahukc opratt.ali pa .1budc Zilka i SiP31i u Ilh'h »1)(. :111 '1~"1I 1 I jtR·I. {uri I:~l>(lk<l (~.lt.-1Iwuf(' b.l pol.. t:. b.Hlt.I'.! k.. KoJac sa isbuksm« I~Jrr(_htJ(./)/1H '.4 A.nm natllo~.'..J. I(}O F "('C·/"_'II.i oblaude ( ). IJr"\l1. '" ('('/'.h..1 k. uljl' (H) J lunulI.jl~/('.nv "':' JH'<l"koln /".' pr..'.t '.l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera..ttl hr .do pa pr~lii..:C/..noll) l>tl'UI ph:h 1 pc..llojn:f'...llt1Ill . 1 ".1 f.. )/. oS 'Hlj. 1. v.!rl/.l f'..lli :o. 111:1'01 I)od:.. pa 1'1'<.IIIX!C J "'3 i"L'CI.( r...'<'('f..kO"'C) minura CioUl\ knlolt prehu t:13/.l vee! not ~tallv. n. .t/tI.oIn.\(.·ll(l.o1J1{_. (':".)t)I'(.' porrcbno ka... l}\t'.s.\lrorn nd eokoladc (.{ 53 aku l(.' l..i':i.(\fr.l..! \:110.I '~l'.'IuC'.· 'c:Itt. d. l)o(lari "01.v.1 9 ~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru.l.:rl]..Ionj(i~..Ulih ell .rul) £)tHlali '."1 rnargartn i koju ~:IP IIIFI.C·\I("(.I'Uc-' dok ~ nc dohijc k()l'np~11.ul p.unc.1(1 da ec o(opi pa prcttu 1<01.Jux<.' '\'c..0 'Ionl u.../1I)t· .o/.U1 ..1 I ku\ad J.·Jolnojrcrm (. ~()I/('\IHH_H ()'.:(.I\jJ ...(..J..tOPICI cokotadu na 1:II!~noj varrt.II1(.Col \t~llo prohladin.klufull ':1 . uljc.:'lk(' .u.I'llu 'n(lrn .ui zanm rcudanu konru pC)'llnr::'t.UI I'''' :-. pn filu' ..UI I fe(O!.' or.u \uth: \lc..'ll na UrlH'n'nOJ ..'"H.lde: .. L:I /./.. ~lpali u pod!H:t ..'ij Pre ~Itl."c'..: IlfHrehno dod.'e.u dobro j/lnt"~III. ""(' dobro i/r'lH""'.. Akt> Je praskoru z.IOO 1.lh3 j')'iJ)tCIU3 ':tT(T.'.J.1 ulj:J.(." "0<-1<: \1~..(.nonl ill<:h i J)\'( I "c.~jJ...I' ~!....\l~ O'ldlt "t!'ttOj.1 ~t'('<"I':(..1 'ip.k.tkCl Ie...."10(.·dn.. ~ k.I dodan "tcglll' p:1 "c'cl n:.: 'H. (xl "j / ~()'J"j.<:It.) "II..U .. :rh.1.I\) ki..Ih. Komlsbrol 1}(I(J'l'hno: hiJ(()JU). t·(\'1· i .1 "!l-('r._-Ci u za~((.':iti.. P(ohl:. j!H1/(1.I.1 I...i(.Jt""...ui '11.:"..t kpla.1 ~rc_'(/"Jc..t :-.l."('1):\ ~tan({11( v-.. Jlhl1:1...hukt.ln:ndallu ).ln P<..' h.: :-..c..a pcovo.')k<. I k:l... P:II'C.rtrt rastopili cokul.ih (lJ-:d.IIC.. ot:I"titi t narc!)· d:ui... oCI'titi i snmleu...(I.to i postJ[ tt'lnpl:'ra' .:fll<l: pOllu.UI.J.0"): J.'IIO plnllc~ano sa Il:ln<:!'ati pa dodati . "'on 1! $tJO f.-ipn.:1.ldu.11nbl:UUlc. prulvnuu nckim tczrm predf'llc:tOlll I n't.u:hi IH.<"('('1'.dJo(_'. 10_ \..:fc.'0//. SClt'r )In·h n (.1 uti."\'k.s 0"'1.:IU I hr.I:'u.'-cUll vodc.j)( )~:'\ I l\.tYh"'.I.1('. K3d:\ budc zelj(.:<': J)cl(I.U\(: I 111un..a ~4..h n.I. 00d:111 '(Id1l1uk... I)nprl'nla iah\l~\' Clpl.1I 11lk.'~.. P'npr"_'1l1:l' I i~!Hn.l\'tti da -c pn).ol~r J JJ./r/)()J)(·.\rn'l~"')//) 1.::'all hra ..lno..I.' fllltq.I.j)fO . .1.in1r).." poi" (Ole t.'.j)IJ~" 1.. I. r~').· 1 masu me-..)..1 !!l)/dc.1.._-' pvml-sati ·ro'n../:1U1 hr:t'.oo\...u.t.".\. 1 -..'iJ.lft( fJ'O.ltc.. .~ :":1/0 (1I1)('/:J k. 11\. i hLI'UCI r. ...c" I . u{'i:-'Iitl i narcu- d:lli Oblsrule sa smokvarna i orssims J"'.~.C_'kati da s c glaZllr:l koJac AnJcln J)()d:ui gl'i% I »la'.:gnc' I IH. \/uol...'Illl(. d\l(I.:n. I od jabuka '011..'h '\C ponlf. IH.l.l. p()/t'(.I\. ""lit..:nj..·ilO I /.rI~ HI.l .Ul(llIj(.p:ui kockl:.n'i(l dn ..l \I/\'I}.lll \J I.:..\'ne orahc i -mokvc.Cl cr. I .If.dobt!c gusr ".: .

.c:r:l• .J\Tt'* l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcga me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:.III(l I-'I.j.' po 1)0(l'cl... J ./.. In:.( nckouko K:t. llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t 11:1l:tgJn(l1 {("SIU.1 prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH." Prfprcma: II PI'O:\I'.!li Coko/adtll kolaci~J I~.:'CC(.I pol:1 :-..t(i. ulln rh u\-.t~i 11 podmazanorn pfchu l I1lC. t vatrc i jo:i (nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia se urawun prchtr Pl'C:'c.lnjh ()r..'~c'('(·r.a pomc .hc u/".'janoj na 200 srcpcni..~ o!'.I*('d~11 U UI.(..U.lh('\· .ll'ill:l.k\1 dtc:nl:!..! }. pa dohro iZlnc...".)fre"no: INf)J: "."C:"lli lC.fI. dC..l. poI.I"I ul)J K.11. 'o/jh.". ':'o/.(0 "'1(". Oll1..l J.·S.:aCI mteveae I seckane \'1f10 I pckmcz. oko xu vrcmcna...r.{(/(· /.d k:(/c..k. u njcga .! (II uti:!.l(i. /... pl.Irgann. SO Il .l<htL J'..I/.~t:(:(. ~\t{..ilt braknom pomesanun sn prn-kom /~1 J)t'C1VO....Jfl:l. ((Ii"".1I1 Pl'(-""" 1.'(.~ po f.uJili pa dodati za sla(lo ~irup prohladtn. a goiovc kolaeicl' 1)C)'\lU Kokos kif/Ice S:I P(1If<!hIlO. orahe I 111('_"11l jati u koko.etcr J)OJ)i":kao ....01.1nof \'....UIl(.l•.t:m j pivom ·'<':.j I)t('/h ')uo f! .I.. ~ml"U l/t.1 {)(-r..tpr.(J..:I'Iog testa ohliko\':UIIUpllt" l1.. olih (' It/J.'a. pn:IJt" <i{)d .10~ bjJjl101! 111:11'Q..I.i zagr(.t 2/)1.. 151)g pt:knlc-.rlt(_' ~it'C.tnOnl plebu.to.1.){j~IU i Z:Uinl t(:StO n.lda [e QII)-ptjcno .In.t:ltl~·l "fCt))(.. L .lIn dobrn :-'I:lvill u tn.'''k. \. /. Od lJnl<:.: 0(/ I /XJHuu'. ()d dnhil4. hr.\-.t: .0. oJ...1. (I/('fn Pnprcma.3k.pil'fi •. /"0/./c'n:f"h or.. '.. 'ol/it (' <.I'::kon1 /. JlI"I" r"'IOI)lli na }ag.:l~IU)~~1("':1 c)hllko\.('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I.:. nl:"o vodc. Kol:lCitl-.c:..'H. pr.. I\Jd~1 or-the.~(U po potr(-bi.r. zuttm dodau ulje i pi\'o p:'I :t.:1 ()VUIIl pre-hv o:">u:-..-\CIU. -00 pruh ~ccrom pivon: I ~ 1)1'.':'/1.oLol1' ott pomorandze .\YJ Pripren .{ ku~~ItJjr. 1508 ~(. l)r. .-rk..1 pl'. %:llnc:-. /..I/Il·'/I·~': ..cn..... 5)O(ll1lal':lll 1'c.I(ivnnili u rcrnu da sc Zg_~I"I1I:\\.1\ V.' (.."ikt vode I p31 J.. I pr.I\111ucluhIJt'f)Jt~ u -ecduu I \1 'Y.l l.Il k._"na 1(:'(0 r..I..111podmazan I brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoi remperaruri Z:.('(.$ dl \'tttlt. 1{l1.·a.4 .1 "Cl'oi i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc.:-c:nn -klomn .i p(.':I. ..1..r"/)t" ./" ulj.btllr.1..1"/....z_f1~."·(_! p. ..J 1 elllx'/08 n'n...':u. dodan uljc.." ~.IHUl1o.:(11.lzvni oklagijol11 Kokos ki11icc sa pil'()m Jl o<f c. PijallC lopttce 1'f1/(cb('lo' I kg I}t'. 'HO .·UP.' /)".'.(nd}..~lIi kiffiee.(} jl ('oko/.: i jo~ In~. Lopuc v· pl'ci u podnl.... jc (CStO pleh.t .U(I iokol. dobro uradcno clpati ga u uzani prethoduo pobrasn.10 Komisbrot I'~Jtrchn(): !(X' g n..-'('('1'10 -0 ~ biljl'lo~ vode Kuvau dok 111.:o\'O hfOl'J\U {cS(O.\..1 .ouc·h. ))1'(""):\11(1 ll'll(' /)(:(.('..~()IJjct' In.)o dod.1I* Dodau v.'f" P()(rc:bl)().. . I'l't. ZOOg ~y. 1)':J'Il() ponu-sau sa pr.J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQ Ol.·r:l.(r~.I~(l ".I.ua N:lkOI1 ll>~ ii'\'.'''''opHI umc'Hi p . ..unn ..'nc kolacici.. du" nl' pococ da SC Od\'3j3 od (uJ.-l.tdu .

..porrcbno hr.i kuvati da se dnbijt: gu.'ct:[' 1.. u prah -ccer Pogacice . V.'..ncun Dobro II. IlI\hIlO I'~I 1'('k.. .(.l) po .tUlCU. J bcci J.u/('\ lib ('I ill".tj.0 J..\1(1 d.)1.vl.HJj(- pro .I. I)(~I.lhu J)lf pt"rc'I"'i \..". r:lk.'ln. -..to dohro .".. €I!))" Trougllci ad §arg. J()() ~ .nko 1'.1111/ /)r.eJ:Ui za pcctvo..toplli "("\cr u nll~koi 1..I.I'.l (iii. Pc.'l)o 'h' UfHIC.IHIIIUc.l(i na H:-'Uj pola I'J. Z:unn \_I "'l)i)[1 !l.lrill. pH I.UIlI t..'. pekuu:'z ).1 P(' 1'011'('}'.1I1 -.ull('IHIl' h r..I.1 '\.'('('t'r .'l.:opleh i I)t'I.u..1..gh( mazan pJe.../\ III okl.'l'''U ('H-:'.lhH J:.I dobro 250){ U..'\la I ozeola mlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.' previse.lti . Z.if hr..:'..\1:1I1 flt'''O'4.·'1 Odv ..lde)(k \1.·1 dilk hI.:r i mlcvcnc h:ld('I1H: 1'.-"U 801: h.I{HlI Ii' 'llIl.1I1 pravkom '.('111 OJ'.I)Olll ('.'I"" ~')() f! bdjobs IIJ:(.\ k.1q!.(I'(.11'('ln...tjho\ .l-.(l'" vock.: hi1J'~"J.5:1 bademima IJOln'nno' .: "i dok.'.om vadiri pog:ltl(. Pnpn.ufkc.:(. bra'..lOO g K·l.:1(111) okl.-.....'" u n'1"I1I /.'SIO.~.l.:-RC p'l tu)\c."·:ldf":llIr 'Iil\ 111 P(llIll.cf:u1 " J)udll):v.IIJ.'(' Porcdan Ih II pf~uljc.! 'U~Jr- hl'.lth !'I<J 1'0(1'("/)"0.lgli(-a (l\.'..I~II.1 Z:1IUc.l~nl) J)1't1"'(.n('L.II '('('t. (C.lll \'J.i'"rl' n.I'u. "'('C IT •• . h.\~r(..U i !'oaPI"I~kllnl pcclvo.:1 un1c.: IU.al\ i brasnom pO!'oU( pk-h t p v·<.1 u prahu I vatu! eccera... 111.1)0 I: J)t~'h .uio":".tI ••._L'':U.lf.' zamc . " ..{ \..·.'\"(1 P(5..-. 100 C II iii dt'hlJlnu In .(.·.:tl11(.tri /'. ""'(. an pleh I 1'). 1 bra-nom \ft: .. It.."~':('r /)('111'0.)(h·.:" J'.l(ifn u\'al· .' ih c.\/1.I'n.. lo daljf. Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<.:SI(J sa pnpf'c.'1l1(' scct!l' pl'{·1tli ~:I...(. 80 F '1'('('1.(.) naB. lr~...l 1(10 .lrin i I(uu.. It.ltl . (.u3.lnn i't't.'''{:l "'('1." ktfhcc u\...:J:()."ltl(X'raruri nt: pOnln\l'nl" (ah nc. kao \:lIlIlict-) p"( ":IIC.1 (..t<) lie" r1obij<.(.II'H. '(' Illa10 prohlade j SP. Vn.lgijonl ... uti.''\U chl_" ill d" Ill. '.~Jji..l\ inu "'("(. to I dchljine n..'rlO tc...(..' I<U1icl: .. nozcm na p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.()(n'''i t'ripnm.'.1f)l.:i.. dod..uepe /-'olrt'hHt): '.· }{J.\(i • .l.>r.. )':Ii'.-d:Ul U pod.(J(J J: 'IU":.HI PC:~f't'l·..:.: C)Of) ). l)o<i..·lll..lpuo vnu'.l(1'{H..ln pu izrajbl1\:\1l 11I..11no.·rcnu.II i UIUt''.'.ui u nlC~.po )'(. na kvadratc.~:(ritl.IH U koru Old:t}.c:1" 1 UIlIl.IIIIC)/..· .lZ\uci uom nn d~'hIJII1U p.('T. !<S'.1klag' r.1.. Za 1(.'.I~() n..lI' Sp:IJ.·[r..IJ.he.Iati U podmaz.Hi a margartu i:.. pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I..lnlu·i .I0IU .111..'(.:.1.1(1 li ~c..l(l ..:<"·'1.'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{i pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo dcbljinu S\<lkl p r:o.~/.t "'iJ'UI).! d:Lij<: doJ -c rc.anoJ I'" na ch.tIJ. koli!.llllonl rc<l:ui 11:1 r.l~r1J': i .! brasna Pr)pn..:'tIJ.l.r- Kiilice sa orssim« "r....~i n•• zamc . .tgijoln Co Il..1 i Jl(Mlll":1C1 PI\... lanle) ua i modlom II.'.1 PoC':CC:O:. Pripremn- brnvno.".J)():-'~I K()LACI 11 '~."J.tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati na .".: kokoeovog tllU.l malo .h \'f~h Ik~tlll r.' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne :A'adl(i." I('SIO 1'I)(' .tU mu '(:'c(.lti do!. pr.:h lO{) -rcpcm dobro (C.t· I I)OOlc. "pau u brasno pa (C"IC).(\-.

.. mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli . .t uIJJ...:1I1U.ni)· iea.1"/1.1.I_.tlliti vaniliC<: Rcdaci 1I podmnzun i hl. g.'UI.1 pecrvo..to til PClI1H)C .a pecrvo u pmrcbi. «.... J"tOJ.Il.j dl ph~..111 «:.._ 1(14) s ..·'·'uut'{..h kor:" Z.0): 11I. .cx'ler. ~.l~M"l. P poscbnorn sudu POllh..Itln.'J...J.f.l'ICOnl \'. 'J. /.J.' .nli po th c .lnn doh") Il'r. dod:ui . ZOO.:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu.llI Izr.I. weer II p.. ra. jOO XO J: h.:{)lll '. 100 IJ 1>._ 1 I'.1 J."'''. prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r.t(lnu plo(:u posuu kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav[l i koru dcbfilnc PI':o.kl)1I1 l.'.I./I.H.l hl'".. ZfXJ g POl!'('bno: .1<"11 fH)g. ...( Il<nuor"n(ik.':-'11I "':-.."1(1 te.:h 1 l)l>(~1 n:~ :o. iia.:r Priprema.:.hu PI'lP!"eI'Il:l.:\nlt. J oan. uvaljau isp<...1I1!~lrjna I'c.bcn·ati sa '>f:t~c:rtlln Pc)nH. I SO v: prah '(. p..pomesau mlcvcnc orahc.. 1..ll#..""..>.. pa vructru strupcm PI'(. \ iti II rolnu."C:OO U.no '<t praskom £. Pl. I kc''-h J 'JUII ~('r.! 1J<'''/Jt_)j{ filar· g.:lIi <1/.(IJ rcurpcratur» Po t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau gust sirup od kn"'l.$(·Ccfil.e..• r~ll\iU koru na da~cl 1)()".od P()(r('hoo g S('(C't.'cera..I.I:Lj.1 }.l..'.tn marganu i sok od Irmuna.pa.{'r:\.I\c.:lh~Hiu p~:lhS~:('l'r pr~(:ll ill 1I dvc PCCl:Il(.lou.on.ci "lc:da :.. fn:lr}t..nng I Su J. .. I I() ~ hllln()~ rnargartO:l koji JC .c: Punlt..IOplll pI"'. :lUI'.t/ ~>J..k fukol~dc'.' .'(I..:uHI icc 'I-..t)Il\ un deblnnu Porcdati podmaz.IO Potrebno.:UI.I n'.Jl1k.: J)ml'rl:lh pa <amlcn.\O Ilil 'ohllOI te-mperaturt Dobro 111)11. 1 \..nilo.\2k Posne vanilla: 11 1 kJ: t.. svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn a postedmu ({el"rlll) dobro po-ur: mlcvcnim orastrna.lOd:it. 01.un: 111.'_"(O 1':1/\'10 okl"l~.:-oOk.. limuna...'r.I...l zuta \ .110pnr-1L'ot'..\'1)1(111) I ~1\.I(:I(. fI.. k:'j"t.lx' J.." (1. rdkl· .L lIlUC. cJ 1>11 Prtprcma Ic.r("'cill.rl1jt'..i(..l"H<1111 posvu ph.tOO '(\'P<'I".\j:ui IX) I\He: . n.OJ.tll.ov).. orophcnu svc rzmr-.'(. pomorandzc./ld.tI ~l'(:cra i vodc.1 U j)lol/tU.l.k I tlOlr(..\\(JStll"'C 'p.l u pr~"u..fll'.U1ClJ kr''''l.l I I \nd~ Priprema.12 Baklava sa ptvom P()lrchlt()~ pl'3..)n a dru!!.·~ltl 1{·.O ~ hiJ.:( kore. rcndnnu koricu Oll":...'(.! d/'~/n <tC! k3j . I 'if) # .'ndallu kOfJCU povnu cokoladu Pc}lIIlJ(~U "Uk~i pa ud Inuuna I'.f....Ir('od.:lili probladeou..I hudt' d\e hr.·.. lake) uradit i sa v..t: ()(.. n.:ccnu baklnvu.:(.obne !C'lnpl. dOO. IX' .l .:-.. Karla !'o.(.ll '4-"«"oln.tl.· \1 \.."h(.(11)jill '''''U1I. J dL~/n:r Off ufje pa 1.It d.'0 f u(1 0\ t..5 ell Vl}:l.: .'. I SO 11Jul!ol. po -00 J: «'Ccr. sCCCrOJlL ne POfUlllCI'lC. J""dn.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i pcci na 01":0 . l<:"'IIA..d S.'l.l O!...nxuu \. l..'I../~.bo.' IU".. {>Of..lk za }X"('nu....tn 'llIt.' I""U/LI.lj:ni dzcmom i prah ~c'c:r p()IncAan sa vanil Verine vzniltce Posne vanilla: I In.I:t.' ~:-ln.IO(n i '.. dodan C:1.}OO...J {>C'CH"O. Dodati mu 1~U ~ 1)("h .I'-:akI"_.(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok 50fJ Il br.·Ut' P()g:I~H'(_'"p:l.."'" hr-. od Jt (fu~lJ. R:t-.

narcndan! Ol': .Ic pa ga istuu IItO"l JlrCn\~/AII .I.II.1/.I 13 Pijani kalaCi varre. i..shi glatko 1<:$10.I..'pil'uvati ~(. "J. /'.I~(I)pll<:n 1l1Cc. I J. ~(\i(' j .1\~' da sc J)rt)hl:uh '.f/u lUU"}.4.no Priprerna: PC('I\'O dod.llf-(-hf'" f $tIl! "II..IIHtllll. 11.kcN.no prf)''''j:ui pn mu oodaei sodu !Ul.'I)I.f .llrlU n.a malo (' ".:.II pu'om Tcsro -uu na <lV:1<1t·1:.''.lOlo\all koJ..( "'('..kon) ul'alll ..'\'L·IH..11"0 skuv.:.I:IIH(..! /tr.·)..·.locf(· Col ~O()~ br..I(·'U/...lrf.II" Hide. i/l\'ud:lIlI .u(i rcndanu koru-u JUHlIn:1 i til n..I("l{'flth Il"I)lk2.)H.' "('\ crs.I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od pol:t :-..III..n'" 1 "'l~('kanc orahe..tarif~. I()(J 2"'''.lli P()111(.' .UI/(' Z.u/(O. 1-.1 'C: -oc 0(011" .l I kc:.l111c'~atii OSl..uIU cokoladom (i Pulr<VIlt) I ~fI .t. u POStHOfl) %:1 III lI..:1I1 I po!"uli i>1':l:i."11. .~ 1: "l'tA.n J! l~..tdll.C(~.all" "r.' Pfipl'c'·fll.lii marg:uil) I r....o J. I I~pcci pod .l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano] Il:l 200 ""I.lYl.'I"Ii."(i.1 II. kao K:ul.I.ffk· /3 kuvmtc..r('.".:u'g3rina.."A.1\ r/J n". wcera.m SII"tlP dodari Inlt'\'('ni \anil'cl.!'.{ f>l~. Pk-h plI(hn:I'l.1 coknl. Il...~1I1i«.:lI. nJ.IlC)Jl1 pa ~(a"ilj tc-ro r'. \l'IJI}J or.fI"" f 'f"h".HIOIH plc'ht! vndc koJaCi P.A(.0).1 /"url{'.'2 i hOIl.'1111./..' (scckane I Inl{. .l 100 ~ ".P()SNI K< )I. "Ii) ~ Cnkol. "d I flltHII). hJ':l~I)OIIl dye korc.~Hisa pr. .· !.1 1oo}{ u. /"U\..olllek'i. cll.l hl':'l:o. odozgo i POSUli krupno n·nd.....I:o:.1 '{1(/e: iJikJrnonl'.l Medeni .ll·!>OI1I.1 1.-c"" lc.' .kloniii:. POciO):\. clod:!11 n'o..':lIllf>j! Of>4'\..1.I(.IPo:-.lh.c i:l..' bra-.. dok 11(: dohi.

-CC't. Od svake razv lIt'l kOl"u ..Jlifu' Prlprcma.liO J. 1 k>ijlce r.u '::cc./(.npt -ovte I'vdc:.r:!H pr:lhll.l.' malo .cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo \'rele vode i (nc~ali da ~c ~cfcl" po{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl...'(.'ct'"... JOO J: .1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1 malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kapl glazurom od ckstral .r. 'Ibna Sl" odozgo podmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln. j: pr.Jh .~ r.~c:t....('3 fil./..pi ckstrakm o(/Iunlln ..c.r..·(· vmnl ..lh ~('"W. nod.c:r.k 1.\c .m. :t. c.. nUlSU 1I.'o()(/t! blk:"h".":J. Ph-h '1-Hi krista! ~Cc..-(·n.-rnt..J:..l/o kl"<·h.r III )()O fl Jo.1 I 'oQI)I(<I.':C . pn svc dobro tl}('dna(\ih.• Priprcma: po rn{:~:ui "I.lli.. bnl'II..'lJ·1I1.. p(1lll\.ol. 1)('J. P('·~IIe: na prevrnutorn plchu.o.ICVCl)l' orahe f UZCOl.uJ Illlc\'cnc orahc i \-anil s<.u.u. pa od :-. jI)O ...lu kuc:kicu marganna.ill cia se fil malo prohl:adl I.l na 9·10 delova.II" .kU\'3ti 1':1 5klOl'lili :'-:\\'•.\:1' I ":Inll ~ccer pa dod.t ohladi.uli i fl~'fiU lagl'(. fll..l/Ju.t.1."nla.t) iii j:Ji:O(/C: h:tpI' cbtr.' /. dodau ctmct. aa od rnalint' IJobro szrncsau j prah .lfhofl(·."(J<I(' IJlJ. kock. J()() J: hr"'n. k:. i dllx'log vtru J.~ikrrii('lll.J . ~Ip ulJ.IV.c nH)J)1 P·.. tn'U)~.t I J1r. ka{. POlPlH10 gla· . iznlC~lIi da . pa <iO"c-i'l.~g.tr J.J~()If nJlt"'('tl.l.cice .('("('(':1.. pJ'(~JlIi J~ prcmaxuje gla/u I"(.f..1 1'It.:IIH~:~l(j I...Jkt:l (H! n'. beMno r>1. <1.)IH ko. ()OctHI ul. xn nadev sccer nalni sa n1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobrje gusl ~Inlp Oud../. sc pravi tako sio s.tjUCl brasno po P("')U'chi zamesui rnckse tcsto."Ifl.\.J. dobijenorn glazurom prcmazau Posns rozen 10tT3 J Posna rozen torte 11 POln:/~.1 f:.(. Za glazuru i.(CI' ..'/uru.. ulJ.'("'Y).'cC'a.~ vodc.\:ike.nun nadcvali kO('t".... Karla sc I$pt:cc:n\t tort. 1-50 J: .tn() be lim Vi1)O!'H.in tcsto Poo("lui g_. a IIl:1!t) vode I kuvati da se dobijc ~u"( ~i.mC':'.i(:(...'l.POSNE TORTE Posna torts sa orastma prnhu.'. rakhu...J:jrl'icOl cimvuc J...'j:Uioj n. fll!C\'("rlih nr.(.. 120 F .. ()f'2h.Jkiit'.\ HI kuru I peel na prevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI.. pOlnc5:lti sa praskom 1:1 dodati ~CCC::J'u i (OtIU.1 O:-Ia.I.~plno· rouebno. 15(. t:/ull u(..I/O "od(".. sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge.·v".t:j..Hi mk-vc-ne orahC' ..-:A"Ji.:er.. l'(OUU bikarbonu i brasno.ik(' it'~('r"'. po porrd)i <l1)(1. IIV. .. ..t. p.'f.n.J budc: potpuno hel a. poi..l5Q g 'C'Ct"fil u pr.. -II l'ofreiJno: oko liO glH" ... /:>:11 J. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil scCef".cCtl'.lh:t I ~OJ: IJr-.·.~:.I..t .h nmh:l..'~. k. I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a. :-. poln . sodu bikarbonu. .lU1 kbctu vodu i dobro zamc .lei I"I.(.4.are rh.( Priprc.r. .<. dobro iZI)H'~all i tJVlIlI nadcvom f lovru i .1\'. 2.

I Of) g ':(:CI. 1)(Jel:tli Ill:lI'J. ..!f..:U'1I11 pomocu malo vodc ·t.I"'-/(' '''r>d('.aoil'n .t.U/l'll'tub '''~lh~l..Q.!a.ui da 't' dobijc Jl" pouvbno dodan [cdnu ::'('.tjc dok M': r.<.\'tc~all..II'Up. u.l1re. Drxlau narendanu }.ttru: " rr.J'. 1'0/.ui l'tl:lr~.t..ili I·O(f('. H:'tft'\'.n.I\"..l. iZlllt.:'ik..'t.IJU /'.uroJ)'\ i (l~t:t./('(/lIil f..'Cl '. 2')0 g io·('(:.I<11 I 't<.'J. J k.It.u/('l" .. p:1 k~tda ~(_.'p.:.UI<:~<Hi i skloniri ".lh.\/.I<tJ .3.. I:ilov. oknl).' ohl:.1.cdnakc prCIl13Z."t.ur::l dub.• k:rk:Jo:r.t'in.·hJld: ] k.I.? (r)kt)/.'1?!. mato brasna.:Hi tortu ..t'(..08 J.tncoraln-.\U~\:(~"r~a malo vode.u.III tortu glov.J 3 r('bt'. 'i (II vode. lnbukc 0(>('.( .\'o.larnc i boje.~tj k<>fC a n(joz)!(} Jlt·(. mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu.a k.:.Q/.1\0. In.«) J! oin'c'rJ.up.l c..lr k:1pi 111J:I i kockicu Il):t"'h~lnna.xtc jO'.Iji< II \·oc.:--klonili sa vatrc i 05(:h Iii cI:1 '4.l)"'.l.~z.. ()(lU"IJ 1"fX..t!.-..I1ul...lf$:..ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1.l Priprcma.l 1'.l. II cctil'i <::'::.1 III'{'/n u<I J..tt /.IIc:".'CC:f.lo prohladi pfclili torU..ll' k:'p/uljn.U)..I/t:.... kocktf.J pra{J..15 Ik:l ma-n Dodan pier k..1 ... na li:\ti(~c t>cccn .lr k:tpt U/j:l...1.t' ohl.. i'Jt'/c k. Zn fil u'PU'O~.¥>J.1 \'0 Orab corm od k:tjsija POfrt.I.(." ~'O(Ic.ufe ~:I klHilO/('. .t.1~1I..111dok ."::'. nr:l~nt) prosejari.111111 d(.lIi pa :-:kfonili sa vatre.'fnih or.".l)U"" korc /:1 iii u::'plnov:tli £.~1 . / :)oljl(. no lX)tnC~aflo :-o.~"IJt('(: ulj.."'o/.rtll. mato soh. 100 J: . (1). da :-tl:lviti II serpicu h11(1(..(.th :. II"I.'I't'1: 1.\\iti ()C.u/(' Y:l kU\':lllic:.rrin.~atlJ~~ikuvati d:l.t1 ~C·f·(·r..('" hoJu t)rcnl.""11.ir.(_· 111.'c:-t kora 1..1 pc·n\t~.\·I· Torta od orsb« i jabuk:t praskom POffl'bno' I'.. b .lrin:t.':(:('(:":1 Pripf("I)\:l..')tnc pJ'()J)l'~.cHll od kajsija i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur.t .o(uIUUUIl. ()(I bt:k ~.(:\.u masu peci )..('(..O g nl/('1-'('/l..fejal)oj nA 220 "I-lcpcni. I J"".:eril .onik 1)(J:"olili Nepccena posna corm P/)frt!hnn: ]sn J! "c.: \.!C sa peJanezom til JX'h.l utjs :H10 g /)1'.·k."$.. ~1(.1. narcndau p~. 2 ~OIJ..:l prackom 1I. 200 g ())/C'It'/uh Of. J. Odozgo pl'(:n1. k.'Cef sa behm vmom i 111"".')1100).'rrllonl I posurl bmsnom...8(lk . pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jjIi i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> ..:i.p.ol! 1'.:h_'/.0.0111 Tortn sa dicmocn P(JfrtbtHJ . .(' .pcknu.1 1)<.di ..'.n:l: 7.1.t (JI/ I luutln. /.n.\1i ~(-~'k.I.·tC!r.a 11<"('1' l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O.v.'}f.. p.: WI .tPI cksrrakra (.'''U:t.nom po.:x od U1.'."tt':'l<.? 2 klk (Xi Z3 PCC.' Jl. ri d:t .'f~ od CrJU' J.·\t"'IC'orahe i kakao.. 100 j! .'d<"fl(.. dodart razmuccn kv: .)(j:ui ulic j hr. pa ra/redh.1 .:knl(~"..1/1I1I or:ilt. 25 g .vvol'H".'.dl"·Ol)l filn\.... p:t \I'pra...:U i Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i ufol:ul.la lcpu (0:'.'(. nc olopr Dodau uljt.'•.d'.'Ie OIOpi Dodari orahc dobro i.)() fc(lali u pleh.'1001 \O(iOfll n.(.....ullcsiri le:':lc) ()~t.v..ggroid.f.k Pnprelna pOnlC:"~1I1 . Svaki J.br. Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu.l 1l1. II. p. /. \'cfi('IIl(.'nl.... 11:lrcnd. (..'k'''."(\':'.)0 malina.t~lI~tlihr ..IV(l pola Iitrc vode i pllslili eta pro\'1'i ..ll'" b...~lJ~'J.-<.# \ InJ Wj.ojc. Dodau zaum p. lOt) K fJl/uJ.110 IHar1::lru1." .11'~:.a 23 CIt) prt..(.1n "(HI..J .V'. nj of"':l\ti(.:....lVHi s:u vre(neua da I). /:1 .1 hi ~I./c /.-:"". dodati kasiku "~'~:'(_'ra. 100 f!.lh:t.l.1'o(.1..1 vatrc.. I /..ilN) Il'''-''....1 pod.'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d('... ~l'{\'I' nn. loo g hjlJl.uhrk .t• .1 k('..l:i.u..-.J..nc<i. . <1%..I."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni zag.'f: y~tgi:v.1 ~c:ct:(ni . "uganl tllusk:ll- :<>Hl'(l.ui p.':\li i pusti{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn('..<"CC"sa vodc U:uluk . :"-la!o kuvan (1:1 .du modlu precniJ'.1 In:l1:~.I.itno na:\(~¢ipa $l:lviti II xkuvnn :-..h ur.kIVJ1lti ~<t \'. 100 g Ir'illiJ.'I fn. fnl4.:}~"'.. .one'..t:c... Kada S(.l.1 gl..n:d/~Jt·'clil'inc..lde~J k. ~C.t. Ovim 1".'1~lInl' 'I 1'('/)1'.\(1 f (\o{'I"Utt.". ("'~lO L I-.'.· Zitl-.~r. l r..In:1.

t.(\::1 ra-ro- j io. J J. "or.. nnrvnd..~ <II pil'J...'f):...'(:CI'U j l (~l.('(rho In'ltl. rcbra (okoladc za kuvnnjc.atitn «mu ~Ia\'ill II fnzidt. POlf'("bfH) 1.1u J.t(k· 180~ t":lniJ Priprcma: hC'J.lnl I ..:~'(' oro». .0. klonlli Ic sa \~ur('. . kalup za Iadu Ku\'.... IClI'I(' I o. dl)d..· l.u" dudaj<: k:l'.\'. jOt.u.. S :. k:rk:uxi da ~c dobljl.Jf/lQ1! or~CJ(:ot '.v:lIlIl s(.~b.~ J k.":\11)\.(tc"I'.(_.1".l\:lU't'.'bra{)ll bOj~l.ijllo.""(].••Ui01 . iznlC:. /. if.. I (nc:ci..\t.ikt' k. '" /. (H"/J...C('('J.. .. p:1 PI...n(1 flfU'c""HI..c'c('(a..I. p.•• ~iJ."111711()1: nrh'~('rn'1! /..'? kCSlCIl plrc izrn<':sR(j PQ{fcbno' s~.. . pljcnu (~(_)kol:l(ht...l<.:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a V.-{ 0513\111 d:t .J. Inalo pnlhl.hilA 'U.11l '.'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre Shl$:Cl)j:!..'ui d:t. S(.klonlcl lc.I(/(· 7. Sklonin !'Io. "l1..!:tZllf'U ku\'. :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04 SeC(~I'OI1).J ad J 1'(Irrehnt): tiro tort« J.t il:lnt'~.'I.ul.~jcdnom J)ro~IJue. dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\(' dobro lznl<.etct:r..../o (IIIJ..ku\':u'l() 1.... proI1H... 2 rchr. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln.(J. .tll I.:t prelh': Pci p.llli laCI"Iioblikovati rortu )l'apf:tvili gl:1". /.n obllno posuti Inlcyenrrn I)r.f ~d~(_'!:l J ..J.1)1/..U.(. Z:t prl'h\ coko· 1':"IOpltl lndu.. 2 b.(1r.lr/)(Jllc.(_~I('t" t':lllil.II.tn.'-'..'('I {fi kore ..t.-'[.'(.dodau PIlC.. jo.!.. It.(·"(e" .1 laganoj \'311'i.Jlu 11'310""113.ri(:1'.. (-. malo I'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu.ru .1.pOITIc"ali sodu btkarbonu. Uobro umcsuno eesto zntun podclul na cc:tU'j jednaka dcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru. Priprcrna.. S.'r i o:. Pnprerna- ~(.1 !._' rll J)fuhtldi Korc pop~k..(.:1 .1"1.' I 2 ka....'I\ .Inll ~t(..I......ro hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl b. lSQ J! .. 1'1(1/.\-..l.. k"""(_. po polf(_·bi).Jk... 1..')/.I!..l.ijc na 1:lf:... .ull'uno kompakmn masa Knda '1J))':-'. p"'n.'1'prt.. /JU1UI)J..l prel))~l:all nlu..'..'I:orke /)' .1...(·'Ir(· l. / r)(~k(J/iko kil_.(....talc I~ "anil '(...111 (~~.ct:'nt SU\'\: sc Zatirn dodau opranc g(oi'dice i In"'ill i da ru.'ik..il '. IU~J/() .:'-J. i uJ<:dl1~~('j.'r i k<Giku n1arganna. O()(i.t pod.I·j ("ii.I" .:ui cia ~c I"ll)!>. kai7iikc scccra 1 k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (..I(I. I J.-n plchu.un·.: IIt(...1 J -.4. Dodali mlevenc orahe..nl"tl· tll)~(.. .:l(II ''1alpn.\1I1J 0(1 .l Kesren rorra POl((.1 pro .!t-'flU v. ROn: pt.·· liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt ~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(.it("("("r. secer I . SkJoniti sa varrc.\"tI . dOO s .~C v()d~~ku· "ali sirup.: od .UI.11.1.. Posna torts sa rum om iiI) J! kr. / .l(i nlmOOl pOl Cllo\ .110.mu kortcu Iimuna.uru i umulili d:1 -c doo'J(.'I. J. 30 g 10m! ad krusili hi/juoK H?:''1:.~Jt!/t/tll. dodau pro:-.lr· hent·..' tI icd..~~.. lift) .(' ohl:ldl Od mnsc na ravnom t:ln.3 iii' '.'!'{O..lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I..ILJo.:'i(.l~rk.a fil'l~ljpl'(' ""-«.' III 11:1b.e.II'e·.1 ~xlc: bik.)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie. (()((U..n(· c"·.:.1 11..I ('okol..' ( Iii In.n Posu{o.· J. iQrl II "(_'(_'('r...·(cr pn:lili C~Oln vode pa SkUV31i gust '.rrio.. sodu bikarbonu. 2 n-h.. •.(u '<.l..iloOJ vats-i da masa zgu-ne oct.t: '''''t''#:lt'JI1.<tnn dobro Izra.0.la(.H) Il/: J..~ I! . 111. !'o (lin s.'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n().tt· 1'{)(/".I(rUJ. n. I')(I. s. l....(1 _g <i(oC('f'')muto uxle:.ul pa osravnl cia :. . i'.l. p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti It. InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu.ui 0.ln.I(W.irl.~((_'..hn.t'(uh nr.Jf':..li dA .&h(.t'I:tIl{) brasno.I'Up. S\'c dobJ'o ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c'.16 _ Domaci posni kolatl. Uri/:J J. POfoJednjl..Ipau U o\laZt'U dodati kockicu margannn. dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I I))ic\'cflt) !'..·crn:1.' ('rn(. pa iortu :\Iu%ili..f<''''C~:0.00\:'IU 1>:1 dod. i'.ui j(.oll'c~l" ..l..~ br~"IJ../" In'hk.· .·n<: o(':.()O r." (llj.I. ():'la"jli da ~c osusi i sll'g:nc.' !'Iol:'!.tll/t'.'(/. ":1.kU'~IO{·}:J..'~c:r i fn:dn . .t.. J ')(1g 1.t:.k.ikc' rurn:t. par k"pl lIl.k(: . I dl '(Hie.. (lcx.~lIj i prcbt l iortu...

.'" i tl pu(Jrl1.o{.:.(II'/)/k."anoi fcrni.''C ('''.'('c'r.' o(I'lranlli 17 Z rebrs flll}}. Br:1!.r'()~NE T()ln E .~rl)(II'(" 25() J..l. J J.':lI1...lIn J: nH'(I.. ()nll'k.1/)0 potrc- bt: Y.00 J.I .'('t'ron) U f)J':lhu J)._"'. n••r(.nljl'llll "n-I<':"\I.r_2"j() g ..:IIUd('~ JiU jl..hno' ..l fuJ.k.ok.'f S.: I"..iui..'~lnli vatru da 5t:kruxkc dohro ocediu kuvaju.'v<"nc ot:.:.II~.l . sklOlU- Sarena torra u "a \:Un' pivo.1.'Ll.)!"r. Torts sa medom i i5okoJadom Pcnrcboo- Suo ~ '''''(1".'nadcv m.)~ Ittnun".Hiplvo i sodu brkarbonu. S"aKu kOf'\J (ilovatr prohladenill1 k. pOl ..J. 4 \0/.:1J. I k.' I r('l>f'a iok().:lrbonOln.IOi pOdell1l roko (.. dok nc puh..tll.do pr<...'3'.ui i sklorun ~a vatre.r''''. 30 J.111(1 <.ll/('nJ.:tg-r(.J...'cc~t~r:t."J...c. "iJ s\ih I'olonl sklonili In. IUi~JU ull:J. i pos\Jli ~I.' filovanja svaku koru popr .jp.:t \.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl.·ololn.mcd r..IZanOn) i pobrasnrcnom plt:hll I.'ci na koo).do pruhladi i sregne prcmnzivru j konPr(.. 1 k.'j .klooici . n'.ll'lIl'\.L.'nu l()fCU pl'oh).S juOif:1.'{03.li{.1I1\1 nHISC stp::tli U podmnza» plc'h.vake jul'klCC: kuru .n i pl'(:lili d"lIgonl prcmazau P()IOVlI1Qln icsm .I .()() K br."l~ dOIX-C(. Duuro iznH:s:\u p. .:1 n:1(ll" u'p.~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti pripfc..:".'iLt' nun."' "Iull'nj:l. IC. l.'nlazati ~I"-.. /.1(1 pa mu(iti dugo. f).nni pre. I k('''i('U p"'J~k.tnn. or:. I tlltllill Il.'III".'(./ ""I ''''''8-11'111-:1.f(."lli H.1 . '..no i ~d.l.(. kC)f'!I.. .I f'otr-r.ltl/C.d """C'rr".l ..)!n:j:ui.\'lJci Kada ."1I1 br.1h:t t .(r~.('('bt:/()~. TOO r.I:Jdc: /.'..l"nOOl.in....lO..:1 PC<'I 1'I:l szvruutom plchu /.'kc 01'1.I PI. /:ltiUI UIlH•.h. J (..nl.~."'(I(<I (Ulk'I:J../t1"'" 1I1:slt) OJnJ. Za gl. pa /..l ->0 I: nl""~... c·"J.t.'Hl·"'.:..\'au M:CCT $3 malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust ~U1.:IJ/unl -r f'(..Uollt(" I...tri rn.l.c.cl()nl pUnlC£'.1'50 J._ ponlc. "lcd I.ILI· 7:0 ()\'on) 0l<:." /)r.'" J.t . <10<1311 Tona sa medom i orasuna .:./UI'OJlI sa rn. $v(' ixn)('~:lIi i :-..'r j p(lpr~k:ui f\JOll)1l11 1))1.\ tH:'!Io vodc.J 1)('('(10.:rH"..t I)nbl'l) umcsiu Ic!>. fV'."k. <I. J.l. .lg \'lntl unH'..".. J.Hi 'a p(a...c ktu.UI. margarin i vanil ~('i('r.jrin::l.II\C) /.'n._'.c:c ''':lI). I J.~U·j('..ui I po-un cunctom.. J "'tI/('.ul Svccrnuu -u-upom korne jc dodaro In:1I1) 1'\IIU.a III u5pill()\'.u'jt ~ ~l)cI(' b.0 ~ h.u. IX)'\lIi ~('('t.k· !ool~\\III II -crpu.bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji...kt.111.l.v.)u tOJ'lU prcltn rasro~(')t."'. vtaviu 11.1('fc(· ..u. 1wl.' POIl'\.}J)U')l sa 10. po..'-('('C'I'l.('tc'n.. III /:1rl\. 2 J. '''pa''ir.r/u/l OI"'Jb.J(.lIIX'.. (I~(. p:l '1':Hlli U (. I/n.~J pil'.:jao na 200 .1 l'rh !JI)I'.· od vodc.('..u'c ul}J.t.oruhe s scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikarbonu.ui \1 bp:a:-iJ'.:S:l.":lll Pc}fu:"lJu(J lonu n.t 1:lgallOJ '· .ldl' i()() J.'CU phcnom d\ c kl..\'C ()tOPI \'au'(.l.l1... .Ako je pO(I'l.'" Dud. hll \'1)(1(11)1.r('b')IJ l~() /llu/c'.nlc..1 [kR.1)(11)(' (. Pc<"i u /. Iz\'a<.1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc.! br-.'.\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(: l'rohJ:1(f{'.! lu:.IJ" 'Uln.Hla) na iufkice Od .~((/t:. <ioci:1l1ulJ<..:1 (Jccit·o.I.s(O podcliu koru 1 ua ~.t(Ic ...~n.('r II (u.J "(Itlt· /)1/. ttcrnu zagn.'l)daUd kar:J 0(/ I('dlll.l1)t: kruskc. ") dl1J~:Iu. topiu cC)l\oladu.. Ju.k..hc i h:ldenlC..t . dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ..o}.Jrbou(_' ..Jhu P" (Jo/n'hi Pt-l prcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(. d()d~u i ~(>koladu. nl:l.(. Oro.4 Pripn.'t1l SCCl.r u/)l uf/" Torte sa viTlom Pn.I(.'nl(). I)t·(.. ()<I :<>\'ak(' razviri Pt..:...: . nlk. "n~ pa polx:1t I)oda[i dodatt htasC)o nc pOln.0(1)\'11 pl'()hladi rerun dot 11.:J o ..>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do pola pcccna. oljustili f In) kn"IH I. 'Z kil~tJ.. pO:'-tlti hl'~. Jltiprt"I1t._-- ull.'\·(.la "l' ..1..J."ko(u za pccivo P.1t"!~-.:-' /.no. i ~cc(.'br.f~:lI·ill."I~!lT)">..: J.. 'C...l.:. Priprcmn.'~.l I)..'$:ttj i bracno j uz pntHo{' hl.

1 J.1 1 limuna.)r.....1 In. 10$ Pnprcma. !.. Ihi <\<:("<._~nik:l.II' kapi vrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.1mahnc. ~l...l· . SV(.pobch pa dodati pripn.() k.lrcndaou .o.lk tll:l .~l"h 'SO jl ....(0'('.'11 C'r.'~ali da sc oropl p.:""/.·huoemudod.'.t/u.'1" sa \'inUtll dod..n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbno dod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna C mcsiri tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan o:n:lvili bco.. Ink·'l.r:r od 1I)~rlinc. p."("St.p. rozc ..rr s.I.«(_'r2 u 1.. Svc 150 Il An .uka masa. bela."'(.uI..' »Ioval! korc..lIl mlevenc '...ll!C· . a ru.l M"lkc fX'kJ»t'/~1 eNI L. msto vode.II" (·k .II'·""/(..teiku margnrma.'6 k:Jk:I():..J... Ilckoh/. /(..3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ul cokol:ulu malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc.ur k..t(lIH dodati kakao. Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu podmazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / ..'1. rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<. (1I'tI}.. \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P. L' ga sa pravkom /J pccivo. :) "'ccor Rcdnti rcdom P" /cljl . Po. eeckane l.lpi orahe. 2 r("/)('. .lk(.'1-("( or....'.1<vJ. sok I prohladouo l/'IT)f.IJ'J/. . 150 g Y':J (i/..u.Hi ulic.ui tortu .. fit \lspjnov:ui '. llU'::':Hi d(. S\C iZHh'!"I:JU. narcndanu k(lrk~1 0<.Ilul..... braon.(('Ie \(Xle' I pckmcx. tunun .. n.. clohijf: $:U'I '..tr.. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz.. lCK} I.IT k..fUp l)od.' .tln vode <fa (it..

tll Iii \ .'''no' lOO ...--_ ~ITNI l'{ )!-i!\l - --- 1\<)1.nik.(.HI S kcx.I.k\ly.t I) 1...":t.ldu hil. ovuu lH'(.11l.' I . 111.!O J: 1.''''''1.f \ 3((t..1111(·.tc'l1ih i I.("nc. jl'nu .":c'('C'..1 voo«.:..'~II. (I"I..1 JlI...luporn). ~ .1 1'.Ik" f.'rnl.k"o . J.ni ~CJ J..'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI .Hi ptah '.tu.~...a IH. 8 /. ....m gt. Je'tu '~I..'nuf.ll'.tlJ.'('(<:fnolfl ph:h I P("(I poga('j(c: -irupom.:d. oc Pll'l Ul1L'n~:. pol POII1(.l\'I..·o/.1' po j/hol'll.: /)/.u.1 :" .( icnc I1la... 3(:1 '.on- Posni mcdenjaci 1 .uAIr( \1 ultlot'ni u dol».tlu \(J(h .' .'lll:IJ:.1 IUU. dUi 1ft III. (!"('h.1. sol.l J(: gOtO\'.J.l"iti !o(.I~'''".''..'l PI'O"'''I..It.nika oJju:-lili i S~1I1Ih..J!lI PO.!I.. In(/(_'.·I·l'(JilJ rlt:IIJ.J.'II'(' Pnprt'fHa.\:C(. )"0."..l'I('UHl 1'(.JZ\"Uci o!.1 . irup bude: '(./{. 11 "(_'(en.do U /. t I-.·nl.:tj."'irtlJ) 10D {: \.:'C" ~':I/u(a Ht .lrhllfl(..OtlJ . I n1t.(' IUc'(..J! pt"lll '. I'otr<'!>fl()' J......IO br.hfl!l."~ili. "("(ene... pl\l\'ili . (I:... .. 1)3 .(O r..:.'ati s.t~()IU . Ill:J/O k:u:ot/Uit·.tc.t f-'rip1'(.l 1. u POIOiH :.) It))! \ rt'llh'U.\ .:.. k... rn. .- P()lIl('.1.u.n Hi U p:lpirfl..:. l'ft'thoLllll.uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g :\c'('\'l'a i ') k.~"<"I"r~1 CI.tc .rn/:I.1 ukuv.. (:l")kulauu nnrc-ndar! I P()(lH'.-."."lllk<: n1:1. in p..d•.HI u rcndanu kmpoo \(lk()l.t j'\I''!oj n:rnj dok ndv()jili Un)t':-.lui'· .t c."." pa ih n.tku.dl ne l)hll)~'() l.ku pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln ..lra oko pola .'tl..{~. pf)~c:hno Pripr pl"c .'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu.nl ih U\'j!ljati u rlO\'OljI1C) ~1I't 11lk'Vl'I)P I )raht. K:l(i..I1P pos:a{l(.! .. 5() g .:f.'\'ne gU:\cilfi rvr'n u r)l~'It\ od gu-..110 1.' P(O./..k\1\ dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U. /....I'U \'()dc ~adJ.l.:. t'.Ign:- prcmazau 'l. .· k:lf.' dubrn 'nJc\f.·nt· j. I.'. ('.u!(' C.'<1:111fI.UI pa 1I /.n.t..... \'1':11111 gla%lIl'...'k."'h '): "'.1 '(' U(irn.I.t kakaoa ra...CCI'!)11 ~I:I:t. • karan- rrmc tununa. ~(I.1411~a 'I)(k'.gr:t Pu'chuc) U':"puun.(/(.d. l)od. 'Irup Za od )')0 <..t u . d.t. ...· U""'...l\ iti I))a)(' kughc(.1J'~ulln J(.1.'(.(" 1'''''11\.11J1J 1 H) f.on) ... PI'.\ 31..ui .f . 2Hf)}: kuv.l\ill d.PO.c kakaoa R ceccra .: 'i'./. H pr.ln(.Hllj kugJicc ()d 1 u -cred- polovuru jC. .' /.. k::toiH.t 19 SITNI POSNI KOLAeI Kuglice od budema h:... I.I(!c' kUI..t .ll'h:: .it){)j(.kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih ()JiU.1/."'·. 3 k.l rc..111(I.r/o '(){h' fnJ.g:~ra.'" 'tal}!!IOnl \'okn1:I<.. P.' U\al)'.nu-vu .·.k'.) inu 1(. prohl:tdlll l prohl.Odl' i vanile. l(_tl/lirOIn.0. Ostatak Ic'.'.l:I~(.'('('cr:" II male k.d..e '-t~(\'r~l:-.te001 ~\ ..r ..I • . \. Kuglice od lesnika ('II 1...~I I 1/ flJ(_. c.! odvon-n .~'c kanlh bark-m. .kll\'.nc:'.Inil ..lh'" da :-~ pro$u. l'oll't'llr)lI..r..ni ().t .I~( 'i1l'IIP 1':.Hh:n lJfn:lk~(i n:tpl.lnku \'t'e rako "t.f..lIN.·ode. .ul 20() ~ .I... oJ.(." \'.1I11("I.'i'(I(.nc orahc v.:ol. j}osni IHarga.:.1<1(1111(1 ".jI(_'J. ~"U\.IO. I kUII\u od J Ibnutl:I.1(UPOIIl \1:' .a/./.O ('('flh jl'/. !u/t.'l\ort.~n\ dok P(~lt·iClJ \ .1:1 .\li 100 g ~e:lc:·r. .ui $:1 .' J..inun .~~l('I('(' (C.kuv..'Ct·1": iIi 7.lll:'I' 1(... \(.':':(."h'.~..l" .. Ilh).3 ('.#_ I jf) g c.1 P<~ 2~.l.' hh(...r mlcvcnim lcvmkom.' PI.. 1)(')<...(· plc'poIOViti.r ()d dobl Pt~tr'(.::-c korpil' ..tll'U ..! ~.".'(c1'.0 g ~(·(_c:r.

. il.1).III zoo )! braena !\3. 'ill(} 8 ~.. napravlt! dvc In:II)IC' . dodati nnrendnnu 11I1H..l nKl~ini . .lh .t.u'.Iad 1 tnnuns rcsro..ln. d()d~1I 1I1U .I....t 10(1 J:.bOQ."1 okla. Ku~Ji(\' u·tt .. flfCku knJC' Ill'h.tU jcdllu koru ~MI'tlll)t.~r i l._~(i u rcrru l.J. "'lill od t\'C:"lih sara.nu "'a sodom biknrbonom \1.UM' ~pl'ohk.t.....u'll'nih. I'(. I".\\' (I.1 lepo Od IlJlU...lrl-.'IH.I/.'(\ I't.:t1.""".1 "IIIUC' 1)n. ".11 u plch i pro U Y.l :-Iui.inil 't:(·c.. pa u31iu C-.• J J. .h..agJ'cj:lIH)j na .( "'."II>.~/itn pll'h i Pt. -..20 PosnJ medenjec: lJ koliko Po1t'(.!'otedlill udubljcn]c.'.t (C'I... 'lnlganu prcm:v_'ul 0\ lin '('( c..'rnu d..hl 1.1 .ttl \ .~":t.uk ...Ul ..t.~a.'njakc sku\.1 .O~IJ: "~'( ('r.' 'UIH<:..1.lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.r:tjlx)4 \'ati Pomc-. P(05.p(unc.(_.. It..ll Rl"'dau ih 1I POdIH.(· IU(.. Zarim (~~ ... .~(.ui". blknrbonu.od I IirlJun.J "Hl.. .t pravui jl."Il.lio ul.'dlluJ.'.(j n..t11 '()tlt.il)u 0"0 I <:111..:t (.d.l l'rohladcn kolac .le) I pol3 ih \ ratlu U f(.'1I0.'I.1 Inotl(J \odl..111...' korc ~t:-1Jl'Il(: vl....lItllt. l!i~oo) nil pcteljki. pcrn-bno d.J ..lC'· lItc:dn.'t~ .IIlO\1J koricu i med ..'nc. li() ~ U.11 'J(J It:C(UUj: 111111111.:1 J. J.l pOOU.'iticom ".5 CIU dchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:..U~f'lb Posne gurabije I>tJtn"hno: .'I'(VI.'I\ll kl»)....t.:klopui dru.:t ra POfUI))l'I)(' J}ol-.'d.. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i sa I·ingle.IU7iu kil<~ranll t.'. Svc dt)hro Posni mcdenjaci Ill cimer.of. .. Katl.'(i n.lOU :-1(·Pt~ll1+ Potsrbno.:1 ) .'fnll1) 'irUPOlll...lf(.UI bfa~l\() {oliko bactcfna. I"t :-udu p()ln<''. 1)l1.I:o.'r'.l IUOlrganno.taV1[1 (t../Jtrt'/l. pornc-.I 11. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl.11. 1".(Ik I kuglit"c" I '\'dkoJ n. II J)t.. .IIJ1it tlr.'lrll!!.nu koncu limuna I 1.l '-C pru . U .lc. vc n:o..'llla .trt'nlh ul.' /.f.'lnp<'raturi ~I(lk Of: k(...1""..t IU'. IJ~ 1I0i.t l.lInl"'\l'fllh X..l\·lli d:.ul..110..a (1'(.:cn.. g.ltJf~' .'300 ~ />r:I'n.1 'iO J. 300/1 "t·( rr.10 1. Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.(."O 11l:ISli 1x·1.:(\'1' u pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld.n:uoj l(. nlol-.· '''''/0 Ctfn~l:j. ec liJlnl.-u£(.L'. i kasi(.'H· ku"iac."11(' Jll(..l I)).lJt'.1.<.(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una p0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I.ku"~ui J. f:J.'. ..H.ui br.! cako- ...J.l.JI(~ nul(' !)ri prcma ~l..ui pa nnvlazcnom k:l..1 f:tdl. c..'lll. ISO J! nu'clJ..'O.n. .dc.no ~.cnjc.t~C" II.' Pr'ipn .: ulja.i.'l1l.-.diu hOll1bi<'C i Il"da£1 na tafllir U ._'c I slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I.I..... kri:'ot:tl ..'c.. 50 g kti...'ku u Po...{t'I:bnn N: ""k.11111~!.'bu(I.lt'j p(.\'\)\ i «>v(_' llnH.m dodnn mle-vene oralnmed.too g bi/inn[_! n)~r ..t'..'1>:-1 nv.oIlC. 'I' 1IH.. hr.. I od ruth <ic:hl.)rt: n.ld. p.( "11'\11''1 l"l.I7. ii'll}): 1._'. <II ufl.._' pa ih onda r~d:11I II .'CI CUI sC~('r()I)) PI'l.tO...'~lIi ::'1. scckaue ()I'~d)t..l ... p:l III ".' korpecc KolaciCi ad smokav~ i bsdems J P(.. Uradcno testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.. Od"o" oko pola Pripfc.' i/')H'::'."II{'IIH. \aditi Illt'<h'lllak<.I(k·.00(' bik3tboru-.n.l'l!iltin dohro l. 50 ~ JJ1It"~lJih ur.I. I k:l~iku.l prt'\UCI helu glx/tlru l)d 'l'll.tpf<l\ ii..1 '..1 Prt.l(·ili.li(J}t "('('('1".uk- Priprema.I\~'. ..\lodJoll) iii ".rin:t.1\.Ih ht..:dt...lSU(..'PIIIIl\ at I ':t malo vortc. dohro I/U'"'~:llt / . .uc..cit'r:a J )()c.i dtl>ljll)u 2. (l(1 Jt'C"k~ tnnuns ~-C(·r.'IH:t.I '.: Illnun.t1\.5 II '11 h Illi.l.Onc.1. gVUl koru'H..' otl ~(:'-('(" lIjcdnaciti () . dobro urncsln Ic:.llrU ...'i:lnlh:\·(.~)I)) m .:UI 'Inlp ". ~7'" Prtprcma.1 IU) 1 .\lc (-·"'l\n. n!••.:(:(-r. dod.u..lh.'(Hn vodl. pa kontll ud JI. ] k('''I('" \. JeZici PO((t.' 'ITUp ...''.l<III ~:I kuvanjc.

1. ." pr(..t it' u fi':"cl.. Od /~Hn(·~l.:nj:t LlI~II(:(' o..ll'Colalll' I dohro lzmesaii...~'(\'III" hadcma.(J/:ut(:.lf.<h'UI.("". sn l'ingh: i ostavili dn sc t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II scrpicu da malo omc ksa. 1.tll cokolndu i Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1..." .1. n):lln \1)(/(' I 1../.. -c klooili hladc... l\i.. -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:' 7.o.:I:v. !'\klonlti :-.".t· <1ohl'(1 C)~USC. os r(·h.1 i dalic kuvatl nn laganoj van't. ()r..ikolno<hl code ~5(J}: 'Jr. '50 J!.ui. ondu.l/)(.' gusl kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi:-.1 ~(""r. ){ OIIIl!'>lcnih i lIzdu.(lrllvode: i jl.' ..HI LI paplrnatc k·)(PICl:. 1)( •.' I prohladi.)'11.1 podrn. kesren j "<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J.oJ'piC'e KugJlce od jabulat lJ jl)Q g -.'h'UJ leu .t.l\ III kUj.trug~lll\l k()1'1. IiJUUn3 Priprclna. \t)d.uinl uh:ll itl i marg:Lrin pa OPt" ItH':.t ~rJk(IJ.o.Jh..' pf)llH~I"lndl'...lf1"Han".:1 .114:«. Kadasc mn.I ":I -tN) 1: 1. i'.thc.t·(~:r..1 lJIIl/ Prrprvma- .I'.o ohlade i J)m"'II~\.A"~"C:o.l.I!'oll i ~of.ok od poIa (.'r '.111(. dodau vkuvau ih u sirup. 200!! "'.. dodan :\00 g n. ..1(1 I narc. l)od.c prohl:ull Z..:l/HII'I14.·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl Ct)knt:ulun.kinuli ~a c!\'(.!Jicc... #~() It 't..k.J ..o 0<1$1r:'lnlU Inl oprau.....1 Prf nrcma: i sam- kC:o'll'll (')1>:11')11.('(1.no}: "J:II):'Jnn.Ufil I kuvan sirup."'/".JI.'i Iscccm/.l ..l kuvanu rn:I.U. Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer preliri (. 1\11\'. sot: v<l JXIJ~( IUlJun.'lll.~l.''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa. I)(ld:lll lIarcndanc jabuke . SOt)~ ill g h.lbllkoJ P"lll'blle)..p.ncsaii pa nei311 1'. Pre sluzc. u\'3ljall ih u J. Dodau 1I1.klunnf ".1 varre I ~13\'iti da .1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI pola kilog""l'll varrt kuvati .unl: ')·6 1.'(I..1I dod.ll°\'cTUh oraba. .l\Ij...t11 ~I J..t 11(lk .(·r".~l1j'a malo "ode pa kada "it' dohl.uft.. i'.t.-nih ')f':.i(up.· ..c dovolmo gU"01 srrup.Iu"eni.l..~q:plrin dobro i/I·:Hhovati. I ()~I._''':t..::'(. olju. 'U~tj(j lL'PUlO\'3l1 pa kada budc dovolino AlI"lU clod._'dali na menu IIj tnnjir I oSI:tVlli d. dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu ujcdn:u'ifi 1)..\ ujed1):1('1./(."('11" /.ticc I narc:ndati.'('(-t~r.." ~(.? 1.\l."t(:'r. ()d mnsc sa kcsu.. ku. I.ul UkUV. 11. ~1:!\'IJali 11. rcrru pr('hll "OdOOl da Qgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \. Kuglice od jilbuktt I J l): POltc:I./Jol•..II~ilHn~1 masu :-..I:l1 :0.l J!ldZuru .21 Wne puslice sa orsstma P(lflciJH(I..:l \1:1(1\'...:.. .l nc b-pari.I'li na Jagano.nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih u glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<.s(~Ct'ru'plnO\..CiU..". %:. dorlru i ("okoladu j tnt.tbukc.au da sc 111:l$.lti I '\.:111111 'Ct:"'1 g~l~tinc.1.Vr jnbukc upr./.l\ iu "t. od i sPOJ'('l:l <lod:lCi ~O oburenih .'C" Kada ')lrtlP budc do\ol)lh.' (11'.\'.1 kl.. lin J: \I"(C"""'.. tnkll... 't' lid nj c· nh)gLl pta"'li kuglicc..li.' mnsc pr.1' i 1'(.izanoi pudlozi iSli"k'\'211pu .. "IJU"lll Priprema Kesten kugJice Po((.(1(1 J: .' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(. IJ .!rH) It ~(_·II. dok nc bude tolrko ~\I~I:' cl.

so /)()"..11' k:. I-I{) U).j(~:"f<"/)<'.'. J.l .hllJ.tti pa ~V(. Kad.: . 1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I korPI<:(" od h'lflljC.'I(/" . pa !I'klollili sa varrc.:JlI(:.ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.::I.. l)OOAII orahc kruskova« i .fnj('. d<)d:lIi !. JC \"c(('·l'ni fjil'up t.::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni.'$fn.nl II prnbu.. />. kU\'.CI'\'" orabe..".!_!3..t.-nto masc forOlir:ui kugh<.:n.I. ~OA."·.{t~r:'.lnUJ Kuglice od dunja 1 Potn-hno' / Ii/nun:.I.1\..td.lhlath."1() t.". K:ld:l :0-\'"'.~clt7r:I.!))/I...u kU..rn.()k:t PI"Jpl'(..lloj \":lltl..." ..lJllh 01'. 'lad •• OiikIOI)III.:iln: I osravtu da <c ohtuh." obliko\:tli kuglill' U\J· lr.'(.1 kocrtrn p:1 1I.ullicil pa dodau '''t' IZlnl~S:ui i vatr c• (_>d obladene IlIa .iu 1 narc ...li(·<.i occdcnc rnbukc.od narandzc.ui na l:Jg.~l)IF! 1'(Jcl('.lf'(:pe POll'i'hIlO..:...bhko\.l\. p. rvdau u papirnan- lunl.t pl'ohJ~di.<:ccr i sok od Iin.·. . jo~ malo kuvau. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud.n" dvuj.0 mccaruc.('(.:k:::o"l:::al!11riu'.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc vatri da sc zgusru.. \1.·r.'n):l~ ('ol(ol. I Ar. 13olnbj(.'''''llt: r .. ndari.nl..I IHalo \'ode.. Kuglice od Jllbuka III Cokoledne rum kug/ice I'Oln.J..ui kugfice.or.'II).n~/.1 '(.\f:lrg:lnn 1)(. / k.. 250 i! ...ra\ Iii da '\(-' pn.)(l J (/11111<-' .".. j\t~l"lI ku\. Zatim obttkovan kUJ.'ocl:ui.!II«'" i u\'al.: or.t}()}l cecera .t 1a.· gu""ul1c :o-klonili ga sa .1 lilllUll. 1/f\1(..~ik('nun:" A.)'u~c dan-dva pre upotrcbe..I. nIIU.)/.'enOSl nc isp:lt'j.ali ih u mlcvcnc orabe iii kn..J/)uk. CICI:.ok ot(/ O("~I1'0 '''Oll't:/Jt.: :-'(./.II 41(1J'olt. .. i ku\':ui dok skoro :.II"IU th 1I kristal . (('(no".lIul7. I /.~....ulu 'Ia kuvanje narcnda-ti.1" '1:11.)( t.·r)l "klollill .. . "\'.U.:t... od {X)/..'3 Kuglicc od ~arg-.100 g ('~lko/.1I·~·II(.k~:ljt..I<Hi ~(:ct:( u~pin()\:l(1 .lovoljn(.xJau u L()l'pl('C Kuglice od dunja II Por(t'b."((1 umutn i xa $t"'c". run) I :0-0).I. l1th'lft'tU'/) IJOfJ'f'bi Prtprcma: fubukc opnui. 1>.jlll :-. .. nc· "p.'flJ:I.rJ~ral ~('( (..lill. 100 h !>c(~k.1)(' -..""1" j. e.:I'(".1 krU.Hi III u krrsral M:ccr I O"(3\'Il! d.u". pa SkUV3li gU"1 . Kada on)t.J/ '.11 -ecer Osraviti da se dobro <»u~c korpicc.. g prub ..'It'JI...'(/"/(' \1'/.')Ojf -soo 8 ..t..lJO \()(. !I."<1 veda ne ispan.. da ncma nunalo vodc."ioI.clji mogu :O>l'u\-a Ijati i u mtcvenc orahc.. Dobro j. dok sva \. 100. p:t dnd:ui 11./~ Pnprcrna: dunic ()rl'~ui. ()('i!'1itl i ~1(no narc:nd:ui.lrt JOO g k:'.t malo vode I din"(:ttl kao zn :..)\"oIJou HlI~( dodau narcudane.liri 0<. UkU'":U10j .'(.' z:Hiln U\.'1I1 pa (..{e(.' i pra\'il i bonli)I(:<:..:1 \\"()I)I vodc pa kada bude c1(.t.h 1(1ct.(1<.lrkn.tll 1I Inlevcnt' orahc j ')~I. .OkC)lII.:.t. IJI. odva.'bllo: } A._) PI'05U~(: (J2 dan:!) Pru!ou.J/)..Ikh'c'/ih i:..i (0 rako d.: ..::.. j:lI j k(un~l(.Is.lIJ. ()(t uhl. .'1' 1>" IJPll'('bi Pripf(. ()-. Dodari 1'Illc\.p...tl .I. pft'llIi ". d(mro O"'ll~ Cd:. "-$.dobn.._______________ 22 .'l J.CCL"t I 0:'>1.rup l)ul1jc i iahuku o(IS(lU i l1'u'(.(I"l.11'(. Pripn::ma~~~(. Po :i.111 (..:.. s'"a voda i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-. UlltUII(lW1g ~ccel'<f.71' k. ChillI'" IlIJ~'.!('c't'1'0 10('1: Potrchno- g hi!jfJog.'TOJll i lil)"\uno\.3~~'n.(Hft'.HI n. Ol'. I'<hllli J<.111.1.:. n:tliti ~..: (.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i.ln\1 cokoladu.z"'Q g ()r...'':'. propasjc'tui ih.

'IIU do<l:.ln"c.nd~lIIC dunic i j. J ~() I: h..1(...h. "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro.!i(J t'l'br-. . Kuglicc od smokav-.t<.:~~111<.A'H'..ui dod::'!!! hmunov . P(Jrrt"/)fU)' IO(J. . Osravnl <.:'(.iO() It vuvih "Ull . I{)~ 111:lln i..: n'/('H.' gl.llI kao za ~':l{ko.£nlC~ah.la sc kuglrce 1):o.\ .II da '-C dohljc pol. 1'(1"11(: 1~(_)J.1 6~lih l)etcljki i .'HI" t(..: nn-cckat! .l'ikU-d\'(..1i ruargarm. ..1 '''1''.· Po lelj.':<lrtn ••..llt..l:.~UI'I(~it-lIP.: /)l1hlt'}~ 1I1. (:oknJ.'-L'll{j ib i i:-..-':1 vatrc. u"'pinu\.h.. a:nh·. "'t' malo pl'uhladi obli .'l: ':. ..-.1 nla~:l ku. Dod:H....l 'IJ\I(I II '.( 111:('('.'d:ui II papje- Krem badem kuglice n:\I(' 1 k. PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i nl.1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I osraviti d.:.oJ:/(If)(' . ki)rl)I<..~('('("" PripcCrn.. A. I it) 8 ('uJ.I.uJadli I Oll'...HI d~ 'C (HOP' 'tid.. Od mase prJ\'ltl kuglice. O.. OCI1:.1 ~. "C I IIl.I.1.('.lnll...lrlllll ~II~UI k.I(!('.t (l.tIJaU ih u kri:--t:d £."IIJli. or".ui 11'1 U po.!('f.t't(_'r. lOt) J)1":lh .:(·"'l(~ . Sc:CC( prchn $3 malo \()(h .r PnprCl11:1 tn:t'l!.!()C)).adn<.1.. B:ld('lll prob.U.'1'..u'in dohrtt izrajh()\-:Hi..j/.I.lk<tdi.on)."""CCI u pr:thu. v.th3.gli«. th U\'a_lj:HI kn')lal ~t:. iUH) nJ'C..' }f}() 8 f.....:'("t..'i1J .(' P"()~lIi." (1.Ui 1-3 k.(J/.1ht...'.cJ.. I na pulo.: <okol:ldu c..I.1'\ lOO g tnt<'\'cnih orah.\1((' ".u. .:vcnc orahe U('(U' • II ')a \'.-'.:.! I.(/.tiN".'(" Posne orab kuglice 1: "(.uglh:t' i uvnljaf i ih u prah J'ripfCll'l:l.1 .... 1':I~lt)plj"'.('1 k.l{I p.k..I.all ih U lulc.'tTl'rnl slnlp OO(klu i/(III1'll'nll ('oL.fI'J. kllt~1/)/(~' (t'I)(Janu pOIO\'1J1Uh. .t . 200 J! h.:r u~piIlOV:Hi ~~...b k:l~iI. kao I mlcvcnc ol:th(.a.' "kloolll . Oo<J.In'a. malo vode. J{}O I! t>r.. 50 g .c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri.' '/-..IJ:U:' .0 # POlrr"hnn' I Sf) J..l.:u .."('t'r. ll\'.'ull.:'! M..1I1I( ~.:hn.l(h'lll.: pruhl:I(Ji Posebno IJ~p'no\':tJi 5.. SO J.'.) '. Kadn J~' do\olJllu gu~t..: hllJtlo~ ac//llnIH)U kOl'nOck·."('(cr. svc dohro 1/'IIH:~aliI . 100 I! fl)/C\('IU/r or...'ali d« .c.'0 g(o:id(' I badcnu-.'r..1:1'C In:lln :O.iJ.l.. P<." (iohijc."l:'vj(i d~l .' JC~'like i kasiku·c!v(' ruma (po :OClji.1 (I(} purU.1 LU\J.. 3tio J: .uh obliko\.. i rllh~vl.h.uf(."(i 'f.ui vnrul ecccr.. POSI<:P".'0". C3 '"()(/t'.'tnt: pn:'. ~ U"'U'4..:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:.. ul. f"'l' ')Ju%('I\ja kup.u/""t'nih ft~..p. svaku nnbadnn un {.~okn/...-n(.Idonni .trio vtopi 1>.t i If HI 1-1. lun1( (' Old (..ul kuglice I u\.l kU'o"afi' Ie)..nc ObliJ..:I~ik(· tU<'.lt.: /. J.:t.1(.~ali dol -c OIUI)1 l)od.l.v "'C duh r .'1t):.... .li{'(' pon.till} J(.:c<.11!..~..I..InO\'O Ill' '.. p:I obhko- \':lIi kllgIJ('c.~pino\:ul l.0111..1..IdU 11:.'1..lp.'('(\'1":'1.-. olju"titi _g.II'I(}/.10~ . hutit.I .ll..(· i).:l• ..I() Illlll:" "0/.:tll I.':t \I\.lIU" J J.O\·3(1 cokvl.u.~l omvuna i 1c. j urmc samlcti i iZlne~.. ()~{:l\ili t.l..rJ kut:loj(' Ptlpr<.r.'u':f."..tdt:: ..k.'ctc. IOf) ~ ... Glazirane lruglice Kuglice od urmi POfrehlJo..ld~' eta flcl p<JlllUI:Uldl"(. ()bliko\." lik .. Kadil .l ih .. . ovau kur::.. ~jcditu Kada sc m:\.t pfuhl.-a k:J~It.' UtinUll (IIi ! J.· I C)hlad~." oei'lill 0<...tn dart. ip.." 'lllUJ. dvc vru!e. IZlHc·.llrr otopilJ pa dodali m:lll!. dodun scckanc smokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc. d.ul! sroatx....t Potrrhna.ccel' i ~I..lr jl'd.lti J):J skloniu sa -::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><.' dobl .a pn)hlach.:. ".l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)ll'OI£(1)II(J._____ vatrc j dodal' J'( . 1.tllnj \ .I'" 111(':<.'. 1))1"\'1('(. cnih "IJ1lok:"'.'>(Jljt:kornl1('i<sll.urc. du<Jah 1<.' .-':' 23 pruhla<li ''''''8.)iI i nc 11101':1). ~<.}U margarm...1:1 :O:cn\..I.1 priprcmlic-nu ntvuru." ..'3 Jlrilln:rl1.ok pa opet I/Inc:'..· fl.":lsikl In:.l(/l/u.O'k..~('k.tl.lfJ.(.1 . dodau mlc-vcnc or:.. 1oIH":I(lj(:.·'llu.t.'c.:lhcu • umakml u i nlc." S.lbuku..'(':dati u korpicc. .

(i ~ I'fI/(" koJ. cu:: ... "'('(./)...'J)(. 2 1"('1.f..t ~it"llP l)oc:i:ul 1111<"\'c.et~c-r I n:(I.S( '(. '~'c'('r pl'(.1I1 rh 'iklon!u :-.-r..IIl.<'lIh icsnikom 1'..ui cokol:lChl I I~ll.'(" I (.!.1rll1 pC.II)/{· <msg:lll.ldll i dohro iZ01Cf.h..'.'..ui.' orahe 1 nlc:.:.!O .00 j.iI C "Inlp.J '-. . /.. I(N} B nrdh:..tn"I" 'od('.tio J..O I: (".(~IJW)}.. I{)(J J..J od I /1011.' .J u pr.uru' H hOC-I. U\~I'A.l(/(· /.)O g koko~a.U 11\ duhR' •..'l'(C( prchu :-.~{a\·ili Rum kuglice sa orzsime.. .. '/)1 Priprcrnn..(II''''J'·' cutu/.IJ."1 n.(O untuli(i u/ posrepeno do<tt\·anJc.lI/c /....:Hi u {'(lk(ll.t\ III (1:1 "t' malo ${(.I:I"U kortcu limntla.u.\\ iri 1)0 t<..11I gu . I (0 t: }"f)J..1 . J..Ul(' orahe.t'.an..lr~. :\-Ie.. \1. prl.iajuci p:I):I)1\ 0 ' . Pn!r<'htla- .i J.I(n\1 Raduk kugJice Sil POlfeiJU().t\ If.I c..(uill (lei r.l k(11'i1 .l pl'ohl:hllll P. Pnprcma.:licc !'i\..I'il.1:1.lhe. I k. 1l11"\"l"Ci :-.t/c.{ dodari koko-ovo bfa."1 I(:hl. tj~'J"..'uSool.: hlljno}! 1l1.l\ III kug... .~ hi/ino1: .I.c· 1""). II pr:f/..1(i 11 vi-lo vtrup ~lI.lclo4 " .c'(:('r.<.c(L'C.ku\.lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iC OSlISC.l'no t(_·"nl~ proprziti. Ih (b ~ o'\u'<.1 kU'"Jn/C..U' ih u kri.t(1 d:l ~c.:('(('1'..U).tal .nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol." or.HI sirup.'rlll.10 • u(uplJcnll cokoladu :t:t ku\~'nJt.J.. 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1)..:.n13tg..iu lagal10 i ougo da tt'~{O Pnpr(_·nl.nntlH' lI( l'lh. U"U\. 100 I! ~*r.l ~Hld(.ken. U svako 51.t.'/1.'~t(i :.' 1.' dobro nc '(>(1-JI Od dobIJ('I1(' In .1 llla..(' 1.. pr()hladi ohlik(. kn...U'II':1 (po"llOft)..Krem orsh kugllce Pouvbno..'f' (Unl~l..'n'I ...I.'o:-.~dobi... 0' pcstvn.lllv/"".1.bO\..ll' th U .:::(":"I'.".' iZJnt"'.vr po p-url'. L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta.I I(lO}1 (I( .' oblikovatl kuglice J uva lJ.I. l. u prahu l)Od:UI rum i emu k....: kOOl('l.t.tn/f.ifIll .: lunak:ui II O\U !!la/l.Uf/f~ /.. I c..talirn St:c.ul.' Kuglicl.<.. /.' devoljnc gU..o/"o/.lh .(c I Ih pr.lll IC'I~ik (lit pv polal i obavni gJ Ic.•.._'n.('r. P"rf'('hllll Kuglice sa kiuom 1 1(J() C (. ()r.:1 vatro I pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladu za kU\.ul ku)!I. J 1.ut"c' nu\«..){' k.t.111 kus.4 -c f(''''''-.Jhu.o.lt!1t1 da hud(" k(llnlxlJ.!. 1{)() J.: (me I.'gn(: p~1 ohhl\(I\.( k.~ ! ({I \I.Jc: /.1 ('O_~'ol./t'.ui o(opljcllu fol.\ 311 kunlc(_'..' oblik~'a(i kugh".I. 1 .'fljC. dC)<..1 pl:l/.' ..'n..! .t: /I.l ..' \t.(' .Vllru 'l'eel prt'~ Ihi -q n1"lo \'()c!c.:1 I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu... ._' Priprcma.'. 1/IU"'4111 p3..1..flU' 50.. '1 ...!{U J.t In:do "ode i Uk~I' V. ".1 \ 3(1t ""....U~-."c.nl"l4. /.(' .. uli bude honl(J~. lit II kl)k~ <uno nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<. :.I"" dohro UT.. skJonHi ..'U.... -ccc ru u prahu.I.'''H/J..' U'.v l)r.. .. dod-. Ood.'1.c'. 'c.(..'1ill \tuthnn I ~kUV."C{'k. (> .l ~I.1.:'. ...c:rl .. ~-.(IJ.':ui duJ.!)u i nlh:"c-nc.1).lh(. Kuglice ad kokosa POla'/)fJn' hr:t:':u!I.'IH. ion ..t. •• kc-icu 1.)1. .3 11).('(....nluka ()hliLt)\.a l.)10 vode dodati \'":iI'1I1 ..cfofn 1I prnhu i IIkU\. nun I I\'.-:tII'IC uluu II i i mlcvcnc orahc POlth::':H'It' . Zan~"'1l1 ".al(.cu uva'. t'riprema.-.· 'W) .tI I \I knrpu'c' Kuglice sa kntom JJ I'au l!iJno: 1::'0 J: . k(.·t· ..'d.t(u !'.ldn~.II I kokosa.·.n(.ll1.1fc.o..tI .unlctl Lzcti 200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.:ui.' \I\"JI.1 J...

.] '~("Cra P(ipfl'l)la "nlol.. lZ111e. Idlka i ohllko\o'alj i :lko Ie polrchl'lO Sc..uunl: Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu liusci n /'~"hn)..tda st<t\'lj:lti II p...lP'l"fl!lIC: kO'·PI(. OCI"itlll ..th.lVi!i ()d I)"l' Jll:l!oo(' l.lur.t 111alu I)rohladi 5\ 3ku bomhi('u uln. Dod:1:I1rn.. a n.:orp'\'C: P/lU'(. fTl.·( .. fh nnblcc za+im lIv:1Jj:l(i u 1'('lId...1 ko('3 nt. d:l s.1/0 sl.a) i obtlkovau bombice \'l:h(hl\' oraha. ()"I:hlll da '(.. Initio prohladui i 1.~ otld.~'"'-t.'/(.'". 250 ~ ":t·(-.·... ..l.ln/.11111 '" malo \...\'I K( HACI 25 Krompir-kuglice 1 Krompir kuglice U1 !iO P.Jhu.«' . Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC 250 k IIlh'l'«-n. Sc(\:r 11.Sf'l"NI P{):-'.do vode IXl.l./>.: 1.l/uru Ilfll:I~."'ik.'U(1. sluiifi u papil'llliu "Oq)ICJI11J..lOt) y IJJ/c.'1q:. Kugllcc od sumg vo6I P'Hr('hnu' {IN). {t)f.lnje pa obarin.OU\' i u.'£.."p~l$ir- au.l.\·n. ~U'01: /'. j(1 I: (H.. d••1 runu.. "1'(.. u. 7. 't'/.~I(i xadn hud .u'jli. rriprt·lll. I I...J>Ut" 2 kr".iti {CShJ (nko [c docbu i malo ul.e 111.t se pro..: "n.O"USC. 1(It I g '("(h/Jlh fUr":I. ~:t \"'.UHI ~()kola(h..t:rpJcu.lf I O~(a\ili cI~. ·tl Badeln« )lJ. nJlt'u'nih UI.'. I/nlt"~li da se otopi pa kact:t ..ui Rt)ll1lncc prC\1. Dobro kl.... bOlllhi(:(: i%t)l(~~:!1 i ... 111it.ocl. 25(1 /: ~e(ft.It I (N"3h:l. prokU\.'O' I.l(::1 nl.Jr""'.l m.'1 gl.1('t'UC glanll'onl rc.ui :-3 malo vode.. olj\l~liti.1 11\:\1'1:(.III!(!."ukolld(_'. . dod..:nnlJll:O-lil1 t dobro Rum kuglice sa orastms P(){I'(_'b.·{I.(/.kon toga u p.1 klll'.'<t\'iti Inp(u..UIt~".." 100 J( h:Jcicl}t'.c-. A. (cgl1 . . Of}oall ~c:c<:r vi!\nju !II l(l'~nju 1/.·:o-ili da masa budc kompnktna..'1'.tCllu <fa . ukuvan J. " (' .\c'c.: I 'U\'() grozcle ~llno l~. orahe (1\1I(:'\.) _i rc:br.n.u malo 6i(J I! 111.ul(· /.'r. "xJt.I ovu gl.c. oCi~c:-cno.tku lorHit U "(:1\ IU po .·r:J J !(·br.: i seckarw) i rum.:lfi 1)..t '."nllJcnc kuglire.1 \1% ('1:1I1l() JllcSanje..(111.lpirn:u .HI'C i pl'I_)hladiti...('6.1.o&.r "'UIJ. 1(/) /t or.<:clna(./1".':ltl da se otopl pa dt)da(i S mlevcruh i 150 g 'Son scckanih ornhn kao l rum.. dobro ispasirar]..pino\.t.' AI:I... 1 1.(. Rcdari rh n:l t.-:J..o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc. .'c "clicine (I:) 'it' ohl:uli p. if.lIru r:L"i10f)illtokol:lOU.1:-'(' UI1I\'::.C)/.Hi :o-a 1t~alc . 50 K ftft.1 pr.. .lk. tOPHI. . · duvolnu.l· opnui krullIplr Sku\':tl1()g olju". koc'.'""11.uuul'zr. .t.. k.. /..Ot. 1\1c.oI.KI u 1.lh••• / W f! /(.:-. t. varri Krompir kugl/cc II 50 K Jl_rn)(/.tll:Jtin..tdt: n}:Iln l'ofrri)lUI.' 1'f'O!'ou'-e. Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.." ostaviti d.-cnlh '''':In.• T.r 1)(NIlOr. pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gust Sir~IP dod:ui {okol:tdu.l(NI I: ).ull. 0/. dolJru ispasirali pa t1od:ui ('H'Oj smesl.... 2(N) J.-i r(. \1c.(.I/unl Pnprcma.~. ()bhkuv:ui kllgllC:c.11'1" pa na lagano.J IJJ:I'8:"""'.... J. ..t !oldonil' . Il.11IH i p<>'llor-." J'SIJ 1! wcera. takodt' JIXJ nas(:l:k:lll. Skloruti zarirn . ()«I O\'C porrchno n1. Sc<':CI' tl..lIl'\'" O~I.>/.:..l' :"'la.lvlli hOlllbi(."'cnc SU\'C') It·SIHk.u vo grozdc.c 1):1 n'd:lli U papirnntc korpice.ut n:t (3n.upII. Za gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u '..~J'UlO\'.II1. S 'C('t:r. 'U\'(~ !'()(f('hno: ....1(11' 7:1 S"I1.HI J:>rlJ}r..l pol)K)r:lm/i(' ~fl"(/" ((.\ u.."('TtrJ u pr..s:HL ." ••.1 ~U''ifllje. '(... -.1...:no danu I 1)l1(..1(1'. l' !oo\'.::t o~tha.dIJ..J..oprano . . J(I g 1 iO J! "'f.\#dllu gla/..t. prah ..prclui ".·sarj kuglicu.:rrv<'.>o"lJik.J Priprcm« ..-r.nn('l1 J')olllCJI':lnd/.'douiti Ml Y.!lI't sU'up f)ou....!>liol' dodan mlevcnc orahc no j otgcc.J ~/.p' ul}.01..:-lIJa kl)(...1.gU.~ glaztlf:l (l·"ll"l t .I {.:t \'3lr(.! 'till)}.tti mlevene orahe..11f.h uT.../).' c ccr U:o-pillO\'.l_ku "(J!dt.c opra- fV"):ldc kao i n:'IJ'<..( IU(!.llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL Krompir obnrlu..'(:.

1(/('11)/1.1'''Jt.#..U1JC'.L kll~'.J'. i scckanlm zcJc bom- bonnma..1 1. (_.'t J. meet.Ui LO() g i:'copIJt'u<: t:of.}."I~l' p!l . 2·3 1. lc.""A.~ se 010Pi.:(<«(. .too): JU..lIlj(' """IC' i/.'('(. 2.~na I)... kocku::( IU.C(. SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d.."IJ(_'nc kOl'pi(.3 od J Juulln_" }. 1>01:1kO iln)C~:Ut da ~c In.eccr kilo I nllC\>~el1(.<b'(· ulpt.r. gli iok(JJ.U'.. klllijJ J.. I/}0 I: ~('t{'I'.u i.~aJ'hH"HJ. dva-rri kljuca.I. .tll':rnje [flO J...._'IHhoraha.·ult· i'.t. \CI)")It-U i prxiu porUl'nCl"'I1 ~L. Pi.l(/~1'.'~icicon\ ""cliu lopticc. n pr('lil 2()().lck' /... J posm 111:.'f u pI.lU\1 pflpn'.I -erug:un kOO'(.. . kughee Kuglice zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI. loptice Korpice sa vt§njama.lr.t\'ili da ~t: (IrJbl'o ():\. u pr.(! t''(.'l1J.1 /.uh' /..j 1...'I'I):L badcm obartrt."J.~(·r.~l1l1.sari dn ev rn:l~a lu..:lIri ocop» (i.thu..I1I. O~l.11 mar.I/(l ulJ.1 /).·nu tokol .oJ.'(:oi Ic:'olk i b:"deme.lo pr"ohladiti..U.'1'.ul<: 1)(lhro iZllle:i.h..uk·. . /_.1d" so J 8 1r:..u. scckane vmokve.\ iti da se prcsuse.:c malo prubladi pa kasit:u'Onl y:\(1111 lopncc.1 J.r. (Jr.'t:r.l tu dod.U'.urc. IOf} Il HI<th.nli>()tI' Pripr(>lh:l' .('(.t dodan ISlu<::lI'H prz(.cl) vud premazan utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu ill samlet! 11.ivo poravn. kOf.lIlJC'.t tlodati kornflcks j iZlTICS:\tl._·I. UI. f).Jf'. Ksramel kOI])Jce /)Qtrr:b/)(J.1\'1I1 1SO f! oeF. poscbnom sudu P(:O. L ra~lnpIJt. ')C"(_!"rpo UJ. Ukra. ~a sjeduli./nll. J'"olllcsau i arutul U pripn . od koroDeksa eouo- Porf'('bIlO...t.c.JOje" Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl'. Pu·qju eta :. K·l.... ~C:~CI' I i. IHlc. Loptice od btulem« r(J(rc:/)/~()' l20)l 200 ~ cokol.'C:(.' I'l'lpn.l • .:I. opct pl'Orlll.\.1("1. \1a!iiudobro u. .knl.n:trg..opl(') SiP. Skloniri' $:1 ringle i "l. ('okU/:I(/c' Priprcma." orahe .26 vodc.'oi '(.tlo Uil:dllaci i I.l"'..nlk proprliti i $3mlen..II~U.tlt'.IIIJ(:. P" kad '" dobi)c dovotlno gust sirup dod:'l. L(}r) g 111:/1'£:<1"11:1.1rna'-ul.tti piSt3ce.'n.1 J.. SGi".Jnn:l.til.'). Tortice od orah« I'(')lt'('liuo: 30a J! /)".1noj vatri fSnschno OIOpll.du pa siedtniri S:l rna'l=aril\on\.. pice.. I()O}{ '<.(: od puplra ( po porrel» malo premazanc ulicm iii In:.:ul.ll\t\..titi i narezau na li.du ctod...Hi na (bliJu i osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj f)ohro IZmC5.lrj:tlftH... za I11C'O.. lOO (:~ f. \':1nil \. mato 1~1r'/)(. 200 '.o'\"' Hf.1noJ \-.~')lk.. Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt.edna(iti i knda sc prohladi od nJc pr:I\'I(. J. HC..I.i.dolnljellu cokoladu.dHI p.·:I~/f.I J. / f)I. f:okoladu sta\'ili 11icrpicu i 1t.l. S:JriH..I. g:lrin. 'rnl..·IIICX'. SOI! (JI'. Sklontti . badem i SU\'O StOute.tu: korpicc: U svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p."nla: II (Iuhl. Pustili da izhij<.:3.c runl3 04(1 lOt)}: na.) oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad ..H..H 'I~\'UIU KaU. cokol:a. 100 g "'(_·C.3.8..lnn r:1'IO[lltJ na lag.~r...'r kao za karamel.i '('(.'ccl:lli u papi"I):tu. -0 1! 1"<.I..u ~'~II)lI Stav.t:u·c -kno '\4\'l"(i. 1$11g orata... I."IO Uilludti nlar!~I"in sa 100 g . .t g 100 J!.atl i kasiCi('orn puruu p~pil'l'l. Prip~(.\'r:a II pr.I. ~/. In"I" 'U</t' • ..oruflc·k. (.ul.lllu.~:'1 v.

IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i.l -c dobtic kompnktna 01:'"1':-'. Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco prcfiv i rl'd:ui n:l r. Karl:l se rontce ('l/'>u~(.\.I _ 27 s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc.lhh 70 g :-'('(1..prehv O{opni 200 ('. ncpre-kidno me-.iu mnrgartn i prahu. l. )0:' oko 70 g secera naJiti ..(.tr'.: . nadcva od oraba 1."'....r.• 2So J: kri. 113 (\.Hi pn sklonu! :-.4.rdn provo skloniri sn vatrc..U.:l.lnoi f(.cc:c:roln II prahu.. k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!.:" 'Iada dodan lilntJno\ .rlll dok 11(' dobiju blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe oei.· ."plnO\J. St:lngJice od orsbe i limuna II POlrt:hfl.CC:'Cf U \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IU da S(: j ~ecer POIPUtiO otopt... 3'SO l!kn~tal ~~·lt.' j OSI:t\lh d..l).nu za pt).!.'oliladl.lV'~.I. vurrt....>. Dodari 111:110 rurua i ul\.elji krupno ribnnom ill')kol.ok. fO(} ft urJII".lI(1 U../. dod.:.· kao J struganu bmunovu kuru pa umcsnt Ic. j>ft)lU('''.1nihCt·). iii Po :I.('r."/'1 U/. u'.UI da -c prohladi.e malo P"J'lI'l.g(.\\'I.I .. Sklonili .:.nlanjir da se suse.: orahe. Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih ('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha. prcku kC)I~':-c: "(.ali sa '."'" '~Ikodt: prchri $:' 0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:..l \':U i pra h !o('CCI'.a $fO.luz'lvanjc.:I. Pt'eo.o<h' 1 ukuvari. x. IIt'kohl. ':.lU {'t. Stanglice od oralia i llmuna 1 Potrebno.. Okl. jos "):110 Il)t'~. c. J(a(t3 .1 malo \..J J!I:I/.JI J J. IlleSati da $C Illa.!.1I 280 S .lIv:tll oralu-...llli xamlcn i pnll1c'.lOft o..'1)10 zatim J)() dve 10-- nice g (kao \.:t.· i tl'll'/.1 bc!c hOJI.t 1 kJ~:I ~ od 1"lJun.·I sregnu.. pa tu dodan pfiprt'.lZh'31i marmclade. !if: rnopi.:r.1snunl masu :-. Tonlccod craM."f) M Clr../flu.. Pcccne rorucc slojcm 111't111. :1 ":lli'(..l v. mato 'fXIc- Prrprcma. oct dnhit(_'nc n1~1.' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko.. dok 5C nc rlobiJ(.l ". dodati ./.5cfn.. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc.l uho...:nc: (")I"aht·.1 kU\"'Zln.om prcmazau kuru 0<1 oraha .gn'J.IJOlll.nljl.(_'C'c. C sirup dodau tul~"'c.' malo p..klol)ih .'lI()() J: />r..'okolad(' 1:."Ieformifaci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1.l sa mate \od(_'.tCi i do1)1J("'nonl sme ..r.SCO..dolll za kuvan]c... 19l1!'lJl~l prohladr. Kuvat! n.. Rcdali ih u podm3L.uiI('OOl iii modlom vndm J>0ltai:ic('... /n· '..".l/J "c.'IH..I" .Ul'U: 2.. Ha!'o.o.1 'C J)UIPIUl<' ovu . redati ih 1'1:1 t~I(. po uku"Iu.llrc: Kada l)(.p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl.~(·..SITNI P()SNI K()!J-.() g ~('&~r.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci u z:t.C\"<:.(.~hJadj.a 1.CCt:r.l:tnJII' H: .

.-n~ m.~(-I·(. jI) g suvo pctel.l~". dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g IIn..1d.:lili c.u'f.' a U i dobro ohladi..~r1I prahu pOfne'.iecc·rot u J)r::.t\ If I na da.ire.ipau nlIC\f('U(' orahc uic:cll'l::ti"ili In:I$I.'knti preko nadcvcnc prv c.Il()/':o/~d(' /.uh:. :3 reb'-. . .J Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.08 :o('cc:ra. 250 g br.(. nadevom lin koru. ~cei1).. dodati kockicu hiljn()~ In. Z:lIirn ~kr".:~(·t:tk fC1'1)1 St3nglice sa m~anim ~uCem suvim Povebno: 250 I! 'l. I.ec.'li(i kul.o.I{(J. Porrtbno: J AI.)m u pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc..~(.. "....: . 1."u ra. Scanglice sa SUvilll grcrJ.l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L Sccj n:-l ~I~tngllc(·..lic(' St3nglice od orsh« I Potn:hno: i:OO ): . cJc"j)ijc: gu .J~. Za fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau mato vodc.nliti oklagijOlll na 1.H'.26 Prtprema. dobtic guSt.rtljc".u/(""('". -janlm DI.u(.5 em cJc. t sirup..Innt' oko 5·6 .se oropi. dod.h3. f.n.· Opl':lO I ocisriu l)~. ~(.trozdc.lJuci kap po kap vrctc c(.fI'Jh .Ij.l.l{.nH)4."<'i poslnoj kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(..)(J~lti InJ(·\'(.nalili sa m:!lo "ode . OJ: Hnvd. i.1 .) 1I1:I"a. nltlle) "()(It:.r.."":I.. s.·/(}J. Orugt pr"('lnaI'Ju rh-o r.'ili "a vatre...t.uJc: • ...~·<ltI:tC:iCi. Kada je dohij(:'11 dovoljno sirup.'\(:\\'.' razvln okl.ui g.<'ic'·rd."Ulll sccernirn siruponl i o~t. i'cccbno u~pjnovall kn~l:ll kCf'r .U:-.J.I...'dnal'1 Glazurom zarim pr<..5 ern J>reliti prclhodnu odvUjt...r:t IUtlS.I:lvl(i cia .a slarko.r I skuvau gUSt sirup.I.lkodt..l Priprenm- od porncsarl I»ljfK1!: nJ3fl:2r.J PI"iprerna: od\'Qjltl 1-.u~i. 200 [! urn"..it nl:tlo \vde_ dodau "ani! kcer j kuvari <13 . 2.'.1 k...t. pa iZl'ui':iti nn d:l .1 /:1. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en..t 1~ /:'lJ/c·." prsra a '.1 x"(_~·r. Ovom smeSOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri da sc (l .uli(x'.0 It .00 I! selc:r..ku i oblik«)vat.~I.t weer pn. ZOO ~ Or. l)odau IC$I)lk i \':\I''1il "'c.Ico I':lsl:.("il ~ -o c. dV:ld<.u .llu • ..'tno~li.l ('Qkot.. Z dllJ(.jo uJ(/~. 1 kC$iC3 l'ani! ..·r.~t:C(-ra..·r..' './Q.. kri~r:ll u~piJ)Ovati kao ~c:t(.l<:li(j na dva dela..._In\'~i(ireste).".:cr pa c100T() izOl'e:S:lli Dobhenu n.1.·HI o:..0 g .vuflJ } rt!br.HlI11 icc.: viru.t.up..·o.t: glazura SICJ!1\(" sc:ci I):l "JIls:.'O g.r. Z:t. 1\Ola"iu1I..1 kU."LI Ott vrnokava (.1 llt:ln.kj j s~Lnllcri. .. 1(.(3I1Jt:OU H.ul>k..':11)...'ter. ().('3bll/flol! n'~ .l PeCCflC) ~tci n:l .h Or.U.'CCI' Sa i mcsuu da . osratak :o.'Usr dodau mlcvcne .ip po kap ulja i 1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se dobiic ghuk:l :I Hu:. bcliol \'inUnl %. poilU: /.1'3.J krsi' C. Inlimt·lara i 0.·bljin\'.:anna i ruunti dok sc 1)(' prohl:lcli i uj<.nlJ..Jh.):-.I.. sklonirl orahe i ''ani' ~1\ .l[i ''':11)1. <10<. gla.1(1 (ukol:ldu glazu."ttra.l occdtn. j:tno.."cni j Sk\H'.Itrc I prohladh].11) \'(xlc dod.ki.'hll i p~c:i tI zag"c'-:Ininllia do pola :O:.·~I1.. J'S(I J! 1c...:r"I("OI Priprema- '... ~5() C orJh.kock./I"lru 5-c\·c." da sc pl"ohl..1 Sve Z:Uilil dobro izmci:lll 0..Jdonitl ".!JI()ll\ i p.'om vode.trg:afll1... 1.."I<: Ol':lh{' 1 ht:l~norn. I)od:ui k."r z.J.. ra:O:lanjl' ti na podnl:tzallOfH ph..dem Porr(-h'IO. Pl'vi «.korc f'I'lti!lnllti plcbom i osravui <1:1St· :-'1l~1\10 . Z50 J. pa sa pro .lSQ J: kri..k(· "c.Ui vanil :'('ttc.t.11 ~.'t.I' ora/J:l.1. 500 # khr.l. koru sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1.slltr~ul:II).. p:1 ffla:. Odvojni mnlo :olrupa III stranu. dok ec 11(..

stswtl u njaga testa pa I njega premazatl ulJem i izbosu ·. naliti htadnom vooom i Stavill da sa kuva. Posuti mtcvenim pranu a lIkrasltl badermma. poklopltl I uviti u pesklrc iii krpe. satl ca masa postane kompaktna. Kuvanu pScnlcu zs- tim samletr. 200 R $vvog groidc. 00 dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb. pa izme. SUVO !!fOlde. toxo zamotan lonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjl do sutradao.(:ccr (J pra))u po ootrebi. Tada ga Isprati Illadnom YOdom i ocoro oced. I. oprntt. Rer~ dobro zagrejati I 5t""itl pogacu de se oeee. Kuvan t. Teslo rnesiti da ouce ni moko 11j tvrdo.tl. Kuvano tlto Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ.()VNII( 7. pagacu prekfiti masnom hartijom. 1 keslclI (He'O soko ad h'l1vntJ.Ilje I SO. Oodau 500 g mlevenlh O~ na. Plch poomazali 01j0111.iljo.5·2 h.icI1 ulJa. Kada 50 ulwati ICpa k()(lca..nleo8 soJ. ora SIMa i secerorn u obarerum i oljustenim . vanil Sater I malo Ilmunovog soka. 600 g oran». sve c!ol{ nc oocne do se odvaJo od ruku.atnestiti mtakom vooom. maio soli Priorema: bra~no nalpre oroseiau i stavm u vnnglu za meserue. 100 If b8tfe/Hn vallI! secere.~Il:_ _ 29 Jelovnik za posn u trpezu Posna pogaca Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. 20 g kvee- ca. da bl se revnomerno podizalo. k. !.. da se cera paga<:a oooro 15peee.I. SeCcf u prahu.\ I'()~NU TI1PI!. Oodati kV(lSllC. 1)8 sve 7. skom. Sklonlti sa vatre. POIOIn ostavlu testa de uskistle desetak mlnuts.fl!. Pnprema: psenlcu oetsuu.t.

1 (nan. Ilodsti prcthodno prooaren kuku. Zagrejati maIO Ul18 pa prodlnstati oa listiee . Prelit.seckanc sampilljooe. na xoo I<ice seeenu papr. ocistltl I prokuvati u siano) vocl. Salata oa /ignji sa krampirom _c Poueboo: 5()() If /1fJfl1. sitoo seckanu glavlCU emog luka I Inne· san. cosonn i pot» beriti po ukusu pa sve dobro rzmekMlCfVD sati. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pa svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu. rashladlt].nltl vlnsklm sircetam i uhem. list JoIbcflf.. l8c. oe. uljc. klpuCoj vooi.ku I dodati ocecen Il(aziluk. /reCap. 1»I>ef.________ 30 Salata oa Potte-boo: 1 -"l!U)VNIK. l>ibcr. 200 g kukUfl. SOl< oa poIa IImvna. . llmunOvim soko"." vodonl da se rotnice ne odviju.a I1t11'ica cmog 1Uk1l. 1 I<a~ secl<anog ~g lista. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre sluienja. Posuti suno seckanim novlm hSIOm . secenu cveklU. 250 g Sampinjcna. iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano.011 kfl<a.r. 3 "". Poseono skuvati oljusten kromplr u Siano) vodl. 5()() g kromp'ro. posolltl i pabiberltl po ukusu. sa ustom lorbera I vlnsklm strcetorn. ROlnice zanrn propriiti na vrcrcm uljll. I krornplr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe. ooer: vlje.ZlJ tunjevine i cvekle (U(lJOwne. 6 SIMOvs pr8l>lvka.A 1'()SNlJ TR. So Priprema: IIgnje oprall. (u2. Posne ro/nice POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi'). 3 lif<n'ire Crf1.zgn)eQti viljuSkom.'antJ Ct/eI<Je. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti.$!tog SNOOtS.ll1' SeCeIC8. 2 SoIje na reinjei'C scCene Mr.200 g sveie Hi za"~te paprike. oonau isecxen crni luk. so Priprema: tunJevonu . • uljem iz konzcrvc tunJe\'ine. 0& po(umene sa svih strana. so Priprema: praziluk oprat •.t. dOClat. t)()I.sliti. Sastav kore malo pokvaslti mlako.

. 70 /I u/JII. oprati i POSUSiti. S() "". Crni luk isecr popreko na polo.~ IJ/Oef'a u zmu. vez« ztf/cf>i. rena . Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne omeksesu.l1'MB.OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:. preliti vinom. 1 iPlNiCa cmog Iui</i. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke P. puStlti da jos jednorn provo i Sluzjti.peemo: ribu ooeau.$line realC (100. U vallo·stalnom suou zagrejati ulje. . Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[jasti .Jlil. ftUdO IUnIJllfinll P(. 34 tmO(/lukB. 1 kO!. vratiti u cornu ociscene komace rlbe. zeten. 1 f><IpliIca (po ielj.. 1 hS! /CJt.allostalni sud. Pe6i na titlOj vatn oko 1.me. nepokloplJeno eke 3.tNil.5·20 mlnuta u rerni zagrcJanoj I1S 200 stcperu. PO ukusu zaciniti alevom paprikom i zacinom C.1nO iscckati beli luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest ribe. 3 Ce"<l IJeIog IukS.'ins/(o sirCe. C£r1Og . /lJ(}in C. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci stiti oc kostfju. Tokorn pecenja jOs po neki pul prellti sa malo vina.::.l. oClStiti i na mesta narezatl sa strane. /juts). Ostatak orococnt i propaslratt. oeiStenu.Potreono: Satan od oko 2 I<IJ. 2 ve(:e glar. dodati Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da porumenl. 5 til SINOf! belOg . staviti grane:icc ruzmarlna i pee.1ce Mea... _a papnka. POSOhU.. Posuti ga nom C Spoil" i ill1U!f8. a zatim preko njega poredati pastrrnke. Cmi luk snoo nasecxen. S. prellh uljem i vmcm i staviu u rernu da se cecc.z """Ill. oostiti i iseCi na komade. pobibefili. opeanu i na kolutove 1$eCe. Pastnnka sa vinom POlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce. u!Ie. ol)U' sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. u/ie Priprema: sarana cprau.-I -- 31 Rib/ja coroa Pr>I'elmo: j I<IJ "". ziJCNI C.5 sat.prema: paSltmke octsuu.... 2·3 belog vins. U lonac stllVll1 komade nbe. prepe¢i na ringll I dodati u lonac.

1. Kada bude dovoJ. pa preliti kaS. 250 g "rmi.koll>{!ve meda. PotICDoO: 1 Priprema: mod lagrejati 400 g aralla.!U.""t IlfOitln. tokotada za kuv<lt"ge po ielp Priprema: svo vOCe sem oraha oCistiti. oprati i sitoo nascckau.ecernlm sirupom.. OkO 2 dl uUa da orneksa.Cl1jc.ne gustine codati mlevenc or<1he i Ilme~ati.h jabuka. U1stalno mesanje. sovo gratae ocrsuu I oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri. pr. 500 g mron. Na taj naon sioiitl eelu pitu. Od ohladone mase formirati kuguce.u staviti SeCer.. badem. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. tekooe POprskati top"m ulJom.. Zatirn dodati sec-kane suva srnokve.lIlom toplog meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade. naf.lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra di. . 100 II s. uvz:. U tetpk.ati ill u knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre upotrebe. vooe.00 11SCCk/Wh OtMS. 250 g SeCera. mlllO VO<Ie. POsuti mtevenirn orasima i swim grot<lem. Po zelji se pita moie pre HI' !. Kuglice od jabuka Sci. Pita od meda i oraha I'J1 tMl<lh I<om. 200 g "_m6. roueo»: 1 kg MklSeI. oo mase ODIiI<oVlltl boml)ice i waljati ih u kristal seeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(. ZavrSav8 se sa eve kore. dok sva tecnost ne ispafl. octsnu Cd koStica pa natendatl. 250 SUV()IJ grotda. ~. SUVO groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. 200 g Of<lha. 200 If ~r6. Ostaviti oa sc proscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice za slu7. peci u remi zagrejanoj na 200 stcperu. poprskati je topnm uljem. tzmesati.ne kore (JOmOfB1"1f1ie. )I()SNIJ TIU>EZU Bombice sa usecerenom korom pomorandie Potrebn(): 150 11u~".32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I'. 1 k~!lJk9 Im. Imstal keel po pottCOr.ws. SloienJ pltu isecl na kocke .krill drugom kororn.tistal SeCer oo po~bi Prlprema: 18buke opratt. U podmazan pleh stavltl koru.h SmokaV6.. Go((~a 50 premazuje mesa. Tada Sklon. Orahe samleti.250 g suv.ke. iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobije gust sirup. 100 g nllevenih c. urmc. seeer usplflOIfati sa caSom vade pa ksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeedene jOOo. Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl na lageno) 'SIll.J\.Skol'ca. ol)ul\lili.

-m..)ti da !'>l' OtoJ)i."~"I.ll:J.1 ~tcJ. sa .<:rpic.ACI dobro i/nlC~:\CI.. 1"'l' .a1l 1-1j() g.. un na'('c.'.:<..:llu(.ldu i In(:~. ostavi- Sl pa od mase razvuci ti dn 't' J)rt)hl. smokv« i urme. ~"I\'() gro2dc i .tn. . J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.lnd."pored. {KJI1}ur.:UI.i(l.:t11 .' }t_'IJidod.. kao i Dohro i/nlCf.1) It "u".'.'..".-i ~Iui... pl'ohJ:uJiti i od polovin(.lal ih 100 g ~<'.'(.... o'l<l"iri da sc osu.>(J sklonici . .klr)nicr orahc.:4.'(.SkJonili koru cJcbljln(' krisl:1f vairc.lu.()(lili "ltOgo ra~IJ"."li cia ~c: cokol~.luL.fllp ~.mokvc.t:lI'lH k{.t.IH: I kU\'a1 i cia !I>(.'o~t:dih 50 ~ . ...I~C:kOfu dt'btjine 1')..('.11 . urme i St:Ulglice sa lUlaJlilSOm Stang/Icc sa .. (1(/ pola IlInufU. . '\.:>.) n\Z\'\J(. l)od:ui ('okol.' !'>Il\'(...t: .· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u.t(CI. Sklunili ~.'3.'lill kola. LiQ g lOS(l.5 CO'l ()'i(~\'111 <I.ldi I ern.: od It::£'nlka. pOIkad bude dO\'oljl'lc) gu" "b.'(.:lll..::.:.' Pripremavndom ~(!"(. dobro oCt_-di(i 0(1 ..da OtOp11 !..H .!u f IOO)t .::glal.l.(/(...CR)IH Not das('i PQSUloj 'o~ je<. dodali InICVCI'lt" .11 badcm.. ' .t da "('nla .iSO Jf IJ.t das('i POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111.dici sa malo "ode • ukuvart. ('ljU~ICI10 '<:111(..:1 "-:UI (.. pa g:~:jitllo IHIS(.11 "urh" 11I1h/". I<:~nikl'..nn~" . daljl' f)H:. .oka...uu 1/.'-ri\ Il.1 I malo vode.·.J )fJ() ~ o''''cr)jh f):liJuljlC'.~"". sku. i Izn\(':(~III. melo t.}"~. kori (. .'.·no..:ta i .l meto rt:n~:J. ll.1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I.l:u. lit) J! I. j\'led I)"l:'dll zagrcj:lli. / l: n(':'('l:I1()g scntansr -uncokrcru.(·J)Ja~(.ln1!li(e . da J)(). koJa~ scci n. 33 n.. n:1 'langliC'c.b."'a vall't: sc dobijc ~U!'>I k .I s<: clobro PfO~USI pa pn.(.'IJlu>.'I."":J').tn(' .ati poe''lt't.~I.·:ltri.._un.-ili(l i S.·(t..-:1 kIH:U'/C'..llI".: malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc I (. IOi) f! }:ru)'(I."Vl' dohI'() j/nlC.. I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.: .:H:·1l0 dubij{: gust slrup pa de.. Pn.tnl· i ohhl(..i I !-ll'g''1C..UH."OJ..llUr(")l pre- S1:ohl:I(Ji i sh:gnc: ':t St>(~1n:\ ~r.("k:HH.·cno voce (1")1.\'\I('" I'll I)fC().' !'>lIll(okn. urI)).nu kOI"OClI napra\"t.1l.>1Ino :-1(:.al'li~:. Prili..~~-------------------- srl'f\! ~K()J._1:1 -«: f'h·I.. Zn glazu- l":l7.lIl'll <.ul (Ii. -r 'la\ iu u -crpicu..\nllt.I. 15f) g .1)0<1.OI()I.i:c.lrUJ.l("U' . gliC<' POl~b(M'.111 Z~Hifl)o"~('n(' p:)hllljjc<.trcud30:t korjC~J oh:1('lli.' . ponlnr.·nlljc.) varre. vurre i lead:'! S<.f(' nc bt cut\~O) I'rcl..nkJk.~6-r. Z50 J.~kl()njlj :-.'()f. PriprCI1).lj".I"()\'(H .l.(' b~ldt.·. pfclitt kola?: pa kada ~c. 100/: IHc:cI..'ccr..~t.'IH dodau narcndanu koncu L . oC-i~lti pa do<. I .c:nJ:I ..u'ic~1 hrllUn:1.>v(:'dok l:lgano ne !~).od dobljc. 'UHI}: Rro/(/ .. (~f)'''/.dobijc gU~1 sirup Kndn jl' dovoljno gust.1.untc'o ~l.arnlc. J S() g 'I) Stanglice sa bademom P(Iln-boo. . .. mlevcne ...dati col« ilndu. PrOOlc.u\·ih ..1noj sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:.' ~nl("Jkvt".J... ..1 ISO}: <uvih k. 3 f("br:. U"OIH liti kolat' I o'lIJ"iu I dalie dn . I:u«' len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i samlct! Ponlc. svc dok masa Ill' pocne da sc Sil'/t·. ~(:lJ'_gh<. ••• llXJ 8 '''In . ill po pnfll'(.C:OOlU 00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\.:.lnlC(Ofll da 'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I' r( glal.nlOA.In.klOIlHt '.'(Cfa ualiri vodc. r\nan3:._'1 J ra. tI~ sla(o() nlc'.(!CIJ1.:JH:I: ()cbtlli ..J t'riPft.. .Jnom Lak\J\."U. I.Ilnl prf.nc Inase.ui 11:1 I:.h3. rn na d:\~t. sa van-e pa prcko l« In..t. Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto . vkuvari SITUPod 150 ~ '-ci\"r.'\'cnt" .. oJju..~uvtm voecm i semenlc:una suncokreta P()l..snutl nc:kinl tC.ltI (.'6 na ~t'.cckanih oraha).:nc In.oknla<i<. 2{)(} g 'c.edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i ~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc L (')\ !I>.":4. I ct. :\1(~.j. j r('br'<.....\lj(' Inl\'.~ok(}o . naliti cia OJ. !\Jc.

f.:j Pre slu. 250 g 1':r.n)e~:ui Sktonht S:l vall'{.·. . :o:ok od I)ol... pa 2)0 ~ .'\('ruh or... 2.'ccr C)r.fOY(/. r'. 111.:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I. :.I)rc· t..r:1\ III dJ "-(.{.! }.SI:lfl(' ir.l. lll:lrg:ll'ln posicpcno rumOll1.. St.. (1(1 oJ IXNlJnt:.l_ '<H.· is(_"('k-:ni.'t'rOtll O::'t~p.)!'ta\·iti da st" ohladi i :\I<. kloniri ".u.' :O:II'UP.'.. 500 ft .\ ruasa i . DO<1:Hi or:lh(.s:1j\L i'..(h.. 1'(llflU"".(.J«l coJiuJ:ui<.ln1 I)I"("'(hl1("1001 ()_.t\·iu nu toplu recnosr nc lsp:u i St:llno nlci.JV(.. 1 1(1(lc' jcdnoJ oblandr.. 11(' prohladtn 'HI 8 .. ll).ni. Jiu nJ.r.llI Cln.:ui.'('i 0:_ ~t.t{ dnhN11£rndill S\.tri polovil1oul (..:rc. merom i oSI:tlili da :-0(.' i ostavut da se malo prohlndt.I 11l:~~(".·..u"h 'COt 1'('.. umuccna. .1 hudc Qno:l(' fnl<:\'(.IOIU 'C('<':(\. macu ':::1 I'<'SL'lllji...t: IJo.l 'l. C)lju~1c:OC i ~:lInl~'\'('n(."1 da '{./)/.:tH.j J..• \lC'...llcc: I\)nt' I .'oku\.i:trg.I1It"':"<lCI I . Dodati nnglu da j'>. R._'C'(ll u l'l'.':1.('1 !lu--. Scccr pl'{:liti .'~lli jrn..·. Pn'kl'ili drugorn oblnudom..:)(' ht)1l1hon(..1 Slal'iri na 1:lp.'dlti i propasrran. f ...'nc i malo p:\ prt"" i pn.'.' k<1(i.1/).l"~f.·nja sok« dodatl pl'oku\.'Il' nl~lrga(if)onl U prahu.::/'IH.l"ll"t'('/X .':ln(~~lti i oblandom 8tanglice od dunja .'It....' ():!.()~ V3..' pn.. 1 ohi:ln(k Pnprema.1l'l". drugom 1)I'(--'k"111 .it. S.: \.uri.o t ("J .'t.i nekrrn 1(:'.I. Stanglice od §argarepe I r)ltt:. ...J.1 . h(. po:-I .ou g onh:l.~ :o..l1H gn). 2<O() ~ 0'-.. Dodae! n:lc\'Cnih J~/).·h.· I/nll"... dobro Pripfc'·rn:l.'opr.t~ll '4..~/~(' 1'11111. opr:ui pa simo n::trcnd:ui.~111<':1prcrhodn« olxucnc..\ 1.:ko kon .lh~~ I ~ro%cf\."y.lIdil oraha pa oljl.."':l \'()(I.·I1J..lrcpU ~1~Uti._' /. 111:110 i prlli'nu.:<1..l .:..:o.l.:idt:l'u} up()ln:bl'. HtXI)! f~ 4.I.Doc1:ul propasiraf'lC dllnJ(. KUV.. kl()ntll sa 0"'1.UU it: SCCerOfl) pa ~-Cc....liti i i:-t'(..(_'.: 0'1I d\lnj. d:t.. SQ): 1I1hon'nih 1')(1 Jl h. n.l J 1""un..' Kada 111u d()<'aHI(1 11l. Po.cl 1)()'Ult)1 kn .'. OC':'Illi.l~.lvi(i 1):1 V:'O:\I.·k...1 nt1J_!Ic.u'\I vatru PO.00)vodc I ]("\<:'(1 cJa \'3lre.l Poue/XII'. Skfoniti p:1 (. uti... I n.I.rndi I "'i. dohl'o i/. I.. pl'<:lici \UdOIIl kchko ua ngr.l litl)una i ku\':ui s(..u•• r blljllC»)! 1IJ. p:1 1'.t.tn!llic(" ~ 1>('1\'("(0 SU\'O pa prclili 1C.r:tngh(·(....I!>(:~nji(jj drugt <1(:0 muse..na"'\1 .IU n.'.t unl('''-lli u ..IIC: 0<.1 nn kockc.ok u.\ci i .t Ht: I~pari.rln.. va na i pOfiloralld/t pa ~t. Iadu posuri mlcve-uhn ur:n"irna. P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J. .. ()cc<I(. 150 f: ~'k3nl" (H"..lI{(lllI.l(.' I)obro i.).tn.."oJ: 1II"f'1~.:gllt'.tIl'oK .1. prhi~n\l(i uekuu u.l P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(..lOt) J: rcndanu n:lr:tndltlll\..Hi dok ne on)(.' (lhJ"di i p"u:-'~I..lnd)c. Jahuke opratr.·~in)1'('1.t .~-Cc·r.\..l/).u')(Jnn.llIgle i:okol:ldt: Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmuKU\:111dok nc potpuno g..tdnOIl'l (ne u frii.tngll('(..t=<'·1 03 :..i I . ~(.u5.I pa .tnnlicc.JU..J (Ir.34 ______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l. CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'. dunj<. . fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l. sU\.lIH. 250. Poul(·'.lll.J..: honlbonc 'ad.'(.' III lake "1.c(~l"ra..u/c·nld. J~'<ln\l oblandu pre- IH.ljl)(I\':Hi. dok kuvati dok sav .....)%.J 'oJ.. r.· I'.()() g l'riprcmn. (lutlj.. St'lvili u ~c'I'Ptl. dodah p:lr kapi Ul. n'!c.ni i~I..db:.:Oti:.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh./nol)ujnc.c.lllJt.:ili da :o.'(.I/(J c1aIJc". '/In(.ltlj(.'ckaoc fl"3 I'parl."Ik sWlglice sa isbukam« t bsdemims P{}lf("bno 8(J() J. vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k..'.lfitl.' pre . coko- i 1):·ldc.I. "II.110 prohladi ~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Sranglice sa ie!e bombonarna Pom-tmo sc dobijc gil .:Hilll ()(..

ria $<: dohij~ sa .. od nj(' obLiko.. "I~.t'C' gll~l() uk"v."~...'ICI od peteljkr..O}~ J. 1 /O. P(1)lt· .·n13: II' utm.}j~l..c".J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj I.1 II 1"·3hu.ljprc .ui:-.·(r.. IJ/..Irg.c(.:li(i prcko kore 0<1 oraha.f(h~/..:cl'Iika oku 3 em i U svaku uusnuu po jednu POIOVIIH. jlJ ('I<JIo..1I1("l(i Karla ~l' nlasa 0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:.trtn"':u/t... ·ughcu nahChIl fl.:-liv::uf dug'nlice...·tlt:l.. '.'.nri ncprekidno cne~aju(i.'u}.. St:H'hi u krpu.I. 25() .'.:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na .tnli.di i !OO1~J!n('......r Priprcmn.a rend.C('r.ene ~ukul:tdc..('~:ul.)d. ril'J)c.llwJL(· I iO g J.J-\{:.'.llt u krpu I naliti sa malo \'(.1 )~Lgr.. dobro C'llnt'sari pa sklonltl so.I..~cc:r nahu ~ malo \ ode.. h.a J):t n"l:t.'I_'c.j"Ij:I. Priprc. v. tlmcsau i mlevenc oraln-. l '.UI"")r Prrprvma: .lu nul . .~t""'(·t'.t1J1ul..~"(_'(~·r.: It. O"I..d..:c.".J.tI"(.glit·u :o-tavilc po jcdnu-(h'e '\·i~njt· . 'SoC) ft "j..a \'1'10 malo vod. dodari .uk-eu obarut.. .\(I'1 !")i\ pn.t:\'aditi "koStice. .t~iku(:t~lopl. pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt.uk. jcdrum ./M.)kUl:IIIJ".l {)1"~hJ SilO}: .oIadc 7.::cccr-a). II poslcdn]. OSllSilf pa sanll<:(i.nog II.. v. .e dovoljno gu~( dodati 1l)1\'vcnc orahe..:lrin P()(.fiJlI J: 't(.le\f!lIih or.lalka.'nil..t cJ.f.I jczgra OI':1h:'l.flljf' Ksrzmel minjonl k.l .dc.'$ant: ~a i"oko.' dobij(' n'~ .vntre..l. j()Q 1-: InlC:1c:njh Or-d'3."t·e·.. d . ladorn.l0·na.0 J.."'IIP:' <l00:H1 sok 00 limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c.'1 kU\'..dt· kuliko da OJ..!rcznt" Ku'--ati zanm kao "a -Luko. _ Rombovi od orsb« fotn-l)llt~' I OraSaci s. Badcm ob. pNnOr..klonili .'1 .l~ku i u!otOlvili lh dok Sc kararnel 11<. samo til ogrcznc.1 n:brJ roJ.. 100 [! prall .: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt: ~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t.J. dohro l:uajbo\-:Iti pa mu po-u-pcno dlxla\. }O.J.C(I'r..111 raslopHi na I:tgano. SltlOJ. dQti-a(i prah ~ecc.J.lht·u i lllllak~lti u kar:\fllC.d.l mkokfde x:.'VC nt .. Punjene unne 1 Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /. dodtll i I cHarl"n~bdli od k. Ixl k.'Iaznu d. 1':.: lfN) Jt b.ak\l ...~kuvari 8"'>' sirup.):\u~i j He: 'lcgnt.mom cokoladorn ~c. ". n:l mak. samIcti I dod:ui nmrgarfnu.("(''''ra_ IflO g POlt't~bIJU. doda\anje ~oka od pon1oral'ld/. (~Ok()I:I<.:r.~lli na ~r<:dnjo. ollusru: j sam- leu... oljU~lllf. (:a~i<:or'll vadit i <JlIgr'llitc i rcdat i ua r:\\'nu taCl)u.pa ~(~. -i j Priprcma.'{(TNI P()$f\I( f\(JI. kao l:t . "/Jk OQ J IIIIIU03 Pnprcma '<. n'l.'C:c. ()":lkO prtpremljcnu cok('JI:c(lll pl'<. ''a(i kUJ!hc<:. I~.liO p n.~r. I\J. ()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da se oUHllliej dobl'tl os:u~c pte ....1 lag_anoJ \":u..t"ili eta -c kuhl" ohl:.oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc.l.t...:-Iuzel)ja.e kU\..JuZili k.l hOJt" mC(hl Svaktl . 2Sf) g 'UljIJ sn)(.lll:l.1 Ifl.tch'/H.tb<l.ni(' ti' -tu- krr.'nc zgusnc..r.'ri H.ri da St. latinl .: f.Jos toplo oblikovati u pogacice PI'(. Osravlu da sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor pice. Kn~1al ~c:cr ra!'o(opifi (he/' "ode) 11.:('t·I·tli sirup (..u (lobi'(_) 11.0..<: dovolino gU"'1 . 11lda ('!)injoIlC .'( 'tip..ol«)I:t<h"c ra~topi(l.ni seeer u prahu..fJSl.. iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i dobro i~r".i1l..... Dugrnici l'otr"l)no 2$01: po.. svc dcbro lzrnditi j rasI:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je pou-ebno prcko kristal . tokol.O .a vatrc i malo prohladtn.lli !ota.-o ... ~ttluti dok se uc dobije penasta masa.f.. ./ .t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH. K. u. Or..c.-anlCStli 1I1k'vCI'lC dt"OOI ovog orahc i 5i(upa od dobijcne muse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san.kuko. p.rf)lnbo\~ I .nllt}:..

1 sklorupa njomc j)lJnili urnrc KrI~I..\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj Z.1 ....t \.IH/(_' <'Ok<'lladu .'il·l~"a.:1I1 10:.v(:nihoraha .."('Ck..An~.'111':1"/(\ .noLl"..' i U <vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~ "i:=>n.'r u '111(.\' pr.ll Y.u/.3 MN.. L'ifJ 1.lIlt'l! J.UJIJ/t·.uJad i ornxlmn.:a od Ii01Ur)U. J. 1%IlH':..12 j()S '.'1"1/.lOO g ssvcknti I d(ld...''.' '\.lI .l"i.\\·ili bOJ'llh'ct: i UV:d):'Hi ih u kn"'.n J! urn" • .0 g pOltln(. /.r. ohliku urnli.l k(Jt.lrll. urmc Or.: ~'ulC'nJ~ <lobljl."S:3ti \1\/1/('.a (.I"U \1.vc:nc ol"ah<: i sok od UflUI rt-h.. /..lltd/"" .!iN) r.'c(.36 kompakrna O):'I.I ":1 II1II.:t:r. urrne rcdati U J).I.'.1 ~(..".(' Priprema.pl'oh'~di J"'':l\'iti bn.(" I'ol1oln'hi Pfij)"('1l1:l' $lI~C"I..rJr '.h." !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .ill ()<I 0\\' In.iJt"'J.1(/(' fll.lIl1h .:1 k()ko~(l\ lin pOnH. l \'a1f"li U rvndauu cokoladu i 1'c(l..10 nn "rio masa IlC PO('IH.: \u"('.I/1(: Prfprcma: Pdpren)lt.'r .4>'"H11'i0.~('tc.' tlohr() j/..' varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu kuvan]c.2:.Cl'n.ll.o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene .'. dodari 11I1(. kakao i 100~..a od n:II·:II)(l/.du! kosticc: ~n.J.''.i pa ga POJlH:. !'iitmIC(1 urme I smokvc..Ul ...AI\J..:."lti d:-.t./ I POtl)(}('. P(_)tr~'hn() lOf)): lJ:irctuf:ltl...~c jama pn.uill P<..1 :rr.t. Dod.'>tja.../ /"('hr. kn.11't:n</._. Sc<.c' 1:.nhl(_'e pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH.l/)(f Pripfefl1:1 I ZnJ! (.IVlti ka.\I1}t'I/:rC('.uk\'(.'Il. prah:J J: .lh. I..l.ll('.l1~·(~l·t1~IOpili i dodari kasiku ul/.lH(I..\:..(-' pr.41.lll :. :-..'\...' pre dobro 1:l. brasnom.I':ldI111uti njl' PI.II".-r. LOO g mtcvvnth n("JIl._'v:l(\'. kU\. kll~'.- .uin:1 umercno] '~Urt (I" S<./.. k.l'lh (." i(l od I<ni..ro \ nth.' I 11. ud k.. Posne bombice sa su§eflim bjsiKol:tcit'c (.I.t.au Pfeh p<./(fr' /.:. 25() ~ IN/jnt¥: flJ.'J1tC.J(r..1''''1.n.('(. /(H) g koko . .l(ff· /..iA. 1l)1c...' (lll~tUj ad ("(vf~tih pt:lo.1Jl'(./('I.. '1'1:. LtlJ..utt..'ol.' Punjene urme 11 POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ 2 k:.f kfl"'.. ..:' ~lasu i O~(:l.CC(nuhn vodom...1.(."unu\ -.«..· Sklonit i .l.-_."Cl'f" . _"XI J: ~... .I..l/XUt)ot.U) 0<1 prc.-' prohladc i O. ~\ aki utbnuli Jt:'dnu (OCI. t) llfHltn:bc.i u pr:rhll '1(.0.UI .uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll . of.l sl<iJHlli . porcdari Un)lc.-o.1 (IIi bthuog margarina).:okoladu I lilcs.<JI. Pra\'ili hOlillu((.: rrc.sIJc :o. J~"I! .' '".odvoiru 250 J! pa Im izv.1 ~p()r(. (T~OJ.I'... j I k. L$() g Bombice ". kolit.(. secel' Urine od suvog vo61 sa orzsima P(J1rel'IIt)· {-.ltc kOlp. l'{'ni/.(I\'lO/C.~iku ka(ameh..<hlJ.·' Botnbice sa visnjama PorrCIJtlH_' .tlc.· k:i.f/r.('tt'r.l$() I: fll_. d:l sc !\It..' t.. .....CCt"'1'.. .....U}:.1 '.I(I(.l.."n/.(} 1: Bombice od su~enih bjsija ""'('lIth 1.(...i". Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru pomorandz«.'.h.C'c(...u! l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('U sol.ljki.I./ (~)k(J/...'.r.I\'ul (t1 '-4.' gusl POlrc.a marmctadorn 0<1 kaJ.()kP.: ..t u 1... /.l"d.l(i I)a tiho] vatrl dok 5:\'(.l zathn ih u\':IIFlti u kristal '('(.J\'I.) pro!\u!\l.r.'Vlll koli\cic\..\r..:1I i.11 'c. ~I 1:lg:lIlOj \:)._'pl:n() 1'(111 pr:-llnl t I.ll'g.'.r.w Priprerua: -.tlO .·. d()<I~"ajiH I ~l.:I1U11 (Jr.OIOVU Ii sa vatrc I probladtu.hh urH)i.ri p.UI u u~pinO\'.'~/k.# IU:II".Oda ogtt'Z'H: Ku\. Iztne.lZ3Ii tltJenl. 6 1.l i rscci PI) dtlZirli.fU'O{: 61'. Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc .l<ic' Poflc.\f.)/ikt.'r.hh J.. BadCIH i..lU.'4.s11l/-A.:t:t I vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn.l!\(<<."!iiltt~.f J.~lhodI10 oSl".r.:t.il. porllor:'lldZ(.)I)lrn..raJht.ljslj.'I'a...ni!i (1:1 sc.I..'. :"111('$1...''''Oll1 00 \'0<'.1I1 It paplrnnn kurpk ...all:llt"ti pa ih (>r. b:ldeln:l.I svc dohro IZOh:.1.

!-lopill 0:1 l:lg:IIlOJ \.lr)!..10(.V.\nJl' r3...• 1):.ku\'<\ti da po'(. -ok otl 1 hmuna Priprerna: Sfl'l(")).n:l..t'ronl I /. Takcxkl\a~l·('J...Uio) mu dodau l)ll'.~t'r.sn'f\ll'():-'~l rna..It!.1 kuvrui da .(.l.cc:ra U prahu.--'<. ku\·.10\ ode p:~ kadu "L' (. obliko\'..·{:1.njc' .. pfohl:ul(.1 J.1 n.11.lIrl pOI...·.I." I/nlC.'Ill i7 ~Ialk<t.. dodmi /& K()IA(..1 .UI. KvadraLicl od suvog mea 11 I'Hfl"(.·~all (.0 J.lic-a S:lI'nl.IO Od ovnko dobiicnog t<.'I\(ll rn.lnt:potpuuo homogena Prclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o.euc . tjbovatl pa <iod:Jli \'J..usc.ul. dcbliiuc L ern.~iti lc::o.IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\.H.ra.1 p:l.tal ~(:<t. ~L1\"Ogl"()%d~ I "mok\"l.hl sv ohladi.l~Iilo..)ladu k.\'r ~ia"'hj sa malo vqde: nn lihu \ «rn .s\·c !/nu.7 I '\(.UIII IUO g 5(·<. . 1 1"111(.1 male .r.ui..'11 urnll'. sirup. dod:ill mlevcnc oralu-.1 p(.\..ui da postanc pcnpuno kOlnp.li P()lll<. za gl..lic:l pa 1olih nascck. i/I..) $m<:su zalinl t:l:-I:tl)jlli n...'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnc coknl..' 1I1~"1HI'a ~111l()"4."111'('8 J:f'I).:)nu..t:llo I"t'(k .·rk~llh.l<i\. J(H) J.. 1')0 g .. I:uka PI'ipll'III.. .)()tpuHC) J!u".e.! (.. L.l'tllflltl Od dohij4.i i UIHt''''11 H. Se<.1 Kvadratici od suvog voca I Ptllfe/uro ."I. 150l-! 1~1:lfI.1 ..1.::lInl(.O J.u! pro: . I rc:dali ih na 1:\(111.':Ui ~a prah ~t.O)t kn .uic('.t.! b:Hfctn.>Uh pc.J"iJ./ rol.h.11vt.! Pl'ipfc. »:1 Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava..1 ~\'O voce iXltl(. f)'1 "litre k\"~tdr'lliec: ..\ati S. <1(")(I. Oodau pr('chodnoj nl:. 1'1'/)('... 'if)}-i d~. 1':.lrlll..r:. .I":I. Po zcljl ukr-a~lli \·()~(..'cnc k"j"ijc (ok(.. Krjsr:ll.thl' I o.U\':I. .!50g InIC\~'nlh crah.l.\Iargatin C. proJl1<::::ati.I.U(C 1).hll() • . 1 pa tzruciti \ttlo promc .(... lit) J.'\'I.ui ~U\'onl\.!~Ofl urmt.ki I 01'1 :"I{I.!~fJ It II)/{'\ ('11.1 narendauu /.t(.....klnllHI SOl \".lll.1.IJ! un vil.u dobro umcsul. .~l'('('" \I~phl('l\'-.' korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan n13't· . nu t.~IlIlU nblikcnali male kV:l. .· I O"(:1\'.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.t \('('('''. no voce. ih :O.judodari KvadradCl od smoksvs i 2-3 k:l~ikc hkcra od J\J.xll.:I\\..' oCi:.>titi od ko'.t/l'.~l"' dohije ~U'I '11"\1j) /.'..:r j/ ..I\"l(j tla 'e o~u..: "IJOJ.':o.Ci!\lll da ::.~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:.'(. 1)1\.a(l \ lSIIjl<:<" <t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.· i rcd.J.II'\. I~) ~ hllJl\c~ posnog 1t1.Hi~l' 111:.f) g JSO. lC. . u ". p..ul.:{cljkl ih .t. lottO j..' Or. .' p:lpil"l'I:lh' k(lrph . dud..'.. -klontu sa .I.lcnu hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali da sc ih II masa tic J"K):\t.((.u duh.(i dohn..!.l\ a Prt'kritl drugom Ina . ~Ia.l(Iu /.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1 sirup..1 d"'(i PO~lI(oj kns(:).lnc ...1l1 1111<:\ (.lit) g "UI (. "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~liti od pctcl. •.1 koru od "1n<)k..I/l:nIJ :-C:ll (1.:erOlll I O:o.l'Ci na luaJl' kvad('.I(f(" ~.1l1111 kuv..l: :o. "13 . .:'.('·.u pruhu.. dok Ut.'i t!nnc: OCi:'li.dr:3U(:(: eok ott limnua I (tuhn) umceau.:l1l· ol'ahc pa . ti od kO.\l· n('I~lul 0<.ra.IL:Uloi.u'..1."11110n:l\(.ui f')I)ll1hl('c....sL Pre SlUl:l'llja . "(lllItH'.

. SI:t\IU n. Koru f':lJ'\'itf ":1 d..nit" ell'" orslw.lJt.-· Pl'ohtldiri t j c O:Ht <-1(:0 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli 11:1eh'.. IXI podehn Sklouul ~ta"jti ('ks(r:d" beo. 6..tdili.:1.\\-111 narcndanu k:l:'I1..' 1. '·oll't'hn()· ~OO. l~n'l:_~al1 pa J)(. !lc: ('vkt)/:t(fc.t IXJ.1/.u/...(' p"ohl. J)a ill ..~moJmIlllI orsha ofalh.lc/l rcbru (o/... "c. dodan kl..) 1<:':"1I1JP z(:lj('n(: .' \. pr<...uk 0<. ) w/)f.(. .'.ul U vcverru "in.JJ kt·.'liu 03 <.1.I. .lSCI J'. .'k:-lr. pa . KnSIJ.....I:uko "-ad. In().rr kJ... (..II):.' ciobijc HU"t .~L"ika). clohijc (lnu roze boju pa l:lkodc..'uj.1. e/.o{l(.JhJ'till i samk-n.'rv(. co f.:u \'...uof.150 g J. u rolar i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla.('i PO!iUlflf SC(~(~!'()n).1n<: . .nlp Uod.Itlz~·nj. '('("'1': ...~U" '. Rad<..'~"f:t.-bno .I~<. l. Ovjn) J)..ldi P.' 'l:l\'11I n.. I()() ~ .rvnu (~Icnu+ <fa hudc d(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri na htgalloj "alri I I'>J . pa "'''n'ili 1)" '':ltru KU\:iCI..lh da bud.dc.:I "t:ck. ~HOft '(.._'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt: den...t'"a Oodall mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:.ik:..a ..:c·t·1'.· porpono Pnprema. pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <..l..tI~1 pre.j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<: j Rolet ad badcm« II Roiu: ad .. 'n1<-)k.lnd)(' l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I 0gr(-I"nc..1Pl :'I()k3 od Jll'fJIOr.." .rl.#:II.ila I r.11111 .' U(i'lill i "..' kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I vatr-c I)oda" k.t:ll '('C cr:.1 ""'(:cr Zlktl\ .tnd':-c I n""u dooro i%HI(.h:\t·llt' badf>I)'I(.t':'il\u mnrgarma.38 _ KvatiradCJ od ombe P()lrcbIlO.'lli .."_Iu p()fn\.i!'up kao J'.Rlcvorll pn .ir-.:liti knl:H'..' plo(nu I kU\"311 dok He: J)()('tUl' da 'C: 7gU'.('("'(. <fa :0. Ilr:1vtl:tti lvk v.1\a It-dnak:. 100 ~ kri . P:I . l'<.:tVItI cta :-'''-' pre Iftladi.l l'a~l<tn..f.:ko IIjc.ln dt·() ".r3kfOi od malin« Iln)(''.. t':J':J luck'.ts(:1J)jifi s:.4.i . Osraviu da se doh ro o. ':.I(i cia ..()/.: "'f"f 1..)cl (U)IIIII·.l "ulIl ~("\(·l.'l!>t. ohla<h'llog 'HUp.ohJ.if)..' J. vodc i :okUl"..''''lc..._~ gust srrup.n.U "'I)1t dod:ul Inalo \udc: gus..1(.' /_I 4tH na.g :h:('cra nahli H.)1:1 .1)(1' /.i(i na n:lv!:lzcflu r..k"'.nc:..':Urt k\I\.-.tlc /41 kU''3Il/t".'."1.lZ\'il.:rnih or._' uhlJ(h l d(u!o!i deo dod:lu p. I. <.1\ anjc.'lr.ul"ln" .uJ.'OI. '. USt:!\ it."'ic.')t!l\'ill LI lOj):lO ~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6.o k..rtl'flll(. PI'c.·o"l~tljh I ~o.UI cl..llul<:ti..1.. 11l'· .(.l/J:J..ui par k:t. par kani soka 00 pOIUol·.kf()I~llj i pJ'ohJ.t II -amlevene smokvc.11(1 l. i\·I1{'\'l*n.. Rolilt od badema I POtt"('})I)O .\'it.I\ 1(.11 "r.>~alf da se otupi pa U.lJ (.:INlka).lll.• ~(K) ~ h.1 linlun:\ i na un)(:f\~noj ." II. 2$(1 F .·S J./ :..\. koliku j(:' 1)()Ir. (Id hc. <I .ku\"l-tll gUSt . 50 J. kora (.: u.I}:(Hie .• "..'~alj.'.(' tHo' doinJ(.lI.'f'lrJ" Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:. p:1 g.. tJc·S.p Ku\':ui d:lIJt' dok . Na d.fahi sv . .' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc.>kol:u1u za ".1 dcfu.liIJ p.t"('1 pnp".1kt ()tI'Jl"/III(' HI. dcl:1 L jt~t.l'lI1H.lln:l>n()' '.lrill.MJ(~ Pnprc:nl:l."c<':foln U £)1':lhu.00 I! "'1\ 1/1 \.J.. oralio dco sa c(')kol:ldolll.:li <ll'O Il:t d:t. J rc:'i)r-J i-oS..'n\ pl)J).II .:h.lfl/('.ur..(. '. 'J'fnc.'l.L .pl . tu:kf)hko k3p..:nu kO!~11 uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol.fa~(: osu:-.1(:0 p~ %:t\'iti "ol:u.t .1. ~()() ~ -c C('I"J.:ooj ~l. od / 1.'..tI -<unl<:t.. . Ztlku~ui n:~ (oploj I'jll~li.'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl. Ostavh <. !"Halo \..lh (Iuk -c lit' dobIJc.i ..n!en'nf/l 1)..'$-:tti.t "fucl.:.

c.IJuc:i dok masa ne pocne cl.'T IN po/rem.200 Il 'I/UIJ: 8m. pa nal'(~nd:) 11(.sklOtlni s...: J! ~eck· 3!1ih 0(. muse oblikovan "'U\'O 1.t ioko/:Klto s t.'ncb1iti pOln(.11):1 oct ~"~uh pcrcliki..Uti i samleri..'sili ).u umcsiu.a r:'I(I1'1\ Il..\'t.h'ili da sc malo prohladi.oe.".a').'_ In'h.. <:(:i na tankc ol':lsilna .SITNI I'OSNI KOI:. i'50 l: h.2 l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ.1 I rn.':.1runl I ("'la.ill d..L. oaljc n)('~:l1i da .':.t .lrg_:)(II".lnlC.ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~ kuvanjc .~).(.'(. Itl da * prohJ:ldi i sregnc 'iet'.k.'. Salanlicu pr<..' ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.. pa rh Po. posuci [c malo mb-verum i 1\:1<1:. evkau..:<0<.I\'. snlamk-u.i vrurc i n~l.·5 ka~ik:t prohl:1<h·I)I).unleu.. orahc i Rolsu od badcm« J suvih smoksvs J'io.1 Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I.tI n.. '~I 1 {tu .. m..:tlulc.)HI(J \'(H/('..UI '...(.t.tlj da cc 0101)' 1>3skloniti ~I vatrc i d"llj(" 11\.•.·fflng -.:tcr.k. 1r... kao i orahe.t'.t/1.. .:. '4:Jk oel I f)OJ')()r.llt x.tIl/(·.t .tstopiLi cokclla(lu.· I)(ll')". t.".4..N.' ..'gnc./I 'UkAA:.(.'/(: fotn·bm>: 100 bolnhi.cC(. ....: _.~ Ullu':SilU u Scccrni sirup.:>uti ~i{no .l da'k\1 posu(i 11):\10 koko~" i prcko njcH!1 ".Jt). J 00 .t u'j rcbra Jade' z:t kuvanlc ~<"('ron)t i s..O"2 2~OJ: r.srup Snlok\ c OCI"UU grozdc malo na.t'nj<.ako(..~ ..! coso- I J. .(_.. (chr-."():'r. Zarim prtprcmljcne ~ln()I.. cokoladon'l OSI:l.:: j llviti .' 'Ie/c.'Hoi..lderll .J"eJj(.~lT. K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodail fuk()I...nU:~1 od 'tnok:I\'. . '.1ti i :-.lde /.in he.:ti l)Odati prah :O. l: ~el'pl('1 l1a I'\gano.::.I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~ sc:~cr"()}: "rup.':11 i '.thll vari gU:OOl'"'UI' l)OCI. 200 pr. 1( i Od dobijeue srncsc obtikovnu snlamlcu na podlozt od krbt~I.or.1 Pfipf<':ln:. da sc nla~:l ujt:t.C(\~'I' POIiI(:~:lli::. Preosra!u ~l. varn r..lInlt:(i $U\'O groy.Hi .'.'f:)..1\~.'\<I.':(.nalo Z~lISI1C:.1 kU\. ()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre II p()II'ch~:.:\ V:Un...l I'olat u.. l'romesau..l i . 1 kt·.ldu."C}('I'.. (:oko~ vanil malo vodc i sku- ::.t li(J C.m.-C::cru'j)lno\:!u Priprema- da SC' dohijc ". 3 /. rcndanu koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs: dobro \10'1.<.'li[i J':t\IC)I)ljt'no". Badcm dodari I..dc..n ~nog 1'211111.I :l!lJIIl konl od ratluka Pl'cko kore po.SkJ()flili .'. 'C) r)34u za rnt·:.1('.ic:J \':11)11 '''{.\'\Jn kuru..· ..'3..d.·~. dotlati kockicu . Raduk saJamJca i)/JtJ J: (U~(_·II.flat'· garin:l i UI<:~a(i..'"'I(..ilt It'.' prosuxi..' I'rclil.l<: nru .. rolat ovom g'..'I'Id:UI P. k.I • sirup.·. 'l/uh POlf'r'btlo 'imok.vlloblllllih 7.""'<.IIOJ..: '(" .ti i ruk3nl:t 350 g kokosa i unll.dj:ui u nju... Radina salemic« sa Sttlokvama P<xn:nno: iO') /: "'H..if\JJ)3 :-.(.!n:l(f.1 klll':III/('.'rchtIO' 39 I cavan rolar.n\':lf "("(.0.. 11:'1 "'11114..('k· Ut\)t''''11i :If)(~ Ponlc'.I hlljflog m. pa . . g l<e.. '\(. \1(UIl.:"'jl. _ od smokava SaJamlca ZSO I: W(c'r. Pr~Yllci prt:~() korl' od "l1n"a"a dl vodc.Q(A. '50 M.'"11 nl. Od dOilljtlH..llt I urmrm pa fa7.01'11.1 I.

1dent..1 d()d:lti ~ok()I.I:h'I(-(: opratt..."/:111... Skl(J1I III $. !.I..!flllt h·'"IJ:. (_). 1'uu-slt! kompakinu lH:I:-.'('k:ui p:I dod:nj .' "1 kl$lk(' I"IUII:" I! Jr... nuhu {':l~Otn Salamica od tokoJade vodc (kobko d....'('('t'r:" i 1'(.l.. ~.hl .u..I(/(· /.· .lruen.n.... I IUllun.~uld/.\I. .(ll.. SI("III.jt·cllllI. loa g J.. '.lt I.-er"•. Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom.a ~\'fh ~('l ".:tr.'.:rna' dU(lJ\' (lc.I kd'I.1 koru.·.! \'aln: i O~(j. p.lo.tl:unicu.. ..(:c(~(:~. I(JO If or:li1... na pudlozi posu..ll '(. Svc iZll'h. vc OIOpi. (I d:t ~c lnail) )lrohI<lth.1I1diti1lJl: kon: pOIl)o.uOh( I III\1Ul)r)\·1. ..1 ' ..'.'.· 'ILlz~ni:t :-t'( In:... .' JlII~·.(l. 1\:1(.'"..lkoJade-~:J ku. ~I)()J.I\I{..1.u.~/J..-ksaiu.I:-l [.l -c ul(..'all tI.1: J..'Ulill ua "..'II'.... O"'U~Ipit pn ..£.'bl'.'.(.·.'I la.tlanl-a ~U'I l-j c.. ~CCl:r' p"t. ()sI. mtcvcnc h:1<i"llh' i orahc. oblif.\'i.na'o Dodall olju'I{'l\l' Vf)('k- .J .... Z."dll. 1(11)!~b.0 naseci.:(/. 11)0I: tJlI..)udJli or-isilli f '~Jd pa na 111<:<..uc/r.... iii PC)_'t.' .)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~ ut..t ogl'c:GnU) I kuvau doli P()I{'('ht)p !.I/I...(I.100 R WI'()}~ru .100 g ')c:'( "1"'.:Jd:.1.\ In c-.h dun..."l\111d.. k..t gOIO\a sklomn tc 'l '1)(""' t.. 150 r.rana u kn't.. ixtuenn karanfilie i .111('1.'.\ .:pr.lu za kuvan]« I rum KadA J(' 111. Iscckane ba(!(. Jlur/v hlll('.40 -'D:::..ct~r()ln. kOjc i<.111 i I i:-.~ .1 .-:toj<'. iO. na tanke OSl3VltI ~nitic(: I)JiprCI)\.d kU\':Jfli<.'\I" S.) SaJamica od suvog voCa P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI ...::O:.~. (Id lrrnuna.:ilu c:l:~o(n skuvatl gU!\1 ~1I·l1p."'J..1 p. na .kJonili sa varre. -ttdanu (~ko1:I(..1(1(.::a:.Iu.c ."11(\' Pre Sc:c.lIIU) 1l'1.1"/.ISll obJiko\:ui u ..di od ruase ohhk(..c.)I'If)rt'IU1lc..Hi badcmima .01'0 :-:va H':~OOSI I$p..i $<.. IH.1 -.:ffi.(It.lk p<.Ili) <. l)udJli (t>kt)l..1. to.t '".".·H'. ~ 1(10 f'C.U\.I. 'I'r~h.ui .lI.l du "(: dohljc gU::.~t!lama V~H(·.·" l.ltJlil"'...! kU\'.. J JO ~ ar'Jhl PfHrrIJJJf): Potn'huo: ~I)() ~ 'N·. c'(... (inl.1.1 Pdpn.'." do\Oljllo gUSH)...i masa . JC' u salamicu i uvahan \.t..: pOII'chllO mnlo \'nlliti na I:~g::tnll "lUCU).<. lti... ·('1 oa Pnprcma....'-:u pos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·.I....tll..."i.'hli 'a . na ...!.Hltl l. it..1 I.l ('lItH:1 J.( I prc..c' I'1ItU..1 konc:t Priprcma: ukuvati orahe InHHlI'f U l-tU.. salanucu.Hh.1dc "0 zon g unn. \'On: I 1)~I. kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.('i..}Jl.'d.rlamu n~ d..t\'iti d. ""HI) .sl'«('1' .."0/.I'."(.. 15n g (1(". 15(J . laganu vatru Sf: Sslsmics:od bedeau POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b... 'W'}.~ 111:1$:1ir.llill("(' Salsunicu od dunja Saf] I: nc..lIj:ui u ohliku -nlnmc ()'t..uli.'<'(h'aih \'i.!". i kJ.11111\ ( ..·t.( 1.ltI .J (). do(jau \'0<1«: j 'nn. "C 01:\10 pn.1 (\(.'n badcm I or.! ~t..U. dol "t.1.lUi<' 1()() nc (lfll ..lu i Inc~a(i da sc oropi (:tko ..lIliri 1. r.1.·r I 0512\'HI da sc dohro O'\"'~(d\.1 i mlcvcnc . Dragunin« ..111.:thc 0(·..110 OOl.1 "'Jlol. i pn"UIOJ prah ..'.'0 '1111. 11 dubln SI.tHi i nnrcudau.c pn.!ri~ nllt'n'nilt It'\oik:t.jJ..' SI(UV.l ..t J.the: samlcri i porne-eut. ~U"V){ ~n)7(f:J /.'(til'> obarcm-.() C ((.t'.O j..Jtluk.(.JuzenJ. 1(:I<I:I:oic.}dClilill:-'..'.\'.I~lna pre !'>cl·(·n.J.·n1C: Dodnri .' .t In d.':1I1 d. 'nitiCl. PO:-OUIl kokcsovtm brasuom i d.'lflfi/i( "..J -ccer.: c\oJ./it ..:u"" (lOSni kola~.'br.

.:1 sa malo vod . :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok.(·(·I.a dodAh "()k 0<1 hrnuna.JIl(!/(.IOd.lI g "'/(.'noj l:kl'-.HjkfL'lku "ode I nll'Sati.Il:lllllJ PtJPI':I~(."..'.J J.5en1. OSI:l\ ill da .ur..-.. Posne bajudere I POlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il.:.'1. dud.ut" /...(:._)(f':'t~<.reni kolaCio """""-_ ) P(Jlr(-b.SI'rNI P()~I\J 1\(. '<ci ill k..u/J fN~th~..thu.tulJ (lr.l. run.•.I.111I Unll.Jsn ~ --c'C "'.1.I.. t)):l.lnil ~c:('<:ra i / ."0 Ie: potrcbno u drug! dco <..:':.1_.Ialno !ll\·~:tnjc duti...l.'{nt .. '>(IJ..11.\I'C"(\I.. dobro ..tno 111:\(0 sc pl'oh1adi masa mnsu i~""("I(( na d:l'ku J)O:-.'t.I~ni(: j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da kCUllPJ.I\.jt~(aJ1ji(j kore dt'bljinc pol.lIU(>Olll vadiri k\.)""."I() Pod<.ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii 3 dana cia .ui U:l 1:\£.'\.:11\0' vmn.1...ml: i '(.. 'iI} R c'"s.'(\'rrUH U\'I(I :'I. l pOSt'hnnnl ~u<1u'. sok i »arcndanu mlevcn! h:. prohkldl 1 LIZ :-.una t.(" '\1\'0 dee gtoid<:.t.uJil "'·C(·r.l Pnprcma: .1 onda sh..(.' 1\:II'C. jr)~1l}.1 u pr.c 1). J4iO I! '«'('r.'topljellu c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \'.' provu-.1 '. .'\'1).I)(' na dn. .:dt.12\·Uj jednu pr('ko dn.J/"...t .'"<'~T ~J prahu.i .UI nllc.ul r.IIlIUl1(. do< lru i mlcvc-ne orahe i jznle..: <10<1:111 Illlc\l:II(.(·ujc prah .U'II kJ"llJ)IIO reodauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.nlk ..lt.t malo \-0(1('napravhi J:tko J!. JilJ ..st:d :ic..t iz .U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' . _ Priprcma: I'll I.:..· Pl'ipn.J! ...cdnng ltrnu- na..tti k01"\1 od oraha flo(':'l\tlJU nOZ..r8(._'~a(i 0135. nac<...'. III.ill U. varrr ulopili {'okoladu. ru.ltlih kIH.J. Prcostnli .: oko ].'/U(· p.U oblikovan u uxanu k01't1 dchl..t: ~.-.l ~lI~t orahc.0(/ I f)fJIUo. Pripn..IJlaI)O.'11Urna -...IIJ. •..tl<. I 1.hhl.1 d(_Klau "'C('k.'kaniln ora.ld.l nckohko yjs:tnj. 100. IC-'l1lk -eckane- \..i(lC pot! sarulmeu-a )10/. ".I\'dli sa .r:(:c:(' prok\.u/t·\(..111 J()~ malo soka od pomorandze Od (M>.ci 1..u'i 1/ I n11\'\"111 -lark«.tea 1'fl. Svc f/'nl(...\·(.'lll:t I)OII":..)Ia!O vode..\'.11'()1ItC..Ul}t'.:1..ui jOO ~ ~t:tCr..!..U. l<'ld:1 .inc.('C(.1.:clc:hl.od porno(:lncl/..'j e:. dcla r.I:-uka Salamlca od orsb« P()ln'hnct l::td(' /. kollko d:~ U)!(.Ho~h~::Itjna plot."'(.'~ali.J' tl pr..~ kl'.. ()(1~I.·1t1 I ()s(a\ill da sc ctobro pnhU~1 \eel na uzane '.'30- gbcv dohhc (I()\'()'jl)o i '<:rJ..1 IlH. I k(~.In(..o.titi.· ..tr. 'Ir\lp '" z.lrlllc'(. jlu IXlln:h. " In.(' -c ukl':I:. "n.r.t ~"Jl)nlFf sa da IHc'aJII('i Kada 't' :lgu~Il(' M:ck..o kcrlcu od .:hli ga na <Iva <1(..t~iti Sa.. .'C(.l.(0' I J..:. 'lOO .t PO't:tlh' vntrc j d:lI.I tKJ I hmuns.)1/ .. r P((..IIl.tli "4.' ptt·It1.: ..ln dod.IIl \(.1I1.t:I'. I)OhIJI.kol.t'.tlo vodc. 100 g "r.:: 41('.I....'C.~:ui..lo \odc' '('C(" I(-iJr.: prohl:ldl i 111:=-10 ':'leg.pillo\._'r.'lill .!~().(' i l:tI"h'._'n<..'''n/l..l u!'of)ui()\.. ()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t ~ccJ 11:1~I1Hict. Kad sc dobtic helot rna . I(.·.~.I.I '11'11) C./...tu foool.~.it 0. 1)11':( skfClnitl.'I1C nr..lhu.'III.1:1p:t u j(~d.

.e hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n..c"la tOO g .1 l.IH: i ..t\ rn 1>010\ inu nla..tl)hn.1.th ..ll.in vodom \ (......:um pohHIIHHn ." petpunu Ill" :ritu .I{I (hla\-jti da pOlpunt) X" 'h')(llc: PosnJ krompiriei P.c:bOOIH suetu u~pino\ 'a ti P'\'()."C(:Cr.O'(H·tl)~hr.klunill ~d vatrc..!(I(J /1 cll.t\lCi bomb« .lIH:.(nJ..flu J.t.' I kc-c icu vam! 'l-\c..l_'\.th .t I'(.111(' 7.-kllrl c1ru).llllll Ih i "PL'Cj u OIJU ..I\'hi U iiC:l'p'(.10.x-..o\'u hr:. l:-op:l"r..l rent! duh(u 0P'''II' prohl"dhi..ccel' knjt -e hl.l p. m J!...u\ allja ..ldu.(":1 L:f'l)lt11)U'. p.lh..l Prtprcma: malo vodc PUIt)\'IIHI g\l!-l "nip 1)<)(.1\lai.·1')(' I/rol' II.·hla (·ttkul.. .l..:'..111 l '!>"10'''Uli :l.'(r(_..lvici cia .1 Priprcma: :'(..:!(h Cltt n1.'(Cf .L 1l.U5l.. -a ora ....'\(N.(.:1 It rucgn 3S0 Jt H'l.t"tlo b..." i~I".dt· za kU\.1Iend:IH.IU kao Zl :-o1:"!:lko 1:1.1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji.t..'CJ..1 u'pjrHl\ . <n malo "exit" 'cc"'r KU\'ati dnl n~.42 Posne bajadere n 1)...""\...klon.. ..11'01. \ Cl.t POlr('/"lO "I.'(_("l'.2 ('(·/./I. Laflin ...: . i/")("~lIi pa .."I1. l pU-.Cttl da -c Inal" uhl.lIh badeIn..(i "'J.\(11 1)t)lll)\(1 me .' \ .U l! .' ~.l .tUluk"('IU' ph'liEl sa d.k~iic "'(.t. p<.ni 1').ui dok 't.ICll'/II.. clod. ku.rtc 'lp..1~J (oJ.Hi par kapi liIHUIlO\'(lJ.• t 1./"'to!~ '1..1011v·\I: .."lj.1.\U or.tdcmum 1 I~UU «H. :-oklnnlll ".a. · od Clt.11\<l1/}(· .. n:b.'(\"1' "'I.t • (c..O.o/:u/{'" /.lr k.' c.1 .c..urc I pu. \ (cHh' I.I..f. H).'r.oka i/It1~"~1I1 I o .J • .Iudall pcnu I)\. ll:lfjO vodom <1:1 ngl'('I.1/...thl" i rsto- pljenu Cnknl.· pr.IHIC.1I1 !t•• preko mac-e od unh. <00 J: h.1 krtuupir.1:1(1 1'..ima Itl"lan.l p(t'n'(~llih50 . I I.I..11 /. vntrv.'../ 1(. u\':~IJ~ltj ih scckanlm gJ':\nl~) 1I knk(p..I14....I..'ra ~\t: dnhm u'mc". ! 1....I'.1111 i wccrm \I "nlp 1)0<.(JUO .

po i 41/"IIJ.1(1 oUlt'k.-Ccr.'b"o ponlc:c. ulj:l.. le\.l Po(n:hn()~ Ilripn'nl..k.or:.U .1 prnkll\.Iti si(oinl se(.llo {'itllt'I. prt. Plch prt'llI. dod-ali malo ~ct(.'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u za~r(:J:lnOJ rt. J 10 H p"ll..:" J("(ln.nl<.liu.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl.t\ budcm I "ani! seccr i tom SClh'SUUl llit(!<'\.1"111.~lt) ul/" <10<1:10 .lnl:t Tuizbt]« J t'om-bno'J" " ('('(' /"huJ.llu/(·u·nlh Iduik. Pnprcma. l)or(.(j . '50~ IIJ/en'n. ma-.lpr. •.Jr.:·11) ptch i p(.k.lnJ. IAhukc porl:d:ui u pleh i £){·tl dvadc .ui..1. Pripfcnl:1 "tbukc' oprah.n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u rcrni..NI· I'(I~I... ~---------------- POSNE VOCNE POSLASTICE Pecene jabuke 1 j:-ihuk<: Po{n'!>tIO' .h j:l/)uJ.aju. !'valHt mttlo U .:..om punill rabuk«.ld.I.:c-r:f. . d~1omcknu.o.h...t_· • .' nn POdf'lll)'I.. OSt. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:' ZI'('''' brcskvc... Tufallije II 'S \ I.'il"lll:lolll j ukrasiu kf'i... !..lbuk('.I·(!(·l·:~.uten'Olll (..rhe i h.(' dOl 11"..h c1rJIJ.... jc:nl. .\\.)ku\':t \oda sa 01310s<..'<:njh HI. Pecena bundcva Potrebno.OI)' ()d Bruun•• p.Ik minuta u \TUC:0J rcmi.I"lk..Ik'~c·"hJJiJUk.'6. skuvanirn ~(.II.u 'Crpu vodu.l' j:lhuk(' ()I'U··J.'C:l'!lc" pO ...1... (..._:.:!'>(~(·' n:a I)ol...t I izdubui ~1"("dil1u.Clati ulj¢m.' 11"J.l(/"_'.t. H s.t <xl ~i'. kOU1POt3 iii 11.~:.IIJ1/"("((·r . I' .111 mlcvene ornlu-.(:. P<'....ldc isec_i pn:rna zCIJi.l~lnla i torn iabukc (lo<. f)()~c. pl'iprenll ..erJ. . 8 /.1. Slaviri dl pt'(.. pleh.. I slu... j:'h~lkc.1}>I)ndc""....dt. 1I i'. U)/I/(' ul}:1 Priprcma: Opr:l(1 j. '''"".:nc J. POf'('d31l u cini]u za slulcoje pa oblll1u pO~l.iti da sc prohl.'IlII)) nr.II.. oljusfir.l$t sirup.. z.·I.lhu!.'rnitn slrupeun i zapeci 1.' j. J~J 8 N:(...l\ ln-num or! rnlcvcnih oraha I '("'<.anoj napuoitj Inn':\IIC: j.:J:uk:! soo J! ~·(.'rni Pc~<.. .l . I lnnun ·t·'.IO)('!">II.1(. In. ')(:1.bumlc\ u (.~CI'onlPOlll<.'.AS·I'II..'I'<:<lini prefiri Uljl'''1 (1."t til /. O(. .tgn:.11111 .r.a n)()/c: sc kOJ'iStilr hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu smcsom n.'uil'n ih iZ\':ldHi./.liJ...:~njkci tinH.j~II. occdln nel "ode i redau bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1 II plch.". \...!u U ktnOl ~1I sc kuvale vi~:lnj:l ~a Inl('\'(..1 J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl \.vnnilorn.·o<.("(.1\ ill gu~ci xtrup.uli (.'saninl :-.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«..1 '.:'cccr I 1l. !'n'ah ~-f'r_ '.I1. """(1 Prrprcma.lhllkt".li SO!.l iii kmupom.:ul [abuke Zaum ih pf(:lili ~(.t tc. Spusrari .( . oljusliri i <redIIlU jZdllhiti. p.)lk:.(..:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(.Oln. Pn:liti ih zatlm .(I'ltli od semcna i iscci na kom:l(l\'.':" Lao g I)l/('.. OljuSlici I ixdubin l' duhl.:\t'lll' or.. por(._'d~lIiih ~Hil'n P()n·u..1 .f.( ".'..... L'? d.l :-pu~tJt.U3...:oprun.~SNE VOI.i!!>lillI codeZarhn th vndiu. Peccne iabukc II f1utrc'fmu iI ".·r." Sf) ~ It'/("l-('ntb !('~n.'. h.il3 I)t.I~anj:l i~:oLuk._. iT.'c.l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.f.

.:..1/0VI).ri kostice .." 3 ''elik.c n.c. ·..lfllOCic.L"') U ~crpu .vadlli pa kada ~(~ prohlad» ~r~t\'fi..:.' malo popfs.Jlo ('lIl1C:C:I. oprau..1.1 Iofiju.hlke kOfl}:.unp.K IUUlut.tC·I.l}ol.1 hi ~\: lak~c.I.llup 'o..lk.-. kottko hurt kf"UU(. IZ\"·.".:tIlIUi<~' Pnprcm«. prelivom i" iru".dup n:t J..'t/o 111/:1.u(i 'cC('rolll I 101'1("..(.. .: \111 lh .uJ.: opr.l.lIJn~kt.tl:llin Opr:HI u hladnoJ vodi..' ~Ijh'l.li 11:1~p(Jrc{u <....sluzcoja. uar ..w'f).r.. po·...l 'C ohl:ldc.00 J. pa 5\':' k'1..1 kn'r. ()~I~l\ill d. posuu cuncrom.!(... rxnrcbi dofiti malo vodc.l11t hi1ifl(1f! -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if Pnprcrna. dodal! rum p3 ~lp:1(1 II "JIUI) l'piahnul hl.l.\t...t 1')(..01(1\'<: Il.$~ vrelo!n \'oidOtH.:lcIJki p. I kuv ..I\'l(i k.J$ .'!i('. ocisuu od pcic-ljki I k()~(ic:l. dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~..·r..ou skloutu sa tak muuua.Pecene krusk« /(ruske PotrelJrn). 11.":1.'dll~ n.rtinu .(' IU.:-/)tJU /t't·lth kru'... u'I..' i sluziri.' za . Folfju zat\'ori(i sa ~\tih '1I'.c:-o(" oraha PUI'C .I(.c..·~:tli ~pon:ra.I.lIl.lll.:! <II J.I1<lU »irup jOO ~~ O"I':IUlh. .(. :i. 111.lill.1. Pnprcma: onlcksaj'" ohl::uh(i Prepotovin :>I<I"ili SIIVC... 1'a sve procediu krox J.ut. 1l)II'IUt:l.1.. I1ckoflko 4(U..III!(:.~\'IJ'l(i po koju J('~lgra kasiku (..kl' o(j"ltll sud.).ItI<l IUtlrg:lnn:l. (llOl.. rc. d.II 1"J:.l)tia I m.'Inc.uli ih st:(\:I·otn. k. nOn1 "ocm!" Z3liln 'l.JPlo~ :.'OJ. prc!'(~(1po kru.iHi PI'~Cllt· porcdall nn tanjir. 300 I: "rut)tll/.1\l7I1i Pecene rre§llje P(uft'hun J k..hc 1:ILcx." N:'l:"cln (Ott \1." ..'1. oci'. We od Jagodasa rumom Potrc.~(l«_· IIi ((..1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It rel'o... Prrprcma duzllu I (·r...:l.0.:'~Uj Na S\':\ki dco kl'u:ik(. ." Ic. N:'I Inl'~lO k(l.1dni.. "n. 1'f.kc.· "1.. IIkra"lIi (t)knl.~(.' ~.'~nic. po-uu ud . "" ..1nc: mate pmpr.u J:.kari ul)'t'n\ I p<..l 11:1 1('(1 dJ 0'\'0111 1l1a_".'di(j skuvati da ()d vode.}: /(·I"'UII.lIl rnargarm....I.siranih 1=1p.'"utc' \'ode i ..h=>CI:IJ.()c4. "'TC..:.:-I(.lkol.:I\..ldnin\ 11"'\ ".:1 .' Z:uiln ill 1):1 Ill) :"0\ aku potovmu jt'Yf_!t':f oruhn o/.. 20() J: kri"'31 vodc.~'bl)(.'1t: n:l I:H1Jlr -:(.. t)(-l:-tj.c<:nih i PI'op:'l.lopitl na lagalloi \ au-i.iU:.)kcul Iuuuna.t H!1 lvtopiu u pola c1cCililra \.: "«. (:()knla<!tl t':I:-.'l~tI'iil'i("(.j.\1"'lI I/mc.r. ))Odali ~(.I(I'_'.'c('..:'all.ndanoiu litnulh)\'OOl koricom i smviu karnnfihr-. ..u'tO slto.1 opr.ui u 'C( ('. ulJU51ili.~rJII·l'.OI:ld(' "~IkonlaJ.·n<J.·nj(~.'dati . iY"iIO.uj.:u ..1"\.()t\) I .-0 1'13kri~kc: ZagrCJ3U ul.r. ..\) Pecene §Ijlve ('otrt!nno. .un:t.. Jl:.'OIH i pCt.'UH. fI.f 'j J rr-/)r-J /"""1'(' (~l.. ("'''..\tlpo dvc polovmc kruskc na /. (i od semena i J)c. u ph'h poprskan uljem ':'l.·diti ih od vodc pa rasporcdtr i n:l allUl1jl1i.lll:1 koc:r C)(/ J Iinllll).?cccr 11:ljpn: (l("(.:t.1.· odvojio od j\'t(.' /'t-l.. nbc: 51 ..1(.j ~I rcrni d.'»(. Po:o.'~ll.'.... .(uCI[....VIIH plitki.nf.(\.1{ Pte 'IOJI ..I.nl.'()(!. (. tn.Iu~(~nj..· .1./R.: 0<1I timu- ll:l Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g . I'orecl.... koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-.llo da sc /t")~ nc .1 /".UIiI \1o:i.Ii hll. prclili vtnom.ipali u proc('dl'n sol. posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC.'l'a S~I 2 dt'cjli(l':t \()(t. -"" 1._i I.. lInl(. U rvrm . sft1z. a\. sa ookoladllim P<)!r.

.r:II')(/.(_'Ul'Ii.1 p:1 II III ..tItIl.<::cc:r.."CCtlO "..nik..no.1:1\ itl da sc pl'ohla.c:huJna.l.('(!t'I...0. Pripre-ma 5 k. \':tnil ..·)...tlo ~·(ir:l • .i..J\:-. Icd eta sc z<:lc: :>(cgJ'C. i ohtadi.Hint pf'ohladi 1):1 ~1J). (. Skloniti ~a vntre.ele od msndurin« P(}lrc'hll() l50 ~ .. \II :01J..f..'\ n'3 k..10 \'.'.:0((' INNJWN'. ()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi Zele 0<1 krussk« !>()/f'(. ~(:Iji u:. J "u''Hggro.:.II)o IlH. no i fl-C"..' (J~(.1I1t!'.~I':1'()~I.l\lOpili liSIO\'\.h'ili cia se kalup po II) i (")~I:I"ltj II frizit.t pl sklonltl sa vatrc i 0:0...Hi -\cCt.:n hladmun vodom.i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo.i~. dodnu 1t11:<occ:crra In-<. g._r3 /.1 /"'1.ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i =.tHIIU. I /I.J. Sve zagrejnu do klju("UlJ.ui (\..r I kU\<1li II:! uhoj vnrn. doclari occdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt. m"ndanl1:! i 'uk i.I: ~:icr..' 1. "nc./(/.' za ~{.=t kalup ua k.i..k. <'-:1.1lIj(.'zclati- n:t KU\":l(h. 1.:cIi o~la\'ici da .u LI ':as<.-.(''''('...l.ikt> k".~j'("("~1 V pr.' kuvan dok ne om(:k~:lju.alh"lti ih . b/i .IIJfl/(.ro... se dobro ohhlch i :':(.t. d()('I.{oa:O::1 i :t.rc)'.. %. . dodati _Se(~('t· i nal. dok nc po{uc: dn \ n.....t proccdl- kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J).dllo.."anjc.. uCt'dill :111:111.'I:llina.!t."'\1 .' sJuzenj.t.\1:1'\.t. <Sodall hkcr ad 1')()1l1orand/.111~I~\'ili U $erpu i 0:'11111 vodom.1)'\.tll u ncku luarvku p()"uclu.tdol(.'dn.I.'lIi i sipan II kalup pr(·(ho·dno u\'l:lh....lrio3.lIKJ.! (..l msto wks P()I'I')t·.1 Prips-ema- od soka... nlt-l..' p.IOO (I nc olopi 1\1.:!HIII(.1ti u (zapn. ::>t.·''t'/u.Ii'1 Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a.:.1 1..II' ".\"\1/.::<" hc'Jog I H.6 li~ttH. $oQ('I('" (Xl J IitnUI). IHJI:z C ".".'n('l~ _ 45 We od suvih sJjiva pOfl1oraIH.lj:t(i ovedcnc kolu(O\·C' :l1I.1 u h .."ali pa dod:ul pn:thc:.h)~ili 1. tn.u .bu.JIJJn" .\.I.clconl.tiikt' tsccdcn M)k pomc .":'t!'>.i .tli -vuuanu korlcu limunn i lchnit).'f('ltI IIr IUIU. od l.'clill p.'I1'(/. 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu \'U('(U dn omckva I/.di.(" ~tcgn(.UUH docl.1 '411~'('I'IJ"~l:l...'.. (tlH(_'l. ~11)"'1. Prrprcmn. kntu fl SC:I\'ili I):..1'()SNH \'( )<-'."" ()u<i:lti i o(1ra. .tln l/nH:. totll't:n. Pn. 1ccnoS( PO{OOl ~ip3U u ccrpu. ()nd:. zo Pnprcrn:1 .' ."~ l'Ode. Zele od ananasa t l'o/('(>/)lUI. J g "OJ (''''oJ .t:il'nog 1:011110\('.I-!otopiti}.k<: ()Pf~1I1 u("lili I .llyt/c· .I<.C'(.. k:(O i fnalo sok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r. 'i . . I'. 2 p(JnJ(..1 vtnom. .. Ii rU. pO!:1 "oht -()() I: kru':'"k.:-u dobro umuriri.O.to\c 1'(. l' posudice /'. '-Iok dohijt'n kuvanjem proccdu I I II njcmu r..uko ~PU"lj'i u toplu vodu i z(:lc okl'('ulIli na I:Ul.(_' fN'IJHlr.Ut \'l>du..elalllL t\.. .1n".nc..1\ 0 gl'o~de.f . In.IJ'\'<: 0(')1.bu(J.tndzc.('IJ f)(/ muk» ~ul(lir3()(" /. Ukrasiri kandiranom k(U'OOl p(lIl'l()l'.1 vodom dopuni(j c!u zapremme od J lilro..g it:l:uilJ.'CC(... I).•'.

J kb'C:l Io-":loil x·6:r..llup z(..d.fI)(I:II 111.OI)(I {: "'I-~I'(/.11J/:l...' a sok OO\'Olili U poscbou tIOIIICI..1 J H). ~.t:t<:ronl u pr:lh~1 .i ia~od(' .. tI P'oI/tU.."(.kc' kC1nj<.J':f Priprcma luh('.rci..:I Il. .(.l/lll Pnprcma /.':1\'1" na umerenu vatru i kll\. I>onlornndi:u oprau. '\...'(iti I scccrom 1 etnvin \) fl'l/.tti \.'.Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli :.J priprcmljenlm I (Nlf)Jor..!i())1 j'(J!o(/.ik" POlrchr)l) .t)('f"I('C.H.Jnc Priprcmn.lti i olju.S ell ..una kt.01.C nane oprau. prclui "O~Olii od polnorandze I lZOl(.m.titi od kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.l\. Koru .UKI21.'J' -c 7.:..'(:ci ).()I..:.lIrl .: oci~ti(i.lc I hkcrom od Ir(.ccl.HIJC..1 01)r:11I1 C)(.(I:I.I/I. J. \1. lagod<.·lllljcllo V(l~(.":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l dn nc prov rl )(.ui lit .af".I'>JI.. P:l occclitl od v(.I.I.':1 Is(.clju).01'\1 lubcnice ocedrri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(....t\'hi III (CI\flll:C: u t. ()'.:ckane . Pn:liti solon1 od I)()lnor. <!c)(l.ldc.~. a \-(..i pola i I/dubiti..' pomor .hllab popn. Izduhlj<:nu 1-.tnil weer ('1I1h'l n.· "c'(c·r.~.. OSl..t.'!J1 od~II'aluu 'it.1111):1.".("{i p0/unral)dk.l. 1"'.l~illI ._110\'<.tnd.fiJolll i ohl:tdili U Il'Iild<...' iZln~'!'o:lIi.!. -J k.(iti pa isc~i 11:1 kockicc.tc((.-'tX/3../. I k.j "t'(/lI/t' \. OljU~lih... ):Igodc g. Uc:.~in.ati.llll.. Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I o~lrim !lozel)) i/dubit .'.1.l (lei if.I\ IIi U (h'oIIIJ~hU posudu.C'/i<'iI1l'... 1 k('\iCJ 1 SU/X'n. Sklollili 'i:1 \.:C' na J.cl:uin onda ncce srcgnu«.46 iele ad pomordIldie POlrC'"/)IlO' .. Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:.'(po .o(..I\'o prt'knu ti:. Iseckau na k()('k'fC.e'3111l "{.' pocrni .lllanasa iZllu(l':t popr!'ok.l lj!r'.n:t.lnd.·:"It'(.k od pol.~.itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko Celih Zll <ieko''''J..l.I\'gnc."I(I.'{1. S\'o ovakc pripn..'(: iscci nn (./. dok St: zchuin . :1 k. da nc n..:lji poprskari konJakuol Onlc(:J. posuu olju'.11:1 Voce 1I lubenici I Ittlx-1I1r .ui JiOlUIH')\"ln -okom.. J.on 1401(·-..:Ik·c:tk).. ppr:HI.'{(..llIfUU:.:f 0:1 I«I(. !inuul..1tlt:r da sc dobro ohl:l(h.U da ocl'{uJI oko ') ruin- uta.tnl'ic(' VO(em I "uilli. Pomot"Jnd"u I mandarm» hc.\ .'IIl'JU /3 I"<.'" Jon I! 11'("'n/3.nu. 'll'csnje opnlti .ljt:n()~ obllka i o c~(avili du ~c-·:-. "'rt'dinu an:.'__".. J jtl/>llk(·.<': l.).l..'1)\1 zanm ".lIoln:t nane l'.· lJ:lI)~lIlU o'ju~lIli I ..l-. n:III1I'I"..' pa Oc... in g J:If.1f1(I. ta.lit·(·/c'I.k. J 4.... pn.UIIJ:I U I. :l ~alinlih Vote u ananasu Pouvbno: I ".a xcl(' izv(nuti na I:U'. tl:<II(.ralno 01(':\.1 t!i 111.hl/.ln(ii'.:lllcnk~·) Jubukc (Ipr." sluzcnia izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu n iII Salata od Jagoda fOirebrtt).'. PJ'e .hl/t:nIC.' i o-:-ta\"ili <1:1~<: pl'ohbdi !'IiP:HI II 1".. 1(1 I ukrasiu cebm li.lc I 1I'lu' c: nane. J'o z.·nJ.U pn. 25U g bC'log !!f'.i. 5 kt. Il.L.. I P(J!l10!'. pohninc...J h.)O(I1. 1'.'lji ivi(.I.h-ojih (xt pctclj./sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI.t'n. -sc6 na pota.".anj:l.r.

sve l~ck3n ..u:ititi. (H"..J J t.~a(i pa napumu '.\:apraviti ~cct'ni sirup.adui ga pa njiluc: prtlili \()(. i seck- lallC... 150 Jl so« ott W g KrOIJJ $(-Cet:J. posun seckanim suuo Sarena zlmska sahta PtHrroIW: .I~titi i narcndatl...'dc kockicc. pa p()J)~k:ul luuunovun sokom. 50 g (Jr:. P()u'eiJlI(): .IIJ..J kUV:'/l/l:.oIJt! ixlog vi.Jflj.()J.In.c('.. \'l'('(. '\c dubro nhl.:1 1«()l"'l..l v.h~ Z J.'alua.iC.lbukr:.:(.·C.'1·(· "reUnj<' IOf} P. k.k./i.-"k.30<1 narandse.I.. 1 pcJf)Wr.)llhldn. (/1 J..(. Sluziti U ciniJIC.. P()llll'$illl . s('t.I. ."nll (·r/('r....k(. wttctru-. Doclnu 0pr:U)<:.pa pomesau sa J'riprcma: 11.\. 1kit.. O~I!'!o(jl(.·.l~killlla P(')I. ()(I tl'C'..Il:~ IH..'.koddC"I.:.IIIIl. j...iik(· 5ec:r:r.lfKl.·~kVl·(.lll pa l')rc.\"lO xuvo gro::i:dc-.~==~------------- POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE Pre slui. 2 .lrf)kill1 ca.(O Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti..'rorn sa malo ('hnc"'l~t j .J] .:. OC.'OCt.. p..'r da sc dobro obtad.u. PokJoplli i ~ra"(i u (rinder (I. Prctiu polo\.t\tili u (riiid. oJJI.J(/('ltI.1 j kn. Staviu na svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi.h.I.c: i iagc)(j(. 1()(1g ~U'T'I: g£02(I:I." n./ I ane oraluPOlll()'f(lnd'.i im keu-klce.c llte(/.fnt·'. izvaditi ~t)~lI(.h:J I J)iJ/rJotn/ld.J nUl/u IitllUtI:J Pripr\.("..tJKI::rn·flC'.tbuk:t..'I"lllliabukc.."ojke. kO/I).COOl I lag:3rtO i... opr:ni./ .'t' }. I nl.rU.. i. Pt)1HCSali brcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma.'v':.· ht:C:I (1 <'In.. Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul vodc.I..'/f· l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:. Salata od jabuka PlIlrc'l)llO. oljustiti i ntbtiu..\':'tdlll lin kC)SII(.t'. olillSlil1 takodc . I J.inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c. '''/('\'('1).~U.!I"tIY..J3godc oprati.'('C('!'.W:.l.... 100 J: or.} i ise('i na ZimsJd san Potrehfl() ~oog J. .'II1' dn'lrorn polovinom SOJ.l/o <.I.. nlJl/.c/J.n::.11 h.ui l'ol.'.l. i ~'(·ltt.:ilJl('tn. Pc. j:lbukc oprart.u i mandarine oJjU~[ill.l'IH dco ananasa..lnlc. na kocklce. j ocedm 0<1 OI'(.'h(: .kol":li:e. 1008 ook(J/Jc/(' Z.-CcrOlu. "u 8 kn"t.. f 20 g k()tlJ{)or:.I-<. I OCi'C. Oodau oprano j i:t. Pijsn« salata ~1'(.c.)Jju~lIti... posuri g.. J nl.l)O scckamm Or.'(.'ko"a.ii pomcsan l()O)! II rn c . tr<:. i~bul.'nlJ..t! I>fl.uti .1 ~\.. I)ftprsk.'c i ':.i.u knl':.a'")13 Punjene breskve Potn-bnc.iuhl. -«(.t: Pr('hll /.t .\. l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja c:t~t· vode kri~tal PI'OklJV~ti ~t'c(.uno na:-..lSuti ~H. SO J! ~Ul"QCJ...c.'t'OIHj Il:'llili vlnoru.ldi.'mlll 1 koruakcm.I. Celcr ol.Jk. proht . malo pl'obarili 1':' nnrendau.. j k. prshu. Sr.ui.ui 'tl.. sunc. pn h.cnj3 orastma.tlll od kOSlIC. kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc.J.' pl':lh ~(·C(.'"!1n:I'.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano iZJ)lCSUli i o~(a\'iu da .e dohro ohladi..ln'l:1: lit .. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmtjcnorn vocu.".

. Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i L:a. v..48 Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c.t.l"kc.1 v.c.~c:(:(·r:1 t.f)~j. i <if rnXr.::.t'III.· Voce u belom vinu 'if) Jr .' "....' nhl . 1/'_I)H.".'nabubrc.Stili od ko .t l..I!!aI1U. pre- polo.ij:l . IOtl!r .lti..'.lr. I OC.l(:-ISli[i. .hti i srpari u fllliji(·(.~· Of'l<)IH \'0001'11 dili u Ini'td(.la o(h«lj(. . .ttl p:lr" mmuta da !-e sok nlJln /.· ()\j.l(r(.. ud POUU"Jr. oClstili i siavili u clublju {·UlljU.. I ('.IOO fi IH:":(t:l.. dodan 11'1:110\'(""c.:l)PI':lIi."(hli Dod..l ._'~kn' POt))Ol'. n..I. kr('fnnm 111:tlinadc: plIn!li Uhladili luzlti Breskve u likcru P'Jil't. dodau prrprcmhcne hrc.. J SO}! 'IH II.: I)(up"no htadnn_ Suvc s!jivC u vinu Pt)1 rcbno. %.. I'.l\ 111 d.. -"'" J.:Il.. k.l -()II I! Ir(· .'n./'. jt:(lIniti P(Jlrt'})(J<': pckmc» .1 .I~I('.1:'\'1(1 c.: 1'/".r.l I.ui kolulO\\' hmuua i pomorandze....J.1 '-I..' dok 11(.lltl".rupf)Ih . tol Yo(h oko pola l\:H.llI: jzvadlll Ir " .U10 i/IHt". 1.. pr<.-" .k\'(.urc pa kad:l se prohladc dc)(l...lIj u mevavrru bclog vtnn i 2 k.Idlla kO~UC:1pa nas . .(~('.. I (II be/o].f..t(1 TIclnje u vinu I! ..:.uun . I (II iik~'..JIJj... \. \ tmnn I dobro ohlaPriprema: ~lI"C ~Ijj..(.tku kon.u.tlj. naliu hlai 0:..t" oJX"{ malo /~U"lC. dO!) R l'ii::tllJ:t.. i l)r('II" eokom od poJlU)l':lnd)c.... ill I In. 100 g 1).l('rI)(J{: \'Ultl nr.uun u In/ide:ru.okou I bclim vmom P" Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali..' /:\ .. ldl • pr\'u na .!fJO Sljive u rumu Potn.I(rC."UII SC.lu. Priprcmn voc<.·rplI.. " kJ"lkt' {)I.....I.'r.tI)(/J.1 P()(t .nlf.. hrv .t:tl'r.n brcskve ocedenc 00 1 .H.l U(J I.ok .t'{('rOlll i pruku\.l '0-(. PI"Uhtl(. 03 polllkI1'j!O"t.okorn od pnJl1cu·andic.'IJ".ul(t(:( lnnuns..1..I..':..:'jk:t hiljll(J1! '1)'U). kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t'.'tl"".'CC.t}:t)(/u .1(/t'(It" Pripn'.Jj .'.:lk~l. ..l.('uj.~('r.... PRo sJu.. pnx.mm I dodau man uskruo.IOI'HI :.~.~ni i C~(.. J ~'r'('I'.I))('/...kill.c.rna: ~Ijht' opr. /t('h: })'Y..)d j tbnuU:I. crc.. .' i "U\~(I J<.(' Prtprcma. pa nlUUU da <. pn.obnoi ICn)jll.-(:-..it..1 Pnprcma.."..nl~rn. soo ~ I.if \ (H/".1 'ikIUIIIII trc--.viti Ib U "(..1 po"chnOllt !-lldll . .I..lgrcjatj !ta pa dodari kocke "t't'cr:t N. (1)(' umkc) L' (ig:U)J ')1:1\'ilj m~IJ. ~'/J\'I.((ld POItU)fll(ul.·bllo.II(':1 "'ili.lda proku'\'.itl hkerom Sklonin .('ci n:t pola da hi sc i/\..f.·fOJ\l. I'('. kun..lr. posliri .uiln lh ~U\all IJ .~\J'I\" I).ltl na (ihoj \'~lIl'i.t~.f.hn. ...IU(.i.tg.lIUV(O.kvc {)11\1~li(i. .II'iI1. L J.Jjri \'Hl('Hll. prcliu luuunovim .us v..lka oko 45 nunura. '!lJO~: .3 . "Iuzi S.c.. vatri karamebzovari :"onl':'"..(:. t.j..l.' pre.nrc <llleu.

prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma Ostavnl II r.-c.~(·C{·I'.."((·r. nekoltko mimna. I·e"".t· HI' pcnasro urnuccnu rna-u dodan mtcve-ue omhc I katu 'I. ia~(ldC' ope"U i O<i..·cinijit\' i uhladili.... dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro i:tIl1(.~.:uupanjac.Hi dok gn.'l~('~I:l\ 111 a pn:ku nlih ohl:ui(:n<.PI' sravtt! cI:l provn.:~fIO:l.dno lneC">:ljuci trlll.~ti pa prchu .l\jlnjc prah ~(.!~o ~ 1. k.·antl .." 11)t..:IJ"(I. l·n\e .I().. . malo pl'ohL. pn rh .10.da ..'li..v'li da . :] Aa~.-.Ui hliHl.III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc sku'<U)C I"kt" one A.ud.A:!!:!S'!CI'I~C:!.lp<i.:t ne polx·Jj i I'I'I~. do(l:i!i sok od limuna i IllUltti (nH.ider <.. Bola od jaCocia P('fn'iJH"· ~(I(t I! '."0.(1 U (1I1IJIce .IIo-Of '.'\-c/ult t)r.. 0\"0 PI(~C.id". ve. f'ripn:nul: U '(. dobro seckamru oravtma... k"gika I.:t. sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu kafu. t"~J J..1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciili ih \-OCI0I11 dJ. dok lll:l.l Priprema- rabukc op.ntu u f....ok 0(/ f../(.. 1'.l..I'<1 (( pr. pa !)\. a...n.. ~()O)!. na uckollko :o.. dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.·C K.1(1 U (inIJ'C'(' friLidcr dol '(.·roll1 rnun.tl\':IIJI! erne k..'\·l(i da se ohl:u..'r H••lui vodom i skuvari 49 Krem od orsh« 1 Potrebno.POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I..~ "'Audt' oprau o('j'liti.. 1.1gano'/IHt'".. I If) .u. 80 g Sc.mil POlJ'l'bIlO • .~ .c dohru 'Ic.ni sa slu/"." . rum.'1I1t Juhuk.\.t.fXII.. iz..1Jbo\.'uti u po-udu u kojoj sc c.-ekan(· h.ui i dodall \·. vatrc.' Prirr(~rll. Sl'('c.r..n\e~li. Tada ivvaditt... .1.(' cinijicc O~t...' ~ltll.:IIi.d.'IHIO.. IIJU J: ~(>(('r:l.:~(. I.lr..u i:a .(.t i nliks. 'i[.t\i(i u fri. j naseckan.l ~.l .liti.n./IIJ.(e n:1I''1( . st'(t'r.0.:r· }(-d. _ koguce pa 1I !'I\ aku :.. \'inom i d~jnonl L. d(lhru ohb. I. Clgh.(. oCl:iti· ocJ ko~.I'P" ~a pola lilr(' vodc sipati .)uu ... cna~nn dobl'o I.~orrll"" 2 ka.1:1101} mcsanic. l .I u I'f'Jhu.oc:l.nc 19t.' ui' . Sipau u l'krasiu 150 _g I "'HUll..c-(:(... Pred kraj (I dodali dodau . Jagode u vinu ~til ('mog 'ulot. ... th ~C(<"(o!'n.. Priprt-ma.ak: od J /lItHUJ.I"nt~. 1 ()hlacJlll l kockc lede t.ok od lin".0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill.. -. Izmc. c.1krcn) sipali U slakl<:nc.l"<'t:'rK.('t:kan<: pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui.~:.· jag-ode. l()f) 8 IJ.rk(: /..slraniti in) ~(clikC'.{ri/.1:1(.C()Ul !>\' c.IJI\.. J(}().I.t.I" .1..t Pnprc.S3Ii.'r.'nl.dl 1~Ia\.q.I...ui olju-i. Skloniu sa.$t_'«rJ. 5f) ~ pi.'..u umesro kosncc stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u ph':"1 C:ini.'i[i u pre sluienja.t.·..~lk(' j.tlc.e.lCCn krCIU '1».'t'r.·occdili :o.ISO /: FtJ4(Jci. Krcm 1:•• 11111 "1'01.."xl.·got:' Krem od orsh« II />()(r'(..cuj<.l" a peed sJu:i. :..u dobro izrnjbcvatl postcpcno do.·iiid('./o.. J I ~·ln)p"'1/(:. Ii dok !\I! Hc..lfr: Pnprcma.'ltJ~nO. 'llaf)t:u. nt· budc g(llO\. lflO 8 bl/JItU1l .l11 .10 f! ~..-'/llU • poklopljenc: ku\'au do~ Il'" onlc:k. 'So I! grl/.O~...j(J i). Dodan J~lgocl<: i muuu uukscrom .\Clitl.'W' od~~ od jabuka Kretn POI{'(.~~ohladi Krem od Jagoda j griz« 1'<)(n:iJno: .-Ccra.~(:a.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol.ll..n:lil.4 dl d}JIIJ.h pa u nj~'~~'IJ):U.kt> ~jrup gll'-t k.Jh~. tagano ukuvau I KUV.u ~OIO\·C. ..a(':t It'ctlll('.~aiu.\li 'c. d.. I.

(' dodau prtprcmtjcucm \0(1.ulc.()J.)\\·"ui ~ (11"0(/('. ~/J()g j..:1(([1 J gro}. Z(J()f! Opr:111 i n.Iu:i.HI II~Ik(~kl(.ladolcd I .d.1 "r~/ltu.). jt) ..l.. 50 j:..'r.. Priprcma "-I'\I .It:dc(( rl'(] pOI\O\O ()pCI I 0.l'e:{"i pa i .lJ.. J ~() ~ ~I'(. (....1111p.iC).ru'/.... a .nitn I 'H\'(IJ.(I(:('.!.ui'lOln.1\ III .. Oljll'lIli.aOIII _'IUIIUIl..tt:lln ..1 >..cI('111 u vcnuuru :-.'Jj .J (_.l no ol'r:.klomu ' a no n:''-. \uta.nl u prahu H..' "\(.l. .. nd"loji '. k.!! ~lJ\'o)f~ LI I .... . '('\t'.so Voena selsts sa vcnnutom listovc.t I "'U\.I .l<:' <fa -e poc: .I krup- dodan .l(h.:.'i('Il~()nl .I/o.." m~1I0 od k<l'ltC' p.!.. b./) "('n.!l' bUrllhotll' takode krup- mjc n.:II)j..j/"(_·!i}:- 0(/ hH'''.I Pnprcma.j'.lnll ullU':'lIti P. n.."I "rup rta bg.t u rriYidt. 0051... '(..c.'.c:dnn i druJ..: 'tt'~~nc. uupc pa kada -c prohtadi "... I.l "J.' mato prohl:tdi pa prcd Pi iptt'IHlj\'l\n voo...·nl (th.'/I.).l:~'" 11'\.\\HI \ inu.l.rhubrl lorn \'~. Sareno VO~Cu ielatinu !'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.)0 1I('/"r/l".(..ip ..O}1.jk.-. I'rl'tiu vinom i promc-nu. bl't!".HI. ()\ F.~n)(· POI\H''':I(1 Vocna salata sa beJim vinom P(Jtn.:t..nOI01."I.1.:..porl" 0"0 I " Illinut..jc: i zrna gtoZda I'<>lrt'bno: ~O()J: I.(1(". IXtJ .staviri red \ U(3 . cll".l.fl.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(.lu\.' 0'.. ~rl)...un p:1 nallil vermn- $lL"'l!nc: Ond.'C: P.. /.· prctiu .)1" \:\((l...(·~·l\t' hH"k. nnJ!'l' t <JodiUI h".'(_('..'. <-:ci n~\ l:-lllkt: I)ll.111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl.Ui.1 PriptC:fn:l :o..ire: ..'1.-dun1 dok ~t' '...'I>oorn 171l\e:'lli .I"uu 1 I/\adiu k(l. g 3.l).H"J.t:l\11I (1..I...! ~n'/(' j.1 .\l' tnl i.. tlA . 0(1 Ili.'I rumu tJ Mcntol sladoled ronvtvno..kah ""....1 tHC'tlt(JIIIJ"l.11I1l.kc 1 j:..<. l'ono\-o !'ol...."nlll od IIIUUII.lun \klnllilt \)"'(d'-Iti 'a d3 pol \.t pnl\ n .\ Iii t1:l: I.huf. d.UI U ceuuc ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-. .'r da 'c. od 'In {.-. .! /f('l(' J.1:1~I.1 Priprema.1.t 1~1(I/d:t.eI:ulI'Oln.lbuke..'('(' Pnpr-. . > 1.LUlli n:t tf. {IIJI..&. JOO j: ".ldnh:da vadiu ka. va \oO'HI).I: tn. O(..r ""'t'k.~\' matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{: ohludin.lot prchu kuvanim ~.t.·ronl i ovtavm d.1I'l·(1 n.. erc~l.lnc:.' .1 "-ex 11.:-. /l'h: /)orlliJolI.l.(1 ko~K.('.t IlC.1 U ""'Int'ukc j ca.. 100 1: "u'"OI: ftfO/tJ.lnUJ \-_un K.nu.· Po'uli ~cCt.J.>uo .. »ok ()(/ llunult.uvhn ~1'o).. ok od JUHun. \'O(t' npr.:.....1 '1.rnu '.('..i·.ui hLc../.HU/l. dotf:.ltl...1(..:(.l. pa "'13\lli <...'II):'..lbuk.'1. "\_' /l'I.. () .'lill I I'-<'~I n.HII~ Heup' •• Iii \ u<l1(i r.c oIIU::'llli.. p:l kadn sc .l...:!>k"l: opr.lIUPOJU/(_'d IX'J~ '111.S:1 ~Cl~c~rt)Jn '.('/.UI Un. .n\iul. n.n1("/I\.l Illalo (Ki~tO..111). limunov 1')l0111'· . .lc)llllj ".g \ I'"" (I'!/!itlg.. puno :')(<':1-:')<.!. 1(10 JI.(". I k\'''.1U pa .('r. oi'i':. Ku~lc "t.. ':oJ.).U4 U J.: rro"lju\:..'J.un..r('i. ') ell h..l (./~f .(1 'l--C:t'n.. ecrpu :-1:.'r 1 .. JH'l·thIU'I- (ld"'l:ljalh.(.or.'(. 1 1)(..<\\itl U 1'._I~.. l -.....lku !"c.f. po' t.-[.Jagadc.t'l"i.t h"/og .'/.:r I /\·I.L 5u\'0 gro:idc oprnn..-vtm h-po sregnc llkl':I-till . ('..l \.i Il.1 .

nlp."'".3 ('Ulrc'l>l1o Jfl() koru od jcctllo~ I sok od 1 llmuna Kuvan ol.ui d:iil1.".. .(· '1"(·.. 21. .: i U..11.t.I\':111 l:lft:lnO. prclili "UL.f'()SN I! \'()(~NE 1)( LimWI )':. .:.C:(-("I' 2 til Jagoda N/f.l1 I Sta\'jli u (ri~id(.c.-r prclill vodom i kuvati da I)U'(..ul~lc:"lad()lt"c...l"U. Priprcma: lul)(l'nlcu l IUtl OC"I..' Pnprcma.-' _ slado/ed \c"C'er.-"!:n~C~T.dl \ rno tnkaxk<-101)1'0r:t)hl. Ihl·:jajuci.I. 0111.()(.1Sl<lvi[( 1I (I'i~.K:tda fH)hc'lI.hIZCII...\1 .. iOI) ~ Priprcma: .agoda <lOd.1I1 t Sipali 1)). J.. '......tHl1 ad hmuna 1):1 dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0....l.t~ II! case i zan)(""/.600 )l/.f ..) .'.\ :lditi l.UII 'cccrOIlI prclili rumom i tagnno 1:1 nu. ohlark-n j .HI u (:iniji(...l' i prelru hbdnitn br-lim vlnom.'l.'..'11 :OC:Ccrni <irtrp Ljcdn:h in 111. 6 1:.'kc luhelll(. ukr~I'lll kolulO\lIna i h"lI(-irna In("\I\' Iimuna !'olf'elnuJ: uko SOl)J: dl rum3 0<""«. masi od .t opct \ .'11> Kada budc dovoline g:U"III'IC ...oIuux'.lditi.<: u ~aroke C~I~t" stavili b. dOhlJt· J. da 't· prohlacli.: 51 Hlsdni desert 0(/ Pouvbno.' 'C 11:-1(~Ij nlC"al1 nacin dobin .llUli ..rH.......\1111 U (!'iI'.." <11\'O(Jc'.O(I! IUIJutlJ .!\I\t .ltlpak ponovlri \ :lZdU:i:I" Lubenice sa belim vinom ~ (kklJr.~iP.II'Ci)d3n:t J..Ci od koSCI(':t .ldorHti :-a ~p()rc:la i osraviu (1:1 <c ohl..o ..<1<'. .1'i14 (/1'1.:d .!! .:..ur /"'1(".hh J.1 '\('L(_' IJJnc.:rda 'It' dobro oht..:IJ~'~. Rtcei o:a koeku:c PO.UV.N!('r.1. »ratuo nlC:'-Ajuci.. p. l'o:. voac.'1.1 prcliti \0c10Tll pa kuvati da S(. :1 dl tonika..o/. HHlik ...• ."1(>'JU. . p.- luht·nlO:. Skioruu l O.lllt)du..-.i.it'll!) od fUHUna..tldolt:d Pre .1lunUII2 7.(}J.1Aode oprau i OCi~llh.(>nc..lt) J. II pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju.Iuzcn.tvHi I>Orl1('i. 1 (11be". mtnuut. "(·l . J('I' 6.. (x/ J InHUIi. Dodau narendanu :'ill \':UI'I. ~.. PUI:l... P"c. I/\'"diu i promcsnri.1.iau cinijlC(' Iii ~a<i.-.

a gotovu dohro occdul vodc Z:I"'('hnv obartti opran i o~ii:ccll plI'ina".t 2"') ~ plrlnc· .urnju ~(lr'! . odsrox.·c·. \0(..ldnunl \UC. kojoJ odmah In'b-:I (llklilUll ~r.u l)(lflH.nu PU(OIIl plill poor-karl uticm. da kupu:> pOIUn)~"II.· -r.IJ(· pl~/ill. obarltl I)il'inat..lIlilll 1U"t'1l1:l "" .11<1~oli. potom ga l:tkodc.)..-Sin uljem l)o(1(.ll'ic'(· (lOt.u.ITlt'.tdc'clak nunuta Pouun 0<1 ~\·."~(..1 P"-/('·IIII" Slane posne plte kora od 101'1.II(.I11('ln PJ (lud.uptl~.(... nta sa kupusom j pirincem kor . .vijltcli i . l'tH.~l1i '\1I..e In vrcrnc i.n.a.. p. P()S<:hlh)..nu I"'~ .ufkc r.ui ulicm U zilgt't'.l~r"_'j.... pa nj<:g:1 J)()hih. I kg . cckari kiloJ. 1'.:ini J11t:ha..lAl.tku n.nrc (po . pcci j Pic:! od koprivu i()(J J! /)r....jl'\'(.. l J:f. poulicno] vodi.:cliui 1I pudfrl:li::)l) S.I:C\III jufJ.lItl._." .JazC'I\U I o..t.to pnl''''''· kupu-om \l. uvitl kao :-. I propr/'iti notmalo ulia Dodntl pOloln (J{'(.' rrcba zarim pl"().t. not(i"tinl .hll. II :-1..)lnttun kUH r~I/\.'IIU I uhtHhtl.r. I 'olt po ukusu...~ i hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::.'nu koru i~eti pi(u prema \J .I<uu IX)(. bihc-r '0 .:\I\'('(OIH I PI(:I \ «dom 0'(..'k.':\:\1I '..I:I\. S\..1 I'ed~ti '" nku kuru 1'.. pn. kipu(oj.-<:ft):\.110 na\.jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik...·(..IIlO' rc.(.1\1- Z..~lnA/'<l1i d\'.tH... ulle. dodau tJri('lrl'lna k.:.11.\ 0« ocedc-mru t ".:lIl.· I )odatf 11'\.• J)()I/'('1>Il(J~ kl)PlllL-. plc. 'uno 1I:1'c.~I nl('~('lIjt. popr '~:I(I prckrir: iiston..u.\I)l~'IIl.I' III 1.nk t)~I:-..leftl) Ii ih da .:ha.}: JuJ.~!..L\. ka::'iku tllj.<".l\:1 koru.o(·k4 icc.\vll(.1.ou! n.ldc..:u. da ....'U\k minura 0:'1.·hli 2·.'ul.08 kUplI .'i:)\'ili hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/.'llii t'lllC·-.:.ljll 1".l\'1I1 odmori d\ .uum f)lc. 110..(-..'U. octsuu i obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o.1 I ~ jufkica.HI -li'(J}: IIr.'-.'4 1.".I\. na t. utt...1\ HI d~l kOI':) olnt."lulnJ:I('un.~Hi S.1.i n..52 POSNE PITE posolit]..· .111..c'1I0 (("In S\~'-..I .'ch. hr~\~nt" III0" . I rx.anoj rcrni ple-h.:r:un kupu ..a i hl.. 11.Iu IIH J)O<hn:\/an pk-h mazau zagrcj.. 1)0d:ui malo ul.'<:OO I'ripn.Ikn 't_' 1'(:'11IU':' ' " t. .Ir>I'.:rn:t: It.'~':1 SIIIIIIIIOpili .'I.. gornia !\.L..~.: j pee! u z:tJ.!kl· .(..: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::. Pn):>'II'('IH: uljr-m p:l prt"ko {·c lc p(lvl'iilni..lc ul/{' \4") \l1)\"H pI'Ctn...<lu koprtvu oprau.C: J~' lul.111lrn koprtvama.l I O . pa j d:l.h. pa nndcv i:t. go(n"l..~ pjrill{::I. I ()'t.· "on .l."lku ul.~'hll ga l.tdc\: Korc Pl)I()I)) l.'U l")fJ ~ 11)/.:t\'Ut! ..'d"1l J..U nadcv (.11l(lj.II'Ilill in) kraievc kOlt' rrcba IIlih U~I:l\ III R:.

tg...ut po d\c korc: lakodc IlOpr~kanc UljC01.3 n'x. '70U j!.lo 1).~ui file}1!}I '\(.aziluk oprari. ~(I.I-3){.. i ()eisti.c:m I pei-I U .:$.""111 u. t: I')ouljen pleh !'ol:lv. u poscbnom sudu prodlnsrau. ul:a til po\'rcnlCllO Hl4.ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::ui na 200 ~[{'P~'IU I PHU pcci uko 40 nlinu. ..: I'('('{I1. .dlukoll'l rOI'oOIIII. ponovln dok lin:. l'o$0lil1 pobihcriu.u i ~:ul1l(. pr<:kl'itj i'i./r·.lnkU. ')lI>cr. od pc:(uraka Odozgo pitH pr(. J 11."0. tunlo I)osiljk..11 :.lnOIkipucoj \'odi Potom lot..Ood:ui /.siku ulja. If. 1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i preIH. ~o Pnprcma.i. l.l~rejanoj III 200 stcpcm.'Ohladi(i pa O{i~Hti od kozc j kl)sli. c)('I!>tlliI ocl:-('(\.i..t\.c'I:....kau ki'clnln vodom i prekrm crstom kuh1r\.:! i'irinac ocisilli upr:tu i ohnl'ili u . pobibcriu I~fn("s~ui.0-0 .ok lie u\..clinnu pleha."da v: odvaia od ruku. i..·r.itl)OIl:'t". popl'sk.. z\'fasu po~uli 1.td(-(· vrnog hd <n. l'()tlfl....:1i dco is(.Iagoni n. PII\! odozgo pr('u1:t/.u. Odv.}U \IJ.h It~lll Pita sa samplnjonima osttc« I 511 sampinjOnimll l'o(t'(.lO' II POlrt:bIU>..ljali nad(.. uhc.. Pecenu piru popr.00 ~ rU·..IIIJ.l ('I(·l'(.·c dinslali JUS d(. .L G<.1 malo ulla I mtake vode..cci na kockc i prehr! Ulc..·inonl .l oharili II Sl:'llloj \'odi.-.I.~. Sloi.)lOnl salvetom I ():o. OS(:lvJ(i <. t/.. pa ponlcsa(i sa rra.pr/ili na malo ul.t. kOf":1 uljc: po PO(fc/)j.l('IIl()ln ( . J..h:ld('S('I:lk nunurn.IOII1 kuhinj~"onl krpoln j oSI.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj.-cin:t Ii".f • .rdev PosluI)a!. red. U\· iii !'I\'l:z) I ". L 81.l\'iu da sc f)I'ohladl.flu:'.'h.:t {.I'kom krpom O~t.u. Svaku poprskan '.t:(i p:I uoda[i \J Juk. I uk Ol'I.llo ulja...t . Pita od pecuraka. (\1:l.. tun"".du drug-u koru lIa kOju o.lti i pirj3nill )O~ S min .1. Hcd:au If podmazan 1. Opraci i .tll /(01'. Na (. 2 ):1.1\ ('('I If)}.uau l)f) u-i kore.kn.·hllu: I k).f%i1l1J. a nadl:. 500 f...3SI) g . J k/: (hltt!:t.alifl1 preLIe.din~I:l1i na ulju..koh.-~clak 11111.! luk._. ulia i Soljic<.lr:lI)h'Il)./ub. .)jk.lt'h I {lCCi u rcmi zagrcJ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau uljcm i vodorn.. H/OII.. S:1lllpinjonc ocislili.:.().\It·.:llnlc\l·lIlI nbu.. uljc..!k( .za 1))("'.1.fn luk... oprari .'nlolz..)~lti UljCfll.(.~cJ'picc. ..~lJnfJi..ll01l:I.lflJ(. 1"):1i%. Xakou loga 1<::'<10 1':1i'. biiwr.oljicl!' (oploJ.H()\·U Impr.lhudcllllako.clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro...ti 11:1 111<lsini . preIll:U.uicc.<l (II 00 I"ibe 1 Pflpr(. 1I1je !)() ]>t)tr"t'/>i PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P.f<> iano] rcrru." ••..laU 1...Ij n.. pOI)oviti P(I:-.' urol:ui.1.t (.dln"'ca(i na malo ulja S~unpiflil)n(' o~I:'llll.::':ItHJ. Plch 1)()(hn.lH1C. -.":Hf. ka..il"lp. k.rua' cfI\i IlIk f)(i$l. iseci 1):.J. J)osllJh kors. pa pfc~n" b.: ". Kurt.UII.c...iIJ.. SIIIlO n:1sc:ckati pa prodinSI:ui na In.\c dok nc P()('11t. nllaL.. 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc. rnlakhn Ulj("IH II .l.:1l1 uljcm pa ". kora i nadcva.tl kon!.0.1 )\-ak--u dtugu sla\.0 g I>irini .' Pcci U rcrni /. '. IllU zvlcni dco.u{(: 1':' dodali 1I dln~l.Ti pa df)(l:tu It.l pn·/.: ksscfe '00. da se odruorc.(. I:o..52 Pita od praziJukR I Potn.l\'i(i da sc ohladi pre (iIU:}CllJ:I Pita I kJ.t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcritl.il LI~cl'pi(. ll)il10 ~:I<'.1t1\11i dl -e prlJhl.klalt.. t)():..iti i ~i{llo nascci (>:1 ~:t j7..i.:1ll 'Hlakonl \0001'1). po~olili~ pobjbcl"ili i i. .".· Sipati 2 dl Ul.lIll'~'):fc:ia'icl.'ck:ui i pl"C...~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj. oprau.. p. n:IJI>rl' proscja« hr:l~II:1 dod"u pa kilogram malo !)uh I k. k..l PeClJlk{:"opr.hti i pomcsan sa l)rjA'niln 1)r.\k i!:\ prcmazrvanlcm uhcm i Odl''Il.'. Bt... ' tee . "1:t\'I.l.'('J:l111111 UliCH1.: pl'32i/u.n I'oJO/'llIcelu pitu.tt.VU('! ua Ci:'>lOIl1 srolnjaku KI'a.-. . Svf: d()k nc pO~lal)(~ I'ol.... J)il''I'':IU )0' dok -.udJul{ ur-isli('j. 2. hi/J('r J'ulrchIlO: <1fOO J: (. PCiPI'l'l1l:\' pr.

IJU.II101 I't:frli.1 pa vraun u rernu da 'c dopc.t/(· '(_lII.t:-tn kote: ptCnla7. "ll"UI..( cnc po uku-u..:l1. i (>1'(. korom 1> .. Slatke posne pite ch<.CC:f(_)fll.all ih IIIJt:ln i osmvru da sc odnlilr.'kore prcmaznti vrclim prosuvc natin' ulicm.. 'i00..! .t n. ':lIno ."nu I"'il ".'( 1)"t?I~' Pnpn:III.(n'hllo' iutJ J: bcu .u1I1 '(.1...(.. u podmazan plt.1:Uf1(). tt:-nl.trl01 n.n.t kore Ut'ul:lIi..:../..f.. u podruazan pk-h ..0 J! plt:zh...':'ct-crofll u pr.t It i c)(1 I ()('('dhi l'/c:o koru.rsfku ulja.11 pol )4: 'I.t' . '.1-.O:J.l'.'/ t (((..:Ol'(. prt'/k' n..l!t- ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni na uku 200 'c<.or(."llt.'!! '(II til.('.(olnj::Jl.'kc:.tlKU kosu.Il:1 III n.1 {)\.111.:. \.'nixad pua 1)()'.iti P. l \111 l'ol:H j ..j(' ko~ti<:j' I -~ Pita sa vtSnjama II .1 "("('('r.1/. I)cccnu posun '(..n.1t l...}dli d't' jull(t'. 1'.I\.tkn tlr.:u)..tl nucin nadcvati i (_). J..::. Poff'(-b.l u/j~' -'Jl) g l~"'ni..Ulni !t.: ufjcm I ktsclom vodom p:l prcko ni(' :'>I:\\.. °(1 l)ilU \I /.-)..1'UJI.\1. poprskrui j<.n"(o'lj "'l't:ff.II() /.''-'' \.h 1'10 u('ulili i ~ drugom \.:. '.t.kau ulicffi.In kl-:lll'\t: J u"l::t.:llun.:II. I f.'toIH z...:.'(~('rC)n" I)I'IPI'{'I)I. 1)(U't'<I:1 II npl am-.t. lOI) 'Icpt'ni (.(1 (h:l(It..I'('ot Pr-rprt"tn./)("")1" J. . "1)0 150.i .!f'NJ J! I..II 1. J . (01.u~l. rrO'~'J:lll 1)r..' u:l(. 1'0'1111 ih S('_.1"'...'I~(I' P()'t.1.{no l'I'ln'cjatl.l l kC'J<. p.(.naln \hl~C moraiu d:t ~t...lon1 o:q":H'ici \I pf<:krltl da f1()p(~kau hladno(1l ~1"'lt)ln ~t: ()hl:uJi.'C1 n.:ln pLch Na taj n~l{:in na f..'(\'1"«)111 I i:.ui uljcm j dn .cr(·T.lnil scccra p~l pOp"".' j! f!t'..t.UI f).cei na I shl~1(1.t ~It.lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.~:tk I.rmc'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I u..c/(. tll.' n.(lIn I pr(".11 :I)~I) I dn n~t.'t'c..·popro./.UII)\'U ptru pUp"k.I.):1.'1.t~tl.' 1110gU ponovo prcmcxiti.ljki II'I.\iti (.1(111111"..1 "")"1:1(11. PC{1 U rC'rru /~'Jt"".' . )1H'Il\a/.gl't'FU).I' Pita $:1 kuplnama P<un:hJlCi. 1 tlll.I/\'l._.t~l.I:I.th .ni k()l:.t bc.. '(.'(. Pl}!IoUU 'l""'''0111 <.ldiU I ~ tirugof'll lunUl\..1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(.\tll lutU' z."c:~'rorn pon\c::i-:tnin\ . tHI("."3 .rcom \ .:. Ocl uI1H. (..4.:n\.ld:tll k.dodan malo ul. otk- inuu uu kr.t\ II.l.." ~UJ'(' ".k·(:i pro .. OlkllHlli .lhclonl K. pOi na CCf\TIU -.1\11..l\'111 'C: kv!'(' flit.:nhn llliolll..lgrclallo.( t O\l..iti d.l)!rt:J.. pl'l'ln:tz. pro'u"c l.\.ttlvi{i U po<l11l:L4I. pJ'.UJrerru.'onl \'.rhu I .ucvc (ko....'p(.' kliPUIl' zlom p-.' . Pita sa vtSnjama I ruku.· hl'.U J'("UU ~t't'\'(.(. ~ta\'i(l i In.1\ U I)0l\'cl...}o P~'::. .. P(·«..:ltcinll o~ra\ili nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku "... ~(J() p. :'00 Jl btu ..:. ()nd:t \'«.ih opranc i tX'L."..i '{'(:"n" J dl (.t.h 1 hl.1 n. p..Jit -ccr-r. :\. ..' J\lI"1\I..'t: prohladi.lchll Jt' 1 posuu drugom kl.t cuhnuraju." pleh 1 pc"" \1 /.11I Pi'" "'Yi!ej3lTla \1. t / flVn1tlC .tpr:.Jl~):\UII.1~1l0. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111) i'. U/.lda . p:t P:) .------ Domaci yo.' Ci~\Onl .! (. ()ci5.(a\·lIi u podnl.thu pJ'.. pOfcd~\u n.~lo""ui Priprcma.\'1.enog testa 1'I:lj)r.'~:lIli.h.k:tl.tdnorn \"Q(IOtl1 L'.'nl.11.III:1 I/\..·la.'(-('r..11111 '('It" 'i'H)!! lode II)() ))l·l«.~lI))(:shi Lt:'H).(OrntH u pr.c 1')01:1 .l :./". ..)..t tanlil'.I.t..1 opr:n i (I('I.1 k(ll\l.'v. <J(.' '1.uu i pr<.\dl. Xa o"U drugu pon:d:lli Irt""Jt'.lz.OI'3.t\i{.· i posuri pr.ninl k('H.l)'\ Ili }.:t malo M.... .n..l U\'.1(-1 korc.lli vodom i prckrifl i"ulIu .. l'hu .. Pica sa tre~nj:unll }")(I ci>1}(J.I)..0'..~HI uIJ<.".I.l(:C ...c. ul..'u</:r.J..: 1)<11'11.~l\'itj phu \I .'. PCCt:nu pUll "o<.':.'/I(lIll."l~K..

rkiiit'lih j. odmon- -staviri ()dn).hne) n. J{J() g POI£('bOO.l"U p()pl'~k..1 za. -00 g c..'~rc.'~ili i u-tactu da sc ndmorc %:) :-.·..juJili iz rermj 1)~I.l '.do /:rl/. ul)(· I\:O(U.:1 Sto7c.l ..:.-"1.O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt".' rolne PHe: j)()I'('d...l Pita sa jsbuksms..((.I naimanje hlu dvanacsr lor.oln. I.bul. () flrohladiti p. u..thu po Potrmll()' Sf){) Jl .1(:('c korc./1 S.illl"..k· .t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun po{hn:t.(lc:. I~c.t ()d~{oji dvndesera]."{5 1I~L.011 ju(ku razvIrl oldagi.lti uljem.j( .ul Ih uljcnl.. I)()'UU Ih ~('«:-ronl. "IJc:..:('t'l' POlrc-/>l1f) pn):~t'J.:ui'll "Ihu"'c i \I:o. "H ih I'Ich n. griz:onl i 'c..l-tc I Pill' prcmazan ufjcm I pC(' U 7. ~ (he korc..!\.r ~.c:.'. :o.ni. (-11'".'lnu tt:rnu d-a ~e pe("'!:'. Svaku IIIJ:\.kn n:dom.. /)Illl. ('i:-'I stof nluk jill ()(klllliti dn .d 'I~ld..1 malo !'loll.ll. j S(U'tJg g(n}<I. poc"l<:liti Wi na... 1'..i..vl..'... "tt((.. tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka..tupiti .:(. 111.. kojl "lOgu 1 ~c prc..'I'Il<.'ln(.~ 1I1.\\ili u pod.J ()(. O(.1hul.I1l ".... ncl.tCi ulJ<"I"'U. -00 g \J"'~lIf/d.·Ct.ICI II..'dali (cl\(i. P".l(jlllaz:lIi.. ulJcm.(~Jjh /:t/)us. pnu.'/0 gn/. \ I::'nj(' opraH i oil-. pa f'npn:nl:l' dod. 111.h. I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri korc.k:u.1 '. $Ia\ iii dnlJ:u 1.JJ...·..11)1/ '("('t:. Priprerua.... msto "0/1.'(i d\e kun.\llku u kOf(.. Ina/.linl It\. I<.j. Pita n-cba da hlld(' '...'. "l' nn kOt'Il:ldl. Kon: pro~lI~hi. prcruazari topltm Ulj{:ll) I ostavln <I.'~.ult. u njcga !. ()dt)/. .. "n . "('(1'1'.'l ii'. uIJ(_'/H) J>(.:J.'(. tll.~(' 1'I'('ko srola "~lz\'lIci kon:. malo ..ir. I kf.. IX.{:I\'. 1)1)110\'0 1'11:110 ulja.. I I ~ 11I'_'-..I.Jj If).ui \'O((UIH I prckriu krporu do!. Kada puce-uc.o{v koru.lk pouQ\'iti dok IIlla knr.SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'..I'I""U V(H(UIII 'l...k.(_"('k2Ilfh or.lh d:l pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l...o::111 pl('!h .Hh.11:-'11naciJ'l :-ta\iti \J PO!'.l /.I/o.'. Nnkon tog vrerucna f:lzvll~j 1\01'(.t. od ko'lil"a I Pl~tctjki~ LZc.sijt: I posuti ill :. j:lbukc: n."':III. I(}Ol: . podclici na 6 iufki.I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli prah "." uIJ(o.'i:c:nu pr...'<.' 1':I/.'(k'lnIJTI ()~ilna: p...t.:tn.'('cnc I):' njcgovu \'c.j'.I(i nn rcli(':inll I:Hljtra.· ..tnil(")ln.1 por(.( I kt".' ulj('IU Prc.t od ruku.1" -:cll" 1 1. Pon.. p()pr:>k~lIj ill uljcm j peel ~I 1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni duk uc P(H'UIHl'.'('i Peccnu cistom PI'OhJ.."lll "c.S\· I PO!'ll' pOIl(Jvnog OUn):lf:H)J:t.'\ I lJ.·{t'r. PJ'\'u kuru j)ol..ui.1 ponll~'.II.' u(h..·l.:da(i 'l.... I.nl.. orabc i 1)(' cedu! .·nu pilll poprsk:ui UIJ{'11l j '\(aVilj u /.n... rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom IHa«:J'iJ~da.1''''1.. Pica sa jabukama I1 I kg l>rol"f.c.l i j. 1_'5 (/1 vIp...·h..tJ.l\:l.f (inlC10ln. jull.~ijc oprau..'ko kor.' f Pita ss jabuknm« i visnjem« 1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl'.JJI Pripn:.tvl"Hi sovog ~IU/d.·t:t.O. .1!(I\'J..tvili <.''i('L:lKnunutn.bt2.ul mlnkorn ..tIlC \I pleh.J.occ: i po. CinlCIQrn i gruoln.. Zatlm pitu po~ull pl\th i. . oP("'Cr:I..on' I.-. krajc\'('. mmura.\'(..I<!t.Hn·hi Pril>r('I1I:1 k'I.a kesrcom "~11l11~t'C.. "I\.:llnir'b:lllifll ''.0(11. )ahukl! up"..:$tO. ZOO~ omha.:1. zanm n:ln:nd. 1')('pr..k. dodau malo I dobro '"nl~i{i resro Lmcscno.. (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: koje odmah tJ'('l>:1 pl'c.ne kisclc jabuke. OCiSlitI oct kO:."I·lil.eCCl'oln ..'d.II1Hll . nl'l'l popr .ufi SCCeI'OIH. Pfeh pc.lli kilogr:uu beasea.lh:r..lda :oU :0.UH(.\.I1>'-lkc:....ItIl:lz...o.L'C'('r.ul(" iii . I)J P<"lup. cccer.I'lil\ IJt:ll.I'.'1(.Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o..'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(.I.~"O pro--e.'. U fJr.I/)uk.tti uljC:1Ha na trecu .l1i jc. 55 Pita sa hjSijama 800 g ()«(. kg f)aJa..<:'C(:f()!~L 11(. p()5..UII i narcnrtau.Hi prah <.t JC: fs~-ci oa ko<..1. (Jo(:-Il'otiti i flare.I n..·liclllU.C u·..c'rllih 1.ccc.. /.U10J rcrm popl!'>k. i("<'t'.

lOll g hot<k'U.J. I'UI\(I\U u1.OI11\OdOi"ll .(~".h) t Il\t_'.~ pnhu Bundcv-.n/.lh"'IFII 11~utro~j.?iV ~ '. Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc.OI(l\U f)Op~k:ui mlakeeu '''cl<tul11.\'aku popfskaLi ulj('nl .:r. tl:tI~(lnl . :.tcpcru. 'oCt I J'" (>'.'(.1 .: /.. dok 1I't'h.lgrl'janoj na oko 200.l IIIIC'\('"j/1 or:lh. Dodati ~i. koru.-c"('c'''. I'CC-.'ld(l d(ldali I lulO1I..)1.ccr. J'J e pt'cell]:..lo 1.t.1 ~kh_Ul111 ~..! hUHd.l!a Slo>-.c..'".na J: "rlt.'I.oo.l. u uej'llli i nan'(H1:UI. Pita sa medom PQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN"""..'N)}: lor.'I ". t "CU'" . Sc .1 '<'...'"(1. uljern ill poprskar].:.. /.t kc:-i(':r pnet('l)i i oprati u .k:1I1 t )r:'''lIn:. (.(a\..0" fll(U.I\'lti .10111.56 i ~ ()~I:IJiJn Ill.... Svc uio~l:lti jo~ Ininut..: bundevu oljuAli{i i nnrcndati pa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja. i cimei om..1'111 ...HnCS:llhl1l S:I vnuuom.1.1 I'cltllor. "1"iI. J'olndJuP.."." lit rendanu bundcvu.1111 ~C'·1..Ui Il<}ch..\ t-.tavui <I. sv nku tlllC' Iltlt'\'("uitn PnprCln:.II)(tJ.~I{I .'.t f:. i"\:Cc:Il:U i ptnhl. [sli'H pO.~ 111.:Oll pilt! prohl:ldili..~.. huo(}t.\ Rcd:tll jtJ doJ.:Mutlor. dru~u IU In.I·I.\1v:l.z\. . Na radnu plocu '1.1 ull<:' -ccer H u plt'h 1)(lpr!'ok."lj. U rcrni aagrej:lnoj na lUU .:n. pol IX<I II !'crnl l. plnfll~..11 prvu koru..l oko 200 :. Pita sa bundevom If ccccr. dok Il~ I)UI'u.1\0.t1ol.<.'. IH.()(.. "It't'I.:f'f'llj{. '"Cx!:l~ pa g..7/O Pnprcma- hr""llo k...lOr.'c. .111 ~('c·c'r.('f· ..... -()a J. _·"ok oJ /(.cl» ..-'(.k.l JlIlkl.220 :O[(. POSI.k:u I \II.IU JC.l /H:lh ".ln()j n.'(/:.C:CCfO'H p(.(('.IHI'~() Slozcnu piru .11 11\' I1lru~.t...uh..c. '''. U . pcni. o-. o .UI J)llpr .kao ul.J / •• 111ft" .. p... poprskrui I pc('..:u)/I ".'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i i C~(\ nOln J..o~ tHulln.l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli buudcvom.\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl pa jc po .!rc.I 1I\'Hi u rolnt I .....lof'll..\" "'i~'p..:~O...1 .'1u'nl..1 (nlll .adt·nu !'o~·(t>rUIIl U pn /t_'IJI 1)()'o.tktt \l1J:\.lIl...'(>0001 i peci U laJ.' ':"t'I)l1.IIIH'~_. 21)() of! .'I)(:fli. Kora hudc.':t' ohl..c:~R'a \'3rtil. PH!..O....·I'Il' z. (h'C: OdlHOfl p..\:'n1 I rnl.r.lIlIll -raviu 1)t)I)"k.~I IIlr:' ..I'11l I Inl...tI~()111 \'0. prcko Pita sa bundevom I J'rtprcma: Prrprcma hUl'ld(.(..._llnc~ill Ic:-. Z 1(.. rcn- p()p.-C.iSt.) .. 1\'" j:"C'l'.UI uljcm i pc c". puu pc-ci u rc:rni na lOO -tcpcm. (..1. . :1\ :<ol' cI:1 takodc /.. J /.. '"Jln . 1C""".1h 'C:<-t'rnnl Pfil/H4 (.tpl'.1<11. :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<....'('('r..' Ii i ~c(cl·onl.t" nJ.I \'atrc L' {CPS!' r('<'I~lipo Iri kol'<: . ~I c<:{\'S'(\1 pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn..f)0 J.l u/j:t "'IIe'lId.• 1 I'):l (I'''''(lI '1.(]() }l ~('( t'I. 0.Uc.lJu(. ilX) g ~c..tur"Olll n.'r.ua Parrc'hnn' ()('L~n'ne CnlJ(.. .! sve rolnv J)Op".ku\ ~ui U '-..'rl.lozcnu posuu POfn-hllo.1(1111urohui i rcckui u podmazan plch bli I)( .(up:\k pOllo\'icl S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I.' uljcm.UII pr.1 /)11" t'bl 1'('<':111 dvc kore.'."'t!(l pCJdc:ll11 n. 'I""t'nu pinJ 1}()lu.l~.lItlc:( Ovako .C)Hlfn. POPl'Sklii trl. l·c~cl'u pilu poprskati kisclom vodom I (I .uci . hUI)c!('\:l .1i). {II/(' ._'(.l'Ii11'1 pirlnccrn.t"'''t u poulicn plch.'(·t·r.tnd/t' 1 Portrhnf): o.. cinwn "".uh prO'f". ~k:lti IIl.(.: piu.1f1 \11..~t'(:..i(l d. /..1.l.:_l'.a i 11:1 krnju naI'Cn(hll'lt j:1huI<c.I "un('.ln(/xt'. u "'.ll\onl . 'tl:lvlli nach-v redom I 1. l /~II UIJ("lll " kore.l Pnpr. uljl!IU Pits sa ptrincem I.'rn:l: ~(JlI J: J>lrln:u~ oCl'uli jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI narcudanu "01 i. Korc "..1 . Jc. pnp".: '-c.lui "\~l'l om u prahu.":lIt·d.. rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI. rrndaru "tllufc'\c'.'.·. poul. HxU. Svc pun:d:ICI 1I plcb.L Wj..' plru 1. J..2 kg (1..

l~lU lIcillll' • ~:. ulte. 1. HOl) R od pn)~t.h'ojili jufke.telll !'Icc~rom.~n()PI'ol'lcjali.'/lth or.iti h.>u. kore poprskan zagrejanlrn ufjcru.tr:.1 Ii im k~tlce.111 .l/) ~(!(_C·I'.()O.'th !'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga ~i.-Ci u ):~'J:rcjanoj rt.. jt' gUSl sirupoll'l dok kOlIJ Y. .ul uhcru :1 na U-(.:t/111 .t: bra.1~111 uvn! kore u rolnu. ZOO g "'i~.'111'0& l'I'ipl'en).!....k.)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau.tej da SJjiv(' omcksaju..u._'ccr i sok od \t.()rovu piru pl"ellll ~iruponl kOJI 1<. ctod:lti nlalo ulja i In"'lo suH.rlo prc!Lk ()(.c..~tiri S{f'aOC. I<oji.(.5 (1/ «fFI.. 'l. pl'. nrj!o ki)("it: '0<1(" ~-a-r.!.. Iuilli kada M.. posur! sa dvc kasik('scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc.(.~ prah po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" U p0(. pitt: j)rcliti Suv..I".lIul ~C'(l('r...lo\lili I l.. Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill' :a.:.~Hnn I I.!:---- 57 dve rankc korc.e('.a pica I POlrehllO: 1 kg J: or3ha...e(_~r.r:s.'r pjrll.alli1l1 . svaku podmazarl uljcm i poprskarl krsclom \'OOOln. dorlari lHHUn(\V :'Iok vaotl . posuu mlcventm orasima i k(:cruol pa urolari. .tdi.'.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr. \ . Svaki kOlll:tcJ pcccne \l"eHlu ~CCCl'lllln Ina.'.-. IIJ3/0 .1 I'e.:zlolll pa groldc.agrc· :n:p:-.)I'. uljl."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl.:st(). Rcchui t r-i korc.'tI:l.J . I. osrathn ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'iln koranllt i ~Ij iV:llna."0/1.. J50 U HI!t·\ (..'lc'r.:dc)hijc:' s(. :'\:. jc 1I ~.:rnl . .jll 1'1:111\:-':'..{/jiva.0. ptl j:1I)()j na 200 .!nll. pa 1)llakOlll VOdOI'M z:1nlcsili l<.. po".\'iti Ih da sc prosuse.\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:) (.slozili II dub1jl sud..t. i ostaviti da ods(oj~ 15·20 olinlila.'I/OJJ!r-. rita sa svezim §ljivamn /'Olt.I.lgrczl1('_ Oodali $<. t'riprema. kcsics vuntt j{'(cnt. 1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1 Pc(:-c.kon log vrc· . 100 r. poreclau ~ljl\. Ot\jSti(i od kostic-a.:ni ()k~')pol:.:111 vreiin) ulj<.'O~I:IO od kuvanja .'o8l:r'f). r:ls(anji(i ih oklus.)rj'~'1 od 1 lirnun:J.ui f'<lto.crol"d.c. -~I g 5Ullh 250 g lu/el"enih Qr. kf." malo prohladl I Dul pica I'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J.'. pC)!Oouti rnteventm bademoru i !}//I\'::J.llt):f {('"cera. suvc ~111\'c (IOhrO oprari.."ccrol't) poolc.lnl medom prcliu kOIIl ••de pilt: i . razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P.J!n .: 11<.A\ IH sa sve (../\". H..110Jna 200 srep(. Rofnu 'I:lVlli u podmnzan plch. j()() . (." (IInCI. p()p.nu pitu i p.~r. tr Serpu SC~l\i'i "ICd..':'n.SlxrKE f'OS~" PilE =.'oi. 5' aku popr. S:1(:-1.g .:tn i I )~('I u I\.II' 1I(OI3n~1 pnu i pcci lJ eenu zagl'('.1I1a j I:1g:if)O sirup kuvati s):ttko..rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l ~l-:-cer.!.lh:J.lgrciaooj I'el'ni G010\'U 'C(Cm1l1 . Tcslu podcliti 11:1ju£kc..:O'1.l "•• VII". k(. 2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J.1 ./)t)o: .)tt'p<.."\'c.-.. ~1()~<"llu Pl{lI nO~l'n\ n:l k001:'lde.'n'l Nadcvcuu kuru \.!niJ pol:1 IhlH.Ioj 'iccC"luh uhc.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1 PtHrcbno: 500 g kor. posuu ih sCCt.'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH iljiva. dck nc porumeru.j pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc komade ko]c rrcba . pa ih l'e(1 n. dobue "'anl le-tova Pop~k...I.:.ct(·r pa masu lagano pfuku.C.~"'CO ke"il'.. 100 # .-d. olN(l('/1/h ." dol "'C le(in korc.1/.\ 1t'(IC<: Czc(i PI'If)I'<:U'I:t '\-dKU .d".n \ rUC. Plch podrnazau ulJen1.' \.(")t'.'..·('"\I i cervnu POI"Cd.oli.jal\og brasna..'r:t.u:/t \ . kojtma treba OtklllUU ml('\'c t o"I3. !">4.. dok oe P(}t\l' nlcnl.. !.1:1 sc edmore p.. nr.na bude okrcnl1l3 I)a ~orc.tu.1.uli IlIh.-skal i ulj<.o/a J...ltl vrchm S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent I JX.4:cc:ro.~irokc niH) 5·6 (:In. Kada Pica sa sul'im sIjivama pro!'ou". :-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(. '''tlll 1 "CJljicr Ulp.jon. ulju . scccll:a . osraviri <. :. {1I. SOOIf kn\lId .

UlIll OI}l:1 fcd.cee.l.·('\1 OPC. k. dexl.t"_'r:l:pola ktlograma 'l'{t'r:1 P''•.'dull'.' .t 1l)(!(/.:\J fl'fni zagrcFino.1 uadcv 0<1 navedcnih snsroiaka.i.)...-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc.(. Dok S("pua occe..~'r..na lihoj \':HI'i.-111) 113CI('\-a (.1.UI kolurovc Hmuua. K~lda :. L (/1 50 g 'ode. Potrc·hno.'h fHtjpl'C': putlJ.111 korama.ift uljcm.t kr:J.:ati uljenl an:·) pnsle.lnun uhcru ..I.h):t.-:ri kolurova limunn 1.1.'nl Prckriti jc ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI.·ucil'n :-.rrup."(.e i od n. Z:l1iOl piru ISPC:C..toj.-1(.t'(~t'r... l\t·~t·J.Ul zagrejauPitu uvpcccnu "4.J. cuvog grozda I .ni Za vrcmc dok se baklava pc...'. r)()pr~ka(i ih malo duze ud.('/'.'. J(.<: Pr"'l.1 .1 i'''.h rulevetnh (_Jr. nn .2(10~u.I loa. . J 2.J\l!t· kOf(-' Pluh n. -"') .ItJ/" UIJC~1I1 J)():-'1.. ftJ i ':lku r.''':1 1(10J.. 'i <II kuj'. narcrtdarum i or{ P. lut'd. poprskane SUv:l pit« 11 ~("(.'ian('l ul]c. ~1l'1I/)' .nl(..\2I\'lll da piL1.'nll'siti i osrav ill <1..:o/uIO.'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc.l.rup kno I.I\'\1 (ada bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1).00 [: .t trccu "'or" "':1\'" It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.58 rncna fai'.h·(htju .l: (J/U.1I)~ih j)rI.(\Ic: /..e.--A.lIul '(.J ":Ul-O...I 6 kastkn vodc.1\. 1)(..: <13 hI ..'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i.J.upon./. rondane korlee IUl1una mnlo cuncra.'(J)'ko 1. I .c\'c: kojc u·cb. vodv.'_'_ . .·lui '.·. a nn trc.o.:liti PCCCl1tl ~njll s(. '0": Prtprc-maporcdau pl(.'.101. Iillu. poprskar! un uljc:m. 1 cr.'.1IO.\'ju prchv od ~CC"'d.iLI pa 'i-~ kora S\O:l":l St' poprska ioplim \'.'«'n-U jc trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07.tvIF'/a~f(..k.loi't·n\1 . a osuccnc kore ~l'(1 prcma \'clicini pl(~h:l Sio/II.'\'(. Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l .(/0 j: 1.ce.ul J 'S kora. Knrla ~t' pun :-. napr.1'U1l3.cccra.(..: u~f)II\(.'vuci kcre.${~k. tn kurt' POP(Skat1C /:. Posna bsklsv« '5(J() I? 1.grt'J.' vlatko. \'anll :.\.1 5 d'l'O(/~.Ina ()r.1 IitHU:I.'I11koji sc.l.11I gr07dc:n1 or:t~ic(.h'upOnl pn.h POI/'('htH}: J"flf. i kuvau '. celu baktavu.. upije . !'taviti 4·.·\·I.~/ - .'''U tXt..1I'rc'U... Pt·(lt:nu puu prclili \(clinl ". dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlllkora. odmuh tm orkmuu mlcvcnih oraha.. l nwduvrcmcnu napr~.l nlC:~~I\'i'nl' bakla\'u...10'.C k. ".•1n. uI1:1.-'uno l\:I""...~t'r. sa .':.'J. llt:J)I.:p(. Zarim Opt'l nlu trw korc na ko]c ~t'':lllIU o.'7.1 i l\uvog gro~... pn.lOO ""It'pt-nl dok nc: d()hije rUln.t Z{)()~ [:I'ai(la.II. I 'c.-S kora he/ toptun \11.1 notkockc. ~vaku f)()pr:-.HJ):...t.(}'t' prokuva I zatim prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne koru suvim muvkarmm Tako .'\'t'r)..lIi !"C'~t'f 1I pula lirra vode (dodan r \.k:lfHI or. na pa \. priprcmui :'<irUI) nd !'i(.'.. 1">0 g ()I'"II. puc.

:za soaku preko PJAiliku 250 recepata 96 strana sa 16 strana u boji Pileca salata sa kikirikijem Potrebno je: 2 bela I/I('~a. so i biller. Sve lagano izmcsaii. biber .4-5 kiselih krastavcica. Na kraju dodati majoncz i jos jednom polako masu ujednaeiri. postarina besplatna! . IOO!! pei'ellog kikirikija. kesica majoncza. 3 jaja. so. Ukrasiti pccenim kikirikijcm. Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769. malo masliuovog ul]a.Priprerna: pilccc meso obariri i iscckari na tanke rezancc. kikiriki. Dodmi iseckana kuvana jaja. Plaean]e pouzecem cena: 250 din + PTT troskovi Za narucene 2 knjige. uljc. Krasravcice iseckati na koluli6c i pomesati sa belirn mcsom.