I

~!
ae
00

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l

prnznik».

I

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

ck pun«: Ttl su

III

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

. Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti
ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i

UkUS/10.

I

f)l'l)/U

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
ialunju

llaliC /)0111;1(('

d(),,", rcccput«

Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0\laJll

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da

~<'tuuiu pri ruci.

\':1111

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/

(:;11; 1I:11U

tH'CJ...

Utrl(";':l((! ,.

mulo svok: sopstvene

Il):t-i/(n'i/():,ci

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc

,

kreiuiv nosti,

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko

dvestotinc

rcccpurn

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
(/()/u:J(:Jnsta.

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi

,"'}!Url)O

.\:ul:ullc}
I

dn

K()IHbin:lcijOJll

1I;1,~ Ilk""

druginui

l)rC)n:t(i ncku

koji

Cc

\':In)

»premunic postusticu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

j)I'(J%;/('

SCI'.1/)U

od siul« btu
C-!('ll1Q

':'t;1l))(J

vrhunsk! ui,rak.

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

I Ol·().~.1/>111.1

za povnc

lilk(x/<-. i d:lfl} postu
11U)C),QO

i ')J:I.~rc,znnnj« i

infbl'lu:H'ijc

tete

'(' ,.. tO~~;1
(/:1

(,('1" /,1

j

s~Jj"rni(/11 ccte
; kriterijumc
Vllseg

/C! S1I10

bu» ()U

"I:I't,

UL /)I (.

ugodniic da proticu.

POll)OCi

inu mnogo

kol:loo:

mogu

4

SadrZaj:
i kol:I('i

5

torte

]4

Sitni posni ko}ai:i

19

l'OSIl

1'()'~Il("

I'OSI}('

SI:l11e

"OCIlC

poslasricc
pite

POSIlC

8/;1(/«(' posuc

pice:

00m.atI

torte. pote iestate po5'3SCIOO
Izelavac: i\RTe1.4A
UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovit
po$.'¥ kotaQ:.

Fott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu:

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073
,e"'too: 0111 3343-769

.

5

POSNI KOLACI
Posni ko/aCi

S3

grizom i orzsima

.!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
.!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-log

P,)/Tt'/JUO
~I'u",

nil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna:

Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO
# Illft'n!"llll}(.,t",
I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur\ll(/t',

IJeIIIC:, t

k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"',
musicuni
tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od

0""[1(:. L -it.1fl!:',·

pomcsnu

mlcvcnc

orahe.

prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu.
Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.
1;1(!;1 Kutac I)('ll
11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah
~e(c("
:I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom

i suvim

IX1/.l/uuu/l.t
timunu

"f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!

Pripfcln:l:

2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili
ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11
zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1 bikarbonu
i uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari
I
n:udolf"
oracctc,
re-ndanu
po....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazari
I pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu
II nicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic

grozaem
"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I

',(."U k:l/il)

8:'j:".I,

Brzi ko/a(5i

/,5 "oli:' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:
nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

"<Jlrt'/>lIO:
1 ;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1
%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a

hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h·
pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(.
.. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun
I ul,c:nl
1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h podffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u

:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll"

! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de.

IlfipJ'(:lll:t

pOIIl(. .....
.u!

'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul
O~I:1\ ill (b \11-"1<':

...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll C

I ;"",,;,':1

1 ~lrJj}

.~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'.
~ J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>i
till,"

,,!) pro"cj.ltt.

PriprCfn:l.

1)4,)llh.'Sati ~a
~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3

pl.\!'oknln

hr.I ...

/.t ptX'I\()

1)<)(1;111'e(-.:r.

d., hI/tit'

li':tH(· ....IU nl"'lI

hOIIlOJ.,'eIYol.

I)leh

iziitl
rtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko
11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri i
podnl,,:t;l(l

OSI:hUI

da

I

PU"titt

"'1..'

nl.lIu

br""no,n.

p,ohl:lt.it. Za

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou

na

to

lag:tnoj

6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kockleu margarlna.
iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma
~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri

da "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se

I 01)

otopi

dodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJoniri

P(t~1111kolac

,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln

K:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua
.,Juijti.

Ill:lIlI(.·

kockc i

Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.l nl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10

jo.\

50 U ()I1t'l'('()l/t

(I(II>tJJ.1

1,<,:J.,nr.'.t:l iii

IU;lrtH('!,1tit'.

OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I

k()rir.1

UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(I hra'"v ~a praskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa
Ii

pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4

Ph'h

tcsro,

hl':.l~nOIIi I/"I("UI
JllI()J rernt

prcnl'l/;t(i
mlcv c I) 1I"l)
kockc.

i IX':'lU(1

pu(.hll",.au

i

tc...
In

I\,tcno

PC\;j U zagre-

pn:)hl;uj(.'no

I Ill,do

IlllUllu:latlOI1I

ur.''''IIU;1

I

posuri

....CCI na

manjc

Medcnc kocke

pol:1

..;, >IJ(,'

, ...ol'\·/)r,'MI

1"~'l·. po/••

.r.

\()/jt'

I, ')

f)"\"", ,,..,/0

IIlO)! (ok"I./(/t.'

U/j.-I,

I /.;('.:.i<"H

Prtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplli I
()TaJu,:I ~l'('cr f):1

P(.U11l'5::ui

l)od.Hi scckane
IZln('~;1Il, ,1abt.fke

I~I.I(]!,'riIU

"Iro,
/';1
I~t.'lo"t)-

,~.Il)r (1":1

Il)('d,

pr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t,
/>;tl "~ll"
UIj:I

sa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o

kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj;

I'riprcma.

,.>I/,I,';("(\'f:I,

..,Ifltl ~ "t'O'r.t

"HIt. J.,o J! br.t."il.l.

poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1

liko
1'01/'('/)/10,

;! -;:
dl

g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"',
.c,,'(Htlll/('.

KolaCi sa jabukama i otusimu

Z$O J: 1t.,:(/."

PtJln'/)ll.,

1"0 J.: (,r.;Jh.t

11,1

lag,u1ul \'iHfi rasropu,

f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu

linuu«

» 1.,1

koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isa
pl'.,;koln
,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II lei n i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)

oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u
pa occdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj
nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ili
Ko/ao sa mcdom
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
P()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJ
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, j
tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(dek.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
.,(·f:tk

Hlinuta

Kolac

/.atinl

1/."\';1(IIu

refilL' i 0.:-.1:1\'111
d.l ~c In,llo prohladi,
It) \'1'l'nlt.'

na

lat-!:tnoj

V;Hfi l-as(opi{l

iz
Za

('oko-

'c«."r !'i;\ h\:I in)
uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

PI'ipl'(~tll:l;

\·inoln.
Z;Uil)\

pOfllC.:':'.UI

dod:Ht

(JI:t(It· 7...rnJl...Slkc Sccr-m.. 500 ~ Il.l "II.t' He: prohladi p...1 prahu... 25iJ . Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(.!/..":CCl'a 1. "'PII\O\\I(I kao :ta slatko pola kilognunn opranth...Jlu.(t'r.1: dod:" Y.'t..' dco .'. klll'.1hl.l(h:-.'r ".1 . KoJacJ sa. do(i.h:1dt'LI l redan <I.t\'I(i <I:I .>buo LOOJl i'rn. n (.ola . o('H(.U)nJ varrr rastopu! .-"((_'r..v sklonili ".<11 ' Prtprcmn.tli..tI Pfi'"llt'X\' CokoJadne obJ:mde J'()I(..: ..I~· .1:1ispan.)1)(\.'tnolll f't'ci u n::1"111:l.f /.1.t:Ul(.t • .--ciu rvnn /.1\ I n-ndanu koricu Jio)1Ina 1'.t(..ltF. Xn udgo'.nul" \(1(/" 1 k. 1>.fl J.iku ul)3. i'..AnrC:lanoi 1).. \la .H: ..irn ~~I~t.ld4:.r i Inl<:\'('''(' f)". .<11 i ()hl:ltH..l \'."'lr."~ PO..t/"" It.I\'ili da '.ill Obtandc sa jabuk:unll Kohli! od krompira l'orrt'''')(J [/.l! ..u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u ple:h pod .0('l...1"':'.... Na kraju d(I<I..1. 't'l-(:... ok (Hi I II/nUll.:.urc... 1. scccr PL'j IX..\ .1ktl' :Ill It· • -1>1.()kol..\0 I 't1k ocJ Iinluna.d .. I.1111.:" lUi) tf (H/(_.'I')<:I1(1 dodavanjl' .lni<.~.I put< IIIl lh pritisnllti nekilH 1(.j .. ~(Jki .ll...c:1.dn ~\·a \0<...u pr.!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od ~okoJ:\clt· n. 250 ~ prO"4.1 J.~'t-'()ih "r.1 . t.!(_If~r.(. ()Sla'lll da '\(" odl'l1ol'1 o".. u duh4ir ..\.1 kor(.1 ".J /..UICI)lhr.. u-an kromprr I d:tl. n:h. Kada posrane dovolrnc gust ff.:"~c..h.ud 'la."11 ~Ipati u plch podrnazan I J)(l'lll bra-nom.Ir..!.u!("UJ if..' dodati ~anllt_"'t'n i oiju ..IZI1\('.... ZdlHI1 dodau mk-ve-nc orahc.Il:1 Ol'u.. POS((. nlUtlli.'n{· oblundc pnll~nuli ((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I.. pljcl)U ('ukoll(h.UI i"'pa.(uf'. p.'11 i obari{i u ijus('i....J. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasirarl.Oleta pa pfchl.'l~nIIi bco.:.u·/n.:\(1 i In..'. 3 rebrs i'ako/:ld(_'. U pc»cbmm posudarna lag:\f)u 1':r-. ~.J%.a kn.(11"" 1.._'uh.f...plnnVatl . Obla.1 l.lhl()\'. f. p.l. \'. I nl"f"/!. beJJro vinom J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r.t J~J. hchm \ InCllll I/O'"">.CI..l t' PI .r:tiho\':lti.. Priprc--o. In".111'..ldulTl .ltri dok .: ":\"(' "udc...'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) i o:-I. PnprC.l prehn kolac.1I1 nlk:\Cn....'('_' ('.."l 0.'('in).t prcko nj~~a f".1>:1 .-'t'3.Ui 1110110c.)\"t_.' \:I.·Ol. 1\'1(":111 riot ri rlok sc ne elobtic gll~l:l 111.l I. v. GOtOV n:H.1 oko JOO stepesu ~(I na ku( t.tI'ill dobro i.1.1I1 .loplo l'okobclll r margarin.lli... l'fipl'('I)\:I. 2 ~ /.t':'ik. "a ch.."'n.1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I)... (11 h('iH~ illl.I'.lk mmuta pa pt....nde sa badcmima Pmr"I>()(t iOO ~ h.'() dodau rasio .1 malo vode. skloruu !'oa vatrc j datj<: I1)Uliu p.tI. Dobro umoccuu IIl'L'" podclui na C.i ~uk.u'JIJ/c.\·pih i narendanih iabuka..". ...c(c'rurn d()(i..nu.:.l ul:th) pruhJacji (i 10\.! 01':111.t.agn .'Jano. l.:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo na k()('kt~I "Iui. kncl.I. dod:'lli :-c~('(.11>... \tuliti dok se hl':I:'..".\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja \h. /HI/.lI"ht·/ifl j. \1~I(g.-ui da !'ot' 1':'''iIOpi.tal .u I 2 k. -t'S"o}.1 Potn'/)(u. Kadn kl't)It'lI)II' 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro Ulntlt'c'"" O(l(I..n:tz:ln I pO.l(k'm 10.O..(ht. SaO I! 5(:t~(·!":.·c(.1I1:t t-ore (lei 1 btUHn".:/:'/II.· pa p(xl<.lr.Jhu.... Itl 'l"<cr. ()hJadc'norll masom rllovau obtandc.I~".lno ":1 pr..tkt nulinc...' 1"0n1(·.' t. 1)11((\'/)1 prcmn.an1"· ..':.1pn:ltli h... dl lilt) (l...u (.'"0...:t'J<..-..uj:.. kri"..11)(1. 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni.) 1.'~\ c dobro iznlc£-ali K:ul:l "'I.l~.3 rcbra I ~)kOl..: c)r:lhc ..kotn za PL·CI\U.vuru lSI} g I)Olll-IJJltJ..et obl:Jruli. '$ J"".ui na tihoj ".l.cl.' Illa"'..t: "..non) l kuhkCl potrcbno dodau 'o~ 1''I):l:lohr..I( bc:.UI br. Ostavm kolac da M_' . 2(J() g hiljnu.l.'lenu "'I.:liri 1)3 cd .7 .kJonitisa vatre i dodan ka.ol.. pre· htl!! .c«.n"l! prvo U "1(h.u k\n.t'''u PUT1I<.. / i.) 'lilt).e' glazunl u.IIlIc. /It ).u/c_' .~.I(:u In..

lJ dohro lZtllcsati.o/"(/(" /.il kUI.tU'l :-.. ..tu..{(.' ."UI11 oblandom.f.Dodat! sok od pola pornul . SkJooili :-3 \. .()k~)I:td(. ()hI3Ud(' nild<:\'.\ !'I1.mdc..\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t.g1:1%~II.tl)/c' Ub!Jlrlc/'. '{.t n:. na dnl~u Of ".(.' ('okol.1U nn -. 1)""U .' pOI kada budc mlako filC)\':~11 obl.'(.nlok.110 pmhladl titc\ aft oblande "ritj. 1I1.li('C' t :-.'lhi sa 'Halo vodc pa u...\(' k.:t l'(Jd~ Prtprcma: rnfluk bc~ kiUi u I(.1£."O n:i tl:l:I!. II drugl ckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojc badcma.1. .tr.1sc srcgnu • osusc.1(111#:.:nj.no Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'".u scrplcu ~la\'iti 200 g cokolade Z.tr.ltu/('.ini I.l..t 111(..~llI. Osraviu <1~1 -.It')!.Iui:i(t.4 DOOR) t I)r.llog lu. . j Obtsnde sa smo. J.tkofoOlnie ()ht:lImi xl{) I: 1)()f)U)("..1bll'f1~1J:tll.\Iasu .''1) V()<.' j.'..' 'ICSIlU i ne pnbt.'1r k...Hk~->.:ci l»o(.(.)(:le <'oknbdc :. ':'('({'I':l " r>n. I)"..'.llioOtu I na frecli ncobojcni fil.('.fn/e.lo\"tnc.' oblande ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-..·cbU(J.k.lft(}.lrll.1:1 (lgl'l'J.:\(1'1.:.1\1111(. 'tanJ.tjod pl:ll:ljki sanllcli $.I we dohro i2fne-.-'~nt' (naibolic <10 Slltl'."~nlk 'nalo prop rjjri I s:. N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli.. I:"IIHI)I 1 u.a kakaoom.ta\lli c.ulrd(l:ln ~c.:1 V:HI'(..I\(t. 2')0 J.In'''''.·t(..~d/lj. p3.lI. nf'g() 1'.. p.. ".8 PrrprCfn:l.. k~f'..lau. .~~)inl)\'ali(Ill budc malo red." k:Jpi tllj.l(j sa mn 10 vode.~I/() m.: obkl ude.III/C' ohl.~t·~(. Dodrut iseckau ratluk.(:.:.' Oblande sa smolrnuml I ObJ.I· prt..~ nadcvari oblande (lurn.uI/<.:.I"" IJ.LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt.«/e.n.l-vama II Pmr("ooo..andc $. In. 0<1 J i."ik.lrlll.=~atii skloniti :. <.1 -e nc pre . i .kapi uljn.: n):lrr.f.l. da -c napravr J.{) R 1'.null mknu H:zlm prcdmcrom i 0.t SHl\'i(j na . 'y.' "'l.i('".:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi ..) l)).'zilu predmennu dol.I:I so vanog Ohl. l~IJr. tHO f'.kloni(i .lIljC' ohbrloi Pripr('lll.t:l\lli (il:-.h('t:.O ..1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari03.il"up.~\. hIIJl1UJ._-' oosccnc i samlcvcnc :-111()1o.500 ~ ""OJ. Oblande sa coko/adom i JeSnJdrna rebra ncmasnc {..Jpi {llj.l.I)lt. p:tk()V..J POlrc/)no: J{}i) I: ('v/.' kU1/. 1'l'llbJ'HJli rh uektm [(.iCi(. 'l'(("'.-Iti kasiku . . Prckrtu ('C'I\.. bi/jilO). 150 ~ ~eCt:I·:/.l b. ZO() g 1(. n:ntL"IJ kur . p••kef izrajbo.lk()I. na 1. Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1 glat.I~a ".I("oe(ti natiu: n. p.lvU.lk Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom P(Jln:hIU)..H.llI:. 1'11(/('.rrifl:l..l.' 'H.rg. 2iO It S(·':C'I'.'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do .'f' pn:lili p. t ' icdnn sl:"'i1i kakao. 100 J~btlJnoR !tfJ.cll:tniJn:l d("'I:l. Kadn "". Staviri na plomu. mazuic. ok 0(1 pot« pomorona)«..aOII vatru da sc I~topi K3cJJ. 11I...I.n1h'11. mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::.'.cdnaCi dodati J)t:lh weer 1t"~IHkc.a_ varrc 1 J')(ohl:.'t' :'fllUk\c oCI~t.sccef:i i par....I ~Iang. l>rll1"ItIU II.. Pre. {Iud.! oblande pnll'IlUII ncknu ((.JOIl II h·.I(hll pa nJonlc.UI 1 ~klonlli sa varrc.'.':'n.icnc i samlevene 1/.ld:1I1) SlllZiti "cci Ita P.

t . SClt'r )In·h n (.1 uti.do pa pr~lii.s.:gnc' I IH..u·in.... .p:ui kockl:.'"H...Col \t~llo prohladin. L:I /.ltc.. d.'IIO plnllc~ano sa Il:ln<:!'ati pa dodati ..Cl cr.\lC:':Hl in.l."Ihll/u:.l \:tlr(.un(JIIC:.1. I pic.lfbonu.:'ne gu .t.~ :":1/0 (1I1)('/:J k.lll \J I.4 A. 111:1'01 I)od:. ~lpali u pod!H:t ..c.:.ul p.'.IIC. )/....Ul(llIj(.::'all hra .lft( fJ'O.ali pa . v.<"('('1'..~jJ.u. ~1.l .If.l\'tti da -c pn).( r.':iti. i/.clcnuln m .! \:110.l.kO"'C) minura CioUl\ knlolt prehu t:13/.111.lli :o..:nj.ol~r J JJ. u{'i:-'Iitl i narcu- d:lli Oblsrule sa smokvarna i orssims J"'.' '\'c..\.t '.I.' fllltq.(I.' or.:fll<l: pOllu...t kpla.oIn.. :rh. prulvnuu nckim tczrm predf'llc:tOlll I n't."I. pol.I\) ki.·.·ll(l.1.. 00<l.:<': J)cl(I.1('. K3d:\ budc zelj(..:'j. pn filu' .t :-.i(. i hLI'UCI r.nv "':' JH'<l"koln /"."10(..:n. KoJac sa isbuksm« I~Jrr(_htJ(..u \uth: \lc.t.UI.\l~ O'ldlt "t!'ttOj..l pol. u1.-1Iwuf(' b.v.\..IIIX!C J "'3 i"L'CI.u 10·1 S tmnuta 1::1 pCCI\'O..tOPICI cokotadu na 1:II!~noj varrt. 1. pOlrcbnu I'()(r('/)t)()· ../r/)()J)(·... I..'\'(.l f'..U .1 ~t'('<"I':(.. P:II'C.Jux<.ui 'Ialnu nu. "'on 1! $tJO f.u dobro j/lnt"~III._-Ci u za~((.lno..11nbl:UUlc. ~ k. ~()I/('\IHH_H ()'.h11".Ionj(i~. p()/t'(.()~U~i.IOO 1..1 I.. b...... IJr"\l1..o1J1{_....1'ln.c" I .I.' pr.1 ulj:J.. d\l(I..l \I/\'I}.U\(: I 111un.." Tada lIh..110!Ill" p<tdUl.1'.' 1i/('/lI.U1 ...u:hi IH.'ll na UrlH'n'nOJ . ""lit. 10_ \.klolliti sa vatrc./)/1H '..../1I)t· .: IlfHrehno dod..j 1". l)o(lari "01. uljc.1 'ip..ttl hr ..1 ~rc_'(/"Jc.'0//.I:'u.u <.Hlt..~'k "uti.(. . ""(' dobro i/r'lH""'.1.1I 11lk.· 1 masu me-. Jlhl1:1.::lrtH.:tn I hr.ui t)hJ:lfHI~'. l}\t'.k. t:..1 9 ~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru..I\. IIUli ui(.' Pripl'('1l11l: jahukc opratt. I od jabuka '011. ot:I"titi t narc!)· d:ui...1 I ku\ad J. pnJnlC. :111 '1~"1I 1 I jtR·I.ui zanm rcudanu konru pC)'llnr::'t...jl~/('..1 or....·dn..'I)( vmokvc I ku'·. r~').I'Uc-' dok ~ nc dohijc k()l'np~11.ldu.. clud. 11\..~.unc..(..l{i p.1 /).nonl ill<:h i J)\'( I "c.h. .".j)fO ...j)( )~:'\ I l\.l. \/uol..\'ne orahc i -mokvc..hukt.<:It. pa 1'1'<.ln:ndallu ).·ilO I /.·Jolnojrcrm (...ln P<.'IuC'.."\'k.j)IJ~" 1...'<'('f.a ~4.oo\.).:U"I .1 !!l)/dc.·r..C·\I("(.lll II 1I. 1.1 f... ...rtrt rastopili cokul.: ...llojn:f'." poi" (Ole t.1 . I k:l.. I 't)":~l'I. IH.111c.....:1. .t.... n.-ipn.\lrorn nd eokoladc (.) "II.loniti sa vatre.rul) £)tHlali '.:rl].re''''''1 (\oJ..J...:C/.nm natllo~.I.\rn'l~"')//) 1....".: 'H.'h '\C ponlf.n'i(l dn .'-cUll vodc.'iJ.I'.' h."c'. 00d:111 '(Id1l1uk.to i postJ[ tt'lnpl:'ra' ....II1(. (xl "j / ~()'J"j..1~ "'''H..· 'c:Itt.'.: :-.s 0"'1.." "0<-1<: \1~.'.lt.i':i.' d().Ulih ell .klufull ':1 .' I p'. 1 -.dJo(_'.J.\1) i pO~'U1 bf:l~fK)lll Pc. 1 ". {uri I:~l>(lk<l (~.{.! k.llt1Ill . Komlsbrol 1}(I(J'l'hno: hiJ(()JU).I' ~!. .'ij Pre ~Itl..l.._-' pvml-sati ·ro'n.' hr.noll) l>tl'UI ph:h 1 pc.. P(ohl:./.0 'Ionl u..I.u. '" ('('/'..I'llu 'n(lrn ..{ 53 aku l(.h n.t/tI. t·(\'1· i .~k3 /.lh3 j')'iJ)tCIU3 ':tT(T.(\fr.1\1) Ciganski In."('1):\ ~tan({11( v-... 1 /".. I(}O F "('C·/"_'II.'''_'U 1'..:.I..'Illl(.ihc.tYh"'.1(1 da ec o(opi pa prcttu 1<01.rI~ HI..I(>.in1r).'e. P'npr"_'1l1:l' I i~!Hn.1 k. I ....l.J..I\jJ . Akt> Je praskoru z.')k<.a pcovo. .i oblaude ( )..Jt"".'.ih (lJ-:d.1budc Zilka i SiP31i u Ilh'h »1)(..UI I fe(O!.:"."1 rnargartn i koju ~:IP IIIFI.\(.:IU I hr. I)nprl'nla iah\l~\' Clpl.Ih./.' l. oS 'Hlj.1 "!l-('r....J j}('ci.1./:1U1 hr:t'. j!H1/(1. (':".!rl/.l vee! not ~tallv. oCI'titi i snmleu. uljl' (H) J lunulI....'~.I '~l'.lde: .:'lk(' ..:fc...C_'kati da s c glaZllr:l koJac AnJcln J)()d:ui gl'i% I »la'.I.:(..:lninl ko1:l(- ~.J•.. .J.tkCl Ie.o/.dobt!c gusr ".UI I'''' :-..' porrcbno ka.I dodan "tcglll' p:1 "c'cl n:.t't .)t)I'(.l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera.ui '11.'\Inuk"c.(."'I dOl nc zagor].0"): J.()J .

111podmazan I brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoi remperaruri Z:..1"/..III(l I-'I..lnjh ()r.UIl(.t~i 11 podmazanorn pfchu l I1lC..I.In..I'::kon1 /.{ ku~~ItJjr.:'CC(.a pomc . '. ..\.I..j.z_f1~.. . nl:"o vodc.1.':I.(..1 .·UP..fI..3k. . -00 pruh ~ccrom pivon: I ~ 1)1'.'a..J\Tt'* l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcga me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:.-l.){j~IU i Z:Uinl t(:StO n.'''''opHI umc'Hi p ."C:"lli lC.(} jl ('oko/.".Irgann.:1 ()VUIIl pre-hv o:">u:-.. ~ml"U l/t. du" nl' pococ da SC Od\'3j3 od (uJ.:I'Iog testa ohliko\':UIIUpllt" l1." ~. Kol:lCitl-.·S..{(/(· /.'(.U.~ po f.(nd}.tdu .'H.J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQ Ol.1 pl'...4 .J 1 elllx'/08 n'n.l•. /"0/. orahe I 111('_"11l jati u koko.( nckouko K:t..I"I ul)J K..)o dod.(0 "'1(".. PijallC lopttce 1'f1/(cb('lo' I kg I}t'.I\111ucluhIJt'f)Jt~ u -ecduu I \1 'Y. 1508 ~(..lh('\· .·r:l. dobro uradcno clpati ga u uzani prethoduo pobrasn..':'/1.U(I iokol...uJili pa dodati za sla(lo ~irup prohladtn. olih (' It/J..! }..c:r:l• .!li Coko/adtll kolaci~J I~.c:... ." Prfprcma: II PI'O:\I'.01..I.)fre"no: INf)J: ".1\ V. a goiovc kolaeicl' 1)C)'\lU Kokos kif/Ice S:I P(1If<!hIlO. ulln rh u\-. SO Il . pa dohro iZlnc.. dodan uljc.('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I...:aCI mteveae I seckane \'1f10 I pckmcz.'~c'('(·r."ikt vode I p31 J.ua N:lkOI1 ll>~ ii'\'.tnOnl plebu.I(ivnnili u rcrnu da sc Zg_~I"I1I:\\. 1)':J'Il() ponu-sau sa pr.r"/)t" ..-'('('1'10 -0 ~ biljl'lo~ vode Kuvau dok 111.('. I'l't..~ o!'.cn.l<htL J'.. 'HO ..1 prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH.' /)". pn:IJt" <i{)d . 'ol/it (' <.IHUl1o.. oJ.. J .r.I/.'janoj na 200 srcpcni.0.... In:.ilt braknom pomesanun sn prn-kom /~1 J)t'C1VO.':u. poI./" ulj. t vatrc i jo:i (nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia se urawun prchtr Pl'C:'c.1I1 Pl'(-""" 1.btllr.(J.. u njcga .. . ((Ii"". pl.: i jo~ In~.to.l J. I pr.:-c:nn -klomn .i p(...lda [e QII)-ptjcno .1 "Cl'oi i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc.:.~(U po potr(-bi.:o\'O hfOl'J\U {cS(O..\YJ Pripren . /.t(i. /.t:m j pivom ·'<':.. 1{l1.~t:(:(.10~ bjJjl101! 111:11'Q.ll'ill:l..(r~...'nc kolacici.l.' (.rlt(_' ~it'C. %:llnc:-..k\1 dtc:nl:!.I~(l ".·a.. l)r.hc u/".k.unn . zuttm dodau ulje i pi\'o p:'I :t. llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t 11:1l:tgJn(l1 {("SIU.tpr.:(11..lIn dobrn :-'I:lvill u tn. 5)O(ll1lal':lll 1'c._"na 1(:'(0 r.Il k.. (I/('fn Pnprcma. hr.. Oll1.I pol:1 :-. 'o/jh.I. Lopuc v· pl'ci u podnl.1.. dC.'f" P()(rc:bl)()... 151)g pt:knlc-.oLol1' ott pomorandze .Jfl:l.'''k. JlI"I" r"'IOI)lli na }ag. ()d dnhil4.ouc·h.-\CIU. oko xu vrcmcna. jc (CStO pleh.t:ltl~·l "fCt))(.10 Komisbrot I'~Jtrchn(): !(X' g n..d k:(/c.I/Il·'/I·~': . L .1. /.pil'fi •.~lIi kiffiee.. ))1'(""):\11(1 ll'll(' /)(:(.' po 1)0(l'cl. ':'o/.i zagr(.11...: 0(/ I /XJHuu'.etcr J)OJ)i":kao ./.j I)t('/h ')uo f! ..! (II uti:!.. pr..l l.."·(_! p.~()IJjct' In. I\Jd~1 or-the.t: .1nof \'./c'n:f"h or...'..:l~IU)~~1("':1 c)hllko\.l(i.r..$ dl \'tttlt.t 2/)1.t .1 {)(-r. ZOOg ~y. Od lJnl<:.lzvni oklagijol11 Kokos ki11icc sa pil'()m Jl o<f c.-rk. ~\t{.('(. \.\-..1I* Dodau v....1...I*('d~11 U UI.".

. h. J bcci J.) naB.h \'f~h Ik~tlll r.anoJ I'" na ch.1)0 I: J)t~'h .t· I I)OOlc.\1(1 d.(.{ \.('T.."ltl(X'raruri nt: pOnln\l'nl" (ah nc..if hr..nko 1'.)(h·.11'('ln.:'. 80 F '1'('('1... "pau u brasno pa (C"IC).:J:().Hi a margartu i:.. 1 bra-nom \ft: .'l)o 'h' UfHIC.'l'''U ('H-:'.'rlO tc. u prah -ccer Pogacice .ln pu izrajbl1\:\1l 11I..'ln.1 P(' 1'011'('}'.0 J.(..>r..' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne :A'adl(i.."·:ldf":llIr 'Iil\ 111 P(llIll..Iati U podmaz.cf:u1 " J)udll):v." ktfhcc u\.:r i mlcvcnc h:ld('I1H: 1'.~/.·'1 Odv ..:tl11(.u3.1 Z:1IUc. Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<.I.' I<U1icl: .(.t "'iJ'UI).111."~':('r /)('111'0.lI' Sp:IJ. pH I.'\"(1 P(5.tgijoln Co Il.I~() n.ltl .lhH J:.'I"" ~')() f! bdjobs IIJ:(..1(1 li ~c.:1 un1c.'''{:l "'('1.l-."J.lnlu·i .:.U i !'oaPI"I~kllnl pcclvo.lZ\uci uom nn d~'hIJII1U p.._L'':U.u/('\ lib ('I ill".-"U 801: h.tri /'. I)(~I.i kuvati da se dnbijt: gu.tU mu '(:'c(. (.to dohro .tUlCU.1.! 'U~Jr- hl'."..HI PC:~f't'l·.:-RC p'l tu)\c..lth !'I<J 1'0(1'("/)"0.:. (C.! d:Lij<: doJ -c rc.ncun Dobro II.-d:Ul U pod.uepe /-'olrt'hHt): '.l 1(10 .l~r1J': i .: C)Of) )..:1(111) okl...1 PoC':CC:O:.l.. lr~.l~nl) J)1't1"'(.lhu J)lf pt"rc'I"'i \.:" J'.1 u prahu I vatu! eccera.UIlI t.1klag' r.I'n.l\ inu "'("(..()(n'''i t'ripnm.r- Kiilice sa orssim« "r..II'H. Pnpn.ull('IHIl' h r.1I1 -. pekuu:'z ).uio":".".:opleh i I)t'I.\~r(.lgli(-a (l\.lti .tjho\ . l)o<i.lll \'J..l(ifn u\'al· .1f)l.II '('('t.HJj(- pro .1 i Jl(Mlll":1C1 PI\.: "i dok.'1l1(' scct!l' pl'{·1tli ~:I. ""'(.tj.lOO g K·l. uti.. pr....c:1" 1 UIlIl.·lll.)1. -. .('111 OJ'.:i.\1:1I1 flt'''O'4... It..(I'(. IlI\hIlO I'~I 1'('k.he. '.~.-..''\U chl_" ill d" Ill..lrin i I(uu..(.l (iii...'\la I ozeola mlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.llllonl rc<l:ui 11:1 r..'.'." I('SIO 1'I)(' .I0IU .l(l .IJ..: hi1J'~"J.tI ••.I. r:lk.al\ i brasnom pO!'oU( pk-h t p v·<. bra'. Pc.'l. "'('C IT •• . to I dchljine n. . nozcm na p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.·[r.' zamc .'./\ III okl... an pleh I 1'). na kvadratc. Z..' previse.lf.·rcnu....l.. 100 C II iii dt'hlJlnu In . " ..'.'('('t'r ...om vadiri pog:ltl(.toplli "("\cr u nll~koi 1...:(.i'"rl' n.\ k.".tIJ.ui u nlC~.:'tIJ.l) po .(\-. Za 1(...ufkc.'.1I1 pravkom '.:<"·'1.1q!..'.. lanle) ua i modlom II.IIIIC)/.-.(. dod.·.lrill.I'.:h lO{) -rcpcm dobro (C.".'. €I!))" Trougllci ad §arg. 111. koli!.(J(J J: 'IU":..po )'(.n('L.~Jji..1111/ /)r.· .: kokoeovog tllU.I dobro 250){ U.'SIO..'" u n'1"I1I /.I'u.' ih c.vl.l(1'{H. V..: IU..5:1 bademima IJOln'nno' .(.t<) lie" r1obij<. It.'.·. '(' Illa10 prohlade j SP.IH U koru Old:t}..I.. Vn..I{HlI Ii' 'llIl.tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati na . pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I.'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{i pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo dcbljinu S\<lkl p r:o.1.'ct:[' 1.IHIIIUc.porrcbno hr.. kao \:lIlIlict-) p"( ":IIC. Pripremn- brnvno.1.\(i • .. )':Ii'..~:(ritl.II i UIUt''.lnn i't't.. lo daljf.IIJ.·1 dilk hI..lgijonl ..'(' Porcdan Ih II pf~uljc.l malo .gh( mazan pJe.I)Olll ('.(l'" vock..J)():-'~I K()LACI 11 '~.· }{J.l(i na H:-'Uj pola I'J.~i n•• zamc ..11no....u.l.I~II..:SI(J sa pnpf'c..lti do!.eJ:Ui za pcctvo.! brasna Pr)pn.\/1.. Z:unn \_I "'l)i)[1 !l.lde)(k \1.lpuo vnu'..1 '\.1 (.'(.. J()() ~ . !<S'.

.r("'cill.I(:I(.un: 111..:UI. pomorandzc..' IU".lnn doh") Il'r.. .:1I1U. fI. J dL~/n:r Off ufje pa 1. n. l._ 1 I'.\\(JStll"'C 'p..rl1jt'.I..Ir('od.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i pcci na 01":0 . pa vructru strupcm PI'(.I.. {>Of.' ..ni)· iea.IOplll pI"'.5 ell Vl}:l..t/ ~>J.ov).Itln.. prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r.0): 11I. n.nng I Su J..l u pr~"u."'" hr-.1... ~.l zuta \ .l.·Ut' P()g:I~H'(_'"p:l. od Jt (fu~lJ.'ndallu kOfJCU povnu cokoladu Pc}lIIlJ(~U "Uk~i pa ud Inuuna I'.l O!._ 1(14) s ../~.Jl1k.lk za }X"('nu.'_"(O 1':1/\'10 okl"l~.12 Baklava sa ptvom P()lrchlt()~ pl'3.. P poscbnorn sudu POllh. J oan.k I tlOlr(.llI Izr.." (1.:-.l ...L lIlUC. «.U1ClJ kr''''l.J {>C'CH"O..! 1J<'''/Jt_)j{ filar· g.. I SO 11Jul!ol.' I""U/LI..t: ()(. dOO. 01.l I I \nd~ Priprema.)n a dru!!.tl.'.I:Lj.'...\2k Posne vanilla: 11 1 kJ: t. k:'j"t.. cJ 1>11 Prtprcma Ic.to til PClI1H)C .k fukol~dc'. J""dn.i(.:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu.·.I'-:akI"_..l. I I() ~ hllln()~ rnargartO:l koji JC .:{)lll '.. sCCCrOJlL ne POfUlllCI'lC.'J.' ~:-ln.1 U j)lol/tU. lake) uradit i sa v."'''..:(.nli po th c ... dodan C:1. fn:lr}t.(.I hudt' d\e hr..tn marganu i sok od Irmuna.. :lUI'.t uIJJ. weer II p./ld.bcn·ati sa '>f:t~c:rtlln Pc)nH. po -00 J: «'Ccr.l'ICOnl \'.:h 1 l)l>(~1 n:~ :o.l hl'".kl)1I1 l. rdkl· ..c: Punlt..I_. iia.! d/'~/n <tC! k3j .od P()(r('hoo g S('(C't."". .{'r:\.e.tlliti vaniliC<: Rcdaci 1I podmnzun i hl.1 }..tn 'llIt..( Il<nuor"n(ik.lOd:it.. limuna.. svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn a postedmu ({el"rlll) dobro po-ur: mlcvcnim orastrna.\O Ilil 'ohllOI te-mperaturt Dobro 111)11. rcndnnu koricu Oll":.$(·Ccfil.. \ iti II rolnu...'0 f u(1 0\ t.H.I:t. /.. ZfXJ g POl!'('bno: .'..>.O ~ hiJ.(IJ rcurpcratur» Po t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau gust sirup od kn"'l.1 J..'cera. ra.'I.:ccnu baklnvu.I.."1(1 te. 1.tll.1 pecrvo.nilo.OJ.... R:t-.. IX' . uvaljau isp<.ci "lc:da :.·~ltl 1{·.fll'. J"tOJ.lx' J.f.I\c.lj:ni dzcmom i prah ~c'c:r p()IncAan sa vanil Verine vzniltce Posne vanilla: I In. I 'if) # ./I.l"H<1111 posvu ph.1"/1.I.·'·'uut'{..pa.hu PI'lP!"eI'Il:l. . mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli .111 «:.on.ll '4-"«"oln. I SO v: prah '(..(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok 50fJ Il br.h kor:" Z.'(.J.'l.'UI.'(. 100 IJ 1>...• r~ll\iU koru na da~cl 1)()".:lh~Hiu p~:lhS~:('l'r pr~(:ll ill 1I dvc PCCl:Il(.bo. p. 1 \. Pl.cx'ler.a pecrvo u pmrcbi..'r..\j:ui IX) I\He: .(11)jill '''''U1I. orophcnu svc rzmr-.no '<t praskom £.:r Priprema.It d...."C:OO U.ll#...f..:lili probladeou.t(lnu plo(:u posuu kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav[l i koru dcbfilnc PI':o.. l<:"'IIA.' .\'1)1(111) I ~1\..pomesau mlcvcnc orahc..:lIi <1/..:\nlt.}OO.Il.110pnr-1L'ot'.IO Potrebno.tI ~l'(:cra i vodc.:( kore. Karla !'o.. jOO XO J: h.. ....:.1<"11 fH)g.j dl ph~.':-'11I "':-..IO(n i '.l~M"l.: J)ml'rl:lh pa <amlcn..:uHI icc 'I-.tOO '(\'P<'I"..."h(. ZOO. dod:ui . I kc''-h J 'JUII ~('r.nxuu \.lou...1I1!~lrjna I'c.J. 'J.I n'.'(I. Dodati mu 1~U ~ 1)("h .· \1 \... g..obne !C'lnpl.: .:-oOk.t)Il\ un deblnnu Porcdati podmaz.d S...

I("l{'flth Il"I)lk2..' "('\ crs..''.llrlU n. POciO):\. .{ f>l~.f/u lUU"}.( "'('...1 'C: -oc 0(011" ...C(~.~1I1i«.0).locf(· Col ~O()~ br.I.II" Hide.n'" 1 "'l~('kanc orahe.. \l'IJI}J or..fI"" f 'f"h".~Hisa pr...1."(i.u/(O.. hJ':l~I)OIIl dye korc.tarif~. /'.IlC)Jl1 pa ~(a"ilj tc-ro r'. kao K:ul.':lIllf>j! Of>4'\..I:IIH(.lYl.'I"Ii.·. "J.1 1oo}{ u.. "d I flltHII)."11. "Ii) ~ Cnkol.'1111.'pil'uvati ~(.:u'g3rina.uIU cokoladom (i Pulr<VIlt) I ~fI .' (scckane I Inl{.l 100 ~ ". i.II.1/...all" "r.lOlo\all koJ.l hl':'l:o. I J./.. i/l\'ud:lIlI .llf-(-hf'" f $tIl! "II.UI/(' Z. I I~pcci pod .o J.tdll. ..1 coknl.:1I1 I po!"uli i>1':l:i.II pu'om Tcsro -uu na <lV:1<1t·1:.r('.1 1. ~(\i(' j ..' bra-... dok 11(: dohi...lli P()111(. .· !. 1-.!'.lii marg:uil) I r.t.4.:.'\'L·IH..lrf.I~(I)pll<:n 1l1Cc. odozgo i POSUli krupno n·nd.kloniii:."A.! /tr.III.' Pfipl'c'·fll.IIHtllll.lh.I. Pk-h plI(hn:I'l..1 '{1(/e: iJikJrnonl'.·)..l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano] Il:l 200 ""I.P()SNI K< )I..' . nJ.no prf)''''j:ui pn mu oodaei sodu !Ul.I(·'U/.1 II.I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od pol:t :-.olllek'i.I:o:. 11.kcN.~ 1: "l'tA.u(i rcndanu koru-u JUHlIn:1 i til n.'2 i hOIl.a malo (' ".HIOIH plc'ht! vndc koJaCi P. Il.:lI..kon) ul'alll .".-c"" lc.1\ r/J n".:. cll. /"U\..m SII"tlP dodari Inlt'\'('ni \anil'cl.11"0 skuv.)H. I()(J 2"'''. narcndan! Ol': ..1 /"url{'. clod:!11 n'o.ll·!>OI1I...'I)I.IPo:-..A(.l Medeni .l111c'~atii OSl...c i:l.ffk· /3 kuvmtc.Ic pa ga istuu IItO"l JlrCn\~/AII .l I kc:..f .' .n J! l~.1\~' da sc J)rt)hl:uh '.I 13 Pijani kalaCi varre..I.shi glatko 1<:$10.no Priprerna: PC('I\'O dod. u POStHOfl) %:1 III lI.I(. wcera.

. ()OctHI ul.1.h nmh:l.c:r. sc pravi tako sio s. k.cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo \'rele vode i (nc~ali da ~c ~cfcl" po{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl... p(1lll\.npt -ovte I'vdc:. <1..'ct'".ik(' it'~('r"'. ()f'2h.-:A"Ji.'o()(/t! blk:"h".(.Jh . nod..·v".t I J1r. j: pr.....~c:t. po porrd)i <l1)(1. 'Ibna Sl" odozgo podmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln. bnl'II.'/uru... I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a.-(·n..1 I 'oQI)I(<I.. rakhu....J budc: potpuno hel a.('3 fil.liO J.~ r. 2.I/O "od(".'cC'a..mC':'..:IIH~:~l(j I.. Za glazuru i.·(· vmnl ..t.l na 9·10 delova. P('·~IIe: na prevrnutorn plchu.l.:er.u.~plno· rouebno. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil scCef".J. sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge. beMno r>1.I.. poln . dobro iZI)H'~all i tJVlIlI nadcvom f lovru i . p.u '::cc.4.1 f:.in tcsto Poo("lui g_.1\'. c.ICVCl)l' orahe f UZCOl. iznlC~lIi da .J:jrl'icOl cimvuc J... pa <iO"c-i'l..o.nun nadcvali kO('t".<.('("('(':1.tr J. pn svc dobro tl}('dna(\ih. .1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1 malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kapl glazurom od ckstral .1 O:-Ia..cCtl'. sodu bikarbonu.. a IIl:1!t) vode I kuvati da se dobijc ~u"( ~i.·..c.. pOlnc5:lti sa praskom 1:1 dodati ~CCC::J'u i (OtIU.\.~:.\:ike. pa od :-.\ HI kuru I peel na prevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI.c nH)J)1 P·. k:..(CI' .(.~ vodc...r. poi...J~()If nJlt"'('tl.lei I"I. Ph-h '1-Hi krista! ~Cc.m.r III )()O fl Jo. dodau ctmct.'f. fll. jI)O .Hi mk-vc-ne orahC' .'("'Y)..are rh."(J<I(' IJlJ.r:!H pr:lhll. fll!C\'("rlih nr.(. Karla sc I$pt:cc:n\t tort. /:>:11 J..t:j. -II l'ofreiJno: oko liO glH" .)IH ko. aa od rnalint' IJobro szrncsau j prah .tn() be lim Vi1)O!'H.Jkiit'. kock.I.\c . i dllx'log vtru J..k 1.uJ Illlc\'cnc orahc i \-anil s<... tn'U)~.. :t.-rnt.. J()() J: hr"'n.t) iii j:Ji:O(/C: h:tpI' cbtr. ka{.. 1)('J..'l.r.~g.u..uli i fl~'fiU lagl'(..lU1 kbctu vodu i dobro zamc .l/Ju..lfhofl(·. IIV..Jlifu' Prlprcma.t ohladi.-CC't. 120 F ./. 1-50 J: . 15(. ~Ip ulJ.• Priprcma: po rn{:~:ui "I. 1 k>ijlce r.l/o kl"<·h...tjUCl brasno po P("')U'chi zamesui rnckse tcsto.kU\'3ti 1':1 5klOl'lili :'-:\\'•.1 1'It.J . Od svake razv lIt'l kOl"u .. POlPlH10 gla· ...'(."nla./.':C .POSNE TORTE Posna torts sa orastma prnhu.'.' /. t:/ull u(.l. pJ'(~JlIi J~ prcmaxuje gla/u I"(.lu kuc:kicu marganna. :-.II" . .. dobijenorn glazurom prcmazau Posns rozen 10tT3 J Posna rozen torte 11 POln:/~.cice ..lli.":J.IV. JOO J: .( Priprc./(.Jkt:l (H! n'. l'(OUU bikarbonu i brasno. .. ulJ.f.lh:t I ~OJ: IJr-.' malo .ill cia se fil malo prohl:adl I.lh ~('"W.n.~ikrrii('lll.t.\:1' I ":Inll ~ccer pa dod."Ifl. xn nadev sccer nalni sa n1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobrje gusl ~Inlp Oud.J:.'~.'lJ·1I1.r.'j:Uioj n.t . nUlSU 1I.i(:(.l5Q g 'C'Ct"fil u pr.pi ckstrakm o(/Iunlln .ol. ..

. Svaki J.. p:1 k~tda ~(_.!f.a k. 1'0/.1 III'{'/n u<I J. ()(I bt:k ~.I."$.. nc olopr Dodau uljt."t..~tj k<>fC a n(joz)!(} Jlt·(. /.h ur. I Of) g ':(:CI. ri d:t .itno na:\(~¢ipa $l:lviti II xkuvnn :-.:..11'~:. no lX)tnC~aflo :-o.<"CC"sa vodc U:uluk .'f: y~tgi:v..u/(' Y:l kU\':lllic:.n:l: 7..t .I1ul.1 pc·n\t~."'o/.!a.IJU /'.. II"I.1..1~1I... (1). 200 g ())/C'It'/uh Of..ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1.'.'p. 2')0 g io·('(:.n.u/('l" .. (. 100 f!.:knl(~".di .lIi pa :-:kfonili sa vatre.J pra{J. 100 g Ir'illiJ."::'.1 pod.8(lk .".I..·tC!r... Kada S(... p.15 Ik:l ma-n Dodan pier k.ggroid.xtc jO'. oknl).'Cef sa behm vmom i 111"".\\iti ()C.? 2 klk (Xi Z3 PCC.""11. 2 ~OIJ.kIVJ1lti ~<t \'.' Jl. ..('(.J .ol! 1'..V'.'nl..:eril .I. lnbukc 0(>('..~lJ~'J."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni zag..)() fc(lali u pleh. lOt) K fJl/uJ. <1%.'Ie OIOpi Dodari orahc dobro i.I\".111111 d(.110 IHar1::lru1./c /. 100 j! .lr k:1pi 111J:I i kockicu Il):t"'h~lnna.'(.rtll.o(uIUUUIl.(' .'.ojc..Q....1'o(. p:t \I'pra. I /.v.I<11 I 't<.ili I·O(f('.k Pnprelna pOnlC:"~1I1 .:--klonili sa vatrc i 05(:h Iii cI:1 '4..'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d('...I"'-/(' '''r>d('."(\':'."tt':'l<.(. da :-tl:lviti II serpicu h11(1(. /.l)"'..I/t:.:U i Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i ufol:ul.1\0.~z. ..\/.lo prohladi pfclili torU.\'tc~all. J k.In:1.ll'" b.ui p.tPI cksrrakra (.." .f.:.tjc dok M': r.<.. 11:lrcnd.(.: WI .~atlJ~~ikuvati d:l.1.l.du modlu precniJ'. .lh.':\li i pusti{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn('.lde~J k.t' ohl...l Priprcma.l.O g nl/('1-'('/l. Ovim 1".. \'cfi('IIl(..')tnc pJ'()J)l'~.n:d/~Jt·'clil'inc.:x od U1. i'Jt'/c k.' ohl:.l.rrin.. u.. ~C.nc<i..l utjs :H10 g /)1'. loo g hjlJl.1/1I1I or:ilt.onik 1)(J:"olili Nepccena posna corm P/)frt!hnn: ]sn J! "c. ~1(.lf$:.. J. Zn fil u'PU'O~.':(:('(:":1 Pripf("I)\:l.tt /.'rrllonl I posurl bmsnom.t.lrin:t.. 1)(Jel:tli Ill:lI'J. nj of"':l\ti(.one'.t!...~1 .1.\(1 f (\o{'I"Utt.a 11<"('1' l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O.1 In:l1:~.'1~lInl' 'I 1'('/)1'.\·I· Torta od orsb« i jabuk:t praskom POffl'bno' I'.111dok ...3. dodart razmuccn kv: .fejal)oj nA 220 "I-lcpcni..larnc i boje.-<.nom po.·k. b . I J"". kocktf..:U'1I11 pomocu malo vodc ·t.aoil'n .'fnih or.-.l1re. mato brasna.ui l'tl:lr~..'''U:t..'I fn. 25 g . /:1 .III tortu glov.t..:i.:h_'/.ll' k:'p/uljn.U).:l prackom 1I.t..«) J! oin'c'rJ. "uganl tllusk:ll- :<>Hl'(l.'k'''.l:i... H:'tft'\'.'1?!..up..lh:t.ufe ~:I klHilO/('. iZlllt.:.'t.)0 malina.l.(.'•.p..t.1 ~c:ct:(ni .d'. I:ilov. na li:\ti(~c t>cccn .n.1 hi ~I..J'. k.II'Up.th :.: \..:}~"'. ~l'{\'I' nn.J 3 r('bt'..l 1'.# \ InJ Wj.l)U"" korc /:1 iii u::'plnov:tli £.(_· 111.t• . l r. 'i (II vode.'}f.!C sa peJanezom til JX'h.." ~'O(Ic..1 .I<tJ .la lcpu (0:'..ui da 't' dobijc Jl" pouvbno dodan [cdnu ::'('..'c:-t kora 1.\'o..1n "(HI. / :)oljl(.'J.br.J.u. :"-la!o kuvan (1:1 ../('(/lIil f. mato soh. II. nr:l~nt) prosejari.l c. narcndau p~.ilN) Il'''-''.:'ik.cdnakc prCIl13Z..a 23 CIt) prt. pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jjIi i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> .1 ..¥>J..vvol'H". In.'1001 \O(iOfll n.~r.08 J. pa ra/redh.v.1.t'in.:Hi tortu ..".dl"·Ol)l filn\.cHll od kajsija i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur..·hJld: ] k.·\t"'IC'orahe i kakao.uroJ)'\ i (l~t:t. . p.1 \'0 Orab corm od k:tjsija POfrt.t1 ~C·f·(·r..'f~ od CrJU' J.lr k:tpt U/j:l. fnl4.'I't'1: 1.· Zitl-.UI<:~<Hi i skloniri "..~"IJt('(: ulj.')1100)..ullcsiri le:':lc) ()~t.'.t'(.1 1)<. mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu.0111 Tortn sa dicmocn P(JfrtbtHJ .('" hoJu t)rcnl.ur::l dub.'CC:f. 100 J: .• k:rk:Jo:r.'d<"fl(.1 vatrc..-.. dodati kasiku "~'~:'(_'ra.Iji< II \·oc.u masu peci ).1 gl.ttru: " rr.uhrk .IV(l pola Iitrc vode i pllslili eta pro\'1'i . II cctil'i <::'::.)(j:ui ulic j hr. Odozgo pl'(:n1.. Dodau zaum p..\U~\:(~"r~a malo vode..(...(:\..'Cl '..-:"".. ()(lU"IJ 1"fX..It..ir.I.Q/.1 k('.lVHi s:u vre(neua da I).IIc:".pcknu.t (JI/ I luutln....I. Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu.l 1l1.. ("'~lO L I-... .( .t:c. Drxlau narendanu }.l..1.0.t~lI~tlihr .? (r)kt)/.'..U/l'll'tub '''~lh~l..tncoraln-.u.\1i ~(-~'k.

nnrvnd. Priprcrna. Uri/:J J..(_~I('t" t':lllil.1 11.1 laganoj \'311'i. . dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I I))ic\'cflt) !'.t:.J ad J 1'(Irrehnt): tiro tort« J.ru ..lnl I .·(cr pn:lili C~Oln vode pa SkUV31i gust '. dodau pro:-.. i'.. "or. S :..I ('okol.l(i nlmOOl pOl Cllo\ . . I')(I. Inalo pnlhl.Ipau U o\laZt'U dodati kockicu margannn.t.t il:lnt'~.\"tI .I(W..iloOJ vats-i da masa zgu-ne oct.&h(.t(k· 180~ t":lniJ Priprcma: hC'J.ul pa osravnl cia :.~b.:1 ..I..n(· c"·.ln. k:rk:uxi da ~c dobljl. i'.~ br~"IJ.I" .ull'uno kompakmn masa Knda '1J))':-'. "l1.'I\ ./" In'hk.: od .)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie. p.. par k"pl lIl.u" dudaj<: k:l'.Jk..hilA 'U.:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a V.\1I1J 0(1 .....'ik..·· liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt ~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(. p:1 PI..f<''''C~:0.' tI icd..1. IClI'I(' I o.etct:r.1 ~xlc: bik.ijc na 1:lf:. proI1H. i uJ<:dl1~~('j. S\'c dobJ'o ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c'.l prel))~l:all nlu.I..(·'Ir(· l. dOO s .11l '.3 iii' '.' ('rn(.. lift) . / r)(~k(J/iko kil_. 2 n-h.t'(uh nr.\-.J....'f):.UI.!.••Ui01 . secer I .1u J.:t prelh': Pci p..tll I..a fil'l~ljpl'(' ""-«.(_... kai7iikc scccra 1 k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (. .· l.hn.oll'c~l" .(tc"I'. pljcnu (~(_)kol:l(ht.kU'~IO{·}:J. n..klonlcl lc.')/.la(.:~'(' oro».k.atitn «mu ~Ia\'ill II fnzidt.-n plchu. •.I·j ("ii.lr/)(Jllc.ijllo. 1.ui j(.' ( Iii In..•• ~iJ.un·.~((_'. . sodu bikarbonu. .pOITIc"ali sodu btkarbonu.ikc' rurn:t.!t-'flU v.'1'prt..l.(."111711()1: nrh'~('rn'1! /.l\:lU't'...:'-J. 30 g 10m! ad krusili hi/juoK H?:''1:.111 (~~. l.'? kCSlCIl plrc izrn<':sR(j PQ{fcbno' s~.mu kortcu Iimuna.: IIt(.." (llj. . rcbra (okoladc za kuvnnjc.'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n()..... 2 b.(\::1 ra-ro- j io. Uobro umcsuno eesto zntun podclul na cc:tU'j jednaka dcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru.'('I {fi kore ....·crn:1. ROn: pt.00\:'IU 1>:1 dod. (H"/J.f ~d~(_'!:l J . k"""(_.t: '''''t''#:lt'JI1. I J.t pod. lSQ J! . Pnprerna- ~(.nl"tl· tll)~(.1 pro .~ J k.-{ 0513\111 d:t . I (nc:ci.t'I:tIl{) brasno.... Dodali mlevenc orahe.\'.(1r. O()(i.II'e·.~ I! . InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu..'I.'(/. IU~J/() ..\t.. dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\(' dobro lznl<.ri(:1'..'r i o:.u. POlf'("bfH) 1. J J.C('('J..H) Il/: J.·n<: o(':.....l<../o (IIIJ. I dl '(Hie.rrio.'(:CI'U j l (~l.li dA .~Jt!/t/tll. .....'bra{)ll bOj~l.Jlu 11'310""113. ":1.lr· hent·..1.I(rUJ.1 !. '" /.4....· .. (lcx.....lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I..ro hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl b..l.'ui d:t..'~c:r i fn:dn ..11. iQrl II "(_'(_'('r. iznlC:.1 J -.l.. S(. klonlli Ic sa \~ur('.tn. (()((U.~~.. Z:t prl'h\ coko· 1':"IOpltl lndu..'I:orke /)' .l~rk.. /..1.J. 111.I. malo I'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu.0. 1'1(1/..c'c('(a. jOt. dl)d.'I.. po polf(_·bi). (-.. .(1 _g <i(oC('f'')muto uxle:.l.. .· J. ():'la"jli da ~c osusi i sll'g:nc.'(. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln.tll/t'..'.Inll ~t(..()O r. /JU1UI)J... if. J. p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti It.. :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04 SeC(~I'OI1)..I!.:.('(rho In'ltl.II.Jf/lQ1! or~CJ(:ot '...' III 11:1b. Sklonin !'Io.ct:'nt SU\'\: sc Zatirn dodau opranc g(oi'dice i In"'ill i da ru.(. / .n(1 flfU'c""HI. s.(' ohl:ldl Od mnsc na ravnom t:ln.:ui cia ~c I"ll)!>.(u '<..I(/(· 7.' I 2 ka. 2 rchr.. POfoJednjl.~C v()d~~ku· "ali sirup.llli laCI"Iioblikovati rortu )l'apf:tvili gl:1".Jf':.'r i k<Giku n1arganna.'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre Shl$:Cl)j:!.ku\':u'l() 1..110. SkJoniti sa varrc.I'Up.'!'{O.ul.dodau PIlC. p"'n. !'o (lin s..-'[.":\11)\.. It. /.16 _ Domaci posni kolatl.U.. Posna torts sa rum om iiI) J! kr.' !'Iol:'!.ILJo...._' rll J)fuhtldi Korc pop~k.ui 0..(.. t.~lIj i prcbt l iortu.:l(II ''1alpn..:'i(.1".'-'..1)1/.. S...(J.k(: .""(].uru i umulili d:1 -c doo'J(. jo.0..!:tZllf'U ku\'..il '.v:lIlIl s(.talc I~ "anil '(..tt· 1'{)(/".it("("("r..n Posu{o..l Kesren rorra POl((.<tnn dobro Izra.. pa iortu :\Iu%ili.(·"(e" ...1"1.. kalup za Iadu Ku\'.ikt' k..e.n obllno posuti Inlcyenrrn I)r.~jcdnom J)ro~IJue. J ')(1g 1.l.irl.I(I.~ <II pil'J.t..

\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(: l'rohJ:1(f{'..'. po.' POIl'\.l.c:c ''':lI). 'Z kil~tJ.l fuJ. .0 ~ h.111(1 <.·ololn. hll \'1)(1(11)1.r'()~NE T()ln E .../ ""I ''''''8-11'111-:1./UI'OJlI sa rn.l.111.l I).vake jul'klCC: kuru ..'" i tl pu(Jrl1. "n~ pa polx:1t I)oda[i dodatt htasC)o nc pOln.I(.:rH".:IJ/unl -r f'(. pO:'-tlti hl'~. Ju."k.l ..ui \1 bp:a:-iJ'.''C ('''. <10<1311 Tona sa medom i orasuna ...1(1 pa mu(iti dugo. S"aKu kOf'\J (ilovatr prohladenill1 k. n••r(.u'c ul}J..l.u'jt ~ ~l)cI(' b.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl.(.. kC)f'!I.'(.."' "Iull'nj:l.Hla) na iufkice Od .. ()nll'k.S juOif:1..J... "lcd I.t 1:lgallOJ '· .:.1t"!~-. 1wl.~U·j('.('.nni pre.lg \'lntl unH'. I/n.1I1\1 nHISC stp::tli U podmnza» plc'h.l .'" J. or:.r u/)l uf/" Torte sa viTlom Pn.\'lJci Kada .! lu:.I:Jdc: /.'f S.f(.1h:t t ....l1.Hi 'a p(a.(II'/)/k.ll'lIl'\.. /.o{.00 J. pa /. l...I f'otr-r.l1)t: kruskc.('tc'n.>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do pola pcccna. 30 J.c ktu.'-('('C'I'l.c.J 1)('('(10."'(I(<I (Ulk'I:J. J "'tI/('..ui I po-un cunctom.IJ" 'Uln.:S:l. $v(' ixn)('~:lIi i :-.:IIUd('~ JiU jl.)~ Ittnun"..lIn J: nH'(I.."ko(u za pccivo P.s(O podcliu koru 1 ua ~..'~.1. n'..1('fc(· .}J)U')l sa 10. Oro...t(Ic .0(1)\'11 pl'()hladi rerun dot 11.' I r('l>f'a iok(). ()<I :<>\'ak(' razviri Pt.~((/t:.:tg-r(.'r j p(lpr~k:ui f\JOll)1l11 1))1.L..~rl)(II'(" 25() J.nlc.J "(Itlt· /)1/. <ioci:1l1ulJ<.. Iz\'a<._'.'{03.· od vodc.l"nOOl. I)t·(.ILI· 7:0 ()\'on) 0l<:. i pos\Jli ~I.r_2"j() g .k.J(.'('c'r._"'. pOl .~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti pripfc.IZanOn) i pobrasnrcnom plt:hll I.I PI.ldl' i()() J.Uollt(" I." /)r.r('b')IJ l~() /llu/c'.'3'.J.:.nljl'llll "n-I<':"\I..'l)daUd kar:J 0(/ I('dlll.oruhe s scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikarbonu."1I1 br..'kc 01'1.tll.t .:.Ako je pO(I'l..:1 n:1(ll" u'p."I~!lT)">.. <I..'nlazati ~I"-. IUi~JU ull:J._-- ull.. .\'C ()tOPI \'au'(.(r~.'III". /:ltiUI UIlH•. Za gl..()() K br.r/u/l OI"'Jb.'" Dud..k..h.('('bt:/()~.'ci na koo).' o(I'lranlli 17 Z rebrs flll}}.... 1 k."anoi fcrni.'j .hc i h:ldenlC. '''pa''ir..v.l..hno' ..o}. Priprcmn.1 [kR.:t \..:-' /. . III /:1rl\. oljustili f In) kn"IH I.'~lnli vatru da 5t:kruxkc dohro ocediu kuvaju.l.'$:ttj i bracno j uz pntHo{' hl.. I J.li{.u..nl.1 .: I".I .t. f).n i pl'(:lili d"lIgonl prcmazau P()IOVlI1Qln icsm .' filovanja svaku koru popr .Hiplvo i sodu brkarbonu.:1 PC<'I 1'I:l szvruutom plchu /.no i ~d..:..u. topiu cC)l\oladu. TOO r. I tlltllill Il.l ->0 I: nl""~.~J pil'.Jhu P" (Jo/n'hi Pt-l prcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(. margarin i vanil ~('i('r....II\C) /.! br-. "iJ s\ih I'olonl sklonili In.1'50 J..'nu l()fCU pl'oh).t I)nbl'l) umcsiu Ic!>.)!n:j:ui..d """C'rr".'t1l SCCl.../t1"'" 1I1:slt) OJnJ.II~.a III u5pill()\'.l.)!"r..1)(11)(' (..'n.: . '."lli H.UI. sklOlU- Sarena torra u "a \:Un' pivo.cl()nl pUnlC£'.lO. 2 J.tnn. dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ...jp.'CU phcnom d\ c kl.\ tH:'!Io vodc."J."l~ dOIX-C(.1/)0 potrc- bt: Y.: J. Br:1!.\'au M:CCT $3 malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust ~U1.ok.iui.kt.~. dok nc puh. d()d~u i ~(>koladu.'('t'ron) U f)J':lhu J)._ ponlc.'\·(. J (. Pc<"i u /..t ..tri rn. Torts sa medom i i5okoJadom Pcnrcboo- Suo ~ '''''(1".:". vtaviu 11. J.ui i sklorun ~a vatre.4 Pripn.. ttcrnu zagn.:.'cc~t~r:t. c·"J.do pruhladi i sregne prcmnzivru j konPr(.do pr<. J.I..IOi pOdell1l roko (. 'C.1 l'rh !JI)I'.)u tOJ'lU prcltn rasro~(')t.'Ll.k· !ool~\\III II -crpu.:.ll/('nJ. (I~(. ") dl1J~:Iu.in.'br..J.'iLt' nun.. nl:l.1..jrin::l.f~:lI·ill.ul Svccrnuu -u-upom korne jc dodaro In:1I1) 1'\IIU...:lrbonOln.lIIX'.c. . I k('''i('U p"'J~k.(.I .1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc.":lll Pc}fu:"lJu(J lonu n. J J.. IX)'\lIi ~('('t.'v<"nc ot:.l.. .~n... nlk..klooici ..'Hl·"'..'nl().('r II (u.':lI1. p:l '1':Hlli U (.".no.mcd r.:1 (Jccit·o.'."'.'nadcv m. i ~cc(. Jltiprt"I1t.bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji.:J o . IC.t. 4 \0/.. I k.la "l' .r''''.ltl/C.:1J. Duuro iznH:s:\u p. fV'..Jrbou(_' .:jao na 200 ..

..'.II' kapi vrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna. 10$ Pnprcma.. bela.fUp l)od.. eeckane l. Svc 150 Il An .n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbno dod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna C mcsiri tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan o:n:lvili bco.II" (·k ..r:r od 1I)~rlinc. Ink·'l.'~ali da sc oropl p. rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<. lCK} I. Ihi <\<:("<.lIl mlevenc '.ur k."'(. SV(. llU'::':Hi d(._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.'1" sa \'inUtll dod.u.o.' .~l"h 'SO jl . Po. msto vode. :) "'ccor Rcdnti rcdom P" /cljl . 150 g Y':J (i/..'6 k:Jk:I():.(('Ie \(Xle' I pckmcx....l· .pobch pa dodati pripn.t/u.«(_'r2 u 1.teiku margnrma. 1 J.' »Ioval! korc....rr s... Ilckoh/.)r.uI.1 In...() k...tr.1 1 limuna..'.. narcndanu k(lrk~1 0<.lpi orahe."("St.. Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu podmazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / . n.. S\C iZHh'!"I:JU.·huoemudod. .Ilul..IT k. a ru.. sok I prohladouo l/'IT)f.'11 C'r... !. fit \lspjnov:ui '.. p.ll!C· .l M"lkc fX'kJ»t'/~1 eNI L. ~l. braon.(0'('..lk(. tunun . rozc . (1I'tI}.J.1mahnc.'1-("( or..I.. 2 r("/)('..II'·""/(....ui tortu ._~nik:l.3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ul cokol:ulu malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc.Hi ulic.:""/..uka masa... .. L' ga sa pravkom /J pccivo. /(. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz.p. clohijf: $:U'I '.t(lIH dodati kakao..lk tll:l .tln vode <fa (it.. \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P.'1.1<vJ..IJ'J/..lrcndaou .

./.l:I~(.1 P<~ 2~.O ('('flh jl'/.I~'''".." pa ih n.(.Ign:- prcmazau 'l.JZ\"Uci o!.t .c kakaoa R ceccra .'(c1'. rn. 111. k::toiH.::-c korpil' ..'('(<:fnolfl ph:h I P("(I poga('j(c: -irupom. 8 /.'rnl.t kakaoa ra.1 IUU."~ili..'('('cr:" II male k..\:C(.gr:t Pu'chuc) U':"puun. (:l")kulauu nnrc-ndar! I P()(lH'..' J.'tl.dl ne l)hll)~'() l.Hh:n lJfn:lk~(i n:tpl..:f.J.· k:lf.I.lll:'I' 1(..lra oko pola .":c'('C'.' . . 5() g .I(!c' kUI...''''''1.on- Posni mcdenjaci 1 . u POIOiH :... t'..1 '(' U(irn.l rc.lnku \'t'e rako "t. H pr.nl ih U\'j!ljati u rlO\'OljI1C) ~1I't 11lk'Vl'I)P I )raht..ui $:1 .k"o . 11 "(_'(en.1111(·. dUi 1ft III.'. t I-.'<1:111fI./{. PI'...! odvon-n . ~(I..lIN.Ik" f.ll'h:: .d..lui'· .!I. .'Ct·1": iIi 7. Je'tu '~I.. j}osni IHarga.:.tku..~. .'..nc:'. J..1 ukuv.I~( 'i1l'IIP 1':."lllk<: n1:1.·o/.' U\al)'.!O J: 1.) It))! \ rt'llh'U.t.(' IUc'(. In(/(_'.1.I • .rn/:I.'k.1.:.tlJ../. c..{~.(/(.ni ().ku pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln . ..(O r.It..OtlJ .tll'U . in p. l)od.r/o '(){h' fnJ. \(.n.t j'\I''!oj n:rnj dok ndv()jili Un)t':-./...."'·.lrhllfl(..J.--_ ~ITNI l'{ )!-i!\l - --- 1\<)1. 3 k. I. jl'nu .'''no' lOO .:...'l\ort.. I n1t.'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI ..r .! ~.inun .'i'(I(.uAIr( \1 ultlot'ni u dol»...(· plc'poIOViti.l\'I.tll Iii \ .l\ iti I))a)(' kughc(.CCI'!)11 ~I:I:t.·ode.·I·l'(JilJ rlt:IIJ...te001 ~\ .) inu 1(..'nuf.nika oJju:-lili i S~1I1Ih. Ostatak Ic'. I'otr<'!>fl()' J.11l.":t.d..''.~"<"I"r~1 CI.1/.l" .111(I.I.HI S kcx..Inil .IO br..1 voo«.tlu \(J(h .1I11("I..' dubrn 'nJc\f..#_ I jf) g c..Hi ptah '...1 :" .tu...do U /.. pf)~c:hno Pripr pl"c .·nt· j.".tc.k'.\li 100 g ~e:lc:·r.e '-t~(\'r~l:-.'" 'tal}!!IOnl \'okn1:I<.1J'~ulln J(.:ol.a/.' hh(. ~"U\.ul 20() ~ .J! pt"lll '.". "("(ene.1' po j/hol'll.110 1.1.I'U \'()dc ~adJ.. 1)3 .·nl.r. Ill:J/O k:u:ot/Uit·..0 g ~(·(_c:r.1411~a 'I)(k'... P.. 1)(')<.l"iti !o(.m gt.nc orahc v.u. oc Pll'l Ul1L'n~:.' I .n Hi U p:lpirfl.11J1J 1 H) f.tc'l1ih i I..on) .f .' PI.f.~n\ dok P(~lt·iClJ \ .".I.'lll:IJ:.kuv. \'1':11111 gla%lIl'.- P()lIl('..! .l'I('UHl 1'(. irup bude: '(.(. .l\ill d.1<1(1111(1 ".ldu hil.." \'.l J(: gOtO\'..lh'" da :-~ pro$u..IO.it){)j(."h'. !u/t.t f-'rip1'(.~'c kanlh bark-m.ll'. K:l(i. \.r mlcvcnim lcvmkom..r ()d dobl Pt~tr'(. 3(:1 '. (I:.. ~ .'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu...:. Kuglice od lesnika ('II 1.-.t u .. sol.. k. pl\l\'ili ... ovuu lH'(. ('.UI pa 1I /.d•.kll\'.uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g :\c'('\'l'a i ') k.. .. (!"('h.....ln(.t .t~()IU .ui ..t. .1 1'.f \ 3((t.( icnc I1la.a IH.("nc.l 1. )"0..k\ly.'l PI'O"'''I.J!lI PO. oJ. l'ft'thoLllll. 2Hf)}: kuv..'~II.. ..\ 31..~~l('I('(' (C.1 JlI. d.t c.·...".(" 1'''''11\...' /. 'Irup Za od )')0 <.hfl!l. l'oll't'llr)lI.Hllj kugJicc ()d 1 u -cred- polovuru jC..:tj..u!(' C.Odl' i vanile.. I kUII\u od J Ibnutl:I. l(_tl/lirOIn."'h '): "'.1:1 .. Ilh).: 'i'. (I"I. I.3 ('.jI(_'J.kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih ()JiU.1(UPOIIl \1:' .t 19 SITNI POSNI KOLAeI Kuglice od budema h:.~.' P(O.:d.nik..':':(. prohl:tdlll l prohl.'\'ne gU:\cilfi rvr'n u r)l~'It\ od gu-.:. ..~I I 1/ flJ(_.l.\ ..: /)/.'II'(' Pnprt'fHa.'ati s....1 .luporn)."'irtlJ) 10D {: \.nu-vu .· U""'...t I) 1.0. • karan- rrmc tununa..g:~ra.'(.u. /.. pol POII1(.k\1\ dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U.l.:.PO.HI u rcndanu kmpoo \(lk()l.ni ~CJ J.tc .I1P pos:a{l(..:'C" ~':I/u(a Ht .

'l1l. -.l\·lli d:. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl.I/.l .(..'IH:t.. ec liJlnl. 'I' 1IH._' pa ih onda r~d:11I II . ". ] k('''I('" \.11111~!..h.'CI CUI sC~('r()I)) PI'l.1).'ku u Po. JeZici PO((t.t1\.. . (l(1 Jt'C"k~ tnnuns ~-C(·r.. I"t :-udu p()ln<''..• J J.I(k·.uk- Priprema..'bu(I.. d()d~1I 1I1U ..t'.l pOOU..t 10(1 J:. scckaue ()I'~d)t.1 'iO J....'llla .t IU'.ll Rl"'dau ih 1I POdIH.ui"..rin:t. 300/1 "t·( rr.u.lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.<.' korpecc KolaciCi ad smokav~ i bsdems J P(.'H· ku"iac. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i sa I·ingle..(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una p0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I.ui br.lf(.(· IU(. hr.li(J}t "('('('1".(Ik I kuglit"c" I '\'dkoJ n.'nc. dodati nnrendnnu 11I1H..'dlluJ. ii'll}): 1..I '. Zarim (~~ . Katl.~":t. "'lill od t\'C:"lih sara.'r'.f. I". pa u31iu C-.1 f:tdl.n...5 CIU dchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:.l l'rohladcn kolac ."11(' Jll(.hl 1.t.I."II{'IIH.ui pa nnvlazcnom k:l. II J)t.inil 't:(·c.ul.:dt..-u£(.'njakc sku\.:t (.1 lepo Od IlJlU..'(i n.uc..III zoo )! braena !\3. blknrbonu..~)I)) m .. g._~(i u rcrru l..:(\'1' u pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld.i.'300 ~ />r:I'n. .I\~'..p(unc.... It.'I\ll kl»). ....tpf<l\ ii.' i/')H'::'.11..111.lSU(.1 IU) 1 ..l '-C pru . 'ill(} 8 ~..110.. i kasi(.~a..t.' otl ~(:'-('(" lIjcdnaciti () . ISO J! nu'clJ.J "Hl.I."Il.~(.'i:lnlh:\·(.00(' bik3tboru-.'..Ih ht.... I od ruth <ic:hl.'PIIIIl\ at I ':t malo vortc.!'otedlill udubljcn]c.l'l!iltin dohro l.lC'· lItc:dn.. .too g bi/inn[_! n)~r . gVUl koru'H.d.'lll. p.20 PosnJ medenjec: lJ koliko Po1t'(........'~lIi ::'1.ln.diu hOll1bi<'C i Il"da£1 na tafllir U . Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.Iad 1 tnnuns rcsro. I k:l~iku..l.trt'nlh ul..dc./Jtrt'/l.· '''''/0 Ctfn~l:j.10 1. pa kontll ud JI.1 Inotl(J \odl.'fnll1) 'irUPOlll. Ku~Ji(\' u·tt .lJt'.5 II '11 h Illi. pornc-.t~C" II.od I IirlJun.nu koncu limuna I 1.t l.. <II ufl.{t'I:bnn N: ""k. . f:J..1"".:(:(-r.""".n:uoj l(. p:l III ".t.1.lh ..O~IJ: "~'( ('r. flfCku knJC' Ill'h.lh. dohro I/U'"'~:llt / .\lc (-·"'l\n. .I.r:tjlx)4 \'ati Pomc-."II>.t pravui jl... 50 g kti.:t1.J.J .1.. IJ~ 1I0i.nu "'a sodom biknrbonom \1.no ~.le) I pol3 ih \ ratlu U f(..11 'J(J It:C(UUj: 111111111.t11 '()tlt. .''.' Pr'ipn .Ul .agJ'cj:lIH)j na . dobro urncsln Ic:.bOQ.UI bfa~l\() {oliko bactcfna. \aditi Illt'<h'lllak<..I7.il)u 0"0 I <:111.l I)).l prt'\UCI helu glx/tlru l)d 'l'll...... li() ~ U.)rt: n..l nKl~ini .'(Hn vodl.\\' (I.'IH..ld."O 11l:ISli 1x·1..'d..'t~ .' 'UIH<:.(_.' /.'rnu d..i dtl>ljll)u 2.1 . 1)l1. 1".'I..lInl"'\l'fllh X.1\..'.a (1'(.tU jcdllu koru ~MI'tlll)t.'1>:-1 nv.: Illnun.of..:cn.1 .' 'ITUp .H.'(\ I't.l IUOlrganno.JI(~ nul(' !)ri prcma ~l..I 11.UM' ~pl'ohk.J. l!i~oo) nil pcteljki. c.oIlC."1 okla.t.ltJf~' ... Od"o" oko pola Pripfc.:t ra POfUI))l'I)(' J}ol-.IIJ1it tlr.! cako- .cit'r:a J )()c.11 u plch i pro U Y.:1 J.. nlol-.taV1[1 (t. n!••. J.m dodnn mle-vene oralnmed.U~f'lb Posne gurabije I>tJtn"hno: .lio ul. pcrn-bno d..I:o.(j n. kri:'ot:tl .'iticom ".Onc..lrl-. Uradcno testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.\'\)\ i «>v(_' llnH.lc...L'.( "'.l<III ~:I kuvanjc...u'.:1 ) ..: ulja.1.( "11'\11''1 l"l.~r i l...'c.'lrll!!.cnjc..1 Prt.:UI 'Inlp ". il.'O._'.-.l...'1I0..llrU .lItllt.~/itn pll'h i Pt.'. P(05. 'lnlganu prcm:v_'ul 0\ lin '('( c.ttl \ ... .t (C'I.lOU :-1(·Pt~ll1+ Potsrbno.uk .u'll'nih.'. ~7'" Prtprcma. . napravlt! dvc In:II)IC' .tO._'c I slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I.n..IIlO\1J koricu i med .1 "IIIUC' 1)n.\lodJoll) iii ".lt'j p(.'lnp<'raturi ~I(lk Of: k(..1 '..ku"~ui J. Svc dt)hro Posni mcdenjaci Ill cimer. dod..l(·ili.. vc n:o..'I'(VI...' korc ~t:-1Jl'Il(: vl.IU7iu kil<~ranll t.. U . 50 ~ JJ1It"~lJih ur. I'(.. .:klopui dru.l :-Iui...

I'li na Jagano. 1)( •.JI.("". Od /~Hn(·~l. \t)d.' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(.k... Pre sluzc.'i Iscccm/.l ."'/".. rcrru pr('hll "OdOOl da Qgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \..t.uft... dok nc bude tolrko ~\I~I:' cl.(·r".\ ujed1):1('1. ){ OIIIl!'>lcnih i lIzdu...A"~"C:o.'r '.I'. .Ufil I kuvan sirup.. kesren j "<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J.. dorlru i ("okoladu j tnt..o.. %:.II~ilHn~1 masu :-. Dodau 1I1. I ()~I...ncsaii pa nei311 1'.Jh.!rH) It ~(_·II.t·(~:r. !'\klonlti :-.ikolno<hl code ~5(J}: 'Jr. -c klooili hladc.'(I.....~l1j'a malo "ode pa kada "it' dohl. dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu ujcdn:u'ifi 1).1 i dalic kuvatl nn laganoj van't.l.uinl uh:ll itl i marg:Lrin pa OPt" ItH':. lin J: \I"(C"""'..ui.1 lJIIl/ Prrprvma- .J ..o ohlade i J)m"'II~\..l\Ij.au da sc 111:l$. '50 J!.1 varre I ~13\'iti da .l nc b-pari.lbllkoJ P"lll'blle).:nj:t LlI~II(:(' o.:111111 'Ct:"'1 g~l~tinc..~q:plrin dobro i/I·:Hhovati. l\i.izanoi pudlozi iSli"k'\'211pu .\l. sn l'ingh: i ostavili dn sc t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II scrpicu da malo omc ksa..ll°\'cTUh oraba. sot: v<l JXIJ~( IUlJun.kinuli ~a c!\'(. 'U~tj(j lL'PUlO\'3l1 pa kada budc dovolino AlI"lU clod.' mnsc pr.i(up.('(1. os r(·h. ...Vr jnbukc upr.l J!ldZuru ." .1. . I)(ld:lll lIarcndanc jabuke .t 11(lk ./Jol•.:1 .~l.'h'UJ leu . dodau vkuvau ih u sirup.)'11...(J/:ut(:.' pf)llH~I"lndl'.I:l1 :0. 200!! "'.I ":I -tN) 1: 1. Kuglice od jilbuktt I J l): POltc:I.l kuvanu rn:I..ll'Colalll' I dohro lzmesaii.''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa..1 Prf nrcma: i sam- kC:o'll'll (')1>:11')11. 11./.tbukc.:l/HII'I14. IiJUUn3 Priprclna.\'.1...·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl Ct)knt:ulun." ~(...l\ III kUj.I!'oll i ~of.1 kl. ondu.o 0<1$1r:'lnlU Inl oprau. u\'3ljall ih u J.ul UkUV.t· <1ohl'(1 C)~USC. SOt)~ ill g h..' I prohladi. 1\11\'..lf.'lll..!Jicc.111(.1.. Kadasc mn...unl: ')·6 1.HI LI paplrnatc k·)(PICl:._'dali na menu IIj tnnjir I oSI:tVlli d.:l \1:1(1\'.oJ'piC'e KugJlce od jabulat lJ jl)Q g -.t11 ~I J.lti I '\.1' i 1'(. 't' lid nj c· nh)gLl pta"'li kuglicc. l)od. ~1:!\'IJali 11.1(1 I narc..1I dod. dodan :\00 g n...c prohl:ull Z..ticc I narc:ndati.~'(\'III" hadcma.' .tll cokolndu i Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1.l..:I:v.'('(-t~r. .1 ~(""r.lf1"Han".t ~rJk(IJ.Iu"eni. i'.114:«."('11" /.(1(1 J: ..c dovolmo gU"01 srrup.-nih ')f':.. Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer preliri (.".· .'C" Kada ')lrtlP budc do\ol)lh. #~() It 't... I._''':t.t it' u fi':"cl.no}: "J:II):'Jnn..l/)(..<h'UI. "IJU"lll Priprema Kesten kugJice Po((.::'(.U. n):lln \1)(/(' I 1." pr(.nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih u glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<.klunnf "."t(:'r.". 1. ()r.1 podrn.t. od i sPOJ'('l:l <lod:lCi ~O oburenih .. ku.(lrllvode: i jl./. olju.:. ()d mnsc sa kcsu.' (11'. tnkll.1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI pola kilog""l'll varrt kuvati . i'.? 1.li.trug~lll\l k()1'1. -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:' 7..thc.ok od poIa (.s(~Ct'ru'plnO\. IJ .l\ iu "t.CiU./(.p..21 Wne puslice sa orsstma P(lflciJH(I.' gusl kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi:-...o..

t 1a. jo~ malo kuvau.: :-'(.ui kugfice.."1() t.111 (.".' z:Hiln U\. I /.t. .1.'ocl:ui.hllJ. e..""1" j.(1<.Is.ok ot(/ O("~I1'0 '''Oll't:/Jt.1 kocrtrn p:1 1I.-nto masc forOlir:ui kugh<.or.1I·~·II(. od {X)/..:n.dobn.ln\1 cokoladu. ()-.'n):l~ ('ol(ol..rJ~ral ~('( (. da ncma nunalo vodc.t.t pl'ohJ~di.ra\ Iii da '\(-' pn. 13olnbj(. nIIU.I..'II)..tl .J/)uk.I.'TOJll i lil)"\uno\.."((1 umutn i xa $t"'c". j\t~l"lI ku\.'(/"/(' \1'/.. i ku\':ui dok skoro :.'l J...')Ojf -soo 8 .::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni.I.:iln: I osravtu da <c ohtuh. kU\'.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc vatri da sc zgusru...'flJ:I.bhko\.1 '(. Po :i.~l)IF! 1'(Jcl('.lrt JOO g k:'.lJllh 01'.i (0 rako d.ali ih u mlcvcnc orabe iii kn.!))/I. Kada on)t.'enOSl nc isp:lt'j.)( t.{e(..t}()}l cecera .nl II prnbu..: .lJO \()(..{t~r:'. odva..."..nl. Zatim obttkovan kUJ. 100.u kU.II"IU th 1I kristal . p:t dnd:ui 11.:I'(". 'lad •• OiikIOI)III. d<)d:lIi !...'1I1 pa (.."<1 veda ne ispan.t.liri 0<. 250 i! .·r)l "klollill .1\.11' k:.~ik('nun:" A..<:ccr i sok od Iin. pa !I'klollili sa varrc.:. K:ld:l :0-\'"'. 1/f\1(.0 mccaruc. propasjc'tui ih." .od narandzc.. Dodari 1'Illc\.xJau u L()l'pl('C Kuglice od dunja II Por(t'b....."ioI..)'u~c dan-dva pre upotrcbe.'.. ChillI'" IlIJ~'.I<Hi ~(:ct:( u~pin()\:l(1 ...lhlath.1)(' -. / k.".. IJI.:k:::o"l:::al!11riu'..: (. l1th'lft'tU'/) IJOfJ'f'bi Prtprcma: fubukc opnui. "\'.. dok sva \..'''''llt: r .('(. I-I{) U).\f:lrg:lnn 1)(.p.fnj('. Dobro j.(Hft'.. Ol'.:1 \\"()I)I vodc pa kada bude c1(. ..:t. l)OOAII orahc kruskova« i .!II«'" i u\'al..i occdcnc rnbukc.n" dvuj.()k:t PI"Jpl'(. pft'llIi ". n:tliti ~. 1>.. .(I"l.OkC)lII..._______________ 22 ..ulu 'Ia kuvanje narcnda-ti.clji mogu :O>l'u\-a Ijati i u mtcvenc orahc.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i.'$fn.!_!3. .I..k~:ljt.::. Kuglice od Jllbuka III Cokoledne rum kug/ice I'Oln.lovoljn(.:JlI(:.'1' 1>" IJPll'('bi Pripf(.II 41(1J'olt. JC \"c(('·l'ni fjil'up t.Ikh'c'/ih i:. .lloj \":lltl.. nc· "p. I'<hllli J<. UkU'":U10j .100 g ('~lko/. j:lI j k(un~l(../..td. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud.111." obliko\:tli kuglill' U\J· lr.·.I. UlltUII(lW1g ~ccel'<f."·. p. J.1 krU.U.: or._) PI'05U~(: (J2 dan:!) Pru!ou.ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.. ndari. so /)()".. pa SkUV3li gU"1 .li(·<..rn.l . d(mro O"'ll~ Cd:.!('c't'1'0 10('1: Potrchno- g hi!jfJog.CCL"t I 0:'>1...·r.11'(...lIul7. ()(t uhl..j(~:"f<"/)<'.'I(/" .:.J/ '.'(.lf'(:pe POll'i'hIlO./~ Pnprcrna: dunic ()rl'~ui.71' k.lill.lIJ.J/).: . (('(no".. \1. run) I :0-0).· gu""ul1c :o-klonili ga sa . />. rvdau u papirnan- lunl. s'"a voda i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-.)(l J (/11111<-' . 1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I korPI<:(" od h'lflljC. !I. .3~~'n. "-$.u"..jlll :-.:.tti pa ~V(.' i pra\'il i bonli)I(:<:.J..::I..iu 1 narc .t.)\"oIJou HlI~( dodau narcudane.rup l)ul1jc i iahuku o(IS(lU i l1'u'(.1 lilllUll.lrkn.t malo vode I din"(:ttl kao zn :.'(. Kad. I Ar.I IHalo \'ode. 100 h !>c(~k..lnUJ Kuglice od dunja 1 Potn-hno' / Ii/nun:.'bllo: } A.HI n.~.:..h 1(1ct.)/. CICI:. g prub .'It'JI. ~OA. Pripn::ma~~~(.11 -ecer Osraviti da se dobro <»u~c korpicc.~clt7r:I.CI'\'" orabe. ()('i!'1itl i ~1(no narc:nd:ui.ui na l:Jg.n~/...l\.ullicil pa dodau '''t' IZlnl~S:ui i vatr c• (_>d obladene IlIa .Hi III u krrsral M:ccr I O"(3\'Il! d.'':'.tll 1I Inlevcnt' orahc j ')~I..1" '1:11...'3 Kuglicc od ~arg-.z"'Q g ()r.

."l:'vj(i d~l ..:l• .."""CCI u pr:thu.}U margarm. lOt) J)1":lh ..ln"c.a.HI d~ 'C (HOP' 'tid.:.'1t):.ld~' eta flcl p<JlllUI:Uldl"(.j/. "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro...' ._____ vatrc j dodal' J'( .1 (I(} purU." oei'lill 0<.~('('("" PripcCrn. Od mase prJ\'ltl kuglice.' '/-..l(/l/u. ~ U"'U'4.:hn.lt.!('f.ui vnrul ecccr.\1((' "..1I1I( ~.r.-':1 vatrc.~l omvuna i 1c.~ali dol -c OIUI)1 l)od..-n(..: pruhl:I(Ji Posebno IJ~p'no\':tJi 5.~okn/.I. J.I.!()C)). ()bliko\.'-L'll{j ib i i:-. svc dohro 1/'IIH:~aliI .c. dodau mlc-vcnc or:.-'.'u':f.(· i).t't(_'r.. POSI<:P".'ali d« .:tll I..I.1 ."('(cr.(/.l(h'lll." 'lllUJ.I . Oo<J....:t.~.uf(.ll.'l: ':.k.0 # POlrr"hnn' I Sf) J.' UtinUll (IIi ! J.'.. cnih "IJ1lok:"'. 1oIH":I(lj(:. f"'l' ')Ju%('I\ja kup.l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)ll'OI£(1)II(J.."IIJli. SO J..'d:ui II papje- Krem badem kuglice n:\I(' 1 k. 1))1"\'1('(.":lsikl In:. j urmc samlcti i iZlne~.'HI" t(.h. 1':I~lt)plj"'.0111. Osravnl <.1'\ lOO g tnt<'\'cnih orah.1 LU\J.lr jl'd.:.:r u~piIlOV:Hi ~~..r PnprCl11:1 tn:t'l!. .t Potrrhna. v.:'! M.... I na pulo..:u .) '.l 'IJ\I(I II '.£nlC~ah. 50 g .: hllJtlo~ ac//llnIH)U kOl'nOck·.~UI'I(~it-lIP. d.1 nla~:l ku. PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i nl.' gl.· I C)hlad~.p..gli«.I..O\·3(1 cokvl..IdU 11:.~pino\:ul l.·'llu.-...:I~ik(· tU<'.h. u"'pinu\.l.. J{}O I! t>r...l.b k:l~iI.1. or".iJ.: nn-cckat! .I(!('.lIU" J J.1 ~.l ih .1:1'C In:lln :O.ccel' i ~I..u/""t'nih ft~.k.':<lrtn ••.lti J):J skloniu sa -::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><..A'H'.-a k:J~It.all ih U lulc.a pn)hlach.'('(\'1":'1.v "'C duh r ..tiN". ip..uJadli I Oll'..:c<. .1:1 :O:cn\....' }f}() 8 f.till} J(.. Glazirane lruglice Kuglice od urmi POfrehlJo. O.In'a..1 '''1''.!i(J t'l'br-. "'t' malo pl'uhladi obli ..lfJ.h.nd~lIIC dunic i j. (:oknJ..'0 g(o:id(' I badcnu-.: /.: <okol:ldu c.." (iohijc.. .InO\'O Ill' '.('1 k..c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri.tdt:: . IZlHc·.'tnt: pn:'.ul! sroatx..fI'J.on).-':' 23 pruhla<li ''''''8..1 priprcmlic-nu ntvuru.:lhcu • umakml u i nlc.\ .:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:.t.. ".'IIU do<l:.cJ. "C I IIl.11!.1i ruargarm. malo vode.uh obliko\.iO() It vuvih "Ull .." lik .' "kloolll .IJ:U:' .u.( 111:('('. 200 J! h. Kadil .'ull.II'I(}/. I it) 8 ('uJ..ul kuglice I u\.l:.". ~jcditu Kada sc m:\..Idonni . Kadn J~' do\olJllu gu~t.urc... Kuglicc od smokav-.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi.: n'/('H.I() Illlll:" "0/. olju"titi _g.tIJaU ih u kri:--t:d £.'3 Jlrilln:rl1.(.· fl. B:ld('lll prob.1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I osraviti d."(i 'f. kao I mlcvcnc ol:th(.'(':dati u korpicc. ... .'i1J .lbuku... I{)~ 111:lln i.:.t i If HI 1-1.' JC~'like i kasiku·c!v(' ruma (po :OClji.~('k.:(·"'l(~ . a:nh·.. ul. ()~{:l\ili t...'1.rJ kut:loj(' Ptlpr<.oJ:/(If)(' ." (1..'r.'0".'tTl'rnl slnlp OO(klu i/(III1'll'nll ('oL. 1'(1"11(: 1~(_)J.l'ikU-d\'(.t . svaku nnbadnn un {.1..:vcnc orahe U('(U' • II ')a \'.I.l. ~<..uglh:t' i uvnljaf i ih u prah J'ripfCll'l:l.tllnj \ ..)iI i nc 11101':1)..1. J ~() I: h. ... OCI1:.li{'(' pon.la sc kuglrce 1):o.lnll..llrr otopilJ pa dodali m:lll!." .1(.1 6~lih l)etcljki i . Dod:H.ui 11'1 U po.adn<.trio vtopi 1>..-. .lrlllll ~II~UI k..U.Ui 1-3 k.th3. ki)rl)I<.'1'.t pfuhl. hutit.' dobl .'ctc. iUH) nJ'C. P<.I."('t'r...t (l.I...II da '-C dohljc pol. lun1( (' Old (. du<Jah 1<.(' P"()~lIi.:'("t.':t \I\.'c..ui dod::'!!! hmunov .....tl..llt. 1..: /)l1hlt'}~ 1I1....· Po lelj. ovau kur::.l{I p. IOf) ~ .:~~111<..llI kao za ~':l{ko.'(" Posne orab kuglice 1: "(.. dvc vru!e.l kU'o"afi' Ie)....'. C3 '"()(/t'. kllt~1/)/(~' (t'I)(Janu pOIO\'1J1Uh.'..l.'>(Jljt:kornl1('i<sll.1 ..nc ObliJ.... dodun scckanc smokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc.1(. th U\'a_lj:HI kn')lal ~t:.tn dart. .! I. P(Jrrt"/)fU)' IO(J.u.('. i rllh~vl..10~ .I'" 111(':<.. ll\'.:'(. A. 100 I! fl)/C\('IU/r or.. p:I obhko- \':lIi kllgIJ('c.t<.lk<tdi..(J/.1ht." S...ok pa opet I/Inc:'..lp.O'k. 3tio J: . . Sc:CC( prchn $3 malo \()(h .

HI sirup.'o:-. tj~'J".ut"c' nu\«..:::(":"I'.1 ('O_~'ol.:1 vatro I pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladu za kU\.('r..U). \1..u.'f' (Unl~l.'J)(.l'no t(_·"nl~ proprziti.ll' th U .l k(11'i1 . I c.t: /I..~{a\·ili Rum kuglice sa orzsime... u prahu l)Od:UI rum i emu k.-:tII'IC uluu II i i mlcvcnc orahc POlth::':H'It' .'l'(C( prchu :-. '1 . .\\ iri 1)0 t<.et~c-r I n:(I.(c I Ih pr.' .'....:Hi u {'(lk(ll..lr~.lh(.ul ku)!I.1(i 11 vi-lo vtrup ~lI. J... .Uf/f~ /.( k.. k(.n(.IIl.lllv/"".00 j.'(" I (.~ hi/ino1: .......3 11)..~ ! ({I \I.lclo4 " .•.U'II':1 (po"llOft).. ion . /...iajuci p:I):I)1\ 0 ' .4 -c f(''''''-.. .· 'W) . ~-.1I1 rh 'iklon!u :-.:...unlctl Lzcti 200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.flU' 50..<'lIh icsnikom 1'.S( '(. Pnprcma.. 1/IU"'4111 p3.1 kU'"Jn/C. :\-Ie. cu:: .t...1rll1 pC..111 kus..' orahe 1 nlc:.ldll i dohro iZ01Cf.(' . U\~I'A.){' k.nl"l4.' U'..l ~I.:('(('1'. P"rf'('hllll Kuglice sa kiuom 1 1(J() C (..t(u !'.'n.(.. •• kc-icu 1. Ih (b ~ o'\u'<./).! .·t· .U~-.t/c. II pr:f/./t'.II I kokosa.lt!1t1 da hud(" k(llnlxlJ.tn/f..'n'I .. 1{)() J."c._' Priprcma.(uill (lei r..(O untuli(i u/ posrepeno do<tt\·anJc..'d.·. Kuglice ad kokosa POla'/)fJn' hr:t:':u!I.nluka ()hliLt)\.al(.(~IJW)}.l(/(· /.<..(' 1.lhe..ui o(opljcllu fol..'~t(i :.!..:1 I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu.I.'fljC.' 1.nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol. 0' pcstvn.I.\ 311 kunlc(_'.uru' H hOC-I."1 I(:hl.. (> .' oblik~'a(i kugh".o/"o/.)10 vode dodati \'":iI'1I1 .lh .o..lll IC'I~ik (lit pv polal i obavni gJ Ic.vr po p-url'...v l)r.an.{ dodari koko-ovo bfa..bO\. ()r. t'riprema.nntlH' lI( l'lh. I (0 t: }"f)J. '~'c'('r pl'(.:licc !'i\.'U.)O g koko~a.I(n\1 Raduk kugJice Sil POlfeiJU().t(1 d:l ~c.c'...t\ If.. nun I I\'.tal .."C{'k. dod-. ".cu uva'.J u pr.Jhu.('(.l\ III kug. I{)(J J.10 • u(uplJcnll cokoladu :t:t ku\~'nJt.1.l ~Hld(.. skJonHi .". I(N} B nrdh:...ifIll .tio J.U' ih u kri..(' ..1. .' devoljnc gU....iI C "Inlp.1 \ 3(1t ""."1 n.. '/)1 Priprcrnn.I'il. I k.II)/{· <msg:lll.ken.talirn St:c.c(L'C.1 llla.' dobro nc '(>(1-JI Od dobIJ('I1(' In ._'n.)1.I.I:I"U kortcu limntla.!.'/1.1 J.o.:ui.':ui duJ.:'.ui..'1ill \tuthnn I ~kUV.n13tg.'''H/J.I"" dohro UT.'..'1. ..' ...1 pl:l/...i J. 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1).t ~it"llP l)oc:i:ul 1111<"\'c..'IH..cfofn 1I prnhu i IIkU\. .t In:do "ode i Uk~I' V.' \I\"JI.t.!O ..l pl'ohl:hllll P.I c..ul.t. U svako 51.: lunak:ui II O\U !!la/l. Zan~"'1l1 ".. 2 1"('1.....l .tn"I" 'od('. -ccc ru u prahu.ll1.'uSool.a l.J od I /1011.(IJ. "'('(. L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta.c· 1""). dC)<.1.t\ III (1:1 "t' malo ${(.c:rl .Vllru 'l'eel prt'~ Ihi -q n1"lo \'()c!c.. 1l11"\"l"Ci :-.c'(:('r.I.' \t. uli bude honl(J~. :.1:1.J.I I(lO}1 (I( ...'gn(: p~1 ohhl\(I\.f.tI I \I knrpu'c' Kuglice sa kntom JJ I'au l!iJno: 1::'0 J: ..t'.1).' Kuglicl. 'c. pr()hladi ohlik(.-r.(i ~ I'fI/(" koJ.h. U"U\.....1fc..O I: (". .. /..~dobi.I.J '-.-.' iZJnt"'..: kOOl('l. 100 I! ~*r.'.Krem orsh kugllce Pouvbno.: (me I.(II''''J'·' cutu/.:.U 11\ duhR' •. 1 .1 ..!)u i nlh:"c-nc.IJ.ku\. l.iu lagal10 i ougo da tt'~{O Pnpr(_·nl.'rlll.' oblikovatl kuglice J uva lJ. kn. lit II kl)k~ <uno nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<.: hlljno}! 1l1..Jc: /.lI/c /. prl. J 1.. /.!{U J.lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iC OSlISC. Ood..t..tI ..ldn~. Pn!r<'htla- .11I gu .Ul(' orahe.ui cokol:lChl I I~ll." or.<.

1. oCi~c:-cno. ~U'01: /'..-i r(.I ovu gl..l.l(::1 nl..t. koc'. dobro ispasirar].ln/.lIl'\'" O~I.: i seckarw) i rum..gU.1/0 sl...Sf'l"NI P{):-'.. 1(It I g '("(h/Jlh fUr":I.c.. sluiifi u papil'llliu "Oq)ICJI11J.'(:.l_ku "(J!dt. Il.-:J." ••. Sc(\:r 11.1('t'UC glanll'onl rc.) _i rc:br.J ~/.oI...l.-r. 2(N) J..nn('l1 J')olllCJI':lnd/.. tOPHI..llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL Krompir obnrlu.. Za gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u '. fTl.. 0/. d••1 runu.:t \'3lr(.>/.O"USC. .'U(1.prclui ". fh nnblcc za+im lIv:1Jj:l(i u 1'('lId.dIJ. Initio prohladui i 1... Sc<':CI' tl. ()"I:hlll da '(.'c "clicine (I:) 'it' ohl:uli p..: 1. \1c..'1'. if. J(I g 1 iO J! "'f..1... t.• T..·. '(.ui Rt)ll1lncc prC\1./>.lh••• / W f! /(.. Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC 250 k IIlh'l'«-n." 100 J( h:Jcicl}t'. 1(/) /t or.'douiti Ml Y. j(1 I: (H.II1.(. a n....lk.th. ()bhkuv:ui kllgllC:c.s:HL ..\'I K( HACI 25 Krompir-kuglice 1 Krompir kuglice U1 !iO P. "1'(.:rrv<'.' c ccr U:o-pillO\'.... · duvolnu.ocl..' AI:I.: I 'U\'() grozcle ~llno l~. prah .:lfi 1).III!(!..l(NI I: ).1 ko('3 nt.l/uru Ilfll:I~.·:o-ili da masa budc kompnktna. ()«I O\'C porrchno n1..J Priprcm« ..t 111alu I)rohladi 5\ 3ku bomhi('u uln.'".·sarj kuglicu..\·n.~ glaztlf:l (l·"ll"l t ...1 klll'.:-.r 1)(NIlOr.t se pro.lpirn:u .11IH i p<>'llor-.tti mlevene orahe. /.ui :-3 malo vode. .t.~I(i xadn hud ."'ik.«' ."nllJcnc kuglire.Hi :o-a 1t~alc .lOt) y IJJ/c.e 111.:orp'\'C: P/lU'(..lIru r:L"i10f)illtokol:lOU.tdt: n}:Iln l'ofrri)lUI.o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc." ostaviti d. 111it. Dod:1:I1rn. ~:t \"'.] '~("Cra P(ipfl'l)la "nlol..\#dllu gla/.l.Ot."p~l$ir- au.'1 gl.'/(.':ltl da se otopl pa dt)da(i S mlevcruh i 150 g 'Son scckanih ornhn kao l rum.(.11'1" pa na lagano. ..\ u.<:clna(.lvlli hOlllbi(.1 ~U''ifllje. Dobro kl.>o"lJik.tda st<t\'lj:lti II p.. Kugllcc od sumg vo6I P'Hr('hnu' {IN).. pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gust Sir~IP dod:ui {okol:tdu.J.·r:J J !(·br.. I/nlt"~li da se otopi pa kact:t ... dod..: "n. l' !oo\'.'""11.1:-'(' UI1I\'::. k.It I (N"3h:l.11f. 25(1 /: ~e(ft.uuul'zr.. S 'C('t:r.'£.do vode IXl.iti {CShJ (nko [c docbu i malo ul.I {./1"..ut n:t (3n. 1 1.t !oldonil' .. 50 K ftft.HI'C i pl'I_)hladiti.\c'c.'<t\'iti Inp(u.. " (' .~.! 'till)}...' 1'f'O!'ou'-e. orahe (1\1I(:'\..l m.t. nJlt'u'nih UI.upII..~J'UlO\'.Jr""'.OU\' i u."('TtrJ u pr...KI u 1.oprano .'.'1q:.lP'l"fl!lIC: kO'·PI(..1 pr.c-.tCllu <fa ... prokU\.u vo grozdc../).I/unl Pnprcma..'r. rriprt·lll..ull..tll:Jtin....."ukolld(_'.kon toga u p.lnje pa obarin.t:rpJcu. "xJt.. Idlka i ohllko\o'alj i :lko Ie polrchl'lO Sc...a) i obtlkovau bombice \'l:h(hl\' oraha..-cnlh '''':In.11111 '" malo \.h uT. varri Krompir kugl/cc II 50 K Jl_rn)(/..:..c 1):1 n'd:lli U papirnntc korpice.l' :"'la.Jhu..p' ul}. u.(/.01.1 11\:\1'1:(.lur.. . d:l s.·{I.'O' I.. lZ111e. 1\1c.~ otld. .(111. ·tl Badeln« )lJ. takodt' JIXJ nas(:l:k:lll.pino\.1.·( .tku lorHit U "(:1\ IU po . bOlllhi(:(: i%t)l(~~:!1 i . .lf I O~(a\ili cI~.1(1'. Rcdari rh n:l t.. 'U\'(~ !'()(f('hno: . 7.t '.uunl: Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu liusci n /'~"hn). . .1(11' 7:1 S"I1.C)/.J>Ut" 2 kr". J. Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.UHI ~()kola(h."'cnc SU\'C') It·SIHk. dolJru ispasirali pa t1od:ui ('H'Oj smesl." J'SIJ 1! wcera. {t)f.l pol)K)r:lm/i(' ~fl"(/" ((.( IU(!.:nnlJll:O-lil1 t dobro Rum kuglice sa orastms P(){I'(_'b.!lI't sU'up f)ou.. -.n. I I.('6..1 \1% ('1:1I1l() JllcSanje.u malo 6i(J I! 111. olj\l~liti.c opra- fV"):ldc kao i n:'IJ'<.l· opnui krullIplr Sku\':tl1()g olju".:-lIJa kl)(. 250 ~ ":t·(-. Of}oall ~c:c<:r vi!\nju !II l(l'~nju 1/.. (cgl1 .::t o~tha. OCI"itlll .lVi!i ()d I)"l' Jll:l!oo(' l.o&... .ul(· /. A.:no danu I 1)l1(.!>liol' dodan mlevcnc orahc no j otgcc..J IJJ:I'8:"""'..u'jli..~'"'-t.r "'UIJ.HI J:>rlJ}r. ukuvan J. Skloruti zarirn .UIt~"... 't'/..

.t.lck' /.').I -erug:un kOO'(.8. ~/.IIIJ(:. Ksramel kOI])Jce /)Qtrr:b/)(J.\...~aJ'hH"HJ. cokol:a.l(/~1'.I/(l ulJ.26 vodc.l • ... SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d.I J. UI. I()O}{ '<.. n pr('lil 2()().~:'1 v.. Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt. klllijJ J.h.c runl3 04(1 lOt)}: na.U'.. ('okU/:I(/c' Priprcma.u.U1JC'. Ukra. .) oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad .oruflc·k.'C:(.tlt'.. 2. O~l. 1>01:1kO iln)C~:Ut da ~c In../nll.'f u pI.·:I~/f."I~l' p!l .. meet. I. J posm 111:.\'r:a II pr. .cl) vud premazan utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu ill samlet! 11.uh' /.. poscbnom sudu P(:O.edna(iti i knda sc prohladi od nJc pr:I\'I(.ll\t\.lU\1 pflpn'. J'"olllcsau i arutul U pripn . kughee Kuglice zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI."nla: II (Iuhl.dolnljellu cokoladu. \':1nil \.'l1J.tu: korpicc: U svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p. lc. 2·3 1.r.too): JU.:ul. L(}r) g 111:/1'£:<1"11:1. mato 1~1r'/)(. 'rnl.'oi '(. i scckanlm zcJc bom- bonnma. .1 /._·I. Pi.Hi na (bliJu i osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj f)ohro IZmC5..}.tti piSt3ce.lr.til.1("1.<b'(· ulpt. .1 /).tlo Uil:dllaci i I. \1a!iiudobro u. pice. In"I" 'U</t' • ..thu.(! t''(.Jf'. 1$11g orata.t tlodati kornflcks j iZlTICS:\tl..du ctod._'IHhoraha.J'..~(·r.. ')C"(_!"rpo UJ.tll':rnje [flO J.·ult· i'. SOI! (JI'.U'.sari dn ev rn:l~a lu.lllu.lo pr"ohladiti..t\'ili da ~t: (IrJbl'o ():\.. SGi".'t:r.1rna'-ul.1\'1I1 1SO f! oeF.i.11 mar.:c malo prubladi pa kasit:u'Onl y:\(1111 lopncc..t.i '('(.. Pu·qju eta :.dHI p.~na I). (.knl. kOf. IOf} Il HI<th.II~U.('(.:(<«(.I.1(/('11)/1.1 1.·IIICX'."IJ(_'nc kOl'pi(..H 'I~\'UIU KaU.titi i narezau na li.t:u·c -kno '\4\'l"(i. scckane vmokve. (Jr.."IO Uilludti nlar!~I"in sa 100 g .3."J.#..u i. / f)I.""A. g:lrin.lrj:tlftH.lIlJC'. (_. P" kad '" dobi)c dovotlno gust sirup dod:'l.. J.I. .'n.atl i kasiCi('orn puruu p~pil'l'l.1 J. Pustili da izhij<..~r.o'\"' Hf. Loptice od btulem« r(J(rc:/)/~()' l20)l 200 ~ cokol.C(.JOje" Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl'.nli>()tI' Pripr(>lh:l' .1'''Jt.1noj vatri fSnschno OIOpll.I.1d" so J 8 1r:.u ~'~II)lI Stav...t dodan ISlu<::lI'H prz(. S:JriH.n:trg.I.. HC.' I'l'lpn.nlk proprliti i $3mlen. dva-rri kljuca.. Sklontti .c... L ra~lnpIJt.oJ.'r kao za karamel.t g 100 J!. od koroDeksa eouo- Porf'('bIlO.eccr kilo I nllC\>~el1(.du pa siedtniri S:l rna'l=aril\on\.Jnn:l.~ se 010Pi.. za I11C'O... 100 g "'(_·C.~')lk. u pr.opl(') SiP...3 od J Juulln_" }. f). loptice Korpice sa vt§njama. .\ iti da se prcsuse..lnn r:1'IO[lltJ na lag.:lIri ocop» (i.L kll~'.. 200 '.. gli iok(JJ.l tu dod.uk·. ~a sjeduli.. opct pl'Orlll. K·l.l..urc.(: od puplra ( po porrel» malo premazanc ulicm iii In:..~l1l1. Prip~(..U.'ccl:lli u papi"I):tu. lOO (:~ f.... kocku::( IU.. badem i SU\'O StOute. /_.ivo poravn." orahe ..l"'. ~C:~CI' I i..'1'.'('(.ul<: 1)(lhro iZllle:i.. Tortice od orah« I'(')lt'('liuo: 30a J! /)".·nu tokol .'I'I):L badcm obartrt.r.:I. f:okoladu sta\'ili 11icrpicu i 1t. -0 1! 1"<. I/}0 I: ~('t{'I'.Ui LO() g i:'copIJt'u<: t:of.I.'~icicon\ ""cliu lopticc.H.1noJ \-. Skloniri' $:1 ringle i "l.lIlj(' """IC' i/..ul. IHlc.1 J. \CI)")It-U i prxiu porUl'nCl"'I1 ~L.j 1.I1I.'(:oi Ic:'olk i b:"deme.:3.'t J.

'okolad(' 1:.U.e malo P"J'lI'l.SITNI P()SNI K()!J-. :1 ":lli'(. Pt'eo.1 bc!c hOJI./flu.() g ~('&~r. j>ft)lU('''.:r.r. iii Po :I."f) M Clr.om prcmazau kuru 0<1 oraha .Ul'U: 2.prehv O{opni 200 ('.a $fO..t 1 kJ~:I ~ od 1"lJun. redati ih 1'1:1 t~I(.:. Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih ('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha. IIt'kohl.lhh 70 g :-'('(1.' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko.IJOlll.1 kU\"'Zln.:I..l v.klol)ih .nu za pt). mato 'fXIc- Prrprcma. oct dnhit(_'nc n1~1."..(.(..cc:c:roln II prahu. k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!.. fO(} ft urJII".dolll za kuvan]c.iu mnrgartn i prahu.. po uku"Iu.lIv:tll oralu-.'oliladl... dod.rlll dok 11(' dobiju blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe oei. Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco prcfiv i rl'd:ui n:l r.nlanjir da se suse.l uho.I .'IH.tCi i do1)1J("'nonl sme . dodati .SCO.:" 'Iada dodan lilntJno\ .CC:'Cf U \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IU da S(: j ~ecer POIPUtiO otopt.:t.· i tl'll'/.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci u z:t. /n· '. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc. Sklonili .....l).5cfn..o<h' 1 ukuvari.' malo p.l sa mate \od(_'.\\'I. IlleSati da $C Illa. ':.lU {'t.' j OSI:t\lh d.lOft o..l \':U i pra h !o('CCI'.• 2So J: kri..: orahe."plnO\J.'1)10 zatim J)() dve 10-- nice g (kao \..!. pa tu dodan pfiprt'. Karl:l se rontce ('l/'>u~(.'lI()() J: />r../.I _ 27 s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc. ncpre-kidno me-. x.C\"<:..:l... Dodari 111:110 rurua i ul\."Ieformifaci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1. 3'SO l!kn~tal ~~·lt.a 1.. Pcccne rorucc slojcm 111't111. Rcdali ih u podm3L. 113 (\.. )0:' oko 70 g secera naJiti .Hi pn sklonu! :-.:.ok...1 malo \."/'1 U/. St:lngJice od orsbe i limuna II POlrt:hfl. 19l1!'lJl~l prohladr.g(..nljl.rdn provo skloniri sn vatrc.ali sa '.!.· kao J struganu bmunovu kuru pa umcsnt Ic..p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl.~hJadj..CCt:r.1 'C J)UIPIUl<' ovu ..lV'~.UI da -c prohladi.l/J "c.(_'C'c. nadcva od oraba 1.. J(a(t3 ..J J!I:I/.1snunl masu :-.:nc: (")I"aht·. !if: rnopi..4.o.l -c dobtic kompnktna 01:'"1':-'.: ."'.. Tonlccod craM.I" .· .llrc: Kada l)(.uiI('OOl iii modlom vndm J>0ltai:ic('.l:tnJII' H: .r. c... l.gn'J.('r..~(·.lnoi f(. prcku kC)I~':-c: "(.JI J J..·I sregnu.1I 280 S .lI(1 U.l "./..elji krupno ribnnom ill')kol.llli xamlcn i pnll1c'.\.luz'lvanjc. IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i. Kuvat! n.. u'.1nihCt·).tr'."'" '~Ikodt: prchri $:' 0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:. Stanglice od oralia i llmuna 1 Potrebno. Ha!'o.>. dok 5C nc rlobiJ(.. C sirup dodau tul~"'c.I.lZh'31i marmclade. jos "):110 Il)t'~... Okl.. vurrt.

t."<'i poslnoj kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(.l.·/(}J.r I skuvau gUSt sirup..: viru. dobtic guSt.'dnal'1 Glazurom zarim pr<. 250 g br.nliti oklagijOlll na 1. 1(..'. bcliol \'inUnl %.26 Prtprema.ui g.u/(""('".1d.·HI o:.iecc·rot u J)r::.."I<: Ol':lh{' 1 ht:l~norn.I.uli(x'.t.('3bll/flol! n'~ .I:lvl(i cia .n. Pl'vi «..~r1I prahu pOfne'. t sirup.l{.1.lic(' St3nglice od orsh« I Potn:hno: i:OO ): .ku i oblik«)vat. dok ec 11(. f. OJ: Hnvd.1(1 (ukol:ldu glazu. i.Innt' oko 5·6 . pa sa pro .J Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.fI'Jh . dod.:anna i ruunti dok sc 1)(' prohl:lcli i uj<.·o.r.) 1I1:I"a.. s..:cr pa c100T() izOl'e:S:lli Dobhenu n. Orugt pr"('lnaI'Ju rh-o r..jo uJ(/~.l[i ''':11)1.. Z50 J. 500 # khr..t: glazura SICJ!1\(" sc:ci I):l "JIls:..trozdc.-n~ m.'om vode.u .. ..I..)(J~lti InJ(·\'(.Jh.l<:li(j na dva dela. osratak :o.. dV:ld<.1 llt:ln.u(. poilU: /..·r.lSQ J: kri.1 Sve Z:Uilil dobro izmci:lll 0. i'cccbno u~pjnovall kn~l:ll kCf'r . 1 kC$iC3 l'ani! . 1.dem Porr(-h'IO. :3 reb'-.5 em cJc.<'ic'·rd.1 x"(_~·r...11) \'(xlc dod.vuflJ } rt!br.'CCI' Sa i mcsuu da .' razvln okl.trg:afll1.r:t IUtlS. Inlimt·lara i 0.. Porrtbno: J AI.·r..0 g .J PI"iprerna: od\'Qjltl 1-. dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g IIn.. nltlle) "()(It:.k(· "c.':11)... ra:O:lanjl' ti na podnl:tzallOfH ph.. Z:t. Odvojni mnlo :olrupa III stranu.u'f.J~./I"lru 5-c\·c.l ('Qkot..'\(:\\'.lkodt..U:-.ipau nlIC\f('U(' orahc uic:cll'l::ti"ili In:I$I.Itrc I prohladh]. jI) g suvo pctel.J krsi' C. j:tno.slltr~ul:II).t\ If I na da.1'3..o..'O g._In\'~i(ireste).I{(J.08 :o('cc:ra..~I...J.nalili sa m:!lo "ode ..t.("il ~ -o c."Ulll sccernirn siruponl i o~t.I' ora/J:l..t 1~ /:'lJ/c·.Jdonitl ".. l)odau IC$I)lk i \':\I''1il "'c. kri~r:ll u~piJ)Ovati kao ~c:t(.0 It ..it nl:tlo \vde_ dodau "ani! kcer j kuvari <13 .·bljin\'.Ui vanil :'('ttc. Z dllJ(. p:1 ffla:."u ra.'ili "a vatre.I..'t.!JI()ll\ i p....Il()/':o/~d(' /..ire.l.):-.rtljc". gla..r. .11 ~.l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L Sccj n:-l ~I~tngllc(·. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en.ip po kap ulja i 1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se dobiic ghuk:l :I Hu:."..a slarko.lJuci kap po kap vrctc c(.:~(·t:tk fC1'1)1 St3nglice sa m~anim ~uCem suvim Povebno: 250 I! 'l. ~cei1).h Or."r z. I)od:ui k./Q. Za fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau mato vodc.' a U i dobro ohladi.'knti preko nadcvcnc prv c. -janlm DI.1 /:1.1. J'S(I J! 1c.(3I1Jt:OU H. .nlJ. 1. koru sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1...Ij. Z:lIirn ~kr"..· Opl':lO I ocisriu l)~..U.)m u pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc.. 2.."":I.h3.1 . Ovom smeSOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri da sc (l .korc f'I'lti!lnllti plcbom i osravui <1:1St· :-'1l~1\10 ..ec. Kada je dohij(:'11 dovoljno sirup..'ter.ul>k."ttra. pa iZl'ui':iti nn d:l ."cni j Sk\H'. 200 [! urn".~·<ltI:tC:iCi.·~I1.uJc: • .l~".Ico I':lsl:.....uh:.~t:C(-ra.00 I! selc:r. <10<.'li(i kul.'tno~li.'Usr dodau mlcvcne .kock.. I.'hll i p~c:i tI zag"c'-:Ininllia do pola :O:.."LI Ott vrnokava (...se oropi.t weer pn.kj j s~Lnllcri. ZOO ~ Or." prsra a '.J.l Priprenm- od porncsarl I»ljfK1!: nJ3fl:2r. cJc"j)ijc: gu .1 kU..~(-I·(.. ().HlI11 icc.l occdtn.l PeCCflC) ~tci n:l .5 ern J>reliti prclhodnu odvUjt. nadevom lin koru.(." da sc pl"ohl.nH)4..:r"I("OI Priprema- '.ki.t.1 k. dodati kockicu hiljn()~ In.up.. sklonirl orahe i ''ani' ~1\ . ".: .' '.~(. ~(. ~5() C orJh.H'. Scanglice sa SUvilll grcrJ. 1\Ola"iu1I..u~i.llu • .:lili c.

100 If b8tfe/Hn vallI! secere. Pnprema: psenlcu oetsuu.stswtl u njaga testa pa I njega premazatl ulJem i izbosu ·. oprntt. da se cera paga<:a oooro 15peee.~Il:_ _ 29 Jelovnik za posn u trpezu Posna pogaca Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. Sklonlti sa vatre.nleo8 soJ. !. Plch poomazali 01j0111. Oodati kV(lSllC. Teslo rnesiti da ouce ni moko 11j tvrdo. SeCcf u prahu. poklopltl I uviti u pesklrc iii krpe. 600 g oran». Kuvanu pScnlcu zs- tim samletr.. 1)8 sve 7. Oodau 500 g mlevenlh O~ na. naliti htadnom vooom i Stavill da sa kuva. 20 g kvee- ca.t.Ilje I SO. toxo zamotan lonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjl do sutradao..(:ccr (J pra))u po ootrebi. Kuvano tlto Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ.fl!. Posuti mtcvenim pranu a lIkrasltl badermma. POIOIn ostavlu testa de uskistle desetak mlnuts. Kada 50 ulwati ICpa k()(lca. Rer~ dobro zagrejati I 5t""itl pogacu de se oeee. Kuvan t. 200 R $vvog groidc.atnestiti mtakom vooom.icI1 ulJa. da bl se revnomerno podizalo. k. maio soli Priorema: bra~no nalpre oroseiau i stavm u vnnglu za meserue. pagacu prekfiti masnom hartijom.()VNII( 7. vanil Sater I malo Ilmunovog soka. satl ca masa postane kompaktna. Tada ga Isprati Illadnom YOdom i ocoro oced. I. ora SIMa i secerorn u obarerum i oljustenim . pa izme.tl.iljo. 1 keslclI (He'O soko ad h'l1vntJ.5·2 h.I. 00 dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb. sve c!ol{ nc oocne do se odvaJo od ruku. skom.\ I'()~NU TI1PI!. SUVO !!fOlde.

Poseono skuvati oljusten kromplr u Siano) vodl. Zagrejati maIO Ul18 pa prodlnstati oa listiee . Sastav kore malo pokvaslti mlako. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti. na xoo I<ice seeenu papr. posolltl i pabiberltl po ukusu.sliti. ocistltl I prokuvati u siano) vocl.200 g sveie Hi za"~te paprike.________ 30 Salata oa Potte-boo: 1 -"l!U)VNIK. so Priprema: praziluk oprat •.ku I dodati ocecen Il(aziluk. 2 SoIje na reinjei'C scCene Mr. iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano. 1 I<a~ secl<anog ~g lista.ZlJ tunjevine i cvekle (U(lJOwne. /reCap. list JoIbcflf. 250 g Sampinjcna. so Priprema: tunJevonu . cosonn i pot» beriti po ukusu pa sve dobro rzmekMlCfVD sati. ROlnice zanrn propriiti na vrcrcm uljll. Prelit. dOClat. llmunOvim soko". 200 g kukUfl. • uljem iz konzcrvc tunJe\'ine. Ilodsti prcthodno prooaren kuku. 0& po(umene sa svih strana. 3 lif<n'ire Crf1. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pa svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu.A 1'()SNlJ TR. 3 "". Salata oa /ignji sa krampirom _c Poueboo: 5()() If /1fJfl1. .011 kfl<a. uljc. sa ustom lorbera I vlnsklm strcetorn.t. l8c. t)()I. oe.ll1' SeCeIC8.nltl vlnsklm sircetam i uhem. l>ibcr. 1 (nan.'antJ Ct/eI<Je. rashladlt]. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre sluienja." vodonl da se rotnice ne odviju. Posne ro/nice POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi').zgn)eQti viljuSkom.$!tog SNOOtS. ooer: vlje. SOl< oa poIa IImvna. klpuCoj vooi. 1»I>ef.a I1t11'ica cmog 1Uk1l.seckanc sampilljooe. Posuti suno seckanim novlm hSIOm . 6 SIMOvs pr8l>lvka.. (u2. oonau isecxen crni luk. 5()() g kromp'ro. sitoo seckanu glavlCU emog luka I Inne· san. I krornplr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe. secenu cveklU.r. So Priprema: IIgnje oprall.

S. opeanu i na kolutove 1$eCe. u/ie Priprema: sarana cprau. U lonac stllVll1 komade nbe. vez« ztf/cf>i.-I -- 31 Rib/ja coroa Pr>I'elmo: j I<IJ "". oostiti i iseCi na komade..l1'MB.1nO iscckati beli luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest ribe.z """Ill.. Tokorn pecenja jOs po neki pul prellti sa malo vina. nepokloplJeno eke 3.. 70 /I u/JII. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci stiti oc kostfju. oeiStenu. C£r1Og . S() "". 5 til SINOf! belOg . Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne omeksesu. U vallo·stalnom suou zagrejati ulje. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke P.tNil. u!Ie. 2 ve(:e glar. pobibefili. Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[jasti . 3 Ce"<l IJeIog IukS. prepe¢i na ringll I dodati u lonac.5 sat.allostalni sud.. POSOhU. _a papnka.. zeten.prema: paSltmke octsuu. Cmi luk snoo nasecxen.'ins/(o sirCe.OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:.1ce Mea..$line realC (100.. 1 hS! /CJt. puStlti da jos jednorn provo i Sluzjti. 1 kO!. Pe6i na titlOj vatn oko 1.Jlil. PO ukusu zaciniti alevom paprikom i zacinom C.l. /juts). Ostatak orococnt i propaslratt.Potreono: Satan od oko 2 I<IJ. ol)U' sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. 34 tmO(/lukB. prellh uljem i vmcm i staviu u rernu da se cecc. staviti grane:icc ruzmarlna i pee. 2·3 belog vins. Crni luk isecr popreko na polo. . oClStiti i na mesta narezatl sa strane. Posuti ga nom C Spoil" i ill1U!f8. vratiti u cornu ociscene komace rlbe. ziJCNI C.me. a zatim preko njega poredati pastrrnke. oprati i POSUSiti. dodati Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da porumenl. 1 iPlNiCa cmog Iui</i.5·20 mlnuta u rerni zagrcJanoj I1S 200 stcperu. preliti vinom. Pastnnka sa vinom POlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce. rena . 1 f><IpliIca (po ielj.peemo: ribu ooeau. ftUdO IUnIJllfinll P(.~ IJ/Oef'a u zmu. /lJ(}in C..::.

OkO 2 dl uUa da orneksa.!U.. tzmesati.ne kore (JOmOfB1"1f1ie. U1stalno mesanje.Cl1jc. 1. Ostaviti oa sc proscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice za slu7.ne gustine codati mlevenc or<1he i Ilme~ati. dok sva tecnost ne ispafl. urmc.. iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobije gust sirup. vooe. ~.ecernlm sirupom. Kuglice od jabuka Sci. POsuti mtevenirn orasima i swim grot<lem. tokotada za kuv<lt"ge po ielp Priprema: svo vOCe sem oraha oCistiti. Orahe samleti.tistal SeCer oo po~bi Prlprema: 18buke opratt. roueo»: 1 kg MklSeI. Imstal keel po pottCOr. Pita od meda i oraha I'J1 tMl<lh I<om. ol)ul\lili.""t IlfOitln. poprskati je topnm uljem.krill drugom kororn. 500 g mron.32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I'. Kada bude dovoJ. SloienJ pltu isecl na kocke . ZavrSav8 se sa eve kore. pr.. PotICDoO: 1 Priprema: mod lagrejati 400 g aralla. octsnu Cd koStica pa natendatl. oo mase ODIiI<oVlltl boml)ice i waljati ih u kristal seeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(.. SUVO groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. U tetpk.00 11SCCk/Wh OtMS. Zatirn dodati sec-kane suva srnokve. naf.lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra di. Go((~a 50 premazuje mesa. 100 g nllevenih c. uvz:.ke. 1 k~!lJk9 Im. pa preliti kaS. Tada Sklon. seeer usplflOIfati sa caSom vade pa ksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeedene jOOo. 100 II s. Od ohladone mase formirati kuguce. 200 If ~r6. 250 g "rmi.ati ill u knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre upotrebe. 200 g "_m6. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. sovo gratae ocrsuu I oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri.koll>{!ve meda.lIlom toplog meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade. )I()SNIJ TIU>EZU Bombice sa usecerenom korom pomorandie Potrebn(): 150 11u~".ws. 250 SUV()IJ grotda. tekooe POprskati top"m ulJom.250 g suv. peci u remi zagrejanoj na 200 stcperu. oprati i sitoo nascckau. U podmazan pleh stavltl koru.Skol'ca. mlllO VO<Ie. 200 g Of<lha.u staviti SeCer. Po zelji se pita moie pre HI' !.J\. 250 g SeCera. . badem. Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl na lageno) 'SIll. Na taj naon sioiitl eelu pitu.h jabuka.h SmokaV6.

ui 11:1 I:.~uvtm voecm i semenlc:una suncokreta P()l.~~-------------------- srl'f\! ~K()J.oka..'\'cnt" ... pOIkad bude dO\'oljl'lc) gu" "b.tn._1:1 -«: f'h·I.\lj(' Inl\'. Zn glazu- l":l7... o'l<l"iri da sc osu.(·J)Ja~(. -r 'la\ iu u -crpicu.·nlljc..(!CIJ1.:<.UH.t:lI'lH k{.'IJlu>.~ok(}o .'-ri\ Il.1 ISO}: <uvih k..)ti da !'>l' OtoJ)i.:H:·1l0 dubij{: gust slrup pa de.dobijc gU~1 sirup Kndn jl' dovoljno gust.ll:J.nc Inase.c:nJ:I .. mlevcne .'I.t: .1) It "u". ('ljU~ICI10 '<:111(.-ili(l i S.lu..:4.dati col« ilndu. .(' b~ldt.("k:HH. kori (. J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.J.1noj sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:. IOi) f! }:ru)'(I. .ln1!li(e .:1 "-:UI (. sa van-e pa prcko l« In.tnl· i ohhl(..' !'>Il\'(.t._'1 J ra. j r('br'<.()(lili "ltOgo ra~IJ".l("U' .tn(' .:>.l:u.b. .untc'o ~l.. I<:~nikl'.f(' nc bt cut\~O) I'rcl.dici sa malo "ode • ukuvart.l.I~C:kOfu dt'btjine 1')..'6 na ~t'.I"()\'(H ...·(t. ~(:lJ'_gh<..od dobljc. ...edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i ~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc L (')\ !I>.. -m.. :\1(~. 1"'l' ..>(J sklonici .I.:.. i Izn\(':(~III.'()f.<:rpic.11 . .. naliti cia OJ.IH: I kU\'a1 i cia !I>(.H . 'UHI}: Rro/(/ .· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u.' ~nl("Jkvt".111 Z~Hifl)o"~('n(' p:)hllljjc<..:nc In.I s<: clobro PfO~USI pa pn.. J S() g 'I) Stanglice sa bademom P(Iln-boo. .. sa ... ••• llXJ 8 '''In .'IH dodau narcndanu koncu L .1 ~tcJ. gliC<' POl~b(M'. '\.l..::glal.t das('i POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111..}"~.i(l..arnlc.'(.ldi I ern.da OtOp11 !.\nllt..: malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc I (.~kl()njlj :-.nlOA..trcud30:t korjC~J oh:1('lli.h3.lnlC(Ofll da 'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I' r( glal.ati poe''lt't.lIl'll <.lrUJ. urI)).ul (Ii.snutl nc:kinl tC.llI".' Pripremavndom ~(!"(. pa g:~:jitllo IHIS(. rn na d:\~t.nn~" . smokv« i urme.'(.mokvc. U"OIH liti kolat' I o'lIJ"iu I dalie dn .j.' . 3 f("br:.11 badcm. vurre i lead:'! S<.1. !\Jc. I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.' }t_'IJidod...~t.Jnom Lak\J\.11 "urh" 11I1h/"."~"I.ltI (.lj".". pfclitt kola?: pa kada ~c.·.l meto rt:n~:J. 15f) g .'.' !'>lIll(okn.\'\I('" I'll I)fC().Ilnl prf.. 2{)(} g 'c.:t11 .._un. .'.~"".: . PrOOlc.. dobro oCt_-di(i 0(1 . I ct.al'li~:..t da "('nla .. vkuvari SITUPod 150 ~ '-ci\"r. urme i St:Ulglice sa lUlaJlilSOm Stang/Icc sa .i I !-ll'g''1C. Sklunili ~. 100/: IHc:cI..'... n:1 'langliC'c.ldu i In(:~.."Vl' dohI'() j/nlC...J )fJ() ~ o''''cr)jh f):liJuljlC'.~I. (~f)'''/. LiQ g lOS(l.iSO Jf IJ. daljl' f)H:.) varre...-:1 kIH:U'/C'.1 I malo vode. sku.C:OOlU 00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\."pored.u'ic~1 hrllUn:1.:ta i . tI~ sla(o() nlc'. .('..'lill kola. Prili.'o~t:dih 50 ~ . 33 n."OJ.:lll. melo t. da J)().i:c..."li cia ~c: cokol~. I .1)0<1...·cno voce (1")1. kao i Dohro i/nlCf. j\'led I)"l:'dll zagrcj:lli.(/(.. lit) J! I.·. r\nan3:. I. oJju. .·:ltri..~6-r.SkJonili koru cJcbljln(' krisl:1f vairc.klOIlHt '.uu 1/. koJa~ scci n.:llu(. PriprCI1). oC-i~lti pa do<.lnd.:JH:I: ()cbtlli .t(CI.cckanih oraha).'3.ACI dobro i/nlC~:\CI.luL.!u f IOO)t .: od It::£'nlka.1l. {KJI1}ur..lal ih 100 g ~<'.. (1(/ pola IlInufU."U.1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I.:UI.:.(. .oknla<i<..::..llUr(")l pre- S1:ohl:I(Ji i sh:gnc: ':t St>(~1n:\ ~r. ostavi- Sl pa od mase razvuci ti dn 't' J)rt)hl.) n\Z\'\J(.klr)nicr orahc.CR)IH Not das('i PQSUloj 'o~ je<.·no.nkJk.'(.fllp ~. l)od:ui ('okol..."":J').J t'riPft.5 CO'l ()'i(~\'111 <I. Pn.. I:u«' len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i samlct! Ponlc.t. pl'ohJ:uJiti i od polovin(. un na'('c.nu kOI"OClI napra\"t. ' .>1Ino :-1(:. dodali InICVCI'lt" . svc dok masa Ill' pocne da sc Sil'/t·.OI()I.u\·ih . ~"I\'() gro2dc i ."'a vall't: sc dobijc ~U!'>I k .-i ~Iui.'ccr. Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto .'. / l: n(':'('l:I1()g scntansr -uncokrcru. ll.":4. Z50 J.'(Cfa ualiri vodc.>v(:'dok l:lgano ne !~).a1l 1-1j() g. ponlnr.In... ill po pnfll'(.

..l1H gn)... 2.• \lC'.· is(_"('k-:ni.:j Pre slu.':ln(~~lti i oblandom 8tanglice od dunja .:Oti:.: 0'1I d\lnj. Stanglice od §argarepe I r)ltt:.{.' Kada 111u d()<'aHI(1 11l.I/(J c1aIJc"...r:tngh(·(.t unl('''-lli u . 2<O() ~ 0'-..'.~-Cc·r..rndi I "'i.J«l coJiuJ:ui<. St.I.f.' pn... pa 2)0 ~ .. HtXI)! f~ 4.'./)/. kl()ntll sa 0"'1.tnnlicc..'ckaoc fl"3 I'parl..tIl'oK .lh~~ I ~ro%cf\. p:1 1'.~111<':1prcrhodn« olxucnc.llIgle i:okol:ldt: Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmuKU\:111dok nc potpuno g.:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I.' k<1(i.na"'\1 . Pn'kl'ili drugorn oblnudom.1 .. dohl'o i/. 11(' prohladtn 'HI 8 ./nol)ujnc. S.IIC: 0<..l litl)una i ku\':ui s(.n)e~:ui Sktonht S:l vall'{."1 da '{. I...llcc: I\)nt' I ."y.. I n.. prhi~n\l(i uekuu u. CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'..tdnOIl'l (ne u frii..':1..j J.1 Slal'iri na 1:lp. C)lju~1c:OC i ~:lInl~'\'('n(.liti i i:-t'(. Jiu nJ.i I .. (lutlj.). kloniri "..I.t: IJo..:<1.."Ik sWlglice sa isbukam« t bsdemims P{}lf("bno 8(J() J.l/).rln.I 11l:~~(".c.db:.'t'rOtll O::'t~p. Iadu posuri mlcve-uhn ur:n"irna..1 hudc Qno:l(' fnl<:\'(. .lll.i nekrrn 1(:'.. Skfoniti p:1 (.I!>(:~nji(jj drugt <1(:0 muse. drugom 1)I'(--'k"111 .. Dodae! n:lc\'Cnih J~/).l 'l.. sU\.. lll:lrg:ll'ln posicpcno rumOll1.:rc. n.: honlbonc 'ad. ()cc<I(..o t ("J . d:t. J~'<ln\l oblandu pre- IH.1 nt1J_!Ic..ljl)(I\':Hi. va na i pOfiloralld/t pa ~t.J (Ir.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh.lnd)c.u')(Jnn.:gllt'.. vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k.~ :o.t~ll '4. ll)..lIH. 150 f: ~'k3nl" (H".t Ht: I~pari.(_'.'.('1 !lu--. dok kuvati dok sav . Jahuke opratr.(h.l..it.. ~(.J. Dodati nnglu da j'>..)%...u5.lIdil oraha pa oljl.·nja sok« dodatl pl'oku\.t=<'·1 03 :.\ci i .' i ostavut da se malo prohlndt.lOt) J: rcndanu n:lr:tndltlll\. Scccr pl'{:liti .l J 1""un.::/'IH.l(..J 'oJ. :. :o:ok od I)ol..'~lli jrn.\ 1... macu ':::1 I'<'SL'lllji.'t.i:trg.· I'. r'.1l'l". dobro Pripfc'·rn:l. pl'<:lici \UdOIIl kchko ua ngr..'It. P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J.:)(' ht)1l1hon(.34 ______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l. Poul(·'.()~ V3.Doc1:ul propasiraf'lC dllnJ(. 250 g 1':r. SQ): 1I1hon'nih 1')(1 Jl h.1..1/). 1'(llflU"". merom i oSI:tlili da :-0(...\.IU n. 250.IOIU 'C('<':(\.~/~(' 1'11111.tn.'opr.l_ '<H. .'\('ruh or..tri polovil1oul (...lfitl.l.· I/nll".SI:lfl(' ir..' :O:II'UP.·h.u"h 'COt 1'('.I1It"':"<lCI I ..I. 111._' /. uti. St'lvili u ~c'I'Ptl._'C'(ll u l'l'. R.' I)obro i.u/c·nld..'(.."':l \'()(I.r.' (lhJ"di i p"u:-'~I.:. (1(1 oJ IXNlJnt:..:ili da :o.·..:ko kon .lI{(lllI."oJ: 1II"f'1~.l"ll"t'('/X ..JV(. n'!c.. po:-I .110 prohladi ~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Sranglice sa ie!e bombonarna Pom-tmo sc dobijc gil .'.. 1 1(1(lc' jcdnoJ oblandr.·.ni i~I..u'\I vatru PO.llI Cln.:ui.UU it: SCCerOfl) pa ~-Cc..00)vodc I ]("\<:'(1 cJa \'3lre. h(. 111:110 i prlli'nu.. opr:ui pa simo n::trcnd:ui.t{ dnhN11£rndill S\.: \.:Hilll ()(.'nc i malo p:\ prt"" i pn.'dlti i propasrran.tn!llic(" ~ 1>('1\'("(0 SU\'O pa prclili 1C.I pa .. Po.r:1\ III dJ "-(.'Il' nl~lrga(if)onl U prahu.ok u. dodah p:lr kapi Ul.. '/In(.·..l"~f.lllJt.)!'ta\·iti da st" ohladi i :\I<.s:1j\L i'. .' ():!.·~in)1'('1..c(~l"ra.'('i 0:_ ~t.JU..tngll('(.. coko- i 1):·ldc. 1 ohi:ln(k Pnprema.. KUV.·k..()() g l'riprcmn.. dunj<.l~. OC':'Illi.ou g onh:l. 500 ft .u•• r blljllC»)! 1IJ.'(.' pre . .ln1 I)I"("'(hl1("1001 ()_. DO<1:Hi or:lh(.. umuccna.(.'.lvi(i 1):1 V:'O:\I. "II.! }..t..I)rc· t.I.'ccr C)r.l Poue/XII'. .. r. f ...u.lrcpU ~1~Uti.t ..l P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(.·I1J.:tH.:o.Hi dok ne on)(..l .t\·iu nu toplu recnosr nc lsp:u i St:llno nlci..ltlj(.1 nn kockc.\ ruasa i ...:idt:l'u} up()ln:bl'.' III lake "1.uri..cl 1)()'Ult)1 kn .J. fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l.ni.fOY(/.'oku\.

l mkokfde x:... 25() .'VC nt .kuko.~lli na ~r<:dnjo.:-Iuzel)ja. '. ()":lkO prtpremljcnu cok('JI:c(lll pl'<.le\f!lIih or. jcdrum . ''a(i kUJ!hc<:.' dobij(' n'~ ..e dovoljno gu~( dodati 1l)1\'vcnc orahe.J.. dodari .I jczgra OI':1h:'l."~.I. jlJ ('I<JIo.r..'C:c. ..~r. ". ollusru: j sam- leu. 2Sf) g 'UljIJ sn)(.1 Ifl..-anlCStli 1I1k'vCI'lC dt"OOI ovog orahc i 5i(upa od dobijcne muse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san.Irg.UI"")r Prrprvma: .. II poslcdn].lll:l..di i !OO1~J!n('.uk-eu obarut. l '.: It.):\u~i j He: 'lcgnt.-o .ol«)I:t<h"c ra~topi(l. Osravlu da sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor pice.lu nul .0 J. samo til ogrcznc..1I1("l(i Karla ~l' nlasa 0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:..t"ili eta -c kuhl" ohl:. 11lda ('!)injoIlC .c. Ixl k..:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na . iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i dobro i~r".. latinl .. tokol.pa ~(~.'( 'tip. u.r Priprcmn.C(I'r.t1J1ul.f.ri da St.'I_'c.nri ncprekidno cne~aju(i. svc dcbro lzrnditi j rasI:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je pou-ebno prcko kristal . O"I..lalka..: f. _ Rombovi od orsb« fotn-l)llt~' I OraSaci s.'nil..C('r. St:H'hi u krpu.ene ~ukul:tdc.t'C' gll~l() uk"v.tI"(.t cJ.:cl'Iika oku 3 em i U svaku uusnuu po jednu POIOVIIH. od nj(' obLiko.'Iaznu d. doda\anje ~oka od pon1oral'ld/.JuZili k..'. . "/Jk OQ J IIIIIU03 Pnprcma '<. p. IJ/."t·e·.l.....f. ladorn.e kU\..t.'u}. v..l~ku i u!otOlvili lh dok Sc kararnel 11<.·n13: II' utm.~t""'(·t'.J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj I.j"Ij:I.1 II 1"·3hu.t~iku(:t~lopl. (~Ok()I:I<.("(''''ra_ IflO g POlt't~bIJU.Jos toplo oblikovati u pogacice PI'(.. 'SoC) ft "j.<: dovolino gU"'1 . I\J...rf)lnbo\~ I .". OSllSilf pa sanll<:(i. n:l mak. Kn~1al ~c:cr ra!'o(opifi (he/' "ode) 11.mom cokoladorn ~c.. . d .. oljU~lllf.. 1 /O..oIadc 7..vntre. Or.)kUl:IIIJ"... dohro l:uajbo\-:Iti pa mu po-u-pcno dlxla\..J.... Badcm ob.1 lag_anoJ \":u.O}~ J.a vatrc i malo prohladtn.a \'1'10 malo vod.::cccr-a).. (:a~i<:or'll vadit i <JlIgr'llitc i rcdat i ua r:\\'nu taCl)u..'ri H...1 n:brJ roJ.'..J.:r.('~:ul. ·ughcu nahChIl fl.:lrin P()(.. n'l.lli !ota. -i j Priprcma.l hOJt" mC(hl Svaktl .'1 ..'$ant: ~a i"oko. h.J.~kuvari 8"'>' sirup.111 raslopHi na I:tgano. P(1)lt· . ria $<: dohij~ sa . . Punjene unne 1 Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /..0..'ICI od peteljkr./ . pNnOr... }O.!rcznt" Ku'--ati zanm kao "a -Luko. ril'J)c..d.: lfN) Jt b.dc.tb<l..:('t·I·tli sirup (..f(h~/.t:\'aditi "koStice..a rend.l {)1"~hJ SilO}: .llwJL(· I iO g J...:-liv::uf dug'nlice.. dodtll i I cHarl"n~bdli od k.a J):t n"l:t. "I~.ni seeer u prahu..ljprc .tch'/H.t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH.flljf' Ksrzmel minjonl k.fiJlI J: 't(.ak\l ...~cc:r nahu ~ malo \ ode. j()Q 1-: InlC:1c:njh Or-d'3. 100 [! prall .I. Priprc. dobro C'llnt'sari pa sklonltl so.lht·u i lllllak~lti u kar:\fllC.u (lobi'(_) 11.l.dt· kuliko da OJ.'{(TNI P()$f\I( f\(JI.'nc zgusnc. samIcti I dod:ui nmrgarfnu..liO p n.llt u krpu I naliti sa malo \'(...1 )~Lgr. dQti-a(i prah ~ecc..·(r.~"(_'(~·r.i1l.l0·na..'. SltlOJ.c(. I~.. .'1 kU\'.nog II.oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc. pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt."'IIP:' <l00:H1 sok 00 limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c.ni(' ti' -tu- krr.c"./M.d.: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt: ~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t.fJSl..tnli.trtn"':u/t.nllt}:. ()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da se oUHllliej dobl'tl os:u~c pte ..uk..klonili .. tlmcsau i mlevenc oraln-.ui:-.)d.\(I'1 !")i\ pn.:c.l .}j~l.glit·u :o-tavilc po jcdnu-(h'e '\·i~njt· .·tlt:l.:li(i prcko kore 0<1 oraha.J-\{:. 1':. K. kao l:t . Dugrnici l'otr"l)no 2$01: po.O . v. ~ttluti dok se uc dobije penasta masa.

lU.Cl'n.ljslj. kU\.II"..:okoladu I lilcs. d()<I~"ajiH I ~l.'I'a.t.f/r.CC(nuhn vodom./ (~)k(J/. kakao i 100~.I\'ul (t1 '-4.n. prah:J J: ..''''Oll1 00 \'0<'."S:3ti \1\/1/('.)/ikt./.: .l zathn ih u\':IIFlti u kristal '('(.I.'1"1/.\r.ltc kOlp..:.I"U \1..I/1(: Prfprcma: Pdpren)lt.J(r.(-' pr.. secel' Urine od suvog vo61 sa orzsima P(J1rel'IIt)· {-.." i(l od I<ni. b:ldeln:l._'v:l(\'.lll :. :"111('$1. porcdari Un)lc.noLl".l'lh (.iA. t) llfHltn:bc.CCt"'1'.·.-_.~iku ka(ameh.I.fU'O{: 61'.l(i I)a tiho] vatrl dok 5:\'(.I.UI u u~pinO\'.ll Y.tlO .('tt'r.I'.h. Pra\'ili hOlillu((. 1l)1c..10 nn "rio masa IlC PO('IH.' (lll~tUj ad ("(vf~tih pt:lo.l sl<iJHlli .n J! urn" • .a marmctadorn 0<1 kaJ."unu\ -.'r.hh urH)i.0. ~I 1:lg:lIlOj \:).\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj Z..o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene ..uk\'(. .r.hh J.I svc dohro IZOh:..'.._.0 g pOltln(.\:.r...rJr '..lIl1h ./('I.sIJc :o.I ":1 II1II.· k:i.'.1I1 It paplrnnn kurpk . Sc<.il. k..l(ff· /../(fr' /.!iN) r. porllor:'lldZ(..:' ~lasu i O~(:l. !'iitmIC(1 urme I smokvc.\I1}t'I/:rC('.:a od Ii01Ur)U.iJt"'J..r.I."!iiltt~.11't:n</.l<ic' Poflc.'. kn..v(:nihoraha ..l/)(f Pripfefl1:1 I ZnJ! (.nhl(_'e pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH..l i rscci PI) dtlZirli. '1'1:.-' prohladc i O. P(_)tr~'hn() lOf)): lJ:irctuf:ltl..lIlt'l! J.I..<hlJ.lZ3Ii tltJenl.lltd/"" . /.lh.' '".w Priprerua: -... L$() g Bombice ".36 kompakrna O):'I..~c jama pn./ I POtl)(}('...'4.<JI.~lhodI10 oSl".vc:nc ol"ah<: i sok od UflUI rt-h..' Punjene urme 11 POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ 2 k:.ro \ nth.(" I'ol1oln'hi Pfij)"('1l1:l' $lI~C"I.au Pfeh p<.l.:1I1 10:. j I k.IVlti ka.:t.(} 1: Bombice od su~enih bjsija ""'('lIth 1.: \u"('..raJht.' gusl POlrc. .# IU:II".. (T~OJ...ljki.lrll.'il·l~"a.-r.3 MN..: ~'ulC'nJ~ <lobljl.a (. kll~'.)I)lrn. urmc Or.«./ /"('hr.:t:t I vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn.ill ()<I 0\\' In.lOO g ssvcknti I d(ld.'Vlll koli\cic\...du! kosticc: ~n.I':ldI111uti njl' PI.'\. ...:1I i...lH(I.f kfl"'.C'c(.'ol..."n/.12 j()S '..l.. brasnom.:t:r.) pro!\u!\l.4>'"H11'i0.c' 1:.\\·ili bOJ'llh'ct: i UV:d):'Hi ih u kn"'.(.1. 25() ~ IN/jnt¥: flJ.'c(. ud k. _"XI J: ~.'Il.pl'oh'~di J"'':l\'iti bn.t u 1.s11l/-A. d:l sc !\It.utt.l"i.UJIJ/t·. /.(' Priprema.Oda ogtt'Z'H: Ku\.· Sklonit i .'111':1"/(\ .1.l k(Jt.J..(I\'lO/C. Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru pomorandz«.41.An~.....t....'~/k.:1 k()ko~(l\ lin pOnH.f J.U) 0<1 prc.: rrc."('Ck. J~"I! .i pa ga POJlH:.l$() I: fll_.a od n:II·:II)(l/. /. l \'a1f"li U rvndauu cokoladu i 1'c(l. Dod.' pre dobro 1:l.1(/(' fll. :-.-o.I(I(.l1~·(~l·t1~IOpili i dodari kasiku ul/. LOO g mtcvvnth n("JIl.'.. 1%IlH':.'r .ri p.ll'g.OIOVU Ii sa vatrc I probladtu.. LtlJ..."lti d:-..t \.. /(H) g koko .'r u '111(.lI . kolit..' '\.l!\(<<.ll('... I.' tlohr() j/. .odvoiru 250 J! pa Im izv.- .~('tc..' I 11. ohliku urnli.uJad i ornxlmn. . l'{'ni/.1Jl'(..1''''1.uill P<.l.U}:...' varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu kuvan]c..('(..'. urrne rcdati U J).1 :rr..\f.t._'pl:n() 1'(111 pr:-llnl t I.' i U <vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~ "i:=>n.l"d.(... Iztne..·' Botnbice sa visnjama PorrCIJtlH_' .1 '.11 'c. ~\ aki utbnuli Jt:'dnu (OCI.1 ."Cl'f" .. dodari 11I1(. Posne bombice sa su§eflim bjsiKol:tcit'c (.' t.ll.u/.J\'I.uin:1 umercno] '~Urt (I" S<.".:. BadCIH i.uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll ..u! l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('U sol. 6 1.'J1tC..'.1 sklorupa njomc j)lJnili urnrc KrI~I.'>tja.r.tlc.all:llt"ti pa ih (>r. of..AI\J.()kP.IH/(_' <'Ok<'lladu ..1 ~p()r(.1 (IIi bthuog margarina). J.i u pr:rhll '1(.1 ~(.i".UI ..h... L'ifJ 1..''..r." !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .2:.(.Ul .l/XUt)ot..ni!i (1:1 sc.:I1U11 (Jr.\' pr.. Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc ..''....

a(l \ lSIIjl<:<" <t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.) $m<:su zalinl t:l:-I:tl)jlli n..' oCi:.• 1):.'11 urnll'.."111'('8 J:f'I).~l'('('" \I~phl('l\'-.7 I '\(. 1 pa tzruciti \ttlo promc .!. ..ki I 01'1 :"I{I.:I\\.ku\'<\ti da po'(.:)nu.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1 sirup.lcnu hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali da sc ih II masa tic J"K):\t.\Iargatin C.. lC.lnc ... ..>Uh pc.."I.:r j/ .'I\(ll rn. <1(")(I. . KvadraLicl od suvog mea 11 I'Hfl"(..!~fJ It II)/{'\ ('11.hl sv ohladi.~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:.1. nu t.IJ! un vil.((. no voce...tal ~(:<t.lr)!. u ". 150l-! 1~1:lfI.n:l.!50g InIC\~'nlh crah...klnllHI SOl \".t'ronl I /. 1':. ~Ia.hll() • .lll.lic-a S:lI'nl.1l1 1111<:\ (.0 J.':o. 1 1"111(.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.dr:3U(:(: eok ott limnua I (tuhn) umceau. I~) ~ hllJl\c~ posnog 1t1.J"iJ.. Krjsr:ll. I:uka PI'ipll'III.IL:Uloi..ui da postanc pcnpuno kOlnp..t/l'. .xll.·rk~llh..1 p(.1 .'(.r:. Takcxkl\a~l·('J.H."11110n:l\(.I":I. ti od kO.· I O"(:1\'. . J(H) J.! b:Hfctn. .)ladu k..11vt. -ok otl 1 hmuna Priprerna: Sfl'l("))..l../ rol.. i/I.\'r ~ia"'hj sa malo vqde: nn lihu \ «rn .li P()lll<..--'<.V..s\·c !/nu. »:1 Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava.usc.t \('('('''..1 n.t(.. tjbovatl pa <iod:Jli \'J.1 d"'(i PO~lI(oj kns(:).'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnc coknl.1 kuvrui da ..1 koru od "1n<)k.t.lrlll.('·.\.e..'Ill i7 ~Ialk<t. p.II'\.. Oodau pr('chodnoj nl:.sn'f\ll'():-'~l rna.. lit) J.sL Pre SlUl:l'llja .J.~iti lc::o.lit) g "UI (.: "IJOJ.Hi~l' 111:.ui..·~all (.thl' I o.lic:l pa 1olih nascck.euc .u! pro: . 'if)}-i d~.U\':I.I.1. Se<..UI.uic('.1l1111 kuv.I(f(" ~.'.I. f)'1 "litre k\"~tdr'lliec: .~l"' dohije ~U'I '11"\1j) /. -klontu sa .i i UIHt''''11 H.:l1l· ol'ahc pa .1 male .judodari KvadradCl od smoksvs i 2-3 k:l~ikc hkcra od J\J.1 .lIrl pOI.l: :o. sirup. "13 .!~Ofl urmt.~t'r.::lInl(.u dobro umcsul. proJl1<::::ati.. dcbliiuc L ern..Ci!\lll da ::.ul.~IlIlU nblikcnali male kV:l.ui ~U\'onl\.Uio) mu dodau l)ll'..u'.)()tpuHC) J!u".(.1 p:l.UIII IUO g 5(·<.10\ ode p:~ kadu "L' (. I rc:dali ih na 1:\(111.·{:1.11.. .. •.IO Od ovnko dobiicnog t<..· i rcd.'i t!nnc: OCi:'li.It!..O)t kn . ~L1\"Ogl"()%d~ I "mok\"l. L. za gl. "(lllItH'.(..l(Iu /.:{cljkl ih .l~Iilo.I...U(C 1)..1 ~\'O voce iXltl(..t.ra.l\ a Prt'kritl drugom Ina .' Or.\ati S..l'Ci na luaJl' kvad('.l<i\. "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~liti od pctcl.' p:lpil"l'I:lh' k(lrph .':Ui ~a prah ~t.u pruhu.h.IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\.cc:ra U prahu." I/nlC...ui f')I)ll1hl('c. dodmi /& K()IA(. ku\·..10(...·.. .'..t:llo I"t'(k .lnt:potpuuo homogena Prclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o..f) g JSO. 1'1'/)('.ra. lottO j.:'..r.u duh. 1)1\.'cnc k"j"ijc (ok(.1 J. 1')0 g ..I\"l(j tla 'e o~u.! Pl'ipfc.. ih :O. dod:ill mlevcnc oralu-.l'tllflltl Od dohij4.l.' 1I1~"1HI'a ~111l()"4.1 narendauu /.O J.! (. obliko\'.1.njc' . .I/l:nIJ :-C:ll (1..:erOlll I O:o..>titi od ko'... dud.(i dohn.. dok Ut.' korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan n13't· .ul.\nJl' r3. pfohl:ul(.'\'I.1 Kvadratici od suvog voca I Ptllfe/uro .!-lopill 0:1 l:lg:IIlOJ \.\l· n('I~lul 0<. Po zcljl ukr-a~lli \·()~(.

.. P:I . . .t':'il\u mnrgarma..rtl'flll(... clohijc (lnu roze boju pa l:lkodc..:. SI:t\IU n.lh (Iuk -c lit' dobIJc.'liu 03 <..lJ (.tlc /41 kU''3Il/t".lZ\'il._'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt: den.l "ulIl ~("\(·l. Ilr:1vtl:tti lvk v. (Id hc. co f.I:uko "-ad.'k:-lr..I\ 1(.~moJmIlllI orsha ofalh.lfl/('."_Iu p()fn\.-bno . !"Halo \. l'<.'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.: u.)cl (U)IIIII·. p:1 g.Rlcvorll pn ...• ~(K) ~ h. ~()() ~ -c C('I"J. PI'c.''''lc.:1. '·oll't'hn()· ~OO.ohJ..(' p"ohl.ui par k:t.tdili. <. od / 1.ldi P. ) w/)f..·o"l~tljh I ~o.ul U vcverru "in.ik:..' J.1(:0 p~ %:t\'iti "ol:u.()/.:ko IIjc.f..1n<: . I.k"'.(..1.. .:u \'..nit" ell'" orslw.~L"ika)..1 dcfu.n. ':.t "fucl...kf()I~llj i pJ'ohJ.JJ kt·.I(i cia ...·S J.J. .. '.1 ""'(:cr Zlktl\ ..>~alf da se otupi pa U.lJt.. Rad<.if).-.\'it.4..)1:1 ._' uhlJ(h l d(u!o!i deo dod:lu p.'uj._~ gust srrup.a .: "'f"f 1.' ciobijc HU"t .U "'I)1t dod:ul Inalo \udc: gus.(..lI..1Pl :'I()k3 od Jll'fJIOr. dodan kl.' 'l:l\'11I n.150 g J.~U" '.:nu kO!~11 uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol.u/. pr<.'l!>t...ur. ohla<h'llog 'HUp.'f'lrJ" Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:..38 _ KvatiradCJ od ombe P()lrcbIlO.uk 0<. IXI podehn Sklouul ~ta"jti ('ks(r:d" beo..1.i!'up kao J'. Rolilt od badema I POtt"('})I)O . "c.. !lc: ('vkt)/:t(fc.')t!l\'ill LI lOj):lO ~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6... par kani soka 00 pOIUol·.. 'J'fnc.rvnu (~Icnu+ <fa hudc d(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri na htgalloj "alri I I'>J .lh da bud.h:\t·llt' badf>I)'I(..(' tHo' doinJ(.>kol:u1u za ".ln dt·() ".t'"a Oodall mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:. pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <.1 linlun:\ i na un)(:f\~noj ...:I "t:ck. koliku j(:' 1)()Ir.11(1 l. Ostavh <..'lli .t"('1 pnp".. l.I~<.t .t:ll '('C cr:.t II -amlevene smokvc.lrill. dcl:1 L jt~t.\\-111 narcndanu k:l:'I1.lll.lnd)(' l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I 0gr(-I"nc.lln:l>n()' '.. Ovjn) J). .. USt:!\ it. '.-· Pl'ohtldiri t j c O:Ht <-1(:0 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli 11:1eh'.'~alj.fa~(: osu:-. oralio dco sa c(')kol:ldolll.nlp Uod..II):. (.'.rr kJ...ku\"l-tll gUSt ... 6..UI cl." II.• ". kora (.JhJ'till i samk-n. KnSIJ..\. '('("'1': .:tVItI cta :-'''-' pre Iftladi. 11l'· .I}:(Hie .1\a It-dnak:.lc/l rcbru (o/. tu:kf)hko k3p. In(). vodc i :okUl". I()() ~ ..1. 2$(1 F .j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<: j Rolet ad badcm« II Roiu: ad ..ul"ln" .l..#:II.i(i na n:lv!:lzcflu r..nc:..i .. Osraviu da se doh ro o. pa .:c·t·1'.'$-:tti. J)a ill .('i PO!iUlflf SC(~(~!'()n).00 I! "'1\ 1/1 \.'l.1kt ()tI'Jl"/III(' HI.tI~1 pre.. l~n'l:_~al1 pa J)(. <I ./ :.'.uof.II .pl . pa "'''n'ili 1)" '':ltru KU\:iCI.n!en'nf/l 1). tJc·S..' 1..' \.l/J:J.1\ anjc. 'n1<-)k.('("'(.'rv(. .'OI."1.'. e/.:liti knl:H'.tI -<unl<:t.. 50 J.'.I.':Urt k\I\.lSCI J'.' /_I 4tH na.uJ.L .11 "r. . t':J':J luck'. <fa :0.:li <ll'O Il:t d:t.11111 .tnd':-c I n""u dooro i%HI(.llul<:ti.g :h:('cra nahli H.liIJ p.1(.r3kfOi od malin« Iln)(''.1)(1' /..ts(:1J)jifi s:.l l'a~l<tn.:INlka).."'ic.ir-.rl. 100 ~ kri . ~HOft '(.dc.o k. Na d.t IXJ.p Ku\':ui d:lIJt' dok ."c<':foln U £)1':lhu.MJ(~ Pnprc:nl:l.'n\ pl)J).' kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I vatr-c I)oda" k." ..'lr.o{l(. Ztlku~ui n:~ (oploj I'jll~li.:ooj ~l.ila I r.) 1<:':"1I1JP z(:lj('n(: .' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc.1.. i\·I1{'\'l*n. Koru f':lJ'\'itf ":1 d.'~"f:t..:rnih or..l'lI1H.i .' U(i'lill i ". u rolar i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla..(..' plo(nu I kU\"311 dok He: J)()('tUl' da 'C: 7gU'.fahi sv ..· porpono Pnprema. J rc:'i)r-J i-oS.1/.Itlz~·nj.:h..

.IIOJ. i'50 l: h..ako(.'gnc.dj:ui u nju.J"eJj(. \1(UIl.•...'.t li(J C.1ti i :-.':..l<: nru .'f:).".'_ In'h.(. Itl da * prohJ:ldi i sregnc 'iet'. oaljc n)('~:l1i da .dc.'li[i J':t\IC)I)ljt'no"..::. t.t . '~I 1 {tu .' I'rclil.."C}('I'.L.' 'Ie/c.l da'k\1 posu(i 11):\10 koko~" i prcko njcH!1 ".'I'Id:UI P..!n:l(f..k..' ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.4. m.1runl I ("'la.:: j llviti .t'nj<. 1 kt·.Jt). '50 M.:"'jl. ..2 l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ. orahc i Rolsu od badcm« J suvih smoksvs J'io..I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~ sc:~cr"()}: "rup.~ Ullu':SilU u Scccrni sirup.lnlC. 'C) r)34u za rnt·:.ill d.'Hoi..0.llt I urmrm pa fa7.':(.: _.1 Pfipf<':ln:.h'ili da sc malo prohladi.". .d.a r:'I(I1'1\ Il. evkau.Uti i samleri.SkJ()flili ..cC(.(..tIl/(·.. k.'3.tlj da cc 0101)' 1>3skloniti ~I vatrc i d"llj(" 11\.t ...u umcsiu. (:oko~ vanil malo vodc i sku- ::. 3 /.lInlt:(i $U\'O groy.ti i ruk3nl:t 350 g kokosa i unll.~lT. varn r.11):1 oct ~"~uh pcrcliki. g l<e.· I)(ll')"..: '(" .l I'olat u.)HI(J \'(H/('.: J! ~eck· 3!1ih 0(.srup Snlok\ c OCI"UU grozdc malo na.'T IN po/rem.':11 i '.l i . Zarim prtprcmljcne ~ln()I.I hlljflog m. l'romesau.:.'/(: fotn·bm>: 100 bolnhi..t. Pr~Yllci prt:~() korl' od "l1n"a"a dl vodc. (chr-.nU:~1 od 'tnok:I\'.llt x.nalo Z~lISI1C:.. dotlati kockicu . K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodail fuk()I. ... 1( i Od dobijeue srncsc obtikovnu snlamlcu na podlozt od krbt~I.ilt It'..a').01'11...:<0<..(.sklOtlni s. _ od smokava SaJamlca ZSO I: W(c'r..:tlulc.thll vari gU:OOl'"'UI' l)OCI.'(...or.c.""'<..oe.1('.n\':lf "("(. 200 pr.' .'ncb1iti pOln(. cokoladon'l OSI:l.Hi .t'.'\<I...1 kU\. Salanlicu pr<.1 klll':III/('. .\'\Jn kuru.:\ V:Un..vlloblllllih 7.'sili ).1 I rn.·5 ka~ik:t prohl:1<h·I)I).('k· Ut\)t''''11i :If)(~ Ponlc'. '4:Jk oel I f)OJ')()r.k.t ioko/:Klto s t. Od dOilljtlH..! coso- I J.flat'· garin:l i UI<:~a(i.N...ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~ kuvanjc .1 Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I. '.unleu.i vrurc i n~l.:ti l)Odati prah :O..I • sirup.'rchtIO' 39 I cavan rolar. l: ~el'pl('1 l1a I'\gano. Raduk saJamJca i)/JtJ J: (U~(_·II.· ..1\~. da sc nla~:l ujt:t.-C::cru'j)lno\:!u Priprema- da SC' dohijc ".(.. Preosra!u ~l. pa nal'(~nd:) 11(.'"11 nl..m. <:(:i na tankc ol':lsilna .200 Il 'I/UIJ: 8m..~).·~.:>uti ~i{no .lrg_:)(II". Badcm dodari I.. rcndanu koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs: dobro \10'1.·..'..SITNI I'OSNI KOI:.(_.. kao i orahe.. pa rh Po. muse oblikovan "'U\'O 1.I\'.. '\(.:tcr.' prosuxi..'. 1r.if\JJ)3 :-.<. rolat ovom g'.'"'I(.lde /.tstopiLi cokclla(lu.. 11:'1 "'11114. posuci [c malo mb-verum i 1\:1<1:.UI '. pa .ldu. .·fflng -.C(\~'I' POIiI(:~:lli::..."():'r..Q(A. J 00 ..lderll .in he.~ . Radina salemic« sa Sttlokvama P<xn:nno: iO') /: "'H.n ~nog 1'211111.. snlamk-u./I 'UkAA:. 'l/uh POlf'r'btlo 'imok.\'t.t/1.':.tI n.. ()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre II p()II'ch~:.t u'j rcbra Jade' z:t kuvanlc ~<"('ron)t i s.ic:J \':11)11 '''{.IJuc:i dok masa ne pocne cl..I :l!lJIIl konl od ratluka Pl'cko kore po.1 I.O"2 2~OJ: r..

'br... 1(:I<I:I:oic..! \'aln: i O~(j.1 ' . 15n g (1(". ..: pOII'chllO mnlo \'nlliti na I:~g::tnll "lUCU). iO.(.) SaJamica od suvog voCa P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI .c .'.I kd'I. JC' u salamicu i uvahan \.uli.rlamu n~ d..\I.d kU\':Jfli<...'Ulill ua ". 'I'r~h..! ~t. na pudlozi posu.!flllt h·'"IJ:.( I prc.tl:unicu..'..h dun..lu za kuvan]« I rum KadA J(' 111. k..JuzenJ.. 11)0I: tJlI. Jlur/v hlll('."(.1 d()d:lti ~ok()I..:(/."..'.... ·('1 oa Pnprcma..'<'(h'aih \'i...)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~ ut.' .l du "(: dohljc gU::..."'J. vc OIOpi.. salanucu.1 I.Iu.lt I.-er"•.Hi badcmima ..I:h'I(-(: opratt.jt·cllllI. 11 dubln SI.'.: c\oJ..(ll.·.."dll.1.. Dragunin« ..'-:u pos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·.1.I.1.() C ((.11111\ ( ..1 -.'lflfi/i( ".tll.:thc 0(·..::a:.'\I" S.!". J JO ~ ar'Jhl PfHrrIJJJf): Potn'huo: ~I)() ~ 'N·.t'. I IUllun..t '".J ().'I la.ltJlil"'.c pn.'hli 'a ..Ili) <.(.1(1(.. ~I)()J.1 Pdpn.)udJli or-isilli f '~Jd pa na 111<:<.:rna' dU(lJ\' (lc.lruen.. -ttdanu (~ko1:I(.lIliri 1. IH.hl .-:toj<'.·n1C: Dodnri .l . !.Jtluk...U\..jJ."0/. nuhu {':l~Otn Salamica od tokoJade vodc (kobko d. (inl..1 konc:t Priprcma: ukuvati orahe InHHlI'f U l-tU.'.:pr. ..~.I\I{.t J. Z."i.u.1"/.100 g ')c:'( "1"'.Hh. 1'uu-slt! kompakinu lH:I:-.1.I'.1 koru...'II'..£.! kU\'. ~..~/J.. I(JO If or:li1...'d..ct~r()ln.~t!lama V~H(·.I/I..100 R WI'()}~ru . \'On: I 1)~I.sl'«('1' .(It..a ~\'fh ~('l "..110 OOl.0 naseci..I.\'.the: samlcri i porne-eut.uOh( I III\1Ul)r)\·1.1 "'Jlol.'(til'> obarcm-.'all tI..J.. na ..... ~CCl:r' p"t.('i.(I.:Jd:. r. ()sI..:tr..."/:111.1dc "0 zon g unn.." do\Oljllo gUSH). Skl(J1I III $..lo. 'W'}.~ .·H'.111. ixtuenn karanfilie i .~ 111:1$:1ir.....l ('lItH:1 J.t ogl'c:GnU) I kuvau doli P()I{'('ht)p !.di od ruase ohhk(.. (I d:t ~c lnail) )lrohI<lth..1 i mlcvcnc .1..I(/(· /.1dent.!ri~ nllt'n'nilt It'\oik:t.rana u kn't.1..01'0 :-:va H':~OOSI I$p.ui .lk p<. (Id lrrnuna.tlanl-a ~U'I l-j c.·t../it .}dClilill:-'.' JlII~·.. c'(.'('('t'r:" i 1'(..)I'If)rt'IU1lc.'('k:ui p:I dod:nj .. i pn"UIOJ prah ..\ . Iscckane ba(!(. lti.. 1\:1(.lu i Inc~a(i da sc oropi (:tko .. 'nitiCl.t\'iti d. p....J -ccer..'". .lkoJade-~:J ku.· .·.ll '(. mtcvcnc h:1<i"llh' i orahc. .~uld/. ~ 1(10 f'C..'. O"'U~Ipit pn . 150 r.. ""HI) .:u"" (lOSni kola~..lI. oblif. l)udJli (t>kt)l.l."11(\' Pre Sc:c.'.!. na tanke OSl3VltI ~nitic(: I)JiprCI)\.. loa g J..kJonili sa varre. i kJ.}Jl.llill("(' Salsunicu od dunja Saf] I: nc.<.I.( 1."l\111d.c. kOjc i<..t In d.:ffi. (_).' SI(UV.1 (\(. iii PC)_'t.t.n.I:-l [.(:c(~(:~..'n badcm I or.(l..u.111('1..'.lIIU) 1l'1. '...·r I 0512\'HI da sc dohro O'\"'~(d\. 15(J .::O:.ISll obJiko\:ui u ... do(jau \'0<1«: j 'nn.1: J.1 .U.' "1 kl$lk(' I"IUII:" I! Jr.uc/r.t gOIO\a sklomn tc 'l '1)(""' t.i $<.· 'ILlz~ni:t :-t'( In:. 1(11)!~b.ltI . ~U"V){ ~n)7(f:J /.\'i. Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom.lUi<' 1()() nc (lfll . it.40 -'D:::.. Svc iZll'h.l -c ul(.c' I'1ItU... laganu vatru Sf: Sslsmics:od bedeau POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b.·" l.\ In c-.O j..lIj:ui u ohliku -nlnmc ()'t..J .:ilu c:l:~o(n skuvatl gU!\1 ~1I·l1p.1I1diti1lJl: kon: pOIl)o. na ... kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.'bl'.Hltl l. to...1 p. PO:-OUIl kokcsovtm brasuom i d.':1I1 d..'0 '1111.. "C 01:\10 pn.i masa ...tHi i nnrcudau..111 i I i:-.I~lna pre !'>cl·(·n.-ksaiu.. SI("III.na'o Dodall olju'I{'l\l' Vf)('k- ..' . dol "t.

cdnng ltrnu- na.1 IlH. l<'ld:1 . dcla r.~.U oblikovan u uxanu k01't1 dchl.)1/ ..tl<.'lll:t I)OII":..a dodAh "()k 0<1 hrnuna..'III.('C(.\I'C"(\I.:11\0' vmn.Ialno !ll\·~:tnjc duti. 100 g "r.!~(). varrr ulopili {'okoladu. Posne bajudere I POlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il. 'Ir\lp '" z..~...SI'rNI P()~I\J 1\(. _ Priprcma: I'll I.'\.~ kl'..I)(' na dn.tr.1I1.Jsn ~ --c'C "'.ill U. I)OhIJI. prohkldl 1 LIZ :-.U..I.ur.. I k(~. r P((..'kaniln ora.l ~lI~t orahc.· Pl'ipn.t~iti Sa. J4iO I! '«'('r..'noj l:kl'-.IIlIUl1(.:clc:hl. ".J' tl pr..Il:lllllJ PtJPI':I~(.thu.'(\'rrUH U\'I(I :'I.l.'{nt . Kad sc dobtic helot rna .tli "4.t:I'.'j e:..(0' I J.1 onda sh.ld. :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok.I:-uka Salamlca od orsb« P()ln'hnct l::td(' /.. l pOSt'hnnnl ~u<1u'. "n..ln dod. ()(1~I.uJil "'·C(·r. ...U'II kJ"llJ)IIO reodauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu. •.:1...st:d :ic.11'()1ItC. I(.u/J fN~th~.r8(.'I1C nr.IIl \(.I '11'11) C.'lill .12\·Uj jednu pr('ko dn..l."0 Ie: potrcbno u drug! dco <.' provu-..'1..nlk .(' -c ukl':I:..". jlu IXlln:h..l..I\..lt..\·(. '>(IJ.:dt.J! .'C. Pripn.!...hhl.·.J J. jr)~1l}.tulJ (lr.u/t·\(.' ptt·It1...'/U(· p.I.lIU(>Olll vadiri k\.-. nac<.U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' .i .'~ali.titi. Prcostnli .HjkfL'lku "ode I nll'Sati.1.(·ujc prah . IC-'l1lk -eckane- \._'n<.r. Svc f/'nl(.t'.:. kollko d:~ U)!(.. " In.c 1).I\'dli sa .t: ~.reni kolaCio """""-_ ) P(Jlr(-b.ul r...)Ia!O vode.ltlih kIH.lo \odc' '('C(" I(-iJr.I.J/"..IOd.1 u pr. '<ci ill k.tea 1'fl.ui jOO ~ ~t:tCr.111 J()~ malo soka od pomorandze Od (M>.:.J.t malo \-0(1('napravhi J:tko J!.inc.IJlaI)O. do< lru i mlcvc-ne orahe i jznle.una t.'30- gbcv dohhc (I()\'()'jl)o i '<:rJ._'r.Ul}t'..o kcrlcu od ..jt~(aJ1ji(j kore dt'bljinc pol..(' i l:tI"h'..IIl.· . III.\'.Ho~h~::Itjna plot.../.ml: i '(..tti k01"\1 od oraha flo(':'l\tlJU nOZ.ut" /.ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii 3 dana cia .: oko ].1. t)):l.ui U:l 1:\£.JIl(!/(.0(/ I f)fJIUo.. ()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t ~ccJ 11:1~I1Hict.lnil ~c:('<:ra i / .tlo vodc.In(.kol.(·(·I..lrlllc'(..pillo\."'(.lhu.I tKJ I hmuns. 'iI} R c'"s. dud.•.(. ru.tno 111:\(0 sc pl'oh1adi masa mnsu i~""("I(( na d:l'ku J)O:-..:':.)"".1_.: ...: <10<1:111 Illlc\l:II(.11...t iz . sok i »arcndanu mlevcn! h:. ._'~a(i 0135...111I Unll.t PO't:tlh' vntrc j d:lI....t .·1t1 I ()s(a\ill da sc ctobro pnhU~1 \eel na uzane '.t ~"Jl)nlFf sa da IHc'aJII('i Kada 't' :lgu~Il(' M:ck.it 0..UI nllc.1 d(_Klau "'C('k.:: 41('. 1)11':( skfClnitl.-.' 1\:II'C.r:(:c:(' prok\.1 '..."I() Pod<...:hli ga na <Iva <1(. dobro .'topljellu c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \'.. .l Pnprcma: .l nckohko yjs:tnj..ci 1.IIJ.(:.: prohl:ldl i 111:=-10 ':'leg._)(f':'t~<. 100.t.1:1p:t u j(~d.'.o..'"<'~T ~J prahu.'''n/l.'.i(lC pot! sarulmeu-a )10/.1.'t... JilJ .I~ni(: j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da kCUllPJ..I....~:ui.. I 1. OSI:l\ ill da .(" '\1\'0 dee gtoid<:.lI g "'/(. run.l u!'of)ui()\.:..od porno(:lncl/.'\'1).u'i 1/ I n11\'\"111 -lark«..:1 sa malo vod .'11Urna -.'C(.5en1. 'lOO .tu foool.

'r..1111 i wccrm \I "nlp 1)0<.:um pohHIIHHn .\U or..1 l..O'(H·tl)~hr...'(Cf .lvici cia ...J • .1:1(1 1'.: ." petpunu Ill" :ritu .l rent! duh(u 0P'''II' prohl"dhi.I\'hi U iiC:l'p'(....dt· za kU\...c:bOOIH suetu u~pino\ 'a ti P'\'().IU kao Zl :-o1:"!:lko 1:1.L 1l.11'01..c"la tOO g . -a ora .l p(t'n'(~llih50 .11\<l1/}(· .·1')(' I/rol' II.'ra ~\t: dnhm u'mc".1Iend:IH.'CJ.1 .l_'\.I.x-. \ (cHh' I." i~I".1~J (oJ.in vodom \ (.1. u\':~IJ~ltj ih scckanlm gJ':\nl~) 1I knk(p.IH: i .. clod.I14.ldu..t POlr('/"lO "I.2 ('(·/.... ll:lfjO vodom <1:1 ngl'('I..'(r(_.ui dok 't. \ Cl.:1 It rucgn 3S0 Jt H'l...' \ . ..t.tUluk"('IU' ph'liEl sa d.l p.t • (c.l Prtprcma: malo vodc PUIt)\'IIHI g\l!-l "nip 1)<)(.t\lCi bomb« .tl)hn. m J!.t"tlo b. · od Clt.""\..(JUO .I.111(' 7.11 /. I I.klon.1 u'pjrHl\ . l:-op:l"r.I'.1I1 !t•• preko mac-e od unh..."I1."lj.lIH:.Cttl da -c Inal" uhl. ! 1.e hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.1 Priprcma: :'(.1/...urc I pu.tdcmum 1 I~UU «H.(nJ. i/")("~lIi pa ..lIh badeIn.!(I(J /1 cll.th . Laflin .o/:u/{'" /.-kllrl c1ru).flu J.(":1 L:f'l)lt11)U'.' c. n:b.... <n malo "exit" 'cc"'r KU\'ati dnl n~./"'to!~ '1.c. H)....ni 1')... vntrv.'.oka i/It1~"~1I1 I o .\(11 1)t)lll)\(1 me .(i "'J.' ~...th .• t 1. ku..:!(h Cltt n1.:'.'\(N.u\ allja .l .ICll'/II.' I kc-c icu vam! 'l-\c...· pr.t..Hi par kapi liIHUIlO\'(lJ..../ 1(.k~iic "'(. p<.(.'(_("l'.llllll Ih i "PL'Cj u OIJU ...t\ rn 1>010\ inu nla.lh.10.42 Posne bajadere n 1).IHIC..1\lai.1011v·\I: .Iudall pcnu I)\.t. l pU-..."C(:Cr..lr k..I{I (hla\-jti da pOlpunt) X" 'h')(llc: PosnJ krompiriei P.O.t I'(.111 l '!>"10'''Uli :l.'(\"1' "'I... p.U l! ... :-oklnnlll ".ima Itl"lan..thl" i rsto- pljenu Cnknl../I. .1.ll.ccel' knjt -e hl...1 krtuupir..o\'u hr:..f..klunill ~d vatrc.I. <00 J: h.·hla (·ttkul.1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji..a.U5l.rtc 'lp.l..

rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«..~CI'onlPOlll<.lhu!..l$t sirup.OI)' ()d Bruun•• p. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:' ZI'('''' brcskvc.(.t I izdubui ~1"("dil1u.li SO!.rhe i h.. d~1omcknu.:ul [abuke Zaum ih pf(:lili ~(. In.liu.1"111.l :-pu~tJt..j~II.'il"lll:lolll j ukrasiu kf'i. P<'. L'? d..( ...'rnitn slrupeun i zapeci 1...U3.. IAhukc porl:d:ui u pleh i £){·tl dvadc ..dt...(j . Pn:liti ih zatlm ..11111 ..'.. I slu.t_· • .o.po i 41/"IIJ..(I'ltli od semcna i iscci na kom:l(l\'. •. le\.h c1rJIJ. H s.l(/"_'. prt.1(1 oUlt'k...1.il3 I)t.IIJ1/"("((·r .t tc..i!!>lillI codeZarhn th vndiu. '50~ IIJ/en'n. !. Tufallije II 'S \ I...t <xl ~i'.f._:.1.llu/(·u·nlh Iduik. I' .om punill rabuk«.·o<... ')(:1.".1}>I)ndc"".l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.'b"o ponlc:c. Peccne iabukc II f1utrc'fmu iI ".'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u za~r(:J:lnOJ rt.NI· I'(I~I.I"lk.. h.h...(:. OSt.r.tgn:.:" J("(ln...1 prnkll\.'saninl :-. (. J~J 8 N:(.l' j:lhuk(' ()I'U··J." Sf) ~ It'/("l-('ntb !('~n...' nn POdf'lll)'I.~lt) ul/" <10<1:10 .. Pripfcnl:1 "tbukc' oprah. .ld.( ".Iti si(oinl se(.Clati ulj¢m. J 10 H p"ll.\\.·r.1\ ill gu~ci xtrup.1 J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl \.:~njkci tinH.AS·I'II. ~---------------- POSNE VOCNE POSLASTICE Pecene jabuke 1 j:-ihuk<: Po{n'!>tIO' .. . oljusfir.k._.':" Lao g I)l/('.I1. p.'uil'n ih iZ\':ldHi.l~lnla i torn iabukc (lo<.:·11) ptch i p(.I~anj:l i~:oLuk. I lnnun ·t·'.1 . '''""..:\t'lll' or..111 mlcvene ornlu-. .l Po(n:hn()~ Ilripn'nl.l\ ln-num or! rnlcvcnih oraha I '("'<..t\ budcm I "ani! seccr i tom SClh'SUUl llit(!<'\.:.~SNE VOI.1 '.. ulj:l. POf'('d31l u cini]u za slulcoje pa oblll1u pO~l. 8 /.uten'Olll (..Jr.' j. ma-. """(1 Prrprcma..k.lhllkt".:J:uk:! soo J! ~·(.:oprun..U .t.erJ.II..vnnilorn. jc:nl. .iti da sc prohl. U)/I/(' ul}:1 Priprcma: Opr:l(1 j.h j:l/)uJ. f)()~c.!u U ktnOl ~1I sc kuvale vi~:lnj:l ~a Inl('\'(..uli (. pl'iprenll . kOU1POt3 iii 11.aju. Plch prt'llI.l iii kmupom.'IlII)) nr.'..'<:njh HI.a n)()/c: sc kOJ'iStilr hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu smcsom n. \.("(.. oljusliri i <redIIlU jZdllhiti. skuvanirn ~(.llo {'itllt'I.'rni Pc~<..1(.liJ.IO)('!">II.. Pecena bundcva Potrebno...nl<.Ik'~c·"hJJiJUk.. 1I i'.Ik minuta u \TUC:0J rcmi.'I'<:<lini prefiri Uljl'''1 (1.bumlc\ u (. Spusrari .:'cccr I 1l.lbuk('.-Ccr.~:.u 'Crpu vodu...)lk:.lnJ.ui.anoj napuoitj Inn':\IIC: j. dod-ali malo ~ct(..:!'>(~(·' n:a I)ol.. por(. !'n'ah ~-f'r_ '.'..:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(.lnl:t Tuizbt]« J t'om-bno'J" " ('('(' /"huJ.II. .. l)or(.·I./. OljuSlici I ixdubin l' duhl..I.' 11"J. pleh. j:'h~lkc. occdln nel "ode i redau bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1 II plch.'6.:c-r:f. iT.Oln.(' dOl 11".or:.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl...n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u rcrni. z.'c.lpr.. Slaviri dl pt'(.f.'C:l'!lc" pO ..l .)ku\':t \oda sa 01310s<.. !'valHt mttlo U .I·(!(·l·:~.1. O(.ldc isec_i pn:rna zCIJi._'d~lIiih ~Hil'n P()n·u.."t til /.:nc J.. Pnprcma..

-.iHi PI'~Cllt· porcdall nn tanjir..·~:tli ~pon:ra..:t. (llOl..ldnin\ 11"'\ ".. posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC. .'~nic...'OIH i pCt. koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-. t)(-l:-tj.un:t..(.ut.....'1t: n:l I:H1Jlr -:(.lill.lfllOCic.1 hi ~\: lak~c.. ulJU51ili..()c4.III!(:. -"" 1... posuu cuncrom.. a\. (. uar . ))Odali ~(.I\'l(i k..\1"'lI I/mc. 20() J: kri"'31 vodc.ui u 'C( ('.00 J.~(l«_· IIi ((. dodal! rum p3 ~lp:1(1 II "JIUI) l'piahnul hl.siranih 1=1p.lk. IZ\"·.'.I.kari ul)'t'n\ I p<.: opr. Folfju zat\'ori(i sa ~\tih '1I'..' ~. prc!'(~(1po kru. 111...J$ . d..dup n:t J.lll:1 koc:r C)(/ J Iinllll).:-I(." . .:'all.1nc: mate pmpr...:.~rJII·l'. nOn1 "ocm!" Z3liln 'l..tl:llin Opr:HI u hladnoJ vodi.I. oci'.c n.kc.'()(!.'dati .. ("'''.·nj(~.'Inc.l 11:1 1('(1 dJ 0'\'0111 1l1a_".1 /"...." Ic.Iu~(~nj.j ~I rcrni d..1/0VI).'c('.'OJ.'»(.\) Pecene §Ijlve ('otrt!nno.: "«.1\l7I1i Pecene rre§llje P(uft'hun J k...li 11:1~p(Jrc{u <. . rxnrcbi dofiti malo vodc..\t.ou skloutu sa tak muuua.1.1.II 1"J:.'"utc' \'ode i .1"\. kottko hurt kf"UU(..~(..(.uj. 11.:.:'~Uj Na S\':\ki dco kl'u:ik(.t 1')(.(' IU. Po:o.01(1\'<: Il..-0 1'13kri~kc: ZagrCJ3U ul.".llo da sc /t")~ nc . Pnprcma: onlcksaj'" ohl::uh(i Prepotovin :>I<I"ili SIIVC.' Z:uiln ill 1):1 Ill) :"0\ aku potovmu jt'Yf_!t':f oruhn o/..l)tia I m..· "1.":1. I'orecl.:-/)tJU /t't·lth kru'.I1<lU »irup jOO ~~ O"I':IUlh. Jl:....I.l11t hi1ifl(1f! -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if Pnprcrna.j. ocisuu od pcic-ljki I k()~(ic:l.l.r.0. IIkra"lIi (t)knl. oprau..~'bl)(.1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It rel'o.:u ..llup 'o.t H!1 lvtopiu u pola c1cCililra \. (i od semena i J)c.:1 .'UH.\tlpo dvc polovmc kruskc na /.:lcIJki p..}: /(·I"'UII.uli ih st:(\:I·otn. 1'a sve procediu krox J.unp.hlke kOfl}:. .: \111 lh .u(i 'cC('rolll I 101'1(". (:()knla<!tl t':I:-. po-uu ud .r.. U rvrm .'l~tI'iil'i("(. "n.ItI<l IUtlrg:lnn:l.)kcul Iuuuna.l}ol.lkol.Ii hll../R.VIIH plitki..tC·I.(uCI[.ri kostice .. k..?cccr 11:ljpn: (l("(.'di(j skuvati da ()d vode.. tn.ndanoiu litnulh)\'OOl koricom i smviu karnnfihr-. prclili vtnom.' malo popfs.I.f 'j J rr-/)r-J /"""1'(' (~l.L"') U ~crpu .:I\.OI:ld(' "~IkonlaJ. nbc: 51 .' i sluziri.. "'TC..'1..1 opr.u J:. fI. u ph'h poprskan uljem ':'l.r.1 Iofiju.' /'t-l. .Jlo ('lIl1C:C:I.. iY"iIO.$~ vrelo!n \'oidOtH. rc.lIl.'l'a S~I 2 dt'cjli(l':t \()(t.c:-o(" oraha PUI'C .K IUUlut. ·..~\'IJ'l(i po koju J('~lgra kasiku (.1..: 0<1I timu- ll:l Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g .:tIlIUi<~' Pnprcm«.l 'C ohl:ldc...1..:! <II J.hc 1:ILcx.c. prelivom i" iru". lInl(.uJ.1{ Pte 'IOJI .· . "" ..:l.lIl rnargarm. :i.I(. sa ookoladllim P<)!r.nl....·r.h=>CI:IJ.lopitl na lagalloi \ au-i.kl' o(j"ltll sud.:...'dll~ n..1dni..JPlo~ :.vadlli pa kada ~(~ prohlad» ~r~t\'fi. We od Jagodasa rumom Potrc.'~ll.nf.1.!(.rtinu ..'!i('.' ~Ijh'l._i I..'t/o 111/:1.lll..sluzcoja. N:'I Inl'~lO k(l.(\.1(. Prrprcma duzllu I (·r. I kuv .. dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~.ipali u proc('dl'n sol.·diti ih od vodc pa rasporcdtr i n:l allUl1jl1i.. ()~I~l\ill d.1 kn'r.. I1ckoflko 4(U. u'I.·n<J.l..lIJn~kt.w'f)." 3 ''elik.). pa 5\':' k'1.u'tO slto. po·. 1'f. sft1z." N:'l:"cln (Ott \1.· odvojio od j\'t(.I(I'_'.' za ..Pecene krusk« /(ruske PotrelJrn).()t\) I ..c.iU:.. 1l)II'IUt:l. . .UIiI \1o:i.c<:nih i PI'op:'l. 300 I: "rut)tll/..

tdol(. pO!:1 "oht -()() I: kru':'"k.. 1ccnoS( PO{OOl ~ip3U u ccrpu..1 vtnom.. IHJI:z C ".~I':1'()~I.dllo.. I'.I.elalllL t\.f ... (tlH(_'l.J\:-.1n"."anjc.. "nc."~ l'Ode. tn.uko ~PU"lj'i u toplu vodu i z(:lc okl'('ulIli na I:Ul..-.! (.' 1. Icd eta sc z<:lc: :>(cgJ'C.1 Prips-ema- od soka.\.I<. g.. Ii rU.·''t'/u.. dodati _Se(~('t· i nal.. <'-:1..·). Ukrasiri kandiranom k(U'OOl p(lIl'l()l'._r3 /.ele od msndurin« P(}lrc'hll() l50 ~ .di. I /I. I). \II :01J.1:1\ itl da sc pl'ohla.I-!otopiti}.=t kalup ua k.... ~(:Iji u:.alh"lti ih .{oa:O::1 i :t.' (J~(.'dn.no.. 2 p(JnJ(.'n('l~ _ 45 We od suvih sJjiva pOfl1oraIH. ()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi Zele 0<1 krussk« !>()/f'(. (.' p. dodnu 1t11:<occ:crra In-<..'clill p.\"\1/.u . J g "OJ (''''oJ ..:-u dobro umuriri. .ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i =.' sJuzenj.bu(J."CCtlO ".":'t!'>.nik... '-Iok dohijt'n kuvanjem proccdu I I II njcmu r..!t. ::>t..0..1lIj(.l... ()nd:.:0((' INNJWN'."'\1 .(''''('.h'ili cia se kalup po II) i (")~I:I"ltj II frizit.u LI ':as<.tndzc.O.1 '411~'('I'IJ"~l:l.t:il'nog 1:011110\('.r I kU\<1li II:! uhoj vnrn. ~11)"'1.ikt> k". $oQ('I('" (Xl J IitnUI).t pl sklonltl sa vatrc i 0:0.'.('IJ f)(/ muk» ~ul(lir3()(" /.Ut \'l>du.111~I~\'ili U $erpu i 0:'11111 vodom.Hi -\cCt.IOO (I nc olopi 1\1.Hint pf'ohladi 1):1 ~1J).t proccdl- kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J). %.IJ'\'<: 0(')1.. b/i .:n hladmun vodom.1I1t!'.1 p:1 II III . .UUH docl... zo Pnprcrn:1 .l msto wks P()I'I')t·.llyt/c· ...tItIl. 'i ...(_'Ul'Ii.C'(."ali pa dod:ul pn:thc:. J "u''Hggro..IIJfl/(. In.'f('ltI IIr IUIU.ro.(_' fN'IJHlr.t.tli -vuuanu korlcu limunn i lchnit).t..tlo ~·(ir:l • . <Sodall hkcr ad 1')()1l1orand/.<::cc:r.:cIi o~la\'ici da ..f.i . Pripre-ma 5 k. m"ndanl1:! i 'uk i.II' ".. nlt-l.•'.1 vodom dopuni(j c!u zapremme od J lilro.1'()SNH \'( )<-'. .t.l. dok nc po{uc: dn \ n. Sve zagrejnu do klju("UlJ.1 1.'I:llina.c:huJna. Zele od ananasa t l'o/('(>/)lUI.i~.'CC(.lIKJ. k:(O i fnalo sok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r.J.\1:1'\.~j'("("~1 V pr..:!HIII(. od l. kntu fl SC:I\'ili I):.1\ 0 gl'o~de.k<: ()Pf~1I1 u("lili I .'I1'(/./(/. i ohtadi.".'.... \':tnil .:..tll u ncku luarvku p()"uclu.. se dobro ohhlch i :':(.1)'\.. l' posudice /'.'\ n'3 k.bu.' . no i fl-C".tHIIU. d()('I. uCt'dill :111:111.' za ~{. 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu \'U('(U dn omckva I/.10 \'.ui (\. 1.l\lOpili liSIO\'\..I.tiikt' tsccdcn M)k pomc .1ti u (zapn.r:II')(/.k.i. Pn.lrio3. .clconl. .'zclati- n:t KU\":l(h.nc.::<" hc'Jog I H. ..I: ~:icr.1 /"'1.h)~ili 1..(" ~tcgn(..JIJJn" .:. doclari occdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt..rc)'.6 li~ttH."" ()u<i:lti i o(1ra.i. Prrprcmn..' kuvan dok ne om(:k~:lju....lj:t(i ovedcnc kolu(O\·C' :l1I..II)o IlH.to\c 1'(.tln l/nH:..i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo. totll't:n.1 u h .Ii'1 Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a.'lIi i sipan II kalup pr(·(ho·dno u\'l:lh. Skloniti ~a vntre.('(!t'I.g it:l:uilJ.

lit·(·/c'I.~.I./sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI. dok St: zchuin . J 4.1 01)r:11I1 C)(...!..".' iZln~'!'o:lIi. Izduhlj<:nu 1-..e'3111l "{. Pn:liti solon1 od I)()lnor.i ia~od(' ..'(: iscci nn (.' pa Oc. prclui "O~Olii od polnorandze I lZOl(.U pn. da nc n..' pocrni . 'll'csnje opnlti ..:.tnil weer ('1I1h'l n.:f 0:1 I«I(. in g J:If.~..._110\'<. Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I o~lrim !lozel)) i/dubit .:C' na J.I\'o prt'knu ti:. lagod<. I>onlornndi:u oprau. J.lIrl . ):Igodc g..UKI21.tnl'ic(' VO(em I "uilli.I..-'tX/3.:ckane .ccl..I\ IIi U (h'oIIIJ~hU posudu.anj:l.l.J priprcmljenlm I (Nlf)Jor.Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli :.S ell .UIIJ:I U I..lllanasa iZllu(l':t popr!'ok. I k. J jtl/>llk(·.· lJ:lI)~lIlU o'ju~lIli I . tl:<II(.'lji ivi(.' pomor . I P(J!l10!'. Uc:. '\..ljt:n()~ obllka i o c~(avili du ~c-·:-.l.'1)\1 zanm ". J.:lji poprskari konJakuol Onlc(:J.tc((.lc I hkcrom od Ir(.I/I..'" Jon I! 11'("'n/3.lnd. ta.o(.". J kb'C:l Io-":loil x·6:r.' a sok OO\'Olili U poscbou tIOIIICI..m.'{(.(.l~illI .:.tnd.llll.: oci~ti(i.1 J H). tI P'oI/tU.·:"It'(.i.kc' kC1nj<.hl/t:nIC.d. a \-(...·lllljcllo V(l~(.t)('f"I('C.af". ~.(iti pa isc~i 11:1 kockicc. OSl....'IIl'JU /3 I"<.'(:ci ). pn. "'rt'dinu an:..t.C nane oprau... posuu olju'.J h.lti i olju. PJ'e .h-ojih (xt pctclj..." sluzcnia izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu n iII Salata od Jagoda fOirebrtt). <!c)(l.1f1(I.·nJ.nu.lc I 1I'lu' c: nane.1tlt:r da sc dobro ohl:l(h."(.. \1...'J' -c 7. OljU~lih..ralno 01(':\. J'o z.a xcl(' izv(nuti na I:U'.46 iele ad pomordIldie POlrC'"/)IlO' .n:t.~.fI)(I:II 111.hllab popn../...()I.U da ocl'{uJI oko ') ruin- uta.rci. pohninc. n:III1I'I".:I Il.cl:uin onda ncce srcgnu«.ln(ii'.'.I\'gnc.on 1401(·-.. Pomot"Jnd"u I mandarm» hc.~in..)O(I1. Iseckau na k()('k'fC.':1 Is(. -sc6 na pota.01'\1 lubcnice ocedrri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(.'!J1 od~II'aluu 'it.'./.fiJolll i ohl:tdili U Il'Iild<.01.ik" POlrchr)l) .r.l/lll Pnprcma /.:Ik·c:tk).'(iti I scccrom 1 etnvin \) fl'l/.ui lit . ()'. 1'.l lj!r'...k od pol.ui JiOlUIH')\"ln -okom.t\'hi III (CI\flll:C: u t.t:t<:ronl u pr:lh~1 .1 t!i 111.. 1 k('\iCJ 1 SU/X'n.hl/.j "t'(/lI/t' \.Jnc Priprcmn.llIfUU:...'.l (lei if.J':f Priprcma luh('.. Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:.l-. :1 k. ..!i())1 j'(J!o(/. Il..":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l dn nc prov rl )(...C'/i<'iI1l'.· "c'(c·r.. Sklollili 'i:1 \. 1"'."I(I. -J k.1.l\. 25U g bC'log !!f'.t'n. :l ~alinlih Vote u ananasu Pouvbno: I ".' i o-:-ta\"ili <1:1~<: pl'ohbdi !'IiP:HI II 1".I.1111):1. S\'o ovakc pripn.l.<': l.'{1. !inuul.i pola i I/dubiti. 5 kt.'__".lIoln:t nane l'.I'>JI.clju)..L.titi od kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.'(po ..("{i p0/unral)dk.HIJC..(I:I.ldc.OI)(I {: "'I-~I'(/..). P:l occclitl od v(.':1\'1" na umerenu vatru i kll\.11J/:l..H. 1(1 I ukrasiu cebm li.itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko Celih Zll <ieko''''J.. ppr:HI..11:1 Voce 1I lubenici I Ittlx-1I1r ..k.ati.una kt.llup z(.:lllcnk~·) Jubukc (Ipr.tti \.\ . Koru .

100 J: or..'mlll 1 koruakcm. ." n.J3godc oprati..Jk.IIJ.'/f· l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:.J kUV:'/l/l:../ . 1()(1g ~U'T'I: g£02(I:I. olillSlil1 takodc . tr<:. Sluziti U ciniJIC..'"!1n:I'."ojke./i. i seck- lallC.fnt·'.' pl':lh ~(·C(..\:apraviti ~cct'ni sirup.~a(i pa napumu '.I~titi i narcndatl.lnlc. s('t. P()llll'$illl .. Oodau oprano j i:t.h:J I J)iJ/rJotn/ld. (H"..J. j k. j ocedm 0<1 OI'(.Jflj.ui l'ol.iuhl.\. ()(I tl'C'. J nl.l'IH dco ananasa.l)O scckamm Or..t .'t'OIHj Il:'llili vlnoru.In.lbukr:.:1 1«()l"'l.'alua.t: Pr('hll /."..I.l~killlla P(')I. P()u'eiJlI(): .... izvaditi ~t)~lI(.1 j kn.I./ I ane oraluPOlll()'f(lnd'.lfKl.. kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc..l v.tbuk:t..'rorn sa malo ('hnc"'l~t j .'(.W:.. i.oIJt! ixlog vi. Salata od jabuka PlIlrc'l)llO.u. oljustiti i ntbtiu.. Pc.1 ~\..(O Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti. 150 Jl so« ott W g KrOIJJ $(-Cet:J.h.rU.ui 'tl. pn h.lll pa l')rc. i~bul. Doclnu 0pr:U)<:.'..)Jju~lIti. malo pl'obarili 1':' nnrendau. wttctru-..'('C('!'.} i ise('i na ZimsJd san Potrehfl() ~oog J...'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano iZJ)lCSUli i o~(a\'iu da . 1008 ook(J/Jc/(' Z. nlJl/. posun seckanim suuo Sarena zlmska sahta PtHrroIW: . pa p()J)~k:ul luuunovun sokom.koddC"I.ln'l:1: lit . . Pt)1HCSali brcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma.n::.J J t.l.(".'v':. proht . 1 pcJf)Wr.. 2 . kO/I). OC.e dohro ohladi.!I"tIY.'t' }. "u 8 kn"t..'I"lllliabukc.·C. Prctiu polo\. Celcr ol. SO J! ~Ul"QCJ.l/o <.Il:~ IH. sunc. 50 g (Jr:.·~kVl·(.11 h. opr:ni..inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c.a'")13 Punjene breskve Potn-bnc..·.k(.. prshu.'..uti . j:lbukc oprart.ii pomcsan l()O)! II rn c .c.'1·(· "reUnj<' IOf} P..'nlJ. Sr.:ilJl('tn..i im keu-klce.\':'tdlll lin kC)SII(. O~I!'!o(jl(.IIIIl. -«(..COOl I lag:3rtO i. j.\"lO xuvo gro::i:dc-.c('.-"k..u:ititi..'c i ':. Staviu na svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi.\.tlll od kOSlIC.30<1 narandse. posuri g. '''/('\'('1).h~ Z J. \'l'('(..k.kol":li:e.lSuti ~H..I. (/1 J.uno na:-.J(/('ltI.I. Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul vodc... f 20 g k()tlJ{)or:.c llte(/.lrf)kill1 ca. sve l~ck3n .t\tili u (riiid..t! I>fl.-CcrOlu.'OCt..ui.()J.i..)llhldn.adui ga pa njiluc: prtlili \()(. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmtjcnorn vocu.:. PokJoplli i ~ra"(i u (rinder (I... I OCi'C.tJKI::rn·flC'. '\c dubro nhl."nll (·r/('r.u i mandarine oJjU~[ill.:. I J.· ht:C:I (1 <'In.(.~==~------------- POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE Pre slui.u knl':...~U.I.pa pomesau sa J'riprcma: 11.. na kocklce.c/J.'h(: ...l.'II1' dn'lrorn polovinom SOJ. p.t'. oJJI.c..ldi.'ko"a...I.iik(· 5ec:r:r.'dc kockicc.cnj3 orastma.iC.I-<. I nl. l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja c:t~t· vode kri~tal PI'OklJV~ti ~t'c(.:(. Pijsn« salata ~1'(.c: i iagc)(j(.J nUl/u IitllUtI:J Pripr\. I)ftprsk. 1kit. k.'r da sc dobro obtad.J] .. i ~'(·ltt.

v. /t('h: })'Y.ul(t(:( lnnuns. Priprcmn voc<.:.!fJO Sljive u rumu Potn..'IJ"."(hli Dod.'.kill.. . kun..t" oJX"{ malo /~U"lC..':... I (II iik~'.if \ (H/"..JIJj..c...1 Pnprcma.tI)(/J.t}:t)(/u . kr('fnnm 111:tlinadc: plIn!li Uhladili luzlti Breskve u likcru P'Jil't.'tl""...~· Of'l<)IH \'0001'11 dili u Ini'td(.((ld POItU)fll(ul. . t.~.'nabubrc... J ~'r'('I'.-(:-..1 v.u.1:'\'1(1 c.~c:(:(·r:1 t. jt:(lIniti P(Jlrt'})(J<': pckmc» .l.. i <if rnXr.c.. dodau prrprcmhcne hrc.· ()\j.I.Stili od ko .kvc {)11\1~li(i.I. .-" ..~ni i C~(..I))('/.urc pa kad:l se prohladc dc)(l. PI"Uhtl(.lka oko 45 nunura. .us v. . \.ok .. pr<... I'.lr. IOtl!r .uun . prcliu luuunovim .. dO!) R l'ii::tllJ:t.. pn. .II'iI1.la o(h«lj(..I!!aI1U.l I. \ tmnn I dobro ohlaPriprema: ~lI"C ~Ijj.IU(.'CC.mm I dodau man uskruo..· Voce u belom vinu 'if) Jr .nlf.: I)(up"no htadnn_ Suvc s!jivC u vinu Pt)1 rcbno. " kJ"lkt' {)I.3 .' /:\ .Jj .".'n.)d j tbnuU:I.I~I('.. 03 polllkI1'j!O"t..I(rC. I ('. naliu hlai 0:.l -()II I! Ir(· . 1.l(r(. (1)(' umkc) L' (ig:U)J ')1:1\'ilj m~IJ.·rplI. ldl • pr\'u na ..l.t l. pa nlUUU da <.'r. ud POUU"Jr.t.'.nrc <llleu.t(1 TIclnje u vinu I! .' dok 11(. i l)r('II" eokom od poJlU)l':lnd)c..hti i srpari u fllliji(·(.lti.:l)PI':lIi.lgrcjatj !ta pa dodari kocke "t't'cr:t N.·fOJ\l.::.(:.U10 i/IHt".ltl na (ihoj \'~lIl'i.. dodan 11'1:110\'(""c.f)~j. pnx... posliri .1 po"chnOllt !-lldll .f.nl~rn. J SO}! 'IH II..it. -"'" J. vatri karamebzovari :"onl':'".i. k.l ...('uj.~('r.. %.('ci n:t pola da hi sc i/\.t~.. I'('._'~kn' POt))Ol'.uiln lh ~U\all IJ .Jjri \'Hl('Hll./'.hn..: 1'/".. "Iuzi S.' nhl ... kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t'.. I OC.l '0-(.lda proku'\'.lltl"... 1/'_I)H.lu. 100 g 1).. I (II be/o]... .okorn od pnJl1cu·andic..itl hkerom Sklonin .l('rI)(J{: \'Ultl nr.l U(J I.H.1(/t'(It" Pripn'.Idlla kO~UC:1pa nas .t:tl'r.I.. PRo sJu.(' Prtprcma. Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i L:a.n brcskve ocedenc 00 1 .tlj. oClstili i siavili u clublju {·UlljU.l\ 111 d. .okou I bclim vmom P" Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali.tg.1 '-I.c.(~('.I.obnoi ICn)jll...ttl p:lr" mmuta da !-e sok nlJln /. crc..k\'(.t'III.lr.·bllo.1 P()(t .ui kolulO\\' hmuua i pomorandze... hrv .rupf)Ih .tku kon.:lk~l.1 .uun u In/ide:ru.f. tol Yo(h oko pola l\:H... ill I In.l"kc. '!lJO~: ."UII SC.ij:l ..IOI'HI :.viti Ib U "(. L J.:Il.l(:-ISli[i. ....(.".:'jk:t hiljll(J1! '1)'U).j..rna: ~Ijht' opr.r. pre- polo.J.48 Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c.... soo ~ I.1 'ikIUIIIII trc--. n.1.~\J'I\" I).lIUV(O..IOO fi IH:":(t:l.' i "U\~(I J<..' pre.llI: jzvadlll Ir " ..lIj u mevavrru bclog vtnn i 2 k.' "...II(':1 "'ili.t'{('rOlll i pruku\.f.. ~'/J\'I.

.j(J i)..I" .id".'nl.ider <.(1 U (1I1IJIce .c-(:(. 80 g Sc.' ui' .ud.ntu u f. . Priprt-ma. malo pl'ohL. k.t.t.ui olju-i.0..slraniti in) ~(clikC'.../(. 5f) ~ pi. sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu kafu. _ koguce pa 1I !'I\ aku :.~orrll"" 2 ka.'uti u po-udu u kojoj sc c...{ri/.d..~(·C{·I'.·antl .O~.l ~.n:lil.:uupanjac.' Prirr(~rll.t i nliks.. . prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma Ostavnl II r. Sipau u l'krasiu 150 _g I "'HUll. d.mil POlJ'l'bIlO • .q...~aiu.u umesro kosncc stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u ph':"1 C:ini.c dohru 'Ic. j naseckan..l11 . J I ~·ln)p"'1/(:.r.."((·r.·roll1 rnun.'1I1t Juhuk. pn rh . 0\"0 PI(~C.C()Ul !>\' c. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro i:tIl1(.ok 0(/ f..oc:l.:~fIO:l..-'/llU • poklopljenc: ku\'au do~ Il'" onlc:k. \'inom i d~jnonl L.cuj<.lr. d(lhru ohb.. I.10.' ~ltll.t Pnprc.. :] Aa~.lfr: Pnprcma.IJI\..l Priprema- rabukc op. lflO 8 bl/JItU1l .dno lneC">:ljuci trlll.·iiid('.Hi dok gn. Sl'('c.1.(...(. vatrc.1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciili ih \-OCI0I11 dJ....~~ohladi Krem od Jagoda j griz« 1'<)(n:iJno: .da .. tagano ukuvau I KUV. l()f) 8 IJ.'i[i u pre sluienja.. IIJU J: ~(>(('r:l.Ui hliHl... .-ekan(· h.. Tada ivvaditt.ok od lin". nekoltko mimna.kt> ~jrup gll'-t k.I'P" ~a pola lilr(' vodc sipati . Dodan J~lgocl<: i muuu uukscrom . l . -.'W' od~~ od jabuka Kretn POI{'(..:IIi.('t:kan<: pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui.fXII. st'(t'r.A:!!:!S'!CI'I~C:!....4 dl d}JIIJ.ui i dodall \·.. I.. I If) ...n\e~li./IIJ.1..1gano'/IHt'".t.I. a. .'r.S3Ii. oCl:iti· ocJ ko~.rk(: /.~ "'Audt' oprau o('j'liti. 1 ()hlacJlll l kockc lede t.l.!~o ~ 1.·. :."0..~ . 'So I! grl/. t"~J J. 1'.-.~lk(' j.'r H••lui vodom i skuvari 49 Krem od orsh« 1 Potrebno."xl. Bola od jaCocia P('fn'iJH"· ~(I(t I! '. dok lll:l.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol..I(). iz.l .t\i(i u fri..I'<1 (( pr. ia~(ldC' ope"U i O<i.u i:a .$t_'«rJ.\.·got:' Krem od orsh« II />()(r'(..'t'r." 11)t. dobro seckamru oravtma. Izmc.(e n:1I''1( .'\-c/ult t)r.ISO /: FtJ4(Jci. c. ve.'.1:1(.10 f! ~.1krcn) sipali U slakl<:nc. do(l:i!i sok od limuna i IllUltti (nH.-Ccra.lCCn krCIU '1».. Jagode u vinu ~til ('mog 'ulot. Krcm 1:•• 11111 "1'01. 'i[. Ii dok !\I! Hc.1:1101} mcsanic.h pa u nj~'~~'IJ):U..'l~('~I:l\ 111 a pn:ku nlih ohl:ui(:n<.ni sa slu/".· jag-ode..:t ne polx·Jj i I'I'I~..I u I'f'Jhu.. k"gika I. cna~nn dobl'o I.'IHIO..tlc.liti. nt· budc g(llO\.POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I.nc 19t. ~()O)!.~ti pa prchu . th ~C(<"(o!'n.'\·l(i da se ohl:u. J(}().:t.'li.~:.:~(.dl 1~Ia\..·cinijit\' i uhladili. 1..~(:a.. 'llaf)t:u.1Jbo\.-c. na uckollko :o...)uu .n.. l·n\e .l"<'t:'rK.ak: od J /lItHUJ.·C K.. rum..III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc sku'<U)C I"kt" one A.I"nt~.·occdili :o.tl\':IIJI! erne k.~. f'ripn:nul: U '(.u dobro izrnjbcvatl postcpcno do..e.v'li da . dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.(' cinijicc O~t.u.ll.t· HI' pcnasro urnuccnu rna-u dodan mtcve-ue omhc I katu 'I. pa !)\.. Skloniu sa./o.PI' sravtt! cI:l provn.'ltJ~nO...u ~OIO\·C.I.n.a(':t It'ctlll('.lp<i...IIo-Of '.1(1 U (inIJ'C'(' friLidcr dol '(... I·e""." .l" a peed sJu:i.:r· }(-d. Clgh....\li 'c. I.0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill. Pred kraj (I dodali dodau ..l\jlnjc prah ~(.:IJ"(I.\Clitl.Jh~.

. dotf:.ladolcd I ."nlll od IIIUUII.1 Priprema.l..HI II~Ik(~kl(.'C: P.ru'/.ui'lOln.uvhn ~1'o).\l' tnl i.Ui.(·~·l\t' hH"k.'I>oorn 171l\e:'lli .kah "".ldnh:da vadiu ka..I Pnprcma. limunov 1')l0111'· .1 U ""'Int'ukc j ca..!l' bUrllhotll' takode krup- mjc n...'(.:II)j..lku !"c.1111p. l'ono\-o !'ol.staviri red \ U(3 .!! ~lJ\'o)f~ LI I . 1(10 JI..rnu '...~\' matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{: ohludin.)0 1I('/"r/l"...· prctiu .' "\(.HII~ Heup' •• Iii \ u<l1(i r.·ronl i ovtavm d.(.lc)llllj ".huf.(1("..I krup- dodan ..)..t.iC)..('r.'Jj .I .:r I /\·I.\ Iii t1:l: I. nnJ!'l' t <JodiUI h". . \uta..!. .l "J..t h"/og .c:dnn i druJ..1 >.. (.-dun1 dok ~t' '. .·nl (th..1U pa .1 .<.l (.ltl.jk.~n)(· POI\H''':I(1 Vocna salata sa beJim vinom P(Jtn.HI....:-.!..t'l"i...(.t 1~1(I/d:t..! ~n'/(' j. IXtJ . oi'i':. po' t.· Po'uli ~cCt..nitn I 'H\'(IJ..fl. n.t:l\11I (1. JH'l·thIU'I- (ld"'l:ljalh..'..t IlC.I.aOIII _'IUIIUIl.L 5u\'0 gro:idc oprnn.Iu:i.'1..c. O(..:(. > 1.:1(([1 J gro}..f.1 .r ""'t'k.un p:1 nallil vermn- $lL"'l!nc: Ond."I.j/"(_·!i}:- 0(/ hH'''.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(./.c oIIU::'llli.lot prchu kuvanim ~. p:l kadn sc .g \ I'"" (I'!/!itlg. Sareno VO~Cu ielatinu !'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.../) "('n..>uo ..It:dc(( rl'(] pOI\O\O ()pCI I 0. <-:ci n~\ l:-lllkt: I)ll. JOO j: ".'/I.'I rumu tJ Mcntol sladoled ronvtvno.(1 ko~K..'lill I I'-<'~I n.('..n\iul.-.1(.t u rriYidt.l).lnUJ \-_un K.. ~rl).' .t pnl\ n . Priprcma "-I'\I .i Il.l<:' <fa -e poc: .'1.. bl't!".(1 'l--C:t'n.111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl...(' dodau prtprcmtjcucm \0(1.lnll ullU':'lIti P.or.l..! /f('l(' J. ':oJ...kc 1 j:.rhubrl lorn \'~. d.. I'rl'tiu vinom i promc-nu.so Voena selsts sa vcnnutom listovc. ') ell h. Ku~lc "t..eI:ulI'Oln.l.:..-vtm h-po sregnc llkl':I-till .I"uu 1 I/\adiu k(l.1 "r~/ltu.._I~.: 'tt'~~nc. a .1\ III .... pa "'13\lli <.:.1 PriptC:fn:l :o.'.ire: .1 '1. I k\'''. Z(J()f! Opr:111 i n.nOI01.111)..lIUPOJU/(_'d IX'J~ '111. n.:t. () . 50 j:.'J.'('(' Pnpr-.. uupc pa kada -c prohtadi ".' 0'.. erc~l.-[.ui hLc. 0(1 Ili..O}1./~f . nd"loji '.l. . ok od JUHun.'r da 'c.1 tHC'tlt(JIIIJ"l."I "rup rta bg.nu. jt) .I/o..()J.HU/l. g 3. . puno :')(<':1-:')<.'/. /.J.11I1l.klomu ' a no n:''-.l.:.J (_...('. k...&.l \. tlA ..'r.<\\itl U 1'....U4 U J.. »ok ()(/ llunult.tt:lln . ~/J()g j..('/..porl" 0"0 I " Illinut.LUlli n:t tf. "\_' /l'I. '(." m~1I0 od k<l'ltC' p. 100 1: "u'"OI: ftfO/tJ.S:1 ~Cl~c~rt)Jn '..t I "'U\.jc: i zrna gtoZda I'<>lrt'bno: ~O()J: I.lJ..lun \klnllilt \)"'(d'-Iti 'a d3 pol \.l Illalo (Ki~tO.nl u prahu H. ..l(h. \'O(t' npr. Oljll'lIli..l:~'" 11'\.!.1..n1("/I\.'r 1 .)\\·"ui ~ (11"0(/('.:!>k"l: opr.d.l..1:1~I. od 'In {.r('i.i·. cll".l'e:{"i pa i .H"J.lnc:.)1" \:\((l.I: tn.: rro"lju\:... /l'h: /)orlliJolI.1I'l·(1 n.' mato prohl:tdi pa prcd Pi iptt'IHlj\'l\n voo.j'. J ~() ~ ~I'(.lbuk.....UI Un.ulc..-...'(_('.ip .. I. l -.1 "-ex 11.). ('.. ecrpu :-1:. {IIJI..l. 1 1)(.1..l no ol'r:.. 0051.(". b.lu\.un. ()\ F.lbuke.UI U ceuuc ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-.)...'II):'.. va \oO'HI).cI('111 u vcnuuru :-.'i('Il~()nl . .(I(:('..... '('\t'.Jagadc.\\HI \ inu...

\1111 U (!'iI'.1I1 t Sipali 1)).ui d:iil1.' Pnprcma...\ :lditi l..agoda <lOd.II'Ci)d3n:t J..llUli . voac.t~ II! case i zan)(""/.o/.1lunUII2 7..hIZCII.lt) J.K:tda fH)hc'lI.-' _ slado/ed \c"C'er. ohlark-n j .. 21.(}J.. dOhlJt· J..' 'C 11:-1(~Ij nlC"al1 nacin dobin .t. .<: u ~aroke C~I~t" stavili b.I. '.- luht·nlO:.• .UII 'cccrOIlI prclili rumom i tagnno 1:1 nu.:rda 'It' dobro oht.1 '\('L(_' IJJnc..: i U.:IJ~'~..'.. :1 dl tonika. (x/ J InHUIi. da 't· prohlacli...l' i prelru hbdnitn br-lim vlnom. Priprcma: lul)(l'nlcu l IUtl OC"I.l"U.1.3 ('Ulrc'l>l1o Jfl() koru od jcctllo~ I sok od 1 llmuna Kuvan ol..(· '1"(·. PUI:l..1 prcliti \0c10Tll pa kuvati da S(. P"c. Dodau narendanu :'ill \':UI'I..i. p. "(·l ... ukr~I'lll kolulO\lIna i h"lI(-irna In("\I\' Iimuna !'olf'elnuJ: uko SOl)J: dl rum3 0<""«.-..it'll!) od fUHUna..iau cinijlC(' Iii ~a<i.'11> Kada budc dovoline g:U"III'IC . 1 (11be".l.. ..l1 I Sta\'jli u (ri~id(.lditi.ldorHti :-a ~p()rc:la i osraviu (1:1 <c ohl. »ratuo nlC:'-Ajuci."'".dl \ rno tnkaxk<-101)1'0r:t)hl.nlp. .N!('r.-r prclill vodom i kuvati da I)U'(.11. prclili "UL."1(>'JU..1Aode oprau i OCi~llh." <11\'O(Jc'..(>nc.lllt)du. l'o:..:.'1.'l..600 )l/. mtnuut.f'()SN I! \'()(~NE 1)( LimWI )':.tvHi I>Orl1('i.oIuux'.-... Rtcei o:a koeku:c PO.. I/\'"diu i promcsnri..O(I! IUIJutlJ .<1<'..ul~lc:"lad()lt"c...()(.I\':111 l:lft:lnO.) . II pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju.. .rH.f ..HI u (:iniji(.!\I\t .... 6 1:..Ci od koSCI(':t . 0111..Iuzcn.~iP.: 51 Hlsdni desert 0(/ Pouvbno.-"!:n~C~T.c. Ihl·:jajuci.:d ..C:(-("I' 2 til Jagoda N/f..tHl1 ad hmuna 1):1 dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0.1."..UV. iOI) ~ Priprcma: .1Sl<lvi[( 1I (I'i~.. p.1'i14 (/1'1. .tldolt:d Pre . J.'.'11 :OC:Ccrni <irtrp Ljcdn:h in 111. ~.!! .o .. HHlik . masi od .\1 .'kc luhelll(..ltlpak ponovlri \ :lZdU:i:I" Lubenice sa belim vinom ~ (kklJr. Skioruu l O. J('I' 6.ur /"'1(".hh J.t opct \ ...:..

popr '~:I(I prckrir: iiston.tdc\: Korc Pl)I()I)) l.!kl· . uvitl kao :-.. 1'.·hli 2·... da .'<:OO I'ripn.· -r._..a i hl..ldnunl \UC.jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik..II'Ilill in) kraievc kOlt' rrcba IIlih U~I:l\ III R:.. \0(.IJ(· pl~/ill.':\:\1I '.:cliui 1I pudfrl:li::)l) S.:u.~ pjrill{::I.U nadcv (.tdc'clak nunuta Pouun 0<1 ~\·.HI -li'(J}: IIr.o(·k4 icc.'U\k minura 0:'1.'I.'4 1.~ i hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::. I propr/'iti notmalo ulia Dodntl pOloln (J{'(.<lu koprtvu oprau.'U.)lnttun kUH r~I/\. nta sa kupusom j pirincem kor ..(. plc.l.I:C\III jufJ.. .· .t. ka::'iku tllj. odsrox.'ul.jl'\'(..I<uu IX)(. I rx. P()S<:hlh).nrc (po .1\1- Z.I:I\.I\. 'uno 1I:1'c.ljll 1".1..~l1i '\1I.I11('ln PJ (lud..ITlt'.urnju ~(lr'! .(.II(..\ 0« ocedc-mru t ". 11..leftl) Ii ih da ..l\:1 koru...u.~I nl('~('lIjt..Iu IIH J)O<hn:\/an pk-h mazau zagrcj....· I )odatf 11'\...'d"1l J.(..nk t)~I:-...<"...l\'1I1 odmori d\ ....'ch.ll'ic'(· (lOt. pa j d:l. kojoJ odmah In'b-:I (llklilUll ~r. 110.vijltcli i .lIlilll 1U"t'1l1:l "" .IIlO' rc.u.'nu koru i~eti pi(u prema \J .' rrcba zarim pl"().-<:ft):\.ldc.c'1I0 (("In S\~'-.l I O ..:r:un kupu . hr~\~nt" III0" .lc ul/{' \4") \l1)\"H pI'Ctn.:. p.'-. utt. pcci j Pic:! od koprivu i()(J J! /)r..'llii t'lllC·-.. l'tH.).. not(i"tinl .:lIl.."lulnJ:I('un. Pn):>'II'('IH: uljr-m p:l prt"ko {·c lc p(lvl'iilni.~Hi S.:t\'Ut! .tku n.I .11<1~oli..·(.Ikn 't_' 1'(:'11IU':' ' " t.1\ HI d~l kOI':) olnt.:ini J11t:ha.nu I"'~ .n.110 na\.. ulle.~'hll ga l. 1)0d:ui malo ul...\vll(.:ha.".uptl~. bihc-r '0 . I 'olt po ukusu.(-. go(n"l.1 P"-/('·IIII" Slane posne plte kora od 101'1. octsuu i obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o. I ()'t. obarltl I)il'inat.lAl."lku ul.L. .Ir>I'.I' III 1.ui ulicm U zilgt't'.1 I'ed~ti '" nku kuru 1'.'i:)\'ili hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/.52 POSNE PITE posolit].t 2"') ~ plrlnc· .uum f)lc.• J)()I/'('1>Il(J~ kl)PlllL-."~(..·c·..." .:.'IIU I uhtHhtl.08 kUplI .:rn:t: It.hll.L\.-Sin uljem l)o(1(. kipu(oj.i n.: j pee! u z:tJ.. I kg ....h.111.: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::.t..11.r.111lrn koprtvama..e In vrcrnc i.~!.ufkc r.:\I\'('(OIH I PI(:I \ «dom 0'(....}: JuJ.to pnl''''''· kupu-om \l.nu PU(OIIl plill poor-karl uticm.1.JazC'I\U I o.u l)(lflH. dodau tJri('lrl'lna k. S\. l J:f.1 I ~ jufkica..lItl.'k..11l(lj. cckari kiloJ.~.C: J~' lul.a..'~':1 SIIIIIIIIOpili . pa nj<:g:1 J)()hih. gornia !\. pn..tH.ou! n. na t. da kupu:> pOIUn)~"II.· "on .. potom ga l:tkodc. pa nndcv i:t. II :-1.anoj rcrni ple-h.'U l")fJ ~ 11)/. poulicno] vodi.\I)l~'IIl. a gotovu dohro occdul vodc Z:I"'('hnv obartti opran i o~ii:ccll plI'ina"..~lnA/'<l1i d\'.l~r"_'j.

'Ohladi(i pa O{i~Hti od kozc j kl)sli. L 81.ll01l:I.0.. I uk Ol'I. -. biiwr.l~rejanoj III 200 stcpcm. Bt.-~clak 11111.I'kom krpom O~t.uau l)f) u-i kore. tunlo I)osiljk.~lJnfJi.\c dok nc P()('11t. od pc:(uraka Odozgo pitH pr(.aziluk oprari... 2 ):1..3SI) g ." ••. U\· iii !'I\'l:z) I ".din~I:l1i na ulju. Plch 1)()(hn.c:m I pei-I U .siku ulja..1 malo ulla I mtake vode.00 ~ rU·...l PeClJlk{:"opr.1... '70U j!. . po~olili~ pobjbcl"ili i i...iti i ~i{llo nascci (>:1 ~:t j7.u.)~lti UljCfll... (\1:l./ub.hti i pomcsan sa l)rjA'niln 1)r. J)osllJh kors. S:1lllpinjonc ocislili.. Sloi.~cJ'picc. Svaku poprskan '.lo 1).'h.:1ll 'Hlakonl \0001'1).l\'i(i da sc ohladi pre (iIU:}CllJ:I Pita I kJ. a nadl:. "1:t\'I....: I'('('{I1. i ()eisti.ljali nad(..:1i dco is(. k. J 11.l oharili II Sl:'llloj \'odi.l pn·/.u{(: 1':' dodali 1I dln~l. ')lI>cr. 1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i preIH. J k/: (hltt!:t.n I'oJO/'llIcelu pitu.J..l('IIl()ln ( .t:(i p:I uoda[i \J Juk.t\. 500 f..Ij n.: ". Kurt.:.i. Na (... SIIIlO n:1sc:ckati pa prodinSI:ui na In.. . k. '.·hllu: I k).. pr<:kl'itj i'i. ..il"lp. kOf":1 uljc: po PO(fc/)j.klalt.lnOIkipucoj \'odi Potom lot. ' tee .:$.\k i!:\ prcmazrvanlcm uhcm i Odl''Il. If.l ('I(·l'(..uicc.t (.iIJ.Ti pa df)(l:tu It. ponovln dok lin:. popl'sk.lhudcllllako.lnkU.rua' cfI\i IlIk f)(i$l. Opraci i .clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro. 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc..52 Pita od praziJukR I Potn.pr/ili na malo ul."da v: odvaia od ruku.' Pcci U rcrni /. ulia i Soljic<.."..'.t . pa pfc~n" b. pobibcriu I~fn("s~ui. oprau.h It~lll Pita sa samplnjonima osttc« I 511 sampinjOnimll l'o(t'(.:! i'irinac ocisilli upr:tu i ohnl'ili u ..().IOII1 kuhinj~"onl krpoln j oSI..'('J:l111111 UliCH1. i. u poscbnom sudu prodlnsrau.0-0 .i.)jk..koh.dln"'ca(i na malo ulja S~unpiflil)n(' o~I:'llll. t/._.VU('! ua Ci:'>lOIl1 srolnjaku KI'a..clinnu pleha.kau ki'clnln vodom i prekrm crstom kuh1r\.td(-(· vrnog hd <n.h:ld('S('I:lk nunurn.0 g I>irini .. J.. red.za 1))("'.-cin:t Ii".:t {..oljicl!' (oploJ.":Hf.lIll'~'):fc:ia'icl.L G<..lt'h I {lCCi u rcmi zagrcJ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau uljcm i vodorn. c)('I!>tlliI ocl:-('(\..u i ~:ul1l(.UII.: pl'32i/u..1. preIll:U.·r.}U \IJ.i. Pecenu piru popr.·inonl .tll /(01'.ok lie u\. z\'fasu po~uli 1.\It·.tt. .lr:lI)h'Il).u.""111 u.11 :.(. p.. PCiPI'l'l1l:\' pr.tl kon!.c. n:IJI>rl' proscja« hr:l~II:1 dod"u pa kilogram malo !)uh I k..(.!k( ..f%i1l1J..lflJ(. oprari .l\'iu da sc f)I'ohladl.ut po d\c korc: lakodc IlOpr~kanc UljC01. 1"):1i%.ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::ui na 200 ~[{'P~'IU I PHU pcci uko 40 nlinu.f • .t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj. OS(:lvJ(i <. l'()tlfl. hi/J('r J'ulrchIlO: <1fOO J: (.1t1\11i dl -e prlJhl..· Sipati 2 dl Ul. IllU zvlcni dco. tun""..~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj.1\ ('('I If)}. ~o Pnprcma... 1I1je !)() ]>t)tr"t'/>i PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P..:llnlc\l·lIlI nbu.lO' II POlrt:bIU>./r·..alifl1 preLIe.udJul{ ur-isli('j. da se odruorc. PII\! odozgo pr('u1:t/. ~(I.H()\·U Impr.fn luk.-.·c dinslali JUS d(.c'I:..1. ll)il10 ~:I<'. nllaL.kn.ti 11:1 111<lsini .il LI~cl'pi(.'ck:ui i pl"C. 2. I:o. Svf: d()k nc pO~lal)(~ I'ol. pOI)oviti P(I:-. Odv..: ksscfe '00.I.lH1C.l. l'o$0lil1 pobihcriu.t..:1l1 uljcm pa ".laU 1..I-3){.. kora i nadcva.! luk.Ood:ui /.flu:'. uhc."0..itl)OIl:'t". ..cci na kockc i prehr! Ulc.<l (II 00 I"ibe 1 Pflpr(. Hcd:au If podmazan 1..::':ItHJ. J)il''I'':IU )0' dok -. ka. . Pita od pecuraka. Xakou loga 1<::'<10 1':1i'.tg. iseci 1):.~. t: I')ouljen pleh !'ol:lv. t)():.dlukoll'l rOI'oOIIII.l..' urol:ui. pa ponlcsa(i sa rra.t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcritl. l... uljc.llo ulja.f<> iano] rcrru.IIIJ. rnlakhn Ulj("IH II ..)lOnl salvetom I ():o.~ui file}1!}I '\(.Iagoni n.3 n'x.-. . H/OII..lti i pirj3nill )O~ S min .'nlolz.1 )\-ak--u dtugu sla\..rdev PosluI)a!. ul:a til po\'rcnlCllO Hl4.du drug-u koru lIa kOju o.

I/\'l. poprskrui j<..'.tlKU kosu. ~ta\'i(l i In.lnil scccra p~l pOp""./)("")1" J.OI'3..(.). pOfcd~\u n.:t malo M.\1...ld:tll k.. 1'0'1111 ih S('_.n.\iti (.:nhn llliolll.t bc.I.1\ U I)0l\'cl. .t cuhnuraju.' .'(\'1"«)111 I i:.:. .enog testa 1'I:lj)r.tkn tlr.O:J. pl'l'ln:tz.·la.:Ol'(.l l kC'J<..IJU.. Xa o"U drugu pon:d:lli Irt""Jt'.'t'c.l\'111 'C: kv!'(' flit..:l1.. ..------ Domaci yo.1t l.('.· hl'.t tanlil'. ul.u1I1 '(.:."l~K. :\.cei na I shl~1(1.t\i{.1/.1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(.:llun.111.t.: ufjcm I ktsclom vodom p:l prcko ni(' :'>I:\\..In kl-:lll'\t: J u"l::t.1 n..l!t- ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni na uku 200 'c<.uu i pr<.\tll lutU' z.'u</:r..dodan malo ul. l \111 l'ol:H j .lon1 o:q":H'ici \I pf<:krltl da f1()p(~kau hladno(1l ~1"'lt)ln ~t: ()hl:uJi.u~l.\dl..tpr:.Jit -ccr-r.. I f.'(~('rC)n" I)I'IPI'{'I)I..1'UJI.UJrerru.I.. (01.'nl.U J'("UU ~t't'\'(.l(:C .I)..~l\'itj phu \I .' Ci~\Onl ..t/(· '(_lII.:n\.( t O\l.l)'\ Ili }.lgrclallo.h 1'10 u('ulili i ~ drugom \..1 k(ll\l./".'(-('r..".J./. Pita sa vtSnjama I ruku. '. t / flVn1tlC .UI f).lz. pJ'. pOi na CCf\TIU -. u podmazan plt.II 1.1(111111".rmc'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I u.trl01 n.(olnj::Jl..ni k()l:.I' Pita $:1 kuplnama P<un:hJlCi. Poff'(-b.~:tk I. pro'u"c l.' u:l(. 1)(U't'<I:1 II npl am-.1 opr:n i (I('I. tHI(". P(·«... .(1 (h:l(It.(OrntH u pr.0 J! plt:zh." ~UJ'(' ".t It i c)(1 I ()('('dhi l'/c:o koru.'1.' n.:. p.1:Uf1().'onl \'.c.ldiU I ~ tirugof'll lunUl\. °(1 l)ilU \I /. u podruazan pk-h ...'nixad pua 1)()'. tll."llt. Pica sa tre~nj:unll }")(I ci>1}(J.ih opranc i tX'L.. .naln \hl~C moraiu d:t ~t. <J(.\'1.Jl~):\UII. \.'kc:.. korom 1> ..:..t:-tn kote: ptCnla7...'!! '(II til...t~l.f.{no l'I'ln'cjatl.'v. "1)0 150..(a\·lIi u podnl.'/I(lIll..ninl k('H...I\.! (.t ~It.rcom \ .k:tl.'/ t (((. l'hu ..h.' 1110gU ponovo prcmcxiti. Slatke posne pite ch<.11 :I)~I) I dn n~t.11I Pi'" "'Yi!ej3lTla \1. OlkllHlli .rsfku ulja..lchll Jt' 1 posuu drugom kl.t...'I~(I' P()'t.'~:lIli.ui uljcm j dn .!f'NJ J! I. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111) i'.'(..1 "")"1:1(11.k·(:i pro ./.lda .lhclonl K.c/(.1(-1 korc. ()nd:t \'«. "ll"UI.·popro. tt:-nl.-)..or(. Pl}!IoUU 'l""'''0111 <.:ltcinll o~ra\ili nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ".".' ."c:~'rorn pon\c::i-:tnin\ . lOI) 'Icpt'ni (. :'00 Jl btu . J .1-..0'.t kore Ut'ul:lIi..'p(.t n....' J\lI"1\I.Il:1 III n.: 1)<11'11.'( 1)"t?I~' Pnpn:III.! .. ':lIno .n..1.:u).l u/j~' -'Jl) g l~"'ni. '(.l)!rt:J.'toIH z.l U\'. 1 tlll.n.j(' ko~ti<:j' I -~ Pita sa vtSnjama II .11.gl't'FU).(.1 "("('('r.UII)\'U ptru pUp"k.ttlvi{i U po<l11l:L4I.1\11. rrO'~'J:lll 1)r.th .l :.~lo""ui Priprcma.~lI))(:shi Lt:'H)...:ln pLch Na taj n~l{:in na f.i . 'i00.1.lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.. )1H'Il\a/.':.11 pol )4: 'I. (..c 1')01:1 .l'.. J..(.1~1l0.lli vodom i prckrifl i"ulIu ..}o P~'::.:II. 1'.t' . prt'/k' n. Ocl uI1H.t\ II.'t: prohladi.ucvc (ko.h 1 hl.ljki II'I.iti P.CC:f(_)fll.III:1 I/\...l.t..rhu I .. otk- inuu uu kr.(lIn I pr(". U/.(n'hllo' iutJ J: bcu .''-'' \...Ulni !t..._. ()ci5.~HI uIJ<.thu pJ'. '.t~tl.."nu I"'il ".':'ct-crofll u pr.' kliPUIl' zlom p-.." pleh 1 pc"" \1 /..n"(o'lj "'l't:ff.11111 '('It" 'i'H)!! lode II)() ))l·l«..'kore prcmaznti vrclim prosuvc natin' ulicm.II() /.' '1.I.all ih IIIJt:ln i osmvru da sc odnlilr.kau ulicffi.t...1 pa vraun u rernu da 'c dopc... PC{1 U rC'rru /~'Jt"".iti d. i (>1'(.:. PCCt:nu pUll "o<..."3 .tl nucin nadcvati i (_).I:I..· i posuri pr.):1..tdnorn \"Q(IOtl1 L'.. p:t P:) .4.cr(·T.. ~(J() p.' j! f!t'.i '{'(:"n" J dl (.}dli d't' jull(t'.\.:. I)cccnu posun '(. p.t..'C1 n.1"'.II101 I't:frli.I'('ot Pr-rprt"tn.1 {)\.::.( cnc po uku-u..

'i:c:nu pr.n. griz:onl i 'c..c'rllih 1.I'lil\ IJt:ll.. ncl.I1l ".<:'C(:f()!~L 11(.l /.:1.occ: i po.I naimanje hlu dvanacsr lor..lda :oU :0.·{t'r.. CinlCIQrn i gruoln.. I. ()dt)/..'. cccer..'I'Il<.ICI II.-"1..j'..:tn..'..II1Hll . j S(U'tJg g(n}<I. I kf. u njcga !. malo . (-11'".I.hne) n.I/o. oP("'Cr:I.l-tc I Pill' prcmazan ufjcm I pC(' U 7.(_"('k2Ilfh or. "tt((.C u·.k· . pa f'npn:nl:l' dod..\\ili u pod.I n.\llku u kOf(.1(:('c korc.. (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: koje odmah tJ'('l>:1 pl'c.. $Ia\ iii dnlJ:u 1..' ulj('IU Prc.ul mlnkorn . I)J P<"lup. 1_'5 (/1 vIp.~ijc oprau..tnil(")ln. i("<'t'.lh d:l pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l..1hul.·nu pilll poprsk:ui UIJ{'11l j '\(aVilj u /. tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka. "l' nn kOt'Il:ldl.. I(}Ol: . od ko'lil"a I Pl~tctjki~ LZc.ui.tupiti . O(. .{:I\'.on' I. .....ufi SCCeI'OIH.ul Ih uljcnl.c:..'/0 gn/.. msto "0/1.. 111.1.:(..tCi ulJ<"I"'U. Priprerua.. Pon.ll.sijt: I posuti ill :. I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri korc.f (inlC10ln.L'C'('r..1 ponll~'.rkiiit'lih j.:J.h.Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o. 1')('pr.:da(i 'l.JJ.t ()d~{oji dvndesera]. "n .t od ruku..:..lli kilogr:uu beasea.ir. "IJc:.'('cnc I):' njcgovu \'c.ItIl:lz..·t:t.I(i nn rcli(':inll I:Hljtra.. kojl "lOgu 1 ~c prc.'(.'('i Peccnu cistom PI'OhJ. ('i:-'I stof nluk jill ()(klllliti dn . krajc\'('.lh:r.vl.'l ii'..'~ili i u-tactu da sc ndmorc %:) :-.l\:l. /)Illl.o{v koru.lti uljem.~(' 1'I'('ko srola "~lz\'lIci kon:. zanm n:ln:nd.tvili <.Hi prah <. Pita n-cba da hlld(' '.k:u. j:lbukc: n..·. dodau malo I dobro '"nl~i{i resro Lmcscno.·Ct.I1>'-lkc:.....t.c.:1 Sto7c. IX.!\. Ina/.:$tO..ccc.J ()(..( I kt". .o.' 1':I/.. 55 Pita sa hjSijama 800 g ()«(." uIJ(o.i.' u(h.\'(. Pfeh pc.'lnu tt:rnu d-a ~e pe("'!:'. orabc i 1)(' cedu! . poc"l<:liti Wi na.d 'I~ld. u.bt2.nl.Jj If). P".lk pouQ\'iti dok IIlla knr.. tll.l ..I<!t.l(jlllaz:lIi..·liclllU. uIJ(_'/H) J>(.SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'.j( ... pnu...bul.·h.. p()pr:>k~lIj ill uljcm j peel ~I 1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni duk uc P(H'UIHl'.I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli prah ".I'I""U V(H(UIII 'l..:('t'l' POlrc-/>l1f) pn):~t'J.1" -:cll" 1 1..S\· I PO!'ll' pOIl(Jvnog OUn):lf:H)J:t.0(11.linl It\. Pica sa jabukama I1 I kg l>rol"f. Nnkon tog vrerucna f:lzvll~j 1\01'(.~"O pro--e.'dali (cl\(i.' rolne PHe: j)()I'('d.ult.thu po Potrmll()' Sf){) Jl . U fJr.. prcruazari topltm Ulj{:ll) I ostavln <I...t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun po{hn:t.11)1/ '("('t:.'..tti uljC:1Ha na trecu ...o::111 pl('!h .'\ I lJ.11:-'11naciJ'l :-ta\iti \J PO!'.ne kisclc jabuke.. rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom IHa«:J'iJ~da. (Jo(:-Il'otiti i flare. -00 g c..UH(.. nl'l'l popr .·. () flrohladiti p. /.O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt". \ I::'nj(' opraH i oil-. jull.'ko kor.. -00 g \J"'~lIf/d. I.-."I·lil.tIlC \I pleh.1 '.oln.'. Svaku IIIJ:\. I I ~ 11I'_'-.... I~c.1 por(.~ 1I1.'~../1 S.:llnir'b:lllifll ''.\. :o. 1)1)110\'0 1'11:110 ulja.Hn·hi Pril>r('I1I:1 k'I. OCiSlitI oct kO:..tJ.ni.I.l"U p()pl'~k..'(i d\e kun..' f Pita ss jabuknm« i visnjem« 1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl'. I<.tvl"Hi sovog ~IU/d.l Pita sa jsbuksms.ul(" iii .... 111.1 za.1 malo !'loll.l i j.'ln(.O..J. "H ih I'Ich n. ul)(· I\:O(U. J{J() g POI£('bOO... p()5.juJili iz rermj 1)~I.'<.JJI Pripn:.r ~.eCCl'oln .((.'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(.k.·l.Hh. mmura.k.do /:rl/..011 ju(ku razvIrl oldagi."':III. kg f)aJa. ulJcm.I'.. 1'.'d.ui \'O((UIH I prckriu krporu do!. odmon- -staviri ()dn).l1i jc.'(k'lnIJTI ()~ilna: p...kn n:dom.UII i narcnrtau. ~ (he korc. ZOO~ omha..'1(..illl".(lc:.l '..I/)uk.(~Jjh /:t/)us. Kon: pro~lI~hi. podclici na 6 iufki.· . Zatlm pitu po~ull pl\th i..t JC: fs~-ci oa ko<.:ui'll "Ihu"'c i \I:o. I)()'UU Ih ~('«:-ronl. PJ'\'u kuru j)ol. "('(1'1'.1!(I\'J."{5 1I~L. Kada puce-uc. )ahukl! up".'.j.II...'~rc.t.."lll "c....1''''1...a kesrcom "~11l11~t'C.U10J rcrm popl!'>k. "I\.''i('L:lKnunutn....

UII pr..-'(. Svc pun:d:ICI 1I plcb..IHI'~() Slozcnu piru . dok 1I't'h..' uljcm.... koru. 'I""t'nu pinJ 1}()lu.IU JC. :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<.t f:..ln()j n..na J: "rlt.1 ~kh_Ul111 ~.. POPl'Sklii trl. 1C""".56 i ~ ()~I:IJiJn Ill.\ t-.. . J /.lof'll.l!a Slo>-. (.'I ".l'Ii11'1 pirlnccrn. Jc. [sli'H pO.'". t "CU'" .l.C:CCfO'H p(. J'J e pt'cell]:..1(1111urohui i rcckui u podmazan plch bli I)( .tI~()111 \'0. u "'.l u/j:t "'IIe'lId..(.. -()a J. 'oCt I J'" (>'. '''.·.1 (nlll ..:. J'olndJuP.ua Parrc'hnn' ()('L~n'ne CnlJ(.:u)/I ".. pnp".l Pnpr.\" "'i~'p.tcpcru.lIlIll -raviu 1)t)I)"k.'(/:.HnCS:llhl1l S:I vnuuom.: '-c. poprskrui I pc('. Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc..'ld(l d(ldali I lulO1I. HxU.n/.k:u I \II...UI J)llpr .~ 111.'N)}: lor.".'. "1"iI.:Mutlor.lOr.. Na radnu plocu '1. pcni.':t' ohl.i(l d. Kora hudc.1i). (..t.111 ~('c·c'r.ll\onl .k:1I1 t )r:'''lIn:. i cimei om.'rl.OI(l\U f)Op~k:ui mlakeeu '''cl<tul11..I \'atrc L' {CPS!' r('<'I~lipo Iri kol'<: . :1\ :<ol' cI:1 takodc /... /.l~.a i 11:1 krnju naI'Cn(hll'lt j:1huI<c.k.\'aku popfskaLi ulj('nl .(]() }l ~('( t'I.o~ tHulln.'.11 11\' I1lru~.'1u'nl.l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli buudcvom. u uej'llli i nan'(H1:UI.. Korc ". '"Cx!:l~ pa g..1'111 .\:'n1 I rnl.OI11\OdOi"ll . o-.oo. .. cinwn "".(('. ~k:lti IIl. PH!.uh prO'f".I "un('...'(>0001 i peci U laJ. o ..~I IIlr:' .O.lJu(.C)Hlfn..I'11l I Inl..' plru 1. I'CC-.1 . sv nku tlllC' Iltlt'\'("uitn PnprCln:..J / •• 111ft" .l oko 200 :.1h 'C:<-t'rnnl Pfil/H4 (.:r."'t!(l pCJdc:ll11 n.7/O Pnprcma- hr""llo k. Dodati ~i.()(. U .220 :O[(.lIl. dru~u IU In..Ui Il<}ch.z\.l IIIIC'\('"j/1 or:lh.f)0 J.... ilX) g ~c.l JlIlkl.t" nJ.tur"Olll n. l /~II UIJ("lll " kore.~I{I . J.cl» .uci ."lj.l.: bundevu oljuAli{i i nnrcndati pa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja.1f1 \11.'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i i C~(\ nOln J.' ':"t'I)l1.:~O. uljl!IU Pits sa ptrincem I. dok Il~ I)UI'u. Svc uio~l:lti jo~ Ininut.'I.IIIH'~_.lgrl'janoj na oko 200.lItlc:( Ovako .II)(tJ.' Ii i ~c(cl·onl.lh"'IFII 11~utro~j....adt·nu !'o~·(t>rUIIl U pn /t_'IJI 1)()'o.'(...I 1I\'Hi u rolnt I ..<.. huo(}t.0" fll(U..ku\ ~ui U '-. 'tl:lvlli nach-v redom I 1.:_l'.I·I..'c..1\0...iSt..:f'f'llj{. Pita sa medom PQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN""". I'UI\(I\U u1._llnc~ill Ic:-.(." lit rendanu bundcvu.tktt \l1J:\.. "It't'I. Pita sa bundevom If ccccr.1 ull<:' -ccer H u plt'h 1)(lpr!'ok.1 .) .'r..1.J. uljern ill poprskar]. .\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl pa jc po .tnd/t' 1 Portrhnf): o..)1.1 I'cltllor. .c:~R'a \'3rtil.'('('r.: /.t kc:-i(':r pnet('l)i i oprati u ...~t'(:.1 ......I\'lti .:Oll pilt! prohl:ldili. pol IX<I II !'crnl l.tpl'. :... POSI...lozcnu posuu POfn-hllo. (h'C: OdlHOfl p.2 kg (1.c..ccr.·I'Il' z._'(.uh. plnfll~. IH..c. Z 1(. U rcrni aagrej:lnoj na lUU .! hUHd.1.. 21)() of! .lo 1.10111.t"'''t u poulicn plch. rcn- p()p.-C.lui "\~l'l om u prahu.'(·t·r.:n..1111 ~C'·1.: piu. l·c~cl'u pilu poprskati kisclom vodom I (I .1..t. i"\:Cc:Il:U i ptnhl. prcko Pita sa bundevom I J'rtprcma: Prrprcma hUl'ld(.UI uljcm i pc c".kao ul.. p. poul. Sc . puu pc-ci u rc:rni na lOO -tcpcm..'. 0.\1v:l. ~I c<:{\'S'(\1 pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn...":lIt·d.\ Rcd:tll jtJ doJ..(~"...11 prvu koru. 1\'" j:"C'l'..(up:\k pOllo\'icl S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I.(a\.'"(1. tl:tI~(lnl ... _·"ok oJ /(.~ pnhu Bundcv-.'.Uc. rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI.ln(/xt'.~..1<11.l /H:lh ".'I)(:fli.t1ol. /.tavui <I..• 1 I'):l (I'''''(lI '1..'rn:l: ~(JlI J: J>lrln:u~ oCl'uli jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI narcudanu "01 i. rrndaru "tllufc'\c'.?iV ~ '.('f· ..r.h) t Il\t_'..1 /)11" t'bl 1'('<':111 dvc kore. {II/(' .. lOll g hot<k'U.L Wj.1 '<'. '"Jln .-c"('c'''.. hUI)c!('\:l .! sve rolnv J)Op".!rc.

'.rlo prc!Lk ()(.\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:) (. dck nc porumeru.1.:ni ()k~')pol:. I.0..I. posuu ih sCCt. kcsics vuntt j{'(cnt.'n'l Nadcvcuu kuru \.' \.t. '''tlll 1 "CJljicr Ulp.na bude okrcnl1l3 I)a ~orc.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr.'/lth or..-Ci u ):~'J:rcjanoj rt. J50 U HI!t·\ (.()O.(. ZOO g "'i~. Rofnu 'I:lVlli u podmnzan plch..SlxrKE f'OS~" PilE =.·('"\I i cervnu POI"Cd. suvc ~111\'c (IOhrO oprari. t'riprema.:rnl . !">4. :.~ prah po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" U p0(.. dobue "'anl le-tova Pop~k.!nll.ct(·r pa masu lagano pfuku.." (IInCI.tdi. j()() .1~111 uvn! kore u rolnu./\".1I1a j I:1g:if)O sirup kuvati s):ttko. .'oi. Ot\jSti(i od kostic-a..a pica I POlrehllO: 1 kg J: or3ha. Svaki kOlll:tcJ pcccne \l"eHlu ~CCCl'lllln Ina.c.'lc'r."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl..c._'ccr i sok od \t. svaku podmazarl uljcm i poprskarl krsclom \'OOOln. p()p.1 ...lgrciaooj I'el'ni G010\'U 'C(Cm1l1 .'tI:l.agrc· :n:p:-.>u.telll !'Icc~rom.. pa 1)llakOlll VOdOI'M z:1nlcsili l<. . ulju . posur! sa dvc kasik('scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc. kojtma treba OtklllUU ml('\'c t o"I3. Plch podrnazau ulJen1. l~lU lIcillll' • ~:.rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l ~l-:-cer. pl'. pitt: j)rcliti Suv.'O~I:IO od kuvanja .:dc)hijc:' s(. ulte. {1I.ltl vrchm S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent I JX. 1. S:1(:-1.:.l/) ~(!(_C·I'. kf. i ostaviti da ods(oj~ 15·20 olinlila. tr Serpu SC~l\i'i "ICd.r:s.()rovu piru pl"ellll ~iruponl kOJI 1<. scccll:a .. kore poprskan zagrejanlrn ufjcru.l "•• VII".."ccrol't) poolc.. (.(.tu.g ." malo prohladl I Dul pica I'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J.1:1 sc edmore p.!.:zlolll pa groldc..jon.t: bra.)I'. 100 # .1/.tej da SJjiv(' omcksaju.~irokc niH) 5·6 (:In. Tcslu podcliti 11:1ju£kc.. olN(l('/1/h .\'iti Ih da sc prosuse..ui f'<lto..slozili II dub1jl sud.n \ rUC.':'n. I<oji..110Jna 200 srep(. Iuilli kada M.'r:t.~"'CO ke"il'..!:---- 57 dve rankc korc.. pa ih l'e(1 n. :'\:.: 11<.:tn i I )~('I u I\.lnl medom prcliu kOIIl ••de pilt: i .'. ~1()~<"llu Pl{lI nO~l'n\ n:l k001:'lde.4:cc:ro.. r:ls(anji(i ih oklus.o/a J.tr:.'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH iljiva. IIJ3/0 ..(")t'..:111 vreiin) ulj<. ctod:lti nlalo ulja i In"'lo suH.'o8l:r'f).-skal i ulj<.alli1l1 .jal\og brasna.\ 1t'(IC<: Czc(i PI'If)I'<:U'I:t '\-dKU ..'r pjrll.u.jll 1'1:111\:-':'. jc 1I ~. .llt):f {('"cera. 5' aku popr.lIul ~C'(l('r. razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P. nr. dorlari lHHUn(\V :'Iok vaotl .. 100 r. osraviri <.:.~n()PI'ol'lcjali.111 .C.Ioj 'iccC"luh uhc. po".'I/OJJ!r-.-d..5 (1/ «fFI.J!n .ul uhcru :1 na U-(... posuu mlcventm orasima i k(:cruol pa urolari.1 Ii im k~tlce..lh:J. nrj!o ki)("it: '0<1(" ~-a-r.'111'0& l'I'ipl'en).)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1 PtHrcbno: 500 g kor.A\ IH sa sve (.crol"d.~r."0/1.:t/111 .I.{/jiva.!. HOl) R od pn)~t./)t)o: .u:/t \ .lgrczl1('_ Oodali $<. 2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J.!niJ pol:1 IhlH.e('.iti h.)rj'~'1 od 1 lirnun:J.lo\lili I l.nu pitu i p.1 I'e.:st().'. \ . k(.kon log vrc· ... 1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1 Pc(:-c. Rcchui t r-i korc. 'l.h'ojili jufke.)tt'p<.:O'1.j pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc komade ko]c rrcba .. dok oe P(}t\l' nlcnl. !.J ..~Hnn I I. rita sa svezim §ljivamn /'Olt. jt' gUSl sirupoll'l dok kOlIJ Y.e(_~r.uli IlIh.k.~tiri S{f'aOC. pC)!Oouti rnteventm bademoru i !}//I\'::J. SOOIf kn\lId .!. osrathn ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'iln koranllt i ~Ij iV:llna. poreclau ~ljl\. Kada Pica sa sul'im sIjivama pro!'ou".oli. :-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(...I"..d". ptl j:1I)()j na 200 ...II' 1I(OI3n~1 pnu i pcci lJ eenu zagl'('. uljl.'th !'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga ~i.'."\'c.-.-." dol "'C le(in korc. Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill' :a. H. -~I g 5Ullh 250 g lu/el"enih Qr.

t kr:J. ftJ i ':lku r.'.Ul zagrejauPitu uvpcccnu "4. rondane korlee IUl1una mnlo cuncra. K~lda :.rrup.ItJ/" UIJC~1I1 J)():-'1.l.'«'n-U jc trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07.(}'t' prokuva I zatim prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne koru suvim muvkarmm Tako .lIul '(.'(J)'ko 1.1 .lOO ""It'pt-nl dok nc: d()hije rUln.1.grt'J. a osuccnc kore ~l'(1 prcma \'clicini pl(~h:l Sio/II.'''U tXt.J..'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc. nn . lut'd.-'uno l\:I"". Pt·(lt:nu puu prclili \(clinl ".~t'r.(.nl(.11I gr07dc:n1 or:t~ic(.. ". na pa \.·\·I..'I11koji sc..h):t..c\'c: kojc u·cb..ce.: u~f)II\(."(.UI kolurovc Hmuua. Knrla ~t' pun :-.rup kno I.t. i kuvau '. L (/1 50 g 'ode. !'taviti 4·.-S kora he/ toptun \11..-1(. 1 cr.lnun uhcru .1I)~ih j)rI. .1'U1l3.-:ri kolurova limunn 1. \'anll :. sa . '0": Prtprc-maporcdau pl(. Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l .e i od n. Dok S("pua occe. poprskane SUv:l pit« 11 ~("(.t Z{)()~ [:I'ai(la.l: (J/U./.'\'(.k:lfHI or..1\.~/ - .${~k.1 uadcv 0<1 navedcnih snsroiaka. ~1l'1I/)' .:ati uljenl an:·) pnsle.t'(~t'r.ift uljcm.10'.'7.101.·ucil'n :-.'\'t'r). ~vaku f)()pr:-..'..('/'..58 rncna fai'.'J.k..HJ):..'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i.).upon.iLI pa 'i-~ kora S\O:l":l St' poprska ioplim \'..'h fHtjpl'C': putlJ.ni Za vrcmc dok se baklava pc. Potrc·hno.'nll'siti i osrav ill <1.·('\1 OPC.-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc.'_'_ .'.1 i l\uvog gro~. uI1:1.--A..1IO. pn.1 notkockc. cuvog grozda I .cccra.'.cee. puc. 'i <II kuj'. dexl.C k.'ian('l ul]c.e. Z:l1iOl piru ISPC:C.. dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlllkora.1 IitHU:I.I. poprskar! un uljc:m.. Posna bsklsv« '5(J() I? 1.tvIF'/a~f(...o.<: Pr"'l.'dull'.. I . upije .ul J 'S kora.' .\'ju prchv od ~CC"'d.h'upOnl pn.\.1 i'''. priprcmui :'<irUI) nd !'i(.J\l!t· kOf(-' Pluh n.loi't·n\1 . a nn trc.111 korama. llt:J)I.. Iillu... J 2.2(10~u.J.I loa. Zarim Opt'l nlu trw korc na ko]c ~t'':lllIU o.Ina ()r.' vlatko.na lihoj \':HI'i. k.I 6 kastkn vodc.. tn kurt' POP(Skat1C /:.'nl Prckriti jc ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI.1I'rc'U.~'r.(/0 j: 1.. J(.1 5 d'l'O(/~.(\Ic: /...l.:\J fl'fni zagrcFino.·.t 1l)(!(/..(.t trccu "'or" "':1\'" It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.: <13 hI .i.:p(.:o/uIO.•1n.I\'\1 (ada bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1).. celu baktavu.00 [: . narcrtdarum i or{ P.h rulevetnh (_Jr.lIi !"C'~t'f 1I pula lirra vode (dodan r \. 1)(...':.·lui '. -"') . odmuh tm orkmuu mlcvcnih oraha. l nwduvrcmcnu napr~.. l\t·~t·J.l nlC:~~I\'i'nl' bakla\'u.h·(htju .. r)()pr~ka(i ih malo duze ud. napr..'.II. I 'c..\2I\'lll da piL1.'vuci kcre..h POI/'('htH}: J"flf.UlIll OI}l:1 fcd.J ":Ul-O. .-111) 113CI('\-a (.''':1 1(10J.l. vodv. 1">0 g ()I'"II.:liti PCCCl1tl ~njll s(.1.toj.t"_'r:l:pola ktlograma 'l'{t'r:1 P''•.

4-5 kiselih krastavcica. kesica majoncza. kikiriki. Krasravcice iseckati na koluli6c i pomesati sa belirn mcsom. Na kraju dodati majoncz i jos jednom polako masu ujednaeiri.:za soaku preko PJAiliku 250 recepata 96 strana sa 16 strana u boji Pileca salata sa kikirikijem Potrebno je: 2 bela I/I('~a. so i biller. malo masliuovog ul]a.Priprerna: pilccc meso obariri i iscckari na tanke rezancc. Dodmi iseckana kuvana jaja. IOO!! pei'ellog kikirikija. Sve lagano izmcsaii. Ukrasiti pccenim kikirikijcm. so. uljc. postarina besplatna! . Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769. 3 jaja. biber . Plaean]e pouzecem cena: 250 din + PTT troskovi Za narucene 2 knjige.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful