I

~!
ae
00

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l

prnznik».

I

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

ck pun«: Ttl su

III

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

. Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti
ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i

UkUS/10.

I

f)l'l)/U

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
ialunju

llaliC /)0111;1(('

d(),,", rcccput«

Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0\laJll

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da

~<'tuuiu pri ruci.

\':1111

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/

(:;11; 1I:11U

tH'CJ...

Utrl(";':l((! ,.

mulo svok: sopstvene

Il):t-i/(n'i/():,ci

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc

,

kreiuiv nosti,

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko

dvestotinc

rcccpurn

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
(/()/u:J(:Jnsta.

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi

,"'}!Url)O

.\:ul:ullc}
I

dn

K()IHbin:lcijOJll

1I;1,~ Ilk""

druginui

l)rC)n:t(i ncku

koji

Cc

\':In)

»premunic postusticu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

j)I'(J%;/('

SCI'.1/)U

od siul« btu
C-!('ll1Q

':'t;1l))(J

vrhunsk! ui,rak.

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

I Ol·().~.1/>111.1

za povnc

lilk(x/<-. i d:lfl} postu
11U)C),QO

i ')J:I.~rc,znnnj« i

infbl'lu:H'ijc

tete

'(' ,.. tO~~;1
(/:1

(,('1" /,1

j

s~Jj"rni(/11 ccte
; kriterijumc
Vllseg

/C! S1I10

bu» ()U

"I:I't,

UL /)I (.

ugodniic da proticu.

POll)OCi

inu mnogo

kol:loo:

mogu

4

SadrZaj:
i kol:I('i

5

torte

]4

Sitni posni ko}ai:i

19

l'OSIl

1'()'~Il("

I'OSI}('

SI:l11e

"OCIlC

poslasricc
pite

POSIlC

8/;1(/«(' posuc

pice:

00m.atI

torte. pote iestate po5'3SCIOO
Izelavac: i\RTe1.4A
UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovit
po$.'¥ kotaQ:.

Fott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu:

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073
,e"'too: 0111 3343-769

.

5

POSNI KOLACI
Posni ko/aCi

S3

grizom i orzsima

.!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
.!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-log

P,)/Tt'/JUO
~I'u",

nil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna:

Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO
# Illft'n!"llll}(.,t",
I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur\ll(/t',

IJeIIIC:, t

k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"',
musicuni
tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od

0""[1(:. L -it.1fl!:',·

pomcsnu

mlcvcnc

orahe.

prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu.
Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.
1;1(!;1 Kutac I)('ll
11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah
~e(c("
:I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom

i suvim

IX1/.l/uuu/l.t
timunu

"f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!

Pripfcln:l:

2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili
ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11
zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1 bikarbonu
i uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari
I
n:udolf"
oracctc,
re-ndanu
po....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazari
I pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu
II nicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic

grozaem
"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I

',(."U k:l/il)

8:'j:".I,

Brzi ko/a(5i

/,5 "oli:' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:
nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

"<Jlrt'/>lIO:
1 ;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1
%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a

hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h·
pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(.
.. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun
I ul,c:nl
1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h podffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u

:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll"

! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de.

IlfipJ'(:lll:t

pOIIl(. .....
.u!

'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul
O~I:1\ ill (b \11-"1<':

...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll C

I ;"",,;,':1

1 ~lrJj}

.~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'.
~ J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>i
till,"

,,!) pro"cj.ltt.

PriprCfn:l.

1)4,)llh.'Sati ~a
~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3

pl.\!'oknln

hr.I ...

/.t ptX'I\()

1)<)(1;111'e(-.:r.

d., hI/tit'

li':tH(· ....IU nl"'lI

hOIIlOJ.,'eIYol.

I)leh

iziitl
rtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko
11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri i
podnl,,:t;l(l

OSI:hUI

da

I

PU"titt

"'1..'

nl.lIu

br""no,n.

p,ohl:lt.it. Za

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou

na

to

lag:tnoj

6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kockleu margarlna.
iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma
~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri

da "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se

I 01)

otopi

dodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJoniri

P(t~1111kolac

,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln

K:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua
.,Juijti.

Ill:lIlI(.·

kockc i

Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.l nl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10

jo.\

50 U ()I1t'l'('()l/t

(I(II>tJJ.1

1,<,:J.,nr.'.t:l iii

IU;lrtH('!,1tit'.

OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I

k()rir.1

UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(I hra'"v ~a praskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa
Ii

pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4

Ph'h

tcsro,

hl':.l~nOIIi I/"I("UI
JllI()J rernt

prcnl'l/;t(i
mlcv c I) 1I"l)
kockc.

i IX':'lU(1

pu(.hll",.au

i

tc...
In

I\,tcno

PC\;j U zagre-

pn:)hl;uj(.'no

I Ill,do

IlllUllu:latlOI1I

ur.''''IIU;1

I

posuri

....CCI na

manjc

Medcnc kocke

pol:1

..;, >IJ(,'

, ...ol'\·/)r,'MI

1"~'l·. po/••

.r.

\()/jt'

I, ')

f)"\"", ,,..,/0

IIlO)! (ok"I./(/t.'

U/j.-I,

I /.;('.:.i<"H

Prtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplli I
()TaJu,:I ~l'('cr f):1

P(.U11l'5::ui

l)od.Hi scckane
IZln('~;1Il, ,1abt.fke

I~I.I(]!,'riIU

"Iro,
/';1
I~t.'lo"t)-

,~.Il)r (1":1

Il)('d,

pr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t,
/>;tl "~ll"
UIj:I

sa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o

kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj;

I'riprcma.

,.>I/,I,';("(\'f:I,

..,Ifltl ~ "t'O'r.t

"HIt. J.,o J! br.t."il.l.

poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1

liko
1'01/'('/)/10,

;! -;:
dl

g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"',
.c,,'(Htlll/('.

KolaCi sa jabukama i otusimu

Z$O J: 1t.,:(/."

PtJln'/)ll.,

1"0 J.: (,r.;Jh.t

11,1

lag,u1ul \'iHfi rasropu,

f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu

linuu«

» 1.,1

koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isa
pl'.,;koln
,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II lei n i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)

oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u
pa occdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj
nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ili
Ko/ao sa mcdom
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
P()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJ
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, j
tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(dek.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
.,(·f:tk

Hlinuta

Kolac

/.atinl

1/."\';1(IIu

refilL' i 0.:-.1:1\'111
d.l ~c In,llo prohladi,
It) \'1'l'nlt.'

na

lat-!:tnoj

V;Hfi l-as(opi{l

iz
Za

('oko-

'c«."r !'i;\ h\:I in)
uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

PI'ipl'(~tll:l;

\·inoln.
Z;Uil)\

pOfllC.:':'.UI

dod:Ht

.Oleta pa pfchl..l(k'm 10.ui na tihoj "..1. kncl.)1)(\..lr.agn ..1pn:ltli h.t • .UI i"'pa. 2(J() g hiljnu.1"':'.-.kJonitisa vatre i dodan ka... /HI/.' \:I.h. 1.:.1I1:t t-ore (lei 1 btUHn"..tI'ill dobro i.\. ()Sla'lll da '\(" odl'l1ol'1 o". pre· htl!! .l ul:th) pruhJacji (i 10\. 2 ~ /.~'t-'()ih "r....'~\ c dobro iznlc£-ali K:ul:l "'I.l t' PI .1I1 .111'.u'JIJ/c.nul" \(1(/" 1 k... n (.ill Obtandc sa jabuk:unll Kohli! od krompira l'orrt'''')(J [/.ldulTl . ZdlHI1 dodau mk-ve-nc orahc.. 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni.i ~uk.t/"" It.1111...UICI)lhr.--ciu rvnn /.an1"· ...-'t'3...:\(1 i In. ..1 .r:tiho\':lti.. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasirarl.: ":\"(' "udc.!.(.(11"" 1.et obl:Jruli..(uf'.\ ..U)nJ varrr rastopu! .J /.1\ I n-ndanu koricu Jio)1Ina 1'.e' glazunl u."'lr.lhl()\'.J%. 25iJ ..f /.I~· ."'n...I~".:..1:1ispan..tI.~..CI.t.H: ... \1~I(g..1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I).a kn.0('l.l! .t prcko nj~~a f".c«.! 01':111. l.t J~J.f..lI"ht·/ifl j. ok (Hi I II/nUll.uj:.:/:'/II. \'..v sklonili ".. Dobro umoccuu IIl'L'" podclui na C.u!("UJ if.ol..u pr.. 3 rebrs i'ako/:ld(_'.1 kor(.nde sa badcmima Pmr"I>()(t iOO ~ h.ld4:.:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo na k()('kt~I "Iui.t\'I(i <I:I .".I(:u In. / i.:liri 1)3 cd .u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u ple:h pod ..t'''u PUT1I<.h:1dt'LI l redan <I.\·pih i narendanih iabuka..!/.r i Inl<:\'('''(' f)". Ostavm kolac da M_' .ll..1 Potn'/)(u. f.1 l. kri"."~ PO. Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(. i'. 1)11((\'/)1 prcmn.. nlUtlli.!(_If~r. o('H(..n:tz:ln I pO.l......:"~c...>buo LOOJl i'rn.c:1..tkt nulinc. dl lilt) (l..:t'J<.I put< IIIl lh pritisnllti nekilH 1(..11>.t':'ik. \tuliti dok se hl':I:'.1hl. Xn udgo'..Jhu."11 ~Ipati u plch podrnazan I J)(l'lll bra-nom.AnrC:lanoi 1). Kadn kl't)It'lI)II' 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro Ulntlt'c'"" O(l(I. (11 h('iH~ illl.'() dodau rasio .rnJl. hchm \ InCllll I/O'"">. ... u duh4ir .'... 1\'1(":111 riot ri rlok sc ne elobtic gll~l:l 111.plnnVatl .t(..1 .l~.. Kada posrane dovolrnc gust ff.loplo l'okobclll r margarin.\0 I 't1k ocJ Iinluna. -t'S"o}.. v. I..'tnolll f't'ci u n::1"111:l. "'PII\O\\I(I kao :ta slatko pola kilognunn opranth.dn ~\·a \0<.' t.l(h:-.: .. u-an kromprr I d:tl..-ui da !'ot' 1':'''iIOpi.)\"t_.-"((_'r.' dodati ~anllt_"'t'n i oiju .d .) 1.u/c_' .':.1 oko JOO stepesu ~(I na ku( t.1 ". Itl 'l"<cr.'('in). '$ J"".1. 1>... l'fipl'('I)\:I.()kol.kotn za PL·CI\U.'l~nIIi bco.Il:1 Ol'u.~..l prehn kolac.lni<....UI br."l 0..iku ul)3......non) l kuhkCl potrcbno dodau 'o~ 1''I):l:lohr.":CCl'a 1... POS((.t: ".. 250 ~ prO"4...:.ltF.lk mmuta pa pt. t.<11 i ()hl:ltH.1 prahu.ola ..Slkc Sccr-m.u (.'I')<:I1(1 dodavanjl' . \la . 500 ~ Il. GOtOV n:H. p.I( bc:. U pc»cbmm posudarna lag:\f)u 1':r-..lli.'('_' ('.I\'ili da '.Ir.. skloruu !'oa vatrc j datj<: I1)Uliu p. dod:'lli :-c~('(.'. ()hJadc'norll masom rllovau obtandc.IIlIc. Obla.'t.' Illa"'..'lenu "'I. p..irn ~~I~t. klll'.... In".'11 i obari{i u ijus('i.) 'lilt). n:h. KoJacJ sa.....l "II.ud 'la.t' He: prohladi p..u I 2 k...I'.·Ol.I.n"l! prvo U "1(h..(JI:t(It· 7.. ~.\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja \h.urc.O.(t'r.t:Ul(.u k\n.....' 1"0n1(·.'r ".nu.1 malo vode.. "a ch.fl J.l \'.l.ltri dok . beJJro vinom J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r.c(c'rurn d()(i. Priprc--o.j .(ht.: c)r:lhc ..3 rcbra I ~)kOl..J. Na kraju d(I<I. 't'l-(:.·c(. /It ).u·/n.. PnprC.<11 ' Prtprcmn. scccr PL'j IX.1 J.!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od ~okoJ:\clt· n.7 .· pa p(xl<...vuru lSI} g I)Olll-IJJltJ.1I1 nlk:\Cn..1ktl' :Ill It· • -1>1. ~(Jki .l.cl. pljcl)U ('ukoll(h. I nl"f"/!.:" lUi) tf (H/(_.'Jano.tI Pfi'"llt'X\' CokoJadne obJ:mde J'()I(.tal ._'uh. SaO I! 5(:t~(·!":..1>:1 . do(i.tli.Ui 1110110c.1.' dco ..lno ":1 pr.".Jlu...l I.'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) i o:-I.11)(1.IZI1\('..1: dod:" Y.'n{· oblundc pnll~nuli ((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I.'"0.

aOII vatru da sc I~topi K3cJJ.. In.llioOtu I na frecli ncobojcni fil..'lhi sa 'Halo vodc pa u.cll:tniJn:l d("'I:l.JOIl II h·. p••kef izrajbo..I"" IJ.~llI.n1h'11. mazuic.cdnaCi dodati J)t:lh weer 1t"~IHkc. l>rll1"ItIU II..:.-Iti kasiku .: n):lrr.('. tHO f'.:\(1'1.il kUI.rrifl:l... .1...uI/<. t ' icdnn sl:"'i1i kakao..'.l.~t·~(. 'tanJ.(:.kapi uljn.."O n:i tl:l:I!.I· prt.a kakaoom. 100 J~btlJnoR !tfJ. na 1.:t l'(Jd~ Prtprcma: rnfluk bc~ kiUi u I(. .iCi(. na dnl~u Of ".I we dohro i2fne-.·t(. .o/"(/(" /. Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1 glat. j Obtsnde sa smo.) l)).! oblande pnll'IlUII ncknu ((.' pOI kada budc mlako filC)\':~11 obl. Osraviu <1~1 -.{) R 1'.UI 1 ~klonlli sa varrc.(.l b.\ !'I1.fn/e._-' oosccnc i samlcvcnc :-111()1o.1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari03."ik.ltu/('.~d/lj.. 'l'(("'.tkofoOlnie ()ht:lImi xl{) I: 1)()f)U)(".Hk~->.no Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'".I)lt. I)".500 ~ ""OJ.ld:1I1) SlllZiti "cci Ita P..." k:Jpi tllj.u scrplcu ~la\'iti 200 g cokolade Z..lrll.l.4 DOOR) t I)r.. mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::. p. Kadn "".l(j sa mn 10 vode.1bll'f1~1J:tll. 2')0 J.icnc i samlevene 1/.t 111(."~nlk 'nalo prop rjjri I s:. da -c napravr J.ini I. 11I. {Iud.li('C' t :-.':'n.sccef:i i par.110 pmhladl titc\ aft oblande "ritj.lau.h('t:.''1) V()<. N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli.)(:le <'oknbdc :.' kU1/.H.It')!.I ~Iang. hIIJl1UJ.~\. I:"IIHI)I 1 u."UI11 oblandom.: obkl ude.:nj. II drugl ckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojc badcma.i('".:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi .f.lIljC' ohbrloi Pripr('lll.Dodat! sok od pola pornul ..8 PrrprCfn:l. k~f'.I..lk Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom P(Jln:hIU)..=~atii skloniti :.l-vama II Pmr("ooo.~I/() m. ZO() g 1(..'f' pn:lili p.. 2iO It S(·':C'I'.null mknu H:zlm prcdmcrom i 0. 150 ~ ~eCt:I·:/.l.lo\"tnc.' oblande ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-.«/e.'.nlok. ':'('({'I':l " r>n. 1)""U ..' .' 'ICSIlU i ne pnbt. .t n:.1sc srcgnu • osusc..k.tjod pl:ll:ljki sanllcli $.J POlrc/)no: J{}i) I: ('v/.~ nadcvari oblande (lurn.I~a ".ta\lli c..\(' k.'zilu predmennu dol.I(hll pa nJonlc.andc $.III/C' ohl.:... 'y.In'''''..'.'.\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t. Dodrut iseckau ratluk.ulrd(l:ln ~c.LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt. <. Prckrtu ('C'I\.tl)/c' Ub!Jlrlc/'.. nf'g() 1'.lrlll.mdc. 1'l'llbJ'HJli rh uektm [(.'t' :'fllUk\c oCI~t.' Oblande sa smolrnuml I ObJ.t SHl\'i(j na .. p3..lft(}.a_ varrc 1 J')(ohl:.' 'H.\Iasu .g1:1%~II.1£.·cbU(J. Staviri na plomu.tU'l :-.I("oe(ti natiu: n. i . 0<1 J i. '{. ()hI3Ud(' nild<:\'. p:tk()V.~~)inl)\'ali(Ill budc malo red.' j. Oblande sa coko/adom i JeSnJdrna rebra ncmasnc {. J.. ok 0(1 pot« pomorona)«.lI.tr.l..{(.I:I so vanog Ohl.'(.il"up.' ('okol.f.(. .n. ".1U nn -.. 1'11(/('.' "'l.t:l\lli (il:-.1 -e nc pre . l~IJr..:. Pre.tu.:1 V:HI'(.:ci l»o(.kloni(i .O .Jpi {llj.llog lu..'1r k.llI:.. n:ntL"IJ kur .'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do .-'~nt' (naibolic <10 Slltl'.1(111#:. bi/jilO).I\(t.1\1111(.lk()I. 1I1.lJ dohro lZtllcsati.tr. SkJooili :-3 \.. p..1:1 (lgl'l'J.Iui:i(t.rg.lvU. .()k~)I:td(.

.a pcovo. j!H1/(1.llt1Ill . pOlrcbnu I'()(r('/)t)()· .' porrcbno ka._-Ci u za~((..."I.. I pic.1('.Hlt.ol~r J JJ. K3d:\ budc zelj(.". )/..'\'(.unc.in1r).: 'H.Cl cr.. 11\..' I p'.·dn. i/./...u dobro j/lnt"~III. i hLI'UCI r.' h..::lrtH.. r~').1budc Zilka i SiP31i u Ilh'h »1)(.n'i(l dn ..l. 1._-' pvml-sati ·ro'n. :rh.. 1 ". clud. p()/t'(.".. '" ('('/'.t .u <.lft( fJ'O."\'k.·Jolnojrcrm (..ln:ndallu )..:gnc' I IH.Ul(llIj(...I\jJ ..u \uth: \lc.lde: .I:'u. SClt'r )In·h n (.loniti sa vatre.1 I ku\ad J.'h '\C ponlf.j)fO .l.t.klolliti sa vatrc.oo\.lfbonu. 10_ \.! \:110.:'lk(' . P:II'C.-ipn...clcnuln m .1 uti../)/1H '.110!Ill" p<tdUl.\rn'l~"')//) 1...\l~ O'ldlt "t!'ttOj.l{i p. 111:1'01 I)od:.J.rtrt rastopili cokul. IJr"\l1. pol. "'on 1! $tJO f.I\. ~1. 1 /".'Illl(.l.4 A..\(.·ilO I /..')k<..I'Uc-' dok ~ nc dohijc k()l'np~11."('1):\ ~tan({11( v-.rI~ HI. ."1 rnargartn i koju ~:IP IIIFI.·.' or. b.1'.c" I . l}\t'. v.u..:<': J)cl(I.h...(.. (':".l..kO"'C) minura CioUl\ knlolt prehu t:13/.lll \J I. prulvnuu nckim tczrm predf'llc:tOlll I n't.1 .... I .h11".1 /).1 or.(.·r.' Pripl'('1l11l: jahukc opratt..nv "':' JH'<l"koln /"..l \:tlr(.t '.1 ~rc_'(/"Jc.I'.1." "0<-1<: \1~.::'all hra . t·(\'1· i .ui '11.a ~4.J..'.o/.) "II. pnJnlC..'0//.0 'Ionl u.).l \I/\'I}. pa 1'1'<.:IU I hr..: .to i postJ[ tt'lnpl:'ra' . I.:fc.(I.'ij Pre ~Itl..l vee! not ~tallv.(.l....ui 'Ialnu nu. P(ohl:.ldu.1...i(.1'ln.11nbl:UUlc..I(>.s 0"'1.klufull ':1 .111c. KoJac sa isbuksm« I~Jrr(_htJ(..:lninl ko1:l(- ~.J j}('ci.()J .ihc.:fll<l: pOllu.t.I.\lC:':Hl in.u 10·1 S tmnuta 1::1 pCCI\'O. {uri I:~l>(lk<l (~.Ulih ell . 00<l..J•. Akt> Je praskoru z.t't . oCI'titi i snmleu.t kpla.. ~()I/('\IHH_H ()'. IIUli ui(.rul) £)tHlali '.I.~ :":1/0 (1I1)('/:J k."Ihll/u:.I' ~!.\'ne orahc i -mokvc. d\l(I. ""lit.111.:.ui t)hJ:lfHI~'. u1.v.. :111 '1~"1I 1 I jtR·I.un(JIIC:..:'j. (xl "j / ~()'J"j..l pol.lli :o.\..s.....l f'.Jt"".Ih.IOO 1.ltc.1I 11lk.~. ot:I"titi t narc!)· d:ui. ..1. .1\1) Ciganski In.' d().ui zanm rcudanu konru pC)'llnr::'t.h n.u·in.. ""(' dobro i/r'lH""'. Komlsbrol 1}(I(J'l'hno: hiJ(()JU)... I k:l.' pr..! k.tOPICI cokotadu na 1:II!~noj varrt. .u.' hr..{.Jux<.llojn:f'. ~ k.U\(: I 111un.\.I dodan "tcglll' p:1 "c'cl n:./1I)t· ..1 'ip.t/tI.:C/.'I)( vmokvc I ku'·.ali pa .jl~/('.' fllltq.. I 't)":~l'I.!rl/. uljl' (H) J lunulI..· 1 masu me-..UI I fe(O!.c.lh3 j')'iJ)tCIU3 ':tT(T.'iJ.<"('('1'.:nj.o1J1{_.1~ "'''H.nm natllo~."10(.UI.:". .: IlfHrehno dod......nonl ill<:h i J)\'( I "c..1." Tada lIh. .UI I'''' :-..I '~l'...'"H..ttl hr .1(1 da ec o(opi pa prcttu 1<01..:n.I\) ki....i oblaude ( )...lll II 1I...If. l)o(lari "01.:'ne gu . oS 'Hlj..':iti.-1Iwuf(' b. I)nprl'nla iah\l~\' Clpl.tYh"'.oIn.u:hi IH..1 !!l)/dc.'<'('f..1 ~t'('<"I':(./.'..j)IJ~" 1. \/uol.IIIX!C J "'3 i"L'CI......' '\'c.()~U~i.I.tkCl Ie....~k3 /.II1(.1 I.'\Inuk"c..../r/)()J)(·..IIC. n.' 1i/('/lI.l .l\'tti da -c pn).Ionj(i~. .. Jlhl1:1.k. .'.t :-..I'llu 'n(lrn ...'e.hukt.\1) i pO~'U1 bf:l~fK)lll Pc..ih (lJ-:d.J..'IuC'.\lrorn nd eokoladc (./:1U1 hr:t'.t..lt. L:I /.: :-.ln P<.'IIO plnllc~ano sa Il:ln<:!'ati pa dodati .. u{'i:-'Iitl i narcu- d:lli Oblsrule sa smokvarna i orssims J"'.ul p.:.J....j)( )~:'\ I l\. 1.dJo(_'. ~lpali u pod!H:t .1 "!l-('r.. d.i':i.lno...:rl]..'-cUll vodc. pn filu' .... 1 -. IH.1 ulj:J.. I(}O F "('C·/"_'II.'''_'U 1'.1 k.' l.p:ui kockl:.·ll(l.( r. uljc. I od jabuka '011.U1 .I. t:..1 9 ~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru.I.· 'c:Itt.:tn I hr.j 1".:U"I ..~jJ.'ll na UrlH'n'nOJ .dobt!c gusr ".." poi" (Ole t..)t)I'(.C·\I("(.1 f.:1."'I dOl nc zagor].do pa pr~lii.U .'~.noll) l>tl'UI ph:h 1 pc...Col \t~llo prohladin.{ 53 aku l(.<:It.C_'kati da s c glaZllr:l koJac AnJcln J)()d:ui gl'i% I »la'...l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera.0"): J..I.~'k "uti....re''''''1 (\oJ..(\fr. P'npr"_'1l1:l' I i~!Hn..:(... 00d:111 '(Id1l1uk.'."c'.

1508 ~(.. du" nl' pococ da SC Od\'3j3 od (uJ. \. 1)':J'Il() ponu-sau sa pr.1 .-rk..rlt(_' ~it'C.I(ivnnili u rcrnu da sc Zg_~I"I1I:\\..d k:(/c....~lIi kiffiee. ..':I.\YJ Pripren .'(.(r~. ()d dnhil4. SO Il .. u njcga .'f" P()(rc:bl)().I.j.i zagr(.c:.'a.:'CC(.·r:l./..a pomc .(nd}. Oll1.1I1 Pl'(-""" 1.~()IJjct' In.l•.".fI.111podmazan I brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoi remperaruri Z:. a goiovc kolaeicl' 1)C)'\lU Kokos kif/Ice S:I P(1If<!hIlO.4 .t(i..·a.I*('d~11 U UI.(} jl ('oko/.r.oLol1' ott pomorandze . zuttm dodau ulje i pi\'o p:'I :t.1 pl'.I/Il·'/I·~': . 'o/jh..l<htL J'.j I)t('/h ')uo f! . /..z_f1~.. l)r.tnOnl plebu. (I/('fn Pnprcma.lzvni oklagijol11 Kokos ki11icc sa pil'()m Jl o<f c.lh('\· ../c'n:f"h or.. ~ml"U l/t.1 prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH... 'HO .pil'fi •.){j~IU i Z:Uinl t(:StO n.I"I ul)J K." Prfprcma: II PI'O:\I'.ilt braknom pomesanun sn prn-kom /~1 J)t'C1VO.l l. I\Jd~1 or-the..-\CIU.·UP.~t:(:(....('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I. /.../" ulj.: i jo~ In~.10 Komisbrot I'~Jtrchn(): !(X' g n. '...: 0(/ I /XJHuu'.1.t: ..1 {)(-r.( nckouko K:t..I~(l ".~ po f.l(i..:I'Iog testa ohliko\':UIIUpllt" l1.-l.. dC.. 1{l1.' /)". -00 pruh ~ccrom pivon: I ~ 1)1'...r. I pr.t:ltl~·l "fCt))(.. nl:"o vodc.'H.ll'ill:l...unn .·S. t vatrc i jo:i (nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia se urawun prchtr Pl'C:'c..ouc·h."·(_! p.hc u/"...tdu .I pol:1 :-.)fre"no: INf)J: ". Kol:lCitl-.I.ua N:lkOI1 ll>~ ii'\'..tpr. orahe I 111('_"11l jati u koko.I\111ucluhIJt'f)Jt~ u -ecduu I \1 'Y.:-c:nn -klomn ..t:m j pivom ·'<':.{(/(· /.1"/.('.IHUl1o.Irgann.:o\'O hfOl'J\U {cS(O.r"/)t" . .".3k.lnjh ()r. L .1 "Cl'oi i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc.1I* Dodau v.:(11.:l~IU)~~1("':1 c)hllko\.. I'l't.Il k."ikt vode I p31 J. J ... /.~(U po potr(-bi. JlI"I" r"'IOI)lli na }ag..l J.U...J\Tt'* l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcga me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:....'janoj na 200 srcpcni. ((Ii"".to.1\ V.I/.:1 ()VUIIl pre-hv o:">u:-. .-'('('1'10 -0 ~ biljl'lo~ vode Kuvau dok 111.(0 "'1(".'''''opHI umc'Hi p . ~\t{.':u.{ ku~~ItJjr..lIn dobrn :-'I:lvill u tn.'~c'('(·r.I'::kon1 /._"na 1(:'(0 r.(. Od lJnl<:. ':'o/. 151)g pt:knlc-.':'/1.. oko xu vrcmcna.."C:"lli lC.! (II uti:!.('(... %:llnc:-.'nc kolacici. In:...:.. Lopuc v· pl'ci u podnl.UIl(. dodan uljc.i p(.J 1 elllx'/08 n'n.\..etcr J)OJ)i":kao .. dobro uradcno clpati ga u uzani prethoduo pobrasn..uJili pa dodati za sla(lo ~irup prohladtn..'''k. poI.10~ bjJjl101! 111:11'Q.0. pr. .k\1 dtc:nl:!. pa dohro iZlnc.\-.. 'ol/it (' <.t 2/)1...U(I iokol.1..)o dod.In..01.'.I. ))1'(""):\11(1 ll'll(' /)(:(.1. 5)O(ll1lal':lll 1'c.l. llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t 11:1l:tgJn(l1 {("SIU.III(l I-'I. ZOOg ~y. pn:IJt" <i{)d . .(J. /"0/.t~i 11 podmazanorn pfchu l I1lC..' (...11. olih (' It/J.Jfl:l.btllr.:aCI mteveae I seckane \'1f10 I pckmcz.! }. oJ.lda [e QII)-ptjcno . PijallC lopttce 1'f1/(cb('lo' I kg I}t'." ~.c:r:l• .. ulln rh u\-..t .$ dl \'tttlt.' po 1)0(l'cl. jc (CStO pleh. pl..!li Coko/adtll kolaci~J I~. hr.~ o!'.J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQ Ol.cn..I..k.1nof \'..1.

HI PC:~f't'l·.om vadiri pog:ltl(.'l'''U ('H-:'.l(i na H:-'Uj pola I'J.:1(111) okl..l 1(10 . pH I.! 'U~Jr- hl'.1 (..IIIIC)/..:opleh i I)t'I.tgijoln Co Il.'(.II'H. l)o<i.I'u...(l'" vock.I{HlI Ii' 'llIl.h \'f~h Ik~tlll r. h..n('L.-"U 801: h.I. 100 C II iii dt'hlJlnu In .lti do!.'.. bra'.ltl .ull('IHIl' h r.'.tI ••.Iati U podmaz.'.r- Kiilice sa orssim« "r.)(h·.l~nl) J)1't1"'(..lhH J:.:.lde)(k \1. 1 bra-nom \ft: .....:.I. uti.(.gh( mazan pJe. IlI\hIlO I'~I 1'('k.J)():-'~I K()LACI 11 '~.1.lZ\uci uom nn d~'hIJII1U p..\~r(.'('('t'r ..u/('\ lib ('I ill"..~i n•• zamc .al\ i brasnom pO!'oU( pk-h t p v·<."~':('r /)('111'0.l.U i !'oaPI"I~kllnl pcclvo.tj.) naB.. u prah -ccer Pogacice .:<"·'1. Z:unn \_I "'l)i)[1 !l.1.(.>r.: hi1J'~"J..uepe /-'olrt'hHt): '..'l.(\-.\ k. It. nozcm na p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(. " . J bcci J.II '('('t. Pripremn- brnvno.ui u nlC~. '(' Illa10 prohlade j SP.tU mu '(:'c(.'.'rlO tc.1 Z:1IUc.11'('ln..l malo .(.' ih c.I dobro 250){ U..:SI(J sa pnpf'c.:'tIJ. I)(~I.lf.(I'(.' zamc .l\ inu "'("(..".lll \'J.'(' Porcdan Ih II pf~uljc. Pnpn.IJ... an pleh I 1'). €I!))" Trougllci ad §arg.'.:1 un1c.I'n. Z..'..:" J'.IHIIIUc.''\U chl_" ill d" Ill.'\"(1 P(5...c:1" 1 UIlIl.uio":"..('T. lanle) ua i modlom II.:J:(). '.. -.:i. na kvadratc.'.tjho\ ." I('SIO 1'I)(' .lgijonl .if hr..l) po ..lti ..".anoJ I'" na ch..(J(J J: 'IU":.1(1 li ~c.'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{i pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo dcbljinu S\<lkl p r:o.{ \. 111..t<) lie" r1obij<.tri /'.1I1 pravkom '.\1(1 d. ..1 u prahu I vatu! eccera."J.:tl11(. Pc.'..(.l.".~..· }{J.1)0 I: J)t~'h .i kuvati da se dnbijt: gu. pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I.'ct:[' 1.llllonl rc<l:ui 11:1 r. "pau u brasno pa (C"IC).: C)Of) ).I'.111.." ktfhcc u\.0 J...'l)o 'h' UfHIC.·.~/. kao \:lIlIlict-) p"( ":IIC. Vn..:r i mlcvcnc h:ld('I1H: 1'. 80 F '1'('('1.I~II.1.-.l~r1J': i . "'('C IT •• . (C.(.'I"" ~')() f! bdjobs IIJ:(.'1l1(' scct!l' pl'{·1tli ~:I.1I1 -..1klag' r.1 '\..l(ifn u\'al· .\1:1I1 flt'''O'4.UIlI t.)1. r:lk. !<S'.porrcbno hr...u3.'SIO..: IU..I)Olll ('.! d:Lij<: doJ -c rc. koli!."ltl(X'raruri nt: pOnln\l'nl" (ah nc...' previse..\(i • .t· I I)OOlc.' I<U1icl: .·[r.".\/1.·1 dilk hI.. dod.l.! brasna Pr)pn.ncun Dobro II.'" u n'1"I1I /..-.. It.: kokoeovog tllU.~:(ritl.·lll..tIJ.·....1111/ /)r.i'"rl' n... V.lnlu·i .: "i dok..he.:h lO{) -rcpcm dobro (C.5:1 bademima IJOln'nno' . Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<.nko 1'.:-RC p'l tu)\c.1 PoC':CC:O:.tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati na .(.('111 OJ'.lI' Sp:IJ.:(. to I dchljine n...:'.'ln.HJj(- pro .·rcnu.l(1'{H.lnn i't't.'''{:l "'('1.u.tUlCU...l (iii./\ III okl."·:ldf":llIr 'Iil\ 111 P(llIll.lpuo vnu'.IH U koru Old:t}.lrin i I(uu... lr~. lo daljf.lhu J)lf pt"rc'I"'i \.lOO g K·l. pekuu:'z ).1q!. )':Ii'.to dohro .. Za 1(.l(l .....lgli(-a (l\. pr. ""'(.l-.ln pu izrajbl1\:\1l 11I.·'1 Odv .Hi a margartu i:.()(n'''i t'ripnm.1f)l..lrill.' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne :A'adl(i.1 i Jl(Mlll":1C1 PI\.IIJ.I.~Jji.....cf:u1 " J)udll):v.· .ufkc. (.-d:Ul U pod.II i UIUt''. J()() ~ .toplli "("\cr u nll~koi 1.11no. ._L'':U.'\la I ozeola mlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.I~() n.lth !'I<J 1'0(1'("/)"0.I0IU .eJ:Ui za pcctvo.vl.t "'iJ'UI)..po )'(..1 P(' 1'011'('}'.

l zuta \ ."C:OO U. dodan C:1. mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli ."".Ir('od..lOd:it..lk za }X"('nu."'" hr-. P poscbnorn sudu POllh... fn:lr}t..'_"(O 1':1/\'10 okl"l~.t uIJJ.' ~:-ln. .I:t. Karla !'o.·'·'uut'{.:-oOk.:r Priprema...... cJ 1>11 Prtprcma Ic.'l. 01.I. l<:"'IIA.'0 f u(1 0\ t. 1.fll'.nng I Su J.1 J.J.. rcndnnu koricu Oll":.• r~ll\iU koru na da~cl 1)()".. 100 IJ 1>.110pnr-1L'ot'.L lIlUC.tI ~l'(:cra i vodc.l~M"l..It d. pa vructru strupcm PI'(.'(. I 'if) # . n..· \1 \.. J"tOJ. .IOplll pI"'..! d/'~/n <tC! k3j .1"/1. R:t-.a pecrvo u pmrcbi.l.I(:I(..nxuu \.no '<t praskom £.l"H<1111 posvu ph. \ iti II rolnu.. dod:ui .·Ut' P()g:I~H'(_'"p:l. od Jt (fu~lJ.:UI.U1ClJ kr''''l.O ~ hiJ._ 1(14) s .I\c.:uHI icc 'I-.to til PClI1H)C .tn 'llIt..'(.( Il<nuor"n(ik.'.t(lnu plo(:u posuu kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav[l i koru dcbfilnc PI':o..'I.l hl'". prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r.:lh~Hiu p~:lhS~:('l'r pr~(:ll ill 1I dvc PCCl:Il(..t: ()(.: J)ml'rl:lh pa <amlcn.pa.(.. /. IX' .e.t)Il\ un deblnnu Porcdati podmaz.' I""U/LI.:ccnu baklnvu..I:Lj. {>Of. p.I'-:akI"_...:( kore.\O Ilil 'ohllOI te-mperaturt Dobro 111)11. ZfXJ g POl!'('bno: . po -00 J: «'Ccr..Il. limuna.1 U j)lol/tU. ZOO.. n."h(.5 ell Vl}:l.tlliti vaniliC<: Rcdaci 1I podmnzun i hl.1I1!~lrjna I'c..:-.ci "lc:da :...l'ICOnl \'. I SO 11Jul!ol.: .od P()(r('hoo g S('(C't..llI Izr.r("'cill.tl.H../ld..}OO.'UI.J {>C'CH"O. J""dn.:1I1U.I hudt' d\e hr..\2k Posne vanilla: 11 1 kJ: t.:lili probladeou.lou.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i pcci na 01":0 . Dodati mu 1~U ~ 1)("h ..'cera.nli po th c ."'''... .....'ndallu kOfJCU povnu cokoladu Pc}lIIlJ(~U "Uk~i pa ud Inuuna I'...1 }.tll./~./I.'..I.\\(JStll"'C 'p.Jl1k.':-'11I "':-.>..j dl ph~..0): 11I.ov).l.t/ ~>J. g." (1. I kc''-h J 'JUII ~('r.$(·Ccfil..:lIi <1/.. iia.\j:ui IX) I\He: .. lake) uradit i sa v.I.J.k I tlOlr(._ 1 I'. «..1.IO(n i '.. weer II p..' ..I n'.:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu.l u pr~"u.c: Punlt..ll#.. :lUI'. uvaljau isp<."1(1 te. I SO v: prah '(. svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn a postedmu ({el"rlll) dobro po-ur: mlcvcnim orastrna. jOO XO J: h. Pl. I I() ~ hllln()~ rnargartO:l koji JC ..(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok 50fJ Il br. sCCCrOJlL ne POfUlllCI'lC. dOO.ni)· iea.'r.' IU".pomesau mlcvcnc orahc.1 pecrvo.:\nlt.hu PI'lP!"eI'Il:l. pomorandzc. orophcnu svc rzmr-.111 «:..lx' J..)n a dru!!.. k:'j"t.k fukol~dc'.i(. 'J.I. l..on.OJ.! 1J<'''/Jt_)j{ filar· g.nilo.kl)1I1 l.·~ltl 1{·.ll '4-"«"oln.\'1)1(111) I ~1\.:(.un: 111.:{)lll '.cx'ler. .. rdkl· ...l I I \nd~ Priprema.'.12 Baklava sa ptvom P()lrchlt()~ pl'3. ~...{'r:\.l ..h kor:" Z..:.' . ra..Itln.1<"11 fH)g.lnn doh") Il'r..tn marganu i sok od Irmuna. 1 \.d S....bcn·ati sa '>f:t~c:rtlln Pc)nH.tOO '(\'P<'I".f.l O!.I_...'(I.(11)jill '''''U1I...obne !C'lnpl.rl1jt'..bo. J dL~/n:r Off ufje pa 1.IO Potrebno. fI.·. J oan.'J.f..lj:ni dzcmom i prah ~c'c:r p()IncAan sa vanil Verine vzniltce Posne vanilla: I In..:h 1 l)l>(~1 n:~ :o.(IJ rcurpcratur» Po t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau gust sirup od kn"'l..

1 '{1(/e: iJikJrnonl'.n J! l~.1...' .ffk· /3 kuvmtc. /"U\.A(..lh.!'... "Ii) ~ Cnkol.. 11.' "('\ crs.I("l{'flth Il"I)lk2.II" Hide.f . Pk-h plI(hn:I'l.''.~ 1: "l'tA.fI"" f 'f"h".I:IIH(. kao K:ul. cll.IPo:-. ~(\i(' j .o J.1\ r/J n"...II pu'om Tcsro -uu na <lV:1<1t·1:..n'" 1 "'l~('kanc orahe.ll·!>OI1I.I. I I~pcci pod . ..1 1.1 II.1/.kloniii:.tarif~. odozgo i POSUli krupno n·nd.:.l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano] Il:l 200 ""I.:lI.r('.l Medeni ."11. I()(J 2"'''.lYl. i/l\'ud:lIlI .l 100 ~ ". i.I 13 Pijani kalaCi varre. "d I flltHII)..! /tr.:1I1 I po!"uli i>1':l:i.tdll. u POStHOfl) %:1 III lI. dok 11(: dohi.~1I1i«..I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od pol:t :-.l I kc:.'pil'uvati ~(./...uIU cokoladom (i Pulr<VIlt) I ~fI .kon) ul'alll .lrf..'I"Ii. narcndan! Ol': .lOlo\all koJ.11"0 skuv. POciO):\.'2 i hOIl..all" "r.'\'L·IH.' bra-.llf-(-hf'" f $tIl! "II..UI/(' Z.1 /"url{'.l hl':'l:o.. I J.a malo (' ".· !.' Pfipl'c'·fll.lii marg:uil) I r. wcera.I:o:.m SII"tlP dodari Inlt'\'('ni \anil'cl.'I)I.C(~..1\~' da sc J)rt)hl:uh '.IIHtllll.'1111.I..u/(O.locf(· Col ~O()~ br.HIOIH plc'ht! vndc koJaCi P.l111c'~atii OSl....u(i rcndanu koru-u JUHlIn:1 i til n. clod:!11 n'o.kcN.IlC)Jl1 pa ~(a"ilj tc-ro r'...lli P()111(."(i.. \l'IJI}J or. Il. .4..1 coknl.1 'C: -oc 0(011" ..)H.III.' (scckane I Inl{.Ic pa ga istuu IItO"l JlrCn\~/AII ."A.P()SNI K< )I. hJ':l~I)OIIl dye korc...llrlU n. "J.:.c i:l.' .I~(I)pll<:n 1l1Cc..-c"" lc.1 1oo}{ u..{ f>l~..I(·'U/. .t.:u'g3rina. 1-.".~Hisa pr.no prf)''''j:ui pn mu oodaei sodu !Ul.shi glatko 1<:$10.I.·).olllek'i.II.f/u lUU"}.·. nJ.':lIllf>j! Of>4'\. /'.0)..( "'('.I(..no Priprerna: PC('I\'O dod..

. c.. sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge.1\'.\:1' I ":Inll ~ccer pa dod. I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a.. pa od :-.l.k 1.l5Q g 'C'Ct"fil u pr.t I J1r.. ()f'2h..1. <1.' malo .t .. kock.'j:Uioj n.POSNE TORTE Posna torts sa orastma prnhu..~g. 'Ibna Sl" odozgo podmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln.('3 fil. sodu bikarbonu. nod.tr J.J~()If nJlt"'('tl.uli i fl~'fiU lagl'(.·(· vmnl . i dllx'log vtru J. rakhu.lU1 kbctu vodu i dobro zamc .u...":J.. dodau ctmct..t. tn'U)~.1 f:. pa <iO"c-i'l.cCtl'.'ct'".(.ICVCl)l' orahe f UZCOl.lei I"I.t.:er.:IIH~:~l(j I. 120 F . :-..npt -ovte I'vdc:. /:>:11 J.1 I 'oQI)I(<I.IV..ol.t:j.('("('(':1.... k.u. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil scCef".'("'Y).tn() be lim Vi1)O!'H.. jI)O .lfhofl(·.i(:(.'(.'cC'a.m..cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo \'rele vode i (nc~ali da ~c ~cfcl" po{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl... :t./(. Ph-h '1-Hi krista! ~Cc.'o()(/t! blk:"h".Jkiit'. t:/ull u(...\c .' /.(."(J<I(' IJlJ.nun nadcvali kO('t".I..r.J budc: potpuno hel a.)IH ko... ~Ip ulJ...liO J.c.tjUCl brasno po P("')U'chi zamesui rnckse tcsto.r III )()O fl Jo... ulJ.1 O:-Ia. IIV.J:jrl'icOl cimvuc J.t) iii j:Ji:O(/C: h:tpI' cbtr..l/o kl"<·h. ka{. fll. pJ'(~JlIi J~ prcmaxuje gla/u I"(. J()() J: hr"'n. 15(. j: pr.r:!H pr:lhll.in tcsto Poo("lui g_.-CC't.. bnl'II.r.mC':'. p.Hi mk-vc-ne orahC' .. k:. po porrd)i <l1)(1.~plno· rouebno..'l.l na 9·10 delova.cice .are rh.• Priprcma: po rn{:~:ui "I.(CI' ./.t ohladi. dobijenorn glazurom prcmazau Posns rozen 10tT3 J Posna rozen torte 11 POln:/~. 2. poi.l/Ju. P('·~IIe: na prevrnutorn plchu./. fll!C\'("rlih nr...r. Za glazuru i.1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1 malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kapl glazurom od ckstral .~:.~ r.f. 1-50 J: ..( Priprc. .4.\.h nmh:l.u '::cc.J. .~ vodc..1 1'It.(. .kU\'3ti 1':1 5klOl'lili :'-:\\'•.·v".I.-(·n. JOO J: .. dobro iZI)H'~all i tJVlIlI nadcvom f lovru i . poln .·.\ HI kuru I peel na prevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI.I/O "od(".. a IIl:1!t) vode I kuvati da se dobijc ~u"( ~i. pOlnc5:lti sa praskom 1:1 dodati ~CCC::J'u i (OtIU.'/uru.~ikrrii('lll.. aa od rnalint' IJobro szrncsau j prah .Jlifu' Prlprcma.<. -II l'ofreiJno: oko liO glH" .lh:t I ~OJ: IJr-. iznlC~lIi da .c nH)J)1 P·."nla. beMno r>1. POlPlH10 gla· .pi ckstrakm o(/Iunlln .Jkt:l (H! n'.ill cia se fil malo prohl:adl I.. Od svake razv lIt'l kOl"u .J . l'(OUU bikarbonu i brasno. ()OctHI ul.~c:t. p(1lll\...'lJ·1I1. pn svc dobro tl}('dna(\ih.lu kuc:kicu marganna....uJ Illlc\'cnc orahc i \-anil s<.l.."Ifl.lh ~('"W.ik(' it'~('r"'... xn nadev sccer nalni sa n1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobrje gusl ~Inlp Oud.c:r.II" .'~.-:A"Ji. sc pravi tako sio s...J:.\:ike.'f.n.-rnt..o.. 1)('J.Jh . 1 k>ijlce r. nUlSU 1I..'.':C . Karla sc I$pt:cc:n\t tort..lli. .

lrin:t.~lJ~'J..u.~z.('(.ol! 1'.t:c.# \ InJ Wj.u..".'."::'..d'.'p.'Cef sa behm vmom i 111"".!a.J .fejal)oj nA 220 "I-lcpcni.. In.11'~:.U).n:d/~Jt·'clil'inc..:--klonili sa vatrc i 05(:h Iii cI:1 '4.t ...1 1)<. 2 ~OIJ.l 1l1.aoil'n ..t1 ~C·f·(·r. na li:\ti(~c t>cccn ..uroJ)'\ i (l~t:t.\'tc~all..(.(' .1~1I.'Ie OIOpi Dodari orahc dobro i.':\li i pusti{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn('.<"CC"sa vodc U:uluk .J pra{J. l r.l utjs :H10 g /)1'...III tortu glov.up. kocktf.l.l c.\/. I Of) g ':(:CI..'rrllonl I posurl bmsnom.t. Dodau zaum p.I/t:. nc olopr Dodau uljt.Q/.. 25 g ..)() fc(lali u pleh.l)U"" korc /:1 iii u::'plnov:tli £...-:"".·k.1 ~c:ct:(ni ..? 2 klk (Xi Z3 PCC.lh. .I.(_· 111. H:'tft'\'.ojc. 100 f!.ll'" b.1 gl.:}~"'.."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni zag.111dok ."'o/.ufe ~:I klHilO/('..\'o.1.~atlJ~~ikuvati d:l.ili I·O(f('. ..t~lI~tlihr ..l.:x od U1."$.. 2')0 g io·('(:.( .'c:-t kora 1...'•.. I:ilov.:U i Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i ufol:ul..\(1 f (\o{'I"Utt.IIc:".lo prohladi pfclili torU. I /.ui p. mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu. i'Jt'/c k.ll' k:'p/uljn. Drxlau narendanu }.• k:rk:Jo:r. dodart razmuccn kv: .l...!C sa peJanezom til JX'h..I<11 I 't<.1 pod.tjc dok M': r. narcndau p~.\·I· Torta od orsb« i jabuk:t praskom POffl'bno' I'.. 1'0/..0. ~1(.pcknu..1 \'0 Orab corm od k:tjsija POfrt.nc<i.t'(.....ui l'tl:lr~.lde~J k. II"I.1/1I1I or:ilt.·hJld: ] k... (1).3. II. p.1 III'{'/n u<I J..-<.-.Q.'..lh:t..(.t• .....:U'1I11 pomocu malo vodc ·t. pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jjIi i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> .'1?!.<.ggroid..)(j:ui ulic j hr.-.'. :"-la!o kuvan (1:1 .t.1n "(HI..ilN) Il'''-''.: \.. 'i (II vode..:'ik.1\0.'f~ od CrJU' J.:. "uganl tllusk:ll- :<>Hl'(l.p.:l prackom 1I. (. ("'~lO L I-.'..xtc jO'.1 pc·n\t~.·tC!r.l1re.'1~lInl' 'I 1'('/)1'. ~C.· Zitl-..·\t"'IC'orahe i kakao.tt /. p.l.I.. 100 j! .br.l.o(uIUUUIl.1'o(.J..':(:('(:":1 Pripf("I)\:l.I<tJ .'d<"fl(.." ~'O(Ic.h ur.It.8(lk . / :)oljl(.I\".:knl(~".vvol'H"..!f.(.'(.. nj of"':l\ti(.I.('" hoJu t)rcnl.V'.' ohl:.I.1 .UI<:~<Hi i skloniri ".~tj k<>fC a n(joz)!(} Jlt·(.:Hi tortu .th :.ir.I"'-/(' '''r>d('.a k. ()(I bt:k ~. mato brasna.t!.:h_'/.:.IV(l pola Iitrc vode i pllslili eta pro\'1'i .. dodati kasiku "~'~:'(_'ra. 200 g ())/C'It'/uh Of..la lcpu (0:'.O g nl/('1-'('/l. loo g hjlJl.u/(' Y:l kU\':lllic:. <1%..1.lVHi s:u vre(neua da I)./('(/lIil f. \'cfi('IIl(...1 k('.a 11<"('1' l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O..'nl. Kada S(.rrin.IJU /'. .¥>J.J 3 r('bt'.f..«) J! oin'c'rJ.1 In:l1:~.."."(\':'.U/l'll'tub '''~lh~l.'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d('.'k'''.t (JI/ I luutln.di .1. 11:lrcnd..l 1'.II'Up.1. /:1 ..J'...one'.'Cl '.')1100)..lf$:...I1ul.k Pnprelna pOnlC:"~1I1 . Odozgo pl'(:n1. . mato soh.uhrk ."tt':'l<.a 23 CIt) prt. p:1 k~tda ~(_.. I J"".:eril .'1001 \O(iOfll n.'f: y~tgi:v. /. .110 IHar1::lru1.'}f.~1 ..cdnakc prCIl13Z.\1i ~(-~'k.\\iti ()C.'''U:t. Svaki J.Iji< II \·oc.cHll od kajsija i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur. b ..'t.tncoraln-.~r. II cctil'i <::'::. p:t \I'pra. ri d:t .1 hi ~I.In:1. J. iZlllt.rtll.)0 malina.111111 d(.itno na:\(~¢ipa $l:lviti II xkuvnn :-./c /. fnl4.'I't'1: 1. Zn fil u'PU'O~...'CC:f.kIVJ1lti ~<t \'....'fnih or.1 .n. Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu.08 J.(:\..(.:i.v..nom po. ()(lU"IJ 1"fX.n.:.""11.dl"·Ol)l filn\.lr k:1pi 111J:I i kockicu Il):t"'h~lnna. ~l'{\'I' nn.t.larnc i boje.u/('l" . pa ra/redh.I..\U~\:(~"r~a malo vode.l Priprcma.t' ohl.onik 1)(J:"olili Nepccena posna corm P/)frt!hnn: ]sn J! "c. no lX)tnC~aflo :-o..ttru: " rr...' Jl..: WI .1 vatrc.lr k:tpt U/j:l.lIi pa :-:kfonili sa vatre.n:l: 7...v. oknl). lnbukc 0(>('."t.t. lOt) K fJl/uJ.t'in. 100 g Ir'illiJ.l)"'.." .? (r)kt)/. nr:l~nt) prosejari..15 Ik:l ma-n Dodan pier k.'J. Ovim 1".. J k.ur::l dub.')tnc pJ'()J)l'~.0111 Tortn sa dicmocn P(JfrtbtHJ .~"IJt('(: ulj..'I fn. k.ullcsiri le:':lc) ()~t.l:i...u masu peci ).ui da 't' dobijc Jl" pouvbno dodan [cdnu ::'('.du modlu precniJ'. 100 J: . /. 1)(Jel:tli Ill:lI'J.tPI cksrrakra (..1. u. da :-tl:lviti II serpicu h11(1(.ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1.

p:1 PI.~C v()d~~ku· "ali sirup. 2 n-h...1 !. 2 rchr.()O r.tt· 1'{)(/".:~'(' oro».pOITIc"ali sodu btkarbonu.·(cr pn:lili C~Oln vode pa SkUV31i gust '.U...ro hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl b..'~c:r i fn:dn . Uobro umcsuno eesto zntun podclul na cc:tU'j jednaka dcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru.~ br~"IJ. p"'n..0.l Kesren rorra POl((.dodau PIlC. IClI'I(' I o.J ad J 1'(Irrehnt): tiro tort« J.(J.nl"tl· tll)~(.:t prelh': Pci p..l.lnl I .1"1. .t(k· 180~ t":lniJ Priprcma: hC'J.. ... pa iortu :\Iu%ili.I.ul.J..(1r.')/.!t-'flU v. '" /.Inll ~t(.. /.!:tZllf'U ku\'..ui j(./" In'hk..k(: .I(W. kalup za Iadu Ku\'.:l(II ''1alpn.(\::1 ra-ro- j io. iQrl II "(_'(_'('r.il '.' tI icd. / r)(~k(J/iko kil_..~b. Sklonin !'Io...'!'{O.'(:CI'U j l (~l...I·j ("ii. J ')(1g 1.••Ui01 . sodu bikarbonu.J. po polf(_·bi). . S\'c dobJ'o ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c'.'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre Shl$:Cl)j:!.~((_'.(.II'e·.'r i k<Giku n1arganna.'I\ .k. / ... Priprcrna. par k"pl lIl.-n plchu..(_.. 2 b. k"""(_.I.n obllno posuti Inlcyenrrn I)r. .'I:orke /)' . I dl '(Hie...f<''''C~:0. 30 g 10m! ad krusili hi/juoK H?:''1:. 1.ru . 111.' I 2 ka.~~.ul pa osravnl cia :. 1'1(1/..II.1u J.16 _ Domaci posni kolatl.' !'Iol:'!./o (IIIJ.'-'. if.v:lIlIl s(.'ui d:t.. Dodali mlevenc orahe.a fil'l~ljpl'(' ""-«.lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I...'ik.1. It.00\:'IU 1>:1 dod.e.. jo..Jf/lQ1! or~CJ(:ot '.ull'uno kompakmn masa Knda '1J))':-'.I.u" dudaj<: k:l'.kU'~IO{·}:J..l<.uru i umulili d:1 -c doo'J(.n(· c"·. iznlC:..Jf':. kai7iikc scccra 1 k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (......Jlu 11'310""113.1 ~xlc: bik..(·'Ir(· l..f ~d~(_'!:l J ... !'o (lin s..' III 11:1b. i'.atitn «mu ~Ia\'ill II fnzidt..: od .110.t il:lnt'~.l prel))~l:all nlu.irl. pljcnu (~(_)kol:l(ht...'.la(.·crn:1. Posna torts sa rum om iiI) J! kr..UI.t'(uh nr.'(/. . klonlli Ic sa \~ur('.. lift) . "l1. p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti It... ROn: pt.11l '.'r i o:.ln. Uri/:J J.. /JU1UI)J.I ('okol.lr· hent·..~ <II pil'J...•• ~iJ.\'.tn.I!..1"..·· liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt ~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(.ijllo.(.0.:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a V.'? kCSlCIl plrc izrn<':sR(j PQ{fcbno' s~.t. ":1.oll'c~l" .-'[.:1 . S.4....!.1)1/.)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie.ri(:1'.\t.'(.(u '<.I(I.(·"(e" ..'bra{)ll bOj~l.I'Up.\-. I (nc:ci..ikc' rurn:t.un·. k:rk:uxi da ~c dobljl.ILJo. dl)d. .· .. :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04 SeC(~I'OI1).ku\':u'l() 1. IU~J/() .l(i nlmOOl pOl Cllo\ .'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n(). J J...1 pro .'I. I')(I..n(1 flfU'c""HI. ():'la"jli da ~c osusi i sll'g:nc.('(rho In'ltl.:'-J.&h(...I" .(1 _g <i(oC('f'')muto uxle:.tll I. J..l."111711()1: nrh'~('rn'1! /.li dA .l~rk.\1I1J 0(1 .t'I:tIl{) brasno..'1'prt.:'i(. dOO s . dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I I))ic\'cflt) !'.hn.'f):. POfoJednjl.~ I! .n Posu{o..~jcdnom J)ro~IJue. dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\(' dobro lznl<.. lSQ J! .:ui cia ~c I"ll)!>. (lcx.. (H"/J.t: '''''t''#:lt'JI1.. s..mu kortcu Iimuna..hilA 'U. Pnprerna- ~(.3 iii' '._' rll J)fuhtldi Korc pop~k.talc I~ "anil '(..t:. I J.":\11)\....\"tI . O()(i.l.. Z:t prl'h\ coko· 1':"IOpltl lndu.1 laganoj \'311'i. SkJoniti sa varrc.: IIt(..~lIj i prcbt l iortu..t pod. .u..~Jt!/t/tll.tll/t'..I(rUJ.ikt' k. jOt..1.1 11.<tnn dobro Izra.. dodau pro:-.. S(..I(/(· 7.klonlcl lc. i uJ<:dl1~~('j.. . t..1 J -.H) Il/: J..l.C('('J.' ('rn(.'('I {fi kore .(' ohl:ldl Od mnsc na ravnom t:ln. rcbra (okoladc za kuvnnjc.. POlf'("bfH) 1.l.ct:'nt SU\'\: sc Zatirn dodau opranc g(oi'dice i In"'ill i da ru..llli laCI"Iioblikovati rortu )l'apf:tvili gl:1"... l. p.(tc"I'.... proI1H..'I.·n<: o(':. Inalo pnlhl.rrio.l\:lU't'. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln." (llj.it("("("r.c'c('(a.(. •.:. n. /.111 (~~. nnrvnd..· J..(_~I('t" t':lllil. secer I .""(].~ J k. InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu..' ( Iii In.11.iloOJ vats-i da masa zgu-ne oct. malo I'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu. (-. . S :.Ipau U o\laZt'U dodati kockicu margannn.ui 0. "or..-{ 0513\111 d:t .etct:r.t...· l.lr/)(Jllc. i'.Jk.......ijc na 1:lf:.. (()((U.1..

.1(1 pa mu(iti dugo. fV'. $v(' ixn)('~:lIi i :-.k· !ool~\\III II -crpu.tri rn. .. I)t·(.l fuJ.._"'..:S:l.ul Svccrnuu -u-upom korne jc dodaro In:1I1) 1'\IIU._'.1/)0 potrc- bt: Y.":lll Pc}fu:"lJu(J lonu n.. l.1 [kR..(r~. p:l '1':Hlli U (..'cc~t~r:t.(.no. '.L.do pruhladi i sregne prcmnzivru j konPr(.)!"r. po.. ()<I :<>\'ak(' razviri Pt.l ->0 I: nl""~..'br.:.)u tOJ'lU prcltn rasro~(')t.I PI." /)r."I~!lT)">.1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc.:-' /.:IJ/unl -r f'(.II\C) /.tnn.lO.c. pO:'-tlti hl'~.}J)U')l sa 10."1I1 br.J. <10<1311 Tona sa medom i orasuna .'-('('C'I'l."' "Iull'nj:l.l ...S juOif:1.('."J..f~:lI·ill..ok."l~ dOIX-C(.hc i h:ldenlC. I k.·ololn. Pc<"i u /. '''pa''ir.\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(: l'rohJ:1(f{'..1.. sklOlU- Sarena torra u "a \:Un' pivo.l"nOOl.'('c'r. Oro. .jrin::l. 'Z kil~tJ..a III u5pill()\'.. I/n.u'jt ~ ~l)cI(' b. topiu cC)l\oladu.ldl' i()() J. dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ..k.l.'\·(.Ako je pO(I'l."'..nlc.1)(11)(' (. J. I J.'~lnli vatru da 5t:kruxkc dohro ocediu kuvaju.1 l'rh !JI)I'. "n~ pa polx:1t I)oda[i dodatt htasC)o nc pOln.~U·j('.:jao na 200 .lIIX'.'.:.('('bt:/()~. J. S"aKu kOf'\J (ilovatr prohladenill1 k.('tc'n.'nadcv m.. pOl .r''''.()() K br..hno' ..jp... hll \'1)(1(11)1....(II'/)/k. 1 k.mcd r.r/u/l OI"'Jb. pa /..I f'otr-r.I...t./t1"'" 1I1:slt) OJnJ.. c·"J.'nl().' I r('l>f'a iok()."lli H.h. J J.:.! br-.' o(I'lranlli 17 Z rebrs flll}}.Jhu P" (Jo/n'hi Pt-l prcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(. /..~J pil'.. Ju.t.1t"!~-.':lI1.l.lg \'lntl unH'.no i ~d. 30 J.! lu:.ILI· 7:0 ()\'on) 0l<:.t(Ic ..:tg-r(. nlk.:1J.I(.' filovanja svaku koru popr . Jltiprt"I1t.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl.0(1)\'11 pl'()hladi rerun dot 11...r'()~NE T()ln E .s(O podcliu koru 1 ua ~. ttcrnu zagn..:1 n:1(ll" u'p. i pos\Jli ~I..:J o .'nu l()fCU pl'oh)..l1.'3'. Duuro iznH:s:\u p.1 .:t \.. i ~cc(.v.. .. IC. J "'tI/('.:.nl..I .iui.t .'$:ttj i bracno j uz pntHo{' hl.'j ..l.bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji.'ci na koo).'Ll..\'au M:CCT $3 malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust ~U1.\ tH:'!Io vodc.111.t 1:lgallOJ '· .c.00 J.'('t'ron) U f)J':lhu J). Za gl.II~.. nl:l.I .J.lIn J: nH'(I.'nlazati ~I"-.Hiplvo i sodu brkarbonu.>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do pola pcccna.'kc 01'1.)~ Ittnun".1'50 J.o}.'v<"nc ot:.:rH".ll'lIl'\.ll/('nJ.. d()d~u i ~(>koladu..n i pl'(:lili d"lIgonl prcmazau P()IOVlI1Qln icsm .l.u'c ul}J. margarin i vanil ~('i('r.ltl/C.li{...'.: J..t .~. "iJ s\ih I'olonl sklonili In.l. (I~(.UI."anoi fcrni. TOO r.la "l' .cl()nl pUnlC£'.". IUi~JU ull:J.J 1)('('(10. 1wl.nljl'llll "n-I<':"\I.'CU phcnom d\ c kl.l .f(.0 ~ h.IZanOn) i pobrasnrcnom plt:hll I.('r II (u.'l)daUd kar:J 0(/ I('dlll.Hla) na iufkice Od .kt.~rl)(II'(" 25() J./ ""I ''''''8-11'111-:1. IX)'\lIi ~('('t. ") dl1J~:Iu. Torts sa medom i i5okoJadom Pcnrcboo- Suo ~ '''''(1".. n'. Br:1!.:". Priprcmn.r_2"j() g .vake jul'klCC: kuru .in.._-- ull.1('fc(· .o{.111(1 <. dok nc puh. <I.:.Hi 'a p(a. III /:1rl\..1h:t t . "lcd I.. 'C..:.\'lJci Kada .k.c ktu. oljustili f In) kn"IH I."'(I(<I (Ulk'I:J.c:c ''':lI).'iLt' nun. n••r(.:1 PC<'I 1'I:l szvruutom plchu /.: I".(.d """C'rr".. /:ltiUI UIlH•. <ioci:1l1ulJ<. or:.Uollt(" I.ui i sklorun ~a vatre.oruhe s scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikarbonu...~n. .."ko(u za pccivo P.'n..Jrbou(_' .. kC)f'!I..:lrbonOln. 2 J."k.u..'" i tl pu(Jrl1.l1)t: kruskc.. ()nll'k. ..''C ('''.ui I po-un cunctom.do pr<.r('b')IJ l~() /llu/c'.... vtaviu 11.~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti pripfc.:IIUd('~ JiU jl.'f S.4 Pripn. I tlltllill Il.:1 (Jccit·o.J "(Itlt· /)1/./UI'OJlI sa rn.'" J.I:Jdc: /. Iz\'a<.._ ponlc. J (.)!n:j:ui.' POIl'\. 4 \0/..'" Dud.tll..IJ" 'Uln.'{03.. f).: .'(.J(.· od vodc.'t1l SCCl..t I)nbl'l) umcsiu Ic!>.'~.l I). I k('''i('U p"'J~k.nni pre.'r j p(lpr~k:ui f\JOll)1l11 1))1..l.ui \1 bp:a:-iJ'.1I1\1 nHISC stp::tli U podmnza» plc'h.klooici .J.u.'III".l.\'C ()tOPI \'au'(..'Hl·"'...~((/t:..1.IOi pOdell1l roko (.r u/)l uf/" Torte sa viTlom Pn.

. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.lrcndaou ..n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbno dod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna C mcsiri tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan o:n:lvili bco. a ru.t/u.«(_'r2 u 1. Svc 150 Il An ._~nik:l. bela.."'(.uka masa.teiku margnrma.... Po..1 1 limuna.. L' ga sa pravkom /J pccivo..() k.II'·""/(. sok I prohladouo l/'IT)f..Hi ulic.r:r od 1I)~rlinc. msto vode.fUp l)od. llU'::':Hi d(. Ink·'l.l· . tunun . rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<..tln vode <fa (it. fit \lspjnov:ui '.IJ'J/.'1-("( or.IT k.:""/.(('Ie \(Xle' I pckmcx.tr..3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ul cokol:ulu malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc.1mahnc. 150 g Y':J (i/.'~ali da sc oropl p.l M"lkc fX'kJ»t'/~1 eNI L.lpi orahe.. lCK} I.' .'..t(lIH dodati kakao.."("St...... n. :) "'ccor Rcdnti rcdom P" /cljl .o.·huoemudod.' »Ioval! korc.pobch pa dodati pripn.(0'('. S\C iZHh'!"I:JU.. braon.u. . ~l. (1I'tI}.lIl mlevenc '..'1" sa \'inUtll dod.J.uI.)r.1 In. Ihi <\<:("<.ll!C· . clohijf: $:U'I '. SV(... 2 r("/)('. Ilckoh/.lk(.. 10$ Pnprcma.lk tll:l .Ilul..'11 C'r. . eeckane l.II" (·k ...~l"h 'SO jl .... 1 J. rozc .I.1<vJ. p. !.rr s...'..'6 k:Jk:I():... narcndanu k(lrk~1 0<.ur k. \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P...p. /(..'1. Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu podmazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / ..II' kapi vrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna...ui tortu .

1. oc Pll'l Ul1L'n~:.'i'(I(. \..I. l(_tl/lirOIn.gr:t Pu'chuc) U':"puun.110 1..'k. .l rc.· U""'. (I"I.'''no' lOO .g:~ra..tku.c kakaoa R ceccra .tc'l1ih i I..1(UPOIIl \1:' .ul 20() ~ ...·ode.UI pa 1I /..:f.. sol.'(c1'... irup bude: '(..k"o .~'c kanlh bark-m..n Hi U p:lpirfl.:. c..Inil .\ .f.PO.t c.t...t I) 1.' U\al)'.I.tll Iii \ . . )"0. ../..'nuf.:.k\1\ dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U.Hi ptah '.1 :" .(O r..IO br.Ik" f.t kakaoa ra.u!(' C.inun .~.JZ\"Uci o!.l..rn/:I.'l PI'O"'''I.- P()lIl('.r mlcvcnim lcvmkom.'" 'tal}!!IOnl \'okn1:I<.I~'''".d. ('. Ostatak Ic'... ~"U\.J.1/.jI(_'J.:.ll'h:: .r/o '(){h' fnJ. rn..nik...#_ I jf) g c.nc:'. P.t.t .1..I'U \'()dc ~adJ.: 'i'..u.'.11J1J 1 H) f. l'oll't'llr)lI.ln(.'lll:IJ:..e '-t~(\'r~l:-..tlJ. pol POII1(..' dubrn 'nJc\f..1 .f \ 3((t.kuv. Ilh).." pa ih n. 1)(')<."~ili.' .. 3(:1 '.t 19 SITNI POSNI KOLAeI Kuglice od budema h:. K:l(i.J!lI PO./..t f-'rip1'(. 8 /...hfl!l.:.I(!c' kUI..lnku \'t'e rako "t.uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g :\c'('\'l'a i ') k.''''''1.r . in p..("nc.' PI..· k:lf. l)od.HI u rcndanu kmpoo \(lk()l..k'.lra oko pola .t u ..'<1:111fI. "("(ene.(....l J(: gOtO\'.'('('cr:" II male k.l" .·I·l'(JilJ rlt:IIJ. 1)3 . (:l")kulauu nnrc-ndar! I P()(lH'.) inu 1(. Ill:J/O k:u:ot/Uit·.'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI .'('(<:fnolfl ph:h I P("(I poga('j(c: -irupom...ll'.'~II..d•.1.1 '(' U(irn.":c'('C'. t I-.(· plc'poIOViti. 2Hf)}: kuv.'l\ort. H pr.l'I('UHl 1'(. ovuu lH'(..u..ni ~CJ J.l\'I.":t....'.r.1 1'.! odvon-n .''.luporn). d.CCI'!)11 ~I:I:t.lll:'I' 1(.Hllj kugJicc ()d 1 u -cred- polovuru jC.'tl.{~. Kuglice od lesnika ('II 1.\:C(. .".ui $:1 .d..HI S kcx.'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu. k::toiH.--_ ~ITNI l'{ )!-i!\l - --- 1\<)1.Ign:- prcmazau 'l.! ~.(.! . ..I1P pos:a{l(.·nt· j. ~ .':':(. ...'II'(' Pnprt'fHa.11l.:.. /. l'ft'thoLllll.."h'.n.J! pt"lll '.1J'~ulln J(. 3 k. I'otr<'!>fl()' J.f . jl'nu .lrhllfl(.a IH.dl ne l)hll)~'() l. pl\l\'ili .~.l.I • . I kUII\u od J Ibnutl:I.ldu hil. I n1t."'irtlJ) 10D {: \.t j'\I''!oj n:rnj dok ndv()jili Un)t':-.....0 g ~(·(_c:r.l\ iti I))a)(' kughc(.k\ly.do U /.Hh:n lJfn:lk~(i n:tpl..·o/.tc .'\'ne gU:\cilfi rvr'n u r)l~'It\ od gu-..on) . dUi 1ft III. oJ. ~(I.r ()d dobl Pt~tr'(..lIN..·.It.nl ih U\'j!ljati u rlO\'OljI1C) ~1I't 11lk'Vl'I)P I )raht.J.Odl' i vanile.tc. 'Irup Za od )')0 <. I.1 ukuv...111(I.:'C" ~':I/u(a Ht . u POIOiH :.1411~a 'I)(k'.l 1. 111.m gt.3 ('.1111(·.tll'U . prohl:tdlll l prohl.."lllk<: n1:1..(/(.. \(..I~( 'i1l'IIP 1':.' /.1 IUU./.O ('('flh jl'/.\li 100 g ~e:lc:·r.1:1 .) It))! \ rt'llh'U.ni (). k.t~()IU .::-c korpil' .IO.kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih ()JiU. .a/..kll\'...:..it){)j(.:tj.I.".tlu \(J(h ..' I . j}osni IHarga. PI'.nika oJju:-lili i S~1I1Ih.ku pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln .:ol.uAIr( \1 ultlot'ni u dol».. (!"('h.!I.·nl..-.: /)/.' J. Je'tu '~I..:d."'h '): "'.~"<"I"r~1 CI.0..nc orahc v..'(.'rnl. .~n\ dok P(~lt·iClJ \ .. \'1':11111 gla%lIl'. 5() g .~~l('I('(' (C.(' IUc'(.1<1(1111(1 ".on- Posni mcdenjaci 1 .l:I~(. .~I I 1/ flJ(_...OtlJ .te001 ~\ .l"iti !o(.1 P<~ 2~..!O J: 1.."'·.l\ill d.'ati s.1 voo«. t'.. In(/(_'.".lh'" da :-~ pro$u..1 JlI.\ 31.1I11("I..' hh(." \'...ui .nu-vu . I.tu..' P(O.t .( icnc I1la.'Ct·1": iIi 7... J. 11 "(_'(en.lui'· ./{. (I:.. !u/t."....1' po j/hol'll.(" 1'''''11\.. • karan- rrmc tununa. pf)~c:hno Pripr pl"c .

:t ra POfUI))l'I)(' J}ol-. Ku~Ji(\' u·tt ."II>.:1 J.'iticom "._' pa ih onda r~d:11I II .l l'rohladcn kolac .11 u plch i pro U Y.lh.. .:UI 'Inlp ".• J J.IU7iu kil<~ranll t.uc..n:uoj l(.lC'· lItc:dn.UI bfa~l\() {oliko bactcfna.ku"~ui J.m dodnn mle-vene oralnmed..l '-C pru . Svc dt)hro Posni mcdenjaci Ill cimer. p.d.'d.. flfCku knJC' Ill'h. gVUl koru'H."II{'IIH...1 'iO J.:(:(-r.t.'lll.1.'(Hn vodl.I '..1 '. . pornc-.I 11.. I od ruth <ic:hl.l ..~r i l.u'll'nih.. II J)t.bOQ.""".. IJ~ 1I0i. .inil 't:(·c. I'(..Ih ht...cnjc.oIlC.le) I pol3 ih \ ratlu U f(..' /....I.1 f:tdl.L'.( "11'\11''1 l"l.lc.uk- Priprema.( "'.(· IU(.l.'c.lSU(. blknrbonu..11 'J(J It:C(UUj: 111111111.~/itn pll'h i Pt.1 Prt.t.. pa u31iu C-.(. scckaue ()I'~d)t.l\·lli d:..)rt: n.1 IU) 1 .l nKl~ini .li(J}t "('('('1". 300/1 "t·( rr. l!i~oo) nil pcteljki.~a.dc. i kasi(.11111~!. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i sa I·ingle.'l1l. vc n:o. pa kontll ud JI.''.ui pa nnvlazcnom k:l..trt'nlh ul.t'.t (C'I..'300 ~ />r:I'n.t11 '()tlt.l IUOlrganno.. \aditi Illt'<h'lllak<..uk ..'1I0.:(\'1' u pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld.l I)).'(i n... .a (1'(.. I"t :-udu p()ln<''.'dlluJ.'._'.l pOOU.1\..t pravui jl.\lc (-·"'l\n. U . J.IIlO\1J koricu i med .l(·ili.f.lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.'IH. (l(1 Jt'C"k~ tnnuns ~-C(·r..\\' (I.i..ul.u'.1 Inotl(J \odl.'njakc sku\..' i/')H'::'.' 'UIH<:. ~7'" Prtprcma. dohro I/U'"'~:llt / .p(unc.-u£(...lrl-.tpf<l\ ii."11(' Jll(._'c I slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I..5 II '11 h Illi.ltJf~' .cit'r:a J )()c..t 10(1 J:. c....(Ik I kuglit"c" I '\'dkoJ n. napravlt! dvc In:II)IC' .1 ..t~C" II..J..'CI CUI sC~('r()I)) PI'l.lInl"'\l'fllh X.11.t.l<III ~:I kuvanjc.H..:dt. 'I' 1IH.\lodJoll) iii "...'t~ .<.(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una p0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I.. d()d~1I 1I1U .I(k·.. pcrn-bno d.Ul . P(05.ttl \ .1 .' korc ~t:-1Jl'Il(: vl. I".u.. 50 g kti...ui br.\'\)\ i «>v(_' llnH. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl..' otl ~(:'-('(" lIjcdnaciti () .1"".'I'(VI..lJt'..! cako- .."Il. 50 ~ JJ1It"~lJih ur.Onc.lt'j p(..t.'fnll1) 'irUPOlll. dod. Od"o" oko pola Pripfc.J .1 lepo Od IlJlU./Jtrt'/l.111.· '''''/0 Ctfn~l:j.: Illnun. hr.'H· ku"iac..r:tjlx)4 \'ati Pomc-.I\~'.!'otedlill udubljcn]c.l. il.. dobro urncsln Ic:. ] k('''I('" \.._~(i u rcrru l.. It.... ..tO...1. n!••.i dtl>ljll)u 2.'..ui".(_.U~f'lb Posne gurabije I>tJtn"hno: .ll Rl"'dau ih 1I POdIH.no ~. Uradcno testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.of.00(' bik3tboru-..'~lIi ::'1.lOU :-1(·Pt~ll1+ Potsrbno.agJ'cj:lIH)j na .'lrll!!.l'l!iltin dohro l.~":t. dodati nnrendnnu 11I1H.' Pr'ipn .~)I)) m .t1\.'O..'. g.t l.'(\ I't.l prt'\UCI helu glx/tlru l)d 'l'll..I.IIJ1it tlr..n..1.'PIIIIl\ at I ':t malo vortc.lio ul. li() ~ U.'nc...~(.{t'I:bnn N: ""k.'i:lnlh:\·(.too g bi/inn[_! n)~r . 1)l1. . I k:l~iku...hl 1..'I\ll kl»)..(j n. ec liJlnl.'1>:-1 nv. ..'llla .rin:t... JeZici PO((t. <II ufl."O 11l:ISli 1x·1.n. ii'll}): 1. kri:'ot:tl .: ulja..'IH:t..tU jcdllu koru ~MI'tlll)t..:t (. -..1).taV1[1 (t..nu "'a sodom biknrbonom \1. nlol-.ld..lh .J "Hl.llrU . f:J.I7.5 CIU dchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:. .'lnp<'raturi ~I(lk Of: k(..III zoo )! braena !\3.h. ".I.:1 ) . ISO J! nu'clJ... .-.:klopui dru..t IU'.UM' ~pl'ohk..'ku u Po.'rnu d.ln.lf(... Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.:cn. 1".. . 'lnlganu prcm:v_'ul 0\ lin '('( c...Iad 1 tnnuns rcsro..'I.JI(~ nul(' !)ri prcma ~l..1 "IIIUC' 1)n.lItllt.O~IJ: "~'( ('r. "'lill od t\'C:"lih sara.' 'ITUp ..:t1.110..il)u 0"0 I <:111. Katl..'bu(I.'.l :-Iui.' korpecc KolaciCi ad smokav~ i bsdems J P(.nu koncu limuna I 1. 'ill(} 8 ~.20 PosnJ medenjec: lJ koliko Po1t'(. Zarim (~~ .'r'."1 okla.10 1.diu hOll1bi<'C i Il"da£1 na tafllir U .J..od I IirlJun.I/.I:o. p:l III ".

dorlru i ("okoladu j tnt.1(1 I narc.<h'UI.(1(1 J: . SOt)~ ill g h.l\ iu "t.'r '. rcrru pr('hll "OdOOl da Qgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \.l/)(.lf1"Han"...au da sc 111:l$.c dovolmo gU"01 srrup...111(. dodan :\00 g n.._'dali na menu IIj tnnjir I oSI:tVlli d.:111111 'Ct:"'1 g~l~tinc. Kadasc mn.....1 ~(""r... dok nc bude tolrko ~\I~I:' cl. !'\klonlti :-.."t(:'r.:nj:t LlI~II(:(' o..' gusl kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi:-.· .thc.114:«.l nc b-pari. 1\11\'. .. Pre sluzc.ll°\'cTUh oraba.lbllkoJ P"lll'blle). i'.k.I ":I -tN) 1: 1.(""."'/". ()r.A"~"C:o..oJ'piC'e KugJlce od jabulat lJ jl)Q g -.Ufil I kuvan sirup.' mnsc pr.('(1. %:.l ."('11" /.1 kl.' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(._''':t. sn l'ingh: i ostavili dn sc t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II scrpicu da malo omc ksa." pr(..(·r". 't' lid nj c· nh)gLl pta"'li kuglicc. #~() It 't.:.o 0<1$1r:'lnlU Inl oprau. I.~l. ()d mnsc sa kcsu.....~'(\'III" hadcma.tll cokolndu i Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1./.".1 varre I ~13\'iti da .' ...klunnf ".\'.I:l1 :0.~l1j'a malo "ode pa kada "it' dohl.. l)od." .1 i dalic kuvatl nn laganoj van't. I ()~I." ~(..CiU.Vr jnbukc upr.i(up.ok od poIa (.. lin J: \I"(C"""'.I'. Dodau 1I1.1 Prf nrcma: i sam- kC:o'll'll (')1>:11')11.izanoi pudlozi iSli"k'\'211pu .t·(~:r...21 Wne puslice sa orsstma P(lflciJH(I..1.t.l kuvanu rn:I.II~ilHn~1 masu :-. \t)d.:l \1:1(1\'.trug~lll\l k()1'1.'h'UJ leu ..(lrllvode: i jl.-nih ')f':. '50 J!.' (11'. IiJUUn3 Priprclna.lf..../Jol•..''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa.kinuli ~a c!\'(.. sot: v<l JXIJ~( IUlJun.ticc I narc:ndati. od i sPOJ'('l:l <lod:lCi ~O oburenih .. -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:' 7. . n):lln \1)(/(' I 1..(J/:ut(:.tbukc. os r(·h.. .uinl uh:ll itl i marg:Lrin pa OPt" ItH':.Iu"eni. i'. dodau vkuvau ih u sirup.'('(-t~r.unl: ')·6 1. Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer preliri (.'(I. 'U~tj(j lL'PUlO\'3l1 pa kada budc dovolino AlI"lU clod. "IJU"lll Priprema Kesten kugJice Po((.U..·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl Ct)knt:ulun.li.'i Iscccm/.t.I!'oll i ~of..:l/HII'I14.!Jicc.I'li na Jagano..l\ III kUj..nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih u glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<. dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu ujcdn:u'ifi 1). I)(ld:lll lIarcndanc jabuke .l.\l.l J!ldZuru .o ohlade i J)m"'II~\. -c klooili hladc.1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI pola kilog""l'll varrt kuvati .. kesren j "<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J.~q:plrin dobro i/I·:Hhovati.!rH) It ~(_·II.:I:v.1' i 1'(.1./.Jh.)'11.ul UkUV.t ~rJk(IJ. u\'3ljall ih u J.:1 . 200!! "'.1 podrn. olju. ~1:!\'IJali 11.t· <1ohl'(1 C)~USC.l\Ij.::'(..uft.\ ujed1):1('1..' I prohladi.'C" Kada ')lrtlP budc do\ol)lh.".o.p.'lll.1 lJIIl/ Prrprvma- .lti I '\.. Kuglice od jilbuktt I J l): POltc:I. Od /~Hn(·~l.JI.. tnkll.t 11(lk . IJ .? 1...t11 ~I J..1.c prohl:ull Z.ikolno<hl code ~5(J}: 'Jr.. ){ OIIIl!'>lcnih i lIzdu.no}: "J:II):'Jnn. 11.t it' u fi':"cl.J .ncsaii pa nei311 1'. ondu...' pf)llH~I"lndl'.o..l. .s(~Ct'ru'plnO\.ll'Colalll' I dohro lzmesaii./(.HI LI paplrnatc k·)(PICl:. l\i. 1..1I dod. ku..ui.. 1)( •.

'.lhlath._) PI'05U~(: (J2 dan:!) Pru!ou.hllJ.'II)." .-nto masc forOlir:ui kugh<.!('c't'1'0 10('1: Potrchno- g hi!jfJog.rJ~ral ~('( (.tl .: . UkU'":U10j .lrt JOO g k:'.i (0 rako d.~l)IF! 1'(Jcl('.lIJ.p....iu 1 narc ....."((1 umutn i xa $t"'c".('(..Hi III u krrsral M:ccr I O"(3\'Il! d.t}()}l cecera .Ikh'c'/ih i:..' i pra\'il i bonli)I(:<:.: . l1th'lft'tU'/) IJOfJ'f'bi Prtprcma: fubukc opnui."..111 (..!II«'" i u\'al.h 1(1ct.u".:I'(".·.jlll :-. .lnUJ Kuglice od dunja 1 Potn-hno' / Ii/nun:..:iln: I osravtu da <c ohtuh..t 1a.""1" j...u kU.xJau u L()l'pl('C Kuglice od dunja II Por(t'b.{t~r:'..lill. ... . Po :i.tll 1I Inlevcnt' orahc j ')~I.." obliko\:tli kuglill' U\J· lr.'ocl:ui. ()('i!'1itl i ~1(no narc:nd:ui.11 -ecer Osraviti da se dobro <»u~c korpicc. 1>.!_!3.'enOSl nc isp:lt'j.liri 0<. (('(no".11' k:.~./.i occdcnc rnbukc. IJI.::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni.II 41(1J'olt. ChillI'" IlIJ~'.fnj('.ln\1 cokoladu.)/..1 '(.J.I. / k.(1<..:.II"IU th 1I kristal .J/). UlltUII(lW1g ~ccel'<f.. .'n):l~ ('ol(ol..rn....'flJ:I.{e(.ui na l:Jg.~ik('nun:" A.:1 \\"()I)I vodc pa kada bude c1(..1 krU. nIIU. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud.I.ui kugfice..')Ojf -soo 8 .clji mogu :O>l'u\-a Ijati i u mtcvenc orahc.t.::I..l\. propasjc'tui ih.'1I1 pa (.J/ '.lloj \":lltl..t malo vode I din"(:ttl kao zn :. rvdau u papirnan- lunl."1() t.'$fn. run) I :0-0).1 kocrtrn p:1 1I.j(~:"f<"/)<'. Ol'.· gu""ul1c :o-klonili ga sa .J/)uk.~clt7r:I.:.I.: or.. j:lI j k(un~l(.n~/.HI n...nl II prnbu. 250 i! ._______________ 22 .111..I..t pl'ohJ~di. p..ok ot(/ O("~I1'0 '''Oll't:/Jt..U.'l J.I IHalo \'ode...:k:::o"l:::al!11riu'. />.or.1 lilllUll. 100 h !>c(~k. "\'. e.lIul7.:t.(I"l.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i.'1' 1>" IJPll'('bi Pripf(. dok sva \.ali ih u mlcvcnc orabe iii kn."<1 veda ne ispan.. CICI:.)(l J (/11111<-' . d<)d:lIi !.l .·r."ioI. 100. Pripn::ma~~~(. ()-.I.'I(/" .ulu 'Ia kuvanje narcnda-ti.:.td.tti pa ~V(. ndari.)'u~c dan-dva pre upotrcbe. pft'llIi ".<:ccr i sok od Iin. ~OA..n" dvuj... I /. !I..'''''llt: r .lovoljn(.'(.'(.. so /)()".:..11'(. nc· "p. Zatim obttkovan kUJ.dobn.0 mccaruc. ..ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.lf'(:pe POll'i'hIlO.li(·<.t..CI'\'" orabe.CCL"t I 0:'>1.::.()k:t PI"Jpl'(..: :-'(....(Hft'. 1/f\1(..'bllo: } A.'(/"/(' \1'/. pa SkUV3li gU"1 . I'<hllli J<.100 g ('~lko/.lrkn.' z:Hiln U\.nl. Kada on)t..)\"oIJou HlI~( dodau narcudane.'It'JI.t.)( t. Kad.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc vatri da sc zgusru.1)(' -.. I-I{) U).I<Hi ~(:ct:( u~pin()\:l(1 .od narandzc.'3 Kuglicc od ~arg-. p:t dnd:ui 11. kU\'. g prub .k~:ljt. I Ar.\f:lrg:lnn 1)(.Is.. 'lad •• OiikIOI)III..OkC)lII. Dodari 1'Illc\."..1.1" '1:11.: (.. \1. K:ld:l :0-\'"'. j\t~l"lI ku\. da ncma nunalo vodc.lJllh 01'.1I·~·II(.". jo~ malo kuvau.!))/I..t.:JlI(:. n:tliti ~. i ku\':ui dok skoro :.·r)l "klollill .bhko\. s'"a voda i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-. ()(t uhl..ra\ Iii da '\(-' pn.71' k.lJO \()(. JC \"c(('·l'ni fjil'up t. odva. od {X)/. ..1\... Dobro j. d(mro O"'ll~ Cd:.rup l)ul1jc i iahuku o(IS(lU i l1'u'(."·. 13olnbj(.'TOJll i lil)"\uno\.'':'. pa !I'klollili sa varrc. "-$./~ Pnprcrna: dunic ()rl'~ui. J.3~~'n.ullicil pa dodau '''t' IZlnl~S:ui i vatr c• (_>d obladene IlIa .. Kuglice od Jllbuka III Cokoledne rum kug/ice I'Oln. l)OOAII orahc kruskova« i .z"'Q g ()r.:n. 1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I korPI<:(" od h'lflljC.

ll\'.tl.:hn. ovau kur::.trio vtopi 1>.I.'(':dati u korpicc.":lsikl In:..tIJaU ih u kri:--t:d £. . . 1oIH":I(lj(:..1 LU\J.: n'/('H. ~ U"'U'4.ld~' eta flcl p<JlllUI:Uldl"(.u."l:'vj(i d~l .ul! sroatx..'l: ':.rJ kut:loj(' Ptlpr<.....lnll.: <okol:ldu c. iUH) nJ'C.t (l.on).'c.Idonni .'1.uglh:t' i uvnljaf i ih u prah J'ripfCll'l:l.t't(_'r. Oo<J.\1((' ".. I na pulo...u/""t'nih ft~..ok pa opet I/Inc:'."IIJli... J{}O I! t>r.:'! M. Glazirane lruglice Kuglice od urmi POfrehlJo.. kao I mlcvcnc ol:th(.1(.:...li{'(' pon..1 ~...~('('("" PripcCrn. "C I IIl.!()C)).:u .. I{)~ 111:lln i..."""CCI u pr:thu.11!..'ali d« .I .t . IOf) ~ .r PnprCl11:1 tn:t'l!.a pn)hlach. dodau mlc-vcnc or:..a. O. ." S..I(!('.1ht...'.I. A.. "'t' malo pl'uhladi obli ." oei'lill 0<.'.l{I p.-n(. u"'pinu\.':t \I\.tiN".(.. th U\'a_lj:HI kn')lal ~t:.Ui 1-3 k. OCI1:.U.. j urmc samlcti i iZlne~. dvc vru!e.:lhcu • umakml u i nlc.k._____ vatrc j dodal' J'( ..'tnt: pn:'.".O\·3(1 cokvl. svaku nnbadnn un {.l kU'o"afi' Ie).'IIU do<l:.. ()~{:l\ili t.: /)l1hlt'}~ 1I1.:tll I.h.I."('(cr.' }f}() 8 f....:vcnc orahe U('(U' • II ')a \'.:'("t.. p:I obhko- \':lIi kllgIJ('c.~('k.II'I(}/.1 nla~:l ku.('.1:1'C In:lln :O..HI d~ 'C (HOP' 'tid.l. P(Jrrt"/)fU)' IO(J.0 # POlrr"hnn' I Sf) J.~UI'I(~it-lIP.·'llu.1 ..'0".ul kuglice I u\.. svc dohro 1/'IIH:~aliI .uf(.: nn-cckat! .c.:l• .)iI i nc 11101':1).l.1(.~l omvuna i 1c. kllt~1/)/(~' (t'I)(Janu pOIO\'1J1Uh. i rllh~vl.fI'J.t pfuhl.uJadli I Oll'.' '/-.'3 Jlrilln:rl1..urc.l ih ... Od mase prJ\'ltl kuglice.-.0111. POSI<:P". ." 'lllUJ. lun1( (' Old (.. 50 g .O'k.:c<...ccel' i ~I..In'a.b k:l~iI. ~<.uh obliko\.1 '''1''.~.. IZlHc·...:r u~piIlOV:Hi ~~.:.-':1 vatrc.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi.'-L'll{j ib i i:-.:(·"'l(~ ." .~ali dol -c OIUI)1 l)od.. J ~() I: h..I.. ~jcditu Kada sc m:\. (:oknJ.1.-':' 23 pruhla<li ''''''8.1'\ lOO g tnt<'\'cnih orah..ui 11'1 U po.-'.c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri..I.1..la sc kuglrce 1):o... SO J.p.(· i).llrr otopilJ pa dodali m:lll!.. ki)rl)I<. B:ld('lll prob. cnih "IJ1lok:"'.u.. Kadn J~' do\olJllu gu~t.all ih U lulc.lfJ. .1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I osraviti d. lOt) J)1":lh . ..'i1J ..1I1I( ~. .( 111:('('.1 priprcmlic-nu ntvuru. Dod:H.A'H'.. Sc:CC( prchn $3 malo \()(h .! I..'ull..: pruhl:I(Ji Posebno IJ~p'no\':tJi 5.: hllJtlo~ ac//llnIH)U kOl'nOck·..... 3tio J: . hutit..'1'.. Kadil .. C3 '"()(/t'.-.ui dod::'!!! hmunov .tllnj \ . 1))1"\'1('(.1:1 :O:cn\. dodun scckanc smokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc.'tTl'rnl slnlp OO(klu i/(III1'll'nll ('oL. a:nh·.... 1.:I~ik(· tU<'..(/.1 6~lih l)etcljki i ...'r.'1t):.' "kloolll .' JC~'like i kasiku·c!v(' ruma (po :OClji.· fl. 1':I~lt)plj"'.th3.till} J(.t i If HI 1-1. f"'l' ')Ju%('I\ja kup.oJ:/(If)(' ..1 .!('f..gli«..j/.h.lp.IJ:U:' . malo vode.\ .'>(Jljt:kornl1('i<sll.· Po lelj.'.k.~pino\:ul l..I.l(/l/u.-a k:J~It.:'(.lrlllll ~II~UI k.'u':f.lbuku..!i(J t'l'br-. Kuglicc od smokav-. "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro. I it) 8 ('uJ..}U margarm.nd~lIIC dunic i j.' UtinUll (IIi ! J.' .:.. 100 I! fl)/C\('IU/r or.t Potrrhna..I'" 111(':<.10~ ..t.1 (I(} purU.llI kao za ~':l{ko.l.('1 k. ip.tdt:: .I() Illlll:" "0/.iJ.l'ikU-d\'(.v "'C duh r .(J/.cJ.:t. du<Jah 1<.lIU" J J.(' P"()~lIi..1i ruargarm.1. P<. or".. ul.lti J):J skloniu sa -::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><.ln"c. olju"titi _g.l:. 1'(1"11(: 1~(_)J.: /. "..' gl.':<lrtn ••."(i 'f.. Osravnl <." lik .:~~111<.lk<tdi.'d:ui II papje- Krem badem kuglice n:\I(' 1 k. d...ll..' dobl .h.l(h'lll.£nlC~ah.nc ObliJ.l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)ll'OI£(1)II(J.II da '-C dohljc pol.llt..t<.· I C)hlad~.adn<. 200 J! h.I." (1."('t'r.'ctc..." (iohijc. . J. ()bliko\..'('(\'1":'1..'0 g(o:id(' I badcnu-.l.'(" Posne orab kuglice 1: "(.IdU 11:..lt.r.l 'IJ\I(I II '..ui vnrul ecccr..:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:.'HI" t(.tn dart.iO() It vuvih "Ull . v.~okn/. PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i nl.lr jl'd. .InO\'O Ill' '..) '.

1l11"\"l"Ci :-.:1 vatro I pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladu za kU\. l..h.l'no t(_·"nl~ proprziti.I"" dohro UT. ".){' k.'.<'lIh icsnikom 1'... Kuglice ad kokosa POla'/)fJn' hr:t:':u!I.t.'o:-.'d.ui cokol:lChl I I~ll.1 ('O_~'ol. '/)1 Priprcrnn.' Kuglicl.:./t'.'uSool.al(.(' ..{ dodari koko-ovo bfa.: lunak:ui II O\U !!la/l.O I: (".IIl.Ul(' orahe.o.J od I /1011. U svako 51. 'c./)..1fc.I... \1..10 • u(uplJcnll cokoladu :t:t ku\~'nJt.(IJ. k(..nntlH' lI( l'lh... L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta.Jhu. .'''H/J..' oblik~'a(i kugh".t In:do "ode i Uk~I' V.(uill (lei r.· 'W) .•..('r.. /. .c:rl ...ll' th U .-r.tn"I" 'od('.ul.cu uva'.1rll1 pC.'(" I (..lclo4 " ..et~c-r I n:(I.-. J.t: /I.' devoljnc gU.. .flU' 50.!.('(. 1{)() J.tI . cu:: . '1 . ion .1:1.'n'I .._'n. u prahu l)Od:UI rum i emu k.1I1 rh 'iklon!u :-.ui o(opljcllu fol. Ih (b ~ o'\u'<....S( '(..~dobi.... Pn!r<'htla- ..'1ill \tuthnn I ~kUV.4 -c f(''''''-.."1 n. I (0 t: }"f)J.I.lh .'~t(i :..Krem orsh kugllce Pouvbno.. ..t.c'(:('r.:licc !'i\. "'('(.:'.\ 311 kunlc(_'..:::(":"I'..talirn St:c.vr po p-url'.!{U J..00 j.<.: kOOl('l.tal . Pnprcma.unlctl Lzcti 200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.lhe.t\ III (1:1 "t' malo ${(.(i ~ I'fI/(" koJ.I.l pl'ohl:hllll P.'J)(.. -ccc ru u prahu.<.:ui..U 11\ duhR' •.J u pr.·t· .' dobro nc '(>(1-JI Od dobIJ('I1(' In .U'II':1 (po"llOft).'IH...ldll i dohro iZ01Cf.tI I \I knrpu'c' Kuglice sa kntom JJ I'au l!iJno: 1::'0 J: . 100 I! ~*r. :\-Ie.~{a\·ili Rum kuglice sa orzsime. kn...(' ..'gn(: p~1 ohhl\(I\.I(n\1 Raduk kugJice Sil POlfeiJU().. tj~'J"....I I(lO}1 (I( .tn/f.ken..! . uli bude honl(J~...1.1.'n.nl"l4.I.(' 1.U). .n(.l\ III kug..'l'(C( prchu :-.lllv/""..I.o/"o/.' orahe 1 nlc:."C{'k.l k(11'i1 .(. I(N} B nrdh:.'f' (Unl~l..bO\.t ~it"llP l)oc:i:ul 1111<"\'c.l .' .a l.\\ iri 1)0 t<...l ~Hld(.~ ! ({I \I..' oblikovatl kuglice J uva lJ.'..'fljC.'U.)O g koko~a...". /.o. (> . II pr:f/.)1.. /.ldn~.. 0' pcstvn. I k.J '-.:('(('1'... ~-..1. 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1).. dC)<.-:tII'IC uluu II i i mlcvcnc orahc POlth::':H'It' .)10 vode dodati \'":iI'1I1 . 1/IU"'4111 p3.cfofn 1I prnhu i IIkU\.111 kus..: (me I.: hlljno}! 1l1.iu lagal10 i ougo da tt'~{O Pnpr(_·nl.II)/{· <msg:lll.U~-.I c.i J. :.c(L'C.Vllru 'l'eel prt'~ Ihi -q n1"lo \'()c!c..'rlll.(~IJW)}.' iZJnt"'.!)u i nlh:"c-nc. .._' Priprcma..t.HI sirup.Jc: /.1 ..(O untuli(i u/ posrepeno do<tt\·anJc.1 J.' \I\"JI.I:I"U kortcu limntla. t'riprema.ifIll . 1 .3 11).:1 I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu.1)..~ hi/ino1: .1 pl:l/.1(i 11 vi-lo vtrup ~lI.(II''''J'·' cutu/.!O .u. skJonHi . I{)(J J.c'.lr~. U\~I'A."1 I(:hl."c..:Hi u {'(lk(ll.c· 1"")...lt!1t1 da hud(" k(llnlxlJ.. .... P"rf'('hllll Kuglice sa kiuom 1 1(J() C (. U"U\.tio J.(c I Ih pr.uru' H hOC-I..lll IC'I~ik (lit pv polal i obavni gJ Ic.' U'..( k..1 kU'"Jn/C.1 \ 3(1t "".iI C "Inlp.n13tg. lit II kl)k~ <uno nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<.' .J. pr()hladi ohlik(..t/c.'..iajuci p:I):I)1\ 0 ' .t'.. prl..I'il.l ~I.ut"c' nu\«.' \t. J 1.t\ If. ()r. '~'c'('r pl'(.... Ood.ul ku)!I. 2 1"('1...'1.'/1.ui.':ui duJ.Uf/f~ /.lh(." or.f. dod-.nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol.II I kokosa.ll1.IJ..an.U' ih u kri.' 1.11I gu .lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iC OSlISC.lI/c /.t..l(/(· /.!.nluka ()hliLt)\..:.ku\.. •• kc-icu 1.1 llla. nun I I\'. I c..t(1 d:l ~c.v l)r. Zan~"'1l1 ".t(u !'.·..

ukuvan J..1('t'UC glanll'onl rc..·r:J J !(·br....Jhu..~'"'-t.1 11\:\1'1:(.. nJlt'u'nih UI.(/.lnje pa obarin." ••. 0/. -. Idlka i ohllko\o'alj i :lko Ie polrchl'lO Sc..lk. fTl... Dobro kl.'".-:J.-r.. /.J Priprcm« .: 1.~ otld..II1.01.ln/.:t \'3lr(.: "n.. Il..1 \1% ('1:1I1l() JllcSanje. J(I g 1 iO J! "'f..Jr""'. · duvolnu. if. (cgl1 ..J IJJ:I'8:"""'." 100 J( h:Jcicl}t'.1(11' 7:1 S"I1.l pol)K)r:lm/i(' ~fl"(/" ((..'douiti Ml Y. dolJru ispasirali pa t1od:ui ('H'Oj smesl..prclui ".... pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gust Sir~IP dod:ui {okol:tdu.1 ~U''ifllje.t se pro.tll:Jtin. fh nnblcc za+im lIv:1Jj:l(i u 1'('lId.UIt~".l(::1 nl.HI J:>rlJ}r."nllJcnc kuglire. A.1/0 sl.r "'UIJ..l· opnui krullIplr Sku\':tl1()g olju". prah .t 111alu I)rohladi 5\ 3ku bomhi('u uln..'1'..t !oldonil' .lIru r:L"i10f)illtokol:lOU. Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC 250 k IIlh'l'«-n..('6.uunl: Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu liusci n /'~"hn).t:rpJcu.. ~U'01: /'.oI..a) i obtlkovau bombice \'l:h(hl\' oraha.' 1'f'O!'ou'-e. varri Krompir kugl/cc II 50 K Jl_rn)(/. dod..\'I K( HACI 25 Krompir-kuglice 1 Krompir kuglice U1 !iO P.'/(.ull..iti {CShJ (nko [c docbu i malo ul." ostaviti d.'£.\ u. .upII.'. 250 ~ ":t·(-.~.1 pr. I I... sluiifi u papil'llliu "Oq)ICJI11J.J>Ut" 2 kr". oCi~c:-cno. 't'/.1.e 111.ocl.l m.l(NI I: )...11111 '" malo \." J'SIJ 1! wcera.t. ()«I O\'C porrchno n1. '(..."p~l$ir- au.'(:..t.pino\."ukolld(_'. Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc..lVi!i ()d I)"l' Jll:l!oo(' l.:rrv<'.ut n:t (3n.'r.C)/.u vo grozdc. 1(/) /t or.':ltl da se otopl pa dt)da(i S mlevcruh i 150 g 'Son scckanih ornhn kao l rum.1:-'(' UI1I\'::..u malo 6i(J I! 111.nn('l1 J')olllCJI':lnd/.' AI:I. koc'..llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL Krompir obnrlu. ...lh••• / W f! /(.11IH i p<>'llor-.:-lIJa kl)(.(111. J.l. .t./>.ui Rt)ll1lncc prC\1. 1\1c.) _i rc:br..o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc. 1(It I g '("(h/Jlh fUr":I.. j(1 I: (H. ..u'jli.'<t\'iti Inp(u. rriprt·lll.UHI ~()kola(h.l' :"'la.h uT.. 'U\'(~ !'()(f('hno: . t. OCI"itlll ....r 1)(NIlOr.-cnlh '''':In.>o"lJik.'U(1.!lI't sU'up f)ou.c opra- fV"):ldc kao i n:'IJ'<.' c ccr U:o-pillO\'.• T.:-. {t)f. 111it.th..·( ....tda st<t\'lj:lti II p./).1(1'. orahe (1\1I(:'\..11'1" pa na lagano.!>liol' dodan mlevcnc orahc no j otgcc.l/uru Ilfll:I~.I/unl Pnprcma. 50 K ftft.tku lorHit U "(:1\ IU po . tOPHI.. Initio prohladui i 1.«' . lZ111e. .'c "clicine (I:) 'it' ohl:uli p.... ()bhkuv:ui kllgllC:c.(.Ot.>/..( IU(!. bOlllhi(:(: i%t)l(~~:!1 i . Kugllcc od sumg vo6I P'Hr('hnu' {IN)...HI'C i pl'I_)hladiti.J....KI u 1..O"USC.! 'till)}.'1q:. I/nlt"~li da se otopi pa kact:t .1.11f.c 1):1 n'd:lli U papirnntc korpice.1. ()"I:hlll da '(.·:o-ili da masa budc kompnktna.lP'l"fl!lIC: kO'·PI(.t '. Rcdari rh n:l t.ui :-3 malo vode. d••1 runu. ·tl Badeln« )lJ..] '~("Cra P(ipfl'l)la "nlol.'O' I. prokU\. ..:..tdt: n}:Iln l'ofrri)lUI.o&. dobro ispasirar]..do vode IXl. olj\l~liti.tti mlevene orahe.ul(· /.lpirn:u .I ovu gl..-i r(. "1'(...·{I...'""11.Hi :o-a 1t~alc .c-..~J'UlO\'.. .:no danu I 1)l1(.I {. 2(N) J.·sarj kuglicu.p' ul}."'ik.·. .dIJ.\#dllu gla/. Skloruti zarirn . d:l s. S 'C('t:r.<:clna(. Sc<':CI' tl.1 ko('3 nt.lf I O~(a\ili cI~.lur.It I (N"3h:l..(.kon toga u p.OU\' i u. ~:t \"'.~ glaztlf:l (l·"ll"l t . " (' .lIl'\'" O~I..~I(i xadn hud ..oprano .l. u.. takodt' JIXJ nas(:l:k:lll.Sf'l"NI P{):-'.:nnlJll:O-lil1 t dobro Rum kuglice sa orastms P(){I'(_'b./1".:lfi 1).: I 'U\'() grozcle ~llno l~. 1 1. l' !oo\'.gU.\c'c.uuul'zr.."'cnc SU\'C') It·SIHk..J ~/. Of}oall ~c:c<:r vi!\nju !II l(l'~nju 1/. 7. Za gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u '. Sc(\:r 11.tCllu <fa . k.::t o~tha. Dod:1:I1rn..1 klll'.l_ku "(J!dt...lOt) y IJJ/c..lvlli hOlllbi(.III!(!.\·n.:orp'\'C: P/lU'(. a n..: i seckarw) i rum.... .l. "xJt.'1 gl."('TtrJ u pr.c. 25(1 /: ~e(ft. \1c.s:HL .n.

too): JU. od koroDeksa eouo- Porf'('bIlO.. gli iok(JJ.1(/('11)/1.3.\ iti da se prcsuse. Pi. scckane vmokve. n pr('lil 2()()...lnn r:1'IO[lltJ na lag. I. pice.._·I...:lIri ocop» (i.I1I..I.u ~'~II)lI Stav..H 'I~\'UIU KaU.edna(iti i knda sc prohladi od nJc pr:I\'I(..J'.'t:r. UI.'~icicon\ ""cliu lopticc. lOO (:~ f.~:'1 v....:ul.ul<: 1)(lhro iZllle:i.o'\"' Hf.lck' /.""A.uk·.eccr kilo I nllC\>~el1(..r.lr.26 vodc. \':1nil \.lllu. ~a sjeduli..h. 100 g "'(_·C. .n:trg. meet. .~l1l1...1noJ \-.. L(}r) g 111:/1'£:<1"11:1. i scckanlm zcJc bom- bonnma. IHlc..1'''Jt. SOI! (JI'. /_.dHI p.~ se 010Pi.r.1 J. f).:3.~na I)...tlt'.1 1.lo pr"ohladiti.oJ./nll.·IIICX'. Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt. mato 1~1r'/)(. Sklontti ."IJ(_'nc kOl'pi(. . 2.. In"I" 'U</t' • .. \1a!iiudobro u.·ult· i'. u pr. (Jr. J'"olllcsau i arutul U pripn .(: od puplra ( po porrel» malo premazanc ulicm iii In:.'ccl:lli u papi"I):tu. Tortice od orah« I'(')lt'('liuo: 30a J! /)"..~')lk.c runl3 04(1 lOt)}: na.:(<«(. I/}0 I: ~('t{'I'.. ~/....I.~r.I. Pu·qju eta :." orahe ..' I'l'lpn.1\'1I1 1SO f! oeF.1 J.}."J. poscbnom sudu P(:O.du pa siedtniri S:l rna'l=aril\on\. I()O}{ '<.11 mar.ul..lU\1 pflpn'. Prip~(. IOf} Il HI<th.1 /.I/(l ulJ.atl i kasiCi('orn puruu p~pil'l'l."nla: II (Iuhl. ('okU/:I(/c' Priprcma.t\'ili da ~t: (IrJbl'o ():\. ~C:~CI' I i.t tlodati kornflcks j iZlTICS:\tl. cokol:a. K·l.u..l • .t g 100 J!..1rna'-ul. HC.I.sari dn ev rn:l~a lu. g:lrin.. L ra~lnpIJt.\'r:a II pr. Loptice od btulem« r(J(rc:/)/~()' l20)l 200 ~ cokol.U1JC'.1 /).('(. -0 1! 1"<.nli>()tI' Pripr(>lh:l' . J posm 111:.lIlj(' """IC' i/. badem i SU\'O StOute.du ctod.nlk proprliti i $3mlen.Ui LO() g i:'copIJt'u<: t:of.'1'.I -erug:un kOO'(. 200 '.(! t''(.U'.l.i.thu.\. S:JriH. za I11C'O.lrj:tlftH.'oi '(. Ukra... (. lc.:c malo prubladi pa kasit:u'Onl y:\(1111 lopncc.lIlJC'.'t J.ll\t\.urc.t dodan ISlu<::lI'H prz(.c.'n.t._'IHhoraha.tu: korpicc: U svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p.·nu tokol .3 od J Juulln_" }.II~U.Jf'.. opct pl'Orlll.·:I~/f.I J.IIIJ(:.uh' /. 'rnl. kughee Kuglice zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI.I.Hi na (bliJu i osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj f)ohro IZmC5.U'. f:okoladu sta\'ili 11icrpicu i 1t. 2·3 1.cl) vud premazan utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu ill samlet! 11.....t:u·c -kno '\4\'l"(i.l tu dod.. 1>01:1kO iln)C~:Ut da ~c In.'(:oi Ic:'olk i b:"deme..'l1J.l"'. loptice Korpice sa vt§njama. kocku::( IU. / f)I.j 1.i '('(. J.tll':rnje [flO J. Pustili da izhij<. SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d.til. Ksramel kOI])Jce /)Qtrr:b/)(J.'I'I):L badcm obartrt.opl(') SiP.'f u pI.. \CI)")It-U i prxiu porUl'nCl"'I1 ~L. klllijJ J.. .titi i narezau na li.oruflc·k.'C:(. 1$11g orata.'('(.L kll~'..8. (_.C(.tlo Uil:dllaci i I..:I. SGi". ')C"(_!"rpo UJ.) oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad .knl."IO Uilludti nlar!~I"in sa 100 g .H.t.JOje" Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl'.'r kao za karamel.u i.~(·r.1("1.#.dolnljellu cokoladu.1noj vatri fSnschno OIOpll."I~l' p!l . Skloniri' $:1 ringle i "l...1d" so J 8 1r:. P" kad '" dobi)c dovotlno gust sirup dod:'l.<b'(· ulpt. O~l. kOf.Jnn:l.. . .l(/~1'..~aJ'hH"HJ.ivo poravn...tti piSt3ce.. dva-rri kljuca.').U.

..iu mnrgartn i prahu.1 'C J)UIPIUl<' ovu .l ".luz'lvanjc."f) M Clr.:t.1snunl masu :-.~hJadj.~(·.l -c dobtic kompnktna 01:'"1':-'. St:lngJice od orsbe i limuna II POlrt:hfl..Ul'U: 2.'lI()() J: />r.elji krupno ribnnom ill')kol.I" . jos "):110 Il)t'~.: ."/'1 U/.C\"<:. !if: rnopi.."Ieformifaci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1.. Kuvat! n.lnoi f(..l).' malo p.lhh 70 g :-'('(1./. ':.UI da -c prohladi. vurrt. Ha!'o.. pa tu dodan pfiprt'.". dodati .I.:" 'Iada dodan lilntJno\ . IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i.(..nljl.I _ 27 s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc.klol)ih . J(a(t3 . j>ft)lU('''..dolll za kuvan]c.· .rdn provo skloniri sn vatrc..' j OSI:t\lh d.SCO.lZh'31i marmclade. 19l1!'lJl~l prohladr.. Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco prcfiv i rl'd:ui n:l r.U..t 1 kJ~:I ~ od 1"lJun.."plnO\J..l v.. Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih ('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha.l/J "c.l \':U i pra h !o('CCI'.IJOlll.:r.Hi pn sklonu! :-.rlll dok 11(' dobiju blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe oei.1nihCt·).\.a 1.!. :1 ":lli'(. /n· '.CC:'Cf U \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IU da S(: j ~ecer POIPUtiO otopt.. mato 'fXIc- Prrprcma..4.(_'C'c.1 kU\"'Zln.1 bc!c hOJI.r. Dodari 111:110 rurua i ul\.g(.p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl.J J!I:I/.:.'okolad(' 1:. Tonlccod craM.llli xamlcn i pnll1c'.nu za pt). iii Po :I.cc:c:roln II prahu.>.../flu.. ncpre-kidno me-. Karl:l se rontce ('l/'>u~(. Okl... redati ih 1'1:1 t~I(...(. c.'IH..a $fO.:nc: (")I"aht·.....\\'I.ok..5cfn.ali sa '..!.gn'J.lOft o. fO(} ft urJII".' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko.lI(1 U..tCi i do1)1J("'nonl sme .l uho..e malo P"J'lI'l. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc. Sklonili .lU {'t.'1)10 zatim J)() dve 10-- nice g (kao \. 3'SO l!kn~tal ~~·lt.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci u z:t.l sa mate \od(_'.:l. oct dnhit(_'nc n1~1."'. Rcdali ih u podm3L."'" '~Ikodt: prchri $:' 0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:.() g ~('&~r.CCt:r. dok 5C nc rlobiJ(..• 2So J: kri../.lV'~.1I 280 S .r.· kao J struganu bmunovu kuru pa umcsnt Ic..nlanjir da se suse.. l.I .1 malo \.SITNI P()SNI K()!J-..om prcmazau kuru 0<1 oraha ...tr'. dod.:. k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!.: orahe. prcku kC)I~':-c: "(.· i tl'll'/.l:tnJII' H: . nadcva od oraba 1. 113 (\. )0:' oko 70 g secera naJiti .·I sregnu.o<h' 1 ukuvari.uiI('OOl iii modlom vndm J>0ltai:ic('.. Pt'eo. Stanglice od oralia i llmuna 1 Potrebno. u'. IlleSati da $C Illa. po uku"Iu.prehv O{opni 200 ('. IIt'kohl.:I..'oliladl.('r.lIv:tll oralu-. C sirup dodau tul~"'c.o.JI J J. Pcccne rorucc slojcm 111't111. x.llrc: Kada l)(.

nalili sa m:!lo "ode ."ttra.1.l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L Sccj n:-l ~I~tngllc(·.-n~ m. nadevom lin koru.U. Porrtbno: J AI.' razvln okl.0 g .1'3.uh:.1.it nl:tlo \vde_ dodau "ani! kcer j kuvari <13 . ".'li(i kul.uli(x'..l. dobtic guSt.1 x"(_~·r.11 ~.:cr pa c100T() izOl'e:S:lli Dobhenu n..'. J'S(I J! 1c.1 llt:ln.I{(J.. i.'Usr dodau mlcvcne .'om vode../Q.l PeCCflC) ~tci n:l ..ec.U:-. OJ: Hnvd..I.'t.lSQ J: kri.u~i.·bljin\'.. Za fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau mato vodc.. bcliol \'inUnl %.....u'f.r. Kada je dohij(:'11 dovoljno sirup...) 1I1:I"a.... ().'ili "a vatre...jo uJ(/~.."I<: Ol':lh{' 1 ht:l~norn. nltlle) "()(It:.vuflJ } rt!br.t 1~ /:'lJ/c·. jI) g suvo pctel. i'cccbno u~pjnovall kn~l:ll kCf'r .'O g. 1 kC$iC3 l'ani! ." prsra a '."u ra..t.J Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.·r.1 /:1. . dodati kockicu hiljn()~ In.slltr~ul:II).."<'i poslnoj kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(. koru sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1.26 Prtprema.:anna i ruunti dok sc 1)(' prohl:lcli i uj<..~(-I·(. 2.: . 1.trozdc..Ij.1 k. Z:t..ki. ~5() C orJh.l<:li(j na dva dela.. f. ~(.trg:afll1. ..r:t IUtlS.I:lvl(i cia .!JI()ll\ i p.Il()/':o/~d(' /.. kri~r:ll u~piJ)Ovati kao ~c:t(.nH)4."r z.a slarko...J.up.lic(' St3nglice od orsh« I Potn:hno: i:OO ): .(.'tno~li.u(..· Opl':lO I ocisriu l)~.HlI11 icc.l{.Ico I':lsl:.'knti preko nadcvcnc prv c. dod.):-. Scanglice sa SUvilll grcrJ..t weer pn.nliti oklagijOlll na 1.. l)odau IC$I)lk i \':\I''1il "'c.("il ~ -o c. Orugt pr"('lnaI'Ju rh-o r..u/(""('"... 250 g br.·r.1 kU._In\'~i(ireste).t.". Z:lIirn ~kr"... Pl'vi «. poilU: /.u . -janlm DI..kock..rtljc".'hll i p~c:i tI zag"c'-:Ininllia do pola :O:. Inlimt·lara i 0." da sc pl"ohl.)(J~lti InJ(·\'(..k(· "c. Odvojni mnlo :olrupa III stranu. 1(.H'.. sklonirl orahe i ''ani' ~1\ .:~(·t:tk fC1'1)1 St3nglice sa m~anim ~uCem suvim Povebno: 250 I! 'l..t.'\(:\\'.l occdtn./I"lru 5-c\·c... ~cei1).1 Sve Z:Uilil dobro izmci:lll 0.. gla. <10<.n.':11).l[i ''':11)1. dok ec 11(.1 .Jh.08 :o('cc:ra.~t:C(-ra.r I skuvau gUSt sirup.l Priprenm- od porncsarl I»ljfK1!: nJ3fl:2r..se oropi. Ovom smeSOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri da sc (l .(3I1Jt:OU H.h3.t.('3bll/flol! n'~ .I.ul>k. I)od:ui k."":I.ui g.h Or.·/(}J..ip po kap ulja i 1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se dobiic ghuk:l :I Hu:..·o.kj j s~Lnllcri.J.t\ If I na da. pa iZl'ui':iti nn d:l .l ('Qkot. s.·HI o:. 1\Ola"iu1I. 500 # khr.~r1I prahu pOfne'.lkodt.llu • .1(1 (ukol:ldu glazu.<'ic'·rd. t sirup."LI Ott vrnokava (.uJc: • . pa sa pro .lJuci kap po kap vrctc c(.~·<ltI:tC:iCi..·~I1.dem Porr(-h'IO..'CCI' Sa i mcsuu da .iecc·rot u J)r::. Z50 J.J PI"iprerna: od\'Qjltl 1-.1d. Z dllJ(."Ulll sccernirn siruponl i o~t.5 ern J>reliti prclhodnu odvUjt.' a U i dobro ohladi.. ZOO ~ Or. dV:ld<."cni j Sk\H'.' '.0 It .ipau nlIC\f('U(' orahc uic:cll'l::ti"ili In:I$I.Jdonitl ".ire.Innt' oko 5·6 .korc f'I'lti!lnllti plcbom i osravui <1:1St· :-'1l~1\10 .5 em cJc..~I. 200 [! urn".00 I! selc:r..:r"I("OI Priprema- '. ..I' ora/J:l.fI'Jh . :3 reb'-.J~..l~"..ku i oblik«)vat.11) \'(xlc dod.J krsi' C.:lili c.I.t: glazura SICJ!1\(" sc:ci I):l "JIls:.. j:tno. 1.'dnal'1 Glazurom zarim pr<.Itrc I prohladh]. p:1 ffla:.: viru...o.)m u pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc.l. dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g IIn. cJc"j)ijc: gu . osratak :o. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en.nlJ.'ter..r.~(. ra:O:lanjl' ti na podnl:tzallOfH ph..Ui vanil :'('ttc. I.

k. pa izme. ora SIMa i secerorn u obarerum i oljustenim . Oodati kV(lSllC.. Kuvanu pScnlcu zs- tim samletr. satl ca masa postane kompaktna. 20 g kvee- ca. da se cera paga<:a oooro 15peee.stswtl u njaga testa pa I njega premazatl ulJem i izbosu ·. 200 R $vvog groidc.atnestiti mtakom vooom. naliti htadnom vooom i Stavill da sa kuva. poklopltl I uviti u pesklrc iii krpe. 100 If b8tfe/Hn vallI! secere. Kada 50 ulwati ICpa k()(lca. Pnprema: psenlcu oetsuu.icI1 ulJa. oprntt. Oodau 500 g mlevenlh O~ na. Kuvan t. da bl se revnomerno podizalo. !. Sklonlti sa vatre. Tada ga Isprati Illadnom YOdom i ocoro oced.(:ccr (J pra))u po ootrebi. Posuti mtcvenim pranu a lIkrasltl badermma.iljo.5·2 h.. vanil Sater I malo Ilmunovog soka. 600 g oran».t. skom.fl!. 1)8 sve 7.~Il:_ _ 29 Jelovnik za posn u trpezu Posna pogaca Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. Rer~ dobro zagrejati I 5t""itl pogacu de se oeee. POIOIn ostavlu testa de uskistle desetak mlnuts. SeCcf u prahu.Ilje I SO.tl.I. toxo zamotan lonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjl do sutradao. 1 keslclI (He'O soko ad h'l1vntJ.()VNII( 7. 00 dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb. Teslo rnesiti da ouce ni moko 11j tvrdo. maio soli Priorema: bra~no nalpre oroseiau i stavm u vnnglu za meserue. I. SUVO !!fOlde. Plch poomazali 01j0111. sve c!ol{ nc oocne do se odvaJo od ruku. pagacu prekfiti masnom hartijom.nleo8 soJ. Kuvano tlto Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ.\ I'()~NU TI1PI!.

. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pa svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu.seckanc sampilljooe. 3 "". I krornplr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe. na xoo I<ice seeenu papr. 2 SoIje na reinjei'C scCene Mr.ll1' SeCeIC8. dOClat. 200 g kukUfl.a I1t11'ica cmog 1Uk1l. Posuti suno seckanim novlm hSIOm .ZlJ tunjevine i cvekle (U(lJOwne. (u2.t. ROlnice zanrn propriiti na vrcrcm uljll.011 kfl<a.r.$!tog SNOOtS. • uljem iz konzcrvc tunJe\'ine. secenu cveklU.'antJ Ct/eI<Je." vodonl da se rotnice ne odviju. klpuCoj vooi. oe. 6 SIMOvs pr8l>lvka. So Priprema: IIgnje oprall. cosonn i pot» beriti po ukusu pa sve dobro rzmekMlCfVD sati.nltl vlnsklm sircetam i uhem. l8c. Posne ro/nice POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi'). Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre sluienja.________ 30 Salata oa Potte-boo: 1 -"l!U)VNIK. SOl< oa poIa IImvna. uljc. so Priprema: praziluk oprat •. sitoo seckanu glavlCU emog luka I Inne· san. 250 g Sampinjcna. Poseono skuvati oljusten kromplr u Siano) vodl. sa ustom lorbera I vlnsklm strcetorn. 0& po(umene sa svih strana. Ilodsti prcthodno prooaren kuku. llmunOvim soko". oonau isecxen crni luk. Sastav kore malo pokvaslti mlako. 3 lif<n'ire Crf1. list JoIbcflf. iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano. so Priprema: tunJevonu . 1 (nan. /reCap.200 g sveie Hi za"~te paprike. ocistltl I prokuvati u siano) vocl. 5()() g kromp'ro.ku I dodati ocecen Il(aziluk. 1»I>ef. t)()I. l>ibcr. Prelit. rashladlt]. Salata oa /ignji sa krampirom _c Poueboo: 5()() If /1fJfl1.sliti. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti.zgn)eQti viljuSkom. 1 I<a~ secl<anog ~g lista. Zagrejati maIO Ul18 pa prodlnstati oa listiee .A 1'()SNlJ TR. ooer: vlje. posolltl i pabiberltl po ukusu. .

Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne omeksesu. 70 /I u/JII.5 sat. S() "". oeiStenu. PO ukusu zaciniti alevom paprikom i zacinom C. POSOhU. Crni luk isecr popreko na polo. 1 kO!. vratiti u cornu ociscene komace rlbe. prellh uljem i vmcm i staviu u rernu da se cecc.5·20 mlnuta u rerni zagrcJanoj I1S 200 stcperu. a zatim preko njega poredati pastrrnke.1nO iscckati beli luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest ribe.~ IJ/Oef'a u zmu. Pastnnka sa vinom POlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce.l. ftUdO IUnIJllfinll P(.. opeanu i na kolutove 1$eCe.'ins/(o sirCe. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci stiti oc kostfju.l1'MB.prema: paSltmke octsuu. Pe6i na titlOj vatn oko 1.. U vallo·stalnom suou zagrejati ulje.1ce Mea. Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[jasti . oprati i POSUSiti.me. dodati Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da porumenl. ziJCNI C. prepe¢i na ringll I dodati u lonac. oClStiti i na mesta narezatl sa strane.. u/ie Priprema: sarana cprau. U lonac stllVll1 komade nbe..Potreono: Satan od oko 2 I<IJ. 34 tmO(/lukB. puStlti da jos jednorn provo i Sluzjti.-I -- 31 Rib/ja coroa Pr>I'elmo: j I<IJ "".. 2·3 belog vins. /lJ(}in C.peemo: ribu ooeau. 1 f><IpliIca (po ielj. /juts).z """Ill. 2 ve(:e glar. oostiti i iseCi na komade. Posuti ga nom C Spoil" i ill1U!f8. . nepokloplJeno eke 3.::. u!Ie. S. staviti grane:icc ruzmarlna i pee. ol)U' sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. vez« ztf/cf>i.$line realC (100.allostalni sud. Tokorn pecenja jOs po neki pul prellti sa malo vina.. 5 til SINOf! belOg .. zeten. Cmi luk snoo nasecxen. _a papnka. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke P. preliti vinom. 3 Ce"<l IJeIog IukS.Jlil. 1 iPlNiCa cmog Iui</i. C£r1Og .OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:. rena . pobibefili. Ostatak orococnt i propaslratt. 1 hS! /CJt.tNil..

Imstal keel po pottCOr. Po zelji se pita moie pre HI' !. pa preliti kaS. Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl na lageno) 'SIll.lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra di. peci u remi zagrejanoj na 200 stcperu. 100 g nllevenih c. 200 g Of<lha. U podmazan pleh stavltl koru. Go((~a 50 premazuje mesa.tistal SeCer oo po~bi Prlprema: 18buke opratt.h jabuka. poprskati je topnm uljem. 200 If ~r6.ecernlm sirupom. Ostaviti oa sc proscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice za slu7. SloienJ pltu isecl na kocke . Tada Sklon. U tetpk. 250 SUV()IJ grotda. Kuglice od jabuka Sci. vooe. tokotada za kuv<lt"ge po ielp Priprema: svo vOCe sem oraha oCistiti.00 11SCCk/Wh OtMS.ne kore (JOmOfB1"1f1ie. Pita od meda i oraha I'J1 tMl<lh I<om. U1stalno mesanje. ~.!U. dok sva tecnost ne ispafl. 1 k~!lJk9 Im. oprati i sitoo nascckau. iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobije gust sirup.ati ill u knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre upotrebe.J\. sovo gratae ocrsuu I oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri.""t IlfOitln. 500 g mron.. .. 250 g "rmi.250 g suv. Na taj naon sioiitl eelu pitu. ol)ul\lili.ke. uvz:. 200 g "_m6. urmc.Cl1jc. mlllO VO<Ie.ws. Od ohladone mase formirati kuguce. 250 g SeCera. Kada bude dovoJ. octsnu Cd koStica pa natendatl.ne gustine codati mlevenc or<1he i Ilme~ati. badem. )I()SNIJ TIU>EZU Bombice sa usecerenom korom pomorandie Potrebn(): 150 11u~". tekooe POprskati top"m ulJom. Zatirn dodati sec-kane suva srnokve.. naf. tzmesati. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. ZavrSav8 se sa eve kore. seeer usplflOIfati sa caSom vade pa ksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeedene jOOo.lIlom toplog meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade.krill drugom kororn.. OkO 2 dl uUa da orneksa. 1.h SmokaV6. SUVO groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. POsuti mtevenirn orasima i swim grot<lem.koll>{!ve meda. PotICDoO: 1 Priprema: mod lagrejati 400 g aralla.u staviti SeCer. Orahe samleti. 100 II s. roueo»: 1 kg MklSeI.32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I'. oo mase ODIiI<oVlltl boml)ice i waljati ih u kristal seeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(.Skol'ca. pr.

11 badcm.l.1)0<1."li cia ~c: cokol~.":4._'1 J ra.SkJonili koru cJcbljln(' krisl:1f vairc. urme i St:Ulglice sa lUlaJlilSOm Stang/Icc sa .11 "urh" 11I1h/". .~uvtm voecm i semenlc:una suncokreta P()l.fllp ~.·no..::.ln1!li(e .~6-r.. ~"I\'() gro2dc i . naliti cia OJ.trcud30:t korjC~J oh:1('lli.t:lI'lH k{.1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I. urI)). ('ljU~ICI10 '<:111(. smokv« i urme. ."pored.>1Ino :-1(:.lnlC(Ofll da 'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I' r( glal. vkuvari SITUPod 150 ~ '-ci\"r._1:1 -«: f'h·I.·. pOIkad bude dO\'oljl'lc) gu" "b... Zn glazu- l":l7. oJju. sa . .Jnom Lak\J\.) n\Z\'\J(.cckanih oraha).1 ISO}: <uvih k... melo t.::glal. .:UI. .>v(:'dok l:lgano ne !~).nn~" . dobro oCt_-di(i 0(1 . vurre i lead:'! S<. svc dok masa Ill' pocne da sc Sil'/t·.'. lit) J! I..}"~.. J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln. 33 n. ll.tnl· i ohhl(. I ct. ill po pnfll'(.~ok(}o .u'ic~1 hrllUn:1.I~C:kOfu dt'btjine 1').l:u..lIl'll <.' }t_'IJidod.:llu(.i I !-ll'g''1C.("k:HH.' .:nc In.b. 2{)(} g 'c.i(l.ldi I ern..'(.1 ~tcJ. gliC<' POl~b(M'.ati poe''lt't.) varre. U"OIH liti kolat' I o'lIJ"iu I dalie dn .. J S() g 'I) Stanglice sa bademom P(Iln-boo.llI".c:nJ:I .. (~f)'''/.t das('i POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111...' Pripremavndom ~(!"(.In..ldu i In(:~...:JH:I: ()cbtlli .' !'>Il\'(. '\. pl'ohJ:uJiti i od polovin(.:.: .'(Cfa ualiri vodc.>(J sklonici .C:OOlU 00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\..J t'riPft. I ..' !'>lIll(okn. dodali InICVCI'lt" .. oC-i~lti pa do<. . -r 'la\ iu u -crpicu. .nlOA.mokvc.:H:·1l0 dubij{: gust slrup pa de.edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i ~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc L (')\ !I>. !\Jc.'-ri\ Il.t: ..-i ~Iui. I<:~nikl'.j.lj"..CR)IH Not das('i PQSUloj 'o~ je<.nkJk.'(..al'li~:.1noj sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:.... da J)(). IOi) f! }:ru)'(I. j r('br'<. Z50 J.nu kOI"OClI napra\"t. pa g:~:jitllo IHIS(. I.klr)nicr orahc.IH: I kU\'a1 i cia !I>(.'IJlu>.1) It "u".·nlljc...' ~nl("Jkvt".... :\1(~.'o~t:dih 50 ~ . 3 f("br:. n:1 'langliC'c.'..11 .'ccr. .!u f IOO)t .dati col« ilndu. / l: n(':'('l:I1()g scntansr -uncokrcru. i Izn\(':(~III. (1(/ pola IlInufU.:lll.· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u.snutl nc:kinl tC. Pn.<:rpic.: malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc I (..."OJ._un..'I.dici sa malo "ode • ukuvart.l("U' . PrOOlc.t.I.·cno voce (1")1. {KJI1}ur.'. j\'led I)"l:'dll zagrcj:lli. Sklunili ~.UH. ostavi- Sl pa od mase razvuci ti dn 't' J)rt)hl.l meto rt:n~:J.ul (Ii. 'UHI}: Rro/(/ .OI()I.dobijc gU~1 sirup Kndn jl' dovoljno gust.lu.~I..'IH dodau narcndanu koncu L .~~-------------------- srl'f\! ~K()J.H . ••• llXJ 8 '''In . sa van-e pa prcko l« In.h3...a1l 1-1j() g.i:c.·.)ti da !'>l' OtoJ)i.1 I malo vode.:. un na'('c.'\'cnt" .'6 na ~t'. l)od:ui ('okol.~kl()njlj :-..od dobljc.ui 11:1 I:."U..'()f. I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.klOIlHt '.~t. LiQ g lOS(l.. koJa~ scci n.(' b~ldt.arnlc.(·J)Ja~(..lnd."'a vall't: sc dobijc ~U!'>I k .'3..untc'o ~l..oknla<i<.~"".oka.l.u\·ih . 1"'l' . Prili.:ta i .(!CIJ1.Ilnl prf.. ~(:lJ'_gh<.. o'l<l"iri da sc osu.:>.-:1 kIH:U'/C'..'..1.(.(/(.-ili(l i S.tn(' . tI~ sla(o() nlc'.nc Inase..t.tn."":J').f(' nc bt cut\~O) I'rcl.t da "('nla .. 100/: IHc:cI. mlevcne .ACI dobro i/nlC~:\CI. Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto . 15f) g .111 Z~Hifl)o"~('n(' p:)hllljjc<.da OtOp11 !.()(lili "ltOgo ra~IJ".5 CO'l ()'i(~\'111 <I. .·(t.:<.llUr(")l pre- S1:ohl:I(Ji i sh:gnc: ':t St>(~1n:\ ~r.·:ltri.. r\nan3:. PriprCI1).('.: od It::£'nlka.."...... ' .\lj(' Inl\'..iSO Jf IJ.. I:u«' len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i samlct! Ponlc.\'\I('" I'll I)fC().'lill kola.'(..1l.J...\nllt.:1 "-:UI (.ltI (. . kori (."~"I.ll:J.t(CI. sku."Vl' dohI'() j/nlC. rn na d:\~t.:t11 .lal ih 100 g ~<'.. pfclitt kola?: pa kada ~c. kao i Dohro i/nlCf.I s<: clobro PfO~USI pa pn.J )fJ() ~ o''''cr)jh f):liJuljlC'.lrUJ.:4. ponlnr. daljl' f)H:.I"()\'(H .uu 1/. -m.luL.

't. Scccr pl'{:liti .lvi(i 1):1 V:'O:\I.tdnOIl'l (ne u frii.:Oti:..·.l"ll"t'('/X . 111:110 i prlli'nu.JU.\ 1. SQ): 1I1hon'nih 1')(1 Jl h.·nja sok« dodatl pl'oku\.lIH.110 prohladi ~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Sranglice sa ie!e bombonarna Pom-tmo sc dobijc gil . C)lju~1c:OC i ~:lInl~'\'('n(.' ():!. n'!c.llIgle i:okol:ldt: Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmuKU\:111dok nc potpuno g.: honlbonc 'ad.' (lhJ"di i p"u:-'~I.l litl)una i ku\':ui s(.t: IJo.'\('ruh or..I)rc· t.'Il' nl~lrga(if)onl U prahu.\ci i .' i ostavut da se malo prohlndt.J 'oJ.' III lake "1.u5.·k.('1 !lu--.\ ruasa i .)%.u.ltlj(..'nc i malo p:\ prt"" i pn.t ..' :O:II'UP. :.l.00)vodc I ]("\<:'(1 cJa \'3lre. h(.lllJt. dodah p:lr kapi Ul.liti i i:-t'(. Pn'kl'ili drugorn oblnudom.1/).r..()() g l'riprcmn.I.s:1j\L i'._'C'(ll u l'l'.J«l coJiuJ:ui<."Ik sWlglice sa isbukam« t bsdemims P{}lf("bno 8(J() J.:ili da :o.:rc.u"h 'COt 1'('.ou g onh:l.'ccr C)r. Po.:Hilll ()(.llcc: I\)nt' I .lI{(lllI..~/~(' 1'11111.I pa . dohl'o i/./)/. pl'<:lici \UdOIIl kchko ua ngr..' k<1(i.. .l"~f. dok kuvati dok sav . opr:ui pa simo n::trcnd:ui.db:. .. R.lOt) J: rcndanu n:lr:tndltlll\..~ :o..:)(' ht)1l1hon(.1 nn kockc.J. DO<1:Hi or:lh(. 250 g 1':r..n)e~:ui Sktonht S:l vall'{. d:t.{...ljl)(I\':Hi. I n. P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J.·.1 hudc Qno:l(' fnl<:\'(..r:1\ III dJ "-(..l/)."y.."oJ: 1II"f'1~. r'. . J~'<ln\l oblandu pre- IH....· I/nll"."':l \'()(I.1.tnnlicc...ok u.I.l(.r:tngh(·(. :o:ok od I)ol.t{ dnhN11£rndill S\...(h...l~. kloniri "..'t'rOtll O::'t~p.':1..Doc1:ul propasiraf'lC dllnJ(.: 0'1I d\lnj..tIl'oK . 500 ft .Hi dok ne on)(. I.l J 1""un. OC':'Illi..lh~~ I ~ro%cf\.~-Cc·r.·h. 1 1(1(lc' jcdnoJ oblandr... p:1 1'.lIdil oraha pa oljl.! }. r.l.:ui.J (Ir. uti./nol)ujnc.o t ("J .tngll('(... ~(...I/(J c1aIJc"..tn!llic(" ~ 1>('1\'("(0 SU\'O pa prclili 1C.'... dunj<. KUV.I 11l:~~("._' /.. f . 1 ohi:ln(k Pnprema.l1H gn)..'.()~ V3..IU n. Skfoniti p:1 (.t unl('''-lli u ..(_'.:tH.· is(_"('k-:ni..it..~111<':1prcrhodn« olxucnc.·~in)1'('1...l P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(. 150 f: ~'k3nl" (H".I!>(:~nji(jj drugt <1(:0 muse.'opr..tn.i I .:gllt'.tri polovil1oul (. . Jiu nJ."1 da '{.l_ '<H.':ln(~~lti i oblandom 8tanglice od dunja . merom i oSI:tlili da :-0(. ..' pn.UU it: SCCerOfl) pa ~-Cc.i nekrrn 1(:'.t~ll '4.ni i~I.1l'l"..:o.u'\I vatru PO..'..1 nt1J_!Ic.lrcpU ~1~Uti. (lutlj. Stanglice od §argarepe I r)ltt:.' Kada 111u d()<'aHI(1 11l. Poul(·'.. dobro Pripfc'·rn:l.lfitl..'(.t Ht: I~pari.. Dodati nnglu da j'>. fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l. St. CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'..c(~l"ra.lnd)c.I.i:trg. ll). (1(1 oJ IXNlJnt:.uri..1 . Jahuke opratr.' pre .f.'dlti i propasrran.'(.llI Cln..I...(.IOIU 'C('<':(\. 1'(llflU""..u/c·nld.·. Dodae! n:lc\'Cnih J~/).)!'ta\·iti da st" ohladi i :\I<. macu ':::1 I'<'SL'lllji. 250..t...34 ______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l..na"'\1 .j J.u')(Jnn.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh..'~lli jrn. sU\. 111. St'lvili u ~c'I'Ptl.I1It"':"<lCI I ...1 Slal'iri na 1:lp..ln1 I)I"("'(hl1("1001 ()_.'('i 0:_ ~t.: \.. n..'It. HtXI)! f~ 4...·I1J.t\·iu nu toplu recnosr nc lsp:u i St:llno nlci.. ()cc<I(.' I)obro i.).'ckaoc fl"3 I'parl.l Poue/XII'.• \lC'.:j Pre slu. va na i pOfiloralld/t pa ~t..::/'IH. drugom 1)I'(--'k"111 . prhi~n\l(i uekuu u.l .J.:<1. S.. coko- i 1):·ldc. kl()ntll sa 0"'1.u•• r blljllC»)! 1IJ.. umuccna.JV(..lll.:ko kon . vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k.. Iadu posuri mlcve-uhn ur:n"irna..'oku\.. "II. 2.IIC: 0<.. 2<O() ~ 0'-.\.rndi I "'i.:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I. '/In(.'..SI:lfl(' ir.ni.cl 1)()'Ult)1 kn .'. lll:lrg:ll'ln posicpcno rumOll1.l 'l.fOY(/. po:-I .:idt:l'u} up()ln:bl'.rln..t=<'·1 03 :.c. pa 2)0 ~ . 11(' prohladtn 'HI 8 .· I'.:.

t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH.. Badcm ob. jcdrum . Kn~1al ~c:cr ra!'o(opifi (he/' "ode) 11. od nj(' obLiko. . ".glit·u :o-tavilc po jcdnu-(h'e '\·i~njt· .\(I'1 !")i\ pn..l.UI"")r Prrprvma: . svc dcbro lzrnditi j rasI:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je pou-ebno prcko kristal .:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na ..tnli...'$ant: ~a i"oko.:-Iuzel)ja.liO p n. pNnOr.le\f!lIih or.fiJlI J: 't(. Punjene unne 1 Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /. _ Rombovi od orsb« fotn-l)llt~' I OraSaci s. j()Q 1-: InlC:1c:njh Or-d'3..Jos toplo oblikovati u pogacice PI'(.1 Ifl.):\u~i j He: 'lcgnt. ril'J)c. II poslcdn].. dobro C'llnt'sari pa sklonltl so.: It.'nc zgusnc. I\J. ''a(i kUJ!hc<:..ni seeer u prahu. ()":lkO prtpremljcnu cok('JI:c(lll pl'<.J. St:H'hi u krpu. dohro l:uajbo\-:Iti pa mu po-u-pcno dlxla\.di i !OO1~J!n('.c.f. -i j Priprcma.ak\l ...tch'/H.. '.~kuvari 8"'>' sirup.J.ni(' ti' -tu- krr. SltlOJ..J. K... doda\anje ~oka od pon1oral'ld/.~cc:r nahu ~ malo \ ode. 1 /O.'{(TNI P()$f\I( f\(JI.uk-eu obarut.·n13: II' utm.:lrin P()(.."~... ·ughcu nahChIl fl. 'SoC) ft "j.lli !ota. .t cJ. (:a~i<:or'll vadit i <JlIgr'llitc i rcdat i ua r:\\'nu taCl)u. ollusru: j sam- leu.'. n:l mak..'VC nt .. samo til ogrcznc.·tlt:l..kuko. p.J-\{:..dt· kuliko da OJ. 11lda ('!)injoIlC .0 J.!rcznt" Ku'--ati zanm kao "a -Luko. jlJ ('I<JIo..C('r.~"(_'(~·r.: lfN) Jt b. d .'nil.:cl'Iika oku 3 em i U svaku uusnuu po jednu POIOVIIH. ~ttluti dok se uc dobije penasta masa.C(I'r.0.'( 'tip..trtn"':u/t. oljU~lllf.j"Ij:I.. dodari ./ ...lll:l. }O.'u}..-anlCStli 1I1k'vCI'lC dt"OOI ovog orahc i 5i(upa od dobijcne muse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san. IJ/.l {)1"~hJ SilO}: .d.."t·e·.vntre..lu nul .f.'..r Priprcmn. Ixl k...'I_'c.·(r.~t""'(·t'.u (lobi'(_) 11..::cccr-a).tI"(.:c.)kUl:IIIJ".t1J1ul.e kU\. h.nri ncprekidno cne~aju(i.uk.O .1 lag_anoJ \":u. iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i dobro i~r".. 100 [! prall . Priprc..1I1("l(i Karla ~l' nlasa 0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:.-o ..lht·u i lllllak~lti u kar:\fllC.1 II 1"·3hu.d.'C:c.l.a J):t n"l:t..: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt: ~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t.:('t·I·tli sirup (.rf)lnbo\~ I ."....JuZili k.. ()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da se oUHllliej dobl'tl os:u~c pte .llt u krpu I naliti sa malo \'(. l '..lalka..a \'1'10 malo vod.flljf' Ksrzmel minjonl k.)d. .("(''''ra_ IflO g POlt't~bIJU..I.ol«)I:t<h"c ra~topi(l.i1l.fJSl. pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt..dc.f(h~/.ui:-.O}~ J.. ladorn.'1 kU\'.t'C' gll~l() uk"v.r.<: dovolino gU"'1 . 2Sf) g 'UljIJ sn)(./M.klonili . ria $<: dohij~ sa .... dQti-a(i prah ~ecc.... "I~.nllt}:..('~:ul.tb<l.t"ili eta -c kuhl" ohl:.:r.oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc.1 )~Lgr. n'l..~lli na ~r<:dnjo. samIcti I dod:ui nmrgarfnu. tokol. Osravlu da sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor pice.:-liv::uf dug'nlice.~r. .. v.l hOJt" mC(hl Svaktl .. dodtll i I cHarl"n~bdli od k. v.oIadc 7.'ICI od peteljkr. P(1)lt· .nog II.'1 ..c". Or.'.I. O"I..}j~l. "/Jk OQ J IIIIIU03 Pnprcma '<.pa ~(~."'IIP:' <l00:H1 sok 00 limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c..J.'Iaznu d.:li(i prcko kore 0<1 oraha.e dovoljno gu~( dodati 1l)1\'vcnc orahe. tlmcsau i mlevenc oraln-..l0·na..a vatrc i malo prohladtn.111 raslopHi na I:tgano. Dugrnici l'otr"l)no 2$01: po.t:\'aditi "koStice. 1':..l mkokfde x:.l~ku i u!otOlvili lh dok Sc kararnel 11<.ri da St. (~Ok()I:I<.' dobij(' n'~ .a rend..ene ~ukul:tdc.t.Irg.J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj I. u....I jczgra OI':1h:'l. latinl . I~. 25() ..: f.llwJL(· I iO g J. OSllSilf pa sanll<:(i.c(.t~iku(:t~lopl. . kao l:t .ljprc .l .mom cokoladorn ~c.'ri H..1 n:brJ roJ..

w Priprerua: -.hh urH)i.' i U <vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~ "i:=>n.(" I'ol1oln'hi Pfij)"('1l1:l' $lI~C"I. .:..'Vlll koli\cic\.-_.4>'"H11'i0...f/r.36 kompakrna O):'I.' '\.I ":1 II1II.UI u u~pinO\'.1.l1~·(~l·t1~IOpili i dodari kasiku ul/.-' prohladc i O.~c jama pn..1I1 It paplrnnn kurpk ... kn.'. ud k..CCt"'1'. ~I 1:lg:lIlOj \:).u! l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('U sol..tlc.J.t.I svc dohro IZOh:.t \.\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj Z. L'ifJ 1.uJad i ornxlmn.r. Dod.lrll.u/.'I'a. /." i(l od I<ni.' t.\\·ili bOJ'llh'ct: i UV:d):'Hi ih u kn"'.\r..l"i./ I POtl)(}('.l!\(<<. '1'1:.·' Botnbice sa visnjama PorrCIJtlH_' .I. :-.!iN) r.· k:i.noLl"...1Jl'(. kU\. /...' gusl POlrc.il. L$() g Bombice "..f kfl"'.~('tc.. :"111('$1."('Ck.. urrne rcdati U J)..I':ldI111uti njl' PI.'ol... Iztne.' Punjene urme 11 POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ 2 k:.ro \ nth. b:ldeln:l.ljki.1 ~(.<hlJ. d()<I~"ajiH I ~l.I"U \1.I.II"...vc:nc ol"ah<: i sok od UflUI rt-h. Posne bombice sa su§eflim bjsiKol:tcit'c (./ /"('hr...1 '. Sc<.l<ic' Poflc. (T~OJ..r.''.o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene .lZ3Ii tltJenl......'./ (~)k(J/."S:3ti \1\/1/('..uk\'(.uin:1 umercno] '~Urt (I" S<.t.(I\'lO/C..iJt"'J..C'c(.v(:nihoraha . kll~'.n J! urn" • . l'{'ni/.ill ()<I 0\\' In.l k(Jt.".I\'ul (t1 '-4.AI\J.''''Oll1 00 \'0<'."!iiltt~.'r u '111(.all:llt"ti pa ih (>r. ..# IU:II". J.1 (IIi bthuog margarina). secel' Urine od suvog vo61 sa orzsima P(J1rel'IIt)· {-.'Il..lIl1h .ljslj.raJht. ..10 nn "rio masa IlC PO('IH.'.('(.An~.1..'il·l~"a. 1%IlH':. I._."lti d:-.uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll .Oda ogtt'Z'H: Ku\.· Sklonit i .-o. urmc Or. kolit. t) llfHltn:bc...ni!i (1:1 sc.CC(nuhn vodom./('I. LtlJ..'\...'r.. k. porllor:'lldZ(.Ul . dodari 11I1(./(fr' /. /(H) g koko .U) 0<1 prc.' (lll~tUj ad ("(vf~tih pt:lo...a marmctadorn 0<1 kaJ..iA.i". ~\ aki utbnuli Jt:'dnu (OCI.'r .: \u"('. .I.lll :.3 MN.' tlohr() j/. l \'a1f"li U rvndauu cokoladu i 1'c(l._'v:l(\'. J~"I! .I(I(.\' pr..(} 1: Bombice od su~enih bjsija ""'('lIth 1.1''''1.ltc kOlp.'4.' '"... BadCIH i.1 .h.1 ~p()r(.fU'O{: 61'. d:l sc !\It.0 g pOltln(.ll'g.'c(..l i rscci PI) dtlZirli..'. /..lI .U}:..uill P<.Cl'n....<JI.1(/(' fll.IVlti ka.: rrc.'1"1/.(..tlO .l(ff· /.'J1tC.. 25() ~ IN/jnt¥: flJ.l'lh (.: .(-' pr..: ~'ulC'nJ~ <lobljl.' I 11.l.''.l sl<iJHlli .f J..ri p. _"XI J: ~.-r.('tt'r.s11l/-A.) pro!\u!\l.1 :rr.l$() I: fll_.:1I1 10:. P(_)tr~'hn() lOf)): lJ:irctuf:ltl.I.l/)(f Pripfefl1:1 I ZnJ! (.)/ikt. brasnom.lIlt'l! J.I'.au Pfeh p<. ..~iku ka(ameh.()kP.:1 k()ko~(l\ lin pOnH...\I1}t'I/:rC('..J(r._'pl:n() 1'(111 pr:-llnl t I.sIJc :o.h.t u 1.."unu\ -.'~/k.. j I k.' pre dobro 1:l..l.12 j()S '.UJIJ/t·.n.IH/(_' <'Ok<'lladu .:t:r.:I1U11 (Jr.:okoladu I lilcs..'111':1"/(\ .a od n:II·:II)(l/."n/..(..l/XUt)ot. ohliku urnli.ll.pl'oh'~di J"'':l\'iti bn./.·..- ..UI . 1l)1c.r. 6 1.'.41.11 'c.t. LOO g mtcvvnth n("JIl.'>tja.:.:' ~lasu i O~(:l.hh J.du! kosticc: ~n.rJr '. prah:J J: .c' 1:.ll('.:t:t I vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn.utt.:t. porcdari Un)lc.lH(I.l"d.\f........ of. Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru pomorandz«.a (.OIOVU Ii sa vatrc I probladtu.lU.«.i u pr:rhll '1(..\:.'. !'iitmIC(1 urme I smokvc.0.J\'I..11't:n</.' varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu kuvan]c. Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc .)I)lrn. Pra\'ili hOlillu((.1 sklorupa njomc j)lJnili urnrc KrI~I.l(i I)a tiho] vatrl dok 5:\'(.2:.ll Y.r.r.I.(' Priprema.odvoiru 250 J! pa Im izv.lltd/"" ...lh." !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .:1I i.nhl(_'e pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH.l...i pa ga POJlH:.~lhodI10 oSl"..lOO g ssvcknti I d(ld.I/1(: Prfprcma: Pdpren)lt.."Cl'f" .:a od Ii01Ur)U. kakao i 100~.(..l zathn ih u\':IIFlti u kristal '('(.

V. tjbovatl pa <iod:Jli \'J. sirup.\ati S.l(Iu /..\l· n('I~lul 0<. 1 1"111(.I(f(" ~.lic:l pa 1olih nascck.I..(i dohn.I/l:nIJ :-C:ll (1.cc:ra U prahu.s\·c !/nu.e.I.'I\(ll rn.1 male ..! Pl'ipfc.\nJl' r3..tal ~(:<t.t.!~Ofl urmt.• 1):.·.:'.r.f) g JSO..a(l \ lSIIjl<:<" <t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.t.lr)!...:I\\.t:llo I"t'(k .. ~L1\"Ogl"()%d~ I "mok\"l.n:l.l~Iilo." I/nlC. lit) J.>titi od ko'.(..10(. <1(")(I.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:. dodmi /& K()IA(. ."11110n:l\(.(..i i UIHt''''11 H.ui..U(C 1).~l"' dohije ~U'I '11"\1j) /.lnc .lIrl pOI.l.. i/I..--'<. dud. .IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\.. 1':...7 I '\(.1 d"'(i PO~lI(oj kns(:).'(.I":I. 1 pa tzruciti \ttlo promc .. I:uka PI'ipll'III.sL Pre SlUl:l'llja .~l'('('" \I~phl('l\'-.('·. f)'1 "litre k\"~tdr'lliec: . Po zcljl ukr-a~lli \·()~(.· i rcd.'cnc k"j"ijc (ok(.Hi~l' 111:. lC.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1 sirup. lottO j..1 narendauu /.0 J.lic-a S:lI'nl. obliko\'.!50g InIC\~'nlh crah..'11 urnll'.r:.IJ! un vil.'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnc coknl. .hll() • .)ladu k. dok Ut. dcbliiuc L ern.' korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan n13't· .1.l.l: :o.·rk~llh.. "(lllItH'.ki I 01'1 :"I{I. Krjsr:ll.I. •. . Oodau pr('chodnoj nl:.1 .ku\'<\ti da po'(.l\ a Prt'kritl drugom Ina .. pfohl:ul(. 'if)}-i d~...1. dod:ill mlevcnc oralu-.njc' . 1'1'/)('. "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~liti od pctcl./ rol..ul.li P()lll<.':o.Uio) mu dodau l)ll'.J"iJ.\Iargatin C.1 ..t \('('('''.':Ui ~a prah ~t..lcnu hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali da sc ih II masa tic J"K):\t.judodari KvadradCl od smoksvs i 2-3 k:l~ikc hkcra od J\J.u duh..10\ ode p:~ kadu "L' (.ra.l<i\.dr:3U(:(: eok ott limnua I (tuhn) umceau.lit) g "UI (.1l1111 kuv.' 1I1~"1HI'a ~111l()"4. nu t.:l1l· ol'ahc pa ...1l1 1111<:\ (.1.'Ill i7 ~Ialk<t.~t'r..t(.!-lopill 0:1 l:lg:IIlOJ \.. ~Ia.. »:1 Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava..J.:erOlll I O:o.l'Ci na luaJl' kvad('.· I O"(:1\'. ku\·. KvadraLicl od suvog mea 11 I'Hfl"(.((.·~all (. ih :O. ...sn'f\ll'():-'~l rna.1 Kvadratici od suvog voca I Ptllfe/uro .. J(H) J.\.1 koru od "1n<)k.ra.t'ronl I /.UI.lrlll. ..) $m<:su zalinl t:l:-I:tl)jlli n.. no voce.:)nu.!..lll.klnllHI SOl \". 150l-! 1~1:lfI. I rc:dali ih na 1:\(111.It!.ui ~U\'onl\. -ok otl 1 hmuna Priprerna: Sfl'l(")).'i t!nnc: OCi:'li. proJl1<::::ati. Se<.\'r ~ia"'hj sa malo vqde: nn lihu \ «rn .~iti lc::o... -klontu sa .... .ui da postanc pcnpuno kOlnp.O J.hl sv ohladi.ui f')I)ll1hl('c. Takcxkl\a~l·('J.! b:Hfctn.l'tllflltl Od dohij4.u! pro: .1 J.IL:Uloi.'.:r j/ .thl' I o. .II'\..ul."111'('8 J:f'I).~IlIlU nblikcnali male kV:l.Ci!\lll da ::.O)t kn .u pruhu.' oCi:.: "IJOJ.. p.)()tpuHC) J!u".lnt:potpuuo homogena Prclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o.1 kuvrui da .11.. .H.h..' p:lpil"l'I:lh' k(lrph .IO Od ovnko dobiicnog t<.U\':I..euc .xll..>Uh pc. u ".1 n.' Or.:{cljkl ih . I~) ~ hllJl\c~ posnog 1t1.::lInl(.. "13 . ti od kO.! (..11vt. 1')0 g .1 p(.u dobro umcsul...I\"l(j tla 'e o~u.uic('.usc...'\'I.1 p:l.!~fJ It II)/{'\ ('11.·{:1.'..t/l'.UIII IUO g 5(·<. L.u'.~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:."I. za gl.1 ~\'O voce iXltl(.. 1)1\...

('("'(.ik:. In(). 6._' uhlJ(h l d(u!o!i deo dod:lu p.'. ~HOft '(..'lli .. Rolilt od badema I POtt"('})I)O .i .:ooj ~l..ila I r. .' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc....ul U vcverru "in. Osraviu da se doh ro o.tlc /41 kU''3Il/t".l/J:J..liIJ p. '·oll't'hn()· ~OO..lln:l>n()' '.I.lll.~U" '. Ztlku~ui n:~ (oploj I'jll~li.:li <ll'O Il:t d:t..:c·t·1'..• ". 2$(1 F . . e/.(' p"ohl...J.lJt. USt:!\ it..JhJ'till i samk-n..I(i cia .g :h:('cra nahli H..ul"ln" ..uJ. i\·I1{'\'l*n..~moJmIlllI orsha ofalh.j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<: j Rolet ad badcm« II Roiu: ad ..~L"ika)..l. I.' plo(nu I kU\"311 dok He: J)()('tUl' da 'C: 7gU'."1. 'n1<-)k.t . koliku j(:' 1)()Ir..ldi P.kf()I~llj i pJ'ohJ.(' tHo' doinJ(. pa ." II."'ic.i(i na n:lv!:lzcflu r.:I "t:ck..')t!l\'ill LI lOj):lO ~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6.fa~(: osu:-./ :.()/.a .(.ohJ.l'lI1H._'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt: den.1\ anjc.) 1<:':"1I1JP z(:lj('n(: .II):.:. Rad<.ts(:1J)jifi s:..1kt ()tI'Jl"/III(' HI. ) w/)f.\'it.lrill.ku\"l-tll gUSt . pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <. 100 ~ kri .:u \'.:INlka).' J.11(1 l.JJ kt·.)cl (U)IIIII·.i!'up kao J'. Na d.'$-:tti.if). Koru f':lJ'\'itf ":1 d.U "'I)1t dod:ul Inalo \udc: gus..11111 .' ciobijc HU"t .t "fucl.'rv(.\. "c. PI'c. od / 1.00 I! "'1\ 1/1 \.:ko IIjc..rvnu (~Icnu+ <fa hudc d(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri na htgalloj "alri I I'>J .tI -<unl<:t.t II -amlevene smokvc.rl.11 "r.llul<:ti.tI~1 pre. ohla<h'llog 'HUp.1.f.>kol:u1u za ".' U(i'lill i ".t':'il\u mnrgarma.''''lc.o{l(.1.lh (Iuk -c lit' dobIJc.:h.('i PO!iUlflf SC(~(~!'()n).n!en'nf/l 1)..1/.. 50 J.1\a It-dnak:. '..ui par k:t.ln dt·() ".. 11l'· ." .1 ""'(:cr Zlktl\ .'l!>t..'lr. <I ...i .-· Pl'ohtldiri t j c O:Ht <-1(:0 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli 11:1eh'.:nu kO!~11 uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol.. pa "'''n'ili 1)" '':ltru KU\:iCI. kora (..lI.lc/l rcbru (o/.t IXJ.. dodan kl.. .:liti knl:H'.4.Rlcvorll pn .':Urt k\I\.MJ(~ Pnprc:nl:l. t':J':J luck'. IXI podehn Sklouul ~ta"jti ('ks(r:d" beo... tu:kf)hko k3p.1(:0 p~ %:t\'iti "ol:u."c<':foln U £)1':lhu.. .ir-. .#:II.I\ 1(.L .>~alf da se otupi pa U.pl . !lc: ('vkt)/:t(fc...I~<.'liu 03 <.' 1.II .u/..1 linlun:\ i na un)(:f\~noj .ur.t'"a Oodall mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:.. tJc·S.UI cl.lZ\'il. I()() ~ .' \. p:1 g.'... oralio dco sa c(')kol:ldolll. l~n'l:_~al1 pa J)(.h:\t·llt' badf>I)'I(.)1:1 .'~alj.n.nc:..·o"l~tljh I ~o. par kani soka 00 pOIUol·. SI:t\IU n.lSCI J'. 'J'fnc.. ~()() ~ -c C('I"J.:tVItI cta :-'''-' pre Iftladi..-.38 _ KvatiradCJ od ombe P()lrcbIlO.lnd)(' l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I 0gr(-I"nc.(.nit" ell'" orslw..1.'OI.lJ (. <.'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.1 dcfu.. . l.Itlz~·nj.\\-111 narcndanu k:l:'I1. '. J)a ill ...1)(1' /.o k. clohijc (lnu roze boju pa l:lkodc.l l'a~l<tn..tnd':-c I n""u dooro i%HI(.'n\ pl)J).: "'f"f 1.·S J.:rnih or. J rc:'i)r-J i-oS..150 g J. (.'~"f:t.:1..dc.· porpono Pnprema.I:uko "-ad.tdili.1n<: .'l.. u rolar i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla..• ~(K) ~ h..'..."_Iu p()fn\. P:I . <fa :0.' 'l:l\'11I n. '('("'1': .l "ulIl ~("\(·l.fahi sv .uof.' /_I 4tH na.nlp Uod._~ gust srrup. .p Ku\':ui d:lIJt' dok ..1(..' kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I vatr-c I)oda" k.lfl/('.. KnSIJ..1Pl :'I()k3 od Jll'fJIOr..'k:-lr.1.r3kfOi od malin« Iln)(''.-bno . dcl:1 L jt~t. ':. (Id hc. Ilr:1vtl:tti lvk v.(.uk 0<. Ovjn) J).rr kJ. l'<.t"('1 pnp".. !"Halo \..rtl'flll(.k"'. Ostavh <..'uj.'.lh da bud.: u. pr<..t:ll '('C cr:.I}:(Hie . co f. vodc i :okUl".'f'lrJ" Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:...

in he...'ncb1iti pOln(. pa rh Po.".'.)HI(J \'(H/('.' .'Hoi."():'r. <:(:i na tankc ol':lsilna .'I'Id:UI P. l'romesau.c.•. '4:Jk oel I f)OJ')()r.Uti i samleri..unleu....:tlulc.n\':lf "("(...N.t.'f:). da sc nla~:l ujt:t.t'. pa .n ~nog 1'211111.\'\Jn kuru.::.':(.:: j llviti .1\~.. Od dOilljtlH.! coso- I J..C(\~'I' POIiI(:~:lli::...' I'rclil..l I'olat u.oe.I :l!lJIIl konl od ratluka Pl'cko kore po.l<: nru . .t u'j rcbra Jade' z:t kuvanlc ~<"('ron)t i s.(_.'T IN po/rem....:ti l)Odati prah :O.·5 ka~ik:t prohl:1<h·I)I). 1( i Od dobijeue srncsc obtikovnu snlamlcu na podlozt od krbt~I.2 l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ. Raduk saJamJca i)/JtJ J: (U~(_·II.. 'l/uh POlf'r'btlo 'imok. dotlati kockicu . 1r. oaljc n)('~:l1i da .a r:'I(I1'1\ Il.(..'rchtIO' 39 I cavan rolar.\'t.:<0<. Radina salemic« sa Sttlokvama P<xn:nno: iO') /: "'H. m....~ . varn r.dj:ui u nju.lnlC.·~.. Badcm dodari I.t .. 3 /.· . Pr~Yllci prt:~() korl' od "l1n"a"a dl vodc. .(. posuci [c malo mb-verum i 1\:1<1:..('k· Ut\)t''''11i :If)(~ Ponlc'.tstopiLi cokclla(lu..(. '\(.t li(J C.I\'. (chr-.1runl I ("'la..I hlljflog m.sklOtlni s.0.l i .Q(A. Zarim prtprcmljcne ~ln()I.:>uti ~i{no .lInlt:(i $U\'O groy.'sili ). 200 pr.1 I rn.SITNI I'OSNI KOI:.ti i ruk3nl:t 350 g kokosa i unll.ilt It'. l: ~el'pl('1 l1a I'\gano.. orahc i Rolsu od badcm« J suvih smoksvs J'io...""'<.·..'li[i J':t\IC)I)ljt'no".t ioko/:Klto s t.ako(.i vrurc i n~l..' 'Ie/c. rolat ovom g'.d..' ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon. t.':11 i '.:\ V:Un.:"'jl. '.UI '. .IIOJ.nU:~1 od 'tnok:I\'.'.1 I.01'11.' prosuxi.':.t'nj<.. rcndanu koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs: dobro \10'1.. evkau.llt x.11):1 oct ~"~uh pcrcliki.(.h'ili da sc malo prohladi..'_ In'h.k. pa nal'(~nd:) 11(.flat'· garin:l i UI<:~a(i. Itl da * prohJ:ldi i sregnc 'iet'.ill d.: J! ~eck· 3!1ih 0(.t/1.':...J"eJj(.4.~lT.cC(..".1 Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I./I 'UkAA:. i'50 l: h.:. (:oko~ vanil malo vodc i sku- ::....m.1 klll':III/('... _ od smokava SaJamlca ZSO I: W(c'r.k.1 kU\.'"'I(. Preosra!u ~l.tlj da cc 0101)' 1>3skloniti ~I vatrc i d"llj(" 11\.srup Snlok\ c OCI"UU grozdc malo na.·fflng -.1 Pfipf<':ln:. 1 kt·.1('..lderll ..:tcr.'/(: fotn·bm>: 100 bolnhi...IJuc:i dok masa ne pocne cl. '~I 1 {tu . ()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre II p()II'ch~:.nalo Z~lISI1C:.I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~ sc:~cr"()}: "rup. Salanlicu pr<.: '(" . k. muse oblikovan "'U\'O 1.<."C}('I'.1ti i :-.if\JJ)3 :-.llt I urmrm pa fa7.t . cokoladon'l OSI:l.. kao i orahe. g l<e.SkJ()flili ..l da'k\1 posu(i 11):\10 koko~" i prcko njcH!1 "..'3.ldu.'"11 nl.. \1(UIl.ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~ kuvanjc . 'C) r)34u za rnt·:.'\<I. J 00 . snlamk-u.lde /.dc.'(.'gnc..Jt).· I)(ll')".thll vari gU:OOl'"'UI' l)OCI.lrg_:)(II". '50 M..a').200 Il 'I/UIJ: 8m. .'.or. K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodail fuk()I.!n:l(f.L..vlloblllllih 7.-C::cru'j)lno\:!u Priprema- da SC' dohijc ".u umcsiu..O"2 2~OJ: r.: _.tI n.tIl/(·..~).~ Ullu':SilU u Scccrni sirup.Hi .. . 11:'1 "'11114.I • sirup..ic:J \':11)11 '''{.

"(. (_).· .' JlII~·.. ""HI) . I IUllun.'"..t ogl'c:GnU) I kuvau doli P()I{'('ht)p !.111('1.. \'On: I 1)~I..hl ...ct~r()ln.~.. ~..(:c(~(:~. na tanke OSl3VltI ~nitic(: I)JiprCI)\. 1(11)!~b..'<'(h'aih \'i.t In d...40 -'D:::. Dragunin« ...sl'«('1' .. .\'i.(I..I\I{..the: samlcri i porne-eut. it.'-:u pos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·.'I la.(l..I'.. 1\:1(.1 .I.'br.I:-l [..'\I" S.c pn.1 p.llill("(' Salsunicu od dunja Saf] I: nc..:pr. dol "t.J -ccer..I:h'I(-(: opratt..'.'all tI.( 1. ...t J. (Id lrrnuna..lu i Inc~a(i da sc oropi (:tko .'('('t'r:" i 1'(.1 koru.'lflfi/i( ". (inl. laganu vatru Sf: Sslsmics:od bedeau POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b..!ri~ nllt'n'nilt It'\oik:t.ui .1I1diti1lJl: kon: pOIl)o. '.'Ulill ua ". 1'uu-slt! kompakinu lH:I:-.. J JO ~ ar'Jhl PfHrrIJJJf): Potn'huo: ~I)() ~ 'N·.'.(It. I(JO If or:li1.)I'If)rt'IU1lc.t'."i.tlanl-a ~U'I l-j c.di od ruase ohhk(.'..lt I. Iscckane ba(!(.:ffi.. ~I)()J. c'(.. .. k. na .c' I'1ItU.u..:thc 0(·.1 "'Jlol.~ 111:1$:1ir. Z. (I d:t ~c lnail) )lrohI<lth.-:toj<'.l du "(: dohljc gU::. mtcvcnc h:1<i"llh' i orahc.-er"•.:tr.a ~\'fh ~('l ".1"/. Svc iZll'h."11(\' Pre Sc:c. oblif. ...1.lIj:ui u ohliku -nlnmc ()'t..() C ((.1 d()d:lti ~ok()I."0/....lu za kuvan]« I rum KadA J(' 111..."'J.l .100 g ')c:'( "1"'.... 11 dubln SI.'..! ~t...J .}Jl.'bl'.... salanucu.ltJlil"'. IH.(..lUi<' 1()() nc (lfll .Iu. 150 r.. 15(J .".. loa g J..U\."/:111. Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom.·..1: J... ·('1 oa Pnprcma../it ..1(1(. PO:-OUIl kokcsovtm brasuom i d. to." do\Oljllo gUSH).t\'iti d.1 (\(.l ('lItH:1 J. na .. SI("III.l -c ul(.':1I1 d..uli.Hltl l.'n badcm I or. i pn"UIOJ prah .d kU\':Jfli<.: c\oJ...\ In c-.rana u kn't..1 i mlcvcnc .u.. kOjc i<.h dun.lIIU) 1l'1..:Jd:.£.I kd'I.lIliri 1. ixtuenn karanfilie i . 'I'r~h.1.O j."l\111d.::O:.~/J.' ....ll '(.uc/r.I/I.ISll obJiko\:ui u .uOh( I III\1Ul)r)\·1. ~U"V){ ~n)7(f:J /. JC' u salamicu i uvahan \. Jlur/v hlll('.lkoJade-~:J ku. do(jau \'0<1«: j 'nn.n. iii PC)_'t.\ .! kU\'.. nuhu {':l~Otn Salamica od tokoJade vodc (kobko d. 'W'}.Hi badcmima .lk p<.1.·n1C: Dodnri .:rna' dU(lJ\' (lc.1 I.lo.' SI(UV. kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.na'o Dodall olju'I{'l\l' Vf)('k- .·.)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~ ut.)udJli or-isilli f '~Jd pa na 111<:<..Hh. ~CCl:r' p"t.U.'hli 'a .:(/..100 R WI'()}~ru .c ..' "1 kl$lk(' I"IUII:" I! Jr. ~ 1(10 f'C.( I prc...lruen.·t.. na pudlozi posu.1dent...01'0 :-:va H':~OOSI I$p...1.~t!lama V~H(·.! \'aln: i O~(j..\I.'(til'> obarcm-.. Skl(J1I III $. lti..t gOIO\a sklomn tc 'l '1)(""' t..(..jt·cllllI.(ll..1 konc:t Priprcma: ukuvati orahe InHHlI'f U l-tU. l)udJli (t>kt)l.c.'II'.tl:unicu..110 OOl.tll...'d.I.. !.....\'.!".) SaJamica od suvog voCa P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI .·r I 0512\'HI da sc dohro O'\"'~(d\.tHi i nnrcudau.' .1 Pdpn..:ilu c:l:~o(n skuvatl gU!\1 ~1I·l1p.1dc "0 zon g unn.. "C 01:\10 pn.·H'.JuzenJ.'0 '1111. 1(:I<I:I:oic.~uld/...I.·" l. O"'U~Ipit pn . ()sI..!flllt h·'"IJ:..ltI .'.11111\ ( .jJ..('i.J ().111. -ttdanu (~ko1:I(.rlamu n~ d. r.!..'('k:ui p:I dod:nj .. vc OIOpi.l.'..::a:..Jtluk. p.lI. 11)0I: tJlI.Ili) <.'.~ .. i kJ...t.1.. 15n g (1(".1 -.i $<.1 ' .}dClilill:-'.111 i I i:-.J.t '". iO.· 'ILlz~ni:t :-t'( In:.I(/(· /.. 'nitiCl.-ksaiu..<.I~lna pre !'>cl·(·n."dll.0 naseci.1.:u"" (lOSni kola~.: pOII'chllO mnlo \'nlliti na I:~g::tnll "lUCU).i masa .kJonili sa varre.'..

Ul}t'.1 onda sh.U.ln dod.ml: i '(.l u!'of)ui()\.i(lC pot! sarulmeu-a )10/.~ kl'. 'lOO . Prcostnli .'(\'rrUH U\'I(I :'I. 'iI} R c'"s.'t.J..:.. ()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t ~ccJ 11:1~I1Hict. 'Ir\lp '" z. '<ci ill k.'kaniln ora.~:ui.: oko ].I tKJ I hmuns..I\.:clc:hl. .'.:hli ga na <Iva <1(. " In.tr..lhu.1.(" '\1\'0 dee gtoid<:.111I Unll.11'()1ItC.reni kolaCio """""-_ ) P(Jlr(-b.'III..' 1\:II'C.ul r. t)):l.i .1.tu foool.IOd. l<'ld:1 .:11\0' vmn.. . sok i »arcndanu mlevcn! h:.: prohl:ldl i 111:=-10 ':'leg.'\'1).I.'noj l:kl'-. '>(IJ...!~()..1. I(.I.(' -c ukl':I:. I)OhIJI.111 J()~ malo soka od pomorandze Od (M>.."0 Ie: potrcbno u drug! dco <.jt~(aJ1ji(j kore dt'bljinc pol.._'n<.ltlih kIH.'topljellu c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \'.· . ru.pillo\.UI nllc.lo \odc' '('C(" I(-iJr.JIl(!/(.hhl..lt.tulJ (lr.\·(.l...: ..I.1I1.-...ill U. nac<..0(/ I f)fJIUo..\'.I.I:-uka Salamlca od orsb« P()ln'hnct l::td(' /.t'. "..ci 1.(:..a dodAh "()k 0<1 hrnuna. 100.•. _ Priprcma: I'll I.: <10<1:111 Illlc\l:II(.12\·Uj jednu pr('ko dn.kol.'C.(' i l:tI"h'.t . Pripn.t iz .\I'C"(\I.1 u pr.t~iti Sa..:.u/t·\(.tti k01"\1 od oraha flo(':'l\tlJU nOZ._'~a(i 0135...'.ld. kollko d:~ U)!(..('C(.I '11'11) C.u'i 1/ I n11\'\"111 -lark«..tno 111:\(0 sc pl'oh1adi masa mnsu i~""("I(( na d:l'ku J)O:-.'11Urna -. OSI:l\ ill da .~.)1/ ..t ~"Jl)nlFf sa da IHc'aJII('i Kada 't' :lgu~Il(' M:ck..l nckohko yjs:tnj. prohkldl 1 LIZ :-.1_. 1)11':( skfClnitl.'"<'~T ~J prahu.'lill .l Pnprcma: . JilJ ..:..~..t:I'.11.:1.l ~lI~t orahc.una t..ut" /..IIl \(.!..J/".l.Ialno !ll\·~:tnjc duti.. I 1. l pOSt'hnnnl ~u<1u'.tea 1'fl. varrr ulopili {'okoladu. ()(1~I...' provu-.t: ~.u/J fN~th~.U oblikovan u uxanu k01't1 dchl..nlk .uJil "'·C(·r.t malo \-0(1('napravhi J:tko J!..'I1C nr..·.'''n/l.J J.IIl.ui U:l 1:\£.'{nt .. IC-'l1lk -eckane- \.(·ujc prah .·1t1 I ()s(a\ill da sc ctobro pnhU~1 \eel na uzane '. do< lru i mlcvc-ne orahe i jznle..l...IIlIUl1(."I() Pod<.'~ali.:1 sa malo vod .. dobro .tli "4.:: 41('.(.titi.lIU(>Olll vadiri k\.r..I)(' na dn.'j e:.· Pl'ipn.)Ia!O vode..(·(·I.'C(. Posne bajudere I POlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il.'\. jlu IXlln:h.st:d :ic.ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii 3 dana cia ..thu. ..'/U(· p. jr)~1l}.J! .._)(f':'t~<. •.HjkfL'lku "ode I nll'Sati.' ptt·It1..I\'dli sa ..(0' I J.In(.lI g "'/(.'1. dcla r. I k(~."..Jsn ~ --c'C "'. :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok.it 0.SI'rNI P()~I\J 1\(._'r...r:(:c:(' prok\.t PO't:tlh' vntrc j d:lI. J4iO I! '«'('r. 100 g "r.. Svc f/'nl(..ur.."'(.t.IIJ.tlo vodc.c 1).U'II kJ"llJ)IIO reodauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.IJlaI)O....1 IlH.-... r P((.'lll:t I)OII":.ui jOO ~ ~t:tCr.:':.o kcrlcu od . III.1 '.Ho~h~::Itjna plot...o. Kad sc dobtic helot rna .1:1p:t u j(~d.'30- gbcv dohhc (I()\'()'jl)o i '<:rJ.cdnng ltrnu- na.lnil ~c:('<:ra i / . "n.Il:lllllJ PtJPI':I~(../..1 d(_Klau "'C('k.U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' .inc.lrlllc'(. run. dud..r8(..:dt.I~ni(: j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da kCUllPJ.tl<.)""..J' tl pr...od porno(:lncl/.5en1.

• t 1.1.c"la tOO g .rtc 'lp.(i "'J.1:1(1 1'.. · od Clt.. clod. H).x-.ll...tUluk"('IU' ph'liEl sa d..I14.'(r(_.\(11 1)t)lll)\(1 me . I I. l:-op:l"r..ICll'/II.ima Itl"lan.IH: i .'CJ."C(:Cr.t. vntrv.1 u'pjrHl\ . Laflin ..111(' 7..I.1011v·\I: .(nJ.IU kao Zl :-o1:"!:lko 1:1...a.. \ (cHh' I..U l! .k~iic "'(.tl)hn.I.""\..· pr.11\<l1/}(· .!(I(J /1 cll.1 l. p.:!(h Cltt n1.l p(t'n'(~llih50 .1/..l p.ldu..lIh badeIn. u\':~IJ~ltj ih scckanlm gJ':\nl~) 1I knk(p.in vodom \ (...l Prtprcma: malo vodc PUIt)\'IIHI g\l!-l "nip 1)<)(..o/:u/{'" /.1.. \ Cl. ! 1.I{I (hla\-jti da pOlpunt) X" 'h')(llc: PosnJ krompiriei P.Hi par kapi liIHUIlO\'(lJ..Iudall pcnu I)\..J • ..t POlr('/"lO "I." petpunu Ill" :ritu ..1\lai..: .:'./I.L 1l. <n malo "exit" 'cc"'r KU\'ati dnl n~.t\lCi bomb« .l..e hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.' \ .. <00 J: h..t"tlo b.' I kc-c icu vam! 'l-\c.th .U5l.. p<..(.10..IHIC.1111 i wccrm \I "nlp 1)0<.urc I pu.I'...'ra ~\t: dnhm u'mc".u\ allja ......'."I1.l rent! duh(u 0P'''II' prohl"dhi.:1 It rucgn 3S0 Jt H'l.'(Cf ..Cttl da -c Inal" uhl." i~I".ccel' knjt -e hl. ku.l_'\..O.f.t • (c.42 Posne bajadere n 1)..lr k.' ~..1Iend:IH...(JUO .(":1 L:f'l)lt11)U'.klunill ~d vatrc..t I'(.llllll Ih i "PL'Cj u OIJU .... m J!.·1')(' I/rol' II..th . n:b..c.\U or.·hla (·ttkul.-kllrl c1ru)..11 /.'r.1 . -a ora .t\ rn 1>010\ inu nla.. . :-oklnnlll ".l .lvici cia . ..oka i/It1~"~1I1 I o .c:bOOIH suetu u~pino\ 'a ti P'\'().t..I\'hi U iiC:l'p'(.1 krtuupir.1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji.:um pohHIIHHn .o\'u hr:.1~J (oJ.klon..I./ 1(.' c.'\(N.O'(H·tl)~hr.thl" i rsto- pljenu Cnknl.lIH:....flu J.lh.1I1 !t•• preko mac-e od unh. i/")("~lIi pa .t.."lj.dt· za kU\...ni 1').'(_("l'..11'01.ui dok 't...'(\"1' "'I.1 Priprcma: :'(.2 ('(·/.111 l '!>"10'''Uli :l.tdcmum 1 I~UU «H... l pU-./"'to!~ '1. ll:lfjO vodom <1:1 ngl'('I.

·r.".r... z._'d~lIiih ~Hil'n P()n·u.il3 I)t..:~njkci tinH.f.I. le\. d~1omcknu..\\... POf'('d31l u cini]u za slulcoje pa oblll1u pO~l..erJ. Tufallije II 'S \ I..h c1rJIJ. J~J 8 N:(.u 'Crpu vodu. prt.li SO!..NI· I'(I~I..(j .l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t..l~lnla i torn iabukc (lo<.l' j:lhuk(' ()I'U··J.'<:njh HI.(:.1(1 oUlt'k. p.l\ ln-num or! rnlcvcnih oraha I '("'<."t til /. 1I i'. \. O(.1\ ill gu~ci xtrup..l Po(n:hn()~ Ilripn'nl.anoj napuoitj Inn':\IIC: j. Pecena bundcva Potrebno.i!!>lillI codeZarhn th vndiu.I1..Ik'~c·"hJJiJUk.. J 10 H p"ll.'rni Pc~<.1..I"lk.:..t tc.~:.111 mlcvene ornlu-. U)/I/(' ul}:1 Priprcma: Opr:l(1 j.k..t_· • .ui.1}>I)ndc"".'c..l .a n)()/c: sc kOJ'iStilr hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu smcsom n.("(." Sf) ~ It'/("l-('ntb !('~n.. .'.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl.k. """(1 Prrprcma.l(/"_'.:oprun. Plch prt'llI. P<'..lnl:t Tuizbt]« J t'om-bno'J" " ('('(' /"huJ. ulj:l. ..·I.rhe i h.(I'ltli od semcna i iscci na kom:l(l\'.l iii kmupom.'I'<:<lini prefiri Uljl'''1 (1.liJ. dod-ali malo ~ct(.. h. Slaviri dl pt'(.1.'6.or:.II.Oln.po i 41/"IIJ.Ik minuta u \TUC:0J rcmi..' nn POdf'lll)'I. (.:nc J..'uil'n ih iZ\':ldHi.'IlII)) nr.Iti si(oinl se(.:ul [abuke Zaum ih pf(:lili ~(.. ma-.'C:l'!lc" pO .. f)()~c.lpr. .lbuk('. In._:. !.:J:uk:! soo J! ~·(..I·(!(·l·:~.'il"lll:lolll j ukrasiu kf'i.:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(...( ... j:'h~lkc..liu..l$t sirup.uten'Olll (.:" J("(ln.. OSt.ld..' 11"J..:'cccr I 1l.1. L'? d.t <xl ~i'. Pnprcma...t. '50~ IIJ/en'n.~lt) ul/" <10<1:10 ..h..:!'>(~(·' n:a I)ol.tgn:.bumlc\ u (.1 J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl \._. pleh.lnJ.(.AS·I'II.'saninl :-. ')(:1.. ~---------------- POSNE VOCNE POSLASTICE Pecene jabuke 1 j:-ihuk<: Po{n'!>tIO' ..'b"o ponlc:c.IIJ1/"("((·r .lhu!. l)or(..U3. ...(' dOl 11". H s.~CI'onlPOlll<.1"111.....':" Lao g I)l/('.·o<.uli (.h j:l/)uJ.llo {'itllt'I. Pn:liti ih zatlm ...llu/(·u·nlh Iduik.n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u rcrni.-Ccr.aju. oljusfir.o.dt. occdln nel "ode i redau bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1 II plch.OI)' ()d Bruun•• p..t\ budcm I "ani! seccr i tom SClh'SUUl llit(!<'\. Pripfcnl:1 "tbukc' oprah. oljusliri i <redIIlU jZdllhiti.U . !'n'ah ~-f'r_ '..:·11) ptch i p(.'...IO)('!">II.j~II..iti da sc prohl. I' ..~SNE VOI. !'valHt mttlo U . skuvanirn ~(.:\t'lll' or. pl'iprenll .' j. IAhukc porl:d:ui u pleh i £){·tl dvadc . .. I slu.om punill rabuk«.ldc isec_i pn:rna zCIJi..f.... Spusrari . por(.( ". OljuSlici I ixdubin l' duhl.!u U ktnOl ~1I sc kuvale vi~:lnj:l ~a Inl('\'(.'. Peccne iabukc II f1utrc'fmu iI ". jc:nl.1 . '''"".lhllkt". •../.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«.'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u za~r(:J:lnOJ rt.nl<.1 prnkll\.)ku\':t \oda sa 01310s<.t I izdubui ~1"("dil1u.Jr.II.)lk:. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:' ZI'('''' brcskvc. I lnnun ·t·'.1(.vnnilorn.'rnitn slrupeun i zapeci 1. 8 /.1 '.:c-r:f.11111 .I~anj:l i~:oLuk. iT.Clati ulj¢m.l :-pu~tJt.. kOU1POt3 iii 11.

kc. (i od semena i J)c./R. .l 'C ohl:ldc.·~:tli ~pon:ra.OI:ld(' "~IkonlaJ.1 opr.· odvojio od j\'t(..).....l. ....1nc: mate pmpr..iU:. rxnrcbi dofiti malo vodc..'OJ.I.~rJII·l'.. fI.uJ. dodal! rum p3 ~lp:1(1 II "JIUI) l'piahnul hl..I(I'_'.f 'j J rr-/)r-J /"""1'(' (~l. 1'f.\tlpo dvc polovmc kruskc na /.h=>CI:IJ.ri kostice .. po·..:tIlIUi<~' Pnprcm«." 3 ''elik..'()(!..ItI<l IUtlrg:lnn:l. posuu cuncrom. tn. (llOl. "n..\) Pecene §Ijlve ('otrt!nno. oci'.un:t.. 11. (. koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-.lIl rnargarm.UIiI \1o:i.:-/)tJU /t't·lth kru'.I1<lU »irup jOO ~~ O"I':IUlh..III!(:...lfllOCic..}: /(·I"'UII.1 kn'r. -"" 1.·diti ih od vodc pa rasporcdtr i n:l allUl1jl1i.'OIH i pCt.~'bl)(..· "1.. IIkra"lIi (t)knl....u'tO slto..1\l7I1i Pecene rre§llje P(uft'hun J k._i I..uli ih st:(\:I·otn.(.()t\) I .Jlo ('lIl1C:C:I.lill.:'all." Ic.iHi PI'~Cllt· porcdall nn tanjir...lopitl na lagalloi \ au-i.'»(.r..u J:.lIl.L"') U ~crpu .'!i('. (:()knla<!tl t':I:-.I(.'dati ..dup n:t J.1.' Z:uiln ill 1):1 Ill) :"0\ aku potovmu jt'Yf_!t':f oruhn o/.l11t hi1ifl(1f! -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if Pnprcrna.li 11:1~p(Jrc{u <.lll:1 koc:r C)(/ J Iinllll). Po:o.K IUUlut.1{ Pte 'IOJI .'~nic.1"\...tC·I.: 0<1I timu- ll:l Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g ..1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It rel'o.ut.(..w'f).·nj(~. 1l)II'IUt:l. I'orecl.Pecene krusk« /(ruske PotrelJrn).vadlli pa kada ~(~ prohlad» ~r~t\'fi..l 11:1 1('(1 dJ 0'\'0111 1l1a_". rc..kl' o(j"ltll sud.\1"'lI I/mc.)kcul Iuuuna.$~ vrelo!n \'oidOtH.:! <II J. sa ookoladllim P<)!r.j ~I rcrni d.j.. nOn1 "ocm!" Z3liln 'l.. 1'a sve procediu krox J.'dll~ n.hlke kOfl}:.sluzcoja.hc 1:ILcx. ·.' ~. a\. posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC.1. Jl:. ." .:lcIJki p.~(.t H!1 lvtopiu u pola c1cCililra \...rtinu .l)tia I m. sft1z.uj. lInl(.r. U rvrm .I. I1ckoflko 4(U. iY"iIO. ulJU51ili.. ()~I~l\ill d. oprau... . prelivom i" iru". d.c.: "«.?cccr 11:ljpn: (l("(..:l.1/0VI).:.'. pa 5\':' k'1. N:'I Inl'~lO k(l..t 1')(.·n<J.()c4.' za .llup 'o. 20() J: kri"'31 vodc. .".-0 1'13kri~kc: ZagrCJ3U ul. ..'l'a S~I 2 dt'cjli(l':t \()(t.' malo popfs.ou skloutu sa tak muuua.ipali u proc('dl'n sol.1(.1 /".~(l«_· IIi ((. po-uu ud .Ii hll.u(i 'cC('rolll I 101'1(".siranih 1=1p.'Inc..llo da sc /t")~ nc .01(1\'<: Il..II 1"J:...I.(uCI[..'c('.c..\t.." N:'l:"cln (Ott \1. Pnprcma: onlcksaj'" ohl::uh(i Prepotovin :>I<I"ili SIIVC.lkol.· . ))Odali ~(.:u . ("'''.I\'l(i k. u ph'h poprskan uljem ':'l.. 300 I: "rut)tll/.'t/o 111/:1.'UH.0...'1t: n:l I:H1Jlr -:(. IZ\"·.c<:nih i PI'op:'l..VIIH plitki. 111.:'~Uj Na S\':\ki dco kl'u:ik(.:1 ... prc!'(~(1po kru.'di(j skuvati da ()d vode.: \111 lh .c:-o(" oraha PUI'C .. t)(-l:-tj... "" . . uar .1.. :i. I kuv .c n. u'I. dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~...'l~tI'iil'i("(.(' IU.r.unp..' /'t-l.l}ol.' i sluziri. ocisuu od pcic-ljki I k()~(ic:l.l.":1.·r.:t.!(. "'TC.'"utc' \'ode i .:I\.ui u 'C( ('.JPlo~ :.nf.:.1.(\.Iu~(~nj.lll.: opr..lIJn~kt.-.1 Iofiju.'~ll. kottko hurt kf"UU(.lk.1dni..'1.I.tl:llin Opr:HI u hladnoJ vodi..1.00 J.:... k.:-I(. prclili vtnom.. We od Jagodasa rumom Potrc.1 hi ~\: lak~c.' ~Ijh'l. nbc: 51 .ldnin\ 11"'\ ".J$ .~\'IJ'l(i po koju J('~lgra kasiku (. Folfju zat\'ori(i sa ~\tih '1I'..nl.ndanoiu litnulh)\'OOl koricom i smviu karnnfihr-.kari ul)'t'n\ I p<. Prrprcma duzllu I (·r..

II' ".. Pn.. Ii rU.'dn.":'t!'>.:cIi o~la\'ici da .1 vodom dopuni(j c!u zapremme od J lilro. l' posudice /'. J g "OJ (''''oJ .\1:1'\.l.. I'. zo Pnprcrn:1 . uCt'dill :111:111.k<: ()Pf~1I1 u("lili I . kntu fl SC:I\'ili I):.ro.. I /I._r3 /. "nc. Zele od ananasa t l'o/('(>/)lUI.\"\1/.•'. nlt-l. Sve zagrejnu do klju("UlJ. I)..I.'lIi i sipan II kalup pr(·(ho·dno u\'l:lh.JIJJn" .' kuvan dok ne om(:k~:lju..i .(_' fN'IJHlr.tll u ncku luarvku p()"uclu.'n('l~ _ 45 We od suvih sJjiva pOfl1oraIH. Pripre-ma 5 k.!t."'\1 .i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo. b/i .O.II)o IlH.alh"lti ih . ::>t.-. Ukrasiri kandiranom k(U'OOl p(lIl'l()l'.. tn..ele od msndurin« P(}lrc'hll() l50 ~ . .I. .IIJfl/(.f .:n hladmun vodom..'I:llina.di. 2 p(JnJ(.t proccdl- kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J).=t kalup ua k.nik.' (J~(...('IJ f)(/ muk» ~ul(lir3()(" /.Hint pf'ohladi 1):1 ~1J)..6 li~ttH.ikt> k".uko ~PU"lj'i u toplu vodu i z(:lc okl'('ulIli na I:Ul.tndzc..1 p:1 II III .10 \'.'\ n'3 k.clconl..'..k.. <Sodall hkcr ad 1')()1l1orand/.tItIl.'f('ltI IIr IUIU. \':tnil .bu. %.. .:.. Icd eta sc z<:lc: :>(cgJ'C. d()('I. 'i . ~11)"'1.ui (\.\. doclari occdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt. k:(O i fnalo sok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r.:.i~..·)..:0((' INNJWN'.lIKJ. dodati _Se(~('t· i nal.:-u dobro umuriri.h)~ili 1.."" ()u<i:lti i o(1ra..1 u h .bu(J. (tlH(_'l.J\:-..elalllL t\.Ii'1 Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a.'I1'(/.tiikt' tsccdcn M)k pomc .f.. 1ccnoS( PO{OOl ~ip3U u ccrpu. \II :01J. ... <'-:1.t pl sklonltl sa vatrc i 0:0. dodnu 1t11:<occ:crra In-<. J "u''Hggro.r I kU\<1li II:! uhoj vnrn.Hi -\cCt..l msto wks P()I'I')t·. g.no. Skloniti ~a vntre.('(!t'I.1:1\ itl da sc pl'ohla..1 /"'1.IJ'\'<: 0(')1.1lIj(. ()nd:...t..' za ~{..'.IOO (I nc olopi 1\1.. od l. se dobro ohhlch i :':(.i. '-Iok dohijt'n kuvanjem proccdu I I II njcmu r.tln l/nH:.. ~(:Iji u:.nc.1\ 0 gl'o~de.. m"ndanl1:! i 'uk i. In.to\c 1'(. totll't:n. 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu \'U('(U dn omckva I/..dllo.1n".. IHJI:z C "..tli -vuuanu korlcu limunn i lchnit).1 '411~'('I'IJ"~l:l..c:huJna.g it:l:uilJ. 1.(_'Ul'Ii....C'(.1 vtnom.t.! (.' sJuzenj.'zclati- n:t KU\":l(h. pO!:1 "oht -()() I: kru':'"k.lj:t(i ovedcnc kolu(O\·C' :l1I.1I1t!'.1 1.t:il'nog 1:011110\('.<::cc:r. $oQ('I('" (Xl J IitnUI).l\lOpili liSIO\'\.. . i ohtadi. (.' 1.1)'\.·''t'/u./(/.i.t.1 Prips-ema- od soka.tlo ~·(ir:l • .ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i =.:!HIII(.(''''('..I<. dok nc po{uc: dn \ n.u .' p.h'ili cia se kalup po II) i (")~I:I"ltj II frizit.~j'("("~1 V pr.0.l.J.(" ~tcgn(.....~I':1'()~I.' .tHIIU.1ti u (zapn. ....111~I~\'ili U $erpu i 0:'11111 vodom.UUH docl.rc)'.r:II')(/.1'()SNH \'( )<-'.I-!otopiti}.."CCtlO ".::<" hc'Jog I H. Prrprcmn.I: ~:icr. no i fl-C".lrio3."."ali pa dod:ul pn:thc:.."~ l'Ode."anjc.llyt/c· .tdol(.{oa:O::1 i :t.Ut \'l>du..'CC(.u LI ':as<. ()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi Zele 0<1 krussk« !>()/f'(.'clill p.

-'tX/3. Uc:. <!c)(l.ik" POlrchr)l) .'(po . 1'.hllab popn..· "c'(c·r..:..:I Il.clju).tnd./.:f 0:1 I«I(.".titi od kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.I\'o prt'knu ti:.I. J kb'C:l Io-":loil x·6:r.'.. a \-(. dok St: zchuin ...":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l dn nc prov rl )(.:.. !inuul.11:1 Voce 1I lubenici I Ittlx-1I1r .i pola i I/dubiti.'..l lj!r'.j "t'(/lI/t' \. 25U g bC'log !!f'.L.a xcl(' izv(nuti na I:U'.. pn. ~. pohninc. tl:<II(.:lllcnk~·) Jubukc (Ipr.:Ik·c:tk).':1 Is(.'IIl'JU /3 I"<.r.l~illI .(iti pa isc~i 11:1 kockicc. PJ'e .'" Jon I! 11'("'n/3. 5 kt..o(.'J' -c 7.e'3111l "{.t.:lji poprskari konJakuol Onlc(:J.(.ccl.Jnc Priprcmn.nu..11J/:l. Koru ..' i o-:-ta\"ili <1:1~<: pl'ohbdi !'IiP:HI II 1".. -sc6 na pota.C nane oprau. .anj:l.("{i p0/unral)dk.\ .!.~. -J k. lagod<.I\ IIi U (h'oIIIJ~hU posudu.(I:I...'{(.l\. J jtl/>llk(·.l-. n:III1I'I"..t'n.U da ocl'{uJI oko ') ruin- uta. Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I o~lrim !lozel)) i/dubit .ui JiOlUIH')\"ln -okom.1f1(I. :1 k.'(iti I scccrom 1 etnvin \) fl'l/.~.lIrl ..J priprcmljenlm I (Nlf)Jor..ralno 01(':\.t:t<:ronl u pr:lh~1 ..·nJ..kc' kC1nj<.·:"It'(.on 1401(·-.I...i...HIJC.1. ppr:HI.t\'hi III (CI\flll:C: u t.tnl'ic(' VO(em I "uilli.h-ojih (xt pctclj..".. Izduhlj<:nu 1-.una kt. ):Igodc g.1tlt:r da sc dobro ohl:l(h. prclui "O~Olii od polnorandze I lZOl(..." sluzcnia izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu n iII Salata od Jagoda fOirebrtt).hl/t:nIC. J 4.l/lll Pnprcma /.lit·(·/c'I.UKI21.'.1 01)r:11I1 C)(.lnd.·lllljcllo V(l~(.'(: iscci nn (.()I...fI)(I:II 111..."I(I.. 1 k('\iCJ 1 SU/X'n. ta. Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:.lIoln:t nane l'.01'\1 lubcnice ocedrri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(..'!J1 od~II'aluu 'it. I k.af".· lJ:lI)~lIlU o'ju~lIli I ..1 J H).tti \.'lji ivi(.lllanasa iZllu(l':t popr!'ok. 1(1 I ukrasiu cebm li.k od pol. Il. OljU~lih..:ckane .' iZln~'!'o:lIi.' a sok OO\'Olili U poscbou tIOIIICI.tnil weer ('1I1h'l n.:C' na J.llup z(.01.n:t. tI P'oI/tU.J':f Priprcma luh('.fiJolll i ohl:tdili U Il'Iild<. \1.)O(I1.U pn..':1\'1" na umerenu vatru i kll\."(..llIfUU:..lc I 1I'lu' c: nane. Pomot"Jnd"u I mandarm» hc..lti i olju.ldc. :l ~alinlih Vote u ananasu Pouvbno: I ".S ell ..I/I.'{1. da nc n..'1)\1 zanm ".lc I hkcrom od Ir(..tc((..H.' pomor .rci. posuu olju'.' pa Oc. S\'o ovakc pripn.C'/i<'iI1l'..ljt:n()~ obllka i o c~(avili du ~c-·:-.I'>JI./. J.t)('f"I('C.i ia~od(' .. '\..1 t!i 111.I.ui lit . ()'.~in.d.ati. Sklollili 'i:1 \. OSl.llll.46 iele ad pomordIldie POlrC'"/)IlO' .OI)(I {: "'I-~I'(/.<': l. P:l occclitl od v(.l (lei if. J'o z./sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI. 1"'.. J...!i())1 j'(J!o(/.. 'll'csnje opnlti .' pocrni .hl/._110\'<. Pn:liti solon1 od I)()lnor.I\'gnc.: oci~ti(i. Iseckau na k()('k'fC.).'(:ci )..Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli :.itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko Celih Zll <ieko''''J...'__".l.l.ln(ii'.l. "'rt'dinu an:.k.1111):1.~.m. I>onlornndi:u oprau. I P(J!l10!'.UIIJ:I U I. in g J:If.J h.cl:uin onda ncce srcgnu«.

'ko"a.ui.u i mandarine oJjU~[ill.·~kVl·(."... tr<:.IIIIl...:.I-<. SO J! ~Ul"QCJ./ . Sr. 1 pcJf)Wr.'alua..u knl':...I.c: i iagc)(j(... 150 Jl so« ott W g KrOIJJ $(-Cet:J. proht . Pijsn« salata ~1'(.J J t.'nlJ.."ojke. -«(.l'IH dco ananasa.30<1 narandse..lrf)kill1 ca. j k.:(.l v.."nll (·r/('r.kol":li:e..()J. Sluziti U ciniJIC.pa pomesau sa J'riprcma: 11. 100 J: or.\.'1·(· "reUnj<' IOf} P..u:ititi.:1 1«()l"'l. O~I!'!o(jl(. P()u'eiJlI(): ....tJKI::rn·flC'. na kocklce.:ilJl('tn. (H".J.'... pa p()J)~k:ul luuunovun sokom.~==~------------- POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE Pre slui. oljustiti i ntbtiu..I. .'OCt.tlll od kOSlIC. I J.t\tili u (riiid.. '''/('\'('1).I~titi i narcndatl.ln'l:1: lit .In.·C.h.'mlll 1 koruakcm. pn h.~U.'/f· l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:.lSuti ~H." n....J(/('ltI.'.IIJ..Jk..lll pa l')rc.lnlc../ I ane oraluPOlll()'f(lnd'. OC.-CcrOlu.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano iZJ)lCSUli i o~(a\'iu da .'c i ':. posun seckanim suuo Sarena zlmska sahta PtHrroIW: . Oodau oprano j i:t.\':'tdlll lin kC)SII(.' pl':lh ~(·C(..'t'OIHj Il:'llili vlnoru.I..J] .. nlJl/. 50 g (Jr:. I)ftprsk.c('..rU..ii pomcsan l()O)! II rn c .t! I>fl. sunc... '\c dubro nhl.'h(: . j. prshu. i~bul.koddC"I.i. sve l~ck3n . s('t. Prctiu polo\. kO/I). Celcr ol. Staviu na svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi.inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c.t: Pr('hll /..'I"lllliabukc.I. k.COOl I lag:3rtO i.J kUV:'/l/l:. 1kit.c. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmtjcnorn vocu..'dc kockicc. izvaditi ~t)~lI(.)llhldn.11 h. J nl.Il:~ IH./i.c.J nUl/u IitllUtI:J Pripr\.. i..)Jju~lIti.u.. Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul vodc.. malo pl'obarili 1':' nnrendau.a'")13 Punjene breskve Potn-bnc. p. i seck- lallC.l.(". j:lbukc oprart.1 j kn.-"k.~a(i pa napumu '. ()(I tl'C'. j ocedm 0<1 OI'(. f 20 g k()tlJ{)or:.t .'"!1n:I'.fnt·'...uno na:-.\.. i ~'(·ltt.i im keu-klce. 1()(1g ~U'T'I: g£02(I:I.tbuk:t. Salata od jabuka PlIlrc'l)llO.c/J. (/1 J..l)O scckamm Or.uti .iik(· 5ec:r:r.'('C('!'.l. 1008 ook(J/Jc/(' Z. posuri g.'t' }. olillSlil1 takodc .:.J3godc oprati. Doclnu 0pr:U)<:.k.} i ise('i na ZimsJd san Potrehfl() ~oog J.h:J I J)iJ/rJotn/ld.l/o <. Pc.iuhl.(O Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti..'II1' dn'lrorn polovinom SOJ.· ht:C:I (1 <'In.W:. wttctru-.iC.. kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc. "u 8 kn"t.cnj3 orastma.oIJt! ixlog vi.ui l'ol. Pt)1HCSali brcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma..(.!I"tIY.lbukr:.c llte(/.l~killlla P(')I. PokJoplli i ~ra"(i u (rinder (I.\"lO xuvo gro::i:dc-.I. \'l'('(.t'. l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja c:t~t· vode kri~tal PI'OklJV~ti ~t'c(.'(. P()llll'$illl .1 ~\... I nl. oJJI.ui 'tl. .h~ Z J..lfKl.ldi.\:apraviti ~cct'ni sirup. 2 .Jflj.n::. I OCi'C.k(.'r da sc dobro obtad.e dohro ohladi.'v':..'rorn sa malo ('hnc"'l~t j .·. opr:ni.I.adui ga pa njiluc: prtlili \()(.

.nl~rn.hn..'CC.((ld POItU)fll(ul.IOO fi IH:":(t:l...rupf)Ih ..~c:(:(·r:1 t.· Voce u belom vinu 'if) Jr . L J.lltl".: I)(up"no htadnn_ Suvc s!jivC u vinu Pt)1 rcbno. I (II be/o]..l.lIj u mevavrru bclog vtnn i 2 k. ._'~kn' POt))Ol'. crc.~ni i C~(. soo ~ I. %.l\ 111 d...' ".: 1'/".'r.r....tku kon.t:tl'r.' i "U\~(I J<. I ('. naliu hlai 0:.nrc <llleu. t... J SO}! 'IH II.f.okou I bclim vmom P" Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali.~./'.. oClstili i siavili u clublju {·UlljU.('uj.I.lr. I'('."(hli Dod. J ~'r'('I'.lr.('ci n:t pola da hi sc i/\. -"'" J. dO!) R l'ii::tllJ:t. . I'....hti i srpari u fllliji(·(. 1/'_I)H. jt:(lIniti P(Jlrt'})(J<': pckmc» .. ~'/J\'I.I... \ tmnn I dobro ohlaPriprema: ~lI"C ~Ijj.'.1(/t'(It" Pripn'. Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i L:a..48 Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c.okorn od pnJl1cu·andic.(:. kr('fnnm 111:tlinadc: plIn!li Uhladili luzlti Breskve u likcru P'Jil't..it... IOtl!r . tol Yo(h oko pola l\:H.. ..~\J'I\" I)..t. .l '0-(. v. pr<. I (II iik~'."UII SC.J.(. PI"Uhtl(. dodan 11'1:110\'(""c. ill I In.c.l I."..lti...kvc {)11\1~li(i. kun. kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t'..kill.Idlla kO~UC:1pa nas .la o(h«lj(...if \ (H/".' pre.viti Ib U "(.itl hkerom Sklonin .uun .l -()II I! Ir(· .f)~j.IU(.:lk~l. /t('h: })'Y.us v. . .Jjri \'Hl('Hll.'tl"".·bllo. prcliu luuunovim .ij:l . '!lJO~: . pre- polo.rna: ~Ijht' opr..lka oko 45 nunura.k\'(.. I OC..j.H.I.c... " kJ"lkt' {)I.II(':1 "'ili.t'III.Jj .l U(J I.~('r.l.' /:\ .· ()\j.·fOJ\l..obnoi ICn)jll.'. Priprcmn voc<. pn.lIUV(O.t~...'IJ".t'{('rOlll i pruku\.' nhl .'nabubrc...f. 100 g 1).-" ..tI)(/J. ud POUU"Jr..l .".......llI: jzvadlll Ir " .ttl p:lr" mmuta da !-e sok nlJln /.1.1 P()(t . .l"kc.t}:t)(/u ..I~I('.' dok 11(.tg.f.l(:-ISli[i.. k.1 po"chnOllt !-lldll ..:.lda proku'\'.~· Of'l<)IH \'0001'11 dili u Ini'td(.:l)PI':lIi..'n. "Iuzi S.t(1 TIclnje u vinu I! . dodau prrprcmhcne hrc.i.t l. 1.l(r(.3 .c..':..::. n. PRo sJu. 03 polllkI1'j!O"t.I.lgrcjatj !ta pa dodari kocke "t't'cr:t N.JIJj...uiln lh ~U\all IJ .ok .1 .U10 i/IHt".. pa nlUUU da <.(~('.1 Pnprcma.urc pa kad:l se prohladc dc)(l.ui kolulO\\' hmuua i pomorandze.-(:-. ..1 '-I.(' Prtprcma. pnx.IOI'HI :.II'iI1.I(rC. ldl • pr\'u na .:'jk:t hiljll(J1! '1)'U)..·rplI.1:'\'1(1 c.nlf.l('rI)(J{: \'Ultl nr.)d j tbnuU:I..uun u In/ide:ru.1 v.I!!aI1U.1 'ikIUIIIII trc--.mm I dodau man uskruo.tlj.. i l)r('II" eokom od poJlU)l':lnd)c. vatri karamebzovari :"onl':'".Stili od ko ..u.n brcskve ocedenc 00 1 . hrv .lu.t" oJX"{ malo /~U"lC.ul(t(:( lnnuns...I))('/.:Il. (1)(' umkc) L' (ig:U)J ')1:1\'ilj m~IJ..ltl na (ihoj \'~lIl'i... i <if rnXr. posliri .!fJO Sljive u rumu Potn. . \..

'So I! grl/....... \'inom i d~jnonl L.:~(.. Jagode u vinu ~til ('mog 'ulot.. .!~o ~ 1.n\e~li. j naseckan.. ..1.-Ccra.·C K. na uckollko :o.j(J i)..fXII.~~ohladi Krem od Jagoda j griz« 1'<)(n:iJno: .. Clgh..'l~('~I:l\ 111 a pn:ku nlih ohl:ui(:n<.r...cuj<. l()f) 8 IJ.·got:' Krem od orsh« II />()(r'(..'i[i u pre sluienja.0.. do(l:i!i sok od limuna i IllUltti (nH. J(}(). Izmc.' ~ltll.d. nekoltko mimna.ntu u f.."xl.u ~OIO\·C.t.. Pred kraj (I dodali dodau ..:t.'..(' cinijicc O~t.(1 U (1I1IJIce .10 f! ~..'r. Sipau u l'krasiu 150 _g I "'HUll. 'i[. k.. 1." 11)t.S3Ii. pa !)\. ve.('t:kan<: pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui. a.. I If) . Krcm 1:•• 11111 "1'01..I u I'f'Jhu.~./o.'ltJ~nO.'\·l(i da se ohl:u... Sl'('c.n.1:1101} mcsanic.\.1(1 U (inIJ'C'(' friLidcr dol '(. cna~nn dobl'o I.I.-c.v'li da .)uu . rum.:r· }(-d...l\jlnjc prah ~(.l. d. 'llaf)t:u..lfr: Pnprcma.·occdili :o. iz.rk(: /.'W' od~~ od jabuka Kretn POI{'(. dobro seckamru oravtma.\Clitl. Priprt-ma. 5f) ~ pi. Tada ivvaditt.' Prirr(~rll.ok od lin"..t\i(i u fri...Hi dok gn.slraniti in) ~(clikC'. t"~J J.ni sa slu/"..0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill...'uti u po-udu u kojoj sc c.1:1(.' ui' ...ISO /: FtJ4(Jci..10. I.~lk(' j..ui olju-i.(.ll.·cinijit\' i uhladili.. Ii dok !\I! Hc./IIJ. IIJU J: ~(>(('r:l.~(·C{·I'. k"gika I.'1I1t Juhuk.Ui hliHl...dno lneC">:ljuci trlll.I'<1 (( pr..da ..u i:a ..dl 1~Ia\. vatrc..I.l11 . I·e""./(.4 dl d}JIIJ..l .l Priprema- rabukc op. l . l·n\e .'li..·.IJI\.·iiid('. nt· budc g(llO\.~:.ud...~(:a. th ~C(<"(o!'n.. malo pl'ohL.u umesro kosncc stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u ph':"1 C:ini.lCCn krCIU '1». 1 ()hlacJlll l kockc lede t. Dodan J~lgocl<: i muuu uukscrom .mil POlJ'l'bIlO • .u. 0\"0 PI(~C.~ti pa prchu .ider <. Bola od jaCocia P('fn'iJH"· ~(I(t I! '.I"nt~.'t'r.:IIi."((·r."0.tlc. tagano ukuvau I KUV.PI' sravtt! cI:l provn.III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc sku'<U)C I"kt" one A. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro i:tIl1(.$t_'«rJ.C()Ul !>\' c.lr. d(lhru ohb.c dohru 'Ic.1krcn) sipali U slakl<:nc.t Pnprc.{ri/. Skloniu sa.Jh~. I...ui i dodall \·. dok lll:l..~aiu.h pa u nj~'~~'IJ):U.POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I." . dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.q.:~fIO:l.t.tl\':IIJI! erne k. J I ~·ln)p"'1/(:.n:lil.t· HI' pcnasro urnuccnu rna-u dodan mtcve-ue omhc I katu 'I.. oCl:iti· ocJ ko~.. -. .id".~orrll"" 2 ka. st'(t'r.ok 0(/ f.1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciili ih \-OCI0I11 dJ.-'/llU • poklopljenc: ku\'au do~ Il'" onlc:k.1Jbo\.-ekan(· h. c.1gano'/IHt'".'nl.I().· jag-ode.lp<i.l"<'t:'rK.I'P" ~a pola lilr(' vodc sipati .u dobro izrnjbcvatl postcpcno do.n. f'ripn:nul: U '(.. 1'.'r H••lui vodom i skuvari 49 Krem od orsh« 1 Potrebno.:IJ"(I..\li 'c.kt> ~jrup gll'-t k.oc:l.....e.A:!!:!S'!CI'I~C:!. pn rh . _ koguce pa 1I !'I\ aku :.(e n:1I''1( .ak: od J /lItHUJ. prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma Ostavnl II r.~ .-.O~. I. ia~(ldC' ope"U i O<i. lflO 8 bl/JItU1l .I" .liti.1.. sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu kafu.'IHIO.~ "'Audt' oprau o('j'liti.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol.IIo-Of '.:uupanjac. ~()O)!.t.l ~.·roll1 rnun.l" a peed sJu:i..nc 19t.. :. 80 g Sc.(. :] Aa~.a(':t It'ctlll('.t i nliks. ..'\-c/ult t)r.·antl .c-(:(.:t ne polx·Jj i I'I'I~.

..U4 U J.t 1~1(I/d:t. ('.lot prchu kuvanim ~..lku !"c.so Voena selsts sa vcnnutom listovc.j'.).lbuk...:r I /\·I.~n)(· POI\H''':I(1 Vocna salata sa beJim vinom P(Jtn.S:1 ~Cl~c~rt)Jn '. dotf:. od 'In {.>uo ."I "rup rta bg.11I1l.-vtm h-po sregnc llkl':I-till .kah "". {IIJI.&.()J...un.(. k.l Illalo (Ki~tO.. 50 j:.ladolcd I ..r('i.staviri red \ U(3 ..· prctiu .:.'('(' Pnpr-. Oljll'lIli. 1(10 JI. 0(1 Ili.ip .. ecrpu :-1:...kc 1 j:.t pnl\ n ..1I'l·(1 n.'/I..rhubrl lorn \'~.)0 1I('/"r/l"..-..ltl.<.:-..rnu '.1(.('.1..lIUPOJU/(_'d IX'J~ '111.l<:' <fa -e poc: .)1" \:\((l.n\iul.ru'/.1./~f .Jagadc. (.nu.... I. "\_' /l'I.. b.lun \klnllilt \)"'(d'-Iti 'a d3 pol \..!.'(_('.J (_. Sareno VO~Cu ielatinu !'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.HU/l.l no ol'r:. O(. tlA .'lill I I'-<'~I n..:.nitn I 'H\'(IJ..\\HI \ inu..I krup- dodan .·ronl i ovtavm d... bl't!".' mato prohl:tdi pa prcd Pi iptt'IHlj\'l\n voo...l./.d.!l' bUrllhotll' takode krup- mjc n.. p:l kadn sc .).uvhn ~1'o). jt) .1 "r~/ltu.t h"/og ...lu\.lJ.)...'II):'.nOI01... Z(J()f! Opr:111 i n.'J.j/"(_·!i}:- 0(/ hH'''.J..(I(:('... nd"loji '.-.l(h.1111p. n.."I.fl.. ..1 .:II)j.\ Iii t1:l: I...'/.tt:lln .!! ~lJ\'o)f~ LI I .. erc~l.H"J.iC).'r da 'c. ') ell h.l. Priprcma "-I'\I . g 3.:t.l. <-:ci n~\ l:-lllkt: I)ll.'I>oorn 171l\e:'lli ._I~.nl u prahu H..\l' tnl i.1 Priprema. ':oJ. '('\t'.jk.HI II~Ik(~kl(. pa "'13\lli <. uupc pa kada -c prohtadi ".l...'i('Il~()nl .HI.'(.! /f('l(' J. \uta..ulc.'C: P. 0051.. JOO j: "..:(.I"uu 1 I/\adiu k(l. () . ..l.aOIII _'IUIIUIl.." m~1I0 od k<l'ltC' p.:1(([1 J gro}... . .lbuke.. po' t.(.. 1 1)(.-dun1 dok ~t' '. »ok ()(/ llunult..1:1~I. /l'h: /)orlliJolI.)\\·"ui ~ (11"0(/('....ui'lOln..t'l"i.:.UI Un.111)...111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl..L 5u\'0 gro:idc oprnn.l).Ui.I Pnprcma.(·~·l\t' hH"k...porl" 0"0 I " Illinut. /..un p:1 nallil vermn- $lL"'l!nc: Ond.-[.I/o.1 >.'Jj ..' 0'.'.!.LUlli n:t tf.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(. '(.g \ I'"" (I'!/!itlg..1 '1.('.It:dc(( rl'(] pOI\O\O ()pCI I 0.ldnh:da vadiu ka..: 'tt'~~nc..'r 1 .l.1 "-ex 11.i·..· Po'uli ~cCt.t IlC.n1("/I\..c:dnn i druJ. ~rl).lnc:.ui hLc.HII~ Heup' •• Iii \ u<l1(i r.' "\(.. nnJ!'l' t <JodiUI h"..1 PriptC:fn:l :o.lc)llllj ". va \oO'HI)... puno :')(<':1-:')<.'I rumu tJ Mcntol sladoled ronvtvno.r ""'t'k.·nl (th.t I "'U\.. ~/J()g j. JH'l·thIU'I- (ld"'l:ljalh. limunov 1')l0111'· . ok od JUHun.lnll ullU':'lIti P. Ku~lc "t.. ()\ F..('/.1 U ""'Int'ukc j ca. d... .t. ..huf. cll".l..jc: i zrna gtoZda I'<>lrt'bno: ~O()J: I..' . ...l:~'" 11'\.t:l\11I (1.l (. l'ono\-o !'ol.l \..: rro"lju\:. I k\'''.ire: .t u rriYidt.'1. IXtJ .lnUJ \-_un K...klomu ' a no n:''-.'1. oi'i':... \'O(t' npr.!.('r.1U pa .(".1 .O}1. I'rl'tiu vinom i promc-nu...(1 'l--C:t'n.I. n."nlll od IIIUUII.. > 1./) "('n.(1(".cI('111 u vcnuuru :-.'.I: tn.i Il.~\' matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{: ohludin.UI U ceuuc ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-.1\ III .! ~n'/(' j. 100 1: "u'"OI: ftfO/tJ..<\\itl U 1'.'r.l'e:{"i pa i ..l "J.(1 ko~K.or.f.(' dodau prtprcmtjcucm \0(1.c oIIU::'llli. a .1 tHC'tlt(JIIIJ"l.eI:ulI'Oln.I . l -. J ~() ~ ~I'(.:!>k"l: opr.c.Iu:i.

N!('r...o/. Dodau narendanu :'ill \':UI'I..I\':111 l:lft:lnO...I.agoda <lOd.ldorHti :-a ~p()rc:la i osraviu (1:1 <c ohl...dl \ rno tnkaxk<-101)1'0r:t)hl. "(·l .(}J.ur /"'1(".II'Ci)d3n:t J. voac. dOhlJt· J. ukr~I'lll kolulO\lIna i h"lI(-irna In("\I\' Iimuna !'olf'elnuJ: uko SOl)J: dl rum3 0<""«. Ihl·:jajuci.600 )l/.'11 :OC:Ccrni <irtrp Ljcdn:h in 111. »ratuo nlC:'-Ajuci..tvHi I>Orl1('i.' 'C 11:-1(~Ij nlC"al1 nacin dobin ..:. Rtcei o:a koeku:c PO.\ :lditi l.O(I! IUIJutlJ . J.UII 'cccrOIlI prclili rumom i tagnno 1:1 nu.• .-...\1 .. (x/ J InHUIi.. .lllt)du.'11> Kada budc dovoline g:U"III'IC .. p.nlp..C:(-("I' 2 til Jagoda N/f.t. 6 1:. iOI) ~ Priprcma: ..l.<: u ~aroke C~I~t" stavili b.-"!:n~C~T. .".: i U. mtnuut."'"."1(>'JU..l' i prelru hbdnitn br-lim vlnom...-r prclill vodom i kuvati da I)U'(.UV.lt) J.1lunUII2 7.:rda 'It' dobro oht. p.-.Ci od koSCI(':t .. '." <11\'O(Jc'.iau cinijlC(' Iii ~a<i.3 ('Ulrc'l>l1o Jfl() koru od jcctllo~ I sok od 1 llmuna Kuvan ol.(>nc.!! ...f'()SN I! \'()(~NE 1)( LimWI )':.oIuux'...' Pnprcma. ~. prclili "UL.1Sl<lvi[( 1I (I'i~.!\I\t . 21.1. da 't· prohlacli.ui d:iil1..: 51 Hlsdni desert 0(/ Pouvbno. . Priprcma: lul)(l'nlcu l IUtl OC"I.1.:d ..1I1 t Sipali 1))..~iP.1 prcliti \0c10Tll pa kuvati da S(.'kc luhelll(. Skioruu l O.o . .hIZCII.t~ II! case i zan)(""/....1Aode oprau i OCi~llh.f .1'i14 (/1'1. I/\'"diu i promcsnri.) .ltlpak ponovlri \ :lZdU:i:I" Lubenice sa belim vinom ~ (kklJr.l1 I Sta\'jli u (ri~id(.ul~lc:"lad()lt"c. ..-' _ slado/ed \c"C'er.. II pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju...'. masi od ..hh J.Iuzcn.c....:IJ~'~.K:tda fH)hc'lI.<1<'. ohlark-n j .()(....lditi.. J('I' 6. PUI:l.(· '1"(·.it'll!) od fUHUna.'l. HHlik .'.1 '\('L(_' IJJnc.llUli . :1 dl tonika.\1111 U (!'iI'..HI u (:iniji(.'1..rH..- luht·nlO:. P"c.i.tldolt:d Pre .11. 0111.. 1 (11be"...t opct \ ..l"U.:. l'o:.tHl1 ad hmuna 1):1 dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0.

I<uu IX)(.to pnl''''''· kupu-om \l..jl'\'(. odsrox. I ()'t.~ i hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::.:..L. hr~\~nt" III0" .1 I'ed~ti '" nku kuru 1'..:rn:t: It..111.I:C\III jufJ.e In vrcrnc i.u.ITlt'.:ini J11t:ha.\vll(.'4 1..tH. ka::'iku tllj. kojoJ odmah In'b-:I (llklilUll ~r.uum f)lc.l\'1I1 odmori d\ . l'tH...<".~ pjrill{::I.l. cckari kiloJ.'k. pcci j Pic:! od koprivu i()(J J! /)r.~l1i '\1I.tdc'clak nunuta Pouun 0<1 ~\·. gornia !\.:.:u.a i hl. S\. pa nndcv i:t.t.(-.ldnunl \UC.l I O .ou! n.. da kupu:> pOIUn)~"II.I' III 1..nrc (po . obarltl I)il'inat.u.:\I\'('(OIH I PI(:I \ «dom 0'(.·c·.: j pee! u z:tJ..Iu IIH J)O<hn:\/an pk-h mazau zagrcj.~I nl('~('lIjt.c'1I0 (("In S\~'-.I .. 1)0d:ui malo ul. kipu(oj..' rrcba zarim pl"(). I propr/'iti notmalo ulia Dodntl pOloln (J{'(..:lIl.nu I"'~ . pn.<lu koprtvu oprau...~lnA/'<l1i d\'. I kg .. 11..Ir>I'.· -r. plc. ."lku ul.ufkc r.lAl.HI -li'(J}: IIr.L\.'i:)\'ili hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/.~Hi S.·(.. pa nj<:g:1 J)()hih.IIlO' rc.'nu koru i~eti pi(u prema \J .)lnttun kUH r~I/\.111lrn koprtvama." . I 'olt po ukusu. 1'.·hli 2·.:r:un kupu .52 POSNE PITE posolit]..urnju ~(lr'! . I rx.1 I ~ jufkica.. nta sa kupusom j pirincem kor .~!.:cliui 1I pudfrl:li::)l) S.n. a gotovu dohro occdul vodc Z:I"'('hnv obartti opran i o~ii:ccll plI'ina".leftl) Ii ih da .o(·k4 icc.'U..}: JuJ.1\1- Z.\ 0« ocedc-mru t "."lulnJ:I('un. ulle..h.'ch.Ikn 't_' 1'(:'11IU':' ' " t...r.U nadcv (.'d"1l J.ldc.:ha..lc ul/{' \4") \l1)\"H pI'Ctn.vijltcli i . popr '~:I(I prckrir: iiston. 110.a.u l)(lflH... da .I11('ln PJ (lud.II'Ilill in) kraievc kOlt' rrcba IIlih U~I:l\ III R:.· "on . poulicno] vodi.: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::.~.08 kUplI .. uvitl kao :-.11l(lj.jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik.'-.1\ HI d~l kOI':) olnt._.ljll 1".1.-Sin uljem l)o(1(.· ..'~':1 SIIIIIIIIOpili .\I)l~'IIl.t.(. Pn):>'II'('IH: uljr-m p:l prt"ko {·c lc p(lvl'iilni."~(.i n.II(.lItl. P()S<:hlh)..I:I\.uptl~. p.tdc\: Korc Pl)I()I)) l....'ul.hll.(.nk t)~I:-..JazC'I\U I o.....· I )odatf 11'\.anoj rcrni ple-h.11<1~oli. l J:f.I\.'U l")fJ ~ 11)/. octsuu i obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o..tku n.11..:t\'Ut! ... not(i"tinl ......110 na\..IJ(· pl~/ill.C: J~' lul.':\:\1I '.t 2"') ~ plrlnc· .).... II :-1. 'uno 1I:1'c.. \0(.'llii t'lllC·-..'I. utt.ll'ic'(· (lOt. dodau tJri('lrl'lna k.!kl· . na t. .• J)()I/'('1>Il(J~ kl)PlllL-.lIlilll 1U"t'1l1:l "" ..'<:OO I'ripn. bihc-r '0 .'IIU I uhtHhtl. pa j d:l.". potom ga l:tkodc.'U\k minura 0:'1.1 P"-/('·IIII" Slane posne plte kora od 101'1..(.-<:ft):\.ui ulicm U zilgt't'.1.nu PU(OIIl plill poor-karl uticm...l\:1 koru..~'hll ga l. go(n"l.l~r"_'j.

U\· iii !'I\'l:z) I ". pa pfc~n" b.1 )\-ak--u dtugu sla\. l'o$0lil1 pobihcriu.)jk. Pecenu piru popr.VU('! ua Ci:'>lOIl1 srolnjaku KI'a.lr:lI)h'Il)..i.dlukoll'l rOI'oOIIII. ' tee .oljicl!' (oploJ... .u. c)('I!>tlliI ocl:-('(\...udJul{ ur-isli('j.za 1))("'. Kurt. S:1lllpinjonc ocislili.~lJnfJi.fn luk. a nadl:. p.I'kom krpom O~t.n I'oJO/'llIcelu pitu...'ck:ui i pl"C.rdev PosluI)a!.lnOIkipucoj \'odi Potom lot.t:(i p:I uoda[i \J Juk.ok lie u\.kn.·hllu: I k)..Iagoni n. red. 1I1je !)() ]>t)tr"t'/>i PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P. .'('J:l111111 UliCH1. ponovln dok lin:. t: I')ouljen pleh !'ol:lv. l'()tlfl..·r.~cJ'picc. tun"". Na (.~."da v: odvaia od ruku.: ".Ood:ui /... 1"):1i%.u{(: 1':' dodali 1I dln~l.din~I:l1i na ulju. Pita od pecuraka. J.aziluk oprari..11 :. J)il''I'':IU )0' dok -.c.il"lp.iIJ. Hcd:au If podmazan 1. Plch 1)()(hn. pr<:kl'itj i'i.lt'h I {lCCi u rcmi zagrcJ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau uljcm i vodorn. rnlakhn Ulj("IH II .0 g I>irini .i.u i ~:ul1l(.. Xakou loga 1<::'<10 1':1i'. uljc...: ksscfe '00.: pl'32i/u. kora i nadcva.tl kon!.t. uhc.u. I:o. 500 f.h It~lll Pita sa samplnjonima osttc« I 511 sampinjOnimll l'o(t'(.. .c'I:.pr/ili na malo ul.... ul:a til po\'rcnlCllO Hl4.. ka.0-0 . u poscbnom sudu prodlnsrau.td(-(· vrnog hd <n.. z\'fasu po~uli 1..l. l..itl)OIl:'t". 2 ):1. od pc:(uraka Odozgo pitH pr(..lo 1).1.koh. kOf":1 uljc: po PO(fc/)j.\k i!:\ prcmazrvanlcm uhcm i Odl''Il..:$... pobibcriu I~fn("s~ui.i.\It·.:...l('IIl()ln ( .hti i pomcsan sa l)rjA'niln 1)r. Opraci i .1. I uk Ol'I.flu:'.)~lti UljCfll...t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcritl.il LI~cl'pi(.·c dinslali JUS d(..clinnu pleha.lO' II POlrt:bIU>.klalt.-cin:t Ii". da se odruorc.f<> iano] rcrru.alifl1 preLIe.ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::ui na 200 ~[{'P~'IU I PHU pcci uko 40 nlinu.:llnlc\l·lIlI nbu. L 81.!k( . n:IJI>rl' proscja« hr:l~II:1 dod"u pa kilogram malo !)uh I k. i..tt.::':ItHJ.iti i ~i{llo nascci (>:1 ~:t j7. oprari . If.. pOI)oviti P(I:-. .Ij n..1\ ('('I If)}.)lOnl salvetom I ():o.cci na kockc i prehr! Ulc.UII...kau ki'clnln vodom i prekrm crstom kuh1r\.lH1C. t/.l pn·/. ~o Pnprcma. IllU zvlcni dco. SIIIlO n:1sc:ckati pa prodinSI:ui na In. '.ll01l:I. tunlo I)osiljk.t\..:! i'irinac ocisilli upr:tu i ohnl'ili u ..uicc. (\1:l..\c dok nc P()('11t. PII\! odozgo pr('u1:t/.ljali nad(..rua' cfI\i IlIk f)(i$l. ll)il10 ~:I<'.3 n'x. OS(:lvJ(i <.-~clak 11111.l\'i(i da sc ohladi pre (iIU:}CllJ:I Pita I kJ. 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc.t .I. Odv..~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj. pa ponlcsa(i sa rra.' Pcci U rcrni /..l.1t1\11i dl -e prlJhl.l~rejanoj III 200 stcpcm.lnkU.1. '70U j!.3SI) g ./ub. preIll:U..· Sipati 2 dl Ul...'h.IIIJ.H()\·U Impr.h:ld('S('I:lk nunurn.siku ulja.' urol:ui.du drug-u koru lIa kOju o. 2. "1:t\'I. iseci 1):..'nlolz.(. Bt. -. k.tll /(01'.52 Pita od praziJukR I Potn.".'Ohladi(i pa O{i~Hti od kozc j kl)sli...l ('I(·l'(.:1ll 'Hlakonl \0001'1). popl'sk..ut po d\c korc: lakodc IlOpr~kanc UljC01. i ()eisti./r·.uau l)f) u-i kore.l PeClJlk{:"opr.""111 u.dln"'ca(i na malo ulja S~unpiflil)n(' o~I:'llll.Ti pa df)(l:tu It.·inonl . J k/: (hltt!:t.I-3){.. Sloi.<l (II 00 I"ibe 1 Pflpr(."0. Svaku poprskan '.L G<..f • . .lti i pirj3nill )O~ S min .1 malo ulla I mtake vode.l\'iu da sc f)I'ohladl.IOII1 kuhinj~"onl krpoln j oSI.! luk.c:m I pei-I U . oprau.f%i1l1J...lflJ(.:t {. po~olili~ pobjbcl"ili i i.}U \IJ.-.'.0. J)osllJh kors. ..-.laU 1._.":Hf.lIll'~'):fc:ia'icl. t)():. ')lI>cr.00 ~ rU·. .: I'('('{I1.. biiwr. H/OII..t (.. J 11. nllaL.:1l1 uljcm pa ".:1i dco is(.llo ulja.lhudcllllako.~ui file}1!}I '\(. k.tg.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj. Svf: d()k nc pO~lal)(~ I'ol.ti 11:1 111<lsini .clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro.. 1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i preIH.(.. ulia i Soljic<..J.. PCiPI'l'l1l:\' pr. hi/J('r J'ulrchIlO: <1fOO J: (." ••.().. ~(I.l oharili II Sl:'llloj \'odi.

".' Ci~\Onl .l)'\ Ili }.. ()nd:t \'«..t:-tn kote: ptCnla7.k·(:i pro .'C1 n../)("")1" J.: 1)<11'11."c:~'rorn pon\c::i-:tnin\ . Xa o"U drugu pon:d:lli Irt""Jt'. '.ucvc (ko."llt.f..'!! '(II til.kau ulicffi.lnil scccra p~l pOp""..U J'("UU ~t't'\'(.ih opranc i tX'L. l'hu . tt:-nl.../.}o P~'::.I' Pita $:1 kuplnama P<un:hJlCi.11 :I)~I) I dn n~t./".all ih IIIJt:ln i osmvru da sc odnlilr..c 1')01:1 . I f.1.. :'00 Jl btu ..lhclonl K.'~:lIli.cr(·T.. :\.l u/j~' -'Jl) g l~"'ni.'t: prohladi.ni k()l:.iti d. ...(1 (h:l(It.i .'nl.' J\lI"1\I... OlkllHlli .(.ljki II'I.lz..: ufjcm I ktsclom vodom p:l prcko ni(' :'>I:\\."3 .\.. 1'.k:tl.1(111111". '(. ()ci5../.\tll lutU' z. p:t P:) .trl01 n.1'UJI.1\ U I)0l\'cl..\'1..uu i pr<.'1..1:Uf1().I.Jl~):\UII.'p(.\1. p.1 n.! (.':.(n'hllo' iutJ J: bcu .1"'.J. lOI) 'Icpt'ni (.·la. pOi na CCf\TIU -.:.'nixad pua 1)()'.t cuhnuraju.4.ui uljcm j dn .dodan malo ul.:.('.· hl'.' .j(' ko~ti<:j' I -~ Pita sa vtSnjama II ...).11 pol )4: 'I.c/(. .t bc.~HI uIJ<.:.II101 I't:frli.t.l l kC'J<. PC{1 U rC'rru /~'Jt"".t.' kliPUIl' zlom p-..11.~lI))(:shi Lt:'H).n.h 1 hl.gl't'FU). ul.}dli d't' jull(t'.'/ t (((.ninl k('H.:n\... u podruazan pk-h . .UI f).cei na I shl~1(1.I. °(1 l)ilU \I /....(..t\i{.l :.1(-1 korc..''-'' \.t' .'.'v.·popro. <J(..0'.1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(.tpr:..( t O\l.O:J.'toIH z.' ." pleh 1 pc"" \1 /.c.1 opr:n i (I('I. 'i00..'u</:r...1 "")"1:1(11.1-. "ll"UI..!f'NJ J! I.. ~(J() p.t It i c)(1 I ()('('dhi l'/c:o koru. \.::.lchll Jt' 1 posuu drugom kl.... t / flVn1tlC .'kc:. Pita sa vtSnjama I ruku.(a\·lIi u podnl.thu pJ'.UII)\'U ptru pUp"k. tll..l(:C .I\...iti P.~lo""ui Priprcma.:llun.(.):1.1 "("('('r.lda ..tkn tlr.l\'111 'C: kv!'(' flit.t.· i posuri pr.1 pa vraun u rernu da 'c dopc.ttlvi{i U po<l11l:L4I.1\11.III:1 I/\. Poff'(-b.l!t- ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni na uku 200 'c<. . Pica sa tre~nj:unll }")(I ci>1}(J. ~ta\'i(l i In. (01. p.! ..IJU.1/..h 1'10 u('ulili i ~ drugom \.. korom 1> .enog testa 1'I:lj)r.'(~('rC)n" I)I'IPI'{'I)I.tl nucin nadcvati i (_). I)cccnu posun '(. i (>1'(... prt'/k' n.CC:f(_)fll.'I~(I' P()'t.In kl-:lll'\t: J u"l::t.Il:1 III n....\dl.lon1 o:q":H'ici \I pf<:krltl da f1()p(~kau hladno(1l ~1"'lt)ln ~t: ()hl:uJi..t\ II.rhu I .11I Pi'" "'Yi!ej3lTla \1. P(·«.~l\'itj phu \I .1~1l0.I'('ot Pr-rprt"tn..:.'t'c.UJrerru.. pOfcd~\u n....th ..lgrclallo.u1I1 '(. PCCt:nu pUll "o<.i '{'(:"n" J dl (.':'ct-crofll u pr.t ~It..l.(lIn I pr("...'( 1)"t?I~' Pnpn:III. pl'l'ln:tz..'(.rmc'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I u.'onl \'.:II.l'.h.t~l.t tanlil'.'/I(lIll.:ltcinll o~ra\ili nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ". Pl}!IoUU 'l""'''0111 <.lli vodom i prckrifl i"ulIu .l U\'.:nhn llliolll.( cnc po uku-u. pJ'.:l1.or(.. ':lIno ... J.II 1.t. tHI(".rcom \ . u podmazan plt. otk- inuu uu kr._..'(\'1"«)111 I i:.. l \111 l'ol:H j ."l~K. J . "1)0 150.t kore Ut'ul:lIi.rsfku ulja.{no l'I'ln'cjatl.u~l.n."nu I"'il ".n"(o'lj "'l't:ff.1t l. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111) i'.I).11111 '('It" 'i'H)!! lode II)() ))l·l«.OI'3.I/\'l.' 1110gU ponovo prcmcxiti. pro'u"c l." ~UJ'(' ".tdnorn \"Q(IOtl1 L'.~:tk I.t~tl. U/.ld:tll k.:.n.' u:l(.-).lIo ~1'I/'1 1 (:hnl. 1'0'1111 ih S('_..naln \hl~C moraiu d:t ~t.. Ocl uI1H. (..1 {)\.. 1)(U't'<I:1 II npl am-. Slatke posne pite ch<.------ Domaci yo. )1H'Il\a/.:u).'kore prcmaznti vrclim prosuvc natin' ulicm.' '1.l)!rt:J.' j! f!t'.Jit -ccr-r.:Ol'(.I. ..t.' n. '. rrO'~'J:lll 1)r.0 J! plt:zh...'(-('r.1 k(ll\l.:t malo M.1..(olnj::Jl.:."..Ulni !t.ldiU I ~ tirugof'll lunUl\..I:I. poprskrui j<.(OrntH u pr.\iti (. 1 tlll.tlKU kosu.t n..:ln pLch Na taj n~l{:in na f.111.II() /.t/(· '(_lII...

' f Pita ss jabuknm« i visnjem« 1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl'.tCi ulJ<"I"'U..bul./1 S.I(i nn rcli(':inll I:Hljtra.lk pouQ\'iti dok IIlla knr.. Pon.l"U p()pl'~k. Pica sa jabukama I1 I kg l>rol"f.h..t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun po{hn:t. i("<'t'.. j S(U'tJg g(n}<I.o.k· . (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: koje odmah tJ'('l>:1 pl'c.Hh. \ I::'nj(' opraH i oil-.. (Jo(:-Il'otiti i flare.l Pita sa jsbuksms..!\.:ui'll "Ihu"'c i \I:o.l /. 55 Pita sa hjSijama 800 g ()«(.~(' 1'I'('ko srola "~lz\'lIci kon:.oln..1 por(.l\:l...· .·l......'(k'lnIJTI ()~ilna: p. I(}Ol: . uIJ(_'/H) J>(.l1i jc.'d. P". I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri korc. pa f'npn:nl:l' dod.C u·.d 'I~ld..r ~.(lc:.lli kilogr:uu beasea.ne kisclc jabuke..ItIl:lz..t... ul)(· I\:O(U.:('t'l' POlrc-/>l1f) pn):~t'J. p()pr:>k~lIj ill uljcm j peel ~I 1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni duk uc P(H'UIHl'..:1 Sto7c.·nu pilll poprsk:ui UIJ{'11l j '\(aVilj u /.t od ruku. tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka..I1l ". /)Illl. /..' u(h.bt2. IX.1hul.'\ I lJ..I'lil\ IJt:ll..J ()(.1" -:cll" 1 1. u njcga !.J.II..sijt: I posuti ill :. "('(1'1'. U fJr..·h. J{J() g POI£('bOO.vl.tIlC \I pleh.<:'C(:f()!~L 11(.I n..·{t'r. (-11'".tti uljC:1Ha na trecu .1(:('c korc.lh d:l pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l.' rolne PHe: j)()I'('d. odmon- -staviri ()dn)..S\· I PO!'ll' pOIl(Jvnog OUn):lf:H)J:t.. ()dt)/... oP("'Cr:I.k.tvili <..'1(. orabc i 1)(' cedu! .11)1/ '("('t:. I<.ui..k.illl"..:J.I. PJ'\'u kuru j)ol. griz:onl i 'c. "l' nn kOt'Il:ldl.k:u..·t:t.1''''1.:tn. jull.'~. 1'.I/o.tupiti .1.'(.'<."lll "c.'.I'.:da(i 'l..i. )ahukl! up". j:lbukc: n. ncl.ICI II...on' I... I)()'UU Ih ~('«:-ronl.j'.~"O pro--e. 111.'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(.a kesrcom "~11l11~t'C. -00 g \J"'~lIf/d..'i:c:nu pr....~ 1I1. I. Zatlm pitu po~ull pl\th i.:(.{:I\'. mmura..ult.eCCl'oln .l(jlllaz:lIi.:llnir'b:lllifll ''.. I~c.Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o. "tt((. msto "0/1.t.hne) n.occ: i po. ..'dali (cl\(i. dodau malo I dobro '"nl~i{i resro Lmcscno..-.." uIJ(o.t JC: fs~-ci oa ko<.o::111 pl('!h . 1)1)110\'0 1'11:110 ulja.. I)J P<"lup. Ina/.I/)uk."{5 1I~L...juJili iz rermj 1)~I.. ~ (he korc..kn n:dom.c'rllih 1.:.\.\\ili u pod.'.0(11. Pfeh pc.UII i narcnrtau.ui \'O((UIH I prckriu krporu do!.'.linl It\.' 1':I/..\llku u kOf(..~ijc oprau. nl'l'l popr ...lda :oU :0..'/0 gn/. podclici na 6 iufki..' ulj('IU Prc.'~rc."':III.'ln(..1 ponll~'.·.'lnu tt:rnu d-a ~e pe("'!:'.·Ct..'l ii'. cccer.I<!t.'~ili i u-tactu da sc ndmorc %:) :-.. ulJcm.'..:1..ccc. od ko'lil"a I Pl~tctjki~ LZc.·liclllU. malo .:$tO.Jj If).lh:r.n. I I ~ 11I'_'-. "I\.JJ. kg f)aJa.thu po Potrmll()' Sf){) Jl ..-"1.( I kt".(_"('k2Ilfh or. "n .nl.t ()d~{oji dvndesera].tnil(")ln.. ('i:-'I stof nluk jill ()(klllliti dn .rkiiit'lih j. 111..ni.c.. .f (inlC10ln.11:-'11naciJ'l :-ta\iti \J PO!'...(~Jjh /:t/)us..l i j..1 za..l '.I naimanje hlu dvanacsr lor.. kojl "lOgu 1 ~c prc.'I'Il<. u.tvl"Hi sovog ~IU/d..'...ufi SCCeI'OIH. rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom IHa«:J'iJ~da. Kon: pro~lI~hi.I1>'-lkc:.'('i Peccnu cistom PI'OhJ. 1_'5 (/1 vIp..l-tc I Pill' prcmazan ufjcm I pC(' U 7.II1Hll .I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli prah ". Pita n-cba da hlld(' '.011 ju(ku razvIrl oldagi. poc"l<:liti Wi na.\'(.1 '. zanm n:ln:nd. ZOO~ omha.((. Nnkon tog vrerucna f:lzvll~j 1\01'(.j.L'C'('r.O. :o.UH(.ul mlnkorn . I..lti uljem.1 malo !'loll.'('cnc I):' njcgovu \'c. -00 g c.ul(" iii .."I·lil.''i('L:lKnunutn.O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt". I kf. Kada puce-uc. tll.ll. CinlCIQrn i gruoln.SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'.U10J rcrm popl!'>k... "H ih I'Ich n.do /:rl/. Svaku IIIJ:\. pnu. "IJc:..l .I'I""U V(H(UIII 'l.j( ....Hi prah <..·. OCiSlitI oct kO:.'(i d\e kun.. O(. () flrohladiti p.'ko kor. .c:. krajc\'('. $Ia\ iii dnlJ:u 1.ul Ih uljcnl.. Priprerua..I.o{v koru.1!(I\'J.Hn·hi Pril>r('I1I:1 k'I. p()5. prcruazari topltm Ulj{:ll) I ostavln <I. 1')('pr.tJ..ir.JJI Pripn:..

l.oo.·I'Il' z. (. ..1<11.~..lIl.IIIH'~_. dok Il~ I)UI'u.. U rcrni aagrej:lnoj na lUU .. Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc.C)Hlfn.. 'I""t'nu pinJ 1}()lu.220 :O[(..' plru 1.1 .('f· .l!a Slo>-. i"\:Cc:Il:U i ptnhl.. Z 1(.' Ii i ~c(cl·onl.t" nJ. ~k:lti IIl.11 prvu koru..• 1 I'):l (I'''''(lI '1..1(1111urohui i rcckui u podmazan plch bli I)( . o-..k:u I \II.l IIIIC'\('"j/1 or:lh. Jc.1i).. poprskrui I pc('..c.1111 ~C'·1.l JlIlkl.. ..tI~()111 \'0..lo 1.'r. puu pc-ci u rc:rni na lOO -tcpcm.. Pita sa bundevom If ccccr. U . J'J e pt'cell]:.o~ tHulln._llnc~ill Ic:-.. [sli'H pO. _·"ok oJ /(.'I)(:fli..I \'atrc L' {CPS!' r('<'I~lipo Iri kol'<: . :1\ :<ol' cI:1 takodc /.'. o .lJu(.'rl.:Oll pilt! prohl:ldili.I\'lti ..0" fll(U.. Kora hudc.L Wj... 21)() of! . u "'. pnp".ln(/xt'.c..:u)/I ". PH!.OI(l\U f)Op~k:ui mlakeeu '''cl<tul11.'(·t·r.\:'n1 I rnl.tcpcru.7/O Pnprcma- hr""llo k..l u/j:t "'IIe'lId.UII pr.. :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<."lj. t "CU'" ._'(.111 ~('c·c'r.1. '"Cx!:l~ pa g.n/.cl» ....(a\..1 ..l oko 200 :. (.1.t.tnd/t' 1 Portrhnf): o... Svc pun:d:ICI 1I plcb.! sve rolnv J)Op". sv nku tlllC' Iltlt'\'("uitn PnprCln:. plnfll~..na J: "rlt.()(.uh.. J /. rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI.l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli buudcvom.-C.-'(. '"Jln ...Uc. '''..":lIt·d. 'tl:lvlli nach-v redom I 1.iSt.lgrl'janoj na oko 200...lItlc:( Ovako .adt·nu !'o~·(t>rUIIl U pn /t_'IJI 1)()'o.\'aku popfskaLi ulj('nl .\" "'i~'p.a i 11:1 krnju naI'Cn(hll'lt j:1huI<c. /..~I IIlr:' .~ 111. p.1f1 \11.-c"('c'''.tpl'. POSI. I'CC-. :..kao ul..!rc.Ui Il<}ch..ln()j n.t. IH.'"(1..t"'''t u poulicn plch.:Mutlor. .~t'(:.l Pnpr. 1C""".1 . rcn- p()p.'(.:r.C:CCfO'H p(. ~I c<:{\'S'(\1 pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn. poul.(~".11 11\' I1lru~..1'111 . prcko Pita sa bundevom I J'rtprcma: Prrprcma hUl'ld(. dru~u IU In.. rrndaru "tllufc'\c'.. l /~II UIJ("lll " kore.ccr.'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i i C~(\ nOln J. koru.tavui <I.:n.·..! hUHd.lh"'IFII 11~utro~j.1 (nlll ..O..l.lui "\~l'l om u prahu....ll\onl . uljern ill poprskar]. dok 1I't'h. {II/(' .I'11l I Inl.f)0 J.: piu..t kc:-i(':r pnet('l)i i oprati u .1\0.'I ". uljl!IU Pits sa ptrincem I.<. -()a J.II)(tJ.: /. u uej'llli i nan'(H1:UI.:f'f'llj{.l~.' uljcm. 0.I "un('.. HxU.1 I'cltllor. /. 'oCt I J'" (>'..lozcnu posuu POfn-hllo.'('('r... Na radnu plocu '1.r.tktt \l1J:\. lOll g hot<k'U..'I. Dodati ~i..k.'.ku\ ~ui U '-.:.1 '<'.:~O.2 kg (1..\1v:l.t f:.c:~R'a \'3rtil. (h'C: OdlHOfl p. Svc uio~l:lti jo~ Ininut.'rn:l: ~(JlI J: J>lrln:u~ oCl'uli jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI narcudanu "01 i.'c.1.OI11\OdOi"ll .h) t Il\t_'..uh prO'f".'". Pita sa medom PQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN""".".IU JC."'t!(l pCJdc:ll11 n.J / •• 111ft" .1 /)11" t'bl 1'('<':111 dvc kore.uci .1h 'C:<-t'rnnl Pfil/H4 (.l /H:lh ".I 1I\'Hi u rolnt I .'(/:.I·I.lIlIll -raviu 1)t)I)"k. POPl'Sklii trl.J. J'olndJuP. ilX) g ~c..ua Parrc'hnn' ()('L~n'ne CnlJ(.'. pcni.'N)}: lor..l'Ii11'1 pirlnccrn..1 ull<:' -ccer H u plt'h 1)(lpr!'ok. pol IX<I II !'crnl l.(.\ t-.' ':"t'I)l1. .. "1"iI.10111. J.~I{I .IHI'~() Slozcnu piru .: bundevu oljuAli{i i nnrcndati pa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja.lOr.tur"Olll n.. I'UI\(I\U u1.?iV ~ '.1 ~kh_Ul111 ~..)1.lof'll. "It't'I. huo(}t.HnCS:llhl1l S:I vnuuom.UI uljcm i pc c"....z\. i cimei om.\ Rcd:tll jtJ doJ. hUI)c!('\:l ... cinwn "".(.':t' ohl..'(>0001 i peci U laJ.(('.. Sc .. l·c~cl'u pilu poprskati kisclom vodom I (I .t1ol.) .k:1I1 t )r:'''lIn:.(up:\k pOllo\'icl S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I..:_l'..56 i ~ ()~I:IJiJn Ill.. tl:tI~(lnl ..i(l d. 1\'" j:"C'l'.. Korc "..~ pnhu Bundcv-.(]() }l ~('( t'I.." lit rendanu bundcvu.'ld(l d(ldali I lulO1I.: '-c.'..'1u'nl.UI J)llpr .\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl pa jc po ..

l~lU lIcillll' • ~:.k. pa ih l'e(1 n.\'iti Ih da sc prosuse.4:cc:ro.:dc)hijc:' s(..'.I..crol"d._'ccr i sok od \t.':'n. {1I..0. Iuilli kada M.110Jna 200 srep(.~ prah po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" U p0(. dok oe P(}t\l' nlcnl.)I'." dol "'C le(in korc.ui f'<lto.t: bra.j pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc komade ko]c rrcba .:ni ()k~')pol:.lgrczl1('_ Oodali $<. po".iti h.()O.'oi. jt' gUSl sirupoll'l dok kOlIJ Y.()rovu piru pl"ellll ~iruponl kOJI 1<.. uljl." (IInCI.. Rcchui t r-i korc. ulte.:O'1. posuu mlcventm orasima i k(:cruol pa urolari. Ot\jSti(i od kostic-a.(.kon log vrc· .'th !'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga ~i.:zlolll pa groldc.e('.tr:. razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P.'r pjrll. Kada Pica sa sul'im sIjivama pro!'ou". j()() ....~"'CO ke"il'. 1.na bude okrcnl1l3 I)a ~orc. 100 # .tu....u.h'ojili jufke.!:---- 57 dve rankc korc.:tn i I )~('I u I\.-d.u:/t \ .telll !'Icc~rom.. \ . IIJ3/0 . .' \.ltl vrchm S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent I JX.~n()PI'ol'lcjali. osrathn ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'iln koranllt i ~Ij iV:llna.: 11<..Ioj 'iccC"luh uhc.111 .~tiri S{f'aOC.n \ rUC. S:1(:-1. Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill' :a.1 Ii im k~tlce."0/1.:.t. i ostaviti da ods(oj~ 15·20 olinlila..jal\og brasna.J!n . pa 1)llakOlll VOdOI'M z:1nlcsili l<.rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l ~l-:-cer..1/. ZOO g "'i~.'O~I:IO od kuvanja . olN(l('/1/h ./)t)o: . J50 U HI!t·\ (. . I<oji.r:s.jon.lIul ~C'(l('r. pC)!Oouti rnteventm bademoru i !}//I\'::J. 2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J.~irokc niH) 5·6 (:In. ptl j:1I)()j na 200 .slozili II dub1jl sud. :-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(.. poreclau ~ljl\. Svaki kOlll:tcJ pcccne \l"eHlu ~CCCl'lllln Ina.'n'l Nadcvcuu kuru \./\". 5' aku popr.'/lth or. svaku podmazarl uljcm i poprskarl krsclom \'OOOln. jc 1I ~.. scccll:a .!nll..1.e(_~r.o/a J.1 . posuu ih sCCt. nr.:st().. :.)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau.-.'111'0& l'I'ipl'en)..I". t'riprema. SOOIf kn\lId .'lc'r..~r." malo prohladl I Dul pica I'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J..5 (1/ «fFI. r:ls(anji(i ih oklus.1I1a j I:1g:if)O sirup kuvati s):ttko..)tt'p<.lo\lili I l.l "•• VII".!niJ pol:1 IhlH.-skal i ulj<.lnl medom prcliu kOIIl ••de pilt: i .oli. Rofnu 'I:lVlli u podmnzan plch..(. pl'. suvc ~111\'c (IOhrO oprari. -~I g 5Ullh 250 g lu/el"enih Qr.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1 PtHrcbno: 500 g kor.'. pitt: j)rcliti Suv.:. k(.'.. tr Serpu SC~l\i'i "ICd.llt):f {('"cera.rlo prc!Lk ()(.jll 1'1:111\:-':'.1:1 sc edmore p. 1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1 Pc(:-c.·('"\I i cervnu POI"Cd. kf.SlxrKE f'OS~" PilE =.'tI:l.>u..(")t'.c.a pica I POlrehllO: 1 kg J: or3ha.\ 1t'(IC<: Czc(i PI'If)I'<:U'I:t '\-dKU .g . H. osraviri <. (.nu pitu i p.'I/OJJ!r-..-Ci u ):~'J:rcjanoj rt.\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:) (.'r:t. dck nc porumeru.'o8l:r'f).~Hnn I I.. !">4.:111 vreiin) ulj<.'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH iljiva.agrc· :n:p:-. 100 r.:t/111 .'.1~111 uvn! kore u rolnu. kore poprskan zagrejanlrn ufjcru.. ~1()~<"llu Pl{lI nO~l'n\ n:l k001:'lde. Tcslu podcliti 11:1ju£kc.ul uhcru :1 na U-(. :'\:. posur! sa dvc kasik('scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr..J .C.."\'c.:rnl . nrj!o ki)("it: '0<1(" ~-a-r. kcsics vuntt j{'(cnt. .I. ulju .lh:J. I. '''tlll 1 "CJljicr Ulp.!.II' 1I(OI3n~1 pnu i pcci lJ eenu zagl'('..!.tdi.{/jiva.c... Plch podrnazau ulJen1. dobue "'anl le-tova Pop~k.uli IlIh.ct(·r pa masu lagano pfuku. dorlari lHHUn(\V :'Iok vaotl .1 I'e.tej da SJjiv(' omcksaju.!.. kojtma treba OtklllUU ml('\'c t o"I3.)rj'~'1 od 1 lirnun:J.alli1l1 . HOl) R od pn)~t. p()p.."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl.-."ccrol't) poolc.A\ IH sa sve (. 'l.l/) ~(!(_C·I'.. rita sa svezim §ljivamn /'Olt. ctod:lti nlalo ulja i In"'lo suH..d". !.lgrciaooj I'el'ni G010\'U 'C(Cm1l1 .

narcrtdarum i or{ P. poprskane SUv:l pit« 11 ~("(.'I11koji sc.'h fHtjpl'C': putlJ. k.'vuci kcre.C k.'«'n-U jc trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07.. Potrc·hno.o..I. ".${~k.-S kora he/ toptun \11.2(10~u. vodv..10'.1 .cccra.t kr:J. l nwduvrcmcnu napr~.cee.1I)~ih j)rI. priprcmui :'<irUI) nd !'i(.'dull'. cuvog grozda I . na pa \. i kuvau '.ni Za vrcmc dok se baklava pc. llt:J)I.:\J fl'fni zagrcFino.l.·. I 'c.nl(.t"_'r:l:pola ktlograma 'l'{t'r:1 P''•.t trccu "'or" "':1\'" It nadev od Illlc\l'rhh (Irah. Knrla ~t' pun :-.c\'c: kojc u·cb.e i od n..58 rncna fai'.1I'rc'U..: u~f)II\(.(\Ic: /.J ":Ul-O. pn.'ian('l ul]c.~/ - .rrup.).loi't·n\1 ./.lIi !"C'~t'f 1I pula lirra vode (dodan r \.I\'\1 (ada bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1).1 notkockc..'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i.·ucil'n :-... Z:l1iOl piru ISPC:C.rup kno I.'.(/0 j: 1..UlIll OI}l:1 fcd...'''U tXt.:ati uljenl an:·) pnsle. dexl. Zarim Opt'l nlu trw korc na ko]c ~t'':lllIU o.J\l!t· kOf(-' Pluh n.k:lfHI or.•1n.UI kolurovc Hmuua.'.-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc.Ina ()r. rondane korlee IUl1una mnlo cuncra.Ul zagrejauPitu uvpcccnu "4. a osuccnc kore ~l'(1 prcma \'clicini pl(~h:l Sio/II.....lIul '(.t'(~t'r.'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc.:p(.k.' ..e. K~lda :..'.' vlatko.·('\1 OPC.'\'t'r). tn kurt' POP(Skat1C /:..h'upOnl pn..ift uljcm.1\. ~1l'1I/)' .lOO ""It'pt-nl dok nc: d()hije rUln. Dok S("pua occe.i.. I .('/'.00 [: ...:liti PCCCl1tl ~njll s(.1 5 d'l'O(/~.~t'r.:o/uIO. dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlllkora. 1">0 g ()I'"II.·\·I.ItJ/" UIJC~1I1 J)():-'1. L (/1 50 g 'ode.tvIF'/a~f(. Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l .1 i l\uvog gro~.1'U1l3.I loa.\.'J.lnun uhcru . . upije ..(}'t' prokuva I zatim prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne koru suvim muvkarmm Tako .h):t. ~vaku f)()pr:-.--A. Pt·(lt:nu puu prclili \(clinl ".. 1 cr.upon. Iillu.-111) 113CI('\-a (. napr.(.1 uadcv 0<1 navedcnih snsroiaka.h·(htju .'\'(... ..l nlC:~~I\'i'nl' bakla\'u. puc.'nl Prckriti jc ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI. \'anll :.. 'i <II kuj'..\2I\'lll da piL1. uI1:1. 1)(.l: (J/U.-:ri kolurova limunn 1.101. odmuh tm orkmuu mlcvcnih oraha.''':1 1(10J.II..':.~'r.11I gr07dc:n1 or:t~ic(.t Z{)()~ [:I'ai(la.h POI/'('htH}: J"flf. !'taviti 4·.111 korama.J.1... a nn trc. l\t·~t·J.<: Pr"'l.h rulevetnh (_Jr. J(.-'uno l\:I"".1.1IO.. '0": Prtprc-maporcdau pl(.grt'J.1 i'''.l.'7.na lihoj \':HI'i. r)()pr~ka(i ih malo duze ud. J 2. sa ."(. nn .I 6 kastkn vodc.iLI pa 'i-~ kora S\O:l":l St' poprska ioplim \'. Posna bsklsv« '5(J() I? 1.'. lut'd.. -"') . poprskar! un uljc:m.J.toj.'nll'siti i osrav ill <1.'(J)'ko 1.·lui '.\'ju prchv od ~CC"'d.HJ):.1 IitHU:I.(. ftJ i ':lku r.'_'_ .ce.: <13 hI .ul J 'S kora.t.l. celu baktavu...'.t 1l)(!(/.-1(.

Sve lagano izmcsaii. Na kraju dodati majoncz i jos jednom polako masu ujednaeiri. Ukrasiti pccenim kikirikijcm.:za soaku preko PJAiliku 250 recepata 96 strana sa 16 strana u boji Pileca salata sa kikirikijem Potrebno je: 2 bela I/I('~a. so i biller. malo masliuovog ul]a.Priprerna: pilccc meso obariri i iscckari na tanke rezancc. IOO!! pei'ellog kikirikija. kikiriki. so. biber .4-5 kiselih krastavcica. postarina besplatna! . Dodmi iseckana kuvana jaja. Krasravcice iseckati na koluli6c i pomesati sa belirn mcsom. Plaean]e pouzecem cena: 250 din + PTT troskovi Za narucene 2 knjige. kesica majoncza. uljc. 3 jaja. Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful