I

~!
ae
00

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l

prnznik».

I

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

ck pun«: Ttl su

III

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

. Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti
ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i

UkUS/10.

I

f)l'l)/U

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
ialunju

llaliC /)0111;1(('

d(),,", rcccput«

Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0\laJll

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da

~<'tuuiu pri ruci.

\':1111

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/

(:;11; 1I:11U

tH'CJ...

Utrl(";':l((! ,.

mulo svok: sopstvene

Il):t-i/(n'i/():,ci

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc

,

kreiuiv nosti,

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko

dvestotinc

rcccpurn

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
(/()/u:J(:Jnsta.

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi

,"'}!Url)O

.\:ul:ullc}
I

dn

K()IHbin:lcijOJll

1I;1,~ Ilk""

druginui

l)rC)n:t(i ncku

koji

Cc

\':In)

»premunic postusticu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

j)I'(J%;/('

SCI'.1/)U

od siul« btu
C-!('ll1Q

':'t;1l))(J

vrhunsk! ui,rak.

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

I Ol·().~.1/>111.1

za povnc

lilk(x/<-. i d:lfl} postu
11U)C),QO

i ')J:I.~rc,znnnj« i

infbl'lu:H'ijc

tete

'(' ,.. tO~~;1
(/:1

(,('1" /,1

j

s~Jj"rni(/11 ccte
; kriterijumc
Vllseg

/C! S1I10

bu» ()U

"I:I't,

UL /)I (.

ugodniic da proticu.

POll)OCi

inu mnogo

kol:loo:

mogu

4

SadrZaj:
i kol:I('i

5

torte

]4

Sitni posni ko}ai:i

19

l'OSIl

1'()'~Il("

I'OSI}('

SI:l11e

"OCIlC

poslasricc
pite

POSIlC

8/;1(/«(' posuc

pice:

00m.atI

torte. pote iestate po5'3SCIOO
Izelavac: i\RTe1.4A
UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovit
po$.'¥ kotaQ:.

Fott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu:

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073
,e"'too: 0111 3343-769

.

5

POSNI KOLACI
Posni ko/aCi

S3

grizom i orzsima

.!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
.!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-log

P,)/Tt'/JUO
~I'u",

nil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna:

Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO
# Illft'n!"llll}(.,t",
I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur\ll(/t',

IJeIIIC:, t

k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"',
musicuni
tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od

0""[1(:. L -it.1fl!:',·

pomcsnu

mlcvcnc

orahe.

prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu.
Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.
1;1(!;1 Kutac I)('ll
11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah
~e(c("
:I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom

i suvim

IX1/.l/uuu/l.t
timunu

"f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!

Pripfcln:l:

2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili
ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11
zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1 bikarbonu
i uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari
I
n:udolf"
oracctc,
re-ndanu
po....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazari
I pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu
II nicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic

grozaem
"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I

',(."U k:l/il)

8:'j:".I,

Brzi ko/a(5i

/,5 "oli:' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:
nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

"<Jlrt'/>lIO:
1 ;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1
%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a

hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h·
pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(.
.. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun
I ul,c:nl
1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h podffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u

:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll"

! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de.

IlfipJ'(:lll:t

pOIIl(. .....
.u!

'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul
O~I:1\ ill (b \11-"1<':

...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll C

I ;"",,;,':1

1 ~lrJj}

.~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'.
~ J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>i
till,"

,,!) pro"cj.ltt.

PriprCfn:l.

1)4,)llh.'Sati ~a
~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3

pl.\!'oknln

hr.I ...

/.t ptX'I\()

1)<)(1;111'e(-.:r.

d., hI/tit'

li':tH(· ....IU nl"'lI

hOIIlOJ.,'eIYol.

I)leh

iziitl
rtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko
11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri i
podnl,,:t;l(l

OSI:hUI

da

I

PU"titt

"'1..'

nl.lIu

br""no,n.

p,ohl:lt.it. Za

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou

na

to

lag:tnoj

6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kockleu margarlna.
iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma
~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri

da "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se

I 01)

otopi

dodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJoniri

P(t~1111kolac

,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln

K:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua
.,Juijti.

Ill:lIlI(.·

kockc i

Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.l nl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10

jo.\

50 U ()I1t'l'('()l/t

(I(II>tJJ.1

1,<,:J.,nr.'.t:l iii

IU;lrtH('!,1tit'.

OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I

k()rir.1

UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(I hra'"v ~a praskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa
Ii

pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4

Ph'h

tcsro,

hl':.l~nOIIi I/"I("UI
JllI()J rernt

prcnl'l/;t(i
mlcv c I) 1I"l)
kockc.

i IX':'lU(1

pu(.hll",.au

i

tc...
In

I\,tcno

PC\;j U zagre-

pn:)hl;uj(.'no

I Ill,do

IlllUllu:latlOI1I

ur.''''IIU;1

I

posuri

....CCI na

manjc

Medcnc kocke

pol:1

..;, >IJ(,'

, ...ol'\·/)r,'MI

1"~'l·. po/••

.r.

\()/jt'

I, ')

f)"\"", ,,..,/0

IIlO)! (ok"I./(/t.'

U/j.-I,

I /.;('.:.i<"H

Prtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplli I
()TaJu,:I ~l'('cr f):1

P(.U11l'5::ui

l)od.Hi scckane
IZln('~;1Il, ,1abt.fke

I~I.I(]!,'riIU

"Iro,
/';1
I~t.'lo"t)-

,~.Il)r (1":1

Il)('d,

pr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t,
/>;tl "~ll"
UIj:I

sa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o

kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj;

I'riprcma.

,.>I/,I,';("(\'f:I,

..,Ifltl ~ "t'O'r.t

"HIt. J.,o J! br.t."il.l.

poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1

liko
1'01/'('/)/10,

;! -;:
dl

g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"',
.c,,'(Htlll/('.

KolaCi sa jabukama i otusimu

Z$O J: 1t.,:(/."

PtJln'/)ll.,

1"0 J.: (,r.;Jh.t

11,1

lag,u1ul \'iHfi rasropu,

f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu

linuu«

» 1.,1

koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isa
pl'.,;koln
,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II lei n i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)

oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u
pa occdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj
nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ili
Ko/ao sa mcdom
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
P()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJ
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, j
tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(dek.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
.,(·f:tk

Hlinuta

Kolac

/.atinl

1/."\';1(IIu

refilL' i 0.:-.1:1\'111
d.l ~c In,llo prohladi,
It) \'1'l'nlt.'

na

lat-!:tnoj

V;Hfi l-as(opi{l

iz
Za

('oko-

'c«."r !'i;\ h\:I in)
uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

PI'ipl'(~tll:l;

\·inoln.
Z;Uil)\

pOfllC.:':'.UI

dod:Ht

.an1"· .'('_' ('.u pr.1ktl' :Ill It· • -1>1.1.l~.'~\ c dobro iznlc£-ali K:ul:l "'I.h..n:tz:ln I pO...c«.l ul:th) pruhJacji (i 10\.:t'J<.ltri dok ..agn . nlUtlli.v sklonili ".11>. ~.ldulTl .ill Obtandc sa jabuk:unll Kohli! od krompira l'orrt'''')(J [/.iku ul)3.O.e' glazunl u.j . scccr PL'j IX. 250 ~ prO"4. p.:.' \:I..r:tiho\':lti..1 malo vode. -t'S"o}..(ht.·c(.."l 0.\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja \h.1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I)..':..1\ I n-ndanu koricu Jio)1Ina 1'.\0 I 't1k ocJ Iinluna.'tnolll f't'ci u n::1"111:l..l(k'm 10.. 1\'1(":111 riot ri rlok sc ne elobtic gll~l:l 111.'('in).~.)\"t_..1pn:ltli h.'"0..f... I. u duh4ir .u!("UJ if. kri"...nde sa badcmima Pmr"I>()(t iOO ~ h.!/.ui na tihoj ". beJJro vinom J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r. 2 ~ /. Xn udgo'.' dco .1 .. skloruu !'oa vatrc j datj<: I1)Uliu p.. ZdlHI1 dodau mk-ve-nc orahc. 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni.ltF.lno ":1 pr. "a ch.<11 ' Prtprcmn.. PnprC... In".: ..nu.'r ".lhl()\'.)1)(\. 3 rebrs i'ako/:ld(_'.1I1:t t-ore (lei 1 btUHn"...1 kor(. GOtOV n:H.i ~uk. o('H(.l I.loplo l'okobclll r margarin.I put< IIIl lh pritisnllti nekilH 1(. Na kraju d(I<I.(JI:t(It· 7..._'uh. n:h..ud 'la..--ciu rvnn /.1 prahu.l...J /.l \'..(11"" 1.I\'ili da '..nul" \(1(/" 1 k.' 1"0n1(·.(..l. do(i.0('l.UI br.u'JIJ/c.·Ol.) 1. U pc»cbmm posudarna lag:\f)u 1':r-.:.3 rcbra I ~)kOl.ol.~.1:1ispan.c(c'rurn d()(i.ll."'lr.'t.u/c_' .. .n"l! prvo U "1(h.1"':'.1hl.UICI)lhr. \1~I(g. Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(..1.! 01':111.u·/n. dod:'lli :-c~('(.t J~J... / i.dn ~\·a \0<...H: .UI i"'pa.:\(1 i In.:liri 1)3 cd . ()Sla'lll da '\(" odl'l1ol'1 o"...r i Inl<:\'('''(' f)". Ostavm kolac da M_' .. POS((...."11 ~Ipati u plch podrnazan I J)(l'lll bra-nom... i'.u I 2 k..d ...'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) i o:-I..!(_If~r.tli.fl J.t/"" It.-"((_'r.I~".plnnVatl ..Oleta pa pfchl. I nl"f"/!...'I')<:I1(1 dodavanjl' .. Obla.I(:u In.I~· .'() dodau rasio . t.-ui da !'ot' 1':'''iIOpi. ~(Jki ..1: dod:" Y.lk mmuta pa pt. /It )..cl. pljcl)U ('ukoll(h..J.' Illa"'.. ok (Hi I II/nUll.\·pih i narendanih iabuka.tI'ill dobro i.Jhu.... Itl 'l"<cr.vuru lSI} g I)Olll-IJJltJ..-.\..Jlu.'. SaO I! 5(:t~(·!":. '$ J""..l.l "II.u k\n..h:1dt'LI l redan <I..· pa p(xl<..1>:1 .1 oko JOO stepesu ~(I na ku( t. (11 h('iH~ illl.t(.urc.:.a kn.'11 i obari{i u ijus('i.l t' PI .1 ".rnJl. Kadn kl't)It'lI)II' 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro Ulntlt'c'"" O(l(I. \tuliti dok se hl':I:'..ola .c:1.1 J.U)nJ varrr rastopu! .lI"ht·/ifl j.(t'r.'n{· oblundc pnll~nuli ((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I. KoJacJ sa.:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo na k()('kt~I "Iui.":CCl'a 1..()kol..u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u ple:h pod .: ":\"(' "udc.....!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od ~okoJ:\clt· n. 1)11((\'/)1 prcmn..tkt nulinc.1I1 .. 't'l-(:.:" lUi) tf (H/(_. f..".t.' dodati ~anllt_"'t'n i oiju ... kncl.... l.<11 i ()hl:ltH..: c)r:lhc .I'..lli..\ ..lr. Kada posrane dovolrnc gust ff.l(h:-...1I1 nlk:\Cn. Priprc--o. v.uj:.". 1.!.. u-an kromprr I d:tl. Dobro umoccuu IIl'L'" podclui na C. 2(J() g hiljnu.t' He: prohladi p.:"~c.:/:'/II.I.Ui 1110110c. dl lilt) (l. l'fipl'('I)\:I.tI Pfi'"llt'X\' CokoJadne obJ:mde J'()I(.non) l kuhkCl potrcbno dodau 'o~ 1''I):l:lohr.1 l..111'. pre· htl!! .f /.t: ". ()hJadc'norll masom rllovau obtandc.7 .AnrC:lanoi 1).' t.t prcko nj~~a f".'lenu "'I.I( bc:.t\'I(i <I:I .kJonitisa vatre i dodan ka. klll'.Ir.CI.t • .J%.IZI1\('.tal .tI.l prehn kolac.t:Ul(.... n (.t':'ik.l! ..kotn za PL·CI\U.u (.1111. hchm \ InCllll I/O'"">. "'PII\O\\I(I kao :ta slatko pola kilognunn opranth.'Jano. 1>.11)(1.~'t-'()ih "r. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasirarl.lni<.-'t'3..et obl:Jruli.irn ~~I~t.) 'lilt).1 Potn'/)(u.ld4:.....'l~nIIi bco. 25iJ .Il:1 Ol'u.Slkc Sccr-m..(uf'.1. \'....'."'n.. ...t'''u PUT1I<.."~ PO.1 .. 500 ~ Il.. p.>buo LOOJl i'rn. /HI/. \la ..IIlIc.

u scrplcu ~la\'iti 200 g cokolade Z.(. N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli.:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi .nlok.' "'l. i ..1(111#:.il"up.'lhi sa 'Halo vodc pa u.. Oblande sa coko/adom i JeSnJdrna rebra ncmasnc {.ld:1I1) SlllZiti "cci Ita P.:ci l»o(.lvU.f. In.iCi(.! oblande pnll'IlUII ncknu ((.\Iasu .a_ varrc 1 J')(ohl:.tr.no Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'".I· prt.o/"(/(" /.' pOI kada budc mlako filC)\':~11 obl.lrlll.t n:.n1h'11." k:Jpi tllj.'.{) R 1'.lk Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom P(Jln:hIU).1bll'f1~1J:tll.cll:tniJn:l d("'I:l.\ !'I1.t SHl\'i(j na ..a kakaoom.-'~nt' (naibolic <10 Slltl'.. bi/jilO)."UI11 oblandom.lo\"tnc.cdnaCi dodati J)t:lh weer 1t"~IHkc.O .tl)/c' Ub!Jlrlc/'.110 pmhladl titc\ aft oblande "ritj.aOII vatru da sc I~topi K3cJJ. 11I.500 ~ ""OJ.: obkl ude.Iui:i(t.~ nadcvari oblande (lurn. 100 J~btlJnoR !tfJ.'1r k.-Iti kasiku .I we dohro i2fne-.'.h('t:.. Dodrut iseckau ratluk.(:. 0<1 J i.l b.J POlrc/)no: J{}i) I: ('v/.Jpi {llj..t 111(.ta\lli c. Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1 glat. 'y. .It')!.ltu/('.' oblande ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-.=~atii skloniti :.... I)". J.. p:tk()V. 1'l'llbJ'HJli rh uektm [(.Hk~->.l. 'l'(("'..I(hll pa nJonlc. .kapi uljn.1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari03..JOIl II h·.ini I.LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt.. .' 'H.I ~Iang. hIIJl1UJ.. mazuic.f.lrll.1 -e nc pre ..sccef:i i par.. SkJooili :-3 \. nf'g() 1'.uI/<.1:1 (lgl'l'J._-' oosccnc i samlcvcnc :-111()1o. 1)""U .k... p••kef izrajbo.«/e.1sc srcgnu • osusc. da -c napravr J.i('".\(' k.'... 'tanJ..~I/() m. na dnl~u Of ".lft(}..1U nn -. j Obtsnde sa smo.Dodat! sok od pola pornul .lau.tkofoOlnie ()ht:lImi xl{) I: 1)()f)U)(". ':'('({'I':l " r>n. ok 0(1 pot« pomorona)«.1\1111(.III/C' ohl. .icnc i samlevene 1/. Osraviu <1~1 -. t ' icdnn sl:"'i1i kakao.:t l'(Jd~ Prtprcma: rnfluk bc~ kiUi u I(..I:I so vanog Ohl. mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::. 150 ~ ~eCt:I·:/...I("oe(ti natiu: n.' kU1/. k~f'.null mknu H:zlm prcdmcrom i 0. . Pre.':'n.tr.''1) V()<.llog lu. II drugl ckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojc badcma.:nj.l.I)lt.' 'ICSIlU i ne pnbt.~\. ZO() g 1(. ".ulrd(l:ln ~c..)(:le <'oknbdc :.rrifl:l.: n):lrr..4 DOOR) t I)r.·cbU(J.llI:.) l)).I"" IJ. Prckrtu ('C'I\. p.g1:1%~II.H. tHO f'. p3.li('C' t :-.lIljC' ohbrloi Pripr('lll.~t·~(.'f' pn:lili p.tU'l :-.tu. n:ntL"IJ kur ..'t' :'fllUk\c oCI~t.' Oblande sa smolrnuml I ObJ.. 2')0 J..'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do . I:"IIHI)I 1 u. 2iO It S(·':C'I'.rg.mdc..I~a "..n.1. l>rll1"ItIU II.:..kloni(i .lI.andc $.lk()I.'zilu predmennu dol.' .\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t. na 1.llioOtu I na frecli ncobojcni fil.:."ik..:\(1'1.l. Kadn "".'.l.I\(t.()k~)I:td(. Staviri na plomu. .I.1£.l(j sa mn 10 vode.'(.l-vama II Pmr("ooo.(.·t(.~llI.In'''''.. 1I1. l~IJr. '{..t:l\lli (il:-.fn/e. <.' ('okol. ()hI3Ud(' nild<:\'. {Iud. 1'11(/('.UI 1 ~klonlli sa varrc. p.lJ dohro lZtllcsati.{(.8 PrrprCfn:l."~nlk 'nalo prop rjjri I s:.:.tjod pl:ll:ljki sanllcli $..~d/lj.~~)inl)\'ali(Ill budc malo red.:1 V:HI'(.('."O n:i tl:l:I!.' j.il kUI.

P:II'C..:. pnJnlC..U\(: I 111un..U .\1) i pO~'U1 bf:l~fK)lll Pc.'IuC'.(.:rl].l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera..UI. ~()I/('\IHH_H ()'. p()/t'(."c'.~ :":1/0 (1I1)('/:J k.l .'''_'U 1'...:lninl ko1:l(- ~.. K3d:\ budc zelj(..I' ~!. clud..1 . 00<l..... 1 -.'..lli :o.(\fr..{.' l... t·(\'1· i .1. 111:1'01 I)od:...' pr.l f'.J..tOPICI cokotadu na 1:II!~noj varrt...rI~ HI.1 f.· 1 masu me-."1 rnargartn i koju ~:IP IIIFI.:IU I hr..If.()~U~i.C_'kati da s c glaZllr:l koJac AnJcln J)()d:ui gl'i% I »la'.u·in. {uri I:~l>(lk<l (~.h n.Jux<./.'-cUll vodc.I'Uc-' dok ~ nc dohijc k()l'np~11..:1.ttl hr .to i postJ[ tt'lnpl:'ra' .j)( )~:'\ I l\. ~1...i(.hukt.1 9 ~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru.:nj. 1. v.Ionj(i~.l vee! not ~tallv...l \I/\'I}. ot:I"titi t narc!)· d:ui.'0//.-1Iwuf(' b.l./.·ll(l.-ipn..:tn I hr. pOlrcbnu I'()(r('/)t)()· . IJr"\l1.1 ~rc_'(/"Jc.c.<:It. ..a pcovo....Cl cr.:._-' pvml-sati ·ro'n.: IlfHrehno dod./)/1H '.:'j..ldu.J•.llt1Ill .Col \t~llo prohladin.I dodan "tcglll' p:1 "c'cl n:.kO"'C) minura CioUl\ knlolt prehu t:13/..111c.. l}\t'...·dn.1I 11lk. I)nprl'nla iah\l~\' Clpl..'\Inuk"c.klufull ':1 .:C/.1'.' porrcbno ka. L:I /. pa 1'1'<..k.'\'(.h... I k:l.. Komlsbrol 1}(I(J'l'hno: hiJ(()JU).'iJ.0 'Ionl u...ui zanm rcudanu konru pC)'llnr::'t.\.1.lt.ol~r J JJ.. pn filu' ..\lC:':Hl in.J. l)o(lari "01. 00d:111 '(Id1l1uk.I:'u.u <."'I dOl nc zagor].lll \J I.( r.Ulih ell .U1 .1 or.I...!rl/..1 uti..' hr.1 !!l)/dc."\'k.l\'tti da -c pn).p:ui kockl:. (':".:".·.I..' fllltq.lno.! k..noll) l>tl'UI ph:h 1 pc..'IIO plnllc~ano sa Il:ln<:!'ati pa dodati . I pic.t '.I '~l'..rtrt rastopili cokul.clcnuln m .t't .'.1 ulj:J.Jt"".s 0"'1.ui t)hJ:lfHI~'..·Jolnojrcrm (. b. 1 "..1 I ku\ad J./1I)t· .ui 'Ialnu nu.ul p.u.~.: 'H.". prulvnuu nckim tczrm predf'llc:tOlll I n't. SClt'r )In·h n (..oIn..I..' h.1 "!l-('r...\rn'l~"')//) 1. Jlhl1:1.. 1 /".C·\I("(.· 'c:Itt.ui '11. I 't)":~l'I.loniti sa vatre.'I)( vmokvc I ku'·.lft( fJ'O.j 1".lll II 1I.J j}('ci. \/uol..1.I\.1'ln.:'lk(' .l \:tlr(..llojn:f'..) "II."...I(>.111..1 I.re''''''1 (\oJ..lde: .t.~'k "uti._-Ci u za~((.u dobro j/lnt"~III.(.·r. )/. 10_ \..1budc Zilka i SiP31i u Ilh'h »1)(..::lrtH.~jJ... KoJac sa isbuksm« I~Jrr(_htJ(.ln:ndallu )...t/tI..'"H. 1.klolliti sa vatrc..t kpla." poi" (Ole t. pol.·ilO I /.<"('('1'. ...' 1i/('/lI.I\) ki...v. i hLI'UCI r.' '\'c.:<': J)cl(I. ~lpali u pod!H:t .."Ihll/u:.do pa pr~lii.~k3 /..in1r).1 k. IIUli ui(.:'ne gu .4 A.dobt!c gusr "..)t)I'(... j!H1/(1."10(. I .I..unc..nonl ill<:h i J)\'( I "c.::'all hra .Ih.l.nv "':' JH'<l"koln /". uljl' (H) J lunulI.:fll<l: pOllu... u{'i:-'Iitl i narcu- d:lli Oblsrule sa smokvarna i orssims J"'.\'ne orahc i -mokvc.11nbl:UUlc.t :-.: :-.tYh"'.'h '\C ponlf.l..lfbonu.')k<.'. P(ohl:. I.:fc.IIC. P'npr"_'1l1:l' I i~!Hn..n'i(l dn . ~ k...' d().'e..o1J1{_.(.Hlt. .).'.o/.:n.! \:110.' I p'.110!Ill" p<tdUl..tkCl Ie.\(.'Illl(.." Tada lIh.0"): J.: ...ln P<. ""lit.c" I ...ih (lJ-:d.l.' or.(I.I\jJ . r~'). uljc."I.\lrorn nd eokoladc (..:gnc' I IH.lh3 j')'iJ)tCIU3 ':tT(T. '" ('('/'.UI I fe(O!.nm natllo~./r/)()J)(·.:U"I .Ul(llIj(.ali pa .I'...1~ "'''H.IIIX!C J "'3 i"L'CI.s.. I(}O F "('C·/"_'II.j)fO .l{i p.I.dJo(_'. oCI'titi i snmleu.\l~ O'ldlt "t!'ttOj. ."('1):\ ~tan({11( v-. d\l(I." "0<-1<: \1~. t:... n..I'llu 'n(lrn ../:1U1 hr:t'..t.' Pripl'('1l11l: jahukc opratt.I... d...i':i.\.II1(. :rh. ""(' dobro i/r'lH""'.un(JIIC:.jl~/('. .1.. ...{ 53 aku l(.oo\.'~.UI I'''' :-.a ~4.u 10·1 S tmnuta 1::1 pCCI\'O.J.J. :111 '1~"1I 1 I jtR·I. oS 'Hlj..l..'<'('f.'ll na UrlH'n'nOJ . 11\.. Akt> Je praskoru z..1(1 da ec o(opi pa prcttu 1<01. i/.()J .1 'ip. u1..t .ihc.l pol. .i oblaude ( )..1 ~t'('<"I':(.t....'ij Pre ~Itl. IH.1('.u:hi IH. "'on 1! $tJO f.... (xl "j / ~()'J"j.IOO 1.u \uth: \lc. I od jabuka '011...':iti.1 /). ..1\1) Ciganski In.ltc.u...rul) £)tHlali '.:(.h11"..j)IJ~" 1..

.:'CC(.:.l l.. .('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I.ua N:lkOI1 ll>~ ii'\'..ilt braknom pomesanun sn prn-kom /~1 J)t'C1VO.. /"0/.l J.~t:(:(.. I\Jd~1 or-the.I*('d~11 U UI.! }.(nd}.0.btllr.. dodan uljc..-l. olih (' It/J. poI.('. Kol:lCitl-.~ po f. /. pr. .'a.Jfl:l.Il k.. ()d dnhil4.."·(_! p.. 5)O(ll1lal':lll 1'c.1.I. PijallC lopttce 1'f1/(cb('lo' I kg I}t'. JlI"I" r"'IOI)lli na }ag.1 {)(-r.U..':I. Oll1.(r~.\-.{(/(· /./" ulj.1 "Cl'oi i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc.t(i.(} jl ('oko/.t 2/)1.. .unn .k\1 dtc:nl:!. zuttm dodau ulje i pi\'o p:'I :t.. I'l't... oJ.. pn:IJt" <i{)d .-rk. (I/('fn Pnprcma. .r"/)t" . -00 pruh ~ccrom pivon: I ~ 1)1'.)fre"no: INf)J: ".'(..t~i 11 podmazanorn pfchu l I1lC.c:. dC.(. \.·a..I.~ o!'.:aCI mteveae I seckane \'1f10 I pckmcz.I(ivnnili u rcrnu da sc Zg_~I"I1I:\\...fI. 'o/jh.01.:I'Iog testa ohliko\':UIIUpllt" l1.Irgann.10~ bjJjl101! 111:11'Q.. L .(0 "'1(".i zagr(.r...-\CIU. ulln rh u\-._"na 1(:'(0 r. ((Ii"". dobro uradcno clpati ga u uzani prethoduo pobrasn.cn. hr..I~(l ". l)r."C:"lli lC.3k.IHUl1o.tdu ..tnOnl plebu.I/Il·'/I·~': ..('(.l•. 'ol/it (' <.lh('\· ..I'::kon1 /.I/. a goiovc kolaeicl' 1)C)'\lU Kokos kif/Ice S:I P(1If<!hIlO.:1 ()VUIIl pre-hv o:">u:-.'f" P()(rc:bl)().d k:(/c./..hc u/".·r:l. J .t:m j pivom ·'<':.ll'ill:l.. Od lJnl<:.{ ku~~ItJjr...t:ltl~·l "fCt))(...lnjh ()r.r..1.ouc·h...!li Coko/adtll kolaci~J I~.'''''opHI umc'Hi p .1 prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH.1nof \'.. 1508 ~(.. du" nl' pococ da SC Od\'3j3 od (uJ.pil'fi •..to.l....){j~IU i Z:Uinl t(:StO n..'. ZOOg ~y.:(11.1\ V.."..:o\'O hfOl'J\U {cS(O..:l~IU)~~1("':1 c)hllko\.I..." ~..In. 151)g pt:knlc-..·S.':'/1. Lopuc v· pl'ci u podnl..l(i.I pol:1 :-. SO Il . t vatrc i jo:i (nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia se urawun prchtr Pl'C:'c..z_f1~.·UP.' /)".':u.tpr.~lIi kiffiee.j. ':'o/.III(l I-'I..rlt(_' ~it'C. oko xu vrcmcna.1I* Dodau v..: 0(/ I /XJHuu'.' (./c'n:f"h or..lIn dobrn :-'I:lvill u tn. I pr.'janoj na 200 srcpcni.. ~\t{..l<htL J'...1I1 Pl'(-""" 1.)o dod. ))1'(""):\11(1 ll'll(' /)(:(. u njcga . In:.I\111ucluhIJt'f)Jt~ u -ecduu I \1 'Y.'~c'('(·r.'nc kolacici.i p(. nl:"o vodc.1"/. llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t 11:1l:tgJn(l1 {("SIU.4 . /. /.~(U po potr(-bi.111podmazan I brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoi remperaruri Z:. .t .lzvni oklagijol11 Kokos ki11icc sa pil'()m Jl o<f c..\YJ Pripren . 'HO . pl.I..\.k.~()IJjct' In.: i jo~ In~."ikt vode I p31 J.a pomc . '.' po 1)0(l'cl..( nckouko K:t.UIl(.j I)t('/h ')uo f! ... ~ml"U l/t.J\Tt'* l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcga me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:.. 1{l1.1 ..10 Komisbrot I'~Jtrchn(): !(X' g n.. orahe I 111('_"11l jati u koko.(J.I"I ul)J K.1. 1)':J'Il() ponu-sau sa pr..1 pl'..".11.U(I iokol..oLol1' ott pomorandze .'H.." Prfprcma: II PI'O:\I'...! (II uti:!.:-c:nn -klomn .$ dl \'tttlt.etcr J)OJ)i":kao .uJili pa dodati za sla(lo ~irup prohladtn. jc (CStO pleh.J 1 elllx'/08 n'n.'''k. %:llnc:-..t: .J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQ Ol.c:r:l• . pa dohro iZlnc.-'('('1'10 -0 ~ biljl'lo~ vode Kuvau dok 111.1..lda [e QII)-ptjcno .

po )'(. (C.-...tjho\ ..II '('('t.'. Pc.1.:i.II i UIUt''. .5:1 bademima IJOln'nno' .-d:Ul U pod. '.tj.1(1 li ~c.he.u/('\ lib ('I ill".' ih c.I.l) po ..:-RC p'l tu)\c.'.u3./\ III okl.1 Z:1IUc. It..)(h·. It.:r i mlcvcnc h:ld('I1H: 1'.:.."~':('r /)('111'0.1q!...to dohro . l)o<i.eJ:Ui za pcctvo.." ktfhcc u\...' I<U1icl: ...Hi a margartu i:...1)0 I: J)t~'h . lo daljf..0 J.: IU...".1klag' r.anoJ I'" na ch..ui u nlC~.1I1 pravkom '. Pripremn- brnvno. lr~. pr.... Za 1(..tUlCU.:(...lll \'J.'ct:[' 1.UIlI t.tgijoln Co Il..I{HlI Ii' 'llIl.I'. Pnpn..lti do!.i'"rl' n.._L'':U.1 '\... 1 bra-nom \ft: . pH I.l 1(10 .'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{i pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo dcbljinu S\<lkl p r:o.l.l malo ..I'n.lnn i't't.1f)l.'\la I ozeola mlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.'.IHIIIUc... an pleh I 1').toplli "("\cr u nll~koi 1.I dobro 250){ U. Vn.~/..llllonl rc<l:ui 11:1 r.IIJ....~Jji.. )':Ii'.HJj(- pro ..lpuo vnu'.i kuvati da se dnbijt: gu.IIIIC)/..". koli!.{ \. pekuu:'z ).uio":"..om vadiri pog:ltl(. (. u prah -ccer Pogacice .1111/ /)r..'..'(..>r.l(ifn u\'al· . "'('C IT •• .1. "pau u brasno pa (C"IC).:tl11(.·.l\ inu "'("(...\/1.' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne :A'adl(i.1I1 -...' previse.'ln.I.(.l.111. h.". " .tIJ.·rcnu.'rlO tc.'l)o 'h' UfHIC.'1l1(' scct!l' pl'{·1tli ~:I.'.(.t· I I)OOlc.: hi1J'~"J.tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati na .lhu J)lf pt"rc'I"'i \..'SIO.ncun Dobro II.lgli(-a (l\.-.) naB.'.l(l .n('L.\1(1 d. V.. bra'..'.''\U chl_" ill d" Ill.lI' Sp:IJ...:h lO{) -rcpcm dobro (C.:'..(.1 i Jl(Mlll":1C1 PI\. dod..:'tIJ.Iati U podmaz.· }{J.11no."ltl(X'raruri nt: pOnln\l'nl" (ah nc.. to I dchljine n. J()() ~ .t "'iJ'UI)..)1.:SI(J sa pnpf'c.lrill.I..· . J bcci J.(..lti .porrcbno hr.l-..()(n'''i t'ripnm.tri /'.. Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<. I)(~I.:" J'..lrin i I(uu.' zamc .uepe /-'olrt'hHt): '. €I!))" Trougllci ad §arg.l (iii.1 u prahu I vatu! eccera..\ k.al\ i brasnom pO!'oU( pk-h t p v·<.·'1 Odv .(J(J J: 'IU":.I0IU .lZ\uci uom nn d~'hIJII1U p. '(' Illa10 prohlade j SP.IJ.t<) lie" r1obij<.:J:(). 111.'l..(.lf..lOO g K·l.u.I'u.ln pu izrajbl1\:\1l 11I.1 PoC':CC:O:.ltl .(I'(.I~() n.I)Olll ('. kao \:lIlIlict-) p"( ":IIC.:1(111) okl.·[r.'''{:l "'('1.\(i • .: "i dok.l(i na H:-'Uj pola I'J. IlI\hIlO I'~I 1'('k..cf:u1 " J)udll):v.·1 dilk hI.h \'f~h Ik~tlll r.. r:lk. nozcm na p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.! brasna Pr)pn.·.HI PC:~f't'l·.(. pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I.: kokoeovog tllU..lgijonl .~. -.l~r1J': i . Z:unn \_I "'l)i)[1 !l.lhH J:.('T.~i n•• zamc .'\"(1 P(5.II'H.r- Kiilice sa orssim« "r.. uti. lanle) ua i modlom II.(l'" vock.'I"" ~')() f! bdjobs IIJ:(.:<"·'1. 100 C II iii dt'hlJlnu In .. na kvadratc.! 'U~Jr- hl'..1. .1 P(' 1'011'('}'.l~nl) J)1't1"'(..lde)(k \1.vl.11'('ln..'l'''U ('H-:'.I~II.ufkc."J.'.: C)Of) ).gh( mazan pJe..if hr.~:(ritl.c:1" 1 UIlIl.. Z.nko 1'." I('SIO 1'I)(' .ull('IHIl' h r.tI ••.. ""'(.lnlu·i . 80 F '1'('('1.\~r(.'" u n'1"I1I /.·lll..\1:1I1 flt'''O'4.".tU mu '(:'c(.'(' Porcdan Ih II pf~uljc.l(1'{H.1 (.('111 OJ'.l.U i !'oaPI"I~kllnl pcclvo.-"U 801: h.:.'('('t'r .J)():-'~I K()LACI 11 '~.(\-..IH U koru Old:t}.lth !'I<J 1'0(1'("/)"0."·:ldf":llIr 'Iil\ 111 P(llIll. !<S'.:opleh i I)t'I.! d:Lij<: doJ -c rc.:1 un1c.

.'I.:{)lll '. g.." (1.lk za }X"('nu.O ~ hiJ..12 Baklava sa ptvom P()lrchlt()~ pl'3...I:t. :lUI'.'J.Itln.I.l'ICOnl \'. I SO v: prah '(. I SO 11Jul!ol..pomesau mlcvcnc orahc.I. mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli ..od P()(r('hoo g S('(C't.Ir('od. uvaljau isp<.k I tlOlr(.' .I hudt' d\e hr. po -00 J: «'Ccr.. svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn a postedmu ({el"rlll) dobro po-ur: mlcvcnim orastrna.:uHI icc 'I-..{'r:\. fn:lr}t.IO(n i '.)n a dru!!..j dl ph~..'ndallu kOfJCU povnu cokoladu Pc}lIIlJ(~U "Uk~i pa ud Inuuna I'. Karla !'o.. 01.:lIi <1/. Pl.• r~ll\iU koru na da~cl 1)()".(IJ rcurpcratur» Po t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau gust sirup od kn"'l. R:t-...: ....:( kore.'(I.t: ()(..:h 1 l)l>(~1 n:~ :o.·~ltl 1{·.. orophcnu svc rzmr-..:. \ iti II rolnu. .d S.c: Punlt. l. rcndnnu koricu Oll":._ 1(14) s .lOd:it.lnn doh") Il'r. ra.}OO.tn 'llIt.. od Jt (fu~lJ..t)Il\ un deblnnu Porcdati podmaz.'..f.ov).bo.f.I(:I(..l .l hl'"..'(.:\nlt.l zuta \ .I:Lj.nilo.U1ClJ kr''''l...tn marganu i sok od Irmuna. pomorandzc.. ...:1I1U.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i pcci na 01":0 .: J)ml'rl:lh pa <amlcn..I.' ~:-ln. J dL~/n:r Off ufje pa 1.. IX' ... ZfXJ g POl!'('bno: . 'J."h(.lj:ni dzcmom i prah ~c'c:r p()IncAan sa vanil Verine vzniltce Posne vanilla: I In..l..nng I Su J.tlliti vaniliC<: Rcdaci 1I podmnzun i hl. J oan. 1 \.\\(JStll"'C 'p.:lili probladeou.un: 111..h kor:" Z.kl)1I1 l.I.>.. jOO XO J: h.'l..ci "lc:da :.ll#."1(1 te.on.J."C:OO U. weer II p...'. 100 IJ 1>.\2k Posne vanilla: 11 1 kJ: t.l u pr~"u.·Ut' P()g:I~H'(_'"p:l...l O!.nxuu \.t/ ~>J.. sCCCrOJlL ne POfUlllCI'lC.r("'cill. {>Of. I I() ~ hllln()~ rnargartO:l koji JC .lou..Il. cJ 1>11 Prtprcma Ic.J.5 ell Vl}:l.t(lnu plo(:u posuu kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav[l i koru dcbfilnc PI':o...:r Priprema...\'1)1(111) I ~1\.a pecrvo u pmrcbi."'" hr-. P poscbnorn sudu POllh. n.'UI..1<"11 fH)g...· \1 \./ld. Dodati mu 1~U ~ 1)("h .e.:-.·.It d.tll. I kc''-h J 'JUII ~('r...1I1!~lrjna I'c. 1. .IOplll pI"'.1 pecrvo.obne !C'lnpl.bcn·ati sa '>f:t~c:rtlln Pc)nH. J"tOJ.:lh~Hiu p~:lhS~:('l'r pr~(:ll ill 1I dvc PCCl:Il(.. k:'j"t.! 1J<'''/Jt_)j{ filar· g...'(..."'''.1.k fukol~dc'. ~..(.( Il<nuor"n(ik.:(.l I I \nd~ Priprema. n.L lIlUC.rl1jt'../I.\j:ui IX) I\He: ... J""dn.Jl1k. iia.0): 11I.. .1 U j)lol/tU. p._ 1 I'. rdkl· .(11)jill '''''U1I.'r.:ccnu baklnvu.' IU".111 «:.(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok 50fJ Il br.J {>C'CH"O.ll '4-"«"oln. lake) uradit i sa v.\O Ilil 'ohllOI te-mperaturt Dobro 111)11.tl.I_.cx'ler. ZOO.OJ. prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r.nli po th c ..'cera.fll'.H.tOO '(\'P<'I"..I'-:akI"_.:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu. pa vructru strupcm PI'(.llI Izr.. «..I\c..IO Potrebno. limuna.tI ~l'(:cra i vodc.to til PClI1H)C ..I n'.pa. dOO.no '<t praskom £./~.:UI.i(.'0 f u(1 0\ t.' I""U/LI..$(·Ccfil. /.""..! d/'~/n <tC! k3j .l"H<1111 posvu ph.1 J.'_"(O 1':1/\'10 okl"l~.:-oOk.110pnr-1L'ot'. fI...ni)· iea.1"/1.t uIJJ.hu PI'lP!"eI'Il:l.. I 'if) # .'.':-'11I "':-.. dodan C:1..' .·'·'uut'{.. l<:"'IIA.l.l~M"l. dod:ui .1 }..lx' J..

dok 11(: dohi.. u POStHOfl) %:1 III lI.I~(I)pll<:n 1l1Cc.I("l{'flth Il"I)lk2. .1\~' da sc J)rt)hl:uh '. \l'IJI}J or...lli P()111(. /'.kloniii:. wcera.tarif~.':lIllf>j! Of>4'\..n J! l~. I()(J 2"'''.o J.~1I1i«.-c"" lc.'1111. I I~pcci pod . .' (scckane I Inl{.l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano] Il:l 200 ""I.'2 i hOIl.ll·!>OI1I.I(·'U/.. "Ii) ~ Cnkol.:1I1 I po!"uli i>1':l:i.I 13 Pijani kalaCi varre.no Priprerna: PC('I\'O dod.1/.llf-(-hf'" f $tIl! "II.'\'L·IH. I J. clod:!11 n'o. 11..:..! /tr.' .{ f>l~.a malo (' ".1 II. POciO):\.l111c'~atii OSl.II" Hide.1 'C: -oc 0(011" ..lh.'I)I.4.:. ~(\i(' j .m SII"tlP dodari Inlt'\'('ni \anil'cl.·).kon) ul'alll ..III. kao K:ul. Pk-h plI(hn:I'l..fI"" f 'f"h".lYl. Il.locf(· Col ~O()~ br.. nJ..u(i rcndanu koru-u JUHlIn:1 i til n.tdll.lOlo\all koJ..' ...1\ r/J n".I(.' bra-.I:IIH(.l Medeni ..t.lrf.r('.HIOIH plc'ht! vndc koJaCi P. hJ':l~I)OIIl dye korc.1 coknl.1.1 1.)H..11"0 skuv.. i..'pil'uvati ~(.I.0).ffk· /3 kuvmtc.. /"U\. .f ..IPo:-...' Pfipl'c'·fll.n'" 1 "'l~('kanc orahe.. i/l\'ud:lIlI .I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od pol:t :-.u/(O..shi glatko 1<:$10..:lI./.l I kc:.1 1oo}{ u..1 '{1(/e: iJikJrnonl'.!'."A."11.II.· !.l 100 ~ ".' "('\ crs. 1-..~ 1: "l'tA.II pu'om Tcsro -uu na <lV:1<1t·1:.kcN.:u'g3rina. narcndan! Ol': . odozgo i POSUli krupno n·nd.IlC)Jl1 pa ~(a"ilj tc-ro r'.'I"Ii.I.uIU cokoladom (i Pulr<VIlt) I ~fI . cll..all" "r.f/u lUU"}.olllek'i.l hl':'l:o.". "J.UI/(' Z.."(i.no prf)''''j:ui pn mu oodaei sodu !Ul.P()SNI K< )I. "d I flltHII).1 /"url{'..I:o:.llrlU n.''.·.A(...Ic pa ga istuu IItO"l JlrCn\~/AII .I.( "'('...C(~.IIHtllll..~Hisa pr.lii marg:uil) I r.c i:l.

J:. Karla sc I$pt:cc:n\t tort. Ph-h '1-Hi krista! ~Cc.k 1. nUlSU 1I.r III )()O fl Jo.J~()If nJlt"'('tl.J:jrl'icOl cimvuc J..~plno· rouebno. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil scCef".-(·n. dobijenorn glazurom prcmazau Posns rozen 10tT3 J Posna rozen torte 11 POln:/~.lei I"I.u.'j:Uioj n. pa <iO"c-i'l. a IIl:1!t) vode I kuvati da se dobijc ~u"( ~i. P('·~IIe: na prevrnutorn plchu..1 1'It.'ct'".(.. 1-50 J: ..• Priprcma: po rn{:~:ui "I.. Od svake razv lIt'l kOl"u . sc pravi tako sio s. pa od :-.lli. nod.in tcsto Poo("lui g_. dobro iZI)H'~all i tJVlIlI nadcvom f lovru i .1\'. kock.nun nadcvali kO('t".t..'l.II" .(.)IH ko. Za glazuru i.Jh .tn() be lim Vi1)O!'H. sodu bikarbonu.4.l/Ju. :-..ol.~ vodc.. dodau ctmct.:IIH~:~l(j I... j: pr.Jkiit'.l. beMno r>1. tn'U)~... sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge. c.. <1. poln .o. 'Ibna Sl" odozgo podmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln. l'(OUU bikarbonu i brasno.1 f:.'lJ·1I1.lfhofl(·.lU1 kbctu vodu i dobro zamc .-rnt.~ikrrii('lll.t . ()f'2h.~c:t. .( Priprc...' /.(CI' .'/uru. 15(..('3 fil.J . .cice .npt -ovte I'vdc:.lh:t I ~OJ: IJr-. :t."(J<I(' IJlJ. jI)O .1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1 malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kapl glazurom od ckstral .·. xn nadev sccer nalni sa n1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobrje gusl ~Inlp Oud.. I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a. aa od rnalint' IJobro szrncsau j prah .-:A"Ji. 1)('J.l na 9·10 delova..':C . fll!C\'("rlih nr.~g..t I J1r. 2..I.I.c. fll.·(· vmnl ."Ifl.\:ike. i dllx'log vtru J. ()OctHI ul. po porrd)i <l1)(1.t ohladi.Hi mk-vc-ne orahC' .u '::cc...f.<.n.u. bnl'II.POSNE TORTE Posna torts sa orastma prnhu./(. pn svc dobro tl}('dna(\ih.r.-CC't.tjUCl brasno po P("')U'chi zamesui rnckse tcsto. ka{.are rh.l5Q g 'C'Ct"fil u pr.ill cia se fil malo prohl:adl I. p.t) iii j:Ji:O(/C: h:tpI' cbtr.1 O:-Ia.. JOO J: .1..l/o kl"<·h. ulJ.":J. IIV.cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo \'rele vode i (nc~ali da ~c ~cfcl" po{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl.. . poi..t.ICVCl)l' orahe f UZCOl./..\c .J.. 1 k>ijlce r..."nla. pJ'(~JlIi J~ prcmaxuje gla/u I"(..:er...tr J...J budc: potpuno hel a.('("('(':1..l.\ HI kuru I peel na prevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI.lh ~('"W... 120 F ./. POlPlH10 gla· .i(:(.\.. k:. /:>:11 J..uJ Illlc\'cnc orahc i \-anil s<.' malo . p(1lll\.r. pOlnc5:lti sa praskom 1:1 dodati ~CCC::J'u i (OtIU.1 I 'oQI)I(<I.cCtl'. rakhu. t:/ull u(...c nH)J)1 P·.t:j.·v".'~.~:.'f. ~Ip ulJ.m.'("'Y).. k.I/O "od("..pi ckstrakm o(/Iunlln ..Jkt:l (H! n'...'.r:!H pr:lhll.mC':'.Jlifu' Prlprcma.'cC'a..ik(' it'~('r"'.~ r.r.IV.lu kuc:kicu marganna.(.\:1' I ":Inll ~ccer pa dod..uli i fl~'fiU lagl'(..'o()(/t! blk:"h"..c:r.liO J...'(... J()() J: hr"'n. . -II l'ofreiJno: oko liO glH" .h nmh:l.kU\'3ti 1':1 5klOl'lili :'-:\\'•. iznlC~lIi da .

'.1 .1. lnbukc 0(>('.t'(..kIVJ1lti ~<t \'.. II.')tnc pJ'()J)l'~.lVHi s:u vre(neua da I).'d<"fl(..In:1...~z. u..n:d/~Jt·'clil'inc... 100 f!...."t.:h_'/.'}f.u masu peci ).1\0. dodart razmuccn kv: ..O g nl/('1-'('/l.'Cef sa behm vmom i 111"".• k:rk:Jo:r..nc<i.'t.'''U:t. p:t \I'pra.·hJld: ] k...'I't'1: 1..I\".:eril . da :-tl:lviti II serpicu h11(1(..IJU /'.~tj k<>fC a n(joz)!(} Jlt·(..(.1.:..' Jl.0111 Tortn sa dicmocn P(JfrtbtHJ ..: WI . ..t (JI/ I luutln.:'ik. 'i (II vode..l:i..di . ("'~lO L I-..It.'CC:f.o(uIUUUIl.ol! 1'.v.ufe ~:I klHilO/('....(:\. Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu.' ohl:.ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1. iZlllt.l.'fnih or..1 1)<.d'.V'.'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d('. pa ra/redh.vvol'H".'•.¥>J.one'.~"IJt('(: ulj.<.II'Up...Q/.. 2')0 g io·('(:.:.ili I·O(f('.ttru: " rr.n... i'Jt'/c k.u. (1). Dodau zaum p.1 pod..IIc:". 25 g .<"CC"sa vodc U:uluk .'k'''.')1100). .':(:('(:":1 Pripf("I)\:l.\1i ~(-~'k.('(.:l prackom 1I."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni zag.."'o/.:knl(~"...0.\'o./c /.:U'1I11 pomocu malo vodc ·t.(' .cHll od kajsija i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur. nc olopr Dodau uljt. no lX)tnC~aflo :-o.t!.t.1 ~c:ct:(ni .."::'. 1'0/.ggroid. . ()(I bt:k ~..l Priprcma.:i..!a. p.-:""..'Ie OIOpi Dodari orahc dobro i.110 IHar1::lru1." ~'O(Ic.~atlJ~~ikuvati d:l. . H:'tft'\'. \'cfi('IIl(.!C sa peJanezom til JX'h. /:1 ." ..1 III'{'/n u<I J.~r.'1?!.a k.'c:-t kora 1..k Pnprelna pOnlC:"~1I1 .111111 d(.ir.8(lk .·tC!r.. ~C..'p.l.1 hi ~I.(.J. 200 g ())/C'It'/uh Of.t./('(/lIil f....l.· Zitl-.tncoraln-.up.lf$:.\/.. 100 j! .t ..tPI cksrrakra (.\\iti ()C. /..·k.08 J..~lJ~'J.."(\':'.ui p.\U~\:(~"r~a malo vode.lrin:t. 100 J: .'f: y~tgi:v.dl"·Ol)l filn\. lOt) K fJl/uJ. Odozgo pl'(:n1. fnl4.1.'rrllonl I posurl bmsnom. ~1(..'f~ od CrJU' J.I<11 I 't<.1 In:l1:~. oknl)..."$.lIi pa :-:kfonili sa vatre.·\t"'IC'orahe i kakao.du modlu precniJ'..UI<:~<Hi i skloniri ".rrin.th :.. ~l'{\'I' nn. Svaki J. b . /.t1 ~C·f·(·r.I<tJ .aoil'n .. dodati kasiku "~'~:'(_'ra. kocktf.rtll.# \ InJ Wj.onik 1)(J:"olili Nepccena posna corm P/)frt!hnn: ]sn J! "c.lo prohladi pfclili torU.itno na:\(~¢ipa $l:lviti II xkuvnn :-.".III tortu glov.. II"I..1 k('.l 1'. p:1 k~tda ~(_..l.l1re.1 gl.ll'" b.I. 1)(Jel:tli Ill:lI'J.f.-.l)"'.a 23 CIt) prt.l)U"" korc /:1 iii u::'plnov:tli £.~1 . I J"".t~lI~tlihr ..:U i Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i ufol:ul..(.:--klonili sa vatrc i 05(:h Iii cI:1 '4.. nr:l~nt) prosejari.1'o(.1.\·I· Torta od orsb« i jabuk:t praskom POffl'bno' I'...: \.cdnakc prCIl13Z.I/t:... na li:\ti(~c t>cccn .1n "(HI. Kada S(.'.lde~J k.u/(' Y:l kU\':lllic:.n.11'~:.'. k.:}~"'. p.1~1I.1 vatrc.l utjs :H10 g /)1'. Drxlau narendanu }.l. "uganl tllusk:ll- :<>Hl'(l.'J.fejal)oj nA 220 "I-lcpcni.. II cctil'i <::'::..J .'(.. l r.U/l'll'tub '''~lh~l.lr k:tpt U/j:l..'1001 \O(iOfll n.( .nom po.l c.)(j:ui ulic j hr..I"'-/(' '''r>d('.1.a 11<"('1' l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O. (. / :)oljl(.ilN) Il'''-''. pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jjIi i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> .I.:Hi tortu .J pra{J.ojc.br.ll' k:'p/uljn.(_· 111.:x od U1.v.""11.? (r)kt)/. ()(lU"IJ 1"fX..\(1 f (\o{'I"Utt. I:ilov..ullcsiri le:':lc) ()~t.pcknu..p.'Cl '.".'nl. mato brasna.I.xtc jO'. 100 g Ir'illiJ.. nj of"':l\ti(.ur::l dub..«) J! oin'c'rJ.!f.I..U).uroJ)'\ i (l~t:t. 2 ~OIJ.u.1 ..':\li i pusti{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn('.(.Iji< II \·oc. narcndau p~. :"-la!o kuvan (1:1 .? 2 klk (Xi Z3 PCC.h ur.)0 malina..t:c..('" hoJu t)rcnl.. loo g hjlJl.IV(l pola Iitrc vode i pllslili eta pro\'1'i . J k.. J.'I fn.t' ohl.'1~lInl' 'I 1'('/)1'.t.ui da 't' dobijc Jl" pouvbno dodan [cdnu ::'('.lh:t. ri d:t ..n:l: 7..t.lr k:1pi 111J:I i kockicu Il):t"'h~lnna.-<.u/('l" .uhrk .ui l'tl:lr~.I. <1%."tt':'l<.111dok .15 Ik:l ma-n Dodan pier k.larnc i boje.la lcpu (0:'..J'.tt /.Q..1 pc·n\t~. I /. mato soh.. I Of) g ':(:CI..lh.1 \'0 Orab corm od k:tjsija POfrt. In.'.)() fc(lali u pleh. .\'tc~all.l 1l1...I1ul.t'in..-..3.J 3 r('bt'. Ovim 1".tjc dok M': r.:. 11:lrcnd. mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu.t• . Zn fil u'PU'O~..1/1I1I or:ilt.

Ipau U o\laZt'U dodati kockicu margannn.· J.Inll ~t(.~lIj i prcbt l iortu.' !'Iol:'!.. Pnprerna- ~(..1u J.tt· 1'{)(/". lift) . Priprcrna..'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n()..t'I:tIl{) brasno.(1r. (-..(tc"I'..:~'(' oro». 111.un·. kai7iikc scccra 1 k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (. Inalo pnlhl.t: '''''t''#:lt'JI1.II.!.&h(.'I.0.:1 .t.l.H) Il/: J.J ad J 1'(Irrehnt): tiro tort« J.·n<: o(':.~Jt!/t/tll.. /..\"tI ..U.lr/)(Jllc.ui j(...'!'{O.it("("("r.(·"(e" .1 ~xlc: bik..~C v()d~~ku· "ali sirup. 1. ":1.••Ui01 . pljcnu (~(_)kol:l(ht.Jk..ull'uno kompakmn masa Knda '1J))':-'. / r)(~k(J/iko kil_.ku\':u'l() 1..hn..l~rk.UI.:ui cia ~c I"ll)!>. 30 g 10m! ad krusili hi/juoK H?:''1:. par k"pl lIl.l\:lU't'. I J...1)1/.'r i k<Giku n1arganna./" In'hk.. i'. s...I(rUJ.'(:CI'U j l (~l.(u '<..... •.atitn «mu ~Ia\'ill II fnzidt. IClI'I(' I o. S(.Jlu 11'310""113.ul pa osravnl cia :.:'i(.l.t'(uh nr..~ I! . t.: od ... iznlC:.'ui d:t.tll I...... /JU1UI)J. nnrvnd. .n obllno posuti Inlcyenrrn I)r.J.. dodau pro:-. n.u" dudaj<: k:l'.' ('rn(.lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I. POlf'("bfH) 1.'(.. / .n(1 flfU'c""HI..(.'I.11.'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre Shl$:Cl)j:!..lnl I .. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln....~ br~"IJ.·· liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt ~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(. Z:t prl'h\ coko· 1':"IOpltl lndu.pOITIc"ali sodu btkarbonu.irl...-{ 0513\111 d:t . It.talc I~ "anil '(.. proI1H.•• ~iJ.. I')(I.la(.uru i umulili d:1 -c doo'J(. Posna torts sa rum om iiI) J! kr.'I\ .'('I {fi kore . /..~((_'.f ~d~(_'!:l J . malo I'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu. po polf(_·bi).. 1'1(1/..l<.l prel))~l:all nlu. p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti It.. Dodali mlevenc orahe.1". (lcx. if. 2 n-h.1 pro .Jf/lQ1! or~CJ(:ot '._' rll J)fuhtldi Korc pop~k..!:tZllf'U ku\'.'(/.ro hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl b..~jcdnom J)ro~IJue.. sodu bikarbonu.'r i o:.-'[..1"1...4.(_~I('t" t':lllil. jo. 2 rchr. . S\'c dobJ'o ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c'.etct:r..l..l(i nlmOOl pOl Cllo\ ....:t prelh': Pci p..1 J -. p.lr· hent·.I.""(]..()O r. "or..f<''''C~:0.\t.mu kortcu Iimuna.k(: .J..ui 0.. ...00\:'IU 1>:1 dod.I(I.'~c:r i fn:dn .' tI icd.111 (~~. dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\(' dobro lznl<. i'. . kalup za Iadu Ku\'.'I:orke /)' ..!t-'flU v. Sklonin !'Io. k:rk:uxi da ~c dobljl..ru .'-'.~ J k. lSQ J! ....k.(.' ( Iii In..' III 11:1b.1 !. J. i uJ<:dl1~~('j.(' ohl:ldl Od mnsc na ravnom t:ln.3 iii' '.<tnn dobro Izra.li dA .110. :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04 SeC(~I'OI1).tn.. iQrl II "(_'(_'('r. p"'n.:l(II ''1alpn.e.I ('okol.)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie.(_...n Posu{o.hilA 'U.I.dodau PIlC.1 laganoj \'311'i. S :... InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu.(J.0..·crn:1.. dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I I))ic\'cflt) !'.1.. ROn: pt. !'o (lin s. ...I.. IU~J/() .('(rho In'ltl.I" . POfoJednjl.(·'Ir(· l... rcbra (okoladc za kuvnnjc.. SkJoniti sa varrc. secer I ./o (IIIJ.~~. J ')(1g 1.\1I1J 0(1 . pa iortu :\Iu%ili.1..ln. Uobro umcsuno eesto zntun podclul na cc:tU'j jednaka dcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru. 2 b. I dl '(Hie.llli laCI"Iioblikovati rortu )l'apf:tvili gl:1"..'? kCSlCIl plrc izrn<':sR(j PQ{fcbno' s~.. . .t.11l '...I(W..'f):.ikt' k.t pod.(\::1 ra-ro- j io.tll/t'.ct:'nt SU\'\: sc Zatirn dodau opranc g(oi'dice i In"'ill i da ru.a fil'l~ljpl'(' ""-«.:...'bra{)ll bOj~l.il '.oll'c~l" . . klonlli Ic sa \~ur('. .Jf':.~ <II pil'J.(1 _g <i(oC('f'')muto uxle:.ijllo. J J. (()((U. (H"/J...1.16 _ Domaci posni kolatl.II'e·. S.'1'prt..." (llj.n(· c"·.. ():'la"jli da ~c osusi i sll'g:nc. jOt.ILJo.:'-J.l.\'.. O()(i.t il:lnt'~.klonlcl lc.'.'ik.":\11)\..I!.· .t(k· 180~ t":lniJ Priprcma: hC'J.. dl)d..\-..:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a V.. '" /.rrio.c'c('(a.I·j ("ii.I(/(· 7. I (nc:ci.."111711()1: nrh'~('rn'1! /..ijc na 1:lf:.-n plchu.C('('J....l Kesren rorra POl((.· l.v:lIlIl s(.iloOJ vats-i da masa zgu-ne oct. dOO s .')/.1 11.ul.~b.ri(:1'.kU'~IO{·}:J.nl"tl· tll)~(.u.I'Up.·(cr pn:lili C~Oln vode pa SkUV31i gust '. Uri/:J J. k"""(_.' I 2 ka. "l1. l...(.l. p:1 PI.t:..: IIt(.ikc' rurn:t.

.II~.(r~.1/)0 potrc- bt: Y. vtaviu 11.:jao na 200 . margarin i vanil ~('i('r.:.1I1\1 nHISC stp::tli U podmnza» plc'h.Jrbou(_' .'kc 01'1.nlc..! br-..:.I .jp. J (. nlk.111(1 <.l ."J.I:Jdc: /.J.t 1:lgallOJ '· .. .f(.'(..l.lIn J: nH'(I.hc i h:ldenlC..1.'n.'3'..J(.k.'$:ttj i bracno j uz pntHo{' hl. sklOlU- Sarena torra u "a \:Un' pivo..: .:.J 1)('('(10.: I". J J. Za gl."anoi fcrni.r/u/l OI"'Jb..1.Hla) na iufkice Od .in.Hi 'a p(a.o}..ui I po-un cunctom.'nl()..lO.l.:. ttcrnu zagn.r u/)l uf/" Torte sa viTlom Pn.J "(Itlt· /)1/..·ololn.cl()nl pUnlC£'... 4 \0/.'CU phcnom d\ c kl.IJ" 'Uln.a III u5pill()\'.1(1 pa mu(iti dugo.r'()~NE T()ln E .vake jul'klCC: kuru . S"aKu kOf'\J (ilovatr prohladenill1 k.'r j p(lpr~k:ui f\JOll)1l11 1))1.1'50 J.:1J. nl:l.'nadcv m..:rH".r_2"j() g ./ ""I ''''''8-11'111-:1..'ci na koo).UI..('r II (u. Priprcmn.'. ()nll'k.I PI.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl. I J.I... pOl .'br.' I r('l>f'a iok().~.l .. IC.o{..._'.u'jt ~ ~l)cI(' b.}J)U')l sa 10.'-('('C'I'l.nni pre.ul Svccrnuu -u-upom korne jc dodaro In:1I1) 1'\IIU. "iJ s\ih I'olonl sklonili In.'v<"nc ot:.'~.)u tOJ'lU prcltn rasro~(')t.. d()d~u i ~(>koladu. I k...:lrbonOln.. '''pa''ir. J.no i ~d.~J pil'.0(1)\'11 pl'()hladi rerun dot 11..(II'/)/k.'~lnli vatru da 5t:kruxkc dohro ocediu kuvaju.h.tnn.:1 PC<'I 1'I:l szvruutom plchu /.I .l.:S:l.' filovanja svaku koru popr .'cc~t~r:t. I/n.:-' /.lg \'lntl unH'.1 .c ktu.klooici ./t1"'" 1I1:slt) OJnJ.ll'lIl'\. Ju..\'lJci Kada .. Br:1!.u. 30 J.. '. Torts sa medom i i5okoJadom Pcnrcboo- Suo ~ '''''(1".:t \.Jhu P" (Jo/n'hi Pt-l prcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(..Hiplvo i sodu brkarbonu.'t1l SCCl. III /:1rl\.._-- ull.('.Ako je pO(I'l. . c·"J.. I)t·(. ") dl1J~:Iu.~rl)(II'(" 25() J.'nlazati ~I"-.iui.ui \1 bp:a:-iJ'.. $v(' ixn)('~:lIi i :-..":lll Pc}fu:"lJu(J lonu n. I k('''i('U p"'J~k.r''''.f~:lI·ill..la "l' .bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji.:IJ/unl -r f'(.('tc'n.kt.! lu:.tri rn.t.'" Dud. Oro.'. i pos\Jli ~I. TOO r.. f). dok nc puh.u'c ul}J.ltl/C.s(O podcliu koru 1 ua ~.jrin::l.".li{. i ~cc(. ...'\·(.1t"!~-. dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ. pO:'-tlti hl'~.' o(I'lranlli 17 Z rebrs flll}}..'" J.)~ Ittnun". Iz\'a<.'j .l. hll \'1)(1(11)1..:IIUd('~ JiU jl.'('t'ron) U f)J':lhu J). (I~(.c."1I1 br.ok.mcd r. po._ ponlc. l.:". <ioci:1l1ulJ<.:.do pruhladi i sregne prcmnzivru j konPr(.l fuJ. ()<I :<>\'ak(' razviri Pt..' POIl'\.'('c'r.t ._"'.(.nl.:tg-r(.1('fc(· ...ui i sklorun ~a vatre. /:ltiUI UIlH•.k. I tlltllill Il.. kC)f'!I.\ tH:'!Io vodc.II\C) /.c:c ''':lI).l ->0 I: nl""~.'f S.no.~U·j('.'Hl·"'.c.."'.~((/t:.(. IUi~JU ull:J."lli H."ko(u za pccivo P.. "n~ pa polx:1t I)oda[i dodatt htasC)o nc pOln. 1 k..k· !ool~\\III II -crpu.l.1)(11)(' (.n i pl'(:lili d"lIgonl prcmazau P()IOVlI1Qln icsm . Jltiprt"I1t.'" i tl pu(Jrl1.111./UI'OJlI sa rn..'{03..: J.1h:t t ...~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti pripfc."l~ dOIX-C(.do pr<.4 Pripn...I(. /. 1wl...'Ll. 'Z kil~tJ.t I)nbl'l) umcsiu Ic!>..':lI1. ..''C ('''.1 l'rh !JI)I'."' "Iull'nj:l.\'au M:CCT $3 malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust ~U1.IZanOn) i pobrasnrcnom plt:hll I... topiu cC)l\oladu.hno' ..'l)daUd kar:J 0(/ I('dlll.. pa /.'nu l()fCU pl'oh)..L.oruhe s scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikarbonu. <I.'iLt' nun. p:l '1':Hlli U (. fV'.r('b')IJ l~() /llu/c'.t .ll/('nJ.0 ~ h.l. "lcd I.. n••r(.J. or:...~n.00 J..>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do pola pcccna.l1)t: kruskc.\'C ()tOPI \'au'(...ILI· 7:0 ()\'on) 0l<:. 'C..)!n:j:ui.lIIX'.t.l1.u."k.S juOif:1." /)r. Pc<"i u /.Uollt(" I.· od vodc.:1 n:1(ll" u'p. <10<1311 Tona sa medom i orasuna .tll.l I).. J "'tI/('..nljl'llll "n-I<':"\I..d """C'rr".. oljustili f In) kn"IH I..IOi pOdell1l roko (..\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(: l'rohJ:1(f{'. n'. Duuro iznH:s:\u p..1 [kR.'III".t(Ic ."'(I(<I (Ulk'I:J..I f'otr-r. 2 J.()() K br.l.('('bt:/()~..)!"r.v.1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc. . J.J.l"nOOl.:."I~!lT)">.:1 (Jccit·o.:J o .ldl' i()() J. IX)'\lIi ~('('t.

'~ali da sc oropl p.pobch pa dodati pripn..rr s. 1 J.. msto vode.·huoemudod.t(lIH dodati kakao..teiku margnrma._~nik:l.)r..tln vode <fa (it.«(_'r2 u 1.I. Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu podmazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / . ~l..ui tortu . bela.fUp l)od. Ilckoh/.t/u..._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.~l"h 'SO jl .ll!C· .. lCK} I.'1.lIl mlevenc '. eeckane l.IJ'J/..J. rozc ..Ilul.IT k.' .uI.tr.1<vJ... /(.. clohijf: $:U'I '. braon..(0'('.1 In. llU'::':Hi d(...lrcndaou . SV(..lk(.. . 10$ Pnprcma.. Po. Ihi <\<:("<.II'·""/(. Svc 150 Il An . \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P.o.lpi orahe.. S\C iZHh'!"I:JU.r:r od 1I)~rlinc. !..II" (·k ...n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbno dod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna C mcsiri tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan o:n:lvili bco. sok I prohladouo l/'IT)f."("St. tunun ...(('Ie \(Xle' I pckmcx..II' kapi vrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna. narcndanu k(lrk~1 0<. L' ga sa pravkom /J pccivo. :) "'ccor Rcdnti rcdom P" /cljl . a ru..1mahnc..() k.'1-("( or.'.3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ul cokol:ulu malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc..1 1 limuna. 2 r("/)('. 150 g Y':J (i/.'. rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<..... . n...Hi ulic. p....lk tll:l .p. (1I'tI}.."'(. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz.' »Ioval! korc..'1" sa \'inUtll dod.'6 k:Jk:I():..l M"lkc fX'kJ»t'/~1 eNI L.:""/.ur k..'11 C'r.uka masa.l· .u. Ink·'l. fit \lspjnov:ui '.

(O r..".e '-t~(\'r~l:-.' U\al)'.1J'~ulln J(..'('('cr:" II male k.J! pt"lll '.Hllj kugJicc ()d 1 u -cred- polovuru jC. 1)(')<.IO..jI(_'J.I • .u.'\'ne gU:\cilfi rvr'n u r)l~'It\ od gu-.Hh:n lJfn:lk~(i n:tpl.. I..:.d•..'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI .lui'· ."h'. Ostatak Ic'.ui $:1 .JZ\"Uci o!.r/o '(){h' fnJ.l:I~(.do U /..t kakaoa ra.#_ I jf) g c. oJ.I..nc orahc v. .~~l('I('(' (C./."'·..~..I~'''".·nl.tll Iii \ ..HI u rcndanu kmpoo \(lk()l..tlJ.0. H pr.'k.\ .tku..'(.·I·l'(JilJ rlt:IIJ...l\ill d."'irtlJ) 10D {: \.'l PI'O"'''I.3 ('.1111(·.lnku \'t'e rako "t..nc:'.hfl!l...f ."~ili.t 19 SITNI POSNI KOLAeI Kuglice od budema h:.l 1.d.r ()d dobl Pt~tr'(.c kakaoa R ceccra .HI S kcx.....k'.·o/.ll'h:: ..:tj.. .k\1\ dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U.( icnc I1la.:. Ilh)..' P(O.." \'.(/(.r ..--_ ~ITNI l'{ )!-i!\l - --- 1\<)1.0 g ~(·(_c:r.l\ iti I))a)(' kughc(.g:~ra.nl ih U\'j!ljati u rlO\'OljI1C) ~1I't 11lk'Vl'I)P I )raht.' dubrn 'nJc\f.'" 'tal}!!IOnl \'okn1:I<. pf)~c:hno Pripr pl"c .~'c kanlh bark-m.. (I"I. oc Pll'l Ul1L'n~:..' .. rn..n Hi U p:lpirfl.. ovuu lH'(. j}osni IHarga.: /)/.''''''1..l rc.k\ly.on) . P.gr:t Pu'chuc) U':"puun..\ 31. ..nik." pa ih n.(· plc'poIOViti.1' po j/hol'll.it){)j(.. I.:d..1.- P()lIl('..IO br.../.110 1...lll:'I' 1(. l(_tl/lirOIn..(' IUc'(.a/. 111.(" 1'''''11\...I'U \'()dc ~adJ.'~II.::-c korpil' .O ('('flh jl'/. 3 k. J.(.1 P<~ 2~. (:l")kulauu nnrc-ndar! I P()(lH'.I. (I:..kuv. sol. dUi 1ft III.1 1'. In(/(_'. K:l(i. \.'lll:IJ:.'i'(I(.1 :" .·.....'Ct·1": iIi 7..Odl' i vanile.:f.I~( 'i1l'IIP 1':.kll\'.t I) 1.. ~"U\. ('.111(I. \'1':11111 gla%lIl'.l.'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu. Ill:J/O k:u:ot/Uit·.uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g :\c'('\'l'a i ') k.'rnl.I1P pos:a{l(.ni ().dl ne l)hll)~'() l.1 '(' U(irn.. !u/t. k.t .' PI.1 .-.ni ~CJ J..a IH.uAIr( \1 ultlot'ni u dol». prohl:tdlll l prohl.I(!c' kUI.:.:. pol POII1(. 5() g .".1.l" .1 voo«.) inu 1(...PO.t~()IU . irup bude: '(.":t.' J..l.ll'.· U""'.~. d.. l)od. Je'tu '~I.:ol.r mlcvcnim lcvmkom... I'otr<'!>fl()' J.1411~a 'I)(k'. "("(ene..: 'i'.d.'..".1. t I-.CCI'!)11 ~I:I:t.'l\ort.'('(<:fnolfl ph:h I P("(I poga('j(c: -irupom.../..Ign:- prcmazau 'l.n.lrhllfl(.("nc.'<1:111fI. l'oll't'llr)lI.~"<"I"r~1 CI.1 ukuv. 2Hf)}: kuv.t f-'rip1'(. (!"('h. )"0.'''no' lOO ..J.~n\ dok P(~lt·iClJ \ .11J1J 1 H) f..'.:. PI'.l"iti !o(.1/..(.nika oJju:-lili i S~1I1Ih. jl'nu .{~.':':(..kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih ()JiU.· k:lf.t .) It))! \ rt'llh'U..'nuf.inun .' /..t j'\I''!oj n:rnj dok ndv()jili Un)t':-.u!(' C. k::toiH. pl\l\'ili .J..1(UPOIIl \1:' ./{.ldu hil.Inil .l\'I.t c.. ..u.'II'(' Pnprt'fHa.f \ 3((t.f.. Kuglice od lesnika ('II 1...I.OtlJ . ~ .on- Posni mcdenjaci 1 .":c'('C'.. .1:1 .te001 ~\ . /..tu. • karan- rrmc tununa.tc.. c.! odvon-n ...!I.ku pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln .l'I('UHl 1'(. u POIOiH :. .lh'" da :-~ pro$u.'(c1'. \(. .. 11 "(_'(en.It. I n1t. ~(I.! .lra oko pola .''.' I .l J(: gOtO\'.:'C" ~':I/u(a Ht .r..lIN.Ik" f.tlu \(J(h . I kUII\u od J Ibnutl:I..ul 20() ~ .1I11("I..t. 8 /.... .' hh(..m gt.11l.·ode.'tl.ln(. 1)3 ...nu-vu .~I I 1/ flJ(_. 'Irup Za od )')0 <.·nt· j."...tc'l1ih i I. t'.\:C(. .k"o .UI pa 1I /.\li 100 g ~e:lc:·r."'h '): "'.J!lI PO.t."lllk<: n1:1.. 3(:1 '.tll'U ..ui .luporn)..:.!O J: 1. l'ft'thoLllll.! ~..rn/:I.tc .1 JlI.t u ..1 IUU. in p.Hi ptah '.1<1(1111(1 ".'ati s.

'(Hn vodl.H.: Illnun. 50 ~ JJ1It"~lJih ur.1 Inotl(J \odl. pa u31iu C-.n.IIlO\1J koricu i med . I od ruth <ic:hl..li(J}t "('('('1".~a.a (1'(.:1 ) ."1 okla.I 11.1 ..'H· ku"iac...i dtl>ljll)u 2. p.taV1[1 (t.11.l :-Iui.Iad 1 tnnuns rcsro.l nKl~ini .'c. Ku~Ji(\' u·tt .J ..I. Uradcno testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1."II{'IIH."11(' Jll(.. dobro urncsln Ic:.'d. il.tpf<l\ ii..ttl \ .J.1 IU) 1 .:1 J.lInl"'\l'fllh X..110.... 1)l1.'... (l(1 Jt'C"k~ tnnuns ~-C(·r._'.20 PosnJ medenjec: lJ koliko Po1t'(.t'..111. "'lill od t\'C:"lih sara..ltJf~' .-u£(.(_...' i/')H'::'. I k:l~iku.• J J.lio ul...diu hOll1bi<'C i Il"da£1 na tafllir U .~r i l.d.:t1.u'll'nih.' otl ~(:'-('(" lIjcdnaciti () ..l ..1 'iO J.I(k·.L'. li() ~ U.il)u 0"0 I <:111.JI(~ nul(' !)ri prcma ~l.. l!i~oo) nil pcteljki. .'IH.1)..no ~. .11 'J(J It:C(UUj: 111111111.""".~)I)) m . II J)t.'fnll1) 'irUPOlll. 50 g kti...l. ISO J! nu'clJ.:t (.. f:J.11111~!...'1>:-1 nv..lh .dc.: ulja.... It.:(\'1' u pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld... Od"o" oko pola Pripfc._' pa ih onda r~d:11I II .. I'(.I7../Jtrt'/l. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i sa I·ingle.Ih ht. i kasi(.m dodnn mle-vene oralnmed..'lnp<'raturi ~I(lk Of: k(..5 II '11 h Illi..'i:lnlh:\·(.l '-C pru . ".ul..:klopui dru..'dlluJ..:(:(-r.'.cit'r:a J )()c.I. dohro I/U'"'~:llt / .t l.lt'j p(.1\.. IJ~ 1I0i. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl..'rnu d.'(i n. U . 'ill(} 8 ~.agJ'cj:lIH)j na .'l1l.IIJ1it tlr.'lll..t IU'.· '''''/0 Ctfn~l:j..t~C" II.r:tjlx)4 \'ati Pomc-.IU7iu kil<~ranll t.i..I '.1 '.l(·ili.lC'· lItc:dn.hl 1.l prt'\UCI helu glx/tlru l)d 'l'll. ] k('''I('" \.1 .t11 '()tlt..' korc ~t:-1Jl'Il(: vl."II>.t 10(1 J:.J.cnjc... ..lrl-.. 300/1 "t·( rr.O~IJ: "~'( ('r.t1\.uk- Priprema.:dt.ui br. pornc-.n.l.llrU ..10 1. 'I' 1IH.Ul ..:UI 'Inlp ".nu "'a sodom biknrbonom \1.~":t. Katl.. 'lnlganu prcm:v_'ul 0\ lin '('( c..u'..:cn....' korpecc KolaciCi ad smokav~ i bsdems J P(..lc.t pravui jl.{t'I:bnn N: ""k.l pOOU.oIlC.-..'I..l l'rohladcn kolac .t. p:l III ".. pa kontll ud JI.(· IU(.'r'...(Ik I kuglit"c" I '\'dkoJ n.'IH:t.' Pr'ipn .l<III ~:I kuvanjc..od I IirlJun..too g bi/inn[_! n)~r . JeZici PO((t.1"".'nc.tO.5 CIU dchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:.'t~ .1 lepo Od IlJlU. scckaue ()I'~d)t... ...\lc (-·"'l\n..n:uoj l(.ln.III zoo )! braena !\3.bOQ.uk .UI bfa~l\() {oliko bactcfna.rin:t. I"..'njakc sku\..~/itn pll'h i Pt.. J.U~f'lb Posne gurabije I>tJtn"hno: ..( "11'\11''1 l"l... blknrbonu. ec liJlnl. d()d~1I 1I1U ..nu koncu limuna I 1. \aditi Illt'<h'lllak<. hr.I.tU jcdllu koru ~MI'tlll)t.~(.inil 't:(·c..'CI CUI sC~('r()I)) PI'l..of..:t ra POfUI))l'I)(' J}ol-. napravlt! dvc In:II)IC' .1.. Svc dt)hro Posni mcdenjaci Ill cimer.'iticom ".\\' (I.trt'nlh ul.. ii'll}): 1...'lrll!!.1..! cako- . P(05.'~lIi ::'1.p(unc. gVUl koru'H.!'otedlill udubljcn]c. I"t :-udu p()ln<''..ku"~ui J.t.1 f:tdl.(.)rt: n..'1I0.'bu(I.<.. pcrn-bno d.lSU(.\lodJoll) iii "._~(i u rcrru l.I\~'. n!••. -.ui pa nnvlazcnom k:l.l\·lli d:.I/.ui". Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi.'ku u Po.. flfCku knJC' Ill'h..ld.(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una p0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I.lh.' /. nlol-.l'l!iltin dohro l. c.J "Hl.lOU :-1(·Pt~ll1+ Potsrbno.lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne.ll Rl"'dau ih 1I POdIH.f. .. . <II ufl. vc n:o.t..'..'300 ~ />r:I'n..l IUOlrganno. .UM' ~pl'ohk.1 Prt. Zarim (~~ .I:o.lJt'._'c I slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I.''.'I'(VI.1.1 "IIIUC' 1)n.\'\)\ i «>v(_' llnH.lf(.."Il.u. g.00(' bik3tboru-..11 u plch i pro U Y..'I\ll kl»). .'.lItllt.' 'ITUp .'llla . kri:'ot:tl . 1". dodati nnrendnnu 11I1H.t (C'I.l I))..(j n.Onc.uc.'PIIIIl\ at I ':t malo vortc. .' 'UIH<:..'(\ I't. dod.( "'..'O.t.h.le) I pol3 ih \ ratlu U f(. ~7'" Prtprcma."O 11l:ISli 1x·1. .

" .·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl Ct)knt:ulun.. -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:' 7. Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer preliri (. .t. dok nc bude tolrko ~\I~I:' cl.. l)od. 't' lid nj c· nh)gLl pta"'li kuglicc.l kuvanu rn:I. kesren j "<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J.' mnsc pr.li..1 kl.l .uft.!Jicc.t it' u fi':"cl...trug~lll\l k()1'1.no}: "J:II):'Jnn. u\'3ljall ih u J. I ()~I...I:l1 :0.I'. Dodau 1I1..'('(-t~r.· .ui..A"~"C:o.' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(.. i'..l nc b-pari. Kuglice od jilbuktt I J l): POltc:I.. Od /~Hn(·~l. .l.)'11.. ku. ._'dali na menu IIj tnnjir I oSI:tVlli d.I!'oll i ~of.~l.o 0<1$1r:'lnlU Inl oprau... olju..klunnf ".'C" Kada ')lrtlP budc do\ol)lh. rcrru pr('hll "OdOOl da Qgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \.' ./...".1 varre I ~13\'iti da .<h'UI.:l/HII'I14.Ufil I kuvan sirup..' pf)llH~I"lndl'.kinuli ~a c!\'(. Pre sluzc.21 Wne puslice sa orsstma P(lflciJH(I."'/".. n):lln \1)(/(' I 1.ncsaii pa nei311 1'..'i Iscccm/. dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu ujcdn:u'ifi 1).c dovolmo gU"01 srrup.t.lti I '\.::'(. IiJUUn3 Priprclna.k.t11 ~I J. '50 J!.('(1.o._''':t. sn l'ingh: i ostavili dn sc t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II scrpicu da malo omc ksa.(lrllvode: i jl.ticc I narc:ndati.1I dod.l/)(. ..izanoi pudlozi iSli"k'\'211pu ./Jol•. ){ OIIIl!'>lcnih i lIzdu..1 i dalic kuvatl nn laganoj van't... I.? 1.:1 .\'.o.1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI pola kilog""l'll varrt kuvati .''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa.." pr(.ll°\'cTUh oraba.au da sc 111:l$.thc. \t)d. dodau vkuvau ih u sirup.:nj:t LlI~II(:(' o.1' i 1'(.~l1j'a malo "ode pa kada "it' dohl.t ~rJk(IJ. -c klooili hladc..Iu"eni.l. ondu. os r(·h.tbukc.. sot: v<l JXIJ~( IUlJun..l\ III kUj.JI.-nih ')f':. 1.\ ujed1):1('1.!rH) It ~(_·II.t 11(lk ..oJ'piC'e KugJlce od jabulat lJ jl)Q g -.:.lbllkoJ P"lll'blle).. IJ .. !'\klonlti :-... tnkll.lf1"Han". ()r. 1)( •.c prohl:ull Z.'(I.("".I ":I -tN) 1: 1.s(~Ct'ru'plnO\. "IJU"lll Priprema Kesten kugJice Po((.1 Prf nrcma: i sam- kC:o'll'll (')1>:11')11.../.1 lJIIl/ Prrprvma- ..ul UkUV.1(1 I narc.1. l\i.111(.o ohlade i J)m"'II~\.' (11'.t· <1ohl'(1 C)~USC.. 1\11\'.'lll.ll'Colalll' I dohro lzmesaii..p.t·(~:r. ()d mnsc sa kcsu.ok od poIa (."t(:'r. #~() It 't.l\ iu "t....Vr jnbukc upr..(J/:ut(:. lin J: \I"(C"""'.~q:plrin dobro i/I·:Hhovati." ~(.I'li na Jagano.' I prohladi.lf.. Kadasc mn.CiU. 200!! "'.~'(\'III" hadcma.tll cokolndu i Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1.1 podrn.(1(1 J: .1./(.. I)(ld:lll lIarcndanc jabuke . i'...."('11" /. dodan :\00 g n.ikolno<hl code ~5(J}: 'Jr..l\Ij. 11..:111111 'Ct:"'1 g~l~tinc.. SOt)~ ill g h.nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih u glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<.HI LI paplrnatc k·)(PICl:..:l \1:1(1\'.1 ~(""r.'h'UJ leu .114:«.Jh.unl: ')·6 1. ~1:!\'IJali 11.:I:v.. %:.l J!ldZuru .\l.' gusl kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi:-. od i sPOJ'('l:l <lod:lCi ~O oburenih .". 'U~tj(j lL'PUlO\'3l1 pa kada budc dovolino AlI"lU clod.1...II~ilHn~1 masu :-.'r '.U.uinl uh:ll itl i marg:Lrin pa OPt" ItH':..i(up. dorlru i ("okoladu j tnt.J .(·r".

._) PI'05U~(: (J2 dan:!) Pru!ou.Hi III u krrsral M:ccr I O"(3\'Il! d.lhlath.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc vatri da sc zgusru. pa SkUV3li gU"1 . 13olnbj(.)/."<1 veda ne ispan.1I·~·II(.lIJ._______________ 22 .clji mogu :O>l'u\-a Ijati i u mtcvenc orahc. pa !I'klollili sa varrc.ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.'(/"/(' \1'/.:iln: I osravtu da <c ohtuh.. 100.iu 1 narc .!_!3.ui kugfice.liri 0<.~..i occdcnc rnbukc.·r)l "klollill .p."((1 umutn i xa $t"'c".11'(...1)(' -.td.hllJ.(1<. I Ar......I IHalo \'ode. .nl. !I.'I(/" .:.nl II prnbu.'''''llt: r .. rvdau u papirnan- lunl.n" dvuj. d<)d:lIi !... K:ld:l :0-\'"'. ChillI'" IlIJ~'..'ocl:ui.lill.3~~'n.J/ '..OkC)lII.dobn.1 krU. p.(Hft'.t 1a. "\'..1 kocrtrn p:1 1I. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud."ioI..1. Kad..:.".t}()}l cecera .t...ali ih u mlcvcnc orabe iii kn.1" '1:11. J.tti pa ~V(.lf'(:pe POll'i'hIlO. 1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I korPI<:(" od h'lflljC..')Ojf -soo 8 .: ..I.Is...rJ~ral ~('( (...::I.xJau u L()l'pl('C Kuglice od dunja II Por(t'b.I.CI'\'" orabe. \1. 250 i! .lloj \":lltl.rup l)ul1jc i iahuku o(IS(lU i l1'u'(.100 g ('~lko/.. ndari.k~:ljt.z"'Q g ()r. JC \"c(('·l'ni fjil'up t.".". Zatim obttkovan kUJ.'It'JI. . p:t dnd:ui 11. UkU'":U10j . I-I{) U).. ()-.'enOSl nc isp:lt'j....t pl'ohJ~di.J/). pft'llIi ".'l J.~clt7r:I.U.u".I<Hi ~(:ct:( u~pin()\:l(1 .II 41(1J'olt. UlltUII(lW1g ~ccel'<f.rn.'$fn. I /. CICI:.'n):l~ ('ol(ol.. propasjc'tui ih.71' k.u kU.tll 1I Inlevcnt' orahc j ')~I.lrt JOO g k:'. Ol'..<:ccr i sok od Iin..: :-'(." . "-$. run) I :0-0). Pripn::ma~~~(. />.ln\1 cokoladu. od {X)/..tl . Po :i.li(·<. l1th'lft'tU'/) IJOfJ'f'bi Prtprcma: fubukc opnui.lJllh 01'. i ku\':ui dok skoro :.:JlI(:. j\t~l"lI ku\. Dodari 1'Illc\.!II«'" i u\'al.'(. .111 (.Ikh'c'/ih i:.·r.J/)uk.)(l J (/11111<-' .1 lilllUll.:1 \\"()I)I vodc pa kada bude c1(..t. l)OOAII orahc kruskova« i .'. Dobro j.od narandzc.lJO \()(.." obliko\:tli kuglill' U\J· lr.::.(I"l. 100 h !>c(~k..:.!))/I.111.::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni..I. d(mro O"'ll~ Cd:.)\"oIJou HlI~( dodau narcudane..""1" j..t malo vode I din"(:ttl kao zn :..~l)IF! 1'(Jcl('.('(..' i pra\'il i bonli)I(:<:.i (0 rako d. .: (.'':'. ()(t uhl.bhko\...HI n. j:lI j k(un~l(.\f:lrg:lnn 1)(.j(~:"f<"/)<'..fnj('.. e..l\.'bllo: } A.t.)( t. (('(no". I'<hllli J<.'flJ:I. odva..:n.{t~r:'.11' k:.'1' 1>" IJPll'('bi Pripf(.ok ot(/ O("~I1'0 '''Oll't:/Jt.· gu""ul1c :o-klonili ga sa .I. jo~ malo kuvau. ~OA.n~/.t. 'lad •• OiikIOI)III... kU\'. nc· "p..{e(. / k.1 '(..l .ra\ Iii da '\(-' pn.lIul7. 1/f\1(..~ik('nun:" A.J.:t..II"IU th 1I kristal ./~ Pnprcrna: dunic ()rl'~ui. dok sva \.'1I1 pa (.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i.:k:::o"l:::al!11riu'.'TOJll i lil)"\uno\.)'u~c dan-dva pre upotrcbe. ()('i!'1itl i ~1(no narc:nd:ui..()k:t PI"Jpl'(. so /)()"."·.jlll :-. ./..:..ui na l:Jg.CCL"t I 0:'>1.: or. Kuglice od Jllbuka III Cokoledne rum kug/ice I'Oln.11 -ecer Osraviti da se dobro <»u~c korpicc.or.. nIIU.'(.0 mccaruc.: . s'"a voda i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-.. Kada on)t. g prub .-nto masc forOlir:ui kugh<..I.1\.. IJI.ullicil pa dodau '''t' IZlnl~S:ui i vatr c• (_>d obladene IlIa ."1() t.'II). n:tliti ~. 1>.lnUJ Kuglice od dunja 1 Potn-hno' / Ii/nun:..ulu 'Ia kuvanje narcnda-ti. da ncma nunalo vodc.h 1(1ct..lovoljn(.·.' z:Hiln U\..'3 Kuglicc od ~arg-.!('c't'1'0 10('1: Potrchno- g hi!jfJog..:I'(".lrkn.

('. .£nlC~ah. u"'pinu\.10~ ..iJ.'.u. "..:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:.cJ.: pruhl:I(Ji Posebno IJ~p'no\':tJi 5.t<..1 .lt..t pfuhl. "'t' malo pl'uhladi obli .tl.I. or".. ~ U"'U'4." oei'lill 0<..:I~ik(· tU<'.. lun1( (' Old (.t i If HI 1-1.llt.uJadli I Oll'...l{I p.:t..1I1I( ~. f"'l' ')Ju%('I\ja kup." S..fI'J.1:1 :O:cn\. P<.li{'(' pon.0111."('t'r..ui vnrul ecccr.1(.. 1':I~lt)plj"'.uglh:t' i uvnljaf i ih u prah J'ripfCll'l:l..'(':dati u korpicc.1 priprcmlic-nu ntvuru.':t \I\.~('('("" PripcCrn.' JC~'like i kasiku·c!v(' ruma (po :OClji.:vcnc orahe U('(U' • II ')a \'..ul kuglice I u\.Ui 1-3 k.~okn/.l kU'o"afi' Ie).:hn. Kadn J~' do\olJllu gu~t.t't(_'r.. J.l.'r.lnll. ~jcditu Kada sc m:\.'1t):. hutit.' }f}() 8 f.'-L'll{j ib i i:-... I na pulo.a pn)hlach...) '." lik .'c..'3 Jlrilln:rl1. J ~() I: h..k.IJ:U:' .. ._____ vatrc j dodal' J'( ...'..'1. OCI1:.:'("t."l:'vj(i d~l .ui 11'1 U po.I..1 .I.(· i).In'a.:c<.:~~111<.· fl.-.':<lrtn ••.j/."""CCI u pr:thu.. ip..)iI i nc 11101':1).: hllJtlo~ ac//llnIH)U kOl'nOck·....tdt:: ..I ....tn dart.'ctc.('1 k.:l• .-':' 23 pruhla<li ''''''8.I'" 111(':<. dvc vru!e.llI kao za ~':l{ko. a:nh·.t Potrrhna.on).U.. Osravnl <. 1))1"\'1('(. svaku nnbadnn un {.nd~lIIC dunic i j.-'.t.... 200 J! h.rJ kut:loj(' Ptlpr<. 1oIH":I(lj(:.. .v "'C duh r .\ .1(. dodun scckanc smokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc.c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri.II'I(}/.'tnt: pn:'...' UtinUll (IIi ! J.-n(.1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I osraviti d..k.:.... du<Jah 1<. Kadil . 100 I! fl)/C\('IU/r or.' gl. Dod:H.I(!('.. .!('f... P(Jrrt"/)fU)' IO(J..: /.(. .}U margarm..uh obliko\..'l: ':.. I it) 8 ('uJ. Glazirane lruglice Kuglice od urmi POfrehlJo.' dobl .lp.lr jl'd..· I C)hlad~.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi. Oo<J.~. ul.'0".IdU 11:. p:I obhko- \':lIi kllgIJ('c. J{}O I! t>r..urc..· Po lelj.'('(\'1":'1.!i(J t'l'br-. ~<. j urmc samlcti i iZlne~.uf(.. ()bliko\.."(i 'f.tIJaU ih u kri:--t:d £." (1. ..1 6~lih l)etcljki i . PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i nl..(J/.' .1i ruargarm.lk<tdi..r.. IZlHc·.·'llu..O\·3(1 cokvl.l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)ll'OI£(1)II(J.la sc kuglrce 1):o..l:.". ll\'.'ali d« .:(·"'l(~ .'u':f. iUH) nJ'C.: n'/('H.1 nla~:l ku. Sc:CC( prchn $3 malo \()(h ." ." 'lllUJ. 3tio J: . O. C3 '"()(/t'..1..ccel' i ~I.l.:r u~piIlOV:Hi ~~.: /)l1hlt'}~ 1I1.iO() It vuvih "Ull .(' P"()~lIi.l(/l/u. svc dohro 1/'IIH:~aliI .l.~ali dol -c OIUI)1 l)od.'(" Posne orab kuglice 1: "(.ui dod::'!!! hmunov . POSI<:P".0 # POlrr"hnn' I Sf) J.a.' '/-. B:ld('lll prob. 1'(1"11(: 1~(_)J.1 ~. ki)rl)I<. Od mase prJ\'ltl kuglice.tiN".1.u.!()C)).-a k:J~It.llrr otopilJ pa dodali m:lll!.l(h'lll.! I..(/.11!.1'\ lOO g tnt<'\'cnih orah.-.: nn-cckat! . .all ih U lulc.l'ikU-d\'(. 50 g .I.'ull... Kuglicc od smokav-.-':1 vatrc.'i1J .l ih .'HI" t(.ul! sroatx.'d:ui II papje- Krem badem kuglice n:\I(' 1 k..trio vtopi 1>.b k:l~iI.. malo vode.till} J(.I.h. .p..I.lIU" J J.:lhcu • umakml u i nlc.1 '''1''. d.' "kloolll .HI d~ 'C (HOP' 'tid.adn<.'. .:'! M."('(cr.ll.\1((' ".u/""t'nih ft~.nc ObliJ. 1.InO\'O Ill' '.gli«..c.lrlllll ~II~UI k.:.t (l. ()~{:l\ili t.1 LU\J.O'k.II da '-C dohljc pol.:'(." (iohijc.":lsikl In:..:.: <okol:ldu c...l. "C I IIl. IOf) ~ .1..h.. kllt~1/)/(~' (t'I)(Janu pOIO\'1J1Uh.. olju"titi _g.'tTl'rnl slnlp OO(klu i/(III1'll'nll ('oL.th3..t . ovau kur::. "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro...r PnprCl11:1 tn:t'l!.ok pa opet I/Inc:'.tllnj \ .~('k.lbuku.~UI'I(~it-lIP.ld~' eta flcl p<JlllUI:Uldl"(.1ht.( 111:('('. v.ln"c. kao I mlcvcnc ol:th(... cnih "IJ1lok:"'.:u ..I() Illlll:" "0/.h.'>(Jljt:kornl1('i<sll.. SO J...lti J):J skloniu sa -::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><.. th U\'a_lj:HI kn')lal ~t:..l 'IJ\I(I II '... i rllh~vl. (:oknJ.'IIU do<l:.Idonni ..I... A.'0 g(o:id(' I badcnu-. I{)~ 111:lln i.:tll I.~pino\:ul l..A'H'...'1'. lOt) J)1":lh .1 (I(} purU...~l omvuna i 1c.oJ:/(If)(' .lfJ.1:1'C In:lln :O.. dodau mlc-vcnc or:."IIJli.

cu uva'. I{)(J J./t'..an.. II pr:f/.( k. 2 1"('1... uli bude honl(J~.!O .(O untuli(i u/ posrepeno do<tt\·anJc.(IJ..I c.10 • u(uplJcnll cokoladu :t:t ku\~'nJt.:.. u prahu l)Od:UI rum i emu k. /.tn"I" 'od('.lr~.iu lagal10 i ougo da tt'~{O Pnpr(_·nl.:1 vatro I pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladu za kU\.t'.1.: (me I.!)u i nlh:"c-nc.nntlH' lI( l'lh..uru' H hOC-I..ku\.' \t..'''H/J...(c I Ih pr.t..'1ill \tuthnn I ~kUV. ()r.! .vr po p-url'..<.' devoljnc gU. skJonHi .'uSool.lI/c /.U'II':1 (po"llOft).: hlljno}! 1l1.lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iC OSlISC.Krem orsh kugllce Pouvbno.ll' th U . ....)10 vode dodati \'":iI'1I1 .1rll1 pC. 1{)() J..t ~it"llP l)oc:i:ul 1111<"\'c.·t· .:.:'.ul. J 1..: kOOl('l.~ ! ({I \I.a l..1).II I kokosa.flU' 50. lit II kl)k~ <uno nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<..lhe.(~IJW)}. Zan~"'1l1 ".('r.ldn~.n(.I.nl"l4.1(i 11 vi-lo vtrup ~lI.(i ~ I'fI/(" koJ..n13tg. k(. 1/IU"'4111 p3..:1 I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu.U). I c...ul ku)!I.· 'W) . :..' Kuglicl. dod-.c:rl ." or..... .et~c-r I n:(I.Vllru 'l'eel prt'~ Ihi -q n1"lo \'()c!c..f...'IH.v l)r.I.':ui duJ. ~-.lh ...t: /I.J.'l'(C( prchu :-..I I(lO}1 (I( . /..I(n\1 Raduk kugJice Sil POlfeiJU().('(.-. Ih (b ~ o'\u'<.)1.:Hi u {'(lk(ll.l .' dobro nc '(>(1-JI Od dobIJ('I1(' In .c(L'C.:licc !'i\. I(N} B nrdh:.. 0' pcstvn.ui.t\ III (1:1 "t' malo ${(.1 ('O_~'ol.'fljC. .Jhu..unlctl Lzcti 200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-. tj~'J"..IIl.. I (0 t: }"f)J.ut"c' nu\«.t(u !'..'J)(.I"" dohro UT.l(/(· /.'.u..lclo4 " ..l ~I.<'lIh icsnikom 1'.lllv/""...I'il.)O g koko~a.' .. U svako 51.ifIll . U\~I'A._'n. Kuglice ad kokosa POla'/)fJn' hr:t:':u!I. /... Pn!r<'htla- .tI I \I knrpu'c' Kuglice sa kntom JJ I'au l!iJno: 1::'0 J: ...t.l k(11'i1 .lt!1t1 da hud(" k(llnlxlJ.o/"o/.t/c.. ion ...iajuci p:I):I)1\ 0 ' .. 1 .(.'o:-.II)/{· <msg:lll..' \I\"JI. '~'c'('r pl'(.\ 311 kunlc(_'.'rlll..Jc: /.3 11).U' ih u kri.lll IC'I~ik (lit pv polal i obavni gJ Ic.. 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1).ll1...tal .' iZJnt"'.t In:do "ode i Uk~I' V..(II''''J'·' cutu/.'(" I (._' Priprcma.1I1 rh 'iklon!u :-. nun I I\'.'n..U~-. l.'f' (Unl~l.){' k.'gn(: p~1 ohhl\(I\. 100 I! ~*r.1.t(1 d:l ~c. L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta.(' 1. cu:: .ui cokol:lChl I I~ll..<.... Ood.O I: (".1 . I k. kn.4 -c f(''''''-.' orahe 1 nlc:.tI .talirn St:c.o. \1.Uf/f~ /.t.1.c· 1"")."1 n.1 \ 3(1t ""."C{'k.nluka ()hliLt)\.1fc.~dobi..nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol..I.. '1 .l'no t(_·"nl~ proprziti. ..t\ If.Ul(' orahe. J.tio J.·.. t'riprema.1 llla..'.' . "'('(.(' ..J od I /1011. prl.t.. •• kc-icu 1.U 11\ duhR' •.ui o(opljcllu fol.IJ.o.".!.~ hi/ino1: . :\-Ie..-r.\\ iri 1)0 t<.I.:::(":"I'.. 'c..c'.l\ III kug.bO\.HI sirup. Pnprcma.!{U J. .{ dodari koko-ovo bfa... .:ui.' oblik~'a(i kugh".. 1l11"\"l"Ci :-. U"U\..' 1..J u pr. ". (> ....' U'.-:tII'IC uluu II i i mlcvcnc orahc POlth::':H'It' .l ~Hld(.S( '(.:('(('1'..lh(.'U.."c.'.'1./).: lunak:ui II O\U !!la/l.~{a\·ili Rum kuglice sa orzsime..00 j. dC)<.!.(uill (lei r.ken.'~t(i :.'n'I .I:I"U kortcu limntla.h. .1 pl:l/.•.i J.tn/f.. -ccc ru u prahu... P"rf'('hllll Kuglice sa kiuom 1 1(J() C (.'d. pr()hladi ohlik(.al(.J '-.l pl'ohl:hllll P."1 I(:hl.(' ...cfofn 1I prnhu i IIkU\.' oblikovatl kuglice J uva lJ.1 kU'"Jn/C..11I gu .1 J.111 kus.ldll i dohro iZ01Cf. '/)1 Priprcrnn.c'(:('r.1:1..I.'/1.iI C "Inlp..

1 ~U''ifllje.upII.lur.>o"lJik.ui :-3 malo vode.t.>/.:-lIJa kl)(.u'jli.ull. Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC 250 k IIlh'l'«-n.1(1'.::t o~tha.Ot.I {.C)/. 250 ~ ":t·(-.KI u 1.('6..lIl'\'" O~I.:lfi 1)..oI.1(11' 7:1 S"I1.. 111it.':ltl da se otopl pa dt)da(i S mlevcruh i 150 g 'Son scckanih ornhn kao l rum.u malo 6i(J I! 111..lVi!i ()d I)"l' Jll:l!oo(' l. takodt' JIXJ nas(:l:k:lll. 7.:orp'\'C: P/lU'(..p' ul}.tdt: n}:Iln l'ofrri)lUI...1 \1% ('1:1I1l() JllcSanje.ocl.: "n.'O' I. d••1 runu.. '(. ~U'01: /'.c.lvlli hOlllbi(. Dobro kl..!>liol' dodan mlevcnc orahc no j otgcc.. I I..uunl: Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu liusci n /'~"hn).UHI ~()kola(h.th.-cnlh '''':In..1 ko('3 nt.lpirn:u ... prah .III!(!. Initio prohladui i 1.:no danu I 1)l1(.o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc... 0/.-i r(.s:HL .. fTl.' 1'f'O!'ou'-e.."'ik.t !oldonil' .] '~("Cra P(ipfl'l)la "nlol..'<t\'iti Inp(u..(.. Sc(\:r 11.-r..\·n.1/0 sl.c opra- fV"):ldc kao i n:'IJ'<.llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL Krompir obnrlu. 25(1 /: ~e(ft.·( .\#dllu gla/.. l' !oo\'.!lI't sU'up f)ou. nJlt'u'nih UI. Sc<':CI' tl." ••.."'cnc SU\'C') It·SIHk. olj\l~liti. /.'1 gl..l_ku "(J!dt. sluiifi u papil'llliu "Oq)ICJI11J.dIJ.ul(· /. · duvolnu.1.l. ...t se pro.'1'... S 'C('t:r. ()"I:hlll da '(.l.t.: I 'U\'() grozcle ~llno l~.Hi :o-a 1t~alc .lP'l"fl!lIC: kO'·PI(. u. if. 1 1.! 'till)}.oprano ..l.'".J. OCI"itlll .. {t)f.11'1" pa na lagano.1. 50 K ftft.\ u.11f. ..t:rpJcu.. dolJru ispasirali pa t1od:ui ('H'Oj smesl..." 100 J( h:Jcicl}t'...l(::1 nl."ukolld(_'..'douiti Ml Y." ostaviti d.. ~:t \"'. ./>.: i seckarw) i rum..Jhu.. ·tl Badeln« )lJ. \1c.I/unl Pnprcma.'r. d:l s..l(NI I: ).. pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gust Sir~IP dod:ui {okol:tdu.:. Il.tku lorHit U "(:1\ IU po . fh nnblcc za+im lIv:1Jj:l(i u 1'('lId.lOt) y IJJ/c.c 1):1 n'd:lli U papirnntc korpice.r "'UIJ.J IJJ:I'8:"""'.'/(. .. (cgl1 .'.<:clna(. Kugllcc od sumg vo6I P'Hr('hnu' {IN).o&.kon toga u p.ln/... 1(It I g '("(h/Jlh fUr":I.u vo grozdc.l/uru Ilfll:I~..'(:. ..lnje pa obarin.pino\.tda st<t\'lj:lti II p. rriprt·lll..l· opnui krullIplr Sku\':tl1()g olju"...l pol)K)r:lm/i(' ~fl"(/" ((.t. Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.\'I K( HACI 25 Krompir-kuglice 1 Krompir kuglice U1 !iO P.·:o-ili da masa budc kompnktna.·sarj kuglicu.It I (N"3h:l."('TtrJ u pr.. Idlka i ohllko\o'alj i :lko Ie polrchl'lO Sc.' AI:I. tOPHI..gU. Of}oall ~c:c<:r vi!\nju !II l(l'~nju 1/.-:J./1".iti {CShJ (nko [c docbu i malo ul. .t '. prokU\. "1'(.../).01. koc'.·r:J J !(·br.1 11\:\1'1:(.OU\' i u.do vode IXl.. 1\1c. dod. orahe (1\1I(:'\.~I(i xadn hud ...«' .II1.1.J ~/.lh••• / W f! /(..:-..·. " (' . Rcdari rh n:l t.J Priprcm« . ()bhkuv:ui kllgllC:c.UIt~". 1(/) /t or..·{I..'""11. Dod:1:I1rn.r 1)(NIlOr.O"USC.HI'C i pl'I_)hladiti. A.lk.. oCi~c:-cno.~J'UlO\'.. lZ111e.(/..1:-'(' UI1I\'::... ()«I O\'C porrchno n1..' c ccr U:o-pillO\'." J'SIJ 1! wcera. Skloruti zarirn .:nnlJll:O-lil1 t dobro Rum kuglice sa orastms P(){I'(_'b. J(I g 1 iO J! "'f.n. dobro ispasirar].1 pr.tll:Jtin.Jr""'.nn('l1 J')olllCJI':lnd/. .prclui ". -.'c "clicine (I:) 'it' ohl:uli p.. t....lIru r:L"i10f)illtokol:lOU.1('t'UC glanll'onl rc.uuul'zr....: 1.t 111alu I)rohladi 5\ 3ku bomhi('u uln.h uT. Za gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u '.l m.~ otld.tti mlevene orahe.c-.. J. 2(N) J.1 klll'.J>Ut" 2 kr". a n...."p~l$ir- au. ukuvan J....:rrv<'..HI J:>rlJ}r.. 'U\'(~ !'()(f('hno: .ut n:t (3n. k.'U(1.11IH i p<>'llor-.lf I O~(a\ili cI~.\c'c."nllJcnc kuglire.~.:t \'3lr(. "xJt.• T. 't'/.(. j(1 I: (H.'1q:..11111 '" malo \.. bOlllhi(:(: i%t)l(~~:!1 i . .~ glaztlf:l (l·"ll"l t .(111.Sf'l"NI P{):-'.'£..a) i obtlkovau bombice \'l:h(hl\' oraha. I/nlt"~li da se otopi pa kact:t .~'"'-t.) _i rc:br...ui Rt)ll1lncc prC\1.( IU(!.tCllu <fa .l' :"'la.e 111. .I ovu gl. varri Krompir kugl/cc II 50 K Jl_rn)(/.

..uh' /. Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt.11 mar.t\'ili da ~t: (IrJbl'o ():\. 2.H.. scckane vmokve.'). HC. 1>01:1kO iln)C~:Ut da ~c In.i '('(.ll\t\.. L(}r) g 111:/1'£:<1"11:1.'C:(. lOO (:~ f.U'.edna(iti i knda sc prohladi od nJc pr:I\'I(. ~C:~CI' I i.lIlj(' """IC' i/.II~U.I/(l ulJ.tll':rnje [flO J. I()O}{ '<. J'"olllcsau i arutul U pripn .nlk proprliti i $3mlen.l.dolnljellu cokoladu..r.1'''Jt.\'r:a II pr.:lIri ocop» (i.1d" so J 8 1r:.t tlodati kornflcks j iZlTICS:\tl. kOf...urc._·I..lrj:tlftH..U. Sklontti .o'\"' Hf.lo pr"ohladiti.. (.('(. mato 1~1r'/)(.c.'n.l"'.eccr kilo I nllC\>~el1(.lIlJC'. Prip~(.'f u pI.:3.~ se 010Pi.·nu tokol .1noj vatri fSnschno OIOpll. g:lrin. SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d.. IOf} Il HI<th.Jnn:l. opct pl'Orlll.oJ.~:'1 v.·IIICX'.atl i kasiCi('orn puruu p~pil'l'l.'t:r.<b'(· ulpt. za I11C'O.. S:JriH. ~a sjeduli. Loptice od btulem« r(J(rc:/)/~()' l20)l 200 ~ cokol.C(.3.. n pr('lil 2()().'ccl:lli u papi"I):tu....1\'1I1 1SO f! oeF../nll.r.thu.:(<«(.~')lk.cl) vud premazan utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu ill samlet! 11.Hi na (bliJu i osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj f)ohro IZmC5. 100 g "'(_·C.ivo poravn.I J.Jf'. kughee Kuglice zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI.lr. 2·3 1. UI.'('(. IHlc...26 vodc. Skloniri' $:1 ringle i "l.du pa siedtniri S:l rna'l=aril\on\. . badem i SU\'O StOute.I.lllu.1("1.:I." orahe .l tu dod.i. f:okoladu sta\'ili 11icrpicu i 1t.til."IJ(_'nc kOl'pi(. O~l.'~icicon\ ""cliu lopticc.lck' /.1(/('11)/1.u. Ukra. loptice Korpice sa vt§njama. .JOje" Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl'. Tortice od orah« I'(')lt'('liuo: 30a J! /)"... ..'r kao za karamel. od koroDeksa eouo- Porf'('bIlO. Pu·qju eta :."J..~r.IIIJ(:..j 1. P" kad '" dobi)c dovotlno gust sirup dod:'l..opl(') SiP. i scckanlm zcJc bom- bonnma.. L ra~lnpIJt.Ui LO() g i:'copIJt'u<: t:of.dHI p. dva-rri kljuca. poscbnom sudu P(:O.I1I.1 1.1 /. ')C"(_!"rpo UJ._'IHhoraha.. gli iok(JJ.L kll~'.I..\ iti da se prcsuse.tlt'. K·l.(: od puplra ( po porrel» malo premazanc ulicm iii In:..ul..1 J.8. (Jr.1 J.. meet.'I'I):L badcm obartrt..3 od J Juulln_" }.'t J. I/}0 I: ~('t{'I'...1noJ \-.l • . Pustili da izhij<. J.}.I.t g 100 J!.. 200 '.~l1l1.'(:oi Ic:'olk i b:"deme.I.I -erug:un kOO'(. (_."nla: II (Iuhl.. 1$11g orata...""A. SGi".lnn r:1'IO[lltJ na lag. /_..oruflc·k. \':1nil \. \CI)")It-U i prxiu porUl'nCl"'I1 ~L..'l1J.too): JU.~aJ'hH"HJ.h.t dodan ISlu<::lI'H prz(.sari dn ev rn:l~a lu. kocku::( IU.uk·.."I~l' p!l .) oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad .t.l(/~1'.·ult· i'.:c malo prubladi pa kasit:u'Onl y:\(1111 lopncc.1rna'-ul..(! t''(. Ksramel kOI])Jce /)Qtrr:b/)(J.t. ..'oi '(.ul<: 1)(lhro iZllle:i..'1'.1 /).t:u·c -kno '\4\'l"(i.U1JC'..knl.~(·r. f).~na I).I. \1a!iiudobro u.c runl3 04(1 lOt)}: na..du ctod.. J posm 111:.u ~'~II)lI Stav.\. pice.u i.tti piSt3ce.' I'l'lpn. ~/. / f)I.. klllijJ J. In"I" 'U</t' • .J'.U'..nli>()tI' Pripr(>lh:l' . 'rnl.:ul. SOI! (JI'.. .#.tlo Uil:dllaci i I.H 'I~\'UIU KaU. u pr.titi i narezau na li. ('okU/:I(/c' Priprcma..n:trg. lc. -0 1! 1"<. Pi..lU\1 pflpn'. cokol:a."IO Uilludti nlar!~I"in sa 100 g ..·:I~/f. I.tu: korpicc: U svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p.

x.5cfn. !if: rnopi. Sklonili .C\"<:..JI J J.rlll dok 11(' dobiju blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe oei.IJOlll.."plnO\J.. Rcdali ih u podm3L.: .: orahe."'" '~Ikodt: prchri $:' 0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:.\.J J!I:I/.l -c dobtic kompnktna 01:'"1':-'.I.UI da -c prohladi. IlleSati da $C Illa.. po uku"Iu. Stanglice od oralia i llmuna 1 Potrebno. pa tu dodan pfiprt'.· i tl'll'/. IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i.:nc: (")I"aht·. prcku kC)I~':-c: "(.llli xamlcn i pnll1c'.(_'C'c.' j OSI:t\lh d. Kuvat! n. 113 (\.p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl.lU {'t..lhh 70 g :-'('(1. ':.lI(1 U. jos "):110 Il)t'~.. Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih ('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha.I .:r..cc:c:roln II prahu./. Dodari 111:110 rurua i ul\. k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!.:" 'Iada dodan lilntJno\ .iu mnrgartn i prahu.. ncpre-kidno me-.:t.o<h' 1 ukuvari.rdn provo skloniri sn vatrc.lnoi f(.. j>ft)lU('''..r.'okolad(' 1:.."Ieformifaci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1.~hJadj..>.1snunl masu :-. dod.t 1 kJ~:I ~ od 1"lJun.1I 280 S . 19l1!'lJl~l prohladr.ali sa '.nu za pt)..ok. Ha!'o..:I.1nihCt·).dolll za kuvan]c... Okl.".om prcmazau kuru 0<1 oraha ..Hi pn sklonu! :-.a 1.. )0:' oko 70 g secera naJiti ..tr'..(. fO(} ft urJII".a $fO. vurrt. Pcccne rorucc slojcm 111't111.prehv O{opni 200 ('.llrc: Kada l)(. u'.r. C sirup dodau tul~"'c..('r.() g ~('&~r...nljl.·I sregnu.elji krupno ribnnom ill')kol..lIv:tll oralu-.gn'J.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci u z:t...1 kU\"'Zln. /n· '.. St:lngJice od orsbe i limuna II POlrt:hfl.~(·.l uho.klol)ih .lV'~.l).:l.SITNI P()SNI K()!J-. nadcva od oraba 1.. redati ih 1'1:1 t~I(.· .Ul'U: 2.lZh'31i marmclade. mato 'fXIc- Prrprcma.CC:'Cf U \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IU da S(: j ~ecer POIPUtiO otopt. Tonlccod craM.'lI()() J: />r.'IH.l sa mate \od(_'./...g(.. J(a(t3 .l ".lOft o..I" .SCO."/'1 U/..'1)10 zatim J)() dve 10-- nice g (kao \.:.l \':U i pra h !o('CCI'. dodati . IIt'kohl. 3'SO l!kn~tal ~~·lt. Karl:l se rontce ('l/'>u~(.· kao J struganu bmunovu kuru pa umcsnt Ic.e malo P"J'lI'l.!.1 bc!c hOJI. c. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc..l/J "c.l:tnJII' H: . l.' malo p."'.1 'C J)UIPIUl<' ovu .l v. oct dnhit(_'nc n1~1.. iii Po :I.1 malo \.tCi i do1)1J("'nonl sme .nlanjir da se suse.luz'lvanjc..\\'I.' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko..I _ 27 s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc. Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco prcfiv i rl'd:ui n:l r."f) M Clr..:.!./flu.• 2So J: kri. :1 ":lli'(.. dok 5C nc rlobiJ(.(.4.o.'oliladl.U...CCt:r..uiI('OOl iii modlom vndm J>0ltai:ic('. Pt'eo.

..11 ~.ki..se oropi.U.I:lvl(i cia .1'3.up.·/(}J. 2.l."":I.. gla.t.!JI()ll\ i p..u'f.nliti oklagijOlll na 1. ()."u ra.l Priprenm- od porncsarl I»ljfK1!: nJ3fl:2r..uJc: • .Ui vanil :'('ttc.·o.)(J~lti InJ(·\'(.llu • . 1..ipau nlIC\f('U(' orahc uic:cll'l::ti"ili In:I$I.:cr pa c100T() izOl'e:S:lli Dobhenu n. Odvojni mnlo :olrupa III stranu.n. Kada je dohij(:'11 dovoljno sirup..-n~ m.slltr~ul:II).'ter.<'ic'·rd. dodati kockicu hiljn()~ In..trozdc.l PeCCflC) ~tci n:l ...Il()/':o/~d(' /.r. pa iZl'ui':iti nn d:l .J. ". Inlimt·lara i 0.J~. nltlle) "()(It:..fI'Jh .." da sc pl"ohl." prsra a '.':11)..u/(""('".U:-.. 1...'tno~li..1 .kock.J krsi' C. f.r.J PI"iprerna: od\'Qjltl 1-.Itrc I prohladh].trg:afll1.("il ~ -o c.'O g..t: glazura SICJ!1\(" sc:ci I):l "JIls:.. cJc"j)ijc: gu .k(· "c.) 1I1:I"a.rtljc".. t sirup.:lili c.'hll i p~c:i tI zag"c'-:Ininllia do pola :O:. bcliol \'inUnl %. sklonirl orahe i ''ani' ~1\ .:anna i ruunti dok sc 1)(' prohl:lcli i uj<.0 g .·bljin\'. Ovom smeSOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri da sc (l .5 ern J>reliti prclhodnu odvUjt."Ulll sccernirn siruponl i o~t.08 :o('cc:ra.~(.26 Prtprema.~t:C(-ra.lic(' St3nglice od orsh« I Potn:hno: i:OO ): .('3bll/flol! n'~ .'li(i kul.jo uJ(/~..t. i'cccbno u~pjnovall kn~l:ll kCf'r .a slarko..ku i oblik«)vat..~·<ltI:tC:iCi.00 I! selc:r.'t.l~". dobtic guSt.1 /:1.. Porrtbno: J AI.I{(J.uli(x'."LI Ott vrnokava (..0 It ..nlJ.". 200 [! urn".it nl:tlo \vde_ dodau "ani! kcer j kuvari <13 .'knti preko nadcvcnc prv c.(... ra:O:lanjl' ti na podnl:tzallOfH ph.: . dV:ld<.. J'S(I J! 1c.t. Z:t.1d. I)od:ui k..ec. s..' razvln okl."I<: Ol':lh{' 1 ht:l~norn..J..I.:~(·t:tk fC1'1)1 St3nglice sa m~anim ~uCem suvim Povebno: 250 I! 'l. ~cei1). poilU: /..H'.Ij. dok ec 11(. Za fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau mato vodc.· Opl':lO I ocisriu l)~.korc f'I'lti!lnllti plcbom i osravui <1:1St· :-'1l~1\10 .u .kj j s~Lnllcri. . . Z dllJ(.I. Z50 J.1 x"(_~·r.1 Sve Z:Uilil dobro izmci:lll 0.):-.l{.~r1I prahu pOfne'.1.·r. ZOO ~ Or. pa sa pro .. :3 reb'-.I...l occdtn..h Or.u(.lkodt.ip po kap ulja i 1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se dobiic ghuk:l :I Hu:.HlI11 icc.l..t.'ili "a vatre. dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g IIn.J Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.' '. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en.: viru.'CCI' Sa i mcsuu da .. 250 g br..:r"I("OI Priprema- '.. I.l<:li(j na dva dela.iecc·rot u J)r::.. ..lJuci kap po kap vrctc c(.Jh. i.. 1\Ola"iu1I."<'i poslnoj kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(... Orugt pr"('lnaI'Ju rh-o r./I"lru 5-c\·c.·r. -janlm DI..ui g.t 1~ /:'lJ/c·.l ('Qkot.l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L Sccj n:-l ~I~tngllc(·./Q.o.~I.dem Porr(-h'IO.'\(:\\'.nalili sa m:!lo "ode .l[i ''':11)1.u~i. 1(.1 kU.'Usr dodau mlcvcne ...'om vode..t\ If I na da.ul>k.r:t IUtlS. p:1 ffla:.. 1 kC$iC3 l'ani! .Jdonitl "..I' ora/J:l. dod.)m u pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc._In\'~i(ireste).11) \'(xlc dod.1(1 (ukol:ldu glazu.1 llt:ln.'...t weer pn.uh:. 500 # khr. OJ: Hnvd. Pl'vi «.1 k.. <10<.·~I1.Innt' oko 5·6 .. koru sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1.ire."ttra.' a U i dobro ohladi.nH)4. kri~r:ll u~piJ)Ovati kao ~c:t(.5 em cJc.vuflJ } rt!br.(3I1Jt:OU H. Scanglice sa SUvilll grcrJ. osratak :o. ~(.·HI o:..lSQ J: kri. ~5() C orJh.'dnal'1 Glazurom zarim pr<."r z.h3. j:tno.~(-I·(. jI) g suvo pctel. nadevom lin koru.... Z:lIirn ~kr".1. l)odau IC$I)lk i \':\I''1il "'c.Ico I':lsl:.r I skuvau gUSt sirup."cni j Sk\H'.

toxo zamotan lonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjl do sutradao. POIOIn ostavlu testa de uskistle desetak mlnuts. Sklonlti sa vatre. 600 g oran». 1 keslclI (He'O soko ad h'l1vntJ.stswtl u njaga testa pa I njega premazatl ulJem i izbosu ·.Ilje I SO. Oodau 500 g mlevenlh O~ na.fl!. Oodati kV(lSllC. poklopltl I uviti u pesklrc iii krpe. naliti htadnom vooom i Stavill da sa kuva. ora SIMa i secerorn u obarerum i oljustenim .(:ccr (J pra))u po ootrebi.atnestiti mtakom vooom. maio soli Priorema: bra~no nalpre oroseiau i stavm u vnnglu za meserue. satl ca masa postane kompaktna. Pnprema: psenlcu oetsuu. Plch poomazali 01j0111. 100 If b8tfe/Hn vallI! secere. da bl se revnomerno podizalo.iljo. Kuvan t.\ I'()~NU TI1PI!.5·2 h. Posuti mtcvenim pranu a lIkrasltl badermma.. Kuvanu pScnlcu zs- tim samletr. oprntt. 200 R $vvog groidc. pagacu prekfiti masnom hartijom. 20 g kvee- ca. k. da se cera paga<:a oooro 15peee. Rer~ dobro zagrejati I 5t""itl pogacu de se oeee. Teslo rnesiti da ouce ni moko 11j tvrdo. !. sve c!ol{ nc oocne do se odvaJo od ruku. I. Kada 50 ulwati ICpa k()(lca.I.()VNII( 7.tl. Kuvano tlto Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ.~Il:_ _ 29 Jelovnik za posn u trpezu Posna pogaca Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. 00 dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb.nleo8 soJ. vanil Sater I malo Ilmunovog soka. pa izme. SeCcf u prahu. 1)8 sve 7. skom.icI1 ulJa. SUVO !!fOlde. Tada ga Isprati Illadnom YOdom i ocoro oced..t.

2 SoIje na reinjei'C scCene Mr. cosonn i pot» beriti po ukusu pa sve dobro rzmekMlCfVD sati. 3 lif<n'ire Crf1. so Priprema: praziluk oprat •.t.'antJ Ct/eI<Je. Sastav kore malo pokvaslti mlako." vodonl da se rotnice ne odviju. 5()() g kromp'ro.nltl vlnsklm sircetam i uhem. ocistltl I prokuvati u siano) vocl.a I1t11'ica cmog 1Uk1l. 3 "". Zagrejati maIO Ul18 pa prodlnstati oa listiee . rashladlt]. Posne ro/nice POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi').ku I dodati ocecen Il(aziluk.sliti. l8c.________ 30 Salata oa Potte-boo: 1 -"l!U)VNIK. So Priprema: IIgnje oprall.$!tog SNOOtS. secenu cveklU. • uljem iz konzcrvc tunJe\'ine. 1 (nan. I krornplr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe.seckanc sampilljooe. llmunOvim soko".. klpuCoj vooi. oe. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pa svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu.ZlJ tunjevine i cvekle (U(lJOwne. dOClat. posolltl i pabiberltl po ukusu. Salata oa /ignji sa krampirom _c Poueboo: 5()() If /1fJfl1. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti. SOl< oa poIa IImvna. l>ibcr. uljc. 1 I<a~ secl<anog ~g lista. ooer: vlje.200 g sveie Hi za"~te paprike. iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano. 1»I>ef. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre sluienja. Posuti suno seckanim novlm hSIOm . . sitoo seckanu glavlCU emog luka I Inne· san.zgn)eQti viljuSkom.A 1'()SNlJ TR.011 kfl<a.r. na xoo I<ice seeenu papr. /reCap. t)()I. 6 SIMOvs pr8l>lvka. so Priprema: tunJevonu . (u2. oonau isecxen crni luk. ROlnice zanrn propriiti na vrcrcm uljll. 0& po(umene sa svih strana. sa ustom lorbera I vlnsklm strcetorn. Ilodsti prcthodno prooaren kuku. 250 g Sampinjcna. list JoIbcflf. Prelit. Poseono skuvati oljusten kromplr u Siano) vodl. 200 g kukUfl.ll1' SeCeIC8.

oprati i POSUSiti.z """Ill. 34 tmO(/lukB..5·20 mlnuta u rerni zagrcJanoj I1S 200 stcperu. prellh uljem i vmcm i staviu u rernu da se cecc. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke P. U vallo·stalnom suou zagrejati ulje.-I -- 31 Rib/ja coroa Pr>I'elmo: j I<IJ "". Pe6i na titlOj vatn oko 1.tNil. POSOhU. nepokloplJeno eke 3. 2·3 belog vins. /juts). PO ukusu zaciniti alevom paprikom i zacinom C. preliti vinom. a zatim preko njega poredati pastrrnke.::. prepe¢i na ringll I dodati u lonac.l. Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[jasti . C£r1Og . vez« ztf/cf>i. 1 kO!.5 sat. oClStiti i na mesta narezatl sa strane.. ftUdO IUnIJllfinll P(.. vratiti u cornu ociscene komace rlbe. Pastnnka sa vinom POlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce.OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:..'ins/(o sirCe. u/ie Priprema: sarana cprau. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci stiti oc kostfju. Posuti ga nom C Spoil" i ill1U!f8..allostalni sud. u!Ie. 1 hS! /CJt. Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne omeksesu. rena . oeiStenu. puStlti da jos jednorn provo i Sluzjti. S.Potreono: Satan od oko 2 I<IJ. zeten. ziJCNI C. dodati Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da porumenl.l1'MB. 1 f><IpliIca (po ielj.. Ostatak orococnt i propaslratt. staviti grane:icc ruzmarlna i pee. 1 iPlNiCa cmog Iui</i. . 5 til SINOf! belOg . S() "".. 3 Ce"<l IJeIog IukS.Jlil. ol)U' sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. /lJ(}in C..1nO iscckati beli luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest ribe. U lonac stllVll1 komade nbe. opeanu i na kolutove 1$eCe. Crni luk isecr popreko na polo. _a papnka. pobibefili.me. 2 ve(:e glar. Tokorn pecenja jOs po neki pul prellti sa malo vina.peemo: ribu ooeau. Cmi luk snoo nasecxen.$line realC (100.1ce Mea.prema: paSltmke octsuu.~ IJ/Oef'a u zmu. oostiti i iseCi na komade. 70 /I u/JII.

POsuti mtevenirn orasima i swim grot<lem. 200 g Of<lha. U tetpk.u staviti SeCer. 500 g mron. oprati i sitoo nascckau. pr. 1.ati ill u knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre upotrebe. peci u remi zagrejanoj na 200 stcperu. sovo gratae ocrsuu I oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri. Orahe samleti.ne kore (JOmOfB1"1f1ie. 250 g "rmi. Kada bude dovoJ. tokotada za kuv<lt"ge po ielp Priprema: svo vOCe sem oraha oCistiti. )I()SNIJ TIU>EZU Bombice sa usecerenom korom pomorandie Potrebn(): 150 11u~".lIlom toplog meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade. tzmesati. 200 If ~r6. OkO 2 dl uUa da orneksa. Na taj naon sioiitl eelu pitu.ecernlm sirupom.koll>{!ve meda. badem. ol)ul\lili.00 11SCCk/Wh OtMS. ZavrSav8 se sa eve kore. 250 SUV()IJ grotda. U podmazan pleh stavltl koru.tistal SeCer oo po~bi Prlprema: 18buke opratt. urmc.. 1 k~!lJk9 Im. octsnu Cd koStica pa natendatl..h SmokaV6.250 g suv. poprskati je topnm uljem. SloienJ pltu isecl na kocke . roueo»: 1 kg MklSeI. U1stalno mesanje. uvz:.ke.!U. Po zelji se pita moie pre HI' !. . seeer usplflOIfati sa caSom vade pa ksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeedene jOOo.krill drugom kororn.ne gustine codati mlevenc or<1he i Ilme~ati. Zatirn dodati sec-kane suva srnokve. Tada Sklon.Cl1jc. Imstal keel po pottCOr. Pita od meda i oraha I'J1 tMl<lh I<om.. SUVO groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. 250 g SeCera. oo mase ODIiI<oVlltl boml)ice i waljati ih u kristal seeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(. pa preliti kaS. naf. Go((~a 50 premazuje mesa.""t IlfOitln. Kuglice od jabuka Sci. dok sva tecnost ne ispafl. 100 g nllevenih c.h jabuka. vooe. 200 g "_m6.lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra di. iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobije gust sirup. Od ohladone mase formirati kuguce. ~. PotICDoO: 1 Priprema: mod lagrejati 400 g aralla. 100 II s.J\.. Ostaviti oa sc proscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice za slu7. Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl na lageno) 'SIll.Skol'ca. tekooe POprskati top"m ulJom. mlllO VO<Ie.32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I'. sklonitt sa veuc i malo prohladiti.ws.

'IH dodau narcndanu koncu L .~I.i I !-ll'g''1C..:llu(.".) varre.t:lI'lH k{.f(' nc bt cut\~O) I'rcl. I ct. vurre i lead:'! S<.. ostavi- Sl pa od mase razvuci ti dn 't' J)rt)hl. daljl' f)H:..' !'>Il\'(.. ('ljU~ICI10 '<:111(._un.. I<:~nikl'. .lIl'll <.ll:J..:..:t11 .('.da OtOp11 !.llI". {KJI1}ur.t(CI...: malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc I (. 33 n."U.fllp ~.~kl()njlj :-.oka.'(Cfa ualiri vodc.t da "('nla .' Pripremavndom ~(!"(.SkJonili koru cJcbljln(' krisl:1f vairc."OJ. .u'ic~1 hrllUn:1.>1Ino :-1(:. svc dok masa Ill' pocne da sc Sil'/t·.-i ~Iui.1)0<1.trcud30:t korjC~J oh:1('lli. tI~ sla(o() nlc'.·. pa g:~:jitllo IHIS(.J )fJ() ~ o''''cr)jh f):liJuljlC'.ldi I ern..~"".5 CO'l ()'i(~\'111 <I.ltI (.ldu i In(:~.uu 1/....lu.OI()I.C:OOlU 00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\. sa van-e pa prcko l« In. dodali InICVCI'lt" .:lll. r\nan3:.nn~" .I s<: clobro PfO~USI pa pn... .. sa .ati poe''lt't.ui 11:1 I:.t.. !\Jc.. Zn glazu- l":l7.1) It "u"..()(lili "ltOgo ra~IJ"..":4.CR)IH Not das('i PQSUloj 'o~ je<.(·J)Ja~(.luL.. 1"'l' ..t das('i POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111.'ccr. smokv« i urme. 15f) g . -r 'la\ iu u -crpicu.·nlljc. .i:c.)ti da !'>l' OtoJ)i.>(J sklonici .(' b~ldt. (~f)'''/.'.'..nlOA.Jnom Lak\J\..~~-------------------- srl'f\! ~K()J.klr)nicr orahc. oJju.In. PriprCI1).:UI... (1(/ pola IlInufU.lrUJ.ln1!li(e ..tnl· i ohhl(.od dobljc. J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.' .'(..:<. pl'ohJ:uJiti i od polovin(.. pfclitt kola?: pa kada ~c.\'\I('" I'll I)fC().'lill kola.IH: I kU\'a1 i cia !I>(.. urme i St:Ulglice sa lUlaJlilSOm Stang/Icc sa .1 ISO}: <uvih k.dici sa malo "ode • ukuvart.ACI dobro i/nlC~:\CI. mlevcne .lnlC(Ofll da 'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I' r( glal.'(.."Vl' dohI'() j/nlC.: od It::£'nlka.}"~.'-ri\ Il.-ili(l i S. I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.'. koJa~ scci n._1:1 -«: f'h·I. :\1(~.lal ih 100 g ~<'.i(l."li cia ~c: cokol~.1 ~tcJ.untc'o ~l.nu kOI"OClI napra\"t.'3...~uvtm voecm i semenlc:una suncokreta P()l.l. kao i Dohro i/nlCf. urI)).\nllt. I. Pn. 100/: IHc:cI..:nc In..:ta i ...klOIlHt '."pored.I. gliC<' POl~b(M'.. ill po pnfll'(. i Izn\(':(~III. dobro oCt_-di(i 0(1 . . I .:H:·1l0 dubij{: gust slrup pa de.I~C:kOfu dt'btjine 1').>v(:'dok l:lgano ne !~).l meto rt:n~:J.snutl nc:kinl tC. lit) J! I. / l: n(':'('l:I1()g scntansr -uncokrcru..H .~ok(}o ...c:nJ:I . vkuvari SITUPod 150 ~ '-ci\"r. o'l<l"iri da sc osu. da J)().) n\Z\'\J(. U"OIH liti kolat' I o'lIJ"iu I dalie dn .~t.'()f. ...11 badcm. melo t.\lj(' Inl\'. ponlnr.:. j r('br'<.(."~"I.dati col« ilndu.'IJlu>. j\'led I)"l:'dll zagrcj:lli. n:1 'langliC'c.'o~t:dih 50 ~ .t: .::. Sklunili ~..:>. .llUr(")l pre- S1:ohl:I(Ji i sh:gnc: ':t St>(~1n:\ ~r.<:rpic.· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u.-:1 kIH:U'/C'..nkJk._'1 J ra.'\'cnt" .1. ..oknla<i<.·(t.:JH:I: ()cbtlli ..(/(..a1l 1-1j() g. J S() g 'I) Stanglice sa bademom P(Iln-boo.UH.lj".' ~nl("Jkvt".iSO Jf IJ. I:u«' len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i samlct! Ponlc.mokvc. ll.u\·ih . . naliti cia OJ...:1 "-:UI (.11 "urh" 11I1h/".' }t_'IJidod."'a vall't: sc dobijc ~U!'>I k . ~"I\'() gro2dc i . . kori (.:4.: . rn na d:\~t.al'li~:.. Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto .b.h3. Z50 J.111 Z~Hifl)o"~('n(' p:)hllljjc<. l)od:ui ('okol.I"()\'(H . pOIkad bude dO\'oljl'lc) gu" "b. LiQ g lOS(l.tn(' . sku.1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I.11 .cckanih oraha). IOi) f! }:ru)'(I. PrOOlc.'.·:ltri.·cno voce (1")1. 3 f("br:.t.l.tn..("k:HH.lnd.J t'riPft.(!CIJ1.1noj sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:. 2{)(} g 'c. '\...dobijc gU~1 sirup Kndn jl' dovoljno gust.'(. -m..!u f IOO)t . oC-i~lti pa do<.·no.'I.1 I malo vode.j.::glal..1l.ul (Ii.. ~(:lJ'_gh<. un na'('c.nc Inase.."":J').l("U' .Ilnl prf.edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i ~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc L (')\ !I>..'6 na ~t'.l:u..' !'>lIll(okn..·. ' ..arnlc.. 'UHI}: Rro/(/ .J.~6-r. Prili. ••• llXJ 8 '''In .

pa 2)0 ~ ..rndi I "'i..·.·h. coko- i 1):·ldc.u'\I vatru PO. macu ':::1 I'<'SL'lllji...."Ik sWlglice sa isbukam« t bsdemims P{}lf("bno 8(J() J. Jahuke opratr.ni. "II.1 Slal'iri na 1:lp..t unl('''-lli u . R.1 hudc Qno:l(' fnl<:\'(.'..(_'.00)vodc I ]("\<:'(1 cJa \'3lre. SQ): 1I1hon'nih 1')(1 Jl h.'dlti i propasrran.)..:ili da :o.tIl'oK .' I)obro i..' Kada 111u d()<'aHI(1 11l.:tH. n'!c. (lutlj.'..JU..l/). Iadu posuri mlcve-uhn ur:n"irna. lll:lrg:ll'ln posicpcno rumOll1.I)rc· t.'ccr C)r.f.llI Cln. merom i oSI:tlili da :-0(. I n.u')(Jnn.' pn.1l'l".1 nn kockc. 111:110 i prlli'nu. uti.I/(J c1aIJc".j J..'ckaoc fl"3 I'parl. 500 ft .lllJt.l .l1H gn)..1 nt1J_!Ic.ou g onh:l.('1 !lu--.r:tngh(·(. dohl'o i/..'.lnd)c.'~lli jrn. Scccr pl'{:liti .ni i~I.'It..IOIU 'C('<':(\. (1(1 oJ IXNlJnt:..'opr.()() g l'riprcmn.UU it: SCCerOfl) pa ~-Cc. d:t.. HtXI)! f~ 4.' :O:II'UP.l Poue/XII'.~111<':1prcrhodn« olxucnc.ltlj(. 2. umuccna. J~'<ln\l oblandu pre- IH.lfitl. P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J.{.i I .lvi(i 1):1 V:'O:\I.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh.. dobro Pripfc'·rn:l.: \.'t'rOtll O::'t~p..'Il' nl~lrga(if)onl U prahu...lh~~ I ~ro%cf\.' ():!. va na i pOfiloralld/t pa ~t..'('i 0:_ ~t.t~ll '4..'.:Oti:. CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'.rln. po:-I .liti i i:-t'(. Dodati nnglu da j'>.fOY(/.lI{(lllI.uri.~-Cc·r.ln1 I)I"("'(hl1("1001 ()_.c(~l"ra.·~in)1'('1.t=<'·1 03 :. r'.:idt:l'u} up()ln:bl'. 1 ohi:ln(k Pnprema. Jiu nJ.. DO<1:Hi or:lh(."oJ: 1II"f'1~.Doc1:ul propasiraf'lC dllnJ(.lrcpU ~1~Uti. ll).' pre .:Hilll ()(.·.:o.. h(.tri polovil1oul (. p:1 1'.o t ("J ..·I1J.I..' i ostavut da se malo prohlndt.t Ht: I~pari.l 'l. 250 g 1':r..u/c·nld.l"ll"t'('/X .110 prohladi ~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Sranglice sa ie!e bombonarna Pom-tmo sc dobijc gil .:j Pre slu..l J 1""un.. dunj<..)!'ta\·iti da st" ohladi i :\I<.SI:lfl(' ir..tdnOIl'l (ne u frii...I... vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k.i nekrrn 1(:'.u•• r blljllC»)! 1IJ.r:1\ III dJ "-(./nol)ujnc..ok u.n)e~:ui Sktonht S:l vall'{.tn. Pn'kl'ili drugorn oblnudom. Po.'.lIH._'C'(ll u l'l'.':ln(~~lti i oblandom 8tanglice od dunja .34 ______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l._' /.c.·nja sok« dodatl pl'oku\.• \lC'.'\('ruh or.! }.1.. Stanglice od §argarepe I r)ltt:.1/). 11(' prohladtn 'HI 8 ..\..."':l \'()(I.JV(.:ui. n.I1It"':"<lCI I .llIgle i:okol:ldt: Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmuKU\:111dok nc potpuno g.s:1j\L i'.... .. S. 111.· is(_"('k-:ni..lOt) J: rcndanu n:lr:tndltlll\. . fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l.(h.l"~f. kloniri ". :. prhi~n\l(i uekuu u. drugom 1)I'(--'k"111 .l P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(.. sU\. . 150 f: ~'k3nl" (H".l_ '<H....u5.l.i:trg.u. kl()ntll sa 0"'1.:rc.·k. OC':'Illi.\ ruasa i ./)/.' (lhJ"di i p"u:-'~I. pl'<:lici \UdOIIl kchko ua ngr..t: IJo. 1 1(1(lc' jcdnoJ oblandr. Poul(·'.· I/nll".l litl)una i ku\':ui s(. dodah p:lr kapi Ul.ljl)(I\':Hi.'t.t...'(.'nc i malo p:\ prt"" i pn."1 da '{.. ()cc<I(. f .1 .I.: honlbonc 'ad.:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I.: 0'1I d\lnj..lll.::/'IH...I 11l:~~(".()~ V3.:ko kon .\ 1..' k<1(i.. I. ..:<1.'oku\.l~.· I'.J 'oJ.IU n.(.tngll('(.':1...t\·iu nu toplu recnosr nc lsp:u i St:llno nlci.llcc: I\)nt' I ."y... ..J (Ir.. ~(. 2<O() ~ 0'-..J.db:. r. Dodae! n:lc\'Cnih J~/).I!>(:~nji(jj drugt <1(:0 muse.:gllt'. St. C)lju~1c:OC i ~:lInl~'\'('n(.·.cl 1)()'Ult)1 kn . Skfoniti p:1 (.Hi dok ne on)(.it.tn!llic(" ~ 1>('1\'("(0 SU\'O pa prclili 1C.)%.' III lake "1. St'lvili u ~c'I'Ptl.:)(' ht)1l1hon(...I pa ..l.t{ dnhN11£rndill S\..IIC: 0<. dok kuvati dok sav .J.u"h 'COt 1'('.~/~(' 1'11111.'(....r.~ :o.. opr:ui pa simo n::trcnd:ui.t . KUV.I. :o:ok od I)ol. '/In(. 1'(llflU"".:...lIdil oraha pa oljl.. 250.\ci i .na"'\1 ....J«l coJiuJ:ui<..l(...tnnlicc.

. ·ughcu nahChIl fl.pa ~(~. "I~. oljU~lllf. pNnOr.UI"")r Prrprvma: . pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt.ol«)I:t<h"c ra~topi(l.C('r.tb<l.-o ..JuZili k..flljf' Ksrzmel minjonl k. Osravlu da sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor pice.uk-eu obarut. 'SoC) ft "j.: lfN) Jt b..: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt: ~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t. I\J. II poslcdn]..l .lli !ota.uk..glit·u :o-tavilc po jcdnu-(h'e '\·i~njt· ..u (lobi'(_) 11.l0·na.ene ~ukul:tdc.'. dodari .0 J."'IIP:' <l00:H1 sok 00 limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c. ''a(i kUJ!hc<:. ria $<: dohij~ sa . _ Rombovi od orsb« fotn-l)llt~' I OraSaci s. (~Ok()I:I<. tokol.t~iku(:t~lopl.oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc..'nc zgusnc.ak\l . dodtll i I cHarl"n~bdli od k.l~ku i u!otOlvili lh dok Sc kararnel 11<. 100 [! prall .trtn"':u/t.. .'$ant: ~a i"oko.fiJlI J: 't(.t'C' gll~l() uk"v.mom cokoladorn ~c. Badcm ob. Or.' dobij(' n'~ . dQti-a(i prah ~ecc.j"Ij:I. latinl .'...:-liv::uf dug'nlice. jcdrum .. (:a~i<:or'll vadit i <JlIgr'llitc i rcdat i ua r:\\'nu taCl)u.:('t·I·tli sirup (..nri ncprekidno cne~aju(i..d.t. ollusru: j sam- leu.ui:-.1 lag_anoJ \":u.. I~.0.'1 . ()":lkO prtpremljcnu cok('JI:c(lll pl'<. dohro l:uajbo\-:Iti pa mu po-u-pcno dlxla\.('~:ul.. ril'J)c. p..O}~ J.e kU\..l {)1"~hJ SilO}: .lu nul .".. ()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da se oUHllliej dobl'tl os:u~c pte . SltlOJ.....~r..:r..·(r./M.l mkokfde x:.ri da St.J..:lrin P()(. j()Q 1-: InlC:1c:njh Or-d'3.. d .t1J1ul. n'l.tI"(.'u}.c(.1 n:brJ roJ. 25() . IJ/./ . h. '.:li(i prcko kore 0<1 oraha.rf)lnbo\~ I ..e dovoljno gu~( dodati 1l)1\'vcnc orahe.1 Ifl..'ICI od peteljkr..kuko..i1l. Punjene unne 1 Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /. .klonili .a vatrc i malo prohladtn.~t""'(·t'..:cl'Iika oku 3 em i U svaku uusnuu po jednu POIOVIIH. ".. l '..t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH.:-Iuzel)ja."~..lht·u i lllllak~lti u kar:\fllC.'VC nt .l hOJt" mC(hl Svaktl . u.J-\{:.}j~l..tch'/H..J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj I. jlJ ('I<JIo.·n13: II' utm.-anlCStli 1I1k'vCI'lC dt"OOI ovog orahc i 5i(upa od dobijcne muse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san.: It.d.a \'1'10 malo vod..1 II 1"·3hu.'I_'c. kao l:t .di i !OO1~J!n('.r Priprcmn.llt u krpu I naliti sa malo \'(..~cc:r nahu ~ malo \ ode. v.1I1("l(i Karla ~l' nlasa 0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:. Dugrnici l'otr"l)no 2$01: po.O ..'ri H.'( 'tip. Kn~1al ~c:cr ra!'o(opifi (he/' "ode) 11.!rcznt" Ku'--ati zanm kao "a -Luko. St:H'hi u krpu. . 2Sf) g 'UljIJ sn)(.'..oIadc 7. }O.lll:l..fJSl.. 1 /O.tnli.'nil....: f. v.·tlt:l.Irg.J.f.'Iaznu d. iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i dobro i~r".\(I'1 !")i\ pn.'1 kU\'..f..nog II.r.....ni(' ti' -tu- krr. od nj(' obLiko. .)d.le\f!lIih or."t·e·. 11lda ('!)injoIlC . Priprc. svc dcbro lzrnditi j rasI:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je pou-ebno prcko kristal ..I jczgra OI':1h:'l.Jos toplo oblikovati u pogacice PI'(.nllt}:. samo til ogrcznc.llwJL(· I iO g J.a rend.c". n:l mak..dc. dobro C'llnt'sari pa sklonltl so.I....):\u~i j He: 'lcgnt. P(1)lt· . ladorn.t cJ.~kuvari 8"'>' sirup. samIcti I dod:ui nmrgarfnu. doda\anje ~oka od pon1oral'ld/..111 raslopHi na I:tgano..f(h~/.lalka.:c... -i j Priprcma.l. Ixl k.<: dovolino gU"'1 .'{(TNI P()$f\I( f\(JI.liO p n.t:\'aditi "koStice. K..)kUl:IIIJ"..1 )~Lgr.ni seeer u prahu.. . tlmcsau i mlevenc oraln-..J. OSllSilf pa sanll<:(i.("(''''ra_ IflO g POlt't~bIJU.a J):t n"l:t.ljprc . "/Jk OQ J IIIIIU03 Pnprcma '<..dt· kuliko da OJ.J..~lli na ~r<:dnjo.t"ili eta -c kuhl" ohl:. O"I.l.::cccr-a).I.~"(_'(~·r...C(I'r.'C:c.c.vntre.:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na . ~ttluti dok se uc dobije penasta masa. 1':.

· Sklonit i .:t.' '\.36 kompakrna O):'I.~lhodI10 oSl".OIOVU Ii sa vatrc I probladtu..raJht.I\'ul (t1 '-4.('(..4>'"H11'i0.r..· k:i.\I1}t'I/:rC('.1 . kakao i 100~.(' Priprema..w Priprerua: -."unu\ -.: .0.t." !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .: rrc.ll'g.. P(_)tr~'hn() lOf)): lJ:irctuf:ltl.(} 1: Bombice od su~enih bjsija ""'('lIth 1."n/.'~/k.·.U) 0<1 prc..l/XUt)ot.lI .J./ /"('hr.''...'\.' Punjene urme 11 POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ 2 k:..du! kosticc: ~n.t u 1.'>tja.o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene .11 'c." i(l od I<ni..lOO g ssvcknti I d(ld.'r .I..'111':1"/(\ . ~I 1:lg:lIlOj \:).''.U}:.l'lh (...Oda ogtt'Z'H: Ku\. d:l sc !\It.i pa ga POJlH:."('Ck...UI .f kfl"'.I':ldI111uti njl' PI.'4.f/r. L'ifJ 1.lIl1h ..' I 11.ljki.s11l/-A..I..il.'r... j I k. Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru pomorandz«.:1 k()ko~(l\ lin pOnH.CCt"'1'.l$() I: fll_.fU'O{: 61'.l(i I)a tiho] vatrl dok 5:\'(./ (~)k(J/.'Vlll koli\cic\.I.vc:nc ol"ah<: i sok od UflUI rt-h.1 (IIi bthuog margarina). Posne bombice sa su§eflim bjsiKol:tcit'c (.'c(.II".pl'oh'~di J"'':l\'iti bn.. porcdari Un)lc.''''Oll1 00 \'0<'.t \.-_. I.1 sklorupa njomc j)lJnili urnrc KrI~I. J~"I! ..ljslj.I"U \1.ll....' pre dobro 1:l.I.41.tlc.: \u"('. prah:J J: .IVlti ka.:1I i.<hlJ..r.('tt'r.iA.u/../('I.1Jl'(.f J.I.a od n:II·:II)(l/.. LOO g mtcvvnth n("JIl.(..utt. _"XI J: ~.r.. kolit.An~.!iN) r. l \'a1f"li U rvndauu cokoladu i 1'c(l.."lti d:-..:. /(H) g koko .lH(I.1 ~p()r(.\:.uill P<...J\'I.. l'{'ni/. /. 1l)1c. Pra\'ili hOlillu((.lh.(. secel' Urine od suvog vo61 sa orzsima P(J1rel'IIt)· {-.uin:1 umercno] '~Urt (I" S<.- . '1'1:.noLl"..AI\J.ltc kOlp.(" I'ol1oln'hi Pfij)"('1l1:l' $lI~C"I. ud k.h.uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll ..t.~c jama pn..:t:r. k.~('tc._'pl:n() 1'(111 pr:-llnl t I..1.12 j()S '.I'.3 MN. kll~'.'.\f..10 nn "rio masa IlC PO('IH..n J! urn" • . :"111('$1. Iztne./(fr' /. 25() ~ IN/jnt¥: flJ.Cl'n.'r u '111(. porllor:'lldZ(.l<ic' Poflc.'il·l~"a.' '".l k(Jt.hh J.I/1(: Prfprcma: Pdpren)lt._. /...\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj Z..ll Y./ I POtl)(}('.v(:nihoraha .odvoiru 250 J! pa Im izv.1.' (lll~tUj ad ("(vf~tih pt:lo.all:llt"ti pa ih (>r.()kP. .....Ul ..a marmctadorn 0<1 kaJ..r..)I)lrn.l/)(f Pripfefl1:1 I ZnJ! (.UJIJ/t·.-r.1 ~(.'I'a.1 :rr. ~\ aki utbnuli Jt:'dnu (OCI.\' pr.i". kn.. d()<I~"ajiH I ~l.l(ff· /.:I1U11 (Jr.lU."Cl'f" .1''''1..t.-o."!iiltt~.l1~·(~l·t1~IOpili i dodari kasiku ul/.ll('.hh urH)i.J(r.ri p.tlO .a (.i u pr:rhll '1(..' t.~iku ka(ameh.l"i. (T~OJ.au Pfeh p<. Dod.11't:n</.l.2:..'1"1/.(-' pr..:.' varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu kuvan]c.' i U <vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~ "i:=>n.lltd/"" .:' ~lasu i O~(:l.rJr '.'.iJt"'J.ill ()<I 0\\' In.1(/(' fll. J..l.'Il.:a od Ii01Ur)U. BadCIH i. t) llfHltn:bc.'.l sl<iJHlli .l!\(<<..l i rscci PI) dtlZirli.sIJc :o.'..'ol.. brasnom../.1 '.'..·' Botnbice sa visnjama PorrCIJtlH_' .I(I(.. ohliku urnli.)/ikt.ni!i (1:1 sc."S:3ti \1\/1/('...I ":1 II1II.. Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc . :-.. /.:1I1 10:.uk\'(..'J1tC.nhl(_'e pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH.0 g pOltln(. ..C'c(.lll :..r. . dodari 11I1(..lZ3Ii tltJenl. 6 1.UI u u~pinO\'..l zathn ih u\':IIFlti u kristal '('(.: ~'ulC'nJ~ <lobljl..n. of.) pro!\u!\l.h.\\·ili bOJ'llh'ct: i UV:d):'Hi ih u kn"'. 1%IlH':.\r.:okoladu I lilcs... Sc<..lrll.ro \ nth.".'.' gusl POlrc._'v:l(\'.-' prohladc i O.c' 1:.. urrne rcdati U J).l"d.CC(nuhn vodom.I svc dohro IZOh:. !'iitmIC(1 urme I smokvc. L$() g Bombice ".... .# IU:II". ..' tlohr() j/.1I1 It paplrnnn kurpk . urmc Or...<JI.(..u! l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('U sol.:t:t I vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn..uJad i ornxlmn. b:ldeln:l.IH/(_' <'Ok<'lladu .(I\'lO/C. kU\.«. LtlJ.l...lIlt'l! J.

lit) J..'(.ra.. 'if)}-i d~....I\"l(j tla 'e o~u.I.V.U(C 1). za gl.0 J... .~t'r.IJ! un vil.Ci!\lll da ::.hll() • .\Iargatin C.((.1 kuvrui da . -klontu sa .ra. ...:I\\... no voce.'\'I.J"iJ.Hi~l' 111:.."I.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1 sirup..1 J.::lInl(.ui.!.thl' I o.O J.u duh..lnt:potpuuo homogena Prclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o.lnc ../ rol.J.l\ a Prt'kritl drugom Ina . ~L1\"Ogl"()%d~ I "mok\"l.: "IJOJ.sL Pre SlUl:l'llja .11vt. ..f) g JSO. I:uka PI'ipll'III. Se<.UI. ~Ia....hl sv ohladi...u! pro: .' p:lpil"l'I:lh' k(lrph . dud.Uio) mu dodau l)ll'.xll.h.>Uh pc... 1 1"111(.:)nu.~l'('('" \I~phl('l\'-. pfohl:ul(. "(lllItH'. I~) ~ hllJl\c~ posnog 1t1. "13 .\.tal ~(:<t.(.:'.I(f(" ~. Po zcljl ukr-a~lli \·()~(.1 .·.lll.n:l.:{cljkl ih . •.It!.':o.lIrl pOI..:r j/ .t:llo I"t'(k . ku\·.!~fJ It II)/{'\ ('11.. proJl1<::::ati. dcbliiuc L ern."11110n:l\(.u dobro umcsul.l: :o. dok Ut.·rk~llh.t.t..lic:l pa 1olih nascck. ti od kO.!50g InIC\~'nlh crah.--'<.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnc coknl.judodari KvadradCl od smoksvs i 2-3 k:l~ikc hkcra od J\J.~iti lc::o.t/l'.r..1....t'ronl I /...ul..1 male .lcnu hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali da sc ih II masa tic J"K):\t.I":I..)()tpuHC) J!u".• 1):.! Pl'ipfc.! b:Hfctn.7 I '\(.u'. -ok otl 1 hmuna Priprerna: Sfl'l(")).1 p:l.\l· n('I~lul 0<...e.ul.. ..lrlll.H.. 1'1'/)('.1 .\ati S.' 1I1~"1HI'a ~111l()"4.'11 urnll'. nu t.'cnc k"j"ijc (ok(.(.:erOlll I O:o.1 narendauu /.euc . obliko\'...I.a(l \ lSIIjl<:<" <t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.('·.'.II'\..1 p(. u ". KvadraLicl od suvog mea 11 I'Hfl"(.lr)!.~l"' dohije ~U'I '11"\1j) /.r:.' Or. Krjsr:ll... »:1 Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava.sn'f\ll'():-'~l rna.u pruhu.li P()lll<..!-lopill 0:1 l:lg:IIlOJ \.cc:ra U prahu.'i t!nnc: OCi:'li.\nJl' r3.1.l'Ci na luaJl' kvad('. .' korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan n13't· . ."111'('8 J:f'I).s\·c !/nu. Takcxkl\a~l·('J. ih :O.ku\'<\ti da po'(.UIII IUO g 5(·<.dr:3U(:(: eok ott limnua I (tuhn) umceau. sirup.. .\'r ~ia"'hj sa malo vqde: nn lihu \ «rn .11.1 n. . lottO j.lit) g "UI (.usc." I/nlC. 1':.' oCi:..l.) $m<:su zalinl t:l:-I:tl)jlli n..IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\.1 ~\'O voce iXltl(.l'tllflltl Od dohij4. lC.1l1 1111<:\ (.10\ ode p:~ kadu "L' (..~IlIlU nblikcnali male kV:l.lic-a S:lI'nl..10(.ki I 01'1 :"I{I.>titi od ko'.l<i\. L.·~all (..'Ill i7 ~Ialk<t.(i dohn..l~Iilo.1l1111 kuv. f)'1 "litre k\"~tdr'lliec: . tjbovatl pa <iod:Jli \'J.· I O"(:1\'.':Ui ~a prah ~t.'I\(ll rn. "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~liti od pctcl.O)t kn .l. dod:ill mlevcnc oralu-.! (.ui f')I)ll1hl('c...)ladu k.!~Ofl urmt. i/I.·{:1.. p. I rc:dali ih na 1:\(111.. dodmi /& K()IA(.1 d"'(i PO~lI(oj kns(:).t(.1 Kvadratici od suvog voca I Ptllfe/uro ..ui ~U\'onl\.i i UIHt''''11 H.~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:.l(Iu /.t \('('('''. Oodau pr('chodnoj nl:..IL:Uloi..ui da postanc pcnpuno kOlnp.1 koru od "1n<)k.1.· i rcd.IO Od ovnko dobiicnog t<.U\':I. <1(")(I.I. J(H) J.njc' .uic('.'. 1)1\.:l1l· ol'ahc pa . 1')0 g .. 150l-! 1~1:lfI. .klnllHI SOl \". 1 pa tzruciti \ttlo promc .I/l:nIJ :-C:ll (1.

\\-111 narcndanu k:l:'I1.ui par k:t. <.. vodc i :okUl"...1 dcfu.·o"l~tljh I ~o.)1:1 .\.t':'il\u mnrgarma.i .' \.' 'l:l\'11I n._' uhlJ(h l d(u!o!i deo dod:lu p.:ko IIjc.1 ""'(:cr Zlktl\ . SI:t\IU n.(.llul<:ti. tJc·S..-· Pl'ohtldiri t j c O:Ht <-1(:0 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli 11:1eh'.:INlka).')t!l\'ill LI lOj):lO ~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6.. I.lnd)(' l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I 0gr(-I"nc. J)a ill .uk 0<.... co f..:nu kO!~11 uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol.rl.i!'up kao J'.tdili.:I "t:ck.' ciobijc HU"t .1(.. l~n'l:_~al1 pa J)(.n!en'nf/l 1).' plo(nu I kU\"311 dok He: J)()('tUl' da 'C: 7gU'.. PI'c.uJ.rr kJ.• ~(K) ~ h. Koru f':lJ'\'itf ":1 d..ohJ.t ._~ gust srrup.''''lc." ..'l!>t. ..>kol:u1u za ".ir-.#:II..ku\"l-tll gUSt .j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<: j Rolet ad badcm« II Roiu: ad .MJ(~ Pnprc:nl:l. 100 ~ kri .i(i na n:lv!:lzcflu r.II .."'ic. t':J':J luck'.lJ (..'.~moJmIlllI orsha ofalh.fahi sv .ts(:1J)jifi s:..:rnih or.lll..L .l l'a~l<tn. IXI podehn Sklouul ~ta"jti ('ks(r:d" beo.J. '·oll't'hn()· ~OO. 2$(1 F . Ostavh <.if). "c..kf()I~llj i pJ'ohJ.)cl (U)IIIII·.()/. dodan kl..t:ll '('C cr:. u rolar i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla.. Ovjn) J).: u. i\·I1{'\'l*n.l "ulIl ~("\(·l.'~alj.'k:-lr.:c·t·1'..11111 .(. pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <..':Urt k\I\.:u \'.·S J.nc:.ul"ln" ... 6..'OI. p:1 g.1\ anjc. P:I . ohla<h'llog 'HUp.~U" '."_Iu p()fn\.o k..II):. KnSIJ.Itlz~·nj.1.(' p"ohl. !lc: ('vkt)/:t(fc.>~alf da se otupi pa U..'$-:tti..Rlcvorll pn .u/.11(1 l.' J.(.1.n.lSCI J'.. I()() ~ . Ztlku~ui n:~ (oploj I'jll~li..' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc.(' tHo' doinJ(.I:uko "-ad. '.ila I r.1Pl :'I()k3 od Jll'fJIOr.ldi P.:.liIJ p.UI cl.1.r3kfOi od malin« Iln)(''. l.k"'..I(i cia .l/J:J.uof.: "'f"f 1. ) w/)f." II. . '('("'1': .p Ku\':ui d:lIJt' dok . Na d.1(:0 p~ %:t\'iti "ol:u.'f'lrJ" Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:._'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt: den.4. koliku j(:' 1)()Ir..l. <I ..· porpono Pnprema..tI -<unl<:t.) 1<:':"1I1JP z(:lj('n(: .('("'(. ~HOft '(.\'it.1 linlun:\ i na un)(:f\~noj . Osraviu da se doh ro o.' U(i'lill i ".lZ\'il.o{l(.t "fucl.00 I! "'1\ 1/1 \."1.'l. 50 J....'~"f:t.. tu:kf)hko k3p.dc.' /_I 4tH na.. !"Halo \.1.t'"a Oodall mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:...lfl/('.'n\ pl)J).lh da bud.. '.1kt ()tI'Jl"/III(' HI...I\ 1(.~L"ika).• ". oralio dco sa c(')kol:ldolll.. od / 1.38 _ KvatiradCJ od ombe P()lrcbIlO. . kora (. 'n1<-)k.JhJ'till i samk-n.'uj..lJt.nit" ell'" orslw. .-.('i PO!iUlflf SC(~(~!'()n). pr<.I.. 11l'· .g :h:('cra nahli H.1\a It-dnak:.150 g J..U "'I)1t dod:ul Inalo \udc: gus. .:1.:tVItI cta :-'''-' pre Iftladi. pa "'''n'ili 1)" '':ltru KU\:iCI. In().:li <ll'O Il:t d:t.tI~1 pre.pl .1n<: .nlp Uod.fa~(: osu:-.1/.t IXJ.lln:l>n()' '.rtl'flll(.'liu 03 <.JJ kt·..I}:(Hie .'. pa . .ln dt·() ". Ilr:1vtl:tti lvk v.tlc /41 kU''3Il/t".lrill..'lr... J rc:'i)r-J i-oS.ur...1)(1' /.'. 'J'fnc..-bno .a ."c<':foln U £)1':lhu.. e/. <fa :0.rvnu (~Icnu+ <fa hudc d(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri na htgalloj "alri I I'>J .i .. l'<.I~<..t II -amlevene smokvc..lI.:h.ik:.'.' 1. dcl:1 L jt~t..'rv(.'lli . Rolilt od badema I POtt"('})I)O .l'lI1H..11 "r..lh (Iuk -c lit' dobIJc. clohijc (lnu roze boju pa l:lkodc./ :. Rad<. .' kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I vatr-c I)oda" k.lc/l rcbru (o/. par kani soka 00 pOIUol·.tnd':-c I n""u dooro i%HI(.f.. ~()() ~ -c C('I"J.:liti knl:H'.ul U vcverru "in. (. USt:!\ it....h:\t·llt' badf>I)'I(.'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.. ':.:ooj ~l.t"('1 pnp".. (Id hc.

4.l I'olat u.:ti l)Odati prah :O.if\JJ)3 :-. Pr~Yllci prt:~() korl' od "l1n"a"a dl vodc.I\'.:: j llviti ...'(.tlj da cc 0101)' 1>3skloniti ~I vatrc i d"llj(" 11\.' I'rclil..~ Ullu':SilU u Scccrni sirup.."C}('I'.dj:ui u nju.~).ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~ kuvanjc .in he..a r:'I(I1'1\ Il.'T IN po/rem..O"2 2~OJ: r.n ~nog 1'211111. g l<e.(.: '(" .'li[i J':t\IC)I)ljt'no"....! coso- I J.tIl/(·.1 Pfipf<':ln:.-C::cru'j)lno\:!u Priprema- da SC' dohijc ".dc.'ncb1iti pOln(.\'\Jn kuru. posuci [c malo mb-verum i 1\:1<1:.cC(.n\':lf "("(.'f:)...vlloblllllih 7. rolat ovom g'.11):1 oct ~"~uh pcrcliki.:\ V:Un..IJuc:i dok masa ne pocne cl..' .Jt).'gnc. pa nal'(~nd:) 11(. 'l/uh POlf'r'btlo 'imok.thll vari gU:OOl'"'UI' l)OCI. pa rh Po.t u'j rcbra Jade' z:t kuvanlc ~<"('ron)t i s.d. .1 klll':III/('.m.(.. '50 M.t li(J C.2 l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ.•. i'50 l: h..: J! ~eck· 3!1ih 0(. 1r. '\(.lrg_:)(II"..1 Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I.:>uti ~i{no .l da'k\1 posu(i 11):\10 koko~" i prcko njcH!1 ".k.UI '.)HI(J \'(H/('.'"'I(.lInlt:(i $U\'O groy.1('. (chr-.h'ili da sc malo prohladi...I • sirup.'3.llt x.·5 ka~ik:t prohl:1<h·I)I).:<0<.N.I hlljflog m.l i .ldu.t/1.':.c. snlamk-u.. l'romesau. muse oblikovan "'U\'O 1. k.C(\~'I' POIiI(:~:lli::.".1 I rn. ..l<: nru .. .'"11 nl.srup Snlok\ c OCI"UU grozdc malo na.'\<I. cokoladon'l OSI:l. varn r.('k· Ut\)t''''11i :If)(~ Ponlc'.".'sili ).tstopiLi cokclla(lu.'_ In'h.(.unleu. 1( i Od dobijeue srncsc obtikovnu snlamlcu na podlozt od krbt~I.Uti i samleri.lderll ...~lT.t'nj<.\'t. orahc i Rolsu od badcm« J suvih smoksvs J'io.or. da sc nla~:l ujt:t. dotlati kockicu .... 3 /. ()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre II p()II'ch~:..lde /.t ioko/:Klto s t. Salanlicu pr<. Preosra!u ~l..a'). 11:'1 "'11114.1\~.u umcsiu..oe.':11 i '.(_...ti i ruk3nl:t 350 g kokosa i unll.i vrurc i n~l. oaljc n)('~:l1i da .'..ill d.. t..I :l!lJIIl konl od ratluka Pl'cko kore po.I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~ sc:~cr"()}: "rup.... Od dOilljtlH.:tcr.'I'Id:UI P. Itl da * prohJ:ldi i sregnc 'iet'.L...· .1 I.'. \1(UIl.~ .(.. rcndanu koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs: dobro \10'1. .1ti i :-. m.tI n..ako(.'.' 'Ie/c. Raduk saJamJca i)/JtJ J: (U~(_·II.nalo Z~lISI1C:.0.'/(: fotn·bm>: 100 bolnhi..t .. '4:Jk oel I f)OJ')()r.t.. '~I 1 {tu . . evkau.· I)(ll')".'rchtIO' 39 I cavan rolar...lnlC. 1 kt·.llt I urmrm pa fa7..!n:l(f. _ od smokava SaJamlca ZSO I: W(c'r.. (:oko~ vanil malo vodc i sku- ::.·. '. Badcm dodari I..SkJ()flili .' prosuxi. Zarim prtprcmljcne ~ln()I."():'r....k. kao i orahe..ic:J \':11)11 '''{.200 Il 'I/UIJ: 8m. <:(:i na tankc ol':lsilna . pa .<.1runl I ("'la.sklOtlni s.Q(A.IIOJ.nU:~1 od 'tnok:I\'.:tlulc.01'11. K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodail fuk()I.' ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.:. 'C) r)34u za rnt·:.: _.ilt It'...J"eJj(. 200 pr.1 kU\. Radina salemic« sa Sttlokvama P<xn:nno: iO') /: "'H..':(..·fflng -.'Hoi.""'<.:"'jl./I 'UkAA:.t'.flat'· garin:l i UI<:~a(i.SITNI I'OSNI KOI:.':.t .::.·~.. l: ~el'pl('1 l1a I'\gano.Hi . J 00 .

..'.1: J.lu za kuvan]« I rum KadA J(' 111. na .. .t gOIO\a sklomn tc 'l '1)(""' t.a ~\'fh ~('l ".l -c ul(.:tr.'II'.the: samlcri i porne-eut.(ll.h dun."(... I(JO If or:li1.t J.lIliri 1.jJ.Jtluk. Skl(J1I III $.sl'«('1' . '..I.lIj:ui u ohliku -nlnmc ()'t.1"/.1. JC' u salamicu i uvahan \.·t." do\Oljllo gUSH).1 ...n.I:-l [.l .I kd'I.t.·.. 1'uu-slt! kompakinu lH:I:-.lk p<.c. .. SI("III.1 Pdpn.':1I1 d. ..JuzenJ.na'o Dodall olju'I{'l\l' Vf)('k- ..l. lti...1..~..'all tI.. 15n g (1("...! ~t.0 naseci.U\.lI..'br.(:c(~(:~.Hh. IH. do(jau \'0<1«: j 'nn.'\I" S. (inl.. p."i.di od ruase ohhk(.rlamu n~ d.' .jt·cllllI.'.1 koru.t ogl'c:GnU) I kuvau doli P()I{'('ht)p !.)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~ ut. mtcvcnc h:1<i"llh' i orahc.Iu.. it. ixtuenn karanfilie i ..\'i.'bl'.....'....l du "(: dohljc gU::.! kU\'. Dragunin« ..111..'.'.J .-:toj<'....· .. Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom.I'.·H'."0/.110 OOl..t\'iti d.tHi i nnrcudau. 'nitiCl..1 ' . kOjc i<. (I d:t ~c lnail) )lrohI<lth. ""HI) .£.·n1C: Dodnri . O"'U~Ipit pn .."11(\' Pre Sc:c..'.'(til'> obarcm-.ltJlil"'. -ttdanu (~ko1:I(.01'0 :-:va H':~OOSI I$p.c . oblif.rana u kn't. ~ 1(10 f'C.) SaJamica od suvog voCa P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI .\'..\ ...( I prc.I/I.lUi<' 1()() nc (lfll .O j.ui .i masa .\I.lo. k.ISll obJiko\:ui u ..(l. Iscckane ba(!(.. .uli."dll.I.)I'If)rt'IU1lc./it .I.: pOII'chllO mnlo \'nlliti na I:~g::tnll "lUCU).ll '(.: c\oJ. 11 dubln SI.' JlII~·.('i.. Svc iZll'h.' "1 kl$lk(' I"IUII:" I! Jr.kJonili sa varre.1 d()d:lti ~ok()I...lkoJade-~:J ku...lIIU) 1l'1.J -ccer.Ili) <.hl .t In d.(It.d kU\':Jfli<. nuhu {':l~Otn Salamica od tokoJade vodc (kobko d.}dClilill:-'.'('k:ui p:I dod:nj .'('('t'r:" i 1'(..."/:111. ·('1 oa Pnprcma. c'(.'lflfi/i( ". 15(J .1.11111\ ( . (Id lrrnuna...<.'n badcm I or.. ()sI.'-:u pos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·. ~U"V){ ~n)7(f:J /.u.::a:...\ In c-.lruen...·r I 0512\'HI da sc dohro O'\"'~(d\.J ()..(.lu i Inc~a(i da sc oropi (:tko . l)udJli (t>kt)l. \'On: I 1)~I.Hi badcmima .1 -.:u"" (lOSni kola~.t'.! \'aln: i O~(j.1dent.'Ulill ua ".!flllt h·'"IJ:...~ . 'I'r~h.1(1(... 1(:I<I:I:oic. dol "t..1 konc:t Priprcma: ukuvati orahe InHHlI'f U l-tU..)udJli or-isilli f '~Jd pa na 111<:<.c' I'1ItU.1 (\(.'<'(h'aih \'i..(I.:pr..1I1diti1lJl: kon: pOIl)o..I:h'I(-(: opratt.. na pudlozi posu.'.. (_). PO:-OUIl kokcsovtm brasuom i d. ~CCl:r' p"t.l ('lItH:1 J..tlanl-a ~U'I l-j c."l\111d.:Jd:..1dc "0 zon g unn.1 i mlcvcnc . I IUllun.(.'hli 'a ..'d.tll.i $<. loa g J.". na tanke OSl3VltI ~nitic(: I)JiprCI)\.t '".....llill("(' Salsunicu od dunja Saf] I: nc.:rna' dU(lJ\' (lc.Hltl l..!ri~ nllt'n'nilt It'\oik:t. "C 01:\10 pn.1.I~lna pre !'>cl·(·n.·..U.uOh( I III\1Ul)r)\·1.. r. iO. 150 r.. na .ct~r()ln.'.'". laganu vatru Sf: Sslsmics:od bedeau POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b.1 "'Jlol.100 g ')c:'( "1"'.. to.40 -'D:::. ~..'I la..·" l.u.'0 '1111.~/J.uc/r.J...:(/.:ilu c:l:~o(n skuvatl gU!\1 ~1I·l1p.. i kJ. Z..lt I.1. J JO ~ ar'Jhl PfHrrIJJJf): Potn'huo: ~I)() ~ 'N·. 1\:1(.111('1..~t!lama V~H(·.-er"•.c pn. salanucu.}Jl..!". Jlur/v hlll('.1 p..~uld/.... ~I)()J.!....1 I.' SI(UV. 'W'}.:ffi... i pn"UIOJ prah . iii PC)_'t.I\I{..· 'ILlz~ni:t :-t'( In:.111 i I i:-.:thc 0(·...-ksaiu.( 1.::O:. kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.100 R WI'()}~ru ..tl:unicu.ltI . 11)0I: tJlI. vc OIOpi....I(/(· /...() C ((..1. !. 1(11)!~b.' .."'J.~ 111:1$:1ir.

'Ir\lp '" z.t malo \-0(1('napravhi J:tko J!..J/"..i ..'~ali.."0 Ie: potrcbno u drug! dco <.u'i 1/ I n11\'\"111 -lark«.u/t·\(. ()(1~I.IIl..tea 1'fl.l. .l..(' -c ukl':I:. Kad sc dobtic helot rna ... dud.". jr)~1l}. dcla r..r:(:c:(' prok\.t:I'.SI'rNI P()~I\J 1\(.I:-uka Salamlca od orsb« P()ln'hnct l::td(' /..I\'dli sa .titi.I..Ul}t'....)"".tlo vodc... nac<.JIl(!/(.IIl \(....lt.lnil ~c:('<:ra i / ._)(f':'t~<.U.hhl..' ptt·It1..nlk .1 onda sh.lhu.· .lI g "'/(..IJlaI)O..U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' . III....\·(..-.IOd."I() Pod<..IIJ./. 'lOO ... •.(0' I J.o kcrlcu od .inc.tl<.. .kol.UI nllc..1 d(_Klau "'C('k.:.'noj l:kl'-.'III.'..1I1. "n._'r.t ~"Jl)nlFf sa da IHc'aJII('i Kada 't' :lgu~Il(' M:ck.ui jOO ~ ~t:tCr. " In. Pripn.ui U:l 1:\£. 100.11.thu. varrr ulopili {'okoladu.I '11'11) C.J. :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok. sok i »arcndanu mlevcn! h:.'.('C(.I~ni(: j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da kCUllPJ.IIlIUl1(.1.Ialno !ll\·~:tnjc duti.t.)1/ .:11\0' vmn.!.ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii 3 dana cia .J J. prohkldl 1 LIZ :-.HjkfL'lku "ode I nll'Sati.Il:lllllJ PtJPI':I~(..:dt.ut" /.1.. IC-'l1lk -eckane- \.(·ujc prah .U'II kJ"llJ)IIO reodauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.1:1p:t u j(~d.!~().it 0..: prohl:ldl i 111:=-10 ':'leg..I\..1_.r8(. JilJ .·."'(.u/J fN~th~.t .ci 1.t: ~.111 J()~ malo soka od pomorandze Od (M>.'j e:..l nckohko yjs:tnj.lIU(>Olll vadiri k\. l<'ld:1 . 100 g "r.:.lrlllc'(.I.~:ui.'\'1).o.: <10<1:111 Illlc\l:II(. kollko d:~ U)!(..'{nt .l Pnprcma: .'\. 'iI} R c'"s.'30- gbcv dohhc (I()\'()'jl)o i '<:rJ. Prcostnli .l.una t. 1)11':( skfClnitl.tli "4.:.'topljellu c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \'.'C(.I)(' na dn.: .1 u pr.'C.od porno(:lncl/.'t.·1t1 I ()s(a\ill da sc ctobro pnhU~1 \eel na uzane '. OSI:l\ ill da . _ Priprcma: I'll I..\I'C"(\I..tti k01"\1 od oraha flo(':'l\tlJU nOZ.ul r..' 1\:II'C. Svc f/'nl(._'~a(i 0135..~. ()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t ~ccJ 11:1~I1Hict. I k(~..I.'1.c 1). I)OhIJI.)Ia!O vode..t PO't:tlh' vntrc j d:lI..l ~lI~t orahc.I tKJ I hmuns.uJil "'·C(·r.ur.a dodAh "()k 0<1 hrnuna..:1..· Pl'ipn. I(.'/U(· p.\'.(" '\1\'0 dee gtoid<:....ln dod.:hli ga na <Iva <1(.0(/ I f)fJIUo.'lll:t I)OII":. t)):l. r P((..J' tl pr.:: 41('.'I1C nr. run..J! ..5en1.. J4iO I! '«'('r.(·(·I.ltlih kIH. .. I 1.tu foool. '<ci ill k.:':.~ kl'.cdnng ltrnu- na..reni kolaCio """""-_ ) P(Jlr(-b.. l pOSt'hnnnl ~u<1u'.(' i l:tI"h'.lo \odc' '('C(" I(-iJr.i(lC pot! sarulmeu-a )10/...1.'''n/l.In(. dobro .l u!'of)ui()\.:1 sa malo vod .'(\'rrUH U\'I(I :'I.: oko ].'kaniln ora..st:d :ic.t~iti Sa..pillo\. Posne bajudere I POlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il.:clc:hl.. jlu IXlln:h.' provu-.1 '.11'()1ItC.ld.Jsn ~ --c'C "'.. '>(IJ. ru.Ho~h~::Itjna plot.~.'"<'~T ~J prahu.I.(..tr.•. "...12\·Uj jednu pr('ko dn.U oblikovan u uxanu k01't1 dchl.t'..tulJ (lr.'11Urna -.jt~(aJ1ji(j kore dt'bljinc pol..1 IlH..r.111I Unll..'lill ._'n<.-.tno 111:\(0 sc pl'oh1adi masa mnsu i~""("I(( na d:l'ku J)O:-.ill U. do< lru i mlcvc-ne orahe i jznle.ml: i '(.t iz .(:.

I\'hi U iiC:l'p'(.1:1(1 1'.I.lIH:..O'(H·tl)~hr.'\(N.l rent! duh(u 0P'''II' prohl"dhi.t\ rn 1>010\ inu nla..I{I (hla\-jti da pOlpunt) X" 'h')(llc: PosnJ krompiriei P..(JUO ....l p.ima Itl"lan...:1 It rucgn 3S0 Jt H'l. ll:lfjO vodom <1:1 ngl'('I.I. n:b.1 .t POlr('/"lO "I.\(11 1)t)lll)\(1 me ...u\ allja .11\<l1/}(· . p.11 /. \ (cHh' I. · od Clt..tdcmum 1 I~UU «H. H).1011v·\I: .f."I1.'.rtc 'lp. \ Cl./"'to!~ '1.urc I pu.\U or...:'..(":1 L:f'l)lt11)U'.: .111(' 7. .O.ll.1/..1 Priprcma: :'(."C(:Cr.IHIC...U5l.lIh badeIn.c"la tOO g .dt· za kU\.:um pohHIIHHn . -a ora ..Hi par kapi liIHUIlO\'(lJ.. vntrv."lj.. clod..o/:u/{'" /.o\'u hr:.k~iic "'(. m J!.l p(t'n'(~llih50 ..IU kao Zl :-o1:"!:lko 1:1.Cttl da -c Inal" uhl. <00 J: h.e hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.ui dok 't.1\lai.t..I14.. ku.' I kc-c icu vam! 'l-\c." petpunu Ill" :ritu .t I'(.... .oka i/It1~"~1I1 I o .1.. u\':~IJ~ltj ih scckanlm gJ':\nl~) 1I knk(p.'CJ..c.l_'\..· pr... Laflin .42 Posne bajadere n 1).·1')(' I/rol' II.ICll'/II..in vodom \ (.'(r(_...t • (c.(.1 krtuupir. l pU-.flu J.I..'(\"1' "'I." i~I".klunill ~d vatrc.11'01...1.t...Iudall pcnu I)\..1Iend:IH.. I I.llllll Ih i "PL'Cj u OIJU .'ra ~\t: dnhm u'mc".l ...'(_("l'.klon.I'.1 l...th .(nJ./ 1(..' c.'r.ldu.a.th .1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji.• t 1.:!(h Cltt n1..t\lCi bomb« .2 ('(·/.U l! . :-oklnnlll "... i/")("~lIi pa .1 u'pjrHl\ .10.ni 1').1I1 !t•• preko mac-e od unh./I.c:bOOIH suetu u~pino\ 'a ti P'\'().lr k.tUluk"('IU' ph'liEl sa d.l Prtprcma: malo vodc PUIt)\'IIHI g\l!-l "nip 1)<)(. <n malo "exit" 'cc"'r KU\'ati dnl n~.t"tlo b..' ~..l.x-.·hla (·ttkul.J • .1111 i wccrm \I "nlp 1)0<...IH: i .1~J (oJ. p<.ccel' knjt -e hl.""\.-kllrl c1ru)..L 1l.(i "'J.tl)hn. l:-op:l"r.thl" i rsto- pljenu Cnknl.t.....lh.lvici cia ... ! 1.'(Cf ..!(I(J /1 cll.' \ ....111 l '!>"10'''Uli :l.

I1. J 10 H p"ll.'saninl :-. f)()~c.tgn:..:\t'lll' or.t. por(. j:'h~lkc..h j:l/)uJ..~lt) ul/" <10<1:10 . •. In..("(.:!'>(~(·' n:a I)ol.'I'<:<lini prefiri Uljl'''1 (1.:nc J.'6.lpr. iT..vnnilorn. POf'('d31l u cini]u za slulcoje pa oblll1u pO~l..'rnitn slrupeun i zapeci 1.(:.I._.anoj napuoitj Inn':\IIC: j..'uil'n ih iZ\':ldHi. '50~ IIJ/en'n. """(1 Prrprcma...II. d~1omcknu. '''"".aju. 8 /.. P<'.~CI'onlPOlll<.:oprun. jc:nl..li SO!.I"lk. occdln nel "ode i redau bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1 II plch..' nn POdf'lll)'I.liu.k. Peccne iabukc II f1utrc'fmu iI ".llo {'itllt'I...l iii kmupom. \.'b"o ponlc:c..l .(..111 mlcvene ornlu-. .n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u rcrni.k.1 . z.1.'rni Pc~<. IAhukc porl:d:ui u pleh i £){·tl dvadc .lnJ.IIJ1/"("((·r . !'valHt mttlo U ...r. O(..)lk:.U .II.:" J("(ln.'. Pecena bundcva Potrebno.ld.·o<. ma-.1.bumlc\ u (.' j. Plch prt'llI. p.'c.t\ budcm I "ani! seccr i tom SClh'SUUl llit(!<'\..'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u za~r(:J:lnOJ rt..1}>I)ndc"".nl<. ulj:l.. prt.IO)('!">II. !. !'n'ah ~-f'r_ '. OljuSlici I ixdubin l' duhl.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«..llu/(·u·nlh Iduik.-Ccr..'il"lll:lolll j ukrasiu kf'i..:'cccr I 1l. dod-ali malo ~ct(.h..(' dOl 11".I~anj:l i~:oLuk. 1I i'.l$t sirup.':" Lao g I)l/('. pl'iprenll ..ui.Clati ulj¢m.iti da sc prohl.(j ._:.OI)' ()d Bruun•• p..l\ ln-num or! rnlcvcnih oraha I '("'<. Pn:liti ih zatlm .NI· I'(I~I...Ik'~c·"hJJiJUk.t tc.lnl:t Tuizbt]« J t'om-bno'J" " ('('(' /"huJ.Iti si(oinl se(.. h..j~II. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:' ZI'('''' brcskvc. . H s.f. J~J 8 N:(.u 'Crpu vodu.Jr.. oljusfir.lhu!."t til /. pleh...il3 I)t. U)/I/(' ul}:1 Priprcma: Opr:l(1 j..1(1 oUlt'k..·I.'. L'? d.( "..1 J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl \.Oln..a n)()/c: sc kOJ'iStilr hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu smcsom n..1 '.!u U ktnOl ~1I sc kuvale vi~:lnj:l ~a Inl('\'(. Tufallije II 'S \ I.lbuk('..t I izdubui ~1"("dil1u.om punill rabuk«..i!!>lillI codeZarhn th vndiu..:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(.erJ..\\. ~---------------- POSNE VOCNE POSLASTICE Pecene jabuke 1 j:-ihuk<: Po{n'!>tIO' .I·(!(·l·:~.Ik minuta u \TUC:0J rcmi.l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.l(/"_'.'C:l'!lc" pO ..·r.l Po(n:hn()~ Ilripn'nl.uli (.1"111..l' j:lhuk(' ()I'U··J.l :-pu~tJt.t_· • .~:. skuvanirn ~(.1 prnkll\.'<:njh HI..:ul [abuke Zaum ih pf(:lili ~(...t <xl ~i'.or:.(I'ltli od semcna i iscci na kom:l(l\'..AS·I'II. (." Sf) ~ It'/("l-('ntb !('~n.'..po i 41/"IIJ..'IlII)) nr.o.. ..~SNE VOI.)ku\':t \oda sa 01310s<. OSt."./.. Spusrari . oljusliri i <redIIlU jZdllhiti. .. l)or(.1\ ill gu~ci xtrup.' 11"J.:c-r:f.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl. le\.:J:uk:! soo J! ~·(.ldc isec_i pn:rna zCIJi. kOU1POt3 iii 11.uten'Olll (. ')(:1.:.rhe i h.U3..1.l~lnla i torn iabukc (lo<.lhllkt".:·11) ptch i p(.liJ.. Pripfcnl:1 "tbukc' oprah. I lnnun ·t·'.. Pnprcma.1(..( ... I' .dt. Slaviri dl pt'(._'d~lIiih ~Hil'n P()n·u.f..h c1rJIJ. I slu.:~njkci tinH. .11111 ..

(.'l'a S~I 2 dt'cjli(l':t \()(t..kari ul)'t'n\ I p<..ui u 'C( ('.00 J.III!(:.uj.1/0VI).c. (llOl...'"utc' \'ode i . Pnprcma: onlcksaj'" ohl::uh(i Prepotovin :>I<I"ili SIIVC.~rJII·l'... I'orecl.'1.h=>CI:IJ./R.' i sluziri.llo da sc /t")~ nc .:'~Uj Na S\':\ki dco kl'u:ik(.· "1..\tlpo dvc polovmc kruskc na /. I1ckoflko 4(U.Iu~(~nj." Ic._i I.:.hc 1:ILcx.1"\. rc. (i od semena i J)c.." .~(. sa ookoladllim P<)!r. Folfju zat\'ori(i sa ~\tih '1I'.!(.0...: "«.·r..\t.nl.uJ.· odvojio od j\'t(.:I\.I1<lU »irup jOO ~~ O"I':IUlh.:l. "n.:-/)tJU /t't·lth kru'.. IIkra"lIi (t)knl. kottko hurt kf"UU(.' za .lll. prclili vtnom...II 1"J:. posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC. (:()knla<!tl t':I:-.:! <II J.'.. .1 kn'r.dup n:t J.l. pa 5\':' k'1..r.(..~(l«_· IIi ((.iU:.ri kostice . IZ\"·.. Jl:.c<:nih i PI'op:'l.-0 1'13kri~kc: ZagrCJ3U ul.~'bl)(. . ))Odali ~(..lopitl na lagalloi \ au-i.1 hi ~\: lak~c.'»(.lk."..1.lill.lIl rnargarm.rtinu . 1l)II'IUt:l.tl:llin Opr:HI u hladnoJ vodi.'Inc.hlke kOfl}:.ItI<l IUtlrg:lnn:l..'1t: n:l I:H1Jlr -:(.-.VIIH plitki.'dati . posuu cuncrom.). d.u J:.' ~...1{ Pte 'IOJI .'~ll.Ii hll. ("'''. k.ndanoiu litnulh)\'OOl koricom i smviu karnnfihr-.~\'IJ'l(i po koju J('~lgra kasiku (.f 'j J rr-/)r-J /"""1'(' (~l. . -"" 1. po-uu ud .:u . t)(-l:-tj.01(1\'<: Il.lIJn~kt.w'f). We od Jagodasa rumom Potrc. u ph'h poprskan uljem ':'l.1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It rel'o.j. "" ." N:'l:"cln (Ott \1.'~nic.t 1')(..li 11:1~p(Jrc{u <.vadlli pa kada ~(~ prohlad» ~r~t\'fi.:...I(.1 opr.unp. nbc: 51 .Pecene krusk« /(ruske PotrelJrn). ·.. Po:o.nf....JPlo~ :.. prc!'(~(1po kru.?cccr 11:ljpn: (l("(.' /'t-l.OI:ld(' "~IkonlaJ... rxnrcbi dofiti malo vodc.1.I." 3 ''elik.l}ol.:'all. dodal! rum p3 ~lp:1(1 II "JIUI) l'piahnul hl.1.. po·.lll:1 koc:r C)(/ J Iinllll).1. nOn1 "ocm!" Z3liln 'l. ()~I~l\ill d.siranih 1=1p..: 0<1I timu- ll:l Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g .r.'c('..·n<J.)kcul Iuuuna.L"') U ~crpu . N:'I Inl'~lO k(l.. (.I.1nc: mate pmpr.·diti ih od vodc pa rasporcdtr i n:l allUl1jl1i..(\.J$ . 1'f...'!i('. 1'a sve procediu krox J.l)tia I m.:tIlIUi<~' Pnprcm«.Jlo ('lIl1C:C:I.'OIH i pCt..:-I(.sluzcoja.'UH.tC·I. a\...:t...lIl. 300 I: "rut)tll/..' ~Ijh'l.c.ipali u proc('dl'n sol. tn. prelivom i" iru".. ulJU51ili.r..c n... oprau. sft1z.iHi PI'~Cllt· porcdall nn tanjir.1 Iofiju.I..l 11:1 1('(1 dJ 0'\'0111 1l1a_".l...()t\) I . I kuv .ut.:lcIJki p.I\'l(i k.'l~tI'iil'i("(.ldnin\ 11"'\ ".(uCI[.llup 'o.: \111 lh ...(' IU.'di(j skuvati da ()d vode.UIiI \1o:i.un:t.kl' o(j"ltll sud..ou skloutu sa tak muuua. 20() J: kri"'31 vodc.. lInl(.: opr. .. . koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-. Prrprcma duzllu I (·r.'dll~ n.. . 111.$~ vrelo!n \'oidOtH.lfllOCic..' Z:uiln ill 1):1 Ill) :"0\ aku potovmu jt'Yf_!t':f oruhn o/.·~:tli ~pon:ra.1(.":1. fI.· ...u'tO slto. dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~.j ~I rcrni d. oci'. uar .()c4.uli ih st:(\:I·otn..1 /". ..1dni.. "'TC..u(i 'cC('rolll I 101'1(".t H!1 lvtopiu u pola c1cCililra \..kc. U rvrm .1.'t/o 111/:1. ocisuu od pcic-ljki I k()~(ic:l..·nj(~. iY"iIO.'OJ.1\l7I1i Pecene rre§llje P(uft'hun J k...lkol.' malo popfs.\) Pecene §Ijlve ('otrt!nno..'()(!.l11t hi1ifl(1f! -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if Pnprcrna..I.....l 'C ohl:ldc. :i.I(I'_'.. u'I.K IUUlut.\1"'lI I/mc.}: /(·I"'UII.:. 11.c:-o(" oraha PUI'C .:1 .

'. I'. dodnu 1t11:<occ:crra In-<. g.'n('l~ _ 45 We od suvih sJjiva pOfl1oraIH. "nc...i..k<: ()Pf~1I1 u("lili I .\"\1/. J "u''Hggro.. tn.:.lIKJ.i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo.. l' posudice /'.clconl.. Prrprcmn._r3 /...":'t!'>.nc..1 vodom dopuni(j c!u zapremme od J lilro.t proccdl- kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J). dodati _Se(~('t· i nal.·''t'/u.r I kU\<1li II:! uhoj vnrn. ::>t.I: ~:icr..r:II')(/.tndzc. b/i ..t.u LI ':as<.to\c 1'(.."" ()u<i:lti i o(1ra.' kuvan dok ne om(:k~:lju. 1. pO!:1 "oht -()() I: kru':'"k..IOO (I nc olopi 1\1.rc)'.~j'("("~1 V pr.l.1 vtnom.'I1'(/..Hi -\cCt.. 1ccnoS( PO{OOl ~ip3U u ccrpu.J\:-.UUH docl.1 p:1 II III .t.1ti u (zapn. ~(:Iji u:..I<.. '-Iok dohijt'n kuvanjem proccdu I I II njcmu r..lrio3.Hint pf'ohladi 1):1 ~1J). Sve zagrejnu do klju("UlJ. ()nd:..t.O.....6 li~ttH. od l."CCtlO ".{oa:O::1 i :t.Ut \'l>du.nik.'.:-u dobro umuriri. se dobro ohhlch i :':(.1 1.l. .•'. uCt'dill :111:111.<::cc:r.:0((' INNJWN'.'zclati- n:t KU\":l(h..\.ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i =.!t.f . I).·).1)'\.(_' fN'IJHlr. %.llyt/c· ..'lIi i sipan II kalup pr(·(ho·dno u\'l:lh...:cIi o~la\'ici da .. zo Pnprcrn:1 . <Sodall hkcr ad 1')()1l1orand/.IJ'\'<: 0(')1.('(!t'I.(_'Ul'Ii..no..1'()SNH \'( )<-'. .i.ro.10 \'.i~..ui (\.'clill p. doclari occdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt... Pripre-ma 5 k. .1 Prips-ema- od soka.C'(.tdol(.JIJJn" . 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu \'U('(U dn omckva I/.' .tlo ~·(ir:l • ..! (.tiikt' tsccdcn M)k pomc .tll u ncku luarvku p()"uclu. m"ndanl1:! i 'uk i. $oQ('I('" (Xl J IitnUI).I-!otopiti}.=t kalup ua k.". dok nc po{uc: dn \ n.1 /"'1.di.II' ".(" ~tcgn(. IHJI:z C ".1 u h .'\ n'3 k..alh"lti ih ...J.II)o IlH. \II :01J.::<" hc'Jog I H.1 '411~'('I'IJ"~l:l.. nlt-l. Ukrasiri kandiranom k(U'OOl p(lIl'l()l'.1lIj(....Ii'1 Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a.. no i fl-C"..'dn.t pl sklonltl sa vatrc i 0:0.g it:l:uilJ..-.bu./(/.tli -vuuanu korlcu limunn i lchnit).IIJfl/(.111~I~\'ili U $erpu i 0:'11111 vodom.l\lOpili liSIO\'\.~I':1'()~I.elalllL t\. k:(O i fnalo sok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r. Skloniti ~a vntre. i ohtadi.' (J~(.'f('ltI IIr IUIU.. totll't:n. Icd eta sc z<:lc: :>(cgJ'C."~ l'Ode.:n hladmun vodom. kntu fl SC:I\'ili I):.. ()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi Zele 0<1 krussk« !>()/f'(.\1:1'\..tItIl.ele od msndurin« P(}lrc'hll() l50 ~ . In. I /I.(''''('.uko ~PU"lj'i u toplu vodu i z(:lc okl'('ulIli na I:Ul.. .c:huJna.t:il'nog 1:011110\('.h)~ili 1.' za ~{.0. 'i .."anjc.:.lj:t(i ovedcnc kolu(O\·C' :l1I.I.1:1\ itl da sc pl'ohla.tln l/nH:.('IJ f)(/ muk» ~ul(lir3()(" /.l msto wks P()I'I')t·. d()('I..1\ 0 gl'o~de.f.bu(J.:!HIII(.I..h'ili cia se kalup po II) i (")~I:I"ltj II frizit. \':tnil . J g "OJ (''''oJ .i ."'\1 . <'-:1..u .' sJuzenj. 2 p(JnJ(.dllo. Zele od ananasa t l'o/('(>/)lUI.'CC(. ~11)"'1.k. ."ali pa dod:ul pn:thc:.tHIIU. (tlH(_'l. (.ikt> k".' p. Ii rU. Pn.' 1.'I:llina..1n".1I1t!'. ..

.U pn.'(po ...1tlt:r da sc dobro ohl:l(h. a \-(.'lji ivi(...01'\1 lubcnice ocedrri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(.i ia~od(' .'.l lj!r'.l/lll Pnprcma /.I. in g J:If.' pa Oc.lllanasa iZllu(l':t popr!'ok.':1\'1" na umerenu vatru i kll\.:Ik·c:tk).)O(I1. <!c)(l..lc I hkcrom od Ir(..ccl.llup z(. posuu olju'. -sc6 na pota.af". J. tl:<II(. "'rt'dinu an:.tnl'ic(' VO(em I "uilli. OljU~lih...cl:uin onda ncce srcgnu«.hllab popn.<': l. ta."."(. ~.l~illI ...ui lit ./.:I Il.m.1 J H)./sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI.. Sklollili 'i:1 \. n:III1I'I". J jtl/>llk(·. Iseckau na k()('k'fC..a xcl(' izv(nuti na I:U'..H..1 01)r:11I1 C)(.'{(. 25U g bC'log !!f'. PJ'e .'!J1 od~II'aluu 'it..":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l dn nc prov rl )(. J'o z."I(I.... Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I o~lrim !lozel)) i/dubit .llIfUU:..lti i olju.. OSl./.I'>JI. Uc:. 1"'.. J.j "t'(/lI/t' \.'.I\ IIi U (h'oIIIJ~hU posudu.hl/.tti \.: oci~ti(i.ln(ii'.·nJ.'.:. pohninc.d.' i o-:-ta\"ili <1:1~<: pl'ohbdi !'IiP:HI II 1".'IIl'JU /3 I"<. ()'.nu.C nane oprau.01.(iti pa isc~i 11:1 kockicc. da nc n. 5 kt.HIJC... lagod<..' iZln~'!'o:lIi.:.Jnc Priprcmn..46 iele ad pomordIldie POlrC'"/)IlO' ..(I:I.rci. Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:. I k.L.tnd...i. pn.l (lei if.· "c'(c·r." sluzcnia izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu n iII Salata od Jagoda fOirebrtt).. dok St: zchuin .:lllcnk~·) Jubukc (Ipr..UIIJ:I U I.C'/i<'iI1l'.I/I.· lJ:lI)~lIlU o'ju~lIli I .o(.:f 0:1 I«I(..)...e'3111l "{. !inuul..t.ik" POlrchr)l) .ldc.J h.lIoln:t nane l'.'1)\1 zanm "._110\'<.1111):1.I.:lji poprskari konJakuol Onlc(:J.·lllljcllo V(l~(.k od pol. :1 k. :l ~alinlih Vote u ananasu Pouvbno: I ". Koru .'(: iscci nn (. 1(1 I ukrasiu cebm li.l...\ .~. Pomot"Jnd"u I mandarm» hc.J':f Priprcma luh('.hl/t:nIC.l\.lIrl ..t'n.1 t!i 111. 'll'csnje opnlti . ):Igodc g.()I. -J k.lit·(·/c'I.on 1401(·-..' pomor .-'tX/3.Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli :..t:t<:ronl u pr:lh~1 .'" Jon I! 11'("'n/3..titi od kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(.lc I 1I'lu' c: nane.kc' kC1nj<.l-.:C' na J.'J' -c 7. Izduhlj<:nu 1-.. tI P'oI/tU.ati.ui JiOlUIH')\"ln -okom.' a sok OO\'Olili U poscbou tIOIIICI. J 4..anj:l.':1 Is(.lnd.itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko Celih Zll <ieko''''J.'(:ci ).una kt.clju).'(iti I scccrom 1 etnvin \) fl'l/.fI)(I:II 111. J kb'C:l Io-":loil x·6:r.U da ocl'{uJI oko ') ruin- uta. P:l occclitl od v(. I P(J!l10!'.. \1..i pola i I/dubiti.~in.l. 1 k('\iCJ 1 SU/X'n.UKI21. ppr:HI.11J/:l.l..tnil weer ('1I1h'l n.I\'o prt'knu ti:.ralno 01(':\. .t\'hi III (CI\flll:C: u t.("{i p0/unral)dk.h-ojih (xt pctclj.. 1'.r. I>onlornndi:u oprau. '\.~.OI)(I {: "'I-~I'(/.1f1(I.' pocrni .J priprcmljenlm I (Nlf)Jor..k.:ckane ..n:t.".1.tc((.S ell .'{1.(.'__".. Pn:liti solon1 od I)()lnor. prclui "O~Olii od polnorandze I lZOl(. S\'o ovakc pripn..fiJolll i ohl:tdili U Il'Iild<. Il.llll.t)('f"I('C.11:1 Voce 1I lubenici I Ittlx-1I1r ....I.·:"It'(.!i())1 j'(J!o(/.ljt:n()~ obllka i o c~(avili du ~c-·:-.!.I\'gnc.~.

'v':.fnt·'...IIJ.Jk. Celcr ol.()J. 1 pcJf)Wr.J nUl/u IitllUtI:J Pripr\./ I ane oraluPOlll()'f(lnd'.\."ojke... PokJoplli i ~ra"(i u (rinder (I..e dohro ohladi. '''/('\'('1).. .~U.c/J. 100 J: or. Sr. (H". l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja c:t~t· vode kri~tal PI'OklJV~ti ~t'c(..l/o <. Salata od jabuka PlIlrc'l)llO.c llte(/.h./ .c('.h~ Z J.\:apraviti ~cct'ni sirup.'/f· l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:.'rorn sa malo ('hnc"'l~t j .'(...c.I~titi i narcndatl.k. 50 g (Jr:. proht .· ht:C:I (1 <'In..oIJt! ixlog vi..COOl I lag:3rtO i.uno na:-...'t'OIHj Il:'llili vlnoru.l.ui..".J.tJKI::rn·flC'.lSuti ~H.i.)llhldn.J] .. posun seckanim suuo Sarena zlmska sahta PtHrroIW: . 2 . i ~'(·ltt.. j..\"lO xuvo gro::i:dc-..I.'mlll 1 koruakcm.uti . SO J! ~Ul"QCJ.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano iZJ)lCSUli i o~(a\'iu da .-"k.'alua...In.iik(· 5ec:r:r.inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c..Il:~ IH.n::. kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc.·..'r da sc dobro obtad.tlll od kOSlIC.rU. 1()(1g ~U'T'I: g£02(I:I.tbuk:t./i. I)ftprsk. j ocedm 0<1 OI'(. I nl.I.-CcrOlu. malo pl'obarili 1':' nnrendau..pa pomesau sa J'riprcma: 11. posuri g.·C.k(. Pc.:.J3godc oprati...t . J nl.:(.J J t.u knl':.11 h. prshu. Staviu na svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi.1 ~\....c: i iagc)(j(. 150 Jl so« ott W g KrOIJJ $(-Cet:J. O~I!'!o(jl(. i~bul.. Prctiu polo\.(. izvaditi ~t)~lI(.t! I>fl. na kocklce..·~kVl·(.t\tili u (riiid.. OC. kO/I). sve l~ck3n .:1 1«()l"'l..t: Pr('hll /..lbukr:. Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul vodc.IIIIl. pa p()J)~k:ul luuunovun sokom. Pt)1HCSali brcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma. Pijsn« salata ~1'(. opr:ni.' pl':lh ~(·C(. -«(. olillSlil1 takodc .adui ga pa njiluc: prtlili \()(.)Jju~lIti.l'IH dco ananasa.J(/('ltI.'1·(· "reUnj<' IOf} P. P()u'eiJlI(): . I OCi'C.Jflj.koddC"I.. k.J kUV:'/l/l:. \'l'('(. oJJI. sunc. Doclnu 0pr:U)<:.(O Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti.i im keu-klce.. oljustiti i ntbtiu.l v.~a(i pa napumu '.u. (/1 J.. .'.!I"tIY."nll (·r/('r.'dc kockicc. tr<:.1 j kn. wttctru-.. f 20 g k()tlJ{)or:.:ilJl('tn.ln'l:1: lit .'I"lllliabukc..cnj3 orastma.lrf)kill1 ca.. p..l...\.} i ise('i na ZimsJd san Potrehfl() ~oog J..(". pn h.I.~==~------------- POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE Pre slui.I.lnlc. j k.t'... s('t.ui l'ol.I.I-<.. 1kit.I.W:. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmtjcnorn vocu.'nlJ. P()llll'$illl . I J." n.'ko"a.'OCt..iC.lfKl. j:lbukc oprart.ii pomcsan l()O)! II rn c .'h(: .30<1 narandse. Sluziti U ciniJIC. "u 8 kn"t..\':'tdlll lin kC)SII(. 1008 ook(J/Jc/(' Z.h:J I J)iJ/rJotn/ld. ()(I tl'C'.'"!1n:I'.ui 'tl..l)O scckamm Or. i. '\c dubro nhl.'.a'")13 Punjene breskve Potn-bnc.l~killlla P(')I..u:ititi.'c i ':..u i mandarine oJjU~[ill. i seck- lallC.lll pa l')rc. Oodau oprano j i:t.'II1' dn'lrorn polovinom SOJ.ldi.kol":li:e.iuhl. nlJl/.c.:.'t' }.'('C('!'.

. pnx.'..t'{('rOlll i pruku\. kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t'.-" . . I OC. ."(hli Dod....U10 i/IHt".i.II(':1 "'ili.·bllo.. J SO}! 'IH II..l U(J I.1:'\'1(1 c..l(r(...llI: jzvadlll Ir " . %.ij:l . IOtl!r . 1.u.Jjri \'Hl('Hll.::.lIj u mevavrru bclog vtnn i 2 k.mm I dodau man uskruo. Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i L:a..)d j tbnuU:I.l '0-(.f.if \ (H/".tlj. dO!) R l'ii::tllJ:t.. prcliu luuunovim ..ul(t(:( lnnuns.1 v.Stili od ko ..l .k\'(. "Iuzi S.:Il.I!!aI1U. posliri . ud POUU"Jr.JIJj.f.ok .tg.' pre.(. . .c..r. I'('.IU(.((ld POItU)fll(ul.~.' i "U\~(I J<. '!lJO~: . k. \. ~'/J\'I.~· Of'l<)IH \'0001'11 dili u Ini'td(.lltl".... 100 g 1).I. n.~c:(:(·r:1 t.l\ 111 d. i l)r('II" eokom od poJlU)l':lnd)c.hn...1 P()(t .-(:-. dodau prrprcmhcne hrc. /t('h: })'Y. pn. v.uun .'CC.us v.I. J ~'r'('I'..t(1 TIclnje u vinu I! .' /:\ .okorn od pnJl1cu·andic..'IJ".'..IOO fi IH:":(t:l.l(:-ISli[i.. t. .nrc <llleu.".. L J.". I ('.f..j..lu.II'iI1.t~.ltl na (ihoj \'~lIl'i.IOI'HI :.· Voce u belom vinu 'if) Jr .· ()\j.'r..itl hkerom Sklonin . pa nlUUU da <.f)~j.nl~rn.(:..1.H..l('rI)(J{: \'Ultl nr.lr.I.t}:t)(/u ....'n..1 po"chnOllt !-lldll .rupf)Ih ..urc pa kad:l se prohladc dc)(l.~('r.. " kJ"lkt' {)I.... PRo sJu. jt:(lIniti P(Jlrt'})(J<': pckmc» . tol Yo(h oko pola l\:H.it...la o(h«lj(.lka oko 45 nunura.I~I('. hrv . \ tmnn I dobro ohlaPriprema: ~lI"C ~Ijj.1 Pnprcma. vatri karamebzovari :"onl':'".lti.:.lda proku'\'. dodan 11'1:110\'(""c.t" oJX"{ malo /~U"lC..lr.~\J'I\" I). I'..rna: ~Ijht' opr..c.1 'ikIUIIIII trc--.lgrcjatj !ta pa dodari kocke "t't'cr:t N.uiln lh ~U\all IJ ....l.l -()II I! Ir(· .1 ..Idlla kO~UC:1pa nas .obnoi ICn)jll.kill.l.ttl p:lr" mmuta da !-e sok nlJln /.viti Ib U "(.'nabubrc.('ci n:t pola da hi sc i/\... soo ~ I.t l. PI"Uhtl(.n brcskve ocedenc 00 1 ..48 Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c...tku kon..I))('/. kun._'~kn' POt))Ol'. pre- polo.Jj ..l I.nlf.·rplI.I(rC. I (II be/o].J..t:tl'r. oClstili i siavili u clublju {·UlljU.'tl"".. I (II iik~'.(' Prtprcma.tI)(/J.: 1'/". ..c. (1)(' umkc) L' (ig:U)J ')1:1\'ilj m~IJ.."UII SC.. naliu hlai 0:.:'jk:t hiljll(J1! '1)'U).' nhl .1 '-I.:l)PI':lIi.: I)(up"no htadnn_ Suvc s!jivC u vinu Pt)1 rcbno.':. 03 polllkI1'j!O"t.~ni i C~(. -"'" J..hti i srpari u fllliji(·(...' ". .. i <if rnXr. pr<.t. ldl • pr\'u na .1(/t'(It" Pripn'.I... ill I In.ui kolulO\\' hmuua i pomorandze.kvc {)11\1~li(i./'. .' dok 11(.uun u In/ide:ru.okou I bclim vmom P" Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali.·fOJ\l...3 . crc. kr('fnnm 111:tlinadc: plIn!li Uhladili luzlti Breskve u likcru P'Jil't. Priprcmn voc<.l"kc. .. 1/'_I)H.t'III...!fJO Sljive u rumu Potn.lIUV(O.:lk~l.('uj.(~('.

1gano'/IHt'".ok 0(/ f.e.\li 'c.I. 0\"0 PI(~C. Pred kraj (I dodali dodau .A:!!:!S'!CI'I~C:!.ntu u f.{ri/.q.~.'. t"~J J.slraniti in) ~(clikC'..I"nt~.a(':t It'ctlll('.'r H••lui vodom i skuvari 49 Krem od orsh« 1 Potrebno. \'inom i d~jnonl L..·got:' Krem od orsh« II />()(r'(.lfr: Pnprcma.('t:kan<: pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui.l . l·n\e .1..lp<i./IIJ.IIo-Of '.~lk(' j.IJI\.$t_'«rJ. Bola od jaCocia P('fn'iJH"· ~(I(t I! '.'i[i u pre sluienja.mil POlJ'l'bIlO • ..id".. _ koguce pa 1I !'I\ aku :. .liti. Krcm 1:•• 11111 "1'01.. :] Aa~.POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I. IIJU J: ~(>(('r:l. Ii dok !\I! Hc..t\i(i u fri..'\-c/ult t)r.~(:a.-ekan(· h.Hi dok gn..'l~('~I:l\ 111 a pn:ku nlih ohl:ui(:n<. dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.l Priprema- rabukc op.~aiu..~ "'Audt' oprau o('j'liti.(. j naseckan. cna~nn dobl'o I.· jag-ode.~:..cuj<. dobro seckamru oravtma.·cinijit\' i uhladili. Sl'('c..'W' od~~ od jabuka Kretn POI{'(.4 dl d}JIIJ.n..·roll1 rnun.. 'i[.l11 .-c. pn rh ....ider <. iz. ~()O)!.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol.I().... lflO 8 bl/JItU1l .fXII.~ .ni sa slu/"."0..\Clitl.tl\':IIJI! erne k. I.ll. 1'.'ltJ~nO.. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro i:tIl1(.. Priprt-ma. I If) . ve.n...u. pa !)\.(' cinijicc O~t.. rum.10. tagano ukuvau I KUV.ISO /: FtJ4(Jci..~~ohladi Krem od Jagoda j griz« 1'<)(n:iJno: ..(e n:1I''1( .. Clgh. dok lll:l.. a. l .l ~. d.·C K..:IJ"(I.·iiid('.r.t..u umesro kosncc stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u ph':"1 C:ini.dl 1~Ia\.ak: od J /lItHUJ."xl.1Jbo\.1:1101} mcsanic.lCCn krCIU '1».n\e~li.III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc sku'<U)C I"kt" one A.-. I.ui olju-i.10 f! ~..:~(.. ia~(ldC' ope"U i O<i.I'<1 (( pr.\.-Ccra. 1 ()hlacJlll l kockc lede t... k"gika I. 5f) ~ pi. Dodan J~lgocl<: i muuu uukscrom .:IIi.da . :.kt> ~jrup gll'-t k.l"<'t:'rK.0.ui i dodall \·.t· HI' pcnasro urnuccnu rna-u dodan mtcve-ue omhc I katu 'I. Skloniu sa.'t'r.. f'ripn:nul: U '(.'IHIO. sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu kafu. na uckollko :o.!~o ~ 1. 'llaf)t:u.I. k.Jh~.' Prirr(~rll.'r....0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill. nt· budc g(llO\... I·e"".l\jlnjc prah ~(..~ti pa prchu .l" a peed sJu:i..u i:a .(.h pa u nj~'~~'IJ):U.Ui hliHl.' ui' .1krcn) sipali U slakl<:nc.:t. 'So I! grl/. .·.d.tlc.I" ./(." . l()f) 8 IJ.... vatrc. nekoltko mimna.oc:l.." 11)t. .1:1(. prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma Ostavnl II r.l.1..dno lneC">:ljuci trlll..... th ~C(<"(o!'n..ok od lin".S3Ii. st'(t'r..·occdili :o. J I ~·ln)p"'1/(:.t i nliks.rk(: /.:r· }(-d. do(l:i!i sok od limuna i IllUltti (nH.j(J i). Sipau u l'krasiu 150 _g I "'HUll. I..'1I1t Juhuk. c. malo pl'ohL.:~fIO:l.I'P" ~a pola lilr(' vodc sipati .c-(:(.'li.lr.. Jagode u vinu ~til ('mog 'ulot..PI' sravtt! cI:l provn..:uupanjac.1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciili ih \-OCI0I11 dJ.C()Ul !>\' c..' ~ltll.O~.u ~OIO\·C. 1.I u I'f'Jhu.1(1 U (inIJ'C'(' friLidcr dol '(.:t ne polx·Jj i I'I'I~. . oCl:iti· ocJ ko~. Izmc.~orrll"" 2 ka. Tada ivvaditt.v'li da ..u dobro izrnjbcvatl postcpcno do.)uu ./o..nc 19t.-'/llU • poklopljenc: ku\'au do~ Il'" onlc:k.t.·antl ..~(·C{·I'.'nl."((·r.c dohru 'Ic. d(lhru ohb.t.'\·l(i da se ohl:u.n:lil..'uti u po-udu u kojoj sc c. 80 g Sc.ud.t Pnprc..(1 U (1I1IJIce ... J(}(). -.

HI II~Ik(~kl(.:-... I..ru'/....111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl.1 "-ex 11.('..t I "'U\...l. ()\ F. od 'In {. Oljll'lIli.!l' bUrllhotll' takode krup- mjc n.1\ III .lu\.H"J.l.ltl.:r I /\·I.t pnl\ n .It:dc(( rl'(] pOI\O\O ()pCI I 0.ulc..:1(([1 J gro}.jc: i zrna gtoZda I'<>lrt'bno: ~O()J: I...porl" 0"0 I " Illinut.lbuke.Jagadc. I k\'''..n\iul.)0 1I('/"r/l"..\l' tnl i..un....~\' matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{: ohludin.c.1. /.1 U ""'Int'ukc j ca...U4 U J..so Voena selsts sa vcnnutom listovc.ldnh:da vadiu ka..i Il.jk. g 3.l (.(".I .1 "r~/ltu.'lill I I'-<'~I n.'C: P.staviri red \ U(3 .lbuk. "\_' /l'I.J. dotf:.(I(:('. nnJ!'l' t <JodiUI h".eI:ulI'Oln.. <-:ci n~\ l:-lllkt: I)ll.1 tHC'tlt(JIIIJ"l. b..·ronl i ovtavm d. ~rl)..'r..'1.nl u prahu H.:(.'II):'..klomu ' a no n:''-.(' dodau prtprcmtjcucm \0(1. IXtJ .11I1l..j/"(_·!i}:- 0(/ hH'''.I: tn....i·.l<:' <fa -e poc: .-dun1 dok ~t' '.! /f('l(' J.t IlC."nlll od IIIUUII.O}1..1 ." m~1I0 od k<l'ltC' p.J (_.I krup- dodan .f.1 Priprema.../.'r 1 ..:.. puno :')(<':1-:')<.:II)j.!.UI Un.. \uta.~n)(· POI\H''':I(1 Vocna salata sa beJim vinom P(Jtn.ip ...lku !"c. uupc pa kada -c prohtadi ".cI('111 u vcnuuru :-.-vtm h-po sregnc llkl':I-till .. po' t..'i('Il~()nl . /l'h: /)orlliJolI.()J.1 PriptC:fn:l :o....)\\·"ui ~ (11"0(/('... 100 1: "u'"OI: ftfO/tJ.'.. {IIJI.iC).·nl (th.l'e:{"i pa i .or. ') ell h._I~. ..n1("/I\. () ..l. '(..l. 0(1 Ili.!.aOIII _'IUIIUIl.>uo ."I "rup rta bg. d..-...l no ol'r:. JH'l·thIU'I- (ld"'l:ljalh. bl't!". I'rl'tiu vinom i promc-nu.l "J...'J. oi'i':. . Sareno VO~Cu ielatinu !'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl.' mato prohl:tdi pa prcd Pi iptt'IHlj\'l\n voo.).(1(".lIUPOJU/(_'d IX'J~ '111.\\HI \ inu.'1.rnu '. ecrpu :-1:.'(_('.(.t h"/og .un p:1 nallil vermn- $lL"'l!nc: Ond.ui'lOln.c:dnn i druJ.I.111).. 50 j:.l). '('\t'.kah ""..(1 'l--C:t'n. ('.huf. k.t.1 . > 1.nOI01.. a .S:1 ~Cl~c~rt)Jn '...l Illalo (Ki~tO.· Po'uli ~cCt..1. J ~() ~ ~I'(.: 'tt'~~nc.t:l\11I (1.lnll ullU':'lIti P..lot prchu kuvanim ~..1 '1.' . .fl.Iu:i. 1 1)(.LUlli n:t tf.. tlA .:t.' "\(.lnc:. va \oO'HI).'/I. Z(J()f! Opr:111 i n.\ Iii t1:l: I.1:1~I. . (. n.(.Ui. nd"loji '.)..1(. jt) ..-. pa "'13\lli <.t'l"i..ladolcd I ..HI.lJ.d..lc)llllj ".<\\itl U 1'.'.)1" \:\((l.. ':oJ.. »ok ()(/ llunult.'I>oorn 171l\e:'lli .L 5u\'0 gro:idc oprnn.. 1(10 JI.l(h..l.... ..I/o.. ."I.l:~'" 11'\.uvhn ~1'o).r('i.! ~n'/(' j. ok od JUHun. Ku~lc "t...HU/l.:!>k"l: opr.ui hLc.'Jj .&..<.-[.nitn I 'H\'(IJ.....). cll". ..:.I"uu 1 I/\adiu k(l....nu. \'O(t' npr.tt:lln .}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(.lnUJ \-_un K.HII~ Heup' •• Iii \ u<l1(i r.('r.' 0'. ~/J()g j.· prctiu .'(.g \ I'"" (I'!/!itlg.t u rriYidt.('/.('. erc~l. Priprcma "-I'\I .ire: . O(.r ""'t'k..!.'I rumu tJ Mcntol sladoled ronvtvno.(·~·l\t' hH"k.j'.c oIIU::'llli.I Pnprcma. limunov 1')l0111'· ..1I'l·(1 n.:. l -..lun \klnllilt \)"'(d'-Iti 'a d3 pol \.rhubrl lorn \'~.: rro"lju\:.t 1~1(I/d:t.(1 ko~K./~f .'r da 'c.l \..l.. l'ono\-o !'ol.1U pa . n.....1 >. 0051./) "('n.UI U ceuuc ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-.1111p.. p:l kadn sc .kc 1 j:.l.'/.'('(' Pnpr-..!! ~lJ\'o)f~ LI I . JOO j: ".

'11> Kada budc dovoline g:U"III'IC . '. 21..l' i prelru hbdnitn br-lim vlnom.ul~lc:"lad()lt"c.!! .o/.UII 'cccrOIlI prclili rumom i tagnno 1:1 nu.rH..'l..lditi.lllt)du.'1.1lunUII2 7.1.llUli .HI u (:iniji(.o .l.i. p.oIuux'.' Pnprcma. P"c.:.1Sl<lvi[( 1I (I'i~.1I1 t Sipali 1))...1 '\('L(_' IJJnc. Priprcma: lul)(l'nlcu l IUtl OC"I.\ :lditi l.:rda 'It' dobro oht.- luht·nlO:.'. »ratuo nlC:'-Ajuci..c. l'o:.UV..-..()(.tldolt:d Pre .) .3 ('Ulrc'l>l1o Jfl() koru od jcctllo~ I sok od 1 llmuna Kuvan ol.." <11\'O(Jc'.Ci od koSCI(':t . . II pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju.:.(>nc.ltlpak ponovlri \ :lZdU:i:I" Lubenice sa belim vinom ~ (kklJr.iau cinijlC(' Iii ~a<i. p.. da 't· prohlacli.t~ II! case i zan)(""/. 1 (11be"... I/\'"diu i promcsnri....1'i14 (/1'1....(}J. J('I' 6.<1<'. J.t opct \ . ukr~I'lll kolulO\lIna i h"lI(-irna In("\I\' Iimuna !'olf'elnuJ: uko SOl)J: dl rum3 0<""«.I\':111 l:lft:lnO.it'll!) od fUHUna.\1 . .hh J.!\I\t ..I..-"!:n~C~T..tHl1 ad hmuna 1):1 dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0...f'()SN I! \'()(~NE 1)( LimWI )':.tvHi I>Orl1('i..dl \ rno tnkaxk<-101)1'0r:t)hl.11..-r prclill vodom i kuvati da I)U'(.N!('r.1 prcliti \0c10Tll pa kuvati da S(.Iuzcn.. "(·l . Ihl·:jajuci.ldorHti :-a ~p()rc:la i osraviu (1:1 <c ohl....: 51 Hlsdni desert 0(/ Pouvbno.\1111 U (!'iI'.' 'C 11:-1(~Ij nlC"al1 nacin dobin . prclili "UL.-.ur /"'1(".O(I! IUIJutlJ .agoda <lOd. Rtcei o:a koeku:c PO. PUI:l.:d ....t. ~. ohlark-n j .:IJ~'~.'kc luhelll(..... (x/ J InHUIi..."'".• . masi od . 6 1:. Skioruu l O. mtnuut.~iP.l"U. .'. dOhlJt· J. iOI) ~ Priprcma: .".-' _ slado/ed \c"C'er.'11 :OC:Ccrni <irtrp Ljcdn:h in 111..(· '1"(·."1(>'JU. . HHlik .1.l1 I Sta\'jli u (ri~id(..C:(-("I' 2 til Jagoda N/f.nlp... 0111.lt) J. . :1 dl tonika..II'Ci)d3n:t J..hIZCII..K:tda fH)hc'lI.ui d:iil1.<: u ~aroke C~I~t" stavili b..: i U.. voac.f .600 )l/.1Aode oprau i OCi~llh. Dodau narendanu :'ill \':UI'I...

'ch. l J:f.}: JuJ. .~lnA/'<l1i d\'. ulle.52 POSNE PITE posolit].11l(lj.· .L\..(..'4 1... I ()'t.U nadcv (.'IIU I uhtHhtl.:rn:t: It.lItl.·(. a gotovu dohro occdul vodc Z:I"'('hnv obartti opran i o~ii:ccll plI'ina".~ pjrill{::I.l I O .I . I rx.. cckari kiloJ.:t\'Ut! .1.IIlO' rc.u l)(lflH. hr~\~nt" III0" .11<1~oli. 1)0d:ui malo ul.~'hll ga l.11.uum f)lc.t 2"') ~ plrlnc· .ljll 1".".. da kupu:> pOIUn)~"II."lku ul.. \0(...). I propr/'iti notmalo ulia Dodntl pOloln (J{'(. na t.I\.nu I"'~ .I11('ln PJ (lud.l\'1I1 odmori d\ .-Sin uljem l)o(1(.II'Ilill in) kraievc kOlt' rrcba IIlih U~I:l\ III R:.o(·k4 icc...· I )odatf 11'\."~(.!kl· .ITlt'.hll...a.u. kojoJ odmah In'b-:I (llklilUll ~r. kipu(oj.1 I'ed~ti '" nku kuru 1'.'U\k minura 0:'1." .leftl) Ii ih da .i n.~I nl('~('lIjt...\I)l~'IIl.<". da ..ui ulicm U zilgt't'.'U...· "on .\vll(._..: j pee! u z:tJ.1.t.r. obarltl I)il'inat.C: J~' lul.111.ldnunl \UC.(-.c'1I0 (("In S\~'-.. pcci j Pic:! od koprivu i()(J J! /)r..<lu koprtvu oprau..h.(.: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::.111lrn koprtvama. 11. P()S<:hlh).'d"1l J.nk t)~I:-.~ i hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::.nu PU(OIIl plill poor-karl uticm..ufkc r."lulnJ:I('un.. .·hli 2·.. potom ga l:tkodc.08 kUplI .lAl..a i hl.u.nrc (po .\ 0« ocedc-mru t ".·c·.tdc'clak nunuta Pouun 0<1 ~\·..:\I\'('(OIH I PI(:I \ «dom 0'(.:..l\:1 koru.jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik.Iu IIH J)O<hn:\/an pk-h mazau zagrcj.vijltcli i .'nu koru i~eti pi(u prema \J .'k.· -r.'i:)\'ili hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/..JazC'I\U I o.:.I' III 1.. octsuu i obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o..tdc\: Korc Pl)I()I)) l.-<:ft):\.'ul...1 I ~ jufkica..Ir>I'...)lnttun kUH r~I/\.II(. dodau tJri('lrl'lna k.uptl~.~.I<uu IX)(.n. pa nj<:g:1 J)()hih...:cliui 1I pudfrl:li::)l) S.• J)()I/'('1>Il(J~ kl)PlllL-.'~':1 SIIIIIIIIOpili ... popr '~:I(I prckrir: iiston.. S\. odsrox. not(i"tinl . bihc-r '0 .tku n.Ikn 't_' 1'(:'11IU':' ' " t. plc. ka::'iku tllj.L.ldc..I:I\.~l1i '\1I...ou! n. nta sa kupusom j pirincem kor .. uvitl kao :-.~Hi S.:u.'-.to pnl''''''· kupu-om \l.' rrcba zarim pl"().. pn.':\:\1I '.IJ(· pl~/ill. go(n"l.:lIl..~!..ll'ic'(· (lOt.'U l")fJ ~ 11)/.e In vrcrnc i.. utt.'llii t'lllC·-..:ini J11t:ha. II :-1..I:C\III jufJ.:r:un kupu .(. 'uno 1I:1'c.1\ HI d~l kOI':) olnt. pa j d:l. gornia !\.l~r"_'j.l.'<:OO I'ripn. pa nndcv i:t. l'tH. p..jl'\'(. I kg .1\1- Z.HI -li'(J}: IIr.lIlilll 1U"t'1l1:l "" . Pn):>'II'('IH: uljr-m p:l prt"ko {·c lc p(lvl'iilni.110 na\.. poulicno] vodi... I 'olt po ukusu.:ha. 110.lc ul/{' \4") \l1)\"H pI'Ctn. 1'.1 P"-/('·IIII" Slane posne plte kora od 101'1..'I.tH.anoj rcrni ple-h.urnju ~(lr'! .t...

.clinnu pleha. (\1:l.}U \IJ.iti i ~i{llo nascci (>:1 ~:t j7..uau l)f) u-i kore.lflJ(. 1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i preIH..1. c)('I!>tlliI ocl:-('(\. . biiwr. l." ••. .H()\·U Impr.":Hf.f%i1l1J.Iagoni n.c'I:.-.'.I'kom krpom O~t.(. u poscbnom sudu prodlnsrau.lt'h I {lCCi u rcmi zagrcJ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau uljcm i vodorn.' Pcci U rcrni /.:1l1 uljcm pa ". t)():.. IllU zvlcni dco. PII\! odozgo pr('u1:t/.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj.f<> iano] rcrru.VU('! ua Ci:'>lOIl1 srolnjaku KI'a..)jk.1 malo ulla I mtake vode.h:ld('S('I:lk nunurn.l.lo 1).t (..din~I:l1i na ulju..pr/ili na malo ul. pa pfc~n" b. Na (.11 :.ti 11:1 111<lsini .ut po d\c korc: lakodc IlOpr~kanc UljC01.oljicl!' (oploJ.. pa ponlcsa(i sa rra. da se odruorc... iseci 1):.IIIJ.. p. a nadl:. uljc.::':ItHJ... J)osllJh kors. . 2 ):1.l pn·/.. k.clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro..1t1\11i dl -e prlJhl.fn luk./r·.t\. Sloi.~lJnfJi. ')lI>cr.l ('I(·l'(.I. Kurt.'nlolz.)~lti UljCfll. J)il''I'':IU )0' dok -. '.h It~lll Pita sa samplnjonima osttc« I 511 sampinjOnimll l'o(t'(. uhc. Opraci i . J 11... l'()tlfl. -. ~(I.-cin:t Ii".""111 u.I-3){.lhudcllllako.:.:1ll 'Hlakonl \0001'1). Svaku poprskan '.·c dinslali JUS d(..)lOnl salvetom I ():o. red.0...za 1))("'.:! i'irinac ocisilli upr:tu i ohnl'ili u . i..tll /(01'.:t {.L G<.l\'iu da sc f)I'ohladl...(.lnOIkipucoj \'odi Potom lot.dlukoll'l rOI'oOIIII. 500 f. popl'sk.. Xakou loga 1<::'<10 1':1i'.u i ~:ul1l(.ok lie u\.: I'('('{I1. OS(:lvJ(i <.:$.klalt. J k/: (hltt!:t. S:1lllpinjonc ocislili.u{(: 1':' dodali 1I dln~l.c. Svf: d()k nc pO~lal)(~ I'ol. SIIIlO n:1sc:ckati pa prodinSI:ui na In._.n I'oJO/'llIcelu pitu.. Pita od pecuraka.koh.ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::ui na 200 ~[{'P~'IU I PHU pcci uko 40 nlinu..lti i pirj3nill )O~ S min .tt.. od pc:(uraka Odozgo pitH pr(.kn.52 Pita od praziJukR I Potn.UII. pobibcriu I~fn("s~ui. t: I')ouljen pleh !'ol:lv. ' tee .t .llo ulja.kau ki'clnln vodom i prekrm crstom kuh1r\. nllaL.: "..!k( .. oprari .3SI) g .! luk.rua' cfI\i IlIk f)(i$l. tun"".udJul{ ur-isli('j. kora i nadcva.lIll'~'):fc:ia'icl. 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc.-.ll01l:I. Bt.·inonl .-~clak 11111.J..1 )\-ak--u dtugu sla\.i.0-0 ..: ksscfe '00..'('J:l111111 UliCH1.c:m I pei-I U .00 ~ rU·.IOII1 kuhinj~"onl krpoln j oSI.~cJ'picc. oprau.. z\'fasu po~uli 1..·hllu: I k).du drug-u koru lIa kOju o. Odv. L 81. U\· iii !'I\'l:z) I ". i ()eisti. 1"):1i%.<l (II 00 I"ibe 1 Pflpr(..iIJ...Ij n.: pl'32i/u..1.l~rejanoj III 200 stcpcm.cci na kockc i prehr! Ulc..u. ulia i Soljic<. ll)il10 ~:I<'.·r. J.. Plch 1)()(hn.1. 1I1je !)() ]>t)tr"t'/>i PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P.i.t.lO' II POlrt:bIU>.\c dok nc P()('11t..ljali nad(.:1i dco is(. pr<:kl'itj i'i. t/.'ck:ui i pl"C.... PCiPI'l'l1l:\' pr.uicc..1\ ('('I If)}. preIll:U.. .lH1C..tg.· Sipati 2 dl Ul..t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcritl."0. kOf":1 uljc: po PO(fc/)j. .aziluk oprari. l'o$0lil1 pobihcriu.dln"'ca(i na malo ulja S~unpiflil)n(' o~I:'llll.itl)OIl:'t".' urol:ui.l PeClJlk{:"opr. ul:a til po\'rcnlCllO Hl4..l\'i(i da sc ohladi pre (iIU:}CllJ:I Pita I kJ.lr:lI)h'Il).tl kon!.".l oharili II Sl:'llloj \'odi."da v: odvaia od ruku.~ui file}1!}I '\(. n:IJI>rl' proscja« hr:l~II:1 dod"u pa kilogram malo !)uh I k.Ood:ui /..t:(i p:I uoda[i \J Juk..~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj. Hcd:au If podmazan 1.'h. '70U j!. If.()..il"lp.siku ulja. H/OII.\It·..alifl1 preLIe..Ti pa df)(l:tu It. pOI)oviti P(I:-.l..0 g I>irini . "1:t\'I. ~o Pnprcma. I uk Ol'I.. hi/J('r J'ulrchIlO: <1fOO J: (. rnlakhn Ulj("IH II .l('IIl()ln ( ... po~olili~ pobjbcl"ili i i. tunlo I)osiljk.rdev PosluI)a!.i. ponovln dok lin:.laU 1.:llnlc\l·lIlI nbu.. ka..flu:'.. k.3 n'x.td(-(· vrnog hd <n.\k i!:\ prcmazrvanlcm uhcm i Odl''Il./ub.. . Pecenu piru popr. I:o.~..hti i pomcsan sa l)rjA'niln 1)r.il LI~cl'pi(.'Ohladi(i pa O{i~Hti od kozc j kl)sli.u.f • . 2. .lnkU.

l.~lI))(:shi Lt:'H). ~(J() p. rrO'~'J:lll 1)r.. J . Pica sa tre~nj:unll }")(I ci>1}(J. pOfcd~\u n.ni k()l:.tkn tlr...I.' u:l(.I/\'l.(.iti P..I' Pita $:1 kuplnama P<un:hJlCi..(a\·lIi u podnl.(olnj::Jl..'toIH z./".11 pol )4: 'I.1 pa vraun u rernu da 'c dopc. "ll"UI.Il:1 III n.t tanlil'..iti d.. )1H'Il\a/./.1 "")"1:1(11..t\ II. 1 tlll. \.CC:f(_)fll..t~l. Ocl uI1H.i '{'(:"n" J dl (.t kore Ut'ul:lIi.rcom \ .lda ."3 .:ln pLch Na taj n~l{:in na f. p:t P:) ."c:~'rorn pon\c::i-:tnin\ ._.. PC{1 U rC'rru /~'Jt"".'u</:r.('.: ufjcm I ktsclom vodom p:l prcko ni(' :'>I:\\.ttlvi{i U po<l11l:L4I.Ulni !t. pOi na CCf\TIU -.!f'NJ J! I..uu i pr<.c 1')01:1 ..\'1.. Poff'(-b.tlKU kosu..I.ljki II'I.tdnorn \"Q(IOtl1 L'. ul.t:-tn kote: ptCnla7..(OrntH u pr..1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(.f.c/(.h.(1 (h:l(It.lon1 o:q":H'ici \I pf<:krltl da f1()p(~kau hladno(1l ~1"'lt)ln ~t: ()hl:uJi.(n'hllo' iutJ J: bcu .' Ci~\Onl .1:Uf1().h 1'10 u('ulili i ~ drugom \..rsfku ulja. :\.· i posuri pr.4..th .\.I).. .k:tl.1..Jl~):\UII.'~:lIli...n.' kliPUIl' zlom p-./.Jit -ccr-r. korom 1> .i .'kc:.. l'hu ..):1. PCCt:nu pUll "o<.u~l.lgrclallo..' j! f!t'. '.In kl-:lll'\t: J u"l::t.1~1l0.u1I1 '(.1'UJI.' J\lI"1\I.t' . °(1 l)ilU \I /. :'00 Jl btu .l U\'. J.h 1 hl. ()ci5.lhclonl K.". p.lli vodom i prckrifl i"ulIu ..' .'t: prohladi.'1.''-'' \.1 n.enog testa 1'I:lj)r.. U/. <J(.}o P~'::.'(\'1"«)111 I i:.. t / flVn1tlC .n..lchll Jt' 1 posuu drugom kl...'kore prcmaznti vrclim prosuvc natin' ulicm."l~K. 1)(U't'<I:1 II npl am-. tt:-nl. ()nd:t \'«.1 opr:n i (I('I.:u).:..II101 I't:frli.~l\'itj phu \I .1t l.." ~UJ'(' ".:n\.' .\iti (. .}dli d't' jull(t'. ':lIno .'!! '(II til.1 k(ll\l.~HI uIJ<.rmc'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I u. poprskrui j<.(. (01. .t n.thu pJ'.':..:II..UII)\'U ptru pUp"k.! .n.II() /.' n..UJrerru.ld:tll k.l)'\ Ili }.'(~('rC)n" I)I'IPI'{'I)I.'(.tl nucin nadcvati i (_).'(-('r..cei na I shl~1(1..11.:ltcinll o~ra\ili nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ". ~ta\'i(l i In.'/I(lIll. pro'u"c l.. OlkllHlli ...:.J.. prt'/k' n.naln \hl~C moraiu d:t ~t.. l \111 l'ol:H j ...~lo""ui Priprcma.111.-).. I)cccnu posun '(.l :.:l1.rhu I .t It i c)(1 I ()('('dhi l'/c:o koru.t~tl.'/ t (((.. tHI(".'I~(I' P()'t.all ih IIIJt:ln i osmvru da sc odnlilr.kau ulicffi.'t'c.· hl'.t/(· '(_lII.:llun...ih opranc i tX'L.·popro. (. ..':'ct-crofll u pr. Xa o"U drugu pon:d:lli Irt""Jt'.t cuhnuraju.1/.\dl.------ Domaci yo. Pl}!IoUU 'l""'''0111 <.'nixad pua 1)()'.::.\tll lutU' z.:. I f. tll.U J'("UU ~t't'\'(.'C1 n.' '1. Pita sa vtSnjama I ruku. .. pJ'. u podmazan plt.:Ol'(." pleh 1 pc"" \1 /.c./)("")1" J..'.{no l'I'ln'cjatl. pl'l'ln:tz.I... Slatke posne pite ch<.(.t\i{.. '.t.ucvc (ko.'nl..t.11111 '('It" 'i'H)!! lode II)() ))l·l«.III:1 I/\.' 1110gU ponovo prcmcxiti.ui uljcm j dn . 1'0'1111 ih S('_.1\ U I)0l\'cl. lOI) 'Icpt'ni (.t.1-.l(:C ..gl't'FU).1\11.0'.\1..tpr:.1(-1 korc..( t O\l.! (.UI f)."..IJU.( cnc po uku-u.OI'3..:nhn llliolll.. i (>1'(.1(111111".l!t- ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni na uku 200 'c<.l)!rt:J.I:I.'( 1)"t?I~' Pnpn:III.'onl \'.O:J.:.: 1)<11'11..:t malo M.1"'...l l kC'J<.I\.I'('ot Pr-rprt"tn..lnil scccra p~l pOp"".n"(o'lj "'l't:ff.·la. p.1.. 1'. u podruazan pk-h ."llt.ldiU I ~ tirugof'll lunUl\. P(·«.l'. "1)0 150.ninl k('H...j(' ko~ti<:j' I -~ Pita sa vtSnjama II ."nu I"'il "..11 :I)~I) I dn n~t.l\'111 'C: kv!'(' flit..t...'v. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111) i'.:.trl01 n..)..cr(·T.lz.1 {)\.k·(:i pro . otk- inuu uu kr. '(..11I Pi'" "'Yi!ej3lTla \1..0 J! plt:zh.'p(.1 "("('('r.or(. 'i00.t..dodan malo ul..:.l u/j~' -'Jl) g l~"'ni.~:tk I.II 1..t bc..lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.t ~It.(lIn I pr(".

!\.UH(... podclici na 6 iufki.'.. pa f'npn:nl:l' dod.. "tt((..I/)uk.linl It\.eCCl'oln . Pica sa jabukama I1 I kg l>rol"f.·h.ui \'O((UIH I prckriu krporu do!.'d..illl".o. ...:..'. oP("'Cr:I.I.. 111.. IX. j:lbukc: n.\..I<!t.lda :oU :0..'ko kor.1 malo !'loll..SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'. Ina/.·l. kojl "lOgu 1 ~c prc. )ahukl! up". p()5. Pita n-cba da hlld(' '. krajc\'('.occ: i po.tupiti ..kn n:dom. .ult..:1 Sto7c.bt2...(_"('k2Ilfh or. 1)1)110\'0 1'11:110 ulja.I'I""U V(H(UIII 'l... ~ (he korc.I...J ()(." uIJ(o..t.vl.'(k'lnIJTI ()~ilna: p.c'rllih 1.(~Jjh /:t/)us.bul.."{5 1I~L.11)1/ '("('t:.Hi prah <."lll "c... 1')('pr.f (inlC10ln.tti uljC:1Ha na trecu . $Ia\ iii dnlJ:u 1.Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o.0(11. poc"l<:liti Wi na...nl..ni.' rolne PHe: j)()I'('d. Kada puce-uc. ZOO~ omha...( I kt".ul Ih uljcnl.S\· I PO!'ll' pOIl(Jvnog OUn):lf:H)J:t. ul)(· I\:O(U.. U fJr. i("<'t'.lli kilogr:uu beasea. PJ'\'u kuru j)ol.-"1. "IJc:.ll.tvili <.II. dodau malo I dobro '"nl~i{i resro Lmcscno. jull.I'lil\ IJt:ll.l\:l.tnil(")ln.~(' 1'I'('ko srola "~lz\'lIci kon:.1 za.'I'Il<..k· .'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(.C u·..d 'I~ld.ir.:llnir'b:lllifll ''.<:'C(:f()!~L 11(. "n .. griz:onl i 'c.I1>'-lkc:. P"..1hul. 1'..r ~. I kf. 55 Pita sa hjSijama 800 g ()«(.1''''1..' f Pita ss jabuknm« i visnjem« 1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl'. tll...l1i jc.:ui'll "Ihu"'c i \I:o. cccer.JJ.t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun po{hn:t.l '. I I ~ 11I'_'-.1" -:cll" 1 1.h.. p()pr:>k~lIj ill uljcm j peel ~I 1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni duk uc P(H'UIHl'.i.Jj If).' ulj('IU Prc.'ln(..'.ui..011 ju(ku razvIrl oldagi...1 ponll~'. J{J() g POI£('bOO.·{t'r.JJI Pripn:.1 por(. nl'l'l popr ..j( ..:('t'l' POlrc-/>l1f) pn):~t'J.k.sijt: I posuti ill :.l"U p()pl'~k.I naimanje hlu dvanacsr lor.·liclllU.\'(...juJili iz rermj 1)~I.·.. () flrohladiti p. mmura.II1Hll .. ()dt)/. Pfeh pc.ICI II. "H ih I'Ich n.(lc:. pnu. odmon- -staviri ()dn).l-tc I Pill' prcmazan ufjcm I pC(' U 7..do /:rl/.'lnu tt:rnu d-a ~e pe("'!:'.. -00 g c..o{v koru..'/0 gn/.thu po Potrmll()' Sf){) Jl .UII i narcnrtau..'~ili i u-tactu da sc ndmorc %:) :-. I)J P<"lup.. /)Illl. I<.I n. "I\.O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt".·t:t..:da(i 'l.~ 1I1. I~c.\\ili u pod.l i j.O... malo ..hne) n.o::111 pl('!h .lh d:l pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l..'(i d\e kun...'i:c:nu pr. u njcga !. orabc i 1)(' cedu! .:(.ne kisclc jabuke.. ncl.ufi SCCeI'OIH.t.\llku u kOf(.tJ. Svaku IIIJ:\. \ I::'nj(' opraH i oil-. OCiSlitI oct kO:. kg f)aJa.11:-'11naciJ'l :-ta\iti \J PO!'.ItIl:lz.''i('L:lKnunutn. Nnkon tog vrerucna f:lzvll~j 1\01'(..I1l ".1.n..'dali (cl\(i..t JC: fs~-ci oa ko<.. ulJcm./1 S. msto "0/1.. ('i:-'I stof nluk jill ()(klllliti dn .'~.·Ct.Hh.t od ruku. CinlCIQrn i gruoln. Zatlm pitu po~ull pl\th i.. .. I(}Ol: .l Pita sa jsbuksms.j..ul(" iii ..tvl"Hi sovog ~IU/d.:$tO... :o.on' I. j S(U'tJg g(n}<I. "('(1'1'.L'C'('r.'('cnc I):' njcgovu \'c.J.j'.'\ I lJ. I)()'UU Ih ~('«:-ronl.lh:r.'(.t ()d~{oji dvndesera].. (Jo(:-Il'otiti i flare.'.c:. 111..'('i Peccnu cistom PI'OhJ. prcruazari topltm Ulj{:ll) I ostavln <I.1!(I\'J.I'.:1.I/o.a kesrcom "~11l11~t'C..tIlC \I pleh.:tn.tCi ulJ<"I"'U....'.l /..I(i nn rcli(':inll I:Hljtra.~ijc oprau. (-11'"..ccc.:J.·nu pilll poprsk:ui UIJ{'11l j '\(aVilj u /."':III. Kon: pro~lI~hi.'l ii'..oln.l(jlllaz:lIi. Priprerua. od ko'lil"a I Pl~tctjki~ LZc.lk pouQ\'iti dok IIlla knr.' u(h.k:u.· ..((.' 1':I/..{:I\'.1(:('c korc. O(. (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: koje odmah tJ'('l>:1 pl'c. 1_'5 (/1 vIp.Hn·hi Pril>r('I1I:1 k'I.I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli prah ".ul mlnkorn .~"O pro--e. rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom IHa«:J'iJ~da.'1(.·..-.. tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka..rkiiit'lih j.lti uljem.k. /.'~rc. uIJ(_'/H) J>(.. I..l . u.'<. Pon. I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri korc.1 '.c. -00 g \J"'~lIf/d."I·lil.. zanm n:ln:nd. I.U10J rcrm popl!'>k. "l' nn kOt'Il:ldl.

. Korc "..(. Svc uio~l:lti jo~ Ininut.'r. dru~u IU In. huo(}t.:Mutlor. .1111 ~C'·1.?iV ~ '.. U .<.".c.t f:.' plru 1.1 ull<:' -ccer H u plt'h 1)(lpr!'ok.'. 'I""t'nu pinJ 1}()lu. Svc pun:d:ICI 1I plcb.1i).l!a Slo>-.. J /... plnfll~. . Z 1(.l~.(up:\k pOllo\'icl S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I.IHI'~() Slozcnu piru . Sc .lIl.":lIt·d.220 :O[(..r.\ Rcd:tll jtJ doJ..c. POPl'Sklii trl.'1u'nl.\'aku popfskaLi ulj('nl .0" fll(U..'I.lozcnu posuu POfn-hllo.. dok 1I't'h.cl» .OI11\OdOi"ll .'rn:l: ~(JlI J: J>lrln:u~ oCl'uli jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI narcudanu "01 i.. U rcrni aagrej:lnoj na lUU .HnCS:llhl1l S:I vnuuom.1 ~kh_Ul111 ~..t..l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli buudcvom.l IIIIC'\('"j/1 or:lh. J'olndJuP.56 i ~ ()~I:IJiJn Ill..(]() }l ~('( t'I.na J: "rlt.2 kg (1.J.1 .t" nJ.'ld(l d(ldali I lulO1I.lgrl'janoj na oko 200.lOr. pol IX<I II !'crnl l.• 1 I'):l (I'''''(lI '1.'"..tur"Olll n.: '-c.1(1111urohui i rcckui u podmazan plch bli I)( .oo..OI(l\U f)Op~k:ui mlakeeu '''cl<tul11. 0. rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI.. 21)() of! . 'tl:lvlli nach-v redom I 1.h) t Il\t_'..kao ul...I \'atrc L' {CPS!' r('<'I~lipo Iri kol'<: ..\1v:l.. Dodati ~i...ln(/xt'.(('... /. t "CU'" ..'c..I'11l I Inl. prcko Pita sa bundevom I J'rtprcma: Prrprcma hUl'ld(.. (h'C: OdlHOfl p..c:~R'a \'3rtil..~ 111.l.uh prO'f". u "'.: bundevu oljuAli{i i nnrcndati pa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja. Kora hudc.tI~()111 \'0. l·c~cl'u pilu poprskati kisclom vodom I (I .~ pnhu Bundcv-.'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i i C~(\ nOln J..: piu.II)(tJ. IH...t1ol. cinwn "".l /H:lh ".. -()a J.k:u I \II..ll\onl .. sv nku tlllC' Iltlt'\'("uitn PnprCln:..I "un('.)1.Uc.. i"\:Cc:Il:U i ptnhl.-c"('c'''..lof'll. '"Jln . Na radnu plocu '1.I 1I\'Hi u rolnt I ..... (. POSI..' uljcm.\ t-..J / •• 111ft" .1h 'C:<-t'rnnl Pfil/H4 (.'(. tl:tI~(lnl ..'I)(:fli. :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<.-C.."'t!(l pCJdc:ll11 n. ilX) g ~c. poprskrui I pc('.. I'UI\(I\U u1. 'oCt I J'" (>'. "1"iI.ua Parrc'hnn' ()('L~n'ne CnlJ(. dok Il~ I)UI'u.uci .IU JC.1 /)11" t'bl 1'('<':111 dvc kore. puu pc-ci u rc:rni na lOO -tcpcm.! sve rolnv J)Op"..10111..:r. rcn- p()p..L Wj.n/.~. PH!..~t'(:. poul. Pita sa bundevom If ccccr.('f· .Ui Il<}ch..-'(..tktt \l1J:\. ~k:lti IIl.. o .:u)/I ". pnp".~I IIlr:' .(~". uljern ill poprskar]..ccr.'('('r. .'.a i 11:1 krnju naI'Cn(hll'lt j:1huI<c. 1\'" j:"C'l'.l JlIlkl.'(>0001 i peci U laJ.(...1 '<'. Jc.. HxU...1 I'cltllor.O. koru.·I'Il' z.UI uljcm i pc c"..IIIH'~_.11 11\' I1lru~.lIlIll -raviu 1)t)I)"k. '''.i(l d..ku\ ~ui U '-...l u/j:t "'IIe'lId.:.I\'lti . /.UI J)llpr . u uej'llli i nan'(H1:UI.UII pr.\" "'i~'p. rrndaru "tllufc'\c'.."lj.tavui <I.tnd/t' 1 Portrhnf): o.. Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc.7/O Pnprcma- hr""llo k.l'Ii11'1 pirlnccrn.:Oll pilt! prohl:ldili.1f1 \11.t"'''t u poulicn plch.lItlc:( Ovako . I'CC-.1. o-.1 (nlll .'"(1.(a\. {II/(' .I·I.t kc:-i(':r pnet('l)i i oprati u .'N)}: lor.' Ii i ~c(cl·onl.1<11.1.'. l /~II UIJ("lll " kore.'.~I{I . p. Pita sa medom PQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN""".._llnc~ill Ic:-. J'J e pt'cell]:. '"Cx!:l~ pa g..' ':"t'I)l1._'(.lJu(..: /.z\.! hUHd. lOll g hot<k'U. .\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl pa jc po .C)Hlfn..adt·nu !'o~·(t>rUIIl U pn /t_'IJI 1)()'o.. (. 1C""".:_l'.'(·t·r. [sli'H pO.lh"'IFII 11~utro~j.k:1I1 t )r:'''lIn:...lui "\~l'l om u prahu. hUI)c!('\:l .. i cimei om..1'111 .k. :1\ :<ol' cI:1 takodc /.o~ tHulln.C:CCfO'H p(.:~O.\:'n1 I rnl.:f'f'llj{.1.l oko 200 :.1 .) .ln()j n.t.()(..'I ".f)0 J.1 .lo 1.1\0.l Pnpr. pcni. :.tcpcru..11 prvu koru. ~I c<:{\'S'(\1 pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn...':t' ohl..uh.111 ~('c·c'r.tpl'.iSt. uljl!IU Pits sa ptrincem I..." lit rendanu bundcvu. _·"ok oJ /(.'rl. "It't'I.·.'(/:.:n.l.!rc. J..

. Plch podrnazau ulJen1.)tt'p<.~r... razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P. Rcchui t r-i korc. ctod:lti nlalo ulja i In"'lo suH.lnl medom prcliu kOIIl ••de pilt: i . S:1(:-1.. pC)!Oouti rnteventm bademoru i !}//I\'::J.'th !'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga ~i. j()() . HOl) R od pn)~t.t.'tI:l.kon log vrc· .\ 1t'(IC<: Czc(i PI'If)I'<:U'I:t '\-dKU .. kojtma treba OtklllUU ml('\'c t o"I3.C. .jal\og brasna. jt' gUSl sirupoll'l dok kOlIJ Y.r:s.'oi. \ .rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l ~l-:-cer.oli.u:/t \ .!. pitt: j)rcliti Suv. svaku podmazarl uljcm i poprskarl krsclom \'OOOln.0.A\ IH sa sve (.J!n .:ni ()k~')pol:. rita sa svezim §ljivamn /'Olt.'o8l:r'f).·('"\I i cervnu POI"Cd.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1 PtHrcbno: 500 g kor.:..'n'l Nadcvcuu kuru \. nrj!o ki)("it: '0<1(" ~-a-r. dok oe P(}t\l' nlcnl.. .. Svaki kOlll:tcJ pcccne \l"eHlu ~CCCl'lllln Ina. kf..c.)I'.~tiri S{f'aOC..t: bra.(.:t/111 ..4:cc:ro.'. Tcslu podcliti 11:1ju£kc.nu pitu i p."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl.k. ZOO g "'i~..'111'0& l'I'ipl'en).)rj'~'1 od 1 lirnun:J.1 Ii im k~tlce... p()p.'.telll !'Icc~rom.I./)t)o: .d".~n()PI'ol'lcjali. l~lU lIcillll' • ~:.alli1l1 ...'/lth or. J50 U HI!t·\ (. IIJ3/0 .lh:J. H.ui f'<lto.crol"d. Ot\jSti(i od kostic-a.e(_~r. 2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J. jc 1I ~.h'ojili jufke. I.111 . :'\:.'r pjrll.1I1a j I:1g:if)O sirup kuvati s):ttko._'ccr i sok od \t.1. k(. pl'.J .jon. 5' aku popr.'. 100 # .I".lo\lili I l.llt):f {('"cera..' \.!nll.()O. Iuilli kada M. SOOIf kn\lId .!..-Ci u ):~'J:rcjanoj rt. scccll:a . Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill' :a. ~1()~<"llu Pl{lI nO~l'n\ n:l k001:'lde.. tr Serpu SC~l\i'i "ICd.j pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc komade ko]c rrcba ." dol "'C le(in korc..\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:) (...lgrczl1('_ Oodali $<.:tn i I )~('I u I\. i ostaviti da ods(oj~ 15·20 olinlila.!niJ pol:1 IhlH.(")t'.u. :-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(.II' 1I(OI3n~1 pnu i pcci lJ eenu zagl'('.e('..':'n.ct(·r pa masu lagano pfuku.slozili II dub1jl sud..:111 vreiin) ulj<. nr.'I/OJJ!r-.'lc'r. '''tlll 1 "CJljicr Ulp.." malo prohladl I Dul pica I'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J. !.. {1I./\".. dobue "'anl le-tova Pop~k. :.()rovu piru pl"ellll ~iruponl kOJI 1<.tdi.:st().l/) ~(!(_C·I'. 1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1 Pc(:-c.tej da SJjiv(' omcksaju.n \ rUC. osraviri <.>u.5 (1/ «fFI."ccrol't) poolc. pa 1)llakOlll VOdOI'M z:1nlcsili l<..~"'CO ke"il'. dorlari lHHUn(\V :'Iok vaotl .: 11<. posur! sa dvc kasik('scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc. r:ls(anji(i ih oklus. olN(l('/1/h .rlo prc!Lk ()(. I<oji. Kada Pica sa sul'im sIjivama pro!'ou". posuu ih sCCt.-.1~111 uvn! kore u rolnu. !">4..{/jiva."0/1. dck nc porumeru. Rofnu 'I:lVlli u podmnzan plch..1:1 sc edmore p. kore poprskan zagrejanlrn ufjcru.1/. kcsics vuntt j{'(cnt.:zlolll pa groldc.uli IlIh.tr:.)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau. osrathn ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'iln koranllt i ~Ij iV:llna.lIul ~C'(l('r.... ulju .(.. 'l.:rnl .lgrciaooj I'el'ni G010\'U 'C(Cm1l1 .ul uhcru :1 na U-(.a pica I POlrehllO: 1 kg J: or3ha. uljl.SlxrKE f'OS~" PilE =.agrc· :n:p:-.110Jna 200 srep(.:O'1.ltl vrchm S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent I JX.:.-skal i ulj<.\'iti Ih da sc prosuse... pa ih l'e(1 n.o/a J.'r:t.'.-. .1 . 1.~irokc niH) 5·6 (:In.1 I'e. (.I.'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH iljiva. ulte. po". 100 r. suvc ~111\'c (IOhrO oprari.tu.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr.:dc)hijc:' s(.'O~I:IO od kuvanja . posuu mlcventm orasima i k(:cruol pa urolari." (IInCI.!.g .c..iti h.~Hnn I I..jll 1'1:111\:-':'. t'riprema.~ prah po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" U p0(.-d."\'c.na bude okrcnl1l3 I)a ~orc.!:---- 57 dve rankc korc.Ioj 'iccC"luh uhc. poreclau ~ljl\. -~I g 5Ullh 250 g lu/el"enih Qr.l "•• VII". ptl j:1I)()j na 200 .

. sa . L (/1 50 g 'ode...('/'..t kr:J.:p(.J.-111) 113CI('\-a (..'_'_ . !'taviti 4·. \'anll :.·('\1 OPC.\2I\'lll da piL1.'7.o.1IO.'(J)'ko 1.toj..ul J 'S kora.'\'t'r).'vuci kcre. uI1:1. Z:l1iOl piru ISPC:C. -"') ... ~vaku f)()pr:-.l nlC:~~I\'i'nl' bakla\'u.'.00 [: . napr..rrup. cuvog grozda I . llt:J)I."(..Ina ()r. Posna bsklsv« '5(J() I? 1. . Iillu. ftJ i ':lku r.1 IitHU:I..-'uno l\:I"".1 notkockc.II.cccra.: u~f)II\(.~/ - .loi't·n\1 ..11I gr07dc:n1 or:t~ic(..:\J fl'fni zagrcFino. J(.UI kolurovc Hmuua.l.ce..iLI pa 'i-~ kora S\O:l":l St' poprska ioplim \'.~'r. Zarim Opt'l nlu trw korc na ko]c ~t'':lllIU o.I 6 kastkn vodc.-S kora he/ toptun \11.'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc. dexl..t.'J.. priprcmui :'<irUI) nd !'i(..h·(htju .).c\'c: kojc u·cb. poprskane SUv:l pit« 11 ~("(.•1n.\. rondane korlee IUl1una mnlo cuncra.' .'.I. J 2.1I'rc'U.t 1l)(!(/.cee. ~1l'1I/)' .h rulevetnh (_Jr.Ul zagrejauPitu uvpcccnu "4.HJ):. Dok S("pua occe.1 uadcv 0<1 navedcnih snsroiaka.-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc.(/0 j: 1. Pt·(lt:nu puu prclili \(clinl "..h'upOnl pn. dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlllkora. 'i <II kuj'. l nwduvrcmcnu napr~. puc.na lihoj \':HI'i.:o/uIO.ItJ/" UIJC~1I1 J)():-'1. a nn trc.lIi !"C'~t'f 1I pula lirra vode (dodan r \. odmuh tm orkmuu mlcvcnih oraha.1I)~ih j)rI.10'.'h fHtjpl'C': putlJ.'.1.rup kno I..58 rncna fai'.J ":Ul-O. '0": Prtprc-maporcdau pl(.t trccu "'or" "':1\'" It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.tvIF'/a~f(..'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i. lut'd.1.1 i'''.I\'\1 (ada bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1).1 5 d'l'O(/~...'.·\·I. narcrtdarum i or{ P.'nl Prckriti jc ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI. tn kurt' POP(Skat1C /:.·.grt'J.h POI/'('htH}: J"flf.h):t.(\Ic: /.l. a osuccnc kore ~l'(1 prcma \'clicini pl(~h:l Sio/II. k.\'ju prchv od ~CC"'d.1 . I 'c.1'U1l3. .~t'r. 1)(. celu baktavu..111 korama. i kuvau '.ift uljcm.${~k.C k.t'(~t'r.e. vodv. Potrc·hno. I .UlIll OI}l:1 fcd..J.'ian('l ul]c.'dull'...e i od n.' vlatko.'«'n-U jc trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07.(}'t' prokuva I zatim prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne koru suvim muvkarmm Tako . r)()pr~ka(i ih malo duze ud. ".'nll'siti i osrav ill <1..(.l.k:lfHI or..:liti PCCCl1tl ~njll s(...''':1 1(10J.lIul '(.nl(.. na pa \.l: (J/U.. 1">0 g ()I'"II.t"_'r:l:pola ktlograma 'l'{t'r:1 P''•. l\t·~t·J.-1(. 1 cr. nn . K~lda :./.upon.-:ri kolurova limunn 1.·lui '.':.--A.lnun uhcru .. Knrla ~t' pun :-.k.i.: <13 hI .'\'(.101.lOO ""It'pt-nl dok nc: d()hije rUln.. pn..t Z{)()~ [:I'ai(la.J\l!t· kOf(-' Pluh n.1 i l\uvog gro~.'''U tXt.·ucil'n :-.:ati uljenl an:·) pnsle.'I11koji sc. Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l .2(10~u.<: Pr"'l.ni Za vrcmc dok se baklava pc.'.I loa.1\. upije ..(. poprskar! un uljc:m.

so i biller.Priprerna: pilccc meso obariri i iscckari na tanke rezancc. Dodmi iseckana kuvana jaja. Na kraju dodati majoncz i jos jednom polako masu ujednaeiri. IOO!! pei'ellog kikirikija.4-5 kiselih krastavcica. 3 jaja. Plaean]e pouzecem cena: 250 din + PTT troskovi Za narucene 2 knjige. postarina besplatna! . Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769. so. Sve lagano izmcsaii. malo masliuovog ul]a. kikiriki. kesica majoncza. uljc.:za soaku preko PJAiliku 250 recepata 96 strana sa 16 strana u boji Pileca salata sa kikirikijem Potrebno je: 2 bela I/I('~a. biber . Krasravcice iseckati na koluli6c i pomesati sa belirn mcsom. Ukrasiti pccenim kikirikijcm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful