I

~!
ae
00

3

DOMACI POSNT KOLACI,
pile. torte i ostale poslnsitcc
t. \ 1"(""",,, s I:f\·";l

prnznik».

I

IJa.._~(.· S{I

Cf/)t'XC:

ck pun«: Ttl su

III

iii j:lglljr.:c':I. P'lC sa 11/(""nm, strom iii

r"7.I1:1pd('nj:1. pcasec:

inbutcnnn. jJlilllle, sirevi, sosovi. prclivt. toru-, "ol,,{:;.

. Ali.

btl" dO//ll dnnt /)05W. Il:ls{;Ije problem pouotovo ':1 pus/asci.
elfln:I, .~Ul,'ij)I'(:lniti
ove godinc, ,In budc I)()SI)C), dckoriuivno
i

UkUS/10.

I

f)l'l)/U

a (/:1 I)e ponovimo

sve cnll)

()(II)I'():'~/('

JJ()(Jjn(~?i\1i

lIam dajcmo neke nd idr]«.
ialunju

llaliC /)0111;1(('

d(),,", rcccput«

Z.1

kuhmic

/)r;'''''('IHil;

~nl0\laJll

posne ioru-, kU/:I('C, kttlice, bnmbicc.

kugticc i ,::I:lIIgli('c, pile, zelee i ().,I:l1t: povtnsuc«. Tu jc: i ncko-

liko rt'('cpllla za "laue:pitc, tek toliko da

~<'tuuiu pri ruci.

\':1111

sc dn liZ 0' u tnah» PC)fUOC tmiu« IU(lftU(;no~t d«
budeu: novi ; ucponovljivi. jos »ko 1.1 svuki rt·c(:p/

(:;11; 1I:11U

tH'CJ...

Utrl(";':l((! ,.

mulo svok: sopstvene

Il):t-i/(n'i/():,ci

uspcl, i (J""li~l}je Uf)lt-:<'U domtuiicc

,

kreiuiv nosti,

0(1 S(I"':JlI{'~O~ftJu slgurno

ncic irostnti.
((1l1,g:1s"r/f'%i prcko

dvestotinc

rcccpurn

11,,(1/);11'/)".~/() SIU zudovoliuvn
(/()/u:J(:Jnsta.

isk ustvn,

ie/ie dn j scbi

,"'}!Url)O

.\:ul:ullc}
I

dn

K()IHbin:lcijOJll

1I;1,~ Ilk""

druginui

l)rC)n:t(i ncku

koji

Cc

\':In)

»premunic postusticu

prijlr(,lIIlj"lIlli.

j)I'(J%;/('

SCI'.1/)U

od siul« btu
C-!('ll1Q

':'t;1l))(J

vrhunsk! ui,rak.

iIi ncki rcccpt.
\':),;"1

I Ol·().~.1/>111.1

za povnc

lilk(x/<-. i d:lfl} postu
11U)C),QO

i ')J:I.~rc,znnnj« i

infbl'lu:H'ijc

tete

'(' ,.. tO~~;1
(/:1

(,('1" /,1

j

s~Jj"rni(/11 ccte
; kriterijumc
Vllseg

/C! S1I10

bu» ()U

"I:I't,

UL /)I (.

ugodniic da proticu.

POll)OCi

inu mnogo

kol:loo:

mogu

4

SadrZaj:
i kol:I('i

5

torte

]4

Sitni posni ko}ai:i

19

l'OSIl

1'()'~Il("

I'OSI}('

SI:l11e

"OCIlC

poslasricc
pite

POSIlC

8/;1(/«(' posuc

pice:

00m.atI

torte. pote iestate po5'3SCIOO
Izelavac: i\RTe1.4A
UrcdUjc i pl'lprema: ljt~a('.aAtseniie·Jic.~panovit
po$.'¥ kotaQ:.

Fott:lg((ltje~~,tlao A;senirevu:

PtOdtl,<:I: Nenad \~1if.osa';ljevic. 063177"11-073
,e"'too: 0111 3343-769

.

5

POSNI KOLACI
Posni ko/aCi

S3

grizom i orzsima

.!ill g 1t,/c.,"',uh (Jr.Jh.J. .!W g
.!""IfJ J.: ,cot (·r.1 II pr.thu. S (II lx-log

P,)/Tt'/JUO
~I'u",

nil". I Jo.:,'tJ.c· IIlj.l. 11.;,..," .. IJr:I.::n3, 1
A..,\,J..:1 :,(Jc/(-/>If",ld)ollc. t mu .»kumi ()r;l..~/(.
I }..~;;U:;I \ ,11I1I':','('('r.,

Prtprcrna:

Posni ko/aCi od oraha
1'(I/n_·J>nu .!iI) j.; 1.""." "{'«·r.t _i (1/ hhkJ"e
Li(J I: I>T.lh 'c.·c.·Co ru. ~}(J 8 nr:'''Il.'1. SOO
# Illft'n!"llll}(.,t",
I kJ"ti'tt,J ..r1<Ic,·tutur\ll(/t',

IJeIIIC:, t

k.t",l.t· viI.' J \,ulll""'(l"',
musicuni
tc'"d,Ilfc..' cilkol.I(lt:. So): od

0""[1(:. L -it.1fl!:',·

pomcsnu

mlcvcnc

orahe.

prnh ~CCCI'.An!.. ka;,k\l brasna, 4 ka$ik<:
ulj:t i sudu btkarbonu.
Na"tfugari
muskam i ()I·lt.~(:j~. pa sVC,,' zamcsu i xn
pola litre h(·k:..g Villa i\lasli ujedJ)a~ili.
r'tch pOdn'l:l/:\lIul'(..'1l1 i posuri hr:l~n('Hn.
pa pdpr<.'ll1ljCtHJ masu ravnomcrno
""I}:lIi i fl~l;"'lli pola sara d:1"(,' odmara.
1;1(!;1 Kutac I)('ll
11;l Ilhuj ,,-;uri dck nc
porumcm ......( en I prohl.ld':l1 kol~e~(_-Ci
It)l'n:ul,' \1\ .lljal' u prah
~e(c("
:I'.:II"IlIn....ru \.Inilunl

Posnt ko/a(5/ s« grizom

i suvim

IX1/.l/uuu/l.t
timunu

"f(Hjt,Hlrt /;'or;C,J orl ex'lo!!

Pripfcln:l:

2';0 g krt~lal ~(;(;t.'I'a r;~sropili
ztamu
h()ju, ~kloniti g:l i dod:l(i pola litre
hlndnc vodc, pn In .....u In(.:~a(l dok se
st'CCI' ~:l~\'Hn!'I(.' OlOI)i. I r ohladcnu
0):1:-.11
zatim dod.ru ,nh'\'enc ora he.
;l·t·cr u prahu, hLI"'I1U. '()(h..1 bikarbonu
i uljv. pa ..., " clohru i/lnc.,.:.a_li. 1\).(0111
dodari
I
n:udolf"
oracctc,
re-ndanu
po....nu i't)knl,t(!u. '4lk, !..;OfIc.U luuuna pa
sve npL'( dobro i:tr.l<!ul Ph..'h podmazari
I pu"'\Ui b(,;'':;O(lIll. IH.'''I'' '/nltiu
II nicga
I pc..'ci n.l j:\(I)J \'.url
" ~(>I'pi n:, ~I'OI·(.;CU I<:tda dobiic

grozaem
"(Jln:h/IU, ,i '''(ll/c.' (~.I

',(."U k:l/il)

8:'j:".I,

Brzi ko/a(5i

/,5 "oli:' nlj:'f,
} ';011;1 ,""<';('t':I, I ,~(lli.t ol"!lh;1. 100 g :q/"'(;~:
nro7l!,I, I pI ,I""k ~.II"'('H'U. I I;liul,:;'c(_'('t'

"<Jlrt'/>lIO:
1 ;,0//(' /)1;"/1 ••• I .':'01;,1 ,"('('Cl'.'1. J
!~(llm I'v(/e. fJo/.r ...01;<' (l1t.1, I kC"ic.J />£:1 ... 1..'.'1
%.1 pi;civu, 1'01:, ,,,0//(' ,"III"IJ~ j!t'()).(/:f. po/a

hfaSIl( I <:;;, praskom
/.:l p.'O\'O, dod,ul ~l'il i orahc (n:ljholjc'
pohl nlJI,.'\.;,h·
pola <vckanc}, ,"U\'O
~ro;i.d(.
.. (11)<1:1(1 'c;{'cr pa :.\t: /~tI))e$iti
\othun
I ul,c:nl
1)0<1.\11 \,.11111'-c:C1.'f, ,\t~'tl
dODro .:l.n1(.·'UI I ""p.1U U plt'h podffiXl'_-'ln 1 11('''UI hr .... noln_ .....--<i U (t_'nli
.l:lgrc:,;,nlll f);' oLe) lOU .,tt:P(:I)I. 1.3 10
\Tl:01t.· ...lu\ ..cl ...,rup (l(l -\ "'ulit' ,,(.'cera i.!.
:\uljc \(l1Ic.: d.l hud" t-:u.., k.IO la ,talJ..u

:::o/j(.' ,..('(.'1.;11,,11 (11',tll"

! ~oll;' ". ,/,"n.', J M)ljc.' ,(,de.

IlfipJ'(:lll:t

pOIIl(. .....
.u!

'Iop.lo "'ul,I(' pu.'lul
O~I:1\ ill (b \11-"1<':

...l..ll\.UliJll. :-'lrUp0rll C

I ;"",,;,':1

1 ~lrJj}

.~c:('t!r:I,

'5 /'::I,"ik:l pc,_·k"tc.·/:, (J(/ ;',I/>ilj,l: 7,1 gl:l~Uru:
---f n'hr.1 (~"J..fil.It(" /;( JOII.utjt'.
~ J.":,,,jkl·
~C!("t:I':I, k(,,~l..'l" hllIJJ(IJI HI.lrJ!,.Jrin,J, -i-I k"I>i
till,"

,,!) pro"cj.ltt.

PriprCfn:l.

1)4,)llh.'Sati ~a
~(k:a~
nt' nrahc:. 'U\C) \.tru/d(.· \ilnil s<:cer i
pc:kl'llt·t.. p .• III (1UI110<.: \o(1t' I utj3

pl.\!'oknln

hr.I ...

/.t ptX'I\()

1)<)(1;111'e(-.:r.

d., hI/tit'

li':tH(· ....IU nl"'lI

hOIIlOJ.,'eIYol.

I)leh

iziitl
rtl;\...." I pel I U (crni ;t,~lgl't'J:lUOJna oko
11lU Sl<:PCIH "",tela J\' gutov iZ\'adiri i
podnl,,:t;l(l

OSI:hUI

da

I

PU"titt

"'1..'

nl.lIu

br""no,n.

p,ohl:lt.it. Za

''l'c..'JlH: ra:OHopit i <'l)kolaou

na

to

lag:tnoj

6
vatri, dodan ~\~(·cr.par k<lpi ulja i kockleu margarlna.
iI:I1H:~:Hf. pa kada je
masa PC)lPUIlO kompnkma
~kloHi(1 sa
vatrc GI.U-UfOf'll Pl('hll kol:.(· j osraviri

da "it: J)OtPUI10 oh'.u ih a glazuf3 sregoe
St'o n.r rnan]c kockc

Iadu, nodal! ~(:(:crpa kada se

I 01)

otopi

dodau ufjc i m:ll'g.1nn Oobro i7JUc::':ni.
skJoniri

P(t~1111kolac

,:'I \'311'(.' I ):,I;v.uroln

K:lda ~l' ohl:tdi ...,"('1 ua
.,Juijti.

Ill:lIlI(.·

kockc i

Posni ko/aci od ~arg-.ucpe
POln'htlo: Z \tlIJ(.· rnl'w/c._· k,Jft' hnl~n3
J .~JJj.l nl/c'\ ('flih Ot.,h:f. I ,o/j:t rt'Il(t:Jo('
,';,11"8.111'/"', J,): 'll/j:1 ..t·C:~,..J. I pr.'1':IJ,; y;~
J>'~co\'o+ I J.t'\I(lt \ ,"u', \('(:(:1',1, 1 ,':olj:1 voac.
I .~(Jli:l ulj:J, H)lI10

jo.\

50 U ()I1t'l'('()l/t

(I(II>tJJ.1

1,<,:J.,nr.'.t:l iii

IU;lrtH('!,1tit'.

OJ ,,11.1. 'U'U,1FlIl,I

k()rir.1

UfUII/),l

Pnpf(;I));l.pom, '~;-\(I hra'"v ~a praskom
za pccivo. 1),)d:l(j tn!c.·\l'IH.' orahc, ~(:'<~er,
vnml '<"(-":1', rcndonu ;,ug~\I(':PI.I i koricu
lununa
Ii

pa uz PUIUot lIi1ft 1vodc Z.U'n(:Sj4

Ph'h

tcsro,

hl':.l~nOIIi I/"I("UI
JllI()J rernt

prcnl'l/;t(i
mlcv c I) 1I"l)
kockc.

i IX':'lU(1

pu(.hll",.au

i

tc...
In

I\,tcno

PC\;j U zagre-

pn:)hl;uj(.'no

I Ill,do

IlllUllu:latlOI1I

ur.''''IIU;1

I

posuri

....CCI na

manjc

Medcnc kocke

pol:1

..;, >IJ(,'

, ...ol'\·/)r,'MI

1"~'l·. po/••

.r.

\()/jt'

I, ')

f)"\"", ,,..,/0

IIlO)! (ok"I./(/t.'

U/j.-I,

I /.;('.:.i<"H

Prtprcma: hl','~no JH·t}:-.eplli I
()TaJu,:I ~l'('cr f):1

P(.U11l'5::ui

l)od.Hi scckane
IZln('~;1Il, ,1abt.fke

I~I.I(]!,'riIU

"Iro,
/';1
I~t.'lo"t)-

,~.Il)r (1":1

Il)('d,

pr.d/.:.1 /,.1 f)t'{'il'I}, ~. I J •• b(lkt' ....r('c/llj('
1'~/itin('. ~(}IJ.I ,"('i J..lfHh (}/;,I,;t /.:t jt/.l/,UJ'lI: ,.;
H.'hl':( coku/.u/(· :1.,1 J.1I1'Jlllj(·, .$ k;t"kt-· ;~C(·r;i.
J.•.I)(.'kIC.1 1)l1,lJoB Itl.tI'g;ll'itl:t,
/>;tl "~ll"
UIj:I

sa J)ra~kOfn 1:1 pl'(I\,o

kt-cf..'(·,1 /)lI,ooj;

I'riprcma.

,.>I/,I,';("(\'f:I,

..,Ifltl ~ "t'O'r.t

"HIt. J.,o J! br.t."il.l.

poI.1 kt'''K"(' (".,,-,,:".1 /.1

liko
1'01/'('/)/10,

;! -;:
dl

g:lrlC 11J"(lIt('~'(· /"0"',
.c,,'(Htlll/('.

KolaCi sa jabukama i otusimu

Z$O J: 1t.,:(/."

PtJln'/)ll.,

1"0 J.: (,r.;Jh.t

11,1

lag,u1ul \'iHfi rasropu,

f)o(i:'Ui ~CCt..-·I', rcndanu

linuu«

» 1.,1

koricu i .lOO g mlcvumh o)'ah;t, I/nll.·~a(i
pa masu (lod;ui 1I bra~llo pOIYH:Sal")(Isa
pl'.,;koln
,;:;1 ptl'h'( I N;1pra\'iri I_(::~((J,
i%f'ut'iu g:1 U po(.hn,ll"h' i brnsneuu PO!'oIl(
plcb i pcci II lei n i I\a 200 ,''If.:'pt,_'ni
(iot()\' koLu" ...,'l;i II~I krx-ke. umaknn u
1'2:o.(()pIJt:1111 eokcladu i mlcvcne (~r:lht'
(prcostalih SO~)

oprari, oei:o.lili I Il;tl't·nd.,u
pa occdiu 0<1
~J.::L OOd.H. prctbodnoj
nl;~t. 1.::\1111
\I1,<.'nl t \"OdOI1:\ po 1)()(rt'iJl p~l umc ... ili
Ko/ao sa mcdom
zirko h~lC) \t'.'lI I/lIlt U uljc-o) f)()(,t,
P()lrc'hno 1$0 g 'c,'(,'r,I, I. -; <II ul/J_ I,., dJ
tll:1/-an I br.I'I'lOnl pr.'Iotil pit'h 1 rx:(1 n;t
bt'lnJ~ l)I),1. II.;hl(H.'" 'W'(/c.'/)Jk ••r/Jl)tu·, j
tcnlpC~rt,lri od oko 200 'tepeni cct(dek.J.';ikr fl)('(f;) 0;"" iOO J.: 1Jr-.l'u.t
.,(·f:tk

Hlinuta

Kolac

/.atinl

1/."\';1(IIu

refilL' i 0.:-.1:1\'111
d.l ~c In,llo prohladi,
It) \'1'l'nlt.'

na

lat-!:tnoj

V;Hfi l-as(opi{l

iz
Za

('oko-

'c«."r !'i;\ h\:I in)
uJ,(' j t;1....{()pll<;n n)t'U.
~odtl blk.u'!>onu pa zarnc:-iri

PI'ipl'(~tll:l;

\·inoln.
Z;Uil)\

pOfllC.:':'.UI

dod:Ht

' \:I.l prehn kolac...I\'ili da '.. l.t • .1pn:ltli h.lni<...tI'ill dobro i.lli...'I')<:I1(1 dodavanjl' ...O.... p.1"':'.f /.'1101 p1t>dlllt'(OIH (':'("f»OOl) i o:-I.cl.:.. \'.' 1"0n1(·.\.h:1dt'LI l redan <I.c«...t/"" It.'.kotn za PL·CI\U.n:tz:ln I pO.Jhu.vuru lSI} g I)Olll-IJJltJ.fl J.)1)(\.I(:u In..nul" \(1(/" 1 k..~..AnrC:lanoi 1).. / i..:/:'/II.dn ~\·a \0<.1 J.lhl()\'.' dco .H: ...'r ".\ .t\'I(i <I:I ...!"I:~njill hc:h d('u I'relul gtacurcm od ~okoJ:\clt· n. 25iJ . KoJacJ sa.u (. kncl.u'JIJ/c.>buo LOOJl i'rn.'n{· oblundc pnll~nuli ((:--linl prl··dllll·lnnl i u"I.111'. ()Sla'lll da '\(" odl'l1ol'1 o". 2 ~ /."'lr."'n.kJonitisa vatre i dodan ka.h.(.1 prahu.a kn.'lenu "'I..v sklonili ". 11:1 nkn 200 ~t<:p<:ni...·c(. hchm \ InCllll I/O'"">.ud 'la. pre· htl!! .':.lI"ht·/ifl j.urc.ill Obtandc sa jabuk:unll Kohli! od krompira l'orrt'''')(J [/.non) l kuhkCl potrcbno dodau 'o~ 1''I):l:lohr.: ...IIlIc.1ktl' :Ill It· • -1>1. Ostavm kolac da M_' .t'''u PUT1I<.l t' PI ... f.an1"· . skloruu !'oa vatrc j datj<: I1)Uliu p. t."11 ~Ipati u plch podrnazan I J)(l'lll bra-nom..'~\ c dobro iznlc£-ali K:ul:l "'I.. 1\'1(":111 riot ri rlok sc ne elobtic gll~l:l 111.l(k'm 10.Oleta pa pfchl."l 0. ~(Jki ..<11 ' Prtprcmn..rnJl.l \'.I( bc:.tal ..d ..1 kor(.c:1.. beJJro vinom J~fi J! n'!t'!'(:fuh nr"h_r.l..agn . '$ J"".. 1)11((\'/)1 prcmn.lr...1111..:t'J<.1.n"l! prvo U "1(h.(ht..~'t-'()ih "r..U)nJ varrr rastopu! ..<11 i ()hl:ltH.-ui da !'ot' 1':'''iIOpi.nde sa badcmima Pmr"I>()(t iOO ~ h.ll.(JI:t(It· 7..irn ~~I~t.. GOtOV n:H..\·pih i narendanih iabuka.11>.(11"" 1.(uf'. SaO I! 5(:t~(·!":. Kada posrane dovolrnc gust ff.1>:1 .'.:tlJ'U ra "1t:SIl("pa soo na k()('kt~I "Iui.UI i"'pa.l I. l'fipl'('I)\:I. dl lilt) (l.....Ir. do(i..J /..t prcko nj~~a f"..\0 I 't1k ocJ Iinluna.uj:.-"((_'r...1 jn(i l1)alo 11l1'''~lj\lCj kll\"~Hi I). u duh4ir . u-an kromprr I d:tl.l! ..".~. \la .u pr.tI Pfi'"llt'X\' CokoJadne obJ:mde J'()I(.. ~.'"0.loplo l'okobclll r margarin.t: "...1 Potn'/)(u..--ciu rvnn /.1 .I.! 01':111.t' He: prohladi p. (11 h('iH~ illl.nu. v. 1>."~ PO.. Obla..t:Ul(...Slkc Sccr-m.1 malo vode. i'..t(.11)(1.' dodati ~anllt_"'t'n i oiju .lno ":1 pr. -t'S"o}.IZI1\('. Dobro umoccuu IIl'L'" podclui na C. \tuliti dok se hl':I:'.. Priprc--o.1 ".!.r i Inl<:\'('''(' f)".t J~J. ok (Hi I II/nUll. ZdlHI1 dodau mk-ve-nc orahc.. /HI/..-'t'3.1I1 nlk:\Cn..'('in). /It ). p...:.plnnVatl .ui na tihoj ".: c)r:lhc .J.:.!(_If~r.3 rcbra I ~)kOl..e' glazunl u. n:h..\I'1-t:lI'Ht:1 1 2'5 kapi ulja \h.1\ I n-ndanu koricu Jio)1Ina 1'..lk mmuta pa pt._'uh.Jlu.·Ol.1hl.u duhlo Ulllutl(1 I 5ip:ui u ple:h pod .1I1 .l. .u/c_' ...' Illa"'.ld4:.ldulTl .' t....r:tiho\':lti..ola .7 . 500 ~ Il.-.l.I'.... I nl"f"/!...iku ul)3. ..... ()hJadc'norll masom rllovau obtandc.(t'r.l "II.. 3 rebrs i'ako/:ld(_'..!/...)\"t_.f..ltri dok .1. "a ch..) 'lilt).u k\n.'('_' ('.t.. Na kraju d(I<I. 't'l-(:. klll'..":CCl'a 1..'tnolll f't'ci u n::1"111:l.1 .'Jano. I.1:1ispan. 250 ~ prO"4.ol.:liri 1)3 cd .u·/n.tkt nulinc.c(c'rurn d()(i.1 l... U pc»cbmm posudarna lag:\f)u 1':r-..:" lUi) tf (H/(_..()kol.1.u I 2 k.'t.I~· .. nlUtlli. kri". o('H(.. \1~I(g. PnprC.J%.Ui 1110110c.1I1:t t-ore (lei 1 btUHn".'11 i obari{i u ijus('i.u!("UJ if.". "'PII\O\\I(I kao :ta slatko pola kilognunn opranth. Itl 'l"<cr.UICI)lhr.ltF. 1. POS((. pljcl)U ('ukoll(h. Skuvnn ()li\l~{11 i I dobro propasirarl. scccr PL'j IX...tI..t':'ik. 2(J() g hiljnu. In".:"~c.j .I put< IIIl lh pritisnllti nekilH 1(.CI.· pa p(xl<.. Xn udgo'.0('l.Il:1 Ol'u.tli.'() dodau rasio . dod:'lli :-c~('(.:\(1 i In..1: dod:" Y.l~.'l~nIIi bco. Kadn kl't)It'lI)II' 1''1\:11\:' budc pnlpUn() pcnasro Ulntlt'c'"" O(l(I..) 1. Z:tgn~jjlrll' 'pojih i I/'ll(.l(h:-.I~".UI br..: ":\"(' "udc.l ul:th) pruhJacji (i 10\.1 oko JOO stepesu ~(I na ku( t.et obl:Jruli. n (.i ~uk.

: n):lrr.'.! oblande pnll'IlUII ncknu ((.{) R 1'.n1h'11.It')!. p..LI rom prcflt j 01"1 bd~'nt.()k~)I:td(. . .I.. . SkJooili :-3 \..' 'ICSIlU i ne pnbt.'ZII1) prednu-rom 1 OSHt\'I[I do .l.Dodat! sok od pola pornul . '{. na 1.a kakaoom.tkofoOlnie ()ht:lImi xl{) I: 1)()f)U)(".mdc.~~)inl)\'ali(Ill budc malo red.llioOtu I na frecli ncobojcni fil.lk Oblsndc sa mtlukom i /esnJkom P(Jln:hIU).·t(.icnc i samlevene 1/....'.sccef:i i par.\ Socci 11:\i-t:tngll'-'t.'(.: obkl ude. 0<1 J i.. .I· prt. N:t lagHI)oj V:Hfll:""toPlli.H. Jo~ Il'l:llo t'll(:'~-ali po' OVOI)1 glat.I("oe(ti natiu: n. k~f'.500 ~ ""OJ.':'n.tU'l :-.:.il kUI.·cbU(J.t 111(."ik.. Staviri na plomu. na dnl~u Of ".f.. 'l'(("'.. nf'g() 1'.tjod pl:ll:ljki sanllcli $.tl)/c' Ub!Jlrlc/'.' ('okol.llog lu. p3.'. Oblande sa coko/adom i JeSnJdrna rebra ncmasnc {. Prckrtu ('C'I\.' kU1/.tr.k..Hk~->.null mknu H:zlm prcdmcrom i 0..(. 'y.In'''''.u scrplcu ~la\'iti 200 g cokolade Z..' j.{(.Iui:i(t..:nj.\(' k.fn/e. p.n. tHO f'.l. da -c napravr J.g1:1%~II.UI 1 ~klonlli sa varrc.rg.:t l'(Jd~ Prtprcma: rnfluk bc~ kiUi u I(.lrll.li('C' t :-.cdnaCi dodati J)t:lh weer 1t"~IHkc. p:tk()V.:\(1'1.'.cll:tniJn:l d("'I:l.rrifl:l.' Oblande sa smolrnuml I ObJ.ltu/('. In.1U nn -.1sc srcgnu • osusc.tu. l>rll1"ItIU II.:.'t' :'fllUk\c oCI~t.I:I so vanog Ohl. 2iO It S(·':C'I'.I)lt._-' oosccnc i samlcvcnc :-111()1o..)(:le <'oknbdc :.' oblande ncklm tczinl prcdmcrom i C1:-.lJ dohro lZtllcsati...' "'l.'lhi sa 'Halo vodc pa u.ta\lli c.andc $.4 DOOR) t I)r..110 pmhladl titc\ aft oblande "ritj.' pOI kada budc mlako filC)\':~11 obl.. 1'l'llbJ'HJli rh uektm [(. .lft(}. ZO() g 1(.. I)".'f' pn:lili p.1.uI/<.III/C' ohl. 2')0 J.I"" IJ.J POlrc/)no: J{}i) I: ('v/. 11I.1 -e nc pre .'1r k.I\(t.8 PrrprCfn:l.1(111#:.no Prtprcrua ~l'(vr u'pil1o'"..I ~Iang.~t·~(..lo\"tnc... ".\ !'I1..1bll'f1~1J:tll.' .~llI.lIljC' ohbrloi Pripr('lll."O n:i tl:l:I!.. i .('.''1) V()<.t:l\lli (il:-.:1 V:HI'(.llI:.~d/lj..nlok. n:ntL"IJ kur . j Obtsnde sa smo. Dodrut iseckau ratluk.JOIl II h·.ini I.lrlll. ':'('({'I':l " r>n.l.1kuvnnje i 200 g pO~llog rnargari03." k:Jpi tllj..' 'H.'zilu predmennu dol.. mlcvcnc Jc~nlkt' i Ill:l::.l(j sa mn 10 vode. 150 ~ ~eCt:I·:/. <. 1'11(/('.ld:1I1) SlllZiti "cci Ita P.lk()I.il"up..1\1111(. hIIJl1UJ.) l)).\Iasu . 100 J~btlJnoR !tfJ. 'tanJ.=~atii skloniti :.t SHl\'i(j na .1:1 (lgl'l'J.ulrd(l:ln ~c.kloni(i .:ci l»o(.aOII vatru da sc I~topi K3cJJ.I~a ".-Iti kasiku .lI."UI11 oblandom.i('"..I(hll pa nJonlc.~I/() m.:uli kU\':J11 <Ink nc ~\etfi .o/"(/(" /. J.lvU.(:.. p••kef izrajbo.1£.~ nadcvari oblande (lurn.:. 1)""U . mazuic. {Iud.I we dohro i2fne-. bi/jilO).l. 1I1.tr.«/e.. II drugl ckstraki od I'')~tlint' !I tl'('('i O!((i\viti bojc badcma.l b.-'~nt' (naibolic <10 Slltl'.kapi uljn. Pre..(. l~IJr. I:"IIHI)I 1 u.f.. ok 0(1 pot« pomorona)«. t ' icdnn sl:"'i1i kakao.lau. Osraviu <1~1 -. Kadn "".."~nlk 'nalo prop rjjri I s:.l-vama II Pmr("ooo.t n:.O .iCi(. ()hI3Ud(' nild<:\'..a_ varrc 1 J')(ohl:.h('t:. .Jpi {llj.~\.

I.IIIX!C J "'3 i"L'CI...lll \J I. I k:l. I pic. b. ot:I"titi t narc!)· d:ui.:n..'..I'. (':".':iti.j)( )~:'\ I l\. 1 ".s.1... .·dn..1 !!l)/dc. Akt> Je praskoru z.U .j)fO .-ipn.in1r)...l.'0//.1(1 da ec o(opi pa prcttu 1<01.( r..u dobro j/lnt"~III.. oCI'titi i snmleu."c'.oo\. l)o(lari "01....l f'.'''_'U 1'.:gnc' I IH. \/uol.IOO 1.Col \t~llo prohladin.-1Iwuf(' b..1 I ku\ad J...C_'kati da s c glaZllr:l koJac AnJcln J)()d:ui gl'i% I »la'..:.i(....: 'H..nv "':' JH'<l"koln /". :111 '1~"1I 1 I jtR·I.1 9 ~PO(l'1 I kuvan dok 'C_' ru. ~lpali u pod!H:t .: :-.h.()J . u1.:(.:lninl ko1:l(- ~..<:It..I\jJ ..1'ln./)/1H '.:.\1) i pO~'U1 bf:l~fK)lll Pc.11nbl:UUlc... v.:<': J)cl(I. r~')....l. 1 -.Hlt...1 or.111c..J j}('ci. pn filu' .{ 53 aku l(.J.' Pripl'('1l11l: jahukc opratt.ltc...1 .' fllltq.'ij Pre ~Itl.l.re''''''1 (\oJ.' h. d\l(I.a ~4.p:ui kockl:..klufull ':1 .:rl]..\lrorn nd eokoladc (./1I)t· ..l \:tlr(. Jlhl1:1.j)IJ~" 1.1budc Zilka i SiP31i u Ilh'h »1)(.J...1 /).ihc...· 1 masu me-...ttl hr .J.<"('('1'.." poi" (Ole t.'ll na UrlH'n'nOJ .~ :":1/0 (1I1)('/:J k.·.' I p'..! k. i hLI'UCI r.un(JIIC:..110!Ill" p<tdUl.:fll<l: pOllu.:IU I hr. IIUli ui(.1 uti. KoJac sa isbuksm« I~Jrr(_htJ(.Cl cr.C·\I("(.. "'on 1! $tJO f.l vee! not ~tallv..'I)( vmokvc I ku'·.\. I od jabuka '011.u.lfbonu. 1.Ulih ell ."..· 'c:Itt. t·(\'1· i .Jux<.·ilO I /.h11".Jt""..lde: ...\(.()~U~i.h n.I:'u.lft( fJ'O.::'all hra .~jJ...(\fr.o/.a pcovo.l{i p.~.{._-Ci u za~((..Ih.'<'('f.t.tkCl Ie..: IlfHrehno dod.clcnuln m .(. SClt'r )In·h n (.jl~/('. uljl' (H) J lunulI."I.' porrcbno ka. {uri I:~l>(lk<l (~.1 I.::lrtH."('1):\ ~tan({11( v-... ~()I/('\IHH_H ()'.tOPICI cokotadu na 1:II!~noj varrt.l\'tti da -c pn).\lC:':Hl in../.) "II.·ll(l. .\l~ O'ldlt "t!'ttOj. K3d:\ budc zelj(...~'k "uti. pa 1'1'<. ...ldu. 111:1'01 I)od:.If.nm natllo~.. Komlsbrol 1}(I(J'l'hno: hiJ(()JU).i':i.k.II1(. t:..I\..:U"I .rtrt rastopili cokul.0 'Ionl u. p()/t'(.1 ulj:J..l .1('.l.' hr._-' pvml-sati ·ro'n.1~ "'''H...ui '11.I' ~!.u...U\(: I 111un.do pa pr~lii.' 1i/('/lI....U1 .Ul(llIj(. .lll II 1I.'e."1 rnargartn i koju ~:IP IIIFI.lh3 j')'iJ)tCIU3 ':tT(T..unc.dJo(_'..I..t kpla. 1 /".'. i/.nonl ill<:h i J)\'( I "c.1 'ip. pnJnlC. 00d:111 '(Id1l1uk. P:II'C.n'i(l dn .'.IIC.u \uth: \lc.1 f...' or.111.l pol."Ihll/u:.' pr. ..loniti sa vatre.I dodan "tcglll' p:1 "c'cl n:.". n..j 1"..lno.t/tI.' d().rI~ HI.u 10·1 S tmnuta 1::1 pCCI\'O. 11\.kO"'C) minura CioUl\ knlolt prehu t:13/./:1U1 hr:t'. (xl "j / ~()'J"j.·r.' '\'c. . ""(' dobro i/r'lH""'. I)nprl'nla iah\l~\' Clpl.... pol."\'k.. oS 'Hlj. ""lit.J.:'j.u·in.(I..'.1..UI I'''' :-.:'ne gu ." Tada lIh.1 ~rc_'(/"Jc..I.. ~1.'IuC'.:tn I hr.l po ictil i ka~iktl-(h~'" -ecera..:fc.u <..llt1Ill .)t)I'(.lli :o.. L:I /...' l. I .t :-.o1J1{_.1.l \I/\'I}.c... j!H1/(1. :rh. 1. u{'i:-'Iitl i narcu- d:lli Oblsrule sa smokvarna i orssims J"'....dobt!c gusr "..1I 11lk..'iJ.to i postJ[ tt'lnpl:'ra' .v.(....lt.1 ~t'('<"I':(.rul) £)tHlali '.1 k.. .I(>." "0<-1<: \1~.(.\.I.:1.! \:110."'I dOl nc zagor].'\Inuk"c. ~ k..l.t '..ui zanm rcudanu konru pC)'llnr::'t.\rn'l~"')//) 1.ol~r J JJ.ul p.hukt.0"): J. 00<l.'-cUll vodc..s 0"'1.I. uljc.!rl/. IH.')k<...~k3 /.:C/...ln P<. d. prulvnuu nckim tczrm predf'llc:tOlll I n't.)..ali pa .. I(}O F "('C·/"_'II. pOlrcbnu I'()(r('/)t)()· .1\1) Ciganski In../r/)()J)(·.'\'(.UI.t.u:hi IH...:nj.t .:".1 "!l-('r.tYh"'......·Jolnojrcrm (. )/.I\) ki. .I..ih (lJ-:d.. I."10(. IJr"\l1.oIn.noll) l>tl'UI ph:h 1 pc.i oblaude ( )...Ionj(i~.J•.. '" ('('/'.1'. clud.'h '\C ponlf.t.I'Uc-' dok ~ nc dohijc k()l'np~11.. P'npr"_'1l1:l' I i~!Hn..'"H./.ln:ndallu ).ui 'Ialnu nu.UI I fe(O!..\'ne orahc i -mokvc.. P(ohl:.: .I '~l'... 10_ \.:'lk(' .'IIO plnllc~ano sa Il:ln<:!'ati pa dodati .1.4 A. l}\t'.klolliti sa vatrc.c" I .'~..t't .ui t)hJ:lfHI~'. I 't)":~l'I.'Illl(.llojn:f'.I'llu 'n(lrn ..

a goiovc kolaeicl' 1)C)'\lU Kokos kif/Ice S:I P(1If<!hIlO. I'l't.('(:('( IJ T'f:lhu /"" ()OU('/)I.~()IJjct' In.. ulln rh u\-. 5)O(ll1lal':lll 1'c.I~(l "..ll'ill:l..! }.l J..-l.hc u/".. 'HO ..3k.)o dod....){j~IU i Z:Uinl t(:StO n..\-. ...'(. L . In:.. poI.I.Irgann..('(..t~i 11 podmazanorn pfchu l I1lC... t vatrc i jo:i (nato o'lulil1 dok nc POCIlC cia se urawun prchtr Pl'C:'c. oko xu vrcmcna. nl:"o vodc.lh('\· . olih (' It/J..J 1 elllx'/08 n'n.1.·r:l. orahe I 111('_"11l jati u koko.rlt(_' ~it'C. '...11.('.. .'~c'('(·r._"na 1(:'(0 r...t:ltl~·l "fCt))(. llrco"'IJlrh -U ~ hllJno~ ntatg_arin:t 11:1l:tgJn(l1 {("SIU.l l.unn ..tdu . pl.I*('d~11 U UI. 'ol/it (' <..." Prfprcma: II PI'O:\I'.Il k.. /"0/.10 Komisbrot I'~Jtrchn(): !(X' g n.lzvni oklagijol11 Kokos ki11icc sa pil'()m Jl o<f c.t:m j pivom ·'<':.(0 "'1(". 'o/jh. pa dohro iZlnc. Oll1..l•.r.."C:"lli lC.'janoj na 200 srcpcni. pr.cn.." ~.IHUl1o. -00 pruh ~ccrom pivon: I ~ 1)1'.:(11....1nof \'. . \.~ o!'.I/Il·'/I·~': .tpr.! (II uti:!..uJili pa dodati za sla(lo ~irup prohladtn..4 ...i p(.ouc·h..a pomc .In. hr.I(ivnnili u rcrnu da sc Zg_~I"I1I:\\.1\ V.. l)r.. /.: i jo~ In~.J\Tt'* l)fiprl'O'l:\' braeno prO'CI:t1i pa U njcga me-nu napravh i $ttl'l :-iruJ) od scccra i rlOc1:UI 1'1:1li'Ui-( 11:. ~ml"U l/t..".{ ku~~ItJjr."ikt vode I p31 J..1.r. u njcga .':'/1..1I1 Pl'(-""" 1.1 "Cl'oi i S('CI 03 kvadrancc iii pravougaonikc. . ~\t{.I.'a.k\1 dtc:nl:!.1"/.III(l I-'I. dobro uradcno clpati ga u uzani prethoduo pobrasn. 1)':J'Il() ponu-sau sa pr.".j I)t('/h ')uo f! .i zagr(.1 .lnjh ()r.I'::kon1 /.!li Coko/adtll kolaci~J I~.lda [e QII)-ptjcno .: 0(/ I /XJHuu'...pil'fi •.:'CC(.U(I iokol.. /.)fre"no: INf)J: ".1.l<htL J'.' /)".t(i. ))1'(""):\11(1 ll'll(' /)(:(. SO Il .1 {)(-r. Kol:lCitl-.~t:(:(.d k:(/c.1I* Dodau v.z_f1~.ua N:lkOI1 ll>~ ii'\'...c:.J)(l'lJnl" ~1I'1() k:IQ Ol.'H. Od lJnl<:.~lIi kiffiee..:. oJ.01. ZOOg ~y...to.'f" P()(rc:bl)().I/.:o\'O hfOl'J\U {cS(O. jc (CStO pleh. ((Ii"".'nc kolacici.{(/(· /. I pr. /.:I'Iog testa ohliko\':UIIUpllt" l1.c:r:l• .10~ bjJjl101! 111:11'Q.j.1 pl'./c'n:f"h or..·a.1 prasak za 1)<"'('1\'0 i l~nH. dC.UIl(.' po 1)0(l'cl.U. PijallC lopttce 1'f1/(cb('lo' I kg I}t'... ()d dnhil4.:aCI mteveae I seckane \'1f10 I pckmcz..lIn dobrn :-'I:lvill u tn..l.':I.fI. Lopuc v· pl'ci u podnl.·S. JlI"I" r"'IOI)lli na }ag. 1508 ~(..:-c:nn -klomn .(nd}../..\.I pol:1 :-."·(_! p..(} jl ('oko/.'''''opHI umc'Hi p .I\111ucluhIJt'f)Jt~ u -ecduu I \1 'Y. zuttm dodau ulje i pi\'o p:'I :t. ':'o/./" ulj. dodan uljc.-'('('1'10 -0 ~ biljl'lo~ vode Kuvau dok 111.l(i.btllr..tnOnl plebu. (I/('fn Pnprcma..111podmazan I brasnom PO"'UI plch i Iwci 113 urncrcnoi remperaruri Z:.~ po f.(J.Jfl:l.1..-rk..I.oLol1' ott pomorandze ..$ dl \'tttlt..I...I"I ul)J K. . du" nl' pococ da SC Od\'3j3 od (uJ.(.. I\Jd~1 or-the.:1 ()VUIIl pre-hv o:">u:-.( nckouko K:t.(r~.':u. J .' (. 151)g pt:knlc-.t: . pn:IJt" <i{)d ...~(U po potr(-bi.k...:l~IU)~~1("':1 c)hllko\.r"/)t" .0.\YJ Pripren . %:llnc:-.ilt braknom pomesanun sn prn-kom /~1 J)t'C1VO.t 2/)1.etcr J)OJ)i":kao .t ..-\CIU. 1{l1.'..'''k.·UP.

.) naB.U i !'oaPI"I~kllnl pcclvo.1 (.'.(l'" vock.uepe /-'olrt'hHt): '..anoJ I'" na ch.r- Kiilice sa orssim« "r.! d:Lij<: doJ -c rc.. lo daljf. 1 bra-nom \ft: .(I'(. !<S'.'ct:[' 1.lrill. . pekuu:'z ). '(' Illa10 prohlade j SP.l.1(1 li ~c.()(n'''i t'ripnm.i kuvati da se dnbijt: gu.' zamc .tI ••..:(.:J:().tri /'. nozcm na p(lIrehnc tk'hn'c i nblikov:ui kifii(.he.1klag' r.l) po .IIIIC)/. ""'(.IIJ. Za 1(.HI PC:~f't'l·.".-...' previse. " . bra'.I.1 Z:1IUc.~Jji.\(i • .l.(J(J J: 'IU":." ktfhcc u\.gh( mazan pJe.. pr.al\ i brasnom pO!'oU( pk-h t p v·<. koli!.I'u.· .tj. Pnpn.t· I I)OOlc.·lll.:1 un1c.0 J.\~r(. Z.. h. l)o<i.Hi a margartu i:. "'('C IT •• .n('L.vl.:.1q!.ufkc. Z:unn \_I "'l)i)[1 !l.I)Olll ('. an pleh I 1').1 P(' 1'011'('}'.'\la I ozeola mlcvcnih oraha i obhkovau kiflicu.'.po )'(..i'"rl' n.'" u n'1"I1I /.u3..'l)o 'h' UfHIC.1)0 I: J)t~'h .·.'('('t'r .toplli "("\cr u nll~koi 1. J bcci J..II'H.\1:1I1 flt'''O'4. It. 100 C II iii dt'hlJlnu In .('111 OJ'..ull('IHIl' h r.I'.:-RC p'l tu)\c.(.-"U 801: h...:tl11(..om vadiri pog:ltl(..t "'iJ'UI)...h \'f~h Ik~tlll r.~i n•• zamc .'l'''U ('H-:'..I.. (C.. Pripremn- brnvno.l (iii.lti do!..l-.~.lpuo vnu'.·'1 Odv .1 '\.IHIIIUc.:.~/.."J..\1(1 d...-.'l.tUlCU..:h lO{) -rcpcm dobro (C..l(i na H:-'Uj pola I'J.lOO g K·l. pH I.. )':Ii'.ltl ...(\-.:" J'.I'n.1 i Jl(Mlll":1C1 PI\.\/1.u.I~II.·.l malo ..(.lZ\uci uom nn d~'hIJII1U p..: hi1J'~"J.-d:Ul U pod."·:ldf":llIr 'Iil\ 111 P(llIll.'1l1(' scct!l' pl'{·1tli ~:I.tgijoln Co Il.'ln.: "i dok.lti .l\ inu "'("(.lf.:<"·'1."ltl(X'raruri nt: pOnln\l'nl" (ah nc.1I1 -..:SI(J sa pnpf'c.I0IU .1 PoC':CC:O:... IlI\hIlO I'~I 1'('k.lrin i I(uu...l~r1J': i .lhH J:. to I dchljine n..111.'I"" ~')() f! bdjobs IIJ:(. Pnprvmhcnc ~IJlc(t 1'c:<.'II('lIn ~jj'upnfn prt'Ji{i pcccnc kilii(t' I tl\"tli~ui ih u kokosovo dcbljinu S\<lkl p r:o. kao \:lIlIlict-) p"( ":IIC.I{HlI Ii' 'llIl.>r.:i. lanle) ua i modlom II..lgijonl ."~':('r /)('111'0..)(h·. lr~. It..· }{J..5:1 bademima IJOln'nno' ...tjho\ .'\"(1 P(5.'SIO..(.' I<U1icl: .II '('('t.:'.1 u prahu I vatu! eccera..nko 1'.IH U koru Old:t}.if hr.:opleh i I)t'I. I)(~I.HJj(- pro .ncun Dobro II./\ III okl.: C)Of) ).'._L'':U.11'('ln...ui u nlC~.''\U chl_" ill d" Ill..l 1(10 .'.ln pu izrajbl1\:\1l 11I.:r i mlcvcnc h:ld('I1H: 1'.l(ifn u\'al· .~:(ritl. "pau u brasno pa (C"IC).uio":"..J)():-'~I K()LACI 11 '~.:'tIJ..l..t<) lie" r1obij<..1.1111/ /)r.)1."." I('SIO 1'I)(' ..('T.l(1'{H. 111.: kokoeovog tllU.'.lnn i't't.UIlI t.porrcbno hr.1I1 pravkom '.l~nl) J)1't1"'(.tU mu '(:'c(.'(' Porcdan Ih II pf~uljc.(...lth !'I<J 1'0(1'("/)"0.Iati U podmaz. na kvadratc. uti.to dohro ...'..1...'(.'rlO tc.' ('NN'UnlCnt~ P(''<:t'ne :A'adl(i. r:lk..! brasna Pr)pn.tIJ. Vn..' ih c.! 'U~Jr- hl'.{ \.. u prah -ccer Pogacice .. '.I~() n. Pc..u/('\ lib ('I ill".(.lde)(k \1.1.tl'g:U"'rHI I){'''llti i o:1r<!l'Idati na . pc d:1 k('"h'f' 1)(fl'I.IJ.c:1" 1 UIlIl. .·rcnu..l(l .·1 dilk hI. 80 F '1'('('1..llllonl rc<l:ui 11:1 r..I dobro 250){ U.".lgli(-a (l\..:1(111) okl. J()() ~ ..."..(.11no.'.\ k.. dod.1f)l.II i UIUt''.lnlu·i .. (.I. €I!))" Trougllci ad §arg.lhu J)lf pt"rc'I"'i \. -..cf:u1 " J)udll):v.'.lI' Sp:IJ.lll \'J.'''{:l "'('1.. V.·[r.: IU.eJ:Ui za pcctvo.

on..12 Baklava sa ptvom P()lrchlt()~ pl'3.pa.Ir('od. l.tI ~l'(:cra i vodc. P poscbnorn sudu POllh.' IU".J.' . od Jt (fu~lJ.lou.:r Priprema.·Ut' P()g:I~H'(_'"p:l.Il. 1.. fI.\'1)1(111) I ~1\.bcn·ati sa '>f:t~c:rtlln Pc)nH.I'-:akI"_.i(.:-.It d.Itln.:lili probladeou.5 ell Vl}:l.'J.' .cx'ler. I SO v: prah '(... \ iti II rolnu. J""dn..\\(JStll"'C 'p.nilo.. R:t-..' ~:-ln.• r~ll\iU koru na da~cl 1)()".. :lUI'._ 1(14) s . orophcnu svc rzmr-. rcndnnu koricu Oll":. dod:ui .. 1 \...j dl ph~.J {>C'CH"O.I. jOO XO J: h.I_.l O!..O ~ hiJ.IO(n i '... ZfXJ g POl!'('bno: ..:{)lll '.pomesau mlcvcnc orahc. dodan C:1..no '<t praskom £.:h 1 l)l>(~1 n:~ :o.rl1jt'.J. dOO.r("'cill.:\nlt.·'·'uut'{.'.I.1 U j)lol/tU.:-oOk.'l. J"tOJ.I hudt' d\e hr./ld. lake) uradit i sa v..../I. n.a pecrvo u pmrcbi.. g..! 1J<'''/Jt_)j{ filar· g.:.l zuta \ .\O Ilil 'ohllOI te-mperaturt Dobro 111)11.. sCCCrOJlL ne POfUlllCI'lC.OJ......':-'11I "':-."1(1 te..'UI. «.'(.:ccnu baklnvu.nng I Su J...:(. svaku prcmazau ovom SIIIt:'("Qtn a postedmu ({el"rlll) dobro po-ur: mlcvcnim orastrna. 'J.l hl'"..·. ~.. Dodati mu 1~U ~ 1)("h .to til PClI1H)C .t(lnu plo(:u posuu kfbtal ccccrom pa CIt! ovc ma-e naprav[l i koru dcbfilnc PI':o.tl..llI Izr..H. ra..lx' J. pa vructru strupcm PI'(.Jl1k.1.·~ltl 1{·.l.t)Il\ un deblnnu Porcdati podmaz.t: ()(./~.."'''.(:llilH "nr:illI:I aolnc isc:ci na komadc I 1)(:CiU %!lgrcjatloj rcrni dok 50fJ Il br..l"H<1111 posvu ph.(.'(I.:uHI icc 'I-..l ..(11)jill '''''U1I.}OO.. 100 IJ 1>.tn 'llIt.L lIlUC..l~M"l..k fukol~dc'.1 J.1 pecrvo.1I1!~lrjna I'c.kl)1I1 l. ...( Il<nuor"n(ik.: .! d/'~/n <tC! k3j ." (1. limuna...l'ICOnl \'."'" hr-.hu PI'lP!"eI'Il:l.. fn:lr}t.. I 'if) # .tll.U1ClJ kr''''l..nli po th c .1 }.. prosciano bracno i krl"'I:t1'ct(·r.ci "lc:da :. po -00 J: «'Ccr.lnn doh") Il'r.._ 1 I'..obne !C'lnpl... mesavuu psva I uhi' Od\'Ojjli . p. n.d S.c: Punlt. pomorandzc. IX' .ni)· iea. ..IO Potrebno.I(:I(.. /.'_"(O 1':1/\'10 okl"l~.. rdkl· .\j:ui IX) I\He: .:UI. I kc''-h J 'JUII ~('r.:Hi fl\h'\('Il(' o ••alu.'.e. weer II p. {>Of...ov).(IJ rcurpcratur» Po t ' nH'((U\'rc:IIlt:II~1 skuvau gust sirup od kn"'l.I.'cera.\2k Posne vanilla: 11 1 kJ: t.tOO '(\'P<'I".: J)ml'rl:lh pa <amlcn.un: 111.k I tlOlr(.{'r:\.od P()(r('hoo g S('(C't....' I""U/LI.tn marganu i sok od Irmuna. k:'j"t. I I() ~ hllln()~ rnargartO:l koji JC . J oan.'0 f u(1 0\ t..bo. l<:"'IIA.'r."C:OO U.. Pl.nxuu \. Karla !'o.I:Lj..I.t uIJJ.IOplll pI"'.'ndallu kOfJCU povnu cokoladu Pc}lIIlJ(~U "Uk~i pa ud Inuuna I'.fll'. cJ 1>11 Prtprcma Ic.l I I \nd~ Priprema.lk za }X"('nu.· \1 \.lj:ni dzcmom i prah ~c'c:r p()IncAan sa vanil Verine vzniltce Posne vanilla: I In.110pnr-1L'ot'.'.I n'. 01..."h(.1"/1.f..111 «:...:( kore.h kor:" Z.. ZOO.I\c...)n a dru!!.m i hl"I'1l0tll po-cn ph-h i pcci na 01":0 .l u pr~"u.'I. iia..$(·Ccfil.'(.:lh~Hiu p~:lhS~:('l'r pr~(:ll ill 1I dvc PCCl:Il(.:1I1U..tlliti vaniliC<: Rcdaci 1I podmnzun i hl.1<"11 fH)g.lOd:it."".ll '4-"«"oln. I SO 11Jul!ol..0): 11I. uvaljau isp<.. .:lIi <1/. .I:t..f. J dL~/n:r Off ufje pa 1.>...l.t/ ~>J.ll#.

n J! l~.m SII"tlP dodari Inlt'\'('ni \anil'cl.. nJ.. /"U\.llf-(-hf'" f $tIl! "II..' "('\ crs.0).IIHtllll. "J.:..l Medeni .)H. I J. odozgo i POSUli krupno n·nd.I~(I)pll<:n 1l1Cc..llrlU n..'1111.I. /'.C(~. POciO):\...uIU cokoladom (i Pulr<VIlt) I ~fI .11"0 skuv.f .'I)I.1 1.lli P()111(.1 II.a malo (' ".-c"" lc.kloniii:.IPo:-. wcera.1\ r/J n".:. clod:!11 n'o.' Pfipl'c'·fll. "d I flltHII).UI/(' Z.I("l{'flth Il"I)lk2.tarif~..c i:l.lh.no prf)''''j:ui pn mu oodaei sodu !Ul.' .1..I.I:o:.I.locf(· Col ~O()~ br.I/\'Url'lh) 1):1ck-bljmu od pol:t :-.1/..kcN.f/u lUU"}.fI"" f 'f"h". .'2 i hOIl.u/(O..·. cll. 1-.!'. hJ':l~I)OIIl dye korc.".II" Hide. dok 11(: dohi. Il.n'" 1 "'l~('kanc orahe./.1 'C: -oc 0(011" ..HIOIH plc'ht! vndc koJaCi P.:u'g3rina.lrf...l hl':'l:o. "Ii) ~ Cnkol.. kao K:ul.~Hisa pr...t.1\~' da sc J)rt)hl:uh '.o J.l 100 ~ "..( "'('.' bra-..P()SNI K< )I.''.1 coknl.no Priprerna: PC('I\'O dod..A(.l I kc:.{ f>l~. i.kon) ul'alll .1 '{1(/e: iJikJrnonl'.I(.ll·!>OI1I...l Pl'ci U 1'('1'111zagrcjano] Il:l 200 ""I.tdll.ffk· /3 kuvmtc.I(·'U/. ~(\i(' j ."A.'pil'uvati ~(.II.~ 1: "l'tA.I:IIH(.IlC)Jl1 pa ~(a"ilj tc-ro r'.1 1oo}{ u.II pu'om Tcsro -uu na <lV:1<1t·1:.'I"Ii... i/l\'ud:lIlI .lYl..·)..... ."11.III.1 /"url{'.l111c'~atii OSl.~1I1i«.4.':lIllf>j! Of>4'\.:1I1 I po!"uli i>1':l:i. I I~pcci pod ..'\'L·IH. narcndan! Ol': .Ic pa ga istuu IItO"l JlrCn\~/AII ..:lI.all" "r. u POStHOfl) %:1 III lI. 11."(i.lOlo\all koJ.! /tr.' (scckane I Inl{..' .shi glatko 1<:$10.olllek'i.I 13 Pijani kalaCi varre.lii marg:uil) I r..· !. Pk-h plI(hn:I'l. \l'IJI}J or.r('. I()(J 2"'''... .u(i rcndanu koru-u JUHlIn:1 i til n.

t:/ull u(.tr J.r.i(:(. fll!C\'("rlih nr. :t. p(1lll\. tn'U)~....t ohladi. aa od rnalint' IJobro szrncsau j prah .cice .• Priprcma: po rn{:~:ui "I.ill cia se fil malo prohl:adl I.cf-el" u pr:lIHI f)l'("IiIJ ''hl malo \'rele vode i (nc~ali da ~c ~cfcl" po{pun(~ otOpi i (t:l ~c dobl.~ vodc. c.t) iii j:Ji:O(/C: h:tpI' cbtr.Jh .. poln .' /.1 f:....'o()(/t! blk:"h"..I.lh ~('"W.('("('(':1.J budc: potpuno hel a..liO J.. Karla sc I$pt:cc:n\t tort.1 SO g prah ~CCCI":' dohro umun :-':1 malo vrc!c "ode I <1ocl:1 ev ue-kollko kapl glazurom od ckstral ... nUlSU 1I.' malo .u '::cc.'j:Uioj n. poi.lli... sl:tZtlci jc:dnu prcko drllge.lU1 kbctu vodu i dobro zamc . iznlC~lIi da .':C .·(· vmnl .Jlifu' Prlprcma. ()f'2h.\ HI kuru I peel na prevmutom plvhu Za III I"Iajprc tI..( Priprc.. 1-50 J: . nod.cCtl'..\c .(. 2.'cC'a.mC':'. POlPlH10 gla· .. J()() J: hr"'n. p..nun nadcvali kO('t".r:!H pr:lhll. dobijenorn glazurom prcmazau Posns rozen 10tT3 J Posna rozen torte 11 POln:/~.c:r..'~..-:A"Ji.Hi mk-vc-ne orahC' ...-rnt.u.'ct'".-CC't..o. xn nadev sccer nalni sa n1:11ovodc pa ~:l t"'pino\~Ht cJJ se dobrje gusl ~Inlp Oud..uli i fl~'fiU lagl'(.tjUCl brasno po P("')U'chi zamesui rnckse tcsto.Jkt:l (H! n'.(.. .c... <1..~ r. dobro iZI)H'~all i tJVlIlI nadcvom f lovru i .('3 fil.. bnl'II.. beMno r>1.1. 1)('J.tn() be lim Vi1)O!'H. pa <iO"c-i'l.~c:t.lh:t I ~OJ: IJr-. pa od :-. po/oJ k(''(Ir(' 1--'nil scCef". k:.k 1. a IIl:1!t) vode I kuvati da se dobijc ~u"( ~i.l/o kl"<·h.t. 15(. ~Ip ulJ.":J.1 O:-Ia.)IH ko. dodau ctmct. rakhu. Ph-h '1-Hi krista! ~Cc.IV. /:>:11 J. j: pr.-(·n.npt -ovte I'vdc:. k.~:.'f. 'Ibna Sl" odozgo podmazrui 1 l')O!'>uti hl'a'II(Jln.·v".kU\'3ti 1':1 5klOl'lili :'-:\\'•.lei I"I.:IIH~:~l(j I.c nH)J)1 P·.lfhofl(·.'lJ·1I1./(. 1 k>ijlce r.. pJ'(~JlIi J~ prcmaxuje gla/u I"(.Jkiit'. i dllx'log vtru J.J:jrl'icOl cimvuc J..t:j..\:ike.h nmh:l.. IIV..(. ulJ..r III )()O fl Jo.J:.t . l'(OUU bikarbonu i brasno.l. P('·~IIe: na prevrnutorn plchu.lu kuc:kicu marganna.:er. sodu bikarbonu.'l.l/Ju.ol. Za glazuru i.m.u.(CI' . ka{.in tcsto Poo("lui g_.·.ik(' it'~('r"'.../... .'(. sc pravi tako sio s."(J<I(' IJlJ.r.~g. po porrd)i <l1)(1.are rh.t I J1r.1 1'It. -II l'ofreiJno: oko liO glH" .\:1' I ":Inll ~ccer pa dod.~plno· rouebno..pi ckstrakm o(/Iunlln ./.\.J .II" .I. kock. pn svc dobro tl}('dna(\ih.. fll..r..l na 9·10 delova.'/uru..POSNE TORTE Posna torts sa orastma prnhu.4. 120 F .1\'.~ikrrii('lll..l.t..J.ICVCl)l' orahe f UZCOl..uJ Illlc\'cnc orahc i \-anil s<."nla.'.<. .n.. . jI)O ..'("'Y).I/O "od(".. I'oduliu ~:l II:L 6·7 jufkk-a.. Od svake razv lIt'l kOl"u .f.l5Q g 'C'Ct"fil u pr..1 I 'oQI)I(<I.J~()If nJlt"'('tl. pOlnc5:lti sa praskom 1:1 dodati ~CCC::J'u i (OtIU.."Ifl. JOO J: . :-. ()OctHI ul.

-.ui p... da :-tl:lviti II serpicu h11(1(.l:i.ui l'tl:lr~.ir.fejal)oj nA 220 "I-lcpcni."'o/.th :.:}~"'.lh.l..l)"'.l c.:.<.1 vatrc.111dok .·\t"'IC'orahe i kakao. \'cfi('IIl(.3.II'Up." ~'O(Ic...a k.1 .~"IJt('(: ulj.(:\.' Jl.pcknu.u/(' Y:l kU\':lllic:.. loo g hjlJl. 1'0/.·tC!r..' ohl:.'k'''.(.uroJ)'\ i (l~t:t.J'.O g nl/('1-'('/l.( ...¥>J.lrin:t.rrin.J 3 r('bt'.. b .~z.nc<i.. (1).Q... Kada S(. 100 J: .up. ()(lU"IJ 1"fX... 1)(Jel:tli Ill:lI'J.one'.I<11 I 't<.l.u.')tnc pJ'()J)l'~.onik 1)(J:"olili Nepccena posna corm P/)frt!hnn: ]sn J! "c.n. ri d:t .l 1l1.""11. II"I.h ur.lVHi s:u vre(neua da I).. k.u masu peci )..\'o..'I fn..lIi pa :-:kfonili sa vatre. / :)oljl(. I:ilov.t'in.(.'f~ od CrJU' J.1 III'{'/n u<I J. 100 g Ir'illiJ.U)..• k:rk:Jo:r.1'o(.\/.....t (JI/ I luutln..? 2 klk (Xi Z3 PCC. ~1(.t.1 gl.l. .':\li i pusti{i da ~f' Ill:tlo l"tcgn('.110 IHar1::lru1.tt /. Odozgo pl'(:n1. p.'•.t.'CC:f.\1i ~(-~'k.u/('l" .('" hoJu t)rcnl.. 2')0 g io·('(:.. Ovim 1".. . kocktf.a 11<"('1' l'koliko~' pOIn:bno dod3li)'O.'Ie OIOpi Dodari orahc dobro i. l r.111111 d(.'nl. mato brasna.ilN) Il'''-''.IIc:".:knl(~".....# \ InJ Wj.15 Ik:l ma-n Dodan pier k.. ~l'{\'I' nn. mnzauom I h"'J~nonl pO~tlt()m plchu.(. "uganl tllusk:ll- :<>Hl'(l.v..:h_'/.!C sa peJanezom til JX'h.\'tc~all. 11:lrcnd.~1 .08 J.11'~:..\\iti ()C. mato soh.'(.(' .u..t...1 hi ~I....UI<:~<Hi i skloniri ". 100 f!.:--klonili sa vatrc i 05(:h Iii cI:1 '4.:x od U1..n:l: 7.8(lk .t• . Zn fil u'PU'O~.a 23 CIt) prt./('(/lIil f. 100 j! . nc olopr Dodau uljt.l Priprcma.)(j:ui ulic j hr.1 1)<.J."(\':'.kIVJ1lti ~<t \'.? (r)kt)/.la lcpu (0:'. dodart razmuccn kv: ...-:"".v..:i.'1001 \O(iOfll n.xtc jO'..t. II cctil'i <::'::.ojc. nr:l~nt) prosejari.tjc dok M': r.'J.ggroid.di .. Svaki J.cdnakc prCIl13Z. I J"".\(1 f (\o{'I"Utt.'Cef sa behm vmom i 111"".-<.". no lX)tnC~aflo :-o.)0 malina.I...1.t' ohl. /.t1 ~C·f·(·r.1 k('.'lili ~1:t/'tll'O'H 00 <()koJ:~d('..ili I·O(f('.l)U"" korc /:1 iii u::'plnov:tli £..lh:t.1~1I.:'ik.1\0. narcndau p~.V'.l.1 In:l1:~.I\"... p:1 k~tda ~(_.('(..I. i'Jt'/c k.lr k:tpt U/j:l.'c:-t kora 1..':(:('(:":1 Pripf("I)\:l. iZlllt.)() fc(lali u pleh.0111 Tortn sa dicmocn P(JfrtbtHJ ..ur::l dub.tncoraln-..uhrk . 'i (II vode. p:t \I'pra.'fnih or.ahukc f'ldtll('kru t pa <10(1." .ttru: " rr.l1re.'t.'''U:t.:eril . pn ga t:uJa t:1nkn "a~tal1jjIi i SCltj 1\a pt'"votJg~I(lIlik(> .l.. nj of"':l\ti(.!a...t'(.n.'1?!.0.'rrllonl I posurl bmsnom.: WI .1 ~c:ct:(ni .1.n:d/~Jt·'clil'inc.lf$:.ui da 't' dobijc Jl" pouvbno dodan [cdnu ::'('."('t'o plch popunl IOrtu ISIx::ci u rerni zag.lde~J k.1 pod.1.p.'.rtll..1/1I1I or:ilt. p.1 .ll'" b...:U i Inlc\"cninl lesnl('inl~\ i ufol:ul. .I<tJ .IJU /'.'1~lInl' 'I 1'('/)1'.tPI cksrrakra (.'I't'1: 1.(.:. H:'tft'\'.«) J! oin'c'rJ.du modlu precniJ'. II. 200 g ())/C'It'/uh Of..1 pc·n\t~. (..vvol'H". oknl).f.t .'Cl '.t~lI~tlihr .. /."tt':'l<.'. I Of) g ':(:CI.itno na:\(~¢ipa $l:lviti II xkuvnn :-.ll' k:'p/uljn..."::'.:Hi tortu . <1%.1..t!. Dodau zaum p.IV(l pola Iitrc vode i pllslili eta pro\'1'i .dl"·Ol)l filn\.ol! 1'.ullcsiri le:':lc) ()~t. .~tj k<>fC a n(joz)!(} Jlt·(.aoil'n .It.ufe ~:I klHilO/('..nom po. /:1 . :"-la!o kuvan (1:1 ..I"'-/(' '''r>d('.... 25 g . lOt) K fJl/uJ.1n "(HI.'}f. dodati kasiku "~'~:'(_'ra.t:c. . 2 ~OIJ.'f: y~tgi:v.lo prohladi pfclili torU.: \.k Pnprelna pOnlC:"~1I1 . J.J pra{J.\U~\:(~"r~a malo vode.'d<"fl(.I.1.~r.larnc i boje..."$.l utjs :H10 g /)1'.:l prackom 1I.·hJld: ] k.Iji< II \·oc.l 1'. fnl4. Zit gJ:1ZIIl'U l'a""IOpiti cokol:tdu.III tortu glov..Q/. ()(I bt:k ~."... ~C.In:1..br. Drxlau narendanu }. J k. I /.')1100)...o(uIUUUIl.I/t:.'.I.1 \'0 Orab corm od k:tjsija POfrt. na li:\ti(~c t>cccn ..lr k:1pi 111J:I i kockicu Il):t"'h~lnna..~atlJ~~ikuvati d:l.I1ul.· Zitl-. ("'~lO L I-.~lJ~'J..\·I· Torta od orsb« i jabuk:t praskom POffl'bno' I'..'.·k.(_· 111.d'."t..<"CC"sa vodc U:uluk .:U'1I11 pomocu malo vodc ·t.:. pa ra/redh.-../c /..I.U/l'll'tub '''~lh~l. In.'p..... lnbukc 0(>('.cHll od kajsija i po-ut! tnlc\c"I'1I1)\ ur.!f.J ... u..

n.·crn:1.'(:CI'U j l (~l... dodau pro:-.kU'~IO{·}:J.. if.I·j ("ii.Inll ~t(.hn.oll'c~l" . kai7iikc scccra 1 k:t~i(icc I)uu'gal'il):\' (.(u '<.tt· 1'{)(/"..0...1..t. J.Jf':..""(].t.ul..-n plchu.. Uobro umcsuno eesto zntun podclul na cc:tU'j jednaka dcla i eel s\'ako~ I~P('~i kuru... ():'la"jli da ~c osusi i sll'g:nc.11.:'i(..110.hilA 'U.. I (nc:ci. Uri/:J J..'1'prt. dOO s . p"'n.I ('okol....l.":\11)\.pOITIc"ali sodu btkarbonu.. POfoJednjl..l prel))~l:all nlu. .(\::1 ra-ro- j io...uru i umulili d:1 -c doo'J(. i'.3 iii' '..'I. lSQ J! .n Posu{o..J.00\:'IU 1>:1 dod. sodu bikarbonu.ri(:1'...iloOJ vats-i da masa zgu-ne oct. po polf(_·bi). kalup za Iadu Ku\'.l.ijc na 1:lf:.1"1.ull'uno kompakmn masa Knda '1J))':-'.irl. proI1H.:ui cia ~c I"ll)!>..(·'Ir(· l.I.v:lIlIl s(. iQrl II "(_'(_'('r.. InaZ:U\(lln i 1)I':'''''h)UI PUSUtOll1 plchu. I dl '(Hie....u.dodau PIlC...I(/(· 7.:~'(' oro».(1 _g <i(oC('f'')muto uxle:. pljcnu (~(_)kol:l(ht.. O()(i.. 2 rchr.'ui d:t...I'Up..:.. Dodali mlevenc orahe.rrio.'(/. 111..'? kCSlCIl plrc izrn<':sR(j PQ{fcbno' s~.· J. J J..(.1. rcbra (okoladc za kuvnnjc.t(k· 180~ t":lniJ Priprcma: hC'J..~ I! . dl)d.'bra{)ll bOj~l. "l1.(.' III 11:1b. (H"/J.nl"tl· tll)~(. S :.l.1 pro .)("ug:tll()'~ ()ra~{'ie.1)1/. iznlC:.lli pr(:lhodnoJ "'llC"~I. !'o (lin s. .talc I~ "anil '(. .Ipau U o\laZt'U dodati kockicu margannn.ul pa osravnl cia :..f<''''C~:0.'I.a fil'l~ljpl'(' ""-«.n(1 flfU'c""HI.'ik...'I:orke /)' . dod:lIl rn:lfJtilnn i kafu pa S\(' dobro lznl<.n obllno posuti Inlcyenrrn I)r.. (()((U...' tI icd.1 J -.l Kesren rorra POl((. nnrvnd..I" . I J...Jlu 11'310""113.. "or.. (-.u" dudaj<: k:l'..: od .· . I')(I..-'[.' ( Iii In.~lIj i prcbt l iortu.'-'.1 11.' ('rn(..t:. :-lrtl)!~Ull o~"c:ic i rcndanu eok04 SeC(~I'OI1).I..lr· hent·. lift) .. p:1 PI.l~rk. It....11l '.ct:'nt SU\'\: sc Zatirn dodau opranc g(oi'dice i In"'ill i da ru..it("("("r.~ <II pil'J. (lcx.111 (~~.ln.e.(_. s. '" /.ku\':u'l() 1... .un·.~C v()d~~ku· "ali sirup..t: '''''t''#:lt'JI1."111711()1: nrh'~('rn'1! /. /.('(rho In'ltl.il '.lnl I .(1r.'f):.'.I(I.\1I1J 0(1 . Inalo pnlhl. 2 n-h. ...U.._' rll J)fuhtldi Korc pop~k. / .H) Il/: J.:t1u k11\':\11 pa 'klunlti ~a V./o (IIIJ..l.!t-'flU v. pa iortu :\Iu%ili. Posna torts sa rum om iiI) J! kr..1u J. SkJoniti sa varrc." (llj.II.'('I {fi kore ./" In'hk. i'.·· liti S:\ n):llu \'ud(' I tl~plnovali LI gUSt ~irtJP' Dod:ul '11I<:\'(.llli laCI"Iioblikovati rortu )l'apf:tvili gl:1".I(W.J ad J 1'(Irrehnt): tiro tort« J.1".lr/)(Jllc.0...\t..ru . •.(tc"I'..\'.ILJo..n(· c"·.: IIt(.t pod. 1'1(1/.l...' !'Iol:'!.1 laganoj \'311'i.t'I:tIl{) brasno.l(i nlmOOl pOl Cllo\ .... /.:l(II ''1alpn. POlf'("bfH) 1..ro hr:ton kor:t ide II 'f('dilitl b.tn. ROn: pt.etct:r..' I 2 ka.!.1 !. malo I'n(:s:lli p:1 !)I'l'lll! tortu. p:1 uhcm i vodom Zanl(::-iti It..l\:lU't'.'(. 1.. .. S.\"tI .. . l.:1 ....'!'{O.I!.. Pnprerna- ~(. k"""(_. S\'c dobJ'o ujednacili i j)l'cnla/i\':ltl kol'c'.ikt' k.-{ 0513\111 d:t .~((_'.. k:rk:uxi da ~c dobljl. par k"pl lIl..<tnn dobro Izra.· l.ikc' rurn:t.!:tZllf'U ku\'.t'(uh nr.. .c'c('(a.tll I..'~c:r i fn:dn .klonlcl lc.li dA .(J.1 ~xlc: bik.UI..\-..t il:lnt'~.(..J.II'e·.ui j(..1.'ci \1 pndnl:l/:uHllll i hl'a~n().~Jt!/t/tll.'I\ .~b. IClI'I(' I o.')/. 30 g 10m! ad krusili hi/juoK H?:''1:. S(.I. jo..()O r. jOt.•• ~iJ.I(rUJ.16 _ Domaci posni kolatl.~~. klonlli Ic sa \~ur('.·n<: o(':. / r)(~k(J/iko kil_.f ~d~(_'!:l J .k(: .~ J k. Sklonin !'Io.••Ui01 .'l:"tvil i !lH ~l C10hl'1) "hl:~dl pre Shl$:Cl)j:!. '«:SCO podcfiti " U'I dc-ln. Z:t prl'h\ coko· 1':"IOpltl lndu.mu kortcu Iimuna.Jf/lQ1! or~CJ(:ot '.~ br~"IJ. p.Jk. dod:Hi IHlcvl:nt' orahc: I I))ic\'cflt) !'...la(...:t prelh': Pci p. IU~J/() .C('('J.·(cr pn:lili C~Oln vode pa SkUV31i gust '. Priprcrna.ui 0. ":1.'r i k<Giku n1arganna..&h(. /JU1UI)J. secer I .. .... i uJ<:dl1~~('j..:'-J. J ')(1g 1.4...l<.'r i o:. 2 b..tll/t'.~jcdnom J)ro~IJue.(_~I('t" t':lllil. t.(' ohl:ldl Od mnsc na ravnom t:ln.(·"(e" .k.atitn «mu ~Ia\'ill II fnzidt..ijllo.

\'C ()tOPI \'au'(.'Ll._ ponlc.~U·j('.}J)U')l sa 10. i ~cc(.t(Ic .'\·(.":lll Pc}fu:"lJu(J lonu n.Hi 'a p(a.(.IOi pOdell1l roko (..00 J.:1 PC<'I 1'I:l szvruutom plchu /. J J.I f'otr-r." /)r...t .I . I k.:1 n:1(ll" u'p.1)(11)(' (.. c·"J.S juOif:1.l ..(r~.r''''..:..)u tOJ'lU prcltn rasro~(')t..l. III /:1rl\.1('fc(· .I....:.·ololn. ()nll'k. IX)'\lIi ~('('t..'('t'ron) U f)J':lhu J).l."J.'nu l()fCU pl'oh). J.do pruhladi i sregne prcmnzivru j konPr(...:.)!n:j:ui.r('b')IJ l~() /llu/c'..'f S..~J pil'..'3'.ll/('nJ. 1wl.do pr<.:1 (Jccit·o./t1"'" 1I1:slt) OJnJ. '.('..1(1 pa mu(iti dugo.Uollt(" I.. 1 k.l . I k('''i('U p"'J~k.: J."lli H. J.. '''pa''ir. Oro.'" Dud. kC)f'!I..\'au M:CCT $3 malo \ nti{' tla 'C duhllc ne '''nogo gust ~U1. (I~(.(II'/)/k.nljl'llll "n-I<':"\I. 30 J.l1)t: kruskc.c:c ''':lI). pO:'-tlti hl'~.lg \'lntl unH'.! br-.:1J.'III". <I.. ()<I :<>\'ak(' razviri Pt.' o(I'lranlli 17 Z rebrs flll}}."'(I(<I (Ulk'I:J.bn<> dod:ui lll:du IIlja Plch pO\JJji..f~:lI·ill.c. 4 \0/.Hiplvo i sodu brkarbonu. J "'tI/('. dobhc nc 1I1110':U rvrdo (C:<>tQ. Ju.n i pl'(:lili d"lIgonl prcmazau P()IOVlI1Qln icsm .r u/)l uf/" Torte sa viTlom Pn.'n. pOl . I/n..! lu:. IUi~JU ull:J.1h:t t .. n'.:IIUd('~ JiU jl.tll.1 [kR..: . pa /._'.:.".'$:ttj i bracno j uz pntHo{' hl.l.. Torts sa medom i i5okoJadom Pcnrcboo- Suo ~ '''''(1". Iz\'a<.)~ Ittnun". S"aKu kOf'\J (ilovatr prohladenill1 k..l1.· od vodc.I:Jdc: /.1 ..:.l.:IJ/unl -r f'(.lIIX'..1.II~.../ ""I ''''''8-11'111-:1.Hla) na iufkice Od ..in. i pos\Jli ~I._"'.':lI1.. po.J "(Itlt· /)1/.t.t I)nbl'l) umcsiu Ic!>.nni pre.o}.ui I po-un cunctom./UI'OJlI sa rn..'('c'r. Br:1!.' POIl'\."1I1 br. n••r(.l"nOOl.. hll \'1)(1(11)1.. nl:l.nl. /:ltiUI UIlH•.lIn J: nH'(I. oljustili f In) kn"IH I.no i ~d. 'C.ok.:J o . Jltiprt"I1t..no._-- ull.cl()nl pUnlC£'.0(1)\'11 pl'()hladi rerun dot 11.)!"r. or:.ui \1 bp:a:-iJ'.ll'lIl'\.ltl/C.'cc~t~r:t.('r II (u. $v(' ixn)('~:lIi i :-.'" i tl pu(Jrl1.tnn. nlk.1I1\1 nHISC stp::tli U podmnza» plc'h.l.s(O podcliu koru 1 ua ~.lO.: I".tri rn."anoi fcrni.. Duuro iznH:s:\u p..:tg-r(.IZanOn) i pobrasnrcnom plt:hll I.li{.:lrbonOln. p:l '1':Hlli U (.hc i h:ldenlC..4 Pripn.oruhe s scccrom dOd:l1i (fI)let j sodu bikarbonu..v.'v<"nc ot:.t .'.f(..'j .ILI· 7:0 ()\'on) 0l<:.I)(} :0:1 !'>odOI1) htl.c ktu...... l..>(~p('ni I umsu p"'l~i dn bude do pola pcccna. "n~ pa polx:1t I)oda[i dodatt htasC)o nc pOln.:".. d()d~u i ~(>koladu.'. 2 J. Priprcmn.J.'CU phcnom d\ c kl.d """C'rr"..()() K br."I~!lT)">. J (.I(.I PI....1.IJ" 'Uln. dok nc puh. I)t·(.ui i sklorun ~a vatre. ...k.'t1l SCCl.la "l' ..:jao na 200 .('tc'n.1/)0 potrc- bt: Y..0 ~ h. ") dl1J~:Iu.u'jt ~ ~l)cI(' b..1 l'rh !JI)I'.t 1:lgallOJ '· . I tlltllill Il..~((/t:.(.1'50 J..UI.'l)daUd kar:J 0(/ I('dlll.mcd r.c.o{.J.. "iJ s\ih I'olonl sklonili In.('('bt:/()~.l I).Jrbou(_' . vtaviu 11. .'nadcv m. /."k.'r j p(lpr~k:ui f\JOll)1l11 1))1..t....u'c ul}J.k.h..r_2"j() g ....~1l01l' pa u njeg:1 ~!llti pripfc.'~lnli vatru da 5t:kruxkc dohro ocediu kuvaju.. sklOlU- Sarena torra u "a \:Un' pivo. Za gl.Jhu P" (Jo/n'hi Pt-l prcma J)Ol'llC':':1I1 Inl(. I J..J(.:rH".L.nlc.'br. ..I .' I r('l>f'a iok().\'lJci Kada .1PDod:lIi mlc'\('II\' orabc.'{03.' filovanja svaku koru popr . ttcrnu zagn.l fuJ.:. margarin i vanil ~('i('r.vake jul'klCC: kuru . .'kc 01'1.jp. Pc<"i u /.II\C) /.iui.ul Svccrnuu -u-upom korne jc dodaro In:1I1) 1'\IIU..1t"!~-.r'()~NE T()ln E .:S:l.."l~ dOIX-C(. 'Z kil~tJ."'.'nlazati ~I"-..klooici .'nl().kt.'(. <10<1311 Tona sa medom i orasuna . fV'.'Hl·"'.jrin::l. topiu cC)l\oladu.r/u/l OI"'Jb.~.a III u5pill()\'.\ tH:'!Io vodc.''C ('''.'iLt' nun.J.:-' /.111(1 <. f).. "lcd I."ko(u za pccivo P. IC.'" J.ldl' i()() J.J 1)('('(10.~n.'~.:t \.hno' .u.'ci na koo)."' "Iull'nj:l.l.l. <ioci:1l1ulJ<.Ako je pO(I'l.u.. .\'ttdlli i O:-t:lVHi da S(: l'rohJ:1(f{'.111.l ->0 I: nl""~..k· !ool~\\III II -crpu. TOO r.~rl)(II'(" 25() J.'-('('C'I'l.

Ilul.... braon.. .uka masa.p..'1" sa \'inUtll dod.1mahnc.(('Ie \(Xle' I pckmcx... !.. rozc ...lpi orahe.tr.tln vode <fa (it. tunun .lk tll:l . L' ga sa pravkom /J pccivo.II" (·k .'~ali da sc oropl p.:""/.' ."("St.uI.1 In... a ru.r:r od 1I)~rlinc..IT k.pobch pa dodati pripn._~nik:l. rrCCt'll"l par k:lpi ckxtrakta 0<.·huoemudod. n.IJ'J/.'11 C'r.fUp l)od... S\C iZHh'!"I:JU... Ihi <\<:("<... eeckane l.n)ljcl)() hr'a'l1!) Ako jc: pcnrcbno dod:Hl jl)A 2· ~ kastkc hraxna C mcsiri tCS(O pn ga pocf\'lili 11:1(1'1 deln Icdan o:n:lvili bco.'1.II' kapi vrele vodc i par k:lJli ~I)ka (It! lhuuna...J. Svaku koru pn'c··hno Ix:('i u plchu podmazanom I fXJ'UIOnl hl"3'I\Ufll / . narcndanu k(lrk~1 0<.. Po.lIl mlevenc '.. 10$ Pnprcma.II'·""/(.ui tortu .ur k.rr s.."'(.'6 k:Jk:I():.teiku margnrma.1 1 limuna. (1I'tI}...u.)r.Hi ulic.«(_'r2 u 1..(0'('. msto vode. lCK} I. .1<vJ..lk(...3(1 hrucno i POI1)<:"-:Ul cokol:ulu malo prokuvml p-:l :-klolliu :0" vatrc. \lulili ~CCCI'~I prnhu !-i:t P. llU'::':Hi d(.o. ~l. Ink·'l..l· . 150 g Y':J (i/.t(lIH dodati kakao. sok I prohladouo l/'IT)f.ll!C· ...'.. bela..~l"h 'SO jl .I. clohijf: $:U'I '.. :) "'ccor Rcdnti rcdom P" /cljl .._· dok SC 11(' doblJl' potpuno gl:.. Ovom glal'ul'orn pn'ln:lz.'.lrcndaou .t/u. /(. 2 r("/)('..'1-("( or. Svc 150 Il An .. SV(. p. Ilckoh/.' »Ioval! korc... 1 J.l M"lkc fX'kJ»t'/~1 eNI L.() k. fit \lspjnov:ui '.

..IO. ~"U\.I.kll\'.'nuf."...1I11("I.! odvon-n ..1 :" ..t.t~()IU .. 2Hf)}: kuv.1 IUU....'lll:IJ:. Ilh).' .l" .lll:'I' 1(.m gt..t .:tj.l...l 1.! . (I:.k\ly..tlu \(J(h . "("(ene.OtlJ .lIN. l'oll't'llr)lI.t kakaoa ra. ('.k'.' U\al)'.ku pr('fn~:1h cn'Oln~1:I/lIrnln .'(.." pa ih n.'tl.".UI pa 1I /. I kUII\u od J Ibnutl:I.".on) .'(c1'..' /..nik..it){)j(..--_ ~ITNI l'{ )!-i!\l - --- 1\<)1...1 1'..kuv.l.'\'ne gU:\cilfi rvr'n u r)l~'It\ od gu-...t u .:'C" ~':I/u(a Ht ..ldu hil.I • ./.lrhllfl(.... .d.1. (!"('h.lnku \'t'e rako "t.tlJ.uAIr( \1 ultlot'ni u dol». pf)~c:hno Pripr pl"c .J.l J(: gOtO\'.I1P pos:a{l(..'('('cr:" II male k.(" 1'''''11\.I(!c' kUI..a/.'~l)ikc' j'pt'ti II r('lUI .Odl' i vanile. 3(:1 '.1 voo«.tll Iii \ .. pl\l\'ili .(. 5() g ..1J'~ulln J(. I.e '-t~(\'r~l:-. rn.hfl!l. .ni (). prohl:tdlll l prohl.t 19 SITNI POSNI KOLAeI Kuglice od budema h:.d•.luporn).'.do U /.I.tc'l1ih i I../{.Hllj kugJicc ()d 1 u -cred- polovuru jC.r.'Ct·1": iIi 7.f \ 3((t..t c. Kuglice od lesnika ('II 1. Ostatak Ic'.111(I. 'Irup Za od )')0 <./.HI u rcndanu kmpoo \(lk()l.''''''1.n. . jl'nu . 1)(')<..J!lI PO...'<1:111fI.~.·nt· j.1(UPOIIl \1:' ...I~( 'i1l'IIP 1':.nu-vu .lra oko pola ..(· plc'poIOViti.:d.: /)/..: 'i'.·nl. • karan- rrmc tununa.'" 'tal}!!IOnl \'okn1:I<.''.. d..'l\ort.' PI.!O J: 1..u!(' C.' dubrn 'nJc\f.(/(.:.. 3 k.'('(<:fnolfl ph:h I P("(I poga('j(c: -irupom...:.~'c kanlh bark-m.(. \'1':11111 gla%lIl'.'l PI'O"'''I. c.CCI'!)11 ~I:I:t....JZ\"Uci o!.ui .rn/:I..1/.l\'I..· U""'.:...) inu 1(..."'h '): "'.'II'(' Pnprt'fHa. (:l")kulauu nnrc-ndar! I P()(lH'..:.lh'" da :-~ pro$u.~I I 1/ flJ(_.f .·I·l'(JilJ rlt:IIJ.~n\ dok P(~lt·iClJ \ .'i'(I(.. t I-.tc.t.l\ill d.J.'dunlll J!il '" \ lIn: i Inatu. l(_tl/lirOIn.nc orahc v.l"iti !o(.jI(_'J."lllk<: n1:1. I n1t.. J. ..".t f-'rip1'(.IO br..:..J! pt"lll '.3 ('.lui'· .tku.ll'h:: . H pr.dl ne l)hll)~'() l.. .(O r.'ati s.. . Ill:J/O k:u:ot/Uit·..- P()lIl('.'rnl.nika oJju:-lili i S~1I1Ih.0 g ~(·(_c:r.":c'('C'.::-c korpil' . /.1411~a 'I)(k'.Hh:n lJfn:lk~(i n:tpl.~.f. (I"I.'~II..' P(O. I.11J1J 1 H) f.ul 20() ~ .u.. k::toiH...:ol. oJ.ln(.Ik" f. oc Pll'l Ul1L'n~:..nc:'.O ('('flh jl'/." \'.. u POIOiH :.1. .Ign:- prcmazau 'l.:.\li 100 g ~e:lc:·r..' hh(.1.( icnc I1la.t I) 1.) It))! \ rt'llh'U..1 JlI..HI S kcx. irup bude: '(.. I'otr<'!>fl()' J.l'I('UHl 1'(.1111(·...Hi ptah '. !u/t. \.1:1 ...PO.te001 ~\ . K:l(i.It.u.c kakaoa R ceccra .I. PI'.k\1\ dl)d:Ui vodu hlk"rhlH1U.ni ~CJ J. t'.! ~. dUi 1ft III. l'ft'thoLllll...k"o .d.' I . ~ ..l:I~(. In(/(_'.I'U \'()dc ~adJ.tu.":t.·ode.. ovuu lH'(.kinuti ':1 Va(n' I clod'Hi l~O g obarcnih ()JiU.0. k.gr:t Pu'chuc) U':"puun.tc .uj ~U~( 'iU'lIJl od l~O g :\c'('\'l'a i ') k."'·.1' po j/hol'll. .~~l('I('(' (C.:f."~ili.."h'.inun ..n Hi U p:lpirfl.nl ih U\'j!ljati u rlO\'OljI1C) ~1I't 11lk'Vl'I)P I )raht. )"0.r ()d dobl Pt~tr'(..t .r .~"<"I"r~1 CI.#_ I jf) g c. j}osni IHarga. pol POII1(. 8 /..tll'U .110 1.r/o '(){h' fnJ.ll'..1 '(' U(irn.. ~(I.. 11 "(_'(en.'k. l)od.1 P<~ 2~.11l.·.ui $:1 .'. sol.!I.(' IUc'(. Je'tu '~I.1 ukuv.\ 31.1<1(1111(1 ".\ ..I~'''".t j'\I''!oj n:rnj dok ndv()jili Un)t':-.' J.. 111.· k:lf.....'''no' lOO .{~.. \(. 1)3 ..g:~ra.-./.l\ iti I))a)(' kughc(.."'irtlJ) 10D {: \.("nc. in p. P.Inil .r mlcvcnim lcvmkom.':':(.l rc. .1 .on- Posni mcdenjaci 1 .·o/.\:C(.a IH.

• J J..of.'I'(VI.. . dodati nnrendnnu 11I1H.I(k·.....20 PosnJ medenjec: lJ koliko Po1t'(.\lodJoll) iii ".~)I)) m .'lrll!!..: ulja. Zarim (~~ .t l.(_.IU7iu kil<~ranll t..l I))..:klopui dru..'.hl 1.~r i l.''.~(..n:uoj l(.111.t..tpf<l\ ii. Svc dt)hro Posni mcdenjaci Ill cimer.too g bi/inn[_! n)~r . scckaue ()I'~d)t.:1 ) . Katl.uk- Priprema.t11 '()tlt... .'fnll1) 'irUPOlll.( "11'\11''1 l"l.l<III ~:I kuvanjc..taV1[1 (t.. I"..n.\\' (I.'~lIi ::'1.. f:J.cnjc.'njakc sku\..' Pr'ipn . flfCku knJC' Ill'h._'.: Illnun. I k:l~iku...(· IU(.1 '.'d.I/.t 10(1 J:. I od ruth <ic:hl. I'(.. kri:'ot:tl .'ku u Po.(j n.'c.Onc.! cako- .. 'I' 1IH. l!i~oo) nil pcteljki. 'ill(} 8 ~. ISO J! nu'clJ.1..I 11.'bu(I...I7.lrl-.li(J}t "('('('1"."II{'IIH.bOQ.O~IJ: "~'( ('r.l IUOlrganno. JeZici PO((t.lInl"'\l'fllh X. Od"o" oko pola Pripfc.:t1.t pravui jl.cit'r:a J )()c.)rt: n. g..:(\'1' u pr:lhu ):1 uljt'ln I d(ld.H.\'\)\ i «>v(_' llnH.U~f'lb Posne gurabije I>tJtn"hno: . pornc-.. ] k('''I('" \.'IH:t. nlol-.tO...u'll'nih..11111~!.1"".. gVUl koru'H.'(Hn vodl... Ku~Ji(\' u·tt .1 .'iticom ". U . 1".Iad 1 tnnuns rcsro.Ul .'(\ I't. (l(1 Jt'C"k~ tnnuns ~-C(·r.n.l prt'\UCI helu glx/tlru l)d 'l'll.'llla .l nKl~ini .'I\ll kl»). .oIlC.uk .'I..· '''''/0 Ctfn~l:j.lc....l l'rohladcn kolac .J .a (1'(.agJ'cj:lIH)j na .~":t.IIJ1it tlr. pa u31iu C-. n!••..no ~.u'.'O.ll Rl"'dau ih 1I POdIH..nu "'a sodom biknrbonom \1.diu hOll1bi<'C i Il"da£1 na tafllir U . il.IIlO\1J koricu i med .<.1 lepo Od IlJlU.t.lOU :-1(·Pt~ll1+ Potsrbno. .. dohro I/U'"'~:llt / ..I '...lgtCPllOJ t'\'rn" dok ne porumcne..lio ul...' /.I\~'.1 Inotl(J \odl.(:bno '(~l\Jli ~I 'l'l pu 1'1)1:1kllqgr:una p0:-t:hJ)u 'l'II)ll'lI '''lvi" ~')O g ~c<':t:I':'I. dod..11.1). ec liJlnl...'lll.ul.ln.t.inil 't:(·c.' korpecc KolaciCi ad smokav~ i bsdems J P(. .'CI CUI sC~('r()I)) PI'l. ..llrU .lJt'."II>.l '-C pru .il)u 0"0 I <:111.'dlluJ. <II ufl.Ih ht. li() ~ U.'..'l1l. c.ui".J....lh . Onsku zu 1l')t':'\'IIJ" IH)'uti krisi...UI bfa~l\() {oliko bactcfna.l.10 1.p(unc..d... pa kontll ud JI.'i:lnlh:\·(.t.UM' ~pl'ohk. ii'll}): 1.ltJf~' ."1 okla. ~7'" Prtprcma..J "Hl.l ..ku"~ui J.:1 J.i..tU jcdllu koru ~MI'tlll)t.~a."O 11l:ISli 1x·1.III zoo )! braena !\3. . II J)t.J..t1\. 1)l1.m dodnn mle-vene oralnmed.. 300/1 "t·( rr.:t ra POfUI))l'I)(' J}ol-. blknrbonu.ui br..dc. 'lnlganu prcm:v_'ul 0\ lin '('( c.( "'."Il.11 'J(J It:C(UUj: 111111111.1 IU) 1 .110.ui pa nnvlazcnom k:l.nu koncu limuna I 1. I"t :-udu p()ln<''.1 Prt.'rnu d.. 50 g kti. hr.ttl \ .1. p:l III ".1 ..!'otedlill udubljcn]c. 50 ~ JJ1It"~lJih ur.1 "IIIUC' 1)n....'H· ku"iac.I.'1>:-1 nv.'..:UI 'Inlp ".lSU(.t (C'I. IJ~ 1I0i. d(Hlnl i ncmusnu rl)l~nl. "'lill od t\'C:"lih sara.lf(.' 'ITUp .lItllt.' i/')H'::'. .'t~ .'r'.'nc....' 'UIH<:.-u£(. ...'1I0.00(' bik3tboru-. P(05.t~C" II.(.. It."""..~/itn pll'h i Pt..:dt. J.'.l pOOU.JI(~ nul(' !)ri prcma ~l.. p.'300 ~ />r:I'n. pcrn-bno d..1 'iO J. Uradcno testo zaum razvtrl (Jkla~i)oll' na 1.l\·lli d:...od I IirlJun.lC'· lItc:dn.'PIIIIl\ at I ':t malo vortc..5 II '11 h Illi.l(·ili.trt'nlh ul.r:tjlx)4 \'ati Pomc-. -.l :-Iui.-. d()d~1I 1I1U . .:(:(-r..lt'j p(. i kasi(..ld.i dtl>ljll)u 2.h.l'l!iltin dohro l.I..1\.rin:t."11(' Jll(..1 f:tdl.l._'c I slat'ljali 1I "1>1'1>1<"(_' I.lh..1.'IH.'lnp<'raturi ~I(lk Of: k(..u... dobro urncsln Ic:...\lc (-·"'l\n.11 u plch i pro U Y._' pa ih onda r~d:11I II ..' otl ~(:'-('(" lIjcdnaciti () .' korc ~t:-1Jl'Il(: vl..:cn.t'... ".le) I pol3 ih \ ratlu U f(..{t'I:bnn N: ""k..(Ik I kuglit"c" I '\'dkoJ n.5 CIU dchljine I r:t~i(l)IU IIi okruglum 11)0(1tom \':ldiu pog:IClcc·ll1cdt:njakl-:./Jtrt'/l.I. \aditi Illt'<h'lllak<. dn :"1(' ctohll(' ~:u'q sh-up Sklonu i sa I·ingle. napravlt! dvc In:II)IC' .L'.f.:t (..uc._~(i u rcrru l.t IU'..'(i n.I:o. vc n:o.

:nj:t LlI~II(:(' o.' pf)llH~I"lndl'. Kuglice od jilbuktt I J l): POltc:I.c dovolmo gU"01 srrup..HI LI paplrnatc k·)(PICl:. IiJUUn3 Priprclna... SOt)~ ill g h..".t it' u fi':"cl.' .lbllkoJ P"lll'blle).~l1j'a malo "ode pa kada "it' dohl. kesren j "<)k 0<1 IImun2 I)nhro 1J.li. 200!! "'. 1.." . !'\klonlti :-..t.~'(\'III" hadcma.I!'oll i ~of. dodan 1 SO g 'cckOlnlh oraba )tasu ujcdn:u'ifi 1).t. rcrru pr('hll "OdOOl da Qgft'ZOC p-:t 'IA\ 1(1 na \." pr(.l."'/"..t11 ~I J.' mnsc pr.. dodan :\00 g n. i'. 'U~tj(j lL'PUlO\'3l1 pa kada budc dovolino AlI"lU clod.1 Ih 'I~l\ 'Ii u cfuhlJI pola kilog""l'll varrt kuvati ..'i Iscccm/..I ":I -tN) 1: 1..l/)(.II~ilHn~1 masu :-.U../(.tll cokolndu i Il'lc:::':ui <1:1 'l' OtOp1.1' i 1'(. -c klooili hladc...1 ~(""r.p. os r(·h.Jh.(J/:ut(:.ticc I narc:ndati. dodau vkuvau ih u sirup.uinl uh:ll itl i marg:Lrin pa OPt" ItH':....(·r".~q:plrin dobro i/I·:Hhovati.-nih ')f':.:1 . I)(ld:lll lIarcndanc jabuke .ul UkUV...ok od poIa (..o.kinuli ~a c!\'(. dorlru i ("okoladu j tnt./Jol•.t 11(lk .("".('(1. 't' lid nj c· nh)gLl pta"'li kuglicc...:111111 'Ct:"'1 g~l~tinc.. od i sPOJ'('l:l <lod:lCi ~O oburenih .I'.'('(-t~r..t· <1ohl'(1 C)~USC. Dodau 1I1. tnkll..tbukc.' I prohladi.<h'UI..au da sc 111:l$. . Poprskarj :-'OktHll od Illnuna ~ccer preliri (.. n):lln \1)(/(' I 1.' (KI'ltti i u/thJ/ I'-(.'lll./.~l.i(up.. Od /~Hn(·~l. sn l'ingh: i ostavili dn sc t'o-cbno "I1:lv1(i (okol:\d\J II scrpicu da malo omc ksa.114:«.. -'0 ~ hUJIII'/r H)"t)::lt HI:' 7.1 varre I ~13\'iti da .. IJ . .o 0<1$1r:'lnlU Inl oprau.1(1 I narc..'h'UJ leu .l ._''':t..1.!Jicc. ondu.' gusl kU\'~Uj dok St! l'Ie dobi:-.1 podrn.oJ'piC'e KugJlce od jabulat lJ jl)Q g -.::'(.? 1...1 kl.. olju. 1)( •. '50 J!.ikolno<hl code ~5(J}: 'Jr.l\ iu "t.thc.ui. i'.1.1 i dalic kuvatl nn laganoj van't.klunnf ".:l/HII'I14.I'li na Jagano.ll°\'cTUh oraba.CiU.l J!ldZuru .:..nom pl':lvlll l\u!~licr i umakati ih u glazufll 1)<1 (ul'(Ib(h' R<. Kadasc mn.\ ujed1):1('1.\'.o ohlade i J)m"'II~\..(lrllvode: i jl. dok nc bude tolrko ~\I~I:' cl.no}: "J:II):'Jnn..1 lJIIl/ Prrprvma- . ~1:!\'IJali 11.1 Prf nrcma: i sam- kC:o'll'll (')1>:11')11..1. sot: v<l JXIJ~( IUlJun. \t)d.\l..l\Ij.'(I.t·(~:r. u\'3ljall ih u J.Iu"eni.1I dod..l\ III kUj./. l\i._'dali na menu IIj tnnjir I oSI:tVlli d.k..· . ()r.. ){ OIIIl!'>lcnih i lIzdu.JI.izanoi pudlozi iSli"k'\'211pu ..!rH) It ~(_·II. .. ku.ll'Colalll' I dohro lzmesaii.Vr jnbukc upr.uft.·c)!-II}~ui Ih "'lnl~~Hlonl Ct)knt:ulun.lf1"Han".".'r '."t(:'r.111(.lf.. 1\11\'..'C" Kada ')lrtlP budc do\ol)lh. #~() It 't.l nc b-pari. "IJU"lll Priprema Kesten kugJice Po((.:I:v.o." ~(.Ufil I kuvan sirup.t ~rJk(IJ...l. lin J: \I"(C"""'.. I.:l \1:1(1\'.c prohl:ull Z.)'11. 11. %:...unl: ')·6 1.''?':Hl da sc dobtjc pc-rurxra masa.A"~"C:o.21 Wne puslice sa orsstma P(lflciJH(I. l)od.. ()d mnsc sa kcsu.s(~Ct'ru'plnO\. Pre sluzc. I ()~I.lti I '\.(1(1 J: .I:l1 :0.J .ncsaii pa nei311 1'..trug~lll\l k()1'1.' (11'...l kuvanu rn:I."('11" /. .

.11 -ecer Osraviti da se dobro <»u~c korpicc.CCL"t I 0:'>1.\f:lrg:lnn 1)(.j(~:"f<"/)<'.u".: .'(.)'u~c dan-dva pre upotrcbe.. (('(no". dok sva \...()k:t PI"Jpl'(. g prub .(I"l.~clt7r:I.k~:ljt. !I. UlltUII(lW1g ~ccel'<f.rJ~ral ~('( (..71' k.!II«'" i u\'al._______________ 22 . l1th'lft'tU'/) IJOfJ'f'bi Prtprcma: fubukc opnui.Ikh'c'/ih i:.t pl'ohJ~di.)( t.Hi III u krrsral M:ccr I O"(3\'Il! d.'1' 1>" IJPll'('bi Pripf(.: :-'(.:1 \\"()I)I vodc pa kada bude c1(.t..fnj('.::f)Q""0lll:=C:::i"po""'s"ni.liri 0<.. rvdau u papirnan- lunl.')Ojf -soo 8 ."((1 umutn i xa $t"'c"._) PI'05U~(: (J2 dan:!) Pru!ou. UkU'":U10j .../.p.{e(. so /)()".3~~'n.lf'(:pe POll'i'hIlO.l\.'n):l~ ('ol(ol. I Ar.""1" j.<:ccr i sok od Iin.jlll :-. IJI.·r)l "klollill .'I(/" . JC \"c(('·l'ni fjil'up t.J/). pa !I'klollili sa varrc. od {X)/.'ocl:ui.rn. "\'.'$fn..."·.CI'\'" orabe..'TOJll i lil)"\uno\.1 krU. 100..ui na l:Jg..'It'JI.ra\ Iii da '\(-' pn.lJllh 01'.I. . Ol'.n" dvuj.tll 1I Inlevcnt' orahc j ')~I...HI n.II"IU th 1I kristal ... .'enOSl nc isp:lt'j. Kuglice od Jllbuka III Cokoledne rum kug/ice I'Oln.J/ '. Dobro j. ()('i!'1itl i ~1(no narc:nd:ui.'1I1 pa (. nc· "p.td.)(l J (/11111<-' . pft'llIi ".ali ih u mlcvcnc orabe iii kn.:I'(".... J. pa SkUV3li gU"1 .. nIIU..OkC)lII.1" '1:11...' z:Hiln U\. ()-.or.::..t malo vode I din"(:ttl kao zn :. .ullicil pa dodau '''t' IZlnl~S:ui i vatr c• (_>d obladene IlIa .(Hft'.li(·<.·.hllJ. 1/f\1(.t.'(.'l J.lIJ..:.(1<.:JlI(:.lIul7.lovoljn(.:k:::o"l:::al!11riu'..!_!3.. Zatim obttkovan kUJ.'bllo: } A.!))/I. kU\'." .i (0 rako d.bhko\..~l)IF! 1'(Jcl('."1() t.{t~r:'.". l)OOAII orahc kruskova« i ..'3 Kuglicc od ~arg-. Po :i.('(.. da ncma nunalo vodc. j\t~l"lI ku\.. Kada on)t.lloj \":lltl.'(/"/(' \1'/.!('c't'1'0 10('1: Potrchno- g hi!jfJog..: or.. ChillI'" IlIJ~'...iu 1 narc .t. ..h 1(1ct.1.J. I /.·r.ln\1 cokoladu.u kU..:. I'<hllli J<.. ()(t uhl.I<Hi ~(:ct:( u~pin()\:l(1 . p.ulu 'Ia kuvanje narcnda-ti.1 kocrtrn p:1 1I.: (.. Kad.11'(.i occdcnc rnbukc.l .lill. run) I :0-0). i ku\':ui dok skoro :.~.ok ot(/ O("~I1'0 '''Oll't:/Jt.II 41(1J'olt. d<)d:lIi !. ~OA..1 '(. Stnvitt ill 11 chll>ljl sud.". ndari.lhlath.lrt JOO g k:'. K:ld:l :0-\'"'.'flJ:I. propasjc'tui ih. I-I{) U).." obliko\:tli kuglill' U\J· lr..n~/.Is. d(mro O"'ll~ Cd:."<1 veda ne ispan. j:lI j k(un~l(.I.. Dodari 1'Illc\.'':'...t. s'"a voda i~pali ()T:1hc· (Kj""tjll I :-.clji mogu :O>l'u\-a Ijati i u mtcvenc orahc. odva. CICI:.t 1a.I..:.::I. />.xJau u L()l'pl('C Kuglice od dunja II Por(t'b.111 (..ull:1 p:'l kllV:H i rlok $\'tl H.lrkn.~ik('nun:" A. 100 h !>c(~k.rup l)ul1jc i iahuku o(IS(lU i l1'u'(. 'lad •• OiikIOI)III. 250 i! .od narandzc. 1>.t}()}l cecera . Pripn::ma~~~(..0 mccaruc. ...'.111.dobn.)\"oIJou HlI~( dodau narcudane.. n:tliti ~.nl II prnbu...11' k:.tti pa ~V(.:iln: I osravtu da <c ohtuh.. e.:t.: . "-$./~ Pnprcrna: dunic ()rl'~ui.:.z"'Q g ()r.' I (J~l:\k p<n-l:lSlicc vatri da sc zgusru.100 g ('~lko/.ui kugfice.I.tl .".nl.. 1\-:dJ:l11 rb u kri'IJI ceccr i re-dan 1I korPI<:(" od h'lflljC.' i pra\'il i bonli)I(:<:.'''''llt: r ....J/)uk.I IHalo \'ode.· gu""ul1c :o-klonili ga sa .lJO \()(.. jo~ malo kuvau..I. 13olnbj(.1 lilllUll. p:t dnd:ui 11.-nto masc forOlir:ui kugh<. / k.1)(' -..1I·~·II(.'II). \1.'ln:l' ~:tI'!!:II'CpU Opriu i.lnUJ Kuglice od dunja 1 Potn-hno' / Ii/nun:.)/.U.:n..."ioI.1\. .

I .:'! M.u'in dohrtt izrajh()\-:Hi.£nlC~ah..1 6~lih l)etcljki i .'d:ui II papje- Krem badem kuglice n:\I(' 1 k.oJ:/(If)(' .."IIJli.· I C)hlad~.. "'t' malo pl'uhladi obli ...I'" 111(':<.~l omvuna i 1c. d.'-L'll{j ib i i:-..l'ikU-d\'(.. "... a:nh·.A'H'..b k:l~iI.l [)ubl'u 'Jl'('IiIlHI 111a"\1 i skln!)ll'OI£(1)II(J.':<lrtn ••.iJ. olju"titi _g.1 (I(} purU. O..1 '''1''.IdU 11:.'tnt: pn:'.'..1 priprcmlic-nu ntvuru.tiN".1i ruargarm.llt.tllnj \ ...:vcnc orahe U('(U' • II ')a \'....( 111:('('.ok pa opet I/Inc:'.l:.~('('("" PripcCrn.: nn-cckat! .all ih U lulc.ui vnrul ecccr. .. Sc:CC( prchn $3 malo \()(h .'. Osravnl <.l.'u':f. .:nl'I' 'C( c:r pr\'hti 'cJIJI(''Onl \'ode p:. 1oIH":I(lj(:.'3 Jlrilln:rl1.'. Glazirane lruglice Kuglice od urmi POfrehlJo. I{)~ 111:lln i..(.-.I..-'.HI d~ 'C (HOP' 'tid. kao I mlcvcnc ol:th(.)iI i nc 11101':1). iUH) nJ'C.h.tn dart.urc.' JC~'like i kasiku·c!v(' ruma (po :OClji..· Po lelj.1. J ~() I: h.0111..tdt:: ..1I1I( ~."l:'vj(i d~l ._____ vatrc j dodal' J'( .0 # POlrr"hnn' I Sf) J.!i(J t'l'br-.tl.t pfuhl..':t \I\.llrr otopilJ pa dodali m:lll!..-n(.~okn/.h.'(':dati u korpicc.gli«.. 200 J! h.:I~ik(· tU<'..Ui 1-3 k.ul kuglice I u\.u.~UI'I(~it-lIP.l(h'lll.t i If HI 1-1. cnih "IJ1lok:"'..U. P(Jrrt"/)fU)' IO(J.1(. or". I na pulo. IOf) ~ .1 ~.l ih . .: n'/('H..'c.'1'...uf(.I. v...:'("t.ui 11'1 U po.fI'J.(/.II da '-C dohljc pol.. i rllh~vl.'i1J .~ali dol -c OIUI)1 l)od.."('(cr. ()~{:l\ili t.I.:r u~piIlOV:Hi ~~...) '..lti J):J skloniu sa -::111"(' i ()Sla\ iii cI:1 :<><.(J/. .li{'(' pon.1 nla~:l ku.till} J(.('1 k.'ali d« .II'I(}/...'1t):. ll\'. J.: /)l1hlt'}~ 1I1.. IZlHc·.l 'IJ\I(I II '.. J{}O I! t>r. ()bliko\.p.. 1.: <okol:ldu c. C3 '"()(/t'.th3..('.r PnprCl11:1 tn:t'l!...nc ObliJ. hutit.:. "ok 0(1 lnuunu p:1 umesiri resro.'ull.:. 1':I~lt)plj"'.~. du<Jah 1<. 50 g .1 .'('(\'1":'1.'1.-':1 vatrc..!('f. svc dohro 1/'IIH:~aliI ..ccel' i ~I..· fl..: pruhl:I(Ji Posebno IJ~p'no\':tJi 5. 1'(1"11(: 1~(_)J.InO\'O Ill' '." lik . Dod:H.: /.k.1 LU\J..O'k..lbuku.1:1 :O:cn\.":lsikl In:.k.1.c'( I :\a '\JL\I kuglicu pri.'IIU do<l:.... Kadn J~' do\olJllu gu~t. p:I obhko- \':lIi kllgIJ('c.lr jl'd.1ht.r.1:1 III 01(\ I( ( od cokol:llk I osraviti d..O\·3(1 cokvl.v "'C duh r .'ctc. Od mase prJ\'ltl kuglice. th U\'a_lj:HI kn')lal ~t:.10~ .I.\ . B:ld('lll prob. I it) 8 ('uJ.:t.lrlllll ~II~UI k.' gl.lp.uh obliko\.ul! sroatx.'>(Jljt:kornl1('i<sll.a pn)hlach.:'(.adn<.t (l.:~~111<.:lhcu • umakml u i nlc.. Kuglicc od smokav-.llI kao za ~':l{ko. ....1:1'C In:lln :O.I. ovau kur::..h.'l: ':.t ..!()C)).:u ..-a k:J~It.Idonni ...l. dodun scckanc smokvc SU\ C) K" )/dc I badcmc.tIJaU ih u kri:--t:d £. j urmc samlcti i iZlne~.:c<. ul. ki)rl)I<. dvc vru!e.cJ.lk<tdi. 1))1"\'1('(.ui dod::'!!! hmunov ..ln"c.I(!('..' }f}() 8 f.I..~pino\:ul l.\1((' ". PUi)e) gU'1 virup l)od311 cokoladu i nl. 3tio J: .on)..I.l. .. ...' '/-. Kadil .l.' dobl ...' . A." S..lfJ.la sc kuglrce 1):o.' "kloolll ..l kU'o"afi' Ie).-':' 23 pruhla<li ''''''8.c..rJ kut:loj(' Ptlpr<.t Potrrhna.~('k.:tll I.-. SO J. u"'pinu\... lun1( (' Old (.:(·"'l(~ . Oo<J.t't(_'r.I() Illlll:" "0/. malo vode.. ~jcditu Kada sc m:\..a...'tTl'rnl slnlp OO(klu i/(III1'll'nll ('oL. ip. "C I IIl. svaku nnbadnn un {.iO() It vuvih "Ull .. (:oknJ.l{I p."(i 'f.u.uJadli I Oll'.:.1'\ lOO g tnt<'\'cnih orah.. dodau mlc-vcnc or:..1." (iohijc.ll.t<.."('t'r.u/""t'nih ft~.: hllJtlo~ ac//llnIH)U kOl'nOck·. f"'l' ')Ju%('I\ja kup.." ." (1...:l• .ld~' eta flcl p<JlllUI:Uldl"(." 'lllUJ. ~<.:hn.".}U margarm.'HI" t(..." oei'lill 0<.11!...lt.lIU" J J.1 ."""CCI u pr:thu.! I..nd~lIIC dunic i j...'0 g(o:id(' I badcnu-. POSI<:P".. .(· i).trio vtopi 1>. P<. ~ U"'U'4.j/.(' P"()~lIi.lnll.'(" Posne orab kuglice 1: "(..l(/l/u.uglh:t' i uvnljaf i ih u prah J'ripfCll'l:l.'0".t. lOt) J)1":lh .' UtinUll (IIi ! J.'r.. 100 I! fl)/C\('IU/r or.1(.·'llu.IJ:U:' . OCI1:. ..In'a. kllt~1/)/(~' (t'I)(Janu pOIO\'1J1Uh..

J od I /1011....'1ill \tuthnn I ~kUV. ". nun I I\'. 1/IU"'4111 p3...':ui duJ..(' 1....l(/(· /.\ 311 kunlc(_'.. /...'/1..c'(:('r.1 pl:l/. Pn!r<'htla- .·t· . U\~I'A.lh . 1{)() J.U' ih u kri.t In:do "ode i Uk~I' V.Jc: /." or.U'II':1 (po"llOft).t: /I.'.a l..talirn St:c..u.t ~it"llP l)oc:i:ul 1111<"\'c.I.O I: ("..('(.ku\.<.i J.' iZJnt"'..: lunak:ui II O\U !!la/l.I(n\1 Raduk kugJice Sil POlfeiJU().bO\. ion .ldll i dohro iZ01Cf.tI .~ hi/ino1: ..~dobi.1.I'il.:1 vatro I pr()hladlli l)od:Hi muc-nduuu cokoladu za kU\...' U'..(' .I.(IJ.'1.1:1.lrtJ i o<:'(:l'''l{td~l :iC OSlISC. t'riprema.(i ~ I'fI/(" koJ.. U"U\.{ dodari koko-ovo bfa. I k.lr~.lll IC'I~ik (lit pv polal i obavni gJ Ic.nl"l4.tal ..' devoljnc gU.I c./t'..t(1 d:l ~c..' Kuglicl.' \I\"JI.' .Uf/f~ /.iI C "Inlp..ll' th U ..S( '(. 100 I! ~*r.){' k.l pl'ohl:hllll P.•.:::(":"I'. Ih (b ~ o'\u'<. 2 1"('1.00 j.. I (0 t: }"f)J...ul ku)!I. /.. prl.(O untuli(i u/ posrepeno do<tt\·anJc.vr po p-url'.t'. pr()hladi ohlik(.:1 I)cip(cnt:t: r:lIluk lInu.!.al(. . ()r..:.n13tg.t.(~IJW)}.cu uva'.'n..J. I(N} B nrdh:....'U.ifIll ..)1..c:rl .<'lIh icsnikom 1'. Zan~"'1l1 ". .. L'zlln~l(i po pattln(l' tcvta.!{U J.flU' 50.1..lllv/"".II I kokosa. cu:: .1 \ 3(1t "".. \1.1.' oblikovatl kuglice J uva lJ.'. uli bude honl(J~...(..: (me I.n(.lh(....Jhu.l\ III kug.:('(('1'. :\-Ie.II)/{· <msg:lll."c.I I(lO}1 (I( .:licc !'i\..ldn~..o..111 kus.: kOOl('l.nc"u ()d dc toi)'It'ne maSol..1).(II''''J'·' cutu/.~{a\·ili Rum kuglice sa orzsime. •• kc-icu 1.(' .. '1 .· 'W) .U 11\ duhR' •. Kuglice ad kokosa POla'/)fJn' hr:t:':u!I..\\ iri 1)0 t<.. 1 .t\ III (1:1 "t' malo ${(.10 • u(uplJcnll cokoladu :t:t ku\~'nJt. .I. -ccc ru u prahu.. k(. II pr:f/.uru' H hOC-I. ~-.l k(11'i1 ..:Hi u {'(lk(ll.1I1 rh 'iklon!u :-. 'c. dC)<.11I gu .".1 ('O_~'ol.U).J '-.1(i 11 vi-lo vtrup ~lI.l ..' 1...~ ! ({I \I.' dobro nc '(>(1-JI Od dobIJ('I1(' In . kn..Krem orsh kugllce Pouvbno. "'('(.I"" dohro UT.t. (> .o/"o/...3 11). I c.t."1 I(:hl.tn/f.. tj~'J".1 kU'"Jn/C.U~-. P"rf'('hllll Kuglice sa kiuom 1 1(J() C (.'IH. Pnprcma.'...lclo4 " .ll1.t\ If.l ~Hld(..I.an..1fc..tI I \I knrpu'c' Kuglice sa kntom JJ I'au l!iJno: 1::'0 J: .' \t.<.(c I Ih pr.' oblik~'a(i kugh".iajuci p:I):I)1\ 0 ' ..ui o(opljcllu fol. 1l11"\"l"Ci :-.I. '~'c'('r pl'(. 1(/0 j! 111/(-\"1'/1111 (11'«1).IIl. .'o:-.. .'fljC. dod-..Vllru 'l'eel prt'~ Ihi -q n1"lo \'()c!c.(uill (lei r.. u prahu l)Od:UI rum i emu k.'J)(.!O .)10 vode dodati \'":iI'1I1 .-:tII'IC uluu II i i mlcvcnc orahc POlth::':H'It' .'rlll.h.. ..'''H/J. J.HI sirup.ut"c' nu\«.Ul(' orahe.ui."1 n.. /.ul..l'no t(_·"nl~ proprziti.unlctl Lzcti 200 g ~"':Ct'l'!ll pl<'lltl :-.. Ood.c'.'l'(C( prchu :-.-r.:.'d...('r.t.1rll1 pC.ui cokol:lChl I I~ll.ken.:ui..:'.I:I"U kortcu limntla.IJ.. J 1. l.! .c(L'C. '/)1 Priprcrnn.l ~I.lhe.-.._' Priprcma. lit II kl)k~ <uno nasecka« Od p(('thuettl(· 111:1-:<.!)u i nlh:"c-nc..1 J.)O g koko~a.iu lagal10 i ougo da tt'~{O Pnpr(_·nl.J u pr.( k.lt!1t1 da hud(" k(llnlxlJ.4 -c f(''''''-."C{'k... :.o.t(u !'.nntlH' lI( l'lh.nluka ()hliLt)\..' orahe 1 nlc:..·.'n'I ....tn"I" 'od('.f.'f' (Unl~l.lI/c /.. U svako 51._'n.!... 0' pcstvn.. .cfofn 1I prnhu i IIkU\.1 .et~c-r I n:(I..1 llla.'gn(: p~1 ohhl\(I\.'(" I (.'~t(i :.c· 1"").: hlljno}! 1l1. I{)(J J.' .tio J.t/c./).'uSool. skJonHi .v l)r.

:rrv<'..h uT. Dodan oorano i ()(bt'\'flO SU\'O ~iozdc.<:clna(.prclui ".'douiti Ml Y... Initio prohladui i 1.' 1'f'O!'ou'-e.l· opnui krullIplr Sku\':tl1()g olju". 'U\'(~ !'()(f('hno: .) _i rc:br.. Dod:1:I1rn..01.:orp'\'C: P/lU'(. Za gbZUl"u sr:lviu rz-lomlicnu ~o_koJadtl u '.dIJ." J'SIJ 1! wcera.1 \1% ('1:1I1l() JllcSanje. oCi~c:-cno.(.O"USC. 2(N) J. 1(It I g '("(h/Jlh fUr":I.:.lh••• / W f! /(.l(::1 nl.11111 '" malo \..!>liol' dodan mlevcnc orahc no j otgcc.: i seckarw) i rum. lZ111e.. prokU\. 't'/.c opra- fV"):ldc kao i n:'IJ'<.'""11.UIt~".lk.do vode IXl.l. . Kugllcc od sumg vo6I P'Hr('hnu' {IN)..th. rriprt·lll.p' ul}.-r.../>.('6..t.t 111alu I)rohladi 5\ 3ku bomhi('u uln. Sc(\:r 11.11'1" pa na lagano. Skloruti zarirn ..:-.r 1)(NIlOr.'(:.OU\' i u.~J'UlO\'..a) i obtlkovau bombice \'l:h(hl\' oraha.. ·tl Badeln« )lJ... Idlka i ohllko\o'alj i :lko Ie polrchl'lO Sc.lvlli hOlllbi(. .1 11\:\1'1:(."'cnc SU\'C') It·SIHk. ..'." ostaviti d.tdt: n}:Iln l'ofrri)lUI.uunl: Prlprcma kr(hnrllr opran I obarlu liusci n /'~"hn)./).\#dllu gla/.ul(· /.. 0/..\ u. koc'. prah .':ltl da se otopl pa dt)da(i S mlevcruh i 150 g 'Son scckanih ornhn kao l rum.J IJJ:I'8:"""'. d••1 runu.'c "clicine (I:) 'it' ohl:uli p. olj\l~liti... l' !oo\'.Ot.: I 'U\'() grozcle ~llno l~.oprano .ocl. u.l' :"'la.KI u 1.gU.s:HL .' AI:I.kon toga u p...1 ko('3 nt.I ovu gl.! 'till)}.ull... {t)f. fTl..o\kJollili~:l \':lU'C i 1IIHc.ui :-3 malo vode. · duvolnu.1.: "n.lP'l"fl!lIC: kO'·PI(..Jr""'.>o"lJik..l(NI I: )..J Priprcm« .. \1c.lIl'\'" O~I..c..J.!lI't sU'up f)ou..nn('l1 J')olllCJI':lnd/.II1.-:J.t..Jhu.(."'ik. varri Krompir kugl/cc II 50 K Jl_rn)(/..:-lIJa kl)(.·( .:lfi 1).'1q:..·r:J J !(·br.lIru r:L"i10f)illtokol:lOU./1".. ()«I O\'C porrchno n1. .• T."p~l$ir- au.1 pr..-i r(.."nllJcnc kuglire.·:o-ili da masa budc kompnktna.t.c 1):1 n'd:lli U papirnntc korpice.oI.I {.l pol)K)r:lm/i(' ~fl"(/" ((. "1'(.'r.UHI ~()kola(h. '(.tll:Jtin. . a n.HI'C i pl'I_)hladiti. Rcdari rh n:l t.ui Rt)ll1lncc prC\1..It I (N"3h:l.C)/.tti mlevene orahe.llldzlnll koru Oubro i_ZI'lu:~:_nL Krompir obnrlu..1.1..l m.~.>/.:no danu I 1)l1(. 111it. dod.ln/..lpirn:u ..·.-cnlh '''':In.\'I K( HACI 25 Krompir-kuglice 1 Krompir kuglice U1 !iO P. OCI"itlll .l. A.HI J:>rlJ}r...l_ku "(J!dt. Of}oall ~c:c<:r vi!\nju !II l(l'~nju 1/.'O' I.. 1\1c....J ~/.\·n.lOt) y IJJ/c. fh nnblcc za+im lIv:1Jj:l(i u 1'('lId..:t \'3lr(. 1(/) /t or. 1 1. t. if.(/.pino\.t '... pa kat! '(' (IeIbijc dovolmo gust Sir~IP dod:ui {okol:tdu.~'"'-t.J>Ut" 2 kr".~I(i xadn hud . takodt' JIXJ nas(:l:k:lll.·sarj kuglicu..lVi!i ()d I)"l' Jll:l!oo(' l.. Il...u'jli.... .1/0 sl. S 'C('t:r. I/nlt"~li da se otopi pa kact:t .\c'c.. sluiifi u papil'llliu "Oq)ICJI11J. J.«' .e 111..lf I O~(a\ili cI~.c-.I/unl Pnprcma. "xJt.'1 gl. d:l s. k..(111.'U(1.::t o~tha.iti {CShJ (nko [c docbu i malo ul.11f.Hi :o-a 1t~alc .ut n:t (3n...t:rpJcu.:nnlJll:O-lil1 t dobro Rum kuglice sa orastms P(){I'(_'b.o&. (cgl1 .. ukuvan J. ()"I:hlll da '(.~ otld.III!(!.tda st<t\'lj:lti II p.n.upII.." 100 J( h:Jcicl}t'.1('t'UC glanll'onl rc...11IH i p<>'llor-.( IU(!. I I.'<t\'iti Inp(u.1:-'(' UI1I\'::..~ glaztlf:l (l·"ll"l t .1 klll'. ... Dobro kl.r "'UIJ. 250 ~ ":t·(-..: 1. 25(1 /: ~e(ft.Sf'l"NI P{):-'..1(1'. ~:t \"'. Sc<':CI' tl.'£.u malo 6i(J I! 111. Z "'(fmJ/)II~' H'c'dnlt' \(!/KVnC 250 k IIlh'l'«-n.. tOPHI.l/uru Ilfll:I~.'1'.. ~U'01: /'.·{I. dobro ispasirar].u vo grozdc..t !oldonil' . 7."('TtrJ u pr. . 50 K ftft..tku lorHit U "(:1\ IU po .] '~("Cra P(ipfl'l)la "nlol.. orahe (1\1I(:'\... nJlt'u'nih UI.." ••.. /. -.tCllu <fa . dolJru ispasirali pa t1od:ui ('H'Oj smesl.' c ccr U:o-pillO\'. bOlllhi(:(: i%t)l(~~:!1 i .lnje pa obarin.lur.1(11' 7:1 S"I1.uuul'zr.. ......"ukolld(_'.'".t se pro. ()bhkuv:ui kllgllC:c.1 ~U''ifllje. " (' .l. J(I g 1 iO J! "'f. j(1 I: (H.'/(.

f)./nll..Jnn:l. Ksramel kOI])Jce /)Qtrr:b/)(J. I/}0 I: ~('t{'I'.'f u pI.'). .'C:(.tll':rnje [flO J.Jf'.nlk proprliti i $3mlen.tlo Uil:dllaci i I.tu: korpicc: U svaku stavul po vi\l)ju 1/ ~Ia(ka I p."J.du ctod.knl.t tlodati kornflcks j iZlTICS:\tl. .'l1J..·:I~/f.I..t dodan ISlu<::lI'H prz(.I.dHI p. ~C:~CI' I i. I.Ui LO() g i:'copIJt'u<: t:of..1(/('11)/1.. meet.u.' I'l'lpn.'('(. Tortice od orah« I'(')lt'('liuo: 30a J! /)". cokol:a..(: od puplra ( po porrel» malo premazanc ulicm iii In:. SI~-lvitJsvc lIa laganu vutru d... SOI! (JI'.·nu tokol . ~/.l • . Skloniri' $:1 ringle i "l..~l1l1..opl(') SiP.<b'(· ulpt.8.U1JC'.. (."nla: II (Iuhl..lllu.t g 100 J!. 100 g "'(_·C.nli>()tI' Pripr(>lh:l' .'(:oi Ic:'olk i b:"deme.\ iti da se prcsuse. 200 '.t\'ili da ~t: (IrJbl'o ():\.~:'1 v."IO Uilludti nlar!~I"in sa 100 g . klllijJ J... f:okoladu sta\'ili 11icrpicu i 1t. ')C"(_!"rpo UJ.L kll~'. UI.1d" so J 8 1r:. g:lrin.. IHlc. (Jr.~(·r..C(. / f)I.t.ivo poravn.(! t''(.sari dn ev rn:l~a lu.1 /. poscbnom sudu P(:O. In"I" 'U</t' • . lc....#.tlt'...r..1 1. S:JriH...du pa siedtniri S:l rna'l=aril\on\.I J."I~l' p!l . 2. kOf.}.:(<«(.tti piSt3ce.lIlJC'. badem i SU\'O StOute.I.'ccl:lli u papi"I):tu.ul<: 1)(lhro iZllle:i. SGi"..c.) oOdati na li~Hi(' c j'C':CIl I)la~aril'l~ I)odad ." orahe .I.t.l.~')lk. kughee Kuglice zarim U\'3ljlll u krf~ta_1 ~e-~r I OSI.""A.til.oJ.I -erug:un kOO'(.urc. pice..1'''Jt. 'rnl..~na I).:ul.:lIri ocop» (i.('(.c runl3 04(1 lOt)}: na. L(}r) g 111:/1'£:<1"11:1.~ se 010Pi.I.1rna'-ul."IJ(_'nc kOl'pi(. IOf} Il HI<th.H 'I~\'UIU KaU.. Loptice od btulem« r(J(rc:/)/~()' l20)l 200 ~ cokol.26 vodc...l(/~1'.1noj vatri fSnschno OIOpll. HC.t:u·c -kno '\4\'l"(i. Pi. opct pl'Orlll.'~icicon\ ""cliu lopticc.1 J. i scckanlm zcJc bom- bonnma. J posm 111:.lo pr"ohladiti. n pr('lil 2()()._'IHhoraha. \':1nil \.. scckane vmokve.·IIICX'. 1$11g orata. \CI)")It-U i prxiu porUl'nCl"'I1 ~L.:3.1 /). .. za I11C'O.i..'t:r.. lOO (:~ f.:I. kocku::( IU.\'r:a II pr..titi i narezau na li.lrj:tlftH.3 od J Juulln_" }.1\'1I1 1SO f! oeF..Hi na (bliJu i osravsu da Sc o!\U~i I ohJadj f)ohro IZmC5.1 J..r.'I'I):L badcm obartrt. 1>01:1kO iln)C~:Ut da ~c In.lU\1 pflpn'..'n. O~l. od koroDeksa eouo- Porf'('bIlO. Ukra. Sklontti ..'1'. loptice Korpice sa vt§njama. dva-rri kljuca.U'. I()O}{ '<. Pouvbno J10 It /}I/jltl'}( nt.lr.l tu dod.atl i kasiCi('orn puruu p~pil'l'l.edna(iti i knda sc prohladi od nJc pr:I\'I(.o'\"' Hf.lck' /. mato 1~1r'/)(.j 1..I1I.·ult· i'. Prip~(.i '('(.ll\t\.:c malo prubladi pa kasit:u'Onl y:\(1111 lopncc.too): JU.n:trg.H._·I.dolnljellu cokoladu.u ~'~II)lI Stav.II~U..oruflc·k. Pu·qju eta :.'oi '(.J'. ~a sjeduli.eccr kilo I nllC\>~el1(.thu.~r.h.l"'.u i.. P" kad '" dobi)c dovotlno gust sirup dod:'l.~aJ'hH"HJ.lnn r:1'IO[lltJ na lag.U.1noJ \-. -0 1! 1"<.cl) vud premazan utjcm Ohl-::uI('IIU nl:l'U I'tUCOlUu nvanu ill samlet! 11.lIlj(' """IC' i/.\.. J.'r kao za karamel. ('okU/:I(/c' Priprcma.. . \1a!iiudobro u.. J'"olllcsau i arutul U pripn . L ra~lnpIJt.JOje" Pripl'{:ftl:l: pro:'>cj:Hi 300 S bl'. (_. .U'.uh' /.. gli iok(JJ.I/(l ulJ.1("1.'t J. K·l.3.uk·.11 mar.IIIJ(:. 2·3 1... u pr. Pustili da izhij<..ul... /_.. .

lnoi f(."'. Stanglice od oralia i llmuna 1 Potrebno.1snunl masu :-.. "Ct1 1:lnk(" 'Ianghcc.rdn provo skloniri sn vatrc.' malo p.1 'C J)UIPIUl<' ovu .l).lhh 70 g :-'('(1..IJOlll.1 bc!c hOJI. po uku"Iu.:I. !if: rnopi. prcku kC)I~':-c: "(. ':. Pt'eo.>.tr'./. IIt'kohl.tCi i do1)1J("'nonl sme ..'okolad(' 1:. u'.' j OSI:t\lh d. Sklonili .Ul'U: 2. 19l1!'lJl~l prohladr.gn'J..lI(1 U. l..lOft o... c.". Rcdali ih u podm3L.(.o.nljl."Ieformifaci U/:1I1U konl dc:bljilh" 1..."plnO\J..JI J J. J(a(t3 ..(_'C'c..rlll dok 11(' dobiju blcdozUIU IlUIli %:1nadev najpre orahe oei.'1)10 zatim J)() dve 10-- nice g (kao \.."/'1 U/. ncpre-kidno me-..'lI()() J: />r.l v.. jos "):110 Il)t'~.C\"<:.· i tl'll'/..t 1 kJ~:I ~ od 1"lJun../flu.\\'I.'IH.l ".' sirup gu:-t k~IO 13 :-Iatko..· kao J struganu bmunovu kuru pa umcsnt Ic.. 113 (\. Svnku [Ol'li('11 ukrasiti polovtnom ih ('el"l'[if101''I1 jl'z~"a ornha. C sirup dodau tul~"'c.lV'~.....llli xamlcn i pnll1c'..1I 280 S .:.ok.p()n'l~l i ()'(:lvili da Sl.'oliladl.uiI('OOl iii modlom vndm J>0ltai:ic('.om prcmazau kuru 0<1 oraha . IlleSati da $C Illa.SITNI P()SNI K()!J-.llrc: Kada l)(.l uho. dok 5C nc rlobiJ(..:l..·I sregnu.. redati ih 1'1:1 t~I(. Tonlccod craM..4.I . Okl.:t..I.:" 'Iada dodan lilntJno\ .l -c dobtic kompnktna 01:'"1':-'.r.U.:nc: (")I"aht·. IJO~(I·:Pl'I)~' dl)<i..: .dolll za kuvan]c.cc:c:roln II prahu./..lIv:tll oralu-.g(. Spojcnc rcrtlcc uma-kan u prip"(:l'nfjco prcfiv i rl'd:ui n:l r. 3'SO l!kn~tal ~~·lt..() g ~('&~r.lZh'31i marmclade. /n· '.elji krupno ribnnom ill')kol.l sa mate \od(_'. vurrt.o<h' 1 ukuvari..• 2So J: kri.:r.\.r. Dodari 111:110 rurua i ul\.1 malo \.. St:lngJice od orsbe i limuna II POlrt:hfl.lU {'t.('r. )0:' oko 70 g secera naJiti .: orahe.prehv O{opni 200 ('. fO(} ft urJII". dod.I _ 27 s£:f~'r i mlcvcne ()1~lhc..l \':U i pra h !o('CCI'. oct dnhit(_'nc n1~1.nlanjir da se suse.:.~hJadj.a 1. mato 'fXIc- Prrprcma.~(·."'" '~Ikodt: prchri $:' 0):1 lo vodc i pl'oku\':u i (:I:. Ha!'o.l:tnJII' H: ..e malo P"J'lI'l.SCO.nu za pt). Karl:l se rontce ('l/'>u~(.CC:'Cf U \OOU i ul~_ p_I 1l1e"':IU da S(: j ~ecer POIPUtiO otopt. Kuvat! n.1 kU\"'Zln.1nihCt·). j>ft)lU('''.(.CCt:r.UI da -c prohladi..a $fO.luz'lvanjc.l/J "c. dodati . x.I" .!.tn I 1)()hr-J"nJc:nplch I pc:ci u z:t. nadcva od oraba 1.5cfn..Hi pn sklonu! :-.. Pcccne rorucc slojcm 111't111..J J!I:I/.."f) M Clr. pa tu dodan pfiprt'.ali sa '. k:J':Hk:~ Illulltuu'n{: '''!. :1 ":lli'(.· .klol)ih .!. iii Po :I..iu mnrgartn i prahu.

t.t\ If I na da.. ZOO ~ Or.ul>k.k(· "c..lkodt.'tno~li.. dok ec 11(.I{(J.1'3....r I skuvau gUSt sirup.'CCI' Sa i mcsuu da ..J PI"iprerna: od\'Qjltl 1-. Inlimt·lara i 0."<'i poslnoj kri~t:\1kCC(Onl u koru dchlJln(."u ra. Z:lIirn ~kr".·~I1.~(-I·(.'li(i kul.. :3 reb'-. <10<. Z dllJ(.ki.1 Sve Z:Uilil dobro izmci:lll 0. %anu::o:oihIh ~:l sc(~en..("il ~ -o c.:r"I("OI Priprema- '.. Kada je dohij(:'11 dovoljno sirup.dem Porr(-h'IO. gla.lic(' St3nglice od orsh« I Potn:hno: i:OO ): ..ui g.ip po kap ulja i 1i1))tllluvOg ~()k:l p:l dobro uruuttti dn se dobiic ghuk:l :I Hu:. osratak :o. ~cei1). kri~r:ll u~piJ)Ovati kao ~c:t(.h3. Pl'vi «...lSQ J: kri.26 Prtprema.l ('Qkot..1...n.('3bll/flol! n'~ ..a slarko.u(. Scanglice sa SUvilll grcrJ.'\(:\\'..) 1I1:I"a.'O g.jo uJ(/~..J. j:tno.1.1 /:1...):-."cni j Sk\H'.:lili c.lJuci kap po kap vrctc c(.kj j s~Lnllcri. dodati kockicu hiljn()~ In./Q.ku i oblik«)vat.l..~·<ltI:tC:iCi. i'cccbno u~pjnovall kn~l:ll kCf'r .H'.: . l)odau IC$I)lk i \':\I''1il "'c.' a U i dobro ohladi..'om vode.. Orugt pr"('lnaI'Ju rh-o r. dodan mlcvcne (u-ahe I 50 g IIn.·r.r.1 ..I.nliti oklagijOlll na 1.·bljin\'.". Z50 J." da sc pl"ohl..·o.'dnal'1 Glazurom zarim pr<. ~(.'knti preko nadcvcnc prv c.. pa iZl'ui':iti nn d:l .-n~ m.08 :o('cc:ra. ra:O:lanjl' ti na podnl:tzallOfH ph.nalili sa m:!lo "ode .00 I! selc:r. dV:ld<. 1(..1 kU..HlI11 icc...~(.I.se oropi. t sirup.t..uh:. dod.u~i. f. . nltlle) "()(It:.11) \'(xlc dod.r:t IUtlS.·/(}J..h Or.~t:C(-ra. pa sa pro . 1. s.l PeCCflC) ~tci n:l . 500 # khr.I' ora/J:l.:anna i ruunti dok sc 1)(' prohl:lcli i uj<.. koru sil'ine "uel'l) a vislnc oku 1·1."r z..!JI()ll\ i p. ~5() C orJh...Ui vanil :'('ttc."":I. I.l Priprenm- od porncsarl I»ljfK1!: nJ3fl:2r.nH)4.. i.J Pnpren):l! ~1'nok\'C()CiSlill od pc[el.'Usr dodau mlcvcne .trg:afll1. 1.l~".llu • .nlJ.:cr pa c100T() izOl'e:S:lli Dobhenu n..·HI o:. 2.'ter.l\'lti eta ~c: dohl'o O$ll~L Sccj n:-l ~I~tngllc(·.(3I1Jt:OU H..' razvln okl.t. jI) g suvo pctel..0 It .ire.trozdc.':11).'. bcliol \'inUnl %._In\'~i(ireste).korc f'I'lti!lnllti plcbom i osravui <1:1St· :-'1l~1\10 ..' '.u .ec. sklonirl orahe i ''ani' ~1\ .Itrc I prohladh].up.r. p:1 ffla:.. .uli(x'./I"lru 5-c\·c.U:-.l<:li(j na dva dela."LI Ott vrnokava (. -janlm DI.vuflJ } rt!br.~r1I prahu pOfne'...Jdonitl ".(.t weer pn..rtljc". cJc"j)ijc: gu . Za fU na 1:lg:-1I10j \ all'l prnkuvau mato vodc.kock..t.1 llt:ln.'hll i p~c:i tI zag"c'-:Ininllia do pola :O:...· Opl':lO I ocisriu l)~.u'f. ()..uJc: • . J'S(I J! 1c.1 k. nadevom lin koru.l occdtn.Ij.. 1 kC$iC3 l'ani! .t 1~ /:'lJ/c·.0 g .1d.. dobtic guSt.J krsi' C."I<: Ol':lh{' 1 ht:l~norn.l[i ''':11)1.5 ern J>reliti prclhodnu odvUjt.ipau nlIC\f('U(' orahc uic:cll'l::ti"ili In:I$I.I:lvl(i cia .)m u pl'::thu Oohijcllu nH1SUpoc..t: glazura SICJ!1\(" sc:ci I):l "JIls:. OJ: Hnvd.5 em cJc.'t. poilU: /.. "..~I.. 1\Ola"iu1I.:~(·t:tk fC1'1)1 St3nglice sa m~anim ~uCem suvim Povebno: 250 I! 'l.Innt' oko 5·6 .Ico I':lsl:.)(J~lti InJ(·\'(.u/(""('".l."Ulll sccernirn siruponl i o~t.<'ic'·rd. Ovom smeSOn1 PI'CI)I:l'l:lIi kuru 00 oraha i osraviri da sc (l .it nl:tlo \vde_ dodau "ani! kcer j kuvari <13 ." prsra a '. Z:t. Porrtbno: J AI.slltr~ul:II).l{. 250 g br.1(1 (ukol:ldu glazu.fI'Jh .o..J.·r. Odvojni mnlo :olrupa III stranu..Il()/':o/~d(' /.: viru.1 x"(_~·r.I.J~..."ttra..Jh. 200 [! urn".U.11 ~. I)od:ui k.iecc·rot u J)r::.'ili "a vatre.. .

sve c!ol{ nc oocne do se odvaJo od ruku.5·2 h. 00 dobijene mase oblikovatl okrugli IIleb.()VNII( 7. SeCcf u prahu. I.nleo8 soJ.tl. vanil Sater I malo Ilmunovog soka.. 1 keslclI (He'O soko ad h'l1vntJ. ora SIMa i secerorn u obarerum i oljustenim . Kuvan t. !. Teslo rnesiti da ouce ni moko 11j tvrdo. 1)8 sve 7. Rer~ dobro zagrejati I 5t""itl pogacu de se oeee. Oodau 500 g mlevenlh O~ na. Posuti mtcvenim pranu a lIkrasltl badermma. toxo zamotan lonac sa psemcorn OSUIVtI oa odSIOjl do sutradao.Ilje I SO. 100 If b8tfe/Hn vallI! secere.stswtl u njaga testa pa I njega premazatl ulJem i izbosu ·. 20 g kvee- ca.atnestiti mtakom vooom.\ I'()~NU TI1PI!. skom. Kada 50 ulwati ICpa k()(lca.t. maio soli Priorema: bra~no nalpre oroseiau i stavm u vnnglu za meserue. poklopltl I uviti u pesklrc iii krpe.~Il:_ _ 29 Jelovnik za posn u trpezu Posna pogaca Potreono: l kg o§trOI1 vr8ona. Kuvanu pScnlcu zs- tim samletr. Tada ga Isprati Illadnom YOdom i ocoro oced. k. Kuvano tlto Potrebna: bOO IJ p4CIlicQ.icI1 ulJa. satl ca masa postane kompaktna. pagacu prekfiti masnom hartijom. da bl se revnomerno podizalo. naliti htadnom vooom i Stavill da sa kuva..fl!. Sklonlti sa vatre. POIOIn ostavlu testa de uskistle desetak mlnuts. da se cera paga<:a oooro 15peee.(:ccr (J pra))u po ootrebi. SUVO !!fOlde. Plch poomazali 01j0111.I. 600 g oran». oprntt. Pnprema: psenlcu oetsuu. Oodati kV(lSllC. 200 R $vvog groidc. pa izme.iljo.

posolltl i pabiberltl po ukusu. 3 "". SOl< oa poIa IImvna. Prelit. dOClat. sitoo seckanu glavlCU emog luka I Inne· san. so Priprema: tunJevonu .sliti. So Priprema: IIgnje oprall. 2 SoIje na reinjei'C scCene Mr. Salata oa /ignji sa krampirom _c Poueboo: 5()() If /1fJfl1. na xoo I<ice seeenu papr.$!tog SNOOtS. cosonn i pot» beriti po ukusu pa sve dobro rzmekMlCfVD sati.ku I dodati ocecen Il(aziluk. Posuti suno seckanim novlm hSIOm . 6 SIMOvs pr8l>lvka. l>ibcr. ooer: vlje.ll1' SeCeIC8.a I1t11'ica cmog 1Uk1l. 1»I>ef. Sve Inllano Izme$all I tsShladlti pre sluienja. Ilodsti prcthodno prooaren kuku. oe. Zagrejati maIO Ul18 pa prodlnstati oa listiee .011 kfl<a. 0& po(umene sa svih strana. so Priprema: praziluk oprat •.zgn)eQti viljuSkom. Sastav kore malo pokvaslti mlako. 5()() g kromp'ro. I krornplr I lignie Isecl no "'ar)je komaoe. 200 g kukUfl. POSOllti I poblbcrltl pa fll malo prohtadlti. uljc. list JoIbcflf. $Yaku kOtu ise~j na 4 cera pa svakl dec filovati sa PO 2 kaslke naoeva I koru witl u rolniCu.'antJ Ct/eI<Je. 250 g Sampinjcna. secenu cveklU. oonau isecxen crni luk. llmunOvim soko". iseckati I na ktalJ<o prokUV3ti u siano. (u2.seckanc sampilljooe. 1 I<a~ secl<anog ~g lista. 1 (nan. ocistltl I prokuvati u siano) vocl.t.200 g sveie Hi za"~te paprike. t)()I. Poseono skuvati oljusten kromplr u Siano) vodl. • uljem iz konzcrvc tunJe\'ine. klpuCoj vooi.. rashladlt]. ROlnice zanrn propriiti na vrcrcm uljll. sa ustom lorbera I vlnsklm strcetorn. l8c. /reCap.r.ZlJ tunjevine i cvekle (U(lJOwne. .A 1'()SNlJ TR." vodonl da se rotnice ne odviju. 3 lif<n'ire Crf1.nltl vlnsklm sircetam i uhem. Posne ro/nice POIfebno: 200 Iltankih kOla (POSIlIi').________ 30 Salata oa Potte-boo: 1 -"l!U)VNIK.

oprati i POSUSiti.. oostiti i iseCi na komade. oClStiti i na mesta narezatl sa strane. puStlti da jos jednorn provo i Sluzjti. u/ie Priprema: sarana cprau. 2·3 belog vins. Pe6i na titlOj vatn oko 1. ftUdO IUnIJllfinll P(.z """Ill. rena . Crni luk isecr popreko na polo.'ins/(o sirCe. Stavrti priprcmlj<lnog sarana u dugu[jasti . 5 til SINOf! belOg . Ostatak orococnt i propaslratt. dodati Crm luk I proprlili ga na laganoj vatn da porumenl. Posuti ga nom C Spoil" i ill1U!f8. Naliti vodom i kuvati dok nba i oovrce ne omeksesu.me.~ IJ/Oef'a u zmu. vratiti u cornu ociscene komace rlbe.Potreono: Satan od oko 2 I<IJ.$line realC (100. 2 ve(:e glar. Cmi luk snoo nasecxen..prema: paSltmke octsuu. opeanu i na kolutove 1$eCe. 1 kO!. u!Ie. nepokloplJeno eke 3.l.-I -- 31 Rib/ja coroa Pr>I'elmo: j I<IJ "". 1 hS! /CJt.::.OVNIK Z" I'()$NU ·ml"(~Z:. PO ukusu zaciniti alevom paprikom i zacinom C.peemo: ribu ooeau. oeiStenu. ol)U' sten i iseekan paradajz i sve neveoene zaclnc. 1 f><IpliIca (po ielj. . 3 Ce"<l IJeIog IukS.. Tokorn pecenja jOs po neki pul prellti sa malo vina. U lonac stllVll1 komade nbe. 3 klupr>tJs paf8(J8/za (di 4 Msrke P.5·20 mlnuta u rerni zagrcJanoj I1S 200 stcperu. U vallo·stalnom suou zagrejati ulje. ziJCNI C.tNil. staviti grane:icc ruzmarlna i pee.allostalni sud. vez« ztf/cf>i.. Pastnnka sa vinom POlrebno: 4 lJ)8fli'e f)8SlJmlce. zeten..l1'MB. 34 tmO(/lukB.. C£r1Og . S.. /juts).5 sat. /lJ(}in C. preliti vinom. Izvaditi nekoliko krupnih kOmada nbe i oci stiti oc kostfju. 1 iPlNiCa cmog Iui</i. a zatim preko njega poredati pastrrnke..1nO iscckati beli luk i stavl)at' ga u tazreze I u unuuaSntest ribe. prepe¢i na ringll I dodati u lonac.1ce Mea. pobibefili. _a papnka.Jlil. 70 /I u/JII. prellh uljem i vmcm i staviu u rernu da se cecc. S() "". POSOhU.

seeer usplflOIfati sa caSom vade pa ksoa bude dOVOI)JlOgust dadati narendane i oeedene jOOo.Cl1jc.koll>{!ve meda. Kada bude dovoJ. vooe. Go((~a 50 premazuje mesa.""t IlfOitln. U podmazan pleh stavltl koru.32 - ~J"'EC!:I·9vNIK I'.250 g suv. Po zelji se pita moie pre HI' !.lIlom toplog meda ponteSanog sa malo 10Pt<: vade. POsuti mtevenirn orasima i swim grot<lem.. )I()SNIJ TIU>EZU Bombice sa usecerenom korom pomorandie Potrebn(): 150 11u~". urmc... peci u remi zagrejanoj na 200 stcperu.ke.krill drugom kororn. octsnu Cd koStica pa natendatl. . Ostaviti oa sc proscso pa lh (eaaU u papi(nate korpice za slu7.ws. 200 g Of<lha. 250 g SeCera. ZavrSav8 se sa eve kore. Imstal keel po pottCOr.Skol'ca.. tzmesati.tistal SeCer oo po~bi Prlprema: 18buke opratt.!U. tekooe POprskati top"m ulJom. 250 g "rmi. mlllO VO<Ie. ~. Kuglice od jabuka Sci. sklonitt sa veuc i malo prohladiti. U1stalno mesanje. Od ohladone mase formirati kuguce. oprati i sitoo nascckau. 200 If ~r6.ecernlm sirupom.ne gustine codati mlevenc or<1he i Ilme~ati. poprskati je topnm uljem. naf. Zatirn dodati sec-kane suva srnokve. Tada Sklon. 200 g "_m6.u staviti SeCer. tokotada za kuv<lt"ge po ielp Priprema: svo vOCe sem oraha oCistiti.lo sa vatrc IOSla'liti da sa onra di.h jabuka.00 11SCCk/Wh OtMS. U tetpk. SUVO groi(!c i uSecerenu koru oomcrsnoze. badem. Pita od meda i oraha I'J1 tMl<lh I<om. iti ga sa mala \'Ode i sk\Jllau oe se dobije gust sirup.ati ill u knst"' secsr I ostavlti da se osuse cao-ova pre upotrebe. 1 k~!lJk9 Im.J\. 250 SUV()IJ grotda. oo mase ODIiI<oVlltl boml)ice i waljati ih u kristal seeer IIi narOncftll1l1 COk()lii(. pa preliti kaS. roueo»: 1 kg MklSeI. dok sva tecnost ne ispafl. 500 g mron. PotICDoO: 1 Priprema: mod lagrejati 400 g aralla. Oodall Ofal1e I kruSkovac I masu kINatl na lageno) 'SIll. Orahe samleti. 100 g nllevenih c. OkO 2 dl uUa da orneksa. sovo gratae ocrsuu I oprati a ulje zagrejatl na lagsnoj vatri.h SmokaV6. 1. ol)ul\lili. uvz:. 100 II s.ne kore (JOmOfB1"1f1ie. Na taj naon sioiitl eelu pitu. pr. SloienJ pltu isecl na kocke .

/ l: n(':'('l:I1()g scntansr -uncokrcru. ill po pnfll'(.~6-r.(!CIJ1....snutl nc:kinl tC..:>.I s<: clobro PfO~USI pa pn. vurre i lead:'! S<.11 . . oJju.UH.!u f IOO)t .'3."":J'). PrOOlc. lit) J! I._'1 J ra.lIl'll <.(/(.'()f. mlevcne . ~(:lJ'_gh<..1l. gliC<' POl~b(M'..-ili(l i S.nc Inase.l. Sklunili ~. 'UHI}: Rro/(/ ....'6 na ~t'.::glal. I):' i IIJ("ga dndau pn:lhu<.) n\Z\'\J(..'I.~~-------------------- srl'f\! ~K()J.. Zn glazu- l":l7.' Pripremavndom ~(!"(. svc dok masa Ill' pocne da sc Sil'/t·. . .. U"OIH liti kolat' I o'lIJ"iu I dalie dn . j r('br'<. I .l meto rt:n~:J."li cia ~c: cokol~. 2{)(} g 'c."OJ.:UI.h3.'(Cfa ualiri vodc.klOIlHt '..~ok(}o .'(.lu.ui 11:1 I:..lnd.trcud30:t korjC~J oh:1('lli."pored.111 Z~Hifl)o"~('n(' p:)hllljjc<. ('ljU~ICI10 '<:111(. 3 f("br:.~I.>v(:'dok l:lgano ne !~).iSO Jf IJ.lal ih 100 g ~<'. koJa~ scci n..:lll. 1"'l' ."'a vall't: sc dobijc ~U!'>I k ."~"I. . 100/: IHc:cI.:.()(lili "ltOgo ra~IJ".J )fJ() ~ o''''cr)jh f):liJuljlC'..' .da OtOp11 !.·.dobijc gU~1 sirup Kndn jl' dovoljno gust. j\'led I)"l:'dll zagrcj:lli.5 CO'l ()'i(~\'111 <I. 15f) g ...·nlljc.oknla<i<.llI". I:u«' len t 'n'l": I sn)ok"c iakodc o('iStiti i samlct! Ponlc..untc'o ~l.:ta i .ll:J. Z50 J.t: . -r 'la\ iu u -crpicu. pfclitt kola?: pa kada ~c.t.·(t.1 pJotu (ra\'ftU lacotJ I $I.::.l.' }t_'IJidod.-i ~Iui. rn na d:\~t.....od dobljc.: malo prohl:ldi ubltk()\ ati kuru deblilnc I (.lnlC(Ofll da 'Ie kolac dobru 'f'lOJI ~UII":ldaH n:\jlr:t\"I' r( glal..:<. J)()!'>IICOjkrtstnl ~eCCI'Qln.mokvc. .>(J sklonici .(' b~ldt.ati poe''lt't.u'ic~1 hrllUn:1. dobro oCt_-di(i 0(1 ..·no. . ll... J S() g 'I) Stanglice sa bademom P(Iln-boo.. un na'('c. '\._1:1 -«: f'h·I. I<:~nikl'. urI)).' !'>lIll(okn..uu 1/. da J)().1.... -m.Jnom Lak\J\.'o~t:dih 50 ~ ...nn~" ..·.ltI (. i Izn\(':(~III..i(l.· Il'l:l'l" obliko\':1l1 kol'u.'. pa g:~:jitllo IHIS(.' ~nl("Jkvt". smokv« i urme.1)0<1.ldi I ern.J t'riPft.llUr(")l pre- S1:ohl:I(Ji i sh:gnc: ':t St>(~1n:\ ~r..J.IH: I kU\'a1 i cia !I>(."Vl' dohI'() j/nlC. .ldu i In(:~.1) It "u".tn. sa van-e pa prcko l« In. l)od:ui ('okol.:4.1noj sn'll~~i \1:\10 po:o>uli ('huet:.i I !-ll'g''1C.1 ISO}: <uvih k.a1l 1-1j() g.tnl· i ohhl(...tn(' . !\Jc.1 I malo vode.·:ltri.("k:HH.klr)nicr orahc.'.t:lI'lH k{. kao i Dohro i/nlCf.I.}"~.:nc In. pl'ohJ:uJiti i od polovin(..lrUJ..dici sa malo "ode • ukuvart.\'\I('" I'll I)fC(). tI~ sla(o() nlc'.CR)IH Not das('i PQSUloj 'o~ je<. naliti cia OJ.>1Ino :-1(:.~"". Prili. . 33 n.)ti da !'>l' OtoJ)i.11 "urh" 11I1h/".lj"..(·J)Ja~(.:1 "-:UI (.\lj(' Inl\'.l("U' .":4.cckanih oraha). pOIkad bude dO\'oljl'lc) gu" "b. LiQ g lOS(l.nu kOI"OClI napra\"t.ln1!li(e .C:OOlU 00 dr\lnt:" poll)\·ln<: :o-k\I\.<:rpic.('.i:c. daljl' f)H:."U. ••• llXJ 8 '''In .:llu(.' !'>Il\'(. o'l<l"iri da sc osu. sku.~t.) varre..Ilnl prf. .·cno voce (1")1. vkuvari SITUPod 150 ~ '-ci\"r...: od It::£'nlka. (~f)'''/..'IJlu>.'(.~uvtm voecm i semenlc:una suncokreta P()l.t das('i POSUIOJ kri~r:d '<"('<:1'0111.H .:JH:I: ()cbtlli . ' ..'ccr..'IH dodau narcndanu koncu L ..b.In.: .'(. kori (. I ct. PriprCI1). I.:. dodali InICVCI'lt" .11 badcm.\nllt.I~C:kOfu dt'btjine 1'). melo t.nkJk. Krtd:l hudc dl)\"oljno S~JSto ...t.nlOA..f(' nc bt cut\~O) I'rcl..j.l:u..edera ':l IfIOlio vode I opel ~ku\'3(i ~l"1 'trup ~I)lc)k\'c i urmc L (')\ !I>. n:1 'langliC'c. .ACI dobro i/nlC~:\CI..arnlc. IOi) f! }:ru)'(I. :\1(~.1 ~tcJ. oC-i~lti pa do<.'.SkJonili koru cJcbljln(' krisl:1f vairc.._un.t da "('nla . sa . {KJI1}ur. ostavi- Sl pa od mase razvuci ti dn 't' J)rt)hl..u\·ih .luL.(.fllp ~.'\'cnt" ..ul (Ii..'lill kola.oka. (1(/ pola IlInufU. ponlnr. urme i St:Ulglice sa lUlaJlilSOm Stang/Icc sa .:H:·1l0 dubij{: gust slrup pa de.'.'-ri\ Il.I"()\'(H .:t11 .al'li~:.OI()I.". Pn.~kl()njlj :-..dati col« ilndu..t(CI.-:1 kIH:U'/C'..c:nJ:I . ~"I\'() gro2dc i .. r\nan3:.

d:t...':ln(~~lti i oblandom 8tanglice od dunja .uri. pa 2)0 ~ . f . :o:ok od I)ol.34 ______________ _:Do"""Ul="Ci"-"p"'o"'snik()lll~l.lllJt..\ ruasa i ..ni i~I. I n. Jiu nJ. 111:110 i prlli'nu.:gllt'.Doc1:ul propasiraf'lC dllnJ(...l... Skfoniti p:1 (.IIC: 0<. :. KUV.it..ok u.ln1 I)I"("'(hl1("1001 ()_. St..lrcpU ~1~Uti.:.::/'IH. n.' (lhJ"di i p"u:-'~I.i:trg.lvi(i 1):1 V:'O:\I. .J«l coJiuJ:ui<.r.lIH....l1H gn)./nol)ujnc.'It.1 nt1J_!Ic. DO<1:Hi or:lh(. Iadu posuri mlcve-uhn ur:n"irna.'.liti i i:-t'(.I pa .l/).c(~l"ra."y. 1 ohi:ln(k Pnprema.lOt) J: rcndanu n:lr:tndltlll\. sU\.{.JU. OC':'Illi.lIdil oraha pa oljl. . coko- i 1):·ldc..._'C'(ll u l'l'.ni.J.' i ostavut da se malo prohlndt. R.: 0'1I d\lnj.· is(_"('k-:ni.u"h 'COt 1'('. uti.. dodah p:lr kapi Ul.:ili da :o..:tH.I.I. dok kuvati dok sav .._' /.u')(Jnn..'opr.f.llcc: I\)nt' I .tnnlicc..... Dodae! n:lc\'Cnih J~/)..'~lli jrn.. 1'(llflU"". Dodati nnglu da j'>.:rc.i I .'Il' nl~lrga(if)onl U prahu..' k<1(i.I/(J c1aIJc".l_ '<H.'.·I1J.110 prohladi ~r:uljHi kuru na <1"hIJII1\1 od oko I Sranglice sa ie!e bombonarna Pom-tmo sc dobijc gil . kl()ntll sa 0"'1..\ 1. St'lvili u ~c'I'Ptl.J 'oJ.\.ou g onh:l.llI Cln.)!'ta\·iti da st" ohladi i :\I<.). dohl'o i/.lI{(lllI. C)lju~1c:OC i ~:lInl~'\'('n(.'dlti i propasrran.'\('ruh or.SI:lfl(' ir..()~ V3.·.."':l \'()(I....• \lC'.u/c·nld.'t'rOtll O::'t~p. S. 250 g 1':r.00)vodc I ]("\<:'(1 cJa \'3lre.lS{I(i i n:tI'CIld:ui p:t lh.IU n..'..'nc i malo p:\ prt"" i pn.j J.I1It"':"<lCI I .tn.: \...t=<'·1 03 :.()() g l'riprcmn... po:-I . .na"'\1 ."Ik sWlglice sa isbukam« t bsdemims P{}lf("bno 8(J() J.tdnOIl'l (ne u frii. Stanglice od §argarepe I r)ltt:.' pre .t: IJo./)/.1/).1 .! }.1 Slal'iri na 1:lp..:j Pre slu.i nekrrn 1(:'.r:1\ III dJ "-(.·~in)1'('1.tIl'oK ."oJ: 1II"f'1~.. opr:ui pa simo n::trcnd:ui. ll). 11(' prohladtn 'HI 8 .l P05iHIi lulL'vcnlnl (")t':l"llina 1(. Poul(·'. Jahuke opratr.t .lfitl.. vanil st:(\'r i ISf) ~ !'>Ct'k. ~(. h(.t\·iu nu toplu recnosr nc lsp:u i St:llno nlci.(h. merom i oSI:tlili da :-0(. prhi~n\l(i uekuu u. dobro Pripfc'·rn:l.l(.l"ll"t'('/X .'(. drugom 1)I'(--'k"111 ..)%.:idt:l'u} up()ln:bl'.u'\I vatru PO.I 11l:~~(". 1 1(1(lc' jcdnoJ oblandr.lll.(_'. macu ':::1 I'<'SL'lllji.tngll('(.' III lake "1.n)e~:ui Sktonht S:l vall'{..Hi dok ne on)(.:)(' ht)1l1hon(..I.ljl)(I\':Hi..J.r:tngh(·(..rln. CokoJadu i'IOptu nil la~anoj \'. HtXI)! f~ 4.. Scccr pl'{:liti ...'t... va na i pOfiloralld/t pa ~t.llIgle i:okol:ldt: Pnprcma: k(""r pn:lul -okom ud hmuKU\:111dok nc potpuno g.: honlbonc 'ad.'(.~-Cc·r..:Oti:.:ko kon . .u.. (1(1 oJ IXNlJnt:... I.' I)obro i...1 hudc Qno:l(' fnl<:\'(.'.. pl'<:lici \UdOIIl kchko ua ngr.db:.I!>(:~nji(jj drugt <1(:0 muse. p:1 1'.tn!llic(" ~ 1>('1\'("(0 SU\'O pa prclili 1C. dunj<.:<1.. umuccna.·nja sok« dodatl pl'oku\.1..1 nn kockc.'('i 0:_ ~t. kloniri ".·h.l J 1""un.:H()/Joi1tlh 1"'/(' I)OlU/JU(I.:ui.tri polovil1oul (.~/~(' 1'11111. r'.lh~~ I ~ro%cf\.l .'ckaoc fl"3 I'parl. 2<O() ~ 0'-.'oku\.' pn. . SQ): 1I1hon'nih 1')(1 Jl h.I..UU it: SCCerOfl) pa ~-Cc. ()cc<I(.t Ht: I~pari.~111<':1prcrhodn« olxucnc.' ():!.t.. 500 ft .l 'l.\ci i .·k... 250. '/In(.·.:Hilll ()(.· I'.s:1j\L i'. 150 f: ~'k3nl" (H".ltlj(.u5...cl 1)()'Ult)1 kn . n'!c.1l'l". 111. r..IOIU 'C('<':(\.':1..:o.t{ dnhN11£rndill S\.'ccr C)r.·.('1 !lu--.rndi I "'i..l.l litl)una i ku\':ui s(.' Kada 111u d()<'aHI(1 11l. (lutlj..u•• r blljllC»)! 1IJ..fOY(/.t~ll '4.l~.t unl('''-lli u ... Po.lnd)c.· I/nll"..o t ("J ..c.(.J (Ir..JV(. Pn'kl'ili drugorn oblnudom.... lll:lrg:ll'ln posicpcno rumOll1.l Poue/XII'. 2.~ :o. P(')J('('/)fW_I kg ~""k:J... J~'<ln\l oblandu pre- IH.'. fl1:rln'~nil 'c'''C('l':'l.... "II.I)rc· t.l"~f.' :O:II'UP."1 da '{.

..."t·e·. SltlOJ..1I1("l(i Karla ~l' nlasa 0):110I>rohl:lul I ZgU!'IfH:.:li(i prcko kore 0<1 oraha. O"I.J.oit:lvfjrui1I I'apirn:th' k<)rpjcc.'ri H.tch'/H.Jos toplo oblikovati u pogacice PI'(.1 Ifl. 2Sf) g 'UljIJ sn)(.:lrin P()(. -i j Priprcma. 11lda ('!)injoIlC .. Badcm ob. "/Jk OQ J IIIIIU03 Pnprcma '<../M.::cccr-a).llwJL(· I iO g J. dQti-a(i prah ~ecc. . tlmcsau i mlevenc oraln-.nog II.·(r...~"(_'(~·r.'$ant: ~a i"oko.tnli.lht·u i lllllak~lti u kar:\fllC. doda\anje ~oka od pon1oral'ld/. ~ttluti dok se uc dobije penasta masa.111 raslopHi na I:tgano. svc dcbro lzrnditi j rasI:!njiri II kuru clChljlnt' prsta (ako je pou-ebno prcko kristal .trtn"':u/t.r Priprcmn. Priprc..'1 . I~.0 J.liO p n.~cc:r nahu ~ malo \ ode. OSllSilf pa sanll<:(i.l {)1"~hJ SilO}: ... ril'J)c.\(I'1 !")i\ pn.1 lag_anoJ \":u..c(..j"Ij:I.../ .lalka.l . K.I.:-Iuzel)ja.ni seeer u prahu.flljf' Ksrzmel minjonl k. 100 [! prall ..J... n:l mak..C(I'r. ".klonili .: f...'.f.ui:-. I\J...·n13: II' utm. ollusru: j sam- leu. ''a(i kUJ!hc<:. samo til ogrcznc.~r.-o ... . n'l.'VC nt . . jcdrum .. 'SoC) ft "j.J-\{:.d."~...mom cokoladorn ~c. (:a~i<:or'll vadit i <JlIgr'llitc i rcdat i ua r:\\'nu taCl)u.d.l~ku i u!otOlvili lh dok Sc kararnel 11<.. pNnOr.)d.('~:ul..J.le\f!lIih or. dohro l:uajbo\-:Iti pa mu po-u-pcno dlxla\. ria $<: dohij~ sa .. Punjene unne 1 Potn:bnn: j()(J I: urnu 100 jt /. 1 /O.I jczgra OI':1h:'l.: lfN) Jt b.-anlCStli 1I1k'vCI'lC dt"OOI ovog orahc i 5i(upa od dobijcne muse raz\u"i kcru dChlJlllt· od pola san. _ Rombovi od orsb« fotn-l)llt~' I OraSaci s. IJ/..tI"(.t"ili eta -c kuhl" ohl:.1 n:brJ roJ.. ·ughcu nahChIl fl.. iakodc redan dl:() skuvanog sirupa i dobro i~r". od nj(' obLiko.}j~l. 1':. ()s(~lvil' da sc tokuh1da ~Icg:nc: i da se oUHllliej dobl'tl os:u~c pte .: pa kadll hlld<: <lo\'(llj"'" gushnt: ~ldonifi fla i pl'ohl:cditi U ~t.kuko.JuZili k.'u}.uk-eu obarut. oljU~lllf.1 )~Lgr.:(t=L Hotubic(: J::ltim rcclati na .ol«)I:t<h"c ra~topi(l.!rcznt" Ku'--ati zanm kao "a -Luko... P(1)lt· .f.. Ixl k..nllt}:... dodtll i I cHarl"n~bdli od k.glit·u :o-tavilc po jcdnu-(h'e '\·i~njt· ... }O.. p. "I~. dodari . Dugrnici l'otr"l)no 2$01: po.a J):t n"l:t.'1 kU\'.oIadc 7... kao l:t .dt· kuliko da OJ.l0·na.tb<l..O ..:cl'Iika oku 3 em i U svaku uusnuu po jednu POIOVIIH.a vatrc i malo prohladtn. jlJ ('I<JIo.nri ncprekidno cne~aju(i."'IIP:' <l00:H1 sok 00 limuun il)"Iulcd dobro (10k ~c.llt u krpu I naliti sa malo \'(. ()":lkO prtpremljcnu cok('JI:c(lll pl'<.1 II 1"·3hu. samIcti I dod:ui nmrgarfnu.lll:l.. II poslcdn]..l mkokfde x:.C('r.di i !OO1~J!n('.'ICI od peteljkr.. Kn~1al ~c:cr ra!'o(opifi (he/' "ode) 11.UI"")r Prrprvma: .f(h~/.' dobij(' n'~ .a rend.c.a \'1'10 malo vod.ni(' ti' -tu- krr...".:c.vntre.'C:c.'nil.("(''''ra_ IflO g POlt't~bIJU.~lli na ~r<:dnjo.. j()Q 1-: InlC:1c:njh Or-d'3.t'C' gll~l() uk"v. 25() . latinl .u (lobi'(_) 11.ak\l ..t cJ. (~Ok()I:I<.<: dovolino gU"'1 .ljprc ..)kUl:IIIJ". St:H'hi u krpu.'nc zgusnc..J. . '.·tlt:l.dc.Irg. .rf)lnbo\~ I . d .'.:('t·I·tli sirup (.t.fJSl.'Iaznu d.: It.'{(TNI P()$f\I( f\(JI.l hOJt" mC(hl Svaktl .~kuvari 8"'>' sirup.t1J1ul.c".i1l. pa J)r("II" prcko dcla 00 cok(lJ:~dt.l..O}~ J..'..fiJlI J: 't(.lu nul .e kU\.uk.t:\'aditi "koStice. ladorn..ene ~ukul:tdc.r.e dovoljno gu~( dodati 1l)1\'vcnc orahe.lli !ota.l.~t""'(·t'.t~iku(:t~lopl.:r.. Or.. tokol.0.. Osravlu da sc pfohl:cdi 1 porcrtau u paph'natc kor pice.pa ~(~.ri da St.'( 'tip. v.....):\u~i j He: 'lcgnt. v.:-liv::uf dug'nlice.'I_'c... u. dobro C'llnt'sari pa sklonltl so. h.t dod:ui h:uh:cnc PUI'lH. l '.J'rcko ~\'''k(:)g ()I':I"(I(:a pl'Clilj I.I.

...uk\'(.ll'g. kn.I.\\·ili bOJ'llh'ct: i UV:d):'Hi ih u kn"'.s11l/-A.41...-' prohladc i O.\r.. ~\ aki utbnuli Jt:'dnu (OCI.".f/r.' pre dobro 1:l../ (~)k(J/.1Jl'(.w Priprerua: -.t..l.l." !\irup ()(ah(' OC:I!\IIII pa .l1~·(~l·t1~IOpili i dodari kasiku ul/.tlO . J~"I! ...UI ._'pl:n() 1'(111 pr:-llnl t I.'...t \.lIlt'l! J.l'lh (.lOO g ssvcknti I d(ld.l"i.l.uill P<.I':ldI111uti njl' PI.' '"..:1I i."Cl'f" .n J! urn" • .''''Oll1 00 \'0<'..ni!i (1:1 sc. LtlJ.. 1%IlH':.'il·l~"a...'r.1''''1..l(ff· /.vc:nc ol"ah<: i sok od UflUI rt-h.l zathn ih u\':IIFlti u kristal '('(.I svc dohro IZOh:.noLl".-r.(.I.t u 1.CC(nuhn vodom.' gusl POlrc..nhl(_'e pl'iprcnlljl:I\(Jll) IH. 1l)1c./ /"('hr.l i rscci PI) dtlZirli. !'iitmIC(1 urme I smokvc.An~..r.(I\'lO/C.1 ~p()r(.ll..:. Pra\'ili hOlillu((... /(H) g koko .uirll <lodau i il'lolllljt"llu cokol:ldll ..(} 1: Bombice od su~enih bjsija ""'('lIth 1. BadCIH i..lU. LOO g mtcvvnth n("JIl.hh J..:a od Ii01Ur)U.# IU:II".. l'{'ni/.' varrl sa 1)1:t10 \'Ocil: dodau narcndanu kuvan]c.'.a marmctadorn 0<1 kaJ.''.raJht.'1"1/.' (lll~tUj ad ("(vf~tih pt:lo.v(:nihoraha .1 ~(.'. ohliku urnli.'\.I"U \1. L'ifJ 1.ill ()<I 0\\' In.1 (IIi bthuog margarina).1. kll~'.t.i".h.'.l/)(f Pripfefl1:1 I ZnJ! (.fU'O{: 61'.\:.~c jama pn.~('tc..h._'v:l(\'..)I)lrn..: .i pa ga POJlH:.Ul .'Vlll koli\cic\.. t) llfHltn:bc..('tt'r..:I1U11 (Jr..I.(" I'ol1oln'hi Pfij)"('1l1:l' $lI~C"I.2:.C'c(./.il.."S:3ti \1\/1/('.a od n:II·:II)(l/... brasnom.\·" I":t~l{)piti 0<1laganoj Z.(.iJt"'J.«.I..I. kU\. prah:J J: .:1I1 10:.r. /.·. Ovom IU:l\()l'n 1">llIliu urmc . '1'1:. ud k.4>'"H11'i0."!iiltt~. /.1 :rr.f kfl"'. j I k.J.lH(I.:t:t I vaire i j()~lupin Pc)III<"'~:I(1~a pn..lh.II".' tlohr() j/. :-./(fr' /.'r .lltd/"" .IVlti ka. .IH/(_' <'Ok<'lladu .t. 6 1.()kP.. I.J(r. kolit.''.11't:n</..:t.... P(_)tr~'hn() lOf)): lJ:irctuf:ltl.:... L$() g Bombice ". (T~OJ.1 '. of. d:l sc !\It.u/.U) 0<1 prc.' I 11.a (.'4.. Sc<.'ol.n.all:llt"ti pa ih (>r..~lhodI10 oSl".r. secel' Urine od suvog vo61 sa orzsima P(J1rel'IIt)· {-. urmc Or..:' ~lasu i O~(:l.tlc.I(I(.r..lrll.· Sklonit i .utt..lI .:1 k()ko~(l\ lin pOnH..rJr '. kakao i 100~..U}:."lti d:-.Cl'n..sIJc :o.- ..1I1 It paplrnnn kurpk . J. .'111':1"/(\ . .11 'c.iA.l$() I: fll_.-o.'. dodari 11I1(. ~I 1:lg:lIlOj \:).du! kosticc: ~n.ll Y.\f. /.c' 1:.."n/.-_.1 sklorupa njomc j)lJnili urnrc KrI~I. Posne bombice sa su§eflim bjsiKol:tcit'c (.J\'I..'r u '111(. porcdari Un)lc. l \'a1f"li U rvndauu cokoladu i 1'c(l. Dod. d()<I~"ajiH I ~l.l<ic' Poflc.uin:1 umercno] '~Urt (I" S<. _"XI J: ~.CCt"'1'..l/XUt)ot.r.I\'ul (t1 '-4.I/1(: Prfprcma: Pdpren)lt. :"111('$1.l(i I)a tiho] vatrl dok 5:\'(.ro \ nth.'I'a.." i(l od I<ni.~iku ka(ameh.' t..(' Priprema. 25() ~ IN/jnt¥: flJ.UI u u~pinO\'... .l k(Jt.(.o\'~'n()~ i~\" t'rJ Ohtadene ....!iN) r.UJIJ/t·.12 j()S '."unu\ -. k.l sl<iJHlli .ri p. urrne rcdati U J). .lIl1h ."('Ck.0 g pOltln(...<JI...' i U <vnku sl:lvili pc (l(j~"cllu "'$flltl i~ "i:=>n.au Pfeh p<. Dodari prah 'Ct vr • uarcndanu koru pomorandz«.)/ikt.ljki...u! l)olnc:=>~li ~:I mtcvcnhu II prahu pa rn:ISII umvsitl POH10('U sol.f J..1 ._.'~/k.:t:r..: ~'ulC'nJ~ <lobljl.pl'oh'~di J"'':l\'iti bn.: rrc.....·' Botnbice sa visnjama PorrCIJtlH_' .) pro!\u!\l.lll :./ I POtl)(}('.ltc kOlp.l!\(<<.0.36 kompakrna O):'I.'Il.Oda ogtt'Z'H: Ku\.: \u"('.hh urH)i.lZ3Ii tltJenl.10 nn "rio masa IlC PO('IH...I'.ljslj.<hlJ.odvoiru 250 J! pa Im izv.' Punjene urme 11 POf('/)1l0: '" IUnl(' 50 ~ 2 k:. b:ldeln:l. Iztne.3 MN.l"d.'J1tC./('I.OIOVU Ii sa vatrc I probladtu.1(/(' fll..(-' pr. porllor:'lldZ(.'.' '\.'c(.· k:i.I ":1 II1II..'>tja.1..\' pr..\I1}t'I/:rC('...i u pr:rhll '1(.:okoladu I lilcs.uJad i ornxlmn.AI\J..ll('..('(.

sL Pre SlUl:l'llja .s\·c !/nu.... -klontu sa ..I":I.ul.ul.'11iIh I-!uun im ukr J"lIn~1 ()('I posnc coknl..1l1111 kuv... ih :O..U(C 1).ku\'<\ti da po'(.dr:3U(:(: eok ott limnua I (tuhn) umceau.)()tpuHC) J!u". 1')0 g ..t'ronl I /.·{:1.'\'I.. "13 . •.I.IJ! un vil.1 n.--'<. dodmi /& K()IA(..~{:t r:t:-ltanjili <he kOI'<:. Krjsr:ll.I/l:nIJ :-C:ll (1. <1(")(I. . p.. tjbovatl pa <iod:Jli \'J.1 ..lnt:potpuuo homogena Prclui kol:a{" O\'()tH ~1:vllrOlll i t)!o.\ati S.·~all (..>titi od ko'. »:1 Potrebno: ~OO~ 'U\ Ih vtuokava.1 J.thl' I o...i i UIHt''''11 H.u pruhu...1.UI.l'Ci na luaJl' kvad('.~t'r.((.1 kuvrui da .l'tllflltl Od dohij4.Ci!\lll da ::. -ok otl 1 hmuna Priprerna: Sfl'l(")).O)t kn . sirup. "IIi( '''Vt: i :'U\ 0 p_lo]'d(""'('>(-i~liti od pctcl.njc' .>Uh pc.1 narendauu /.l(Iu /.... nu t.0 J.· i rcd.ui da postanc pcnpuno kOlnp. KvadraLicl od suvog mea 11 I'Hfl"(.11.\nJl' r3.r:.) $m<:su zalinl t:l:-I:tl)jlli n.klnllHI SOl \".n:l..:r j/ . .f) g JSO..ui f')I)ll1hl('c.l.~~rprc:liu '3 (n~1I0 \ndt· p:.'I\(ll rn.• 1):.. Po zcljl ukr-a~lli \·()~(..1 koru od "1n<)k. I~) ~ hllJl\c~ posnog 1t1. 150l-! 1~1:lfI. .!-lopill 0:1 l:lg:IIlOJ \.~iti lc::o.('·.\l· n('I~lul 0<.:'.~l"' dohije ~U'I '11"\1j) /. 1)1\.(.::lInl(.. I rc:dali ih na 1:\(111..lrlll.! Pl'ipfc.Uio) mu dodau l)ll'.I(f(" ~.t.. ~Ia..~IlIlU nblikcnali male kV:l..h.. I:uka PI'ipll'III.cc:ra U prahu. ."I.1 p(.lit) g "UI (...:erOlll I O:o.~l'('('" \I~phl('l\'-. .l\ a Prt'kritl drugom Ina .'Ill i7 ~Ialk<t.t/l'... no voce.J"iJ.Hi~l' 111:..·rk~llh.·./ rol.' Or.!~fJ It II)/{'\ ('11." I/nlC..ra.tal ~(:<t. lC.'.sn'f\ll'():-'~l rna.\Iargatin C.. f)'1 "litre k\"~tdr'lliec: .1 ."11110n:l\(.1 d"'(i PO~lI(oj kns(:). . dok Ut.lll.':o. dud."111'('8 J:f'I).1..I\"l(j tla 'e o~u..V.l.:l1l· ol'ahc pa ..: "IJOJ.hl sv ohladi. Takcxkl\a~l·('J..)ladu k. 'if)}-i d~.':Ui ~a prah ~t.!50g InIC\~'nlh crah.It!. dod:ill mlevcnc oralu-.' korom Za gfazuru u prab 'etCf" sipan n13't· .:I\\. .O J.. obliko\'.lr)!.l~Iilo.u'. .:{cljkl ih . za gl.1 p:l.1 male .euc .. dcbliiuc L ern.uic('.t(.!~Ofl urmt..u! pro: .!.a(l \ lSIIjl<:<" <t!ln() gl'< ~%d<:I badcm.1 Kvadratici od suvog voca I Ptllfe/uro .. 1 1"111(.ra.ki I 01'1 :"I{I.(. ti od kO. Se<.xll.1.IO Od ovnko dobiicnog t<. J(H) J..7 I '\(. lottO j.:)nu.'i t!nnc: OCi:'li... 1 pa tzruciti \ttlo promc ..10\ ode p:~ kadu "L' (.usc.' 1I1~"1HI'a ~111l()"4.. u ".ui ~U\'onl\.t:llo I"t'(k . 1':.' p:lpil"l'I:lh' k(lrph . i/I. Oodau pr('chodnoj nl:. 1'1'/)('.hll() • .li P()lll<.UIII IUO g 5(·<.IL:Uloi..IH<)k\'(: ()Ci:-'lili od ("\.t..r.I.e.lcnu hl/t·nJ-' :'>ta\'(jali da sc ih II masa tic J"K):\t.(i dohn.'11 urnll'.U\':I..J.l: :o...' oCi:. .judodari KvadradCl od smoksvs i 2-3 k:l~ikc hkcra od J\J.I. ku\·.lIrl pOI.'.ui.1 ~\'O voce iXltl(. pfohl:ul(. lit) J.10(.. "(lllItH'. L.u dobro umcsul.\.! b:Hfctn.u duh.! (. ~L1\"Ogl"()%d~ I "mok\"l.1< Ihlj(" do\'oljnu gU~1 sirup.H.'cnc k"j"ijc (ok(..'(.t \('('('''.lic-a S:lI'nl.lic:l pa 1olih nascck.l<i\. proJl1<::::ati.\'r ~ia"'hj sa malo vqde: nn lihu \ «rn ...1l1 1111<:\ (.· I O"(:1\'.II'\.11vt.lnc .

dcl:1 L jt~t../ :.ts(:1J)jifi s:.lll.I~<.' ciobijc HU"t .t II -amlevene smokvc."'ic.rvnu (~Icnu+ <fa hudc d(:hljiJ)c oko I ou Cnkoladu 1':l~I()piri na htgalloj "alri I I'>J . 50 J.)cl (U)IIIII·..\.. I.. pa "'''n'ili 1)" '':ltru KU\:iCI...ila I r.liIJ p..lZ\'il._~ gust srrup.llul<:ti. Osraviu da se doh ro o. 2$(1 F ..p Ku\':ui d:lIJt' dok .nit" ell'" orslw.. .t IXJ.dc.I}:(Hie .II):. 100 ~ kri . 'J'fnc. e/.I\ 1(.' 1.o{l(.JJ kt·.11 "r.ul U vcverru "in.t'"a Oodall mlcvcnc j ~t {'kane C)rahc:..." II.l. .-.rl. KnSIJ. Ilr:1vtl:tti lvk v.nc:..lh da bud..t':'il\u mnrgarma.i .t "fucl.:tVItI cta :-'''-' pre Iftladi..:liti knl:H'. '..(. Rad<. !"Halo \."c<':foln U £)1':lhu. par kani soka 00 pOIUol·..'.kf()I~llj i pJ'ohJ.:ooj ~l.(.. SI:t\IU n.ku\"l-tll gUSt .~moJmIlllI orsha ofalh.JhJ'till i samk-n.-bno . 6. (Id hc.'..:INlka).tdili. ... '·oll't'hn()· ~OO.':Urt k\I\..1(. pr<.(' p"ohl..lrill.. Rolilt od badema I POtt"('})I)O ....ldi P.n!en'nf/l 1).'n\ pl)J).g :h:('cra nahli H..38 _ KvatiradCJ od ombe P()lrcbIlO. 'n1<-)k.ohJ.j <I:II1'<h:1 P"<: vpOlrt'b<: j Rolet ad badcm« II Roiu: ad .t"('1 pnp". ..· porpono Pnprema..tI~1 pre.1Pl :'I()k3 od Jll'fJIOr...>~alf da se otupi pa U.11(1 l."_Iu p()fn\.)1:1 .1 ""'(:cr Zlktl\ .#:II.'l!>t.~U" '.lh (Iuk -c lit' dobIJc.tI -<unl<:t..:h. .t . pn'I':<l nl(·~:t "~Ia\'iri <.'lr.1/.' \. dodan kl.II . PI'c.. koliku j(:' 1)()Ir.·S J.. clohijc (lnu roze boju pa l:lkodc.I(i cia .rr kJ..1 linlun:\ i na un)(:f\~noj .t:ll '('C cr:.\\-111 narcndanu k:l:'I1.tlc /41 kU''3Il/t". l'<. co f.lSCI J'. ':.ir-. kora (.i!'up kao J'.o k.'$-:tti.) 1<:':"1I1JP z(:lj('n(: .:c·t·1'.fahi sv .h:\t·llt' badf>I)'I(..''''lc." .'. oralio dco sa c(')kol:ldolll. Na d.11111 .:I "t:ck. (. l.:nu kO!~11 uti ~1l)C)kilV:\ i "VI! j II tol. J)a ill .1\ anjc.' plo(nu I kU\"311 dok He: J)()('tUl' da 'C: 7gU'.'~"f:t.a .'k:-lr..:rnih or."1.uk 0<..ur.:li <ll'O Il:t d:t.·o"l~tljh I ~o..l "ulIl ~("\(·l.('i PO!iUlflf SC(~(~!'()n). ~HOft '(..UI cl.:. i\·I1{'\'l*n.lc/l rcbru (o/.'OI.1.' ~'C:cr pft'llu In~do \'()dc.i ..4.lJt.:u \'.. I()() ~ .._' uhlJ(h l d(u!o!i deo dod:lu p.uof.U "'I)1t dod:ul Inalo \udc: gus.' J.ik:.'uj..1kt ()tI'Jl"/III(' HI.ln dt·() ".(.Rlcvorll pn .1 dcfu. tu:kf)hko k3p. J rc:'i)r-J i-oS. . Ostavh <. IXI podehn Sklouul ~ta"jti ('ks(r:d" beo.uJ.. ~()() ~ -c C('I"J.I:uko "-ad.'f'lrJ" Pripr('ol::t· h:'<it"nl oh:lrl1l_ nIJ\I:.\'it.L .J.1)(1' /..'liu 03 <. t':J':J luck'. <I .1\a It-dnak:..l'lI1H. "c.k"'.nlp Uod. ) w/)f.rtl'flll(. l~n'l:_~al1 pa J)(.lnd)(' l'riprclua' q-Ct" prchu \ odom koltko ((:'I 0gr(-I"nc. p:1 g.'~alj...')t!l\'ill LI lOj):lO ~('·Ct:fnj sil'lIp «)J(I) 6. <.>kol:u1u za ".ul"ln" . Koru f':lJ'\'itf ":1 d.'lli . !lc: ('vkt)/:t(fc.if)..1.lfl/('...(' tHo' doinJ(.'l.:1. ohla<h'llog 'HUp.' kuvau JOs knjl mlnut pot !<Ikloniti ~:I vatr-c I)oda" k.' U(i'lill i "..1. '.r3kfOi od malin« Iln)(''. <fa :0..• ".' /_I 4tH na.-· Pl'ohtldiri t j c O:Ht <-1(:0 1\1:'\" 11'-' drugl osta"jli 11:1eh'... u rolar i Ukrnsln ))01\11k:IfH~t h:ull·llla. .. Ovjn) J). pa .'rv(.u/.n..('("'(.'.... 11l'· .pl . od / 1. vodc i :okUl"...tnd':-c I n""u dooro i%HI(...1..ui par k:t.150 g J.'lu:lz:ui pfjpr<:tllljl.1(:0 p~ %:t\'iti "ol:u.lln:l>n()' '._'lllC 1':1:"I(:1I1Iili prvo rOZt: den.f.00 I! "'1\ 1/1 \.I.lJ (.: u.1n<: .~L"ika).MJ(~ Pnprc:nl:l. Ztlku~ui n:~ (oploj I'jll~li. P:I . tJc·S.fa~(: osu:-.Itlz~·nj.: "'f"f 1.i(i na n:lv!:lzcflu r. '('("'1': .• ~(K) ~ h.l l'a~l<tn..()/. In()..:ko IIjc.lI.' 'l:l\'11I n... USt:!\ it.l/J:J.

.tstopiLi cokclla(lu..in he.sklOtlni s...Jt)..IJuc:i dok masa ne pocne cl.t/1.if\JJ)3 :-.. .·fflng -.lderll .". '4:Jk oel I f)OJ')()r.01'11.-C::cru'j)lno\:!u Priprema- da SC' dohijc ".Uti i samleri.:>uti ~i{no .. l: ~el'pl('1 l1a I'\gano. kao i orahe. 3 /.. 200 pr.l I'olat u.lde /. _ od smokava SaJamlca ZSO I: W(c'r..1 klll':III/('../I 'UkAA:. g l<e. 'l/uh POlf'r'btlo 'imok.h'ili da sc malo prohladi. '~I 1 {tu . 11:'1 "'11114.·.(_.'_ In'h.t.I :l!lJIIl konl od ratluka Pl'cko kore po. oaljc n)('~:l1i da . posuci [c malo mb-verum i 1\:1<1:.:.'li[i J':t\IC)I)ljt'no"..t'.~).'3. da sc nla~:l ujt:t.llt I urmrm pa fa7.: J! ~eck· 3!1ih 0(.':(...·5 ka~ik:t prohl:1<h·I)I). Pr~Yllci prt:~() korl' od "l1n"a"a dl vodc.m.... .oe.ldu. ()~Ia\'ili d:\ ~(' ~~J}i dan-dva pre II p()II'ch~:..flat'· garin:l i UI<:~a(i...! coso- I J.~lT.t li(J C.t . .llt x. '50 M. Itl da * prohJ:ldi i sregnc 'iet'.::.""'<.ill d.tI n. cokoladon'l OSI:l..!n:l(f.UI '."C}('I'..IIOJ.· . Raduk saJamJca i)/JtJ J: (U~(_·II.•.1('.' 'Ie/c. rolat ovom g'.. varn r.t u'j rcbra Jade' z:t kuvanlc ~<"('ron)t i s.1 I rn.'sili ).l da'k\1 posu(i 11):\10 koko~" i prcko njcH!1 "...dj:ui u nju.'I'Id:UI P. J 00 .thll vari gU:OOl'"'UI' l)OCI... 1 kt·.ic:J \':11)11 '''{.. '..)HI(J \'(H/('.'.n\':lf "("(.'..dc.2 l>riprCfll:l falluk ornc)ciJ. snlamk-u. l'romesau.ln~lu ~'l)k(lladt' /'~~ kuvanjc . Od dOilljtlH. dotlati kockicu .: '(" ..'/(: fotn·bm>: 100 bolnhi.I hlljflog m. evkau.ako(. muse oblikovan "'U\'O 1.(. Salanlicu pr<.'ncb1iti pOln(. \1(UIl.N.SITNI I'OSNI KOI:. (:oko~ vanil malo vodc i sku- ::.J"eJj(.n ~nog 1'211111.. <:(:i na tankc ol':lsilna . Preosra!u ~l.Q(A.ti i ruk3nl:t 350 g kokosa i unll.1ti i :-.I • sirup.(..<..l i .lnlC. '\(.:tcr.'f:).('k· Ut\)t''''11i :If)(~ Ponlc'.or."():'r.':.1runl I ("'la.4.k.~ Ullu':SilU u Scccrni sirup..t .I\'. (chr-. pa rh Po. 'C) r)34u za rnt·:..d.ilt It'.:ti l)Odati prah :O.:<0<..C(\~'I' POIiI(:~:lli::.1 I.l<: nru .u umcsiu.(.1 kU\.':. 1( i Od dobijeue srncsc obtikovnu snlamlcu na podlozt od krbt~I..lrg_:)(II".i vrurc i n~l.·~..' prosuxi.' I'rclil.".1\~..lInlt:(i $U\'O groy.:tlulc. 1r. pa nal'(~nd:) 11(.a r:'I(I1'1\ Il. t.k..t ioko/:Klto s t.cC(.:: j llviti . .11):1 oct ~"~uh pcrcliki.. orahc i Rolsu od badcm« J suvih smoksvs J'io.' ~l_/n()hoil'l(" ~~'I~'hfHnbon.'rchtIO' 39 I cavan rolar.:\ V:Un..'.1 Priprema -smokvc oCl"'CIlI od petc:I... Radina salemic« sa Sttlokvama P<xn:nno: iO') /: "'H..'"'I(.unleu.':11 i '.0. Badcm dodari I.L.(.'T IN po/rem.srup Snlok\ c OCI"UU grozdc malo na. Zarim prtprcmljcne ~ln()I. pa .200 Il 'I/UIJ: 8m..: _..nalo Z~lISI1C:..· I)(ll')". K:td:t i" prl krtuu kuvanja dodail fuk()I.'"11 nl.t'nj<... i'50 l: h..tIl/(·..vlloblllllih 7.O"2 2~OJ: r.'\<I.a').I'lk'l prip(ct'nlj("nu!~ sc:~cr"()}: "rup.\'t.'gnc..\'\Jn kuru.nU:~1 od 'tnok:I\'. .'Hoi..c.Hi ..' .tlj da cc 0101)' 1>3skloniti ~I vatrc i d"llj(" 11\. rcndanu koru i sok 0(' I pomorandzc pa ~vs: dobro \10'1..1 Pfipf<':ln:. m.~ .SkJ()flili . k.'(...:"'jl.

) SaJamica od suvog voCa P()lt"{'hllo 200 jl"cn'UI ...'(til'> obarcm-.1. to. kOjc i<. dol "t. iO. nuhu {':l~Otn Salamica od tokoJade vodc (kobko d.::O:. salanucu.kJonili sa varre. PO:-OUIl kokcsovtm brasuom i d.Jtluk."0/..U.'\I" S..100 R WI'()}~ru ...I.'lflfi/i( ".J..1(1(.J -ccer.na'o Dodall olju'I{'l\l' Vf)('k- ... l)udJli (t>kt)l.l -c ul(."i..'. oblif.<.I~lna pre !'>cl·(·n. ..-ksaiu.1 d()d:lti ~ok()I.40 -'D:::. I IUllun.Hi badcmima .. 150 r. "C 01:\10 pn.\I..lo..'<'(h'aih \'i.. Iscckane ba(!(. iii PC)_'t."11(\' Pre Sc:c.Hltl l. it..lruen..I.uc/r...tlanl-a ~U'I l-j c.'I la.:thc 0(·. 'nitiCl. laganu vatru Sf: Sslsmics:od bedeau POfrc:bJJ{)~ lfKJ g b.Ili) <..(l.t\'iti d.(ll..! ~t.)I'If)rt'IU1lc.. . lti.~t!lama V~H(·...lIj:ui u ohliku -nlnmc ()'t. O"'U~Ipit pn .'('('t'r:" i 1'(.1 "'Jlol.}dClilill:-'.'n badcm I or.1 konc:t Priprcma: ukuvati orahe InHHlI'f U l-tU.ISll obJiko\:ui u .}Jl.(. vc OIOpi.'0 '1111....ltI ."dll.lu i Inc~a(i da sc oropi (:tko ..~ 111:1$:1ir. I(JO If or:li1.~/J.() C ((.(I. 1(:I<I:I:oic..'. ~.' .jt·cllllI. p.jJ.£.I/I..(It. 11 dubln SI.!flllt h·'"IJ:.·.I kd'I. Z.a ~\'fh ~('l ".h dun.U\.rlamu n~ d.· 'ILlz~ni:t :-t'( In:..( 1.!".'. \'On: I 1)~I..." do\Oljllo gUSH).lI. loa g J.lu za kuvan]« I rum KadA J(' 111.:ilu c:l:~o(n skuvatl gU!\1 ~1I·l1p.)udJli or-isilli f '~Jd pa na 111<:<.I(/(· /.'br..111('1.: c\oJ..· .uli.-er"•. J JO ~ ar'Jhl PfHrrIJJJf): Potn'huo: ~I)() ~ 'N·... (Id lrrnuna..1 . Svc iZll'h.\'.I:-l [..tHi i nnrcudau.(:c(~(:~. i kJ..1 ' .'d.I.c' I'1ItU. na pudlozi posu... IH. 15n g (1(".. ·('1 oa Pnprcma.t'.....' SI(UV. ()sI.lt I....."/:111.\ In c-.! \'aln: i O~(j. ~U"V){ ~n)7(f:J /..'.·.t ogl'c:GnU) I kuvau doli P()I{'('ht)p !. ixtuenn karanfilie i ..!. '."..tl:unicu../it . SI("III..:Jd:. r.:tr..t gOIO\a sklomn tc 'l '1)(""' t.l ('lItH:1 J.1.lIIU) 1l'1.( I prc..lUi<' 1()() nc (lfll ."(.\'i..'-:u pos utu '-:'I"lal ccccrom 1 lI\·.1dc "0 zon g unn..1.'Ulill ua ".('i.ct~r()ln.c . 1(11)!~b.0 naseci.1 -.'.ui . Prt'fiei ~C:(:Cfl)lH I rumom. .~ .t '".. do(jau \'0<1«: j 'nn..u..111..1.tll..i $<..:u"" (lOSni kola~.1.~uld/...' JlII~·.11111\ ( . (inl..100 g ')c:'( "1"'. k. JC' u salamicu i uvahan \...c.J ()..di od ruase ohhk(.1.t In d. (_).110 OOl..'all tI.1 p...l ...:pr.. 11)0I: tJlI..! kU\'...u.the: samlcri i porne-eut.·r I 0512\'HI da sc dohro O'\"'~(d\..·H'.·" l..."'J.I'.-:toj<'..1 (\(.: pOII'chllO mnlo \'nlliti na I:~g::tnll "lUCU).lk p<.\ .I\I{. 'I'r~h. Dragunin« .. i pn"UIOJ prah .t J.d kU\':Jfli<.)l)OJ Il1a'il ott dUlija Kada j~ ut.lkoJade-~:J ku..(.lIliri 1. ~I)()J. ""HI) .ltJlil"'.hl .ll '(...n.::a:.llill("(' Salsunicu od dunja Saf] I: nc. Skl(J1I III $.t..' .rana u kn't.!ri~ nllt'n'nilt It'\oik:t.sl'«('1' . na .'('k:ui p:I dod:nj .. ~ 1(10 f'C.Iu. Jlur/v hlll('. -ttdanu (~ko1:I(.J ..'...I:h'I(-(: opratt.'hli 'a . 15(J .·t. (I d:t ~c lnail) )lrohI<lth.. 1'uu-slt! kompakinu lH:I:-.1: J.Hh.':1I1 d..O j. ~CCl:r' p"t...1I1diti1lJl: kon: pOIl)o.uOh( I III\1Ul)r)\·1.'II'."l\111d. kn~Ltl 'cC<"Mlll l' alJ.~. c'(..l du "(: dohljc gU::.1 koru.1 i mlcvcnc . 1\:1(. 'W'}.'"..:ffi.'. . !.. mtcvcnc h:1<i"llh' i orahc.c pn.i masa .·n1C: Dodnri ..1dent.'.111 i I i:-. na tanke OSl3VltI ~nitic(: I)JiprCI)\.01'0 :-:va H':~OOSI I$p..1"/.1 I.:rna' dU(lJ\' (lc.' "1 kl$lk(' I"IUII:" I! Jr..'bl'. na ..1 Pdpn.l...JuzenJ..:(/....

nac<.I.J/"...•.una t. ....1 u pr..'''n/l....".cdnng ltrnu- na. ".' provu-.tlo vodc. _ Priprcma: I'll I.I tKJ I hmuns.. dobro .lI g "'/(.IIlIUl1(. I k(~.'noj l:kl'-.\I'C"(\I.tea 1'fl.1_. OSI:l\ ill da .IOd.t'.'"<'~T ~J prahu.' 1\:II'C. Posne bajudere I POlfciJn(): 500 # '''/cTt'IUIi or ••Il.I.J.. sok i »arcndanu mlevcn! h:.Ho~h~::Itjna plot....jt~(aJ1ji(j kore dt'bljinc pol.lhu. 'lOO ..J! .l.u'i 1/ I n11\'\"111 -lark«..1:1p:t u j(~d.' ptt·It1.o kcrlcu od . 'iI} R c'"s.1 '.IJlaI)O.'C(..'III.(·(·I. . III. I(. do< lru i mlcvc-ne orahe i jznle... dcla r..:1 sa malo vod ..I..5en1.)Ia!O vode.('C(.ui U:l 1:\£.111I Unll.\·(. t)):l.thu..Ialno !ll\·~:tnjc duti. 100 g "r.pillo\."0 Ie: potrcbno u drug! dco <...J J..UI nllc..ln dod. ()(1~I.'.t:I'.ltlih kIH. l<'ld:1 .111 J()~ malo soka od pomorandze Od (M>. prohkldl 1 LIZ :-.IIl \(.r..t PO't:tlh' vntrc j d:lI.1.11.:: 41('.12\·Uj jednu pr('ko dn.:.'C.)1/ ..· Pl'ipn.· . .!~(). I 1.ml: i '(.l ~lI~t orahc.: oko ].1I1.. ru..: .'t.t malo \-0(1('napravhi J:tko J!.1 d(_Klau "'C('k.tli "4. "n. 100.nlk .ut" /.~.:dt.ill U.i ..i(lC pot! sarulmeu-a )10/. 1)11':( skfClnitl.ui jOO ~ ~t:tCr..t: ~.u/J fN~th~.ld. " In.:. '<ci ill k. dud..~:ui.ul r.IIJ.. I)OhIJI.~ kl'. JilJ .I\..'11Urna -..'.reni kolaCio """""-_ ) P(Jlr(-b...ldrnll({' II! '>oRatt('\" Ostav iii 3 dana cia .I~ni(: j'\~1~\'t' dohltl I/m<:sali da kCUllPJ.od porno(:lncl/.JIl(!/(...titi.: prohl:ldl i 111:=-10 ':'leg.U oblikovan u uxanu k01't1 dchl."'(..-..tl<..'j e:..lo \odc' '('C(" I(-iJr. '>(IJ.r:(:c:(' prok\.)"".l Pnprcma: ..(" '\1\'0 dee gtoid<:.'kaniln ora.1 IlH.·.HjkfL'lku "ode I nll'Sati.tulJ (lr.'1.'lill .(' i l:tI"h'. run.:.st:d :ic.:11\0' vmn.'~ali."I() Pod<.tr.\'.. varrr ulopili {'okoladu.:clc:hl.:':.1..'lll:t I)OII":.I:-uka Salamlca od orsb« P()ln'hnct l::td(' /.hhl..:1.ur.....t ~"Jl)nlFf sa da IHc'aJII('i Kada 't' :lgu~Il(' M:ck.lt. Kad sc dobtic helot rna ._'n<.'\.'topljellu c()koladu :l II dl'ugi nlalC) \'.IIl.I '11'11) C. l pOSt'hnnnl ~u<1u'.l..I)(' na dn..(0' I J.:hli ga na <Iva <1(.In(.1 onda sh.. jlu IXlln:h.a dodAh "()k 0<1 hrnuna.uJil "'·C(·r.. Prcostnli . 'Ir\lp '" z../.._)(f':'t~<.lnil ~c:('<:ra i / .1. •.'{nt .l nckohko yjs:tnj...I\'dli sa .~.u/t·\(...Il:lllllJ PtJPI':I~(.lIU(>Olll vadiri k\...t ..'(\'rrUH U\'I(I :'I.it 0.inc. :1 IIIHUIIU\lJ1J <'Ok.11'()1ItC. jr)~1l}.(:.r8(.Ul}t'.tno 111:\(0 sc pl'oh1adi masa mnsu i~""("I(( na d:l'ku J)O:-.l u!'of)ui()\.'I1C nr.(·ujc prah .Jsn ~ --c'C "'..t~iti Sa. ()~(a\'Jci da -c dnhl'o :'lcgn(' I osus] p:t ~ccJ 11:1~I1Hict.tu foool.o.U'II kJ"llJ)IIO reodauom cul"Ilntil)ll1 I ~'\':llj'lIi ealamu.J' tl pr.c 1).tti k01"\1 od oraha flo(':'l\tlJU nOZ.'30- gbcv dohhc (I()\'()'jl)o i '<:rJ.!.lrlllc'(.0(/ I f)fJIUo.-.: <10<1:111 Illlc\l:II(... r P((... kollko d:~ U)!(.SI'rNI P()~I\J 1\(.U'JIlj(· pcJiJ kt*<»ia' . J4iO I! '«'('r._'r..t.(.'\'1).U.ci 1. IC-'l1lk -eckane- \.l.·1t1 I ()s(a\ill da sc ctobro pnhU~1 \eel na uzane '._'~a(i 0135.t iz .'/U(· p.kol.(' -c ukl':I:. Svc f/'nl(.I. Pripn.

I{I (hla\-jti da pOlpunt) X" 'h')(llc: PosnJ krompiriei P.1/. p<. l pU-."I1.10.. H).f...flu J.thl" i rsto- pljenu Cnknl.ICll'/II. Laflin .1pI lifl)Un(JHJ}o: "-4'Ji.1011v·\I: .(":1 L:f'l)lt11)U'. \ (cHh' I.ldu.\(11 1)t)lll)\(1 me .th ... .t\lCi bomb« . <n malo "exit" 'cc"'r KU\'ati dnl n~.lvici cia ..ccel' knjt -e hl..2 ('(·/.llllll Ih i "PL'Cj u OIJU .in vodom \ (.o\'u hr:.x-.IU kao Zl :-o1:"!:lko 1:1.'(Cf .l rent! duh(u 0P'''II' prohl"dhi. u\':~IJ~ltj ih scckanlm gJ':\nl~) 1I knk(p.t\ rn 1>010\ inu nla.1~J (oJ.c.tdcmum 1 I~UU «H.'(\"1' "'I. ll:lfjO vodom <1:1 ngl'('I.. · od Clt.t.ni 1').lIh badeIn...' \ ..I..O. i/")("~lIi pa .111(' 7..urc I pu.. p.L 1l. -a ora .l_'\.(i "'J./I.• t 1. l:-op:l"r..-kllrl c1ru).1\lai....t POlr('/"lO "I.t.lIH:...' I kc-c icu vam! 'l-\c..t.'(r(_.: .'r...11\<l1/}(· ..IHIC.lh.tUluk"('IU' ph'liEl sa d..o/:u/{'" /.I\'hi U iiC:l'p'(.1:1(1 1'...Iudall pcnu I)\.'CJ..11'01.:'.11 /....1.ll.'. \ Cl..·hla (·ttkul./ 1(...Hi par kapi liIHUIlO\'(lJ./"'to!~ '1.....c:bOOIH suetu u~pino\ 'a ti P'\'().'ra ~\t: dnhm u'mc"..1. m J!.a.l p.'\(N.U5l.t"tlo b...1I1 !t•• preko mac-e od unh.... <00 J: h.' ~. .th .1 krtuupir. :-oklnnlll "... n:b.I.' c.1 .\U or.c"la tOO g .1 u'pjrHl\ .:um pohHIIHHn ..l ..42 Posne bajadere n 1).IH: i ..1 Priprcma: :'(.·1')(' I/rol' II." petpunu Ill" :ritu ..1 l.(JUO .k~iic "'(.ima Itl"lan.tl)hn... clod.dt· za kU\. vntrv.lr k.u\ allja .... ! 1.I14.1111 i wccrm \I "nlp 1)0<.(nJ."lj. ku.klunill ~d vatrc.J • ..Cttl da -c Inal" uhl.:1 It rucgn 3S0 Jt H'l.""\.:!(h Cltt n1..I'.(.U l! .oka i/It1~"~1I1 I o .I.rtc 'lp.t I'(." i~I"..O'(H·tl)~hr.klon.l."C(:Cr...e hl:'ldi I)ugulj:l" k:llup n.'(_("l'..l Prtprcma: malo vodc PUIt)\'IIHI g\l!-l "nip 1)<)(.· pr.t • (c...111 l '!>"10'''Uli :l.l p(t'n'(~llih50 ..!(I(J /1 cll.1Iend:IH. I I.ui dok 't..

Pnprcma. (..Ik minuta u \TUC:0J rcmi.\\.!u U ktnOl ~1I sc kuvale vi~:lnj:l ~a Inl('\'(.t_· • .l~lnla i torn iabukc (lo<.~CI'onlPOlll<. !'n'ah ~-f'r_ '.111 mlcvene ornlu-. I' .U . P<'.t <xl ~i'.("(.li SO!..1 J'el'r)i Pl'CCn(' prcltu sa po k:l~ikonl \.k...f...I~anj:l i~:oLuk. Pripfcnl:1 "tbukc' oprah..'c.liJ. dod-ali malo ~ct(..·I.a n)()/c: sc kOJ'iStilr hililli n)nf'~ldn hcz Inl<::kOl)pa napumu smcsom n. !'valHt mttlo U ..:tbuk(' u ccrpu I ~u':I(. Spusrari .ldc isec_i pn:rna zCIJi.l:l(i ~c('('r I xkuvrul gl.'C:l'!lc" pO .I·(!(·l·:~.'. prt. L'? d.._.-Ccr..:nc J...(:.'rni Pc~<..iti da sc prohl.IO)('!">II.lpr..( ".:ul [abuke Zaum ih pf(:lili ~(.t tc.'rnitn slrupeun i zapeci 1.Oln. kOU1POt3 iii 11...po i 41/"IIJ.'.lnl:t Tuizbt]« J t'om-bno'J" " ('('(' /"huJ._'d~lIiih ~Hil'n P()n·u.:\t'lll' or.om punill rabuk«."t til /..t I izdubui ~1"("dil1u.. d~1omcknu..Clati ulj¢m. por(. '50~ IIJ/en'n. •. OljuSlici I ixdubin l' duhl. h. iT.(j . ..u 'Crpu vodu.11111 .n'nim "'"'lIpOln i :t:apc:(:i u rcrni.h c1rJIJ. ma-.l . 1I i'.il3 I)t.' j.lhllkt". """(1 Prrprcma.llu/(·u·nlh Iduik...II.o._:.lbuk('.:" J("(ln.anoj napuoitj Inn':\IIC: j. Plch prt'llI.. skuvanirn ~(..t\ budcm I "ani! seccr i tom SClh'SUUl llit(!<'\. l)or(.. f)()~c.II. '''"".llo {'itllt'I.erJ. ~---------------- POSNE VOCNE POSLASTICE Pecene jabuke 1 j:-ihuk<: Po{n'!>tIO' . 8 /.tgn:.'il"lll:lolll j ukrasiu kf'i..' nn POdf'lll)'I. Pn:liti ih zatlm .. Tufallije II 'S \ I.l Po(n:hn()~ Ilripn'nl... .(.nl<... ..bumlc\ u (. jc:nl..1 '. Peccne iabukc II f1utrc'fmu iI ".:oprun.':" Lao g I)l/('.liu. \.)lk:.'IlII)) nr......( .rhe i h.:'cccr I 1l.:..l iii kmupom.:J:uk:! soo J! ~·(.l<':cclill 0(1 "ocit> I pOl'edati t.U3.'saninl :-.I1. pl'iprenll .NI· I'(I~I.t. J 10 H p"ll. ')(:1. OSt.IIJ1/"("((·r .OI)' ()d Bruun•• p.·r.." Sf) ~ It'/("l-('ntb !('~n...:·11) ptch i p(. O(.Ik'~c·"hJJiJUk.l$t sirup.'I'<:<lini prefiri Uljl'''1 (1. H s.vnnilorn.j~II.Iti si(oinl se(.1(1 oUlt'k...1. le\. j:'h~lkc..lhu!.uten'Olll (. J~J 8 N:(./. IAhukc porl:d:ui u pleh i £){·tl dvadc .ui. occdln nel "ode i redau bici im "'1'(:\llInl I)ollu:~all slatko 0<'1 II plch. ulj:l... I lnnun ·t·'.:c-r:f.1}>I)ndc"".1"111.Jr. .'6.. oljusfir...(' dOl 11".aju.:~njkci tinH.1 .·o<.AS·I'II.1 prnkll\.f..'dari kOIUoldc h'lflth:'\'c i peci u za~r(:J:lnOJ rt.I"lk.' 11"J.h. ..k.. pleh..I. p. !. oljusliri i <redIIlU jZdllhiti.rcrn! PI't' sluxct\j:1 o"'la"ili da sc ohtad«.1.'<:njh HI. U v(ldu 11 kOlui SU !it' ku\'ah:' ZI'('''' brcskvc.)ku\':t \oda sa 01310s<..(I'ltli od semcna i iscci na kom:l(l\'.1\ ill gu~ci xtrup..dt..'.~lt) ul/" <10<1:10 .:!'>(~(·' n:a I)ol.1. POf'('d31l u cini]u za slulcoje pa oblll1u pO~l. I slu.h j:l/)uJ..1(.l :-pu~tJt.l' j:lhuk(' ()I'U··J.~SNE VOI..r.lnJ.'b"o ponlc:c.~:. Slaviri dl pt'(.or:. z...ld.uli (..l\ ln-num or! rnlcvcnih oraha I '("'<.'uil'n ih iZ\':ldHi.l(/"_'. In.". U)/I/(' ul}:1 Priprcma: Opr:l(1 j. Pecena bundcva Potrebno..i!!>lillI codeZarhn th vndiu.

'OIH i pCt.u J:. koii I'll: tfeha <1:'1 budu S:l:-.:! <II J.l 'C ohl:ldc. rxnrcbi dofiti malo vodc..tC·I.III!(:.'.Pecene krusk« /(ruske PotrelJrn)..1dni..I.nf. (:()knla<!tl t':I:-. lInl(.00 J.' za .c<:nih i PI'op:'l.1{ Pte 'IOJI .uli ih st:(\:I·otn.1 Iofiju.r.}: /(·I"'UII..c..h=>CI:IJ.l11t hi1ifl(1f! -OJ! "U\'I')g gr{)~(/if Pnprcrna...:.I(I'_'.l 11:1 1('(1 dJ 0'\'0111 1l1a_".\1"'lI I/mc.. 11.j ~I rcrni d..ri kostice .kl' o(j"ltll sud..· ..lll..Ii hll..· odvojio od j\'t(..r.vadlli pa kada ~(~ prohlad» ~r~t\'fi..:-/)tJU /t't·lth kru'..siranih 1=1p."..uj.' malo popfs. I'orecl.' Z:uiln ill 1):1 Ill) :"0\ aku potovmu jt'Yf_!t':f oruhn o/.: \111 lh .(.'~ll..'»(..' /'t-l..I.\) Pecene §Ijlve ('otrt!nno.'di(j skuvati da ()d vode. Jl:.~rJII·l'..·diti ih od vodc pa rasporcdtr i n:l allUl1jl1i. -"" 1.1 hi ~\: lak~c.JPlo~ :. ()~I~l\ill d.:t. t)(-l:-tj. (..~'bl)(.II 1"J:. IZ\"·. 300 I: "rut)tll/...l)tia I m.: 0<1I timu- ll:l Pripre-ma: p~)ln~'t:lu lOO g .lfllOCic.:tIlIUi<~' Pnprcm«. posuu cuncrom. uar .' i sluziri.I1<lU »irup jOO ~~ O"I':IUlh. 111.kari ul)'t'n\ I p<.. kottko hurt kf"UU(. We od Jagodasa rumom Potrc.()t\) I .(\.. sa ookoladllim P<)!r. Po:o. "" . I1ckoflko 4(U.~\'IJ'l(i po koju J('~lgra kasiku (. N:'I Inl'~lO k(l..lk.....Jlo ('lIl1C:C:I.'c('...:'all." N:'l:"cln (Ott \1. fI. Prrprcma duzllu I (·r. po-uu ud .c n. oprau. .1 opr..1.iU:. tn.. nbc: 51 .'l'a S~I 2 dt'cjli(l':t \()(t.ui u 'C( ('...:u ...ou skloutu sa tak muuua.\t.:'~Uj Na S\':\ki dco kl'u:ik(.'dll~ n._i I.!(.-.'t/o 111/:1.w'f). ... "'TC.kc. ))Odali ~(..:..:1 .lIl.u'tO slto. ("'''.t 1')(." ." 3 ''elik..... .L"') U ~crpu .1 kn'r..'()(!." Ic.li 11:1~p(Jrc{u <.'1. ·.~(l«_· IIi ((.).·nj(~..lopitl na lagalloi \ au-i.. dodal! rum p3 ~lp:1(1 II "JIUI) l'piahnul hl.)kcul Iuuuna..l.l. 1'a sve procediu krox J.hlke kOfl}:. a\.lIl rnargarm.uJ.u(i 'cC('rolll I 101'1(". prc!'(~(1po kru..ItI<l IUtlrg:lnn:l. dodari konlnk j 1:l~::tl1c) jZJll(~.'1t: n:l I:H1Jlr -:(. d.1.·n<J.. .$~ vrelo!n \'oidOtH..1nc: mate pmpr.'UH. po·..ipali u proc('dl'n sol.·r.I\'l(i k..'!i('...-0 1'13kri~kc: ZagrCJ3U ul..rtinu . ocisuu od pcic-ljki I k()~(ic:l.j. 20() J: kri"'31 vodc. nOn1 "ocm!" Z3liln 'l.()c4.lill.~(.' ~..Iu~(~nj. Folfju zat\'ori(i sa ~\tih '1I'. .K IUUlut.lkol.(' IU...?cccr 11:ljpn: (l("(.un:t...:lcIJki p.ndanoiu litnulh)\'OOl koricom i smviu karnnfihr-.'dati .dup n:t J.t H!1 lvtopiu u pola c1cCililra \. sft1z.c.ldnin\ 11"'\ ". (i od semena i J)c..I..:. :i.1\l7I1i Pecene rre§llje P(uft'hun J k. Pnprcma: onlcksaj'" ohl::uh(i Prepotovin :>I<I"ili SIIVC.:l.OI:ld(' "~IkonlaJ. IIkra"lIi (t)knl... U rvrm ..1/0VI).llo da sc /t")~ nc .'~nic.'l~tI'iil'i("(.· "1. . .UIiI \1o:i.1 /".1. prclili vtnom. 1'f.I(.01(1\'<: Il. pa 5\':' k'1.'"utc' \'ode i ./R. iY"iIO. (llOl.VIIH plitki.I.f 'j J rr-/)r-J /"""1'(' (~l. "n.":1.. 1l)II'IUt:l.. prelivom i" iru".: "«.1"\.0. k.r.sluzcoja..\tlpo dvc polovmc kruskc na /.1. oci'.' ~Ijh'l.(uCI[. u ph'h poprskan uljem ':'l.1(.. I kuv .'Inc.1.:-I(.(.'OJ...l}ol.c:-o(" oraha PUI'C .:I\.llup 'o. posuu Cill'lCtl)111 I 'U\IJU ~~roidiC..nl.. u'I.hc 1:ILcx.tl:llin Opr:HI u hladnoJ vodi.lll:1 koc:r C)(/ J Iinllll). rc. ulJU51ili.·~:tli ~pon:ra.ut.: opr.unp.1 i I:~tl)t'cjtr<"snje It rel'o.lIJn~kt.iHi PI'~Cllt· porcdall nn tanjir.J$ .

. . Skloniti ~a vntre.' za ~{.'lIi i sipan II kalup pr(·(ho·dno u\'l:lh.tli -vuuanu korlcu limunn i lchnit).. no i fl-C"... "nc.'clill p. kntu fl SC:I\'ili I):. Zele od ananasa t l'o/('(>/)lUI.k.1ti u (zapn.:n hladmun vodom.1n"."anjc.·''t'/u..II)o IlH.t.' sJuzenj. ::>t... g.ott)v i%f'U(\iu na pluak lanjir i =.0.111~I~\'ili U $erpu i 0:'11111 vodom.1 /"'1.bu. I).'n('l~ _ 45 We od suvih sJjiva pOfl1oraIH.(_' fN'IJHlr.f .tdol(..1 vtnom. 1'('1:11111 "pU:<ollll U hladnu \'U('(U dn omckva I/.:..:.I: ~:icr. .lIKJ.i.lj:t(i ovedcnc kolu(O\·C' :l1I.elalllL t\...to\c 1'(.tndzc..JIJJn" .::<" hc'Jog I H.'I:llina. J "u''Hggro. od l.Ut \'l>du...k<: ()Pf~1I1 u("lili I .1\ 0 gl'o~de. \':tnil . ~11)"'1...'f('ltI IIr IUIU.\"\1/.i~.=t kalup ua k.'\ n'3 k. zo Pnprcrn:1 .. J g "OJ (''''oJ . ()Stavici <la S(' ':-lc~nc I nhl:adi Zele 0<1 krussk« !>()/f'(.II' ".alh"lti ih .no. Pripre-ma 5 k.1 1.:!HIII(. %.i.r I kU\<1li II:! uhoj vnrn. b/i . Icd eta sc z<:lc: :>(cgJ'C.1 vodom dopuni(j c!u zapremme od J lilro. k:(O i fnalo sok:l od \'i~a''1j:" Slp:ui nla:r.IOO (I nc olopi 1\1.'..C'(.1lIj(.i\"e prt'lpa:)u':lti kroz suo.1I1t!'.1:1\ itl da sc pl'ohla.h'ili cia se kalup po II) i (")~I:I"ltj II frizit.Hint pf'ohladi 1):1 ~1J)... pO!:1 "oht -()() I: kru':'"k. .('IJ f)(/ muk» ~ul(lir3()(" /. (. <'-:1. m"ndanl1:! i 'uk i.. tn.UUH docl.1 '411~'('I'IJ"~l:l. uCt'dill :111:111.~j'("("~1 V pr..". doclari occdcn z('lautl i nlc~:ui dok sc POlpt. d()('I.6 li~ttH.l.' p. In. Pn.. Sve zagrejnu do klju("UlJ..:-u dobro umuriri.J.J\:-. dodati _Se(~('t· i nal.1 p:1 II III ."ali pa dod:ul pn:thc:..Ii'1 Potrcbmr 'SOO)!"U\ III '-Ijj~'a. 'i ..uko ~PU"lj'i u toplu vodu i z(:lc okl'('ulIli na I:Ul.IJ'\'<: 0(')1.'.1)'\.:cIi o~la\'ici da .'I1'(/.nik.. 2 p(JnJ(.(''''('."" ()u<i:lti i o(1ra.tHIIU..1'()SNH \'( )<-'.('(!t'I..tll u ncku luarvku p()"uclu.....c:huJna."~ l'Ode.tItIl.:0((' INNJWN'.!t.' 1.. I'..ui (\.h)~ili 1.' kuvan dok ne om(:k~:lju. I /I.t.t pl sklonltl sa vatrc i 0:0.l.~I':1'()~I..'dn.'zclati- n:t KU\":l(h.-.t..t:il'nog 1:011110\('./(/.bu(J. (tlH(_'l._r3 /. <Sodall hkcr ad 1')()1l1orand/.r:II')(/.<::cc:r.ele od msndurin« P(}lrc'hll() l50 ~ . '-Iok dohijt'n kuvanjem proccdu I I II njcmu r. se dobro ohhlch i :':(."CCtlO "..lrio3..' .O.. l' posudice /'. .rc)'."'\1 .(" ~tcgn(.I-!otopiti}.·).... ~(:Iji u:.tln l/nH:.10 \'.f.' (J~(. nlt-l.I.ro.g it:l:uilJ.tlo ~·(ir:l • ..1 u h . $oQ('I('" (Xl J IitnUI).. Prrprcmn.l\lOpili liSIO\'\. ()nd:.u .i .I<.1 Prips-ema- od soka.tiikt' tsccdcn M)k pomc . dok nc po{uc: dn \ n.•'...'CC(. 1. \II :01J. IHJI:z C ".t proccdl- kroz gazu III gu:<o(O ~i(o Sok ~1J).nc.\. 1ccnoS( PO{OOl ~ip3U u ccrpu.di.{oa:O::1 i :t..":'t!'>..l msto wks P()I'I')t·.I.(_'Ul'Ii.u LI ':as<.! (. dodnu 1t11:<occ:crra In-<.. i ohtadi. .IIJfl/(... Ukrasiri kandiranom k(U'OOl p(lIl'l()l'.llyt/c· .Hi -\cCt. totll't:n. Ii rU.ikt> k".clconl.\1:1'\....dllo.

'" Jon I! 11'("'n/3..tnil weer ('1I1h'l n.·nJ.tc((.ccl.·:"It'(.11J/:l. dok St: zchuin ..l/lll Pnprcma /.nu.'(po .I..'(iti I scccrom 1 etnvin \) fl'l/..I/I.t\'hi III (CI\flll:C: u t.U pn..()I.J priprcmljenlm I (Nlf)Jor. in g J:If. Koru . J'o z. !inuul. 1"'..1f1(I. prclui "O~Olii od polnorandze I lZOl(..'lji ivi(. J.fiJolll i ohl:tdili U Il'Iild<...1 01)r:11I1 C)(.· "c'(c·r.<': l.. ()'.ik" POlrchr)l) ..~.l.)O(I1. da nc n.l-. 1 k('\iCJ 1 SU/X'n.tnd.(.'__".llll.:lllcnk~·) Jubukc (Ipr.anj:l.titi od kosuca I I~t'li na )\('I( ku:(. \1.).46 iele ad pomordIldie POlrC'"/)IlO' ..I\'gnc.'(:ci ). ..I. Sn'(' lul"("''1j('t~ ()(:i:..'..ui lit . J 4..C'/i<'iI1l'.:f 0:1 I«I(.C nane oprau.I'>JI. J./sik:! w~k{l (I(/ItIlUUI.. n:III1I'I".t:t<:ronl u pr:lh~1 ..i pola i I/dubiti. 1(1 I ukrasiu cebm li.hllab popn.lllanasa iZllu(l':t popr!'ok.H.1tlt:r da sc dobro ohl:l(h.'.'.1 J H)../.':1\'1" na umerenu vatru i kll\.t'n.hl/.".· lJ:lI)~lIlU o'ju~lIli I .UIIJ:I U I.lc I hkcrom od Ir(.~.lti i olju. tI P'oI/tU.'{1. ~. J kb'C:l Io-":loil x·6:r. ta.OI)(I {: "'I-~I'(/. :1 k.U da ocl'{uJI oko ') ruin- uta.J':f Priprcma luh('. 25U g bC'log !!f'.h-ojih (xt pctclj. ppr:HI.:Ik·c:tk). OSl.l\. J jtl/>llk(·.d. PJ'e .fI)(I:II 111..lIrl .·lllljcllo V(l~(.tti \..m.":I'\'Hn uc 1')I<IIlI \odili I'a{-un~l dn nc prov rl )(.ui JiOlUIH')\"ln -okom.I.'IIl'JU /3 I"<.1111):1. 5 kt.l. pohninc...:._110\'<.. tl:<II(..ljt:n()~ obllka i o c~(avili du ~c-·:-.11:1 Voce 1I lubenici I Ittlx-1I1r .llIfUU:..una kt. -J k.UKI21.':1 Is(..(I:I.. 1'.n:t. Il..lIoln:t nane l'.l lj!r'.' pomor .' a sok OO\'Olili U poscbou tIOIIICI.:.I\'o prt'knu ti:.1 t!i 111.' pa Oc.~.'1)\1 zanm "..tnl'ic(' VO(em I "uilli.01.I\ IIi U (h'oIIIJ~hU posudu.!i())1 j'(J!o(/... <!c)(l.."I(I. I P(J!l10!'.cl:uin onda ncce srcgnu«...HIJC." sluzcnia izdubljcnu kr)ru tuhcu i('C: napu n iII Salata od Jagoda fOirebrtt)..k od pol..-'tX/3.'{(. Uc:.L.S ell .i ia~od(' ....on 1401(·-.l (lei if.r.' pocrni .t)('f"I('C.J h.Jnc Priprcmn."(.("{i p0/unral)dk..Ui k(lnj:lkoltl i P<)$Uli :. S\'o ovakc pripn.'!J1 od~II'aluu 'it...(iti pa isc~i 11:1 kockicc.l~illI .1.:ckane .' iZln~'!'o:lIi.a xcl(' izv(nuti na I:U'.lc I 1I'lu' c: nane. Izduhlj<:nu 1-. '\.. 'll'csnje opnlti . -sc6 na pota.ralno 01(':\.j "t'(/lI/t' \. Iseckau na k()('k'fC.af".clju).: oci~ti(i.. I k.lnd.i.'(: iscci nn (..".l.. Sklollili 'i:1 \. lagod<.'J' -c 7. ):Igodc g. I>onlornndi:u oprau.t.itno b('('k:ul (ot-13\'ili lI('koliko Celih Zll <ieko''''J. Prtprcma ananav pn'!'o\"(:l na pnl:t I o~lrim !lozel)) i/dubit .hl/t:nIC. a \-(.ldc.e'3111l "{.. "'rt'dinu an:. Pomot"Jnd"u I mandarm» hc.k.. P:l occclitl od v(. Pn:liti solon1 od I)()lnor.ati..o(. :l ~alinlih Vote u ananasu Pouvbno: I ".lit·(·/c'I.!.kc' kC1nj<. pn.llup z(. posuu olju'.\ . OljU~lih.01'\1 lubcnice ocedrri p:l lilkodc ~1:l\lIi "I t'1"i:lidt:1' (po 7(...:C' na J.ln(ii'./...:I Il.' i o-:-ta\"ili <1:1~<: pl'ohbdi !'IiP:HI II 1".:lji poprskari konJakuol Onlc(:J.rci.~in.

. k.1 ~\.'mlll 1 koruakcm.I....:ilJl('tn.IIJ.t! I>fl.'(.Jflj.. prshu.i im keu-klce. tr<:.adui ga pa njiluc: prtlili \()(.lrf)kill1 ca. Pc. posuri g./ I ane oraluPOlll()'f(lnd'.J(/('ltI. j:lbukc oprart... '''/('\'('1).. .uno na:-.t .-"k.oIJt! ixlog vi.. Salata od jabuka PlIlrc'l)llO..·. oljustiti i ntbtiu. i seck- lallC... '\c dubro nhl. nlJl/...k. posun seckanim suuo Sarena zlmska sahta PtHrroIW: ..'c i ':.W:.pa pomesau sa J'riprcma: 11..J] .l'IH dco ananasa.!I"tIY.'h(: ..iC. I OCi'C..'/f· l)~lih'eIlO ~lIVI) gl'o:.n::. malo pl'obarili 1':' nnrendau.l.u..'II1' dn'lrorn polovinom SOJ.'kaf'lc urah(' i Il"'d Sve lagano iZJ)lCSUli i o~(a\'iu da .I. kO/I). O~I!'!o(jl(. 150 Jl so« ott W g KrOIJJ $(-Cet:J. l)oclatJ kOIl'lPUl oct lrcS<lI'lja c:t~t· vode kri~tal PI'OklJV~ti ~t'c(.t'. (/1 J.uti .(.~==~------------- POSI\H V()(~NI-: ')( )~L"'!'>TICE Pre slui.ui.'t'OIHj Il:'llili vlnoru..J. pa p()J)~k:ul luuunovun sokom.J nUl/u IitllUtI:J Pripr\.' pl':lh ~(·C(.tlll od kOSlIC.'rorn sa malo ('hnc"'l~t j . 1kit..:1 1«()l"'l... \'l'('(.· ht:C:I (1 <'In. i ~'(·ltt. 1 pcJf)Wr.~U. i.)llhldn..IIIIl.e dohro ohladi.'v':. PokJoplli i ~ra"(i u (rinder (I. 50 g (Jr:..koddC"I. (H".J J t. j ocedm 0<1 OI'(.'('C('!'.'I"lllliabukc.u knl':..lll pa l')rc.. ()(I tl'C'.I-<.'OCt.l/o <.'.I.c/J.kol":li:e. na kocklce. 2 .c. Staviu na svc II frizich~r dit :->(' dobm ohladi.l~killlla P(')I."ojke.c. P()u'eiJlI(): .)Jju~lIti.'"!1n:I'.11 h.I.ldi.lnlc.tJKI::rn·flC'. SO J! ~Ul"QCJ.·C..'alua.. sve l~ck3n ..l)O scckamm Or./ .'1·(· "reUnj<' IOf} P.'nlJ.lbukr:.lSuti ~H. Prctiu polo\. Priprcmn: Svo vo('o(: oprrul vodc.k(.. 100 J: or. i~bul.. p.:..'ko"a..iuhl.J3godc oprati..l v.\. kl'~l~kc ('pl':ui: (')~I!"(iti i btc.inorn sokn ()et n:'r:tlldZ:c. OC.Jk.'r da sc dobro obtad. s('t.I~titi i narcndatl.tbuk:t." n.. wttctru-. oJJI..'dc kockicc. Oodau oprano j i:t.l. pn h.} i ise('i na ZimsJd san Potrehfl() ~oog J.:.1 j kn.u:ititi.(".30<1 narandse..'t' }. Sr.·~kVl·(.c llte(/.\"lO xuvo gro::i:dc-....cnj3 orastma.".-CcrOlu.I. sunc.COOl I lag:3rtO i. I J.\':'tdlll lin kC)SII(.~a(i pa napumu '. 1()(1g ~U'T'I: g£02(I:I.ii pomcsan l()O)! II rn c ."nll (·r/('r. Sluziti U ciniJIC. J nl.rU. Doclnu 0pr:U)<:. I nl.fnt·'.(O Prlprcmn j:thukc ()PI'<lti. opr:ni..ui 'tl. Dodau pl'cth(l(jno prlprcmtjcnorn vocu./i. -«(. P()llll'$illl . j k.a'")13 Punjene breskve Potn-bnc...Il:~ IH.h:J I J)iJ/rJotn/ld.c: i iagc)(j(.u i mandarine oJjU~[ill.i. 1008 ook(J/Jc/(' Z. . Pt)1HCSali brcskve sa Ol:I"Il~lIna i rlblzlnma..:(.lfKl. Celcr ol. f 20 g k()tlJ{)or:.\:apraviti ~cct'ni sirup.. I)ftprsk.t\tili u (riiid.h~ Z J.c('.ui l'ol.t: Pr('hll /.I. Pijsn« salata ~1'(.()J.h.'..ln'l:1: lit . proht ... "u 8 kn"t. izvaditi ~t)~lI(. j. olillSlil1 takodc .In.iik(· 5ec:r:r.J kUV:'/l/l:.\...

.. vatri karamebzovari :"onl':'"...'tl""..la o(h«lj(..~c:(:(·r:1 t.'.'CC.itl hkerom Sklonin ...n brcskve ocedenc 00 1 .l U(J I... Cokoladu nruplll dodau hac1c:tnc: i L:a.l.l"kc. soo ~ I.ttl p:lr" mmuta da !-e sok nlJln /. n.:l)PI':lIi.((ld POItU)fll(ul.lda proku'\'.~('r.tlj.'r. .JIJj.l.~ni i C~(.1 .t.f.. I'('.·bllo. %. 1...I. I ('.. i l)r('II" eokom od poJlU)l':lnd)c.(. v.U10 i/IHt".lIUV(O.J.mm I dodau man uskruo.Jjri \'Hl('Hll.tI)(/J.:lk~l. /t('h: })'Y..48 Pripr("l1:t· brcsk\i(' Opl':'\l1 c..tku kon. \.r.. kr('fnnm 111:tlinadc: plIn!li Uhladili luzlti Breskve u likcru P'Jil't.1(/t'(It" Pripn'.ltl na (ihoj \'~lIl'i.. dO!) R l'ii::tllJ:t.1:'\'1(1 c."(hli Dod.':.okou I bclim vmom P" Sla"ili U (I i/ldcr 11:L t}('kuhko 'l-ali. I OC.I.l(r(.1 po"chnOllt !-lldll .l -()II I! Ir(· .I.i.· Voce u belom vinu 'if) Jr .1 Pnprcma..ul(t(:( lnnuns.us v.(~('..ui kolulO\\' hmuua i pomorandze.1 v. J SO}! 'IH II.· ()\j. J ~'r'('I'. \ tmnn I dobro ohlaPriprema: ~lI"C ~Ijj. posliri ..:.rupf)Ih .I~I('..c.3 .: 1'/". dodau prrprcmhcne hrc.('uj.. hrv . IOtl!r .".llI: jzvadlll Ir " . .kvc {)11\1~li(i.kill.t~.l .. "Iuzi S..Jj .. ill I In. tol Yo(h oko pola l\:H... I (II be/o]..t:tl'r. Priprcmn voc<.-" .it.l I..:'jk:t hiljll(J1! '1)'U).lIj u mevavrru bclog vtnn i 2 k. " kJ"lkt' {)I.t}:t)(/u .uiln lh ~U\all IJ . 03 polllkI1'j!O"t.urc pa kad:l se prohladc dc)(l.'.' nhl .II'iI1.(:. . .hn..II(':1 "'ili.. -"'" J.l('rI)(J{: \'Ultl nr...('ci n:t pola da hi sc i/\.. PRo sJu..lka oko 45 nunura..~\J'I\" I)..tg.hti i srpari u fllliji(·(.. i <if rnXr. (1)(' umkc) L' (ig:U)J ')1:1\'ilj m~IJ. 1/'_I)H. . pa nlUUU da <.I))('/.j.I.. crc./'.' ". ~'/J\'I... t..' dok 11(..ij:l ...: I)(up"no htadnn_ Suvc s!jivC u vinu Pt)1 rcbno.nl~rn.l '0-(.t'III. oClstili i siavili u clublju {·UlljU.~. ldl • pr\'u na ...I!!aI1U. pn..·rplI.' pre..·fOJ\l.lr..1...f)~j.' i "U\~(I J<. k.'n. .Idlla kO~UC:1pa nas .:Il.t" oJX"{ malo /~U"lC.f. ..H. dodan 11'1:110\'(""c.l(:-ISli[i.::. pr<.'nabubrc.-(:-.t(1 TIclnje u vinu I! .IU(..obnoi ICn)jll. kun.lr.)d j tbnuU:I. I'..rna: ~Ijht' opr.1 P()(t .f.t'{('rOlll i pruku\.nlf.1 'ikIUIIIII trc--..ok . PI"Uhtl(.IOO fi IH:":(t:l.... . 100 g 1)."UII SC.1 '-I. prcliu luuunovim . naliu hlai 0:.' /:\ .(' Prtprcma.~· Of'l<)IH \'0001'11 dili u Ini'td(..lltl".c.lgrcjatj !ta pa dodari kocke "t't'cr:t N.uun u In/ide:ru.Stili od ko . pre- polo.u. '!lJO~: ... . pnx.okorn od pnJl1cu·andic...viti Ib U "(. kn/u(:f /)()/II()f'llth!/t'. I (II iik~'..'IJ".lu.IOI'HI :.!fJO Sljive u rumu Potn. ud POUU"Jr.nrc <llleu.lti...c..if \ (H/"._'~kn' POt))Ol'..k\'(. L J.l\ 111 d..".I(rC. jt:(lIniti P(Jlrt'})(J<': pckmc» .uun .t l.

u umesro kosncc stavui badcrn Zatinl "jive porcdati u ph':"1 C:ini.I'<1 (( pr.~(:a.t. lflO 8 bl/JItU1l .dno lneC">:ljuci trlll.I" ..~aiu.cuj<.t.· jag-ode.POSNE V\)(:NH I'(!:)S!!I.I"nt~..kt> ~jrup gll'-t k.da ..n:lil...PI' sravtt! cI:l provn. 1 ()hlacJlll l kockc lede t.·got:' Krem od orsh« II />()(r'(.I.10.l ..~lk(' j.0}: bd/l)Ok "Wrpjlrill.' ui' .ok 0(/ f.('t:kan<: pist-ace i lag:lllo f'lnc~:ui.ui olju-i. :. 80 g Sc.q.v'li da . Bola od jaCocia P('fn'iJH"· ~(I(t I! '.'t'r.'uti u po-udu u kojoj sc c.·cinijit\' i uhladili.~ .dl 1~Ia\.1:1(.t\i(i u fri. c. 5f) ~ pi.'\·l(i da se ohl:u. dohljc hOI1M'Jgc:n-:tmasa.'nl. Ii dok !\I! Hc..lr.. st'(t'r.:~fIO:l...l"<'t:'rK.. IIJU J: ~(>(('r:l. 'i[.'W' od~~ od jabuka Kretn POI{'(.I(). pa !)\.. sceerom Dodau mtevcnc orahe i emu kafu.'i[i u pre sluienja.:uupanjac. l()f) 8 IJ.-ekan(· h.1krcn) sipali U slakl<:nc. Jagode u vinu ~til ('mog 'ulot. dok lll:l.. I.'IHIO.·roll1 rnun.r.Hi dok gn.. dofi(j prccvrnlo vil)e) l dobro i:tIl1(. ... 1..-.. \'inom i d~jnonl L.l Priprema- rabukc op..IIo-Of '. ve. -.id"..(. ~()O)!..lfr: Pnprcma..tl\':IIJI! erne k..-'/llU • poklopljenc: ku\'au do~ Il'" onlc:k.$t_'«rJ.O~. k.ll.nc 19t.'r..~orrll"" 2 ka./IIJ.-Ccra.I.ud.h pa u nj~'~~'IJ):U.'1I1t Juhuk.·occdili :o. I If) .-c.u dobro izrnjbcvatl postcpcno do.IJI\.e.. .I u I'f'Jhu.(' cinijicc O~t.. vatrc.1gano'/IHt'".. Dodan J~lgocl<: i muuu uukscrom .'ltJ~nO.n. Pred kraj (I dodali dodau . k"gika I..'r H••lui vodom i skuvari 49 Krem od orsh« 1 Potrebno.tlc. I. Krcm 1:•• 11111 "1'01. iz./(."xl.slraniti in) ~(clikC'. oCl:iti· ocJ ko~.mil POlJ'l'bIlO • .S3Ii. l ..."((·r. d(lhru ohb..a(':t It'ctlll('.(e n:1I''1( .. 'llaf)t:u.·iiid('.\..~(·C{·I'.4 dl d}JIIJ.1 IO\C:CI r1a knnl:td(_" Prciili ih \-OCI0I11 dJ..t i nliks. dobro seckamru oravtma.(1 U (1I1IJIce . malo pl'ohL..!~o ~ 1..1:1101} mcsanic...t Pnprc.. Sl'('c. th ~C(<"(o!'n..'l~('~I:l\ 111 a pn:ku nlih ohl:ui(:n<.ak: od J /lItHUJ.. j naseckan.·C K.0.. pn rh .l ~..rk(: /. _ koguce pa 1I !'I\ aku :. Skloniu sa.~~ohladi Krem od Jagoda j griz« 1'<)(n:iJno: .(. Clgh. f'ripn:nul: U '(..liti...'.'\-c/ult t)r..' ~ltll.:t..1(1 U (inIJ'C'(' friLidcr dol '(."0..~ti pa prchu ...ni sa slu/". :] Aa~. I.. 'So I! grl/. I·e"".ui i dodall \·.1Jbo\. nt· budc g(llO\.10 f! ~. J I ~·ln)p"'1/(:. prcliukonjnkom i dud:Hi pola litre vma Ostavnl II r..{ri/..·antl .C()Ul !>\' c. rum.n\e~li.ider <.\Clitl. cna~nn dobl'o I. d.I'P" ~a pola lilr(' vodc sipati . 0\"0 PI(~C. ia~(ldC' ope"U i O<i.~:.~..d. l·n\e .n..A:!!:!S'!CI'I~C:!.. t"~J J. Priprt-ma.j(J i)...' Prirr(~rll." .:r· }(-d.\li 'c..ntu u f.lp<i.ISO /: FtJ4(Jci.l" a peed sJu:i. .)uu .Jh~." 11)t.'li..·..:~(.l.u ~OIO\·C. . J(}().ok od lin".l\jlnjc prah ~(. do(l:i!i sok od limuna i IllUltti (nH.c-(:(. tagano ukuvau I KUV..t· HI' pcnasro urnuccnu rna-u dodan mtcve-ue omhc I katu 'I. 1'.:IIi. nekoltko mimna...t.lCCn krCIU '1».. Tada ivvaditt.Ui hliHl./o.l11 .. a.:IJ"(I.1.' ptC(\'1((' u be-Ii kreol.c dohru 'Ic. Sipau u l'krasiu 150 _g I "'HUll.III\\" \Io/'c ()(1Ul:fh da sc sku'<U)C I"kt" one A. Izmc. na uckollko :o.oc:l.fXII.u i:a .~ "'Audt' oprau o('j'liti.1.:t ne polx·Jj i I'I'I~.u.

.ldnh:da vadiu ka.}\ 10 \I 'rll'l(1er dOl '>(.1 >.c:dnn i druJ.lu\.. /.)...l (. pa "'13\lli <.(I(:('.'r..un p:1 nallil vermn- $lL"'l!nc: Ond.'r 1 .. bl't!".H"J.LUlli n:t tf...I .l.1 tHC'tlt(JIIIJ"l..1 U ""'Int'ukc j ca.l "J.('.'(_('.:1(([1 J gro}.. ('.>uo .-...!l' bUrllhotll' takode krup- mjc n. erc~l.. Ku~lc "t.\\HI \ inu. '('\t'.... 100 1: "u'"OI: ftfO/tJ.J (_.i·. nd"loji '.lbuk. <-:ci n~\ l:-lllkt: I)ll.·nl (th. oi'i':..nl u prahu H.eI:ulI'Oln.U4 U J..1 Priprema.I: tn.1:1~I.. '(. k..jk.kah "".. IXtJ .~\' matcrtjal nc UII'~}'I ~'lpunjcn<: cas{: ohludin.t h"/og ..klomu ' a no n:''-..lnll ullU':'lIti P.'J.· Po'uli ~cCt.lnUJ \-_un K. cll".t I "'U\. \uta.iC).t IlC.111).c.-dun1 dok ~t' '. jt) .. nnJ!'l' t <JodiUI h".cI('111 u vcnuuru :-.(·~·l\t' hH"k..1(.()J.l \.j/"(_·!i}:- 0(/ hH'''.:!>k"l: opr.staviri red \ U(3 .. I'rl'tiu vinom i promc-nu..fl..: 'tt'~~nc.1..'(.·ronl i ovtavm d.. dotf:....L 5u\'0 gro:idc oprnn.l(h.l).UI Un.l.t:l\11I (1...' 0'..'Jj .S:1 ~Cl~c~rt)Jn '.ru'/.lJ. Priprcma "-I'\I . ecrpu :-1:.'/. JH'l·thIU'I- (ld"'l:ljalh.' "\(. ()\ F.1 "r~/ltu.(.:II)j.'/I.'II):'..'C: P./) "('n.(1(".UI U ceuuc ukrnvru h!'oIl(·1I11:lilH nu-.'.1 '1..111(' I o't:l\111 da '\l' ohl:ldl.aOIII _'IUIIUIl. /l'h: /)orlliJolI.. Z(J()f! Opr:111 i n.so Voena selsts sa vcnnutom listovc.I Pnprcma. b. .Ui....(".l'e:{"i pa i ...kc 1 j:... . a ...ui'lOln.HU/l.lku !"c.1U pa .'lill I I'-<'~I n..)0 1I('/"r/l"..('r...ulc..nitn I 'H\'(IJ.l:~'" 11'\.'I>oorn 171l\e:'lli .l.I"uu 1 I/\adiu k(l.1111p.l Illalo (Ki~tO.tt:lln ..'I rumu tJ Mcntol sladoled ronvtvno.. 1 1)(..g \ I'"" (I'!/!itlg.lot prchu kuvanim ~. l -.It:dc(( rl'(] pOI\O\O ()pCI I 0. n.."nlll od IIIUUII. p:l kadn sc .d.nu....)..'1.' mato prohl:tdi pa prcd Pi iptt'IHlj\'l\n voo.: rro"lju\:..lbuke.<\\itl U 1'.:(..)1" \:\((l." m~1I0 od k<l'ltC' p..1.l<:' <fa -e poc: . 0051.!.lun \klnllilt \)"'(d'-Iti 'a d3 pol \...!. . puno :')(<':1-:')<.l.(.! ~n'/(' j._I~.....l.t u rriYidt./~f .Iu:i.)\\·"ui ~ (11"0(/('..HI II~Ik(~kl(."I "rup rta bg.l no ol'r:.(1 'l--C:t'n.I krup- dodan .!! ~lJ\'o)f~ LI I ..n\iul.. ') ell h.. »ok ()(/ llunult.ui hLc..... od 'In {.porl" 0"0 I " Illinut. O(. I k\'''.:-..ire: .:r I /\·I.1 . ~/J()g j.j'. > 1..I.rhubrl lorn \'~. n..-.un..huf. ..t pnl\ n .11I1l. JOO j: ". \'O(t' npr.('/..).t.ip .:.:t.~n)(· POI\H''':I(1 Vocna salata sa beJim vinom P(Jtn.r ""'t'k.:.t 1~1(I/d:t. ok od JUHun.!..'('(' Pnpr-.l. . l'ono\-o !'ol.' .! /f('l(' J.lIUPOJU/(_'d IX'J~ '111.ladolcd I ..1 ./.n1("/I\.1 PriptC:fn:l :o..J... .'.1 "-ex 11. {IIJI.1I'l·(1 n.1\ III .f. ~rl).I/o. po' t. . tlA ..(' dodau prtprcmtjcucm \0(1. ':oJ.&.(1 ko~K.. uupc pa kada -c prohtadi ".or.:. "\_' /l'I..t'l"i. 50 j:.('..... limunov 1')l0111'· .-[.'r da 'c.i Il.nOI01.rnu '.\l' tnl i. va \oO'HI).r('i.uvhn ~1'o). Oljll'lIli.\ Iii t1:l: I. (.'i('Il~()nl ..O}1.HII~ Heup' •• Iii \ u<l1(i r.l. J ~() ~ ~I'(. g 3..HI. () . d.ltl.<.. 0(1 Ili.· prctiu .-vtm h-po sregnc llkl':I-till .lnc:.'1.lc)llllj ". 1(10 JI.jc: i zrna gtoZda I'<>lrt'bno: ~O()J: I. Sareno VO~Cu ielatinu !'nll'cho(l' )0/: jtlJ:otl."I.c oIIU::'llli.Jagadc.. I.

'. 0111.tvHi I>Orl1('i....ldorHti :-a ~p()rc:la i osraviu (1:1 <c ohl. Priprcma: lul)(l'nlcu l IUtl OC"I.f . 1 (11be"."'". J.. Rtcei o:a koeku:c PO.-.c.. .: i U. ukr~I'lll kolulO\lIna i h"lI(-irna In("\I\' Iimuna !'olf'elnuJ: uko SOl)J: dl rum3 0<""«..:IJ~'~.1.lt) J.-r prclill vodom i kuvati da I)U'(. ~. I/\'"diu i promcsnri.dl \ rno tnkaxk<-101)1'0r:t)hl..:.\ :lditi l. p..: 51 Hlsdni desert 0(/ Pouvbno....'1..<1<'.. prclili "UL.I\':111 l:lft:lnO. Dodau narendanu :'ill \':UI'I.. Skioruu l O..f'()SN I! \'()(~NE 1)( LimWI )':.'...• ...1Sl<lvi[( 1I (I'i~..II'Ci)d3n:t J.' Pnprcma.iau cinijlC(' Iii ~a<i..o .Ci od koSCI(':t .oIuux'. HHlik . 6 1:.- luht·nlO:.o/.nlp.lllt)du.rH. .agoda <lOd.1Aode oprau i OCi~llh. :1 dl tonika.:d . Ihl·:jajuci. iOI) ~ Priprcma: .Iuzcn..1I1 t Sipali 1)). 21." <11\'O(Jc'.ul~lc:"lad()lt"c.(>nc.t. dOhlJt· J...C:(-("I' 2 til Jagoda N/f.3 ('Ulrc'l>l1o Jfl() koru od jcctllo~ I sok od 1 llmuna Kuvan ol.1.'kc luhelll(.i... »ratuo nlC:'-Ajuci.11.hh J. ohlark-n j ...... PUI:l.1lunUII2 7.it'll!) od fUHUna.hIZCII.HI u (:iniji(.l1 I Sta\'jli u (ri~id(.<: u ~aroke C~I~t" stavili b. mtnuut.I.!! .) .:..-' _ slado/ed \c"C'er.UV..~iP.tldolt:d Pre .ui d:iil1.1 '\('L(_' IJJnc. da 't· prohlacli. "(·l .l..\1111 U (!'iI'.l' i prelru hbdnitn br-lim vlnom.lditi. . l'o:..UII 'cccrOIlI prclili rumom i tagnno 1:1 nu. p...ltlpak ponovlri \ :lZdU:i:I" Lubenice sa belim vinom ~ (kklJr."1(>'JU... (x/ J InHUIi..llUli .(}J..ur /"'1(".t opct \ .. '..'l.N!('r.".. .:rda 'It' dobro oht.'11 :OC:Ccrni <irtrp Ljcdn:h in 111. masi od . P"c. II pravoujuronu pl:l':':II~'HIcilliju.' 'C 11:-1(~Ij nlC"al1 nacin dobin .-.l"U...'11> Kada budc dovoline g:U"III'IC .. .1'i14 (/1'1.(· '1"(·.1 prcliti \0c10Tll pa kuvati da S(.O(I! IUIJutlJ . J('I' 6.()(.K:tda fH)hc'lI. voac.tHl1 ad hmuna 1):1 dohr() i-zmlk'JU taurn 0"0.\1 ..!\I\t ..-"!:n~C~T.600 )l/.t~ II! case i zan)(""/.

u l)(lflH.r.. utt.h. ....· I )odatf 11'\.lItl.nrc (po . octsuu i obnritl 1I ~1:11)c)'kiptu'o.'U. na t.:\I\'('(OIH I PI(:I \ «dom 0'(. pa nndcv i:t.)lnttun kUH r~I/\..ldc..'U\k minura 0:'1.ui ulicm U zilgt't'.I<uu IX)(. I ()'t.L\..!kl· .1\ HI d~l kOI':) olnt.ljll 1".. l'tH.. Pn):>'II'('IH: uljr-m p:l prt"ko {·c lc p(lvl'iilni.11..· ._."lulnJ:I('un.'-.. pcci j Pic:! od koprivu i()(J J! /)r.o(·k4 icc. poulicno] vodi.ITlt'..: o('cditi ott \!ud<: i p()n)c::.·c·. popr '~:I(I prckrir: iiston.. kipu(oj..' rrcba zarim pl"(). pa j d:l.).nu PU(OIIl plill poor-karl uticm.'4 1.. pa nj<:g:1 J)()hih.<". l J:f.Ir>I'.vijltcli i .ll'ic'(· (lOt.(. 110..~.anoj rcrni ple-h.:r:un kupu .<lu koprtvu oprau..t. nta sa kupusom j pirincem kor .111.111lrn koprtvama...I\.(-. ka::'iku tllj. da kupu:> pOIUn)~"II. cckari kiloJ..L.·hli 2·.II'Ilill in) kraievc kOlt' rrcba IIlih U~I:l\ III R:.IIlO' rc...~lnA/'<l1i d\'.I:I\..(..'k.tku n.-Sin uljem l)o(1(.a i hl. 1'...'nu koru i~eti pi(u prema \J .. a gotovu dohro occdul vodc Z:I"'('hnv obartti opran i o~ii:ccll plI'ina".~ pjrill{::I.l..leftl) Ii ih da ..'ul.:.• J)()I/'('1>Il(J~ kl)PlllL-.'I.i n.a.hll.1 P"-/('·IIII" Slane posne plte kora od 101'1.1...HI -li'(J}: IIr.~'hll ga l... potom ga l:tkodc.lAl. obarltl I)il'inat.(.nk t)~I:-.JazC'I\U I o..uum f)lc. bihc-r '0 .-<:ft):\. 1)0d:ui malo ul.'~':1 SIIIIIIIIOpili .1 I ~ jufkica..ufkc r..1.'IIU I uhtHhtl.C: J~' lul..u. ulle.. go(n"l.. .jFU~1I(HI(l/HO popl':-Ik..I11('ln PJ (lud..:ha.:lIl. gornia !\.u.1 I'ed~ti '" nku kuru 1'.110 na\..\vll(..U nadcv (.'i:)\'ili hf':l~no pl'n:'~'j:l(i 1):1d:\~c:i/. I kg .I:C\III jufJ.'U l")fJ ~ 11)/.."lku ul.:t\'Ut! . da ..Ikn 't_' 1'(:'11IU':' ' " t..}: JuJ.lIlilll 1U"t'1l1:l "" .t.ldnunl \UC.t 2"') ~ plrlnc· ..1\1- Z.~l1i '\1I.':\:\1I '. dodau tJri('lrl'lna k.: j pee! u z:tJ.~ i hladnom \'oct!)l)) 1::lIn~!'>111 I 'n-H::. p. II :-1.11l(lj.:ini J11t:ha.tdc\: Korc Pl)I()I)) l. P()S<:hlh).~Hi S.~I nl('~('lIjt.. I 'olt po ukusu.'<:OO I'ripn.'ch..nu I"'~ .tdc'clak nunuta Pouun 0<1 ~\·..'d"1l J..·(. kojoJ odmah In'b-:I (llklilUll ~r.lc ul/{' \4") \l1)\"H pI'Ctn.l\'1I1 odmori d\ ..e In vrcrnc i.n.:u. 11.:rn:t: It..jl'\'(.08 kUplI .· "on .\ 0« ocedc-mru t ".:.tH. I propr/'iti notmalo ulia Dodntl pOloln (J{'(. 'uno 1I:1'c.l I O . I rx.I' III 1..c'1I0 (("In S\~'-. odsrox. \0(.ou! n..52 POSNE PITE posolit].IJ(· pl~/ill. not(i"tinl . pn.II(..11<1~oli.to pnl''''''· kupu-om \l.".l~r"_'j. S\."~(.'llii t'lllC·-.l\:1 koru.\I)l~'IIl. hr~\~nt" III0" .uptl~." .Iu IIH J)O<hn:\/an pk-h mazau zagrcj.· -r.~!.urnju ~(lr'! . plc.:cliui 1I pudfrl:li::)l) S..I .. uvitl kao :-.

·inonl .tg.:$. Pita od pecuraka. pr<:kl'itj i'i.l pn·/. ./r·. Odv.l.ljali nad(.clinnu pleha. ka.(. pOI)oviti P(I:-.Ti pa df)(l:tu It. po~olili~ pobjbcl"ili i i..l('IIl()ln ( .·c dinslali JUS d(.hti i pomcsan sa l)rjA'niln 1)r.I. OS(:lvJ(i <. rnlakhn Ulj("IH II .I'kom krpom O~t.'ck:ui i pl"C. uhc.lnOIkipucoj \'odi Potom lot.. .ok lie u\.lH1C. p.c.~.f%i1l1J. pa pfc~n" b.clIl'I \(I(IOIU zamcsm resro.ui ulJ(JtU R~rnu zagrej::ui na 200 ~[{'P~'IU I PHU pcci uko 40 nlinu.itl)OIl:'t".:t {.":Hf..~ui file}1!}I '\(. t)():..koh. .(. hi/J('r J'ulrchIlO: <1fOO J: (.l ('I(·l'(. ')lI>cr. preIll:U.:llnlc\l·lIlI nbu.:1ll 'Hlakonl \0001'1). S:1lllpinjonc ocislili.IOII1 kuhinj~"onl krpoln j oSI.t:(i p:I uoda[i \J Juk. t: I')ouljen pleh !'ol:lv. 2 ):1.00 ~ rU·.IIIJ." ••.tt.din~I:l1i na ulju. tun"".1t1\11i dl -e prlJhl.·hllu: I k). J)il''I'':IU )0' dok -. pa ponlcsa(i sa rra...._.t .dln"'ca(i na malo ulja S~unpiflil)n(' o~I:'llll.iti i ~i{llo nascci (>:1 ~:t j7. pobibcriu I~fn("s~ui.h:ld('S('I:lk nunurn. ponovln dok lin:..! luk. oprari .l PeClJlk{:"opr.lhudcllllako. .: pl'32i/u.Ood:ui /.H()\·U Impr.. .. U\· iii !'I\'l:z) I ". da se odruorc. Na (.. kOf":1 uljc: po PO(fc/)j.u{(: 1':' dodali 1I dln~l.().l oharili II Sl:'llloj \'odi..l\'i(i da sc ohladi pre (iIU:}CllJ:I Pita I kJ.-.oljicl!' (oploJ.l.u....1. J k/: (hltt!:t.ut po d\c korc: lakodc IlOpr~kanc UljC01. J)osllJh kors.~cJ'picc.rua' cfI\i IlIk f)(i$l. red. c)('I!>tlliI ocl:-('(\. '.ll01l:I.aziluk oprari. 2..u.~lJnfJi. 1I1je !)() ]>t)tr"t'/>i PI'II)!'('ln:t' o~Ii~:' l)rb(ui P. '70U j!.f • .: ".t/llukC)rn l'o'iolill I pobrbcritl. 1"):1i%. I:o. ~(I.11 :. uljc. nllaL."0../ub.. l.:1i dco is(. PII\! odozgo pr('u1:t/... If. Kurt.VU('! ua Ci:'>lOIl1 srolnjaku KI'a..1. .td(-(· vrnog hd <n. biiwr.du drug-u koru lIa kOju o.-cin:t Ii".i.udJul{ ur-isli('j.. i..lti i pirj3nill )O~ S min . 'I:ttla t('!'oit) podcllu na <f jufkc.0.:! i'irinac ocisilli upr:tu i ohnl'ili u .lO' II POlrt:bIU>....uau l)f) u-i kore. Hcd:au If podmazan 1. SIIIlO n:1sc:ckati pa prodinSI:ui na In.t:nu piru Pl"(' I>t"tc:nj.)jk.' urol:ui.l~rejanoj III 200 stcpcm.l\'iu da sc f)I'ohladl. tunlo I)osiljk.1\ ('('I If)}.pr/ili na malo ul.za 1))("'.Iagoni n. n:IJI>rl' proscja« hr:l~II:1 dod"u pa kilogram malo !)uh I k.dlukoll'l rOI'oOIIII. ul:a til po\'rcnlCllO Hl4..· Sipati 2 dl Ul. Sloi..-~clak 11111. J. ulia i Soljic<.\It·.-...kn.'Ohladi(i pa O{i~Hti od kozc j kl)sli.n I'oJO/'llIcelu pitu..alifl1 preLIe.1.tl kon!..~~\'t' (ltkinllti i PI'~IHCSjtj.0-0 .t.c'I:.. Xakou loga 1<::'<10 1':1i'.<l (II 00 I"ibe 1 Pflpr(.f<> iano] rcrru.3SI) g .cci na kockc i prehr! Ulc.J.lr:lI)h'Il). Svaku poprskan '.rdev PosluI)a!. popl'sk.. "1:t\'I.... z\'fasu po~uli 1.ti 11:1 111<lsini .tll /(01'. H/OII. l'o$0lil1 pobihcriu.'('J:l111111 UliCH1.i.il LI~cl'pi(.'.....c:m I pei-I U . Opraci i ..:... -. Plch 1)()(hn.'h.siku ulja..klalt. l'()tlfl.\c dok nc P()('11t. Pecenu piru popr.: ksscfe '00. PCiPI'l'l1l:\' pr.i. Svf: d()k nc pO~lal)(~ I'ol...".. 1"'aZ\'\I(1 evaku nu \CHe1l1l1 ramfra i preIH.. J 11.lnkU.3 n'x.1 malo ulla I mtake vode.' Pcci U rcrni /.u i ~:ul1l(. 500 f.52 Pita od praziJukR I Potn...uicc.t\.I-3){.)~lti UljCfll. IllU zvlcni dco..::':ItHJ. k.lflJ(..: I'('('{I1.0 g I>irini . kora i nadcva.!k( .il"lp. ~o Pnprcma. a nadl:...h It~lll Pita sa samplnjonima osttc« I 511 sampinjOnimll l'o(t'(.""111 u.lIll'~'):fc:ia'icl. od pc:(uraka Odozgo pitH pr(.laU 1.lo 1). oprau...\k i!:\ prcmazrvanlcm uhcm i Odl''Il. (\1:l.kau ki'clnln vodom i prekrm crstom kuh1r\.lt'h I {lCCi u rcmi zagrcJ~noi na 200 -n-pcm (iolo\ 0 poprskau uljcm i vodorn. u poscbnom sudu prodlnsrau.L G<.UII. L 81.iIJ. I uk Ol'I. i ()eisti.)lOnl salvetom I ():o.'nlolz.t (.}U \IJ. iseci 1):.. Bt.llo ulja..fn luk.Ij n. t/. ll)il10 ~:I<'. ' tee . k.:1l1 uljcm pa ".. ..flu:'..."da v: odvaia od ruku.·r.1 )\-ak--u dtugu sla\.

(.t ~It. Xa o"U drugu pon:d:lli Irt""Jt'./. p.(OrntH u pr.t:-tn kote: ptCnla7.i '{'(:"n" J dl (.lda ..1"'.lli vodom i prckrifl i"ulIu ..:nhn llliolll.ui uljcm j dn ..'onl \'.' Ci~\Onl .· hl'.(1 (h:l(It.cr(·T...'/ t (((.OI'3.t. 'i00.lon1 o:q":H'ici \I pf<:krltl da f1()p(~kau hladno(1l ~1"'lt)ln ~t: ()hl:uJi..trl01 n..tkn tlr..ljki II'I..1/. 1'.1:Uf1(). U/.. ':lIno . ()nd:t \'«.k·(:i pro .:t malo M...t/(· '(_lII.11 pol )4: 'I.t cuhnuraju.t bc.:..l l kC'J<. l \111 l'ol:H j .':'ct-crofll u pr.'.'/I(lIll.1t l.rcom \ .In kl-:lll'\t: J u"l::t. otk- inuu uu kr.111.n.1\11.naln \hl~C moraiu d:t ~t.1'UJI. )1H'Il\a/.I.lIo ~1'I/'1 1 (:hnl.CC:f(_)fll. ul. ." pleh 1 pc"" \1 /.'toIH z.'p(.... 1'0'1111 ih S('_.(olnj::Jl...i .'(-('r.'kore prcmaznti vrclim prosuvc natin' ulicm.rsfku ulja.IJU. OlkllHlli .I'('ot Pr-rprt"tn..'u</:r.n.:llun. PCCt:nu pUll "o<.ld:tll k...1 n.dodan malo ul.I:I..t.1-.1 "("('('r.:u).~l\'itj phu \I . poprskrui j<.(.1 {)\.::.~HI uIJ<.( t O\l.n"(o'lj "'l't:ff. "ll"UI.' j! f!t'.1 pa vraun u rernu da 'c dopc.l(:C .th .III:1 I/\.' kliPUIl' zlom p-..'( 1)"t?I~' Pnpn:III.u~l.'nixad pua 1)()'.1 opr:n i (I('I.}o P~'::. '. u podmazan plt..l'.I\..------ Domaci yo."l~K..c..{no l'I'ln'cjatl.:II. '(."..c 1')01:1 ..t n.\tll lutU' z.. pOfcd~\u n..' '1.'C1 n.(../...:ltcinll o~ra\ili nn ('i"!OIIl ~lolnj:lku ".u1I1 '(. Pica sa tre~nj:unll }")(I ci>1}(J.O:J. t / flVn1tlC .I/\'l. i (>1'(. J.c/(.):1.:ln pLch Na taj n~l{:in na f. pOi na CCf\TIU -.' u:l(.. prt'/k' n.' . pro'u"c l.rhu I .! (.k:tl.Jit -ccr-r.(n'hllo' iutJ J: bcu ..thu pJ'.all ih IIIJt:ln i osmvru da sc odnlilr. ..l U\'.:.ni k()l:.l!t- ":I\lja(\' i PC(1 ih It rerni na uku 200 'c<.'nl.cei na I shl~1(1.rmc'Siti tcsto Kadn PO('llt' da sc tld\'aj-:t ()(I u. Poff'(-b.II101 I't:frli.II 1.: ufjcm I ktsclom vodom p:l prcko ni(' :'>I:\\.t\ II.'1.)."3 . Pita sa vtSnjama I ruku../". "1)0 150.lhclonl K.lnil scccra p~l pOp""..1\111 \1""1(' p~I'UII III "'(. <J(.}dli d't' jull(t'.'~:lIli.t.gl't'FU).ih opranc i tX'L.·popro.' ..t tanlil'.tdnorn \"Q(IOtl1 L'._. l'hu . ~ta\'i(l i In."nu I"'il ".ninl k('H.lchll Jt' 1 posuu drugom kl.uu i pr<.l.:..' 1110gU ponovo prcmcxiti.. ()ci5. pl'l'ln:tz.I..'kc:.(lIn I pr(".or(.U J'("UU ~t't'\'(..! ..l)'\ Ili }.'!! '(II til.UJrerru.'I~(I' P()'t.1~1l0. 1)(U't'<I:1 II npl am-.' J\lI"1\I.tl nucin nadcvati i (_).. (01.\1. °(1 l)ilU \I /. Pl}!IoUU 'l""'''0111 <.I." ~UJ'(' ". tll...Jl~):\UII.· i posuri pr.t..t~tl.('.0'...l u/j~' -'Jl) g l~"'ni../)("")1" J. tHI(".kau ulicffi.h 1'10 u('ulili i ~ drugom \...iti P. ~(J() p.j(' ko~ti<:j' I -~ Pita sa vtSnjama II . tt:-nl.'(\'1"«)111 I i:. rrO'~'J:lll 1)r.':.(a\·lIi u podnl.·la. :\.''-'' \. :'00 Jl btu .enog testa 1'I:lj)r.'t: prohladi.~lI))(:shi Lt:'H).1.\'1. lOI) 'Icpt'ni (..: 1)<11'11. malo :"oolii hladnom \'0<1<''111) i'.UI f)..t kore Ut'ul:lIi.. .lz.4...'(~('rC)n" I)I'IPI'{'I)I..' n.0 J! plt:zh. ..1(111111"...ucvc (ko.f.. korom 1> .. p.l)!rt:J.. J ..:l1.~lo""ui Priprcma... Ocl uI1H.11I Pi'" "'Yi!ej3lTla \1.( cnc po uku-u.:n\.I).'t'c.II() /.\iti (. (. P(·«.1..n.:.-). I f.1 "")"1:1(11.tlKU kosu. 1 tlll.11. '. PC{1 U rC'rru /~'Jt"".J.l\'111 'C: kv!'(' flit.t.tpr:. .1\ U I)0l\'cl..... u podruazan pk-h .1 k(ll\l..ldiU I ~ tirugof'll lunUl\.Il:1 III n.".. \. pJ'....h 1 hl. I)cccnu posun '(.. p:t P:) .1(-1 korc.ttlvi{i U po<l11l:L4I.lgrclallo.'v.t\i{.h.t~l.!f'NJ J! I.11111 '('It" 'i'H)!! lode II)() ))l·l«.11 :I)~I) I dn n~t.l :.Ulni !t.iti d. Slatke posne pite ch<.:.t It i c)(1 I ()('('dhi l'/c:o koru...\.t' .~:tk I.I' Pita $:1 kuplnama P<un:hJlCi.:."llt.UII)\'U ptru pUp"k.'(."c:~'rorn pon\c::i-:tnin\ .\dl.:Ol'(.

.l '. Pon. ()dt)/. Kon: pro~lI~hi..'~.· . p()pr:>k~lIj ill uljcm j peel ~I 1'('I'nl "':I~n'j:lIll)j na 2()() stcpcni duk uc P(H'UIHl'.bt2... nl'l'l popr .lti uljem. ncl... ulJcm. pnu.Ct C'!'OIl) j)f)lnl':o. ('i:-'I stof nluk jill ()(klllliti dn .' rolne PHe: j)()I'('d.'/0 gn/... () flrohladiti p.ui. I)J "CCI nn 1r"lItt" Lzc(i Cellri korc..illl".I1l ". malo ..'I'Il<...n.t.ufi SCCeI'OIH.!\. -00 g \J"'~lIf/d..'.tnil(")ln. uIJ(_'/H) J>(.ir.thu po Potrmll()' Sf){) Jl .c.(lc:.a kesrcom "~11l11~t'C.'ko kor..ui \'O((UIH I prckriu krporu do!.~ 1I1. CinlCIQrn i gruoln.'nuu C('ol:ui (>I(U j ~(. griz:onl i 'c.'~rc.:.." uIJ(o.U10J rcrm popl!'>k. Nnkon tog vrerucna f:lzvll~j 1\01'(..-"1..I1>'-lkc:. IX.....011 ju(ku razvIrl oldagi.hne) n.(~Jjh /:t/)us.UII i narcnrtau.JJ.L'C'('r. orabc i 1)(' cedu! . "H ih I'Ich n. Pica sa jabukama I1 I kg l>rol"f.h.ll.lh d:l pl'(~rn:l/:lcl UljCI11 I o~l.ult.1!(I\'J. \ I::'nj(' opraH i oil-.t tI\'iti u tl)lnu HuJnu zatun po{hn:t...Hh.I.Hn·hi Pril>r('I1I:1 k'I.I'I""U V(H(UIII 'l. I(}Ol: ."{5 1I~L. 1)1)110\'0 1'11:110 ulja."':III.I(i nn rcli(':inll I:Hljtra. dodau malo I dobro '"nl~i{i resro Lmcscno....' 1':I/. /... u. od ko'lil"a I Pl~tctjki~ LZc. Kada puce-uc.1 ponll~'.Jj If).f (inlC10ln..t.. Pfeh pc.'(i d\e kun.\\ili u pod.'dali (cl\(i.nl.O l>ro"'u:-'l'l)ll koru i prt". "n .i..1 malo !'loll.1(:('c korc.. 1_'5 (/1 vIp.ni.'<.ul mlnkorn ."I·lil. I~c. podclici na 6 iufki. Pita n-cba da hlld(' '. kg f)aJa. "l' nn kOt'Il:ldl.'d.:da(i 'l.·h.... J{J() g POI£('bOO.j. I I ~ 11I'_'-..o{v koru. j S(U'tJg g(n}<I.:ui'll "Ihu"'c i \I:o.tvl"Hi sovog ~IU/d. cccer...I naimanje hlu dvanacsr lor.do /:rl/.:1 Sto7c.II1Hll ..\'(. "I\.bul.\..'..r ~.occ: i po.\llku u kOf(.1" -:cll" 1 1..J ()(.11:-'11naciJ'l :-ta\iti \J PO!'.ul Ih uljcnl.' u(h.. /)Illl..sijt: I posuti ill :. . kojl "lOgu 1 ~c prc.. (l(kIUlHi 11)1 kl':tJt'vc: koje odmah tJ'('l>:1 pl'c..(_"('k2Ilfh or.I. (Jo(:-Il'otiti i flare...C u·.:llnir'b:lllifll ''.((.k· . 111. ul)(· I\:O(U.1 por(.rkiiit'lih j."lll "c... pa f'npn:nl:l' dod.. PJ'\'u kuru j)ol. I.l Pita sa jsbuksms.t JC: fs~-ci oa ko<.1hul.·.o.·t:t.l1i jc. msto "0/1.'('cnc I):' njcgovu \'c.:$tO..1. I kf.I<!t. 55 Pita sa hjSijama 800 g ()«(.kn n:dom..'ln(.k:u.·{t'r.lli kilogr:uu beasea. I)()'UU Ih ~('«:-ronl.·nu pilll poprsk:ui UIJ{'11l j '\(aVilj u /.-. i("<'t'.J.k. tf'(vrtu POl'C:<I:1I1 ka.tJ.11)1/ '("('t:.I/)uk.l .c:..ItIl:lz. rnazan plch fhko tll':lcji(J j sa ostatkom IHa«:J'iJ~da.linl It\. odmon- -staviri ()dn).O. O(.'i:c:nu pr..I"itl da '(' IHalo pn)llladi Ilosuli prah ".' f Pita ss jabuknm« i visnjem« 1)0(('('1>1)0' -00 J: kOl'.~(' 1'I'('ko srola "~lz\'lIci kon:.eCCl'oln .I n.{:I\'.tCi ulJ<"I"'U.0(11.ICI II. prcruazari topltm Ulj{:ll) I ostavln <I. tll.. Zatlm pitu po~ull pl\th i.t od ruku.JJI Pripn:.lh:r..'(.k.on' I. 1'. .ccc.S\· I PO!'ll' pOIl(Jvnog OUn):lf:H)J:t...'lnu tt:rnu d-a ~e pe("'!:'. P". j:lbukc: n.'1(. Svaku IIIJ:\. ~ (he korc.. zanm n:ln:nd..~ijc oprau.SIArKE I'OSNE 1'1'I'l'..I'.. "tt((.'(k'lnIJTI ()~ilna: p.I/o. $Ia\ iii dnlJ:u 1..c'rllih 1. poc"l<:liti Wi na.lk pouQ\'iti dok IIlla knr...1 za.j'.. u njcga !.l"U p()pl'~k.. p()5.ne kisclc jabuke. Ina/.~"O pro--e. "IJc:... .l i j.l\:l.l /..'('i Peccnu cistom PI'OhJ..tIlC \I pleh. -00 g c.:J.:('t'l' POlrc-/>l1f) pn):~t'J.vl. krajc\'('.ul(" iii .·. (-11'".·Ct.'l ii'.''i('L:lKnunutn.:tn.I'lil\ IJt:ll. U fJr.' ulj('IU Prc.'~ili i u-tactu da sc ndmorc %:) :-. 1')('pr... jull.l-tc I Pill' prcmazan ufjcm I pC(' U 7..juJili iz rermj 1)~I.. ZOO~ omha.1 '. Priprerua.tvili <.'.. 111. I<..·l. oP("'Cr:I.·liclllU.d 'I~ld...tupiti .o::111 pl('!h ..j( .( I kt".. "('(1'1'. :o. I)J P<"lup.lda :oU :0..... mmura...1''''1. )ahukl! up"./1 S.. OCiSlitI oct kO:.:1..II.:(.Hi prah <. I.'.<:'C(:f()!~L 11(.oln..'..l(jlllaz:lIi.'\ I lJ..tti uljC:1Ha na trecu .UH(.t ()d~{oji dvndesera].

.. Pita sa bundevom If ccccr. [sli'H pO. 1\'" j:"C'l'.t..ln()j n..I\'lti . l·c~cl'u pilu poprskati kisclom vodom I (I .'ld(l d(ldali I lulO1I..:Oll pilt! prohl:ldili.lof'll.. huo(}t.: bundevu oljuAli{i i nnrcndati pa jc: pt'odlnsl:tli na malo ulja..OI(l\U f)Op~k:ui mlakeeu '''cl<tul11.: piu.1'111 .. Jc.I·I. POPl'Sklii trl.'.1 ~kh_Ul111 ~. Sc .56 i ~ ()~I:IJiJn Ill..' Ii i ~c(cl·onl.)1..lOr.'(/:.ua Parrc'hnn' ()('L~n'ne CnlJ(.c.lozcnu posuu POfn-hllo.lgrl'janoj na oko 200...t kc:-i(':r pnet('l)i i oprati u .t f:.c:~R'a \'3rtil.. .'I)(:fli.IIIH'~_...:..'.UI J)llpr ..1 '<'.2 kg (1.! hUHd..l!a Slo>-.I \'atrc L' {CPS!' r('<'I~lipo Iri kol'<: . .'(·t·r. ~k:lti IIl.ku\ ~ui U '-..?iV ~ '..()(."'t!(l pCJdc:ll11 n.. 0.\1v:l..1111 ~C'·1." lit rendanu bundcvu. u uej'llli i nan'(H1:UI. U rcrni aagrej:lnoj na lUU .·.l'llL 1)I'IJg'J pO~Llli buudcvom. U ...'nlfHI ctmcrorn pa p(c~ri(i i C~(\ nOln J. dok Il~ I)UI'u..ln(/xt'.:Mutlor.ccr._'(. Pita sa medom PQlI\'I)lIU 'ilJf1}! IN""".i(l d. hUI)c!('\:l . "1"iI.'(>0001 i peci U laJ... 1C""".. "It't'I.lItlc:( Ovako ..1. Korc ".) .C)Hlfn.OI11\OdOi"ll ..1 I'cltllor.kao ul.":lIt·d.t.\'aku popfskaLi ulj('nl .II)(tJ..:n.h) t Il\t_'. prcko Pita sa bundevom I J'rtprcma: Prrprcma hUl'ld(. o-..".(]() }l ~('( t'I. :1\ :<ol' cI:1 takodc /.ll\onl .:~O. (h'C: OdlHOfl p.C:CCfO'H p(...UI uljcm i pc c". J'olndJuP.~I{I .IHI'~() Slozcnu piru ..o~ tHulln.'. '"Cx!:l~ pa g.(('.1 .10111.tavui <I.tI~()111 \'0.1 (nlll . 21)() of! . POSI...uci .. HxU.adt·nu !'o~·(t>rUIIl U pn /t_'IJI 1)()'o.lIlIll -raviu 1)t)I)"k..' plru 1.. 'tl:lvlli nach-v redom I 1. Svc uio~l:lti jo~ Ininut.1<11.~t'(:.t" nJ.l /H:lh "..I 1I\'Hi u rolnt I .':t' ohl. p.(..lIl..-'(.na J: "rlt.(. PH!. o . poul.l JlIlkl. koru. J.1h 'C:<-t'rnnl Pfil/H4 (. Oaljc: Opel l'-l:tviCi dve korc.tcpcru.:u)/I ".. . -()a J..220 :O[(.! sve rolnv J)Op".-C.1i)..: /.~ pnhu Bundcv-.tnd/t' 1 Portrhnf): o.f)0 J. rcn- p()p.(up:\k pOllo\'icl S:l O~t:lIkOIl) tll:lh'I'I.I "un('. sv nku tlllC' Iltlt'\'("uitn PnprCln:. t "CU'" ..1 /)11" t'bl 1'('<':111 dvc kore. Svc pun:d:ICI 1I plcb.'r.I'11l I Inl.:r.. lOll g hot<k'U.'"...• 1 I'):l (I'''''(lI '1.k:1I1 t )r:'''lIn:.J / •• 111ft" . pol IX<I II !'crnl l. i"\:Cc:Il:U i ptnhl..... Na radnu plocu '1.'1u'nl.. /.1.. Dodati ~i..~I IIlr:' .-c"('c'''.UII pr.iSt.\\1l1 dol:')(" prohl:'tdl pa jc po . puu pc-ci u rc:rni na lOO -tcpcm. dok 1I't'h.t"'''t u poulicn plch.(~". 'I""t'nu pinJ 1}()lu.'rl. pcni.lo 1.r. J'J e pt'cell]:.Uc..11 11\' I1lru~..\:'n1 I rnl.' uljcm..z\.l Pnpr.l. :.. I'UI\(I\U u1. uljern ill poprskar].tur"Olll n..1 .'"(1. ~I c<:{\'S'(\1 pn:nl:'i':ui prcrhcdno pripn. cinwn "". _·"ok oJ /(. plnfll~.:_l'.J..'('('r.1 ..l u/j:t "'IIe'lId. I'CC-.(a\. ...'rn:l: ~(JlI J: J>lrln:u~ oCl'uli jcnoj 'Lxii (iUIU' ploct:(htl pa dc)(hUI narcudanu "01 i. tl:tI~(lnl ..tktt \l1J:\.lui "\~l'l om u prahu. 'oCt I J'" (>'. dru~u IU In.l oko 200 :..1 ull<:' -ccer H u plt'h 1)(lpr!'ok.·I'Il' z..a i 11:1 krnju naI'Cn(hll'lt j:1huI<c.c. :t:Uhll 1'1'1:11(1 CII'l<.' ':"t'I)l1.11 prvu koru._llnc~ill Ic:-. /.'I.Ui Il<}ch.L Wj...\ t-.1f1 \11.t1ol.tpl'.'c.uh. Kora hudc. rc:mi dnk ne 1)(11UI!Ic"HI. l /~II UIJ("lll " kore..IU JC.0" fll(U.l IIIIC'\('"j/1 or:lh. i cimei om. ilX) g ~c..uh prO'f".oo.:f'f'llj{.7/O Pnprcma- hr""llo k..('f· . J /.!rc.. uljl!IU Pits sa ptrincem I.\" "'i~'p.1(1111urohui i rcckui u podmazan plch bli I)( ..l'Ii11'1 pirlnccrn.. {II/(' .\ Rcd:tll jtJ doJ.'(.'I ".k:u I \II. u "'. '"Jln . (..: '-c."lj.'N)}: lor. pnp".HnCS:llhl1l S:I vnuuom..'. IH..lJu(.O.l~.cl» .l. Z 1(. '''.k.. poprskrui I pc('.~.111 ~('c·c'r. (.lh"'IFII 11~utro~j.<.1. rrndaru "tllufc'\c'...1\0...~ 111.n/.

e('.c. Rcchui t r-i korc.-.. I<oji.lIul ~C'(l('r.-Ci u ):~'J:rcjanoj rt.I. posuu ih sCCt.\'iti Ih da sc prosuse..~tiri S{f'aOC."ccrol't) poolc..~"'CO ke"il'.. ptl j:1I)()j na 200 .)tt'p<. k(.lnl medom prcliu kOIIl ••de pilt: i . .k.j pitu prohladili pa ise(j na jcclnnkc komade ko]c rrcba . \ .C.'r:t.(. ulte.'r pjrll.~Hnn I I.!..nu pitu i p..-skal i ulj<.·('"\I i cervnu POI"Cd. J50 U HI!t·\ (."\'c.)riprcffi:l:: ~IJh'e oprau.oli.uli IlIh. dorlari lHHUn(\V :'Iok vaotl . pitt: j)rcliti Suv. posur! sa dvc kasik('scrcra i prodjn~l:ui nil l'll:lICJ vodc.110Jna 200 srep(.'.t: bra.'th !'ilrana dO(lc na cll)o tt'psijc ~1dl'"llga ~i. :'\:. nr.ok or{ 1')111:1 IJ'UIU/l:1 PtHrcbno: 500 g kor.:O'1.llt):f {('"cera. osrathn ravnonu-rno i p::'~ljl\'t) scci o~(l'iln koranllt i ~Ij iV:llna. 1"e:(Jatii!'ic~(!ne korn"de lako da :-'C(l'I1:1 Pc(:-c. Svaki kOlll:tcJ pcccne \l"eHlu ~CCCl'lllln Ina. :-'011 I t'lll:lk(' vodc :%:tfll(. posuu mlcventm orasima i k(:cruol pa urolari.>u. uljl.h'ojili jufke.crol"d. kcsics vuntt j{'(cnt.. 2·3 ko/uf:1 Ib1Jun:J.'. i ostaviti da ods(oj~ 15·20 olinlila.c.SlxrKE f'OS~" PilE =..:t/111 .tdi. (.J!n . Rofnu 'I:lVlli u podmnzan plch. po". ulju .()O..ltl vrchm S\ 310" kUlnad pi((: zaliri "n:lim ulJent I JX.ui f'<lto. {1I." malo prohladl I Dul pica I'OfJ1:bno' S()() J: l>r:J.-d. t'riprema.._'ccr i sok od \t. H.)rj'~'1 od 1 lirnun:J.iti h.!niJ pol:1 IhlH. dobue "'anl le-tova Pop~k. '''tlll 1 "CJljicr Ulp.rlo prc!Lk ()(.'o8l:r'f).agrc· :n:p:-. j()() .jal\og brasna.5 (1/ «fFI. suvc ~111\'c (IOhrO oprari. nrj!o ki)("it: '0<1(" ~-a-r.1. kore poprskan zagrejanlrn ufjcru.d".\ 1t'(IC<: Czc(i PI'If)I'<:U'I:t '\-dKU . l~lU lIcillll' • ~:.111 .. I. !">4." dol "'C le(in korc.'/lth or.I.'ninl Ot"a$II11a i ~UVIIH iljiva..' \.:st().1I1a j I:1g:if)O sirup kuvati s):ttko.r:s. ctod:lti nlalo ulja i In"'lo suH..'...lh:J. rita sa svezim §ljivamn /'Olt.. 100 r.:.tej da SJjiv(' omcksaju.-. IIJ3/0 .t.1 . tr Serpu SC~l\i'i "ICd.\ i pr{"hfi ga \'"(')<101)1koliko d:) (. Tcslu podcliti 11:1ju£kc.{/jiva.1 Ii im k~tlce.. ~1()~<"llu Pl{lI nO~l'n\ n:l k001:'lde. p()p.n \ rUC.jll 1'1:111\:-':'.. !.'n'l Nadcvcuu kuru \. poreclau ~ljl\. jt' gUSl sirupoll'l dok kOlIJ Y.!:---- 57 dve rankc korc.'tI:l.o/a J.I".!.."'n:1Z311 plch staviri ovako ~avljl..'I/OJJ!r-.na bude okrcnl1l3 I)a ~orc. 1.1~111 uvn! kore u rolnu.e(_~r. dok oe P(}t\l' nlcnl. 100 # .1 I'e..kon log vrc· .g .4:cc:ro.~r. S:1(:-1.:rnl ..'O~I:IO od kuvanja .. razvuci kurt: ~t:lIo ih pmS-lJ~1(1 P. 5' aku popr..:ni ()k~')pol:." (IInCI. 'l.lo\lili I l.'oi.. .~n()PI'ol'lcjali.J . HOl) R od pn)~t...:111 vreiin) ulj<. r:ls(anji(i ih oklus. osraviri <. Z:uinl dodari jos 1 <II vode i daljc dill' :a. :..(.u. . olN(l('/1/h .rJlu !\f~I\'ili pola kllogrnn'l:l ~l-:-cer.:zlolll pa groldc.II' 1I(OI3n~1 pnu i pcci lJ eenu zagl'('..~irokc niH) 5·6 (:In. Plch podrnazau ulJen1. Kada Pica sa sul'im sIjivama pro!'ou". kf."0/1../\".!. scccll:a .tr:.lgrczl1('_ Oodali $<. pC)!Oouti rnteventm bademoru i !}//I\'::J. -~I g 5Ullh 250 g lu/el"enih Qr.()rovu piru pl"ellll ~iruponl kOJI 1<. jc 1I ~.'.l/) ~(!(_C·I'.:.ct(·r pa masu lagano pfuku.slozili II dub1jl sud.)I'... Iuilli kada M.'111'0& l'I'ipl'en).ul uhcru :1 na U-(.l "•• VII".'lc'r. svaku podmazarl uljcm i poprskarl krsclom \'OOOln.:dc)hijc:' s(. Ot\jSti(i od kostic-a.A\ IH sa sve (. kojtma treba OtklllUU ml('\'c t o"I3. pa ih l'e(1 n. SOOIf kn\lId .':'n. pl'..1/.0.~nLl pitll prohladita Jl:l posu(i pr.!nll.telll !'Icc~rom.(")t'.. dck nc porumeru...~ prah po z<:Jji 1)3 uvit! II rob" U p0(.Ioj 'iccC"luh uhc./)t)o: .: 11<.u:/t \ .jon. ZOO g "'i~..tu.lgrciaooj I'el'ni G010\'U 'C(Cm1l1 .alli1l1 .:tn i I )~('I u I\.1:1 sc edmore p..a pica I POlrehllO: 1 kg J: or3ha. pa 1)llakOlll VOdOI'M z:1nlcsili l<.

${~k.1 5 d'l'O(/~..'(J)'ko 1.. celu baktavu.'.t.. l\t·~t·J..ift uljcm..'nll'siti i osrav ill <1.:\J fl'fni zagrcFino. Iillu. \'anll :. narcrtdarum i or{ P.l.e.ItJ/" UIJC~1I1 J)():-'1."(.'vuci kcre.l.-1(.'~l:'i")() IIln:'('l' II vl'clo ullc.11I gr07dc:n1 or:t~ic(.J ":Ul-O.-'uno l\:I"".1'U1l3.I loa.'''U tXt...'.h rulevetnh (_Jr.1 i'''.-)vili (it n:IJ')I':lvlj~-:1I oc. i kuvau '.1I)~ih j)rI.t'(~t'r.1 notkockc.ul J 'S kora. '0": Prtprc-maporcdau pl(..' vlatko.':. na pa \. rondane korlee IUl1una mnlo cuncra..'_'_ . Z:l1iOl piru ISPC:C. odmuh tm orkmuu mlcvcnih oraha.tvIF'/a~f(.·ucil'n :-.'\'(.t trccu "'or" "':1\'" It nadev od Illlc\l'rhh (Irah.rup kno I.toj.1.l: (J/U.''':1 1(10J.·lui '.1IO.: <13 hI .Ina ()r.'«'n-U jc trcba i~l'<'i 1':1 f'f)nlhllldl:' n07..II. .1I'rc'U. K~lda :.'. k.. 'i <II kuj'.HJ):.lIi !"C'~t'f 1I pula lirra vode (dodan r \.. l nwduvrcmcnu napr~. vodv.k.-:ri kolurova limunn 1.h'upOnl pn.UI kolurovc Hmuua. J 2.rrup.h POI/'('htH}: J"flf. uI1:1.t"_'r:l:pola ktlograma 'l'{t'r:1 P''•.i.C k.UlIll OI}l:1 fcd.. a nn trc. poprskar! un uljc:m..<: Pr"'l. lut'd.t 1l)(!(/.ce. -"') .~t'r.\'ju prchv od ~CC"'d.('/'.' .(.lOO ""It'pt-nl dok nc: d()hije rUln.l nlC:~~I\'i'nl' bakla\'u.58 rncna fai'.cccra. pn. priprcmui :'<irUI) nd !'i(.1.h·(htju .. I .'I11koji sc..•1n.nl(. a osuccnc kore ~l'(1 prcma \'clicini pl(~h:l Sio/II.I 6 kastkn vodc.'dull'.. puc. Posna bsklsv« '5(J() I? 1..lIul '(..k:lfHI or. Zarim Opt'l nlu trw korc na ko]c ~t'':lllIU o.\2I\'lll da piL1.'nl Prckriti jc ~U\'(}j!l:I'(J7<lfI.)..t Z{)()~ [:I'ai(la...J.:o/uIO.loi't·n\1 . ..'.'h fHtjpl'C': putlJ. r)()pr~ka(i ih malo duze ud.na lihoj \':HI'i.·. Potrc·hno.:p(.'\'t'r).I.(.-111) 113CI('\-a (. Uljl-nl i pc:c:i nl Uk(l ..t kr:J.--A.1\.·\·I.Ul zagrejauPitu uvpcccnu "4.. dobij\: HIIl\1:-II'UP dod:tli j sok od linlllkora. !'taviti 4·.2(10~u.1 uadcv 0<1 navedcnih snsroiaka./. J(.'cIH:I: plt:h podn1:'1Z:t(i...cee.·('\1 OPC. nn .101.~/ - . tn kurt' POP(Skat1C /:. sa . dexl. ".\.-S kora he/ toptun \11. 1">0 g ()I'"II.00 [: .'ian('l ul]c.ni Za vrcmc dok se baklava pc.J\l!t· kOf(-' Pluh n.o. cuvog grozda I .. I 'c.:ati uljenl an:·) pnsle.lnun uhcru .upon. ~vaku f)()pr:-. Dok S("pua occe. napr..1 i l\uvog gro~. L (/1 50 g 'ode.~'r..: u~f)II\(.(\Ic: /.iLI pa 'i-~ kora S\O:l":l St' poprska ioplim \'..l..J. Pt·(lt:nu puu prclili \(clinl ".(/0 j: 1. Knrla ~t' pun :-.111 korama..e i od n..'. 1 cr.1 .1 IitHU:I.grt'J. 1)(.(}'t' prokuva I zatim prt:li't' prcko pcccnc 1 malo prohlarlcne koru suvim muvkarmm Tako . poprskane SUv:l pit« 11 ~("(. upije . ftJ i ':lku r.h):t.:liti PCCCl1tl ~njll s(.'7. ~1l'1I/)' .I\'\1 (ada bt"ci 11:\r(Ullho\\' 1)..'J.c\'c: kojc u·cb. llt:J)I.10'..

3 jaja.Priprerna: pilccc meso obariri i iscckari na tanke rezancc. so. Plaean]e pouzecem cena: 250 din + PTT troskovi Za narucene 2 knjige. Knjige mozete poruciti na tel: 011/3343-769.4-5 kiselih krastavcica. biber .:za soaku preko PJAiliku 250 recepata 96 strana sa 16 strana u boji Pileca salata sa kikirikijem Potrebno je: 2 bela I/I('~a. Dodmi iseckana kuvana jaja. kesica majoncza. IOO!! pei'ellog kikirikija. Sve lagano izmcsaii. Na kraju dodati majoncz i jos jednom polako masu ujednaeiri. so i biller. kikiriki. Krasravcice iseckati na koluli6c i pomesati sa belirn mcsom. Ukrasiti pccenim kikirikijcm. postarina besplatna! . uljc. malo masliuovog ul]a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful