P. 1
Ashabi_Allahovog_Poslanika

Ashabi_Allahovog_Poslanika

|Views: 3|Likes:
Published by Ismet Emini

More info:

Published by: Ismet Emini on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

ASHABI ALLAHOVOG POSLANIKA

Hilmi Ali [a’ban

Sarajevo, 2001 - 1422. G.H.

Naslov originala Naslov prijevoda Autor Prijevod

E’AMIDETUL - ISLAM, ASHABU RESULILLAHI SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM ASHABI ALLAHOVOG POSLANIKA Hilmi Ali [a’ban Topoljak S., D`idi} M., [enderovi} A., Puri{evi} M., Dautovi} M., Momani A., Skeji} S., Spahi} M., Lepi} A., Kurti} E., Husi} A., Ummu Hamza, Kurti} O., Kar~i} M. Por~a Muhammed, Zajimovi} Senaid Demir Emir, Kari{ik Nesib Ned`ad Kazi}, .atih .arhat Nedim Hara~i}, Sabina Deljkovi} Omer Resulovi} Kavazovi} D&T, Sarajevo Mersad Mujagi} “OKO” - Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 1 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj .ahd” u Sarajevu
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA”

[erijatska recenzija Recenzija Likovno- tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP [tampa Tira`: Tre}e izdanje Izdava~

KRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija i publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.161 HILMI, Ali [aban Ashabi Allahovog Poslanika / Hilmi Ali [aban; (s arapskog preveli Topoljak S. (Sulejman)... (et al.). 3. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998 - 470 str.; 20 cm. (Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 1) Prijevod djela: E- Amidetul - islam, ashabu Resulillahi Sallallahu alejhi ve sellem. ISBN 9958 - 880 - 06 - 7 COBISS - ID 479750

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah, tako|er, veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija je znanost spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se pominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih knjiga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali

islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i `ensku. Svako od njih mo`e uzeti iz njih ono {to `eli, u skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao, oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

EBU-BEKR ES-SIDDIK, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Ime mu je Abdullah, sin je Osmanov, a on Amirov, a on Amrov, a on K’abov, a on S’adov, a on Tejimov, a on Murreov, a on K’abov, a on Lueja et-Tejjimija. Ocu mu je bio nadimak Ebu-Kuhafe. Njegova dobrostiva mati bila je Selma, k}i Sahra ibn Amira ibn K’aba ibn Hasana ibn Tejima ibn Mure. Bila je k}i Ebu-Kuhafinog amid`e. Ebu-Bekr je bio pripadnik ugledne porodice plemena Kurej{, koja je u`ivala zna~ajnu ulogu u Meki. Mekanska plemena me|u sobom dijelili su zadu`enja i obaveze i brinuli se oko K’abe i odr`avanja harema. Tako je porodica Abdul-Menafa imala du`nost da napaja i hrani had`ije. Porodica Abdud-Dara imala je obavezu da ~uva K’abu, da predaje ratnu zastavu vojskovo|i u ratu Kurej{ija sa drugim plemenima i da u~estvuje u dogovoru oko svih bitnih pitanja koja su se ticala mekanske zajednice. Vo|stvo nad konjicom i zapovijedni{tvo u ratu imala je porodica Benu-Mahzum, odakle vodi porijeklo Halid ibn Velid. Pleme Tejm ibn Murre preuzelo je na sebe ulogu u rje{avanju pitanja oko krvarine. Kad je za{ao u mu`evno doba, Ebu-Bekr je na sebe preuzeo ulogu poglavara svoga plemena. Njegovo pleme imalo je vrlo visok polo`aj me|u ostalim arapskim plemenima. Kada je Munzir ibn Maus-Sema’, kralj Hire, htio da uhapsi i presudi Imru’ul-Kajsu ibn Had`eru el-Kindiju, uto~i{te pred Munzirom na{ao je kod Mua’lla et-Tejmijja, koji je tad izrekao stihove: Imru’ul-Kajs ibn Had`er, smiri svoju nutrinu, Benu -Tejm, ona svojom svjetlo{}u razgoni pomr~inu. Od tog doga|aja pleme Benu-Tejm postalo je poznato pod nazivom “Svjetiljka u tami”.

10                           Ashabi Allahovog Poslanika

LI^NOST
Ebu-Bekr isticao se lijepom vanj{tinom, dobrim ahlakom (moralom), u sebi je posjedovao sve osobine mu`evnosti. Njegov fizi~ki izgled odisao je prijatno{}u i elegancijom. Bio je svijetle puti, visok i vitka stasa, suhonjava lica i upalih o~iju, visoka ~ela, tijelo mu je zra~ilo snagom i ~vrstinom. @ivio je ugodnim `ivotom, bio je prijatan sagovornik i imao je blagu narav. Bija{e razborit, inteligentan i iskren. Razlikovao se od svojih vr{njaka u plemenu, kao i od ostalih mekanskih mladi}a. Nikad nije pio alkohol, ni u d`ahilijetu, a, naravno, ni u islamu. U njegovom `ivotu nije bilo lakrdija i besramnosti, kao {to je bilo kod njegovih vr{njaka. Ebu-Bekr, r.a., bio je tragalac za znanjem, pa je to doprinijelo da postigne visok stupanj naobrazbe i kulture. Znao je ~itati i pisati. Poznavao je situaciju koja je vladala me|u Arapima, znao je njihovo porijeklo i historiju. Pamtio je rodoslov Mekelija, pa su ga ljudi posje}ivali u`ivaju}i u njegovom dru{tvu, znanju i rasu|ivanju kojim je vladao. Ibn - Hi{am ga opisuje u svojoj knjizi “Sire nebevijje” rije~ima: “Ebu-Bekr, r.a., bio je omiljen ~ovjek u svom narodu. Ljubazan i jednostavan. Najbolje je poznavao rodoslov Kurej{ija i tome je podu~avao druge, a znao je i ostale stvari u vezi s Kurej{ijama, bile dobre ili lo{e. Bio je lijepog ahlaka i velikog ugleda. Ljudi iz njegova naroda dolazili su mu i bili prisni s njim iz vi{e razloga: zbog njegova znanja, zbog njegovog po{tenog trgovanja i da bi u`ivali u njegovu dru{tvu.” Ebu-Bekr, r.a, upustio se u trgovinu i ostvario veliki uspjeh. Trgovao je odje}om i platnom, a to je posao koji zahtijeva istan~an ukus i osje}aj u izboru kvaliteta materijala i lijepo opho|enje s ljudima. Pored svih ovih svojstava u sebi je nosio odlu~nost, sposobnost planiranja i nepokolebljivost u svojim stavovima.

PRIMANJE ISLAMA
Ebu-Bekr uspio je na polju trgovine i zaradio je ogromno bogatstvo. Stekao je dva stada kamila i ovaca, {to je bila odlika bogata{a Meke u to vrijeme. Stanovao je u oblasti koju su naseljavali trgovci i bogata{i. U blizini je stanovala i Hadid`a bint Huvejlid, “Ummul-mu’minin”, (Majka vjernika), `ena Allahova Poslanika, a.s. Tu je Ebu-Bekr upoznao Muhammeda ibn Abdullaha i kod njega uo~io potpuna svojstva u njegovom vladanju i opho|enju. Po~eo je da se dru`i s njim i postao mu najbolji prijatelj.

Ashabi Allahovog Poslanika

11

Izgleda da je pribli`no ista starosna dob u~inila da prijateljstvo izme|u njih postane toliko jako da ga nije moglo prekinuti ni{ta osim smrti. Bio je mla|i od Poslanika, a.s., dvije godine i nekoliko mjeseci. Nakon {to je Allah, d`.{., spustio Svoju Objavu Muhammedu, a.s., i u~inio ga Vjerovjesnikom koji }e upu}ivati ljude na pravi put, i odabrao ga za Svoga Poslanika, koji }e razglasiti Njegove poruke, Poslanik se prisjetio svog prijatelja, njegova zdravog i brzog rasu|ivanja i razumijevanja. Izlo`io mu je na~ela islama, a Ebu-Bekr, r.a., nije oklijevao nijednog trenutka da prihvati Vjeru Istine, niti je posumnjao u ono {to mu je kazao Muhammed, a.s. Pripovijedao je Ebu-D`’afer es-Semin prenose}i od Junusa ibn Bekira, a ovaj od IbnIshaka, a ovaj od Muhammeda ibn Abdurrahmana ibn Abdullaha ibn Husajna et-Tejmija da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nikog nisam pozvao u islam, a da nije sa~ekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu-Bekra koji se nije ni dvoumio niti oklijevao; ~im sam mu spomenuo islam, odmah ga je prihvatio.”

EBU-BEKR KAO ASHAB
Ebu-Bekr nije bio obi~ni musliman koji je samo vjerovao u poslani~ku misiju, nego je na svoja ple}a preuzeo ulogu u daljnjem {irenju islama. Imao je prijatelje koji su bili pronicljivi i razumni poput njega, te ih je pozvao da prihvate islam i da odbace nevjerovanje i bilo kakav vid obo`avanja ne~eg drugog osim Allaha, d`.{. Njegovom pozivu su se odazvali ljudi koji su svojim islamom prednja~ili nad ostalima. Me|u njima su: Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Talha ibn Ubejdullah, Zubejr ibn Avvam, S’ad ibn Ebu-Vekkas, Ebu-Ubejde ibn D`errah, i mnogi drugi vrijedni i ~estiti ljudi iz Meke. Ebu-Bekr, r.a., nije se zadovoljio samo pukim pozivanjem u islam nego je u taj poziv zalo`io i sebe, i svoj imetak, i sve {to je posjedovao na ovome svijetu. Kurej{ije koje nisu bile zadovoljni vjerom koja poziva na odbacivanje kipova, promjenu obi~aja i osobenosti, vjerom koja {iri pravednost, mir i jednakost za sve ljude, sve svoje snage ulo`i{e da sprije~e njeno {irenje i napredak. Zastra{ivanje i maltretiranje prvih muslimana smatrali su jednim od sredstava zaustavljanja i spre~avanja napretka islama. Kurej{ije su po~ele da se suprotstavljaju muslimanima, a naro~ito nemo}nim robovima, koji nisu imali svoje pleme koje bi ih {titilo i branilo od `estokih patnji i mu~enja kojima su bili izlo`eni. Ovakva situacija nije nimalo uticala na Ebu-Bekra, r.a., koji je ulo`io veliki imetak da bi te robove oslobodio jarma ropstva, iz uvjerenja da su ljudi bra}a. Jedanput je, prolaze}i, vidio Bilala ibn Rebbaha, Etiopljanina, kasnijeg mujezina Allahova Poslanika, a.s, polo`enog na

12                           Ashabi Allahovog Poslanika

u`areni pijesak sa ogromnim kamenom na prsima koji mu je stavio njegov gazda. Izgovarao je: “Allah je jedan... Allah je jedan...” Tada je ponudio da kupi Bilala, a njegov gazda je prihvatio ponudu. Ebu-Bekr, r.a., nakon {to je otkupio Bilala, oslobodio ga je i postao njegov za{titnik. Isto je tako kupio i Amira ibn .uhejra, oslobodio ga i povjerio mu na ~uvanje svoje stado. Nije odgovarao na prigovore svoga oca, Ebu-Kuhafe, da razbacuje svoj imetak kupuju}i robove-muslimane i osloba|aju}i ih, nego je kupio i Zunejru bint Ubejs, Hindiju i njenu k}erku, koja je bila slu{kinja kod Benu Mu’emmela. Povodom ovog doga|aja je pripovijedao Mejmun ibn Ishak ibn Hasan el-Hanefi, prenose}i od Ahmeda ibn Abdul-D`ebbara el-Afaridija, a ovaj od EbuMuavije ed-Darira, a ovaj od A’me{a, ovaj od Ebu-Saliha, a on od Ebu-Hurejrea da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Ni~iji mi imetak nije koristio kao imetak Ebu-Bekra.” Tad je Ebu-Bekr, r.a., rekao: “A kome ja i moj imetak pripadamo ako ne tebi, Allahov Poslani~e?” Ebu-Bekr nije bio po{te|en mu~enja kao {to nije bio po{te|en ni Poslanik, a.s., ali bi uvijek, kad bi vidio da Kurej{ije mu~e Allahova Poslanika, stao ispred njega, izla`u}i se opasnosti po vlastiti `ivot da bi ga za{titio. Jedanput su Kurej{ije, dok su sjedili u jednoj odaji, ugledali Poslanika kako klanja kraj K’abe.Taj im se prizor nije svidio, te izme|u njih ustade Ukbe ibn Ebi-Muajt, pri|e Resulu s le|a i omota mu svoj ogrta~ oko vrata, namjeravaju}i da ga udavi njime. Tad je nai{ao Ebu-Bekr i vidjev{i {ta radi Ukbe, pritr~ao mu, uhvatio ga oko pasa i jakim trzajem, kojim ga je oborio na zemlju, odvojio od Allahova Poslanika, a.s. Taj dan je Poslanik podnio dosta muke od Kurej{ija koji su ga udarali ~ime su god stigli. On ih je upitao: “Zar ho}ete da ubijete ~ovjeka koji ka`e: ‘Moj Gospodar je Allah’, i koji vam je mnoge o~igledne dokaze donio?” Veli~anstveni su bili potezi Ebu-Bekra, r.a., i oni su doprinijeli u~vr{}ivanju islama. Jedan od najpoznatijih jeste doga|aj nakon Isr’a i Mirad`a. Poslanik, a.s., pri~ao je Mekelijama kako ga je Allah, d`.{., no}u prenio iz Meke do Mesd`idul-Aksa, te da je tu klanjao, a potom bio uzdignut na nebesa. Mnogobo{ci su ismijavali ovu pri~u, a crv sumnje po~eo je nagrizati i neke od muslimana, te su zapitkivali: “Bogami, ~udna stvar. Tako mi Allaha, jednom karavanu potrebno je mjesec dana da ode do [ama i isto toliko da se vrati, pa kako je Muhammed, a.s., mogao da ode tamo i da se vrati u Meku, za jednu no}?” Mnogi od onih koji su primili islam uznevjerova{e, a mnogi su se kolebali. Oti|o{e kod Ebu-Bekra, poznavaju}i njegovo vjerovanje i prijateljstvo s Muhammedom, a.s. Spomenuli su mu pri~u o Isr’au, a Ebu-Bekr im je, u ~u|enju koje ga je obuzelo, rekao: “Vi la`ete na njega!” Oni su odgovorili: “Ne la`emo! Eno ga kod K’abe pri~a o tome.” Tad je Ebu-Bekr, rekao: “Tako mi Allaha, ako je to on rekao, onda je istina. On me obavje{tava da }e mu do}i vijest

da naredbu.” Ebu-Bekr. prozvao ga je Es-Siddik (iskreni). rekao je: “Istinu si kazao. kod Sebe ne sastavi. `arko je `elio da mu Allah. ili nave~er.{..{. on bi se `rtvovao da .. a. Pored njih ostali su Ebu-Bekr i Alija ibn Ebi-Talib. d`. Tako u Meki od muslimana ne ostade niko. unajmili su da im bude vodi~ do Medine i da im dovede deve u vrijeme i na mjesto o kojem ga obavijesti Ebu-Bekrov sin Abdullah. Ebu-Bekr. d`.. zajedno”. Pa. koji je bio mu{rik. u~ini Poslanika saputnikom. Allahov Poslani~e!” Od tog dana Poslanik. pa kad ga je vidio..{.. rekao za njega: “Da sam me|u ljudima htio uzeti nerazdvojnog prijatelja.a.s. Ebu-Bekr je tada pitao Allahova Poslanika da mu dozvoli da i on u~ini hid`ru. dru`enje i bratstvo dok nas Allah. odgovori mu Resulullah. sigurno bih uzeo Ebu-Bekra.. Abdullaha ibn Urejkit. Jednog dana do{ao je kod Ebu-Bekra u podnevsko vrijeme. njegovih dvaju k}eri: Esme i Ai{e.s. Kupio je dvije jahalice. a. pa mu vjerujem. Poslanik je imao obi~aj da posje}uje Ebu-Bekra jednom dnevno: ili ujutro. a on }e do}i za njima kada mu Allah. osim onih koji su bili sprije~eni da u~ine hid`ru i onih koji su bili slabi i nemo}ni. Poslanik je naredio muslimanima da se presele iz Meke u Medinu. Allahov Poslani~e?”. d`. a on je ve} prije obi{ao taj mesd`id. osim Ebu-Bekra. pa mu je Poslanik rekao: ”Ne `uri. a. pe}ini izvan Meke. Dva prijatelja iza{li su na stra`nja vrata i uputili se prema Sevru. Veza izme|u Poslanika i Ebu-Bekra poja~ala se. d`.s.{..Ashabi Allahovog Poslanika 13 sa nebesa od Allaha.” Allahov Poslanik mu re~e: “Allah. r. Nego vjera.” Kada je do{ao do K’abe. Ebu-Bekr ~uo je Poslanika. sina mu Abdullaha i Alije kome je Poslanik naredio da ostane u Meki kako bi mogao vratiti zaloge ljudima koje su oni bili povjerili Resulullahu. Kada su do{li do ulaza u pe}inu Sevr. u{ao je prvi u nju kako bi se uvjerio da u pe}ini nema ni{ta (zmija ili akrepa). rekav{i “saputnik”. kako opisuje Mesd`idulAksa. upita Ebu-Bekr. a Resulullah je. a. postado{e privr`eni i bliski jedan drugome tako da je Poslanik. neka je Allah zadovoljan njima obojicom. d`...”1 Kada je bila druga zakletva na vjernost kod Akabe.. sklonio ih kod sebe i hranio ih. mi je dozvolio izlazak (iz Meke) i hid`ru!” “Je li zajedno.a. upravo mislio na sebe. Nadaju}i se da }e mu dru{tvo (u hid`ri) praviti Allahov Poslanik. vrijeme u koje nikad prije nije do{ao. mo`da ti Allah dadne saputnika. a to je ve}e od onoga ~emu se ~udite. Niko nije znao za Poslanikov izlazak. ako bi slu~ajno {ta bilo.s. r. Ebu-Bekr je rekao: “Poslanik je do{ao radi ne~eg vrlo va`nog. “Da. u nekom od trenutaka no}i ili dana. pa kad je zavr{io s opisom.{.

s. Ebu-Bekrova odanost Poslaniku i njegovoj misiji nije imala granice.inhasu. ne bi uzajmljivao od nas imetak.. u{ao je u pe}inu i u njoj proboravi{e tri dana.s.inhas. Ebu-Bekr. Hudejbiji. U Medini se Poslanik o`enio Ai{om. pomuzao bi ih i mlijeko dao Poslaniku i EbuBekru. Kada se Poslanik. Me|u jevrejima bio je jedan u~eni sve{tenik po imenu . Ebu-Bekrov sin. Tokom tog vremena Abdullah. mo`e se pretvoriti u ~ovjeka punog srd`be i `estine koji udara na Allahove neprijatelje koji poku{avaju na{tetiti islamu. Ne obra}amo mu se sa strahopo{tovanjem kao {to se On obra}a nama. a nama je . a On je zavisan od nas. Ebu-Bekre. te je tako Allahovom Poslaniku. kao {to va{ vo|a tvrdi.14                           Ashabi Allahovog Poslanika za{titi Poslanika. dolazio bi Amir ibn . Hajberu. a. dolazio im je no}u i obavje{tavao ih o najva`nijim stvarima koje su se de{avale kod Kurej{ija. I jevreji su se bili skupili kod njega. Kada bi Abdullah oti{ao. Allah im je omogu}io odlazak u Medinu. nastavljaju}i pozivanje u islam.” . pri osvajanju Meke.. u po~etku.. Vama zabranjuje kamatu.inhasa. Esma bint Ebu-Bekr donosila im je hranu i to tako {to bi je stavila u prega~u koju bi vezala ispod prsa a zatim preko nje stavljala pojas. kako li~nost poput Ebu-Bekra. U pri~i o doga|aju koji se zbio izme|u Ebu-Bekra i jevreja . ogleda se veli~ina imana (vjerovanja) kojim je bila ispunjena njegova du{a. kao saveznike protiv Evsa i Hazred`a (plemena koja su `ivjela u Medini i njenoj okolici).s. To je ~inila vjera u Allaha Uzvi{enog. zna{ da je Muhammed. mnogobo`aca i jevreja. Hendeku. a.uhejr i dogonio stado ovaca pred pe}inu. na Hunejnu i u svim ostalim bitkama. dok mu je na usnama titrao podrugljiv osmijeh. planirali da }e mo}i pridobiti muslimane iz Meke. a. a. mi nismo siroma{ni u odnosu na Allaha. Njegov Poslanik i da je do{ao s istinom od Njega. Od ovog doga|aja prozvana je “Esma sa dva pojasa. nego je On siromah u odnosu na nas.inhasa da ga pozove u islam. Ebu-Bekrovom k}erkom. i jo{ mno{tvo doga|aja osim toga koji to mogu potvrditi.. I Muhammed. po~eli su ~initi spletke protiv muslimana i izrugivati njihovu vjeru. Pa da je On nezavisan od nas. otpo~eli su ratovi protiv Kurej{ija.a.. Imate njegov opis u Tevratu i Ind`ilu. u~vrstio u Medini. koji je bio poznat po svojoj smirenosti. odgovori: “Boga mi. jednog dana ode kod . a zatim bi uklonio tragove koje je Abdullah ostavljao.s. Ebu-Bekr je bio me|u mud`ahidima na Bedru. Boj se Allaha i primi islam.inhas mu. Allaha mi... Jevreji su. poniznosti i dobro}udnosti.” Nakon svega. Oni su se iskupljali kod njega i dogovarali na koji na~in da napakoste muslimanima i izvrgnu ih ruglu. Uhudu. r. postao punac. Kada im je plan izmakao iz ruku i kad su uvidjeli da su nemo}ni da zavade muhad`ire i ensarije. I u Medini je bio onakav kakav je bio i u Meki. Od Njega smo nezavisni. Te{ko je ne za~uditi se. Ebu-Bekr mu re~e: “Te{ko tebi .

pripremaju}i se da. rekao: “Ljudi. dok su ljudi pri~ali o onom {to se desilo.. neka zna da je Muhammed.Ashabi Allahovog Poslanika 15 dozvolio. Bio je zaokupljen mislima .. i tamo zatekao zbunjene i izgubljene ljude. od Ebu-Bekra zatra`i da predvodi d`emat u namazu. o Allahov neprijatelju. umro. koja je bila uz samu d`amiju. da svako dobro podari Usametu ibn Zejdu i naredi mu da po|e u rat protiv Bizantinaca.s.? U tom je trenutku upu}en poziv ensarijama da se saberu na mjestu zvanom Sekife beni Saide. Govorio je ensarijama: “O ensarije! Mo`ete se di~iti svojim ranim primanjem islama i . Sa njima je bio S’ad ibn Ubade. preselio je na ahiret dok je Ebu-Bekr bio u svojoj ku}i. Poslije toga je u{ao s Alijom. da nije ugovora izme|u vas i nas.s. a.s.” Zatim je iza{ao pred ljude koji su i dalje bili izgubljeni i zbunjeni. a potom oti{ao ku}i u Seh. d`.ne bi nam je dozvolio.ko }e preuzeti vo|stvo nakon Poslanika. Ebu-Bekr. Poslanik se razboli. Omer. a ko je obo`avao Allaha. nije se mogao suzdr`ati i silovito je udario .a. uspio je smiriti ljude i iz njihove smetenosti vratiti ih u stvarnost.. dvanaestog rebiul-evela.. od ljudi primi zakletvu na vjernost. jedanaeste godine po Hid`ri. Ebu-Bekr je oti{ao do Ai{ine odaje. koja je bila izvan Medine.. a s. r. preselio.inhasa u lice govore}i: “Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a. u Ai{inu odaju kako bi obavili pripreme za ukop Muhammeda. Poslanik. Nakon {to je Poslanik u{ao u Ai{inu odaju. r.” Kad je Ebu-Bekr vidio da se on izruguje Allahovu Poslaniku i Allahovim rije~ima. zar bi se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati ne}e Allahu nimalo nauditi. kao nasljednik Resulullaha. Omer je govorio ljudima i napadao svakoga onoga koji bi tvrdio da je Poslanik. ko je obo`avao Muhammeda. u kojoj je prekriven le`ao Allahov Poslanik.. U ponedjeljak ujutro. Glasnik ga je obavijestio o Poslanikovu preseljenju. a zatim.”2 Tim odlu~nim i mudrim rije~ima. daleko od njega. i pokazav{i vrhunac samokontrole.a. osjeti pobolj{anje te iza|e iz Ai{ine odaje. da je nezavisan od nas . a.” PRVI HALI.” Zatim je prou~io ajet iz Kur’ana: “Muhammed je samo Poslanik.s.s. a. r. a. a. sjedio je s Ebu-Ubejdom ibn D`errahom..s. a.A Prvih dana rebiul-evela.{. poglavar Hazred`a. Ako bi on umro ili ubijen bio..s. pa Allah vje~no `ivi i nikad ne umire. odsjekao bih ti glavu.. a Allah }e zahvalne sigurno nagraditi. sabrao se.s. i ljudima odr`a vaz. Otkrio je njegovo plemenito lice i ljube}i ga i pla~u}i kazao: “Niko divniji od tebe dok si `iv i niko divniji od tebe dok si mrtav. obi{ao ga je EbuBekr da bi vidio u kakvom je stanju. a i prije njega je bilo poslanika. a. Zamolio je Allaha. Oti{ao je odmah do mjesta gdje je bio Poslanik.. a.a.

To im niko ne}e osporiti osim zulum}ara. Doista je Muhammed. Od nas su vladari. A vi. a da vi ne u~estvujete u toj odluci. i milom i silom. a ne drugih. te vas po~astio vjerovanjem u Njega i Njegova Poslanika. Bili ste `estoki prema onima koji su bili u neprijateljstvu s njim izme|u va{ih saplemenika. Omer i Ebu-Ubade ibn D`errah. niko ne obezvre|uje va{e vrijednosti. o ensarije. Neki `ele da nas razjedine i da nam oduzmu vo|stvo!” Ebu-Bekrov govor zbunio je ensarije i doveo ih u stanje neodlu~nosti. odlikovao vas je Svojom plemenito{}u i blagoslovom. a. Poslije prvih muhad`ira nikoga ne cijenimo vi{e od vas. povjerovali su u Allaha i Njegova Poslanika i oni su mu za{titnici i njegovi su ro|aci i stoga su najpre~i da preuzmu Hilafet poslije njega. prepustili vo|enje poni`eni i pora`eni. kada su se Arapi zbli`ili pod uticajem va{e sile. niti su sebe za{titili od op}e nepravde koja im je nano{ena. jezikom punim moralne podr{ke. Ni{ta se ne}e odlu~iti. Kada su se Arapi. uputi{e prema Sekifu kako bi upozorili okupljene da temeljito razmisle o rije~ima S’ada ibn Ubade.’” Potom se trojica istaknutih ashaba.s. Kada vam je va{ Gospodar htio ukazati po~ast. niti su posustali zbog mr`nje ljudi prema njima. Za{titili ste njega i njegove ashabe.. naroda da ga priznaju i povjeruju u njega.16                           Ashabi Allahovog Poslanika vrijednostima koje ne krase ostale Arape. i od vas su Poslanikove cijenjene supruge i plemeniti ashabi. Allah vas je u~inio pomaga~ima Svoje vjere i Svoga Poslanika. me|u ensarijama. jedan od na{ih. prije nego {to mu daju prisegu i preuzmu hilafet u svoje ruke i tako zavladaju Arapima. a od vas namjesnici. niti su poklekli kada su se svi ujedinili protiv njih. Po~eli su da dublje . koji je za to vrijeme bio u Ai{inoj odaji. pa mu je malo ljudi povjerovalo. rekav{i mu: ”Zar ne zna{? Ensarije su se sakupile u Sekifu beni Saide i namjeravaju da preuzmu hilafet (vo|stvo) i ho}e da odrede S’ada ibn Ubadu.. Oni nisu bili u stanju da ga za{tite i potpomognu njegovu vjeru. Najbolje je da se ka`e: ‘Jedan od va{ih. niti }e se bez vas posti}i ijedan dogovor.” Kada je glasnik obavijestio Omera {ta se de{ava. a. a nemilosrdni prema neprijateljima koji nisu bili od va{ih. Nakon {to su zauzeli mjesta u Sekifi. a on je bio zadovoljan i radostan zbog vas. iako ih je bilo malo. Allah je odabrao prve muhad`ire iz Poslanikova. da sa njim pro|u kroz te{ko}e i ustraju na mukama koje su pre`ivljavali od njihovog naroda. pomogli njegovu vjeru i borili se protiv njegovih neprijatelja. pokorili Allahovoj odredbi. vi{e od deset godina bio me|u svojim narodom. Oni (muhad`iri) prvi su koji su po~eli obo`avati Allaha na Zemlji. niti umanjuje va{ ogromni doprinos za dini-islam. Kada je Ebu-Bekr stigao. u~inio je da Hid`ra bude u va{ grad. Tra`ite svoje pravo jer je ono va{e. da trpe njihova utjerivanja u la` i podrugivanje od onih koji nisu primili islam. Nisu odustali. pozivaju}i ih da obo`avaju Allaha i da se odreknu idola i kipova. Ebu-Bekr uze da ka`e ensarijama.s. Allah mu je uzeo du{u. obavijestio ga je o onome {to se doga|a u Sekifu beni Saide. on je poslao po Ebu-Bekra. i kada vam je Allah pomo}u Svoga Poslanika pot~inio zemlju. vjerske vrijednosti i upozorenja na opasnost: “Arapima je bio potreban ogroman napor da se odreknu vjere svojih o~eva. Ebu-Bekr.

[to se Arapa ti~e.” Ebu-Bekr. nikad ne}e saznati o ovome. a od vas su namjesnici. koji je bio vrhunac mudrosti. iako smo prethodnici u vjeri. Zar nije Muhammed. a drugom ruku Ebu-Ubejdea.a.s. doista. vi ste na{a bra}a u vjeri i ortaci u diobi ratnog plijena i vi ste na{i pomaga~i protiv neprijatelja. Slijedio ga je Usejd ibn Hudajr.. kao nasljedniku Allahova Poslanika. iz Kurej{a. Poslije ove prisege morala se dobiti prisega i od svih ostalih muslimana. pa vi ste ih vrijedni. svjetla smo obraza i najmnogobrojniji me|u Arapima. Od nas su vladari. Zatra`io je od ljudi da dadnu prisegu jednom od njih dvojice. uzeo je Ebu-Bekrovu ruku i izjavio rije~i prisege. vi ste jedna mala grupa koja nama pripada. a. Tu su svi dali prisegu. Izme|u njih Be{ir ibn S’ad ustade i obra}aju}i se svojim sunarodnicima. Ali tada Omer uze Ebu-Bekrovu ruku i dade mu prisegu. nije htio da ga ostavi bez odgovora te se iznova obrati ensarijama: ”O ljudi. primili smo islam prije vas.to je bio prvi njegov govor.” Ebu-Bekr. ustao da bi se obratio prisutnima . pa. osim ovdje prisutnih Kurej{ija. Mi muhad`iri smo prvi primili islam. muhad`irima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela ~ine}i . poglavar Evsa. Bojte se Allaha i ne protivite im se. iskoristio je trenutak. a. Svi prisutni su. i dio samog islama. Najzagri`enije ensarije po~e{e se dogovarati te izabra{e jednog da odgovori Ebu-Bekru.. nemojte biti prvi koji (ga) zamijeni{e i ostavi{e!” Rije~i Ebu-Ubejde imale su dobar prijem kod nekolicine ensarija. Njime je pokazao sebi i .a.. pa je ustao i jednom rukom podigao Omerovu ruku. Allah nas je u Kur’anu spomenuo ispred vas rije~ima: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima. iako smo najvredniji u d`ihadu protiv mu{rika. re~e: “Tako mi Allaha. Ovaj je rekao: ”Mi smo ensarije. koji je dao svoju prisegu u skladu sa svojim polo`ajem.s. bili ste prvi koji su primili i pomogli (islam). Njegov odgovor naljuti Omera.. Ebu-Bekr je potom. pomaga~i Allahovi. u namjeri da okon~a stvar.s. najplemenitijeg smo roda. ensarijama. odanost na{em Poslaniku i zadovoljstvo na{im du{ama... Rodbinski smo vezani za Allahovog Poslanika.” “Mi smo muhad`iri.” Habbab ibn Munzir ibn D`umuh el-Ensari ra`esti se i `ustro odgovori Ebu-Bekru. Allah nam osigurava blagodati. Prvi od ensarija koji je dao prisegu bio je Be{ir ibn S’ad. dali prisegu na vjernost Ebu-Bekru. osim S’ada ibn Ubadea. niti te`imo dunjalu~kim ukrasima. r. te ga po~e napadati i prijetiti mu...a. r. i zar nije njegov narod pre~i hilafetu od nas!? Ne dao Allah da me ko vidi da im se ikad protivim zbog toga njihovog polo`aja. a potom.Ashabi Allahovog Poslanika 17 razmi{ljaju o ovome. ne `elimo ni{ta drugo osim zadovoljstvo na{eg Gospodara. a vi ste ensarije. kada je Be{ir zavr{io. potom. i od prisutnih zatra`i da urade isto. takti~nosti i postepenosti.Nije nam potrebno da se time uzdi`emo nad ostalim ljudima. r. ali se umije{a Ebu-Ubejde ibn D`errah te se obrati ensarijama: “Ensarije. Najzaslu`niji ste da vas se hvali od svih stanovnika Zemlje. A sve {to ste spomenuli od va{ih kvaliteta. umalo da ne do|e do otvorenog sukoba.. a. i ne osporavajte im njihovo pravo. a vi muhad`iri.. prvaci smo me|u ljudima. Ebu-Bekr je s pratnjom oti{ao u d`amiju gdje su jo{ uvijek muslimani ~ekali na okupu.

Narod ne}e ostaviti d`ihad na Allahovom putu. Po~eli su se pojavljivati la`ni poslanici koji su lagali i obmanjivali ljude. pa ako budem postupao ispravno. a ako se suprostavim Allahu i Poslaniku. a oko njega su se okupili njegovi suplemenici iz Benu-Hanife. te je opremio vojsku i dok je pala no}. vi me sprije~ite u tome. Bilo ih je blizu ~etrdeset hiljada spremnih za rat. preseljenja na ahiret. i zavladati cijelim Jemenom.s. a muslimane pozvao da budu u stalnoj pripravnosti za intervenciju. ali su im se muslimani oduprijeli i otjerali ih zahvaljuju}i svojoj budnosti.. Povodi otpadni{tva bili su razli~iti: neka plemena odbila su davati zekat. izabran sam da vas vodim. {to bi bila dobra pozicija za kasnije preuzimanje kontrole i vlasti nad ~itavim poluotokom. La` je obmana. svojom je pronicljivo{}u doku~io plan odmetnika. Esved el-Ansijj uspio je protjerati namjesnike koje je postavio Poslanik.a. Nevjerovatnom brzinom.. a. u kojima su bile informacije o otpadni~kim pokretima u raznim oblastima poluotoka. U tom govoru halifa je rekao: “Ljudi. Allah vam se smilovao!” RAT PROTIV ODMETNI[TVA Nakon Poslanikova. {to je sve prijetilo raspadanju jedinstvenosti muslimana. bio je pripravan u pogledu namjera Absa i Zubajna. Slabi} me|u vama je kod mene jak sve dok mu ne dam njegovo pravo. a odmetnici po~e{e bje`ati na sve strane. .s. zabludu i otpadni{tvo. a. r. Na jugu. htjela su da osvoje Medinu. Naredio je da se neprimjetno privuku neprijatelju i okon~aju s njima. neka su. Istina je emanet.. neka od arapskih plemena odmetnu{e se od islama. Jedne no}i su otpadnici od vjere navalili na Medinu. Ebu-Bekr. muslimanske sablje kosile su otpadnike. Halifa se na{ao nasuprot pokreta koji je sadr`avao kufr. Neka arapska plemena. u Jemenu.18                           Ashabi Allahovog Poslanika ostalim muslimanima koje ciljeve trebaju dosti}i. Na sjeveroistoku. niti }e se razvrat pro{iriti me|u narodom. okupljenih na Arapskom poluotoku. a da ne}e taj narod biti stavljen na ku{nju. htjela vlast nad Arapskim poluotokom i vo|stvo nad Arapima. Pokoravajte se meni dok se ja budem pokoravao Allahu i Poslaniku. krenuo njihovim tragom. pod zastavom islama. Jaki me|u vama je kod mene slab kad trebam od njega uzeti ono {to Allah zahtijeva. vi me pomozite. a ako budem grije{io. Musejleme ibn Habib el-Kezzab proglasio se poslanikom. iako nisam najbolji od vas.a. u tami no}i. Potom su po~eli pristizati izvje{taji i obavijesti Ebu-Bekru.. opet. Otpadnici su se povukli do mjesta zvanog “Zul-Kassa”.. a da ne}e biti poni`en. Ebu-Bekr.a. r. od kojih su Abs i Zubajn. Ustanite na namaz.. Tako je bilo sve do izlaska sunca kad se ostvari prva pobjeda muslimana pod vo|stvom novoizabranog halife. r. naredio je stra`i da i danju i no}u de`ura. u uvjerenju da su prvom navalom na Medinu ostvarili pobjedu koju treba zape~atiti sutradan. nema mi pokornosti. htjela su odbaciti vjerske obaveze i vratiti se u d`ahilijet.

Spremio je jedanaest vojnih odreda. nad svakim je postavio zapovjednika i poslao ga u odre|eno mjesto gdje se pojavilo odmetni{tvo.s.a. Malik ibn Nuvajre el-Jerbu’i okupio je svoje saplemenike i priklju~io se vojsci Sed`ahete et-Taglibijje. Vedi’a i Haris. Abdurrahman ibn Avf tra`io je od njega da po{alje vi{e vojske u mjesta u kojima se otpadni{tvo pojavilo. . pred vama. trebao se uputiti prema Maliku ibn Nuvejri. a zatim u Hadremevt. Te vojskovo|e i mjesta su: . u Omanu. u pleme Benu-Esed i prema onima koji su im se priklju~ili iz plemena Tajjia..Suvejd ibn Mukarim el-Mazin ode prema Tuhami.Amr ibn el-’As krenu prema plemenima Kada’a. ali istaknuti ashabi. i da opomene onoga ko ima pameti. Protiv takvih }emo ratovati. Kada zavr{i s njima. poslao proglase arapskim plemenima koji su sadr`avali slijede}u poruku: “U ime Allaha. namjesnika Allahovoga Poslanika. Potom je Ebu-Bekr. . i da se obistini govor nad nevjernicima.Turejfe ibn Had`iz prema plemenu Benu-Salim i onima koji su bili s njima iz plemena Havazin. naro~ito Alija.[erahbil ibn Husne oti{ao je za Ikrimom sa istim ciljem. da nema druga. vo|i otpadnika iz Benu-Temima u Betahu.. d`.. Halifa se slo`io s njihovim prijedlozima. Tulejha ibn Huvejlid el-Esedi pozvao je narod da odbiju pla}ati zekat. Njegov rob i Poslanik.Ikrime ibn Ebu-D`ehl oti{ao je prema Musejlemi ibn Habibu el-Kezzabu u Jemamu. . Svjedo~im da je Allah. a..s. . a. osim Kojeg drugog boga nema. svim stvorenjima. Potvr|ujem da je Istina ono s ~im je do{ao. . koja se proglasila poslanikom i udala za Musejlemu ibn Habiba el-Kezzaba.s.El-Ala’ ibn el-Hadremi u Bahrein.a. koji poziva Allahu kao svjetiljka koja sija. Absa i Zubjana. r. Zahvaljujem Allahu. bili oni u islamu ili se odmetnuli.Halid ibn Seid na granice prema [amu.Muhad`ir ibn Ebu-Umejj prema Esvedu ibn el-Ansijju u San’au. r. . a.. . sa Istinom od Njega. Ebu-Bekr htio je li~no predvoditi muslimane protiv otpadnika. u Jemen. . kao onoga koji donosi radosne vijesti i opominje. a ka`emo da je nevjernik onaj koji to nije~e. Samilosnog! Od Ebu-Bekra. Allah ..Halid ibn Velid oti{ao je prema Tulejhi ibn Huvejlidu. Isto tako.{.Arfed`e ibn Hersem prema stanovnicima Mehre. Neka je Allahov mir i spas na sve koji slijede Uputu i poslije se ne vra}aju u zabludu i sljepilo. .Huzejfe ibn Muhsin el-Galefani ode u Dub’a. svima do kojih do|e ovo moje pismo. Jedan. odgovarali su ga od toga. . Doista je uzvi{eni Allah poslao Muhammeda.Ashabi Allahovog Poslanika 19 U plemenu Benu-Esed. i da je Muhammed. Milostivog.

20                           Ashabi Allahovog Poslanika

je uputio Istini onoga ko se odazvao, a Poslanik je napadao onoga ko se odmetnuo, sve dok se ne bi pokorio islamu, milom ili silom.” U proglasu je jo{ stajalo: “Doprla mi je vijest o odmetanju onih koji su ostavili svoju vjeru, nakon {to su je bili prihvatili, poku{avaju}i prevariti Allaha i zapostaviti Njegova nare|enja, da bi udovoljili {ejtanu. [aljem vam odrede vojske sastavljene od muhad`ira, ensarija i onih koji ih slijede u dobru. Naredio sam im da ni protiv koga ne otpo~inju borbu niti da ubijaju, prije nego ga pozovu u islam. Ko im odgovori pozitivno i po~ne raditi dobra djela, bit }e mu primljeno i pomo}i }e mu se, a ko odbije, naredio sam da se protiv takvih bori i da se prema njima nema nikakva obzira. Naredio sam svakom svome izaslaniku da pro~ita ovo moje pismo na svakom va{em okupljali{tu i mjestima gdje se ezan u~i, pa ako muslimani prou~e ezan, i vi ga prou~ite, da bi vas ostavili na miru. Ako ne prou~e ezan, neka muslimani navale na njih. Ako prou~e ezan, neka ih pitaju o njihovim du`nostima, pa ako poreknu (du`nosti), napadnite na njih, a ako prihvate, opra{ta im se {ta je bilo i preuzimaju na sebe sve du`nosti i obaveze.” Muslimanska vojska uspjela je da suzbije otpadnike, presudi njihovim vo|ama i da svakog otpadnika vrati u okrilje vjere. Neki od tih otpadnika su, nakon {to su se povratili i popravili svoje vjerovanje, zauzeli istaknutu ulogu u historiji islama.

OSVAJANJE IRAKA
Najve}i plod ratova protiv otpadnika jeste povratak jedinstvenosti na Poluotoku, pod okriljem islama, i pozitivan uticaj na {irenje islama u zemljama koje su kasnije osvojene. Postojale su dvije velike sile koje su okru`ivale Arapski poluotok sa sjeveroistoka i sjevera. Bile su to Perzija i Bizantija. Predio koji se protezao izme|u Poluotoka i Iraka, i od Bahrejna pa do obala Perzijskog zaljeva, naseljavali su pripadnici plemena [ejban, a ono je jedan od ogranaka plemena Bekr ibn Vail, koje vodi porijeklo od Reb’ie i od Me’ida ibn Adnana. Perzijanci su imali vlast nad Bahrejnom i Omanom te su neki od njih za stalno naselili to podru~je. Mnogi od sukoba i nesporazuma koji su se doga|ali bili su izme|u tih perzijanskih doseljenika i plemena Benu-[ejban. U plemenu [ejban istakao se jedan heroj, Musenna ibn Haris. On je napadao na oblast Sevad u Iraku i redovito se vra}ao sa plijenom. Njegovi podvizi pro~uli su se {irom Poluotoka. Halifa Ebu-Bekr, r.a., razmi{ljao je o direktnim osvajanjima susjednih zemalja kako bi se islam tamo pro{irio. Kada je ~uo o doga|ajima i prodorima Musenne u Irak, zapitao se: “Ko je ovaj o kojem dolaze vijesti o njegovim podvizima, prije nego o njegovom porijeklu?”

Ashabi Allahovog Poslanika

21

Odgovorio mu je Kajs ibn Asim el-Minkari, vladar Benu- Temima i rival Benu-[ejbana, kada je prisustvovao {uri (vje}u): “Ovaj ~ovjek nije nepoznat niti nepoznatog porijekla niti slabe podr{ke. To je Musenna ibn Haris e{-[ejbani.” Musenna je `elio da njegovi prodori poprime oblik op}eg rata pa da dobije halifino odobrenje za njegove planove. Do{ao je u Medinu i sreo se s halifom. Objasnio mu je situaciju i zatra`io od njega dozvolu da otpo~ne otvoreni rat. Rekao je: “Postavi me za vo|u mog naroda, a od mene je dosta {to }u se boriti protiv Perzijanaca.” Ebu-Bekr, r.a., pristao je na to i dozvolio njemu i narodu iz njegovog plemena da otpo~nu sa ratnim operacijama u Iraku. Musenna je bio pronicljiv ~ovjek o pitanju rata. Uvidio je da treba sakupiti veliku vojsku i direktno krenuti u osvajanje Iraka, s tim da u svakoj svojoj pokrajini ostavi dio vojske koji bi je {titio. Poslao je svog brata, Mesuda ibn Harisa, u Medinu do halife i napisao mu: “Ako me potpomogne{ i Arapi ~uju za to, svi }e pohrliti da mi se priklju~e i Allah }e poniziti mnogobo{ce. Obavje{tavam te, nasljedni~e Allahova Poslanika, da nas se neprijatelj boji i strahuje od nas.” Ebu-Bekr smatrao je da treba pomo}i Musennu s velikim poja~anjem. Tako je i uradio i po~eo je na Irak gledati posebnom pa`njom. @elio je da se Irak osvoji brzo i u cjelosti. Napravio je plan kojim bi se Irak okupirao s dvije strane, s juga i sa sjevera, a dvije skupine vojske bi se sastale u sredini, u glavnom gradu Hiri, prijestolnici arapskih kraljeva iz porodice Menazir, koji su bili postavljeni od Perzijanaca. Za ovo je izabrao dvojicu uglednih vojskovo|a, poznatih po hrabrosti, razboritom razmi{ljanju i po znanju vojne strategije. Bili su to: Halid ibn Velid i Ijjad ibn Ganem. Halid se, nakon rata protiv otpadnika, odmarao sa familijom u Enbad`u, dok je Ijjad bio u .eredu, mjestu izme|u Nebad`a i Hid`aza. Ebu-Bekr napisao je Halidu: “Allah ti je omogu}io pobjede, pa kreni u Irak i po~ni od stani{ta stanovnika Sinde i Hinda i nastavi dok se ne sretne{ sa Ijjadom. Lijepo se odnosi sa stanovni{tvom Perzije i onima u njihovoj vlasti.” Ijjadu ibn Ganemu je napisao: “Idi dok ne do|e{ do Musajjeha, odatle u|i u Irak s njegovog vrha i nastavi s prodorom dok se ne sretne{ s Halidom. Dopustite onima koji ho}e da se vrate i ne prodirite na silu. Krenite prema Hiri, ko od vas do|e prije do nje on je nadre|eni onome drugom. Kad se sastanete u Hiri, nakon {to je osvojite i zauzmete perzijske utvrde i uvjerite se da su primili islam, neka jedan od vas ostane kao za{tita i zale|ina muslimanima u Hiri; a drugi neka nastavi sa napadima na Allahove i va{e neprijatelje Perzijance u El-Medainu, njihovoj prijestolnici i upori{tu. Borite se protiv njih njihovim oru`jem, tra`ite pomo} od Allaha i bojte Ga se. Neka vam ahiret bude pre~i od dunjaluka - zaradit }ete oboje! Ne stavljajte dunjaluk ispred ahireta - izgubit }ete oboje! ^uvajte se onoga na {to vas Allah upozorava, ostavljanjem grijeha i

22                           Ashabi Allahovog Poslanika

~estim kajanjem. Te{ko vama ako budete ustrajavali u grijehu i odga|ali s kajanjem.” Plan koji je zacrtao Ebu-Bekr, stavio je perzijske snage, koje su bile zapadno od Eufrata, u klije{ta. Ako bi se oni suprostavili jednoj od dvije muslimanske vojske, prijetila im je opasnost od druge koja bi joj ostala za le|ima. Halid je odmah po primanju halifinog nare|enja, otpo~eo sa okupljanjem i rasporedom vojske te izborom zapovjednika. Krenuo je ubrzanim mar{om kako bi se sastao s Musennom ibn Harisom koji je, halifinom ukazom, potpao pod njegovo zapovijedni{tvo. [to se ti~e Ijjada, on je okupio svoju vojsku i uputio se prema Devmetul-D`endelu. Halid je, odmah po dolasku u Irak, otpo~eo s osvajanjem. Pobjede su ga pratile u svakoj bici. Poslije svake bitke, Ebu-Bekru bi poslao glasnika s vije{}u o pobjedi, a ovaj bi mu se vra}ao s nare|enjem na predstoje}e korake. Halid je osvojio Ebelle, grad kojeg su poslije Perzijanci vratili u svoje ruke. Isti grad je ponovo osvojio Utbe’ ibn Gazvan, zatim i gradove Mizar, .alulid`e, Elis, Amaga{ju, Mekar, a na kraju i Hiru. Kada je u{ao u Hiru, stiglo mu je pismo od Ijjada u kojem tra`i pomo} protiv mnogobo`aca u Devmetul-D`endelu. Odgovorio mu je na poziv, oti{ao i pru`io mu pomo} u napadu na Devmetul-D`endel, a onda Ijjadu prepustio da u|e u grad. Halid se ulogorio u Hiri, od nje je napravio centar za upravljanje vojskom, i tu je napravio planove za osvajanje El-Medaina, prijestolnice perzijskog kralja. Ba{ u to vrijeme Halid ibn Velid primi nare|enje od halife Ebu-Bekra da se uputi na rati{te u [am, gdje je bio potreban.

OSVOJENJE [AMA
Vijesti o osvajanju Iraka do{le su do Ebu-Bekra, r.a., a on je razmi{ljao o slanju vojske u [am, znaju}i da je Allah obe}ao dati pobjedu vjernicima. Kada je osvojena Hira, do{ao mu je [erahbil ibn Hasne sa radosnom vije{}u o pobjedi i petinom ratnog plijena. Nekoliko dana nakon toga [erahbil je do{ao na halifin med`lis (sjednicu) i upitao ga: “Nasljedni~e Allahovog Poslanika, zar nisi razmi{ljao da po{alje{ vojsku u [am?” “Jesam, razmi{ljao sam o tome i nisam nikome ni{ta govorio o svojim mislima. A ti me ne pita{, a da nema{ neki razlog“, odgovori halifa. [erahbil mu re~e: “Vidio sam te, nasljedni~e Allahovog Poslanika, u snu kako hoda{ iznad ljudi, po tvrdom

Ashabi Allahovog Poslanika

23

i nepristupa~nom terenu, preko brda, po kojima se ina~e ne mo`e hodati. Nastavio si i}i dok se nisi popeo na jedno visoko uzvi{enje, bio si iznad svih, s tobom su bili ashabi, zatim si se spustio u plodnu dolinu u kojoj bje{e oranica, sela i tvr|ava. Rekao si muslimanima: ‘Navalite na Allahove neprijatelje, a ja vam garantujem pobjedu i ratni plijen.’ Muslimani su onda navalili, i ja sam bio s njima i nosio sam zastavu. Uputio sam se prema jednom selu, oni su u njemu od mene zatra`ili da im pru`im sigurnost pa sam ih za{titio. Potom sam do{ao i vidio da si zauzeo ogromnu tvr|avu. Allah ti je omogu}io pobjedu, neprijatelj se predao, a ti si sjeo na prijestolje koje ti Allah podari. Zatim bi re~eno: ‘Allah ti je omogu}io pobjedu, pa zahvali svome Gospodaru i budi Mu u pokornosti, a zatim prou~i: ‘Kada Allahova pomo} i pobjeda do|u, i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze; ti veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.’” Halifa mu re~e: “Usnio si! Dobro si vidio i dobro }e biti, ako Allah da.” Ebu-Bekr sazvao je {uru da bi se dogovorio. U {uri su bili: Omer ibn el-Hattab, Osman ibn Affan, Alija ibn Ebu-Talib, Talha ibn Ubejdullah, Zubejr ibn el-Avam, Abdurrahman ibn Avf, S’ad ibnu Ebu-Vekkas, Ebu-Ubejde ibn D`errah, Abdullah ibn EbuEvf el-Huzami, Seid ibn Zejd te istaknuti muhad`iri i ensarije, neka je Allah s njima zadovoljan. Ebu-Bekr je rekao: “Neizbrojive su Allahove blagodati, a nagrada je uvijek ve}a od djela. Allahu pripada hvala za ono {to je u~inio od vas, ujediniv{i vas na jedinstvenoj rije~i i popraviv{i odnose me|u vama. Uputio vas je na islam i odbio od vas {ejtana napasnika. Nije vam dozvoljeno da Mu pripisujete druga, ili da uzmete drugog boga osim Njega. Arapi su danas jedan narod, sinovi jednog oca i jedne majke. @elim da vas podstaknem na odlazak u [am, u bitku protiv Bizantijaca. Neka Allah u~vrsti muslimane i u~ini Svoju rije~ gornjom, a neka muslimani u tome imaju svoj doprinos. Ko pogine poginuo je kao {ehid, a ono {to ima kod Allaha bolje je za one koji budu dobri. Ko pre`ivi `ivjet }e da bi branio vjeru i{~ekuju}i od Allaha da mu da nagradu mud`ahida, onoga ko se bori na Allahovom putu. Ovo je moje mi{ljenje, pa neka svako izlo`i svoje.” Svaki je po~eo da izla`e svoje vi|enje i primjedbe, i da upu}uje savjete. Bila su dva mi{ljenja o tome kako osvojiti [am. Prvo je mi{ljenje bilo da se po{alje velika vojska koja bi otpo~ela osvajanja odmah po dolasku u [am. Drugo mi{ljenje bilo je da se upotrijebi ista taktika u osvajanju [ama, kao {to se upotrijebila u osvajanju Iraka, a to je da se po{alje vi{e skupina vojske koje bi nadirale s vi{e strana, a one bi bile potpomognute dobrovoljcima koji bi bili u njihovoj pratnji. Preovladalo je drugo mi{ljenje.

24                           Ashabi Allahovog Poslanika

Alija, r.a., tokom ~itave sjednice samo je {utio, Ebu-Bekr se okrenuo prema njemu i upitao ga: “[ta ti misli{, o Ebu-Hasane?” Alija mu odgovori: “Dr`im te blagoslovljenim ~ovjekom i tvoj moral je blagoslovljen, pa ako krene{ na njih ili po{alje{ vojsku, s Allahovom pomo}u }e{ pobijediti.” Halifa re~e: “Allah te nagradio, a odakle ti to?” “^uo sam Allahova Poslanika, a.s., da ka`e: ‘Ova vjera }e pobijediti svakog ko joj se usprotivi, sve dok njeni sljedbenici budu ustrajni.’” Halifa re~e: “Subhanallah! Kako li je dobar ovaj hadis. Obradovao si me, neka tebe Allah obraduje i na dunjaluku i na ahiretu.” Pristupilo se pozivanju dobrovoljaca. Okupljena je prva vojska i zapovjedni{tvo nad njom dato je Halidu ibn Seidu, te on na~ini pokret ka [amu. Po{to nije zadovoljio svojim komandovanjem, Ebu-Bekr ga je vratio, a zatim opremio ~etiri odreda vojske i za zapovjednike nad njima postavio: Jezida ibn Ebu-Sufjana, Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha, Mu’aza ibn D`ebela i [erahbila ibn Hasnu. Halifa je poslao pismo u Jemen, tra`e}i dobrovoljce. U Medinu po~e{e pristizati odredi dobrovoljaca, koji su se odazivali pozivu u d`ihad. Kada se vojska Jezida ibn Ebu-Sufjana skupila, halifa mu je, kada se pribli`io trenutak polaska, predao zastavu. Jezid je uzjahao svog konja i krenuo. Halifa je i{ao kraj njega, ispra}aju}i ga, pa mu Jezid re~e: “Nasljedni~e Allahova Poslanika, ili uzja{i, ili mi dozvoli da sja{em pa da zajedno idemo pje{ice. Mrzim da ja{em dok ti pje{a~i{.” Ebu-Bekr re~e: “Niti }e{ ti sjahati niti }u ja uzjahati, ja ovo svoje hodanje ra~unam koracima na Allahovom putu.” Tako je s njima i{ao oko dvije milje, pa mu je re~eno: “Nasljedni~e Allahova Poslanika, bolje ti je da se vrati{.” On re~e: “Ne! ~uo sam Allahova Poslanika kako ka`e: ‘^ije se noge upra{e na Allahovom putu, Allah je zabranio vatri da ih pr`i.’” Zatim je savjetovao Jezida: ”Jezide, preporu~ujem ti bogobojaznost i pokornost Allahu, da po{tuje{ Njegove odredbe i da Ga se pla{i{. Kada sretne{ neprijatelja, pa vam Allah dadne pobjedu, nemoj zatajiti ni{ta od plijena i ne skrnavi tijela poginulih neprijatelja, ne iznevjeri i ne budi kukavica. Nemojte ubijati djecu, starce i `ene. Nemojte spaljivati palme i o{te}ivati ih, nemojte uni{tavati drve}a koja daju plod i nemojte klati stoku, osim {to je

Ashabi Allahovog Poslanika

25

potrebno da se prehranite. Kada sretnete mnogobo`ce, pozovite ih da izaberu jedno od troje. Ako se odazovu, ostavite ih na miru. Pozovite ih u islam, pa ako prihvate, ostavite ih na miru. Zatim ih pozovite da se priklju~e islamskoj dr`avi, a ostave svoju. Ako tako urade, onda im recite da imaju ista prava koja imaju i mud`ahidi te da su du`ni {to su du`ni i mud`ahidi. Ako prime islam a ostanu u svojoj dr`avi, onda ih obavijestite da se ra~unaju kao Arapi muslimani i da je na njima odgovornost koju je Allah propisao za sve muslimane. Takvi nemaju nikakva udjela u raspodjeli ratnoga plijena, sve dok se ne budu borili na Allahovom putu. Ako odbiju ulazak u islam, onda ih pozovite na pla}anje d`izje. Ako prihvate, za{titite ih, a ako odbiju, onda od Allaha tra`ite pomo} i borite se protiv njih. Allah }e sigurno pomo}i onoga koji poma`e Njegovu vjeru i Njegovog Poslanika.” Poslije toga nastavljeno je sa slanjem vojske. Glavni zapovjednik cjelokupne vojske, nakon okupljanja svih njenih odreda, bio je “Povjerenik ummeta”, Ebu-Ubejde ibn D`errah. Jezid je krenuo sa osvajanjima. Gradovi El-Arabe i Ed-Dasin bila su prva dva osvojena grada u [amu. Kada je bizantijski kralj Herakle saznao za pohode muslimana, po~eo je da sakuplja vojsku Bizantinaca i arapskih kr{}ana koji su `ivjeli u njegovom podani{tvu. Ebu-Ubejde je halifi napisao pismo u kojem je stajalo: “U ime Allaha Milostivog, Samilosnog. Bizantijci, stanovnici [ama i svi koji su u njihovoj vjeri, skupili su se da bi ratovali protiv nas. Nadamo se ostvarenju Gospodareva obe}anja i Njegovoj pomo}i kao i do sada. @elio sam da te obavijestim o ovome, da vidi{ {ta je ~initi. Neka je selam na tebe.” Ebu-Bekr po~eo je razmi{ljati o slijede}em koraku. Vidio je da je ve}ina Iraka osvojena i da je li~nost Halida ibn Velida na rati{tu va`na i neophodna. Napisao mu je pismo u kojem mu nare|uje da ode u [am i preuzme komandu nad islamskom vojskom: “Putuj s polovicom ljudi dok ne do|e{ do Jermuka gdje su okupljeni muslimani. Oni su premoreni. Ostani ustrajan u namjeri i neka te prati dobro i sre}a, Ebu-Sulejmane. Uradi to, a Allah }e ti dati blagoslov. Nemoj se umisliti, pa da strada{ i poni`en bude{. ^uvaj se uobra`enosti zbog svojih dijela. Allahu pripada blagodat i On daje nagradu i kaznu. Napusti Irak i neka njime upravljaju oni koje si tamo zatekao, zatim nastavi napredovanje s onima koji su do{li s tobom u Irak iz Jemame i onima koji su ti se priklju~ili iz Hid`aza. Idi dok ne do|e{ do [ama i sretne{ se s Ebu-Ubejdom ibn el-D`errahom i muslimanima koji su s njim. Kada se sretnete, ti preuzmi komandu. Nad polovicom vojske koja ostaje u Iraku ostavi Musennu ibn Harisa za zapovjednika. Ne osvajaj ono {to ne mo`e{ sa~uvati. Kada vam Allah omogu}i pobjedu, vrati se sa vojskom u Irak i nastavi sa svojim poslom. Neka je Allahov mir i milost na tebe.” Halid je, po naredbi, krenuo ka [amu. Pre{av{i pustinju, osvojio je Tedmir i Karjetejn, poslije toga se sreo s islamskom vojskom i ujedinio je pod svoju komandu. Nakon toga je

26                           Ashabi Allahovog Poslanika

osvojio Busru u Horanu, zatim Id`nadejn, Damask i Hims. U to vrijeme vr{ile su se obimne pripreme za najve}u bitku u historiji Islama - Bitku na Jermuku.

PRESELJENJE NA AHIRET
Dok su se muslimani spremali za Bitku na Jermuku, Halifa, r.a., razbolio se takvom bole{}u da ga ona veza za postelju tako da nije mogao izlaziti iz ku}e petnaest dana. Za to vrijeme naredio je Omeru, r.a., da predvodi ljude u namazu. Ai{a i Abdurrahman ibn Ebu-Bekr, r.a., prenose da se Ebu-Bekr jednog hladnog dana okupao i to je prouzrokovalo groznicu, koja ga je oborila i vezala za postelju. Tokom ~itave bolesti razmi{ljao je o situaciji i stanju muslimana. Razmi{ljao je {ta }e biti poslije njegove smrti. Zovnuo je Osmana ibn Affana i rekao mu da zapi{e slijede}i tekst: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo su rije~i Ebu-Bekra ibn Ebu-Kuhafe u zadnjim trenucima njegovog `ivota na dunjaluku, napu{taju}i ga i pribli`avaju}i se `ivotu ahireta, na kojem }e svaki nevjernik povjerovati, svaki grje{nik se uvjeriti i svaki la`ac istinu progovoriti. Ostavljam vam kao svoga nasljednika Omera ibn el-Hattaba, r.a., pa ga slu{ajte i pokoravajte mu se. Ako bude pravedan, to je moj sud o njemu i ono {to ja znam o njemu, a budu}nost ne poznajem. Zalimi }e sigurno saznati {ta su pripremili! Neka je na vas Allahov mir i milost.” Ebu-Bekrova bolest pogor{ala se i po~eo je pre`ivljavati smrtne muke. Njegova k}i Ai{a, koja je sjedila kraj njega njegovo je stanje opisala stihovima pjesnika Hatima: Tako ti `ivota, {ta vrijedi bogatstvo mladi}u. Onoga dana, Kad se prsa stegnu i zahrop}u. Otac ju je pogledao ljutitim pogledom, a zatim rekao: “Nije tako, ‘Ummul-mu’minin’, nego: kad do|e posljednji izdisaj, od njega ne mo`e{ pobje}i.” Zadnje {to je Ebu-Bekr, r.a., izgovorio bilo je: “Gospodaru, usmrti me kao muslimana i u~ini me od dobrih.” Umro je u ponedjeljak, dvadeset prvog d`umadel-ahira, trinaeste godine po Hid`ri, u {ezdeset tre}oj godini `ivota. Umro je nave~er, nakon zalaska sunca, a ukopan je iste no}i. Njegova `ena Esma bint Umejs ga je ogasulila. Prenesen je na postelji na kojoj je prenesen i Poslanik, a.s., i ukopan je u njegovoj blizini, u odaji njegove k}erke Ai{e, neka je Allah, d`.{., zadovoljan s njom.

Ashabi Allahovog Poslanika

27

Alija, r.a., opisao ga je rije~ima: “Allah ti se smilovao, o Ebu-Bekre. Allaha mi, bio si prvi koji je primio islam, naj~istijeg vjerovanja i najja~eg uvjerenja. Bio si najbogatiji, najvi{e si pazio Poslanika, a.s., ~uvao si islam i njegove sljedbenike. Po moralu, vrijednosti i uputi, bio si najsli~niji Poslaniku. Neka te Allah nagradi dobrom zbog islama, Poslanika i svih muslimana. Vjerovao si Poslaniku kada su ga svi u la` utjerivali i pomogao si ga imetkom kada su drugi {krtarili. Bio si s njim kad su drugi zaostajali. Allah te je u Svojoj Knjizi nazvao ‘Iskreni’.” Rekao je: “Onaj koji je do{ao s Istinom i onaj koji je to potvrdio...”, opisuju}i Poslanika, a.s., i tebe. Allaha mi, branio si islam i bio nesre}a za nevjernike. Tvoji dokazi nisu ni{tavni niti ti je oslabila pronicljivost, niti ti je du{a kukavna. Ti si poput planine koju ne pomjeraju oluje niti ru{e gromovi. Bio si, kao {to ka`e Poslanik, a.s., slabog tijela, jake vjere, skroman, ali veli~anstven kod Allaha, ugledan i po{tovan kod vjernika. Nikome nisi zavidio. Slabi} je bio kod tebe jak, a jaki je bio slab, sve dok pravo slabijeg ne bi uzeo od ja~eg. Neka nam Allah ne uskrati nagradu koju si ti dobio i neka nas ne odvede u zabludu poslije tebe.” Kako je Ebu-Bekrova smrt zanijemila Omera, on ga je opisao naknadno kad je u{ao kod njega: “O nasljedni~e Allahova Poslanika, zadu`io si narod poslije sebe te{ko}om i odredio im tegobu. Te{ko je sti}i i pra{inu za tobom, a kamo li tebe dosti}i!” [to se ti~e njegove k}erke Ai{e, radijallahu anha, opisala ga je rije~ima punim samilosti, dobrote i blagosti prema roditelju, i rije~ima potpune pokornosti Allahovoj odredbi: “Allah ti je osvijetlio lice, babo moj, a tvoj trud je pohvalio. Bio si nezainteresiran za dunjaluk, okre}u}i se od njega, a za ahiretom si `udio, `ure}i njemu. Zar nije najve}a nesre}a, poslije gubitka Poslanika, a.s., gubitak tebe, i zar nije najte`i udarac, poslije preseljenja Poslanika, gubitak tebe. Allahova Knjiga nam obe}ava da ako budemo strpljivi zbog tebe, Allah }e nas nagraditi. Nadam se od Allaha radi mog sabura zbog gubitka tebe sastanaku s tobom i tra`im oprost za tebe. Allahovim selamom oprostio si se od ovog `ivota, ~ist od mr`nje i od pogrdnosti.”

VRLINE EBU-BEKRA
Ebu-Bekr svojim je vrlinama, dobrim djelima i veli~anstvenom ulogom ostavio veliko nasljedstvo u izgradnji islamske imperije. U vremenskom periodu koji nije bio ve}i od dvije godine i nekoliko mjeseci uspio je povratiti jedinstvo na Poluotok, pokrenuti islamska osvajanja i pro{iriti islam na ~etvrtinu svijeta. Jedan od najzna~ajnijih Ebu-Bekrovih, r.a., poteza bilo je sakupljanje Kur’ana. Poslije Bitke na Jemami i pogibije velikog broja hafiza, Ebu-Bekr je uvidio, uzimaju}i u obzir i primjedbu Omera, r.a., da je potrebno sakupiti Kur’an u jednu zbirku. Zatra`io je od Zejda ibn Sabita da to u~ini. Povodom toga, Alija, r.a., rekao je: “Neka je Allahova milost na Ebu-Bekra. Bio je najzaslu`niji za sakupljanje Kur’ana u jednu knjigu.”

niste mi se du`ni pokoravati.s. Zar nisu veli~anstvene rije~i Ebu-Bekra: ”Pokoravajte mi se dok se ja budem pokoravao Allahu i Poslaniku.” Neka se Allah smiluje Ebu-Bekru. Po{to je bio vo|en kur’anskim uputama o upravljanju dr`avom. kada je mnogima oprostio. a. znaju}i da je pra{tanje najbolji na~in za ponovnu gradnju zajedni{tva.s. Ako budem grije{io prema Allahu i Njegovu Poslaniku. a. oko sebe je okupio Savjetodavno vije}e (Med`lis {uru) koje je bilo potpora njegovoj vlasti. . @elio je da vladar bude odgovoran svome narodu.28                           Ashabi Allahovog Poslanika Ogromna je njegova uloga u smirivanju Arapa poslije preseljenja Poslanika. Bio je jedan od velikih heroja islama. Pokazao je svoju izuzetnu toleranciju poslije ratova sa odmetnicima. To je novi na~in upravljanja koji je do tada bio nepoznat.

Naime. na ~elu sa Omerovim ocem. a on Abdul-Uzzaov. R. . a on Luejja el-Kure{ija el-Adevijja. a on Rezahov. djeda Murrea. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Omer je sin Hattabov.s. a on je brat osmoga po redu Poslanikovoga. Kao mudar ~ovjek i prije islama isticao se Zejd ibn Amr ibn Nufejl. Omerova rodbinska veza s Allahovim je Poslanikom. a on Rebbahov. Tako pripadnici plemena Adijj ibn K’ab. a.. uspjeli su postati poslanici me|u plemenima i suci u parnicama. Bio je ustrajan u pozivanju na uni{tenje {irka i vra}anje izvornoj Ibrahimovoj. Ljudi ovog plemena bili su rje~iti. a on Ka’bov.u rje{avanju problema i me|usobnim pregovorima. Zahvaljuju}i op{irnosti znanja i mudrosti koje su stekli. Adijj je osmi Omerov djed. sin Omerovog amid`e. ogranka kurej{ijskog plemena Adnan. a on Abdullahov. Odbijao je jesti meso `ivotinja koje su bile `rtvovane kipovima. Tako|er.. a. pisanja i dado{e se u izu~avanje raznih nauka toga vremena. zato nije imalo nikakvih vjerskih zadu`enja u ~asnoj Ka’bi. Tejma i Abdu{-[emsa. a.A. Pleme Adijj ibn Ka’b bilo je malobrojno i siroma{no.s. vjeri. on Kirtov. Obrazovanje im dade ugled me|u Kurej{ijama. od plemena Adijj ibn Ka’b. @ele}i da namire manjkavost u ljudstvu i imetku. koji je napustio obo`avanje kipova i kumira i pozivao u obo`avanje Jedinog Allaha. Omer vodi porijeklo.OMER IBN EL-HATTAB.s. krenu{e na ~elu s Omerom ibn el-Hattabom da se `ene po vi{e puta. poznavali su dobro arapski jezik i mudrosti. a on Nufeov. Umejjeta. Nadimak mu je bio Ebu-Hafs. preuze{e ulogu koordinatora u odnosima sa plemenima . dakle.. Ono je bilo manje poznato i dosta siroma{nije od plemena: Ha{ima. a on Adijjev. od osmoga koljena. a bila je k}erka Ha{ima ibn el-Mugire ibn Abdullaha ibn Omera Mahzuma. Ebu-D`ehlovog amid`e. okrenu{e se u~enju ~itanja. Njegova majka zvala se Hansema.

30                           Ashabi Allahovog Poslanika LI^NOST Omer ibn el-Hattab bija{e strog i odlu~an. bijel ten. re~e: “^uvao sam o~eve deve u ovoj dolini.preko dva metra. `urio bi u hodu tako da je izgledalo kao da tr~i. pa mu je re~eno da je to Omer ibn el-Hattab. Volio je umjerenost u dijeljenju i nije se rasipao bez potrebe. ‘Avf ibn Malik vidio je ljude okupljene na jednom mjestu. Kada bi i{ao. ja sam slab.s. Djetinjstvo u neima{tini uticalo je. Siroma{tvo ga je pratilo cijeloga `ivota pa je {tedio na sebi. Hattab je bio nemilosrdan prema meni: umorio bi me od poslova koje mi je davao. ja sam {krt. blag prema nemo}nima. kao {to su oni bili u prednosti po veli~ini imetka i porijeklu. strelja{tvo. jakih mi{i}a. ~vrste gra|e. tako da ih je na prvi pogled bilo te{ko raspoznati. No} me je zaticala. Bo`e moj. Svojim jakim tijelom nadvladao je sve hrabre takmi~are tog vremena. pamtio je stihove i prozu toga vremena. O njegovoj osorosti i grubosti pri~a i Omer kada je jednoga dana kao Emirul-Mu’minin prolazio pored mjesta Dad`nan. . “La ilahe illellah” (Nema bo`anstva osim Allaha)”. Po preporuci Ebu-Bekra Omer je izabran za halifu. Omer je od djetinjstva volio jahanje konja. pa bi zaostao onaj ko bi i{ao s njim. pa me u~ini dare`ljivim. rje~itosti i crvenilu kose najvi{e mu je li~io Halid ibn el-Velid. Njegov je otac bio strog prema njemu. Opona{ao ga je ophode}i se strogo i ozbiljno. ma~evanje i u~estvovanje na takmi~enjima. pa je ~uvao svoj imetak. Posvetio se nauci i i{~itavanju pisane mudrosti. Nabrojano je sedamnaest ljudi u cijeloj Meki koji su znali ~itati i pisati kada je po~ela objava Muhammedu ibn Abdullahu. Nije razmi{ljao da sebi nakupi riznice zlata i srebra.” Na Omera je jak uticaj ostavila o~eva narav. a samo je Uzvi{eni Allah iznad mene bio. a. plemenit prema nevoljnicima. snazi tijela. a udarao bi me kada ne bih radio. nje`an prema siroma{nima. Pitao je o njemu. ja sam grub pa me u~ini blagim. @elio se dokazati me|u mladi}ima Meke i da u ne~em bude iznad njih. visini. Bio je od malobrojnih koji su znali ~itati i pisati. Bio je izuzetno visok . mjesta obraslog gustim drve}em. a prema drugim muslimanima je bio dare`ljiv. a prva dova koju je prou~io bila je: “Bo`e moj. Nosio sam vuneni ogrta~ s prorezom sprijeda. pa me osna`i. Imao je svijetlu crvenkastu kosu. Po izgledu. Bo`e moj. Odgajan je u siroma{tvu i te{kim `ivotnim prilikama.” Pored sve svoje `estine kojom se odlikovao i pored pustinjske odsje~nosti u opho|enju s ljudima. ve} je ve}inu svoga imetka podijelio potrebnima. a me|u njima i ~ovjeka koji ih je sve nadvisivao. obdaren znanjem i snagom. Bio je ljevoruk. u vrijeme svog hilafeta Omer ibn el-Hattab bio je osje}ajan prema ljudima.

Ona ovako prenosi njihov razgovor: “Tako mi Allaha. Ho}u ga ubiti!” Neim mu re~e: “Tako mi Allaha. Kada se pove}ao teror nad muslimanima. U njegovom ubistvu vidio je rje{enje i povratak jedinstva Kurej{ija i spokoja Meke. re~e Omer. Muslimani su se skupljali i spremali na put. brinuo se o njegovim potrebama i bio sretan kad je u mogu}nosti da im pomogne.. Nai{ao je Omer i vidio ih u kakvom su stanju. Opasao je sablju i krenuo tra`iti Muhammeda. r.s. Omer je volio svoj narod. Bolje ti je da u svojoj porodici napravi{ red. i njegovoj misiji. onog vjerolomnika koji zavadi Kurej{ije i osramoti njihovu vjeru i njihova bo`anstva proglasi ni{tavnim.a.. strast te obuzela! Smatra{ da }e te Benu Abdu Menat ostaviti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. Omere. a on je ka`njavao svoju robinju. ostavljam te.Ashabi Allahovog Poslanika 31 PRIMANJE ISLAMA Slike `ivota Omera ibn el-Hattaba. a... a tada je bio mu{rik od kojeg su nas snalazile nesre}e i neugodnosti. prolazio je pored Omera. Kada mu je udaranje dosadilo. neprijateljski odnosio prema njemu. a. ^ini mi se da ga je na{ odlazak jako potresao. Uznemiravali ste nas i pot~injavali dok nam Allah nije na{ao izlaz. a. Vidjela sam na njemu saosje}anje. do{ao je Omer ibn el-Hattab i pri{ao mi. naredio je da se ~ini hid`ra u Abesiniju.s. Udaraju}i je. vjera uzrok nejedinstva. Jednog dana Ebu-Bekr. a. a. Omerovu okrutnost raspalila je tuga i bol zbog hid`re koju su Mekelije ~inile u Abesiniju. jer mi je sve ovo dosadilo. Vidjev{i na njegovu licu srd`bu..” .s.” Robinja mu je na to rekla: “Ovako Allah s tobom uradio!” Ebu-Bekr je potom kupi i oslobodi.s. bio je uz njih.’ ‘Neka je Allah s vama’. a ona je to odbijala. a. odlazimo u Allahovu zemlju. rekao joj je: “Ja ti se izvinjavam.s. razila`enja i podijeljenosti Kurej{ija.” Poslije ovog susreta Omer se odlu~i na krupnu stvar. Zaklju~io je da je Resulullahova. tra`io je od nje da se odrekne islama. iz d`ahilijeta su poput slika ostalih mekanskih mladi}a. kada smo krenuli prema Abesiniji... Omer se. Kada je po~ela dolaziti objava Muhammedu. [ta vi{e. a.s. Usput ga sretne Neim ibn Abdullah.s. tako mi Allaha.a. o Ummu Abdullah?’ Odgovorila sam: ‘Da. koje prije nisam vi|ala. kao i ostali kurej{ijski plemi}i. Tuga mu je obuzela srce. Allahov Poslanik. r. Pri{ao je do Ummu Abdullah bint Ebu-Hasmeh i popri~ao s njom... upita ga: “Gdje }e{?” Omer odgovori: “Ho}u Muhammeda. on je od svih Kurej{ija najvi{e zlostavljao i ka`njavao muslimane i bio najve}i neprijatelj Allahovom Poslaniku. Stao je i rekao: ‘Jel’ vi to putujete.

’ Tako mi Allaha..atima mu dade stranicu na kojoj je bila zapisana sura “Ta-ha.s. Ovo je Omer ibn el-Hattab. nadam se da te je Allah. gdje je Muhammed. d`.” . a.s. “Nikakvi” . Jedan od ashaba provirio je kroz vrata i vidio ga opasane sablje. o Omere!” “Reci mi.” “Bojim se da ti dam. a ako je do{ao `ele}i zlo. ubit }emo ga njegovom sabljom. Habbab se sakri u drugu sobu. odgovori mu Neim. tako mi Allaha. a. re~e: “Kako je divan i ~astan ovaj govor!” Kada je Habbab to ~uo. Tada . opasan je sabljom!” Hamza ibn Abdul-Muttalib re~e: “Pustite ga! Ako je do{ao `ele}i dobro. rekao je: .”.” Kad je Omer pro~ita. “Allahov Poslani~e. U to vrijeme kod njih je bio Habbab ibn el-Erett. obavije{ten sam da slijedite Muhammeda. o Habbabu. pa re~e: “Da. ^uv{i Omera. pokaja se za ono {to je uradio. Dr`ao je jednu sahifu na kojoj je bila zapisana sura “Ta-ha” i u~io je.atima.. a.atima.s. re~e Omer i {~epa Seida za vrat.” Opasao je Omer svoju sablju i krenuo ka Safi.. primili smo islam! Vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika. pro~itat }u i vratiti vam ono {to sam uzeo.” “Ne boj se. iza{ao je pred Omera i rekao mu: “Omere.32                           Ashabi Allahovog Poslanika “A ko to od moje porodice?”. a ti radi {ta ho}e{!” Kada Omer ugleda krv na licu svoje sestre. “Kakvi su to glasovi?”. da vidim s ~ime je to do{ao Muhammed ibn Abdullah. “Tvoj zet Se’id ibn Zejd ibn Amr i tvoja sestra .{. a . Otvorio mu je Seid. da mu odem i primim Islam. pa je po~eo lupati na vrata. me|u njih sko~i .. odabrao dovom Njegova Poslanika.” Allahov Poslanik. Utom. primili su islam i slijede Muhammeda. dok joj je krv tekla iz glave. upitao je. Tako mi Allaha.s. Stigao je do opisane ku}e i pokucao na vrata. tako mi Lata i Uzza’a..”. pa joj blago kaza: “Daj mi da pro~itam ono {to ste vi ~itali maloprije.s.odgovori .atima stade ispred njega.” “Sa svojim ashabima u jednoj ku}i blizu Safe. tako mi Allaha. koju sam ju~er ~uo da u~i: ‘Bo`e osna`i islam sa Ebul-Hakemom ibn Hi{amom ili Omerom ibn el-Hattabom. a.atima. Omer je ~uo Habbabovo u~enje. dobit }e dobro. Omer se odmah zaputi ku}i svoga zeta i sestre. upita Omer.” “Jesu. a. Dok je prilazio ku}i. a Omer je o{amari tako da se otetura i udari glavom o zid.atima br`e-bolje sakri stranicu Kur’ana u odje}u.

Omer je prvi koji je javno obznanio islam i koji je tra`io da se ibadeti vr{e javno. po ~emu i ostali ashabi saznado{e da je Omer ibn el-Hattab primio islam. Omerovim prihvatanjem Islama. Allahov Poslanik.s. Pa kada je to u~inio. sine Hattabov? Tako mi Allaha smatram da se ne}e{ okaniti dok Allah ne spusti na tebe neku nesre}u”. Hendeku.. nismo mogli klanjati kod Ka’be sve dok Omer nije primio islam.” Nakon hid`re Allahova Poslanika. Takav je bio i na Hudejbiji. Hunejnu. Ebu-Bekr. Koliko je Omer bio grub prema muslimanima u d`ahilijetu. da ostala dvojica krenu bez odlaganja.s. a. do{ao sam ti. kao {to je bio i u svim bitkama: na Uhudu.. pa smo klanjali. blizu. Dogovorili smo se da ako jedan od nas ne do|e u odre|eno vrijeme. a Kurej{ije su. Muslimani od tada znatno oja~a{e.. Kurej{ije su se usprotivile njegovom ulasku u Meku.a. kao i prihvatanjem islama Hamze ibn Abdul-Muttaliba prije njega. i Omer.a.” Allahov Poslanik. i njegovog vjernog prijatelja Ebu-Bekra u Medini se ispunilo obe}anje muslimanima. a. Bio je strog prema Allahovim neprijateljima.s.a. borio se s mu{ricima dok nas nisu ostavili na miru. U~vrstili su svoj polo`aj i po~eli graditi zajednicu. pa su nastavili s provokacijama i napadima na svakoga muslimana kojeg bi sreli. bili su najbli`i ashabi Allahova Poslanika. a. Gledao sam nas. Omer ibn el-Hattab bio je u `ari{tu borbe. odlu~io posjetiti Harem. Kurej{ije su se pla{ile da muslimani previ{e ne o~vrsnu.. Po~eli su tajno izlaziti iz Meke kako ne bi izazvali srd`bu Kurej{ija. Njegova Poslanika i u ono {to je do{lo od Allaha..s. Hudejbiji. re~e Resulullah. a. a.s. vjerujem u Allaha.. pri osvojenju Meke i drugima.s. “O Allahov Poslani~e. opisuje svoju hid`ru u Medinu i ka`e: “Zavjetovali smo se ja. a njegova vladavina milost. te ga uzeo za odje}u i ~vrsto stisnuo. a. r. Abdullah ibn Mesud je nakon Omerovog prihvatanja islama rekao: ”Omerovo primanje islama bila je pomo}. nastoje}i posti}i primirje. Toga dana je Allahov Poslanik. Omer. bio je ponosan.. Allahovom pomo}i. r. pri{ao mu je Resulullah.. Bitka na Bedru bila je prvi organizirani sukob izme|u Kurej{ija i muslimana. a Hi{ama ibn el-’Asa su uhvatili. a.a. Krenuli smo ja i Ibn EbuRebia i stigli u Kubau. uvijek spremni za pomo}. Bili su mu odani pratioci. “Za{to si do{ao.” Poslije druge prisege na Akabi.s. Slali su svoje izaslanike na pregovore. Omera je Resulullah. naredio je muslimanima da u~ine hid`ru u Medinu. Allahov Poslanik. Nije popu{tao niti je kome laskao.s.. njegova hid`ra bila je pobjeda. obaviti tavaf oko Ka’be i zaklati kurban. Ajja{ ibn Ebu-Rebia i Hi{am ibn el-’As ibn Vail da }emo javno u~initi hid`ru.. u islamu je bio jo{ `e{}i prema mu{ricima. `estoko pora`eni. tekbirom poprati Omerove rije~i. a Omer ibn el-Hattab je sve .Ashabi Allahovog Poslanika 33 “Otvorite mu!” Kada je u{ao. zadu`ivao kao izaslanika i povjeravao mu mnoge funkcije. r...

zato je oti{ao Ebu-Bekru.s. odgovori Ebu-Bekr.” “Pa za{to se onda poni`avamo?” Allahov Poslanik. i potom se objavi ajet: .” Omer ponovo upita: “Zar mi nismo muslimani?” “Jesmo”. niti }e me On iznevjeriti. a srd`ba je jo{ njime vladala. zato mu je bilo mrsko da ga muslimani piju. upita ponovo Omer. Kasnije je ~esto govorio: “Neprestano dijelim sadaku.. naime.. to ispo~etka nije bilo zabranjeno. a. i rekao mu: “Ebu-Bekre. razjasni nam o vinu.” 1) Ovim ajetom nije zabranjeno vino tako da su ga muslimani i dalje pili. re~e Resulullah. Poznato je da su muslimani pili vino i nakon primanja islama. zar on nije Allahov Poslanik?” Ebu-Bekr odgovori: “Jeste. smatraju}i da je ispravno. Omer je dobro znao {ta zna~i opijanje jo{ iz d`ahilijeta. Poslanik. ne}u Mu se suprotstaviti. postim. te ga upita: “O Allahov Poslani~e.s.a. Znao je da ono vodi grije{enju i odvratnim djelima. ponovo }e Omer. ali je {teta ve}a od koristi. Jednoga dana oti{ao je do Allahovog Poslanika. “Pa za{to se poni`avamo!?” “O Omere.s. zar ti nisi Allahov Poslanik!?” “Jesam”. a zatim bi klanjali. i pitao ga o vinu. a do tada o vinu nije bilo ni{ta objavljeno. klanjam i osloba|am robove..” “I ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik”. pitao ga o vinu.” Omer je zauzimao stajali{ta koja nam pokazuju njegovu pronicljivost i iskrenu brigu za interese muslimana. Strah me je zbog onog {to sam tada rekao.pokori mu se. r. Razgovor sa Ebu-Bekrom Omera nije zadovoljio.34                           Ashabi Allahovog Poslanika to pratio. zbog onoga {to sam tada uradio. “A zar mi nismo muslimani!?”. ne shvataju}i {ta u~e.a. pa ode Allahovom Poslaniku. reci: ‘Oni donose veliku {tetu a i neku korist ljudima’. Pa je Omer ponovo oti{ao do Resulullaha.. je tada rekao: “Allahu moj.. Bilo mu je te{ko u du{i zbog onog {to se de{ava.” “Zar nisu oni mu{rici!?”. a. re~e mu: “Ja sam Allahov rob i Njegov Poslanik. a...” I bi objavljen ajet: “Pitaju te o vinu i kocki. “Jesu. jer ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik. r.” Omer za{uti poslije ovakvoga odgovora.. re~e Omer. “Jesmo..

dok ne budete znali {ta govorite. Ako bi njemu do{la vlast u ruke. ne klanjajte u pijanom stanju. prevagnuo bi Omerov tas. Ja sam ga promatrao . a on od Hamze ibn Abdullaha ibn Omera da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik: ‘Vidio sam (u snu) da mi je donesena ~a{a mlijeka. stekao mnogo znanja.’ Upitali su: ‘Kako to tuma~i{. a neki su se protivili tome i govorili: “Kada je s tobom tako o{tar. smatrao je da }e se promijeniti kada postane halifa. zato se toga klonite da biste postigli {to `elite.{ejtanovo djelo. niti da vi{e razumije Allahovu vjeru. {ta }e tek biti kada preuzme hilafet?” Ebu-Bekr imao je druga~ije mi{ljenje o Omeru. a on od Ukajla. pa sam se napio iz nje. a znanje svih ljudi na drugi tas. po~eo je razmatrati stanje muslimana i razmi{ljati ko da ga naslijedi. a mujezin bi prije svakoga ezana govorio: “Neka se niko pijan ne pribli`uje namazu.” 2 Muslimani su nastavili piti vino. a on od Kutejbe.” VO\A PRAVOVJERNIH -EMIRUL-U’MININ Omer ibn el-Hattab. Prenosi Ismail ibn Alijj ibn Ubejd od Muhammeda ibn Isaa. d`. [ejtan `eli da pomo}u vina i kocke unese me|u vas neprijateljstvo i mr`nju i da vas od sje}anja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati.a. Zato im je jednostavno odgovorio: “On je takav zato {to me smatra svojim prijateljem. ali ga ne ostavi{e u potpunosti..Ashabi Allahovog Poslanika 35 ”O vjernici. i uz svoje prija{nje znanje i iskustvo zauzeo visok polo`aj me|u muslimanima. a ostatak sam dao Omeru ibn el-Hattabu. vino. i strjelice za gatanje odvratne su stvari . Zato je Omer ponovo oti{ao Poslaniku.” Zato muslimani umanji{e sa pijenjem vina. niti da dosljednije radi prema Allahovim propisima. on od Lejsa. niti da ljudi vi{e osje}aju strahopo{tovanje prema njemu kao prema Omeru ibn el-Hattabu. objavi sljede}i ajet: “O vjernici. i kocka. i kumiri. ostavio bi mnoge stvari. On im je predlagao Omera.{. a.” 3 Omer ibn el-Hattab je kroz dru`enje s Allahovim Poslanikom.” Kubejs ibn D`abir je rekao: “Tako mi Allaha. niti bolji prema njima od Ebu-Bekra. Tada Allah. Niti sam ikoga vidio da je u~eniji u Allahovoj Knjizi. o Bo`iji Poslani~e?’ Odgovorio je: ‘Mlijeko je znanje.s. Kada je Ebu-Bekr osjetio da mu se pribli`ava ed`el. Smatrao se jednim od velikih u~enjaka svoga vremena. r. on od Zuhejra. je za vrijeme hilafeta Ebu-Bekra bio njegov najbolji prijatelj i savjetnik. Vino je bilo uzrok mnogih problema me|u muslimanima. Tra`io je savjete od mnogih ashaba..’” O Omerovom znanju Abdullah ibn Mesud rekao je: “Kada bi se Omerovo znanje stavilo na jedan tas vage. tra`e}i definitivno rje{enje u vezi s vinom. nisam nikog vidio da je milostiviji prema svojim bli`njima.

. Omer. r. ovim sam `elio dobro ljudima. Omer je prvi nazvan “Vo|om pravovjernih”. on me savjetuje da budem zadovoljan njime. Nasljednikom nisam u~inio svog bli`njeg. r. a Omer je govorio: “O ljudi. ja sam grub. nisam se puno dvoumio. ja }u li~no preuzeti. pa ga prihvatite i pokorite mu se. . Umro je poslije zalaska sunca i ukopan iste no}i. a.s.a. pozvao je Omera ibn el-Hattaba.. a mene je isku{ao s vama i ostavio me me|u vama poslije moga prijatelja (Muhammeda.” O~i su mu zarosile suzama. pa me oja~aj. neka je Uzvi{eni zadovoljan s njim. Tako mi Allaha. Bit }u odlu~an i povjerljiv.. a i ostali zasuzi{e iz samilosti i ljubavi koju osjeti{e prema Omeru. D`amija je bila prepuna. Ujutro. a potom uputio dovu svome Gospodaru: “Allahu moj. r.” Nakon toga. do{ao je u d`amiju i na{ao je puno ljudi koji su do{li da mu daju prisegu. navodi me da budem o{triji prema njemu. svako va{e pitanje koje mi do|e. o ~emu postoje dva predanja. kako }e ga ljudi prihvatiti prilikom davanja prisege i {ta da im ka`e. muslimanima. a. isku{ao sa mnom. Omer je bacio pogled prema nebesima. vratio se ku}i.. u njemu je objasnio na~in svoga dr`anja kao vladara.” Ebu-Bekr odlu~io je da zaklju~i stvar i da svojim nasljednikom proglasi Omera ibn el-Hattaba. razmi{ljaju}i o obavezi koja mu je povjerena. ja sam slab.. sljede}eg dana. potom postavio najboljeg najja~eg i onog ko im najvi{e `eli dobro. Du{a mu se umirila. Gledao ih je kroz prozor sobe Majke pravovjernih Ai{e.a.” Te rije~i ostavile su lijep dojam kod ljudi.a. r. pa me u~ini dare`ljivim. Predlo`io sam im.. Kada su se skupili. i da nisam prezirao da odbijem naredbu nasljednika Allahova Poslanika. Allahu moj.a. pa se obratio ljudima prije podnevskoga namaza.s. Bojao sam se smutnje. ne bih se prihvatio ovoga. pa sam ostavio onoga koga Ti najbolje zna{.” To je bilo prvo obra}anje halife Omera ibn el-Hattaba. Ne}u ga drugom povjeravati i ne}u `aliti ulo`enog truda. uistinu. ja sam samo jedan od vas. Razmi{ljao je dok ga nije savladao san. Hvalili su ga i podr`avali. Pozvao je muslimane na sastanak u d`amiju.). obratio im se rije~ima: “Jeste li zadovoljni s onim kojeg vam oporu~ujem iza sebe? Tako mi Allaha. ve} Omera ibn el-Hattaba. A ko bude lo{. a kada sam blag prema nekom.. a on je nastavio: “Allah vas je. r. ja sam {krt.36                           Ashabi Allahovog Poslanika i uo~io da kada se naljutim na nekog ~ovjeka. pa me u~ini blagim. sigurno }u ga kazniti.a.a. i poru~io mu da bude milostiv i nje`an prema ljudima i da nastavi daljnja osvajanja u Iraku i u [amu. Allahu moj. r. Ljudi su odgovorili: “^uli smo i pokoravamo se!” Ebu-Bekr di`e ruke prema nebesima i re~e: “Allahu moj.

ja sam s njim jo{ zadovoljniji. “Znamo te kao grubog prema nama jo{ dok je Allahov Poslanik. ili }u te kazniti. Nakon {to su stigli u Medinu. ‘Bio sam s Poslanikom.. kako to Allah. istinu ste rekli.. Nakon {to se sakupi{e ljudi u d`amiji. Ja se pokoravam istini . Muslimani su s punom pa`njom gledali u njega. a. tra`e}i pomo} i opremu za svoje pohode u osvajanje Iraka i Perzije protiv Perzijanaca. zatim u{li u nju. a ja im rekoh: ‘Tako mi Allaha. a on se okrenu i re~e: ‘Ili }e{ opovrgnuti ono {to si rekao.s. pa {ta da o~ekujemo sad kad je hilafet u tvojoj ruci?!’ ‘Ko je to rekao istinu je rekao’ uzvrati Omer.s.Ashabi Allahovog Poslanika 37 Prenosi ibn-Asakir u svom djelu “Tarihu Dime{k” predanje u kome se ka`e da je prvi nazvan ovim nadimkom El-Mugire ibn [u’be. sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. Vo|a pravovjernih je stao na stepenicu ni`e od mjesta na kojem je stajao Ebu-Bekr i rekao: “Obavije{ten sam da se ljudi boje moje o{trine i grubosti. I takav sam ostao s Poslanikom. A u drugom predanju koje tako|er prenosi IbnAsakir stoji: “Omer je napisao svom namjesniku u Iraku da mu po{alje dva sna`na i ugledna ~ovjeka da ih pita o polo`aju ljudi u Iraku. Ne}u dozvoliti da se nekom nasilje u~ini ili da mu se uskrati pravo i da nasilnika ne pokorim. a znajte..’ A ja rekoh: ‘Vo|o pravovjernih. a. O~ekivali su grub i o{tar nastup prema njima. pa sam bio isukana sablja sve dok me ne bi umirio ili me ostavio da sje~em. Bio sam njegov sluga i pomo}nik. a on je bio najbli`i i najmilostiviji. pa mu je poslao Adijja ibn Hatima i Lebida ibn Rebi’u. i hvala Allahu. a. namjesnik Iraka poslao je Adijja ibn Hatima i Lebida ibn Rebi’u.. ljudi.’ Taj je nadimak nosio Omer od toga dana. prvoga dana njegova hilafeta u Medinu je do{ao El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Pomije{ao sam svoju `estinu s njegovom blago{}u. a mi smo pravovjerni. Kada je Vo|a pravovjernih preuzeo vlast. Osjetio je kolebanje u muslimanskim redovima pri pozivu u d`ihad. Bio je zadovoljan sa mnom. da bi se on pokorio istini.” Amr re~e: “U{ao sam kod Omera i zovnuo ga: ‘Vo|o pravovjernih!’. i neka je hvala Allahu. plemenitost i blagost. svezali su svoje jahalice u dvori{tu d`amije. pobo`nim i vrijednim bit }u bla`i nego {to su oni jedni prema drugima. Zatim sam preuzeo hilafet.{. Niko ne mo`e negirati njegovu stalo`enost. Tre}ega je dana Vo|a pravovjernih pozvao ljude da se okupe. zatim se ta o{trina poja~ala dok je Ebu-Bekr bio na{ pretpostavljeni. Do~ekao ih je Amr ibn el-’As. on je vo|a. a ElMusenna je bio me|u njima. pa su mi rekli: ‘Tra`i od Vo|e pravovjernih dozvolu da u|emo’. Zatim je vo|stvo muslimana preuzeo Ebu-Bekr. vojskovo|a muslimanske vojske u Iraku. bio me|u nama.’ 4 Bio sam uz njega isukana sablja sve dok me ne bi smirio ili mi dozvolio da sje~em. d`. pa su mu rekli: “Tra`i dozvolu od Vo|e pravovjernih da u|emo kod njega. Obavije{ten je da ljudi strepe od njegove `estine i pored toga {to je njegovo obra}anje jasno i otvoreno. Bio je zadovoljan sa mnom. ka`e o njemu: ‘Prema vjernicima je blag i milostiv. A prema dobrim. I takav sam bio s njim sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. ali je ostala nad nasilnicima. i bio sam mu kao rob i sluga. ja sam s njim jo{ zadovoljniji. da je ta o{trina oslabila.s. Vo|a pravovjernih pope se na minber.

Prije nisu bili napadani. El-Musennin govor ostavio je lijep dojam kod ljudi. jako se obradova. in{allah.”’5 Allah uzdi`e svoju vjeru i poma`e one koji Njega poma`u. Ljudi su bili zadovoljni i smireni poslije govora Vo|e pravovjernih.. nasred d`amije ustade ~ovjek i izrazi spremnost da krene za Irak. dok se ne prijavi hiljadu dobrovoljaca. On daje u nasljedstvo bogatstvo onome kome ho}e. i ako Bog da. Poslije njega isto u~ini i Selit ibn Kajs. Kada je Vo|a pravovjernih vidio skupinu prijavljenih za d`ihad u Iraku. Za vojskovo|u je postavio Ebu-Ubejdu ibn Mes’uda. nanijev{i im te{ke gubitke. Gdje su prvi mud`ahidi u odnosu na Allahovo obe}anje! Idite po zemlji koju vam je Allah obe}ao u Knjizi i koju }e vam dati u nasljedstvo. Pomozite sami sebi tako {to }ete biti pokorni. Na meni je du`nost da vam pove}am primanja i nafaku. isto ih ~eka i poslije Sevada. jer je on bio prvi koji se prijavio. Bojte se Allaha. El-Musenna je primijetio staru ranu na njihovim licima. Pomozite meni tako {to }ete mi ukazivati na dobro. ja sam otac va{ih porodica. i da sa~uvam va{a prava. ne preuveli~avajte stvar! Mi smo uzeli perzijska sela i stacionirali se na najboljim polo`ajima. vi imate kod mene prava koja }u spomenuti. osim {to je On odredio. Ljudi. te ih ustade podsticati na pohod u Irak: “O ljudi. Tako njegovi stanovnici i opstaju. Vo|a pravovjernih ustade i re~e: “Hid`az vam nije stalno boravi{te. On uistinu veli : ‘Da bi je (vjeru Islam) uzdigao iznad svih vjera. a zatim redom ostali muslimani. To je bio Ebu-Ubejde Amr ibn Mes’ud es-Sekafi.. Na meni je da prema vama sudim na osnovu onoga {to do|e do mene ({to ~ujem) i da to ne uzimam osim s dokazima. na meni je da vas ne dovodim u propast. bogobojaznog i siroma{nog. . i da vas ne odvajam dugo s d`ihadom od va{ih porodica.” Si{ao je s minbera i klanjao namaz kao imam. o Allahovi robovi. pa ih tra`ite od mene. Rekoh vam ovo tra`e}i oprosta od Allaha za sebe i vas. Nakon toga pozvao je dobrovoljce za Irak. a Arapi su ina~e prezirali da se bore protiv Perzijanaca zbog njihove surovosti i opakoga vladanja. A kada ste u d`ihadu. razrijedili smo ih na Sevadu. a spre~avati zlo i savjetovati me sve dok mi Allah povjerava ovu obavezu. Na meni je da ne uzimam nikakve da`bine od vas i ni{ta od onog {to vam je Allah dao u borbi.38                           Ashabi Allahovog Poslanika prije svoje o{trine i {titim pravo po{tenog. Pa gdje su Allahovi dobri robovi? Uzbu|en nakon ovoga govora.

Ebu-Ubejde je kao vo|u konjice postavio El-Musennu ibn Harisa. Poslao mu je pismo u kojem je stajalo: “Ili da pre|ete rijeku da biste do{li do . Ebu-Ubejde saznao je za pokrete vojske. te krene za Perzijancima. Ebu-Ubejde nije htio da ih tek tako pusti. Vo|a pravovjernih je do{ao da ih isprati i da Ebu-Ubejdi oporu~i: “Posavjetuj se sa Poslanikovim ashabima i uzimaj njihova mi{ljenja. dok su muslimani bili nasuprot njima. a Perzijance su sreli u pustinjskom mjestu zvanom Es-Sekatije. Ebu-Ubejde se potom vrati u El-Hiru da bi odmorio muslimane i da bi nanovo ustrojio vojsku. Tako mi Allaha. Dvije vojske su se srele blizu grada Babila. koji zna trenutak kada }e napasti. a Perzijanci su se povukli prema sjeveru. a na ~elo lijevoga krila El-Mejseru Amr ibn el-Hejsema ibn Salta es-Sulemija. Razdvajala ih je samo rijeka. postavio bih ga za vojskovo|u. a nakon toga i grad Baksijas. a za njenog vojskovo|u je postavio Behmena ibn D`azevejha. da nije Selitove brzopletosti pri dono{enju odluka. Behmen ibn D`ezevejh poznavao je prirodu Arapa i njihov ponos i entuzijazam. ve} naredi El-Musenni da sakupi i ustroji svoju vojsku. Perzijanci su pripremali veliku vojsku da napadnu El-Hiru. a kada }e se povu}i. To je bila strahovita borba u kojoj su muslimani na kraju izvojevali veliku pobjedu. Perzijanci ponovo do`ivje{e poraz. sve dok ne bude{ uvjeren {ta je najispravnije. te pobjego{e u pravcu grada Keskera. Prva bitka koju je Ebu-Ubejde poveo protiv Perzijanaca odigrala se u Nemariku. porazili.” Ebu-Ubejde je sa vojskom od deset hiljada mud`ahida krenuo ka El-Hiri. Izbila je `estoka borba izme|u dvije vojske. jer je saznao da Perzijanci sakupljaju veliku vojsku po gradovima i pripremaju se za napad na El-Hiru. El-Musenna je krenuo brzo. na ~elo desnog krila Valika ibn D`edaru. Muslimani su ih ponovo stigli. te je napustio El-Hiru i uputio se prema sjeveru kako bi presreo perzijsku vojsku. Perzijanci su se stacionirali na isto~noj obali rijeke Eufrata. Kraljev zamjenik i vojskovo|a Rustem uspio je sakupiti ogromnu vojsku. kako bi bio pripravan za do~ek Ebu-Ubejdea i njegove vojske koja se opremala. Zato je `elio izazvati Ebu-Ubejdu. jednog vrlo lukavog ~ovjeka. Kada se vojska opremila za pokret. Ali rat tra`i ~vrstoga i opreznoga ~ovjeka.Ashabi Allahovog Poslanika 39 DALJA OSVAJANJA IRAKA I PRIBLI@AVANJE PERZIJI Vo|a pravovjernih zahtijevao je od El-Musenne ibn Harisa da se brzo vrati u El-Hiru. Sukobile su se dvije vojske. Kao vojskovo|a je bio kralj D`aban. Nemoj brzo donositi odluke. Njegova je vojska krenula iz razli~itih gradova prema El-Hiri. te bez borbe zauzeli Kesker. El-Musenna se pridru`io Ebu-Ubejdi.

” “Pre|ite vi”. Ja sam na rapolaganju svakom muslimanu. nego je pove}ala ustrajnost i odlu~nost za d`ihad na Allahovom putu. odgovorio je El-Musenna. ali Ebu-Ubejde. a ponovo je rijeka razdvajala dvije strane. Zato. hrabre}i ih i di`u}i im moral i odlu~nost za borbu. Ovdje je neophodno ukazati na odnos koji je vladao izme|u vo|e pravovjernih Omera ibn el-Hattaba. svaki musliman je siguran od mene. Mislili su da im je snaga oslabila i da }e se muslimani brzo povu}i iz Iraka. ili da nas ne napadate. ne gubite nadu. Uz njega su pora`eni ensarije i muhad`iri jo{ bili pod dojmom straha i tuge. Naredba Vo|e pravovjernih bila je da muslimani ne prelaze rijeku da bi iza{li na mejdan s Perzijancima. Zatim je primijetio strah koji je obuzeo stanovnike Medine. Allah se smilovao Ebu-Ubejdi da je. osje}ajnost i pomo} koju im pru`a. odred za odredom.40                           Ashabi Allahovog Poslanika nas. da mi pre|emo rijeku do vas. kao da Bitka kod mosta nije uticala na njih. El-Musenni dok se broj nije popeo na osam hiljada mud`ahida. ili da mi pre|emo rijeku do vas.” Poslije Bitke kod mosta. Zajedno sa vojskom pre{ao je na isto~nu obalu rijeke gdje im Perzijanci nanije{e te`ak poraz i EbuUbejde tu pade kao {ehid. ja }u mu pomo}i. u zanosu i osje}aju samouvjerenja nakon ostvarenih velikih pobjeda. ili da se povratio. zaboravi savjet Vo|e pravovjernih da bude oprezan na spletke i ratne varke i jo{ se suprotstavi mi{ljenju muslimana. a mi vas ne}emo napadati. Pokorili su mu se i visoko su cijenili njegove postupke.a. r. Perzijanci su u isto vrijeme pripremali jaku vojsku pod vo|stvom Mehrana. Naprotiv. kad je pre{ao rijeku . mi smo bili njegovi za{titnici. Taj’e i Has’ama. nakon {to su vidjeli njegovo dobro~instvo. Emirul-mu’minin po~eo je objedinjavati pleme Bud`ejleh iz kojeg je bilo oko hiljadu dobrovoljaca pod vo|stvom D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. koji je nakon mobilizacije vojske krenuo prema El-Hiri. El-Musenna iza{ao je iz El-Hire da bi ga presreo. Ko se sukobi sa neprijateljem pa se prepadne. pa im se obrati hrabre}i ih: “Allahovi robovi. i muslimana. Vo|a pravovjernih zasuzi za Ebu-Ubejdeom i palim {ehidima. Zatim je poslao pismo Vo|i pravovjernih.zauzeo dobre polo`aje. te njegovu iskrenost prema vjeri Uzvi{enog Allaha. odazivaju}i mu se pokorni. Ta bitka je ostala poznata pod imenom “Ma’reketul-D`isr”6 Vijesti o gorkom porazu u Medinu do|o{e sa Abdullahom ibn Zejdom el-Karzijem. Tako|er su se sakupili mud`ahidi iz plemena Kinane. El-Musenna je na kraju uspio spasiti ve}i dio vojske i povu}i sa s bojnog polja. tra`e}i da mu po{alje dobrovoljce. El-Musenna je ipak ostao u El-Hiri. ponovo sakupljaju}i vojsku. El-Ezda.. nose}i iskustvo iz Bitke kod mosta. Sreo se s njim na mjestu koje se zove El-Buvejb. bitka nije oslabila njihovu odlu~nost. . Bo`e. po~e{e pristizati arapska plemena sa svih strana. da se nije bacio u smrt. ~im je pozvao dobrovoljce na d`ihad u Irak.” Muslimani su zahtijevali da Perzijanci pre|u rijeku. Perzijanci su bili uvjereni da je mo} muslimana razbijena. Vo|a pravovjernih slao je mud`ahide. Mehran je El-Musenni poslao poruku: “Ili da do|ete kod nas.

kojeg manje volim od Ebu-Bekra. Milostivog. Koji me je obavezao da volim Omera. Kao da ti predvi|am put iz ku}e koja je izgubila svoj sjaj i ljepotu… a onaj ~ija je opskrba bogobojaznost jeste naj~vr{}i. “Bitku na Kadisijji”. jer Allah se ne stidi istine. ve} je pokorno izvr{io nare|enje. Koji je dao vlast Omeru.a.Ashabi Allahovog Poslanika 41 Kada su Perzijanci pre{li rijeku. Halid je na ~elu mud`ahida u [amu ostvario velike pobjede. zadesila je Allahova odredba da bude halifa u vrijeme kad su se odvijale pripreme za tu veliku bitku. U toj bici. r. bila je smjena Halida ibn el-Velida sa polo`aja glavnokomanduju}ega islamske vojske. Ebu-Ubejde oklijevao je da preda pismo s naredbom o Halidovoj smjeni. S njom je i definitivno eliminiran . iz zablude na svjetlo. “Bitka na Jermuku. U to vrijeme pripremala se velika bitka u [amu. Napisao je pismo i poslao ga po svom slugi Jerfe’u. Oporu~ujem ti bogobojaznost. Allahovim fadiletom. Tu ih sasjeko{e i ostvari{e veliku pobjedu. Vidio sam njihov kraj i obavije{ten sam o njihovim tajnama. zato je ponovo napisao pismo u kojem je stajalo: U ime Allaha. za tzv. Samilosnog Es-selamu alejkum! Zahvaljujem Allahu. To je bio prvi revan{ za {ehide pale kod mosta. Pamti se da je tada rekao: ”Ja se ne borim radi Omera. ^uvaj se da ne propadne{ kao oni prije tebe. U to je vrijeme on vr{io pripreme za Bitku na Jermuku. Prvi potez koji je na~inio Omer.a. a njega smjeni s polo`aja i ne vodi muslimane u propast. nadaju}i se plijenu. i nema drugog bo`anstva osim Njega. gdje je bio potreban. tzv. ve} radi Gospodara Omerovog. Ali. On te je izveo iz nevjerstva u iman. r. Vo|a pravovjernih saznao je za Ebu-Ubejdovo oklijevanje da stane na ~elo vojske. Na njegovo mjesto imenovao je Ebu-Ubejdea ibn el-D`erraha. ostvarena je velika pobjeda. Preuzmi njegovu vojsku.” Omera ibn el-Hattaba. a to je bila samo priprema za naj`e{}u bitku u historiji islama. muslimani ih opkoli{e u jednom tjesnacu. POVRATAK NA [AMSKI . Borbe u Iraku su potom utihnule.” Ebu-Ubejde omogu}io je Halidu ibn el-Velidu da vodi borbu onako kako je sam isplanirao. po njegovoj naredbi.. neka je salavat na Njegova Poslanika.. Ne obaziri se na dunjaluk i nemoj da ti za srce on priraste. Uistinu.” Halid nije ostao utu~en kada je ~uo naredbu Vo|e pravovjernih. Hvala Allahu. izme|u tebe i ahireta samo je jedan korak. Postao je tako poznat da je njegovo ime spominjalo i veliko i malo. Postavljam te za vo|u Halidove vojske. Koji je odredio smrt EbuBekru.” Zatim je dodao: “Hvala Allahu.RONT Jo{ za doba Ebu-Bekra. Halid ibn Velid napustio je ira~ki front i prebacio se na {amski. Naredio sam ti da vodi{ muslimane i nemoj se stidjeti. [alji izvidnice ispred velike skupine. Hvala Allahu. Vjernici su bili istinski radosni.. a bio mi je dra`i od Omera..

a.. `estoko se naljutio i rekao: “Zaista je brz na sablji. Halifu Ebu-Bekra naljutio je Halidov postupak.a. bez namjere borbe protiv njih. El-Ka’ka’ ibn Amr i ostali muslimani. Halid ibn el-Velid poslan je otpadniku Maliku ibn Nuvejretu el-Jerbuijju. Zatim je u{ao u grad Kuds7 i potpisao primirje sa patrijarsima na svoj zahtjev. Halid se borio protiv njega dok ga nije zarobio. izgovorili su rije~i koje su Halidu bile nejasne. ljudi su bili odu{evljeni njime. Ali Ebu-Bekr se nije povinovao Omerovim nagovaranjima. Omer ibn el-Hattab prvi je halifa koji je iza{ao iz Medine u dr`ave [ama da posjeti muslimane u njima. a Omerova srd`ba bila je jo{ ve}a. r. Zato je pisao Ebu-Ubejdeu da vrati vojsku koja je do{la iz Iraka i da u njoj bude Ha{im ibn Utbe. . Ali i pored svega toga nalazimo da je Halid dio svog imetka nakon svoje smrti oporu~io vo|i pravovjernih Omeru ibn el-Hattabu. Vo|a pravovjernih je mnogo cijenio Halida i imao je povjerenja u njega kao velikog ratnog stru~njaka. eslemna. Vo|a pravovjernih pobojao se da ljubav prema Halidu u srcima muslimana ne pre|e na stupanj obo`avanja njegove li~nosti pa je odlu~io da tu `ar smanji. EL-KADISIJJA I PERZIJANCI Nakon velike pobjede u Bici na Jermuku i nakon pokreta Ebu-Ubejdea i Halida prema Himsu u cilju ~i{}enja od Bizantijaca. ja se ogra|ujem od onoga {to je u~inio Halid ibn el-Velid. te da se priklju~e Sa’du ibn Vekkasu. Iskazivali su ogromne simpatije prema njegovoj li~nosti. i za vrijeme vladavine Ebu-Bekra. Tu vrhovni muslimanski interesi nadvladavaju li~ne ukuse i individualne `elje. Poslije toga o`enio se njegovom biv{om `enom koja je bila izuzetno lijepa. Zbog mnogih pobjeda koje je Halid ibn el-Velid ostvario. Zatim je naredio da se ubije. nakon osvajanja Meke Allahov je Poslanik Halida ibn el-Velida poslao prema Benu-D`uzejmi da ih pozove u islam. Ovdje je neophodno ukazati na Omerov odnos prema Halidu. a.s. sebe’na” umjesto da ka`u: “Eslemna. Naime.. r. To istinski pokazuje veli~inu iskrenosti prema onome u {ta su vjerovali Omer i Halid..” A kada je Omer saznao za ono {to je Halid uradio. Za hilafeta Ebu-Bekra es-Siddika. Kada je Allahov Poslanik. obavije{ten o onom {to se desilo. koji se ve} pripremao za veliku bitku.42                           Ashabi Allahovog Poslanika bizantijski uticaj u zamljama [ama. u toku ratova protiv otpadnika. Vo|a pravovjernih uvidio je da }e sljede}a velika bitka biti u Iraku.a. ali je u isto vrijeme imao i mnogo zamjerki prema njemu koje je pokazao jo{ za vrijeme Poslanika.” Zato ih je Halid po~eo ubijati. rekao je: “Bo`e moj. Rekli su: “Sebe’na.s. Po~eo je navoditi halifu da smijeni Halida i da mu vi{e nikakvu funkciju ne povjerava. Kad se sreo s njima.” Od tada se zalagao da Halid ne dobije visoku funkciju.

koji je odatle pobjegao u turske zemlje pod za{titu njihova kralja Hakana. nastoje}i da ih prevare. perzijski je kralj `elio borbu. Vo|a pravovjernih je nakon ovih pobjeda odlu~io da mnogo ne pro{iruje osvajanja iz pa`nje i brige prema muslimanima. A napisao je i namjesnicima Kufe i Basre da En-Nu’manu po{alju vojsku. Ne{to poslije je okon~ano s osvajanjem svih oblasti El-Ehvaza. naro~ito jer su mnogi stranci primili islam iz iskrenog uvjerenja. El-Ahnef ibn Kajs je Vo|i pravovjernih predlo`io da nastavi s osvajanjem perzijskih zemalja da bi okon~ao sa perzijskom vla{}u. po~ela su stizati u Medinu.Na drugoj strani. posljednja upori{ta Jezded`irda. svim arapskim plemenima i namjesnicima pokrajina napisao pismo u kojemu je stajalo: “Ne ostavljajte ni jednog ko ima oru`je.a. u najve}oj pripravnosti da do~ekaju muslimane... a Vo|a pravovjernih upu}ivao ih je Sa’du ibn Ebi-Vekkasu u Irak. ili ne bi li muslimani osvojili zemlje Iraka bez rata u zamjenu za d`izju. Zato je Omer. Me|utim. konja..ejrezanom pobijeni su. Kada je Omer me|u njima vidio sve plemi}e i poglavare koji su se odazvali d`ihadu. a da ga ne odaberete i uputite meni. Pao je i grad-dr`ava Tuster. Perzijanci su se sakupljali i kr{ili ugovore i obaveze prema muslimanima. Hurmuzan je tu primio islam. Perzijanci su se kona~no uvjerili da se ne mogu suprotstaviti muslimanima. I hvala Allahu.. jedna za drugim. pobijedit }u strane kraljeve sa arapskim kraljevima.bez odlaganja!” Izaslanstva dobrovoljaca.” Sa’d je prvo po~eo pregovarati sa Jezded`irdom na temelju naredbe Vo|e pravovjernih ne bi li primio islam. Bio je u stalnoj vezi sa vojskovo|ama. I u Nehavendu je okon~ano sa Perzijancima. Pali su i gradovi Asbahan i Horasan. Zarobljen je njen kralj Hurmuzan i doveden u Medinu gdje mu je sudio Emirul-mu’minin. Emirul-mu’minin je nasuprot njima uspio mobilizirati veliku vojsku pod vo|stvom En-Nu’mana ibn Mukarrina el-Muzenija. Jezded`ird je odatle pobjegao u Halvan. Zato su po~eli predavati svoje gradove i otvarati tvr|ave pred muslimanima bez borbe. Borba je izbila na Kadisijji i trajala je ~etiri dana. Jezded`ird je neprestano poticao Perzijance i sakupljao ih dok se nije sabrala ogromna skupina u gradu Nehavendu. u cilju protjerivanja muslimana iz Iraka i vra}anja svih teritorija koje su oni zauzeli. iskustva ili ratne sposobnosti. Ve}ina njihovih vo|a na ~elu sa . dok bez borbe i El-Medain nije potpao pod njihovu vlast. rekao je: ” Tako mi Allaha. ~iste}i krajeve od perzijskih tragova. r. . koji se nalazio u gornjem dijelu Es-Sevada. Muslimani su ih slijedili dok su se oni povla~ili prema sjeveru.. Perzijanci su do`ivjeli velik poraz i povukli se prema El-Medainu. Veliki je dio Perzijanaca primio islam.Ashabi Allahovog Poslanika 43 Vo|a pravovjernih saznao je za veliko spremanje koje vr{i perzijski kralj Jezded`ird kako bi mobilizirao sve Perzijance. na sjever Perzije. [to br`e. Emirul mu’minin je nastavio pozivati Arape u borbu.

. Zato }e taj narod u muslimanima na}i spasitelje i za o~ekivati je da prime islam. posebno apeliraju}i na nekoliko ta~aka: . Ebu-Ubejde ibn el-D`errah i Halid ibn el-Velid uspjeli su ugu{iti svaku pobunu i uspostaviti red. bizantijskim kraljem. pre{av{i sa svojim snagama preko Gazze i da je oti{ao ka dolini Nila. te . koji je bio pobjegao na sjever. I bolje bi bilo slijediti ga dok je pora`en. . Mogu}e je da se Atrapon oporavi i mobilizira veliku vojsku. nadaju}i se da }e mu sti}i pomo} od Emirul-mu’minina. Izrabljivan je u zemljoradnji. dobrom rodu poljoprivrednih usjeva. pokoriv{i sve zemlje pod muslimansku vlast. {to mu je pove}alo samouvjerenje. pa koji ti se brzo odazovu kreni s njima. Zato mu je naredio da ode u Egipat na ~elu vojske osrednjega broja.a. a i pored toga ne posjeduje ni osnovne `ivotne potrebe.” Vo|a pravovjernih po~eo se uvjeravati u ta~nost Amr ibn el-’Asova govora.Egipatski narod bio je potla~en. prostranosti zemlje. Molio ga je. Znao je njegovu veliku borbenu snagu. bilo bi osnovnim izvorom za `ivot. . Izlo`io je svoju ideju Emirul-mu’mininu i zatra`io da njemu povjeri du`nost.” Amr ibn el-’As sa vojskom od ~etiri hiljade mud`ahida krenuo je prema Ari{u. jer su veliki sve{tenici i patrijarsi uzimali ve}inu proizvoda. Mogli bi se dogovoriti da povedu zajedni~ki rat protiv muslimana. mobilizaciju vojske i podmirenje dr`avnih potreba. boje}i se da se muslimani ne razi|u. nego ga ostaviti da obnovi svoje snage i da kao takav predstavlja opasnost za muslimane. Nakon osvajanja Kudsa Amr ibn el-As po~eo je razmi{ljati o osvajanju Egipta. ~ime bi obnovili svoju dr`avu i u~vrstili svoju pagansku vjeru na tom podru~ju. Ali se Omer. Amr je u{ao u Ari{. Ako bi to bogastvo zadobili muslimani. Napisao mu je: “Pozovi ljude u borbu u Egipat. po rijekama i ogromnom bogastvu. a u njemu nije na{ao bizantijske vojske.. Amr ibn el-’As nije prestajao sa uvjeravanjem Omera o dobrim stranama Egipta. Namjerno je i{ao polaganim tempom. veliku pronicljivost u datom trenutku i duh vojskovo|e koji ga je nosio.[irenje islama u Egiptu pove}at }e snagu muslimanima i pomo}i im u njegovom daljem {irenju.Egipat je bio poznat po raznovrsnim dobrima. r. dvoumio.44                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE EGIPTA Cijelo {amsko podru~je o~i{}eno je od bizantijskog uticaja. te ponovo uspostavi vezu sa Heraklom. .“Da se bizantijski vojskovo|a Atrapon uspio povu}i iz Palestine.Mnogobrojne tvr|ave u Egiptu i povla~enje Atrapona predstavljat }e u budu}nosti opasnost za muslimane.

i konja daje se garancija da ne}e biti napadnuti. Na{a garancija ne obuhvata onoga koji odbije ugovor. koji je ina~e pratio njegovo kretanje i usmjeravao ga svojim instrukcijama. jer njegove snage nisu bile mo}ne osvojiti i provaliti tvr|avu. Tu je veliku ulogu odigralo neopisivo herojstvo Ez-Zubejra ibn el-Avvama i drugih mud`ahida. te je okupio svoje snage u Babilonovoj tvr|avi.” Amr ibn el-’As izvr{io je nare|enje halife. Egipat je. a zatim otvoriti put ka unutra{njosti Egipta. Dok je Amr razmi{ljao {ta da radi. Ko prihvati primirje od Bizantijaca i Neube. Milostivog. vjere. na njega }e se odnositi sve ono {to se odnosi na ostale. krstova.Ashabi Allahovog Poslanika 45 odlu~i da ih goni do unutra{njosti Egipta.. koje Taberi navodi u sljede}oj formi: “U ime Allaha. oduzet }e mu se prava u skladu s tim. hvala Allahu.a. Nakon toga osvojena je Aleksandrija i svi preostali dijelovi Egipta. Omeru. r. crkava. po tre}inu. Sagradio je d`amiju. Oni su odgovorni za djela svojih kriminalaca. Ovo {to je u ovom dokumentu Allahov je ugovor i garancija. imetka. garancija Njegova Poslanika.ermu. postavio na njoj veliki {ator i po~eo planirati gradnju grada koji nazva{e . Zatim je potpisano primirje sa egipatskim kraljem Mukavkisom. smanjit }e se i d`izja u srazmjeri.” Emirul-mu’minin mu je odgovorio: “Kako da ~ovjek iz Hid`aza ima ku}u u Egiptu? Na~inite je trgom za muslimane.” Stanovnicima Nebe. Potom je tvr|ava pala u muslimanske ruke. Ovome je bio svjedok Zubejr i njegova dva sina Abdullah i Muhammed. Ne zabranjuje im se trgovina. . do{la mu je pomo} koju je poslao Emirul-mu’minin. Ne}e ih uznemiravati u navedenom niti }e im se {ta oduzimati i ne}e ni s kim dijeliti svoje stanove u Neubi. Ako neko od njih ne prihvati. a pored nje ku}u za Emirul-mu’minina i napisao pismo u kome je stajalo: “Mi smo planirali ku}u za tebe kod glavne d`amije. ostao u rukama muslimana. Dokument je napisao Virdan. na kopnu i na moru. koji su se obavezali pomo}i odre|enim brojem glava stoke. Shvatio je te`inu situacije u kojoj su se na{li. Ako se umanji rod. u iznosu od pedeset miliona. Amr je stigao do tvr|ave prije nego mu je do{la pomo}. Amr ibn el-’As je nakon toga izabrao prostranu zemlju u predgra|u Ajnu{-{emsa. Sa relativno malim brojem od ~etiri hiljade mud`ahida Amr je uspio osvojiti El-. zatim Belbis. D`izju }e pla}ati koliko je odre|eno u tri rate. svejedno. a Amr je nastavio i opkolio grad Ajnu{-{ems. A ko odbije i odabere da ode bit }e siguran sve dok ne stigne gdje `eli ili dok ne napusti na{u dr`avu. kada prestanu poplave. Samilosnog! Garancija stanovnicima Egipta od Amra ibn el-’Asa za sigurnost njihovih `ivota. javio je da je u{ao u egipatsko podru~je. Du`nost stanovnika Egipta jeste da daju d`izju ako prihvate ovo primirje. uvozili ili izvozili robu. tra`e}i od njega pomo} i opremu. Atrapon je uvidio snagu muslimana. garancija njegova nasljednika Emirul-mu’minina i garancija vjernika. a davat }e je.ustat.

a ne bude imao djeteta. ubi me!” Ubica je bio Ebu-Lu’lu . a svjetlo dana jo{ nije bilo oja~alo... njoj polovina njegove ostav{tine. Ni o ~emu nisam vi{e pitao Allahova Poslanika kao o kelali. ako neko umre. Reci: ‘Allah }e vam kazati propis o kelali. ispred njega usta ~ovjek i udari ga no`em nekoliko puta u prsa i u stomak.” U ranu zoru. U njegovo vrijeme u~vr{}ena je islamska dr`ava. oronule su mi kosti. To vam Allah obja{njava da ne zalutate. ostario sam. i{arete}i progovori: “Uhvatite psa. osjetio je da mu se pribli`ava ed`el pa je po`urivao susret sa svojim Gospodarem. odre|eni su vam farzovi i sunneti. stao je ispred muslimana i izgovorio tekbir za pristup namazu. Prethodno je odredio ljude u d`amiji da izravnaju safove prije namaza. Sakrio se blizu .s.arisi. Ujutro se obratio muslimanima. a ako su dvije.. objasnit }u ‘kelalu’ tako da }e biti jasna i onome ko u~i i ko ne u~i Kur’an. a i on }e naslijediti nju ako ona ne bude imala djeteta. a Allah zna sve. kao kelala. snaga me izdaje. pro{irene njene granice i sre|ena administracija. Osim brige da vas zavedu drugi. Omer ibn el-Hattab osjetio je hladno}u oru`ja. a ima sestru. Kada ga je starost ophrvala i kad je po~eo osje}ati slabost u tijelu.46                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Omer ibn el-Hattab bio je halifa deset godina i nekoliko mjeseci.. u~e}i dovu: “Bo`e moj. Ja sam ih samo poslao da podu~avaju ljude vjeri i sunnetu njihova Poslanika. 8 Ni{ta mi nije te`e palo u mom dru`enju s Allahovim Poslanikom. a potom bi izgovorio iftitahi tekbir10. Omer ibn el-Hattab do{ao je u d`amiju. ~etvrtoga zul-hid`eta dvadeset i tre}e godine po Hid`ri iza{ao je Emirul-mu’minin u d`amiju da predvodi muslimane na sabah-namazu... najva`niji su mi bili propisi o ostav{tini rodbini. Ostavljeni ste.. Vidio sam crnog pijetla da me je dva puta kljucnuo.. u srijedu.. a sve vam je obja{njeno. a. Ako su oni bra}a i sestre. koji je bio zarobljen u Bici za Nehavend.O ljudi. onda }e mu{karcu pripasti dio jednak koliko dvama `enama. ispravio bi ga. rije~ima: “O ljudi.” Jedne no}i usnio je san poslije koga je shvatio da mu je kraj blizu.. a.” 9 Ako me Allah po`ivi.s. Utom. koji tuma~im da mi se smrt pribli`ava. da pravedni budu prema njima i da im udjeljuju.. i okrenuv{i se prema muslimanima. Bo`e moj. Ispod ogrta~a dr`ao je no` sa dr{kom na sredini i sa dva o{tra sje~iva sa strana. njima dvama tre}ina njegove ostav{tine. uzimam Tebe za svjedoka u vezi ensarijskih namjesnika. rob El-Mugire ibn [u’bea. Po obi~aju. Do{ao je u ranim satima odlu~an da ubije Vo|u pravovjernih. Ako bi neko bio vi{e naprijed ili nazad. a pove}ao se broj pot~injenih. kada me je bocnuo svojim prstom u stomak i rekao mi: ‘Dovoljan ti je ajet koji se nalazi na kraju sure En-Nisa’: ‘Oni tra`e od tebe tuma~enje. a da se meni obra}aju u nejasnim stvarima. vidio sam uistinu san.ejruz el-. uzmi me Sebi dok nisam potpuno onemo}ao ili izgr|en.

Koji nije u~inio da se moj ubica sa mnom raspravlja na Sudnjem danu radi sed`de kad je on nikada nije u~inio. da dozvoli da bude ukopan pored svoja dva prijatelja i miljenika.” Nakon {to je osjetio da mu se pribli`ava smrt. jer Allah najbolje zna o meni. O navedenoj {esterici Omer je rekao: “Ne vidim da iko ima ve}e pravo na izbor za halifu od ove grupe. Kada me ponesete. Nemojte me hvaliti sa onim {to nemam. Nemojte pretjerivati oko mog mezara.Ashabi Allahovog Poslanika 47 mjesta gdje je klanjao Emirul-mu’minin. Potom je poku{ao pobje}i.. On je po~eo da razmahuje no`em desno i lijevo. i reci: “Ho}e{ li dozvoliti da Omer bude ukopan pored svoja dva prijatelja?” Omerov sin je Majku vjernika zatekao kako sjedi i pla~e. Talhi ibn Ubejdullahu. jer ako mi bude kod Allaha dobro. Kada je preselio. pa koji god bude izabran.s. Ostavio je hilafet jednom od {est ljudi koje je izabrao.: “Abdullahu. a ako ne bude. a. odnijet }ete me u ono {to je bolje za mene. pa se sam probo no`em od ~ega je i umro. zamijenit }e mi ih boljim. Abdurrahmanu ibn Avfu i Sa’du ibn Ebu-Vekkasu. Allahova Poslanika..” Nekoliko dana nakon ranjavanja halifa je proveo u razmi{ljanju o problemima muslimana. prije }ete se osloboditi zla koje nosite na va{im vratovima.” . a. i kada je po~eo namaz. i Ebu-Bekra.” Sin je odgovorio: “Zar nije moje stegno i zemlja isto?” Omer. Nazvao joj je selam i rekao: “Omer tra`i dozvolu da ga ukopaju pored Allahova Poslanika.. spustio je ruke niza se i po~eo govoriti: “Te{ko meni ako mi Allah ne oprosti…Te{ko meni ako mi Allah ne oprosti”…11 To je ponavljao dok mu du{a nije iza{la. skinut }e mi ih. Neka ne izlaze za mnom `ene. Allahov Poslanik. radijallahu anha. r. oti|i kod Majke vjernika Ai{e i reci joj: ‘Omer ti {alje selam. Kada je Emirul-mu’minin saznao ime i podatke o svom ubici. i Ebu--Bekra.a. nemoj re}i Emirul-mu’minin jer ja danas nisam ‘emir’. dok jedan nije skinuo svoj ogrta~ i bacio ga na njega. Ebu-Lu’lu shvatio je da mora umrijeti.s. a. oboriv{i ga na zemlju. Omer je zahtijevao od svog sina da zatra`i dozvolu od Majke vjernika Ai{e. a ako ne.” Kada mu je du{a po~ela izlaziti. rekao je svome sinu: “Stavi mi obraz na zemlju.a. Zahtijevao je da njegov sin Abdurrahman bude prisutan s njima. rekao je: “Hvala Allahu.s. Aliji ibn Ebu-Talibu. r. jer ako imadnem kod Allaha dobra. a da me|u njima bude {ura u izboru: Osmanu ibn Affanu. Zubejru ibn Avvamu. ali da on nema pravo da bude izabran. ponovo re~e: “Stavi mi obraz na zemlju!” Pa kada mu je sin stavio obraz na zemlju. sko~io je na njega i vi{e puta udario ga no`em. on }e biti halifa poslije mene. bio je zadovoljan njima. pobojao se da njegova porodica ne}e pretjerivati kod d`enaze. pa je zato oporu~io sinu Abdullahu: “[tedi u mojim kefinima.. Zato ga muslimani nisu uspjeli ispitati i saznati pravu istinu o zavjeri. ali su se muslimani okupili oko njega odlu~ni da ga uhvate. po`urite. raniv{i nekoliko muslimana. Nakon ranjavanja.

Pero nije u stanju iskazati sve vrline i dobro~instva koja je u~inio Emirul-mu’minin Omer ibn el-Hattab. a ve} je Omer bio ogasuljen i zamotan u }efine. a Omer re~e: ”Ni{ta mi nije bilo va`nije od tog mjesta. zatim stani na vrata i reci: “Omer ibn el-Hattab tra`i dozvolu. a ako ne. R. ali }u njemu dati prednost nad sobom. Nazvan je .” Ukopan je pored svoja dva prijatelja.” Osman ibn Affan i Alija. za njim je zaplakala k}erka Ebi-Hasme i rekla: “Omere. a {uru je u~inio na~inom islamske vlasti. ne}ete me prete}i u pohvali njega. pa su ga uputili prema d`amiji.a.Te{ko da ima sli~an primjer dr`anja do pravde me|u ljudima kao slu~aj koji se desio sa izaslanikom Kisre. a o`ivio sunnet. Prenosi El-Mugire ibn [u’be i veli: “Nakon {to je Omer umro. sine Omerov. pomagao si lije~enje te{kih bolesnika.A. radijallahu anha. ispravljao si nepravdu. Abdurrahman ibn Avf je rekao: “Neka klanja Suhejb. Bio si zadovoljavan kada je trebalo i ljutio si se kada je trebalo. ukopaj me u muslimansko mezarje. Oti{ao si ~iste odje}e i ~ist od grijeha. Poslije namaza je Abdullah ibn Selam pri{ao njegovom tijelu i stav{i pored postelje.” VRLINE OMERA.Divan li si brat po islamu. dozvolila. r. Prvi je postavio sudije i zahtijevao od njih da se dr`e pravde u svojim presudama.48                           Ashabi Allahovog Poslanika “Tako mi Allaha. Re~eno mu je da ode na jedno mjesto nedaleko od d`amije. re~e: “Ako ste me pretekli da mu klanjate. D`amija je u Omerovo vrijeme bila mjesto odakle se upravljalo dr`avom. Do{ao je u Medinu pitati o muslimanskom kralju. naklonjen istini. Kada je perzijski izaslanik do{ao na mjesto gdje su ga uputili. Niko mi nije dra`i bio poslije Poslanika da sretnem Allaha sa njegovom knjigom od tebe. o Ebu-Hafse. kada umrem. na{ao je ~ovjeka . Pri{ao mu je Alija ibn Ebi-Talib. podigao odje}u sa njegova lica i rekao: “Allah ti se smilovao. o Omere. odbojan prema la`i.. odnesite me na mojoj postelji.” Abdullah se vratio i rekao da mu je Ai{a. r. Bio si kreposan i dobar.. A dovoljno mu je ~asti {to je on bio najpravedniji u presudama. Omer je Medinu u~inio muslimanskom prijestolnicom. to sam `eljela za sebe. dvoumili su se koji }e mu od njih dvojice klanjati d`enazu. unesi me. Pa ako mi se da dozvola.. I ~esto kada se govori o pravdi. Nisi se hvalisao i nisi ogovarao..a. ali ga nije na{ao. nego da imaju halifu.” Tako je oporu~eno. Uni{tio si smutnju. r. Potra`io ga je u d`amiji. pa su ga obavijestili da kod njih nema kralja.arukom jer je rastavljao istinu od la`i. navodi se Omer kao primjer. o Abdullahu. D`amiju je u~inio mjestom gdje se raspravlja o op}im muslimanskim problemima.a. Potom ih je pitao gdje on boravi.” Plemeniti ashabi stajali su oko Omerovog tijela koje je le`alo na zemlji.

pa mirno zaspao!” Omer ibn el-Hattab. plate i protokole. sakriven od sunca.. prvi je koji je postavio divane (urede). Arapi prije. uveo po{tu. toliko je bio blag. a i Arapi kao prvi muslimani. Kad bi saznao da je neko u oskudici. Ta slika je nagnala Perzijanca da ka`e poznatu re~enicu: “Pravdu si uspostavio.s. r. ra~unali su vrijeme prema perzijskom ili bizantijskom takvimu. Koliko je Emirul-mu’minin bio strog prema sebi i svojoj porodici. sa svojim {tapom pod glavom. . sve dok Omer ibn el-Hattab nije na~inio muslimanski kalendar koji po~inje od godine u kojoj je Allahov Poslanik. Historija ne}e prestati spominjati ovoga ~ovjeka. u~inio Hid`ru iz Meke u Medinu..Ashabi Allahovog Poslanika 49 kako spava u hladovini vo}njaka. a. On je uveo (mjese~no) lunarno ra~unanje vremena za muslimane.a. Sam. saosje}ajan i samilostan prema muslimanima. siguran i bezbri`an spavao je prvi ~ovjek najve}e dr`ave toga doba. sakupio bi hrane i sam na svojim le|ima odnio muhta~u.

.

a on Adnanov.OSMAN IBN A. a on Malikov. koji je sin Habibov. AbdulMenaf bio je otac i Ha{imu. Mo`da je najve}i uzrok neprijateljstva plemena Benu-Umejje prema Muhammedu. Sli~na je bila i mr`nja plemena Mahzum i Sekif. a on Galibov.. a on Kinanov. i Objavi koja mu se objavljivala u srce le`ao u tome {to nije bio iz njihovog plemena. R. a on Mudrekov. s dvije strane: po porijeklu od Abdul-Menafa. a on Meidov. koje je nosilo zastavu u ratovima i imalo neka vjerska zadu`enja oko Kabe.a. Nadmetalo se s plemenom Benu-Ha{im oko vo|stva i ugleda.A. a on Abdu{-[emsov. a on sin Abdu{-[emsov. . Sin mu je umro ~etvrte godine po Hid`ri.ihrov. a peti Osmanov djed. k}erkom Allahova Poslanika. a on sin Mudar Nizarov.s. sin je Affanov. a. a on je ~etvrti djed Muhammedu. k}erka Kurejzova. pa prema tome Osmanova nana po majci tetka je Allahovog Poslanika. koja su smatrala da imaju ve}e pravo na poslanstvo od plemena Benu-Abdul-Muttalib. a on K’abov. oca Abdu{-[emsa. Bio je ro|ak Allahovog Poslanika. od koga su nastale ha{imije.AN. Prvi nadimak mu je po sinu Abdullahu kojeg je dobio sa `enom Rukajjom. sina Rebiovog. a on Luejjov. r.s. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Osman. a. a on Iljasov. k}erka je AbdulMuttalibova. s druge strane Osmanova je mati Erva a njezina mati El-Bejda. a on Nadrov. Imao je nadimke Ebu-Abdullah i Ebu-Amr. Osmanova mati bila je Erva.s. a on . a on sin Umejje. a on sin Murrinov. Osman. a imao je {est godina.... a on Muzejminov. vodi porijeklo od Umejje. a Kusajj je sin Kilabov. a. a on sin Ebu el-’Asov.s. ~iji su potomci Emevije. a on Kusajjov. a.. jednog od naj~asnijih kurej{evi}kih plemena.s. a. a on Abdul-Menafov.

pa mu je Poslanik. obavio je {to je htio i oti{ao. samilostan i dobro}udan.’ Allahov Poslanik. pru`ao podr{ku i pomagao rodbini kad god je trebalo. za razliku od mladi}a Meke toga doba. okrugla lica. slugama i onima koji su od njega zavisili. Lice mu je imalo o`iljke od posljedica prebolovanih boginja. krupnih o~iju. a. srednje visine. naro~ito stopala i {ake. a potom je do{ao Omer. r.a. i zatra`io dozvolu za ulazak...a.a.s.. Nije pio alkohol niti je bludni~io. Poznavao je njihova rodoslovlja i znao historiju Kurej{ija. r.. nastojao je mirno rije{iti probleme i izbjegavao je sva|u i kavgu kad god je mogao. Imao je veliku bradu koju je knio. pravog nosa. Zube je u~vr{}ivao zlatom. no} je za njihov odmor. a on je le`ao na svojoj postelji zagrnut mojim ogrta~em.. da u|e. Obavio je svoj posao i oti{ao. obavio svoj posao.. Allahov Poslanik. Allahov Poslanik. Bio je vrlo strpljiv. Upustio se u trgovinu u kojoj se pokazao kao vrstan trgovac: pravedan. a. r.. a Omer. a zatim iza{ao. Bio je bogat i dare`ljiv. Me|u njima je bio i Osman. Tako je zabilje`eno da je bilo samo sedamnaest ljudi koji su znali ~itati i pisati u vrijeme spu{tanja Objave Muhammedu. obla~io je skupocjena odijela i nosio vrijedan nakit. odgovori: ‘Osman je vrlo stidljiv ~ovjek i bojim se da sam ga do~ekao onako. Jo{ za svoje mladosti po~eo se isticati. Nije ga privla~ilo oru`je niti je htio u~iti ratne vje{tine.’” Osman.. dozvolio. Potom je do{ao Osman. i zatra`io dozvolu za ulazak. zimi u [am. a.s.s. koriste}i ~itala~ke sposobnosti me|u Arapima. Allahov Poslanik.” Tako|er prenosi Seid ibn el-’As od Ai{e: “Ebu-Bekr. tamnoput. Jedanput mu je re~eno: “Za{to ne zapovijedi{ slugama da te neprestano slu`e?” On je odgovorio: “Ne. Posebno je bio milostiv prema ro|acima.. nje`ne ko`e. blagosti. bio je lijepog izgleda. r. sjeo je i popravio svoju odje}u. O sebi je rekao: “Allaha mi. a. iskustva i lijepog opho|enja. @ivio je ~isto i uredno.s..a.s. da mi ne bi ni rekao zbog ~ega je do{ao. nisam po~inio blud ni u d`ahilijetu ni u islamu. . Bio je vrlo stidljiv. Iz Meke je odlazio na trgova~ka putovanja. znaju}i za njegov stid rekao je: “Najiskreniji u svome stidu od moga ummeta je Osman.. a. Osman je u~io u doba kad je bilo vrlo malo u~enih ljudi. Prirodno je prezirao nasilje. Osman je u{ao. krupne ru~ne i no`ne kosti.52                           Ashabi Allahovog Poslanika OSOBENOSTI Osman.. iskren i pouzdan. Nije promijenio svoj polo`aj. a. odgojen je u bogatoj trgova~koj ku}i.a. prema Ebu-Bekru i Omeru se nisi ponio kao prema Osmanu. Taj luksuz i bogatstvo ostavili su velik uticaj na njegovu li~nost i pona{anje.. zatra`io je dozvolu od Allahovog Poslanika. a ljeti u Jemen. Isticao se mirno}om. Ja sam upitala: ‘Allahov Poslani~e. r. Imao je duga~ke podlaktice.. gustu kosu. dozvolio mu je.s.” Odr`avao je rodbinske veze. a imao je vrlo lijep rukopis. sa svim njihovim dobrim i lo{im stranama. imao je sav komfor. uredno i luksuzno poku}stvo.a.” Osman je `ivio rasko{nim `ivotom. prijaznim govorom i lijepim ahlakom. Ljudi su ga posje}ivali i dru`ili se s njim zbog njegovog obrazovanja. a.s. r.

r.” Kada je ~uo Allahova Poslanika.. pa ga slijedi. Ona se bavila vra~anjem pa mu je rekla: “Raduj se. pa ga je njena udaja jako rastu`ila.. a. odazovi se Allahu.s. u~init }e{ djelo koje }e biti opjevano.’” Kada je nakon toga iza{ao iz ku}e. Osman se jo{ ranije `elio o`eniti Rukajjom. a ovaj Poslanik ima jasan dokaz. kako pri~a Hafiz ibn Asakir. primio islam na ~udan na~in. takvi su kakve si ih opisao.. {ta to govori{?’ Odgovorila mi je: ‘Osmane. kao razborit ~ovjek. pa sam je upitao: ‘Tetka. r. niti {tete? Osman odgovori: “Allaha mi. a. a bit }e{ sa~uvan zla. tebi i svim stvorenjima.a. gluhi. a.” Ebu-Bekr re~e: “Ovaj Muhammed ibn Abdullah. lijep si i rije~it. Dobit }e{ dobro... bila se udala za Utbu ibn Ebu-Leheba. nagovje{tavala mi je `enidbu `enom koja se udala za drugoga. i on mu re~e: “Osmane. a.s. te on izgovori {ehadet i primi islam. Allahov je Poslanik. tada su oti{li kod Poslanika.” Osman.s. Bogami. pa opet do deset. a bila je vrlo lijepa i privla~na. k}erka Poslanikova.. ne mo`e{ razlu~iti istinu od neistine? Kakvi su ovo kipovi koje obo`ava na{ narod? Zar nisu od kamena. koji mu je rekao: “Te{ko tebi. kasnije je pri~ao: “Bio sam za~u|en njenim rije~ima. kipovi ti ne mogu nauditi. Osmane! Kako ti. ga je odu{evio. niti koriste. pozdravljen si triput uzastopno. r. Poslanik. o`enit }e{ se ~ednom `enom. k}erkom plemenitog porijekla.a. Jednog dana je kod svojih uku}ana. ugledao je Ebu-Bekra. slijepi. ja sam Njegov Poslanik. Allah ga je poslao Svojim stvorenjima. zatekao u posjeti njegovu tetku S’adu bint Kurejz.s.a.. tu`an i zabrinut kao i uobi~ajeno. . Rukajja. pa opet triput. Ima{ li `elju da ga posjeti{?” Osman i Ebu-Bekr.Ashabi Allahovog Poslanika 53 PRIMANJE ISLAMA Osman je.

s. Allahov Poslanik. Ovi principi mijenjali su `ivot ~iji su obi~aji poni`avali vrijednost ~ovjeka. poslan svim stvorenjima. a to su vidjeli u razvodu braka njihovih sinova. Abdurrahmana ibn Avfa.s. Poslanikov.s. te su svi. {to ga ~ovjek vidje.. pa su se tome po~eli otvoreno suprotstavljati. svoja je dva sina o`enio k}erkama Resulullaha: Utbu Rukajjom i Utejbu Ummu Kulsum...s. pa njih dvoje bijahu. na istini. pozivao je kurej{evi~ku omladinu: onu razumniju i napredniju i onu ljep{ega morala od njihovih vr{njaka. zagovarao jednakost i pravednost me|u ljudima.s. Doveo je Osmana ibn M’azuna. a. u islam. Ovakvi su principi Kurej{ijama oduzimali povlastice i uni{tavali mekanski vladaju}i dru{tveni sistem. a. bio je vrlo radostan jer su se njegove k}erke razvele od mnogobo`aca. a. a. a. U to vrijeme bilo je trideset osam muslimana na Zemlji. svoju du{u ti. Kurej{ije su po~ele razmi{ljati o na~inu kojim bi zaustavili Poslanika. Rekao je poslije: “Najljep{i brak...s. Resulullah. Kada je obavljen razvod. Ebu-Leheb i `ena mu Ummu D`emil smatrali su da je najbolji na~in zabaviti ga li~nim problemima. sine Ha{imovi}a. Kurej{ije su shvatile kakva im opasnost prijeti ako se islam pro{iri me|u njihovom omladinom. Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha. @rtvujem za tebe. Obja{njavao im je pravednost nebeske poslanice kojom je obradovan Muhammed ibn Abdullah. r. a.54                           Ashabi Allahovog Poslanika ZUN-NUREJN Ebu-Bekr. amid`a.” Osmanova tetka S’ada bint Kurejz je povodom njihovog braka rekla: “Allah uputi Osmana mojim rije~ima na pravi put. Ebu-Leheb. Allahov Milosni~e. do~ekao je toplo njegov prijedlog i o`enio ga svojom k}erkom.. njegovim uzrokom i zaslugom. Pa slijedi Muhammeda. Poslije nekog vremena.. poslani s Istinom.s. Ebu-Selemu ibn Abdul-Eseda i Erkama ibn Ebu-el-Erkama kod Allahova Poslanika. jeste izme|u Osmana i `ene mu Rukajje. Osman. primili islam. mjesec i sunce nad horizontom. a Allah upu}uje na Istinu. on nikada nije bio uz la`.” . Islam je pozivao odbacivanju paganstva i obo`avanja kipova. koji je bio zasnovan na ropstvu i tla~enju siroma{nih od bogatih..a. r.a. a. u njegovoj poslani~koj misiji. po~eo je razgovarati s Poslanikom o `enidbi Rukajjom. O`eni ga svojom k}erkom.

s.. Kurej{ije se nisu htjele vratiti u Meku bez sukoba s Muhamedom.s. kao da je i on u~estvovao u bici. zbog toga {to je ..a. pa je zaprosio njegovu drugu k}erku Ummu Kulsum. Tako je do{lo do Bitke na Bedru.. Smatrao je da treba ostati pokraj nje da joj hizmeti i zatra`io je dozvolu od Poslanika.s. Ebu-Sufjan je uspio izbje}i muslimansku zasjedu.. Smjestili su se u ku}u Sabita ibn Sabita r. Stanovnici Jesriba (Medina) dali su prisegu Muhammedu. dobio je nadimak “Zun-nurejn” (Vlasnik dvije svjetlosti). Pozvali su u pomo} svoje saveznike me|u arapskim plemenima u borbu protiv islama.a. Osman nije u~estvovao u ovoj bici jer mu se `ena Rukajja bila razbolila tako da nije mogla ustati iz postelje. Na taj dan kada su muslimani pobjedonosno zavr{ili okr{aj na Bedru. Osman i njegova porodica bili su prvi koji su u~inili hid`ru. Devete godine po Hid`ri umrla mu je `ena Ummu Kulsum. a. a. Kurej{ije su do`ivjele te`ak poraz u kojem im je poginuo velik broj plemi}a i ratnika.a. r. a s njom nije imao djece. tre}e godine po Hid`ri.s. dijele}i s njima dom.s. vjen~ao ga je njom.. Vjen~anje je bilo u mjesecu rebiul-evelu. Ebu-Sufjan je. Dok su oni stigli. a Osman se pobratio s njim.a. Allahov Poslanik. a. Allahov Poslanik. Odlu~io se suprotstaviti tom karavanu i zaplijeniti imetak kako bi osiroma{io Kurej{ije i otupio o{tricu njihova djelovanja te ih zaustavio u njihovom nano{enju zla muslimanima.. naredio je muslimanima da u~ine hid`ru u Abesiniju (Etiopiju). brata Hassana ibn Sabita. a. dobro i zlo.s.s. r. osjetiv{i opasnost. a mehr je bio isti kao i kod Rukajje. `elio je zadr`ati svoje srodstvo s Poslanikom. Rukajja je preselila na ahiret. Kurej{ije su i dalje motrile na muslimane na svakom koraku. r. Ovdje je otpo~eo razvoj i izgradnja dr`ave i zajedice zasnovane na ljubavi. a. i njegova `ena su tako|er oti{li u Abesiniju i tamo proveli neko vrijeme. dao bih je za tebe.s.. da }e ratovati uz njega i {tititi ga te su ga pozvali k njima u Medinu. koji je bio pjesnik Allahova Poslanika. nisu propu{tali ni jednu priliku da im na{tete i isprovociraju ih gdje god su mogli. tako da takvo gostoprimstvo nije zabilje`eno u historiji. Osman. a. Osman. Muslimani su u`ivali mir i sigurnost. imetak. Naro~ito je Ebu-D`ehl podsticao mu{rike na to i nare|ivao im borbu.. on je rekao Osmanu: “Kada bih imao i tre}u k}erku. Me|utim... r.s.. Poslije smrti Rukajje. pa su se vratili u Meku.a.s. poslao po pomo}. a. {to mu je on dozvolio.Ashabi Allahovog Poslanika 55 Nakon {to se poja~ao pritisak Kurej{ija. a. do{la vijest da se Ebu-Sufjan vra}a iz [ama na ~elu karavana u kome je bio kurej{evi~ki kapital.s. muslimanima je naredio da tajno u~ine hid`ru u Medinu gdje su ih ensarije do~ekale.s. Tuga je ponovo ostavila o`iljak na Osmanovom srcu kada mu je u {estoj godini `ivota umro sin Abdullah. D`enazu mu je klanjao njegov djed Muhammed.a. Jednoga dana je do Poslanika. Hid`ra muslimana u Medinu upotpunila se dolaskom Muhammeda.. U tom periodu su dobili sina kojem su nadjenuli ime Abdullah.. a.” Osman. a. a. poslav{i ih u spas karavana. Kurej{ije su ga pomogli svojim junacima i ratnicima. odredio je dio ratnog plijena za Osmana.. bratstvu i potpomaganju koje se o~itovalo na svakom koraku. i Ebu-Bekra. Poslanik.. r. a. Poslanik. Ukopan je u Medini. me|utim.. Kada je druga Resulullahova k}erka Ummu Kulsum preselila na ahiret.

Hudejbijji.s. u{ao. srodio se s Allahovim Poslanikom. a. a ovaj od Jahje ibn D`afera.s. prenose}i od svog oca.’ Ustao sam i otvorio vrata na kojima je bio Omer ibn el-Hattab r. a. Omer ibn el-Hattab. Allah neka je zadovoljan s njima.. a on je rekao: ‘Allah je pomaga~. Zatvorio sam vrata.s. pa je upitao o ljudima koji su sjedili okupljeni: ‘Ko su ovi?’ . Hatib Ebu el-.s. re~e: ‘Abdullahu ibn Kajse. Buhari bilje`i od Muse ibn Ismaila. kada neko ponovo pokuca. a ovaj od Ebu-Sufjana.s. a. a ovaj od Nasra ibn Ahmeda.s. a ovaj od Ahmeda ibn Sulejmana.adl prenosi od Abdullaha ibn Ebu-Nasra. S’ad ibn Ebi-Vekkas. a.. a ovaj od Nizala ibn Sebre el-Hilalija da je rekao: “Rekli smo Aliji. Abdurrahman ibn Avf. a. pa sam ga obavijestio o onome {to je rekao Allahov Poslanik. Hajberu i obavio Oprosnu umru..a. na najvi{em je stupnju. a Poslanik. a. nije se pro~uo svojom smjelo{}u niti slavom u ratu. nazvao selam i sjeo.. Kada sam ga obavijestio o onome {to je rekao Poslanik. a. u{ao. u jednom vrtu iza zatvorenih vrata kada pokuca neki ~ovjek. r.. a. a svaka od njih mu je bila svjetlo u `ivotu...a. na Hendeku. Talha ibn Ubejdullah. a ovaj od Alija ibn Asima. a ovaj od Osmana bin Gajasa. Kada sam ga obavijestio o onome {to je rekao Poslanik. a. a. r. nazvao selam i sjeo. a ovaj od Dahhaka ibn Muhazima. ustani. Zubejr ibn el-Avvam. zahvalio je Allahu. ~eprkao je zemlju {tapom. Poslanik..s.’ Ustao sam. a na vratima je bio Ebu-Bekr. Osman ibn Affan.. razgrtao je {tapom zemlju kada neko opet pokuca. Poslanik.a. Ta deseterica ~asnih ashaba su: Ebu-Bekr es-Siddik.Talib. Hunejnu. a Allahov Poslanik. Alija ibn Ebi. a ovaj od Ahmeda ibn Talhe ibn Haruna. a ovaj od Osmana ibn Mevhiba da je rekao: “Do{ao je neki ~ovjek iz Egipta na had`.’ Ustao sam i otvorio vrata. Taifu i Bici na Tebuku i na Uhudu. re~e: ‘Abdullahu. zahvalio je Allahu. a. Potom sam zatvorio vrata. nazvao selam i sjeo. a ovaj od Ebu-Avane.’” Osman. idi i otvori mu vrata i obraduj ga D`ennetom.. Abdullah ibn Mes’ud i Seid ibn Zejd.56                           Ashabi Allahovog Poslanika o`enio dvije k}erke Poslanika...a. re~e: ‘Abdullahu..a. ustani i otvori. otvori mu i obraduj ga D`ennetom na isku{enju koje }e ga sna}i. a. a ovaj od Ebu-Muse el-E{’arija da je rekao: “Bio sam s Allahovim Poslanikom. pa Resulullah. r. Bio je sa Poslanikom.s.: ‘Vo|o pravovjernih. kao {to je u~estvovao u Osvajanju Meke.s.s. a ovaj od Osmana en-Nehdija. pri~aj nam o Osmanu ibn Affanu!’ On je rekao: “Zovu ga Zun-nurejn.’ Potom je u{ao. r.” Hilal je pri~ao.s. i obraduj ga D`ennetom. otvorio i vidio Osmana ibn Affana. a ovaj od Ishaka el-Ezreka. preko njegovih k}eri i osigurana mu je ku}a u D`ennetu. On je me|u deset osoba kojima je D`ennet obe}an za njihova `ivota.s.

{. r. r. a. a. a u Meki nema nikoga iz Benu-Adijj ibn K’ab. Osman. ne uradi prije mene. svjedo~im da mu je Allah. a do muslimana je do{la vijest da je ubijen.s. a.’ Tada mu Abdullah ibn Omer.. rekao mu je: ‘Ima{ nagradu kao onaj koji je u~estvovao na Bedru i pravedan udio u diobi ratnog plijena. r. Poslanik.’ On se prima~e. a..a. Osman.s.. bio je Poslanikov izaslanik u Meki. re~e: ‘Pri|i da ti objasnim.. ko bi me za{titio.’ ‘A zna{ li da je odsustvovao i sa Bitke na Bedru?’ ‘Znam. pa se obrati Abdullahu: ‘Sine Omerov. r. pitat }u te ne{to. rekao: ‘Allahov Poslani~e. poslao je Osmana u Meku. pa su mu oni rekli: ‘Ako ho}e{ da obavi{ tavaf oko K’abe.’ Kurej{ije su uhapsili Osmana.s. a ona je tada bila te{ko bolesna. d`. poruci. bojim se za sebe od Kurej{ija. Je li Osman pobjegao u Bici na Uhudu?’ On odgovori: ‘Jeste.’ ^ovjek re~e: ‘Allahu Ekber. obavi ga’ On im odgovori: ‘Ne}u tavafiti dok to Poslanik. [to se ti~e njegova bje`anja na Uhudu. [to se ti~e njegova odsustva sa Bedra.s. zatra`io je za{titu kod njega dok ne preda svoju poruku Kurej{ijama. Da je bio iko pogodniji za odlazak u Meku od njega. Kurej{ije znaju moju mr`nju i neprijateljstvo prema njima. a prisega “Er-Ridvan” bila je nakon njegovog odlaska.a. a. a. nego mogu ti preporu~iti ~ovjeka koji je bolji izaslanik od mene.. oprostio. u to vrijeme je poslan u Meku... bio je jedan od onih koji su davali najve}e priloge za opremanje islamske . poslao..a. pa mu je Omer. do{ao u Meku i sreo Eban ibn Seida ibn ’Asa. r.” Poslije toga. a Poslanik. poslao je Osmana. Allahov bi ga Poslanik. Muhammed. Poslanik.’ ‘A ko im je u~itelj?’ ‘Abdullah ibn Omer.Ashabi Allahovog Poslanika 57 Odgovorili su: ‘Kurej{ije.s.. zovnuo je Omera da ga zastupa kod Kurej{ija u Meki i da im objasni njegovu `elju za posjetu K’abi i tavafu oko K’abe.. r. Kada je Osman . Oti{ao je sa Ebu-Sufjanom starje{inama Kurej{ija i obavijestio ih o Poslanikovoj.. rekao je za svoju desnu ruku da je Osmanova.’ [to se ti~e njegova odsustva na dan zakletve “Er-Ridvan”.a. a.. Osmana ibn Affana. Tada su muslimani dali prisegu zvanu “Er-Ridvan” za borbu protiv Kurej{ija kako bi osvetili Osmana.. Ostao je da joj pomogne. a. Resulullah. bio je o`enjen Poslanikovom k}erkom.s..a.s. te je njome stisnuo drugu i rekao: ‘Ovo je za Osmana.’ [to se ti~e ugovora na Hudejbiji.a.s.

a Poslanik. a. davanjem polo`aja i zadu`enja. Poslanik.. pa ga je Poslanik.s. Ulagao je imetak za islam bez ra~una. Kada je Ai{a ~ula da neki muslimani proklinju Osmana pred kraj njegova hilafeta. dao je sav svoj imetak. a. Aliji ibn Ebi-Talibu. Trebali su deve. Allah nije dao nijednom Njegovom robu da bude u takvom odnosu s Njegovim Poslanikom. Zbog toga je rekao Aliji: “Ako bude{ izabran za halifu poslije mene. a. a da nije bio plemenit prema njemu. a imao je golemo bogatstvo. proglasio je vrijeme polaska i tra`io od muslimana da daju priloge koliko ko mo`e. Osmane! Tako mi Allaha. Poslije dugog razmi{ljanja prepustio je odluku {esterici cijenjenih ashaba kojima je Allahov Poslanik. rekao je na to: ‘[ta god Osman od danas uradi ne}e mu na{koditi. a. [to se ti~e Osmana. bio zadovoljan: Osmanu ibn Affanu.58                           Ashabi Allahovog Poslanika vojske u ratovima. Nije htio nikoga odrediti za svoga nasljednika. Rekao je svome sinu Abdullahu da prisustvuje vije}anju. r... bio je izboden dvosjeklim no`em od Ebu-L’ul’u’a el-. konje. koje je vodio Allahov Poslanik... r. htio da ide na Tebuk.’ Omer. Asim ibn Adijj sedamdeset tovara hurmi. S’adu ibn Ebi-Vekkasu i Abdurrahmanu ibn Avfu. od prvih dana. a za to vrijeme razmi{ljao je o stanju muslimana koje }e do}i poslije njega. Brisala sam mu znoj sa ~ela dok mu je silazila objava. ali bez prava na svoju odluku. ne navaljuj na vratove podanika ljude od Abdul-Muttalibovog potomstva. a. r. dostavljao D`ibril.arisija. r.. Allahov Poslanik.” Osmanu je rekao: “Osmane. r. Ebu-Bekr. upitao: ‘[ta si ostavio svojoj porodici?’ On odgovori: ‘Ostavio sam im Allaha i Njegova Poslanika. ne tovari na vrat podanicima ljude iz Benu Ebu-Muita.. a. prilo`io je pola svog imetka.’” HILA.s.ET Halifa Omer. bojao se da halifa koji }e do}i iza njega ne bude davao prednost svojim ro|acima nad ostalim muslimanima.a.s. Abdurrahman ibn Avf dvije stotine oka zlatnika.s.a. a.a.’” On je bio pisar Objave koju je Vjerovjesniku.. rekla je: ”Allah prokleo onog ko njega proklinje. Tri dana trpio je nanesne rane.s.s. Zubejru ibn Avvamu.s. a. Bila sam uz Allahova Poslanika. ako bude{ zadu`en za bilo koju stvar nad muslimanima. a. on je opremio tre}inu vojske. prilo`io je tri stotine deva sa cjelokupnom opremom i hiljadu dinara.” .s. hranu i pi}e. a.s... Omer. bila su potrebna velika materijalna sredstva i obilne zalihe zbog daljine puta. a Osman je bio bedem naslonjen na njega. Talhi ibn Ubejdullahu.a. Kad je Poslanik.a..s. rekao je: ‘Pi{i.

” Alija i Osman. pitao je i djecu u mektebima. ja~ini vjerovanja i bogobojaznosti.. kada ih je vidio. ispeo se na minber i rekao: . zatim je rekao: “Ako odredim jednog od vas. ima{ obe}anje od nas. Mikdad.” Osman je {utio kao i Alija. Stvar je odlu~io Abdurrahman ibn Avf . a Talha ibn Ubejdullah Osmanu ibn Affanu. Trojica iz vije}a se isklju~i{e iz dalje rasprave.Ashabi Allahovog Poslanika 59 Poslije Omerove smrti ljudi su bili neodlu~ni ko }e mu klanjati d`enazu.a. a svoja prava na vo|stvo Zubejr ibn Avvam prepusti Aliji. r. a ne da }ete raspravljati. pa je Abdurrahman rekao: “Ja }u preuzeti na sebe izbor i odredit }u onoga koji je pre~i od vas dvojice.” Prou~en je ezan za skupni namaz u d`amiji. Nije mogao na}i ni dvojicu da su se suprotstavljali da Osman bude halifa.. Ispitivao je kakvog su mi{ljenja. reko{e. S’adu ibn Ebi-Vekasu. Abdurrahman. pa im je Mikdad rekao: “Mislio sam da }ete potpomo}i izbor halife. Suhejbe. Poslije toga je Abdurrahman govorio o obojici: o njihovim vrijednostima. dobaci im: “Jeste li do{li da poslije mo`ete govoriti: ‘Bili smo kada se odlu~ivalo?’” Rasprava me|u odabranim ~lanovima vije}a bila je bu~na. Tako je stvar hilafeta prepu{tena trojici da izaberu izme|u sebe. Po~eo je obilaziti ljude i ispitivati ih.” Potom su se svi razi{li. rekav{i: “Ustani ti.a. Podigli su svoje glasove predla`u}i rije{enja..a.a. To je trajalo tri dana i no}i. Do{li su Amr ibn el-’As i Mugire ibn [’ube i sjeli ispod prozora. Abdurrahman ibn Avf obrati se Aliji i Osmanu: “Koji }e od vas dvojice prihvatiti drugoga? Allah je uz boljeg od dvojice preostalih. r.” “Sla`emo se!”. trebalo je odrediti halifu koji }e nastaviti stopama prethodnika. zaslugama. Odlu~io je da konsultira sve muslimane. Mikdad ibn Amr okupio je izborno vije}e u ku}i Musvira ibn Mahrema kako bi izme|u sebe izabrali halifu. odgovori{e: “Svakako.” Mogla se osjetiti sva ozbiljnost i te`ina situacije. pa i one koji su dolazili u posjetu Medini. i klanjaj kao {to ti je halifa bio naredio. r. Mikdad je bio na vratima i ~uvao stra`u kako bi njihova rasprava bila mirna i neometana. Abdurrahmanu ibn Avfu.-javno i tajno. Abdurrahman je osjetio te`inu preuzete odgovornosti. r. Ibn-Kesir u svojoj knjizi “El-Bidaje ven-nihaje” opisao je stanje Abdurrahmana ibn Avfa u tom periodu i ono {to ga je ti{tilo: “Abdurrahman ibn Avf ustao je da konsultira ljude i da uporedi mi{ljenje muslimana i emira . Me|u njima je bio i Abdullah ibn Omer. uzimam potvrdu i obe}anje da }e biti pravedan prema muslimanima i da }e ih {tititi.” Poslije Omerova ukopa. razmi{ljaju}i i mole}i Allaha da ga uputi na onoga kojim }e muslimani biti zadovoljni.

. prije ubistva vi|en kod Hurmuzana. dao mu je prisegu zajedno sa ostalima. d`. Zar nije dunjaluk prepun obmana. stao bi na stepenicu do koje je stajao Allahov Poslanik.. ne mogu. Po~eo je drhtati i zamuckivati. a. ni Aliji ni Osmanu. a.{.a.a. postane suho i vjetrovi ga raznesu. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru. da bi mu dali prisegu. a Abdurrahman ga uze za ruku i upita: “Mo`e{ li se zakleti Allahovom Knjigom i sunnetom Njegovog Poslanika. d`. ipak.{. Ne znate ho}ete li osvanuti ili omrknuti. rije~ima: ‘Navedi im kao primjer da je `ivot na ovome svijetu kao bilje. zahvalio je Allahu. r. {ejtan ne pokoleba. nelagodu i uzrujanost. i re~e: “Gospodaru. Uzmite pouku od pro{lih naroda i trudite se da budete bolji. a. r. Ebu-Bekr.a.{.. koje i poslije natapanja vodom. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru. Po Medini su se pro{irile glasine o uroti protiv Vo|e pravovjernih s ciljem . upu}ivao je na njegovu tremu. a zatim se ohrabrio.{.. ustani!” Alija je ustao i do{ao do minbera.a. isto su ostavili tragove i ostatke nastambi iza sebe? Zar niste ~uli za njih? Odbacite dunjaluk kao {to ga je i Allah.. mogu. Ne budite nemarni. Omer je vazio stepenicu ni`e od Ebu-Bekra. skinuo sam teret sa svojih ple}a na Osmana.. kada bi vazio ljudima.s. dok mu je ruka bila u Osmanovoj. zatim su posjedali u d`amiji da bi ~uli halifin govor. Nadme}ite se u dobru koliko mo`ete do kraja va{ega `ivota.” Izgled Osmana. odbacio i tra`ite ahiret. Alija.. da }e{ raditi kao Ebu-Bekr i Omer?” Osman odgovori: “Allahu moj.. koja vje~no ostaju. pa neka vas nikako `ivot na ovome svijetu ne zavara i neka vas u vjeri Allaha. a Osman stade na stepenicu s koje je vazio Resulullah i re~e: ”Ovo }e se oduljiti. Ubejdullahu su rekli da je dvosjekli ma~ kojim je Ebu-L’ul’u ubio njegovog oca.’”12 Prvo s ~im se susreo Osman. dok je bio na minberu.s. bit }e kod Gospodara tvoga bolje nagra|ena i ono u {ta se ~ovjek mo`e pouzdati. a.. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru. d`.” Ljudi su se okupili oko Osmana. r. rekao da je on bolji.s. r...” Abdurrahman re~e: “Do|i Osmane!” Uzev{i ga za ruku i njega upita: “Mo`e{ li se zakleti Allahovom Knjigom i sunnetom Njegovog Poslanika. A Allah sve mo`e! Bogatstvo i sinovi ukras su u `ivotu na ovome svijetu.60                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ljudi.a. i rekao: “Vi ste u ku}i prolaznosti. bila je parnica Ubejdullaha ibn Omera. donio salavat na Njegova Poslanika. kao halifa. jer je Allah. d`. r.. Gdje su oni {to su radili za dunjaluk.s. Alija. pa nisam vidio da naginjete i jednom od ove dvojice. da }e{ raditi kao Ebu-Bekr i Omer?” Alija odgovori: “Allahu moj.” Tada Abdurrahman di`e glavu prema nebu. a dobra djela. koju Mi s neba spu{tamo. ispitivao sam javno i tajno va{e mi{ljenje. Vo|u pravovjernih. ali mogu da }u ulo`iti sve od sebe.

osvojite po{tenjem i pravedno{}u. obra}aju}i se halifi Osmanu. Dadnite sigurnost. pa }e i drugi biti povjerljivi prema vama i ne nanosite nepravdu siro~adima i {ti}enicima jer je Allah neprijatelj njihovom neprijatelju.Ashabi Allahovog Poslanika 61 razbijanja muslimanskog jedinstva i nadmetanja oko hilafeta.. naredio je da se strpa u zatvor i da mu presudi halifa koji do|e poslije njega. bio on musliman ili zimmija13. pa da vas Allah drugima zamijeni. Muslimani su bili ogor~eni na Ubejdullaha ibn Omera. tra`e}i povjerenje. pa ga ostavi. i neka vas dunjaluk nikako ne zavede od va{e vjere. Uzmite pravo i dadnite pravo. nakon {to vam djeca postanu punoljetna i nakon {to Kur’an po~nu da u~e i Arapi i stranci. Lijepo postupajte prema zimmijama. a kada je na{ao Hurmuzana. me|utim. nestalo je stida. postigli ste uz one koji vas slijede. da im dajete njihova prava i da od njih tra`ite {to moraju dati. Kada ne mognu razumijeti ne{to iz vjere. Vodite ra~una o svom pona{anju u odnosu na ono ~ime me je Allah zadu`io (tj.a. a odvra}aju}i od zla: ”Ono {to ste postigli. rekao je: “Dobit }e ono {to je i zaslu`io!” Naredio je da se ubije. nakon {to se kod vas ispuni troje: nakon {to vam se blagodat upotpuni. Ni slu~ajno ne `elim ni od jednog od vas ~uti o nekim promjenama. neprijatelja na kojeg budete nailazili. hilafet). A sigurno }e do}i vrijeme da }e va{e vo|e biti poreznici. r. nemojte biti prvi koji }e je zloupotrijebiti pa biti sau~esnici u grijehu onima koji }e do}i poslije vas. imat }ete je. dajite im {to je njihovo i uzmite {to je propisano. nare|uju}i im dobro i pridr`avanje ispravne vjere. Po{to oni nisu imali nasljednika. sigurnosti i povjerenja. Omer.” Vo|a pravovjernih platio je krvarinu za pobijene. umjesto toga uvedu novotarije. a otac mu ubijen ju~e?” Amr ibn el-’As.a. Zatim. a.’” . i njega.. Odavanje dunjaluku dovodi do novotarija. a ne pastiri. Allahov Poslanik. pa kada to do|e. Vo|a pravovjernih htio je da njegova briga pokriva svaku osobu.” Zapovjednike nad vojskom podsjetio je na njihove obaveze u ~uvanju islamske dr`ave rije~ima: “Vi ste ~uvari i za{titnici muslimana i mi potvr|ujemo ono {to vam je Omer zapovijedio. rekao je: “Allah te je oslobodio toga.” Podanicima je napisao. Ubejdullah ibn Omer se `estoko rasrdio kada je vidio svoga oca kako pati od nanesenih rana i krvari. ka`e: ‘Nevjerstvo se javlja me|u strancima. Alija. stavio ju je u Bejtul-mal. sigurnost i ~uvanje od po`ude: ”Allah je stvorio sva stvorenja i ne}e primiti ni{ta osim pravde. r.. te je u srd`bi isukao sablju i ubio k}erku Ebu-L’ul’ua i kr{}anina D`efina. pa je svojim namjesnicima napisao: ”Allah je vo|ama naredio da budu pastiri i ne pristoji im da budu poreznici. Njegov slu~aj nije bio u vrijeme tvoga hilafeta. a ne kao poreznici. Ljudi su vidjeli Hurmuzana zajedno s Ebu-L’ul’uom i jednim kr{}aninom D`efinom kako se dogovaraju.” Onima koji su sakupljali zekat napisao je. Ve}ina ljudi ovog ummeta stvoreni su kao pastiri. a Ubejdullaha ibn Omera pustio je na slobodu.s. Najispravnije je da gledate {ta rade muslimani i u njihove obaveze. neki od muhad`ira suprotstavili su se toj odluci i rekli: “Zar da se ubije danas. Budite povjerljivi.

Velid je uzeo d`izju od njih i u po{iljci s plijenom poslao je halifi. ponudili su sporazum koji je sklopljen s Huzejfom ibn el-Jemamom. U sporazumu je stajalo da trebaju davati d`izju. Halifa je potom smijenio namjesnika Basre Ebu-Musu el-E{’arija. a na njegovo mjesto postavio Seida ibn el-’Asa. bio je S’ad ibn Ebu-Vekkas. a zatim Armeniju. r. r. zarobiv{i velik broj ljudi. Potom je Velida ibn Ukbea smijenio s polo`aja namjesnika Kufe. vrijednosti osam stotina hiljada dirhema godi{nje. ovaj to nije bio u stanju vratiti pa je do{lo do sva|e i rekle su se te{ke rije~i koje su rasrdile halifu. Kada su Armenci i Azejberd`anci vidjeli svoju slabost pred muslimanima. Uzrok zbog kojeg je smijenjen S’ad je bio to {to je on posudio novac od povjerenika Bejtul-mala u Kufi Abdullaha ibn Mes’uda. ljudi su mu otvorili gradske kapije i dali d`izju u iznosu od dvije stotine hiljada dinara. pobiv{i mnoge i zaplijeniv{i ogroman plijen.a. Postavio ga je za zapovjednika nad vojskom Ebu-Muse i Osmana ibn Ebu-el-’Asa.a. pa kada je Abdullah ibn Mes’ud zatra`io da se vrati novac.62                           Ashabi Allahovog Poslanika NASTAVAK OSVAJANJA NA ISTOKU Namjesnik u Kufi u doba Omera.a. Zbog toga je smijenio S’ada. Ovo je bio prvi namjesnik kojeg je halifa postavio. koji je bio namjesnik {est godina.. a na njegovo mjesto postavio Velida ibn Ukbu. . a zatim se okrenuo i upitao: ”Jesam li {ta dodao?” Halifa ga je pozvao u Medinu i naredio da ga izbi~uju. Perzijski kralj Jezded`rid podsticao ih je na to. a kada je Osman. Velid ibn Ukbe na ~elu velike vojske iza{ao je iz Kufe.. Lahko je osvojio Azejberd`an. Osvojene teritorije pro{irile su se ka Istoku. Povod smjenjivanja Velida bilo je to {to se ovaj napio i klanjao ljudima ~etiri rekata sabahskog farza. a d`izja iz tog podru~ja je obilno popunila Bejtul-mal u Medini. a na njegovo mjesto postavio svog dajd`i}a Abdullaha ibn Amira ibn Kurejza. Seid je spremio svoju vojsku i uputio se prema Taberistanu. U tom periodu stanovnici Armenije i Azejberd`ana raskinuli su napravljeni ugovor sa muslimanima pa su se po~eli okupljati u cilju spre~avanja prodora muslimana u njihovu dr`avu. preuzeo hilafet smijenio ga je. Sve oblasti kroz koje je prolazio pristale su davati d`izju tako da je osvojio cijeli Taberistan. Kada je stigao u Gruziju. r.. iako je imao dvadeset pet godina.

muslimani su navalili na Bizantijce. na{ao je tamo svoju `enu koja ga je pretekla. Poslije. Osamdeset hiljada Bizantijaca bilo je pod vo|stvom Morijana..a. Muavija je poduzeo pohode protiv Bizantijaca i osvojio mnoge gradove i utvrde sve dok nije stigao nadomak konstantinopoljskog moreuza.” Seid je odr`ao govor ljudima i sakupio vojsku od {est hiljada ljudi na ~ije je ~elo odredio Selmana ibn Rebi’u i poslao ih u [am.. Osvojili su ga. plemenitog i hrabrog ~ovjeka na ~elu osam. Organizirao je jaku mornaricu koja je imala vrlo zana~ajnu ulogu za budu}nost islamske dr`ave. molio je Allaha da pobijede i uspiju. Za Habibom je oti{ao i Selman ibn Rebi’a i njegov odred vojske. @elio je pove}ati broj brodova svoje flote. Nije prestao dodijavati halifi. Muslimani su se pobojali tolike vojske. jer je odlu~io ostatak Bizantije osvojiti s mora. po{alji pouzdanog.Ashabi Allahovog Poslanika 63 U [AMU Nakon {to je Seid osvojio Taberistan i Gruziju te se vratio u Kufu. Habibova je `ena ~ula govor svoga mu`a sa zapovjednicima pa ga je upitala: “A gdje }u se ja sastati s tobom?” On joj je odgovorio: “Mjesto sastanka }e nam biti ili Morijanov logor ili D`ennet.” ^im je pala no}. primio je pismo od halife u kojem mu se nare|uje da opremi vojsku i po{alje je kao pomo} Muaviji ibn Ebu-Sufjanu u [am. Kada je Habib stigao do Morijanova logora. Nakon {to su se ujedinile dvije vojske. bio je namjesnik [ama i poslao je vojsku na ~ijem je ~elu bio Habib ibn Mesleme. Halifa Osman. r. isplanirao je da se napad na Bizantijce izvr{i no}u i iznenada. Muavija i muslimani ukrcali su se na brodove i okrenuli prema Kipru kako bi navalili sa dvije strane. jer su Bizantijci bili sakupili veliku vojsku kojom su htjeli napasti muslimane. . Muavija ibn Ebi-Sufjan osnovao je jaku mornari~ku flotu kojom je namjerio napasti Kipar. pa su obavijestili halifu. da se bore protiv Bizantijaca u njihovoj dr`avi. pobili veliki broj vojnika i zaplijenili ogroman plijen. Tra`io je i dobio dozvolu od halife. dok mu nije udovoljeno. U pismu koje je Seid dobio od halife pisalo je: “Ako ti do|e ovo pismo. razbili njihove snage i pobili njihove plemi}e. devet ili deset hiljada vojnika va{oj bra}i u [am. Muavija ibn Ebi-Sufjan. r. pitaju}i za odobrenje. ~iji je zapovijednik bio Habib ibn Muslime.a.

r.a.Zubejrova sablja koja ga sasije~e dok su se sluge razbje`ale glavom bez obzira. vjetar se uti{ao. a na njegovo mjesto postavio svoga brata po majci Abdullaha ibn Sa’da ibn Ebu-Serha..RIKE Halifa Osman. Tako je smijenio Amra ibn el-A’sa u Egiptu..s. Muslimani nisu bili zadovoljni odlukom da se za upravitelja postavi ~ovjek ~iju krv je Poslanik.a. pa smo im rekli: ‘Ako ho}ete iza}i }emo na kopno. Stanovnici Egipta po~eli su se kome{ati i protiviti Vo|i pravovjernih.a. Allahov je Poslanik. Abdullah ibn Zubejr. a. juri{aju na muslimane ne obaziru}i se na pogibiju. D`erd`il. iza{ao je pred njih sa muslimanskom flotom. Ovaj ga nije ni primijetio. Kada je stigao do tog mjesta. Kada smo se usidrili. r. nakon {to se bio odmetnuo od vjere i uznevjerovao Kur’an. Abdullah ibn Zubejr zatra`io je od Abdullaha ibn Ebi-Sarha da mu da poja~anje. odlu~ili napasti Afriku s mora. dozvoljeno je da se ubije). ratovao je po Africi. Toga dana se Osman. Ibn Zubejr je zapazio da Berberi.a. kralj Berbera. pa nije ni poku{ao pobje}i. proglasio dozvoljenom (tj. Muslimani su zauzeli sjevernu Afriku. Zaklju~io je da se na tom mjestu krije neka tajna. Stigla ga je Ibn. Halifa se obradovao kada je ~uo na koji na~in je pora`en D`erd`il pa je zatra`io od Ibn-Zubejra da to ispri~a muslimanima u d`amiji. Abdullah ibn Ebu-Sarh. Abdullah ibn Ebu-Serh poslao je Abdullaha ibn Zubejra halifi s radosnim vijestima o pobjedi. r. je zatim sjahao i odsjekao D`erd`ilovu glavu pa je stavio na vrh koplja i uputio se prema muslimanima. vidio je kralja kako sjedi na prijestolju okru`en poslugom i kako podsti~e Berbere na borbu. Abdullah ibn Ebi-Serh. a u njegovoj vojsci je bilo istaknutih ashaba kao {to su: Abdullah ibn Zubejr i Abdullah ibn Omer.. naredio da se ubije na dan Osvojenja Meke. Tada Abdullah isuka sablju i navali u pravcu berberskog kralja D`erd`ila. . r. a nama u lice.64                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE A. Bizantijci su. za njega zalagao i uzeo ga pod svoju za{titu. nakon {to bi se okupili na odre|enom mjestu. razbje`ali su se na sve strane. Kada su Berberi vidjeli ovaj prizor. a.. O ovom doga|aju jedan je od neposrednih u~esnika rekao: ”Krenuli su prema nama sa mno{tvom koje prije nije vi|eno. {to je ovaj pokorno i u~inio. po nare|enju halife. odupirao se muslimanima u stra{noj bici koja se odigrala u jednoj prostranoj dolini. Izabrao je tri stotine odmornih konjanika i ja{u}i ispred njih pona{ao se kao da nosi poruku berberskom kralju..a. r. puno je volio svoju rodbinu pa im je dodjeljivao razna zadu`enja. Za tu su priliku spremili flotu od pet stotina brodova i pod komandom Herkelova sina Konstantina krenuli za Afriku. u me|uvremenu. Sklopili su jedra dok je vjetar puhao njima u le|a. koji se odlu~io za borbu na moru.s..

. Tako je Muavija ibn Ebi-Sufjan mnoge stvari radio na svoju ruku. a svoju k}er udao za njegovog sina. zato {to je {pijunirao kroz otvor na vratima ne bi li saznao neke tajne. a Afrika je.s. POBUNA Nagomilali su se razlozi koji su srd`bu i gnjev pretvorili u nepokornost i pobunu protiv Vo|e pravovjernih Osmana ibn Affana. sabljama i no`evima. pa su zavikali u jedan glas: ’Voda! . Otkako je halifa po~eo sa smjenjivanjem jednih. pa mu je Osman pru`io uto~i{te. a.Ashabi Allahovog Poslanika 65 gdje }e poginuti najbrzopletiji od nas i od vas’. a na njegovo mjesto postavio svoga brata po mlijeku Abdullaha ibn Ebi-Sarha. Kada je on ~inio stvari koje su ostali muslimani mrzili. Poginuo ih je veliki broj. r.s..’ Pribli`ili smo im se i pri~vrstili na{e la|e uz njihove. ~iju je krv Poslanik. smijenjeni namjesnici po~eli su govoriti o njihovim pravima i o postavljanju halifinih ro|aka na va`na mjesta.. bio proglasio halalom. Vratio je Hakema ibn Umejju u Medinu. bio je prinu|en da ga zamijeni Se’idom ibn Asom. a na njegovo mjesto postavio svoga ro|aka Velida ibn Ukbu ibn Ebi-Muajta. r. Poslao je Ebu-Zerra el-Gaffarija u Rebezu zbog njegovog osu|ivanja Muavije ibn Ebu-Sufjana i njegovog na~ina `ivota u [amu.” Ta bitka je postala poznata pod nazivom “Bitka jarbola”. Smijenio je Ebu-Musu el-E{’arija iz Basre. Opona{ao ga je u nekim njegovim potezima. dao je pobjedu muslimanima. uga|ao im je i bio blag prema njima. ne pitaju}i halifu. a na njegovo mjesto postavio svoga dajd`i}a Abdullaha ibn Amra ibn Kurejzu. Allahovom pomo}u. iako ga je on osvojio. a onda je otpo~ela borba u kojoj su ljudi navaljivali jedni na druge. bio protjerao. Voda je bila poprimila boju krvi. nakon {to ga je Poslanik. a Konstantin je pobjegao sa svojom vojskom te{ko izranjavan.. ostala u rukama muslimana.. Bio je slab prema svojim ro|acima i njihovim prohtjevima. Osman ga je vratio. Smijenio je Sa’da ibn Ebi-Vekkasa s polo`aja namjesnika Kufe. Nezadovoljnici su govorili: “Smijenio je Amra ibn el-A’sa iz Egipta.” . a poginulih Bizantijaca je bilo mnogo vi{e.. Le{evi poginulih plutali su po moru dok se nije skupilo toliko le{eva da su izgledali poput velikog broda. a postavljanjem drugih. Ebu-Bekr i Omer . Voda!. Valovi su udarili u pramce njihovih la|a i odnijeli ih do obale.. zajedno s njegovim sinom Mervanom ibn Hakemom.a. a.. bili su odbili da se on vrati u Medinu. Allah. d`.{.a. Muslimani su tada trpjeli kao nikad prije.

poturio sam svoja ple}a. Nisu pomagala ni zalaganja istaknutih ashaba me|u kojima se isticao i Alija. Dijelio sam vam podjednako po~asti i bio strog. natovarili ste mi teret koji ste natovarili i Omeru. a rastao je i broj pobunjenika sve dok im se nije pridru`io i dio muhad`ira i ensarija iz Medine. osim mulj i proizvode samo hr|u. Halifa je tada pozvao na zajedni~ki namaz u d`amiji. a neki su se toliko osmjelili da su se mogle ~uti ru`ne rije~i o halifi. prethodno ga preporu~iv{i Osmanu. hajde sa mnom u [am prije nego na tebe navale oni koji te ne vole. odgajao u svojoj ku}i poslije pogibije njegovog oca kao {ehida na Jemami. ka`njavao vas i kudio. stisnuo sam svoju ruku i jezik od vas. A ko se od vas nije izdvajao od ostalih? Mnogi od vas bili su bogatiji od drugih. kom{iluk taman da mi se i o glavi radi. Allaha mi.s. Bogat sam i kad bih rekao “do|ite!” do{lo bi mi se.” Taj je govor imao vrlo lo{ uticaj u redovima prisutnih. pa ste mu se pokoravali. i Muhammed ibn Ebu-Bekr. Halifa je sabrao svoje namjesnike da bi ih konsultirao. pa ste se podigli protiv mene. jo{ se vi{e pove}ao broj nezadovoljnika. htjeli to ili ne. Muavija je. [amlije su i dalje u pokornosti.. Rekli ste o meni {to nisam radio i {to nisam govorio. Sa~uvao sam vas onoga s ~ime biste morali biti zadovoljni i bez ove logike. bio nemaran u odnosu na ono {to su radili oni prije mene.” Muavija re~e: . a ja sam bio blag prema vama.. Oni ne piju. ali je on vas bio pritisnuo. a djela su im te{ka od grijeha koji su ih pritisli. Nesre}a ovog ummeta i mahane ovih mnogobrojnih blagodati jesu oni koji {ire glasine. i obja{njavao i iznosio ~injenice. a potom se obratio muslimanima: “Sve ima svoj kraj i sve ima svoje slabosti. najja~eg sam roda i najbli`ih i najbrojnijih pomaga~a. prije nego se vratio u [am. r. Izme|u Osmana i muslimana vodile su se vrlo `u~ne rasprave u kojima je halifa branio svoje stavove. pozivao ih je na pobunu i ubistvo halife. Oni slijede prvog koji se pobuni.” Halifa mu odgovori: “Ne bih mijenjao Poslanikov.a. Pa {to ja ne bih radio sa svojim imetkom {ta ja ho}u. govore vam ono {to volite i taje ono {to prezirete. koga je postavljanje Abdullaha ibn Ebu-[erha za namjesnika razo~aralo. Uprkos svemu tome nezadovoljstvo je raslo. S njim je bio i Muhammed ibn Ebu-Huzejfe. pa za{to sam bio vo|a. rekao: “Vo|o pravovjernih. Tako mi Allaha. Sustegnite se od optu`bi i tra`enja mahana va{im upraviteljima. Oni nemaju emira. a. r. Me|u ljudima je uveli~avao i ocrnjivao Osmanove gre{ke. Egip}ani su se pobunuli na nagovor Abdullaha ibn Sebe’a ibn es-Sevda’a. i najdra`i su im oni koji dolaze iz daleka (stranci i neznalice). Jeste li i{ta time izgubili! Ni~im nisam. Tako|er su se pobunili i stanovnici Basre. kojeg je Osman. Stanovnici Kufe pobunuli su se tako da jedno vrijeme nisu imali namjesnika odre|enog od halife.66                           Ashabi Allahovog Poslanika Zbog ovih razloga planula je pobuna protiv halife. Allaha mi.a. `idova koji je isplanirao veliko zlo islamu.

a nisu mu ~ak ni vodu davali. Do{lo je vrijeme had`a. kada budu grije{ili. Suprotstavili su im se stra`ari koji su bili sinovi istaknutih ashaba. Ho}ete li re}i da vam Allah nije primio dovu. Polahko. Svaki koji do|e poslije mene treba saznati vrijednost tog dobra. a onda je nastavio: “Medinelije.ihri. Allah vas ~uvao. r. a. Ibn-[erik i Nijar ibn Abdullah el-Eslemijj. sjedio je u svojoj sobi ~itaju}i Kur’an. opkolili je. a me|u kojima: Hasan.U ku}u su halifinu upali: Muhammed .a. a do{li su i Kufljani i Basrani s namjerom da opkole halifu i prisile ga na ostavku. Allah vas po`ivio.Ashabi Allahovog Poslanika 67 “Poslat }u ti odred vojnika koji }e prebivati me|u Medinelijama i ~uvati i Medinu i tebe. Osman.. Harid`ije su nastavile s opsadom njegove ku}e jo{ ~etrdeset dana. sje}ate li se da ste poslije Omera molili Allaha da vam dadne najboljega od vas i da vas okupi pod vo|stvom. Abdullah ibn-Zubejr i drugi muslimani.” Vo|a pravovjernih odgovori: “Allah mi je dovoljan. Kada su do{li. Husejn. r.” Halifa odgovori: “Ne}u da pravim gu`vu Poslanikovim. a divan je On Za{titnik.. U petak osmog zulhid`eta trideset pete godine po Hid`ri.a.” Poslije ovog govora stanovnici Medine: muhad`iri i ensarije prekinuli su opsadu.” OPSADA I UBISTVO Stanovnici Egipta odlu~ili su ubiti halifu ako se ne odrekne hilafeta. a sljedbenici ste Istine od Njega! Ili }ete re}i: ‘Za Allaha je vjera bezna~ajna i sitna. sjedite!” Ljudi su posjedali. Pobunjenici presko~i{e avlijske zidove. rekav{i: “Ljudi. pa je halifa tra`io od Abdullaha ibn Abbasa. metnuli ste sebi sablju na vrat i Allah nikada ne}e dignuti sa vas neslogu. poslao je po Aliju. ne}e se dogovoriti za imamet.. i nije Ga briga ko }e biti halifa i da li }e se vjernici razjedinjavati!’ Ili }ete re}i: ‘Nije izabran dogovorom nego tvrdoglavo{}u. i molim Ga da vam hilafet poslije mene u~ini boljim.” Muavija re~e: “Allaha mi. ili }e{ poginuti ili ratovati. Do{li su u Medinu.s. kom{ijama.’ Ili }ete re}i da Allah ne}e znati posljedice od mene? Tako vam Allaha. ne ubijajte me. Talhu ibn Ubejdullaha i Zubejra ibn Avvama. Mugire ibn el-Ahnes. a poginuli su: Zijad ibn Neim el-. Husejn i Ibn-Zubejr bili ozbiljno ranjeni. Ubistvo nije dozvoljeno osim u slu~aju trojice: zinalu~ara poslije njegove ~estitosti. Rasporedili su se oko njegove ku}e. a Allah je odredio za ovaj ummet da. kafira poslije njegova islama i ubice koji je ubio nedu`nog. Kada mu je opsada postala te{ko podno{ljiva. Ako me ubijete. da predvodi ljude u obavljanju obreda. zabranjuju}i mu da iza|e. obratio im se iz ku}e. Pru`ali su o~ajni~ku odbranu tako da su Hasan. pamtite li o meni i{ta od dobra {to mi Allah omogu}i u~initi.

Ljudi su ga oplakali poezijom. pjesnik. Imetak se slivao u Medinu. Kenane je uzeo `eljezni {tap i njime ga udario po uhu. a Osmanova krv je natapala stranice Mushafa.a.” Gledaju}i u svoju krv dok te~e. U njegovom periodu vladavine islamska dr`ava se pro{irila do Nubijske oblasti u Egiptu i sjevernoj Africi. te do granica Indije i granica Turske. prvi je koji je ustrojio policiju sa zadacima da ~uvaju `ivote ljudi i njihovu imovinu. naredio je svim namjesnicima da se pridr`avaju njenih pravila u~enja. Sevdan ibn Hamran i Amr ibn el-Hamk. Prvi je halifa koji je mujezinima odredio mjese~nu platu. r.ormirana je jaka mornarica sa mno{tvom brodova koja je zabilje`ila mnoge pobjede.s. oplakuju}i halifu i kude}i njegove ubice.a.. a. Blagostanje u islamskoj dr`avi bilo je poraslo i obilno se napunio Bejtul-mal. r. ali je Sevdan o{inuo sabljom i odsjekao joj prste. Osman ibn Affan. U njegovom je periodu kovan novac koji je dopro u sve predjele islamske dr`ave.s. vrline i pohvalna svojstva koja su ga krasila. VRLINE Njegov je hilafet trajao dvanaest godina manje dvanaest dana.. govore}i: “Tri su za Allaha. Vrlo je te{ko pobrojati sve Osmanove. Da nije bilo ove velike tragedije koja se dogodila. Tako Hasan ibn Sabit. Halifa je davao ljudima potrebe u potpunosti. a `ena mu Naila bint el-. Na dan ubistva imao je osamdeset dvije godine.. izrekao je ove stihove: . pro{irio je Poslanikovu. Zatim je skupio sve postoje}e zbirke Kur’ana i sastavio ih u jednu zbirku. oboriv{i ga na stranu. ukopan je na komadu zemlje koji je posjedovao na istoku Medine na kojem su bili palmovici.a.. rekao je: “Neka je slavljen Uzvi{eni Allah. koji je bio Poslanikov.” Osman je umro govore}i: “U ime Allaha. prozom i pri~om. Prvi je koji je ispar~ao zemlju pa su se tako obogatili korisnici toga zemlji{ta.68                           Ashabi Allahovog Poslanika ibn Ebu-Bekr. bio bi to period u kojem su muslimani bili najja~i i u najve}em blagostanju.erafisa sjedila je do njega. d`amiju u Medini i Mesd`idul-harem u Meki. Naila je pru`ila ruku kako bi za{titila mu`a. a zatim udario halifu po vratu i sasjekao ga. a {est {to si meni skrivio.. Vo|a provovjernih posvetio je pa`nju i gra|evinarstvu.” Njegova je smrt te{ko pogodila muslimane u koje se uvukao strah i uskome{anost. a. . Ta pravila su ostala do danas. Zatekli su ga da u~i Kur’an. a u njemu je bilo jo{ `ivota. a ona je postala prijestolnicom. Na Allaha se oslanjam. Najvjerovatnije je ubijen zbog njegove velike ljubavi prema rodbini. r. Na ovo je prisko~io Amr ibn el-Hamk i sjeo na halifina prsa. i devet puta ga udario no`em. Kenane ibn Bi{r ibn Itab. Potom Sevdan ibn Hamran el-Muradi dohvati sablju i zamahnu.

. tek iza{lo sunce od toga zatamni.14 K’ab ibn Malik opisao ga je ovako: Ru`ne li vijesti {to do|e mi. oko Medine. ne prestaj uporno plakati. razasuti svuda brzo se sabra{e. oko ku}e izgubljenih kru`ilo ?! Posta stanovnikom u Beki’i dok oni osvanu{e. zetu Allahova Poslanika. Zun-nurejnu. tabut na ramenima ljudi odneso{e. Ako se okrenete. Ubistvo halife. du{e. Osmanu ibn Affanu. Pla~em za Ebu-Amrom zbog ku{nje njegove.. odvratna li djela. golema brda se sru{i{e od potresa sna`na.s. Ru`na li djela grje{nika namjerna‚ Ako se okrenete. a naredba emira nije sprovo|ena. pokriven mezar. a. . K’o da su ashabi Poslanika `rtva velika. Koliko siro~adi hvalit bi ga moralo. Maloprije pro|o{e. O K’abe. sela }e vam biti stani{te. posta stanovnikom Beki’ el-Garkada. koja se kolje kod vrata mesd`ida. sve dok bude{ `ivio i po zemlji hodio. `alosti ti. Zvijezde popada{e kad ubistvo se zbi. plemenitom i pravednom. borili s nama. ru`na li vam puta. da biste se kod mezara Muhammeda. Ru`nim li ste putem po{li.Ashabi Allahovog Poslanika 69 Zar ste ostavili pravu borbu za le|a. {ta li je unutra. u~injeno da bi zastra{ilo.s. Neka se Allah smiluje Vo|i pravovjernih. a. Donije{e i spusti{e u mezar svoga brata. me|u palmovicima.

.

R.s. Alija je bio jedan od najpoznatijih ljudi po ~estitosti.ALIJA IBN EBI-TALIB. a. Mati mu je bila . sina Ha{imova. omiljen i samilostan prema sirotinji.A.. primio bi putnika i ugostio ga. Nije mislio zlo niti namjeravao prevariti. Nosio je nadimak Ebu-Hasan.{. a on Abdul-Muttalibov. a. koji su bili rod Allahova Poslanika. OSOBINE Poslije Allahovoga Poslanika. a bili su najuglednija kurej{evi}ka porodica. slavljenje i veli~anje Allahova.s. bio je amid`i} i zet . a on Ha{imov. a on Kilabov. s kojom je imao dva sina: Hasana i Husejna. koji je bio sin Lu’ejja el-Kurej{ijja elHa{imijja. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo je ime Alija. a on Kusajjov. . a. d`. tako da je dijelio sve {to je imao..s. k}erka Eseda. sin je Ebu-Talibov. Njegova je porodica napajala vodom had`ije u danima had`a (za vrijeme d`ahilijeta). Potpuno se predao Allahovoj vjeri.. a sam bi spavao na podu. Spoznao je da je iman bogobojaznost. pobo`nosti i skromnosti. a on je sin K’abov. Bio je iskren i u svojoj pobo`nosti. a sam zano}io gladan. Nahranio bi nevoljnika. Bio je ~ista srca. a on AbduMenafov. On je prvi Ha{imovi} ~ija su oba roditelja iz plemena Ha{im.atima. on mu je bio najbli`i ro|ak. a u sebi nije nosio nikakvo zlo i mr`nju. Od istaknutih ashaba. Bio je neporo~an. svim svojim bi}em i djelima.atimin mu`. Njegov govor i postupci bili su pravi odraz onoga {to je nosio u sebi. Allahovom Poslaniku.

A kako ne bi bio takav.” Alija re~e: “Ovo prvi put ~ujem. PRIMANJE ISLAMA Imao je deset godina kada je primio islam i bio je prvi dje~ak koji je primio islam. Pozivam te Allahu Jednom. na dunjaluku i na ahiretu?! Od njega se puno okoristio i nau~io. Izbjegavao je ukusna jela i pi}a. poboja se da se stvar ne pro{iri prije vremena. kada je Ebu-Talib saznao za to. Kada su zavr{ili. Imao je krupne ruke i noge i jedre i istaknute mi{i}e. Ali.{. i od njega je primio svojstva. Bija{e u~en i obrazovan. lijepoga lica. Kratio je odje}u iznad no`nih ~lanaka. Koji nema druga.” Alija tu no} provede razmi{ljaju}i o rije~ima svoga amid`i}a. pa mu re~e: “Alija. tako da u cijelom svom `ivotu nije bio pobje|en u okr{aju. za{titnika i brata.. Isticao se izvanrednom fizi~kom snagom.” Poslanik. krupnih o~iju.. naro~ito kada bi bio u bici. i stalno spominjanje i hvaljenje Allaha.72                           Ashabi Allahovog Poslanika imena. Osjetio je da mu se srce otvorilo za islam i da prima svjetlo upute. a. povjerljivost i mudrost. koji je kratak bez obzira koliko trajao. koja su rijetka kod drugih ljudi.. koju nije knio nego je ostavljao u njenoj svjetlini. o{trouman i brzo je pamtio. Bio je skroman na ovom prolaznom dunjaluku. ne mogu odlu~iti dok ne upitam Ebu-Taliba. onda nikom ne govori o ovome. pa je takva davala poseban sjaj njegovom vedrom licu. u pokornost i obo`avanje Njega. visokoga ~ela. Od svoga oca Ebu-Taliba krio je da je primio islam. tamnoput. a poznavao je njegovu iskrenost.s. To se desilo kada je jedanput u{ao u sobu svoga amid`i}a i zatekao njega i Hatid`u kako klanjaju.. Imao je veliku bradu. uzimao je hrane tek toliko da pre`ivi. Ujutro je oti{ao kod Poslanika. oki}en pohvalnim svojstvima i vrlinama. i bio je naviknut na te`ak `ivot i skromnu odje}u. dubokoga razumijevanja.s.s. savjetovao ga je da ~vrsto dr`i novu vjeru. a. d`. boje}i se da }e ga otac kazniti jer je ostavio vjeru svoga naroda. Hodao je brzo. kada je odgojen u ku}i svoga amid`i}a Muhammeda. odgovorio mu je: “Vjera koju je Allah izabrao i poslao s njom Poslanika. a ostavljanje Lata i Uzza’a. upitao ih je: “[ta je to?” Poslanik. . Bio je srednje visine. ako ne}e{ u islam. a. koje je podvla~io surmom. i izjavio {ehadet. a.s.

[titio je svoga brati}a od pakosti Kurej{ija i njihova napada. niti se `alimo na nesre}u {to nas sna|e. i da bude uz njega i uz Aliju. Poput Musaa.s. . a. a.s. a. Alija.. Resulullaha.s.. Kada je Poslanik.s. nakon Hid`re. pomislili su da le`i Muhammed.a. Nakon {to je vratio emanete njihovim vlasnicima. a. a poezijom je odgovarao na njihovo vrije|anje Muhammeda. r.s. a. Poslanik. Recitirao je: Zar nije stigla vijest do L’uejja..s. r. nije vidio pogodnije osobe od Alije. htio u~initi hid`ru iz Meke u Medinu. A mi smo ~uvari i pazitelji i kad od straha polete du{e konjanika. Nije prezao da se pojavi na svakom mjestu. a zatim je isto u~inio i drugi put. koji }e ostati u njegovoj postelji i mu{ricima se predstaviti da je on.s....s. bratime}i muhad`ire i ensarije. a. I onome iz plemena ibn K’ab? Zar jo{ ne znaju da je Muhammed.a. njegov otac ga je savjetovao da se dobro dr`i nove vjere. pa kada su mu{rici provirili kroz vrata.s. i zar borbu sinovima u emanet nije ostavio? Ne ostavljamo rat dok on ne ostavi nas.Ashabi Allahovog Poslanika 73 U DRU[TVU POSLANIKA Alija je odgojen u ku}i svoga amid`i}a. u Knjizi zapisan? Recitirao im je i stihove u kojima se prijete}i izra`avao: Zar ga otac na{ Ha{im nije pomagao. a mu{rici su se ve} bili dogovorili da ubiju Poslanika. iako je sam ostao u paganstvu i mnogobo{tvu. Alija je legao i pokrio se Poslanikovim. Muhammed. sa~ekao je no} i krenuo prema Medini.. Rekao mu je da legne u njegovu postelju. a.s.s. u Meki je ostao tri dana poslije Resulullahove hid`re. Alija. on se pobratimio sa Alijom. a. Kada je Poslanik. po{to je njegov otac imao veliku porodicu. i za to vrijeme je vratio stvari koje su ljudi bili povjerili Poslaniku. a. bio je blizak i privr`en Resulullahu.. u Medini. ogrta~em. a. a da on sam nije primio islam. a malo imetka. ali Ebu-Talib je kasnije i svome drugom sinu D`aferu naredio da klanja za Allahovim Poslanikom.s.a.. Nakon {to je do{la Objava i Alija izjavio da prima islam. i njegove vjere. bratimio muslimane u Meki. r. a. ^udno je. u dru{tvu Ebu-Bekra. a..

zbog kojih je i imao nadimak ‘Povjerljivi’. Evsa ibn M’abera ibn Levzana. isto tako bili su dobri i Sehl ibn Hunejf i Ebu-Dud`ane Simak ibn Har{e.s. Ina~e.” I Alija joj je dao svoju sablju i rekao: “I sa ove operi krv. Od mu{rika je ubio: Talhu ibn Ebu-Talhu ibn Abdud-Dara. Mo`da se veli~ina te ljubavi najo~itije mogla vidjeti na dan Bitke na Hajberu. Slijedio sam Resulullahove. a. a.s. osim iz pohoda na Tebuk.”Na to je Allahov Poslanik. naredio mi je da ostanem kako bih vratio ljudima povjerene emanete. nikada nisu zaboljele noge. Abdullaha ibn Munzira ibn Ebu-Rifau. rekao je: “Zovnite mi Aliju”. Ebu-Kajsa ibn el-. pobio je najlju}e neprijatelje islama: ’Asa ibn Se’ida ibn el-’Asa.s.atime i pru`aju}i joj sablju rekao: “Speri ovu krv s nje. ostavio kao namjesnika Medine. jer ga je Allahov Poslanik. Prije po~etka borbe Allahov Poslanik.s.s..ervete el-Eslemi od Ebu-Sufjana ibn Seleme ibn Amra .. a. danas se dobro pokazala. Kada se bitka rasplamsala. a. k}eri. a. U svakoj bici koju je Poslanik. volio ga je mnogo i imao je povjerenje u njegovu snagu. iza{ao prema Medini.s.74                           Ashabi Allahovog Poslanika Kada je do{ao do Poslanika. znanje i vjeru. oti{ao je ku}i kod k}erke . Ebu el-Hakema ibn el-Ahnesa ibn [erika es-Sekafija i Ebu-Umejju ibn Ebu-Huzejfu ibn el-Mugiru. Umejra ibn Osmana ibn Benu-Tejima ibn Murru.s. Oti{ao sam do ku}e Kusuma ibn el-Hidma u kojoj se Allahov Poslanik. dok nisam do{ao do plemena Benu-Amr ibn Avf.. Od tada. postojan kao stijena.. a. I u Bici na Uhudu pokazao je svoju karakteristi~nu hrabrost... Allaha mi. Alija je bio isukana sablja naspram Allahovih neprijatelja. Poslanik. r. naredio mu je da iza|e na dvoboj s Velidom ibn Utbetom ibn Rebiom. Amira ibn Abdullaha iz Benu-Inmara.s. Obarao je Allahove neprijatelje poput lava. Abdullaha ibn Humejda iz Benu-Eseda. oti{ao do njega...” Poslanik.a. ’Asa ibn Munebbeha ibn el-Had`ad`a. u ve}ini bitaka je nosio zastavu muhad`ira. vidjev{i otekline na njegovim stopalima.s. noge su mu bile krvave od hodanja po pijesku i kamenju. zagrlio i zaplakao.. Ta’ima ibn Adijja ibn Neufela ibn Huvejlida ibn Eseda -“Kurej{evi}kog silnika”. Sam je o svojoj hid`ri rekao: “Kada je Poslanik. a. Aliju. a potom sam napustio Meku. odmarao. tragove. pa je on iza{ao i ubio ga jednim udarcem. a..ekiha ibn el-Mugiru.. a.” Kada je Poslanik ~uo da je Alija do{ao. Alija nije izostao ni iz jedne bitke. vodio. Poslije Bitke na Uhudu Allahov Poslanik. a izlazio je kao pobjednik iz svakog dvoboja. Prenosi nam Burejde ibn Sufjan ibn .s.s. kojoj su dali naziv “Ikab”. a. Potom je pljuva~kom navla`io njegova stopala i zamolio Allaha da ih iscijeli. U Bici na Bedru Alija je pokazao juna{tvo koje pero te{ko mo`e opisati. Ostao sam tri dana i pojavljivao bih se nakon {to bih odsustvovao dan. mu potom re~e: “Kako si bio dobar u borbi. a ashabi su mu rekli: “Allahov Poslani~e. a. Bio je u `ari{tu borbe. nije u stanju da hoda. Muaviju ibn Utejbu ibn Rebi’u i Ukajla ibn el-Esveda ibn el-Muttaliba. Alija je nosio zastavu crne boje.. pa ga.

.s. i na dunjaluku i na ahiretu?” Niko mu nije odgovorio.s. kada ga je ostavio kao namjesnika Medine za vrijeme Bitke na Tebuku.atimu. dok su ga Abbas. Alija ga je prislonio na prsa.s. a. sluga Resulullahov.” Potom je uzeo svoj ogrta~ i njime pokrio Aliju. koji je imao upalu oka.s.s. pa mu je... pa mu je oko navla`io pljuva~kom i rekao: “Uzmi ovu zastavu i idi dok ti Allah ne dadne pobjedu. pa Alija re~e: “Ja.s.. i `iv i mrtav. a. na ovo re~e: “On je moj prijatelj. a on je napisao i poznati “Sporazum na Hudejbiji”. govorio je: “@rtvovao bih i oca i majku za tebe. iza{li su njeni branioci.adl i Kusum okretali. On se borio. rekao: “Ti si kod mene kao {to je bio Harun kod Musaa . r. pa se zapodjenula borba. Tako|er. Abdullah ibn Abbas prenosi: “Alija ibn Ebi-Talib. koji su iziskivali o{troumnost. Njegovim uzrokom i zaslugom. sa bijelom zastavom na neka od utvr|enja Hajbera.” Na Allahovom Poslaniku.adl ibn Abbas. a on je uzeo krilo vrata i {titio se njime sve dok mu Allah nije dao pobjedu.. Allah }e mu dati sigurnu pobjedu. Pisao je razne dopise i ugovore. a. bio je pisar Objave kada bi je D`ibril donosio i diktirao. a Poslanik. Alija je bio na nivou pomo}nika.s. i na dunjaluku i na ahiretu. poslao..” .s.s.. s tim. a u vezi s tim. a. Hasana i Husejna i rekao: “Allah `eli od vas grijehe otkloniti.s. {to poslije mene vi{e nema poslanika.” Ebu-Rafi’. Jedan `idov udario je Aliju tako da mu je {tit ispao iz ruke. a. Allah je dao da mnoga arapska plemena u Jemenu prime islam. strpljenje i hrabrost.Ashabi Allahovog Poslanika 75 ibn el-Ekve’a. upitao je svoje amid`i}e: “Koji od vas }e me {tititi i prijateljevati sa mnom..a.” Zatim je pozvao Aliju. o toj je bici kazao: “Krenuli smo s Alijom gdje ga je Allahov Poslanik. . . Hasana i Husejna. . da je rekao: “Allahov Poslanik. Usame ibn Zejd i [ekran sipali su vodu. pa se vratio. kako si divan.. ogasulili su Resulullaha. a. a. ..s.. Usame ibn Zejd i [ekran. trljaju}i ga preko ko{ulje i ne dodiruju}i mu ko`u.”16 Kada je Poslanik. dok ga je Alija kupao. Allahov Poslanik. zajedno je blagoslovio Aliju. Kada smo se pribli`ili jednoj tvr|avi.” Poslanik ga je slao na razne zadatke. Abbas ibn el-Muttalib. poslao je Ebu-Bekra. Kusum ibn Abbas. a. o porodico Poslanikova!”15 Allahovom Poslaniku.atimu. re~e: “Sutra }u dati zastavu ~ovjeku koji voli Allaha i Njegovoga Poslanika. ali ih nije osvojio. sluga Poslanikov. Alija je na sebe preuzeo da ga ogasuli. Dok ga je gasulio. Jednom prilikom Resulullah. a. a. nije se vidjelo ni{ta {to se ina~e vidi kod mrtvaca (izgledao je kao `iv).. a.” Allahov Poslanik.. preselio na ahiret.

.. {alje{ me u Jemen. a da ne znam da li je objavljen danju ili no}u. r. najsmjeliji i najrje~itiji.” Kada bi halifa Omer nai{ao na kakav problem. Omer mu re~e: “Istinu si rekao!” Zatim je prostirku podijelio muslimanima. a.” Alija je bio taj koji je predlo`io ustanovljavanje hid`retskog kalendara. pa ka`e: ”Alija je govorio: ‘Pitajte me! Pitajte me! Pitajte me o Allahovoj Knjizi. Bio mu je pomaga~ i savjetnik i mnogo ga je cijenio.s.sumnju? Ti od dunjaluka nema{ ni{ta. pa sam upitao: ‘Allahov Poslani~e. rekao je: “Narod koji je ovo poslao povjerljiv je.76                           Ashabi Allahovog Poslanika U^ENI SUDIJA U vrijeme Ebu-Bekra. pa si potro{io. Kada je poslan plijen s Kadisijje.” A Alija je izrazio svoju ljubav i po{tovanje prema Omeru. a.s. Koji je dao da zrno proklija i Koji je stvorio ljude. ne bi tra`ili potvrdu ni od koga drugoga. Alija je bio veliki u~enjak. Tako je Vo|u pravovjernih Omera.s. vo|a pravovjernih Omer. a u vrijeme Omerovog hilafeta. osim {to ti je dato. rekav{i: “Ti si po{ten pa su ti i podanici takvi. i rekao mu: “Za{to od znanja pravi{ neznanje? Od uvjerenosti.’ Tako mi Allaha. a on je udario rukom u moja prsa i rekao: ‘Gospodaru.’” Bio je najispravniji sudija u svome vremenu i prvi koji je na sebe preuzeo su|enje me|u ljudima. .a. u~inio hid`ru i ostavio mnogobo`a~ku zemlju.a.” Abdullah ibn Abbas isti~e veli~inu Alijinog znanja i povjerenje koje su islamski u~enjaci imali u njega.’” Bio je najotvoreniji. a ja ne}u znati?’ Poslanik. re~e mi: ‘Pri|i!’ Pri{ao sam mu. nema nijednog ajeta. poslije toga se nikad nisam dvoumio u presudi me|u dvojicom. poznavalac vjerskih propisa i pravedan sudija.. oja~aj mu govor. pa ka`e: “Ako bi nam Alija ne{to potvrdio. u Jemen.. Alija je bio glavni savjetnik. koji je izdao mnoge presude. pa je javno iznosio svoja mi{ljenja bez ikakva uvijanja. pitao {ta je uradio sa prostirkom koju je dobio od perzijskoga kralja. pa Ibn el-Musejjeb pripovijeda: “Omer je sabrao ljude i pitao ih: ‘Od kojeg dana da po~nemo ra~unati?’ Alija je rekao: ‘Od dana kada je Allahov Poslanik... bio je savjetnik i glavni kadija. r. pitat }e me o presudi. r. O sebi je kazao: “Poslao me je Resulullah. obukao. uputi mu srce!’ ‘Tako mi Onoga.a. poderao i pojeo. prepu{tao je Aliji da ga on rije{i. Prenosi nam Vehb ibn Umejr od Ebu-Tulejhe. a.

koji }e ih voditi. r. bio je spas na bojnom polju i dare`ljiv muhta~ima i nevoljnicima. za{to ljudi hrle Aliji?” Abdullah mu je rekao: “Brati}u. a on je odbijao. Ljudi su ga slijedili. A ono {to Allah ho}e. na Uhudu i koju je paralizovala strijela {to ju je pogodila u toj bici. Uzvi{en i Velik je On. S’ada ibn Ebu-Vekkasa. Napokon je popustio pred njihovim navaljivanjem.” Alija je uvidio potrebu muslimana za halifom. Ljudi su mu dolazili i tra`ili od njega da preuzme upravu. kod njega mo`e{ na}i prekaljenost u nauci. neka je Allah zadovoljan njime.” Bio je golemoga roda. Amr ibn Se’id ibn el-’As je jednom upitao Abdullaha ibn Ajja{a ibn Ebu-Rebi’u: “Amid`a. pa je Alija pobjegao u vrt Amra ibn Mebdula. a.ET Ubistvo Osmana proizvelo je veliku bojazan i paniku me|u Medinelijama. pa su mu dali prisegu svi osim nekolicine muhad`ira i ensarija: Abdullaha ibn Omera. Seleme ibn Seleme ibn Vak{a i Usame ibn Zejda. Alija se popeo na minber. preuzeti njihove obaveze i biti simbol islamske dr`ave. me|utim. budi mi svjedok. Muhammeda ibn Mesleme. a Zubejr ibn Avvam se dvoumio. Ljudi su voljeli Aliju i po{tovali ga. a. HILA. Iznosio je svoje mi{ljenje kako da se izbjegnu neredi.Ashabi Allahovog Poslanika 77 Alija je vr{io funkciju savjetnika i kod halife Osmana. Prvi mu je dao prisegu Talha ibn Ubejdullah.a. a da }e Alija biti najbolja zamjena Osmanu. osjetili su da dolaze nevolje.s.. halifa Osman nije uva`io njegov savjet. poznavao je sunnet. a nakon {to dado{e prisegu. svojom desnicom kojom je branio Poslanika. ali je tra`io da prisegu daju svi ljudi u d`amiji. iz razloga koji Allah zna.” Prva hutba koju je Alija odr`ao bila je jezgrovita i jaka: “Allah je objavio Knjigu. Alija ustade i upita: “Bilo mi je mrsko da se ovoga prihvatim.s. Oni su ga i tu na{li pa mu rekli: “Ovo (hilafet) ne mo`e ostati bez vo|e. Oni su uporno navaljivali. Zejda ibn Sabita. me|u prvim je primio islam. zet Allahova Poslanika. niko ne mo`e ispraviti. Kada su vidjeli da je mjesto halife ostalo prazno. u . kao {to su u`ivali da budu u njegovom dru{tvu. ali me niste slu{ali. Zar nisam izabran va{om voljom i zar nisu klju~evi va{ih imetaka kod mene?! Ne mogu uzeti ni jedan dirhem bez vas? Jeste li zadovoljni?” Odgovori{e: “Jesmo” On na to re~e: “Allahu..

Hubej{a nad Sebzanom.arzovi koje obavljate radi Allaha. Halifa mu odgovori: . okoristite se od njega. a svakom od vas }e do}i smrt. a klonite se zla. Zubejr je tra`io da mu povjeri upravu nad Kufom. J’ala ibn Munebbeh nad S’anom. Kasim ibn Rebia es-Sekafi nad Taifom. Musliman se ne smije uznemiravati osim s pravom. a on ih danas ne mo`e kazniti jer nije dovoljno jak i jo{ uvijek nije preuzeo hilafet u potpunosti. Sam Muavija je imao svoje namjesnike u {amskim oblastima: Abdurrahmana ibn Halida ibn Velida. Dok je o tome razmi{ljao. zapovjednika primorja i Ebu-Derda’a za sudiju. Malika ibn Habiba nad Mahom. Razmi{ljajte o zajedni~kim interesima. Alija je smatrao da treba smijeniti sve namjesnike koje je postavio Osman. Utejbu ibn Nehasa nad Halvanom.ezarijja. a ako vidite zlo. pa ga je Alija upitao za mi{ljenje o smjenjivanju namjesnika. bila je osveta Osmanovim ubicama. Ljudi su ispred vas i smrt vas uvijek prati. Muaviju ostavi na njegovom mjestu i Ibn-Amira ostavi na njegovom mjestu. Se’id ibn el-’As nad Kufom. Se’ida ibn Kajsa nad Rejjom. Abdullah ibn Amir ibn Kurejz nad Basrom. Kod njega su se okupili Talha.78                           Ashabi Allahovog Poslanika kojoj je Uputa i obja{njenje dobra i zla. Sjetite se kada vas je bilo malo i kada ste bili nemo}ni na Zemlji!” Prva stvar koja je bila pred Alijom kao halifom. Es-Saiba ibn el-Akra’a nad Asbehanom. a Talha je tra`io upravu nad Basrom. osim kada pravo zahtijeva druga~ije. pa }e mu sabrati vojsku. Bojte se Allaha u postupcima prema ljudima. namjesnika Jordana. Alkamu ibn el-Hakima el-Kenanija. Pokoravajte se Allahu i nemojte Mu grije{iti. koji je ina~e bio pametan i razborit. Ukbu ibn Amra nad Bejtul-malom i Zejda ibn Sabita nad sudstvom. jer vas o~ekuje ahiret. namjesnika Kanserine. Mugire. u{ao mu je Mugira ibn [u’be. El-E{asa ibn Kajsa nad Azerbejd`anom. Bit }ete pitani ~ak i za zemlju (koju koristite) i za stoku.” Namjesnici koje je Osman postavio bili su: Abdullah ibn el-Hadremi nad Mekom. Blago postupajte. Osman je imao i ove upravitelje: D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija nad Karkisijom. ostavite ga. odgovorio mu je: “Smatram da bi trebao ostaviti Osmanove namjesnike na njihovim mjestima. Zubejr i drugi istaknuti ashabi. dok razmislim. Hubejba ibn Meslemu. On im se pravdao kako ubice imaju svoje pristalice i podr{ku. Alija im je rekao: “Sa~ekajte moju odluku o ovome. Abdullaha ibn Kajsa el-. tra`e}i od njega da se kazne Osmanove ubice i osveti njegova krv. namjesnika Himsa. odvest }e vas u D`ennet. Ostavi ih na njihovim mjestima dok se ne uvjeri{ u njihovu poslu{nost i dok ti vojska ne dadne prisegu. Uzmite dobro. En-Nusejra nad Hemzanom. Allah je povezao iskreno{}u i tevhidom sve muslimane. Ebu el-E’avera ibn Sufjana. a onda mijenjaj i ostavljaj koga ho}e{. pa }e mu sakupiti vojsku i oja~ati ga protiv ubica i njihovih saveznika. Ako vidite dobro djelo. Musliman je onaj od ~ijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani. Abdullah ibn Se’id ibn Ebu-Serh nad Egiptom i Muavija ibn Ebu-Sufjan nad [amom. . namjesnika oblasti Palestine. Allah je zabranio stvari koje nisu nepoznate i u~inio je pravo muslimana pre~im od svega na dunjaluku.

pa }e od tebe tra`iti osvetu Osmanove krvi.s. pa mu je rekao: “Smatram da ih treba{ sve smijeniti kako bi znao ko ti je odan. Nego. Halifa odgovori: “Ne mislim tako. da }e to biti uzrok.Ashabi Allahovog Poslanika 79 “Razmislit }u!” Slijede}i dan mu je Mugire do{ao i vidio da on jo{ uvijek ne odustaje od mi{ljenja da smijeni sve namjesnike. a ko nije. tebe sam odredio za {amskoga namjesnika.” “Allaha mi. pa je odredio nove upravitelje nad pokrajinama. Oni su krenuli po dozvolu od Vo|e pravovjernih da obave umru. to se nikad ne}e dogoditi”. a. {to im je on i dozvolio... pa je oti{ao kod Alije i upitao ga: “Za{to je dolazio Mugire?” Halifa mu je ispri~ao {ta se dogodilo i {ta je kazao ju~e.” Abdullah ibn Abbas vidio je Mugiru da ide od njegova amid`i}a. Imenovao je: Ubejdullaha ibn Abbasa namjesnikom nad Jemenom. a {ta danas. a danas varao.” Halifa je pristupio izvr{enju onoga {to je odlu~io. Osmana ibn Hanifu nad Basrom. na {to ibn Abbas re~e: “Ju~e te je savjetovao. kao {to ka`e Allahov Poslanik.” Ibn-Abbas re~e: “Bojim se da me Muavija ne ubije za Osmana ili da me ne uhapsi zbog srodstva s tobom. nakon {to je stare smijenio.” Potom je Mugire oti{ao prema Meki i sreo se s grupom u kojoj su bili Talha i Zubejr. naro~ito Muaviju u [amu. A Ibn-Abbas re~e Aliji: “Vo|o pravovjernih.” Upitali su ga: . Ammara ibn [ihaba nad Kufom. nego spremi sa za [am. Govorio mu je: “Bojim se. a ne vjerujem da }e te Talha i Zubejr u tome podr`ati. srela ga je grupa ljudi na konjima i upitala: “Ko si ti?” On je odgovorio: “Namjesnik. a kada je stigao do Tebuka. re~e mu halifa.: I tako mi Allaha.. Sehl ibn Hanifa uputio se prema [amu kako bi preuzeo namjesni{tvo. napi{i pismo za Muaviju i tra`i njegovo obe}anje da }e postupiti po naredbi. Kajsa ibn S’ada ibn Ubadu nad Egiptom i Sehla ibn Hanifu nad [amom. ako me poslu{a{. rat je varka. ako ga smijeni{ iz [ama. zavr{it }emo s njima prije nego se sna|u. Abdullah ibn Abbas nastavio je savjetovati halifu da ostavi Osmanove namjesnike na polo`ajima.

Svi su prevareni. Vo|a pravovjernih je Muaviji poslao mnogo pisama.erafide. nakon {to je iz njega oti{ao Osmanov namjesnik J’ala ibn Umejje. na desno krilo. koji je poveo {est stotina deva i odnio {est stotina hiljada dirhema. pred tobom sam ~ist od Osmanove krvi. Tada je Sehl spoznao {ta su mu htjeli re}i. Oni reko{e: “Ako te poslao Osman.” Upitao ih je: “Zar niste ~uli {ta se dogodilo?” “Jesmo”. pa ga je halifa upitao: “[ta te dovelo ovamo?” ^ovjek odgovori: “Do{ao sam od naroda koji ne `eli ni{ta drugo do smrt ubicama. Ebu-Musa el-E{’arijj je halifi napisao pismo kojim ga je obavijestio da su stanovnici Kufe dali prisegu na vjernost. a druga mu se suprotstavila i okupila oko Muhammeda ibn Huzejfe. onda se vrati. Vo|a pravovjernih re~e: “Gospodaru. vojnu upravu je preuzeo K’ak’a ibn Amr. Nakon tri mjeseca. Kod naroda su se probudili osje}aji. Ubejdullah ibn Abbas u{ao je u Jemen. Kajs ibn Se’id ibn Ubade oti{ao je u Egipat. u kojoj su u jednom rukavu bili prsti Osmanove `ene Naile b. na . odgovorio je. izuzev nekolicine.80                           Ashabi Allahovog Poslanika “Gdje?” “U [amu”. i jedna grupa koja je ostala neutralna. U me|uvremenu. te se vratio u Medinu i Vo|i pravovjernih ispri~ao {ta mu se dogodilo. kako bi ih vratio u pokornost. ali ni na jedno nije dobio odgovor.” Vladar pravovjernih shvatio je da je borba sa [amlijama neophodna. a sakupljanje d`izje preuzeo je D`abir ibn Amr el-Muzni. kao zapovjednika postavio je Abdullaha ibn Abbasa. Muavija je po jednom ~ovjeku poslao pismo u Medinu. pa mu je jedna grupa ljudi dala prisegu. N’uman ibn Be{ir je uspio oti}i u [am. Ostavio sam sedamdeset hiljada ljudi koji pla~u gledaju}i Osmanovu ko{ulju oka~enu na minberu u damaskoj d`amiji. kako bi podstakao ljude. Bila je. pa su plakali i tra`ili osvetu Osmanove krvi. koji je bio preuzeo upravu nad Egiptom poslije Abdullaha ibn Ebu-Serha. odgovori{e. a ako te poslao neko drugi. pa je ona jedno vrijeme bila bez namjesnika. njemu je Tulejha ibn Huvejlid zabranio ulazak u Kufu. Ustrojio je vojsku. [to se ti~e Ammara ibn [ihaba. Brigu oko namaza preuzeo je Ebu-Musa el-E{’arijj. a na lijevo Amra ibn Ebu-Selemu. a zastavu je dao Muhammedu ibn el-Hanefijju. dobro do{ao. Muavija je ko{ulju oka~io na minber u d`amiji. tako|er. nose}i ko{ulju koju je Osman imao na dan ubistva. . Svojim je namjesnicima napisao naredbu da izvr{e mobilizaciju i da ga potpomognu velikim brojem vojske.

Talhe. Talha. stigla je do mjesta zvanog Merbed. odlu~eno je da Osman ibn Hanif preda namjesni{tvo Basre skupini u kojoj je bila Ai{a. tako mi Allaha. neka je Allah sa svima njima zadovoljan. majke vjernika.Ashabi Allahovog Poslanika 81 ~elo prethodnice postavio je Ebu-Lejlu ibn Amra ibn el-D`erraha. Ai{a. Hakim ibn D`ebel razbjesnio se na ovu odluku. gdje su bili okupljeni ljudi koji }e ih braniti od Osmanovih ubica i njihovih pomaga~a. Dogovaralo se i savjetovalo na koji na~in da se ubice odmjereno kazne. ali su se brzo razi{li. Haris ibn Kudame je oti{ao do Ai{e i rekao joj: “Majko vjernika. Vojska je slu{ala Ai{ina uputstva. amid`i}a Ebu-Ubejde. bez ijednog poginulog. vrati se ku}i. Majka vjernika. r. Sastali su se na Merbedu i raspravljali o situaciji. Neki su predlagali da se ode u Medinu i od halife zatra`i izru~enje i pogubljenje ubica. J’ala ibn Umejje je prilo`io {est stotina deva i ogroman nov~ani prilog: opremio je veliku vojsku u kojoj su bili i Talha i Zubejr. Osmanovo ubistvo je bla`e od tvoga izlaska iz ku}e na ovoj devi i od tvoga izlaganja sukobu. a nakon pregovora. . od kojih je bilo hiljadu konjanika. Poslanikove `ene bile su u Meki. opet. Zubejr je govorio isto {to i Talha. A suprotstavili su im se vojnici iz Basre. Majka vjernika. tra`io je osvetu za Osmanovu krv. do{ao mu je haber o ulasku Ai{e.” U tom je trenutku do{ao Hakim ibn D`ebel sa svojim pristalicama. dok je na drugoj strani bio veliki broj ranjenih. pa se suprotstavio njihovom ulasku u Basru.. Slijede}eg dana. Pred Ai{u je iza{ao Osman ibn Hanif. Sukob je brzo obustavljen.a. “BITKA KOD DEVE” Kada je Osman ubijen. Ako si nam do{la dobrovoljno. neka je Allah zadovoljan s njom. Neki su. pa se po~ela spremati za put. Ova ideja je nai{la na odobravanje kod majke vjernika Ai{e. a nakon {to je Hakim ibn D`ebel poginuo. Njena nosiljka je postavljena na devu. nisu htjele i}i u Basru. tra`i pomo} da te otpratimo ku}i. Okupilo se oko tri stotine prista{a Osmanovih ubica. a zatim su napali na muslimane koji su ulazili u Basru. koji je ina~e bio uz Osmanove ubice. Tada izbi bitka izme|u njegove i Ai{ine grupe. Buknula je stra{na bitka. predlagali da se ode u Basru. Iz Basre su iza{li svi koji su se htjeli priklju~iti njenoj vojsci. Dvije strane su se po~ele udarati rukama i kamenjem. Ai{a. dok je kao svog zamjenika u Medini ostavio Kusuma ibn el-Abbasa. Vojska je brojala tri hiljade vojnika. koji je bio na desnom krilu vojske. pa su se vratile u Medinu. govorila je ljudima i podsticala ih na ka`njavanje Osmanovih ubica. Ostale Poslanikove `ene. Kada je odlu~io krenuti u [am. Zubejra i velikog broja muslimana u Basru. a ako si do{la pod prisilom. a tu su se okupljali svi oni koji su tra`ili Osmanovu osvetu. Poginuo je veliki broj Hakimovih prista{a.

” Neki ljudi po~e{e da ga grde. tako mi Allaha. pravda vlada me|u nama. pa ste razbili njihovo jedinstvo i silu. Islam nam je vjera. zovnuo da u~estvujete protiv na{e bra}e u Basri. sve dok ne poka`u zulum prema nama. pa se prihvatite svoje vjere i krenite putem kojim sam i ja krenuo. Zar se ne}e ovaj ummet razdijeliti na sedamdeset tri skupine?! Najgora je ona koja me voli. poznati ashab. El-E{ter je uspio sakupiti vojsku od dvanaest hiljada ratnika. to i `elimo. divan li je ashab Allahovog Poslanika. a ne radi kao {to ja radim! Spoznali ste. Halifa ga je smijenio i na njegovo mjesto postavio El-E{tera en-Nehaija. Odatle je poslao sina Hasana i El-E{tera ibnun-Nehaia u Kufu po veliku vojsku. kao poslanikom i Kur’anom kao sudijom i vodi~em. d`.s. I ovaj ummet se mora podijeliti. Muhammedom. Ibn Amr se sastao sa Ai{om i rekao joj: “Majko. Budite zadovoljni Allahom kao Gospodarom. Ubijen je ~ovjek rukom onih koje je {ejtan zaveo. me|usobne mr`nje i neprijateljstva. mora biti. a Kur’an nam je vodi~. a ljudi su mu se putem priklju~ivali. Ja sam vas.” Vo|a pravovjernih potom krenu prema Basri. evo. re~e: “O Vo|o pravovjernih. a. Abdullah ibn Selam. Ako se oni povuku. u ~emu su ljudi bili sve dok je Allah htio. Tra`imo za{titu kod Allaha od toga zla. pa im je poslao Ka’ka’ ibn-Amra et-Temimija. Slijedite njegov sunnet i ostavite ono {to vam je sumnjivo dok to ne uporedite s Allahovom Knjigom. dadne. islamom kao vjerom. da bi razdor me|u ummet ubacio. ne izlazi iz Medine. malobrojnosti. naredio je vojsci iz [ama da krene prema Basri i da istjera one koji su u njoj.” Zatim je zatra`io od Majke vjernika da po{alje po Talhu i Zubejra da s njima ..” Vo|a pravovjernih htio je pozvati Ai{u. Ebu-Musa el-E{a’rijj koji je klanjao ljudima. Halifa im je izrazio dobrodo{licu rije~ima: “Borili ste se sa stranim kraljevima i njihovom vojskama. a ono {to porekne to odbacite. pa ono {to Kur’an potvrdi toga se dr`ite. Ne}emo propustiti ni jednu priliku za sporazum. Pri izlasku iz Medine isprije~io mu se Abdullah ibn Selam.” Potom je halifa odr`ao govor u kojem je rekao: “Allah nas je oja~ao i uzdigao islamom. kao {to su se podijelili narodi prije nas. jer je smatrao da je osveta nad Osmanovim ubicama najpre~a. ako iza|e{ nikada se vi{e vlast nad njom ne}e vratiti u tvoje ruke. u~inio nas je da budemo bra}a nakon poni`enja. postupit }emo lijepo s njima. a halifa im re~e: “Klonite ga se. ako Allah. Kada je halifa Alija dobio vijest o onome {to se dogodilo u Basri.s. Talhu i Zubejra da prihvate sporazum. nije pozivao niti skupljao dobrovoljce.{. izmirenje me|u ljudima. {ta te je dovelo ovdje?” Ona mu re~e: “Sinko.. jer to je put va{ega Poslanika. Me|utim. Ono {to On odredi. te prihvativ{i za uzde njegova konja. a ako odbiju da se povuku.82                           Ashabi Allahovog Poslanika grupa muslimana i Majka vjernika Ai{a u{li su u Basru. a. sve dok nije do{ao do mjesta Zi Kar. pa ih je poslao sa Hasanom ibn Alijem u Zi Kar. a da je ne iskoristimo.

pa vas je sprije~ilo {est hiljada ljudi. a ona mi je odgovorila da pomiri ljude. Alija ima ve}e pravo da. A ako odbijete. Majka vjernika je upitala: “[ta ti predla`e{?” On odgovori: “Ka`em da je lijek za ovo {to se doga|a smirivanje situacije. bit }e to dobar znak za obustavljanje sukoba. na ~elu s Abdullahom ibn Sebe’om. {to je mnogo obradovalo halifu. Sa mnom ne}e i}i niko od onih koji podr`avaju Osmanove ubice zbog dunjalu~kih razmirica. Odgodio je njihovo ka`njavanje dok to ne bude u mogu}nosti izvr{iti. Salimom ibn S’alebom. Budite nosioci dobra kao {to ste uvijek i bili. a ako se budete borili protiv njih. pa re~e: “Ja sutra putujem.” Njih dvojica reko{e: “I mi smo radi toga do{li. Tako|er. isplatit }e vam se. nemate mogu}nosti da se osvetite Hurkusu ibn Zuhejru za Osmanovo ubistvo zato {to ga {titi {est hiljada ljudi. shvatili su da }e im budu}nost donijeti nevolje ako halifa u~vrsti vlast.” Zatim je naredio da prestanu kome{anja i da smire situaciju. [urejhom ibn Evfom. i ako Alija do|e sa sli~nim mi{ljenjem. izdvojili su se i oti{li od vas. sporazumjeli smo se. on im re~e: “Pitao sam Majku vjernika radi ~ega je do{la ovdje. Dajte prednost oprostu. pa se spremite.” Ka’ka’ se vratio s odgovorom Talhe i Zubejra i njihovom saglasno{}u. smatraju}i da je odmazda u ovom trenutku neophodna. Ako ih ostavite. E{terom enNehaijem.” Ka’ka’ re~e: “Pobili ste Osmanove ubice iz Basre.Ashabi Allahovog Poslanika 83 govori u njenom prisustvu.” Ka’ka’ re~e: “Ka`ite mi na~in na koji }ete ih pomiriti?” Oni odgovori{e: “Osmanove ubice!? Ako se oni ostave i odmazda se ne izvr{i. bit }e gore nego ono za {ta se zala`ete. ostavi ka`njavanje Osmanovih ubica. ono od ~ega strahujete i oko ~ega se razilazite. Osmanove ubice i njihove prista{e.” Oni reko{e: “U pravu si! Vrati se. tada bi sigurno . za sada. Gallabom ibn el-Hejsemom i drugi. kontrirate sami sebi. onda se ne postupa po Kur’anu. a bili ste bli`i ispravnom mi{ljenju prije njihova ubistva nego danas. Ako se situacija smiri. pa kada su do{li. oni }e se povu}i i ako vi date prisegu. Pobili ste {est stotina ljudi i zbog toga izazvali {est hiljada. bit }e to lo{ znak i gubitak vlasti. Ali.” Ka’ka’ je jo{ dodao da su se mnogi iz Mudarra i Reb’ie sakupili kako bi ratovali protiv Talhe i Zubejra. Tra`ili ste Hurkusa ibn Zuhejra.

Na dan polaska. Kad su to vidjeli pokreta~i nereda. ono {to je bilo izme|u mene i tebe jeste obi~na stvar koja se mo`e desiti izme|u `ene i ro|aka njenog supruga. mo`da ih Allah tvojim prisustvom izmiri. A ti.. zadovoljan i sa Majkom vjernika Ai{om i sa Alijom. a Allahovo odre|enje je nepromjenjivo. a. ako se ljuti{ na mene. Ti si supruga na{eg Poslanika. oti|i me|u ljude. vidjev{i {ta se desilo. Alija se sastao sa Talhom i Zubejrom. r. koji joj je rekao: “Majko vjernika.” Alija je pre{ao veliki put ispra}aju}i povorku Majke vjernika. Alija. . K’aba ibn Sevara. Alija joj je poslao potrebnu opremu i opskrbu za put.s. Muhammeda ibn Ebu-Bekra. Neki ~ovjek je potom pri{ao devi i udario je sabljom. kako bi za{titili Majku vjernika. neka je Allah. U njenu pratnju je odabrao ~etrdeset `ena iz Basre i njenog brata. Majka vjernika je iza{la na boji{te da smirili situaciju i uskome{ane ljude. pa su ga obavijestili. to je tvoja volja.. glavni pokreta~i nereda zadu`ili su Amra ibn D`ermuza da ubije Zubejra. odsjekav{i joj noge tako da je deva pala dok je Ai{a jo{ bila na nosiljci postavljenoj na devinim le|ima. Nakon bitke. Me|utim.{.a. Kufljani su pomislili da ih je napala vojska iz Basre. ne ljutimo se jedni na druge.84                           Ashabi Allahovog Poslanika presudio Osmanovim ubicama. Ljudima je stavio na izbor: ostanak s njim ili povratak sa Majkom vjernika. ali nije bilo nikoga ko bi ga ~uo. Vo|a pravovjernih je oti{ao da isprati Majku vjernika. i na dunjaluku i na ahiretu.s. pa je od mno{tva zabijenih strijela nosiljka izgledala poput je`a. a Alijina skupina dobila je okr{aj. Deva je jako zarikala. do{la je u svojoj nosiljci na devi nakon posjete kadije Basre.. d`. Vo|a pravovjernih pozivao je na obustavu borbe.. Ovako je bilo. Sa~ekali su da padne no} i spremili se da izazovu nered u Alijinoj vojsci. pa je Zubejra podsjetio na hadis Allahova Poslanika. pa mu ona re~e: “Sinko. Bitka je okon~ana. zasuli su njenu nosiljku strijelama. naredio je Muhammedu ibn Ebu-Bekru i Ammaru ibn Jasiru da donesu jo{ jednu nosiljku. Namjeravali su u~initi tako da halifina vojska pomisli da ih je napala vojska iz Basre. Po~eli su kovati planove kako da naprave smutnju. Kad je htjela napustiti Basru. Majka vjernika Ai{a vratila se u Basru i smjestila u ku}u Abdullaha ibn el-Halefa el-Huzamija. a Vo|a pravovjernih je upitao: “[ta je to?”. Talhu je ubio Mervan ibn el-Hakem strijelom iz daljine. Ovaj ga je ubio na spavanju. pa se zametnu bitka u kojoj poginu veliki broj ljudi na obje strane. Majka vjernika Ai{a. istinu govori{! Nije bilo izme|u nas ni{ta drugo osim {to si kazala. Vo|a pravovjernih re~e: “Allaha mi. a ne}e{ biti u pravu!”17 Zubejr se sjetio hadisa i zajedno s Talhom povukao se iz bitke.” U me|uvremenu. u kojem ka`e: “Sigurno }e{ se boriti protiv njega. a.

Muavija je odbio dati prisegu. borit }e se protiv njega.INU Nakon {to je Majka vjernika. To se oteglo ~itav mjesec. a Muavija mu je rekao da ne}e dati prisegu dok se ne kazne ubice. Osmanovog namjesnika u Hemezanu. a odvra}aju}i od zla. ~iji mu stanovnici ponudi{e da odsjedne u “Bijelom dvorcu”. pa se uputio ka Nehili. Kad je Muavija ~uo da je halifa krenuo prema njemu. Perzije i Egipta. Halifa je upotrijebio sva sredstva da se spor okon~a mirnim putem i da privoli namjesnika [ama na pokornost. hvale}i njihovu hrabrost i sr~anost i podsti~u}i ih na dobro. Omer ibn el-Hattab prezirao je da odsjeda u njemu. izaslanici su rekli: . ili dok se na izru~e halifi. Do tada su mu prisegu dali i muhad`iri i ensarije i svi muslimani Arapskoga poluotoka. Kada mu je D`erir do{ao.” Odsjeo je u Rahbu. napustila Basru i oti{la u Medinu. Halifa Muaviji ponovo posla izaslanike i to: Adijja ibn Hatema et-Taija. Vo|a pravovjernih premjestio se u Kufu. Kada su mu do{li. odlu~i li~no oti}i u [am i smijeniti namjesnika. Osmanovog namjesnika u Azerbejd`anu.Ashabi Allahovog Poslanika 85 BITKA NA SI. Okr{aji su se vodili svaki dan. Be{ira ibn el-Ensarija. ili dok se ne izru~e halifi. poslao je Muaviji da tra`e pokornost i da sprije~e krvoproli}e me|u muslimanima. pa se povede te{ka bitka. Halifa je potom napustio Nahilu i pre{av{i Eufrat krenuo prema Siffinu. Ai{a. Se’ida ibn Kajsa el-Hemdanija i [ebiba ibn Rubu’ija es-Sehmija. da za njega uzmu prisegu od svojih podanika i da mu dostave izvje{taj. halifa ga je poslao Muaviji u [am da tra`i poslu{nost i prisegu. pa ne}u ni ja. a nijedna strana nije mogla poraziti drugu. Iraka. nakon {to mu dadne ispravnu prisegu. u njoj se ulogorio. i E{’asa ibn Kajsa. posredstvom Kajsa ibn S’ada ibn Ubade. koji su odbijali dati prisegu dok se ne kazne Osmanove ubice. podigao je vojsku iz Damaska i poveo je do mjesta Siffin na rijeci Eufrat i tu se ulogorio. To nije u~inila jedino nekolicina ljudi okupljenih u Herbetu. [ebiba ibn Rubu’ija i Zijada ibn Hafsu. D`erir je oti{ao u [am. Kada je halifa dobio Muavijin odgovor. Potom je poslao po D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. Kada su se Kufljani okupili na zajedni~kom namazu. Jezida ibn Kajsa el-Erhabija. Tu se se sukobile dvije vojske. Svaki su dan imali jedan ili dva okr{aja.. U protivnom. Kao svoga zamjenika u Kufi ostavio je Ukbeta ibn Amira el-Bedrija el-Ensarija. Stigav{i. halifa im se obratio. Alija to odbi rije~ima: “Ne.

koja si stvorio da se Zemlja ne potresa. Tada je domi{ljati Amr ibn el-’As predlo`io Muaviji da vojska podigne Mushafe na koplja.predlo`i Amr ibn el-’As. Kako da se pokoravam ~ovjeku koji je pomogao ubistvo. Kufe i drugih pokrajina `estoko je navalila na [amljane. Ostao si samo ti i tvoje pristalice. Put bi postao siguran i zava|eni bi se pomirili. Prekini ovo. i mno{tva koje ne vidimo. Po{to su se pregovori otegli. pot~injenih. najbolji je u islamu i ima najve}i uticaj. Gospodaru la|i. Gospodaru brda. zaklju~i Muavija. Allaha mi. i stani{te zvijezdama. Muavija mu odgovori: “Ti kao da si do{ao prijetiti. Svi su se ljudi okupili oko njega . a stvorenjima dao da korist iz njih vade. a ako se razi|u. Muavija. a za{titio ubice?! Neka nam izru~i ubice da ih kaznimo. Gospodaru svoda natkrivenoga i ~uvanoga. a moje ashabe sa~uvaj od smutnje. a neko odbije. ja sam ro|eni ratnik i ne mo`e{ me prepla{iti.” “Boj se Allaha. Vojska iz Basre. Ira~ani su poduzeli jedan `estok napad u kojem su pomjerili [amljane s njihovih polo`aja. o Ti Koji si u~inio da on bude nad no}i i danom. o Ti Koji si na njemu u~inio putanju Sunca i Mjeseca. Molim Allaha da te ubije zbog toga. pa }emo se pokoriti i priklju~iti d`ematu”. izgubili su i propali. i nastanio si ga melekima koji se ne umaraju u ibadetu i pobo`nosti. o Gospodaru Zemlje. a da napravimo razdor me|u njima. vo|a muslimana. a ne miriti?! Daleko je to. kako te ne bi zadesilo ono {to je zadesilo one u “Bici kod deve”. pa ako pristanu. Tvoj amid`i} Alija. niti znamo nekoga da ima toliko dobrih osobina kao on”.za{titi nas od smutnje i nereda i uputi nas Istini. a nikakve rezultate nisu donijeli. o Adijj! Nikada. Gospodaru dubokih i velikih mora. koji izme|u nebesa i Zemlje plove. “U ovom trenutku nam jedino odgovara da zbijemo na{e redove.Allah ih je uputio na ispravan postupak. nismo vidjeli pobo`nijeg i skromnijeg na dunjaluku od njega.86                           Ashabi Allahovog Poslanika “Muavija. ako nam danas dadne{ pobjedu . Sukob se otegao mjesecima. Trebamo podignuti Mushafe i pozvati ih. bez pobjednika i pora`enoga.” .podari mi {ehadet. a Siffin je odnosio muslimanske `ivote na obje strane. bitka }e splasnuti. . Postrojio je vojsku i zamolio Allaha: “Gospodaru moj. Gospodaru oblaka. “Vi me zovete u d`emat i na pokornost.” Potom je postrojio redove vojske. halifa odlu~i povesti odlu~uju}u bitku. do{li smo te pozvati na dogovor kojim bi nas Allah ujedinio na jednoj rije~i i kojim bi obustavili krvoproli}e. koji su ih do~ekali odlu~ni da do smrti brane Muaviju ibn Ebi-Sufjana. odgovori{e [ebib ibn Rubi’ i Zijad ibn Hafsa. koje morem plove s korisnim tovarom za ljude. izaslanici su se vratili halifi i obavijestili ga o Muavijinom stavu. koju si u~inio prebivali{tem ljudi i `ivotinja. a ako oni pobjede . koja okru`uju kopno. neko pristane. u~vr{}enih. Muavija! Allaha nam. te se zapodjenu te`ak okr{aj. Isto je to uradio i Muavija. tako da je izgledalo da }e ih poraziti. i onoga {to ne mo`emo izbrojati od vidljivoga. Allaha mi. A ti si napadao Osmana ibn Affana i ti si jedan od njegovih ubica. Poslije ovih njegovih rije~i.

edkij et-Temimij i Zejd ibn Husajn et-Taij. nisu Mushafe podigli zato {to ho}e sud po njemu. onda se borite. vi ste u pravu! Borite se protiv va{ih protivnika.. Oni mu reko{e: “Po{alji po E{tera neka do|e i neka se borba obustavi. “O Allahovi robovi”. odgovori{e mu. Amr ibn el-’As. “Ja se borim protiv njih. a upamtite i svoje rije~i. Muavija. [to se mene ti~e. Oni su se ogrije{ili prema Allahu u onome {to im je naredio. Habib ibn Mesleme. a ko }e na nevjernike i njihove tvr|ave?!” Jedan dio ira~ke vojske podr`a ideju da sudi Kur’an.” Me|utim. pa reko{e: “Odazvat }emo se Allahovoj Knjizi i njoj se prikloniti. Te{ko vama. ili ho}e{ da te izru~imo narodu ili da s tobom u~inimo kao {to smo u~inili i s Osmanom ibn Affanom.” “Upamtite {ta sam vam zabranio. radite {ta ho}ete”. pozva ih halifa. ostavili su zavjet dat Njemu i odbacili Njegovu Knjigu. pa reko{e: “Ovo je izme|u nas i vas! Muslimani izginu{e. ibn Ebu-Mu’it. a ako niste. oni u~e Kur’an. “nastavite kako ste i po~eli.Ashabi Allahovog Poslanika 87 [amljani podigo{e Mushafe. da odbijemo poziv”.kako bi pristupili Kur’anu. nisu ga podigli ni iz kojeg drugog razloga. odvrati im halifa. dru`io sam se s njima u djetinjstvu. osim da nas zavaraju.’ A `ar za borbom im je ve} bila splasnula.. Halifa posla po E{tera en-Nehaija i obustavi borbu. a i kad sam odrastao. ako ste pokorni. ibn Ebu-Serh i Dahhak ibn Kajs. odazovi se Allahovoj Knjizi kada si na Nju pozvan.” “Nije nam dozvoljeno kad se pozovemo Kur’anu. . . Poznajem ih bolje od vas.na to }e halifa . Allaha mi. tad se javi{e Me{ar ibn . ne poznaju dobro vjeru i hukmove Kur’ana. ali ne razumiju njegove propise. pozivaju}i da im presudi Allahova Knjiga. pristalice harid`ija: “Alija.

Ovoga puta zahtijevali su obnavljanje sukoba. Sporazumjeli su se da izaberu dvojicu sudija. harid`ije i Jemenci se tome usprotivi{e. zapao si u nevolju. Zatim. Kada se halifa vratio u Kufu. a obavio bi se u Ezrehu. naka je Allah s njima zadovoljan. a nije njegovo da kr{i ugovore. re~e im Ebu-Musa. Muavija ibn Ebi-Sufjan odredio je da s njegove strane sudija bude Amr ibn el-’As. govore}i: “Allaha mi.88                           Ashabi Allahovog Poslanika SUD Poslije prekida borbe po~eli su pregovori izme|u dvije strane. “Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo”. Ako se sastanak iz bilo kojih razloga ne bi odr`ao. pa su oti{li po njega i obavijestili ga da ljudi `ele mir. sve dok se oni ne digo{e protiv . me|utim. predlo`io je halifi da on bude njegov zastupnik. Ne}e se donijeti sporazum. odgodio bi se do naredne godine. a da ga ne}u u~initi istim ili boljim od njega. Ira~ani su insistirali da sudija bude Ebu-Musa el-E{’arijj.” Me|utim. tra`e}i da sudija bude Ebu-Musa el-E{’arijj. Izme|u halife i harid`ija odr`ali su se mnogobrojni pregovori. ina~e poznat po lukavstvu. Odbili su nastavak borbe na Siffinu kada su bili nadomak pobjede zapav{i u smi{ljenu klopku [amljana koji su podigli Mushafe na svoja koplja. Ustvari. odo{e za Nehrevan. “Izabran si za sudiju”. iako je halifa s Muavijom ibn Ebi-Sufjanom zaklju~io sporazum o presudi. “Ne}emo nikoga osim Ebu-Muse”. Vo|a pravovjernih htio je odrediti Abdullaha ibn Abbasa. od svake strane po jednoga. ako mene ne odredi{ za sudiju. primorali su ga da za suca imenuje Ebu-Musa’a el-E{’arijja. Nakon {to je Ebu-Musa do{ao. koji }e na}i najbolje rje{enje za muslimane. On se bio povukao iz borbe. Ebu-Musa el-E{’arij i Amr ibn el-A’s dogovori{e se da se rje{enje proglasi sljede}eg ramazana u DevmetulD`endelu. Ahnef ibn Kajs. da halifa do|e sa ~etiri stotine boraca. reko{e mu. umjesto Abdullaha ibn Abbasa ili Ahnefa ibn Kajsa. to su bile harid`ije koje su primoravale halifu na odluke koje je on od po~etka odbijao i koje su ga prisiljavale na poteze kojima nije bio zadovoljan. a da ga ja ne rije{im niti }e ko napraviti sporazum. a tako|er. drugim ili tre}im. na to }e Musa. i Muavija sa ~etiri stotine boraca. A dvojici sudaca prepusti{e da odlu~e {ta je najbolje za muslimane. obje strane se usaglasi{e i o tome potpisa{e zajedni~ki akt. govorili su. {esnaest hiljada boraca izdvoji se iz njegove vojske i napustiv{i Kufu. Odredi me uz sudiju. “Hvala Allahu kada je tako”.

optu`iv{i ga da je nevjernik. Neka narod preuzme sud o ovome i neka odrede koga ho}e. Amr se sa svojom skupinom vratio u Damask. odgovorio je: “[irk je daleko od njih!” Pa je pitan: “A jesu li munafici?” A halifa je odgovorio: “Munafici vrlo malo Allaha spominju. ne uzev{i petinu. Halifa je odlu~io da se bori protiv harid`ija. Kada je trebalo razglasiti kona~nu odluku. Nakon Amrove i Ebu-Musine “presude” situacija s harid`ijama u Nehravanu postala je komplikovana. iskazuju}i mu po~ast i po{tovanje. Svaki put kad bi se desila bitka. Muavija je slao grupe vojske iz [ama u pohode na mjesta u Iraku. odbio je i prokomentirao da Ebu-Musa’a nije poslao da skine halifu nego da na|e rje{enje za rasplamsalu smutnju. Muavijina vojska vra}ala bi se u [am. Odgovorio je: “Na{a bra}a koja su napala na nas.Ashabi Allahovog Poslanika 89 njega. kako bi provocirali vojsku Vo|e pravovjernih. a me|u njima je bio i Ubejdullah ibn Omer. dogovorili su se da se obojica odreknu i Alije i Muavije. a onda im vratio sav zarobljeni plijen. a da izbor prepustimo izbornom vije}u. pove}ao broj svojih pristalica i oja~ao svoju vojsku. Ljudi oko halife nisu bili kao prije. ustani i ka`i ljudima {ta smo se dogovorili!” Ebu-Musa ustade i re~e: “Ja i Amr smo razmatrali {ta je najbolje za ovaj ummet i zaklju~ili da je za jedinstvo ummeta najbolje da se odreknemo i Alije i Muavije. ponovo je upitan. na ~elu sa [urejhom ibn Hanijem. a Muavija je u~vrstio svoju vlast. Muavija . Hejsem ibn Adijj je kazao: “Kada je Alija upitan o stanovnicima Hehravana “Jesu li mu{rici?”. Muavija je poslao Amra ibn el-’Asa na ~elu vojske od ~etiri stotine konjanika. te je izvr{io napad na Nehrevan i nanio im te`ak poraz. Poslije dugih pregovora. Vo|o pravovjernih”. polet im je splasnuo i izgubili su volju.Amr re~e: “Ebu-Musa. pa smo se borili protiv njih zbog njihove neposlu{nosti.” “A {ta su onda. bili su ustrajni da na~ine zlo Vo|i pravovjernih. U mjesecu ramazanu halifa posla Ebu-Musu el-E{’arijju i Abdullaha ibn Abbasa u Devmetul-D`endel s pratnjom od ~etiri stotine ljudi.” Vo|i pravovjernih postalo je nesigurno biti u Iraku. naro~ito nakon presude. te je oti{ao do Muavije i obavijestio ga o dogovorenom. Amr ibn el-’As je u svemu davao prednost Ebu-Musi. Devmetul-D`endel nalazi se na pola puta izme|u Damaska i Kufe.” Kada je Alija obavije{ten o onome {ta se dogodilo. Aliji ibn Ebi-Talibu .

Amr ibn Bekr oti{ao je u Egipat i sakrio se u blizini d`amije u kojoj je klanjao Amr ibn el-’As i{~ekuju}i njegov dolazak na sabah. Kao dokaz za to iznosili su presudu dvojice sudaca. Njihov vo|a Alija ibn Ebi-Talib. te da treba pobiti njihove namjesnike.najpobo`niji i najskromniji.” PRESELJENJE NA AHIRET ^etrdesete godine po Hid`ri sastala su se tri ~ovjeka iz reda harid`ija: Abdurrahman ibn Amr. nereda i spletki. udario ga je zatrovanom sabljom po debelom mesu te{ko ga raniv{i. Stanovnici [ama oslovljavali su Muaviju sa ‘vo|a pravovjernih’. nakon {to ju je napustio halifin namjesnik Ebu-Ejjub. a bilo je to uo~i petka. Hafiz ibn Kesir. i Verdan er-Rubabi. Vo|a pravovjernih provodio je te{ke dane. imao je jake bolove u stomaku. te po~eli napadati sa svih strana. ali je Muavija nakon dugog lije~enja ozdravio. ~ekaju}i njegov izlazak na sabah-namaz. a volio smrt. Zaklju~ili su da su muslimani “izgubljeni i zalutali”. odbiv{i da budu uz njega. naju~eniji i najbogobojazniji. [to su stanovnici [ama vi{e ja~ali. ka`e: “Vo|a pravovjernih bio je u te{koj poziciji . [to se ti~e Abdurrahmana ibn Muld`ema. Kada je . I on je uhap{en i ka`njen ubistvom. Utvrdili su da sedamnaestoga ramazana svaki ukloni svoju `rtvu. a ako mi dadnemo svoju `rtvu i uklonimo ih. uspio nagovoriti Sekiba ibn Bed`ru da u~estvuje s njim u ubistvu Alije. tvrde}i da pravo na hilafet pripada Muaviji. najbolji na dunjaluku u to vrijeme . Amr ibn Bekrom presreo je i ubio Harid`u. a da Amr ibn Bekr ubije Amra ibn el-’Asa. r. [amljani su uzeli maha. Allah je dao da se Amr tu no} razbolio. Njih trojica sakrili su se u blizini halifine ku}e. pa je prema Hid`azu poslao Busru ibn Ereta na ~elu tri hiljade vojnika. uprkos svemu. predvodi ljude u namazu umjesto njega. poznat kao ibn Muld`em el-Hamiri. a Ira~ani su ga napustili. on je. Vojska mu je oslabila.90                           Ashabi Allahovog Poslanika je slao vojsku i na Medinu. pa je odredio da Harid`e ibn Huzejfe. tako|er.a. govorili su. oduzimaju}i pravo na hilafet drugima. bija{e ostavljen i napu{ten. da Bekr ibn Abdullah ode u [am i ubije Muaviju.. tako da je prezirao `ivot. sakrio se pred Muavijinom ku}om. On je u{ao u Medinu. Dogovorili su se da Abdurrahman ubije halifu Aliju. Kada ga je vidio. “Ne}emo ni{ta ostvariti dok su oni namjesnici. Govorili su o svom stanju i spominjali {ta se dogodilo njihovoj bra}i u Nehrevanu. Berk ibn Abdullah et-Temimij i Amr ibn Bekr etTemimij. to su stanovnici Iraka vi{e slabili. zbog mno{tva smutnji. S njima je bio. njegov zapovjednik policije. kada se jedan odrekao Alije.vojska se digla protiv njega. Bekr ibn Abdullah oti{ao je u [am i dogovorenog dana. opisuju}i te dane. nakon dolaska u Kufu. dok je Amr ibn el-’As potvrdio vladavinu Muavije. oslobodit }emo ljude zablude i osvetiti na{u bra}u”. Odmah je naredio da se Bekr ibn Abdullah ubije.

vidjet }u {ta }u s njim odlu~iti. ubijte ga. a ako ostanem `iv. Milostivog. govore}i: “Ubijen je Vo|a pravovjernih! Ubijen je Vo|a pravovjernih!” Neka se niko ne ka`njava smr}u. “Pa {ta te onda navelo na ovo?” . ako umrem od njegova udarca. On je va{ brat i moj sin. ako te izgubimo. Samilosnog” Ovo je oporuka Alije ibn Ebi-Taliba. Vo|a pravovjernih nije predvodio ljude u namazu. a. stigli su ga i uhapsili. a ne izgubili te. Govorite istinu.” Nakon ovoga pozvao je svoje sinove Hasana i Husejna i rekao: “Savjetujem vam da se bojite Allaha! Ne ~inite nepravdu na dunjaluku. pa makar vam bila u~injena. da ka`e: “Nemojte nikoga kasapiti.” A Hasanu i Husejnu je.” Potom je pogledao u Muhammeda el-Hanefijja i upitao ga: “Jesi li upamtio {to sam rekao tvojoj bra}i?” “Jesam”. Nemojte plakati za onim {to vam je uskra}eno.” Halifa re~e: “Niti vam nare|ujem niti zabranjujem. Radite po Kur’anu.” Halifa na ovo re~e: “Du{a za du{u. odgovorio je. zapisano je sljede}e: “U ime Allaha. pa se brzo okrenuo i dao u bijeg.” Potom je D`undub ibn Abdullah u{ao kod halife i upitao ga: “Vo|o pravovjernih. Ibn-Muld`em mu odgovori: “^etrdeset jutara sam o{trio sablju i molio Allaha da njome usmrtim najgore stvorenje.” U zadnjoj halifinoj oporuci. a znate da sam ga volio. a onome kome je nasilje u~injeno pomozite.” Halifa je poslije ranjavanja `ivio tri dana. rekav{i: “Sinovi Abdul-Muttaliba! Nikako ne prolijevajte krv muslimana. Toga dana.Ashabi Allahovog Poslanika 91 halifa iza{ao iz ku}e da klanja sabah u d`ematu. ho}emo li prisegu dati Hasanu. jer sam ~uo Allahova Poslanika. ali se nemoj i`ivljavati nad njim.. Budite nasilniku protivnici. upitao ga je halifa: “Allahov neprijatelju. odgovorio je Ibn-Muld`em. dao sljede}e savjete: “Ostavljam vam ga u emanet. Abdurrahman ibn Muld`em udario ga je sabljom po ~elu. zar ti nisam ~inio dobro?” “Jesi”. ve} je odredio Hubejra ibn Ebu-Vehba da bude imam d`emata. ubij ga. Dao je i posljednje preporuke i upozorenja svojim sinovima. osim moj ubica.s. koju je ostavio prije ed`ela. slijedi ih i ne ~ini ni{ta bez njih. Ipak. Ako umrem. Hasane. vi bolje znate od mene. upitao ga je ponovo halifa. budite milostivi prema siro~etu i pomozite nevoljnika. a u vezi s pitanjem vjere ne bojte se ni~ijeg prigovora. Kada je Ibn-Muld`em doveden pred halifu. pa makar se radilo i o bijesnom psu. o pitanju njihovoga brata. Oporu~ujem da nema drugog boga osim Allaha. Zatim mu je rekao: “Tebi preporu~ujem da po{tuje{ svoju bra}u zbog njihove prednosti nad tobom. a .

Allaha mi. i ~uvao vas kao {to je ~uvao Svoga Poslanika. pa ne dozvolite nikako napad na njega u va{em prisustvu. jer ako su prazne. blizu . Bojte se Allaha. a dove vam ne}e biti usli{ane. Allah je uz bijednika i siromaha. da ne prekidate me|usobne odnose i da se ne razjedinjujete. Allaha mi. pa da vam vladari postanu najgori od vas. to mi je nare|eno i ja sam prvi musliman. Gospodaru svjetova. ne}e biti ni nadgledane. `ivot moj i smrt moja. koji nije prestajao da nam ih spominje dok nismo pomislili da }e kom{ije imati pravo na naslje|e. Ne ostavljajte nare|ivanje dobra. Namaz! Namaz! Ne bojte se u ime Allaha ni~ijeg prijekora. Du`nost vam je da se pazite i potpoma`ete. neka je Allahovo zadovoljstvo i selam na njega. doista su posve}eni Allahu. a.” Nije prestao govoriti “La ilahe illallah” dok mu du{a nije preselila svome Stvoritelju.s. makar ne bilo pravo mnogobo{cima.. Allaha mi. Allaha mi. Allah je uz jetime i nemojte im se izrugivati i udarati ih. Allah poma`e u borbi na Njegovom putu kada zalo`ite `ivote svoje i imetke svoje. Allah podr`ava onoga ko odbrani Njegova Poslanika. Allah vas ~uvao. klanjanje moje. on gasi Gospodarevu srd`bu. Allaha mi. Allaha mi. a. njegov ubica Abdurrahman ibn Muld`em ubijen je i zakopan na nepoznatom mjestu. i da je ukopan u Rahbi kraj velike d`amije u Kufi. da ga je Hasan prenio u Medinu i ukopao u Bekijju. Poma`ite jedni druge u dobro~instvu i ~estitosti. pa ih pozovite da im podijelite ono {to je kod vas. Allah je po Poslaniku Svome poslao Uputu i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera. Postoje razli~ita predanja oko toga gdje je ukopan Alija: jedni ka`u da je d`enazu klanjao njegov sin Hasan.s.. Njegov je rob i poslanik. jer Allah stra{no ka`njava. tre}i. a. Govorite lijepe rije~i. ^uvajte rodbinske veze da bi vam Allah olak{ao polaganje ra~una. a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. Ve}ina histori~ara se sla`e da je ukopan u Ned`efu. da ne izbjegavate jedan drugog. Molim Allaha da vas pomogne. Allah vas gleda dok ste u d`amijama u namazu i ne ostavljajte ih prazne. potomstvo. zatim }ete Allaha moliti. prou~iv{i ~etiri tekbira. Allah je uz zekat. Poslije ukopa Alije. Zatim. drugi ka`u da je ukopan kod kufljanskog dvorca. pa neka vas ne preteknu drugi u postupanju po Kur’anu. o Poslanikovo. Allah je uz va{e podanike. . Allah je uz Kur’an. Tako mi Allaha.92                           Ashabi Allahovog Poslanika Muhammed. Allaha mi. ^vrsto se Allahova u`eta dr`ite i nikako se ne razjedinjujte.. On nema sau~esnika. Neka je na vas selam i milost Allahova.atime. Allaha mi. Allah je sa va{im kom{ijama oni su oporuka va{ega Poslanika. a odvra}anje od zla. kao {to vam je to Allah naredio.s. obredi moji.

presude i oporuke. Kad pogleda{ lice Ebu-Husejna. ne obaziru}i se na dunjaluk. ne}ete saznati. a zatim i do Ebu-Hasana Prvi mladi} koji okrenu se Kibli i namaz obavi najbolje od ljudi znade Kur’an i sunnet. zemlja bi se ispunila pravdom. najboljeg {to jahati umjede nam ubiste {to putova{e i na la|i bija{e.adl Abbas ibn Ebu-Leheb oplakao ga je rije~ima: “Nisam se nadao da }e fitnet sti}i do Ha{ima. pobo`njakom i mud`ahidom. knjigama i govorima. Ebu-Esved ed-Du’eli.Ashabi Allahovog Poslanika 93 VRLINE Kada je ubijen. Bio je naju~eniji vladar. da si najbolji od njih po porijeklu i vjeri. Pjesnici. . halifa je imao {ezdeset tri godine. govornici i pisci opisali su ga u mnogim pjesmama. . a hilafet mu je trajao ~etiri godine i devet mjeseci. Da mu je bilo dato da vlada u vremenu bez smutnje. u~enjakom. D`ibril mu pomaga{e da okupa ga i zamota u }efine. Kurej{ije su znali kakvi god su bili. Ko je on i {ta u njemu bi. oplakuju}i ga.” Neka je Allah zadovoljan Vo|om pravovjernih. Zadnji je od ljudi bio s Poslanikom. Alijom ibn Ebi-Talibom. Vo|a pravovjernih bio je pravedan. {to je obuvao obu}u i skidao je. niko ne}e imati {to on imade od ljepote. u ibadetu i tra`enju nauke. Njegova mudrost i ozbiljnost izra`ene su kroz njegove izreke. ~itao Kur’an i jasne dokaze. ka`e: “Zar u mjesecu posta boli nam zadaste. vidjet }e{ mjesec kako te promatra. istinoljubiv i tra`io je jednakost za sve. Imao je najpohvalnija svojstva i ~itav `ivot je pro`ivio ~edno i skromno. od svih ljudi najboljega.

.

a on Dabbeov. U toj grupi su bili: Osman ibn Maz’un. odveo ih je Poslaniku. Allah ga je uputio otvoriv{i mu srce prema islamu posredstvom Ebu-Bekra..s. d`. a. neka je sa svima njima Allah. . d`.ihrov. Zubejr ibn el-’Avam.A. a on Uhejbov. Po{to su mu se odazvali.. r. a on Hilalov. Abdurrahman ibn Avf. a. Izabrao je nekolicinu njih. Drugi dan nakon {to je Ebu-Bekr primio islam.a. objasnio im osnovne principe poslanice i pozvao ih u islam. PRIMANJE ISLAMA Bio je jedan od prvih koji su primili islam.s.{. Erkam ibn Abu el-Erkam i Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. {to je tako bilo. Hvala neka je Allahu. Lanac njegova roda je sljede}i: Amir je sin Abdullahov. PORIJEKLO Ebu-Ubejde Amir sin je El-D`errahov koji je porijeklom iz loze Kurej{ija.. a on . a on El-D`errahov. R.EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-D@ERRAH.{. Allahov Poslanik. zadovoljan. a on El-Harisov. izgovaraju}i {ehadet: “E{hedu en la ilahe illellah ve e{hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”Svjedo~im da nema boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. povezao se s pojedinim Kurej{ijama u kojima je vidio ~vrstinu i plemenitost. primio ih je te su pred njim izjavili svoj ulazak u islam.

’” . najljep{e naravi i najve}ega stida. a. mr{av. Oni su: Ebu-Bekr. Ebu-Ubejdina snaga vjerovanja u Allaha. Islam mu je pove}ao poniznost i uljep{ao ahlak pa je zra~io mirom i stalo`eno{}u tako da bi njegovo dru{tvo osjetilo prijatnost i toplinu.s.s. pa ga pozva i re~e mu: ‘Idi s njima i pravedno presudi u njihovom sporu.a. rekao je: “Poranio sam na podne `ele}i da budem taj koji }e kr{}anima presuditi. r.. Osman ibn Affan i Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. a mi smo zadovoljni sa muslimanima.s. slabe brade. on nije prestajao tra`iti pogledom sve dok ne ugleda Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha. Mnogi ashabi `eljeli su njegovu dered`u.. klanjao podne.” U knjigama koje govore o `ivotopisu Muhammeda. Bija{e visok. Muhammed ibn D`’afer pripovijeda jedan takav primjer: “Do{la je jedna delegacija kr{}ana kod Allahovoga Poslanika. slu{aju te. Abdullah ibn Omer. Resulullah. po{alji s nama jednoga od tvojih ashaba koji }e nam presuditi oko imetka oko kojeg se ne mo`emo dogovoriti. pa je Resulullah. a ja sam se protezao kako bi me ugledao. a kad pri~a{ s njima.. po~e se okretati lijevo-desno. opisao ga je rije~ima: “Trojica Kurej{ija su najugledniji me|u narodom. Kada je Allahov Poslanik. nekako bi se odmah oraspolo`io.. blijedoga lica. bila je ~vrsta i stabilna poput planine. re~e: “Do|ite ve~eras. Me|utim.s. mo`e se vidjeti posebno mjesto koje je Ebu-Ubejde zauzimao kod Poslanika..” Omer ibn el-Hattab.” POVJERENIK UMMETA ALLAHOVOGA POSLANIKA.. a.a.. U isto vrijeme. za njega rekao: “Svaki ummet je imao svoga povjerenika a povjerenik ovoga ummeta je Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. najljep{ega Gospodara i u ispravnost islama kao vjere. A. Bio je veliki mud`ahid i povjerljiv savjetnik. r. a..s. a.96                           Ashabi Allahovog Poslanika LI^NOST Ebu-Ubejde je bio stamenita li~nost oki}ena skromno{}u vjernika i `estinom u odbrani prava vjere. znao se preobratiti da bude poput lava. i rekla mu: “Ebul-Kasime. Kada pri~aju s tobom. a. poslat }u vam ~vrstog i pouzdanog.s. kada bi ga ~ovjek sreo. ne la`u.’ A ja rekoh: ‘Ebu-Ubejde zadobio je tu povjerljivu i va`nu du`nost. a.. kada bi to situacija zahtijevala. otmjen i elegantan.S. kao i u knjigama historije islama.

u~e}i tekbire.. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osna`io. nevjernik. `ele}i podijeliti mejdan s njim. budu u ljubavi sa onima. zlostavljanja i poni`avanja. i koliko je imao povjerenje u njega. Ebu-Ubejde podi`e sablju i zamahnu na konjanika. [iknu krv i zacrveni zemlju okolo. a taj konjanik stalno ga je progonio. d`. ili ro|aci njihovi. Sa prvim muslimanima prolazio je kroz sve nevolje trpe}i sve vrste ka`njavanja.. Ebu-Ubejde je ostao ~vrst poput planine. davao mu je zadu`enja u stvarima koje su iziskivale snagu i povjerljivost. da u njima vje~no ostanu. Ebu-Ubejdov otac.s. dobio je kaznu koju je i zaslu`io. a oni na Allahovoj strani }e sigurno uspjeti. a. pomo} prepri~ati u onome {to slijedi.s. a. Allah ga je odlikovao i obradovao D`ennetom.Ashabi Allahovog Poslanika 97 Ovo je jedno od predanja koje govore koliko je Ebu-Ubejde bio blizak Allahovom Poslaniku. koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. . po nare|enju Allahovoga Poslanika. d`. zagri`en u svome kufru. toliko spreman da ulo`i na putu Istine.s. makar im oni bili o~evi njihovi. On je u toj bici napadao i udarao ohole uobra`ene heroje i uni{tavao oli~enje {irka i kufra pa je ubijen ko je ubijen. Allahovom pomo}u. blizini .{. U Bici na Bedru Ebu-Ubejde je bio na te{kom ispitu. a. uprkos svim nevoljama. Ebu-Ubejde je. i On }e ih uvesti u d`enetske ba{}e kroz koje }e rijeke te}i. ^injenica je da ovaj nadimak kojim je Poslanik... a vjerovatno i najte`em {to ga ~ovjek mo`e uop}e i do`ivjeti. a mo`da je najve}i ispit na koji je Allah. Tako je ~vrsta bila Ebu-Ubejdova vjera u Allaha. stavio Svoga roba Ebu-Ubejdu.{. a i oni Njime. ono {to }emo uz Allahovu.. jednoga konjanika od kurej{evi~kih mu{rika je cijelo vrijeme izbjegavao. na sijelima. Tako|er je bio me|u prvom desetericom koji su u~inili hid`ru u Abesiniju. TE@AK ISPIT Ebu-Ubejde je bio uvijek u Poslanikovoj.u d`amiji. jer je doga|aj koji se desio bio krupniji od ljudi. taj konjanik nije bio niko drugi do Abdullah ibn el-D`errah. neka je Allahovo zadovoljstvo i selam na njega. Ubejde je ubio kufr i {irk oli~en u svome ocu.” 18 Ebu-Ubejde je bio jedan od onih kojima je za `ivota obe}an D`ennet. Me|utim. a on je bio ~vrst i pouzdan.. Uzvi{eni je iznad sedam nebesa objavio ajete o njemu: “Ne treba da ljudi. a. koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju. po~astio Ebu-Ubejdu nije bio slu~ajan. To je Allahova strana. tako postojan je bio u islamu. u bitkama i u pohodima. udariv{i ga tako da ga odmah obori na zemlju. ili sinovi njihovi.s. ranjen ko je ranjen i pobjegao ko je uspio pobje}i. Naime. Bio je mu{rik.. Allah je njima zadovoljan. sabljom razbijao nevjerni~ke redove. Te{ko je i pomisliti ko je ubijeni ~ovjek. a. Naprotiv. ili bra}a njihova. sve dok ga nije doveo u polo`aj da je okr{aj bio neizbje`an. Resulullah.s. on je imao duboke razloge.

ne obra}aju}i pa`nju {to je . a.s. zadu`io: iskreno. i bez obzira koliko ono veliko i te{ko bilo. {to zna~i “onaj kome su polomljeni prednji zubi”. U “Bici palminoga li{}a” imao je ogromnu odgovornost.s. zala`u}i `ivote da bi ga odbranili. Od hrane su imali samo ranac hurmi. tako da je pao na zemlju. U toj bici muslimani su izgubili velikoga heroja Hamzu ibn Abdul-Muttaliba.s. {tite}i ga vlastitim tijelima.. Zbog odredbe koju je Allah htio. a.s. {to jo{ vi{e skrha muslimane. Me|utim. trgnuli su se. obuhvatio prvu halku usnama. a. situacija se okrenula u korist neprijatelja i pretrpje{e poraz.. neki muslimani su se oglu{ili o Resulullahove. Otuda je Ebu-Ubejde dobio nadimak “Ehtem”. `ele}i ga dokraj~iti. Kad ju je izvadio. a. a. Trebalo je izvr{iti zadatak. Sam Allahov Poslanik zadobio je tjelesne povrede kada su ga mu{rici okru`ili.. Allahov Poslanik. a krv mu je tekla niz lice.s.s..” Razlog za ovaj nadimak jeste doga|aj koji vrijedi zapisati zlatnim slovima kao veliki dokaz njegove pokornosti Resulullahu.. a. pa su po~eli na sve strane {iriti vijest o tome. kada su spoznali i uvjerili se da mu{rici la`u i da je Allahov Poslanik. poginuo.s. a.98                           Ashabi Allahovog Poslanika EHTEM Ebu-Ubejde imao je i nadimak “Ehtem”. pa je pribli`io lice njegovom licu. naredbe i nakon {to su bili nadohvat pobjede. povjerljivo i ustrajno. a. te su ashabi gledali kako da ih {to bezbolnije izvade.. okon~avao ga je kako ga je Allahov Poslanik. Ebu-Ubejde poku{ao ih je izvaditi rukom. neka je Allah zadovoljan njime. Ashabi su se okupili oko Vjerovjesnika. ali se pobojao da ne povrijedi Poslanika. pa ga ranili u lice. Bitka na Uhudu bila je prvi i najve}i poraz koji su muslimani do`ivjeli u svojoj historiji.s.s.s. a u ~elo su mu se zabile dvije halke od pancira. a. koji je zajedno s ostalim {ehidima ukopan na Bekijji. `iv. a. Zatim je ponovo pribli`io svoje lice Poslanikovom. sna`no je stisnuo zubima. a Ebu-Bekr je o njemu rekao: “Bio je najljep{i ~ovjek koji je imao polomljene zube.. licu i izvadio i drugu halku.. Mu{rici su se ponadali da je Allahov Poslanik. slomio mu se zub. polomili su mu kutnjak.. “BITKA PALMINOGA LI[]A” Ebu-Ubejde imao je uvijek neko zadu`enje.. Ashabi su ga okru`ili. zadu`io ga je da presretne kurej{ijski karavan i odredio ga zapovjednikom tri stotine mud`ahida. pri ~emu je slomio drugi zub. i zaista je bio najljep{i ~ovjek polomljenih zuba. a zatim je polahko i nje`no povukao. Dvije halke koje su mu se zabole u lice zadavale su mu `estoku bol. i spremnosti da ga brani i du{om i tijelom. amid`u Allahovoga Poslanika. neka je na sve njih Allahov selam.

tamo je nai{ao na pote{ko}e te je zatra`io pomo}.. Ovaj pohod je nazvan “Bitka palminoga li{}a”. a. BITKA KOD ZATIS-SELASILA Povjerenje koje je Allahov Poslanik. Kada je hurmi nestalo. a Ebu-Ubejde i mud`ahidi vratili su se kao pobjednici.s. . Naime. a kad je i hurmi po~elo nestajati.s. da ka`e: ‘Svaki ummet ima svoga povjerenika a povjerenik ovoga ummeta je Ebu-Ubejde. a.. Svakoga je dnevno zapadala po {aka hurmi. Omer ibn el-Hattab okrenuo se Ebu-Ubejdi i rekao mu: “Pru`i ruku da tebi dadnem prisegu. Prisega je data Ebu-Bekru. naredio da nas predvodi u namazu i koji nam je bio imam sve dok Allahov Poslanik. Pa dovoljno mu je ponosa {to je bio zapovjednik vojskom u kojoj su bili Ebu-Bekr i Omer. nasjekli su palmovoga li{}a.a. izmrvili ga pa ga poslije `vakali i na to pili vodu. dogovaraju}i se i raspravljaju}i o budu}em halifi kojem }e dati prisegu.. muslimani su se sastali u Sekifi Benu-Saide.’” Ebu-Ubejde mu odgovori: “Nikad ne}u pro}i ispred ~ovjeka kome je Allahov Poslanik.. Ebu-Ubejde je svakom mud`ahidu davao po jednu hurmu. a. gajio prema Ebu-Ubejdi bilo je neizmjerno. nije preselio na ahiret. a. a Ebu-Ubejde je bio najbolji pomaga~. neka je Allah zadovoljan njima svima. kada je Resulullah. na put.s. a. velike du{e ispunjene uzvi{enim dini-islamom.s.Ashabi Allahovog Poslanika 99 bilo vrlo malo hrane. savjetnik i povjerenik. a.. jer sam ~uo Allahovog Poslanika. r. poslao Amra ibn el-’Asa u Zatus-Selasil. Krenuo je Ebu-Ubejde. bez obzira na te{ke neprilike kroz koje su muslimani prolazili i ne mare}i {to je put dalek...s. kao pomo} poslao mu je vojsku na ~ije je ~elo stavio Ebu-Ubejdu. Nakon {to je Allahov Poslanik.E BENU-SAIDE Da bismo vi{e saznali o sposobnostima Ebu-Ubejde i o njegovom posebnom mjestu koje je imao u islamu. a me|u mud`ahidima bili su Ebu-Bekr i Omer. Hurmu su stavljali u usta i sisali. ispustio svoju plemenitu du{u.s. potrebno je znati {ta se desilo u Sekifi Benu-Saide u Medini. a. Allahov Poslanik. SEKI.s. uz Allahovu pomo}. Ovaj te{ki zadatak je izvr{en. a poslije pili vodu cijeli dan.

ugled. kako bi se borili protiv Bizantijaca i dini-islamom osvijetlili taj dio Zemlje. Za komandu nad odredima izabrao je ~etiri pravovjerna mud`ahida: Ebu-Ubejdu Amira ibn el-D`erraha. a zbog toga slu~aja dobio je nadimak Zapovjednik nad zapovjednicima. a. izdao je naredbu da se Halid ibn el-Velid smjeni sa mjesta zapovjednika vojske [ama. zalaganjem i `rtvovanjem na putu vjere Jednog Jedinog Allaha. Kada je Omer ibn el-Hattab preuzeo hilafet. Ebu-Bekr je za vrijeme svoga hilafeta poslao ~etiri odreda vojske prema [amu. a ne da bi zadobio polo`aj ili utjecaj. . @elio je da se bitka nastavi onako kako je Halid isplanirao. neka je Allahov blagoslov na njega. Naredba o smjeni do{la je u vrijeme borbe. Selamun alejkum. Odredio sam te za zapovjednika muslimana i nemoj da te je stid bilo {ta u vezi s tim. Jezida ibn Ebi-Sufjana. Milostivog. Ebu-Bekr izabrao ga je za zapovjednika. vladara pravovjernih . sredstva i oru`je. Nije bilo povoljnije osobe koja bi preuzela komandu od Ebu-Ubejde. Kakva je njegova dered`a u Allahovoj ~istoj vjeri. te mu je poslao pismo u kojem potvr|uje naredbu: “U ime Allaha. a. Omer je saznao za njegovo otezanje sa Halidovom smjenom. Ebu-Ubejde je ovu naredbu primio na najljep{i na~in.s. zbog mno{tva ratnih zona bilo je nu`no uspostaviti jedinstvenu komandu. iako je imao pravo na to.a. da odmah krene prema [amu u ispomo} muslimanima. Nakon nekog vremena Bizantijci su postali ozbiljna prijetnja muslimanima. Samilosnog” “Od Allahova roba Omera ibn el-Hattaba. Allah se ne stidi istine. Tako|er je naredio da bude emir cjelokupne vojske u [amu. Ebu-Ubejdu bilo je stid preuzeti vo|stvo u trenucima kada je Halid trebao okusiti slast pobjede pa je zatajio nare|enje. kada je Halid vodio muslimane ka pobjedi. koji je tada komandovao vojskom u Iraku..100                           Ashabi Allahovog Poslanika PREMA [AMU Nakon Poslanikovoga. Zahvaljujem Allahu mimo Kojeg drugog boga nema i donosim salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda. vo|stvo. Zaista je bio veli~anstvan taj ~ovjek. po{to su skupili i ujedinili sve svoje raspolo`ive snage. bore}i se pod Halidovom komandom. Ebu-Bekr poslao je nare|enje Halidu ibn el-Velidu. Ebu-Ubejde nije prestajao s davanjem.. Nakon {to je svaki odred obavio svoj zadatak. r.s. [urahbila ibn Hasneta i Amra ibn el-’Asa. zanemario je polo`aj. Svaki je bio emir jednoga odreda koje su ~inili arapski plemi}i i uglednici. a da na njegovo mjesto do|e Ebu-Ubejde. da bi muslimani ostvarili pobjedu.Ebu-Ubejdi Amiru ibn el-D`errahu. jer se on borio na Allahovom putu. ujediniv{i time Ebu-Ubejdovu povjerljivost i Halidovu hrabrost. preseljenja na ahiret.

Ashabi Allahovog Poslanika 101 Preporu~ujem ti da se boji{ Allaha. Ovakva je bila veli~ina ashaba. Mud`ahidi su bili zapanjeni njime. i nijedan od vas. islamom uzvi{ena! Kada je jednom prilikom halifa Omer ibn el-Hattab posjetio [am. A ku}a Zapovjednika nad zapovjednicima. njihovu skromnost prema dunjaluku. “Neka je Allahov oprost na tebe.” Veli~anstvena je li~nost bio Ebu-Ubejde: skromna. vo|e najve}e muslimanske vojske toga doba. u stvari. Koji te izbavio iz kufra u iman i iz zablude izveo na Uputu. ovako se vihorila zastava pravde iznad pora`enog mnogobo{tva i nevjerstva. Omer u njegovoj ku}i nije zatekao ni{ta osim prostog du{eka na kojem je . rekao je: “Ja sam musliman Kurej{ija. Ne {alji muslimane u propast da bi zadobio ratni plijen. bila je pravi odraz njegove skromnosti. Nisam ti htio re}i dok ne sazna{ od drugoga i nisam `elio remetiti bitku dok se sve ne okon~a. bio on crven ili crn. uz Allahovu pomo}. a nisi me obavijestio. rekao je Halid Ebu-Ubejdi. odmah se uputio Ebu-Ubejdi. a da ne po`elim da budem kao on. odgovorio je Ebu-Ubejde. samilosna. neka je Uzvi{eni zadovoljan s njima obojicom. pa ga je odveo ku}i. a njega smijeni. ovako je pobje|ivala vjera Istine. i potpunu predanost Allahovoj vjeri. Naime. Sve ovo {to vidi{ nestat }e. odgovorio im je. Ne {kodi ~ovjeku da slijedi brata u dunjalu~kim i ahiretskim stvarima”.nije umanjilo ni{ta od njegove skromnosti i jednostavnosti. Ko bi ga sreo vidio bi obi~nog mud`ahida. Me|u njima odigrao se dijalog koji oslikava uzvi{enost dvije du{e. a mi smo bra}a i pokorni Allahovoj volji. Ne `elim dunjalu~ku vlast i ne radim za dunjaluk. i ne {alji odrede da bi sabrao {to vi{e. MUSLIMAN KUREJ[IJA Zapovijedni{tvo nad vojskom nije zavelo Ebu-Ubejdu . pa je primi.” Kada je Halid saznao za naredbu o svojoj smjeni. bez traga nekakve rasko{i ili luksuza pri njemu. Odredio sam te zapovjednikom Halidove vojske. niti je trunka oholosti u{la u njegovo srce. pa te tek onda obavijestiti. hvala neka je Gospodaru svjetova na ni’metima islama. iskazuju}i mu dobrodo{licu. Ebu-Ubejde do~ekao je i zagrlio halifu. “Allah ti oprostio. pitao je glasom punim ~e`nje: “Gdje mi je brat?” Upitali su ga: “A ko je on. sretan {to ga je vidio. Emirul-mu’minine?” “Ebu-Ubejde Amir ibn el-D`errah!”. Klanjao si iza mene dok je vlast. ne nadma{i me u bogobojaznosti. pripadala tebi?”. do{lo ti je pismo od halife o mojoj smjeni i tvome postavljanju. a kada je on ~uo za to.

a. ovo mi je dovoljno za `ivot. ummeta. predvodi ljude u namazu”. nemojte da vas dunjaluk upropasti. Kada ti do|e ovo pismo. a njihova nesre}a je i moja nesre}a. Ebu-Ubejde obolio je od kuge. ako ti ovo moje pismo do|e no}u. u~vr{}uju}i temelje ~iste vjere. insistiram da krene{ ne ~ekaju}i dan. okupio je mud`ahide i ostavio im sljede}u oporuku: “Ostavljam vam preporuku. Zaista.s..” Kada je Ebu-Ubejde pro~itao pismo nasljednika Allahova Poslanika. u dru{tvu s plemenitim ashabima.a. Halifa Omer. u prostranim d`enetskim vrtovima. znam za {to sam ti potreban.s. kojom je Allah. kada bi ~ovjek sagradio hiljadu zgrada.” Potom se okrenuo Muazu ibn el-D`ebelu i rekao mu: “Muaze.. a. Ja sam u muslimanskoj vojsci. pobojao se da ne izgubi Ebu-Ubejdu pa mu je poslao pismo u kojem je stajalo: “Ukazala mi se potreba za tobom. pa kad je osjetio da mu se primi~e ed`el. Kada je umro. Koji mu je to omogu}io. uzeo `ivote velikog broja ashaba. poznata kao “Kuga Emvasa”19. imao je pedeset osam godina. sablje i {tita.. savjetujte vo|e i nemojte ih varati. a ne mo`e je ispuniti niko osim tebe. dijelite sadaku.102                           Ashabi Allahovog Poslanika spavao. r. pa mu je napisao: “Vladaru pravovjernih. ako je prihvatite -dovjeka vam dobro: klanjajte namaz. oslobodi me od toga {to tra`i{ i dozvoli mi ostanak. Allah mu mezar osvijetlio.{.” Ostao je sa svojom vojskom.. budite ponizni. . znao je da ga on ne `eli zbog posla nego da bi ga izvukao ispred napasti zaraze. Ni{ta vi{e. na kraju }e morati do}i u polo`aj u kojem mene sada vidite. Esselamu alejkum ve rahmetullah. d`. a potom ispustio svoju plemenitu du{u. jednog od najve}ih mud`ahida i da’ija dini-islama. Neka je milost i selam na povjerenika Muhammedova. zapovjednika. postite ramazan. obavite had` i umru.” PRESELJENJE NA AHIRET U Ebu-Ubejdovo vrijeme predio [ama pogodila je stra{na epidemija kuge. Pravedni halifa se nasmije{io i upitao ga: “Zar nisi uzeo za sebe kao {to neki uzimaju?” A Ebu-Ubejde mu odgovori: “Vladaru pravovjernih. a ako ti do|e danju. ne `elim ih napustiti dok Allah ne presudi i meni i njima. neka je hvala Allahu. insistiram da krene{ ne ~ekaju}i no}.

a imao je sve odlike ugledna ~ovjeka. d`. pa bi onda nekima od njih predlagao da prime islam. Nadimak mu je bio Ebu-Muhammed. a on Zuhrov. Svi su se odazvali pozivu pravde i istine. . a on Kilabov.s.a. podnose}i sve neda}e i tegobe. krupnih crnih o~iju. NJEGOVO IME Njegovo ime je Abdurrahman. Nakon {to je izjavio islam. Posjedovao je veliku tjelesnu snagu. pravilnoga nosa. Poslanik. Me|u njima je bio i Abdurrahman ibn Avf. tako|er: Osman ibn Affan. srednje visine. sin je Abdul-Avfov. Pored njega islam su primili. PRIMANJE ISLAMA Ubraja se me|u prve muslimane. koja mu je u bitkama omogu}avala da se lahko kre}e i napada. U d`ahilijetu se zvao Abdul-Amr ili Abdu K’ab.ABDURRAHMAN IBN AV. r. uputio ga je na islam poredstvom Ebu-Bekra. R.. svijetle puti. LI^NOST Bio je lijepoga izgleda.A. Talha ibn Ubejdullah i S’ad ibn Ebu-Vekkas. @elio je svakome dobro i sam se `rtvovao kako bi doprinio kakav hajr. Zubejr ibn el-Avvam. promijenio mu je ime u Abdurrahman.. a on sin El-Harisov. Allah.{. a. krupnih {aka i prstiju. Bija{e nje`an i miran. a on Murra el-Kure{ija ez-Zuhrija. Ebu-Bekr stupio bi u kontakt sa mekanskim ljudima i mladi}ima za koje je dr`ao da u njima ima dobra.

ali je ostao ~vrst i nepokolebljiv u svome uvjerenju i principijelan u svome obe}anju i prisezi datoj Resulullahu. a.s.. a kada bi ga neki od kurej{evi}kih plemi}a zovnuo njegovim predislamskim imenom. suosje}aju}i s njima. .. u{ao u ku}u Erkama ibn Ebu-el-Erkama.104                           Ashabi Allahovog Poslanika Abdurrahman je objavio svoje primanje islama prije nego je Muhammed. obo`avali su Allaha. On je jedan od prve osmerice koji su primili islam i u~vrstili njegove temelje. Abdurrahman je ponovo bio me|u muhad`irima. Vjera je prodrla u njegovu du{u i oja~ala ga snagom i saburom. pozvao je muhad`ire pa su se ponovo okupili oko uzvi{ene misije. daju}i mu neopozivu prisegu. Kada je Allahov Poslanik. a.s.s. a. a srca su im ~eznula za rodbinom i za Mekom. Abdurrahman ibn Avf je.s. njihovom domovinom. a.. Iz bijesa su po~eli ka`njavati i mu~iti one koji prihvate i prigrle novu vjeru i odazovu se pozivu Poslanika.. za Abdurrahmana je bilo istinski ponos. Ali to nije dugo potrajalo jer su Kurej{ije prekr{ili svoje obe}anje. Vjerovjesnik.{. U prvoj hid`ri u Abesiniju me|u muhad`irima je bio i Abdurrahman. Kada su se ugnjetavanja muslimana poja~ala. Tu. ne posustaju}i i ne klonuv{i na putu Istine. slijede}i Allahova Poslanika.s. kao i drugi. a. nakon obe}anja koja je dobio od kurej{evi}kih velikana. Ime koje mu je dao Allahov Poslanik.s. a.. ne bi se odazivao. osjetio da bi se muhad`iri mogli vratiti..s. Abdu Amr. bio izlo`en razli~itim vidovima ka`njavanja. a. a. te je u~injena i druga hid`ra. pozivu odazivaju razli~iti slojevi ljudi i ugledan i obi~an svijet. HID@RA Kurej{ije su se `estoko rasrdile kada su vidjeli da se Muhammedovom.s. “Ku}u islama”. d`. muhad`iri su ~vrsto dr`ali svoju vjeru. Abdurrahman je jedan od deseterice kojima je D`ennet obe}an jo{ za njihova `ivota. naredio je hid`ru u Abesiniju. u tu|oj zemlji. Podnosio je prezir brane}i svoj dini-islam i `ivot. Tako|er. kako bi za{titu potra`ili kod tamo{njeg pravednog vladara. tzv.

’” .. pa izdvoji iz mog imetka polovinu sebi. uvidio je da }e Medina biti prijestolnica islama i novi centar odakle }e se vjera istine {iriti u sva podru~ja. zato je naredio da se tajno ~ini hid`ra u nju. Vi{ak svoje zarade dijelio je na Allahovom putu. a... Pogledaj koja ti se vi{e svi|a. Poslanik. pod njim bi na{ao zlato ili srebro. bratimio je muhad`ire i ensarije kako bi se zbli`ili i ujedinili u okrilju islama. a od te usli{ane dove Abdurrahmanu se imetak pove}avao gdje bi god po{ao i u {ta god bi ulo`io...s. O ovome je zabilje`eno predanje koje je prenio ~asni ashab Enes ibn Malik: “S’ad ibn Rebi’a je rekao Abdurrahmanu: ‘Brate. Kada je stekao dovoljno da bi mogao dati mehr za `enu. im je osvijetlio srca dini-islamom. a. Oti{ao je da obraduje Allahova Poslanika. a. re~e mu Poslanik. Neka ti Allah da blagoslova u tvome imetku’. a tijelo mu je bilo na{kropljeno lijepim mirisom. Sam je za sebe rekao: ‘Imao sam osje}aj kada bih podigao kamen. d`..s.s.{. o`enio se. Ovako je zaradio veliko bogatstvo kakvo niko prije njega nije imao. najbogatiji sam u Medini.’ Abdurrahman je u{ao u trgovinu i zara|ivao.s. Tako je pobratio Abdurrahmana ibn Avfa sa S’adom ibn Rebiom. makar ovcom.’ ‘Priredite svadbenu gozbu..’ Abdurrahman mu odgovori: ‘Neka ti Allah pove}a imetak i porodicu. Dova koju je Resulullah. pro{irio trgovinu i uve}ao zaradu... nego. pa je predlo`io Abdurrahmanu da mu dadne pola svoga imetka i da ga o`eni jednom od njegove dvije `ene.s. Nakon druge prisege broj ensarija se znatno pove}ao i Allah. a. Poslanik. Muhammed. uputio bila je klju~ Abdurrahmanova bogatstva i pro{irivanja trgovine. a. Kada je hid`ra u~injena. Te`io je da mu trgovina bude halal i izbjegavao je svaki posao u kojem je bilo harama ili sumnjivih stvari.Ashabi Allahovog Poslanika 105 U MEDINI Veza izme|u Allahovoga Poslanika. uputi me na pijacu. a. pa se njom o`eni. i stanovnika Medine u~vrstila se nakon prve prisege i nakon formiranja grupe ensarija . Zbog toga mu je Allah pove}ao nafaku. S’ad je bio vrlo bogat ~ovjek.s. koji su povjerovali u poslani~ki poziv. za~udio se njegovom stanju i upitao ga: ‘[ta si dao `eni kao mehr?’ On odgovori: ‘Zlata koliko je te{ka ko{pa hurme. O`enjen sam dvama `enama.stanovnika Medine.

s. oti{ao radi svoje potrebe.s. nai{areti da nastavi. U Bici na Bedru mu{rici Kurej{ija okupili su svoje silnike i dobro se naoru`ali i opremili. a u me|uvremenu se formirao d`emat klanja~a ~iji imam je bio Abdurrahman. a. a njegov `ivot “jeftin”. bio je odsutan. divna i velika je ~ast biti imam pred Allahovim Poslanikom. Zaista. a. a. Svojim tijelom je. a..s. pa su muslimani formirali d`emat. kada ga zovnu jedan Kurej{evi}. posredstvom dove odabranoga Poslanika. Abdurrahman se `estoko rasrdio. Abdurrahman je klanjao namaz. Naime.s.. Abdurrahman je tako|er u~estvovao u borbi. ubijaju}i neprijatelje svojom sabljom. STALNI D@IHAD Abdurrahman nije bio od onih trgovaca koje je trgovina udaljila od spominjanja Allaha i borbe na Njegovom putu. pa je zanijetio namaz za Abdurrahmanom i dovr{io ga me|u muktedijama...s. a. i njegovom te`njom za halal-zaradom.. izabrav{i za imama Abdurrahmana. Bio je sav izranjavan. Njegovo tijelo bilo je “bezvrijedno”. Ima li ve}e po~asti od te?! U Taberijinom predanju zabilje`eno je da je prilikom pohoda na Tebuk Allahov Poslanik.106                           Ashabi Allahovog Poslanika VELIKA ^AST Abdurrahman je stekao veliki ugled kroz dvije stvari koje nije stekao nijedan ~ovjek. a Allahov Poslanik.s. A bio je veliki mud`ahid. skromno naoru`ani. Kada se Resulullah. Naprotiv. pa mu re~e: “Moje ime je Abdurrahman.. Druga po~ast bila je ve}a od prve. Abdurrahman mu htjede ustupiti mjesto. On je imamio prvi rekat kada je do{ao Allahov Poslanik.. prozivaju}i ga predislamskim imenom. a Allahov Poslanik.s. Najve}a oprema bila im je vjera i spremnost na `rtvu za Allahovu Rije~. bilo je nastupilo namasko vrijeme. klanjao je za njim u d`ematu me|u muktedijama.. Bio je to Umejr ibn Osman ibn Ka’b et-Tejmi. a Resulullah je klanjao iza njega. koji mu je u Meki nanio velike patnje. a. ina~e `estoki protivnik islama i muslimana. Izrugivao mu se. a. udario ga i oborio na zemlju oblivenog krvlju. zajedno s . Allah ga je blagoslovio velikim imetkom kojega je bilo u izobilju. naime Abdurrahman je predvodio d`emat. a.” Po`rtvovanost i borbenost koju je Abdurrahman pokazao u Bici na Uhudu prevazilazi svaku pretpostavku. Krenuo je prema njemu isukane sablje. u svakoj bici i pohodu.s. ali mu Poslanik. vje{t konjanik i junak. Postoji i drugo predanje istoga zna~enja. ali ga rane nisu zaustavile od nastavka borbe. Muslimani su se spremili za borbu na ~elu s Allahovim Poslanikom. vratio. a..s. a. bio je pri ruci Allahovom Poslaniku.s.

a. “[ta?”. a. a.s.s. kada bi mogao. pove}ao njegov imetak. re~e: “Allah ti pove}ao u onome {to si dao. dvije hiljade dajem u ime Allaha. zatim ..s. Novac i sredstva davani su u velikim koli~inama.s. pa ~etrdeset hiljada zlatnika. odgovori Abdurrahman. koliko je mogao. d`... davao je po pola imetka. sti~u}i imetak imao odre|en i jasan cilj .s. Prvi put je bio ranjen. a dvije hiljade sam ostavio za svoje potrebe”.s. htio opremiti vojsku. Do{ao je kod Allahovoga Poslanika. ode ku}i i donese kesu novca. i pove}ao ti u onome {to si ostavio. jer ho}u poslati vojsku. Kada je Allahov Poslanik. pozvao je ashabe i rekao im: “Dajite sadaku.. i pred njega stavio dvjesto oka zlata. ~uv{i ovo. Bez obzira na rane. Abdurrahman je..s. a. Kada god bi Allah. pa tre}i. do kraja bitke.Ashabi Allahovog Poslanika 107 tijelima deseterice ashaba. Na Uhudu su muslimani do`ivjeli poraz zbog neposlu{nosti Allahovom Poslaniku. i Njegov Poslanik. a.ne ljubav i gramzivost prema imetku nego tro{enje imetka na putu islama. na~inio `ivi zid oko Vjerovjesnika. “Allahov Poslani~e. imam ~etiri hiljade dirhema. Bio je poput rijeke koju nebo napaja vodom.{. ali ono {to je dao Abdurrahman nadilazi svako o~ekivanje. Kada bi njegova du{a bila od koristi drugome. upita ga ponovo Resulullah. ali nije poklekao niti odustao nego se nastavio boriti ne obaziru}i se na krv koja je tekla. nastavio je {tititi Allahovoga Poslanika. a. tako bi i on pove}ao dijeljenje.” Resulullah. od svoje dobrote bi je poklonio drugome. dok nije zadobio dvadeset jednu ranu.. “Nafaku i nagradu koju su obe}ali Allah. a. Abdurrahman je. Muslimanima je trebalo i oru`ja i opreme i jaha}ih `ivotinja.. Resulullah. VELIKI DOBROTVOR Historija ~ovje~anstva poznaje malo ljudi koji su dijelili na Allahovom putu kao Abdurrahman i koji su imali takva svojstva plemenitosti i dobrostivosti. ga tada upita: “Jesi li {ta ostavio svojoj porodici?” “Jesam”.” Poslije ove dove. d`. Potom je ranjen drugi put. rekao je Abdurrahman.. a.{.” Abdurrahman je bio me|u prisutnim pa. spre~avao napad Kurej{ija.s. Rane su bile na razli~itim dijelovima tijela.s. a od jedne rane na nozi trajno je ostao hrom. a ona napaja zemlju kroz koju prolazi.” Za vremena Allahova Poslanika. Jednom je dao ~etiri hiljade dinara. imetak mu je postao jo{ beri}etniji. a. zatim ~etrdeset hiljada srebrenjaka. Omer je rekao: “Smatram da grije{i jer porodici nije ni{ta ostavio. pa deseti. pred muslimanima je bila ogromna bizantijska vojska opremljena mno{tvom oru`ja i sredstava. Velika je mudrost Allahova. Kada se vr{ila priprema za pohod na Tebuk. {tite}i ga od mu{ri~kih strijela i kopalja i spre~avaju}i ih da ga se domognu. ganut njegovim postupkom.

Svaki ~ovjek je od njegova imetka mogao uzeti kredit.” Ovaj karavan je podjeljen me|u Medinelijama. tre}inom ih je rje{io dugova. reko{e joj. Na prilazima gradu ugledali su veliki oblak pra{ine koji je plovio prema njima. a ba{ u to vrijeme bila ih je zahvatila su{a i nesta{ica. Siromasi su imali pravo da se koriste njegovim imetkom..108                           Ashabi Allahovog Poslanika je opremio pet stotina konja i pet stotina deva na Allahovome putu.s. Tada se Ai{a sjetila doga|aja koji se odigrao pred njenim o~ima i hadisa te re~e: “^ula sam Allahova Poslanika. Budi mi svjedok da sam ovaj cjelokupni karavan sa tovarom dao u ime Allaha. Tre}inu im je dao na kredit.s. poma`u}i sirotinju i jo{ vi{e ula`u}i na Allahovom putu. dolazi iz [ama. Raspravljali su i naga|ali {ta bi to moglo biti. u{ao bih hodaju}i. POTRES U MEDINI Jedno jutro Medinelije su se probudili i ~uli tutnjavu od koje se zemlja tresla. a. Ova vjest o njegovom ulazku u D`ennet bila mu je podsticaj da nastavi ~injenje dobrih djela. pitala: “Kakva je ovo buka?” Re~eno joj je: “To je Abdurrahmanov karavan natovaren trgova~kom robom. da ka`e: ‘Vidio sam Abdurrahmana ibn Avfa da }e u}i u D`ennet puzaju}i. pa je Ai{a. Njegova dobro~instva su mnogobrojna i velika..’” Kada je ovo doprlo do Abdurrahmana. . O njemu i Medinelijama se moglo ~uti: Medinelije su Abdurrahmanovi ortaci u njegovom imetku. neka je Allahov blagoslov na nju. Svi muslimani imali su koristi u njegovoj imovini. a. a tre}inu im je poklonio.” Abdurrahmanu se ozari lice sre}om.?” Majka vjernika mu odgovori: “Jesam. pa re~e: “Da sam mogao.” Ai{a ponovo upita: “Zar trgova~ki karavani da di`u ovoliku buku?” “U njoj je sedam stotina natovarenih `ivotinja”. `urno je oti{ao do Ai{ine ku}e i upitao je: “Jesi li to ~ula od Allahova Poslanika.

neka je Allahov selam na sve njih. a.. Bio je blizak i njemu i njegovoj porodici. koliko god mu se pove}avao imetak. bio zadovoljan.a. Peterica ostalih su se slo`ili da on izabere halifu. Kada je Omer.Ashabi Allahovog Poslanika 109 SKROMNI Da li je ovo ogromno bogatstvo promijenilo njegov moral i odvelo ga sa pravoga puta? Naprotiv.s.. a svi su se slo`ili s njegovim izborom.. SLUGA MAJKI VJERNIKA Abdurrahman je bio ~ovjek od povjerenja kod Allahova Poslanika. kada bi htjele obaviti had` .. Stalni drug u njegovom `ivotu bila je bogobojaznost i ulaganje na Allahovom putu. Alija . r. preselio svome Gospodaru. Kada je Omer. jer je on imao sve potrebne uslove za halifu. [u’be prenosi od S’ada ibn Ibrahima da je rekao: “Abdurrahmanu je neko donio hranu. iz koje je bila Amina bint Vehb. a. pove}avala se i njegova skromnost prema dunjaluku i ljubav prema ahiretu. Hamza je poginuo. a. ]efin mu je bio njegov ogrta~. a ako bi mu pokrli noge. ~itavu svotu je podijelio. rije~ima: “Allaha mi. da izme|u sebe izaberu halifu.” Tako se odrekao polo`aja. Bili smo obasuti mnogim dobrima i bojim se da nam je to nagrada za na{a dobra djela. Nije razmi{ljao o dunjaluku uprkos ogromnom bogatstvu.i{ao bi s njima u Meku.” Potom je zaplakao i ostavio hranu.a. majka Allahova Poslanika.s. pa je rekao: “Poginuo je Mus’ab ibn Umejr. on se sustegao od polo`aja. svi su pogledi bili uprti u Abdurrahmana. rekao mu je: “^uo sam od Allahova Poslanika. a on je postio. pa kada je Resulullah. a bio je bolji od mene.r..s. dra`e mi je nego da se prihvatim ovog poziva.s. Ako bi htjele iza}i . Dio je dao porodici Benu-Zuhre.a. Me|utim. r.. a bio je bolji od mene.. tako da ga nisu mogli razlikovati od njegovih slu`benika i robova.a. otkrila bi mu se glava. . Njegova skromnost se nije ograni~avala samo na dunjalu~ke ukrase nego i na vlast. ako bi od njega tra`ile da im ne{to pribavi -nabavio bi to za svoj novac. ugled i polo`aj.” Abdurrahman je izabrao Osmana. Svaki dan raspitivao se za njihove potrebe i bio im na usluzi.bio je u njihovoj pratnji. a. a.. da si povjerljiv me|u melekima i da si takav me|u ljudima. Od Allaha je ovu po~ast dobio Abdurrahman i niko vi{e od ashaba. po{tuju}i njih i ku}u u kojoj su obitavale. umro. bio na samrti. r.s. da me no`em ubodete u grlo pa da iza|e na drugi kraj. a me|u njima i Abdurrahmana. izabrao je {estericu ashaba kojima je Allahov Poslanik. Ako bi mu pokrli glavu.. zatim siroma{nim muslimanima i muhad`irima i `enama Resulullaha.s. `enama. Slu`io je majke vjernika i osiguravao potrebno. otkrile bi mu se noge. za halifu. Kada je prodao zemlju za ~etrdeset hiljada dinara. a. Ahiret mu je bio stalna preokupacija. on je ostao na usluzi Poslanikovim .

. Svakoj od Poslanikovih `ena ostavio je pozama{nu svotu novca. Abdurrahmana je ~ekao put ka obe}anom D`ennetu. r. pitala je: “Ko je poslao ovaj novac?” Re~eno joj je: “Abdurrahman ibn Avf.a.a.. primiv{i dovu Svoga Poslanika. osim strpljivi. . d`.a.a.. Ostavio si la`. stotinu konja i tri hiljade ovaca. Ai{a je uputila dovu za njega: “Da ga Allah napoji vodom Selsebila.s. Umro je trideset prve godine po Hid`ri. D`enazu mu je klanjao Osman ibn Affan.’” PRESELJENJE NA AHIRET Veliko srce se umorilo. Allah te Svojim rahmetom obasuo. Ukopan je u Medini u mezarju El-Beki’a u blizini {ehida Uhuda. Allah. a.s. pa mu je predlo`ila da mu dadne mjesto za mezar u njenoj odaji kod mezara Allahovog Poslanika.” Smotala se jedna od zastava islama. dunjalu~ko putovanje se okon~alo. Ali Abdurrahmana. Kao da je osjetio da mu dolazi ed`el.s. r. Iza njega je ostalo hiljadu deva.. Njegov tabut nosio je Poslanikov.110                           Ashabi Allahovog Poslanika a. u sedamdeset petoj godini `ivota.” Svojim nasljednicima je ostavio ogromno bogatstvo. Svakom ashabu koji je u~estvovao na Bedru ostavio je ~etiri stotine zlatnika. prvim muhad`irom ukopanim u Medini.” Majka vjernika re~e: “^ula sam Allahova Poslanika.s. a njegovo ime je ostalo mirisno i blagoslovljeno jer je on bio jedan od stupova na kojima je po~ivalo veli~anstveno zdanje islama. r. Sjetio se i dogovora sa svojim velikim prijateljem i cijenjenim ashabom. da ka`e: ‘Poslije mene ne}e biti prema vama milostivi. Svakoj od svojih ~etiri `ene je ostavio po osamdeset hiljada zlatnika.. Kada je Ai{i do{ao odre|eni dio. r. Alija ibn Ebi-Talib. a. a me|u njima i halifi Osmanu . dijelio je jo{ vi{e i oslobodio dosta svojih robova.{.. a. ga je opskrbio. rekao je: “Bio si iskren na dunjaluku. r. Ebu-Bekra i Omera. tako da su se ljudi umorili dok su raspodijelili zaostav{tinu u zlatu i srebru. bilo je stid to prihvatiti. Osmanom ibn M’azunom.a. dajd`a S’ad ibn Ebi Vekkas. a. Ai{a je htjela da mu iska`e po~ast. da }e se ukopati jedan do drugoga.s. Opra{taju}i se od njega.

a on Rizahov. a on Kartov. a on Rebahov. a on Malikov. Bio je visok. a on Adijjev. a kada bi progovorio. Posjedovao je izuzetnu tjelesnu snagu koja mu je pomagala u podno{enju nevolja. a on Galibov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Se’id. . pa je stvari rje{avao na najljep{i na~in. Bio je ozbiljan i odmjerenih postupaka.. krupnih {aka. slu{alac bi osjetio njegovu samouvjerenost i iskrenost. a on Amrov. Kada je bio na sijelu. a on Abdullahov. bijeloga tena. smirenost i pronicljivost. malo je govorio. isticala su se tri svojstva: ozbiljnost. a on Nufejlov. a on Abdul-Uzzaov. r. R.SE’ID IBN ZEJD. te ga je u~inila ~vrstim i postojanim na bojnom polju.a. a svojom pronicljivo{}u je pretpostavljao doga|aje prije nego se stvarno dogode. odgovoran u odnosima s ljudima. a on Kenane el-Kure{ija el-Adevija. a on Lu’ejjov. pun. a on Nadrov. LI^NOST Kod Se’ida ibn Zejda. sin je Zejdov.ihrov. a on K’abov. ina~e stalo`en i miran.A. Nije bio sklon {ali i neozbiljnosti. guste kose i brade koju je knio. Bio je izuzetno inteligentan. Doga|aje bi prenosio bez dodavanja i iskrivljavanja. a on .

S njim je bio Zejd ibn Haris koji je ovako opri~ao taj susret: “Iza{ao sam s Resulullahom. nego je napadao Kurej{ije zbog njihovoga krivovjerstva i paganije i pozivao ih da obo`avaju jedinoga Boga.’ Potom sam oti{ao do tog starca i kada sam ga na{ao. ali ne znam. Na kraju ga je protjerao iz Meke. Izrugivao se njihovom prino{enju `rtava kipovima koje su sami napravili i koji im nisu ni {kodili ni kakvu korist donosili.s. jednog vrelog dana iz Meke pa smo sreli Zejda ibn Amra ibn Nufejla.. Omerov otac. isprije~io mu se njegov amid`a Hattab ibn Nufejl. Stvoritelja.” Jednom prilikom kada je napadao Kurej{ije zbog njihovoga obo`avanja idola. On se nije zadovoljavao da samo ispovijeda svoju vjeru. pa sam primijetio da obo`avaju Allaha i da Mu pripisuju druga..” Od Esme. a moja vjera je Ibrahimova vjera.’” Tako|er je govorio: “Gospodaru.. prije nego {to je po~eo primati Objavu. `rtvujete u ne~ije drugo ime pored Allahovog?” Obo`avao je Jedinog Allaha. Me|usobno su izmijenjali pozdrave. i sna`no ga udario. iz grada ratnika i hvalisavaca.s. koji su mahom obo`avali kipove i idole.a. pa se Zejd nastanio na brdu Hira i samo kriomice ulazio u Meku. Ebu-Bekrove k}erke. niko od vas nije primio Ibrahimovu vjeru osim mene. govore}i: “Moj Bog je Ibrahimov Bog. tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a. Naime. r. Zejd je `ivio i u doba d`ahilijeta je bio pripadnik vjere Ibrahima. nije mojom krivicom. za razliku od Kurej{ija.s.’ On re~e: . a onda je Poslanik. Isti taj Hattab je nagovarao djecu da ga ga|aju kamenjem i uznemiravaju gdje god da ga vide. on me upita: ‘Iz kojeg si naroda?’ Odgovorio sam: ‘Ja sam iz grada u kojem je Allahova ku}a. kao {to i njegov otac Zejd ibn Amr ibn Nufejl nije bio poput ostalih Mekelija svoje generacije. a. ~inio bih ga.112                           Ashabi Allahovog Poslanika U IBRAHIMOVOJ VJERI Njegov odgoj nije bio poput odgoja ostalih mekanskih mladi}a.’ Utom mi se obratio jedan njihov u~enjak. `ele}i pravu vjeru. za{to te tvoj narod protjerao?” Zejd odgovori: “Allaha mi. kada bih znao koji ibadet Ti je najdra`i. Jednom je sreo Allahovoga Poslanika. a. Naime. oti{ao sam do sve}enika Hajbera. rekav{i: ‘Pita{ za vjeru? Ne poznajem nikoga ko obo`ava Allaha osim jednog starca u Hiri. Govorio im je: “Zar ovcu koju je Allah stvorio i s neba joj ki{u spustio da iz zemlje nikne bilje kojim se ona hrani..” Rekao sam: ‘To nije vjera koju tra`im. a. prenosi se: “Vidjela sam Zejda ibn Amra ibn Nufejla oslonjenog na K’abu. rekao: “Zejde. da govori: ‘Kurej{ije. Muhammede. neka je Allahov selam na nju.

’” Od tada je Zejd i{~ekivao pojavljivanje Poslanika. a.Ashabi Allahovog Poslanika 113 ‘Ono {to tra`i{ pojavilo se u tvom zavi~aju .” OMEROVO PRIMANJE ISLAMA Kurej{ijska zlostavljanja postala su nepodno{ljiva. Kada je Se’id upitao Allahovoga Poslanika.” Kada bi htio obaviti molitvu. r. Muslimani su se sastali dogovorenog dana. njegova zvijezda je iza{la.. po~ela dolaziti Objava. a. ako si odredio da ja ne do~ekam ovu blagodat. i i{~ekivali trenutak polaska.a.s.s. stalno ponavljaju}i: “Allahu moj. a. Umro je prije nego {to je Muhammedu. `eni Amira ibn Rabi’e. onda je nemoj uskratiti mome sinu Se’idu. Pri{ao je Ummi Abdullah bint Ebu-Hasmi. Allaha mi.” Zatim bi se predano molio.a.a.. sa svojim stvarima. U toj atmosferi punoj pobo`nosti. naredio je hid`ru u Abesiniju kod plemenitog i pravednog vladara. bacali njihova gola tijela na u`areni pijesak i udarali ih `eljeznim lancima. rastao je Se’id do dolaska Objave Muhammedu. Nije bilo ni jednog na~ina tla~enja i poni`avanja koji su poznavali. Bi~evali su ih. Resulullah. Mu~ili ste nas i poni`avali dok nam Allah nije otvorio izlaz. u pobo`nosti i pokornosti Tebi. a svi oni koje si do sada vidio u zabludi su.s. r.. naro~ito od o~evog amid`e Hattaba koji je iz Meke protjerao njegova oca i od amid`i}a njegovoga oca Omera ibn el-Hattaba. kada je Omer. od ~ega se Tebi utjecao Ibrahim. Povjerovao je u poslanstvo zajedno s majkom i svojom `enom . odlazimo u Allahovu zemlju. a da ga nisu isprobali na muslimanima. Zejd bi govorio: “Odazivam Ti se iskreno.atimom bint Hattab.. koji nudi slobodu vjeroispovjesti i `ivljenja svima koji u njegovoj zemlji zatra`e uto~i{te. koji je prije svoga prelaska na islam naj`e{}e zlostavljao muslimane. PRIMANJE ISLAMA Se’idov je otac ostavio veliki utjecaj na sina. ga|ali kamenjem. Zastao je promatraju}i taj prizor. r. a. Utje~em Ti se od onoga.s. a. Znao je `estinu mu~enja i progona koji }e ga sti}i. Me|u muhad`irima vidio je i svoga brata Zejda ibn el-Hattaba. on mu je odgovorio: “Na Sudnjem danu bit }e pro`ivljen sam kao zaseban ummet. o Ummu Abdullah?” Ona odgovori: “Da.. prolazio pokraj njih i vidio ih.” Omer re~e: . pa joj rekao: “Je li to odlazite. Zbog toga je odlu~io tajiti svoj prelazak na islam.Poslanik je poslan.s. pa mu srce obuze tuga i `alost. o svome ocu..

upropastio njihove sinove. ~uo sam da slijedite Muhammedovu. Srd`ba se vidjela na njegovom licu kada je `ure}i prema Resulullahu.” Nu’ajm }e njemu. primili smo islam i vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika.. strast te zaslijepila. On je zaveo Kurej{ije.s.s. da ga ubijem.” Nastavio je svojim putem. i sestra i zet. u Se’idovoj ku}i je bio Habbab ibn el-Erett koji je u~io Kur’an sa lista na kojem je bila zapisana sura Ta-ha. Niz lice joj je potekla krv. Se’id je otvorio vrata. ocrnio njihovu vjeru i huli njihove bogove”. Ho}u da vidim sa ~im je to do{ao Muhammed.s. re~e Omer. a.atima je sklonila listove Kur’ana pod svoju odje}u. Smatrao ga je glavnim krivcem za sve {to se doga|a.?”. a ti radi {ta ti je volja. a. Kada su prisutni ~uli lupu na vratima i Omerov glas. sakrili su Habbaba u drugu sobu. a. te re~e: “Daj mi taj list sa kojeg ste maloprije u~ili. Njegova sestra je osjetila da }e on primiti islam.? Bolje ti je obrati pa`nju na svoju porodicu i sredi stanje u njoj. Odlu~io ga je ubiti i tako rasteretiti ljude. vjeru. Sna`no je zakucao na vrata. “Tvoj zet i amid`i} Se’id ibn Zejd ibn Amr ibn Nufejl i tvoja sestra ..” Kada Omer vidje krv na sestrinom licu.atima sko~ila je u odbranu svoga mu`a. upita Omer. Tada mu oboje. ali ga je krio.114                           Ashabi Allahovog Poslanika “Neka vas Allah ~uva.atime.atima”. reko{e: “Jeste. Nu’ajm je tako|er bio primio islam. koji je bio iz istog plemena kao i Omer...” Zatim se zakle svojim bo`anstvom da }e joj vratiti list dok ga pro~ita. ^im je u{ao. a . U to vrijeme. tome vjerolomniku. re~e Nu’ajm. On ju je tako jako udario da je pala udariv{i glavom u zid.Menafa pustiti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. razmi{ljaju}i o onome {to je zadesilo Meku otkako je Muhammed. po~eo {iriti novu vjeru. Kada se pribli`io..” “Ne boj se.. nai{ao na Nu’ajma ibn Abdullaha en-Nuhama. sine Hattabov?” “Krenuo sam Muhammedu.” Na to }e .s. a. Njegova sestra ..s. te mu re~e: . malo se umiri kaju}i se zbog svog postupka. “Allaha mi.” “A ko to iz moje porodice. Omer re~e: “Kakav to glas ~ujem iz va{e ku}e?” “Nikakav. od ka`njavanja i iseljavanja stanovnika Meke do promjene na~ina `ivota na koji su ljudi bili navikli. prvi put u svome `ivotu ~uo je u~enje Kur’ana. a. Omer se zaputio ku}i svoje sestre .” Zatim dohvati svoga zeta Se’ida za vrat namjeravaju}i da ga ubije.” “Dakako.atima: “Bojimo se da }e{ ga pocijepati. Upitao je Omera: “Gdje si se zaputio. “Zar misli{ da }e te porodica Abdul.

Njegovo je {to je na nebesima i {to je na Zemlji i {to je izme|u njih i {to je pod zemljom. a. dao mu je dio ratnog plijena.. a.. Tako je vra}eno jedinstvo Arapa na Arapskom poluotoku. Allahov Poslanik. a. a u namazu iza njega.” 20 NA BOJNOM POLJU Se’id je bio na glasu kao jedan od najvje{tijih konjanika u Meki i najbolji poznavalac konjskih rasa. a ove listove mogu dodirnuti samo ~isti. snagom i vje{tinom u jahanju. Milostivi. a. u kojoj muslimani odneso{e veliku pobjedu i pobi{e kurej{evi~ke vo|e nevjerstva i predvodnike paganstva. Na kraju su se popeli na brdo gdje je Resulullah. U ratu protiv otpadnika od vjere Se’id se na boji{tima isticao svojim juna{tvom.s. po~eli su se nazirati znaci vrijedne islamske zajednice kao uvod osnivanju islamske dr`ave.. bitka muslimana i Kurej{ija.s. na svim boji{tima: na Hendeku.s. Alija. te se okupa i po~e ~itati: “Ta-ha. U vrijeme njegova odsustva odigrala se Bitka na Bedru. . ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{. Hunejnu. On je bio me|u malom skupinom vjernika koji su uticali da muslimani nakon straha povrate hrabrost i ~vrstinu i da ustraju kako bi ostvarili pobjedu i presudili otpadnicima. ve} da bude pouka onome koji se boji.s. preselio u Medinu. koji su okrenuti prema nevjernicima vlastitim tijelima branili Poslanika.Hanife. Objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih.s. Talha ibn Ubejdullah. u `ari{tu borbe. Se’id ibn Habib je rekao: Ebu-Bekr. u svakom boju i pohodu koji je vodio Resulullah. kao da je i on u~estvovao u boju. To je ozlojedilo Kurej{ije. bio siguran od mu{rika. Kada se Se’id vratio sa svoga zadatka.s. Omer. pozvao Se’ida ibn Zejda i dao mu odre|eni zadatak u [amu.s. Na Uhudu je bio me|u odabranim ashabima.s. Koji se na Ar{ uzdigao.. a.. Se’id ibn Zejd. Hudejbiji. S’ad ibn Ebi Vekkas. ukratko. U toj bici ubijen je Musejleme ibn Habib el-Kazzab i veliki broj otpadnika iz Benu. a. U Bici na Jemami odigrao se ljut boj gdje se pokazala Se’idova hrabrost i hrabrost mud`ahida uz njega. Jednog dana je Allahov Poslanik. a. Omer ustade. koje im se nastavi{e suprostavljati u trajno objavljenom ratu. Se’id je bio uz Allahovoga Poslanika. Hajberu. Opisuju}i junake koji su bili uz Allahovoga Poslanika. u boju i okr{aju ispred njega. a.. Zubejr ibn Avvam i Abdurrahman ibn Avf bili su uz Allahovoga Poslanika. Nakon {to je Poslanik. a..s.Ashabi Allahovog Poslanika 115 “Ti si ne~ist zbog svog mnogobo{tva.

Alije ibn Ebi-Taliba. r. spremaju}i se za osvajanje Perzije. Ebu-Ubejde ibn elD`erraha.. Ne}emo se opirati tvojoj naredbi. r a. boravio je u Medini. poslao je vojsku u Irak gdje su muslimani vr{ili manje pohode.a. Tridesetoga rebiul-evela dvanaeste godine po Hid`ri Ebu-Bekr.. a sadr`avao je taktiku napada kojim bi muslimani vr{ili brze upade u {amsku teritoriju. su{tina sna jeste da su muslimani otpo~eli ratove u stranoj dr`avi ~ija je priroda bila poput prirode [ama i da su ostvarili pobjedu. pa je jednog dana oti{ao halifi. a da im je halifa ~estitao na tome. Omerov prijedlog je podr`ao Osman. koriste}i princip napad-povla~enje. kao da razgovara{ sam sa sobom o slanju vojske u [am? “ Ebu-Bekr mu re~e: “Da.razmi{ljao je o slanju vojske u [am. Savjetovanje je teklo dok se nisu slo`ili sa dva prijedloga. kao da me ne pita{ bez razloga?!” Tada mu [urahbil ispri~a detalje svoga sna. prihvati ovaj plan. Ebu-Bekr. Me|u poznatim vojskovo|ama u osvajanju Iraka je bio i [urahbil ibn Hasne.a. r.a. Ako i ti vidi{ tako.. a potom je ustao Se’id ibn Zejd i rekao: “Osman je u pravu. nasljedni~e Allahova Poslanika.” Se’idu se u . a mi te slu{amo i pokoravamo ti se. [urahbil. razmi{ljam o [amu! O tome jo{ nikoga nisam upoznao. r. okupio je oko sebe iskrene ljude i oformio savjetodavno vije}e. Ebu-Bekr.. konjice i pje{adije. tj. okupio je svoje savjetnike. Ebu-Bekr im je iznio svoju odluku o okretanju prema [amu i njegovom osvajanju. Uglavnom. Ebu-Bekr. Ovakvi upadi bi se vr{ili dok se Bizantinci ne bi povukli. safovi muslimana su se u~vrstili. pa se krenulo sa {irenjem islama izvan Poluotoka.a. Zubejra ibn Avvama..116                           Ashabi Allahovog Poslanika ^LAN SAVJETODAVNOGA VIJE]A Nakon rata protiv otpadnika i nakon povratka jedinstva muslimanskoga d`emata. r. ali niko nije proniknuo u njegove misli.a. Abdurrahmana ibn Avfa. Prvi je dao Abdurrahman ibn Avf. Drugi prijedlog je iznio Omer ibn el-Hattab. Osmana ibn Affana. Abdullaha ibn Evfa el-Huzaija i Se’ida ibn Zejda. te da se blizu [ama ujedine u jednu veliku vojsku koja bi potom krenula u osvajanje [ama. S’ada ibn Ebi-Vekkasa. a muslimani bi postepeno preuzimali teritoriju. kojega je vo|a muslimanske vojske poslao halifi s vije{}u o pobjedi i osvajanju Emgu{ije i Hire.. a sastojao se u tome da halifa po{alje vi{e mud`ahida. Halifa je promatrao odre|enu stvar sa svih strana prije nego bi zamisao izlo`io pred Vije}e. tra`e}i njihova mi{ljenja o tome. Pod uticajem toga sna halifa je po~eo opremati vojsku za pohod na [am. r. r. a ti. Talhe ibn Ubejdullaha.a. ne}emo omalova`avati tvoj stav niti odustati od tvog poziva. savjetodavno vije}e sastavljeno od: Omera ibn el-Hattaba. pred koje je iznosio probleme i va`ne zadatke i od kojega je tra`io mi{ljenje. sjeo kraj njega i rekao mu: “Nasljedni~e Allahova Poslanika..

Kada se muslimanska vojska okupila kod Ed`nadina. pa su nam se konji uzjogunili?” Halid tada zapovjedi: “Krenite. poku{avaju}i razdvojiti muslimansku vojsku i uni{titi vojsku koja je branila Busru. Bizantijci su po~eli razmi{ljati o skupljanju velike vojske kojom bi se oduprijeli nezadr`ivom pohodu muslimana. gdje su muslimani. odigrala se na tlu Palestine. Mud`ahida je bilo trideset tri hiljade dok je broj Bizantijaca bio sedamdeset hiljada. Kada je zapo~eo tre}i bizantijski napad. Bizantijci su `estoko navalili na muslimane. Zubejr. a koja je bila pod komandom [urahbila ibn Hasne.Se’id ibn Amir ibn Hazim el-Kure{i lijevim krilom. najve}e bitke vo|ene u [amu. Allah vam se smilovao! U ime Allaha!” Ova nemilosrdna bitka zavr{ila se pobjedom muslimana. Muslimani su se odupirali. Halid ibn Velid prozreo je bizantijski plan. Toga . u kojoj je Se’id ibn Zejd bio zapovjednik konjice. Halid je bio na ~elu konjice. Prvo se po~elo sa osvajanjem manjih gradova. ali da ne uzvra}a napad.Ebu-Ubejde zapovijedao je pje{adijom u centru. kako bi se povela odlu~uju}a bitka. . . bio on na ~elu konjanika ili pje{aka. Druga bitka. Halid je vojsci naredio da se brani. Se’id viknu Halidu: “[ta smjera{ sa ovim nevjernicima? Ga|aju nas strijelama. Muslimani su pobijedili i u toj bici. Halid je imao plan da Bizantijce iscrpi. pa halifa odlu~i opremiti i okupiti vojsku i poslati je ka [amu. odigrala se kod Mered`us-Sifra. S’ad i Ebu-Ubejde.Muaz ibn D`ebel zapovijedao je desnim krilom. Himsa i Ba’lebeka. a u centru Se’id ibn Zejd. a Bizantijci su napadali.a Se’id ibn Zejd imao je zapovjedni{tvo nad konjicom. Obuzela ga je strahovita `elja da se bori na Allahovom putu i {iri islam u novim zemljama. te je svakom muslimanskom vo|i poslao nare|enje da se sastanu kod Ed`nadina. U Bici . Prva velika bitka izme|u muslimana i Bizantijaca i njihovih pomaga~a. To je bio uzrok Bitke kod Jermuka. Ona je promijenila cijeli tok historije. Na desnom krilu bio je Muaz ibn D`ebel. ostvarili sjajnu pobjedu. na lijevom Ha{im ibn Utbe.ahl Bejsan Se’id je dokazao da je veliki junak. OSVAJANJE [AMA Se’id nije htio ostati u Medini. hvaljen neka je Allah. tako|er. Nakon pobjeda koje su muslimani ostvarili osvajanjem Damaska. koriste}i strijele i koplja. Halid je vojsku podijelio na sljede}i na~in: . sru{iv{i vlast bizantijskoga kralja Herakla. arapskih kr{}ana.Ashabi Allahovog Poslanika 117 njegovom mi{ljenju priklju~i Talha. po{to je po halifinoj naredbi stigao iz Iraka da bi vodio islamsku vojsku. . pu{taju}i ih da napadaju tako da ne budu imali snage u njegovom protivnapadu koji bi trebao biti presudan. prisiliv{i Bizantijce na povla~enje ka sjeveru i zauzev{i nove zemlje i nove gradove. Bizantijska vojska se stacionirala u Ed`nadinu.

zadovoljstvo Gospodara i {tit od sramote. pa ima{ li kakvu poruku za Allahovoga Poslanika. i reci mu: ‘Allahov Poslani~e. a kako smo mi malobrojni!” “Vojsku velikom ~ine pobjede. Spominjite Allaha u sebi dok vam ne dadnem znak za napad. bez straha od smrti. Bizantijci su okupili vojsku od sto dvadeset hiljada boraca. njihovo mno{tvo im je prestra{ilo srca.” Tada pred Ebu-Ubejdu iza|e jedan ~ovjek i re~e: “Ja sam odlu~io da poginem.a.” Poslije ove sjajne pobjede. Bizantijci su iza{li protiv nas sa sto dvadeset hiljada boraca. a nama je to li~ilo poput grmljavine. a malom porazi. na{li smo Allahovo obe}anje istinitim. Vojska je ponavljala te njihove molitve za njima. Zatim sam nasrnuo na neprijatelje. “i vidio ga kada je isukao sablju i krenuo u susret Allahovim neprijateljima. ako Bog da. r. Prije po~etka bitke u srce muslimana uvukao se strah zbog njihove malobrojnosti.’” “Kada sam ~uo njegovu pri~u”. jer je strpljivost spas od nevjerovanja. Krenuli su prema nama i pri~injavali su nam se poput brda koje gura neka nevidljiva ruka. budite strpljivi. odgovori mu Halid. odlu~an za jedno od dvoje {ehidska smrt ili pobjeda.s. . dok su muslimani imali vojsku koja je brojala dvadeset hiljada mud`ahida. Evo kako je Se’id opisao detalje bitke: “U Bici na Jermuku bilo nas je dvadeset ~etiri hiljade ili pribli`no toliko. nose}i krstove i uzvikuju}i molitve. Odapinjite strijele. sve dok nam Allah nije dao pobjedu. Okrenuli smo se prema Bizantijcima i nismo prestajali navaljivati na njih. imenovan prvim namjesnikom Damaska. Kada su ih muslimani vidjeli ovakve. a ne brojnost”.?” Ebu-Ubejde odgovori: “Poselami ga od mene i muslimana. Jedan od njih je do{ao Halidu i rekao mu: “Koliko je Bizantijaca. Tada je ustao Ebu-Ubejde ibn el-D`errah i rekao: “Allahovi robovi. branite se {titovima i {utite. a. srca punog vjere. a Allah mi je iz srca odagnao svaki strah.118                           Ashabi Allahovog Poslanika blagoslovljenoga dana pokazala se Se’idova vje{tina ratovanja na takav na~in kome je malo ko mogao parirati. nastavlja dalje Se’id. Ispred njih su i{li sve{tenici i monasi. Se’id je od halife Omera. pomozite Allaha i On }e vas pomo}i i u~vrstiti vas. Allahovi robovi. U ovoj bici se ponovo istakao Se’id ibn Zejd. spustio sam se na zemlju i puze}i na koljenima podigao koplje i pogodio prvog konjanika koji je i{ao prema nama.

u Akiku. nego ga je i tu`ila namjesniku Medine Mervanu ibn el-Hakemu.. Bujica je otkrila granicu izme|u dva posjeda..Ashabi Allahovog Poslanika 119 USLI[ANA DOVA Kada su godine pritisnule Se’ida. oslijepi je i baci je u bunar oko kojeg se spori sa mnom i daj da se moj slu~aj rasvijetli kako bi muslimani uvidjeli da sam nevin. koji ga je pozvao na raspravu ovoga slu~aja.” Nakon kratkog vremena. Jedna `ena po imenu Erva bint Uvejs tvrdila je da joj je na nepravedan na~in oduzeo komad zemlje i pripojio ga sebi. pa su muslimani uvidjeli da je Se’id bio u pravu.s. ona tvrdi da sam joj nasilje u~inio. ashabu Allahova Poslanika.s.pa je na toj raspravi rekao: “Optu`en sam da sam joj nanio nepravdu.. u Medini je pala jaka ki{a. d`.s. Se’id ibn Zejd preselio je na ahiret. gdje je bilo sporno zemlji{te. Ona je ubrzo ostala bez vida i obilaze}i svoj posjed pala u bunar i utopila se. Allah }e mu na Sudnjem danu na vrat natovariti sedam zemalja. a da ga je Erva potvorila.{. .21 posve}enja namazu i pobo`nosti. Prenesen je u Medinu i u njoj ukopan. ako la`e. mezara. a kako da joj nanesem nepravdu kada sam ~uo Allahova Poslanika. To je vrlo te{ko palo Se’idu. neka je selam i Allahov blagoslov na njega. Koji je usli{ao dovu ashaba Njegovoga Poslanika. jednog od deseterice koji su jo{ za `ivota obradovani D`ennetom. Ona nije samo klevetala Se’ida. po`elio se Medine i blizine Poslanikova. a. da ka`e: ‘Ko drugome nepravedno oduzme makar pedalj zemlje. te je o tome pri~ala ljudima i o Se’idu la`i iznosila. PRESELJENJE NA AHIRET Pedeset prve godine po Hid`ri. pa se bujica slila u dolinu El-Akik.s.a. U doba vladavine Umejevi}a zbio se doga|aj koji jasno upu}uje na ~istotu njegove du{e i na po~asti kod Allaha. Uzvi{en je Allah.’ Gospodaru moj... a. a.

.

a on Abdul-Menafa el-Kurej{ija el-Ha{imija. Porijeklo i mo} koju je imao u~inili su ga odva`nim i ponositim.A. Pustinja je bila pogodno tlo gdje se nau~io borbi.HAMZA IBN ABDUL-MUTTALIB. i s njima je prisustvovao na sijelima na kojima se u`ivalo. Bio je visokog rasta. a on Ha{imov. Sa kurej{ijskim mladi}ima i mekanskim vo|ama nadmetao se u lovu. konjani{tvu. @ivio je `ivot koji je `elio. Ro|eni je brat Safijje. ma~evanje i bacanje koplja. tamnoput. ~vrste gra|e i jakih ruku i podlaktica. Kako je rastao. strelja{tvu. . bio je po{tovan. Odgojen je u ku}i iz koje su redom bile vo|e i dostojanstvenici Kurej{ija. {irokih prsa. udarac mu je bio nezadr`iv. Nadimak mu je bio Ebu-Ammar. u potrazi za plijenom. R. Zauzimao je visoko mjesto me|u ljudima. cijenjen i uva`avan od svih. bez uzmicanja. svjetlom ozarena lica. U Meki i njenoj okolici pro~uo se po snazi i vje{tini jahanja i po snala`ljivosti u te{kim situacijama. vje`baju}i ga|anje strijelom. Kada bi udario sabljom. OSOBENOSTI Hamza je bio otvoren ~ovjek. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Hamza je sin Abdul-Muttalibov. majke Zubejra ibn Avvama. lovac i pustinjak. k}erke Abdul-Muttalibove. pove}avalo se i njegovo samopouzdanje i samouvjerenost. Stalno je bio na le|ima konja.

njegovo najdra`e zanimanje. Nazivao ga je pogrdnim i omalova`avaju}im imenima. a. amid`e i prijatelja Hamze..s. dojila ih je Suvejba. I{ao je na sijela.s. Kada je zasjalo svjetlo poslanstva. Hamza je po obi~aju krenuo u pustinju. Allahov Poslanik. Bio je svjedok njegovih moralnih osobina koje nije posjedovao niko osim njega. a.. takmi~io se sa vr{njacima u konjani{tvu. gdje mu se isprije~io Ebu-D`ehl i po~eo ga vrije|ati i psovati islam. brat po mlijeku. majke.122                           Ashabi Allahovog Poslanika AMID@A. neka je Allahov selam i blagoslov na nju. po obi~aju je najprije krenuo da obi|e K’abu i Crni . Vidjela je {ta se dogodilo kraj K’abe i ~ula je psovke koje je Ebu-D`ehl uputio Muhamedu. ~istotu du{e i visok ugled me|u Kurej{ijama. Kada je Allahov Poslanik..s. nakon {to im je Allah srca napunio islamom i put osvijetlio nurom Upute. a. zabavljao se predan lagodnom `ivotu. Odrasli su zajedno kao djeca i `ivjeli kao nerazdvojni prijatelji i bra}a. tako|er. amid`i~na Poslanikove. odlu~io da se o`eni Hadid`om bint Huvejlid. A u to vrijeme Hamza. a. a. a.. nije na{ao boljeg pratioca za njenu pro{nju od svoga brata. Resulullahov. on je odolijevao svim mu~enjima i progonima kojim su ih izlagali velikani Meke i kurej{ijski silnici. a. i{ao na dvoboje.s. amid`a. a. Hamza se nije odmah odazvao pozivu svoga brati}a..s. Naime. slu{kinja Ebu-Leheba. a. prije silaska Objave posvetio se razmi{ljanju. obilazio je mekanske klubove. Osedlao je konja.a. a. mu~ili su ih. a Allahov Poslanik. ide i sa maj~ine strane. On je. veza sa Allahovim Poslanikom. a. Ebu-D`ehl je nahu{kao jo{ neke da ga napadaju i govore bestidnosti. Od djetinjstva su bili bliski jer su bili istih godina. Resulullah je bio sin Amine bint Vehb ibn Abdu Menaf ibn Zehre. a Hamzina majka je Bint Vuhejb ibn Abdu Menaf ibn Zehre. BRAT I PRIJATELJ Hamza je bio Muhammedov. koji je ina~e bio vrlo lijep. uzeo svoj luk i krenuo u lov ... Muslimani su ostali ~vrsti i ustrajni. Hamzina. a tada je pro{lo dvije godine od po~etka Objave. bio kod K’abe. PRELAZAK NA ISLAM Kada su za{li u godine.s. Kada je Resulullah.s. Kada se Hamza vra}ao iz lova..s. Ebu-D`ehl je po`urio svojim mu{ri~kim ahbabima da im se pohvali i podi~i {ta je uradio Muhammedu. Naime. `ive}i ~ednim i neporo~nim `ivotom. r.. zamakao.s. vrije|ali i psovali s ciljem da ih vrate u idolopoklonstvo.s. Od po~etka {irenja islama Kurej{ije su zlostavljali muslimane. Hamza je bio stariji svega dvije godine od svoga brati}a. ni{ta nije odgovarao.. a dobro je znao njegovu iskrenost. Taj dan Allahov je Poslanik. A sve je to ~ula i slu`avka Abdullaha ibn D`ud’ana et-Tejmijja iz svoje ku}e na brdu Safa.s.

Allah mi je usli{ao molbu i srce mi nadahnuo uvjerenjem.s. tako je i ne}u odustati.” Hamza se rasrdio. ne obaziru}i se i ne gledaju}i nikoga.. “Proveo sam no} u nemiru i sumnji. Ebu-D`ehla ukopali su od straha da ga ne ubije. “Oti{ao je od njega ne progovoriv{i! Ni{ta nije uzvratio. upitao je. Dobro je poznavao svoga brata.Ashabi Allahovog Poslanika 123 kamen.” Idu}i ku}i. puni odlu~nosti i ~vrstine... Hamzini nagli pokreti. Izjavio je svoje primanje islama pred Ebu-D`ehlom i njegovim dru{tvom da odbrani svoga brati}a. Ebu-D`ehl poku{a odobrovoljiti Hamzu kao da je Hamza zaboravio {ta mu je uradio. Pa on je dobro poznavao osobine svoga brata i prijatelja iz djetinjstva. Uputio se ravno njemu. Meni se razjasnilo {ta je s njim. prije nego ode svojoj ku}i. Kako je tako lahko ostavio vjeru kojoj je bio predan kao i njegovi djedovi prije njega. Allaha mi. da si samo vidio {ta se dogodilo tvome brati}u Muhammedu. bez obzira {to nije prihvatio njegovu vjeru. “Ponovi svoje psovke preda mnom..s.. a vi me sprije~ite ako mo`ete. a.. razmi{ljao je Hamza. Objavljuje mu se istinska vjera i ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik i da je ono {to on govori istina. odsje~e Hamza. reagovao?” . Tu su bili i neki iz Benu.Mahzuma. a. Njegova ishitrena odluka po~ela je da ga nagriza. Potom sam oti{ao kod K’abe i Allaha predano molio da mi srce otvori prema Istini i da odagna od mene sumnju. iako ga nije bio prihvatio. a. on nikad u `ivotu nije slagao. Obuzele su ga misli o njegovom brzopletom postupku. spopala ga je muka od onoga {to je Muhammed. izgleda da si se i ti odmetnuo (tj. Ebu-D`ehlovi. Zaputio se nazad prema K’abi da potra`i Ebu-D`ehla. njegov `ivot je bio ~ist i ~edan. pa re~e: “Pusti. ako smije{”. a. Ugledao ga je kako sjedi kraj K’abe u dru{tvu svojih prijatelja mnogobo`aca. Neizmjerna je mudrost Allahova. “Obuzelo me kajanje zbog napu{tanja vjere mojih o~eva i naroda”. ni rije~ da izusti. Kada je prolazio pored ku}e Abdullaha ibn D`ud’ana.. te se uputio ku}i.. nisam oka sklopio. da se pokloni kipovima koji su bili svuda po njenoj unutra{njosti i da pozdravi prisutne.s.. Oti{ao sam kod Allahovoga Poslanika. “A {ta me spre~ava?”. “A kako je Muhammed. Hamza je po~eo razmi{ljati o onome {to se dogodilo. ispred njega je iza{la njegova slu{kinja i rekla mu: “Ebu-Ammare. pretrpio od Ebu-D`ehla.. potvrdio je islam. pri~ao je poslije Hamza. pa jedan od njih re~e: “Hamza. . Poredio je poziv svoga brata i vjeru svojih djedova. To su bili njegovi posljednji mnogobo`a~ki dani i posljednji put je obavio paganske obrede. Bio je iskren i povjerljiv kako se samo mo`e biti. govorio sam Hamzinom brati}u ru`ne rije~i.. Ebul-Hakem ga je mu~io i psovao i o~iglednu nepravdu mu nanio.s. “Ebu-D`ehl je {utio. dosta je! Tako mi Boga. Hamza se na mjestu uko~i. Kada je ovo ~uo. priklju~io Muhammedu). Vide}i da je situacija postala napeta. re~e Hamza.. Udario ga je svojim lukom tako da mu odmah {iknu krv koja mu obli lice i odje}u.

Hamza se vratio nazad u Medinu. i sprije~io mogu}i sukob.. Uzvi{enog Boga.s.124                           Ashabi Allahovog Poslanika i obavijestio ga o svome stanju. Naime.s. Ne prestali sa zlom sve dok nisam poslan da se borim. bio je ponosan na Hamzino primanje islama i na njegove smione nastupe i predanost islamu. Allahov Poslanik. Kada ih je rastavio.s. Dvije grupe stale su jedna naspram druge. Nazvao ga je “Allahov i Poslanikov lav”. po~eli su se me|usobno napadati i malo je trebalo da se potegnu sablje.. a on je zamolio Allaha da mi srce u~vrsti u islamu. posebno mladi}i. a. i rekao: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed. a. Zastava pobjede Dobro~initelja. namjeravao je poslati manji vojni odred u oblast Sejful-Bahra. gdje je bilo nastanjeno pleme Benu-D`uhejne. Hamza je stao uz Allahova Poslanika. a. Koji daje dobro ljudima. Usput su sreli Ebu-D`ehla na ~elu tri stotine mu{rika Meke.s.s. a sebe i sve {to posjeduje stavio je u njenu za{titu. obradovan ~a{}u prvoga bajraktara u islamu po emru odabranoga Poslanika. ALLAHOV LAV Kada je Hamza prihvatio islam.. Njegov Poslanik. vjeru. Zastava sa znakom na njoj u ruci mojoj. Mnoge Mekelije i Arapi. slijedili su Hamzin primjer i ulazili u Muhammedovu.. Hamzi pripada ponos kao barjaktaru prvoga bajraka islama.. Za ovaj zadatak izabrao je Hamzu. Muslimani se nisu bojali i nisu uzmicali. kad se smiri{e.s.” Hamzin ulazak u safove muslimana zna~io je dolazak ~ovjeka koji je islamu mogao pru`iti jaku potporu... Kurej{ije i njihove pomaga~e kao da je grom o{inuo. Resulullah. a. a. odabrao je trideset muhad`ira i uputio ih ka Sejful-Bahru. ne ponese je niko prije. kurej{ijska je `estina u zlostavljanju muslimana ne{to splasnula. umje{ao se Med`di ibn Amr el-D`uheni koji je bio prijatelj i jednih i drugih. Me|utim. Bili su spremni na bitku na prvi znak njihovoga vo|e. iako su bili malobrojni.” . a.s. Kada je Omer ibn el-Hattab primio islam. izrekao je stihove: “[to se ljute kad sam poslan uprkos njima. Pokazao je veliku privr`enost novoj vjeri. preprije~iv{i se izme|u dvije skupine.” Hamza je stao pred Resulullaha.s. poma`u}i ga i odbijaju}i napade od njega. a. a ova izvidnica je ustvari u~inila prvi pohod u islamu. ponosan i gord. Pod Hamzinim zapovjedni{tvom Allahov Poslanik.. a. Pobratio je njega i Zejda ibn Harisa. vrijednost tra`im po nare|enju Poslanika. Allahov lav.

a. pa je poslao glasnika u Meku po pomo}. a. Hamza ga je i drugi put udario i dokraj~io.. njegov brat [ejbe ibn Rebia i Velid ibn Utbe. a ostala vrela zatrpali. dok se manji broj vratio u Meku. Ako bi ga zaplijenio. Ebu-D`ehl zastupao je suprotno mi{ljenje. Me|utim. Po obi~aju Arapa prije glavne borbe odigraju se pojedina~ni dvoboji izme|u istaknutih ratnika protivni~kih strana. a prije svega Allahova Poslanika.s. Muavviz ibn Haris i Abdulah ibn Revvaha. . U me|uvremenu. Aliju ibn Ebi-Taliba... koji je rekao: “Kunem se Allahom da }u se napiti iz njihovog bunara. jednu sablju dr`ao je u ruci dok mu je druga bila o pasu. odredio je da ponese bajrak muhad`ira i jednog ensariju da ponese bajrak ensarija. Isukao je sablju i tik kraj bunara Hamza ga je udario odsjekav{i mu nogu. a. Pozivao je na borbu i kona~no uni{tenje muslimana. Ovako su mu{rici ostali li{eni vode. Ebu-Sufjan osjetio je opasnost koja mu prijeti. Kada su stigli do doline Urvetul-Kusva.. ne `ele}i sukob s Allahovim Poslanikom. a Poslanikov. U susret njima iza{la su trojica mladi}a ensarija: Avf.s. Nakon pogibije Esveda ibn el-Eseda. ili ga zatrpati ili poginuti.s. Predvodio je bojne redove muslimana zajedno sa ostalim junacima. odlu~io je presresti karavan Kurej{ija koji je nosio glavnicu njihova kapitala. blagoslov je bio nad njima. Ebu-Sufjan je uspio da se spasi s karavanom. i muslimana.Ashabi Allahovog Poslanika 125 HEROJ BEDRA Allahov Poslanik.s. razapeli su {atore i obavili posljednje pripreme za borbu. Muslimani su stigli do mjesta gdje su bili izvori Bedra. ~ime se izaziva ratobornost. `ele}i utrnuti Allahovo svjetlo u borbi protiv Poslanika.a. pa su vodu skrenuli u jedan bunar. znatno bi otupio o{tricu Kurej{ija. Ova su dva bajraka bila crne boje. ali je on nastavio da pu`e prema bunaru. Me|utim..” Navalio je prema bunaru gdje ga je ~ekao Hamza. a. na mejdan su iza{li Utbe ibn Rebia. r. Ve}inu je uvjerio da prihvate borbu. Krv je {ikljala iz noge. Kurej{ije su sko~ili. a. Me|u mu{ricima je bio jedan opak ~ovjek. Taj dan Hamza je ukrasio svoja prsa nojevim perom. `ele}i da ispuni svoju zakletvu. oduzeo bi njihov imetak koji su oni ulagali. i njegove poslanice. uzeli oru`je i opremu i krenuli da spase karavan. zvao se Esved ibn Abdul-Esed el-Mahzumi. Bajrak je bio bijele boje.s. Mus’aba ibn Umejra ibn Ha{ima ibn Abdul-Menafa ibn Abdud-Dara odredio je da ponese bajrak muslimana. pa su pojedine Kurej{ije predlagali povratak u Meku. prije nego postanu sila kojoj se ne}e mo}i suprotstaviti.

Hamza protiv [ejbe. Rasplamsala se `estoka borba. nakon {to su im vo|e pale od muslimanskih sablji. udario ga sabljom i odsjekao mu glavu.” Resulullah. vidio se strahovit poraz koji su pretrpjeli Kurej{ije. Nakon dvoboja muslimani pusti{e svoje glasove u slavu Allaha. iza|ite!” Kada su iza{li i pribli`ili se mu{ricima. “Ensarije. Zejd ibn Haris i Alija zajedni~ki su ubili Hanzelu ibn Ebu-Sufjana. kao jedan. Od kurej{ijskih junaka ostao je Aiz ibnus-Saib ibn Uvejmir. udario ga sabljom i ubio ga. i Sabit ibn el-D`eze’ ubili su Zema’a ibn el-Esveda ibn Muttaliba ibn Eseda. Hamza je bio poput lava u ovoj veli~anstvenoj bici. Mu{rika obli krv i izdahnu. a. Alija. po{alji nam dostojne protivnike iz na{eg naroda. a jedan od zarobljenih upita: “Ko je ovaj ~ovjek s nojevim perom?” . Veli~anstvenog: “Allahu ekber. uni{tavaju}i tako oli~enje nevjerovanja.. Alija je navalio na Velida ne daju}i mu priliku za uzmicanje i.s. Sa’d ibn Ebi-Vekkas pridru`io se Hamzi.).. tako|er. Hamza. Alija. a Alija protiv Velida. Taima ibn Adijja ibn Nevfela udario je po ple}ima i presjekao ga. re~e: “Ubejd ibn Haris. Zatim je potjerao Mes’uda ibn Ebu-Umejju ibn el-Mugiru i stigav{i ga. Hamza je hodao me|u muslimanima.. ranjavali i zarobljavali mu{rike. Hamza i Alija su se priklju~ili Ubejdi i zajedni~ki nasrnuli na Utbeta i pokosili ga. Hamza. svakog nevjernika na kojeg je nai{ao oborio je. Kurej{ijski redovi bili su se raspr{ili. pobjegli su na sve strane. Hamza je odmah nasrnuo prema [ejbi. Isto tako. upita ih Utbe. jednim udarcem ga oborio na zemlju. Utbe upita: “Ko ste vi?” Oni mu reko{e ko su. a Utbe re~e: “Vi ste dostojni protivnici. a bio je poznat po svojoj snazi i brzini u napadu. navalili na Kurej{ije. dok mu je nojevo pero poigravalo na prsima.” Ubejde se borio protiv Utbeta.. ~ulo se poput grmljavine. tako da su jedan drugom napravili nekoliko rana. Potom su svi slo`no.. a ovaj pade na zemlju obliven krvlju. Kada se bitka zavr{ila i pra{ina slegla. Ubejde je sa Utbom izmjenjivao udarce. Allahu ekber. Muslimani su skupili zarobljenike i vezali ih. Hamza mu je iza{ao u susret i uspio ga raniti i zarobiti. Vidjelo se da je pobjeda na strani muslimana.” (Allah je najve}i.126                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ko ste vi?”. pa su ubili Nebiha ibn el-Had`d`ad`a ibn Amira iz Benu-Sehma. navaljuju}i na muslimane. mnogobo{tva i zablude. Muslimani su ubijali.” “Vi nam ne trebate!” Potom se okrenu prema muslimanima i zavika: “Muhammede. Hamza.

~vrstina i samouvjerenje Resulullaha i muslimana donijeli sudbonosnu pobjedu nad kufrom i idolopoklonstvom. a. `eni Ebu-Sufjana. nakon njihove prve organizirane bitke protiv mnogobo{tva. vode}i zarobljenike i nose}i ratni plijen.Medine. r. i Koji poziva ukidanju nepravde me|u ljudima. ljude. Javio se D`ubejr ibn Mut’im koji je izgubio amid`u na Bedru: “Na{ao sam ga. vuku}i sa sobom sramotu i poraz i oplakuju}i svoje poginule glave{ine i vo|e. na zemlji ne postoji neko ko bi ga mogao nadma{iti u vje{tini bacanja koplja i ga|anja. molim te Tvojim najve}im imenom radi Tvoga zadovoljstva. Znali su da ga se mogu rije{iti jedino na podmukao na~in. Uklju~ili su i plemena s kojima su bili u savezni{tvu. imetak... Osveta Muhammedu. nema boljeg za ovu stvar od njega. kreni i ti. Dobro su znali Hamzinu `estinu i njegovu ogromnu tjelesnu snagu.na vjerovjesnika Muhammeda. pa ako ga ubije{. ali nisu nikoga mogli na}i.” Tako su. Jedinog. Jednog. Cijela Meka smi{ljala je planove kako se rije{iti njih dvojice. odgovori{e. i boga mi. a. i njegovim ashabima postala je njihova preokupacija i jedini cilj.s. D`ubejre?” “Jedan od mojih abesinskih robova. oni su se vratili u Meku nakon Bitke na Bedru.. koji je ubio najve}i broj njihovih ljudi. kako bi . pod okriljem dini-islama. dosta nam je zla nanio. Allahovom voljom. Osjetili su snagu muslimana i njihovu upornost u borbi na Allahovom putu. Zove se Vah{i.” D`ubejr ga je pozvao i rekao mu pred prisutnima: “Vah{i. Tra`ili su ~ovjeka koji bi se mogao suprotstaviti Hamzi.’” [to se ti~e Kurej{ija. da bi se iz nje ~uo glas koji uzdi`e i veli~a Tvorca. Molio je svoga Gospodara i govorio: “Pridr`avajte se ove dove: ‘Gospodaru. Kad mi krenemo.Ashabi Allahovog Poslanika 127 “Hamza ibn Abdul-Muttalib”. Muslimani su se vratili u Medinu. PRVAK [EHIDA Muslimani su u~vr{}ivali temelje svoje dr`ave . a. ibn Abdullaha.. “Bogami.s. spremaju}i se za veliku bitku. Kurej{ije i njihove `ene nisu mogli zaboraviti taj te{ki poraz. tvoja meta je Hamza.. spremni smo za borbu protiv muslimana.” Neko je Vah{ijeve sposobnosti opisao Hindi bint Utbe. Hamza je puno u~io od Allahova Poslanika. bit }e{ oslobo|en ropstva.” “Ko je taj.a. podsticali i hu{kali ljude na osvetu muslimana. Mr`nja Kurej{ija je najvi{e bila usmjerena na dvojicu ljudi koje su smatrali odgovornim za sve {to se dogodilo . Sve su tome podredili: skupljali su opremu. i na njegovoga amid`u Hamzu. nevjerovanja i zablude.s.

a mu{rici su se borili da bi osvetili poraz na Bedru. koji ih je ubio i u~estvovao u njihovom ubistvu. zlatu i nakitu. Ubio sam ga da bih bio slobodan. me|utim. ako nam Allah dadne pobjedu nad njima. rastrgano tijelo.” Allah je.128                           Ashabi Allahovog Poslanika ona svojim imetkom podstakla Vah{ija. Krenuo je prema meni. Hamza je napadao. izvadio d`igericu i donio je Hindi koja je odsjekla komad i stavila ga u usta. Na Bedru je Hinda izgubila oca Utbeta ibn Rebiu. pa kada ga nije mogla sa`vakati.. a da ne poklekne pred tako primamljivim prijedlogom. Allaha mi. Potom sam mu pri{ao. Micala je svoje duge prste koji su bili ukra{eni zlatnim prstenjem. Po~ela mu je medenim glasom pri~ati o svojim draguljima. zabranio kasapljenje i objavio jasne ajete kao uputu ljudima i po~ast Hamzi. ispljunula ga. zavikao je: ‘Hodi ovamo!’ Zatim ga je udario sabljom i usmrtio ga.” Taj rob nije mogao.” Hamza je pao kao prvak {ehida. ra~unaju}i da }e on biti u stanju ostvariti njenu najve}u `elju. izgledao je kao razbje{njeli lav. Kada sam ga ugledao. A Hindina mr`nja dostigla je toliki stupanj da se zaklela da }e pojesti Hamzinu d`igericu. Kada se pra{ina slegla i kada su izbrojani mrtvi i sabrani ranjeni. Tresao sam koplje u ruci dok nisam postao siguran. a. Koplje je iza{lo izme|u njegovih nogu. rasje~en trbuh. “Nikad mi ni{ta nije bilo u`asnije od ovoga sada. Obe}ao joj je: “Dobit }e{ {to `eli{!” Vojska Kurej{ija iza{la je prema Medini. do{ao mi je D`ibril i rekao da je Hamza kod stanovnika nebesa upisan kao Allahov i Poslanikov lav. Imao je nojevo pero zadjeveno na prsima. Vah{i.s. “Sve je ovo tvoje. Ni{ta mu nije moglo stati na put. ako ubije{ Hamzu.” Pa je rekao . brata Velida ibn Utbeta i sina Hanzelu ibn Ebu-Sufjana. iskasapit }emo ih kako nikad nije zapam}eno kod Arapa. Njena mr`nja prema Hamzi. bila je ve}a od mr`nje svih drugih. a Vah{i je ovako opisao detalje bitke: “Kada su se protivnici sukobili. Sakrio sam se za drvo i ~ekao priliku da mi se pribli`i.” Muslimane je ganulo {ta su ~uli i vidjeli. jer nisam imao vi{e potrebe za borbom. Allahov Poslanik. stao sam u stranu i pogledom tra`io Hamzu. zaplakao je vidjev{i tijelo svoga brata. Vah{i je rasporio Hamzin trbuh. Okr{aj se odigrao u dolini Uhuda. amid`e i prijatelja. ali ga je smrt nadvladala.. Dvije su stvari o kojima sanjaju mnogi ljudi: sloboda i bogatstvo.. zate~en je prizor Resulullahovog amid`e. Hinda je Vah{ija do~ekala dobrodo{licom. a onda ga bacio i pogodio ga u donji dio trbuha. amid`u [ejbeta ibn Rebiu. brda nedaleko od Medine. istrgao svoje koplje i vratio se u logor. Kada ga je Hamza ugledao. Bitka je bila `estoka i surova. . Muslimani su se borili da pobjedi Istina ili da poginu kao {ehidi. Stavila je ruku na vrat pomi~u}i bisernu ogrlicu kao i na u{i da poka`e dijamantne nau{nice. Sjeo sam. “Allaha nam. spremao sam se i vrebao ga. Do mene ga je doveo Siba’ ibn Abdul-Uzza. te su zapali u tugu i srd`bu. Sabljom je sjekao ljude kao snoplje. krv je bila svuda oko njega.atimi i Safiji: “Radujte se.

i neka ti nije te{ko zbog spletkarenja njihova. tvoji temelji ti sru{i{e se. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela ~ine. nit’ od pla~a nit od tuge. Tako Malik ibn K’ab ka`e: O~i su mi plakale i treba da pla~u. amid`a. pjesnik. Strpljiv budi . klanjao d`enazu. to je. Poslanikov. Nakon ukopa. govori o tuzi za njim u duga~koj pjesmi iz koje su sljede}i stihovi: Ostavi ku}u koja propada i pla~i za Hamzom dobro~instva punog. Za Bo`ijeg lava skoro pri~a{e. a ti ost’o slavan. Ebu-Ja’la.Ashabi Allahovog Poslanika 129 “Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljep{i na~in raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koje su zalutali s puta Njegova. za Hamzu tog ~ovjeka. Pjesnici su se nadmetali. ne zamijeni istinu da la` uzme. da Bog dao! .s. ukopao ga je zajedno s Abdullahom ibn D`ah{om u jedan mezar i klanjao mu sedamdeset d`enaza. `rtve ubijanja. a.” Hamzina pogibija djelovala je na sve. A i ti. i On zna one koje su na pravom putu. o Hind. On je bio prvi {ehid kome je Allahov Poslanik. a ako otrpite.a strpljiv }e{ biti samo uz Allahovu pomo}. ne prestaji.. pla~i. o Hind. ti ga slijedila. onda u~inite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama u~injeno. doista. bez poroda ostala.s. a. Poslanik. rekao je: “Allah ti se smilovao. ^uvao si rodbinske veze i radio dobro. bolje za strpljive. Svi muslimani time su pogo|eni. I ne tuguj za njima. Pade kao {ehid me|u va{im sabljama. pi{u}i o njegovom {ehadetu i o iskrenoj tuzi za njim. A i ti. uko~ile se ruke Vah{ijeve. ne pokazuj sre}u zbog Hamze ti sebi ugled pretvori u bijedu. Koji kroti konja kad se uzjoguni..”22 Kada je pao. istaknut na vrhu sinova Ha{ima. Gospodar ti se smilovao u d`ennetima gdje u`ivanje nikad ne propada. al’ koristi nema.a.s. Ako ho}ete da na nepravdu uzvratite. Allahov lav imao je pedeset sedam godina.. ~ist i pouzdan. Hasan ibn Sabit. pogo|en time i sam Poslanik bi. kao hrabri lav u svojoj {umi.

s. meni je bilo te{ko da odem s njima. Vah{i je. a. Nije me vidio prije nego sam stao pred njega i izgovorio {ehadet. oslobo|en sam..s. a. vidio sam Musejlemu kako stoji dr`e}i sablju. a on mi re~e: ‘Te{ko tebi.s. Potom sam pobjegao u Taif. dobio sva obe}anja. a zatim ga bacio na njega i pogodio ga. s puta da me ne vidi.. To je ono {to smo molili i nadali se tome.Kada su muslimani iza{li protiv Musejleme el-Kezzaba. Allahov Poslanik. Ovako Vah{i pri~a o svom `ivotu poslije Uhuda: “Kada sam do{ao u Meku. Ako sam ovim kopljem ubio najboljega ~ovjeka.’ Potom sam oti{ao u Medinu kod Resulullaha. a. Allaha mi. bio sam s njima. ne ubija onoga ko u|e u njegovu vjeru. upitao me: ‘Jesi li ti Vah{i?’ Odgovorio sam: ‘Jesam. za Lavom Allahovim. Govorim. gone}’ od islama ko god bi nevjernik. Kada me vidio. Kada su se vojske sukobile. pa sam rekao: ‘Oti}i }u u [am ili u Jemen. ili bilo gdje drugo. Musejlemu. protresao koplje.’ Allaha mi.” .’ Ispri~ao sam mu.s. VELI^ANSTVENOST ISLAMA Veli~anstvenost islama pokazala se poslije ovoga doga|aja kroz ~istotu vjere i plemenitost Allahovoga Poslanika. sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. jer sam istim ubio i najgorega ~ovjeka. Nosio sam koplje kojim sam ubio Hamzu. za Hamzu najbolje na Danu Sudnjeme. a. ne izlazi mi pred o~i!’ Od tada sam se sklanjao Allahovom Poslaniku. nadam se da }e mi Allah oprostiti. dok sam o tome razmi{ljao. da primi islam. Kada je delegacija iz Taifa oti{la kod Allahovoga Poslanika. D`ubejr ga je oslobodio.s.. Hamzu. Pripremio sam se. Allah dobrim nagradio brata mi i oslonca. zaista. U `ivotu svome ja tugovat }u. rekao mi je jedan ~ovjek: ‘Te{ko tebi. Naime. a.. Ostao sam u njoj do dolaska Allahovoga Poslanika.130                           Ashabi Allahovog Poslanika Njegova sestra Safija izrekla je sljede}e stihove: Allah ga Silni pozva pozivom u D`ennet da u njemu `ivi u `ivotu sretnom. a jecaj kida mi nutrinu. a Hinda mu je dala zlato i bisere koje mu je obe}ala. do dana oslobo|enja Meke. koji bija{e za{titnik.s. a. Allahov Poslani~e!’ On mi re~e: ‘Ispri~aj mi kako si ubio Hamzu. ne}u zaboraviti ono {to zadesi te.

r.a.Ashabi Allahovog Poslanika 131 Tako je Hamza. . a njegova du{a uzdigla se u vje~ne edenske vrtove. pao kao {ehid na Uhudu..

.

NJEGOVO IME I PORIJEKLO On je Sa’d sin Ebi-Vekkasa. kao da se pripremao za neke velike du`nosti. a on . kao {to je to ~inila tada{nja omladina Kurej{ija.v. Nosio je nadimak Ebu-Ishak. I zaista.VEKKAS. u prsima je nosio ~isto srce koje je svjedo~ilo o fino}i njegove du{e. LI^NOST Sa’d ibn Ebi-Vekkas bio je izuzetna li~nost kakvu je historija malo poznavala. k}erka Sufjana ibn Umejje ibn Abdu{-[ems. a on Murretov. I pored sna`nog mu{kog izgleda. . a on Malikov. i prije nego je spoznao Istinu i prije nego {to je dao prisegu Poslaniku. a on Kilabov.A. Majka mu je Hamna. a on Galibov. a on Luejjov. Uzvi{eni Allah obdario ga je sna`nom mu{kom vanj{tinom i ~istom vjerni~kom du{om. vje`baju}i strelja{tvo. Ve}inu je svoga vremena provodio o{tre}i strijele i prave}i lukove. s. a on Kinana el-Kure{ija ez-Zuhrijja. bez mr`nje i pakosti. Bio je krupna tijela.ehrov..s. a on Zuhrov. a on Uhejbov. Pa ~ak. guste kovrd`ave kose. a on En-Nedrov. R. a on Abdu-Menafov. nije naginjao obo`avanju kipova i zabavama. a on K’abov.a. plemenitom porijeklu i o ljubavi prema svakom. niska rasta. postao je najve}i strijelac u historiji islama.SA’D IBN EBI .

Upitao sam ih: ‘Otkad ste vi ovdje?’ ‘Od maloprije!’.s. po~eo sam ga slijediti. i pred njim izjavio primanje islama. da iza|em. u snu sam vidio kako se utapam u dubokoj tami. Njegov je islam podstakao druge Mekelije da ga slijede i da se odazovu pozivu Uzvi{enog Allaha.s.” TE[KO ISKU[ENJE Sa’dov prelazak na islam izazvao je veliku uzbunu u redovima Mekkelija. kako to da napusti vjeru svojih djedova i da se odazove novoj vjeri?! Kako se usudio?! Majka mu se silno rasrdila i toliko se rastu`ila da se zarekla kako ne}e ni{ta okusiti sve . poziv plemenitog Poslanika u novu vjeru. Sutra.. Proveo sam sedam dana ~ine}i tre}inu islama sedmi od sedmerice. objedinjuju}i u sebi mu{kost i snagu koja se malo kod koga mogla na}i. nije se klanjao kumirima. veliki plemi}. Sa’d nije bio sklon obo`avanju kipova. Dok sam tako tumarao u njenim dubinama. Poslanikovim posredstvom. s. ~ime se sam ponosio. s. Primio sam islam. Vidio sam ispred sebe grupu ljudi koji su se ve} bili uputili ka mjesecu. srce ga je mamilo njoj. poziva u islam. a svjetlost je prodrla u njegovu du{u. ^im je ~uo za poziv Muhammeda ibn Abdullaha. Alija ibn Ebi-Talib i EbuBekr es-Sidik. odjednom me osvijetli mjesec. Brzo sam mu se uputio i na{ao ga u D`ijadu (ime tjesnaca kraj Meke) gdje je klanjao ikindija-namaz. Sa’d je bio zreo mladi} u svojoj sedamnaestoj godini. kad je svanulo. od mu{karaca.s. a pretekli su me samo oni koje sam vidio u snu. A osim toga. obavije{ten sam da Resulullah.v. On je tre}i ili ~etvrti koji je primio islam. pa se uputio Vjerovjesniku. ugledna i plemenita roda. vjeru pravde i istine. iz tame na svjetlo.” Sa’d je kazivao pri~u svoga ulaska u islam.134                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kao {to smo prethodno spomenuli.a. mu se mnogo obradovao jer je Sa’d poticao iz jedne od najuglednijih porodica Meke. s. Taj mladi}. govore}i: “Niko nije primio islam istog dana kad i ja.a. obasjavaju}i svaki dio njegovog tijela. iz koje se vidi da je uputa u{la u njegovo srce prije nego je objavio primanje islama: “Tri no}i prije nego {to }u primiti islam. koje je sam ~ovjek napravio i koji ne koriste niti {tete. To su bili Zejd ibn Haris. d`. Poslanik.a.v. Shvatio sam da mi Allah ho}e dobro.{...v. odgovorili su.

Kako se okon~a ova te{ka scena? Neka nam Sa’d ibn Ebi-Vekkas opi{e te momente te{kog isku{enja koje je malo ko jo{ do`ivio: “^im je majka ~ula o mom prihvatanju islama. Njeno gladovanje se odu`ilo. Stalno sam joj odlazio i molio je da uzme ne{to hrane i pi}a.. do koje mjere je bio vezan za nju.v. ali ona je to o{tro odbijala. na mladi}a koji je dao prisegu Allahovom Poslaniku. Bio sam joj poslu{no dijete. koliko god da te volim. ja ni za {ta ne}u ostaviti svoju vjeru!’ Ali ona osta ustrajna u onome na {ta se zarekla. Kad se poja~ao pritisak na njega. misle}i da }e. ~rvsta vjera u Sa’dovoj du{i i maj~ino mnogobo{tvo. slab i bez dokaza pred Istinom.” Uzvi{eni Allah je ukazao po~ast Sa’du ibn Ebi-Vekkasu za njegov stav i objavio je ajet o njemu i njegovoj porodici: . Izme|u toga bio je osje}aj maj~instva. shvataju}i vrijednost vjere objavljene od Uzvi{enog Allaha s kojom je do{ao Bo`iji Poslanik. vi{e volim Allaha i Njegovog Poslanika. ili ne}u ni{ta jesti i piti sve dok ne umrem. kakva je to nova vjera koju si prihvatio i koja te odvrati od vjere tvoga oca i majke? Tako mi Allaha. i znala je njegovu ljubav i po{tovanje prema njoj. On ne}e povu}i svoju prisegu! Sa’d se na{ao u stra{nom vrtlogu borbe sa samim sobom: majka sa jedne strane..v..nerado. svjetlost koja je obasjala njegovo srce osvijetlila je njegov vid i shvatanje da spozna Istinu tako da je odbio pokleknuti. To je iskoristila kao sredstvo da bi ga odvratila od nove vjere. sve dok joj se ne ugrozi `ivot.a. Tako mi Allaha. kad je vidi u kakvom je stanju. Ipak.’ Odgovorio sam: ‘Ne ~ini to. pa mi se prima~e i re~e: ‘Sine.s. Ostavila je jelo i pi}e tako da joj je tijelo smr{alo i onemo}alo. pa da ih ispusti{ jednu po jednu. Kako je samo bio dirljiv prizor pred njim. popustila je i po~ela jesti . zvali su ga da bar vidi majku. Njegova majka je dobro poznavala osjetljivu du{u svoga sina.’ Kad je vidjela moju odlu~nost. Tad sam joj rekao: ‘Majko.. Porodica je po~ela vr{iti pritisak na mladi}a-vjernika. Ali. jako se uznemirila. majko. grist }e te savjest zbog toga {to si u~inio. pa }e se tvoje srce od tuge za mnom iskidati. odbacila je jelo i pi}e i povukla se u svoju tugu i svoj jad.. a ljudi }e ti prigovarati dok si `iv.a. ili dok ja ne napustim svoju vjeru. jako sam je volio. Sreli su se iman. ni za {ta ne bih napustio svoju vjeru. udovoljiti njenom zahtjevu. sve je vi{e ~eli~io svoje vjerovanje. Ali to ga ne odvrati od islama. Oti{ao je kod majke. da ima{ hiljadu du{a. Sa’d je ostao ~vrst u svome uvjerenju. nije bilo te{ko da izabere. nova vjera sa druge strane. Sa’dova je majka sprovela svoju zakletvu.. kune}i se da ne}e jesti niti piti dok ne umre. ili }e{ ostaviti tu novu vjeru. s. s.Ashabi Allahovog Poslanika 135 dok je Sa’d musliman.s. i kosti su joj oslabile.

a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obra}a. Objavljena je priprema za borbu na obje strane. Bitka je bila `estoka. gospodom i velikanima.a. zbog mlade dobi. Sa’d se sam vratio sa popri{ta bitke.a. onoga o kome ni{ta ne zna{. ti ih ne slu{aj. Po~eo je plakati i moliti sve dok se ne raznje`i Poslanikovo srce i dozovoli mu da krene u bitku.. Umejr ibn Ebi-Vekkas. mladi}. na ~elu sa Poslanikom. dok su Kurej{ije i mu{rici do`ivjeli veliki poraz. . pa makar bio mlad. i Ja }u vas o onome {to ste radili obavijestiti. Te{ko je palo mladi}u-vjerniku da mu bude uskra}ena ~ast borbe na Allahovom putu.” (Lukman.. `rtvovanjem i `eljom za {ehadetom na Allahovom putu. Uzvi{eni Allah je pomogao muslimane velikom pobjedom. Sa’dov brat. Kada je vidio da se Poslanik pribli`ava kako bi izvr{io smotru mud`ahida. Sa’d i Umejr.s. Muslimani. stajao je u muslimanskim redovima. Na dan Bedra spremili su se za susret sa nevjernicima i mu{ricima Kurej{ijama. Bio je obi~aj Allahovog Poslanika. i prema njima se na ovom svijetu velikodu{no pona{aj.s. Umejr je bio me|u {ehidima. U tom njegovom najve}em veselju u~estvovao je njegov brat Sa’d koji mu je dao ne{to od svoga oru`ja da ga nosi. naoru`ali su se oru`jem islama -imanom. po~a{}enog {ehidskim blagodatima. ostavljaju}i svoga mla|eg brata Umejra na bedranskoj zemlji. s.v. tek {to je navr{io ~etrnaest godina. Kurej{ije su se pripremale za borbu sa svim svojim silnicima. s. Ali ga je plemeniti Poslanik. najbolji pokazatelj koliko je bila jaka vjera prvih muslimana i do koje mjere su bili vezani za poslani~ku Poruku. iz Bitke na Bedru. Muslimani su krenuli i sa njima dva brata. Meni }ete se poslije vratiti. sakrio se od straha da ga ne vrati iz bitke. pa oni. Sa’dovog brata. primijetio i pozvao ga i rekao mu da ne mo`e u~estvovati u borbi i da se vrati. s. da prije bitke izvr{i pregled muslimana kako bi im uputio savjet ili primjedbu. krenu{e objavljivati svoje iskreno prihvatanje islama.136                           Ashabi Allahovog Poslanika “A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatra{.s. Mo`da je doga|aj Umejra ibn Ebi-Vekkasa. 15) Sa’dov ulazak u islam uticao je na mekelijske mladi}e. odu{evljeni. Kad se slegla pra{ina nakon bitke.v.a.v. Umejrova radost bila je ogromna.

Uhejb ibn Menaf.s. pa ga je poselamio i rekao: “Ovo je moj dajd`i}.” Poslanik se uistinu ponosio Sa’dom! Nikada se Sa’d nije udaljavao od Vjerovjesnika. Vezivale su ih dvije jake veze: veza po vjeri .s.” Domalo. bio je amid`a Amine bint Vehb. Koliko je samo Poslaniku zna~ila ta veza! Prenosi se da je bio u grupi svojih ashaba.’ Ne{to poslije za~u se zveckanje oru`ja.. s.v.s. u njegovom Pozivu. majke Allahovog Poslanika. zbog njegove ispravne vjere. potom je zaspao dubokim snom da sam ~ula njegovo hrkanje. izgovorio je Sa’d kelimei-{ehadet.s. Sa’dov djed.a. s..najja~a veza koja mo`e vezati dva ~ovjeka. pratio ga u stopu. Bo`iji Poslani~e!’ Resulullah.s.. . bio je u njegovoj blizini. pa re~e: ‘Kamo sre}e da se na|e neki dobri ~ovjek koji bi me ~uvao ove no}i.a. obradovao je Sa’da D`ennetom.s. bio je to Sa’d.a. s. Abdullah ibn Amir prenosi od Ai{e. u{ao je. pa neka mi neko poka`e svoga dajd`i}a.a..Ashabi Allahovog Poslanika 137 POSLANIKOV DAJD@I] Sa’d ibn Ebi-Vekkas zauzimao je visoko mjesto kod Bo`ijeg Poslanika. Kolika je samo bila sre}a Sa’dova zbog ove radosne vijesti. s. s. Blago njemu.v.v.a. majke vjernika. s.. kad im se pribli`io Sa’d. zbog velikog stupnja koji je dostigao u islamu. dao mu je takvu ~vrstu prisegu koja je nezapam}ena u historiji.v. ~istote du{e i dubokog imana. u slu`bu vjere Jedinog Allaha. da je rekla: “Jedne je no}i nemir obuzeo Bo`ijeg Poslanika.v.” Poslanik. ja }u te ~uvati. Pitao je: ‘Ko je to?’ Ovaj odgovori: ‘Sa’d ibn Ebi-Vekkas.a.v.a.v. Sjedili su ashabi kod Bo`ijeg Poslanika. stavljaju}i se u slu`bu njemu. kad on re~e: “Na ova vrata }e u}i ~ovjek od stanovnika D`enneta.ona je pove}ala ~vrstinu i bliskost i iskrenost me|u njima. s.s. vjerovao u jedno}u Uzvi{enog Allaha i u iskrenost Poslanika. Vezivala ih je i rodbinska veza .

a. i napustila svoja upori{ta prije okon~anja bitke. koji je tada bio u redovima mu{rika.v..a.a. u svakoj situaciji.a.. podsti~u}i ga na borbu: “Ga|aj Sa’de.” To je ispunilo ponosom Sa’dovu du{u.. Suprotstavili su im se muslimani koje je predvodio Poslanik. mislili su da je Vjerovjesnik ubijen. Na dan Uhuda istaklo se to juna{tvo i pokazala snaga imana. brane}i svoje uvjerenje i istinsku vjeru. U tom se momentu oko Poslanika okupi deset junaka.’” Sa’d je obi~avao da ka`e s ponosom: “Tako mi Allaha.138                           Ashabi Allahovog Poslanika ZA TEBE BIH @RTVOVAO I OCA I MAJKU Te{ko je nabrojati sve Sa’dove juna~ke do`ivljaje i opisati sve pojedinosti zbog njihovog mno{tva i veli~ine. iskrenih u vjeri.. slomi{e mu dva zuba i povrijedi{e o~nu jagodicu. gdje su do`ivjeli poraz ~iji okus jo{ uvijek nisu bili zaboravili. Sukobi{e se dvije skupine.. i preokrenu tok bitke na {tetu muslimana. plemeniti Poslanik ga pretpostavio svojim roditeljima! Povodom toga Alija ibn Ebi-Talib. Poja~a se buka od ljudskih povika i udaranja oru`ja.s. makar bila te{ka i opasna. ^uo sam na Uhudu kada je rekao: ‘Ga|aj Sa’de. i ljudi su vidjeli koliko Sa’d zna~i Poslaniku.v. Oni proisti~u iz ~iste vjerni~ke du{e nezamu}ene sumnjom i neiskvarene ru`nim mislima.a. r. Opkoli{e Poslanika i rani{e ga u ~elo. s. Primijetio ga je Poslanik. Podi`e se pra{ina prekrivaju}i cijeli prostor. ja sam prvi Arap koji je na Allahovom putu ga|ao strijelom.. jedna grupa je prekr{ila upute Poslanika. uzdigao nekoga iznad svojih roditelja. On je jedan od muslimanskih junaka koji se ustrajno borio za pobjedu islama. Konjanici su se kretali i borili poput sjenki. {tite}i ga svojim tijelima. s.s. Kurej{ije su bile skupile ogromnu vojsku kako bi se rije{ili Poslanika. Tako ih s le|a napade Halid ibn Velid. Muslimani se uznemiri{e. Ali.v.v..” . Me|u njima je bio i Sa’d. za tebe bih `rtvovao i oca i majku. Muhammeda ibn Abdullaha..s. s. za tebe bih `rtvovao i oca i majku. pa mu re~e.s. rekao je: “Nisam ~uo da je Allahov Poslanik. Muslimane ste`e muka. i osvetili se za Bedr. osim Sa’da.. s. brane}i ga svojim `ivotima. ^inilo se da je pobjeda na dohvat ruku muslimana.

Ti si Onaj Koji daje ozdravljenje. Deva nasrnu na onoga ~ovjeka i obori ga pod noge. Gazala ga je sve dok nije umro.” Ovo kazivanje predstavlja jasan dokaz dubine Sa’dovog imana i ~istote njegove prefinjene i plemenite du{e. Njegovo drugo oru`je bila je momentalno usli{ena dova. Bo`e moj. klanja dva rekata. pa Te vrije|anje njih srdi. s. Otkloni od njega bolest i primi njegove dove.’ Sa’d potom uze abdest.a. istr~a odbjegla deva. isto tako bio je poznat kao onaj ~ija je dova bila kabul (usli{ana). Amir ibn Sa’d prenosi: “^uo je Sa’d ~ovjeka kako vrije|a Aliju. iz jedne pregrade. usli{aj mu dovu i u~ini ga omiljenim me|u Tvojim robovima. pa mu je naredio da prestane {to ovaj ne poslu{a.. pa ga je Poslanik potrao rukom po ~elu. Rekao mu je: ‘Proklet }u te!’ Ovaj mu dogovori: ‘Prijeti{ mi kao da si Poslanik. oba je stavio u slu`bu borbe na Allahovom putu i poziva u islam: strijelu i dovu. U~ini ovoga znakom (tvoje srd`be). u~ini zdravim njegovo srce. Ti zna{ da je ovaj ~ovjek psovao ljude kojima si Ti podario Svoju blagodat. Ni{ta je nije moglo zaustaviti sve dok nije u{la u gu`vu. Posjedovao je dva oru`ja. Bo`e ljudi. tra`im za{titu od svega {to nanosi {tetu. upravi njegovu strijelu. Odlazio je u pustinju gdje se podu~avao vje{tini ga|anja.v. njegovu du{u i njegovo tijelo. ~ija je dova bila iskrena i ~ista. kao da ne{to tra`i. bio je zabavljen pravljenjem oru`ja. me|u ljude. govore}i: “Bo`e moj. o ~emu su poznata mnoga prekrasna kazivanja. Sa’d se bio razbolio za vrijeme Oprosnog had`a. tako da je postao jedan od najvje{tijih strijelaca. Ni u mladosti nije prisustvovao zabavama i lumpovanjima. bila je plod dove Bo`ijeg Poslanika.” .s. otkloni od njega bolest. Vladaru ljudi.’ Nije pro{lo dugo kad. Odlika koju mu je podario Uzvi{eni Allah. Talhu i Zubejra.Ashabi Allahovog Poslanika 139 DVA ORU@JA Kao {to je Sa’d ibn Ebi-Vekkas bio poznat po preciznosti u ga|anju lukom i bacanju koplja. U ime Allaha.” U jednoj drugoj prilici Vjerovjesnik je molio: “Bo`e moj. zatim di`e ruke i re~e: ‘Bo`e moj. niko ga ne mo`e izlije~iti osim Tebe. koju je Poslanik prou~io iz svoje velike ljubavi prema Sa’du.

imam veliki imetak a naslje|uje me samo k}erka. Obi{ao ga je Poslanik.v.s. A uistinu. tre}inu?” “Da.a.aruk je odlu~io da krene u presudnu bitku kojom bi okon~ao to stanje i zauvijek uni{tio djelotvornu mo} Perzijanaca.a.140                           Ashabi Allahovog Poslanika @ELJA ZA UDJELJIVANJEM Sa’d je `ivio podugo. onda. prekr{iv{i ugovor. Razbolio se u godini Oprosnog had`a. “Da li da dam. Sa’d je dobio mnogo sinova. ispunjenog radom. ali je i dalje zadr`ao obi~aj dijeljenja i davanja sadake.v. re~e Poslanik. LAV SA KAND@AMA Na Allahovom putu. a da se tu nije na{ao Sa’d. s. Perzijanci su napadali na muslimane i nanosili im ogromne gubitke u ljudstvu i ratnoj opremi. i halife Omera. Sa’d se borio za vremena Poslanika. s. muhta~ima i nevoljnicima. `ele}i pri tome Allahovo zadovoljstvo. ponovi Vjerovjesnik. Njegova historijska veli~ina i ratna darovitost. Poslije toga.v. nije {krtario. s. upitao je Sa’d. pa da li da dvije tre}ine imetka dam u sadaku?” “Ne!”. Halifa Omer el-. Allah mu je vi{e pove}avao imetak. Za svoga `ivota. dobit }e{ za to nagradu. stekao je veliki imetak. istinski borac-konjanik. rade}i dozvoljeno (halal). naro~ito se pokazala kada je halifa Omer odlu~io da stane u kraj neprekidnim napadima koje su vr{ili stanovnici Iraka.s. “Ne!”. pa ga je Sa’d upitao: “Allahov Poslani~e. za sve ono {to podijeli{. “A pola?”. dijelio je sirotinji. Bolje ti je da ostavi{ svoje nasljednike bogatim.. tada je imao samo jednu k}erku. Uvijek je dijelio i poklanjao. a sve {to je vi{e dijelio.a. ^ak za zalogaj kojim nahrani{ svoju `enu”. Me|utim.s. oko osamdeset godina.a.. Rijetko se desio neki doga|aj ili bitka. Njegova uloga predstavlja svijetle stranice islamskog osvajanja. re~e Vjerovjesnik. a i tre}ina je puno. . r. nego da tra`e od drugih.

Smjenjivala su se osvajanja za osvajanjima. Omer pozva Sa’da i imenova ga namjesnikom ira~ke pokrajine i povjeri mu vo|stvo nad muslimanskom vojskom. odlu~eno je da bitka bude u Kadisijji. Nakon brojnih ~arki. klanjao je podne namaz. done{ena na koplju.. Abdurrahman ibn Avf je rekao: “Na{ao sam ga!” Omer upita: “Ko je?” “Lav (s kand`ama). Ku}u u kojoj je boravio u~inio je komandom. Sa’d pozva Rustema. Slu{aju}i savjete halife. Dr`i ih se dobro. Cijelo tijelo mu je bilo prekriveno plikovima.. neka te ne zanosi ako ti se ka`e ‘Poslanikov amid`i} i njegov ashab’. vo|u Kisrine vojske. Allahu ekber. Allah je njihov Gospodar a oni su Njegovi robovi. uzvikuju}i tekbire: “Allahu ekber.v. razli~iti su po snazi a posti`u nagradu kod Allaha svojom pokorno{}u. po~eli su predlagati imena ljudi koji su dostojni ovoga velikoga zadatka. r. Tamo je vodio muslimane iz pobjede u pobjedu.. Najugledniji i najobi~niji kod Allaha su jednaki.. s..a. Omer el-.aruk uputio mu je rije~i koje izviru iz ~vrstog imana u du{i: “O Sa’de. vo|enja muslimanske vojske. u islam. Uslijedila je bitka... . Vojske su se izmije{ale.a. obja{njavaju}i mu situaciju i opisuju}i mu stanje muslimana. Perzijanaca. te se nije mogao upustiti u vrtlog toga boja.. Sa’d je poslao pismo halifi Omeru. nego samo svojom pokorno{}u Njemu. jer ~ovjek ne}e posti}i kod Allaha svojim porijeklom ni{ta. tra`ili su junaka-konjanika koji }e izvojevati pobjedu. a zatim izdao naredbu za pokret. Pazi na odredbe kojih se dr`ao Poslanik. ubijaju}i nevjerstvo i uni{tavaju}i mnogobo{tvo u liku obo`avaoca vatre. Allah je najve}i. Muslimanske sablje su po~ele da ubijaju i komadaju Kisrinu vojsku. {to ovaj odbi. Pove}ala se povr{ina islamske dr`ave... Allah je najve}i. Sa’d se razbolio. Obratio se muslimanima.. Najvredniji poklon koji je dat Sa’du bila je Rustemova glava. Po{to im je izlo`io situaciju. Sa’d ibn Ebi-Vekkas!” Svi prisutni podr`a{e taj prijedlog. {alju}i im upute i u isto vrijeme bore}i se sa bolovima koji su mu zadavali plikovi. Kad je do{ao da se oprosti od njega.. otkada je poslan pa sve do svoje smrti. podsti~u}i ih na d`ihad.Ashabi Allahovog Poslanika 141 Pozvao je muslimane na zajedni~ki namaz i na dogovor.s. Na po~etku bitke. mud`ahid Sa’d ibn Malik Zuhdijj. vo|e perzijske vojske.” Sa svoga polo`aja pratio je tok bitke. to je pravi put.” OSVAJANJE PERZIJE Sa’d ibn Ebi-Vekkas postavljen je za namjesnika Iraka i vo|u vojske.

ni{ta mu ne na{kodi. kako ka`e: ‘Zaista Allah voli roba koji je bogat a skroman i bogobojazan.. veliki junak. ~uo sam Allahovog Poslanika. Muslimani su dobili ogroman ratni plijen. Rekao mu je: “Borba se vodi oko hilafeta a ti ovdje sjedi{!?” A Sa’d mu je odgovorio: “Sinko moj. Kada mu je do{ao brati} Ha{im ibn Utbe ibn Ebi-Vekkas. Smatrao ga je dostojnijim hilafeta od zava|enih. s. r. odbija sukob me|u muslimanima..a.” Po tom odgovoru mo`emo shvatiti ko je bio Sa’d ibn Ebi-Vekkas. nakon ubistva halife Osmana ibn Affana.. r.142                           Ashabi Allahovog Poslanika Nakon Kadisijje njegovom zaslugom nastavljen je blagoslovljeni napredak vojske prema Nehavendu. evo ovdje je stotinu hiljada sablji (stotinu hiljada naoru`anih vojnika tebi na raspolaganju). osvaja~ Perzije.’” Sa’d je u o~ima velikog broja muslimana bio najpogodniji ~ovjek za preuzimanje hilafeta.. razmi{ljaju}i i tra`e}i od Allaha. slomljenog srca i suznih o~iju prate}i {ta se de{ava.s. borave}i me|u svojim devama. VELIKA SMUTNJA Kad se desila velika smutnja me|u muslimanima. govore}i mu: “Amid`a.v. kao namjesnik Iraka. osami se. i Muavije ibn Ebi-Sufjana. izme|u novoizabranog halife Alije ibn Ebi-Taliba. Sa’d je odgovorio: “Ho}u od stotinu hiljada sablji samo jednu sablju. presije~e ga.. Nakon toga. Sa’d zapade u veliku tugu.v. zatim prema El-Medainu gdje je uzeta Kisrina kruna.s. Osje}ao se nemo}nim da sprije~i fitnu. voli Allahovu vjeru. onaj koji se borio sa Poslanikom..{.. smatraju te najzaslu`nijim ~ovjekom za hilafet”..a. a ako udarim nevjernika. s. oprosta. namjesnika [ama.. koji bi mogao okon~ati sukob i dokraj~iti veliku smutnju.a..a. kojom. Sa’d je izgradio Kufu i u~vrstio temelje islama na {irokim prostranstvima nove islamske dr`ave. Njegovom je sinu Omeru te{ko palo {to mu se otac osamio. Izdvojio se od svijeta. ako udarim vjernika. d`. . u svim bitkama. r. a i halifa Omer ga je izabrao me|u {estericu kandidata za halifu.a.

. Ukopan je u Medini.” . d`ihad i iman. veliki heroj me|u herojima islama. na Bekiji. mezarju ~asnih ashaba Resulullaha.Ashabi Allahovog Poslanika 143 PRESELJENJE NA AHIRET Sa’d ibn Ebi-Vekkas je za `ivota raspolagao ogromnim imetkom koji mu je Allah podario.. na{li su ogrta~. A kad su ga otvorili.. Sa’dov je smrtni ~as zakucao dok je bio u svojoj ku}i u El-Akiki u Medini. govore}i: “U ovome sam se borio protiv mu{rika na Bedru. Nai{aretio je na ormar da ga otvore.. Vratio se Uzvi{enom junak d`ihada. Za`elio je da se susretne sa svojim Gospodarom nose}i svoju najljep{u uspomenu. Kazao je porodici da su to njegovi }efini. pohaban i izderan. ali ga to nije moglo odvratiti od vjere i u~initi ga da zaboravi svoju skromnost i bogobojaznost.” Tako se okon~ao `ivot jo{ jedne od velikih islamskih li~nosti. uspomenu koja sjedinjuje skromnost... Sa~uvao sam ga za ovaj dan i `elim da u njemu iza|em pred Allaha.

.

a on je sin Murrov.v..s. supruge Poslanika. a on je sin Luajja el-Kure{ija el-Esedija.s. a on je sin Abdul-Uzzaov. El-Avvam ibn Huvejlid. smirena pogleda. a on je sin Kusajjov.. skladnoga tijela. rijetke brade. r. LI^NOST Zubejr ibnul-Avvam.A.v. Majka ga je zvala Ebu-Tahir. r. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Zubejr je sin El-Avvamov. Nadimak mu je bio Ebu-Abdillah. bija{e brat Hatid`e bint Huvejlid.ZUBEJR IBNUL-AVVAM. . Majka mu je Safijja. a on je sin Esedov. U sebi je nosio sve odlike junaka. obogativ{i je plemenito{}u.a. {to mu je bilo od koristi da ostvari ogromne dobiti u trgovini. sina Abdullahova.a.a. Odlikovao se visokim stupnjem inteligencije i brzinom razumijevanja. i Majke vjernika. prvi koji se odazvao Poslaniku i objavio svoj islam bio je Ebu-Bekr es-Siddik.s. bio je hrabar ~ovjek. tamne crne puti.. k}i Abdul-Muttaliba i tetka Bo`ijeg Poslanika. R. smion i preduzimljiv. a on je sin Huvejlidov. po svome bratu Zubejru ibn Abdul-Muttalibu. a on je sin Kilabov.v. dare`ljivo{}u i po`rtvovanjem na Allahovom putu. ozarena lica. radijallahu anha. s. s. Islam je jo{ vi{e uskladio njegovu li~nost. s. vjerovjesnika Muhammeda. ISLAM Kada je si{la Objava od Gospodara Svjetova na izabranog me|u stvorenjima i poslanicima.a. A otac mu.a. Bio je ~ovjek srednjega rasta.

. dok bi on bio u mukama.{. Oslobodit }u te ovog mu~enja. ote`ana disanja. Zubejr ibnul-Avvam imao je petnaest godina kada ga je Ebu-Bekr pozvao u islam. Tako je postao bad`o Bo`ijeg Poslanika. Amid`a bi ga zavezao i zamotao u hasuru. te se odazvao pozivu. Zubejr ga je zanemarivao. {to je jo{ vi{e pove}avalo njegov bijes. Esma. koja je kasnije bila poznata kao Esma sa dva pojasa. usprotivio bi se. brinula se o njoj i timarila je..a. obja{njavaju}i im savr{enstvo nebeske poruke i svetost njenih ciljeva.a.. pa sa kurej{ijskim silnicima po~e mu~iti prve muslimane.s. Allaha mi. pred kojim je izjavio {ehadet i bio je ~etvrti ili peti ~ovjek u islamu. i pored svojih muka. k}i Ebu-Bekra. Allah. Zubejr je bio izlo`en strahovitom mu~enju kakvo nije do`ivio niti jedan od plemenitih ashaba. Ona mu je bila potpora u te{koj situaciji. tako da postade jedan od najbogatijih ashaba. a zatim bi zapalio vatru blizu njega.. Majke vjernika. Do{ao bi Zubejrov amid`a. sve dok mu Allah nije otvorio puteve trgovine.a. s.v. napu{taju}i obo`avanje kipova i idola. odgovorio bi mu s ponosom i vjerom: “Ne. u kojeg se njegova familija uzdala da }e zauzeti vode}i polo`aj u svome plemenu. Zubejr je bio siroma{an mladi}...a. koji nije posjedovao ni{ta osim jedne kobile. ~ista i plemenita roda. objavljuje islam i slijedi novu vjeru. koji se o`enio Esmom. usmjeriv{i dim prema njemu da ga gu{i.... To je bilo prije nego {to su muslimani uzeli El-Erkamovu ibn Ebu-Erkamovu ku}u u Meki za mjesto tajnog okupljanja. A Zubejr je ostao ustrajan i ~vrste vjere. sestrom Ai{e. a koja je kasnije postala “ku}a islama. a njegovi djedovi su ih obo`avali?! Njegov amid`a se silno rasrdio. obasuo je Svojom svjetlo{}u njegovu du{u i srce. Maltretirali su ih i izmi{ljali sve mogu}e na~ine njihovog zlostavljanja. Taj vrsni mladi}. On je jedan od {esterice ashaba. r. Uputio se Poslaniku. ne}u se vratiti nevjerstvu… nikada!” Trpio je tako Zubejr. koje je imenovao halifa Omer ibnul-Hattab.s. sve dok Poslanik nije izdao naredbu muslimanima za hid`ru u Abesiniju. A kada bi mu amid`a uporno ponavljao svoj zahtijev. Nisu ga mogle odvratiti od islama sve muke na svijetu.v. O`enio se Esmom. Zubejr je bio me|u muhad`irima. k}erkom Ebu-Bekra.” Me|utim. koje niti {tete niti koriste. s. r.146                           Ashabi Allahovog Poslanika Zatim po~e Ebu-Bekr tajno prilaziti mladi}ima Kurej{ija. da . ljudske tvorevine.. d`.” ^VRSTA VJERA Primanje islama od Zubejra ibnul-Avvama bilo je za njegovu porodicu i pleme zapanjuju}i doga|aj. U vrijeme kada se o`enio Esmom. r.a. iscrpljen i obra}ao mu se: “Ostavi Muhammedovu vjeru.

Tako je razmi{ljao sve dok nije stigao do najvi{eg mjesta u Meki. Izmi{ljali su nove metode kako bi ih oslabili i odvratili od njihove vjere. i ubiti ga. dok su mu suze radosnice lile niz obraze: “^uo sam da si uhva}en. u ku}i El-Erkama ibn Ebu-Erkama. bjesne}i poput sna`nog vihora.a.s. Zatim ga je pobratio sa Selemom ibn Selamom ibn Kurej{ijem iz Medine kada su muslimani tamo u~inili hid`ru. pa ga upita: “[ta ti je. koji se iznenadi njegovom izgledu i bijesu.a.v.. Zubejr se uzbudio kada je ~uo tu glasinu. bio je od najboljih branilaca vjere Bo`ijeg Poslanika.” Tu Poslanik.a. s. s. te se uputi ulicama Meke i prema mjestima za koje je znao da ih je Poslanik posje}ivao.. umirit }e se i sti{at }e se njegov bijes..v. Allahov Poslanik. pobratio ga je sa Abdullahom ibn Mes’udom kada je bratimio muslimane Meke. s.. . A plemeniti ashabi i histori~ari opisali su ga kao “prvu sablju” u islamu.s. Ako je glasina la`na. sastajao se sa ashabima tajno. PRVA SABLJA U ISLAMU ^ovjek poput Zubejra. i bit }e {ehid. ili }e on njih poubijati.a. A {to je jo{ vi{e od toga. po svojoj preduzimljivosti. koja je buknula d`ihadom na Allahovom putu.a.s. a bio je naumio ne{to opasno. Abdullah ibn Zubejr bio je prvo muhad`irsko dijete ro|eno u Medini. Na po~etku islamskoga poziva. s. hrabrosti i odlikama. i ma~u u ruci.a.v. Zubejr je jedan od deseterice kojima je obe}an D`ennet.s.. mu~e}i ih i maltretiraju}i. dok je bio mali broj muslimana. s. Jedna od tih metoda bila je {irenje la`nih glasina.s. u~ini dovu za njega i njegovu sablju. s.v.Ashabi Allahovog Poslanika 147 izaberu halifu poslije njega.s. a ljudi su se sklanjali ispred njega. s.v.v. U to su vrijeme kurej{iski silnici i gospoda zlostavljali muslimane.v. kako su se nevjernici uspjeli do~epati Poslanika. Zubejre?” A on mu odgovori. ubijati ih i kositi. A ako je vijest ta~na. preselio je na ahiret zadovoljan njime...a. ili }e oni ubiti njega.s. kako bi izazvali nemir i kome{anje u muslimanskim redovima. Ugledao je Allahovoga Poslanika.. A Allahov Poslanik. Pa. tada }e njegova sablja udariti po mu{ricima. Za taj nadimak vezana je krasna pri~a koja pokazuje veli~inu junaka jo{ iz njegove rane probu|ene mladosti. Poslanik. Tako se jednog dana pro{irila glasina u Meki.

pa ka`e: “Talha ibn Ubejdullah dao je svojim sinovima . s.” Ta Poslanikova po~ast prema Zubejru jo{ se uve}ala kada ga je obradovao D`ennetom. Zubejr istupi uzvikuju}i gromoglasno: “Allahu ekber.’” Zubejr ibnul-Avvam isticao se u svakoj bici i u svakoj situaciji.. Vojnici su bje`ali ispred njega.a. Pri~a Zubejr o svojoj `udnji za {ehadetom.. uvijek u prvom redu.s. pa sam mu vidio tijelo.” A on ne bi osvojio tako visoko mjesto kod Poslanika.. Nasrtao bi u bitkama. {to nisam vidio ni na jednom drugom. od uboda no`em i strijelom. Tada se muslimani u~vrsti{e i zavika{e svi Zubejrovim povikom: “Allahu ekber. Nadma{ivala je muslimansku vojsku i ratnom opremom i bojnom vje{tinom.a.v. r. uistinu. sve dok nije stigao do kraja e{alona.. ne obra}aju}i pa`nju na rane koje bi zadobio po tijelu. svaku od ovih rana sam zadobio. s. Na prsima su mu bili o`iljci poput upalih o~iju. samim tim {to je silno `udio za {ehadetom. na mjestu gdje se on borio.” Pobjeda je bila njihova. O tome pri~a Alija ibn Ebi-Talib. Bilo je svo izbrazdano sabljama. Po~e{e muslimani uzmicati pred tom ogromnom silom koja je na njih navalila. Bio je nepobjedivi junak i borac. bio je.” A onda udari sam na rimsku vojsku. junak bez premca. udaraju}i sabljom desno-lijevo. Niko se nije mogao ravnati s njim u inteligenciji.v. Pri~a jedan od ashaba: “Uputio sam se sa Zubejrom ibnul-Avvamom jednom na put. Desilo se da je rimska vojska. bore}i se uz Allahova Poslanika i na Allahovom putu. pa mu rekoh: ‘Tako mi Allaha.’ A on }e mi na to: ‘Allaha mi. vidio sam po tvome tijelu. da to nije zaslu`io. koju je dobro znao iskoristiti u borbi na Allahovom putu.: “Svaki poslanik ima svoga prisnog pomaga~a. Zubejrovu vrijednost i njegovu iskrenost prema Allahovoj vjeri.s... hrabrosti. a neprijatelj je stajao zabezeknut od njegovog postupka. Znao je Allahov Poslanik. bila broj~ano ve}a.148                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK BEZ PREMCA Zubejr. Zatim se sam vrati sa sabljom u ruci. poletu niti mu je iko bio dorastao u ratnoj spretnosti.a. Svaka bitka u kojoj je u~estovao je dokaz tome. rekav{i o njemu i o Talhi ibn Ubejdullahu: “Talha i Zubejr su moje kom{ije u D`ennetu. pri`eljkivaju}i {ehadet ili pobjedu. prenose}i od Vjerovjesnika: “Rekao je Bo`iji Poslanik. a moj pomaga~ je Zubejr ibnul-Avvam. U Bici na Jermuku bio je vo|a jednog odreda. pa mu je iskazao veliku po~ast.

.. Hamze ibn Abdul-Muttaliba. ime D`afer je dao po imenu Poslanikova amid`i}a. s. ashaba {ehida D`afera ibn Ebi-Taliba.” Da li ima ve}e po~asti i slave za ~ovjeka kojega Bo`iji Poslanik. Znamo kako se u Bici na Uhudu preokrenula situacija na {tetu muslimana. Bio je obi~aj Bo`ijeg Poslanika.v. osim borbe na Allahovom putu. .. a izvr{io ih je sa punom sigurno{}u i uspjehom. niti zemljarine. od jedne grupe muslimana. U svom postupku ostao je jedinstven. Mnogobrojne pri~e govore o te{kim zadacima kojima je bio zadu`en.” Tako je i nazvao svoju djecu: sinu Abdullahu dao je ime po ashabu {ehidu Abdullahu ibn D`ah{u. ime Hamza dao je po imenu ashaba {ehida i amid`e Bo`ijeg Poslanika.v. a sinu Halidu dao je ime po imenu ashaba {ehida Halida ibn Se’ida. Tako je zaslu`io zadovoljstvo Allaha i Njegova Poslanika. sinu Mus’abu dao je ime po imenu ashaba {ehida Mus’aba ibn Umejra. niti bilo ~ega drugog.Ashabi Allahovog Poslanika 149 imena poslanika. kada mu se Bo`iji Poslanik obratio rije~ima: “Za tebe bih dao svoga oca i majku.s. uzdigne iznad svojih roditelja? Zubejr ibnul-Avvam stekao je takvu ~ast u okr{aju protiv Benu-Kurejze. sinu Urvetu po imenu ashaba {ehida Urve ibn Amra. s. Izgubili su bitku nakon {to su je bili skoro dobili. niti prikupljanja poreza. kao {to bija{e junak kakvom ravna nema.a.s.a. JUNAK U TE[KIM OKR[AJIMA Rijetke odlike koje su ispunjavale li~nost Zubejra ibnul-Avvama u~inile su da bude nenadma{an u svakoj du`nosti koja mu se povjeri. a svoga daid`i}a.s.” Pa blago mu se na toj po~asti. Razlog tome bilo je kr{enje naredbi Bo`ijeg Poslanika. s. On je taj za koga se reklo: “Nikada se nije prihvatio neke vlasti.a.a. Zbog toga bi zadu`ivao svakoga onim {to njemu odgovara. Zubejr se zaprepastio kad je njegov daid`a Hamza ibn Abdul-Muttalib pao kao {ehid. sinu Munziru po imenu ashaba {ehida Munzira ibn Amra. a znao je da nema poslanika nakon Muhammeda. i u ~emu je o~ekivao da }e uspjeti. s..v. Bila je to te{ka lekcija iz koje su mnogo nau~ili. Zubejr ibnul-Avvam bio je prava osoba za te{ke zadatke. da iskoristi sposobnosti svojih ashaba za poziv u dini-islam.s. Ja }u svojim sinovima dati imena {ehida ne bi li i oni bili {ehidi.v. Time je `elio iskazati po~ast {ehidima koji su pali u borbi na Allahovom putu da bi u~vrstili temelje dini-islama.

Za sprovo|enje zadatka nije na{ao podobnijih ljudi od Alije ibn Ebi-Taliba i Zubejra ibnul-Avvama. nakon {to su mu{rici bili pora`eni u Bici na Hunejnu. ili }emo otvoriti ovo njihovo utvr|enje. pa se strahovitom brzinom uputi{e prema vratima i otvori{e ih. Svoj bol je sa~uvao u sebi. r.. Po`uri{e. Zubejr je primijetio njihovu namjeru. kako bi muslimani prodrli unutra i porazili pleme Benu-Kurejza. nakon Bitke na Hendeku i pobjede muslimana. me|utim. vo|i plemena Havazin. uzvikuju}i “La ilahe illellah” i tekbiraju}i. To je bio psiholo{ki momenat ostvaren hrabro{}u. Juna~ka djela Zubejra zaslu`uju da se ispi{u zlatnim slovima. Alija i Zubejr iskoristi{e njihovu uko~enost. mo`da. Poslanik je odlu~io pokazati mu{ricima snagu islama koja ne priznaje poraz. Sa rijetkom hrabro{}u.a. ali neko vrijeme nije `elio opomenuti druge muslimane. Razmi{ljao je Poslanik na koji na~in da okon~a opsadu. da spase svoje glave. A dovoljno je bilo ono {to je u~inio u ratu muslimana sa plemenom Benu-Kurejza u Medini. Naime. Ta opsada se oduljila. Te{ko da bilo koji ~ovjek tako ne{to mo`e sam sprovesti. Maliku ibn Avfu.a. Izabrao je Ebu-Bekra es-Siddika. ~vrstinom `ivaca i dubinom vjere. Poslanik.. nije u~inio niko prije njega. sa svojom vojskom izvr{io je opsadu Benu-Kurejze. Tu njih dvojica sami provali{e tvr|avu. tako da se Kurej{ijama pri~inilo da je broj muslimana jako veliki. Nakon {to su se Kurej{ije pobjedonosno povukle prema Meki. Trebalo im je dati lekciju i primjernu kaznu. po~e{e udarati sabljom. r. Zatim su zajedno stali ispred utvrde. Naumio je za njima poslati odred mud`ahida. razbje`ali su se na sve strane. rekav{i sa punom vjerom. pa ih spopade panika. Rastjerao ih je i potjerao sa mjesta kao {to bi to u~inio odred vojske. Benu-Kurejza su bili prekr{ili spozarum sklopljen sa muslimanima i sklopili savez sa mu{ricima. dok su tekbiri odzvanjali me|u njima. Te{ko je nabrojati sva slavna djela Zubejra. ono {to je u~inio u Bici na Hunejnu smatra se juna{tvom kakvo. jer islam zabranjuje kasapljenje. zidine i visine. Muslimani su se uz tekbire spremali za pobjedni~ki povratak sa ratnim plijenom. pa je izabrao nekolicinu svojih ljudi i skupio ih na jedno mjesto pored kojeg su trebali pro}i muslimani. Isplanirali su podlu zasjedu iz koje }e isko~iti i napasti ih sle|a.. a oni se nisu predavali. r. te sam provali njihovu zasjedu. ne misle}i na osvetu. Dvojica junaka uputila su se prema utvr|enju da ispitaju njegove ulaze. te{ko je palo gledati kako se muslimani vra}aju kao pobjednici. Oni {to su bili unutar utvr|enja prestra{i{e se. Dvojica su ashaba primijenili sjajnu taktiku prilikom potjere.v.s. ili }emo okusiti ono {to je okusio Hamza. bje`e}i prema Meki. oko njihovih utvrda.a. Tako je po{tedio muslimane prepada i ne`eljenog iznena|enja. poletom i uvjerenjem: “Tako nam Allaha. s. da predvode grupu od sedamdeset konjanika u potjeri za Kurej{ijama. .a. i Zubejra ibnul-Avvama.150                           Ashabi Allahovog Poslanika Svojim o~ima vidio je grozote koje su Kurej{ije po~inile na njegovom tijelu.

Talha i Zubejr. Umro je. Silno se isplakao kada se na{ao u takvoj situaciji. a On mu je bio dovoljan Pomaga~.a. r. Kada se desila velika fitna me|u muslimanima. Ljubav ka dobro~instvu bila je ukorjenjena u njemu kao i ljubav prema borbi na Allahovom putu.a. r. Bio je ~ovjek od odluke. isto tako je bio plemeniti dobro~initelj. Bio je potpuno uvjeren.” A Abdullah ga upita: “Na kojeg gospodara misli{?” Zubejr mu odgovori sa punim povjerenjem i vjerom: “Allah.. On je najbolji Gospodar i dovoljan Pomaga~. Majka vjernik bila je u svojoj nosiljci. Rekao mu je: “Ako vidi{ da ti je neki dug prete`ak.Ashabi Allahovog Poslanika 151 VELIKODU[NI DOBRO^INITELJ Kao {to je Zubejr ibnul-Avvam bio izvstan borac i junak “bez premca”.. toliko da je broj sluga koji su se brinuli o njegovom bogatstvu dostigao hiljadu. pa kada su se sastali.. zatra`i pomo} od mog Gospodara. stekao je ogromno bogatstvo. Alija. re~e: . nasuprot Ai{e. Na{ao se Alija. i onih koji su tra`ili osvetu za Osmanovo ubistvo.. vi{e se pove}ava njegov imetak i bogatstvo. nakon ubistva halife Osmana ibn Affana. Bave}i se trgovinom. do{lo je do “Sukoba kod deve” izme|u Alije ibn Ebi-Taliba. r. Bio je spreman darovati i svoj `ivot na Allahovom putu. a bio je zadu`en..” O tome je kasnije pri~ao njegov sin Abdullah. rekao bih: ‘Gospodaru Zubejrov. pa je oporu~io svome sinu Abdullahu podmirenje njegovih dugova.. Ali ni{ta od tog imetka nije ulazilo u njegovu ku}u. Tajno je zatra`io da se sastane sa Talhom i Zubejrom.. Nasuprot Alije bila su i dvojica Poslanikovih prijatelja u D`ennetu. koji je podijelio ogromno bogatstvo na Allahovom putu. odu`i njegov dug. radijallahu anha.a. rekav{i: “Tako mi Allaha.. nego je dijelio onima koji su bili u potrebi. kad god sam zapao u pote{ko}u zbog njegovog duga.a. toliko da je kada je umro.” PRESELJENJE NA AHIRET Zubejr ibnul-Avvam nije prestajao voditi d`ihad na Allahovom putu onako kako je smatrao da treba i kako je bio uvjeren. r. bio u dugu. Oslanjao se na Gospodara svjetova. koji je sprovodio ono u {ta je bio uvjeren i {to je smatrao istinom. Pa bi ga On odu`io. da {to vi{e dijeli na Allahovom putu. sirotinji i na Allahovom putu.

” Alija ibn Ebi-Talib. pa je stade ljubiti. ne}u se boriti protiv tebe.v. sad se sje}am. pa ti re~e: ‘Zubejre. re~e: “Obavijestite ubicu Safijjina sina. Dok je boravio u mjestu zvanom “Vadis-Siba”. preuzeo je na sebe d`enazu Zubejra i Talhe.. Plakao je i govorio: “Koliko je samo ova sablja uklanjala te{ko}e Bo`ijeg Poslanika. privu~e je sebi. na po~ivaljkama jedni prema drugim okrenutim. nose}i sablju i misle}i da mu nosi radosnu vijest.a.‘” (El . Talha i Osman od onih za koje Allah ka`e: ‘Odstranili smo iz njihovih prsa mr`nju i u~inili ih bra}om. . saznao {ta je Ibn-D`ermuz uradio. pratila ga je jedna grupa onih {to su izazivali smutnju i sukob.. voli{ li Aliju?’ A ti si odgovorio: ‘Kako ne}u voljeti svoga daid`i}a i amid`i}a i onog ko je u mojoj vjeri.s.’” Zubejr mu odgovori: “Da.. Ubio ga je dok je klanjao i oteo mu sablju. preselio je na ahiret smr}u {ehida.’” Tako je uga{en `ivot velikana. bio sam to zaboravio..” Zubejr ibnul-Avvam odmah se povu~e sa boji{ta..a. r.’ A on ti re~e: ‘Zubejre. pa mu se privu~e Ibn-D`ermuz. Zubejr. sje}a{ li se dana kada je pored tebe pro{ao Bo`iji Poslanik. ti }e{ se boriti protiv njega. i bit }e{ nepravedan prema njemu. Zatim po`uri Alijinom upori{tu.Hid`r.v.s.152                           Ashabi Allahovog Poslanika “Zubejre.a... koji tako|e pade kao {ehid. Allaha mi. da mu je D`ehennem. 47)..v.. s.a. Allaha mi. r. a mi smo bili na tom i tom mjestu. kako ka`e: ‘Talha i Zubejr su moji drugovi u D`ennetu.s. s. rekao je Alija ibn Ebi-Talib.a.. i dodao: “Svojim u{ima ~uo sam Bo`ijeg Poslanika.” A kada su mu donijeli Zubejrovu sablju. “Nadam se da budem ja.. Kada je Alija. borac kome nije bilo premca. r.a. Tako ti Allaha.. s..

a on Gafilov. Muhammed. PRELAZAK NA ISLAM Allahov Poslanik. Bio je niska rasta tako da nije prelazio visinu ~ovjeka koji sjedi. LI^NOST Abdullah ibn Mes’ud bio je od onih obi~nih Mekelija..s. Ljudi su mu dali nadimak Ibn Ummi Abd. poslan je cijelom ~ovje~anstvu sa nebeskom porukom. crnoput. spre~avanje nasilja i zabranu ugnjetavanja.. propagira me|uljudsku jednakost. a on El-Harisov. Bogate Kurej{ije unajmljivale su ga da im ~uva stoku. njegovo sitno tijelo nosilo je odlu~nost i volju ~vrstu poput brda koju ne povijaju pote{ko}e.. a on Ilijasov. Uprkos tome. sitan. a on Semhov. a on .s. posredstvom meleka D`ibrila. a on Henzilov. a.{. mr{avih nogu. a. NJEGOVO IME Abdullah je sin Mes’udov. Vjera koju je posjedovao Abdullah ibn Mes’ud bila je duboka poput okeana. R. Nova vjera u koju je pozivao najodabraniji Poslanik i najodabranije stvorenje. d`. a on Kahilov. tako da se on nije usu|ivao sjediti s njima niti je prisustvovao njihovim sjelima. a on Tejimov. a on Mahzumijev.ABDULLAH IBN MES’UD. Bio je saveznik sa plemenom Beni-Zuhre. a. maloga lica obilje`enog preciznim crtama. a on Habibov. pa je stanovnike Meke el-Mukerreme pozivao u novu vjeru spu{tenu od Allaha. ~emu su bili izlo`eni ni`i slojevi dru{tva.s. a on S’adov.A. a on Sahilov. sin Abdullaha. . a on Mudara el-Hezlijja Ebu-Abdurrahmana. a on Mudrikov.arov.

154                           Ashabi Allahovog Poslanika

Istinska vjera dini-islam jeste vjera humanosti; ona navodi ~ovjeka da pritekne u pomo} ~ovjeku, da bogati usre}i siroma{noga, da jaki pomogne slaboga. Zbog toga, dini-islam je podjednako upu}en gospodi, kao {to je upu}en i siromasima, prosjacima i muhta~ima. Abdullah ibn Mes’ud ~uo je za Poziv Muhammed ibn Abdullaha, a bio je tek stasao mladi}. Me|utim, tome nije pridavao veliku pa`nju. Rade}i kao siroma{ni najamnik, `ive}i `ivotom pastira - ~uvao je stado Ukbeta ibn Ebi-Mu’ajta. Abdullah je vidio sva|e i netrpeljivosti izme|u kurej{evi~ke gospode i velikana. Me|utim, za njega tu nije bilo udjela, on je bio daleko od toga. Nije potrajalo dugo, a i on sam osjetio je istinitost Poziva, vidjev{i svojim o~ima nadnaravnosti date Poslaniku, a.s. Odazvao se pozivu i obznanio svoj prelazak u islam. Stavio se na raspolaganje i slu`bu Poslaniku, a.s., koji mu je iskazao zadovoljstvo i dobrodo{licu.

POVJERLJIVI DJE^AK
Pri~a o Abdullahovom prelasku na islam po~inje doga|ajem koji je glavni uzrok njegova uvjerenja u ispravnost Poslanikovoga poziva. S druge strane, isti doga|aj ujedno poslu`io je kao dokaz neporo~nosti siroma{noga dje~aka, koji ~uva emanet stavljen njemu na povjerenje. Naime, jednoga dana, dok je Abdullah ~uvao stado Ukbeta ibn Ebi- Mu’ajta, u jednoj mekanskoj dolini, do|o{e mu dva umorna ~ovjeka. Na njihovim licima mogla se primijetiti iscrpljenost, a na bijelim ispucalim usnama `e|. Abdullah ibn Mes’ud ovako pripovijeda o svom prvom susretu sa Allahovim Poslanikom, a.s.: “Bio sam mladi} koji je tek dostigao punoljetnost. ^uvao sam stado Ukbeta ibn EbiMu’ajta, kada mi jednoga dana do|e Allahov Poslanik, a.s., u dru{tvu sa Ebu-Bekrom, pa me upita: ‘Mladi}u, ima{ li nam dati mlijeka da se napojimo?’ Ja odgovorih: ‘Meni je stado dato na ~uvanje i ne}u vas napojiti.’ Allahov Poslanik, a.s., ponovo me upita: ‘Ima{ li u stadu ovcu koja se nije janjila?’ Rekao sam da imam, pa sam je doveo. Tada Allahov Poslanik dohvati ovcu, obrisa joj vime, pa zamoli Allaha, a u tom se napuni ovcino vime. Potom Ebu-Bekr donese izdubljen kamen, pa pomuze u njega. Prvo se napi Ebu-Bekr, a zatim Poslanik, a.s. Allahov Poslanik naredi vimenu, pa se ono vrati u svoj prvobitni oblik. Ja mu rekoh: ‘Podu~i me ovom govoru’ A Allahov Poslanik, a.s., odgovori mi: ‘Ti si ve} podu~en, mladi}u.’” Prvi susret Abdullaha ibn Mes’uda sa najodabranijim stvorenjem govori nam dvije stvari: prvo: Abdullah ibn Mes’ud kao povjerenik nad stadom Ukbeta ibn Mu’ajta, odbija da

Ashabi Allahovog Poslanika

155

napoji Poslanika, a.s., i Ebu-Bekra es-Siddika, r.a. Ovo je primjer njegova povjerenja i ~uvanja tu|eg bogatstva datog mu na povjerenje. Ovo je kasnije bilo presudno kod Poslanika, a.s.; drugo: Allahov Poslanik, a.s., kod mladi}a vidio je brzinu i pronicljivost, {to ga je podstaklo da ga obavijesti o znanju koje }e ste}i, rekav{i mu: “Ti si ve} podu~en, mladi}u.”

PRVI KARIJA 23
U prvim danima objave islama, kao {to smo ve} kazali, muslimani su bili neznatni i nejaki, a skupljali su se u ku}i El-Erkama ibn Ebi- Erkama u Meki. U njoj su u~ili islam i dogovarali se o na~inu {irenja nove vjere. Kurej{ije do tada nisu ~uli da je neko glasno i javno u~io Allahove ajete. Sjede}i sa Muhammedom, a.s., ashabi koji su se prvi odazvali pozivu u novu vjeru po`eljeli su da jedan od njih prou~i ne{to od Allahovih uzvi{enih ajeta, a da ih Kurej{ije ~uju. Poslu{ajmo predanje ~asnoga ashaba Ez-Zubejra ibn el-Avvama koji je bio svjedok doga|aja sa Kurej{ijama: “Prvi koji je naglas prou~io Kur’an poslije Allahovoga Poslanika, a.s., bio je Abdullah ibn Mes’ud, r.a. Naime, jednoga dana sakupili su se ashabi Allahovoga Poslanika, a.s., i rekli: ‘Tako nam Allaha, Kurej{ije nisu jo{ ~uli da je neko javno prou~io ne{to iz Kur’ana. Pa ko bi to mogao uraditi?’ ‘Ja }u’, javio se Abdullah ibn Mes’ud. ‘Bojimo se za tebe, `elimo ~ovjeka ~ije }e ga pleme mo}i za{tititi od Kurej{ija, ako ga htjednu kazniti’, reko{e ashabi. Abdullah ibn Mes’ud im re~e: ‘Dozvolite mi, Allah }e me za{tititi.’ Sljede}eg dana, Abdullah ibn Mes’ud oti{ao je na mjesto gdje se Kurej{ije okupljaju, pa stao i zau~io: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.’” “Milostivi, Pou~ava Kur’anu...”24 U~io je tako, a Kurej{ije su se okupljale oko njega poku{avaju}i da razaberu {ta govori. ‘[ta ovo zbori ibn Ummi Abd?’ ‘Citira ne{to od onoga {to je do{lo Muhammedu, rekli su neki, a zatim navalili na IbnMes’uda, udaraju}i ga gdje stignu. Abdullah ibn Mes’ud je i dalje u~io ajete, u~io je sve dok je htio, a potom se vratio svojim drugovima, onako ozlije|en i izgruvan po licu i tijelu. ‘To je ono ~ega smo se pla{ili za tebe’, reko{e mu ashabi. A Abdullah ibn Mes’ud odgovori:

156                           Ashabi Allahovog Poslanika

‘Allahovi neprijatelji mi nisu nikada bili bezna~ajniji. Ako `elite, i sutra }u uraditi isto {to sam uradio danas.’ ‘Dovoljno je’, reko{e ashabi, ‘ve} su ~uli ono {to mrze.’” Abdullah ibn Mes’ud bio je tako prvi koji je u~io jasne kur’anske ajete, na najsvetijem mjestu u Meki - Bejtullahil-haramu. Poslije toga, Abdullah je ~esto, svojim bogobojaznim i osje}ajnim glasom, u~io Kur’an Allahovom Poslaniku, a.s. Jednom prilikom Poslanik, a.s., po`elio je ~uti Abdullaha ibn Mes’uda, pa ga pozva i re~e: ‘U~i mi Kur’an, Abdullahu!’ Abdullah se postidi i re~e: ‘Kako da u~im kad je tebi objavljen?!’ A Resulullah, a.s., odgovori mu: ‘Volim da slu{am kad neko drugi u~i Kur’an.’ Abdullah ibn Mes’ud po~eo je u~iti suru En-Nisa, dok nije prou~io ajet: “A {ta }e tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih...”, nakon ~ega Allahovom Poslaniku, a.s., kliznu{e suze niz lice i re~e: “Dovoljno je.”

IZ POSLANIKOVE PORODICE
Allahov Poslanik, a.s., upoznao jeIbn Mes’udovu iskrenost i spremnost da se `rtvuje na Allahovom putu, pa ga je pribli`io sebi imaju}i u njega potpuno povjerenje. Abdullahova povjerljivost je prvi put pokazana pri susretu u dolini Meke dok je ~uvao stado. Abdullah je povjerovao u iskrenost Poslanika, a.s., i savr{enstvo Poziva kojim je zadu`en, te mu se stavio u slu`bu. Iz dana u dan se njegova vezanost i prisnost sa Resulullahom, a.s., pove}avala. Ono je najzad naraslo do te granice da mu je bilo dozvoljeno pokucati na Poslanikova, a.s., vrata u bilo kom vremenskom periodu, i ulazio je u ku}u bez imalo sustezanja. Abdullah ibn Mes’ud `urio je da {togod uslu`i najodabranije stvorenje, Allahova Poslanika, a.s., pa mu je ~ak obuvao obu}u pri njegovom izlasku iz ku}e i skidao je kada bi ulazio. Isto tako, nosio je Resulullahovu obu}u i misvak za zube, zaklanjao Resulullaha prilikom kupanja i polijevao mu vodu. Tako|er, budio je Poslanika i ulazio u sobu u kojoj je on boravio. Ebu-Musa el-E{’arij govori o toj vezi, pa ka`e: “Do{li smo ja i moj brat iz Jemena, pa smo pomislili da su Abdullah ibn Mes’ud i njegova majka iz Poslanikove, a.s., porodice, zbog ~estog ula`enja u Resulullahovu ku}u.”

Ashabi Allahovog Poslanika

157

Allahov Poslanik, a.s., ga je jako zavolio, a me|u ostalim ashabima ukazao mu posebno mjesto. Ibn Mes’ud je bio Resulullahov, a.s., tajnik. O Abdullahu ibn-Mes’udu i njegovoj vezi s Poslanikom, ashabi su znali re}i: “Bilo mu je dozvoljeno {ta nama nije i bio je svjedok ~emu mi nismo bili.” Upravo zbog toga {to je Allahov Poslanik, a.s., imao veliko povjerenje u njega dozvolio mu je da do|e u bilo kojem vremenu, rekav{i: “Dozvoljeno ti je da u|e{ kod mene u svakom vremenu.”

PRAVNIK UMMETA
Dru`e}i se sa Allahovim Poslanikom, a.s., Abdullah ibn Mes’ud stekao je veliko znanje iz fikha25 i istinsku bogobojaznost, a sam o sebi je kazao: “Slu{aju}i Allahovoga Poslanika, a.s., nau~io sam sedamdeset sura u kojim mi nema premca me|u mojim drugovima.” Abdullah ibn Mes’ud bio je, dakle, izuzetan u~a~ Kur’ana, a osim toga bio je jedan od ashaba koji je najbolje razumijevao Kur’ani-kerim. U ovom je smislu zabilje`eno predanje kada je jedan ~ovjek do{ao kod halife Omera ibn el-Hattaba. r.a., dok je on stajao na Arefatu i rekao mu: “Vladaru pravovjernih, dolazim iz Kufe, u kojoj sam ostavio ~ovjeka koji napamet diktira i tuma~i Kur’an.” Omer se naljuti kao rijetko kada, unese se ~ovjeku u lice i upita: “Ko je on, te{ko tebi?” “Abdullah ibn Mes’ud.” Kod halife Omera nesta svake ljutnje, pa smireno re~e ~ovjeku: “Tako mi Allaha, ne znam da je ostao i jedan od ljudi dostojniji ovoj stvari (tuma~enju Kur’ana) od njega. Ispri~at }u ti ne{to o tome. ‘Allahov Poslanik, a.s., jedne je no}i sjedio kod Ebu-Bekra. Razgovarali su o pitanjima koja se ti~u muslimana, a i ja sam bio u dru{tvu i u~estvovao u razgovoru. Nakon razgovora, zajedno sa Resulullahom, a.s., iza{li smo i uputili se ka d`amiji. Kada smo stigli, zatekli smo nepoznatog ~ovjeka na namazu. Allahov Poslanik, a.s., zastao je i slu{ao njegovo u~enje. A onda se okrenu i re~e: ‘Koga raduje da u~i Kur’an onako kako je objavljen, neka u~i po kiraetu kojim u~i ibn Ummi Abd (Abdullah ibn Mes’ud).’ Poslije namaza, Abdullah ibn Mes’ud stao je i po~eo u~iti dovu, na {to Allahov Poslanik re~e: ‘Tra`i, bit }e ti dato! Tra`i, bit }e ti dato. A ja rekoh u sebi’, nastavlja Omer, ‘Tako mi Allaha, poranit }u kod Abdullaha ibn Mes’uda da ga obradujem o Poslanikovoj garanciji za njegovu dovu. Tako sam i uradio. Uraniv{i stigao sam do njega, me|utim, kod njega je ve} bio Ebu-Bekr koji me prete~e. Tako mi Allaha, nisam se nikada takmi~io sa Ebu-Bekrom u ~injenju dobra, a da me nije pretekao.’”

158                           Ashabi Allahovog Poslanika

Mnogo je primjera Abdullahova razumijevanja i znanja. Dovoljan dokaz tome jeste doga|aj sa halifom Omerom ibn el-Hattabom, r.a. Halifa je sreo karavan koj je dolazilo sa puta. No} je bila mra~na tako da nisu mogli prepoznati ko im dolazi u susret. U tom karavanu je bio i Abdullah ibn Mes’ud. Omer je rekao da ih dozovu: “Odakle dolazite?” A Abdullah ibn Mes’ud odgovori: ”Sa raznih strana.” 26 “A znate li {ta je u Kur’anu najveli~anstvenije?” ”Allah je - nema boga osim Njega - @ivi i Vje~ni! Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san!” 27, odgovori Abdullah. “Pitajte ih {ta je u Kur’anu najpravednije?”, upita Omer. “Allah zahtijeva da se sva~ije pravo po{tuje, dobro ~ini i da se bli`njim udjeljuje” 28, na to }e Abdullah. “Pitajte ih {ta je univerzalno u Kur’anu?” “Onaj ko bude uradio koliko i trun dobra - vidjet }e ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla- vidjet }e ga,” 29 odgovori Abdullah. “[ta je najstravi~nije u Kur’anu?” “To ne}e biti ni po va{im `eljama, ni po `eljema sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo bit }e ka`njen za to i ne}e na}i, osim Allaha, za{titnika ni pomaga~a.” 30 “Pitaj ih {ta u Kur’anu daje najvi{e nade?” “Reci: ‘O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogrije{ili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah }e, sigurno, sve grijehe oprostiti. On doista mnogo pra{ta i On je milostiv ‘” 31, odgovori Abdullah. A Omer }e na kraju: “Pitajte ih je li me|u njima Abdullah ibn Mes’ud?” Oni odgovori{e: “Tako nam Allaha, jeste!”

“SUDIJA” EBU-D@EHLU
Abdullah ibn Mes’ud pre`ivio je patnje i zlostavljanja kao i svi prvi muslimani, ako ne i mnogo gore i te`e od njih. On nije bio uticajna li~nost i nije poticao iz ugledne ku}e niti je imao jako pleme koje bi ga {titilo od mu{ri~kih napada. Me|utim, Ibn-Mes’ud bio je osoba dubokoga vjerovanja i lijepoga ahlaka. Kroz svoje neda}e koje je pre`ivljavao od mo}nika Kurej{ija, upoznao je zadrte i zagri`ene Allahove neprijatelje. Abdullah ibn Mes’ud pre`ivio je i u~estvovao u ratnim pohodima. Kao i ostali ashabi bio je uz Resulullaha, a.s., spreman da `rtvuje `ivot na Allahovome putu.

Ashabi Allahovog Poslanika

159

Na dan Bedra islam je zasjao punim sjajem, neka je hvala Allahu {to je tako bilo, a svjetlo vjerovanja zra~ilo je iz du{a ljudi koji su bili uz Allahovoga Poslanika, a.s. Zbog toga je pobjeda bila njihova sudbina, od Allaha odre|ena. Bitka na Bedru pokazala je svijetu da je kraj nasilnika i zulum}ara propast, a put pristalica Istine postojan i siguran. Abdullah ibn Mes’ud nosio je na dan Bedra u du{i `elju o kojoj nikome nije govorio. Kretao se u `aru borbe poput p~ele, s jednog na drugo mjesto, onako sitan i hitrih pokreta. Njegova pokretljivost nije bila uzmicanje niti bje`anje, ve} potraga za odre|enom osobom `ele}i osvetu i njegovu kaznu. Odjednom, Abdullah ibn Mes’ud je ugledao dva Afrova sina kako se bore sa Ebu-D`ehlom. Radostan {to je na{ao koga je tra`io, povika: “Dr`ite ga!” Onda se pribli`io i sabljom presudio Allahovom neprijatelju, odsjekav{i mu glavu. Uzeo ju je i odnio Poslaniku, a.s., uzvikuju}i: “La ilahe illellah... Allahu ekber” (Nema boga osim Allaha... Allah je najve}i!)

TE@I OD UHUDA
Davno je re~eno “^ovjek se mjeri po njegovom srcu i jeziku.” Ova izreka ponajvi{e odgovara Abdullahu ibn Mes’udu. Ljudska vrijednost, uistinu, ne procjenjuje se po njegovoj krupno}i, visini ili ljepoti. Vrijednost je u du{i bogobojaznoj, u o{troumnosti prodornoj i u ~injenju dobro~instva. Abdullah ibn Mes’ud je upravo takve vrline stekao kroz dru`enje i ~injenje hizmeta Allahovom Poslaniku, a.s. Zbog toga, Abdullah je u`ivao va`no mjesto kod Allahova Poslanika, a.s. Jedne prilike Resulullah je rekao: “Kada bih trebao nekoga imenovati za vo|u bez {ure muslimana, imenovao bih Ibn Ummi Abda.” Navest }emo doga|aj koji najbolje pokazuje Abdullahovo mjesto kod Poslanika, a.s., i bitnu poziciju koju je zauzimao u islamu. Allahov Poslanik, a.s., sjedio je sa svojim ashabima, a me|u njima je bio i Abdullah ibn Mes’ud. Sjedili su ispod drveta na kojem su bili uzreli plodovi. Abdullah ibn Mes’ud popeo se na drvo da ubere nekoliko plodova. Kada su ashabi pogledali odozdo, vidjeli su njegove tanke potkoljenice, pa su se po~eli smje{kati i i{aretiti jedan drugom. Primijetiv{i to, Resulullah, a.s., re~e: “Smijete se potkoljenicama Ibn-Mes’uda?! Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moj `ivot, one su kod Allaha, d`.{., te`e od brda Uhud.”

160                           Ashabi Allahovog Poslanika

POVJERENIK BEJTUL-MALA KU.E
Abdullah ibn Mes’ud tokom je cijeloga svoga `ivota bio u dru{tvu sa Allahovim Poslanikom. a.s., sve do njegovog preseljenja na ahiret. Halifa Omer ibn el-Hattab, r.a., poznavao je Abdullahovu vrijednost, pa ga je postavio za povjerenika dr`avne blagajne Kufe. Tom je prigodom, obra}aju}i se stanovni{tvu Kufe, rekao: “Tako mi Allaha, Koji je samo jedan, zaista, ja dajem prednost Abdullahu ibn Mes’udu nad sobom kod vas, pa uzmite od njega i podu~avajte se kod njega.” Zavoljeli su ga stanovnici Kufe, izuzev nekolicine koja nikad nikoga nije voljela. To su bili buntovni ljudi koji vole odmetni{tvo, pobune i smutnje. Ta privr`enost se najbolje vidjela kada je halifa Osman ibn Affan, r.a., htio smijeniti Abdullaha ibn Mes’uda sa polo`aja povjerenika, na {to se okupi{e stanovnici Kufe i reko{e Abdullahu: “Budi sa nama i ne izlazi iz grada. Mi }emo te za{tititi, da od halife ne do|e ni{ta {to ti ne voli{.” Me|utim, Abdullah ibn Mes’ud sa svojim ~istim vjerovanjem, sa ahlakom klesanim u Poslanikovoj, a.s., ku}i, nije `elio nikakvo opiranje Vo|i pravovjernih. Obratio se stanovnicima Kufe i rekao im: “Zaista je na meni pokornost halifi i sigurno }e se dogoditi smutnja, a ja ne `elim biti prvi koji }e joj otvoriti vrata.” Zatim se vratio u Medinu gdje nai|e na neke nesuglasice i razmimoila`enja sa halifom Osmanom , {to navede Vo|u pravovjernih da ukine Abdullahu nov~ano primanje. Uprkos svemu tome, Abdullah ibn Mes’ud nije progovorio nijednu ru`nu rije~ o halifi, neka je na njih obojicu Allahovo zadovoljstvo i selam. Ibn-Mes’ud nagovijestio je ono {to }e se desiti muslimanima, upozorio je na veliku smutnju koja }e do}i poslije njegovog smjenjivanja, a u kojoj nije `elio u~estvovati. On je to i javno izjavio, rekav{i: “Dogodit }e se velika smutnja, a ja ne `elim biti prvi koji }e joj otvoriti vrata.”

BOGOBOJAZNI U^ENJAK
@ivot Ibn Ummi Abda (Abdullaha ibn Mes’uda) u ku}i Resulullaha, a.s., ostavio je neizbrisiv trag na njemu. Bio je ~ovjek od nauke, bogobojazan i savjestan. Abdullah ibn Mes’ud nije bio samo sluga Allahovom Poslaniku, a.s., i u~a~ Kur’ana nego je ta blagoslovljena veza proizvela u~enjaka i pravnika. O njemu je Vladar pravovjernih Omer ibn el-Hattab, r.a., rekao: “On je posuda ispunjena znanjem.” Allahov Poslanik, a.s., tako|er je oporu~io: “Prihvatite znanje Ibn Ummi Abda.” Abdullah ibn Mes’ud bio je, dakle, poznavalac {erijatskog prava, vjere i prenosilac

Ashabi Allahovog Poslanika

161

~asnog Resulullahovog hadisa. Koliko je bilo strahopo{tovanje koje je Abdullah ibn Mes’ud osje}ao kada bi se dotaknuo hadisa koji je prenosio direktno od Allahova Poslanika, a.s. Sav je drhtao boje}i se da ne bi ne{to dodao ili zaboravio iz hadisa. O ovome Alkame ibn Kajs ka`e: “Abdullah ibn Mes’ud bi svakoga ~etvrtka, nakon ikindije dr`ao ders. Nisam ga ~uo, u toku svih tih predavanja da je rekao osim jedanput: ‘Rekao je Allahov Poslanik, a.s...’ Ja sam tada pogledao u njega, bio je naslonjen na {tap koji se tresao i klatio.” Po{tovanje prema najodabranijem stvorenju, Allahovome Poslaniku, a.s., onome {to je on govorio i njegovome hadisu, dostiglo je granicu da je podrhtavao iz strahopo{tovanja i bojazni da spomenuv{i hadis {togod ne pogrije{i. Amr ibn Mejmun opisao je njegovo stanje kada bi citirao hadis Allahova Poslanika, a.s., u sljede}em predanju: “I{ao sam ~esto kod Abdullaha ibn Mes’uda. Godinu dana ga nisam ~uo da prenosi hadis od Allahova Poslanika, a.s.,osim {to je jednom rekao: ‘Rekao je Allahov Poslanik...’, pa ga je obuzela takva bojazan da sam primijetio kapi znoja velike kao gra{ke kako kapaju sa njegova ~ela. Zatim je progovorio: ‘U ovom je smislu rekao Allahov Poslanik, a.s...’” Njegovo visoko mjesto me|u ~asnim drugovima prve generacije, neka je na njih Allahovo zadovoljstvo i selam, da se vidjeti iz govora Ebu-Muse el-E{’arija: “Ne pitajte nas ni o ~emu sve dok je me|u vama ovaj u~enjak”, tj. Abdullah ibn Mes’ud. Neki su ashabi vladaru pravovjernih Aliji ibn Ebi-Talibu rekli: “Vladaru pravovjernih, nismo vidjeli ~ovjeka ljep{eg ahlaka, korisnijeg u nauci, boljeg u dru{tvu i bogobojaznijeg od Abdullaha ibn Mes’uda!” “Tako vam Allaha, je li iskreniji od vas?”, upita ih Vladar pravovjernih. “Jeste!”, reko{e. “Bo`e moj, budi svjedok, Bo`e moj i ja ka`em ono {to su oni rekli, i jo{ ljep{e... U~io je Kur’an, dozvoljava ono {to je Allah dozvolio i zabranjuje ono {to je Allah zabranio... poznaje {erijatsko pravo i poznaje sunnet.” O Abdullahu ibn Mes’udu izre~ene su mnoge izreke koje govore o dubini njegove mudrosti i znanju, te mo}i izra`avanja kojoj ga je podu~io Plemeniti Kur’an. Zabilje`eno je da je za halifu Omera ibn el-Hattaba. r.a., Abdullah kazao: “Njegov je islam bio osvajanje, njegova hid`ra pobjeda, a njegova vladavina milost.” Tako|er, osvrnuo se na va`nost ljudskoga rada, pa je rekao: “Zaista, osjetim mr`nju prema ~ovjeku kada ga vidim besposlena... da nema posla na dunjaluku, a ni posla za ahiret.”

Sahranjivali su Abdullaha Zul-Bed`adejna el-Muznija koji je tu no} preselio na ahiret. jer sam ~uo Poslanika.re~e: ‘Primaknite mi va{eg brata’. odgovori mu Abdullah ibn Mes’ud. Iskopali su mu kabur te Poslanik. Resulullah. re~e halifa. kao {to smo spomenuli.s.162                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Svije}a Abdullahova `ivota se polahko po~ela topiti i gasiti. Najbolja je opskrba bogobojaznost.. Dunjaluk je u njegovim o~ima bio prolazan i kratak.. a. Posljednje trenutke provodio je u ibadetu i razmi{ljanju. zano}io sam s njim zadovoljan. A Ibn-Mes’ud odgovori: “Milost mog Gospodara.s.. “Za ~im osje}a{ potrebu?”.” Ovo su bili principi u `ivotu Abdullaha ibn Mes’uda.’” Abdullah ibn Mes’ud nije bio privr`en dunjalu~kom sjaju i ukrasima. r.’” .a. “Zar se pla{i{ siroma{tva za moje k}eri?! Ja sam naredio svojim k}erkama da svaku no} u~e suru El-Vakia.s.. budi i Ti zadovoljan s njim!’ A ja rekoh: ‘Kamo sre}e da sam ja vlasnik ovog kabura.. Oti{ao sam na mjesto odakle se vidjela svjetlost. Slavljenim.” “Neka ostane tvojim k}erkama poslije tebe!”. @elju koju tra`i istinski musliman. Ustao sam u pola no}i i u jednom dijelu vojnog logora primijetio svjetle}u baklju.” Halifa ga upita: “Da ti dovedem lije~nika?” “Moja je bolest od lije~nika. Veli~anstvenim.. upita ponovo halifa. i Allah }e njemu oprostiti. a. a. Kada su ga spu{tali u kabur. Najte`e su gre{ke la`i. O tome Abdullah ibn Mes’ud pripovjeda: “Bio sam sa Poslanikovim.. a `udio je za zadovoljstvom Gospodara svjetova.) “Nemam potrebe za njom.. Ponavljao je: “Najve}e bogatstvo jeste zadovoljstvo du{e. a najgora je hrana jetimski imetak. Ko opra{ta.s.. Kada mu je do{ao halifa Osman Zun-nurejn. rekao mu je: “Na {to se `ali{?” “Moji grijesi”. re~e: ‘Allahu moj. gdje sam zatekao Poslanika. kao {to i jeste. a. Ebu-Bekra i Omera.. Najgore je sljepilo neznanje. da je rekao: ‘Ko prou~i suru El-Vakia svako ve~e. r. mud`ahidima u pohodu na Tebuk. Mo`da je u cijelom svom `ivotu imao samo jednu istinsku `elju. Najgora je zarada kamata.” (Od Allaha) “Zar ne}e{ da naredim da ti daju platu?” (Nakon {to mu je halifa prije ukinuo platu. ne}e ga nikada sti}i siroma{tvo.s. nakon {to se vratio u Medinu.a. i oni ga primaknu{e. a.

a imao je ne{to vi{e od {esdeset godina. kao {to mu je dao blagoslov za sticanje nauke i kao {to je bio zadovoljan u dru`enju s njim. ..Ashabi Allahovog Poslanika 163 Abdullah ibn Mes’ud `elio je da Allahov Poslanik. Abdullah ibn Mes’ud preselio je. istine i pravde. islam jeste vjera jednakosti.s. i njega stavi u kabur i uputi dovu i blagoslov kod njegova ukopa. Islam je odlikovao Abdullaha ibn Mes’uda . uzvisuju}i ga sa dered`e na dered`u. Jer. D`enazu mu je klanjao ~asni Poslanikov ashab Ez-Zubejr ibn el-Avvam po no}i. Ukopan je u El-Bekiji. gdje su ukopani ~estiti {ehidi Uhuda. mezarju svijetle Medine. a.

.

a on Sa’dov. a on D`endelov. kao {to je trgovanje robljem bila najra{irenija pojava. Habbab nije bio kao drugi mladi}i koji su se igrali i zabavljali i provodili vrijeme u ribolovu i lovu zato {to mu to uvjeti nisu dozvoljavali. kupuje ga i prodaje. zarobili `ene i zaplijenili stoku i imetak. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Habbab. Poru{ili su {atore. a on Menatov. poku{avaju}i ga usmjeriti poslu i zanatu koji }e mu koristiti. Habbab je od toga dana li{en roditeljske nje`nosti i za{tite familije. Nakon podu`ega slu`enja. a on Hazimov. Kada je bio dijete. Jedno arapsko pleme napalo je pleme Temim. U predislamskom dobu ratovanje je bilo zakon Arapskoga poluotoka.HABBAB IBN EL-ERETT. Skupili su otete `ene i djecu. a on Ka’bov. ona ga je oslobodila. @elio je nadoknaditi propu{teno. U tome ga je mnogo pomogla Ummu Enmar. pa se posvetio u~enju zanata i ~itanju i pisanju. Kupila ga je mekanska bogata{ica po imenu Ummu Enmar el-Huzaijje. a on Temima et-Temimija. a on Zejdov. R. ^ovjek nije bio ni{ta drugo do jeftina roba u dru{tvu u kome ja~i vlada slabijim. Tako je bilo u svim dijelovima zemlje. Habbab je odrastao u njenoj ku}i slu`e}i je i slu{aju}i njene naredbe s punom pokorno{}u. daju}i mu {to . Ummu Enmar uo~ila je Habbabovu inteligenciju i pronicljivost. sin je El-Erettov. odlu~uje o njegovom `ivotu i sudbini. Nadimak mu je bio Ebu-Abdullah. vezali im noge i ruke kao `ivotinjama i odveli ih na pijacu roblja da ih prodaju.A. Prema njemu se ljubazno odnosila. TE[KO DJETINJSTVO Nijedno dijete od svoga ro|enja nije do`ivjelo patnje kao Habbab ibn el-Erett. Habbab se igrao sa svojim vr{njacima u {atoru plemena Temim. skru{ena i slomljena srca.

Za vrlo kratko vrijeme Habbab je nau~io ~itati i pisati. izborana lica. Dunjaluk mu se po~eo smije{iti nakon duge patnje. upoznati nekoga ko zna bit i ko mu mo`e pomo}i da dospije do smislenoga cilja. Habbaba je smatrala svojim ortakom. li{enosti i patnje. Mnogo je razmi{ljao o svemiru i njegovom stvaranju. Od djetinjstva Habbaba su privla~ile sablje. a on utu~en i usamljen. Dugo je vremena provodio kraj kova~a. @elio je na}i ne{to. Stupio je u slu`bu kod jednog kova~a sablji uz pomo} Ummu Enmar i tu pokazao nadarenost u njihovoj izradi. uistinu. crne kose. posmatraju}i i poku{avaju}i otkriti tajnu njihova zanata. Na kraju je sklopio i savez sa Benu-Zehra. Ljudi su mu navalili dolaziti sa narud`bama. bila je jedinstvena.166                           Ashabi Allahovog Poslanika mu je trebalo. Nije prisustvovao zabavama i sijelima. ve} je svoje vrijeme tro{io u izradi sablji i u pro{irivanju znanja. Ummu Enmar ga je nastanila u jednom od svojih stanova koji je pretvorila u radnju za izradu sablji. . kvalitetom i ljepotom bile su ravne sabljama pravljenim u Meki. Imao je jake mi{ice i bio je strpljiv u podno{enju napora i tegobe. Bio je vje{t u ukra{avanju i rezbarenju slika i natpisa na njima. sme|eg tena. Djetinjstvo mu je bilo tu`no. ~vrstoga stava. Posmatrao je nasilja ljudi jednih prema drugima. vitke gra|e. pa je `elio nau~iti na~in njihove izrade. mr{av. a ve}inu ljudi to tada nije zanimalo. jer su oni bili i saveznici Ummu Enmar. Za vrlo kratko vrijeme stekao je slavu i pro~uo se po cijeloj okolici. Bio je li{en maj~inske nje`nosti i rodbinske za{tite. o `ivotu .besmislenom i punom nepravde i tiranije. @ivot je postao lijep i sladak nakon muke. Poku{avao je otkriti tajnu `ivota i postojanja. Sablje koje je on pravio. o ljudima. a dirhemi su se gomilali ispred njega. Bio je srednjega rasta. Bio je smirena osoba. HABBABOVE OSOBENOSTI Li~nost Habbaba ibn el-Eretta. njihovom pona{anju i postupcima. a sam je nosio sje}anja patnji svoga prija{njeg `ivota.

U{ao je u ku}u i sjeo ispred ognji{ta. ona izbavlja ~ovjeka iz okova neznanja i zablude koji su ga pritiskali.. Kurej{ijama je odga|ao njihove narud`be i isporuke sablji opravdavaju}i to raznim dokazima.a.{. D`ahilijet ih je zanio pa nisu vidjeli pravi smisao njegovoga poziva. a zabavljali bi se nadjevanjem pogrdnih imena Allahovom Poslaniku. za cijelo ~ovje~anstvo. Njegovu du{u opila je slatko}a vjerovanja.s. U to je vrijeme odjekivao glas o poslanstvu Muhammeda. tre}i put ludak. Bio je daleko od njih u svojim razmi{ljanjima o govoru koji je ~uo od Allahova Poslanika.. blagoslovljenih prethodnika.s. Zbog toga se oko Habbaba okupila elita vitezova. koji je odzvanjao . Jednog dana mu{terije su ga tra`ile radi sablji koje su naru~ili. d`.. r.s. a Allahov Poslanik. Odlu~io je stupiti u kontakt sa Muhammedom. a oholost i nepravednost su ih odvratile od spoznaje vjere i uo~avanja pravde i uzvi{enih ciljeva koje ona nosi. a. nije poslao nikakav dokaz. Savjetovali su ga. Kurej{ije su prepri~avali pri~e o Poslaniku. a ~esto mu je svra}ao i u radnju. a... Poredio je njegovu poruku sa `ivotom stanovnika Meke.s. nepravdi.. Po~eli su se opirati uvredama i zlostavljanjima. koje su sami pravili i davali im imena za koje Allah. kome je do{ao D`ibril. Habbab je krio svoj islam. za razliku od svih prija{njih. ukras mladi}a i simbol snage i ponosa. Njegov Poslanik. a. sa~uvana je od izmjene i zaborava. Hvala neka je Allahu na tome. Ta poruka je univerzalna. Ljudi su gledali njegov rad i hvalili njegovu vje{tinu. nasilju i bestidnosti. Sablje su bile oru`je ljudi u to vrijeme. sa Objavom od Jednog Jedinog Stvoritelja i zadu`io ga da dostavi poruku islama. i pred njim izjaviti svoj {ehadet: “Vjerujem i svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed. obo`avanja jednog jedinog Boga. drugi put ~arobnjak. a `eravica svjetlosti rasplamsavala se u njegovoj du{i. a. nastaviv{i svoje uobi~ajene poslove. I ta Uputa. U njihovim o~ima jednom je bio pjesnik.s. i pridru`iti se d`ematu vjernika.s.Ashabi Allahovog Poslanika 167 SVJETLOST @ERAVICE Habbabova ku}a bila je sastajali{te kurej{ijskih mladi}a. a. poslije mu je dolazio ku}i.s. ~udili se njegovom djelu i djelu onih koji ga slijede.” Allahov Poslanik. a. U po~etku je to ~inio tajno i me|u najodabranijim ljudima. a. odbacivanje obo`avanja idola i kipova. Nije pro{lo mnogo vremena a Habbab se pojavio pred njima. U skladu s Habbabovom prirodom i njegovoj sklonosti razboritom razmi{ljanju i posmatranju..s. a. prenosio je odlu~no svoju poruku. sklonih grije{enju. po~eo je analizirati poziv.s. Razbjesnili bi se u svojim raspravljanjima. daju}i mu svoje primjedbe u izradi njegovih lijepih i britkih sablji.. Kurej{ije su naprosto poludjeli zbog ove Poslanice koja je ugrozila njihove interese i prijetila njihovom utjecaju i polo`aju. ismijavali se i rugali njegovoj vjeri. Vjerovanje se uvla~ilo u njegovo srce. ne mare}i za njihovo prisustvo. a. I uspio se sastati sa Allahovim Poslanikom. pa ga nisu na{li kod ku}e.

mada je i sama vidjela Allahovoga Poslanika kako dolazi kod Habbaba. pa gledaj {ta je na tebi da uradi{. “Ne! On nije ludak! On je Bo`iji Poslanik. “Kako si se usudio promijeniti vjeru? Zar u vjeru toga ludaka i pjesnika?”.s. On je prvi koji je izjavio svoj prelazak na . nije mogla povjerovati da ~ovjek poput njega mo`e ostaviti njenu vjeru i suprotstaviti se njenoj volji. Nije davao nevjernicima ono {to su mu tra`ili. Jednostavno. Nekoliko je mladi}a oti{lo do Ummu Enmar i rekli joj: “Ummu Enmar. Habbab ibn el-Erett je samo pove}ao svoje vjerovanje i ~vrstinu. pa podi`e svoj glas i gledaju}i im u lica. Me|utim. Me|utim.s. govorio je Habab opiru}i se. Habbab je promijenio vjeru i slijedi vjeru Muhammeda. Jedan od onih koji su ga ~ekali. bjesnila je Ummu Enmar.” Na ovo Kurej{ije nasrnu{e na njega da ga u{utkaju. bez obzira na kakva sve mu~enja i patnje nailazio. a oni su na njegova le|a stavljali usijano kamenje sve dok mu se nije ogulilo meso.” Drugi od ovih ga upita: “Jesi li se to sastao i pri~ao s njim?” Habbaba ovo pitanje vrati u stvarnost pa se prihvati svoga posla bez pri~e. a. Kada je do{ao svijesti. Habbab nije mogao slu{ati rije~i koje vrije|aju upu}iva~a ~ovje~anstva i spasioca ljudi. ponavljaju}i nekoliko rije~i koje je nau~io od Allahova Poslanika. upu}iva~ plemeniti! On je na{ Poslanik!”.” Habbab je bio {esti od onih koji su primili islam prije nego {to je Allahov Poslanik. odlu~an da slijedi put istine i pravde. Po`urila je do Habbabove ku}e i na{la ga kako sjedi ispred ognji{ta.s. udaraju}i ga pesnicama i nogama. Nije se zadovoljio samo istrajno{}u u svojoj vjeri nego je odbijao udovoljiti svaku potra`nju Kurej{ija koji su ostali nevjernici. moju sablju?” Ali Habbab nije ni ~uo {ta mu je ovaj govorio. upita: “Jesi li zavr{io.. Jedva se mogao kretati. nadaju}i se da }e ga ova kazna vratiti staroj vjeri.. osje}ao je bolove u svim dijelovima tijela. a. kao {to si obe}ao. ali se prisilio ustati i oprati lice. Kurej{ije zaklju~i{e da Habbab slijedi Muhammedovu. izgovorio {ehadet i krenuo ispravnim putem. upu}iva~! On je Bo`iji Poslanik. Po~eli su ga provocirati i psovati. Ostavila ga je u takvom stanju.. u{ao u ku}u Erkama ibn Ebu el-Erkama.168                           Ashabi Allahovog Poslanika u njegovim u{ima. Udarala ga je vru}im `eljezom i lancima po glavi i le|ima dok nije po~ela te}i krv iz njegova tijela. re~e: “U{utite! On je Bo`iji Poslanik! On je upu}iva~! Do{ao je da nas izvede iz zablude na svjetlo! Jeste. Udarali su i gruhali njegovo vitko i nejako tijelo sve dok nije pao na zemlju stenju}i od bola. Gazali su ga tako i onda ga ostavili da se bori izme|u `ivota i smrti.. bacaju}i sumnju na Allahovoga Poslanika.. vjeru i da je ostavio obo`avanje njihovih bogova i kipova. ukazuju}i tako kakav je put izabrao.s.” Ona im nije povjerovala. a. O njemu je E{-[ebijj rekao: “Zaista je Habbab bio strpljiv. a. a u sebi je ponavljao: “On je Poslanik. Uzela je komad vru}eg `eljeza i prislonila ga na Habbabovo tijelo. primio sam islam.

odvajaju}i ga od kostiju. a on je bio strpljiv i ~vrst. samo bi tiho uzdisao. a njegov amid`a Ebu-Talib.s. a.s. Prvi koji je izjavio islam bio je. Slijedio ga je Ebu-Bekr koji je izjavom svoga primanja islama branio Vjerovjesnika. naravno. neka nam Habbab ispri~a cjelokupan doga|aj: “Po`alili smo se Allahovom Poslaniku. ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere. a. od onih koji su primili islam jesu vjernici iz redova obi~noga naroda koji mimo Allaha nisu imali nikoga ko }e ih za{titi i sprije~iti kurej{evi~ke napade na njih. Tako mi Allaha.s. i rije{ili su strpljivo podnositi kaznu. a zatim bi donijeli pilu kojom bi prepilali (odozgo) njegovu glavu na dva dijela. Oni su stavljani u `eljezne oklope. a. d`. Grijala bi `eljezne lance koji su se nalazili u Habbabovoj radionici i njima vezivala njegove ruke i noge.. Allahovim emrom {titio ga je od zlostavljanja. zar ne}e{ zatra`iti pomo} za nas (zar ne}e{ u~initi dovu)?’ A on nam re~e: ‘Oni koji su bili prije vas uzeli bi ~ovjeka i iskopali bi rupu u zemlji.’” Habbab i njegovi drugovi vjerovali su Resulullahu. a. Me|utim. ho}e{ li zatra`iti pomo} za nas?” Ali. i Ebu-Bekra. naoru`an nesvakida{njim strpljenjem u podno{enju patnji koje li~e strpljenju Allahova poslanika Ejjuba. i upitali ga: “Allahov Poslani~e.. Bilal ibn Rebbah. Poslije njih. Allahov Poslanik..s. u njegovoj bolesti. Izjavio je svoj islam. Ammar ibn Jasir i Sumejja Ummu Ammar. raspiruju}i bijes i oholost nevjernika Kurej{ija.{. .s. a zatim bili izlagani na `estoko sunce tako da bi im se cijelo tijelo sparilo pa bi u takvim mukama umirali. predani i stabilni u vjeri... izgovaraju}i: “Allah je najve}i. Ummu Enmar specijalizirala se u ka`njavanju Habbaba. Suhejb ibn Sinan.s. i spre~avao napade na njega. vi po`urujete (nestrpljivi ste). pa su potra`ili Allahovoga Poslanika. ali ga ni to ne bi odvratilo od njegove vjere. a ne}e se bojati nikoga osim Allaha. na zlostavljanja idolopoklonika. pored toga {to je znao da }e biti izlo`en patnji.s. a on je bio naslonjen na Ka’bu: ‘O Bo`iji Poslani~e. Zatim bi grijala `eljezo i njime pr`ila njegovo tijelo. a. pa bi ga stavili u nju... Hvala pripada Allahu. i vuka za svoje stado. a. Neka je na sve njih Allahov selam i blagoslov.Ashabi Allahovog Poslanika 169 islam poslije Allahova Poslanika.. Ili bi mu `eljeznom kukom probadali i ~upali meso. Allah je najve}i. a.” Jednoga dana se Habbab sastao sa muslimanima koji su kao i on stavljani na muke. Od njih su: Habbab ibn el-Erett. zaista }e Allah upotpuniti ovu vjeru tako da }e jaha~ putovati iz Sana’a do Hadremevta.

snage koja je umanjila nasilni{tvo Kurej{ija prema muslimanima. me|utim. u nevjerovanju i zabludi. Bol joj je prolazila kroz kosti. nose}i listove na kojima je bio ispisan Allahov govor i u~io im Kur’an. Vratilo joj se . nepokolebljiv. a nemo}an da mu pomogne u vrijeme kad islam jo{ nije bio oja~ao.a. Digao je ruke ka nebu. Umrla je od toga lijeka. a Ummu Enmar dobila je bolest koju do tada niko nije poznavao. . Habbab je postajao ~vr{}i. on je.s. Allahov Poslanik. I{ao je od ku}e do ku}e.. {to je bio jedan od metoda koji su Arapi koristili protiv bolova. Slavljen neka je Allah Mudri. Habbabu pripada ~ast kao svjedoku prelaska na islam velikog junaka. Zaboravila je Habbaba i zabavila se o sebi. grcaju}i od bola. Zatra`ila je od Habbaba da pr`i njenu glavu vru}im `eljezom..170                           Ashabi Allahovog Poslanika PRAVEDNA OSVETA Ummu Enmar nije dala da se Habbab opusti u svojoj vjeri. izvora snage muslimana. rade}i po uputi Allahovoga Poslanika. a. Koristio je svoju sposobnost ~itanja i pisanja i tome je u~io i ostale muslimane. Gledao ga je Poslanik. a zatim ga prislanjao na njenu glavu. prolazio je jednom dok je Habbab le`ao na plamte}em `aru. U^ITELJ MUSLIMANA Sve svireposti i patnje koje je Habbab pretrpio od zabludjelih mu{rika nisu ga odvratile od njegove vjere . slomljena srca od milosti i brige. Od vru}ice od koje joj je mozak vrio i od ja~ine bola..: “O Bo`e moj. Bio je svjedok prelaska na islam Omera ibn el-Hattaba.{. [to je ona vi{e pove}avala svoju zlobu i divljanje.s. pomozi Habbabu. mole}i Allaha. a. ve} ga je svakodnevno zlostavljala i mu~ila.na svojoj je ko`i osje}ala ono {to je radila Habbabu. Posje}ivali su je vra~ari. pa je on stavljao `eljezo na vatru dok ga ne u`ari. a. Ona bi zapalila vatru. r. Osje}ala je glavobolju od koje joj je glava pucala. po~ela je da zavija kao pas. obja{anjavao njegove poruke i upu}ivao ih u fikhske propise. a zatim bi kurej{ijski mladi}i stavljali Habbaba na plamte}i `ar pa bi ga gazili dok ne ugase vatru njegovim tijelom. i zala`u}i se za njeno {irenje i dostavljanje ljudima. svezanih ruku i nogu. ~arobnjaci i ljekari tog vremena da ustanove bolest i sprave lijek. smireniji i stabilniji. on se dao na uslugu novoj vjeri.naprotiv.s. podnosio sve u`ase. d`. Jedan od njih predlo`io je da pr`i glavu kako bi joj se ubla`ila bol. Poku{avala ga je odvratiti od vjere.” Nije pro{lo ni pet dana od toga.

A ti gledaj {ta }e{”.atime i Se’ida i sa listova na kojima je bio zapisan Kur’an u~io im suru Ta-ha. Omer je ~uo Habbabovo u~enje dok se pribli`avao ku}i. pokaja se zbog tog {to je uradio. re~e im. ~im je u{ao. napao: “Kakav sam to nerazumljiv govor ~uo ovdje?” “Nikakav!”. Vjerovjesnik. pa mu re~e: “Da! Primili smo islam i vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika. r. a. pa je dovio: “Allahu moj. oja~aj islam jednim od dvojice Omera: Omerom ibn Hi{amom el-Hakemom ili Omerom ibn el-Hattabom. “Boga mi. a oni su tajili da su primili islam. a. Omer se okrenu i.s. grdi njihovu vjeru i vrije|a njihove bogove. tog ~ovjeka koji razdvaja Kurej{ije i zaglupljuje ih.s.. a.a. odgovori{e. Usput je sreo Nu’ajma ibn Abdullaha en-Nehama. pa ih je.s. boje}i se svoga plemena Benu-Adijja ibn K’aba. Habbab se sakrio u sobu.Ashabi Allahovog Poslanika 171 Prelaskom na islam Hamze ibn Abdul-Muttaliba. a. Omere. uputi se ku}i. lica oblivena krvlju. a..” Omer je bio jedan od rijetkih koji su bili obrazovani.s. Me|utim. . re~e mu Nu’ajm. bojali su se muslimani i izbjegavali ga sresti na putu. ve} su primili islam i slijede Muhammeda. a. Uzeo je sablju i krenuo s namjerom da ubije Muhammeda. i u~io im Kur’an.atima. obavije{ten sam da slijedite Muhammeda i njegovu vjeru!?”. Habbab je bio u ku}i Se’ida ibn Amra. .atima tada ustade. Omere?”. Nufejla.s. Ebu-Bekr... Kad njegova sestra . Ubit }u ga!”. sastajao se sa muslimanima ~iji je broj prelazio ~etrdeset u ku}i na Saffi. “Ho}u Muhammeda. smatraju}i njega najve}im krivcem za to. Omer ibn el-Hattab gledao je muslimane kako se spremaju u muhad`irluk u Abesiniju. a.atime.. Resulullah..” Omera ibn el-Hattaba. Misli{ da }e ti Benu-Abdi Menaf dozvoliti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. ti sam sebe zavarava{.” Kada je Omer vidio takvu krvavu. nasuprot Omera.?!” “Tvoj zet i amid`i} Se’id ibn Zejd i tvoja sestra . koji je ve} bio primio islam. “Gjde si se uputio. Kad to ~u. Boga mi. Alija i drugi.. upitao je. mu`a Omerove sestre . a .s.s.atima je sklonila listove Kur’ana ispod ogrta~a. ali je to krio.. Omer je udari tako sna`no da ona odmah pade na zemlju. pa se malo smiri i re~e: “Dajte mi te listove da vidim sa ~ime je do{ao Muhammed. pa se sa`alio na njih. zbog njegove strogosti i velikog neprijateljstva prema muslimanima i prema Allahovom Poslaniku. i njegovu vjeru. Omer po~e udarati Se’ida. sav uzrujan i u nevjerici.? Za{to prvo u svojoj ku}i ne sredi{ stanje?” Omer upita: “Zar je neko iz moje porodice.atima ustade da brani svoga mu`a. Poslanikovoga. amid`e. Kada su za~uli Omerov glas. islam je izuzetno oja~ao. Tu su bili Hamza ibn Abdul-Muttalib. “Boga mi. molio je potom Allaha da oja~a islam jednim od dvojice Omera. U to vrijeme Habbab ibn el-Erett je bio kod . a ti radi {ta ho}e{. re~e Omer.

iako je od posljedica `estokoga ka`njavanja njegovo zdravlje bilo dobro oronulo.s... a. donese tekbir. re~e Omer. A ako `eli zlo. “ “Ne boj se!”. Nakon {to je u~inio hid`ru u Medinu. bivaju}i u boju ~vrst i po`rtvovan. Okupaj se pa }u ti ih dati!”.. a njegovi ashabi razumje{e da je Omer primio islam.” “Allahov Poslani~e. Jedan od ashaba ustao je i proviriv{i kroz {upljinu na vratima ugledao je Omera opasanog sabljom: “Do{ao je Omer ibn el-Hattab. obavijestio je Resulullaha. stade naspram njega i uze ga za krajeve odje}e pa ga privu~e sebi i upita: “[ta te dovelo ovamo. Resulullah.” Nakon {to je pro~itao nekoliko ajeta.” “Ti si ne~ist zbog svog vjerovanja.s.s.. Na njegove rije~i Allahov Poslanik. re~e. dat }emo mu.’ Allah. Hendeku i drugim okr{ajima Habbab je na najbolji na~in dao svoj doprinos. “Pustimo ga.Ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{.” Omer opasa sablju i uputi se u pravcu Saffe. a.. Uhudu. re~e da mu otvore da u|e.. Habbabu. U bitkama na Bedru. . o sine Hattabov? Tako mi Allaha. STRPLJIVI MUD@AHID Habbab ibn el-Erett je bio istinski mud`ahid. Allahov Poslanik. pobratio ga je sa D`abirom ibn Atikom. re~e Omer. oti{ao je na vrata opisane ku}e i pokucao. da mu izjavim svoju pokornost”. Allah }e ti dati veliku nesre}u. Kada je stigao. ako se odrekne{ ove stvari (islama). `ele}i da joj brat primi islam. a. a ove listove dodiruje samo ko je ~ist.. ako ho}e dobro. a.172                           Ashabi Allahovog Poslanika Sestra mu re~e: “Bojimo se za njih ako ti ih damo.. Allah. opasan sabljom”. nadam se da te Allah odlikovao da bude{ od onih koji }e slijediti Njegova Poslanika. do{ao sam izjaviti da vjerujem u Allaha i Njegova Poslanika i vjerujem u ono {to se objavljuje od Allaha”.s. srce mu se otvorilo za vjerovanje.el-Hakemom el-Hi{amom ili Omerom ibn el-Hattabom. u skladu sa svojim mogu}nostima. oja~aj islam Ebi. re~e Hamza. “On je u ku}i na Saffi sa ashabima. iza{ao je iz sobe i rekao mu: “Omere.. a.. a.. ubit }emo ga njegovom sabljom”.. a. I Allahov Poslanik.strpljiv i nepokolebljiv. re~e mu sestra. pa re~e: “[to je lijep i plemenit ovaj govor!” Kada je Habbab ~uo ove Omerove rije~i. pa se zakle svojim bogovima da }e ih vratiti kada ih pro~ita. U~estvovao je u bitkama zajedno sa Poslanikom. tako mi Allaha. a zatim uzeo listove i po~eo ~itati ajete zapisane na njima: “.s. Omere!” “Ho}u do Poslanika. Kada ga je ashab uveo.s. jer sam ga ju~er ~uo da ka`e: ‘Allahu moj.s. Omer je ustao i okupao se.

a. a.s.radi ono {to govori{. pa mi je dvoje dao. r.’” PRESELJENJE NA AHIRET Kada se Habbabova bolest pogor{ala. I tra`io sam da se me|usobno ne sukobljavaju. Mi smo ostali poslije njih. mo`da.s. Bojim se da nam je to nagrada za na{a djela. u {ezdeset tre}oj godini `ivota. prenosi. pa su mu rekli: “Raduj se.. re~e im: ‘Da..” Kada je Omer vidio puste o`iljke od rana i opekotina. Habbab je strpljivo nastavio svoj put borbe. a. a prije ga nisi klanjao ovako?’ Resulullah.s. Habbab od Allahovoga Poslanika. a. Na jednom od sastanaka sa halifom Omerom ibn el-Hattabom. osim njih.s. Tra`io sam da ne uni{ti moj ummet odjednom. pa ka`e: “Klanjao je Allahov Poslanik. kad do|e Habbab..” Umro je trideset osme hid`retske godine. a dunjaluk nam se otvorio. a kada je zavr{io.” Nekoliko istaknutih ashaba bilo je u mesd`idu. Oni su pro{li. jer on je u svom `ivotu slijedio princip . Kada se Alija. klanjao si namaz. pa mu oni reko{e: “Tvoji prijatelji su se skupili da im ne{to ka`e{ ili da im naredi{. Vo|o vjernika. pa mi je to uskratio. pa je upitao: . prisutni ga upita{e: ‘Allahov Poslani~e... a nisu za svoja djela uzeli nagradu.” Habbab re~e: “Nalo`ili bi vatru. troje.Ashabi Allahovog Poslanika 173 Kada je Allahov Poslanik.{. Jednog dana skupili su se kod njega njegovi drugovi. Tra`io sam od Allaha.” A on upita: “[ta da im naredim? Da im.” A on im je kroz suze odgovorio: “Podsjetiste me na bra}u. priklju~iv{i se islamskoj vojsci koja je osvajala predjele Arapskoga poluotoka i zemlje izvan njega. Ostavio je oporuku da ga ukopaju izvan Kufe. d`. zaplaka pa re~e: “Ovako ne{to nisam vidio do danas. Ovo je namaz `elje i strahopo{tovanja. a uskratio jedno. a on je skinuo svoju ko{ulju i rekao: “Pogledaj moja le|a. vra}ao sa Siffina. pa se od posljedica mu~enja od nevjernika Meke jako razbolio. preselio na ahiret.. pa mi je udovoljio.a. pa mi je i to udovoljio. Osje}ali su blizinu njegovog ed`ela. Tra`io sam da mojim ummetom ne vlada njihov neprijatelj. o Ebu-Abdullah. pa je odu`io. halifa je upitao Habbaba kako je pre`ivljavao uvrede nevjernika. do{av{i u posjetu i da mu olak{aju bol. vidio je sedam kaburova. naredim ono {to ja ne radim?!” Ovu Habbabovu izreku naveli smo da uka`emo na skromnost njegove du{e i ~istotu njegova bi}a. pa bi mene stavljali na nju i mojim le|ima je gasili. sjede kraj njih i u{uti se. Njegovo tijelo nije moglo podnijeti napor i te{ko}e. do{av{i do predgra|a Kufe. Ti }e{ sutra kod d`enetskog izvora sresti svoju bra}u. prebivao je u Kufi u svojoj ku}i i u njoj je proveo posljednje dane `ivota.

~vrstom vjerniku.174                           Ashabi Allahovog Poslanika “^iji su ovo kaburovi?” Rekli su mu: “Vo|o vjernika. oprosti nam i pre|i preko na{ih i njihovih lo{ih djela. o stanovnici kaburova.” Blago onome ko se sjeti mjesta prvaka i ko je radio za Dan obra~una.a. Ljudi su zakopavali svoje mrtve u avlijama i kraj vrata svojih ku}a. Habbab ibn el-Erett preselio je na ahiret kada si ti oti{ao na Siffin. Allah mu ne}e uskratiti nagradu. mud`ahidu. Vi ste oni koji ste oti{li prije nas. vjernici. r. Pro{ao je kroz velike patnje i isku{enja.” Zatim je pri{ao susjednim kaburovima i rekao: “Neka je spas na vas. a mi }emo vam se uskoro pridru`iti. Oporu~io je da bude ukopan van Kufe. . zadovoljan s onim {to mu je dato . Bo`e.Allah }e biti zadovoljan s njim. stao je kod Habbabovog kabura i rekao: “Allah se smilovao Habbabu.” Alija. Tvojom dobrotom. strpljivom i postojanom muslimanu. muslimani.. Allah se smilovao Habbabu ibn el-Erettu. Primio je islam i u~inio hid`ru dobrovoljno i `ivio kao mud`ahid.

a on Galibov. a on S’adov. a on K’abov. okretao bi se ~itavim tijelom.A. {irokih prsa i ple}a. a on Amrov. mu je podario sposobnost u trgovini. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Talha. neustra{ivosti i smjelosti prilikom upu{tanja u bitku. d`. gustu kosu. R. Bio je lijepa i elegantna izgleda. . a on Kenana Ebu-Muhammeda. Od trgovine je stekao veliko bogatstvo. a on K’abov. Pro~uo se po svojoj snazi. pa se takmi~io sa starijim i iskusnijim od sebe. a on . a on Tejjimov. ali ono nije promijenilo njegovu plemenitu narav i du{u. a on Malik en-Nadrov.{. sina Malika el-Hadremijja.. Allah. velikih stopala. Majka mu je S’aba. a on Luejjov. sin je Ubejdullahov. bijelu put koja je naginjala crvenoj.ihrov. k}erka Abdullaha. el-Kure{ijja et-Tejmijja. krupnoga tijela. a on Murretov. imao je lijepo lice. OSOBENOSTI Talha je bio jedan od najsposobnijih i najo{troumnijih kurej{ijskih mladi}a. Bio je srednjega rasta. Juri{ao je na polju d`ihada poput lava.TALHA IBN UBEJDULLAH. a on Osmanov. ~vrsto tijelo. Kada bi se okretao. Stalno je ~inio dobro~instvo siroma{nima i muhta~ima.

a. Muhammed ibn Abdullah tvrdi za sebe da je Bo`iji Poslanik. pa sam po`urio prema njemu i rekao: ‘Da! Ja sam iz Meke. Ovo je mjesec u kome }e se on pojaviti. upitao sam svoju porodicu: Je li se u Meki i{ta desilo poslije na{eg odlaska? Rekli su mi: ‘Da. Zatim sam tu. Bio je ~estit i po{ten trgovac. na {to se on iznenadi i re~e: ‘Po|i sa mnom do Muhammeda da bi mu to ispri~ao i poslu{ao {ta on ka`e. Ispri~ao sam mu pri~u basrijskoga sve{tenika. a slijedi ga Ebu-Bekr. ima li me|u njima neko od stanovnika Meke. iz Meke i preseliti u zemlju crnog kamena.s.{. od ~etverice. ‘Sin Abdullaha ibn Abdul-Muttaliba. koji mi je predstavio islam. O ovom slu~aju zabilje`eno je predanje koje prenosi li~no Talha: “Dok smo bili u basrijskoj ~ar{iji. bez obzira {to je znao da ga na tom putu ~ekaju te{ka zlostavljanja i ka`njavanja od Kurej{ija i njihovih velikana.’ Bio sam mu blizu. a. prou~io mi ne{to iz Kur’ana i obradovao me dobrom ovoga i onoga svijeta. uputio ga je kada je bio izvan Meke.. otvorio mi je prsa za islam.’ Oti{ao sam s njim do Muhammeda. Allah.’” “Njegove rije~i su me dojmile”. Allah. Oti{ao sam njemu i upitao ga: ‘Je li istina to {to govore da Muhammed ibn Abdullah govori da je Allahov Poslanik i da ga ti slijedi{? Rekao mi je: ‘Da’. pred njim. Njegov je Poslanik. d`.’ Poznavao sam Ebu-Bekra. lijepoga ahlaka. a on je posljednji poslanik.. Nastojali smo da budemo s njim i voljeli smo njegovo dru{tvo jer je poznavao historiju Kurej{ija i pamtio njihovo porijeklo.s. Iza}i }e iz va{e zemlje. dok se jedan sve{tenik raspitivao za pojavu Poslanika. Kazao sam mu ono {to je meni rekao sve{tenik. a. Karavan sam ostavio iza sebe i brzo se uputio ka Meki. mladi}u.” . jedan sve{tenik je povikao: ‘O skupino trgovaca! Upitajte one koji su na ovom skupu. probudiv{i u meni `elju da mu se pridru`im.. Pridru`i mu se {to prije.{. d`. izjavio {ehadet: ‘Nema drugoga boga osim Allaha i Muhammed.176                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Talha ibn Ubejdullah odazvao se pozivu poslanika Muhammeda ibn Abdullaha.. koji su primili islam posredstvom Ebu-Bekra. a on se obradovao da mu se lice ozarilo. palmi i izvora.. omiljen i skroman. nastavlja Talha “pa po`urih do svoje jahalice. i da bi u{ao u Allahovu vjeru. Bio je jednostavan ~ovjek. i ispri~ao mi ne{to o tome. Bio sam tre}i.. Kada sam stigao. upitah. i pristupio muslimanskim redovima.s.’ ‘Je li se me|u vama pojavio Ahmed?’ ‘A ko je Ahmed?’.

” Taj mladi} ostao je ustrajan u svojoj vjeri. odgovori{e mi. preuzeti vo|stvo njihova naroda. Islam se {irio preko onih koji pohita{e da ga prihvate pod vo|stvom Allahovoga Poslanika. neka je hvala Allahu na tome. a. Me|utim. vlast. prema muslimanima naj`e{}i je bio Nevfel ibn Huvejlid ibn el-Adevijj. Zbog ovoga slu~aja. Ali.. prave}i neuni{tivi temelj i pronose}i svjetlo {irom Zemlje. zbog svoje vlasti i utjecaja. . ja~ao je sa ja~anjem islama i postao jedan od najve}ih ashaba. a slijedi ~ovjeka iz Benu Ha{ima. Oni su i{li za njim. To bi ustvari bio kraj njihovoj vladavini i preimu}stvu. Vjerovatno je vrhunac mu~enja kojima je bio izlo`en Talha doga|aj koji prenosi Mes’ud ibn Harra{.. a. koji je napustio svoju vjeru. ~itav njihov trud i napor je ostao bezuspje{an. Tako|er. mladi}eva majka’. On pripovijeda: “Dok smo ~inili s’aj izme|u Saffe i Merve.s. Iza njega je i{la i jedna stara `ena koja ga je psovala i vikala na njega.s. Srd`bom se najvi{e isticala Talhina majka. vidjeli smo mno{tvo ljudi kako prate mladi}a ~ije su ruke bile svezane za vrat. Talha je ustrajao na pravome putu kao {to su ustrajali i ostali muslimani prethodnici. Jednostavno.’ A ja sam ih ponovo upitao: ‘A ko je ona starica iza njega’ ‘Sa’ba bint el-Hadremijj. Talha i Ebu-Bekr su nazvani “Dva nerazdvojna prijatelja”. Upitao sam: ‘[ta je s onim mladi}em?’ Rekli su mi: ‘To je Talha ibn Ubejdullah. “Kako se mladi} iz redova kurej{ijske gospode i iz ugledne porodice mogao usuditi da u svojoj ranoj mladosti promijeni vjeru svojih o~eva i djedova i odazove pozivu Muhammeda ibn Abdullaha?” Kurej{ijski poglavari i velikani upozorili su na opasnost koja prijeti njihovim interesima ukoliko bi se nova vjera pro{irila. uprkos svim ka`njavanjima i zlostavljanjima. Ona je `eljela i nadala se da }e njen sin. to bi zna~ilo presu{ivanje prihoda koje su oni uzimali za vrijeme had`a.Ashabi Allahovog Poslanika 177 ^VRSTINA VJERNIKA Talhin prelazak na islam je u njegovoj porodici i me|u Kurej{ijama nai{ao na veliki odjek. kontrola i utjecaj koji su imali nad Bejtul-haramom nestali bi. Zato su ustali protiv muslimana. mu~ili ih i zlostavljali kako bi sputali njihovu odlu~nost i vratili ih u nevjerstvo. Zato je na svaki na~in poku{avala odvratiti sina od slije|enja Resulullaha. zbog svojih uzvi{enih osobina i lijepog ahlaka. gurali ga i udarali po glavi. On je ina~e progla{en poglavarom Kurej{ija. Od Kurej{ija. Nevfel je Talhu i Ebu-Bekra svezao jednim u`etom i zovnuo mu{ri~ki olo{ da ih udaraju i vrije|aju.

`ele}i rat sa Allahovim Poslanikom. Resulullah. stajao je na mjestu borbe. Pred muslimanima bili su se ukazali znaci pobjede i po~eo se nazirati poraz Kurej{ija. i muslimanska vojska se vra}ala iz Bitke na Bedru. da bi u~estvovali u prikupljanju ratnog plijena. a oko njega je bila grupa plemenitih ashaba: ensarija i muhad`ira. naredbe.’ Allahov Poslanik.’ ‘Ima{ nagradu’. a to je bila zlatna prilika. Okru`ilo ga je jedanaest ensarija i .s. a. naredbe.s. a. a. Zapodjenula se i razbuktala stra{na borba.. oglu{iv{i se o Resulullahove.. a zatim rekao: ‘@elim nagradu za dan Bedra.s. a. Napao je iza brda.s. a kada se vratio u Medinu. Jedino nije u~estvovao na Bedru kada ga je Poslanik.s. zbunjeni i ra{trkani.s. a.. a. Allahov Poslanik. Kurej{ije su nakon Bitke na Bedru spremili ogromnu vojsku i konjicu i uputili se prema Medini. jer su vidjeli skupinu Kurej{ija kako bje`e. u~estvuju}i u svim pohodima i bitkama. Muslimani su po~eli napu{tati svoje polo`aje.. Oti{ao je i obavio zadatak. odlu~i iza}i iz Medine u susret Kurej{ijama. Pomislili su da se borba zavr{ila i da je pobjeda kona~na. a. znao je da bi Talha u~estvovao u Bici na Bedru da ga on nije zadu`io va`nim zadatkom u [amu.s.. povrati{e se te svom svojom mr`njom navali{e na muslimane. Kada se sreo sa Resulullahom. a. sve dok strijelci ne prekr{i{e Poslanikove. Kada su Kurej{ije vidjele Halidov odred kako napada muslimane iza le|a i kako napreduje ubijaju}i muslimane. u pratnji Se’ida ibn Zejda poslao u [am radi va`nog zadatka. i `alost Kurej{ija pretvorila se u radost i pobjedu. zatim je odredio polo`aje strijelcima i skrenuo pa`nju na svaku bitnu stvar vezanu za okr{aj. Talha je ne{to ispri~ao u vezi s obavljenim zadatkom. savjetuju}i se sa muslimanima..178                           Ashabi Allahovog Poslanika TALHIN DAN Talha je bio uz Allahova Poslanika. Ashabe je dr`ala ~vrsta vjera u njihova Gospodara i Resulullaha.s. i `ude}i za osvetom svojih ubijenih velikana.s.. Halid ibn el-Velid ~ekao je u zasjedi. Kada su stigli do brda Uhud.. a... koji su ga {titili i branili vlastitim tijelima. re~e mu Resulullah.s. odlu~nost i upornost. a. podijelio je mud`ahide.. odrediv{i svakom zadatke. ‘I svoj udio!?’ ‘Ima{ udio. koji je ina~e ostao tajna izme|u njega i Resulullaha.s.s. a. Allahov Poslanik. tada jo{ nije bio primio islam. Ostavili su svoje polo`aje. a. pro{av{i iza mjesta koje su strijelci napustili.

Uprkos tome..s.. a. Bo`iji Poslani~e.s. jedan mu{rik posmatrao je plemenitoga Poslanika.. a. Talha se sageo i svoja ple}a podmetnuo Resulullahovim. javi se Talha.s. Kada se okru`enje steglo. ti. Resulullah.” . Kada su do{li do jedne stijene. jedini muhad`ir. Ebu-Bekr bi rekao: ‘Cijeli taj dan bio je Talhin dan. . pa je ostao samo Talha. Strijela mu je odsjekla prst i paralizirala {aku. i ashabi penjali su se na jedno uzvi{enje.” “Ne. a bili su daleko od njega..’” Allahov Poslanik. ali nije mogao zbog te`ine oklopa na njemu. Me|utim. zbijeni jedni uz druge.s. upitao je: “Ko }e ih otjerati od nas. bit }e mi drug u D`ennetu?” “Ja }u. zabrinuti da mu se {ta nije desilo. prenosi: “Kada bi se spomenuo Uhud.s.s. pa Resulullah.s.. tako da mu{rici ne mogu do}i do njega. a.” Ensarija se borio dok nije pao kao {ehid..” I on se borio dok nije pao kao {ehid. “Ne ti. re~e: “Ima li ko da im se suprotstavi?” Talha se ponovo javi: “Ja }u. a.. a.s. Bo`iji Poslani~e”. Bo`iji Poslani~e.. Majka vjernika. “Nagrada ti je D`ennet. a Ebu-Bekr i Ebu-Ubejde Amir ibn el-D`errah tra`ili su ga. re~e: “Da.re~e mu Allahov Poslanik.. koja je ostala takva cijeli njegov `ivot. re~e Resulullah”. neka je Allahov blagoslov i selam na nju.. Ashabi su {titili Resulullaha.s. on je postavio svoju ruku i zaustavio je. Talha je opazio mu{rikovu namjeru i kada je ovaj odapeo strijelu.s. neko drugi”. Talha je isukao svoju sablju i {titio Poslanika.. a. a. pripremaju}i strijelu da ga ubije.. a. padaju}i jedan za drugim kao {ehidi. Allahov Poslanik.s. a mu{rici su ih slijedili.. a i ensarije koje su ginule brane}i Allahova Poslanika... pa se ponovo javi jedan od ensarija i re~e: “Ja }u. re~e: “Da. bio je na stijeni na vrhu brda. a. a mu{rici su se pribli`avali da ubiju Resulullaha. htio je da se popne na nju. borio se s mu{ricima dok ih nije omeo i udaljio od Allahovoga Poslanika. Prije nego {to ga je ponio na svojim ple}ima i podigao na stijenu. a. a. a.Ashabi Allahovog Poslanika 179 Talha ibn Ubejdullah dvanaesti.. Neko drugi”. a. Bo`iji Poslani~e. Talha.s. a.. Ai{a.. stopalima i tako se dizao dok Allahov Poslanik nije pre{ao na stijenu.s. Jedan ensarija re~e: “Ja }u. a. Resulullah.s.” Resulullah.s.. re~e Allahov Poslanik.” Resulullah.

a. Talha je ~esto govorio: “U Bici na Uhudu. sjedio je sa ashabima. brane}i Poslanika.. Ah!”. i izla`u}i sebe smrti da ga za{titi. d`. upitao je: ‘Gdje je ~ovjek koji je pitao o onome koji umre?’ Beduin se javi: ‘Ja sam.s.. a. Beduin je upitao i tre}i put.. a.. ga je nazvao Dobri Talha. Tu je dobio nadimak Dobri Talha.” O nadimku @ivi {ehid. tako|er je rekao: “Talha i Zubejr moje su kom{ije u D`ennetu.a. pro{ao je pored izvora koji se zvao “Slani . Ja sam potom iza{ao iz mesd`ida..s.’ re~e Resulullah. a. a.. im re~e: “Ispred vas je va{ brat. a prst mu je bio odsje~en..s. {to od strijela.... meleki bi te podigli dok bi to ostali gledali. obradovao D`ennetom i dao mu nadimak @ivi {ehid. Poslanik. u~inio je ono {to i prije. njegovom velikom imanu i veli~ini `rtve na Allahovome. a.” (tj. Resulullah. [to se ti~e nadimka Velikodu{ni Talha.s.s.. Talhi je dovoljno ~asti {to ga je Resulullah. Ko `eli da gleda {ehida koji je jo{ na dunjaluku.. a. a. a. a. koji mu je dao Allahov Poslanik. obu~en u zelenu odje}u. Na dan Bitke “Zatu Kird” nazvao me Velikodu{ni Talha.s.. postoji pri~a koja govori o njegovoj velikoj ljubavi prema dini-islamu. putu.180                           Ashabi Allahovog Poslanika Pribli`avaju}i se. U Bici “Zatu Kird” Allahov Poslanik. Bo`iji Poslani~e. na {to mu je Resulullah. njegove vrline bile su pravi odraz ~istote i prefinjenosti njegove du{e.” Vidjeli smo kroz kakvo je veliko isku{enje Talha pro{ao na danu Uhuda. kada je pogo|en u ruku od bola izustio: “Ah.. a Allahov Poslanik. ka`e: “Na{li smo Talhu u jednoj {irokoj uvali..s. Radosnom vije{}u o D`ennetu obradovan je u Bici na Uhudu.. pa smo ga izvukli odatle. Ovaj ponovi pitanje.s.. a. Na njemu je bilo sedamdeset i nekoliko rana. kad do|e jedan beduin i upita ga o onome koji umre.s. Ebu-Bekr. a Resulullah se opet okrenu.s. rekao: “Da si rekao bismillah.. Talha).s.. a poslije Bitke na Uhudu Resulullah.” Resulullah.” DARE@LJIVI TALHA Talha ibn Ubejdullah odlikovao se osobinama kakve je imao malo koji ~ovjek.s. a Resulullah.. U njemu su bila skupljena sva plemenita svojstva i vrline koje su od njega izgradile mud`ahida na Allahovom putu. {to od uboda koplja. a Allahov Poslanik. a.s. a. okrenu se od njega. nazvao me Dobri Talha.” @IVI [EHID Talha je zauzimao visoko mjesto kod Allahovoga Poslanika. neka pogleda Talhu ibn Ubejdullaha. a. a..s.{.’ “On (Talha) je od onih koji su umrli. koji voli d`ihad i {titi Allahovoga Poslanika.s. postoji predanje koje nam prenosi sam Talha: “Allahov Poslanik.. a na dan Hunejna Dare`ljivi Talha. r.

” Uz pomo} svojih drugova i{ao je Medinom i dijelio imetak koji mu je do{ao iz Hadremevta .. Dnevni prinos iznosio je hiljadu dinara. pa mu je promijenio ime u “Dobri Nu’man”. zaslu`io ga je zbog svoje velike dare`ljivosti i ~estog dijeljenja muslimanima. zaklao brav~e i nahranio i napojio muslimane. Prolaze}i medinskom ~ar{ijom. re~e Alija... udavao neudate. . ti si uistinu velikodu{an.a. D`abir ibn Abdullah. ga je tada nazvao Dare`ljivi Talha! Zaista. bio je jedan od najdare`ljivijih ljudi.s.Ashabi Allahovog Poslanika 181 Bejsan”. re~e mi.” Talha je dijelio prije nego {to bi tra`ili da im dadne. ~ine}i dobro~instva i dijele}i i `rtvuju}i imetak na Allahovom putu. ~ovjek koji zadr`ava imetak u svojoj ku}i ne zna {ta mu se mo`e desiti.{.” “To je Ebu-Muhammed Talha ibn Ubejdullah. d`. obradovao je njegov postupak. tako da je za njega re~eno: “Nije ostavio nijednog siromaha iz Benu-Tejima da nije opskrbio njega i njegovu porodicu. Talha je ~uo njegove rije~i pa je kupio to zemlji{te. brinuo se o njihovom stanju. pa sam ga upitala: ‘[ta ti je?’ ‘Umno`io mi se imetak’. a.. ko je s njim trgovao ili bio s njim u dru{tvu. r. a. pa re~e: “Zaista. tako mi Allaha. odje}e i hrane.s. siroma{tvo bje`i. i zbog imetka kojeg je dao za pripremu pohoda na Hunejn. davaju}i mu iz svoga imetka.” [to se ti~e nadimka Dare`ljivi Talha.a. pomagao siroma{nima i vra}ao dug zadu`enih. Allahov Poslanik. pove}avao mu je imetak dok nije dostigao toliku vrijednost da ga je zabrinula. sve dok mu od njega nije ostalo ni{ta osim jednog dirhema.”. Obmanjen je.siroma{nima. opisao je njegovu dare`ljivost ovim rije~ima: “Nisam vidio da ijedan ~ovjek mimo Talhe ibn Ubejdullaha daje vi{e imetka. ‘Pa podijeli ga. ne ostavljaju}i nikoga bez onoga {to mu je potrebno. Tako|er. Njegovu je dare`ljivost poznavao svako ko je bio njegov saputnik. Od mladi}a toga znanog. nije se mogao suzdr`ati a da ne zapla~e. Talha se brinuo o svakom muslimanu koji je imao neku potrebu. Resulullaha.. r. Saib ibn Zejd o Talhi ka`e: “Putovao sam i dru`io se s Talhom ibn Ubejdullahom i nisam vidio nikoga plemenitijeg od njega pri davanju novca. Njegova `ena S’ada bint Auf el-Merijje pri~a: “Jedan dan mi je do{ao Talha sav poti{ten. u tom tajna ~udna za sve ljude le`i.’” Jednom mu je stigao veliki prihod iz Hadremevta.” @enio je neo`enjene. Kada je pred njega stavljena gomila imetka. ~inio je hajr svome plemenu i porodici.. pa mu kaza: “Talha. Alija je ~uo jednoga ~ovjeka kako pjeva: “Imetak ga prijatelju ~asnom u dobru pribli`i jer mu ~esto daje i kad ne tra`i. Zatim je upitao ~ovjeka koji mu je ~uvao imetak: ‘Koliko je bilo imetka?’ Odgovorio mu je: ‘^etiri stotine hiljada. iskopao bunar.’ On ga je podijelio tako da mu je ostao samo jedan dirhem.” Allah. nemo}nima i muhta~ima. a da mu ga niko ne tra`i.

s. htio da pita za mene.s. `ude}i za {ehadetom.. neka je na njih sve Allahov blagoslov i selam. ako ho}e{ dobrovoljno. Bio je o`enjen: Ummu Kulsum bint Ebi-Bekr es-Siddik. A. pitao za njega ako ga ne bi vidio. d`. sestrom Majke vjernika Zejnebe. ~ovjek ra{~upane kose i krupnoga glasa.s. zadovoljan sa svima njima. tako da je zaslu`io nadimak koji mu je dao Allahov Poslanik.. Zbog toga je Talha imao po~ast kakvu nije imao niko od ljudi. sestrom Majke vjernika Habibe.: Dare`ljivi Talha.. ^ovjek je upitao: ‘Ni{ta osim toga?’ A Poslanik.. Od tih hadisa koje prenosi Talha su: ‘Do{ao je Resulullahu..s. O tome ka`e: “Kada bi Poslanik. Talha od odabranoga Poslanika prenosi neke hadise u kojima je obja{njenje vjerskih propisa. dovu ~inio za njega i dao mu svoj blagoslov. a. a. d`. a.{. . U~inio ga je bliskim sebi. Poslanik. ~istog?’ Tako|er. rekao: ‘Pet namaza u toku dana i no}i. mnogo je volio svog ashaba Talhu..s. a.’” Talha je bio u tazbinskoj vezi sa Allahovim Poslanikom. sestrom Majke vjernika Ai{e. Allahov Poslanik.. prijatnog. Talha se uvijek ponosio time {to je Poslanik. a. Neka je hvala Allahu.. Hamnom bint D`ah{.s. Nije se razumjelo {ta govori dok se nije pribli`io Allahovom Poslaniku. Pitao je o namazu pa mu je Resululalh. Rukajjom bint Ebi-Umejje.s.{. neka je Allah.ari’om bint Ebi-Sufjan.182                           Ashabi Allahovog Poslanika U svakom slu~aju. u njemu je vidio vjernika. a. d`. a. Koji ga je opskrbio i neka je Allahov selam na Talhu koji je opravdao blagodati kojima je po~a{}en. putu koji se bori svojim `ivotom i imetkom. a.s. a. krasnog. a. junaka na Allahovom.S. U TAZBINSKOJ VEZI S POSLANIKOM. sestrom Majke vjernika Ummu Seleme. putu.s.s.s. govorio bi: ‘[ta je pa ne vidim. a. mu re~e: ‘Ni{ta! Osim...{. ~itav `ivot bio mu je u znaku davanja i `rtvovanja na Allahovom. Bio je o`enjen sa ~etiri `ene koje su bile sestre supruga Allahovoga Poslanika. ..

Talha ibn Ubejdullah je bio od onih koji su kritikovali Emirul-mu’minina zbog po~injene gre{ke. r.. ukazali su se znaci velike smutnje koja se nadvila nad islamskim ummetom. ubijen. Muslimanski su se redovi razjedinili. koji govori o tome da }e se njih dvojica boriti protiv Alije. Smatrao je da ga treba smijeniti nekim boljim od njega da upravlja poslovima muslimana.. Poslije toga ~esto je plakao i ponizno molio Allaha. uzmi od mene i nadomjesti Osmanu da bi bio zadovoljan s njim. r. spomenuo im je hadis Allahova Poslanika. i da }e biti nasilnici prema njemu. Talha se jako pokajao zbog svoje borbe protiv Alije . usloviv{i je izru~enjem Osmanovih ubica i odmazdom za njegovo ubistvo. Samo je `elio ure|enje poslova za koje je smatrao da nisu ispravni. Nastao je veliki sukob me|u muslimanima. ako u biti ja druk~ije mislih. Alija.a.a. Osmanovi najbli`i na ~elu sa Muavijom ibn Ebi-Sufjanom.s. a. nered i podjela je vladala me|u ljudima. a me|u njima su bili: Ai{a. nasilno u nju provalila i ubila ga. kada je nezadovoljna skupina opkolila njegovu ku}u. koji je bio u srodstvu sa Allahovim Poslanikom. u protivni~kim je redovima vidio ljude zbog kojih je vi{e volio da je umro nego {to ih je vidio tu.” U Medini je data prisega Aliji ibn Ebi-Talibu. on je bio daleko i od takvog mi{ljenja i postupka.. . d`.. kao halifi muslimana. a. Posebno zbog toga {to je ve} bio za{ao u godine. onima koji su podr`avali jednu stranu i onima koji su se suprotstavljali. Talha i Zubejr. govore}i: “Bo`e moj. I Talha i Zubejr su se tada prisjetili hadisa te su se povukli iz borbe. r.a.. r. Talha nije bio na strani onih koji su govorili da se ubije Osman. Talha se pokajao zbog svoje strogosti prema Osmanu. pa je izrekao slijede}e stihove: Pokajah se puno za podr{ku lo{ih. r. odbili su dati prisegu..s. Bo`e sa~uvaj. Kada se sreo sa Talhom i Zubejrom.{.a.a. Po{to je Osman. Zubejra ibn el-Avvama presreo je ~ovjek po imenu Amr ibn D`ermuz i ubio ga dok je klanjao..Ashabi Allahovog Poslanika 183 VELIKA SMUTNJA Nakon nereda koji se pojavio me|u muslimanima pred kraj hilafeta Osmana ibn Affana. Odigrao se tegobni sukob na Siffinu u kojem su se rodbina i prijatelji na{li u protivni~kim taborima.

184                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Talha ibn Ubejdullah. Napustio je bojno polje i klanjao i molio Allaha.. Ugledao ga je Mervan ibn el-Hakem i pogodiv{i ga strijelom u vrat.a.. jedan ~ovjek je sanjao da mu je Talha ibn Ubejdullah rekao: “Sklonite me iz mog mezara. Njegov sin Muhammed ibn Talha ka`e: “Vrijednost onoga {to je ostavio Talha ibn Ubejdullah. Neka je Allahova. milost i zadovoljstvo na njega. {to nepokretne imovine. Umro je. d`. povukao se iz sukoba. Naime.” Ono {to se desilo poslije njegove smrti govori o njegovoj dobroti i bogobojaznosti. . a imao je {ezdeset ~etiri godine. Zatim je oti{ao Abdullahu ibn Abbasu i to mu ispri~ao.{.. Oti{li su i vidjeli zemlju koja je pozelenjela od ogromne koli~ine vode. {to novca i ostalog bogatstva. d`. Zatim su kupili zemlju od plemena Ebi-Bekre za deset hiljada dirhema i u nju ga ukopali. uznemirava me voda. usmrtio ga. Iza njega je ostalo veliko bogatstvo. a u gotovini hiljadu dinara. U imanju je ostavio dvije stotine i jednu hiljadu.{. da zaustavi veliku smutnju. iznosila je trideset hiljada dirhema. r.” Isti san je sanjao tri no}i.

a on Amrov.A. sin je Amrov. {irokih ramena. pomo} siroma{nima i muhta~ima. a on Sumameov. a on El-Hafov. Imao je gustu i bujnu kosu. a on Luejjov. a on Kuda’e el-Behravija. a on S’adov. a Kas je sin Durejmov. a on Malikov. Iza njegove grube i surove spolja{nosti krili su se osje}aji nje`nosti. razvijenih prsa. a on Ebu-Ehvenov. a on El-Kajnov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je El-Mikdad. a on Rebi’aov. Bio je visokoga stasa.EL-MIKDAD IBN AMR. a on Behraov. naro~ito kada bi bila u pitanju podr{ka slabima. a on Amrov. Bio je bogobojazan. a on E{-[eridov. a on Malikov. ~vrstih ruku i krupnih {aka. {iroka pojasa. a on Matrudov. R. Poznat je po imenu El-Mikdad ibnul-Esved. a Amr je sin S’alebov. a bradu je knio. krupne o~i. . a on S’alebov. a on Ehvedov. sastavljene obrve. a on Duhejrov. ~iste du{e. a on Kasov. OSOBENOSTI El-Mikdad ibn Amr jedan je od najslavnijih arapskih junaka. razvijena ogromnoga tijela.

vjerovao u njega i zavolio ga. r.s. za doma}e stanovni{tvo je kao stranac bio li{en pa`nje. Allahov Poslanik. a. po imenu njegova staratelja El-Esveda ibn Jegusa elKindija. a.. a bio je jo{ mladi}. Izme|u ostaloga. kona~no nastanio u Medini. dru`e}i se sa Vjerovjesnikom. El-Mikdad ibn Amr. me|u onima koji primi{e islam. sve dok nisu bili prisiljeni na hid`ru u Medinu.. Bio je izlo`en nepravdi i ugnjetavanju. naredio je muslimanima hid`ru u Abesiniju. Ostao je u Meki sa nekoliko muslimana.s.. El-Esved ga je posinio i uzeo pod svoju za{titu.. {to je bio obi~aj Arapa prije islama.Tu je ubio ~ovjeka iz svoga naroda. sele}i se u drugi koji ga je prihvatio. ostavljaju}i svoj rodni dom. Vratio se predavanjima koja su govorila o islamu i vjerovanju. tra`e}i njegovu za{titu..s. i saznao ciljeve njegova poziva. a. kao donosioca radosnih vijesti i istine. trebali su se sastati sa muslimanima u Meki i neke od njih . po`urio je objelodaniti islam pred ~asnim Poslanikom. naredio je muslimanima hid`ru.s. ~ekaju}i pogodan trenutak da iza|e. Do`ivio je patnje i neda}e i gorak okus tu|ine. El-Mikdad je kao malo dijete pobjegao plemenu Kinda. Po{to je ~uo za poziv Muhammeda ibn Abdullaha. U{ao je u red prvih vjernika mud`ahida. El-Mikdad je bio u nemogu}nosti da u~ini hid`ru u Medinu. Resulullah. s obzirom na njegovo porijeklo iz plemena Kindi.. premje{taju}i se sa svojom familijom iz mjesta u mjesto. a. pa je bio prisiljen da bje`i sa svojom ~eljadi.s. Tu su boravili sve dok nisu ~uli vijest da su Kurej{ije prestale zlostavljati muslimane.s. El-Mikdad je bio prisiljen bje`ati u Meku. Njegov otac Amr ibn Sa’lebe poticao je iz plemena Behraa. iz oblasti Hadremevt. pa je tako ElMikdad ponekad nazivan El-Esved.. Kad je njegov otac ubio ~ovjeka iz Benu Kinda. El-Mikdad je `ivio u Meki u paganskom periodu prije nego {to je svjetlo islama obasjalo te prostore i prije pojave Muhammeda.186                           Ashabi Allahovog Poslanika PREDISLAMSKI PERIOD Djetinjstvo El-Mikdada ibn Amra nije bilo sretno i lahko. a. a. kad god bi ga se Kurej{ije do~epale. Nakon {to se Poslanik. bio je me|u onima koji su se iselili i boravili u Abesiniji pod okriljem kr{}anskoga kralja Ned`a{ije. Pleme Benu-Kinda uzelo ga je pod svoju za{titu tako da je El-Mikdad prvo vrijeme djetinjstva proveo me|u njima.s. Nije bio imu}an. zatim ih je on slijedio na najte`em putu. Po{to je ugnjetavanje vjernika postajalo sve ve}e. Prebjegao je u ku}u El-Esveda ibn Jegusa ezZuhrija. bje`e}i od osvete. a. tra`e}i uto~i{te. a pored toga. PRIMANJE ISLAMA U Meki je `ivio te{kim `ivotom. vrije|ale bi ga i zlostavljale.a. spremio je izvidnicu i naredio Amru da ode u Meku radi obavljanja nekih du`nosti.

s. i rekao govor sli~an Ebu-Bekrovom. Nakon {to je saznao za namjeru Bo`ijeg Poslanika. Na bojnom je polju bio `estoki borac i konjanik. zatra`io njihovo mi{ljenje.” Zatim je ustao Omer ibnul-Hattab. zavjetovao se da }e biti u slu`bi islama. a. d`.s. Tada je El-Mikdad ibn Amr .. r. r.” Kada je Poslanik. sreo ih je Ikrime ibn Ebi-D`ehl koji je predvodio mnogobo`a~ku vojsku. Prijetio mu je napad i prisvajanje trgova~ke robe koja je u sebi sjedinjavala glavnicu kurej{ijskog kapitala. da budem uz njega.. i uklju~io u redove mud`ahida na Allahovom. i obrazlo`iv{i im stvar. savjetuju}i se s njima o prethodnim doga|ajima. Huzejfe i Ikrime postigli su sporazum o nenapadanju.. samo da podstakne na borbu o~i u o~i. {to se ti~e vojskovo|a. zatim o onom {to je pred njima i o vjeri. Tako je ne{to po`elio Abdullah ibn Mes’ud.Ashabi Allahovog Poslanika 187 povesti u Medinu. S njim su bili i El-Mikdad ibn Amr i Utbe ibn Gazvan.{.s.s. d`.. U njegovom se srcu u~vrstio iman.s. a. pa je rekao: “Bio sam svjedok El-Mikdadovog juna{tva.a.. od glave{ina. takav da su mnogobo{ci osjetili njegovu snagu i smjelost. koji su po{li s njima da bi se lak{e mogli priklju~iti muslimanima... VITEZ BEDRA El-Mikdad. a.s.s.a. Tako se El-Mikdad ponovo sastao sa Allahovim Poslanikom. u svakom njegovom pohodu i nije izostajao ni iz jedne bitke. a Kurej{ije su ve} bile stigle do Bedra.. Tu se vidjelo njegovo juna{tvo. r. ujedinjeni i okupljeni oko Resulullaha. ostali su radi upornost.{..a. Ebu-Sufjan poslao je izaslanika u Meku po pomo} od Kurej{ija.. bio je da uzme mi{ljenje ve}ine muslimana u mnogim zna~ajnim poslovima koje je trebalo izvr{iti. saznao da su Kurej{ije spremile veliku vojsku i iza{le iz Meke radi borbe i susreta s njima. r. odlu~io da stane na put trgova~kom karavanu Kurej{ija koji je predvodio Ebu-Sufjan. smjelost i iskrenost. putu. Samo {to su stigli do okolnih mekanskih predjela. i rekao: “Najbolje je da se odazovemo borbi i suzbijemo mu{rike. skupio je muhad`ire.. putu. a. El-Mikdad i Utbe priklju~ili su se muslimanima i s njima oti{li u Medinu. Kurej{ije su bile spremnije. a. Za vo|u te izvidnice imenovan je Ubejde ibnul-Haris. konjanika i junaka.a.a. me|utim. Muslimani su bili manjina i prvi put su se upu{tali u oru`ani sukob i jo{ nisu bili okusili borbu. a. iza{ao je iz Medine na ~elu islamske vojske. dra`e mi je nego sve {to je na Zemlji. podi`u}i logor na mjestu koje se zove “Bunar Bedra”. Po{to je Poslanik. me|u kojima je prednja~io Ebu-D`ehl koji je prire|ivao bogate gozbe uz meso. Ustao je Ebu-Bekr es-Siddik. U po~etku je situacija izgledala vrlo te{kom. Obi~aj Allahovoga Poslanika. Najve}i prizor El-Mikdadove veli~ine i ponosa desio se u Bici na Bedru. r. ^vrsto je odlu~io pokloniti svoj `ivot na putu {ehadeta. Nakon sastanka dvije skupine. a. Mogli su se vratiti bez borbe. Ebu-Sufjan uspio je da se spasi sa karavanom. Bio je u dru{tvu Allahovoga Poslanika.. tako da se sa lahko}om `rtvovao na Allahovom. alkohol i ples pjeva~ica ~itave tri no}i.

’ Tako mi Onog Koji te je poslao sa Istinom. ve} ka`emo: ‘Idi ti i tvoj Gospodar.188                           Ashabi Allahovog Poslanika pri{ao Poslaniku. a. obra}aju}i se Poslaniku.” Ozari se lice Allahova Poslanika. pa kreni s nama s Allahovim blagoslovom. a. d`. ~uv{i El-Mikdadove rije~i i obradovan uputi dovu za njega.s. El-Mikdad je najvi{e `elio da po~ne borba i bio je jedan od prvih mud`ahida-konjanika u islamu. {ta predla`ete?”. borili bi smo se s tobom dok ga ne bismo osvojili. i obavijestio. a. Na dan borbe uzjahao je svog konja koji se zvao Sebha i navalio da bije mnogobo{ce i nevjernike u safu sa ostalim muslimanskim junacima. d`. mi ovdje ostajemo’. Tako mi Allaha. kada bi zatra`io od nas more da preplivamo. htio uvjeriti da li }e mu dati podr{ku i izvan Medine.s. ovim se Poslanik. {to god uradi{..s. re~e. a. Rekao je: “Krenite i radujte se. Bo`iji Poslani~e.” Muslimani su se po~eli spremati za prvu bitku u svojoj historiji. Kurej{ije su ostavile sedamdeset poginulih prvaka. Allahov Poslanik.. a.s.. a.{.s. vo|a i plemi}a. nare|uje. Svjedo~imo da je Istina ono sa ~im si do{ao… Dali smo ti ~vrstu obavezu i ugovor na poslu{nost i pokornost. Hvala neka je Allahu na tome.. bio je obradovan govorom S’ada.: “Vjerujemo u tebe i vjerujemo ti. Nije nam mrsko susresti se sutra sa na{im neprijateljima. otkriti o nama ne{to {to }e te razveseliti. Tako mi Allaha.a. stao ispred njega svojom gorostasnom pojavom i visokim tonom rekao: “O Bo`iji poslani~e. a mi }emo se boriti uz vas... d`. izvr{avaj ono {to ti Allah. zaista mi je Allah. Borba se zavr{ila pobjedom muslimana. S’ad ibn Mu’az. Ispunjeno je obe}anje Uzvi{enog Allaha. r. kad bismo trebali osvajati grad Berk el-Gimad32. ne}emo ti re}i kao {to su sinovi Israilovi rekli Musau:‘Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite. tako da mu ta podr{ka pove}a snagu i pouzdanje. Vjerovatno }e ti Allah.. kao da sad gledam kako ginu. mi smo strpljivi i iskreni u ratu. obe}ao jednu od dvije skupine. i nijedan ~ovjek od nas ne bi izostao. Zatim se sastao sa ensarijama i rekao im: “Savjetujte. Kreni.{. mi smo s tobom. . jer su se oni obavezali u drugom ugovoru na Akabi na odbranu i podr{ku njemu u Medini. preplivali bismo ga s tobom. kako ih je Resulullah. Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom...s. mi smo s tobom.{.

a kada je za to saznao emir.s. a. a. ne daju}i mu da se opravda. Taj ~ovjek je sjeo i `estoko zaplakao od bola i poni`enja koje ga je zadesilo. Dugo vremena se nije `enio.s. Bio je stalno uz Allahovoga Poslanika. pozvao ga je i kaznio vi{e nego {to je zaslu`io. pa su bili opkoljeni od neprijatelja.s. spasio ga je. El-Mikdad. putu.s. uvjeren da je ka`njen vi{e nego {to je zaslu`io...{. Bio je ponizan i iskren. ~itav je svoj `ivot proveo u slu`bi islamu. pa je odveo svoju jahalicu da je nahrani. Vo|a patrole naredio je da budu oprezni i da ne napu{taju svoja mjesta i da ne vode svoje jahalice na ispa{u. a. d`. boje}i se da ne budu zarobljeni ili ubijeni. Dosta pa`nje posve}ivao je svom konju Sebhi. Odbacio je `udnju za imetkom i njegovim gomilanjem da ga imetak ne bi doveo u isku{enje u vjeri i da ga njegovo mno{tvo ne bi odvratilo od pokornosti Allahu. r. uvijek je bio uz istinu. a. Pou~en `ivotnim iskustvom. i da mu ne bi oslabio iman.a. sam je sebe smatrao obi~nim vojnikom me|u vojskom Resulullaha.. d`. na raspolaganju za borbene i druge zadatke..{. Jedan od muslimana je zaboravio upozorenje emira.: “Sretan je samo onaj koji je sa~uvan smutnje!” To je i provodio u svom `ivotu. zadovoljan jednostavnim `ivotom.upitao ga je: “Kako si se osje}ao na polo`aju emira?” Odgovorio je: “Ta je uprava u~inila da se sav posvetim samo sebi. bio je istinski iskreni musliman. Allah. bez obzira na okolnosti i te{ko}e. pa se on vratio muslimanima. ali nisam za njih znao! Tako ti Onoga Koji te je s Istinom poslao. Resulullah.a. od danas ne bih da budem nadre|en ni dvojici ljudi!” El-Mikdadov odgovor pokazuje njegovu iskrenost i pravilno razumijevanje islama. Na dunjaluku je bio skroman..s. Govorio bi rije~i pune savjeta i mudrosti. a. Poslanik. koji je plavio njegovo srce. boje}i se da ga `ena ne zaokupi i oduzme mu vrijeme od izu~avanja vjere i u~e{}a u d`ihadu na Allahovom. sve dok nije za{ao u godine.{.. d`. njima sam vladao.Ashabi Allahovog Poslanika 189 MUDRI POBO@NJAK El-Mikdad ibn Amr. ^esto bi ponavljao hadis koji je ~uo od Poslanika. Sav se posvetio prono{enju Allahove rije~i i {irenju Bo`ije objave me|u ljudima. r. pa se sa`alio i upitao: “[ta je s tobom. jer mu je on bio od velike koristi u bitkama i okr{ajima. Izbjegao je isku{enje vlasti da ne bi klonuo duhom i da mu se ne bi u du{u uvukla oholost i uobra`enost. povjeri Amru namjesni{tvo nad jednom pokrajinom.. El-Mikdad je pro{ao pored njega i vidio ga kako pla~e. brate?” . Nije `elio biti iznad ljudi niti je `elio vlast kako ona ne bi zaokupila njegovo srce.. izbjegavaju}i smutnje na svakom mjestu. mudro i pravilno je rasu|ivao stvari. Kada se vratio iz te pokrajine. Jedanput je iza{ao u patrolu van Medine.

s. a. Neka uzme svoje pravo od mene.” El-Mikdad se obradova.. postavi se umjesto njega i pripremi se da bude{ ka`njen istom mjerom. Mnogi su vidjeli Bo`ijeg Poslanika.” Ovo predanje upravo govori o El-Mikdadovoj veli~ini i njegovoj mudrosti i razboritosti. Koji vas je sa~uvao njihovih isku{enja i u~inio vas vjernicima u va{ega Gospodara i va{ega Poslanika.190                           Ashabi Allahovog Poslanika ^ovjek mu odgovori: “Odredio mi je emir kaznu koju nisam zaslu`io… Nisam znao da je zabranio ~uvanje na{ih `ivotinja. te pred mno{tvom muslimana re~e: “O emire. a. a zatim mu rekao: “Za{to neko od vas uporno `eli vidjeti ne{to {to je sakriveno od njega. a islam }e ostati slavan.. a. a nije me ni saslu{ao. Zaista si bio grub prema njemu u kazni i prijekoru”. u prvom redu zahvalite Allahu.s. njemu nije bila dostavljena tvoja zapovijed i nije ~uo tvoje upute. Sam El-Mikdad poznavao je sve strane `ivota. `ivjeli su ljudi u vrijeme Poslanika. pa re~e: “Pogrije{io sam.” El-Mikdad ga je dugo gledao.{. i ni{ta osim toga. smijao se kao dijete dok je gledao taj lijepi prizor. ~ovjek je odbio da udari emira nakon {to je osjetio da mu je vra}ena ~ast i njegovo pravo. pa me kaznio. voljeli bismo da smo vidjeli ono {to si ti vidio i da smo bili svjedoci onome ~emu si ti bio svjedok. Tako mi Allaha. Prekr{io sam njegovu zabranu.s.” El-Mikdad se naljutio zbog toga.. a nisu vjerovali u njega i borili su se protiv . smrti pa je do{ao neki ~ovjek i obratio mu se: “Blago tim o~ima koje su vidjele Bo`ijeg Poslanika. Zato. Zadao mi je bol od ja~ine udarca i ponizio me te{kim prigovorom. Bio je izuzetno otvoren i jasan. d`. “Ali. a ne zna kakav bi bio da se na|e u tom vremenu. znaju}i da se ~ovjek ponekad mijenja u razli~itim prilikama i ne `ele}i napraviti gre{ku. re~e mu Mikdad. odgovorio mu je emir. Govorio je glasom punim ponosa i veli~ine: “Umrijet }u.” I zaista. Nije `urio u davanju presude ljudima. komandir se ponizno postavi da mu ~ovjek vrati istu kaznu kojom je on njega kaznio. presudio pa }e za noge biti vu~eni i naglava~ke ba~eni u D`ehennem. kojima je Allah. d`. emire.” Ponos je islama bio osnovni cilj kojem je stremio u svom `ivotu. Prenosi se da je El-Mikdad sjedio sa nekim prijateljima nakon Poslanikove. pa se uputio pravo emiru.” El-Mikdad je oti{ao po ka`njenog ~ovjeka i doveo ga kod emira. kroz velika isku{enja i kroz razne situacije...{. {to upu}uje na njegove {iroke poglede i duboko razmi{ljanje. pa je rekao: “Allah ti oprostio. Me|utim. Pitao ga je: “S kojim pravom tu~e{ ~ovjeka i poni`ava{ ga prije nego ga saslu{a{?” “S pravom obra}anja pa`nje na muslimane i obavezu pokornosti njihovim vo|ama”. Uvidio je emir da je pogrije{io. Moj `ivot je `rtvovan za islam. Allaha nam. Imao je veliko `ivotno iskustvo ste~eno kroz gorki i okrutni `ivot.

volio je El-Mikdada. kao {to je on. Stekao je izuzetno lijepe i plemenite vrline i odlike. Hasan.” Odabrao mu je . a. htio je da ga po~asti.{.: “Zaista mi je Allah. Allah. a. uo~io je njegova svojstva. Pokazivao je svoju naklonost prema njemu na svakom mjestu i na svakom skupu.Ashabi Allahovog Poslanika 191 njega. Husejn.. d`. podsti~u}i ga na `enidbu. a odlu~io je da se po`ali Poslaniku. O`enit }u te svojom k}erkom.s.s. te mu rekao: “[ta ti je pa se ne `eni{?” “O`eni me ti svojom k}erkom”. a. Meni ih je dato ~etrnaest: Hamza. Ammar. D`’afer. To su primijetili ashabi.a. plemenitoga roda. r. izuzev od dvije stvari: njegovog konja Sebha i njegove sablje. a. brate.. njegov iman duboko usa|en u srcu i ~istotu njegove du{e. reci nam njihova imena.” Pa mu je re~eno: “Bo`iji Poslani~e. Zakasnio je {to se ti~e `enidbe. uvijek je otvoreno izjavljivao svoju naklonost prema El-Mikdadu i ashabima. ~uo El-Mikdadovu pritu`bu i saznao veli~inu njegove tuge i srd`be. Poslanik.s. na{em ustavu.a.. Malo zatim. od Allahovoga Poslanika. Prenosi nam Alija ibn Ebi-Talib. Selman. izvoru i uputi i putem hadisa.. MILJENIK BO@IJEG POSLANIKA.{. da je rekao: “Nije bilo poslanika. boje}i se da ga `ena ne odvrati od d`ihada.a.s.s.S..” Borba na Allahovom putu je potpuno zaokupirala El-Mikdadovu li~nost. odgovori mu El-Mikdad. a da mu nisu data sedmerica. A. te mu je rekao: “Ja }u te o`eniti boljom od nje.. njegovu `rtvu i zalaganje na polju islama.. namjesnika i saputnika. pa je Abdurrahman rekao: “Oprosti mi.s.. El-Mikdad i Selman. Bo`iji Poslanik. Ebu-Bekr. El-Mikdad i Bilal. a. lijepi ahlak koji ga je u~inio voljenim i dragim ~ovjekom.s. d`. Najva`nije je za islamsko vjerovanje da radimo kako nas ono u~i i da idemo stopama Resulullaha. Huzejfe. Zaista }e ~ovjek polagati ra~un za svoja djela. a ne prema tome {to je nekog vidio ili sanjao. `ivljenjem po Kur’anu. a. naredio da volim ~etvericu i obavijestio me da ih On voli. pa su ga ~esto podsticali na `enidbu. a. Tako je jednom sjedio sa Abdurrahmanom ibn Avfom koji mu je nabrajao prednosti braka. Omer. El-Mikdad ga je napustio kriju}i svoju srd`bu. a.” Rekao je: “Od njih je Alija i Ebu-Zerr.” Kada je Poslanik. Alija.s.s. Rekao je Resulullah. Ovo je naljutilo Abdurrahmana pa mu ne{to grubo odvrati.. Abdurrahman ibn Avf pokajao se i do{ao za El-Mikdadom koji je bio kod Poslanika. r. Ebu-Zerr.s. a..” Da li ima ljep{a po~ast od ~asti Poslanikove potvrde da Allah voli El-Mikdada? Ima li ve}eg ponosa i slave od ovakvog ponosa i slave? Allahov Poslanik. pa ge je volio i Njegov Poslanik. r. a. volio je El-Mikdada ibn Amra. i tu`io mu se.. Ibn-Mes’ud.

Muslimani su razmi{ljali kako da u|u u grad i napadnu kralja i njegov narod. niti ijednog osvajanja ili bitke koju je vodio protiv nevjernika i mnogobo`aca. r.... Dovoljno mu je juna{tvo kakvo se rijetko vi|a. Njegovih herojstava je vi{e nego {to se broji. pridru`ila mu se grupa muslimanskih junaka na ~elu sa Zubejrom ibnul-Avvamom. dok je Zubejr kru`io oko zidova kako bi na{ao otvor i u{ao u tvr|avu. . koje je pokazao prilikom osvajanja Egipta sa svojim drugovima prvacima i na ~elu sa Zubejrom ibn el-Avvamom. Tako su se spustili u grad.. ali je ipak napadao i jurio odvra}aju}i nevjerni~ke napade od Allahovoga Poslanika. Kada je Poslanik. otvorio mu vrata grada i pristao na pla}anje d`izje.s.. r. Koji je odredio da tako bude.s. uputio u Egipat po naredbi Omera ibnul-Hattaba. Kada se Amr ibn el-’As. NA POLJU D@IHADA El-Mikdadovo prisustvo na polju d`ihada bilo je konstantno. Umejr ibn Vehb el-D`umehi i El-Mikdad ibn Amr. Dovoljno je {to se suprotstavio Ikrimi ibn Ebi-D`ehlu i njegovom dru{tvu kada su pre{li hendek i poku{ali se domo}i muslimana. Mukavkis je skupio svoje ministre.a.s. ali ih je sna{la smrt i bje`anija. Kopti su ih uo~ili i po`urili obavijestiti kralja o tome. da pozove vladara i stanovni{tvo u islam. Kralj se sastao sa Amrom ibn el-’Asom.192                           Ashabi Allahovog Poslanika k}erku svoga amid`e iz po~asti prema njemu. hvala neka je Allahu.a.a. preselio na ahiret. probijaju}i se sa periferije prema sredi{tu grada. Na Hendeku je bio spreman na svaki okr{aj. Zatim je od Amra zatra`io ~etiri dana primirja da bi dovr{io savjetovanje. Amr ibn el-’As je stao ispred glavnih vrata grada Ajnu {ems. r. ili da pristane pla}ati d`izju. Tada je Amr ibn el-’As sa svojom vojskom opkolio grad Ajnu {ems koji je bio kraljevo prebivali{te. Vrata Egipta otvorena su posredstvom voljenoga mud`ahida ~ije se juna{tvo i uloga ne mogu zaboraviti. Zatim su po~eli kopati otvor u zidu: Zubejr iznutra. Amr ibn el-’As uputio je poziv egipatskom vladaru Mukavkisu da primi islam.a. El-Mikdad ibn Amr. kao {to je odbio i predaju zemlje i pla}anje d`izje. Tada su navalili na ~elu sa Zubejrom. Na Uhudu je bio izlo`en velikim nevoljama: nekoliko puta je ranjen. Harid`e ibn Huzzafe. ili da preda zemlju bez borbe. Mukavkis se sklonio i zatvorio vrata na tvr|avi. Tu su jo{ bili Bi{r ibn Ertah. Vidio je povoljno mjesto i pre{ao je zid sa jo{ nekim mud`ahidima. a. k}erkom Zubejra ibn Abdul-Muttaliba. mnogo se rastu`io. r. r. a El-Mikdad izvana. O`enio ga je Dub’aom. vjerske ~inovnike i povjerljive ljude da se posavjetuje s njima. ali je i dalje ostao obi~an i skroman borac u slavnoj islamskoj vojsci. a. Nakon isteka ta ~etiri dana. a. Nije izostao ni iz jednog pohoda koji je vodio Poslanik. Mukavkis je odbio islam.a.

trideset tre}e godine po Hid`ri.Ashabi Allahovog Poslanika 193 PRESELJENJE NA AHIRET Prohujao je `ivot El-Mikdada.a. Umro je na svojoj zemlji.. . te je stalno boravio u ku}i. r. u D`efru izvan Medine. oslabilo je i ote`alo je njegovo tijelo. u sedamdesetoj godini `ivota.

.

a on Haselov. a njegovo dugo lice karakterizirali su prodoran pogled i povijen nos. Otac mu je bio jedan od kurej{evi}kih bogata{a.s.s. a on Nasrov. Njegova mudrost i vje{tina u~inile su da ga njegovi vr{njaci ocjene kao samopouzdanu i ~vrstu li~nost koja mo`e predstavljati njihovog vo|u. Ebu-Sebre je `ivio u blagostanju. Svaku stvar je gledao sa razumijevanjem i uvijek odabirao ono u ~emu je bio vidljiv hajr. a. a on Ebi-Kajsov. Ebu-Sebre odisao je mirno}om i stabilinim i stalo`enim dr`anjem. a poslove je obavljao planski i uspje{no. a. a njegov brat po majci zvao se Ebu-Seleme ibn Ebi-Esed. ~ine}i ga kod ljudi blagim i prijatnim.A. Nije zapadao u nezgodne situacije jer je imao veliku intelektualnu snagu i samokontrolu. . Za razliku od svojih vr{njaka. LI^NOST Ebu-Sebre potje~e iz ugledne i bogate porodice. Bio je o{trouman i blage naravi. Sin je tetke Allahovoga Poslanika. a on Luejja elKure{ija el-Amirija. Imao je crnu kosu i tamnoputu ko`u. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ebu-Sebre. a on Malikov. djeda Allahovog Poslanika. R. Ebu-Sebre je bio visokoga rasta i vitkoga tijela. Bio je obrazovan u vremenu u kome je to bila rijetkost. a majka k}erka Abdul-Muttaliba. a on Amirov. a on Abdul Vuddov. Na licu mu je stalno lebdio osmjeh.EBU-SEBRE IBN EBI-RUHM EL-ESLEMI. a on Abdul-’Uzzaov. Njegova se majka zvala Berret bint Abdil-Muttalib. Volio je jahati konje i pribavljati i praviti oru`je koje je koristio u borbi sa vje{tim kurej{evi}kim mladi}ima. sin je Ebi-Ruhmov.

ostavili svoje ubijene na bojnom polju.s. neka je Allah zadovoljan svima njima. . Uprkos porazu muslimana u Bici na Uhudu. Kurej{ije su bezosje}ajno mu~ili prve muslimane. a. a.. te je Ebu-Sebre u~estvovao u ratu protiv odmetnika. Njihova zlostavljanja i tla~enja prisili{e muslimane da u~ine hid`ru u Abesiniju. r.. Kada se okon~ao rat protiv odmetnika.s. a. na Hunejnu i u Taifu. Zavolio je Poslanika. i bio mu blizak pored razlike u godinama.: u pohodu na Benu-Mustalik. Kurej{ije nisu bili zadovoljni da muslimani `ive rahat i sigurni. ve} je oti{ao u Meku i u njoj se nastanio.s.s.a. Nakon Resulullahovog. Ebu-Sebre je bio jedan od prvih muslimana od Poslanikove. Po{tovao je njegovu dobrotu i cijenio njegova dobra djela. pouzdano i sposobno {titio Allahovoga Poslanika.. te{ko pora`eni. u kojoj su Kurej{ije. a. a. a prva je bila Bitka na Bedru. a.. srcem ispunjenim vjerom. na Benu-Lihjan. Me|utim. Bio je iskren i povjerljiv mladi} koji je ~edno odrastao.s. a. Protiv njih se odigra{e mnoge bitke. Ebu-Sebre u~estvovao je u svim pohodima sa Poslanikom. kada su mu~enja postala nepodno{ljiva. daleko od Meke. u kojem se istakao svojom izuzetnom hrabro{}u.s. na Devmetul-D`endelu. Allahov Poslanik uvidje da je neophodno odlu~no i sna`no suprotstaviti se Kurej{ijama. prilikom oslobo|enja Meke.. tra`e}i pobjedu ili {ehadet na Allahovom putu. i Ebu-Sebre u~ini hid`ru sa sinom svoga dajd`e D`’aferom ibn Ebi-Talibom i njegovom porodicom. a. NA BOJNOM POLJU Muslimani su se nastanili u Medini i organizirali svoj `ivot u islamskom d`ematu. vratio se u Meku i iz nje preselio sa ostalim muslimanima u Medinu kada je Allahov Poslanik. Sa spu{tanjem Objave Muhammedu. na Benu en-Nadir. a.s..s. naslijedio ga je Ebu-Bekr es-Siddik.196                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOV ISLAM Ebu-Sebre je dobro znao ko mu je dajd`in sin Muhammed ibn Abdullah. rodbine koji je povjerovao u Objavu. Ebu-Sebre se nije vratio u Medinu. Ebu-Sebre je bio jedan od hrabrih mud`ahida koji su se suprotstavili Kurej{ijama nesvakida{njom hrabro{}u i odva`no{}u. Ebu-Sebre je zajedno sa ostalim ashabima. Ali. na Hendeku.. odlu~io da tamo u~vrsti jezgro islamskoga d`emata. u pohodu na Benu-Kurejza. obo`avaju}i Allaha. u miru i spokojstvu. naredi mu se da poziva svoju porodicu i rodbinu. nije mogao izdr`ati dugi boravak u Abesiniji. na Hudejbiji.{. Ebu-Sebre nije htio u~initi prvu hid`ru jer je `elio ostati sa Resulullahom.s.s. na Hajberu. a. pa nastavi{e sa provokacijama. d`. Sve u svemu. po naredbi Allahovoga Poslanika. preseljenja na ahiret. Za vrijeme tih bitaka Ebu-Sebre stekao je veliko ratno iskustvo i postao vrsni ratnik od koga se uzimalo mi{ljenje u planiranju bitaka.

Ulejs i El-Hiru33. Obratio se muslimanskim borcima: “Kada Allah. Emgi{iju. vrati se mir na Arapskom poluotoku pod islamskim bajrakom. pa po`eli tim osvajanjima pridodati nove pobjede koje bi ostvario on. Do{li ste da se borite protiv njih! La|e i zemlja su onome ko pobijedi. Bila je te{ka i o{tra. Preplivali su zaljev i iskrcali se na isto~noj strani. Tu se priklju~io islamskoj vojsci. podijelio ih je u tri grupe: . Ebu-Sebre do|e u Basru i osta u njoj neko vrijeme. Poslije oslobo|enja El-Hire. Kada je El-’Ala skupio veliku grupu dobrovoljaca. Huvejl je ujedno odre|en i za predvodnika sve tri grupe. El-Hadremijj je od stanovnika Bahrejna tra`io doborovoljce za pohod u Perziju.grupa pod komandom Es-Sivara ibn Hemama. samoinicijativno.grupa pod komandom El-D`aruda ibnul-Mealla. Nakon toga. komandant perzijske vojske. U tom periodu. r. Halid ibnul-Velid dobi naredbu da krene na front u [am te da povede polovinu islamske vojske. Irak je bio pod vla{}u Perzije i on je predstavljao prvi cilj muslimana za {irenje islama u njemu. te ih u~ini{e centrima svoje vlasti iz kojih }e islamska vojska vr{iti naredna osvajanja. osim onima koji su bogobojazni. nalazio se u gradu i posmatrao iskrcavanje muslimana. muslimani se nastani{e u Basri i Kufi.a. u isto~ni dio zaljeva. tako da je oslobodio: El-Mezar. . pa tra`ite sebi pomo} u strpljivosti i namazu. Druga polovina je ostala sa El-Musennom ibnul-Harisom.grupa pod komandom Huvejla ibn Munzira ibn Savaa. to se dogodi. Predvodio je muslimane u Bici na Kadisijji. El-’Ala ibnul-Hadremijj bio je halifin namjesnik u Bahrejnu. . Kada je Ebu-Bekr preselio na ahiret. Ovim se kr{ila halifina naredba da se ne prelazi more.. naspram grada Istahara. naslijedio ga je Omer ibnul-Hattab i nastavio sa daljim osvajanjem.” Bitka izme|u dvije vojske zapodjenu se u mjestu zvanom Tavus. Halid ibnul-Velid izvr{io je brze i velike oslobodila~ke pohode. iako su bili u nezavidnoj poziciji. . jer muslimani u to vrijeme nisu imali dovoljno iskustva u pomorskom ratovanju i nisu posjedovali dovoljno sredstava za takve vrste akcija. Halifa je razmi{ljao o susjednim zemljama i {irenju islama u njima. u kojoj je ostvario veliku pobjedu i kojom je okon~an perzijski utjecaj u Iraku. Zadivi{e ga velika osvajanja koja su ostvarili muslimani.Ashabi Allahovog Poslanika 197 VO\A ZA IZBAVLJENJE Po zavr{etku rata protiv odmetnika. d`. bez dogovora sa halifom Omerom ibnul-Hattabom. ne{to odredi.{. Ipak. Huvejl se odlu~i za bitku. Erbez. a to je te{ko. Postavio je plan za pogubljenje muslimana po kojem }e jedna grupa vojske onemogu}iti muslimanima pristup la|ama kojima su doplovili i u isto vrijeme ih opkoliti. Sa’d ibn Ebi-Vekkas preuzeo je komandu nad ira~kim frontom.

S njima se uputi dvanaest hiljada muslimana. . Perzijanci uspje{e probiti obru~ koji su muslimani na~inili. Ebu-Sebre sastade se sa Hulejdom. Hulejd se odupirao sa ostalim muslimanima nastoje}i otvoriti put prema Basri. Zatim. namjesnik Basre. poznatijih junaka i vojskovo|a. Utom im se isprije~i perzijska vojska koja je do{la iz Istahara. r. druga skrivena grupa muslimana pri{la je iza le|a Perzijanaca. ostavljaju}i iza sebe mnogo poginulih. Tu se odvi bitka izme|u muslimana i Perzijanaca. u isto vrijeme. Kada je Utbe ibn Gazvan. Allahovom pomo}i.. poznati vojskovo|a. a organizirao ih je tako da Perzijanci pomisle da je to sva muslimanska vojska {to je ima. Ipak. a oni se oduprije{e napadu. Husejn ibn Ebi el-Hurr el-Ehnef ibn Kajs. Ebu-Sebre primijeni na brzinu razra|en plan da uni{ti [ehreka i njegovu vojsku. Abdurrahman ibn Sehl. a ispred je poslao izvidnicu. Po{to je Utbe ibn Gazvan izlo`io stvar muslimanima Basre. halifa Omer. te ih. opkoli{e i napado{e sabljama tako da nisu mogli bje`ati.. izbaviv{i ga sa preostalim vojnicima i zajedno se vrati{e u Basru. Povukli su se prema Istaharu. Sa’sa’ ibn Muavija. Et-Terd`uman ibn . oti{ao obaviti had`. tako|er i zapovjednik druge grupe Es-Sivar ibn Hemmam i njegov sin Abdullah. [ehrek `estoko navali sa vojskom na redove muslimana. kralj Perzije je [ehreku poslao pomo} kako bi stegli obru~ oko muslimana. idu}i od bokova. stigla vijest {ta je u~inio El-’Ala. koja zapanji i iznenadi neprijatelja.a. jahaju}i mazge umjesto deva jer su one zgodnije za guduravi teren kojim su trebali i}i. kojoj je dao zadatak da izvidi teren gdje je Hulejd ibn Munzir sa svojim vojnicima pao u opsadu. postavio je grupu svojih vojnika da se suprotstave [ehreku. Predvodio ju je [ehrek. Njihov vo|a je bio Ebu-Sebre ibn Ebi-Ruhm. za namjesnika Basre imenova El-Mugiru ibn [’ubeta. Nalazili su se u veoma te{koj situaciji. ostatak vojske. te da su njegovim odlaskom muslimani pretrpjeli velike gubitke u ljudstvu. Arfed`e ibn Herseme. U ovoj bici pogibe El-D`arud ibnul-Mualla. r. odmah ga smijeni i kao namjesnika postavi S’ada ibn Ebi-Vekkasa. Huzejfe ibn Muhsin. [ehrek ga sa vojskom presrete. Ebu-Sebre se sa svojim mud`ahidima pribli`avao opkoljenom Hulejdu u namjeri da deblokira opsadu. pa im uspje{e nanijeti velike gubitke u ljudstvu. skrivene od Perzijanaca. a toga nisu bili svjesni. a poslije njega Ebu-Musa-a el-E{’ariju. Muslimani su bili prisiljeni zaustaviti dalje napredovanje prema Basri. r. Nehar ibnul-Haris.a. S’ad ibn Ebi Arfed`a’. me|u kojima: Asim ibn Amr. za koje je smatrao da je sva vojska {to je ima. brzo se mobilizira veliki broj dobrovoljaca. Potom je napisao pismo Utbeu ibn Gazvanu da po`uri u pomo} muslimanskoj vojsci opkoljenoj izme|u Tavusa i Istahara. zapovjednik prve grupe.198                           Ashabi Allahovog Poslanika Perzijanci su pokazali svu svoju ja~inu i sposobnost. U isto vrijeme. kao {to su muslimani pokazali hrabrost. Nakon toga. me|utim.ulan. a Ebu-Sebre ostade namjesnik Basre sve do kraja godine. U povratku sa had`a Utbe preseli na ahiret. Naime. Kada je halifi Omeru. zamijenio ga je Ebu-Sebre.a. Med`ze’e ibn Sevr. Ta vojska iza|e iz Basre. Ebu-Sebre je i{ao du` obale zaljeva. rasporedi u poluluk.

kao u Bagdadu i Mehli. stigla je vijest da se Perzijanci spremaju i okupljaju u Tusturu kako bi napali muslimane pa on odmah napisa pismo S’adu ibn Ebi-Vekkasu u Kufu da po{alje veliku vojsku. napisao i sljede}e: “Tustur je bio veliki blistavi grad. te da krenu prema Hurmuzanu. Kada se sasta{e dvije muslimanske vojske. Posjedovao je ba{~e sa visokim drve}em i bogate. pa mu se Perzijanci odazva{e i u vrlo kratkom roku se okupi{e u Tusturu pod komandu Hurmuzana. Tustur posjeduje raznovrsno vo}e i mnogobrojne blagodati. kraj u kojem se odvi manja bitka. da bi potom rasporedio mud`ahide staviv{i Tustur u opsadu. Na obalama rijeke bile su ba{~e i tr`nice. Tustur kao grad imao je jedna vrata za posjetioce i druga kroz koja se izlazi na rijeku. koji se spremao za evakuaciju iz Ramehurmuza u Tustur. divno bistra i ~udna.Ashabi Allahovog Poslanika 199 ZAROBLJAVANJE HURMUZANA Kada su islamska osvajanja u Perziji uzela maha. Nu’man ibn Mukarrin je brzo krenuo ka Hurmuzanu. r.” Do halife Omera. Abdurrahman ibn Sehl i Husejn ibn M’abed. kralj Perzije. bude Ebu-Sebre ibn Ebi-Ruhm. budu: El-Bera’ ibn Malik. Arfed`e ibn Hersem. te da u njoj. komandu nad obje preuze Ebu-Sebre. Uputio im je poziv koji dade rezultat. izme|u ostaloga. Huzejfe ibn Muhsin. Rijeka je bila veoma duboka. Med`d`e’ ibn Sevr. kako je to od njega tra`io kralj Perzije Kisra. On odmah uze izvi|ati i prou~avati teren. O tom gradu je poznati islamski putopisac Ibn-Batuta. a od vrata na koja ulaze putnici i posjetioci prelazi se skelom preko nje. Perzijanci tu do`ivje{e poraz. u mjestu zvanom Erbek. kao {to se i Nu’man uputi sa svojom vojskom. D`erir ibn Abdullah el-Hamirijj i D`erir ibn Abdullah el-Bed`elijj. U isto je vrijeme podsticao Perzijance na rat protiv muslimana da bi muslimane protjerao iz svoje zemlje. Vojska koja je dolazila iz Basre ~ula je da je Ramehurmuz pao. jednu skupinu da vodi N’uman ibn Mukarrin el-Muzenijj i drugu. i prve iz Basre i druge iz Kufe. skloni se u pograni~ni dio svoje kraljevine u mjesto zvano Meruv. jer je u danima vru}ine jako hladna. Oko d`amije imao je sve trgovinu do trgovine. Imao je drevne gra|evine oko kojih je tekla rijeka nazvana imenom Plava rijeka.. u kojoj su Suvejd ibn Mukarrin. izme|u ostalih. pa se odmah uputi{e ka Tusturu. Opsada je Tustura trajala nekoliko . te Hurmuzan napusti Ramehurmuz i povu~e se ka Tusturu. brzo krenuli kako bi napali Ramehurmuz. Jezded`ird.a. K’ab ibn Sur. Omer. tako|er. a njegove tr`nice bile su snadbjevene tako da ih po ljepoti nije bilo nadaleko. Muslimani su. Omer je izdao naredbu da vo|a obje vojske. Abdullah ibn Zi es-Sehmejn. Time je Tustur bio li{en dostave bilo kakve pomo}i. izuzetno lijepe vrtove. a da je vodi Suhejl ibn Adijj. je napisao pismo i Ebu-Musau el-E{’ariji da po{alje veliku vojsku iz Basre.. kada se sretnu. r. tako|er.a. Asim ibn Amr.

muslimani i njega stavi{e u opsadu.{. ali muslimani pretrpje{e velike gubitke. Perzijanci su im ovako odgovorili: “Dali ste nam sigurnost i mi je prihvatamo. Uzvikuju}i tekbire otvorili su vrata-most grada. Me|utim. nije dao sigurnost.” Ebu-Sebre se ovome za~udi. pado{e u nekakvu tjeskobu prouzrokovanu tim dugim i napornim opsjedanjem. Mi smo dobili garanciju i ne `elimo da i{ta mijenjamo.” . r.a.” Ebu-Sebre posavjetovao se sa ostalim zapovjednicima pa je napisao pismo halifi Omer ibnul-Hatabu. neka je hvala Allahu. odgovorio je halifa. koji je bio iz D`undi Sabura a `ivio sa muslimanima. Ebu-Sebre posla im ~ovjeka da ih obavijesti da im je sigurnost dao rob koji za to nema ni ovlasti ni pravo. Poslije velikog straha i zemlje im siroma{ne. “Daj im sigurnost uz d`izju”. a ljudi iza|o{e sa stokom i opskrbom.. Stavili su ih u opsadu i tako ih dr`ali dok se jedan dan ne otvori{e vrata grada D`undi Sabura.200                           Ashabi Allahovog Poslanika mjeseci. pa njegovo stanovni{tvo objavi predaju i pristade na sporazum. i plus. Ebu-Sebre ih u~ini slobodnim poslije poniznosti i malobrojnosti. za to. Ako `elite. dozvoli robu slobodu poslije na{e nesloge i popravi ono oko ~ega smo se prepirali. koji se skloni{e u grad po imenu Sus. tra`e}i njegovo mi{ljenje. da mu on sudi. to se i isplatilo tako {to je jedan od vatropoklonika iza{ao na zidine Tustura i bacio poruku muslimanima u kojoj ih obavijesti o kanalu kroz koji mogu u}i u grad. A oni su mu odgovorili: “Mi me|u vama ne razlikujemo slobodnog od roba. d`.. pristajemo da vam pla}amo d`izju. Allahovim emrom. kao zapovjednik islamske vojske. Ovo Ebu-Sebra jako za~udi pa im posla jednu grupu muslimana da ispita o ~emu se radi. Izvr{io je istragu i otkrio da im je sigurnost dao neki rob perzijskoga porijekla. Ebu-Sebre s Nu’manom ibn Mukarrinom el-Muzenijjem povede mud`ahide iz Susa ka D`undi Saburu. {to Ebu-Sebre i izvr{i. Muslimani su u Tustur u{li plivaju}i kroz kanal. OSVAJA^ D@UNDI SABURA Poslije Tustura muslimani nastavi{e sa napadima i pobjedama nad Perzijancima. Obavije{teni smo da smo sigurni i dr`imo da je tako. a Asim ibn Amr izre~e stihove: “Bio sam blizak Muknefu i njegov povjerljiv prijatelj. a perzijski je vojskovo|a Hurmuzan uhva}en i odveden halifi Omeru el-Hattabu. Zvao se Muknef. Ostvarena je veli~anstvena pobjeda. u kojem se stacionirao veliki broj Hurmuzanovih vojnika.. Ebu-Sebre je strpljivo i mudro i{~ekivao priliku da osvoji Tustur i. mo`ete iznevjeriti. poput nado{le rijeke udarili su na Perzijance. a da nas vi ~uvate.a. znaju}i da im on. r. a muslimani koji su ~ekali ispred.

neka je Allahov blagoslov i zadovoljstvo na njega. .a.Ashabi Allahovog Poslanika 201 PRESELJENJE NA AHIRET Nakon {to je osvojio grad D`undi Sabur. u ibadetu pored Allahove ku}e. r. U vrijeme halife Osmana. Ebu-Sebre se vrati u Meku da u voljenom gradu provede posljednje dane svoga `ivota. a ukopan je u Meki. preselio je na ahiret.

.

a on Aizov. davali su mu jo{ ljep{i izgled. Glas mu je bio milozvu~an i jak i privla~io je srca slu{alaca. OSOBENOSTI Mu’az ibn D`ebel je rastom bio najvi{i me|u medinskim mladi}ima. najljep{i po fizi~kom izgledu i najboljega vladanja. Krasilo ga je lijepo lice. Imao je gustu i kovrd`avu kosu. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Mu’az. inteligentan i razuman. a on Adijjov. Njegovi bijeli zubi. a on El-Hazred`a el-Ensarija. a on S’adov. sin je D`ebelov. Nadimak mu je Ebu-Abdurrahman el-Medeni. Bio je izuzetno pronicljiv. R. crne o~i. koji prou~ava ljudske postupke i slu{a njihove pri~e. a on D`e{mov. a on Udejjov. koji bi se ukazali kada se nasmije. proni~u}i u njihove skrivene ciljeve. Stekao je kulturu njegovanu ~istim dini-islamom. Bio je poznat po ~estoj {utnji i razmi{ljanju kao u~enjak i mislilac. a on Amrov.A. a on Alijev.MUAZ IBN D@EBEL. . a on Tezidov. a on K’abov. a on Esedov. a on sin Amrov. a u tome mu je pomogla njegova pismenost u vremenu kada je ona bila na visokoj cijeni. blistavi zubi. a on Saridin. a on Evsov.

a.s. koji mu ukaza{e svoje povjerenje i ponudi{e mu uto~i{te u njihovom gradu. Po~eo je kovati planove.. rukuju}i se sa Poslanikom..s. Zavjetovao se na slu`bu Resulullahu.. Poslije “Prve prisege” na Akabi. u pratnji svog amid`e Abbasa ibn Abdul-Muttaliba. odlu~ili su radosnu vijest pro{iriti u Medini i pozivati u islam. a du{u mu obasja svjetlo islama. u historiji islama je poznata kao “Druga prisega na Akabi”. koji nije mogao zadr`ati suze kad je.. na istom mjestu na kojem se srela prva grupa stanovnika Medine. a.s. pozivaju}i ljude u islam. d`.{. posla sa njima slavnoga ashaba Mus’aba ibn Umejra. koriste}i svoju inteligenciju i osje}aju}i `estoki prezir prema kipovima koje su obo`avali idolopoklonici. Skupio je grupu svojih vr{njaka sa kojima se dogovorio kako da uni{te svaki vid idolopoklonstva. Odmah je u njih povjerovao.. a. da ljudima poja{njava osnove vjere i da im objasni kur’ansku poruku i cilj poziva. a. rade}i na {irenju njegove misije pod njegovom zastavom.s. da mu dadne prisegu. pravdi i miru koje donosi islam. koji je upoznao tajne dru{tva. Allah. Cilj je bio ukazati idolopoklonicima da njihovo obo`avanje kipova ne donosi ni {tetu ni korist i podsta}i ih da razmisle i okrenu se svjetlosti. Poslanik. sastao se sa predvodnicima i vode}im ljudima Medine. Imao je osamnaest godina. stisnuo njegovu mubarek ruku. rade}i to javno ili tajno.s.. Ova zakletva data Allahovom Poslaniku. pa primi{e islam i . spoznav{i veli~inu i ~istotu islama i njegov zna~aj za budu}a pokoljenja. Me|u ovom grupom bio je i Mu’az ibn D`ebel. Allahov Poslanik.204                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Mu’az ibn D`ebel zavolio je Allahovoga Poslanika... za susret sa Allahovim Poslanikom. uputio ga je svjetlu vjerovanja prije nego {to se sastao sa naj~asnijim stvorenjem. a. Allahovom voljom se osvjesti i uputi veliki broj nevjernika.s. Mu’az je `eljno i{~ekivao susret sa Poslanikom. Mu’az je bio jedan od obrazovanih mladi}a. a Mu’az ~vrsto odlu~i da se bori protiv nevjerstva i idolopoklonstva svim mogu}im sredstvima.s. kada se grupa muslimana iz Medine sastala sa Vjerovjesnikom.s. uprkos tome {to je bio veoma mlad. kako da polupa kipove i izbri{e ih sa lica zemlje. a. pa su se spremila sedamdeset dva ~ovjeka iz plemena El-Hazred` i El-Evs. i istovremeno.. Zahvaljuju}i ovoj metodi. prije nego {to ga je vidio. a. r.a. a.. NEPRIJATELJ KIPOVA Delegacija se vratila u Medinu sa srcima punim imana. Stanovnici Medine odazvali su se ovom pozivu u velikom broju. kada se sastao sa Mus’abom ibn Umejrom i kada je ~uo nekoliko ajeta iz Kur’ana.

ne dodirnuv{i ga. ja ne znam ko ti ovo sve ~ini. krenuo do svoga kipa da mu se pokloni. ne bi ti i pas usred smetlji{ta bili!”. Amr je zaspao dubokim snom ostaviv{i kipa i sablju obje{enu o njega. sigurno bih ga kaznio i ponizio. ali ga ne na|e. postao je u islamu jedan od najboljih njegovih sljedbenika i jedna od najve}ih `rtvi na Allahovom putu. evo ti sablja i brani se. “Tako mi Allaha. Me|u onima koji su tako primili islam bio je i Amr ibnul-D`emuh. Amr ga je pogledao. Nadjenuo mu je ime Menat. Tako su i uradili. i kao {to je bio obi~aj tada{njih velikana. Kada je ujutru na{ao svoga kumira na sme}u. . prikradu ku}i i uzmu kip. Amr.a. oko ku}e. r.” Kao da mu je pao kamen sa srca. Kada je Mu’az saznao za Amrovog kipa. Tra`io ga je po ku}i. Amr je imao svog li~nog kipa. Amr je. Oko kipa je stavio ru`e i svako jutro ga je mirisao. rekao je i potom je potra`io neke muslimane pa zajedno s njima oti{ao kod Mus’aba ibn Umejra i pred njim primio islam. autoriteta i visokog mjesta i uticaja. zbog njegove mo}i. da znam ko je ovo s tobom uradio. ina~e ~astan i bogat ~ovjek. Smatrao je da }e se tako odbraniti od kradljivca pa re~e kipu: “Menatu moj. a zatim mu re~e: “O Menatu. a kip su odnijeli i bacili na sme}e. Poslije obavljenog posla vratili su se svi svojim ku}ama kao da ni{ta nije bilo.. da si ti bo`anstvo. uze{e kipa i sablju. ali ti zna{. osjetio je slabost svoje vjere i nemo} svoga bo`anstva. Mu’az i njegovi drugovi se i tu no} prikrado{e Amrovoj ku}i. stade vikati: “Te{ko onome ko ovo uradi na{em bo`anstvu!” Uzeo ga je i vratio se ku}i pa ga oprao i namirisao i ponovo pokrio svilom i kadifom. Svi su ga slu{ali i bili mu pokorni. dogovori se sa svojim prijateljima da se u odre|eno vrijeme. jedan od velikana Medine i vo|a plemena Benu-Seleme.Ashabi Allahovog Poslanika 205 krenu{e putem spasa. Polo`ili su ga licem prema zemlji i zavezali ga za rep uginulog psa. kada se uvjere da je Amr u dubokom snu. kip je bio postavljen na posebno mjesto u ku}i. umotan u najkvalitetniju vrstu svile i oki}en sjajnim resicama. Kada je svanulo. Vodio je glavnu rije~ i imao po~asno mjesto. Pa ako u tebi ima ikakva dobra. koji je bio od rijetke vrste drveta. Kada je oti{ao do smetlji{ta i vidio ga ba~enog u sme}e.” Mu’az ponovi istu stvar s kipom nekoliko no}i zaredom dok jedne no}i Amr ne donese sablju i oka~i je o kip. po obi~aju. ne govore}i nikome ni{ta. pa ga ponovo odneso{e i baci{e na sme}e.

a. re~e mu: “Spoznao si istinu. a. kako to prenosi Sehl ibn Hasmet. Nemoj propustiti poslije svakog namaza re}i: ‘Allahu moj. pa je se dr`i. Vjerovjesnikov. a. slu{aju}i ih od Allahova Poslanika. Ubejj ibn K’ab. Nastojao je ~uti svaku misao i detaljno je shvatiti i razumjeti. Jedne prilike Allahov Poslanik. Cijelo svoje bi}e predao je islamu. a stanovnike D`ehennema u vatrenim mukama. govor mu je bio temelj na kome je gradio svoje stavove u svakodnevnim doga|ajima i na osnovu koga je obja{njavao na~ela Kur’ana. a. Kao da gledam stanovnike D`enneta u u`ivanju i nasladama. bio je i Mu’az ibn D`ebel. .. a njegov `ivotni put je bio usmjeren samo u ime Allaha Jedinog.{. Mu’az ibn D`ebel i Zejd ibn Sabit.. da Ti zahvaljujem i da Te na najljep{i na~in obo`avam.. Molio je da bude Njegov iskreni rob i da njegova pobo`nost bude iskrena i lijepa. pa je sa ~etvericom slavnih ashaba sabirao kur’anske ajete jo{ za `ivota Poslanika.s.s. a da sam bio siguran da }u do~ekati jutro. Ovo je imalo veliki zna~aj u historiji islama. Po{to je bio jedan od rijetkih koji su znali ~itanje i pisanje.s. a...206                           Ashabi Allahovog Poslanika POZNAVALAC HALALA I HARAMA Kada je Allahov Poslanik. Zejd ibn Sabit i Ebu-Zejd Amr ibn Enes ibn Malik. stigao u Medinu.s. a.. vremena izlagali {erijatskopravna mi{ljenja. Allah Uzvi{eni neka je zadovoljan s njima..s. obaveza se pisati kur’anske ajete. Poslanik. a da sam bio siguran da }u i drugi zakora~iti.. zadovoljan njima svima.s. Alija ibn Ebi-Talib i trojica Medinelija: Ubejj ibn K’ab. Osman ibn Affan.s. d`. a. Niti sam ikada zano}io. posavjetova ga: “Mu’aze. To su bili: Ebu-Ejjub el-Ensari. a.s.. pa vidjev{i njegovu skru{enost u namazu.s. neka je Allah. Tih {est ashaba su: Omer ibnul-Hattab. Resulullah. a. Tra`io je od Allaha da ga u~ini istrajnim u spominjanju i slavljenju Njega i na tome da Mu zahvaljuje na uputi i milosti koju mu je podario. tako mi Allaha. Kao da vidim narod kako kle~i i ~eka odluku.” Mu’az ibn D`ebel svoju je vjeru osje}ao duboko u du{i. Mu’az ga je ~ekao zajedno sa ostalim muslimanima. Mu’az je bio jedan od {est odabranih ashaba koji su za Poslanikova. Ovo jasno ukazuje na njegovo razumijevanje dini-islama. pomozi me da Te spominjem.. a. posmatrao ga je dok je klanjao. Nisam korak zakora~io..s.’” To je `elio Mu’az. Detaljno je poznavao islamske propise. pobratio ga je sa Abdullahom ibn Mes’udom. a da sam bio siguran da }u do~ekati no}.” Poslanik. Na svakom skupu sa Poslanikom. ja sam te zavolio. slu{ao je njegov govor svim svojim bi}em. Time se nije zadovoljio. Jedno jutro ga je upitao: “Kako se osje}a{ ovoga jutra?” Mu’az mu odgovori: “Nisam nikada osvanuo. zapazio je kod Mu’aza ibn D`ebela veliku bogobojaznost i znanje. budno{}u i pa`ljivo{}u.

`ena ga upita: “Gdje je tvoj dio koji si trebao donijeti. jer je nauka koju je stekao od Allahovoga Poslanika.a.{. odgovori mi: ‘Istinu je rekao Mu’az’. Vjerovjesnikovo. Allahu moj. Omer..s. pa mi re~e: ‘Ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha.. plemenite du{e.a. a. govora vrednije od svakog imetka. Mu’az je bio dare`ljiv. jer je bilje`enje Allahovoga. r. moja `udnja za D`ennetom je mlaka.” Naravno da je Mu’az. r. poslao je Mu’aza plemenu Beni-Kilab da im podijeli poklone od njihovih bogata{a.a. da pobjegnem od nje. ono {to je govorio primjenjivao je u svom `ivotu te na taj na~in ljudima ukazivao pravi put rade}i.. dozvoljeno.’” Uz sve ovo. znao ko je Mu’az. svi su pospali i zvijezde su i{~ezle... d`. jer je Resulullah. Kada ga je vidjela.. svim svojim bi}em bio predan sticanju nauke. podr`avao je svaki njegov govor i svako izlaganje {erijatskopravnih mi{ljenja u obra}anju ljudima.s. Skupljanje imetka ga nije zanimalo.a. r.. prenosi: “Do{ao mi je Mu’az ibn D`ebel od Resulullaha. me|utim. Daj mi uputu koja }e mi vrijediti na Sudnjem danu. a. Prenosi se od Sevra ibn Zejda: “Kada bi Mu’az provodio no}i u ibadetu. govorio je: ‘Allahu moj..’ Poslanik. moje izbjegavanje vatre d`ehenemske nije dovoljno. U toj podjeli i Mu’az je imao svoj dio. plemenit u~enjak i veliki pravnik. Dostigao je toliki stupanj da je rapore|ivao i klasificirao poslove stavljaju}i ih na njihova odgovaraju}a mjesta. Enes ibn Malik.s. Ti si `iv i vje~an.. iskren i povjerljiv. a no}i je provodio u skru{enom ibadetu. r. r. dijelio je siroma{nima i hranio bijednoga. svjedo~enje o njemu predstavlja najve}u ~ast i pohvalu koju je dobio ~asni ashab. Osim toga.’ Ja sam oti{ao Allahovom Poslaniku.a. i upitao ga: ‘Allahov Poslani~e.. a. i to potvrdi dva puta. ~uo njegovo izlaganje {erijatskopravnih mi{ljenja. a klone}i se zabranjenog. on je izvr{io podjelu i vratio se ku}i.s.. Naime. a. Nije ga zanimalo bogatstvo. ne uzev{i ni{ta. a. iskreno od srca. a najbolji poznavalac dozvoljenog i zabranjenog je Mu’az ibn D`ebel. jer Ti zaista svoja obe}anja ispunjava{.s. a nemo}an sam. SKROMNI DOBROTVOR Danju je Mu’az. Odbijao je primati poklone i imetak koji ga je sljedovao za vrijeme halife Omera.s. a.. Mu’az mi re~e da si rekao ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha u}i }e u D`ennet.Ashabi Allahovog Poslanika 207 Kada je Allahov Poslanik. Razlikovao je dozvoljeno od zabranjenoga. a.” Mu’az ibn D`ebel dostigao je visoki stupanj u~enosti i razumijevanja vjere.s. Allahu. rekao je: “Najmilostiviji u mom ummetu je Ebu-Bekr. rekao istinu. kao {to su ostali zastupnici donijeli svojim porodicama?” . u}i }e u D`ennet. vrednija od svakog blaga. Postoji mnogo predanja o njegovom preziru pohlepe za imetkom.

a. izjavljuju}i svoju pripadnost islamu i tra`e}i od njega da im po{alje nekoga ko }e ih pou~avati temeljima vjere i njenim propisima. uze {to se skupilo i podijeli ljudima kojima je Muaz bio du`an. pa posla po Mu’aza. da se sastanu sa Mu’azom.s. a.a. Nakon kratkog vremena Allahov Poslanik. vratio se u Medinu... ljudi reko{e: ‘Allahov Poslani~e. tra`imo svoje pravo. a zatim mu dade ne{to imetka i re~e: “Zadovolji je time. izda zadu`enje jednoj grupi muslimana. r. Mu’az ibn D`ebel je jahao.a. O Mu’azovom stanju nam govori D`abir ibn Abdullah: “Mu’az ibn D`ebel bio je najljep{ega izgleda.s. Allahov Poslanik. a neki odbi{e.s. r. upitao ga je: “Zar sam ja slao pratioca da te kontrolira?!” Mu’az odgovori: “Nisi. a. a. i Ebu-Bekru. pa zar je Omer poslao sa tobom pratioca da te kontrolira?” Mu’azova `ena se Omerovim `enama po`ali na njegovo pona{anje. zbog velike svoje plemenitosti i ~estoga davanja milostinje siroma{nima. Kada je zavr{io svoju misiju. Omer ibnul-Hattab . re~e Mu’azu: “Mu’azu.. jemenski kraljevi poslali su izaslanike Vjerovjesniku. pa im re~e: ‘To je sve {to imamo da vam damo. mo`da me poslije ove godine vi{e ne}e{ sresti i mo`da }e{ pro}i pored moje d`amije i mog mezara.. a. Tako i bi.s. a. Poslanik je po{ao s njima da ih isprati. Poslanikov.” Omer se nasmija. nego nisam na{ao ni{ta drugo da joj se opravdam. a Mu’az je boravio u Jemenu i obavljao misiju kojom ga je zadu`io Allahov Poslanik.s. zasuzi{e o~i od bola..” Naime. Mu’az je `ivio u te{kim materijalnim uslovima.s. a on danima nije izlazio iz ku}e. Resulullah.’” Poslije ovoga.. Allahov Poslanik. a. a za njenog predvodnika odredi Mu’aza ibn D`ebela. Predosjetio je da vi{e ne}e vidjeti Allahovoga Poslanika. a. posla Muaza u Jemen i re~e mu: “Mo`da }e te Allah opskrbiti i od tebe tvoj dug odstraniti. pa ga je Mu’az molio da se vrati u Medinu. pa se bio mnogo zadu`io. najboljega vladanja i najdare`ljivije ruke. Omer se za~udi ovome. neka je Allahov selam i blagoslov na na{eg odabranog Poslanika.” Zbog traganja za naukom i ustezanja od dunjaluka..208                           Ashabi Allahovog Poslanika Mu’az joj odgovori: “Sa mnom je bio pratilac.” Mu’azu. pa je on poslao po njega.s. hod se otegnuo. Kada je ta grupa krenula. te mu one prigovori{e njegov postupak i rigoroznost prema Mu’azu..’ Allahov Poslanik. izabran je za halifu... Kada je do{ao.. a.s. Tra`ili su ga ljudi kojima je bio du`an.s. re~e: ‘Allah se smilovao onome ko mu udijeli milostinju. Ljudi kojima je bio du`an tra`ili su od Allahovog Poslanika. a.s. Kada je Mu’az do{ao.s. Ebu-Bekr. koji me je budno pratio!”34 Ona mu re~e: “Bio si povjerljiv Poslaniku. a.’ Pa mu neki udijeli{e milostinju.

obja{njavaju}i vjerske propise i podu~avaju}i ljude imanu. Kada je Resulullah.POZNAVALAC [ERIJATSKOG PRAVA Mu’az se vratio nau~nim sjednicama.s. pa sam se upla{io da }u potonuti. U prvim danima vladavine Omera ibnul-Hattaba. o Mu’azu?” On odgovori: “Po Allahovoj knjizi. Nije ~ekao Ebu-Bekrov odgovor ve} se odmah uputio Mu’azovoj ku}i.” Godinu dana nakon oslobo|enja Meke.Ashabi Allahovog Poslanika 209 uo~io je da se Mu’az obogatio. Mu’az to odbi. odgovori Mu’az. a Mu’aza da podu~ava nove muslimane vjeri i njenim propisima. upita ga: “A ako ne na|e{ u Kur’anu?” On odgovori: “Sudit }u po sunnetu Allahovoga Poslanika. koji je znao re}i: “Da nije Mu’aza . oti{li su Ebu-Bekru.” U^ITELJ .” Odmah potom.. a ti se tu na{ao i spasio me. Na ovo se Poslanikovo. re~e mu: “Usnio sam sino}. pa Omer ponovo zatra`i od halife da uzme dio Mu’azovog imetka u dr`avnu imovinu. Po{to ga je na{ao... Osjeti se velika potreba da se podu~avaju temeljima vjere pa Resulullah. Na tom su se i razi{li. a bio sam na vodenoj pu~ini. kazav{i mu da je on ~iste ruke i da njegov imetak nije ste~en na nedozvoljen na~in. lice ozari pa re~e: “Hvala Allahu. a. Postao je u~itelj muslimana i onaj koji obja{njava propise vjere i daje svoja mi{ljenja na pojedina {erijatska pitanja. ne}u uzeti od tebe ni{ta.s. a. da sam prestao plivati. a {ta zabranjeno.s.” Poslanik. a. Koji je podu~io izaslanika Allahova Poslanika onim ~ime je Poslanik zadovoljan. Ebu-Bekr odlu~no rije{i stvar. Pa on je najbolje znao {ta je dozvoljeno. zagrli Mu’aza i re~e mu: “Sada je u redu. tra`e}i od njega da dio svoga imetka prilo`i u dr`avnu kasu. upitao ga je: “Kako }e{ suditi.” Poslanik ga ponovo upita: “A ako ne na|e{ u sunnetu?” “Uzet }u svoje mi{ljenje”.s.s. pa je oti{ao do Ebu-Bekra i tra`io od njega da izdvoji pola Mu’azove imovine za zajedni~ki imetak muslimana. U rano jutro `urnim koracima Mu’az se uputio Omerovoj ku}i. Kurej{ije po~e{e u velikom broju ulaziti u Allahovu vjeru.” Tome se i Omer obradova. odredi Utbeta ibn Usejda kao zastupnika u preno{enju znanja. rekav{i: “Mu’azu. a. To je bila njegova obaveza jo{ za vremena Allahovoga Poslanika. slao Mu’aza u Jemen.. a.

Kada se sastanak zavr{io. Nije pri~ao. upozoravaju}i narod na zabludjele nauke i pozivaju}i ih ispravnom i korisnom znanju. i prije nego {to }e krenuti. iz njegovih usta zra~ila je svjetlost poput bisera. Svi su spominjali govor Allahova Poslanika. gledali bi ga sa po{tovanjem i ustru~avanjem. Kada bi se ljudi razi{li u mi{ljenju. pa mi je odgovorio: ‘Mu’az ibn D`ebel. osim ako ga upitaju. ko je on.” Porazgovarali su i ustanovili da je Ebu-Ejjub u poodmaklim godinama i ne bi mogao podnijeti put. Upitao sam nekog ~ovjeka. Ubejja ibn K’aba i Ebu-Derda’a. Allahov robe?’ A on mi je odgovorio: ‘Ja sam Mu’az ibn D`ebel. a me|u njima jednog mladi}a.’” Jezid ibn Ebu-Sufjan.. bijelih blistavih zuba. Aiz ibn Abdullah je ovako opisao jedno od vjerskih sijela: “Prisustvovao sam sijelu na kojem nas je bilo vi{e od trideset. Ebu-Ejjuba el-Ensarija. Allah vas obasuo Svojom milo{}u. a tre}i u Palestinu. pa sam upitao: ‘Ko je on?’ Reko{e mi: ‘To je Mu’az ibn D`ebel.’ Od tada sam ga zavolio. Me|u nama je bio mladi} izrazito tamne boje i lijepoga izgleda.” Mu’az je postigao velik ugled me|u muslimanima. obratili bi se njemu i pitali ga.. a ko god je prisustvovao njegovim predavanjima `elio ga je ponovo slu{ati. {utio je. a. izaberite sami. Ubade ibn Samita. ostavite u njemu jednog od vas.210                           Ashabi Allahovog Poslanika propao bi Omer”. `ivota: “Mu’aza ibn D`ebela. pa se sjeti ~asnih ashaba koji su sabirali Kur’an za vrijeme Poslanikova. ako `elite. Drugi neka ide u Damask.” O njihovom radu zabilje`eno je nekoliko predanja od muslimana koji su se tamo na{li. Kada je pri~ao.s. Govorio bi: “^uvajte se zalutalog vladara i istinu istinom spoznajte jer je u istini svjetlost. za vrijeme svoga namjesnikovanja u [amu zatra`io je od halife Omera ibn el-Hattaba da mu po{alje nekoga ko }e pou~avati stanovnike toga dijela islamske dr`ave temeljima vjere pa mu je u pismu naveo: “Vladaru pravovjernih. ashabi razgovarali izme|u sebe a u dru{tvu im Mu’az ibn D`ebel. pove}alo se stanovni{tvo [ama pa se pojavila potreba da ih neko podu~ava Kur’anu i da ih upu}uje u vjerske propise. prenosi Ebu-Muslim el-Havlani: “U{ao sam u d`amiju u Himsu i u njoj vidio skupinu ljudi srednjih godina.’” O njemu. dr`ao dersove i predavanja. Nije im ni{ta govorio. Mu’az je uglavnom boravio u d`amiji. [eher ibn Hav{eb rekao je: “Kada bi Poslanikovi. Po{alji mi ~ovjeka koji }e ih podu~avati.” .s. Kada bi nai{li na ne{to {to im nije bilo jasno u hadisu.” Omer je razmi{ljao koga da po{alje. a. Ubejj ibn K’ab je zbog te{ke bolesti bio fizi~ki nespreman. Ostala su trojica. Omer ibnul-Hattab im objasni zadatak. re~e im: “Po~nite sa Himsom. a bio je najmla|i. pri{ao sam mu i upitao ga: ‘Ko si ti. obratili bi se njemu i tra`ili obja{njenje. Omer ih pozva u d`amiju pa im re~e: “Va{a bra}a u [amu zatra`ila su da im po{aljem nekoga ko }e ih podu~avati Kur’anu i upu}ivati u vjeru. Svako ko ga je upoznao zavolio ga je. tako|er. Jezid ibn Kutejbe rekao je: “U{ao sam u d`amiju u Himsu i u njoj zatekao mladi}a kovrd`ave kose i ljude okupljene oko njega. koji je sjedio pored mene.” Skromni vjerou~itelj boravio je u Palestini. Potrebna su mi trojica izme|u vas. pa ako vas stanje njegova stanovni{tva zadovolji.

ali vam to kod Allaha ne}e koristiti sve dok ne primijenite nau~eno. r. vjere i pokornosti Tebi. Do|e voljena u siroma{tvu. r. Klanjaj i spavaj. r. odgovori ~ovjek. r. d`. odgovorio bih: ‘Oporu~io sam im Mu’aza ibn D`ebela jer sam ~uo govor Vjerovjesnika..” Mu’az. A Mu’az re~e: “Posti. Muslimane je rastu`ilo njegovo rano preseljenje na ahiret. upitan je: “Da nam oporu~i{ nasljednika.’” Mo`da je Abdullah ibn Mes’ud najbolje opisao ~estitoga ashaba kada je rekao: “Mu’az je bio iskreni ~isti rob Allahov. iskreno se pokoravam”. pa prekini post.. Pogledao je u nebo uko~enog pogleda. Allahu.Ashabi Allahovog Poslanika 211 Jednom prilikom do{ao mu je neki musliman i rekao: “Podu~i me!” Mu’az ga upita: “Ho}e{ li se pokoriti onome ~emu te podu~im?” “Ho}u. bojao sam se Tebe. ve} je zagovarao nauku okrunjenu djelom. nije samo podu~avao ljude. govore}i: “Dobro do{la. mi bi ga prihvatili?” On je odgovorio: “Da je Mu’az ibn D`ebel `iv.. slavnom u~enjaku i iskrenom vjerniku. Omer.a... Zara|uj sebi opskrbu i ne grije{i. vjerno i po`rtvovano tuma~io je temelje vjere sve do posljednjih dana svoga `ivota. pozivaju}i: “Allahu... Nalazio se u dolini Bisana kada je predosjetio da je do{ao njegov ed`el. Ti zna{ da nisam tra`io dunjaluk da bih na njemu sadio drve}e i provodio rijeke (tj. oporu~io bih njega. smiluje Mu’azu ibn D`ebelu. r.. ^uvaj se dove onoga kome je u~injena nepravda. a danas se nadam od Tebe.a.s.. Govorio je narodu: “U~ite ono {to `elite. a.” Neka se Allah. Obavljaju}i svoju du`nost.: ‘Mu’az ibn D`ebel je predvodnik u~enjaka na Sudnjem danu.s. Nemoj da umre{ druga~ije osim kao musliman. pa kada bih do{ao svome Stvoritelju i On me upitao koga sam oporu~io sljedbenicima Muhammeda. u svojoj trideset osmoj godini `ivota.a. . nego da bih se pomogao njime u sticanju nauke. zbog njegove u~enosti i ~asnog mjesta koje je u`ivao kod ljudi. a.a.” PRESELJENJE NA AHIRET Mu’az.” Zatim je ispru`io ruke i ispustio du{u. boravio je u Palestini. smrti..” Preselio je osamnaeste godine po Hid`ri.. bogatio se). Pred smrt.a.. Mu’azova smrt najvi{e je pogodila Omera. Poredili smo ga sa Ibrahimom.{.

.

a. Iza sebe je ostavio osim `enske djece i desetericu sinova: El-. Tako|er.A. kako je to dolikovalo arapskim velikanima. NJEGOVA LI^NOST Abbas ibn Abdul-Muttalib bio je izuzetno stalo`ena i smirena osoba. Abdurrahmana. Na njemu su se vidjeli tragovi lagodna `ivota. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Abbas. puna~ak.s. On je Resulullahov. nastoje}i ih u potpunosti razumjeti. a stariji je od njega samo tri godine. Nadimak mu je bio Ebul-. a bio je jedan od prvaka Kurej{ija. I pored udobnoga `ivota i bogatstva bio je smion i hrabar ratnik. . Ubejdullaha. pazio je da uredno i lijepo izgleda ukazuju}i tako na svoj polo`aj me|u Kurej{ijama. Abdullaha. Avna. amid`a. M’abeda i Temama. Kesira.ABBAS IBN ABDUL-MUTTALIB. bijeloga tena. Nosio je skupocjenu i rasko{nu odje}u. El-Harisa. sin je Abdul-Muttalibov. a on Ha{imov. isticao se jakim glasom i strogo{}u.adl.. nje`ne ko`e i lijepoga lica. Bio je visok. a on Kusajja el-Kure{ija el-Ha{imijja. Kasma. a on Abdul-Menafov. Mnogo je razmi{ljao i temeljito ispitivao stvari. Nije radio te{ke poslove jer je posjedovao veliki imetak.adla. R.

Urve ibn ez-Zubejr prenosi: “Tri dana prije dolaska Damdame u Meku. koji je bio i u Abbasovoj slu`bi rekao je: “Bio sam Abbasov sluga. zatim je u{ao u mesd`id.’” Kada se Abbas sreo sa Velidom ibn Utbetom ibn Rebi’om. a. ali ga je tajio. Velid ga je ispri~ao ocu. ispri~ala mu je san koji je usnila. a da u nju nije u{ao jedan njen dio. Me|utim. rekao: “Tvoje mjesto je u Meki. Naime.adl. pa je sli~no povikao. tako mi Allaha. pa ja.. Ta~no vrijeme je nemogu}e precizirati zbog prilika u kojima je `ivio u Meki i zbog njegove tijesne povezanosti s muslimanima i velikih usluga koje im je ~inio. . Abdul-Muttalibova k}i Atika sanjala je snove koji su je prestra{ili. Bojim se da se ne dogodi zlo i nasre}a na{em narodu. a onda se pro{irio po Meki dok Kurej{ije nisu po{le pri~ati o njemu na svojim sijelima. ovaj san koji si sanjala zataji i ne govori o njemu nikome. zatim je raspukla i raspr{ila se tako da nije ostala nijedna ku}a u Meki.’ Abbas joj je rekao: ‘Tako ti Allaha. Ona je padala dok nije pala u podno`je brda. Potom je uzeo stijenu i bacio je. a. k}erka Abdul-Muttalibova. a.214                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kada je Abbas ibn Abdul-Muttalib primio islam vrlo je te{ko odgovoriti. da budete pobijeni!’ Zatim se deva ponovo ukazala na Ebu-Kubejsu37. u susretu sa drugom grupom ensarija.. pa je povikao: ‘Po`urite vjerolomnici. a ljudi su ga slijedili. ali }emo navesti samo nekoliko primjera: Ebu-Rafi’.. sluga. va{a propast je za tri dana!’ Vidjela sam da su se ljudi okupili oko njega..! Nevjernici.” Kada je Allahov Poslanik. pa zataji ovo {to }u ti ispri~ati. na krovu K’abe ukazala se njegova deva. u~inio hid`ru u Medinu. Svjedo~anstva za Abbasov islam i njegovo tajenje mnogobrojna su.s.s.. koji mu je bio prijatelj.35 Ibn-Abbas. pa je primila islam Ummu . Ibn Abbas je od nje tra`io da ra{iri pri~u kako bi stigla do Poslanika.s. To je uradio i prije Bitke na Bedru. Poslala je nekoga po svoga brata Abbasa. plemenitom Poslaniku.’ ‘A {ta si sanjala?’ ‘Sanjala sam jaha~a koji je stigao na devi i stao na Ebtahu36 i povikao: ‘Po`urite u boj. Abbas je htio da po|e s njim.s. zahvaljuju}i svome polo`aju u Meki. ispri~ao mu je san i rekao mu da ne govori dalje. sanjala sam no}as snove koji su me prestra{ili. njegova sestra Atika. bilje`io je njihove pokrete i o tome slao vijesti svome brati}u. Dok su oni bili oko njega.” Bio je u dru{tvu Allahovoga Poslanika za vrijeme druge prisege na Akabi. ^injenice ukazuju na to da je Abbas bio primio islam. a. Islam je u{ao u na{u ku}u tako {to je islam primio Abbas. Resulullahov. pa mu je rekla: ‘Brate moj. ali mu je Resulullah.

a da se ni{ta ne dogodi. ne bi ih upozorio da ne ubijaju Abbasa. sedlo mu se nakrivilo....s. ~vrstog lica. sa `eljom . Ko sretne Ebu-Buhturija ibn Ha{ima ibn Harisa ibn Eseda neka ga ne ubija. Govorili su o Atikinom snu. U pomo}.. uradio sam tako. Bio je ~ovjek sitan.adle. Kada je pala no}. pridru`i nam se. pridru`io sam im se i sjeo.. ako bude istina {to ka`e. kada vam se pojavila ova proro~ica?’ Upitao sam: ‘A ko to?’ ‘San koji je sanjala Atika. rekao mi je.’ ‘A {ta je sanjala’. Shvatio sam da je pretjerao te sam odlu~io da razgovaram s njim i da ga natjeram da povu~e te{ke rije~i koje je izrekao. nije imao veliku korist od onoga {to sam mu rekao.Ashabi Allahovog Poslanika 215 Prenosi se da je Abbas rekao: “Poranio sam da obavim tavaf oko K’abe. a ako pro|e tri dana od toga..s. kada zavr{i{ tavaf.’ Rekao sam: ‘Tako mi Allaha. suprostavit }u mu se. desit }e se. a. a Abbas ih je pratio i Allahovom Poslaniku.atimu i Ummu Kulsum iz Meke. tajno slao vijesti o njima. pa sa~ekat }emo tri. Kada je Allahov Poslanik. Allah ga prokleo? Zar smo se toliko razi{li da ga grdim?’ On je ve} ~uo ono {to ja nisam: glas Damdame ibn Amr el-Gaffarija kako vi~e u dolini jure}i na svojoj izmorenoj devi. ali on od mene nije imao velike koristi.” Da Resulullah.’ Tako mi Allaha. pa ho}e i `ene? Atika tvrdi da je vidjela u snu da on ka`e: ‘Krenite za tri dana. Allah najbolje zna. skupio muslimane prije po~etka Bitke na Bedru. upitao sam. Deva je rikala.’ Kada sam zavr{io tavaf. a. Zanijekao sam da je i{ta sanjala. U pomo}!’” Kurej{ije su se brzo spremili i uputili ka Bedru.. da taji svoju vjeru zbog koristi za islam. o{trog jezika i ledenog pogleda. a. pomislih u sebi: ‘[ta mu je. a. Ne vidim da }ete ga spasiti. a Ebu-D`ehl sjedio je sa skupinom Kurej{ija. a ti si slu{ao.. nije ostala nijedna `ena Abdul-Muttalibova roda.. a da mi nije do{la i rekla: ‘Dozvolili ste tom grje{niku da o nama raspravlja? ^ak je bacio ljagu na `ene. Vidio sam ga kako izlazi iz mesd`ida.. a da ni{ta nisi u~inio. Tako mi Allaha. obratio im se: “Ljudi iz plemena Ha{im i ostali Ha{imovi sinovi nemaju potrebe da se bore protiv nas. Pa ko sretne nekog od njih neka ga ne ubija. ako se povrati.’.. re~e: ‘Ebu-.s. a Ebu-D`ehl re~e: ‘Sine Abdul-Muttalibov. Ko sretne Abbasa ibn Abdul-Muttaliba neka ga ne ubija jer je on iza{ao pod prisilom.’ Tre}eg dana od Atikinog sna bio sam strahovito ljut. Abbas je nosio Poslanikove. a od muke je rastrgao svoju ko{ulju i dozivao: ‘Kurej{ije! Pomagajte. k}erke . ‘zar vam nije dosta {to se va{i ljudi izdaju za poslanike.. napisat }emo da ste najla`ljivija porodica me|u Arapima. Kada me je vidio Ebu-D`ehl. ‘Sinovi Abdul-Muttalibovi’. pomagajte! Va{ imetak kod Ebu-Sufjana je u opasnosti od Muhammeda i njegovih ashaba. te smo se razi{li. nije bio uvjeren u vjeru svoga amid`e i da nije bilo me|usobnog dogovora izme|u njih.s.

d`. danas Te molimo amid`om Tvoga Poslanika. k}erka Hababa ibn Kulejba ibn Malika ibn Amra ibn Amira ibn Zejda Muna ibn S’ada ibn Hazred`a ibn Tejmullaha ibn Nemra ibn Kasita. Bio je jedan od naj~asnijih Kurej{ija i arapskih velikana.s.{. Jedne godine Medinu je pogodila velika su{a. Jednoga dana izgubio joj se Abbas. kao {to smo spomenuli. Kada je Allahov Poslanik.s. Iz navedenog se da zaklju~iti da je Abbas primio islam prije nego {to je Allahov Poslanik. Obavijestio je o svom islamu kada je oslobo|ena Meka. preselio na ahiret. Allahov Poslanik. ^uvanje svetosti K’abe podrazumijevalo je da se od svakog hodo~asnika uzme obe}anje da ne}e psovati u Mesd`idul-haremu i da ne}e govoriti nepristojan govor. Abbas nije umanjivao svoja dobro~instva i `rtvovanje na Allahovom putu.” Samo {to su zavr{ili dovu i vratili se ku}ama. i uvjerenja u Njegovu milost: “Allahu moj. molili smo Te za ki{u Tvojim Poslanikom.. Slu`enje Mesd`idul-haramu bilo je blagoslov za Abdul-Muttalibovu porodicu. naredio je da ubiju El-Huvejrisa. koji je tada imao tri godine. Iza{ao je iz Meke u Medinu i sastao se sa bratovim sinom u mjestu El-D`uhfe.s. A opet. objavio je svoje prihvatanje islama i vratio se sa Resulullahom. imao je visok polo`aj u Meki..s. a. Abbasova majka je Nebila. Ummu Abas bila je prva `ena koja je prekrila K’abu svilom i bar{unom. Usput ga je sreo El-Huvejris ibn Nekiz i ubo mu devu tako da su njih dvije pale na zemlju... Narod je dr`ao dobrim znakom njegovo prisustvo me|u njima. Ki{a zadugo nije pala. d`. . Iza{ao je s njima na jedno prostrano mjesto. a. da u~estvuje u oslobo|enju Meke. a. pade obilna ki{a. Allahova milost otkloni pote{ko}e sa Njegovih robova. zatim je uzeo Abbasa za ruku.{. dok je bio `iv. pa je `ivot postao gotovo nepodno{ljiv. Imao je zadu`enja koja su pripadala samo prvacima Kurej{ija . za ki{u.. pa nas napoji.s. Kada je oslobo|ena Meka. a da je to krio. tako da im ni{ta ne usfali.. podigao je prema nebu i rekao jakim glasom punim imana u Allaha. u~inio hid`ru u Medinu. Vladar pravovjernih Omer ibnul-Hattab pozvao je muslimane da upute dovu Allahu. pokrit }u K’abu svilom i bar{unom. a. ako prona|em Abbasa.. Napajanje had`ija bila je po~asna du`nost da se had`ije opskrbe vodom. a. ispunila je svoj zavjet. NAPAJA^ HAD@IJA Abbas ibn Abdul-Muttalib. Tada je rekla: “Kunem se..216                           Ashabi Allahovog Poslanika da ih odnese u Medinu. Tako je njegova majka bila prva `ena Arapka koja je pokrila K’abu svilom. o`ivljavaju}i zemlju i du{e.s. a.~uvanje K’abe i napajanje had`ija. Ta je godina nazvana “Godina pepela” jer su lica ljudi postala sivkasta poput pepela.” Kada ga je prona{la.

Odbranili smo ga od na{eg naroda. na vama je da to i podnesete.. Mo`e se re}i da je Abbas bio Resulullahov. Allahov Poslanik. a.. onda ga se sada pro|ite. Abbas je rekao: “Ljudi Hazred`a. ratnici.s. a. Prije druge prisege na Akabi. Postavio im je sljede}e pitanje: ‘Opi{ite mi rat.. Do{ao je.. kao {to znate Muhammed je od nas. ratnici.s. nakon {to vam do|e. Ako ga mislite pot~initi i poniziti. pa im re~e: ‘Vi ste.Ashabi Allahovog Poslanika 217 ISKRENI SAVJETNIK U svim te{kim situacijama koje su tra`ile umjesne savjete i konkretne odluke.s. Ga|amo strijelama dok ih ima. pro{li smo kroz njega i naslje|ujemo ga od na{ih predaka iz generacije u generaciju. zna~i.s. Posmatrao je njihova lica da bi prodro u njihove du{e i saznao koliko su iskreni i spremni da pru`e obe}anu pomo} i potporu Allahovom Poslaniku. imamo kompletne oklope.s. a... Kako se borite protiv va{eg neprijatelja?’ Odgovorio mu je Abdullah ibn Amr ibn Haram u ime svih ensarija: ‘Mi smo. a. a Abbas tada nije obznanio da je primio islam. koji je bio me|u onima koji su dali prisegu odabranom stvorenju i Poslaniku: “Sjedili smo u jednom klancu. a on je me|u njima u svome mjestu cijenjen i po{tovan. Doga|aj o ovom velikom susretu prenosi ensarija K’ab ibn Malik.’ Abbasa je obradovao ovaj odgovor. daju mu prisegu na vjernost i sklope ugovor da }e {tititi islam. blizini. savjetnik u situacijama koje su zahtijevale dublje razmi{ljanje i pronicljive i prosvije}ene ideje. zatim idemo sa sabljama i borimo se dok ne pobijedimo mi ili neprijatelj.s. @elio je da provjeri njihovu ratnu spremnost. nakon {to je njegov amid`a odigrao svoju ulogu.s. tako mi Allaha.’ Poslije toga je rije~ uzeo Allahov Poslanik. Abbas je bio u Poslanikovoj.” Poslije govora Abbas je u{utio. a. ~ekaju}i Allahovoga Poslanika. tra`io je od svoga amid`e Abbasa da bude s njim na sastanku. a. Lice mu se ozarilo jer je vidio njihovu iskrenost. procjenjuju}i da }e se desiti rat izme|u muslimana i Kurej{ija. Odbio je sve. zatim kopljima dok se ne polome. spremao se za susret sa stanovnicima Medine koji su odlu~ili da ga ugoste... i njegovoj vjeri. Pa imate li oklope?’ Odgovorili su mu: ‘Da. a. Ako ste do{li da ga pozovete sebi i da mu pru`ite za{titu od neprijatelja. Resulullah.” . osim da se pridru`i vama. U ratu smo odgojeni. a s njim i Abbas ibn Abdul-Muttalib.

Vratili su se i obradovali Allahova Poslanika. a. pa re~e: “Idi i uradi to isto sa svim zarobljenicima. To je imao na umu Allahov Poslanik. brata Benu-Harisa. a. Naime.s. odgovorio je. nije oka sklopio. protive}i se: “Allahov Poslani~e... skinuli smo okove Abbasu.s.” Resulullah.” Poslije toga po~eli su pregovori izme|u Kurej{ija i Allahovoga Poslanika. Muslimanima je bilo te{ko gledati voljenoga Poslanika. Allahov Poslani~e?” “^uo sam Abbasovo je~anje u okovima”. Ashabi su ga upitali: “Za{to ne spava{. o otkupu zarobljenika. Me|u zarobljenicima sa Abbasom su bila i dvojica sinova Poslanikovoga. a Kurej{ije su na bojnom polju ostavili ve}inu svojih prvaka i uglednika. jer ima{ ~ime. a. o njihovim pokretima. pratio Kurej{ije i izvje{tavao Allahova Poslanika.s.s. a. . Oni su bili Ukajl i Nevfel. a.” Abbas mu je odgovorio. Mu~ila ga je nesanica. reci su`njima koji se nalaze u rukama va{im: ‘Ako Allah zna da u srcima va{im ima bilo {ta dobro. ostao je uporan u tome da Abbas uzme otkupninu od amid`e. otkupi sebe i svoje ne}ake Ukajla ibn Ebi-Taliba i Nevfela ibn Harisa i svog saveznika Ukbu ibn Amra. ja sam musliman ali me narod prisilio da krenem na Bedr.s. kada je rekao: “.” Allah o tome najbolje zna.. a. amid`e koji nisu primili islam.. a. U vezi s tim objavljen je kur’anski ajet: “O Vjerovjesni~e.s.s...: “Allahov Poslani~e. prije osvojenja Meke bila je ~vrsta i postojana. rekao je amid`i: “Abbase.’” Ovim ajetom iskazana je velika po~ast Abbasu..s. A Allah pra{ta i milostiv je. Bitka na Bedru zavr{ena je velikom pobjedom nad Allahovim neprijateljima i neprijateljima Njegove vjere. Te no}i Allahov Poslanik.. U Bici na Bedru Abbas je morao u~estvovati na strani Kurej{ija.s.” Njemu pade te{ko da pravi razliku izme|u amid`e i ostalih zarobljenika. Takvo je bilo i uzajamno razumijevanje da bi Abbas mogao odigrati ulogu koja mu je namijenjena.218                           Ashabi Allahovog Poslanika ZAROBLJENIK U BICI NA BEDRU Veza Abbasa sa Allahovim Poslanikom. a. Resulullah. Bilo mu je te{ko sakriti osje}aje brige za svoga amid`u. dat }e vam bolje od onoga {to vam je uzeto i oprostit }e vam. Neki su od njih oti{li do zarobljenika i skinuli okove Abbasu.s. a... zahvatila tuga. a. Iza{ao je pod prisilom. `alosna i zabrinuta. Abbas je pao u zarobljeni{tvo muslimana. on je ostao u Meki..

arapska plemena pribjegla su novoj taktici ratovanja..” Po~eli su bje`ati na sve strane. Muslimani su i{li `eljni borbe.s. prate}i Allahovoga Poslanika.zadivljeni sobom i svojom silom.s. Me|utim.. Abbas je dr`ao mazgu za povodac i stajao ispred Allahovoga Poslanika. Kada je vidjela {ta se desilo muslimanima i {ta je . priznali istinitost poslanstva i istinitost diniislama. Osme hid`retske godine skupilo se nekoliko arapskih plemena koja su smatrala da im je islam nanio {tetu. Allahov Poslanik. Muslimani su se okupili pod bajrak i komandu Allahovoga Poslanika. do tada nepoznatoj u bitkama na Arapskom poluotoku. Sekif i dr..s..s.Ashabi Allahovog Poslanika 219 HEROJ BITKE NA HUNEJNU Abbas je javno pristupio pod bajrak islama. nisam la`ac! Ja sam sin Abdul-Muttalibov!” Me|u muslimanima bila je i jedna `ena. uobra`eni svojom mnogobrojno{}u. D`e{m. a... Omer ibnul-Hattab. a. jer je ukinula njihovu nepravednu vlast. Zbog toga su objavili rat Allahovom Poslaniku. Bili su gordi . Saznali su kojim putem }e do}i muslimanska vojska i postavili im zasjede na niz mjesta.Talib.ormirali su jedinstvenu vojsku i odlu~ili da se sukobe sa Allahovim Poslanikom. iza{li su da se bore lahkomo. me|u kojima su bili: Ebu-Bekr es-Siddik. a. Rebi’a ibn Haris.. a. A kako i ne bi bili. misije pustili {iroko ra{irene korijene...s. U svakom slu~aju.. Sklopili su me|usobni savez protiv Allahovoga Poslanika. Bio mu je najbolji pratilac i pomaga~. pripravnih za boj protiv pobunjenih plemena. Nekim uticajnim arapskim plemenima nije bilo po volji da ova ~ista vjera zavlada Arapskim poluotokom. . Vojska pobunjenih plemena ih je iznenada i `estoko napala. bez ikakve pripreme. zbunjeni. prenera`eni.. Kurej{ije su primili islam. u vojnim pohodima i ratovima. povikao je: “Kuda ljudi!? Do|ite! Ja sam Poslanik. D`’afer ibn Ebi. Slavljen i Uzvi{en je Allah. Zadivljeni svojim brojem govorili su: “Danas ne}emo biti pora`eni od male skupine.s. a. ne slute}i kakva podla i do tada nepoznata zamka im je postavljena.s.. pa oni su oslobodili Meku. pru`aju}i mu za{titu. Njihov broj prelazio je dvanaest hiljada mud`ahida. Vjerovatno je njegova hrabrost najo~itije pokazana na Hunejnu gdje se pokazao kao jedan od najboljih vitezova islama.. a.s. a. Nasr.s. Resulullah.. a muslimani. Po{to je oslobo|ena Meka i po{to su temelji Poslanikove. i svima onima koji su vjerovali u njegovo poslanstvo i pomagali ga. Usame ibn Zejd. iznena|eni. a. a. i{ao je naprijed ja{u}i bijelu mazgu i okru`en grupom muslimana. Ta plemena su Hevazin. Abbas ibn Abdul-Muttalib i njegov sin . muslimani su bili uvjereni u sebe i umi{ljeni zbog svoje mnogobrojnosti pa su krenuli u borbu ne strepe}i za njen ishod.adl.. Ejmen ibn Ubejj. da sprije~e pro{irenje njegova utjecaja na mjesta koja su pod njihovom vla{}u.

ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. Bio je cijenjen i po{tovan. Oslobodio je osamdeset robova iz svoga vlasni{tva.. govore}i: “Abbas je kao i moj otac. Allahov Poslani~e.. a. Resulullah. Ti si mi pre~i od oca i majke. Odazivamo ti se. a pobuna savezni~kih plemena Hevazin. govore}i: “Odazivamo ti se. bio je ponosan na svoga amid`u.. pa ko uvrijedi Abbasa taj je i mene uvrijedio. a.. jer to zaslu`uju..s.. a i da jeste. Allahov Poslanik. tijesna postala.220                           Ashabi Allahovog Poslanika bilo sa Poslanikom. a me|u njima i Abbas. milostiv prema svojoj porodici. a.. Ubij ove koji bje`e kao {to ubija{ one koji se bore protiv tebe.s.s.s. k}erka Milhanova.. ^itavog svog `ivota Abbas se `rtvovao na Allahovom putu i dijelio sadaku iz svog imetka... si{li bi sa svojih jahalica iz po{tovanja prema Abbasu. On je najbolji. a i onog dana na Hunejnu kada vas je mno{tvo va{e zanijelo. nego su njega voljeli svi ashabi i muslimani. d`. na njegov lijepi ahlak i vrline. rodbini i plemenu. Nego vam je zemlja. Do{li su do sebe. pa je Resulullah rekao: “Abbas ibn Abdul-Muttalib najbolji je od Kurej{ija i najbolje pazi svoju rodbinu. okrenuo se svom amid`i Abbasu i rekao mu da zove ljude.{..” Lice Allahovoga Poslanika. prepoznao ju je i zovnuo: “Ummu Sulejme!” Odazvala se ta hrabra `ena velikog imana..s. Abbas je ina~e bio visok i imao je krupan glas. re~e joj Resulullah. objavio je ajete u kojima se opisuje stanje muslimana i ono {to ih je zadesilo: “Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao. mnogo pomogao i trudio . a.” Kada se Abbasov glas pro{iri me|u muslimanima.. Bio je bogat i dare`ljiv. Nasr i D`e{m je dokraj~ena. pa ste se u bijeg dali.. rekav{i mu: “Da. a obojica su bili halife.. uistinu. bilo bi mu dovoljno. primakla mu se.. a. Allahov Poslanik. neka je hvala Allahu na tome.” Ina~e je u svim prilikama pokazivao ljubav prema svom amid`i.” “Allah je dovoljan. sjedio sa ashabima. a. S’ad ibn Ebi-Vekkas prenosi da je Allahov Poslanik..s. Na dan Hunejna Allah.. a.” Abbasa nije volio samo Poslanik. pa re~e: “Sad se zao{trila borba!” Muslimani su na kraju ipak pobijedili.. pri~vrstila svoj ogrta~ za pojas i uzela no`. povratili se i okupili oko Allahovoga Poslanika.” PLEMENITI Abbas je bio oki}en vrlinama plemenitosti i dare`ljivosti. Kada bi pored njega prolazili Omer ibnul-Hattab i Osman ibn Affan ja{u}i. o vi koji ste dali prisegu. Allahov Poslanik. ozari radost. o Ummu Sulejm!”.s. koliko god da je prostrana bila. a.s. a. Sekif.. supruga Ebu-Talhe. te gromoglasno povika: “O ensarije. povrati ih kao voda kada povrati du{u `ednome.s. znao je da }e muslimani u Meki imati pomaga~a Abbasa i on im je.

njegove `ene Ummu Selema i Mejmuna.s. razbolio. ~etrnaestoga red`epa. a vidio je da su kod Resulullaha. poku{avaju}i da mu pru`i pomo} i lijek. Zbog toga je tra`io od njega da ostane u Meki rekav{i mu: “Ti si zadnji muhad`ir kao {to sam ja zadnji Poslanik. nastupile smrtne muke pa je rekao: “Tako mi Allaha..{. a. Esma bint Umejs i njegov amid`a Abbas.” PRESELJENJE NA AHIRET Abbas je `ivio osamdeset osam godina. Abbas je iza{ao iz ku}e. vidio sam smrt na Poslanikovom. a. putu. Kada se bolest pogor{ala. Proveo ih je rade}i hajr i bore}i se na Allahovom. d`.” Kada se Allahov Poslanik. trideset druge godine po Hid`ri. On je poku{avao da mu nama`e usta lijekom. `ena njegovog amid`i}a D`’afera ibn Ebi-Taliba.. Zakopan je u Bekijji. licu kao {to sam vidio i na licima sinova Abdul-Muttaliba.. ali nema lijeka od smrti. Abbas je bio uz njega. okupili su se oko njega u sobi Ai{e. .s. Majke pravovjernih.. a.s.Ashabi Allahovog Poslanika 221 se oko njih. Preselio je u petak. a d`enazu mu je klanjao Osman ibn Affan. Ovako se sklopila jo{ jedna svijetla stranica iz historije islama na kojoj je ispisan `ivot jednog heroja iz redova muslimana.

.

. Allahov Poslanik je tada boravio u jednom dijelu Meke. ODGOJ U ISLAMU Usame je ro|en u ku}i iz koje se razlilo svjetlo upute i blistavost vjere Jedinog Allaha. a on Kelbov. Njegov otac Zejd ibn Haris bio je {ti}enik Allahovoga Poslanika.. kojim je to zabranjeno i poni{teno.. a.{. mu{tuluk. kojeg je posinio prije nego je objavljen ajet od Allaha. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Usame. a on Vebra el-Kelbija.. a. Bija{e poti{tena i tu`na srca. a on Amirov. on Refidov.A.. sin je Zejdov. a on sin K’abov. hid`re u Medinu.s. a on En-N’umanov. a. a on Zejda el-Lata. a nosila je nadimak Ummu Ejmen... a on Imruul-Kajsa. Zejd ibn Haris je dugo nosio nadimak Zejd ibn Muhammed. tj. u ku}i Poslanika cijelom ~ovje~anstvu. a on sin [erahilov.s.{. Za nju je Poslanik. Zadr`ala se u njenoj ku}i i poslije Aminine smrti da pazi i odgaja Muhammeda maj~inskom nje`no{}u.s.USAME IBN ZEJD.. prije Poslanikove. Bila je slu{kinja Vehbovoj k}erki Amini. R. a on sin Zejdov.. a.. nare|uje da se ~ovjek zove po svom ocu.s. a on sin Harisov. a on Sevrov. rekao: “Ummu Ejmen je moja druga majka i ona pripada mojoj porodici. a Allah. Ummu Ejmen je . iskazivao joj je po{tovanje i veliku ljubav. Rodio se sedme godine po objavi Kur’ana. d`. Ro|enje Usame donijelo je radost Vjerovjesnikovom srcu.” Kod plemenitoga Poslanika. U tom periodu doprije do njega prijatna vijest: “Mu{tuluk. zauzimala je posebno mjesto. Nosio je nadimak Ebu-Muhammed. a. Njegova majka zvala se Bereka Habe{ijka. a K’ab je sin Abdul-Uzza’a.s. To je bio period najve}ih mu~enja koja je podnosio od Kurej{ija. majci Allahovog Poslanika. optu`en za nevjerstvo zbog misije koju je provodio. d`.

a ova vijest pokri brige i probleme. d`. ispravna mi{ljenja. a Allah pra{ta i samilostan je. da novoro|en~e bude sljedbenik islama i jedan od junaka d`ihada.” Ovim je ajetom dokinuto i zabranjeno posinovljavanje u islamu. Poslanik. jakih mi{ica i srednjega rasta. . posebno nakon {to se odbio vratiti svojim roditeljima zbog odanosti i ljubavi prema Poslaniku. Rodilo se dijete {ti}enika kojeg je zavolio kao svog sina i `ene koju je volio kao ro|enu majku. grijeh je ako to namjerno u~inite..{. Allahov Poslanik.” To se desilo prije nego {to je objavljen slijede}i kur’anski ajet: “Zovite ih po o~evima njihovim. Ostao je uz njega da mu bude na usluzi. na osnovama bogobojaznosti i na putu odanosti i iskrenosti poslani~koj misiji. Zbog toga ga je izuzetno volio. a. LI^NOST Usame je karakteristi~na li~nost. Njegove sposobnosti za vo|stvo pokazale su se kroz mudre stavove koje je zauzimao.s. a.s..s. pa bra}a su va{a po vjeri i {ti}enici su va{i. d`.s. mud`ahid na Allahovom putu. Dijete je raslo pod njegovim okriljem i odgajano u njegovom prisustvu. Iskren prema Allahu i vjeri u Njega.s.. Ako ne znate imena o~eva njihovih. Usamino prisustvo u dru{tvu odu{evljavalo je one koji su s njim.s. ~ista srca. @ivotna `elja bila mu je da nau~i ratne vje{tine. a. Upu}ivao je dovu Allahu. a. a. to je kod Allaha ispravnije. prema kome je Poslanik. Crne puti. dobro shvatanje stvari i situacije. Posjedovao je izrazitu pronicljivost.. a.s. gajio posebne simpatije. Nije grijeh ako u tome pogrije{ite. zbog ro|enja blagoslovljenoga dje~aka koji se rodi u ku}i Allahovoga Poslanika. a. VOLJENI SIN VOLJENOG Usame je bio ashab Allahovoga Poslanika. Bio je ~edan i lijepa ahlaka. Bio je dobar planer i strateg u odgovaraju}im situacijama. spreman sebe `rtvovati i poginuti kao {ehid. Zadobio je sve pohvalne karakteristike idu}i `ivotnim putem vjere u Allaha.s. sa svojim ocem i ostalim muslimanima. pa pred muslimanima izjavi da on zauzima posebno mjesto u njegovom srcu: “Posvjedo~ite da je Zejd moj sin koji }e me naslijediti i kojeg }u naslijediti. kovrd`ave kose. odlu~i da oda po~ast Zejdu. a.224                           Ashabi Allahovog Poslanika rodila dje~aka!” Poslanikovo. kao da je znao da se treba pripremati za nadolaze}e dane.. U njemu je vidio mladi}a jakog vjerovanja i iskrenoga u slije|enju pravoga puta. sna`na skladno gra|ena tijela. A volio je i njegova oca Zejda ibn Harisa.izi~ki izgled je naslijedio od svoje majke Habe{ijke. pljosnata nosa... I muslimani podijeli{e radost sa Resulullahom..{. Ibadetio je onako kako je to ~inio Allahov Poslanik. lice se ozari. .

Prenosi se od Ai{e. ve} ga je kupio za istu cijenu koju je on platio. pazio ge je dok je bio dijete i odgajao ga.. vodio ga je sa sobom u mnoge posjete. a zatim rekao: ‘Da je Usame djevoj~ica. Hasan je bio bijeloga tena. bijele ili crne. poslije ga je skinuo i dao Usami.. Majke vjernike. poklanjao mu je skupocjenu odje}u i vrijedne predmete. a. rekao mi je da mu o~istim ranu. isisa mu krv iz ~ela i ispljunu je.s. jednoga dana ja{u}i na svojoj mazgi. a. pa ih voli i Ti.. obukao bih ga i nagizdao i pazio sve dok mu ne zacijeli rana.s... Resulullah. . nazva{e ga “Voljeni sin Voljenog”. Iza njega je sjedio Usame ibn Zejd. prema Usami. obukao samo jedanput. Naime. a zatim ga stade tje{iti blagim rije~ima. A Usame je bio crne puti. On je odbio da ga primi.s. Kada ~asni ashabi uvidje{e veli~inu Poslanikove..” U godinama dje~ijih nesta{luka. Hakim ibn Hizam. Iz ljubavi Allahovoga Poslanika.s. To je bilo prije pohoda na Bedr. a.s. skupocjeni ogrta~ ~iji je vlasnik bio jedan od jemenskih kraljeva. uputio ku}i bolesnoga Ubadeta ibn Samita da ga posjeti. a. a. uzeo bi unuka Hasana u jedno krilo. Hasan i Usame bili su istih godina. kovrd`ave kose. Jedan od prvaka Kurej{ija. Poslanik. jer je Hakim tada bio mnogobo`ac.s.s. ljubavi prema Usami. pa ga uze Allahov Poslanik u naru~je. pa bi cupkaju}i i grle}i ih.s.atiminim sinom Hasanom.Ashabi Allahovog Poslanika 225 a.s. a. Ali islam ne razlikuje ljude po boji ko`e. ponosan i sretan zbog toga..s. Dok je Usame bio dje~ak. a Usamu u drugo. Ona to nije odmah u~inila. isisao krv i ispljunuo je.. kad mu zaka~i noga za ku}ni prag. pljosnata nosa. prenosi se da se Poslanik. Usame se jednom igrao u ku}i Bo`ijeg Poslanika.s. da je kazala: “Usame je pao na ku}nom pragu i rasjekao ~elo. a. a. a meni se gadilo da to uradim. a. Allahov Poslanik. Me|u njima nije pravio razliku. U`ivali su njegove simpatije i bili su radost njegova srca. pa pade i ozlijedi ~elo. pri{ao mu je. izuzetne ljepote.’” Resulullah.. Poslanik bi ga zabavljao i igrao se s njim i sa svojim unukom .. Vjerovjesnik zatra`i od svoje `ene Ai{e da mu zaustavi krv. poklonio je Resulullahu.. a. Taj je ogrta~ Poslanik. ozarena lica... a fizi~ki izgledi bili su im potpuno razli~iti. ja ih volim. Vrijedio je pedeset zlatnih dinara. govorio: “Allahu moj. Usame ga je obla~io i nosio pred mladi}ima: muhad`irima i ensarijama. a. i to petkom.s. na kojoj je bio skupocjeni prekriva~. Od svih ljudskih stvorenja najvi{e je li~io Poslaniku.

pa odo{e Allahovom Poslaniku. gledaju}i skori poraz muslimana. U Bici na Uhudu Usame je pozvao svoje vr{njake. Alija ibn Ebi-Talib. a. amid`i} Ebu-Sufjan el-Haris i .s. Povikao je: “Do|ite ovamo...226                           Ashabi Allahovog Poslanika RANA BORBA NA ALLAHOVOM PUTU Nizale su se godina za godinom Usamina `ivota. d`.{.s. a. a. Poslanik. Na ~elu ovih plemena bili su pleme Hevazin i Sekif. Usame je napunio petnaestu godinu `ivota. @elio je biti poput iskrenih muslimana mud`ahida na bojnom polju. tik uz prolaz kojim }e pro}i muslimani. skloni se u stranu doline. rukovanje sabljom. Spremi podmuklu klopku. a.. Allahov Poslanik. sna`na i ~vrsta mladi}a. predvode}i ih sa udru`enim plemenima Nasr. D`e{em. pa mu dozvoli i dade mu oru`je. a on je stasavao u nao~ita.s.s.s. i zatra`io dozvolu da u~estvuje u d`ihadu na Allahovom putu. Oti{ao je Resulullahu. Usame ibn Zejd je bio me|u tim junacima. a. Ja sam Allahov Poslanik! Ja sam Muhammed sin Abdullahov!” Poslanik. posmatrao ga je s ljubavlju i naklono{}u.s. Me|utim. Po~e{e bje`ati s bojnog polja tra`e}i spas. Osam godina prije oslobo|enja Meke.. putu protiv nevjernika. a.s.s. U Usami se rodila `udnja za d`ihadom od njegove rane mladosti. i pokrene pohod na Meku.. ^ovjek po imenu Malik ibn Avf en-Nasri uspje{no okupi pleme Hevazin pod svoju komandu. a.s. Usame uze sablju i sav zadovoljan ode se spremati za borbu. Napravio je novi plan koji nije bio primjenjivan u ratovima na Arapskom poluotoku. a. Kad se odigrala Bitka na Hendeku. Poslanikov. a. neka arapska plemena izrazi{e negodovanje zbog bojazni od pobjede islama koja bi zna~ila njegovo ovladavanja cijelim Arapskim poluotokom. odr`a se u tom polo`aju sa grupom iskrenih i odanih vjernika. tra`e}i od njega da im dozvoli d`ihad na Allahovom. brane}i vjeru u ~vrstom safu me|u bra}om i {ire}i svjetlo vjere svim ljudima. S’ad ibn Bekr i dijelom plemena Benu-Hilal. pa sakupi svoje ratnike i postavi ih po stranama doline Hunejn. U jutarnjim satima muslimanska vojska sti`e u dolinu Hunejn.. U Bici na Hunejnu dokazao je svoju stvarnu hrabrost i rijetko dotad poznato vite{tvo me|u malim brojem muslimana. amid`a Abbas ibn Abdul-Muttalib. Me|u muslimanima nastade panika i mete`. Poslanikov. Omer ibnul-Hattab. a. ga|anje lukom i strijelom i jahanje..s. Saznao je za put kojim }e se kretati muslimani. kad mnogobo{ci navali{e sa svih strana i naneso{e im te{ke gubitke. Allahov Poslanik.... Poslanik.. odbi ih na lijep na~in zbog njihove mladosti. a pohvali njihovu iskrenu namjeru. pogleda ga bri`ljivim pogledom i vidje u njegovim o~ima izraz preklinjanja. Osim njega tu su bili: Ebu-Bekr es-Siddik.. Po~eo se podu~avati ratnim vje{tinama i uvje`bavati bacanje koplja. Malik po~e planirati rat s namjerom da porazi Allahovoga Poslanika..

a umjesto njega postavi neko stariji i ko je prije primio islam. pa im se obrati rije~ima: “Ako ste protiv njegovog predvo|enja. Neki od njih su smatrali da Usamina vojska treba odgoditi pohod i tim povodom do|o{e Omeru ibn el-Hattabu. Plemeniti ashabi ustraja{e svojim sabljama uz Allahovog Poslanika. on je za komandovanje najpodobniji. Usame je gledao pogibiju svoga oca Zejda i dvojice vojskovo|a (koji su ga zamijenili) D`’afera ibn Ebi-Taliba i Abdullaha ibn Ebi-Revvahe.adl ibn Abbas. Pod njegovu komandu stavi odabrane ashabe me|u kojima: Ebu-Bekra es-Siddika. koju je vidio.Ashabi Allahovog Poslanika 227 njegov sin . a.. Tako mi Allaha. Uprkos pogibiji Usaminog oca.. pa protivili ste se i zbog komandovanja njegovog oca. Tako|er. pru`aju}i otpor vi{ebo{cima i spre~avaju}i ih da mu se pribli`e. odlu~i da po{alje vojsku u pohod na Bizantiju. a. Kada muslimani vidje{e da su svojom krivicom skoro pora`eni. Muslimani su stavljeni na veliku ku{nju jer je broj neprijateljskih vojnika u toj bici vi{estruko prelazio broj muslimana.. Omera ibn el-Hattaba. Usame osta ~vrst vjernik. razbolje se Poslanik.s. Neki od ashaba usprotivi{e se postavljanju Usame za predvodnika vojske. pa po`elite mu dobro.{. Neka ide Usamina vojska. S’ada ibn Ebi-Vekkasa. u smrtnim mukama izgovorio je: “Neka ide Usamina vojska. na {ta se Usame javno po`ali.s. a pored toga on mi je me|u ljudima najdra`i poslije njegovog oca.s..” U to vrijeme Usame se nalazio u D`erefu.s. da pro{iri islam u njoj. Allahovom. On. `ude}i za {ehadetom. a.. Mo`da je Bitka na M’uti ta koja je najvi{e dojmila Usamu. Omer ode Ebu-Bekru i zatra`i od njega odlaganje . prije preuzimanja komande od Halida ibn Velida. d`. Kroz posljednje izdisaje. povrati{e svu svoju snagu okupljeni oko Poslanika. Mislim da je on jedan od najboljih.. pomo}i spasi muslimansku vojsku. MLADI VOJSKOVO\A Usame je tokom bitki i okr{aja na bojnom polju d`ihada stekao veliko ratno iskustvo i izgradio se u istinskog vo|u. d`.” Dok se vojska spremala.{. a. nije posustao niti je gubio nadu.. Allahov Poslanik. a na ~elo te vojske postavi Usamu ibn Zejda koji nije bio napunio ni dvadeset godina `ivota. Sti`e to i do Poslanikovih.. Allah. tra`e}i od njega da o tome razgovara s Ebu-Bekrom. omogu}i pobjedu muslimanima zahvaljuju}i ~vrsto}i tih cijenjenih ashaba. mjestu izvan Medine.s. Rebi’a ibnul-Haris i Ejmen ibn Ubejd koji je taj dan pao kao {ehid. ve} mu to pove}a iman i odlu~no nastavi borbu na Allahovom putu. Naredio je da se spremi velika vojska. gdje je radio na pripremi i kontroli mobilizacije vojske. EbuUbejdu i mnoge druge. Muslimani izabra{e Ebu-Bekra za svog predvonika i halifu. To je velika bitka koju su vodili muslimani pod komandom Usaminog oca Zejda ibn Harisa. zatra`i{e da se smijeni Usame sa mjesta komandanta vojske. a. u naj`e{}em poletu borbenosti i pokajanja. u{iju koga o`alosti protivljenje pojedinih muslimana.

~uo si {ta mi je Allahov Poslanik.s. u njegovom prisustvu: “Kada bi stavio svoju ruku u duboku {upljinu. te ga uze za ramena i protrese: “Majka te nemala.” OKRUTNA LEKCIJA Usame nastavi sa podvizima na boji{tima.s. te krenuo u svoju ~asnu misiju.” Potom mu je do{ao Alija ibn Ebi-Talib kore}i ga i tra`e}i od njega da mu se priklju~i.228                           Ashabi Allahovog Poslanika pohoda Usamine vojske. Cilj mu nisu bili vlast i polo`aj. kao {to je odbio i priznati ga za halifu. d`. Halifa Allahovoga Poslanika.. nikada!” Kad se Omer vrati. putu. starijeg od Usame.s. r. vjerovjesnika Muhammeda. a. a.” Do|e Usami vijest o smrti njegove najdra`e osobe. Ophrva ga neopisiva tuga. a Usame ga odlu~no odbi i podsjeti ga na govor koji je ~uo od Allahova Poslanika. Vratio se u Medinu s velikim plijenom tako da je za njegovu vojsku re~eno: “Nije se upamtila vojska sa manje gubitaka i ve}eg plijena od Usamine vojske. rekao kada sam ubio ~ovjeka koji je svjedo~io da nema boga osim Allaha. a.s. Napisao je pismo Ebu-Bekru: “Desio se najve}i doga|aj. i druga koja je dala prisegu Muaviji ibn Ebu-Sufjanu kao halifi i stala na njegovu stranu. a. vojsci.” Na takvim principima `ivi islam. a. Usame je dozvolio Omeru da ostane s Ebu-Bekrom da mu pomogne u poslovima... da dozvoli Omeru ibn el-Hattabu da ostane s njim.s. Ali. Poslije ubistva Osmana ibn Affana muslimani su se podijelili na dvije grupe: jedna koja je dala prisegu Aliji. d`. pa da li trebamo ostati?” Na ovo pismo Ebu-Bekr mu odgovori: “Ne}u nikako druga~ije da radim osim kako je radio Allahov Poslanik. a. Ako smatra{ da treba Omer da ostane sa mnom. Sa mnom su najpoznatiji ashabi Allahovoga Poslanika.. Ibn el-Hattabu!”. vodi~a i u~itelja. prema granici El-Belke. “Postavio ga je Poslanik. Povodom toga iznio je svoja osje}anja sljede}im rije~ima: “Moja se sablja ne}e di}i na muslimana koji svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha. a.. njegovoga vo|e. a ti ho}e{ da ga ja smijenim! Tako mi Allaha.{. a on im ljutito odgovori: “Majka vas nemala! Osramotio sam se pred Poslanikovim nasljednikom.a. Ebu-Bekr se `estoko naljuti i sko~i prema Omeru. ve} da Allahova rije~ bude gornja. a da. ako odlu~i da {alje vojsku. muslimani ga upita{e {ta je uradio. ve} je ostao neutralan..{. kao halifi i stala na njegovu stranu.s. stavio bih i ja svoju. ostaju}i skromni musliman koji se bori na Allahovom. Mislim da }e se Arapi vratiti u nevjerstvo. za predvodnika vojske izabere nekog drugog. zatra`io je odobrenje od predvodnika vojske koja se uputila u rat protiv Bizantinaca u Palestinu. Volio bih da me grabljivice razgrabe nego da u~inim suprotno.s.. predvode}i i u~estvuju}i u Allahovoj. Usame ibn Zejd odbio je boriti se na Alijinoj strani.” . re~e Ebu-Bekr. dozvoli mu..

a. pa mi re~e: ‘Pri~aj mi!’ Ja sam mu ispri~ao i spomenuo mu da sam nakon poraza tog plemena sreo jednog ~ovjeka koji je bio nevjernik. pa sam po`elio da do toga dana nisam primio islam. Pri{ao sam mu sa jednim od ensarija i kada smo izvukli sablje prema njemu.s. To je bilo Usamino prvo predvo|enje vojske. a.Ashabi Allahovog Poslanika 229 Taj doga|aj je posebna pri~a i te{ka lekcija od Poslanika. Dvije godine prije Resulullahova. Tada sam rekao: ‘Dajem Allahu zavjet da ne}u ubiti ~ovjeka koji svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. a na to }e meni Poslanik.s. a.: ‘O Usame. a njemu je ve} do{la vijest o pobjedi.s. Odstrani me od osobe koja ga je obavijestila o pobjedi. ostaviv{i iza sebe veli~anstvene uspomene i mirisne oporuke. zar ti nije bilo dovoljno njegovo svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha?’ Ja sam rekao: ‘Allahov Poslani~e. Usame je u toj bici ostvario pobjedu i vratio se Allahovom Poslaniku.s. Ubio je mnoge muslimane u njihovim pohodima. promijeni se. koji je ve} bio obavije{ten o uspjehu..s. neprestano je to ponavljao. a bio je tek navr{io osamnaest godina. a zatim mi re~e: ‘Usame. Pedeset pete hid`retske godine preselio je na ahiret. . a.’ Nismo se odmakli od njega dok ga nismo ubili. on je izrekao {ehadet da se za{titi od pogibije’.s. posmatraju}i me|usobni sukob muslimana i stanje u koje su upali. Usame ovako pri~a pojedinosti te lekcije: “Do{ao sam Vjerovjesniku.’” PRESELJENJE NA AHIRET Usame se povukao da `ivi u samo}i. rekao je: ‘Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik. a. zar ti nije bilo dovoljno njegovo svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha?’ Tako mi Onoga Koji ga je poslao sa Istinom... a. Lice Allahova Poslanika. Zbog toga je bio veoma veseo. preseljenja na ahiret.. krenuo je Usame na ~elu vojske u borbu protiv Arapa koji su se jo{ uvijek odupirali muslimanima i nanosili im neprilike.

.

Nadimak mu je bio Ebu-Abdullah. Njegova majka je Umame.EL-MUGIRE IBN [U’BE. zagasito crvena kosa koja mu je padala na ramena. El-Mugire je bio izuzetno obrazovan i poznavao je nekoliko stranih jezika. me|u kojima i perzijski i gr~ki. a on Mes’udov. a on M’utebov. a on K’abov. sjajni zubi i kovrd`ava. . a on Kajsa Sekifa es-Sekafija. ~vrst na nogama. zadovoljavaju}i svoju du{u u slu`bi ~iste vjere. @elio je zauzeti zna~ajno mjesto u `ivotu. a on S’adov. Obdaren intelegencijom. Bio je visokoga stasa. Krasili su ga bijeli.A. a on Amrov. OSOBENOSTI El-Mugire ibn [u’be bio je oki}en osobinama koje se rijetko mogu na}i kod drugih osoba: mudrost. R. prodornom intuicijom i zdravim razmi{ljenjem zauzimao je stajali{ta koja su donosila hajr i korist. krupnoga tijela. NJEGOVO IME I PORIJEKLO El-Mugire je sin [u’beov. a on Malikov. Imao je velike sposobnosti rukovo|enja i upravljanja. El-Mugire je u svakoj prilici bio priseban i jasnoga stava i rje~ito je izlagao svoje stavove. iz plemena Beni-Nasra ibn Muavije. jakih ruku. a on Avfov. a on Ebi-Amirov. k}erka Efkana sina Ebu-Omera. snala`ljivost i izuzetna tjelesna snaga. {irokih ramena.

s. gradu u kojem je Poslaniku. neka je Allahov selam i blagoslov na Resulullaha.s.. ve} poslije Bitke na Hendeku uvidio je da je njegov narod zalutao i da su Kurej{ije dokazani tirani i zulum}ari.s. Resulullah. a.s.s. [to se ti~e El-Mugire... odlu~i pozvati pleme Sekif u islam. na{ao Allahova Poslanika. [este godine po Hid`ri. i potvrda njegove iskrenosti u ~istoj Allahovoj vjeri. Zavjetovao se da }e braniti nebesku poruku i njenog prenosioca. Iza{ao je iz Medine sa sedam stotina mud`ahida. psuju}i i deru}i se na njega. Nakon toga je ostao kao muhad`ir me|u bra}om u vjeri. a. Do Kurej{ija sti`e vjest o Resulullahovom izlasku iz Medine.. Svijetli primjeri njegove borbe su upravo pokazali stupanj njegove privr`enosti vjeri i veli~inu ljubavi prema Allahovom Poslaniku. Kurej{ije posla{e svoje predstavnike da upitaju o razlogu njihova puta. Allahov Poslanik. a. Njegovo pleme bilo je najratobornije i neprijateljski raspolo`eno prema odabranom Poslaniku. ISKRENI BORAC El-Mugire stavio je svoj `ivot na uslugu islamu. A kada ih je Allahov Poslanik.s. a. Pozvao ih je u islam.s. U toj situaciji. Naime. kako bi ga onemogu}ili da u|e u Meku. zatra`iv{i uto~i{te od napasnika. poslije smrti Poslanikovog amid`e pove}alo se neprijateljstvo Kurej{ija prema Resulullahu. Kada su muslimani na ~elu sa Allahovim Poslanikom stigli u mjesto zvano Hudejbija. Uputio se u Medinu. a. vode}i pred sobom kurbane kako bi Kurej{ijama dao do znanja da dolazi u posjetu Mesd`idul-haramu. spreman da polo`i vlastiti `ivot. napustio..s.s. Resulullah. i objavio svoje primanje dini-islama. odlu~io je posjetiti K’abu i obaviti umru. a. sina Abdullaha. sklonio se od njih u jednu ba{~u vinove loze ~iji je vlasnik bio Utbe ibn Rabi’a. Mes’udom i Habibom. a. pridru`iv{i se vojsci mud`ahida Allahovoga Poslanika.s. odgovorio im je da je . sve do oslobo|enja Meke. a oni su odbili i uzvratili pogrdnim govorom. Poti~e iz plemena Sekif koje je `ivjelo u gradu Taifu.s. te oni nahu{ka{e Mekelije da iza|u i presjeku mu put.. Stupio je u kontakt s njihovim velikanima i poglavarima i to sa trojicom bra}e: Abdul-Jalilom. vjere u poslanstvo Muhammeda.. nanesena velika uvreda. a. a. nagovorili su omladinu i ludake da ga natjeraju kamenjem...s.232                           Ashabi Allahovog Poslanika EL-MUGIRIN PRELAZAK NA ISLAM El-Mugirin prelazak na islam jeste osvjedo~eni dokaz njegovoga imana. a. a. a ne radi borbe. sinovima Amra ibn Umejra ibn Sekifa. Resulullah. a. Pleme Beni-Sekif ostalo je neprijateljski raspolo`eno prema Resulullahu.

s.a.. a. Ugovor je nazvan “Ugovor na Hudejbijji”. u~estvovao je u svim bitkama koje je vodio Allahov Poslanik.. Allahov Poslanik. zauzima kod svojih sljedbenika muslimana i njihovu spremnost da daju `ivot. staviv{i ruku na sablju. d`. .. El-Mugire je oti{ao zajedno sa nekoliko ashaba. te do temelja zaravnao simbol stranputice i zablude.” “Idi”. Rekao je: “O skupino Kurej{ija! Vidio sam one koje ste poslali kod Muhammeda kako su o{trim prijekorima i pogrdnim rije~ima do~ekani. sjeo ispred njega i obratio mu se rije~ima: “Muhammede. a. potvrdi{e Kurej{ije. Vratio se Kurej{ijama i rekao im: “Kurej{ije. a. re~e mu.s. Posjetio sam kraljevstvo Kisre i kraljevstvo Kajsare i kraljevstvo En-Ned`a{ije. Urve je oti{ao u mjesto gdje je boravio Allahov Poslanik. a..s. bradu dok je govorio.. kako je stra{an i grub... zadovoljan El-Mugirom ibn [u’be’om. r. sve dok su oni u njoj. zar si sakupio narod iz raznih plemena i do{ao da uni{ti{ svoje pleme? Kurej{ije su iza{le pod punom vojnom spremom i zakleli su se Bogom da nikada ne}e{ u}i u Meku silom.. Ko je ovaj Muhammede?” “Sin tvog brata El-Mugire ibn [u’be”.” “Pravo ka`e{ i ne sumnjamo u tebe!”. a majka mi je Sabia bint Abdi [ems.” Nakon ovoga je sklopljen sporazum izme|u dvije strane koji je ispred Kurej{ija potpisao Suhejl ibn Amr.Ashabi Allahovog Poslanika 233 do{ao hodo~astiti K’abu i da nema namjeru ratovati. me|utim. a. na{to ga El-Mugire uhvati za ruku i o{tro je odbi.s. koji je do{ao zajedno sa jo{ nekim Taiflijama da potpomogne Kurej{ije u borbi protiv Allahovoga Poslanika. Iznesite svoje mi{ljenje. re~e mu Resulullah..s. prije nego {to ti je odsje~em”.. a. El-Mugire je bio iskren vjernik i mud`ahid na Allahovom putu.. “Nosi ruku sa lica Allahova Poslanika. ^uo sam {to se desilo pa sam sakupio narod iz svoga plemena.s. Promrljao je: ”Te{ko tebi. a. Resulullah. koji je ~uvan u ogromnoj tvr|avi. Urvetu je ovo bilo dovoljno da uvidi kako visoko mjesto Allahov Poslanik. zatra`io je od El-Mugire ibn [u’be’a da ode u Taif i poru{i najve}i kip zvani Lat. Kurej{evi}ka. Urve se usudio uzeti Poslanikovu.. Vidio sam ljude koji ne prepu{taju svog poglavara igri slu~aja. sru{io Lata. i do{ao sam jer se smatram du`nim pomo}i vam. Tako|er.” U tom momentu El-Mugire je stajao iza Resulullaha.. poslu{ajte me. reko{e mu Kurej{ije.s.. a Urve se u momentu uko~i na mjestu.. meni pokorne. a. tako mi Boga. a. Me|u predstavnicima Kurej{ija bio je i Urve ibn Mes’ud es-Sekafi. osmjehnu se. Poslije oslobo|enja Meke i poraza nad plemenima Hevazin i Sekif na Hunejnu. brane}i ga. crvenokosi junak isukao je sablju i zajedno sa mud`ahidima borio se sve dok nisu uni{tili otpadni~ki pokret murteda koji su se oglu{ili o Allahove zapovjedi...s. Vi dobro znate da je od vas moj otac.{. Neka je Allah.s. a Urve nastavi: “Ja idem kod Muhammeda na razgovor da saznam {ta je kod njega. ne vidjeh kralja me|u narodom poput Muhammeda me|u njegovim ashabima.

razmjeniv{i s njim mi{ljenja. kao da su nam posebno va`ni. Rabijja se sastao sa Rustemom. S’adu je napisao sljede}u poruku: ”Rustem vam poru~uje da nam po{aljete va{e izaslanike.38 Do nas su doprle pri~e o vama poput . S’ad je pozvao izabrane mud`ahide u ~iju vjeru nije bilo nikakve sumnje. Allah s njima obojicom bio zadovoljan. Mez’ur ibn Adijj el-Ad`eli te M’abed ibn Murre el-Ad`eli. To su bili: El-Mugire ibn [u’be. na {ta Rustemova garda {~epa El-Mugiru i grubo ga maknu sa prijestolja. El-Mugire je ostao u safovima mud`ahida pod vodstvom S’ada ibn Ebi-Vekkasa koji je zapovijedao Bitkom na Kadisijji. Rustem je `elio da sazna ne{to vi{e o tim ponudama. Kada je El-Mugire u{ao u Rustemovu odaju. ve} zatra`i novog pregovora~a. Ako im odemo u ovom broju. pa je zatra`io sastanak sa muslimanskim predstavnicima. i dogovori{e se da on bude taj koji }e oti}i prvi put.234                           Ashabi Allahovog Poslanika HISTORIJSKI SUSRET Poslije zavr{etka rata sa otpadnicima. pa {ta mislite?” Prvi se javi Rabijj ibn Amir: “Sigurno je da stranci imaju svoj na~in mi{ljenja i svoje obi~aje. `ele}i time zapanjiti muslimane. Naime. Rabijj ibn Amr. Kirfe ibn Zahir et-Temimi. pa zbog toga predla`em da ode samo jedan od nas. te im je rekao: “Izabrao sam vas da govorite sa Perzijancima. . On se obrati Rustemovom bratu: “Ne otpuhuj! Ovo gdje sam sjeo meni ni{ta ne zna~i. Huzejfe ibn Muhsan.” S’ad je odredio najbolje vo|e. Nakon Halidovog prelaska u [am.rat. kojim se Rustem nije zadovoljio. El-Mugire isplanirao je da u razgovoru nametne svoju govorni~ku vje{tinu i da istakne samopouzdanje i ja~inu muslimana. El-Mugire je ostao u redovima vojske Halida ibn Velida. Bisr ibn Ebi-Rehm. a Rustem oporu~i S’adu da mu po{alje drugu osobu.islam. vo|i Perzijanaca ponudio jedno od troje: . daju}i svoj doprinos u osvajanju Iraka.” Rabijjin prijedlog jednoglasno podr`a{e i ostali. izvrsne govornike i mislioce. prije borbe na Kadisijji. Historijski razgovor koji se odvio izme|u El-Mugire i vo|e perzijske vojske Rustema pokazuje njegovu inteligenciju i razboritost. Arfed`e ibn Herseme. pri|e i sjede na njegovo prijestolje tik do njega. Poslije Rabijje. ode Huzejfe ibn Muhsin. Poslije Huzejfe. Perzijskoj vojsci prethodno je nare|eno da obuku blistava odijela izvezena zlatnim nitima. bojim se da }e pomisliti da im pridajemo posebnu pa`nju. i da stave krune na glave i zlatne ogrlice na vratove. pade odluka da ide El-Mugire ibn [u’be. objasnio mu situaciju koja je pred njima.d`izju. Ovaj postupak rasrdi Rustemova brata pa po~e otpuhivati kroz nos od ljutnje. . a ni tvoj brat nije o{te}en. S’ad ibn Ebi-Vekkas je po nare|enju vladara pravovjernih Omera ibnul-Hattaba.

” Perzijanci koji su slu{ali razgovor do{aptavali su se. o Abbude. u zlu danu po njih. Bog vam zdravlje podario. U odnosu na nas nema si}u{nijeg naroda od vas. Vlast ne mo`e potrajati ako je zasnovana na ovakvim temeljima i predvo|ena ovakvim vo|ama. do|ete po pomo} kod nas. ne `ele}i otkriti svoje znanje perzijskog jezika: “Te{ko tebi. Rustem je imao svoga prevodioca Arapa. On tim upravlja . kao {to je to slu~aj kod nas...poslije bude zadovoljan s nama. Boga mi. prokleo Bog na{e prvake. Kada nas Bog kazni . Jedan drugog ne pot~injavamo.” Ovim govorom. ti si Arap. vrati na{u mo} i podari nam pobjedu protiv neprijatelja. zato ka`i {ta ima{. Nego. vi ste me pozvali.. Me|utim. vratite se odakle ste do{li. rekao Arap. ~asni smo me|u narodom. obrati se El-Mugiri. a ja ne vidjeh zaglupljenijeg naroda od vas. i zahvaliv{i Allahu. “Ti si nas tra`io.. a kada vas zadesi su{a.. mazge i hiljadu dirhema. El-Mugire ga je stalno presijecao.Ashabi Allahovog Poslanika 235 bajki. Prevodi mu onako kako ka`em i kao {to prevodi{ njegove rije~i. Mugire ibn [u’be nametnuo se Rustemu i njegovim podanicima kao sna`na li~nost zdrave logike.. Bilo bi bolje od ovoga {to ste napravili da ste me prije obavijestili da ste vi gospodari jedni nad drugima. vi ste za nas bezvrijedni. Zatim je rije~ uzeo El-Mugire. osim dan-dva ili mjesec-dva. tako po{tovanog i inteligentnog. Mi Arapi smo me|u sobom jednaki.” Njihovi savjetnici uvidje{e veli~inu El-Mugirinog govora koji ostavi velik dojam na obi~ne ljude pa ti ljudi reko{e: “Tako je nastupio da }e mu na{i pot~injeni dati prednost. govore}i: “Istinu je.” Poslije svoga lo{eg nastupa Rustem je poku{ao napraviti prijaznu atmosferu. Vi ste oskudna i zlo}udna `ivota. A danas sam shvatio da }ete biti poni`eni i uni{teni. Dolazite nam kao trgovci i nadni~ari.” Rustem je govorio nabrajaju}i slave svoga naroda. punim samopouzdanja i dubokog imana i istinitosti akide koju nosi. Naredit }u da se svakom va{em ~ovjeku pokloni po tovar hurmi i dva odijela.. kako bi se zaboravio lo{ postupak njegovog brata i njegovih namjesnika: “Ho}e{ li ti govoriti ili da ja pri~am?”. Mislio sam da i vi preporu~ujete jednakost. Mi vam odvojimo dio hurmi i p{enice i ispratimo vas zadovoljne. a neprijatelj nas ne porazi. nije niko gluplji od njih kada su potcijenili ovaj narod. osim onoga koji poka`e neprijateljstvo prema svom drugu. a ja }u dati va{em zapovjedniku odje}u. pa ne bih uradio {to sam uradio i ne bih vam do{ao. re~e: “Zaista je Allah Stvoritelj i Hranitelj svega postoje}eg. Stoga. ja~i smo od neprijatelja. Ko napravi ne{to. vratite se. opominjao. a izme|u ostalog re~e: “Jo{ smo gospodari na na{oj grudi. pa idite svojim putem. Nemam `elje za borbom niti vas `elim zarobiti. Ponosno pobje|ujemo. bilo mu je ime Abbud. Nema nigdje kralja poput na{eg. prijateljski se {ale}i sa El-Mugirom.

ispred muslimanske vojske ka`e: “Na{ vo|a je zvjezdoznanac pa je pogledao u tvoju sudbinu i vidio da }e ti sutra biti izva|eno oko. te`ak `ivot i razdor. Mi jedemo le{inu. u protivnom . sve dok ne u|u u vjeru. a mo`da jo{ i u te`oj situaciji bili. Najbolje `ivi onaj ko ubije svoga amid`i}a. narediv{i mu da kad budu prelazili most. A dini-islam nam je dra`i od ovoga dvoga. El-Mugire re~e: “Obradovao si me dobrom nagradom. Nema primirja izme|u vas i nas. Povjerovali su mu iskreni. a oni koji nas ubijaju njima je D`ehennem. a ja }u vas se svih rije{iti.{. mole}i da se primi od njega.” Kada je vojnik kazao {ta je imao. d`.” Nakon razgovora u kojem je dominirala El-Mugirina inteligencija i rje~itost. Da ne znam da }u u budu}nosti voditi borbu s protivnicima kao {to ste vi mu{rici. pa nam naredi da se borimo protiv onih koji nam se protive. “Da od vas svaka osoba da d`izju poslu{no. a ako bi od nas {ta zatra`ili. [to se ti~e tebe i tvojih podanika koji su mo}niji od neprijatelja i nadmo}ni u vladanju i {to se ti~e va{e ogromne dunjalu~ke vlasti. U tom momentu Rustem ga presje~e: “Zna~i. kosti i krv. A kad smo u pitanju mi. neki potpuno uvjereni. Tako je bilo dok Allah. ni to ne pori~emo. a. i obaveze su nam jednake. d`.ulazak u islam. pozivaju}i nas onome ~ime je zadu`en. Allah je Taj Koji je to stvorio i vama podario.s. nismo du`ni dati. nije poslao Vjerovjesnika kojem je podario Knjigu. sve dok nam se ne objelodani da je Allahov Poslanik. Ne}e osvanuti ni zora. pa po~e udarati nogama o zemlju i ljutito re~e: “Nisam ni pomislio da }u u `ivotu ~uti ne{to ovako od vas Arapa. izdvajaju}i d`izju poslu{no i smjerno. . a u islamu imate sve {to i mi.” . a drugi su odbili. ko od nas bude ubijen . na{e lo{e stanje. U takvoj smo.ulazi u D`ennet. poslu{no i smjerno.rat. Rustem naredi da ga isprati jedan od njegovih vojnika. borit }ete se?!” “Zna~i. po`elio bih izgubiti i drugo oko. a neki silom. Budi na{ {ti}enik..{. bez ikakve razlike izme|u nas i vas.” Ove rije~i naljuti{e Rustema. upita Rustem.ili davanje d`izje. zatim mu uzme bogatstvo i pojede.. Stavljamo ti na izbor jedno od troje: .. Koji vjeruju u njega bore se protiv onih koji pori~u.236                           Ashabi Allahovog Poslanika i to pripada Njemu.” “A {ta to zna~i poslu{no i smjerno?”. iskren i da je poslat od Allaha. mi je poznajemo i ne pori~emo.

Posljednjeg dana borbe.a. Oni su bili specijalna stra`a oko njega. te je od El-Mugire ibn [u’be’a zatra`io da izvidi {ta je s njima. tako|er. muslimani su uspjeli ukloniti `ivi zid koji su Perzijanci napravili od slonova pa su nakon toga navalili `estokim napadom svim raspolo`ivim sredstvima. ali to nije uticalo na muslimane koji su ostali ~vrsti poput planine. a El-Mugire i drugi muslimani pokazali su veliko juna{tvo. Drage volje ulazimo u va{u vjeru. odredi im emire i zamjenike i podigni punu pripravnost. obavijestio je S’ada. Konjicu Mugire ibn [u’be’a priklju~i sebi i izvijesti me o njihovom djelovanju!” El-Mugire je bio poznat po svojoj `estini u borbi i po stru~nosti u komandovanju konjicom. Borba se vodila nekoliko dana u vi{e navrata. Neka svaki vo|a i zamjenik dobro upozna svoje zadatke i du`nosti.Ashabi Allahovog Poslanika 237 NA KADISIJJI Rezultat pregovora izme|u Rustema i muslimana bio je rat.. kada je ~uo ove rije~i. da bi nakon njih uslijedio op}i okr{aj. a on je ve} ubijen.. rasporedi vojsku u desetine. r.” El-Mugire je od radosti povikao “La ilahe illallah. u pismu sljede}eg sadr`aja: “Kada dobijete ovu poruku. u~estvovalo ~etiri hiljade vojnika zvanih ”Kraljevska garda”. Bitka je po~ela na uobi~ajen na~in tog vremena. Perzijanska je vojska u po~etku borbe pokazala ve}u borila~ku vje{tinu i o{trinu u napadu. i jo{ nekoliko njihovih velikana. Bili smo specijalna jedinica koja je ~uvala Rustema. koju je do Rustema dopratio kralj Ebreviz iz Dejlema. Poslije toga zavladalo je pravo rasulo u taboru neprijateljske vojske. Probili su prve redove i ubili vo|e Rustema i Behmena ibn D`ezevijeha. a poslije Rustemove pogibije odlo`ili su naoru`anje isklju~iv{i se iz borbe i ~ekaju}i krajnji rezultat. a Perzijanci sklopi{e savez sa Zuhreom ibn Huvejjetom.. dali su mu sljede}i odgovor: “Mi nemamo nikakve veze sa borbom. Muhammedun Resulullah”. a muslimani su navaljivali na njih sve dok ih u potpunosti ne uni{ti{e. Na Kadisijji je. iako su bili malobrojni. Iza sebe su ostavili veliki plijen. . S’ad ibn Ebi-Vekkas primijetio ih je. Kada im je El-Mugire oti{ao. S’ad ibn Ebi-Vekkas rasporedio je vojsku u manje grupe. Muslimanska vojska brojala je oko trideset tri hiljade mud`ahida dok je neprijateljska vojska brojala sto dvadeset hiljada boraca. pojedina~nim dvobojima. dan-no}. To je uradio po naredbi vladara pravovjernih Omera ibnul-Hattaba. Po njihovoj `elji raspore|eni su u blizini Kadisijje. oru`je i poginule. Bje`ali su.

Nakon Bitke za Tuster zarobljen je Hurmuzan. Njima su se pridru`ili stanovnici Misana. pomisli{e da je to ogromna vojska. formirali jaku konjicu pod komandom . Kada se situacija smirila.238                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVOJENJE NEHAVENDA Poslije velike pobjede na Kadisijji. Tu Hurmuzan primi islam i ostade kao prevodilac prilikom su|enja. r. Utbe je odredio El-Mugiru da ga zamijeni dok ne do|e El-Med`a{i. [esnaeste godine po Hid`ri Utbe ibn Gazvan je bio namjesnik Basre. te br`e-bolje napusti{e Eberkbaz. pa kad ih Perzijanci vidje{e. da ne bi obeshrabrili ljude.” Muslimani su navaljivali dok im Allah. @elio je obaviti had`. ne dade pobjedu. ubiv{i mnoge od njih. ostav{i neutralan. koji ga smijeni s te du`nosti. Perzijanci napusti{e Nehavend i uputi{e se putem Hemezana. El-Mugire je ~uo za veliku mobilizaciju pa je odmah poduzeo odgovaraju}e mjere. gdje je do{la do izra`aja njegova mudrost i snala`ljivost.{. Naime. zapo~e o{tri okr{aj u kojem kao {ehid pade vo|a islamske vojske N’uman ibn Mukarrin.a.. Allah. a muslimani su ih gonili. r. Nakon ove bitke vladar pravovjernih Omer ibnul-Hattab. postavi El-Mugiru namjesnikom Kufe. jednog od velikana Eberkbaza.Mugire odvoji se po strani sukoba. bio zadovoljan s njima obojicom.. Kada je Utbe ibn Gazvan preselio na ahiret.{. muslimani su se uputili prema gradu El-Medainu ~iji namjesnik Jezded`ird od straha napusti grad a muslimani ga uze{e bez borbe.uratu. Nakon uvodnih dvoboja izme|u muslimana i Perzijanaca. namjesni{tvo u Basri preuzeo je El-Mugire ibn [u’be. a muslimanima koji su vidjeli njegovu pogibiju re~e da prikriju vijest: “Ne govorite da nam je emir pao kao {ehid dok ne vidimo {ta }e nam Allah presuditi s protivnikom. koji je u pratnji El-Mugire odveden vladaru pravovjernih Omeru ibnul-Hattabu. pa je zatra`io dozvolu od Vladara pravovjernih koji mu je izda. ali je on bio zauzet nekim poslom u . El. Bje`ali su. Poslije ubistva Osmana ibn Affana pojavi{e se nesuglasice izme|u Alije i Muavije ibn Ebi-Sufjana.ilkana. Jedan od najve}ih podviga koje je u~inio El-Mugire desio se u Bici za Nehavend. d`. blizu Basre. Uz njega je bio El-Mugire koji ga pokri ogrta~em i skloni mu tijelo ustranu. El-Mugire dade prisegu Muaviji. Du`nost namjesnika vr{io je do dolaska halife Osmana ibn Affana. Krenula je vojska El-Mugire sa zastavama i ogromnim oblakom pra{ine koju su dizali za sobom. d`. od `ena je zatra`io da svoje mahrame stave na koplja i da di`u pra{inu. . Privremenu du`nost namjesnika je trebao preuzeti Med`a{i ibn Mes’ud es-Sulemi.a. a on ga odredi namjesnikom Kufe. Neka je Allahov selam na njih.. Odsustvo Utbeta i El-Med`a{ija iskoristili su Perzijanci Basre tako {to su izazvali nerede u gradu Eberkbaz.

a od toga zatvora ne}e koristiti puhanje vra~ara. a da nije posegao za ispravnim. dok je obavljao du`nost namjesnika Kufe. opisuju}i sposobne Arape.” . Ukopan je u Kufi. postojanost. [to se ti~e Muavije ibn Ebi-Sufjana. a Zijad je i za malo i za veliko. Amr ibnul-’As je za velike probleme.” Pa je dodao: “Tako mi Allaha. a zabilje`eno ja da je Kabis ibn D`abir rekao: “Dru`io sam se sa El-Mugirom i zaklju~io. kod njega je strpljivost i samilost. a nakon ukopa Ibn Hebire e{-[ejbani stao je pokraj njegovog kabura i kazao: “U kaburu le`i ~vrstina. i `estoki protivnik koji ima svoj utjecaj. a da iz nje nije na{ao izlaz.” Pedesete godine po Hid`ri.” Zabilje`eno je tako|er da je E{-[’abij.Ashabi Allahovog Poslanika 239 PRESELJENJE NA AHIRET Mugire ibn [u’be obavljao je svoje namjesnikovanje krajnje mudro i snala`ljivo. a bio si odani prijatelj s kim si se zbli`io. Srditi ga u grob strpa. El-Mugire ibn [u’be i Zijad ibn Ebi-Sufjan. Amr ibnul-’As. El-Mugire je sposoban da iza|e na svih osam. El-Mugire je preselio na ahiret. `estoko si ka`njavao neprijatelje. El-Mugire je za rukovo|enje. i nije nai{ao na zamr{en slu~aj.” Taberi je o njemu kazao: “Bio je takav da nije zapao ni u jednu situaciju. da kada bi neki grad imao osmera vrata i da se na njih ne mo`e iza}i osim sa snala`ljivo{}u. rekao: “Sposobnih Arapa je ~etverica: Muavija ibn Ebi-Sufjan.

.

posebno sablju kojoj je davao prednost nad drugim oru`jem toga vremena. Nosio je nadimak Ebu-Dud`ane. Volio je oru`je. a on Saidov.A. okruglo lice. pamtio je njihovo srodstvo i poznavao vrste. Bio je sr~an i ~vrstoga stava. sin je Har{eov. OSOBENOSTI Ebu-Dud`ane je bio jedan od najpoznatijih vitezova me|u Arapima. Bio je srednjega rasta. imao je jake {ake i mi{i}e. {irokih prsa. Imao je jake i ~vrste mi{i}e koji su ga slu`ili kad treba udariti sabljom i kada treba podi}i {tit. Kada bi hodao. stabilan hod. gustu kosu. a on K’abov. Ebu-Dud`ane volio je konje i brigu oko njih. izgledao je poput gorostasa koji se kre}e ~itavim tijelom. ~vrstoga vrata. Odlikovala ga je hrabrost. a ~im bi se ukazala pogodna prilika. {to je junake odbijalo od dvoboja s njim. a tako|er je bio sklon {utnji. a on je Sa’lebov. Bio je odlu~an i ozbiljan u svakoj prilici. vje{to bi udario sna`nim udarcem.SIMAK IBN HAR[E. R. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Simak. a on Abdu-Vuddov. krupnoga tijela. crn ten. on sin Levzanov. smjelost i odva`nost. zbog mi{i}ave i razvijene gra|e. a on El-Hazred`in. Jahao je po pustinji i lovio divlja~. poslije kojeg bi neprijatelj pao nepomi~an. . Njegova je izdr`ljivost bila ja~a nego kod ve}ine drugih ljudi. Znao je kada }e se privu}i protivniku. oki}en saburom i postojan. a ovaj sin Zejdov. Mrzio je sve {to ru{i ljudsko dostojanstvo i umanjuje odlu~nost. a K’ab je sin El-Hazred`a el-Ensarija es-Saidija.

r. Sebe je zavjetovao za odbranu nebeske vjere i borbu na Allahovom putu dok islam ne pobijedi i dok se ne pro{iri me|u ljudima. Tada{nji je d`emat brojao sedamdeset muslimana. d`. a. osiroma{iti ih i pot~initi. broj se muslimana uveliko pove}avao. a. Ljudi su po~eli spominjati ime Muhammeda ibn Abdullaha.s. a me|u njima su bili i Mahreme ibn Nevfel ibn Uhejb ibn Abdi Menaf i Amr ibn El-’As ibn Vail ibn Hi{am. Bitka na Bedru bila je prvi oru`ani okr{aj u kome su muslimani krenuli ustrojenih safova protiv Kurej{ija i njihovih prvaka. Ebu-Dud`ane nije bio me|u onima koje je islam privukao na samom po~etku njegovog {irenja.s. vra}a iz [ama. a odbacivati {irk i obo`avanje kipova koji ne mogu nanijeti {tetu niti pribaviti korist. Ebu-Sufjan predosjetio je opasnost koja mu prijeti. a..242                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOVO PRIMANJE ISLAMA Ako je Meka kolijevka islama. a. Poslije drugog sporazuma o davanju vjernosti na Akabi i nakon pristizanja muhad`ira iz Meke. Utom su ga obavijestili da je Poslanik. neiskvarena du{a prihvatila je islam potpunom iskreno{}u. On je odmah poslao Damdama ibn Amra el-Gifarija u Meku po pomo} od Kurej{ija. `elio je zaplijeniti karavan i tako oslabiti mo} Kurej{ija.. Pozvao je muslimane u d`ihad i poveo ih do izvora na Bedru. kada bude u~inio hid`ru u Medinu sa njegovim vjernim prijateljem Ebu-Bekrom es-Siddikom. i da budu za{titni oklop jezgru islama i nosioca Objave.. a. kako bi se njihova opakost i osori odnos prema njemu smanjili i postali bezopasni. zaslugom Mus’aba ibn Umejra i drugih muslimana. Nakon prvoga ugovora o davanju vjernosti kod Akabe.s. svjetlo imana po~e nastanjivati njegovo srce dok je posmatrao {irenje islama me|u ljudima. i {iriti vijesti o njegovom pozivu u obo`avanje Jednog Jedinog Boga. odredio je da stanovnici Medine budu Njegovi pomaga~i i pomaga~i Njegovoga Poslanika .a. pove}ao se broj muslimana u Medini.{. Tako... Stvoritelja svega. .s. Resulullah. koji je predvodio Ebu-Sufjan. iza{ao iz Medine da bi zaplijenio karavan. I{ao je u pravcu Meke sa velikom robom koja je ~inila glavninu imetka Kurej{ija. Allah. Poslanik.s.. saznao je da se karavan Kurej{ija. Njegova ~ista. Kada je stigao u Meku. Ebu-Dud`ane po~eo je posmatrati ljude i obra}ati pa`nju na njihova stanja i njihove pri~e. bio je napregnut i oprezan. i imala pratnju od ~etrdeset ljudi.s. JEDAN OD JUNAKA BITKE NA BEDRU U islamu. a. onda je Medina srce islama.s. uglavnom zbog njegovog burnog `ivota. Muhammeda ibn Abdullaha.. Ubrzo je izjavio primanje islama i odlu~io biti me|u ~istim muslimanima koji }e do~ekati Bo`ijega Poslanika. Ebu-Dud`ane na{ao je istinsko zadovoljstvo za du{u. a.

a. Isto to uradi i Omer ibn el-Hattab. zlo! Va{i imeci kod Ebu-Sufjana su na dohvatu Muhammedu i njegovim ljudima! Ne vidim da }ete ih uspjeti spasiti! U pomo}! U pomo}!” Kurej{ije koje su se okupile oko Damdama iz znati`elje kakve su vijesti. Ustao je tada Ebu-Bekr.. r. a u njihovo je ime govorio S’ad ibn Mu’az. Nije nam te{ko da se sutra sretnemo sa na{im neprijateljem.a.ratovali bi s tobom sve dok ga ne bismo osvojili. Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom. mi }emo ovdje ostati.. Nakon toga. Poslanik. obradovao se i rekao: “Idite i obradujte ostale. Neki od Kurej{ija `eljeli su da se vrate. Zato smo ti ukazali povjerenje i dali na{e obe}anje na poslu{nost i pokornost. Rekao je: “Vjerujemo u tebe i smatramo te istinitim.s. da si tra`io od nas more da s tobom preplivamo. . Poslanik. iskreni u bici.s.s. U me|uvremenu. uputi dovu za njega. Kreni sa nama. Kurej{ije su bile nasuprot muslimana. koji je bio veoma zao i prgav ~ovjek. dok su drugi navaljivali da se bore. i svjedo~imo da je Istina ono sa ~ime si do{ao. ~ime }e{ biti radostan. a. ustade El-Mikdad ibn Amr i re~e: “O Bo`iji Poslani~e. zlo. Ova zamisao je uspje{no i provedena u djelo.a. Ebu-Sufjan uspio se izbaviti sa karavanom i oti}i u Meku. Allahov Poslani~e. Kada je zavr{io. Kada je stigla vojska Kurej{ija do mjesta gdje je bio karavan. da vodu Bedra navede u bunar koji je bio na njihovoj strani. vidjeli su da se Ebu-Sufjan ve} izvukao zajedno sa karavanom.s. Allahov Poslanik.Ashabi Allahovog Poslanika 243 Damdam je stao na sred trga. postupaj kako `eli{. a. i govorio. Zovnuo je muhad`ire i obavijestio ih o izlasku Kurej{ija u pomo} Ebu-Sufjanu.” Nego ka`emo: “Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite i mi }emo se s vama boriti. ve} sada vidim bitku. Tako mi Allaha. dali su zakletvu da }e se napiti iz bazena koji su napravili muslimani. savjetovao se sa muslimanima o mogu}em okr{aju sa Kurej{ijama. Najzagrijaniji je bio El-Esved ibn Abd el-Esved el-Mahzumi. Me|u ovima drugima bio je i Ebu-D`ehl... preplivali bismo ga s tobom i ni jedan od nas ne bi izostao. Tako mi Allaha. pa je rekao: “Kunem vam se Bogom da }u se ili napiti sa njihovoga vrela ili umrijeti prije nego do|em do njega.s. savjetovao se sa ensarijama. pocijepao svoju ko{ulju i odsjekao nos svojoj devi. mi smo uz tebe.” Od ensarija je najvi{e Ebu-Dud`ane bio zanesen i nao{tren za sukob sa mu{ricima kako bi im se o~itala `estoka lekcija. da nas odvede{ u Birkel-Gumad39. s Allahovom pomo}i. pa stao kukati i zapomagati: “O Kurej{ije. r. U me|uvremenu. Muslimani su predlo`ili Poslaniku. odmah sko~i{e i po`uri{e da se spremaju u pomo} Ebu-Sufjanu. ne}emo re}i kao {to su rekli sinovi Israilovi Musau: “Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite. postupi onako kako ti Allah naredi. a.” Poslanik. a kada su saznali {ta su muslimani uradili sa bunarom. Poslije toga.” Tako mi Onoga Koji te je poslao sa istinom. koji je insistirao dok nije i ostale uvjerio da u|u u okr{aj. Mi smo strpljivi u ratu.. a. a mi smo s tobom. a da sva ostala vrela zatrpaju. tako bi Kurej{ije ostale bez vode. Mo`da ti Allah poka`e ne{to od nas.. stavio je sebe na raspolaganje potrebama vjere.” Kada se pribli`io vrelu.

a. a. a Kurej{ije su bili potu~eni do nogu.. Odgovaraju}i i cijenjeni. Muhammed vas je potakao na osvetu. Hamza. a me|u njima i Ebu-el-’Asa ibn Kajsa ibn Adijja ibn Sa’da ibn Sehma i Ma’beda ibn Vehba. re~e: “Da. I takav. bitka se zavr{ila pobjedom Njegovog Poslanika. a. po~eo je puzati prema vrelu da bi ispunio svoju zakletvu.. ubio je va{e najbolje. Nakon pogibije El-Esveda. U podsticanju Kurej{ija na osvetu i ubistvo Muhammeda. dok mu je krv {ikljala iz noge.. njegov sin Velid. Ranio je veliki broj Kurej{ija koji su izbjegavali da stanu ispred njega u otvoren sukob. i njegov brat [ejbe ostado{e poko{eni le`ati. a s njim njegov sin Velid ibn Utbe i njegov brat [ejbe ibn Rebi’a i pozva muslimane na dvoboj. CRVENI POVEZ Kurej{ije nisu prihvatile poraz u Bici na Bedru. Poslije toga izbi okr{aj prsa u prsa. Ubejde ibn el-Haris.s. Ebu-Dud`ane jurnuo je sa isukanom sabljom. Ikrime ibn D`ehla i Safvana ibn Umejje.. koji je podlegao od posljedica rana. a mu{rici Utbe. ali Hamza ga preduhitri jo{ jednim udarcem kojim ga je dokraj~io taman kad je dopuzao tik do vrela. pa se strovali na zemlju. iz mr`nje i jeda prema Poslaniku. Kad je prihvatio ponudu. jaha}ih `ivotinja i oru`ja. pjevaju}i d`ihadske kaside i recitiraju}i stihove. Tada Resulullah. Safvan i Ikrime.s. i `ele}i osvetu. u~estvovali su i jevreji iz Medine.s. tako da mu glava osta visiti kao pjevcu. i muslimana. a. Oni su podsticali Kurej{ije na pripremanje velike vojske u rat protiv Muhammeda. Abd.” Dvoboj se zavr{i. opreme i svega drugoga . Ebu-Dud`ane je blistao u bici. a. Poslanik. brzo su osigurali dovoljno sredstava za opremu ljudi. Ispred njega je stao Ebu-Musa’fija koji je bio jedan od saveznika Kurej{ija i jedan od njihovih junaka. Ranio je Malika ibn Abdullaha ibn Osmana. iza|e Utbe ibn Ebi-Rebi’a. podsticali su ljude govore}i: “O Kurej{ije. ali mu{rici to odbi{e. Alija!” Kada je Utbe ~uo njihova imena. d`. Trojica njihovih uglednih ljudi osje}ali su posebnu bol zbog pogibije njihove rodbine na Bedru: Abda ibn Ebi-Rebi’e. Ubio je mnogobrojne junake mu{rike.” Kurej{ije su po~ele davati imetke u sakupljanju oru`ja. re~e: “Ustani.{. Voljom Allaha.s.s. I{li su kod Ebu-Sufjana i tra`ili od njega da bude predvodnik te bitke. zatra`io je da iza|u trojica mladi}a ensarija.. pa nas pomozite imetkom u borbi protiv njega. a.s.244                           Ashabi Allahovog Poslanika Hamza ibn Abdul-Muttalib udario ga je sabljom i odsjekao mu nogu. On je pao na le|a. Do`ivjeli su poraz kakav u `ivotu nisu okusili. probijaju}i redove Kurej{ija. Htjeli su trojicu odgovaraju}ih njima . Ebu-Dud`ane usmjeri udarac svoje sablje prema njemu i presje~e mu vrat.od Kurej{ija. mo`da }emo osvetom ubla`iti gubitke koje nam je nanio..

s. saznao za pokret Kurej{ija. To brdo je bilo iza muslimana i prestavljalo je {tit od napada i iznena|enja s le|a.. Kada ga vidje kako se kre}e.” Pa mu je Poslanik. osim u ovakvoj prilici. Pored Kurej{ija u~estvovali su i njihovi saveznici iz plemena Kinane i stanovnici Tihame. Na vrh je brda postavio pedeset najvje{tijih strijelaca i naredio im da ne napu{taju svoja mjesta dok se bitka ne zavr{i. dade. k}erka Utbe’a ibn Rebi’e. Bo`iji Poslani~e?” On je odgovorio: “Da udara{ njome neprijatelja sve dok se ona ne iskrivi. na izlazak i suprotstavljanje Kurej{ijama van Medine. tra`io je mi{ljenje ashaba. a.” .s. koji je ubio njegovog amid`u Tuajma ibn Adijja.s. a `ena Ebu-Sufjana. Poslanik.. Vah{iju je obe}ala veliku svotu novca i mnogo zlata kao nagradu za Hamzino ubistvo. Jedan dio ashaba mu je savjetovao da ostanu u Medini zbog lahko}e njene odbrane i odbijanja neprijatelja od nje. recitiraju}i stihove: “Zare~e me prijatelj moj dragi. nikom je nije davao dok nije pri{ao Ebu-Dud`ane i upitao: “[ta je njeno pravo. re~e: “Zaista je ovakav hod mrzak Allahu.s. d`..” Ebu-Dud`ane re~e: “Ja }u je onda uzeti. iza{ao je sa vojskom i ulogorio se u udolini Uhuda. upu}ivao je i davao smjernice i savjete muslimanima. a Resulullah. Allahov Poslanik. dr`e}i se odva`no i gordo sa sabljom u ruci. s tim njenim pravom. D`ubejr ibn Mut’im podsticao je Vah{a ibn Harba na ubistvo Hamze ibn Abdul-Muttaliba. To je isto ~inila Hinda. da ne bi bili optu`eni za kukavi~luk i strah. u podno`ju brda pokraj palme. Kada se kona~no opremila. Ebu-Dud`anin obi~aj bio je da pove`e glavu crvenim povezom. povezao je glavu crvenim povezom i po~eo oholo hodati me|u ljudima. a.Ashabi Allahovog Poslanika 245 potrebnoga za boj. Nakon {to je Allahov Poslanik. tako da je sakupljena velika vojska. Kurej{ije su se sa svojom vojskom ulogorili u mjestu Ajnan. Raspodijelio je muslimane i organizirao bojne safove. a. a.. a. Ona je izgubila oca. udaraju}’ sabljom Bo`ijom i Resulovom.s. da okove ja ne trpim nikad. vojska je Kurej{ija iza{la u pravcu Medine pod vo|stvom Ebu-Sufjana. brata i amid`u.... a.. a.. Po{to je uzeo sablju od Allahova Poslanika. Allahov Poslanik.s. tra`e}i je.” Ebu-Dud`ane je hodao.{. amid`i}a Allahova Poslanika. Bo`iji Poslani~e. Prije nego {to je po~ela borba.s.s. dok je jedan dio nagovarao Poslanika. a zatim je uzeo svoju sablju i upitao: “Ko }e uzeti ovu sablju sa njenim pravima?” Prilazili su muslimani. nasuprot Medine. a.

a. pomisli{e da je bitka okon~ana i pobjeda dobijena. da presude odmetni{tvu. Tako mi Allaha. Zaobi{ao je brdo. I njen mu` Alija..s. koji su bili na vrhu brda. kao halifa muslimana. O njemu je Poslanik.. Vo|e tih vojski uspjele su vratiti ljude u islam i presuditi vo|ama pokreta odmetni{tva.a. sablju u svim narednim bitkama poslije Uhuda. Kada je stigao u El-Jemamu. Halifa se suprotstavio tim odmetnicima ~vrsto i odlu~no tako {to je poslao jedanaest vojski. Kurej{ije su po~ele postepeno uzmicati.. rekao: “Ako si ti bio ~vrst u borbi.” Ebu-Dud`ane nosio je Resulullahovu. odmetanje arapskih plemena od islama i odbijanje davanja zekata. Najopasnije stvari koje su se pojavile za njegova hilafeta jesu: suprotstavljanje halifi. Zato je halifa zatra`io od Halida ibn Velida da ode u El-Jemamu kao vo|a kompletne islamske vojske i da presudi Musejlemi el-Kezzabu..246                           Ashabi Allahovog Poslanika Zatim je po~ela borba izme|u dvije vojske. popeo se na bre`uljak i do{ao muslimanima iza le|a. pa bili su i Sehl ibn Hanif i Ebu-Dud`ane. rekao rije~i koje su ukrasile blistavost njegove borbe. Umalo da nevjernici ubiju Allahovog Poslanika. a... pa se muslimani . dao je svoju sablju i rekao: “I moju sablju operi od krvi. Kada su muslimanski strijelci. Ebu-Dud`ane udarao je svojom sabljom. dao je svoju sablju k}erki . Ali ~vrsti i dobri ashabi oko njega {titili su ga svojim tijelima kako bi ga spasili. organizirao je i ustrojio safove. poku{avaju}i odbiti mu{rike. r. a.samozvanoga poslanika. Ikrime ibn Ebi-D`ehl i [urahabil ibn Hasne nisu uspjeli presuditi Musejlemi ibn Habibu el-Kezzabu. Naime. Odred mud`ahida na ~elu sa Halidom ibn el-Velidom uputio se ka murtedskom plemenu Benu-Hanife u El-Jemami. Pojavili su se la`ni poslanici koji su oko sebe okupili ljude svoga plemena i u njima probudili plemenski d`ahilijetski duh. nije me izdala. Halid.” Na ovo je Poslanik. Halid i njegovi konjanici silovito i brzo udarali su na muslimane i za~as obrnuli tok bitke.. prevaranta i pagana Musejleme el-Kezzaba. nakon boja. Pleme Benu-Hanife sna`no je napalo muslimane.. izabran je Ebu-Bekr. vidjeli povla~enje Kurej{ija. PRESELJENJE NA AHIRET Poslije smrti Allahovoga Poslanika.s. a ovo je bila zlatna prilika.a. jer je on uspio sakupiti ogromnu vojsku svoga plemena Benu-Hanife i nekih njegovih saveznika. pa napusti{e svoje polo`aje i krenu{e prema bojnom polju da kupe plijen. Halid ibn Velid je budnih o~iju tra`io slabu ta~ku u muslimanskim safovima. r. Brzo je buknula borba izme|u muslimana i murteda. koji su bili okupiljeni oko la{ca. r. a.s. ispoljili su veliko iskustvo ratovanja i pokazali hrabrost i prodornost u napadu. na razli~ite strane Arapskoga poluotoka. vratio u Medinu. a. a. U po~etku borbe ~inilo se da }e pobjeda biti na strani muslimana jer su `estoko pritisli Kurej{ije i poljuljali njihove redove.s.a. tako da je sa sobom imao ~etrdeset hiljada boraca.s. kada se Resulullah.s.atimi da opere krv s nje.

vitezu. pa kad ostali muslimani vidje{e njihovu ~vrstinu. Kada je smaknut Musejlema el-Kezzab. pokaja{e se zbog svog bje`anja i vrati{e se na bojno polje. mud`ahidu. Allah se smilovao Ebu-Dud`ani. Slijedio ih je Ebu-Dud`ane. Muslimani su uspjeli provaliti u tvr|avu nakon hrabrog poduhvata El-Beraa ibn Malika. povratili su snagu nakon klonulosti. Sko~io je sa jednog visokog zida prema njima i pri padu na zemlju slomio nogu. Iman je plamtio u njihovim srcima.Ashabi Allahovog Poslanika 247 dado{e u bijeg. . ali su odmetnici navalili na njega i ubili ga. pa su prisilili pleme Benu-Hanife na povla~enje u tvr|avu zvanu “Ba{~a smrti”. grupa ratnika iz plemena Benu-Hanife pobjegla je u jedno utvr|eno mjesto. {ehidu mu’minu. Jedan broj ~asnih ashaba ostao je nepokolebljivo na mjestu borbe. Nastavio je udarati svojom sabljom sjede}i na zemlji.

.

poznatoj kao “Godina delegacija”. Zeberkan ibn Bedr.. Ujejne ibn Hisn.s. PRELAZAK NA ISLAM Nakon osloba|anja Meke i nakon {to se Allahov Poslanik.pa dozvoli da na{i pjesnici i govornici po~nu. vratio u Medinu. ljudi ispred njega razbje`ali bi se od straha. Njegova prsa krila su veliko i hrabro srce. Imao je jak i prodoran glas tako da kada bi zagalamio. Halifa Ebu-Bekr rekao je: “Ka’ka’ov glas u bici je bolji od hiljadu ljudi. Devete godine po Hid`ri.. duge noge. Do{li smo da se nadme}emo .40 . a sin je Amra et-Temimija. Akre’a ibn Habis.” . tako da nije prezao od smrti niti je uzmicao. Ka’ka’ ibn Amr i njegov brat Asim. Imao je taman ten. Izi|i pred nas!” Njihovo dozivanje uznemirilo je Allahovoga Poslanika.s. Kada su do{li pred mesd`id. iz raznih dijelova Arapskoga poluotoka pristizale su delegacije arapskih plemena. Bio je visok oko dva metra.. u Medinu je do{lo pleme Benu-Temim sa velikom delegacijom koju su sa~injavali njihovi najugledniji predstavnici me|u kojima su bili: Utarid ibn Had`ib. objavljuju}i svoje pristupanje dini-islamu.s. bez obzira na opasnosti. a. Hattat ibn Jezid.. Kajs ibn Asim.. a.” Bio je rje~it pjesnik i spjevao je nekoliko kasida o ljepoti islama i o veli~ini Allahovoga Poslanika. {iroka prsa i bujnu kosu. a. Po prirodi je bio strog i prema ljudima se odnosio odsje~no i gordo..A. imao je izrazito razvijeno tijelo. Bio je vitez o kojem se nadaleko ~ulo. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ka’ka’.. dostojanstven i ozbiljan.KA’KA’ IBN AMR ET-TEMIMI. Kada je iza{ao pred njih. povikali su: “Muhammede. R. njihov vo|a mu re~e: “Muhammede.

Nakon toga. opisuju}i veli~inu islama i plemenitost porijekla Muhammeda ibn Abdullaha. Odgovorio mu je Sabit ibn Kajs ibn [emas. jednog za drugim. ustao je pjesnik Beni-Temima Zeberkan. a.s. i svoga konja. Tako|er je spjevao mnoge kaside hvale Allahovoga Poslanika. a..250                           Ashabi Allahovog Poslanika Prvo je govorio Atarid.. postao je blag. a.” Svi ~lanovi ove delegacije primi{e islam.s. ovo mu je poklonjeno.. koji se okrenu prema njemu i upita ga: “[ta si pripremio za d`ihad?” Ka’ka’ mu je odgovorio: “Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.s.s.” Allahov Poslanik. Me|u Allahovim sabljama je i sablja Muhammedova i onih koji mu prethode prema tradiciji slobodnih i mnoge sljedbenike njegove. kazao je razloge ponosa njihovoga naroda. a. uprkos tome {to je imao krupno tijelo... Hassan ibn Sabit. Ibn-Amra islam je oplemenio.. a prije su ga izbjegavali zbog osorog pona{anja. a. Izrecitovao je kasidu hvale svoga naroda. te je oti{ao u Medinu. Istakao je veli~inu Gospodara svih svjetova i odlike Njegovoga Poslanika.s.s. Tada. Jednom je me|u ashabima Ka’ka’ sjedio sa Allahovim Poslanikom. a. a bio je vje{t u jahanju tako da je umio osedlati konja u trku. njegov pjesnik je nadareniji od na{ega pjesnika i njihovi glasovi su ja~i od na{ih. Poslije njih ustao je Akre’a ibn Habis i rekao: “Tako mi oca moga. Zabilje`eni su sljede}i njegovi stihovi: Vidio sam munju tihamsku. i istakav{i svetost Objave.. i da bude u njegovoj blizini. njihove dvorce poru{ismo u Hiri. riznici pravoj. .. a. Njegov govornik je rje~itiji od na{ega govornika. pa su ga ljudi zavoljeli. Odgovorio mu je pjesnik Allahovoga Poslanika. na to re~e: “To je vrhunac. Nakon odre|enog vremena Ka’ka’ ibn Amr za`elio je da ponovo vidi Allahovoga Poslanika. Mi uni{tismo te dvorce. Brinuo se o konjima. POKORAN MUD@AHID Delegacija plemena Temim vratila se u svoje domove u Jemen. Pokazuje jaha~u puteve do vrlina.s.” Ka’ka’ je konje smatrao najboljim sredstvom za rat i mir...

koje se nalazi u oblasti Ubulleh. a oni brzo obznani{e svoje pokajanje i povratak u islam. koja je bila pod vla{}u Perzijanaca. Naredio mu je pokret na Beni-Kab. Poslao mu je pismo sljede}eg sadr`aja: ”Primi islam. odredio du`nosti i uputio se prema mjestu Mezar. birao je sna`ne i hrabre zapovjednike mud`ahidskih odreda. a stanovnici te oblasti su bili Arapi kr{}ani. Alkame ibn Alset je nakon nekog vremena do{ao u Medinu. Htio je da on odlu~i {ta }e s njima uraditi. Zapovjednik cijele te oblasti.. Rekao mu je: “Idi i napreduj sve dok ne zarobi{ Alkama ibn Alseta pa mi ga dovedi kao zarobljenika ili ga ubij. ili da grad preda na miran na~in uz uslov da pla}aju d`izju. Halifa je to i u~inio. u blizini bunara sa vodom.a. Prije nego je krenuo prema Iraku. Halid ibn Velid je poslao halifi pismo tra`e}i pomo} u ljudstvu jer se nakon prestanka ratova protiv odmetnika veliki broj ljudi vratio u Medinu. Potom je tra`io da mu halifa dozvoli organiziranije napade i da ga pomogne s mud`ahidima dobrovoljcima. jer su se pokajali i vratili u islam tek kada su napadnuti i kada su se upla{ili za svoje `ivote. Muslimani su u{li u borbu sa ostalim Alkamovim ljudima. Me|u njima je izabrao i Ka’ka’a ibn Amra. sa zadatkom da ugu{i njihovo odmetni{tvo. Alkamova `ena i djeca reko{e da oni nisu napu{tali islam i da nisu podr`avali Alkama. U ratu sa murtedima Ebu-Bekr.” Krenuo je na ~elu izvidnice u pravcu Benu-Kaba. r. obznanio svoje pokajanje i povratak islamu. Znaj da je lijek za du{u borba na Allahovom putu. muslimani su izveli brz napad na odmetnike. spasit }e{ se ili prihvati sa svojim narodom da . u kojem je bio privremeni logor. pa radi kako umije{ i mo`e{. halifa je naredio da se oslobode. Kada su zarobljenici dovedeni pred halifu. ili borba. kukavica. a zatim je Halid organizirao vojsku.a. NAJPRIJE IRAK Nakon svr{etka ratova protiv odmetnika Musenna ibn Harise [ejbani po~eo je sa pojedina~nim i povremenim napadima na podru~ja Iraka. r. Ka’ka’ je obustavio borbu i. Kada su stigli do mjesta gdje se Alkame ulogorio. a Alkame se uspio do~epati konja i pobje}i. Do{li su u mjesto Nebad`. Ka’ka’ je u~estvovao i u ostalim vojnim pohodima protiv odmetnika od islama sve dok taj pokret nije bio potpuno uni{ten. zarobiv{i ih.Ashabi Allahovog Poslanika 251 prijestolje im se gotovo sru{ilo zbog prevrtljivaca. Halid ibn Velid ponudio je Hurmuzu da primi islam. a me|u mud`ahidima su bili i Ka’ka’ ibn Amr i njegov brat Asim. Halifa je naredio Halidu ibn Velidu i Ijadu ibn Ganmu da krenu u osvajanje Iraka. bio je Hurmuz. Po{to se uvjerio da su se svi zarobljenici istinski povratili u islam. te je `ivio ~estitim i kreposnim `ivotom muslimana. poveo ih halifi Ebu-Bekru.

@elio je da njegovi vojnici budu ustrajni i da ne bje`e iz borbe. Svaki od odreda poslao je posebnim putem prema izvoru vode koji se zvao Hafir..” Kada je Hurmuz pro~itao pismo. Kada su Perzijanci jurnuli prema njima dvojici. Hurmuz je `elio obmanuti muslimane i ubiti vojskovo|u Halida ibn Velida. Izra`avaju}i svoj ponos sa muslimanima. Dogovorio se sa svojim vojnicima da nasrnu na Halida kada njih dvojica izi|u na dvoboj.. Borba je bila neizbje`na. Poslije ove bitke muslimani su nastavili sa napredovanjem.” Oni koji su podr`avali ideju vezivanja u lance. muslimani su vodili kod grada Ulejsa. oholo idu}i i dr`e}i ruku na oru`ju. Pojedine vojskovo|e bunili su se {to vezivaju vojnike strance (Arape) u lance. pa je Halid podijelio vojsku na tri dijela. arapskih kr{}ana. Ne ~inite to jer je to lo{ znak. kako su prethodno i isplanirali. Perzijance obuze strah gledaju}i kako im vojskovo|a pade. nemoj kriviti nikog drugog osim sebe. “Povezali ste ih u korist neprijatelja. Odmah je zatra`io od perzijskog kralja pomo} u vojsci i naoru`anju. zajedljivo su odgovorili: “[to se vas ti~e. pa re~e: “^ovjek na ~ovjeka.” I po obi~aju. Perzijanski vojnici su tada jurnuli i opkolili dvojicu vojskovo|a. Potr~ao je i pozvao muslimane da priteknu u pomo} Halidu. izgra|enog na obalama Eufrata. te je brzo skupljena velika vojska. najhrabrije i najplemenitije. s ciljem da ubiju Halida. Muslimani su jurnuli da odvrate Perzijance od Halida. Pao ih je veliki broj. Hurmuz je pro{ao izme|u dvije vojske... Zato je ova bitka nazvana “Bitka lanaca”.. U po~etku su izbjegavali me|usobne udarce. Znaj da sam do{ao sa ljudima koji vole smrt kao {to vi volite `ivot. prije same borbe odigravao se dvoboj izme|u vitezova. Ka’ka’ ibn Amr izrekao je kasidu: Nisam vidio ljude kao {to sam vidio ljude kod Veled`a... a zatim povezao lancima. Boj se bije na sve strane. dok vrijeme ne donese potpun poraz. Perzijanci su uvidjeli opasnost koja . pa se okrenu{e u bijeg. muslimani koji su ih slijedili sa isukanim sabljama lahko su ih stizali i ubijali jer su oni bili me|usobno povezani lancima pa nisu mogli tr~ati.. Najve}u bitku protiv Perzijanaca i njihovih saveznika. U protivnom. {~epao ga rukama i oborio na zemlju. ~ija je koli~ina bila teret karavana.252                           Ashabi Allahovog Poslanika `ivite kao {ti}enici islamske dr`ave uz izdvajanje d`izje. pa ih je rasporedio u bojne redove. Perzijanci su pretrpjeli veliki poraz. Hurmuz je krenuo u susret Halidu i njegovoj vojsci. Me|utim. a me|u njima i Hurmuz. Ka’ka’ je shvatio podmuklost plana i prevare. U jednom trenutku Halid se hitro ustremio na protivnika. odlu~io se na borbu. gdje je Halid?” Halid ibn Velid iza{ao je pred njega sa sabljom u ruci te je po~eo dvoboj izme|u dvojice vojskovo|a. a on je Hurmuza obuhvatio oko vrata i slomio mu ga. U okr{aju koji se odigrao kod grada Veled`e. pri~a se da vi namjeravate pobje}i iz borbe?.

a sablja mu je bila crvena od njihove krvi. Ova bitka je nazvana “Krvava rijeka”. Napusti Irak i ostavi stanovnike koje si zatekao u njemu. Raduj se iskrenom nijetu i sre}i. Eufrat je postao crven od njihove krvi. Izvr{i zadatak koji je pred tobom. El-Dahije i vojskom od stanovnika Hire. zajedno sa vojskom arapskih plemena Tejm el-Lat.” Ova njegova zakletva muslimanima pove}a snagu i moral. a mi Hurmuza pregazismo. te su kod grada Ulejsa skupili veliku vojsku. a i ostalim vodama iz Ned`afa i Karanifa. Dabia. od halife mu je stiglo nare|enje da komandu nad ira~kim frontom prepusti Musenni ibn Harisu. Kada stigne{ u [am i sretne{ se sa Ebu-Ubejdom ibnul. te mu je jedino preostalo da pre|e rijeku i uputi se prema Medainu. a iscrpili su i svoje neprijatelje. Ka’ka’ je jahao svoga konja i probijao perzijske redove. Podari nam pobjedu protiv njih pa da napravim rijeku od njihove krvi. U po~etku bitke Perzijanci su iskazali veliku hrabrost i odlu~nost. pa kreni sa polovinom hrabrih ratnika koji su sa tobom stigli u Irak iz Jemame. PREMA [AMU Dok je Halid ibn Velid vr{io raspored vojske i pravio plan o zauzimanju Medaina. Za njihovog zapovjednika odredili su D`abana. umjesto Ebu-Ubejde ibn D`erraha. ako nam podari{ pobjedu. a muslimani ih tako pozarobljava{e i pobi{e ogroman broj. po~eli su bje`ati. a da se on uputi u pravcu [ama i da tamo preuzme komandu nad islamskom vojskom. Muslimani su u{li u okr{aj `ele}i jedno od dvoje: pobjedu ili {ehadet na Allahovom putu. Ebu-Sulejmane. U halifinoj je naredbi pisalo: “Kreni sa polovinom vojske prema Jermuku gdje }e{ se sastati sa muslimanima koji su ve} izmoreni i iscrpljeni. Poslije Hire osvojeni su Ajn Temr i Devmetul-D`endel. Nakon niza fantasti~nih pobjeda Ka’ka’ je izrekao sljede}u kasidu: Neka Allah napoji poginule vodom Eufrata. nakon kratkog opsjedanja od nekoliko dana.” . Za zapovjednika druge polovine vojske Iraka odredi Musennu ibn Harisa. preuzmi zapovjedni{tvo vojske. Allah }e ti upotpuniti nagradu. Perzijanci su tonuli u poraz. Halid ibn Velid okon~ao je osvajanje svih gradova koji su bili zapadno od rijeke Tigris.D`errahom i muslimanima koji su sa njim. a Hira je dobijena sporazumom.Ashabi Allahovog Poslanika 253 im prijeti zbog napredovanja muslimana. prijestolnici Kisre. a Ka’ka’ je tada glasno viknuo da je sva okolica odzvanjala od njegovog glasa. o~ekuju}i da im stignu nova velika poja~anja. Nakon “Krvave rijeke” osvojena je Emgu{ija i Makr. kunem Ti se da ne}u ostaviti ni jednog od njih. A Halid je ispred svojih vojnika stao i rekao: “Gospodaru moj.

da bi se poslije vratili opsadi Damaska. Tomova. jer su muslimani povremeno odlazili i vodili bitke. Dok su muslimani opsjedali Damask.254                           Ashabi Allahovog Poslanika Halid i Musenna po~eli su razdvajati vojsku i svaki od njih uzimao je istovremeno i zapovjednike svoga dijela vojske. Ka’ka’ i Mezur ibn Adij Ad`eli pripremili su plan. Najve}e podvige Ka’ka’ ibn Amr pokazao je za vrijeme osvajanja Damaska. i uz Allahovu dozvolu. Osvojio je Basru. Dirara ibn Ezvera.ahl Bisan. Drugu grupu mud`ahida ostavio je na zidinama da ~uvaju prolaz. otvore muslimanima koji su ~ekali ispred. D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. Oni }e se potom spustiti i otvoriti kapije te }e zajedno navaliti. Krenuo je u osvajanja. {to }e biti znak da se muslimani skupe i pripreme ispred kapija. Prvi su krenuli Ka’ka’ ibn Amr i Mezur ibn Adij. @elio je proslaviti ro|enje sina te je u prvu nedjelju zaklao stoke i ispekao mesa i pripremio alkohola. a Halid. Halid je pratio {ta se doga|a u Damasku podsredstvom izvi|a~a koji su ga obavijestili o proslavi i nemarnosti stra`ara. a {irina oko hiljadu metara. Ovaj je drevni grad bio opasan visokim i {irokim zidom ~ija je du`ina bila oko hiljadu i {est stotina metara. sa isukanim sabljama. D`abijska. [irina kanala na pojedinim mjestima iznosila je oko dvadeset metara. Trebalo je nabaciti konopce na zidine pomo}u kojih }e se muslimani uspeti na njih. Damask je Allahovom voljom pao u ruke muslimana zahvaljuju}i imanu i hrabrosti . zajedni~ki }e zau~iti tekbire. Dirara ibn Hattaba. . Na svaku kapiju odredio je odred vojske. Adija ibn Hatima Taija. Ljudi su se najeli i napili tako da ih je ve}ina zakunjala i pozaspala. Zatim su spustili ljestve da se i ostali mud`ahidi koji su bili s njima popnu na zidine. Nestasu se rodio sin pa ga je to posebno obradovalo. osvojiti grad. Hi{ama ibn Utbeta ibn Ebi-Vekkasa. zadr`avaju}i dah.eradisova. I krenuli su. Halid je odabrao: Ka’ka’a ibn Amra. mala i ksanska vrata. Halid je odmah ujedinio vojsku i stavio je pod svoju komandu odrediv{i istovremeno zapovjednike odreda. a Ka’ka’ je bio sa grupom vojnika koji su blokirali isto~na vrata. uz Allahovu pomo}. Izabrani mud`ahidi uzeli su mje{ine za vodu napunjene zrakom da im pomognu prilikom plivanja kanalom kojim je grad bio opasan. Izbacili su svaki po u`e sa kukom na gradske zidine i hitro se uspeli. D`erira ibn Abdullaha Humejrija i Hanzalu ibn Rebi’u. Kada su se muslimani skupili na vrhu zidina. Iza zida je bio iskopan kanal napunjen vodom. Ka’ka’ je jednoj grupi naredio da sa njim si|u u grad do kapija i da ih. Dok je stigao na front u [am. Zapovijedanje Damaskom u ime rimskog cara Herakla obavljao je jedan tamo{nji patrijarh po imenu Nestas ibn Nestorijus. Stra`a je ra~unala da su gradske zidine neosvojive. Grad je imao {est vrata i to: isto~na ili ira~ka. Plan je bio precizan i te`ak. Ijjada ibn Ganma. Jurnuli su u grad izvana. Spu{tali su se u grad dok su stanovnici Damaska lumpovali i slavili. Brzo i lahko otvorili su {est kapija grada. Halid je ~etiri mjeseca opsjedao Damask. a za njegovo ostvarenje bili su potrebni hrabri ljudi jakog imana. Opsada nije bila jaka niti stalna. Ed`nadin i . kose}i sabljama protivnike. Kada se popnu na zidine.

hrabrost i vje{tinu. Bio je u srcu mud`ahidskih safova i poput nadolaze}e bujice kr{io redove Rimljana. kao {to je bio Ka’ka’ ibn Amr. muslimani su se obradovali {to je me|u njima.{ehide “Bitke kod mosta”. stra{noga izgleda. koji je opisuju}i taj dan izrekao sljede}e stihove: “Mjesecima smo opsijedali Damask bore}i se protiv Rimljana. a Ka’ka’ se odaziva uzvikom.Ashabi Allahovog Poslanika 255 mud`ahida. bje{e uni{teni. Selita i ostale mud`ahide . otvorili smo ira~ku kapiju na silu i svi su nam se predali. Ovaj pade kao klada na zemlju. pa kada smo posjekli njihove vratove u Damasku. Ka’ka’ je neustra{ivo i odlu~no jurnuo pa je zamahnuo sabljom i udario Behmena po glavi tako da mu je glavu rascijepio na pola.” Bitka na Jermuku pokazala je Ka’ka’ovu veli~anstvenu hrabrost. Naime. Behmen je bio zapovjednik glavnine perzijske vojske. a njegovo juna{tvo zapanjilo je muslimane te se o tome dugo pri~alo. I hvala Allahu. Na dvoboj iza{ao je Perzijanac ogromnog tijela. muslimani su pobijedili. stigla je naredba od Vladara pravovjernih da se dio vojske kojom je zapovjedao Halid prebaci u Irak gdje je bila potrebna pomo} vojsci S’ada ibn Ebi-Vekkasa za okr{aj na Kadisiji. odgovorio je. Ka’ka’ je krenuo sa malom skupinom ljudi iz plemena Beni-Temim. a Ka’ka’ je iz ponosa kazao sljede}e stihove: “Zovu Ka’ka’a zbog svake nevolje. Padali su poko{eni sabljama. Nadimak mu je bio: “^ovjek sa debelim obrvama”. a Ka’ka’ je sna`nim . Ka’ka’ planu i glasno povika: ”Ovo je osveta za Ebu-Ubejdu. Istupio je na ~elo vojske i rekao: “Ko je spreman za dvoboj?” Kada su ga vidjeli. sve su pal~eve svoje grizli. gustih i debelih obrva. nakon odlu~uju}e bitke na Jermuku. Stigao je drugi dan bitke i priklju~io se u redove Beni-Temima. Odmah po dolasku preuzeo je zapovjedni{tvo dijela vojske. u toj “Bici kod mosta” Behmen D`azivejh porazio je muslimane i ubio njihovoga zapovjednika Ebu-Ubejda Sekafija. `ure}i prema Kadisiji. Muslimani su zau~ili tekbire. poznavaju}i njegovo iskustvo. ^uv{i to ime.” PONOVO U IRAKU Tek {to je zavr{ena borba sa Rimljanima u [amu. Ka’ka’ ga je upitao: “Ko si ti?” “Behmen D`azivejh”.

pa kad je ugledao priliku. ubijen je Rustem.. jako ga je udario po surli kriknuv{i svojim sna`nim glasom.. Ubijaju}i ih na surov na~in dok se ne smiri moja du{a. u prve bojne redove postavio je slonove koje je predvodio veliki bijeli slon. protiv najhrabrijih ljudi. drugu prijestonicu Kisre. Ka’ka’ je kru`io oko slona.. njihovih velikih junaka. Jedan od mud`ahida primijetio je mazgu kako stoji iza Rustemovoga {atora. Kao sun~eve zrake u no}i Bitke na Kadisiji. spazio je Rustema da stoji iza nje te se bacio na njega i brzim udarcem po glavi na mjestu ga usmrtio. samo u dvobojima. kada su stigli do Rustemovoga {atora. U praskozorje je Ka’ka’ skupio nekoliko ljudi i naredio im da kroz sredinu perzijske vojske naprave prolaz i do|u do Rustema. pobjegao je iz grada.256                           Ashabi Allahovog Poslanika glasom uzviknuo: “Ko je spreman za dvoboj?” Prema njemu je istupio Perzan. zapovjednik pozadine perzijske vojske. Posljednji je bio njihov najve}i i najja~i heroj po imenu Bezerd`emher Hemezani o kojem je Ka’ka’ izrekao kasidu: “Usmrtio sam ga i du{a ga napusti deru}i se. Bitka se nastavila tokom cijele no}i i zbog toga je nazvana “No} cviljenja”. Kad joj se pribli`io.” Tre}i dan borba izme|u muslimana i Perzijanaca bila je strahovita. Rustem. Toga dana. Kada je Jezded`ird saznao da su prema njemu krenuli muslimani. nisu nikoga na{li. Hilal ibn Alefe Temimi povikao je: “Tako mi Gospodara K’abe.. Ka’ka’ je ubio trideset Perzijanaca. zatim se okrenuo nazad trapaju}i bez orjentacije. i gazio je i gnje~io perzijske vojnike.. a muslimani su ga lahko zauzeli. On je krenuo na ~elu grupe i uspjeli su prokr~iti prolaz kroz neprijateljsku vojsku. Me|utim.” Perzijanci su na Kadisiji do`ivjeli pravi kolaps. S’ad je sastavio brigadu mud`ahida i za zapovjednika odredio Ka’ka’a ibn Amra i naredio im da osvoje Halevan. Nakon toga pali su gradovi Medain. D`elula i Hanikin. Slon je zbog tog udarca ispustio sna`an i zaglu{uju}i krik od kojeg se zemlja potresla. . Obojica su nosili u jednoj ruci koplje a u drugoj sablju.” Ka’ka’ i Asim odmah su sko~ili prema slonu. I njega je brzim zamahom sablje usmrtio. S’ad ibn Ebi-Vekkas primijetio je kako bijeli slon lomi sve pred sobom. ovamo. Taj je bio i najja~i i najopasniji slon za muslimane. zapovjednik perzijske vojske. te su od tada u cijelom Iraku i na ju`nim dijelovima Perzije izgubili utjecaj. te je poru~io Ka’ka’u i njegovom bratu Asimu: “Moramo se rije{iti bijeloga slona.

Majke vjernika.Ashabi Allahovog Poslanika 257 PRESELJENJE NA AHIRET Ka’ka’ se borio u muslimanskim redovima sve do ubistva halife Osmana ibn Affana. stajao nasuprot Ai{e. u Palestinu.. r. gdje je i umro ~etrdesete godine po Hid`ri.. i pojave velike smutnje.a. te je malo trebalo da izbije `estoka borba. . Me|utim. Ka’ka’ovo posredni{tvo sprije~ilo je borbu. a on se poslije izdvojio iz sukoba i oti{ao u grad Ilij’a.a. Taj je dan nazvan “Devin dan” jer je Majka vjernika bila u nosiljci na devi. U Basri je Alija. r.

.

bez dodavanja ili oduzimanja. a on Hazred`ov.MUHAMMED IBN MESLEME. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Muhammed. a on Amrov. i kod halifa poslije njega. Bio je saveznik Beni-Abdul-E{hela.. a on Adijjev. . pa je u Medini vrijedio kao ~ovjek sa najvi{e iskustva u poslovima oko konja. To je bio razlog da bude pouzdan kod Allahovoga Poslanika. Ro|en je u obrazovanoj porodici. NJEGOVA LI^NOST Isticao se me|u islamskim li~nostima svojim jasnim i preciznim govorom. a i sam je bio obrazovan kada je broj pismenih ljudi bio veoma mali. Svakom rije~ju te`io je iskazati istinu onakvom kakva jest. R. a nosio je nadimak Ebu-Abdurrahman. a on sin El-Evsa el-Ensarija el-Evsa el-Harisa.A. Proveo je `ivot uzgajaju}i konje. a on Med`de’in. postupcima i stavovima. Bio je krupan. a on Malikov. njeguju}i ih i trguju}i njima. sin je Meslemin. izuzev ako bi neprijatelj blokirao udarac. Bio je poznat po ubita~nim udarcima u odgovaraju}im prilikama i vrlo rijetko je ma{io cilj. a on sin Halidov. a on El-Harisov. visok i pro}elav. razmi{ljaju}i o njima i mudro ih analiziraju}i. Imao je {iroka ramena i prsa i sme| ten. a. Muhammed ibn Mesleme mjerio je stvari duboko.s.

Tu je ku}u u~inio sjedi{tem i mjestom sastajanja i skupljanja Medinelija. Muhammed je osjetio jaku naklonost prema novoj vjeri. nakon {to su se Kurej{ije neprijateljski pokazale. a oni mu se. Odu{evio ga je njihov ibadet u kojem su ljudi stajali u istim safovima. rame uz rame.s. Tako. Allahova odredba bila je da stanovnici Medine pomognu Allahova Poslanika. Allahova Poslanika. Broj vjernika dostigao je ~etrdeset ljudi. sav se bio posvetio poslovima oko konja. ashab Muhammeda ibn Abdullaha. `ele}i ispitati pravu istinu. jednoga dana. Slu{ao je Mus’abovo u~enje Kur’ana. Muhammed ibn Mesleme nije pridavao pa`nju novoj vjeri.s. Spoznao je da je istinita i ispravna. a.” Muhammed ibn Mesleme zatra`io je da ga predstavi Mus’abu. a. Mus’ab mu je po~eo obja{njavati prinicipe islama i ciljeve poslani~ke misije. da ih u~i Kur’anu i propisima vjere. Cilj je bio: pove}ati broj muslimana. Mus’ab je ustao da klanja ljudima u d`ema’atu. prolaze}i kraj ku}e Es’ada ibn Zurare. a bio je istan~an u razmi{ljanju i odmjerenih stavova. Muhammed ibn Mesleme. Predvodio ih je Mus’ab ibn Umejr.. U{ao je. blagim i skru{enim glasom. U po~etku. pa da zajedno pozivaju medinske prvake. naime.s.. Allahov Poslanik. i u ku}i zatekao muslimane kako stoje u pravim i zbijenim safovima. ~uo je u~enje Kur’ana. Kada su zavr{ili namaz. a. Mus’ab ibn Umejr odsjeo je u ku}i Ebu-Umame Es’ada ibn Zurare. a nakon {to je ovaj to u~inio. bore}i se protiv njega..260                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Muhammed ibn Mesleme imao je dvadeset dvije godine kada je Muhammedu ibn Abdullahu. Planirao se udru`iti sa Es’adom. odakle je {irio islam. iza jednoga predvodnika. zlostavljaju}i ga i pori~u}i njegovo poslanstvo. . Oti{ao je potom ku}i i cijelu svoju porodicu pozvao u vjeru. Medinski su prvaci na Akabi izrazili svoju pripadnost islamu i dali prisegu na vjernost Resulullahu. svi odazva{e i prihvati{e dini-islam. do{la Objava i kada je on po~eo pozivati u islam. Nakon toga. Ibn-Mesleme je bio sin tetke njihova prvaka S’ada ibn Mu’aza. a. i pobolj{ati i uljep{ati njihov ahlak i dr`anje. Allahovom milo{}u. Muhammed ibn Mesleme pri{ao je Es’adu ibn Zurari i upitao ga: “Ko ti je taj prijatelj?” Es’ad mu je odgovorio: “On je Mus’ab ibn Umejr. A sa Es’adom je ina~e bio u rodbinskim vezama. Istoga trenutka priklju~io se d`ematu muslimana izraziv{i svoje prihvatanje islama. zapanjila ga je originalnost rije~i i poruka koje nisu mogle biti ljudska tvorevina. A sam je nastojao svojoj djeci pru`iti pravi odgoj i odvratiti ih od pokvarenosti i zablu|enosti tada{nje mekanske omladine.s. poslao je Mus’aba ibn Umejra u Medinu da obja{njava ciljeve islama i da poziva u islam.

a njega cijenjenim ashabom.s. u skladu s planom koji je pravio u svojoj glavi. koja ga je ~ekala da mu iska`e dobrodo{licu. Koji ih je uputio i neka je Njegovo zadovoljstvo na sve njih. po~asti {ehadetom. Allahov Poslanik. a.{. Borio se svom snagom da udalji mu{rike od Allahova Poslanika. ejjuhel meb’usu fina... kose}i sabljom mu{ri~ke glave.s. Na Bedru je juri{ao na svome rasnome konju. kolebljive i op~injene du{e i postao je daija dini-islama. Pjevali su ilahiju: Tale’al Bedru alejna. mud`ahid. Bio je po`rtvovani dobrovoljac koji se upu{tao u te{ke akcije juri{aju}i na borbene redove neprijatelja. ashabi i zajedno sa svojim ocem bili su u slu`bi misije i vjere kojoj je pozivao. Osje}ao je istinsku sre}u i zadovoljstvo sa `enom i djecom kada su klanjali u d`ema’atu i u~ili Kur’an. merhaben ja hajre-da’i. Muhammed ibn Mesleme dr`ao je povodac ~istokrvnoga arapskoga konja prave}i pokrete koji su govorili da dobro poznaje vje{tinu jahanja. Abdullah. razlozi zbog kojih je dobio nadimak “Prvi dobrovoljac u islamu. a. a. a. u~inio hid`ru u Medinu. Muhammed ibn Mesleme na{ao se sa svim ~lanovima svoje porodice u okupljenoj masi.. S’ad. cijenio je mnogo Ibn-Meslemu pa ga je pobratio sa Ebu-Ubejdom Amirom ibn el-D`errahom. d`i’te {erreftel-Medineh. uprkos te{koj poziciji muslimana.. i plan koji je skovao da bi ubio K’aba ibn E{refa.. D`a’fer. Bio je jedan od najsre}nijih {to je vidio Muhammeda.s.s.Ashabi Allahovog Poslanika 261 ASHABSKA PORODICA Muhammed ibn Mesleme u novoj vjeri na{ao je put koji upu}uje zalutala srca. min senijjetil veda’i ved`ebe{-{ukru alejna ma dea lillahi da’i.s. Na Uhudu je zajedno sa sinovima bio nepokolebljiv.s. komentiraju}i njegove poruke i upute. Najvi{e od svih ~eznuli su za susretom sa Allahovim Poslanikom. `ude}i da ga Allah. A kada je Resulullah. Allah.” K’ab ibn E{ref je bio najlju}i protivnik islama i naj`e{}i u zlostavljanju i uznemiravanju .s. d`. d`i’te bil emril muta’i. je njegovu porodicu u~inio ~asnom. neka je hvala Allahu. Njegovi sinovi: Abdurrahman. a.{. Bio je me|u prvima do neprijatelja... a. a. d`. PRVI DOBROVOLJAC Muhammed ibn Mesleme posvetio se islamu i zajedno sa ostalim ~lanovima svoje porodice bio odani Poslanikov. Amr i Mahmud bili su Resulullahovi. Vjerovatno su njegova smjelost i odva`nost.

jednom prilikom u Meki. ubijeni su prvaci na svojoj zemlji. a. pobjede u kojoj je razbijen i poni`en neprijatelj u liku mu{rika i kafira i pobjede koja je presudila kurej{ijskim vo|ama i prvacima. po tvom mi{ljenju?” K’ab mu je .” Zahvaljivali su Uzvi{enom Allahu. Koji im podari pobjedu. Hu{kao ih je stihovima i kasidama u kojima je veli~ao poginule mu{rike Bedra: “Ratna vreva je slomila ratnike.s. kao psi} koji za kujom cvili. Potreslo je Allahovog neprijatelja to {to je ~uo. ali ne mislite da su kraljevi upla{eni.. Milostivi je podr`ao na{ega emira i ponizio neprijatelja prkosnika. Oni su razglasili vijest o pobjedi i pogibiji ve}ine kurej{evi~kih prvaka.” Po~eo je temeljito ispitivati vijesti i sakupljati informacije o Bici na Bedru. K’ab ibn E{ref boravio je u Medini kada je do njega stigla vijest o pobjedi muslimana. Nastanio se u ku}i Muttaliba ibn Ebi-Veda’a ibn Dubejre es-Sehmija i njegove `ene Atike. Poslanikov.” K’aba je. Neprijatelj govori da ga je zarobio svojom snagom. pa je srdit rekao: “Tako mi Allaha. iz plemena Tajj.. a K’ab je odmah po~eo podsticati Kurej{ije protiv Muhammeda. K’ab ibn E{ref je ostao o~ajan. ubijeni. al’ ne uze pouku. Bio je jedan od prvaka iz porodice Nebhan. i pozivati ih na osvetu i njegovo ubistvo. pla~i. nije mogao podnijeti da ostane u Medini pa se preselio u Meku. da brani plemi}ko porijeklo. u njegovom srcu je hrabrost koja se strahu odupire. Kada se uvjerio da su muslimani pobijedili. Ebu-Sufjan upitao: “Tako ti Boga. onda je bolje umrijeti nego `ivjeti. jer vi ste robove i nemo}ne rasplakali. poslao je radosnu vijesti u Medinu po dvojici ashaba: Zejdu ibn Harisu i Abdullahu ibn Revvahi. ako je Muhammed ubio ove.s.. bili bi pobijeni i u nju zatrpani. Muslimani su donosili {ehadete i tekbire.. a. pjesnik. je li na{a vjera dra`a Allahu od Muhammedove i ko je od nas upu}eniji i bli`i istini.: “Nema boga osim Allaha! Allah je najve}i!.s. Muttalib ga je primio i ugostio.. zbog Bedra se suze liju. Vjerujte da su ostali jo{ sahat na zemlji.” ^ak je prijetio vojnim pohodom na Medinu: “Obavije{ten sam da Haris ibn Hi{am ~ini dobro i skuplja vojsku da posjeti Jesrib sa vojskom.262                           Ashabi Allahovog Poslanika muslimana. `ivio je sam i ne ~uje se za njega. vidio sam mu{rike zakopane na Bedru. k}erke El-Ajsa ibn Umejje ibn Abdu{-[emsa ibn Abdul-Menafa. Neposredno poslije pobjede muslimana na Bedru. Allahov Poslanik. Majka mu je bila iz plemena Benu-Nadir.” Hasan ibn Sabit el-Ensari. a. odgovorio mu je sljede}im stihovima: “Rasplakao se K’ab. za kojima o~i suze.

rastavili se od porodica. Htio se poslu`iti varkom pa je od Allahovog Poslanika. tra`io dozvolu da se pona{a kao da je primio islam protiv svoje volje i da ka`e kako Poslanik stanovnike Medine vodi u propast. Po izgledu je K’ab bio najljep{i mladi} u Medini. odgovorio mu je: “Ka`ite {ta ho}ete. a Ebu-Malik izdvojio se i zovnuo K’aba.s.u~ini!” Muhammed ibn Mesleme vratio se ku}i i tri dana gotovo ni{ta nije ni jeo ni pio. a.. Dogovorili su se da od K’aba zatra`e novac u zajam za bilo koju uslugu koju od njih zatra`i.” Poslanik.” Ibn-Mesleme mu ponovo re~e: “Trebali bismo izvesti varku!?” Poslanik. Kada su do Resulullaha. a.. Tako je ovaj fasik po~eo smi{ljati i pjevati kaside o ljubavi prema `enama muslimana. iznose}i la`i i potvore. pretvaraju}i se da gaje simpatije i naklonost prema njemu..s. saveznika Muhammeda ibn Mesleme.s.” Poslije nekog vremena K’ab se vratio u Medinu i nastanio se u svojoj velikoj tvr|avi opasanoj zidom. a. a on mu je odgovorio: “Allahov Poslani~e.s.adli bint Haris. do{le njegove la`i i potvore. rekao mu je: “Na tebi je da se potrudi{. Oti{li su nadomak njegove trv|ave..” K’ab mu. presjekli su nam puteve. izuzetno privla~an i strastveni udvara~ `enama. a. Izmu~ili smo se i mi i na{e porodice!!!” . Ja }u ga ubiti. to ga jako rasrdi pa re~e: “Ko }e se pozabaviti K’ab ibni E{refom?” Muhammed ibn Mesleme javi se i re~e: “Ja }u to uraditi. pozvao ga je i upitao za{to to radi.Ashabi Allahovog Poslanika 263 odgovorio: “Vi ste upu}eniji od njih. posebno o Ummul-..s. radoznao. Kada je za to saznao Allahov Poslanik. te da su se svi Arapi okrenuli protiv muslimana. umorili se od `ivota. dao sam ti obe}anje i ne znam ho}u li ga mo}i ispuniti.s. brat Benu-Harisa. Ovaj je izi{ao pa su razgovarali i recitirali stihove. re~e da pri~a. To vam je dozvoljeno. Allahov Poslani~e. S njima su jo{ bili Haris ibn Evs ibn Mu’az. a.. tako|er iz plemena Beni-Abdul-E{hela i Ebu-Abs ibn D`ubejr. a. Ina~e je bio veoma bogat.” Muhammed ibn Mesleme `elio je dobro razraditi plan kako da dokraj~i K’aba. S njim je u izvr{enje ovoga plana bio uklju~en jo{ Selkan ibn Selame ibn Vak{ Ebu-Naile iz Beni-Abdul-E{hela. a Selkan je ina~e bio K’abov brat po mlijeku.” Resulullah. a ti je zataji. rekao je: “Ako mo`e{ to u~initi . okru`en izobiljem i rasko{i. pa on po~e: “Dolazak ovoga ~ovjeka za nas predstavlja nesre}u! Arapi su se ujedinili protiv nas. Zatim je Selkan rekao: “Sine E{refov! Do{ao sam ti zbog va`ne stvari i ispri~at }u ti je.

ja sam ti govorio da stvari idu tim tokom. Da me na{ao da spavam. ne sumnjaju}i ni{ta.s. kad mu mlada re~e: “Ti si ~ovjek ratnik. pa ga Ebu-Naile zovnu. ali nehotice rani{e Harisa ibn Evsa. pa ga je {~epao za glavu i povikao: “Ubijte Allahovog neprijatelja!” Sru~ili su se na njega udaraju}i ga sabljama.” Na{ao se sa Ebu-Nailom pa su {etaju}i razgovarali gotovo cijeli sat.264                           Ashabi Allahovog Poslanika K’ab re~e: “Sine Selmanov. a da ti u zalog damo oru`ja koliko hrana vrijedi.” Selkan ga potom upita: “Bi li da nam da{ hranu u zalog. Ako ho}e{ da nam da{ hranu. ponovo mu re~e: “Tako mi Boga. Muhammed ibn Mesleme izvu~e no` i zabi ga K’abu ibn E{refu u slabine i tako dokraj~i smutljivca. da u~ini{ dobro djelo?” K’ab mu odgovori: “Dat }ete mi u zalog svoje sinove!?” Selkan mu re~e: “Zar ho}e{ da nas obruka{? Sa mnom su moji prijatelji koji isto misle kao i ja. u njegovom glasu nazirem zlo i osje}am miris krvi. a ta no} je bila obasjana mjese~inom. . [to se ti~e ranjenoga Harisa ibn Evsa.” Oti{li su do K’above tvr|ave. K’ab je ustao da iza|e. a. Selkan se vratio i obavijestio svoje pratioce {ta se dogodilo. . a ratnici ne izlaze u ovim satima. njemu je Resulullah.” On joj je odgovorio: “Ma to je Ebu-Naile.” Zatim se do njega sageo Selkan pa ga upita: “Dozvoljava{ li i meni da pomiri{em tvoju kosu?”.” Selkan je imao cilj da donesu oru`je sa sobom. odgovori joj K’ab.s. a..” On joj na to uzvrati: “Kada bi junak bio pozvan da bude uboden. odazvao bi se. njegova mlada. tako mi Boga. Uputio ih je i rekao: “Idite u ime Allaha. “U oru`ju je poravnanje”. a on se ba{ to ve~e o`enio. Resulullah ih je ispratio do Beki’ul-Garkada. a u tom im se pridru`i Muhammed ibn Mesleme. a. i iznijeli mu svoj plan. Allahov neprijatelj. Ti ih pomozi. Moj Allahu.odgovori K’ab. Po{to ga tako nisu ubili. re~e mu Ibn-Mesleme provla~e}i prste kroz njegovu kosu i miri{u}i je. veliki la`ov i fasik bio je smaknut. K’ab mu re~e: “Kod mene je najmirisnija i najljep{a `ena Arapkinja.s. ranu namazao pljuva~kom da br`e zamladi. a nave~er su se sastali kod Allahovog Poslanika. A D`ezia. ne bi me probudio”. Zatim mu je odrubio glavu i u vre}i je odnio Resulullahu. a da K’ab ne posumnja ni{ta.. “Nisam osjetio ljep{i miris do danas”.

s. pa je Allahov Poslanik. jevreji saznado{e da Kurej{ije spremaju veliku vojsku pod vo|stvom Ebu-Sufjana za napad na Medinu. Nakon toga. a. Allahov Poslanik.. obuzeo ih je veliki strah. prije nego njegova misija uzme maha i prije nego se plemena s ~itavoga Arapskoga poluotoka ujedine oko njegova poslanstva. a. po nare|enju Muhammedovom poslao je no}u. lavovi razjareni bje`e.. odlu~io da napadne i definitivno dokraj~i ovo zlo u liku jevreja. Namjerili su okon~ati sa Allahovim Poslanikom.Ashabi Allahovog Poslanika 265 Kada su jevreji saznali {ta se desilo sa K’abom ibn E{refom. Medinski jevreji poslali su svoje izaslanike u Meku da naprave plan sa Kurej{ijama o napadu na muslimane. Njegovo ubistvo opisao je K’ab ibn Malik u pjesmi: “@rtva njihove izdaje je K’ab. koji je stajao na zidinama tvr|ave i bacao veliko kamenje. Ujutro. odva`nog. Nastojao ga je prevariti. na{im rukama poznatih junaka. U prvom napadu nisu osvojili tvr|avu jer je bila izuzetno dobro utvr|ena. a kada ubijam.s. Moja je ku}a za{ti}ena i ne mo`e joj se pri}i. Zapovjednik u njoj je bio Merhab. A Mahmud41 je brat povjerljivog. “Bitka saveznika” bila je kulminacija jevrejskih smicalica. K’abu njegova brata da ide. Potom je Ebu-Bekra stavio na ~elo mud`ahida i naredio da napadne tvr|avu u Hajberu. upita: “Ko }e iza}i pred njega?” .. Slo`ili su se da jedni druge ne}e napadati ni izdati. htio je da se osigura od njihovih spletki pa ih je pozvao da sklope mir. a.s.” PRAVEDNA OSVETA Pobjede muslimana u bitkama i pove}anje njihovoga broja nisu veselile jevreje Medine i okolnih mjesta. Merhab je iza{ao iz tvr|ave i stao recitirati: “Nekada ubijam kopljem. U ovoj je vojsci bio Muhammed ibn Mesleme i njegov brat Mahmud. prevara i izdaje.. a.s. Vidjeli su da se prevarantima i smutljivcima staje u kraj.” Potom je po~eo izazivati muslimane: “Ima li ko da iza|e na dvoboj!?” Poslanik. a tako i bi. Poveo je vojsku muslimana u pravcu Hajbera i zaustavio se u dolini Red`i’. Jedan je pogodio Mahmuda ibn Meslemu koji pade kao {ehid kraj hebrejskih zidina. poslije njega poni`en bi Nudajr.

Uputio mu je sna`an udarac sabljom koji jevrej izbje`e sakriv{i se iza nekog drveta. halifa je u osvojenim podru~jima postavljao namjesnike vi~ne vjerskim stvarima. Tako mi Allaha. a.” POVJERLJIVI Muhammed ibn Mesleme `ivio je uz Poslanika. zaista. Za sve u {to je sumnjao. samo ponosni ubicu ka`njavaju.s. Ponekad su stizale pritu`be na pojedine namjesnike sa raznim optu`bama..” Resulullah.. U po~etku ga je zadu`io da sakuplja zekat od plemena D`uhejne. pomozi ga protiv ovoga (neprijatelja). r. Bio je jasan i iskren u govoru.. nisam osvetio ubijenoga brata.. a Muhammed izrecitova sljede}e stihove: “Vidje li.. Svi su imali povjerenja u njega. sti~u}i znanje i usavr{avaju}i svoj ahlak. ostavio kao svog namjesnika u Medini. Halifa Omer ibn el-Hattab.s.. a `elim ga osvetiti. Kad ovaj pade na zemlju.a. Muhammed stade iznad njega i odsje~e mu i drugu nogu. r. Obojica su se krili iza drveta. na {to mu Muhammed odgovori: “Ne! Okusi smrt kao {to je okusio moj brat. re~e: “Iza|i na dvoboj. a jevrej po~e preklinjati da ga ubije. zadu`io ga je mnogo slo`enijim zadacima.s.s. javi se Muhammed ibn Mesleme.” Muhammed ibn Mesleme sa sabljom u ruci nasrnu na Merhaba kao razjareni lav. kao {to su: lo{e upravljanje ili lo{e postupanje imetkom ili neizvr{avanje . Tada Merhab uputi jak udarac prema Muhammedu ibn Meslemi. Kada je vidio njegovu preciznost u vo|enju poslova. o Hajbere. Po{to se pro{irila islamska da’wa. udaraju}i sabljama tako da na njemu nije ostala nijedna grana. kako kosim. u Medini. Muhammed ibn Mesleme izgradio se u vrijednu li~nost. Allahu moj. osim u pohodu na Tebuk.. a. i odsjekao mu glavu.a.” Zatim je do{ao Alija. poznavao je njegove vrline. upravi. U~estvovao je u svim bitkama i vojnim pohodima koje je vodio Resulullah. Sablja se zabode u {tit i ostade u njemu. nije povla~io rije~ niti vodio rasprave. a. kada ga je Allahov Poslanik. Sabljom je udario granu koja posje~ena pade na zemlju. a. Merhab je iskoristio priliku i poku{ao udariti Muhammeda ibn Meslemu sabljom. Muhammed je potom udario Merhaba i odsjekao mu nogu. Allahov Poslani~e”.266                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ja }u. Ti namjesnici predstavljali su halifu u svim `ivotnim poljima. finansijama i vojsci. prvo je pitao Muhammeda ibn Meslemu. ali ga on zaustavi svojim {titom. ali i ona presje~e granu. ahlak i povjerenje u koje nema sumnje pa ga je u~inio odgovornim za svoje namjesnike.

ili da je manjak. po svome obi~aju.a. Poslije ovoga slu~aja. r. . Naredio mu je u slu~aju da `alba bude na mjestu. objasnio mu u ~emu je stvar i nalo`io mu da ide u Kufu i utvrdi {ta je istina. Omer ibn el-Hattab nije znao pogodnije osobe za provjeru tih optu`bi od Muhammeda ibn Mesleme.. Muhammed je to odbio uzeti. Muhammed je oti{ao u Egipat i po~eo vr{iti kontrolu spisa i registara. sagradio je dvorac od }erpi}a. Danju mu je bilo vrlo te{ko voditi poslove i razgovarati sa posjetiocima zbog velike buke koja je dopirala s pijace. S’ad je izvr{io {to se od njega tra`ilo pa je Muhammedu ponudio odre|enu svotu novca. Halifa je pozvao Muhammeda ibn Meslemu. Upoznavao je njihovu finansijsku situaciju i vr{io inventuru dr`avnoga imetka. Na kraju je utvrdio da je Amr ibn el-’As dao veliki dio vlastitoga imetka u dr`avnu blagajnu. S’ad je ostao namjesnik Kufe tri i po godine. spalio je vrata dvorca i naredio S’adu da vi{e ne zatvara vrata i kada ih ponovo ugrade.. precizno i ta~no. Muhammed je izvr{io naredbu vjerno i precizno. “Umorio me `amor ~ar{ije”. r. blizu ~ar{ijske pijace. tada{njega namjesnika Kufe. od namjesnika je zahtjevao da koli~inu imetka dr`avne blagajne namire vlastitim imetkom.Ashabi Allahovog Poslanika 267 halifinih naredbi. pa je naredio da se zatvore vrata dvorca. jasno}i u govoru i moralnoj ja~ini koja ga je ~inila postojanim pred problemima. Me|utim. Poznat je slu~aj kada je halifa poslao Muhammeda ibn Meslemu u Egipat da izvr{i inspekciju poslova Amra ibn el-’Asa. u `albi koju je uputio jedan Kufljanin.a. a da S’adu ibn Ebi-Vekkasu naredi da vi{e nikada ne zatvori vrata dvorca. da skupi drva pred vrata dvorca i spali ih. Pripala mu je ~ast {to ga je halifa poslao da provjeri ta~nost optu`bi upu}enih protiv S’ada ibn Ebi-Vekkasa. tamo{njega namjesnika. rekao je S’ad. Muhammed ibn Mesleme je po nare|enju halife obilazio namjesnike. Hvala neka je Allahu na tome. Ako bi utvrdio da je ne{to propu{teno ili u nepotrebne svrhe potro{eno. a njegove rije~i su prenesene Omeru ibn el-Hattabu. S’ad ibn Ebi-Vekkas. Postao je poznat po preciznosti u istrazi.a. r.

268                           Ashabi Allahovog Poslanika DRVENA SABLJA Muhammed ibn Mesleme. oti|i s njom do Uhuda i udari je o kamen da je slomi{. On je Muhammed ibn Mesleme. a umjesto nje napravio drvenu i oka~io je na zid u ku}i. Muhammeda je jako rastu`ilo i zabolilo u du{i to {to se de{avalo muslimanima. dao mi je sablju i rekao: “Bori se njom protiv mu{rika dokle god se oni bore.a. taj skromni vjernik. izvr{avaju}i poslove koji su islamskome ummetu donosili veliku korist. Govorio je: “Ne}u se tamo vratiti dok se stvar ne ra{~isti..a. Neka se Allah smiluje Muhammedu ibn Meslemi. a potom preselio u Rebezu. Ta oni su se me|usobno borili i ubijali. iskrenom vjerniku. r. velikoj `rtvi. odgovorio je sa velikom `alo{}u: “Poslanik.s. a. Kada su ga pitali za{to se nije pridru`io nijednoj strani. ostavljaju}i iza sebe desetero mu{ke i {estero `enske djece. . Uzvi{en je i Veli~anstven Allah! Muhamed je bacio svoju sablju..” Boravio je u ku}i. r. Abdullah ibn Omer i Usame ibn Zejd. odva`nom junaku. a onda sjedi u ku}i dok te neko gre{kom ne ubije.” Iz te smutnje povukli su se tako|er S’ad ibn Ebi-Vekkas. a kada vidi{ moj ummet da se me|usobno ubija.” Zabilje`eno je da je Huzejfe ibnul-Jeman rekao: “Znam ~ovjeka kome smutnja ne}e na{tetiti. bio je u slu`bi halife. To je potrajalo sve dok se nije dogodila velika smutnja . gdje je ostao dok se smutnja nije smirila. Muhammed je preselio na ahiret. PRESELJENJE NA AHIRET Nakon prestanka velike smutnje hilafet je pripao Muaviji ibn Ebi-Sufjanu.sukob izme|u Alije ibn Ebi-Taliba. a Muhammed ibn Mesleme vratio se u Medinu i nikada je vi{e nije napustio. ^etrdeset druge godine po Hid`ri. ili dok ti ne do|e smrt. i Muavije ibn Ebu-Sufjana.

ejruzov. tra`e}i su{tinu i smisao. a on . pa je imao krupno tijelo. maljave ruke i noge isticale su ga me|u drugima. jednog od asbehanskih gradova u Perziji. Allah mu je podario zdravu ishranu u djetinjstvu. Pravo ime bilo mu je Mabeh. NJEGOVA LI^NOST Selman bje{e jedinstvena osoba. Krasila ga je istinoljubivost i cijeli svoj `ivot proveo je tragaju}i za istinom.arisi. rodom iz D`ija. Poticao je iz porodice A’bel-Melik. a on Sehrikov. obilje`eno ~vrstim istaknutim mi{i}ima. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Me|u muslimanima bio je poznat kao Selman el-. . sin je Buzih{anov. a zvali su ga Selman el-Hajr. istaknuta me|u ~asnim ashabima. Razmi{ljao je o svemu {to sretne. a bujna kosa. a on sin Mursilanov. Bio je visok. Bio je vrlo inteligentan i pronicljiv. Zbog toga su ga prozvali ”Tragalac za spoznajom”. da bi je na{ao i `ivio u njenom okrilju.ARISI.A. a on Behbuzanov. predaju}i joj cijelu svoju li~nost.SELMAN EL-. R. {irokih prsa i svijetloga lica.

zadivila me njihova molitva. Kada sam ih saslu{ao. u toj vjeri nema nikakva dobra. Presudan momenat u izmjeni njegovoga `ivota bija{e dan kad mu Allah. Jednoga dana zauze ga neki posao te nije mogao oti}i na imanje. Tvoja vjera i vjera na{ih o~eva bolja je od njihove. Uvidio sam da je njihova vjera bolja od na{e. kako sam ja rastao. Zatvorio me je u ku}u boje}i se za me. d`. Otac mu je vodio porijeklo od jednoga vladara u Perziji. odredi da napusti dvorac u kojem je stanovao i krene u svijet u potragu za spoznajom. njega su okupirale misli o smislenosti i svrsi svijeta i `ivota. vratio sam se ku}i.’ Poboja se otac da ne napustim vjeru o~eva pa me zatvori u ku}i.’ Nisam ih napustio sve dok se nije smrklo.{. a na imanje uop}e i ne odoh. pa mi to privu~e pa`nju. sin poglavara sela. Selman pripovjeda: “Bio sam mladi} me|u perzijskim mladi}ima iz sela D`ij. ne mogu oti}i na imanje. kao ni o bilo kojoj drugoj vjeri jer sam cijelo djetinjstvo bio izoliran. pla{e}i se za njega. odgovori{e mi. Rekoh: ‘Boga mi. poslao sam glasnika kr{}anima sa porukom da sam . bivala sve ve}a. Upitao sam ih: ‘Gdje obitavaju pripadnici va{e vjere?’ ‘U [amu!’. po`elio sam da budem njihove vjere.’ Oca je uznemirio moj postupak pa mi re~e: ‘Sine moj.ni no}u ni danju. Kada se smra~ilo.270                           Ashabi Allahovog Poslanika VATROPOKLONIK Selman se rodio u uglednoj i bogatoj porodici. O kr{}anstvu nisam ni{ta znao. Otac me je pitao {ta sam radio. kao {to vidi{. kao {to se djevojke ~uvaju u ku}i. pa sam mu rekao: ‘O~e. Bio je najmla|i sin tako da ga je otac mnogo volio. Pozvao me je i rekao: “Sine. slijede}i svoga oca i svoj narod. Volio ga je toliko da mu nije dao da napu{ta dvorac u kojem `ivlja{e. Zadu`ili su me da lo`im vatru. najbogatijega ~ovjeka i uglednoga porijekla. Ocu sam bio najdra`e stvorenje.” Uputio sam se tako prema imanju kad na putu nai|oh na crkvu tamo{njih kr{}ana koji su se molili. Krenuo sam prema mjestu odakle su se ~uli glasovi kako bih vidio {ta ti ljudi rade. paze}i da se ne ugasi ni na jedan trenutak . Uprkos bogatstvu i neizmjernom obilju koje je bilo pri ruci Selmanu. Posvetio sam se vatropoklonstvu toliko da me izabra{e na odabrano mjesto odr`avatelja ognja koji smo obo`avali. Odr`avao ga je i sabirao `etvu. nego oti|i ti i obavi poslove na njemu. Otac je bio posjednik ogromnog imanja koje je davalo velike prinose. Zapam}ena je njegova pri~a o odgoju i `ivotu u vatropokloni~koj vjeri u kojoj bija{e.. ~ija se rije~ strogo slu{ala. a njegova ljubav je. daleko od ljudi i dru{tva. ^im mi se ukazala prilika. a noge mi zaveza u lance. prolazio sam kraj ljudi koji su se molili u svojoj crkvi pa me zadivilo ono {to sam vidio od njihove vjere. ovo je bolje od na{e vjere.

On me uputi na ~ovjeka iz Amurije. ako im do|e kakav karavan iz [ama. a izme|u ple}ki mu je poslani~ki pe~at. ja zaista ne poznajem nekoga poput nas kome bih ti preporu~io da ide{. na{ao ~ovjeka na koga sam upu}en i sve mu ispri~ao. prepoznat }e{ ga. [ta mi nare|uje{ i kome me prepuru~uje{?’ On mi odgovori: ‘Sinko moj. u Bizantiji. Htio je da nau~i propise vjere kao {to je znaju njihovi odli~nici. Oni mi uskoro odgovori{e.s.. Nastavlja dalje Selman. mene obavijeste kako bih s njima tamo otputovao. upitah ga: ‘Kome me preporu~uje{?’ On mi re~e: ‘Sinko. a. Na{ao sam preporu~enog ~ovjeka i s njim proboravio koliko je Allah htio.s. crkveni dostojanstvenik”. kada ga vidi{. Od ovoga nisam upoznao boljeg ~ovjeka me|u njima niti sam znao ikoga sa ve}om `udnjom za onim svijetom. a ja se oslobodih okova i s njima. upitao sam ga: ‘Od Allaha ti je do{ao ed`el. izme|u crnih brda. upitao sam ga kome da idem od pobo`nih. a skromnijeg prema dunjaluku i ustrajnijeg u pobo`nosti. oti{ao sam u Mosul. prima hedije. pri~aju}i svoju zanimljivu ispovijest. Ostao sam uz njega i po~eo ga slu`iti. re~e mi on. vjeri poslanika Mesiha. Kad mu se pribli`io smrtni ~as. On ne jede od milostinje.’” . a kad se i njemu pribli`ila smrt. a kada mu se primakla smrt. da te slu`im i da u~im od tebe. Pitao sam ih: “Ko je najbolji vjernik me|u vama?” “Episkop. Isaa.’ Kada je pobo`njak umro.Ashabi Allahovog Poslanika 271 primio njihovu vjeru i da. odgovorili su. pa ako mogne{ oti}i do njega. ne poznajem ~ovjeka koji je poput mene. a. Kad njemu do|e ed`el. Na njegovo mjesto postavili su drugoga. do`ivjet }e{ vrijeme u kojem }e biti poslan Poslanik sa ~istom vjerom Ibrahima. upitao sam ga isto {to i one prije njega. Uvidio sam da je taj ~ovjek podao. pa me on uputi pobo`njaku u Nisibin. Izuzetno sam ga zavolio.” KR[]ANIN Selman je sa karavanom stigao u [am. tajno. te de zajedno molitvu obavljamo?!’ ‘U|i!’. a onda ih ostavljao u vlastitu riznicu. Kod ~ovjeka iz Amurije boravio sam i u me|uvremenu nabavio nekoliko krava i ovaca. S njim sam pro`ivio {to je Allah htio. krenuh putem [ama. oti|i. Pojavit }e se kao muhad`ir u zemlji palmi. Ali. Nedugo zatim je umro. osim jednog iz Mosula. Oti{ao sam do njega i rekao mu: ‘Svidjela mi se va{a vjera pa bih volio da ti se pridru`im. Skupljao je dobrovoljne priloge od ljudi kako bi ih podijelio sirotinji. sina Merjemina. Tokom cijeloga puta raspitivao se o kr{}anstvu.

o ~emu se radi?’ Gazda podi`e ruku i udari me jako pesnicom: ‘[ta se tebe ti~e ova stvar? Vrati se svome poslu!’ Kad se smrklo. Brzo sam spuzao i upitao ga: ‘[ta si rekao.272                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Selman je ostao u Armeniji. to nije bilo mjesto gdje }e se iseliti Poslanik. kada mu do|e ~ovjek iz porodice njegovih amid`i}a i re~e mu: “Neka Bog uni{ti Benu-Kajle. odlu~io sam je dati vama. kao hedijom. znao sam da je to opisani grad i da }e Poslanik do}i u njega. a. Reko{e mi da su iz plemna Kelb. a.. Rekoh mu: ‘Vi ste stranci i nevoljnici. Nastavak je njegove `ivotne pri~e. sa Arapskoga poluotoka. Allaha mi. a. ne jede milostinju. pa sam upitao one u njemu o njihovom zavi~aju. nesvakida{nji: “Prolazilo je nekakav karavan kraj mene. ~im sam je ugledao. s kojim }e pronijeti svjetlo vjere kroz arapske zemlje. U{ao sam kod njega i zatekao ga sa nekolicinom njegovih ashaba. gdje me prevari{e i proda{e jednom `idovu. Pitao sam ih bi li pristali da im dam svoje krave i ovce u zamjenu da me povedu prema opisanom mjestu.” Allaha mi. Do{ao je u Medinu prethodno odsjev{i u Kuba’u. a Poslanik re~e onima oko njega: ‘Jedite u ime Allaha. ovo je jedno od obilje`ja. a gazda je sjedio ispod nje.s.s. a on zovnu ashabe i re~e im: ‘Jedite u ime Allaha. sakupio sam svoje stvari i iza{ao.s. Ostao sam kod ~ovjeka koji me kupio.’ .’ On sam suzdr`a se i ne uze ni{ta od hrane. u plemenu Amra ibn Avfa. ^ekaju}i. odlu~i da ode do zemlje o kojoj mu je pri~ao pobo`ni prijatelj i da tamo sa~eka dolazak Poslanika. a od prihoda krava i ovaca sticao je svakodnevnu `ivotnu opskrbu. a kad sam ~uo za va{e stanje. @ivio je i{~ekuju}i vijest o najavljenom Poslaniku. rade}i u palmoviku ~ovjeka iz Benu-Kurejze sve dok Allah nije poslao Poslanika. te se ponadah da sam stigao na odredi{te.’ Spustio sam hranu pred njega. Na tom mjestu sam uo~io mno{tvo palmi. Me|utim. Bio sam na palmi. zaista. u Kuba’u. Rekoh sebi: ‘Allaha mi. ~im je to izgovorio. Pristali su i primili me u svoje dru{tvo dok nismo stigli do Vadil-kura. Oti{ao sam s njim u Medinu i.. Imam ne{to hrane koju sam zavjetovao dati kao milostinju. mene je spopala drhtavica da se i palma zatresla. dok mu jednoga dana ne do|e ~ovjek iz `idovskog plemena Benu-Kurejze i kupi me od njega.’ Vratio sam se i pripremio hrane za Poslanika pa sam mu je odnio i rekao: ‘Vidio sam da ne jede{ milostinju pa ho}u da te po~astim s ne~im od mene. I{ao sam dok nisam stigao do Poslanika. sklopili su sporazum i {tite nekog ~ovjeka iz Meke za kojeg tvrde da je Poslanik. umalo da padnem s nje. Ostao sam.’ Spustio sam potom hranu pred njih.

Allah me. i muslimansku zajednicu. naredio je ashabima da mi pomognu. kao i ostali koji `ive u Medini. i u~estvovao sam u Bici na Hendeku i u svim va`nijim doga|ajima. sa Poslanikom.. zbog ulaska mnogih ljudi u islam. on zbaci ogrta~ sa le|a tako da se ukaza znak izme|u ple}ki: pe~at poslanstva po opisu moga prijatelja. grupa `idova sa najuglednijima izme|u sebe tajno je iza{la iz Medine i uputila se ka Meki.s... To bi postigli uklanjanjem Vjerovjesnika. Ropstvo se isprije~ilo izme|u mene i u~estvovanja na Bedru i Uhudu.s. saznao je za kurej{evi~ku mnogobrojnu vojsku i po~eo razmi{ljati . Skovali su zajedni~ki plan zasnovan na prevari.. Nazvao sam mu selam i stao tako da mogu vidjeti njegova le|a. ubrzo..Ashabi Allahovog Poslanika 273 I on je jeo zajedno sa njegovim ashabima. Kako Selman nije mogao u~estvovati u Bici na Bedru i Uhudu jer je u tom vremenu bio rob. dok bi `idovi Benu-Kurejza i Benu-Kajnuka.s. kona~no im do{li glave. a. i onih koji ga slijede. Bitka se odigrala kada je prezir medinskih `idova. Mnogobo{ci su u tome pozivu vidjeli svoj interes. ovo je drugo obilje`je.s. re~e: ‘Pi{i svome gazdi da te oslobodi.s. Plan je bio da Kurej{ijie i njihovi saveznici iz Benu-Gatafana i ostalih arapskih plemena navale na Medinu spolja. Jednog dana Resulullah. `arko `ude}i za vra}anjem slave njihovim kipovima i d`ahilijetskim obi~ajima.. slobodan. Tako bi ih uklije{tili izme|u dvije vojske i. a. Primio sam islam. Pri{ao sam mu i po~eo ga ljubiti i plakati. jednu je obukao a jednu pregrnuo. a Resulullah. a. a. a slijede}i put kada sam oti{ao do Poslanika. jede ono {to mu se da kao hedija. Stajao je okru`en ashabima. a ja rekoh sebi: ‘Allaha mi.s. a. a. Mnogobo{ci su spremili vojsku od dvadeset ~etiri hilljade boraca pod zapovjedni{tvom Ebu-Sufjana i Ujejna ibn Hisna..” MUBAREK-RJE[ENJE Tako se muslimanima pridru`io vrijedni ashab. a. Resul. oslobodi ropstva. ra~unaju}i na svoju mnogobrojnost i bolju opremu. eskalirao. zatekao sam ga na Bekijji42 kako ispra}a d`enazu. Cilj im je bio podstaknuti Kurej{ije i mnogobo{ce da napadnu Medinu i dokraj~e Muhammeda. pobratio ga je sa Ebu-Derdaom.’ Vratio sam se zatim na imanje moga gazde i ostao tamo koliko mi Allah odredi. napali muslimane s le|a.s. u Bici na Hendeku se jasno pokazala njegova ratni~ka nadarenost i stru~nost u vojnoj strategiji. Primijetiv{i {ta namjeravam. Ispri~ao sam svoju `ivotnu pri~u ovako kako je vama pri~am. Na sebi je imao dvostruku odje}u.s. a. Allahov Poslanik.’ Napisao sam mu pismo. Htjeli su da taj blagoslovljeni pokret bude ugu{en i da se ugasi svjetlo Upute. Mrzili su {to se Arapi ujedinjuju sa svojim Poslanikom. a..s. Pete godine po Hid`ri. @ivio sam me|u muslimanima.

Nakon kratkog razmi{ljanja zatra`io je pijuk.s. Medina je okru`ena brdima sa svih strana koja spre~avaju neprijateljsku vojsku da prodru u nju. r. a.274                           Ashabi Allahovog Poslanika o taktici ratovanja s njima. “Allahu ekber! Dati su mi klju~evi Bizantije. pohvali blagoslovljeno rje{enje. a pukotina se pove}ala. Prvi je uzeo trnokop i po~eo kopati.s. a. Selman se povukao izme|u prisutnih i po~eo da kru`i Medinom razgledaju}i njen geografski polo`aj. Me|utim.s. Smatram da bi se trebali iskopati rovovi. Ona se malo otcijepila. dok su u~ili tekbire: ”Allahu ekber. Resulullah.. Poslanik je uzeo pijuk svojim mubarek rukama. oti{ao je na lice mjesta i po~eo razmi{ljati o najboljoj soluciji.. vidjev{i u njemu sjajnu zamisao za zaustavljenje neprijateljske sile. Izme|u brda nalazila se udolina kroz koju su mnogobo{ci lahko mogli do}i do samog grada.” Poslanik. Selmanov odgoj u uglednoj i staroj porodici omogu}io mu je da nau~i vojnu strategiju i mnogobrojne ratne vje{tine. Tada Allahov Poslanik. sna`no zamahnuo i udario po stijeni. postoji jedna udolina kroz koju bi neprijateljska vojska s lahko}om mogla u}i u grad.s. Vidio sam svjetla crvenih dvoraca. a me|u njima i Selman.. Bespomo}no su udarali. Sakupio je savjetodavno vije}e ashaba i izlo`io im ~injenice. bila se isprije~ila jedna ogromna stijena. Ona su bila kao za{titna brana Medine. Znoj je oblivao njihova lica. duboki i {iroki. Oni bi nas {titili od nevjerni~kog prodora. da bi ih povezao i napravio neprekidan za{titni prsten oko Medine. predstavljati te{ko}u savla|ivanje tih brda. a. Allahu ekber… “ Selman. moj ummet }e zavladati njima!” Istom snagom zamahnuo je i udario drugi put. Na mjestu na kojem je kopala jedna skupina ashaba. Selman i okupljeni muslimani kaza{e: “Ovo nam je obe}anje od Allaha i Njegovog Poslanika.s. Muslimani su se rasporedili i povezali se u neprekidan lanac.a. bez obzira na njenu mnogobrojnost. a. bio je u ovom safu i svojim jakim rukama kopao je rov. Resulullah. kopaju}i rovove.” . Nisu je mogli ni razbiti ni pomjerti. Uvidio je nu`nost kopanja rovova du` udoline me|u brdima. Vratio se na sjednicu koju je vodio Poslanik. moj ummet }e zavladati njima!” Nakon tre}ega udarca stjena se razbila. Selman je oti{ao Poslaniku da ga obavijesti o iskrslom problemu. Uo~io je da je Medina sa svih strana okru`ena brdima i da }e svakoj vojsci. i kazao: “Allahov poslani~e. uzviknu: “Allahu ekber! Dati su mi klju~evi Perzije i vidio sam svjetla Hire i Kisrinih dvoraca.. odlu~io je da se ne prekida kopanje dok se ne okon~a.. prije dolaska nevjerni~ke vojske. a pijuci i }uskije samo su se odbijali od tvrde stjene. a. predla`u}i da se promijeni pravac kopanja kako bi izbjegli prepreku. a bljesnula je iskra koja osvijetli prostor oko njih.. Selman je stajao kraj njega. Ponovo je bljesnula iskra koja osvjetli zidine Medine.

Jednom prilikom je rekao: ”Taj ~ovjek je od nas. a njihova mnogobrojnost im nije bila od koristi. a..a. Poku{ali su okru`iti Medinu. Kurej{ije i njihovi saveznici pretrpjeli su poraz a `idovi su skupo platili svoju izdaju. “Ko se ovoga dosjeti?”. Kada su mnogobo{ci i njihovi saveznici stigli. Selman je smatrao da je to pretjerivanje. tako da je izgledalo da vi{e provodi vremena s njim nego s nama. Allahovim emrom. a i tvoja porodica ima pravo na tebe. ehlul-bejta.s.s.” Zbog Selmanove bliskosti sa Poslanikom.Ashabi Allahovog Poslanika 275 SELMAN JE OD NAS Muslimani su zavr{ili sa kopanjem hendeka. iza{ao je tada pred skupinu muslimana i rekao: “Selman je od nas. po{to su vidjeli da }e hendek {tititi muslimane od napada spolja.. za{titi muslimane. naro~ito jer se no} ve} primicala sa u`asnim vjetrom koji im je zasljepljivao o~i. stali su pred rovove nemo}ni i zbunjeni. pa ga je na lijep na~in poku{avao nagovoriti da sebi olak{a. savjetovao s njim u ve}ini slu~ajeva. Zadovoljstvo i ponos muslimana Selmanom. r...s.a. a danju je postio.” U Medini. Selman.”43 Iz velike ljubavi i po{tovanja prema njemu Poslanik mu je ukazao po~ast time {to ga je uvrstio u svoju porodicu. `ivio je u istoj ku}i sa bratom po islamu Ebu-Derdaom.. a. bio je obradovan Selmanovim prijedlogom za kopanje hendeka koji. ehlu-bejta. Posti. naraslo je dotle da su jednog dana rekli: “Selman je na{!” Muhad`iri su odgovorili: “Nije nego je na{!” Allahov Poslanik. ko je od vas poput Mudrog Lukmana. On je more nepresu{no.a. Alija. klanjaju}i. na {to ga je Ebu-Derda izru`io rije~ima: “Zabranjuje{ mi da klanjam i postim u ime svoga Gospodara?!” Selman mu odgovori: “Tvoje o~i imaju pravo na odmor. razgonio konje i deve i ubijao u njima odlu~nost i snagu. r. r. a i odmaraj. dao mu je nadimak “Mudri Lukman” zbog njegove mudrosti.. ^itao je prija{nje objave. a. o{troumnosti i razboritosti.s. a. dato mu je znanje pro{lih i sada{njih generacija. a.s. a i ovu sada{nju. Kasnije se Resulullah. Slo`enost situacije kod mnogobo`aca pove}ala je ~injenica da su `idovi odustali od dogovorenog plana da napadnu muslimane iznutra.a. r. pitali su se nemo}ni da bilo {ta u~ine. Poslanik.. Njegov drug provodio je no} u ibadetu. Iskopani hendek sprije~io ih je da napadnu Medinu i muslimane. . duboko u no}.. ali od toga nije bilo nikakve fajde. Ai{a je rekla: “Selman je mogao da sjedi sa Poslanikom.

bje{e u Medini.a. Ostvarilo se i obe}anje Allahovog Poslanika. nakita i u`ivanja tek tanka krlju{t. a sam je `ivio od onog {to bi stekao svojim starim zanatom. mudrosti. razdijelio bi je narodu.. Omerovo insistiranje natjeralo ga je da se prihvati te du`nosti. da je rekao: ”Selmanov je prihod bio pet hiljada dinara. svu bi je podijelio sirotinji. a kada bi je ve} uzeo. Medain je bio bogata i plodna oblast. Kada je dostigla cifru od pet hiljada dinara. Da mi je Omer zabranio da tako radim. Selmanova plata koju je dobivao iz Bejtul-mala bila je vrlo visoka. Htio je pove}ati svoja dobra djela. Od neznatne zarade izdr`avao bi sebe i svoju porodicu i dijelio milostinju. Opisao je svoju naviku ovim rije~ima: ”Kupio bih liku za dirhem. Odbijao je primati platu.” Selman je insistirao da `ivi od rada svojih ruku. ne bih ostavio taj posao... a.” Kada je Ebu-Derda cijeli slu~aj izme|u njega i Selmana iznio pred Allahovoga Poslanika. Kada bi govorio ljudima. drugi potro{io za opskrbu porodice. odbio ju je primiti. a. o osvojenju Perzije i Bizantije. Selman.. Dini-islam se po~eo {iriti diljem svijeta. koja svome vlasniku ne}e biti ni od kakve koristi na Sudnjem danu. Muslimani su slavili pobjedu za pobjedom i osvajali grad za gradom. a.” Selman je bio uzor u svojoj skromnosti.. Hi{am prenosi od Hasana. r. Halifa Omer. Bio je korpar. preselio je svome Plemenitome Gospodaru. i predanost u pobo`nosti i bogobojaznosti.. Kad bi mu do{la pla}a. zatim bih radio i prodao ga za tri. Nalazio je da je sve na ovom prolaznom dunjaluku od ukrasa.s. bogatstvo i la`no predstavljanje. polovinom ogrta~a bi se zagrnuo a na drugoj polovici bi sjedio. a ovaj od Hasana ibn Alije. izaberi zemlju!” Me|utim.276                           Ashabi Allahovog Poslanika klanjaj i spavaj. govore}i: ”Ako mo`e{ i zemlju da jede{ umjesto da bude{ zapovjednik dvojici. od toga bih jedan ostavio za novu liku. Selmanu se pru`ila prilika da vidi prostranstva koja se otvaraju novoj vjeri. Radio je od zanata koji je poznavao.s.r. slu`e}i islamu. Bio je pretpostavljeni trideset hiljada ljudi. htio je postaviti upravitelja nad Medainom i za tu funkciju izabrao je Selmana. Prezirao je luksuz.a. Nije prestajao li~no privre|ivati mada je bio za{ao u godine. On je poku{avao odbiti polo`aj koji mu se nudio. a jedan podijelio kao milostinju.a. obrazovanju i ja~ini vjere. radu i u svemu ~ime je bio zadovoljan njegov Uzvi{eni Gospodar. on mu je kratko odgovorio: “Selman je pun znanja!” NAMJESNIK MEDAINA Resulullah. . r. Dostigao je visok stupanj ~istote du{e i plemenitosti u ljubavi prema istini.s. kupovao bi liku od palme i konopa i pravio bi korpe i prodavao ih. Nisu ga privla~ili dunjalu~ki ukrasi i ljepote.

rekav{i: “Ne. Ebu-Derda. Selman im nazva selam. Allah. Pi{e{ mi da si na svetoj zemlji. Zastidio se svoga postupka i zamuckuju}i po~eo se izvinjavati. ali pripremi se za smrt!” Jedanput je Selmana posjetio neki od prijatelja u njegovoj ku}i.” Kad se razdu`io od upraviteljstva nad Medainom. Selmana el-.{. bio se nastanio u [amu gdje je dobio velik imetak i potomstvo.{. Htio je sa Selmanom podijeliti taj ugodni `ivot. nego je dobro u tome da pove}a{ svoju blagost i da se okoristi{ svojim znanjem. On najbolje odslikava njegovu skromnost i iskrenost u pomaganju drugih. govore}i: “Nemoj ti da nosi{. upravitelju!” Tada je ~ovjek iz [ama uvidio da je zaposlio nikoga drugoga nego upravitelja Medaina. nastanio se u Iraku. Kada su prolazili kraj skupine Medinelija. na{ao je zidara koji je ina~e poznavao njegov na~in `ivota. Kada je htio napraviti sebi ku}u. r.. mene je slomio ovaj teret?” Selman mu je pri{ao i zaprtio se vre}om.{. d`.. d`. Allah.. a on je mijesio tijesto za hljeb. za {ta bi mu dao pristojnu nadoknadu. Radi kako `eli{. a desio mu se kao upravitelju Medaina. mi poslije tvoga odlaska podari imetak i potomstvo pa sam se nastanio u svetoj zemlji. U tovaru su bile hurme i smokve. Karakteristi~an je jedan doga|aj u vezi s ovim.” Pri|e mu nekolicina od skupine da preuzmu tovar od njega. pa ga je pitao: “Kakvu }e{ mi ku}u napraviti?” . te`ak toliko da ga je svega izmorio.a.a. bio zadovoljan njime: ”Es-Selamu alejkum. r. ali zemlja ne radi ni za koga. Naime. To su bili uzusi koje je Selman sebi zacrtao i provodio ih tokom cijeloga `ivota. Znaj da dobro ne le`i u bogatsvu i potomstvu. Odlu~io je njega pitati da mu pomogne ponijeti tovar. pomislio je da je jedan od siromaha. medainskim ulicama i sreo nekoga ~ovjeka koji je dolazio iz [ama kako nosi te`ak tovar. a oni odgoovori{e: “Neka je i na upravitelja selam i spas.. Poku{ao je uzeti vre}u sa Selmanovih le|a. koji su sjedili kraj nekog du}ana. dok ne do|emo do tvoje ku}e. opskrbio imetkom i potomstvom. pa nam je bilo mrsko da joj dajemo dva posla. Obratio se Selmanu rije~ima: ”Bi li htio ovo ponijeti. r. d`.” Odgovorio mu je Selman. i{ao je Selman.a. ali mu je on odbi dati. Kada je [amlija vidio Selmana u njegovoj jednostavnoj odje}i. pa mu se javio pismom: ”Es-Selamu alejkum. Krenuo je uporedo s njim ni{ta ne govore}i.arisija. Pi{e{ mi da te Allah. nastavljaju}i skromno `ivjeti od pravljenja i prodaje korpi.Ashabi Allahovog Poslanika 277 Pro~ula se njegova ljubav prema ljudima i njegovo pomaganje i dobro~instvo.” Ljubav prema ljudima… Samilost… Bogobojaznost i skromnost. pa ga je prijatelj za~u|eno upitao: “Zar sam mijesi{? Gdje ti je sluga?” On mu odgovori: “Poslali smo je da nam obavi neki posao.

nego. glava }e ti dodirivati plafon. znanjem..{. on je zaplakao pred njim. noge }e ti dodirivati zid. Poslanik.{. Selman je bio taj za koga je Poslanik kazao: ”D`ennet jedva ~eka trojicu: Aliju.278                           Ashabi Allahovog Poslanika Zidar je odgovorio: “Ne brini se. r. o Ebu-Abdullahu?” Allahov Poslanik.. Kad mu je S’ad ibn Ebu-Vekkas.. preselio je zadovoljan tobom. ali ne vidje ni{ta osim posude za jelo i lon~eta za pi}e pa mu re~e: “Ebu Abdullahu.” Selman odgovori: “Sjeti se Allaha. Neka se Allah.” Selman mu odgovori: “Allaha mi. mudro{}u i skromono{}u. ispunjen bogobojazno{}u. zbog te ~e`nje. r. Kad bude{ stajao..a.” Selman se te{ko razbolio. pa ga S’ad upita: “[ta te rasplaka.a. uzeo je zavjet od nas kada je kazao: ‘Neka va{ dio od dunjaluka bude koliko oprema konjanika. o Sa’de.s.s. d`. A vidi mene. a kad bude{ spavao. do{ao u posjetu. PRESELJENJE NA AHIRET Kako se pribli`avala smrt. a. Selmana je obuzela ~e`nja za susretom s Poslanikom. pogledaj ovo mno{tvo oko mene!’” S’ad se osvrnu oko sebe. Selmanu el-Hajru. bit }e to ku}a koja }e te {tititi od vru}ine i hladno}e. a. ali vole miris. a.. preporu~i nam ne{to ~ega }emo se dr`ati.arisiju. u brizi kada si zabrinut.s. Rekao joj je: “Po{kropi oko mene miska jer mi dolaze Allahova stvorenja koja ne jedu i ne piju. Ammara ibn Jasira i Selmana. smiluje Selmanu el-. i ashabima koji ga preteko{e kod njegovoga Gospodara. u presudi kada presu|uje{ i u udjelu kada udjeljuje{. mudrom i skromnom u~enjaku i mud`ahidu...” Htio se oprostiti od ovoga prolaznoga svijeta mirisom kao {to bija{e sam njegov `ivot: mirisan i ~ist. ne pla~em iz straha od smrti niti `elje za dunjalukom. d`. Kad je osjetio da mu je smrt sasvim blizu. . okrenuo se svojoj `eni i zatra`io od nje da mu donese bo~icu sa miskom koju je ~uvao jo{ od osvojenja D`ulule.” Plakao je Selman.

~istoga posla. Imao je mi{i}avo i razvijeno tijelo. vitkoga stasa. U d`ahilijetu je bio beduin. sin je Mes’udov. u`ivanje i korist. Rijetko je govorio. uvje`bavao je ga|anje lukom i strijelom i bacanje koplja i osposobio se za ma~evanje. U islamu je bio odani vjernik. . a on Kunfuzov. krupnih o~iju. a on Halanin. koji je samo za sebe tra`io profit. a on Bekrov. tamne puti.A. a on Gatafana el-Gatafanija el-E{d`e’ija. puna~kih obraza. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Nu’ajm.. a on Rejsov. Imao je sposobnost da uvjeri sagovornika. dugoga lica. a on Subej’a. dalekose`ne pronicljivosti i veoma mudar. a on Amirov.{. Nadimak mu je bio Ebu-Seleme. R. a on S’alebin. `ive}i u pustinjskim neprilikama koje ~ovjeka sna`e i u~e saburu. Zahvaljuju}i Allahu. ~vrstoga dr`anja. a on E{d`e’a. Tako je nau~io borbene vje{tine. u islamu je postao sasvim drugi ~ovjek. pucao je od snage tako da su mu se na vratu ocrtavale krvne `ile. Nu’ajm je bio lijepe gra|e. d`. Nikome i ni~emu nije polagao ra~une.NU’AJM IBN MES’UD. Bio je vrlo snala`ljiv. tako da onaj ko ga slu{a povjeruje u ono {to ka`e bez i najmanje sumnje. a on Enejfov. iskrenoga govora. dubokog razmi{ljanja. Sva ta svojstva poprimio je kao pustinjak. NJEGOVA LI^NOST @ivot Nu’ajma ibn Mes’uda nakon primanja islama bio je potpuno suprotan `ivotu iz doba d`ahilijeta.

koje je bilo nastanjeno u Ned`du. On je bio utonuo u strastima svojih u`ivanja i zabava. Jevreji su nastavili podsticati Arape protiv Allahova Poslanika. uspje{e svojim prevarama i zavjerama razjediniti arapska plemena i zavladati njima. Jevreji bi mu poklanjali najljep{e plesa~ice i djevojke u zamjenu za imetak kojeg je on nemilice tro{io. Pored svega toga. a zava|aju}i druge. Obi~aj Arapa u predislamsko doba bio je da stupaju u saveze sa drugim plemenima. Nu’ajm ibn Mes’ud uspio je uspostaviti dobre odnose sa svim jevrejima. kako se oni ne bi ujedinili oko istinite vjere i kako islam ne bi zavladao cijelim Arapskim poluotokom. da ih zlostavljaju i provociraju. na putu izme|u Meke i Medine. dok su iza le|a {urovali i sa jednima i sa drugima. a drugi dio u savezu sa plemenom El-Evs. Oni su vladali Arapima. tro{io je i rasipao na pi}e i u`itke sa `enama u jevrejskom naselju Medine. sijali razdor me|u njima i o`ivljavali plemenske mr`nje i nepodno{ljivosti. Jedan je dio jevreja bio u savezu sa plemenom El-Hazred`. Kada bi do{ao.. Posjete Nu’ajma ibn Mes’uda jevrejskom predgra|u navele su jevreje da se me|usobno nadme}u ko }e zadobiti njegovu naklonost i njegovo zadovoljstvo. mire}i jedne. kako bi zajedno bili ja~i u sporovima i ratovima..s. rade}i sve da tako i ostane. a. Tra`ili su od svojih saveznika Arapa da maltretiraju muslimane. PRELAZAK NA ISLAM Nakon {to se Allahov Poslanik. jevreji su poku{ali nanijeti {tetu muslimanima {ire}i glasine i la`nu propagandu kojom su `eljeli okaljati i oslabiti vjeru. Jevreji su uspjeli zavladati Arapima. zatra`io bi od njih da zaka`u no}no sijelo i dru{tvo za u`ivanje. a bli`e Meki nego Medini. bivaju}i im prijatelj i povjerljiv saradnik. a.280                           Ashabi Allahovog Poslanika SAVEZNIK JEVREJA Nu’ajm ibn Mes’ud poti~e iz plemena Gatafan. u~vrstio u Medini. tako da ih nisu mogla zavaditi nikakva sumnji~enja ili lo{e misli. Kurej{ije su se nastavile boriti zavjerama i pritiscima koje su vr{ili na njega. Pleme Gatafan stupilo je u savez sa jevrejima Medine i tako postalo predmet u njihovim rukama koji je slu`io za izvr{avanje njihovih interesa i ciljeva. Dva plemena u Medini bila su u sva|i: El-Hazred` i El-Evs. nasla|ivanje i pi}e. {to im je i bio glavni cilj. taj Nu’ajmov odnos s njima bio je isklju~ivo iz interesa jer je on volio ugoditi samo sebi. Jevreji koji su se doselili u Medinu i njenu okolicu. Nu’ajm ibn Mes’ud nije bio od onih koji su se zanimali za Muhammeda. a.s. Dolazio je u njihova predgra|a tra`e}i u`ivanje.. Me|utim. . i njegovu misiju. i tako ga primamiti da bude samo njima odan. Imetak koji je sticao u vojnim pohodima i zara|ivao u poslovima.s.

a. Razmi{ljao je o politici koju zastupaju prema . predlo`i Poslaniku. zametnu unutra{nje probleme. Selman el-. a Njegov Poslanik. koja je mogla donijeti. proni~e u ovaj plan i spre~ava posljedice velike zavjere. muslimani osjeti{e neku sigurnost da }e se mo}i odbraniti i u~initi neuspjelim napade protivnika. jedan od ashaba. Odlu~io se suprotstaviti saveznicima: Arapima i jevrejima. odnosu on s njima. po~eo je upu}ivati poziv u vjeru svim Arapima na Arapskome poluotoku. Sklopio se savez u d`ahilijetu zalutalih Arapa i spletkaro{a jevreja protiv Poslanikove. vjere i njegove ~asne misije..kada kurej{ijska vojska do|e u Ned`d. ostalim arapskim plemenima koja su u savezu s njima. . u saradnji sa medinskim jevrejima i u saglasnosti sa arapskim plemenima. pripremi{e {ejtanski plan za pohod na Medinu sa ogromnom vojskom.s. kada se uvjere da se pribli`ava kurej{ijska vojska.Ashabi Allahovog Poslanika 281 Bitka na Bedru je mnogo uticala na {irenje Bo`ije poslanice i dala je podstrek i pouzdanje muslimanima koji su bili sa Poslanikom. a posebno kada jevreji budu unutra{nji neprijatelji koji }e praviti spletke muslimanima kada po~ne napad. i njegove sljedbenike. a. kako bi bili brojniji.. Bitka na Uhudu Kurej{ijama nije bila dovoljna. Gatafana i ostalih saveznika koji su podr`avali Kurej{ije. jednakosti i vjere.s. svojim saveznicima. pove}a im ustrajnost u borbi protiv ugnjetavanja i suprotstavljanja svakom neprijateljstvu. Dok se sve to odvijalo. da je stave u opsadu. a. uz poraz.s.arisi. da sklone namirnice i opskrbu u podru~je izme|u Meke i Medine i da zapale poljoprivredne prinose Medine.. Allahov Poslanik.s. Tako se pove}ao broj muslimana i formirao prvi islamski d`emat na temeljima bratske saradnje. Nu’ajm ibn Mes’ud posmatrao je tok doga|aja. slabost u du{ama muslimana. a. Allahov Poslanik. razmi{ljaju}i o sebi i svemu {to se de{ava oko njega. a. vo|a koji ih inspiri{e na putu istine. Jednu ve~er iza{ao je na bre`uljak i sjedio posmatraju}i zvijezde. i muslimani: muhad`iri i ensarije. prije nego je uputio poziv izvan njega. treba im se pridru`iti pleme Gatafan i da se zajedno upute prema Medini.s. a. Pleli su se konci velike zavjere.. Zatim.s. medinskih jevreja. ~ine}i da Allahova rije~ bude najvi{a. a. a.da jevreji. postavi se dobro razra|en plan koji je podrazumijevao slijede}e: . . Kurej{ije. Bitka na Uhudu. a zatim vojno poraze. Kada ga iskopa{e. te da se upute prema Medini.da Kurej{ije iza|u iz Meke i li~no budu predvodnica.s... da iskopaju kanal ispred Medine. kao {to su Benu-Gatafan i drugi. ustvari. pregovore i dogovore. Ovo je imalo dva cilja: zbunjivanje i odvra}anje pa`nje muslimana da se ne suprotstave napadu Kurej{ija i njihovih saveznika i pronala`enje prolaza kroz koji }e mnogobo{ci u}i u Medinu. ve} su `eljeli izvr{iti sli~an pohod kojim bi uni{tili Vjerovjesnika. Nakon uspostavljanja veze izme|u Kurej{ija. sa malim brojem muslimana. ne}e mo}i oduprijeti njihovoj sili. Sagledavao je svoje prijateljstvo sa jevrejima i u kakvom je.. Ra~unali su da se Resulullah.s.

s. srete se s njim. mu re~e: “Ti si jedan ~ovjek me|u nama.s. ljubavi i saradnji. jevreja i plemena Gatafan..282                           Ashabi Allahovog Poslanika Muhammedu. kao i odnosu svoga plemena Benu-Gatafan prema Muhammedu. u odbrani onoga ~emu poziva i ustrajnost muslimana koji su s njim. d`. Uvjerio se da je uistinu on Vjerovjesnik. vjerovanju. Tajno u|e u Poslanikovu d`amiju. sa `ivotom muslimana u Medini koji se zasnivao na ~istoti. i re~e im: “O Benu-Kurejza. pa naredi mi {ta `eli{.. odzvanjalo je u njegovim u{ima. uprkos ogromnim neprilikama na koje su nailazili. a. obavljanju namaza. a.. d`. i u odbacivanje vi{ebo{tva i zablude... prizna ga za Resulullaha i izgovori {ehadet pred njim.. i za{to mu postado{e odvratne sve zavjere koje su pleli protiv ~ovjeka koji je pozivao obo`avanje Jednog Jedinog Allaha. pravednosti i jednakosti me|u ljudima.s. Nu’ajm zacrta u svojim mislima plan koji }e otkloniti spletke saveznika i pomo}i diniislam.. Vratio se u svoju postelju. pa se uputi plemenu Benu-Kurejza s kojim je imao ~vrste veze i blisko prijateljstvo. Ono {to mu je Poslanik.” Nu’ajm mu obe}a dobro i uputi se u jevrejsko predgra|e Medine. a. rekao: “Pomozi nam koliko mo`e{”. Nu’ajm je dobro poznavao ja~inu jevrejskoga prezira prema poslani~koj misiji. ^udila i divila ga je ustrajnost Allahovog Poslanika.s. a. a. koji je `ivio me|u jevrejima. jer rat je varka.s. a.” . Poslije toga posjetili su i naselje plemena Benu-Gatafan da bi upotpunili svoje putovanje u cillju bodrenja. VELIKA USLUGA Nu’ajm je odlu~io posijati razdor izme|u saveznika: Kurej{ija. Uporedio je svoj besmisleni i ludi `ivot. U ranu zoru uputi se ka Medini.s. a nije znao za{to je odjednom zamrzio sav svoj pro{li `ivot. do{ao sa Istinom jer poziva na prinicipima humanosti. pa mu re~e: “O Allahov Poslani~e. Moje pleme ne zna za moje primanje islama. Spozna Nu’ajm da je Muhammed.s. i njegovo poslanstvo.{. Allah. Razmotrio je ulogu medinskih jevreja koji su se uputili u Meku da podstaknu Kurej{ije na borbu protiv Poslanika. Osjetio je da je pozvan u islam. a.. otvori mu srce i on povjerova u Poslanika.{.s.” Poslanik. pa pomozi nas ako mo`e{. primio sam islam. Vidje Nu’ajm da se poja~ava opsada Medine. Uvidio je svu opasnost zavjere i dogovora onih koji su zalutali protiv slijedbenika Istine. i njihovom stavu. odlu~iv{i da u~ini veliku stvar. vi znate koliku ljubav gajim prema vama i znate moju iskrenost prema vama. a.

Muhammed je ve} primio njihov prijedlog. Jevreji mu reko{e: “Istinu ka`e{! Divan si i povjerljiv savjetnik. re~e im Nu’ajm.” Jevreji mu reko{e: “Istinu si rekao! A {ta ti misli{?” “Mislim da ne stupite u borbu protiv Muhammeda prije nego {to uzmete nekoliko najuglednijih Kurej{ija i nekoliko njih iz plemena Gatafan. Ako saveznici pobijede Muhammeda.” Nu’ajm napusti jevrejsko predgra|e i uputi se ka mjestu gdje su se ulogorili Kurej{ije i njihovi saveznici. pleme Gatafan je u savezu s njima radi vlastite koristi.” Nu’ajm im re~e: “Vi ste u svome gradu.” Oni mu reko{e: “Koja je razlika? Svi mi prikrivamo neprijateljstvo prema Muhammedu.Ashabi Allahovog Poslanika 283 Oni mu odgovori{e: “Divan li si ti. “Pleme Benu-Kurejza pokajalo se {to je prekr{ilo sporazum sa Muhammedom”. a stati na njegovu stranu. pod uslovom da prikrijete i da ne razglasite ono {to vam ka`em. vratit }e se u svoj grad sigurni. nisu u stanju u kojem ste vi. Obavijestili su ga da }e tra`iti od vas i plemena Gatafan va{e predvodnike koje }e poslati njemu da im on poodsjeca glave. tj. Srete Ebu-Sufjana i jo{ neke s njim pa im re~e: “O skupino Kurej{ija.” Nu’ajm im re~e: “Kurej{ije su neprijatelji Muhammeda. Ne mo`ete ga napustiti i oti}i u drugi grad. pleme Gatafan je stupilo u savez s njima. Zato ne {aljite . porobiti `ene i oteti imovinu. Tako|er su namjerili iznevjeriti vas.” Nu’ajm re~e: “^uo sam ne{to dok sam bio kod jevreja i smatram da vas trebam obavijestiti radi savjeta.” “To ti obe}avamo!”. nastavi Nu’ajm. Vi znate da se ne}ete mo}i boriti protiv muslimana. a vas ostaviti izlo`ene osveti. poma`u}i njegove neprijatelje. oni odgovori{e. va{ imetak. kao zalog kod sebe. va{a djeca i va{e porodice. u kome je va{a opskrba. Ti si iskren prema nama i ne sumnjamo u tebe. “i obavijestili su ga o tome. pobjeda i plijen su njihovi. vi znate moje osje}aje prema vama i moje neprijateljstvo prema Muhammedu?!” Oni reko{e: “Nikada nismo sumnjali u tebe. Kurej{ije su do{le da se bore protiv Muhammeda. a vi prekr{iste sporazum o miru sa Muhammedom. Oni }e vas rastjerati i poubijati va{e mu{karce. Oni su stranci za Medinu. potvr|uju}i svoju iskrenost u ~uvanju sporazuma o miru. tako da idu u borbu protiv Muhammeda dok ne ostvarite pobjedu ili zajedno budete pora`eni”. prijatelju na{. Ako budu pora`eni od Muhammeda i izgube bitku.

uranite i krenite na Muhammeda da kona~no ra{~istimo ra~une s njim. Neki od nas su to prekr{ili. ozari djelo koje je izveo Nu’ajm ibn Mes’ud. pa posla Ikrimu ibn Ebi-D`ehla i neke ljude od Kurej{ija i plemena Gatafan plemenu Kurejza. Ono bi povod pa mu Nu’ajm postade blizak. pa ih je sna{la nesre}a. te ga je zadu`ivao mnogim bitnim stvarima. Ebu-Sufjan odlu~i prekinuti opsadu Medine i vratiti se u Meku sa svojim saveznicima kratkih rukava i bez ostvarene pobjede nad muslimanima. Ne}emo se boriti protiv Muhammeda ako nam ne dadnete u zalog neke va{e ljude.s. Muhammed je u na{em gradu i mi se ne mo`emo boriti protiv njega.a. i re~e im da ni oni ne {alju svoje predstavnike. Ikrime se obrati jevrejima: “Nismo u svojim domovima. a bio je ~esto u njegovom dru{tvu.{. r. Ebu-Sufjan htjede isku{ati Nu’ajmovu iskrenosti i ispitati savezni{tvo jevreja sa njim. zato koliko sutra. ono {to je Nu’ajm rekao jeste istina!” Tu no} Allah..” Poslije toga je oti{ao u svoje pleme Benu-Gatafan i iznese im stvar.. kao {to je iznio Kurej{ijama. a. dan u kome ni{ta ne radimo. Nu’ajm ibn Mes’ud. a Sufjan re~e: “Tako mi Allaha. pa ka`e: “^uo sam Allahovog Poslanika. Nu’ajmov.284                           Ashabi Allahovog Poslanika nijednog va{eg vo|u. r.” Ebu-Sufjan re~e: “O Nu’ajme.” Ikrime im na to re~e: “Tako mi Allaha. Ostavit }e nas nasamo sa Muhammedom u na{em gradu.a. odgovaraju}im njegovoj pronicljivosti. zaista je istina! Narod ne `eli ni{ta drugo osim boriti se i ako vide priliku. snala`ljivosti i mudrosti. a vi }ete se vratiti svojim ku}ama i nas ostaviti. ti si najbolji pomaga~. Ako bude suprotno tome. Bojimo se negativnog ishoda ovoga rata koji bi se mogao okrenuti protiv nas. jer }e biti ubijeni. da je ~itao Musejlemino pismo i pitao njegove izaslanike: .. a. d`. ako ih zatra`e.” Jevreji mu odgovori{e: “Danas je subota. prenosi od Resulullaha. plan je uspio. na njih posla `estok vjetar koji im po~upa {atore i rastjera konje i deve. iskoristit }e je. u~inio je ogromnu uslugu islamu..” Vrati se Ikrime u logor Ebu-Sufjana i obavijesti ga o stavu plemena Benu-Kurejza.s. a.. neka ih kod nas dok ne zavr{imo borbu protiv njega. NOSILAC BAJRAKA Lice Allahova Poslanika.s. i vi to znate. jevreji reko{e: “Ono {to Nu’ajm re~e. a na{i konji i deve malaksali su.. vratit }e se svojim ku}ama. ne}emo vam dati nijednog na{eg ~ovjeka!” Kada ih napusti{e.

” Ebu-Sufjan re~e: “On nam je na Hendeku zlo po~inio.’” Na dan oslobo|enja Meke..s.Ashabi Allahovog Poslanika 285 ‘[ta vas dvojica ka`ete na ovo?’ Oni odgovori{e: ‘I mi ka`emo ono {to ka`e Musejlema. Tako|er je u~estvovao u ratu protiv otpadnika od vjere. Poslanik. . u Medini.s. Nu’ajm. skromnosti i bogobojaznosti. r. PRESELJENJE NA AHIRET Do kraja svoga `ivota Nu’ajm je `ivio u pobo`nosti. u~estvovao je u svim bitkama koje je vodio Allahov Poslanik. Oti{ao je svome Gospodaru sa puno dobrih djela. Dok je Ebu-Sufjan posmatrao muslimansku vojsku. Preselio je na ahiret. r. za vrijeme halife Osmana ibn Affana.” Nakon osloba|anja Meke. dade Nu’ajmu da nosi bajrak svoga plemena Gatafan.. odsjekao bih vam glave. a. a.. a. a evo sada nosi bajrak svoga plemena i krenuo je protiv nas.. Tako mi Allaha. ugleda ~ovjeka koji je nosio bajrak plemena Gatafan. bio je najve}i Muhammedov neprijatelj. odanog muslimana i velikog borca za islam.’ Tada Poslanik.a. bivaju}i ~vrst i stamen u svojoj vjeri.a.s. re~e: ‘Da se izaslanici ubijaju. pa upita: “Ko je onaj ~ovjek?” Odgovori{e mu: “To je Nu’ajm ibn Mes’ud. Neka je Allahova milost na Nu’ajma ibn Mes’uda.

.

a on je sin Eslema es-Selemijja. On bi se ogla{avao njime. a povla~io se kada je osje}ao da mu prijeti opasnost. borio se u svojstvu ratnika-pje{aka.SELEME IBN EL-EKVE’A. d`. a on Abdullahov.a. a on Selmanov. Ljudi su bje`ali ispred njega. po~asti {ehadetom.{. Juri{ao je u bitkama.s. prije nego {to neprijatelju dadne priliku da ga se do~epa. U redove neprijatelja ubacivao bi nered i pometnju. Nosio je nadimak Ebu-Ijas. OSOBENOSTI Hrabrost i razboritost bile su dvije karakteristi~ne osobine Selemine li~nosti. {to bi ~udilo neprijatelja i ubacivalo sumnju u njegove redove. Napu{tao je mjesto borbe. neuvezan u vojsku. Vjerovatno da nema primjera njegovoj brzini. a on Malikov. d`.{. a sigurnost su mu bile njegove brze noge. `ele}i da ga Allah. Njegovo oru`je bila je sablja. Istupao bi kada je uvi|ao da mo`e upotrijebiti svoju sablju i usmrtiti neprijatelja.A. U svakoj bici u kojoj je u~estvovao pod vo|stvom Poslanika. bio je prvi koji je upotrebljavao na~in samostalnog ratovanja. jer Seleme bija{e br`i od konja. Vje{to se skrivao od neprijatelja kada se sru~i na njega jer je bio izuzetno brz.. Seleme ibnul-Ekve’a. kao mud`ahid. Allah. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Seleme. Zato je dobio nadimak: “Junak-pje{ak”. u jeku bitke pomagao se ovom osobinom.. Sin je El-Ekve’a.. r. R. dao mu je jak i prodoran glas. Bio je jedan od najhrabrijih u svome vremenu. . bore}i se kao pojedinac. a zatim bi se hitro i neprimjetno povla~io. a. Bio je duboko samouvjeren. a on Huzejme. a junaci ga izbjegavali zbog vje{tine njegova rukovanja sabljom i preciznosti u ga|anju strijelom. a on Ku{ejrov. a on je sin Sinnanov. premje{taju}i se s mjesta na mjesto. Bio je slobodni ratnik.

.s. knio je kosu i bradu.. iz Medine. Jednoga dana Seleme je ~uo za Resulullaha. Obi{ao je gotovo cijeli Arapski poluotok i ~itav je njegov `ivot bio u znaku putovanja. i u~io Kur’an svojim lijepim i milozvu~nim glasom.a. dok su se Allahov Poslanik.s. . Ako nije bio na bojnom polju i branio islam. Bio je mr{av.s. a da ostane ~vrst na mjestu borbe dok mu ne do|e pomo} i podr{ka. Stalno je putovao izme|u Meke i Medine vode}i karavane. Svoje bi}e predao je u slu`bu vjere.a. SELEME U ISLAMU Prije islama Seleme je `ivio beduinskim na~inom `ivota. Seleme je imao sitno tijelo i duguljasto lice. JUNAK VRIJEDAN KAO ODRED U Medini. `ivio je jednostavnim i skromnim `ivotom. kroz dru`enje s razli~itim ljudima. r. jer im je ~inio razne usluge i udovoljavao njihovim potrebama. ne vezivaju}i se za odre|eno mjesto i ne ostaju}i u naseljima. u trgova~kim karavanima koji su zastajali kod njegovog plemena savladao je ~itanje i pisanje. Nevjernik Ujejne ibn Muhsin ibn Bedr el-. bave}i se trgovinom i poku{avaju}i. r. Bio je inteligentan i o{trouman. Volio je pustinju i boravio je u njenim ravnicama i oazama. pri~alo se o Vjerovjesniku. brane}i je svom svojom snagom i imetkom. naime. U svakom mjestu u koje je do{ao.288                           Ashabi Allahovog Poslanika Pomi{ljali su da se na mjestu borbe nalazi ve}i broj ratnika nego {to u stvari jeste.. Juna{tva koja je pokazivao Seleme ~udila su i zbunjivala neprijatelja. Ljudi iz njegova plemena Eslem voljeli su ga mnogo.. Odlikovao se okretno{}u i brzinom pri kretanju. imao je duge potkoljenice. Seleme ibnul-Ekve’a. shvatiti svrhu `ivota i ste}i najljep{e moralne osobine. U njegovo srce u{lo je svjetlo imana i shvatio je ciljeve Objave. slu{ao hadis Poslanika. ostajao je u mesd`idu gdje se upoznavao sa vjerskim propisima. Niko nije vjerovao da se jedan ~ovjek mo`e suprotstaviti ~itavoj vojsci. sjedio je mirno i pamtio sve {to se spominjalo sa velikom precizno{}u. a. nalaze}i u njoj spas od burnoga i nesre|enoga `ivota. a. Nastanio se u Medini i pristupio mud`ahidskim safovima pod vo|stvom Muhammeda ibn Abdullaha. Obavezivali su ga da im doprema potrebnu robu sa njegovih stalnih putovanja. a.ezarijj je.s. povjerovao je u nju i prigrlio vjeru Allahova Poslanika.. a. koji je pozivao u islam. ~vrste mi{i}e. Iskoristio je priliku da se obrazuje u svojoj ranoj mladosti. Juna~ki podvig kojim se Seleme proslavio desio se u bici “Zi Kird”.

Allahovom. voljom.” .s. ispred sebe su imali ~ovjeka koji se pojavljuje kao planina i nestaje. Uzeo je luk i strijelu i brzo krenuo. Me|utim. sve dok nije ustr~ao na uzvi{icu s koje je mogao vidjeti Ujejnu ibn Muhsina i ljude iz Gatafana.Ashabi Allahovog Poslanika 289 i muslimani odmarali nakon naporne bitke i pobjede u bici “Benu-Lihjan”. Ovi su se okretali lijevo-desno ne bi li ga vidjeli. odredi za zapovjednika Seida ibn Zejda.. poput vihora. govore}i: “Uzmite od sina El-Ekve’a. Kada su gotovo stigli do njega.s. koju. a ostalim muslimanima naredio da im se priklju~e ~im se spreme... Seleme je upotrijebio svoju taktiku ratovanja. `ele}i ga ubiti i nastaviti put jer su se bojali skorog dolaska muslimana u pomo} Selemi. poput fatamorgane. U isto vrijeme dozivao je Medinelije da mu do|u pomo}i.a. poslije njega Ubade ibn Bi{r el-Ensarijj. on se nije povukao.a.. koji su sa svojim plijenom i{li prema neselju Benu-Gatafan. ostvari{e odlu~no{}u i ~vrstinom muslimanskih boraca. Tada Seleme iznenada uzma~e i brzo se sakri. Seleme je za samo jedan trenutak. povukao se sa svoga mjesta i potr~ao prema pro~elju karavana. on je po obi~aju stajao na svome mjestu. iskoristio priliku i sa plemenom Gatafan napravio dogovor. Tu mu se pribli`i nekoliko jaha~a sa sabljama.a. Potom se popeo na jednu uzvisinu. opasnost (je pred nama)!” Oko njega okupi{e se junaci na konjima i pje{aci opasani sabljama. sazvao je vjernike i rekao im: “Na noge! Opasnost. i odmah ubio dvojicu ljudi iz Beni-Gatafana.. ukrali deve i uzmakli sa plijenom. protr~ao kroz njihove redove i onda se oglasio zaglu{uju}im glasom. uzeo luk i odapeo jednu strijelu prema vo|i napada~a Ujejneu.{. Prvi koji je saznao za to. Prvi konjanik koji je prispio bio je Mikdad ibnul-Esved.. r. a. Njegov su poziv ~ule Medinlije. Poslanik. govore}i: “Uzmi je.a. Prema Selemi okrenulo se nekoliko napada~a. Kada se skupila grupa. bio je Seleme ibn el-Ekve’a. ohrabrio se dolaskom prethodnice pomo}i pa stade ga|ati strijelama napada~e.. varku i dosjetljivost. Seleme je brzo tr~ao i prestigao Talhu koji je jahao na konju. Danas je va{ nesretan dan.. r. r.a. a.a. pa su oti{li obavijestiti Resulullaha. i drugi. Na mjesto je borbe prvi stigao Mahrez ibn Nadle. Napada~i su ubili ~ovjeka. Seleme ibnul-Ekve’a. r. d`. bez preciznih i posebnih na~ela i planova. a onda ih po~eo ga|ati ki{om strijela. a sa njim je bio i Talha ibn Ubejdullah. Spremili su grupu konjanika i oti{li u podru~je kraj Medine. ga|aju}i ih strijelama sve dok nisu do{li na nekoliko koraka od njega... gdje su bile muslimanske deve koje je ~uvao jedan ~ovjek sa svojom `enom.. oteli mu `enu.a. ve} je stao ispred njih i ga|ao ih strijelama. Po{to je saznao o pripremi napada na Medinu. Poslanik. r. zadavaju}i im opasne i smrtonosne rane. ja sam sin El-Ekve’a! Danas je va{ nesretan dan!” Napada~i su ostali zbunjeni i iznena|eni. Tako je sprije~io nastavak pokreta karavana. Stigao je na vrh nekog bre`uljka i odatle ih zasuo strijelama. Tra`io je od njih da po`ure u pomo} Selemi.s. r. Seleme je povikao glasom koji odjeknu cijelim podru~jem: “Te{ko vama!!!” Pojurio je kao munja dok nije stigao neprijatelju za le|a. koriste}i brzinu. r. a.

pa mu je rekao: “Si|i. Resulullah. a poslije i na Hajberu.s. Ne volimo fitnet44 nikom Glasno zbore}’: . spremni da ih pobiju. koje je zaprepastilo neprijatelja i po kojoj je postao poznat. r. a ljude bih zarobio. r.. Svojim prodornim glasom pravio je zvukove kao da za njima pravi buku veliki broj muslimana.s. a. a. Seleme je otr~ao prema pro~elju Beni-Gatafana koje je i{lo prema muslimanima. pa se br`e-bolje vrati{e svojim ku}ama. Nakon Bitke na Hendeku i otkrivanja prave slike o jevrejima. Na po~etku Bitke na Hajberu. Po~eli su spremati ratnike za odlazak na Hajber.s. Rekao mu je: “Da me po{alje{ stotini ljudi. zatra`io je od Amira ibnul-Ekve’a. razbili su redove napada~a. boravio neko vrijeme i u~estvovao sa Poslanikom. odlu~io je kazniti ih za djelo koje su po~inili. Napade nas mnogi du{man Smutnju `ele}’. Ratnici Benu-Gatafana ~uli su povike i buku iza sebe i poboja{e se da su im muslimani do{li s le|a.. Tako jevreji u borbi na Hajberu ostado{e bez podr{ke Benu-Gatafana. Tako su uradili kako bi sprije~ili pleme Gatafan da pomognu jevreje koji su im bili saveznici. i po~eo recitirati: “Uz tebe na pravoj stazi smo mi i na Uputi. Seleminog amid`e. vratili dio ukradenih deva i zaplijenili {to su napada~i ostavili na mjestu borbe. da recituje. U ovom doga|aju pokaza se hrabrost i juna{tvo Seleme ibnul-Ekve’a. odrecituj nam koju svoju pjesmu. stao pred Poslanika.. Allahov Poslanik.. Plod ove odluke bila je Bitka na Hajberu.290                           Ashabi Allahovog Poslanika Kada je Poslanik. Resulullah. Nau~i nas sadaku davati i klanjati. doveo bih preostale deve.. a...a. a. nasmija se i uputi dovu za njega.a. a protiv muslimana.” Ovaj je si{ao sa svoga konja. sa ostalim muslimanima do{ao na popri{te bitke..s.. ljudi iz Gatafana odlu~ili su da pomognu jevreje i da se bore na njihovoj strani. Uprkos tome.s. na Hudejbiji. Muslimani su krenuli prema jevrejima i ulogorili se na mjestu zvanom Er-Red`i’. a. njihovog poku{aja prevare muslimana i zavjere protiv njih. a. to bi bila kazna zbog njihovog klevetanja i poku{aja napada na muslimane. a.” Allahov Poslanik. U Medini je Seleme. sine El-Ekve’a. ali mu ne dozvoli da se izla`e toj opasnosti. u dolini izme|u Hajbera i Gatafana.s. odsjeo je na mjestu zvanom Zi Kird kad mu pri|e Seleme ibnul-Ekve’a i zatra`i dozvolu da ide do neprijateljskih {atora kako bi vratio preostale zaplijenjene deve.s.

me|u kojima je bio i Amir ibnul-Ekve’a i sin njegovog brata Seleme ibnul-Ekve’a. Krenuo je. d`. oti{ao Poslaniku da ga pita da li je njegov amid`a {ehid ili mu je ta po~ast uskra}ena. r. a. Seleme je. r... a.” Sljede}eg dana Resulullah. pa mu je svojom pljuva~kom navla`io o~i i rekao: Uzmi zastavu i kreni s njom dok ti Allah. Nakon {to im je dao zavr{ne upute: da ne ubijaju starce. posebno {to su neki govorili da on nije {ehid jer nije poginuo od neprijatelja ve} od svoje ruke.. pozvao je Aliju.. Podari nam Ti selamet molimo Te dove}’. zabrinut i upla{en. kao zapovjednika vojske koja je osvojila Hajber. kao {to ljudi ka`u.. r. brzinom koja zbunjuje neprijatelja. U jednom trenutku nepa`nje.{. pred njegovim o~ima on se. tako da se od udaranja iskrivila njena o{trica. `ene i djecu.. a njegove o~i bile su bolesne.{. neprijatelja. ne dadne pobjedu. iskrivljena o{trica sablje se nakon o{trog zamaha vrati u njegov stomak. Desila se jaka i `estoka bitka. odgovorio mu je da je on {ehid i pred ostalim muslimanima klanjao mu d`enazu.. zastavu i naredio mu da krene na Hajber na ~elu vojske mud`ahida.” Resulullaha je razvedrila njegova pjesma pa mu je rekao: “Neka ti se Allah.s. a ja sam ga slijedio. d`. Seleme je ponovo pokazao svoju okretnost. smiluje.{.{.a. ne klonuv{i.a.. Seleme je rekao: “Poslanik. nije dao pobjedu i dok nije zabio zastavu u zemlju ispod tvr|ave. Allahov Poslanik. na tom mjestu preseli.Ashabi Allahovog Poslanika 291 pomozi nam. koja se ne da opisati. Amir ibnul-Ekve’a. predao je Aliji ibn Ebi-Talibu. On je nastavio sje}i njome. jahao je na svom konju. U vezi s obavezom Alije ibn Ebi-Taliba. nasuprot njih stoje}’.. Selemu. r. d`. I uprkos tome {to mu je amid`a poginuo.s. a. i nije se vratio dok mu Allah.a. d`.s..a. krenuli su na Hajber sa Allahovom pomo}i. sjeku}i sabljom glave Allahovih.” . borio i napredovao. ova tegobna scena mnogo rastu`i.. Gospodaru.

292                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRISEGA NA SMRT
[este godine po Hid`ri, u mjesecu zul-kadetu, Vjerovjesnik, a.s., odlu~io je oti}i u Meku obaviti umru, bez namjere da ratuje. Pozvao je ljude i krenuo sa sedam stotina muslimana na ~elu. Poveli su kurbane i obukli ihrame kako bi ljudi znali da ne `ele rat ve} samo posjetu K’abi. Vijest o njihovom izlasku stigla je do Kurej{ija pa su oni pomislili da se muslimani `ele boriti s njima. Poslali su izaslanike da pitaju Resulullaha, a.s., o namjeri njegova dolaska u Meku, a on im je odgovorio da je do{ao obaviti umru, a ne boriti se. Ali, ekstremni kurej{ijski velikani nisu povjerovali izaslanicima i ostali su pri svom uvjerenju da je Muhammed, a.s., krenuo u rat s njima. Zato je Resulullah, a.s., poslao Osmana ibn Affana, r.a., kod Ebu-Sufjana da obavijesti Kurej{ije kako nije do{ao radi borbe, ve} samo da posjeti K’abu. Ebu-Sufjan mu je rekao: “Ako ho}e{ u~initi tavaf, u~ini ga.” “Ne}u to u~initi sve dok Poslanik ne tavafi”, odgovorio je Osman. Kurej{ije su sprije~ile Osmana da se vrati Resulullahu, a.s., do kojeg do|e vijest da je Osman ibn Affan, r.a., ubijen. Poslanik, a.s., je tada kazao: “Ne}emo oti}i dok se ne budemo borili.” Zatim je pozvao ljude da daju prisegu, nazvanu “Prisega ispod drveta”, kojom se zari~e na smrt i na neodustajanje od borbe. Ljudi su mu prilazili i pru`ali ruku, zaklinju}i se i daju}i sebe na slu`bu Resulullahu, a.s. Me|u njima je bio junak-pje{ak Seleme ibnul-Ekve’a, r.a., koji je pri{ao Poslaniku, a.s., dao mu prisegu, a zatim sjeo po strani. Seleme je ovako opisao taj doga|aj: “Dao sam Bo`ijem Poslaniku, a.s., ispod drveta prisegu na smrt, a zatim sam se povukao u stranu. Kada je zavr{io, rekao mi je: ‘O Seleme, {ta je s tobom, nisi dao prisegu?!’ Rekao sam: ‘Dao sam, Bo`iji Poslani~e!’ Rekao je: ‘Jo{ jednom.’ Pa sam po drugi put dao prisegu.” Kada je do Kurej{ija stigla vijest o spremnosti Poslanika, a.s., da se sukobi s njima i da u|e u Meku, poslali su Suhejla ibn Amra i rekli mu: ”Idi Muhammedu i sklopi ugovor s njima da se vrate ove godine (tj. da ne obave umru ove godine i da se vrate u Medinu). Tako mi Boga, ne}e Arapi pri~ati o nama da je Muhammed u{ao nasilno u Meku.” Poslanik, a.s., sastao se sa Suhejlom i sklopio ugovor sljede}eg teksta: “Ovo je dogovor izme|u Muhammeda ibn Abdullaha i Suhejla ibn Amra. Dogovoren je desetogodi{nji mir za vrijeme kojega }e ljudi `ivjeti u miru i jedni druge ne}e napadati. Ko do|e Muhammedu od Kurej{ija bez dozvole njegovoga staratelja - vratit }e ga njima. A ko do|e Kurej{ijama od onih koji su sa Muhammedom - njemu ne}e biti vra}eni. Svi imamo svoja prava, nema kra|e i nema prevare. Ko `eli da u|e u savez sa Muhammedom i pod

Ashabi Allahovog Poslanika

293

njegovu za{titu neka u|e, a ko `eli da u|e u savez Kurej{ija, i pod njihovu za{titu - neka u|e.” Mirovni je ugovor sklopljen, napisao ga je Alija ibn Ebi-Talib, r.a., a posvjedo~ili ljudi iz redova muslimana i Kurej{ija. Nakon toga je oslobo|en Osman ibn Affan, r.a., a Poslanik, a.s., zaklao je kurbane na Hudejbiji i vratio se u Medinu. U povratku mu je spu{tena Objava sa radosnom vije{}u o oslobo|enju Meke: “Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu; da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju prema tebi potpunom u~inio, da bi te na pravi put uputio.” Tako|er je spu{ten ajet o onima koji su mu dali prisegu na smrt pod drvetom: “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao {ta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit }e ih skorom pobjedom.”

MEDINSKI MU.TIJA
Nakon Resulullahovog, a.s., preseljenja na ahiret, Seleme se mnogo ra`alostio. Sje}ao se: “Borio sam se sa Poslanikom u sedam bitaka, a sa Zejdom ibn Harisom, r.a., u devet.” ^itav Selemin, r.a., `ivot bio je u znaku borbe na Allahovom putu, a njemu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Na{ najbolji pje{ak-ratnik je Seleme ibnul-Ekve’.” Seleme se poslije posvetio tra`enju znanja i izu~avanju vjerskih propisa. Stalno je boravio u mesd`idu i na predavanjima uleme dok nije postigao visok stupanj znanja i cjelovito shvatanje vjerskih propisa. Ljudi su ga voljeli zbog njegove iskrenosti, jasnog mi{ljenja i otvorenosti. O njemu je njegov sin Kajs rekao: “Moj otac nikada nije slagao.” Seleme, r.a., prenosi od Poslanika, a.s.: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Ko god ka`e na mene neistinu, koju ja nisam rekao, neka pripremi za sebe mjesto u vatri.’” Seleme, r.a., stekao je toliko znanja da je drugima obja{njavao vjerske propise, pa je dobio nadimak “Medinski muftija”. Ljudi su dolazili u mesd`id i pitali ga, a on im je odgovarao i tuma~io. Dijelio je siroma{nima, oro{enih o~iju od samilosti i bri`ljivosti. Dijeljenje u ime Allaha, d`.{., bilo mu je najdra`e djelo i da su mu tra`ili da im da `ivot, ne bi se dvoumio da im ga da. Ljudi su to znali, pa bi neko, kada bi tra`io od njega ne{to, rekao: “Molim te za to u ime Allaha, d`.{..” Pojedini ~lanovi njegove porodice po~eli su ga koriti zbog toga {to je mnogo dijelio, po{to se mnogo ~ega odricao da bi dao drugome, a on im je jednostavno odgovorio: “Ko ne daje u ime Allaha, d`.{., pa u ime koga }e davati?”

294                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRESELJENJE NA AHIRET
Seleme, r.a., `ivio je dugo, do`ivio je slu~aj ubistva halife Osmana ibn Affana, r.a. Poslije toga shvatio je da su se pred muslimanima otvorila vrata smutnje i da }e dani koji dolaze za njih biti te{ki. Napustio je Medinu i povukao se od ljudi. Iselio se u Rebzu, mjesto u kojem je bio Ebu Zerr el-Gaffari, r.a., i tu provodio dane u pobo`nosti i povu~enosti, `ale}i zbog onog {to je me|u muslimanima. Sedamdeset ~etvrte godine po Hid`ri, obuzet `udnjom za Medinom i `eljom da posjeti mezar Allahovoga Poslanika, a.s., oti{ao je u grad i u njemu proveo tri dana. Tu u Medini ga zate~e smrt, i u njoj ga i ukopa{e. Neka se Allah, d`.{., smiluje Selemi ibnul-Ekve’u, hrabrom vjerniku, odva`nom muslimanu, skromnom pobo`njaku.

EL-BERA’ IBN MALIK, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Njegovo ime je El-Bera’, sin je Malikov, a Malik je sin Nadirov, a on sin Damdamov, a on Zejdov, a on Haramov, a on D`undubov, a on Amirov, a on Ganmov, a on Adijjev, a on je sin En-Ned`d`ara el-Ensarijja. Brat mu je bio Enes ibn Malik, sluga Poslanika, a.s., i prenosilac njegovih hadisa. Majka mu je Ummu Sulejm, plemenita i dobra `ena koja je me|u prvima pre{la na islam.

PRIMANJE ISLAMA
El-Bera’ ibn Malik, r.a., odrastao je u ku}i u kojoj se znalo za islam. Majka mu je bila bogobojazna vjernica koja je `eljela da joj djeca postanu iskreni borci na putu pravde i istine, pokorni i vjerni naj~asnijem vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu, a.s. Dva ~lana ove porodice proslavi{e se slu`e}i dini-islamu i pokloni{e svoje `ivote za vjeru. Prvi od njih je Enes ibn Malik koga je majka u njegovoj desetoj godini poklonila Poslaniku, a.s., rekav{i: “O Bo`iji Poslani~e, ovo je moj sin Enes, poklanjam ga tebi... neka te slu`i, pa moli Allaha, d`.{., za njega.” Resulullah, a.s., pribli`io ga je sebi i poljubio izme|u o~iju, te zamolio Allaha, d`.{., za njega rije~ima: “Gospodaru moj, pove}aj mu imetak i potomstvo, blagoslovi ga i uvedi u D`ennet ...” Enes ibn Malik, r.a., slu`io je Resulullaha, a.s., sve do njegovoga preseljenja na ahiret, a poslije njega `ivio je do svoje devedeset devete godine, opskrbljen velikim brojem djece i unu~adi i velikim imetkom, zahvaljuju}i blagoslovu plemenitoga Vjerovjesnika, a.s., i njegovoj dovi. Imao je i ba{~u koja je ra|ala dva puta godi{nje.

296                           Ashabi Allahovog Poslanika

Njegov brat, El-Bera’ ibn Malik, r.a., poklonio je svoj `ivot Uzvi{enom Allahu, bore}i se na Njegovom putu i brane}i ~istu vjeru svom snagom i odlu~no{}u koju mu je Allah, d`.{., podario.

OSOBENOSTI
El-Bera’ ibn Malik bio je sklon {utnji i razmi{ljanju. Malo je govorio, u dru{tvu tih, a u ratnim pohodima bi se preobrazio u razaraju}i uragan pred kojim su uzmicali i bje`ali poznati junaci, znaju}i njegovu prodornost i hrabrost i umije}e kori{tenja sablje. Mo`da rije~i vo|e vjernika Omera ibnul-Hattaba, r.a., najbolje govore o li~nosti El-Bera’a i njegovoj hrabrosti. Rekao je: “Ne postavljajte El-Bera’a ibn Malika na ~elo vojske, uni{tit }e je svojom nedosti`nom prodorno{}u, nadiranjima i napadima.” El-Bera’ imao je kovrd`avu sme|u kosu, bio je vitak, srednjega, skoro niskoga rasta, mr{av, crnomanjast, mi{i}avoga lica. Nije ga zanimao izgled, nije se dotjerivao niti je birao odje}u, cijeli svoj `ivot je poklonio d`ihadu - borbi i `rtvi na Allahovom, d`.{., putu. Kad bi ~ovjek vidio njegovu nje`nu vanj{tinu i mali rast, nikada ne bi pomislio da je on junak za kojim su silna juna{tva i podvizi, i ~ije ime je svrstano u epopeju islamskoga juna{tva i d`ihada, legendarna li~nost koja je ispisala zlatnu stranicu historije. El-Bera’ je imao mehak i umilan glas i bio je jedan od dvojice koje je Poslanik, a.s., izabrao kao rivale karavanskim pjesnicima. End`e{e el-Habe{i45 bio je rival `enama, a El-Bera’a ibn Malik rival mu{karcima.

BITKA NA JEMAMI
Kada je Bo`iji Poslanik, a.s., preselio na ahiret, hilafet je preuzeo Ebu-Bekr, r.a. Prvo sa ~ime se suo~io bilo je otpadni{tvo od islama nekih arapskih plemena i njihov povratak u d`ahilijet, sa svim onim {to on nosi od idolopoklonstva i vi{ebo{tva. To je predstavljalo pravu opasnost za opstanak istinske bo`anske poruke. Ebu-Bekr es-Siddik, r.a., suprotstavio se otpadnicima svom `estinom, odlu~no{}u i vjerom, a to su kasnije postali poznati ratovi protiv otpadni{tva. Najopasniji murtedlukotpadni{tvo koje je upoznao Arapski poluotok bilo je otpadni{tvo plemena Benu-Hanife, pomaga~a Musejleme ibn Habiba, poznatog kao Musejlema el-Kezzab (la`ac). Halifa Ebu-Bekr, r.a., po~eo se spremati za borbu protiv Allahovih, d`.{., neprijatelja. Kada su se osjetili spremnim za nove ratne pohode, Ebu-Bekr poslao je Musejlemi vojsku na ~elu sa Ikrimom ibn Ebi-D`ehlom, r.a., i [urahbilom ibn Hasnom, r.a. Ova vojska nije mogla iza}i na kraj sa plemenom Beni-Hanife koje je imalo skoro ~etrdeset hiljada vojnika, zato je halifa poslao poja~anje na ~elu sa Halidom ibnul-Velidom, r.a., Allahovom isukanom sabljom.

Ashabi Allahovog Poslanika

297

Kada je ~uo vijest o Halidovom dolasku, Musejlema se ulogorio na mjestu zvanom Akree, blizu Jemame. Mobilizirao je sva plemena koja su mu bila pokorna u to vrijeme, na ~elu sa plemenom Benu-Hanife, razjaruju}i u njima predislamski fanatizam i duh plemenske pristrasnosti. Po dolasku na mjesto bitke, Halid upotrijebi svoje ratno iskustvo i podijeli vojsku na tri dijela, svaka je grupa vojske nosila svoj bajrak. Sabita ibn Kajsa ibn [emmasa, r.a., postavio je za bajraktara ensarija, Salima {ti}enika Ebu-Huzejfe, r.a., za bajraktara muhad`ira, a ostalim Arapima imenova po bajraktara za svako pleme. Kod prvoga susreta muslimani pretrpje{e poraz od ratnika Benu-Hanife, koji uspje{e sti}i do Halidovog {atora i umalo ubiti njegovu `enu Ummu Temim. Tada su se podigli muslimanski glasovi bodre}i na borbu i `estinu: “O vi, kojima je spu{tena sura El-Bekara, neistina je danas pora`ena...” Nakon ovoga, ovi iskreni vjernici pokazali su juna{tva kakva historija ne bilje`i. Sabit ibn Kajs, bajraktar ensarija, ukopao je noge u pijesak da se u~vrsti u svojoj nepokolebljivosti i tako je ostao sve do svoje pogibije. Zejd ibnul-Hattab, r.a., brat Omera, r.a., jurnuo je u borbu, govore}i: “O ljudi, stisnite zube! ...udrite po neprijatelju... samo naprijed! Tako mi Allaha, ne}u progovoriti dok ne budu pora`eni, ili dok ne sretnem Allaha sa opravdanjem za nemo}.” Nastavio se boriti sve dok nije poginuo. Ebu Huzejfe, r.a., prodirao je vi~u}i svojim gromkim prodornim glasom izme|u safova muslimana: “O vi kojima je spu{ten Kur’an... Ukrasite ga svojim djelima!” I on se borio dok nije bio ranjen. El-Bera’ ibn Malik, r.a., govorio je ljudima oko sebe: “O Ensarije, neka niko od vas ne razmi{lja o povratku u Medinu! Vi od danas nemate Medine... Samo Allah... zatim D`ennet!” Muslimani su uspjeli odbiti napad, a la`ov Musejlema povukao se. Vojska se rastavila i svaka osnovala tabor su~eljen drugom protivni~kom taboru. Halid ibnul-Velid, r.a., izdvojio se, izazivaju}i na dvoboj: “Ja sam Ibnul-Velid... Ja sam Ibn-Amir i Ibn-Zejd... Va Muhammedah46...”, a nije ni s kim iza{ao na dvoboj, a da ga nije ubio. Nakon dvoboja, rat se ponovo zao{trio. Muslimani su u~vrstili svoje polo`aje i na ~elu sa plemenitim ashabima, r.a., u najte`im trenucima pokazali izdr`ljivost i ~vrstinu. Potisnuli su Musejlemu i njegovu vojsku i prisilili ih da se zajedno sa plemenom Benu-Hanife povuku u tvr|avu zvanu “Ba{~a smrti”. Pozatvarali su vrata tvr|ave i nastavili bitku strijelama, raniv{i ili ubiv{i mnoge muslimane. El-Bera’ ibn Malik namjerio je u}i u “Ba{~u”, pa je visokim glasom povikao: “O muslimani, pomozite mi da u|em unutra!” Tu ga je okru`ilo nekoliko jakih ljudi, stavili su ga na oklop i ponijeli na kopljima do zidina “Ba{~e”, a zatim ga ubacili u unutra{njost tvr|ave. Halid ibn Velid posmatrao je ovaj zadivljuju}i prizor, prate}i ga rije~ima: “Na njiih, ensarijski mladi}u!” El-Bera’ je uletio me|u Musejleminu vojsku i po~eo kositi ispred sebe, ubijaju}i i ranjavaju}i,

298                           Ashabi Allahovog Poslanika

a oni su, zate~eni ovim ~inom, bje`ali glavom bez obzira. El-Bera’ krenuo je u pravcu vrata `ele}i omogu}iti muslimanima ulaz, ali su ga Musejlemini vojnici do~ekali sa sabljama i kopljima. Tu ih je on potisnuo poput nadolaze}e bujice, razmahuju}i sabljom oko sebe sve dok se nije probio do vrata i otvorio ih. Muslimani su u{li i navalili na vojsku nevjerstva, idolopoklonstva i la`i, `ele}i smrt njihovom la`nom poslaniku, koji se bio zavukao iza zida. Do njega je do{ao Vah{ij ibn Harb, Hamzin ubica, zamahnuo je no`em i zabio ga u Musejlemin vrat, zatim mu se primakao Simak ibn Har{e Ebu-Dud`ane i dokraj~io ga udarcem ma~a. Tako muslimani, Allahovom voljom, podvigom junaka El-Bera’a ibn Malika, r.a., ostvari{e veliku pobjedu. On je u ovoj bici zadobio preko osamdeset rana, {to od ma~a, {to od uboda strijela i kopalja. Halid ibn Velid naredio je da se El-Bera’ prenese u {ator sa posebnom njegom i lije~enjem zadobijenih rana. Sam je nadzirao njegovo lije~enje, cijene}i i uva`avaju}i ono {to je uradio na Allahovom putu. Lije~enje je trajalo pun mjesec dana, da bi mu se zatim Allah, d`.{., smilovao izlije~iv{i silne rane.

@ELJA ZA [EHADETOM 47 NA ALLAHOVOM, D@.[., PUTU
El-Bera’, r.a., vratio se borbi na Allahovom putu, bore}i se protiv nevjerstva i idolopoklonstva gdje god bi ga na{ao, {ire}i rije~ istine i pravde. @elio je pokloniti svoj `ivot na Allahovom putu, a slogan su mu bile rije~i: “Allah... i D`ennet.” Ovaj je veliki ~ovjek bio u~esnik svih bitaka za vrijeme `ivota Bo`ijeg Poslanika, a.s., a nastavio se boriti i poslije njegove smrti kao da se obavezao poginuti na bojnom polju. On nije ulazio u borbu kao {to su to radili drugi obi~ni borci i junaci, ve} bi se bacao sna`no i sa imanom, ne vode}i ra~una o smrti. El-Bera’ ibn Malik, r.a., izdvajao se od ostalih boraca ja~inom u rukama koja se rijetko vi|a kod ljudi. Enes ibn Malik, r.a., prenosi od svog brata El-Bera’a, r.a., da je rekao: “Sreo sam u bici sa Musejlemom ~ovjeka zvanog Himarul-Jemame. To je bio jedan gorostas koji jo{ nije bio ni upotrijebio svoj ma~. Udario sam ga u noge lahko, kao da sam proma{io, a on pade. Uzeo sam njegov ma~, a svoj vratio u korice, ali taj ma~ mi pu~e nakon prvoga udarca.” Jednom se El-Bera’ razbolio, pa su prijatelji, bra}a i poznanici po`urili da ga posjete. Zagledao im se u lica, {ute}i i smireno, kao da im ~ita misli. Zatim je rekao: “Mo`da se bojite da }u umrijeti u krevetu?! Ne, tako mi Allaha, ne}e me Allah, d`.{., li{iti pogibije na Njegovom putu.” ^im je ozdravio, priklju~io se muslimanskoj vojsci u osvajanju Iraka i

Ashabi Allahovog Poslanika

299

Perzije. Tamo je iznova pokazao svoja juna{tva koja su potvrdila ve} dokazanu smjelost i ~vrstinu. U jednom od osvajanja Perzijanci su pora`eni od muslimana, pa su se utvrdili u kulu opasanu visokim zidom. Opsada kule i poku{aj prelaska zidina je potrajao. Perzijanci su bacali `eljezne lance na ~ijim krajevima su bile vezane u`arene kuke za ka~enje mesa. Te kuke bi se zabadale u tijela muslimanskih boraca i tako ih, ranjene ili mtrve, dizali u kulu. Jedna od tih kuka zabola se u tijelo Enesa ibn Malika, El-Beraovog brata. Kada ga je El-Bera’ vidio, uhvatio je lanac, ne obra}aju}i pa`nju {to je u`aren i {to mu pr`i meso, tako da se sve dimilo iz njega. Zatim je ispravljao kuku sve dok je nije izvukao iz bratovog tijela i tako ga, Allahovim emrom, spasio sigurne smrti. Kada se spustio na zemlju, na ruci mu vi{e nije bilo mesa, ostale su samo kosti. Ostao je na lije~enju dok se nije oporavio i dok mu ruka nije zamladila.

BITKA KOD EHVAZA 48
El-Bera’, r.a., vratio se d`ihadu ~im je za to stekao minimalne zdravstvene uvjete, nadaju}i se i o~ekuju}i ostvarenje `ivotne mu `elje i cilja kome je stremio - poginuti na Allahovom, d`.{., putu i pridru`iti se Njegovom ~asnom Poslaniku, a.s. I do{lo je vrijeme ostvarenja njegova sna. Rat na Ehvazu je bio u toku, a posebno velika bitka kod grada Tustura. Kada je Hurkus ibn Zuhejr osvojio ehvazijsku ~ar{iju, Hurmuzan je pobjegao sa vojskom prema Ramehurmuzu, gdje se utvrdio u kuli opasanoj zidinama. Muslimani su dugo opsijedali kulu, pa kada je `ivot unutar zidina postao nesno{ljiv, Hurmuzan je zatra`io primirje, pristaju}i izdvajati d`izju. Hurkus je preko svojih pretpostavljenih dostavio ovaj zahtjev halifi te on pristade sklopiti mir sa Ramehurmuzom, Tusturom, D`undu Jesborom i drugim gradovima. Rat u tom podru~ju je splasnuo, a gradovi su nastavili izdvajati d`izju. Me|utim, perzijski kralj Jezded`ird po~e hu{kati i podsticati Perzijance na borbu protiv muslimana. Govorio je kako su muslimani zavladali njihovom zemljom i narodom, pro{irili svoju vjeru i sproveli zakone, namjeravaju}i tako u narodu probuditi perzijski nacionalizam. Po~eli su se spremati za progon muslimana, dogovoriv{i se da u ratu protiv njih ostanu jedinstveni, i da krenu ka gradu Basri. Vijesti o velikom pohodu koji spremaju Perzijanci doprle su i do halife Omera ibnulHattaba, r.a., pa je on pisao S’adu ibn Ebi-Vekkasu, r.a., u Kufu da opremi veliku vojsku u pravcu Ehvaza, na ~elu sa Nu’manom ibn Mukarrinom, r.a. Tra`io je od njega da upotrijebi sve {to je u njegovoj mo}i, a spomenuo mu je i neka imena istaknuta po hrabrosti i ~estitosti. Naredio je da se za vojskovo|e postave: D`erir ibn Abdullah el-Bed`elijj, D`erir ibn Abdullah el-Humejrijj, Suvejd ibn Mukarrin i Abdullah ibn Zi Sehmejn, r.a. U isto vrijeme halifa je poslao

300                           Ashabi Allahovog Poslanika

pismo i Ebu-Musau el-E{a’riju, r.a., u Basru da opremi vojsku na Ehvaz pod vo|stvom Suhejla ibn Adijja, r.a., i da s njim bude: El-Bera’ ibn Malik, Asim ibn Amr, Med`d`e’ ibn Sevr, K’ab ibn Sevr, Huzejfe ibn Muhsin, Arfed`e ibn Herseme, Abdurrahman ibn Sehl i Husajn ibn M’abed, r.a. Tako|er je naredio da za glavnog vojskovo|u oba odreda, i onih koji im se naknadno pridru`e ili priteknu u pomo}, postavi Ebu-Sebrea ibn Ebi-Ruhma, r.a. En-Nu’man ibn Mukarrin, r.a., pokrenuo je vojsku iz Kufe ne ~ekaju}i dolazak odreda iz Basre. Tu Hurmuzan vidje zgodnu priliku da raskine ugovor i prekine primirje misle}i da }e pobjeda nad En-Nu’manovom vojskom zna~iti i kona~nu pobjedu Perzijanaca. Stigao je Hurmuzan na ~elu vojske naspram En-Nu’mana, a do bitke je do{lo kraj grada Ramehurmuza, u mjestu Irbil. Kada se povela bitka, zbog njene `estine, pra{ina je cijeli prostor zaklonila od svjetlosti dana, a muslimani pokaza{e po`trvovanost i bezgrani~nu hrabrost, ne pre`u}i od smrti. Hurmuzan je, pora`en, pobjegao u Tustur, prepu{taju}i muslimanima Ramehurmuz i sve {to je ostavio iza sebe od oru`ja, municije, ratne opreme ihrane. Vijest o ovom doga|aju doprla je i do mud`ahida Basre, te su oni direktno krenuli ka tusturskoj tvr|avi gdje se krio Hurmuzan. Tu su se sreli sa odredom iz Kufe, ujedinili su vojske pod vo|stvom Ebu-Sebrea ibn Ebi-Ruhma, r.a., i tako izvr{ili zapovijed halife Omera, r.a. Muslimani su stegli obru~ oko Tustura gdje je Hurmuzan sakupio ogroman broj ljudstva i ratnika, zatrovanih `arom nacionalizma i idolopoklonstva. Njihov tako veliki broj odvratio je muslimane od direktnoga sukoba i ostvarenja pobjede. Kada je halifa saznao za ovu situaciju, pisao je Ebu-Musi el-E{a’riju, r.a., da im odmah i sa velikim poja~anjem pritekne u pomo} i da preuzme vo|stvo ujedinjenih muslimanskih snaga sastavljeno od mud`ahida Kufe i Basre. Ebu-Musa el-E{’ari dr`ao je u obru~u Tustur, uz stalne bitke; bilo u obliku dvoboja bilo u obliku sukoba vojski. To, kao i dugotrajna opsada i povelik proj poginulih iscrpilo je muslimanske snage. Ti dani bilje`e juna{tvo El-Bera’a ibn Malika, r.a., koje zaslu`uje da na stranicama historije bude ispisano zlatnim slovima. U ovoj bici El-Bera’ samo u dvobojima ubio je stotinu perzijskih vojnika, ne broje}i one koji su u susretima dvije vojske pali od njegova ma~a.

Ashabi Allahovog Poslanika

301

[EHADET
Pamtili su muslimani koliko je Poslanik, a.s., volio El-Bera’a ibn Malika, kao {to su se sje}ali i Poslanikovih rije~i kazanih o njemu. Podsjetili su El-Bera’a na to, pitaju}i ga: “Sje}a{ li se, El-Bera’, kada je Poslanik, a.s., rekao: ‘Mo`da neko, zapra{en i neuredan, koji nema u posjedu ni dvoju odje}u da preobu~e, kome niko ne pridaje pa`nju, kada zamoli Allaha, d`.{., ne{to, On mu ispuni dovu. Od njih je El-Bera’ ibn Malik.’” El-Bera’ odgovori: “Sje}am se.” Zatim su mu rekli: “O El-Bera’, moli Allaha, d`.{., da pobijedimo i da budu pora`eni.” El-Bera’ je podigao pogled prema nebu i digao ruke, mole}i Allaha ~ista srca i iskrene vjerni~ke du{e: “Moj Gospodaru, porazi na{e neprijatelje i u~ini nas pobjednicima. Pridru`i me Tvome miljeniku Poslaniku, a.s.” Krenuli su muslimani u pravcu Perzijanca, a oni su krenuli prema muslimanima. Bitka se rasplamsala... padali su mrtvi i ranjeni, njihov broj se pove}avao iz sahata u sahat... [ehadeti i tekbiri su odzvanjali prostorom. Tu i tamo ~uo se poziv za pomo} ili vrisak. Neustra{ivi borac i smjeli ratnik El-Bera’ borio se, `ude}i za pogibijom na Allahovom putu. Muslimani su ostvarili pobjedu u ovom okr{aju, a Perzijancu su poskakali u rovove koje su mud`ahidi provalili i odatle ih prisilili na povla~enje u kulu, koja je zbog njihovog velikoga broja brzo postala pretijesna. Jedan od Perzijanaca do{ao je do Ebu-Muse el-E{’arija, r.a., i zatra`io od njega garanciju za sigurnost. Kada je dobio garanciju, obavijestio ih je o prolazu kroz koji muslimani mogu prodrijeti u kulu; kroz vodeni kanal koji vodi u kulu. Ebu-Musa je odabrao hrabre i iskusne ljude, dobre pliva~e, koji su se s lahko}om kretali kroz vodu. Prvi iz skupine u kulu je izbio Abdullah ibn Mugaffel el-Muzenijj, r.a., za njim i ostali. Poubijali su stra`are, prenera`ene njihovom pojavom, i otvorili kapije na koje su nagrnuli muslimani, spremni i nao{treni za borbu. Hurmuzan se neko vrijeme uspijevao odupirati, i prije nego se povukao u zatvoreni i nepristupa~ni dio kule, ubio je El-Bera’a ibn Malika, r.a., i Med`d`e’eta ibn Sevra, r.a. Kada su ga pritijesnili sa svih strana, obratio se muslimanima: “Imam tobolac sa stotinu strijela. Ako mi se bilo ko poku{a primaknuti, bit }e pogo|en. I kakva vam je korist od toga {to }ete me zarobiti kad ubijem stotinu va{ih ljudi?” “[ta ho}e{?”, pitali su ga. On odgovori: “Ho}u garanciju, ako se predam da }ete me odvesti va{em halifi Omeru ibnul-Hattabu,

302                           Ashabi Allahovog Poslanika

da mi on sudi.” Pristali su na to, a on je bacio luk i strijelu i predao se. Tako su ga vezanog odveli Omeru ibnul-Hattabu, r.a. El-Bera’ ibn Malik, r.a., pridru`io se onome koga je volio, ko mu bija{e plemeniti uzor i uzvi{eni primjer. Pridru`io se Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., sretan {to se ostvario njegov san - pogibija na Allahovom putu, za koju je kroz ~itav `ivot i{ao sa sloganom: “Allah i D`ennet.” Allah, d`.{., smilovao se El-Bera’u ibn Maliku.

IJAD IBN GANM, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Ime mu je Ijad, sin je Ganmov, a on je sin Zuhejrov, a on Ebi [eddadov, a on Rebi’in, a on Hilalov, a on Vuhejbov, a on Dabbeov, a on El-Harisov. El-Haris je sin .ehra el-Kure{ijja el-.ehrijja. Bio je amid`i} povjerenika ummeta - Ebu-Ubejdea ibnul-D`erraha, r.a.

OSOBENOSTI
Ijad ibn Ganm poti~e iz ugledne kurej{ijske porodice u Meki. Njegov otac Ganm ibn Zuhejr el-.ehrijj bio je jedan od kurej{ijskih trgovaca i poglavara Meke, po svom ugledu i gospodstvu odgovarao je Benu-Abdul-Muttalibu, Benu-Abdu{-[emsu, Benu-D`ah{u i drugim poznatim mekelijskim starje{inama. Ijad je odrastao u blagostanju. Posjedovao je obilan imetak, imao je i svoje robove kao sluge. Kurej{ije su ga cijenile i uvijek sve~ano do~ekivale, ukazuju}i po{tovanje njemu i njegovome ocu. Ijad je bio obrazovana li~nost. Vrijeme je provodio u lovu, jahanju, pribavljanju i izradi oru`ja. U `ivotu mu nije ni{ta manjkalo - svi njegovi zahtijevi bili su udovoljeni i sve njegove `elje ispunjene. Me|u svijetom je bio poznat po svojoj inteligenciji i pronicljivosti. Mirno i stalo`eno je posmatrao ljude, prou~avao ih je poku{avaju}i prodrijeti u njihovu psihu. Odatle bi ~esto izraslo prijateljstvo s tim ljudima. Imao je nadimak “Opskrbnik putnika namjernika”, jer je hranio i pomagao prijatelje prilikom putovanja kada bi im ponestalo opskrbe. Zbog njegove velikodu{nosti i primjernog ahlaka Ibn-Kajs je zabilje`io sljede}e stihove: “Ijad, ko taj Ijad od Ganma bija{e? To je onaj kog ljudi najvi{e volje{e.” Bio je srednjega rasta, ~vrste gra|e, izra`enih mi{i}a, nje`ne tamne puti, okrugla lica, krupnih o~iju, imao je gustu kosu koju je ~esto knio.

304                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRIMANJE ISLAMA
Ijad ibn Ganm je pokasno primio islam, kao i ve}ina velikana Kurej{ija. Njegov ulazak u islam nije bio lahak. Bio je gospodin kome su se pokoravali i bio je cijenjen u svojoj familiji, pa je od samog po~etka islama uklju~en u mu{ri~ku kampanju protiv islamske misije. U~estvovao je u borbama protiv Poslanika, a.s., i muslimana na Bedru, Uhudu i Hendeku kao `estok borac. Poslije Bitke na Hendeku Ijad je po~eo razmi{ljati o Allahovom Poslaniku, a.s. Primijetio je njegovu ustrajnost i iskrenost u dostavljanju Objave i {irenju islama, uprkos svim tegobama i neda}ama koje su ga pratile. Dobro je poznavao Muhammeda, a.s., po{tivao ga i cijenio, znao je njegove vrline, njegovu povjerljivost, iskrenost, ~istotu i ~ednost du{e. Jednoga dana Ijad ibn Ganm je u tajnosti iza{ao iz Meke i oti{ao u Medinu gdje se susreo sa Resulullahom, a.s., i pred njim objavio svoj islam. Poslije nekog vremena napustio je Meku i nastanio se u Medini. Priklju~io se muslimanskome d`ematu i na{ao za{titu i uto~i{te pod zastavom Muhammeda, a.s. Time je uvr{ten me|u hrabre ashabe muhad`ire. Tu se posvetio izu~avanju Kur’ana i u~enju vjere.

[UTLJIVI MUD@AHID
Ijad, r.a., naselio se u Medini. Nakon odre|enog vremena Bo`iji Poslanik, a.s., odlu~io je i}i u Meku, hodo~astiti Mesd`idul-haram i obaviti umru. Bilo je to {este godine po Hid`ri. S njim je bio i Ijad ibn Ganm, r.a. U~estvovao je u svim pohodima i ratovima koje je vodio Poslanik, a.s., u to vrijeme. Prilikom osvajanja Meke Ijad, r.a., predvidio je jedan od muslimanskih odreda. Odlu~io se za borbu u kojoj }e ili pobijediti ili biti {ehid. Na dan Hunejna Ijad je bio nepokolebljiv i ustrajan, zajedno sa ostalim muslimanima, kada su iznenadili Benu-Hevazin u dolini Hunejna. Zahvaljuju}i Allahu, d`.{., Koji je njemu i ostalim muslimanima podario ustrajnost, ostvarena je pobjeda. U borbi i opkoljavanju plemena Benu-Sekif u Taifu proveo je mnogo vremena. Poslanik, a.s., preselio je svome Gospodaru, a naslijedio ga je Ebu-Bekr, r.a., u doba kada su se pojedina arapska plemena po~ela odmetati od islama. Stanovnici Meke i Medine i pojedina beduinska plemena ~vrsto su ~uvali svoju vjeru. Muslimani su, sa spremno{}u da daju svoje `ivote, bili okupljeni oko Ebu-Bekra, r.a., koji ih je predvodio u borbi protiv odmetnika. Ijad, r.a., priklju~io se vojsci Halida ibn el-Velida, r.a., i u~estovao u najve}oj bici protiv

Ashabi Allahovog Poslanika

305

odmetnika Musejleme ibn Habiba el-Kezzaba, plemena Benu-Hanife i nekih susjednih plemena. Opremio je veliku vojsku sa vi{e od ~etrdeset hiljada vojnika. Poslije pobjede koja je pripala muslimanima u Bici na El-Jemami i smaknu}a Musejleme, Ijad je kao vo|a odreda bio zadu`en da ide na sjever prema Iraku radi dokraj~ivanja pobune nekih arapskih plemena. Stigao je do mjesta El-’Irad, izme|u En-Nebad`a i Hid`aza, i presudio pobunjenicima. Tamo je ostao sve do nove naredbe za pokret.

DEVMETUL-D@ENDEL
Poslije stabiliziranja situacije na Arapskom poluotoku i ponovnog ujedinjenja stanovnika pod okriljem islama, jedan vitez islama vodio je vojsku u raznolike i pojedina~ne napade na ira~ka podru~ja. Borio se i zadobijao veliki ratni plijen. Bio je to El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani, r.a., koji je `elio da muslimani krenu u osvajanje Iraka i {irenje dini-islama u njemu, kako bi ukinuli perzijski utjecaj na tom podru~ju. El-Musenna je pisao halifi, tra`e}i poja~anje i zvani~nu dozvolu za pohod. Napisao je: “Ako mi po{alje{ poja~anje, ~ut }e{ za to. Arapi }e se svi meni priklju~iti i Allah, d`.{., ponizit }e mnogobo{ce. Jo{ da ti ka`em, stranci nas se boje, strahuju i bje`e od nas.” Slo`io se halifa Ebu-Bekr, r.a., sa mi{ljenjem El-Musenne, te je izradio plan za osvajanje Iraka pomo}u dvije skupine vojske. Jedna }e krenuti sa istoka u pravcu sjevera, prema mjestu El-Hiri. Osvajanje bi vodio Halid ibnul-Velid, r.a., koji je uspje{no okon~ao borbe sa la`ovom Musejlemom i njegovim pristalicama; druga skupina i{la bi sa zapada u pravcu sjevera pod vo|stvom Ijada ibn Ganma, r.a., i tako|er, osvajala podru~ja, kako bi se nakon toga srela sa Halidovom vojskom u mjestu El-Hira. Ova operacija imala je za cilj priklije{titi neprijatelja. Halifa posla poruku za brzi pokret: “Zaista, Allah, d`.{., ti je pomogao, pa kreni ka Iraku i po~ni od morske luke gdje su `itelji Sinda i Hinda. Napreduj dok ne sretne{ Ijada.” Sli~no je napisao i Ijadu ibn Ganmu, r.a., koji se nalazio u mjestu El-’Irad: “Idi dok ne do|e{ do mjesta El-Mesih, po~ni od njega, zatim odozgo u|i u Irak i napreduj dok ne sretne{ Halida. Onome ko `eli da se vrati iz pohoda dozvolite, ne tjerajte nikoga silom. Po`urite ka El-Hiri, ko od vas prvi do|e do nje, on je vo|a ostalima. Kada se sastanete u El-Hiri i kad provalite tvr|avu Perzijanca i budete sigurni da ne}ete biti napadnuti iz pozadine, neka jedan od vas pomogne muslimanima i ovom drugom. A taj drugi neka navali na Allahove i va{e neprijatelje od stanovnika Perzije, na njihove ku}e i centar njihove snage - El-Medain. Borite se, ustrajno im se suprotsavljaju}i i tra`ite pomo} od Allaha, d`.{.. Bojte se Allaha, d`.{., i dajite prednost ahiretu nad dunjalukom, pa }ete ih dobiti zajedno.

306                           Ashabi Allahovog Poslanika

Nemojte izabrati dunjaluk, pa }e vam i on biti oduzet. ^uvajte se svega na {ta vas je Allah, d`.{., upozorio. Klonite se grijeha i po`urite sa teobom; ~uvajte se ustrajnosti u grijesima i odga|anja teobe...” Halifa nije `elio da u osvajanju Iraka u~estvuje ijedan musliman pod prisilom, `elio je samo dobrovoljce. Ijad je dostavio svojim vojnicima halifine naredbe, a isto to je uradio i Halid. Ko je od vojnika `elio da se vrati svojoj ku}i bilo mu je dozvoljeno, pa se veliki broj vojnika razi{ao, a vojska se umanjila i znatno oslabila. Isto se desilo i sa Halidovom skupinom. Zato su oni tra`ili od halife da ih pomogne dobrovoljcima iz Medine. Halifa je zadu`io ElKa’ka’a ibn Amra et-Temima, r.a., da se priklju~i muslimanskoj vojsci. Halila Abda ibn Avfa el-Humerija, r.a., zadr`ao je da se priklju~i vojsci Ijada ibn Ganma, r.a. Zatim je napisao Ijadu i Halidu: “Okupite one koji su se borili protiv odmetnika od vjere i one koji su ostali postojani u islamu nakon Allahova Poslanika, a.s. Neka se s vama nikako ne bore oni koji su se bili odmetnuli od vjere, sve dok o njima ne donesem odluku.“ Krenuo je Halid ibn el-Velid, r.a., na ~elu svoje vojske i nizao pobjedonosne akcije, a za njim je bila vojska od osamnaest hiljada mud`ahida. Ijad ibn Ganm, r.a., krenuo je prema Devmetul-D`endelu, kao prvom osvojenom mjestu nakon {to se uputio prema El-Mesihu, na osnovu halifine naredbe. Njegova je vojska imala dvije hiljade mud`ahida. Devmetul-D`endel bio je izgra|en grad, nalazio se izme|u Medine, Damaska i Kufe. Bio je za{ti}en izuzetnim utvr|enjem i u njemu je bio dvorac Es-Samuela ibn Adija, zvanog Marid. Ijad ibn Ganm, r.a., smatrao je da je zauzimanje ovog grada klju~na stvar kako bi se nastavilo dalje osvajanje. Ovaj grad, koji se nalazio na sjeveru Arapskoga poluotoka, na raskrsnici tri puta, je bio izvor opasnosti za muslimane koji bi se uputili u osvajanje podru~ja Iraka i [ama. Stanovnici Devmetul-D`endela saznali su za pohod muslimanske vojske, pa se sakupio veliki broj Arapa kr{}ana koji su bili pod za{titom nearapa, sa namjerom da odbiju muslimane. Kada je Ijad stigao u Devmetul-D`endel, ponudio im je jednu od tri solucije: - da u|u u vjeru islam; bit }e muslimani i odnosit }e se prema njima kao {to se odnose i prema svim muslimanima; - da predaju grad mirnim putem i da pla}aju d`izju; - ili borba! Stanovnici Devmetul-D`endela izabrali su tre}e - borbu. Pozatvarali su vrata i utvrdili se u gradu. Ijad je raspodijelio svoje snage oko grada i opkolio ga. Poku{ali su provaliti u grad, ali je bio izuzetno utvr|en pa im to nije uspjelo. Jedna grupa vojske je neprimjetno napustila grad i uz pomo} Arapa susjeda, okru`ila i napala jedan dio muslimanske vojske. Ijad i njegova vojska na{li su se u te{koj poziciji. Dr`ali su opkoljen grad, a bili su u nemogu}nosti izvesti pokret zbog toga {to je jedan dio njihove vojske pao u okru`enje. Vi{e puta povela

Ashabi Allahovog Poslanika

307

se bitka izme|u muslimana i njihovih neprijatelja. Na kraju su obje vojske postale iscrpljene i izmorene. Halifa je poslao Velida ibn Ukbeta, r.a., sa grupom mud`ahida da pomogne Ijadu. Kada je on do{ao i na{ao muslimane u tako te{kom polo`aju, rekao je Ijadu: “Dobra je ideja u nekim okolnostima bolja od mnogobrojne vojske. Po{alji nekog po Halida i zatra`i pomo}.” Halid ibnul-Velid, r.a., u periodu od oko sedam mjeseci uspio je osvojiti ve}i dio ira~ke oblasti. U njegove je ruke pala El-Hira kao i mnogi drugi izgra|eni gradovi i utvr|enja. Ijad je smatrao mjerodavnim mi{ljenje Velida ibn Ukbe, r.a., pa je poslao po Halida, tra`e}i od njega pomo} u poja~anju. Kada je izaslanik stigao do Halida, on je upravo zavr{avao Bitku Ajnu Temr. Perzijanci u njoj ostado{e pora`eni. Halid je napisao kratko Ijadu: “Od Halida Ijadu... Uskoro }e ti do}i konjica vitezova sa te{kim sabljama. Dolazit }e ti odred za odredom.” Halid, r.a., uputio se ka Devmetul-D`endelu. Kad njeni stanovnici saznado{e da on dolazi, prekinu{e obru~ koji su bili postavili nad dijelom muslimanske vojske i vrati{e se u utvr|enje grada. Plemena koja su bila u napadu na Devmetul-D`endel jesu: Kelb i Behra, koja je predvodio Vadiatul-Kelbi, s njima je bio ibn Vebre ibn Rumanus iz plemena Dad`aim koje je predvodio Ibn- Hadre`an i dijelovi plemena Gassan, zatim pleme Tenuh, koje je predvodio ibn ElEjhem. Halid ibn el-Velid, r.a., u saglasnosti sa Ijadom ibn Ganmom, r.a., izradio je plan koji je podrazumijevao napad na grad sa dvije strane. Podijelili su svoje snage u skladu s tim planom. Mno{tvo perzijskih boraca u gradu Devmetul-D`endelu obmanulo ih je, pa iza|o{e iz svojih utvr|enja u borbu sa muslimanima. Povela se strahovita borba. Halid je uspio dokraj~iti i uni{titi neprijateljsku vojsku koja je iza{la pred njega. Isto je tako i Ijad uspio poraziti one koji su iza{li pred njega. Neprijatelji su pobjegli u tvr|avu, a muslimani su ih slijedili, provalili su vrata tvr|ave i u{li u Devmetul-D`enedel. Tu se zarobi ogroman ratni plijen.

Ne ~inite izdajstvo. Poluotok je prostran.. prote`e se od rijeke Tigris na istoku do rijeke Eufrat na jugu i zapadu.odred usmjeren prema Er-Rikai na ~ijem ~elu je bio Suhejl ibn Adijj. Muslimani su imali razra|en plan za prodor u perzijske gradove i dalja osvajanja. imetaka i bogomolja. nalazi se na sjeveru Iraka. r.odred vojske koja se treba uputiti prema zapadu Poluotoka. koji je bio u Kufi. Nakon u~estalih provokacija koje su ~inili muslimanima. Garantiram sigurnost va{ih `ivota. Odatle je slao uputstva i bio u stalnoj vezi s njima. Grad ne}e biti ru{en niti nastanjivan dok budete davali d`izju. prema sjeveru prote`e se pustinja. . Na vama je da ne gradite nove crkve i samostane. Istovremeno.” Garanciju je ovjerio svojim pe~atom.a..odred usmjeren prema Nisibehu. Milostivog. d`. Iza toga. halifa odlu~i zaustaviti njihove aktivnosti pa posla pismo S’adu ibn Ebi-Vekkasu. Na tim pritokama gra|ene su tvr|ave i veliki gradovi. Perzijanci su po~eli praviti smetnje i nanositi {tetu muslimanima. Kroz ta podru~ja tekle su mnoge pritoke Tigrisa i Eufrata. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma stanovnicima Er-Rikae sa~injena na dan kada su muslimani u{li u grad. . a On je dovoljan kao svjedok. r. Podsticali su njihove trgova~ke zastupnike Arape kr{}ane na Poluotoku. r. Vo|a cjelokupne vojske bio je Ijad ibn Ganm. plemenima Rebi’a i Tenuh na ~ijem ~elu je El-Velid ibn Ukbe.. Stanovnici Poluotoka bili su Arapi iz plemena Ijad. Taglib i En-Nimr. Spremljeni odredi islamske vojske i njihove vo|e krenu{e u svome pravcu s odre|enim ciljevima. nare|uju}i mu pokret sa islamskom vojskom u pravcu Poluotoka i sa razli~itih strana. tra`e}i od Ijada sporazum u vidu izdvajanja d`izje. da zlostavljaju i napadaju tamo{nje stanovni{tvo.a. kao {to su rijeke El-Habur i Es-Sersar. {to je ovaj i u~inio nakon ~ega su im se otvorila vrata grada.. r. Njeni stanovnici okupili su se i zaklju~i{e da nisu spremni za rat sa muslimanima. a zatim Hiranu i Er-Rahi na ~ijem ~elu je bio Abdullah ibn Utban. Ijad je napisao garanciju o sigurnosti njegovim stanovnicima koja je ovako glasila: “U Ime Allaha.a. situacija se stabilizira u vidu primirja izme|u muslimana i nemuslimana. Poslali su izaslanika. Ijad je podr`ao Suhejla da napravi sporazum. Odredi vojske bili su ovako raspore|eni: .. Ijad i komanda bili su u sredini Poluotoka.308                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJA^ POLUOTOKA Poslije Bitke na El-Kadisijji i pada El-Medaina.{.a. Suhejl ibn Adijj uputio se prvi prema Er-Rikai i opkolio je. jeste svjedok. sve do oblasti [ama. Allah. . r. Nemojte da se ~uje zvonjava crkvenih zvona i ne isti~ite javno krstove i kipove. Sedamnaeste godine po Hid`ri.a.

i muslimana s njim.“ Ijad. Na{e je pravo kod njih da popravljaju na{e mostove i da upu}uju na{e zalutale putnike.” Stanovnici Er-Ruhaa prihvatili su sporazum nakon {to su osjetili snagu i mo} muslimana. da popravljate i obnavljate mostove i puteve i da dajete iskrene i korisne savjete muslimanima.a. a zatim ga je opkolio. Na vama je da upu}ujete zalutale putnike namjernike. a On je dovoljan kao svjedok. jeste svjedok. u~inio je mjesto Er-Ruhaa centralnom komandom za dalja osvajanja gradova i tvr|ava Poluotoka. r. spasiv{i tako vlastite `ivote. i njihovih `ena. zatim Surud`. Allah.. Milostivog. napisao ugovor o sigurnosti u kome stoji: “U ime Allaha. O njima je Ijad.. Njegovi meleki i muslimani. ja jem~im sigurnost njihovih `ivota i njihovih imetaka. poslao im je izaslanika da im ponudi sporazum koji se sastojao u ponudi da otvore vrata grada i pristanu na izdvajanje d`izje. njegovi stanovnici otvori{e grad mirnim putem uz sporazum o davanju d`izje. Zatim je osvojio Sind`ar i Mejafarkajn u Dijaru Bekru.a. Nakon toga. D`isr Minbed`. r. va{i imeci i oni koji su sa vama. Njegovi stanovnici znali su kakva im opasnost prijeti ukoliko se upuste u borbu sa muslimanima. Allah. Zaista.ukoliko budu izvr{avali svoje obaveze koje ih slijeduju. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma velikanima Er-Ruhaa. ujedini vojske i uputi se prema mjestu Hiran..a. Osvojio je Semisat.a. i njihovih gradova i njihovih poljoprivrednih bogatstava . a zatim iza|e vojska da ratuje protiv muslimana. tvr|ave Kufrutusu i Muridiu.Ashabi Allahovog Poslanika 309 Abdullah ibn Utban. d`. d`. uputio se u Nisibeh. bit }e spa{eni i sigurni va{i `ivoti. Ijad. Nakon {to ga je opkolio. Pohodi na Poluotoku bili su jedni od lak{ih me|u pohodima muslimanskih osvajanja. r. Ijad. podru~ju u dana{njoj Turskoj.. jednom velikom utvr|enom gradu. Potom Ijad ode prema Er-Ruhi. r. stanovnicima Er-Ruhaa. i njihovog potomstva. Samo {to su se muslimani pribli`ili mjestu Er-Ruha. na {ta je on Abdullahu dostavio naredbu da prihvati sporazum. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma. Nakon toga. r.. jeste svjedok.. tra`e}i sporazum. Ipak su se uspjeli vratiti do grada i zaklju~ati njegova vrata. grad na desnoj obali rijeke.{. sastavio pjesmu u kojoj ka`e: . Raskif. Napisao je: “U ime Allaha.{. Otvorili su vrata grada pa im je Ijad.a. Uslijedio je niz blistavih osvajanja pod rukovodstvom Ijada ibn Ganma. Odvi se manji sukob u kome nevjernici do`ivje{e poraz. Ako mi otvorite vrata grada i pristanete izdvajati d`izju u vrijednosti jednog dinara i dvadeset kilograma p{enice po ~ovjeku. Zato su poslali svog izaslanika do Ijada. r. Nije ostao nijedan grad niti selo na ~itavom Poluotoku a da nije osvojen sporazumom na d`izju ili silom. Milostivog. stanovnici ih do~eka{e ki{om strijela. I{ao je kraj Tigrisa dok nije stigao do grada.a. r...a.

hrabri borci.s. r. r. smiluje Ijadu ibn Ganmu. slobodu im dariva{e. Nakon smrti Ebu-Ubejdea. zavr{io osvajanje ~itavog poluotoka. Tako je Ijad pre{ao u vojsku Ebu-Ubejdea. Prenesi ti haber svakom ko te za njih upita.310                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ko }e svijetu prenijet’ haber. halifa je ostavio Ijada kao namjesnika rekav{i: “Ja ne mijenjam vo|u kojeg je postavio Ebu-Ubejde.. Pobjednici ~asni tada. povu~eno i u ibadetu i razmi{ljanju. a. i zulum tada prestade. osvaja~u Poluootoka. . r. Od nje na ahiret preseli velik broj muslimanskih vo|a i mud`ahida. Ukopan je u Medini.a. Neka se Allah. Plemeniti..a. {utljivom mud`ahidu. pisao je halifi Omeru. na podru~ju [ama. i narodu {to u Himsu i oko njega bje{e. Palestine i Basre ra{irila se opasna kuga poznata pod imenom “Kuga amvas“.... u [am.a. to je svita ~estita. NAMJESNIK [AMA Nakon {to je Ijad ibn Ganm. tra`e}i Ijada sebi. d`. Pobjedi{e kraljeve mo}ne. r. postavio je svoga amid`i}a Ijada ibn Ganma na mjesto namjesnika [ama. Zatim se vratio u Medinu da pro`ivi svoje posljednje dane `ivota.” PRESELJENJE NA AHIRET Ijad ibn Ganm. njegov amid`i} Ebu-Ubejde ibn el-D`errah.. u d`amiji Bo`ijeg Poslanika. ostao je u [amu do kraja svog namjesni{tva. Krajem sedamnaeste godine po Hid`ri. U dvadesetoj godini po Hid`ri veliki junak preselio je na ahiret u svojoj {ezdesetoj godini `ivota. Po{to je Ebu-Ubejde osjetio da mu se pribli`io ed`el.. Nema rata ehlu [ama Za njih mir tad nastade.{.a.

Bio je visokoga stasa. Bio je ljutit i brzo bi pao u depresiju kada bi neko od ljudi povrijedio njegovo mi{ljenje. i imao je prizvuk naredbe energi~nosti. a on Sa’lebin. koju je pu{tao do ramena. bez rasprave i pitanja. LI^NOST Prije islama Sumame je bio samovoljna osoba surovoga srca i ~vrstih stavova. a on Ed-Duelov. a on Hanifin. a on Jerbu’a. za koje je ~vrsto smatrao da je ispravno. koji je obo`avao prinose}i mu `rtve. upalih o~iju. glas mu je bio miran i dubok. a on Sa’lebin. . a on Ubejdov. navikao da ga ljudi slu{aju i da izvr{avaju {to im naredi. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Sumame.SUMAME IBN USAL. sin je Usalov. R. sna`nih mi{i}a.kipu. Ljudi su ra~unali da je bio u~esnik hiljadu okr{aja. Nau~io je borila~ke vje{tine: jahanje i rukovanje oru`jem i bio slavan junak.A. a on Meslemin. nosio je dugu i nje`nu kosu. vi|an na polo`ajima i u bitkama. Kada bi govorio. Kada bi naumio uraditi odre|eno djelo. Po prirodi imao je ~isto vjerovanje i uvjerenje. Izra`avao je potpunu odanost kipovima i obo`avao ih je potpunom iskreno{}u i odano{}u. on bi ga izvr{io bez razmi{ljanja i bez obzira kakve bile posljedice. isto tako je jako volio posje}ivati Ka’bu u periodima had`a i umre. Crnoput. vi{e je {utio nego govorio. Kao {to je bio izuzetno iskren prema svom bo`anstvu . orlovskoga nosa. o{troga pogleda. Bio je poglavar u svome narodu. a on sin Luhejma el-Hanefijja. Bio je jedan od poglavara plemena Benu-Hanife u El-Jemami. koji je zadavao strah konjanicima. popunjenoga tijela. a on En-Nu’manov.

a. zarobljavao ih.” Sumame je nevoljno poslu{ao njegov govor i pustio El-’Alaa da nastavi svoj put. Tada se umije{ao El-’Alaov amid`i} i zaustavio Sumamu. i svakog muslimana koji je slijedio njegovu vjeru. a El-’Ala. Odabrani Poslanik. i mnogo puta poku{ao ostvariti svoju nakanu. onih koji su slijedili njegovu Poslanicu. a.s. Na to je podsticao i suplemenike. a svoju krutost. potcjenjivao i zlostavljao. Neprijateljstvo Sumame ibn Usala prema Poslaniku..s. Isto tako. a.s. Munzir se odazvao pozivu... koji je boravio u Bahrejnu. Zagalamio je na njega i rekao mu: “[ta je s tobom?! Pusti ~ovjeka neka ide na miru. re~e Sumame i nasrnu na njega. ali ga je Sumame odbio. zemlje plemena Benu-Hanife. a. a kada mu to nije po{lo za rukom.. Nekoliko je puta probao da ga presretne i zarobi. bez razumnog rezonovanja. Tra`io je muslimane. “E ne}e{ nikada sti}i do njega!”. a. podsticala njegova surova priroda koja je bila toliko jaka da nije poznavala granice neprijateljstva i mr`nje.s. a odbacivanje mnogobo{tva i krivovjerstva i obo`avanja kipova i idola.. kako bi ih poslije vrije|ao i zlostavljao. i za njegov poziv u vjeru islam i obo`avanje Jednog Jedinog Boga. vrije|ao ih.s. a u dru{tvu s njim je putovao njegov amid`i} Amir ibn Seleme. i saznati ~asna muslimanska imena.a.. Zato je poveo `estoku kampanju protiv Bo`ijeg Poslanika. Svoja je bo`anstva smatrao svetim i trudio se da “zadobije njihovu milost”. Nije dopu{tao nikome. Rije{io je ubiti Allahovoga Poslanika. krenuo je nazad u Medinu.. bez obzira ko bio. Na to ga je.S. U povratku je prolazio pored granice El-Jemame.s. poslao mu je pismo pozivaju}i ga u islam. . poslao je po svome ashabu El-’Alau ibnul-Hadremiju pismo sa pozivom u islam El-Munziru ibn Savau. Nastojao je skupiti sve informacije o Resulullahu. `elio je svoje sinove odgojiti na osnovama toga vjerovanja. Sumame je saznao za njih. presreo ih je na putu i upitao El-’Alaa: “Jesi li ti Muhammedov izaslanik?” “Jesam”.312                           Ashabi Allahovog Poslanika RESULULLAHOV. a. inat i zabludu jo{ vi{e pove}ao. nakon obavljenog zadatka. A. po~eo je drskim jezikom vrije|ati i psovati Resulullaha. odgovorio mu je El-’Ala. Zbog toga je zaslu`io da u vrijeme nevjerstva nosi nadimak “Poslanikov du{man”. bilo je `estoko i bez mjere.. zabranjuju}i im da slu{aju njegov govor. ~ak i ubijao. da ru{i staro vjerovanje na kome su ga odgojili njegovi djedovi. NEPRIJATELJ Ljutnja Sumame ibn Usala dostigla je vrhunac kada je ~uo za ime Muhammeda ibn Abdullaha. Jednog dana Allahov Poslanik.s. a. bez obzira na cijenu i kobne posljedice koje su mogle proizi}i iz njih. kao {to je poslao i drugim poglavarima na Arapskom poluotoku. r.

.s.” “Ovo je Sumame ibn Usal el-Hanefijj! Lijepo s njim postupajte.s. a.s.s. Nakon toga. Sumame je tu ostao do jutra. ako ho}e{ da me ubije{. Naredio je da se muze njegova deva. vidio je Sumamu onako svezanog za stup. Sumami su sprije~ili nastavak puta jer nije naveo nikakvo obja{njenje ni razlog dolaska u Medinu.” Allahov Poslanik. Isti razgovor izme|u njih dvojice se ponovi i naredna dva dana. Kada su stigli do mesd`ida.s.. ostavio ga je tako dva dana i naredio da mu redovno donose hranu i mlijeko... Stigao je do uzvi{enja nadomak Medine gdje se zatekla muslimanska izvidnica.s. Resulullah. sljede}om dovom: “Gospodaru moj. a.Ashabi Allahovog Poslanika 313 zaprijetiv{i njemu i Allahovom Poslaniku. re~e Sumame.. uputio je poziv Sumami da do|e pred njim da ka`e {ta ima. Tada je zamolio Allaha. za njegov slu~aj. tra`i. dok ne budu sigurni u njega i dok ne saznaju razlog njegovoga dolaska. ima{ pravo na to. Kada je Resulullah. Poznavao ga je od slu~aja kada ga je samo jednom prilikom poku{ao ubiti. zahvalan sam ti na tome. a.. i da se mlijeko nosi Sumami. Ako ho}e{ da me ubije{. Sumame je osjetio da se prema njemu naro~ito lijepo odnose. a posebno Resulullah.. Nakon toga je Allahov .” PRIMANJE ISLAMA Nakon odre|enog vremena Sumame se uputio u Meku da obavi umru. ima{ pravo na to. a.{. htio je da mu poka`e veli~inu oprosta i tolerancije kada ima mo} i priliku. ujutro i nave~er. do{ao u mesd`id. ispri~ao je doga|aj koji mu se desio sa Sumamom ibn Usalom.. Ako ho}e{ imetak. Ako mi se smiluje{. uputi Amira ibn Selemu i podaj mi u ruke Sumamu. a nisu ni znali koga su zarobili. a.” Poslanik. dobit }e{ koliko `eli{”. svezali su ga za neki stup i oti{li obavijestiti Poslanika. d`.. Upitao je ashabe: “Da li znate koga ste zarobili?” Rekli su: “Ne. Vratio se ku}i. Zarobili su ga i oti{li s njim u Medinu. Odmah ga je prepoznao. a od ashaba je zatra`io da Sumami nose hranu i pi}e. dok je prolazio kraj njihovog mjesta. zahvalan sam ti na tome. Ova je izvidnica obilazila oko Medine i spre~avala ulazak svakom strancu. a. a. Muhammede. a.s. koji mu je jednom prilikom pri{ao i upitao ga: “Kako si Sumame?” On mu odgovori: “Dobro mi je.. oti{ao je do Sumame i ponovo ga upitao: “Kako si Sumame?” “Nemam ni{ta osim onoga {to sam ti ranije spomenuo. a Poslanik. Ako mi se smiluje{.s. a. i obasuv{i ih pogrdnim rije~ima. ne znamo..s.. Resulullahu. Kada je El-’Ala stigao u Medinu. u~ini tavaf oko Ka’be i prinese `rtve kipovima.

. Zaista. i rekao: “O Allahov Poslani~e. nije mi bilo mr`ega grada od tvoga grada. a zatim se vratio u mesd`id. Rekao je. Sumame je stao ispred njega i jakim glasom. Na njemu se oprao i o~istio. a. a..s. islam bri{e ono {to je bilo prije njega. I tako mi Allaha.s. obra}aju}i se Poslaniku: “Zlostavljao sam tvoje ashabe. I tako mi Allaha. `elio je smiriti Sumamino srce.” Zatim je sjeo ispred Allahovog Poslanika.s. Sumame. Svoj `ivot i svoju sablju podredit }u islamu zajedno sa onim koji `ele pomo}i tebe i tvoju vjeru. Zahvalu mu kazah srcem {to mi slobodu podari jer o{trica ma~a sna`noga umalo me ne udari.. a. al’ dobrota Poslanika nadu meni povrati. a. sebi ja samo}u odabrah.. tako mi Allaha. nanijet }u mu{ricima mnogo ve}e gubitke nego {to sam ih nanio tvojim ashabima. pa {ta misli{. rekao: “Svjedo~im da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik. pa si mi postao najdra`e stvorenje. a.314                           Ashabi Allahovog Poslanika Poslanik..s. rekao ashabima da ga odve`u i puste na slobodu. nema prijekora za tebe. . Zatim ga je podu~io propisima obreda umre.s. a. Bo`iji Poslanik. odgovori mu: “O Sumame. pa ga je obavijestio o nagradi koja ga ~eka u islamu... pa mi je postao tvoj grad najdra`i. a volio bih obaviti umru. niko mi od tebe nije bio mr`i na Zemlji. da su ga svi prisutni mogli ~uti. nije mi bilo mr`e vjere od tvoje. tako mi Allaha. odgovori mu Resulullah.s.” Sumame je spomenuo da je prethodno ubijao muslimane i da duguje njihovu krvarinu. To je Sumamu posebno obradovalo pa je uzvratio: “O Allahov Poslani~e. zaista mi se tvoja jahalica svidjela. ali prema Allahovu zakonu i vjeri Njegovog Poslanika”. pa mi je tvoja vjera postala najdra`a. Allahov Poslani~e. da mi je da{?” “Uzmi je i obavi umru.” Bo`iji Poslanik.s. jo{ je uvijek sjedio sa svojim ashabima.. Sumame je od mesd`ida oti{ao u predgra|e Medine gdje se nalazio izvor vode. Oti{ao je na umru citiraju}i stihove: Po`eljeh ja {utnju. bio je sav ustreptao i ushi}en od ovako velikodu{nog oprosta. pa kako da im to nadoknadim?” Resulullah. a.

Glas je dolazio iz Harema i to ih uznemiri i upla{i. Sumamu je `estoko naljutio njihov odnos prema njemu pa im re~e: “Kunem se Gospodarom ove Ku}e. r. Sumame je naredio zaustavljanje isporuke hrane za Meku. ne}e vam pristi}i ni zrno p{enice. nisam poludio nego slijedim najbolju vjeru na Zemlji. {ta je s tobom? Zar si poludio i ostavio svoju vjeru i vjeru svojih o~eva?” Sumame mu odgovori: “Tako mi Allaha. Sumame je bio inad`ijske naravi i ~vrst u svojim namjerama. Val skupo}e je zahvatio ..a. ali Sumame. Oti{ao je do Ka’be i svojim krupnim i visokim glasom. Zaista. odazivam Ti se. grdili i upu}ivali mu te{ke i uvredljive rije~i.. sve dok ne bude svaki od vas slijedio vjeru Muhammedovu. Ti sudruga nema{. Jedan od prisutnih re~e mu: “O Sumame. po~eli su ga ismijavati i izrugivati mu se. njegov narod }e nas prestati snadbjevati hranom i tako }emo pomrijeti od gladi. sprije~i i povika: “Stani! Zar ne zna{ ko je on!? On je Sumame ibn Usal.” Sumame.s. ~iji je eho po~eo odzvanjati po trgovima i ulicama Meke. ako mu nanesete ikakvu {tetu.. uzjahao svoju jahalicu i uputio prema Meki da izvr{i obrede umre po Allahovom zakonu.”. bio je prvi musliman po dolasku islama koji je javno prou~io telbiju. Po`urili su do Ka’be i tamo zatekli visokog odva`nog ~ovjeka kako tavafi i glasno u~i telbiju.. r. dr`e}i koplja i strijele. prepoznav{i ~ovjeka koji kru`i oko Ka’be. Okupili su se oko njega spremnih sablji.” Mekelije su veoma grubo postupili prema njemu. nasilno u{ao u Meku. misle}i da je Muhammed ibn Abdullah. ali ga drugi. Njegovo u~enje telbije ~uli su i velika{i plemena Kurej{. odazivam. Odazivam Ti se. Do tada.Ashabi Allahovog Poslanika 315 PRVA TELBIJA 49 Sljede}eg se dana Sumame. Trgovci su sve vi{e podizali cijene robe i namirnica. Tako mi Boga. Njegovi sljedbenici uradili su kako im je naredio i ubrzo Kurej{ije po~e{e osje}ati posljedice ove zabrane. Jedan ~ovjek isuka sablju da ga njome udari. ve} je i dalje obavljao svoj ibadet. a Sumami je pripala ~ast da je prvi prou~i. psovali su ga. “Odazivam Ti se.. Taj prizor ih izbezumi tako da svaki od njih pomisli da ubije “toga ludaka” koji je napustio svoju vjeru. samo Tebi pripada svaka hvala.” Kada je Sumame zavr{io sa tavafom. nakon {to se vratim u El-Jemamu. odazivam Ti se. slijedim vjeru Muhammedovu. niko od muslimana nije se usudio obaviti obrede umre i had`a onako kako to islam propisuje. r..” Kada je stigao u El-Jemamu. kralj El-Jemame. spremio.a. Ti nema{ u tome sudruga.a. kod Tebe su blagodati i vlast. a. u~io telbiju: “Lebbejke Allahumme lebbejk. Slijedim Allahovu vjeru. na to nije obra}ao pa`nju. Bilo je to prvo javno u~enje telbije u islamu. Gospodaru.

udovoljio je njihovom zahtjevu.a. preselio svome Uzvi{enom Gospodaru.s. Kod nekih se bila povratila d`ahilijetska-neznabo`a~ka plemenska pristrasnost. poznat kao Musejlema el-Kezzab . u El-Jemami pojavio se la`ni poslanik koji je bio iz Sumaminog naroda. r.to bi nam bilo dovoljno?” Allahov Poslanik. poslao je .s. Musejlema je tra`io od Allahovog Poslanika. Tvrdio je da mu dolazi Bo`ija objava i da mu se objavljuje nebeski govor. tako da im je uspio presuditi i ugu{iti njihovo odbijanje davanja zekata..316                           Ashabi Allahovog Poslanika Meku i te{ko stanje je nao{trilo ljude da su bili spremni ubijati se me|usobno. udjeljivao sirotinji i mirio ljude..s. Po~eo je zavoditi ljude svojim ~arolijama i prevarama ne bi li tako napustili islam i priklju~ili se njemu.a.. nare|ivao dobro i odvra}ao od zla..s. To je bio Musejlema ibn Habib.s. u~vrstio se u islamu i poku{avao je svaku neupu}enu osobu . Allahov Poslanik.s. r. Veliki broj ljudi mu je povjerovao i po~eo ga slijediti. Ljudi su ga takvoga voljeli i vrijedio je kao poglavar koji zaslu`uje da mu se pokorava. a. r. pojedini Arapi. da ga ubije.la`ac.. naredio je da se napi{e pismo Sumami da isporu~uje potrebnu hranu i robu Meki. kako bi za{titio ljude od njegovog sihra50. a. u kome je stajalo: “Poznajemo te kao onoga koji odr`ava rodbinske veze i koji druge na to podsti~e. Sumame ibn Usal sprije~io je da nam sti`e hrana iz El-Jemame i to nas je dovelo u nesno{ljivo te{ko stanje. zla i varanja. Sumame ibn Usal. Tvrdio je da je on Bo`iji poslanik. tvrde}i da njemu pripada vlast nad Arapskim poluotokom. a. ako bi napisao pismo Sumami da nam po{alje ono {to nam je potrebno . ^VRSTA VJERA Sumame. odabrani samilosni Allahov rob.s. r.. Pa. Islam je njegovu narav u~inio lijepom i podu~io ga najboljem ahlaku.. Halifa Ebu-Bekr. da s njim podijeli vlast. Ve}ina ~lanova plemena Benu-Hanife bila se priklju~ila Musejlemi-la{cu. po~eli su izlaziti iz Allahove vjere i slijediti poslanike-la`ljivce i varalice. a.a.a. `ivio je me|u svojim narodom.a.. Za vrijeme Poslanika. koji je mogao posredovati da se dozvoli isporuka robe i hrane za Meku. r.. dostaviv{i mu da je on jedan najobi~niji la`ov i prevarant. Nakon {to je Allahov Poslanik. nije mogao ubiti Musejlemu zbog velike li~ne za{tite koju mu je pru`ao njegov narod. Kurej{ijske su vo|e tada uvidjele da je jedini izlaz zatra`iti pomo} od Muhammeda. a neki su odbili davati zekat u Bejtul-mal. a Resulullah je odbio to njegovo tra`enje. a. Napisali su pismo Poslaniku. odlu~no i ~vrsto suprotstavio se odmetnicima... okupljen oko njega i pod prisegom njemu na vjernost. {to je ovaj i u~inio.. a. Sumame. smatraju}i da je on poslanik. a.urata ibn el-Ad`elija. Po{to je Musejlema postao vrlo opasan. iz razli~itih povoda.

Ebu-Bekr. me|utim.{. ko ih se prihvati. Kada je napu{tao svoj narod.. u njima nema dobra.a. kazniti nesre}om koju oni ne}e mo}i ni otkloniti ni podnijeti. d`. Nemojte da zaostajemo za El-Hadremijem (tj.. povede vojsku u Bahrejn i presudi pokretu odmetni{tva El-Hatma i onima koji su bili sa njima iz plemena Rebi’a. Allah. ~uvajte se mra~nih zabludjelih postupaka.. bio je zadu`en da. muslimani su la{ca uspjeli sti}i i presuditi mu smr}u. El-Hatm se izvukao i pobjegao sa bojnoga polja. znamo {ta oni `ele. d`. Kada je Sumame.{. kao zapovjednik. na Allahovom putu. da napusti svoj narod i El-Jemamu i pridru`i se povorci mud`ahida na Allahovom putu. odlu~io je da i on ide s njim.a. Poslao ih je u razli~ite krajeve Arapskoga poluotoka radi suzbijanja narastaju}eg odmetni{tva... saznao za njegovo zadu`enje. ja ne `elim biti sa onima koji su zalutali. bilo je od velikog i presudnog zna~aja za suzbijanje El-Hatmovog pokreta.a. oni su pro{li pored nas i ne vidim drugog rje{enja nego da krenemo za njima.. za odredom njegovih mud`ahida). r. r. Pa ko `eli od vas neka se priklju~i. d`.{. Zaista }e ih Allah.a. U redove njegovog plemena Rebi’e uvukla se panika kada su ~uli za priklju~ivanje muslimana iz plemena Benu-Hanife povorci mud`ahida tako da su muslimani uspjeli uni{titi njihov pokret odmetni{tva.Ashabi Allahovog Poslanika 317 uputiti na pravi put i okrenuti jedinoj ispravnoj Allahovoj vjeri.” Priklju~ivanje Sumame i njegove grupe vojsci El-’Alaa ibnul-Hadremija. Zaista. r.” Ve}ina ljudi iz njegova plemena otkazali su mu poslu{nost i pristupili sljedbenicima Musejleme-la{ca. propisao mu je nesre}u i isku{enje!?” I govorio je jo{: “Ne mogu se sastati dva poslanika u isto vrijeme niti neko ko bi sa poslanikom zajedno u~estvovao u poslanstvu. r. poslao je nekoliko odreda islamske vojske i na ~elu svakog odreda postavio zapovjednika. Svome je narodu govorio: “O pripadnici plemena Benu-Hanife.. . El-’Ala ibnul-Hadremi. rekao im je: “Tako mi Allaha.

nisu imali {ta drugo pomisliti nego da je on ubio El-Hatma. r. r. po~eo je sa podjelom velikoga ratnog plijena muslimanima. Tako je Sumame.a... . vidio. Neka se Allah. Odijelo je bilo izuzetno lijepo i kad ga je Sumame. nasrnuli su na njega udaraju}i ga svojim sabljama i kopljima dok ga nisu ubili. nisam ga ja ubio nego sam kupio njegovo odijelo iz ratnoga plijena. smiluje Sumami ibn Usalu. okru`ili ga i po~eli se prepirati s njim: “Ti si ubio Hatma!?” Sumame. Kada su ga vidjeli El-Hatmovi podanici.. r. ~istom muslimanu. Kupio ga je i obukao i u njemu se vratio u Bahrejn. El-’Ala. ubijen i preselio svome Plemenitom Gospodaru. ~vrstom vjerniku i junaku. Jedan od mud`ahida zaplijenio je rasko{no odijelo koje je nosio El-Hatm.. d`.318                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Nakon {to je ubijen El-Hatm i suzbijeno otpadni{tvo i pobuna plemena Rebi’a. r.{..a.” Razjarena masa nije mu povjerovala.a. obukao ga i oti{ao u njemu me|u svoje drugove. mnogo mu se dopalo. Nagrnuli su na Sumamu. odgovorio je: “Ne.a. vra}aju}i se iz d`ihada na Allahovom putu. izdvajaju}i propisanu petinu u Bejtul-mal.

hodio je po njenim ravnicama. Poznavao je i pustinju. a on Zuhejrov. a on Ka’bov. hrabri vitez. Njegovo pleme postavljalo se neutralno u ratu i u slu~ajevima plemenskih nesuglasica. Bio je mi{i}av. brzih pokreta. vitkoga tijela. {to su ostala plemena priznavala i po{tovala. IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Med`ze’et. Vlastiti je stav zauzimao nakon dugog razmi{ljanja i mnogostrukih analiza i kad bi postigao odre|eno uvjerenje.MED@ZE’ET IBN SEVR. . njegovo je pleme preuzimalo generalno vo|stvo. Nosio je nadimak Ebu-[ekik. Med`ze’et je bio visokoga stasa. R. Bio je poznat kao ljubitelj mora i vrstan pliva~. Zbog svog polo`aja bio je u potrebi da poznaje rukovanje oru`jem i da nau~i ratne vje{tine. jahao i lovio. sin je Sevrov.A. Od drugih se razlikovao po svojoj snazi u podno{enju nevolja i po saburu na neugodnostima i te{ko}ama u plemenu. a on Amrov. a on Es-Sedusa es-Sedusijja. More mu je bilo poput mejdana. crne kovrd`ave kose. o{trouman i blag. izrazite mu{kosti. a on Ufejrov. pomr{av. koristio ga je i iz njega vadio njegovo blago. suhonjava lica. Odrastao je u ku}i koja je bila plemensko naslje|e od djeda. Ponekad bi bio u predvodnici karavana koji su putovali iz Perzije i Iraka u pravcu Jemena. bija{e poglavar svoga plemena Bekr ibn Vail. Prilikom nenadanih upada Perzijanaca u isto~ne krajeve Arapskoga poluotoka. OSOBENOSTI Med`ze’et ibn Sevr. imao je mogu}nost izvje`bati se. tamnosme|e puti.

ju`nog Iraka i dijelove Arapskog zaljeva i arapske delte. a hilafet je preuzeo Ebu-Bekr es-Siddik. a. ali je ostavljam da bih tebe slijedio. kao Poslanika. pa da li mi ti garantuje{ vjeru?” Poslanik. a iz kojeg su amid`e plemena Bekr ibn Vail. a. a. bilo je pleme Abdul-Kajs.. da su se Arapi po~eli odmetati od islama. ~iju je delegaciju vodio El-D`arud. i kada im je on predstavio islam.s. mu odgovori: “Da! Garantujem da te je Allah. Porodica i potomci plemena Bekr ibn Vail nastanjivali su podru~je Bahrejna. .s.s.. preselio je na ahiret Poslanik. Poslije njih islam prihvati i delegacija plemena Benu-Hanife i me|u njima njihov vo|a Sumame ibn Esal. u~vrstila se veza izme|u Med`ze’et el-’Alaa ibn el-Hadremija.. Neki su opet. a Muhammeda. Oti{ao je svome Uzvi{enom Gospodaru. bila su pod vla{}u El-Menazira. a.s.320                           Ashabi Allahovog Poslanika PRELAZAK NA ISLAM Situacija u njegovom plemenu i geografski polo`aj njegova obitavali{tva bili su razlozi ka{njenja njegovog islama. zbog ~ega stanovnici toga podru~ja nisu ulazili u islam sve do devete godine po Hid`ri. [ejban i Ad`el. i delegacija plemena Bekr ibn Vail prihvati dini-islam. a.a.s. uputio u bolju vjeru od one u kojoj si bio.. El-D`arud je pitao: “Ja sam slijedio svoju vjeru.. naredbom postavljen za namjesnika u Bahrejnu. iz raznih dijelova Arapskoga polutoka. r. a. Po~ele su pristizati vijesti. d`. odbijali davanje zekata.s. kao {to je Musejlema ibn Habib el-Kezzab. Nakon prihvatanja islama njihovih amid`i}a i kom{ija. Tada El-D`arud i njegovi drugovi prihvati{e islam. ^VRSTO VJEROVANJE Nakon toga. koji je Poslanikovom. neki od njih slijedili su samozvane poslanike-la{ce. Arapska plemena u tom dijelu bila su izlo`ena perzijskim napadima i provociranjima. a. Prvo od plemena koje je dalo prisegu Resulullahu. r. zbog mno{tva delegacija koje su dolazile u Medinu da daju prisegu Poslaniku.s. Pleme Bekr ibn Vail poticalo je iz Adnanove porodice iz koje je poticao i Poslanik. Kada su se sastali sa Poslanikom.. Benu-Zehel. To je bila porodica Mudar. a kada ga je prihvatio. Od plemena Bekr ibn Vail odvojilo se pleme Benu-Abdul-Kajs i ujedinilo se sa plemenima Rebi’a ibn Adnan. Esved el-Ansi i drugi. Ta je godina nazvana “Godina delegacija”.. Drugog rebiul-evela jedanaeste hid`retske godine. El-Jemame. prednja~io je me|u drugima.s. Benu-Hanife. Na ~elu plemena bio je Med`ze’et ibn Sevr. Poslije prihvatanja islama on je jo{ vi{e u~vrstio svoju ulogu poglavara. U to vrijeme poglavari arapskih plemena sara|ivali su sa Perzijancima.{.a. a.

r. Izabrao je jedanaest vo|a i poslao ih u razne dijelove Arapskoga polutoka da u korijenu ugu{e otpadni{tvo i da povrate ljude na pravi put.a. poslan je Tuhametu u Jemen. . r. El-’Ala .. stavljaju}i sebe i one koji su s njim iz plemena Bekr ibn Vail. Vedi’a i Haris.. r. rukovodio je lijevim krilom njegove vojske.Suvejd ibn Mukarrin. . . . u slu`bu muslimanske vojske.a. r. poslan je plemenima Kuda’a. oni su lutali i tumarali razjedinjeni dok nisu stali uz Musejlemu el-Kezzaba. [to se ti~e Med`ze’eta. Vo|e su bili: .a.s. Zatim. . r.a.Tarife ibn Had`iz.a. Nakon kratkog vremena stigle su im vijesti da se pleme Bekr ibn Vail vratilo islamu i Allahovim naredbama.. r. r. je. poma`u}i im u borbi protiv El-Hatma. .Huzejfe ibn Muhsin el-Galefani.Ashabi Allahovog Poslanika 321 koji su davali za vrijeme Poslanika. pobojao se da ga s le|a ne napadne pleme Bekr ibn Vail koje je u tom mjestu imalo mnogobrojnu vojsku pa se udru`io sa Med`ze’etom ibn Sevrom i njegovom grupom.a. El-D`arud je iza{ao pred pleme Abdul-Kajs. sa grupom iz plemena Temim.a. r. Vo|e pojedinih plemena ostale su u islamu uprkos odmetanju prvaka plemena. poslan je u Dubau u Oman. Maliku ibn Nuvejriji. prema [amu..a.. vo|i otpadnika plemena Benu-Temim. Tome se Ebu-Bekr. poslan je iza Ikrima. a nakon toga u Hadremevt.. ..Ikrime ibn Ebu-D`ehl. poslan je plemenu Beni-Selim i onima koji su sa njima iz plemena Hevazin. on se priklju~io El-’Alau ibnul-Hadremijju. odvra}aju}i ih od slije|enja Musejleme el-Kezzaba.El-’Ala ibnul-Hadremijj. Sumame ibn Esal suprotstavio se plemenu Benu-Hanife..El-Muhad`ir ibn Ebi Umejje. Kada je El-’Ala s vojskom prodro u Bahrejn. r. Najvi{e odmetnika bilo je u plemenu Bekr ibn Vail.. u jeku svoje plemenske d`ahilijetske pristranosti i zablu|enosti. Abs i Zibjan.. .Halid ibn Seid.a. .. r. poslan je stanovnicima Mehre. poslan je Musejlemi el-Kezzabu u El-Jemamu. r.a..a.[urahbil ibn Hasne. Njemu se priklju~io i Sumame ibn Esal sa grupom iz plemena Benu-Hanife i Kajs ibn Asim. r. r. vo|e otpadnika. koji je poslan Tulejhatu ibn Huvejlidu iz plemena Benu-Esed i onima koji su sklopili savez i koji su im se priklju~ili iz plemena Tajj. Napredovali su tako sve dok nisu smaknuli El-Hatma i otpadnike vratili pod okrilje islama.a. .Halid ibn Velid... suprotstavio svom silom.. upozoravaju}i ih da su izabrali pogre{an i mra~an put. Poku{avali su ih urazumiti u koliki su grijeh zapali. gone}i El-Hatma. potom.a. u Bahrejn. r. r. a.Arfed`e ibn Hersem. a Med`ze’et. put kojim idu zalutali. zaobi{ao El-Hatma. .a.. poslan je El-Esvedu el-Ansu u Sanu’. r.Amr ibnul-’As.a.a.

radi njihova osvajanja. ali ih perzijska vojska iz grada Istahr presrete i opkoli.a. a na ~elo svake postavio hrabre odabrane mud`ahide: El-D`aruda ibnul-Mualla iz plemena Abdul-Kajs. d`. namjesnik nad Bahrejnom bio je El-’Ala ibnul-Hadremijj. r. Bojim se za njih da ne}e biti pomognuti od Svevi{njeg i da }e posrnuti. muslimani proba{e probiti put do Basre. Et-Terd`uman i El-Husajn ibn Ebu el-Hurr.a. Med`ze’et ibn Sevr. prekr{io je naredbu halife Omera ibnul-Hattaba.a. Med`ze’et ibn Sevr. Abdurrahman ibn Sehl i Sa’sa’ ibn Muavija. Perzijanskom je vojskom rukovodio Herbezeh.. a tako|er je znao ogromnu `elju El-’Alaa da plovi morem i da se bori protiv Perzijanaca. Poslije prou~avanja reljefa tog podru~ja koji je bio kamenit i gudurav. i pozvao muslimane iz Bahrejna u pohod u osvajanje i pro{irenje islama u Perziji. Ebu Bekr. r. r. Zato mu je zabranio ratovanje na moru. bili su dobro opremljeni i dobro su poznavali taj teren. Kad je Vo|a pravovjernih ~uo {ta je uradio El-’Ala ibnul-Hadremijj. Halifa je bio upoznat da muslimani nisu zavr{ili potrebne pripreme za borbu na moru.{. Tra`io je dobrovoljce za ovaj posebni zadatak kako bi pomogli svojoj bra}i. El-Ahnef ibn Kajs. Otisnuli su se morem i plovili dok nisu do{li u blizinu grada Istahr. On je bio prvi komandant. Nehar ibnul-Haris.” Utbe je zatim sabrao vojsku i izdao prva nare|enja o pokretu.322                           Ashabi Allahovog Poslanika DOBROVOLJAC KOJI PRITI^E U POMO] Kad se odmetni{tvo dokraj~ilo i situacija smirila..a. Odmah su se prijavili odabrani vitezovi me|u kojima: Asim ibn Amr. r.a. r. udovoljiti. r.a. bez hrane.a. Arfed`e ibn Herseme. r. r. Tu je bilo polazi{te islamske vojske za osvajanje preostalih dijelova Iraka i Perzije. Pod njihovim vo|stvom skupilo se dvanaest hiljada mud`ahida. napisao je pismo Utbetu ibn Gazvanu. Podijelio je na tri skupine. srdit zbog onog {to je El-’Ala uradio. priklju~io se vojsci Utbeta ibn Gazvana.a.a. Tu su ubijena i dvojica velikih vo|a mud`ahida: El-D`arud. uputio je dio muslimanske vojske prema Iraku i Perziji. koji je bio smje{ten u Basri. Huzejfe ibn Muhsin. vo|a islamske .. r. na{li su se u smrtnoj opasnosti od gladi. Za vrijeme Emirul-mu’minina Omera ibnul-Hattaba. koji je bio u Basri i naredio mu da po`uri u pomo} opkoljenim muslimanima. kao da time nije `elio Allahu.. r. gdje su se usidrili. Spremio je vojsku bez dozvole halife. Iznena|eni. r.. Sivara ibn Hemmama i Huvejlida ibn Munzira ibn Savija.. Napisao je: “El-’Ala ibnul-Hadremijj poveo je muslimansku vojsku na Perzijance bez moga dopu{tenja. Sa’d ibn Ebu el-Ard`a’. Me|utim. i Es-Sevr.a.. Po{alji grupu mud`ahida da im pomognu prije nego {to bude kasno. El-’Ala . Napali su muslimane i nanijeli im velike gubitke u ljudstvu.a.. Muslimani tu pado{e u opsadu.

r. priklju~io se Ebu-Musi el-E{’ariji. u Basri.” Perzijanci su se po~eli skupljati u velikom broju i pripremati se za pohod ka Tusturu. miran i blistav grad.. koji je bio namjesnik halife Omera.a.. a oni ne}e biti zadovoljni s tim sve dok vas ne istjeraju iz va{e zemlje i va{ih domova. one su br`e od kamila. Huzejfu ibn Muhsina. Slao je pisma u kojima je. . sastavljene od med`usija pod vo|stvom [ehreka. Med`ze’et ibn Sevr. Ono {to je u~inio Med`ze’et ibn Sevr sa svojim drugovima. i {to je dalo novi pravac historiji. stajalo: “O narode Perzije. Kada se sretnu dvije vojske: vojska iz Basre i Kufe. a da uvrsti i El-Beraa ibn Malika. Abdullah ibn Zis Sehmejn i D`erir ibn Abdullah el-Bed`eli. glavni zapovjednik bit }e Ebu-Sebre ibn Ebu-Ruhm.a. koji je bio u Basri. r. ovako je opisao grad Tustur: “Veliki. r. muslimani su sklopili mir sa Hurmuzanom.a. putem El-Ehvaza. Med`ze’eta ibn Sevra. Ibn-Batuta. izme|u ostalog..a. dokazani junak islamske vojske.a. Tu se odigra o{tra i te{ka bitka izme|u muslimanske i velike perzijske vojske. Istu naredbu je uputio i Ebu-Musau el-E{’ariji. Tu su i stare gra|evine izme|u kojih proti~e rijeka Azrak.” Za ogromne pripreme Perzijanaca saznao je Omer ibnul-Hattab.a. koji je boravio u Kufi da odmah po{alje mnogobrojnu vojsku na ~elu sa En-Nu’manom ibn Mukarrinom. r. Dvije sastavljene skupine muslimanske vojske potom su se vratile u Basru.a. U po~etku su Perzijanci bili ~vrsto utvr|eni na svojim polo`ajima.a. Jezded`ird je po~eo dizati svoj narod. r. Po{to su zauzeli nekoliko gradova. bilo je na dan osvojenja perzijskog grada Tustura.a. Med`ze’et ibn Sevr.. JUNAK TUSTURA Nakon toga. r. opremao ih je i bodrio da kona~no otjeraju Arape na Arapski poluotok i da povrate u svoje ruke Irak i Es-Sevad. komandovao je lijevim krilom muslimanske vojske. Arfed`a ibn Hersemu.a.Ashabi Allahovog Poslanika 323 vojske odlu~io je da putuju na mazgama.. r. Abdurrahmana ibn Sehla i El-Husajna ibnul-Ma’beda. Muslimani popuni{e i uveza{e svoje redove i po~e{e ih slo`no napadati. r. zeleni vrtovi i bogati trgovi. Ka’ba ibn Sevra.a. u njemu su prekrasne ba{~e. r. da za vojskovo|u postavi Sehla ibnul-Adijja. r..a. a brzina je tada bila sudbonosno bitna.a. Dr`ali su se obalnog puta sve dok nisu stigli do mjesta gdje su bili blokirani muslimani i njihov vo|a Halid ibnul-Munzir. zadovoljni ste {to ste izgubili od Arapa Es-Sevad. a sa svojim odredima vojske da ga prate: Suvejd ibn Mukrin el-Muzeni.. Napisao je Sa’du ibn Ebi-Vekkasu. Asima ibn Amra. r. D`aluli i El-Ehvaz. r. Krenula je islamska vojska pod komandom Sebre ibn Ebi-Ruhma. Jezded`irdovim namjesnikom za to podru~je. gdje se nalazio Hurmuzan. r.. nadirao je sve dok Perzijance nije primorao na bijeg iz bitke. histori~ar i putopisac.

d`. ako bi se zakleo Allahom na ne{to. a mene sastavi sa Tvojim Poslanikom. On bi mu ispunio zakletvu. r. Hurmuzan je ubio svog brata.” Tako je Ebu-Musa el-E{’ari. Nafi’ ibn Zejd el-Hamirijj. Upu}ujem vas na prolaz kako biste u{li i zauzeli grad.a.. pa su se okupili oko El-Bera’a ibn Malika. Gospodaru. Bi{r ibn Rebi’a. Jedan je njihov vojnik vjerovao muslimanima i odlu~io ih uputiti na prolaz kako bi u{li u grad i spasili narod od Hurmuzanovog zla i njega samog. koji je ubio svog starijeg brata kako bi se do~epao bogatstva.a. Pro{lo je nekoliko sati dok u muslimanske ruke nije dospjelo novo pismo u kome se ka`e: “Stiglo mi je va{e obe}anje. r. Od njih je El-Bera’ ibn Malik.” Kada je pismo do{lo do Ebu-Muse. Tu se odigrala brza i odlu~uju}a bitka nakon koje se nevjerni~ka vojska povukla u Tustur.. prestao davati d`izju i prekinuo primirje. dr`ali su ih u opsadi nekoliko mjeseci i u tom vremenu su se odigrale mnoge bitke. sa svojom vojskom. dovu za br`u pobjedu: “O El-Bera’a. Tako je radio dok En-Nu’man ibn Mukarrin. Odlu~io je da vojnici plivaju kroz ispust dok ne do|u u grad. a namjerava i meni u~initi zlo. r.. napisao je poruku tom ~ovjeku i tra`io da njegov odgovor baci na isto mjesto kao i prvi put. Spomenuli su mu rije~i Allahovog Poslanika. r. a da sami nisu zadobili ni ogrebotine. utvrdila se i blokirala sve ulaze. Prijavio se veliki broj vojnika iz Basre koji su znali plivati: Amir ibn Abdul-Kajs. Tako|er se prijavio veliki broj vojnika iz Kufe: Suvejd ibnul-Mes’ab.a. Stao je na vrh ograde i strijelom bacio pismo prema muslimanima.. njihova je snaga po~ela slabiti zbog dugog boravka oko Tustura. Verka ibnul-Haris. i kada ga je pro~itao. nije sreo Hurmuzana u Irbiku.a.a.a. Njegovo ime zadavalo je strah neprijateljskoj vojsci.” El-Bera’a re~e: “Preklinjem Te. ra~unaju}i na siguran dolazak Perzijanaca i med`usija koji se trebaju skupiti u Tusturu. Hurmuzan je po~eo napadati muslimane prevarom. prisvojio njegovo bogatstvo i porodicu. a rasplamsavalo je ushi}enje me|u muslimanima. skupio svoju vojsku da bi izabrao najhrabrije za izvr{enje ove akcije.a. a mi smo poglavari naroda. r.: “Mo`da. Ka’b ibn Sur.a. Med`ze’et ibn Sevr. r. Muslimani su okru`ili Tustur. U njima se pokazalo juna{tvo Med`ze’eta ibn Sevra. U pismu je stajalo: “Vama vjerujem i od vas povjerenje o~ekujem.324                           Ashabi Allahovog Poslanika Primirje izme|u muslimana i Hurmuzana trajalo je sve dok se on nije odazvao Jezderd`idovom pozivu.. r. i El-Bera’ ibn Malika. Abdullah ibn Bi{ir . tako da su njih dvojica u toku bitaka ubili svaki po stotinjak Perzijanaca. @elim sa~uvati sebe i svoju porodicu. zakuni se Gospodarom. kome niko ne pridaje pa`nju. r. Muslimani su znali vojnu sposobnost Med`ze’eta. Haseke el-Hanzalijj.” Zatra`ili su od njega da uputi Allahu. neko ra{~upan i pra{njav.” Dugotrajna opsada Tustura nanijela je te{ke posljedice i me|u redovima perzijske vojske. U tim okr{ajima muslimani su izgubili mnogo boraca. Navalite ispusnim kanalom vode i sigurno }ete osvojiti grad.{. njegovu spretnost u napadu i znanje ratnih varki i to su visoko cijenili. podari nam pobjedu nad njima..

sada je s vama i vi ste pobijedili nas. po putevima i oko ku}a Tustura. Hurmuzan je `elio ubiti najhrabrije. Pora`eni kralj predao mu je svoje rasko{no odijelo sa zlatnim nitima. ali nisu mogli u}i svi ve} samo njih osamdeset ~etiri. Grupa se skupila kod gradskog vodenog ispusta. zamotali su njihova ~ista tijela u neku odje}u i stavili ih po strani.a. Omer re~e: “E Hurmuzane.. poku{ao je uvezati redove svoje vojske. r. i on pade kao {ehid. da mu on presudi. i ubio ga je ma~em. bio je vo|a prve grupe. upita halifa. r. Plivali su dok nisu u{li u grad.a. kako vidi{ ovaj poraz i ovu Allahovu odredbu?” Hurmuzan re~e: “Omere. kako bi mu on presudio.. Med`ze’et ibn Sevr. pristao je da im se preda pod uslovom da ga sprovedu do halife Omera ibnul-Hattaba.a.a. pa pri~aj s njim. “Pla{im se da me ne}e{ ubiti prije nego li ti ka`em!?” Omer mu re~e: . i El-Beraa ibn Malika. da bi ih poslije ukopali kako dolikuje velikim junacima {ehidima.. halifu jako rastu`i.a. ukra{ene dijamantima i dragim kamenjem.. Odigrala se `estoka bitka. r. Hurmuzan je pregovarao sa muslimanima.a. a koja je tvoja isprika o va{oj borbi poslije toga?”. u jedan glas su povikali tekbire: “Allah je najve}i! Allahu pripada zahvala! Mi smo pobjednici!” Isukali su sablje i po~eli ubijati stra`are kapija koji su bili toliko iznena|eni da su stajali uko~eni poput svije}a. Me|utim. mud`ahidi su uspjeli da otvore gradska vrata pred kojima je ~ekala spremna muslimanska vojska. u kojoj Perzijanci pretrpje{e poraz sa dosta ubijenih i ranjenih. r. Muslimani reko{e halifi: “Ovo je kralj El-Ehvaza.Ashabi Allahovog Poslanika 325 el-Hilalij. Bilo ih je tristo {ezdeset..a. r. Zatim je uzeo luk i strijelu i ispalio na Med`ze’eta ibn Sevra..” Omer ga pogleda i re~e: “Ne. Pri{ao je s le|a i nasrnuo na El-Beraa ibn Malika. Allah je bio sa nama u d`ahilijetu pa smo vas pobje|ivali. a na nogama je ostavio ~izme. Doveli su mu Hurmuzana po dogovoru. Muslimani su ih prepoznali.” “Vi ste nas pobje|ivali i razjedinjavali dok smo bili u d`ahilijetu. r. sve dok s njega ne bude skinut sav nakit. SU\ENJE HURMUZANU Vijest o pogibiji Med`ze’eta ibn Sevra. Kada je Hurmuzan ~uo da su muslimani u{li u grad. r.” Kada su skinuli sve ukrase s njega i obukli ga u grubo laneno odijelo. Kada su se skupili u unutra{njosti grada.

r. pa mu re~e: “Ja }u te ubiti!” Hurmuzan odgovori: “Ti si me za{titio!” “Slagao si. o Emirul-mu’minine.” Hurmuzan proli vodu na zemlju. ..a. a njemu zadrhta{e ruke pa re~e: “Bojim se da ne}u biti ubijen dok pijem vodu. r.” Enes ibn Malik. ne}e me niko vi{e nadmudriti osim musliman. samo sam htio da se osiguram njome. Omer mu re~e: “Te{ko tebi. Ostao je u Medini nakon {to mu halifa dodijeli mjese~no primanje.. spa{avaju}u ubicu smrti. ili }e{ mi dati obrazlo`enje.” “Rekao si: ‘. ne ubijte ga.” Tada Hurmuzan re~e: “Tvrdim da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov Poslanik. i rekao si: ‘Ne boj se dok ne popije{.Ne boj se dok me ne obavijesti{‘. Allaha mi.a. Rasr|en.” Omer mu re~e: “Ne boj se sve dok ne popije{..” Za~udi Omera kakvu sigurnost on vidi u vodi. a kad mu je doneso{e u obi~noj posudi.” Donijeli su mu potom posudu koja mu je odgovarala.” Hurmuzan re~e: “Voda mi nije potrebna. ili }u te kazniti. dok je `edan.326                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ne boj se!” Zatim je Hurmuzan zatra`io vode.” Tako je Hurmuzan u{ao u islam kad je vidio pravednost i istinitost islamske vjere. on je istinito posvjedo~io.’” To su potvrdili i prisutni. koga je Hurmuzan ubio u Tusturu. bio je brat El-Bera’a. o Enese! Zar {titi{ ubicu Med`ze’eta i El-Beraa? Allaha mi. pa se Omer pribli`i Hurmuzanu i re~e: “Nadmudrio si me. Zaista si ga za{titio. on re~e: “Kada bih umro od `e|i ne bih se napio iz ovoga.” U tom trenutku Enes ibn Malik. progovori: “Istinu je rekao.. a Omer re~e: “Donesite mu vode. koji je pratio su|enje. ali uprkos tome.

predao je vo|stvo plemena Bekr ibn Vail u ruke Halidu ibn Ja’meru es-Sedusijju. njegovog sina [ekika ibn Med`ze’eta ibn Sevra odredi poglavarom plemena. d`. mud`ahidu. U doba halife Osmana..a.a..{. smiluje Med`ze’etu ibn Sevru. {ehidu.. r.. Neka se Allah. r. r.a. . ustrajnom vjerniku. Ebu Musa el-E{’ari. r.a. koji je puno volio Med`ze’eta i po{tivao njegovo visoko mjesto kod muslimana zbog velikih zasluga koje je u~inio za islam.Ashabi Allahovog Poslanika 327 POGLAVAR PLEMENA Poslije Med`ze’etove. pogibije.

.

a on S’adov. u ~itavom svom `ivotu nije spomenuo nekoga po lo{em u njegovom odsustvu. R. sin je Amrov. a on Ganemov. dugog lica. ispup~enih jagodica i sitnih o~iju. a on Saridov. Postupao je sa svojim narodom iskreno i s povjerenjem. Imao je blagu narav i vedar nastup. Bio je voljen od ljudi jer je izbjegavao ono {to im smeta. a on Esedov. vitak. a on D`u{emov. . Bio je sklon {utnji i smiren kad razmi{lja. imao je duboke misli i brzo je razumijevao stvari. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Abdullah. Abdullah ibn Amr bje{e lijepa duha i ~istih misli i pona{anja. Nije o drugima lo{e govorio.ABDULLAH IBN AMR IBN HARAM EBU-D@ABIR. hodao je sporo i imao spore pokrete. Bijele puti. Zauzimao je stavove i donosio odluke koje su pokazivale veliku mudrost. a on Alijev. a on Selemov. Bio je iskren s ljudima kao {to je bio iskren prema samom sebi. Ebu-D`abir je bio o{trouman. a on K’abov. a on S’alebov. Bio je srednje visine. daleko od la`i i prevare i daleko od pretvaranja. Nadimak mu je bio Ebu-D`abir. a on Haramov. a on Hazred`a el-Ensarija el-Hazred`ija Selemija. a on Jezidov.A. Knio je kosu i bradu.

Avf ibn Haris. Tu su dali prisegu poput prisege `ene. Allahov Poslanik. da ne}emo lagati. “Ljudi. na Akabu je do{lo dvanaest ljudi iz Hazred`a i Evsa. kada su ~uli Muhammedov. Dali smo prisegu da Allahu ne smatramo nikoga ravnim. Ovaj sastanak Allahova Poslanika. Rekli su: “Ostavili smo na{ narod pri kojem ima toliko zla i neprijateljstva kao {to nema ni pri jednom drugom narodu. a. kaznit }e ih. on je Poslanik kojim su nam jevreji prijetili. Rafi’a ibn Malik Ad`lan... Za vrijeme had`a. odgovorili su: “Ho}emo.s. govorio im je o islamu i poslije svega prou~io im nekoliko ajeta iz Kur’ana. a.” Upitao ih je: “Ho}ete li malo sjesti da porazgovaramo?”. za kojeg su govorili da }e biti iz redova jevreja. a. Na slijede}i had`. pa neka mu niko prije nas ne povjeruje”. Utbe ibn Amir ibn Haram i D`abir ibn Abdullah ibn ‘Ubejd. Mi }emo oti}i i pozvati ih na tvoj put i upoznat }emo ih sa ovom vjerom koju smo prihvatili. a ko bude prekr{io-on je prepu{ten Allahu. oprostit }e im. Bilo nas je dvanaest i polo`ili smo prisegu poput prisege `ena.{. Kutba ibn Amir ibn Ravad. Bilo ih je {esterica: Es’ad ibn Zurare. se kod Akabe sreo sa nekim ljudima i pitao ih: “Ko ste vi?” “Grupa iz Hazred`a”. a to je bilo prije nego {to je propisan d`ihad. Zatim smo .{. Mo`da }e ih Allah ujediniti i okupiti oko tebe. Ako Allah htjedne da ti povjeruju. me|utim. d`. znali su da je on o~ekivani Poslanik. i Medinelija poznat je kao “Prva Akaba”. ili. da `ene ne}e mu`evima tu|u djecu podmetati i da ni u ~emu {to je dobro ne}emo poslu{nost otkazati.51 Od ‘Ubada ibn Samita prenosi se da je rekao: ”Bio sam me|u onima koji su bili na “Prvoj Akabi”. govorili su jedni drugima. Allahov Poslanik. odmah su povjerovali u njega. da ne}emo krasti i bludni~iti. a.. da ne}emo svoju djecu ubijati. tako nam Allaha.” Pozvao ih je vjerovanju u Allaha.. odgovorili su oni. donose}i im radosne vijesti i pozivaju}i ih na obo`avanje Jednog Jedinog Stvoritelja.. Hazred`lije su se sjetili pri~e medinskih jevreja o dolasku novog Allahovog Poslanika.” Napustili su ga.330                           Ashabi Allahovog Poslanika STARJE[INA U mekanskom periodu. i zaista. Pa ko bude ovo izvr{io-njemu je D`ennet. ako bude htio da im oprosti. pozivao je ljude u vjeru. ne}e biti niko ja~i od tebe. “Vi ste za{titnici jevreja?!” Odgovorili su: “Da.s.s. ako bude htio da ih kazni. govor. d`.s. nakon {to su ugovorili sljede}i sastanak idu}eg had`a na istom mjestu..

Pre{ao je na islam i bio prisutan na sastanku na Akabi. Allahovom Poslaniku. rekli su ensarije i upitali: “[ta nam je zauzvrat. Na sastanku dogovorenom izme|u Poslanika. i poveli ga sa sobom kriju}i to od na{ih saplemenika. Allaha mi. a.s.” Allahov Poslanik. a. ne `elimo da ostane{ kakav si danas . Postao je poglavar. ostaviti ga (islam). me|u kojima je bio i Ebu-D`abir. Allahovom odredbom.ako }ete. neka znate. poslao je Mus’aba ibn ‘Umejra koji je u ku}i Es’ada ibn Zurare napravio sastajali{te.s. na Akabi. a. da u~i Kur’an i da {iri islam u Medini. bude odgovoran za muslimane.. i Medinelija. pa makar nam imetak bude uni{tavan i makar nam plemi}i budu ubijani”. a.. poglavara od plemi}a . a da Resulullah.gorivo za d`ehenemsku vatru. Allahov Poslani~e.s. Me|u njima je bio i Abbas ibn Hanzala koji je rekao: “O Hazred`lije... a prethodno smo se sa Allahovim Poslanikom dogovorili da se polovinom Bajrama na|emo na Akabi.. ako budete to uradili... mu{rika. koji je bio jedan od na{ih plemi}a. Izabrali su dvanaest ljudi. a.s.” Na sastanku je prisustvovalo sedamdeset tri ~ovjeka od ensarija i dvije `ene. Abdullah ibn Haram bio je jedan od uglednika Beni-Selema od Beni-Hazred`a. re~e: “D`ennet!” “Pru`i ruku. znate li vi na {ta se zaklinjete ovom ~ovjeku?” Odgovorili su: “Znamo”. Onda smo ga pozvali u islam. bit }e to sramota i na ovom i na onom svijetu. Rekli smo mu: “Ebu-D`abire. zaklinjemo se!” Zakleli su se i polo`ili prisegu na rat. obavijestiv{i ga o na{em sastanku sa Allahovim Poslanikom. rekao: “Oti{li smo na had`. Kada smo obavili had` i kada je do{la dogovorena no}.” “Prihvatamo ga. neki ljudi iz plemena Beni-Seleme tra`ili su da Abdullah ibn Amr ide s njima. opisuju}i kako je Ebu-D`abir pre{ao na islam.s. to je dobro i na dunjaluku i na ahiretu. da po{alje s nama nekoga ko }e nas nau~iti stvarima vjere. a. kada vam bude uni{tavan imetak i kada va{i plemeniti budu ubijani. taje}i od njega da su pre{li na islam.. kasnije nazvan “Druga Akaba”.s. tra`io da izaberu dvanaest ljudi koji }e biti predstavnici u njihovom narodu. stanovnike Meke.s. I tako su. Prenosi se od K’aba ibn Malika da je. polo`ili su prisegu na islam. ako to budemo izvr{ili?” Resulullah.52 Zatim je Allahov Poslanik. Uistinu.s. a.Ashabi Allahovog Poslanika 331 tra`ili od Resulullaha. a. na sastanak. poveli i Ebu-D`abira. Oni koji su pre{li na islam `arko su `eljeli da i njihovi prvaci pre|u na islam. Ako mislite da }ete izvr{iti ono {to ste obe}ali i u slu~aju da va{ imetak bude uni{tavan i da va{i plemi}i budu ubijani prihvatite ga (islam) onda. ti si poglavar i prvak. a on je rekao: “Zaklinjete se na rat protiv svih ljudi . zovnuli smo Abdullaha ibn Amra.

kojem je na Bedru poginuo amid`a Tu’ajm ibn ‘Udej. pozvao je svoga abesinskog slugu Vah{ija i rekao mu: “Ako ubije{ Hamzu ibn Abdul-Muttaliba. vodili s plemenom Kurej{. Muhammed nam se opasno osvetio. Njihov je cilj je bio jedno od dvoje: pobjeda ili {ehadet. Utbeta ibn Rebi’u. Ebu-D`ehla.” Ebu-Sufjanova `ena. putu.” Ebu-Sufjan je pristao da povede osvetni~ki rat protiv Allahovoga Poslanika. Hinda bint ‘Utbe saznala je za Vah{ija.. bra}u i rodbinu koje su ostavili na Bedru. Es’ada ibn Zuraru.s. veli~aju}i Allaha. a ja sam jemac za svoj narod. a. i muslimana. Ikrime ibn D`ehl. Tako|er je napravio dogovor sa plemi}ima plemena Kenane i Tihame. Rafi’a ibn Malika el-Ad`lana. niti zaboraviti ubijene o~eve. Ukbea ibn Ebi-Muajta i mnoge druge koji su zlostavljali Allahova Poslanika. Ubijeno je sedamdeset mu{rika. A iz plemena Evs: Usejda ibn Hudajra. El-Berau ibn M’aruu.. Ubadea ibnus-Samita. S’ada ibn Ubadea ibn Dulejma i El-Munzira ibn Amra ibn Hunejsa. Kurej{ije su ostavile le{eve svojih junaka. glave kufra i {irka. Allahov Poslanik. sinu Merjeminom. Isukao je sablju i u{ao u mu{ri~ke redove ubijaju}i i ranjavaju}i koga je stigao od njih.” Rekli su: ”Da. S druge strane. Abdullaha ibn Harama. a zatim i Muhammeda. i njegove ashabe dok su bili u Meki.. Kurej{ije nisu mogli podnijeti te{ke gubitke i neo~ekivani poraz.. Abdullah ibn Amr napredovao je na mejdanu bitke.s. a. Abdullaha ibn Revahu. licem u lice. u Meku su neprestano pristizali ratnici. Mobilizirao je robove Abesince. bit }e tvoj ako ubije{ Hamzu.{. S tekbirom na usnama i sa “La ilahe illallah” u srcu. d`. sav nakit na mom tijelu.s.. a.{. Hanzalu ibn Ebi-Sufjana. Abd ibn Ebi Rabi’a i Safvan ibn Umeje bodrili su Mekelije na rat protiv Muhammeda ibn Abdullaha. Amra ibn Hakema. i Njemu `ivot predav{i. za moga amid`u Tuajma. Ulo`ite imetak za ovaj pohod. ubio je na{e najbolje ljude. [ejbu ibn Rebi’u.” . D`ubejr ibn Mut’im. U njoj je pokazana veli~anstvena hrabrost i visoka borbena spremnost muslimana. sa srcima punim vjere na Allahovom. Pra{ina bitke slegla se poslije velike pobjede koju su ostvarili muslimani. slobodan si. koji su bili njegove sluge. a me|u njima: Umeja ibn Halefa. pa su do{li kod Ebu-Sufjana i tra`ili od njega da bude vo|a novog napada na Allahovoga Poslanika. Okupili su ljude i rekli im: ”Kurej{ije.s. rekao im je: “Vi ste jemci za va{ narod kao {to su jemci bili Havarijuni Isau. a. Poslije izbora dvanaesterice predstavnika. te ga je pozvala sebi i rekla mu: “Sav moj imetak. Muslimani su ovu bitku vodili u jedinstvenim i zbijenim safovima. mogu}e je da mu se osvetimo za ono {to nam je uradio. ne prezaju}i od smrti.” [EHID Bitka Bedr bila je prva bitka koju su muslimani. S’ada ibn Hajsema i Ruf’au ibn Abdil-Munzira.332                           Ashabi Allahovog Poslanika plemena Hazred`: Sa’da ibn Rebi’u. d`.

Nazirala se pobjeda muslimana. Imam dug. u{ao je u ku}u i iza{ao obu~en u ratnoj opremi. kako bi bodrile ljude na rat i da im budu na umu ako oni izgube. Muslimani. a. mi }emo vas zagrliti. Me|u mu{ricima zavladalo je rasulo.. pa se javio Abdullah ibn Ebi-Selul i rekao: “Allahov Poslani~e. a ako budu u{li. @ene su i{le iza vojske. pa ga vrati i dobro ~uvaj svoju bra}u. bit }e to rastanak bez ljubavi. ponajboljih strijelaca.” Kurej{ije su dolazile i za njima velika vojska. ako budu ostali. a kad god smo ostali i ~ekali na svojim polo`ajima . da bi kod ljudi podigle moral i poja~ale `elju za borbom. a nemamo pravo. Allaha mi.s.. Rasporedio je snage po ravnici tako da je brdo ostalo iza njih. odgovorio je Allahov Poslanik.” “Ne prili~i Poslaniku da stavi ratnu opremu. Ako budete pobjegli. a. a.Ashabi Allahovog Poslanika 333 Kada je zavr{ena priprema vojske. ostani (u Medini). ne izlazi im u susret. Kada su ga muslimani vidjeli.s. ostani u gradu. ve} su se bili pokajali {to su ga nagovorili da uradi ono {to ne voli. tra`ili su od Allahova Poslanika. `ene i djeca }e ih kamenovati.. Mo`da budem prvi {ehid.s. vratit }e se s neuspjehom .s. saznao je za spremu Kurej{ija.. da ih {titi. Resulullah. Allahov Poslanik. i neka je Allahov blagoslov na tebe.” Poslanikovo. razbili su njihove redove i dirigovali situacijom. pa su rekli: “Allahov Poslani~e. Allaha mi. Sufjanova `ena Hinda bint ’Utbe pjevala je: “Ako se vratite kao pobjednici. ne ostaje za mnom meni niko dra`i od tebe i Allahovog Poslanika.. ostat }e u najgorem stanju. mi }emo prostrijeti jastuke za vas. Na brdu je ostavio pedeset ljudi. a.” Muslimani su `estoko napali mu{rike. mi{ljenje bilo je isto kao i mi{ljenje Abdullaha ibn Ebi-Selula. tra`io je njihovo mi{ljenje o na~inu suprotstavljanja kurej{evi~koj vojsci. a. pa da je skine — prije nego se bude borio”.s. iza{ao je na ~elu muslimanske vojske dok nisu stigli do jedne ravnice ispred brda Uhud. Naredio im je da ostanu na polo`ajima i da ne napu{taju mjesto. ostavit }emo vas.pobijedili smo. udarale u bubnjeve i pjevale. Ako ho}e{. uvijek kada smo iza{li da se suprotstavimo neprijatelju. izgubili smo.s. ~itavo kurej{ijsko pleme iza{lo je iz Meke. Me|utim. Allahov Poslani~e.. Allahov Poslanik. a ako se budu vratili. Sastali su se muhad`iri i ensarije znaju}i da je pred njima te`ak okr{aj. da ~uvaju pozadinu muslimanske vojske. U no}i bitke Abdullah ibn Amr pozvao je svoga sina D`abira i rekao mu: “Nadam se da }u biti ubijen u ovoj bici.. Allahov Poslanik. a. ma kakav ishod bitke bio... strijelci na . da iza|u iz grada u susret mu{ricima da ih ne bi neko optu`io za strah i kukavi~luk. koji su bili nao{treni za borbu. da }e pasti u ropstvo. mi smo te ‘natjerali’ na to53. @ene su i{le iza vojske.onako kako su i do{li..

nije govorio s ljudima bez zastora. a.a. Allahov Poslanik. kako ka`e: “Ukopajte ubijene na mjestu gdje su ubijeni”. izgledali su kao da su umrli ju~er. te je napravio zaokret iza brda i do{ao muslimanima iza le|a. vidio je rupu u muslimanskim redovima.s.” HLAD OD KRILA MELEKA Porodica je po~ela oplakivati smrt Abdullaha ibn Amra.. Halid ibn Velid je pratio tok bitke. a.’ Allahov Poslanik. d`. Ostavio mi je dug i porodicu. zbog duga koji mu je otac ostavio. Prenosi se od D`abira da je rekao: “Allahov Poslanik.’ Abdullah je rekao: ‘Allahu moj. naredio je da se Amr ibn D`emuh i Abdullah ibn Amr ukopaju u istom mezaru. obavijesti one koji su za mnom’. Tada je ~ula poziva~a Allahovoga Poslanika. ve} sam prije rekao. rekav{i: “Ukopajte ih u jedan mezar.s. d`. Prvi koji je pao kao {ehid bio je Abdullah ibn Amr ibn Haram. ~uo ih je i rekao: “Plakali ili ne.. Ljudi su htjeli da prebace njihova tijela u novi mezar i kada su ih prebacivali.{. pa je ostavila {ehidska tijela na njihovim mjestima. s namjerom da ih ukopa u Medini.s.. pa je objavio Allah. r.{.. a. tra`i. nikada Allah.s. niko ne}e biti vra}en na dunjaluk. d`.334                           Ashabi Allahovog Poslanika vrhu brda napustili su polo`aje kr{e}i nare|enje Allahovoga Poslanika. Ja }u ti dati.” D`abir ibn Abdullah bio je tu`an zbog o~eve smrti. a. da budem ponovo ubijen.’55 Allah.”’ 56 ^etrdeset godina nakon ubistva Abdullaha ibn Amra i Amra ibn D`emuha. Po zavr{etku bitke do{la je Hinda54 i uzela tijela svoga ~ovjeka i brata Abdullaha ibn Amra ibn Harama. Kada su strijelci napustili polo`aje.s.. Ne. a. rekao mi je na to: ‘Kazat }u ti. moj otac je ubijen. Muslimani su do`ivjeli poraz. oni su `ivi i u obilju su kod Gospodara svoga.’’ Abdullah je rekao: ‘Molim Te da me vrati{ na dunjaluk.. meleki ga svojim krilima {tite od sunca.. Allahov Poslanik.. oni su bili odani prijatelji na dunjaluku.: ‘Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. a.s. odgovorio mu je: ‘Zaista. bujica je odnijela zemlju sa njihovoga mezara. a sa tvojim ocem je govorio i rekao mu:’ Moj robe.{. a ova bitka je uzela probrane vjernike. pogledao me je i rekao: ‘Za{to te vidim slomljenog i tu`nog?’ Rekao sam mu: ‘Poslani~e. ..

okruglog lica. Poznat kao konjanik. Tih u dru{tvu. d`. podario mu je razboritost i jak razum.EN-NU’MAN IBN MUKARRIN. ruku i nogu.{.A. Nosio je nadimak Ebu-Amr. ali je imao veliku mo} pam}enja tako da je znao mnoge stihove i mudrosti svoga vremena. Nije znao ni ~itati ni pisati. tamne puti. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Nu’man je sin Mukarrinov. a on Abdul-Sevrov. kosu je knio. hrabra i preduzimljiva osoba. grlatog glasa. a on Hedmov. NJEGOVA LI^NOST En-Nu’man ibn Mukarrin bija{e mudra. Bio je visokog rasta. velikih ple}a. i nau~en vje{tinama u borbi i rukovanju oru`jem. Bio je velika srca. svi bi {utili i pomno ga slu{ali. a on Evsov. a on Aizov. . a on Tabiha el-Muzenija. a on K’abov. R. jakog tijela. tako da nije ni{ta preduzimao dok to ne bi prvo dobro razmotrio i analizirao. Allah. a on Latimov.. kad bi govorio. jakog. Hranio je miskine i pomagao nemo}ne pa se pro~uo me|u svojim narodom po velikoj dare`ljivosti. a on Osmanov. {irokih o~iju. a on Amrov. razborita govora. En-Nu’manova ku}a bila je skrovi{te i uto~i{te za siromahe i putnike. pustinjak. a on Habe{ijev. a podnio je goleme probleme i fitneluk sa rijetkom ~vrstinom i hrabro{}u kojom ga okiti iman. a on Hed`irov. a on Nasrov.

neka bude spreman!” Ljudi su se razi{li. Narod je tekbirao. Medina je njihov dolazak do~ekala sa burom tekbira. Resulullah. Zatra`io je od bra}e i onih koji su u mogu}nosti da povedu kamile i stoku sa sobom. o ljubavi i samilosti prema drugima i {irenju pravde i mira. Kada su se svi skupili. o njegovoj hid`ri u Medinu. Ispred sebe tjerali su stoku na poklon. Njegova bra}a obi{li su svoje ku}e i ku}e Beni-Muzejna i skupila ne{to stoke. a u sabah narednog dana po~eli su se skupljati ispred En-Nu’manove ku}e. Allah }e ih sigurno Svojom milo{}u obasuti.s. Sve {to je ~uo o njemu bilo je lijepo i dobro. Pred sami polazak u susret Resulullahu. a te godine njihovo mjesto je pogodila su{a i nesta{ica. dopirale su do njihovoga plemena. uputio i koji su do{li da objave svoj prelazak na islam i daju prisegu Resulullahu. mesd`idu. Zaputili su se ka Resulullahovom. zabludu i zavjeru.. a. To im je. a. ustao je i rekao: “Narode moj. Vijesti o Muhammedu ibn Abdullahu. Nismo ~uli o njegovom pozivu osim najljep{e. O njima je Abdullah ibn Mes’ud rekao: “Iman ima svoje stani{te. zaista je Muhammed ibn Abdullah vjerovjesnik i poslanik. a. zaista. Odlu~io je primiti islam i dati prisegu Muhammedu ibn Abdullahu te se priklju~iti vojsci pravde koju je ispravno vidio. o Bici na Bedru i Uhudu.s. pa su ih neki pratili s interesovanjem. Zaista su ku}e Benu-Mukarrina ku}e imana. ^uo je da on poziva u vjeru tevhida.. Do{lo je ~etiri stotine konjanika s potpunom opremom.s. jedinoga Stvoritelja.. da objave svoj prelazak na islam..s. a. pa ko `eli da mi se pridru`i. ne{to bli`e Medini.s. jer Allah pra{ta i samilostan je. Pa za{to odugovla~imo dok drugi `ure. i nismo saznali o njemu osim dobro.” U historiji se islama do tada nije desilo da su na islam pre{la deseterica bra}e od jednog oca i majke. i licemjerstvo ima svoje stani{te. Nakon ovoga o plemenu Muzejin objavljeni su sljede}i kur’anski ajeti: “A ima beduina koji vjeruju u Allaha i onaj svijet i koji vjeruju da je ono {to daju put da se Allahu pribli`e i da Poslanikove blagoslove zaslu`e. primio ih je sa vedrim licem i blagim osmjehom. d`. Pred njim svi redom izjavi{e svoj prelazak na islam. U borbi mu{rika protiv Resulullaha vidio je nepravdu.{. a. Pozvao je svoju desetericu bra}e i ~lanove svoga plemena na sastanak u svoju ku}u. dok im drugi nisu pridavali nikakav zna~aj.” . dobro djelo.s. odlu~io sam sutra i}i kod njega..336                           Ashabi Allahovog Poslanika MUBAREK-KU]A Stani{te Benu-Muzejna bilo je na putu izme|u Medine i Meke.... En-Nu’man je pratio vijesti o Resulullahu. On poziva Istini i samilosti. gledaju}i veliki broj ljudi koje je Allah. a. En-Nu’man kao da se zastidio u}i u Medinu praznih ruku.? Ljudi.

U~estovao je u bitkama na Hendeku i Hajberu i nakon njih u ostalim bitkama i ratovima koje je vodio Poslanik. Arapska plemena koja su okru`ivala Medinu odlu~i{e da je osvoje.. Muslimani su krenuli u pohod. Vjerovjesnik. a arapska plemena koja je islam ujedinio bila su izlo`ena podjeli i osnivanju manjih autonomija. a. Nakon Resulullahova.. Ova je pobjeda bila dobar podstrek za dalju borbu protiv murteda. Ostali su pobjegli.Ashabi Allahovog Poslanika 337 USTRAJNI U ISLAMU Benu-Muzejna se ponosilo islamom. a. ali plemeniti ashabi mu to ne dozvoli{e. Benu-Muzejna bija{e o{tra islamska sablja i ~uvar islama. Najzagrijanija od plemena bila su: Abs. Na ~elo desne strane vojske postavljen je En-Nu’man ibn Mukarrin. najveli~anstveniji doga|aj koji je istakao En-Nu’man ibn Mukarrin bio je u borbi sa odmetnicima od vjere. opremljeni i obu~eni u svoju tradicionalnu no{nju. a. a. kako bi bili pored halife i pomagali ga u {irenju Allahove vjere i borbi protiv odmetnika. konjanici Benu-Muzejna jahali su pored Allahova Poslanika. preseljenja na ahiret. Din je slabio. Zibjan i dio plemena Kinane.. U samu zoru muslimani su ih iznenadili na spavanju. En-Nu’man je pod Poslanikovom.s. a. Ipak. a na lijevo Abdullah ibn Mukarrin. a zatim iza{ao na ~elu vojske mud`ahida. pobijedi{e.s. Poslije prve bitke halifa je namjeravao nastaviti borbu protiv odmetnika li~no predvode}i muslimane.s.. Smrt Poslanika. a. Murra. je En-Nu’mana i ostale sinove njegova plemena dr`ao kao sebi bliske i oni zauze{e visoko mjesto u njegovom srcu i srcima muslimana. Na dan oslobo|enja Meke. Njih je pomagao odmetnik Tulejha ibn Huvejlid el-Esedijj sa sinom Habalom. mnogo je pogodila muslimane pa su se pojedina arapska plemena odmetnula od islama. predvode}i konjanike. Zazve~ale su sablje. Allahovom pomo}i. a odmetnici to nisu znali. To je bila prva bitka izme|u muslimana i odmetnika u kojoj muslimani. Halifa je odlu~io da i on iza|e iz Medine sa sabljom u ruci u borbu protiv varalica. Sinovi Muzejne okupili su se oko En-Nu’mana i oti{li za Medinu. Tra`ili su od njega da se . a islam je bio uzvi{en s njima. Ebu-Bekr es-Siddik je izabran za halifu muslimana. Halifa je podsticao narod na d`ihad.s.s. Okupio je ljude. puna bereketa i blagoslova.s. Benu-Muzejna shvatilo je halifine potrebe u tom te{kom periodu. A porodica Mukarrina. Gotovo u svakom ve}em plemenu koje je imalo iole ugleda na Arapskom poluotoku pojavio se la`ni poslanik. En-Nu’man je nosio zastavu. dok je konjanike predvodio njihov brat Seid ibn Mukarrin.. a prvi je pao ubijen Habal ibn Tulejha. Opstanak dini-islama bio je doveden u pitanje. kako je samo blagoslovljena bila njihova ku}a! Halifa je nastavio tjerati odmetnike dok nije do{ao do Zil-Kisa gdje zaustavi vojsku da se odmori. zastavom u~estvovao u safovima d`ihada i pobjedama.

El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani nizao je uspjehe ~estim napadima na Irak. da ostanemo bez tebe. Allaha mi.{. hvala neka je Allahu. U to vrijeme na ahiret je preselio halifa Ebu-Bekr es-Siddik. islam se nikada ne bi uspostavio. a u njoj se En-Nu’man ibn Mukarrin pokazao kao veliki junak.” Muslimani su uspjeli uvjeriti halifu na povratak. On je trebao skupiti veliku i jaku vojsku kako bi se mogli suprotstaviti Perzijancima koji su bili pripravni za borbu. a. Potom pado{e Emgi{ija i El-Hira.a. Suvejda ibn Mukarrina postavio je da ~uva zale|inu. rekao mu je: “Gdje }e{. . vo|om Perzijanaca. Halida ibnul-Velida i Ijjada ibn Ganma odredio je da povedu mud`ahide prema Iraku. r. Halifa se slo`io s prijedlogom i pozvao muslimane na d`ihad na Allahovom putu.a. Ti odredi uspjeli su ugu{iti odmetni~ke pokrete i vratiti jedinstvo Arapskoga poluotoka pod okriljem dini-islama. Zatim je pisao halifi da mu po{alje vojsku kako bi definitivno oslobodio Irak.. ElMusenna ibn Haris e{-[ejbani preuzeo je komandu nad islamskom vojskom koja je ostala u Iraku. Njegova odje}a i sedlo bili su crveni od krvi ubijenih i ranjenih Perzijanaca..338                           Ashabi Allahovog Poslanika vrati u Medinu. iz dva razloga: radi {irenja islama u tim dr`avama. Nakon toga je halifa naredio Halidu ibnul-Velidu da napusti front u Iraku i da se uputi na {amsko boji{te gdje se osjetila potreba za njim. a da po{alje vojsku. d`.. U HALIDOVOJ VOJSCI Nakon zavr{etka bitke protiv odmetnika i ujedinjenja Arapskog poluotoka pod okriljem islama. Alija. Zbog `estoke bitke odigrane u dolini Ulejs. bitka je nazvana “Dolina krvi”. a on je nastavio prema sjeveru gdje je ostvario drugu pobjedu u bici El-Veded`e. a hilafet je preuzeo Omer ibn el-Hattab. Nakon dogovora sa plemenitim ashabima.s. stigav{i do Mizara. nego se vrati u Medinu. bio bi to te`ak udarac za cijeli muslimanski ummet. Sa osloba|anjem teritorija zapo~eo je Halid. i radi zaustavljanja bizantijskih napada i sloma vladavine arapskim dr`avama koje je ona posjedovala. odabrao je Sa’da ibn Vekkasa vo|om cjelokupne muslimanske vojske u Iraku. r. grupa i bajraka islamske vojske. Muslimani su uspjeli ostvariti sjajnu pobjedu.. na dan Uhuda: “Nemoj ti da ide{ u borbu i nemoj nas rastu`iti sobom. Njegov zna~aj za muslimane je bio veliki i kada bi se njemu {ta desilo. En-Nu’man i njegova bra}a po`urili su da se stave pod zastavu Halida ibnul-Velida. poveo je vojsku prema Ulejsi gdje se odigrala `estoka borba sa Behmenom D`azvejhom. a En-Nu’man ibn Mukarrin je ostao s njim. Poslu{ao ih je i vratio se nakon {to je odabrao jedanaest zapovjednika. muslimani su se usmjerili prema okolnim dr`avama da bi pro{irili Allahovu vjeru. na tome. Nakon toga. halifo Resulullaha? Ka`em ti ono {to je rekao Allahov Poslanik.

El-Mugire ibn en-Neba{ ibn Habib el-Esedijj. a zatim se stacionirao u El-Hiri. tj. Izaslanici koje je Sa’d poslao na pregovor sa Jezderd`idom III.” Sa’d je odredio Kadisijju kao najpogodnije mjesto za borbu. a neki su bili odli~ni pregovara~i. jedan od najve}ih vo|a. Neki od njih bili su vrlo pametni. odredio im i raspodijelio vo|e. mi }emo tu}i kraljeve stranaca sa arapskim kraljevima. Perzijanci su stigli na drugu stranu. 2. El-Mugire ibn [u’be es-Sekafijj i El-Ma’ni ibn Haris e{-[ejbani. 3. En-Nu’man i njegova bra}a priklju~ili su se Sa’dovoj vojsci zajedno sa drugim arapskim poglavarima i uglednicima. predvodnik izaslanika. da prime islam i da imaju prava kao ostali muslimani. Sa’d je sakupio sve mud`ahide koji su do{li s njim i one koji su bili u Iraku u jednu vojsku. da predaju svoje gradove i tvr|ave muslimanima i da pla}aju d`izju. Amr ibn Ma’d Jekrib ez-Zebidi. Atarid ibn Had`ib et-Temimi. ili da pla}a d`izju. Busr ibn Ebi Rehm el-D`uhenijj. a Sa’d je trebao ispuniti naredbu halife. ono {to islam nare|uje. Hanzala ibnur-Rebi’a et-Temimi. bili su: En-Nu’man ibn Mukarrin el-Muzenijj. Stali su spram muslimana. Hamela ibn D`uvejja el-Kindi.urat ibn Hajjan el-Id`lijj. borba. . posljednim kraljem Sasana. ili da izabere borbu. Sa’dov izbor ljudi bio je uspje{an zbog velikih vrlina kojim su se odlikovali. Sa’d je odabrao izme|u vo|a svoje vojske ~etrnaest emira i naredio im da odu do perzijskoga kralja Jezderd`ida i da ga pozovu u islam. a na njihovom ~elu je bio Rustem. da pozove Perzijance u jednu od tri solucije: 1. dok su se neki doimali ponositim dr`anjem i divnim izgledom. tako da je Emirul-mu’minin rekao: “Vallahi. Suhejl ibn Adijj el-Hazred`ijj. koji je preselio na ahiret ne do~ekav{i sastanka sa Sa’dom. Prethodno je izvr{io pregovore s njim oko posjete. .Ashabi Allahovog Poslanika 339 U SA’DOVOJ VOJSCI Sa’d ibn Ebi-Vekkas stigao je na ~elu dobrovoljaca mud`ahida iz Medine do vojske El-Musenne ibn Harisa.

dat }u mu prednost. a pozabavili drugima?” En-Nu’man ibn Mukarrin rekao je za svoje izaslanike: “Ako ho}ete.” Zatim upita {ta je to obje{eno na le|ima. Zatim su pre{li rijeku Tigris da bi do{li do Espanira u El-Medainu gdje se nalazio kraljevski kvart. ja }u odgovoriti u na{e ime. a ako neko drugi `eli da odgovori. Na’leh. na {to je En-Nu’man odgovorio: “Enni’al (sandale).” Jezderd`id je po~eo mrmljati neke gluposti na osnovu kojih se moglo zaklju~iti da psuje... Stranci. Prevodioc upita En-Nu’mana: “Kako se zove va{a odje}a?” En-Nu’man je odgovorio: “Burd.” Kada je ovo ~uo. Zatim je zatra`io da pita za obu}u koju su nosili.. pa mu En-Nu’man odgovori: “Sevt (bi~). . a na njima je bila skromna i jednostavna odje}a. pojahali konje i u putu pro{li kraj Rustemova logora. Je li zato {to smo ih se okanili..” “Izvoli.” En-Nu’man po~e govoriti: “Allah. smilovao nam se i poslao nam Poslanika koji nam nare|uje dobro.” Rije~ “sevt” na perzijskom zna~i “po`ar”. Jezderd`id je dozvolio izaslanicima da u|u. a u nekim slo`ili. Rekao je prevodiocu da ih upita kakva je to odje}a koju nose. Kada je Jezderd`id saznao za dolazak pregovara~a. da ih Bog spali!” Zatim re~e prevodiocu: “Pitaj ih za{to su do{li? [ta ih je navelo na rat protiv nas i {ta im se svidjelo u na{oj zemlji. a o svakom od njih bio je obje{en bi~. Izaslanici su u{li. d`.340                           Ashabi Allahovog Poslanika HISTORIJSKI SASTANAK Izaslanici su napustili Kadisijju. Jezderd`id je opsovao i vidilo se negodovanje na njegovom licu. Jezderd`id je bio lo{eg vladanja.. pozvao je svoje vezire i ugledne ljude da se posavjetuje s njima kako da postupi na sastanku sa muslimanima. Re~e: “Na’leh. gotovo dje~ijeg pona{anja i nekontroliranih pokreta pa je htio poniziti pregovara~e. Perzijanci su se u nekim pitanjima mimoi{li.. Stranci u na{oj zemlji. na{to Jezderd`id povika sav u bijesu: “Spalili su Perzijance. Kada su se svi veziri i ministri sakupili. Na nogama su nosili ko`ne sandale. odgovori{e muslimani i reko{e Jezderd`idu: “Odgovor ovog ~ovjeka je i na{ odgovor..{. tra`e}i dozvolu za ulazak. odgovori ti”. Zaustavili se na vratima dvorca.

I tako je pozivao u islam onoliko koliko je Allah.” Nato Jezderd`id odgovori: “Ja nisam ~uo ni za jedan narod da je bio lo{iji od vas. nemojte se ponositi time. Perzijanci osta{e potu~eni. pa re~e: “Da li me s tim do~ekuje{?” El-Mugire mu re~e: “Nisam do~ekao nikog osim onog s kojim sam pri~ao. a ru`no ru`nim. htio.Ashabi Allahovog Poslanika 341 Poslanik. onda vam objavljujemo rat. pa ih je opet ~ekalo svako dobro. I svi su mu se pokorili na dva na~ina: oni koji su pri{li bez svoje volje. Na vama je da odlu~ite. Kad smo slali na{u vojsku na vas. Nije pozvao nijedno pleme. a drugi protiv njega. I ako su vam se neki na{i pojedinci pridru`ili. jedno zlo je lak{e od drugog: pla}ajte d`izju.{. Ako nam budete pla}ali d`izju. ili borbu. Ako prihvatite na{u vjeru.” Izaslanici se vrati{e kod Sa’da ibn Ebi-Vekkasa sa vije{}u da je Jezderd`id odbio islam. a Rustem i mnoge perzijske vo|e plati{e svojim `ivotima. I odigra se Bitka na Kadisijji. Zatim je naredio da pozivamo ostale narode da nam se pridru`e.s.. pa im je Allah u svemu pove}ao hajr. Nemate vi{e ni{ta kod mene. a ako ne. niste joj se mogli suprotstaviti.. ja bih vas ubio. Mi smo vam ostavili obli`nja naselja koja su vam bila uto~i{te.” Jezderd`id se jo{ vi{e naljuti i re~e: “Da nije odre|eno da se izaslanici ne ubijaju. zabranio nam je zlo i naredio da ga se klonimo. Zatim mu je bilo nare|eno da se bori protiv onih Arapa koji su mu se protivili. a ako i to odbijete. jedan od izaslanika. objasnio je stanje Arapa prije islama i njihovu snagu nakon {to su primili islam. a nisam ni s kim pri~ao osim s tobom i nisam ni{ta lo{e mislio. a da se nisu me|usobno odvojili. . manjeg broja i da su bili lo{iji jedni prema drugima. ostavit }emo vam Allahovu knjigu da sudite po njoj. a. d`. Govorio je dugo. i oni koji su pri{li svojom voljom. Pa ako odbijete. ili primi islam bit }e{ spa{en. I mi vas pozivamo u na{u vjeru koja lijepo lijepim smatra. mi se vra}amo i vama pripada va{a zemlja. pa je i to u~inio. a zavr{io je rije~ima: “Pa odaberi d`izju i ponizno i smjerno je izdvoji. I ako vas je glad natjerala. primit }emo i ~uvati vas. mi }emo vam odrediti jedan dio uz va{e prihode i po~astit }emo va{e uglednike i obu}i }emo vas i postavit }emo kralja koji }e biti dobar prema vama. Jedan dio je uz njega. onda }emo se boriti protiv vas. Obe}ao je onome ko se odazove sve najbolje i na ovom i na budu}em svijetu.” Nato mu je odgovorio El-Mugire ibn en-Neba{ el-Esedijj. U njegovu vjeru ulazili su samo najbolji. jer se osjeti poni`enim ispred prisutnih.” Nato se Jezderd`id naljuti.

Jezderd`id je pobjegao sa svojom porodicom i nastanio se u Asbahanu. Nakon zajedni~kog namaza popeo se na minber i odr`ao hutbu. oni koji su do{li iz Medine i oni koji su do{li iz Basre i Kufe.” U to vrijeme En-Nu’man je bio upravnik Kiskera.” “Ko je on. “Vallahi. D`eriri ibn Abdullah el-Bed`elijj. Amr ibn Ma’d i Amr ibn . Ovaj ga odmah pozva u Medinu i smijeni ga s polo`aja. U tom periodu pobunili su se stanovnici Kufe i tu`ili Sa’da ibn Ebi-Vekkasa halifi.” “Zaista. Utbe ibn Amr. Perzijanci su se sastali na nesre}i koja }e ih pogoditi. Kada je Sa’d ibn Ebi-Vekkas doznao da Jezderd`id sprema veliku vojsku. a da je Ira~anin”.342                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK NEHAVENDA Nakon Bitke na Kadisijji muslimani su se uspjeli probiti do El-Medaina. Emirul-mu’minine?” “En-Nu’man ibn Mukarrin. Amra ibn Ma’da Jekriba i Amra ibn Ebi-Selemu. Be{ir ibnul-Hasasija. on je iz Iraka. Halifa je pisao da ga zamijene novim namjesnikom i njega da postave za vo|u u borbi protiv stanovnika Nehavenda. postavit }u za vo|u onoga koji }e prvi stupiti u boj. En-Nu’man je poslao trojicu ljudi u izvidnicu: Tulejha ibn Huvejlida. Hanzala el-Katib. ne brini se. Halifa je nastavio pozivati muslimane na dobrovoljni odlazak u d`ihad na Allahovom putu i presudnu borbu izme|u muslimana i Perzijanaca. Amir ibn Metar. reko{e. halifa je pisao Huzejfi ibnul-Jemanu da krene sa velikom vojskom iz Kufe prema Nehavendu u susret En-Nu’manu. Zatim su ustala ~etrnaesterica uglednih Arapa i zapovjednika islamske vojske i podigli veliki {ator emiru En-Nu’manu. Tu su na velikoj prostranoj ravnici napravili logore. Abbas ibn Abdul-Muttalib re~e mu: “O Emirul-mu’minine. Nakon izbora En-Nu’mana ibn Mukarrina za emira vojske u borbi protiv stanovnika Nehavenda. glavnog grada Kisre i osvojiti ga. El-Akre’ ibn Abdillah el-Himjeri. Ebul-Huber. El-Mugire ibn [u’be. Kada je zavr{io. tra`e}i od njega mi{ljenje i poja~anje. re~e halifa. D`erir ibn Abdullah el-Humejri. Poslije toga je pisao onima u Nehavendu i okolnim pokrajinama. To su bili: Huzejfe ibnul-Jeman. kao po~ast prema njemu. pisao je Emirul-mu’mininu. El-E{’as ibn Kajs elKindi. Seid ibn Kajs el-Hemedani i Vail ibn Had`er. “Ti najbolje zna{ svoju vojsku”. i to ne zbog nesposobnosti niti zbog nepovjerenja i pronevjere.” “Savjetujte me koga }u odrediti za vo|u ovog pohoda. a potom iz Basre i Kufe. Poruku istog sadr`aja napisao je Ebu-Musau el-E{’ariju u Basru. a odgovaraju}i je za taj polo`aj. pozivaju}i Perzijance na mobilizaciju kako bi pripremili ogromnu vojsku za protunapad na muslimane i kako bi ih istjerali iz Perzije. Muslimani su se skupili ispred Nehavenda. Zaplijenili su mnoga dobra i tu se nastanili. Rubijj ibn Amir.

ali bez uspjeha. ubijaju}i Allahove neprijatelje. Nad pje{adijom je bio Ka’ka’ ibn Amr et-Temimi. Razbuktala se takva bitka da nijedna strana ne ostvari pobjedu. Bila je to odli~no smi{ljena ratna varka. a nad konjanicima Med`a{ia i Su’ud. Tulejha ibn Huvejlid je predlo`io: “Mislim da bi trebao poslati odre|eni broj muslimana koji }e ih opkoliti i boriti se s njima lice u lice. Trajala je tri dana. Muslimani su ostvarili sjajnu pobjedu u Nehavendu koja je kasnije nazvana “. Pobjeda je na{a sa Allahovom voljom. na lijevu stranu Huzejfu ibn Mukarrina. I zaista. u vrijeme zalaska sunca do crnoga mraka. Muslimanska je vojska poku{ala nekoliko puta u}i u tvr|avu.Ashabi Allahovog Poslanika 343 Seleme vratili su se ne uspjev{i obaviti povjereni zadatak. sve se odigralo onako kako je to zamislio Tulejha ibn Huvejlid. muslimani uspje{e primorati Perzijance na povla~enje u tvr|avu Nehavenda. Na pro~elje je stavio Naima ibn Mukarrina. Opsada se odu`ila. muslimani su se mnogo izmorili i izgubili dosta vojske. {to zna~i pobjeda nad pobjedama. rekao je En-Nu’manu: “Nema izme|u nas i stanovnika Nehavenda nikakve prepreke ili ne~eg {to ti mrzi{. ali nije bilo pora`enih. Njegov brat Naim borio se pored njega i kad je vidio da mu je brat poginuo. Kada im se Perzijanci suprotstave. Preru{io se i tako uspio u}i u Nehavend gdje je izvidio stanje i pri~e me|u narodom. En-Nu’man posla s njim odabrane hrabre mud`ahide. vratit }emo se i boriti se s njima dok Allah ne presudi izme|u nas. Najzad. . a Tulejha nije odustajao od povjerene obaveze. Dvije vojske sa isukanim sabljama. neka oni pobjegnu nama. Muslimani se tada iznenada okomi{e na njih te se zapodjenu jedna od najstra{nijih bitaka u historiji islama.ethul-futuh”. Kada se vratio. En-Nu’man je skupio odabrane mud`ahide i savjetovao se s njima. A onda }emo se svi dati u bijeg kako bi pomislili da smo potu~eni. gdje su zabarikadirali ulaze u grad.” Svima se svidi ovaj prijedlog. tako da je odmah preselio kao {ehid. a na desnu stranu Suvejda ibn Mukarrina.” En-Nu’man je rasporedio vojsku. Potekla je tolika krv da je obojila zemlju. pokrio ga je svojim ogrta~em da ne bi muslimani saznali za njegovu pogibiju i klonuli duhom. Muslimani su simulirali bje`anje pred oholim Perzijancima koji su krenuli za njima. Ka’ka’ se dobrovoljno prijavio da bude na ~elu odreda koji }e izvesti ovu varku. A kada budu napustili tvr|avu. tako da niko nije ostao u tvr|avi. A vo|a muslimanske vojske En-Nu’man ibn Mukarrin kretao se lijevo-desno. Od velike koli~ine krvi koja je potekla boji{tem okliznuo se njegov konj i on je pao na zemlju. Jedan od Perzijanaca pogodio ga je strijelom u pojas. Mukarrinovi sinovi. Huzejfe ibnul-Jeman zatra`io je od Naima da ponese muslimasku zastavu iz po~asti prema njihovoj mubarek-porodici.

{. Komes i D`erd`an. Med`a{ia i Su’uda. Abdullaha. Dirara. Da Allah. blagoslovi i na ahiretu porodicu koja je za islam dala desetericu heroja.. Huzejfu. Naim je produ`io stazom svoga brata i oslobodio Errej. d`. Mukarrinovih sinova: En-Nu’mana i Naima. Omer ibnul-Hattab htio je po~astiti Mukarrinovu porodicu pa je postavio Naima ibn Mukarrina za emira islamske vojske nakon njegova brata En-Nu’mana. .344                           Ashabi Allahovog Poslanika NAIM NASTAVLJA ZADATAK Emirul-mu’minin. Utbu. Suvejda.Malika.

vodi porijeklo iz perzijske porodice Istahir. Subejta ga je oslobodila i poklonila svome mu`u Ebu-Huzejfi. . Kad je bio mali. Njegova velika memorija kupila je sve {to bi pred njim bilo re~eno. Otvoreno je govorio i reagirao kada bi vidio gre{ku u radu ili kada bi vidio zulum. Odrastao je kao rob. R. postojanom hrabro{}u i strpljivo{}u na neugodnostima.A.. a bila je ensarijka. pa ga je to nau~ilo strpljenju i izdr`ljivosti. Znanje je stekao poslije oslobo|enja iz ropstva. Nosio je nadimak Ebu-Abdullah. NJEGOVA LI^NOST Salimova li~nost odlikuje se velikim znanjem. u ku}i daleko od svoje porodice i rodbine. `ene Ebu-Huzejfe ibn Utbeta ibn Rebi’a ibn Abdu{-[emsa ibn Abdi-Menafa el-Kurej{ija el-Ab{emija. slu`io je svoje gospodare i udovoljavao njihovim potrebama. On je muhad`ir u odnosu na Ebu-Huzejfu. pa je tako postao poznat pod imenom Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. r.a. a svoju hrabrost pokazao je u raznim prilikama. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Salim.SALIM-[TI]ENIK EBU-HUZEJ.E. a ensarija u odnosu na Subejtu koja ga je oslobodila. pao je u zarobljeni{tvo i bio je rob kod Subejte. Bio je veoma inteligentan i o{trouman i u tome mu nije bilo sli~nog.

. r. grijeh je ako to namjerno u~inite. On ga je posinio i prema njemu se odnosio kao prema svome ro|enome sinu.a. on je nazvan Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. Ubejja ibn K’aba i Mu’aza ibn D`ebela. a sa Ebu-Huzejfom i njegovom `enom bio je izlo`en velikim mu~enjima zbog pristupanja islamu. oslobodila je Salima i dala ga svome mu`u.s.s. tako da je postao ~ovjek sa autoritetom kome su se muslimani obra}ali u mnogim pitanjima. Nije obra}ao pa`nju na svog oca Utbea ibn Rebi’u. Salima-{ti}enika Ebu-Huzejfe. primio je islam i postojan se u njemu pokazao.” . posinio Zejda ibn Harisa i nazvao ga Zejd ibn Muhammed.a. Kada je njegova `ena Subejta primila islam. Njegov gospodar Ebu-Huzejfe. kasnije poznatu pod imenom “Ku}a islama”. Allahov Poslanik. to je kod Allaha ispravnije. ka`e: “Zovite ih po o~evima njihovim. Nije grijeh ako u tome pogrije{ite. kao {to je prethodno Poslanik. pa je jednoga dana savjetovao ashabe rekav{i im: “Uzmite Kur’an od ~etverice: Abdullaha ibn Mes’uda. NAUKA I PO[TENJE Kod Salima. r. s. a prednost jednih nad drugim je samo po bogobojaznosti. koji je ljude u~inio ravnopravnim i ukinuo klasne razlike.. Strpljivo su podnosili zlostavljanja i maltretiranja od Kurej{ija.. Salim.. r.v. s. Njegov duboki iman i iskrenost prema Allahovoj vjeri omogu}ili su mu da u potpunosti razumije vjerske propise. d`. pa bra}a su va{a po vjeri i {ti}enici va{i. To je bilo prije objave Allahovog ajeta koji je ukinuo obi~aj posinovljavanja i uputio svaku osobu njenom jedinom ocu.a.. koja je bila Ebu-Sufjanova `ena. a Allah pra{ta i samilostan je. odabrao ku}u Erkama ibn Ebi-el-Erkama za mjesto skupljanja i dogovaranja. Ebu-Huzejfe nije obra}ao pa`nju na bojkot i prijetnje svoje sestre Hinde bint Utbe.a. Allah.s. nepokolebljivo iskreni prema Allahovoj vjeri. r.{.346                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Na Salima. Prihvatio je islam sa ~estitim prethodnicima prije nego {to je Poslanik. Ubijen je u Bici na Bedru. primijetio je Salimovu razboritost u vjeri i njegovo razumijevanje Kur’ana. Iz Salimovog primjera da se razumjeti veli~ina islama. A ako ne znate imena o~eva njihovih. bio je jedan od prvaka Kurej{ija i jedan od mekanskih vo|a.... veliki utisak ostavila je atmosfera u ku}i u kojoj je odrastao i u kojoj je odgojen kao sluga. koji je bio poput isukanog ma~a protiv islama.v.” Kako je Salimov otac bio nepoznat me|u narodom.a. s. Tako|er.v. Islam je ljude u~inio ravnopravnim. Tako je me|u svijetom postao poznat pod imenom Salim ibn Ebu-Huzejfe. Dva puta su ~inili hid`ru u Abesiniju. skupile su se sve islamske vrijednosti.a.a.

Kada je i{la. s. a Ebu-Huzejfe i Salim.. Tako|er.a.a. . “Majke pravovjernih”. Huzejfe i Salim su ih izbjegli pa se nisu sreli s njima. me|u kojima je bio Omer ibnuel-Hattab.a. kod muslimana zauzimao je visoko i cijenjeno mjesto. Koji te dao mom ummetu.atimin otac. Nakon zavr{etka bitke..s. s.s.. U toj bici u~estvovali su Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim.a. . iskreni i odani jedan drugom. r.” U D@IHADU Ebu-Huzejfe. Salim je prije Poslanika. On dolazi kod mene i mislim da u du{i Ebu-Huzejfe zbog toga ima ne{to. bio opkoljen. sa prvim muhad`irima. da je rekla: “Salim je bio kod Ebu-Huzejfe.v.a. jer su u redovima mu{rika bili Utbe ibn Rebi’a.. r.a. r.a.v. Salim tada nije bio me|u `ivima.s.a. Muslimani su svojim tijelima napravili {tit oko Poslanika.a. Huzejfe je o`enio Salima svojom amid`i~nom . odbijali su mu{rike juna~ki se bore}i.s. Kada je do{la.a.a. s. r. Vladar pravovjernih Omer ibn el-Hattab ga je izuzetno zavolio... Stajali su iza Allahovog Poslanika. i zastala je jer je bilo neodoljivo lijepo. predvodio je vjernike u namazu. u~inio hid`ru u Medinu.. r.a.s. r. i Velid ibn [ejbe ibn Rebi’a.” Jednog je dana Poslanik. s.s.. pa je rekao: “Hvala Allahu. upitao je {ta ju je zadr`alo. odgovorila je. brane}i istinu i poma`u}i Allahovu vjeru u svim bitkama koje je vodio odabrani Poslanik. dao je svoj doprinos u pou~avanju ljudi da je srodstvo po mlijeku prepreka za brak. ne bih ostavio da halifu izabere {ura dogovaranjem. s. Bili su i ostali najbolji prijatelji. pa je Sehla bint Suhejl ibn Amr do{la Allahovom Poslaniku.v. koja je ne{to zakasnila. spustio je svoj ogrta~ i iza{ao u obli`nju d`amiju u kojoj je na{ao Salima kako u~i Kur’an. Me|utim. i rekla: ‘Salim je dostigao mu`evnu dob. za~ula je u~enje Kur’ana. otac Ebu-Huzejfe...s. visoko ga je po{tovao i u njemu vidio najboljeg ~ovjeka za hilafet. U Bici na Uhudu muslimani su pro{li kroz veliko isku{enje kada je Allahov Poslanik. Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim...v. kako bi sprije~ili mu{rike da do|u do njega.a.a.. Poslanik. te je malo trebalo da ga mu{rici dohvate svojim sabljama i ubiju ga. r. Salim je za vrijeme bitke uspio ubiti jednog od malobrojnih kurej{ijskih junaka Umejra ibn Ebi-Umejra. s.. s. rekao: ‘Zadoji ga i postat }e{ mu zabranjenom.a.s.a.v. ~ekao Ai{u. r.a. je rekao: “Da je Salim `iv. r.s. a Omer.’ Suhla je bila `ena Ebu-Huzejfe. s.v.’ Pa je Poslanik.a. a me|u njima bio je i Omer. Muslim u svome “Sahihu” navodi hadis od Ai{e.” Salim. nisu ni obra}ali pa`nju na njih. nije se odvajao od svog brata po vjeri Salima.atimom bintul-Velid ibn [ejbe ibn Rebi’a. s.v.Ashabi Allahovog Poslanika 347 Salim.. Krasile su ga mnoge vrline. iz njega je vrilo znanje i razboritost.v. u Bici na Bedru se nisu mogli na}i u tegobnijoj situaciji. tijela Utbea i Velida ostala su sa ostalim tijelima mu{rika.v.

Ebu-Huzejfe i Salim `rtvovali su sebe za islam. na Hajberu. U~estvovali su u svim bitkama i vojnim pohodima koje je vodio Allahov Poslanik. Iza{ao pred heroje kao vo|a on je sad. Nakon {to ih zaveza{e. svijet je ve} pre{ao na islam.” Pleme Benu-D`ezim suprotstavilo mu se i po~eli su mu govoriti: “O D`ahdeme. Stigao je Halid.a. Allahov Poslanik. Zbog toga je poslao Halida ibn Velida prema najju`nijem dijelu Meke da poziva u islam. o Benu-D`ezime! Tako mi Allaha.a. Halid im se obratio: “Ostavite oru`je. najve}i junaci i ~estiti muslimani.. a postado{e sigurni. upla{ili su se i uzeli oru`je s namjerom da se suprotstave muslimanima. a poslije zarobljeni{tva slijedi vam samo smrt...s. s. Me|utim. Tako mi Allaha. `elio ih je upoznati sa potrebom njihovog prelaska na islam i da je rat zavr{en. Halid ibn Velid krenuo je na ~elu odreda u kome je bilo nekoliko Arapa iz plemena Selima ibn Mensura ibn Mudlid`a ibn Murre.s.” Me|u skupljene ljude plemena Benu-D`ezime stao je jedan po imenu D`ahdem. s. rat ne izbi.. postat }ete zarobljenici. `eli{ li da prolijemo na{u krv?” Pa prihvati{e islam. pojedina arapska plemena koja su `ivjela u okolici Meke ostala su u nevjerstvu i neznabo{tvu.. pa su ratovala protiv islama.a.v. prilikom oslobo|enja Meke. Sa uputom Bo`ijom je upu}en i rad za rad.a. pa im re~e: “Te{ko vama. sa onima koji su bili s njim do boravi{ta plemena Benu-D`ezime. s. Bili su me|u najboljim ljudima. Nakon {to je Poslanik.. Abbas ibn Mirdas hvale}i Halida ibn Velida i opisuju}i njegov pohod rekao je: Odredi{ li ti Halida za emira Halidu.s.v. na Tebuku. koji su bili jo{ uvijek nevjernici. HRABRO DR@ANJE Veli~anstven je stav koji je zauzeo Salim u slu~aju koji se desio sa plemenom Benu-D`ezime. ja nikad ne}u ostaviti svoje oru`je. r. to je junak ~vrsti sna`ni {to ne voli nepravdu.v. na Hunejnu.. Halid naredi .. Kada je pleme Benu-D`ezime ugledalo Halida. polo`i{e oru`je. a me|u njima je bio i Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. Halid naredi da se pove`u u lance svi koji su bili govorili da su promijenili vjeru. bez namjere da ratuje.348                           Ashabi Allahovog Poslanika Ukratko. ovo je Halid! Ako ostavite oru`je. oslobodio Meku. Neprestano su D`ahdema nagovarali sve dok i on nije bacio oru`je. bili su skupa na Hendeku.

a. Moj Gospodaru. PUTU Deveta godina po Hid`ri nazvana je “Godinom delegacija” zbog mnogobrojnih izaslanstava arapskih plemena koja su dolazila u Medinu da izraze svoju podr{ku Allahovom Poslaniku.. pa je rekao: “O Allahov Poslani~e.s.a. Zatim je stao s rukama podignutim prema nebu i rekao: “Moj Gospodaru. s. srednjeg rasta. ja nemam udjela u Halidovom postupku.a.s.s. pa je rasprava dostigla vrhunac.v.” Allahov je Poslanik tada naredio da se i njemu da poklon koji je dat ostalima.s.. upitao ga je: “Je li mu se iko suprotstavio?” ^ovjek odgovori: “Da.” [EHADET NA ALLAHOVOM.. Drugi koji mu se suprotstavio bio je uzrujan i raspravljao se s njim.s. Pleme Benu-Hanife ostavilo je Musejlemu da im ~uva prtljag i poputbinu. Tako su do{li ljudi iz plemena Benu-Hanife i obznanili prihvatanje islama. Kada se pleme Benu-Hanife vratilo u Jemamu. Ve}ina ljudi iz njegova plemena povjerovala mu je i stala uz njega zbog slijepog d`ahilijetskog zanosa i plemenske pristrasnosti. mole}i od Allaha. pa su mu rekli: “Allahov Poslani~e.a.v. a s njima je bio i Musejlema ibn Habib el-Kezzab.v. ja nemam udjela u Halidovom postupku. suprotstavio mu se bijeli ~ovjek.a.a. Jedan od ~lanova ovog plemena uspio je pobje}i u Meku i obavijestiti Poslanika..” Omer ibnel-Hatab bio je prisutan. Allahov Poslanik. s..” Omer ibn el-Hattab dao je slijede}u primjedbu na postupak Halid ibn Velida: “Zaista u njegovoj sablji ima `urbe. koji mu prigovori i okomi se na njega zbog onoga kako je postupio.. ja nemam udjela u Halidovom postupku. prihvataju}i Allahovu vjeru i progla{avaju}i se muslimanima. r. Musejlema je po~eo tvrditi da je on poslanik i slu`iti se prevarama da bi ljude obmanuo kako bi povjerovali u istinitost njegove tvrdnje. Poslije toga. d`. Ovom Halidovom postupku usprotivio se Abdullah ibn Omer ibn el-Hattab.. ostavili smo jednog na{eg prijatelja kod prtljaga i na{ih jahalica da nam ih ~uva.. s.a. prvi je bio moj sin Abdullah.” Srd`ba Allahovog Poslanika. i Salim{ti}enik Ebu-Huzejfe. a drugi Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. s. Moj Gospodaru. primio ih je sa po{tovanjem i svakom od njih dao poklon. a Salim je postajao sve stro`iji.{.v. Halid je povikao pa je ovaj u{utio. ubla`ila se kad je ~uo da u njegovom ummetu ima ljudi koji se suprotstavljaju svakom pogre{nom postupku.v. Musejleme je po~eo izgovarati rije~i u . s.a. D@. Salim se povukao u stranu da klanja. i obznanili prihvatanje islama. o Halidovom postupku prema njegovom narodu. oprost.[. s.Ashabi Allahovog Poslanika 349 da ih poubijaju. zamalo su se po~eli udarati.v. Allahov Poslanik.. r.. Zatim su se sastali sa Poslanikom.s. Halid se po~eo braniti.

Nakon smrti Poslanika.. sreo se sa velikim brojem njegovih pristalica. Najopasniji pokret kome su se muslimani suprotstavili bio je pokret Musejleme el-Kezzaba.s. a. Musejlema je uspio da okupi ~etrdeset hiljada ljudi. r. slijedili ga i ratovali za njega. Muslimani su krenuli u napad. Usmrtio ga je jednim udarcem sablje i ostavio ga da le`i na zemlji dok je grcao u krvi. pa Mu ka`em svoju ispriku!” U{ao je u borbu protiv otpadnika od vjere i borio se sve dok nije poginuo. Broj njegovih pristalica se pove}ao. Kada je Ikrime zapo~eo borbu protiv Musejleme.s. ostavljanje namaza i `ivot bez ikakvih pravila i ograni~enja. . Zastavu muhad`ira nosio je Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe.. koji su mu vjerovali.v. odmetnuo se od vjere i priklju~io se la{cu. Musejlema je postavio kao zapovjednike dvaju krila svoje vojske: Mahkema ibn Tufejla. preuzeo je hilafet i odmah krenuo u rat protiv onih koji su se odmetnuli od vjere s ciljem gu{enja njihovih pokreta u samom korijenu i u svakom dijelu Arapskog poluotoka. koji je bio primio islam. a ostale vratiti pod okrilje islama.a. ali ni on nije mogao ni{ta uraditi ispred velike snage Benu-Hanife. kao {to dolazi Allahovom Poslaniku. Opremio je jedanaest odreda vojski i svakom odredio zadatak za odre|eno podru~je: uni{titi njihove vo|e.” Musejlema je svom narodu i svojim sljedbenicima dozvolio alkohol. Do`ivio je poraz. Ebu-Bekr. na ~elu vojske prema podru~ju El-Jemame. ostavljaju}i bojno polje. Halid. Brzo je buknula nemilosrdna i zastra{uju}a borba izme|u dvije vojske. ali Benu-Hanife pokaza spretnost i vje{tinu u borbi te potisnu{e muslimane. a zastavu ensarija nosio je Sabit ibn Kajs ibn [emmas. a kada je vidio snagu El-Kezzaba. Kada je vidio snagu muslimana. gdje je `ivjelo pleme Benu-Hanife i oni koji su se sprijateljili s njima od njihovih susjeda..s. Pojedini muslimani upla{ili su se pa su po~eli bje`ati. s. stisnute zube! Udarite po neprijatelju i kre}ite naprijed! Tako mi Allaha. On je djelovao u podru~ju El-Jemame.a. uputio se.v. s. Kada je Halid ibn Velid zavr{io ratne operacije protiv vo|e odmetnika Tulejha ibn Huvejlida el-Esedija i Malika ibn Nuvejre. poznat po izuzetnoj ratnoj sposobnosti i vojnom iskustvu. poznatog kao jemamskog mudraca i Rid`ala ibn Anfevta.350                           Ashabi Allahovog Poslanika rimovanoj prozi. tvrde}i da mu je to objava koja mu dolazi s neba preko povjerljivog meleka D`ibrila. zinaluk.a. Primjer njegovih rije~i su i ove: “Allah je trudnicu obasuo blagodatima. jer se u Medini zakleo da }e ga ubiti kada je ~uo da se odmetnuo od islama i pristupio la{cu Musejlemi. Prvi mu je u pomo} stigao [urahbil ibn Hasne. Zejd ibn Hattab je navalio na Rid`ala ibn Anfevta. ne}u progovoriti dok ih Allah ne porazi ili dok se ne sretnem s Allahom. Vojska kojom je komandovao Ikrime ibn Ebi-D`ehl bila je prva koja je krenula prema podru~ju El-Jemame. Daje da iz njenog stomaka iza|e bi}e koje raste. po{to im je neznanje zaslijepilo vid i razboritost. Zatim je Zejd ibn Hattab povikao me|u narodom: “O ljudi. obnovi raspored vojske i koncentrira je prema Musejlemi el-Kezzabu i njegovim sljedbenicima. te je morao ~ekati poja~anje. po halifinom nare|enju.

a Salimu udarcem sablje odsijeko{e ruku u kojoj je nosio zastavu.. @ivjeli su kao dva brata. Salime. Zatim je ponovo udaren sabljom i odsje~ena mu je i druga ruka. Neka se Allah smiluje Ebu-Huzejfi. pali.Ashabi Allahovog Poslanika 351 I Halid ibn Velid po~eo je bodriti muslimane na borbu govore}i im: “Ja sam Ibn-Velid. [to se ti~e Sabita ibn Kajsa ibn [emmasa. On je rekao: “Prislonite me uz njega.” Zatim je po~eo uzvikivati parolu muslimana u Bici na El. dok je u~io kur’anske ajete. pa su ga upitali za njegovu posljednju `elju.” Uz njega je bio Ebu-Huzejfe.” Salim je svoju du{u predao Stvoritelju.Jemami: “Va Muhammedah!”1 Poslije toga muslimani su po~eli jedni druge bodriti govore}i: “O poznavaoci sure Bekara. Poginuo je na istom mjestu. odlu~io je da se ne mi~e. Dok je Salim disao posljednim izdisajima. iskrenom muslimanu. ~asnom vjerniku. Nije dozvolio da ona padne ve} ju je uzeo u drugu ruku. i jedan do drugog. ja sam Ibn-Amir i Ibn-Zejd. vrad`bina je danas beskorisna!” Muslimanski su se redovi poslije toga stabilizirali.” Rekli su mu: “On je pored tebe. pa je zastavu naslonio na prsa skupiv{i ramena.. r. Salimu-{ti}eniku Ebu-Huzejfe. d`. On ih je upitao: “[ta je bilo sa Ebu-Huzejfom?” Odgovorili su mu da je poginuo kao {ehid. pored njega je pro{lo nekoliko muslimana koji su pregledavali mrtve i ranjene. suprotstavljaju}i se Benu-Hanifi. kao {ehidi. a sablju u drugoj ruci. Uzeo je sablju i zastavu i povikao: “Ru`no li je to {to ste uradili!” Nastavio je da se bori sve dok nije poginuo. pa su mu neki od muhad`ira rekli: “Bojimo li se da }e do nas neprijatelj prodrijeti sa tvoje strane?” Odgovorio je: “Ja sam onda lo{ nosilac Kur’ana. . nosio je zastavu u jednoj. me|u prvima su bili Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim i Sabit ibn Kajs ibn [emmas. Neka se Allah smiluje. Obojica su se herojski borili dok ne poginu Ebu-Huzejfe. Zatekli su ga na izmaku `ivota.a. r.{. Obukao je }efine.a. A Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. Tako je zastava ostala uzdignuta sve dok je od njega nije preuzeo jedan od muhad`ira. zatim iskopao rupu u zemlji i u nju zatrpao noge do koljena da se ne bi mogao povu}i ispred odmetnika od vjere. nakon zavr{etka bitke.

.

Bio je srednjega rasta. a on Amrov. Jo{ prije islama ostavio je alkohol i prezirao ga. pro}elav. R. skoro da se nije ~uo. Zajedno sa svojim sinom Saibom bio je u~esnik svakog boja koji je vodio Allahov Poslanik. pa da mi se smiju oni ni`i od mene.OSMAN IBN MEZ’UN. s. mr{avoga tijela. a on Luejjov. ~edan i nije se sastajao sa tu|im `enama. upozoravao kako alkohol odnosi razum. a on Habibov. NJEGOVA LI^NOST Osman ibn Mez’un bio je blaga osoba.v.s. Kada bi govorio. crne puti. Protiv njega vodio je jaku kampanju. nje`noga srca i ~iste du{e. a on Huzafeov. govorio bi nje`nim i tihim glasom. Govorio je: “Ne}u da pijem pi}e koje mi odnosi razum. umanjuje o{troumnost i uni{tava zdravlje. . a on Galiba el-Kure{ija el-D`umehija. I pored njegovog mirnog i blagog dr`anja bio je neustra{ivi ratnik i heroj. a on Vehbov. Mnogo je razmi{ljao i provodio vrijeme u samo}i. a on Hasisov. a on D`umehov. Od same mladosti klonio se stvari koje {tete ljudskom `ivotu. nasuprot mladi}ima iz d`ahilijetskog doba koji su imali niske moralne vrijednosti. Poznavao je borila~ke vje{tine i rukovanje oru`jem.” Bio je po{ten. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Osman. rijetke kose. Nadimak mu je bio Ebu-Muhammed.A. sin je Mez’unov. uskog struka.a. Od njegove rane mladosti krasile su ga moralne vrijednosti. a on K’abov.

grdio ga..s.. ali je ~vrsto odlu~io ostati na putu imana. Daleko od svoje domovine muslimani su na{li smiraj.s. Allahov Poslanik. pa su njih dvojica po~injali dan smi{ljaju}i kakvu }e pakost u~initi nekom od muslimana. Uhodio ga je i pratio po mekanskim putevima. istinoljubivi. bjesnio je od muke kada je saznao da je Osman primio islam. nisu se odrekli islama. Obavljali su svoje vjerske du`nosti i obo`avali su Jedinoga Stvoritelja..a. s. poziv.s. odlu~io je da jedna grupa muslimana iseli u Abesiniju. Osman i njegov sin Saib istraja{e pred mu{ri~kim tiranima.. udarao. nije osjetio nikakve dvojbe u pogledu islama. Znao je da je El-Emin58 naj~edniji i najiskreniji Mekelija. Nakon {to mu je Ebu-Bekr objasnio na~ela nove vjere. s. pitao se kako mogu obo`avati kamen koji su klesali svojim rukama. Naprotiv.s. ugo{}uje gosta i {titi potla~ene. njegovom pozivu odazvala se mala skupina ljudi. i oni nimalo nisu poljuljali njihovo uvjerenje u Gospodara. s. po~eo prenositi poruku islama i pozivati ljude da odbace vi{ebo{tvo i povjeruju u Jednog Jedinog Allaha.v.v. On je povjerljivi.a. prave}i kipove.a. Osmana ibn Mez’una imenovao je vo|om prve grupe muhad`ira. Islam je prihvatila njegova bli`nja familija. Sin njegovoga amid`e.a. Umejji se priklju~io i Ebu-D`ehl.. Njegov sin Saib blistao je u zanosu imana.. pustio je suze saosje}aja. Umejje ibn Halef. Ova hid`ra je pove}ala nur Osmanove du{e i jo{ vi{e smek{ala njegovo mehko i osje}ajno srce. Osman je poveo i svog sina Saiba.. Kada je ispra}ao prve muhad`ire.v. omalova`avao..354                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kada je Allahov Poslanik. MUHAD@IR Kada su kurej{ijska zlostavljanja porasla do te mjere da vi{e nisu bila izdr`iva. nego su te kazne i protjerivanja samo pove}ale njihov iman i privr`enost islamu. tako da je ono postalo poput pti~ijeg srca. po~eo se raspitivati o na~elima islama. Iman je tih prvaka uistinu bio dubok. da mu da prisegu i pred njim posvjedo~i svoje primanje islama. Tra`io je da se sastane sa Poslanikom.. `estoki du{man islamu i muslimanima. Umejje ibn Halef nagovarao je mladi}e da ismijavaju njega i njegovu porodicu i da ih ga|aju kamenjem gdje god ih vide.a. zatim bi kipovima davali imena pa bi ih molili da im .v. najvredniji ~ovjek od Kurej{ija.s. s. Allahov Poslanik. iskreni.59 Razmi{ljao je o stanju stanovnika Meke. U{li su u la|u i otplovili za Abesiniju. s. ljubavi i nje`nosti.v. Znao je da }e biti izlo`en progonima i ka`njavanju..... gdje je vladao pravedan kralj koji prihvata nevoljnika. Kada je Osman ~uo za Poslanikov. njihova srca ~ista i njihovi vidici {iroki.

U ALLAHOVOJ. Ta gorka sje}anja koja je nosio inspirisala su ga u sebi da sastavi satiri~nu pjesmu u kojoj ka`e: Pravi strijele i o{tri joj vrhove. ali ne}e biti kako ti `eli{. sa islamom i Njegovom objavom. ali }e se tebi u glavu zabiti. Borio si se protiv ~asnog. D@. objelodanila se la`. ZA[TITI Kurej{ijama je smetalo {to muslimani u Abesiniji `ive sigurno i u miru. Govorili su da Meka osvi}e u miru i spokoju. Zato su sjeli u la|e i zaplovili ka Meki i bili najsretniji ljudi.v.. s. Kada su stigli do obronaka Meke.a.. ponizili te. Na ~elu muha`dira u drugoj hid`ri bio je D`’afer ibn Ebi-Talib. pobio si narod koji te {titio. nevaljalci zbog onoga {to u~ini. a ogledala se tako da ~ovjek zatra`i za{titu od nekog plemenskog poglavara. s. Shvatili su da su `rtve niske podvale ~iji je cilj bio da se vrate u ralje Kurej{ija. ..s.s. sin amid`e Allahova Poslanika. @elja da `ive i da {etaju putevima Meke. Nakon nekog vremena muhad`iri su se vratili u Meku i u njoj ostali kratko vrijeme. Informacije su tada bile {ture.v. Mr`nja koju su nosili u svojim du{ama prema istini i njenim sljedbenicima nije im dala mira. i da tavafe oko K’abe plamtjela je u njihovim grudima. Znat }e{ kad ti do|u crni dani. i {to izvr{avaju svoje vjerske obrede neometani ni od koga. Po~eli su razmi{ljati o planu kojim bi vratili muslimane. ^udna li je njihova zabluda! Osman je tako|er u podsvjesti nosio slike zlostavljanja od svoga amid`i}a Umejjeta ibn Halefa i poni`enja koja je do`ivio od njega i vo|e {irka i nevjerstva Ebu-D`ehla. pa ga ovaj za{titi i sa~uva od svakog neprijateljstva. da Bog da. A da su u Meki.60 O{tri vrhove strijela.a.Ashabi Allahovog Poslanika 355 pomognu.[. a neki muslimani su lahko povjerovali u njih. ne bi mogli u`ivati u svome ibadetu. jakog. Ova za{tita bila je obi~aj na Arapskom poluotoku prije islama.. nisu obo`avali Stvoritelja koji je poslao Muhammeda. i to ba{ oni koji su jako `udjeli za svojim rodnim krajem i porodicom... U njihovim mozgovima rodila se ideja da pro{ire propagandu me|u muslimanima u Abesiniji da su Kurej{ije primile islam i da slijede Muhammeda i da ne ~ine sed`du nikome osim Jedinom Gospodaru. jer su bili prisiljeni da opet sele u Abesiniju zbog velikih ugnjetavanja kojim su ih do~ekali Mekelije. Nisu imali drugog izbora ve} da tra`e za{titu od pojedinih Mekelija koji bi sprije~ili da budu ugnjetavani i ka`njeni.

s. Ta. poni`avaju}i i udaraju}i.” Izabrao je `ivot poput njihova.s. tvoja je za{tita bila potpuna dok sam bio kod tebe.a.” “Nema sumnje. Osman nije bio spokojan. sa svojim mirnim i ugodnim `ivotom. Tako|er je bio svjedok kurej{ijskoj oholosti. za{titu. Bio je iskren u ispunjenju svoga obe}anja i plemenite za{tite.” Velid ga upita: “Da nisi.s. a ovaj mu je dao i obavezao se da }e ga {titi.. Drugom su svezali ruke i noge i bacili ga na u`areni pijesak ne daju}i mu da jede i pije.v. Osman je svaki dan gledao muslimane kako trpe `estoka provociranja i muke. “svako u`ivanje je prolazno. a mekanska djeca i mladi}i su ga vodali tako sokacima psuju}i ga. Vidio je kada su jednog muslimana zavezali za stijenu na vrelom suncu. njegove za{tite”. ne `elim da mi za{titnik bude iko drugi”. a svi oni `ive za isti cilj.” “Pa {ta je onda?” “Ja `elim Allahovu. evo. odri~em se.a. vjerom i misijom.{. Njih dvojica se razi|o{e svaki svojim putem.” “Istinu je rekao. “Onda idi pred K’abu i odreci se moje za{tite javno.” Osman tada re~e: . odgovori mu Osman.” Osman na to re~e: “Istinu si rekao. a on je njihov brat u vjeri. ali ja ne `elim vi{e ni~iju za{titu osim Allahove. Oti{ao je prijatelju iz djetinjstva Velidu ibnul-Mugiri i rekao mu: “Ebu-Abdu{-[emse. moj brate. i slijediti primjer svojih drugova. Tre}eg su vezali za vrat.a. a Kurej{ije su bili ushi}eni.v. rekao je sam sebi: “Tako mi Allaha. ovo je gubitak za mene.. Ja sam odlu~io oti}i Allahovom Poslaniku. Zatra`io je od njega za{titu. d`. bio napadnut ili provociran?” “Nisam. Osman i njegov sin Saib u{li su u Meku sigurni za svoje `ivote. do{ao je da se odrekne moje za{tite. a na prsa mu stavili kamen. nastavio je Lebid.s. s. a moji prijatelji i porodica trpe isku{enja i zlostavljanja u ime Allaha. s. a on je bio najve}i mekanski vo|a i plemi}. Osman se na{ao u dru{tvu u kome je bio i pjesnik Lebid s grupom Kurej{ija. U jednom stihu Lebid je rekao: “Sve osim Allaha je la`.v.” Uputili su se potom prema K’abi kraj koje je sjedio veliki broj Mekelija.356                           Ashabi Allahovog Poslanika Osman ibn Mez’un bio je prijatelj Velida ibnul-Mugire. Zato.. Lebid je po~eo da recituje svoje stihove. Me|utim. re~e Osman. imetak i porodicu. Nakon nekog vremena.. spreman da s njima pre`ivljava isku{enja i mu~enja. izrugivanju i ismijavanju sa Allahovim Poslanikom. ja sigurno izlazim ujutro i uve~er pod za{titom mu{rika. Uporedio je te{ki `ivot muslimana na ~elu sa Resulullahom. kao {to sam ti je ja javno dao. Ustao je Velid i obratio se ljudima: “Ovo je Osman ibn Mez’un.

ve} vjernik koji je spoznao put Istine. moje zdravo oko je bijedno prema onome {ta je u ime Allaha zadesilo moje drugo oko. pa hajde. Pa ja }u. Ja sam u Allahovoj za{titi. Dubok i ~vrst iman bio je temelj `ivota Osmana ibn Mez’una. On je jedan od na{ih ludaka koji je napustio svoju vjeru. u va{em prisustvu nije bio izazivan onaj koji je s vama sjedio. iako govorite: zalutao i zabludio. tako mi Allaha. uprkos onima koji nas zlostavljaju i napadaju. a koga Allah u~ini zadovoljnim. Bio si u sigurnoj za{titi. ako ho}e{. Milosni }e to nagradom nadoknaditi. pa re~e: “Kurej{ije. Ebu-Abdu{-[emse. ja nisam ludak.Ashabi Allahovog Poslanika 357 “La`e{! D`enetska u`ivanja su vje~na. Ja sam u za{titi onoga Ko je Silni i Mo}ni. Velid ibn Mugire pri|e Osmanu i sa sa`aljenjem re~e: “Tako mi Allaha.” Napustio ih je i krenuo svojoj ku}i recituju}i kasidu: Ako je moje oko u Allahovu zadovoljstvu ranjeno. vrati se u moju za{titu. odkad vam se i to po~e de{avati?” Jedan od prisutnih re~e: “Pusti ga.. Mu{rici se obeseli{e kad ugleda{e da mu je oko pomodrilo. Zbog toga `elim Allaha.. sretan je. . rukama bezbo`nika neupu}enog. biti pro`ivljen u vjeri Poslanika Muhammeda. na to }e Osman. o narode. pa jedan od njih sko~i i udari ga po o~ima. ovo ti nije trebalo.” Zabludjelog pjesnika ovo razljuti. Ne ljuti se radi njegova buncanja. brate moj.” “Tako mi Allaha.” Osmanov ih govor jo{ vi{e razbjesni.” Osman mu re~e: “Tako mi Allaha. uprkos mu~enju i bolu kojem je bio izlo`en zbog islama.

jer je u vjeri na{ao ~istotu.v. Prenosi Majka pravovjernih: “U{la je kod mene `ena Osmana ibn Mez’una. da je Osman ibn Mez’un napravio sebi ku}u i ~inio ibadet u njoj.a. pa sam je upitala o tome. `ena. rasipni~kog i nezasitog `ivota i da ne pokleknu pred dunjalu~kim ukrasima i prolaznim u`ivanjima. Svoju je du{u zavjetovao na duboku pobo`nost. a Osman je bio u redovima mud`ahida. jeo malo hrane. naslonio se na {tok vrata ku}e ibadeta i rekao mu: “Osmane.s. s.” Osman ibn Mez’un zapamtio je taj govor. obla~io je grubu odje}u. a izgledala je nervozno i uznemireno. a on je sjedio u dru{tvu ~asnih ashaba i govorio im: “Kako }ete postupati kada jedan od vas bude dolazio u jednoj odje}i. a najbolja vjera kod Allaha jeste ona koja je ~ista i lahka. od ibn S’ada. Allahov Poslanik. samo onoliko koliko je potrebno da odr`i `ivot dok mu ne do|e smrt. kada se pred njega bude stavljalo jedno jelo. Jednog dana oti{ao je u d`amiju Allahovoga Poslanika. s. Poslanikove.s. ali vi ste bolji danas nego {to }ete biti tada. Allah me nije poslao sa mona{tvom. prizivaju}i svoga Gospodara ujutro. s.a. Allah me nije poslao sa mona{tvom. rije~i: “Vi ste danas bolji nego {to }ete biti tada” odzvanjale su u njegovim u{ima.s. neporo~nost i zadovoljstvo.. potpuno je napustio `ene. Odgovorila mi je: ‘Moj mu` posti danju. rekao mu je: ‘Osmane. To je stiglo do Allahovoga Poslanika.v.a. a drugo donosilo i kada budete zastirali va{e ku}e kako se zastire K’aba?” Ashabi su odgovorili: “Voljeli bismo da to bude.s. Zato se zavjetovao da }e `ivjeti pobo`no i kreposno. s. poslije sreo Osmana. u{ao je Allahov Poslanik. A kada je Resulullah. no}u klanjaju}i.358                           Ashabi Allahovog Poslanika POBO@NJAK Osmanov `ivot blistao je od ~istote i mirisa ~ednosti. im re~e: “Tako }e sigurno biti. Strah prema Allahu u njegovoj du{i je dostigao toliki stupanj da se odrekao dunjalu~kih ukrasa i nasla|ivanja.a..v. s.v. nastoje}i da se o~isti od grijeha.. a vra}ao se u drugoj.a. o Allahov Poslani~e. pa mu je oti{ao.’” Prenosi Ebu-Kulabe u knjizi “Tabekatul-Kubra”.. ja se najvi{e bojim Allaha od svih vas i najvi{e pazim na Njegove odredbe. Tra`io je oprost od Allaha i obznanjivao svoje pokajanje i danju i no}u...v. odselio je u Medinu. Odlu~io je sebi zabraniti sve dunjalu~ke strasti i u`ivanja. s.. Zar ti ja nisam primjer? Tako mi Allaha. Bojao se da muslimani ne padnu u ralje rasko{i. mona{tvo nam nije propisano. a klanja no}u.a.s.” Poslanik. Da budemo u izobilju i lijepom `ivotu. Provodio je `ivot danju poste}i.v.” Prenosi se da je Osman ibn Mez’un rekao: . s. najukusnijih jela i otmjene odje}e. a ja sam mu to spomenula...’ Nakon toga.s.s.a. Osman je `ivio isposni~kim `ivotom.v.

a. Ibn Mez’une. jecao je pa smo vidjeli da pla~e. Ali na tebi je. za Osmanovom smr}u. da posti{.s. vidjela sam Osmana ibn Mez’una da ima teku}i izvor.a. kada je Osman umro.s.. osjetiv{i da mu se pribli`ila smrt.s.s. pa dozvoli mi.. u{ao kod Osmana ibn Mez’una..v.” Na Osmanovoj d`enazi Allahov Poslanik. Poslani~e. Nakon Osmanove smrti Ummu Ala el-Ensarijj do{la je Allahovom Poslaniku. Allahov Poslanik.” Osmanova je `ena izrekla stihove `ala za njim: O~i. i ispri~ala mu da je usnila: “Bo`iji Poslani~e. Preselio je na ahiret druge godine po Hid`ri. pa smo i mi zaplakali.” Osman je nosio grubu odje}u i dosta istro{enu.v.” PRESELJENJE NA AHIRET Osman ibn Mez’un se osamio. o Ebu-Saibe. Od Abdullaha ibn Abbasa prenosi se da je rekao: “Kada je Allahov Poslanik. ne `alite suze.. da se kastriram.. Prekinuo je sve {to je povezano sa `ivotnim u`ivanjima.s. s.v.v.. a ja kao da sam vidio suze u njegovim o~ima.a. a ukopan je u Bekijji. nageo se nad njim. rekao je: “Allah ti se smilovao. ~ednosti i iskrenosti u ibadetu. o`ivjela je njena zemlja nakon {to je ukopan u nju. ja sam ~ovjek kome be`enstvo te{ko pada.a..s.v. stigla vijest da se Osman izolovao od svoje `ene i svoje vrijeme provodi u ibadetu. pa je onda podigao glavu.” Allahov Poslanik. do smrti ni{ta je ne mo`e odagnati. . s..a.s. s.Ashabi Allahovog Poslanika 359 “Allahov Poslani~e. Ostavio je u srcu neprekidnu tugu. Potom je podigao svoju glavu.s.v. s. s. Na dan kada je do Poslanika.a.v. tvoja `ena kod tebe ima svoje pravo. Ibrahim.a..v. rekao mu je: “Ne. Oti{ao si sa dunjaluka. joj je rekao: “To je njegovo djelo. a da ni{ta nisi uzeo od njega i da on ni{ta nije uzeo od tebe.. ukrasile su se Bekijje njemu za stan i prebivali{te.” Poslanik. s.a. Osman je prvi muhad`ir koji je umro u Medini. Osmanu ibn Mez’unu. Zatim se nageo drugi put. obije`io je Osmanov kabur i posje}ivao ga. s.” Poslanik. u Medini. pa tre}i put. s. zavolio ga je zbog njegove ~istote. rekao mu je: “Ibn Mez’une. niko vam za njih ne}e prigovoriti.” Kada je umro sin Allahovoga Poslanika. Resulullah je rekao: “Pridru`i se na{im dobrim prethodnicima.

Kada je Resulullah. Saib je u~estvovao na Bedru i ostalim bitkama s Allahovim Poslanikom.. pa ga je pogodila strijela i od te rane je preselio na ahiret.v. s. Saib je ostao na polju d`ihada u odbrani i preno{enju uzvi{ene nebeske vjere sve do Bitke na Jemami. .s.a. s.a.360                           Ashabi Allahovog Poslanika SAIB IBN OSMAN Osmana su naslijedila njegova dva sina Saib i Abdullah. Bili su dobri i pobo`ni mud`ahidi. za svoga zamjenika u Medini ostavio je Saiba ibn Osmana. krenuo u Bitku Bevat. Na po~etku rata protiv odmetnika borio se protiv Musejleme el-Kezzaba.v.s.

a on Kavkalov. a on S’alebov. ~vrsto brane}i ideju i misao u koju je vjerovao. a on Ganemov. Postao je vrstan poznavalac {erijatskoga prava. Bio je pobo`ni u~enjak koji je iskreno prihvatio islamsko vjerovanje i nebesku objavu koju je prenosio Muhammed ibn Abdullah. a on Avfov. dobro je upamtio i temeljito poznavao. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ubade. Pored maternjeg jezika govorio je i jevrejski jezik. a on Hazred`a el-Ensarijja el-Hazred`ijja. Ve}inu vremena provodio je ~itaju}i rukopise koje je pribavljao iz [ama. {irokih prsa i ple}ki. a kada bi u~io Kur’an svojim lijepim i skru{enim glasom. sin je Samitov. Bio je visok. Bio je vrstan konjanik i dobro je poznavao vje{tinu ratovanja i upotrebu oru`ja. a on sina Ad`lanovog. Ubadeovu je li~nost najvi{e do~aravao njegov izgled.a. a on Avfov. k}erka Ubade. lijepoga lica.A.UBADE IBN SAMIT. tako|er. a lice nje`no{}u i vedrinom. a on sina Malikovog. LI^NOST Ubade ibn Samit posjedovao je sve odlike mu`evnosti. Nadimak mu je bio Ebul-Velid. .ehrov.s. On je. R. a on Kajsov. puna~kog tijela. Zauzimao je odlu~ne stavove. s. sina Nadlovog. a on . Vanj{tina mu je odisala svje`inom.v. Govor mu je bio blag i osje}ajan. a on Amrov.. Majka mu je bila Kurretu-Ajn. a on Asremov. slu{alac bi zanijemio pred rije~ima koje iziskuju skru{enost i poniznost pred Gospodarom svjetova. poznavao ~itanje i pisanje u vrijeme kada je pismenih ljudi bilo veoma malo.

na rat. sa ensarijama poslao Mus’aba ibn Umejra da ih podu~ava Kur’anu i islamu. {irile su se po Medini i njenoj okolici. da ne osporavamo njegovu porodicu i da govorimo istinu gdje god se nalazili. s. u radosti i u `alosti. s. . s. s tim da Resulullah. nakon {to je Resulullah.s.a.s. na poslu{nost i na pokornost u nevolji i u rahatluku..s.s. da ne ~inimo zinaluk. s. Re~eno nam je: ‘. da se sretnu sljede}e godine na istom mjestu i da s njima do|u svi koji odlu~e da objave svoj prelazak na islam.s.a. i Medinelija na Akabi.v.v.v. tom je prilikom zatra`io od ensarija da imenuju dvanaest ljudi koji }e svaki ponaosob predstavljati svoj narod kod njega i biti odgovorni za njihovo pona{anje. O tome Ubade ibn Samit ka`e: “Dali smo prisegu Allahovom Poslaniku. Auf i Mu’az ibnul-Haris.” Allahov Poslanik. Tako|er smo potvrdili njegovu prednost nad nama.a. a naro~ito nakon susreta Allahova Poslanika .v.’” U~esnici sastanka dogovorili su se da se ponovo sastanu u vrijeme narednog had`a. Mus’ab se smjestio u ku}i Es’ada ibn Zurare i bio je poznat kao medinski u~itelj.a. s. Ostali su bili: Es’ad ibn Zurare. s..s. na istom mjestu.v. tako|er. Jezid ibn S’alebe. upoznao sa islamom i gdje su mu dali prisegu na vjernost.. To je bilo prije nego {to je propisana borba. me|u kojima je bio i Ubade ibn Samit. Bilo nas je dvanaest i dali smo prisegu Allahovom Poslaniku. ne boje}i se. ni~ijeg prigovora. Prvi susret je poznat pod imenom “Prva Akaba”. Obavezali smo se da nikoga Allahu ne pripisujemo za druga.362                           Ashabi Allahovog Poslanika ZASTUPNIK Pri~e o Muhammedu ibn Abdullahu. bude predstavnik muslimana Meke. Dogovorili su se. s. ako ho}e kaznit }e. Za vrijeme tog susreta data je prisega i na rat. Me|u tih dvanaest predstavnika bio je i Ubade ibn Samit. da ne ubijamo na{u djecu.s.a. Abbas ibn Ubade. s.v...a... Na sljede}i had` na Akabu do{la su sedamdeset tri ~ovjeka i dvije `ene. Refi’a ibn Malik ibn Ad`lan. Malik ibn Tejhan (Ebul-Hejsem) i Uvejm ibn Said. Zekvan ibn Ebu-Kajs.v. Kutbe ibn Amir.Ako sa~uvate ugovor. i to je iskup.. a prisustvovalo je dvanaest Medinelija iz plemena Evsa i Hazred`a.a. gdje ih je Poslanik.s. bit }ete prema zasluzi ka`njeni na ovom svijetu. A ako to djelo prekrijete do Sudnjega dana. Ukbe ibn Amir. u ime Allaha.v.a. a ako ho}e oprostit }e. pa ka`e: “Bio sam me|u prisutnima na Prvoj Akabi. pa onda }e ta stvar pred Allaha. da druge ne potvaramo i da mu ne otkazujemo poslu{nost u dobru. Ubade ibn Samit prenosi taj blagoslovljeni sastanak i ono {ta se desilo na njemu. nagrada vam je D`ennet. Ako budete obmanjivali.. da ne krademo.

a. ode na jevrejski trg na kome su `ivjeli jevreji Benu-Kajnuka. s. Poku{ali su joj strgnuti hid`ab sa glave i lica.s.a.. pa kada je vidio {ta se desilo. Me|utim.s. ve} su stupili u vezu sa Kurej{ijama i po~eli ih podsticati na rat protiv Allahovoga Poslanika.s.” Abdullah ibn Ubej ibn Selul im je oprostio. i ja se odri~em ugovora sa ovim nevjernicima i odri~em . i rekao: “Allahov Poslani~e. s. pazite da vas od Allaha ne zadesi kazna kao {to je zadesila Kurej{ije. presudi. muslimanka.v.a. pa su po~eli umanjivati njenu va`nost. oti{ao je Poslaniku. Da bi uvjerili Kurej{ije u svoje rije~i i u nepokolebljivost svoga stava. ti misli{ da smo tvoj narod! Nemoj se zavaravati {to si nai{ao na grupu koja ne zna ratovati. Allahov Poslanik. Jedna Arapka. Najve}i od tih izazova desio se na jevrejskom trgu u Medini. Smatrao je da prethodni ugovor sa jevrejima treba poni{titi. sko~io je na zlatara i ubio ga no`em.Ashabi Allahovog Poslanika 363 ODANOST ALLAHU. i muslimana.” Allahov Poslanik...[. Kada se vijest pro{irila po Medini. ako mi budemo ratovali. nisu se zaustavili samo na tome. Jevreji su se brzo sjatili oko muslimana i ubili ga. Primite islam. s. jevreji su po~eli izazivati probleme sa muslimanima.a.v. Ishod bitke nije obradovao jevreje Medine. strgla joj se odje}a i ukazala se njena razgoli}ena natkoljenica. saznat }e{ ko su ratnici.v.s. s. Me|utim.v. moji prijatelji su Allah i Njegov Poslanik i vjernici. U d`ahilijetu su jevreji bili saveznici Evsa i Hazred`a. s. u Medinu.. Abdullah ibn Ubej ibn Selul..a. s. mu je na to odgovorio: “Tvoji su. do{la je u du}an zlatara jevreja da kupi robu.v.. koji je bio njihov saveznik u d`ahilijetu. to nalazite u va{im knjigama i Allahovom obe}anju koje vam je dao.. Nakon hid`re Allahovoga Poslanika. Kada su je vidjeli. pa si iskoristio priliku protiv njih. ih je poslije njihovog grubog odbijanja dr`ao petnaest dana u blokadi. a i sami su obe}ali prite}i u pomo}.” 61 Oni su mu odgovorili drsko i osoro: “Muhammede. Me|utim.” Allahov Poslanik. Tako nam Boga. lijepo postupi prema mojim {ti}enicima. oko nje su se okupili jevrejski mladi}i i po~eli joj dobacivati ru`ne i bestidne rije~i.s.v. pa im re~e: “O skupino jevreja.s. Kurej{ije nisu umanjili svoje neprijateljstvo i ratovanje protiv njega.a. a ona nije ni{ta primijetila. Ostali su razo~arani.s. Ubadi ibn Samitu taj postupak nimalo se nije svidio. D@.v. dok se nisu predali i pristali da im Resulullah. U tom trenutku prolazio je jedan musliman. s. Kada je krenula da iza|e iz du}ana. pa je rekao: “Allahov Poslani~e. vi znate da sam ja Poslanik. Bitka na Bedru bila je prva organizovana borba koja je zavr{ena veli~anstvenom pobjedom muslimana i u kojoj su pobijene mnoge vo|e Kurej{ija i njihovi junaci.a. ona se opirala dok zlatar nije uzeo jedan kraj njene odje}e i zavezao ga za svoju stolicu.

Uspjeli su osujetiti plan i `elju Musejleme ibn Habiba el-Kezzaba i njegovog naroda Benu-Hanife. uistinu. Spremio je vojsku probranih mud`ahida. Ubade ibn Samit u~estvovao je i u ratovima protiv odmetnika zajedno sa muslimanima. s. Ubade se priklju~io vojsci koja je i{la prema [amu pod komandom Ebu-Ubejde Amira ibnul-D`erraha.a. kajati.364                           Ashabi Allahovog Poslanika se njihovog prijateljstva.v. . Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako `ure da s njima prijateljstvo sklope.” U vezi sa stavom koji je zauzeo Abdullah ibn Ubej i stavom koji je zauzeo Ubade ibn Samit objavljen je kur’anski ajet koji opovrgava ono {to je uradio Abdullah ibn Ubej i podr`ava postupak Ubade ibn Samita: “O vjernici. Prvi grad na koji je Ubade krenuo bio je Latakija. Latakija ja primorski grad. a zatim osvojio. zapadno od grada Himsa. neustra{ivost i poduzetnost. Hudejbiji.’ A Allah }e sigurno pobjedu ili ne{to drugo od Sebe dati.s. koji je nastavio osvajanja sjevernog dijela [ama i o~istio ga od ve} razbijenih Rimljana. Taifu i u drugim bitkama. pa }e se oni zbog onoga {to su u du{ama svojim krili. ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi napravdu ~ine. A oni koji vjeruju re}i }e: ‘Zar su to oni koji su se zakleli Allahom. Hunejnu. Grad je bio okru`en visokim zidinama koje su imale jedna golema vrata. pa su zbog toga Rimljani postavili jaku odbranu i dobro se utvrdili.’” 62 OSLOBODILAC LATAKIJE Na polju d`ihada Ubade ibn Samit bio je poznat kao dobar strateg i kao hrabar i neustra{iv mud`ahid. Na Hendeku. Me|u tom ponositom skupinom bio je i Ubade ibn Samit.. Smje{ten je na isto~noj sirijskoj obali Sredozemnoga mora. Za namjesnika Himsa odredio je Ubadu ibn Samita. odlu~io je muslimansku vojsku uputiti na istok u osvajanja Iraka i Perzije i na sjever prema [amu. Po{to je halifa okon~ao rat protiv odmetnika. najte`om zakletvom. U Bici na Uhudu Ubade ibn Samit bio je me|u grupom ashaba koji su za{titili Resulullaha. zatim ih je savjetovao i objasnio za{to je izabrao Latakiju za cilj osvajanja. bogat kr~mama i du}anima. ne uzimajte za za{titnike jevreje i kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici. a njihov je onaj me|u vama ko ih za za{titnike prihvati.a. da su zaista sa vama?’ Djela njihova bit }e poni{tena i oni }e nastradati.s. U~estvovao je u svim vojnim pohodima koje je vodio Allahov Poslanik. Za njima je ostala velika pobjeda koju su ostvarili u Jemami pod vo|stvom Halida ibn Velida. Allah. Ebu-Ubejde je po~eo sa osvajanjem tvr|ava i gradova dok nije stigao do grada Himsa kojeg je neko vrijeme opsjedao. koje je u~vrstio iskreni i duboki iman u Allaha i istinitost dini-islama. To je ina~e bio trgova~ki grad u procvatu.v. govore}i: ’Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Ubade je bio u mud`ahidskim safovima i djelima potvrdio svoju smjelost. od nasrtaja mu{rika. s.

Ubade i njegova vojska su se vratili i sakrili se u iskopane rupe. Ovim je sjeverni dio [ama bio potpuno o~i{}en od Bizantijaca. Ubade ibn Samit se potom vratio u Hims i nastavio svoje namjesnikovanje. Grad D`ebele je uporno pru`ao otpor. ali su se morali povu}i jer su ih Rimljani zasuli ki{om strijela.Ashabi Allahovog Poslanika 365 Ubade je poku{ao osvojiti grad. ~iste}i utvr|enja i gradove od Rimljana i otvaraju}i ih za muslimane. Muslimani su poskakali iz iskopanih rupa i sa tekbirima navalili na stra`u. Ubade je krenuo priobalnim putem. Mislili su da poku{avaju iskopati kanal kako bi u{li u grad ispod zidina. nakon {to su latakijski kr{}ani pobjegli u obli`nji grad. Razmi{ljao je na koji na~in zauzeti grad. koji je osvojio nakon kratkog opsjedanja. pa makar ga to ko{talo i `ivota. a od iskopanog pijeska da se napravi barijera tako da se iza nje mo`e sakriti konjanik s konjem. Ubade je naredio da nekoliko vojnika izvr{i manevar prema tvr|avi. Prvi u nizu bio je grad Belde. {to je Ubade odobrio. U tom je trenutku Ubade isko~io iz rupe i uzviknuo tekbir. koji je pru`ao otpor nekoliko dana. Ujutro su Rimljani otvorili vrata tvr|ave. Pred Ubadom je ostao jo{ grad Tartus. Kada su muslimani zavr{ili kopanje jama. sjede}i na konjima. pa su se ismijavali na ra~un toga znaju}i da je taj kanal nemogu}e iskopati. ozna~avaju}i po~etak napada. uvjereni da su muslimani oti{li. Oni su prihvatili uslov i tra`ili od njega da im ne zabranjuje izvr{avanje svojih vjerskih obreda u crkvi. koji dokazuje njegovu inteligenciju i bistrinu. Tako su i u~inili. Lahko su u{li na vrata Latakije jer iznena|eni vojnici nisu pru`ili nikakav otpor. Tu su proveli ~itavu no}. Nakon osvojenja Latakije. Muslimani su prionuli na ispunjenje naredbe prije nego svane. ali je i njega uspio zauzeti. pa je i njega osvojio i njegovo stanovni{tvo protjerao i nastanio muslimane. a kada se spustio mrak. Naredio je da se ispred zidina iskopa veliki broj jama. narediv{i da se crkva ne dira. Nakon kratkog vremena kr{}ani su po~eli pregovarati s Ubadom da se vrate u Latakiju. Potom je sagradio d`amiju. ~vrsto odlu~iv{i da ga osvoji. . pa po{to ne mognu otvoriti vrata da zaustave napade simuliraju}i kao da se povla~e. a Bizantijci su to cini~ki posmatrali ne slute}i pravi razlog. Zapovjednik Bizantijaca po`urio je da se preda. po{to ispred zidina nisu vidjeli nikoga. Na kraju je smislio sjajan plan. Ubade im je to dozvolio pod uslovom da pla}aju d`izju.

. vi ste uveli trgovinu koju ja ne poznajem. s. pitao ga je: “[ta te je dovelo u Medinu?” Ubade mu je ispri~ao {ta se desilo izme|u njega i Muavije. s. bila to srebrena pra{ina ili ~isto srebro. s tim da srebra bude vi{e. a Omer mu je rekao: “Vrati se gdje si bio. Naime. `ivota.” Halifa je za njim poslao pismo Muaviji s porukom: “Ti nema{ vlasti nad njim”. A ne smeta da se prodaje p{enica za je~am. zadu`io ga je da siroma{ne muslimane podu~ava Kur’anu. {tavi{e. Kada ga je vidio. Ko pove}a i bude vi{e potra`ivao.a.a. s.” Razlog da im iznese ovu kritiku i upozorenje postojao je zbog toga {to je vidio da stanovnici [ama odga|aju pla}anje u zamjenu za profit koji odgovara kamati.v. Zar ne ide srebro za srebro . a halifa ga je zadu`io da [amljane podu~ava Kur’anu.. Ubade je smatrao da pojedini namjesnikovi postupci nisu u skladu sa na~elima vjere. zlato za zlato .s.366                           Ashabi Allahovog Poslanika BISTRI U^ENJAK Ubade ibn Samit je u svom `ivotu uskladio dunjalu~ke i vjerske potrebe. Ubade ibn Samit vratio se u Palestinu i bio direktno pod nadzorom halife Omera ibn el-Hataba. Zbog toga je napustio Palestinu rekav{i Muaviji ibn Ebi-Sufjanu: “Ne}u da `ivim s tobom u istoj zemlji. Ubade je ostavio polo`aj namjesnika Himsa.” Oti{ao je u Medinu. (tj. nad Ubadeom).ista koli~ina za istu koli~inu.s. . iz ruke u ruku. Ubej ibn K’ab. a prodaja na zajam nije po{tena.s. iz ruke u ruku.mjera za mjeru. s tim da je~ma bude vi{e. taj uzima kamatu.tas za tas.a. Nakon Damaska. Ebu-Ejub el-Ensari i Ebu-Derda. Prodaja na kredit nije po{tena. halifa Omer ibn el-Hattab.” Allahov Poslanik. Nastanio se u Damasku i podu~avao ljude vjeri: obja{njavao im njena na~ela i principe.s.v. je~am za je~am . Mu’az ibn D`ebel. i podu~avao ih Kur’anu. s. Jednog dana desio se konflikt izme|u njega i namjesnika [ama Muavije ibn Ebi-Sufjana. Ne smeta da se prodaje zlato za srebro. a on mu je grubo odgovorio. U jednoj od svojih hutbi u Damasku rekao je ljudima o njihovoj trgovini koja nije bila u skladu sa vjerskim propisima: “O ljudi..a. Pored svoje velike hrabrosti na polju d`ihada Ubade se odlikovao velikim znanjem i razborito{}u. Allah u~inio zemlju ru`nom u kojoj nisi ti i tebi sli~ni.. Muhammed ibn K’ab el-Kurezi ka`e: “U vrijeme Allahovoga Poslanika. stekao je znanje i obrazovanje.v. U vrijeme Omera ibn el-Hattaba. Zar nije p{enica za p{enicu .v. Usprotivio se Muavijinom pona{anju. Od Allahovoga Poslanika. bio je jedan od sakuplja~a Kur’ana za Poslanikova. halifa ga je poslao u Palestinu sa istim zadu`enjem: da podu~ava ljude. upu}uje ih i upoznaje sa njihovom vjerom. peterica ensarija su sakupljala Kur’an: Ubade ibn Samit. bilo da se radi o zlatnoj pra{ini ili ~istom zlatu.tas za tas.

Ubade ibn Samit preselio je na ahiret u Kudsu.Ashabi Allahovog Poslanika 367 PRESELJENJE NA AHIRET Trideset ~etvrte godine po Hid`ri. u svojoj sedamdeset drugoj godini `ivota. .

.

a on sin D`umeha el-Kure{ia el-D`umehija. Taj bi stav za njega postajao uvjerenje koje bi on branio i od kojeg ne bi odstupao. Pa`ljivo je rasu|ivao. NJEGOVE OSOBENOSTI Se’id ibn Amir posjedovao je tjelesnu snagu i izra`enu inteligenciju.A.SE’ID IBN AMIR EL-D@UMEHI. posla delegaciju od deset muslimana u Meku da saznaju .s.a.v. Bio je srednjeg rasta.s. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Se’id. Taj poraz je pove}ao mr`nju mu{rika prema Allahovom Poslaniku.. k}erka Ebi-Mu’ajta. a on sin Hizjemov. i njegovim ashabima. s. a on sin S’adov. Mu{rici su ~ekali priliku da zarobe nekog muslimana i da ga mu~ki ubiju. tamnoput. R. stvari je gledao realnim pogledom i razumno. tako na bojnom polju ostade sedamdeset mu{ri~kih le{eva. sin je Amirov. s. zauzeo bi odgovaraju}i stav. . Ba{ u to vrijeme Poslanik. prihvatio bi ih kao ~injenice. lahkih koraka. a on sin Selmanov. a on sin Rebi’e. nakon {to bi ih analizirao i podrobno izu~io. KUREJ[IJSKA ZVJERSTVA U Bici na Bedru Kurej{ije pretrpi{e te`ak poraz. brzih pokreta. Porazi{e i protjera{e kurej{ijsku vojsku.orma za Se’ida ibn Amira nije bila ni{ta drugo do polazna ta~ka preko koje se sti`e do su{tine. Me|u njima bilo je i velikana i uglednih i obi~nih ljudi. a muslimanima pripade velika pobjeda. Njegova majka bila je Erva. Nakon {to bi spoznao su{tinu.v..a. jakih mi{ica i podlaktica.

Guraju}i ljude i provla~e}i se izme|u njih. krenuo je na trg da posmatra Hubejbovo pogubljenje.. r. a me|u njima bio je i njihov vo|a El-Haris ibn Amir. Hubejb.” @agor `ena i djece pratio je mu{ri~ku seansu. a zatim ga uhvati{e i veza{e konopcima. Uzeli su potom trgati mu ko`u i odsijecati udove njegovoga tijela i razbacivati ih okolo po zemlji. Se’id ~u Hubejbov glas kojim se obra}ao ljudima: “Da li mogu zatra`iti posljednju `elju?” Pomisli{e svi da }e izjaviti da napu{ta vjeru islam nakon {to je ugledao smrt pred o~ima. Klicali su gledaju}i prizor u kome kolja~i skrnave Hubejbovo tijelo. ranjavaju mu lice i le|a ubodima svojih sablji. stade iza mekanskih prvaka Ebu-Sufjana i njegovih prijatelja. uti{anom masom. govorili: “Bi li volio da je Muhammed na tvom mjestu. Nije vidio na njemu nikakav strah niti bojazan niti zabrinutost. da ne}ete pomisliti da sam oduljio svoj namaz iz straha od smrti. jo{ bih klanjao. U njihovim srcima probudila se mr`nja i po`elje{e da se osvete muslimanima.” Po~e{e mu se rugati i izra`avati negodovanje. Odveza{e ga. koja je na bojnom polju Bedra ostavila veliki broj svojih poginulih. Dovedo{e Hubejba vezanog u lance. tako {to }e ubiti Hubejba ibn Adijja. Zatim ga veza{e za stablo drveta. te dovedo{e u Meku. Se’id ibn Amir ga pogleda u lice i vidje da je miran i stalo`en. se okrenu vo|ama Kurej{ija i re~e im: “Tako mi Allaha. a oni su. puni mr`nje i divlja~kog zanosa. nepokolebljivost i njegovo duboko uvjerenje. Se’id ibn Amir bio je u godinama rane mladosti. me|utim. pa ga jednoglasno upita{e: “[ta `eli{?” On im odgovori: “@elim klanjati dva rekata prije mog pogubljenja. Za~udi ga ta njegova smirenost. Kao i ostali mladi}i Meke. u~io u svome namazu. Odre|eni dan skupi{e se sljedbenici mnogobo{tva i nevjerstva na jednom od mekanskih trgova da u`ivaju u ~inu koji je bio primjer zvjerstva nastanjenog u srcima nevjernika i sljedbenika d`ahilijeta. ako mi dozvoljavate. Krv je tekla iz Hubejbovoga tijela i napajala suhi i u`areni pijesak. Mu{rici mu obe}a{e sigurnost. Ta grupa izaslanika pade u zasjedu koju su postavile Kurej{ije te ubi{e devetericu. Prodali su ga porodici El-Haris. Vodili su ga kroz mekanske sokake pozivaju}i ljude da gledaju njegovo pogubljenje. a on se okrenu prema K’abi i po~e klanjati. Se’id ibn Amir po~e se ~uditi tom izuzetnom i divnom prizoru. u~e}i visokim glasom kur’anske ajete pred zbunjenom.a. psuju}i i grde}i ga. vo|e Kurej{ija odlu~i{e mu dozvoliti neka klanja ta dva rekata. a `ene i djeca ga opkoli{e i po~e{e ga udarati i rukama i nogama. a da se ti spasi{?” . Osjetio je u svojoj du{i interesovanje i simpatije prema tom ~ovjeku koji je padaju}i licem na tle.370                           Ashabi Allahovog Poslanika vijesti od tamo{njih stanovnika i da vide {ta spremaju i planiraju mu{rici. Kada je zavr{io namaz. Hubejb ibn Adijj osta `iv i zatra`i od njih za{titu jer je otpor bio uzaludan.

s.v.a. ali Se’id ibn Amir taj prizor nije mogao zaboraviti.” Oni koji su ga ~uli za~udi{e se da Se’id ka`e tako ne{to. Narod se po~e razilaziti.” BORBA NA ALLAHOVOM. Se’id ibn Amir krenu te{kim i sporim koracima ka svojoj ku}i razmi{ljaju}i o tom stra{nom prizoru. Zapade u tegobnu borbu sa samim sobom. Rasta se du{a od Hubejbovog tijela iskidanog udarcima sablji i ubodima koplja. osje}aji odvratnosti prema dru{tvu iz kojeg i on sam potje~e probudi{e se u njemu. Tako jedan dan stade ispred grupe ljudi na jednom trgu u Meki i visokim glasom povika: “O ljudi. prorijedi ih. Hubejbovi pogledi i slika njegovog izranjavanog i iskomadanog tijela bili su ispred njegovih o~iju ~itav dan. ne bih volio biti spa{en i siguran me|u svojom porodicom i djecom.v. ja sam ~ist i odri~em se va{ih grijeha. svjetlo vjerovanja prodrje u njegovo srce. pa povika{e: “Ubijte ga! Zavr{ite ve} jednom s njim!” Se’id ibn Amir je pogledao Hubejbove o~i. boje}i se reakcije od njegovoga plemena. govorio im je: “Tako mi Allaha. uni{ti ih Svojom snagom i ne ostavi nijednog. {ta se nalazi u dubini onoga {to je vidio.s. a bila mu je to prva bitka pod . PUTU Nakon kra}eg vremena provedenog u Medini. Resulullah. grad sjeverno od Medine. D@. Napu{tam va{e dru{tvo i pred vama izjavljujem da primam islam. s namjerom da im da o{tru lekciju zbog prevara i smicalica koje su ~inili.” I taj prizor se zavr{i.. i pred njim izgovori {ehadet: “E{hedu en la ilahe illallah ve e{hedu enne Muhammeden resulullah. a preklinju}im glasom je dozivao svoga Gospodara: “Allahu. Osu|ivao je zvjerstvo Kurej{ija.[. I tako. koji je bio naseljen jevrejima. pogled mu je bio uprt u nebo.. ali ih drugi sprije~i{e u tome. Po~e analizirati i razmi{ljati. Odlu~io je Se’id ibn Amir otrgnuti se od kurej{ijskog dru{tva i napustiti d`ahilijetsku i nevjerni~ku sredinu.. a da se Muhammedu i trunka zla nanese. Neki od njih po`elje{e da ga napadnu i kazne. po~eo je spremati vojsku za napad na Hajber. Se’id ibn Amir krenu iz Meke prema Medini gdje srete Allahovog Poslanika. s. Tebi se vra}am. Allahu moj. Nakon nekoliko dana ljudi zaboravi{e Hubejbovo ubistvo.a. Ja sam ~ist od va{eg obo`avanja kipova i idola. Krv koju je vidio da te~e iz Hubejbovog tijela nije mu dala da zaspi..” Njegov odgovor samo razjari ljutnju i prezir mase. Zaista je islam zov istine. Se’id ibn Amir podu~i se propisima i razumijevanju ~iste vjere islama i vjerovanje se u~vrsti u njegovom srcu. Se’id je bio u najve}em poletu za borbu.. Hubejbova pogibija dade mu lekciju koja ga podu~i vjerovanju i uvjerenju.Ashabi Allahovog Poslanika 371 I dok su mu udovi otpadali i krv curila iz njegova tijela. za koji ~ovjek `rtvuje sebe radi Vjerovjesnika i njegovog poziva s kojim je donio radosnu vijest. s.

njegovi ashabi. odgovori: “Se’ide ibn Amire! Neka ti se najmilostiviji Allah smiluje. s. po{alji i mene s njim. o Se’idu! Dosta si rekao.s. Njegovim lijepim imenima i puno Ga spominje{. `rtvuju}i se za {ehadet. moja je `elja da idem u d`ihad. ~uva{ rodbinske veze. Se’id i ostali muslimani to primi{e sa velikom tugom. priklju~ite se Se’idu ibn Amiru u pohod na [am?!” Za nekoliko dana skupilo se sedam stotina ljudi. Bilal. d`. Njemu pripada vrijednost i blagoslov. Ve} sam obavije{ten da se Rimljani okupljaju u velikom broju protiv na{e bra}e. pro|e neko vrijeme. s. do|e Bilal ibn Ebu-Rebbah Ebu-Bekru tra`e}i dozvolu da se i on odazove pozivu u d`ihad i {ehadetu na Allahovom. hrabri ljudi . r.a.” Se’id mu odgovori: “Allah ti se smilovao. Allah.. po~e obilaziti medinske sokake i pozivati: “Muslimani. Se’id nastavi blagoslovljeni put bore}i se na Allahovom putu pod vo|stvom dvojice velikih halifa: Ebu-Bekra es-Siddika i Omera ibn el-Hattaba. du{a Allahovog Poslanika. koji je ustrajan u pravdi. ponizan. kloni{ se grijeha i prekr{aja. koliko je to bio u mogu}nosti.. Ljubav prema d`ihadu usa|ena u Sei’dovoj du{i i njegovo duboko uvjerenje se jasno dokazalo odlaskom u Damask.v. Ako `eli{ da po{alje{ nekog drugog umjesto mene.v. d`.a. Kako znam. blagoslovio je pobjedu na Hajberu. s. bili su veliki. Dozvoli mi.s.. ali ~vrsto rije{eni da slijede Kur’an i podr`e istinitu Allahovu vjeru. te prekide Se’idov govor i re~e: “Dovoljno je. Me|utim. tako mi Allaha.. misije i u~vr{}ivanju temelja islama. `estok prema nevjernicima. sudi po istini i pravdi.a. u osvajanje [ama. Ti si.s. s. vrati se svome Gospodaru. r.a. Se’id je bio jedan od onih koji su imali u~e{}e u podr`avanju Poslanikove.a. blagodati koje mi je Allah ukazao ve}e su od onoga {to si spomenuo. a halifa ga ne zovnu na taj zadatak..{. pa se . i veli~a{ Allaha..” Zatim naredi Bilalu da pozove ljude da se priklju~e u Se’idovu grupu i krenu u d`ihad ka [amu. putu. Ispuni se velika Allahova odredba. Zato mu Se’id ode i re~e: “Ebu Bekre.a.” Na to mu Ebu-Bekr.v. A ako ne namjerava{ poslati nikoga. da se priklju~im muslimanima. uputama i savjetima.{.{. a ti ne izdaje{ naredbu.. Ebu-Bekr mu dozvoli. {uti{. koji su se borili za {irenje uzvi{ene Allahove rije~i. Allah ti se smilovao. milostiv prema vjernicima.. Idi i spremi se! [aljem te kao vojnika u pomo} muslimanima i postavljam te za njihovog zapovjednika. r. Oko Poslanika. Potrudio se da u~vrsti svoje mjesto u boju. a kad je Se’id htio krenuti. ti si onaj koji o~ituje Istinu. obavije{ten sam da me `eli{ poslati..v.s. Do njega je doprla vijest da halifa Ebu-Bekr es-Siddik ima namjeru da ga po{alje sa vojskom u ispomo} Jezidu Ebu-Sufjanu u [am. d`. kako sam saznao.372                           Ashabi Allahovog Poslanika zastavom islama.a.” Ovo jako dojmi Ebu-Bekra i o~i mu zasuzi{e. rade}i po Poslanikovim.

sa~uva me poraza i bje`anja. a iz mene nestade ljubav za {ehadetom. Zato su platili veliku `rtvu da ga odbrane. krenu{e ka [amu.” ^im je do{ao u [am. d`. Allahu. U to vrijeme bio je poznat po veli~ini: imao je miliona stanovnika. Allah. Uspje{nu opsadu izvede Muavija ibn Ebu-Sufjan sa Se’idom ibn Amirom. preseli na ahiret. Kada je Muavija oslobodio .{. Taj grad Jezid ibn Ebu-Sufjan nije uspio osloboditi. shvatio sam da im se dova primila. putu: “Neka se Allah smiluje mojoj bra}i. a Ebu-Bekr re~e: “Kad grupa muslimana podigne ruke upu}uju}i dovu svome Stvoritelju i mole}i za ne{to. Se’id ibn Amir ostao je u Jezidovoj vojsci.{.” Dova Ebu-Bekra i ostalih iskrenih muslimana sti`e Se’ida ibn Amira. U isto vrijeme preseli i Jezid.” Se’id i muslimani. Se’id se priklju~io vojsci Jezida ibn Ebu-Sufjana. tako on izgovori rije~i koje upu}uju na ja~inu njegove odanosti vjeri i njegovog poleta u borbi na Allahovom. Kada sam ~uo da su moja bra}a muslimani molili za mene da ostanem `iv. u~ini da to bude uz Tvoju milost i spas. sa~uvao. u~ini da se sretnemo u pokornosti Tebi. Pod njegovim vo|stvom muslimanska vojska do|e na sjever Palestine gdje se zadr`a dugo vremena kraj grada Kajsarija ne mogav{i ga osloboditi. Prva je bitka bila Bitka u El-Arebi.. Povela se bitka izme|u muslimanske vojske pod komandom Jezida i rimske vojske pod komandom Serd`ijusa. ali im to nije koristilo.a.” Muslimani su podignutih ruku upu}ivali dovu Allahu. malom naselju u pokrajini Gazza. d`. Kajsarija je osvojena ratnom varkom i smatra se jednom od najve}ih bitaka koju je dobila muslimanska vojska jer su Rimljani ovaj grad koristili kao prilaz sjevernoj obali Palestine. predvode}i jednu grupu muslimana. pa halifa Omer naredi da na ~elo te vojske stane Jezidov brat Muavija. d`.. sa Allahovim blagoslovom. do|e Se’id sa jo{ pedeset ljudi Ebu-Bekru da se oprosti.Ashabi Allahovog Poslanika 373 i Bilal priklju~i Se’idovoj vojsci.{. Dignite svoje ruke. U to vrijeme halifa Ebu-Bekr. a ni Amru ibn ’Asu to nije po{lo za rukom mada ga je opsijedao prije nego je dobio naredbu da ide u Egipat. Kajsarija je jedan veliki grad na obali Sredozemnog mora u sjevernom dijelu Palestine. Izlo`io sam se pogibiji.{. Krenuo sam sa velikom `eljom za {ehadetom na Allahovom putu. ga u~inio blagoslovljenim.. koja se nalazi u palestinskoj ravnici ju`no od Mrtvoga mora.. Ako si nam odredio da se rastanemo. kad nam odredi{ susret. On im tu molbu usli{a pod uslovom da ne pozivaju u nepokornost i kidanje rodbinskih veza. Allah vam se smilovao. molite Allaha za va{eg brata da ga prati i {titi. Rimljani nakon prvog poraza pobjego{e u malo mjesto Ed-Dasine. pa mu halifa re~e: “Imenujem ovog ~ovjeka za zapovjednika. izme|u Hajfe i Jafe. gdje ih se sakupio veliki broj. te me Allah. a naslijedi ga Omer ibnul-Hattab. d`. Pratio ih je Jezid na ~elu svoje vojske tako da se odigrala jo{ jedna bitka u kojoj su Jezid. Se’id i ostali muslimani postigli veliki uspjeh. tri stotine ~ar{ija i bio jedan od najbogatijih gradova u tom podru~ju.. Halifa se okrenu ljudima oko sebe i re~e: “Allahovi robovi. Kada su se muslimani spremili da krenu. r. Allah. Kad sam se sreo sa neprijateljem. Kamo sre}e da nisu upu}ivali dovu za mene. U toj bici su Rimljani izgubili nekoliko svojih vo|a pa su se upla{ili i pobjegli prema sjeveru.

olak{aj i ne boj se ni~ijeg prigovora.s.374                           Ashabi Allahovog Poslanika Kajsariju.a... sakupit }e ljude radi obra~una. Neka ti govor bude u skladu sa djelima jer je najbolji govor onaj koji je sproveden u djelo. r. jer nema posrednika izme|u ~ovjeka i Allaha. s. d`. Omere. Napu{tao je sve na ovom dunjaluku {to je li~ilo na prevaru i zavjeru. d`.v. bio je hrabar i poletan na Allahovom putu.{. preziri ono {to prezire{ sebi i svojoj porodici.” On se uzruja i protestova: “Za{to mojoj porodici i porodicama moje djece?! Ne.’ Re}i }e im se: ‘Stanite radi obra~una. nasljednika. savjetujem ti da se boji{ Allaha u odnosima prema ljudima....” Pa su mu rekli: “Pove}aj sebi i svojoj porodici opskrbu i uzmi dobra ovoga svijeta. ljudi kojima je Allah povjerio ulogu Poslanikovog. s. oti{ao mu je jednog dana i rekao: “Omere.v. Proslavio se po svojoj smjelosti u izno{enju istine i svoga mi{ljenja bez licemjerstva i laskanja.{. na oslobo|enju Kajsarije.. d`. vjerovanja i poniznosti. d`. {.” SKROMNI VJERNIK Se’id ibn Amir postade poznat i slavan.a.a. r. {. Nakon osvajanja [ama Se’id se vratio u Medinu i po{to jo{ uvijek nije sreo Omera. rekli su mu: “Olak{aj ovim vi{kom sebi. @eli njima ono {to `eli{ sebi i svojoj porodici.a. Otkloni pote{ko}e. Pored ukorijenjene ljubavi za d`ihadom. Krasila ga je pobo`nost i skromnost u ovosvjetskim u`ivanjima i ljepotama i `rtva u dunjalu~kim odricanjima radi obo`avanja Allaha. dao upravu. podr`avao ih je: “Zahvaljujte Allahu.’ Oni }e re}i: ‘Nemamo . Cijelu su no} u Medini u~ili tekbire i zahvaljivali Allahu. pa }e do}i vjernici siromasi ubrzano kao kad se golubovi spu{taju. izabran za halifu.” Se’id je dijelio svoj imetak i svoje prihode siromasima i onima koji su bili u potrebi. tako mi Allaha! Ne}u prodati Allahovo zadovoljstvo za srodstvo. otkako je Omer.{. ko to mo`e?” On mu odgovori: “Mogu ljudi kao ti.” Omer.. r.a. svojoj porodici i svojim zetovima.a. posveti pa`nju bli`njim i daljim muslimanima nad kojima ti je Allah. d`. Omer...{. d`.s.” On je odgovorio srcem punim imana: “Ne}u da zaostajem iza prvaka nakon {to sam ~uo Allahovog Poslanika. Ne strahuj od ljudi u odnosima prema Allahu. Jednoga dana kada mu je dodijeljena velika koli~ina imetka. r. da je rekao: ‘Allah.. upita ga: “Se’ide. poslao je halifi Omeru vijest koja obradova muslimane.

r. a sada me ostavljate! Tako mi Allaha.’ Zatim }e Allah. ona prelaze moje potrebe pa ne znam {ta da radim s njim. koji su na sjeveru osvajali i pro{irivali teritorije. r. Tamo ga ljudi zavolje{e.” I postavi Se’ida za namjesnika Himsa. Oni su mu predali spisak na kome je bilo napisano i ime Se’ida ibn Amira. “To je na{ namjesnik”.{. htio postaviti namjesnika u Himsu. vidjela se za vrijeme namjesnikovanja u gradu Himsu gdje je pokazao vrhunac svoje skromnosti i pobo`nosti.” Se’id ibn Amir. ja }u tebe postaviti. Hims je nazvan “Mala Kufa” jer su stanovnici ta dva grada bili sli~ne prirode. NAMJESNIK HIMSA Hims je bio jedan od velikih gradova [ama. d`. oti{ao je u Hims.’ I u}i }e u D`ennet prije svih ljudi.a.Ashabi Allahovog Poslanika 375 mi polagati nikakve ra~une. r. Pozvao ga je i predlo`io mu da ide u Hims. ja imam primanja iz dr`avne kase muslimana.” Veli~ina Se’ida ibn Amira. Stanovnici Himsa bili su poznati po mnogobrojnim pritu`bama koje su slali halifi. odgovori{e. Se’id mu re~e: “Vladaru pravovjernih.a.. “Ko je Se’id ibn Amir?”. osim malog broja koji su ina~e bili poznati po svojim prevrtljivostima.. a zbog svog strate{kog polo`aja bio je veoma va`an za muslimane.a. Kada je Omer. pa je tra`io od njih da mu predaju imena siromaha i muhta~a. Omer im re~e: “Va{ namjesnik siromah!?” .. Jedne prilike Omeru je do{la delegacija iz Himsa. ^esto su pravili urote protiv namjesnika. dvoumio se kako da na|e odgovaraju}eg za tu te{ku obavezu..a. zar }e{ mene postaviti?” Omer se naljuti i re~e: “Te{ko vama! Natovarili ste mi ovo na vrat. Bilo im je potrebno mjesto u kome }e formirati komandu i postaviti dr`avnu administraciju. re}i: ‘Moji robovi su rekli istinu. upita ih Omer. pa ga upita: “Ima{ li primanja ili da ti ih ja odredim?” Se’id mu odgovori: “Halifa. Dugo je tra`io i razmi{ljao i nije na{ao boljeg od Se’id ibn Amira. pobunama i mnogim `albama. r. Omer ibn el-Hattab imao je obi~aj obavezati svoje namjesnike da ispitaju stanje siroma{nih muslimana i da mu napi{u njihova imena kako bi tajno podmirio njihove potrebe.

. do|e mu delegacija koja je ispitivala rad namjesnika.{. prezirao sam spominjati razloge.” Se’idova se `ena iznenadi njegovu govoru. pa sa`aljivo upita: “Se’ide.” Pa joj on re~e: “Pomozi mi. i ~etvrto je stanje u koje zna zapasti.” Ona mu. djeci siro~adi i besku}nicima.a. ali evo moram. re~e: “Svi smo od Allaha i svi se Njemu vra}amo. moja porodica nema sluga pa ja mijesim tijesto i kuham hljeb. [to se ti~e toga {to im ne izlazim skoro do podne. zakaza sastanak sa namjesnikom i onima koji se `ale na njega. Jedan. re~e: “Oslobodi je se. Kurej{ije su ga vezale za stablo drveta. Omer ibn el-Hattab. zatim uzmem abdest i klanjam duha-namaz. `ale}i se na postupke Se’ida ibn Amira i njegovo neizvr{avanje obaveza. tre}e: dva dana u mjesecu nema ga nikako. tako mi Allaha. zovemo ga. r. zaista.” ^ovjek koji je govorio sjede.” Omer na ovo zaplaka i naredi da spreme hiljadu dinara i po{alju Se’idu. I na kraju.” Porazgovara s njim vjerna mu supruga. a Omer se okrenu Se’idu i upita ga: “Ima{ li ~ime da se odbrani{?” Se’id ustade i re~e: “Tako mi Allaha. a da si ti slobodan?’ On im je odgovorao: ‘Tako mi Allaha. r. pa po{to je ja operem. Pro|e nekoliko dana. Kada ih je Se’id primio. nikome ne odgovaram no}u jer sam se njima stavio na raspolaganje danju. a onda iza|em. drugo: kad ga nave~e ne{to trebamo. r. U{la smutnja u moju ku}u. u ime svih njih. zbog ~etiri se stvari `alimo na njega. pa stavi{e dinare u malu kesu i zadu`i{e nekoga da ih podijeli siroma{nim muslimanima. Prvo: ne dolazi nam izjutra skoro do podne. a da .a.376                           Ashabi Allahovog Poslanika Jedan od njih odgovori: “Jest... a on u svojoj ku}i ne upali vatru. to je zbog toga {to nemam sluga da mi peru odje}u niti druge odje}e da se presvu~em. a no} sam ostavio samo za ibadet Allahu. naime s vremena na vrijeme odluta u mislima kao da nije pri svjesti. Kada je stigao. a ono nas uzrujava i brine. s vremena na vrijeme odlutam u mislima jer sam prisustvovao ubistvu Hubejba ibn Adijja el-Ensarija. ~ekam da mi se osu{i.. ne znaju}i za dinare. rezali mu tijelo i govorili: ‘Bi li volio da je Muhammed na tvom mjestu.a. d`. a on nikome ne odgovara. kao da ga je zadesila nezgoda. udovicama. progovori: “Vladaru pravovjernih.. pa tek krajem dana iza|em. {to se ti~e dva dana u mjesecu u kojima im se uop}e ne pojavljujem. a tada sam bio mu{rik. do|e u Hims da vidi kako je namjesnik i ostali ljudi. ne bih po`elio da sam sa svojom porodicom siguran i miran. Omer. {ta ti je?” On joj odgovori: “Do{ao mi je dunjaluk pa mi pokvari ahiret.

a da ne pomislim da mi Allah ne}e oprostiti. Ostavio je iza sebe uspomene namirisane bogobojazno{}u. Neka se Allah smiluje Se’id ibn Amiru. nikad se nisam sjetio tog dana kad mu nisam pomogao. bio je jedan od stupova veli~anstvene gra|evine islama. slijede}i ~asne muslimane prethodnike.” PRESELJENJE NA AHIRET Dvadesete godine po Hid`ri Se’id.{.” Omer na ovo izrazi svoje veliko odu{evljenje.Ashabi Allahovog Poslanika 377 Muhammeda ubode trn.a. ~iste du{e. Koji nije dozvolio da zaklju~im na osnovu vanj{tine. r. pa se stresem boje}i se Allahove kazne i zamislim se o tome da dugo ne mogu do}i sebi. preseli svome Stvoritelju. ~vrstog imana. d`. skromno{}u i borbom na Allahovom putu. ...’ Tako mi Allaha. a zatim re~e: “Hvala Allahu. Bio je ~istog duha.

.

GALIB IBN ABDULLAH. Bio je poznat po svojoj gostoljubivosti. samopouzdanje i smjelost. Ratno iskustvo stekao je u svome plemenu El-Kenane. sin je Abdullahov. Bio je jedan od najhrabrijih jaha~a i najsmjeliji u borbi. ~vrste i smirene nerve. a on D`’aferov. a on sin Musirov. a bili su smje{teni zapadno od Medine. Tako je Galib odrastao u stalnim ratovima. na koje se Poslanik. a on je sin Kenana el-Kenanijja el-Lejsijja. a on Lejsov. R. potpori i pomo}i nevoljnicima i muhta~ima. a oni su im jem~ili za{titu u zamjenu za odre|enu sumu novca. oslanjao u ratnim pohodima. kori{tenje oru`ja. a on Bekrov. Imao je kukast nos i visok glas tako da se ~uo iz daleka. Nau~io je jahanje. a on Abdu-Menafov.a. upalih o~iju. Bija{e visok. a on Kelbov. jo{ u ranoj mladosti.s.. Pleme El-Kenane vodi porijeklo od loze Kurej{ija.s. a. bijeloga tena koji je naginjao `utoj boji. Posjedovao je vrlo lijepu narav. a on Amirov. Trgova~ki karavani prolazili su pored njih. izdu`enoga lica. . ponosito srce. Imao je o{tru pronicljivost i o{troumnost.v. s. prema moru.A. strategiju napada i povla~enja. ili su napadali karavane koji ne bi tra`ili za{titu i koji su odbijali pla}anje. a poznavao je i plivanje.. ravnomjerno razvijenog tijela. mr{av. a on K’abov. a on Avfov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Galib. LI^NOST Galib ibn Abdullah ubraja se me|u najve}e i najslavnije ashabe Muhammeda.

idu}i prema Kedidu. Tek nakon Bitke na Bedru i pobjede muslimana. sreli su El-Harisa ibn . a nije ~uo ni da je jedan dio stanovnika Medine dao prisegu Allahovom Poslaniku. pa je pozvao Galiba ibn Abdullaha i odredio ga za vo|u nekoliko desetina ljudi.pobojao se da ne spremaju ne{to protiv muslimana.. Galib se nastanio u Medini. i rekao mu: “Bo`iji Poslani~e. a kao njihovog pretpostavljenog imenovao je Galiba ibn Abdullaha. s.. POVJERENIK ODGOVORNIH POSLOVA Galib ibn Abdullah odlazio je stalno iz svoga mjesta u Medinu i tamo sticao vjersku naobrazbu. s. stigli su plodovi njegove da’we: pleme Benu-Kenane je prihvatilo islam. To mu je zapalo u o~i i shvatio je da tu ima ne{to sumnjivo . pamtio ^asni Kur’an i sjedio sa Allahovim Poslanikom.v. Porobili su ih i vratili se zajedno sa plijenom i stokom u Medinu. Jednoga dana.s.380                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA U po~etku.a. Ni “Prva” ni “Druga prisega” nisu podstakle Galiba na dini-islam. dobru i pravdi.a.a. s. i on krenuo da se sretne sa Poslanikom . Oti{ao je Allahovom Poslaniku.v. Stanovao je predgra|u Medine. vidio sam ne{to kod Benu-Abda.a. kao da kuju kakvu zavjeru. jednog dana do Poslanika. odazivaju}i se pozivu u d`ihad kada god bi Allahov Poslanik.s. Naredio im je da napadnu Kedid. i izjavi svoje primanje islama. obo`avanju Jednog Jedinog Boga. Poslije toga. a ljudi su im postali osori i grubi. naredio je da se opremi odred vojske.” Poslanik. a da pojedince od njih ubiju.v. Oko ikindije toga dana... Poslanikov. Galib je po~eo razmi{ljati o ovom ~ovjeku koji poziva milosti i ljubavi. Pove}ao im se broj stoke. i da su u{li u islam.s.s. koje je ina~e bilo saveznik Kurej{ija. Naredio je da ih napadnu i da razbiju njihove redove. s. Savjetovali su se sa Kurej{ijama u pogledu njihovih potreba i udovoljavali njihovim zahtjevima.v.s. Galib ibn Abdullah poveo je izvidnicu.a.a.v. s.s. Tako je. s.v. napali su pleme Benu-Abd i brzo ih savladali. u plemenu Benu-Abd.v. Galib nije ni{ta znao o islamskom pozivu.v.s. do{la je vijest da su neki ljudi iz plemena Benu el-Melluvah sklopili savez sa Kurej{ijama. Bilo ih je stotinu dvadeset. s.a. mjesto njihovog prebivali{ta...s. Tako|er. Nakon odre|enog vremena. s. sluga Jesar primijetio je da je Benu-Abd stupilo u kontakt sa Kurej{ijama i da se broj njihove stoke naglo pove}ao.. ~ime se jo{ vi{e oja~a dini-islam. zajedno sa grupom ljudi iz svoga naroda koji su se uputili prema Medini. po{ao u ratni pohod. a kada je pala no}.a.

Tu su ostali do no}i. uvidio je veli~inu Galibove iskrenosti prema vjeri i njegovu borbenost. a ako bude{ ne{to drugo. kod Galiba. pa ga je poveo sa sobom kao pratioca prema Medini. ako ti se bude opirao. Stra`aru je izri~ito naredio: “^uvaj ga dok se ne vratimo. Vikali su tako glasno da je eho odzvanjao cijelim podru~jem. a on im re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha. vidio sam .” Naredio je da ga zave`u i da postave sna`nog stra`ara kraj njega. Napali su Benu el-Melluvah iznenada i nanijeli im ogromne gubitke. odsijeci mu glavu. Allah neka ih nagradi za svaki njihov korak. s.. nakon {to je opremio odred vojske i za vo|u postavio Usamu ibn Zejda ibn Harisa. El-Haris je upitao Galiba: “[ta ti je.” Svojim govorom je nagla{avao da je krenuo u Medinu. tada }emo biti sigurni ko si ustvari. najbolje vrijeme za napad. Od radosti je govorio: “Pobjeda! Pobjeda!”. Bila je to parola u njihovim pohodima. Napali su ih neo~ekivano. pa su ga Usame i Galib tjerali dok ga nisu uhvatili. Zastali su nemo}ni da i{ta urade i srditi posmatrali Galiba i vojsku kako nose plijen i tjeraju stoku ispred sebe. dok su ostale zarobili.” Muslimani su nastavili putem Kadida sve dok nisu stigli do mjesta sa koga im je bila omogu}ena kontrola nad izdajnicima. on je pobjegao. ne}e ti nauditi ako bude{ zarobljen jedan dan. Preostali ljudi iz Benu el-Melluvaha tra`ili su pomo}. koji je ubio veliki broj muslimana.v. Zatim su potjerali stoku i deve i krenuli prema mjestu gdje su ostavili El-Harisa i stra`ara. do njega Galib ibn Abdullah. Galib je stigao do mjesta gdje je ostavio svog druga i stra`ara. kad u momentu pade jaka ki{a pa pote~e prava bujica vode dolinom Kedid koja napravi prepreku i sprije~i ih da stignu muslimane. Umalo da sustignu Galiba i njegovu vojsku. poslao ga je u pohod na Benu-Murre. a iza njih muslimani sve dok nisu do{li nadomak prebivali{ta Benu-Murre.s. Po{to je pora`eno pleme Benu Murre. Stali su mu iznad glave. da izjavi primanje islama. ostatak rastjerali. pa su ga zarobili. pa mu Galib odgovori: “Ako si zaista do{ao kao musliman. ISKU[ENJE Bo`iji Poslanik. ^uli su ga stanovnici El-Melluvaha te po`uri{e ne bi li stigli Galiba. a mud`ahidi su ponavljali za njim. snagu i dobru strategiju u borbi. Veliki broj su ih ubili i ranili.” Usame ovako prenosi detalje tog doga|aja: “Nakon {to je narod bio pora`en. Me|u borcima Benu-Murre bio je njihov saveznik Murdas ibn Nehik. rastjerali ih i pobili ve}inu njihovih ljudi.a. za{to me zarobljava{? Do{ao sam kao musliman. Iste godine u osmom mjesecu po Hid`ri. a na kraju. jer je no}.Ashabi Allahovog Poslanika 381 Malika ibn el-Bersa ibn el-Lejsija koji je bio iz Galibova naroda. Usame je bio na ~elu odreda.

pa je poslao vojsku u sve dijelove Arapskog polutoka da ugu{e taj pokret i njegove vo|e. Tada je poginuo veliki broj muslimana.s. zaplijeniv{i veliki ratni plijen. s. Svoje vrijeme provodio je klanjaju}i i tra`e}i oprosta od Allaha.v.a. zadovoljan s njim i krenuo je na ~elu probranih konjanika muslimana. r. radi {irenja islama u njima. s. halifa je po~eo razmi{ljati o osvajanjima van Arapskog poluotoka..v. Halid ibn Velid. odlu~io osloboditi Meku. Pre`ivljavao je te{ko isku{enje.a.. JUNAK EL-BUVEJBA Galib ibn Abdullah bio je mud`ahid koji se borio svojim imetkom i svojim `ivotom na putu Uzvi{enoga Allaha. r. nije znao {ta da ~ini. Galib je uvidio da je Poslanik. me|u njima i . Tako|er na Hunejnu. s.a. a Galib je bio postojan na polju d`ihada sa Allahovim Poslanikom.” Nismo ga ostavili dok ga nismo ubili.a. kao njegov nasljednik u upravi nad muslimanima.v.a. ostvario je velike pobjede i osvojio veliki broj gradova i utvr|enja prije nego mu je halifa naredio da krene prema [amu. U vrijeme Omera ibn el-Hattaba. preselio na ahiret. Kada je suzbijen otpadni~ki pokret i uspostavljen mir.a. nakon {to je on ve} izvr{io pojedina~ne napade na Es-Sevad i neke ira~ke gradove. s.382                           Ashabi Allahovog Poslanika ~ovjeka nevjernika koji je ubio veliki broj muslimana. Allah je pomogao Svoju vjeru. vje{tih i iskusnih na putu. r. s..s. Kada je Allahov Poslanik. do{ao je Ebu-Bekr es-Siddik. El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani podsticao ga je da krenu na osvajanje gradova Iraka. potra`io je Galiba i naredio mu da ispita i izvidi put do Meke.s.a.a.v.. To je bila velika opasnost koja je prijetila jedinstvu Arapskog poluotoka pod okriljem dini-islama.s. Planirao je osvajanje gradova koji su bili najbli`i. d`. r. Kada sam prenio Poslaniku. gdje je bila potrebna njegova podr{ka u tamo{njim bitkama. s.a.{. u kojoj je vo|a nearapa uspio nadvladati emira islamske vojske Ebu-Ubejdu ibn Mes’uda es-Sekafija.v.s.. Pri{li smo mu ja i Galib ibn Abdullah. ~ovjeka koji ga je obavje{tavao o stanju na putu. Zapo~elo je osvajanje gradova Iraka.” Usame se kajao zbog ubistva Murdasa.. a on tada re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Bo`iji Poslanik. pa re~e: “Usame. Tokom puta. Nakon {to je Poslanik. zamahnuli na njega sabljama. na ~itavom Poluotoku suzbijen je otpadni~ki pokret i sa~uvano je njegovo jedinstvo pod okriljem islama. Meka je osvojena. zabilje`en je veliki spomen na Galiba ibn Abdullaha. kao {to se kajao i Galib. U prvom periodu njegove vladavine neka arapska plemena odmetnula su se od vjere. nije bilo na tebi da ubije{ onoga kome je Allah Bog. u prethodnici muslimana. lice mu se promijeni. muslimani su pogo|eni velikim porazom od Perzijanaca u Bici El-D`isr.v..s. Halifa je odlu~io boriti se protiv njih. {ta se desilo. redovno je slao Resulullahu.a..

Galib ibn Abdullah osjetio je nemir u svome narodu. Pomo} je po~ela pristizati. To je bio kanal za preusmjeravanje toka rijeke Eufrat na kojoj je most koji povezuje dvije obale. pa je odgovorio: “Pre|ite vi.” Pleme Benu-Kenane krenulo je na ~elu sa Galibom ibn Abdullahom. kako bi mogao izi}i licem u lice u okr{aj sa Perzijancima. . a oni su odgovorili: “U [am. Irak..” Mihran je pre{ao sa svojom vojskom na drugu stranu rijeke i tu otpo~e bitku. va{im udjelom. Poslije njega stigao je Hilal ibn Gullefe et-Tejmijj. Slijedio ga je Arfed`e ibn Hersem.. Oni reko{e: “Mi se pokoravamo i izvr{avamo ono {to tra`i Vo|a muslimana. Vijest o koncentraciji muslimana stigla je do Perzijanaca. El-Musenna je odlu~io pribje}i jednoj novini. Nakon toga. Jurnule su dvije vojske u ravnopravni i smioni okr{aj.. upitao ih je na koju stranu bi voljeli. S druge strane. tamo su na{i prethodnici. na ~elu velike vojske..” Omer im je rekao: To ste ve} zadovoljili. a kada su se sreli sa El-Musennom. pa ga je Mihran pitao: “Ili }ete vi pre}i do nas. El-Musenna se prije po~etka bitke obratio muslimanima: “Vi ste posta~i. Pomo} je neprekidno stizala. Omer je shvatio veli~inu opasnosti koja prijeti pa je odlu~io pomo}i El-Musennu sa velikim brojem vojske i opreme. i prihvatite borbu protiv naroda koji je izuzetno napredan i razvijen. Omer ibnul-Hattab. koje je imalo ~etiri stotine boraca. a prvi koji je stigao bio je D`erir ibn Abdullah el-Bed`lijj. pridru`ili su se njegovoj vojsci.” Bilo je vrijeme blagoslovljenog ramazana.a...prema Iraku ili [amu. nasuprot njih. do{ao je El-Musenna. na ~elu boraca iz svog plemena Bed`ile. pa da `ivite sa onima koji pre`ive od toga naroda.Ashabi Allahovog Poslanika 383 Ebu-Ubejde. Irak. vo|stvo je preuzeo El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Ja smatram da bi trebali prekinuti post. Nakon dolaska pomo}i. a u Medini je halifa do~ekivao dobrovoljce i upu}ivao ih tamo gdje je smatrao da je nu`no . Kada je stigla delegacija plemena El-Kenane. Ra{irite se po gradu u kome je Allah umanjio njegov broj stanovnika i njegovu mo}.a. r. pa da se oja~ate hranom za borbu protiv svoga neprijatelja. ili da mi pre|emo do vas?” El-Musenna. pa je prema njima krenuo Mihran. odazovite se Vo|i muslimana u onome {to tra`i i izvr{ite naredbe. koji je napisao Omeru ibn el-Hattabu da ga pomogne velikim odredom mud`ahida. a post slabi i umanjuje snagu. te je stigao do mjesta El-Buvejb. Mo`da }e vas Allah u~initi nasljednicima. Perzijanci su skupili veliku vojsku na El-Buvejbu. na ~elu boraca iz Ezda. sjetio se prevare Perzijanaca prema Ubejdi u Bici El-D`isr. r. pa je on izrazio bojazan da }e napasti muslimane jakim snagama i povratiti zauzeta podru~ja Iraka. El-Musenna je stao na ~elo vojske ~iji je broj iznosio oko osam hiljada ljudi. na ~elu plemena Er-Rebab. pa je ustao i rekao: O rodbino.

r. r. El-Musenna ibn Haris.a. Galib ibn Abdullah vodio je dio Benu-Kenane i kr~io put. poslao je vijesti vo|i muslimana Omeru ibn el-Hattabu. s ciljem njihovog razbijanja iznutra. Bitka “El-Buvejb” smatra se jednom od najve}ih bitaka koje su muslimani vodili protiv Perzijanaca. odre|en je kao vo|a islamske vojske pod ~iju zastavu se prijavilo oko ~etiri hiljade mud`ahida Medine. Znaj da za sve treba priprema. r.a. Poku{ao je do}i do mosta i pre}i ga.. a muslimani su ostvarili veliku pobjedu i pravednu osvetu za muslimanske {ehide u Bici El-D`isr.. upita Omer. koja }e protjerati muslimane iz mjesta koja su zauzeli. razbijaju}i redove perzijske vojske sve dok nije do{ao do njene sredine.. r. Okrenuo se prema Perzijancima i sa vrha mosta ubijao svakog ko mu se pribli`i.. Kada je primio Musennino pismo. Pred tobom je vrlo te`ak i neugodan zadatak koji ne mo`e rje{iti niko osim iskreni..” EL-KADISIJJA Nakon bitke “El-Buvejb” pove}ala se ~vrstina muslimana i odlu~nost da osvoje ~itavu Perziju i njen glavni grad. Mihran je uvidio te`inu polo`aja i htio se povu}i sa svojom vojskom na drugu stranu rijeke. te grupa koja se borila iza slonice. Jezded`ird je pobjesnio kada je ~uo za poraz. udarati i u sredinu perzijske vojske.384                           Ashabi Allahovog Poslanika mud`ahidi }e pro}i krilom. tako|er. prije nego Rustemova vojska krene na njih. ispra}aju}i ga. o velikoj koncentraciji perzijske vojske. Broj ove vojske dostigao je sto dvadeset hiljada ratnika: konjanika.rekao: “Na{ao sam ga! Lav sa kand`ama!” “Ko je on?”.. mud`ahidi na desnom i lijevom krilu kosili su svojim sabljama perzijske vojnike. Kada je S’ad krenuo prema Iraku.a. Odlu~io je pozvati ljude {irom Perzije kako bi opremio ogromnu vojsku. Neka je tebi i onom ko je s tobom cilj hajr. U toj bici ubijen je Mihran i njegove velike vojskovo|e. Tra`io je od njega da pozove muslimane sa ~itavog Arapskog poluotoka u pomo}. “S’ad ibn Ebu-Vekkas”. r. odgovorio mu je Abdurrahman. Omer ibn el-Hattab. rekao mu je: “Ja sam te odredio da rukovodi{ operacijom u Iraku. pa ~uvaj moju oporuku. U isto vrijeme. S’ad ibn Ebu-Vekkas. r. a. prijestolnicu Kisra. ali ga je El-Musenna ~ekao u zasjedi. lijevim i desnim. priklju~uju}i se vojsci na ~ijem je ~elu bio Rustem.a.a.a. pa mu je Abdurrahman ibn Avf. Stvar je izlo`io najodabranijim ashabima `ele}i njihovo mi{ljenje. a koja je imala veliki utjecaj na Bitku “El-Kadisijja. Omer ibnul-Hattab. spremne da istrijebe muslimane. Ljudi su se listom odazivali njegovom pozivu. Priprema za hajr jeste strpljenje.a. i vratiti ih na Arapski poluotok. r. i s hajrom po~ni. po~eo je tra`iti vo|u koji bi odgovarao za tako te{ku i slo`enu bitku. strpljenje na onome {to te sna|e i .

blizu mjesta bitke. Pa.” U ovoj bici muslimani su ostvarili veliku i va`nu pobjedu i ubili su Allahovoga neprijatelja. Kada su do{li do sjedi{ta El-Musennine vojske. . bili su `estoki prema njima. Galib i pleme Benu-Kenane pokazali su veliko juna{tvo i originalnost. muslimani su znali kako da iza|u na kraj s njom. Tako su oslabili njihovu djelatnost i omogu}ili muslimanskim junacima da se bore iza slonova. Zaista. zaista.. nakon {to su otkrili njenu slabu ta~ku i na~in na koji }e je ubiti. S’ad je ujedinio islamsku vojsku. obra}aju}i se svome narodu. umije{ali su se u redove Perzijanaca i navalili na grupu koja se borila iza slonice. d`. muslimani su krenuli prema Perzijancima. Allah. s. stalno su ih napadali i udarali sve dok nisu uhvatili i izdvojili slonicu. Galib ka`e: “Boga mi. Me|u njima i tri stotine iz plemena Benu-Kenane. arapski pjesnici i njihovi govornici. Prou~io je ~etiri tekbira. a Perzijanci prema muslimanima. nemoj da te obmane ako se ka`e: Daid`a Bo`ijeg Poslanika. koja je brojala trideset tri hiljade mud`ahida. izme|u Njega i bilo koga drugog nema nikakve veze. pa im je rekao: “Krenite i postupajte s ljudima pravedno. Ubio ga je vrlo brzo.{. a da oni po~nu borbu poslije ~etvrtog. Prije po~etka borbe. oslonite se na Allaha u onome u ~emu vas ku{a. Me|utim. Bolest ga je privezala za postelju. sa vo|om Galibom ibn Abdullahom. {ta je razlog pa ste se ukopali s va{im konjima na mjestu? Sa vama je ono {to vas ne}e izdati (sablje). Spojile su se vojske u strahovitom okr{aju. Vi ste pripadnici svoga naroda na ovom podru~ju. pa prenijeti drugima. perzijskoga vo|u Rustema. ve} bri{e lo{e s dobrim. Pomislite {ta }e ljudi re}i sutra. On }e vam se odazvati. S’ade ibn Ebu-Vekkase. Sutra }e pri~ati. pa se smjestio kraj ravnice El-Kadisijje.s. Njega molite.” Prije po~etka bitke S’ad se te{ko razbolio.Ashabi Allahovog Poslanika 385 ono ti uve}ava bogobojaznost. osim da Mu se bude pokorno.a. O skupino Mead. po{tuju}i njihova prava u momentima va{e mo}i i sile. rije~ vam je zajedni~ka.” Ispratio je S’ada i mud`ahide Medine s Allahovim blagoslovom. S’ad ibn Ebu-Vekkas tra`io je od vo|a svoje vojske da podsti~u muslimane na borbu i da im preporu~uju ~vrstinu u okr{aju. on je ve} bio preselio svome Gospodaru. od Njega tra`ite. On }e vam pove}ati. pa preuveli~ati. Idite me|u ljude. Dostavio je muslimanima da }e on prou~iti ~etiri tekbira. Znaj da je bogobojaznost u dvije stvari: u pokornosti prema Allahu i ~uvanju od grijeha. vi ste njihov spas. ne bri{e lo{e s lo{im.” Svaki se vo|a obratio svome narodu. Opisuju}i borbu svoga naroda na Kadisijji. vi ste njihovi poglavari. rekao je: “Ljudi. Smjelo i odva`no nastupaju}i.v. U tom momentu Tulejha ibn Huvejlid iza{ao je pred jednog od njihovih mo}nika i izazvao ga na dvoboj. Galib ibn Abdullah. Perzijanci su naprijed potjerali slonicu da bi ubacili strah u srca muslimana. pa ih podsti~ite na borbu.

r. r. povjereniku va`nih zadataka.a. Bio je jedan od stupova veli~anstvene gra|evine islama.a. pa se vratio u Medinu i u njoj se nastanio. junaku El-Buvejba.. ..a.386                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Nakon El-Kadisijje godine su po~ele nadvladavati Galiba ibn Abdullaha. Allah se smilovao Galibu ibn Abdullahu. r. Ed`el mu je do{ao u zadnjim danima hilafeta Omera ibn el-Hattaba.

Tokom mnogobrojnih periodi~nih seoba . a on sin Rebi’ov. a on Hajjetov. Bio je saveznik Benu-Sehma Kurej{ija. OSOBINE . ~uveni histori~ar. on sin Alijev. a on sin Ad`elov. razvijene gra|e i jakih mi{i}a. Imao je mo} preciznog zapa`anja. najbolje poznavao puteve. pa je Ibn-Hibban. na granici Bahrejna. Podigli su svoje {atore u podru~ju izme|u pustinja El-Hire i El-Enbar prema oblasti Hejt koja je pripadala ira~koj pustinji. napisao: “. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je .urat ibn Hajjan odrastao je u okrutnoj i divljoj prirodi pustinje.” . a on je sin S’adov. znao je koristiti zvijezde za orijentaciju u no}nim putovanjima. rijetku kosu. a on S’abov. istaknute o~ne jagodice. R. a on sin Habibov. Njegovo pleme ~inili su Arapi nomadi koji su se selili iz mjesta u mjesto. usko lice. a on Bekrov. a on S’alebov.urat je. a on Vaila er-Rebi’a el-Bekrija el-Ad`elija. a sin je Hajjanov. od svih ljudi..urat je stekao veliko iskustvo u poznavanju pustinje.urat. tra`e}i hranu i vodu za stoku. Bio je veoma lukav i snala`ljiv pa se spretno rje{avao neugodnih situacija. nije mu bilo premca u poznavanju puteva i snala`enju na putovanjima kroz pustinju. jakog pam}enja. jake tjelesne konstrukcije. sitne o~i. Bio je najsposobniji vodi~ trgova~kih karavana koji su putovali izme|u Iraka. a on Abdul-’Uzzaov.A. Imao je sme| ten. a on Led`imov. Zastali su u pustinji Ubelleh. njenih puteva i staza.URAT IBN HAJJAN. Oblast gdje su se smjestili bila je sjeveroisto~no podru~je Arapskoga poluotoka. Bio je srednjega rasta. Pro~uo se po vje{tini jahanja konja i deva. [ama i Arapskoga poluotoka. Postao je nadaleko ~uven po poznavanju pustinjskih puteva.

s. objasnili mu o ~emu se radi i ponudili mu da ga unajme da im bude vodi~ prema [amu. potro{it }emo sve {to imamo. Tako|er. putevi su pod njegovom kontrolom i ne smijemo rizikovati da ne bi na{ imetak pao njima u ruke. Njihova nevolja se iz dana u dan pove}avala jer su bili ograni~eni u kretanju i nisu imali kuda dalje od Meke. ali da putuju novim putem. ostavljaju}i karavan i sve {to je on nosio. . Jedan je ensarija vidio . a sa njima bila je i grupa Kurej{ija.” U razgovor se umije{a Zem’a ibn Esved i re~e: “Ja }u vas uputiti na ~ovjeka koji }e vas voditi.a.urata ibn Hajjana. nisu bili u stanju koristiti put prema [amu koji je prolazio pored Medine zbog straha od muslimana. unervozili su se jer su po~eli tro{iti glavnicu svog imetka. ne bi zalutao. a u d`ahilijetu mu je bio prijatelj. u slu`bi svojih saveznika Kurej{ija. a Zejd ibn Haris.JANOV VODI^ .388                           Ashabi Allahovog Poslanika EBU-SU. i ostali koji su bili s njim. Ned`dom. s.. vratili su se u Medinu. Ebu-Sufjan i Safvan pozvali su . Ovladali su podru~jem Medine i njene okolice i predstavljali istinsku opasnost koja je prijetila trgova~kim karavanima Kurej{ija. Ebu-Sufjan je sjedio sa Safvanom ibn Umejjom pored Kabe. Bio je u dru{tvu onih koji su vrije|ali Allahovog Poslanika.. Zejd.v. . Bili su u }orsokaku. s. Zaplijenili su ga. Kurej{ije nisu mogli obustaviti svoju trgovinu prema [amu i Iraku. Zbog svoga polo`aja bio je neprijateljski raspolo`en prema Allahovom Poslaniku. Roba je bila u srebru. Nakon Bitke na Bedru muslimani su shvatili koliko su jaki i u kojoj mjeri je njihovo postojanje stabilno. a ne putevima kojima putuju ljudi i putevima koji su poznati.urat je prihvatio njihovu ponudu i ostao u Meki nekoliko dana dok su Kurej{ije spremile stvari i robu za trgovinu. Ostale ~etiri petine podijeljene su izme|u u~esnika u izvidnici. re~e Zem’a.urata ibn Hajjana zarobljenog.” Safvan podr`a {to on re~e i doda: “Ako ostanemo u Meki. zaplijeniv{i veliko bogatstvo.urata u Meku.v.a. zapovjednik muslimanske izvidnice. zarobio je .” Pa je Safvan upitao: “Ko je on?” “.urat ibn Hajjan”.urat ibn Hajjan bio je saveznik plemena Benu-Sehm el-Kurej{ijj. Muslimani su izveli brz i neo~ekivan napad na karavan i primorali vo|e Kurej{ija da bje`e. pjevaju}i pjesme pogrdnog sadr`aja pukim izmi{ljotinama i la`ima. toliko da je petina bila dvadeset hiljada dirhema. Po~etkom zime krenu{e putem koji prolazi dolinom Zi Irek. kad Ebu-Sufjan re~e: “Muhammed je sprije~io na{u trgovinu prema [amu.s. kada bi i{ao `mire}i. koji.

Zato se dado{e u pripremu napada na Medinu. . s.s. koji su bili .. Pozvao je . obavijestio je o tome muslimane. krenuli prema Medini. Kurej{ije nisu umanjivale svoje neprijateljstvo prema Allahovom Poslaniku. saznao za veliku spremu Kurej{ija i okupljanje ljudi oko njih. Sa jevrejima iz Medine napravili su podao i prljav plan o uni{tenju muslimana.s. Kurej{ije su. s.urat doveden pred Resulullaha.a. . a usput da potra`i mjesto preko kojeg se mo`e pre}i iskopani hendek. s.s.) oslobodi i posla njegovom narodu. zaustavi{e pokret. reci mi {ta da radim? [ta }e biti sa mnom?” Ensarija mu je odgovorio: “Primi islam.. Za to mu je bio potreban iskusan ~ovjek. s. a pozva{e sva arapska plemena koja su im bila saveznici.Ashabi Allahovog Poslanika 389 pa ga je .v..Allahov Poslanik. obznani svoje primanje islama. od Kurej{ija bi primao nadoknadu za usluge koje im je ~inio.v.da se Benu-Gatafan priklju~i kurej{ijskoj vojsci kada ona do|e do predgra|a Medine.v.. stvaraju}i tako atmosferu straha i nereda.v.arisi predlo`io je da se iskopa hendek (kanal) oko Medine..urat ibn Hajjan krenuo je prema Medini. jer Bitka na Uhudu nije otklonila njihovu `elju za osvetom i nije im pru`ila ono ~emu su se nadali i {to su pri`eljkivali. koji se sastojao od nekoliko ta~aka: .s.. Ova bitka je zbog toga poznata pod nazivom “Savezni~ka bitka”.da Kurej{ije krenu iz Meke sa saveznicima i velikom vojskom pod vo|stvom Ebu-Sufjana. . Kada su mu{rici stigli do predgra|a Medine i vidjeli kanal.urata ibn Hajjana i ponudi mu veliku svotu novca da kao uhoda ode i sazna vijesti o muslimanima iz Medine.a. a drugi put bi odlazio u Meku. Kada je Allahov Poslanik. zbunjeni.v.a. ali je odmah pao u ruke muslimana.a.s.urat upitao: “Brate Arape. ulogorili su se izvan Medine.urat se vratio u svoje pleme skrivaju}i svoju vjeru i pripadnost islamu. Nastavio je `ivjeti prija{njim na~inom `ivota: jednom bi bio vo|a nekog od trgova~kih karavana. sa saveznicima. Selman el-. Priklju~ila su im se i ostala plemena koja su bila s njima u savezu. spasit }e{ se . pa ga on (Poslanik. Da sakriju `ivotne namirnice i da istovremeno spale poljoprivredne proizvode muslimana.da jevreji izazovu probleme i sva|u sa muslimanima u unutra{njosti Medine. KUREJ[IJSKI UHODA ..” Kada je .a. ne ubija vjernike. Ebu-Sufjan razmatrao je situaciju i poku{avao na}i prolaz preko kanala kako bi u{ao u Medinu. s.

s.v. .. Za . koji naredi da ga ubiju. Krenuo je .s.s.s.. Adijj ibn Hatim. dobio je obavje{tenje o njemu. Zbog toga je Resulullah. a . s.{. `elio je prema njemu biti milostiv i oprostiti mu gre{ku koju je u~inio. s. pa`ljivi i oprezni.a.a..v. govorio.s. poslao . s.a.a.urat i Ebu-Hurejre. r... Njegovo vjerovanje se ustabililo i postalo iskreno..v. Jednom prilikom je .. a broj njegovih pristalica je naglo rastao.v. `elio ga je nagraditi za mnogobrojno dobro koje je u~inio islamu pa mu je dodijelio komad zemlje u oblasti El-Jemame. tvrdio za sebe da je poslanik.uratu bude dobra. .. Allahov Poslanik. a Allahov Poslanik. r. zemlju u El-Jemami od koje je godi{nji prihod bio ~etiri hiljade i dvije stotine dinara.a. s. pogledao ga je. oprostio. Me|utim.s. Sumame ibn Esal bio je jedan od vo|a Benu-Hanife.s. r. Tada . Tu su izveli napad na karavan.a. Odveden je pred Allahovoga Poslanika.a. oduzeli su robu koju je on nosio i zarobili nekoliko ljudi iz njegove pratnje.v.urata do Sumame i tra`io od njih da ubiju Musejlemu. . . la{cu i odmetniku. s. s.a. dodijelio . Kada su iza{li. bio je zadovoljan s njim i povjerio mu je ovu odgovornost.a. s. na nekom savjetovanju.a.s.urat ispred Zejda pokazuju}i put..urat se vratio svome plemenu. s.a.urat ibn Hajjan. a od velike radosti bio je sav ustreptao. u~iniv{i sed`du zahvale Allahu.v.” Poslanik.urat re~e: “Ja sam musliman.s.urata je poseban dan bio kada je trgova~ki karavan Kurej{ija krenuo prema Iraku.uratu. Naredio je da se pusti iz okova i rekao: “Pojedine ljude prepu{tamo njihovom vjerovanju. a koje je od Medine udaljeno ~etiri no}i putovanja. . pado{e licem na tle. Musejlema ibn Habib el-Kezzab jo{ je za vrijeme `ivota Poslanika.v.s.v. ali on je uspio sa~uvati svoje vjerovanje.v.. s.a. govorio je poslije da je Allahov Poslanik.s.. Allahov Poslanik..” Kada je za ovo ~uo..a.390                           Ashabi Allahovog Poslanika pripravni. U~io je osnove vjere i produbljivao svoje znanje. re~e ashabima: “Zaista je zub kutnjak jednog od ovih u vatri ve}i od Uhuda.a. s. `elio je biti u muslimanskoj vojsci pa se preselio u Medinu i u njoj se nastanio. To se {irilo me|u ljudima. izvr{avaju}i sve {to bi mu naredio Allahov Poslanik.. Allahov Poslanik. a sa njim je izdajnik.urat se vratio u Medinu. ga je ve} bio zavolio. Rid`al ibn Anfeve priklju~io se Musejlemi el-Kezzabu.urata ibn Hajjana odredio je kao vodi~a.” ^ESTITI VJERNIK Poslije zarobljeni{tva i nakon {to mu je Resulullah.s.urat se mnogo zabrinuo i prestravio da on nije onaj o kome je Resulullah.v.v.v.urat sa Ebu-Hurejrom i Rid`alom ibn Anfevom bio kod Allahovoga Poslanika.v. prepustiv{i ga njegovom vjerovanju.a. d`. oni ovo ne uspje{e izvesti jer su ga njegove pristalice dobro ~uvale. Me|utim.s.. s.s. koje je ve}inom bilo uz Musejlemu. s.a. Stigli su do mjesta koje se zvalo Ajs. Tihim glasom molio je da u . Od njih je . pa je spremio izvidnicu i za njenog zapovjednika odredio Zejda ibn Harisa.

gdje je bio potreban zbog svojih izuzetnih vojnih sposobnosti. Halifa je po~eo razmi{ljati o osvajanju susjednih dr`ava i {irenju vjere u njima. Halid je preuzeo komandu nad cjelokupnom islamskom vojskom i krenuo u osvajanja zapanjuju}om brzinom. stanovnik Jemame.a. priklju~io se vojsci kojom je zapovijedao Halid ibnul-Velid. r. dvojica od Benu-Sedusa: Esved ibn Abdullah. r. na {to je halifa pozitivno odgovorio i odlu~io ga dogledno vrijeme pomo}i s velikom muslimanskom vojskom. El-Musenna ibn Harise e{-[ejbani nagovarao je halifu da mu dozvoli osvajanje prema Iraku. Musenna je poslije ove bitke nastavio napredovati prema sjeveru sa veoma jasnim ciljem: oslobo|enje svih gradova od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga i uklanjanje perzijskog uticaja.v.s.v.urat ibn Hajjan iz plemena Benu-Ad`el.urat. postao je halifa muslimana. ali je Musenna bio uporan da ga zadr`i kod sebe. U VOJSCI PREMA IRAKU Poslije rata protiv odmetnika i uni{tenja pobune..uratovog prisustva u okr{aju. r.urata ibn Hajjana.s. Sa sobom je trebao povesti polovinu vojske.. I u ratovima koje su muslimani vodili protiv odmetnika. a El-Musenna je nastavio osvajanja prema sjeveru gdje se odvi velika bitka kod mjesta Buvejb. s. Kada je red do{ao na . Amgi{ija. Pred njim pado{e gradovi Mezar. tra`e}i da se izvr{i halifina naredba. Katade je rekao: “Iz Bekr ibn Vaila su ~etverica ljudi u~inila hid`ru.. preselio se u Medinu s ciljem da bude obi~ni vojnik islamske vojske. s. Po~eo je razdvajati zapovjednike i vojsku.urat se borio iskreno i sa ~vrstim imanom. . Halid je oti{ao na front prema [amu. Potom je halifa Halidu ibnul-Velidu izdao naredbu da ide prema [amu.. a drugu polovinu ostaviti pod zapovjedni{tvom El-Musenne ibn Harisa.a. odabiru}i u svoju vojsku sve istaknute ashabe i velike vojskovo|e. a ko ostati sa Musennom. Amr ibn Taglib iz plemena Nimr ibn Kesit i . Ova je bitka imala velik zna~aj za nastavak daljih osvajanja. Ovo je jedan od pokazatelja va`nosti . Halid ibnul-Velid htjede ga uzeti u svoju vojsku. a jo{ za vremena `ivota Allahovoga Poslanika. Ulis i Hira. mudrosti prilikom susreta sa neprijateljem i na~ina vo|enja borbe.Ashabi Allahovog Poslanika 391 Nakon smrti Allahovoga Poslanika. zbog njegove brzine kretanja. Musenna je to odbio. i Be{ir ibn Hasasije. Ebu-Bekr. Tako.a. Bio je jedan od ~etverice koji su se preselili u Medinu iz ljubavi prema d`ihadu. dvojica vojskovo|a uze{e prozivati po imenima ko }e i}i sa Halidom. a kada . . Jedno odre|eno vrijeme El-Musenna bio se stacionirao u Enbaru.urat je bio prvi dobrovoljac jer je vjerovanje plamtjelo u njegovom srcu.” . Kada je stigao u mjesto gdje je bio Musenna ibn Haris.a. ne prezaju}i od smrti.a. pa Halid pristade. Arapski je poluotok povratio svoj mir i jedinstvo u okrilju islama.

U za{titnicu uvrsti Hani’a ibn Kajsa. perzijskim kraljem. a nakon Mosula osvojen je i prvi grad u Perziji koji se zvao D`elula. . a za zapovjednika konjice odredi Arfed`u ibn Mersemu.urat. a zatim se vratili na front prema Iraku i Perziji.urat je u~estvovao na Kadisijji i tamo se pokazao kao hrabar i neustra{iv mud`ahid. kazav{i da je to ra{irena izreka. a na lijevom krilu . za zamjenika i zapovjednika u Enbaru ostavi .urat i Utejbe uradili. Vojska pod zapovjedni{tvom Abdullaha ibn Mu’temma krenula je prema Tekritu i stavila ga pod opsadu ~etrdeset dana.urat i Utejbe su sa svojim ljudima napali na podru~je Benu-Tagleba u Sifrinu.urata ibn Hajjana el-Ad`lija. a s njima rimska vojska i Perzijanci. Kada je halifa saznao {ta su . a . Na istinitost svoga govora zakleli su se nakon ~ega halifa prekide dalja ispitivanja. Nakon osvajanja El-Medaina i Mosula pred muslimanima je bio Tekrit. bio je zapovjednik jednoga odreda u S’adovoj vojsci.a.urat i Utejbe su ih slijedili i stigli kod rijeke.. mjesto udaljeno dvije stotine dvadeset kilometara od El-Medaina. pozvao ih je u Medinu i izvr{io istragu nad njima zbog njihovoga govora. . `ele}i se utvrditi na poluotoku koji je pripadao sjevernom Iraku.urata ibn Hajjana. .urat i Utejbe bodrili su muslimane na borbu protiv mnogobo`aca. Nimra i Ijad. napisav{i mu: “Prema Antaku po{alji Abdullaha ibn Mu’temma. . U prethodnici po{alji Rebijja ibn el-Efkela el-Anzija.za vatru!” Time su podsje}ali Benu-Tagleba na ono {to su oni u~inili kada su napali u doba d`ahilijeta na plemena Benu-Bekr ibn Vail i Ad`el i zapalili ljude u tamo{njoj {umi. Nakon tog dugog kontinuiranog opsijedanja muslimani su uspjeli iscrpiti i izmoriti neprijatelja i osvojiti grad. Trebali su napasti plemena Benu-Tagleb i Nimr koja su `ivjela u Sifrinu i njegovoj okolici. Za zapovjednika desnoga krila vojske postavi El-Harisa ibn Hassana Zuhlija. da organizira vojsku i da je uputi prema Antaku u Tekrit. govore}i im: “Potop . Jedan dio njih natjerali su u vodu. Ostali su kratko vrijeme u Medini.” Svi zapovjednici vojske u Bici na Tekritu bili su iz plemena Bekr ibn Vail i borili su se skupa na Kadisijji.urata ibn Hajjana i Utejbu ibn Nehasa poslao je da nastave zadatak koji je on zapo~eo. Opravdali su se. dovikuju}i im: “Potop! Potop!” . a nikako zbog d`ahilijetske i paganske osvete. . Potom je osvojen Mosul. u vojsku kojom je zapovijedao S’ad ibn Ebi-Vekkas. Pa ako poraze neprijatelja. Halifa je naredio S’adu ibn Ebu-Vekkasu. U gradu su bili utvr|eni Arapi plemena Tagleb.urat je zapovijedao lijevim krilom islamske vojske u ovim uspje{nim osvajanjima. a bio je i jedan od ~lanova delegacije koju je S’ad poslao da se sastane s Jezded`irdom.a. neka Abdullah ibn Mu’temm po{alje ibn Efkela Anzija prema Hasninu. . ~iji stanovnici pobjego{e preko rijeke. Nakon tih osvajanja Musenna se vratio u Enbar.392                           Ashabi Allahovog Poslanika odlu~i da nastavi napredovanje prema sjeveru. r. r. u cilju poziva u islam ili pristanka na izdvajanje d`izje..

uratu ibn Hajjanu.Ashabi Allahovog Poslanika 393 PRESELJENJE NA AHIRET Poslije osvajanja D`elule.a. . Neka se Allah. Smrt ga je zatekla u ku}i halife Osmana ibn Affana. r.urat ibn Hajjan.a. . Imao je komad zemlje u Bahrejnu koji mu je donosio veliki prihod. smiluje . r.{. d`.. Ukopan je u Kufi. U zadnjim danima svoga `ivota posvetio se ibadetu u mesd`idu i izu~avanju Kur’ana. u kojoj je stanovao sa svojom porodicom. vratio se u Kufu i u njoj sagradio ku}u.. iskrenom vjerniku i mud`ahidu.

.

a on El-Harisov.a.{. dao mu je neobi~nu sposobnost da ~ita sa lica ljudi i prodire u nijhove du{e i misli. sin je Haslov. {to je ~esto koristio da iz tegobnih i te{kih situacija iza|e kao pobjednik. R. LI^NOST Huzejfe je bio nadaren inteligencijom i razborito{}u. a on D`ervin. u njegovoj Misiji dostavljanja ~iste vjere i u~vr{}enju njenih temelja.. dubokoga pogleda. s. srednje gra|ena tijela. strogo je ~uvao za sebe ono {to uo~i kod ljudi. a on Gatafana Ebu-Abdullaha el-Abesijja. a on sin D`abirov. Nadimak mu je bio El-Jeman. a on Amrov. a on Mazinov.A. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Huzejfe. Bio je otvoren i jasan kada bi izlagao svoje mi{ljenje.s. . d`.E IBN EL-JEMAN. Bija{e svijetla lica. smiren. O tome nije govorio drugima. vitka stasa. o{tro bi ga prekorio.. bez ljubaznosti i okoli{anja. a on Abesov. Allah. Ako bi kod sagovornika primijetio dvoli~nost. a on Rebi’in.HUZEJ. Svu svoju sposobnost i nadarenost bija{e podredio slu`bi islamu {to je zna~ajno pomoglo Allahovome Poslaniku. a dobio ga je po svome ocu Haslu el-Jemanu.v.

Pitao ga je: “Jesam li ja muhad`ir ili ensarija.a. Huzejfe je pri`eljkivao da vidi Vjerovjesnika. ti si ensarija.a. poznat kao Mekelija porijeklom. Na njemu je stalno bio uz Allahovoga Poslanika. prozva{e El-Jeman. Pobjegao je u Medinu i tamo sklopio savez sa Benu Abdel-E{helom. onda sam ensarija...a. [to se ti~e nadimka El-Jeman. Huzejfe. Huzejfe i njegov otac spremi{e se i krenu{e da se priklju~e muslimanskim redovima.a. r.s.v. kojim su zvali njegovog oca. r. r.a. ti si od muhad`ira”. Otac mu je jedan od deseterice iz plemena Benu-Abes koji su do{li iz Medine do Allahovog Poslanika. jednim ensarijskim plemenom. odgovorio mu je Poslanik.s.v. o Poslani~e!” Po ovome slu~aju je Huzejfe.. poznatu kao ”Bitka na Bedru”. r. on je vezan za doga|aj kada je on ubio jednoga ~ovjeka iz svoje rodbine u Meki. “Kad je tako.v. pred njim primili islam i zarekli mu se na vjernost. s. Ja i otac bili smo izvan Medine pa su nas presreli . Dr`ao se onoga {to bi rekao i po cijenu vlastitoga `ivota.a. mrzio je dvoli~nost i bio principijelan kada ne{to ka`e. s. s. odrastao je u ku}i u kojoj se sreo sa islamom dok je bio jo{ dijete.. a ako `eli{. pa su poslije povukli ovu zabranu. Na putu su im se isprije~ili Kurej{ije i nisu ih htjeli ostaviti sve dok im ne obe}aju da ne}e u~estvovati u redovima vojske Poslanika.396                           Ashabi Allahovog Poslanika PRELAZAK NA ISLAM Huzejfe. osim Bitke na Bedru. Njegov otac i majka bili su me|u prvima koji prihvati{e islam.v.a. s. od malih nogu. Ovaj slu~aj nam pokazuje Huzejfinu iskrenost i dosljednost u ispunjavanju ugovora i rije~i obe}anja. Od toga je dana po~eo Huzejfin plemeniti pohod putem islama.a.s. a Medinlija po mjestu `ivljenja.a. kad su se kurej{evi~ki mu{rici uputili u bitku protiv Allahovoga Poslanika. Tako je jednom oti{ao u Meku i tamo se sreo s njim. bio je iskrena li~nost. Plemena ensarija su ina~e porijeklom iz Jemena.v. prepri~ao je ovako taj doga|aj: ”Nije me sprije~ilo od prisustva na Bedru ni{ta drugo osim doga|aj sa Kurej{ijama.s. U~estvovao je u svim va`nijim doga|ajima u kojima je bio i Allahov Poslanik.s. Naime. s.. Jedan period nije mogao u}i u Meku jer mu je to njegov rod zabranio. te tako ga njegovi zbog njegove veze sa ovim plemenom. OBE]ANJE I ISPUNJENJE Huzejfe.. On i njegov otac izostali su iz te bitke... o Allahov Poslani~e?” “Ako `eli{.

{ta mi ovdje ~ekamo? Tako mi Allaha. nare|eno je da im budu stra`a. Kad smo stigli do Poslanika. Od Huzejfe i njegovog oca tra`io je da ispune obe}anje (bez obzira {to su ga dali smrtnim neprijateljima islama i muslimana) i da se utje~u Allahu.v. mo`da }e nas Allah nagraditi {ehadetom sa Njegovim Vjerovjesnikom. naoru`anim kopljima. u svome `ivotu neuporedivo je sa bilo ~im {to ~ovjek mo`e do`ivjeti.s. niti jednom od nas nije ostalo `ivota osim koliko magarac o`edni.a. Tek su nas tad pustili da nastavimo na{e putovanje.{.. s. @ene i djeca su skupljeni i smje{teni u tvr|avu. sa svojim principijelnim dr`anjem punim istine i povjerenja. a tra`ite pomo} Allaha. Za{to ne uzmemo ma~eve i ne pridru`imo se Poslaniku..s.. s. Bje{e to na dan Uhuda. protiv njih i da se ne}emo boriti u redovima njegove vojske. . pa prvi re~e svome drugu: “[ta ti je.a. TEGOBNA NESRE]A Isku{enje koje je do`ivio Huzejfe.” Oni reko{e: “@elite se priklju~iti Muhammedu?!” Odgovorili smo: “Ne `elimo ni{ta drugo nego da do|emo u Medinu!” Nisu nas htjeli pustiti sve dok nisu uzeli od nas obe}anje da ne}emo pomo}i Poslanika. d`. puni zanosa i {ehidskoga ushita koji vjernik osjeti prije pogibije. obavijestili smo ga {ta se desilo i upitali ga: “[ta da radimo?” Odgovorio nam je: “Ne kr{ite dato obe}anje.. Kada se bitka zao{trila.v.s.” Allahov Poslanik.” Pojurili su njih dvojica prema mjestu bitke.Ashabi Allahovog Poslanika 397 Kurej{ije i rekli nam: “Gdje ste namjerili?” Rekli smo: “U Medinu.a.s. Sa Huzejfinim ocem desi se kraj zbog kojega se du{a kida i srce boli. a starijim ljudima. Na tome mjestu Sabit ibn Vaki{ pade od nevjerni~ke ruke.. protiv njih.{. d`. U{li su u samo srce dvaju sukobljenih strana. od mu{rika. rasporedio je muslimane na borbene polo`aje.. s. obuzelo je ushi}enje El-Jemana i Sabita. nije mogao dopustiti da se kr{e ugovori i obe}anja. Me|u njima su bili i Huzejfin otac El-Jeman i Sabit ibn Vak{.a.v.v. Poslanik. s.63 Danas-sutra nama je umrijeti.

tajno su se dogovorili. ne bi svoje tajne povjeravao Huzejfi da nije znao njegovu povjerljivost i svojstva onoga u koga se mo`e pouzdati. prilikom njegovog povratka iz Bitke na Tebuku presretnu i ubiju. to je moj otac!” Me|utim. skrivaju}i zlo u sebi. a da ih muslimani nisu znali.s. s. s.a. njih dvanaest. saznao kako je ubijen El-Jeman naredio je da se Huzejfi plati krvarina.. Kad muslimani uo~i{e gre{ku.a.. pa tugaljivo i milostivo re~e: “Allah neka vam oprosti. da je Huzejfe poznavalac tajne Allahovog Poslanika. s. odgovorili smo.v..s. pa mu postade jo{ prisniji i bli`i. Me|utim.a.s. Jedna od najve}ih tajni koje je povjerio Huzejfi bila su imena munafika koji su se umije{ali me|u muslimane.a..” .v. Resulullah..s. s. i vodio je.s. Sigurno je da Vjerovjesnik. Resulullah. Me|utim. Munafici.. Allahov Poslanik. njihovi planovi su propali.v.” Ovo ga jo{ vi{e odva`i i uve}a Poslanikovu. “Htjeli su da stijesne Allahovoga Poslanika na vrhu perivoja i da ga bace s njega. o~e.v.. Kad stigosmo na neki planinski prevoj ugledasmo skupinu ljudi ispred nas. a On je najmilositviji. Huzejfe je to ovako opisao: “Dr`ao sam povodac deve Allahovoga Poslanika. Allahu moj. r.v. odgovorili smo. a Amr ibn Jasir je tjera{e.s.a.. nas potom upita: “Jeste li prepoznali ko su ovi ljudi?” “Nismo. Huzejfe ih pogleda. posvjedo~i da sam udjelio njegovu krvarinu muslimanima. odustali su od namjere i pobjegli.a.. razo~ara{e se i pokleko{e duhom. zaboli ih to u du{i. da Allahovoga Poslanika..v. a oni se okrenu{e i dado{e u bjeg. A znate li {ta su namjeravali?” “Ne znamo!”.a.s. bilo ih je dvanaest. njegov povik gubio se u zveketu sablji i zvi`danju strijela i kopalja.” “Bili su maskirani. s..s. a nismo ih prepoznali ni po uzengijama (na sedlima)”. POZNAVALAC TAJNE Pro~ulo se me|u ashabima.a.a.” Kad je Resulullah. ljubav prema njemu.a.v. nego je razdijeli kao milostinju govore}i: “Zaista je moj otac tra`io {ehadet i na{ao ga je.398                           Ashabi Allahovog Poslanika Ne prepozna{e muslimani El-Jemana kada se umje{ao me|u njihove redove pa ga po~e{e udarati sabljama i kopljima. poznavao ih je (D`ibril mu ih je kazao poimenice)..v.v. s. koji su bili u muslimanskom d`ematu.s.. s. Huzejfe se okrenu i ugleda taj mu~ni prizor i po~e iz sveg glasa dozivati: “O~e. a uz njega to je znao jo{ samo Huzejfe. s. s.. povikao je prema njima. On re~e: “Bili su to munafici. ovaj je ne htjede uzeti za sebe.

Pozitivan ishod za muslimane bio je u vezi s upoznavnjem stanja neprijatelja jer je opsada postala nesno{ljiva. r. odgovorio je. I ta tajna je ostala kod Huzejfe do kraja njegovog `ivota. Postupao je sa oprezom koji predvodi rijetka o{troumnost sve dok ne bi postigao {to `eli.. a ako ne bi.v.a. Resulullah.” Po{tovanje koje je halifa osje}ao prema Huzejfi bilo je veliko. nije gubio nadu ni kad bi se na{ao u velikim brigama i problemima. najpre~e je da tra`i{ od svakog plemena da ti izru~i glavu svakog od munafika!” “Ne.a. halifa je upitao Huzejfu: “Ima li me|u mojim slu`benicima munafika?” “Ima jedan!”. Kad bi neko umro od muslimana. Nije dugo razmi{aljao koga da izabere za ovaj odgovoran zadatak. Opsada Kurej{ija nad muslimanima bila se odu`ila. U periodu hilafeta Omera ibn el-Hattaba. i on bi mu je klanjao. Od Huzejfe nije bilo sposobnijega. r.v. Njihova snaga i odlu~nost po~ele su slabiti i pogor{avala se njihova pozicija u odnosu na muslimane.. r.a. ne bi oklijevao da ga otpusti da mu je ukazano na njega.{.a.. ne `elim da Arapi me|u sobom govore da Muhammed poziva svoj narod dok mu Allah. pa ih onda po~ne ubijati.s. ~itaju}i sa njihovih lica i nadgledanjem njihovih postupaka. Resulullah. Trebalo je oti}i u logor neprijatelja. s. Po~eo se nazirati njihov poraz u ratu protiv Allaha i Njegova Poslanika.s. OBAVJE[TAJAC Od dru`enja sa Allahovim Poslanikom. primijetio je njegove odlike te ih je iskoristio u prikupljanju informacija o stanju i spremnosti neprijatelja.Ashabi Allahovog Poslanika 399 “Allahov Poslani~e. bez obzira na ogromni rizik i opasnost.a. i Omer bi izostao sa d`enaze.. s.. njegov iman bje{e jak i velik. s. Huzejfe. .. raspitivao bi se Omer je li Huzejfe prisustvovao njegovoj d`enazi pa ako jeste.s. ne dadne vlast nad njima. d`. Huzejfe je stekao mnoga saznanja i mudrosti: pove}ao je svoje iskustvo i znanje ljudske prirode.v. ispred njih su bili Kurej{ije.a. `elio je spoznati pravo stanje me|u Kurej{ijama kako bi zauzeo odgovaraju}i kurs (vojni manevar) u skladu sa stvarnim okolnostima na terenu.” Huzejfi je tada poimenice nabrojao imena munafika. Muslimani su bili u lo{ijoj poziciji od mu{rika..” Huzejfe je dodao: “Omer. Jedna od mnogih pri~a koje govore o njegovoj o{troumnosti i snala`ljivosti jeste doga|aj koji se zbio na Hendeku. “Uka`i mi ko je taj?” “Ne sje}am ga se. te njihovih karakteristika...

~uvaj ga sprijeda i sa zada. sin toga i toga.{. neka svako od vas provjeri ko je do njega. od kojih smo se pla{ili za na{e `ene i djecu. Kome{ali su se i izvla~ili. prou~i: ‘Allahu.v. i po~eo prolaziti izme|u nas sve dok ne do|e do mene. s.a. Nije pro{lo puno kad Ebu-Sufjan ustade i re~e: ‘O Kurej{ije. a. Zvuk vjetra bio je poput tutnjave gromova. Bje{e to najmra~nija no} sa najja~im vjetrom do tada.a. rekao sam.’ Krenuo sam. Ovaj njegov do`ivljaj nazvan je “Put prema smrti.’ .v. Ebu-Sufjan i mu{rici Meke bili su ispred nas.” Huzejfe je ovako opisao opasnosti i pretrpljene strahote: “Bila je no}. re}i }u vam ne{to za {ta se bojim da ne do|e do Muhammeda.’ A nisu bile neza{ti}ene! Svaki koji je zatra`io dozvolu da se vrati dobio ju je. iza nas. Allahov Poslani~e..’ Tako mi Allaha. Uvuci se u njihov logor. sjedili smo poredani u dva reda.. Pona{ao sam se kao da sam jedan od njih. koji mi je dosezao do koljena. ili oko toga broja.. Kle~ao sam.s. a bio sam najpla{ljiviji i najzimogri`ljiviji. Ja sam se bio priljubio uz zemlju da stijesnim `estinu gladi i zime. Na meni nije bilo ni{ta {to bi me za{titilo od hladno}e osim `eninog ogrta~a.s. Prikradao sam se kroz okrilje no}i sve dok se nisam umije{ao me|u mu{rike. on re~e. od tame nisi mogao vidjeti prst pred okom. Ustao je Allahov Poslanik. pa nas obavijesti. d`. jedan po jedan. Allahov Poslanik. otkloni od mene i strah i hladno}u koja me bila stegla.v. Govorili su Poslaniku: ‘Na{e su ku}e neza{ti}ene od neprijatelja.a. a Allah.’ ‘Da!’. a on mi se priku~i i re~e: ‘Ko je ovo?’ Rekao sam: ‘Ja sam Huzejfe!’ ‘Huzejfe!?’. pa pro{aptah: ‘Da. skoro da nije ni zavr{io dovu. s. sve dok nas ne ostade tri stotine. Dok sam i{ao. izvidi {ta je uistinu. Huzejfe je izvr{io {to se tra`ilo od njega.’ On re~e: ‘Zaista se kod njih (neprijatelja) ne{to de{ava.. s. pro{av{i kroz razne opasnosti. Munafici su se po~eli izvla~iti. Zato. sa njegove desne i sa lijeve strane. zovnu me i re~e: ‘Ne govori nikome ni{ta {to sazna{ dok ne do|e{ do mene. ~uvaj ga iznad njega i ispod njega. Benu-Kurejze.’ Tada sam hitro uzeo ruku ~ovjeka koji je bio do mene i upitao ga: ‘Ko si ti?’ Pa mi re~e: ‘Taj i taj. Tada Allahov Poslanik.400                           Ashabi Allahovog Poslanika a iza njih `idovi plemena Benu-Kurejze od kojih je prijetila izdaja i napad na `ene i djecu.s.

generalni zapovjednik neka bude En-Nu’man ibn Mukarrin. Bitka “Nehavend el-Kubra” imala je historijski zna~aj u {irenju islama i borbi protiv Perzijanaca i njihovoga idolopoklonstva. sposobnosti da proni~e u ljudske misli. Perzijskih ratnika bilo je oko stotinu pedeset hiljada. r.v. Njegovim u~e{}em i posredstvom.a. zajahao je i udario da ustane. Halifa Omer. odrije{io joj noge. te da se upute ka Nehavendu.a.v. r.. neka svaki starje{ina vodi svoj odred.. U njegovoj li~nosti spojile su se dosjetljivost i hrabrost. uz Bo`iju pomo}. Vika i buka zaglu{ivale su u{i. Vratite se (u Meku) a i ja se vra}am. Njegovu hrabrost i dosjetljivost muslimani su upoznali u bitkama sa Perzijanicima u toku islamskih osvajanja. bio je neustra{iv i odva`an vitez u bitkama. Valeri i Validinur. ponudio mi je da se pokrijem rubom ogrta~a. Ebu-Sufjan nastavi: ‘O Kurej{ije. U njoj se pokaza Huzejfina ratna vje{tina koja zapanji ljude i zbi muslimanske redove u borbi na Allahovom putu. r. pa zahvali Allahu. niste se usaglasili u odluci..” NOSILAC BAJRAKA Pored Huzejfinih. Obavijestio sam ga o onom {to se desilo. plus njihova bogata oprema i mnogobrojno oru`je.a. Bitka koja se odvila bila je jedna od naj`e{}ih koje je zabilje`ila historija.s. neka bajrak preuzme Huzejfe. skromno opremljenih ali oboga}enih velikim imanom.” Srele su se dvije vojske. Kad je zavr{io i vidio me. Da mi Resulullah.{. a En-Nu’mana ibn Mukarrina. ~vrstim kao stijena. osvojeni su Hemzan. nije naredio da ni{ta ne poduzimam.s. i zatekao ga kako klanja u ogrta~u neke od njegovih `ena. dvije osobine koje se rijetko nalaze kod ljudi. a ako i on pogine. lijepom zahvalom. zapo~ela je `estoka bitka izme|u neravnopravnih strana s obzirom na njihov broj. ubio bih ga strijelom. d`. Pra{ina je obavila cijelo podru~je zakloniv{i vojske od sunca. {to konjanika. a posebno u Bici “Nehavend el-Kubra”. Na strani muslimana trideset hiljada mud`ahida. s. . neka ga preuzme D`erir ibn Abdullah. postavio za emira cjelokupne vojske. {to pje{aka. a Benu-Kurejza nas je napustio.. Na strani Perzijanaca stotinu pedeset hiljada vojnika. Zveket oru`ja odzvanjao je cijelim prostorom.Ashabi Allahovog Poslanika 401 Zatim. Kao {to vidite zadesila nas je nesre}a sa ovim vjetrom. tako|er je to tra`io i od ostalih starje{ina. Vratio sam se poslije toga do Allahovoga Poslanika. Ako on pogine. s.a.. stradale su nam deve i konji..’ Uputio se tada prema svojoj devi. Muslimana bje{e oko trideset hiljada. izdao je naredbe starje{inama odreda islamske vojske za pripravnost. {to strijelaca. Od Huzejfe je tra`io da krene na ~elu svoje vojske iz Kufe.a. Halifa je napisao pismo sljede}e sadr`ine: “Kad se vojska okupi. a njega to jako obradova.

prihvati ga Huzejfe. Putovanje ga je iscrpilo. En-Nu’manovog brata i pozvao ga da mu preda bajrak. Dao je prednost skromnosti i jednostavnosti. koji je dojahao na magarcu. kako je halifa naredio..s. Dosjetio se Huzejfa Neima ibn Mukarrina.a. a on je udovoljavao njihovim potrebama.. I to je bilo sve {to je namjesnik tra`io od svojih podanika . dok sam me|u vama”. koju je stekao dru`e}i se sa odabranim Poslanikom.” “Trebala bi hrana meni i ovome mome magarcu. Neka mu se dadne {to tra`i. heroja u bitkama za Irak i Perziju. ^esto je govorio: “^uvajte se (izbjegavajte) mjesta smutnje. postavio je Huzejfu za namjesnika El-Medaina. r.a. pa ne odugovla~ite ulazak u njega.v. Glas o njegovoj pronicljivosti i o{troumnosti bio se daleko pro~uo.. te mu kaza{e: “Tra`i od nas {to ti treba. A kako je novi namjesnik stigao? Stanovnici El-Medaina do~ekali su skromnoga ~ovjeka. a u pismu njegovoga naimenovanja napisao je: . s. On poma`e robove Svoje!” Udarao je po neprijatelju i podstrekivao muslimane. i prije nego {to ispade bajrak iz njegove ruke. Navalite o ljudi Bedra. NAMJESENIK EL-MEDAINA Situacija muslimana u Perziji ustalila se i u~vrstila.samo hranu.a.v..”Neka se slu{a i neka mu se pokorava.402                           Ashabi Allahovog Poslanika Emir vojske En-Nu’man. udarao je na neprijatelja. tako jakom imanu i zuhdu prema ukrasima ovoga svijeta. Zatim je udario na naprijatelja gromoglasno izgovaraju}i: “Allahu ekber.a.. r. Ljudi su po~eli dolaziti u skupinama kod novoga namjesnika.” Kad je novi namjesnik trebao sti}i u El-Medain. Halifa Omer ibnul-Hattab. r. Istinito je Allahovo obe}anje. pravde i jednakosti uzvi{ene vjere Muhammeda. ovo je Allahov d`ennet pripremljen za va{ do~ek. vjetrovi nanijeli cijeli sloj pra{ine po njemu.. sunce mu promijenilo boju. Govorio je: “O sljedbenici Muhammeda. Posje}ivao ih je i obilazio. `ele}i da osjeti `estinu njegove sablje..” Muslimani pobjedi{e u ovoj bici i osvoji{e Perziju... kao ~ast i po{tovanje prema njegovom bratu {ehidu.. s. odvratio je Huzejfe. Po njoj se ra{iri svjetlo islama.” Pitali su: .s. Huzejfe.. pove}avaju}i njihov ushit i borbeni duh. narod je izi{ao da do~eka slavnoga ashaba.. Allahu ekber..a. Nije tra`io dvorac s mnogo posluge niti svilenu odje}u.. bio je uz njega sve dok En-Nu’man ne pade ubijen. Za~udi{e se prisutni toj skromnosti. namjesnici su postavljali temelje islamske dr`ave.. spretno ih ubijaju}i.

po~etak je zablude slu`iti se la`i i dvoli~no{}u. nego su najbolji oni koji uzmu i od ovoga i od onoga. rastaju}i se sa plemenitom du{om.. Dosta su mi dva bijela ~ar{afa. Ugledao ga je kako ja{e na magarcu. o vjeri i vjerskim du`nostima. vlasnika dva svjetla. nije mi `ao. Jedna od takvih jeste i ova: “Nisu najbolji od vas oni koji prepuste dunjaluk ahiretu. jeste srce vjernika.a. osjetio je dolazak meleka smrti. ne}u biti u kaburu dugo dok ih ne zamijene boljima od njih. odvratio im je: “Ovo nisu }efini. a on je bio stalni neprijatelj dvoli~nosti. a to je prezirao.. Huzejfi. Kada je trebao u}i u grad. njegove izreke govore o `ivotu.” Za njega je sredina bila najbolja u svim stvarima. a niti oni koji prepuste ahiret dunjaluku. smrti. nemaju}i ni{ta uz sebe osim putnu opskrbu i mje{inu vode. Omer mu je prisko~io i rekao: “Ti si moj brat. halifa je iza{ao pred njega i prikrio se. okru`uje je gnoj i krv. Srce prekriveno talogom jeste srce dvoli~njaka. Vratio se u Medinu onako kako je iz nje i oti{ao.. o zabludi i dvoli~nosti: “^etiri su vrste srca. Zabilje`ena su njegova kazivanja o srcu. o uputi.” Huzejfe. Srce u kojem je istovremeno dvoli~nost i iman. u kojem sija svjetiljka. Posljednje njegovo pitanje bilo je: “Jeste li mi donijeli }efine?” Oni reko{e: “Jesmo. kad jedan od vas u|e kod njega pa povjeruje u njegovu la` i pohvali ga za ono {to nije. bile su rije~i: “Dobro do{la. do{lo je nekoliko ashaba da se oproste od njega. ili lo{ijima.” Kad ih je vidio da su novi.” Po njegovom mi{ljenju. a primjer dvoli~nosti je poput primjera rane. r.. pozva ga u Medinu... posljednje {to je kazao. okru`uje ga ~ista voda.. Njegova briga za islam bila je stalna. ve} se svom snagom borio protiv toga. do{la si. i ne samo prezirao. ~etrdeset dana nakon ubistva halife Osmana. Namjesni{tvo. Pa. Jednom prilikom halifa Omer. ni ko{ulja mi nije potrebna.” Njegova izreka o srcima jeste rezultat njegove mudrosti i znanja ljudskih karakteristika. nije bilo ni{ta drugo do slu`enje muslimanima i {irenje ispravne islamske svijesti.. ^isto srce..a. kako ga je Huzejfe razumijevao. Tako|er.. r... r. nadvladalo (izra`eno) je nad drugim. . Do{la si sa `udnjom prema meni. a ja sam tvoj brat!” PRESELJENJE NA AHIRET Kada mu se pribli`io smrtni ~as..a. pa koje nadja~a.Ashabi Allahovog Poslanika 403 “A koja su to mjesta?” “To su namjesnikova vrata..” Umro je trideset {este godine po Hid`ri..a.. da vidi u kakvom stanju }e biti Huzejfe. r. licemjerja i munafikluka. Pa primjer je imana poput primjera drveta.

a. preseli svome Gospodaru. Bija{e jedan od slavnih ashaba koji je dao svoj doprinos izgradnji temelja uzvi{ene vjere.404                           Ashabi Allahovog Poslanika I plemenita du{a Huzejfe ibn el-Jemana.. . r.

a on Umejjin. a on sin [ehidov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Umejr. mirnoga pogleda. Bio je miran i stalo`en.. pove}av{i mu ljepotu i blistavost. a on Amrov. OSOBENOSTI Umejr ibn Sa’d. mnogo je razmi{ljao.. Amr je opet sin Avfov. a on Amrov. Pored toga. a on Avfov. a on Malikov. mo}nim da podnosi bol i patnju. sin je Sa’dov. R. tamnoput. tolerantnom du{om i plemenitim bi}em.A. ~ak i do u`asnih napora i umora. d`. .a.{. Bio je srednjega rasta. lijepe gra|e. Njegov islamski odgoj omogu}io mu je da postane veli~anstvena li~nost vladanjem i pona{anjem. Taj je odgoj obasjao njegovu du{u i u~inio da svjetlo vjerovanja prolazi kroz nju.UMEJR IBN SA’D. kao i vje{t borac na polju d`ihada. finoga glasa. bio je ~ovjek sa rijetko vi|enom o{troumno{}u. a on Zejdov. a on Zejdov. r. obdario ga je velikim razumijevanjem. Nadimak mu je bio Ebu-Abdurrahman. Allah. a on sin Malika el-Evsijja el-Ensarijja.

otac ga je poveo sa sobom u d`amiju Bo`ijeg Poslanika. svjetlost imana je ispunila njegovo srce. po imenu El-D`ulas ibn Suvejd. daju}i ih kao prilog.406                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOV ISLAM Umejr. koji je u sjeni El-D`ulasa. nakon {to su naslutili u njemu duboko vjerovanje. Umejr je bio svjedok blistavosti muslimana koji se odri~u svoga imetka od sveg srca i sa zadovoljstvom du{e... Muslimani su se odazvali pozivu istine i Poslanikovoj plemenitoj volji. umro. pa je stekao nadimak Sa’d-u~a~.. Kada je napunio deset godina. d`. On je primio islam nerado. i u njegovoj ku}i. Umejr je od svoga djetinjstva bio privr`en ocu. TE@AK ISPIT Kad je Sa’d. s.a.a. Od tog momenta bio je uz Poslanika. dao mu je mnogo imetka i odnosio se prema njemu kao dobri otac prema uma`enom sinu.a. Po tome je bio poznat u cijeloj Medini. Po~eli su mu dolaziti. s. osjetio svu udobnost `ivota.s. Poslije toga.s. Jednoga dana Poslanik. r. Umejr je bio tek stasali mladi}.s. objavio proglas za d`ihad . El-D`ulas je dao uto~i{te Umejru sa njegovom majkom i pridru`io ga svojoj porodici. njegova majka udala se za jednog od bogata{a Medine iz Beni-el-Evsa.a. Objasnio je muslimanima veli~inu tog pohoda i njegov utjecaj na njihovu budu}nost i {irenje Allahove rije~i. koji je ina~e imao izuzetno lijep glas.v. Islam El-D`ulasa nije bio iz uvjerenja. imovinu i jaha}e `ivotinje. r. Nadoknadio mu je sve patnje jetimstva i siroma{tva.. gdje je objavio njegovo primanje islama. s. Takav pohod trebao je velike izdatke i tro{kove za potrebe muslimana.{. ~istu narav i izuzetnu bistrinu. niti iz vjerovanja. objavio je da sprema veliku vojsku za pohod na Tebuk.tra`io je priloge i dobrovoljce.v.a. i skidaju sa svojih ruku i vratova narukvice i ogrlice od srebra i zlata. Ostavio je sina bez imetka i opskrbitelja. Zbog velike daljine izme|u Medine i Tebuka bila je velika potreba za jaha}im `ivotinjama. Svi su ga voljeli i ~ak su mu po~eli praviti mjesto me|u sobom. nakon {to je ~itava Medina primila islam.s.. Umejr je osjetio gor~inu siro~eta i bijedu siroma{tva. ^esto ga je gledao kako klanja i moli se Allahu. Vidio je `ene muhad`ira i ensarija kako dolaze do Bo`ijeg Poslanika.s. zatim naoru`anjem i drugim izdacima na du`i period.. Pratio ga je i opona{ao.v. slu{ao ga i pravio mu dru{tvo gdje god je i{ao.v. Na njega je dosta uticao njegov otac. Zbog toga je Poslanik. srebro. . s. ali ga to nije odvratilo od dubokoga vjerovanja i pokornosti Allahu. s. a bio je jo{ dje~ak. Umejrova du{a bila je puna strahopo{tovanja i sre}e kada bi ~uo u~enje Kur’ana njegovoga oca.a. odrastao je u ku}i koja je znala za islam. Klanjao je za njim.v.a. daju}i ono {to posjeduju od imetka: zlato.

eto.v. plemenitog vjerovanja u du{ama muslimana bilo je dovoljno.a. s.” . s. Resulullah. a ako ih sakrijem.s. a suze radosti kvasile su njegovo lice. Me|utim. Zato se vratio svome amid`i i rekao mu smireno i jasno.s. nakon {to je spoznao te`inu svoje pozicije. s. polo`io je kesu od hiljadu zlatnih dinara. a te lijepe slike bile su nagomilane u njegovoj svijesti. u onom {to poziva od poslanstva. tako mi Allaha. neki su ~ak {irili glasine. Odlu~io sam saop}iti Poslaniku.v.v. Ni{ta nisam izgovorio od onoga {to je on prenio. Abdurrahman ibn Avf. pa mu je po~eo sa ushi}enjem i zanosom opisivati {ta je vidio.. dao je dvije stotine oka zlata. s. Ali. koji je u~inio da zaboravi gor~inu siro~eta. istakli se i dali sve od sebe na Allahovom putu. u `elji da slome volju i umanje zanos. Bilo je nekoliko munafika koji su izostali od poziva. Kada je do{ao.a. Poslanik. Umejr se vratio amid`inoj ku}i. `rtvovali su se. s. razmi{ljaju}i o onome {to je ~uo i o onome {ta je trebao da uradi.s..s.v.” Za~udio se Umejr tom ru`nom govoru pa se povukao iz dru{tva svoga amid`e. El-D`ulasa je zatekao kako sjedi sam. Osman ibn Affan. pa u momentu srd`be re~e: “Ako je Muhammed. poslije Muhammeda ibn Abdullaha. sa namjerom da ga upozori na licemjerstvo muslimana. razotkrit }e te. mi smo gori od magaraca.” Oti{ao je Umejr ka mesd`idu Bo`ijeg Poslanika. Tako mi Allaha..v.a. pa makar to bio i njegov amid`a koji je prema njemu bio veoma dobar ili pre{utjeti da ne bi bio dou{nik u pogledu ~ovjeka koji ga je primio. s. muku siroma{tva i li{enosti? Umejr je u{ao u strahovitu borbu sa sobom i po~eo je sagledavati posljedice u oba slu~aja.s.a. prigrlio i bio dobar prema njemu. r. zatra`io je da ostane s njim. niko na zemlji nije bio dra`i mome srcu i bli`i mojoj du{i.Ashabi Allahovog Poslanika 407 [to se ti~e imu}nih ljudi Medine: muhad`ira i ensarija.: “Kakve je rije~i od tebe ~uo Umejr ibn Sa’d?” El-D`ulas se uzruja i uskome{a na mjestu..a. Ali. Zanos je vjerovanja poplavio njihova srca. iskren. pokazala se dubina vjerovanja u srcima muslimana. ove tvoje rije~i ako ka`em Allahovom Poslaniku.. pretegla je iskrenost prema vjeri naspram onoga koji je bio dobar prema njemu. Poku{a odbiti optu`bu od sebe. a poslao je jednog od svojih ashaba da pozove El-D`ulasa...a. a ti.v. I pobijedio je iman u njegovom srcu. s prigu{enim tonom srd`be u svome glasu: “Amid`a.. Da li ovo treba saop}iti Poslaniku.s.a. ono {to si rekao. pa re~e: “Boga mi.s. r. bio je zadovoljan onim {to su muslimani pokazali i sretan zboga onog {to je vidio. Htio je da i njegov amid`a u~estvuje i pomogne sa svojim imetkom kao i ostali muslimani. upita ga Resulullah. on je slagao i izmislio na mene. El-D`ulas bio je slabog vjerovanja i nije mogao da se suzdr`i. od tebe. rekao si ~udan i pogrdan govor.a.a. s. iznevjerit }u svoje uvjerenje i upropastit }u sebe. i ispri~ao mu {ta se desilo izme|u njega i njegovoga amid`e.v. neka zna{.

v. a obilne suze poteko{e niz njegove obraze. d`. a Umejrovim posredstvom. Prisutni su po~eli da zagledaju. kajem se Allahu. lice mu je poblijedjelo. o Bo`iji Poslani~e. s.” “On je iskren mladi}! Nikada ne la`e! Odgojen je u Poslanikovoj d`amiji. citirao kur’anski ajet: “Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili. s. Srce mu je po~elo jako kucati.” Umejr skoro da nije ni zavr{io sa svojom dovom.{.” Tada je El-D`ulas u~inio sed`du pred o~ima Poslanika. o~i mu zablista{e. s. pa re~e glasom punim iskrene tevbe: “Naprotiv. istinoljubiv i vjeran”. a ako glave okrenu. s.v. s. obra}aju}i mu se rije~ima zahvale zbog ulaska pravog vjerovanja u njegovo srce. Allah }e ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti.v.v. On me je izbavio iz nevjerovanja i spasio moj vrat od vatre. a Vjerovjesnik.408                           Ashabi Allahovog Poslanika Umejr se uko~io na mjestu. govorili su drugi. pa je molio: “O Bo`e. uzeo ga za ruku i poveo u pravcu svoje ku}e.s. Allahovom voljom. Nestalo je svakoga traga nedoumice i zbunjenosti. ~as Umejra. Njegovu je du{u obuzeo strah. odjednom se umiri.” .. otkrij istinu. El-D`ulas htjede iskoristiti priliku u svoju korist i obmanuti prisutne optu`uju}i mladi}a da la`e i izmi{lja na njega. To je potrajalo kratko.v. pa iznese svoju spremnost da se zakune ispred Allahovog Poslanika.a. d`. Pa ako se pokaju. zanesenoga borca i iskrenoga vjernika koji iz ~asa u ~as ponavlja: “Da Allah nagradi Umejra dobrim. a suze radosti zasvjetluca{e na njegovom licu. s.s. Bo`iji Poslanik. El-D`ulas je slagao.. nasmija{e se njegove usne..” Na Umejrovom licu ukazali su se znakovi radosti. a bojazan ga u~ini blijedim. uzeo ga blago i nje`no i rekao: “Tvoje je uho ispunilo ono {to si ~uo.v. da on nije ni{ta rekao od onoga {to je prenio mladi}. Neki od njih reko{e: “Mladi} je neposlu{an! Po~eo se lo{e odnositi prema onome koji ga je prihvatio i bio dobar prema njemu. ~as El-D`ulasa.a. a Umejr je rekao istinu. El-D`ulas se. A prigovaraju samo zato {to su ih Allah i Poslanik Njegov imu}nim u~inili. bit }e im dobro. a na Zemlji ni za{titnika ni pomaga~a ne}e imati. Bo`e. i tvoj Gospodar je potvrdio da govori{ istinu. i htjeli su da u~ine ono {to nisu uspjeli. Prisutni su spoznali da je to objava i u{utjeli su na mjestu.” El-D`ulas je stao i zagrlio mladi}a.a.s. Zatim se zakleo Allahom. pru`io je svoju blagoslovljenu ruku prema Umejrovom uhu.a. O Bo`e. preobrazio u pravoga muslimana. a sigurno su govorili nevjerni~ke rije~i i pokazali da su nevjernici nakon {to su javno primili islam. spusti Tvome Poslaniku saop}enje o onome {to sam govorio.a.a..s.s. o~iju uprtih u Poslanika. spusti Tvome Poslaniku saop}enje o onome {to sam govorio. a zatim je Allahov Poslanik.s.{. Umejr je ispri~ao ono {to je ~uo i u ovoj te{koj situaciji nije imao ni{ta drugo osim oslanjanja na svoj duboki iman..

. velikom zahvalom na Njegovoj blagodati i Njegovoj uputi i . Umejr se pokorio jer je u tome vidio nastavak borbe na Allahovom putu. d`. Kada je stigao. .Ashabi Allahovog Poslanika 409 NAMJESNIK HIMSA Bo`iji Poslanik... dijeliti me|u njima istinito i presu|ivati pravedno i koji ne}e zatvarati svoja vrata pred njihovim potrebama.v.v.Umejra ibn Sa’da. Rekao je vrlo malo rije~i. i u onom gdje stanuje. Nije na{ao u njoj ugled ni vlast.. kada bi htio da imenuje namjesnika. preselio je na ahiret.v. r.a. s.” Pozvao je Umejra i zadu`io ga namjesni{tvom u Himsu. A ako je me|u njima kao emir. r. r. Stanovnici Himsa bili su ve}inom oni koji su pravili zabunu i nered: u svom pona{anju li~ili su stanovnicima Kufe. Omer ibn el-Hattab.. koji je od djetinjstva odgajan pod okriljem Bo`ijeg Poslanika.a. Nakon dugog razmi{ljanja i stalnog istra`ivanja stigao je do saznanja ko je tra`eni ~ovjek. kada je me|u narodom. upu}uje ih i okre}e pravom putu. bio je redovan u safovima na polju d`ihada u danima vladavine Ebu-Bekra es-Siddika. Pro{irila se njena teritorija. Odlu~io se za imenovanje iskrenog muslimana..s. Onoga koji }e ih predvoditi u namazu. htio je za namjesnika postaviti ~ovjeka koji je neuporediv me|u muslimanima. U njegovo vrijeme pro{irila su se osvajanja muslimana isto~no.a. a da emir nije. Rekao je: “Hvala Allahu. a zatim je ustao i odr`ao kratak i sa`et govor. da izgleda kao jedan od njih. r. pa se Umejr mnogo ra`alostio.. da vodi njihove poslove. Tako|er. izabran je za vo|u muslimana i zastupnika njihovih potreba. osje}aju}i prazninu i samo}u..a. uzeo svoju putnu opskrbu i krenuo prema Himsu.a. upravlja njihovim interesima.a. pa je stalno postojala potreba za namjesnicima koji primjenjuju pravila vjere.. nakon {to je odrastao i u{ao u fazu mu`evnoga doba.a. s. vjernika. Islamska dr`ava postala je velika i pove}ao se njen ratni plijen i zekat.s. Odlu~io je da u svom `ivotu slijedi put kojim je i{ao plemeniti Poslanik. i koji se prema podanicima pona{aju pravedno i jednako.s. borca. Hims je zbog toga dobio nadimak “Mala Kufa”. u~enoga mud`tehida. u hrani koju jede.a. objasnio je svoje mi{ljenje i na~in na koji }e suditi. r. i rade na {irenju islama. zapadno i sjeverno. Rekao bi: “Ho}u ~ovjeka koji. Ho}u namjesnika koji se me|u narodom ne razlikuje u odje}i koju obla~i. ali jasnih. prvo je pozvao stanovnike da klanjaju namaz u d`ematu.{. Omer. prvo bi postavio odre|ene osobine koje on treba ispunjavati. pa se posvetio vjerovanju i produbljivanju vjerskoga znanja. Nakon Ebu-Bekra. Emirul-mu’minin. s. a zatim bi tra`io odgovaraju}ega ~ovjeka u svjetlu osobina koje je postavio. Uzjahao je svoju jahalicu. izgleda kao emir.. precizno i ~isto.

bilo mu je ~udno {ta se to doga|a. Zato je pozvao svoga pisara i rekao mu da napi{e Umejru ibn Sa’du u Hims sljede}u poruku: “..410                           Ashabi Allahovog Poslanika neka je mir i spas na Njegovoga Poslanika. Pa ako se zatvori kapija i sru{i tvr|ava. Sa mnom je moje koplje na koga se oslanjam u putu i borim se protiv neprijatelja ako budem napadnut.s. Sa mnom je ~itav dunjaluk i svo njegovo blago.” Omer ga upita: “[ta je od dunjaluka s tobom?”..” Kada je primio pismo. Umejra ibn Sa’da. zaista je islam neosvojiva tvr|ava i pouzdana kapija. “Sa mnom je ranac u kome nosim putne potrebe. bez jaha}e `ivotinje. koji je bio u Medini. . halifa mu re~e: “[ta je s tobom. O ljudi. uzeo svoje koplje i krenuo pje{ke u pravcu Medine. pogotovo za onoga ko je prelazi hodaju}i. sa mnom nije ni{ta..Kada ti do|e ovo moje pismo. a snaga oslabila. Pojasnio im je da }e to biti njegova politika prema njima i njegov na~in u upravljanju njihovim poslovima.. napusti Hims i kreni ovamo sa plijenom koji si sabrao.s. a ljudi su bili zadovoljni na~inom njegova rasu|ivanja. r. Odmah je u{ao kod Emirul-mu’minina. Napunio je mje{inu vodom. re~e on. a njegova kapija je istina. Sa mnom je moj ~anak iz kojeg jedem i pijem. sa mnom je posuda za abdest u kojoj perem svoju glavu i odje}u. u d`amiju Bo`ijeg Poslanika. s. njegovo tijelo je izmr{alo i poblijedjelo. Pro{la je godina dana. zaista je sav dunjaluk skupljen u mom imetku.” Omer ga upita: “Jesi li do{ao pje{ke?” “Da”. Zaista je islam neosvojiv ako je vladar strog.. Kada ga je vidio u takvom stanju. Ja sam zdravoga tijela i ~iste krvi.a.a. Kosa mu je porasla. Kada je stigao u Medinu. s. izgubila se za{tita ove vjere. Razdaljina izme|u Medine i Himsa bila je velika..a.. d`. Tako mi Allaha. Tvr|ava je islama pravednost. a strogost vladara nije udarac bi~em niti ubistvo sabljom nego pravedno i istinito su|enje. nije do{la ni jedna vijest ni `alba na njegova namjesnika u Himsu. Umejre?” Umejr mu odgovori: “O Vo|o muslimana. r.a..v.a. a pra{ina prekrila ~itavo tijelo.” Zavr{io je svoje obra}anje nakon {to je postavio temelje sebi i stanovnicima Himsa: pravda i istina. Omer.v. pogotovo zbog toga {to mu nije stiglo ni{ta od ratnoga plijena i zekata. a oni su bili ti koji su se stalno `alili i stalno bili u nemirima. I predade se svom poslu. a Vo|i pravovjernih. misle}i na imetak muslimana za koji je mislio da ga nosi sa sobom.{. Umejr je uzeo putne namirnice i posudu za abdest. r. prebacio je preko ramena. bio je u nedumici u pogledu Umejra.

a on odgovori: “Do{ao sam stanovnicima Himsa.a.a. umro je u Palestini gdje je i ukopan. ~asnom ~ovjeku. r.” Umejr. savjetovao sam se s njima i potro{io ga gdje je bilo potrebno. poku{ao ga je odvratiti od njegove odluke i vratiti u Hims da nastavi svoje namjesni{tvo na na~in kako je to dosad radio. smilovao se Umejru ibn Sa’du. “Ne!”.” Omer ga upita za{to.. donio bih ga tebi.a.” Omer ga ponovo upita: “Gdje je imetak kojeg si nam donio u dr`avnu kasu?” Umejr odgovori: “Nisam ni{ta donio.a. r.. Allah. Me|utim.a.. napusti Omera. Dosta mu je ~asti u onome {to je rekao Omer. re~e Umejr. iskrenom vjerniku. r. Kada su skupili. r..a. povukao se iz javnoga `ivota. on je bio uporan u ne}kanju. . r. i takav nepokolebljiv. PRESELJENJE NA AHIRET Umejr. Imao je ispred sebe ~estitoga namjesnika i rijetko sposobnoga ~ovjeka u rje{avanju ljudskih pitanja i upravljanju njihovim poslovima. Ovo jako obradova Omera.a...{. d`. Da je ostalo i{ta od njega. mimo Allaha. pa sam sakupio ~estite predstavnike njenoga stanovni{tva i imenovao ih da ubiru zekat. pa naredi svome pisaru: “Produ`i ugovor Umejru!” Umejr ga je pogledao pogledom izvinjenja i rekao mu mirnim glasom: “Ti dani su pro{li.” Omer. upita Omer. Uputio se u Palestinu da u njoj provede svoje dane u pobo`nosti i bogobojaznosti. Nisam radio ni za tebe ni za drugoga. u ~istom i blistavom `ivotu.” “Zar nam nisi donio ni{ta?”.Ashabi Allahovog Poslanika 411 Omer ga ponovo upita: “Zar ti nije data jahalica da je koristi{?” On re~e: “Ja je nisam tra`io od ljudi niti su oni meni ponudili drugu kada je moja `ivotinja uginula. r. r. za njega: “Volio bih imati ljude kao {to je Umjer da se s njima pomognem u ~injenju dobra muslimanima. dje~aku vjerniku. pobo`nom namjesniku.

.

Sa ko`e je ~itao raznovrsne tekstove i pri~e saznavaju}i razmi{ljanja i poglede drugih ljudi. a on Munebbiha. a on Sa’da el-A{ireta. bogobojaznost i spoznaju Allaha. Odlikovao se nad ostalima po mnogoborojnim stihovima koje je spjevao u d`ahilijetu i u islamu. bio je poznat po svojim bitkama i pohodima u d`ahilijetu. a on Mizhied`a ez-Zubejdija el-Mizhed`ija. Volio je jahanje konja. Sin je Ma’da Jekriba. Rebi’a je sin Seleme. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Amr. nau~i ga da ne zna za poraz. a on Munebbiha. d`.A. Me|u ljudima je u`ivao veliki ugled. ponos i bogatstvo. a on je sin Abdullahov. daje mu svoje blago. a on Mazinov.AMR IBN MA’D JEKRIB. a on Zubjeda el-Asgara. OSOBENOSTI Amr ibn Ma’d Jekrib bio je pustinjak i vitez. a on Rebi’e. a u pustinji je na{ao snagu. a on Amrov. Nadimak mu je bio Ebu-Sevr. Bio je jedan od malobrojinih koji su poznavali ~itanje i pisanje. U njima je opisivao ushit i ponos. a on Husmov. Bio je poznat na podru~ju Jemena. na konju se utrkivao. R. a on S’abov. Pustinjaka osokoli pustinja. a on Rebi’e. Bio je spretan jaha~. a on Zejda el-Ekbera. lovio i borio. . a on El-Harisov. a li~nost Amra gradila se u takvim uvjetima. a on Amrov. Tako|er.{. gdje je obitavalo njegovo pleme Zubejd i spominjan po posjedovanju najpoznatijih vrsta ~istokrvnih konja.

v. a i njega je odvra}ao od puta u Medinu. tamnoput. skrbni{tvo siromaha. potvrdio njegovo poslanstvo i primio islam.s.s. to }e biti o~evidno i ako se sretnemo s njim. ~vrste gra|e. u kome je spas ti du{i . pa je `elio da i on po|e s njim u Medinu. PRIMANJE ISLAMA Amr ibn Ma’d Jekrib je pokasno primio islam. Bio je vje{t u rukovanju sabljom.a. Imao je prisnoga prijatelja. Kajsa ibn Mek{uha el-Muradija.a.a. a pri~a se da se neki ~ovjek od Kurej{ija. daju}i i potvr|uju}i prisegu. @ivot ispunjen razonodom i zabavom i veliki imetak koji se sastojao od konja. i veli~inu i snagu islama. pa ako bude Poslanik.a. Ali. ti si poglavar svoga naroda.s. naginju}i svoje tijelo prema naprijed. do~ek gosta. pojavio u Hid`azu i tvrdi da je Poslanik. objavljuju}i svoj islam i priklju~uju}i se safovima mud`ahida Muhammeda.v. s. Bio je visok. duguljastoga lica. s. Hodao je sporo. s. Amr je ostao ustrajan u svojoj ideji. i na taj na~in shvatiti poruku islama i prihvatiti je. s. arapska plemena uvidjela su ispravnost poziva Muhameda. a `ivio je od borbe i plijena. s oprezom posmatrao ljude. Imao je gustu kosu i bradu..s.. Tu se Amr s njim susreo.. Kajs se `estoko razljutio zbog Amrova postupka govore}i: “Suprotstavio mi se i ostavio me!” Kada je ovo do{lo do Amra.v. smjestio se u ku}i svoga prijatelja Sa’da ibn Ubade. Rekao mu je: ”O Kajse.a. U d`ahilijetu je prisustvovao provodima i plesu ropkinja.. Hajde s nama do njega da vidimo ~emu on to podu~ava. Amr je po`elio oti}i u Medinu i saznati ne{to o Poslaniku. odgovorio je u stihovima: Jo{ u gradu dru`e stari. Dolazili su u Medinu u vidu delegacija. Imao je jake mi{i}e i krupne {ake. Ostavio je Kajsa i sam krenuo ka Resulullahu. Nakon {to je stigao u Medinu. slijedit }emo ga. dijelio je sve {to je imao za spas nevoljnika.v. ja ti savjet davah jasan. dok je.414                           Ashabi Allahovog Poslanika Odlikovao se velikodu{no{}u.s. kao soko. ~esto ih je knio. deva i razli~ite stoke u~inio je da njegovo pona{anje bude puno egoizma.v. a ako bude ne{to drugo osim Poslanik.” Kajs je odbio zahtijev Amra. sitnih o~iju. osme godine po Hid`ri. Slijede}eg dana Sa’d je zajedno sa Amrom oti{ao Poslaniku. jer ga nikada niko nije porazio u borbi. smatraju}i njegov prijedlog suludim. a on sklon rasko{i i u`ivanjima.. Ime te sablje bilo je “Samsame”. Njegova sablja bila je poznata na cijelom Arapskom poluotoku. s. kao {to to govori. Nakon osvojenja Meke. po imenu Muhammed. pa mi takve dobro znamo.

. Amra je odu{evio Halid ibn Se’id. juna{tvo i vjeru. redovno je slao namjesnike u sve krajeve islamske dr`ave radi skupljanja zekata od muslimana i poziva ostalih ljudi u islam. Moj savjet je: Boj se Boga Gospodara. Amr je saznao {ta se desilo njegovom plemenu i do{ao Halidu ibn Se’idu govore}i: “O Halide.a..” Halid re~e: “Poklanjam ti ih.s.” Halid je do{ao do plemena Zubejd i. Halida ibn Se’ida ibnul-’Asa.a. zbog kasnoga primanja islama i osje}aja koji su ga vezivali za d`ahilijet.pred Njega AMROVA SABLJA “SAMSAME” Amr se vratio u Jemen. pa je pokloni Halidu. poslao je u Jemen i rekao mu: “Kada do|e{ u neko naselje. ukazuju}i mu tako zahvalu i po~ast. Me|utim.vidio je u njemu velikoga heroja. te izre~e stihove: Drug mi vjeran. zarobio ih je. Tamo je `ivio me|u pripadnicima svoga plemena Zubejd. Bo`iji Poslanik.” . meni iz po~asti. u borbama stalno bje{e pa je pazih i o~uvah nek’ me selami na nju tje{e. a u njemu se ne u~i ezan. s.v. Amr je posjedovao sablju kojoj nije bilo sli~ne na cijelom Arapskom poluotoku. po{to nije ~uo ezan. Svevi{njega i znaj da stat }emo svi Na Mah{eru . “Samsamu”. zarobi one u njemu. odvrati Amr. r. a na tebi je da ih poziva{ u islam!” “Tako }u i raditi!”. poznato ti je da sam ja musliman i smatram da bi. opisuju}i njegovu vrijednost. njegova je vjera jo{ bila nestabilna..a. r.Poziv glasan. trebao osloboditi ovaj moj narod. iako je redovno obavljao namaz i postio.. u bogobojaznosti i ibadetu.. a obi~no su heroji zadivljeni herojima. dobro~instvo. tzv. sablja moja. Hvalio ga je u svojim mnogobrojnim pjesmama.Ashabi Allahovog Poslanika 415 I Uputa . . U jednom od stihova ka`e: I dobrome svakom rekoh: “Ako do|e{ ti Halidu sretan ti si i pohvaljen i spominjan u narodu.

ostavite zauzetu zemlju i isplatite sabrani zekat.. a njegov prijatelj Kajs ibn Mek{uh bio je desna ruka El-Esvedu. opremio je vojsku i poslao je u sve krajeve Arapskoga poluotoka radi gu{enja pokreta odmetni{tva i dokraj~ivanja njegovih vo|a.. .iruz ed-Dejlemi uspio se dogovoriti sa El-Esvedovom `enom.416                           Ashabi Allahovog Poslanika ODMETNIK Desete godine po Hid`ri.a. Ebu-Musa el-E{’ari.v.a.a. kada je Bo`iji Poslanik. Ovaj ga je postavio za poglavara Mazhid`a.a. Njegovo puno ime je Abhele ibn Ka’b ibn Gavs. `ivota. Kada je Amr saznao da se muslimanska vojska uputila ka Jemenu. mi imamo najve}e pravo na to. To se desilo pred kraj Resulullahovog. u Jemenu. s. r. r. poslao je El-Esvedu el-Ansiju i novom vo|i Kajsu ibn Mek{uhu.a. r. kaju}i se zbog onog {to je u~inio (odmetni{tva). Amr ibn Ma’d Jekrib priklju~i se El-Esvedovoj vojsci. a dio zarobio. biv{om Bazanovom `enom.: Mu’az ibn D`ebel. da ubije El-Esveda. preselio na ahiret. s. On je tada ve} bio u islamu.a. opkolio ga je i dr`ao u opsadi deset no}i. nakon ~ega su se njegovi stanovnici predali. Muhad`ira ibn Umejja...s. Me|u njima je bio i Amr ibn Ma’d Jekrib. .. nare|uju}i im da napuste Jemen i ostave sav prikupljeni zekat. Kada je Ebu-Bekr.” El-Esved je nakon toga iza{ao iz Kehf Dana i uputio se na ~elu svoje vojske ka Ned`ranu.s. El-Esved se o`enio Bazanovom `enom koja bija{e veoma lijepa. El-Esvedova vojska napala je Bazana... Predvodnici muslimana u Jemenu vidjeli su da bi pobjeda mogla pripasti El-Esvedu i da bi mogao ovladati cijelim Arapskim poluotokom. a bio je iz mjesta Kehfu Dan. r. Tako su i namjesnici Allahova Poslanika. Sklonio se u svoju ku}u. r. provalila u grad. napustili ta podru~ja i vratili se u Medinu. U me|uvremenu.v. u{la u njega i ubila vladara. i Halid ibn Se’id. u Jemenu se pojavio ~ovjek koji je tvrdio da je poslanik. Ime mu je bilo El-Esved el-Ansi. Zbog toga se odmetnu{e od islama i pristado{e uz El-Esveda. s.a. sa vojskom koja je bila pod njegovom komandom.s. s. ostavio je oru`je i napustio Kajsa ibn Mek{uha.a.s. El-Esved je uspio obmanuti narod svojim la`nim govorom o poslanstvu.a. a vi imate svoju zemlju i imetak. El-Esved je nastavio put ka Sani kojom je vladao Bazan. pa su ga po~eli slijediti mnogi ljudi poznati po ugledu i bogatstvu. uputio je pisma namjesnicima Bo`ijeg Poslanika. Napisao im je: “O pobunjenici. Nakon {to je dobro organizirao svoju vojsku i ovladao jednim dijelom Jemena. preuzeo hilafet.v.v. Skupio je vojsku od sedam stotina boraca. Dio ih je pobio..

Halifa je uvidio njegovu iskrenost i oprostio mu. Kada se bio ve} pribli`io muslimanskim safovima. Tako|er je zarobio Kajsa ibn Mek{uha.. vratio se u Jemen kaju}i se svome Gospodaru i o~ekuju}i pogodnu priliku da nadoknadi svoju gre{ku i odmetni{tvo. Kada je osjetio opasnost koja mu se pribli`ila... Me|u prvima odazvao se Amr ibn Ma’d Jekrib. obavljaju}i had`.s. podu~io nas je telbiji: ‘Odazivam Ti se. oti{ao je do Amra. I do~ekao je zlatnu priliku . ispri~avaju}’ se. ku}i mu.v.” Poslije nekog vremena Amr se vratio u Medinu.{. jedan Bizantijac odape strijelu prema njemu i pogodi ga u oko i izbi ga. NADOKNADA Amr je ostao u Medini. ali Amr se pokaja i vrati dini-islamu. na konjima brzim. a grizla ga je savjest zbog grijeha koji je po~inio. Imao je bogato ratno iskustvo.. a spojio je vje{tinu i hrabrost u napadima. mole}i Allaha. U toj velikoj historijskoj bici pokazao je rijetko vi|eno juna{tvo i izazvao divljenje muslimana. Moje pleme Zubejr do|e ponizno. [urahil ibnul-Ka’ka’ prenosi da je Amr ibn Ma’d Jekrib rekao: “Bo`iji Poslanik.. da ga halifa uvrsti u vojsku koja je krenula u osvajanja na Allahovom putu. hvala Allahu.. glasno vi~u}i i udaraju}i svojom sabljom kako rijetko koji ~ovjek umije. Jahao je svoga konja.v. po~eo se povla~iti. sa isukanom sabljom. govorimo kako nas je Allahov Poslanik. . Halifa je po~eo pozivati ljude u d`ihad. Poslije. a nisu bili daleko dani d`ahilijeta kada smo. podu~io. Krenuo je Amr. mole}i Ga da mu to primi kao nadoknadu. tra`e}i {ehadet kao nadoknadu za ono {to je prije po~inio. van Arapskog poluotoka. a u po~etku tih osvajanja s vojskom nije slao nijednog koji je bio odmetnik od vjere.’ Sada.s. `ure}’.. govorili: ‘Odazivam ti se i veli~am te. Amr se nije mogao strpiti u Medini. `ele}i i nadaju}i se od njega velikoj koristi za islam. moj Gospodaru. veoma sli~noj njegovoj “Samsami”. r.{. Odjednom se na{ao usred redova bizantijske vojske. Halifa je u to vrijeme slao vojsku u osvajanja. Amr ibn Ma’d Jekrib izveden je pred halifu Ebu-Bekra. koji ga je prekorio i gotovo odlu~io kazniti smr}u. kose}i lijevo i desno.a. d`.Ashabi Allahovog Poslanika 417 Nakon {to je muhad`ir Ibn-Umejje dokraj~io El-Esvedov pokret.a.a. s. Sve brda. d`. koji je ubrzo pre{ao na islam i bio jedan od junaka u osvajanju Perzije. r. zajedno sa nekim svojim suplemenicima i priklju~io se muslimanskoj vojsci u pohodu na Jermuk. doline i pustinje prevaljuju}’.Bizantijci su se stacionirali na Jermuku sa vojskom koja je brojala vi{e od stotinu hiljada ratnika. s.’.a. zarobio ga i poveo sa sobom u Medinu. Amr se ponosio {to je izgubio oko na Allahovom putu.. odazivam.

Sa’dov plan. Tada mu Abdurrahman ibn Avf. r. i Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Prema uputama halife prije bitke.. a nikako u sredi{tu Perzije.. osvoje Emgi{iju i ostale ira~ke gradove do El-Hire. r....a.a. Halifino pismo upu}eno Sa’du je podrobno govorilo o na~inu organiziranja napada. re~e: “Na{ao sam ga.” Sa’d je postavljen za zapovjednika cjelokupne islamske vojske na podru~ju Perzije. Sa’d se ulogorio na podru~ju mjesta Zerud.a. Sabrao je veliki broj mud`ahida. perzijski kralj. Bojne safove je ustrojio za po~etak bitke. trebalo je krenuti prema Perziji. Po~eo je ispitivati podru~je i praviti plan po kojem bi postupao u svojim osvajanjima. opremali i pristupali pod zastavu Sa’da.a. podijelio je du`nosti i imenovao zapovjednike odreda. Jezded`ird. nakon {to Halid ibn Velid. pa krenu{e ka Iraku. Tu je ~ekao dolazak podr{ke i daljnje upute od halife. Sa’d je uvidio da je kadisijska dolina najpogodnije mjesto za odlu~uju}u bitku. Sa’d ibn Ebi-Vekkas..a. nosa~e bajraka i poglavare plemena. skupilo se oko dvadeset hiljada mud`ahida. Izabrao je nekoliko ljudi koji su bili posebno cijenjeni i po{tovani. Taj plan je podrazumijevao precizno odabran raspored vojske.. sa oko sedam stotina mud`ahida. Po~eo je razmi{ljati i savjetovati se sa ashabima o izboru jednog od njih kao vo|e koji }e preuzeti zapovjedni{tvo muslimanskih snaga u oblasti Perzije. pronicljivo{}u i velikim zalaganjem: En-Nu’mana ibn Mukarrina el-Mezenijja.. re~enom prije njegove smrti. r. Muslimani su se odazivali. i nakon {to je preispitao halifin plan i Musennin savjet. pozvan je u islam. Perzijanci su se smjestili nasuprot muslimana. Nakon {to je prou~io teren i polo`aje gradova. Ako pobjede muslimani. r. hilafet je preuzeo Omer ibn el-Hattab. Lav sa kand`ama. predvi|ao je borbu sa Perzijancima {to je mogu}e bli`e granici.418                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK KADISIJJE Nakon velike pobjede koju su muslimani ostvarili na Jermuku i na podru~ju [ama. Sa’d je odabrao zapovjednike odreda vojske i poglavare plemena koji su se odlikovali mudro{}u. r. r. r. Sa’d ibn Ebi-Vekkas.. Poslije smrti halife Ebu-Bekra. na ~elu skupine plemena Mazhid` i Zubejd. koji su pre{li na islam poslije prvih osvajanja..a. r. Hanzalu ibn er-Rebi’u et-Temimija i . Hamlea ibn D`unejju el-Kinanija. bit }e im olak{ano osvajanje cijele Perzije.a. Bisera ibn Ebi-Rehma el-D`uhenija. Pomo} je po~ela stizati Sa’du.a. r..a.irasa ibn Hajjana es-Sehnija. Halifa je obilazio sva podru~ja pozivaju}i ljude da se priklju~e Sa’dovoj vojsci koja uskoro kre}e ka Perziji. koji se temeljio na savjetu Musenne ibn Harisa. a bili su i fizi~ki najspremniji . Sa’dovoj vojsci priklju~i se i Amr ibn Ma’d Jekrib. Zatim su mu se priklju~ili muslimani stanovnici Iraka.

. Vojske su se izmije{ale. a bio je jedan od najboljih njihovih strijelaca. sa vije{}u o borbi. Izaslanica se vratila Sa’du ibn Ebi-Vekkasu. hvala neka je Allahu na tome. Amr ibn Ma’d Jekrib ez-Zubejdi i El-Mugire ibn [u’be es-Sekafi. bacio ga na zemlju i odsijekao mu glavu. sve ukopati u kanalima Kadisijje. Izaslanica se okupila kod Jezded`irda.. Odabrao je borbu. Obi~aj je bio da se na po~etku bitke odigra dvoboj radi ispitivanja snage protivni~ke vojske i radi ubacivanja straha u njene redove. a strijela se zabi u njegov tobolac. zato nemojte zaostajati da ne bi izgubili Ebu-Sevra. li~e jarcima. govore}i svojoj bra}i: “Ja }u napasti na slona i na one oko njega..”. S njim se uputio ka muslimanima. r. zlatnu ogrlicu i ogrta~ od najljep{e svile. podsti~u}i ih: “O skupino mud`ahida. Vidjelo se da }e bitka ubrzo po~eti. Amr ibn Ma’d Jekrib. a on odbi primiti islam i odbi da izdvaja d`izju..a..” Suprotstavio mu se jedan od Perzijanaca na svom konju govore}i na perzijskom: “Merd. Rustem je rasporedio vojsku koja je brojala {ezdeset hiljada pje{aka i {ezdeset hiljada konjanika. sko~iv{i sa njega. merd64.a. Dohvatio je svoj luk. Kada ovi stranci pobacaju svoje oklope. imao je dvije zlatne narukvice. Oni su: Atarid ibn Had`ib et-Temimi. budite lavovi. Amr se okrenuo prema vojniku i potr~ao vi~u}i borbene poklike zaglu{uju}im glasom. pokazali primjere juna{tva i odva`nosti. uzvrati{e mu oni. Borio se s njim sve dok mu nije izbio sablju iz ruke. jer lav je postojan.a. ne broje}i ratnike na slonovima.a. Vo|a ove skupine bio je Nu’man ibn Mukarrin. r. a muslimani su. Zaprijetio je muslimanima da }e ih Rustem. Amr je udario svoga konja.. Ono {to je bilo s njim uzeo je kao ratni plijen. Na{ao se ispred jednog od slonova. vo|a njegove vojske. pa je Sa’d po~eo skupljati ljude i vr{iti zavr{ne pripreme. El-E{’as ibn Kajs el-Kindi. Ako do|ete na vrijeme. Asim ibn Amr et-Temimi. a zatim ga zbacio s konja. Zatim je povedena velika i stra{na bitka. slomio je Perzijancu vrat. Perzijanci su vodili slonove koji su grunuli i sru~ili se tako da se zemlja tresla. pa mu se pribli`io i uhvatio ga za vrat i pojas. na}i }ete . stavio strijelu u njega i odapeo je prema Amru. Haris ibn Hassan ez-Zuheli.Ashabi Allahovog Poslanika 419 ljudi ~ija su se mi{ljenja duboko uva`avala. r. r. Amr ibn Ma’d Jekrib hodao je izme|u mud`ahidskih safova. U istom tenutku dok je odapinjao strijelu. ko mo`e da uradi ono {to si ti uradio?”. U isto vrijeme broj muslimanske vojske je bio trideset tri hiljade spremnih mud`ahida. ponosa i dostojanstva.. ili }e ih vratiti u njihove krajeve. jo{ zapanjeni od prizora. Kada im se pribli`io. Na drugoj strani. bio je uistinu jedan od velikih junaka Kadisijje. Amr se okrenuo muslimanima i rekao: “Ovako radite sa njima!” “E Ebu Sevre.

odnijeli su ga i lije~ili. putu.a. r. nismo vidjeli nijednog borca sa Kadisijje da vi{e `udi za ahiretom.. r. popeo se na njega i nastavio boj.a. osim Koga drugog boga nema.{. Historijska bitka na Kadisijji zavr{ila se pobjedom muslimana... r. d`.. Brzo ih rastjera{e.{. nastavio je sa borbom na Allahovom. d`. na{li su Amra ibn Ma’da Jekriba ranjenog. zapovjednik perzijske vojske. koga su oborili s konja. zatim uhvatio i za drugu.. pa ka`e: “Tako mi Allaha. Milostivome pokorni. a on je uhvatio za nogu njegova konja. Amr re~e: “Dajte mi njegove uzde!” Oni su mu pomogli. U~estvovao je u Bici na Nehavendu. Na kraju bitke. okretni i spretni. a imao je vi{e od devedeset godina. pojahao jedan Perzijanac.. ali kasnije ne vidjesmo nikog povjerljivijeg i skromnijeg od njih: Tulejha ibn Huvejlida.a. pa reko{e jedni drugima: “[ta ~ekate? Jeste li sposobni da ga stignete? Ako ga izgubite. hvala neka je Allahu {to je tako bilo. Sumnjali smo u tri osobe. Amr je ovako opisao ovu bitku: Kadisijja doba kada Rustem napade. . uprkos tome {to je bio za{ao u godine. bio je jedan od njih. r. Amra ibn Ma’da Jekriba. Ubijen je i Rustem. Neprestano se kajao zbog nekada{njega odmetanja od islama. Prema Amru je.a. a Amr ibn Ma’d Jekrib.” Zatim je krenuo na svome konju prema slonu udaraju}i sabljom po perzijskoj vojsci.a. probijaju}i se kroz neprijateljske redove. sve vitezovi sna`ni. u d`ihad. pa kad su to muslimani vidjeli. kao malobrojni junaci.420                           Ashabi Allahovog Poslanika me sa sabljom u ruci. r. kao i prije. r. krenu Rebi’a sa mud`ahidima. prenosi ono {to je re~eno poslije Bitke na Kadisijji o trojici koji su se vratili u islam. i Kajsa ibn Mek{uha.. dok je bio na zemlji.” [EHID Amr. u kojoj su muslimani izvojevali pobjedu. muslimani }e ostati bez velikog junaka!” Njegovi prijatelji istupi{e naprijed i vidje{e perzijsku vojsku okupljenu oko Amra. zaustavio ga. u osvit zore. Borio se u svom stilu i po obi~aju. napali su na konjanika i oborili ga s konja. Pra{ina ga je prekrila tako da ga njegova bra}a nisu mogla vidjeti. D`abir ibn Abdullah. pa je tako uhvatio konja za uzde.a.

{. Poslije toga je ubrzo preselio.Ashabi Allahovog Poslanika 421 Prenosi Halid ibn Katn. ~ak Zubejda obavijesti i Mizhed`a: “Mi `alimo {to nejmamo Ebu-Sevra mu`dahida. konjaniku. Nosili su tijelo znanog i odva`nog u konjici. pa su ga htjeli prenijeti. jedan od onih koji su prisustvovali Amrovom preseljenju na ahiret: “Ve} je bio zaspao. Reci svima. pjesniku. a njegova usta i jezik bili su mu se oduzeli. mud`ahidu. Probudili su ga.” Pjesnik Da’bel el-Huzai izrecitirao je sljede}e stihove: Iz boja nam se vrati{e hrabri. vjerniku. junaku Kadisijje. sna`ni pobjednici. Ustao je. d`. Ukopan je u gradu Revzi. . smiluje Amru ibn Ma’du Jekribu.” Neka se Allah.. u kojem je i preselio.

.

.a. Ogromno bogatstvo koje je naslijedio od oca pove}avao je ula`u}i ga u trgovinu.. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Sa’d. a on Dulejmov. s. Zvali su ga Ebu-Sabit.v.s. Bio je predstavnik plemena. Kada je do njega doprla Muhammedova. d`.{. bijele puti pro{arane crvenilom. Bio je stasit.s. krupnih ruku i stopala. Iraka i Jemena. sin je Ubadin. ~vrst.v. povjerovao je u Allaha. tako i u islamskom periodu. primaju}i Njegovu vjeru i slijede}i Njegovoga Poslanika.SA’D IBN UBADE R. Za njegovo mi{ljenje pitalo se i po njemu radilo. a on S’alebov. a on Ebu-Huzejmov. Njegov spolja{nji izgled odisao je vedrinom i izazivao po{tovanje. kako u predislamskom. Potla~enik i bespomo}nik je znao da }e kod njega na}i uto~i{te. prodaju}i plodove iz vo}njaka i {alju}i karavane put [ama. s. Rije~ mu je bila slu{ana. a on Saidov. shvatio je da se ti principi podudaraju sa ljudskom naravi i duhom. a on K’abov. . Bio je pri ruci slabom protiv jakog. a njegov nastup je zra~io ja~inom njegove li~nosti. krupan. da’wa sa svojim uzvi{enim ciljevima koji iskorjenjuju nevjerstvo i vi{ebo{tvo i pozivaju vjeri u Jednog Jedinog Boga. a on El-Hazred`a el-Ensarijja el-Saidijja. Bio je dare`ljivi plemi} koji je volio prite}i u pomo} nevoljniku i odbraniti one kojima je nanesena nepravda. a on Harisov. a on Tarifov.a. LI^NOST O li~nosti Sa’da ibn Ubade najbolje govori veliki autoritet koji je u`ivao. a on El-Hazred`ov. njegov prvak i velikan.A. a odluka presudna.

i izlo`iti im novu vjeru. Pa ako Allah u~ini da se izmire.” On ih ponovo upita: “Ho}ete li sjesti da porazgovaramo?” “Naravno”. Govorio je ono {to misli.v. dini islama. PRELAZAK NA ISLAM Allahova je. bez zaobila`enja. Stanovnici Medine... Oni mu se odazva{e i primi{e islam. Prije rastanka dogovorili su se da se slijede}e had`ske sezone na|u na istom mjestu. kao i ~istote du{e. kod njega jeli. sa mekanskim mu{ricima dogovorio da.{. ti }e{ biti najugledniji me|u njima. pili.a. u plivanju je bio me|u prvima. okoli{anja i prevare.a. s. [est ~lanova Benu-Hazred`a krenuli su iz Medine put Meke da obave had`. po~eo je sa {irenjem i dostavljanjem poslanice koja mu se objavljivala. bili su u stalnoj zavadi i neprestanim ratovima od davnina..424                           Ashabi Allahovog Poslanika Sa’d se proslavio u borila~kim vje{tinama.v. mu{rici prestanu sa provokacijama i zlostavljanjima.a. s.s. poja{njavaju}i principe nove vjere i prenose}i ono {to se njima desilo.v. spavali i nalazili za{titu. jasno}e. Sa’d nije zaboravio ni na svoj udio u nauci. Ljudi su ga voljeli i po{tovali zbog njegove otvorenosti. Ljubav prema dobru ukorijenila se u njemu i postala dio njega dok njegov odnos prema ljudima nije dostigao vrhunac plemenitosti. d`.. Vrativ{i se u Medinu. Koristio je sezone had`a da ga predstavi arapskim plemenima i da objasni su{tinu i ciljeve poziva. Navra}ali su mu ljudi sa svih strana.s. Govorili su o dogovoru da se sa Poslanikom. Nakon {to se ~asni Poslanik.s. upita ih: “Ko ste vi?” Odgovorili su: “Grupa iz Benu-Hazred`a. makar privremeno. s. Potom su rekli: “Ostavili smo narod koji nema premca u me|usobnom trvenju. te u~e}i Kur’an uvjeri ih da je on o~ekivani Poslanik. Allahov Poslanik. pogotovo u strelja{tvu. pomaga~i i za{titinici Allahove vjere. odgovori{e. Tako|er. Sjeo je s njima i pozvao ih u vjeru Uzvi{enoga Allaha.v. Hazred`lije su po~eli {iriti Muhammedovu poruku. Vratit }emo se njima i pozvati ih u ono u {ta si ti nas pozvao. pripadnici plemena Hazred`a i Evsa.s. odredba htjela da stanovnici Medine budu Resulullahovi. s.a. ponovo sastanu slijede}eg . Mo`da }e Allah dati da ti bude{ taj koji }e ih izmiriti. a posebno se isticao u kaligrafiji gdje je njegov divan rukopis odslikavao prefinjenost njegovoga ukusa i umjetnosti. Istupiv{i pred njih. Usavr{io je ~itanje i pisanje. Njegova dobrota i plemenitost su navo|ene za primjer.. u prisustvu svoga amid`e Ebu-Taliba.

d`. s.a.{.. Allah..{.’ Dok sam bio u njihovim rukama. pri{ao mi je jedan od njih i rekao: ‘[ta ti je? Ima{ li nekoga me|u Kurej{ijama. Kada su ga upitali za ime tog ~ovjeka.v. htio je. me|u prisutnim prvacima koji su primili islam i obaveze koje proisti~u iz toga bio je i Sa’d ibn Ubade. od toga tri `ene. taj sastanak je poznat pod imenom “Prvi ugovor na Akabi”. Kurej{ije su bili kao ludi.. prikupljaju}i vijesti o ensarijama koji su se usudili slijediti novu vjeru i napustiti pagansku vjeru njihovih djedova.’ Ali kada se pribli`io i obratio mi se o{trim tonom. razbjesnili su se poput razjarenih zvijeri. Onda je iza{ao neki ~ovjek i razglasio kako tuku ~ovjeka iz Hazred`a koji ih doziva i spominje njihove me|usobne veze i za{titu. to je ovaj ~ovjek. [titio sam i Harisa ibn Harba ibn Umejju. da u|e{ pod njegovu za{titu?’ ‘Naravno!’. Zarobljen je i kao zarobljenik doveden u Meku gdje ga do~eka graja djece i robova.a. i kada im on re~e: ‘Sa’d ibn Ubade’. udarati i psovati..v.s. pa sam pomislio: ‘Ako iko od njih ima dobra u sebi. To nam je najbolje opisao sam Sa’d: “Dok sam bio u njihovim rukama. u dogovoreno vrijeme. iz Medine je pristiglo dvanaest uglednih ~lanova Hazred`a i Evsa.v. ZAROBLJENIK Vijest o ugovoru na Akabi izme|u Muhammeda.a. putu. i primili islam. d`. istina je to {to je rekao’. Prilikom “Drugog ugovora na Akabi”. ‘[titio sam trgovca D`ubejra ibn Mut’ima i branio da mu se nanese bilo kakvo zlo u mojoj zemlji. s. s.a. Bilo ih je sedamdeset troje. Od toga mubarek dana Sa’d se stavio u slu`bu islama i d`ihada na Allahovom. i stanovnika Medine pro{irila se brzo po Meki. s. ali je ime ~asnoga Poslanika. a potom su ga po~eli gurati. s. pa do|o{e i oslobodi{e me iz ruku Kurej{ija. rekao sam: ‘Tako mi Boga.a. Kontrolirali su trgova~ke puteve. vi{i od ostalih.s. da u jednom karavanu koji su presreli na izlazu iz Meke bude i Sa’d ibn Ubade. Sljede}e godine. `eljni zgrabiti svakog ko je u{ao u ugovor sa Poslanikom.s. i primio islam.’ Pa sam to i uradio.v.” . rekao sam.a. Kurej{ije nisu znale da u rukama imaju starje{inu Hazred`a i jednog od najuglednijih Medinelija. postalo poznato u svakoj medinskoj ku}i..s. slijede}i Njegovoga ~asnoga Poslanika. r. a me|u njima ~ovjek svijetle puti.’ Onda je on rekao: ‘Pozovi glasno tu dvojicu i spomeni to {to je bilo me|u vama. nema u njima hajra nakon ovoga. Sastali su se sa Poslanikom. reko{e: ‘Tako nam Boga. izbila je grupa Kurej{ija. Doveden je u Harem.. a oni me vukli po zemlji.s. Pozivu su se odazvali samo malobrojni pojedinci iz oba plemena.Ashabi Allahovog Poslanika 425 had`a na Akabi.v.

s.426                           Ashabi Allahovog Poslanika NOSILAC BAJRAKA D`ubejr ibn Mut’im i El-Haris ibn Harb poveli su Sa’da sa sobom tra`e}i u ime njihovog naroda ispriku za ono {to su u~inili. u ~emu nije imao premca. udru`io se sa vo|om Evsa Sa’dom ibn Mu’azom na u~vr{}ivanju muslimana i ja~anju i popunjavanju njihovih redova. vje{tini i mnogobrojnosti.a.a.. s. i njegovim ashabima. s. i pokazali hrabrost i prodornost.s. Abdullah ibn Abbas.v. I{li su u ratne pohode sa Poslanikom. ugostili i opremili svim potrep{tinama.” Sa’d je strogo vodio ra~una da ensarijski bajrak bude u prvim bojnim redovima i da se vihori nad glavama mud`ahida. s. Tako su dva Sa’da na najbolji na~in slu`ili islamu. s. te se s njim savjetovao u ve}ini va`nih stvari. s.s. a za naknadu im obe}a tre}inu medinskih prihoda hurmi sljede}e tri godine. jer nisu znali koga imaju u rukama.s.s. s.v.a.. nastanjeno blizu Medine.a.. Sa’d ibn Ubade pro~uo se po svojoj vje{tini u rukovanju kopljem.v.v.v. uo~io je njegove plemenite osobine. prije nego {to on uni{ti i posljednji kip na Poluotoku. i njegove strijele probadale su njihova tijela. Kurej{ije su odlu~ile napasti Medinu i ubiti Poslanika. r..s.. Pleme Gatafan. Smatrali su to neophodnim korakom i posljednjim poku{ajem da se zaustavi Muhammed.a. hu{kaju}i ih na Poslanika.s.s.a. saznao je za dogovor Kurej{ija sa Benu-Gatafanom. dovoljno govori ~injenica da je on bio vo|a ensarija u svim ratnim pohodima koje je vodio Resulullah. hrabrost i uva`eno mi{ljenje. na svakom boji{tu imao je dva bajraka. s. a Sa’d ibn Ubade bajrak ensarija.v.v. a njegova britka sablja sjekla je nevjerni~ke i mu{ri~ke glave.a.s. Tu je Sa’d doku~io dubinu prezira u du{ama Kurej{ija i veli~inu neprijateljstva koje nose prema Allahovom Poslaniku. Spremiv{i ogromnu vojsku na ~elu sa Ebu-Sufjanom. je o tome rekao: “Allahov Poslanik.a. Sa’dovu odanost islamu i spremnost na `rtvu najbolje je pokazala Bitka na Hendeku. Odlu~io je da im se suprotstavi sa svim {to posjeduje.s. s. O slavi koju je u`ivao. Kurej{ijama se u~inilo da je s njima dobro sklopiti ugovor.a. Nakon {to su ga po~astili.v.. s.. Po~eli su sklapati ugovore sa nekim plemenima kako bi bitka bila odlu~uju}a i pobjeda sigurna.v. uz privla~nu ponudu u ratnom plijenu koji ih ~eka nakon pada Medine i u plja~ki svega {to na|u.a. s. tajno se dogovori s njima da odustanu od bitke na strani Kurej{ija. @ele}i ih udaljiti od bitke i saradnje sa Kurej{ijama. krenuo je na put za Medinu. Kurej{ijske vo|e su `eljele da sva arapska plemena sklope zavjeru protiv Resulullaha. Vjerovjesnik.a..v. Alija ibn Ebi-Talib nosio je bajrak muhad`ira. . Allahov Poslanik. Tako|er. a ina~e je bio poznat po inatu i nepokolebljivosti. bilo je poznato po o{trini u bitkama.

. a kamoli sada kad nas je Allah.” Oni reko{e: “Bo`iji Poslani~e. koga je malo podalje ugledao. pozvao je Sa’da i tra`io da bajrak preda svome sinu Kajsu ibn Sa’du.. visoki polo`aj i pobjedu islama. ne mo`emo garantirati za Sa’da da se ne}e upustiti u sukob sa Kurej{ijama.” Poslanik.. koriste}i sve na~ine da mu napakoste. ve} se.{.. Prolaze}i pored Ebu-Sufjana. hvale}i i slave}i Allaha.s. im re~e: “Nije mi ni{ta nare|eno. d`.a. s. kako je imao obi~aj u dunjalu~kim stvarima. danas }e Allah poniziti Kurej{ije”.a.. s.v.Ashabi Allahovog Poslanika 427 Znaju}i za zahtjev Benu-Gatafana. iskazuju}i Poslanikov. a pogotovo njihovoga Poslanika. poluglasno je rekao: “Danas }e se odigrati krvavi boj. bit }e dozvoljeno i ono {to nije bilo.. nije htio sam donijeti odluku.v.. posavjetova sa ashabima. d`. s. Ali ako nije. s. s.. pa kada je Poslanik. .s.. odabra Sa’da ibn Ubadu i Sa’da ibn Mu’aza i sasta se s njima da se dogovore o datom pitanju.{. Sa’dova snaga i o{trina spram mu{rika pokazala se i kod osvajanja Meke.v. Na dan osvajanja Meke.” Resulullaha.s. I jedan i drugi Sa’d reko{e: “Bo`iji Poslani~e. tako mi Boga.” Utom se Poslanik. te da }e ukoliko pristanu na davanje jedne tre}ine plodova.. prolazio pored njega u grupi ensarija.. s. istupiti iz pakta sa Kurej{ijama. uputio tobom. posebno tamo gdje mogu pokazati ja~inu. ne}e dobiti od nas ni{ta osim sablji.a.v. Ebu-Sufjanu se nije svidjelo {to je ~uo.s. `ele}i umanjiti Sa’dov zanos i urazumiti ga da su oprost i samilost obilje`je muslimana. pozva ga u stranu i re~e: “Bo`iji Poslani~e. uradi.s..v. ako ti je ne{to nare|eno da uradi{. Nije bilo lahko zaboraviti one koji su se borili protiv Allahova Poslanika.a.a. a ve} su ~uli {ta je rekao Sa’d i vidjeli reakciju Ebu-Sufjana.” Utom do|o{e Osman ibn Affan i Abdurrahman ibn Avf. uzvikuju}i tekbire. obrati Ebu-Sufjanu rije~ima: “Danas je dan milosti. d`. Upoznao ih je sa pregovorima sa Benu-Gatafan.s.a.s.v. obradova{e njihovi stavovi. Izme|u ostalih.” U isto vrijeme. s. pa reko{e: “Bo`iji Poslani~e.v. nisu nikada mogli ni pomisliti da to dobiju od nas kada smo bili u d`ahilijetu..a. to {to sam vam predo~io jeste samo moje mi{ljenje. jesi li ti naredio da se ubija tvoj narod? Sa’d misli ratovati i ubijati. uputi dovu za njih i obradova ih pobjedom.{. Sa’d ibn Ubade nosio je zastavu ensarija me|u muslimanskom vojskom koja je brojala deset hiljada mud`ahida. pa zahvali Allahu.

a. Sa’d je uzeo sebi obavezu da svaki dan po~asti ili ugosti Vjerovjesnika.s.a. neko dvojicu. razmi{ljanja i brige o stanju muslimana. s.. kao {to je to bio slu~aj sa Sa’dovom porodicom.” Sa’dov otac Ubade naslijedio je od svog oca navike hizmeta i pomo}i drugima. jer je taj islamski pozdrav smatrao dovom blagoslova.a. zavolio ga je zbog plemenitih i prefinjenih osobina koje je posjedovao. a siroma{ni i putnici namjernici nalazili uto~i{te. Nema slave bez djelovanja.v. s.s.s.{.a. s.” Allahov Poslanik..{.’” Jedne no}i ulicama Medine prolomi se glas: .s. a on ga je tro{io na Njegovom putu ne broje}i utro{eno. posjeti jer je znao da donosi blagoslov njemu. ali njegovi postupci odlikovali su se plemenito{}u koja je bila ukorijenjena u njemu. a onda bi mu dao pe{kir natopljen {afranom. obaspi Tvojim salavatom i milo{}u Sa’da ibn Ubadu.v.v. Odredio je telala da svaki dan objavljuje me|u ljudima: “Ko voli mast i meso neka svrati u kuhinju Dulejma ibn Harisa. Ta je ku}a bila poput uto~i{ta u kome bi se odmorio nakon dana prepunog obaveza.. otvorenoj za sve. neka je na njih selam Allahov. rije~ima: “Gospodaru moj. sav usplahiren od radosti. s. meni ne pristoji malo. Obradovao bi ga svaki selam Allahovog Poslanika. U Sa’dovoj bi ku}i na{ao mir i podr{ku nakon dugih razgovora. Resulullah. a ni djelovanja bez imetka.s. pa mu je slao veliku koli~inu hrane s mesom. Rado je ulagao u sve vidove dobrotvorne pomo}i.a. A kada bi se u Medini okupio veliki broj ljudi.a. te serjed65 .a. Njegov djed Dulejm bio je najplemenitiji ~ovjek svoga vremena. podari mi slavu.{. s. koji se raznosio po ku}ama njegovih `ena.s.: ‘Gospodaru moj.a. A opet. Rijetko se plemenitost naslije|uje s koljena na koljeno.. Allah. neko grupu.v. njegovoj porodici i imetku. pa bi ga primio i naredio da mu se donese voda za kupanje. a Sa’d osamdesetericu. s...v.v.s.v.’ Onda bi pohitao pred Poslanika.. Sa’d se radovao svakoj Poslanikovoj.v. dao mu je ogroman imetak. i ulaze}i nazvao selam: ‘Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pa sam upitao oca: ‘Zar ne}e{ pozvati Poslanika. a ni ja malom nisam pristojan. Gospodaru moj. Prenosi Kajs ibn Sa’d: “Posjetio nas je jednom Allahov Poslanik. Odrastao je u ku}i dare`ljivosti i plemenitosti.. neko bi poveo da ugosti jednoga. s. da u|e?’ Odgovorio mi je: ‘Pusti da jo{ koji put ~ujem njegov selam. d`.’ Otac mu je na to samo tiho odgovorio..428                           Ashabi Allahovog Poslanika URO\ENA DARE@LJIVOST Sa’d je bio o{tar na bojnom polju i nemilosrdan prema Allahovim neprijateljima.s. Sa’dov sin Kajs bio je jedan od najdare`ljivijih Medinelija. d`. d`. upu}uju}i dovu Allahu.. digao bi potom ruke i zamolio Allaha. U njoj su gladni hranjeni. s.

za Njegovu vjeru dok su ratovi bjesnili. na {ta pozva Sulejm 66 iako su udaljeni.a.{. Znate da }ete cilj kome stremite. jer one koji iskreno za uputom tragaju. eventualno. s. Dva Sa’da opjevana ovim stihom jesu Sa’d ibn Mu’az.. a Poslanikov.s.s. o Sa’de Hazred`i. Njegove osobine.s. pogotovo ensarije. dosti}i. tako ih nazva Allah zbog svega {to su ~inili. o Sa’de Evsi.a.v. Allahov Poslanik. s. s. kod Allaha Ljepote . odavale su i oslikavale ~isototu du{e i plemenitost duha.. bez sumnje. i Sa’d ibn Ubade. ili da im se. a to je i od drugih zahtijevao. s.v. pojasnio kako je ispravno. Posebnu pa`nju obratio je na pojedine arapske prvake koji su neposredno prije toga pre{li na islam-one ~ija srca treba pridobiti za islam-kako bi se osjetili po~a{}enim i da bi njihovim ulaskom oja~ao islam. Smjesta je reagirao na sve {to je u suprotnosti sa njegovim uvjerenjem. Ve}ina je osje}ala nelagodu zbog ovakvog postupka. Nakon bitke i pobjede na Hunejnu.a.v. koje sigurnost zna~i svakom vjerniku. vo|o na{ juna~ki..v. bez straha i bojazni od pote{ko}a. odazvaste se uputi vje~noj. budi nam za{titnik.v. priznaju}i Poslanika. poglavar Hazred`a.irdevsa ~ekaju. Nije propu{tao priliku da razjasni ili prokomentira stvari koje su to zahtijevale.. smirio bi se i prihvatio to. znanijim od svih i kaju}i se Allahu. starje{ina Evsa. postupcima.irdevsa. pored onih koji su za{titili i pomogli.a. ^ISTOTA DU[E @ustrina i odlu~nost u postupcima ocrtavale su Sa’dov karakter. podijelio je ratni plijen.s. suprotstavi. d`..s. tra`e}i od Allaha d`ennete . ~esto je znao postavljati pitanja koja su se kosila sa nekim Resulullahovim. suprotstavi{e se na putu tom neda}ama.a. s. A nakon {to bi mu Resulullah. pjesnik Hasan ibn Sabit tu je situaciju zabilje`io ovim stihovima: Pri|i Resulu i zovni ga imenom.v. i spremnosti da polo`i `ivot za njega.. me|u njima i ensarije na ~elu sa Sa’dom ibn Ubadom. . Uprkos njegovoj neopisivoj ljubavi prema Allahovom Poslaniku.Ashabi Allahovog Poslanika 429 O Sa’de.s. Bilo je to na ra~un predvi|enog dijela za prve muslimanske borce. Bio je jasan i odre|en u svakoj prilici. s.a.

s.v. {ta ovo ~ujem o vama i {ta mi to zamjerate? Zar vas nisam na{ao u zabludi.a. da ste.v. Tu su odr`ali sastanak i dogovorili se da .” @ele}i da zna njegov stav. s.s.s. Podijelio si ga svojim ljudima i jo{ uz to dao pozama{ne poklone nekim plemenima... pa smo ti pomogli. s jedne strane... po`urile su ensarije na ~elu sa Sa’dom i ostalim prvacima i uglednicima na mjesto zvano “Sekife Benu Sa’ide”. Po{to se okupi{e. s.s.’ Znate. preselio na ahiret. obrati: “Ensarije. njegovom podjelom i udjelom. nakon {to su shvatili veli~inu njegove ljubavi prema njima i duboko priznanje za sve {to su u~inili. Ibn-Ubade?” “Ja sam jedan od njih (tj.a. i razjedinjene.. zar ne}ete odgovoriti?” “[ta da odgovorimo. s njima)”. Allahov Poslani~e i jo{ bolje i vrednije od toga”. lica ozarenog imanom.. s. im se sa osmjehom. u~inili vi ensarije. Onda je Resulullah.s... i u oskudici. Allahov Poslanik.. s... upita ga: “A gdje si ti tu. grupa ensarija nije zadovoljna onim {to si uradio s plijenom.. pa smo ti povjerovali. s. zatra`io da mu sakupi ensarije kako bi im objasnio i pokazao visoko mjesto koje zauzimaju u njegovom srcu.v.v.s.v. i briga za muslimanskim vo|stvom. s. rekli biste i bila bi to istina koju bih i sam potvrdio. pa jednoglasno reko{e: “Zadovoljni smo Allahovim Poslanikom.. i razgovara s njim. Rekao mu je: “Bo`iji Poslani~e. Resulullah.a.v. Poslanik. “Tako mi Allaha.v.a.. s. Allahov Poslani~e?”. pa smo te utje{ili. Nakon {irenja vijesti o Poslanikovoj. nastavi: “Ensarije. pa ga njegova otvorenost i iskrenost ponuka da direktno ode do Poslanika.v.a. da ho}ete.” Nakon ovih Poslanikovih rije~i mnogima se bilo te{ko suzdr`ati da ne zapla~u i pokaja{e se.s.s. pa vas je Allah uputio.. pa je Allah zbli`io va{a srca?” “Jesi. i protjeran pa smo te prihvatili..” “Recite: ‘Bio si smatran la{cem. sve {to sam spomenuo.” SEKI. pa ensarije ni{ta od toga nije zapalo. pa vas je Allah obogatio.a.430                           Ashabi Allahovog Poslanika Sa’d je gledao ensarije dok se do{aptavaju i `ale jedni drugima. odgovori{e. smrti. i bez igdje i~ega. reko{e.a.a..E BENU-SA’IDE Me|u najtegobnijim situacijama kroz koje je pro{ao Sa’d ibn Ubade bio je dan kada je Allahov Poslanik. odgovori Sa’d otvoreno. s druge.s.. i odba~en. Sastala se tuga za Poslanikom.

dare`ljivom vjerniku. posvetiv{i se ibadetu. namazu i u~enju Kur’ana. Povukao se iz javnog `ivota. Napustio je Medinu i pre{ao `ivjeti u [am. a kad je Usejd ibn Hudajr od njih zatra`io da Ebu-Bekru daju prisegu na pokornost.. uze Ebu-Bekra za ruku i podi`e je. govore}i: “Daj svoju ruku. d`. Posjedali su naokolo. odred za islam.Ashabi Allahovog Poslanika 431 Sa’da proglase halifom. izvrsnom mud`ahidu. r. a vi muhad`iri ste dio nas. pa neka bude jedan vo|a od nas. da rasprave tu stvar. oni to redom i u~ini{e. Ensarije su jedno vrijeme {utjeli. a drugi od vas. Su|eni ~as stigao ga je za vrijeme hilafeta Omera ibn el-Hattaba. smiluje Sa’du ibn Ubadi.. a Omer. a ensarijski predstavnik zapo~e: “Mi smo Allahovi pomaga~i. Kada je vijest doprla do Omera ibn el-Hattaba.{. . pa Ebu-Bekru nije dao prisegu na pokornost. `estokom ratniku. a ukopan je na mjestu zvanom El-Meniha u blizini Damaska. Neka se Allah.” Tako uradi{e i ostali muhad`iri. PRESELJENJE NA AHIRET Sa’d je osjetio da je izgubio uva`avanje i polo`aj koji je u`ivao.a.” Na ovo se za~uo `amor. dajem ti prisegu na pokornost. on ode po Ebu-Bekra pa se uputi{e na mjesto sastanka.

.

Sura En-Nahl. . Mezarje u Medini. ajet 123. Ma’reketul-D`isr: Bitka na mostu. (prim. Sura Et-Tevba. ajet 45-46. ajet 128. Kelala: onaj koji umre. ajet 90-91. ajet 90. Ovo je govorio iz svoje skromnosti. ajet 53. U~a~ Kur’ana. Sura:Ta-ha.{. Aludira se na nostalgiju za vremenom Allahova Poslanika.). ajet 22. Sura Ali-Imran. Iftitahi tekbir: tekbir kojim se otpo~inje s namazom. Sura Zilzal. Sura Ez-Zumer. prev. ajet 1-6. ajet 125-128.uzeto iz ajeta. ajet 7-8. Sura El-Bekara. a ovdje se aludira na to na koliko dalek i naporan put su muslimani spremni krenuti. ajet 219. . Sura En-Nisa. i na dono{enje salavata i selama na njega. (prim.Ashabi Allahovog Poslanika 433 BILJE[KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 “Usdul-Gabeh”. ajet 33. ajet 255. Sura El-Bekara. Mjesta u ju`nom dijelu Iraka.. Sura En-Nisa. Sura El-Maira. Sura El-Kehf. Rje~ju “pratilac” mislio je na Allaha. Sura Et-Tevba. “Kurziv”. a nema uzlazne niti silazne loze da ga naslijede. Emvas: ime oblasti u Palestini.ikh . Sura Er-Rahman. za {ta je nagrada potvr|ena sahih hadisima. Sahihu Muslim. “El-Mustedrek ala Es-Sahihajni”. ajet 1-2. a. Birk El-Gimad je grad u Abesiniji.. Sura El-Bekara. rec. Sunenu Et-Tirmizi. Sura En-Nahl.s. d`. Kuds ili Jerusalem.{erijatski pravni odnos. ajet 144. ajet 176. Koji je sva~iji pratilac. ajet 43. glavni grad Palestine. O tome je detaljnije govoreno pod naslovom “Iskreni savjetnik”. 314/3. Sura-Mud`adela.). [ti}enik islamske dr`ave. jer ga je ve} Resulullah obavijestio da je d`ennetlija. Ebtah: dolina u Meki.

ni{ta nije promijenilo njegova brata. i da ne}e mu`evima tu|u djecu podmetati i da ti ne}e ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati. da ponovo poginem na Allahovom putu i da ponovo do`ivim po~asti koje sljeduju {ehida. Simbolika koja donosi sje}anje na veli~anstvene bitke pod vo|stvom Allahovog poslanika. i da ne}e bludni~iti. uveseljavalo tu`ne. El-Emin: jedan od nadimaka Allahovoga Poslanika. Tj.s. i da ne}e djecu svoju ubijati. pjesni{tvo je toliko bilo jako i dojmljivo da je izazivalo ratove. gdje ina~e sjedi njegov brat..Mumtehine 12. rec.) Sura El-Maida. Prisega na rat: spremnost na borbu do smrti protiv svakog ko se bori protiv njih.52.434                           Ashabi Allahovog Poslanika 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Ebu-Kubejs: brdo na isto~noj strani Meke. str. Bekijja: ime mezarja. a bili su pozvani da to poku{aju. Tj. ajet 51.a. gdje Allah. Sura Ali-Imran. ajet 169. 160. Ova Hinda je `ena Amra ibn D`emuha. a. u zna~enju “Povjerljivi”. zaista. Ehlu-bejt: Porodica Allahovoga Poslanika. Pogledajte o ovome u “Zape~a}enom d`enetskom napitku”.v.v. a. Telbija: dova koju izgovara musliman prilikom posjete Kabe.(prim.a. . Arapsko ime . tako da svi ti mnogobrojni pjesnici nisu mogli.) Pti~ije srce: u smislu prefinjene nje`nosti i mehko}e. [ehadet: u ovom kontekstu upotrebljena. da }e poslati poslanika kog su du`ni slijediti (prim.s. merd : na perzijskom jeziku zna~i ~ovjek na ~ovjeka Serjed je ger{lo sa mesom. s. d`. zbog na{eg insistiranja ti izlazi{ iz Medine mada to ne voli{. End`e{e el-Habe{i bio je jo{ dje~ak kada ga je Allahov Poslanik. tj. {to aludira na daljinu i te`inu puta. Misli se na prisegu koju su `ene dale Poslaniku. a koja se spominje u suri El.a. Sihr: obmana napravljena vra~anjem. Arapi.s. i On je Milostiv. Iz ovoga zra~i mudrost Allahova. prev.ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti.da budem ponovo ubijen.{. objavio je Kur’an.v.53 Izraz za kratko vrijeme Merd. a sestra Abdullaha ibn Amra ibn Harama. Odnosi se na Osmanovog amid`i}a Umejja ibn Halefa. mnogo pra{ta. Tj. ka`e: “O Vjerovjesni~e. s. rasplakavalo ljude.itnet: u gornjem kontekstu misli se na nevolje i smutnju.s.s...” Zna~i. ova rije~ zna~i pogibiju na Allahovom putu Ehvaz je oblast izme|u Iraka i Perzije.. odabrao da bude rival pjesnikinjama. u doba u i prije objave Kur’ana. Allah. da sro~e ni jedan jedini stih ravan makar jednom kur’anskom ajetu.. “. naime. Mjesto u Etiopiji. s. bili su vrsni pjesnici i govornici. Muhammed ibn Mesleme. . Va Muhammedah: Simbolika podsje}anja na veli~anstvene bitke koje je vodio odabrani poslanik Muhammed. njihova prisega bila je istog sadr`aja kao prisega i `ena koje su dale prisegu na dan osvojenja Meke. to {to je sjeo na prijestolje. kada ti do|u vjernice da ti polo`e prisegu: da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati..

...................................RONT ................................................................................................................................................. 48 OSMAN IBN A........................................................................Ashabi Allahovog Poslanika 435 SADR@AJ PREDGOVOR ............ 22 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................ 26 VRLINE EBU-BEKRA .......................................................................................................................................................A ..... R.................... 20 OSVOJENJE [AMA .............. R................................................................................................................................................................................................................................ 27 OMER IBN EL-HATTAB............................................................................................................................................................................................................................................... 41 EL-KADISIJJA I PERZIJANCI ............................................................................................................................................................ 62 U [AMU ................ 52 PRIMANJE ISLAMA . 51 OSOBENOSTI .................................. 7 EBU-BEKR ES-SIDDIK.... 35 DALJA OSVAJANJA IRAKA I PRIBLI@AVANJE PERZIJI .......A..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44 PRESELJENJE NA AHIRET ................................. 15 RAT PROTIV ODMETNI[TVA ............................... 53 ZUN-NUREJN ........................................................................................................... ........................................... ...........................................................................................................................................................A........... R............................................. 31 VO\A PRAVOVJERNIH .................................................. 63 ............................................... 29 LI^NOST ..................................................................................................................................... 30 PRIMANJE ISLAMA ................. R......................... 39 POVRATAK NA [AMSKI ............................................................................................................................. 10 EBU-BEKR KAO ASHAB ...............................A.... 42 OSVAJANJE EGIPTA .................................................................................................................................................................................................................................... 9 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................... ........................................... ..................................... 9 LI^NOST ........................................... 18 OSVAJANJE IRAKA ..........................................AN..............................................................................................A...................................................................................ET .... 10 PRIMANJE ISLAMA ............. 58 NASTAVAK OSVAJANJA NA ISTOKU ................ 46 VRLINE OMERA............................................................................................................................................................................................EMIRUL-MU’MININ ....................... 29 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....................................... 51 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................................................................................................................................... 54 HILA................ 11 PRVI HALI......................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 73 U^ENI SUDIJA .................................................................................................................................... 93 EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-D@ERRAH.................... R.........................E BENU-SAIDE ............................................................................................... 99 PREMA [AMU ........ 103 HID@RA ............................ 85 SUD ......................................................... 102 ABDURRAHMAN IBN AV.......................................... 103 PRIMANJE ISLAMA ......................... 65 OPSADA I UBISTVO .......................RIKE ..................................................................................................................................................................................................................................... 101 PRESELJENJE NA AHIRET ......................................................................................................................................436                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE A..................... 64 POBUNA ................................................................ R......................................................................................... 71 PRIMANJE ISLAMA ...................................................................................................................................................................................................................... R.................. 98 SEKI.................................................................................... 105 VELIKA ^AST ............................................................................................................. 106 STALNI D@IHAD . 68 ALIJA IBN EBI-TALIB............. 106 ........................................................... 96 TE@AK ISPIT ................. 103 NJEGOVO IME ............. 77 “BITKA KOD DEVE” .........................................................................................................................................................................................A......................... 104 U MEDINI .................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ 71 OSOBINE ...........................................................................................................................................A............................................................. 88 PRESELJENJE NA AHIRET ................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 95 LI^NOST ........ 71 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................ 96 POVJERENIK UMMETA ALLAHOVA POSLANIKA. 67 VRLINE ..........................................................................................................ET .................................................................................................................... 99 BITKA KOD ZATIS-SELASILA ............................................................................................................................................ 100 MUSLIMAN KUREJ[IJA ..........................S.................................................. 76 HILA.................... 72 U DRU[TVU POSLANIKA .................. 98 “BITKA PALMINOGA LI[]A” ................................................................................................................................................................................................................ 95 PORIJEKLO ...... 95 PRIMANJE ISLAMA ................................. A.................................................................................................................................................A...................................................................................................................... 97 EHTEM .... 90 VRLINE ............................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 81 BITKA NA SI................................................................................................................................... 103 LI^NOST ............................INU .......

.............................................................................................................................................................. 139 @ELJA ZA UDJELJIVANJEM ........................................................................................................................................................................................................................................................ 134 TE[KO ISKU[ENJE ......................................................................................................................................... 143 ............... 133 PRIMANJE ISLAMA .......................... 108 SKROMNI .......................................................Ashabi Allahovog Poslanika 437 VELIKI DOBROTVOR ................................ 121 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ..... 111 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ......................................................................................... 138 DVA ORU@JA .................................................................. 109 SLUGA MAJKI VJERNIKA ............................ 109 PRESELJENJE NA AHIRET ...............................................................A......................... 111 U IBRAHIMOVOJ VJERI ................................................................................. 122 PRELAZAK NA ISLAM ............................. 121 OSOBENOSTI .......................................................................................................................................... 113 OMEROVO PRIMANJE ISLAMA .......... 119 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................................................. 119 HAMZA IBN ABDUL-MUTTALIB..................................................................................................... 110 SE’ID IBN ZEJD............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 130 SA’D IBN EBI .................................................. 127 VELI^ANSTVENOST ISLAMA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 133 LI^NOST ...................................................................................................................................................................................... 113 NA BOJNOM POLJU ................ 112 PRIMANJE ISLAMA ................................ 125 PRVAK [EHIDA ......................................................... 141 VELIKA SMUTNJA .................................................................................................................................................... 124 HEROJ BEDRA ................................................. R............................................................................................................................... 134 POSLANIKOV DAJD@I] ........ 115 ^LAN SAVJETODAVNOGA VIJE]A ....... 122 ALLAHOV LAV .................................................................................................... 107 POTRES U MEDINI .......................................................................A................... 133 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................................................................................................................................ 111 LI^NOST ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 OSVAJANJE PERZIJE ............................................. 137 ZA TEBE BIH @RTVOVAO I OCA I MAJKU ............................................. ......... R................................................................................................................................................................................ BRAT I PRIJATELJ ................................... ........................................................... 117 USLI[ANA DOVA ................................................................................................................................... 116 OSVAJANJE [AMA ................................................................................................. 142 PRESELJENJE NA AHIRET ....VEKKAS..................A. 121 AMID@A.............................................. 140 LAV SA KAND@AMA ...................................... ................................................ R.......................................................................................................................................................................................................................................................................

...A..................................................................................................................................................................................... 154 PRVI KARIJA ...................................................................................................................................................... .....................................................................438                           Ashabi Allahovog Poslanika ZUBEJR IBNUL-AVVAM............................................... R....................................................... 162 HABBAB IBN EL-ERETT............................................................................................................................................................................................................... 145 ISLAM ............ 148 JUNAK U TE[KIM OKR[AJIMA ...... 153 LI^NOST ................................. ................................................................................ 146 PRVA SABLJA U ISLAMU .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 156 PRAVNIK UMMETA .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 165 HABBABOVE OSOBENOSTI ............................................................................... 175 OSOBENOSTI ..................................................................... R..................... 165 TE[KO DJETINJSTVO ...................... 159 POVJERENIK BEJTUL-MALA KU............................... ............................................................................................................................................................................................... 155 IZ POSLANIKOVE PORODICE ..................................... 158 TE@I OD UHUDA ........................................................................................................................................................................................................................................ 166 SVJETLOST @ERAVICE ................................................... 172 PRESELJENJE NA AHIRET .......................................................................................... R............................................................. 160 PRESELJENJE NA AHIRET ......................................................................................................... 145 LI^NOST ................................................................................................................................ R...............................................E ..................... 151 ABDULLAH IBN MES’UD..................................................................................................... 170 STRPLJIVI MUD@AHID .......................................................... 153 PRELAZAK NA ISLAM ........ 157 “SUDIJA” EBU-D@EHLU ............................................................................................................................................................................................................ 178 ...................................... 175 PRIMANJE ISLAMA ........................................A............................... 151 PRESELJENJE NA AHIRET ........................ 176 ^VRSTINA VJERNIKA ................................................................................................... ................................................... 175 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .............................................................................................. 145 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .... 170 U^ITELJ MUSLIMANA ............................................... 160 BOGOBOJAZNI U^ENJAK ....................................................... 147 JUNAK BEZ PREMCA ........ 173 TALHA IBN UBEJDULLAH............................................................................................................................................................................................................................................................ 145 ^VRSTA VJERA ...................................................................................................................................................... 149 VELIKODU[NI DOBRO^INITELJ ................................................................................................................................. 153 NJEGOVO IME .................................................................................................. 153 POVJERLJIVI DJE^AK ...............................................A................. 165 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ..................................A.................................................................................................................................. 177 TALHIN DAN ......................... 167 PRAVEDNA OSVETA ....................................

.............................................................................................................................................................................. 199 OSVAJA^ D@UNDI SABURA........................................................................................................................................................................................ 183 PRESELJENJE NA AHIRET ...................................................................................POZNAVALAC [ERIJATSKOG PRAVA .... 182 VELIKA SMUTNJA ......................................................................................... 189 MILJENIK BO@IJEG POSLANIKA........................................................................................................................... 213 PRIMANJE ISLAMA ......................................................... 191 NA POLJU D@IHADA . 185 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................................ 187 MUDRI POBO@NJAK ...................................................................................................................................................................................................... 214 ............................................................................................................................A..................................................................................................................... ............................................................................................. 206 SKROMNI DOBROTVOR ........................................................................................... ........................... ..................................................................................................................................................................................................... 186 VITEZ BEDRA .............. ............... R.............. R............................................................. ........................................................... R........................................................................................................................................... 185 PREDISLAMSKI PERIOD .................... ........................................................................................ 180 DARE@LJIVI TALHA ............ 203 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................... 204 NEPRIJATELJ KIPOVA ............................................ 207 U^ITELJ ...................................................................................................................... 193 EBU SEBRE IBN EBI-RUHM EL-ESLEMI.............................................................. 195 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................ 204 POZNAVALAC HALALA I HARAMA .......... 180 U TAZBINSKOJ VEZI S POSLANIKOM.................... 186 PRIMANJE ISLAMA ................. 211 ABBAS IBN ABDUL-MUTTALIB.................................Ashabi Allahovog Poslanika 439 @IVI [EHID ..........................................................................................................................A.............................. 197 ZAROBLJAVANJE HURMUZANA ..................... R.................................................................... 200 PRESELJENJE NA AHIRET ................................................................................................................................................................ A.......................... 196 VO\A ZA IZBAVLJENJE ....................................................................................................... 185 OSOBENOSTI ............S............................................................................................................................................................................................. 213 NJEGOVA LI^NOST ................................................................................................... 192 PRESELJENJE NA AHIRET .................................. 195 LI^NOST ..................................................................................................................................................S...................... 201 MU’AZ IBN D@EBEL............................................................................................................................. 209 PRESELJENJE NA AHIRET ....................A................................................... A.................................... 203 PRIMANJE ISLAMA ............................................ 203 OSOBENOSTI ........................................................... 184 EL-MIKDAD IBN AMR........ ......................................................................................................................................................................................................... 213 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................... 196 NA BOJNOM POLJU .................... 195 NJEGOV ISLAM ..A.......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 250 NAJPRIJE IRAK .......................................................................... 232 ISKRENI BORAC ............................. 249 IME I OSOBENOSTI ......................... 231 OSOBENOSTI ......................................... 227 OKRUTNA LEKCIJA ................................................................................................................................... 253 ................................... 219 PLEMENITI ................................................................................................. 223 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........... 238 PRESELJENJE NA AHIRET ............................. R............................................................................................. 251 PREMA [AMU ......................................................................................................... 231 EL-MUGIRIN PRELAZAK NA ISLAM ..A....................................................................... 220 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................................................. 229 EL-MUGIRE IBN [U’BE............ 231 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................................................................................ 241 OSOBENOSTI ..................... 246 KA’KA’ IBN AMR ET-TEMIMI.................................... 232 HISTORIJSKI SUSRET ...................................................................................... ............................................................. 249 POKORAN MUD@AHID .................................................. ..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................A........................................................................................................................................................................................................ 244 PRESELJENJE NA AHIRET ...................................................................... 221 USAME IBN ZEJD............. 237 OSVOJENJE NEHAVENDA .................. 241 NJEGOVO PRIMANJE ISLAMA ............................................................................ 242 JEDAN OD JUNAKA BITKE NA BEDRU ................................................................................... R....................................... 218 HEROJ BITKE NA HUNEJNU ...................................................................................................................................................................A................................................................................ 228 PRESELJENJE NA AHIRET ............. 224 VOLJENI SIN VOLJENOG ......................440                           Ashabi Allahovog Poslanika NAPAJA^ HAD@IJA ...................................... R............................................................................................. 223 ODGOJ U ISLAMU ................................................................................... 242 CRVENI POVEZ .................................. ......................................................................................................................................................................................................A................................................... 239 SIMAK IBN HAR[E............................................................. 226 MLADI VOJSKOVO\A ....................................................... 216 ISKRENI SAVJETNIK ............................................................................................................................................................. R................................................ 241 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .......................... 234 NA KADISIJJI ........................................................................................................................................................................ 217 ZAROBLJENIK U BICI NA BEDRU .................................................................................................................................. 224 RANA BORBA NA ALLAHOVOM PUTU ..... 249 PRELAZAK NA ISLAM ......................................................... 223 LI^NOST ..........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A........................................................................... 285 SELEME IBN EL-EKVE’A................................................................................................................................................................. 280 PRELAZAK NA ISLAM ................................................ 270 KR[]ANIN .................................................................... 287 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .......................... R.................................................................................. 279 NJEGOVA LI^NOST ........................................................................................ 257 MUHAMMED IBN MESLEME............................................................................................................................................................................................................................. 282 NOSILAC BAJRAKA ........................ 259 PRIMANJE ISLAMA ......ARISI......................................................................................................................... 272 MUBAREK-RJE[ENJE .............................................. 293 .................................................. 268 SELMAN EL-........................................................................................................................................... R................................................................................................. 260 ASHABSKA PORODICA ............................................................. 269 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................................... 288 PRISEGA NA SMRT ........................................ ...................................................................................................................... 271 PRIMANJE ISLAMA ......................... .................................................................... 276 PRESELJENJE NA AHIRET .......................................... 255 PRESELJENJE NA AHIRET ... 287 OSOBENOSTI ...............................................................A.................. 261 PRVI DOBROVOLJAC .......................................................................................A............................................................................................................................. R................................................................................................... ................................. 265 POVJERLJIVI .................................................... 278 NU’AJM IBN MES’UD..................................................................................................................................................................................... 259 NJEGOVA LI^NOST .................................................................................. 279 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........ 288 JUNAK VRIJEDAN KAO ODRED ... 279 SAVEZNIK JEVREJA ................................. .................................................................... R.....................................................................................................................................................................TIJA .......................................................................................... 269 VATROPOKLONIK ............................................... 269 NJEGOVA LI^NOST .................................................... 287 SELEME U ISLAMU .............. 259 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....................................................................................... 261 PRAVEDNA OSVETA ................................... 292 MEDINSKI MU............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 268 PRESELJENJE NA AHIRET ................................................................. 280 VELIKA USLUGA .............................................................................................................................................................................................................. 284 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................. 266 DRVENA SABLJA ..................................... 273 SELMAN JE OD NAS .......Ashabi Allahovog Poslanika 441 PONOVO U IRAKU ........................................................................................................................................A........ 275 NAMJESNIK MEDAINA ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................A.......... 295 OSOBENOSTI ...................................................................... .................... 298 BITKA KOD EHVAZA ......................... 325 POGLAVAR PLEMENA ..................................... 296 @ELJA ZA [EHADETOM NA ALLAHOVOM...................... R...... 295 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .................. 303 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................... R..................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 327 ABDULLAH IBN AMR IBN HARAM EBU-D@ABIR..................................................... 320 DOBROVOLJAC KOJI PRITI^E U POMO] ..........................................................................................................................................................................................................................A......................................................................................................................................................... 329 .............................. 294 EL-BERA’ IBN MALIK................................................................... 320 ^VRSTO VJEROVANJE ...................................................................................... 319 OSOBENOSTI .................................... R........................................................................................................... 319 PRELAZAK NA ISLAM ................................................................................................................................................................... 304 DEVMETUL-D@ENDEL ...................................................... ..................................................................................................................................................................... 311 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....................................................... 304 [UTLJIVI MUD@AHID ...................... R.......................................... 311 LI^NOST .................................................................. 305 OSVAJA^ POLUOTOKA ............................................................. 295 PRIMANJE ISLAMA .[........................................ 296 BITKA NA JEMAMI ..........A....................................................... 315 ^VRSTA VJERA ....................................... 313 PRVA TELBIJA ................. 303 OSOBENOSTI ........................................................................ D@................................................................................... 311 RESULULLAHOV..................................442                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET ..................................................................................................................................... ........... ....... 318 MED@ZE’ET IBN SEVR.................................................................................................. 301 IJAD IBN GANM.................................................................................. 322 JUNAK TUSTURA ...... 308 NAMJESNIK [AMA ............................................................................................. NEPRIJATELJ ............................................................................................................................................................................................... 310 SUMAME IBN USAL................................................................... PUTU ........... 310 PRESELJENJE NA AHIRET ................................................ R.......................................................................................................A..... 299 [EHADET ..........S................................ 323 SU\ENJE HURMUZANU ................................................................................................... 312 PRIMANJE ISLAMA ............................. A.............................. 303 PRIMANJE ISLAMA .....................................................A............................................................................................................................................................ 319 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................................................................................................... 316 PRESELJENJE NA AHIRET .....................................................

.............A........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 335 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................. R.................................................................................................................. ZA[TITI ............ 362 ODANOST ALLAHU........[... 364 ........................[....................... 345 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .......................................... 346 U D@IHADU .......................... 336 USTRAJNI U ISLAMU ................................. 345 PRIMANJE ISLAMA .................................................................. ....................... 345 NJEGOVA LI^NOST ........[................................ R.................................................................................................................................................. 342 NAIM NASTAVLJA ZADATAK ............................................................................................................................E........................................................................................ D@................................. 330 [EHID .................................................................................... 359 SAIB IBN OSMAN ....................................................................................................................................................................................................................................................................... PUTU .................................................... 335 NJEGOVA LI^NOST ... ......................................................................................................................................................... 338 U SA’DOVOJ VOJSCI ....................... 334 EN-NU’MAN IBN MUKARRIN..........................................A........................ ................... 353 NJEGOVA LI^NOST ..................................................................................... 361 ZASTUPNIK ............................ 349 OSMAN IBN MEZ’UN................................................................ R............................................................................................................ 348 [EHADET NA ALLAHOVOM.. 360 UBADE IBN SAMIT.................................. 346 NAUKA I PO[TENJE ................ 344 SALIM-[TI]ENIK EBU-HUZEJ............................................................Ashabi Allahovog Poslanika 443 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....... 339 HISTORIJSKI SASTANAK ............................................................................................................................................................................ 335 MUBAREK-KU]A ................................................... 355 POBO@NJAK .....A............................................................................................... R....................................................................................... 353 PRIMANJE ISLAMA . D@....................................... 329 STARJE[INA ........................................................................................................ 361 LI^NOST ......................................................................... 340 JUNAK NEHAVENDA ....................................................................................................................................................................................... 358 PRESELJENJE NA AHIRET .. 337 U HALIDOVOJ VOJSCI ................................................................................................................................. ......................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 353 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............ 354 U ALLAHOVOJ.....................................................................................A........ 347 HRABRO DR@ANJE ...................................... D@.............................. 363 OSLOBODILAC LATAKIJE ............................................................ 332 HLAD OD KRILA MELEKA ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 361 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................. 354 MUHAD@IR ..........

.......................... R....................... 395 PRELAZAK NA ISLAM ..... 393 HUZEJ............................................................................................................................................................................................................................... 403 .............................[..... R............................................................................................ 371 SKROMNI VJERNIK ................... 395 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................................................................................................................. 387 OSOBINE ... ............................................................. ......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 386 ................. 396 TEGOBNA NESRE]A ................................................ 369 KUREJ[IJSKA ZVJERSTVA ....................................... 391 PRESELJENJE NA AHIRET ................................ R................................................................................................................ 395 LI^NOST ..........A............................................................. 379 LI^NOST ..............................................................................................URAT IBN HAJJAN.................... PUTU .......................................................... 389 ^ESTITI VJERNIK ....... 388 KUREJ[IJSKI UHODA ...................................................E IBN EL-JEMAN................................................................................... 397 POZNAVALAC TAJNE ............................................................................ 369 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ..................................................................A.............................................................................................................444                           Ashabi Allahovog Poslanika BISTRI U^ENJAK .................................................................................................... 382 EL-KADISIJJA ................................. R............................................................................................................................... 369 NJEGOVE OSOBENOSTI .............................................................. 399 NOSILAC BAJRAKA ........................................................................................... 379 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................ 396 OBE]ANJE I ISPUNJENJE ....................................................................................................................................... 381 JUNAK EL-BUVEJBA ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 379 PRIMANJE ISLAMA ....... 367 SE’ID IBN AMIR EL-D@UMEHI.................................................................. 398 OBAVJE[TAJAC ............................................. 377 GALIB IBN ABDULLAH........... 401 NAMJESENIK EL-MEDAINA ....................................................... D@............ 380 POVJERENIK ODGOVORNIH POSLOVA ...................... 380 ISKU[ENJE ................................................. 366 PRESELJENJE NA AHIRET ...................A................................................... .................................. 369 BORBA NA ALLAHOVOM............ 374 NAMJESNIK HIMSA ........................................... 390 U VOJSCI PREMA IRAKU .......................................................... 387 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .........................................................................................................................................................................................................................................................................................A...........................JANOV VODI^ .............. 402 PRESELJENJE NA AHIRET ....................................................................................................................... 387 EBU-SU..................................................................................................................................................................... 375 PRESELJENJE NA AHIRET .................................................................................................. 384 PRESELJENJE NA AHIRET .......................................................................

.................................................................... 406 TE@AK ISPIT .......A...........................................................................................................Ashabi Allahovog Poslanika 445 UMEJR IBN SA’D...... R........................................ 417 JUNAK KADISIJJE ..................................................................................................................................................................................................................... 414 AMROVA SABLJA “SAMSAME” ........... 423 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................ 409 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................ 413 OSOBENOSTI .................................................................................................A.................................................................... 411 AMR IBN MA’D JEKRIB.................................. ...................................................... 416 NADOKNADA ........................................................ R................ 418 [EHID ........... 428 ^ISTOTA DU[E .............................................................................. 405 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................. 406 NAMJESNIK HIMSA ................... 426 URO\ENA DARE@LJIVOST ............................................................................................ ........... 413 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ..................................................... 420 SA’D IBN UBADE.............................................................................................................................................................................. R...... 405 NJEGOV ISLAM ..................... 430 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 433 .................................................................A............................................................................. 405 OSOBENOSTI ........................................................................................ 431 BILJE[KE ..................................E BENU-SA’IDE .......................................................................................................... 423 LI^NOST ........................................................................................................................................................................................................................................................ 415 ODMETNIK ....................... 429 SEKI................................................................................................................................ 424 ZAROBLJENIK .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 423 PRELAZAK NA ISLAM ......................... 425 NOSILAC BAJRAKA .................................................................. 413 PRIMANJE ISLAMA .....................................................................................................