P. 1
3.2.2. VANPARNICNI POSTUPAK

3.2.2. VANPARNICNI POSTUPAK

|Views: 1,480|Likes:
Published by Marija Knezevic

More info:

Published by: Marija Knezevic on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

3.2.2.

VANPARNIČNI POSTUPAK

VANPARNIČNI POSTUPAK

OPŠTE ODREDBE (Član 1-30)

1.
Ako je u toku ostavinskog postupka utvrđeno da je ostavilac ostavio ugovor o doživotnom izdržavanju i da ima ostalu imovinu, pravilno je prvostepeni sud doneo rešenje kojim se iz popisa zaostavštine izlučuje stan koji je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, a ne da se donese rešenje o prekidu ostavinskog postupka shodno čl. 23. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č... O. broj ___/05 od 10. decembra 2008. izlučuje se iz popisa zaostavštine ostavioca vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu u... i to 1/2 idealne navedenog stana kao predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju i 1/2 idealne od stana po osnovu sticanja učesnice... u bračnoj zajednici sa ostaviocem. Rešenjem Okružnog suda u Č... Gž. ___/09 od 26. februara 2009. uvažavanjem žalbe učesnika postupka preinačuje se rešenje Opštinskog suda u Č... O. br___/05 od 10. decembra 2008. tako da se izlučuje iz popisa zaostavštine ostavioca vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu u... u korist učesnika... kao predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju... u neopredeljenim delovima. Iz spisa proizilazi da je pokojni preminuo 2. januara 2005., od zakonskih naslednika ostavio suprugu i troje dece, a za života je sačinio ugovor o doživotnom izdržavanju... kao primalac izdržavanja. Na ime naknade za primljeno izdržavanje, ostavlja trosoban stan identifikovan... Imajući u vidu utvrđenu činjenicu da u momentu smrti ostavioca predmetni stan nije činio njegovu zaostavštinu, jer je ugovorom o doživotnom izdržavanju iz 1997. svoj deo stana ustupio kao naknadu za pruženo izdržavanje učesnici u navedenom delu koji nije u svojini učesnice... po osnovu sticanja u bračnoj zajednici sa ostaviocem, pa pravilno prvostepeni sud nalazi da se iz zaostavštine ostavioca izluči vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu. U žalbi učesnika se ističe da ostavinski sud nije mogao meritorno da odlučuje o pravima učesnika u postupku, s obzirom na činjenicu da je učesnik osporio punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju, pa žalba smatra da je imalo osnova za prekid postupka i za upućivanje na parnicu. Po nalaženju ovoga suda žalbeni navodi su osnovani bez obzira na činjenicu što je jedan od učesnika osporio punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju. U momentu smrti ostavioca, ugovor o doživotnom izdržavanju postoji i on je punovažan sve dok u parničnom postupku ne bude utvrđeno da ne proizvodi pravno dejstvo. Imajući u vidu da je ugovorom sporni stan prenet u svojinu u delu koji ne čini svojinu učesnice... po osnovu sticanja u bračnoj zajednici to pravilno prvostepeni sud izlučuje iz popisa zaostavštine ovaj stan. Iako ostavinski postupak nije prekinut niti je učesnik upućen na parnicu, isti ne gubi pravo da u parničnom postupku dokaže da li ugovor o doživotnom izdržavanju proizvodi pravno dejstvo ili ne. Sve dok se ne donese parnična presuda o toj činjenici pomenuti ugovor je punovažan i proizvodi pravno dejstvo, pa se žalba učesnika pokazuje neosnovanom. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. 264/09, od 26.02.2009. godine)
-2-

VANPARNIČNI POSTUPAK

2.
Vanparnični sud će sam odlučiti o postojanju spornih činjenica procesnog karaktera od kojih zavisi da li uopšte ima mesta postupanju suda u vanparničnom postupku a neće primeniti odredbu člana 23. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Nasuprot navodima žalbe, prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve činjenice bitne za odluku u konkretnoj pravnoj stvari. O tome je u pobijanom rešenju naveo potpune i jasne razloge na koje upućuje i Okružni sud. Rešenjem Odeljenja za finansije tada nadležnog opštinskog organa od 25.09.1962. godine pravnom prethodniku predlagača za nacionalizovano i izuzeto zemljište po naznačenim rešenjima određena je novčana naknada. Kako je prema odredbi člana 60. stav 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, sopstvenik nacionalizovane nepokretnosti i Opština na čijem se području ta nepokretnost nalazi mogao u roku od 30 dana od dana dostave rešenja o naknadi podneti zahtev da sud utvrdi visinu naknade, pa kako je predlagač tvrdio da rešenje o određivanju novčane naknade iz 1962. godine nikada nije primio i kako je ovo sporno među učesnicima, prvostepeni sud je pravilno kao vanparnični sud imao ovlašćenje i obavezu da utvrđuje kao spornu ovu činjenicu procesno-pravnog karaktera od koje zavisi da li uopšte ima mesta postupanju suda u vanparničnom postupku u ovoj pravnoj stvari. Imajući u vidu spise predmeta u vezi određivanja novčane naknade, prvostepeni sud je pravilno zaključio da je rešenje o određivanju novčane naknade dostavljeno pravnom prethodniku predlagača. Iz tog razloga je pravilno odbio kao neosnovan i predlog predlagača za određivanje novčane naknade za ranije nacionalizovano i izuzeto gradsko građevinsko zemljište. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1635/07 od 18.10.2007. godine)

3.
Posebne troškove, tj. troškove za sudske radnje, preduzete u interesu samo jedne strane snosi samo ta strana a zastupničke troškove snose stranke srazmerno. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u L., 1. R. b___/05 od 5.06.2006. godine, u izreci pod 1. odlučeno je da se javnom prodajom izvrši deoba nepokretnosti stranaka, na kojima su stranke suvlasnici sa po 1/3, a u izreci pod 2. obavezani su protivnici predlagača J. S. i M. J. da predlagaču B. H. na ime troškova ovog vanparničnog postupka plate iznos od po 15.436,00 dinara. Prvostepeni sud je prilikom donošenja odluke o troškovima ovog postupka priznao sledeće troškove koje je predlagač imao u ovoj pravnoj stvari i to: za sastav predloga od strane advokata 5.400 din, za zastupanje na četiri održana ročišta po 6.300 din, ukupno 25.200 din, na ime troškova uviđaja i veštaka geometra 7.109 din i troškova veštaka građevinske struke 6.000 din, i na ime takse za predlog i odluku po 1.300 din, što sve ukupno iznosi 46.309 din, pa kako su stranke suvlasnici sa po 1/3 predmeta deobe, primenjujući odredbu čl. 28. stav 2. ZVP, obavezao je protivnike predlagača da svaka plati po 1/3 tih troškova,
-3-

ZPP. pa je stranka podneskom o povlačenju preostalog dela predloga ove troškove mogla opredeliti. Predlagači su podneli odgovor na žalbu kojim su osporili osnovanost žalbenih navoda sa predlogom da se odbije. 2. 361.600 dinara. bilo po službenoj dužnosti a radi se o provedenoj radnji u zajedničkom interesu svih stranaka i te zajedničke troškove stranke snose srazmerno. sledeći troškovi: sastav predloga od strane advokata . a da su troškovi koje je predlagač imao za svoje zastupanje od strane advokata na četiri ročišta u ukupnom iznosu od 25.036 dinara. odredbe čl. srazmerno svojim suvlasničkim udelima. jer je na to ovlašćena zakonskom odredbom iz čl.posebni troškovi. st. u vezi sa čl.09. i 3.2006. 150. odnosno svaka po 7. zbog čega troškovi postupka nisu opredeljivani.03.200 dinara njegovi posebni troškovi. a da se preki-4- . st.436 dinara. 159.400 dinara. Prvostepeno rešenje ne sadrži bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. kada je rasprava završena. st. jer su to troškovi koje je predlagač imao u zajedničkom interesu svih stranaka. što ukupno iznosi 21. jer je za ogradu i rodno voće određen prekid postupka do okončanja postupka pred organom uprave. Zakona o vanparničnom postupku. drugostepeni sud nalazi da su troškovi koje je imao predlagač a koji su zajednički troškovi. prilikom donošenja odluke o troškovima ove vanparnične stvari. samo ako su izazvani očigledno nesavesnim postupanjem te druge strane. 28. Okružni sud je ispitao pobijano rešenje u smislu čl. u vanparničnom postupku važi pravilo da se strankama sa suprotnim interesima. Imajući u vidu ta pravila vanparničnog postupka. da je žalba neosnovana. 3. ZVP.109 dinara i troškovi taksene obaveze u ukupnom iznosu od 2. provedenom bilo po predlogu stranke. na osnovu ovlašćenja iz čl. Protiv prvostepenog rešenja protivnik predlagača je izjavio blagovremenu žalbu.600. Sud je ovlašćen da odlučuje o troškovima. 30. po nalaženju drugostepenog suda. br. Kao zajednički troškovi smatraju se troškovi koji su izazvani nekom radnjom u postupku. prvostepeni sud nije pravilno primenio materijalno pravo.2006. 1. troškovi uviđaja i veštačenja u ukupnom iznosu od 13.109 dinara. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu.VANPARNIČNI POSTUPAK odnosno po 15. st. Prema utvrđenom činjeničnom stanju na ročištu održanom 1. Činjenično stanje je utvrđeno potpuno i pravilno. 372.03. ZPP. Ovo iz razloga što ročište 1.2006. 2. bez navođenja osnova pobijanja. nadoknađuju troškovi od druge strane. 388. pa je ocenom navoda žalbe i odgovora na žalbu našao. st. ZPP na koje Okružni sud pazi po službenoj dužnosti. Naime. i 2. Gž. i te troškove stranke treba srazmerno da snose. ali iz navoda žalbe proizilazi da se zakonitost osporava zbog pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da se preinači i predlog odbije. Takođe. Posebni troškovi su oni troškovi za sudske radnje koje su preduzete u interesu samo jedne stranke i te troškove snosi ta stranka. u vanparničnom postupku važi princip da se naknađuju samo oni troškovi koji su zajednički za sve učesnike a da svaki učesnik snosi svoje ostale troškove . svaka sa po 1/3. godine na kome je doneto rešenje o naknadi za eksproprisanu imovinu nije bilo završeno. godine stranke su saglasno predložile donošenje delimičnog rešenja o naknadi za eksproprisanu nepokretnost. 1389/06 od 12. godine) 4. Ovde se radi o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja. a rešenje potvrdi. iako troškovi nisu opredeljeni u završnoj reči predlagača. 2. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem protivnik predlagača je obavezan na naknadu troškova vanparničnog postupka u iznosu od 45. Međutim.5.00 dinara u roku od 15 dana po pravnosnažnosti rešenja pod pretnjom izvršenja. jer su to troškovi koje je predlagač imao radi svog interesa i da te troškove treba on sam da snosi. i čl.

tačka 14. niti predlagači opredeljivali troškove postupka. osim troškova koji su izazvani neopravdanim postupcima ranijeg sopstvenika. U toku postupka i donošenja ožalbenog rešenja učinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 354.00 dinara. Po nalaženju Okružnog suda. 387. stav 2.03. st. -5- . na osnovu odredbe čl. Iz iznetih razloga je na osnovu čl. tako da prema odredbi čl. od 14.2006. Kada se donese rešenje o prekidu ostavinskog postupka i upućivanju učesnika na parnicu. i 2. br. troškove postupka snosi korisnik eksproprijacije.2006. precizno se mora navesti šta se u toj parnici mora dokazati. tako da su neosnovani navodi iz žalbe protivnika predlagača da je u ovom smislu relevantan iznos u visini razlike između novčane naknade koju je protivnik predlagača priznao. u funkciji vrednosti predmeta spora.12. 30. protivnik u žalbi navodi da nisu opredeljeni troškovi u završnoj reči kada je rasprava završena. ZVP-a. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. predlagači su podneskom od 6.2006. Drugostepeni sud je ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio sudu na ponovno odlučivanje. Pobijajući pravilnu primenu materijalnog prava. 139.VANPARNIČNI POSTUPAK ne postupak o naknadi za ogradu i rodno voće do donošenja konačne odluke upravnog organa. povukli predlog za naknadu za voće i ogradu i istim podneskom opredelili troškove postupka istakavši zahtev za njihovu naknadu. Zakona o vanparničnom postupku. 3. pa je stranka podneskom o povlačenju preostalog dela predloga ove troškove mogla opredeliti. pa je sud pobijanim rešenjem obavezao protivnika na njihovu naknadu od 45. 619/06 od 23. 2. st. 2. Okružni sud je cenio ove žalbene navode pa je našao da nisu osnovani jer se radi o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja. Gž.600. Troškove postupka u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije. prilikom utvrđivanja visine troškova postupka u vezi sa advokatskim uslugama za ranijeg vlasnika merodavna je visina utvrđene novčane naknade. odnosno ponudio ranijem vlasniku i novčanog iznosa naknade koju je sud u ovom postupku utvrdio. 159. jer rešenje nema razloga o odlučnim činjenicama. U konkretnoj stvari. i čl. st. ZPP odlučeno kao u izreci rešenja. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda prekinut je ostavinski postupak iza smrti pokojnog i učesnik je upućen na parnicu “da dokaže svoje tvrdnje”. godine odredio iznos naknade za zemljište. a podnesak protivne strane mu nije dostavljen pa smatra da nije bilo osnova za obavezivanje na naknadu. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu Gž. pošto je na to ovlašćena zakonskom odredbom iz čl.07. 1. ZPP. tač. 150.2006. Iz obrazloženja: Odredbe Zakona o parničnom postupku shodno se primenjuju i u vanparničnom postupku. godine) 5. što se dakle odnosi i na troškove vanparničnog postupka.03. ZPP. Stoga stranke nisu dale završne reči. radi se o određivanju naknade za eksproprisane nepokretnosti. 3390/06. Nakon toga. Sud je uvažio predloge stranaka i rešenjem od 1. godine) 6.

st. _____/2001 od 11. 21.2001. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. bez testamenta. Pravilno je drugostepeni sud primenio čl. ____/2001 od 11. 2. Zakona o vanparničnom postupku.2001. shodno članu 24. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima rešenjem je usvojen predlog za otvaranje sudskog depozita i naloženo predlagaču da u sudski depozit uplaćuje iznose bliže označene u izreci rešenja koje je potvrđeno rešenjem Okružnog suda u B. kada se navodi da se učesnik upućuje na parnicu da bi dokazao svoje tvrdnje. 2718/04. novih dokaza i to na zapisniku o bodovanju od suterena kuće protivnika predlagača i prijavu o prebivalištu pokojne majke predlagača. raspravljena je pravosnažnim rešenjem istog suda.05. godine.03. sa 2/3 idealna dela celokupne zaostavštine. N.2001. Predlog za ponavljanje vanparničnog postupka je nedozvoljen kada se o svim činjenicama koje se odnose na nove dokaze može raspraviti u parnicama koje teku među parničnim strankama. s obzirom da se naslednici nisu žalili. Protivnik predlagača je podneo predlog za ponavljanje postupka zbog novih činjenica. Na novopronađenoj nepokretnoj imovini ostavioca novim rešenjem istog suda.. godine) 7. N. sina podnosioca revizije koji je preminuo 8. ______/01 od 25. O. Zakona o vanparničnom postupku. Sa navedenih razloga neosnovani su navodi revizije kojima se ističe pogrešna primena materijalnog prava. br. nije mogao prvostepeni sud da uputi na parnicu jednog od učesnika a da se ne konstatuje u izreci rešenja šta treba da se dokaže u parnici. Utvrđeno je da je protiv ovog rešenja koje je pravosnažno. Pravo na žalbu na ostavinsko rešenje imaju samo naslednici i lica koja su učestvovala u postupku raspravljanja zaostavštine. Iz obrazloženja: Navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani. stav 1. ___/92. Č. br. i za njegove naslednike po zakonu i na osnovu sporazuma oglašeni su njegova ćerka D. te u smislu čl. Među strankama teče parnica po tužbi predlagača kojom je tražio da se utvrdi da je nosilac prava zakupa na stanu koji je predmet spora. sa 1/3 dela i sin ostavioca D. sa razloga što će se o svim činjenicama koje se odnose na nove dokaze raspraviti u parnicama koje teku među parničnim strankama.04. 21. 341/05 od 22. od 16. Ova žalba je prvostepenim rešenjem odbačena kao nedozvoljena. Gž. godine) 8. Zakona o vanparničnom postupku. zaostavština pok. Polazeći od ovakvog stanja u spisima.10. ___/92. U konkretnom slučaju među strankama teku parnice P. br. 3.2005. pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da je predlog za ponavljanje postupka u konkretnom slučaju nedozvoljen i odbacili ga u smislu člana 29. žalbu podneo S. i P. Time je nejasna izreka prvostepenog rešenja..03. N. O. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. ova imovina je raspravljana na osnovu ranije donetog pravosnažnog rešenja.VANPARNIČNI POSTUPAK Naime. u kojima će se raspraviti činjenice i sporni odnos među strankama. br. odlučio o pod-6- . Prema utvrđenom činjeničnom stanju. N. st.2001. br. O.05. br. a koji je vlasništvo protivnika predlagača.2005.

2005. Pravno nije moguća situacija da je jedno lice sopstvenik građevinskih objekata. 393. tada bi dolazila u obzir primena čl.01. i 4. Zakona o vanparničnom postupku. kao o neblagovremenoj žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja. ukoliko bi bilo sporno pravo svojine na objektima. Okružni sud nalazi da postoje važni razlozi da se. 2.12. 21. Č. 30. pravilnom primenom čl. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem izvršena je fizička deoba zajedničke imovine učesnika. Prvostepeni sud je. uz obavezu deobničara da jedni drugima priznaju i dozvole upis prava svojine na nepokretnostima koje su svakome od njih pripale na deo. odluči kao o neblagovremenoj žalbi i da su za ovo ispunjeni ostali uslovi iz navedene odredbe i da je žalba osnovana. da se o predlogu za ponavljanje postupka. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. 21. O. -7- . Naime.VANPARNIČNI POSTUPAK netoj žalbi u konkretnom slučaju. st. br. Rev. Zakona o vanparničnom postupku.da su njegove. Učesnici vanparničnog postupka snose troškove na jednake delove osim kada postoji znatna razlika u pogledu njihovog udela u imovinskom pravu o kome se odlučuje. zaključivši da je nedozvoljena. posle sprovedenih potrebnih izviđaja. Zakona o vanparničnom postupku. revizija je u navedenom delu odbijena u smislu čl. 150. predstavlja važan razlog u smislu čl. Na osnovu rezultata provedenih izviđaja proizlazi da se na zemljištu koje je pripalo na deo predlagaču nalaze zgrade. Protivnik predlagača je po proteku roka za žalbu podneo predlog za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari. st. godine) 10. pošto navedene sporne činjenice ukazuju na nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. pravno nije moguća situacija da je jedno lice vlasnik građevinskih objekata a drugo lice da ima pravo svojine na zemljištu na kojem se ti objekti nalaze i koje je neophodno za redovno korišćenje tih objekata. S druge strane. niti je učestvovao u postupku raspravljanja zaostavštine. spise dostavio Okružnom sudu na odluku o predlogu. Gž. u smislu čl.10. ____/01 od 25. Kod ovakvog stanja stvari. odluči kao o neblagovremenoj žalbi. N. Zakona o vanparničnom postupku. Kako je reviziju podneo S. s obzirom da S. a drugo da je sopstvenik zemljišta na kojem se ti objekti nalaze i koje je neophodno za njihovo redovno korišćenje.. ZPP-a. 400. na način kao u izreci prvostepenog rešenja. 3. protiv rešenja kojim je odbačena njegova žalba izjavljena protiv rešenja opštinskog suda u B. st. godine) 9. Navedeno rešenje nije pobijano od strane učesnika u roku za žalbu. 3. N. dok predlagač tvrdi suprotno . ZPP-a u vezi sa čl. 85/04 od 29.2001. pri čemu protivnik predlagača tvrdi da su one isključivo njegovo vlasništvo. nije naslednik u ostavinskom postupku iza pok. Činjenica da je rešenjem o deobi suvlasničke imovine vanparnični sud upravo tako odlučio. br. u vezi sa čl. ukoliko bi se ispostavilo da su sporni objekti isključivo vlasništvo protivnika predlagača. st. 159/05 od 28. koji je zbog toga i podnet. odnosno na eventualnu obavezu protivnika predlagača da te objekte premesti na svoje zemljište. i stoga. st. godine. N. 3. 358. ta činjenica bi morala da ima značaja prilikom utvrđivanja načina deobe zemljišta na kojem se ti objekti nalaze i zemljišta koje je potrebno za redovnu upotrebu objekata. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.2005. 3. šupa i štala.

2005. br.08. a nije priloženo punomoćje od stranke. b___/05 od 20.00 dinar.000. Po nalaženju Okružnog suda pravilno je postupio prvostepeni sud kada je doneo odluku kao u izreci rešenja dajući razloge koje prihvata u svemu i ovaj sud. što iznosi 5. pa je u smislu člana 28. st. stav 2.2005. a bez priloženog punomoćja. u vanparničnim stvarima koje se odnose na imovinska prava učesnika. Zakona o vanparničnom postupku.05. 6. b___/05 od 19. ali ako postoji znatna razlika u pogledu njihovog udela u imovinskom pravu o kome se odlučuje. Zakona o vanparničnom postupku. -8- . Gž. predstavljaju troškove koji su nastali radnjama u interesu obe strane.M.2005. tada takva radnja punomoćnika nema pravnog dejstva i ima se odbaciti shodno čl. odbija se žalba predlagača kao neosnovana i potvrđuje rešenje Opštinskog suda u G. 30. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u A.. st.00 dinara). stav 2.07. Kada je pun. godine) 11. ukupno 10. učesnici snose troškove na jednake delove. što je sa druge strane zahtevalo da predlog bude potpisan od strane predlagača. sud će prema srazmeri tog udela odrediti koliki će deo troškova snositi svaki od učesnika. Međutim.. Ako odluka suda zavisi od rešenja prethodnog pitanja a među učesnicima su sporne činjenice važne za rešavanje ovog pitanja. (Ir rešenja Okružnog suda u Čačku.250. b___/02 od 16. sud će uputiti učesnike da pokrenu parnicu ili postupak pred upravnim organom. 92. ZPP i čl. jer je troškove po tom osnovu imala i protivnik predlagača. ZPP-a u vezi sa čl. Gž. zatim je utvrđena otkupna cena stana. Okružni sud našao da je protivnik predlagača u obavezi da predlagačima plati ½ ukupnih troškova po ovom osnovu (sastav predloga po advokatu u iznosu od 8. 92.00 dinara i taksa za predlog i rešenje 2. U konkretnom slučaju. Svi navodi u žalbi punomoćnika predlagača pojavljuju se u svemu kao neosnovani. 984/05 od 19. 1299/05 od 18.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 28.125. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u G. godine usvojen je predlog predlagača i utvrđeno da prema protivniku ima pravo na otkup stana. R. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. odbačen je predlog predlagača kao neuredan..250. br. i 103. godine) 12.M. ZVP-a. te je iste valjalo odbiti. to pravilno zaključuje prvostepeni sud da ima mesta odredbi čl. protivnik predlagača nije u obavezi da snosi troškove predlagača koje su ovi imali povodom zastupanja po advokatu na ročištima..00 dinara.2003. 1. isto potpisao. 30. Rešenjem Okružnog suda u Č.07.. Gž. troškovi vezani za pokretanje postupka i donošenje rešenja o deobi (sastav predloga po advokatu i takse za predlog i rešenje o deobi). R. ZVP-a.06.2005. Kako se predlog predlagača pojavljuje izrađen i potpisan od advokata. advokat napisao i predao sudu predlog za uređenje međa. i stoga u tom delu svako je u obavezi da snosi svoje troškove.

godine) 13. Zakona o rešavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja ("Službeni list SFRJ" br. st.. st. a istu je otuđio svojoj kćerki overenu ugovorom o poklonu u toku trajanja vanparničnog postupka. 2. Rev. ZVP-a i ostavinski postupak sprovede samo u odnosu na nepokretnu imovinu ostavioca koja se nalazi na teritoriji Državne zajednice Srbije i Crne Gore. kao davaoca izdržavanja. st. U slučaju postojanja isključive nadležnosti suda države na kojoj se nepokretnost nalazi za raspravljanje zaostavštine... 16. godine. Nadležnost domaćeg suda za raspravljanje nepokretne zaostavštine jugoslovenskog državljanina koja se nalazi u inostranstvu. Ne može se prihvatati pravni stav oba nižestepena suda da nema mesta primeni čl. u vezi čl. 3. B. 1. koji je jugoslovenski državljanin. Vrhovni sud Srbije je svojim rešenjem. bivšeg iz B.2004.. 43/82. 16. Zakona o stanovanju. 3. jer prvostepeni sud nije vodio računa da se u konkretnom slučaju radi o naslednom odnosu sa međunarodnim elementom. (Vrhovni sud Srbije. a stavom 2.. s tim što je obavezana nasledna učesnica da u roku od 30 dana pokrene parnicu pred nadležnim sudom i o pokretanju parnice obavesti ostavinski sud ostavljanjem primerka tužbe sa prijemnim pečatom suda. postoji samo ako po pravu države u kojoj se nalazi nepokretnost. navedenog zakona propisano je da je za raspravljanje nepokretne zaostavštine jugoslovenskih državljana isključivo nadležan sud SRJ ako se ta zaostavština nalazi u SRJ. na ponovni postupak i odluku.. 1. tačka 5. Okružni sud je pozivajući se na odredbe čl.2004.. Iz obrazloženja: Ostavinskim rešenjem prvostepenog suda prekinut je postupak raspravljanja zaostavštine pok. Rešenjem Okružnog suda u U. godine između ostavioca kao primaoca izdržavanja i B. i 2. tj. ZPP-a u vezi čl. 71. To dalje znači da ima mesta prekidu vanparničnog postupka i upućivanju predlagača na parnicu radi utvrđivanja spornog prava. 17. Iz spisa proizilazi da je predlagač kao nosilac stanarskog prava podneo predlog protiv protivnika predlagača za otkup stana. nalazi u Makedoniji. Gž. Naime čl.. 1375/04 od 28. i nasledna učesnica . s obzirom se deo imovine ostavioca. da li nosilac stanarskog prava ili član porodičnog domaćinstva ima stan u svojini koji je odgovarajući za to domaćinstvo. 1.2004. nije nadležan njen organ.vanbračna ćerka ostavioca upućena je na parnični postupak radi dokazivanja nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju koji je overen pred Osnovnim sudom u S. 18. prvostepeni sud bi bio dužan da u pogledu imovine koja se nalazi u inostranstvu primeni odredbe čl. 46/96) u pogledu ocene nadležnosti jugoslovenskog suda.. st. Upravo među strankama je sporna činjenica prava na otkup stana. 2. godine. 354. 72/82 i "Službeni list SRJ" br. Takođe je utvrđeno da je u prethodnom periodu pre podnošenja zahteva predlagač izgradio porodičnu stambenu zgradu.___/04 od 28. i Okružnog suda u U. istog zakona da nadležnost suda SRJ za raspravljanje zaostavštine jugoslovenskog državljanina koji se nalazi u inostranstvu. postoji samo ako po pravu države u kojoj se nalaze -9- . st.P..05. i predmet vratio prvostepenom Opštinskom sudu u A. 71. ZPP-a pobijano rešenje ukinuo. Rev. da istovremeno plati otkupnu cenu i da se donese rešenje koje će da zameni ugovor o otkupu. st. u kojem je regulisano da se od otkupa izuzima stan čiji nosilac stanarskog prava ima u svojini drugi stan ili stambeni objekat.02. Shodno tome prvostepeni sud nije ni pravilno primenio odredbe čl.10.VANPARNIČNI POSTUPAK kao i da rešenje zamenjuje ugovor o otkupu stana. ukinuo rešenje Opštinskog suda u A. 30 st.2001.10. b___/04 od 4.. odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača i potvrđeno je prvostepeno rešenje....P.

i potvrdio rešenje Opštinskog suda u T. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće. 2003. odbijen je predlog predlagača – kojim je tražio da se obezbedi dokaz veštačenja od strane geometra tako da se izvrši premer parcele i sačini skica – kao neosnovan.. ZPP-a u vezi čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru. br.06. Gž. godine odbio kao neosnovanu žalbu predlagača. . je svojim rešenjem Gž. predlog predlagača za obezbeđenje dokaza veštačenjem nije osnovan iz razloga što je u parnicu P.. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Naime.04. 394/03 od 9. b___/02 od 26.. st. b___/03 od 9. Okružni sud u N. juna 2003. prvostepeni sud bi bio dužan da u pogledu te imovine primeni čl. godine) 15. 16. Iz ovoga proizilazi da je u slučaju postojanja isključive nadležnosti suda Republike Makedonije za raspravljanje zaostavštine koju predstavlja nepokretna imovina ostavioca na teritoriji Republike Makedonije. 2. I prema stanovištu Okružnog suda. može se u toku a i pre pokretanja parnice predložiti da se taj dokaz izvede.. ako je neki dokaz po prirodi stvari moguće izvesti u toku parnice ili je već izveden. R. stav 1. Ne postoje uslovi da se odredi osiguranje dokaza. predlog predlagača nije osnovan budući da nisu ispunjeni uslovi iz člana 272.VANPARNIČNI POSTUPAK nepokretnosti nije nadležan njen organ. R.. Kada se o postupku rasprave zaostavštine naslednici sporazumevaju u pogledu deobe. 3. kako bi mogao ponovo da oceni svoju nadležnost u smislu čl. godine) 14. i sporazum se unosi u rešenje o nasleđivanju. 16. st.P. ZPP-a.. to nisu ispunjeni uslovi za osiguranje dokaza iz člana 272.10 - . st. 30. ZPP.09. godine. navedenog zakona u vezi čl. ZKP. 1782/04 od 22. Gž. ZPP određeno je da ako postoji opravdana bojazan da se takav dokaz neće moći izvesti ili da će njegovo izvođenje biti otežano. ZVP-a a ostavinski postupak sprovede samo u odnosu na pokretnu imovinu ostavioca koja se nalazi na teritoriji državne zajednice Srbije i Crne Gore te da o ovim pitanjima vezanim za tok i ishod ovog postupka rešava u granicama nadležnosti jugoslovenskog suda. ako je neki dokaz po prirodi stvari moguće izvesti u toku parnice ili je već izveden. Stoga je Okružni sud naložio prvostepenom sudu da u ponovnom postupku pribavi obaveštenje od saveznog organa nadležnog za poslove pravde da li se u pogledu nepokretne imovine ostavioca u Makedoniji radi o isključivoj nadležnosti suda u Makedoniji ili postoji mogućnost da ta zaostavština bude raspravljena pred jugoslovenskim sudom. Protiv navedenog rešenja predlagač je izjavio žalbu. b___/01 po tužbi predlagača već obavljeno veštačenje od strane veštaka geometra.. Propisom člana 272. godine. koji je o tome dao svoje mišljenje.Br.. stav 1. Prema razlozima koje je dao prvostepeni sud. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u T. ne postoje uslovi da se odredi osiguranje dokaza. 71.9. stav 1.2003. Kako je prvostepeni sud pravilno ocenio da je taj dokaz već obezbeđen obavljanjem veštačenja. 2.2004.2003.___/02 od 26.

dva sina i učesnik Č...P. b___/02 od 11. godine jasno utvrđuje da su naslednici dali nasledničke izjave. Okružni sud u Č… je svojim rešenjem G___/2002 od 10. Iz zapisnika jasno proizilazi da podnosiocu žalbe pripada deo od 1/4 kp... (unuk ostavioca).05. 105/1 KO K….09. godine i izreke osporenog rešenja.. utvrđeno je ko su naslednici i izvršena je delimična deoba tako da je podnosiocu žalbe utvrđena koji deo sporne kuće mu pripada u svojinu i državinu.A. b___/01 od 3. ima snagu poravnanja. O. 105/1 KO K.. jer se iz raspravnog zapisnika od 10.. izreke je navedeno da se oglašavaju za naslednike po osnovu zakona supruga pokojnog.. Drugostepeni sud može odlučivati i o neblagovremenoj žalbi jednog naslednika protiv prvostepenog rešenja o delimičnoj deobi zaostavštine.. 2497/02 od 11.. godine oglašeni su za naslednike na zaostavštini pokojnog i izvršena je delimična deoba na način naveden u izreci rešenja. podnosilac žalbe je potpisao zapisnik o deobi. – unuk ostavioca.04.P.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda G. izjavilo je na tom ročištu da postiže međusobni deobni sporazum i to na način koji je bliže opredeljen u izreci rešenja. – unuk ostavioca po pokojnom sinu ostavioca na imovini koja je bliže opredeljena u izreci rešenja. s obzirom na saglasnost između raspravnog zapisnika od 10.04. godine) .. b___/2002 od 16. Sa tih razloga žalba je odbijena kao neosnovana i prvostepeno rešenje potvrđeno. i utvrđeno je u stavu 1. Povodom predloga u žalbi koja je neblagovremena Okružni sud nalazi da nema mesta odlučivanju po neblagovremenoj žalbi jer bi se time vređala prava ostalih učesnika deobe zasnovana na prvostepenom rešenju. Stoga. Okružni sud u U.2002. P.09. O. U obrazloženju rešenja drugostepenog suda je navedeno sledeće: Navodi iz žalbe učesnika Č.04. ne mogu se prihvatiti navodi žalbe da između stranaka nije postignut međusobni deobni sporazum. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće: Prvostepenim rešenjem je raspravljena zaostavština pokojnog. s tim što se naslednik Č.P. Gž.2002. O. Gž. a taj zapisnik je naslednik – podnosilac žalbe.p. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku.12. br.P.2002.. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio učesnik Č. Delimična deoba je realizovana. godine) 16. U žalbi je posebno naglasio da mu nije jasno kako je oglašen samo na 1/4 na kp. iz K. (Iz rešenja Okružnog suda u Užicu. 105/1 KO K.2002. godine odbio kao neosnovanu žalbu učesnika Č. Č.2002. 872/2002 od 10. s tim što je jedan naslednik dao izjavu pred Opštinskim sudom u Č…. "s obzirom da nikakav sporazum nije dao". Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č... je svojim rešenjem Gž. ___/01 od 3.2002 godine kao neblagovremenu. oglašava na 1/4 na k. pa nema osnova tvrđenju podnosioca žalbe da je u deobi trebalo da dobije veći deo kuće. potpisao..11 - .2002. U stavu 2. godine potvrđuje. izreke šta čini tu zaostavštinu.04.05.2002.2002. pa se rešenje Opštinskog suda G… O. se ne mogu prihvatiti.12. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio jedan od učesnika a u žalbi je naveo da drugostepeni sud treba da ukine prvostepeno rešenje. a pred Opštinskim sudom u G… četiri naslednika – računajući i podnosioca žalbe. godine raspravljena je zaostavština pok. jer navodno njemu treba da pripadne veći deo sporne kuće od one koja je određena prvostepenim rešenjem. ali samo u slučaju važnih razloga i ako se time ne vređaju prava drugih naslednika koja su oni stekli po prvostepenom rešenju. b___/2002 od 16.2002 godine odbacio žalbu učesnika izjavljenu na rešenje Opštinskog suda u Č..

ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. je za zastupanje u ovoj pravnoj stvari ovlastila advokata S. Okružni sud je stao na stanovište da nema uslova predviđenih citiranom zakonskom odredbom. godine.. shodno overenom punomoćju priloženom uz predlog za pokretanje ostavinskog postupka. koja nije bila predmet zaostavštine u pravnosnažnom rešenju O br. Iz povratnice u spisima evidentno je da je advokat S. Zakona o vanparničnom postupku odlučio kao u izreci. Zakona o parničnom postupku i člana 19. 1522. ako se time ne vređaju prava drugih lica koja se zasnivaju na tom rešenju. Odredbom člana 128. Prema odredbi čl. protivnik predlagača je izostao sa ročišta . 11.11. stav 3.2001. ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačije određeno. br. ___/56. Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa.1961. ako u pojedinim slučajevima nije drugačije određeno. O br. Okružni sud je našao da je žalba neblagovremena. u vezi sa članom 30. S obzirom da su u ovom postupku učestvovali pravni sledbenici oglašenih naslednika u predmetu III Opštinskog suda u B.12.07. faktičko pitanje konkretnog slučaja. godine) 18. Zakona o parničnom postupku. što je. pobijano rešenje primio dana 21.2001. izvesno je da bi se eventualnom izmenom prvostepenog rešenja vređala prava ostalih učesnika u postupku zasnovana na tom rešenju. to je alba podneta van zakonom predviđenog roka. KO B. godine.M. godine. Gž. od 4. i to u vezi sa pravom nasleđa kat. br. Zakona o vanparničnom postupku da li postoje važni razlozi. Iz obrazloženja: Protivnik predlagača žalbom ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu postupka kada je ročište održao u odsustvu protivnika predlagača.06. nasledni učesnik A. izostanak pojedinih učesnika ne sprečava sud da dalje postupa. U konkretnom slučaju. parc. 7.07. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Zakona o vanparničnom postupku. st. tvrdnja alioca da je nasledničku izjavu dao u zabludi može biti predmet raspravljanja u eventualnoj parnici za poništaj te izjave. 1481 upisanoj u zk. pa je na osnovu člana 366. godine. što se vidi iz prijemnog štambilja prvostepenog suda.2001. 8589/01 od 12. već će ovu imovinu novim rešenjem rasporediti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. iz B.12 - . inače. Kako je alba izjavljena 13.. Ocenjujući u smislu člana 21. da li se odlučuje o neblagovremeno podnesenoj albi i da li bi se time vređala prava drugih lica koja se zasnivaju na donetom rešenju. Iz obrazloženja: Ocenjujući blagovremenost podnete žalbe u smislu člana 367. stav 2. ___/56. ul. niti donositi novo rešenje o nasleđivanju. Zakona o vanparničnom postupku.. iz S.T.. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu.VANPARNIČNI POSTUPAK 17. 2. Pored toga.M. Zakona o vanparničnom postupku istekao je 6. pravnosnažnost rešenja o nasleđivanju ima za posledicu da se više ne može ponovo raspravljati ostavina. Drugostepeni sud može iz važnih razloga odlučiti i o neblagovremeno podnesenoj žalbi. Zakona o vanparničnom postupku regulisano je da... Pritom. ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi. Naime. a rok za žalbu iz člana 19.2001.

Zakona o vanparničnom postupku. Ako je bio potreban duži rok protivniku predlagača da se pripremi za raspravljanje. 30. Prema odredbi čl. Jer. Prema odredbama čl. Gž. ispita da li je protivnik predlagača odlučio o zahtevu predlagača. mogao je zatražiti odlaganje. 501/97 od 20. sud je dužan da pre donošenja rešenja kojim se odbacuje takav predlog kao preuranjen. izostanak pojedinih učesnika ne sprečava sud da dalje postupa. mogao je zatražiti odlaganje. a dospeo je do donošenja odluke. 2. a zahtev za otkup stana 5. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu. sud može naložiti izvršenje činidbe samo ako je ona dospela do zaključenja glavne rasprave. i ako jeste. pa je očigledno prvostepeni sud mogao u njegovom odsustvu da održi ročište i sprovede postupak.05.1998. koje su postojale u momentu podnošenja tužbe (predloga). Zakona o parničnom postupku. Stoga je prvostepeni sud bio dužan da pre donošenja pobijanog rešenja ispita da li je protivnik predlagača odlučio o zahtevu predlagača od 5. st. Zakona o vanparničnom postupku. 11.04.03. Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa. 1. Bez značaja je žalbena tvrdnja protivnika predlagača da mu je poziv za ročište uručen samo tri dana pre njegovog održavanja. odnosno ako su u međuvremenu prestale smetnje za vođenje postupka. Ako je bio potreban duži rok protivniku predlagača da se pripremi za raspravljanje.05. godine) 20. ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačije određeno.1998.13 - . Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je kao preuranjen odbacio predlog predlagača za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana. može se usvojiti i zahtev koji nije bio dospeo u momentu podnošenja tužbe (predloga) a dospeo je do donošenja odluke.1996. 501/97 od 20. Iz obrazloženja: Protivnik predlagača žalbom ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu postupka kada je ročište održao u odsustvu protivnika predlagača. odnosno ako su u međuvremenu prestale smetnje za vođenje postupka koje su postojale u momentu podnošenja predloga. ako u pojedinim slučajevima nije drugačije određeno.). iz razloga što je predlagač podneo predlog sudu pre podnošenja zahteva protivnika predlagača za otkup stana (predlog je podnet 29. godine) 19. Bez značaja je žalbena tvrdnja protivnika predlagača da mu je poziv za ročište uručen samo tri dana pre njegovog održavanja. 326. protivnik predlagača je izostao sa ročišta na koje je bio uredno pozvan. Gž.04. a koje se u smislu odredaba čl. 2.1996. U konkretnom slučaju. pa je očigledno prvostepeni sud mogao u njegovom odsustvu da održi ročište i sprovede postupak. god. i ako jeste kako. .VANPARNIČNI POSTUPAK na koje je bio uredno pozvan. st. odnosno da li je predlog usvojen ili odbijen. godine. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu. Ovo znači da se može usvojiti i zahtev koji nije bio dospeo u momentu podnošenja tužbe (predloga). Ukoliko je predlog za donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana podnet pre nego zahtev za otkup stana.1996. st.

godine) 22. 2. br. 24. tač. imovinskim i drugim stvarima samo ako je tim ili drugim zakonom određeno da se o tim stvarima odlučuje u vanparničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. Gž. 3. matičar može ispraviti sam. glasnik RS". glasnik RS". odnosi se samo na vanparnični postupak.01. 110/96 od 22. 16. (Vrhovni sud Srbije. br. Rev. Materija upisa podataka u matične knjige uređena je Zakonom o matičnim knjigama ("Službeni glasnik SRS". Zakona o stanovanju ("Sl. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem donetim u vanparničnom postupku sud je utvrdio da je predlagač rođen 27. br. (Sudska praksa privrednih sudova. 1. 6. Odredba člana 19.14 - . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Gž. st.1940.11. i odredio da se na osnovu tog rešenja izvrši ispravka pogrešnog upisa datuma rođenja predlagača u matične knjige. 50/92) i čl. Tim zakonom nije propisana nadležnost suda da u vanparničnom postupku odlučuje o ispravci pogrešnih upisa u matične knjige. 5325/97 od 19. Takav postupak (vanparnični) koji se primenjuje kod privrednog suda je postupak po Zakonu za upis u sudski registar. navedenog zakona propisano je da greške koje je primetio pre zaključenja upisa u matične knjige. st. pa predlog predlagača za priznanje odluke treba dostaviti protivniku predlagača na odgovor i omogućiti mu raspravljanje pred sudom.01. kojoj se obustavlja parnični postupak u slučaju da sud utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparničnog postupka. 33/93).1997.1997. u kom je protivnik predlagača imao da odluči o zahtevu predlagača u smislu odredaba čl. 3/96) 23. 16.1997. porodičnim. sud u vanparničnom postupku odlučuje o ličnim.1. Vanparnični sud može rešiti prethodno pitanje samo ako među strankama nema činjenica koje su sporne. Javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti. Na ostale postupke (stečajni. izvršni) ova odredba se ne odnosi.01. Materija upisa i ispravke u matične knjige nije u nadležnosti vanparničnog suda. odredbama čl. 16. Ovo posebno imajući u vidu da je od podnošenja zahteva do donošenja žalbenog rešenja prošao rok od 30 dana. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. st. Kako prvostepeni sud nije postupio na izloženi način. a isprav. 354. nalazeći da je prvostepeni sud odlučivao o pravnoj stvari koja ne spada u sudsku nadležnost. to je ožalbeno rešenje ukinuto. godine) Postupak za priznanje strane sudske odluke je kontradiktoran. godine. 15/90). u vezi sa čl. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ("Sl. 11335/96 od 16. odnosno da li je predlog usvojen ili odbijen. Naprotiv. a ne 1. Zakona o vanparničnom postupku. ZPP. i time počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. Prema odredbi čl.1935.11. godine) 21. br.VANPARNIČNI POSTUPAK kako. 1.

. 123/95 od 24. je vrednost zaostavštine. godine) 25. ispravke u matičnim knjigama mogu se vršiti po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke. merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni. Žalba protiv prvestepenog rešenja se može izjaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja. odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes. 19. matičar može izvršiti samo na osnovu rešenja nadležnog organa uprave. Dozvoljenost revizije u ostavinskom postupku ocenjuje se prema vrednosti zaostavštine. Ostavinskim rešenjem oglašeni su naslednici (svi naslednici iz prvog naslednog reda).1996. (Iz rešenja Okružnog suda Beograd. a njena vrednost se ne može utvrditi na osnovu plaćene sudske takse. U smislu čl.01. Žalba je neblagovremena. Pri tome. (Iz rešenja Okružnog suda Požarevac. 27. Gž. Iz obrazloženja: Kad naslednici mogu zajedničku svojinu utvređenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma.1995. 531/95) Prvostepeni sud može povodom žalbe ukinuti ili preinačiti ranije rešenje. Gzz. Iz obrazloženja: Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravosnažnog rešenja. a naslednici su izjavili žalbu 9. smatra se da je revizija dozvoljena. po proteku roka više od godine dana. onda nema važnih razloga da se u ostavinskom postupku odlučuje o neblagovremeno podnesenoj žalbi. godine. dakle. Odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti. Gž-10502/95) 26. odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. Vrhovni sud Srbije je prihvatio izloženo pravno shvatanje javnog tužioca. godine. Prvostepeno rešenje dostavljeno je naslednicima u toku februara 1992. Kada popis i procena nisu vršeni. Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine. koja je na osnovu propisa i procene u vanparničnom postupku utvrđena. pa se stoga njihova izjavljena revizija ne može uzeti kao nedozvoljena. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.03. po mestu vođenja matičnih knjiga.VANPARNIČNI POSTUPAK ke u matičnim knjigama posle zaključenog upisa. Žaliocu su u provedenom postupku tretirani kao učesnici ostavinskog postupka. pobijeno pravnosnažno rešenje vanparničnog suda ukinuo i predlog predlagača odbacio zbog nenadležnosti suda. samo ako se time ne vređaju prava drugih učesnika koja se zasnivaju na tom rešenju.15 - . kada se ne odnosi na novac. Zakona o vanparničnom postupku žalba protiv rešenja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa rešenja.

VANPARNIČNI POSTUPAK Po članu 21. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem na zaostavštini pok.1995. M. iako ga nije istakla u ostavinskom postupku. Navod žalbe naslednog učesnika M. Zakona o vanparničnom postupku. pa je prvostepeni sud bio dužan da oceni prigovor tuženog da parcela 684/1 ne predstavlja zaostavštinu pokojne. Iz obrazloženja: Stranka se u parnici može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju iako u ostavinskom postupku to nije učinila. zbog toga što je otuđena ugovorom o doživotnom izdržavanju. Nasledni učesnik u ostavinskoj raspravi svoje eventualno pravo svojine u nepokretnosti za koje je utvrđeno da čine zaostavštinu ostavioca može ostvariti u posebnoj parnici. A. A. godine) 28. U konkretnom slučaju nisu se stekli uslovi da sud iz važnih razloga odluči i o neblagovremeno podnesenoj žalbi s obzirom da naslednici žele da izvrše raspored zaostavštine na drugačiji način od onoga koji je utvrđen rešenjem o nasleđivanju. a prema oglašenim zakonskim naslednicima ostavioca. A. u odnosu na parcelu. 333/95 od 20. Pogrešno je pravno shvatanje prvostepenog suda da se tuženi ne može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju.03. Zajedničku svojinu utvrđenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju naslednici mogu pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma (pravnim poslom među živima). jer ostavinsko rešenje obavezuje stranku samo u pogledu zaostavštine i naslednog dela. da u zaostavštinu od pok. ne ulazi 1/2 prizemne kuće. istog zakona drugostepeni sud može iz važnih razloga odlučiti i o neblagovremeno podnesenoj žalbi. Protiv ovog rešenja blagovremeno je najavio žalbu nasledni učesnik M. zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog propisa. Gž. M. s obzirom . ako se time ne vređaju prava drugih lica koja se zasnivaju na tom rešenju. a stranke mogu isticati svoja prava koja se ne zasnivaju na nasleđu u smislu člana 26. M. (Iz odluke Okružnog suda u Požarevcu Gž. iako u ostavinskom postupku to nije učinio jer rešenje ostavinskog suda vezuje stranke samo u pogledu zaostavštine i naslednog udela. sa udelom od 2/3 i ćerka ostavioca sa udelom od 1/3. Ispitujući ožalbeno rešenje Okružni sud je našao: da je žalba naslednog učesnika neosnovana. Stranka se može u parnici pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju. 610/95) 29. u korist davaoca izdržavanja tuženog. To znači da se neki od naslednika odriču date nasledničke izjave što je u suprotnosti sa članom 115. oglašeni su za naslednike po osnovu zakona sin ostavioca M. (Iz odluke Okružnog suda u Požarevcu. iz P.16 - . Zakona o vanparničnom postupku po kome je nepunovažno odricanje u pogledu cele ili dela nasledničke izjave. A. pod teretom isplate eventualnih dugova ostavioca do visine nasleđenog dela imovine. M. jer je suvlasnik na ovoj kući sa udelom od 1/2 idealnog dela nasledni učesnik M.

Sporne činjenice se ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku. K. a da je iza sebe od zakonitih naslednika ostavio suprugu i ćerku iz prvog braka. Gzs. Nasledna učesnica. M. može da se obrati sudu u vanparničnom postupku da donese rešenje koje zamenjuje ugovor o korišćenju stana. ako je ostalo nerazjašnjeno kakav je status prostorija ko. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je predlog odbio kao neosnovan. kako bi se u tom postupku utvrđivalo da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. i 21. stav 2. Sud prekida ostavinski postupak i upućuje učesnice na parnicu radi otklanjanja spornih činjenica oko svojih naslednih delova. godine) 31.17 - .1995. Zakona o vanparničnom postupku. Istovremeno ovaj sud upućuje predlagača da. parcela koje čine njegovu zaostavštinu su. po nalaženju Okružnog suda bez uticaja na odluku u ovoj pravnoj stvari. 8450/95 od 31. M. ZPP-a u vezi člana 381.03. S obzirom da su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi veličina njihovih naslednih delova. i 3. ukoliko smatra da ima svojstvo nosioca stanarskog prava na prostorijama koje su predmet postupka.VANPARNIČNI POSTUPAK na sredstva koja je uložio u nadgradnju kuće kao i da pokojni M.07.06. pa je stoga doneta odluka kao u izreci ovog rešenja na osnovu člana 380. K. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. svoje eventualno pravo svojine u nepokretnostima za koje je ožalbenim rešenjem utvrđeno da čine zaostavštinu pok. nije u celosti bio vlasnik i ostalih nepokretnosti . to je sud doneo Rešenje o prekidu ostavinskog postupka i uputio nasledne učesnice na parnicu radi dokazivanja: da li je supruga pok. Ovo stoga što nasledni učesnik M. U toku prethodnog postupka supruga ostavioca je postavila zahtev da se iz zaostavštine izdvoji u njenu korist 1/2 i to po osnovu sticanja u bračnoj zajednici. u braku s njim sticala imovinu koja je predmet zaostavštine. sa obrazloženjem da prostorije koje su predmet postupka nemaju status stambenog prostora. Beograd. između istih stranaka u predmetu o kome je ranije u vanparničnom postupku zaključeno sudsko poravnanje. tačka 2. može ostvariti u posebnoj parnici.12/95 od 29. Nije jasno zašto je predlog odbijen. preminuo bez poslednje izjave volje. M. M. Za svoju odluku prvostepeni sud je dao jasne razloge koje u svemu prihvata i Okružni sud. godine) Sud je učinio bitnu povredu odredaba Zakona o parničnom postupku kada je presudom okončao parnicu iz istog činjeničnog i pravnog osnova.1995.kat. 32. T. i 365. T. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. (Iz odluke Saveznog suda .1995. godine) 30. M. 2189/95 od 10. a prema oglašenim zakonskim naslednicima pok. A. Gž. kćerka pokojnika je ovakav zahtev osporila. ZPP-a i člana 30. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da je pok.

ukoliko smatra da ima svojstvo nosioca stanarskog prava na prostorijama koje su predmet postupka . jer iz navedenog dalje sledi da je sporno pitanje . sa obrazloženjem da prostorije koje su predmet postupka nemaju status stambenog prostora.18 - 36. (Vrhovni sud Srbije. prvostepeni sud će uputiti predlagača na parnicu radi utvrđenja spornih činjenica.10. 9030/94 od 31. vanparnični sud je dužan da sam o tome odluči. . 3968/94) . Ako postoji spor oko činjenice da li je predmetna prostorija stambena ili poslovna. Kako se sporne činjenice ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku. prvostepeni sud će. Rev. Gž.VANPARNIČNI POSTUPAK je koristi predlagač. prvostepeni sud će. 217/93 od 26. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 9931/94) Ako je kod prethodnog pitanja među strankama došlo do spora samo u pogledu primene prava. a ne i zakonski prekluzivni rok. Kako se sporne činjenice ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku. uputiti predlagača da u pogledu utvrđenja spornih činjenica pokrene parnicu. godine) 34. kako bi se u tom postupku utvrđivalo da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. da li su prostorije stambene ili poslovne.može da se obrati sudu u vanparničnom postupku da donese rešenje koje zamenjuje ugovor o korišćenju stana. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je predlog odbio kao neosnovan. Nije jasno zašto je predlog odbijen. br. br. ukoliko u postupku oceni da predlagač ima pravo na otkup prostorija koje koristi i nađe da je sporna činjenica da li su prostorije stambene ili poslovne. ako je ostalo nerazjašnjeno kakav je status prostorija koje koristi predlagač. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.1994.10. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer iz navedenog dalje sledi da je sporno pitanje da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. te da li je na ovim prostorijama predlagač mogao steći svojstvo nosioca stanarskog prava.1994. Rok koji odredi sud u vanparničnom postupku je sudski. godine) 33. Gž. uputiti predlagača da u pogledu utvrđenja spornih činjenica pokrene parnicu.da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. te da li je na ovim prostorijama predlagač mogao steći svojstvo nosioca stanarskog prava. 993/94) U vanparničnoj stvari u kojoj se ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznanje strane sudske odluke revizija nije dozvoljena. 35. ukoliko u postupku oceni da predlagač ima pravo na otkup prostorija koje koristi i nađe da je sporna činjenica. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Istovremeno ovaj sud upućuje predlagača da.

(Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. Učesnici ostavinskog postupka koji u tom postupku. Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine. kada se ne odnosi na novac. .1994. 4945/92) . godine) 38. (Vrhovni sud Srbije. je vrednost čiste zaostavštine.1992. od 27. dakle neće odbaciti predlog radi naknade zbog eksproprijacije iako je o naknadi zaključeno poravnanje pred nadležnim upravnim organom kad iz sadržine predloga jasno proizilazi da predlagač zapravo pobija pravovaljanost zaključenog ugovora. smatra se da je revizija dozvoljena. ne mogu takav zahtev isticati naknadno po okončanju ostavinskog postupka. Rev. Vanparnični sud će obustaviti postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka. a njena vrednost se ne može utvrditi ni na osnovu plaćene sudske takse. Kad popis i procena nisu vršeni.605/92) 41. pošto se ova naknada određuje po Zakonu o eksproprijaciji. (Vrhovni sud Srbije. Protiv pravnosnažnog rešenja drugostepenog suda. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 21. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje učesnike ostavinskog postupka u pogledu zahteva koji proizilaze iz nasledno-pravnog odnosa. kojim je u vanparničnom postupku odlučeno o naknadi za službenost na nepokretnosti ustanovljenoj po propisima o nepotpunoj eksproprijaciji revizija nije dozvoljena. Rev. Rev. (Vrhovni sud Srbije. ili u posebnoj parnici u toku postupka. 39.11. koja je na osnovu popisa i procene u vanparničnom postupku utvrđena. nisu istakli zahtev za priznavanje prava na nužni deo. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.12. odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. 4489/93) Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravnosnažnog rešenja.VANPARNIČNI POSTUPAK Nije dozvoljena revizija u vanparničnim predmetima određivanja novčane naknade za zemljište u smislu Zakona o načinu i uslovima priznavanja i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu. merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni. Nema smetnji da se okonča ostavinski postupak i ako je pre njegovog pokretanja pokrenuta parnica radi poništaja ugovora o kupoprodaji stana koji je kupio ostavilac i koji spada u ostavinu. godine) 37.19 - 42. pa im ni ostavinskim rešenjem nije priznato pravo da taj zahtev ostvaruju u parnici. Sud. Gž. 231/92) 40.

i 4. međutim. godine) 46. i 30. Iz obrazloženja: Prema članu 30. Vrhovni sud nalazi da revizija u ovoj vanparničnoj stvari. merodavna vrednost je ona vrednost koja je označena u ispravi na osnovu koje se upis traži. Prema članu 101.1991. Zakona o vanparničnom postupku. Za ocenu prava na reviziju protiv pravosnažnog rešenja drugostepenog suda u zemljišno-knjižnom postupku. Iz obrazloženja: Ispitujući pobijano drugostepeno rešenje u smislu člana 400.1991. kao i u drugim vanparničnim stvarima za koje posebnim zakonom nisu uređena pravila postupanja. Ako taksa na predlog nije plaćena.10. Rev. Protiv rešenja o upućivanju na parnicu revizija nije dozvoljena. (Savetovanje građanskih i građansko-pravnih odeljenja Saveznog suda. mogućnost izjavljivanja revizije protiv pravosnažnog rešenja drugostepenog suda o priznanju strane sudske odluke. st.VANPARNIČNI POSTUPAK Protiv pravnosnažne odluke drugostepenog suda donete u postupku priznavanja strane sudske odluke. revizija nije dozvoljena. br. u vezi sa članom 400. Pravila postupka za priznavanje stranih sudskih odluka propisana su Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima. 3. stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o kojoj odlučuje drugostepeni sud. u vezi sa čl. ZPP. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 26. Zakona o vanparničnom postupku po opštim odredbama prvog dela ovog zakona postupa se u svim pitanjima koja posebnim propisima sadržanim u ovom zakonu nisu drukčije uređena. Vrhovni sud je našao da revizija nije dozvoljena. merodavna vrednost je ona vrednost na koju je. rešenje doneto u vanparničnom postupku o . u smislu člana 382. od 16. Navedeni zakon ne predviđa. Prema odredbi člana 400.12. tog Zakona protiv rešenja o priznavanju strane sudske odluke. stav 1. Revizija u postupku za priznavanje strane sudske odluke nije dozvoljena.20 - . (Vrhovni sud Srbije. godine) 43. za predlog kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje upisa. nije dozvoljena. ZPP. (Građansko odeljenje Vrhovnog suda Srbije. stranke mogu izjaviti reviziju protiv rešenja drugostepenog suda kojim se postupak pravnosnažno završava. 1869/91 od 8. stav 1. stav 1. Međutim. godine) 44. Zakona o vanparničnom postupku. S obzirom na izloženo.1991. plaćena sudska taksa. a ako vrednost ni tako ne može da se utvrdi. revizija se smatra dozvoljenom.12. 45. 27. ZPP i člana 30.

budući da je i poklonodavac imao interesa da se izvrši promena zemljišnoknjižnog stanja povodom ugovora o poklonu. odbijena je molba podneta radi uknjižbe prava korišćenja. stoga. opterećuju. odnosno pravo trajnog korišćenja. pored molioca. Zakona o vanparničnom postupku smatra učesnikom u postupku. stav 1. godine. Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. Gž. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Naime. Prvostepeni sud je u zaključku naredio da se otpravak te odluke dostavi poklonodavcu. pa je Vrhovni sud na osnovu člana 392. 101/90) 47. (Vrhovni sud Srbije. bez obzira na to što je molba za uknjižbu poklonoprimca odbijena. stav 1. Odluke u vanparničnom postupku se donose u obliku rešenja. odlučio kao u izreci. pa takvim postupanjem odnosno neuručenjem odluke suda nije dato pravo tom licu da uloži pravni lek protiv prvostepene odluke. koja se primenjuju na osnovu člana 4. a ne može doneti novo posebno rešenje koje je kontradiktorno prethodnom. nije mogao da odlučuje o žalbi protiv prvostepene odluke suda pre nego što ta odluka bude dostavljena poklonodavcu. 1566/90) Prvostepeni sud kao vanparnični može povodom žalbe. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Prema tome. Iz spisa proizilazi da je stranka tražila uknjižbu prava suvlasništva. odnosno o zemljišno-knjižnom stanju. kao što je nepokretanje parnice u određenom roku (u kom slučaju sud dovršava postupak bez obzira na zahteve u pogledu kojih je učesnik bio upućen na parnicu) ili po pravnosnažnom okončanju parnice koju je učesnik pokrenuo. ZPP. Iz obrazloženja: Zaključkom opštinskog suda koji predstavlja rešenje u smislu člana 18. Prema pravnim pravilima zemljišno-knjižnog prava. na osnovu ugovora o poklonu kojim joj je njena majka poklonila 1/9 od suvlasničkog udela u nepokretnostima navedenim u ugovoru. 1101/89) . . poklonodavcu je morala biti dostavljena prvostepena odluka.VANPARNIČNI POSTUPAK upućivanju učesnika na parnicu je procesno rešenje kojim se postupak pravnosnažno ne završava. 48. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. pa se u smislu člana 3.21 - 49. o rešenjima izdatim po zemljišno-knjižnim molbama ima se. Gž. kao i onaj protiv koga je izvršena zemljišno-knjižna zabeležba. protiv rešenja o upućivanju na parnicu donetog u vanparničnom postupku revizija nije dozvoljena. S obzirom na izloženo. 785/89) Pravnosnažnost rešenja u vanparničnom postupku ne sprečava da se o tom zahtevu odlučuje u parnici. stav 1. kao i prava vlasništva na 1/9 zgrade. sam novim rešenjem preinačiti ili ukunuti svoje ranije rešenje. pod određenim zakonskim uslovima. Zakona o zemljišnim knjigama. aprila 1941. Drugostepeni sud. jer je prvostepenom odlukom odlučivano o molbi za uknjižbu. sadržanom u paragrafu 133. obavestiti po službenoj dužnosti onaj na čijem se vlasništvu stiče koje knjižno pravo ili čija se knjižna prava ustupaju. postupak se može nastaviti kad nastupe propisani uslovi. Rev. ograničavaju ili ukidaju.

2194/88) 51. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Ovo zbog toga. šupe i sl. kojim je odlučeno o kamati. Uslovi za dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda. ako se ne odnose na zaštitu povređenog ili ugroženog prava. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 1986. Zakona o vanparničnom postupku se određuju pravila po kojima redovni sudovi postupaju i odlučuju o ličnim. uslovi za dozvoljenost revizije cene se prema uslovima propisanim čl. Pritom. niti se zbog učesnika u postupku mogu primeniti odredbe Zakona o parničnom postupku. sud će na predlog zainteresovanog vlasnika etažnog dela odlučiti u vanparničnom postupku da li će se takvo podizanje pomoćnog objekta dozvoliti. revizija nije dozvoljena. Međutim. imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po ovome ili drugom zakonu rešavaju u vanparničnom postupku. (Vrhovni sud Srbije. 27. vodeći računa da li je podizanje takvog objekta celishodno i opravdano. prvostepeni sud je pravilno našao da vrsta postupka pred redovnim sudom u ovom slučaju nije mogla biti propisana pravilnikom i da postupak u ovoj pravnoj stvari treba sprovesti po pravilima parničnog postupka. jer o tome odlučuje nadležni upravni organ. 1986.). što je odredbom člana 16. 382. U skladu sa ovim zakonskim odredbama. nižestepeni sudovi su pogrešno našli da predlog predlagača u ovom slučaju treba odbaciti kao nedozvoljen. Zakona o vanparničnom postupku i čl. Zakona o parničnom postupku. Ako predlagač u vanparničnom postupku izjavi reviziju protiv pravosnažne odluke drugostepenog suda. Vrhovni sud Srbije) 52. Ukoliko među etažnim vlasnicima nema saglasnosti u pogledu podizanja pomoćnih objekata (garaže.VANPARNIČNI POSTUPAK 50. tj. propisani su čl. Odredbe ovog zakona primenjuju se i u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti redovnih sudova za koje zakonom nije izričito određeno da se rešavaju u vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Pošto ni Zakonom o vanparničnom postupku ni drugim zakonom izričito nije propisano da o zahtevu za preseljenje odlučuje vanparnični sud i pošto se u ovom slučaju mogu primeniti odredbe Zakona o parničnom postupku. 400. sud ne ocenjuje da li je takvo podizanje u skladu sa građevinsko-tehničkim i urbanističkim propisima. Rev. porodičnim. Zakona o parničnom postupku. koja ne čini glavni zahtev. prema vrednosti spora i prema pravnom osnovu. Vrhovni sud Srbije) . Odredbom člana 1. Zakona o vanparničnom postupku propisano da će sud obustaviti vanparnični postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka.22 - . kojim je pravosnažno okončan vanparnični postupak.

kada se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos. 7250/86) 54. ovog zakona.000 dinara. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Vrednost zaostavštine u konkretnom slučaju. pa se zahtev ne odnosi na novčani iznos. Pošto iz spisa proizilazi kao nesporno da se između stranaka vodi spor u pogledu vlasništva i deobe imovine to po stanovištu drugostepenog suda u smislu člana 262.000 dinara. Prema odredbi člana 27. stav 3. kao vrednost uzima se u sporovima u kojima rešava opštinski sud iznos od 2. stav 2. merodavna je vrednost predmeta spora koji je označen u tužbi. istog zakona. za utvrđivanje prava za izjavljivanje revizije. pošto prema članu 382. Nadležnost za odlučivanje o privremenoj meri. stav 2. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Stoga nije bilo mesta da prvostepeni sud odvojeno od postupaka koji se vode. do 33.000 dinara. Zakona o sudskim taksama.23 - . Zakona o parničnom postupku revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim zahtevima u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu. Članom 24. Iz obrazloženja: Drugostepenim rešenjem ukinuto je rešenje opštinskog suda kojim je usvojena predložena privremena mera u vanparničnom postupku zabranom dalje seče šume protivniku predlagača na određenim katastarskim parcelama. 24. Utvrdivši da su stranke suvlasnici sa po 1/2 dela na opisanim parcelama prvostepeni sud smatra da je osnovan predlog za donošenje privremene mere zabranom seče šume dok se ne okonča postupak koji se između stranaka vodi kod istog suda u pogledu deobe suvlasništva. Zakona o vanparničnom postupku. u postupku u kome se odlučuje o imovinskopravnim sporovima. 2. Zakona o parničnom postupku. je prema citiranoj odredbi. pokrenut je ostavinski postupak. Radi utvrđivanja ove vrednosti primenjuju se shodno odredbe čl. Rev. Prema odredbi člana 40. Iz tog razloga revizija nije dozvoljena. stav 2. do 34. 24. prema članu 43. revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija u imovinskopravnim sporovima. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju.VANPARNIČNI POSTUPAK 53. 1436/85) . za plaćanje takse merodavna vrednost zahteva. U vanparničnom postupku je. Kako u toku raspravljanja zaostavštine nije određena vrednost zaostavštine. u vanparničnom postupku odlučuje o privremenoj meri. Sa ovih razloga drugostepeni sud je rešenje prvostepenog suda ukinuo i predmet vratio na ponovno odlučivanje. zakona propisano je da ako vrednost predmeta spora nije naznačena u tužbi niti se može odrediti u smislu čl. Zakona o izvršnom postupku za odlučivanje o privremenoj meri nadležan je sud pred kojim je postupak pokrenut. njena vrednost se određuje prema Zakonu o sudskim taksama. (Vrhovni sud Srbije. Gž. predaji stvari ili izvršenju neke druge činidbe ako vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo ne prelazi 50.

pastorka ostavilje nema svojstvo učesnika u postupku. Đ. obavila sahranu i snosila troškove u iznosu od 25. dokaže da nema pravo na izdvajanje iznosa utrošenog za sahranu ostavilje. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima nesumnjivo proizilazi da pok. nakon smrti nije ostavila testamentalne ni zakonske naslednike. niti ugovor o doživotnom izdržavanju pa je sud pravilno postupio pozivajući javnog pravobranioca da uzme učešće u postupku.. shodno članu 3.. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. bez obzira da li je postupak pokrenuo ili je kasnije stupio u postupak. stav 1. S obzirom da je predlagač izjavio reviziju protiv pravnosnažne odluke drugostepenog suda kojim je odlučeno o kamati koja ne čini glavni zahtev. lice o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku.24 - 56. propisani su u članu 27. R. zakona. 3451/84) Povlačenjem predloga od strane predlagača u vanparničnom postupku. nije ni zakonski ni testamentalni naslednik. Pogrešio je. te prema tome nije ni legitimisana za vođenje ovog postupka. . ali se protivio izdvajanju ovog iznosa iz ostavinske mase. to predlagač nema pravo na podnošenje revizije. a ne vreme kada je otpravak tog rešenja dostavljen strankama. R. međutim. 330/84) Za ocenu dozvoljenosti revizije u vanparničnom postupku odlučujući je momenat vreme donošenja prvostepenog rešenja kojim se postupak okončava pred prvostepenim sudom.VANPARNIČNI POSTUPAK 55. 58. Prema odredbi člana 35. što znači prema vrednosti spora i prema pravnom osnovu. Nesumnjivo je utvrđeno da je T. što nije osporio ni javni pravobranilac. Učesnik u vanparničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. (Vrhovni sud Srbije. K. postupak se okončava samo radnjom predlagača i nije potrebno da sud donosi rešenje o obustavi postupka.. prvostepeni sud kada je SO N… B… uputio na parnicu da kao tužilac protiv tužene T. Gž. Ona se može obratiti Skupštini opštine za naknadu troškova koje je imala oko sahrane ostavilje ili pokrenuti parnični postupak. pastorka ostavilje. ZPP-a kada je za utvrđivanje prava na izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora. 1396/84) Uslovi za dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda kojim je pravnosnažno okončan vanparnični postupak. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o vanparničnom postupku i članu 400. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. kao i organ koji učestvuje u postupku na osnovu zakonskog ovlašćenja da postupak pokreće. Rev. R. 723/84) . U skladu sa ovim zakonskim odredbama uslovi za dozvoljenost revizije cene se prema uslovima propisanim u članu 382. nema interesa da učestvuje u postupku. kao vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog zahteva. T. Gž. Jer T. R. je lice koje je postupak pokrenulo. 57.986 dinara. Učesnik u vanparničnom postupku može biti ono lice o čijem pravu ili pravnom interesu se odlučuje. Zakona o praničnom postupku. Rev.

4808/83) Vanparnični sud je vezan pravnosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o izvršenom administrativnom prenosu prava korišćenja zemljišta i poslovnih objekata na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene tim rešenjem. st. doduše manje. od strane protivnika predlagača. jer se istom ne nalaže ispunjenje obaveze. 2. Odluka suda doneta u vanparničnom postupku. Ovakvu odluku sud je obrazložio činjenicom da je u pitanju vanparnična stvar koja se odnosi na imovinska prava učesnika. Gzz. Zakonitost ovog rešenja može se osporavati u postupku u kome je to rešenje doneto upotrebom redovnog ili vanrednog pravnog sredstva. Po žalbi protivnika predlagača okruženi sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda u delu o troškovima postupka. pa nije ovlašćen da u postupku ceni zakonitost rešenja nadležnog upravnog organa. . 11923/82) . te nema uslova da se tako podnetoj tužbi raspravlja u parničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o opštem upravnom postupku. da postoji zauzeće koje nije veliko niti je prouzrokovano namernim postupanjem protivnika predlagača već greškom geometra.25 - 62. Tužbom u parničnom postupku ne može se pobijati pravnosnažno rešenje doneto u vanparničnom postupku deobe imovine. sud je doneo novo rešenje o troškovima postupka uređenja međe obavezavši učesnike da troškove postupka snose na jednake delove u smislu člana 28. Gzz. 186/82) 61. (Iz Rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. Prema pravnim pravilima vanparničnog postupka (paragraf 18.VANPARNIČNI POSTUPAK 59. nema svojstvo izvršne isprave podobne za izvršenje. a posle toga samo po zahtevu nadležnog javnog tužioca u postupku za poništaj tog rešenja po pravu nadzora u smislu člana 268. pa je protivnik predlagača obavezan da predlagaču naknadi sve troškove spora u iznosu od 6. na uređenje međe između njihovih parcela koje je izvršeno u interesu oba učesnika. protiv pravnosnažnih odluka donetih u vanparničnom postupku mogu se podnositi vanredna pravna sredstva primenom pravila parničnog postupka. 16/83) 60. i 3. bez obzira na to ko je od njih pokrenuo postupak i u slučaju postojanje manjeg zauzeća koje nije prouzrokovano namernim postupanjem jednog učesnika. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. R.000 dinara.). stava 2. Troškovi postupka uređenja međe padaju na teret oba učesnika na jednake delove. i 21. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem uređena je međa između parcela predlagača i protivnika predlagača i konstatovano zauzeće. kojom je određeno koji od ranijih bračnih drugova u slučaju razvoda braka ostaje nosilac stanarskog prava. Postupajući po primedbama iz rešenja okružnog suda. Zakona o vanparničnom postupku.

da se stara o svojim svakodnevnim potrebama. to nije bilo mesta da se u tom postupku odlučuje o troškovima parničnog postupka. LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (Član 31-44) 65. u smislu člana 274. pa su predložili da se isti delimično liši poslovne sposobnosti. Gž.A. kao što su održavanje higijene.A. staračke iznemoglosti i drugih ličnih razloga. Polazeći od ovakvog utvrđenog činjeničnog stanja pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su A. pa u ovakvom slučaju postoji razlog iz člana 213. navodeći da je sposoban da raspolaže manjim sumama novca. Utvrđivanje veličine suvlasničkog dela u parničnom postupku predstavlja prethodno pitanje za sprovođenje postupka deobe u vanparničnom postupku. Naime.26 - . Nalazom i mišljenjem veštaka neuropsihijatra utvrđeno je da A. 3792/82) 63. Prema odredbi člana 19.A. 3891/82) 64. kupovine i spremanje hrane i drugi kućni poslovi. predloženo izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. ZPP. Lice koje svojim postupcima ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica zbog duševne bolesti. KZ RS. stav 2. delimično se lišava poslovne sposobnosti. Iz obrazloženja: U pravosnažno okončanom postupku utvrđeno je da je pred opštinskim sudom po službenoj dužnosti pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti ovde A. pa će se postupak po pravosnažnosti takvog rešenja nastaviti po pravilima vanparničnog postupka pred nadležnim sudom. u vezi stava 1. i to predlogom krivičnog odeljenja istog suda. nema mesta istovremenom donošenju odluke o parničnim troškovima. Kako je zakonom predviđeno da radnje koje je sproveo parnični sud nisu bez važnosti samo zbog toga što su preduzete u parničnom postupku.A. zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 67. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. duševne zaostalosti. ZPP-a za prekid vanparničnog postupka.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad je rešenjem obustavljen parnični postupak s tim da se nastavi po pravilima vanparničnog postupka. Zakona o braku i porodičnim odnosima. jer je protiv okrivljenog A. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. ovim članom je propisano . zbog svoje bolesti (paranoidne psihoze) nije sposoban da pravilno rasuđuje. Radnje koje je proveo parnični sud kao i odluke koje je doneo taj sud nisu bez važnosti samo zbog toga što su preduzete u parničnom postupku. delimično lišili poslovne sposobnosti. kao i da raspolaže imovinom veće vrednosti. Gž. zloupotrebe alkohola ili opojnih sredstava. stav 2. do donošenja odluke o glavnoj stvari sud će rešenjem obustaviti parnični postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparničnog postupka. da samostalno odlučuje o pitanjima svog zdravlja. stav 1.

07. ne žive u porodičnoj zajednici. Nakon ispitivanja pobijanog rešenje u smislu čl. da samostalno odlučuje o pitanjima svoga zdravlja. a na osnovu razloga predviđenih u članu 274. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. Zakona o vanparničnom postupku. duševne zaostalosti. a prvostepeni sud je to inače i pravilno utvrdio . Imajući u vidu ovu zakonsku odredbu.može se pokrenuti postupak za lišenje poslovne sposobnosti. 1515/2005 od 7.VANPARNIČNI POSTUPAK da punoletno lice koje svojim postupcima ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica zbog duševne bolesti. To je. i 365. međutim. staračke iznemoglosti i drugih ličnih razloga delimično se lišava poslovne sposobnosti.2005.2004. Zakona o braku i porodičnim odnosima. neophodan uslov da bi predlagač kao sestra mogla pokrenuti postupak lišenja poslovne sposobnosti. odbacujući predlog kao nedozvoljen prvostepeni sud je pravilno odlučio.27 - . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. pa iz navedenih razloga revizija predlagača nije osnovana. za koga se zahteva lišenje poslovne sposobnosti. Zakona o vanparničnom postupku. Neosnovan je zahtev da se punoletno lice liši poslovne sposobnosti ako se veštačenjem dokaže da razlozi izneti u zahtevu ne utiču na sposobnost rasuđivanja i slobodnog izražavanja volje lica za koje se traži utvrđivanje poslovne nesposobnosti. zloupotrebe alkohola ili opojnih sredstava. Imajući to u vidu. u smislu člana 32. to je pobijana odluka u svemu pravilna i zakonita. godine) 66. stav 1. protivnik predlagača je sposoban da štiti svoja prava i interese i da raspolaže svojom imovinom jer je njegova poslovna sposobnost u potpunosti očuvana. Rev. 381. godine) 67. Okružni sud je našao da je žalba neosnovana. 739/04 od 15. U konkretnom slučaju nižestepeni sudovi su u skladu sa rezultatima veštačenja sa sigurnošću utvrdili da kod protivnika predlagača nema elemenata koji bi ukazivali na privremenu ili trajnu duševnu bolest niti oštećenja intelektualnih funkcija koje bi dovele u pitanje njegovu sposobnost rasuđivanja i slobodno izražavanje volje. 3208/05 od 1. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Gž. kao i da raspolaže imovinom veće vrednosti. stav 2.07. Rev. Zakona o vanparničnom postupku.03.da predlagač i njen brat. godine) . Samo ako podnosioci predloga (brat ili sestra) žive u porodičnoj zajednici sa licem prema kome se postupak pokreće . kao i to da je u postupku utvrđeno da A. Ni u žalbi se ne osporava. Iz obrazloženja: Predlog predlagača da se liši poslovne sposobnosti njen brat odbačen je pobijanim rešenjem i protiv istog je predlagač blagovremeno izjavila žalbu.2006. I po oceni Vrhovnog suda Srbije.A. u postupku lišenja poslovne sposobnosti sud ispituje da li je punoletno lice prema stepenu sposobnosti za normalno rasuđivanje u stanju da se samo brine o svojim pravima i interesima i zavisno od toga odlučuje o potpunom ili delimičnom lišenju poslovne sposobnosti. zbog svoje duševne bolesti nije u stanju da pravilno rasuđuje. Iz obrazloženja: Prema članu 31. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 30.

zbog duševne bolesti. Nužan uslov za lišenje poslovne sposobnosti u smislu člana 274.VANPARNIČNI POSTUPAK 68. u skladu sa odredbom člana 37. Naprotiv. nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i interesima. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u potpunosti je vraćena poslovna sposobnost predlagaču u vanparničnom postupku.1999. Nužan uslov za lišenje poslovne sposobnosti je da lice.1998. pa su nižestepeni sudovi pravilno postupili kada su odbili zahtev za lišenje tužioca njegove poslovne sposobnosti.28 - . (Vrhovni sud Srbije. koja je po rešenju o stavljanju pod starateljstvo predlagača postavljena za njegovog staraoca. Opštinski sud je odbacio ovu žalbu smatrajući da je ona nedozvoljena. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS". istog zakona. Zakona o braku i porodičnim odnosima jeste da to lice nije u stanju da se samo brine o svojim pravima i interesima. U toku postupka sve do zaključenja glavne rasprave nije bilo sumnje u njegovu sposobnost za rasuđivanje i sposobnost da se brine o svojim pravima i interesima. Iz obrazloženja: Svaka duševna bolest ne predstavlja razlog za lišenje poslovne sposobnosti punoletnog lica. jer je reše. jer lekar specijalista. U konkretnom slučaju te uzročne veze nema. 4879/98 od 8. Rev. 25/82 i 48/88). Po članu 42. kao i po predlogu organa starateljstva i lica iz člana 32. 3/98) 70. neuropsihijatar u svojstvu veštaka tu odlučnu činjenicu nije utvrdio. je podnela žalbu. lice koje je lišeno poslovne sposobnosti može izjaviti žalbu. Rev. 71. doneti rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti. godine) 69. Zakona o vanparničnom postupku kada prestanu razlozi zbog kojih je lice lišeno poslovne sposobnosti. (Vrhovni sud Srbije. zbog postojanja duševne bolesti.12.09. br. tužilac se brine o svojim pravima i interesima. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. a lice koje je pokrenulo sudski postupak za lišvanje poslovne sposobnosti može da učestvuje u postupku pred sudom koji odlučuje o osnovanosti predloga za lišavanje poslovne sposobnosti. Supruga. bez obzira na svoje duševno stanje. sud će po službenoj dužnosti. 2026/99 od 28. U postupku pred organom starateljstva za postavljanje privremenog staraoca licu za koje je pokrenut sudski postupak za lišavanje poslovne sposobnosti položaj stranke ima samo lice o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. godine) Protiv rešenja o lišenju poslovne sposobnosti donesenog u prvostepenom postupku.

Međutim. ali da nije ovlašćena da učestvuje u postupku vraćanja poslovne sposobnosti. 1734/93) 72. shodno navedenim zakonskim odredbama. Međutim. iako predlagač ne spada u krug lica iz člana 32. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. ona nema pravo da se podnošenjem žalbe naknadno uključi u ovaj vanparnični postupak. pravima i interesima svog štićenika. Prvostepeni sud smatra da je supruga predlagača u prethodnom postupku postavljena za staraoca da bi se savesno starala o ličnosti.VANPARNIČNI POSTUPAK njem Centra za socijalni rad postavljen privremeni staralac predlagaču u postupku vraćanja poslovne sposobnosti. istog zakona imaju pravo na podnošenje predloga radi vraćanja poslovne sposobnosti su organ starateljstva. Lice prema kome se vodi postupak za lišavanje poslovne sposobnosti mora biti pregledano od najmanje dva lekara odgovarajuće specijalnosti koji će dati nalaz i mišljenje o duševnom stanju i sposobnosti tog lica za rasuđivanje. Gž. bračni drug. Veštačenje u postupku za lišenje poslovne sposobnosti vrši se u prisustvu sudije osim u slučajevima kada se obavlja u stacionarnoj zdravstvenoj organizaciji. kako ona ovaj predlog nije podnela. Rev. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. protivnik predlagača ima pravo na naknadu troškova. Zakona o vanparničnom postupku. što znači da su im interesi bili suprotni. odnosno svog štićenika.29 - . dete ili roditelj lica koje je lišeno poslovne sposobnosti. Lica koja u smislu odredaba člana 32. Kada je predlagač podneo predlog radi lišenja poslovne sposobnosti iz šikanoznih razloga pa se ustanovi da nije bilo razloga za pokretanje postupka. Gž. staralac predlagača gubi pravo na izjavljivanje žalbe protiv rešenja kojim se predlagaču vraća poslovna sposobnost. 2839/91) 73. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. stav 1. Ne može se odbaciti predlog za lišenje poslovne sposobnosti kada je postupak već započet. stav 1. jer se radi o zahtevu za vraćanje poslovne sposobnosti koja je predlagaču privremeno bila oduzeta i to upravo na predlog njegove supruge. koja je posle donošenja rešenja o lišavanju poslovne sposobnosti postavljena za njegovog staraoca. imala pravo i da podnese predlog za vraćanje poslovne sposobnosti predlagača. Ona je. 35/91) 74. ali ne i suprugu predlagača. Drugostepeni sud je potvrdio ovo rešenje smatrajući da je sud trebalo da pozove staraoca. Zakona o vanparničnom postupku. već je to učinio sam predlagač. razlozi za odbacivanje žalbe nalaze se u odredbama člana 42. U konkretnom slučaju za lišavanje predlagača podnela je njegova supruga. Zato smatra da je pravilna odluka suda da kada je od Centra za socijalan rad tražio postavljanje privremenog staraoca. Po oceni Vrhovnog suda pravilna je odluka prvostepenog suda o odbacivanju žalbe. 643/90) . (Vrhovni sud Srbije. i člana 32.

stav 1. tačka 7. P. 825/87) 77. aprila 1941. Zakona o parničnom postupku. Zakona o vanparničnom postupku. ima pravno dejstvo od onog dana kada je dostavljena odluka. Odluka o potpunom lišenju poslovne sposobnosti ima pravno dejstvo od dana dostavljanja. time je učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 354. . Gž. ili potpuno lišenje poslovne sposobnosti. Neosnovani su navodi žalbe da je u interesu protivnika predlagača da lišavanje njegove poslovne sposobnosti ima dejstvo od vremena kada je nastalo stanje koje je osnov za donošenje odluke. Nezavisno od vremena kada je nastupila mentalna zaostalost protivnika predlagača. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK 75. s tim da sud može u odluci odložiti njeno dejstvo do onog dana kada odluka postane pravnosnažna. Dejstvo zabeležbe pokretanja postupka za lišenje poslovne sposobnosti vlasnika nepokretnosti prestaje danom pravnosnažnosti odluke kojom je odbijen predlog. za kojeg je u toku postupka utvrđeno da je od svoje mladosti mentalno zaostalo-retardirano lice. odluka sa kojom se poslovna sposobnost oduzima ili vraća. prema pravnim pravilima koja izviru iz paragrafa 198. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. stav 2. Vrhovni sud Srbije) Bez obzira na obaveznost saslušanja lica prema kome se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986.30 - 78. Odluku o tome donosi sud nakon konsultacije sa veštakom nadoknađujući ovo saslušanje prikupljanjem obaveštenja i drugih okolnosti i saslušanjem drugih lica. predratnog Zakona o vanparničnom postupku. 1986. 115/89) 76. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je zbog mentalne zaostalosti doneo rešenje na osnovu kojeg se lišava potpuno poslovne sposobnosti protivnik predlagača. Kada je u vanparničnom postupku doneto rešenje o lišenju poslovne sposobnosti punoletnog lica. mada mu prethodno nije data mogućnost da raspravlja pred sudom jer nije pozvano na ročište niti saslušano u smislu člana 36. iako je s obzirom na duševno i fizičko stanje tog lica njegovo saslušanje bilo moguće bez štete po zdravlje. odbio i prvostepeno rešenje u celosti potvrdio. Drugostepeni sud je žalbu predlagača kao neosnovanu. bez obzira što zabeležba nije brisana posle pravnosnažnosti rešenja. Gzz. 2217/83) . godine. a koja se primenjuju na području SAPV na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. (Iz rešenja Višeg suda u Subotici. sud neće saslušati lice prema kome se vodi postupak ako je to štetno po njegovo zdravlje.

Postupak radi smeštanja i zadržavanja lica u odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji radi lečenja vodi sud po službenoj dužnosti prvenstveno kada primi prijavu od zdravstvene organizacije. 10262/84) 79. bračnog druga. brata i unuka pod uslovom da žive sa tim licem u porodičnoj zajednici. Predlog za dokazivanje smrti određenog lica. ako može da shvati značenje i pravne posledice svog predloga. Os. sestre. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.K. u smislu odredbe člana 70. Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije taksativno nabraja ko sve može pokrenuti postupak: sud po predlogu organa starateljstva. Odluku o vremenu zadržavanja obolelog S. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. i 37. 1362/82) 81. ZVP. praktično lišen slobode.K. dozvoljen je samo u slučaju kada smrt ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama. 2318/83) 80. u kojoj se lice nalazi na lečenju ne može imati svojstvo predlagača u postupku lišenja poslovne sposobnosti. sud nije doneo samo na osnovu mišljenja veštaka. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. PROGLAŠENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO I DOKAZIVANJE SMRTI (Član 56-71) 82.31 - . pa i bivše supruge obolelog. deteta ili roditelja lica kod koga su se stekli zakonski uslovi za lišenje. ili isto tako kada primi prijavu o smeštanju takvog lica u bolnicu od bilo kog lica. . Priroda bolesti S. odnosno ograničen u slobodi kretanja i opštenja sa spoljnim svetom. je takva da je donošenje odluke o njegovom smeštanju i zadržavanju u bolnici radi lečenja neophodno. Član 32. Postupak se pokreće i po predlogu dede. U odluci o zadržavanju lica u zdravstvenoj organizaciji sud određuje i vreme zadržavanja koje ne može biti duže od godinu dana ni u kom slučaju. predlog može da stavi i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti ako može da shvati značenje i pravne sposobnosti. Konačno. a vreme trajanja od osam meseci najkraće potrebno da se njegovo zdravlje poboljša. Zakona o vanparničnom postupku Srbije imajući pri tom u vidu da je smeštanjem u bolnicu S.K.VANPARNIČNI POSTUPAK ZADRŽAVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE (Član 45-55) Specijalna bolnica za psihijatrijska obolenja. Os. već na osnovu brižljivo. odnosno ograničenje poslovne sposobnosti ili sam po službenoj dužnosti. babe. 36. Odluku o vremenu izdržavanja obolelog lica u zdravstvnoj organizaciji radi lečenja sud donosi na osnovu mišljenja veštaka i vodeći računa da to bude najkraće potrebno vreme da se stanje njegovog zdravlja poboljša. savesno i svestrano sprovedenog postupka u smislu čl. Gž.

rođen 1943. Naime. godinu. bivše iz B. br.V. rođene 12.1993. pod tekućim brojem 16 za 2004. Zakona o vanparničnom postupku ako smrt nekog lica ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama. Prema tome. godine.T. pravilno je zaključio prvostepeni sud da ne postoji pravni interes predlagača za pokretanje postupka za dokazivanje smrti imenovane. br. Iz obrazloženja: Prema činjenicama na kojima su zasnovana nižestepena rešenja. a u konkretnom slučaju. prema članu 70. Gž. Navodi revidenta da nije u stanju da pribavi izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu nisu od uticaja na drugačiju odluku.D. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.45 časova. Predlagač je svoj interes za pokretanje postupka dokazivanja smrti obrazložio tvrdnjom da je sa pokojnom bio u vanbračnoj zajednici i da ima nameru da pokrene ostavinski postupak.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima i razlozima pobijanog rešenja. Ovo stoga što je predlog za dokazivanje smrti određenog lica.11.04.04. godine. od oca S.. od oca H.1962. Ako postoji isprava inostranog organa o upisu činjenica smrti isključuje se mogućnost utvrđivanja ove činjenice u vanparničnom postupku.06. umro je u svom stanu u Berlinu na dan 3. ali da činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. Zakona o vanparničnom postupku da se smrt lica utvrđuje rešenjem suda u vanparničnom postupku. stav 2.T. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.. u smislu odredbe člana 70. i majke N. Ovaj izvod je izdao matičar u Berlinu i potvrdio svojim potpisom i pečatom da je prepis podudaran sa upisom u knjigu umrlih Matičnog ureda Špandau u Berlinu. godine.D. Zakona o matičnim knjigama ("Sl. Spisima je združen originalan izvod iz matične knjige umrlih koja se vodi za matično područje Opštine O. dozvoljen samo u slučaju kada smrt ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama. a u koji je upisano da je pokojna D. stoga što u izvodu iz matične knjige umrlih postoji podatak da je u trenutku smrti pokojna bila u braku sa izvesnim V..2004. nastupila 6. godine u 22. godine) . pa nisu ispunjeni citirani uslovi iz člana 70.2004. prema članu 22. 180/01 od 18. mogu podneti predlog sudu da rešenjem utvrdi smrt tog lica. rođena 6. U prisustvu tako utvrđenih činjenica nižestepeni sudovi zaključili su da zahtev predlagača nije osnovan.05. Na osnovu pisane prijave policije u Berlinu upisan je u knjigu umrlih u Berlinu o čemu je izdat izvod pod brojem 1363 od 4. pa je na osnovu člana 16. Zakona o braku i porodičnim odnosima u takvoj situaciji isključena primena pravila o imovinskopravnim odnosima u vanbračnoj zajednici. jer kako je rečeno postoji isprava inostranog organa o upisu činjenica smrti što isključuje mogućnost da se u vanparničnom postupku ova činjenica utvrđuje. Kod takvog stanja spisa. godine. preminula u P.. predlagač nije opravdao pravni interes ni s obzirom na njegovu tvrdnju da predlog podnosi radi docnijeg ostvarivanja imovinskih prava s obzirom da je vanbračni suprug pokojne. stav 2. godine) 83. Rev. sudovi ispravno zaključuju da postoji isprava predviđena Zakonom o matičnim knjigama na osnovu koje se može izvršiti upis smrti.1984.. Pored toga. godine u P. koji je bio u braku sa predlagačem od 17.06.V. godine.. Međutim. godine u P.T.06. glasnik SRS".32 - .2004. 15/90) upis se vrši na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih inostranog organa.04. ZVP. 5836/05 od 15.1993. svako lice koje ima neposredan pravni interes kao i javni tužilac. te da je u vreme smrti bila udata za V.D. predlogom je traženo da se utvrdi da je smrt pokojne D. činjenica smrti imenovane je već upisana u matične knjige umrlih i to sa istim datumom sa kojim se traži dokazivanje njene smrti.2005.05. M. 6. i majke N.2001.

03-57-184 od 1.P.2005. 2878/2005 od 8. Osim toga. Sud pre donošenja odluke o produženju roditeljskog prava mora saslušati lice prema kome se postupak vodi. pošto se o njegovom životu. Zakona propisano je da će sud lično saslušati lice prema kome se postupak vodi. nije moguće. jula 1945. stav 1. a shodno odredbi člana 37.11. što nije učinjeno. Iz obrazloženja: U postupku radi produženja roditeljskog prava shodno se primenjuju odredbe glave I. Osim toga. saznalo 5. ili je isto zbog duševnog ili fizičkog stanja tog lica nemoguće. J. jer nisu ispunjeni uslovi taksativno nabrojani u članu 57. ili ako saslušanje uopšte nije moguće s obzirom na duševno ili fizičko stanje tog lica. Iz rečenog proizilazi da ne postoje razlozi zbog kojih je sud mogao odustati od ličnog saslušanja N. godine kao nestalo u toku rata.12. određenog rešenjem Centra za socijalni rad Ć.M. Prvostepeni sud navedenoj obavezi nije udovoljio. Naprotiv. da lično saslušanje N.2002. godine) . godine ako u životu Ž. iz njihovih nalaza se vidi da je N. Odredbom člana 36. kao i njegovog staraoca.VANPARNIČNI POSTUPAK Nisu ispunjeni uslovi za donošenje rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo kad se predlogom traži da se za umrlo proglasi lice rođeno 1922. Zakona sud može odustati od saslušanja lica prema kome se postupak vodi samo ako bi to moglo da bude štetno po njegovo zdravlje. Iz tog razloga se i odluka o produženju roditeljskog prava nad N. Rev. PRODUŽENJE RODITELJSKOG PRAVA (Član 72-74) 85.R.S.R. da je živ. a shodno odredbi člana 37. Saglasno odredbi člana 36. S tim u vezi.33 - . u nalazu se konstatuje i da je N. drugog dela Zakona o vanparničnom postupku (dalje: Zakon) o lišenju i vraćanju poslovne sposobnosti. nije mogla doneti bez njenog ličnog saslušanja. nije moguće ne upućuje ni nalaz i mišljenje veštaka doktora M. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. Zakona u tom postupku se mora saslušati i privremeni staralac N.R.R. 3881/83) 84.R. a nije dao ni razloge zbog kojih saslušanje N. odnosno da se njen umni razvoj nalazi na nivou deteta od 14 godina. tj. zaostala u svom kalendarskom uzrastu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. odnosno u vezi sa ratnim događajima. eventualno. Dosledno citiranim odredbama Zakona sud je morao lično saslušati N.R. osim u slučaju kada bi takvo saslušanje bilo štetno po njegovo zdravlje. Zakona sud je dužan da sasluša i staraoca. P. Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije. nije bilo od tog vremena nikakvih vesti. odnosno privremenog zastupnika. godine. kao i njenog privremenog staraoca N. Osim toga. stav 2. i doktora S. predlagača i druga lica koja mogu da daju potrebna obaveštenja o životu i o ponašanju lica prema kome se postupak vodi. završila školu za psihofizički retardiranu decu i tako osposobljena za obavljanje nekog zanimanja uz kontrolu zaštitnih radionica.

decembra 1982.VANPARNIČNI POSTUPAK Za donošenje rešenja o prestanku produženog roditeljskog prava posle punoletstva bitna je sposobnost lica da se samo stara o svojoj ličnosti.V. Nakon sprovedenog zaključka. Zakona o vanparničnom postupku Srbije izričito predviđeno da žalbu protiv rešenja kojim se odbija predlog da se dozvoli maloletnom licu da stupi u brak može da izjavi samo to maloletno lice.34 - . a ne vreme proteklo od momenta donošenja rešenja o produženju roditeljskog prava (koje u konkretnom slučaju iznosi samo šest meseci) i ko je podneo predlog (samo lice kome je produženo roditeljsko pravo posle punoletstva). DAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK (Član 79-86) 88. pravima i interesima koja se utvrđuju u zakonom propisanom postupku. 846/83) 86. sud će raspraviti zaostavštinu ako je predmet zaostavštine na. da nije završilo osnovnu školu te da je u dva navrata bežalo od kuće. Ukoliko se pronađe imovina lica nakon čije smrti nije raspravljena zaostavština i nije doneto rešenje o nasleđivanju.K. Iz obrazloženja: Maloletna S. svojim rešenjem od 14. P.K. odbacio žalbu R. za vršenje dužnosti i prava u braku.V. godine.K. ne predstavljaju dovoljan razlog za donošenje rešenja o produženju roditeljskog prava posle njegovog punoletstva. i punoletni R. sud je primenom člana 358. Okolnosti da dete ima telesnu i visoko izraženu govornu manu. S. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. 4101/82) 87. P. stav 2.V. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Protiv rešenja suda kojim se odbija predlog da se maloletnom licu dozvoli zaključenje braka žalbu može podneti samo to maloletno lice. Protiv rešenja suda žalbu je blagovremeno podneo punoletni R. kao nedovoljnu. Zakona o parničnom postupku. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. u vezi sa članom 30. sud je odbio predlog pošto je veštačenjem utvrdio nedostatak duševne zrelosti mal. dozvoli zaključenje braka. podneli su zajednički predlog da se maloletnoj S. Kako je članom 84. P. stav 1. 2537/82) RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE (Član 87-131) 89. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu.

imao novim rešenjem da raspravi tu naknadno pronađenu zaostavštinu.J. te će se raspraviti zaostavština. Prvostepeni sud primenjuje odredbu čl. sud će je raspraviti. sud je dana 21. Takođe. obustavljen je postupak i zaostavština iza smrti pokojnog nije raspravljena.V. ostaviočev sin M. je svoj nasledni deo ustupila bratu M. Međutim. jer isti nije prekidan.06. i učesnike u postupku rasprave zaostavštine iza smrti roditelja V. rešenjem obustavio postupak raspravljanja zaostavštine iz razloga nepostojanja imovine koja bi mogla biti predmet ostavinske rasprave. Žalba učesnika N. st. godine) 90.06. 130. V. Prvostepeni sud je smatrao da je rešenje kojim je prethodno obustavljen postupak raspravljanja zaostavštine valjalo ukinuti i nastaviti postupak raspravljanja zaostavštine. da je za naslednike oglašena njegova supruga. 2. Ograničenje u ovom postupku postoji i odnosi se na predmet zaostavštine. već je obustavljen. 128.2004. proglašava se za naslednika sin ostavioca M. Rešenjem O.. 41711 od 9. Ukoliko se pronađe zaostavština lica nakon čije smrti nije doneto rešenje o nasleđivanju. nije bilo mesta ni nastavljanju postupka. Zakona o vanparničnom postupku (ZVP).VANPARNIČNI POSTUPAK knadno pronađena imovina koja se sastoji od nepokretnosti. Naime.. st. ne donoseći posebno rešenje o toku postupka.2004.2004.02. sudu je dostavljen zahtev za nastavljanje ostavinskog postupka. Septembra 2010. s tim što ne daje razloge za učesnicu N. Ukoliko budu pronađena druga imovinska prava podobna nasleđivanju. od 21.V. Iz obrazloženja: U obrazloženju osporenog rešenja prvostepeni sud je utvrdio da je najpre raspravljena zaostavština iza smrti pok.. i M. Zakona o vanparničnom postupku. koju čini traktor. U konkretnom slučaju sud je morao primeniti odredbu čl. pa su se stekli uslovi da sud raspravi naknadno pronađenu zaostavštinu. Iz ovih razloga nije bilo mesta ukidanju od 21. 2. o obustavi ostavinskog postupka. ZVP regulisano je pitanje raspravljanja zaostavštine koja se pronađe nakon pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju i legatu.J. Po stanovištu Višeg suda.2004. ukoliko se pronađena imovina sastoji iz nepokretnosti. 361. 2. uslov da bi se raspravila zaostavština koja je naknadno pronađena i jeste postojanje rešenja kojim se postupak obustavlja. godine. jer rešenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. (Iz rešenja Višeg suda u Kraljevu 1Gž.. st.06. Stavom 2. već je sud. Prema razlozima pobijanog rešenja. dakle.J. kao naslednika iza smrti supruge pok. sve primenom čl. na novopronađenoj zaostavštini pokojnog V. J. 128.. citirani propis ne daje sudu ovlašćenja da ranije rešenje kojim je postupak obustavljen ukine.2011. zaostavština se neće raspraviti bez određenog zahteva.J.06. ali pri tom sud nije ovlašćen da ukine ranije rešenje kojim je ostavinski postupak obustavljen zbog nepostojanja imovine koja bi mogla biti predmet ostavinske rasprave. čl. iz R. a u tom postupku učesnica N. 128. kojim je pred.35 - . Zakona o parničnom postupku (ZPP). jer je pronađena imovina koja može biti predmet rasprave. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem nastavljen je postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti pok. citiranog zakona. V. nije raspravljana zaostavština. pod uslovom da je pronađena naknadno samo nepokretna imovina. Naprotiv. tog člana propisan je postupak suda u slučaju da zaostavština ranije uopšte nije raspravljena. pa je ukinuto rešenje suda od 21. Rešenjem prvostepenog suda. ne dirajući u rešenje kojim je ranije taj ostavinski postupak obustavljen.J.J. tač.J. 12.V. je osnovana. prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.

M. na ročištu od 18. toga člana. u smislu odredbe člana 119. raspraviti pravna pitanja u postupku za raspravljanje zaostavštine. godine) 91. Zakonski naslednici ostavioca. istog člana propisano je da će ostavinski sud. U slučaju kada se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina. U. Stavom 3. istog člana određeno je da će ovako sud postupiti ako su sporne činjenice od kojih zavisi pravo na nasleđe..06. i 119. i LJ. sud će ga pozvati radi davanja nasledničke izjave i ako izjavi da se prima nasleđa na toj imovini. U situaciji u kojoj su sporne činjenice od kojih zavisi punovažnost proglašenog zaveštanja. 574/10. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku doneo pobijano rešenje kojim je uputio zakonske naslednike na parnicu radi razrešenja pitanja punovažnosti zaveštanja koje su oni osporili. osporili su proglašeno zaveštanje.11. Suprotno žalbenim navodima.M. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini.2010. i 2. 24. već to lice uputiti da svoje pravo može ostvariti u parničnom postupku. ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju neko lice koje nije učestvovalo u postupku raspravljanja zaostavštine polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik. nije osnovan jer je odredbom člana 119. prvostepeni sud je pravilnom primenom odredaba čl. ostavinski sud neće ponovo raspraviti zaostavštinu. Po oceni Višeg suda. ostavinski sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranku koja osporava punovažnost zaveštanja da pokrene parnicu. Žalbeni navod zakonskih naslednika da spor o punovažnosti testamenta ne predstavlja spor o činjenicama već da se radi o pravnom pitanju. tog zakona izričito predviđeno da će u situaciji kada su sporne činjenice od kojih zavisi punovažnost zaveštanja ostavinski sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu u smislu odredbe člana 119. stav 3. pa se pronađe imovina za koju se u vreme donošenja nije znalo da pripada zaostavštini. 1. . Gž. sud će ovu imovinu rasporediti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju.36 - . st. (Iz Rešenja Višeg suda u Novom Sadu. nakon čega je prvostepeni sud rešenjem prekinuo ostavinski postupak i zakonske naslednike uputio na parnicu protiv zaveštajnog naslednika S. istog zakona. ako u navedenim slučajevima ne postoji spor o činjenicama. Iz obrazloženja: Prema spisima predmeta. stav 1. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku Gž. od 13. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo. Odredbom člana 119. Zakona o vanparničnom postupku. godine proglašeno je zaveštanje ostavioca kojim je ostavilac svoju zaostavštinu u celosti ostavio u nasleđe zaveštajnom nasledniku S.N. aprila 2008.VANPARNIČNI POSTUPAK viđeno da ako se koji od naslednika ranije odrekao nasleđa. sud će postupiti prema stavu 1. Stavom 2. 23. pa je ostavinski sud mogao bez upućivanja na parnicu da raspravi ovo pitanje.. već se stranke spore o primeni prava. Protiv takvog rešenja zakonski naslednici su izjavili žalbu. Ovim stavom je predviđeno da. radi razrešenja pitanja punovažnosti zaveštanja. stav 2. a naročito punovažnost ili sadržina testamenta. 915/10 od 4. žalba je neosnovana.2010.N. godine) 92.

03.2010. pravilno je prvostepeni sud na osnovu odredaba člana 23. iste uputiti da u određenom roku pokrenu parnicu radi rešenja spornog prava. Suprotno žalbenim navodima. te da postoji ranije rešenje o nasleđivanju.V. 1. Odredbom čl. godine) . Shodno citiranoj zakonskoj odredbi. godine podneskom predložili da sud donese dopunsko rešenje o nasleđivanju s obzirom da je pronađena imovina njegovog ostavioca koja nije bila obuhvaćena prilikom donošenja ranijeg rešenja o nasleđivanju. Gž. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. S. Odredbom člana 119. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem Opštinskog suda u N.6115/10 od 17. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. Zakona o vanparničnom postupku dužan da zaveštajnog naslednika uputi na parnicu radi dokazivanja da su zakonski naslednici namireni u svom nužnom naslednom delu.2010. 128. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu pronađe imovina. stav 1. određen je prekid ostavinskog postupka iza pokojnika. kao zakonska pretpostavka. Zakona o nasleđivanju propisano da naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve smrti. pravilno ga je prvostepeni sud proglasio zakonskim naslednikom i raspodelio novo pronađenu imovinu na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju. 128.09. 3. (Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu. Stavom 2. od 2008. te je naknadno pronađenu imovinu rasporedio između naslednika prema obimu i veličini nasleđenih delova i odgovarajućeg nasledno-pravnog ovlašćenja utvrđenog pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. Prvostepeni sud je shodno čl. godine. i 2.2010. poslovni broj Gž. pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i odlučio kao u pobijanoj odluci. godine) 93. preminuo tokom 2008.1998. Prava zakonskih naslednika na nužni deo je pravo koje im pripada. Činjenica da je zakonski naslednik J. st. radi dokazivanja činjenica od kojih zavisi pravo na nužni deo kćerki ostavioca. Obzirom da je zakonski naslednik J. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud. Zakona o vanparničnom postupku raspodelio imovinu na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju od 05.S.S. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo. 1067/10 od 04. bio živ u momentu smrti ostavioca J. stav 1. nije od uticaja na pravilnost i zakonitost pobijane odluke jer je odredbom čl. Odredbom člana 23. kćerki ostavioca. odnosno da su iste namirene u svom nužnom naslednom delu. (Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu. stav 3. člana 24.37 - .M. Zakona o vanparničnom postupku uputio zaveštajnog naslednika na parnicu radi dokazivanja činjenica od kojih zavisi pravo na nužni deo zakonskih naslednika. odnosno pravnog odnosa. i člana 119. godine. te je zaveštajni naslednik K. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. stav 1. Zato je ostavinski sud shodno odredbi člana 119. godine. upućena na parnicu protiv zakonskih naslednika.10. ako su među učesnicima sporne činjenice važne za rešavanje prethodnog pitanja. istog člana određeno je da će sud uputiti na parnicu onog učesnika čije pravo smatra manje verovatnim.11.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Uvidom u predmetne spise utvrđeno je da su pravni sledbenici zakonskog naslednika JS dana 25.

jer je ona izjavila da je volja ostavioca bila da i ona dobije nešto od imovine i da je zapisnik potpisala u zabludi.M. a naročito propuštanjem dostavljanja. U žalbi se ističe da izjava podnosioca žalbe nije verno uneta u zapisnik sa rasprave.VANPARNIČNI POSTUPAK 94... pa je shodno čl. 194.. nije postojao zakonski osnov za drugačiju odluku prvostepenog suda..1956. decembra 2008. na taj način što je njegovim pravnom sledbenicima ustupljena nepokretna imovina. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. Zakona o vanparničnom postupku. ZPP u vezi čl.. Kada je utvrđeno da je ostavilac za života raspolagao svojom imovinom u celokupnosti. postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem. nije bila data mogućnost . od 6. godine bez zaveštanja. Rešenjem Okružnog suda u Č. . 130. 1. juna 2008. tako da u momentu smrti ne postoji zaostavština koja bi bila predmet raspravljanja. godine. bliže opisana u tom rešenju. R. na ime naknade za primljeno izdržavanje pa su na ročištu učesnici ostavinskog postupka uključujući i podnosioca žalbe izjavili da priznaju pravno dejstvo navedenog ugovora.08. bivšeg iz S. maja 2009. po kome je celokupnu imovinu ostavio u svojinu davaocu izdržavanja. odbija se kao neosnovana žalba učesnika ostavinskog postupka.. decembra 2008..br. ima mesta obustavi ostavinskog postupka shodno čl. Zakona o nasleđivanju i čl. 422.... tač. Drugostepeni sud nalazi da čak i u slučaju da su tačni navodi iz žalbe. stav 1.. 426.05. pravilno je sud primenio procesno pravo kada je odbacio predlog za ponavljanje postupka u smislu čl. M.. i 131. da je za života zajedno sa svojom suprugom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju Ov br. a ukoliko neko od zakonskih naslednika ima pravni interes može pokrenuti parnični postupak radi ostvarenja svoga prava. sada pok. usled nepostojanja imovine. 113. Zakona o vanparničnom postupku ožalbenim rešenjem obustavljen postupak rasprave zaostavštine. ZPP.. raskinuta je imovinska zajednica koja je nastala posle smrti K. pravnosnažnim rešenjem Sreskog suda u K. O. prema navodima podnosioca predloga za ponavljanje postupka. a rešenje Opštinskog suda u G. stav 1. u kom slučaju se postupak raspravljanja zaostavštine obustavlja. godine) 95. 746/09. ZPP nezakonit a nepravilnim postupanjem zakonskom nasledniku uskraćeno pravo da učestvuje u postupku. 422. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u G. tač.Ž.. Međutim. stav 1. V. Gž. Ne može se ponoviti ostavinski postupak kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. broj ___/08 od 23... obustavlja se postupak raspravljanja zaostavštine pok. 113. Na ovako utvrđeno činjenično stanje.. ZVP. N. O.. 1.38 - .___/56 od 26.. u tom postupku kao učesnik izostavljen je zakonski naslednik. imajući u vidu činjenicu da je ostavilac za života celokupnom imovinom raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju.. Zbog toga je predlog za ponavljanje postupka zasnovan na odredbi čl. se potvrđuje. broj ___/08 od 23. 746/09 od 6. Iz obrazloženja ožalbenog rešenja proizilazi da je ostavilac umro 15. Prema odredbi čl.2009.

Zakona o vanparničnom postupku. stav 1. Predlog iz žalbe da podnosilac žalbe bude oglašen za "jedinog naslednika" navedenih parcela po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju je bespredmetan. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. 890/08 od 21. zbog čega se ne može smatrati da su ove parcele predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.02. to je predlog za ponavljanje postupka morao biti odbačen u smislu citiranih zakonskih odredbi. Jasno je. ZVP.član 121. ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu. i ako između naslednika postoji spor o tome da li neka imovina ulazi u zaostavštinu . godine) 96. tako da čine zaostavštinu pokojnog ostavioca. Zakona o vanparničnom postupku predviđeno je da ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu neko lice koje nije učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine.12. imajući u vidu navode žalbe. 131. istog zakona kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. ova mogućnost isključena je u ostavinskom postupku prema odredbama čl.05. i 131. polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik. učesnika – davaoca izdržavanja uputi na parnicu radi dokazivanja da su navedene parcele predmet ugovora o doživotnom izdržavanju te da ne predstavljaju zaostavštinu. Ako se naslednici spore bilo o činjenicama bilo o primeni prava. jer . kada se u toku raspravljanja zaostavštine kao sporno pojavi pitanje da li su određene nepokretnosti zaostavština pokojnog ili su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju . Kako je postupak raspravljanja zaostavštine pravnosnažno okončan i kako je isključena mogućnost ponavljanja postupka. 130. br. da se u konkretnom slučaju kao sporno pojavljuje pitanje da li su navedene parcele zaostavština ostavioca ili su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.39 - . već će to lice uputiti da svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku. U skladu sa članom 121. Ta imovina u ovakvom slučaju ne predstavlja zaostavštinu ostavioca. u skladu sa navedenom odredbom.1982. Prema čl. 11/08 od 20.2008.ukoliko je neka imovina obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanju . Gž. godine) . Ovaj zaključak za sud proizilazi iz činjenice da je poređenjem popisa parcela koje su predmet ovog ugovora i površina istih parcela prema listu nepokretnosti utvrđeno da ne postoji saglasnost. Odredbom čl. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud u razlozima donetog rešenja navodi da je u ostavinskom postupku utvrđeno da je ostavilac preminuo 23. već stranke svoja prava mogu ostvarivati u parničnom postupku. godine i ostavio naznačeni ugovor o doživotnom izdržavanju. a ne po osnovu nasleđivanja. neće se obnoviti postupak raspravljanja zaostavštine. sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da povedu parnicu. Zbog toga je prvostepeni sud bio u obavezi da. u kome je on primalac izdržavanja a imenovano lice davalac. Gž. između ostalog. Zakona o vanparničnom postupku. a postoje uslovi za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka. (Iz Rešenja Okružnog suda u Čačku.prvostepeni sud je dužan da učesnike ostavinskog postupka uputi na parnicu ili na postupak pred upravnim organom. U žalbi se ističe da su sporne parcele obuhvaćene navedenim ugovorom.tada lice koje se poziva na taj ugovor postaje vlasnik po tom osnovu. te da ne predstavljaju zaostavštinu ostavioca. Međutim.2008. Na osnovu uvida u taj ugovor i prepis odgovarajućeg lista nepokretnosti sud je utvrdio da označene parcele nisu obuhvaćene ugovorom o doživotnom izdržavanju. 130.VANPARNIČNI POSTUPAK da raspravlja pred sudom.

potraživanja i pokretne stvari koje se nalaze u njenoj kući a za šta je bilo predviđeno da za slučaj njene smrti pređu u imovinu davalaca dvorbe i izdržavanja. godine). Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ili postupak pred organom uprave ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo . godine).09.član 119.05. Zakona o vanparničnom postupku. hartije od vrednosti. ova parnica od strane upućenih lica nije pokrenuta u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o upućivanja na parnicu. 1268/07 od 10. godine (proglašen pred ostavinskim sudom 02.2007. jer pokretne stvari koje su obuhvaćene ugovorom nisu navedene po oznakama kojim se obeležavaju individualno određene stvari.05.2002. veličini naslednog dela i o pravu na legat . a među njima i revidenti. Međutim.član 87. stav 1. koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima. su Rešenjem ostavinskog suda od 05. a naročito o pravu na nasleđe. godine upućeni na parnicu .12.VANPARNIČNI POSTUPAK 97. Naslednici. kojim su obuhvaćene dinarske i devizne štedne knjižice.1999.2002. Relevantne odredbe: U postupku raspravljanja zaostavštine sud utvrđuje ko su naslednici umrlog. Zbog toga prvostepeni sud kao vanaparnični ne može takve odredbe ugovora tretirati kao ništave. Za života je zaključila i Ugovor o doživotnom izdržavanju i dvorbi (overen pred sudom dana 15.član 117. Iz obrazloženja: Ostavilja je umrla dana 10.ne mogu u postupku raspravljanja zaostavštine isticati da su ništave odredbe ugovora u pogledu pokretnih stvari.40 - . Raspravljajući zaostavštinu u vanparničnom postupku sud utvrđuje samo naslednike umrlog lica. imovinu koja sačinjava njegovu zaostavštinu i prava koja iz zaostavštine pripadaju naslednicima.da protiv ostalih zakonskih naslednika i davalaca dvorbe i izdržavanja pokrenu tužbu radi poništaja testamenta i tužbu radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju. godine) . Za sobom je pokojna ostavila sudski testament od 09.2004. Zakonski naslednici koji nisu pokrenuli parnicu protiv ostalih radi poništaja testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju u roku od 30 dana od pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim su upućeni na parnicu . Predmet vanparničnog postupka ne može biti spor oko pravne valjanosti testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju. legatarima i drugim licima .04. godine. Rev. Sporne činjenice od kojih zavisi neko pravo naslednika (pa i pitanje punovažnosti odredaba ugovora o doživotnom izdržavanju) raspraviće se pred parničnim sudom. U postupku za raspravljanje zaostavštine sud će raspraviti sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu. a predmet zaostavštine sud je utvrdio uvidom u list nepokretnosti.06. Zakona o vanparničnom postupku.2002. stav 1. S tim u vezi. (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije. u reviziji se neosnovano ističe da je pogrešno primenjeno materijalno pravo jer ugovor o doživotnom izdržavanju koji je ostavilja zaključila sa davaocima izdržavanja sadrži u sebi ništave odredbe. Zakona o vanparničnom postupku.

godine.06. U situaciji kada je sporno da li su neki od naslednika dali izjave o nasleđivanju. i P. bez pouzdanog razjašnjenja ovih bitnih činjenica ne može se govoriti o valjanosti tih izjava o nasleđivanju na osnovu kojih se mogu doneti pravilna rešenja o nasleđivanju. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud u pobijanom rešenju polazi od toga da su zakonski naslednici sada pokojnih V.L. stav 1. Naime. za šta izričito nije bila ovlašćena. Zakona propisano je da naslednik koji se primio nasleđa može zahtevati poništaj te izjave ako je ona posledica prinude. Rev.2006. pretnje. 212. Prema odredbi člana 216. ističe da je u toku ostavinskog postupka učesnica P. ćerke ostavilje. odnosno ostavilje u konkretnom slučaju. kćeri J. pošto se osnovano u žalbi učesnika S. 1458/05 od 16. stav . ili njegov zastupnik. ustupila učesniku S. Između ostalih učesnika. kao i naslednika iza pokojne II. prevare ili zablude. Zapisnik su učesnici u postupku potpisali.41 - . prema članu 118. pošto su prethodno upozorene na odredbe čl. a takođe i punomoćnik učesnica podnosilac žalbe advokat JJ. a po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu.D. Odredbom člana 220. nasledničku izjavu nije dala lično. koje mora da sadrži izričitu pismenu izjavu o primanju ili odricanju od nasleđa. dale nasledničke izjave da se ne prihvataju naslednog dela koji im po zakonu pripada iza smrti ostavilje i da se istog odriču u korist braće GG i DD. nepotpun i preuranjen zaključak u pobijanom rešenju drugostepenog suda da stranka koja smatra da data izjava o nasleđivanju nije valjana treba da istu pobija u parničnom postupku. koji se primio nasleđa i na ovom ustupljenom delu. ako u postupku vezanom za nasleđivanje ne pribave izjave i izvrše ocenu od svih naslednika. učesnici S. godine) 99. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. koja je naknadno deo učesnice P. odnosno da li su uopšte bili prisutni na ročištu za raspravljanje zaostavštine iza smrti ostavioca. ili se odrekao nasleđa mora izjavu o tome potpisati on sam. učesnice u postupku BB i VV su. na 1/3. Zakona o nasleđivanju (dalje: Zakon). s tim što je učesnicu P. kako to konstatuje i drugostepeni sud. Okružni sud. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. mora biti overen. i LJ. stav 4.VANPARNIČNI POSTUPAK 98. i 220. oglašava na 2/3 na zaostavštini kao zakonskog naslednika i učesnicu J. zastupala njena kći D. Naslednik koji se primio nasleđa. Prema tome nejasan je. Zakona. održano je ročište za raspravljanje zaostavštine dana 31. Na osnovu tako utvrđenih činjenica nižestepeni sudovi su odlučili kao u pobijanim rešenjima. odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Nižestepeni sudovi čine bitnu povredu procesnopravnih normi. za sada ovakvu odluku prvostepenog suda ne može da ispita kao pravilnu. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da ako se naslednik primio nasleđa ili se odrekao nasleđa mora izjavu o tome potpisati on sam ili njegov zastupnik.07. na ročištu za raspravljanje zaostavštine iza smrti pokojne AA. već njena ćerka L.2002. Potpis na punomoćju. a sadržina zapisnika sa tog ročišta ukazuje suprotno. Na osnovu toga donosi rešenje kojim S. Odredbom člana 118.

U konkretnom slučaju.2005. U stavu 3. Jer. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. ili na osnovu testamenta ili se izjava odnosi na nužni deo. U situaciji kada je kao dokaz priložen overen ugovor . Gž. deo njegove zaostavštine iz ostavinskog rešenja obuhvaćen je i sporazumom o deobi. Za davanje izjave o odricanju od nasleđa i ustupanju od naslednog dela. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. Ovo znači. već se to ima isticati u novom parničnom postupku.04. da može da je zastupa pred Opštinskim sudom. učesnica P. je propisano da ako se naslednik prima nasleđa. 365/06 od 15. Drugostepeni sud je . Zakona o vanparničnom postupku. tada je preuranjena odluka suda o proglašenju zakonskih naslednika pre nego se utvrdi šta je sastav zaostavštine ostavioca. te da je osporenim rešenjem raspravljena zaostavština pokojnog.42 - . ista imovina obuhvaćena je i sporazumom o raspodeli imovine za života pokojnog. da navedeno pismeno punomoćje ne sadrži izjavu naslednice P. Gž.2006. Iz obrazloženja: Samo se u parničnom postupku može utvrđivati drugačiji udeo naslednica u imovini pokojnog. Rešenje o nasleđivanju ima deklarativan karakter. punomoćnik učesnice P. sporazum o raspodeli imovine pokojnog za života. mora izjavu potpisati on sam ili njegov zastupnik. da treba da se utvrdi njen doprinos u sticanju stana u delu od jedne polovine po osnovu bračne tekovine . je dala pismeno punomoćje svojoj ćerki D.L. ili se odrekao nasleđa. Jer.VANPARNIČNI POSTUPAK 1. 1263/06 od 13. Iz spisa se može videti da je priložen posedovni list na ime pokojnog. Ukoliko u toku ostavinskog postupka za raspravu zaostavštine pokojnog -naslednici predaju u sudu overen sporazum o raspodeli imovine za života zaključen između ostavioca i njegove dece.2006.supruge. godine) 100. to je isticanje u žalbi naslednika . istog člana je propisano da u izjavi treba navesti da li se naslednik prima odnosno odriče dela koji mu pripada po zakonu.07. trebalo je prethodno utvrditi da li je taj sporazum punovažan i šta čini zaostavštinu pokojnog. da se odriče svog naslednog dela i ustupanju naslednog dela učesniku S. morao je biti izričito ovlašćen za ovakvu izjavu što ovde nije slučaj.povodom žalbe jednog od učesnika .ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. kada su supruga i ćerka pokojnog proglašeni naslednicima na stanu u delu od po jedne polovine. raspravljena i zakonski naslednici su proglašeni rešenjem prvostepenog suda. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. 985/05 od 14.03. godine) 101. godine) .sporazum o raspodeli imovine za života pokojnog. Iz obrazloženja: Zaostavština pokojnog je utvrđena. Gž.neosnovan.

Pravilna je odluka prvostepenog suda. godine raspravljena zaostavština iza pok. banke u Austriji. 86/05. godine) 103. Prema ovom utvrđenom činjeničnom stanju koje se revizijom ne može pobijati. jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 128. D. a kasnije snimanje od nadležne službe i formiranje novog broja iste parcele nije osnov za vršenje ispravke rešenja. bio vlasnik štednog uloga na štednim knjižicama kod Kreditnog zavoda A. tj. br. a kao predmet naknadno pronađene imovine su navele štedne knjižice koje se nalaze kod Kreditnog zavoda A. sud će odbiti predlog za ponovno raspravljanje zaostavštine i uputiće predlagača (koji nije učestvovao u već sprovedenom ostavinskom postupku) da ostvari svoja prava u parničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. ZVP-a potrebno je da naslednici pruže dokaze o imovini ostavioca. (Vrhovni sud Srbije Rev. i A.. i da su za zakonske naslednike oglašeni J.01.. 128. 1097/99 od 12. Predlagači nisu pružili dokaze o tome da je pok.. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta se vidi da je pravnosnažnim rešenjem O. br. Zakona o vanparničnom postupku.. pravilno su nižestepeni sudovi odbili kao neosnovan predlog predlagača za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju. već naprotiv. M. shodno članu 342. U predlogu učesnika ostavinskog postupka se traži da se izvrši ispravka navedenog rešenja.02. B.2003. R.2005. N. Nasledne učesnice J. B.2001. Ne vrši se ispravka pravnosnažnog ostavinskog rešenja ako do promene broja katastarske parcele (koja je predmet rešenja) dođe zbog snimanja te parcele od nadležne katastarske službe. predlagači nisu pružili dokaz da je pok. Ako je ostavinski postupak okončan pravnosnažnim rešenjem. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda odbijen je predlog učesnika ostavinskog postupka za ispravku pravnosnažnog ostavinskog rešenja. Drugostepeni sud je svojim rešenjem odbio kao neosnovanu žalbu učesnika ostavinskog postupka i potvrdio je ostavinsko rešenje. ZPP. u smislu čl. a to su nabrojane katastarske parcele u izreci među kojima je i kp. . br. B. pa nema uslova za vršenje ispravke pravnosnažnog ostavinskog rešenja. i N.7.43 - . banke u Austriji. 1059 KO Č. R. bio vlasnik štednog uloga na ovim štednim knjižicama i da izdavanje informacija za iste nije moguće dobiti bez ugovorene lozinke istih. K. jer je služba za katastar nepokretnosti u međuvremenu formirala novi broj pomenute parcele. D. su se naknadno obratile predlogom za donošenje dopunskog rešenja dana 6. tako da se taj broj promeni u kp. broj parcele . jer se ne radi o očiglednim greškama u broju parcela. B.2005.VANPARNIČNI POSTUPAK 102. B.. 678/2 KO Č. Iz spisa proizilazi da prvostepeni sud raspravio zaostavštinu pokojnog i utvrdio šta je čini. od 20. A. N. godine) 104. br. 3596/04 od 2. godine.678/2 je tačan.05. Da bi se donelo dopunsko rešenje o nasleđivanju.. i J.

oglašeni M.. veličinu nasleđenog dela i legat. Prvostepeno rešenje je doneto van ročišta.. Iz spisa proizilazi da je ostavilac ostavio sina i kćerku. a poziv su uredno primili. kada sud raspravlja sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu. LJ. Zakona o vanparničnom postupku kojom je regulisano da za raspravu zaostavštine mora da se odredi ročište prema čl. sastav zaostavštine nije sporan. J. LJ. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Ovo iz razloga što je članom 130. istog zakona. br. Povodom žalbe jednog od naslednika-učesnika drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio sudu na ponovno odlučivanje. Međutim. iz V. godine kojim su za naslednike sada pok. sa udelom od 1/15. ZVP predviđeno da ukoliko se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pojavi lice koje polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik.2005. u predmetu Opštinskog suda u L. godine) 106. Gž.. J. 117. Gž.04.sin je dao nasledničku izjavu. sa udelom od 14/15 i M. a prethodno nisu uzete nasledničke izjave od kćerke . 115.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju iza smrti pok. LJ. Iz spisa proizilazi da na zakazanu raspravu zaostavštine pokojnog nisu došli zakonski naslednici. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu učesnika i potvrdio prvostepeno rešenje. . Imajući to u vidu prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo tako što je odbacio predlog T. J. Zbog toga je potrebno da sud u ponovnom postupku zakaže ročište. sproveden je ostavinski postupak koji je okončan pravnosnažnim rešenjem od 7.podnosioca žalbe. U konkretnom slučaju povređene su odredbe čl. legat i drugo. br. J. Protiv navedenog rešenja žalbu su izjavili svi učesnici ukazujući da su postigli sporazum o deobi predmetne imovine. 78/05. M. 1143/05 od 5. H. ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su naslednici deca ostavioca i utvrđena je veličina naslednih delova. iz B. odnosno raspraviti sva pitanja vezana za pravo na nasleđe. uzme nasledničku izjavu podnosioca žalbe i donese odgovarajuće rešenje. 990/05 od 18. O.08. za pokretanje ostavinskog postupka iza pok.44 - . Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su zakonski naslednici – supruga i dvoje dece. br. a samo jedan naslednik .2005. veličinu naslednog dela. LJ. prema navodima predlagača u ostavinskom postupku nisu učestvovali svi zakonski naslednici pok. Ako zakonski naslednici uredno pozvani nisu došli na raspravu zaostavštine sud može doneti odluku o proglašenju istih zakonskim naslednicima. U takvom slučaju to lice svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku.10. godine) 105. Sud mora zakazati ročište radi raspravljanja zaostavštine. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.2005.

(Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. drugostepeni sud je žalbu odbio kao neosnovanu. utvrđen je sastav zaostavštine koja je taksativno navedena u izreci. godine) . a uz žalbu je priložen predugovor o kupoprodaji stambene zgrade od strane trećih lica. jer će se deoba imovine rešiti u posebnom postupku deobe.05.02. a ne na osnovu kopije planova. 113/04 od 5.08. Prilikom raspravljanja zaostavštine u vanparničnom postupku sud utvrđuje sastav i obim zaostavštine pokojnog u nepokretnostima na osnovu posedovnih listova. godine) 108. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su zakonski naslednici na stambenoj zgradi u određenim delovima. Gž. a trebao je to da utvrdi na osnovu kopije planova.2004. Povodom žalbe učesnika postupka – sina pokojnog. po sporazumu naslednika je izvršena deoba zaostavštine.2005. Stambena zgrada je predmet zaostavštine. a prvostepeno rešenje je potvrđeno. 1011/05 od 24. to je pravilno sud utvrdio sastav zaostavštine na osnovu posedovnih listova koje izdaje Geodetska uprava. br.VANPARNIČNI POSTUPAK Pravilno je prvostepeni sud doneo ožalbeno rešenje tako što je utvrdio sastav zaostavštine. pa učesnike proglasio zakonskim naslednicima. a to je stambena zgrada. Neosnovani su navodi u žalbi jer priložen predugovor ne utiče na drugačiji činjenični zaključak. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog. Time je i materijalno pravo pravilno primenjeno od strane prvostepenog suda. To može biti samo overen ugovor o kupoprodaji i njegov upis u javnim knjigama. a naslednici su postali na osnovu zakona. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio sastav zaostavštine. 659/05 od 31. Gž. zatim su proglašeni zakonski naslednici u određenim delovima. Neosnovana je žalba učesnika. a takođe je sud izvršio uvid u tapiju. br. S obzirom da se u ostavinskom postupku rešava faktičko stanje. Ostavinskim postupkom su utvrđeni zakonski naslednici i bez uticaja je navod u žalbi na ovo rešenje da postoji predugovor o kupoprodaji predmetne zgrade od strane trećeg lica. a navedeni pregled u žalbi je bez uticaja na pomenuto rešenje. godine) 107. Gž.2005.45 - . (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Neosnovano je isticanje u žalbi da je sud pogrešno utvrdio sastav zaostavštine. naročito nepokretnosti na osnovu posedovnih listova. br. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu učesnika postupka i potvrdio je prvostepeno rešenje. koje prihvata i drugostepeni sud. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku.

kada su na osnovu odredbe čl. br. radi se o naknadno pronađenoj imovini pokojnog. stav 2.46 - . tada se zahtev za raspravu naknadno pronađene imovine ne može zavesti kao poseban sudski predmet. od 30. M. Zakona o vanparničnom postupku.2004. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. kao tužilje. a po zahtevu naslednika za raspravu naknadno pronađene imovine. i nije imalo mesta primeni čl. 498/99. žene ostavioca R. ZVP obustavili postupak raspravljanja zaostavštine pok. godine učesnice V. ali bi ishod te parnice prema odredbi čl. H. radi utvrđenja zaostavštine pok. majke zakonskih naslednika ostavioca. jer je ostavilac celokupnom svojom imovinom raspolagao za života ugovorom o doživotnom izdržavanju. br.06. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 113. S. Zakona o vanparničnom postupku koji govori o obustavi u slučaju nepostojanja imovine pokojnog. 1197/04. Nije od uticaja na pravilnost pobijanog rešenja parnica u toku po tužbi iz 2000. iz B. kojim je ostavilac u ovom postupku raspravljanja zaostavštine raspolagao celokupnom svojom imovinom za života. 113. godine) . godine nije postojala imovina koja bi bila predmet raspravljanja.naslednika. 194.08.2004. drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Povodom žalbe učesnika ostavinskog postupka. U datoj situaciji nije imalo mesta zavođenju novog sudskog predmeta.2001. a povodom te imovine sud je odlučio ožalbenim rešenjem pozivajući se na odredbu čl. Zakona o nasleđivanju mogao biti od uticaja na ocenu punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju. Š. Gž. kojim je ostavilac u ovom postupku raspravljanja zaostavštine raspolagao celokupnom svojom imovinom za života. i isti se ne može obustaviti pozivajući se na čl.. godine) 110. Iz obrazloženja: Pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo. s obzirom da u vreme smrti ostavioca 8. 113. nego je trebalo da se reši po odredbama Zakona o vanparničnom postupku koji reguliše postupak za raspravu naknadno pronađene imovine. Nepostojanje imovine ostavioca vodi obustavi postupka raspravljanja zaostavštine.. Zakona o nasleđivanju mogao biti od uticaja na ocenu punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju R.11. od 2. Radi se o pogrešnoj primeni materijalnog prava.. 194. ali bi ishod te parnice prema odredbi čl. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda obustavljen je postupak za raspravu zaostavštine pokojnog. Postupajući po sadašnjem zahtevu učesnika . Zakona o vanparničnom postupku. 113. pokojnog vodi pred opštinskim sudom i dođe do prekida postupka. Kada se ostavinski postupak za raspravu zaostavštine. Dokazima je utvrđeno da se vodi poseban ostavinski postupak pred istim sudom za raspravu zaostavštine i postupak je rešenjem prekinut. stav 2. 3650/03.VANPARNIČNI POSTUPAK 109.

godine. zbog čega je bitno da se prethodno u parnici utvrdi . već se postupak obustavlja.2002. ukup. Smatraju da je prvostepeni sud morao prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke na parnicu. Iz obrazloženja: Iz spisa ove pravne stvari vidi se da je zaostavština ostavioca raspravljena pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju iz 1959. Zakona o vanparničnom postupku . Kao razlog za prekid ostavinskog postupka nije predviđena eventualna nepunovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju koji je ostavilac zaključio. već u smislu člana 339. Iz obrazloženja: U suštini. godine osporili njegovu punovažnost. Gž. (Iz Rešenja Okružnog suda u Beogradu. 119. Kod postojanja testamenta odn. žalbom se pobija ugovor o doživotnom izdržavanju i ističe da su zakonski naslednici na raspravi održanoj dana 14. Okružni sud nalazi da za prekid postupka u konkretnom slučaju nije ispunjen ni jedan uslov predviđen odredbama čl. zaveštanja ostavinskim rešenjem se oglašavaju naslednici po osnovu tog zaveštanja. i 121. ostavinskim rešenjem se ne oglašavaju naslednici po osnovu takvog ugovora. Zakonskom nasledniku kao žaliocu ostaje mogućnost i ovlašćenje da podnese samostalnu tužbu kako bi eventualno dokazao nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju i druge okolnosti merodavne za njegovo izvršenje.2001. kojim su za naslednike njegove zaostavštine koja se sastojala iz nepokretnosti zemljišta oglašeni na osnovu testamenta i zakona njegova supruga. Međutim. godine) 112. Zakona o vanparničnom postupku te da je prvostepeni sud pravilno doneo rešenje primenjujući odredbe člana 113. Dopunsko rešenje o nasleđivanju sud ne može doneti u vanparničnom postupku u slučaju kada se radi o nasleđivanju imovine za koju se znalo u vreme sprovođenja ostavinskog postupka.47 - .VANPARNIČNI POSTUPAK 111. kao i drugih okolnosti bitnih za izvršavanje tog ugovora. 388/02 od 24.pošto je utvrdio da ostavilac nije ostavio imovinu kojom je već raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju.01. ZPP-a.da li je testament punovažan ili ne. dok postojanje ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja razlog za obustavu ostavinskog postupka uz mogućnost i ovlašćenje da se podnese samostalna tužba. Za ocenu pravilnosti pobijanog rešenja bitno je da li je ostavinski sud bio dužan da ostavinski postupak prekine ili ne. br. u situaciji u kojoj postoji ugovor o doživotnom izdržavanju kojim je obuhvaćena celokupna imovina ostavioca (kakav je konkretni slučaj).u slučaju postojanja takve sumnje . i to ako je predlog podnet u roku od 15 dana od dana prijema ostavinskog rešenja. a radi dokazivanja eventualne nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju. Isticanje nepunovažnosti zaveštanja jeste razlog za prekid ostavinskog postupka i upućivanje na parnicu. za razliku od eventualne nepunovažnosti testamenta (zaveštanja). deca i unuci.09.

48 - . prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je poništio negativne nasledničke izjave tužilaca koje je od istih ostavinski sud primio protivno navedenom zakonskom propisu odn. jer je takva sadržina testamenta u pogledu gore navedene kuće. Ovo je moglo da se otkloni donošenjem dopunskog rešenja. godine propušteno je da se odluči o pravu nasleđa na jednoj staroj kući sa nameštajem koji se nalazio u istoj. a tuženi se nasleđa prihvatio. izuzev izjava o odricanju nasleđa. godine) 114.. Prema tome. prvostepeni sud je bio dužan da oceni da li je u pitanju predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju. a što je inače propušteno da se učini prvobitnim rešenjem o nasleđivanju. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u ovom delu pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje pa je tako na osnovu iskaza imenovanog svedoka i uvidom u naznačene spise istoga suda utvrdio da su u postupku rasprave zaostavštine iza smrti pokojnog na nasleđe pozvani njen suprug i deca. svi na realnim delovima zaostavštine.2001. Prvostepeni sud nije postupio pravilno kada je ovakav zahtev učesnika pobijanim rešenjem u celini usvojio. da sud oglasi njega i drugog učesnika. Međutim. takođe unuka ostavioca i naslednika po prvobitnom naslednom rešenju. Gž. kada su nasledničke izjave date. Zakona o vanparničnom postupku. Međutim. što znači po predlogu stranke i to u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o nasleđivanju. Sve troje dece ostavilje odrekli su se nasleđa. ZPP. Prvostepeni sud se u razlozima pobijanog rešenja poziva na odredbu člana 342. 1067/00 od 11. jer se ne radi o novopronađenoj imovini. Ništava je naslednička izjava o odricanju od nasleđa uzeta preko stručnog saradnika suda. stav 1. iz stanja u spisima je očigledno da se ovde ne radi ni o kakvoj ispravci.VANPARNIČNI POSTUPAK no njih šestoro. koja bi ukazivala na to da je pobijanim rešenjem ustvari ispravljeno prvobitno doneto rešenje o nasleđivanju.1998. godine) 113. ZPP oceni blagovremenost ovakvog predloga i u slučaju da nađe da je predlog neblagovremen da učesnike uputi na parnicu u pogledu ostvarenja prava o kojima je reč. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Zakona o vanparničnom postupku (u postupku za raspravu zaostavštine sve izjave i predloge učesnika. 90. Takođe. a ukoliko jeste. a s obzirom na odredbu čl. ali samo pod uslovima iz člana 339. ZPP. Imajući u vidu tako utvrđeno činjenično stanje. Učesnik u ovom postupku. budući da se za istu znalo u vreme sprovođenja ostavinskog postupka da postoji i da pripada zaostavštini ostavioca. 1104/01 od 25. ne dolazi u obzir ni primena člana 128.2000. Gž.10. Uračunavanje poklona u nasledni deo po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka. na ročištu od 27. da u smislu člana 339. stav 1.03. postupao je tada stručni saradnik tog suda. Rešenjem o nasleđivanju iz 1959.09. ZPP. mogu uzimati na zapisnik i stručni saradnici). za naslednike sa jednakim udelima. . (Presuda Okružnog suda u Valjevu. unuk ostavioca podneo je predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju u pogledu jedne stare kuće sa nameštajem u toj kući. preko stručnog saradnika. može se zahtevati u parnici samo ako postoje uslovi za ponavljanje ostavinskog postupka u smislu člana 131.

godine) 117.1998. Naslednici ne mogu tužbom za utvrđenje tražiti poništenje rešenja o nasleđivanju u delu gde se jedna nekretnina izdvaja iz zaostavštine. ZVP. tačka 6. Dakle. Rev.1999. te da iz ovoga proizilazi da tuženi insistira na primeni odredbe člana 421. tačka 9.03. (Vrhovni sud Srbije. nesumnjivo je da se uračunavanje u nasledni deo poklona učinjenih drugom nasledniku od strane ostavioca može zahtevati u ostavinskom postupku do donošenja pravosnažnog rešenja o nasleđivanju. stav 1. naslednik je ovlašćen u smislu navedene zakonske odredbe da ovakav zahtev ostvaruje u posebnoj parnici. 121/97. godine) 115.49 - . Zakona o vanparničnom postupku propisuje da kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju ili rešenjem o legatu. P. V. koji je dao izjavu. Rev. odnosno na činjenicama da je tužilac tek po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka pribavio dokaze iz kojih se utvrđuje da je ostavilac pok. Rev. Zakonom nije propisana mogućnost da parnični sud svojom presudom stavlja van snage pravosnažno ostavinsko rešenje. već stranke mogu svoja prava ostvariti u parničnom postupku. godine) 116. uopšte ne može osnovano zahtevati uračunavanje u nasledni deo poklona učinjenih drugom nasledniku od strane ostavioca i da je neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se utvrdi da je tužena poklonom učinjenim od strane ostavioca. postupanje prvostepenog suda potom će zavisiti od toga da li su ispunjeni uslovi za ponavljanje ostavinskog postupka prema pravilima parničnog postupka. od 3. ukoliko su ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka. ZPP. u celini izmirena u svom naslednom delu iza njegove smrti. (Iz presude opštinskog suda u Lajkovcu. 2569/97 od 4.. jer se sudska odluka može pobijati samo redovnim i pravnim lekovima. ili je data usled prevare ili u zabludi. S obzirom na navode tužioca u prvostepenom postupku i sada u žalbi da tužbeni zahtev zasniva. Dalje. neće se obnoviti postupak za raspravljanje zaostavštine. tačka 9. tuženoj za života učinio poklon. Naslednik. i stav 2. a postoje uslovi za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka. Međutim. V.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je mišljenja da se po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka po tužbi jednog od naslednika u parničnom postupku. 4229/98) . njihovog oca pok. (Vrhovni sud Srbije. 6396/97 od 24. ZPP. i člana 423. V. (Vrhovni sud Srbije.03.11.1998. a sve radi primene člana 421. budući da je tužilac ovakav zahtev istakao po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka iza pok. Međutim. u ponovnom postupku prvostepeni sud će o osnovanosti tužbenog zahteva odlučivati tako što će najpre ispitati i utvrditi kada je tuženi saznao za poklon učinjen od strane ostavioca. može tražiti poništenje izjave ako je ona izazvana prinudom ili pretnjom. odredba člana 131. pored materijalno-pravnih odredbi zakona na uračunavanje poklona u nasledni deo i na odredbi člana 131.

godine 123. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. jer Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. nema pravo da nakon povlačenja tužbe "posle" pravosnažno završenog ostavinskog postupka u novom sporu zahteva isto utvrđenje. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Stranka se u parnici može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju iako u ostavinskom postupku to nije učinila. Ako se u toku postupka za raspravljanje zaostavštine ne postavlja zahtev za nasleđe ili kakvo drugo pravo iz zaostavštine. Beograd) 122. Gž.1995. 25/82) takvu mogućnost nije propisao. ako je rešenje o nasleđivanju dostavljeno samo oglašenim zakonskim naslednicima. godine) 119. glasnik SRS". 9675/95 od 20. a ne i svim ostalim naslednicima koji su učestvovali u postupku.11. na koji je bio upućen od strane ostavinskog suda.08. 610/95) . 4/97.1995. Ako se po pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina. Rev. br. Gž.VANPARNIČNI POSTUPAK 118.10. 111/97) 120. godine) 124. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. (Vrhovni sud Srbije. Nema mesta prekidu ostavinskog postupka do okončanja parnice po tužbi trećeg lica radi poništaja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog sa ostaviocem ako među naslednicima nije sporno da nepokretnost koja je predmet kupoprodajnog ugovora ulazi u zaostavštinu.1997. Nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke u drugostepenom postupku. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu.50 - . 10649/95 od 28. Službeni glasnik. Rev. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju ne vezuje tužilju u pogledu prava da u parnici istakne zahtev za utvrđivanje prava svojine na imovini koja čini predmet ugovora o poklonu. po osnovu okrnjenja nužnog dela. Gž. Sanaslednik koji povuče tužbu u sporu radi utvrđenja namirenja u naslednom delu poklonom. (Iz rešenja Okružog suda u Kraljevu. ostavinski postupak se ne prekida niti stranke upućuju na parnicu. 3804/97 od 27. (Vrhovni sud Srbije. 4953/97) 121.

godine pred Prvim opštinskim sudom u B. Prema članu 206. . Sud obustavlja postupak za raspravljanje zaostavštine ako utvrdi da nema zaostavštine ostavioca. tako da naslednik stiče pravo od tog momenta. Uvidom u napred navedeni ugovor o doživotnom izdržavanju. Zakona o nasleđivanju. S obzirom da se ostavinski postupak vodi po službenoj dužnosti to se učesnici ostavinskog postupka nisu mogli sporazumevati u pogledu obima zaostavštine. (Vrhovni sud Srbije. nasleđe se otvara smrću ostavioca. februara 1992. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je obustavio postupak za raspravljanje zaostavštine iza pok. Okružni sud je odluku ukinuo. a ne od momenta donošenja rešenja. Iz obrazloženja: Rešenjem o nasleđivanju oglašen je naslednik na delu zaostavštine. koji je umro bez poslednje izjave volje. koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima. J.. da se raspravlja o delu imovine odmah a o ostalom naknadno. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je ostavilac svojom celokupnom imovinom raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju. Po članu 89. Pravilno je prvostepeni sud zaključio da u konkretnom slučaju nema zaostavštine ostavioca. Otuda je bez značaja navod u reviziji da je ostavinsko rešenje doneto posle objavljivanja feljtona. jer je za života zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju overen dana 12. kao primalac izdržavanja sa davaocem izdržavanja Č. koji će biti raspravljen. V. Rev. istog zakona ostavinski postupak pokreće se i vodi po službenoj dužnosti. B. legatarima i drugim licima.VANPARNIČNI POSTUPAK Naslednik stiče svojstvo naslednika momentom smrti ostavioca. U smislu člana 87. Onaj ko hoće da se koristi autorskim delom posle smrti autora mora potražiti naslednike i pre no što u ostavinskom postupku bude doneto rešenje o nasleđivanju.. pa je stoga postupak obustavio. Zakona o vanparničnom postupku u postupku za raspravljanje zaostavštine sud utvrđuje ko su naslednici umrlog.. 126. Učesnici postupka su se sporazumeli a sud je to prihvatio. Gž-25/95) 127. Iz navedenih odredbi se može zaključiti da se stranke u ostavinskom postupku ne mogu sporazumeti (niti sud može takav sporazum prihvatiti) da se donese delimično rešenje o nasleđivanju i da se ostatak zaostavštine utvrđuje drugim rešenjem. (Iz rešenja Okružnog suda Požarevac. U ostavinskom postupku stranke se ne mogu sporazumeti da se donese delimično rešenje o nasleđivanju. bez obzira kada je rešenje o nasleđivanju doneto.51 - . 2365/95) 125.

2.VANPARNIČNI POSTUPAK Bez uticaja su navodi u žalbi S. Gž. br. a da postojanje takvog testamenta osporava zak. 7640/95) . a odluka zavisi od rešenja prethodnog pitanja ostavinski postupak će biti prekinut. godine. A. kćerke S. M. s druge strane. ZPP prekinuo postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti pok. M. A. Kada su sporne činjenice važne za rešavanje prethodnog pitanja. Gž. M.1995. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. s jedne strane i K. A. 2045/95) Nasledni učesnik u ostavinskoj raspravi svoje eventualno pravo svojine u nepokretnosti za koje je utvrđeno da čine zaostavštinu ostavioca može ostvariti u posebnoj parnici. A. dokaže u parničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. po tužbi koja je podneta od majke-zakonske naslednice K. da ona nije znala da je pokojnik zaključio predmetni ugovor. kao i da je njen pok. otac u momentu zaključivanja bio nesposoban za rasuđivanje jer ona svoja prava može ostvarivati u parničnom postupku. i sin B.potrebno je da prvostepeni sud oceni: da li je manje verovatno pravo zak. s obzirom da između zakonskih naslednika ostavioca mal. a prema oglašenim zakonskim naslednicima ostavioca. postoji spor o tome da li sporni stan predstavlja zaostavštinu ostavioca ili ne. naslednik pokojne ostavilje . Iz obrazloženja: Okružni sud će naložiti prvostepenom da u ponovnom postupku . Gž. st. A.s obzirom da iz spisa predmeta proizilazi da nije sporna činjenica da su zakonski naslednici pokojne ostavilje S. Ukoliko sud oceni da je pravo jednog od zakonskih naslednika manje verovatno. dokaže u parničnom postupku. 129. onog učesnika u postupku čije pravo smatra manje verovatnim uputio da pitanje postojanja ovog prava ili činjenica od kojih zavisi pravo na nasleđe. i N. do pravosnažnog okončanja parnice koja je pokrenuta pred tim sudom radi poništaja ugovora o otkupu-kupoprodaji spornog stana overenog pred sudom.52 - . M. tač. naslednika koji osporava postojanje usmenog testamenta ili zak. 2189/95 od 10. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. i mal. A. M. 7124/95) 130.03. 1995. uputiće ga da postojanje ovog prava ili činjenice od kojih zavisi pravo na nasleđe. te da ćerke pokojne ostavilje tvrde da postoji usmeni testament kakav je proglašen na zapisnik od 13. 6. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud na osnovu ovlašćenja iz čl. br. R. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Ć. godine) 128. 212. 1. naslednika koje tvrde da postoji usmeni testament. da bi nakon toga.

Ć. J. pravilno je prvostepeni sud našao da nema mesta prekidu ostavinskog postupka jer je isti pravosnažno okončan. izjasnili da se ne prihvataju dela nasleđa koje im po zakonu pripada. 129. 194/95) . upozorivši zaintersovana lica da mogu svoja prava na osnovu testamenta ostvariti u parničnom postupku. Ovo s toga što je. sud ga mora pozvati radi davanja nasledničke izjave koja se odnosi na novu imovinu. (Iz rešenja Okružnog suda u Beobradu.. Kod navedenog činjeničnog stanja koje se ni u žalbi ne osporava. U okviru izloženih razloga. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. radi davanja nasledničkih izjava i nakon toga. Takođe je nesporno da je naknadno pronađen testament pok. godine okončan ostavinski postupak iza pok.53 - . odbio. Iz obrazloženja: Prema razlozima pobijanog rešenja nesporno je među strankama u postupku da je pravosnažnim rešenjem I opštinskog suda u B. znajući za postojanje testamenta i njegovu sadržinu. 130. iz B.1986. pravilno je prvostepeni sud primenio i odredbu čl. prvostepeni sud je pogrešno odlučio donoseći pobijano dopunsko rešenje. godine pred istim sudom.. izjavio da pristaje da se nasleđe raspravi na osnovu zakona. Iz obrazloženja: Imajući u vidu da je predlogom podnosilaca žalbe prethodno traženo raspravljanje naknadno pronađene imovine iza sada pok. P. Nadalje. 220. 128. P.1995. B.06.. ukoliko bi dali izjavu da se primaju nasleđa na novo pronađenoj imovini. br.03. Zakona o vanparničnom postupku zasnivajući odluku o naknadno pronađenoj imovini na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. a koji je testament proglašen dana 5. br. Testamentalni naslednik može tražiti nasleđe na osnovu naknadno pronađenog testamenta. te je ovakav predlog nasledne učesnice J. novembra 1991. rešenjem uputiti pomenute nasledne učesnike da svoje pravo mogu da ostvare u parničnom postupku. po kome je za naslednicu određena J. i da su se prilikom raspravljanja zaostavštine navedeni nasledni učesnici na ročištu održanom dana 11.. J. iako je u ostavinskom postupku. prelaskom predmeta zaostavštine u društvenu svojinu i predajom Opštini Stari Grad. oktobra 1994. prvostepeni sud je bio dužan da prema odredbi čl. tokom prvostepenog postupka proglašen novo pronađeni testament. Ž.. pa se pronađe nova imovina. godine) 132. Neosnovano se u žalbi ističe da prvostepeni sud navodno nije pravilno primenio čl. Ako se koji od naslednika ranije odrekao nasleđa. prema stanju spisa. B. 3105/95 od 22. Gž. Zakona o vanparničnom postupku i proglasio testament. O tome su obaveštena sva zainteresovana lica. a zaostavština nije ponovo raspravljena već su lica upozorena da mogu pokrenuti parnicu. pozivajući se na odredbe čl. ako je tu izjavu dao zato što tada testament nije mogao pronaći. Zakona o vanparničnom postupku prethodno pozove sve nasledne učesnike koji su se na navedenom ročištu izjasnili da se ne prihvataju nasleđa koje im po zakonu pripada. Zakona o nasleđivanju. dana 23.VANPARNIČNI POSTUPAK 131.

49/94) 137. br. Naslednička izjava drukčijeg sadržaja može izmeniti raniju samo ako u toku ostavinskog postupka nastupe nove činjenice ili ako se saznalo za postojanje činjenica za koje se u času davanja nasledničke izjave nije znalo. br. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. ostavinski postupak će se obustaviti. br. godine) 134. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. . Ćutanje jednog od naslednika.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad naslednici mogu zajedničku svojinu utvrđenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma.03. godine) 135. Rok koji odredi sud u vanparničnom postupku je sudski. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. Kada u parnici. deobom ili na drugi način uređeno. 77/94) Postoji nadležnost našeg suda za raspravljanje zaostavštine ostavioca ukoliko je u momentu smrti imao prebivalište u Republici Srbiji bez obzira gde je smrt nastupila i gde se imovina nalazi.54 - 140. Gž. onda nema važnih razloga da se u ostavinskom postupku odlučuje o neblagovremeno podnesenoj žalbi. 333/95 od 20. br. imovina između naslednika bude raspravljena u celini sudskim poravnanjem. Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. Gž. Gž. godine. Na nasleđa otvorena pre 11. 3968/94 od 24. na koju je upućen jedan od učesnika ostavinskog postupka. 431/94 od 20. Ako je kod prethodnog pitanja među strankama došlo do spora samo u pogledu primene prava.1995. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.12. godine) 136.1994. Gž. vanparnični sud je dužan da sam o tome odluči. maja 1955. 139. a povodom zahteva drugog naslednika da se iz zaostavštine izdvoji neka imovina kao njegova svojina ne može se smatrati prihvatanjem i priznanjem takvog zahteva. mogu se primeniti odredbe Zakona o nasleđivanju samo ako o tim nasleđima nije doneta pravnosnažna odluka ili nasleđe nije sporazumom. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Gzz. Gž.1994. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. .05.1994. a ne i zakonski prekluzivni rok. godine) 133. 9030/94) 138. 6280/94 od 29.04.

(Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Pravilno je stanovište nižestepenih sudova. P. (Vrhovni sud Srbije Rev. a na kolike idealne delove V. U stavu tri izreke na zaostavštini pok.. tužilac je pred nadležnim organom uprave pokrenuo postupak za povraćaj oduzetog zemljišta.supruga i V. Pošto je tužilac osporavao pravo na deo povraćenog zemljišta potomcima ćerki pokojnog sopstvenika to je zaključkom komisije za vraćanje oduzetog zemljišta upućen na parnicu. jer oglašavanjem naslednika nije tačno navedeno na kolike idealne delove navedenih nepokretosti vlasnik postaje I. da se oduzeto zemljište vraća ranijem sopstveniku odnosno njegovom pravnom sledbeniku. sačinjava vanknjižno vlasništvo jednosobnog stana u L. iz B. a na jednake delove. Oduzeto zemljište se vraća pravnom sledbeniku ranijeg sopstvenika po naslednim redovima prema odredbama Zakona o nasleđivanju pri čemu ranija odricanja od nasleđa nemaju pravni značaj u odnosu na imovinu koja se vraća..55 - . Iz obrazloženja: Nakon donošenja Zakona o povraćaju zemljišta oduzetog po PZF. P. po nahođenju Vrhovnog suda..N. i vlasništvo jednosobnog stana u B. 728/94) 141. Citirani dispozitiv pobijanog rešenja sadrži nepreciznost. iz B. i uručena na slobodno korišćenje i raspolaganje po osnovu bračne tekovine supruzi ostavioca I. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž.. I. sestra ostavioca. preostale nakon izdvajanja po osnovu bračne tekovine oglašeni su za naslednike na osnovu zakona.. Ovi nasledni delovi moraju biti precizno izraženi brojčano u veličini njihovih idealnih delova. Pri tome sva ranija odricanja od nasleđa nemaju nikakav pravni značaj u odnosu na imovinu koja se vraća... iz B. 11879/94) . N. nakon izdvajanja 1/2 jednosobnog stana u B. koja izričito predviđa da ukoliko je ostavilac naš državljanin i imao prebivalište u Republici Srbiji..VANPARNIČNI POSTUPAK Treba imati u vidu odredbu člana 226. Zakona o nasleđivanju RS. N. Gž. Zahtevu su se pridružili i potomci ćerki pokojnog sopstvenika. P.. da se imaju primeniti odredbe našeg Zakona o nasleđivanju bez obzira gde je smrt ostavioca nastupila i gde se imovina nalazi. I. U stavu dva izreke prvostepenog rešenja izdvojena je iz zaostavštine 1/2 jednosobnog stana u B.. I. 978/94) 142. Ostavinski sud mora precizirati nasledne delove izražene brojčano u veličini njihovih idealnih delova..... . Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da zaostavštinu pok. To znači da bi pod ovim uslovima postojala nadležnost našeg suda za raspravljanje zaostavštine ostavioca.P. dakle svim zakonskim naslednicima odnosno licima koja svoje pravo izvode iz prava ranijeg sopstvenika u momentu raspravljanja odnosno u momentu donošenja odluke o vraćanju oduzetog zemljIšta pred Komisijom za vraćanje zemljišta i to po naslednim redovima kako je to regulisano odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije..

12. Naslednik ne može u posebnoj parnici po pravnosnažno okončanom ostavinskom postupku tražiti da se utvrdi da je neko od naslednika izmiren u svom naslednom delu. uz uslov skrivljenog ponašanja. biv. godine. Gž-1897/93) 148. na nasleđe se pozivaju njegovi potomci.. 2446/93) 146.1993. Gž. 147. godine) 143. Gzz. Iz obrazloženja: Kod pravilno utvrđene činjenice u postupku kod prvostepenog suda da je rešenjem Opštinskog suda u K. 16/93) 144. (Iz rešenja Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Rev. iz K…. 207/93) Da bi se isključenje naslednika iz nasleđa smatralo opravdanim neophodno je da je počinio delo koje znači teže zanemarivanje obaveza prema ostaviocu. kao jedini učesnici u ovom postupku.. Ž.1994.02. kao i da se nesavesnim držaocem smatra ono lice koje ostavinu poseduje na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. pravilno je našao prvostepeni sud da žalbu žalioca izjavljenu protiv ovog rešenja treba odbaciti. Univerzalni naslednici parnične stranke su legitimisani za podnošenje predloga za ponavljanje pravnosnažno završenog parničnog postupka. 385/94 od 6. raspravljena zaostavština iza smrti sada pok. da se savesnim držaocem smatra i onaj koji poseduje ostavinu bez rećenja o nasleđivanju. kojim rešenjem su za naslednike oglašeni njegovi sinovac i sinovica. jer pravnosnažno ostavinsko rešenje kojim je raspravljena zaostavština ostavioca vezuje sve učesnike ostavinskog postupka u pogledu odluke o pravu nasleđa.VANPARNIČNI POSTUPAK S obzirom da postoji mogućnost. a nije učestvovalo u ostavinskom postupku. Ako se naslednik odrekne nasleđa. lice koje ima zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa ostaviocem. što se ocenjuje zavisno od okolnosti slučaja. Gž. te da je navedeno rešenje postalo pravnosnažno dana 6. budući da ona nije bila učesnik u navedenom . D. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.56 - . Posle pravnosnažnosti rešenja donetog u ostavinkom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda Subotica. (Vrhovni sud Srbije. svoja prava povodom zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju može ostvarivati u parnici. 145. postojanje rešenja o nasleđivanju nije uvek odlučno kod procenjivanja da li se radi o saveznom ili nesavesnom držaocu. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevo.

tačka 2.1993. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine.11.VANPARNIČNI POSTUPAK ostavinskom postupku koji je pravnosnažno okončan.12. godine) 151. godine) . a što nema uticaja na već okončan ostavinski postupak. za vreme njegovog života. Beograd.dužan da prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da pokrenu parnicu pošto prethodno utvrdi šta je predmet zaostavštine. godine) 149. ZPP potvrđeno. godine) Osim sporazuma o načinu deobe ostavine.05.2479/91 od 14. Međutim. u rešenju o nasleđivanju unosi se i izjava o ustupanju naslednog dela jednog naslednika u korist sanaslednika. (Iz rešenja Okružnog suda u Prištini Gž. tj. pa se tužba za zaštitu svojine može podići uvek.57 - 152.06.1993.1992. to je žalba kao neosnovana odbijena.1992. Kako pravo svojine ne zastareva tužba za zaštitu svojine može se podići uvek. . Pravo svojine ne zastareva. koji se odnosi na istu imovinu koja je predmet nasleđivanja po pravnosnažnom rešenju prvostepenog suda. godine. Pravo da traži stvar koja je bila predmet zaostavštine pripada i svakom drugom licu koje na nju polaže pravo svojine po bilo kom osnovu. zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. to sva svoja prava povodom navedenog zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju može ostvarivati u parnici u smislu odredbe član 131. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Sa iznetih razloga i razloga da konstatacija izneta u izreci pobijanog rešenja da se stranke upućuju da u parnici ostvare svoja prava bez navođenja roka ne predstavlja povredu pravila postupka. Gž. pa kako žalilac ističe da je ona sa sada pok. odnosno lica koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika.08. Pravo da traži stvar koja je bila predmet zaostavštine ne pripada i svakom drugom licu koje na nju polože pravo svojine po bilo kom osnovu. jer stranke mogu a i ne moraju pokrenuti parnicu. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. Gž. svaki od učesnika u ostavinskom postupku može i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju tužbom tražiti stvar koja je bila predmet zaostavštine. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o vanparničnom postupku. Prvostepeni sud je . 1356/92) 150. ukoliko je on ustupanje prihvatio. 871/93 od 9.u smislu člana 121. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju. Iz obrazloženja: Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine u pogledu odluke o pravu nasleđivanja i legatu. (Iz odluke Okružnog suda u Kragujevcu. a pobijano rešenje na osnovu člana 380. Zakona o vanparničnom postupku Srbije . 861/92 od 25.1992. ako se tužbeni zahtev zasniva na svojini ili nekom drugom pravnom osnovu nezavisno od prava na nasleđe ili legat. kojim su za zakonske naslednice oglašena i lica koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe. ukoliko im zakonom nije priznato pravo da svoj zahtev ostvaruju u parnici. Rev. 650/93 od 18. ostaviocem. Gž. od 24. te šta je između naslednika sporno. šta sve ulazi u zaostavštinu ostavioca.

ostavioca. jer ističe da je to njegova svojina. a ovo posebno sa razloga da pravnosnažnost pobijene odluke ne sprečava stranke da o takvoj eventualnoj spornoj imovini ostavioca pokrenu parnicu. ipak ne sprečava da se o zahtevu o pravu na nasleđe pokrene parnica. (Vrhovni sud Srbije. stav 1. ustvari. Nema smetnji da se okonča ostavinski postupak iako je pre njegovog pokretanja pokrenuta parnica radi poništaja ugovora o kupoprodaji stana koji je kupio ostavilac i koji spada u ostavinu. Gž-113/92) 153. pošto je nasleđivanje prelaz imovine umrlog na njegove naslednike. Zakona o vanparničnom postupku. koja se posredno ili neposredno izvode iz činjenice što određene osobe ulaze u krug zakonskih naslednika tog pokojnika. ponovo ističe da je ostavilja bila vlasnik porodične stambene zgrade. stav 1. Gž. 4945/92 od 24. u kojoj bi se pitanje valjanosti testamenta razmatralo.a SAPV obustavio ostavinski postupak iza pok. (Iz rešenja Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici.03. Gž. 155. s opravdanjem da bi se eventualno kasnije nađena ostavinska imovina rasporedila prema tom ostavinskom rešenju.58 - 156. (Iz rešenja Okružnog suda Sremska Mitrovica. te da ostavilja nema bilo kakvu imovinu. Pri tome razlozi na koje su se zakonski naslednici pozvali o svrsi i opravdanju vođenja ostavinskog postupka. 194/92) . Rev. odnosno supruga nije ostalo nikakve imovine. U žalbi se. kao prethodno pitanje. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Nisu osnovani navodi žalbe da se pobijana odluka zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i na pogrešnoj primeni materijalnog prava. što je u toku postupka po ovoj pravnoj stvari drugi učesnik osporio. 911/92) I pored toga što su svi naslednici učinili nespornim da iza umrlog oca. zbog čega je prvostepeni sud bio obavezan da obustavi postupak u smislu člana 113. čija je valjanost od strane naslednika u tom postupku dovedena u pitanje. godine) 154. ZON .1992. Prvostepeni sud je pravilno postupio kada je pozivom na odredbu člana 203. odnosno da bi se ostvarila neka druga prava naslednika.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad je ostavinski sud raspravio zaostavštinu po testamentu. iz razloga što je osnovna pretpostavka za primenu propisa Zakona o nasleđivanju da je umrli ostavio imovinu. . što je podrazumevalo upućivanje stranaka na parnicu. pa u vezi prednjeg učesnicima ostaje mogućnost da u posebnoj parnici pred redovnim sudom ostvaruju svoja eventualna imovinska prava kao naslednici ostavilje. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem obustavljen je ostavinski postupak po ovoj pravnoj stvari. isti su insistirali na vođenju ostavinskog postupka a u svrhu ustanovljenja apstraktnih naslednika pok. Prvostepena odluka je pravilna i na zakonu zasnovana s obzirom da je prema smrtovnici po ovoj pravnoj stvari ostavilja bez imovine. pravosnažnost odluke ostavinskog suda. nisu relevantni ni od uticaja na drugačiju odluku. ostavioca.

59 - . (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. 355/92) Pravo na nužni deo nasleđa je nasledno pravo. 162.1992. pa izjava oca deteta o odricanju od nasleđa data u verme kada je dete bilo začeto može proizvoditi pravno dejstvo samo u odnosu na davaoca izjave. (Vrhovni sud Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK Dete začeto u trenutku otvaranja nasleđa smatra se kao rođeno ako se rodi živo. Iz obrazloženja: Kako je postupak u ovoj pravnoj stvari bio prekinut usled smrti tužioca. br. koje učesnici ostavinskog postupka mogu isticati u tom postupku ili u posebnoj parnici do okončanja ostavinskog postupka. to se postupak može nastaviti u smislu člana 215. 231/92 od 20. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine koji ne proizilazi iz nasledno pravnog odnosa već iz prava svojine ili nekog drugog pravnog odnosa sa ostaviocem nezavisno od prava na nasleđe. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Ostavinski postupak se obustavlja ako umrlo lice nema imovinu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. . Vanparnični sud će obustaviti postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka.02. Gzz. Gž. 161/92) 160. 431/92) 158. Ostavinski sud je dužan obavestiti organ starateljstva ukoliko se očekuje rođenje a u cilju zaštite deteta. 159. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. ZPP a kad naslednici preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine. Gž. 3369/92) 157. stav 1. Gž. a imenovani naslednik odbije da stupi u parnicu sud je dužan da ispita u svakom slučaju razloge protivljenja ovog lica i ako utvrdi da su se stekli uslovi za nastavljanje prekinutog postupka donese rešenje o nastavku prekinutog postupka. Učesnici koji su se prihvatili nasleđa u ostavinskom postupku i to pravo nisu osporili drugim učesnicima. Kad protivna strana podnese predlog da se nastavi postupak prekinut usled smrti stranke. ne mogu žalbom na ostavinsko rešenje isticati prigovor zastarelosti prava zahtevanja zaostavštine. Rev. godine) 161.

Gž. (Vrhovni sud Srbije. godine) 163. godine) 167. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Kad popis i procena nisu vršeni. a njena vrednost se ne može utvrditi ni na osnovu plaćene sudske takse. godine) . pod uslovima iz člana 23. M.. ukoliko je on ustupannje prihvatio.VANPARNIČNI POSTUPAK Ukoliko se utvrdi da je i V. 1356/92 od 30. Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine. Rev.1992. Gž. 3412/92) Pravosnažno rešenje o nasleđivanju.1992. odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. kojim su za zakonske naslednike oglašena i lica koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe. mogu uzimati na zapisnik i stručni saradnici. 24/91) 165. onda on ne bi ni imao aktivnu legitimaciju za vođenje spora. gasi se smrću tog bračnog druga.1991. smatra se da je revizija dozvoljena.1991. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. godine) Osim sporazuma o načinu deobe ostavine. jer bi to mogli učiniti samo naslednici umrlog tužioca. sud je dužan da u svakom slučaju ispita razloge protivljenja ovog lica i ako utvrdi da su se stekli uslovi za nastavak postupka nakon prekida istog doneće rešenje o nastavku prekinutog postupka. kada se ne odnosi na novac. Zakona o nasleđivanju odluči da on nasledi i jedan deo dela zaostavštine koji bi po zakonu trebalo da naslede ostali naslednici. (Vrhovni sud Srbije. Rev. 166. koja je utvrđena na osnovu popisa i procene u vanparničnom postupku. Naravno. 1257/91 od 15.10. merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni.60 - .12. izuzev izjave o odricanju od nasleđa. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. M. kako se vidi odbija da stupi u parnicu. 164. ili da nasledi celu zaostavštinu. a potom zakazati glavnu raspravu kako bi se nastavio postupak u ovoj parnici. odnosno. u rešenje o nasleđivanju unosi se i izjava o ustupanju naslednog dela jednog naslednika u korist sanaslednika. 1518/91 od 13. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 26.01. (Savetovanje građanskih i građansko-privrednih odeljenja Saveznog suda.12. lica koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika. nije naslednik umrlog tužioca i ukoliko je to razlog zbog koga ne želi da stupi u parnicu. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine. br. sin umrlog tužioca njegov naslednik a on. U postupku za raspravljanje zaostavštine nasledničke izjave. Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravosnažnog rešenja. Pravo bračnog druga pozvanog na nasleđe sa naslednicima drugog naslednog reda da zahteva da sud. ukoliko V. Gž. je vrednost čiste zaostavštine. br. odnosno ne bi ni mogao da stupi u parnicu.

10. upućivati ih na parnicu. 221/91) 168. smatra se kao izjava o prijemu nasleđa i ustupanja svog naslednog dela i kao dvostrani pravni posao. Pravosnažno rešenje ima deklaratoran.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada se u postupku utvrdi da je ostavilac u potpunosti raspolagao svojom imovinom ugovorom o doživotnom izdržavanju. 3288/91) 169. jer ustupanje proizvodi pravno dejstvo tek ako naslednik prihvata ponovnu odnosno ustupljeni deo nasleđa. onda ne postoji zaostavština. Zakona o vanparničnom postupku. upoznavati ih sa takvim ugovorom i u slučaju spora. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju. Sud nije ovlašćen da ukida svoje rešenje kojim je proglašen usmeni testament o čijoj sadržini su se testamentalni svedoci izjasnili pred sudom u smislu člana 21. koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe. Gž. pa se povodom takve imovine ne sprovodi ostavinski postupak. Rev. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 24. godine) 171. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. . pa se takav postupak ima obustaviti. koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika. a ne konsitutivan karakter. Naslednička izjava odricanja od nasleđa u korist određenog naslednika. Rešenje vanparničnog suda kao ostavinskog. Rev-2479/91) 170. 1271/90) 173. Gž. ne može postati izvršno već samo pravosnažno. Gž. (Savetovanje građanskih i građansko-privrednih odeljenja Saveznog suda. Nije neophodno u vezi prednjeg pozivati stranke. i 25.1990. odnosno lica. Pravosnažnost rešenja o nasleđivnju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev koji ne proizilazi iz naslednog pravnog odnosa da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. jer je to nezavisno pravo svakog naslednika da u parnici može pobijati pravnu valjanost takvih ugovora. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. kojim su za zakonske naslednike oglašena lica. 4/90) . 730/90) 172. Gž. Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju u celosti obuhvaćena imovina primaoca izdržavanja. kojim se učesnici samo oglašavaju za naslednike na određenoj zaostavštini. (Vrhovni sud Srbije.61 - 174. stav 1. (Vrhovni sud Srbije. onda nema zaostavštine koja se može raspravljati u ostavinskom postupku.

nezavisno od prava na nasleđe ili legat. Međutim. Rev. od 25. (Vrhovni sud Vojvodine. Gzz. kao suvlasnik ima pravo raspolaganja svojim idealnim udelom u zaostavštini. Kada jedan zakonski naslednik naknadno pronađe punovažan ugovor o odricanju od nasleđa koji je zaključio drugi naslednik. 179. 2007/87) . tada svaki naslednik. 338/88) 178. 480/88) 180. u kome je učestvovao i nije postavio zahtev za izdvajanje imovine po osnovu bračne tekovine iz zaostavštine. ima pravo da u parnici traži ostvarivanje svog naslednog prava. (Vrhovni sud Srbije. ne uslovljava pravo raspolaganja suvlasničkim udelom sanaslednika fizičkom deobom. (Vrhovni sud Srbije . Rev. već donošenjem rešenja o nasleđivanju i uknjižbom suvlasničkog dela u zemljišnim knjigama na područjima gde su one ustanovljene. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. Rev. Smisao navedene zakonske odredbe (član 144. 236/89) 176. a ne i u odnosu na stvarnopravne zahteve prema zaostavštini. godine) 175. (Vrhovni sud Srbije . a sanaslednici su postali zemljišno-knjižni suvlasnici u idealnim delovima. traži priznanje prava vlasništva na celoj ili delu zaostavštine po osnovu bračne tekovine. svaki učesnik u ostavinskom postupku može i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju tužbom tražiti stvar. Pravnosnažno ostavinsko rešenje obavezuje naslednike u ostavinskom postupku samo u odnosu na naslednopravne. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine u pogledu odluke o pravu nasleđivanja i legatu.VANPARNIČNI POSTUPAK Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev koji ne proizilazi iz naslednog pravnog odnosa da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine. Zakona o nasleđivanju). (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ukoliko im zakonom nije priznato pravo da svoj zahtev ostvaruju u parnici. Ovo pravo je stvarno pravne prirode i ono ne zastareva. Kada je ostavinski postupak okončan pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju i o uručenju zaostavštine.62 - . Rev.10. Tužbom pod određenim uslovima može se zahtevati zaostavština. 474/89) 177. ako se tužbeni zahtev zasniva na pravu svojine ili nekom drugom pravnom osnovu. Bračni drug ostavioca je ovlašćen da i nakon pravnosnažno završenog ostavinskog postupka.1990. ali se ne može tražiti poništenje pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. koja je bila predmet zaostavštine.

te da ništa ne traži od zaostavštine. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. onda se neće obnoviti postupak za raspravljanje zaostavštine već će se stranka uputiti da svoje pravo ostvaruje u parnici.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada je raspravljanje o zastavštini završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. Nije od značaja činjenica što učesnik u ostavinskom postupku tj. 28/87) 187. Gž-1520/87) 182. Kada naslednici u ostavinskom postupku sporazumno predlože deobu i način deobe u smislu čl. . Gzz. (Viši sud. a postoje uslovi za ponavljanje postupka. Posle pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju. Razlogom poništenja nasledničke izjave ne može biti zabluda o motivu. osim izjave o odricanju od nasleđa koju uzima su. ostavinski sud taj sporazum unosi u rešenje o nasleđivanju. stav 3. Razlogom poništenja nasledničke izjave ne može biti zabluda o motivu. 212. Rev. 782/87) 184. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. odnosno to što više ne postoji motiv zbog koga je takva naslednička izjava data. zakonski naslednik nema pravo zahtevati u parnici veći nasledni deo. (Vrhovni sud Vojvodine. odnosno to što više ne postoji motiv zbog koga je takva naslednička izjava data. Gzz. Gž. data pre poništenja testamenta. Zakona o vanparničnom postupku sve izjave učesnika u postupku raspravljanja zaostavštine mogu na zapisnik uzimati stručni saradnici. 444/87) 186. Rev. (Vrhovni sud Srbije. jer tu kvotu utvrđuje sud. ne predstavlja i odricanje od nasleđa po osnovu zakonskog nasleđivanja. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. 444/87) 183. Po članu 90. ZON. Izjava naslednika o priznavanju punovažnosti testamenta. (Vrhovni sud Vojvodine. Nisu ispunjeni uslovi za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju naknadno pronađene imovine u slučaju kada ostavilac nije uknjižen kao vlasnik nepokretosti. Subotica. Rev.305/87) 185. naslednik u svojoj nasledničkoj izjavi nije opredelio kvotu koju traži u predmetnoj zaostavštini. br.63 - 188. 4/87) 181. za njegovo pravo na nasleđe.

Rev. Gž. nesumnjivo je utvrđeno da je između naslednika sporno da li u zaostavštinu ulaze dinarska sredstva. 3357/85) . Stručni saradnik može osim izjave o odricanju od nasleđa. tj.VANPARNIČNI POSTUPAK dija. Gž. već je zapisnik potpisan samo od strane sudskog zapisničara. pravo na nužni deo ukoliko se ne radi o zajedničkoj deci ne prelazi na naslednike umrlog bračnog druga. 2020/86) Prvostepeni sud je. (Vrhovni sud Srbije. 939/86) 193. kao nužnog naslednika. pa stoga. Na ročištu se naslednici. uzimati na zapisnik ostale izjave i predloge stranaka. koje ne prelazi na naslednike. Smrću nužnog naslednika gasi se i to pravo. te u slučaju spora između naslednika prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da povedu parnicu kojom će rešiti sva sporna pitanja. Pravo na nasleđivanje je lično pravo. 1297/86) 189. mogli su da pokrenu ostavinski postupak u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača. koji su inače obojica označeni u uvodu istog zapisnika. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. Pošto su se stranke . Kako iz žalbi naslednika proizilazi da je sporno da li u masu zaostavštine ulaze i devizna sredstva na knjižici ostavioca u neutvrđenom iznosu i predmeta njegovog domaćinstva. 861/86) Bliski srodnici umrlog sopstvenika imovine koju je on morao da napusti u toku okupacije. a iz spisa ove pravne stvari ne vidi se. to je i stručni saradnik bio ovlašćen da na zapisnik uzima ovakve izjave naslednika. šta sve ulazi u zaostavštinu ostavioca. To važi i kada je u pitanju povećanje naslednog dela roditelja. međutim. (Vrhovni sud Srbije. 190. 775/86) 192. koji u ostavinskom postupku tvrdi da stečena imovina u braku nadživelog bračnog druga i ostavioca ne predstavlja ostaviočevu zaostavštinu. da li je izjave o odricanju od nasleđa uzeo sudija ili stručni saradnik prvostepenog suda. jer se njegovo pravo smatra manje verovatnim od prava ostalih naslednika. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 191. dok sa druge strane zapisnik nisu potpisali ni sudija ni stručni saradnik. Gž.64 - . te šta je između naslednika sporno. prvostepeni sud je dužan da u ponovnom postupku na osnovu izjava naslednika utvrdi šta čini zaostavštinu ostavioca. u smislu člana 121. dužan da prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da pokrenu parnicu pošto prethodno utvrdi šta je predmet zaostavštine. nisu izjašnjavali šta još pored dinarskih sredstava čini masu zaostavštine. pa njegov naslednik niti može sam pokrenuti spor. pa su ovakve izjave o odricanju od nasleđa ništave. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. Rev. Smatra se slabijim u pravu i upućuje na parnicu nadživeli bračni drug. u ostavinskom postupku prihvatili nasleđa. i to iz samog zapisnika.naslednici. U konkretnom slučaju. niti nastaviti spor koji nije pravnosnažno završen.

niti donositi novo rešenje o nasleđivanju. do 33. prema članu 43. Članom 24. 24. stav 3. stav 3. pošto prema članu 382. zakona propisano je da ako vrednost predmeta spora nije naznačena u tužbi niti se može odrediti u smislu čl. izvršiće se ponovo. u postupku u kome se odlučuje o imovinskopravnim sporovima. njena vrednost se određuje prema Zakonu o sudksim taksama. odredbe ovog zakona primenjuju se na nasleđa otvorena posle njegovog stupanja na snagu. za plaćanje takse merodavna je vrednost zahteva.VANPARNIČNI POSTUPAK 194. Vrednost zaostavštine u konkretnom slučaju je. U vanparničnom postupku je. ne prelazi 50. Zakona o nasleđivanju SR Srbije. 24. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Rev. Zakona o vanparničnom postupku). predaji stvari ili vršenju neke druge činidbe ako vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo. istog zakona. koji se primenjuje od 1. pa se zahtev ne odnosi na novčani iznos. godine. U skladu sa čl. Radi utvrđivanja ove vrednosti primenjuje se. ovog zakona. stav 2.000 dinara. 21/84) . 444/85) 195. raspored naknadno pronađene imovine (član 128. Pravnosnažnost rešenja o nasleđivanju ima za posledicu da se više ne može ponovo raspravljati zaostavština. kao vrednost uzima se u sporovima u kojima rešava opštinski sud iznos od 2000 dinara. Iz tog razloga revizija nije dozvoljena. onda u skladu sa čl. Rev.65 - . do 34. kada se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos. Prema odredbi člana 27. Zakona o parničnom postupku. i o načinu deobe naknadno pronađene imovine. Zakona o parničnom postupku revizija nije dozvoljena u imovinsko pravnim zahtevima u kojima se tužbeni zahtev ne podnosi na potraživanje u novcu. shodno odredbe čl. Zakona o nasleđivanju odricanje od nasleđa koje je učinjeno pre njegovog otvaranja nema pravnog dejstva. prema citiranoj odredbi 2000 dinara. Ako su naslednici još u toku postupka za raspravljanje zaostavštine postigli sporazum o deobi i načinu deobe nasleđene imovine (član 122. Gzz. 232. 1436/85) 196. Zakona o vanparničnom postupku). (Vrhovni sud Srbije. Naknadno pronađena imovina raspoređuje se među naslednike prema obimu i veličini nasleđenih delova i odgovarajućeg nasledno-pravnog ovlašćenja. Kako u toku raspravljanja zaostavštine nije određena vrednost zaostavštine. januara 1975. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. utvrđenog pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. stav 2. U konkretnom slučaju pokrenut je ostavinski postupak. Prema odredbi člana 40. pre smrti ostavioca. revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija u imovinskopravnim sporovima. 135. tj. (Vrhovni sud Srbije. Ukoliko su se zakonski naslednici ostavioca sporazumno odrekli od nasleđa pre njegovog otvaranja. za utvrđivanje prava na izjavljivanje revizije. Zakona o vanparničnom postupku. merodavna je vrednost predmeta spora koji je označen u tužbi. bez obzira na ovaj sporazum. ukoliko se naslednici nisu sporazumeli o deobi. Zakona o sudskim taksama.

Rev. Kod nespornih činjenica da ostavilac nije imao zakonskih naslednika niti je sačinio pismeni testament. ne mogu to pravo pretvoriti u stvarno pravo i ne mogu nasleđivati imovinu umrlog bračnog druga kome je doživotno uživanje bilo konstituisano. Rev. Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.VANPARNIČNI POSTUPAK Sud je u ostavinskom postupku vezan pravosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o eksproprijaciji zemljišta i zgrada na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene rešenjem o eksproprijaciji. stav 2. (Vrhovni sud Srbije. opštinski sud što je u smislu člana 108. ima poštovati. Po žalbi lica koje je upućeno da pokrene parnicu. punovažnost testamenta . a poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu. (Vrhovni sud Srbije. bez obzira što bi im po Zakonu o nasleđivanju nasledno pravo pripadalo. uputio na parnicu kao lice čije pravo smatra manje verovatnim.u smislu člana 119. javni pravobranilac opštine osporio punovažnost testamenta. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. kojima po ranijim propisima nije pripadalo pravo nasleđivanja. bez obzira što je on umro u režimu Zakona o nasleđivanju. pa stoga nije ovlašćen da u vanparničnom postupku ceni zakonitost takvog rešenja nadležnog upravnog organa. To znači da se utvrđeno pravo udovičkog uživanja. Pogrešio je. 2195/84) . već je lice koje je označeno u izjavama svedoka kao testamentalni naslednik. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Tek po proglašenju zapisnika o saslušanju svedoka pred kojima je ostavilac izjavio usmeni testament. Iz obrazloženja: Opštinski sud je rešenjem prekinuo postupak raspravljanja zaostavštine ostavioca bez zakonskih naslednika. kome je konstituisano pravo udovičkog uživanja. pošto je u toku saslušanja svedoka pred kojima je izjavljen usmeni testament. nije proglasio zapisnik o saslušanju svedoka. 6192/84) Kad je pravosnažno rešenje o nasleđivanju doneto pre stupanja na snagu Zakona o nasleđivanju. 198. sud je dužan da zapisnik o saslušanju svedoka pred kojima je usmeni testament izjavljen proglasi po odredbama o proglašenju pismenog testamenta. pošto nije sačinjena isprava sa svojeručnim potpisima svedoka. 1102/84) 197. međutim. onda se zaostavština smatra raspravljenom i prema licima. .66 - 199. Gž. Pre donošenja odluke o prekidu postupka radi utvrđivanja punovažnosti usmenog testamenta bez postojanja isprave o tome. opštinski sud je pravilno postupio saslušanju svedoka pred kojima je ostavilac izjavio usmeni testament o okolnostima od kojih zavisi punovažnost testamenta i o njegovoj sadržini. sud je mogao odlučivati o predlogu javnog pravobranioca za prekid postupka zbog postojanja sporne činjenice od koje zavisi pravo na nasleđe. Pri tome sud je bio dužan da ceni i činjenicu da je punovažnost testamenta osporio javni pravobranilac. po odredbama koje važe za proglašenje pismenog testamenta. koje kao institut nije propisano Zakonom o nasleđivanju. pa naslednici bračnog druga. okružni sud je ukinuo rešenje opštinskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

VANPARNIČNI POSTUPAK 200. u skladu sa čl. kojom su propisani rokovi u kojima zastareva pravo na zahtevanju zaostavštine. Zakona o nasleđivanju. 354. Zakona o nasleđivanju). propuštanjem ovoga čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. Pošto je ostavilac umro 1981. st. ostvarivati svoja nasledna prava u parnici. Zakona o nasleđivanju. shodno članu 232. 3/84) 201. da će se na ovaj slučaj primeniti odredba člana 144. po kojima nije doneta pravnosnažna odluka. kojim je izričito propisano da se na nasleđa otvorena pre stupanja na snagu republičkog zakona. Kad svi naslednici sporazumno predlože deobu i način deobe. što predstavlja razlog za ukidanje rešenja. tač. Takav ugovor ima samo obligaciono-pravni karakter i obavezuje naslednika da po izvršenoj deobi nasledni deo. 225/83) 204. Zakona o nasleđivanju SR Srbije. pa predloži da se zaostavština raspravi po zakonu. Rev. Gž-487/84) 203. Zaostavština lica prelazi po sili zakona na njegove naslednike u trenutku smrti (član 130. Ovim momentom otvara se i nasledstvo na njegovoj imovini (član 123. 218. zavisno od savesnosti odnosno nesavesnosti držaoca zaostavštine. to se na ovaj slučaj imaju primeniti odredbe tog zakona. 1264/84) Shodno čl. godine. Zakona o nasleđivanju i čl. Shodno članu 144. sud je dužan da ovaj sporazum unese u rešenje o nasleđivanju. Gzz. U konkretnom slučaju to znači. pa on može. Gž-134/82) . posle pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju. (Iz rešenja Okružnog suda Kragujevac. ne može u parnici da utvrđuje svoje jače pravo nasleđivanja. Gzz. Zakona o vanparničnom postupku. 13. koji je prodao. kao jedan od naslednika u ostavinskom postupku izjavi da poseduje ugovor o doživotnom izdržavanju sa pokojnim ostaviocem. kao što je ovde slučaj. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. dakle u vreme važenja saveznog Zakona o nasleđivanju. moguće je zaključenje ugovora o prenosu između naslednika zaostavštine i lica koje nije naslednik. 130. (Vrhovni sud Srbije. ako u ostavinskom postupku nije prigovorio pravu drugih naslednika. ali da ne želi da koristi prava iz ugovora. ZPP. do izvršenedeobe nasledstva kupac ne može ostvarivati nikakvo pravo iz tog ugovora. preda saugovoraču. Zakona o nasleđivanju). imaju primeniti odredbe saveznog Zakona o nasleđivanju.67 - . od kog trenutka počinju teći rokovi propisani za zastarelost i za ostvarivanje nekih nasledno-pravnih ovlašćenja. 2. Kad tužilac. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Međutim. pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne vezuje naslednika koji nije učestvovao u postupku raspravljanja zaostavštine. saveznog Zakona o nasleđivanju. (Iz rešenja Okružnog suda Kragujevac. 221. 202.

Rev. ne može biti osnov da se predlagaču kome nije dodeljen stan umanji naknada za eksproprisanu nepokretnost. Predlagači su pravnosnažnim rešenjem o eksproprijaciji označeni kao zemljišno knjižni suvlasnici eksproprisane nepokretnosti. tako da se u reviziji protivnika predlagača (krajnjeg korisnika) neosnovano ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava. U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su korisnici stanova u eksproprisanoj zgradi (B. ZPP. na osnovu čl. Visina naknade je određena prema tržišnoj ceni takve nepokretnosti.68 - . Mesna nadležnost u sporovima iz nasledno-pravnih odnosa. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.06. od 15.G. pa se naknada za eksproprisanu nepokretnost koja njima pripada. već primeni propisa o isključivoj nadležnosti suda prema mestu nalaženja sporne nepokretnosti. 3800/82) ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (Član 132 -140) 206. Za takvu odluku nižestepeni sudovi su dali valjane razloge koje prihvata i revizijski sud.VANPARNIČNI POSTUPAK 205. godine) . U tako pokrenutoj parnici Okružni sud nalazi da je pravilan zaključak prvostepenog suda da je za postupanje isključivo mesno nadležan opštinski sud na čijem području se nalazi predmetna nepokretnost u smislu člana 56. ZPP. 43.A. i E.2006. usled čega nema mesta primene člana 62. Gž. Iz obrazloženja: U ovom vanparničnom postupku sud je odredio naknadu za eksproprisanu nepokretnost. Okolnost što je korisnik eksproprijacije stan dodelio trećem licu. a u iznosu označenom u izreci prvostepenih rešenja. (Vrhovni sud Srbije. U konkretnom slučaju ostavinski postupak nije pravnosnažno okončan ali se parnica vodi za utvrđenje svojine kao spor iz nasledno-pravnog odnosa kao i na osnovu bračne tekovine. u vezi sa članom 72. budući da se predmetni postupak vodi povodom utvrđenja svojine na nepokretnosti. ne može umanjivati zato što je trećim licima dodeljen stan na korišćenje od strane korisnika eksproprijacije. U ostavinskom postupku tužilja je upućena na parnicu radi dokazivanja povređenog prava na nužni deo na zaostavštini svog supruga kao i na dokazivanje prava vlasništva na delu ove nepokretnosti po osnovu bračne tekovine. s obzirom da korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenici pred nadležnim opštinskim organom uprave nisu zaključili punovažan sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost.). treća lica u odnosu na predlagača. Obavezan je krajnji korisnik da predlagačima isplati određenu naknadu sa zateznom kamatom od presuđenja do isplate. Zakona o eksproprijaciji. 1100/06.

godine Sekretarijat za poslove opštinske uprave doneo je rešenje kojim se preuzima posed neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist Opštine B. 3458/2 površine od 20 ari i 21 m2.P. Zakona o putevima. počinje da teče prvog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda. br.S.P. Ovo rešenje postalo je pravnosnažno 27.1993. Gž. 361/88 radi utvrđivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. ranijeg sopstvenika J. 3457/02 površine od 1 ar i 82 m2 i parcelu br. da se izvrši promena upisa u katastru i briše sa imena tužioca i da se tako usaglasi faktičko stanje sa pravnim. godine kojim je protivnik predlagača Opština B. Revizija protivnika predlagača nije osnovana.053. površine od 14 ari i 04 m2. godine Komitet za urbanizam.2002.1988. i to parcelu br.69 - . Iz obrazloženja: Pravnosnažnim rešenjem Okružnog suda u N. odnosno nacionalizacije ili po drugom zakonskom osnovu. godine do isplate. godine odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača i potvrđeno rešenje Opštinskog suda u B. Prema utvrđenom činjeničnom stanju 12. P. (Iz rešenja Okružnog suda u Užicu.P. Ovo rešenje je po. građevinske.000. stambeno-komunalne i imovinske poslove doneo je rešenje kojim se preuzima posed neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist protivnika predlagača od ranijeg sopstvenika J. tada je osnovan prigovor pasivne legitimacije istaknut od tužene opštine. 4458/02. 656 KO B. parcela br. Gž.VANPARNIČNI POSTUPAK 207. Povodom ovog rešenja pred sudom je vođen postupak pod br. 36/95 od 19.4. godine) 208.2003.2003. Blagovremenom i dozvoljenom revizijom protivnik predlagača pobija drugostepeno rešenje zbog bitnih povreda postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava.11. Kada je pravnom prethodniku tužioca oduzeta parcela.03. obavezana da predlagaču J.10.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8.P. te da mu naknadi troškove postupka. a koji postupak je okončan 15. Stoga je u ponovnom postupku nužno predočiti tužiocu da tužbu proširi i na Republiku Srbiju.1985.04. iz B.2006.M.02. od 13. br. 5/06. gde se naknada određuje po službenoj dužnosti.P. 2005/03 od 9. R.P. S.1985. godine donošenjem rešenja kojim je određen prekid postupka. Dana 16. upisane u zemljišno-knjižni uložak br.12. a u međuvremenu je pomenuta parcela pretvorena u regionalni put.02. da se postavi zahtev da se prema novotuženom utvrdi da je predmetna parcela u državnoj svojini Republike Srbije. a nije pred opštinom sproveden postupak eksproprijacije niti je naknada isplaćena. na ime pravične naknade za nepokretnost isplati 1. Iz obrazloženja: Prema članu 20. godine. iz B. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. regionalni put je u svojini Republike Srbije. M.

VANPARNIČNI POSTUPAK stalo pravnosnažno 2.05.1993. godine. Dana 28.11.1993. godine preminula je J. M., te je iza nje pokrenut ostavinski postupak u kome je za zakonskog naslednika proglašen njen sin J. N., a koji je preminuo 4.12.1993. godine i čiji je pravni sledbenik po osnovu zaveštanja predlagač. Ovo rešenje je postalo pravnosnažno 20.07.2001. godine. U prometu, po slobodnoj pogodbi, tržišna vrednost neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije uređeno na lokaciji na kojoj se nalazi preuzeto zemljište na dan 8.12.2002. godine iznosila je za 1m preko 750,00 dinara. Kada se iznos od 750,00 dinara po 1m pomnoži sa površinom od 14 ari i 0,4 m2 dobije se iznos od 1.053.000,00 dinara, a što je tržišna vrednost predmetne nekretnine. Na utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je predlog za određivanje naknade za preuzeto neizgrađeno građevinsko zemljište usvojen. Pravnosnažnim rešenjem izvršeno je deposediranje neizgrađenog građevinskog zemljišta, tako da je naknada u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o eksproprijaciji pravilno utvrđena prema tržišnoj ceni takvog zemljišta, a prema okolnostima u momentu veštačenja izvršenog neposredno pre donošenja prvostepene odluke o naknadi, što je u skladu sa odredbama stava 2. člana 41. Zakona o eksproprijaciji. Predlagač J. S. je pravni sledbenik pokojne J. M. od koje su preuzete predmetne nepokretnosti, tako da nisu osnovani navodi revizije da nije aktivno legitimisan u predmetu utvrđivanja naknade. Nisu osnovani ni navodi revizije da je došlo do zastarelosti potraživanja naknade, jer prema stanovištu Vrhovnog suda Srbije, zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije, odnosno nacionalizacije ili po drugom zakonskom osnovu gde se naknada određuje po službenoj dužnosti počinje da teče prvog dana posle dana kad je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda. Pošto se naknada određuje po službenoj dužnosti, raniji vlasnik nepokretnosti ne može da snosi štetne posledice zbog eventualnih propusta državnih organa. Kada je predlagač podneo zahtev da se odredi naknada, obaveza protivnika predlagača nije bila određena, tako da protivnik predlagača nije mogao da istakne prigovor da je obaveza zastarela, kako pravilno zaključuju nižestepeni sudovi. Na osnovu navedenog, primenom člana 393. i člana 400. Zakona o parničnom postupku, revizija je kao neosnovana odbijena. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1642/05 od 4.10.2006. godine)

209.
Visina kamate kod novčane kazne za eksproprisane nepokretnosti je u visini rasta cena na malo, a ne u visini zakonske zatezne kamate. Iz obrazloženja: Međutim, pogrešio je prvostepeni sud kada je na iznos pravične novčane naknade protivniku predlagača dosudio zakonsku zateznu kamatu počev od donošenja prvostepenog rešenja. Zakonska zatezna kamata je kazna dužniku koji nije na vreme ispunio svoju novčanu obavezu. Ovde se ne radi o tome, već cilj kamate treba da bude da se do padanja u docnju, očuva novčana supstanca, što se postiže kamatom u visini rasta cena na malo, pa je saglasno navedenom preinačeno prvostepeno rešenje u pogledu kamate i na utvrđen iznos pravične novčane naknade za eksproprisane nepokretnosti predlagaču dosuđena kamata u visini rasta cena na malo prema poslednjim objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a ne zakonska zatezna kamata. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. br. 564/06 od 7.04.2006. godine)
- 70 -

VANPARNIČNI POSTUPAK

210.
Odluka o visini novčane naknade za oduzeto zemljište treba da sadrži i odredbe koje se odnose na kamatu koja pripada ranijem vlasniku od momenta donošenja odluke do dospelosti da bi se očuvala i zaštitila od inflacije vrednost novčane naknade utvrđena odlukom. Iz obrazloženja: Predlagaču je utvrđena pravična novčana naknada za oduzeto zemljište koje nije moglo da se vrati, uz obavezu protivnika predlagača da na utvrđeni iznos novčane naknade plati i kamatu u visini stope rasta cena na malo na iznose dospelih rata počev od dospelosti svake pojedinačne rate pa do konačne isplate. Prema odredbi čl. 12b st. 1. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 18/91, 20/92, 42/98) u slučaju kada je visinu novčane naknade utvrdio nadležni sud, naknada se plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 10 godina, počev od isteka godine dana od dana pravosnažnosti sudske odluke, a prema st. 3. istog propisa na dospele obaveze iz st. 1 ovog člana plaća se kamata u visini rasta cena na malo, prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Po nalaženju Okružnog suda, na dospele obaveze novčane naknade utvrđene u smislu gore navedenih zakonskih propisa ranijem vlasniku pripada kamata u visini stope rasta cena na malo počev od donošenja odluke suda u vanparničnom postupku o utvrđivanju visine naknade pa do dospelosti, čime se postiže da se očuva i zaštiti od inflacije vrednost novčane supstance utvrđene rešenjem o novčanoj naknadi (drugo je pitanje prava na zakonsku zateznu kamatu koje se sada ne postavlja). U suprotnom, novčana naknada u periodu od donošenja odluke o naknadi pa do dospelosti, bila bi izložena nepovoljnom dejstvu inflacije. Prema odredbi čl. 9. st. 3. navedenog zakona naknada će se odrediti na način i po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. Čl. 134. Zakona o vanparničnom postupku propisuje da se postupak za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti pokreće i vodi po službenoj dužnosti, što dalje znači da je u ovakvoj situaciji prvostepeni sud i po službenoj dužnosti bio dužan da odluči i o kamati o kojoj je reč, počev od donošenja odluke o naknadi pa do dospelosti obaveza. Kako prvostepeni sud rešenjima od 16.05.2001. godine i 10.12.2001. godine nije odlučio o kamati i za sporni period,zahvaljujući delom i procesnoj neaktivnosti predlagača (izostanak žalbe u tom delu), Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je pobijanim rešenjem odlučio i o obavezi protivnika predlagača na plaćanje kamate i za period od donošenja rešenja o naknadi pa do dospelosti. Istina, prvostepeni sud je odluku doneo u pogrešnoj formi, kao rešenje o ispravci. Takvo rešenje ima karakter dopunske odluke po službenoj dužnosti i na zakonitost rešenja nema značaja što je rešenje označeno kao rešenje o ispravci jer je važna suština, a ne forma. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 732/06 od 30.05.2006. godine)

211.
Kada je pred organom uprave zaključen sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti, ne može se naknadno odlučivati u vanparničnom postupku o zahtevu za uvećanje naknade po čl. 51. Zakona o eksproprijaciji.
- 71 -

VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbijen je predlog predlagača, kojim su tražile da se protivnik predlagača obaveže da uveća iznos naknade za eksproprisane nepokretnosti od 5.267.120,60 dinara za 10% i tako uvećani iznos isplati predlagačima pod pretnjom prinudnog izvršenja, i odlučeno je da svaka strana snosi svoje troškove postupka. U prvostepenom postupku je utvrđeno da su predlagači kao raniji vlasnici i protivnik predlagača, kao korisnik eksproprijacije, pred nadležnim organom uprave Opštine L..., 1.04.2005. godine zaključili sporazum o naknadi za eksproprisano zemljište, građevinske objekte, voćne zasade, useve i drvnu masu, u ukupnom iznosu od 15.801.362,00 dinara. U tom postupku predlagači su preko svog punomoćnika tražili uvećanje tržišne cene prema čl. 51. Zakona o eksproprijaciji za sve učesnike, međutim, protivnik predlagača, odnosno korisnik eksproprijacije, ovaj zahtev nije prihvatio, da bi posle toga predlagači prihvatili ponudu koju je učinio korisnik eksproprijacije prema kojoj su zaključili sporazum, dok su u pogledu čl. 51. Zakona o eksproprijaciji izjavili da će ovo pravo pokušati da ostvare u sudskom postupku. Kod ovakvog stanja stvari, uvećanje naknade po čl. 51. Zakona o eksproprijaciji, pošto je sporazum o naknadi već zaključen, ne može se ostvariti u vanparničnom postupku, jer je o pitanju naknade odlučeno u zakonito sprovedenom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 618/06 od 19.05.2006. godine)

212.
Prilikom odlučivanja o visini novčane naknade za oduzeto zemljište koje je u međuvremenu postalo građevinsko u građevinskom području, neće se uzimati u obzir vrednost ulaganja opštine kao protivnika predlagača u opremanje predmetnog zemljišta tzv. spoljašnjom infrastrukturom. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je, na način kao u izreci pobijanog rešenja, saglasno odredbama čl. 12. i 12b Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta oduzetog po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, odlučio o naknadi za oduzeto zemljište koje nije moglo da se vrati, jer je postalo građevinsko u građevinskom području. Visina naknade utvrđena je prema tržišnoj vrednosti tog zemljišta kako to nalaže odredba čl. 42. Zakona o eksproprijaciji, pri čemu je tržišna vrednost pravilno utvrđena veštačenjem na iznos od 58.500,00 dinara po jednom aru, odnosno 585,00 dinara po 1 m2, pri čemu je veštak uzeo u obzir sve parametre koje opredeljuju tržišnu vrednost, a prvostepeni sud je imao u vidu ne samo nalaz i mišljenje veštaka, nego i iskaze saslušanih svedoka i ostale izvedene dokaze. Neosnovano je isticanje u žalbi protivnika predlagača da je prvostepeni sud bio dužan da uzme u obzir vrednost ulaganja protivnika predlagača Opštine U. u opremanje predmetnog zemljišta tzv. spoljašnjom infrastrukturom zbog toga što se radi o ulaganjima praktično svih građana koji žive u Opštini U..., i zbog toga što bi, u slučaju mogućnosti vraćanja zemljišta, ono predlagaču bilo vraćeno u onom obliku u kojem se sada nalazi i stoga nema opravdanja da se tržišna vrednost zemljišta umanjuje iz razloga o kojima je napred bilo reči. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 1089/05 od 22.07.2005. godine)
- 72 -

a y skladu sa odredbom čl. 135. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru. 11. 1230/05 od 19.2004. Zakona o vanparničnom postupku. U konkretnom slučaju radi se o vanparničnom postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. Ne smatra se da je predlog predlagača za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost povučen ukoliko punomoćnik predlagača ne dođe na raspravu. Gž. godine) . Kako se radi o postupku. koje regulišu da se pomenuti postupak vodi po službenoj dužnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. kao i eventualno po kojoj ceni. a ne sudija pojedinac. u vezi i s tim. Zbog toga je potrebno da prvostepeni sud u ponovnom postupku. a takođe je regulisano da izostanak stranke ne sprečava sud da i dalje postupa. po službenoj dužnosti. br.2005. i da. ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. Sud je pogrešno primenio odredbe Zakona o vanparničnom postupku.09. da je hitan. punomoćnik predlagača nije došao.09. gde sud postupa po službenoj dužnosti. Drugostepeni sud je usvojio žalbu predlagača. dok prema izjavi predlagača nije bilo prometa u neposrednoj blizini. .2004. godine) 214. oceni nalaz veštaka koji se izjašnjavao u pogledu tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti. Gž. Postupak određivanja naknade za eskproprisanu nepokretnost se pokreće i vodi po službenoj dužnosti. i čl.05.2004. Gž. pa je isključena saglasnost stranaka da sudi sudija pojedinac u konkretnoj pravnoj stvari. posebno čl. iz razloga što ni predlagači ni protivnici predlagača nisu predložili druge dokaze kojima bi se utvrdila eventualno drugačija tržišna vrednost. godine) U vanparničnom postupku određivanja pravične naknade za izuzeto građevinsko zemljište.VANPARNIČNI POSTUPAK 213. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud utvrđuje tržišnu vrednost oduzetih nepokretnosti prema nalazu veštaka. To znači da nije imalo uslova da se smatra da je predlog predlagača povučen. a na raspravu od 11. 1038/04 od 28. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. pribavi izveštaj Poreske uprave na okolnost da li je u neposrednoj blizini predmetnih nepokretnosti bilo prometa ili ne. 134. a ne da se samo osloni na navode učesnika u postupku. godine. da čak nema ni prekida postupka usled smrti stranke.03. odlučuje sud u veću od troje sudija. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda predlog predlagača smatra se povučenim. 186/04 od 30. to je prvostepeni sud morao po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu da li je u okruženju predmetnih nepokretnosti bilo prometa ili ne.73 - 215.

njegovu plodnost. Zakona o vanparničnom postupku.74 - 217. Time su neosnovani razlozi koji se ističu u reviziji.2001. a u vezi Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda (PZF) i konfiskacija zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Gž. od 11. naknada za eksproprisano zemljište određuje se u novcu prema tržišnoj ceni takvog zemljišta. proizilazi da je pravilno primenjeno materijalno pravo kada je protivnik predlagača obavezan da utvrđene novčane iznose isplati predlagaču. udaljenost od puta i mogućnost korišćenja za druge namene. Gž. nadmorsku visinu na kojoj se zemljište nalazi. obavezan je protivnik predlagača da predlagaču na ime naknade za oduzeto zemljište plati novčani iznos iz izreke u jednakim tromesečnim ratama u roku od 10 godina. ZPP. a u vezi čl. Zakona o eksproprijaciji..10. R. R. Prema odredbi čl. a iz spisa proizilazi da je kod dobijanja cene na tržištu pribavio i podatke na licu mesta u selu i od dve agencije za promet nepokretnostima. ___/2001 od 3.. (Vrhovni sud Srbije. Protiv pravnosnažnog rešenja Okružnog suda u U. Rev. ___/99 od 9. Kada se utvrdi visina naknade za eksproprisanu nepokretnost primenom odredbe čl. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u I. . i to na način i u rokovima propisanim u čl.2002. Vrhovni sud Srbije je svojim rešenjem rev. pogodnost za obradu.. 6. 393. U rešenju Vrhovnog suda Srbije je ukazano sledeće: Nakon pravnosnažnosti rešenja komisije za vraćanje zemljišta u Opštini I. pomenutog zakona. kojim se utvrđuje da predlagač ima pravo na novčanu naknadu za oduzeto zemljište.06. tačka 6. odlučio kao u izreci rešenja. Kod tako utvrđenih činjenica. protivnik predlagača je izjavio reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava. prvostepeni sud je u vanparničnom postupku izvođenjem dokaza veštačenjem. čije je sedište na teritoriji Opštine I. Rešenjem Okružnog suda u U. 3922/01 od 3.2002. . kvalitet zemljišta..2001. počev od isteka godine dana od dana pravnosnažnosti rešenja. odbio kao neosnovanu reviziju protivnika predlagača izjavljenu protiv rešenja Okružnog suda u U. 12. godine. Veštak je dao podatke o prometnoj vrednosti zemljišta istog kvaliteta. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu na osnovu PZF i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. 42.04. u vezi čl. Zakona o eksproprijaciji.06. 400. pa je Vrhovni sud primenom čl. a potvrđeno je rešenje Opštinskog suda u I. ___/99 od 9. utvrdio tržišnu vrednost zemljišta. godine. ___/2001. odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača. 30. sa kamatom na dospele obaveze u visini rasta cena na malo prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 12. Veštak je imao površinu parcela.04. rokovi za otplatu su određeni u čl.VANPARNIČNI POSTUPAK 216.2000. tač. 42.2000. godine) U vanparničnom postupku na isplatu novčane naknade za oduzeto zemljište po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda može biti obavezana ona organizacija u odnosu na koju je takva obaveza ustanovljena pravnosnažnim rešenjem donetim u postupku za vraćanje zemljišta.10. ___/2001 od 11.

jer za obaveze nastale pre osnivanja solidarno odgovaraju osnivači i novonastala organizacija. 18/91 i 20/92) po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. 10.2000. Kako oduzeto zemljište predstavlja građevinsko zemljište u smislu čl. Naknada za eksproprisanu nepokretnost ranijem sopstveniku .VANPARNIČNI POSTUPAK Na isplatu novčane naknade može biti obavezana i organizacija .preduzeće čiji je osnivač obavezana organizacija. odnosno Republici Srbiji kao dužnicima na osnovu izvršne isprave po kojoj je dužnik određena organizacija i pravnosnažnog rešenja o obustavi izvršenja u odnosu na tu organizaciju. Zakona o obligacionim odnosima ukoliko je sporazum zaključen u pismenom obliku i ukoliko je izvršen. odnosno opštinu. i usled toga postupak izvršenja pravnosnažno u potpunosti obustavljen. predlagačima pravo na naknadu za oduzeto zemljište pripada u smislu čl. godine) 218. određuje se po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. godine) 219. 1.kome je pre 31. 9.1999. valorizovanu do momenta kada se tržišna vrednost određuje. stav 2. . a zatim Republike Srbije na isplatu novčane naknade za oduzeto zemljište nastaje onda kada se izvršenje radi ostvarenja potraživanja prema prethodnom dužniku nije moglo sprovesti na sredstvima izvršenja iz čl. (Pravno shvatanje građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 27. 3.12. i čl. 220. Zakona o obligacionim odnosima ne može isticati. br. 3. dodeljen na korišćenje odgovarajući stan. određuje se tako što se utvrđena tržišna vrednost eksproprisane nepokretnosti umanjuje za vrednost stana datog na korišćenje. budući da se naknada određuje prema sadašnjem karakteru zemljišta. od 28. Vrednost stana datog na korišćenje utvrđuje se na osnovu tržišne vrednosti tog stana umanjene za otkupnu cenu tog stana. ("Službeni glasnik RS".02.75 - . Rev. 3229/99 od 10. Iz obrazloženja: Kod nesporne činjenice da je od predlagača oduzeto poljoprivredno zemljište koje sada predstavlja građevinsko zemljište u građevinskom području. U navedenom slučaju sud može na predlog poverioca odrediti izvršenje prema opštini. Ukoliko je tako utvrđena vrednost datog stana veća od utvrđene tržišne vrednosti eksproprisane zgrade ili stana.. (Pravni stav građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije.. Ako je sporazum izvršen ništavost se u smislu člana 107. Naknada za oduzeto poljoprivredno zemljište koje je u momentu vraćanja bilo građevinsko. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta.2000. 27. ZIP-a. godine) Povreda pravila koja prethode sporazumnom određivanju naknade za eksproprisanu nepokretnost ne čine samo po sebi sporazum apsolutno ništavim u smislu člana 103. (Vrhovni sud Srbije. godine. 1990. st. Obaveza opštine. sud će odbiti predlog za određivanje ove naknade.02. Pritom je bez značaja okolnost što je sporno zemljište u vreme oduzimanja predstavljalo poljoprivredno zemljište.

421. budući da se prema navedenim propisima naknada određuje prema sadašnjem karakteru zemljišta. 31/97 od 8. Rev. Rev.01. godine) 224. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. ZPP. godine) 221. odnosno objekta. okončaće se po odredbama ovog (novog) Zakona. Postupak određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. Zakona o građevinskom zemljištu. br. 223. koja predstavlja razlog za ponavljanje postupka iz čl. 3162/97 od 29. Zakona o eksproprijaciji u vezi čl. okončaće se po odredbama ovog zakona.10.VANPARNIČNI POSTUPAK tač. Kada raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti zahteva naknadu davanjem u svojinu drugog odgovarajućeg zemljišta. Odluka Saveznog ustavnog suda.1997. 2. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta. 3359/96 od 13. predlog za ponavljanje postupka ne može odbaciti kao neblagovremen. u kome do dana stupanja na snagu Zakona o eksproprijaciji ("Sl. Rev.10. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.1998.76 - . 81.1997. o obliku ove naknade odlučuje se u vanparničnom postupku po pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji.1998. (Vrhovni sud Srbije. 1/95) . (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. godine) 222. Za dozvoljenost revizije u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost merodavan je momenat donošenja pravnosnažne odluke a ne momenat nastupanja pravnosnažnosti. godine) 226.10. godine) Postupak određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. nije novi dokaz iz čl. tač. 5775/98 od 5. Gzz. 9. 42. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. 3. 9. Otuđenje imovine u toku postupka eksproprijacije nema pravnog dejstva prema korisniku eksproprijacije.1997. predlagačima će se naknada odrediti shodno čl. godine) 225. odnosno nije doneta pravosnažna odluka. Rev.04. 7131/97 od 1. glasnik RS". pa se zbog proteka roka od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke. odnosno nije doneta pravosnažna sudska odluka.11.1996. a bez značaja je okolnost što je sporno zemljište u vreme oduzimanja predstavljalo poljoprivredno zemljište. (Vrhovni sud Srbije. u kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije zaključen sporazum o naknadi.. 3909/97 od 2. 53/95) nije zaključen sporazum o naknadi. st. Zakona o Saveznom ustavnom sudu. a korisnik eksproprijacije nudi samo novčanu naknadu..

228. 29/92) 227. Zakona o eksproprijaciji. Gzz. a vlasnik za nju nije dobio odgovarajuću naknadu. u zavisnosti od okolnosti slučaja u vanparničnom ili parničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. u kojoj je. Rev. onda je o zahtevu za utvrđivanje te naknade nadležan sud. Gž. U slučaju deeksproprijacije. Rev. 346/91) 230. prvostepeno rešenje ukinuti u delu preko prvostepenim rešenjem dosuđenog iznosa i predmet vratiti prvostepenom sudu. a nema osnova za preinačenje prvostepenog rešenja. bila određena i visina naknade prema ondašnjoj tržišnoj vrednosti eksproprisane nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. opozvati saglasnost nadležnog organa. godine) 229. 251/89) U postupku određivanja naknade za eksproprisano obradivo poljoprivredno zemljište sud nije vezan predlozima učesnika o tome koje će se zemljište dati ranijem sopstveniku u naknadu za eksproprisano poljoprivredno zemljište.1991.VANPARNIČNI POSTUPAK Predpostavka za vođenje vanparničnog postupka kod suda radi određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti je postojanje pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji u odnosu na određenog vlasnika nepokretnosti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. koju vlasnik treba da vrati. na ponovno suđenje u tom delu.77 - 232. Ukoliko između ranijih sopstvenika eksproprisane nepokretnosti i korisnika ove nepokretnosti nije postignut sporazum u upravnom postupku i ukoliko pravosnažno rešenje o eksproprijaciji nije poništeno u roku iz člana 39. naknadno. (Vrhovni sud Srbije. vrednost naknade za eksproprijaciju. (Vrhovni sud Srbije. Gž.12. pri njenoj isplati. koja je data na sporazum o određivanju naknade za eksproprisanu nepokretnost. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu od 26. 2283/92) U vanparničnom postupku radi pravične naknade za eksproprisanu nepokretnost kada je žalbu osnovano izjavio samo raniji vlasnik. 231. pa je eksproprisana nepokretnost postala društveno vlasništvo. Ne može se jednostranom izjavom. pa u takvom slučaju ima mesta vođenju postupka pred sudom radi održavanja ove naknade. mora da bude određena u istoj srazmeri prema sadašnjoj vrednosti deeksproprisane nepokretnosti. drugostepeni sud će svojim rešenjem žalbu usvojiti. 175/89) . . koji do zaključenja rasprave pred prvostepenim sudom nije opredelio visinu svog zahteva.

3/86) . (Bilten sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. (Vrhovni sud Vojvodine. odnosno nacionalizacije. Gzz. bivšem vlasniku ne pripada pravo da zahteva da mu se isplata izvrši prema okolnostima kada se donosi naknadno rešenje. i 29. koji su bili potrebni za gradnju eksproprisanog objekta. (Iz odluke Ustavnog suda Jugoslavije. počinje teći pravog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu republike. ili po drugom zakonskom osnovu. 1986. Rev. pored troškova određenih u odredbi čl. od 28. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o eksproprijaciji. vlasnik takve zgrade nema pravo na naknadu. 56/89) 233. Gzz. 9/88) 234.78 - 239. U slučaju eksproprijacije zgrade koja je izgrađena bez odobrenja nadležnog organa. Kada je za eksproprisanu nepokretnost izvršena isplata pravične naknade prema okolnostima u vreme donošenja rešenja prvostepenog suda. vlasnik je dužan da vrati pravičnu naknadu prema kriterijumima po kojima se ona utvrđuje u vreme kada je izvršeno vraćanje. gde se naknada određuje po službenoj dužnosti. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. U-65/86) 238.VANPARNIČNI POSTUPAK Za slučaj poništenja rešenja o eksproprijaciji i vraćanja eksproprisane nepokretnosti ranijem vlasniku (deeksproprijacija). godine) 237. U postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost pred vanparničnim sudom korisnika eksproprijacije može zastupati i lice koje nema položen pravosudni ispit. 47. u građevinsku vrednost objekta ulaze još i troškovi uređenja građevinskog zemljišta i troškovi prikupljanja tehničke dokumentacije. Sud je dužan da odluči o kamati bez obzira da li je zahtev za kamatu stavljen ili nije. a ne po zahtevu stranke.05. odnosno autonomne pokrajine imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. Prilikom utvrđivanja naknade za eksproprisani građevinski objekat. Prilikom dosuđivanja kamate za eksproprisanu nepokretnost sud odlučuje po službenoj dužnosti. već samo pravo da poruši zgradu i odnese materijal. 121/86) 236. Gzz. . primenom načela jednakih vrednosti uzajamnih davanja. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.1986. (Iz rešenja Vrhovnog suda Kosova. umanjujući iznos isplaćen na osnovu prvog rešenja. Vrhovni sud Srbije) 235.

1169/84) 244. Za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost nadležan je sud na čijem području se nalazi eksproprisana nepokretnost. Rev. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 241. koji su predmet pravosnažnog rešenja o administrativnom prenosu. Rev. U postupku određivanja naknade za ekproprisanu nepokretnost pred vanparničnim sudom korisnika eksproprijacije može zastupati i lice koje nema položen pravosudni ispit. (Vrhovni sud Srbije. ranijem korisniku pripada pravo na odgovarajuću naknadu na teret pravnog lica na koje se prenos vrši. 379.1986. Visina naknade u postupku eksproprijacije određuje se prema cenama u vreme donošenja prvostepene odluke.1986. (Vrhovni sud Srbije. a zatim se preostali procenat neisplaćene pravične naknade određuje prema ukupnoj vrednosti iste uzete po cenama u vreme presuđenja.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada je naknada za eksproprisane građevinske objekte ranijem vlasniku delimično isplaćena pre presuđenja. . Potraživanje već utvrđene pravične naknade za navedene nepokretnosti zastareva po čl. razlika do punog iznosa naknade obračunava se tako što se prethodno utvrdi koji je procenat već isplaćen ranijem vlasniku eksproprisane nepokretnosti od ukupne visine pravične naknade utvrđene po cenama u vreme te isplate. 242. .79 - 245. Rev. ili po drugom zakonskom osnovu gde se naknada određuje po službenoj dužnosti počinje da teče prvog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu Republike (odnosno autonomne pokrajine) imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem odnosno odlukom suda. koje vreme obuhvata i kraći period vremena od izvršenog veštačenja do dana presuđenja.09. 105/85) 243. (Vrhovni sud Vojvodine. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. 1819/84) Kod administrativnog prenosa prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. bez obzira što je upravni postupak vodio nadležni organ druge opštine. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8. odnosno nacionalizacije. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8. godine) 240. za oduzeta prava u pogledu zgrada i drugih građevinskih objekata. u smislu odredaba Zakona o eksproprijaciji. bez obzira da li je te zgrade i druge građevinske objekte podigao sa odobrenjem ili bez odobrenja za gradnju od nadležnog upravnog organa. odnosno bez obzira da li ih je stekao teretnim ili besteretnim pravnim poslom.09.

pa nije ovlašćen da u postupku ceni zakonitost rešenja nadležnog upravnog organa. 247. Gzz. 723/82) UREĐENJE UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (Član 141 -147) 249. godine) 246. 250.80 - . Zakona o vanparničnom postupku. iako je obuhvaćen pravnosnažnim rešenjem o eksproprijaciji. pozivajući se na odredbu čl. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 12. odnosno drugog društveno-pravnog lica na naknadu po osnovu administrativnog prenosa prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini u svrhu izgradnje za oduzeta prava u pogledu zemljišta ili drugih prirodnih bogatstava. odnosno drugom društvenom pravnom licu pravo korišćenja na tom zemljištu preneto sa naknadom ili bez naknade. a posle toga samo po zahtevu nadležnog javnog tužioca ili društvenog pravobranioca samoupravljanja u postupku za poništaj tog rešenja po pravu nadzora u smislu čl. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 268. bez uticaja je da li je toj organizaciji udružnog rada. 141. 248. 16/83) Za građevinski objekat bespravno podignut. Zakonitost ovog rešenja može se osporavati u postupku u kome je to rešenje doneto upotrebom redovnog ili vanrednog pravnog sredstva. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Rev. Takvo poravnanje ne može se raskinuti ili menjati zbog promenjenih okolnosti u smislu odredaba člana 133. Gzz. st. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. . prinude i zablude.VANPARNIČNI POSTUPAK Vanparnični sud je vezan pravosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o izvršenom administrativnom prenosu prava korišćenja zemljišta i poslovnih objekata na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene tim rešenjem. onda je dužan da u obrazloženju navede razloge zašto je podneti predlog nedozvoljen. 83/82) Na pravo organizacije udruženog rada.1982. Ako prvostepeni sud svojim rešenjem odbaci predlog predlagača za uređenje međa. (Vrhovni sud Srbije. ne može se ostvariti naknada. 2. kojom se obezbeđuje da ti uslovi rada ne budu pogoršani. Gzz. Zakona o opštem upravnom postupku. a može se pobijati samo zbog prevare.04. ako su mu oni uslov rada. 10/82) Organ uprave nadležan je na osnovu pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji da vrši predaju u posed eksproprisane nepokretnosti. Za ovu predaju nije potrebna izvršna odluka suda opšte nadležnosti. Sporazum zaključen u smislu Zakona o eksproprijaciji pred nadležnim organom opštine je ustvari poravnanje o visini naknade koje ima snagu izvršnog naslova.

... Gž.. Ako pored predloga tužioca za uređenje korišćenja određene katastarske parcele postoji i zahtev da se utvrdi da je tužilac nosilac prava korišćenja na spornoj parceli. 279. ukida se rešenje Opštinskog suda u Č.. da između njihovih delova parcela postoji faktička međa u vidu špalira vinove loze. korišćenja zajedničke stvari. ali ne navodi razlog zbog čega je isti ne dozvoljen i zbog čega se u konkretnom slučaju isti odbacuje. sadržati podatke o zajedničkoj stvari i razloge zbog kojih se postupak pokreće. predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. bez obzira što se u katastru ova parcela vodi kao sukorisnička u delu od po 1/2 idealne.05.rešava prema pravilima parničnog postupka. iz kog razloga je njegov predlog odbačen. ne može tražiti uređenje načina korišćenja iste s obzirom da je po pravnosnažnoj presudi. ako po istom zahtevu već teče parnica. a prema protivnicima predlagača. Zakona o vanparničnom postupku primenjuje. tada ne postoje uslovi za obustavu parničnog postupka i njegov nastavak prema pravilima vanparničnog postupka a zbog toga što se o spornom pravu na stvari ili o spornom obimu prava . a po zakazanom ročištu zajedničarima će se ukazati na mogućnost da sporazumno urede način upravljanja odn. Zakona o vanparničnom postupku. te vodeći računa o njihovim posebnim i zajedničkim interesima . odnosno stranke nisu sukorisnici na osnovu čega mogu tražiti da se uredi način korišćenja navedene parcele. ili ako ne postoji pravni interes tužioca za podizanje tužbe. 430/09. međutim. ukoliko odlučivanje o tužbenom zahtevu ne spada u sudsku nadležnost.. ako je u istoj stvari zaključeno poravnanje. uvažavanjem žalbe predlagača.. godine) 251. sud će uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu ili postupak pred . tačno određen u merama i granicama deo koji je pripao protivniku na osnovu ranije pomenutog ugovora o kupoprodaji. 30. Ukoliko je. predviđeno je da sud može odbaciti tužbu odnosno u konkretnom slučaju predlog.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č. Ukoliko se zajedničari ne sporazumeju sud će izvesti potrebne dokaze i na osnovu rezultata celokupnog postupka doneti rešenje kojim će urediti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvari prema odgovarajućim zakonskim propisima materijalnog prava. Zakona o vanparničnom postupku. 141. i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje. pa samim tim nema nikakve zajedničke svojine između stranaka.. ukoliko je tužba podignuta neblagovremeno. odbačen je kao nedozvoljen predlog predlagača radi uređenja načina korišćenja parcele. R. Dalje prvostepeni sud je zaključio da. R. Prvostepeni sud je utvrdio daje među strankama nesporno da predlagač drži zapadni deo pomenute parcele a protivnik istočni deo.. postupak može pokrenuti svaki od njih ako smatra da je povređen u pravu upravljanja ili korišćenja zajedničke stvari. maja 2009. Prema odredbi čl. U konkretnom slučaju prvostepeni sud odbacuje predlog za uređenje načina korišćenja. oktobra 2008.. Rešenjem Okružnog suda u Č. Zbog toga sud nalazi da predlagač ne može tražiti uređenje načina korišćenja pomenute parcele shodno čl.član 141. sukorisnika i drugih sudržalaca iste stvari (zajedničari). da se u katastru ova parcela vodi kao suvlasnička u delu od po 1/2 idealne.81 - .. od 13. ako je stvar pravnosnažna presuđena. ZPP koja se u smislu čl. među zajedničarima sporno pravo na stvar koja je predmet postupka ili je sporan obim prava. oktobra 2008.2009. br___/08 od 30. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. broj ___/08 od 30. Iz obrazloženja: U vanparničnom postupku se uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnika. ___/09 od 13.

Ukoliko predlagač smatra da je povređeno pravo upravljanja ili korišćenja zajedničke stvari pokreće se postupak za uređenje korišćenja te stvari. u postupku nisu učinjene bitne povrede iz člana 361. godine) 252.08. što se ne rešava u vanparničnom postupku već prema odredbama Zakona o parničnom postupku. Iz stanja u spisima proizilazi da u konkretnom slučaju u postupku nije podnet samo predlog za uređenje načina korišćenja označene katastarske parcele od strane tužioca. Zakona o vanparničnom postupku. bila bi pravilna odluka prvostepenog suda da se postupak obustavi a nastavi po pravilima vanparničnog postupka.otac ovde protivniku predlagača na koga se vodi sporna nepokretnost. . a istovremeno i vanparnični postupak privremenog uređenja načina njenog korišćenja. međutim. Tužilac je. godine) 253. pravnog odnosa . stav 2.član 145.među strankama sporno pravo na stvar. Prvostepeni sud pravilno navodi da se u konkretnom slučaju radi o uređenju privremenog načina korišćenja spornih nepokretnosti koje predstavljaju zajedničku svojinu stranaka. pa ni one na koje se žalbom ukazuje. 1359/05 od 14. Gž. VIII Pž. Dakle.82 - . Stoga je prvostepena odluka potvrđena.VANPARNIČNI POSTUPAK upravnim organom radi rešenja spornog prava odn.2006. (Iz Rešenja Višeg trgovinskog suda. i to nezavisno od toga da li se protivna strana (tuženi) slaže sa podnetim predlogom.2005. jer se u odsustvu sporazuma zajedničara i prema odredbama vanparničnog postupka odlukom suda može urediti način korišćenja zajedničke stvari. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. a imajući u vidu nespornu činjenicu da su predlagač i protivnik predlagača bili u vanbračnoj zajednici koja je prema odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu imovinskih odnosa supružnika a da je drugi protivnik predlagača . 2973/06 od 31.10. Iz obrazloženja: U žalbi protivnika predlagača se ističe da je prvostepeni sud povredio pravila postupka jer nije izneo ni jedan dokaz na planu utvrđivanja postojanja okolnosti koje bi zahtevale privremeno uređenje korišćenja sporne imovine. Zakona o parničnom postupku na koje upućuje član 30. Iz toga sledi da je – u smislu člana 145. u ovoj parnici tražio da se utvrdi i da je on nosilac prava korišćenja na spornoj katastarskoj parceli. Zakona o vanparničnom postupku . Ovi navodi žalbe se ne mogu prihvatiti kao osnovani. Da jeste. Nema mesta prekidu vanparničnog postupka do okončanja parničnog postupka ukoliko se između stranaka vodi parnica radi utvrđivanja doprinosa u sticanju zajedničke imovine bračne tekovine. Činjenica da se vodi parnični postupak u naznačenom predmetu radi utvrđivanja doprinosa predlagača i protivnika predlagača u sticanju te zajedničke imovine ne sprečava privremeno uređenje načina korišćenja predmetne nepokretnosti.

Naime. propisana su pravila na osnovu kojih nadležni sud u slučajevima određenim posebnim zakonima.2002.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č. a sud na osnovu rezultata celokupnog postupka donosi rešenje kojim će urediti način korišćenja i upravljanje zajedničke stvari. P. nižestepeni sudovi su pogrešno primenili materijalno pravo kada su zauzeli stav da predlagači nisu aktivno legitimisani za pokretanje postupka zato što nisu držaoci spornih parcela.. 464/03 od 8.2003.2003. Gž. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. uređenja i korišćenja zajedničke stvari bili lišeni mogućnosti da se obrate nadležnom sudu predlogom u smislu odredbi člana 141-147. Zakona o vanparničnom postupku.02. godine. Odredbe navedenih članova Zakona o vanparničnom postupku bi izgubile svoj smisao ako bi zajedničari zbog gubitka državine usled nesaglasnosti sa ostalim zajedničarima oko upravljanja.. br. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće: Ne može se prihvatiti pravni stav prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nema zakonskih uslova za privremeno uređenje načina korišćenja zajedničke stvari. ___/03 od 10. nemaju zakonskih osnova. br. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio predlagač.83 - . Okružni sud u Č.10. Pravila postupka o uređenju načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari od strane suvlasnika primenjuju se i na slučajeve kada više lica ima pravo svojine. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. svojom odlukom uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. Pravila ovog postupka o uređenju načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari od strane suvlasnika primenjuju se i na slučajeve kada više lica ima pravo svojine.. zbog poremećenih odnosa između stranaka i što je predlagač napustio kućnu zajednicu..3. Gzz. pravo korišćenja ili državine na stvarima. br. br.2000. 325/00 od 21. Prema odredbi člana 142. Zakona o vanparničnom postupku. ___/00 od 21. godine) . Zakona o vanparničnom postupku.02. Iz obrazloženja: Odredbom člana 141-147. je svojim rešenjem Gž. kad predlagač smatra da je povređeno pravo upravljanja ili korišćenja te stvari. godine) 254.2003. odbijen je predlog predlagača prema protivnicima da se privremeno uredi način korišćenja stambenog objekta kao zajedničke stvari. pravo korišćenja ili državine na stvarima. godine ukinuo rešenje Opštinskog suda u Č. na zahtev zainteresovanih učesnika. Drugim rečima razloge koje je našao prvostepeni sud da u konkretnom slučaju postoje. svaki zajedničar je ovlašćen da pokrene ovaj postupak samom činjenicom da lično smatra da je od strane drugog zajedničara povređen u pravima koja ima u odnosu na upravljanje i korišćenje na zajedničkoj stvari. R. Potreba da se saglasnost oko korišćenja raspolaganja zajedničkom stvari uredi posredstvom suda u najvećem broju slučajeva i pretpostavlja povredu nečijih državinskih ili drugih prava. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. br.. u članu 142. Kako ni jednom odredbom koja reguliše navedenu materiju pravo na pokretanje postupka nije ograničeno na lica koja kao zajedničari moraju da budu i držaoci stvari u pogledu koje postoji nesaglasnost po pitanju uređenja upravljanja i načina korišćenja. Zakona o vanparničnom postupku je predviđeno da se pokreće postupak za uređenje korišćenja zajedničke stvari..03. 139/03 od 10.

ZVP za uređenje načina korišćenja predmetne parcele jer predlagač nije i faktički sukorisnik parcele. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Zakona o vanparničnom postupku za uređenje načina korišćenja predmetne parcele. ukoliko predlagač pokrene postupak.VANPARNIČNI POSTUPAK Protiv pravosnažnog rešenja o uređenju upravljanja i korišćenja zajedničke stvari revizija nije dozvoljena. sa obrazloženjem da nisu ispunjeni uslovi iz članova 141-145.06. Zakona o vanparničnom postupku. ZVP. stav 2.12. sa nalogom prvostepenom sudu da u ponovnom postupku. Rev. ZPP. (Vrhovni sud Srbije. 256. sa nalogom prvostepenom sudu da u ponovnom postupku. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je uputio predlagača da kao tužilac pokrene parnični postupak protiv protivnika predlagača u roku od 30 dana. Polazeći od odredbi člana 141 i 145.1999. radi predaje katastarske parcele u suposed. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je uputio predlagača da kao tužilac pokrene parnični postupak protiv protivnika predlagača u roku od 30 dana. Gž. drugostepeni sud je pobijano rešenje ukinuo zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. ZVP. jer predlagač nije i korisnik predmetne katastarske parcele koja se nalazi u isključivom posedu protivnika predlagača. prekinuti postupak po predlogu za uređenje načina korišćenja predmetne parcele. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 7384/98 od 22. jer predlagač nije i faktički sukorisnik parcele. Ukoliko je među zajedničarima sporno pravo na predmetnoj parceli ili obim prava na istoj. drugostepeni sud je pobijano rešenje ukinuo zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. godine) . Zakona o vanparničnom postupku. tačka 14. 8075/99 od 16. Da bi se sproveo postupak upravljanja i korišćenja zajedničke stvari predlagač i protivnik predlagača moraju biti u faktičkoj sudržavini zajedničke stvari. jer predlagač nije i korisnik predmetne katastarske parcele koja se nalazi u isključivom posedu protivnika predlagača. radi predaje katastarske parcele u suposed. godine) 257.06. 141-145.1999. prekinuti postupak po predlogu za uređenje načina korišćenja predmetne parcele. ukoliko predlagač pokrene postupak. U navedenom rešenju je navedeno i da će prvostepeni sud. 8075/99 od 16. s tim što će prvostepeni sud. Gž. Polazeći od odredbi članova 141-145.1999. oceni osnovanost predmetnog predloga. stav 2. da prvostepeni sud oceni osnovanost podnetog predloga. sa obrazloženjem da nisu ispunjeni uslovi iz čl. odnosno pravnog odnosa. sud će uputiti predlagača da pokrene parnicu radi rešavanja spornog prava.84 - . s obzirom da nisu ispunjeni uslovi iz članova 141-145. Zakona o parničnom postupku. s obzirom da nisu ispunjeni uslovi iz člana 141 i 145. tačka 14. godine) 255.

ZVP. sukorisnika i drugih sudržalaca iste stvari (zajedničara).400 dinara. da se uredi način upravljanja i korišćenja navedene nepokretnosti. Stavom V izreke konstatovano je da je sasavni deo izreke istog rešenje skica nalaza veštaka od 12. godine stavom I izreke uređen je način korišćenja zajedničkih nepokretnosti stranaka. R ___/94 od 19.1997. (Vrhovni sud Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK 258. Stavom IV izreke konstatovano je da na zajedničko korišćenje učesnicima pripada deo parcele. opisanom u tom delu izreke. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. 703/94) 259. 141-147.9.1996. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. u vezi čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu.11. _____/97 od 31. Gž. o kome se odlučuje u vanparničnom postupku. čije se uređenje upravljanja i korišćenja traži.. Stavom II izreke utvrđeno je da predlagaču pripada isključivo pravo korišćenja na delu kuće. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. 2. 26/90) . Stavom III izreke utvrđeno je da protivniku predlagača pripada isključivo pravo korišćenja na delu kuće. godine. godine odbijena je kao neosnovana žalba predlagača i prvostepeno rešenje potvrđeno. Kod pravilno uređenog činjeničnog stanja da su učesnici u ovom postupku uređenja upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnici na nepokretnosti. . ne može se raditi o pravu službenosti iz člana 49.85 - 261. 5678/97 od 12. 8/92) 260. Drugostepenim rešenjem Okružnog suda u B. kako je tim rešenjem utvrđeno. prema navedenim zakonskim odredbama revizija nije dozvoljena protiv pravnosnažnih rešenja donesenih u postupku uređivanja načina upravljanja i korišćenja zajedničkih stvari suvlasnika. Protiv rešenja drugostepenog suda predlagač je izjavio reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava. Rev. Stavom VII izreke protivnik predlagača je obavezan da predlagaču na ime troškova postupka plati iznos od 1. Uređenje načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari u vanparničnom postupku mogu tražiti samo suvlasnici koji i faktički koriste tu stvar. Zakona o vanparničnom postupku. pravilno je našao prvostepeni sud da se nisu stekli uslovi iz člana 141.01. Stavom VI izreke učesnici su obavezani da jedan drugom omoguće nesmetano korišćenje delova nepokretnosti. Gž. opisane u tom delu izreke. opisanih u tom delu izreke. Ocenjujući dozvoljenost izjavljene revizije u smislu čl. već o načinu korišćenja.. Vrhovni sud je našao da revizija nije dozvoljena. Gž. 146. Iz obrazloženja: Rešenjem V Opštinskog suda u B. Zakona o vanparničnom postupku.1997. 141.. koju isključivo drži protivnik predlagača. Protiv pravnosnažnog rešenja donetog u postupku uređivanja načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari nije dozvoljena revizija. Naime. način korišćenja takve parcele uređuje se u vanparničnom postupku po odredbama čl. st. Kada su stranke suvlasnici stambenih objekata i sunosioci prava korišćenja sporne parcele. Gž. godine) Ako među sukorisnicima građevinske parcele koja se nalazi u gradskom građevinskom području nije uređen način korišćenja iste. te da predlagači ne koriste radi stanovanja ovu nepokretnost.03..1996. opisane u tom delu izreke.

(Iz rešenja Vrhovnog suda Vojvodine. Rev. a ukoliko takav sporazum ne postignu na predlog nekog od njih. 264. Oni mogu sporazumno odrediti način korišćenja takve parcele. i člana 34. sud u vanparničnom postupku može odrediti samo one neophodne prepravke na zgradi koje ne prelaze okvire redovnog upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. 141-147. oni se ne mogu sporazumeti. (Vrhovni sud Vojvodine. Gzz.VANPARNIČNI POSTUPAK Sporazum između suvlasnika postignut u vanparničnom postupku o načinu korišćenja suvlasničke stvari vezuje i pravne sledbenike . 1986. tada po predlogu stranaka način korišćenja iste treba urediti u skladu sa čl. 263. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. na kojoj se nalazi zgrada čiji su suvlasnici i dela građevinskog zemljišta koje služi za upotrebu zgrade. 141. Gzz. 33. 266. stav 1. način korišćenja urediće sud u vanparničnom postupku u skladu sa odredbom čl. Vrhovni sud Srbije) . niti od suda tražiti da uredi način korišćenja zemljišta na način koji bi predstavljao deobu katastarske parcele srazmerno njihovim suvlasničkim udelima u zgradi. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Suvlasnici porodične stambene zgrade. U skladu sa čl. 38/87) 262. Zakona o građevinskom zemljištu i čl. 360/88) Stanari (ili suvlasnici stanova odnosno stambene zgrade) imaju pravo da u okviru svog zajedničkog i nedeljivog prava korišćenja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (dvorišta) urede način korišćenja međusobnim sporazumom ili preko suda u vanparničnom postupku.31. Zakona o planiranju i uređenju prostora. kojima pripada zajedničko nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele na kojoj se zgrada nalazi. Zakona o vanparničnom postupku. ukoliko ne postignu takav sporazum. Zakona o uređenju i planiranju prostora SR Srbije. Međutim. 205/88) Odlučujući o uređenju suvlasničkih odnosa (načinu korišćenja stambene zgrade) između suvlasnika. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 1986. Vrhovni sud Srbije) Na osnovu čl. Vrhovni sud Srbije) Kada je između sunosilaca prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini sporan način korišćenja parcele. i 144. ne mogu vršiti deobu ove parcele. jer bi to bilo protivno odredbi člana 33. 267. Zakona o vanparničnom postupku oni su ovlašćeni da od suda traže da uredi način korišćenja dela katastarske parcele koji služi za redovnu upotrebu zgrade. i 34. Zakona o vanparničnom postupku. 141.86 - 265. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. i dr.kasnije sticaoce suvlasničkih delova i ne može se jednostranom voljom menjati. . 1986. suvlasnici zgrade na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu nemaju zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele.

47/85) 269. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 9687/85) 271. Svaki sukorisnik kao nosilac prava korišćenja izgrađene građevinske parcele može zahtevati da sud u vanparničnom postupku odredi način korišćenja takve parcele kao i obim prava pojedinih sukorisnika. Nema mesta prekidu postupka uređenja upravljanja i korišćenja zajedničkog stana zbog pokrenute parnice za poništaj ugovora o korišćenju stana.87 - . Prvostepeni sud je dužan kada uređuje način korišćenja zemljišta da odvoji određene površine u korist jedne ili druge strane i te površine tako ograniči u izreci rešenja da se ono može izvršiti. Gž. Kada konstituiše pravo službenosti prolaze preko bilo koga dela zemljišta. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je usvojio predlog predlagača i rešenjem uredio način korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. . okružni sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda i predmet vratio na ponovni postupak. te kada odvoji određene površine u korist jedne ili druge strane. da je bliže odredi prema poligonim tačkama koje koriste geometri. Zakona o vanparničnom postupku uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. U slučaju nepostojanja sporazuma sud u vanparničnom postupku shodno članu 141.VANPARNIČNI POSTUPAK Suvlasnik nije ovlašćen da faktički raspolaže i upotrebljava celu stvar na način kako to njemu odgovara. Po žalbi predlgača da se iz izreke rešenja ne vidi jasno šta je ko od učesnika dobio na korišćenje (navedene su samo površine levo i desno od kapije). (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Kada uređuje način korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. Gzz. Prvostepeni sud je dužan da svaku površinu označi u metrima i granicama. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je svojim rešenjem prekinuo postupak uređenja korišćenja zajedničkog stana zbog toga što je jedan od učesnika u toku postupka pokrenuo parnicu radi poništaja ugovora o korišćenju stana. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 270. i 148. prema susedu ili strani sveta. već o načinu upravljanja i korišćenja odlučuju sporazumno. 79/86) 268. Gzz. sud je u obavezi da te površine tako ograniči i detaljno upiše u izreku rešenja da se takvo rešenje može i izvršiti. sud je dužan da tu službenost tačno opiše tako što će navesti u korist koje nepokretnosti se konstituiše službenost. način prolaza i prava korisnika ove službenosti. da označi širinu i dužinu prolaza. koje koriste predlagač i protivnik predlagača.

stav 1. citirane odluke nadzor nad sprovođenjem odredaba te odluke vrši opštinski organ uprave za poslove komunalne inspekcije. svaki etažni sopstvenik stana ili posebnog dela zgrade ima ravnopravno pravo korišćenja građevinskog zemljišta zajedno sa ostalim etažnim sopstvenicima. Kada se radi o stambenom objektu sa više stanova koji su u etažnoj svojini građana. 4544/84) 272. Iz obrazloženja: Predmet ove vanparnične stvari je predlog predlagača da se uredi način korišćenja izgrađene građevinske parcele upisane kao društvena svojina. stoga nema mesta.88 - . kao i očita nepravda za jednog od njih. Gzz. 5302/84) .VANPARNIČNI POSTUPAK Drugostepeni sud je po žalbi ukinuo ovo rešenje. odnosno skup stanara. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. i 34. Nižespratni stanovi odbili su predlog pozivajući se na Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama prema kojoj kućni savet. Zakona o građevinskom zemljištu i čl. a na kojoj su predlagači i protivnici predlagača vlasnici posebnih stanova u višespratnoj zgradi. Uređenju načina korišćenja građevinske parcele naročito ima mesta ako jedan sukorisnik onemogućava druge korisnike u korišćenju zajedničke parcele. ne sprečava stranke da u parnici ostvaruju zahteve u odnosu na stan o čijem korišćenju se u ovom postupku odlučuje. 37. Gzz. Vrhovni sud je. Ovo tim pre što ni pravnosnažno rešenje doneto u ovom (vanparničnom) postupku. onda se one mogu menjati samo promenom urbanističkog plana. sudovi su zaključili da rešavanje ove stvari spada u nadležnost organa uprave. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Kad su mere i granice građevinske parcele. Ako između njih dođe do neslaganja o načinu korišćenja ili obimu prava. Zakona o planiranju i uređenju prostora. svaki sukorisnik može zahtevati da sud u vanparničnom postupku odredi način korišćenja kao i obim prava pojedinih sukorisnika parcele. 33. Kako prema članu 27. na ponovni postupak. u smislu člana 146. Za uređenje korišćenja zajedničkog stana bez značaja je ko je od stranaka . a menjanjem obima korišćenja parcele na osnovu saglasnosti korisnika u suprotnosti je sa odredbom čl. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. 91/84) 273.nosilac stanarskog prava.sukorisnika . Izraženo stanovište Vrhovni sud ocenjuje kao pogrešno. Gž. U skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu sopstveniku građevinskog objekta pripada pravo korišćenja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. koja se nalazi u užem građevinskom reonu grada. usvajajući zahtev za zaštitu zakonitosti ukinuo rešenje nižestepenih sudova i predmet vratio prvostepenom sudu. Svrha uređenja je da se izbegnu sukobi stranaka. Razume se da se ovim ne vrši fizička deoba građevinskog zemljišta. pa prema tome i dvorišta. Prekidu postupka zbog pokrenute parnice radi poništaja ugovora o korišćenju stana. određuje način korišćenja zajedničkih prostorija.

s obzirom na položaj i veličinu prostorija. (Iz odluke Saveznog suda. pri čemu je sud ograničen samo na raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa među strankama. s tim da svaki od suvlasnika dobije istu. vodeći računa da li je podizanje takvog objekta celishodno i opravdano. Lice koje smatra da je povređeno u pogledu prava korišćenja zajedničke stvari. na predlog suvlasnika izvršiti razgraničenje u pogledu načina njenog korišćenja.50 kvm. a u površini od 15.89 - 276. sud ne ocenjuje da li je takvo podizanje u skladu sa građevinsko-tehničkim i urbanističkim propisima. 7369/84) Kada je između sunosilaca prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini sporan način korišćenja parcele. 277. Predlagač žalbom pobija rešenje smatrajući da je protivniku pripala na korišćenje veća površina radi čega predlaže novo veštačenje. i prostoriju broj 3 površine 10. Gzz. Gzz. i koristiti prema skici sobu br. 2. šupe i sl. može tražiti zaštitu u postupku pred sudom opšte nadležnosti. Gž. 4. Prvostepeni sud pobijanim rešenjem uređuje među strankama način korišćenja suvlasničke nepokretnosti tako što će predlagač na ime svoje polovine idealnih delova koristiti prema skici sobu br. odnosno približno istu površinu. jer o tome odlučuje nadležni upravni odbor. a protivnik predlagača sobu br. U slučaju kada je nemoguće izvršiti fizičku deobu zgrade.23 kvm. moguće izvršiti razgraničenje u pogledu njihovog korišćenja. 20/83) Ukoliko među etažnim vlasnicima nema saglasnosti u pogledu podizanja pomoćnih objekata (garaže. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. sud će na predlog zainteresovanog vlasnika etažnog dela odlučiti u vanparničnom postupku da li će se takvo podizanje pomoćnog objekta dozvoliti. Gzz.sud će. Po stanovištu drugostepenog suda bitno je da je u slučaju nemogućnosti fizičke deobe zgrade. površine 11. tada po predlogu stranaka način korišćenja iste treba urediti u skladu sa čl. Pritom. 1. površine 7. 141-147. jer mu sukorisnik to pravo osporava. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima stranke su suvlasnici svaki od po 1/2 idealnih delova na porodičnoj kući čija fizička deoba prema nalazu i mišljenju veštaka nije moguća. . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Drugostepeni sud odbija žalbu predlagača kao neosnovanu smatrajući da je u konkretnom slučaju razlika u površini prostorija neznatna. a ne može odlučivati o građevinskim uslovima iz nadležnosti organa uprave. 19/82) . 98/83) 275.50 kvm.). s obzirom na položaj i veličinu prostorija moguće je izvršiti razgraničenje u pogledu njihovog korišćenja. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.40 kvm. Zakona o vanparničnom postupku.VANPARNIČNI POSTUPAK 274. Međutim.

Protiv ovog rešenja. Prema podacima iz spisa moglo bi se zaključiti. način korišćenja urediće sud u vanparničnom postupku u skladu sa odredbom čl. vanparnični sud će u svakom slučaju nastojati da na nesumnjiv način ispita da li o načinu i uslovima deobe postoji sporazum između učesnika (član 152. Okružni sud je našao da su žalbe osnovane. a u slučaju da se ne može postići sporazum . Pri tome. na predlog nekog od njih. st. stav 1.sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. pošto fizička deoba nije moguća. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. zajedno sa kućom koja se nalazi na jednoj od njih. jer bi to bilo protivno odredbi čl. Zakona o vanparničnom postupku. 141. postupivši u smislu člana 372. pobijajući rešenje u celini. ovaj zaključak prvostepenog suda – prema stavu Okružnog suda . Zakona o vanparničnom postupku. deoba zajedničke stvari vrši se prvenstveno na osnovu sporazuma suvlasnika o načinu i uslovima deobe. DEOBA ZAJEDNIČKIH STVARI ILI IMOVINE (Član 148 – 154) 279. da navedene zemljišno. Oni mogu sporazumno odrediti način korišćenja takve parcele. Predmet deobe u ovoj pravnoj stvari su nepokretnosti: označene kuće i zemljište. Dakle.odlučuje sud. i dr.prema odredbi člana 16. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odlučeno je da se deoba zajedničke stvari . ne mogu vršiti deobu ove parcele.knjižne parcele čine jednu celinu. i čl. žalbu su blagovremeno izjavili imenovani protivnici predlagača. 192/82) 278. Zakona o parničnom postupku u vezi sa članom 30. Prema članu 16. Niko od učesnika u postupku nije pribavio urbanistički projekat pa je prvostepeni sud odlučio da se izvrši civilna deoba.VANPARNIČNI POSTUPAK Suvlasnici porodične stambene zgrade. iako ne sa potpunom sigurnošću. kojima pripada zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele na kojoj se zgrada nalazi. istog Zakona . stav 4.ne može se vršiti njihova parcelacija i preparcelacija bez urbanističkog projekta u skladu sa urbanističkim planom. Zakona o uređenju i planiranju prostora SR Srbije. stav 2. Gzz. Navedene nepokretnosti nalaze se u delu naseljenog mesta i . a ukoliko takav sporazum ne postignu.saglasno odgovarajućim propisima . stav 5. Suvlasnici . u vezi sa članom 388. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa . Samo pod uslovom da svi učesnici o tome postignu sporazum moguća je sudska deoba zajedničke stvari isplatom tržišne vrednosti suvlasničkog udela. Međutim. Zakona . 33.je preuranjen. 1. Protivnici predlagača su obavezani da mu plate troškove postupka u svemu kao u izreci ovog rešenja.nepokretnosti bliže označenih u izreci izvrši javnom prodajom i isplatom novca učesnicima prema njihovim suvlasničkim udelima.90 - . i 153. 34.sporazumno određuju način deobe stvari.

st. godine predložili su da se deoba izvrši isplatom predlagaču njegovog suvlasničkog udela u visini tržišne vrednosti. postupajući po predlogu. Ovo zbog toga što prvostepeni sud nije na pouzdan način utvrdio (nepotpuno utvrđeno činjenično stanje) da li je uopšte moguća fizička deoba parcelacijom odn. Predlagač je predložio da se deoba suvlasničke nepokretnosti izvrši javnom prodajom. Saglasno navedenim primedbama. sudu bi ostalo samo da utvrdi prometnu vrednost cele nepokretnosti i da obaveže ostale deobare na isplatu protivvrednosti onom deobaru koji za to pokaže interes. ali se predlagač. U slučaju sporazuma da se deoba izvrši isplatom kroz vanparničnu deobu.03.VANPARNIČNI POSTUPAK o vanparničnom postupku) i tek ako učesnici ne postignu sporazum o načinu deobe . godine) 280.o tome će odlučiti sud.91 - . (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe ili pravo na imovinu. samo ako na pouzdan način utvrdi da predlagač zloupotrebljava pravo iz čl. ne može se zaključiti samo na osnovu toga što niko od učesnika nije priložio projekat parcelacije odn. preparcelacije. preparcelacije predmetnih katastarskih parcela. 150. prvostepeni sud će u ponovnom postupku najpre pouzdano ispitati da li između učesnika postoji sporazum o načinu deobe. o ovome nije na nedvosmislen način izjasnio. Ukoliko o tome ne bi bilo saglasnosti. prvostepeni sud bi na pouzdan način utvrdio da li je moguća fizička deoba nepokretnosti. O troškovima pribavljanja takvog projekta. udeo u zajedničkim stvarima. postaviće se i pitanje pribavljanja projekta parcelacije odn. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. Ukoliko utvrdi da sporazuma nema. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prekinut je postupak u ovoj pravnoj stvari i predlagač je upućen da u roku od 30 dana pokrene parnični postupak radi utvrđivanja udela na nepokretnostima koje su predmet deobe. ZVP-a. pod uslovom da svi učesnici o tome postignu sporazum. što je značajno jer je u postupku deobe zajedničke stvari moguća deoba i isplatom prometne vrednosti suvlasničkog udela. Isto se postiže i deobom kroz isplatu udela.2005. prvostepeni sud će odlučiti prema pravilima sadržanim u odgovarajućim odredbama Zakona o vanparničnom i Zakona o parničnom postupku. odrediće odgovarajuće veštačenje kako bi utvrdio da li je i na koji način moguća fizička deoba. ako sud. pri tome. stav 1. Gž. Prema odredbi čl. imenovani protivnici predlagača podneskom od 21. 1.vanparnični sud je dužan da vodi računa i da spreči zloupotrebu prava protivnika predlagača. uz upozorenje da će se smatrati da je predlog povukao ukoliko parnicu ne pokrene. 150. Tek ukoliko fizička deoba bude moguća na način kako to sud bude utvrdio veštačenjem.2007.02. imajući u vidu spise. Zbog toga je bilo važno da prvostepeni sud predlagaču predoči predlog protivnika predlagača te da zatraži od njega da se jasno izjasni. U postupku deobe zajedničke imovine. Dakle. 269/07 od 14. predlagač je zainteresovan da se deoba izvrši javnom prodajom a to u stvari vodi ka pretvaranju njegovog suvlasničkog udela u novčanu protivvrednost. odnosno imovini ili je sporno koje stvari. prekinuće postupak i . preparcelacijom navedenog zemljišta. ZVP-a. Nemogućnost fizičke deobe. Na drugoj strani.

ističući da na predmetu deobe ima poseban udeo po osnovu sticanja u porodičnoj ili bračnoj zajednici. te na taj način LJ. 9.1991. sadržan u podnesku od 21. da nastoji da se postupak sprovede bez odugovlačenja i sa što manje troškova (čl. i tako učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.. Gž. u određenom broju slučajeva. kako bi pravilno primenio odredbu čl. te smatra da ima veći udeo. U konkretnom slučaju. ZVP-a. 308/06 od 23.11. Protivnik predlagača LJ. godine. a prema st. 150. 1. ističući da je: ". br. 1. godine) 281. ZPP-a. ZPP-a). ZPP-a.VANPARNIČNI POSTUPAK uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu.. štaviše imao je i konkretan predlog kako da se deoba izvrši. 150. odnosno da je stekao na osnovu tog ulaganja u imovinu svoje sopstveno pravo svojine koje ne može biti predmet deobe… da je on pozajmio novac bratu P.03. Predlog za deobu podnet je 4. navodi da on lično ima veći udeo na osnovu ovog ulaganja u tu imovinu. Međutim. 1. prostom izjavom pred vanparničnim sudom ospori predlagaču udeo utvrđen naslednim rešenjem.. 1. čime je prvostepeni sud povredio navedenu zakonsku odredbu i čl. 361. izgledala je tako da učesnik (protivnik predlagača). 1. O. 9. st. st. ne navodeći pri tom činjenice koje bi mogle dovesti u sumnju utvrđene nasledne udele i predmet deobe.12. predstavlja prethodno pitanje u postupku sudske deobe na način da se kuća kao jedna stambena celina izvođenjem odgovarajućih radova pretvori u dve stambene jedinice. da bi sud prekidao postupak deobe i upućivao predlagača na parnicu.2006. Prema odredbi čl. i pored toga. godine. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu.03.2003. godine. ZVP-a. istog propisa sud je dužan da spreči svaku zloupotrebu prava koja imaju stranke u postupku. ne sadrži potpune činjenice koje bi ukazivale da je on sticao u zajednici s roditeljima. st. 150. najčešće u postupcima deobe nasleđa. 3. 1209/01 od 23. godine predlagaču je osporio udeo u nepokretnostima koje su predmet deobe.2005. Primena u praksi ove zakonske odredbe. M. bilo je potrebno da prvostepeni sud ispita ima li zloupotrebe procesnih prava na strani protivnika predlagača i da li uopšte ima mesta primeni odredbe čl. 10. 1. ZPP-a.2005.02. i da je na taj način u stvari taj novac uložen u završetak gradnje kuće. nastaviće postupak bez obzira na navedeno isticanje protivnika predlagača. 3.. da su stranke dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahteva i da predlože dokaze kojima se utvrđuju te činjenice i da u vezi s tim citirana izjava protivnika predlagača LJ. 7. Odobrenje nadležnog organa uprave saglasno propisima o izgradnji. ne uzimajući u obzir i moguću zloupotrebu od strane protivnika predlagača navedene zakonske odredbe. godine. st. naravno ukoliko prethodno na pouzdan način utvrdi da je reč o zloupotrebi. st. . stranke su dužne da savesno koriste prava koja su im priznata zakonom.2005. 2. označenom kao protivpredlog. kome nije u interesu da se postupak deobe zajedničke imovine okonča. niti je pokretao parnični postupak radi utvrđenja udela po osnovu sticanja u zajednici. da se predlagaču isplati novčana protivvrednost njenog suvlasničkog udela od 1/6. br.92 - . pod uslovom da taj taj novac ne vraća njemu već da dv njihovom ocu i majci. ZPP-a. st. predmet deobe je nasleđe iza pravnog prethodnika učesnika po naslednom rešenju Drugog opštinskog suda u B.učestvovao u kupovini i uopšte unapređenju stvari koje su predmet deobe. ZPP-a. Ukoliko nađe da zloupotreba postoji. niti u predmetu deobe sve do ročišta od 5. st.12. zatim da ovu činjenicu nije isticao u ostavinskom postupku. nije osporavao suvlasničke udele predlagaču i drugim učesnicima u postupku deobe.. na ročištu od 5. pa je stoga i vanparnični sud dužan da spreči zloupotrebu procesne odredbe iz čl. U ponovnom postupku prvostepeni sud će zatražiti od protivnika predlagača da svoje navode potkrepi činjenicama i dokazima." Imajući u vidu i odredbu čl. vodeći računa o mogućoj zloupotrebi navedene zakonske odredbe. st.

2. Gž. Iz obrazloženja: Prema odredbi čl. predlog za deobu zajedničke imovine mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara. deobni sud će na pouzdan način najpre utvrditi predmet deobe i udele zajedničara. pravu službenostima i drugim stvarnim pravima. U vanparničnom postupku sud odlučuje o deobi i načinu deobe zajedničke imovine.2005. Postupak deobe zajedničke imovine se pokreće predlogom zajedničara i obavezno sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara. koristeći pri tom ne samo navode učesnika već i odgovarajuće pismene dokaze. pri čemu mora utvrditi i status zemljišta koje je predmet deobe i pribaviti overene izvode iz važećeg regulacionog plana. saglasno navedenim primedbama. Sud ne prihvata ovaj predlog između ostalog i zbog toga što među strankama o tome nema sporazuma. Međutim. a za nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine. kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. 14/06 od 27. o zajedničarima. odnosno dozvola organa uprave nadležnog za urbanizam saglasno propisima o izgradnji) pri čemu će utvrditi i da li bi u slučaju takve deobe fizički deo protivnika predlagača bio manji od polovine. odnosno formiranje dve stambene jedinice u predmetnoj kući.2006. prema nalazu i mišljenju veštaka proizilazi da je određenim radovima moguće izvršiti i fizičko razdvajanje. znači osnovanost pokretanja ovog postupka je postojanje zajedničke (suvlasničke) imovine i da deoba te imovine nije izvršena. godine) 282. Prema tome. imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu. radi eventualne doplate. kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari.93 - . U ponovnom postupku prvostepeni sud će. u ponovnom postupku prvostepeni sud će zatražiti od predlagača da pribavi elaborat o idejno-tehničkom rešenju mogućnosti deobe kuće na dve zasebne stambene jedinice (za šta bi morala da postoji i saglasnost. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. godine) 283. na pouzdan način utvrditi predmet deobe za koji mora konstatovati zemljišnoknjižno stanje. . zatim kakvi su udeli zajedničara. st. da vanparnični sud o ovome pribavi i odgovarajuće pismene dokaze.01. Gž. 149. u postupku deobe zajedničke imovine. propuštajući činjenicu da u vezi sa ovakvim predlogom nije potrebno da postoji sporazum. pre nego što pristupi odlučivanju o načinu deobe. jer kuća predstavlja jednu stambenu celinu.09.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud nalazi da nije osnovan predlog predlagača da izvede potrebne radove kojima bi se u kući koja je predmet deobe formirale dve stambene jedinice i da eventualno drugoj strani izvrši doplatu do pune vrednosti udela ukoliko njihovi delovi dobijeni deobom ne bi bili jednaki pošto fizička deoba suvlasničke nepokretnosti prema suvlasničkim udelima nije moguća. ZVP-a. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. nije dovoljno da učesnici učine nespornim predmet deobe i suvlasničke udele već je potrebno. tako da. a tek potom će pristupiti odlučivanju o deobi i načinu deobe. pored toga. Pobijano rešenje ne sadrži ni podatke o zemljišnoknjižnom stanju na predmetu deobe. 1049/05 od 1. br. Kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari.

neophodno je da postoji zajednička. 938/04 od 26. ZVP-a. Zakona o vanparničnom postupku . Dakle. Iz obrazloženja: Pravnosnažnom presudom u prvostepenom postupku utvrđen je svojinski udeo predlagača na predmetnim nepokretnostima (1/2 po osnovu sticanja u zajednici sa svojim imenovanim pokojnim mužem). primeni odredbe člana 150. ima mesta samo onda kada ono što je sporno prethodno pitanje nije pravnosnažno rešeno. onda ne bi imalo mesta bilo kakvoj novoj deobi u vanparničnom postupku. godine) .2004.neosnovani su. ukoliko su ranije već bili suvlasnici na nepokretnoj imovini (mada o tome u spisima nema pouzdanih dokaza) da je deoba već izvršena usmenim putem i da je svako u državini fizički opredeljenog dela spornih nepokretnosti što bi ako je tačno. faktička deoba. Prema tome. već bi ono što je sporno između učesnika moralo da se reši u parničnom postupku. Suvlasnički udeli ostalih učesnika po osnovu nasleđa iza pokojnog utvrđeni su naslednim rešenjem istog suda.čini udeo predlagača od ¾. sud nije utvrđivao da li su uopšte učesnici u ovom postupku suvlasnici na imovini koja je predmet deobe. o čemu je u svom rešenju naveo potpune i jasne razloge. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. godine) 284. da bi imalo mesta postupanju vanparničnog suda u postupku deobe.prvostepeni sud trebalo da prekine postupak i uputi predlagača na parnicu s obzirom na isticanje protivnika predlagača da su oni vlasnici katastarske parcele (koja je takođe predmet deobe) po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji su kao davaoci izdržavanja zaključili sa pokojnim .VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema odredbi čl. Gž. U ovom postupku. Pored toga. isticanje protivnika predlagača da je to i dalje sporno je bez značaja. kada je. na koje i on upućuje. u postupku deobe zajedničkih stvari i imovine. izvršio deobu suvlasničke imovine.u smislu člana 150. 329/04 od 22. ukoliko je deoba već punovažno izvršena na jedan od zakonskih načina.08. odnosno suvlasnička imovina i drugi. Naime. što bi bio i tzv. na pravilno utvrđene relevantne činjenice pravilno primenio materijalno pravo. Zakona o vanparničnom postupku nema mesta ako je sporno pitanje već pravnosnažno rešeno.94 - . 148. u ranije vođenoj naznačenoj parnici u kojoj su učestvovali svi neophodni subjekti.2004. sporno pitanje je pravnosnažno rešeno. Zakona o vanparničnom. Prema stanju u spisima.uz utvrđeni nasledni deo na ostatku iza smrti njenog muža . Gž. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. niti je o tome u svom rešenju naveo bilo kakve razloge. Naime. Primeni odredbe člana 150. na način kao u izreci pobijanog rešenja. Kako je o spornom pitanju parnični sud doneo pravnosnažnu odluku. Navodi iz žalbe da je . sud odlučuje o deobi i načinu deobe. stav 1.03. i po shvatanju žalbenog suda. da deoba takve imovine nije već izvršena. Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud. vodilo odbijanju predloga za deobu. odnosno prema navodima učesnika u ovom postupku. proizilazi. To .

Iz obrazloženja: Rešenjem nižestepenih sudova odbačen je predlog za fizičku deobu nepokretnosti . sud je dužan da po saslušanju učesnika u deobi oceni ima li uslova za odluku o tome da neke od pokretnih stvari pripadnu u svojinu jednom a druge stvari drugom učesniku. (Vrhovni sud Srbije.stana kao neuredan.2001. Rev. dok je za vrednost nekih od pokretnih stvari koje je protivnik predlagača otuđio pre deobe. i to u visini od 1/2. Ta činjenica nije od značaja za sam postupak fizičke deobe i odnosno pravo suvlasnika u predmetnoj stvari.2001. nastojeći da zadovolji opravdane zahteve interese zajedničara. saslušati učesnike u deobi i proceniti da li se deoba može izvršiti tako da neke od pokretnih stvari pripadnu u svojinu jednom učesniku a druge stvari drugom učesniku. dok će pri odlučivanju o tome kome treba da pripadne određena stvar naročito imati u vidu posebne potrebe određenog učesnika zbog kojih ta stvar treba da pripadne upravo njemu. godine) . ZVP. kojim je obuhvatio sve suvlasnike predmetne nepokretnosti. 153. onda tu više nema mesta deobi. predmet deobe mogu biti samo one stvari koje se nalaze u državini učesnika u deobi i koje nisu otuđene. niti je naknadno po nalogu suda izvršio dostavu odgovarajućih dokaza o pravu svojine na istoj nepokretnosti. pa navedene pravnosnažne odluke sudova predstavljaju valjan dokaz o njihovom pravu svojine na nepokretnosti koja je predmet fizičke deobe. Gž.10. Prema tome. Prema tome po oceni revizijskog suda. isti obavezan da predlagaču isplati novčanu protivvrednost tih stvari u visini njegovog udela. kako je to propisano stavom dva istog propisa.95 - .10. jer predlagač u predlogu nije naveo zemljišnoknjižne podatke ove nepokretnosti. između ostalog. Inače. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odlučeno je da se izvrši civilna deoba pokretnih stvari. koje su i u vreme pokretanja postupka deobe u državini suvlasnika. godine) 286. pre nego što odluči da se deoba pokretnih stvari izvrši javnom prodajom.VANPARNIČNI POSTUPAK 285. Okružni sud je ukinuo prvostepeno rešenje iz sledećih razloga: Prema odredbi čl.09. sud će doneti rešenjem o deobi i načinu deobe zajedničke stvari. već onaj suvlasnik koji je na taj način oštećen svoja prava može ostvarivati samo u parnici. pošto prethodno sasluša učesnike i izvede potrebne dokaze. 1087/01 od 25. dostavio pravnosnažno rešenje ostavinskog suda kojim je raspravljena zaostavština koju. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. posebno u situaciji kada ista nepokretnost nije upisana u zemljišne knjige. Takođe je dostavio i pravnosnažnu presudu od 3. godine kojom je utvrđeno pravo svojine protivnika predlagača na preostaloj 1/2 predmetnog stana. Ako su pokretne stvari otuđene od strane nekog od suvlasnika još pre nego što je započeo postupak deobe. 915/01 od 19. stav 1. sačinjava i predmetni stan stečen ugovorom o kupoprodaji. Naime. predlagač je uz predlog za fizičku deobu. U postupku deobe pokretnih stvari sud će.1996. revizijski sud je ukinuo rešenje nižestepenih sudova. pre donošenja rešenja o deobi javnom prodajom. učesnici ovog postupka su vlasnici predmetnog stana sa utvrđenim suvlasničkim udelima. Predlog za pokretanje postupka deobe nepokretnosti mora sadržati zemljišnoknjižne podatke i pismene dokaze o pravu svojine. Kako ovakav zaključak nižestepenih sudova ne odgovara stanju u spisima.

VANPARNIČNI POSTUPAK

287.
Ako sud u postupku o deobi i načinu deobe zajedničkih stvari ili imovine dnese takvo rešenje da iz izreke proizlazi da se radi o pravnoj deobi a iz obrazloženja da se radi o fizičkoj deobi, čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka. Iz obrazloženja: Postupajući po predlogu predlagača za fizičku deobu, Opštinski sud u G... je doneo rešenje o deobi R. br. ___/2000, od 4. septembra 2001. godine. U izreci je navedeno, između ostalog, da pripada u svojinu i državinu predlagaču 4/9 od kp. br. 1973 i 1977. u ukupnoj površini od 557,99 ha, a iz obrazloženja proizilazi da je izvršeno veštačenje od strane veštaka geometra i utvrđen je fizički deo parcele. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio protivnik predlagača. Okružni sud u Č... je svojim rešenjem Gž. br. ___/2001, od 13. decembra 2001. godine, ukinuo rešenje Opštinskog suda u G... U drugostepenoj odluci je navedeno sledeće: Pobijano prvostepeno rešenje se zasniva na bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. tačka 14. ZPP, jer je izreka rešenja nerazumljiva, protivurečna obrazloženju rešenja, obrazloženje rešenja je bez razloga o odlučnim činjenicama. Naime, radi se o predlogu za fizičku deobu podnetom od strane predlagača. Tada, a na osnovu člana 154. Zakonom o vanparničnom postupku, izreka rešenja treba da sadrži delove parcela kao posledica fizičke deobe a ne da sadrži podatke o tzv. pravnoj deobi. Naime, podaci o fizičkim delovima stvari podrazumevaju da izreka rešenja treba da sadrži sve podatke o parcelama i objektima, ako su parcele cepane, mora se navesti koji je to novi broj kat. parcele i sa kojim površinama. Iz obrazloženja rešenja proizilazi da je sud izveo dokaz veštačenja od strane veštaka geometra, ali sud ne daje ocenu toga dokaza. Ako iz izreke rešenja proizilazi da je izvršena tzv. pravna deoba, a u obrazloženju je navedeno koji su to fizički delovi parcele u pitanju, tada je učinjena pomenuta bitna povreda odredaba Zakona o parničnom postupku. Zato prvostepeni sud u ponovnom postupku treba da ima u vidu odredbe člana 153. i 154. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku, Gž. 1340/01 od 13.12.2001. godine)

Postojanje pismenog sporazuma o deobi imovine moguće je utvrđivati ne samo uvidom u takav sporazum nego svim dokaznim sredstvima. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1114/99 od 9.12.1999. godine)

288.

289.
Ako je sporna srazmera suvlasnika na nepokretnosti čija se deoba traži, sud ne može doneti rešenje o deobi te nepokretnosti, već će uputiti predlagača na parnicu. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u vanparničnom postupku rešenjem odlučio da prekine postupak i predlagača uputi na parnicu radi utvrđivanja veličine suvlasničkog udela predlagača i protivnika predlagača na nekretnini na kojoj su stranke uknjižene kao suvlasnici na idealnim delovima od po jedne polovine dela svaka, a čiju deobu predlagač traži. Predlagač je izjavio žalbu protiv tog rešenja koju je drugo- 96 -

VANPARNIČNI POSTUPAK stepeni sud odbio iz sledećih razloga. U prvostepenom postupku protivnik predlagača osporio je suvlasnički srazmer na spornoj nekretnini ističući da je njen suvlasnički deo veći. Prema tome, prvostepeni sud je, u skladu sa odredbom člana 150. Zakona o vanparničnom postupku, pravilno postupio kada je postupak prekinuo i predlagača uputio na parnicu. Odredbe člana 153. navedenog zakona o načinu deobe zajedničke stvari i imovine, na koje se predlagač poziva, primenjuju se samo u slučaju kada nije sporan udeo u zajedničkim stvarima i imovini. Zato prvostepeni sud nije mogao doneti rešenje o deobi pre nego što se raspravi pitanje srazmera suvlasnika na nepokretnosti čija se deoba traži. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu, Gž. 1674/98 od 12.05.1999. godine)

290.
Ako učesnici postupka deobe zajedničke stvari ne postignu sporazum o načinu deobe te stvari, sud će preduzeti potrebne radnje (saslušanje, dokazivanje, veštačenje) i na osnovu tih razultata doneti rešenje o deobi predmetne nepokretnosti. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju, učesnici u postupku, suvlasnici zajedničke nepokretnosti, nisu postigli dogovor o uslovima i načinu deobe zajedničke nepokretnosti, u smislu odredbi člana 152. Zakona o vanparničnom postupku, pa su pravilno u ovom slučaju nižestepeni sudovi odredili deobu nepokretnosti putem javne prodaje, pri čemu će se ostvarena novčana sredstva podeliti suvlasnicima u visini njihovih suvlasničkih udela. Na ovo upućuju i odredbe člana 16. stav 4. i 5. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, po kojima suvlasnici takođe sporazumno određuju način deobe stvari, pa u nedostatku sporazuma o tome odlučuje sud. Pri tome deoba će se izvršiti prodajom stvari, ako je fizička deoba nemoguća, kao u konkretnom slučaju, ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 4979/99 od 17.11.1999. godine)

291.
Rešenje o prodaji zajedničke nepokretnosti sud će doneti u slučaju kada je očigledno da se deobom (stambene zgrade i njive) ne mogu dobiti nove stambene celine niti zemljišne parcele veće od 2 ha. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odredio deobu zajedničkih nepokretnosti stranaka prodajom nepokretnosti i podelom postignute kupoprodajne cene među suvlasnicima srazmerno njihovim suvlasničkim delovima. Protivnica predlagača je izjavila žalbu protiv tog rešenja koju je drugostepeni sud odbio kao neosnovanu iz sledećih razloga. Iz izvoda iz zemljišne knjige proizilazi da deoba zajedničkih nepokretnosti stranaka ne može doći u obzir zbog prirode stvari i veličine suvlasničkih kvota. Naime, u pitanju su stambene zgrade sa dvorištem i baštom kao i njive od kojih samo jedna ima veći površinu od 2 ha, pa je i bez veštačenja očigledno da se deobom prema postojećim suvlasničkim kvotama ne mogu dobiti nove stambene celine, niti zemljišne parcele veće od 2 ha, kako je to predviđeno članom 19. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zbog toga je prvostepeni sud postupio u skladu sa odredbom člana 153. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku i člana 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kada je odredio deobu prodajom zajedničkih nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu, Gž. 501/97 od 20.05.1998. godine)
- 97 -

VANPARNIČNI POSTUPAK

Punovažan je usmeni sporazum suvlasnika o deobi suvlasničkog stana. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 3782/98 od 9.09.1998. godine)

292. 293.

Suvlasnik ima pravo da u svako vreme zahteva deobu stvari, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika, ako zakonom nije drugačije određeno. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 54/98 od 8.07.1998. godine)

Ako je fizička deoba stambene zgrade nemoguća onda se deoba vrši javnom prodajom i podelom postignute cene srazmerno suvlasničkim udelima. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1970/98 od 29.04.1998. godine)

294.

U postupku deobe zajedničkih stvari ili imovine vanparnični sud može odlučiti da neke stvari pripadnu jednoj, a druge odgovarajuće protivvrednosti drugoj strani. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1/98)

295.

U vanparničnom postupku prilikom odlučivanja o deobi imovinske zajednice (član 148. Zakona o vanparničnom postupku) kada se zahteva fizička deoba poljoprivrednog zemljišta sud je dužan da vodi računa o površini tog zemljišta u smislu odredbe člana 19. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 7/93, 48/94 i 54/96). (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 286/96 od 11.02.1998. godine)

296.

Kad suvlasnici nepokretnosti ne postignu sporazum o načinu fizičke deobe onda o načinu deobe te nepokretnosti odlučuje sud. Ako sud utvrdi da fizička deoba nije moguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari i ako ne odluči da stvar pripadne jednom od suvlasnika odrediće prodaju i prodajom dobijeni iznos podeliti srazmerno veličini udela suvlasnika. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 839/97 od 13.05.1997. godine)

297.

298.
U predlogu za deobu zajedničke nepokretnosti, predlagač je dužan da označi zemljišnoknjižne podatke za spornu nepokretnost zajedničara, a sud je dužan da sasluša zajedničare u smislu člana 153. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku kao i da utvrdi sve okolnosti u smislu člana 153. stav 2. i člana 154. Zakona o vanparničnom postupku, u vezi člana 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.
- 98 -

Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. posteljina. 347/97 od 20. st. odlučio da se deoba zajedničke nepokretnosti izvrši javnom prodajom.02. s obzirom na to da stranke nisu mogle postići sporazum o deobi. godine) 300. Stoga je Okružni sud uvažio žalbu protivnika predlagača i ukinuo pobijano rešenje na osnovu čl. u slučaju kada fizička deoba nepokretnosti nije moguća. 1. imajući u vidu da se pravo svojine na nepokretnosti stiče upisom u javnu knjigu u smislu čl. 3. st. Na predlog jednog od njih. odgovarajuće protivvrednosti . ako neke od istih dosudi jednoj. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž. 16. st. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. 153. Zakona o vanparničnom postupku u vezi čl. koji ne sadrži zemljišnoknjižne podatke za ovu nepokretnost. godine) 299. Reč je o pokretnoj imovini čija fizička deoba nije moguća. drugostepeni sud je ukinuo prvostepeno rešenje uz stav da prvostepeni sud nije vodio računa o propisima člana 153. 2. odlučiti da stvar pripadne jednom vlasniku (a drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovih udela) ili da se nepokretnost izloži javnoj prodaji.1997. ceniti navode protivnika predlagača u žalbi i doneti zakonitu i pravilnu odluku. Po žalbi protivnice predlagača. st. st. i bez saslušanja zajedničara u smislu čl. 58/98 od 29.01. kao i o zahtevu protivnice predlagača da se njoj i deci u stanu ostavi nameštaj. vanparnični sud je doneo rešenje da se vrši deoba zajedničke imovine koju čine brojne pokretne stvari. st. st. stav 5. 1. Zakona o vanparničnom postupku koji se odnose na postupak suda. i čl. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa smatra da je fizička deoba nemoguća. Zakona o parničnom postupku. saslušati zajedničare u smislu čl. Neke stvari iz prvostepenog rešenja su fizički deljive. 1.99 - . tač. 2. kao što su 200 rolni platna i slično. 380. 154. 153. Zakona o parničnom postupku. a druge odgovarajuće protivvrednosti drugoj strani. 3.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je postupajući po neurednom predlogu za deobu zajedničke nepokretnosti. posuđe i slično. Odluka o troškovima vanparničnog postupka ukinuta je na osnovu čl. Prilikom donošenja odluke o načinu deobe nepokretnosti sud će. 20. Gž. Zakona o vanparničnom postupku. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Deli se imovina. vodeći računa i o njihovim opravdanim zahtevima i posebnim potrebama. u vezi čl. U ponovnom postupku prvostepeni sud će naložiti predlagaču da uredi predlog i označi zemljišnoknjižne podatke za spornu nepokretnost zajedničara u smislu čl. i čl. javnom prodajom i podelom ostvarene cene na jednake delove. 2. Zakona o vanparničnom postupku. ne ceneći pritom sve okolnosti iz čl. kako to i protivnik predlagača ističe u žalbi. (Iz rešenja Okružnog suda Sombor. Zakona o vanparničnom postupku u vezi čl. a ne pojedina stvar. 33. . Iz obrazloženja: U parnici je doneta pravnosnažna presuda da su brojne pokretne stvari zajednička tekovina bivših bračnih drugova u jednakim delovima. utvrditi sve okolnosti u smislu čl. drugoj strani. 2. Prvostepeni sud polazeći od člana 16. 149.1997. 153. Sud ne vrši fizičku deobu bilo koje od brojnih stvari. 153. 149. Zakona o vanparničnom postupku. 166. Sud ne može izvršiti fizičku deobu pokretne zajedničke imovine tako što će neke stvari dosuditi jednoj a druge. st. 16.

odrediće da se stvar izloži javnoj prodaji i prodajom dobijeni iznos podeli između suvlasnika srazmerno veličini njihovih udela. Zatim. Međutim.1997. Gž. godine) U postupku deobe nepokretnosti. godine) 302. sud će kad god je to moguće odrediti da se fizička deoba stvari izvrši tako da svaki suvlasnik dobije u prirodi onaj udeo koji odgovara veličini.05.1996.12. odnosno da se deoba ima izvršiti javnom prodajom i deobom podeljene vrednosti srazmerno veličini suvlasničkih udela stranaka u postupku. 303. Kao prvo. sud može odlučiti da ostali suvlasnici isplate njegov udeo. prvostepeni sud je zaključio da se u konkretnom slučaju ima primeniti odredba čl. bez uticaja je na odluku suda u konkretnoj stvari. odnosno vrednosti suvlasničkog udela. te da prema utvrđenom činjeničnom stanju fizička deoba srazmerno veličini suvlasničkih delova nije moguća. pošto drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovog udela u roku koji sud prema okolnostima odredi. 839/97 od 13. sud može odrediti da suvlasnici dobiju udeo koji ne odgovara njihovom suvlasničkom udelu. Deoba objekta koji predstavlja vanknjižno vlasnštvo ne može se vršiti putem javne prodaje. 1960/95 od 21. 4388/96 od 10. Zakona o vanparničnom postupku. br. pak nemoguće. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu.09. godine) 301. . 148. isticanje jedne stranke da druga stranka živi i radi u Australiji i da tamo ima kuću. (Vrhovni sud Srbije. i 154. Iz obrazloženja: Na osnovu stanja u spisima sledi da su parnične stranke vanknjižni suvlasnici nepokretnosti koja je predmet deobe. Gž. ukoliko okolnosti slučaja to opravdavaju. 304. godine) Deoba objekta putem javne prodaje može se vršiti samo ako je taj objekat uknjižen. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.01. Ne može se tražiti deoba bespravno podignutog objekta.100 - . To praktično znači da nije pravična deoba alikvotnim udelima suvlasnika ako njihova vrednost nije srazmerna. odlučiti da stvar pripadne jednom suvlasniku. Ako je to. ako sud utvrdi da fizička deoba nije moguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari i ako ne odluči da stvar ne pripadne jednom od suvlasnika. Kada fizička deoba stvari nije moguća ili bi se deobom osetno smanjila njena vrednost.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: O samoj deobi stvari od strane suda moguće je odlučiti na jedan od više načina. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž.1996. Sud će odrediti da suvlasnik koji je dobio veću vrednost od pripadajuće isplati ostalima razliku u novcu. vodeći računa o veličini udela pojedinih suvlasnika i njihovom potrebom za tom stvari.1995. Rev. Imajući u vidu navedeno. kad deobu stvari zahteva suvlasnik čiji je udeo neznatan. sud će na zahtev pojedinih suvlasnika. 12097/96 od 27.

godine da sud odredi privremenu meru tako što će zabraniti protivniku predlagača korišćenje i raspolaganje predmetnim objektom. (Vrhovni sud Srbije u Beogradu Rev. Gž. Iz obrazloženja: Iz stanja spisa sledi da je predlagač tražio da sud izvrši fizičku deobu predmetnog objekta. ima mogućnosti da to svoje pravo ostvaruje u redovnoj parnici. te da obaveže protivnika predlagača da se sa svim licima i stvarima iseli iz tog objekta. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. Sud ne može obustaviti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice zbog toga što je predlagač na uviđaju izjavio da ga postupak fizičke deobe više ne interesuje. ne može vršiti putem javne prodaje. 2335/94) 307. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Na predlog suvlasnika deoba fizički nedeljive zgrade može se izvršiti prodajom. novembra 1994. pošto drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovih delova u roku koji im sud odredi. Gž. ako nema zahteva da zgrada pripadne jednom od suvlasnika ili ako se utvrdi da okolnosti slučaja ne opravdavaju da se odluči da zgrada pripadne jedno suvlasniku. iz koje sledi da objekat koji se izlaže javnoj prodaji. Gž. predlog za određivanje privremene mere odnosi se na iseljenje protivnika predlagača iz objekta koji je predmet fizičke deobe. Prvostepeni sud nije nadležan da u vanpaničnom postupku odlučuje i utvrđuje privremenu meru iseljenja protivnika predlagača iz objekta (predmeta fizičke deobe). odnosno da se deoba objekta. Zakona o vanparničnom postupku. prilikom odlučivanja.1994.101 - 308. 11813/94) Ako fizička deoba zgrade nije moguća. 2960/95) Nastali spor zajedničara u vanparničnom postupku fizičke deobe je prethodno pitanje koje se mora rešiti u parnici. mora da bude uknjižen. koji predstavlja vanknjižno vlasništvo. te samim tim ni da određuje privremene mere. godine) 305. broj 5148/94 od 1. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu. ukoliko to okolnosti slučaja opravdavaju odlučiti da stvar pripadne jednom suvlasniku. Međutim. o čemu prvostepeni sud nije nadležan da odlučuje u vanparničnom postupku. Gž.11. sud će na zahtev suvlasnika . 306. Ukoliko predlagač smatra da ima osnova za iseljenje protivnika predlagača. 802/94) . prvostepeni sud je propustio da ceni odredbu člana 149. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. a podneskom od 4. već sud mora od predlagača da zatraži razjašnjenje navedene izjave. .VANPARNIČNI POSTUPAK Međutim.

Odlukom o deobi sud ne može dosuditi zajedničku stvar u svojini jednom suvlasniku uz njegovu obavezu da ostalim suvlasnicima isplati vrednost njihovih suvlasničkih delova. ako se svi suvlasnici o tome nisu sporazumeli. 75/93) 310. 128/93) 311. Gzz. godine) 313.1993. predlagač nije naznačio vrednost predmeta deobe. 1732/93) 312. zahteva odgovarajući deo ranije oduzete imovine po Zakonu o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni glasnik SRS".26/72). Gž.VANPARNIČNI POSTUPAK 309. Neprihvatanje. odnosno odricanje od prava da učestvuje u deobi zadružne imovine (brisanju zadružnog svojstva na nepokretnostima) nije smetnja da član porodične zadruge. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda. u slučaju kada taksa na predlog nije naplaćena. Takvom odlukom suda ne menja se status bespravno podignute zgrade. Član 2. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Uredbe. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. ili u toku tog postupka pred prvostepenim sudom (koji se ne odnosi na novčani iznos).12. 4/92) .102 - . po tom osnovu. Sud može odlukom o deobi naložiti zajedničarima da izvrše određene prepravke i na bespravno podignutoj zgradi u cilju izdvajanja posebnih fizičkih delova zgrade. kao vrednost predmeta deobe za ocenu prava na reviziju protiv rešenja drugostepenog suda kojim se postupak pravnosnažno završava uzima se osnovica utvrđena prema taksi naplaćenoj na predlog. Usmeni ugovor o deobi nepokretnosti koji je realizovan proizvodi pravno dejstvo. Ugovor o deobi nepokretnosti nije ugovor iz oblasti prometa nepokretnosti. br. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 51/71 i 52/73 i "Službeni list SAP br. Gzz. već se samo uređuju međusobni odnosi zajedničara u postupku raskidanja njihove imovinske zajednice. odnosno prema taksi propisanoj taksenom tarifom Zakona o sudskim taksama. Rev. 1171/93) 314. Saglasnost za rekonstrukciju kuće data od vlasnika u vreme izvođenja radova obavezuje i novog vlasnika kao sukcesora ranijeg vlasnika. Ako u vanparničnom predmetu deobe suvlasničke stvari ili imovine. stav 2. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8.

(Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. treba obustaviti vanparnični postupak za fizičku deobu. može se odrediti i tako da nekom od suvlasnika zgrade. U slučaju ako je fizička deoba predmetnih parcela moguća. a sporan je ugovor o deobi u spisima. ostvaruje u parnici.103 - 319. koje se. Na tržištu vrednost stvari ne utiče činjenica da jedan od zajedničara određeno vreme nije koristio stvar. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. imajući u vidu detaljni urbanistički plan. . Zakona o vanparničnom postupku. Gž. 2709/91) 316.VANPARNIČNI POSTUPAK Vrednost zajedničke stvari u postupku njene deobe se određuje prema njenoj tržišnoj vrednosti. pa se može pobijati u parnici zbog zablude. vanparnični sud je bio dužan da prethodno od upravnog organa zatraži izveštaj da li je moguća fizička deoba tih parcela imajući u vidu detaljan urbanistički plan. prevare ili prinude. Gž. do 149. Pobijanjem rešenja opštinskog suda prekida se vanparnični postupak za fizičku deobu i predlagač upućuje na parnicu. S obzirom na to. na njegov zahtev.ugovor sa procesno-pravnim dejstvom a ne parničnu radnju. pripadne u deo pravo korišćenja na delu građevinskog zemljišta ako je ono po urbanističkim propisima deljivo. obzirom da se u ovom slučaju radi o tražbenom pravu. Rev. 317. Iz obrazloženja: Predmetne parcele predstavljaju izgrađeno građevinsko zemljište koje je u društvenoj svojini. s tim što stranke mogu tražiti uređenje načina korišćenja tih parcela shodno članu 141. Ako ta deoba ne bi bila moguća. za slučaj spora. 1481/91) 315. 118/90) . Sporazum stranaka o načinu deobe zajedničke stvari ili imovine na osnovu koga je vanparnični postupak deobe okončan predstavlja dvostranu materijalno-pravnu izjavu volje . (Iz rešenja Vrhovnog suda Vojvodine. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. u tom slučaju će se postupiti shodno članu 150. 77/90) 318. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Gž. Zakona o vanparničnom postupku. Fizička deoba suvlasništva porodične stambene zgrade sagrađene na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj svojini. 77/90-2) Fizička deoba parcela koje predstavljaju izgrađeno građevinsko zemljište u društvenoj svojini nije moguća dok se prethodno od upravnog organa ne zatraži izveštaj da li je fizička deoba tih parcela moguća.

Rev. 181/89) 321. a neopredeljenog suvlasničkog udela. 489/89) 320. Vanparnični sud je obavezan da prekine postupak za fizičku deobu. 1160/88) 322. Gž. (Vrhovni sud Vojvodine. Vrhovni sud Srbije) . (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 1986. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. u vanparničnom postupku moraju učestvovati svi suvlasnici. ne može se smatrati konačnom deobom. ne može se kasnije u parnici tražiti izmena veličine ovih suvlasničkih delova. . Kad se odlučuje o deobi suvlasničke parcele. Kada je u postupku razvrgnuća imovinske zajednice utvrđen srazmer suvlasničkih delova stranaka. kada u toku istog između stranaka postane sporno pravo na stvari koja je predmet deobe ili udeo u zajedničkoj stvari. Kad u postupku fizičke deobe građevinskih objekata u susvojini više lica sa različitim suvlasničkim udelima neki od zajedničara treba da dobije objekat koji premaša veličinu njegovog suvlasničkog udela i da po tom osnovu isplati ostalima razliku u novcu. Sporazum o deobi kuće. U vanparničnim predmetima deobe zajedničke stvari i imovine nije dozvoljena revizija. pa prema toj vrednosti odrediti iznos koji taj zajedničar treba da isplati. Vrhovni sud Srbije) 325. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevu. 575/87) 323.104 - 326. već samo kao privremeno uređenje načina korišćenja. 1986. kada je vrednost predmeta deobe (ocenjena na osnovu odredbi Zakona o sudskim taksama) ispod iznosa propisanog za dozvoljenost revizije u imovinsko-pravnim sporovima po odredbama ZPP. Rev. izvršen između sticalaca pre konačno utvrđenih udela u sticanju.VANPARNIČNI POSTUPAK Konačna fizička deoba zajedničke kuće može biti izvršena tek posle utvrđenih svojinskih udela stranaka u njenom sticanju. Zemljišno-knjižni suvlasnici idealnih delova stambene zgrade i zemljišta mogu tražiti fizičku deobu istih u vanparničnom postupku. onda treba utvrditi prometnu vrednost objekta čije se deoba traži. 1986. Vrhovni sud Srbije) 324. jer bi plaćanjem tog iznosa prema građevinskoj vrednosti objekata na osnovu razlike između građevinske i prometne vrednosti došlo do poremećaja suvlasničkih delova utvrđenih pravosnažnom sudskom odlukom. ali ne mogu tužbom zahtevati ustupanje u državinu realnog. (Vrhovni sud Srbije. o čemu sud vodi računa po služebnoj dužnosti. Rev. (Vrhovni sud Srbije.

st. 1986. kada je veštačenjem utvrđeno da se zgrada ne može podeliti na četiri samostalne celine. da svaki suvlasnik dobije onaj deo. U vanparničnom postupku radi deobe zajedničkih stvari ili imovine nema mesta prekidu postupka i upućivanju predlagača da u određenom roku pokrene parnicu u smislu člana 150. ako su udeli u zajedničkim stvarima ili imovini.105 - 331. Vrhovni sud Srbije) 329. onda će se sud. deoba će se izvršiti prodajom. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. shodno odredbi čl. Vrhovni sud Srbije) 327. Zakona o vanparničnom postupku.VANPARNIČNI POSTUPAK U odsustvu sporazuma stranaka o načinu deobe. što bi na njenom delu i dalje ostali u suvlasničkoj zajednici predlagači. uz odobrenje nadležnog organa uprave. a da je posle te deobe nastao spor o pravu svojine. Vrhovni sud Srbije) 330. Inače. koji odgovara veličini odnosno vrednosti njegovog suvlasničkog dela. I u odsustvu sporazuma stranaka. koji su predmet deobe. nema mesta fizičkoj deobi zgrade samo na dva dela zgrade tako. Ako je fizička deoba stambene zgrade u susvojini više lica moguća samo uz određene prepravke. Ukoliko se takvo odobrenje ne dobije. a protivnici predlagača su se protivili sprovođenju svake deobe. 5. sud ne može naložiti prepravku iste dok zajedničari ne dobiju odobrenje za adaptaciju postojećeg objekta od opštinskog organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva u smislu odredaba Zakona o izgradnji objekata SR Srbije i Odluke o izgradnji objekata građana ("Sl. dok se prethodno ne utvrdi da li je moguća fizička deoba. stav 1. 1986. a na drugoj protivnici predlagača. . o čemu se odlučuje u parnici. Kada u vanparničnom postupku radi deobe zajedničke stvari ili imovine među zajedničarima nesporno da je već izvršena vansudska fizička deoba nepokretnosti u susvojini. u smislu člana 16. br. odnosno državine na određenim fizičkim delovima nepokretnosti. što ni jedna od stranaka nije stavila predlog za fizičku deobu. utvrđeni pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. Takva deoba je protivna pojmu fizičke deobe koja se vrši tako. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Pritom je bez značaja činjenica. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. ne može se izvršiti prinudna javna prodaja suvlasničkog stana. fizičku deobu zgrade ili stana na dve ili više stambenih jedinica moguće je izvršiti samo u skladu sa posebnim propisima. srazmerno suvlasničkim udelima. 2/75). Zakona o vanparničnom postupku. po. 1986. 16. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Vrhovni sud Srbije) 328. list grada Beograda. stav 1. 1986. da je ta deoba provedena u katastru i da zajedničari drže pripadajuće delove nepokretnosti. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986.

Odredbom člana 149. U ovakvom slučaju sud ne može. podneti predlog ne sadrži sve ove podatke . ne može se za sada prihvatiti. Vrhovni sud Srbije) 332. Prema stanju u spisima. a da potom ceni osnovanost predloga. prodajom i podelom ostvarene kupoprodajne cene prema suvlasničkim udelima. u smislu člana 149. kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. Iz obrazloženja: Opštinski sud je rešenjem dozvolio deobu nepokretnosti dvoiposobnog stana. Gž.posebno pismene dokaze o pravu svojine. stav 1. 62/86) 333. Rev. Po nalaženju Okružnog suda zaključak prvostepenog suda da u situaciji kada je nesporno da fizička deoba predmetnog stana nije moguća . Zakona o vanparničnom postupku SRS ne bi bila dozvoljena. nije dozvoljena ako nema pismenih dokaza o pravu svojine i zemljišno-knjižnih podataka o nepokretnosti. odnosno imovine. jer ne bi omogućavala kupcu da nepokretnost stekne u svojinu.106 - . jer među zajedničarima nije sporno pravo na stvari koja je predmet deobe ili pravo na imovinu. pravu službenosti i drugim stvarnim pravima. (Vrhovni sud Srbije. Pri tom sud je dužan da ima u vidu da u nedostatku zemljišno-knjižnih podataka o nepokretnosti i pismenih dokaza o pravu svojine. pored ostalog. Među strankama. istog Zakona. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima valja dozvoliti deobu navedene nepokretnosti njenom prodajom i podelom kupoprodajne cene. Revizija nije dozvoljena protiv rešenja drugostepenog suda kojim je odbijen zahtev za fizičku deobu zajedničkih stvari i da će se po pravosnažnosti tog rešenja izvršiti civilna deoba stvari. jer ne bi omogućavala kupcu da nepokretnost stekne u svojinu. okružni sud je ukinuo rešenje opštinskog suda i predmet vratio na ponovni postupak. prekinuti postupak i uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu.VANPARNIČNI POSTUPAK sebnom odlukom obustaviti vanparnični postupak. da predlog mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima deobničara. Zakona o vanparničnom postupku SRS predviđeno je. o zajedničarima. niti je sporno koje stvari. 1752/86) . koje kao razvedeni bračni drugovi koriste stan nesporno je suvlasništvo svakog u 1/2 dela i da fizička deoba stana nije moguća. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. jer će se po pravosnažnosti te odluke postupak sprovesti po pravilima parničnog postupka pred nadležnim sudom. Zakona o vanparničnom postupku. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. Po žalbi protivnika predlagača da stan nije upisan u zemljišne knjige. udeo u zajedničkim stvarima. čiji su vlasnici predlagač i protivnik predlagača sa 1/2 dela. niti je prvostepeni sud naložio predlagaču da predlog u smislu citirane odredbe uredi (što je bio dužan sud da učini). u smislu člana 150. 1986. deoba nepokretnosti javnom prodajom u smislu člana 149. s tim što se za nepokretnosti moraju navesti zemljišno-knjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine.shodno odredbi člana 16. već rešenjem o deobi. jer se tim rešenjem postupak deobe pravosnažno ne završava. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Deoba nepokretnosti javnom prodajom.

jer se veličina udela u ovoj imovini u parnici utvrđuje samo kada je ona sporna. 150. 428/85) 337. nema nikakvih zakonskih smetnji da stranke same odrede udeo u sticanju ove imovine.VANPARNIČNI POSTUPAK 334. obustaviti parnični postupak. 64/85) . a da je posle te deobe nastao spor o pravu svojine. 934/86) 335. Gzz. jer je u suprotnosti sa odredbama čl. Zakona o planiranju i uređenju prostora i čl. ispunjeni su zakonski uslovi za fizičku deobu. niti da deobu ove imovine izvrše u vanparničnom postupku. Zakona o vanparničnom postupku. (Vrhovni sud Vojvodine. 1. Ne može se vršiti deoba građevinske parcele kroz postupak uređivanja načina korišćenja građevinskog zemljišta. Pri tome nije od bitnog značaja što je u pitanju bračna tekovina. odnosno državine na određenim fizičkim delovima nepokretnosti. Iz obrazloženja: Ovaj sud smatra da pravnosnažno rešenje o deobi u vanparničnom postupku vezuje stranke. Pravnosnažno rešenje o deobi u vanparničnom postupku vezuje stranke te nijedna od stranaka ne može tražiti u parnici veća suvlasnička prava. jer će se po pravosnažnosti te odluke postupak sprovesti po pravilima parničnog postupka pred nadležnim sudom. kojim je propisano da sopstvenik zgrade na izgrađenom građevinskom zemljištu ima pravo da koristi zemljište pod zgradom i zemljište koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu u granicama građevinske parcele utvrđenim prema urbanističkom planu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Kad je u vanparničnom postupku radi deobe zajedničke stvari ili imovine među zajedničarima nesporno da je već izvršena vansudska fizička deoba nepokretnosti u susvojini. Međutim. 31. Gzz. te one sada u parnici ne bi mogle tražiti veći suvlasnički udeo. Rev. 1. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. 148/85) 336. posebnom odlukom. st. odnosno da ima status presuđene stvari.107 - . 33. st. Rev. u smislu člana 16. da je ta deoba provedena u katastru i da zajedničari drže pripadajuće delove nepokretnosti. (Vrhovni sud Srbije. u smislu čl. onda će se sud. o čemu se odlučuje u parnici. st. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. prekinuti postupak i uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu jer među zajedničarima nije sporno pravo na stvari. i 34. Zakona o građevinskom zemljištu. U ovakvom slučaju sud ne može. U slučaju kada je fizička deoba suvlasničke zgrade moguća bez smanjenja njene vrednosti. istog zakona. Suvlasnici porodične stambene zgrade imaju zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja zemljišta pod zgradom i zemljišta koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu. 1.

Iako predlog sadrži podatke o predmetu deobe. 5. 8873/85) Kad sud utvrdi da među zajedničarima sporno pravo predlagača na udeo u zajedničkim stvarima. Gž. Zakona o vanparničnom postupku Srbije izričito predviđa da predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. tačka 7. predlog mora da obuhvati sve suvlasničke nepokretnosti (ako ih ima više) bez obzira na to da li je oni koriste ili ne. stav 1. već uopšte . pravilno i na zakonu osnovano. 30. stav 2. 3402/85) 339. shodno odredbi čl. po nalaženju okružnog suda. Jer. st. Kako predlagač nije postupio po nalogu suda da predlogom obuhvati kao protivnike predlagača i druge suvlasnike na nepokretnosti. Fizička deoba i deoba prodajom stvari su različiti načini deobe koji se ne mogu vršiti istovremeno. list grada Beograda”. Da bi se po predlogu za deobu moglo postupati. 340. iako se iz izvoda iz zemljišne knjige vodi da oni postoje. stav 2. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o vanparničnom postupku. doba nepokretnosti mora se urediti na jednak način prema zajedničarima zbog čega član 149. Zakona o parničnom postupku koji se u ovoj oblasti shodno primenjuje na osnovu člana 30. 28/85) 338. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. ističući da su u pitanju deca protivnika predlagača sa kojima je u dobrim odnosima i koji odavno premetnu nepokretnost koriste. . udelima predlagača i protivnika predlagača i zemljišno-knjižne podatke o nepokretnosti. 16. br. Gzz. Gž. Pobijano prvostepeno rešenje je.VANPARNIČNI POSTUPAK Ako je fizička deoba stambene zgrade u susvojini više lica moguća samo uz određene prepravke. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem je odbačen predlog predlagača za fizičku deobu nepokretnosti. U odnosu na učesnike u ovom postupku važe odredbe člana 201. Zakona o vanparničnom postupku. 2/75). (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.bez obzira na veličinu suvlasničkih udela. ZPP u vezi čl. predstavljaće bitnu povredu iz člana 354.108 - 341. Žalbu predlagača drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu. deoba će se izvršiti prodajom. u spisu nema podataka o drugim zajedničarima. Zakona o vanparničnom po. odnosno imovini ili neko drugo pravo u smislu člana 150. sud je pravilno postupio odbacivši predlog. Sud će odlučiti da se deobe izvrši prodajom stvari u slučaju kada je nemoguća fizička deoba i to ne samo prema veličini suvlasničkih udela. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Ukoliko se takvo odobrenje ne dobije. pošto predlagač nije postupio po nalogu suda i dopunio predlog tako da njim obuhvati sve zajedničara. sud ne može naložiti prepravku iste dok zajedničari ne dobiju odobrenje za adaptaciju postojećeg objekta od opštinskog organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva u smislu odredaba Zakona o izgradnji objekata SR Srbije i Odluke o izgradnji objekata građana („Sl.

86/84) 343. u izreci rešenja valja tačno odrediti koji fizički deo dobija pojedini suvlasnik i sve ono što svaki od njih ima da učini radi ostvarenja deobe. Gzz.109 - . Gzz. Iz obrazloženja: Opštinski sud je prekinuo vanparnični postupak pokrenut predlogom jednog predlagača radi pokušaja poravnanja sa još tri učesnika fizičkom deobom nepokretnosti. Postupajući po predlogu radi pokušaja poravnanja fizičkom deobom između učesnika. stav 1. Predlagač je podneo sudu predlog radi pokušaja poravnanja sa protivnicima predlagača fizičkom deobom nepokretnosti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. ZVP ako su udeli u zajedničkim stvarima ili imovini. Među učesnicima nije sporno da je pred drugim sudom u toku parnica između protivnika predlagača trećeg reda . (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.VANPARNIČNI POSTUPAK stupku.kao tužioca. protiv protivnika predlagača drugog reda . čime bi prestala potreba daljeg vođenja već druge parnice između dva učesnika pred drugim sudom. 344. Gž. radi utvrđivanja visine udela u zajedničkoj imovini. Jer. Okružni sud je po žalbi predlagača potvrdio rešenje opštinskog suda. odredbom člana 150. sud će uvek prekinuti vanparnični postupak ako je među učesnicima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe. utvrđeni pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. ako sud propusti da pre prekida postupka i upućivanja predlagača na parnicu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. ili je sporno koje stvari ili prava ulaze u zajedničku imovinu. koja je predmet deobe. odnosno imovini ili nekog drugog prava. ko je dužan izvršiti određene radove i u kojem roku. Sledstveno tome sud je dužan da prekine i postupak pokušaja poravnanja deobom nepokretnosti. 95/85) 342. Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije propisana je izričita obaveza suda da prekine vanparnični postupak deobe zajedničke stvari ili imovine ako je među zajedničarima sporan udeo u zajedničkoj imovini. Kod ovakvog činjeničnog stanja pravilno je postupio prvostepeni sud kada je prekinuo postupak radi pokušaja poravnanja do okončanja parničnog postupka koji je već u toku između dva protivnika predlagača. 4992/85) U vanparničnom postupku radi deobe zajedničkih stvari ili imovine nema mesta prekidu postupka i upućivanju predlagača da u određenom roku pokrene parnicu u smislu člana 150. . omogući predlagaču da se izjasni o osporavanju njegovog udela u zajedničkim stvarima.kao tuženog. U vanparničnom postupku radi ukidanja imovinske zajednice fizičkom deobom. pravo na imovinu ili udeo u imovini.

.samo ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima predviđeno da će se deoba suvlasničke stvari izvršiti prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari.61 kvm. nastojeći da zadovolji opravdane zahteve i interese suvlasnika. br. broj 21/73. a u konkretnom slučaju fizička deoba suvlasničkih zgrada učesnika moguća je bez smanjenja njihove vrednosti. s obzirom na zanimanje i ostale prilike. 346. ukida u tom delu odluke nižestepenih sudova i predmet vraća na ponovno raspravljanje. 31/79) i član 6. neuseljiv i kao takav manje vrednosti. pošto deobom predmetnih zgrada svi učesnici svoje delove primaju na korišćenje i slobodno raspolaganje. Iz obrazloženja: Drugostepenim rešenjem potvrđeno je rešenje opštinskog suda kojim je određena fizička deoba nepokretnosti. koji je pripao na deo protiv.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Deoba građevinske parcele izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na kojem je izgrađena zgrada je isključena. Osim toga. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. 1095/84) 345. sud može svakom suvlasniku dodeliti deo pojedine cele stvari koji odgovara po vrednosti njegovom suvlasničkom delu. vodeći računa o opravdanim interesima svakog suvlasnika. No. dobija površinski 0. Vrhovni sud u ovom delu usvaja reviziju. stav 5. koji se primeljuje na osnovu Zakona. Zakona o svojini na delovima zgrade („Sl. koje su u suvlasništvu stranaka. Deoba suvlasničke stvari će se izvršiti prodajom stvari. Vrhovni sud ocenjuje neosnovanim isticanje revizije. stav 1. Gž. (Vrhovni sud Vojvodine. s obzirom da protivnik predlagača od ukupne površine predmetnih zgrada. kako je odredbom člana 16. pošto deobom predmetnih zgrada svi učesnici svoje delove primaju na korišćenje i slobodno raspolaganje. (Iz rešenja Višeg suda u Subotici. Rev. to su nižestepeni sudovi pravilno našli da stoje svi zakonski uslovi za predmetnu deobu. list SFRJ”. Po stanovištu Vrhovnog suda. list SAPV”. Po stanovištu Vrhovnog suda. njihovim potrebama. a zbog veličine suvlasničkih delova ili drugih okolnosti ne bi bilo ekonomski opravdano (ili zakonom dozvoljeno) deliti svaku stvar. to se ne može uzeti da je stan. S obzirom da u pogledu obračuna visine ove doplate ima nedostataka.i smatra da su nižestepeni sudovi pogrešili kada su umesto da deobu suvlasničkih stambenih zgrada učesnika izvrše prodajom zgrada. to se ne može uzeti da je stan. broj 57/65). shodno članu 24... stav 1. Pobijana odluka doneta je u skladu sa članom 153. 359/84) Kada susvojina postoji na više stvari.. nižestepeni sudovi su uz pristanak i samih predlgača pravilno našli da su oni dužni da izvrše doplatu do pune vrednosti dela protivniku predlagača. odlučili da izvrše fizičku deobu. manje. ne računajući dograđeni deo zgrade do ulice. list SAPV”.110 - . koji je pripao na deo protivniku predlagača (koji u njemu stanuje). iz „Sl. Zakona o vanparničnom postupku. Dozvoljeno je samo utvrditi način korišćenja ovog zemljišta u korist pojedinih sopstvenika posebnih delova zgrade.

(Pravni stav Zajedničke sed. srazmerno suvlasničkim udelima. fizičku deobu zgrade ili stana na dve ili više stambenih jedinica moguće je izvršiti samo u skladu sa posebnim propisima. a u obračun potrebnih troškova ulaze ne samo troškovi predlagača. . Rev. odeljenja Vrhovnog suda Srbije. Sporazum sopstvenika idealnih delova zgrade.1983. neuseljiv i kao takav manje vrednosti. Gzz. u skladu sa pravilima o razvrnuću imovinske zajednice u vanparničnom postupku. U ponovljenom postupku potrebno je razjasniti koliko iznosi tržišna cena jednog metra kvadratne stambene površine predmetnih zgrada i na toj bazi izvršiti obračun doplate. što bi na jednom delu i dalje ostali u suvlasničkoj zajednici predlagači. pa su predlagači dužni da doplatu do pune vrednosti njegovog dela izvrše na bazi tržišne cene jednog kvadratnog metra stambene površine predmetnih stanova.06. (Vrhovni sud Srbije. kojim je od građana oduzet idealni deo nepokretnosti. Gzz. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. a na drugoj protivnici predlagača. jer u smislu čl. Inače.111 - 351. snose troškove postupka na jednake delove. Takva deoba je protivna pojmu fizičke deobe koja se vrši tako. od 22. da oni postaju sopstvenicima delova stana. sud će na osnovu rezultata celokupnog postupka odlučiti o deobi stvari. 9785/84) U postupku fizičke deobe stvari svi učesnici. sprovodi opštinski sud po mestu gde se imovina nalazi. Gž. kada je veštačenjem utvrđeno da se zgrada ne može podeliti na četiri samostalne celine. 2437/84) 347. Zakona o svojini na delovima zgrada predmet etažne svojine mogu biti samo pojedini stanovi. godine) 350. Izvršenje pravosnažnog rešenja komisije za ispitivanje porekla imovine. već i troškovi protivnika. Ako između suvlasnika ne postoji sporazum o načinu deobe stvari u susvojini. koji odgovara veličini odnosno vrednosti njegovog suvlasničkog dela. I u odsustvu sporazuma stranaka. Gž. koji su u zajedničkom interesu svih deobničara. uz odobrenje nadležnog organa uprave. 11/83) 348. Građ. ne računajući dogradnju i adaptaciju. nema mesta fizičkoj deobi zgrade samo na dva dela zgrade tako. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. pri čemu za fizičku deobu stambene zgrade nije smetnja zemljišno-knjižno stanje prema kome se predmetna nepokretnost vodi kao jedno zemljišno-knjižno telo. 718/83) . (Vrhovni sud Srbije. da svaki suvlasnik dobije onaj deo. u protivnosti je sa propisima o etažnoj svojini i nema pravno dejstvo. 1. 174/83) 349. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. na osnovu koga bi deoba bila izvršena tako. u pravilu.VANPARNIČNI POSTUPAK niku predlagača (koji u njemu stanuje).

Gž. Kada je predlagač podneo predlog za uređenje međe između njegove i parcele protivnika predlagača. Rev. a ne da se donese rešenje o obustavi postupka. Iz obrazloženja: . predlog za uređenje međa bi bio odbačen kao nedozvoljen. a protivnik predlagača je pre više godina postavio žičanu ogradu za koju je veštak geometar utvrdio da je postavljena u parceli predlagača. da se može voditi postupak za uređenje međa između parcela stranaka kada su međni znaci uništeni ili znatno oštećeni. (Vrhovni sud Srbije. 188/82) 353. (Vrhovni sud Vojvodine. ima mesta uređenju međa između parcela stranaka samo ako su međašni znaci uništeni. Zakona o vanparničnom postupku.10. odnosi između suvlasnika mogu se raspraviti jedino putem deobe. Rev. 837/83) 352. a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu. a nema sporazuma između stranaka. godine) 355. UREĐENJE MEĐA (Član 155 – 163) 354. ako navedeni uslov nije ispunjen. Iz obrazloženja: Pravilna primena odredbe čl. tada nije imalo mesta donošenju rešenja o obustavi postupka uređenja međa i upućivanju predlagača na parnicu da utvrdi da je vlasnik spornog dela parcele.112 - . od 18. Zakona o vanparničnom postupku. ne može se kasnije u parnici tražiti izmena suvlasničkih delova. jer su međni znaci uništeni ili znatno oštećeni. Zakona o vanparničnom postupku podrazumeva. oštećeni ili pomerani. 156. To dalje znači da. 155-163. shodno čl. Ako je u vanparničnom postupku na osnovu nespornih suvlasničkih delova na nepokretnostima doneta pravnosnažna odluka o razvrgavanju imovinske zajednice.VANPARNIČNI POSTUPAK U slučaju kada nijedan od suvlasnika stana nije stekao i status nosioca stanarskog prava. U skladu sa odredbom člana 155. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. 1337/06.2006.

VANPARNIČNI POSTUPAK Rešenjem prvostepenog suda uređena je međa između parcela stranaka, prema faktičkom stanju na terenu. Povodom žalbe protivnika predlagača drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. Osnovano se u žalbi protivnika ističe da nije imalo mesta vođenju vanparničnog postupka za uređenje međa, jer postoji sporazum između stranaka, što predlagač nije ispoštovao, a međašni znaci nisu uništeni. Prema odredbi čl. 155. Zakona o vanparničnom postupku ima mesta uređenju međa samo ako su međašni znaci uništeni, oštećeni ili pomerani, a susedi ne mogu sporazumno da se dogovore. Imajući u vidu navode iz žalbe, u novom postupku treba utvrditi, u skladu sa citiranom zakonskom odredbom, da li je predlog predlagača osnovan. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. br. 155/05, od 7.03.2005. godine)

356.
Postupak za uređenje međa se pokreće na predlog vlasnika, odnosno korisnika susednih parcela. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem uređena je međa između katastarske parcele čiji je korisnik opština, a koja je državna svojina, i katastarskih parcela koje su vlasništvo protivnika predlagača. U podnetoj žalbi protivnik predlagača ističe da je predmetni put greškom upisan kao javni put, a kao dokaz dostavlja rešenje odeljenja za opštu upravu i finasije o obustavi postupka pokrenutog u cilju raspravljanja samovlasnog zauzeća zemljišta u državnoj svojini, i to ovde sporne katastarske parcele, protiv samovlasnih zauzimača, ovde protivnika predlagača, jer je istim utvrđeno da sporna parcela predstavlja privatno putno zemljište. Imajući to u vidu potrebno je i da prvostepeni sud u ponovnom postupku oceni da li predlagač ima aktivnu legitimaciju u ovoj pravnoj stvari. Pored toga, prema utvrđenju prvostepenog suda, na terenu ne postoji sporna katastarska parcela, već se cela navedena parcela nalazi u posedu protivnika predlagača. Prema odredbi člana 155. Zakona o vanparničnom postupku, postupak za uređenje međa mogu pokrenuti vlasnici, odnosno korisnici susednih parcela u slučaju kada je sporna međa između njihovih parcela. Međutim, u slučaju kada se jedna od stranaka nalazi u državini obe parcele onda druga strana može jedino tražiti predaju u državinu parcele koja se neosnovano nalazi u posedu druge strane, pa je s tim u vezi potrebno da prvostepeni sud oceni da li se u konkretnom slučaju radi o sporu koji se ne može rešiti u vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 370/05 od 17.03.2005. godine)

357.
Aktivnu odn. pasivnu legitimaciju za učešće u postupku za uređenje međa nemaju držaoci susednih zemljišta u privatnoj svojini ako istovremeno nisu i sopstvenici. Iz obrazloženja: Predlog za uređenje međa između susednih zemljišta može podneti svaki od sopstvenika odn. korisnika tih parcela, a kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ - član 156. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku.
- 113 -

VANPARNIČNI POSTUPAK Predlog mora da sadrži podatke o sopstvenicima odn. korisnicima susednih parcela i o zemljišnim parcelama između kojih se međa uređuje, sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, kao i razloge zbog kojih se postupak pokreće - član 156. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku. Proizilazi da je legitimacija za učešće u ovom postupku na strani sopstvenika susednih zemljišta (za zemljište u privatnoj svojini) ili na strani korisnika zemljišta (za pravo korišćenja na zemljištu u državnoj odn. privatnoj svojini). Prvostepeni sud je - shodno tome - bio dužan da na pouzdan način utvrdi ko je od protivnika predlagača vlasnik predmetne katastarske parcele, a s obzirom na njihove tvrdnje da je imenovana - protivnik predlagača istu prodala drugom imenovanom - protivniku predlagača, ali po pismenom i neoverenom ugovoru o prodaji, po osnovu koga je on i stupio u državinu ovog zemljišta. Dakle, prvostepeni sud je, po pravilima vanparničnog postupka, bio dužan najpre da raspravi kao prethodno pitanje da li je po osnovu takvog ugovora, u smislu člana 4. stav 3. Zakona o prometu nepokretnosti, ovaj protivnik predlagača stekao svojinu na predmetnoj katastarskoj parceli ili nije, i u vezi s tim da pouzdano raspravi ko je pasivno legitimisan. Očigledno je da to ne mogu biti oba protivnika predlagača. Osim toga, nije jasna konstatacija u izreci pobijanog rešenja da se pobijano rešenje ima odnositi na oba protivnika predlagača – jednu, kao vlasnika i posednika i istovremeno i na drugog, kao faktičkog vlasnika i faktičkog posednika. Jednostavno, razume se da dva lica ne mogu istovremeno imati isključivo pravo svojine na istoj nepokretnosti. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 658/05 od 21.04.2005. godine)

358.
Pasivno legitimisani učesnici postupka za uređenje međa su vlasnici susednih nepokretnosti odnosno korisnici istih. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 156. Zakona o vanparničnom postupku, predlog za uređenja međa između susednih zemljišta može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela, a kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ (st. 1), predlog mora da sadrži podatke o sopstvenicima odnosno korisnicima susednih parcela i o zemljišnim parcelama između kojih se međa uređuje, sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, kao i razloge zbog kojih se i postupak pokreće (st. 2). Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da je legitimacija za učešće u ovom postupku na strani sopstvenika susednih zemljišta, kada se radi o zemljištu u privatnoj svojini, ili pak na strani korisnika zemljišta, tamo gde se radi o pravu korišćenja na zemljištu u državnoj odnosno društvenoj svojini, pa je shodno tome prvostepeni sud bio dužan da na pouzdan način utvrdi ko je od protivnika predlagača vlasnik kp. br. 809, jer s obzirom na njihove tvrdnje da je protivnik predlagača LJ. prodala protivniku predlagača R. kp. br. 809, ali po pismenom i neoverenom ugovoru o prodaji, po osnovu koga je R. stupio u državinu zemljišta koje je kupio, prvostepeni sud je, po pravilima vanparničnog postupka, bio dužan najpre da raspravi kao prethodno pitanje da li je po osnovu takvog ugovora, u smislu čl. 4. st. 3. Zakona o prometu nepokretnosti protivnik predlagača R. stekao svojinu na kp. br. 809, ili pak nije, te u vezi sa tim i da pouzdano raspravi ko je pasivno legitimisan, jer očigledno da to ne mo- 114 -

VANPARNIČNI POSTUPAK gu biti oba protivnika predlagača. Pored toga, nije jasna konstatacija u izreci pobijanog rešenja, da se pobijano rešenje ima odnositi na protivnika predlagača LJ. kao vlasnika i posednika i istovremeno i na protivnika predlagača R. kao faktičkog vlasnika i faktičkog posednika, kako je to navedeno u izreci pobijane odluke. Naime, razume se da dva lica ne mogu istovremeno imati isključivo pravo svojine na istoj nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. br. 648/05, od 21.04.2005. godine)

359.
Uništeni, oštećeni ili pomereni međni znaci su razlozi za pokretanje vanparničnog postupka za uređenje međa. Iz obrazloženja: Pravilno je stanovište prvostepenog suda da predlog za uređenje međe mora da sadrži i razloge zbog kojih se postupak pokreće, odnosno da li su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a pri tome susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, kako je to propisano članom 155. ZVP-a. Kako predlog navedene podatke nije sadržavao, prvostepeni sud je pravilno našao da predlog za uređenje međe nije bio uredan pa je u vezi s tim pravilno primenio odredbe čl. 109. ZPP kada je predlog odbacio kao neuredan budući da predlagač nije postupio po nalogu suda i predlog uredio. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1229/04 od 30.09.2004. godine)

Rešenjem kojim se uređuje međa između susednih nepokretnosti stranke se ne mogu obavezati na predaju zauzetog zemljišta. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu, Gž. 1162/96 od 17.04.1996. godine)

360.

Vanparnični sud nije ovlašćen da među uredi prema podacima iz katastarskog premera, već ukoliko se stranke sporazumeju ili vrednost sporne međaške površine ne prelazi zakonom utvrđeni iznos, na osnovu jačeg prava, a ako to nije moguće na osnovu poslednjeg mirnog poseda, a ako ne može ni na ovaj način, da podeli spornu međašku površinu onda po pravičnosti. U protivnom će obustaviti vanparnični postupak i uputiti predlagača na parnicu. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevo, Gž. 898/92)

361.

Uređenje međa se vrši po određenom zakonskom redosledu, a ne po potpunoj slobodnoj oceni suda. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu, Gž. 351/91)

362. 363.

Kada prilikom uređenja međa postoji spor o međaškoj površini u vrednosti od preko 20.000 dinara (odnosno 800.000 dinara od 1.01.1989. godine), a stranke ne postignu sporazum da se o tome rešava u vanparničnom postupku, onda će sud uputiti predlagača na parnicu i obustaviti vanparnični postupak. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu, Gž. 390/89)
- 115 -

bilo kada je ovaj držao sam tužilac. 1414/86) 365. a ničim nije dokazano da je tuženi zauzeo bilo koji deo placa tužioca. do 163. a on to ni po oceni ovog suda nije dokazao. Gž. i po mišljenju ovog suda. (Vrhovni sud Vojvodine. odnosno odlučivati o takvoj međaškoj površini samo kao o faktičkoj površini i to po osnova. 194/87) Kada protivnik u postupku uređenja međa ističe da spornu međašku površinu drži preko 20 godina. godine. pa je prvostepeni sud pogrešio kada je pobijanom odlukom odlučivao i o pravu svojine stranaka na određenim međaškim površinama. A u takvoj situaciji. S obzirom na to. onda se on poziva na sticanje svojine održajem i predlaže da se međa uredi po osnovu jačeg prava a ne na osnovu poslednjeg mirnog poseda. Rev. Međutim. tužilac je bio dužan da u ovom sporu dokaže da on polaže jače pravo na spornu međašku površinu.VANPARNIČNI POSTUPAK 364.116 - . a ne stanje na katastarskim planovima. a između tuženih i pravnih prethodnika tužilaca nije bilo spora o međi. već ni kada su u pitanju sve ostale međe u ovoj ulici. u okviru koga i to u propisima od člana 155. prema podacima u spisima i utvrđenju sudova tuženi su svoj sporni plac kupili i primili u posed još 1959. s obzirom da se radi o specifičnom vanparničnom postupku. I jedan i drugi su parcele preuzeli onako kako su ih držali i njihovi pravni prethodnici. što se on u dokazu svog jačeg prava poziva samo na stanje prema katastarskim planovima a ovi planovi nisu u skladu sa stvarnim stanjem. Iz obrazloženja: Po pravnom shvatanju drugostepenog suda. dok je tužilac ovaj plac kupio kasnije. merodavno je stvarno stanje na terenu. (Iz rešenja Okružnog suda u Zaječaru. U vanparničnom postupku za uređenje međa se ne može odlučivati o pravu svojine na spornim međaškim površinama niti o uređivanju međa ako međni znaci nisu pomereni. Kada se u vanparničnom postupku vrši uređenje međa između spornih parcela stranaka prema poslednjem mirnom posedu. Prema tome tužilac i drži ono što je kupio i primio u posed od svog pravnog prethodnika. bilo njegovi pravni prethodnici. merodavno je stvarno stanje na terenu. u postupku uređenja međa ne može se uređivati pravo svojine na spornim površinama. uništeni ili oštećeni. Ovo zbog toga. utvrđeno je da je u vanparničnom postupku kod prvostepenog suda uređena međa između spornih parcela stranaka prema poslednjem mirnom posedu. Naime. Iz obrazloženja: Na utvrđeno činjenično stanje nižestepeni sudovi su pravilno primenili i odredbe materijalnog prava. ZVP nije predviđeno da se može utvrđivati takvo pravo. 366. Inače. a ne stanje u katastarskim planovima. u ovakvom vanparničnom postupku može se rešavati. ne samo kada je u pitanju ova međa.

4808/83) . (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. onda će preći na meritorno raspravljanje. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem uređena je međa između parcela predlagača i protivnika predlagača i konstatovano zauzeće. te samo uspostaviti graničnu liniju u smislu člana 162. a u konkretnom slučaju nijedna od stranaka ne tvrdi da je bilo tako nečeg u ovom slučaju. obzirom na prednje. Gž. da postoji zauzeće koje nije veliko niti je prouzrokovano namernim postupanjem protivnika predlagača. već greškom geometra. već tvrde da postoji na licu mesta ograda i to drugi niz godina unazad. Rev. prvostepeni sud će oceniti da li je uopšte osnovan predmetni zahtev stranaka za uređenje međe po ovoj pravnoj stvari. ZVP. u smislu člana 155. ali se u meritornoj odluci i to u rešenju o uređenju međe ima opisati samo granična linija između predmetnih parcela učesnika u smislu člana 162. koje je izvršeno u interesu oba učesnika. a postojanje te ograde je utvrdio na licu mesta prvostepeni sud prilikom izvršenog uviđaja. Postupajući po primedbama iz rešenja okružnog suda. ZVP. 2. na uređenje međe između njihovih parcela. doduše manje od strane protivnika predlagača. ZVP.VANPARNIČNI POSTUPAK ma iz člana 159. ZVP i samim tim indirektno podeliti eventualnu spornu površinu u smislu člana 159. 406/83) 368. 1471/86) 367. sprečava suđenje u parničnom postupku o istom pravu na podlozi istih činjenica (presuđena stvar). Zakona o vanparničnom postupku. oštećeni ili uništeni. S. ali samo u smislu navedenih primedaba i citiranih zakonskih odredaba. S druge strane. st. sud je doneo novo rešenje o troškovima postupka uređenja međe obavezavši učesnike da troškove postupka snose na jednake delove u smislu člana 28. bez obzira na to ko je od njih pokrenuo postupak i u slučaju postojanja manjeg zauzeća koje nije prouzrokovano namernim postupanjem jednog učesnika. (Vrhovni sud Vojvodine. Ovakvu odluku sud je obrazložio činjenicom da je u pitanju vanparnična stvar koja se odnosi na imovinska prava učesnika. Troškovi postupka uređenja međe spadaju na jednake delove. pa je protivnik predlagača obavezan da predlagaču naknadi sve troškove spora u iznosu od 6000 dinara. takođe po pravnom shvatanju ovog suda. pa tek ako eventualno nađe da postoje uslovi za sprovođenje postupka ove vrste. P. Po žalbi protivnika predlagača okružni sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda u delu o troškovima postupka. ZVP.117 - . ne može se uređivati međa ukoliko u konkretnom slučaju međni znaci nisu pomereni. Pravosnažnost rešenja vanparničnog suda kojim je uređena međa između suseda po osnovu jačeg prava. i 3.

05.08. pravilnom ocenom pismena o sačinjavanju spornog zaveštanja i ocenom iskaza imenovanog svedoka pravilno utvrdio da je taj svedok. Ugovor o doživotnom izdržavanju kao dvostrano obavezan i strogo formalan pravni posao. kao i sudija koji je sačinio sporno sudsko zaveštanje. ali je ovlašćen i da prethodno sačini takvu ispravu ili da sadržinu takvog ugovora unese u zapisnik o sastavljanju ili potvrđivanju sadržine ove isprave. i 5.član 167. U suprotnom ugovor ne proizvodi pravno dejstvo i kad je zaključen u zakonom propisanoj formi.VANPARNIČNI POSTUPAK ISPRAVE (Član 164 – 210) 369. Kako je zahtev za poništaj ovog ugovora jedinstven. godine) 370. i prema stavu žalbenog suda. Samo zbog toga što je sudija propustio da u zapisnik unese konstataciju da mu je zaveštalac lično i po imenu poznat . jer se odnose na utvrđivanje identiteta zaveštaoca a očigledno je da je sudija prilikom sačinjava spornog zaveštanja lično i po imenu znao zaveštaoca. Stoga tužilac u reviziji osnovano ukazuje da su nižestepene presude zahvaćene bitnom povredom odredaba parničnog po. važećeg u vreme zaključenja ovog ugovora.ocenjujući samo uslove za njegovu punovažnost u pogledu forme. u tom smislu. ZVP. Prvostepeni sud je. Zakona o vanparničnom postupku.2004. Gž. godine sa tuženim zbog nesposobnosti primaoca za rasuđivanje i nedostatka u formi ovog ugovora. tada lično poznavao zaveštaoca i da nije bilo potrebe da se njegov identitet utvrđuje preko lične karte. pa je uslov za punovažnost ovakvog ugovora slobodno i ozbiljno izražena volja ugovorača u smislu člana 28. Iz obrazloženja: Ako je zaveštalac lično i po imenu poznat sudiji. stav 4.118 - . ZOO. stav 2. To navode žalbe čini neosnovanim.1991. ZPP. 1161/04(2) od 30. svedocima identiteta ako ga je lično i po imenu znao. Sud u vanparničnom postupku potvrđuje sadržinu ugovora o doživotnom izdržavanju kao isprave. Sudija nije bio dužan da prilikom sačinjavanja sudskog zaveštanja identitet zaveštaoca utvrđuje i putem javne isprave odn. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. bez obzira na razloge ništavosti koje je u toku postupka istakao tužilac. Zakona o nasleđivanju. tada se ne utvrđuje njegov identitet . nastaje tek kad stranke postignu saglasnost o bitnim elementima ugovora propisanim zakonom. odlučili . o njemu se po stanovištu Vrhovnog suda ne može odlučiti delimičnom presudom kao o delu tužbenog zahteva sazrelog za presuđenje u smislu člana 329.zaveštanje nije ništavo. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su odlučujući o tužbenom zahtevu tužioca za poništaj navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju koji je primalac izdržavanja zaključio 30. u smislu člana 117. sporno zaveštanje nije nepunovažno zato što je sudija koji je ostavioca lično poznavao propustio da u zapisnik unese tu konstataciju. U tom smislu. u vezi člana 183-186.

sačinjen u smislu člana 183-186. ZVP.119 - . ili da sadržinu takvog ugovora unese u zapisnik. pa da potom ocene da li je pobijani ugovor zaključen u zakonom propisanoj formi. ako su ugovorači takav zapisnik potpisali i ukoliko su za punovažnost takvog ugovora ispunjeni svi ostali zakonski uslovi. 1427/84) 371. ukoliko je njegova potpuna sadržina uneta u zapisnik. Rev. ali je po stanovištu Vrhovnog suda sud ovlašćen i da sačini takvu ispravu prema odredbama člana 166. u smislu člana 117.1999. po oceni Vrhovnog suda ne predstavlja takav nedostatak koji ugovor čini apsolutno ništavim. stav 2. ZPP. do 174. stav 4. ZVP.224) 372. ZPP. i člana 395. tačka 13. zakupac stana može taj iznos zakupnine predati u sudski depozit.VANPARNIČNI POSTUPAK stupka iz člana 354. Ovakav stav prvostepenog suda nema podlogu u Zakonu o vanparničnom postupku Srbije ni u zakonu o menici. . Gž. koji traže samo iznošenje činjenica da postoji verovatnoća da je predlagač menicu posedovao i da je ona izgubljena ili uništena. o čijim su se bitnim elementima stranke saglasile slobodno izražavajući svoju volju. (Vrhovni sud Srbije. Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti sačinjen u pismenoj formi. u pogledu sposobnosti primaoca izdržavanja za rasuđivanje u vreme zaključenja ugovora i da je u pogledu ovih okolnosti zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. pobijani ugovor će tek tada proizvoditi pravno dejstvo pod uslovom da je zaključen u zakonom propisanoj formi u smislu člana 117. Zakona o nasleđivanju važećeg u vreme zaključenja ovog ugovora. stav 2. stav 1. u vezi člana 166-174. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer ne sadrže razloge o odlučnoj činjenici za ocenu punovažnosti pobijanog ugovora. ZVP. stav 4. Procesno pravni aspekt intervencije suda prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju propisan članom 183-186. 2379/98 od 15. O svim preduzetim radnjama se sačinjava zapisnik koji potpisuju svi učesnici u smislu odredaba člana 183-186. ukinuo nižestepene presude i odlučio kao u izreci. SUDSKI DEPOZIT (Član 211. ZVP odnosi se na potvrđivanje sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju . potpisan od strane ugovorača a prilikom overe sudija mora pročitati ugovor i upozoriti ugovornike na posledice ugovora. te kako ju je i na koji način izgubio. godine) Ne može se odbaciti predlog za poništenje menice zbog toga što predlagač nije naveo dokaz u predlogu. Vrhovni sud je na osnovu ovlašćenja iz člana 394. Nepostojanje posebne pismene isprave o ugovoru.12. Kada vlasnik stana odbija da primi zakupninu. niti na pismeno traženje suda podneo dokaz da je menicu nesumnjivo posedovao.kao isprave. Ukoliko je primalac izdržavanja u vreme zaključenja pobijanog ugovora bio sposoban za rasuđivanje i slobodno i ozbiljno izrazio svoju volju prilikom njegovog zaključenja i postizanja saglasnosti o bitnim elementima ovog ugovora propisanim zakonom. i 5. i 5. Imajući u vidu da su nižestepeni sudovi propustili da prethodno utvrde da li je primalac izdržavanja u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju bio sposoban za rasuđivanje i slobodno i ozbiljno izražavanje volje. navedenog Zakona o nasleđivanju.

Neosnovano je isticanje u žalbi da je sud pogrešno primenio materijalno pravo kada nije uzeo u obzir odluke čl. M. godine ovaj sud je dozvolio uplatu zakupnine za predmetni stan u sudski depozit predlagaču B.12. Između učesnika se pred ovim sudom po predlogu predlagača vodi vanparnični postupak poslovni broj P-____/04 radi određivanja zakupca i donošenja rešenja koja zamenjuje ugovor o zakupu stana. Predlagač je pravni sledbenik svoje majke pok. Zakona o vanparničnom postupku.S.12. broj 6. godine. Gž.1987. nasledivši bivšeg vlasnika. koja je preminula 9. Naime. 348-362. A. kada je poverilac nepoznat ili je neizvesno ko je poverilac ili gde se nalazi. pok. ZOO regulisano je da u situaciji kada je poverilac u docnji. predlagač ima pravo da položi novac u depozit suda primenom člana 211. kao i druge isprave koje se mogu unovčiti kada je to zakonom ili drugim propisima predviđeno.06. Na bazi pravilno utvrđenog činjeničnog stanja.) sa SIZ-om stanovanja grada N. B. Kako u konkretnom slučaju predlagač koristi predmetni stan.2005. godine JP "Informatika" izvestila je protivnika predlagača da visina zakupnine za predmetni stan iznosi 4.2004. a tada nema mesta primeni člana 348-362. Zakona o vanparničnom postupku koji govori o sudskom depozitu i polaganju novca u sudski depozit. ali je od strane protivnika predlagača obaveštena da se s obzirom na to da se nalazi u inostranstvu obrati njenom punomoćniku u zemlji. godine. M.2003. svoju majku. u obavezi je da za isti plaća i zakupninu. a čl. Odredbom čl. br. pok. a u korist protivnika predlagača F.02. govore o poslovanju sredstvima iz depozita suda. a namenjen za protivnika predlagača. na nepoznatom mestu boravišta. Rešenjem poslovni broj P-____/97 od 18. godine) . 327. od 21. 211. F. nalazeći da ima mesta primeni čl.. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda primljen je na žiro račun suda u depozit novac predlagača. 211. uz ispunjenje zakonskih uslova. 4430/05 od 28. Obaveštavanjem o visini zakupnine od 30. istog zakona propisano je da će sud ukoliko ne odbaci predlog predlagača doneti rešenje o prijemu predmeta odnosno novca u sudski depozit. Kada je pravnosnažnom parničnom presudom predlagač obavezan da plati protivniku predlagača utvrđeni novčani iznos a protivnik odbije prijem. hartije od vrednosti. zaključila ugovor o korišćenju stana u ulici N. M. Zakona o vanparničnom postupku je propisano da se u sudski depozit mogu predati novac. Sudskog poslovnika.10. Postupajući po tome. 1381/04. godine. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu protivnika predlagača i potvrdio je prvostepeno rešenje. 348-362.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno daje dana 13. predlagač se pismeno obratila punomoćniku protivnika predlagača ali nikakav pismeni odgovor nije dobila. to su se stekli svi zakonom propisani razlozi gore citirani za polaganje novca u sudski depozit. Sudskog poslovnika. Sudskog poslovnika koji govori o poslovanju sredstvima iz depozita. 215. B. Predlagač se putem svog punomoćnika obraćala pismenim putem lično protivniku predlagača sa ponudom da dalje uplate zakupnine. odredbom čl. Protivnik predlagača je zemljišno . E. Odredbe čl.120 - . (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. dužnik može položiti stvar koju duguje kod suda za poverioca. E.1998.3. Na ovako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilnom primenom materijalnog prava ispravno postupio kada je predlog predlagača u celosti usvojio.00 dinara mesečno za period od januara do juna meseca 2005.635. a kako nema mogućnosti da svoju obavezu ispuni jer protivnik predlagača odbija da dalje primi zakupnine.2005. H. godine) 373. pa se ne radi o pogrešnoj primeni materijalnog prava u konkretnom slučaju. sud je pravilno primenio materijalno pravo. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu.knjižni vlasnik predmetnog stana. (danas ulica K.

zbog čega je upravo i pokrenut parnični postupak među istim strankama. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud usvaja predlog za otvaranje sudskog depozita. Naime. te da predmetno rešenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati jer isto ne sadrži označenje lica u čiju se korist deponuju sredstva kao ni uslove pod kojima to lice može preuzeti deponovana sredstva imajući u vidu da je upravo ta sporna okolnost među strankama. Naime. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je među strankama sporna okolnost ko je poverilac obaveze da zahteva isplatu zakupnine. ali samo kada je to zakonom ili drugim propisima predviđeno. te daje pogrešno primljeno materijalno pravo jer sud nije naveo razloge niti je utvrdio da li postoje uslovi predviđeni Zakonom za otvaranje sudskog depozita u ovoj pravnoj stvari. Pž. S toga je prvostepeni sud pravilno postupio kada je usvojio predlog za otvaranje depozita.2003. tako da će nakon konačnog razjašnjenja ko je novi poverilac. neosnovani su žalbeni navodi da je izreka osporenog rešenja nejasna. zbog čega je i predlagač tražio otvaranje sudskog depozita. i da je za donošenje odluke dovoljno da je protivnik predlagača bio poverilac predlagača. Naime. da je sada sporno ko je poverilac te obaveze i da sve dok je ova činjenica sporna opravdano je da predlagač vrši uplatu u sudski depozit. a pri čemu odredbom člana 216. Međutim. 1537/03 od 19. a činjenice koje protivnik predlagača ističe u žalbi moguće je utvrditi samo u parničnom postupku kao kontradiktornom. posebnim rešenjem. jer upravo činjenice koje navodi žalilac predlagač osporava. sa obrazloženjem da se u konkretnom slučaju sud ne upušta u raspravljanje spornih činjenica a to je da li je povređeno preče pravo kupovine ovde predlagača jer je to predmet posebnog parničnog postupka koji se među strankama vodi. istome biti predata sredstva iz depozita. pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje kao i pogrešnu primenu materijalnog prava. polaganje kod suda je predviđeno . i predmet su ocene parničnog suda. Iz obrazloženja: U konkrenom slučaju predlagač želi da se oslobodi obaveze predajom određenog novčanog iznosa u sudski depozit u korist protivnika predlagača. Izloženo pravno stanovište kao i date razloge prvostepenog suda u svemu prihvata i ovaj sud kao drugostepeni. Zakona o vanparničnom postupku je propisano da će sud po deponovanju sredstava pozvati posebnim rešenjem lice u čiju korist je deponovanje izvršeno da u određenom roku primi iz depozita predmete za predaju. godine) 375. pozvati lice u čiju korist su deponovana sredstva da u određenom roku primi ta sredstva. Prvostepeni sud mora da ima u vidu odredbu člana 211.121 - . Sud će. Takođe su neosnovani navodi da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno.03. dajući pri tome razloge koje u svemu prihvata ovaj sud kao drugostepeni. koja reguliše da se u sudski depozit pored hartija od vrednosti i drugih dragocenosti može predati i novac.VANPARNIČNI POSTUPAK 374. neosnovano se protivnik predlagača u žalbi poziva na bitnu povredu odredaba parničnog postupka. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.

kao drugostepeni . godine.500 dinara na ime ishrane protivnika predlagača koji odbija da taj iznos prima. Gž. iz sadržine ugovora vidi se da su ugovorne strane ugovorile zajednicu života.inače primalac izdržavanja po ugovoru.122 - . a nema zastupnika i tada dužnik može položiti dugovanu stvar kod suda za poverioca. istog zakona. ili kad je izvesno ko je poverilac i gde se nalazi. ili kad je poverilac potpuno nesposoban.uvažio žalbu protivnika predlagača. odbija da primi bilo koji iznos od predlagača pošto je pokrenuo postupak za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. imajući u vidu navedene zakonske odredbe. navedenog zakona. Osnovan je navod žalbe protivnika predlagača da stranke u ugovoru o doživotnom izdržavanju nisu ugovorile obavezu predlagača kao davaoca izdržavanja da protivniku predlagača kao primaocu izdržavanja plaća novčane iznose. koje bi predlagač imao po ugovoru o doživotnom izdržavanju a primalac izdržavanja nije odbio da izdržavanje prima. Stoga je prvostepeni sud. ZOO. u čiju korist je deponovan novac. stav 1. Protivnik predlagača . 538/91) 376. čuvanje i predaja predmeta bliže određuje sudskim poslovnikom. pored ostalog.VANPARNIČNI POSTUPAK kad su ispunjeni određeni uslovi u smislu člana 327. . brigu. Okružni sud je . februara 1985. negu i čuvanje protivnika predlagača od strane predlagača. ovog zakona koja predviđa da se prijem u depozit. u smislu člana 215. Polaganjem ovog iznosa deponent se oslobađa svoje obaveze po ugovoru o doživotnom izdržavanju koji je kao davalac izdržavanja zaključio sa protivnikom predlagača i po kome je. Šta više. a naime. ZVP. Nije osnovan predlog za prijem novca u sudski depozit kada se on odnosi na troškove ishrane. ili je nepoznat. navedenog zakona koja reguliše situaciju ukoliko lice. tada bi došao u docnju shodno članu 235. Ukoliko su ispunjeni uslovi za prijem depozita. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je rešenjem dozvolio otvaranje sudskog depozita po predlogu predlagača i odredio da predlagač. ukinuo rešenje prvostepenog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. kad je poverilac u docnji. sud mora imati u vidu u daljem postupku odredbu člana 218. morao prilikom odlučivanja o predlogu predlagača za deponovanje određenog novčanog iznosa u korist protivnika predlagača prethodno da oceni da li su ispunjeni zakonski uslovi za polaganje označenog novčanog dinarskog iznosa u korist protivnika predlagača. dužan da se stara o ishrani protivnika predlagača. Gž. pred sudom. 2939/90) 377. Naprotiv. izjavi da isti ne prima kao i odredbu člana 224. dužan je da rešenjem odbaci predlog u smislu člana 214. a u protivnom da donese rešenje o prijemu novca u sudski depozit. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. U slučaju da oceni da nisu ispunjeni uslovi za otvaranje sudskog depozita. počev od 1. Ukoliko bi poverilac bez osnovanog razloga odbio da primi ispunjenje od strane dužnika. Protivpredlagač koji je svojim ponašanjem dao povod za pokretanje postupka jer je zapao u poverilačku docnju dužan je da predlagaču naknadi troškove spora i u slučaju kada predlagač povuče predlog za donošenje rešenja o polaganju stanarine u sudski depozit. uplaćuje na tekući račun suda mesečno iznos od 7.

Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. Prema tome. Predlagač. u čiju je korist primljen predmet u depozit.VANPARNIČNI POSTUPAK protivnik predlagača u zajednicu života unosi svoju penziju kao zajednički prihod. pozvan u smislu člana 218. Gž. pogrešio je prvostepeni sud kada je našao da iz sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju postoji obaveza predlagača na plaćanje novčanog iznosa protivniku predlagača. ili je izvesno ko je poverilac ili gde se nalazi ili kada je poverilac poslovno nesposoban a nema zastupnika. . P. U konkretnom slučaju. dužan je i da snosi troškove koji se odnose na troškove prevoza. U sudski depozit primljen je iznos od 3.navedeno je samo neslaganje i netrpeljivost stranaka. godine pa ubuduće. marta 1984. 9690/85) 378. dok ostali razlozi za otvaranje depozita ne postoje. ili je nepoznat. dok postoje zakonski uslovi. Protiv rešenja prvostepenog suda protivnik predlagača je uložio žalbu. Zakona o obligacionim odnosima dužnik može položiti dugovanu stvar kod suda za poverioca kada je poverilac u docnji. Po nalaženju drugostepenog suda žalba je osnovana. Zakona o vanparničnom postupku da predmet preuzme.123 - . Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepenog suda odobreno je otvaranje sudskog depozita u korist protivnika predlagača. nije predmet podigao u roku određenom rešenjem niti se u ostavljenom roku izjasnio da li će primiti predmet. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. kao razlog za otvaranje depozita u predlogu . 2311/84) 379.500 dinara na ime alimentacije počev od 1.i tokom postupka . Prema odredbi člana 327. 5682/84) Troškovi čuvanja i rukovanja predmetom depozita padaju na teret predlagača jer protivnik predlagača. Nisu ispunjeni uslovi za prijem novca u sudski depozit ako je kao jedini razlog u predlogu i tokom postupka navedeno neslaganje i netrpeljivost učesnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->